TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ İŞLETME BÜTÇESİ VE FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ İŞLETME BÜTÇESİ VE FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA YÖNERGESİ"

Transkript

1 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ İŞLETME BÜTÇESİ VE FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA YÖNERGESİ 2006 (Bu yönerge, Yönetim Kurulunun 14/02/2006 tarih ve 7/55 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, zaman içerisinde yapılan güncellemeler ise Yönetim Kurulunun 06/06/2008 tarih ve 19/238 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.)

2 MADDE 1 AMAÇ VE KAPSAM: Bu Yönerge; Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, İşletme bütçelerinin hazırlanması ile uygulamanın rapor edilmesi esaslarını düzenler. MADDE 2 İŞLETME BÜTÇESİ: Kuruluşların, kalkınma planı ile yıllık hedeflere uygun olarak, özelliklerine göre hazırl adıkları mali,iktisadi ve idari durumlarını gösteren programa İŞLETME BÜTÇESİ denir. İşletme bütçelerinin hazırlanmasında, içinde bulunulan yıl 6 aylık verileri ile bir evvelki yıl kesin verileri, yatırım ve finansman programı hazırlanmasında ise Hazine Müsteşarlığınca belirlenen varsayımlar ışığında istatistik metodları uygulanarak tahmin yapılır. Bütün birimler,birim amiri veya görevlendireceği birinin Başkanlığında bir program komisyonu oluşturur. Bu komisyonda alım, işgücü, üretim,yatırım ve muhasebe birimlerinden yetkililer bulunur ve bu birimler hazırladıkları program verilerini bu komisyonda görüşürler. Taşra birimleri her yılın Temmuz ayı içinde, gelecek yılki program ana verileri hususunda merkezle ön mutabakat sağlamak zorundadır. Bu hususun gerçekleşmesi için İşletme Dairesi Haziran ayı içinde tanzim ve tebliği edeceği bir takvime göre birim yetkililerinin aşağıdaki bilgilerle Merkez'de bulunmalarını ister. İçinde bulunulan dönem, Haziran ayı sonuna kadarki devre içinde miktar olarak; Üretim Satış İşçi adetleri Yapılan yevmiye adetleri Randımanlar Kömürde ilerleme (metre) Hazırlık işleri Maliyet girdileri Malzeme (ana kalemler miktar olarak) İşçilik (direkt ve endirekt işçi yevmiyeleri) Diğer girdiler (elektrik, basınçlı hava v.b.) Gerçekleşmeler ile programa göre meydana gelen sapmaların nedenlerini, Gelecek yıl programı için, eldeki verilere göre üretim olanağı ve bu üretimin gerçekleşmesi için gerekli, Malzeme (ana kalemler miktar olarak) İşçi adet ve yevmiye miktarı, Diğer girdi miktarları, Ve içinde bulunulan program dönemine göre farklılıkların nedenlerini, Hazırlık işleri Diğer işler İçin öngörülen iş miktarları ve nedenleri ile bunların oluşmasını sağlayacak faktörler, Yatırımların 4 aylık uygulamaya göre nakdi ve fiziki harcamaları, proje dilimlerine göre dağılımı, uygulama takvimine göre varsa sapma nedenleri, Alım programının 4 aylık uygulama sonuçları, varsa sapma nedenleri; temin edilemeyen malzeme mevcutsa öneriler, gelecek program dönemi için gerekli malzeme cins ve miktarları ile düşünülen stok politikası hakkında öneriler, Satışların fiili sonuçları programa göre gerçekleşmede varsa sapma nedenleri, arz ve talep arasındaki denge durumu ile bunu bozan nedenler, öneriler vb. Merkezdeki birimlerle yapılan temas neticesinde yeni dönem program verileri üzerinde varılan mutabakat sonucuna göre birimler program çalışmalarına 6 aylık fiili sonuçları aldıktan sonra başlar. 1

3 Merkezce kabul edilen program verileri muhasebe birimlerine verilir ve muhasebe birimi programı, diğer bütün birimlerden gelen tablolar ve raporlarla hazırlayarak tekrar komisyona iletir. Birimlerce en geç Ekim ayı başına kadar hazırlanan programlar Muhasebe Dairesi Başkanlığınca incelendikten sonra (APK) Dairesi Başkanlığına gönderilir. APK Dairesi Başkanlığı diğer Dairelerin görüşlerini alarak programı Yönetim Kurulunun tasvibine sunar. Kabul sonucunu ilgili birimlere bildirir. Ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Yüksek Denetleme Kurulu'na da birer nüsha gönderilir. Birimler tasvip edilmiş programda belirlenen gider programı dışında hareket edemezler. Gider programındaki aynı gider grupları içerisindeki kalemler arasındaki aktarma yetkisi Genel Müdüre değişik gider grupları arasında ki aktarma yapma ve ek ödenek verilmesi yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir. MADDE 3 FAALİYET RAPORU: Birimler üç aylık dönem faaliyet raporlarını dönemi takip eden ayın 20'sine kadar Merkez'e (APK Daire Başkanlığına) gönderirler. APK Dairesi, Dairelerin görüşünü alarak hazırlayacağı raporu Yönetim Kuruluna sunar. Yönetim Kurulu bu işleri Genel Müdüre devredilir. Bu faaliyet raporunda aşağıdaki hususlar yer alır. 1Üretim, iç tüketim, satılık miktarları, 2Satılan mal, hizmet miktarı ve hasılat tutarları 3Son üç aylık döneme ait maliyetler, kar,zarar, malzeme mübaayası ( İç dış olmak üzere), malzeme sarfiyatı, malzeme stoku, mamul stoku ve giderler bir önceki yılın aynı üç aylık döneminin aynı değerleri ile mukayese edilir. Artış ve azalışların nedenleri açıklanır. Bu bilgiler ayrıca aylık olarak da gönderilir. MADDE 4BÜTÇENİN İÇERİĞİ: Kuruluşun işletme Bütçesi, aşağıdaki bölümlerden oluşur. 1Üretim Programı 2Satış Programı 3Hazırlık işleri Programı( dekapaj,arama sondaj ve büyük onarımlar ) 4Personel Programı 5Alım Programı 6Gider Programı 7Yatırım Programı 8Finansman programı Program dönemleri genellikle bir yıldır. Uzun dönemli programlar yapılabildiği gibi gerektiğinde aylara da yayılabilir. MADDE 5 ÜRETİM PROGRAMI: Kuruluşun satış programına göre üretim programı hazırlanır. Üretim programı hazırlanırken, rezerv, insan gücü, malzeme, iklim koşulları, ekonomik ve kalkınma planlarındaki etkenler dikkate alınır. Saptanan üretim mal ve hizmet çeşitleri itibariyle bütçe döneminin yıllarına, mevsimlerine ve aylarına yayılır. Merkez mutabakatı ile saptanan üretim miktarına göre üretici birimler aşağıdaki bilgileri tip tablolara uygun olarak hazırlarlar. 2

4 Rezerv Durumu: Rezervler genel olarak 4 büyük katogoriye ayrılır. 1Mümkün rezerv 2Muhtemel rezerv 3Görünür rezerv 4Hazır rezerv MÜMKÜN REZERV Prospeksiyon çalışmaları, jeolojik ve jeofizik etüdleri kısmen tamamlanmış olup, genel jeolojik yapıya ve varlığı belirlenmiş olan diğer rezerv sınıflarına dayanarak, bulunacağı ümit edilen, fakat arama işlemlerinin yapılmamış olması veya yok denecek kadar yetersiz olması nedeni ile uzantıları hiçbir şekilde tanımlanamayan rezerv sınıfıdır. Hata sınırı genellikle + % 40'ın üzerinde kabul edilir. Rezerv, tablosunda ayrı bir rakam olarak gösterilecek, ancak toplama dahil edilmeyecektir. MUHTEMEL REZERV İki boyutu belli 3. boyutu belli olmayan rezerv grubudur. Üretim yapılan sahalarda; görünür olarak hesaplanabilen damarların veya damar serisinin aşağı ve yukarı devamı halinde, 100 m'lik kod farkına kadar; damar serisi yatay ise; 5O0 m yatay mesafeye kadar, olan kısmı muhtemel rezerv olarak hesaplanır. Üretim yapılmayan sahalarda; her türlü prospeksiyon işleri jeolojik ve jeofizik etüdleri tamamlanan, tektonik yapısı aydınlatılmış olan sahalarda; sondaj veya galeri araları damar doğrultusu istikametinde 1000 m, eğim istikametinde 500 m ise bu varlıklar da muhtemel rezerv sayılır. Muhtemel rezervin pratikte hata sınırı en çok + % 40 olarak kabul edilir. GÖRÜNÜR REZERV Üretim yapılan sahalarda; üç boyutu bilinen varlıklar görünür rezerv olarak kabul edilir. Bu tesbit; damar içinde sürülmüş galeri, mostra, sondaj veya durumu daha önce belirlenmiş bilinen bir fayla yapılır. Üretime geçilmemiş sahalarda; her türlü arama işleri., jeolojik jeofizik araştırmaları tamamlanmış, teknik yapısı aydınlanmış, rezerv sondajları yapılmış (bu sondaj araları doğrultu istikametinde 250 m.,eğim istikametinde 100 m.) ise bu varlıklar görünür sayılabilir. Görünür rezervde en çok +% 20 hata kabul edilebilir. HAZIR REZERV Alt ve üst taban yolları ve başyukarıları, tamamen veya kısmen sürülmüş panoların, ihtiva ettiği rezervle örtü tabakası tamamen alınmış rezerve denir. Rezervlerin içinde de tablosunda gösterilir. bulunulan yıl ile programlanan yıl faaliyetlerine göre değişiklikler Üretim ve Hazırlık Planına Göre Haritalar, Üretimin Aylara Göre Termîn Planı ve Cinsleri,, Maliyet Girdileri, Malzeme (ton başına ve toplam olarak cinsler itibariyle İşgücü (ton başına ve toplam olarak yevmiye adetleri) Elektrik basınçlı hava (miktar olarak) miktar) 3

5 Diğer yardımcı servislerden istenen iş hacmi (karayolu, atelye, direk bıçkı ve buna benzer servisler) Kullanılacak makine ve teçhizatın amortismanları. RANDIMANLAR Genel anlamda randıman, a)tüvenan Randımanları: 8 saatlik bir iş gününde kişi başına yapılan üretimi belirler. Kazmacı randımanı: Tüvenan üretimin, bu üretimin yapılması için geçen zaman aralığında yapılan kazı işçiliğine (kazmacı + kazmacı işçisi) bölünmesi ile bulunur. BÖLÜM İÇERİ (A) 1Nezaret 2Kazı 3Kazı yardımı 4Tamirtarama 5Nakliyat 6Taşta hazırlık 7Damar içi hazırlık 8Elektromekanik 9Muhtelif 10İşçi puvantaj BÖLÜM DIŞARI (B) lnezaret 2Lambahane 3Elektromekanik (yardımcı üretim yerleri) 4Nakliyat (tüm) 5Muhtelif (yardımcı hizmet yerleri) 6Açık işletme LAVVAR (C) 1Nezaret 2Eleme 3 Yıkama 4Nakliyat 5Muhtelif İçeri Randıman: Tüvenan üretimin, bu üretimin yapılması için geçen zaman aralığında yapılan tüm yeraltı işçiliğine (A) bölünmesi ile bulunur. Tüvenan üretimi İçeri Randıman:A Umumi Randıman: Tüvenan üretimin, bu üretimin yapılması için geçen zaman aralığında yapılan tüm işçiliğe (lavvar hariç) bölünmesi ile bulunur. Tüvenan üretim Umumi Randıman: A+B A: Fiili içeri işçilik toplamı B: Fiili dışarı işçilik toplamı (lavvar hariç) b) Satılabilir randımanlar: İçeri randımanı: Satılabilir üretimin, bu üretimin yapılması için geçen zaman aralığında yapılan tüm yeraltı işçiliğine (A) bölünmesi ile bulunur. 4

6 Satılabilir üretim İçeri randımanı: A Umumi randıman: Satılabilir üretimin, bu üretimin yapılması için geçen zaman aralığ ında yapılan tüm işçiliğe bölünmesi ile bulunur. Satılabilir üretim Umumi randıman A+B+C Not: Tüm randıman hesaplarında fiili işçilik adetleri dışında kadrolu personel dikkate alınmayacaktır. Yatırımlarda çalışan işçiler randımana alınmayacaktır. Hazırlık işleri: Dekapaj İhzarat Büyük tamirler ile ilgili teknik bilgiler ve maliyet girdileri ile bunların itfa planları diğer bütün yardımcı üretim ve yardımcı hizmet servislerinin planlanan iş miktarları ile bunların dağıtım yerleri ve maliyet girdileri. MADDE 6 SATIŞ PROGRAMI: Satış tahminleri program ve bütçenin gelir kısmını teşkil eder. Talep ve üretim saptandıktan sonra program gereği aylara dağılır.yapılacak satış sonucu elde edilecek hasılat hesaplanır. Bu şekilde oluşturulan hasılat programı, işletme bütçesine son şeklini vermekle görevli birimlere gönderilir. MADDE 7 PERSONEL PROGRAMI: Kuruluşun faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla gerekli personel ihtiyacını gösteren programdır. Personel Dairesi Başkanlığı yeni yıl kadro tekliflerinin hazırlanmasında gözönünde tutulacak ana prensipleri içeren bir genelge hazırlar ve Kurum birimlerine gönderir. Birimler teşkilat şemasına göre, Yeni yıldaki iş hacmi, Mevcut personelin vasıfları ve miktarı, Kalifiye eleman ihtiyacı, Norm kadro esasları, Toplu sözleşme hesapları, gibi hususları gözönünde tutarak yeni yıl kadrolarında gerekli olan personel miktarı ile bunların D/K ve pozisyonlarını tesbit eder. Bu kadro cetvelleri gerekli incelemeye tabi tutulmak ve Yönetim Kurulu'na arz edilmek üzere Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir. MADDE 8 ALIM PROGRAMI: Alım programı, Kurum faaliyetlerinin yürütülmesi için, her türlü ihtiyaçlarının tesbit edilerek alınmasını sağlamak üzere hazırlanan programdır. Alım Programının hazırlanmasında üretim faaliyetlerine göre yatırım ve işletme ihtiyaçları stok durumu, bir evvelki yılın ve içinde bulunulan yılın fiili sarfiyatları gözönünde bulundurulur. Birimler, makina, yedek parça ve kuran malzeme ihtiyaçlarının tutarını,cins,miktar ve evsafını belirleyerek Genel Müdürlüğe gönderirler. MADDE 9 GİDER PROGRAMI: Gider programı, Kuruluşun amaçlarına ulaşmak için yapılması gerekli her türlü gideri kapsar. Birimlerin yatırım ve işletme faaliyetleri ile ilgili tüm donelerinin (teknik bilgiler) muhasebe birimlerine intikalinden sonra muhasebe birimleri gider programını aşağıdaki şekilde hazırlar. Tek düzen hesap planına uygun olarak gider tahminleri Kuruluşun organizasyon bölümlerine göre ayrı ayrı yapılır. Böylece her birimin giderleri saptanınca, bunlar birleştirilir ve daha önce hazırlanmış olan; 5

7 Üretim programı Satış programı Personel programı Alım programı Gider programı Finansman programı Bir araya getirilip gerekli olan ilişkiler sağlanarak Kurumun bütçesi oluşturulur. MADDE 10 YATIRIM PROGRAMI: Yatırım programlarının hazırlanmaları Kuruluşumuzun ilgili daireleri ve taşra teşkilatı tarafından EtüdProje ve Tesis Dairesinin koordinatörlüğünde DPT genelgesi ışığı altında yapılır ve süresi içinde ilgili teşkilata gönderilir. EtüdProje ve Tesis Dairesi yatırım proje tekliflerinin ve uzun vadeli yatırım programlarının hangi esaslara göre hazırlanacağı ve hangi tekniklerinden yararlanılacağını ayrıntılı olarak bir genelge ile birimlere duyurur. EtüdProje ye Tesis Dairesi yatırım programının ön proje formlarını, yatırım verilerine, tiplerine, kapasite: ve güçlerine göre gruplandırmak suretiyle düzenler ve yatırım programını DPT,ilgili bakanlık ve Maliye Bakanlığına göndermek ve gerekli görüşmelerde Genel Müdürlüğü yetkili kılmak üzere Yönetim Kurulu'nun onayına sunar. Yatırım programı, bütçeyi hazırlamakla görevli muhasebe teşkilatına gönderilir ve bütçeye esas olacak yatırım rakamları saptanmış olur. Bu harcamaların ne kadarının öz, ne kadarının yabancı kaynaklardan sağlanacağı belirlenir. MADDE 11FİNANSMAN PROGRAMI: Finansman programı işletmenin bütçe döneminde uygulamaya koyacağı üretim, satış, personel, alım, gider ve yatırım programlarının yol açacağı ödemeler ve hasılatlar ile bunlar arasındaki eksi farkın nereden, ne zaman, ne kadarının karşılanacağı; artı farkın nereye, ne zaman ne kadarının yatırılacağını gösterir. Malzeme stoklarında, programla kabul edilen artış, maddi duran varlık artışları ve diğer hesaplara ilişkin artış veya eksilişler dikkate alınarak, dönem başı ve dönem sonu bilançoları arasındaki farkların programdaki finansman programına eşit olması sağlanır. Genel kabuller şunlardır. Bütün üretimin satılacağı varsayılacaktır. Borçlar aynı seviyede kalacaktır (taksitli olanlar hariç) Bütün finansman ihtiyacı Müesseselerce TKİ cari hesabı artışı olacaktır. Füzyon işletme bütçesinde ise sermaye artışı olarak gösterilecektir. MADDE 12 YÜRÜRLÜK: Bu Yönerge, Yönetim Kurulunun tarih ve 7/55 sayılı kararı ile kabul edilerek aynı tarihten itibaren yürürlüğe girmiş olup, Yönetim Kurulunun tarih ve 3509/427 sayılı kararı ile kabul edilen Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Topluluğu Tek Düzen Muhasebe Sistemi İşletme Bütçesi ve faaliyet Raporu Hazırlama Yönetmeliği Yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 13 YÜRÜTME: Bu yönerge hükümlerini Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürü yürütür. Not: 5. madde Hazır rezerv tanımı Muhasebe Dairesi Başkanlığınca tarih ve 30/273 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilmiştir. 3.madde Yönetim Kurulunun tarih ve 19/238 sayılı kararı ile değiştirilmiştir. 6

Yönerge No: 39 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEKAPAJ İŞLERİ YÖNERGESİ

Yönerge No: 39 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEKAPAJ İŞLERİ YÖNERGESİ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yönerge No: 39 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEKAPAJ İŞLERİ YÖNERGESİ TEMMUZ - 2008 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEKAPAJ İŞLERİ YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ)

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ) ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ) 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ARMUTÇUK TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih, 6085 sayılı Kanun ile 233

Detaylı

İşletme Bütçeleri. Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT. Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin önemi yoktur. Peter F. Drucker

İşletme Bütçeleri. Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT. Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin önemi yoktur. Peter F. Drucker İşletme Bütçeleri Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin önemi yoktur. Peter F. Drucker Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT MALİYET MUHASEBESİ VERİLERİNİN PLANLAMA AÇISINDAN KULLANILMASI İşletme, insanların

Detaylı

www.bumko.gov.tr Görüş ve Değerlendirmeniz için:

www.bumko.gov.tr Görüş ve Değerlendirmeniz için: Görüş ve Değerlendirmeniz için: Ertan ERÜZ Daire Başkanı eeruz@bumko.gov.tr 415 14 25 Hakan DİLMEN Devlet Bütçe Uzmanı hakan@bumko.gov.tr 415 15 22 Salim DEMİRHAN Devlet Bütçe Uzmanı salim@bumko.gov.tr

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 75

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 75 31 Aralık 2007 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26743 (2. Mükerrer) YÖNETMELİK Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan: ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK KURULUŞLARI MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, il özel idaresi, belediye, bağlı idare ve birliklerin; gelir ve gider

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2003 YILI PROGRAMI

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2003 YILI PROGRAMI SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2003 YILI PROGRAMI İÇİNDEKİLER nın Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... nın Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE PERFORMANS İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE PERFORMANS İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE PERFORMANS İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ Sorumlular İş Akışı Faaliyet Doküman/Kayıt Alt Gelen Evrak Resmi yazışma yolu veya elektronik ortamdan gelen evraklar kayda

Detaylı

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Performans Programı ile Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Performans Programı ile Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maliye Bakanlığı Bütçe ve Performans Programı ile Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme Başkanlığınca

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İLE KESİN HESAP VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ (*)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İLE KESİN HESAP VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ (*) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İLE KESİN HESAP VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Diyanet

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI Bütçe Daire Başkanlığı Ankara 2015 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL

Detaylı

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ÜZÜLMEZ TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ÜZÜLMEZ TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ÜZÜLMEZ TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiştir. Müessesenin Ünvanı : Üzülmez Taşkömürü

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İLE KESİN HESAP VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İLE KESİN HESAP VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İLE KESİN HESAP VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM :AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULUNUN KURULMASINA DAİR İŞLEM

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULUNUN KURULMASINA DAİR İŞLEM T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Ağustos 2015 ÇARŞAMBA Sayı : 29450 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULUNUN KURULMASINA DAİR İŞLEM T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2005 YILI PROGRAMI

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2005 YILI PROGRAMI SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2005 YILI PROGRAMI i İÇİNDEKİLER nın Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... ix BİRİNCİ BÖLÜM 2005 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMİK

Detaylı

-i- İÇİNDEKİLER. 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı...

-i- İÇİNDEKİLER. 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... -i- İÇİNDEKİLER 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... x BİRİNCİ BÖLÜM...1 2011 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMİK AMAÇ VE POLİTİKALARI...1 I. MAKROEKONOMİK

Detaylı

-i- İÇİNDEKİLER. 2010 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... x

-i- İÇİNDEKİLER. 2010 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... x -i- İÇİNDEKİLER 2010 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... x BİRİNCİ BÖLÜM...1 2010 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMİK AMAÇ VE POLİTİKALARI...1 I. MAKROEKONOMİK

Detaylı

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden; : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu nu (TÜBİTAK), Kurumu Bilim Kurulu nu,

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden; : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu nu (TÜBİTAK), Kurumu Bilim Kurulu nu, TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU NCA KURUM DIŞINA VERİLEN HİZMETLERİN BEDELİNİN TESPİTİ VE ELDE EDİLEN GELİRLERİN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (*) Amaç Madde 1 - Bu Yönetmelik, Türkiye

Detaylı

T.C CEVDETİYE SULAMA BİRLİĞİ MECLİS SAYI:. (K A R A R )..\...\2015. ÖZÜ: Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği.

T.C CEVDETİYE SULAMA BİRLİĞİ MECLİS SAYI:. (K A R A R )..\...\2015. ÖZÜ: Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği. ÖZÜ: Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği. CEVDETİYE Sulama Birliğinin Kasım Dönemi olağan meclis toplantısı için, günü saat 10:00 de, birlik meclis toplantı salonunda, birlik başkanı Mustafa AYDIN başkanlığında,

Detaylı

VI-18 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

VI-18 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ VI-18 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ R.G Tarihi : 01/05/2007 R.G. Sayısı : 26509 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

T.C. AKSU ORTA SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavram ve İlkeler

T.C. AKSU ORTA SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavram ve İlkeler Amaç T.C. AKSU ORTA SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavram ve İlkeler Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, AKSU ORTA Sulama Birliği

Detaylı

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU NOT: 5263, 5273, 5286, 5335, 5345, 5429, 5431, 5436, 5467, 5502, 5538, 5544, 5548, 5628 ve 5662 sayılı Kanunlar ile yapılan değişiklikler, 5018 Sayılı

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2002 YILI PROGRAMI

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2002 YILI PROGRAMI SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2002 YILI PROGRAMI İÇİNDEKİLER nın Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... ix BİRİNCİ BÖLÜM I. GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ,

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler... 7 1- Fiziksel Yapı... 7 2- Örgüt Yapısı... 7 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 16 Aralık 2004 Perşembe Sayı : 25672 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği BİRİNCİ

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kanun No : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 R.G. No : 25326 R.G. Tarihi : 24/12/2003 Amaç KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1.

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 (Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulunun 07.08.2007 tarih ve 19/396 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, zaman

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SABİT KIYMETLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Ve Tanımlar 1. Amaç... 06 2. Kapsam... 06 3. Hukuki dayanak...

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SABİT KIYMETLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Ve Tanımlar 1. Amaç... 06 2. Kapsam... 06 3. Hukuki dayanak... 1 2 TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SABİT KIYMETLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Ve Tanımlar 1. Amaç... 06 2. Kapsam... 06 3. Hukuki dayanak... 06 4. Tanımlar... 06 İKİNCİ BÖLÜM Doğrudan Gider

Detaylı

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 8659 KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun Numarası : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :24/12/2003 Sayı :25326 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : Sayfa: BİRİNCİ KISIM

Detaylı