TEKDÜZEN MUHASEBE PERSPEKTİFİ İLE AZERBAYCAN MUHASEBE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKDÜZEN MUHASEBE PERSPEKTİFİ İLE AZERBAYCAN MUHASEBE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 TEKDÜZEN MUHASEBE PERSPEKTİFİ İLE AZERBAYCAN MUHASEBE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd.Doç.Dr. Ali ALAGÖZ 1 Arş.Gör.Baki YILMAZ 2 Özet Her ülkenin kendi ekonomik düzenine göre gelişme gösteren muhasebe uygulamaları Azerbaycan Cumhuriyeti nde de Sovyetler Birliği nden ayrılma sonrasında oluşan yeni siyasal ve ekonomik sistemin etkisiyle önemli bir değişim sürecine girmiştir. Azerbaycan Cumhuriyeti nde, Sovyetler Birliği nden ayrılma öncesinde başlayan muhasebe uygulamalarını dünyaya uyumlu hale getirme çabaları ülkede özellikle son beş yıllık dönemde önemli ilerlemelerle devam etmektedir. Çalışmada, Azerbaycan Cumhuriyeti Muhasebe uygulamaları, sistemi biçimlendiren yasal düzenlemeler ve uygulamalar irdelenmekte ve Türkiye uygulamaları ile bir karşılaştırmasının yapılması amaçlanmaktadır. Anahtar Kelimeler: Muhasebe Uygulamaları, Tekdüzen Muhasebe Sistemi, Azerbaycan Muhasebe Sistemi EVALUATION OF AZERBAIJAN ACCOUNTING APPLICATIONS BY UNIFORM ACCOUNTING PERSPECTIVE Abstract The accounting applications experiencing developments in term of each countries economic s structure joining important changing phase in Azerbaijan Republic due to the new political and economical system created after its seperation of these accounting application which is performed before S.S.C.B separation has continued to develope for five years. In this essay, the accounting application of Azerbaijan Republic and legal regularities has been examined and then one comperation with Turkey application has tried to obtain. Key Words: Accounting Application, Uniform Accounting System, Azerbaijan Accounting System 1 Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Selçuklu/KONYA 2 Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Selçuklu/KONYA

2 GİRİŞ Günümüzde küreselleşme olgusu, muhasebenin etki alanını ulusal boyutlardan uluslararası boyutlara ulaştırmıştır. Gelişen teknoloji, bilgisayarlar ve iletişim araçları bu etkinin hızlı bir şekilde yayılmasını ve gelişmesini sağlamıştır. Ekonomik ve siyasal sistemlerin yönü de ülkelerin muhasebe sistemlerini büyük ölçüde etkileyerek birbirlerini etkileme sürecini başlatmıştır. Ülkemizde 1994 tarihinden itibaren uygulamaya konulan Tekdüzen Muhasebe Sistemi, uluslararası standartlar da göz önünde tutularak diğer ülkelerle muhasebe sistemlerinin yakınlaşmasını sağlamıştır. Bu yakınlaşma özellikle ekonomik işbirliğimizin arttığı ülkelerle olan birlikteliğimizi belirli bir noktaya getirmiştir. Son yıllarda ekonomik işbirliğimizin arttığı Azerbaycan ın, Sovyetler Birliği nin dağılmasından sonra ekonomik sisteminde meydana gelen değişiklikler muhasebe uygulamalarının da değişimini gerektirmiştir. Azerbaycan da serbest piyasa ekonomisine geçiş süreciyle birlikte muhasebe uygulamalarında da önemli reform hareketleri ortaya çıkmıştır. Muhasebe uygulamalarındaki reform çalışmalarının çoğu, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve altı büyük uluslararası muhasebe firmasının uzmanlarının yardımıyla, Maliye Bakanlığı tarafından yapılmıştır. (Pekdemir ve Akün, 1999) Bu çalışmada Azerbaycan muhasebe uygulamaları, tekdüzen muhasebe perspektifi ile ele alınmış, uygulamalar Türkiye tekdüzen muhasebe sistemi ile karşılaştırılarak incelenmiştir. TÜRKİYE DE MUHASEBE SİSTEMİ ve UYGULAMALARI Muhasebe, işletmede meydana gelen finansal nitelikli olay ve işlemleri gözleyen, para birimi cinsinden sistemli bir şekilde tespit eden ve bunlara ilşkin bilgi ve belgeleri toplayan, kaydeden, sınıflandıran ve anlamlı olarak özetleyen, raporlayan ve sonuçları yorumlayarak ilgili kişi ve kuruluşlara sunan, bilim, sanat ve tatbikattır. (Atabey ve Diğ., 2003) Tekdüzen muhasebe sistemi; muhasebe uygulamalarının genel kabul görmüş ilkelere göre muhasebeleştirilerek güvenilir bilgi üretilmesini ve bu bilgilerin tutarlı mali tablolarla rapor edilmesini amaçlamaktadır. (Akdoğan ve Sevilengül, 1999)

3 Bu sistem ülkemizde 1994 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu sistem aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır. Muhasebenin temel kavramları Muhasebe politikalarının açıklanması Finansal tablo ilkeleri Finansal tabloların düzenlenmesi ve sunulması Tekdüzen hesap çerçevesi, hesap planı ve işleyişi Ülkemizde muhasebe sisteminin düzenlenmesinin amacı; Bilanço usulünde defter tutan gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin faaliyet ve sonuçlarının sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, finansal tablolar aracılığı ile ilgililere sunulan bilgilerin tutarlılık ve mukayese edilebilirlik niteliklerini koruyarak gerçek durumu yansıtmasının sağlanması ve işletmelerde denetimi kolaylaştırması (Resmi Gazete, 1992) biçiminde tanımlanmıştır. Tekdüzen muhasebe sistemi ile ülkemizde muhasebe uygulamalarında tekdüzenin sağlanması hedeflenmiş ve tüm uygulayıcılar için tek bir muhasebe dilinin uygulamaya geçirilmesi amaçlanmıştır. Muhasebe uygulamalarının değerlendirilmesinde, bilgilerin üretilmesinde kullanılan kaynaklar: Muhasebenin temel kavramları Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri Muhasebe standartları Bilimsel görüşler olarak sıralanabilir. Türk muhasebe sisteminde kullanılan belge düzeni aşağıdaki gibi gruplandırılmıştır: (Altuğ, 1999) Genel Anlamlı Belgeler: Sözleşmeler, mahkeme ilamları, vergi makbuzları, beyannameler ve ticari mektuplar. Alışlara İlişkin Belgeler: Alış faturası, gider pusulası, müstahsil makbuzu. Satışlara İlişkin Belgeler: Satış faturaları, perakende satış belgeleri Giderlere İlişkin Belgeler: Gider faturaları, gider pusulaları. İşletmelerin yaptığı mali, ekonomik ve hukuki nitelikteki işlemlerin muhasebe

4 kayıtlarına alınabilmesi için yukarıda sayılan belge ve bilgilerin derlenmesi gerekir. İşletmelerin muhasebe organizasyonuna bağlı olarak gerçekleştirdiği belge ve bilgilerin derlenmesi muhasebe sisteminde kayıt sürecini oluşturmaktadır. Türk muhasebe sisteminde kayıt süreci yevmiye defterine kayıt, defter-i kebire kayıt ve envanter defterine kayıt şeklinde ortaya çıkmaktadır. Belge düzeni ve kayıt düzeni aşağıdaki şekilde özetlenmiştir. Belge ve Bilgiler Envanter Çalışması Yevmiye Defterine Kayıt Defter-i Kebire Kayıt Envanter Çalışması Şekil 1: Belge ve Kayıt Düzeni Belge ve kayıt düzeni içerisinde oluşturulan bir başka önemli süreç ise finansal tabloların düzenlenmesidir. Finansal tablolar, muhasebe sistemi içinde kaydedilen ve toplanan bilgilerin, belirli zaman aralıklarıyla bu bilgileri kullanacak olanlara iletilmesini sağlayan araçlardır. (Akdoğan ve Tenker, 1998) Muhasebe sistemi uygulama genel tebliğinde finansal tabloların amaçları aşağıdaki gibidir: (Akdoğan ve Sevilengül, 1999)

5 Yatırımcılar, kredi verenler ve diğer ilgililer için karar almada yararlı bilgiler sağlamak. Gelecekteki nakit akımlarını ve bunlardaki değişiklik ile işletme faaliyetlerinin sonuçları hakkında bilgi sağlamak. Yine muhasebe sistemi uygulamaları genel tebliğinde finansal tablolar; temel mali tablolar (bilanço, gelir tablosu) ve ek finansal tablolar (fon akım tablosu, nakit akım tablosu, kar dağıtım tablosu, özkaynak değişim tablosu) şeklinde bir ayrıma tabi tutulmuştur. Tekdüzen hesap çerçevesi ve hesap planı da tekdüzen muhasebe sisteminin bir parçasıdır. Tebliğe göre; tekdüzen hesap planında yer alan hesap sınıfları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 1: Türk Muhasebe Sistemi Hesap Sınıfları HESAP SINIFLARI 1 DÖNEN VARLIKLAR 2 DURAN VARLIKLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 5 ÖZKAYNAKLAR 6 GELİR TABLOSU HESAPLARI 7 MALİYET HESAPLARI 8 BOŞ 9 NAZIM HESAPLAR AZERBAYCAN DA MUHASEBE SİSTEMİ ve UYGULAMALARI Azerbaycan ekonomisinin son yıllarda yaşadığı köklü değişiklikler, muhasebe bilgilerinin elde edilmesi ve kullanılmasında da etkisini göstermiştir. Muhasebe sistemindeki değişiklikleri Azerbaycan da, Sovyetler Birliği öncesi, Sovyetler Birliği düzeninde ve Sovyetler Birliği sonrası muhasebe uygulamaları olarak dönemlere ayırabiliriz. (Pekdemir ve Akün; 1999) Çalışmamızda hareket noktamızı Sovyetler Birliği nde sonraki geçiş dönemi oluşturacaktır. Sovyetler Birliği nin dağılmasından sonra serbest piyasa ekonomisine geçiş süreci muhasebedeki ilk reform hareketlerinin başlangıcı olmuştur. Azerbaycan da uygulanmakta olan muhasebe sisteminin günümüz gereksinimi olan ekonomik süreçleri yansıtmakta yeterli olmadığı görüşü ve Azerbaycan ın diğer ülkelerle olan ekonomik

6 işbirliğinin artması sonucu muhasebe sisteminin uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.(angelfire.com) 1995 yılından beri Azerbaycan da muhasebe sistemin gelişimini etkileyen üç önemli karar kabul edilmiştir: (angelfire.com) Muhasebe kayıt belgeleri ve ticari defterlerle ilgili yeni düzenlemeler, Düzenlenecek mali tabloların belirlenmesi, Yeni hesap planının benimsenmesi Yapılan bu çalışmalarla muhasebe sisteminin uluslar arası standardizasyonu amaçlanmıştır. İşletmelerde meydana gelen finansal nitelikli olay ve işlemlerin meydana getirdiği kıymet hareketlerinin muhasebe kayıtlarına geçmesini sağlayacak olan bir belge düzeninin oluşturulması temel koşuldur. Mali nitelikteki işlemler muhasebede belli bir düzen ve sistematikle kayıt altına alınmaktadır. Azerbaycan da muhasebe belge düzeni Azerbaycan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı kararı ile kabul edilen talimatla belgelerin düzenlenme şekillerini belirlemektedir. Azerbaycan da muhasebe kayıtlarının süreci; yevmiye defterine kayıt, defteri-i kebire kayıt ve envanter defterine kayıt şeklinde karşımıza çıkmaktadır. (Babayev, 1998) Azerbaycan muhasebe sistemi, kaynakların oluşumu, kaynakların kullanılma biçimini muhasebe belge ve kayıt düzeni içerisinde ilgili kişi ve kuruluşlara ileten bilgi sistemi yapısını başarılı bir şekilde oluşturmuştur. Ayrıca muhasebenin temel kavramları, muhasebe ilkeleri ve muhasebe standartları konusunda reformlar yapılmış, muhasebe bilgilerinin üretim sürecinde veri toplama işleminden, bilginin üretilmesi hatta kullanılması aşamasına kadar pek çok kriter ve ölçüler belirlenmiştir. (Turhan, 1992) Uluslararası muhasebe standartları ile Azerbaycan muhasebe sisteminin standardizasyon çalışmalarına ağırlık verilmiş ve bunun sonucunda 1996 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı nca Hesap Planı yürürlüğe girmiştir. Azerbaycan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığınca yürürlüğe sokulan hesap sınıfları aşağıda gösterilmiştir.

7 Tablo 2: Azerbaycan Muhasebe Sistemi Hesap Sınıfları HESAP SINIFLARI DURAN VARLIKLAR ÜRETİM MALZEMELERİ ÜRETİM GİDERLERİ STOKLAR HAZIR DEĞERLER CARİ HESAPLAR MALİ SONUÇ ve KĀRIN KULLANIMI SERMAYE ve YEDEKLER KREDİLER NAZIM HESAPLAR Kaynak: Muhasibat Uçotu: Kanun, Kaideler, Talimat, Azerbaycan Cumhuriyeti Hesap Planı; muhasebe bilgilerinin karar alma durumunda bulunan ilgililere yeterli ve doğru olarak ulaştırılmasında, farklı işletmeler ile aynı işletmelerin farklı dönemlerinin karşılaştırılmasına, muhasebe terim ve birliğinin anlaşılmasına ve işletmelerle ilgililer arasında güven unsurunun sağlanmasına olanak verecek şekilde oluşturulmuştur. Hesap sınıfları ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır. (Muhasibat Uçotu, 2003) Duran Varlıklar : Bu bölüm, işletmedeki maddi duran varlıklar sınıfına ait unsurların, maddi olmayan duran varlıkların ve uzun vadeli eklentiler ile uzun vade karakteri taşıyan diğer duran varlıklara ait hareketleri izlemek ve bilgi elde etmek için oluşturulmuştur Üretim Malzemeleri : Bu bölüm, işletmede üretim faaliyetlerinde kullanılan ilk maddeler ile diğer faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli malzeme stok hareketlerinin kanunla belirlenmiş kurallar doğrultusunda izlenmesi amacıyla oluşturulmuştur Üretim Maliyetleri : Bu bölüm, işletmenin esas faaliyet alanının yanı sıra çalışanlarına sunduğu sosyal hizmetlerle ilgili giderler hakkındaki bilgilerin izlenmesi amacıyla oluşturulmuştur. Giderlerin oluşma yerleri, türlerine göre izlenmesi ve maliyetlerin hesaplanma yöntem ve teknikleri işletmelerce oluşturulacak maliyet sistemlerine göre şekillendirilir Stoklar ve Satışlar : Bu bölüm,üretilen mamuller ve satılmak üzere edinilen ticari mallara ilişkin hareketler ile bunların yanı sıra işletmenin diğer varlıklarının satış süreci hakkında bilgileri izlemek için oluşturulmuştur.

8 50-59 Hazır Değerler : Bu bölüm, işletmenin kasasında ve banka hesaplarında muhafaza edilen ulusal ve yabancı para birimi cinsinden nakit varlıklar ile farklı hesaplarda izlenen nakit ve nakit benzeri varlıklara (menkul kıymetler, alacaklar vb.) ait hareketleri izlemek amacıyla oluşturulmuştur Cari Hesaplar : Bu bölüm, işletmenin farklı gerçek ve tüzel kişilere olan kısa vadeli yükümlülüklerini izlemek amacıyla oluşturulmuştur Mali Sonuç ve Kârın Kullanımı : Bu bölüm, işletmenin hesap döneminde elde ettiği faaliyet sonucunun belirlenmesi ve karın kullanımı hakkındaki bilgileri sunulması amacıyla oluşturulmuştur Sermaye ve Yedekler : Bu bölümde, işletmenin ortakları tarafından işletmeye sağlanan kaynaklar ve işletmenin faaliyetleri sonucu elde ettiği kardan işletmede bırakılan yedeklerle ilgili bilgiler izlenir Krediler: Bu bölümde ; işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmek için banka ve finans kurumları ile borç verenlerden almış olduğu kredilere ilişkin bilgiler izlenir Bilanço Dışı Hesaplar : Bu hesaplar, işletmeye ait olmayan ancak geçici süre ile işletmenin kullanımdan olan ( kiralanan maddi duran varlıklar, koruma altında olan malzemeler vs.) varlıklar ile diğer varlık işlemlerinin hareketleri hakkında bilgi sağlar. Azerbaycan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı 1995 tarihinde ticari işletmelerin aşağıdaki finansal tabloları düzenlemelerini zorunlu kılmıştır: (www.angelfire.com) İşletme Bilançosu Gelir Tablosu ve Kar Dağıtım Tablosu İşletme Bilançosuna İlave Ayrıca yukarıdaki temel mali tablolara ek olarak ; Borç Değişim Tablosu, Gayri Maddi Aktifler Değişim Tablosu, Dönen Varlıklar Değişim Tablosu, Nazım Hesaplar Değişim Tablosu (Kerimov, 2001) Azerbaycan Cumhuriyetinde muhasebe kaydının oluşturulması ile ilgili olarak kanunda belirtilen maddeler aşağıdaki gibi özetlenmiştir: (Muhasibat Uçotu, 2003) Muhasebe Kaydının Oluşturulması İşletmelerin duran varlıklarının ve tüm üretim faaliyetlerinin muhasebe kayıtları bu kanun esasında hazırlanmış olan muhasebe kayıt standartlarına, hesap planına ve diğer muhasebe belgelerine uygun olarak kaydedilmektedir.

9 Bankalar, vergi daireleri, satıcılar, alıcılar, kredi verenler ve diğer özel ve tüzel kişiler tarafından takdim edilecek muhasebe hesabının düzenlenmesinin yanısıra işletmelerin üretim süreçleri ve sermaye ve üretim faaliyetlerine ait olan bilgileri tam ve düzgün bir şekilde belirlemek. İşletmede muhasebe kaydının oluşturulmasında işletme üst yöneticisi sorumludur. Yönetici, tüm bölümlerin personeli tarafından hazırlanan kayıt belge ve bilgilerini zamanında ve düzgün bir şekilde elde edilmesini sağlar ve kayıtla ilgili muhasebe belgelerinin düzenine özen gösterir. Muhasebe bölümünün yöneticisi ve işletme yöneticisi işletme faaliyetlerini birlikte belgeleyerek onaylamaları gerekmektedir. Muhasebe Kaydının Belgeleştirilmesi ve Denetimi Üretim faaliyetlerinin oluşumunda kullanılan ilk kayıt belgeleri muhasebe kaydı kontrollerinde asıl belge olarak dikkate alınır. İlk kayıt belgelerinde aşağıdaki unsurlar belirtilmelidir; belgenin adı, numarası, oluşturulma yeri ve tarihi, işletmenin adı, üretim faaliyetlerinin çeşitleri ve ölçüleri. İlk kayıt belgelerinde belirtilmiş olan bilgilerin muhasebe kayıtlarında da belirtilebilmesi için muhasebe belgelerinde toplanıp sistemleştirilmesi gerekir. Muhasebe kayıtlarının doğruluğunun belgelenmesinde muhasebe kayıtları ilk doğruluk olarak kabul edilir. Bu durum işletme faaliyetlerinde iştirak eden tarafların karşılıklı anlaşmaya varamadıkları veya mahkeme tarafından sonuca varılamadığı durumlar için geçerlidir. TÜRKİYE MUHASEBE UYGULAMALARI ile AZERBAYCAN MUHASEBE UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI Muhasebe bilimi de diğer bilimlerde olduğu gibi bulunduğu çevreden etkilenmekte ve bu etkilenme sürecinin bir sonucu olarak ekonomik yönden benzerlik arz eden ülkeler birbirlerine benzer muhasebe sistemine sahip olmaktadırlar. (Mueller ve Diğ., 1997) Azerbaycan ve Türkiye muhasebe uygulamaları muhasebe belge ve kayıt düzeni açısından baktığımızda benzerlik göstermektedir. Kullanılan belgeler, kayıt düzenleri, tutulması zorunlu defterler benzerlik göstermekle birlikte belgelerin düzenlenme şartları Türk muhasebe sisteminde Vergi Usul Kanunun (V.U.K) nun ve Türk Ticaret Kanunu (T.T.K) nun ilgili hükümleri ile açıklanırken, Azerbaycan muhasebe sisteminde Azerbaycan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı nın talimatı ile düzenlenmektedir. Ayrıca

10 Türk muhasebe uygulamalarında defter tutma bakımından tacirler I.sınıf ve II.sınıf tacirler olarak ayrıma tabi tutulurken, Azerbaycan muhasebe uygulamalarında kayıt düzeninde işletmeler defter tutma açısından ayrıma tabi tutulmamaktadır. Türkiye de muhasebe bilgilerinin üretim sürecinde kullanılan muhasebenin temel kavramları, muhasebe politikalarının açıklanması ve finansal tablo ilkeleri, defter tutma yükümlülüğü bakımından da ayrıma tabi olmaktadır. İşletme esasına göre defter tutan işletmeler sadece muhasebenin temel kavramlarına uymakla yükümlü iken, bilanço esasına göre defter tutan ancak banka ve sigorta şirketleri, özel finans kurumları, finansal kiralama şirketleri, menkul kıymet yatırım fonları ve aracı kurumlar muhasebenin temel kavramları, muhasebe politikalarının açıklanması ve finansal tablo ilkelerine uymak zorunda iken tekdüzen hesap planına uyma zorunlulukları yoktur.(atabey ve Diğ., 2003) Azerbaycan da ise muhasebe hesap planına bankalar ve devlet bütçesinden finanse edilen kuruluşlar dışında tüm işletmeler kullanmak zorundadır. (Babayev, 1998) Türk muhasebe uygulamalarında tekdüzen hesap planı hesap sınıfları tek rakamlı kodlama yöntemiyle 1 den 9 a kadar sıralandırılmışken, Azerbaycan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı muhasebe hesap planının oluşturulmasında iki rakamlı kodlama yöntemini benimsemiştir ve 01 de 99 a kadar sıralandırmıştır. (www.angelfire.com)her iki uygulama için kullanılan hesap planları 9 ana hesap grubundan oluşmakla beraber, Türk muhasebe uygulamalarında tekdüzen sağlanmışken, Azerbaycan muhasebe uygulamalarında tekdüzen sağlanamamıştır. SONUÇ Sovyetler Birliği rejiminin yıkılmasından sonra Azerbaycan da yeniden yapılanma ihtiyacı ortaya çıkmıştır.azerbaycan da mevcut muhasebe uygulamaları tamamen değiştirilmeyerek ihtiyaçlara cevap verebilecek düzenlemeler yapılmıştır. Azerbaycan Cumhuriyeti nde, Sovyetler Birliği nden ayrılma öncesinde başlayan muhasebe uygulamalarını dünyaya uyumlu hale getirme çabaları ülkede özellikle son beş yıllık dönemde önemli ilerlemelerle devam etmektedir. Gerçekleştirilen bu ilerlemeler sonucunda muhasebenin performans değerleme ve finansal durum hakkında gerek yönetsel kademelere gerekse ilgili üçüncü kişilere tam, güvenilir ve güncel bilgi sağlama işlevi ön plana çıkarılmaya çalışılmaktadır.

11 Azerbaycan da muhasebe uygulamalarında meydana gelen gelişmelerin tümünü bir bildiriye sığdırmak elbette mümkün değildir. Azerbaycan muhasebe uygulamaları ile Türkiye muhasebe uygulamalarının birçok alanda birbirine benzer olduğu farklılıkların daha çok hesap planının oluşturulmasında ortaya çıktığı görülmektedir. Azerbaycan da tekdüzen hesap planına geçilmemiş olması bu ülkeye yatırım yapan mali tablo kullanıcılarını zorlamaktadır. Azerbaycan da tekdüzen muhasebe uygulamalarına tekdüzen hesap planına da geçilmiş olacağından uluslararası standardizasyon sağlanmış olacaktır. EK 1: Azerbaycan Hesap Planı Kaynak: Muhasibat Uçotu: Kanun, Kaideler, Talimat, VARLIK(AKTİF) HESAPLARI I- DURAN VARLIKLAR 01 Maddi Duran Varlıklar 02 Maddi Duran Varlıkların Amortismanı (-) 03 Uzun Vadeli Kiralanmış Duran Varlıklar 04 Gayri-Maddi Aktifler 05 Gayri Maddi Aktifleri Amortismanı ( - ) 06 Mali Duran Varlıklar 07 Montaj Edilecek Tesis Makine Ve Cihazlar 08 Yatırımlar 09 Maddi Duran Varlık Kira Geliri Tahakkukları II- ÜRETİM MALZEMELERİ 10 Malzemeler 11 Ufak Hayvanlar 12 Değeri Az Olan Ve Çabuk Eskiyen Mallar 13 Değeri Az Olan Ve Çabuk Eskiyen Malların Amortismanı (-) 14 Varlıkların Yeniden Değerlendirilmesi (-+) 15 Malzeme Tedarik Giderleri 16 Malzeme Değerinde Oluşan Fraklılıklar (-+) 19 İndirilecek KDV

12 III- ÜRETİM GİDERLERİ 20 Esas Üretim 21 Yarı Mamuller 23 Yardımcı Üretim 25 Genel Üretim Giderleri 26 Genel Yönetim Giderleri 28 Defolu Üretim 29 Diğer Üretim 30 Geçici İşler 31 Gelecek Dönem Giderleri 36 Yıllara Yaygın İşlerin Maliyetleri 37 Mamuller Ve Hizmet Maliyeti IV- STOKLAR 40- Mamuller 41 Ticari Mallar 42 Mal Alış Iskontosu 43 Satış, Pazarlama Ve Dağıtım Giderleri 44 Tedarik Ve Taşıma Giderleri 45 Yüklenmiş Mallar 46 Yurt İçin Satışlar (-+) 47 Maddi Duran Varlık Satışı (-+) 48 Diğer Aktiflerin Satışı (-+) V- HAZIR DEĞERLER 50 Kasa 51 Bankalar - Yerli Para Hesabı 52 Bankalar - Döviz Hesabı 53 Bankalardaki Özel Hesaplar 56 Senetler 57 Yoldaki Paralar 58 Kısa vadeli Finansal Varlıklar

13 KAYNAK(PASİF) HESAPLARI VI- CARİ HESAPLAR 60 Satıcılar 61 Verilen Avanslar (-) 62 Alıcılar (-) 63 Borç İtirazları (-) 64 Alınan Avanslar 65 Emlak Ve Bireysel Sigorta (- +) 67 Bütçe dışı Fonlara Ödemeler 68 Ödenecek Vergi Ve Fonlar 69 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 70 Ödenecek Ücret Ve Maaşlar 71 İş Avansları (+) 73 Personel Avansları (-+) 75 Ortaklara Borçlar (-+) 76 Diğer Alıcı Ve Satıcılar (-+) 78 Bağlı Kuruluşlara Ve İştiraklere Borçlar (-+) 79 Şubeler arası Hesaplaşmalar VII- MALİ SONUÇ VE KARIN KULLANIMI 80 Dönem Kar Veya Zararı (+-) 81 Karın Kullanımı (-+) 82 Karşılık Giderleri 83 Gelecek Yıllara Ait Gelirler 84 Varlıkların Eksik Geri Gelmesi Ve Bozulmasından Kaynaklanan Kayıplar (-) VIII- SERMAYE VE YEDEKLER 85 Sermaye 86 Kar Yedekleri 87 Sermaye Yedekleri 88 Dağıtılmamış Kar (Karşılanmamış Zarar) 89 Borç Ve Gider Karşılıkları

14 IX KREDİLER 90 Kısa vadeli Banka Kredileri 92 Uzun vadeli Banka Kredileri 93 Personel İçin Alınan Banka Kredileri 94 Diğer Kısa Vadeli Mali Borçlar 95 Diğer Uzun Vadeli Mali Borçlar 96 Belirli Giderlere Tahsilatlar 97 Kiradan Doğan Borçlar KAYNAKÇA AKDOĞAN Nalan ve TENKER Nejat, Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, Gazi Kitabevi, Ankara AKDOĞAN Nalan, SEVİLENGÜL Orhan.Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması, Gazi Kitabevi, Ankara ALTUĞ Osman, Muhasebe & Hukuk İlişkileri, Türkmen Kitabevi, İstanbul ATABEY Ata ve Diğerleri. Genel Muhasebe, Dizgi Ofset, Konya AYDIN Kerimov, Muhasibat Uçotu, İşadamının Stolüstü Kitabı, Elm ve Heyat Neşriyyatı, Bakü BABAYEV Emin ve Diğerleri, Muhasibat İşi, Elm ve Heyat Neşriyyatı, Bakü DURMUŞ A.Hayri ve ARAT M.Emin, İşletmelerde Mali Tablolar Tahlili, İlkeler ve Uygulamalar, Nihad Sayar Eğitim Vakfı, İstanbul PEKDEMİR Recep ve AKÜN F.Lerzan Kavut, Rusya Federasyonu nda Muhasebe Uygulamaları İle Muhasebe-Denetim Mesleğinin Gelişimi Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt:1, Sayı:3, Eylül 1998

15 PEKDEMİR Recep ve AKÜN F.Lerzan Kavut, Sosyalist Blokun Çöküşü İle Ortaya Çıkan İhtiyacın, Kapitalist Düzenin Muhasebe Sistemi İle Giderilmesi IV. Muhasebe Denetimi Sempozyumu, İstanbul Mayıs TURHAN Serdar, A Study of The Azerbaijan Accounting System: An Application, Yüksek Lisans Tezi, Bilkent Üniversitesi, Ankara EFENDİYEV Eldar, Muhasibat Uçotu: Kanun, Kaideler, Talimat, Hukuk Edebiyatı Neşriyyatı, Bakü Resmi Gazete, 1 Sayılı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği, Tarih ve Sayılı Mükerrer Sayısı

Muhasebe; dilimize Arapçadan geçmiş olup sayma ve aritmetik anlamındaki hisap kelimesinden türetilmiştir.

Muhasebe; dilimize Arapçadan geçmiş olup sayma ve aritmetik anlamındaki hisap kelimesinden türetilmiştir. BANKA MUHASEBESİ MUHASEBE MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI MUHASEBE POLİTİKALARININ AÇIKLANMASI MALİ TABLOLAR İLKELERİ MUHASEBE Muhasebe; dilimize Arapçadan geçmiş olup

Detaylı

GENEL MUHASEBE. Muhasebede Kayıt Yöntemleri Hesap Kavramı Muhasebe Süreci. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. Muhasebede Kayıt Yöntemleri Hesap Kavramı Muhasebe Süreci. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE Muhasebede Kayıt Yöntemleri Hesap Kavramı Muhasebe Süreci Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi HESABIN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI Aynı nitelikteki işlemlerin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v İçindekiler... viii Şekiller ve Tablolar Listesi... xi 1. BÖLÜM

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v İçindekiler... viii Şekiller ve Tablolar Listesi... xi 1. BÖLÜM İÇİNDEKİLER Önsöz... v İçindekiler... viii Şekiller ve Tablolar Listesi... xi 1. BÖLÜM Önce Bir Çatı Kuralım: Tanımlar, Tarihçe, Türler 1.1. Nedir Bu Muhasebe Dedikleri?... 1 1.2. Muhasebe İşletmenin Neresinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1 İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1 1.1. İşletme Kavramı, Amaçları ve Fonksiyonları... 1 1.2. İşletmelerin Sınıflandırılması... 2 1.3.Tacir...

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ

FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 13 Mart 2011-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: a. Finansal (Mali) Tabloları sadece sayınız ve bunları Muhasebe Sistemi

Detaylı

GENEL MUHASEBE I - II

GENEL MUHASEBE I - II Editörler Yrd.Doç.Dr. İlkay E. Erturan & Dr. Hacı Arif Tunçez GENEL MUHASEBE I - II Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Hakan Seldüz Dr. Güler FerhanUyar Ahmet Çayırçimen Ayhan Güven Dilek Türk Emre Akbulut Engin Yurdasever

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

Genel Muhasebe Yrd. Doç. Dr. NÂLAN ECE

Genel Muhasebe Yrd. Doç. Dr. NÂLAN ECE Genel Muhasebe Yrd. Doç. Dr. NÂLAN ECE GÜNCELLEMELERDE YENİ 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ USUL KANUNU ESAS ALINMIŞTIR Yayın No. : 3369 Muhasebe Dizisi : 6 2. Bası - Eylül 2016 - İSTANBUL ISBN

Detaylı

2015/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 22 Mart 2015-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2015/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 22 Mart 2015-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: AKTİF I DÖNEN VARLIKLAR 20151.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 22 Mart 2015-Pazar 09:00-12:00 SORULAR X ANONİM ŞİRKETİ ( 01.01.2013-31.12.2013 ) BİLANÇOSU PASİF

Detaylı

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI 1 A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ Tekdüzen hesap çerçevesindeki hesap sınıfları; finansal durum tablosu ve gelir tablosundaki gruplama ve sıralama paralelinde aşağıdaki

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2 Aralık 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: AHMETLER A.Ş., ticari mal alış satış faaliyeti ile iştigal etmektedir. İşletmenin

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)?

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)? 1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı 100.01 Problem 1. a) Gelir tahakkukları b) hisse senetleri c) gelecek aylara ait giderler d) özel fonlar

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (FİN402U)

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (FİN402U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (FİN402U)

Detaylı

VARLIK HESAPLARI: DÖNEN VARLIKLAR

VARLIK HESAPLARI: DÖNEN VARLIKLAR VARLIK HESAPLARI: DÖNEN VARLIKLAR 1. Hafta Ders İçeriği Ders Hakkında Genel Bilgiler 12 Ticari Alacaklar Grubu 120 Alıcılar 121 Alacak Senetleri 122 Alacak Senetleri Reeskontu 126 Verilen Depozito ve Teminatlar

Detaylı

Prof. Dr. Metin SABAN. Yrd. Doç. Dr. Hakan VARGÜN / Yrd. Doç. Dr. Serhan GÜRKAN FİNANSAL MUHASEBE 2. BASKI. İstanbul Beta

Prof. Dr. Metin SABAN. Yrd. Doç. Dr. Hakan VARGÜN / Yrd. Doç. Dr. Serhan GÜRKAN FİNANSAL MUHASEBE 2. BASKI. İstanbul Beta Prof. Dr. Metin SABAN Yrd. Doç. Dr. Hakan VARGÜN / Yrd. Doç. Dr. Serhan GÜRKAN FİNANSAL MUHASEBE 2. BASKI İstanbul - 2016 Beta Yayın No : 3428 Muhasebe Dizisi : 7 1. Baskı - Ekim 2015 - İSTANBUL 2. Baskı

Detaylı

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu na

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 14. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Monografi Uygulaması Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Monografi Uygulaması

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE II

ISL 108 GENEL MUHASEBE II 4. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II Bilançonun Pasif Yapısı ve Kısa Vadeli Yabancı Yrd. Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Bilançonun Pasif Yapısı İşletmenin varlıklarını ve bu varlıkların

Detaylı

Envanter Bilanço. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

Envanter Bilanço. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Envanter Bilanço Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Hesaplar DOĞAL OLARAK ÇİFT tarafli ÇALIŞIR: VARLIK HESABI Hesaba Giriş Hesabın Çıkış Tarafı Tarafı KAYNAK HESABI Hesabın Çıkış Hesaba Giriş Tarafı Tarafı GİDER

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

ISF 108 GENEL MUHASEBE II

ISF 108 GENEL MUHASEBE II 5. HAFTA ISF 108 GENEL MUHASEBE II Bilançonun Pasif Yapısı ve Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Bilançonun Pasif Yapısı İşletmenin varlıklarını ve bu varlıkların

Detaylı

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014)

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) AKTİF (VARLIKLAR) CARİ DÖNEM 31.12.2014 I- DÖNEN VARLIKLAR 29.032.201,24 A - Hazır Değerler 26.237.778,29 1 - Kasa

Detaylı

Hesap Kavramı ISL107 GENEL MUHASEBE I. Hesap Kavramı. Hesap. Hesap Çizelgesi 09.10.2015. Muhasebede Hesap Kavramı ve Hesapların İşleyiş Kuralları

Hesap Kavramı ISL107 GENEL MUHASEBE I. Hesap Kavramı. Hesap. Hesap Çizelgesi 09.10.2015. Muhasebede Hesap Kavramı ve Hesapların İşleyiş Kuralları 4. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I Muhasebede Hesap Kavramı ve Hesapların İşleyiş Kuralları Yard.Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Hesap Kavramı Finansal sonuç doğuran işlemler meydana

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2016/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 28 Ağustos 2016 Cumartesi Soru: X A.Ş. nin 2015/3. Geçici vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki gibidir. HESAPLAR

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1. ŞİRKET KAVRAMI... 3 2. ŞİRKETLERİN UNSURLARI... 3 3. ŞİRKETLERİN SINIFLANDIRILMASI... 4 3.1. Adi Şirketler... 5 3.2. Ticaret Şirketleri...

Detaylı

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Örnek Ticaret işletmesinin 31.12.2010 Tarihli Bilançosu, 2011 yılında gerçekleştirdiği

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FALİYET RAPORU 2004 Yılında Belediyemiz birimleri günü geçmiş birbirinden bağımsız bilgisayar teknolojisiyle hizmetini

Detaylı

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF PASİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MSA BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.12.2008 31.12.2007 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 18,036,855 25,203,137

Detaylı

Finansal (Mali) Tablolar Analizi. Genel Bilgiler Öğr. Gör. Ebubekir DOĞAN

Finansal (Mali) Tablolar Analizi. Genel Bilgiler Öğr. Gör. Ebubekir DOĞAN Finansal (Mali) Tablolar Analizi Genel Bilgiler Öğr. Gör. Ebubekir DOĞAN 1 Mali Tablolar Muhasebe sisteminin üretmiş olduğu muhasebe bilgileri İşletme içi ( Sahiplerine, ortaklarına, yöneticilerine ve

Detaylı

Prof. Dr. T. Uğur DAİ BASIN İŞLETMELERİNİN FİNANSAL YAPISI

Prof. Dr. T. Uğur DAİ BASIN İŞLETMELERİNİN FİNANSAL YAPISI Prof. Dr. T. Uğur DAİ BASIN İŞLETMELERİNİN FİNANSAL YAPISI I Yargıtay 4. Ceza Dairesi Onursal Başkanı, Sevgili babam Demir DAİ nin aziz hatırasına... II ÖNSÖZ Basın İşletmelerinin Finansal Yapısı konulu

Detaylı

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre, Oda Genel Kurulu'nun teşekkülünü

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu

Detaylı

Yayın No : 2388 İşletme-Ekonomi Dizisi : 457. 3. Baskı - Şubat 2011 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-411 - 2

Yayın No : 2388 İşletme-Ekonomi Dizisi : 457. 3. Baskı - Şubat 2011 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-411 - 2 TEK DÜZEN MUHASEBE UYGULAMALARI Serbest Muhasebeci Mali Müflavir Hamza KOÇAKO LU Yayın No : 2388 İşletme-Ekonomi Dizisi : 457 3. Baskı - Şubat 2011 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-411 - 2 Copyright Bu kitabın

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEM

TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEM TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ 1.GÜN - 1. SAAT GENEL MUHASEBE İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR MUHASEBE En yaygın kullanımı ve en kısa tanımıyla MUHASEBE; FİNANSAL BİLGİ SİSTEMİDİR 2 1 FİNANS Finans Türkçede kullandığımız

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı. 21 Mar Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı. 21 Mar Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı 21 Mar. 2013 Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Bilanço : Gelir tablosu ve satışların maliyet tablosu Ek Mali Tablolar : - Fon akım tablosu - Nakit akım tablosu

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DENETİM RAPORU

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DENETİM RAPORU TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DENETİM RAPORU RAPOR TARİHİ : 03 KASIM 2014 DENETÇİLER : YILMAZ USLU BAŞKAN İBRAHİM YILMAZ ÜYE FATİH TOK ÜYE AKİF UYGUR ÜYE NECATİ AKYILDIZ ÜYE İNCELEME DÖNEMİ : 01.10.2012-30.09.2014

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR KASIM 008-008/. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR Bilgin Ticaret LTD. nin 007 yılı açılış bilançosu ve 007 yılı işlemleri aşağıdaki gibidir. (Rakamlarda yuvarlaklaştırma

Detaylı

GENEL MUHASEBE. Editörler Doç.Dr.Doğan Kutukız & Yrd.Doç.Dr.Şefika Demirkan

GENEL MUHASEBE. Editörler Doç.Dr.Doğan Kutukız & Yrd.Doç.Dr.Şefika Demirkan Editörler Doç.Dr.Doğan Kutukız & Yrd.Doç.Dr.Şefika Demirkan GENEL MUHASEBE Yazarlar Doç.Dr. Cantürk Kayahan Yrd.Doç.Dr. Ali Gürel Yrd.Doç.Dr. Ayşegül Güngör Yrd.Doç.Dr. Serdar Kuzu Dr. Tuğçe Uzun Adem

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 FİNANSAL RAPORLAR VE DİPNOT

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 12. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Gider Hesapları (61, 62, 63, Hesap Sınıfları) Yrd.Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr I. Giriş Gelir tablosu, hesaplarına sonuç hesapları da denilmektedir.

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DENETİM RAPORU

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DENETİM RAPORU TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DENETİM RAPORU RAPOR TARİHİ : 12 OCAK 2015 DENETÇİLER : YILMAZ USLU BAŞKAN İBRAHİM YILMAZ FATİH TOK AKİF UYGUR NECATİ AKYILDIZ İNCELEME DÖNEMİ : 01.10.2014-16.12.2014

Detaylı

Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Tanım... 3 III- Sınıflama... 5 IV- Yöntem...

Detaylı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı A Kitapçığı 10. Soru Soru Hatalı Değil. I- Birleşme sözleşmesi genel kurullarca onaylanmadan önce Sermaye Piyasası Kuruluna başvurularak

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 2016/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 ARALIK 2016 PAZAR Soru : (X) Anonim Şirketimin 01.01.2015 tarihli açılış yevmiye maddesi aşağıdaki gibi yapılmış,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

MAHASEBE, DENETİM VE BÜTÇE

MAHASEBE, DENETİM VE BÜTÇE MAHASEBE, DENETİM VE BÜTÇE MUHASEBE; Mali Nitelikteki Bilgilerin SAPTANMASI (Belgelerle) ÖLÇÜLMESİ (TL Cinsinden) KAYDEDİLMESİ (Yevmiye Defteri) SINIFLANDIRILMASI (Defteri Kebir) ÖZETLENMESİ (Mizanlarla)

Detaylı

Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Tanım... 3 II- Amaç... 3 III- Yöntem... 3 IV- Yayımlama

Detaylı

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013)

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) Hesap kodu ve İsimleri FİİLİ KÜMÜLE FİİLİ KÜMÜLE Eğilim FİİLİ KÜMÜLE Yüzdeleri

Detaylı

2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 22 Mart 2015 PAZAR (09.00-12.00)

2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 22 Mart 2015 PAZAR (09.00-12.00) 2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 22 Mart 2015 PAZAR (09.00-12.00) SORU AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ (01.01.2013 31.12.2013 )BİLANÇOSU PASİF I DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No: **)

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No: **) Maliye Bakanlığından: Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No: **) Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 1 175 inci maddesi ile Maliye Bakanlığı; muhasebe standartları, tek düzen hesap

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 14. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I Stoklar ve Kayıt Yöntemleri Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 15-Stoklar Grubu 15-Stoklar Grubu Stoklar, İşletmenin satmak üretimde kullanmak veya

Detaylı

Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları

Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR BİLANÇO (TL) VARLIKLAR Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları Dönen Varlıklar 40.463.522 18.036.855 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 Ortadoğu Ticaret İşletmesi nin 31.12.2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir.

Detaylı

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 ocak - 31 mart 2017 ara hesap dönemine ait özet konsolide

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi

Detaylı

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2010 ve 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) Denetim de n Denetim den ı Geçmemiş Geçmiş 31.03.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 174.443.959

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 7. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I Bilançonun 1 Dönen Varlıklar Sınıfı ve 10 Hazır Değerler Grubu Yrd.Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr KBUZEM Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

ÖZEL SMMM SINAVI. 18 Eylül 2011 Pazar (2011/2. Dönem) MUHASEBE

ÖZEL SMMM SINAVI. 18 Eylül 2011 Pazar (2011/2. Dönem) MUHASEBE ÖZEL SMMM SINAVI 18 Eylül 2011 Pazar (2011/2. Dönem) MUHASEBE Sorular Soru 1- A işletmesi, 40.000 TL nakit, 25.000 TL değerinde ticari mal ve 22.000 TL değerindeki kamyonet karşılığı sermaye ile kurulmuştur.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir.

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan : KATILIM BANKALARINCA UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (26.01.2007 tarih ve 26415 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

6. HAFTA ISL 107 GENEL MUHASEBE I Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 Konu Başlıkları Konu Başlıkları... 2 1. ALTINCI

Detaylı

a) 15.000 b) 16.000 c) 18.000 d) 20.000 e) 17.000

a) 15.000 b) 16.000 c) 18.000 d) 20.000 e) 17.000 1) İşletmenin yapmış olduğu ihracat karşılığında elde ettiği döviz tutarını, ulusal para üzerinden kayıtlara geçirmesi hangi muhasebe temel kavramı ile açıklanabilir? a) Tutarlılık kavramı b) Özün önceliği

Detaylı

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 7 nolu grup 6 nolulara, 6 nolu grup ise 5 lere devredilir. 1 2 3 4 5 6 7 1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 620 622 152 151 710 720 730 740 750 760 770 780 Gider hesaplarının devri yapılır

Detaylı

2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Muhasebe ve Finansal Raporlamada Tahakkuk Esası ne demektir? Kısaca açıklayınız.

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2015 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Kasım 2015 Pazar 09:00 12:00 SORU: Anonim Şirketi nin 01.01.2014 Tarihli Açılış Bilançosu aşağıda verilmiştir.

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama SODA SANAYİİ A.Ş. EYLÜL 2016 MALİ TABLOLAR VE DİPNOAR Finansal Durum Tablosu

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 (BAĞIMSIZ DENETİM ÇUMSAN ÇUMRA GIDA SANAYİ VE TİCARET. A.Ş. 31.12.20123 ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 I DÖNEN VARLIKLAR A Hazır Değerler 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4 Verilen Çekler ve

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 10. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE 7. Maliyet Hesapları Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Tekdüzen hesap planının 7 nci hesap sınıfını Maliyet Hesap sınıfı oluşturmaktadır. Muhasebe

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

2016 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 Aralık 2016-Pazar

2016 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 Aralık 2016-Pazar 2016 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 Aralık 2016-Pazar - 09.00-12.00 Soru : (X) Anonim Şirketimin 01.01.2015 tarihli açılış yevmiye maddesi aşağıdaki

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

YENİ DÜZENLEME KAPSAMINDA TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE TEVSİK UYGULAMASININ ÖZELLİKLERİ VE UYGULANACAK CEZA

YENİ DÜZENLEME KAPSAMINDA TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE TEVSİK UYGULAMASININ ÖZELLİKLERİ VE UYGULANACAK CEZA YENİ DÜZENLEME KAPSAMINDA TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE TEVSİK UYGULAMASININ ÖZELLİKLERİ VE UYGULANACAK CEZA Rızkullah ÇETİN 38 * 1-GİRİŞ: Genel itibariyle vergi kaçakçılığı ya da vergiden kaçınma olaylarını

Detaylı

DERS İÇERİĞİ. Banka Muhasebesi. Seçmeli DERS HEDEFİ. Banka Muhasebesi dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır:

DERS İÇERİĞİ. Banka Muhasebesi. Seçmeli DERS HEDEFİ. Banka Muhasebesi dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Banka Muhasebesi Seçmeli DERS HEDEFİ Banka Muhasebesi dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Bankalarda yapılan işlemlerin muhasebeleştirebilme, Bankalara

Detaylı

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO Denetimden Denetimden Notlar VARLIKLAR Dönen Varlıklar : 9.961.249 7.975.811 Nakit ve Nakit Benzerleri Not 6 162.759 1.919.536 Finansal Yatırımlar Not 7 - - Ticari

Detaylı

Genel Muhasebe 100 Soruluk Test

Genel Muhasebe 100 Soruluk Test Genel Muhasebe 100 Soruluk Test 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin temel amaçlarından biri değildir? A) Topluma hizmet B) Kar elde etmek C) Kamuyu aydınlatmak D) Müşteri ilişkilerinin üst düzeyde devamı

Detaylı

DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ.

DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ. Sirküler Tarihi : 11.02.2009 Sirküler No : 750 DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ. Dövizli işlemler önceki yılda yapıldığı halde işlem tutarından

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 10. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE 7. Maliyet Hesapları Yrd.Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Tekdüzen hesap planının 7 nci hesap sınıfını Maliyet Hesap sınıfı oluşturmaktadır. Muhasebe

Detaylı