Yardımcı Ders Kitapları: Yardımcı Ders Kitapları:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yardımcı Ders Kitapları: Yardımcı Ders Kitapları:"

Transkript

1 İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İŞL101 Hukukun Temel Kavramları (3-0) 3 Hukuk Kavramının genel tanımı. Sosyal yaşamı düzenleyen kurallar. Türk toplumunda hukukun kaynakları. Kamu hukuku ve özel hukuk ayırımı. Kanunlar hiyerarşisi, yargı organları. Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, Güriz, A. (1997) Hukuk başlangıcı, Siyasal Kitabevi. Gözübüyük, Ş. (1998) Hukuka Giriş, Turhan Kitabevi. Esener, T. (1998) Hukuk Başlangıcı Dersleri, Alkım Yayınevi, Ufuk AYDIN, Temel Hukuk Dersleri,Nisan Yayınları, Eskişehir, İŞL103 İktisada Giriş I (3-0) 3 İktisat biliminin kapsamı ve yöntemi. İnsan ihtiyaçları ve kaynak sorunu; ekonomi yapma problemi. İktisadi sistemler. Talep arz ve piyasa dengesi. Tüketici davranışları teorisi. Üretim ve Maliyet Teorisi. Farklı piyasa koşullarında fiyat ve üretim miktarlarının belirlenmesi. Yıldırım, Kemal; Şıklar, İlyas; Bakırtaş, İbrahim, (2008) Mikro İktisada Giriş, Ekin Kitabevi, Bursa Han, Ergül (2000) İktisada Giriş I, Etam Matbaası, Eskişehir Berberoğlu, C. Necat. Genel ekonomi / C. Necat Berberoğlu. Eskişehir, (Eskişehir : Birlik Ofset). İktisadın ilkeleri / Mahir Füsunoğlu... [vb.] ; editör Ö. Faruk Çolak. Ankara : Alkım Kitapçılık Yayıncılık, Dinler, Zeynel. İktisada giriş / Zeynel Dinler. 1. bs. Bursa Ekin Kitabevi Yayınları, İŞL105 İşletme Bilimi I (3-0) 3 Temel kavramlar. İşletmelerin amaçları ve türleri, işletme sistemleri, çevreyle ilişkileri, işletmenin sorumlulukları, işletmenin kuruluş çalışmaları, fizibilite raporu, işletme büyüklüğü ve kapasitesi, işletmelerin kuruluş yerinin seçimi, işletmelerin hukuki yapıları. Rıdvan Karalar (2007), Genel İşletme, Özkan Yayınları, Ankara. İşletme Biliminin Temel ilkeleri, Mümin Ertürk, Beta Basım-Yayım, İŞL107 Matematik I (3-0) 3 Kümeler, sayılar, özdeşlikler, denklemler ve eşitlikler, fonksiyon kavramı; doğrusal fonksiyonlar, ikinci derece fonksiyonlar, rasyonel, cebirsel ve gerçek fonksiyonlar, üstel ve logoritmik fonksiyonlar (iktisadi uygulamaları), limit,türev (iktisadi uygulamaları), grafik çizimleri (iktisadi uygulamaları).

2 Erdoğan, N.Kemal (2002) Matematik I(işletme ve Ekonomi Uygulamalı), Birlik Ofset. Kobu,B.İşletmeMatematiği (1997),Avcıol Basım Yayın Göğüş,M.,Matematik (1983), Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Yayınları Göğüş, M.,Koçak Ş.,Üreyen M.,MAtematik I ( 1993), Birlik ofset, İŞL109 Muhasebe I (3-0) 3 Muhasebenin tanımı, kavram ve ilkeler. Temel muhasebe denkliği, temel mali tablolar, Muhasebe hesap kavramı, şekli işleyişi ve kayıt yöntemleri. Tekdüzen muhasebe sistemi, Türkiye 'de tekdüzen muhasebe sistemi, bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması, dönen varlıklar, duran varlıklar. Bektöre, S.; Sözbilir, H.; Banar, K., Genel Muhasebe, Birlik Ofset, Cemalcılar, Ö.; Benligiray, Y.; Sürmeli, F. (2002) Genel Muhasebe. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. * Cemalcılar, Ö.; Erdoğan, N. (2000) Genel Muhasebe: Teknik, İlkeler, Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması. İstanbul: Beta, İŞL111 Davranış Bilimleri (3-0) 3 Davranış bilimleri ve toplumbilim, davranış bilimlerinin tarihçesi, toplumsallaşma, kültür, birey ve çevresi, algılama, algılamayı farklılaştıran etmenler, kişilik, tutumlar, tutumların ölçülmesi, sosyal etki ve uyma davranışı, grup ve dinamiği, yabancılaşma. Barlı, Önder; Davranış Bilimleri, Bizim Büro Basımevi, Ankara, 2000 İşci Metin, Davranış Bilimleri, Detay Yayıncılık, OZYD1 Yabancı Dil I (4-0) 4 To be Fiili, Selamlaşmada kullanılan yapılar. Emir, Rica ve Dilek belirten yapılar. Kipler: will, would, might, shall, Adıllar: Kişi adılları, iyelik adılları. Sayılar, Yardım teklif etme ve isteme kalıpları, Yol/Yön sorma ve tarif etmede kullanılan yapılar, Soru Kelimesi ile sorulan sorular,olumlu/olumsuz beğeni ifade etme kalıpları,zamanlar: Geniş zaman, Şimdiki zaman,geçmiş zaman, Sıklık Zarfları: often, always, never, Karşılaştırma sıfatları, Edatlar: Yer belirten edatlar; in, on, at, between, above, over, below, İngilizce Telaffuz çalışmaları, Nesneler, Sınıftaki eşyalar, Adıllar: Kişi adılları, iyelik adılları, Tümceler: Olumlu ve olumsuz tümce yapıları, Emir Tümceleri, Tekil- Çoğul ilişkisi, Sorular: Yardımcı fiille sorulan sorular, soru kelimesi ile sorulan sorular, İsimler: Sayılabilen ve sayılamayan isimler, Temel Kipler: can, must, have to, Kipler: should, ought to, had better, may, might, could, can, Yazılı anlatım: Fikirlerin organizasyonu, Paragraf Yazma, Okuma becerisi:okuduğunu anlama ve sorulara cevap verebilme. Zamanlar: Present Perfect Tense, Past Progressive Tense (was/ were + V ing ) Geçmiş zaman yapıları.

3 Advanced Englısh Grammar ; İ. Hakkı Mirici, Funda Dağabak Baskı Yılı : Yayın Evi : Gazi Yayınevi, 2008 English Gramer, Metin Ceylan Baskı Yılı :Yayın Evi : Hacettepe-Taş Kitapçılık, OZTD1 Türk Dili I (2-0) 2 Dil nedir?, dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil kültür münasebeti, Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk Dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri, Türk Dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe de sesler ve sınıflandırılması, Türkçe nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması. Üniversiteler İçin Türk Dili Ders Kitabı (Yazılı ve Sözlü Anlatım), Bekir Sami Özsoy, H.Hadi Bulut Akademi Kitabevi, Kazım Yetiş, Kemal Yavuz, Türk Dili ve Kompozisyon, Beşir Yayınları, OZİT1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0) 2 İnkılap Tarihinin Anlamı-Türk İnkılabının Önemi, Türk İnkılabına Yol Açan Nedenlere Toplu Bakış, I. Dünya Savaşı, Osmanlı Devletinin Parçalanmaya Başlaması, İşgaller Karşısında Memleketin Durumu-Mustafa Kemal Paşa nın Tutumu, Kurtuluş İçin İlk Adım-Kongreler Yoluyla Teşkilatlanma, Cemiyetler, Kuvayı Milliye-Misak-ı Milli, TBMM nin Açılışı, Ulusal Ordunun Kurulması, Sevres ve Gümrü Barışı, Sakarya Savaşına Kadar Kurtuluş Mücadelesi, Sakarya Savaşı-Büyük Taarruz, Mudanya dan Lozan a, Siyasal Alanda İki Büyük İnkılap, Takrir-i Sükun Dönemine Geçiş. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, III Cilt, YÖK yayını, Türk İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, (Edt. Semih Yalçın vd.), Siyasal Kitabevi. Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, (Edt. Ayten Sezer), Siyasal Kitabevi. Semih Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I / Kaynaklar, Siyasal Kitabevi. Toktamış Ateş, Türk Devrim Tarihi, İstanbul Bilgi Üniversitesi yayını İŞL102 - Anayasa Hukuku (3-0) 3 Dersin içeriği: Anayasa hukuku dersinde Türk Anayasa Tarihinde geçmişten bu güne kadar oluşturulan ve kullanılan anayasal metinler ve anayasalar, bunların genel özellikleri, kapsadıkları evrensel anayasal kurallar ile yasama, yürütme ve yargı erklerinin temel özellikleri, oluşum esasları, karşılıklı ilişkileri ile İnsan Hakları Evrensel Bildirisi çerçevesinde anayasalar ile garanti altına alınmış olan temel haklar ele alınmaktadır. Erdoğan, M., Anayasa Hukuku,Ankara: Orion Yayıncılık, 2008.

4 Özbudun, Ergun: Türk Anayasa Hukuku, Ankara,1986; Soysal, Mümtaz: Anayasaya Giriş, Ankara, İŞL104 - İktisada Giriş II (3-0) 3 Tam rekabet piyasası. Firmanın en iyi üretim miktarının belirlenmesi. Monopol piyasası. Firmanın optimum üretim miktarının belirlenmesi. Oligopol piyasalar ve ortaya çıkış nedenleri. Oligopol teorileri. Monopollü rekabet piyasası. Monopollü rekabette firmanın optimum üretim miktarının belirlenmesi. Milli Gelir ve hesaplama yöntemleri. Toplam talep ve toplam arz. Denge milli gelirin belirlenmesi. Çarpan ve hızlandıran. Kısa ve uzun dönemde milli gelir ve fiyatlar genel düzeyi arasındaki ilişkiler. Para; tanım, fonksiyonları, çeşitleri. Para sistemleri. Paranın makro ekonomideki rolü. Para miktarı ve fiyatlar genel düzeyi arasındaki ilişkiler. Fiyat endeksleri. Para arzının kontrolü ve para politikasının araçları. Enflasyonun tanımı, nedenleri, etkileri. Enflasyonla mücadele. İstihdam, işsizlik ve türleri. Phillips Eğrisi. Dış ticaret teorisi ve ülkeleri dış ticaret yapmaya iten nedenler. Dış ticaret politikaları ve dış ticarete müdahale nedenleri ve araçları. Dış ödemeler bilançosu. Döviz piyasaları. Uluslararası para sistemleri. Yıldırım, Kemal; Şıklar, İlyas; Bakırtaş, İbrahim, (2008) Mikro İktisada Giriş, Ekin Kitabevi, Bursa *Han, Ergül (2000) İktisada Giriş I, Etam Matbaası, Eskişehir Berberoğlu, C. Necat. Genel ekonomi / C. Necat Berberoğlu. Eskişehir, (Eskişehir : Birlik Ofset), İktisadın ilkeleri / Mahir Füsunoğlu... [vb.] ; editör Ö. Faruk Çolak. Ankara : Alkım Kitapçılık Yayıncılık, *Dinler, Zeynel. İktisada giriş / Zeynel Dinler. 1. bs. Bursa Ekin Kitabevi Yayınları, İŞL106 İşletme Bilimi II (3-0) 3 İşletmenin temel fonksiyonları; yönetim, üretim, pazarlama, finansman, personel yönetimi,araştırma ve geliştirme. Rıdvan Karalar (2007), Genel İşletme, Özkan Ya., Ankara, Genel İşletme, Eyüp Aktepe, Nobel Yayın-Dağıtım, Ankara, İŞL108 - Matematik II (3-0) 3 Türev ve diferansiyel alma kuralları, türevin iktisadi uygulamaları, çok değişkenli fonksiyonlar, entegral, entegral alma kuralları, entegralin iktisadi uygulamaları. Erdoğan, N.Kemal (2002) Matematik I(işletme ve Ekonomi Uygulamalı), Birlik Ofset, İşletme Matematiği, Bülent Kobu, Beta Basım Yayım Dağıtım, İŞL110 - Muhasebe II (3-0) 3

5 Kaynak hesapları ve işleyişi, Yabancı kaynaklar ve özkaynaklar, Gelir Tablosu hesapları: Gelir ve gider hesaplarının işleyişi, Duran varlıkların muhasebe kayıtlarında izlenmesi, amortismanlar, KDV muhasebe işlemleri, ücretler, bilanço esasına göre tutulan defterlerde yapılan hatalar ve düzeltme kayıtları, Dönem sonu Envanter işlemleri, Hesapların kapatılması, Mizan, bilanço ve gelir tablosunun düzenlenmesi. Bektöre, S.; Sözbilir, H.; Banar, K. (2007) Genel Muhasebe, Birlik Ofset, Cemalcılar, Ö.; Benligiray, Y.; Sürmeli, F. (2002) Genel Muhasebe. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. * Cemalcılar, Ö.; Erdoğan, N. (2000) Genel Muhasebe: Teknik, İlkeler, Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması. İstanbul: Beta, İŞL112 - Bilim Felsefesi ve Metodolojisi (3-0) 3 Bilimin Ne Olduğunun Araştırılması, Bilimselliğin Ölçütü, Bilimlerin Sınıflandırılması, Bilimin İlerleyişinin (Evriminin) Sorgulanması, Yöntem (Metod) Üzerine Tartışmalar, Yöntem Açısından Matematik Bilimi(İdeal Bilimler)-Doğa Bilimi-Sosyal Bilim Ayrımı, Sosyal Bilimlerde Yöntem, Felsefe ve Sosyolojinin Yöntemleri, Hukukun Bilim Olmasının Sorgulanması, Bir Sosyal Bilim Olarak İktisat ın Metodolojik Analizi Cemal Yıldırım, (2004), Bilim Felsefesi, Remzi Kitabevi, Bilim Felsefesi, Doğan Özlemi Inkılap Kitabevi, OZYD2 Yabancı Dil II (4-0) 4 Zamanlar: will ve going to içeren zamanlar,future Pefect (will have+v 3 ), Future Continuous Tense (will be V+ing), Geleceğe Yönelik Tahminlerde Bulunma : Gelecek planları hakkında konuşma, Sorular :Tag Questions,Choice Questions (or), Edatlar : Zaman belirten edetlar (for,since), Karşılaştırma Yapıları : more than,..er than, Olumlu/Olumsuz Beğeni ifade Etmek Kalıpları : I like, Idon t like, Günlük Konuşma : Deyimler, Edilgen Çatı (have/has/had been+v 3 ), Okuma Becerisi : Okuduğunu anlama,sorulara cevap verebilme ve okunan parçaya göre soru hazırlaya bilme. Advanced Englısh Grammar ; İ. Hakkı Mirici, Funda Dağabak Baskı Yılı : 2008 Yayın Evi : Gazi Yayınevi, English Gramer, Metin Ceylan Baskı Yılı : 2002 Yayın Evi : Hacettepe-Taş Kitapçılık, OZTD2 Türk Dili II (2-0) 2 Türkçe nin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kelime türleri, cümlenin unsurları, cümle tahlili uygulaması, anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi, dilekçe, tutanak, mektup ve çeşitleri, bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak esaslar.

6 Üniversiteler İçin Türk Dili Ders Kitabı (Yazılı ve Sözlü Anlatım), Bekir Sami Özsoy, H.Hadi Bulut Akademi Kitabevi, Kazım Yetiş, Kemal Yavuz, Türk Dili ve Kompozisyon, Beşir Yayınları, OZİT2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2-0) 2 Türk inkılabının yürütülmesindeki özellikler, hukuk sisteminin kurulması, eğitim sisteminin kurulması, ekonomi ve maliye alanında harcanan çabalar, toplumsal yaşayışı düzenleyen diğer yenilikler, Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyeti nin iç-dış siyaseti Atatürk ün ölümü, Atatürk İlkeleri genel olarak (Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, İnkılapçılık), Genel değerlendirme, Atatürk döneminden sonra Türkiye Cumhuriyeti nin iç ve dış siyaseti ( arası). Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, III Cilt, YÖK yayını, Türk İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, (Edt. Semih Yalçın vd.), Siyasal Kitabevi. Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, (Edt. Ayten Sezer), Siyasal Kitabevi. Semih Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I / Kaynaklar, Siyasal Kitabevi. Toktamış Ateş, Türk Devrim Tarihi, İstanbul Bilgi Üniversitesi yayını, İŞL201 İşletme Yönetimi I (3-0) 3 Yönetsel düşüncenin tarihsel gelişimi; bilimsel çalışmalar öncesi devir. Yönetimde klasikler, neoklasikler, modern yönetim, amaçlara göre yönetim, stratejik yönetim, işletmelerde stratejik yönetim süreci safhaları, geliştirme çabaları, analizi ve kontrolü. Özalp, İnan, İşletme yönetimi. Birlik Matbaası, Tamer Koçel, İşletme yöneticiliği.istanbul:beta yayınevi, İŞL201 - Mikro İktisat (3-0) 3 Mikro iktisadın niteliği, fiyat sistemi ve mikro iktisat, arz ve talep, piyasa dengesi, fiyat kontrolleri, tüketici davranışları ve talep teorisi, tüketici tercihleri, fayda analizi, kayıtsızlık eğrileri, bütçe doğrusu, tüketici dengesi, tüketici davranışı ve bireysel talep, gelir ve ikame etkileri, piyasa talebi ve esneklikler, talebin fiyat esnekliği, talebin gelir esnekliği, talebin çapraz esnekliği, üretim teorisi, tek değişken faktörlü üretim, iki değişken faktörlü üretim ve ölçeğe göre getiri konuları işlenmektedir Yaylalı, Muammer, Mikroiktisat, Beta Yayınları, (2004),

7 İlker Parasız, Mikro Ekonomi: Orta Düzey Yaklaşım, 6. Baskı, Bursa: Ezgi Kitapevi, (1999) İŞL205 İstatistik I (3-0) 3 Verilerin toplanması ve düzenlenmesi, ortalamalar, değişkenler ve asimetri ölçüleri, endeksler, zaman serilerinin analizi, olasılık, örnekleme. Atlas. M. (2007) İstatistik ve çözümlü örnekler(gözden geçirilmiş ikinci baskı), Eskişehir, İstatistik, Burhan Çil, Tutibay Yayınevi, İŞL207 Envanter- Bilanço (3-0) 3 Muhasebenin ve envanterin tanımı, tarihçesi, gerekliliği, yararları, yapılma nedenleri, yapılma zamanı ve süresi, dönemi, çeşitleri, çalışmaları, değerleme, değerleme ölçüleri, muhasebe dışı envanter çalışmaları, varlıkların ve kaynakların envanteri ve değerlemesi, gider ve gelirlerin envanter değerlemesi, hesap planı, mizanlar, dönem karı ve zararı hesabı. Envanter ve Bilanço, Adem Çabuk, Uludağ Üniversitesi Yayınları, Borsa Yatırımcıları İçin Bilanço Analizi ve Borsa Yatırım Rehberi, Nehir Er, Türkmen Kitapevi, İŞL209 İnsan Kaynakları Yönetimi (3-0) 3 İşletmeleri personel işlerinin yeri ve önemi,personel yönetiminin konusu,personel bölümünün organizasyon yapısı,personel politikaları,iş analizleri,iş tanımları ve iş gerekleri,personel bul, seçmğe ve yerleştirme,personel eğitimi ve gelişimi,personel değerlemesi, iş değerlemesi, ücretleme,disiplini çalışma koşullarının düzenlenmesi. Öznur Yüksel (2000). İnsan Kaynakları Yönetimi. Ankara: Gazi Kitapevi, Ramazan Geylan (1996). Personel Yönetimi. Eskişehir: Birlik Ofset, İŞL211 Borçlar Hukuku (3-0) 3 Borçlar hukuku hakkında genel bilgiler, hukuk dalları arasındaki yeri, borçlar hukukunun kaynakları ve borçlar kanunu sistemi, borç ilişkisi ve borçların kaynakları, akitten doğan borç ilişkileri, haksız fiilden doğan borç ilişkileri, ve sebepsiz zenginleşmeden doğan borç ilişkileri, borç ilişkilerinin hükmü ve sona ermesi, özel borç ilişkileri. Oğuzhan Ardıç - Emel Ersol, Borçlar Hukuku, Agon Bilgi Akademisi, 2008.

8 Borçlar Hukuku Beta Yayınevi, Turgut Akıntürk, İŞL213 - Kamu Maliyesi (3-0) 3 Piyasa etkinliği ve Pareto optimum, Etkinlik ve adalet, Kamusal malların analizi Kulüp malları, Dışsallıklar, Doğal Tekeller (azalan maliyetle çalışan endüstriler) Piyasa aksaklıkları ve eksik bilgi, Devletin geliri yeniden dağıtım rolü, Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Vergi Teorisi, Devlet Borçları. Prof. Dr. Özhan Uluatam, Kamu Maliyesi, İmaj Yayın evi;kamu Maliyesi, Prof. Dr. Akif Erginay, Gözden Geçirilmiş 6.baskı, Nezih Varcan, Tufan Çakır (Editorler), Kamu Maliyesi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir İŞL202 İşletme Yönetimi II (3-0) 3 Yönetim, yönetimin anlamı, yönetim tür ve biçimleri, yönetim mesleği, yönetim işlevleri, planlama, örgütleme, yöneltme ve etkileme, koordinasyon, kontrol, bağlantı süreçleri, karar verme, iletişim, örgütsel etkinlik, verimlilik, zaman ve stres yönetimi, çatışma ve kriz yönetimi. Özalp, İnan(2002)İşletme yönetimi. Birlik Matbaası, Tamer Koçel, İşletme yöneticiliği.istanbul:beta yayınevi, İŞL204 Makro İktisat (3-0) 3 Milli gelir hesaplamaları, klasik, Keynezyen ve neo-klasik gelir ve istihdam teorileri, toplam talep ve toplam arz, genel fiyat düzeyi, para arz ve talebi, makro ekonomik istikrarsızlıkla mücadelede farklı iktisat okullarının çözüm önerileri. Ünsal, Erdal, (2006), Makro İktisat, Seçkin Yayınları, Makro İktisat, Tümay Ertek, Beta Basım Yayım, İŞL206 İstatistik II (3-0) 3 Sürekli ve kesikli dağılım, nokta tahmini, hipotez testi, basit regrasyon ve korelasyon, çoklu regrasyon ve korelasyon, varyans analizi, ki-kare testi. ATLAS. M. (2007) İstatistik ve çözümlü örnekler(gözden geçirilmiş ikinci baskı), Eskişehir, Uygulamalı İstatistik-II, Yılmaz Özkan, Simetri Yayınları, İstanbul, İŞL208 Şirketler Muhasebesi (3-0) 3

9 Şirketler hakkında genel bilgiler, sermeye şirketlerinin kuruluşu, sermayede değişim, kar ve zarar dağıtımı, tasfiye, yasal şekilde değişimi, birleşme, tahvil ihracı gibi işlemlerin T.T.K., S.P.K. hükümlerine göre ele alınması ve muhasebeleşmesi. Ümit Ataman, Şirketler Muhasebesi, Türkmen Kitapevi, Bektöre Sabri, Benligiray Yılmaz, Aydın Davut, Şirketler Muhasebesi, Birlik ofset, Eskisehir, İŞL210 Veri İşleme Sistemleri (3-0) 3 Veri ve bilgi tanımları, veri işleme, veri dönüştürümü, veri analizleri ve bunların veri tabanı sistemlerinde uygulamaları. Prof. Dr. Burhan Çil, Doç. Dr. Mevlüt Karakaya, Bilgisayar ve Veri İşleme Sistemleri, İstanbul, Bilgi teknolojileri, Ofis Programları ve İnternet; Funda Dağ, Serdar Solak, Uğur Yıldız, Umut Altınışık Umuttepe Yayınları; Bilgisayar I-II Ali Güneş Pegem A Yayıncılık, İŞL212 Ticaret Hukuku (3-0) 3 Ticari işletme hukuku ( ticari işletme,tacir,tacir olmanın sonuçları, tüccar yardımcıları); genel şirketler hukuku ( genel olarak şirketler, komandit şirketler, anonim şirketler, limited şirketler, kooperatifler); kıymetli evrak hukuku ( ticari senetler ve özellikleri, poliçe, çek, bono, tahviller, hisse senetleri, emtia senetleri). Türk Ticaret Kanunu, Celal Ülgen, Beta yayınları, Ticaret Hukuku-I, Pınar Ardıç; Ticaret Hukuku-II, M. Fatih Dikici., İŞL214 Finans Matematiği (3-0) 3 Basit ve bileşik faiz, iskonto hesapları. Hisse senedi ve tahvil getirisinin ve fiyatının hesaplanması. Türev ürünlerin fiyatının tespiti, Portföyün getirisi ve risklerinin hesaplanması. Finans Matematiği, Zehra Başkaya- Değer Alper, Ekin Kitapevi, Finans Matematiği, Doç. Dr. Günay Söndürmez, İzmir, İŞL301 Maliyet Muhasebesi I (3-0) 3

10 Maliyet muhsebesine ilişkin genel bilgiler, maliyet- harcama- gider kavramları, maliyet türleri, giderlerin incelenmesi; üretim giderleri ( ilk madde ve malzeme, işçilik ve genel üretim giderleri ) ve faaliyet giderleri, gider yerleri ve gider dağıtım tablosu, gelir tablosu ve satışların maliyet tablosu, maliyet sistemleri ve maliyet hesaplamaları yöntemi, sipariş ve maliyet sistemiz. Maliyet Muhasebesi, Prof. Dr. Celaleddin Atamanalp vd.,aktif Yay., Maliyet Muhasebesi, Prof. Dr.Nasuhi Bursalı, Der yayınları, İstanbul, İŞL303 Yöneylem Araştırması I (3-0) 3 Doğrusal programlamanın temelleri, doğrusal programlama modelinin çözümü ile ilgili modeller; grafik çözüm metodu, analatik çözüm metodları, simpleks metodu, dual problem, ulaştırma modelleri. Yöneylem Araştırması, Prof. Dr. Ahmet Öztürk, Ekin Kitapevi, Ayhan Özdemir, Yöneylem Araştırması Ders Notları, İŞL305 Üretim Yönetimi I (3-0) 3 Üretim yönetimi, temel kavramlar, üretim yönetiminde sistem ve model kavramı, üretim sistemleri, kuruluş yeri seçimi, işyeri düzenleme, malzeme nakli, mamul dzaynı, talep tahmini, stok kontrolü. Üretim Yönetimi-I, Prof. Dr. Bülent Kobu, Avcıol Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, Üretim Yönetimi-I, Prof. Dr. Mahmut Tekin, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, İŞL307 Pazarlama Yönetimi I (3-0) 3 Pazarlamanın konusu, kapsamı, gelişimi ve modern pazarlama yönetimi, Tüketici pazarları, endüstriyel pazarlar, Pazar bölümlendirme, hedef Pazar seçimi ve talep tahminleri, mamul, fiyat, tutundurma ve dağıtım. Pazarlama Yönetimi, Tuncer Tokol, Uludağ Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Uluslararası Pazarlama Yönetimi, Mehmet Karafakıoğlu, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İŞL309 Vergi Hukuku (3-0) 3

11 Vergi hukukuna ilişkin temel kavram ve genel bilgiler, vergilendirme işlemleri, vergi hukukunun kaynakları, vergi hukukunun diğer hukuk kolları ileilişkisi, verginin tarafları, vergi hukukunda ehliyet, temsil ve sorumluluk, vergi kanunlarının zaman ve yer bakımından uygulanması, vergi tekniği; tarh, tebliğ, tahakkuk, tahsil,vergi borcunun ortadan kalkması, gelir, servet ve harcamalar üzerinden alınan vergiler. Vergi Hukuku Genel İlkeler ve Türk Vergi Sistemi, Osman Pehlivan, Derya Kitapevi Yayınları, Türk Vergi Sistemi ve Vergi Hukuku, Ahmet Erol, Vedat Kitapçılık, İŞL311 Finansman I (3-0) 3 Finansal yönetime giriş, temel kavramlar, finansal yönetimin amacı, örgütlenmesi, analizi, kontrol ve planlaması, işletme sermayesi yönetimi, temel ve teknik analiz, finansal çevre, risk ve getiri, paranın zaman değeri, sermaye ve maliyeti. Finansal Yönetim, ÖztinAkgüç,Avcıol Basım Yayım, Finansal Yönetim, Atilla Gönenli, 2. Baskı, İstanbul, İŞL313 - Dış Ticaret Ve Kambiyo (2-0) 2 Genel Olarak Dış Ticaret: Dış ticarette riskler ve riskleri azaltıcı faaliyetler, Dış ticarette kullanılan belgeler, Uluslararası mevzuatta ödeme şekilleri, Teslim şekilleri, Nakliye sigortaları; İhracat: İhracat mevzuatı ve uygulanması, Serbest bölgeler, İhracatta iş akışı, İhracatta teşvikler; İthalat: İthalat mevzuatı ve uygulamaları, Gümrük mevzuatı ve yönetmeliği, Dış ticarette standardizasyon rejimi; Dış Ticarette Kambiyo Mevzuatı: Türk Parasının kıymetini koruma hakkında 1567 sayılı kanun, 32 sayılı karar, İhracatta kambiyo mevzuatı, Kambiyo mevzuatında yeni yasal düzenlemeler Bankacılar için Dış Ticaret ve Kambiyo, Nahit Töre-Derya Sevinç,Vedat Kitapçılık, Dış Ticaret Gümrük Kambiyo ile ilgili Mevzuat, Ali Dölek, Beta Basım Yayım, 2002 İŞL302 Maliyet Muhasebesi II (3-0) 3 Safha Maliyet yöntemi, kusurlu mamuller ve fireler, birleşik ve yan ürünlerin maliyetlendirilmesi, standart maliyet yöntemi, maliyet bilgilerinin yönetim kararlarında kullanılması. Maliyet Muhasebesi, Prof. Dr. Celaleddin Atamanalp, Aktif Yayınevi, Maliyet Muhasebesi, Prof. Dr.Nasuhi Bursalı, Der yayınları, İstanbul, 2002.

12 İŞL 304 Yöneylem Araştırması II (3-0) 3 Sayısal yöntemlerin konusu ve kapsamı, kararlar ve modelleri, oyun kuramı,stok kontrol modelleri, PERT ve CPM ile proje planlaması, kuyruk modelleri, Markow zincirleri, similasyon. Yöneylem Araştırması, Prof. Dr. Ahmet Öztürk, Ekin Kitapevi, Ayhan Özdemir, Yöneylem Araştırması Ders Notları, İŞL 306 Üretim Yönetimi II (3-0) 3 Üretim planlama, kontrolü, kapasite kontrolü, kalite kontrol, tamir - bakım planlama, iş etüdü, prodüktivite. Üretim Yönetimi-I, Prof. Dr. Bülent Kobu, Avcıol Basım Yayım Dağıtım, Üretim Yönetimi-I, Prof. Dr. Mahmut Tekin, Beta Basım Yayım dağıtım, İŞL 308 Pazarlama Yönetimi II (3-0) 3 Pazarlama yönetim süreci, pazarlama sistemi, stratejik pazarlama, uluslar arası pazarlama yönetimi, küresel pazarlama yaklaşımının özellikleri, pazarlama faaliyetlerinin gözden geçirilip geliştirilebilmesi için sistematik bir program çerçevesinde örnek olayların tartışılması ve çözülmesi. Pazarlama Yönetimi, Tuncer Tokol, Uludağ Üniv. Yayınları, Bursa, Uluslararası Pazarlama Yönetimi, Mehmet Karafakıoğlu, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İŞL310 Türk Vergi Sistemi (3-0) 3 Vergilendirmeye ilişkin temel kavramlar, vergileme ilkeleri ve kurumları, Türk Vergi Sisteminin yapısı ve yapıyı oluşturan vergilerin ( Gelir vergisi, kurumlar vergisi, veraset ve intikal vergisi, katma değer vergisi, emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi ve diğer vergiler) özellikleri, Türk Vergi Sistemi ile ilgili uygulamalar. Vergi Hukuku Genel İlkeler ve Türk Vergi Sistemi, Osman Pehlivan, Derya Kitapevi Yayınları,, Türk Vergi Sistemi ve Vergi Hukuku, Ahmet Erol, Vedat Kitapçılık, İŞL312 Finansman II (3-0) 3 Modern işletmeler ve finansman fonksiyonu, finansal analiz ve önkoşulları, finansal tablolar, nitelikleri ve çeşitleri, ülkemizde uygulanan tipleri ve düzenlenmesi, mali

13 piyasalar hakkında genel bilgiler ve kavramların açıklanması, para ve sermaye piyasaları. Finansal Yönetim, ÖztinAkgüç, Avcıol Basım Yayım, Finansal Yönetim, Atilla Gönenli, 2. Baskı, İstanbul, İŞL314 - Maliye Politikası (3-0) 3 Maliye Teorisi ve Politikasının Tanımı, iktisadi düşünce akımlarında devletin ekonomiye müdahale nedenleri, devlet müdahalesinin ekonomik işlevleri, Maliye Politikasının araçları, işlevi, ekonomik, konjonktürel ve uzun dönem dalgalanmalar, Klasik Maliye Politikasının zaman içindeki değişimi ve Çağdaş Maliye Politikası, Maliye Politikasının etkinliğine ilişkin tartışmalar, Türkiye 'de özellikle 1980'den sonra iktisat politikaları İçinde Maliye Politikasının irdelenmesi. Maliye Politikası, Prof. Dr. Salih Turhan, Filiz Kitabevi, İstanbul, Maliye Politikası, Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Mikro Yayıncılık, Konya, İŞL401 Proje Değerlendirme (3-0) 3 Yatırım projelerinin kavramsal temelleri, yatırım projelerinin önemi ve özellikleri, işletme amaçlarının yatırım projelerine kriter olarak kullanılması, yatırım projelerinin hazırlanması, Pazar analizi, teknik analiz, finansal analiz, ticari analiz, risk analizi, enflasyonist ortamlarda proje değerlendirme, ekonomik analiz yatırım projelerinin yönetimi, uygulanması ve kontrolü. Oktay Güvemli, Yatırım Projelerinin Düzenlenmesi Değerlendirilmesi ve İzlenmesi, Atlas Kitapevi, Halil Sarıaslan, Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi Planlama - Analiz Fizibilite, Turan Kitapevi, İŞL403 Yönetim Muhasebesi (3-0) 3 Finansal Muhasebe ve yönetim muhasebesi, maliyet ve yönetim muhasebesinin temel kavramları, giderlerin sabit ve değişkenliğinin incelenmesi, değişken maliyet yöntemi, kar planlaması, alternatif seçim kararları, fiyatlandırma kararları, bütçeleme. Prof. Dr. Nurettin Yelken Yrd. Doç. Dr. Nejat Akıncı Yrd. Doç. Dr. Hasan Karadeniz, Yönetim Muhasebesi, İzmir, Prof. Dr. Muzaffer Civelek, Yrd. Doç. Dr. Azzem Öz, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Detay Yayıncılık, Ankara, İŞL405 Pazarlama Araştırması (3-0) 3

14 Pazarlama araştırmasının niteliği, araştırma süreci, problemin teşhisi ve tanımlanması, veri kaynaklarının belirlenmesi, örnekleme, verilerin toplanmasında yöntemlerin seçimi, verilerin toplanması, verilerin cetvellenmesi, analizi ve yorumu, pazarlama araştırmasının denetimi, pazarlama araştırmasının türleri. Mahir Nakip, Pazarlama Araştırmaları, Seçkin Yayıncılık, Tuncer Tokol, Pazarlama Araştırması, Toksoy Yayıncılık, İŞL407 Mali Tablo Analizi (3-0) 3 Mali tablolar ve yıllık raporların tanımı, önemi, amaçları ve mali analizin tarihçesi, bilanço gelir tablosu, dağıtılmamış karlar tablosu, net çalışma sermayesi, nakit akım tablosu, fon akım tablosu, özsermaye değişim tablosu, kar dağıtım tablosu, mali tablolar analizinde kullanılan teknikler; karşılaştırmalı tablolar analizi, yüzde metodu ile analiz, trend analizi, oranlar yardımıyla analiz, gelir analizi, fiyat seviyesindeki değişikliklerin mali tablolar üzerindeki etkisi. Ümit Gücenme, Mali Tablolar Analizi, Marmara Kitapevi, Öztin Akgüç,Mali Tablolar Analizi, Metis Yayıcılık, İŞL409A Bilgisayarlı Muhasebe (3-0) 3 Bilgisayarda kullanılabilen muhasebe, stok ve stok kontrol, müşteri cari hesap, personel paket programları v.b. Sigorta ve vergi beyannameleri, bunların birbirleri ile entegre edilebilme imkanları. Orhan -Özkan Sağçolak, Bilgisayarlı Muhasebe, Seçkin Yayıncılık, Sabri Önel, Bilgisayarlı Muhasebe, Seçkin Yayıncılık, İŞL409b Sermaye Piyasaları (3-0) 3 Sermaye piyasası, tasarrufların yatırıma dönüşmesindeki önemi, Tasarrufun yatırıma dönüşüm süresi, sermaye piyasasında rol oynayan kurumlar ve bu kurumların işleyişleri, sermaye piyasası araçları. Sermaye piyasasında fon talep şekilleri ve sermaye piyasasını işleyişi ve vak a örnekleri. Aracı kurumlar, halka arz şekilleri, sermaye piyasası araçları, ulusal sermaye piyasasının özellikleri ve menkul kıymetler borsası. Gürel Konuralp, Sermaye Piyasaları, Alfa Yayınları, Sudi Apak, Sermayae Piyasaları ve Borsa, Bilim-Teknik Yayınevi, İŞL409c Kalite Kontrol (3-0) 3 Üretim sisteminde kalite kontrolün (K.K.) yeri, kaliteyi oluşturan temel faktörler, güvenilirlik ve güvenilirlik derecesini azaltıcı faktörler, muayene ve çeşitleri, muayene maliyetleri, standart ve spesifikasyonlar. Kalite kontrolün amaçları, kalite kontrolü

15 etkileyen faktörler, organizasyonda yapılan hatalar, organizasyon prensipleri, kalite kontrol departmanı iç organizasyonu ve kalite kontrol maliyetleri. Kalite kontrol maliyetlerinin analizi, kalite geliştirme grupları, sürekli geliştirme, poka-yoke sistemi, en iyiyi araştırma yöntemi, yeniden dizayn ve entegre mühendislik, kalitede kimlik değişimi, TKY nin amacı, felsefesi ve ilkeleri, performans geliştirme, birey kalitesi, tam katılım, kalite kontrol çenberi, kalite güvence sistemi, kalite güvenirliği, İSO 9001 Standartlar serisi. İrfan Ertuğrul, Toplam Kalite Kontrol, Ekin Yayıncılık, Zeynep Düren, İşletmelerde Kalite Kontrol Çemberleri, Alfa yayınları, İŞL409d Hizmet Pazarlaması (3-0) 3 Hizmet kavramı, malları hizmetlerden ayıran temel özellikler, hizmetin kendine özgü özellikleri (Heterojenlik, stoklanamama, üretildiği yerde tüketilme, fiziksel bağımlılık v.b.) Hizmet işletmeleri, hizmet işletmelerine özgü pazarlama karması elemanları (hizmetin oluşumu, fiyat, fiziksel dağıtımı, satış artırma çabaları, fiziksel ortam, katılımcılar, çalışanlar). Sevgi Ayşe Öztürk, Hizmet Pazarlaması, Ekin Kitapevi, Hüsniye Örs,, Hizmet Pazarlaması, Gazi Yayınevi, İŞL409e Halkla İlişkiler (3-0) 3 Halkla ilişkilerin anlam ve önemi, halkla ilişkiler-reklam ilişkisi, kurumsal reklam, halkla ilişkiler propaganda ilişkisi, geçmişte ve günümüzde halkla ilişkiler, Türkiye de halkla ilişkiler,ve halkla ilişkilerin toplumsal gelişimi. Kişisel ilişkiler ve kişilik analizi, iletişim, karşılıklı ilişkiler, öğrenme, alışkanlık, davranış tahmini, dayanışma aksaklıkları, kültür ve çevre, sosyal kurumlar ve sınıflar. İnsanları farklılaştıran faktörler, dilin önemi, iç,dış ve müşteri ilişkileri, yüzyüze ilişkiler, konuşma sanatı ve inandırıcılık, görünüş ve davranışın önemi. Mete Çamdereli, Ana Çizgileriyle Halkla İlişkiler, Salyangoz yayınları, Gönül Budak, Halkla İlişkiler, II. Baskı, İzmir, İŞL 409f Tüketici Davranışları (3-0) 3 Pazarlamanın gelişimi, Pazar ve tüketici kavramları,tüketici çeşitleri, tüketici pazarlarının demografik ve ekonomik özellikleri, tüketici davranışını etkileyen faktörler (ekonomik, sosyal, psikolojik, kişisel).tüketici satınalma karar birimi olarak aile, satınalma miktarı, kültür v.b. konularının mal ve hizmet pazarlaması çerçevesinde incelenmesi. Ahmet Hamdi İslamoğlu, Tüketici Davranışları, Beta Basım Yayım, 2002.

16 Erdoğan Koç, Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri, Seçkin Yay.,2002. İŞL409g Çağdaş Yönetim Yaklaşımları (3-0) 3 Organizasyonlarda çevreye uyum ve değişim, çağdaş yönetim yaklaşımlarının gelişmesi, toplam kalite yönetimi, organizasyonların yeniden yapılandırılmaları ve şebeke organizasyonları, süreç yenileme (değişim mühendisliği), işletmeler arası karşılaştırma, personeli güçlendirme, stratejik ortaklıklar oluşturma, küçülme ve kademe azaltma, öğrenen organizasyonlar, sanallık ve sanal organizasyonlar ele alınmaktadır. İsmail Bakan, Çağdaş Yönetim yaklaşımları, Beta Basım Yayım, Nurullah Genç, Yönetim-Organizasyon, Çağdaş Sistemler ve Yaklaşımlar, Seçkin Yayıncılık, İŞL409h Yönetim Bilişim Sistemleri (3-0) 3 Günümüz organizasyonlarının vazgeçilmez bir parçası olan bilişim sistemlerinin önemi, gerekliliği, kurulması, aşamaları, temelini teşkil eden bilgiye ulaşma, özetleme, saklama ve sunma, kullanım alanları, karar verme, işletme ve yönetim fonksiyonlarına etkisi, karşılıklı etkileşimi, genel olarak bugün gelinen nokta, son gelişmeler ve gelecekle ilgili öngörüler. Uğur Yozgat, Yönetim Bilişim Sistemleri, Beta Basım Yayım, Dilek Karahoca-Ahmet Karahoca, Yönetim Bilişim Sistemleri, Beta Basım Yayım, İŞL409i Endüstri İlişkileri (3-0) 3 Endüstri İlişkileri Kavramı ve Mukayeseli Sistemler, Türk Endüstri İlişkilerinin Günümüzdeki Yapısı ve İşlevleri, Dünyada ve Türkiye de Sendikaların ve Endüstri İlişkilerinin Geleceği; Başlıca Sorunları ve Gelişme Trendleri. Meryem Koray, Endüstri İlişkileri, Basisen Yayın Dağıtım, Aysen Tokol, Endüstri İlişkileri, Dora Basım Yayım Dağıtım, İŞL409j Değişim Mühendisliği (3-0) 3 Değişim süreci, yönetim anlayışındaki yenilikler, değişim döngüsü, amaca yönelik yönetim (management by objectives), hedeflerle yönetim, vizyon, toplam kalite yönetimi, sürekli gelişim, oyun teorisi, karar teorisi, stratejik yatırımlar, yaratıcılık, rekabet, değer göçü, yeniden yapılanma, reconfigurable organizasyonlar, outsourcing, eşzamanlı mühendislik, analitik hiyerarşi, kalite fonksiyon göçerimi, futuristik stratejistliği, Zoomer anlayışı, nutrasötik yatırımlar, değer yaratan şirketler, bireye özel

17 pazarlama dönemi, hedef pazarlama dönemi, entegre pazarlama, üretimde bireysel devrim, farklılaştırma, konumlandırma ve marka güçlendirme. Michael Hammer ve James Champy Çeviren: Sinem Gül, Değişim Mühendisliği, Sinem Gül, Değişim Mühendisliği, Sabah Kitapları, İstanbul, I. Baskı, İŞL409k Finansal Kurumlar (3-0) 3 Mali piyasalar hakkında genel bilgiler ve kavramların açıklanması, para ve sermaye piyasaları, para piyasası araçları, para piyasasında rol oynayan ticari bankalar ve işlevleri, sermaye piyasası araçları, para ve sermaye piyasalarının hukuki düzenlenmesi, Sermaye Piyasası Kurulu, organları, sermaye piya-sasında yer alan sigortalar, Bağ-Kur, sigorta şirketleri gibi finansal kurumlar, aracı kurumlar, yatırım anonim ortaklıkları,yatırım,fonları,borsa bankerleri,organize sermaye piyasası, menkul kıymet borsası, tarihi gelişim, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın kuruluşu ile ilgili yasal düzenlemeler, borsa üyeleri, borsanın işleyişi, menkul kıymetlerin kota alınması, borsada kurların oluşumu, hisse senedinin borsada kayıtlı olan şirketlere ve yatırımcıya sağladığı yararlar ve etkileri. Genel sonuç ve değerleme. Özcan Ertuna, Finansal Kurumlar, Teori Yayınları, Ankara, Ahmet Erol, Finansal Kurumların Denetim Ve Vergilendirilmesi, Yaklaşım Yayıncılık, İŞL409l Portföy Yönetimi (3-0) 3 Geleneksel ve modern portföy teorileri, Markowitz ortalama-varyans modeli, tekli indeks modeli, sermaye varlıklarını fiyatlandırma modelleri, bilimsel yöntemlerle ulusal ve uluslararası portföy oluşturma. Mehmet Baha Karan, Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Gazi Kitapevi, Ankara, Ali Ceylan, Borsada Uygulamalı Portföy Yönetimi, Ekin Kitapevi Yayınları, İŞL 402 Muhasebe Denetimi (3-0) 3 Denetim işlevi ve muhasebe mesleği, genel kabul görmüş denetim standartları, denetim raporu, denetim süreci ve planlaması, denetim kanıtları ve teknikleri, belli başlı hesaplara ait denetim programı. Faruk Göçlü, Muhasebe Denetimi, Detay Yayınları, Ankara,2005. Nejat Bozkurt, Muhasebe Denetimi, Alfa Yayınları, 2005.

18 İŞL404 Türkiye Ekonomisi (3-0) 3 Osmanlı döneminden T.C.'ye devir olunan iktisadi yapının genel durumu, T.C.'nin kuruluş döneminde iktisadi yapılanma ile ilgili çalışmalar. Devletçi politikalar dönemi, Demokrat Parti ve yeni bir iktisadi tercih dönemi, 24 Ocak 1980 kararları ve dışa açık büyüme modeli, 24 Ocak 1980 sonrası gelişmeler. Tümay Ertek, Temel Ekonomi, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul,2007. Koray Başol, Türkiye Ekonomisi, 7. Baskı, İzmir, İŞL406 İşletme Politikası (3-0) 3 İşletme politikası ile ilgili temel kavramlar en üst düzeydeki yönetim tarafından fonksiyonel olarak bütünleştirilmiş işletme politikasının formüle edilmesi ve uygulanması, incelenmesi, değişen koşullar karşısında karar verme, örnek olay çalışmaları. Zeyyat Hatipoğlu, İşletme Politikası, Lebib Yalkın Yayınları, İstanbul, 2006 Ömer Dinçer, İşletme Politikası, Alfa Yayın Dağıtım, İstanbul, İŞL408 Diploma Çalışması (0-6) 3 Bilim dalına uygun olarak teorik veya uygulamalı bir konunun tespit edilerek araştırılması ve bilimsel araştırma metoduna uygun olarak yazılması, öğrencinin yaptığı çalışmayı savunmak amacıyla sözlü olarak takdimi. Öğrencinin belirlediği konuya uygun olarak ders kitaplarının ve kaynaklarının seçimi. Öğrencinin belirlediği konuya uygun olarak ders kitaplarının ve kaynaklarının seçimi. İŞL410a Uluslararası Finansman (3-0) 3 Globalleşmenin finansal yönetim anlayışının ululararasılaşmasını hızlandırması ve yönetim anlayışı. Uluslararası finansal piyasanın unsurları, uluslararası para ve sermaye piyasaları, euro piyasalar, döviz piyasaları, bu piyasaların işleyişi, türev piyasalar, ülke ve kur riski konular ile finansal krizlerin vak a destekli olarak anlatılması. Halil Seyidoğlu, Uluslararası Finans, Gizem Yayınları, İstanbul, Hatice Doğukanlı, Uluslararası Finans, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, İŞL410b İş Analizi (3-0) 3 İş analizinin temel faaliyetleri, işletmelerde verimlilik, verimliliği artırmanın dolaysız yolları, iş basitleştirme, medot geliştirme, form akış analizleri, üretim süresi, iş kapsamları, etken olmayan süreler, çalışma koşulları ve ortamı, metod etüdü, malzeme

19 akımı ve manipülasyonu, hareket ekonomisi, ergonomi, mikrohareket, iş ölçümü,iş öğretimi, zaman etüdü, kronometraj çalışmaları. Mehmet Ergim İMAN(2005) İş Uygulama Ve Nezaret Çalışmaları Ders Notları. Anadolu Üniversitesi, Bilecik MYO, Döküm Programı, Ercan Akyiğit, İş Kanunları.SA. Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi. Seçkin Yayınevi-Ankara, İŞL410c Uluslararası Pazarlama (3-0) 3 Pazarlama anlayışının gelişimi, stratejik pazarlama planlaması, hedef Pazar, global pazarlama yönetimi, dünya pazarlarında sosyal ve kültürel etmenler, bölgesel pazarlar, global üretim stratejileri, rekabet analizi, uluslararası pazarlarda mamül doyma düzeyleri, yabancı ülkelere karşı tutumlar, fiyatlandırma kararları, global reklamcılık ve dünya markaları, global pazarlama yönetimi ve denetimi. Mehmet Karafakıoğlu, Uluslararası Pazarlama, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Cem Kozlu, Uluslararası Pazarlama, İş Bankası Yayınları, Ankara, İŞL410d Turizm İşletmeciliği (3-0) 3 Turizm işletmeciliğinin tanımı, önemi ve tarihçesi, turizm işletmeciliğinde yönetim anlayış biçimleri, sistemsel ve amaçlara yönelik yönetim, turizm işletmeciliğinde hizmet planlaması, konaklama tesislerinde kalite yönetimi ve planlaması, turistik işletmelerde personel politikaları, hizmet içi eğitim, turizm işletmeciliğinde yatırım planlaması, başabaş noktası analizi, hizmet satışı arttırma yönetimi, iletişim, halkla ilişkiler, yönetsel kontrol. Ahmet Aktaş, Turizm İşletmeciliği Ve Yönetimi, Detay Yay., Ankara, Ömer Akat, Turizm İşletmeciliği, Ekin Kitapevi, İŞL410e Bankacılık ve Sigorta Muhasebesi (3-0) 3 Bankacılık işlemleri ve tekdüzen hesap planı, mevduat işlemleri, reeskont ve avans işlemleri, borçlanma senetleri çıkarma, kredi işlemleri, mali işlemler, hizmet işlemlerinin muhasebeleştirilmesi ve mali tablolar. Sigortacılık işlemleri, tek düzen hesap planı ve temel kavramlar, sigorta üretim cari hesabı, sigorta ve reasurans şirketlerinin hesabı, prim depoları, ikrazlar, güvenceler, komisyon karşılığı hesabı, teknik karşılıklar hesabı ve mali tablolar. Osman Altuğ, Bankacılık ve Sigortacılık Muh., Türkmen Kitapevi, 2006.

20 Çoşkun Aral, Bankacılık ve Finans Sözlüğü, Alfa Yayınları, İstanbul, İŞL 410f Toplam Kalite Yönetimi (3-0) 3 Toplam kalite yönetimi ile ilgili kavram ve tanımlamalar, kalite faktörleri, TKY nin tarihsel gelişimi, TKY nin ruhu, kalite çemberi, kalite güvencesi, ISO 9000 standartlar serisi, kalite sistemi kurma ve belgelendirme süreci, İSO çevre yönetim sistemleri, BS 8800 kalite-çevre-iş güvenliği ve işçi sağlığı. İrfan Ertuğrul, Toplam Kalite Kontrol, Ekin Yayıncılık, Zeynep Düren, İşletmelerde Kalite Kontrol Çemberleri, Alfa yayınları, İŞL410g Avrupa Birliği ve Türkiye (3-0) 3 Avrupa Toplulukları: Doğuşu, Genişlemesi, Amaçları, Yapısı, Yönetimi, Katılmanın şartları ve sonuçları, Oluşumu; Ekonomik ve parasal Birlik; Ekonomik ve Sosyal Politikaların Uyumlaştırılması; Bütçe ve Avrupa Yatırım Bankası; Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri: Tarihsel gelişim, Ortaklığın dönemleri, Mali yardım, Ortaklığın organları; Türkiye-AB Gümrük Birliğinin Tamamlanması ve Uygulaması: Gümrük Birliği nin kapsamı ve gerçekleşmesi, Ortaklığın geliştirilmesine ilişkin tavsiye kararı, Türkiye ekonomisinin gümrük birliği, Ekonomik ve parasal birlik karşısında performansı. Çalış, Şaban H., Türkiye-AB İlişkileri, Nobel Ankara; Rıdvan Karluk, Avrupa Birliği ve Türkiye, Beta, İstanbul, Gözen, Ramazan, Türkiye nin AB ile Entegrasyon Sürecinin Açmazları ve Açılımları, Çalış, Şaban H. vd. (Der.), Türkiye nin Dış Politika Gündemi, Liberte, Ankara, İŞL410h Kantitatif Karar Verme Teknikleri (3-0) 3 Doğrusal ve doğrusal olmayan karar modellerinin matematiksel modelleri Osman Halaç, Kantitatif Karar Verme Tekn., Everest Yayını, İstanbul, Mehmet Ahlatçıoğlu, Fatma Tiryaki, Kantitatif Karar Verme Teknikleri, Ytü Yayın No: Ytü.Fe.Dk , İstanbul, İŞL410 ı Girişimcilik ve Rekabet (3-0) 3 Temel olarak Girişimcilik kavramının tanımı, önemi ve özellikleri; girişimcilik ve yeni bir işletme kurma kararının nasıl alınması gerektiği konuları, operasyonel olarak karşılaşılan zorluklar ve fırsatlar ile rekabet unsurları işlenmektedir. Doç.Dr.Gülçimen Yurtsever - Yrd.Doç.Dr.Caner Atış - Av.Şaziye Yurtsever, Girişimcilik, İstanbul, 2008.

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005.

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005. BİRİNCİ YARIYIL İŞL 113 Hukukun Temel Kavramları (3-0) 3 Hukuk Kavramının genel tanımı. Sosyal yaşamı düzenleyen kurallar. Türk toplumunda hukukun kaynakları. Kamu hukuku ve özel hukuk ayırımı. Kanunlar

Detaylı

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1)

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1) I. YARIYIL TD I 1.YIL Türk Dili I(2+0) Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu ve yayılışı, yapı bakımından diller, Türk dili ve gelişimi, diğer diller arasındaki yeri ve yayıldığı alanlar; Türk yazı dili

Detaylı

Dersin Adı Yarıyılı TE PR KR AKTS Kodu GMH 101 Genel Muhasebe 1.Yarıyıl 3 1 4 5

Dersin Adı Yarıyılı TE PR KR AKTS Kodu GMH 101 Genel Muhasebe 1.Yarıyıl 3 1 4 5 T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT MEHMET ÇANAKÇI MYO MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ MUHASEBE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL DERSLERİ GMH 101 Genel Muhasebe 1.Yarıyıl

Detaylı

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl Birinci Yarıyıl UTL-101 İktisada Giriş I (3-0-3) Bu dersin temel amacı, mikro ekonominin temelini oluşturan piyasa yapısı, firma ve tüketici davranışlarını incelemektir. Bu dersin işlenecek temel konuları

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MUHASEBE I (3-0) 3 Muhasebenin tanımı, fonksiyonları ve gelişimi, muhasebenin genel kavramları ve genel kabul

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, NAZİLLİ İKTİSADÎ ve İDARÎ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve FİNANSMAN BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ISL 101 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I

Detaylı

(Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.)

(Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.) II.YARIYIL I.YARIYIL (Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.) (2010/2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN UYGULANACAK) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I (3 0 3) AKTS:5 (Introduction to Business I) İşletme

Detaylı

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl EKN1003 Matematik I (3-0-3) Fonksiyonlar, Limitler ve Süreklilik, Türevler, Türev Uygulamaları,

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ Birinci Y arıyıl İŞL101 - Muhasebe I (3-0-3) Muhasebenin Önemi ve Türleri, Genel Muhasebe İlkeleri,

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MUHASEBE I (3-0) 3 Muhasebenin tanımı, fonksiyonları ve gelişimi, muhasebenin genel kavramları ve genel kabul

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL DERSLERİ (T, U, K, AKTS) (Z) UTL 101 TEMEL İŞLETMECİLİK

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL/ GÜZ DÖNEMİ IKT1003 İKTİSADA GİRİŞ İktisat biliminin tanımı, iktisat biliminin yöntemi ve iktisadi kanunlar, iktisadın diğer bilim dallarıyla ilişkisi, İhtiyaç,

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK YÜKSEKLOKULU SİGORTACILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK YÜKSEKLOKULU SİGORTACILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK YÜKSEKLOKULU SİGORTACILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Yıl 1; Yarıyıl 1 No Ders Kodu 1. YARIYIL Ders Adı T U Kredi ECTS 1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL ISL103 İşletme Bilimine Giriş 1 (3-0) 3 Bu ders, öğrencilere İşletme

Detaylı

1. YARIYIL DERSLERİ. AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

1. YARIYIL DERSLERİ. AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı Devletinin Son Döneminde Fikir Hareketleri,

Detaylı

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri: Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders, sistem yazılımları (Windows)

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ UTL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0) İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ 1 SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ TRK 101 Türk Dili I 2+0 2,0 Dil nedir: Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, Dil-kültür münasebeti; Türk Dilinin

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kod : UTL101 Ders : GENEL İŞLETME Kredi : 3 AKTS : 5 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları,

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF GÜZ YARIYILI

T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF GÜZ YARIYILI T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF YARIYILI Dersin Kodu ĠġL 101 Genel Muhasebe I Muhasebenin Tanımı ve Önemi,

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.YARIYIL MUPC 101 MATEMATİK Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri, denklemler,

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı