TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TTK İŞLETME BÜTÇESİ VE FAALİYET RAPORU YÖNERGESİ

2 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlke, Sorumluluk, Dağıtım ve Kullanma Esasları Amaç: MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Faaliyet Raporunun ve İşletme Bütçesinin Yıllık Genel Yatırım ve Finansman Programı esas alınarak hazırlanması ile tekdüze bir biçimde düzenlenmesi, uygulamaya konulması ve kontrol edilmesini sağlamaktır. Kapsam: MADDE 2- (1) Bu yönerge Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ve bağlı Müesseselerin İşletme Bütçesi ve Faaliyet Raporu hazırlanmasına ilişkin yapacakları işlemleri kapsar. Dayanak: MADDE 3- (1) Bu yönerge 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4- (1) a. TTK: Türkiye Taşkömürü Kurumu nu, b. Genel Müdürlük: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü nü c. Müesseseler: T.T.K Genel Müdürlüğüne bağlı Armutçuk, Amasra, Üzülmez, Karadon ve Kozlu Taşkömürü İşletme Müesseselerini, d. Toplu Bakış: İşletme Bütçesinin rapora dökülmüş halini, e. Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını, f. Kararname: Her yıl Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen Genel Yatırım ve Finansman Programını, g. OVP: Orta Vadeli Programı, 2

3 İlke h. FDF: Faiz Dışı Fazla Tablosunu, i. Komite: Taşkömürü İşletme Müessesesi Yönetim Komitesini, j. Füzyon: Genel Müdürlük ile Genel Müdürlük bünyesindeki Müesseseler hariç tüm birimleri, k. Konsolide: Genel Müdürlük ile Genel Müdürlük bünyesindeki tüm birimleri, l. Yazı: Döküman Belge Yönetim Sistemi üzerinden yapılan yazışmaları, m. Makam: Genel Müdürlük Makamını, n. Komisyon: Bütçe Komisyonunu, o. Birim: Üniteler dahil her işyerini ifade eder. MADDE 5- (1) Her hesap dönemi için; Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Genel Yatırım ve Finansman Programındaki hedefler esas alınarak hazırlanır. (2) Birimler yatırım ve işletme faaliyetlerini plan, program ve bütçelere dayalı olarak yürütürler. Sorumluluk MADDE 6 (1) Bu yönergenin uygulanması ve izlenmesinde Teftiş Kurulu Başkanı, Daire Başkanları, I. Hukuk Müşaviri, Müessese Müdürleri, Müessese Müdür Yardımcıları, İşletme/Fabrika Müdürleri, Şube Müdürleri ile kayıt ve izleme işlemlerini yürüten uzman, şef ve diğer ilgili personel sorumludur. (2) Bütün Daire Başkanlıkları ve Müessese Müdürlükleri, bütçelerini her yıl düzenli olarak Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilen Genel Yatırım ve Finansman Programını esas alarak hazırlamakla sorumludur. (3) Daire Başkanlıkları; bütçelerini konsolide edilmiş bir biçimde hazırlamakla, Müessese Müdürlükleri ile mutabakat sağlamakla ve bu bütçeleri saklamakla sorumludur. (4) Hazırlanan program bilgilerinin Gusto, İş Zekası gibi paket programlardan yararlanılarak TTK ya ait veri tabanına girilmesinden ilgili birim sorumludur. 3

4 (5)İş Zekâsı ve İnsan Kaynakları gibi paket programlardan yararlanılarak TTK ya ait veri tabanında tutulan bütçelerin doğruluğundan ilgili Daire Başkanlığı ile birlikte Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı müteselsil sorumludur. Dağıtım ve Kullanma Esasları MADDE 7 (1) Bu yönerge ilgili birimlere dağıtılır. İKİNCİ BÖLÜM BÜTÇE KOMİSYONU Bütçe Komisyonu ve Komisyonun Görevleri Bütçe Komisyon ve Komisyonun Görevleri MADDE 8-(1) Hazine Müsteşarlığı tarafından gönderilen OVP yazısının Muhasebe Dairesi Başkanlığına ulaşmasının hemen akabinde Muhasebe Dairesi Başkanlığı Bütçe Komisyonunun oluşturulması için Genel Müdürlük Makamına teklif sunar. Genel Müdürlük Makamının uygun bulması halinde Bütçe Komisyonu oluşturulur ve toplanır. (2) Bütçe Komisyonuna başkanlığı Genel Müdür tarafından görevlendirilen bir Genel Müdür Yardımcısı yapar. Toplantının gündemi, zamanı, yeri ve sayısı Komisyon Başkanı tarafından belirlenir. (3) Bütçe Komisyonda asgari olarak Muhasebe, Personel, Satınalma, İşletmeler, Makine ve İkmal, Pazarlama ve Satış, Etüd, Plan- Proje ve Tesis Dairesi Başkanları veya Başkanlıklarından birer temsilci bulunur. Komisyon Başkanı komisyondaki asgari üyelere bağlı kalmak kaydı ile üye sayısını artırabilir. (4) İlgili yıl Bütçe ve Programlarının Yönetim Kurulu onayına sunulmadan önce Kararnamede belirtilen esaslar doğrultusunda hazırlanıp hazırlanmadığının kontrolü ve tartışılması Bütçe Komisyon tarafından komisyon toplantılarında yapılır. (5) Komisyon Başkanının mücbir sebeplerden dolayı toplantılara katılamaması durumunda yerine toplantıya vekalet eden Genel Müdür Yardımcısı başkanlık eder. (6) Satınalma ve İhale Yoluyla Hizmet Alımı Programının son şekli Bütçe Komisyonu tarafından Bütçe Komisyonu toplantısında verilir. (7) Birimler kendi hazırladıkları Programlarının kontrolü ve tartışılması için Komisyon Başkanından komisyon toplantısı talep edebilir. Komisyon Başkanı uygun gördüğü taktirde toplantı yapılır. 4

5 (8) Her toplantı sonrası toplantının konusu, müzakere edilen başlıklar ve yapılan değerlendirmeler tutanağa kaydedilir ve Komisyon Üyeleri tarafından imzalanır. Ayrıca toplantı tutanağı Komisyon Başkanı tarafından hazırlattırılır ve Muhasebe Dairesi Başkanlığına gönderttirilir. (9) Komisyon toplantısına katılamayan birimlerin itiraz mercii Komisyon Başkanlığıdır. (10) Muhasebe Dairesi Başkanlığı 9. maddeye istinaden hazırlamış olduğu süreç takvimini Bütçe Komisyonu Başkanlığının onayına sunar. Süreç takvimi Komisyon Başkanı tarafından uygun bulunduğu taktirde ilgili birimler bu takvime uyar. Süreç ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İŞLETME BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI Süreç, Hazırlanma Şekli, Bütçenin İçeriği MADDE 9-(1) Orta Vadeli Plan; Hazine Müsteşarlığının Haziran ayında Kurumumuza göndereceği yazı ile başlar ve ilgili yazıda belirtilen sürenin sonunda biter. (2) İşletme Bütçesi; Kararnamenin Resmi Gazetede yayımlanması ile başlar ve Kararnamede belirtilen sürenin sonunda biter. (3) 8. Maddenin 1. ve 2. paragrafında bahse konu olan süreçlerin takibi Muhasebe Dairesi Başkanlığı tarafından yapılır. Muhasebe Dairesi Başkanlığı bu süreçlerin zamanında hazırlanması için bir süreç takvimi hazırlar. Bütün birimler bu takvime uyarak hazırladıkları programlarını Muhasebe Dairesi Başkanlığına gönderir. Hazırlanma Şekli MADDE 10 -(1) Her birimin hazırlayacağı bütçelerin asgari içeriği aşağıdaki gibidir: a) Para Birimi TL dir. b) Bir önceki yıl gerçekleşeni, bulunduğu yılın altı aylık gerçekleşeni, bulunduğu takvim yılının gerçekleşme tahmini ile bir sonraki yıl programını kapsar. c) Daire Başkanlıkları için Müessese bazında konsolide edilmiş bir şekilde hazırlanır. (2) Her birim 10. maddenin birinci paragrafında belirtilen asgari içeriğe bağlı kalmak kaydı ile bütçelerini istediği şekil ve formatta hazırlayabilir. 5

6 (3) Birimlerden program bilgileri istenildiği taktirde; tüm Birimler program bilgilerini Bakanlıkların, Yönetim Kurulunun, Bütçe Komisyonun, Sayıştayın, Hazine Müsteşarlığının, Muhasebe Dairesi Başkanlığının istediği şekil ve formatta gönderir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İŞLETME BÜTÇESİNİN İÇERİĞİ Üretim Programı, Satış Programı, Satınalma Programı, Yatırım Programı, İhale Yoluyla Hizmet Alımı Programı, Gider ve Finansman Programı, Personel Programı Üretim Programı MADDE 11-(1) Üretim Programının, 10. maddede belirtilen asgari içerik ve 5. maddenin birinci paragrafında belirtilen ilke doğrultusunda hazırlanmasından İşletmeler Dairesi Başkanlığı sorumludur. (2) İşletmeler Dairesi Başkanlığı 9. maddede belirtilen süre içinde Üretim Programını taslak olarak hazırlayıp Bütçe Komisyonuna sunar. (3) İşletmeler Dairesi Başkanlığı, Komisyon tarafından son şekli verilmiş olan Üretim Programını Genel Müdürlük Makamına sunar. Genel Müdürlük Makamı onayı alınmış Üretim Programı yine İşletmeler Dairesi Başkanlığı tarafından ilgili Daire Başkanlıklarına ve Müessese Müdürlüklerine bildirir. (4) Müessese Müdürlükleri onayı alınmış ve kendisine bildirilmiş olan Üretim Programı çerçevesince kendi Üretim Programını, İşçilik Programını ve buna bağlı diğer programlarını hazırlar ve 9. maddede belirtilen süre içinde ilgili birimlere gönderir. (5) Muhasebe Dairesi Başkanlığı tarafından Üretim Programında belirtilen üretim miktarında bir değişiklik talep edildiğinde bu değişiklik gerekçesi ile birlikte Bütçe Komisyonuna sunulur. Komisyondan onay alındığı taktirde İşletme Dairesi Başkanlığı 9. maddede belirtilen süre içinde Üretim Programını revize eder ve ilgili birimlere bildirir. (6) Muhasebe Dairesi Başkanlığı tarafından Üretim Programında ki üretim miktarı dışında herhangi bir değişiklik talep edildiğinde bu değişiklik gerekçesi ile birlikte İşletmeler Dairesi Başkanlığına bildirilir. İşletme Dairesi Başkanlığı bu değişikliği dikkate alarak 9. maddede belirtilen süre içinde Üretim Programını revize eder ve ilgili birimlere bildirir. Bu konuda herhangi bir anlaşmazlık çıktığında konu ilgili Daire Başkanlığı tarafından Bütçe Komisyonuna sunulur ve taraflar Komisyonun talimatı doğrultusunda işlem yapar. (7) İşletmeler Dairesi Başkanlığı tarafından Üretim Programında bir değişiklik yapıldığında bu değişiklik en kısa sürede ilgili birimlere sunulur veya gönderilir. Gönderilmeyen değişikliklerden İşletmeler Dairesi Başkanlığı sorumludur. 6

7 (8) Üretim Programının mutabakatı İşletmeler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılır. (9) Müessese Müdürlüklerinden İşletme Bütçelerinin hazırlanması safhasından Üretim Programları istenebilir. Müessese Müdürlükleri, Kurum içindeki tüm Birimlere Üretim Programını bildirirken Komisyon tarafından son şekli verilmiş yada Genel Müdür Makamınca onaylanmış olan Üretim Programını bildirirler. Bunun dışında bildirdikleri Üretim Programının hiçbir geçerliliği yoktur. Bildirildiği taktirde yapılan işlemlerin olumsuz sonuçlarından bildirimi yapan ve imzası bulunanlar sorumludur. (10) Üretim Programı, İşletme Bütçesi ile birlikte Yönetim Kurulunun onayına sunulur ve Yönetim Kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer. Yönetim Kurulundan onay almamış Üretim Programı yayımlanamaz ve hiçbir yere bildirilemez. (11) Üretim Programının takibini Müessese Müdürlükleri ile birlikte İşletmeler Dairesi Başkanlığı yapar. Satış Programı MADDE 12-(1) Satış Programının, 10. maddede belirtilen asgari içerik ve 5. maddesinin birinci paragrafında belirtilen ilke doğrultusunda hazırlanmasından Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı sorumludur. (2) Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı 11. maddenin ikinci paragrafı gereği İşletmeler Dairesi Başkanlığı tarafından kendisine bildirilen üretim tonu ile Muhasebe Dairesi Başkanlığı tarafından kendisine bildirilen konsolide hasılatı dikkate alarak Satış Programını hazırlar ve ilgili birimlere bildirir. (3) Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydı ile fiyat ve tarifeleri belirlemede serbesttir. Bakanlıklar ve Müsteşarlık bu fiyata müdahale ettiği taktirde Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı bu değişikliği dikkate alarak 9. maddede belirtilen süre içinde Satış Programını revize eder ve ilgili birimlere bildirir. (4) Muhasebe Dairesi Başkanlığı tarafından Satış Programında herhangi bir değişiklik talep edildiğinde bu değişiklik gerekçesi ile birlikte Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığına bildirilir. Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı bu değişikliği dikkate alarak 9. maddede belirtilen süre içinde Satış Programını revize eder ve ilgili birimlere bildirir. Bu konuda herhangi bir anlaşmazlık çıktığında konu ilgili Daire Başkanlığı tarafından Bütçe Komisyonuna sunulur ve taraflar Komisyon talimatı doğrultusunda işlem yapar. (5) Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı tarafından Satış Programında bir değişiklik yapıldığında bu değişiklik en kısa sürede Muhasebe Dairesi Başkanlığına bildirilir. Bildirilmeyen değişikliklerden Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı sorumludur. 7

8 (6) Satış Programının Müessese Müdürlükleri ile mutabakatı Muhasebe Dairesi Başkanlığı tarafından yapılır. (7) Müessese Müdürlüklerinden İşletme Bütçelerinin hazırlanması safhasında Satış Programları istenebilir. Müessese Müdürlükleri, Kurum içindeki tüm Birimlere Satış Programını bildirirken Komisyon tarafından son şekli verilmiş olan Satış Programını bildirirler. Bunun dışında bildirdikleri Satış Programının hiçbir geçerliliği yoktur. Bildirildiği taktirde yapılan işlemlerin olumsuz sonuçlarından bildirimi yapan ve imzası bulunanlar sorumludur. (8) Satış Programı İşletme Bütçesi ile birlikte Yönetim Kuruluna sunulur ve Yönetim Kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer. Yönetim Kurulundan onay almamış Satış Programı yayımlanamaz ve hiçbir yere bildirilemez. (9) Satış Programının takibini Müessese Müdürlükleri ile birlikte Muhasebe Dairesi Başkanlığı ve Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı yapar. Satınalma Programı MADDE 13-(1) Satınalma Programının, 10. maddede belirtilen asgari içerik ve 5. maddenin birinci paragrafında belirtilen ilke doğrultusunda hazırlanmasından Satınalma ve Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı sorumludur. (2) Satınalma Programı; Maden Direği, Sağlık Malzemesi, Sosyal Malzeme, Materyal Malzemesi ve Yatırım Malzemesi olmak üzere en az beş bölümden oluşur. Satınalma Programı bölümlerinin artırıp azaltılması Satınalma Dairesi Başkanlığı ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı tarafından yapılabilir. Bu konudaki anlaşmazlıklar Komisyon tarafından çözümlenir. Ayrıca Bütçe Komisyonu, Satınalma Programının Yönetim Kurulu onayına sunulmadan önce son şeklini verir. (3) Satınalma Dairesi Başkanlığı tüm birimlerden TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esasları Yönergesine göre Konsolide Satınalma Programlarını ister. (4) Satınalma Dairesi Başkanlığı; Kararnamenin yayımlanmasından sonra ilgili birimlerden yazı ile Satınalma Programlarını ister ve 9. maddede belirtilen süre içinde Satınalma Programını hazırlar. Satınalma Dairesi Başkanlığı Satınalma Programını hazırlarken Kararnamenin yanı sıra ilgili mevzuat hükümlerini de dikkate alarak hazırlar. Hazırlamış olduğu Satınalma Programını ilgili birimlere ve Muhasebe Dairesi Başkanlığına gönderir. (5) İlgili birimler 13. maddenin ikinci paragrafı gereği Satınalma Dairesi Başkanlığına göndereceği Satınalma Programlarını Satınalma Dairesi Başkanlığının belirtiği süre içinde gönderir ve bu konuda gerekli tedbirleri alır. Talep edilmeyen Satınalmalardan ilgili birim sorumludur. 8

9 (6) Yıl içinde talep edilen satınalmalara ödenek temin edilemediği taktirde ödeneği olmayan bu satınalma bir sonraki bütçe dönemine bırakılır. Muhasebe Dairesi Başkanlığı zorunluluk arz eden satınalma taleplerini ise ödenek durumuna ve ilgili mevzuata göre değerlendirdikten sonra talebi Yönetim Kuruluna sunar veya Hazine Müsteşarlığına bildirir. (7) Satınalma Programının Daire Başkanlıkları ile mutabakatı Satınalma Dairesi Başkanlığı tarafından yapılır. Müessese Müdürlükleri; Maden Direği alım programı için İşletmeler Dairesi Başkanlığı ile, Materyal Malzemesi alım programı için Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı ile, Sosyal Malzeme alım programı için İdari ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile, Sağlık Malzemesi alım programı için İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile ve Yatırım Malzemesi alım programı için Etüd, Plan- Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı ile mutabakat yapar. (8) Muhasebe Dairesi Başkanlığı tarafından Satınalma Programında herhangi bir değişiklik talep edildiğinde bu değişiklik gerekçesi ile birlikte ilgili Daire Başkanlığına bildirilir. İlgili Daire Başkanlığı bu değişikliği dikkate alarak 9. maddede belirtilen süre içinde Satınalma Programını revize eder ve ilgili birimlere bildirir. Bu konuda herhangi bir anlaşmazlık çıktığında konu ilgili Daire Başkanlığı tarafından Bütçe Komisyonuna sunulur ve taraflar Komisyon talimatı doğrultusunda işlem yapar (9) Müessese Müdürlüklerinden İşletme Bütçelerinin hazırlanması safhasında Satınalma Programları istenebilir. Müessese Müdürlükleri, Kurum içindeki tüm Birimlere Satınalma Programını bildirirken Komisyon tarafından son şekli verilmiş olan Satınalma Programını bildirirler. Bunun dışında bildirdikleri Satınalma Programının hiçbir geçerliliği yoktur. Bildirildiği taktirde yapılan işlemlerin olumsuz sonuçlarından bildirimi yapan ve imzası bulunanlar sorumludur. (10) Satınalma Programı İşletme Bütçesi ile birlikte Yönetim Kuruluna sunulur ve Yönetim Kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer. Yönetim Kurulundan onay almamış Satış Programı yayımlanamaz ve hiçbir yere bildirilemez. (11) Satınalma Programının ödenek takibini Müessese Müdürlükleri ile birlikte ilgili daire başkanlığı yapar. (12) Satınalma Programının ödeneği olmadan alım yapılamaz. Ödeneğin aşması durumunda ödenek aktarımı yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Konu ilgili daire başkanlığı tarafından Yönetim Kuruluna sunulur. MADDE 14-(1) Satınalma Programının toplam ödeneğinin yetmediği durumlarda Kararnamenin talimatı doğrultusunda hareket edilir. Konu Hazine Müsteşarlığına bildirilecekse takibi Muhasebe Dairesi Başkanlığı tarafından yapılır. Muhasebe Dairesi Başkanlığı Hazine Müsteşarlığına bildirilmek üzere konu ile ilgili detaylı bir rapor talep edebilir. Kararnamede herhangi bir hüküm bulunmadığı durumlarda konu ilgili daire başkanlığı tarafından Yönetim Kuruluna sunulur. 9

10 Yatırım Programı MADDE 15- (1) Yatırım Programının, 10. maddede belirtilen asgari içerik ve 5. maddenin birinci paragrafında belirtilen ilke doğrultusunda hazırlanmasından Etüd, Plan- Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı sorumludur. (2) Etüd, Plan- Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı Yatırım Programlarının Hazırlanması, İzlenmesi ve Koordinasyonuna Dair Yönergesine göre hazırladığı Yatırım Programını Muhasebe Dairesi Başkanlığına gönderir. (3) Müessese Müdürlükleri hazırladıkları Yatırım Programını bildirirken Etüd, Plan- Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı ile mutabakat sağlamak zorundadır. Mutabakat sağlamadan bildirdikleri Yatırım Programının hiçbir geçerliliği yoktur. Bildirildiği taktirde yapılan işlemlerin olumsuz sonuçlarından bildirimi yapan ve imzası bulunanlar sorumludur. İhale Yoluyla Hizmet Alımı Programı MADDE 16- (1) Hizmet Alımı Programının, 10. maddede belirtilen asgari içerik ve 5. maddenin birinci paragrafında belirtilen ilke doğrultusunda hazırlanmasından Muhasebe Dairesi Başkanlığı sorumludur. (2) Muhasebe Dairesi Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığının TTK ya yazmış olduğu yazıdan sonra ilgili birimlerden ihale yoluyla yapılacak Hizmet Alımı Programlarını ister ve 9. maddede belirtilen süre içinde Hizmet Alımı Programını hazırlar. Muhasebe Dairesi Başkanlığı hazırlamış olduğu İhale Yoluyla Hizmet Alımı Programını yine 9. maddede belirtilen süre içinde Bütçe Komisyonuna sunar. (3) Birimler, Muhasebe Dairesi Başkanlığının belirttiği süre içinde İhale Yoluyla Hizmet Alımı Programını gönderir ve bu programın zamanında Muhasebe Dairesi Başkanlığına bildirilmesi için gerekli tedbirleri alır. Talep edilmeyen Hizmet Alımlarından ilgili birim sorumludur. (4) İhale Yoluyla Hizmet Alımı Programının ilgili birimler ile mutabakatını Muhasebe Dairesi Başkanlığı yapar. (5) Komisyon tarafından İhale Yoluyla Hizmet Alımı Programında herhangi bir değişiklik talep edildiğinde bu değişiklik Muhasebe Dairesi Başkanlığına bildirilir. Muhasebe Dairesi Başkanlığı bu değişikliği dikkate alarak 9. maddede belirtilen süre içinde İhale Yoluyla Hizmet Alımı Programını revize eder ve ilgili birimlere bildirir. (6) İhale Yoluyla Hizmet Alımı Programına son şekli Komisyon tarafından verilir. 10

11 (7) Müessese Müdürlüklerinden İşletme Bütçelerinin hazırlanması safhasından İhale Yoluyla Hizmet Alımı Programları istenebilir. Müessese Müdürlükleri, Kurum içindeki tüm Birimlere Hizmet Alımı Programını bildirirken Komisyon tarafından son şekli verilmiş olan Hizmet Alımı Programını bildirirler. Bunun dışında bildirdikleri Hizmet Alımı Programının hiçbir geçerliliği yoktur. Bildirildiği taktirde yapılan işlemlerin olumsuz sonuçlarından bildirimi yapan ve imzası bulunanlar sorumludur. (8) İhale Yoluyla Hizmet Alımı Programı İşletme Bütçesi ile birlikte Yönetim Kuruluna sunulur ve Yönetim Kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer. Yönetim Kurulundan onay almamış Hizmet Alımı Programı yayımlanamaz ve hiçbir yere bildirilemez. (9) İhale Yoluyla Hizmet Alımı Programının ödenek takibi Müessese Müdürlükleri ile birlikte Muhasebe Dairesi Başkanlığı yapar. (10) Yıl içinde talep edilen hizmet alımlarına ödenek temin edilemediği taktirde ödeneği olmayan bu hizmet alımı bir sonraki bütçe dönemine bırakılır. Muhasebe Dairesi Başkanlığı zorunluluk arz eden hizmet alımı taleplerini ise ödenek durumuna ve ilgili mevzuata göre değerlendirdikten sonra talebi Yönetim Kuruluna sunar veya Hazine Müsteşarlığına bildirir. (11) İhale Yoluyla Hizmet Alımı Programı ödeneklerinde yıl içinde meydana gelen aşımlarda ilgili birim tarafından ödenek aktarımı talebinde bulunulur. Birim ödeneği olmadan hizmet alımı harcaması yapamaz. Ödenek Aktarımı Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Ödenek aktarımı, talebi ilgili birim tarafından detaylı bir rapor ile birlikte Muhasebe Dairesi Başkanlığına bildirilir. Konu Muhasebe Dairesi Başkanlığı tarafından Yönetim Kuruluna sunulur ve takip edilir. (12) Müsteşarlık tarafından izin verilen İhale Yoluyla Hizmet Alımı Programının toplam ödeneğinin yetmediği durumlarda kararname hükümleri geçerlidir. Süreç Muhasebe Dairesi Başkanlığı tarafından takip edilir. (13) İlgili birimler ihale yoluyla almış olduğu hizmet alımlarını ay bazında faturalarla birlikte elektronik ortamda Muhasebe Dairesi Başkanlığına bildirir. (14) İhale Yoluyla Hizmet Alımı Programının denetim süreci ilgili birimler tarafından takip edilir. Gider ve Finansman Programı MADDE 17- (1) Gider ve Finansman Programının, 10. maddede belirtilen asgari içerik ve 5. maddenin birinci paragrafında belirtilen ilke doğrultusunda hazırlanmasından Muhasebe Dairesi Başkanlığı sorumludur. 11

12 (2) Muhasebe Dairesi Başkanlığı Kararnameye göre Hazine Müsteşarlığının TTK ya göndereceği FDF tablosunu dikkate alarak 9. maddede belirtilen süre içinde Gider ve Finansman Programı hazırlar ve Müessese Müdürlüklerine bildirir. Muhasebe Dairesi Başkanlığı, Gider Programını hazırlarken tek düzen muhasebe hesap planında belirtildiği gibi yedi grup halinde hazırlar. (3) Müessese Müdürlüklerinde, Gider ve Finansman Programı Muhasebe Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanır ve takip edilir. Muhasebe Şube Müdürlükleri Muhasebe Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilen tabloları dikkate alarak Gider ve Finansman Programlarını hazırlar. (4) Müesseselerde bulunan Muhasebe Şube Müdürlükleri 9. maddede belirtilen süre içinde İşletme Bütçesi ile birlikte Gider ve Finansman Programını Yönetim Komitesine sunar ve Muhasebe Dairesi Başkanlığına gönderir. (5) Gider Programı iş yeri ve tüm giderlerdeki kalemler bazında yapılır. (6) Gider ve Finansman Programının ilgili birimler ile mutabakatını Muhasebe Dairesi Başkanlığı yapar. (7) Gider Programlarında yıl içinde meydana gelen aşımlarda ödenek aktarımı talebinde bulunulur ve gider kalemlerinin ödeneği olmadan harcama yapılamaz. Ödenek aktarımı talebi Müesseselerde Muhasebe Şube Müdürlüğü, Genel Müdürlükte Muhasebe Dairesi Başkanlığı tarafından yapılır. Ayrıca Muhasebe Şube Müdürlüğü komite kararı ile almış olduğu ödenek aktarımlarının bir örneğini Muhasebe Dairesi Başkanlığına bildirir. (8) Ödenek aktarımında yetki: a) Müesseselerde gider grubu içindeki ödenek aktarımı Yönetim Komitesine, b) Müesseselerde gider grupları arasındaki ödenek aktarımı Yönetim Komitesi Kararına istinaden Yönetim Kuruluna, c) Genel Müdürlükteki ödenek aktarımı ise Yönetim Kuruluna aittir. (9) Gider Programlarında toplam gider ödeneğinin yetmediği durumlarda ek ödenek talebinde bulunulur. Ek ödenek ile Gider Programının artırılması için Kararnamenin talimatı doğrultusunda hareket edilir. Kararnamede ek ödenek talebi ile ilgili bir hüküm yoksa yetki; Müesseselerde Yönetim Komitesi Kararına istinaden Yönetim Kuruluna, Genel Müdürlükte ise Yönetim Kuruluna aittir. Ek ödenek Müesseselerde Muhasebe Şube Müdürlüğü, Genel Müdürlükte Muhasebe Dairesi Başkanlığı tarafından talep edilir. (10) Gerektiğinde yetkili birimlere gönderilmek üzere, Muhasebe Dairesi Başkanlığı ilgili birimlerden ödenek aşımına sebep olan nedenleri detaylı bir rapor halinde talep eder. İlgili birim belirtilen süre içinde Muhasebe Başkanlığına istenilen raporu gönderir. 12

13 (11) Gider Programı ödenek takibi Müesseselerde Muhasebe Şube Müdürlüğü, Genel Müdürlükte Muhasebe Dairesi Başkanlığı tarafından yapılır. (12) Müessese Müdürlüklerinden İşletme Bütçelerinin hazırlanması safhasında Gider ve Finansman Programı istenebilir. Müessese Müdürlükleri, Kurum içindeki tüm Birimlere Gider ve Finansman Programını bildirirken Komisyon tarafından son şekli verilmiş olan Gider ve Finansman Programını bildirirler. Bunun dışında bildirdikleri Gider ve Finansman Programının hiçbir geçerliliği yoktur. Bildirildiği taktirde yapılan işlemlerin olumsuz sonuçlarından bildirimi yapan ve imzası bulunanlar sorumludur. (13) Gider ve Finansman Programı İşletme Bütçesi ile birlikte Yönetim Kuruluna sunulur ve Yönetim Kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer. Personel Programı MADDE 18- (1) Personel Programının, 10. maddede belirtilen asgari içerik ve 5. maddenin birinci paragrafında belirtilen ilke doğrultusunda hazırlanmasından Personel Dairesi Başkanlığı sorumludur. (2) Personel Dairesi Başkanlığı Aralık ayından önce Müessese Müdürlüklerinde görevli Personel Şube Müdürleri veya Personel Şube Müdürlüğü tarafından görevlendirilen bir temsilci ile toplantı yapar. Toplantının zamanı, yeri ve sayısı Personel Dairesi Başkanlığınca belirlenir. (3) Personel Dairesi Başkanlığı toplantıya katılmak üzere ilgili Daire Başkanlıklarından birer temsilci isteyebilir. (4) Toplantıda yeni yıldaki iş hacmi, mevcut personelin nitelik ve niceliği, yeni personel ihtiyacı, norm kadro ve program kadro esasları, toplu sözleşme hükümleri gibi hususlar göz önünde bulundurularak bir sonraki yıl kadrolarında gerekli personel miktarı ve pozisyonları ile ilgili kararlar alınır. Gerekli olduğu durumlarda Personel Dairesi Başkanlığı Personel Programı ile ilgili farklı konuları da gündeme getirebilir. (5) Yapılan toplantılar sonucunda Personel Dairesi Başkanlığı ve Personel Şube Müdürlükleri bir sonraki yıla ait Personel Programını hazırlar. (6) Personel Dairesi Başkanlığı tarafından konsolide edilmiş bir şekilde hazırlanacak olan Personel Programı yine Personel Dairesi Başkanlığı tarafından Bütçe Komisyonuna sunulur. (7) Personel Programının Yönetim Kurulu Onayına sunulmadan önce son şekli Bütçe Komisyonu tarafından verilir. 13

14 (8) Personel Programı İşletme Bütçesi ile Yönetim Kuruluna sunulur ve Yönetim Kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer. Yönetim Kurulundan onay almamış Personel Programı yayımlanamaz ve hiçbir yere bildirilemez. (9) Personel Dairesi Başkanlığı, Konsolide Personel Programını İşletme Bütçesi ile Yönetime Kuruluna sunulmak üzere Muhasebe Dairesi Başkanlığına gönderir. (10) Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Personel Programının dışında personel istihdam edilmez. (11) İlave kadro ihdas yetkisi Yönetim Kuruluna aittir ve Personel Dairesi Başkanlığı tarafından Yönetim Kuruluna sunulur. (13) Personel Dairesi Başkanlığı/Personel Şube Müdürlüğü yıl içinde personel mevzuatında değişiklik meydana geldiğinde ödeneği ile birlikte bu değişikliği Muhasebe birimlerine bildirir. Bildirilmeyen değişiklik veya ödeneklerden Personel Dairesi Başkanlığı/ Personel Şube Müdürlüğü sorumludur. (14) Müessese Müdürlüklerinden İşletme Bütçelerinin hazırlanması safhasında Personel Programı istenebilir. Müessese Müdürlükleri, Kurum içindeki tüm Birimlere Personel Programını bildirirken Komisyon tarafından son şekli verilmiş Personel Programını bildirirler. Bunun dışında bildirdikleri Personel Programının hiçbir geçerliliği yoktur. Bildirildiği taktirde yapılan işlemlerin olumsuz sonuçlarından bildirimi yapan ve imzası bulunanlar sorumludur. (15) Personel Programın takibinden Personel Dairesi Başkanlığı sorumludur. BEŞİNCİ BÖLÜM İŞLETME BÜTÇESİNİN SUNULMASI İşletme Bütçesi Toplu Bakışı İşletme Bütçesi Toplu Bakışı MADDE 19-(1) Kararnamedeki hedefler esas alınarak hazırlanmış olan İşletme Bütçelerinin ve Programların raporlanıp Toplu Bakış haline getirilmesinden Genel Müdürlükte Muhasebe Dairesi Başkanlığı, Müessese Müdürlüklerinde Muhasebe Şube Müdürlükleri sorumludur. (2)Toplu Bakışların Kararnamede belirtilen süre içinde Komisyona ve Yönetim Kuruluna sunulmasından, ilgisine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Kalkınma Bakanlığına, Hazine Müsteşarlığına, Sayıştay ve diğer birimlere gönderilmesinden Muhasebe Dairesi Başkanlığı sorumludur. 14

15 (3) İlgili Daire Başkanlıkları Toplu Bakışları hazırlamak ile sorumlu Muhasebe Dairesi Başkanlığına 9. maddede belirtilen süre içinde Toplu Bakışlara konmak üzere Muhasebe Dairesi Başkanlığının istediği bilgi ve tabloları gönderir. (4) Muhasebe Şube Müdürlüğü kendi Müessese Müdürlüğündeki ilgili birimlerden Toplu Bakışa konmak üzere bilgi ve tablolar isteyebilir. İlgili Birimler Muhasebe Şube Müdürlüğünün talep ettiği bilgi ve tabloları zamanında gönderir ve bu konuda gerekli tedbiri alır. Ayrıca Birimler ilgili Daire Başkanlıkları ile mutabakat sağlamadan Muhasebe Şube Müdürlüklerine bilgi ve tablolar gönderemez. (5) Toplu Bakışın şekil ve içeriği 10. maddenin birinci paragrafında belirtilen asgari içeriğe bağlı kalmak kaydı ile Komisyon ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenip ve değiştirilebilir. (6) Toplu Bakışların ciltlenmesinden ve saklanmasından Genel Müdürlükte Muhasebe Dairesi Başkanlığı, Müesseselerde Muhasebe Şube Müdürlükleri sorumludur. (7) Muhasebe Şube Müdürlükleri, Bütçe ile ilgili almış oldukları Komite kararlarının ve hazırlamış oldukları Bütçe Kitapçıklarının birer örneğini Muhasebe Dairesi Başkanlığına gönderir. (8) İşletme Bütçesi Toplu Bakışları, Yönetim Komitesi onayına Muhasebe Şube Müdürlüğü, Yönetim Kurulu ise onayına Muhasebe Dairesi Başkanlığı tarafından sunulur. (9) İşletme Bütçesi Toplu Bakışlarını onaylama yetkisi Müesseselerde Yönetim Komitesi kararına istinaden Yönetim Kuruluna, Genel Müdürlükte ise Yönetim Kuruluna aittir. (10) İşletme Bütçeleri 31/12/ tarihinden önce Yönetim Kuruluna sunulur ve en son 31/12/ tarihi itibariyle Yönetim Kurulundan onay alır. (11) Muhasebe Dairesi Başkanlığı Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış İşletme Bütçesi Toplu Bakışlarını Tüm Daire Başkanlıklarına ve Tüm Müessese Müdürlüklerine gönderir. Birimler, gönderilen İşletme Bütçesi Toplu Bakışlarını dikkate alarak kendi Programlarına son şeklini verir ve Programlarını saklar. 15

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

VERGİ İNCELEME VE DENETİM KOORDİNASYON KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

VERGİ İNCELEME VE DENETİM KOORDİNASYON KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 2-1 VERGİ İNCELEME VE DENETİM KOORDİNASYON KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : 31/ 12/ 2010 tarihli ve 27802 sayılı Resmi Gazetede, vergi

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU YATIRIM İŞLERI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU YATIRIM İŞLERI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU YATIRIM İŞLERI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kurumun yeni,tevsi, modernizasyon

Detaylı

EPDAD Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği

EPDAD Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği EPDAD Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği EPDAD EĞİTİM FAKÜLTELERİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından öğretmen

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Kurumda yapılan her türlü yazışmalarda,

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türkiye İstatistik Kurumunun

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TuRİzM BAKANLIGI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. KÜLTÜR VE TuRİzM BAKANLIGI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. KÜLTÜR VE TuRİzM BAKANLIGI Strateji Geliştirme Başkanlığı SAYı: B.16.2.S0B.0.10.01.00.0601 ~q..1~11 KONU: Kalite Yönetim Sistemi Yönergesi 10.!l 12012 BAKANLıK MAKAMıNA Bakanlığımız Kalite Yönetim

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2. MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3. MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3. MADDE 3. Bütçe 3. MADDE 4. Hesapların Tutulması 5

İÇİNDEKİLER 2. MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3. MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3. MADDE 3. Bütçe 3. MADDE 4. Hesapların Tutulması 5 1 İÇİNDEKİLER 2 MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3 MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3 MADDE 3. Bütçe 3 MADDE 4. Hesapların Tutulması 5 MADDE 5. Nakit Yönetimi ve Fonların Değerlendirilmesi 5 MADDE 6. İç

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Esaslar Amaç MADDE 1-(1) Makina ve Kimya Endüstrisi

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON VE METOT ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YÖNERGESİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON VE METOT ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YÖNERGESİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON VE METOT ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI PROJE ÖNERİSİ PROJE KAYIT VE KONTROL DEĞERLENDİRME RED KABUL SÖZLEŞME SATIN ALMA DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ TALEBİN ALINMASI KONTROLÜ VE DEĞERLENDİRMESİ EK SÜRE-EK ÖDENEK

Detaylı

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge; Muş Alparslan Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora ya

Detaylı

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, kamu kurum

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Performans Program Müdürlüğü Görev Tanımı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Performans Program Müdürlüğü Görev Tanımı STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Görev Tanımı Dairesi Bütçe ve Performans Programı -Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik -Bütçe Hazırlama Rehberi, Orta Vadeli

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç : MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

Yönerge No: 20 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA KAMERA SİSTEMLERİ KURMA VE İŞLETME YÖNERGESİ

Yönerge No: 20 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA KAMERA SİSTEMLERİ KURMA VE İŞLETME YÖNERGESİ Yönerge No: 20 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA KAMERA SİSTEMLERİ KURMA VE İŞLETME YÖNERGESİ MART/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA

Detaylı

31 Mart 2013 PAZAR. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVAN ISLAHI KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

31 Mart 2013 PAZAR. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVAN ISLAHI KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 31 Mart 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28604 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVAN ISLAHI KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Yönetim ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1)Bu Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.Maddesine

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ İzmir/23.06.2015 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesinde 657 sayılı

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımalar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı nda çalışan

Detaylı

19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052

19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052 19 Ağustos 2014 YÖNETMELİK Sayı : 3450052 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM SİSTEMLERİ (MEBBİS) BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI BİRİMLERİ, İL VE İLÇE YÖNETİCİLERİNİN GÖREVLENDİRİLME VE ÇA- LIŞMA ESASLARINA DAİR

Detaylı

İL KANSER KONTROL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE I. AMAÇ VE KAPSAM

İL KANSER KONTROL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE I. AMAÇ VE KAPSAM İL KANSER KONTROL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE I. AMAÇ VE KAPSAM Amaç Madde.1- Bu yönergenin amacı, Kanser Kayıt Merkezleri ile Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezlerinin

Detaylı

DEVLET MALZEME OFĠSĠ TEK DÜZEN MUHASEBE SĠSTEMĠ TEġEKKÜL BÜTÇESI HAZIRLAMA VE UYGULAMA YÖNERGESĠ

DEVLET MALZEME OFĠSĠ TEK DÜZEN MUHASEBE SĠSTEMĠ TEġEKKÜL BÜTÇESI HAZIRLAMA VE UYGULAMA YÖNERGESĠ 1 DEVLET MALZEME OFĠSĠ TEK DÜZEN MUHASEBE SĠSTEMĠ TEġEKKÜL BÜTÇESI HAZIRLAMA VE UYGULAMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, yıllık genel yatırım

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Dayandığı Kanun

Detaylı

VI-2 DEVLET MUHASEBESİ STANDARTLARI KURULUNUN YAPISI VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

VI-2 DEVLET MUHASEBESİ STANDARTLARI KURULUNUN YAPISI VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK VI-2 DEVLET MUHASEBESİ STANDARTLARI KURULUNUN YAPISI VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 13/05/2005 R.G. Sayısı : 25814 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 4 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 6475 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki tanımlar yanında;

YÖNETMELİK. MADDE 4 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 6475 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki tanımlar yanında; 29 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29639 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: YÖNETMELİK EVRENSEL POSTA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

YÖNETMELİK ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç 20 Ağustos 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28741 YÖNETMELİK ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Sayfa No 1 / 5 ABANT İZZET BAYSAL BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Abant İzzet

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde(1)- (1) Bu yönerge Üniversitenin;

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Başkanlık Makamı Onay Tarihi : 01.06.2015 Sayı : 230576 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YAYINLARININ HAZIRLANMASI, BASIMI VE DAĞITIMI İLE İLGİLİ USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan:

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: YÖNETMELİK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BİLİM KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE PERFORMANS İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE PERFORMANS İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE PERFORMANS İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ Sorumlular İş Akışı Faaliyet Doküman/Kayıt Alt Gelen Evrak Resmi yazışma yolu veya elektronik ortamdan gelen evraklar kayda

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sıra No İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE : GMKA/Yönerge/10 Revizyon No : 2 Tarih : 29/08/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜLÜNİVERSİTESİ BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İŞLEMLERI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜLÜNİVERSİTESİ BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İŞLEMLERI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜLÜNİVERSİTESİ BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İŞLEMLERI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Daire Başkanlığınca yerine getirilecek

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540 Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25540 ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti sırasında

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI DANIŞMA KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI DANIŞMA KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI DANIŞMA KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç: MADDE 1- Bu yönergenin amacı, üniversite genelinde Meslek Yüksekokullarının, işgücü piyasası

Detaylı

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Kurum merkez ve fabrikalarının yurtiçi

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ VE ÖDÜL VERİLMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ VE ÖDÜL VERİLMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ VE ÖDÜL VERİLMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Tebliğler Dergisi : Mart 2013/2666 Amaç Madde 1- (1) Bu

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)

Detaylı

BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1

BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1 (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

Tarih:26/08/2016 Senato Kararı Karar No:2015/54

Tarih:26/08/2016 Senato Kararı Karar No:2015/54 T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SPOR FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Yükseköğrenim öğrencilerinin

Detaylı

ATATÜRK ORMANÇĠFTLĠĞĠ MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNETMELĠĞĠ

ATATÜRK ORMANÇĠFTLĠĞĠ MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNETMELĠĞĠ 3687 ATATÜRK ORMANÇĠFTLĠĞĠ MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNETMELĠĞĠ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 8/12/1999 No : 99/13847 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/3/1950 No : 5659 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 19/1/2000

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

T.C. GĠRESUN ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULLARI KOORDĠNATÖRLÜĞÜ DANIġMA KURULU VE PROGRAM KOMĠTELERĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak

T.C. GĠRESUN ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULLARI KOORDĠNATÖRLÜĞÜ DANIġMA KURULU VE PROGRAM KOMĠTELERĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak T.C. GĠRESUN ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULLARI KOORDĠNATÖRLÜĞÜ DANIġMA KURULU VE PROGRAM KOMĠTELERĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç: MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi

Detaylı

HİZMETE ÖZEL. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HİZMETE ÖZEL. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Başkanlıkta sürekli işçi kadrolarında görev yapan işçi personelin Başkanlık taşıtlarını kullanmaları sırasında kaza

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1. a) Bu Yönergenin amacı, gerekli

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ YÖNERGESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ YÖNERGESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gazi Üniversitesi Sağlık

Detaylı

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile üniversiteler, kamu ve özel sektörün bilimsel ve teknolojik

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1-(1) Bu Usul ve Esasların amacı, Hitit Üniversitesi Kalite Komisyonunun

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İLE KESİN HESAP VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ (*)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İLE KESİN HESAP VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ (*) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İLE KESİN HESAP VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Diyanet

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Usul ve Esaslar ın amacı; İstanbul Aydın Üniversitesi Kalite

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ağustos 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28036 Düzce Üniversitesinden: YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 3-1 VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : 31/ 12/ 2010 tarihli

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Müdürlük : Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ile Merkez Birimlerini,

BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Müdürlük : Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ile Merkez Birimlerini, ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 412 SAYILI MAL VE HİZMET ALIMLARI YÖNETMELİĞİNİN 3/c MADDESİ GEREĞİ YAPILACAK ALIMLARA İLİŞKİN UYGULANACAK USUL VE ESASLARA AİT YÖNERGE Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam,

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ

BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE İŞ VE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan idari personelin, aynı Kanunun

Detaylı

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA Sayı 33/1976 (42/1982, 47/1983, 21/1994 ve 59/1995 Sayılı Yasalarla Değiştirilmiş Şekliyle ) DPÖ YASASI İÇ DÜZENİ Madde 1. Kısa İsim BİRİNCİ KISIM DEVLET

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DÜZENLENMESİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DÜZENLENMESİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DÜZENLENMESİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Yükseköğrenim gençliğinin spor ihtiyaçlarının

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ 1 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULUSLARARASI YARIŞMALARDA DERECE ALAN ÖĞRENCİLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNERGE

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULUSLARARASI YARIŞMALARDA DERECE ALAN ÖĞRENCİLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNERGE MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULUSLARARASI YARIŞMALARDA DERECE ALAN ÖĞRENCİLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Millî Eğitim

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Sayı : BO54VLK4070200-506-1665 22/01/2013 Konu : 2013 Yılı Yatırım Programının İl de Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesi GENELGE 2013/1 İlgi

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLAMA VE SATIŞ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLAMA VE SATIŞ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLAMA VE SATIŞ YÖNETMELİĞİ 2005 (Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulunun 22.06.2005 tarih ve 24/260 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, zaman içerisinde

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sayı : 27956398-602.07.01-E.449 08/04/2016 Konu : Tadat Edilmeyen Projelere İlişkin

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Esas ve Usullerin amacı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın koordinasyonunda,

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KARARLAR ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KARARLAR ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KARARLAR ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Ocak 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Programın amacı, Bakanlığımızda

Detaylı