TMS KAPSAMINDA ÇEŞİT ESASINA GÖRE KAR ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİRLER TABLOSU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TMS KAPSAMINDA ÇEŞİT ESASINA GÖRE KAR ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİRLER TABLOSU"

Transkript

1 TMS KAPSAMINDA ÇEŞİT ESASINA GÖRE KAR ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİRLER TABLOSU Prof. Dr. Hasan Kaval A. ÇALIŞMANIN AMACI Ülkemizde ekonomi geliştikçe onun kurumları da gelişmektedir. Bu kapsamda işletmelerin üst yönetimlerinin adeta hesap verme aracı olan muhasebe ve bunun çıktıları olan finansal tablolarda bu değişime ayak uydurmaya çalışmaktadır. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) uzun süredir muhasebe standart çalışmaları ile uğraşmaktadır. Yakın zamana kadar bu çalışmalar sadece bir niyet veya istek olarak kalmış, tüm ülke çapında bir türlü hayata geçirilememişti. Her ne kadar Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) TMSK tarafından belirlenen standartları kullanacaklarını ilan etmiş ve kendi mevzuatlarına almış iseler de, bunlar sınırlı bir alanda kullanım bulmakta idiler. Ancak yeni Ticaret Yasamız işletmelerin hesaplarına ilişkin bir taraftan oldukça geniş kapsamlı hükümler getirmiş, diğer taraftan da adeta Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu na yeni görevler yüklemiştir. Çünkü tutulacak ticari defterlerin kapsamından, bunların hangi hesap planını uygun tutulacaklarına ve finansal tabloların formatlarına kadar muhasebenin alt yapısı ile ilgili görevlerde Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu nun belirlemelerine atıf yapmıştır. Bu kapsamda TMSK da bir hesap planı ve finansal tablo formatlarını hazırlama yönündeki çabalarını yürütmektedir. Bu çalışmalar her ne kadar tamamlanmamış olsa da, kısmen ana hatları ile belirlenmiş bulunmaktadır. Hazırlanan mali tablolar kapsamında Gelir Tablosu da (yeni adıyla Kar Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelirler Tablosu) bulunmaktadır. Taslak tabloya bazı itirazlarımız olmuştur. Çünkü IAS 1 de tanımlanan ve niteliği belirlenen tablo ile standartlaştırılmaya çalışılan tablo arasında oldukça önemli farkların olduğunu tespit etmekteyiz. Özellikle standartlarda Çeşit Esasına (Toplam Maliyet Esasına) göre de tablo düzenlenmesi gerektiği halde, taslaklarda bu konuya yeterli önem verilmemiş, adeta yok sayılmıştır. Özellikle dikkat çekmek istediğimiz konu çeşit esasına göre gelir tablosunun da düzenlenebilmesine değil imkan verme, bu konunu esaslarının düzenlenme gereğidir. Diğer taraftan alışılagelmiş gelir tablosunun yanında bir de Diğer Kapsamlı Gelirler Tablosu IAS 1 Finansal Tablolar: Sunuş isimli standart ile Türkiye uygulamasına da gelmiştir. Dolayısıyla gelir tablosu konusunda çeşit esasına göre Kar Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelirler Tablosu'nun tanıtılması bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Ancak özellikle Diğer Kapsamlı Gelirler Tablosu kapsamında yer alan gelir ve gider unsurlarının da bu sayıda açıklanmasının uzun bir hacim alacağı düşünülmüş ve çalışma iki kısma bölünmüştür. Kar Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelirler Tablosunun niteliği, çeşitleri, kapsamları birinci kısımda incelenecek, her bir kalem için inceleme diğer sayıda sunulacaktır Haziran 2011 de IAS 1 de yapılan değişiklikle bu tablonun adı Kar Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelirler Tablosu olarak belirlendiği için çalışma kapsamında Gelir Tablosu yerine Kar Zarar Tablosu tamlaması kullanılacaktır.

2 B. KAR ZARAR TABLOLARININ NİTELİĞİ VE DÜZENLENME ŞEKİLLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 1. Kar Zarar Tablosu nun Niteliği ve Fonksiyonları İşletmeler içinde bulundukları ekonomik ve mali durumlarını Bilanço ile, belirli bir dönemdeki gelir ve giderlerini Kar Zarar Tablosu ile, nakit veya fon akımlarını ise Nakit Akış Tablosu ile işletme dışına sunarlar. Yine ortakların işletmeye koyduğu sermaye ile işletme faaliyetlerinden elde ettikleri kardan oluşan ve işletmede bırakılan sermayeyi ve bunlardaki gelişmeleri özkaynak değişim tablosu ile ilgililerin bilgilerine sunarlar. Şimdiye kadar alışageldiğimiz adıyla gelir tablosu; işletmenin belirli bir dönemdeki gelirleri ile giderlerinin karşılaştırıldığı ve kar veya zararının tespit edildiği bir tablodur. Dolayısıyla bu tablonun adı ile kapsamı uyumlu değildir. Nedeni, bu tablonun amacının sadece geliri veya Kar/Zararı tespit etmek olmamasıdır. Öncelikle karın kaynaklarını (veya farklı bir bakış açısıyla gelir ve gider bileşenlerini) ilgililere sunmakla görevli bir tablodur. Eğer böyle olmasa idi, gelir ve giderlerin hiçbir sınıflama ve sıralama yapmadan bir hesapta birleştirerek aynı sonuca (kara veya zarara) ulaşılabilirdi. Anglo Sakson ülkelerinde bilançodan önce ilk verilen finansal tablo olması onun önemini özellikle diğer mali tablolarla karşılaştırmalı üstünlüğünü ortaya koymaktadır. Kar Zarar Tablosunun kullanım alanları ve dolayısıyla neden gerekli ve değerli olduğu kısaca aşağıda özetlenmeye çalışılmaktadır Performans ölçüm aracı olması; Özellikle öne çıkarılan bu niteliğidir. Burada performans ile kastedilen işletmenin faaliyet döneminde gösterdiği başarıdır. Bu tabloda yer alan rakamlar işletmenin faaliyet döneminin sonucudur. Bu sonuçlara neden olan ise yönetimin veya yönetim kurulunun işletmenin amaçları yönünde ekonomik faaliyetleridir. Başka bir bakış açısı ile yönetimin başarılı veya başarısız her türlü uygulamasının sonuçları bu tabloya yansımakta, yönetim faaliyetlerinin bileşkesini ve sonuçları bu tabloda izlenebilmektedir. Bu nedenle olacaktır ki, bazı dillerde bu tablo başarı tablosu olarak da anılmaktadır 2. Ancak eğer şirket kar etmişse başarılı, etmemiş ise başarısız olarak nitelemek de doğru değildir. Başarılı veya başarısız şeklinde bir niteleme yapabilmek için; a) Karın hangi faaliyetlerden elde edildiği, alım satım veya üretim-satım ana faaliyetlerinden mi, yoksa finansal faaliyetler veya dönemde beklenmeyen sıra dışı faaliyetlerin (olağandışı faaliyetler) sonucunda mı doğduğu, b) Yönetimin amaçlara uygun şekilde çalışmasından mı, yoksa işletmenin ekonomik dış çevresinin yarattığı olanaklardan mı (piyasa gelişmelerinden mi) doğduğu, bunun sürdürülebilir bir rakam olup olmadığı, c) Ulaşılan kar düzeyinin yatırılan sermayeye oranla yeterli olup olmadığı, mevcut ortakların beklentilerini karşılayacak bir düzeyde olup olmadığı, 2 Almanca literatürde bu tablo çoğu kez "Erfolgsrechnung" (Başarı hesabı) anılmaktadır. Makedon dilinde de aynı anlama gelen sözcükler kullanılmaktadır.

3 d) ulaşılan karın ve kar marjlarının aynı sektördeki diğer işletmelerle karşılaştırıldığında nasıl bir görünüm verdiği, e) Ulaşılan kar rakamının tamamen kesinleşmiş, temettü olarak dağıtıma müsait olup olmadığı gibi hususlar dikkate alınması gerekir. Bu nedenle kar zarar tablosu yatay, dikey analizlere ve sektördeki diğer işletmelerle karşılaştırmaya tabi tutulur Kar Üzerinden Hesaplanan Vergilere Temel Oluşturması Belkide sayısal olarak en fazla kullanım nedeni bu özelliğidir. Kişi işletmeleri, şirketler veya kurumlar ödeyecekleri vergiye esas karı veya izleyen yıllara devredecekleri zararı bu tablonun yardımıyla bulmaya çalışırlar. Ancak gelir tabloları sadece vergi yasalarınca kabul edilen giderler ile vergilendirilecek gelirleri kapsamaz. İşletme sahiplerinin ve dolayısıyla işletmenin özkaynağını artıracak tüm gelirleri ve giderleri birlikte dikkate alır. Dolayısıyla defterler ticari karı tespit ederler. Ancak bu şekilde bulunan kara daha sonra vergi yasalarına göre kabul edilmeyen giderler eklenir, vergilendirilmeyecek gelirler de bundan indirilir. Böylece vergiye tabi kara ulaşılır. Bu durum muhasebe uygulamalarında Tabloların Tekliği veya "ticari karın mali kara ölçü olması" gibi ifadeler ile anılır. Ticari defterlerden çıkan ve ticari kar olan bu rakamda bazı dönüştürmeler yapılarak mali kar bulunmuş olur. Bu yönü ile yine mutlaka gerekli olan bir gelir tablosunun varlığıdır Kar Dağıtımına Temel Oluşturması Yine gelir tabloları ortaklara dağıtılabilecek karın düzeyini sunan bir bilgi kaynağıdırlar. Dönem sonucundan vergi giderleri düşüldükten sonra kalan tutar kar dağıtımında dağıtılacak kara ölçüt olur. Yine burada ticari kar ve mali kar kavramları farklılaşır ve net ticari kar üzerinden dağıtım yapılır Geleceğe İlişkin Tahminlere Temel Oluşturması İşletme yöneticilerinin, mevcut ve potansiyel yatırımcıların en fazla dikkate aldıkları veya tüm faaliyetlerinde gözetmek zorunda oldukları husus işletmenin geleceğidir. Şüphesiz işletmenin geleceği, gelecekte ortaya çıkacak fırsatlar ile yönetimin bu fırsatları değerlendirebilme yeteneğine bağlıdır. Doğrudan muhasebe ile veya mali tablolarla bir ilişkisi yoktur. Ancak gelecekte faaliyetlerin hacminde ve ekonomik dış çevrede önemli değişiklikler olmayacağı şeklinde bir beklenti varsa, gelecekte de geçmişteki seyrini göstereceği kabul edilir. Özellikle kar zarar tablosunda olağandışı gelir ve giderlerin dışındaki gelir ve gider kalemlerinin gelecekte de devam edeceği varsayılır. Ana faaliyetler karı ile diğer olağan faaliyetler kar veya zararının geleceğe taşınırken bir sakınca görülmez. Ancak eğer gelecekte bazı yeni beklentiler varsa veya değişiklikler bekleniyor ise, bu duruma göre bazı düzeltmelerde yapılır. 2. Kar Zarar Tablolarının Sunum Şekli Açısından Türleri Kar Zarar tablolarının şekil açısından gelişmesine tarihsel açıdan ve özellikle eski muhasebe yayınlarına bakıldığında Tablo ve Rapor şeklinde olmak üzere iki türde düzenlenebileceği belirtilir. Özellikle Kamu İktisadi Teşekkülleri için geliştirilen Tekdüzen Hesap Planı uygulaması ile birlikte (70 li yıllardan itibaren) Rapor şekli mevzuata bir anlamda zorunlu

4 olarak girmiş bulunmaktadır. Daha sonra Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Standart Genel Hesap Planı ile belirlenen Kar zarar tablosu da aynı yöntemi benimsemiştir. Bunu takiben uygulamaya konulan Muhasebe Uygulama Tebliği kapsamında yayınlanan Tekdüzen Hesap Planı nda da aynı model tercih edilmiştir. Değil Türkiye de tüm Dünya da uygulanan bu şeklin tercih nedeni; Tablo şeklinde olanda gelir ve giderlerin hiçbir ara sınıflamalar yapılmadan alt alta sıralanması neticesinde şirketin kar kaynaklarını göstermeye uygun ara başlıkların açılamayacağı, bu ihtiyacın ancak rapor şeklinde giderilebilmesidir. Örneğin yurdumuzda halen uygulanan kar zarar tablolarında; Brüt Satış Karı Ana/Esas faaliyet karı Olağan Kar/Zarar Dönem Kar/Zararı Net Dönem Kar/Zararı gibi ara başlıklar ile işletmenin kar kaynaklarına ilişkin bilgi yansıtılmaya ve böylece tam açıklama kuralı da sağlanmaya çalışılmaktadır. Özellikle yukarıda ismi belirlenen Gelir Tablolarında kar veya zararın kaynağı; 1. Ana faaliyetlerden kar zarar (işletmenin kuruluş amacına uygun faaliyetler), 2. Olağan faaliyetlerden kar zarar (yan faaliyetler - işletmenin kuruluş amaçları ile özdeş olmasa dahi her yıl tekrarlama olasılığı olan gelir ve giderlerin sonucu. Bunlar daha çok finansman fonksiyonunun gelir ve giderleridir.), 3. Olağandışı faaliyetlerden kar zarar olarak sınıflanmakta ve buna göre ara başlıklar açılmaktadır. Ancak bir aşağıdaki bölümlerde belirtileceği gibi IAS 1 e göre böyle bir bölümleme öngörülmemektedir. Kavramsal çerçevede olağan faaliyetler ve bunun dışındaki faaliyetler ifadesi geçmektedir. Dolayısıyla yukarıdaki ana faaliyetler ile olağan faaliyetler birbirlerinden ayrılmamaktadır. IAS 1 de ise buna benzer bir ayırım hiç yapılmamaktadır. Hatta hiçbir gelir ve gider kaleminin Olağandışı başlığı ile verilemeyeceği belirtilmektedir (IAS 1.87). İşletmeler işletmelerinin kar bileşenlerinin bir analizi yapacakları belirtilmektedir. Analize esas ise gelir ve giderlerin işletme için niteliği ve önemidir. Örneğin bir işletmede faiz geliri veya kira geliri yan bir faaliyet geliridir, dolayısıyla olağan faaliyetlerden kar olarak nitelenebilirken, başka bir işletmede bu esas faaliyet geliridir. Yine örneğin komisyon gelirleri, çok büyük bir işletme kesiminde yan faaliyet geliri iken, bazı sektörlerde (sigorta acentalığı, turizm acentalığı gibi) esas faaliyet geliridir. Bu durumları dikkate alarak standart (IAS 1) esas faaliyet-yan faaliyet ayırımı yapmamaktadır. Bu konuda 86 nci maddesinde Finansal performansın unsurlarının açıklanması için gerekli olduğu takdirde, işletme kapsamlı gelir tablosuna veya (eğer sunulmuşsa) bireysel gelir tablosuna ek kalemler ekler ve kullanılan kalemlerin sıralamasını düzeltir. İşletme, önemlilik ve gelir ve gider kalemlerinin nitelik ve işlevlerini kapsayan unsurları dikkate alır. şeklinde bir belirleme yapmakta, 98 nci maddesinde önemli olduğu takdirde ayrı ayrı yer alacak kalemleri sıralamaktadır. Oysa hazırlanan Taslak Kar Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelirler Tablosu nda bu maddede sayılan unsurların büyük bir kısmı Diğer Faaliyetlerden Gelirler veya Diğer Faaliyetlerden Giderler kapsamına alınmakta, tutarları yüksek olan ve işletme için ve bilhassa o dönem için önemli olanların ayrı bir satır veya kalem olarak verilmesine imkan verilmemektedir. Oysa işletmenin sorumluluğu, işletmenin kar veya performans bileşenlerine daha iyi nüfus edebilmek için alt sınıflama ve toplamların geliştirilmesi, gerekirse farklı bir şekilde sınıflama yapılabilmesidir. Kar Zarar Tablolarının yurt dışı örneklerine bakıldığında yurdumuzdaki gibi standart asker sırasında ve rakamı da olmayan kalemlerin yer aldığı tablolara değil, şirketin faaliyetlerini

5 yansıtan ve özellikle geleceğe ilişkin tahminler yapabilmeye imkan veren, ayrıca "diğer" ifadesinin hiç veya çok az sayıda kullanıldığı tablolara rastlamaktayız. Standart da belirtildiği gibi adeta bir analiz yapılmakta, ancak bu rakamlar içinde boğulmadan, bütünlük içinde sağlanmaktadır. Henüz alışık olmadığımız EBİT (faiz ve vergi öncesi kar), EBİTDA (faiz, vergi, amortisman öncesi kar) gibi ara kalemler de yer alabilmektedir. Kullanılan ifadelerin bir muhasebeciye yönelik olmaktan öte, daha geniş kesimlerin daha kolay anlayabileceği ifadeler olduğu dikkati çekmektedir. 3.Kapsadıkları Gelir ve Giderler Açısından Gelir Tabloları Yurdumuzda düzenlenen gelir tablolarının gelir ve gider unsurlarına bakıldığında, bir işletmede bir dönemde doğan tüm gelir ve giderler kavranmamakta, bunlardan sadece aynı dönemin satış gelirleri ile eşleştirilebilecek maliyet giderleri (satışların maliyetine ve faaliyet giderlerine gidenler) kapsanmaktadır. Oysa belirli bir dönemde karın kaynaklarına ilişkin bilgiler genişletilerek gelir-gider karşılaştırmasından hasılat/maliyet karşılaştırmasına geçilebilir ve daha geniş kapsamlı bir bakış açısı ile düzenlenebilir. İşte bu aşamada Kar Zarar Tablosu nun düzenlenmesinde başka bir yöntem daha doğmaktadır ve kapsadıkları gelir ve gider bileşenleri açısından ikiye ayrılmaktadır. 1. Fonksiyon Esasına Göre Kar Zarar Tablosu (Satış Maliyeti Esası) 2. Çeşit Esasına Göre Kar Zarar Tablosu (Toplam Gelir-Gider Esası) Bunlardan özellikle ikincisi yurdumuzda tanınmamaktadır. Bunu tanıtabilmek için satış maliyeti esasına göre düzenlenen de dahil aşağıda daha detaylı açıklanacaktır Fonksiyon (Satış Maliyeti) Esasına Göre Kar/Zarar Tablosu Bu yöntemde; sınırları belirlenmiş bir dönemde sadece satış gelirleri ile bu satışlar için katlanılan maliyetler karşılaştırılmakta ve işletmenin o dönemde ana faaliyetlerinden elde ettiği brüt satış karı veya zararı bulunmaktadır. Kapsadığı giderler sadece satışlar ile satışlara konu olan veya dönemdeki satışlar ile eşleştirilebilecek maliyetlerdir. Oysa aynı dönemde daha fazla veya daha az maliyet giderine katlanılmış olabilir. Bu fazlalıklar veya eksiklikler kendisini bilançoda yarı mamul ve mamul stoklarında yansımış bulurlar. Örneğin; herhangi bir dönemde TL tutarında maliyet gideri karşılığında 10 birim üretim gerçekleştirilmiş olsun. Bunun sadece 8 birimi satılabilmiş ise, fonksiyon gelir tablosuna 8 birimin maliyeti olan TL Satılan Mamul Maliyeti ismiyle yansırken, 2 birimin karşılığı TL Kar Zarar Tablosuna değil değil bilançoda Stoklar-Mamuller kalemine yansır. Tam terside söz konusu olabilir. Yine başka bir dönemde örneğin bu dönemi izleyen dönemde yine aynı maliyet gideri karşılığında ( TL) yine aynı miktarda üretim (10 birim) üretim yapılmış ancak 11 birim satılmış olsun. Bu kez gelir tablosuna satışların maliyeti gideri olarak TL yansıyacak, stoklar ise 1 birimin karşılığı TL azalacaktır. Görüldüğü gibi kar zarar tablosuna yansıyan dönemin maliyet giderleri değil, sadece satış geliri ile eşleştirilebilecek maliyet gideridir. Toplam maliyet veya şirketin o dönem içinde tüketimi ve yarattığı hasıla tabloya yansımamaktadır. Bu yöntemin başka bir temel özelliği ise, giderlerin işletmenin fonksiyonlarına uygun şekilde sınıflanmasıdır. Yani dönemin maliyet giderleri ilişkili olduğu işletme fonksiyonlarına (üretimi temsilen Satılan Malın Maliyeti, Pazarlama Satış Dağıtım, Genel Yönetim, Araştırma Geliştirme, Finansman giderlerine) göre sınıflandırılırlar. Bunun tabii bir sonucu olarak kar zarar tablosu üzerinden bazı ara kalemler ve buna bağlı olarak da bazı oranlar geliştirilebilir.

6 Örneğin en önemli ara kalem "Brüt Satış Karı" ve buna bağlı olarak geliştirilebilen Brüt Kar Marjıdır. Veya her TL lık satışın kendi üretim/alış maliyetini ve kendi maliyetini karşıladıktan sonra işletmenin diğer maliyetlerinin karşılanmasına ne ölçüde katkıda bulunabildiğini bu yöntemde bulabilmek daha da kolaylaşır. Bu yöntem, özellikle ileriye yönelik tahminlerde bulunmak için gerekli olan toplam çalışanlara sağlanan fayda (personel ve işçi ücretleri), toplam kullanılan ilk madde ve malzeme, amortisman ve itfa paylarını gerek tutar olarak gerekse toplam gider içindeki pay veya toplam hasıla içindeki pay olarak hesaplamak mümkün olmaz. Bu eksiklik giderilebilmesi için ancak dipnotlarda ek bilgi olarak verilebilir. Giderlerin fonksiyonlara göre dağıtımlarında olsun, üretim giderlerinin ürünlere dağıtılması sürecinde olsun doğruluk ve güvenilirlikten uzaklaşılabilecek olunması bu yöntemin diğer bir özelliğidir 3. Çünkü genel muhasebede doğal adlarına veya türlerine göre belirlenen giderlerin ikinci bir aşamada fonksiyonlara dağıtılması zorunlu olmaktadır. Yani her bir giderin örneğin personel giderlerinin ne kadarının üretim maliyetlerine, ne kadarının pazarlama, ne kadarının genel yönetim giderlerine ait olduğu maliyet muhasebesi uygulamaları ile çözümlenmektedir. Bu çözümleme maliyet muhasebesi literatüründe detaylı bir şekilde açıklanan birçok dağıtım anahtarı kullanılarak giderilmeye çalışılmaktadır. Bu da hem ek maliyet getirmekte ve hem de anahtarın seçimindeki güçlükler nedeniyle ve özellikle sübjektif seçimler nedeniyle doğruluk veya güvenilirlikten uzaklaşmaya neden olabilmektedir. Hatta bu imkân istenirse hesapların süslenmesi veya maskelenmesi amacıyla kullanılabilmektedir. Kolayca takdir edileceği gibi çoğu sektörde hangi tür giderlerin üretime, hangi tür giderlerin pazarlama, satış dağıtıma ait olduğunu takdir etmek çoğu zaman çok güçtür. İstenirse giderleri fonksiyonlar arasında kaydırmak oldukça kolaydır. Özellikle hizmet sektöründe bu dağıtımlar oldukça sübjektif bir şekilde yerine getirilebilirler. Bunun sonucunda da tekdüzen muhasebe ve standart şekilli mali tablo uygulamacılarının pek hoşuna giden bu uygulama, çoğu zaman işletmeler arası karşılaştırmaların anlamsızlığına neden olurlar. Bazen de istekli bir şekilde bilanço makyajlamasının aracı olurlar 4. Bu yöntemin başka bir yetersizliği ise son yıllarda özellikle gelişmiş ülkelerde yayınlanan faaliyet raporlarında yer alan EBİT (Faiz ve Vergiden Önceki Kar/Zarar) ve EBİTDA (Faiz, Vergi, Amortisman ve İtfa Paylarından Önceki Kar/Zarar) gibi rakamların işletme dışında kalan mali analistler tarafından mali tablolar ve dipnotlarında yer alan bilgilerden doğrudan görülemeyişidir. Bu tür bilgiler özellikle işletmeler arasında ve aynı işletmede dönemler arasında karşılaştırmalar yapmak amacıyla sıkça kullanılan rakamlardır. Özellikle şirketlere kredi kullandıran kurumların, şirketin kendi yarattığı fonlar ile borç ödeyebilme gücünün ölçülebilmesi açısından aradıkları rasyolardır. Oysa taslak gelir tablosu (fonksiyonel esase göre düzenlenmiş) buna imkan vermemektedir. Toplam Maliyet Esasına göre düzenlenen kar zarar tablolarında bu gibi alt ara kalem ve rasyolar daha kolay geliştirilebilmektedir. Nitekim iki farklı gelir tablosunun karşılaştırılabilmesi için düzenlenen ve ek 1 de yer alan örneğin Toplam Maliyet Esasına göre düzenlenen şeklinde bu model verilmektedir. 3 Hemen belirtelim ki, bu sadece fonksiyon esasına göre düzenlenen gelir tabloları için bir eleştiri konusu değildir. Aynı durum Toplam Maliyet Esasına göre düzenlenen gelir tablolarında da söz konusudur. Ancak ne var ki, özellikle hizmet sektöründe, gerçeğe uygun değerle dönem sonu stok değerlemesi yapan işletmelerde (tarım, hayvancılık) veya alım-satım faaliyetiyle uğraştığı için dönem sonlarında üretim maliyeti ve stok değerleme problemi olmayan işletmeler için giderlerin fonksiyonlara dağıtımı gibi bir durum doğmayacağı için Toplam Maliyet Esasına göre kar zarar hesabı daha kolay ve dağıtımlar yapmadan düzenlenebilecektir. 4 Karlheinz Küting, Michael Ruter Christian Zwirner., Die Erfolgsrechnung nach dem Umsatzkostenverfahren (Teil B),

7 3.2. Çeşit (Toplam Hasılat-Maliyet) Esasına Göre Kar Zarar Tablosu Bu yöntemde kar zarar tablolarında karşılaştırılması yapılan ve dolayısıyla raporlanan sadece satışlar ve satışların neden olduğu maliyetler değil, dönemin tüm maliyet gideri ile toplam yaratılan toplam hâsıladır. Dönemin tüm maliyet giderleri ağırlıklı olarak raporlanıyor ise, bununla karşılaştırılacak gelir satış geliri olamaz, stok değişimlerini de kapsayan toplam hâsıla olabilir. Bu nedenle kar zarar tablosu bunu gösteren kalemleri kapsar. + Net Satış Hasılatı + Diğer Faaliyet Gelirleri + Aktifleştirilen (iç tüketim) Maliyetler = Dönem Hasılatı - Dönem Maliyeti Mamul, Yarımamul Stok değişimleri (+,-) İlkmadde ve Malzeme Giderleri İşçi Üçret ve Giderleri Amortisman Giderleri Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmet Giderleri Vergi, Resim, Harç Giderleri Çeşitli Giderler = Faaliyet Kar/Zararı Bu yöntemde dönem giderleri fonksiyonlarına ayrılmadan doğal yapılarına veya türlerine göre alt kalemler şeklinde raporlanırlar. Bu nedenle bu yönteme Gider Türlerine/Çeşitlerine Göre kar zarar tablosu ismi de verilmektedir. Bu yöntemin bir sonucu olarak Satışların Maliyeti ve buna bağlı olarak da Brüt Satış Kar Marjının raporlanması yapılamaz. Mali tablo okuyucusu bu bilgiye ulaşmayı kendisi için zorunlu görürse, ayrıca ek çalışma yapması gerekir. Bunu sağlamak için aşağıdaki gibi bir yöntem izlenebilir. + Dönem Maliyeti - Mamul ve yarı mamul stoklarında artış + Mamul ve yarı mamul stoklarında azalma - Faaliyet giderleri = Satılan Mamullerin Maliyeti Bu yöntem eğer bir üretim işletmesi değil de, bir ticari işletme ise düzenlenmesi ve yorumu daha kolaydır Yöntemlerin Karşılaştırılması ve Uygulamalar Bu yöntem farklılıkları, yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı gibi, kar zarar tablosunun tamamına veya sonuçta bulunan kar veya zarar rakamına ilişkin bir farklılaşma değildir. Sadece bu tablolarda üretim-satış faaliyetlerini kapsayan Kar Zarar Tablosu nun sadece Ana Faaliyetler Kar/Zarar bölümü ile ilgilidir. Bundan sonra gelen Olağan veya Yan Faaliyetlerden Gelir /Giderler ile Olağandışı Faaliyetlerden Gelir/Giderler veya Kar Vergileriyle ilgili kısımlarda bir değişiklik yoktur.

8 Bu tablolardan hangi ülkelerde hangilerinin kullanıldığına ilişkin bir araştırma yapıldığında görülen Anglo Sakson Uygulama Bölgelerinde Satış Maliyeti veya Fonksiyon Esasına göre, Kıta Avrupası ülkelerinde ise Toplam Maliyet Esası veya Çeşit Esasına göre Gelir Tablosu nun özellikle orta ve küçük işletmelerde kullanıldığına tanık olunur. Kıta Avrupası nda da özellikle menkul kıymetleri herhangi bir borsada işlem gören şirketlerin Satış Maliyeti Esasını son zamanlarda özellikle IFRS/IAS ların halka açık şirketlere zorunluluk olarak getirilmesinden sonra benimsedikleri görülmektedir. Ancak özellikle Kıta Avrupa sında hala orta ve küçük işletmelerin Toplam Maliyet Esasını tercih edildiği görülmektedir. Bu tablolar birbirleri ile amaçlara uygunluk açısından karşılaştırıldığında dikkati çeken özellikleri şunlardır. a) Her ikisinde de aynı sonuca (net kara) ulaşılması gerektiği açıktır. Karın kaynaklarının yansıtılması açısından da önemli bir fark olduğu söylenemez. Çünkü her ikisinde de ana faaliyetler, olağan faaliyetler, standartlar ile yasaklanmış olsa bile kuramsal açıdan "olağandışı faaliyetler" bölümleri ayrı sınıflanabilmekte ve bunlarda alt kalemlere ayrılabilmektedir. b) Farklılaşmanın esas kaynağı, tablo içine alınan giderlerde ve gelirlerde doğmaktadır. Fonksiyon esasında sadece satış ile eşleştirilebilen giderler raporlanırken, çeşit veya toplam maliyet esasında dönemde katlanılan tüm giderler raporlanmaktadır. Yine gelirlerde sadece satıştan sağlanan hasılat raporlanırken, diğerinde satışla birlikte işletmenin kendi iç tüketimi için üretilenler aktifleştirilen üretim olarak raporlanmaktadır. Örneğin, eğer işletme kendi kullanacağı herhangi bir binayı veya kendisinin kullanacağı bir makinayı kendi imkânları ile tamamlamış ise, bunlar için katlanılan maliyetler kar zarar tablosunda raporlanmamaktadır. Dolayısıyla çeşit esasında daha kapsamlı bir raporlama yapılmaktadır. Bu özellikle işletmelerin yarattığı hasılayı hesaplamaya yönelik analizler için daha geniş kapsamlı bilgi vermektedir. c) Farklılaşma faaliyet kar zararına ulaşılırken de doğmaktadır. Toplam Maliyet-Hasılat Esasına göre düzenlenen modelde tüm giderler ilk doğuş, kavranma veya ilk muhasebeleştirme sırasındaki doğal adlarına göre (malzeme, personel, işçilik, amortisman, vergi gideri gibi) ikinci bir ayırıma tabi tutulmadan (fonksiyonlara ayrılmadan) doğrudan gelir tablosuna getirilmektedir. Bunun sonucu olarak, yani bu gider çeşitleri doğdukları işletme fonksiyonlarına ayrılmadan, miktar ve tutarları da değişmeden gelir tablosuna gelmektedirler. Oysa gelir tablosunun satış maliyeti esasına göre düzenlenmesi gerektiğinde bunlar birde ilişkili oldukları fonksiyonlara dağıtılmaktadır. Dağıtıldıktan sonra özellikle üretim fonksiyonu kapsamında genel üretim gideri niteliğinde olanlar maliyet muhasebesinin karmaşık dağıtım anahtarları ve dağıtım modelleri kullanılarak önce gider yerlerine daha sonra ürünlere yüklenmektedirler. Ancak bu giderlerin ilk dağıtımları olan üretim-pazarlamayönetim-araştırma-finansman gibi fonksiyonlara ayırımı çeşit esasına göre gelir tablolarında gerekmemektedir. Herhangi bir modelin diğerine üstünlüğünü veya seçimini gerçekleştirmek için sanıyoruz ki aşağıdaki sorulara yanıt vermek ve buna göre seçim yapmak daha doğrudur. a) Kolay Düzenlenebilirlik: Şüphesiz ki, bu tüm muhasebe uygulamalarında önemli bir özelliktir. Ancak birinci öncelikli seçim ölçütü olmaması gerekir. Bu açıdan bakıldığında toplam maliyet esasına göre gelir tablosu daha kolay düzenlenebilecek bir tablo modelidir.

9 Çünkü Satış Maliyeti esasına göre düzenlenen modelde olduğu gibi giderlerin fonksiyonlara dağıtımı gerekli olmamaktadır. Çok detaylı maliyet muhasebesi uygulamalarını gerektirmemektedir. Özellikle stok değerleme sorunu olmayan hizmet sektörü, kısmen tarım ve hayvancılık sektörü ve bünyelerinde muhasebe meslek memuru çalıştırmayıp dışarıdan hizmet alan işletmeler için büyük kolaylık sağlar. b) Alınacak Kararlara Uygunluk: Alınacak kararlar ya işletme içinden, ya da işletme dışından kişiler tarafından alınacaktır. Karar alacak kişinin niteliğine ve ihtiyacına göre de yöntemlerin uygunluğu farklı olabilir. Özellikle işletme üst yönetimi hedeflere ve sonuçlara göre yönetim ilkesi ve bunun bir aracı olan bütçelemeyi bir yönetim aracı olarak kullanmaktadır. Bütçeleme ve bütçe kontrolü çalışmaları kapsamında giderler öncelikle gider türlerine göre tahmin edilmektedir. Yani herhangi bir gider bütçesi düzenlenirken, satış tahmininden türetilen iş veya üretim hacmi tahmin edilmekte, buradan da tespit edilen üretim hacmi için gerekli malzeme, işçilik, elektrik, su, amortisman gibi alt bütçe kalemleri oluşturulmaktadır. Yani ağırlıklı olarak giderler türleri itibariyle tespit ve kontrol edilmektedirler. Bütçe sapmaları gider türleri itibariyle değerlendirilmektedir. Bu açıdan bakıldığında her işletme için söylenemez ise de, toplam maliyet esasına göre kar zarar tablosu düzenlenmesi daha fazla bilgi üretir durumdadır. Bazı kararlar işletme dışındaki kişiler tarafından alınmaktadır. Potansiyel yatırımcılar veya onların temsilcileri, mevcut ortaklar, kredi kullandıracak kurumlar bu tablonun asli kullanıcılarıdır. Bu kapsamda işletmenin ana faaliyetlerinden kaynaklanan kar/zarar rakamına olağan ve olağanüstü faaliyetlerden kaynaklanan karlardan daha fazla önem vermekte, özellikle işletmenin geleceğine ilişkin tahminlerde ana faaliyet karının geçmişte gösterdiği trendin geleceğe taşınabileceği varsayımı yapılmaktadır. Eğer geleceğe ilişkin tahminler yapılması gerekiyor ise doğal adlarına göre yapılan tahminlerin daha isabetli olacağı beklenir. Ancak dış karar alıcılar kar zarar tablolarının taşıdığı rakamlar kadar bu rakamları bazı rasyolar aracılığıyla daha anlamlı bilgilere dönüştürmektedirler. Bu açıdan bakıldığında Satış Maliyeti esasına göre kar zarar tablosu Brüt Satış Kar Marjı Ana Faaliyet Kar Marjı hesaplamasına izin verirken, Toplam Maliyet Esasına göre kar zarar tablosu; Malzeme giderleri payı (marjı), Personel giderleri payı (marjı), Çeşitli gider payı, Amortisman giderleri payı gibi toplam maliyetler içinde her bir gider türünün kendi içindeki oranı ve ana faaliyet gelirlerine oranı hesaplanabilmekte, ancak satılan malın maliyeti oranı ikinci bir aşamada hesaplanabilmektedir. Her iki modelin üstünlükleri esas alınarak yapılan karşılaştırma aşağıdaki tabloda verilmeye çalışılmaktadır.

10 Toplam Maliyet Esasının Üstünlükleri Giderlerin ilk dile getiriliş şekline göre açıklanması (örn: personel, malzeme, amortisman gibi daha kolay anlaşılır olması) Bazı rasyoların (oranların) doğrudan Kar/Zarar hesabından türetilebilmesi Brüt marjların türetilebilmesi Sayıların doğrudan genel muhasebeden alınabilmesi, karışık maliyet dağıtım sorunlarının olmaması Spesifik sektörlere daha iyi uyumluluk (örneğin yıllara yaygın yapım sözleşmeleri) Genel muhasebeye daha yakınlık Satış Maliyeti Esasının Üstünlükleri Sadece dönemin satış hasılatı ile dönemin giderlerinin sunuluşu Esas fonksiyonlara (Üretim-Genel Yönetim Satış)uygun şekilde sunum Sadece satış için gerekli olan maliyetlerin sunumu Daha az bilgi sağlama (örneğin tek ürün işletmelerinde), İşletmenin maliyet yapısına daha detaylı bakış açısı; fonksiyonel giderlerin gösterimi Uluslar arası alışılmış yöntemler Kaynak: Michael Reuter, Christian Zwirner., Erfolgrechnung nach dem Umsatzkostenverfahren- Konzeption und Praxis., Betrieb und Wirtschaft, 15/2003, s.617 Yukarıdaki tablonun yardımıyla söylemek gerekirse yöntemlerden herhangi birinin işletme dışındaki kişilerin kararlarına daha fazla uygunluğuna ilişkin somut bir belirlemede bulunulamamaktadır. Ülkemizde tüm düzenlemelerde fonksiyon esasına göre kar zarar tabloları zorunlu olarak kullanılmaktadır. Tekdüzen hesap planı uygulamaya konulurken olsun, daha sonra yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda olsun, bu modelin en modern ve uluslar arası muhasebe standartlarına uygun olduğu söylenmiştir. Oysaki Uluslararası Muhasebe Standartları yurdumuzda tercüme edilerek Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) olarak yayınlanandan beri anlaşılmıştır ki bu doğru değildir. TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu Standardı nın 81 ile 105 nci paragrafları kar zarar tablosunun içeriği ve şekli ile ilgilidir. Özellikle numaralı paragraflar şekil esasları ile ilgilidir. Bu düzenlemelerde her iki modelden birinin diğerine üstünlüğü ve tercih edilmesi şeklinde bir yönlendirme yapılmamaktadır. Standardın 99 uncu maddesine göre bu iki modelde düzenlenebilen gelir tablosundan hangisi daha tutarlı ve güvenilir bilgi sağlıyor ise buna göre düzenlenecektir. Burada tutarlı olmaktaki kasıt, kar zarar tablosu bir performans ölçüm aracı ise; bu performansın kaynaklarına daha iyi nüfus edebilmeye yardımcı olmaya uygunluktur. Bunun için giderler ya niteliklerine (türlerine, çeşitlerine) ya da fonksiyonlara dağılımına uygun şekilde

TMS KAPSAMINDA ÇEŞİT ESASINA GÖRE KAR ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİRLER TABLOSU

TMS KAPSAMINDA ÇEŞİT ESASINA GÖRE KAR ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİRLER TABLOSU TMS KAPSAMINDA ÇEŞİT ESASINA GÖRE KAR ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİRLER TABLOSU Prof. Dr. Hasan Kaval A. ÇALIŞMANIN AMACI Ülkemizde ekonomi geliştikçe onun kurumları da gelişmektedir. Bu kapsamda işletmelerin

Detaylı

1. Bölüm MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE

1. Bölüm MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 1. Bölüm MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE Prof. Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz:

Detaylı

1. ÇALIŞMANIN AMACI VE SINIRLARI

1. ÇALIŞMANIN AMACI VE SINIRLARI GERİ ALINAN PAYLARIN VERGİLEMESİNDE VE MUHASEBESİNDE SORUNLAR Prof. Dr. Hasan Kaval* ÖZET Sermaye şirketlerinin kendi paylarını edinmelerine ilişkin örnekler TTK nun yürürlüğe girmesi ile birlikte artmış

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA

Detaylı

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Detaylı

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim

Detaylı

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim

Detaylı

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)...

Detaylı

Doç. Dr. Osman BAYRİ. Adnan Menderes Üniversitesi, İİBF.

Doç. Dr. Osman BAYRİ. Adnan Menderes Üniversitesi, İİBF. Tekdüzen Muhasebe Sistemine ve Türkiye Muhasebe - Finansal Raporlama Standartlarına Göre Gelir Tablolarının Biçimsel Yapısı, Kapsamı ve İçeriğinin Karşılaştırmalı Analizi 1 Doç. Dr. Osman BAYRİ Adnan Menderes

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU... 3 NAKİT AKIM TABLOSU... 4 FİNANSAL TABLOLARA

Detaylı

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Sınırlı Denetimden Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş Dipnot Cari

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 01.01.2012 30.06.2012 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tabloları ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve

Detaylı

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 1 Ocak - 31 Mart 2013 hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş konsolide finansal tablolar ve dipnotları Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Detaylı

31 Mart 2012 (%) 31 Aralık 2011 (%) Dagi Giyim Sanayi A.Ş. 1.581.844 43,94 - - Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş-Geri Alım İşlemleri

31 Mart 2012 (%) 31 Aralık 2011 (%) Dagi Giyim Sanayi A.Ş. 1.581.844 43,94 - - Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş-Geri Alım İşlemleri 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( Şirket ) 22 Ağustos 1994 tarihinde İstanbul da kurulmuştur. Şirket in amacı, ilgili mevzuatla belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde

Detaylı

KAYSERİ ve CİVARI ELEKTRİK TÜRK A.Ş. İLE BAĞLI ORTAKLIĞININ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

KAYSERİ ve CİVARI ELEKTRİK TÜRK A.Ş. İLE BAĞLI ORTAKLIĞININ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI KAYSERİ ve CİVARI ELEKTRİK TÜRK A.Ş. İLE BAĞLI ORTAKLIĞININ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI Not İÇİNDEKİLER Sayfa Bağımsız Denetim Raporu 1 Finansal Durum Tablosu

Detaylı

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI www.firstgate.com.tr TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI Prof. Dr. Ümit Gücenme Gençoğlu, Prof. Dr. Yıldız Özerhan Prof.

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı

INVEST-AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

INVEST-AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... 1 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR... 2 3. İŞLETME BİRLEŞMELERİ... 17 4. İŞ ORTAKLIKLARI... 18 5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA...

Detaylı

Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 01.01.2011 31.12.2011 Hesap Dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu nin 1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine ait Bağımsız

Detaylı

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL

Detaylı

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOLARI KAR VEYA ZARAR VE KAPSAMLI GELİR TABLOLARI ÖZKAYNAK

Detaylı

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mart 2014 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar tablolara ilişkin açıklayıcı notlar 1. Grup un

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 EURO YATIRIM MENKUL

Detaylı

KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE İŞTİRAKLERE YAPILAN YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE İŞTİRAKLERE YAPILAN YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE İŞTİRAKLERE YAPILAN YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 1. GİRİŞ Finansal sistemler arasında mekan ve zaman birliği yaratan modern bilgi/iletişim kanalları sayesinde

Detaylı

Egeli & Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (eski unvanıyla Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi )

Egeli & Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (eski unvanıyla Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ) Egeli & Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (eski unvanıyla Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ) 1 Ocak 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim

Detaylı

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 GELİR TABLOSU... 3 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU... 4 NAKİT AKIM TABLOSU... 5 FİNANSAL

Detaylı

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01. - 31.03.2010 ARA HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01. - 31.03.2010 ARA HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01. - 31.03.2010 ARA HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İstanbul, 2010 01.01. - 31.03.2010 ARA HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU EGELİ & CO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP

Detaylı