TEKDÜZEN MUHASEBE PERSPEKTİFİ İLE AZERBAYCAN MUHASEBE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKDÜZEN MUHASEBE PERSPEKTİFİ İLE AZERBAYCAN MUHASEBE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 TEKDÜZEN MUHASEBE PERSPEKTİFİ İLE AZERBAYCAN MUHASEBE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd.Doç.Dr. Ali ALAGÖZ 1 Arş.Gör.Baki YILMAZ 2 Özet Her ülkenin kendi ekonomik düzenine göre gelişme gösteren muhasebe uygulamaları Azerbaycan Cumhuriyeti nde de Sovyetler Birliği nden ayrılma sonrasında oluşan yeni siyasal ve ekonomik sistemin etkisiyle önemli bir değişim sürecine girmiştir. Azerbaycan Cumhuriyeti nde, Sovyetler Birliği nden ayrılma öncesinde başlayan muhasebe uygulamalarını dünyaya uyumlu hale getirme çabaları ülkede özellikle son beş yıllık dönemde önemli ilerlemelerle devam etmektedir. Çalışmada, Azerbaycan Cumhuriyeti Muhasebe uygulamaları, sistemi biçimlendiren yasal düzenlemeler ve uygulamalar irdelenmekte ve Türkiye uygulamaları ile bir karşılaştırmasının yapılması amaçlanmaktadır. Anahtar Kelimeler: Muhasebe Uygulamaları, Tekdüzen Muhasebe Sistemi, Azerbaycan Muhasebe Sistemi EVALUATION OF AZERBAIJAN ACCOUNTING APPLICATIONS BY UNIFORM ACCOUNTING PERSPECTIVE Abstract The accounting applications experiencing developments in term of each countries economic s structure joining important changing phase in Azerbaijan Republic due to the new political and economical system created after its seperation of these accounting application which is performed before S.S.C.B separation has continued to develope for five years. In this essay, the accounting application of Azerbaijan Republic and legal regularities has been examined and then one comperation with Turkey application has tried to obtain. Key Words: Accounting Application, Uniform Accounting System, Azerbaijan Accounting System 1 Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Selçuklu/KONYA 2 Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Selçuklu/KONYA

2 GİRİŞ Günümüzde küreselleşme olgusu, muhasebenin etki alanını ulusal boyutlardan uluslararası boyutlara ulaştırmıştır. Gelişen teknoloji, bilgisayarlar ve iletişim araçları bu etkinin hızlı bir şekilde yayılmasını ve gelişmesini sağlamıştır. Ekonomik ve siyasal sistemlerin yönü de ülkelerin muhasebe sistemlerini büyük ölçüde etkileyerek birbirlerini etkileme sürecini başlatmıştır. Ülkemizde 1994 tarihinden itibaren uygulamaya konulan Tekdüzen Muhasebe Sistemi, uluslararası standartlar da göz önünde tutularak diğer ülkelerle muhasebe sistemlerinin yakınlaşmasını sağlamıştır. Bu yakınlaşma özellikle ekonomik işbirliğimizin arttığı ülkelerle olan birlikteliğimizi belirli bir noktaya getirmiştir. Son yıllarda ekonomik işbirliğimizin arttığı Azerbaycan ın, Sovyetler Birliği nin dağılmasından sonra ekonomik sisteminde meydana gelen değişiklikler muhasebe uygulamalarının da değişimini gerektirmiştir. Azerbaycan da serbest piyasa ekonomisine geçiş süreciyle birlikte muhasebe uygulamalarında da önemli reform hareketleri ortaya çıkmıştır. Muhasebe uygulamalarındaki reform çalışmalarının çoğu, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve altı büyük uluslararası muhasebe firmasının uzmanlarının yardımıyla, Maliye Bakanlığı tarafından yapılmıştır. (Pekdemir ve Akün, 1999) Bu çalışmada Azerbaycan muhasebe uygulamaları, tekdüzen muhasebe perspektifi ile ele alınmış, uygulamalar Türkiye tekdüzen muhasebe sistemi ile karşılaştırılarak incelenmiştir. TÜRKİYE DE MUHASEBE SİSTEMİ ve UYGULAMALARI Muhasebe, işletmede meydana gelen finansal nitelikli olay ve işlemleri gözleyen, para birimi cinsinden sistemli bir şekilde tespit eden ve bunlara ilşkin bilgi ve belgeleri toplayan, kaydeden, sınıflandıran ve anlamlı olarak özetleyen, raporlayan ve sonuçları yorumlayarak ilgili kişi ve kuruluşlara sunan, bilim, sanat ve tatbikattır. (Atabey ve Diğ., 2003) Tekdüzen muhasebe sistemi; muhasebe uygulamalarının genel kabul görmüş ilkelere göre muhasebeleştirilerek güvenilir bilgi üretilmesini ve bu bilgilerin tutarlı mali tablolarla rapor edilmesini amaçlamaktadır. (Akdoğan ve Sevilengül, 1999)

3 Bu sistem ülkemizde 1994 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu sistem aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır. Muhasebenin temel kavramları Muhasebe politikalarının açıklanması Finansal tablo ilkeleri Finansal tabloların düzenlenmesi ve sunulması Tekdüzen hesap çerçevesi, hesap planı ve işleyişi Ülkemizde muhasebe sisteminin düzenlenmesinin amacı; Bilanço usulünde defter tutan gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin faaliyet ve sonuçlarının sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, finansal tablolar aracılığı ile ilgililere sunulan bilgilerin tutarlılık ve mukayese edilebilirlik niteliklerini koruyarak gerçek durumu yansıtmasının sağlanması ve işletmelerde denetimi kolaylaştırması (Resmi Gazete, 1992) biçiminde tanımlanmıştır. Tekdüzen muhasebe sistemi ile ülkemizde muhasebe uygulamalarında tekdüzenin sağlanması hedeflenmiş ve tüm uygulayıcılar için tek bir muhasebe dilinin uygulamaya geçirilmesi amaçlanmıştır. Muhasebe uygulamalarının değerlendirilmesinde, bilgilerin üretilmesinde kullanılan kaynaklar: Muhasebenin temel kavramları Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri Muhasebe standartları Bilimsel görüşler olarak sıralanabilir. Türk muhasebe sisteminde kullanılan belge düzeni aşağıdaki gibi gruplandırılmıştır: (Altuğ, 1999) Genel Anlamlı Belgeler: Sözleşmeler, mahkeme ilamları, vergi makbuzları, beyannameler ve ticari mektuplar. Alışlara İlişkin Belgeler: Alış faturası, gider pusulası, müstahsil makbuzu. Satışlara İlişkin Belgeler: Satış faturaları, perakende satış belgeleri Giderlere İlişkin Belgeler: Gider faturaları, gider pusulaları. İşletmelerin yaptığı mali, ekonomik ve hukuki nitelikteki işlemlerin muhasebe

4 kayıtlarına alınabilmesi için yukarıda sayılan belge ve bilgilerin derlenmesi gerekir. İşletmelerin muhasebe organizasyonuna bağlı olarak gerçekleştirdiği belge ve bilgilerin derlenmesi muhasebe sisteminde kayıt sürecini oluşturmaktadır. Türk muhasebe sisteminde kayıt süreci yevmiye defterine kayıt, defter-i kebire kayıt ve envanter defterine kayıt şeklinde ortaya çıkmaktadır. Belge düzeni ve kayıt düzeni aşağıdaki şekilde özetlenmiştir. Belge ve Bilgiler Envanter Çalışması Yevmiye Defterine Kayıt Defter-i Kebire Kayıt Envanter Çalışması Şekil 1: Belge ve Kayıt Düzeni Belge ve kayıt düzeni içerisinde oluşturulan bir başka önemli süreç ise finansal tabloların düzenlenmesidir. Finansal tablolar, muhasebe sistemi içinde kaydedilen ve toplanan bilgilerin, belirli zaman aralıklarıyla bu bilgileri kullanacak olanlara iletilmesini sağlayan araçlardır. (Akdoğan ve Tenker, 1998) Muhasebe sistemi uygulama genel tebliğinde finansal tabloların amaçları aşağıdaki gibidir: (Akdoğan ve Sevilengül, 1999)

5 Yatırımcılar, kredi verenler ve diğer ilgililer için karar almada yararlı bilgiler sağlamak. Gelecekteki nakit akımlarını ve bunlardaki değişiklik ile işletme faaliyetlerinin sonuçları hakkında bilgi sağlamak. Yine muhasebe sistemi uygulamaları genel tebliğinde finansal tablolar; temel mali tablolar (bilanço, gelir tablosu) ve ek finansal tablolar (fon akım tablosu, nakit akım tablosu, kar dağıtım tablosu, özkaynak değişim tablosu) şeklinde bir ayrıma tabi tutulmuştur. Tekdüzen hesap çerçevesi ve hesap planı da tekdüzen muhasebe sisteminin bir parçasıdır. Tebliğe göre; tekdüzen hesap planında yer alan hesap sınıfları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 1: Türk Muhasebe Sistemi Hesap Sınıfları HESAP SINIFLARI 1 DÖNEN VARLIKLAR 2 DURAN VARLIKLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 5 ÖZKAYNAKLAR 6 GELİR TABLOSU HESAPLARI 7 MALİYET HESAPLARI 8 BOŞ 9 NAZIM HESAPLAR AZERBAYCAN DA MUHASEBE SİSTEMİ ve UYGULAMALARI Azerbaycan ekonomisinin son yıllarda yaşadığı köklü değişiklikler, muhasebe bilgilerinin elde edilmesi ve kullanılmasında da etkisini göstermiştir. Muhasebe sistemindeki değişiklikleri Azerbaycan da, Sovyetler Birliği öncesi, Sovyetler Birliği düzeninde ve Sovyetler Birliği sonrası muhasebe uygulamaları olarak dönemlere ayırabiliriz. (Pekdemir ve Akün; 1999) Çalışmamızda hareket noktamızı Sovyetler Birliği nde sonraki geçiş dönemi oluşturacaktır. Sovyetler Birliği nin dağılmasından sonra serbest piyasa ekonomisine geçiş süreci muhasebedeki ilk reform hareketlerinin başlangıcı olmuştur. Azerbaycan da uygulanmakta olan muhasebe sisteminin günümüz gereksinimi olan ekonomik süreçleri yansıtmakta yeterli olmadığı görüşü ve Azerbaycan ın diğer ülkelerle olan ekonomik

6 işbirliğinin artması sonucu muhasebe sisteminin uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.(angelfire.com) 1995 yılından beri Azerbaycan da muhasebe sistemin gelişimini etkileyen üç önemli karar kabul edilmiştir: (angelfire.com) Muhasebe kayıt belgeleri ve ticari defterlerle ilgili yeni düzenlemeler, Düzenlenecek mali tabloların belirlenmesi, Yeni hesap planının benimsenmesi Yapılan bu çalışmalarla muhasebe sisteminin uluslar arası standardizasyonu amaçlanmıştır. İşletmelerde meydana gelen finansal nitelikli olay ve işlemlerin meydana getirdiği kıymet hareketlerinin muhasebe kayıtlarına geçmesini sağlayacak olan bir belge düzeninin oluşturulması temel koşuldur. Mali nitelikteki işlemler muhasebede belli bir düzen ve sistematikle kayıt altına alınmaktadır. Azerbaycan da muhasebe belge düzeni Azerbaycan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı kararı ile kabul edilen talimatla belgelerin düzenlenme şekillerini belirlemektedir. Azerbaycan da muhasebe kayıtlarının süreci; yevmiye defterine kayıt, defteri-i kebire kayıt ve envanter defterine kayıt şeklinde karşımıza çıkmaktadır. (Babayev, 1998) Azerbaycan muhasebe sistemi, kaynakların oluşumu, kaynakların kullanılma biçimini muhasebe belge ve kayıt düzeni içerisinde ilgili kişi ve kuruluşlara ileten bilgi sistemi yapısını başarılı bir şekilde oluşturmuştur. Ayrıca muhasebenin temel kavramları, muhasebe ilkeleri ve muhasebe standartları konusunda reformlar yapılmış, muhasebe bilgilerinin üretim sürecinde veri toplama işleminden, bilginin üretilmesi hatta kullanılması aşamasına kadar pek çok kriter ve ölçüler belirlenmiştir. (Turhan, 1992) Uluslararası muhasebe standartları ile Azerbaycan muhasebe sisteminin standardizasyon çalışmalarına ağırlık verilmiş ve bunun sonucunda 1996 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı nca Hesap Planı yürürlüğe girmiştir. Azerbaycan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığınca yürürlüğe sokulan hesap sınıfları aşağıda gösterilmiştir.

7 Tablo 2: Azerbaycan Muhasebe Sistemi Hesap Sınıfları HESAP SINIFLARI DURAN VARLIKLAR ÜRETİM MALZEMELERİ ÜRETİM GİDERLERİ STOKLAR HAZIR DEĞERLER CARİ HESAPLAR MALİ SONUÇ ve KĀRIN KULLANIMI SERMAYE ve YEDEKLER KREDİLER NAZIM HESAPLAR Kaynak: Muhasibat Uçotu: Kanun, Kaideler, Talimat, Azerbaycan Cumhuriyeti Hesap Planı; muhasebe bilgilerinin karar alma durumunda bulunan ilgililere yeterli ve doğru olarak ulaştırılmasında, farklı işletmeler ile aynı işletmelerin farklı dönemlerinin karşılaştırılmasına, muhasebe terim ve birliğinin anlaşılmasına ve işletmelerle ilgililer arasında güven unsurunun sağlanmasına olanak verecek şekilde oluşturulmuştur. Hesap sınıfları ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır. (Muhasibat Uçotu, 2003) Duran Varlıklar : Bu bölüm, işletmedeki maddi duran varlıklar sınıfına ait unsurların, maddi olmayan duran varlıkların ve uzun vadeli eklentiler ile uzun vade karakteri taşıyan diğer duran varlıklara ait hareketleri izlemek ve bilgi elde etmek için oluşturulmuştur Üretim Malzemeleri : Bu bölüm, işletmede üretim faaliyetlerinde kullanılan ilk maddeler ile diğer faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli malzeme stok hareketlerinin kanunla belirlenmiş kurallar doğrultusunda izlenmesi amacıyla oluşturulmuştur Üretim Maliyetleri : Bu bölüm, işletmenin esas faaliyet alanının yanı sıra çalışanlarına sunduğu sosyal hizmetlerle ilgili giderler hakkındaki bilgilerin izlenmesi amacıyla oluşturulmuştur. Giderlerin oluşma yerleri, türlerine göre izlenmesi ve maliyetlerin hesaplanma yöntem ve teknikleri işletmelerce oluşturulacak maliyet sistemlerine göre şekillendirilir Stoklar ve Satışlar : Bu bölüm,üretilen mamuller ve satılmak üzere edinilen ticari mallara ilişkin hareketler ile bunların yanı sıra işletmenin diğer varlıklarının satış süreci hakkında bilgileri izlemek için oluşturulmuştur.

8 50-59 Hazır Değerler : Bu bölüm, işletmenin kasasında ve banka hesaplarında muhafaza edilen ulusal ve yabancı para birimi cinsinden nakit varlıklar ile farklı hesaplarda izlenen nakit ve nakit benzeri varlıklara (menkul kıymetler, alacaklar vb.) ait hareketleri izlemek amacıyla oluşturulmuştur Cari Hesaplar : Bu bölüm, işletmenin farklı gerçek ve tüzel kişilere olan kısa vadeli yükümlülüklerini izlemek amacıyla oluşturulmuştur Mali Sonuç ve Kârın Kullanımı : Bu bölüm, işletmenin hesap döneminde elde ettiği faaliyet sonucunun belirlenmesi ve karın kullanımı hakkındaki bilgileri sunulması amacıyla oluşturulmuştur Sermaye ve Yedekler : Bu bölümde, işletmenin ortakları tarafından işletmeye sağlanan kaynaklar ve işletmenin faaliyetleri sonucu elde ettiği kardan işletmede bırakılan yedeklerle ilgili bilgiler izlenir Krediler: Bu bölümde ; işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmek için banka ve finans kurumları ile borç verenlerden almış olduğu kredilere ilişkin bilgiler izlenir Bilanço Dışı Hesaplar : Bu hesaplar, işletmeye ait olmayan ancak geçici süre ile işletmenin kullanımdan olan ( kiralanan maddi duran varlıklar, koruma altında olan malzemeler vs.) varlıklar ile diğer varlık işlemlerinin hareketleri hakkında bilgi sağlar. Azerbaycan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı 1995 tarihinde ticari işletmelerin aşağıdaki finansal tabloları düzenlemelerini zorunlu kılmıştır: (www.angelfire.com) İşletme Bilançosu Gelir Tablosu ve Kar Dağıtım Tablosu İşletme Bilançosuna İlave Ayrıca yukarıdaki temel mali tablolara ek olarak ; Borç Değişim Tablosu, Gayri Maddi Aktifler Değişim Tablosu, Dönen Varlıklar Değişim Tablosu, Nazım Hesaplar Değişim Tablosu (Kerimov, 2001) Azerbaycan Cumhuriyetinde muhasebe kaydının oluşturulması ile ilgili olarak kanunda belirtilen maddeler aşağıdaki gibi özetlenmiştir: (Muhasibat Uçotu, 2003) Muhasebe Kaydının Oluşturulması İşletmelerin duran varlıklarının ve tüm üretim faaliyetlerinin muhasebe kayıtları bu kanun esasında hazırlanmış olan muhasebe kayıt standartlarına, hesap planına ve diğer muhasebe belgelerine uygun olarak kaydedilmektedir.

9 Bankalar, vergi daireleri, satıcılar, alıcılar, kredi verenler ve diğer özel ve tüzel kişiler tarafından takdim edilecek muhasebe hesabının düzenlenmesinin yanısıra işletmelerin üretim süreçleri ve sermaye ve üretim faaliyetlerine ait olan bilgileri tam ve düzgün bir şekilde belirlemek. İşletmede muhasebe kaydının oluşturulmasında işletme üst yöneticisi sorumludur. Yönetici, tüm bölümlerin personeli tarafından hazırlanan kayıt belge ve bilgilerini zamanında ve düzgün bir şekilde elde edilmesini sağlar ve kayıtla ilgili muhasebe belgelerinin düzenine özen gösterir. Muhasebe bölümünün yöneticisi ve işletme yöneticisi işletme faaliyetlerini birlikte belgeleyerek onaylamaları gerekmektedir. Muhasebe Kaydının Belgeleştirilmesi ve Denetimi Üretim faaliyetlerinin oluşumunda kullanılan ilk kayıt belgeleri muhasebe kaydı kontrollerinde asıl belge olarak dikkate alınır. İlk kayıt belgelerinde aşağıdaki unsurlar belirtilmelidir; belgenin adı, numarası, oluşturulma yeri ve tarihi, işletmenin adı, üretim faaliyetlerinin çeşitleri ve ölçüleri. İlk kayıt belgelerinde belirtilmiş olan bilgilerin muhasebe kayıtlarında da belirtilebilmesi için muhasebe belgelerinde toplanıp sistemleştirilmesi gerekir. Muhasebe kayıtlarının doğruluğunun belgelenmesinde muhasebe kayıtları ilk doğruluk olarak kabul edilir. Bu durum işletme faaliyetlerinde iştirak eden tarafların karşılıklı anlaşmaya varamadıkları veya mahkeme tarafından sonuca varılamadığı durumlar için geçerlidir. TÜRKİYE MUHASEBE UYGULAMALARI ile AZERBAYCAN MUHASEBE UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI Muhasebe bilimi de diğer bilimlerde olduğu gibi bulunduğu çevreden etkilenmekte ve bu etkilenme sürecinin bir sonucu olarak ekonomik yönden benzerlik arz eden ülkeler birbirlerine benzer muhasebe sistemine sahip olmaktadırlar. (Mueller ve Diğ., 1997) Azerbaycan ve Türkiye muhasebe uygulamaları muhasebe belge ve kayıt düzeni açısından baktığımızda benzerlik göstermektedir. Kullanılan belgeler, kayıt düzenleri, tutulması zorunlu defterler benzerlik göstermekle birlikte belgelerin düzenlenme şartları Türk muhasebe sisteminde Vergi Usul Kanunun (V.U.K) nun ve Türk Ticaret Kanunu (T.T.K) nun ilgili hükümleri ile açıklanırken, Azerbaycan muhasebe sisteminde Azerbaycan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı nın talimatı ile düzenlenmektedir. Ayrıca

10 Türk muhasebe uygulamalarında defter tutma bakımından tacirler I.sınıf ve II.sınıf tacirler olarak ayrıma tabi tutulurken, Azerbaycan muhasebe uygulamalarında kayıt düzeninde işletmeler defter tutma açısından ayrıma tabi tutulmamaktadır. Türkiye de muhasebe bilgilerinin üretim sürecinde kullanılan muhasebenin temel kavramları, muhasebe politikalarının açıklanması ve finansal tablo ilkeleri, defter tutma yükümlülüğü bakımından da ayrıma tabi olmaktadır. İşletme esasına göre defter tutan işletmeler sadece muhasebenin temel kavramlarına uymakla yükümlü iken, bilanço esasına göre defter tutan ancak banka ve sigorta şirketleri, özel finans kurumları, finansal kiralama şirketleri, menkul kıymet yatırım fonları ve aracı kurumlar muhasebenin temel kavramları, muhasebe politikalarının açıklanması ve finansal tablo ilkelerine uymak zorunda iken tekdüzen hesap planına uyma zorunlulukları yoktur.(atabey ve Diğ., 2003) Azerbaycan da ise muhasebe hesap planına bankalar ve devlet bütçesinden finanse edilen kuruluşlar dışında tüm işletmeler kullanmak zorundadır. (Babayev, 1998) Türk muhasebe uygulamalarında tekdüzen hesap planı hesap sınıfları tek rakamlı kodlama yöntemiyle 1 den 9 a kadar sıralandırılmışken, Azerbaycan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı muhasebe hesap planının oluşturulmasında iki rakamlı kodlama yöntemini benimsemiştir ve 01 de 99 a kadar sıralandırmıştır. (www.angelfire.com)her iki uygulama için kullanılan hesap planları 9 ana hesap grubundan oluşmakla beraber, Türk muhasebe uygulamalarında tekdüzen sağlanmışken, Azerbaycan muhasebe uygulamalarında tekdüzen sağlanamamıştır. SONUÇ Sovyetler Birliği rejiminin yıkılmasından sonra Azerbaycan da yeniden yapılanma ihtiyacı ortaya çıkmıştır.azerbaycan da mevcut muhasebe uygulamaları tamamen değiştirilmeyerek ihtiyaçlara cevap verebilecek düzenlemeler yapılmıştır. Azerbaycan Cumhuriyeti nde, Sovyetler Birliği nden ayrılma öncesinde başlayan muhasebe uygulamalarını dünyaya uyumlu hale getirme çabaları ülkede özellikle son beş yıllık dönemde önemli ilerlemelerle devam etmektedir. Gerçekleştirilen bu ilerlemeler sonucunda muhasebenin performans değerleme ve finansal durum hakkında gerek yönetsel kademelere gerekse ilgili üçüncü kişilere tam, güvenilir ve güncel bilgi sağlama işlevi ön plana çıkarılmaya çalışılmaktadır.

11 Azerbaycan da muhasebe uygulamalarında meydana gelen gelişmelerin tümünü bir bildiriye sığdırmak elbette mümkün değildir. Azerbaycan muhasebe uygulamaları ile Türkiye muhasebe uygulamalarının birçok alanda birbirine benzer olduğu farklılıkların daha çok hesap planının oluşturulmasında ortaya çıktığı görülmektedir. Azerbaycan da tekdüzen hesap planına geçilmemiş olması bu ülkeye yatırım yapan mali tablo kullanıcılarını zorlamaktadır. Azerbaycan da tekdüzen muhasebe uygulamalarına tekdüzen hesap planına da geçilmiş olacağından uluslararası standardizasyon sağlanmış olacaktır. EK 1: Azerbaycan Hesap Planı Kaynak: Muhasibat Uçotu: Kanun, Kaideler, Talimat, VARLIK(AKTİF) HESAPLARI I- DURAN VARLIKLAR 01 Maddi Duran Varlıklar 02 Maddi Duran Varlıkların Amortismanı (-) 03 Uzun Vadeli Kiralanmış Duran Varlıklar 04 Gayri-Maddi Aktifler 05 Gayri Maddi Aktifleri Amortismanı ( - ) 06 Mali Duran Varlıklar 07 Montaj Edilecek Tesis Makine Ve Cihazlar 08 Yatırımlar 09 Maddi Duran Varlık Kira Geliri Tahakkukları II- ÜRETİM MALZEMELERİ 10 Malzemeler 11 Ufak Hayvanlar 12 Değeri Az Olan Ve Çabuk Eskiyen Mallar 13 Değeri Az Olan Ve Çabuk Eskiyen Malların Amortismanı (-) 14 Varlıkların Yeniden Değerlendirilmesi (-+) 15 Malzeme Tedarik Giderleri 16 Malzeme Değerinde Oluşan Fraklılıklar (-+) 19 İndirilecek KDV

12 III- ÜRETİM GİDERLERİ 20 Esas Üretim 21 Yarı Mamuller 23 Yardımcı Üretim 25 Genel Üretim Giderleri 26 Genel Yönetim Giderleri 28 Defolu Üretim 29 Diğer Üretim 30 Geçici İşler 31 Gelecek Dönem Giderleri 36 Yıllara Yaygın İşlerin Maliyetleri 37 Mamuller Ve Hizmet Maliyeti IV- STOKLAR 40- Mamuller 41 Ticari Mallar 42 Mal Alış Iskontosu 43 Satış, Pazarlama Ve Dağıtım Giderleri 44 Tedarik Ve Taşıma Giderleri 45 Yüklenmiş Mallar 46 Yurt İçin Satışlar (-+) 47 Maddi Duran Varlık Satışı (-+) 48 Diğer Aktiflerin Satışı (-+) V- HAZIR DEĞERLER 50 Kasa 51 Bankalar - Yerli Para Hesabı 52 Bankalar - Döviz Hesabı 53 Bankalardaki Özel Hesaplar 56 Senetler 57 Yoldaki Paralar 58 Kısa vadeli Finansal Varlıklar

13 KAYNAK(PASİF) HESAPLARI VI- CARİ HESAPLAR 60 Satıcılar 61 Verilen Avanslar (-) 62 Alıcılar (-) 63 Borç İtirazları (-) 64 Alınan Avanslar 65 Emlak Ve Bireysel Sigorta (- +) 67 Bütçe dışı Fonlara Ödemeler 68 Ödenecek Vergi Ve Fonlar 69 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 70 Ödenecek Ücret Ve Maaşlar 71 İş Avansları (+) 73 Personel Avansları (-+) 75 Ortaklara Borçlar (-+) 76 Diğer Alıcı Ve Satıcılar (-+) 78 Bağlı Kuruluşlara Ve İştiraklere Borçlar (-+) 79 Şubeler arası Hesaplaşmalar VII- MALİ SONUÇ VE KARIN KULLANIMI 80 Dönem Kar Veya Zararı (+-) 81 Karın Kullanımı (-+) 82 Karşılık Giderleri 83 Gelecek Yıllara Ait Gelirler 84 Varlıkların Eksik Geri Gelmesi Ve Bozulmasından Kaynaklanan Kayıplar (-) VIII- SERMAYE VE YEDEKLER 85 Sermaye 86 Kar Yedekleri 87 Sermaye Yedekleri 88 Dağıtılmamış Kar (Karşılanmamış Zarar) 89 Borç Ve Gider Karşılıkları

14 IX KREDİLER 90 Kısa vadeli Banka Kredileri 92 Uzun vadeli Banka Kredileri 93 Personel İçin Alınan Banka Kredileri 94 Diğer Kısa Vadeli Mali Borçlar 95 Diğer Uzun Vadeli Mali Borçlar 96 Belirli Giderlere Tahsilatlar 97 Kiradan Doğan Borçlar KAYNAKÇA AKDOĞAN Nalan ve TENKER Nejat, Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, Gazi Kitabevi, Ankara AKDOĞAN Nalan, SEVİLENGÜL Orhan.Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması, Gazi Kitabevi, Ankara ALTUĞ Osman, Muhasebe & Hukuk İlişkileri, Türkmen Kitabevi, İstanbul ATABEY Ata ve Diğerleri. Genel Muhasebe, Dizgi Ofset, Konya AYDIN Kerimov, Muhasibat Uçotu, İşadamının Stolüstü Kitabı, Elm ve Heyat Neşriyyatı, Bakü BABAYEV Emin ve Diğerleri, Muhasibat İşi, Elm ve Heyat Neşriyyatı, Bakü DURMUŞ A.Hayri ve ARAT M.Emin, İşletmelerde Mali Tablolar Tahlili, İlkeler ve Uygulamalar, Nihad Sayar Eğitim Vakfı, İstanbul PEKDEMİR Recep ve AKÜN F.Lerzan Kavut, Rusya Federasyonu nda Muhasebe Uygulamaları İle Muhasebe-Denetim Mesleğinin Gelişimi Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt:1, Sayı:3, Eylül 1998

15 PEKDEMİR Recep ve AKÜN F.Lerzan Kavut, Sosyalist Blokun Çöküşü İle Ortaya Çıkan İhtiyacın, Kapitalist Düzenin Muhasebe Sistemi İle Giderilmesi IV. Muhasebe Denetimi Sempozyumu, İstanbul Mayıs TURHAN Serdar, A Study of The Azerbaijan Accounting System: An Application, Yüksek Lisans Tezi, Bilkent Üniversitesi, Ankara EFENDİYEV Eldar, Muhasibat Uçotu: Kanun, Kaideler, Talimat, Hukuk Edebiyatı Neşriyyatı, Bakü Resmi Gazete, 1 Sayılı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği, Tarih ve Sayılı Mükerrer Sayısı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

Tahakkuk Esaslı Muhasebe ve Belediyelerde Yeni Muhasebe Düzeni

Tahakkuk Esaslı Muhasebe ve Belediyelerde Yeni Muhasebe Düzeni Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (12) 2006 / 2 : 83-107 Tahakkuk Esaslı Muhasebe ve Belediyelerde Yeni Muhasebe Düzeni Vasfi Haftacı Cemkut Badem ** Özet: Türkiye de özellikle son

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 75

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 75 31 Aralık 2007 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26743 (2. Mükerrer) YÖNETMELİK Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan: ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK KURULUŞLARI MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Doç. Dr. Osman BAYRİ. Adnan Menderes Üniversitesi, İİBF.

Doç. Dr. Osman BAYRİ. Adnan Menderes Üniversitesi, İİBF. Tekdüzen Muhasebe Sistemine ve Türkiye Muhasebe - Finansal Raporlama Standartlarına Göre Gelir Tablolarının Biçimsel Yapısı, Kapsamı ve İçeriğinin Karşılaştırmalı Analizi 1 Doç. Dr. Osman BAYRİ Adnan Menderes

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi HAZİRAN 2011 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () SPK Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİSEM İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ 2010 - Muhasebenin Temel Kavramları - Mali Tablo İlkeleri - Güncellenmiş Tek Düzen Hesap

Detaylı

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI www.firstgate.com.tr TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI Prof. Dr. Ümit Gücenme Gençoğlu, Prof. Dr. Yıldız Özerhan Prof.

Detaylı

UFRS NİN BORSA İSTANBUL DAKİ ŞİRKETLERİN FİNANSAL TABLOLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: FİNANSAL BİLGİNİN İHTİYACA UYGUNLUĞU VE FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ

UFRS NİN BORSA İSTANBUL DAKİ ŞİRKETLERİN FİNANSAL TABLOLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: FİNANSAL BİLGİNİN İHTİYACA UYGUNLUĞU VE FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN DOKTORA PROGRAMI UFRS NİN BORSA İSTANBUL DAKİ ŞİRKETLERİN FİNANSAL TABLOLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: FİNANSAL BİLGİNİN

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ 6221 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/12/2014 No : 2014/7052 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Dayandığı K.H.K nin Tarihi : 13/12/1983 No: 175 Yayımlandığı

Detaylı

İşletmelerin Finansal Tabloları Kullanım Amacı ve Düzeyini Belirlemeye Yönelik Muhasebe Meslek Mensuplarının Tutumları Üzerine Bir Araştırma

İşletmelerin Finansal Tabloları Kullanım Amacı ve Düzeyini Belirlemeye Yönelik Muhasebe Meslek Mensuplarının Tutumları Üzerine Bir Araştırma Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (15) 2008 / 1 :56-72 İşletmelerin Finansal Tabloları Kullanım Amacı ve Düzeyini Belirlemeye Yönelik Muhasebe Meslek Mensuplarının Tutumları Üzerine

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE SMMM SINAVLARINA YÖNELİK DERS KİTABI. SMMM Dr.Murat DEMET

FİNANSAL MUHASEBE SMMM SINAVLARINA YÖNELİK DERS KİTABI. SMMM Dr.Murat DEMET FİNANSAL MUHASEBE 1 FİNANSAL MUHASEBE SMMM SINAVLARINA YÖNELİK DERS KİTABI SMMM Dr.Murat DEMET FİNANSAL MUHASEBE 2 MUHASEBENİN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ Muhasebenin temel amacı bir işletmede ortaya çıkan ve

Detaylı

Yönetmelik. M. AYDIN Devlet Bakanı. M. BAŞESGİOĞLU Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı. H. ÇELİK Kültür ve Turizm Bakanı V.

Yönetmelik. M. AYDIN Devlet Bakanı. M. BAŞESGİOĞLU Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı. H. ÇELİK Kültür ve Turizm Bakanı V. Karar Sayısı : 2005/8844 Yönetmelik Ekli Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/3/2005 tarihli ve 6243 sayılı yazısı üzerine, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

Türk Muhasebe Standartları ve Vergi uygulamaları Arasındaki Uyum ve Bilançoya Yansımaları

Türk Muhasebe Standartları ve Vergi uygulamaları Arasındaki Uyum ve Bilançoya Yansımaları T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Türk Muhasebe Standartları ve Vergi uygulamaları Arasındaki Uyum ve Bilançoya Yansımaları Tolgay Mert KÜÇÜK YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME

Detaylı

DÖNEM KÂRININ DAĞITILMASI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ, VERGİLENDİRİLMESİ VE KİTLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA

DÖNEM KÂRININ DAĞITILMASI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ, VERGİLENDİRİLMESİ VE KİTLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI DÖNEM KÂRININ DAĞITILMASI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ, VERGİLENDİRİLMESİ VE KİTLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA Yüksek Lisans Tezi Birol ÇELİK

Detaylı

III-VERGI İNCELEMESI SIRASINDA KARŞILAŞILAN HATA VE HILELER...7 V- VERGI İNCELEMELERINDE BILANÇO VE GELIR TABLOLARININ ANALIZI...

III-VERGI İNCELEMESI SIRASINDA KARŞILAŞILAN HATA VE HILELER...7 V- VERGI İNCELEMELERINDE BILANÇO VE GELIR TABLOLARININ ANALIZI... I-GIRIŞ...1 II- VERGI İNCELEMESI, BILANÇO VE GELIR TABLOSU...2 A- Vergi İncelemesi...2 1- Vergi İncelemesinin Amacı...2 2- Vergi İncelemelerinin Kapsamı...4 B)FİNANSAL TABLOLAR...4 1) BİLANÇO... 6 2) GELİR

Detaylı

Temel Finansal Araçların KOBİ TFRS, Tam Set TFRS ve Türk Vergi Mevzuatı ile Karşılaştırmalı İncelenmesi ve Muhasebeleştirme Örnekleri 1

Temel Finansal Araçların KOBİ TFRS, Tam Set TFRS ve Türk Vergi Mevzuatı ile Karşılaştırmalı İncelenmesi ve Muhasebeleştirme Örnekleri 1 YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2014 Cilt:21 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Temel Finansal Araçların KOBİ TFRS, Tam Set TFRS ve Türk Vergi Mevzuatı ile Karşılaştırmalı İncelenmesi ve Muhasebeleştirme

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN GELİR TABLOSU 344MV0027 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI MALİ TABLOLARA ETKİLERİ, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI MALİ TABLOLARA ETKİLERİ, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI MALİ TABLOLARA ETKİLERİ, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ Zehra AKDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETME ANABİLİM DALI

Detaylı

ELEKTRONİK BİLGİ ORTAMINDA BİLGİSAYARLI DENETİM PROGRAMLARI ARACILIĞIYLA MUHASEBE DENETİMİ VE CAP UYGULAMASI

ELEKTRONİK BİLGİ ORTAMINDA BİLGİSAYARLI DENETİM PROGRAMLARI ARACILIĞIYLA MUHASEBE DENETİMİ VE CAP UYGULAMASI T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI MUHASEBE PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK BİLGİ ORTAMINDA BİLGİSAYARLI DENETİM PROGRAMLARI ARACILIĞIYLA MUHASEBE DENETİMİ

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE MADDİ DURAN VARLIKLARIN DEĞERLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMALAR

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE MADDİ DURAN VARLIKLARIN DEĞERLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMALAR TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE MADDİ DURAN VARLIKLARIN DEĞERLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMALAR Öğr. Gör. M. A. İbrahim SARIAY 1 ÖZET Türkiye Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını uygulamayı amaçlayan

Detaylı

TÜRKİYE TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİNDE NAZIM HESAPLARIN ÖNEMİ VE DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDEKİ YERİ

TÜRKİYE TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİNDE NAZIM HESAPLARIN ÖNEMİ VE DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDEKİ YERİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:7 Sayı:13 Bahar 2008 s.223-237 TÜRKİYE TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİNDE NAZIM HESAPLARIN ÖNEMİ VE DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDEKİ YERİ Engin YARBAŞI 1 ÖZET

Detaylı

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE

Detaylı

1. Bölüm MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE

1. Bölüm MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 1. Bölüm MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE Prof. Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz:

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NUN MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARINA GETİRDİĞİ DÜZENLEMELER. İlker Kefe 1 ÖZET

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NUN MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARINA GETİRDİĞİ DÜZENLEMELER. İlker Kefe 1 ÖZET 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NUN MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARINA GETİRDİĞİ DÜZENLEMELER İlker Kefe 1 ÖZET Bilgi, işletmeler için yadsınamayacak ölçüde önem arz etmektedir. İşletmeler sahip oldukları

Detaylı

23 NO LU KAZAK MUHASEBE STANDARDI: KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERDE RAPORLAMA

23 NO LU KAZAK MUHASEBE STANDARDI: KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERDE RAPORLAMA Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 21 2009 23 NO LU KAZAK MUHASEBE STANDARDI: KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERDE RAPORLAMA Prof. Dr. Hüseyin AKAY Balıkesir Üniversitesi İ.İ.B.F. Balıkesir/Türkiye E-mail: hakay@balikesir.edu.tr

Detaylı

TMS 23-BORÇLANMA MALİYETLERİNİN YAT ÜRETEN BİR İŞLETME AÇISINDAN İNCELENMESİ

TMS 23-BORÇLANMA MALİYETLERİNİN YAT ÜRETEN BİR İŞLETME AÇISINDAN İNCELENMESİ Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2013, C.18, S.3, s.319-342. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2013,

Detaylı

Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ

Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ ARALIK-2008 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER MUHASEBE USUL VE ESASLARI... 1

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ KARŞILAŞTIRMA CETVELİ

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ KARŞILAŞTIRMA CETVELİ GENEL YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ (Eski Hali) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, hesap ve kayıt düzeninde

Detaylı

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER Sayfa Bağımsız

Detaylı