TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TTK İŞLETME BÜTÇESİ VE FAALİYET RAPORU YÖNERGESİ

2 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlke, Sorumluluk, Dağıtım ve Kullanma Esasları Amaç: MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Faaliyet Raporunun ve İşletme Bütçesinin Yıllık Genel Yatırım ve Finansman Programı esas alınarak hazırlanması ile tekdüze bir biçimde düzenlenmesi, uygulamaya konulması ve kontrol edilmesini sağlamaktır. Kapsam: MADDE 2- (1) Bu yönerge Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ve bağlı Müesseselerin İşletme Bütçesi ve Faaliyet Raporu hazırlanmasına ilişkin yapacakları işlemleri kapsar. Dayanak: MADDE 3- (1) Bu yönerge 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4- (1) a. TTK: Türkiye Taşkömürü Kurumu nu, b. Genel Müdürlük: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü nü c. Müesseseler: T.T.K Genel Müdürlüğüne bağlı Armutçuk, Amasra, Üzülmez, Karadon ve Kozlu Taşkömürü İşletme Müesseselerini, d. Toplu Bakış: İşletme Bütçesinin rapora dökülmüş halini, e. Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını, f. Kararname: Her yıl Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen Genel Yatırım ve Finansman Programını, g. OVP: Orta Vadeli Programı, 2

3 İlke h. FDF: Faiz Dışı Fazla Tablosunu, i. Komite: Taşkömürü İşletme Müessesesi Yönetim Komitesini, j. Füzyon: Genel Müdürlük ile Genel Müdürlük bünyesindeki Müesseseler hariç tüm birimleri, k. Konsolide: Genel Müdürlük ile Genel Müdürlük bünyesindeki tüm birimleri, l. Yazı: Döküman Belge Yönetim Sistemi üzerinden yapılan yazışmaları, m. Makam: Genel Müdürlük Makamını, n. Komisyon: Bütçe Komisyonunu, o. Birim: Üniteler dahil her işyerini ifade eder. MADDE 5- (1) Her hesap dönemi için; Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Genel Yatırım ve Finansman Programındaki hedefler esas alınarak hazırlanır. (2) Birimler yatırım ve işletme faaliyetlerini plan, program ve bütçelere dayalı olarak yürütürler. Sorumluluk MADDE 6 (1) Bu yönergenin uygulanması ve izlenmesinde Teftiş Kurulu Başkanı, Daire Başkanları, I. Hukuk Müşaviri, Müessese Müdürleri, Müessese Müdür Yardımcıları, İşletme/Fabrika Müdürleri, Şube Müdürleri ile kayıt ve izleme işlemlerini yürüten uzman, şef ve diğer ilgili personel sorumludur. (2) Bütün Daire Başkanlıkları ve Müessese Müdürlükleri, bütçelerini her yıl düzenli olarak Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilen Genel Yatırım ve Finansman Programını esas alarak hazırlamakla sorumludur. (3) Daire Başkanlıkları; bütçelerini konsolide edilmiş bir biçimde hazırlamakla, Müessese Müdürlükleri ile mutabakat sağlamakla ve bu bütçeleri saklamakla sorumludur. (4) Hazırlanan program bilgilerinin Gusto, İş Zekası gibi paket programlardan yararlanılarak TTK ya ait veri tabanına girilmesinden ilgili birim sorumludur. 3

4 (5)İş Zekâsı ve İnsan Kaynakları gibi paket programlardan yararlanılarak TTK ya ait veri tabanında tutulan bütçelerin doğruluğundan ilgili Daire Başkanlığı ile birlikte Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı müteselsil sorumludur. Dağıtım ve Kullanma Esasları MADDE 7 (1) Bu yönerge ilgili birimlere dağıtılır. İKİNCİ BÖLÜM BÜTÇE KOMİSYONU Bütçe Komisyonu ve Komisyonun Görevleri Bütçe Komisyon ve Komisyonun Görevleri MADDE 8-(1) Hazine Müsteşarlığı tarafından gönderilen OVP yazısının Muhasebe Dairesi Başkanlığına ulaşmasının hemen akabinde Muhasebe Dairesi Başkanlığı Bütçe Komisyonunun oluşturulması için Genel Müdürlük Makamına teklif sunar. Genel Müdürlük Makamının uygun bulması halinde Bütçe Komisyonu oluşturulur ve toplanır. (2) Bütçe Komisyonuna başkanlığı Genel Müdür tarafından görevlendirilen bir Genel Müdür Yardımcısı yapar. Toplantının gündemi, zamanı, yeri ve sayısı Komisyon Başkanı tarafından belirlenir. (3) Bütçe Komisyonda asgari olarak Muhasebe, Personel, Satınalma, İşletmeler, Makine ve İkmal, Pazarlama ve Satış, Etüd, Plan- Proje ve Tesis Dairesi Başkanları veya Başkanlıklarından birer temsilci bulunur. Komisyon Başkanı komisyondaki asgari üyelere bağlı kalmak kaydı ile üye sayısını artırabilir. (4) İlgili yıl Bütçe ve Programlarının Yönetim Kurulu onayına sunulmadan önce Kararnamede belirtilen esaslar doğrultusunda hazırlanıp hazırlanmadığının kontrolü ve tartışılması Bütçe Komisyon tarafından komisyon toplantılarında yapılır. (5) Komisyon Başkanının mücbir sebeplerden dolayı toplantılara katılamaması durumunda yerine toplantıya vekalet eden Genel Müdür Yardımcısı başkanlık eder. (6) Satınalma ve İhale Yoluyla Hizmet Alımı Programının son şekli Bütçe Komisyonu tarafından Bütçe Komisyonu toplantısında verilir. (7) Birimler kendi hazırladıkları Programlarının kontrolü ve tartışılması için Komisyon Başkanından komisyon toplantısı talep edebilir. Komisyon Başkanı uygun gördüğü taktirde toplantı yapılır. 4

5 (8) Her toplantı sonrası toplantının konusu, müzakere edilen başlıklar ve yapılan değerlendirmeler tutanağa kaydedilir ve Komisyon Üyeleri tarafından imzalanır. Ayrıca toplantı tutanağı Komisyon Başkanı tarafından hazırlattırılır ve Muhasebe Dairesi Başkanlığına gönderttirilir. (9) Komisyon toplantısına katılamayan birimlerin itiraz mercii Komisyon Başkanlığıdır. (10) Muhasebe Dairesi Başkanlığı 9. maddeye istinaden hazırlamış olduğu süreç takvimini Bütçe Komisyonu Başkanlığının onayına sunar. Süreç takvimi Komisyon Başkanı tarafından uygun bulunduğu taktirde ilgili birimler bu takvime uyar. Süreç ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İŞLETME BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI Süreç, Hazırlanma Şekli, Bütçenin İçeriği MADDE 9-(1) Orta Vadeli Plan; Hazine Müsteşarlığının Haziran ayında Kurumumuza göndereceği yazı ile başlar ve ilgili yazıda belirtilen sürenin sonunda biter. (2) İşletme Bütçesi; Kararnamenin Resmi Gazetede yayımlanması ile başlar ve Kararnamede belirtilen sürenin sonunda biter. (3) 8. Maddenin 1. ve 2. paragrafında bahse konu olan süreçlerin takibi Muhasebe Dairesi Başkanlığı tarafından yapılır. Muhasebe Dairesi Başkanlığı bu süreçlerin zamanında hazırlanması için bir süreç takvimi hazırlar. Bütün birimler bu takvime uyarak hazırladıkları programlarını Muhasebe Dairesi Başkanlığına gönderir. Hazırlanma Şekli MADDE 10 -(1) Her birimin hazırlayacağı bütçelerin asgari içeriği aşağıdaki gibidir: a) Para Birimi TL dir. b) Bir önceki yıl gerçekleşeni, bulunduğu yılın altı aylık gerçekleşeni, bulunduğu takvim yılının gerçekleşme tahmini ile bir sonraki yıl programını kapsar. c) Daire Başkanlıkları için Müessese bazında konsolide edilmiş bir şekilde hazırlanır. (2) Her birim 10. maddenin birinci paragrafında belirtilen asgari içeriğe bağlı kalmak kaydı ile bütçelerini istediği şekil ve formatta hazırlayabilir. 5

6 (3) Birimlerden program bilgileri istenildiği taktirde; tüm Birimler program bilgilerini Bakanlıkların, Yönetim Kurulunun, Bütçe Komisyonun, Sayıştayın, Hazine Müsteşarlığının, Muhasebe Dairesi Başkanlığının istediği şekil ve formatta gönderir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İŞLETME BÜTÇESİNİN İÇERİĞİ Üretim Programı, Satış Programı, Satınalma Programı, Yatırım Programı, İhale Yoluyla Hizmet Alımı Programı, Gider ve Finansman Programı, Personel Programı Üretim Programı MADDE 11-(1) Üretim Programının, 10. maddede belirtilen asgari içerik ve 5. maddenin birinci paragrafında belirtilen ilke doğrultusunda hazırlanmasından İşletmeler Dairesi Başkanlığı sorumludur. (2) İşletmeler Dairesi Başkanlığı 9. maddede belirtilen süre içinde Üretim Programını taslak olarak hazırlayıp Bütçe Komisyonuna sunar. (3) İşletmeler Dairesi Başkanlığı, Komisyon tarafından son şekli verilmiş olan Üretim Programını Genel Müdürlük Makamına sunar. Genel Müdürlük Makamı onayı alınmış Üretim Programı yine İşletmeler Dairesi Başkanlığı tarafından ilgili Daire Başkanlıklarına ve Müessese Müdürlüklerine bildirir. (4) Müessese Müdürlükleri onayı alınmış ve kendisine bildirilmiş olan Üretim Programı çerçevesince kendi Üretim Programını, İşçilik Programını ve buna bağlı diğer programlarını hazırlar ve 9. maddede belirtilen süre içinde ilgili birimlere gönderir. (5) Muhasebe Dairesi Başkanlığı tarafından Üretim Programında belirtilen üretim miktarında bir değişiklik talep edildiğinde bu değişiklik gerekçesi ile birlikte Bütçe Komisyonuna sunulur. Komisyondan onay alındığı taktirde İşletme Dairesi Başkanlığı 9. maddede belirtilen süre içinde Üretim Programını revize eder ve ilgili birimlere bildirir. (6) Muhasebe Dairesi Başkanlığı tarafından Üretim Programında ki üretim miktarı dışında herhangi bir değişiklik talep edildiğinde bu değişiklik gerekçesi ile birlikte İşletmeler Dairesi Başkanlığına bildirilir. İşletme Dairesi Başkanlığı bu değişikliği dikkate alarak 9. maddede belirtilen süre içinde Üretim Programını revize eder ve ilgili birimlere bildirir. Bu konuda herhangi bir anlaşmazlık çıktığında konu ilgili Daire Başkanlığı tarafından Bütçe Komisyonuna sunulur ve taraflar Komisyonun talimatı doğrultusunda işlem yapar. (7) İşletmeler Dairesi Başkanlığı tarafından Üretim Programında bir değişiklik yapıldığında bu değişiklik en kısa sürede ilgili birimlere sunulur veya gönderilir. Gönderilmeyen değişikliklerden İşletmeler Dairesi Başkanlığı sorumludur. 6

7 (8) Üretim Programının mutabakatı İşletmeler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılır. (9) Müessese Müdürlüklerinden İşletme Bütçelerinin hazırlanması safhasından Üretim Programları istenebilir. Müessese Müdürlükleri, Kurum içindeki tüm Birimlere Üretim Programını bildirirken Komisyon tarafından son şekli verilmiş yada Genel Müdür Makamınca onaylanmış olan Üretim Programını bildirirler. Bunun dışında bildirdikleri Üretim Programının hiçbir geçerliliği yoktur. Bildirildiği taktirde yapılan işlemlerin olumsuz sonuçlarından bildirimi yapan ve imzası bulunanlar sorumludur. (10) Üretim Programı, İşletme Bütçesi ile birlikte Yönetim Kurulunun onayına sunulur ve Yönetim Kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer. Yönetim Kurulundan onay almamış Üretim Programı yayımlanamaz ve hiçbir yere bildirilemez. (11) Üretim Programının takibini Müessese Müdürlükleri ile birlikte İşletmeler Dairesi Başkanlığı yapar. Satış Programı MADDE 12-(1) Satış Programının, 10. maddede belirtilen asgari içerik ve 5. maddesinin birinci paragrafında belirtilen ilke doğrultusunda hazırlanmasından Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı sorumludur. (2) Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı 11. maddenin ikinci paragrafı gereği İşletmeler Dairesi Başkanlığı tarafından kendisine bildirilen üretim tonu ile Muhasebe Dairesi Başkanlığı tarafından kendisine bildirilen konsolide hasılatı dikkate alarak Satış Programını hazırlar ve ilgili birimlere bildirir. (3) Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydı ile fiyat ve tarifeleri belirlemede serbesttir. Bakanlıklar ve Müsteşarlık bu fiyata müdahale ettiği taktirde Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı bu değişikliği dikkate alarak 9. maddede belirtilen süre içinde Satış Programını revize eder ve ilgili birimlere bildirir. (4) Muhasebe Dairesi Başkanlığı tarafından Satış Programında herhangi bir değişiklik talep edildiğinde bu değişiklik gerekçesi ile birlikte Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığına bildirilir. Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı bu değişikliği dikkate alarak 9. maddede belirtilen süre içinde Satış Programını revize eder ve ilgili birimlere bildirir. Bu konuda herhangi bir anlaşmazlık çıktığında konu ilgili Daire Başkanlığı tarafından Bütçe Komisyonuna sunulur ve taraflar Komisyon talimatı doğrultusunda işlem yapar. (5) Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı tarafından Satış Programında bir değişiklik yapıldığında bu değişiklik en kısa sürede Muhasebe Dairesi Başkanlığına bildirilir. Bildirilmeyen değişikliklerden Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı sorumludur. 7

8 (6) Satış Programının Müessese Müdürlükleri ile mutabakatı Muhasebe Dairesi Başkanlığı tarafından yapılır. (7) Müessese Müdürlüklerinden İşletme Bütçelerinin hazırlanması safhasında Satış Programları istenebilir. Müessese Müdürlükleri, Kurum içindeki tüm Birimlere Satış Programını bildirirken Komisyon tarafından son şekli verilmiş olan Satış Programını bildirirler. Bunun dışında bildirdikleri Satış Programının hiçbir geçerliliği yoktur. Bildirildiği taktirde yapılan işlemlerin olumsuz sonuçlarından bildirimi yapan ve imzası bulunanlar sorumludur. (8) Satış Programı İşletme Bütçesi ile birlikte Yönetim Kuruluna sunulur ve Yönetim Kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer. Yönetim Kurulundan onay almamış Satış Programı yayımlanamaz ve hiçbir yere bildirilemez. (9) Satış Programının takibini Müessese Müdürlükleri ile birlikte Muhasebe Dairesi Başkanlığı ve Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı yapar. Satınalma Programı MADDE 13-(1) Satınalma Programının, 10. maddede belirtilen asgari içerik ve 5. maddenin birinci paragrafında belirtilen ilke doğrultusunda hazırlanmasından Satınalma ve Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı sorumludur. (2) Satınalma Programı; Maden Direği, Sağlık Malzemesi, Sosyal Malzeme, Materyal Malzemesi ve Yatırım Malzemesi olmak üzere en az beş bölümden oluşur. Satınalma Programı bölümlerinin artırıp azaltılması Satınalma Dairesi Başkanlığı ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı tarafından yapılabilir. Bu konudaki anlaşmazlıklar Komisyon tarafından çözümlenir. Ayrıca Bütçe Komisyonu, Satınalma Programının Yönetim Kurulu onayına sunulmadan önce son şeklini verir. (3) Satınalma Dairesi Başkanlığı tüm birimlerden TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esasları Yönergesine göre Konsolide Satınalma Programlarını ister. (4) Satınalma Dairesi Başkanlığı; Kararnamenin yayımlanmasından sonra ilgili birimlerden yazı ile Satınalma Programlarını ister ve 9. maddede belirtilen süre içinde Satınalma Programını hazırlar. Satınalma Dairesi Başkanlığı Satınalma Programını hazırlarken Kararnamenin yanı sıra ilgili mevzuat hükümlerini de dikkate alarak hazırlar. Hazırlamış olduğu Satınalma Programını ilgili birimlere ve Muhasebe Dairesi Başkanlığına gönderir. (5) İlgili birimler 13. maddenin ikinci paragrafı gereği Satınalma Dairesi Başkanlığına göndereceği Satınalma Programlarını Satınalma Dairesi Başkanlığının belirtiği süre içinde gönderir ve bu konuda gerekli tedbirleri alır. Talep edilmeyen Satınalmalardan ilgili birim sorumludur. 8

9 (6) Yıl içinde talep edilen satınalmalara ödenek temin edilemediği taktirde ödeneği olmayan bu satınalma bir sonraki bütçe dönemine bırakılır. Muhasebe Dairesi Başkanlığı zorunluluk arz eden satınalma taleplerini ise ödenek durumuna ve ilgili mevzuata göre değerlendirdikten sonra talebi Yönetim Kuruluna sunar veya Hazine Müsteşarlığına bildirir. (7) Satınalma Programının Daire Başkanlıkları ile mutabakatı Satınalma Dairesi Başkanlığı tarafından yapılır. Müessese Müdürlükleri; Maden Direği alım programı için İşletmeler Dairesi Başkanlığı ile, Materyal Malzemesi alım programı için Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı ile, Sosyal Malzeme alım programı için İdari ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile, Sağlık Malzemesi alım programı için İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile ve Yatırım Malzemesi alım programı için Etüd, Plan- Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı ile mutabakat yapar. (8) Muhasebe Dairesi Başkanlığı tarafından Satınalma Programında herhangi bir değişiklik talep edildiğinde bu değişiklik gerekçesi ile birlikte ilgili Daire Başkanlığına bildirilir. İlgili Daire Başkanlığı bu değişikliği dikkate alarak 9. maddede belirtilen süre içinde Satınalma Programını revize eder ve ilgili birimlere bildirir. Bu konuda herhangi bir anlaşmazlık çıktığında konu ilgili Daire Başkanlığı tarafından Bütçe Komisyonuna sunulur ve taraflar Komisyon talimatı doğrultusunda işlem yapar (9) Müessese Müdürlüklerinden İşletme Bütçelerinin hazırlanması safhasında Satınalma Programları istenebilir. Müessese Müdürlükleri, Kurum içindeki tüm Birimlere Satınalma Programını bildirirken Komisyon tarafından son şekli verilmiş olan Satınalma Programını bildirirler. Bunun dışında bildirdikleri Satınalma Programının hiçbir geçerliliği yoktur. Bildirildiği taktirde yapılan işlemlerin olumsuz sonuçlarından bildirimi yapan ve imzası bulunanlar sorumludur. (10) Satınalma Programı İşletme Bütçesi ile birlikte Yönetim Kuruluna sunulur ve Yönetim Kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer. Yönetim Kurulundan onay almamış Satış Programı yayımlanamaz ve hiçbir yere bildirilemez. (11) Satınalma Programının ödenek takibini Müessese Müdürlükleri ile birlikte ilgili daire başkanlığı yapar. (12) Satınalma Programının ödeneği olmadan alım yapılamaz. Ödeneğin aşması durumunda ödenek aktarımı yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Konu ilgili daire başkanlığı tarafından Yönetim Kuruluna sunulur. MADDE 14-(1) Satınalma Programının toplam ödeneğinin yetmediği durumlarda Kararnamenin talimatı doğrultusunda hareket edilir. Konu Hazine Müsteşarlığına bildirilecekse takibi Muhasebe Dairesi Başkanlığı tarafından yapılır. Muhasebe Dairesi Başkanlığı Hazine Müsteşarlığına bildirilmek üzere konu ile ilgili detaylı bir rapor talep edebilir. Kararnamede herhangi bir hüküm bulunmadığı durumlarda konu ilgili daire başkanlığı tarafından Yönetim Kuruluna sunulur. 9

10 Yatırım Programı MADDE 15- (1) Yatırım Programının, 10. maddede belirtilen asgari içerik ve 5. maddenin birinci paragrafında belirtilen ilke doğrultusunda hazırlanmasından Etüd, Plan- Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı sorumludur. (2) Etüd, Plan- Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı Yatırım Programlarının Hazırlanması, İzlenmesi ve Koordinasyonuna Dair Yönergesine göre hazırladığı Yatırım Programını Muhasebe Dairesi Başkanlığına gönderir. (3) Müessese Müdürlükleri hazırladıkları Yatırım Programını bildirirken Etüd, Plan- Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı ile mutabakat sağlamak zorundadır. Mutabakat sağlamadan bildirdikleri Yatırım Programının hiçbir geçerliliği yoktur. Bildirildiği taktirde yapılan işlemlerin olumsuz sonuçlarından bildirimi yapan ve imzası bulunanlar sorumludur. İhale Yoluyla Hizmet Alımı Programı MADDE 16- (1) Hizmet Alımı Programının, 10. maddede belirtilen asgari içerik ve 5. maddenin birinci paragrafında belirtilen ilke doğrultusunda hazırlanmasından Muhasebe Dairesi Başkanlığı sorumludur. (2) Muhasebe Dairesi Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığının TTK ya yazmış olduğu yazıdan sonra ilgili birimlerden ihale yoluyla yapılacak Hizmet Alımı Programlarını ister ve 9. maddede belirtilen süre içinde Hizmet Alımı Programını hazırlar. Muhasebe Dairesi Başkanlığı hazırlamış olduğu İhale Yoluyla Hizmet Alımı Programını yine 9. maddede belirtilen süre içinde Bütçe Komisyonuna sunar. (3) Birimler, Muhasebe Dairesi Başkanlığının belirttiği süre içinde İhale Yoluyla Hizmet Alımı Programını gönderir ve bu programın zamanında Muhasebe Dairesi Başkanlığına bildirilmesi için gerekli tedbirleri alır. Talep edilmeyen Hizmet Alımlarından ilgili birim sorumludur. (4) İhale Yoluyla Hizmet Alımı Programının ilgili birimler ile mutabakatını Muhasebe Dairesi Başkanlığı yapar. (5) Komisyon tarafından İhale Yoluyla Hizmet Alımı Programında herhangi bir değişiklik talep edildiğinde bu değişiklik Muhasebe Dairesi Başkanlığına bildirilir. Muhasebe Dairesi Başkanlığı bu değişikliği dikkate alarak 9. maddede belirtilen süre içinde İhale Yoluyla Hizmet Alımı Programını revize eder ve ilgili birimlere bildirir. (6) İhale Yoluyla Hizmet Alımı Programına son şekli Komisyon tarafından verilir. 10

11 (7) Müessese Müdürlüklerinden İşletme Bütçelerinin hazırlanması safhasından İhale Yoluyla Hizmet Alımı Programları istenebilir. Müessese Müdürlükleri, Kurum içindeki tüm Birimlere Hizmet Alımı Programını bildirirken Komisyon tarafından son şekli verilmiş olan Hizmet Alımı Programını bildirirler. Bunun dışında bildirdikleri Hizmet Alımı Programının hiçbir geçerliliği yoktur. Bildirildiği taktirde yapılan işlemlerin olumsuz sonuçlarından bildirimi yapan ve imzası bulunanlar sorumludur. (8) İhale Yoluyla Hizmet Alımı Programı İşletme Bütçesi ile birlikte Yönetim Kuruluna sunulur ve Yönetim Kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer. Yönetim Kurulundan onay almamış Hizmet Alımı Programı yayımlanamaz ve hiçbir yere bildirilemez. (9) İhale Yoluyla Hizmet Alımı Programının ödenek takibi Müessese Müdürlükleri ile birlikte Muhasebe Dairesi Başkanlığı yapar. (10) Yıl içinde talep edilen hizmet alımlarına ödenek temin edilemediği taktirde ödeneği olmayan bu hizmet alımı bir sonraki bütçe dönemine bırakılır. Muhasebe Dairesi Başkanlığı zorunluluk arz eden hizmet alımı taleplerini ise ödenek durumuna ve ilgili mevzuata göre değerlendirdikten sonra talebi Yönetim Kuruluna sunar veya Hazine Müsteşarlığına bildirir. (11) İhale Yoluyla Hizmet Alımı Programı ödeneklerinde yıl içinde meydana gelen aşımlarda ilgili birim tarafından ödenek aktarımı talebinde bulunulur. Birim ödeneği olmadan hizmet alımı harcaması yapamaz. Ödenek Aktarımı Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Ödenek aktarımı, talebi ilgili birim tarafından detaylı bir rapor ile birlikte Muhasebe Dairesi Başkanlığına bildirilir. Konu Muhasebe Dairesi Başkanlığı tarafından Yönetim Kuruluna sunulur ve takip edilir. (12) Müsteşarlık tarafından izin verilen İhale Yoluyla Hizmet Alımı Programının toplam ödeneğinin yetmediği durumlarda kararname hükümleri geçerlidir. Süreç Muhasebe Dairesi Başkanlığı tarafından takip edilir. (13) İlgili birimler ihale yoluyla almış olduğu hizmet alımlarını ay bazında faturalarla birlikte elektronik ortamda Muhasebe Dairesi Başkanlığına bildirir. (14) İhale Yoluyla Hizmet Alımı Programının denetim süreci ilgili birimler tarafından takip edilir. Gider ve Finansman Programı MADDE 17- (1) Gider ve Finansman Programının, 10. maddede belirtilen asgari içerik ve 5. maddenin birinci paragrafında belirtilen ilke doğrultusunda hazırlanmasından Muhasebe Dairesi Başkanlığı sorumludur. 11

12 (2) Muhasebe Dairesi Başkanlığı Kararnameye göre Hazine Müsteşarlığının TTK ya göndereceği FDF tablosunu dikkate alarak 9. maddede belirtilen süre içinde Gider ve Finansman Programı hazırlar ve Müessese Müdürlüklerine bildirir. Muhasebe Dairesi Başkanlığı, Gider Programını hazırlarken tek düzen muhasebe hesap planında belirtildiği gibi yedi grup halinde hazırlar. (3) Müessese Müdürlüklerinde, Gider ve Finansman Programı Muhasebe Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanır ve takip edilir. Muhasebe Şube Müdürlükleri Muhasebe Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilen tabloları dikkate alarak Gider ve Finansman Programlarını hazırlar. (4) Müesseselerde bulunan Muhasebe Şube Müdürlükleri 9. maddede belirtilen süre içinde İşletme Bütçesi ile birlikte Gider ve Finansman Programını Yönetim Komitesine sunar ve Muhasebe Dairesi Başkanlığına gönderir. (5) Gider Programı iş yeri ve tüm giderlerdeki kalemler bazında yapılır. (6) Gider ve Finansman Programının ilgili birimler ile mutabakatını Muhasebe Dairesi Başkanlığı yapar. (7) Gider Programlarında yıl içinde meydana gelen aşımlarda ödenek aktarımı talebinde bulunulur ve gider kalemlerinin ödeneği olmadan harcama yapılamaz. Ödenek aktarımı talebi Müesseselerde Muhasebe Şube Müdürlüğü, Genel Müdürlükte Muhasebe Dairesi Başkanlığı tarafından yapılır. Ayrıca Muhasebe Şube Müdürlüğü komite kararı ile almış olduğu ödenek aktarımlarının bir örneğini Muhasebe Dairesi Başkanlığına bildirir. (8) Ödenek aktarımında yetki: a) Müesseselerde gider grubu içindeki ödenek aktarımı Yönetim Komitesine, b) Müesseselerde gider grupları arasındaki ödenek aktarımı Yönetim Komitesi Kararına istinaden Yönetim Kuruluna, c) Genel Müdürlükteki ödenek aktarımı ise Yönetim Kuruluna aittir. (9) Gider Programlarında toplam gider ödeneğinin yetmediği durumlarda ek ödenek talebinde bulunulur. Ek ödenek ile Gider Programının artırılması için Kararnamenin talimatı doğrultusunda hareket edilir. Kararnamede ek ödenek talebi ile ilgili bir hüküm yoksa yetki; Müesseselerde Yönetim Komitesi Kararına istinaden Yönetim Kuruluna, Genel Müdürlükte ise Yönetim Kuruluna aittir. Ek ödenek Müesseselerde Muhasebe Şube Müdürlüğü, Genel Müdürlükte Muhasebe Dairesi Başkanlığı tarafından talep edilir. (10) Gerektiğinde yetkili birimlere gönderilmek üzere, Muhasebe Dairesi Başkanlığı ilgili birimlerden ödenek aşımına sebep olan nedenleri detaylı bir rapor halinde talep eder. İlgili birim belirtilen süre içinde Muhasebe Başkanlığına istenilen raporu gönderir. 12

13 (11) Gider Programı ödenek takibi Müesseselerde Muhasebe Şube Müdürlüğü, Genel Müdürlükte Muhasebe Dairesi Başkanlığı tarafından yapılır. (12) Müessese Müdürlüklerinden İşletme Bütçelerinin hazırlanması safhasında Gider ve Finansman Programı istenebilir. Müessese Müdürlükleri, Kurum içindeki tüm Birimlere Gider ve Finansman Programını bildirirken Komisyon tarafından son şekli verilmiş olan Gider ve Finansman Programını bildirirler. Bunun dışında bildirdikleri Gider ve Finansman Programının hiçbir geçerliliği yoktur. Bildirildiği taktirde yapılan işlemlerin olumsuz sonuçlarından bildirimi yapan ve imzası bulunanlar sorumludur. (13) Gider ve Finansman Programı İşletme Bütçesi ile birlikte Yönetim Kuruluna sunulur ve Yönetim Kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer. Personel Programı MADDE 18- (1) Personel Programının, 10. maddede belirtilen asgari içerik ve 5. maddenin birinci paragrafında belirtilen ilke doğrultusunda hazırlanmasından Personel Dairesi Başkanlığı sorumludur. (2) Personel Dairesi Başkanlığı Aralık ayından önce Müessese Müdürlüklerinde görevli Personel Şube Müdürleri veya Personel Şube Müdürlüğü tarafından görevlendirilen bir temsilci ile toplantı yapar. Toplantının zamanı, yeri ve sayısı Personel Dairesi Başkanlığınca belirlenir. (3) Personel Dairesi Başkanlığı toplantıya katılmak üzere ilgili Daire Başkanlıklarından birer temsilci isteyebilir. (4) Toplantıda yeni yıldaki iş hacmi, mevcut personelin nitelik ve niceliği, yeni personel ihtiyacı, norm kadro ve program kadro esasları, toplu sözleşme hükümleri gibi hususlar göz önünde bulundurularak bir sonraki yıl kadrolarında gerekli personel miktarı ve pozisyonları ile ilgili kararlar alınır. Gerekli olduğu durumlarda Personel Dairesi Başkanlığı Personel Programı ile ilgili farklı konuları da gündeme getirebilir. (5) Yapılan toplantılar sonucunda Personel Dairesi Başkanlığı ve Personel Şube Müdürlükleri bir sonraki yıla ait Personel Programını hazırlar. (6) Personel Dairesi Başkanlığı tarafından konsolide edilmiş bir şekilde hazırlanacak olan Personel Programı yine Personel Dairesi Başkanlığı tarafından Bütçe Komisyonuna sunulur. (7) Personel Programının Yönetim Kurulu Onayına sunulmadan önce son şekli Bütçe Komisyonu tarafından verilir. 13

14 (8) Personel Programı İşletme Bütçesi ile Yönetim Kuruluna sunulur ve Yönetim Kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer. Yönetim Kurulundan onay almamış Personel Programı yayımlanamaz ve hiçbir yere bildirilemez. (9) Personel Dairesi Başkanlığı, Konsolide Personel Programını İşletme Bütçesi ile Yönetime Kuruluna sunulmak üzere Muhasebe Dairesi Başkanlığına gönderir. (10) Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Personel Programının dışında personel istihdam edilmez. (11) İlave kadro ihdas yetkisi Yönetim Kuruluna aittir ve Personel Dairesi Başkanlığı tarafından Yönetim Kuruluna sunulur. (13) Personel Dairesi Başkanlığı/Personel Şube Müdürlüğü yıl içinde personel mevzuatında değişiklik meydana geldiğinde ödeneği ile birlikte bu değişikliği Muhasebe birimlerine bildirir. Bildirilmeyen değişiklik veya ödeneklerden Personel Dairesi Başkanlığı/ Personel Şube Müdürlüğü sorumludur. (14) Müessese Müdürlüklerinden İşletme Bütçelerinin hazırlanması safhasında Personel Programı istenebilir. Müessese Müdürlükleri, Kurum içindeki tüm Birimlere Personel Programını bildirirken Komisyon tarafından son şekli verilmiş Personel Programını bildirirler. Bunun dışında bildirdikleri Personel Programının hiçbir geçerliliği yoktur. Bildirildiği taktirde yapılan işlemlerin olumsuz sonuçlarından bildirimi yapan ve imzası bulunanlar sorumludur. (15) Personel Programın takibinden Personel Dairesi Başkanlığı sorumludur. BEŞİNCİ BÖLÜM İŞLETME BÜTÇESİNİN SUNULMASI İşletme Bütçesi Toplu Bakışı İşletme Bütçesi Toplu Bakışı MADDE 19-(1) Kararnamedeki hedefler esas alınarak hazırlanmış olan İşletme Bütçelerinin ve Programların raporlanıp Toplu Bakış haline getirilmesinden Genel Müdürlükte Muhasebe Dairesi Başkanlığı, Müessese Müdürlüklerinde Muhasebe Şube Müdürlükleri sorumludur. (2)Toplu Bakışların Kararnamede belirtilen süre içinde Komisyona ve Yönetim Kuruluna sunulmasından, ilgisine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Kalkınma Bakanlığına, Hazine Müsteşarlığına, Sayıştay ve diğer birimlere gönderilmesinden Muhasebe Dairesi Başkanlığı sorumludur. 14

15 (3) İlgili Daire Başkanlıkları Toplu Bakışları hazırlamak ile sorumlu Muhasebe Dairesi Başkanlığına 9. maddede belirtilen süre içinde Toplu Bakışlara konmak üzere Muhasebe Dairesi Başkanlığının istediği bilgi ve tabloları gönderir. (4) Muhasebe Şube Müdürlüğü kendi Müessese Müdürlüğündeki ilgili birimlerden Toplu Bakışa konmak üzere bilgi ve tablolar isteyebilir. İlgili Birimler Muhasebe Şube Müdürlüğünün talep ettiği bilgi ve tabloları zamanında gönderir ve bu konuda gerekli tedbiri alır. Ayrıca Birimler ilgili Daire Başkanlıkları ile mutabakat sağlamadan Muhasebe Şube Müdürlüklerine bilgi ve tablolar gönderemez. (5) Toplu Bakışın şekil ve içeriği 10. maddenin birinci paragrafında belirtilen asgari içeriğe bağlı kalmak kaydı ile Komisyon ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenip ve değiştirilebilir. (6) Toplu Bakışların ciltlenmesinden ve saklanmasından Genel Müdürlükte Muhasebe Dairesi Başkanlığı, Müesseselerde Muhasebe Şube Müdürlükleri sorumludur. (7) Muhasebe Şube Müdürlükleri, Bütçe ile ilgili almış oldukları Komite kararlarının ve hazırlamış oldukları Bütçe Kitapçıklarının birer örneğini Muhasebe Dairesi Başkanlığına gönderir. (8) İşletme Bütçesi Toplu Bakışları, Yönetim Komitesi onayına Muhasebe Şube Müdürlüğü, Yönetim Kurulu ise onayına Muhasebe Dairesi Başkanlığı tarafından sunulur. (9) İşletme Bütçesi Toplu Bakışlarını onaylama yetkisi Müesseselerde Yönetim Komitesi kararına istinaden Yönetim Kuruluna, Genel Müdürlükte ise Yönetim Kuruluna aittir. (10) İşletme Bütçeleri 31/12/ tarihinden önce Yönetim Kuruluna sunulur ve en son 31/12/ tarihi itibariyle Yönetim Kurulundan onay alır. (11) Muhasebe Dairesi Başkanlığı Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış İşletme Bütçesi Toplu Bakışlarını Tüm Daire Başkanlıklarına ve Tüm Müessese Müdürlüklerine gönderir. Birimler, gönderilen İşletme Bütçesi Toplu Bakışlarını dikkate alarak kendi Programlarına son şeklini verir ve Programlarını saklar. 15

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İLE KESİN HESAP VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ (*)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İLE KESİN HESAP VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ (*) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İLE KESİN HESAP VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Diyanet

Detaylı

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Performans Programı ile Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Performans Programı ile Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maliye Bakanlığı Bütçe ve Performans Programı ile Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme Başkanlığınca

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İLE KESİN HESAP VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İLE KESİN HESAP VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İLE KESİN HESAP VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM :AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 4847 STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6/1/2006 No : 2006/9972 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/9972 Ekli Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/12/2005 tarihli ve 31281 sayılı yazısı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE PERFORMANS İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE PERFORMANS İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE PERFORMANS İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ Sorumlular İş Akışı Faaliyet Doküman/Kayıt Alt Gelen Evrak Resmi yazışma yolu veya elektronik ortamdan gelen evraklar kayda

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Toroslar Belediyesi Mali Hizmetler

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. 3 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28784 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Resmi Gazete Tarihi: 03.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28784 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü harcama

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29186 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER KABUL, ZİYARET VE PROTOKOL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DIŞ İLİŞKİLER KABUL, ZİYARET VE PROTOKOL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DIŞ İLİŞKİLER KABUL, ZİYARET VE PROTOKOL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Bakanlığımızı ziyaret edecek yabancı ülke veya kuruluş temsilcisi

Detaylı

T.C. YÜKSEKOVA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. YÜKSEKOVA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. YÜKSEKOVA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç ve kapsam Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Yüksekova

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu yönergenin amacı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İŞLETME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İŞLETME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İŞLETME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Üniversite personeli, emeklileri, bunların eş ve

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu yönergenin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar ve

Detaylı

ÇEVRESEL ETKI DEĞERLENDIRMESI YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRESEL ETKI DEĞERLENDIRMESI YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKI DEĞERLENDIRMESI YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Tarih :25 Kasım 2014 Resmi Gazete :29186 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

T.C. VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KURUL KARARI VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ(VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KURUL KARARI VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ(VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ(VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün

Detaylı

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2)

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) 295 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 8/6/1984 No : 233 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 18/6/1984

Detaylı

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu yönetmeliğin

Detaylı

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2)

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) 295 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 8/6/1984 No : 233 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 18/6/1984

Detaylı

Yönerge No: 53 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ

Yönerge No: 53 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ Yönerge No: 53 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ Ağustos / 2014 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL PROJE YÖNETİMİ YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç,

Detaylı

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ŞUBAT/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV,

Detaylı

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir Belediye Başkanlığı

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Mali

Detaylı