Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 ULUSLARARASI MUHASEBE - FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UMS-UFRS) İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR-GENEL BAKIŞ Doç.Dr.Sami Karacan SMMM Atilla GÜNGÖR GİRİŞ İçinde yaşadığımız bilgi toplumu sürecinde küreselleşme, teknolojik gelişmelerdeki hızlı ilerleyiş, elektronik ticaret ve internet kullanımının artması vb. gibi sayılabilecek birçok neden, ülkeler arasındaki mekan farkını ortadan kaldırmıştır. Tüm bunlarla birlikte işletmelerin uluslararası düzeyde ilişkileri artmış, birçok işletme deniz aşırı işlemler (ithalat-ihracat) yapmaya başlamıştır. Bu sürecin doğal bir süreci olarak da, tüm kesimlerde olduğu üzere muhasebe iş ve işlemlerinde de bir tekdüzelik oluşturmak, tüm ülkelerce kabul edilen standartları kullanmak bir zorunluluk haline gelmiştir. Yakın bir süre içerisinde uygulanması zorunlu hale gelecek olan Türkiye Muhasebe-Finansal Raporlama Standartları (TMS-TFRS) Ülkemizde Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) tarafından, Uluslararası Muhasebe-Finansal Raporlama Standartları (IAS-IFRS) esas alınarak hazırlanmış ve bu standartların 38 adedi resmi gazetede yayınlanarak yasal nitelik kazanmıştır. Yeni TTK tasarısının kabul TMS-TFRS lerin TFRS lerin edilmesiyle uygulanması zorunlu hale gelecek olan TMS- uygulanması, yeni y TTK TFRS ler, Maliye Sistemi Uygulama Genel Tebliği tasarısının kabul edilmesiyle (MSUGT) çerçevesinde tarihinden itibaren geçerli olan zorunlu hale gelecek. Tekdüzen Hesap Planının (THP) uygulanmasında önemli değişikliklere neden olmaktadır. Genel olarak değerlendirildiğinde, UMS-UFRS lerin uygulanması, birincil hedef olarak muhasebe uygulamalarında ülkeler arasındaki farklılıkların ortadan kaldırıp, tek tip ve herkes tarafından kabul edilen bir düzen içerinde muhasebe iş ve işlemlerin ilgili kayıt belgeleri aracılığıyla izlenip rapor edilmesine olanak sağlar. Bu makalenin amacı, UMS-UFRS ile ilgili olarak gerek Türkiye de gerekse de dünyada ne tür çalışmaların hangi kurumlar aracılığıyla yapıldığına dair genel bilgiler vererek okuyucuları bilgilendirmektir. Elbette ki, konuyla ilgili olarak detayda çok daha fazla yapılan çalışma olmakla birlikte, burada bir ön bilgilendirme amacı kapsamında konuya ilişkin olarak genel bir çerçeve çizilmesi yolu tercih edilmiştir. Kocaeli Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü, Muhasebe-Finansman Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir. Doç.Dr.Sami Karacan & SMMM Atilla Güngör 1

2 1. ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI KURULU (IASB) VE ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI (IAS) HAKKINDA GENEL BİLGİ 29 Haziran 1973 tarihinde Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, Japonya, Meksika, Hollanda, İngiltere, İrlanda ve Amerika Birleşik Devletleri muhasebe örgütlerinin anlaşması sonucu Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (International Accounting Standarts Commitee-IASC) kurulmuştur. lasc'nin amacı, kamuya açıklanan denetlenmiş mali tablolarda uygulanması gereken muhasebe standartlarını belirlemek ve bu standartların dünya çapında benimsenmelerini sağlamaktır. IASC, ilk dönemlerinde benzer işlem ve olayların kaydedilmesi için "benchmark uygulama" ve "alternatif uygulama" olmak üzere genellikle iki muhasebe yaklaşımını öneren standartlar oluşturmuştur yılında tamamlanan "karşılaştırılabilirlik projesi" ile standartlardaki alternatiflerin sayısı önemli ölçüde azaltılmıştır. lasc'nin, Uluslararası Muhasebe Standartlarına ilişkin çalışmaları, birçok ulusal ve uluslararası örgütler tarafından desteklenmekte ve harmonizasyon çalışmaları sürdürülmektedir. Bu örgütlere örnek olarak Ülkemiz dışından Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği verilebilir. Ülkemizden de Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği (TMUD) 1974 yılından, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) 1994 yılından beri IASC üyesidirler yılında lasc'nin yeniden yapılandırılması gündeme gelmiş ve Mart-2001 de Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi Vakfı kurulmuştur. Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi Vakfı, 1)Mütevelli Heyeti ve 2)Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (International Accounting Standards Board -IASB) olmak üzere ikili bir yapılanmadan oluşmaktadır. Ayrıca, Standart Yorumlama Komitesi ve Standart Danışma Kurulu adında iki birim de, Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi Vakfı'nın organlarıdır. Mütevelli heyetinin görevi, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu, Standart Yorumlama Komitesi ve Standart Danışma Kurulu'nun üyelerini atamak, kontrol etmek ve gerektiğinde mali kaynak sağlamaktır. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu'nun sorumluluğu ise standartları ve taslakları geliştirmek, yayınlamak ve Standart Yorumlama Komitesi'nin yorumlarını onaylamaktır. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu bu görevi 01 Nisan 2001 tarihinde devralmıştır. Kurul, Nisan 2001 tarihleri arasında yaptığı toplantılarında daha önce IASC tarafından çıkarılan tüm Uluslararası Muhasebe Standartlarını ve ilgili yorumları onaylamıştır. 2. DÜNYADA UFRS ÇALIŞMALARI Uluslararası boyutta muhasebe uygulamalarına yön veren iki temel kurum Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) ve ABD'de Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (FASB) dır. Dolayısıyla dünyada muhasebe uygulamalarında kabul edilen iki muhasebe standart seti bulunmaktadır. Bunlardan biri Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından oluşturulan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları-UFRS (International Financial Reporting Standards-IFRS), diğeri ise ABD'de Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (FASB) tarafından oluşturulan ABD Genel Kabul Görmüş Muhasebe ilkeleri (US-GAAP )'dir. Bu iki muhasebe standart seti arasındaki temel farkı, IASB tarafından oluşturulan muhasebe Kural bazlı muhasebe standartlarının "ilke bazlı", US-GAAP standartlarının ise "kural bazlı" standartları şeffaflığı olması oluşturmaktadır. İlke bazlı standartlar, finansal ve doğru gösterimi raporlamada muhasebeyi ilgilendiren iş ve işlemlerin şeklî yönünü değil, bu iş ve işlemlerin özünü ifade edecek kayıtların yapılmasını zedeleyebilmektedir. ve raporlanmasını esas almaktadır. Kural bazlı standartlar ise muhasebeyle ilgili her türlü iş ve işlemlerle ilgili uygulamaları kapsamaya çalışan detaylı Doç.Dr.Sami Karacan & SMMM Atilla Güngör 2

3 düzenlemelerdir. Dolayısıyla kural bazlı standartların kimi zaman işin özünden ziyade rutin işlemleri zorunlu kıldığı ve raporlamada şeffaflığı ve doğru gösterimi zedelediği söylenebilir. Aşağıda dünyada UFRS çalışmaları kapsamında uluslararası muhasebe standartlarıyla ilgili olarak önce Amerika Birleşik Devletleri'ndeki durum ortaya konulmuş, sonra da Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO), Basel Komitesi ve Avrupa Birliği çalışmalarına kısaca yer verilmiştir Amerika Birleşik Devletleri ndeki Durum Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) geliştirilerek tüm dünyanın kullanımına açılan genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri olan US-GAAP kullanılmaktadır. US-GAAP, uluslararası düzeyde kabul gören, birçok gelişen ve gelişmekte olan ülkelerce de örnek alınan standartlardır. Ancak son zamanlarda yaşanan Enron vb. olaylardaki ortaya çıkan muhasebe skandalları nedeniyle US-GAAP standartlarının güvenilirliği ve yeterliliği konusunda bir takım belirsizliklerin ortaya çıkmış olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO) Çalışmaları Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO) de menkul kıymet ihraçlarında uluslararası kabul gören muhasebe standartlarının oluşturulması konusuna önem vermekte ve ilgi göstermektedir. IOSCO, lasb'nin çalışmalarını destekleme politikasını benimseyerek 2000 yılı Mayıs ayında uluslararası menkul kıymet ihraçlarında kullanılmak üzere IASB tarafından oluşturulan temel standartlar setini onaylamıştır. IOSCO nun kararları üye ülkeler açısından bağlayıcı olmamakla birlikte, SEC'in de IOSCO üyesi olduğu düşünüldüğünde IOSCO ve lasb'nin ortak girişimlerinin muhasebe standartlarının uluslararası uyumu konusunda kayda değer gelişmeler sağladığı söylenebilir Basel Komitesi Çalışmaları Basel Komitesi (Basel Committee on Banking Supervision) Nisan 2000'de UFRS'yi ve bu alanda yapılan ilgili çalışmaları desteklediğini açıklamıştır. Bankacılık sektöründe Basel-ll kuralları geçerlidir ve bu kurallar bankalarla ticari ilişki arenasında UFRS nin de uygulanmasını tüm işletmeler için zorunlu hale getirmektedir Avrupa Birliği (AB) Çalışmaları Avrupa Komisyonu, Haziran 2000'de, 2005 yılından itibaren halka açık şirketlerin, bankalar ve sigorta şirketleri dahil olmak üzere hisse senetleri borsalar ve teşkilatlanmış piyasalarda işlem gören şirketlerin konsolide mali tablolarının UFRS ile uyumlu hazırlanması yönünde karar almıştır. Mart 2002'de Avrupa Parlamentosu sözkonusu düzenlemeyi onaylamış ve Eylül 2002'de düzenlemeyi yayınlamıştır. Böylece Avrupa Birliği üyesi şirketler ve bunların bağlı ortaklıkları ile iştirakleri ve iş ortaklıkları UFRS uygulamasına geçmişlerdir. 3. TÜRKİYE DE UFRS ÇALIŞMALARI Sermaye piyasasında yaşanan küreselleşmenin bir uzantısı olarak uluslararası şirket alım-satım ve birleşmelerinin sayısındaki artış, sermaye hareketleri ve uluslararası stratejik yatırım kararları, yabancı yatırımcıların alışkın olduğu muhasebe standartlarına göre hazırlanan finansal tabloları kullanma arzusu, güvenilir, karşılaştırılabilir, anlaşılabilir, ihtiyaca uygun, etkin finansal raporlamaya duyulan ihtiyaç, ulusal muhasebe standartlarındaki farklılıkların yarattığı sorunlar las'a uygun mali raporların düzenlenmesini ve kullanılmasını zorunlu hale getirmiştir. Türkiye nin de bu ekonomik arenadan kopmamak ve rekabet gücünü artırabilmek amacıyla çalışmalar yapması zorunlu olmuştur. Türkiye'de de bu konuda birçok kurum tarafından çalışmalar yapılmaktadır. Aşağıda Türkiye de UFRS çalışmaları kapsamında uluslararası muhasebe standartlarıyla ilgili olarak öncelikle Sermaye Piyasası Kurulu nun, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu nun ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun çalışmalarına kısaca yer verilmiş, sonra da bu konuyla ilgili yeni Türk Ticaret Kanunu tasarısına da kısaca değinilmiştir Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Çalışmaları Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), UFRS ile uyumlu muhasebe standartlarını hazırlamış ve Seri XI, No:25 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" i, tarihli ve Doç.Dr.Sami Karacan & SMMM Atilla Güngör 3

4 25290 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanmış ve tarihinden sonra sona eren ilk ara mali tablolardan geçerli olmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir. Özel hesap dönemi olan işletmeler için Tebliğ, tarihinden sonra sona eren yıllık hesap döneminden sonraki ilk ara mali tablolardan başlanmak üzere uygulanmaya başlamıştır. Tebliğ ile hisse senetleri borsada işlem gören şirketler, yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ile bu işletmelerin bağlı ortaklıkları, müşterek yönetime tabi ortaklıkları ve iştirakleri konumunda olan ve konsolidasyon kapsamı dışında tutulmamış olan şirketler UFRS ye uygun raporlama yapmakla yükümlü tutulmuşlardır. Ancak, bankalar ve sigorta şirketleri Sermaye Piyasası Kanunu'nun 50/a maddesi kapsamında muhasebe, mali tablo ve rapor standartları konularında kendi özel kanunlarındaki hükümlere tabi bırakılmışlardır Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) Çalışmaları tarih ve 4487 sayılı Kanun ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na eklenen EK-1'inci madde, ile "Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu" (TMSK) kurulmuştur. Böylece Türkiye'de muhasebe standartları çıkartma yetkisi tek bir kuruluşa verilerek bu konuda önemli bir adım atılmıştır. Kurul'un kuruluş gerekçesi, "Denetlenmiş finansal tabloların sunumunda; finansal tabloların ihtiyaca uygun, gerçek, güvenilir, dengeli, karşılaştırabilir ve anlaşılabilir nitelikte olmaları için ulusal muhasebe ilkelerinin gelişmesini ve benimsenmesini sağlayacak ve kamu yararı için uygulanacak ulusal muhasebe standartlarını saptamak ve yayımlamak tır. TMSK, tarihinde fiilen faaliyete geçmiştir. TMSK internet sitesinde yayımlanan tarihli basın açıklamasında; "Kurul'un globalleşme sürecinde gelişmiş dünya ülkeleriyle aynı muhasebe standartlarını kullanma yönünde niyet belirtmiş olan Türkiye'nin bu çağdaş yaklaşımı doğrultusunda, uluslararası muhasebe standartlarıyla uyumun sağlanması sorumluluğunu üstlenmiş olduğu" belirtilmiştir. Türkiye Muhasebe/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) Uluslararası Muhasebe/Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının (IAS/IFRS) çevirisi niteliğindedir. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) ile Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (FASB) arasında 2002 yılında yapılan Norwalk Anlaşması ile beraber, standartların yakınsaklaştırılması çalışmaları başlamış ve muhasebe standartlarında hızlı bir değişim sürecine girilmiştir. Bu kapsamda birçok standart değişikliğe uğramış, bir kısmı yürürlükten kaldırılmış, bir kısım standart ise yürürlüğe girmiştir. TMSK tarafından çevirisi tamamlanmış ve Resmi Gazete de de yayımlanarak yasal nitelik kazandırılıp yürürlüğe girmiş olan ve EK te yer alan standartlar internet sitesinde de yayınlanmıştır. TMSK tarafından küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) için sadeleştirilmiş bir muhasebe standardı seti üzerinde çalışmalar devam etmektedir Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Çalışmaları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da, bankalar tarafından gerçekleştirilen muhasebe iş ve işlemleriyle ilgili hesap ve kayıt düzeninde şeffaflık ve doğru gösterimin sağlanması, güvenilir, karşılaştırılabilir, anlaşılabilir, ihtiyaca uygun, etkin finansal raporlamanın yapılabilmesi, kayıt dışı kalmanın mümkün olduğunca azaltılması için çalışmalar başlatmış ve Haziran 2002'de "Muhasebe Uygulama Yönetmeliği" ni yayınlamıştır. Bu yönetmelik gereği bankacılık sektörü ile ilgisi bulunan işletmelerin kullanacağı muhasebe standartları da uygulanmaya konulmuştur. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kasım 2006 tarihinde yayımladığı bir yönetmelikle de banka sektörü için TMS/TFRS leri zorunlu hale getirmiştir Türk Ticaret Kanunu (TTK) Tasarısı nda Yer Alan Düzenlemeler Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) alt komisyonunda ele alınan taslak halindeki yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) nın 88'inci maddesinde muhasebeye ilişkin konularda Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanacak olan Türkiye Muhasebe Standartlarına uyulması hususu yer almaktadır. Buna göre, yeni Türk Ticaret Kanunu nun yürürlüğe girmesiyle birlikte halka açık olsun olmasın tüm işletmelere TMSK tarafından yayımlanan UFRS ile tam uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarına uyma zorunluluğu getirilmiş olacaktır. Doç.Dr.Sami Karacan & SMMM Atilla Güngör 4

5 SONUÇ Yukarıda verilen genel bilgiler değerlendirildiğinde ve sermaye piyasalarındaki küreselleşmenin bir uzantısı olarak da başlıcaları; Uluslararası şirket alım-satım ve birleşmelerinin sayısındaki artış, Sermaye hareketleri, Uluslararası stratejik yatırım kararları ve yabancı yatırımcıların alışkın olduğu muhasebe standartlarına göre hazırlanan finansal tabloları kullanma arzusu, Güvenilir, karşılaştırılabilir, anlaşılabilir, ihtiyaca uygun, etkin yüksek kaliteli finansal raporlamaya duyulan ihtiyaç, Ulusal muhasebe standartlarındaki farklılıkların yarattığı sorunlar, Çeşitli krizler nedeni ile finansal tablolardaki bilgilere duyulan güvenin azalması, şeklinde sıralanabilecek olan nedenler yüzünden ülkeler, herkes tarafından genel kabul görmüş uluslararası finansal raporlama standartlarını benimsemeye ve bu konuda düzenlemeler yapmaya yönelmişlerdir. Ülkemiz açısından konuya bakıldığında ise belli başlı kurumlar olarak Sermaye Piyasası Kurulu nun, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu nun bu konuda çalışmalara yön verdiği göze çarpmaktadır. Bu çalışmada belirtilen bu kurumların Türkiye de UFRS nin uyumu sürecinde yapmış oldukları çalışmalara ilişkin yaptıkları düzenlemelerle ilgili temel noktalarına kısaca değinilmiş, okuyuculara temel bilgilerin verilmesi hedeflenmiştir. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayınlanan TMS Standartlarının temelde işletmelerin finansal durumlarının ulusal ve uluslararası piyasalarda en doğru şekilde yansıtılması amacına hizmet ettiği unutulmamalıdır. Buradan hareketle, ilgili standartların uygulanması hakkında gerek teorisyenlerin gerekse de uygulayıcıların önemli adımlar atmaları gerektiğinin vurgulanması gerekmektedir. Elbette ki, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına geçiş basit bir süreç değildir. Bu sürecin etkin bir şekilde geçirilmesi ve Ülkemiz açısından en yüksek faydanın sağlanabilmesi açısından her kesim için eğitim desteği TFRS lere geçiş ve uygulanma sürecinde gerektiği unutulmamalı, bu konuda gerek sadece eğitim yeterli değildir. üniversiteler, gerek diğer eğitim kurumları ve gerekse Üniversiteler ve diğer eğitim kurumları de meslek odaları işbirliği halinde olmalıdır. Her ne ile meslek odalarının işbirliği de hayati kadar TMS ler uygulama aşamasında Vergi Usûl derecede önem taşımaktadır. Kanunu açısından kimi farklı durumlar ortaya koysa da, bu farklılıkların giderilebileceği, zaman içerisinde de bu farkların yapılacak düzenlemelerle tamamen ortadan kaldırılabileceği unutulmamalıdır. Ülkemiz işletmelerinin uluslararası piyasalarda da en doğru şekilde temsil edilmesine olanak sağlayacak olan TMS lere geçişin, kendisinden beklenen yararı sağlaması için, sadece şartların ve kuralların ortaya konulmasının yeterli olamayacağı, uygulamanın da bu yönde olmasının sağlanması gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır. Doç.Dr.Sami Karacan & SMMM Atilla Güngör 5

6 EK TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU (TMSK) TARAFINDAN YAYIMLANAN STANDARTLAR TMS Resmi Gazete Tarih ve Sayısı TMS 1 : Finansal Tabloların Sunuluşu TMS 1 : Finansal Tabloların Sunuluşu (Değişiklik) TMS 1 : Finansal Tabloların Sunuluşu (Değişiklik) TMS 2 : Stoklar TMS 2 : Stoklar (Değişiklik) TMS 7 : Nakit Akış Tabloları TMS 7 : Nakit Akış Tabloları (Değişiklik) TMS 8 : Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar TMS 8 : Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar (Değişiklik) TMS 10 : Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar TMS 10 : Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar (Değişiklik) TMS 11 : İnşaat Sözleşmeleri TMS 12 : Gelir Vergileri TMS 12 : Gelir Vergileri (Değişiklik) TMS 12 : Gelir Vergileri (Değişiklik) TMS 14 : Bölümlere Göre Raporlama TMS 16 : Maddi Duran Varlıklar TMS 17 : Kiralama İşlemleri TMS 17 : Kiralama İşlemleri (Değişiklik) TMS 18 : Hasılat TMS 19 : Çalışanlara Sağlanan Faydalar TMS 20 : Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması TMS 21 : Kur Değişiminin Etkileri TMS 21 : Kur Değişiminin Etkileri (Değişiklik) TMS 23 : Borçlanma Maliyetleri TMS 23 : Borçlanma Maliyetleri (Yeni) TMS 24 : İlişkili Taraf Açıklamaları TMS 26 : Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama TMS 27 : Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar TMS 28 : İştiraklerdeki Yatırımlar TMS 29 : Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama TMS 31 : İş Ortaklıklarındaki Paylar TMS 32 : Finansal Araçlar: Sunum TMS 32 : Finansal Araçlar: Sunum (Değişiklik) TMS 33 : Hisse Başına Kazanç TMS 33 : Hisse Başına Kazanç (Değişiklik) TMS 34 : Ara Dönem Finansal Raporlama TMS 36 : Varlıklarda Değer Düşüklüğü TMS 36 : Varlıklarda Değer Düşüklüğü (Değişiklik) Doç.Dr.Sami Karacan & SMMM Atilla Güngör 6

7 TMS 37 : Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar TMS 37 : Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar (Değişiklik) TMS 38 : Maddi Olmayan Duran Varlıklar TMS 38 : Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Değişiklik) TMS 39 : Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme TMS 39 : Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme (Değişiklik) TMS 40 : Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller TMS 40 : Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Değişiklik) TMS 41 : Tarımsal Faaliyetler TMS 41 : Tarımsal Faaliyetler (Değişiklik) TFRS Resmi Gazete Tarih ve Sayısı TFRS 1 : Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması TFRS 1 : Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması (Değişiklik) TFRS 2 : Hisse Bazlı Ödemeler TFRS 3 : İşletme Birleşmeleri TFRS 4 : Sigorta Sözleşmeleri TFRS 4 : Sigorta Sözleşmeleri (Değişiklik) TFRS 5 : Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler TFRS 6 : Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi TFRS 7 : Finansal Araçlar: Açıklamalar TFRS 8 : Faaliyet Bölümleri TEBLİĞ : Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Bazı Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 64) Doç.Dr.Sami Karacan & SMMM Atilla Güngör 7

8 KAYNAKÇA Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS/IAS) İle Uyumlu TMS/TFRS, TMSK Yayınları-2, Ankara, Remzi Örten, Hasan Kaval, Aydın Karapınar, Türkiye Muhasebe-Finansal Raporlama Standartları, TMS-TFRS, Gazi Kitabevi, Ankara, Editörler: Necdet Sağlam, Salim Şengel, Bünyamin Öztürk, UFRS/UMS Uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları Uygulaması, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara, Gürbüz Gökçen, Başak Ataman Akgül, Cemal Çakıcı, Türkiye Muhasebe Standartları Uygulamaları, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, Cemal İbiş, Serdar Özkan, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) na Genel Bakış, Mali Çözüm, İSMMMO Yayın Organı, Yıl:16, Sayı:74, Ocak-Şubat-Mart International Accounting Standards Board, Preface to Statements of International Accounting Standards, Deloitte Touche Tohmatsu, Uluslararası Muhasebe Standartları Cep Kitapçığı, Mayıs Prof.Dr.Nalan AKDOĞAN tarafından konuyla ilgili muhtelif tarih ve yerlerde yapılmış olan sunumlar. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) nın adresli internet sayfası. Danışmanlık hizmetleri veren Deloitte Firması nın adresli internet sayfası. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) nın adresli internet sayfası. Doç.Dr.Sami Karacan & SMMM Atilla Güngör 8

IOSCO DEKLARASYONU VE MENKUL KIYMET BORSALARINDA IAS İN UYGULANMASI SÜRECİ

IOSCO DEKLARASYONU VE MENKUL KIYMET BORSALARINDA IAS İN UYGULANMASI SÜRECİ IOSCO DEKLARASYONU VE MENKUL KIYMET BORSALARINDA IAS İN UYGULANMASI SÜRECİ I. GİRİŞ Doç. Dr. Cemal İBİŞ M.Ü. İ.İ.B.F. Araş. Gör. Ayça AKARÇAY M.Ü. İ.İ.B.F. İçinde yaşadığımız bilgi çağında; küreselleşme,

Detaylı

TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI MALİ TABLOLARA ETKİLERİ, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI MALİ TABLOLARA ETKİLERİ, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI MALİ TABLOLARA ETKİLERİ, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ Zehra AKDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETME ANABİLİM DALI

Detaylı

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI www.firstgate.com.tr TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI Prof. Dr. Ümit Gücenme Gençoğlu, Prof. Dr. Yıldız Özerhan Prof.

Detaylı

Türkiye de ve Dünyada Muhasebe Standartlarının Oluşumuna Genel Bir Bakış

Türkiye de ve Dünyada Muhasebe Standartlarının Oluşumuna Genel Bir Bakış Türkiye de ve Dünyada Muhasebe Standartlarının Oluşumuna Genel Bir Bakış * Muhasebe standartlarının oluşturulmasına yönelik olarak Dünyadaki gelişmiş bir çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de çeşitli çalışmalar

Detaylı

KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE İŞTİRAKLERE YAPILAN YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE İŞTİRAKLERE YAPILAN YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE İŞTİRAKLERE YAPILAN YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 1. GİRİŞ Finansal sistemler arasında mekan ve zaman birliği yaratan modern bilgi/iletişim kanalları sayesinde

Detaylı

FAALİYET RAPORU2012. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

FAALİYET RAPORU2012. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu FAALİYET RAPORU2012 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu FAALİYET RAPORU 2012 İletişim: T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim

Detaylı

1. Bölüm MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE

1. Bölüm MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 1. Bölüm MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE Prof. Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz:

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU. Faaliyet Raporu / 2008 TMSK

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU. Faaliyet Raporu / 2008 TMSK TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU Faaliyet Raporu / 2008 I TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU 2008 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU 2008 YILI FAALİYET RAPORU Şeffaflık ve

Detaylı

räìëä~ê~ê~ë¼=cáå~åë~ä o~éçêä~ã~=pí~åç~êíä~ê¼

räìëä~ê~ê~ë¼=cáå~åë~ä o~éçêä~ã~=pí~åç~êíä~ê¼ Denetim räìëä~ê~ê~ë¼=cáå~åë~ä o~éçêä~ã~=pí~åç~êíä~ê¼ rcop=`éé=háí~é ¼ğ¼=OMMS aéåéíáãkséêöáka~å¼şã~åä¼âkhìêìãë~ä=cáå~åëã~åk aéäçáííé=rcop=v~ó¼åä~ê¼ Deloitte un UFRS Standartları ile ilgili birçok yayınına

Detaylı

MUHASEBE STANDARTLARI

MUHASEBE STANDARTLARI T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MODÜL - II MUHASEBE STANDARTLARI HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. Fatih GÜNER Yrd. Doç. Dr. Ahmet Faruk DOĞAN Dr. Halil ALPASLAN

Detaylı

Türkiye de Bağımsız Muhasebe Denetiminin Gelişim Süreci 1990-2011

Türkiye de Bağımsız Muhasebe Denetiminin Gelişim Süreci 1990-2011 Türkiye de Bağımsız Muhasebe Denetiminin Gelişim Süreci 1990-2011 Prof. Dr. Oktay Güvemli Prof. Dr. Mehmet Özbirecikli Prof. Dr. Oktay Güvemli Marmara Üniversitesi E. Öğr. Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özbirecikli

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 30 HAZİRAN 2012 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 30 HAZİRAN 2012 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 30 HAZİRAN TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Detaylı

KOBİ TFRS lere Göre Konsolide Finansal Tabloların Düzenlenmesi

KOBİ TFRS lere Göre Konsolide Finansal Tabloların Düzenlenmesi Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013, 25: 75-96 Vasfi HAFTACI Yavuz KILINÇ KOBİ TFRS lere Göre Konsolide Finansal Tabloların Düzenlenmesi Preparing Consolidated Financial Statements According

Detaylı

UFE ULUSLAR ARASI FİNANSAL YÖNETİM ENSTİTÜSÜ. Konferans. DÜNYADA MUHASEBE ve FİNANSAL RAPORLAMANIN DEĞİŞEN YÜZÜ ve BUNUN TÜRKİYE YE YANSIMASI

UFE ULUSLAR ARASI FİNANSAL YÖNETİM ENSTİTÜSÜ. Konferans. DÜNYADA MUHASEBE ve FİNANSAL RAPORLAMANIN DEĞİŞEN YÜZÜ ve BUNUN TÜRKİYE YE YANSIMASI UFE ULUSLAR ARASI FİNANSAL YÖNETİM ENSTİTÜSÜ Konferans DÜNYADA MUHASEBE ve FİNANSAL RAPORLAMANIN DEĞİŞEN YÜZÜ ve BUNUN TÜRKİYE YE YANSIMASI 21.Mayıs.2009 Bülent Üstünel Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu

Detaylı

KOBİ LER İÇİN UFRS NİN SON TASLAĞI ve DEĞERLENDİRMELER 1

KOBİ LER İÇİN UFRS NİN SON TASLAĞI ve DEĞERLENDİRMELER 1 KOBİ LER İÇİN UFRS NİN SON TASLAĞI ve DEĞERLENDİRMELER 1 - EXPOSURE DRAFT AND ASSESSMENTS OF IFRS for SMEs - Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR 2 ÖZET Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK), Uluslararası

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL ANONİM ŞİRKETİ 31 MAYIS 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

FENERBAHÇE FUTBOL ANONİM ŞİRKETİ 31 MAYIS 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FENERBAHÇE FUTBOL ANONİM ŞİRKETİ 31 MAYIS 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yönetim Kurulu na Giriş Fenerbahçe Futbol A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Mayıs 2013 tarihi itibariyle

Detaylı

KOBİ LER İÇİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDININ UYGULAMA SÜRECİNE İLİŞKİN TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER

KOBİ LER İÇİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDININ UYGULAMA SÜRECİNE İLİŞKİN TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER ÖZ KOBİ LER İÇİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDININ UYGULAMA SÜRECİNE İLİŞKİN TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER Enver BOZDEMİR 1 Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) tarafından kamusal hesap

Detaylı

2. FİNANSAL RAPORLAMA ÇERÇEVESİ VE DENETİME TABİ OLMA YÖNÜNDEN DURUM

2. FİNANSAL RAPORLAMA ÇERÇEVESİ VE DENETİME TABİ OLMA YÖNÜNDEN DURUM KAMU GÖZETİM MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU AÇIKLAMALARI DOĞRULTUSUNDA BAĞIMSIZ DENETİMDE ESAS ALINACAK OLAN FİNANSAL RAPORLAMA ÇERÇEVESİ HAKKINDA DEĞERLENDİRME 1. KONU Günümüzde; işletmelerin

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet ÖZKAN* Dr. Serkan TERZİ

Prof. Dr. Mehmet ÖZKAN* Dr. Serkan TERZİ 2 mehmet o?zkan-serkan terzi:layout 1 11/9/10 2:45 PM Page 21 AVRUPA BİRLİĞİ NDE FİNANSAL RAPORLAMA: İNGİLTERE, FRANSA VE ALMANYA ÖRNEKLERİ FINANCIAL REPORTING IN EUROPEAN UNION: ENGLAND, FRANCE AND GERMANY

Detaylı

Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul

Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul Türkiye Bankalar Birliği Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler-İSTANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks : 212-282 09 46 Web

Detaylı

2010 YILI FAALİYET RAPORU

2010 YILI FAALİYET RAPORU 2010 YILI FAALİYET RAPORU 01.01.2010-31.12.2010 1 İÇİNDEKİLER 1. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 3-4 2. 2010 Yılında Marbaş Menkul Değerler A.Ş.... 5-6 2.1. Marbaş Menkul Değerler A.Ş. nin Sahip Olduğu

Detaylı

Bu rapor, Mayıs 2005 te Türkiye de yapılan bir tanısal incelemeden elde edilen bulgulara dayanarak Dünya Bankası ekibi tarafından hazırlanmıştır.

Bu rapor, Mayıs 2005 te Türkiye de yapılan bir tanısal incelemeden elde edilen bulgulara dayanarak Dünya Bankası ekibi tarafından hazırlanmıştır. Bu rapor, Mayıs 2005 te Türkiye de yapılan bir tanısal incelemeden elde edilen bulgulara dayanarak Dünya Bankası ekibi tarafından hazırlanmıştır. Frédéric Gielen liderliğindeki ROSC ekibinde Ayşe Seda

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLARLA İLGİLİ

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 01.01 31.12.2011 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 01.01 31.12.2011 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 01.01 31.12.2011 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 01.01.2013 31.12.2013 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Detaylı

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv

Detaylı

TÜRK COĞRAFYASINDA UFRS SEMPOZYUMU, 25-26 EKİM 2011, SİNOP. (Gönderilme Sırası ile) TÜRK COĞRAFYASINDA UFRS SEMPOZYUMU, 25 26 EKİM 2011, SİNOP

TÜRK COĞRAFYASINDA UFRS SEMPOZYUMU, 25-26 EKİM 2011, SİNOP. (Gönderilme Sırası ile) TÜRK COĞRAFYASINDA UFRS SEMPOZYUMU, 25 26 EKİM 2011, SİNOP TÜRK COĞRAFYASINDA UFRS SEMPOZYUMU, 25-26 EKİM 2011, SİNOP (Gönderilme Sırası ile) 1 34* TÜRKİYE COĞRAFYASINDA UYGULANAN DEVLET TEŞVİKLERİ VE DEVLET YARDIMLARININ, ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI ÇERÇVESİNDE

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31MART TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO... 1-2 ÖZET KONSOLİDE GELİR TABLOSU

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları İçindekiler Sayfa Finansal Tablolar Hakkında

Detaylı