SPK BAĞIMSIZ DENETĐM LĐSANSLAMA DENENEM SINAVI 1 FĐNANSAL SĐSTEM, SERMAYE PĐYASASI MEVZUATI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SPK BAĞIMSIZ DENETĐM LĐSANSLAMA DENENEM SINAVI 1 FĐNANSAL SĐSTEM, SERMAYE PĐYASASI MEVZUATI"

Transkript

1 FĐNANSAL SĐSTEM, SERMAYE PĐYASASI MEVZUATI 1. Kurumsal yönetim ilkeleri içerisinde, aşağıdakilerden hangisi Pay Sahipleri ile Đlişkiler kapsamında değerlendirilmemektedir? a) Genel kurula katılma hakkı b) Oy hakkı c) Bağımsız denetim işlevi d) Payların devri 2. SPK nın Đhraççılardan uymasını istediği Kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında, aşağıdakilerden hangisi yönetim kurulunun temel fonksiyonlarında biri değildir. a) Yönetim kurulu yöneticiler tarafından oluşturulan stratejik hedefleri onaylamama hakkı vardır b) Yönetim kurulu bir şirketin en üst seviyede stratejik karar alma, yürütme (yönetim) ve temsil organıdır. Yönetim kurulu, şirketin misyonunu/vizyonunu belirler ve kamuya açıklar. c) Yönetim kurulu, sürekli ve etkin bir şekilde, şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını gözden geçirir. Bunu yaparken her konuda uluslar arası standartlara uyum sağlamaya çalışır. Gerektiği durumda gecikmeden ve sorun ortaya çıkmadan önce önlem alır d) Yönetim kurulu şirket ile pay sahipleri arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oynar. 3. Aşağıdakilerden hangisi şirketin insan kaynakları politikasıyla ilgili yanlış bir ifadedir. a) Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması, insan haklarına saygı gösterilmesi ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınır. b) Çalışanlar için güvenli çalışma ortam ve koşulları sağlanır ve bu ortam ve koşullar sürekli olarak iyileştirilir c) Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler çalışanlara veya temsilcilerine bildirilmez d) Katılımcı bir yönetim ortamının oluşturulmasını teminen, şirketin finansal imkanları, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alışverişinde bulunulur 4. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasasında işlem gören menkul kıymetlerden biri değildir. a) Katılma intifa senedi b) Altın / Gümüş / Platin bonolar c) Banka garantili bonolar d) Kira sertifikaları 5. Sermaye piyasası mevzuatına en son eklenen (en güncel) hisse senedi türevi aşağıdakilerden hangisidir? a) Kar ve zarar ortaklığı belgesi b) Aracı kuruluş varantları c) Ortaklık varantları d) Oydan yoksun hisse senedi 6. Aşağıdakilerden hangisi Kira sertifikası ihraç etmek üzere kurulun varlık kiralama şirketlerinin kurucularından biri değildir? a) Kaynak kuruluşlar b) Değerleme şirketleri c) Aracı kuruluşlar d) Bankalar 7. I. Kurulca belirlenen oranda kar payı dağıtma II. Mali tablolarını bağımsız denetime tabi tutma III. Halka açık anonim ortaklıkların esas sözleşme değişiklikleri için Kuruldan izin alma, gibi yükümlülükler de getirmiştir IV. Temettü avansı dağıtma Yukardakilerden hangisi veya hangileri ihraççının normal anonim ortaklık statüsünden, halka açık Anonim Ortaklık statüsüne geçmesiyle elde edeceği haklardandır. a) I b) I-IV c) II-III d) IV 8. Halka açık anonim ortaklıkların esas sözleşmelerinde birinci temettü oranının gösterilmesi zorunludur. Ortaklıklar, birinci temettü tutarı, hesap dönemi kârından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeleri ve varsa geçmiş yıl zararlarını düşdükten sonra kalan dağıtılabilir kârın en az nekadarlık oranını bu hesaplamayı yaparken dikkate almak zorundadır? a) %5 b) %10 c) %15 d) %20 9. Aşağıdakilerden hangisi temettü avansı dağıtımıyla ilgili doğru bir ifadedir. a) Temettüün tamamı nakden dağıtılamaz b) Temettü avansı hisse senedi olarak dağıtılamaz c) Temettü dağıtımında imtiyaz, dağıtılabilir kârın, birinci temettü dağıtıldıktan sonraki kısmı için tanınabilir d) OYHS sahipleri birinci temettüü den pay alamaz 1

2 10. Birleşme ve devir işlemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Ortaklık devralma veya yeni ortaklık kurulması olmak üzere iki şekilde de birleşme gerçekleştirilebilir b) Birleşme işlemlerine başlanılması için birleşmeye taraf ortaklıklarda yönetim kurulunun karar alması yeterlidir c) Birleşmeye esas alınacak finansal tabloların tarihi ile birleşme sözleşmesinin nihai olarak onaylanacağı genel kurul toplantı tarihi arasındaki süre 4 ayı aşamaz d) Kurulun onayından sonra birleşme sözleşmesi, birleşme işlemine taraf ortaklıkların genel kurullarında onaylanır 11. Sermaye piyasasında Bağımsız Denetim Esasları kapsamında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Denetçiler, ortaklık veya sermaye piyasası kurumlarının genel kurul toplantılarına katılabilir fakat bu katılım gözlemci niteliğinde olup genel kurulda açıklama yapamazlar b) Bağımsız denetim sözleşmesinin feshi (veya çekilme) durumunda, feshi (veya çekilmeyi) izleyen ilk genel kurul toplantısına katılmak, gerekli gördüğü takdirde konuyla ilgili açıklamalar yapmak hakları vardır c) Bağımsız denetim kuruluşları dolaylı reklam yapamaz fakat dolaysız reklam faaliyetlerinde bulunabilir d) Denetçi, uygulayacağı denetim tekniklerinin türü, uygulama zamanı ve kapsamını belirlerken, müşterinin iç kontrol sistemini dikkate almak zorunda değildir 12. Aşağıdakilerden hangisi portföy yönetim hizmeti sunan sermaye piyasası kurumlarında biri değildir? a) Gayri menkul yatırım ortaklığı b) Alt yapı gayri menkul yatırım ortaklığı c) Risk sermayesi yatırım ortaklığı d) Đpoteğe dayalı menkul kıymetler kuruluşu 13. Payları tek bir içtüzük kapsamında ihraç edilen tüm alt fonları kapsayan fona ne ad verilir? a) Endeks Fon b) Şemsiye Fon c) Değişken Fon d) Grup Fonu 14. Yatırımcının başlangıç yatırımının belirli bir bölümünün, tamamının ya da başlangıç yatırımının üzerinde belirli bir getirinin izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde belirli vade ya da vadelerde yatırımcıya geri ödenmesinin, uygun bir yatırım stratejisine dayanılarak en iyi gayret esası çerçevesinde amaçlandığı ve şemsiye fon şeklinde kurulan fona ne ad verilir? a) Koruma Amaçlı Fon b) Serbest Yatırım Fonları c) Karma Fon d) Garantili Fon 15. Derecelendirme kuruluşlarının faaliyetleri ve özellikleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? a) Sadece kredi derecelendirmesi yapmaktadırlar b) Sadece kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesi yapmaktadırlar c) Ortaklıkların ve sermaye piyasası kurumlarının risk durumlarını ve ödeyebilirliklerini derecelendiriler d) 1 ile 5 arasında derece notu verirler 16. Sermaye Piyasası Kurulunun Oluşumu, Üyeler ve Atanmalarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır. a) Kurul, biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere yedi üyeden oluşur b) Kurul, yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak kullanır. Merkezi Đstanbul dadır c) Başkan dışındaki üyelerin üçte biri iki yılda bir yenilenir d) Kurul Başkan ve üyelerinin görev süreleri dolmadan görevlerine son verilemez 17. Katılım bankaları aşağıdaki faaliyetlerden hangilerini yerine getiremez? a) Mevduat kabulü b) Katılım fonu kabulü c) Nakdî, gayri nakdî her cins ve surette kredi verme işlemleri. d) Saklama hizmetleri 18. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun görev ve yetkileriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Fonun performansını ve malî durumunu gösteren raporları onaylamak b) Fonun ana stratejisini, performans ölçütlerini, amaç ve hedeflerini, hizmet kalite standartlarını belirlemek, insan kaynakları ve çalışma politikalarını oluşturmak, c) Fonun hizmet birimleri ve bunların görevleri hakkında öneride bulunmak d) Aracı kurumların tasfiye sürecini yönetmek 2

3 19. I. Bankalar II. Sigorta şirketleri III. Aracı kuruluşlar IV. Bireysel emeklilik şirketleri Yukarıdakilerden hangileri özel emeklilik fonlarını kurabilir? a) Yalnız II b) Yalnız IV c) I ve III d) II ve IV 20. Emeklilik yatırım fonlarının kuruluş ve faaliyet esasları hakkında yönetmelik hükümlerine göre, emeklilik yatırım fonu malvarlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Fon malvarlığı rehnedilemez. b) Fon malvarlığı iflas masasına dahil edilemez. c) Fon malvarlığı üçüncü şahıslar tarafından haczedilemez. d) Fon malvarlığı bir başka şirkete devredilemez. 21. SPK nun Birleşme Đşlemleri ne ilişkin düzenlemeleri dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisi Uzman Kuruluş Đncelemesi yapabilecek kurumlardan birisidir? a) Nitelikleri BDDK ca belirlenen Bağımsız Denetim kuruluşları b) Mevduat bankaları c) Halka arza aracılık ve yatırım danışmanlığı yetki belgeli aracı kurumlar d) Halka arza aracılık ve portföy yöneticiliği yetki belgeli aracı kurumlar 22. Aracılık Faaliyetlerinde Belge ve Kayıt Düzeni tebliğine göre Yapılan alım satımların, verilen hizmetlerin ve bunlar için alınan paraların mahiyetini göstermek üzere düzenlenen belgeye ne ad verilir? a) Nakit Alındı Belgesi b) Đşlem Sonuç Formu c) Hesap Ekstresi d) Đşlem Dağıtım Listesi 23. Aşağıdaki kurumlardan hangisi için karşı taraf riski hesaplanmaz? a) Sigorta şirketleri b) Yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları c) Yatırım fonu kurucusu aracı kurumlar d) Portföy yönetim şirketleri 24. Aşağıdakilerden hangisi işletme sahipleri tarafından sağlanan kaynağın her birimine düşen kar payını gösteren orandır? a) Mali Rantabilite b) Ekonomik rantabilite c) Fiyat Kazanç Oranı d) Piyasa Değeri Defter Değeri 25. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin uzun vadeli alacaklarının bir finans kuruluşuna devredilmesi yoluyla sağlanan finansman tekniğidir? a) Akreditif b) Leasing c) Faktoring d) Forfaiting 3

4 SERMAYE PĐYASASINDA MUHASEBE STANDARTLARI 1) I. Anlaşılabilirlik II. Đhtiyaca uygunluk III. Güvenilirlik IV. Karşılaştırılabilirlik V. Fayda Maliyet Dengesi Yukarıdakilerden hangileri, finansal tablolardaki bilgilerin kullanıcılar tarafından faydalı olmasını sağlayan özelliklerdir? A) Yalnız V B) I, II, III ve IV C) Hepsi D) I ve II 2) Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na göre aşağıdakilerden hangisi nakit akım tablosu düzenlenirken finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımı olarak değerlendirilmez? A) Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları B) Hisse senedi ihracından sağlanan nakit girişleri C) Kiracının finansal kiralama sözleşmesine ilişkin yükümlülüğünün ifası ile oluşan nakit çıkışları D) Nakit benzeri veya alım satım amacıyla elde tutulan araçlarla ilgili olmadığı sürece, başka bir işletmeye iştirak etmek veya o işletmenin borçlanma aracını satın almak için ve müşterek yönetime tabi teşebbüse katılmak için yapılan nakit çıkışları 3) "Bilgili ve istekli taraflar arasında, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şartlar altında bir varlığın el değiştirebileceği fiyat veya yükümlülüklerin yerine getirilmesinde esas teşkil edecek olan meblağ" aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder? A) Geri kazanılabilir tutar B) Đktisap değeri C) Piyasa değeri D) Gerçeğe Uygun Değer 4) Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na göre, araştırma giderleri hangi durumda aktifleştirilebilir? A) Geliştirme süreci tamamlandığında aktife alınır. B) Gider yapıldığında aktife alınır. C) Araştırma süreci başladığında aktife alınır. D) Hiçbir şekilde aktifleştirilemez. 5) Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin değerlemesi ve muhasebeleştirilmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri için takas kurumuna verilmiş nakit teminatlar diğer alacaklar hesabında izlenir. B) Korunma amaçlı işlemlerde, işlemin belirli bir yüzdesinin korunması amaçlanan varlık veya yükümlülüklerle ilişkilendirilebilmesi mümkündür. C) Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri kullanım fiyatı esas alınarak değerlenir. D) Spekülasyon amaçlı işlemlerde sözleşmelerdeki değer değişiklikleri gerçekleştiği dönemi izleyen dönemde gelir veya gider hesaplarına alınır. 6) Yasal vergi karşılığı 100 TL, dönem karı 300 TL olan bir işletmenin, 20 TL ertelenmiş vergi varlığı bulunması durumunda, dönem net karı tutarı kaç TL olur? A) 220 B) 180 C) 200 D) 160 7) IASB, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'nda, standart oluştururken hangi yapıyı benimsemiştir? A) Đşlem temelli yapı B) Global yapı C) Đlke temelli yapı D) Kural temelli yapı 8) Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na uygun mali tablo hazırlayan bir işletmenin elinde, geçen yıldan kalma maliyeti TL olan ticari mal bulunmaktadır. Dönem sonu geldiğinde işletmenin elinde kalan bu malların piyasa değerlerinde düşüklük olduğu kanısına varılmış ve yapılan araştırma sonucunda eldeki malların 800 TL ye satılabileceği ortaya çıkmıştır. Ancak bunun için de öncelikle stokta beklemenin toz, renk solması gibi etkilerini gidermek üzere 50 TL lik, malların müşterilere ulaştırılabilmesi için de 80 TL lik taşıma giderlerine katlanmak gerektiği tespit edilmiştir. Bu bilgilere gore, işletme stoklarının "Net Gerçekleşebilir Değer"i kaç TL dir? A) 800 B) 780 C) 750 D) 670 4

5 9) Aşağıdakilerden hangisi Uluslar arası Finansal Raporlama Standartlarına gore duzenlenecek tam set finansal tablolar arasında yer almaz? A) Nakit Akış Tablosu B) Satışların Maliyeti Tablosu C) Gelir Tablosu D) Özkaynak DeğişimTablosu 10) Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre raporlama yapan ABC A.Ş., XYZ A.Ş. nin %80 oranındaki payını tarihinde milyon TL nakden ödeyerek satın almıştır. XYZ A.Ş. nin bilanço büyüklükleri aşağıdadır: (Milyon TL) - Kasa ve Bankalar Sabit Kıymetler Borçlar Sermaye Yasal Yedekler Dönem Kârı Bu bilgilere gore, satın alma işleminde "Şerefiye" ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) milyon TL tutarında pozitif şerefiye vardır. B) milyon TL tutarında pozitif şerefiye vardır. C) milyon TL tutarında negatif şerefiye vardır. D) Şerefiye ortaya çıkmaz. 11) Aşağıdakilerden hangisi "UMS 10 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Standardı'na göre düzeltme gerektiren hususlardan biridir? A) Önemli bir garanti verilmesi gibi, taahhüt veya koşullu borçlara girilmesi B) Önemli varlık alımları veya satışları C) Bilanço tarihinde şirketin ayırdığı bir karşılığın bilanço tarihinden sonra gerçek tutarının belli olması D) Bilanço tarihinden sonra önemli bir iş ortaklığının kurulması 12) Menkul kıymetler yatırım fonunda her bir menkul kıymet hesabının borç kalanı (bakiyesi) neyi gösterir? A) Menkul kıymetteki değer artışını B) Menkul kıymetlerin nominal değerini C) Günlük değerlemeler sonucu oluşan toplam rayiç değeri D) Her bir menkul kıymetteki değer azalışını 13) "Ödünç Alınan Menkul Kıymetler Đcin Verilen Menkul Kıymet Teminatlarından Alacaklılar Hesabı" aracı kurum hesap planının hangi ana bolumu içinde gösterilir? A) Menkul Kıymetler Nazım Hesapları B) Dönen Varlıklar C) Geçici Hesaplar D) Kısa Vadeli Alacaklar 14) UMS 12 Gelir Vergisi Standardına göre, aktif kalemlerin muhasebe değerinin vergi değerinden daha düşük olması nedeniyle ortaya çıkan farklarla, pasif kalemlerin muhasebe değerinin vergi değerinden daha fazla olması nedeniyle ortaya çıkan farklara ne ad verilir? A) Ertelenmiş Vergi Pasifi Farkı B) Vergilendirilebilir Geçici Farklar C) Đndirilebilir Geçici Farklar D) Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Farkı 15) I. Doğrusal Amortisman Yöntemi II. Azalan Bakiyeler Yöntemi III. Ağırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemi IV. Üretim Miktarı Yöntemi Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre maddi duran varlıklar için amortisman ayrılmasında yukarıda verilen yöntemlerden hangileri kullanılabilir? A) I ve II B) I, II ve III C) I, II ve IV D) II, III ve IV 16) Hisse senetleri ĐMKB de işlem gören XYZ Holding AŞ nin; halka kapalı ABC Gıda AŞ ne %35 oranında iştiraki bulunmaktadır. XYZ Holding AŞ sahip olduğu imtiyazlı hisse senetleri nedeniyle ABC Gıda AŞ nin yönetim kurulunun çoğunluğunu atama ve görevden alma gücüne sahip bulunmaktadır. Bu bilgilere göre XYZ Holding AŞ, ABC Gıda AŞ'ni finansal tablolarında hangi hesap kalemi içinde izlemelidir? A) Menkul Kıymetler B) Đş Ortaklıkları C) Đştirakler D) Bağlı Ortaklıklar 5

6 17) Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Đlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, hisse senetleri borsada işlem gören şirketler konsolide olmayan yıllık finansal raporları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporlarını hesap dönemlerinin bitimini takiben kaç hafta içinde Sermaye Piyasası Kurulu ve Đstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na göndermeleri gerekmektedir? A) 14 B) 12 C) 10 D) 6 18) Menkul kıymet yatırım fonlarının mali tabloları ve raporlarına ilişkin ilke ve kurallar çerçevesinde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Fonun birim pay değeri, fon portföy değerinin dolaşımdaki pay sayısına bölünmesi suretiyle elde edilir. B) Fon toplam değeri her zaman fon portföy değerinden daha küçük bir tutardır. C) Fon toplam değeri, fon portföy değerine borçların eklenmesi ve alacakların düşülmesi suretiyle hesaplanır. D) Fon toplam değeri, fonun birim pay değeri ile dolaşımda bulunan pay sayısının çarpımına eşittir. 19) Aracı kurum hesap planına göre "Gercekleşen Devlet Tahvili Alışları Hesabı" hangi ana grup altında yer alır? A) Öz kaynaklar B) Nazım Hesaplar C) Geçici Hesaplar D) Sonuç Hesapları 20) UMS 39 Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesi ve Ölçüm Standardına göre "Krediler ve Alacaklar" hangi yöntem ile ölçülür? A) Net gerçekleşebilir değer yöntemi B) Etkin faiz yöntemi C) Maliyet yöntemi D) Özkaynak yöntemi 21) Hisse başına kazanca ilişkin TMS 33 uyarınca donuşturulebilir aracların donuşumunun gercekleştiği, opsiyon ve hisse alım hakkı veren aracların kullanıldığı veya belirli koşulların yerine gelmesini takiben adi hisse senetlerinin ihrac edildiği varsayımı sonucunda, hisse başına kazancın azalması veya hisse başına kaybın artması aşağıdakilerden hangisidir? A) Koşula bağlı çıkarılabilir hisse senedi kazancı / kaybı B) Olağanüstü fiyat kazancı / kaybı C) Piyasa değer artış kazancı / kaybı D) Sulandırma 22) Sermaye Piyasası Kurulunun Menkul Kıymetler Yatırım Fonlarının mali tabloları ve raporlarına ilişkin düzenlemeleri uyarınca, aşağıdakilerden hangisi Menkul Kıymetler Yatırım Fonları tarafından hazırlanması gereken mali tablolardan birisi değildir? A) Gelir Tablosu B) Kâr Dağıtım Tablosu C) Fon Portföy Değeri Tablosu D) Fon Toplam Değeri Tablosu 23) TFRS/UFRS 8 Faaliyet Bölümleri standardının uygulama alanına ilişkin olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi doğrudur? A) Borçlanma araçları bir borsada işlem gören şirketlerin TFRS 8 i uygulaması ihtiyaridir. B) Borçlanma araçları bir borsada işlem gören şirketler için TFRS 8 i uygulamak ihtiyari, payları bir borsada işlem gören şirketler için ise zorunludur. C) Payları bir borsada işlem görmek üzere Sermaye Piyasası Kuruluna başvuran şirketler, başvurularının kabulünü izleyen ilk finansal tablo döneminde TFRS 8 i uygulamaya başlarlar. D) Bir işletmenin konsolide finansal tablolarının yanında bireysel finansal tablolarını da ilan etme yükümlülüğü varsa, sadece konsolide finansal tablolar için TFRS 8 i uygulaması yeterlidir. 24) ABC Elektronik Firması Ankara Bayisine ürünlerini altı ay içinde satış yaptıkça ödemesi, aksi hâlde altıncı ayın sonunda iade etmesi kaydıyla vermektedir. TMS/UMS 18 Hasılat standardına göre ABC firması satışlarını ne zaman hasılat olarak muhasebeleştirmelidir? A) Malları bayiye teslim ettiğinde B) Altıncı ayın sonunda C) Bayi malları sattığında D) Đade yapıldığında 25) X işletmesi aleyhine açılan TL lik tek bir davanın, işletme lehinde sonuçlanma olasılığının, benzeri olaylar ve davalar incelenmek suretiyle %65 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bu işletme için diğer olasılık ise davayı kaybetmektir. Buna göre X işletmesinin ayırması gerekli olan karşılık tutarı kaç TL dir? A) B) C) D) Karşılık ayırmasına gerek yoktur, koşullu borç olarak dipnotlarda açıklanır. 6

7 SERMAYE PĐYASASINDA BAĞIMSIZ DENETĐM 1-) Aşağıdakilerden hangisi Bağımsız denetime ve incelemeye (sınırlı bağımsız denetime) tabi işletmelerden biri değildir? a) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören anonim ortaklıklar, b) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak kanun kapsamında halka açık sayılan ortaklıklar, c) Kanun da düzenlenmiş ve anonim şirket olarak faaliyette bulunan borsalar, teşkilatlanmış diğer piyasalar ve takas ve saklama kuruluşları d) Đstanbul Menkul Kıymetler Borsası 2-) Aşağıdakilerden hangisinde, sermaye piyasasına göre Tam set finansal tablolar tam ve doğru olarak sıralanmıştır? a) Bilanço, gelir tablosu, fon akım tablosu, b) Dipnotlarıyla birlikte konsolide olanlar dahil bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu ve özsermaye değişim tablosudur c) Bilonço, gelir tablosu d) Dipnotlarıyla birlikte konsolide olanlar dahil bilanço, gelir tablosu ve özsermaye değişim tablosu 3-) Kısıtlamaların bulunması durumunda, bağımsız denetçilerin finansal tablolara ilişkin mutlak bir güvence elde etmesi mümkün olmayabilir. Aşağıdakilerden hangileri bu kısıtlamalara örnek değildir? a) Örnekleme yönteminin kullanılması. b) Đşletme yönetiminin kontrol sistemini devre dışı bırakacak şekilde hareket etme ve/veya muvazaalı işlem yapma olasılığı gibi, muhasebe ve iç kontrol sistemlerinin yapısından kaynaklanan doğal kısıtlamalar. c) Bağımsız denetim kanıtlarının, sonuca yönelik olması. d) Gerek bağımsız denetim yöntem ve tekniklerinin yapısı, zamanlaması ve kapsamının tespiti gibi kanıt toplama sürecinde ve gerekse toplanan kanıtlardan hareketle, muhasebe tahminlerinin makul olup olmadığının değerlendirilmesi gibi bir görüşe ulaşılması aşamasında bağımsız denetçinin yaygın olarak kendi kanaatini kullanması. 4-) Aşağıdakilerden hangisi bağımsız denetçinin, münferit ya da diğer yanlışlıklarla birlikte toplulaştırılmış olarak, finansal tablolardaki önemli bir yanlışlığı ortaya çıkaramama olasılığını ifade eder? a) Bağımsız denetim riski b) Tespit edememe riski c) Đçsel risk d) Yapısal risk 5-) Uluslar arası Denetim Standartlarına göre; önemlilik seviyesi ile bağımsız denetim riski seviyesi arasındaki ilişkiyi aşağıdakilerden hangi ifade etmektedir? a) Önemlilik seviyesi ile bağımsız denetim riski seviyesi arasında ters yönlü bir ilişki vardır. b) Önemlilik seviyesi ile bağımsız denetim riski seviyesi arasında bir ilişki yoktur. c) Önemlilik seviyesi bağımsız denetim riski seviyesi arasındaki ilişkinin yönü bağımsız denetim kuruluşunun risk algılamasına göre değişir. d) Önemlilik seviyesi ile bağımsız denetim riski seviyesi arasında aynı yönlü bir ilişki vardır. 6-) Đşletmelerin finansal tablolarının bağımsız denetimi ile görevlendirilecek bağımsız denetim kuruluşlarının şartlarından biri değildir? a) Ortaklarının Yönetici ve bağımsız denetçiler niteliklerine haiz gerçek kişilerden olması, b) Esas sermayenin en az %51 inin sorumlu ortak baş denetçilere ait olması, c) Sadece bağımsız denetim ve mesleki alanda faaliyet göstermeleri, d) Çalışılan bağımsız denetim kuruluşunda tam zamanlı görev yapmaları şarttır. 7-) Denetçi unvanının kazanılması için mesleki deneyim şarttı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Baş denetçi unvanının kazanılması için en az fiilen 10 yıl, kıdemli denetçi unvanının kazanılması için en az fiilen 5 yıl ve denetçi unvanının kazanılması için en az fiilen 2 yıl mesleki deneyim şarttır. b) Baş denetçi unvanının kazanılması için en az fiilen 10 yıl, kıdemli denetçi unvanının kazanılması için en az fiilen 5 yıl ve denetçi unvanının kazanılması için en az fiilen 3 yıl mesleki deneyim şarttır. 7

8 c) Baş denetçi unvanının kazanılması için en az fiilen 10 yıl, kıdemli denetçi unvanının kazanılması için en az fiilen 6 yıl ve denetçi unvanının kazanılması için en az fiilen 3 yıl mesleki deneyim şarttır. d) Baş denetçi unvanının kazanılması için en az fiilen 10 yıl, kıdemli denetçi unvanının kazanılması için en az fiilen 6 yıl ve denetçi unvanının kazanılması için en az fiilen 2 yıl mesleki deneyim şarttır. 8-) Aşağıdakilerden hangisi bagımsızlığı ortadan kaldıran nedenlerden biri değildir? a) Müşteri veya bağlı ortaklıkları, müşterek yönetime tabi teşebbüsleri ve iştirakleri ile olağan ekonomik ilişkiler çerçevesinde borç-alacak ilişkisine girilmiş olması, b) Geçmiş yıllara ilişkin bağımsız denetim ücretinin, geçerli bir nedene dayanmaksızın, müşteri tarafından ödenmemesi, c) Bağımsız denetim ücretinin, bağımsız denetim sonuçları ile ilgili şartlara bağlanmış olması veya piyasa rayicinden bariz farklılıklar göstermesi, bağımsız denetimin kalitesine dair belirsizlikler yaratması, bağımsız denetim kuruluşu tarafından müşteri işletmeye sunulan diğer hizmetler dikkate alınarak belirlenmesi. d) Müşteriden veya müşteri ile ilgili olanlardan, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak bir menfaat elde edildiğinin ortaya çıkarılması, 9-) Aşağıdakilerden hangisi denetim ekibiyle ilgili doğru ifadedir? a) Her bir bağımsız denetim için en az 4 asil ve 3 yedek olmak üzere 7 kişiden oluşan bir bağımsız denetim ekibi oluşturulur. b) Her bir bağımsız denetim için en az 3 asil ve 4 yedek olmak üzere 7 kişiden oluşan bir bağımsız denetim ekibi oluşturulur. c) Her bir bağımsız denetim için en az 5 asil ve 2 yedek olmak üzere 7 kişiden oluşan bir bağımsız denetim ekibi oluşturulur. d) Her bir bağımsız denetim için en az 3 asil ve 3 yedek olmak üzere 6 kişiden oluşan bir bağımsız denetim ekibi oluşturulur. 10-) Aşağıdakilerden hangisi denetim komitesiyle ilgili yanlış ifadedir? a) Hisse senetleri borsada işlem gören ortaklıklar (bankalar hariç); yönetim kurulu tarafından kendi üyeleri arasından seçilen en az üç üyeden oluşan denetimden sorumlu komite kurmak zorundadırlar. 8 b) Denetimden sorumlu komite; ortaklığın muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. c) Ortaklığın hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve yönetim kurulunun onayına sunulur. d) Denetimden sorumlu komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak yönetim kuruluna sunulur. 11-) Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasasında bağımsız denetim düzenlemelerine göre, bağımsız denetim kuruluşlarının sermaye piyasasında bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisinin iptalini gerektiren fiillerden biri değildir? A) Kuruluş şartlarının kaybedilmesi B) Bağımsız denetimlerde Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilenler dışında fiilen başka bağımsız denetçi görevlendirilmesi C) Uygun bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmaması nedeniyle gerekli bağımsız Denetim kanıtlarının elde edilememesi D) Sermaye piyasasında kesintisiz olarak 3 yıl süreyle fiilen bağımsız denetim faaliyetinde bulunulmaması olması 12-) Aşağıdakilerden hangisi bağımsız denetim sözleşmesinin, şekil ve içeriği her müşteriye göre değişmekle birlikte, asgari olarak belirtilen unsurlardan biri değildir? a) Finansal tabloların bağımsız denetiminin amacı ve bağımsız denetim dönemi, b) Đşletme yönetiminin finansal tablolara ilişkin sorumluluğu, c) Sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin hükümler d) Finansal tablolar düzenlenirken esas alınan finansal raporlama standartları, 13-) Sermaye piyası düzenlemesine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış ifade edilmiştir? a) Bir sorumlu ortak başdenetçi, bir müşteri şirket ile yapılan bağımsız denetim sözleşmesinde, her halükarda en çok 10 hesap dönemi görev alabilir. Sorumlu ortak başdenetçinin aynı müşteri şirketin denetim çalışmalarında görev alabilmesi için en az 2 hesap döneminin geçmesi zorunludur. b) Denetçi ve üzeri unvanlı denetim kadrosunun, 25 kişi sorumlu ortak başdenetçi olmak üzere en az 75 kişiden oluşması ve bu kadronun asgari sayısının faaliyet süresince muhafaza edilmesi,

9 c) Kuruluş bünyesinde (Bağımsız Denetim Kalitesinin Kontrolü) hükümleri uyarınca münhasıran kalite kontrol sisteminin gözetiminden sorumlu tam zamanlı görevlendirilecek en az 2 sorumlu ortak başdenetçi, 2 başdenetçi ve tam veya yarı zamanlı görevlendirilecek yeter sayıda denetçiden oluşan bir kalite kontrol güvence komitesi oluşturulması, d) Kuruluş tarafından yukarıda belirtilen asgari sayıda denetim kadrosunun, kalite kontrol sisteminin gözetiminden sorumlu komite üyesi sorumlu ortak başdenetçi, başdenetçi ve diğer denetçilerin ve kalite kontrol sisteminin çalışmasına ve gözetimine ilişkin esasların, bağımsız denetim sözleşmesinin imzalanma tarihinden en az 9 ay önce Kurula bildirilmiş olması, 14-) I. Çalışma kâğıtları, bağımsız denetim raporu için yeterli ve uygun bir kayıt düzeni oluşturmak suretiyle bağımsız denetimin bağımsız denetime ilişkin mevzuata uygun yapıldığına dair kanıt oluşturmaz II. Çalışma kâğıtları, bağımsız denetim rapor tarihinden itibaren en az 10 yıl süreyle saklanır. III. Çalışma kâğıtları yazılı olmalıdır. Bağımsız denetim faaliyetinde bağımsız denetçi tarafından hazırlanan çalışma kağıtlarına ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III 15- Hile kapsamında aşağıdakilerden hangisi, Usulsüz Yevmiye ve Diğer Düzeltme Kayıtlarının Özelliklerinden biri değildir? a) Đstisnai olarak sık kullanılmayan hesaplara yapılan kayıtlar, b) Görevli kişilerce yapılan kayıtlar, c) dönem sonunda veya kapanış kaydı olarak ve çok yetersiz açıklamalarla yapılan, d) hesap numarası olmayan, finansal tabloların hazırlanması sırasında veya öncesinde yapılan veya 16-) Sermaye piyasasında bağımsız denetim standartları kapsamında iç kontrol sistemi aşağıdaki unsurlardan hangisini içermez? a) Kontrollerin gözetimi b) Kontrol çerçevesi c) Đşletmenin risk değerlendirme sureci d) Şirket yönetimine ilişkin risklerin değerlendirilmesi 17-) Bağımsız denetim kanıtları toplamak amacıyla kullanılan temel bağımsız denetim teknikleri aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir? A) Gruplandırma-Gözlem-Bilgi Toplama- Doğrulama-Beyanda Bulunma-Yeniden Uyguluma-Revizyon B) Đnceleme-Gözlem-Bilgi Toplama-Beyanda Bulunma-Yeniden Hesaplama- Örnekleme- Analitik Đnceleme Teknikleri C) Đnceleme-Gözlem-Bilgi Toplama-Doğrulama- Yeniden Hesaplama-Yeniden Uygulama-Analitik Đnceleme Teknikleri D) Đnceleme-Örnekleme-Revizyon-Doğrulama- Gruplandırma-Yeniden Uygulama- Đnceleme Teknikleri 18- Uluslararası Denetim Standartlarına göre, bağımsız denetim örneklemesinde, örnek hacmi ile ilişkili olmayan herhangi bir sebepten dolayı bağımsız denetçinin hatalı bir sonuca ulaşmasına neden olan faktörlerden meydana gelen riske ne ad verilir? A) Örnekleme riski B) Yapısal risk C) Ana kütle riski D) Örnekleme dışı risk 19-) Aşağıdakilerden hangisi işletmenin sürekliliği varsayımını üzerinde ciddi şüpheler uyandırabilecek faaliyet durumla ilgili olaylardan biri değildir? a) Yönetim kadrolarındaki kilit pozisyonların boşalarak yerlerinin doldurulmaması, b) Önemli bir pazarın, acentenin, lisansın veya ana tedarikçinin kaybedilmesi ve c) Satıcılarla yapılan işlemlerde, vadeli satıştan peşin ödemeli satışa geçilmesi ve d) Đşgücü problemleri veya önemli hammadde darboğazı ) Aşağıdakilerden hangisi bağımsız denetim raporunun temel unsurlarından biri değildir? a) Bağımsız denetçi tavsiyesi, b) Giriş paragrafı, c) Đşletme yönetiminin finansal tablolara ilişkin sorumluluğu, d) Diğer raporlama yükümlülükleri

10 21-) Çalışma alanındaki sınırlamanın muhtemel etkisinin, bağımsız denetçinin yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtı elde edemeyeceği kadar önemli ve yaygın olması durumunda, vereceği görüş aşağıdakilerden hangisidir? a) Olumlu görüş b) Şartlı görüş verilmesi, c) Görüş bildirmekten kaçınılması d) Olumsuz görüş verilmesi. 22-) Uluslar arası denetim Standartları na göre aşağıdaki rapor türlerinden hangisinde bağımsız denetçi yararlandığı uzman çalışmasına atıfta bulunmaz? A) Görüş Bildirmekten Kaçınma B) Olumlu C) Olumsuz D) Şartlı 23-) Bağımsız denetim kuruluşları imzaladıkları bağımsız denetim sözleşmelerini en geç hangi sürede Sermaye Piyasası Kurulu na göndermek zorundadırlar? A) 3 iş günü içinde B) 6 iş günü içinde C) 7 iş günü içinde D) 9 iş günü içinde 24-) Elekronik olarak resmi bir kurumlara yapılan saldırılar aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? a) Siber terör b) Kaba kuvet c) Oltalama d)truva Atı 25-) Kullanıcıların hangi sitelere erişip, hangilerine erişemeyeceğini kontrol etmek için aşağıdaki sunuculardan hangisi kullanılır? A) Proxy Sunucusu B) Sunucusu C) FTP Sunucusu D) DHCP Sunucusu 10

11 FĐNANSAL SĐSTEM SPK MEVZUAT 1-C 6-B 11-B 16-B 21-C 2-A 7-D 12-D 17-A 22-B 3-C 8-D 13-B 18-D 23-C 4-C 9-C 14-A 19-B 24-A 5-B 10-C 15-C 20-C 25-D MUHASEBE STANDARTLARI 1-B 6-A 11-C 16-D 21-D 2-D 7-C 12-C 17-C 22-B 3-D 8-D 13-A 18-D 23-D 4-D 9-B 14-D 19-C 24-C 5-B 10-B 15-C 20-B 25-D MUHASEBE DENETĐMĐ 1-D 6-D 11-D 16-D 21-C 2-B 7-C 12-C 17-B 22-B 3-C 8-A 13-A 18-D 23-B 4-B 9-D 14-D 19-C 24-A 5-A 10-A 15-B 20-A 25-A 11

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı A Kitapçığı 10. Soru Soru Hatalı Değil. I- Birleşme sözleşmesi genel kurullarca onaylanmadan önce Sermaye Piyasası Kuruluna başvurularak

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ

MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ MUHASEBE DENETİMİNİN TANIMI Bir ekonomik birime veyahut döneme ait bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere olan uygunluk derecesini araştırmak ve bu konuda bir

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

a) 15.000 b) 16.000 c) 18.000 d) 20.000 e) 17.000

a) 15.000 b) 16.000 c) 18.000 d) 20.000 e) 17.000 1) İşletmenin yapmış olduğu ihracat karşılığında elde ettiği döviz tutarını, ulusal para üzerinden kayıtlara geçirmesi hangi muhasebe temel kavramı ile açıklanabilir? a) Tutarlılık kavramı b) Özün önceliği

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERCE MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA VE SUNULMASINDA YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUATA İLAVE OLARAK UYGULANACAK HUSUSLARA

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu 25 / 04 / 2013 tarih ve 8307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere; BDDK

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI Girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin esaslar 30/12/2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanunu ( SPK ) ile Türkiye de hukuki

Detaylı

MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI

MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM ALANI: SİGORTACILIK MEVZUATINA İLİŞKİN KONULAR Sigortacılık Mevzuatı Türkiye'de Sigortacılık Uygulamaları Sigortacılık ve Risk Yönetimi Sigortacılıkta

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir.

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar.

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar. UMS 7 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Nakit Akım Tablosu Kontrol listesinin bu kısmı nakit akım tablosunun nasıl hazırlaması gerektiğini açıklayan UMS 7 ye yöneliktir.

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Doğru mesajları farklı gruplara iletebilen en önemli kurumsal iletişim aracı Adres Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul www.tuyid.org Tel (212)

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.Ş. A Tipi Hisse Senedi Fonu içtüzüğünün 1.1, 1.2, 2.1, 5.1, 5.3, 5.4, 5.8.1, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.7, 8.10, 8.11,

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-4 Nazım hesaplar tablosu 5 Gelir tablosu 6 Özkaynaklarda muhasebeleştirilen

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

5. Borçlanma aracı ihracı için Yetkili organ kararının alındığı tarihten itibaren en geç kaç yıl içinde Kurula başvuruda bulunulması zorunludur?

5. Borçlanma aracı ihracı için Yetkili organ kararının alındığı tarihten itibaren en geç kaç yıl içinde Kurula başvuruda bulunulması zorunludur? 1. Yatırım amacı taşıyan kıymetli evrak aşağıdakilerden hangisidir? a. Menkul kıymet b. Para c. Çek d. Bono e. Poliçe 2. Aşağıdakilerden hangisi payların sahibine sağladığı mali haklardan a. Kar payı alma

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı

Detaylı

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş A Tipi Değişken Fonu içtüzüğünün 1.1, 1.2, 2.1, 5.1, 5.3, 5.4, 5.8.1,

Detaylı

2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00

2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00 2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00 SORULAR SORU 1: Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ve

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 201.482.506 251.625.938 Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 1 UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE TTK 376 KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo dipnotları

Detaylı

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2010-30 EYLÜL 2011 TARĐHLĐ KARŞILAŞTIRMALI BĐLANÇOSU (UFRS)

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2010-30 EYLÜL 2011 TARĐHLĐ KARŞILAŞTIRMALI BĐLANÇOSU (UFRS) DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2010-30 EYLÜL 2011 TARĐHLĐ KARŞILAŞTIRMALI BĐLANÇOSU () VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 37.746.234,24 37.800.644,83

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

Dipnot DİPNOT ADI 30.09.2011 31.12.2010

Dipnot DİPNOT ADI 30.09.2011 31.12.2010 Dipnot DİPNOT ADI 30.09.2011 31.12.2010 1 Şirketin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu 2 Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar Sunuma İlişkin Temel Esaslar Muhasebe Politikalarında Değişiklikler Muhasebe

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7)

Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7) Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7) Şirket ortakları tarafından sermaye artırımı sürecinde şirkete aktarılan nakitlerin;

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 262 4,125 4,387 II. Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan fv (net) 2.1 Alım satım amaçlı finansal

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. İş Finansal Kiralama

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK 3 MAYIS 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

İşletmelere Özel. TFRS ve KOBİ TFRS. Eğitim ve Dönüşüm Çözüm Ortaklığı. 2012-2013 programı

İşletmelere Özel. TFRS ve KOBİ TFRS. Eğitim ve Dönüşüm Çözüm Ortaklığı. 2012-2013 programı İşletmelere Özel TFRS ve KOBİ TFRS Eğitim ve Dönüşüm Çözüm Ortaklığı 2012-2013 programı TÜRKİYE 2013 YILINA YENİ MUHASEBE STANDARTLARIYLA GİRİYOR Yasal defterlerini vergi kanunlarına göre tutmakta olan

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I Cari ( Dönen ) Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 44.570.887 46.750.559

Detaylı

BÖLÜM BAĞIMSIZ DENETİM BÖLÜM II BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI

BÖLÜM BAĞIMSIZ DENETİM BÖLÜM II BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI İçindekiler Sunuş 7 içindekiler 9 Kısaltmalar 19 BÖLÜM BAĞIMSIZ DENETİM 1. BAĞIMSIZ DENETİMİN TANIMI 22 2. BAĞIMSIZ DENETİMİN AMACI 22 3. BAĞIMSIZ DENETİMDE YÖNTEM 23 4. BAĞIMSIZ DENETİM TÜRLERİ 23 A)

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI DEVLET İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI DEVLET İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI DEVLET İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Devlet İç Borçlanma Araçları Standart

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2004 31 ARALIK 2004 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu (Birinci Alt Fon)

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu (Birinci Alt Fon) Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi 9 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 9 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu Ata

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran 2015tarihi itibarıyla

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 0 - FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 50.855.716 42.572.981 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 30 Nisan

Detaylı

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Halka Arz Tarihi

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Halka Arz Tarihi Performans Sunum Raporu nun Hazırlanma Esasları Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu na ( Fon ) ait Performans Sunum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 1 Temmuz 2014

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

Finansal Araçlar. UMS 39 Jale Akkaş. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye

Finansal Araçlar. UMS 39 Jale Akkaş. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye Finansal Araçlar UMS 39 Jale Akkaş 12 Ekim, 2011 Grant Thornton Türkiye 2011 Grant Thornton Türkiye.Tüm Tüm hakları saklıdır. UMS 39 Finansal Araçlar UMS 39 genel olarak finansal araçlar ile finansal nitelikte

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi' nin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu,

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU

KATILIMCILARA DUYURU KATILIMCILARA DUYURU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU, CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA

Detaylı

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 251.625.938 233.029.758 Nakit ve nakit benzerleri 5 123.909.277 101.043.123

Detaylı

PwC. Finansal Raporlama ve Denetim AçısındanA Ticaret Kanunu. PwC Türkiye, Đzmir Kurumsal Buluşma Günleri* *connectedthinking

PwC. Finansal Raporlama ve Denetim AçısındanA Ticaret Kanunu. PwC Türkiye, Đzmir Kurumsal Buluşma Günleri* *connectedthinking PwC Türkiye, Đzmir Kurumsal Buluşma Günleri* Türk Đş Dünyasının n Değişen en Kuralları: Finansal Raporlama ve Denetim AçısındanA Yeni Türk T Ticaret Kanunu Adnan Akan, Ortak Denetim Hizmetleri 20 Kasım

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2 213,507,060 133,722,172 1- Kasa 14 2,413 2,067 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 156,849,494 70,133,616 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka

Detaylı

KATAR FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KATAR FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 01.01.2013 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Katar Faktoring Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı na, Katar Faktoring Anonim Şirketi nin ( Şirket ) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Dip Geçmemiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Dip Geçmemiş I- Cari Varlıklar EGE SĐGORTA ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 MART 2015 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE SOLO BĐLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 94,454,233 1-

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033 31.3.2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 379.896.026 1 Cari Varlıklar 276.410.751 10 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 55.160.287 100 Kasa 5.188 101 Alınan

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı