SPK BAĞIMSIZ DENETĐM LĐSANSLAMA DENENEM SINAVI 1 FĐNANSAL SĐSTEM, SERMAYE PĐYASASI MEVZUATI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SPK BAĞIMSIZ DENETĐM LĐSANSLAMA DENENEM SINAVI 1 FĐNANSAL SĐSTEM, SERMAYE PĐYASASI MEVZUATI"

Transkript

1 FĐNANSAL SĐSTEM, SERMAYE PĐYASASI MEVZUATI 1. Kurumsal yönetim ilkeleri içerisinde, aşağıdakilerden hangisi Pay Sahipleri ile Đlişkiler kapsamında değerlendirilmemektedir? a) Genel kurula katılma hakkı b) Oy hakkı c) Bağımsız denetim işlevi d) Payların devri 2. SPK nın Đhraççılardan uymasını istediği Kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında, aşağıdakilerden hangisi yönetim kurulunun temel fonksiyonlarında biri değildir. a) Yönetim kurulu yöneticiler tarafından oluşturulan stratejik hedefleri onaylamama hakkı vardır b) Yönetim kurulu bir şirketin en üst seviyede stratejik karar alma, yürütme (yönetim) ve temsil organıdır. Yönetim kurulu, şirketin misyonunu/vizyonunu belirler ve kamuya açıklar. c) Yönetim kurulu, sürekli ve etkin bir şekilde, şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını gözden geçirir. Bunu yaparken her konuda uluslar arası standartlara uyum sağlamaya çalışır. Gerektiği durumda gecikmeden ve sorun ortaya çıkmadan önce önlem alır d) Yönetim kurulu şirket ile pay sahipleri arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oynar. 3. Aşağıdakilerden hangisi şirketin insan kaynakları politikasıyla ilgili yanlış bir ifadedir. a) Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması, insan haklarına saygı gösterilmesi ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınır. b) Çalışanlar için güvenli çalışma ortam ve koşulları sağlanır ve bu ortam ve koşullar sürekli olarak iyileştirilir c) Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler çalışanlara veya temsilcilerine bildirilmez d) Katılımcı bir yönetim ortamının oluşturulmasını teminen, şirketin finansal imkanları, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alışverişinde bulunulur 4. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasasında işlem gören menkul kıymetlerden biri değildir. a) Katılma intifa senedi b) Altın / Gümüş / Platin bonolar c) Banka garantili bonolar d) Kira sertifikaları 5. Sermaye piyasası mevzuatına en son eklenen (en güncel) hisse senedi türevi aşağıdakilerden hangisidir? a) Kar ve zarar ortaklığı belgesi b) Aracı kuruluş varantları c) Ortaklık varantları d) Oydan yoksun hisse senedi 6. Aşağıdakilerden hangisi Kira sertifikası ihraç etmek üzere kurulun varlık kiralama şirketlerinin kurucularından biri değildir? a) Kaynak kuruluşlar b) Değerleme şirketleri c) Aracı kuruluşlar d) Bankalar 7. I. Kurulca belirlenen oranda kar payı dağıtma II. Mali tablolarını bağımsız denetime tabi tutma III. Halka açık anonim ortaklıkların esas sözleşme değişiklikleri için Kuruldan izin alma, gibi yükümlülükler de getirmiştir IV. Temettü avansı dağıtma Yukardakilerden hangisi veya hangileri ihraççının normal anonim ortaklık statüsünden, halka açık Anonim Ortaklık statüsüne geçmesiyle elde edeceği haklardandır. a) I b) I-IV c) II-III d) IV 8. Halka açık anonim ortaklıkların esas sözleşmelerinde birinci temettü oranının gösterilmesi zorunludur. Ortaklıklar, birinci temettü tutarı, hesap dönemi kârından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeleri ve varsa geçmiş yıl zararlarını düşdükten sonra kalan dağıtılabilir kârın en az nekadarlık oranını bu hesaplamayı yaparken dikkate almak zorundadır? a) %5 b) %10 c) %15 d) %20 9. Aşağıdakilerden hangisi temettü avansı dağıtımıyla ilgili doğru bir ifadedir. a) Temettüün tamamı nakden dağıtılamaz b) Temettü avansı hisse senedi olarak dağıtılamaz c) Temettü dağıtımında imtiyaz, dağıtılabilir kârın, birinci temettü dağıtıldıktan sonraki kısmı için tanınabilir d) OYHS sahipleri birinci temettüü den pay alamaz 1

2 10. Birleşme ve devir işlemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Ortaklık devralma veya yeni ortaklık kurulması olmak üzere iki şekilde de birleşme gerçekleştirilebilir b) Birleşme işlemlerine başlanılması için birleşmeye taraf ortaklıklarda yönetim kurulunun karar alması yeterlidir c) Birleşmeye esas alınacak finansal tabloların tarihi ile birleşme sözleşmesinin nihai olarak onaylanacağı genel kurul toplantı tarihi arasındaki süre 4 ayı aşamaz d) Kurulun onayından sonra birleşme sözleşmesi, birleşme işlemine taraf ortaklıkların genel kurullarında onaylanır 11. Sermaye piyasasında Bağımsız Denetim Esasları kapsamında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Denetçiler, ortaklık veya sermaye piyasası kurumlarının genel kurul toplantılarına katılabilir fakat bu katılım gözlemci niteliğinde olup genel kurulda açıklama yapamazlar b) Bağımsız denetim sözleşmesinin feshi (veya çekilme) durumunda, feshi (veya çekilmeyi) izleyen ilk genel kurul toplantısına katılmak, gerekli gördüğü takdirde konuyla ilgili açıklamalar yapmak hakları vardır c) Bağımsız denetim kuruluşları dolaylı reklam yapamaz fakat dolaysız reklam faaliyetlerinde bulunabilir d) Denetçi, uygulayacağı denetim tekniklerinin türü, uygulama zamanı ve kapsamını belirlerken, müşterinin iç kontrol sistemini dikkate almak zorunda değildir 12. Aşağıdakilerden hangisi portföy yönetim hizmeti sunan sermaye piyasası kurumlarında biri değildir? a) Gayri menkul yatırım ortaklığı b) Alt yapı gayri menkul yatırım ortaklığı c) Risk sermayesi yatırım ortaklığı d) Đpoteğe dayalı menkul kıymetler kuruluşu 13. Payları tek bir içtüzük kapsamında ihraç edilen tüm alt fonları kapsayan fona ne ad verilir? a) Endeks Fon b) Şemsiye Fon c) Değişken Fon d) Grup Fonu 14. Yatırımcının başlangıç yatırımının belirli bir bölümünün, tamamının ya da başlangıç yatırımının üzerinde belirli bir getirinin izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde belirli vade ya da vadelerde yatırımcıya geri ödenmesinin, uygun bir yatırım stratejisine dayanılarak en iyi gayret esası çerçevesinde amaçlandığı ve şemsiye fon şeklinde kurulan fona ne ad verilir? a) Koruma Amaçlı Fon b) Serbest Yatırım Fonları c) Karma Fon d) Garantili Fon 15. Derecelendirme kuruluşlarının faaliyetleri ve özellikleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? a) Sadece kredi derecelendirmesi yapmaktadırlar b) Sadece kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesi yapmaktadırlar c) Ortaklıkların ve sermaye piyasası kurumlarının risk durumlarını ve ödeyebilirliklerini derecelendiriler d) 1 ile 5 arasında derece notu verirler 16. Sermaye Piyasası Kurulunun Oluşumu, Üyeler ve Atanmalarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır. a) Kurul, biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere yedi üyeden oluşur b) Kurul, yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak kullanır. Merkezi Đstanbul dadır c) Başkan dışındaki üyelerin üçte biri iki yılda bir yenilenir d) Kurul Başkan ve üyelerinin görev süreleri dolmadan görevlerine son verilemez 17. Katılım bankaları aşağıdaki faaliyetlerden hangilerini yerine getiremez? a) Mevduat kabulü b) Katılım fonu kabulü c) Nakdî, gayri nakdî her cins ve surette kredi verme işlemleri. d) Saklama hizmetleri 18. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun görev ve yetkileriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Fonun performansını ve malî durumunu gösteren raporları onaylamak b) Fonun ana stratejisini, performans ölçütlerini, amaç ve hedeflerini, hizmet kalite standartlarını belirlemek, insan kaynakları ve çalışma politikalarını oluşturmak, c) Fonun hizmet birimleri ve bunların görevleri hakkında öneride bulunmak d) Aracı kurumların tasfiye sürecini yönetmek 2

3 19. I. Bankalar II. Sigorta şirketleri III. Aracı kuruluşlar IV. Bireysel emeklilik şirketleri Yukarıdakilerden hangileri özel emeklilik fonlarını kurabilir? a) Yalnız II b) Yalnız IV c) I ve III d) II ve IV 20. Emeklilik yatırım fonlarının kuruluş ve faaliyet esasları hakkında yönetmelik hükümlerine göre, emeklilik yatırım fonu malvarlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Fon malvarlığı rehnedilemez. b) Fon malvarlığı iflas masasına dahil edilemez. c) Fon malvarlığı üçüncü şahıslar tarafından haczedilemez. d) Fon malvarlığı bir başka şirkete devredilemez. 21. SPK nun Birleşme Đşlemleri ne ilişkin düzenlemeleri dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisi Uzman Kuruluş Đncelemesi yapabilecek kurumlardan birisidir? a) Nitelikleri BDDK ca belirlenen Bağımsız Denetim kuruluşları b) Mevduat bankaları c) Halka arza aracılık ve yatırım danışmanlığı yetki belgeli aracı kurumlar d) Halka arza aracılık ve portföy yöneticiliği yetki belgeli aracı kurumlar 22. Aracılık Faaliyetlerinde Belge ve Kayıt Düzeni tebliğine göre Yapılan alım satımların, verilen hizmetlerin ve bunlar için alınan paraların mahiyetini göstermek üzere düzenlenen belgeye ne ad verilir? a) Nakit Alındı Belgesi b) Đşlem Sonuç Formu c) Hesap Ekstresi d) Đşlem Dağıtım Listesi 23. Aşağıdaki kurumlardan hangisi için karşı taraf riski hesaplanmaz? a) Sigorta şirketleri b) Yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları c) Yatırım fonu kurucusu aracı kurumlar d) Portföy yönetim şirketleri 24. Aşağıdakilerden hangisi işletme sahipleri tarafından sağlanan kaynağın her birimine düşen kar payını gösteren orandır? a) Mali Rantabilite b) Ekonomik rantabilite c) Fiyat Kazanç Oranı d) Piyasa Değeri Defter Değeri 25. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin uzun vadeli alacaklarının bir finans kuruluşuna devredilmesi yoluyla sağlanan finansman tekniğidir? a) Akreditif b) Leasing c) Faktoring d) Forfaiting 3

4 SERMAYE PĐYASASINDA MUHASEBE STANDARTLARI 1) I. Anlaşılabilirlik II. Đhtiyaca uygunluk III. Güvenilirlik IV. Karşılaştırılabilirlik V. Fayda Maliyet Dengesi Yukarıdakilerden hangileri, finansal tablolardaki bilgilerin kullanıcılar tarafından faydalı olmasını sağlayan özelliklerdir? A) Yalnız V B) I, II, III ve IV C) Hepsi D) I ve II 2) Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na göre aşağıdakilerden hangisi nakit akım tablosu düzenlenirken finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımı olarak değerlendirilmez? A) Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları B) Hisse senedi ihracından sağlanan nakit girişleri C) Kiracının finansal kiralama sözleşmesine ilişkin yükümlülüğünün ifası ile oluşan nakit çıkışları D) Nakit benzeri veya alım satım amacıyla elde tutulan araçlarla ilgili olmadığı sürece, başka bir işletmeye iştirak etmek veya o işletmenin borçlanma aracını satın almak için ve müşterek yönetime tabi teşebbüse katılmak için yapılan nakit çıkışları 3) "Bilgili ve istekli taraflar arasında, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şartlar altında bir varlığın el değiştirebileceği fiyat veya yükümlülüklerin yerine getirilmesinde esas teşkil edecek olan meblağ" aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder? A) Geri kazanılabilir tutar B) Đktisap değeri C) Piyasa değeri D) Gerçeğe Uygun Değer 4) Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na göre, araştırma giderleri hangi durumda aktifleştirilebilir? A) Geliştirme süreci tamamlandığında aktife alınır. B) Gider yapıldığında aktife alınır. C) Araştırma süreci başladığında aktife alınır. D) Hiçbir şekilde aktifleştirilemez. 5) Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin değerlemesi ve muhasebeleştirilmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri için takas kurumuna verilmiş nakit teminatlar diğer alacaklar hesabında izlenir. B) Korunma amaçlı işlemlerde, işlemin belirli bir yüzdesinin korunması amaçlanan varlık veya yükümlülüklerle ilişkilendirilebilmesi mümkündür. C) Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri kullanım fiyatı esas alınarak değerlenir. D) Spekülasyon amaçlı işlemlerde sözleşmelerdeki değer değişiklikleri gerçekleştiği dönemi izleyen dönemde gelir veya gider hesaplarına alınır. 6) Yasal vergi karşılığı 100 TL, dönem karı 300 TL olan bir işletmenin, 20 TL ertelenmiş vergi varlığı bulunması durumunda, dönem net karı tutarı kaç TL olur? A) 220 B) 180 C) 200 D) 160 7) IASB, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'nda, standart oluştururken hangi yapıyı benimsemiştir? A) Đşlem temelli yapı B) Global yapı C) Đlke temelli yapı D) Kural temelli yapı 8) Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na uygun mali tablo hazırlayan bir işletmenin elinde, geçen yıldan kalma maliyeti TL olan ticari mal bulunmaktadır. Dönem sonu geldiğinde işletmenin elinde kalan bu malların piyasa değerlerinde düşüklük olduğu kanısına varılmış ve yapılan araştırma sonucunda eldeki malların 800 TL ye satılabileceği ortaya çıkmıştır. Ancak bunun için de öncelikle stokta beklemenin toz, renk solması gibi etkilerini gidermek üzere 50 TL lik, malların müşterilere ulaştırılabilmesi için de 80 TL lik taşıma giderlerine katlanmak gerektiği tespit edilmiştir. Bu bilgilere gore, işletme stoklarının "Net Gerçekleşebilir Değer"i kaç TL dir? A) 800 B) 780 C) 750 D) 670 4

5 9) Aşağıdakilerden hangisi Uluslar arası Finansal Raporlama Standartlarına gore duzenlenecek tam set finansal tablolar arasında yer almaz? A) Nakit Akış Tablosu B) Satışların Maliyeti Tablosu C) Gelir Tablosu D) Özkaynak DeğişimTablosu 10) Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre raporlama yapan ABC A.Ş., XYZ A.Ş. nin %80 oranındaki payını tarihinde milyon TL nakden ödeyerek satın almıştır. XYZ A.Ş. nin bilanço büyüklükleri aşağıdadır: (Milyon TL) - Kasa ve Bankalar Sabit Kıymetler Borçlar Sermaye Yasal Yedekler Dönem Kârı Bu bilgilere gore, satın alma işleminde "Şerefiye" ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) milyon TL tutarında pozitif şerefiye vardır. B) milyon TL tutarında pozitif şerefiye vardır. C) milyon TL tutarında negatif şerefiye vardır. D) Şerefiye ortaya çıkmaz. 11) Aşağıdakilerden hangisi "UMS 10 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Standardı'na göre düzeltme gerektiren hususlardan biridir? A) Önemli bir garanti verilmesi gibi, taahhüt veya koşullu borçlara girilmesi B) Önemli varlık alımları veya satışları C) Bilanço tarihinde şirketin ayırdığı bir karşılığın bilanço tarihinden sonra gerçek tutarının belli olması D) Bilanço tarihinden sonra önemli bir iş ortaklığının kurulması 12) Menkul kıymetler yatırım fonunda her bir menkul kıymet hesabının borç kalanı (bakiyesi) neyi gösterir? A) Menkul kıymetteki değer artışını B) Menkul kıymetlerin nominal değerini C) Günlük değerlemeler sonucu oluşan toplam rayiç değeri D) Her bir menkul kıymetteki değer azalışını 13) "Ödünç Alınan Menkul Kıymetler Đcin Verilen Menkul Kıymet Teminatlarından Alacaklılar Hesabı" aracı kurum hesap planının hangi ana bolumu içinde gösterilir? A) Menkul Kıymetler Nazım Hesapları B) Dönen Varlıklar C) Geçici Hesaplar D) Kısa Vadeli Alacaklar 14) UMS 12 Gelir Vergisi Standardına göre, aktif kalemlerin muhasebe değerinin vergi değerinden daha düşük olması nedeniyle ortaya çıkan farklarla, pasif kalemlerin muhasebe değerinin vergi değerinden daha fazla olması nedeniyle ortaya çıkan farklara ne ad verilir? A) Ertelenmiş Vergi Pasifi Farkı B) Vergilendirilebilir Geçici Farklar C) Đndirilebilir Geçici Farklar D) Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Farkı 15) I. Doğrusal Amortisman Yöntemi II. Azalan Bakiyeler Yöntemi III. Ağırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemi IV. Üretim Miktarı Yöntemi Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre maddi duran varlıklar için amortisman ayrılmasında yukarıda verilen yöntemlerden hangileri kullanılabilir? A) I ve II B) I, II ve III C) I, II ve IV D) II, III ve IV 16) Hisse senetleri ĐMKB de işlem gören XYZ Holding AŞ nin; halka kapalı ABC Gıda AŞ ne %35 oranında iştiraki bulunmaktadır. XYZ Holding AŞ sahip olduğu imtiyazlı hisse senetleri nedeniyle ABC Gıda AŞ nin yönetim kurulunun çoğunluğunu atama ve görevden alma gücüne sahip bulunmaktadır. Bu bilgilere göre XYZ Holding AŞ, ABC Gıda AŞ'ni finansal tablolarında hangi hesap kalemi içinde izlemelidir? A) Menkul Kıymetler B) Đş Ortaklıkları C) Đştirakler D) Bağlı Ortaklıklar 5

6 17) Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Đlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, hisse senetleri borsada işlem gören şirketler konsolide olmayan yıllık finansal raporları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporlarını hesap dönemlerinin bitimini takiben kaç hafta içinde Sermaye Piyasası Kurulu ve Đstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na göndermeleri gerekmektedir? A) 14 B) 12 C) 10 D) 6 18) Menkul kıymet yatırım fonlarının mali tabloları ve raporlarına ilişkin ilke ve kurallar çerçevesinde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Fonun birim pay değeri, fon portföy değerinin dolaşımdaki pay sayısına bölünmesi suretiyle elde edilir. B) Fon toplam değeri her zaman fon portföy değerinden daha küçük bir tutardır. C) Fon toplam değeri, fon portföy değerine borçların eklenmesi ve alacakların düşülmesi suretiyle hesaplanır. D) Fon toplam değeri, fonun birim pay değeri ile dolaşımda bulunan pay sayısının çarpımına eşittir. 19) Aracı kurum hesap planına göre "Gercekleşen Devlet Tahvili Alışları Hesabı" hangi ana grup altında yer alır? A) Öz kaynaklar B) Nazım Hesaplar C) Geçici Hesaplar D) Sonuç Hesapları 20) UMS 39 Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesi ve Ölçüm Standardına göre "Krediler ve Alacaklar" hangi yöntem ile ölçülür? A) Net gerçekleşebilir değer yöntemi B) Etkin faiz yöntemi C) Maliyet yöntemi D) Özkaynak yöntemi 21) Hisse başına kazanca ilişkin TMS 33 uyarınca donuşturulebilir aracların donuşumunun gercekleştiği, opsiyon ve hisse alım hakkı veren aracların kullanıldığı veya belirli koşulların yerine gelmesini takiben adi hisse senetlerinin ihrac edildiği varsayımı sonucunda, hisse başına kazancın azalması veya hisse başına kaybın artması aşağıdakilerden hangisidir? A) Koşula bağlı çıkarılabilir hisse senedi kazancı / kaybı B) Olağanüstü fiyat kazancı / kaybı C) Piyasa değer artış kazancı / kaybı D) Sulandırma 22) Sermaye Piyasası Kurulunun Menkul Kıymetler Yatırım Fonlarının mali tabloları ve raporlarına ilişkin düzenlemeleri uyarınca, aşağıdakilerden hangisi Menkul Kıymetler Yatırım Fonları tarafından hazırlanması gereken mali tablolardan birisi değildir? A) Gelir Tablosu B) Kâr Dağıtım Tablosu C) Fon Portföy Değeri Tablosu D) Fon Toplam Değeri Tablosu 23) TFRS/UFRS 8 Faaliyet Bölümleri standardının uygulama alanına ilişkin olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi doğrudur? A) Borçlanma araçları bir borsada işlem gören şirketlerin TFRS 8 i uygulaması ihtiyaridir. B) Borçlanma araçları bir borsada işlem gören şirketler için TFRS 8 i uygulamak ihtiyari, payları bir borsada işlem gören şirketler için ise zorunludur. C) Payları bir borsada işlem görmek üzere Sermaye Piyasası Kuruluna başvuran şirketler, başvurularının kabulünü izleyen ilk finansal tablo döneminde TFRS 8 i uygulamaya başlarlar. D) Bir işletmenin konsolide finansal tablolarının yanında bireysel finansal tablolarını da ilan etme yükümlülüğü varsa, sadece konsolide finansal tablolar için TFRS 8 i uygulaması yeterlidir. 24) ABC Elektronik Firması Ankara Bayisine ürünlerini altı ay içinde satış yaptıkça ödemesi, aksi hâlde altıncı ayın sonunda iade etmesi kaydıyla vermektedir. TMS/UMS 18 Hasılat standardına göre ABC firması satışlarını ne zaman hasılat olarak muhasebeleştirmelidir? A) Malları bayiye teslim ettiğinde B) Altıncı ayın sonunda C) Bayi malları sattığında D) Đade yapıldığında 25) X işletmesi aleyhine açılan TL lik tek bir davanın, işletme lehinde sonuçlanma olasılığının, benzeri olaylar ve davalar incelenmek suretiyle %65 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bu işletme için diğer olasılık ise davayı kaybetmektir. Buna göre X işletmesinin ayırması gerekli olan karşılık tutarı kaç TL dir? A) B) C) D) Karşılık ayırmasına gerek yoktur, koşullu borç olarak dipnotlarda açıklanır. 6

7 SERMAYE PĐYASASINDA BAĞIMSIZ DENETĐM 1-) Aşağıdakilerden hangisi Bağımsız denetime ve incelemeye (sınırlı bağımsız denetime) tabi işletmelerden biri değildir? a) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören anonim ortaklıklar, b) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak kanun kapsamında halka açık sayılan ortaklıklar, c) Kanun da düzenlenmiş ve anonim şirket olarak faaliyette bulunan borsalar, teşkilatlanmış diğer piyasalar ve takas ve saklama kuruluşları d) Đstanbul Menkul Kıymetler Borsası 2-) Aşağıdakilerden hangisinde, sermaye piyasasına göre Tam set finansal tablolar tam ve doğru olarak sıralanmıştır? a) Bilanço, gelir tablosu, fon akım tablosu, b) Dipnotlarıyla birlikte konsolide olanlar dahil bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu ve özsermaye değişim tablosudur c) Bilonço, gelir tablosu d) Dipnotlarıyla birlikte konsolide olanlar dahil bilanço, gelir tablosu ve özsermaye değişim tablosu 3-) Kısıtlamaların bulunması durumunda, bağımsız denetçilerin finansal tablolara ilişkin mutlak bir güvence elde etmesi mümkün olmayabilir. Aşağıdakilerden hangileri bu kısıtlamalara örnek değildir? a) Örnekleme yönteminin kullanılması. b) Đşletme yönetiminin kontrol sistemini devre dışı bırakacak şekilde hareket etme ve/veya muvazaalı işlem yapma olasılığı gibi, muhasebe ve iç kontrol sistemlerinin yapısından kaynaklanan doğal kısıtlamalar. c) Bağımsız denetim kanıtlarının, sonuca yönelik olması. d) Gerek bağımsız denetim yöntem ve tekniklerinin yapısı, zamanlaması ve kapsamının tespiti gibi kanıt toplama sürecinde ve gerekse toplanan kanıtlardan hareketle, muhasebe tahminlerinin makul olup olmadığının değerlendirilmesi gibi bir görüşe ulaşılması aşamasında bağımsız denetçinin yaygın olarak kendi kanaatini kullanması. 4-) Aşağıdakilerden hangisi bağımsız denetçinin, münferit ya da diğer yanlışlıklarla birlikte toplulaştırılmış olarak, finansal tablolardaki önemli bir yanlışlığı ortaya çıkaramama olasılığını ifade eder? a) Bağımsız denetim riski b) Tespit edememe riski c) Đçsel risk d) Yapısal risk 5-) Uluslar arası Denetim Standartlarına göre; önemlilik seviyesi ile bağımsız denetim riski seviyesi arasındaki ilişkiyi aşağıdakilerden hangi ifade etmektedir? a) Önemlilik seviyesi ile bağımsız denetim riski seviyesi arasında ters yönlü bir ilişki vardır. b) Önemlilik seviyesi ile bağımsız denetim riski seviyesi arasında bir ilişki yoktur. c) Önemlilik seviyesi bağımsız denetim riski seviyesi arasındaki ilişkinin yönü bağımsız denetim kuruluşunun risk algılamasına göre değişir. d) Önemlilik seviyesi ile bağımsız denetim riski seviyesi arasında aynı yönlü bir ilişki vardır. 6-) Đşletmelerin finansal tablolarının bağımsız denetimi ile görevlendirilecek bağımsız denetim kuruluşlarının şartlarından biri değildir? a) Ortaklarının Yönetici ve bağımsız denetçiler niteliklerine haiz gerçek kişilerden olması, b) Esas sermayenin en az %51 inin sorumlu ortak baş denetçilere ait olması, c) Sadece bağımsız denetim ve mesleki alanda faaliyet göstermeleri, d) Çalışılan bağımsız denetim kuruluşunda tam zamanlı görev yapmaları şarttır. 7-) Denetçi unvanının kazanılması için mesleki deneyim şarttı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Baş denetçi unvanının kazanılması için en az fiilen 10 yıl, kıdemli denetçi unvanının kazanılması için en az fiilen 5 yıl ve denetçi unvanının kazanılması için en az fiilen 2 yıl mesleki deneyim şarttır. b) Baş denetçi unvanının kazanılması için en az fiilen 10 yıl, kıdemli denetçi unvanının kazanılması için en az fiilen 5 yıl ve denetçi unvanının kazanılması için en az fiilen 3 yıl mesleki deneyim şarttır. 7

8 c) Baş denetçi unvanının kazanılması için en az fiilen 10 yıl, kıdemli denetçi unvanının kazanılması için en az fiilen 6 yıl ve denetçi unvanının kazanılması için en az fiilen 3 yıl mesleki deneyim şarttır. d) Baş denetçi unvanının kazanılması için en az fiilen 10 yıl, kıdemli denetçi unvanının kazanılması için en az fiilen 6 yıl ve denetçi unvanının kazanılması için en az fiilen 2 yıl mesleki deneyim şarttır. 8-) Aşağıdakilerden hangisi bagımsızlığı ortadan kaldıran nedenlerden biri değildir? a) Müşteri veya bağlı ortaklıkları, müşterek yönetime tabi teşebbüsleri ve iştirakleri ile olağan ekonomik ilişkiler çerçevesinde borç-alacak ilişkisine girilmiş olması, b) Geçmiş yıllara ilişkin bağımsız denetim ücretinin, geçerli bir nedene dayanmaksızın, müşteri tarafından ödenmemesi, c) Bağımsız denetim ücretinin, bağımsız denetim sonuçları ile ilgili şartlara bağlanmış olması veya piyasa rayicinden bariz farklılıklar göstermesi, bağımsız denetimin kalitesine dair belirsizlikler yaratması, bağımsız denetim kuruluşu tarafından müşteri işletmeye sunulan diğer hizmetler dikkate alınarak belirlenmesi. d) Müşteriden veya müşteri ile ilgili olanlardan, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak bir menfaat elde edildiğinin ortaya çıkarılması, 9-) Aşağıdakilerden hangisi denetim ekibiyle ilgili doğru ifadedir? a) Her bir bağımsız denetim için en az 4 asil ve 3 yedek olmak üzere 7 kişiden oluşan bir bağımsız denetim ekibi oluşturulur. b) Her bir bağımsız denetim için en az 3 asil ve 4 yedek olmak üzere 7 kişiden oluşan bir bağımsız denetim ekibi oluşturulur. c) Her bir bağımsız denetim için en az 5 asil ve 2 yedek olmak üzere 7 kişiden oluşan bir bağımsız denetim ekibi oluşturulur. d) Her bir bağımsız denetim için en az 3 asil ve 3 yedek olmak üzere 6 kişiden oluşan bir bağımsız denetim ekibi oluşturulur. 10-) Aşağıdakilerden hangisi denetim komitesiyle ilgili yanlış ifadedir? a) Hisse senetleri borsada işlem gören ortaklıklar (bankalar hariç); yönetim kurulu tarafından kendi üyeleri arasından seçilen en az üç üyeden oluşan denetimden sorumlu komite kurmak zorundadırlar. 8 b) Denetimden sorumlu komite; ortaklığın muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. c) Ortaklığın hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve yönetim kurulunun onayına sunulur. d) Denetimden sorumlu komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak yönetim kuruluna sunulur. 11-) Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasasında bağımsız denetim düzenlemelerine göre, bağımsız denetim kuruluşlarının sermaye piyasasında bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisinin iptalini gerektiren fiillerden biri değildir? A) Kuruluş şartlarının kaybedilmesi B) Bağımsız denetimlerde Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilenler dışında fiilen başka bağımsız denetçi görevlendirilmesi C) Uygun bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmaması nedeniyle gerekli bağımsız Denetim kanıtlarının elde edilememesi D) Sermaye piyasasında kesintisiz olarak 3 yıl süreyle fiilen bağımsız denetim faaliyetinde bulunulmaması olması 12-) Aşağıdakilerden hangisi bağımsız denetim sözleşmesinin, şekil ve içeriği her müşteriye göre değişmekle birlikte, asgari olarak belirtilen unsurlardan biri değildir? a) Finansal tabloların bağımsız denetiminin amacı ve bağımsız denetim dönemi, b) Đşletme yönetiminin finansal tablolara ilişkin sorumluluğu, c) Sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin hükümler d) Finansal tablolar düzenlenirken esas alınan finansal raporlama standartları, 13-) Sermaye piyası düzenlemesine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış ifade edilmiştir? a) Bir sorumlu ortak başdenetçi, bir müşteri şirket ile yapılan bağımsız denetim sözleşmesinde, her halükarda en çok 10 hesap dönemi görev alabilir. Sorumlu ortak başdenetçinin aynı müşteri şirketin denetim çalışmalarında görev alabilmesi için en az 2 hesap döneminin geçmesi zorunludur. b) Denetçi ve üzeri unvanlı denetim kadrosunun, 25 kişi sorumlu ortak başdenetçi olmak üzere en az 75 kişiden oluşması ve bu kadronun asgari sayısının faaliyet süresince muhafaza edilmesi,

9 c) Kuruluş bünyesinde (Bağımsız Denetim Kalitesinin Kontrolü) hükümleri uyarınca münhasıran kalite kontrol sisteminin gözetiminden sorumlu tam zamanlı görevlendirilecek en az 2 sorumlu ortak başdenetçi, 2 başdenetçi ve tam veya yarı zamanlı görevlendirilecek yeter sayıda denetçiden oluşan bir kalite kontrol güvence komitesi oluşturulması, d) Kuruluş tarafından yukarıda belirtilen asgari sayıda denetim kadrosunun, kalite kontrol sisteminin gözetiminden sorumlu komite üyesi sorumlu ortak başdenetçi, başdenetçi ve diğer denetçilerin ve kalite kontrol sisteminin çalışmasına ve gözetimine ilişkin esasların, bağımsız denetim sözleşmesinin imzalanma tarihinden en az 9 ay önce Kurula bildirilmiş olması, 14-) I. Çalışma kâğıtları, bağımsız denetim raporu için yeterli ve uygun bir kayıt düzeni oluşturmak suretiyle bağımsız denetimin bağımsız denetime ilişkin mevzuata uygun yapıldığına dair kanıt oluşturmaz II. Çalışma kâğıtları, bağımsız denetim rapor tarihinden itibaren en az 10 yıl süreyle saklanır. III. Çalışma kâğıtları yazılı olmalıdır. Bağımsız denetim faaliyetinde bağımsız denetçi tarafından hazırlanan çalışma kağıtlarına ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III 15- Hile kapsamında aşağıdakilerden hangisi, Usulsüz Yevmiye ve Diğer Düzeltme Kayıtlarının Özelliklerinden biri değildir? a) Đstisnai olarak sık kullanılmayan hesaplara yapılan kayıtlar, b) Görevli kişilerce yapılan kayıtlar, c) dönem sonunda veya kapanış kaydı olarak ve çok yetersiz açıklamalarla yapılan, d) hesap numarası olmayan, finansal tabloların hazırlanması sırasında veya öncesinde yapılan veya 16-) Sermaye piyasasında bağımsız denetim standartları kapsamında iç kontrol sistemi aşağıdaki unsurlardan hangisini içermez? a) Kontrollerin gözetimi b) Kontrol çerçevesi c) Đşletmenin risk değerlendirme sureci d) Şirket yönetimine ilişkin risklerin değerlendirilmesi 17-) Bağımsız denetim kanıtları toplamak amacıyla kullanılan temel bağımsız denetim teknikleri aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir? A) Gruplandırma-Gözlem-Bilgi Toplama- Doğrulama-Beyanda Bulunma-Yeniden Uyguluma-Revizyon B) Đnceleme-Gözlem-Bilgi Toplama-Beyanda Bulunma-Yeniden Hesaplama- Örnekleme- Analitik Đnceleme Teknikleri C) Đnceleme-Gözlem-Bilgi Toplama-Doğrulama- Yeniden Hesaplama-Yeniden Uygulama-Analitik Đnceleme Teknikleri D) Đnceleme-Örnekleme-Revizyon-Doğrulama- Gruplandırma-Yeniden Uygulama- Đnceleme Teknikleri 18- Uluslararası Denetim Standartlarına göre, bağımsız denetim örneklemesinde, örnek hacmi ile ilişkili olmayan herhangi bir sebepten dolayı bağımsız denetçinin hatalı bir sonuca ulaşmasına neden olan faktörlerden meydana gelen riske ne ad verilir? A) Örnekleme riski B) Yapısal risk C) Ana kütle riski D) Örnekleme dışı risk 19-) Aşağıdakilerden hangisi işletmenin sürekliliği varsayımını üzerinde ciddi şüpheler uyandırabilecek faaliyet durumla ilgili olaylardan biri değildir? a) Yönetim kadrolarındaki kilit pozisyonların boşalarak yerlerinin doldurulmaması, b) Önemli bir pazarın, acentenin, lisansın veya ana tedarikçinin kaybedilmesi ve c) Satıcılarla yapılan işlemlerde, vadeli satıştan peşin ödemeli satışa geçilmesi ve d) Đşgücü problemleri veya önemli hammadde darboğazı ) Aşağıdakilerden hangisi bağımsız denetim raporunun temel unsurlarından biri değildir? a) Bağımsız denetçi tavsiyesi, b) Giriş paragrafı, c) Đşletme yönetiminin finansal tablolara ilişkin sorumluluğu, d) Diğer raporlama yükümlülükleri

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S104 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ KMU GÖZETİMİ MUHSEBE VE DENETİM STNDRTLRI KURUMU BĞIMSIZ DENETÇİLİK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASINDA AĞIMSIZ DENETİM (D) 6 KASIM 2010 Saat:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ KAMU GÖZETİMİ MUHASEE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU AĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI 21 EYLÜL 2014 Saat: 10.00

Detaylı

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND BĞIMSIZ DENETİM (BD) 6 KSIM 2010 Saat: 09.30 CUMRTESİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND BĞIMSIZ DENETİM (BD) 6 KSIM 2010 Saat: 09.30 CUMRTESİ

Detaylı

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1-GİRİŞ GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2013 31.03.2013 2. Ortaklığın Ünvanı : GÜVEN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.Ticaret Sicil Numarası : 262909 4.Merkez Adresi

Detaylı

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Tablolara İlişkin Dipnotlar İÇİNDEKİLER KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU...

Detaylı

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU 1-GİRİŞ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2013 31.12.2013 2. Ortaklığın Ünvanı : GÜVEN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.Ticaret Sicil Numarası : 262909 4.Merkez Adresi : Teşvikiye Cad.No 17/9 İkbal İş :Merkezi

Detaylı

4.Bölüm. Sermaye Piyasası Kurumları. Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY

4.Bölüm. Sermaye Piyasası Kurumları. Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY 4.Bölüm Sermaye Piyasası Kurumları Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Sermaye Piyasası Kurumlarına ilişkin genel bilgileri

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2012-30.06.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.06.2012 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro Kapital Yatırım Ortaklığı

Detaylı

EGEMEN MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİ KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

EGEMEN MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİ KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU EGEMEN MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİ KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Rapor No: SYMM/116/2403-03 EGEMEN MENKUL KIYMETLER ANONİM

Detaylı

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 30 2011 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1. Grup un Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Garanti Yatırım Menkul Kıymetler

Detaylı

(3.1.2014 Tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

(3.1.2014 Tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ (3.1.2014 Tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı ve kapsamı,

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2013-30.06.2013 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2013.30.06.2013 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro Trend Yatırım Ortaklığı

Detaylı

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir.

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. 6. YATIRIM ORTAKLIKLARI VE YATIRIM FONLARI 6.1 Yatırım Ortaklıkları Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. Yatırım ortaklıkları;

Detaylı

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir.

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. 6. YATIRIM ORTAKLIKLARI VE YATIRIM FONLARI 6.1 Yatırım Ortaklıkları Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. Yatırım ortaklıkları;

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2012-30.09.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.09.2012 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro B

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.03.2015 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.03.2015 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.03.2015 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1.GENEL BİLGİLER A) Raporun Dönemi : 01.01.2015-31.03.2015 B) Şirketin Ticaret Ünvanı : Euro Menkul

Detaylı

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan:

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan: 13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu... 1-2 Finansal

Detaylı

31 Mart 2012 (%) 31 Aralık 2011 (%) Dagi Giyim Sanayi A.Ş. 1.581.844 43,94 - - Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş-Geri Alım İşlemleri

31 Mart 2012 (%) 31 Aralık 2011 (%) Dagi Giyim Sanayi A.Ş. 1.581.844 43,94 - - Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş-Geri Alım İşlemleri 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( Şirket ) 22 Ağustos 1994 tarihinde İstanbul da kurulmuştur. Şirket in amacı, ilgili mevzuatla belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR

Detaylı

TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK - 31.12.2008 HESAP DÖNEMİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK - 31.12.2008 HESAP DÖNEMİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK - 31.12.2008 HESAP DÖNEMİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İstanbul, Mart 2009 İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU... 1-2 31.12.2008

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2010 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2010 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2010 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yönetim Kurulu na Giriş EVG Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( Şirket ) nin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD),

Detaylı