Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 ULUSLARARASI MUHASEBE - FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UMS-UFRS) İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR-GENEL BAKIŞ Doç.Dr.Sami Karacan SMMM Atilla GÜNGÖR GİRİŞ İçinde yaşadığımız bilgi toplumu sürecinde küreselleşme, teknolojik gelişmelerdeki hızlı ilerleyiş, elektronik ticaret ve internet kullanımının artması vb. gibi sayılabilecek birçok neden, ülkeler arasındaki mekan farkını ortadan kaldırmıştır. Tüm bunlarla birlikte işletmelerin uluslararası düzeyde ilişkileri artmış, birçok işletme deniz aşırı işlemler (ithalat-ihracat) yapmaya başlamıştır. Bu sürecin doğal bir süreci olarak da, tüm kesimlerde olduğu üzere muhasebe iş ve işlemlerinde de bir tekdüzelik oluşturmak, tüm ülkelerce kabul edilen standartları kullanmak bir zorunluluk haline gelmiştir. Yakın bir süre içerisinde uygulanması zorunlu hale gelecek olan Türkiye Muhasebe-Finansal Raporlama Standartları (TMS-TFRS) Ülkemizde Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) tarafından, Uluslararası Muhasebe-Finansal Raporlama Standartları (IAS-IFRS) esas alınarak hazırlanmış ve bu standartların 38 adedi resmi gazetede yayınlanarak yasal nitelik kazanmıştır. Yeni TTK tasarısının kabul TMS-TFRS lerin TFRS lerin edilmesiyle uygulanması zorunlu hale gelecek olan TMS- uygulanması, yeni y TTK TFRS ler, Maliye Sistemi Uygulama Genel Tebliği tasarısının kabul edilmesiyle (MSUGT) çerçevesinde tarihinden itibaren geçerli olan zorunlu hale gelecek. Tekdüzen Hesap Planının (THP) uygulanmasında önemli değişikliklere neden olmaktadır. Genel olarak değerlendirildiğinde, UMS-UFRS lerin uygulanması, birincil hedef olarak muhasebe uygulamalarında ülkeler arasındaki farklılıkların ortadan kaldırıp, tek tip ve herkes tarafından kabul edilen bir düzen içerinde muhasebe iş ve işlemlerin ilgili kayıt belgeleri aracılığıyla izlenip rapor edilmesine olanak sağlar. Bu makalenin amacı, UMS-UFRS ile ilgili olarak gerek Türkiye de gerekse de dünyada ne tür çalışmaların hangi kurumlar aracılığıyla yapıldığına dair genel bilgiler vererek okuyucuları bilgilendirmektir. Elbette ki, konuyla ilgili olarak detayda çok daha fazla yapılan çalışma olmakla birlikte, burada bir ön bilgilendirme amacı kapsamında konuya ilişkin olarak genel bir çerçeve çizilmesi yolu tercih edilmiştir. Kocaeli Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü, Muhasebe-Finansman Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir. Doç.Dr.Sami Karacan & SMMM Atilla Güngör 1

2 1. ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI KURULU (IASB) VE ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI (IAS) HAKKINDA GENEL BİLGİ 29 Haziran 1973 tarihinde Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, Japonya, Meksika, Hollanda, İngiltere, İrlanda ve Amerika Birleşik Devletleri muhasebe örgütlerinin anlaşması sonucu Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (International Accounting Standarts Commitee-IASC) kurulmuştur. lasc'nin amacı, kamuya açıklanan denetlenmiş mali tablolarda uygulanması gereken muhasebe standartlarını belirlemek ve bu standartların dünya çapında benimsenmelerini sağlamaktır. IASC, ilk dönemlerinde benzer işlem ve olayların kaydedilmesi için "benchmark uygulama" ve "alternatif uygulama" olmak üzere genellikle iki muhasebe yaklaşımını öneren standartlar oluşturmuştur yılında tamamlanan "karşılaştırılabilirlik projesi" ile standartlardaki alternatiflerin sayısı önemli ölçüde azaltılmıştır. lasc'nin, Uluslararası Muhasebe Standartlarına ilişkin çalışmaları, birçok ulusal ve uluslararası örgütler tarafından desteklenmekte ve harmonizasyon çalışmaları sürdürülmektedir. Bu örgütlere örnek olarak Ülkemiz dışından Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği verilebilir. Ülkemizden de Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği (TMUD) 1974 yılından, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) 1994 yılından beri IASC üyesidirler yılında lasc'nin yeniden yapılandırılması gündeme gelmiş ve Mart-2001 de Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi Vakfı kurulmuştur. Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi Vakfı, 1)Mütevelli Heyeti ve 2)Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (International Accounting Standards Board -IASB) olmak üzere ikili bir yapılanmadan oluşmaktadır. Ayrıca, Standart Yorumlama Komitesi ve Standart Danışma Kurulu adında iki birim de, Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi Vakfı'nın organlarıdır. Mütevelli heyetinin görevi, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu, Standart Yorumlama Komitesi ve Standart Danışma Kurulu'nun üyelerini atamak, kontrol etmek ve gerektiğinde mali kaynak sağlamaktır. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu'nun sorumluluğu ise standartları ve taslakları geliştirmek, yayınlamak ve Standart Yorumlama Komitesi'nin yorumlarını onaylamaktır. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu bu görevi 01 Nisan 2001 tarihinde devralmıştır. Kurul, Nisan 2001 tarihleri arasında yaptığı toplantılarında daha önce IASC tarafından çıkarılan tüm Uluslararası Muhasebe Standartlarını ve ilgili yorumları onaylamıştır. 2. DÜNYADA UFRS ÇALIŞMALARI Uluslararası boyutta muhasebe uygulamalarına yön veren iki temel kurum Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) ve ABD'de Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (FASB) dır. Dolayısıyla dünyada muhasebe uygulamalarında kabul edilen iki muhasebe standart seti bulunmaktadır. Bunlardan biri Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından oluşturulan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları-UFRS (International Financial Reporting Standards-IFRS), diğeri ise ABD'de Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (FASB) tarafından oluşturulan ABD Genel Kabul Görmüş Muhasebe ilkeleri (US-GAAP )'dir. Bu iki muhasebe standart seti arasındaki temel farkı, IASB tarafından oluşturulan muhasebe Kural bazlı muhasebe standartlarının "ilke bazlı", US-GAAP standartlarının ise "kural bazlı" standartları şeffaflığı olması oluşturmaktadır. İlke bazlı standartlar, finansal ve doğru gösterimi raporlamada muhasebeyi ilgilendiren iş ve işlemlerin şeklî yönünü değil, bu iş ve işlemlerin özünü ifade edecek kayıtların yapılmasını zedeleyebilmektedir. ve raporlanmasını esas almaktadır. Kural bazlı standartlar ise muhasebeyle ilgili her türlü iş ve işlemlerle ilgili uygulamaları kapsamaya çalışan detaylı Doç.Dr.Sami Karacan & SMMM Atilla Güngör 2

3 düzenlemelerdir. Dolayısıyla kural bazlı standartların kimi zaman işin özünden ziyade rutin işlemleri zorunlu kıldığı ve raporlamada şeffaflığı ve doğru gösterimi zedelediği söylenebilir. Aşağıda dünyada UFRS çalışmaları kapsamında uluslararası muhasebe standartlarıyla ilgili olarak önce Amerika Birleşik Devletleri'ndeki durum ortaya konulmuş, sonra da Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO), Basel Komitesi ve Avrupa Birliği çalışmalarına kısaca yer verilmiştir Amerika Birleşik Devletleri ndeki Durum Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) geliştirilerek tüm dünyanın kullanımına açılan genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri olan US-GAAP kullanılmaktadır. US-GAAP, uluslararası düzeyde kabul gören, birçok gelişen ve gelişmekte olan ülkelerce de örnek alınan standartlardır. Ancak son zamanlarda yaşanan Enron vb. olaylardaki ortaya çıkan muhasebe skandalları nedeniyle US-GAAP standartlarının güvenilirliği ve yeterliliği konusunda bir takım belirsizliklerin ortaya çıkmış olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO) Çalışmaları Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO) de menkul kıymet ihraçlarında uluslararası kabul gören muhasebe standartlarının oluşturulması konusuna önem vermekte ve ilgi göstermektedir. IOSCO, lasb'nin çalışmalarını destekleme politikasını benimseyerek 2000 yılı Mayıs ayında uluslararası menkul kıymet ihraçlarında kullanılmak üzere IASB tarafından oluşturulan temel standartlar setini onaylamıştır. IOSCO nun kararları üye ülkeler açısından bağlayıcı olmamakla birlikte, SEC'in de IOSCO üyesi olduğu düşünüldüğünde IOSCO ve lasb'nin ortak girişimlerinin muhasebe standartlarının uluslararası uyumu konusunda kayda değer gelişmeler sağladığı söylenebilir Basel Komitesi Çalışmaları Basel Komitesi (Basel Committee on Banking Supervision) Nisan 2000'de UFRS'yi ve bu alanda yapılan ilgili çalışmaları desteklediğini açıklamıştır. Bankacılık sektöründe Basel-ll kuralları geçerlidir ve bu kurallar bankalarla ticari ilişki arenasında UFRS nin de uygulanmasını tüm işletmeler için zorunlu hale getirmektedir Avrupa Birliği (AB) Çalışmaları Avrupa Komisyonu, Haziran 2000'de, 2005 yılından itibaren halka açık şirketlerin, bankalar ve sigorta şirketleri dahil olmak üzere hisse senetleri borsalar ve teşkilatlanmış piyasalarda işlem gören şirketlerin konsolide mali tablolarının UFRS ile uyumlu hazırlanması yönünde karar almıştır. Mart 2002'de Avrupa Parlamentosu sözkonusu düzenlemeyi onaylamış ve Eylül 2002'de düzenlemeyi yayınlamıştır. Böylece Avrupa Birliği üyesi şirketler ve bunların bağlı ortaklıkları ile iştirakleri ve iş ortaklıkları UFRS uygulamasına geçmişlerdir. 3. TÜRKİYE DE UFRS ÇALIŞMALARI Sermaye piyasasında yaşanan küreselleşmenin bir uzantısı olarak uluslararası şirket alım-satım ve birleşmelerinin sayısındaki artış, sermaye hareketleri ve uluslararası stratejik yatırım kararları, yabancı yatırımcıların alışkın olduğu muhasebe standartlarına göre hazırlanan finansal tabloları kullanma arzusu, güvenilir, karşılaştırılabilir, anlaşılabilir, ihtiyaca uygun, etkin finansal raporlamaya duyulan ihtiyaç, ulusal muhasebe standartlarındaki farklılıkların yarattığı sorunlar las'a uygun mali raporların düzenlenmesini ve kullanılmasını zorunlu hale getirmiştir. Türkiye nin de bu ekonomik arenadan kopmamak ve rekabet gücünü artırabilmek amacıyla çalışmalar yapması zorunlu olmuştur. Türkiye'de de bu konuda birçok kurum tarafından çalışmalar yapılmaktadır. Aşağıda Türkiye de UFRS çalışmaları kapsamında uluslararası muhasebe standartlarıyla ilgili olarak öncelikle Sermaye Piyasası Kurulu nun, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu nun ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun çalışmalarına kısaca yer verilmiş, sonra da bu konuyla ilgili yeni Türk Ticaret Kanunu tasarısına da kısaca değinilmiştir Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Çalışmaları Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), UFRS ile uyumlu muhasebe standartlarını hazırlamış ve Seri XI, No:25 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" i, tarihli ve Doç.Dr.Sami Karacan & SMMM Atilla Güngör 3

4 25290 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanmış ve tarihinden sonra sona eren ilk ara mali tablolardan geçerli olmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir. Özel hesap dönemi olan işletmeler için Tebliğ, tarihinden sonra sona eren yıllık hesap döneminden sonraki ilk ara mali tablolardan başlanmak üzere uygulanmaya başlamıştır. Tebliğ ile hisse senetleri borsada işlem gören şirketler, yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ile bu işletmelerin bağlı ortaklıkları, müşterek yönetime tabi ortaklıkları ve iştirakleri konumunda olan ve konsolidasyon kapsamı dışında tutulmamış olan şirketler UFRS ye uygun raporlama yapmakla yükümlü tutulmuşlardır. Ancak, bankalar ve sigorta şirketleri Sermaye Piyasası Kanunu'nun 50/a maddesi kapsamında muhasebe, mali tablo ve rapor standartları konularında kendi özel kanunlarındaki hükümlere tabi bırakılmışlardır Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) Çalışmaları tarih ve 4487 sayılı Kanun ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na eklenen EK-1'inci madde, ile "Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu" (TMSK) kurulmuştur. Böylece Türkiye'de muhasebe standartları çıkartma yetkisi tek bir kuruluşa verilerek bu konuda önemli bir adım atılmıştır. Kurul'un kuruluş gerekçesi, "Denetlenmiş finansal tabloların sunumunda; finansal tabloların ihtiyaca uygun, gerçek, güvenilir, dengeli, karşılaştırabilir ve anlaşılabilir nitelikte olmaları için ulusal muhasebe ilkelerinin gelişmesini ve benimsenmesini sağlayacak ve kamu yararı için uygulanacak ulusal muhasebe standartlarını saptamak ve yayımlamak tır. TMSK, tarihinde fiilen faaliyete geçmiştir. TMSK internet sitesinde yayımlanan tarihli basın açıklamasında; "Kurul'un globalleşme sürecinde gelişmiş dünya ülkeleriyle aynı muhasebe standartlarını kullanma yönünde niyet belirtmiş olan Türkiye'nin bu çağdaş yaklaşımı doğrultusunda, uluslararası muhasebe standartlarıyla uyumun sağlanması sorumluluğunu üstlenmiş olduğu" belirtilmiştir. Türkiye Muhasebe/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) Uluslararası Muhasebe/Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının (IAS/IFRS) çevirisi niteliğindedir. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) ile Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (FASB) arasında 2002 yılında yapılan Norwalk Anlaşması ile beraber, standartların yakınsaklaştırılması çalışmaları başlamış ve muhasebe standartlarında hızlı bir değişim sürecine girilmiştir. Bu kapsamda birçok standart değişikliğe uğramış, bir kısmı yürürlükten kaldırılmış, bir kısım standart ise yürürlüğe girmiştir. TMSK tarafından çevirisi tamamlanmış ve Resmi Gazete de de yayımlanarak yasal nitelik kazandırılıp yürürlüğe girmiş olan ve EK te yer alan standartlar internet sitesinde de yayınlanmıştır. TMSK tarafından küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) için sadeleştirilmiş bir muhasebe standardı seti üzerinde çalışmalar devam etmektedir Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Çalışmaları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da, bankalar tarafından gerçekleştirilen muhasebe iş ve işlemleriyle ilgili hesap ve kayıt düzeninde şeffaflık ve doğru gösterimin sağlanması, güvenilir, karşılaştırılabilir, anlaşılabilir, ihtiyaca uygun, etkin finansal raporlamanın yapılabilmesi, kayıt dışı kalmanın mümkün olduğunca azaltılması için çalışmalar başlatmış ve Haziran 2002'de "Muhasebe Uygulama Yönetmeliği" ni yayınlamıştır. Bu yönetmelik gereği bankacılık sektörü ile ilgisi bulunan işletmelerin kullanacağı muhasebe standartları da uygulanmaya konulmuştur. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kasım 2006 tarihinde yayımladığı bir yönetmelikle de banka sektörü için TMS/TFRS leri zorunlu hale getirmiştir Türk Ticaret Kanunu (TTK) Tasarısı nda Yer Alan Düzenlemeler Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) alt komisyonunda ele alınan taslak halindeki yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) nın 88'inci maddesinde muhasebeye ilişkin konularda Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanacak olan Türkiye Muhasebe Standartlarına uyulması hususu yer almaktadır. Buna göre, yeni Türk Ticaret Kanunu nun yürürlüğe girmesiyle birlikte halka açık olsun olmasın tüm işletmelere TMSK tarafından yayımlanan UFRS ile tam uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarına uyma zorunluluğu getirilmiş olacaktır. Doç.Dr.Sami Karacan & SMMM Atilla Güngör 4

5 SONUÇ Yukarıda verilen genel bilgiler değerlendirildiğinde ve sermaye piyasalarındaki küreselleşmenin bir uzantısı olarak da başlıcaları; Uluslararası şirket alım-satım ve birleşmelerinin sayısındaki artış, Sermaye hareketleri, Uluslararası stratejik yatırım kararları ve yabancı yatırımcıların alışkın olduğu muhasebe standartlarına göre hazırlanan finansal tabloları kullanma arzusu, Güvenilir, karşılaştırılabilir, anlaşılabilir, ihtiyaca uygun, etkin yüksek kaliteli finansal raporlamaya duyulan ihtiyaç, Ulusal muhasebe standartlarındaki farklılıkların yarattığı sorunlar, Çeşitli krizler nedeni ile finansal tablolardaki bilgilere duyulan güvenin azalması, şeklinde sıralanabilecek olan nedenler yüzünden ülkeler, herkes tarafından genel kabul görmüş uluslararası finansal raporlama standartlarını benimsemeye ve bu konuda düzenlemeler yapmaya yönelmişlerdir. Ülkemiz açısından konuya bakıldığında ise belli başlı kurumlar olarak Sermaye Piyasası Kurulu nun, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu nun bu konuda çalışmalara yön verdiği göze çarpmaktadır. Bu çalışmada belirtilen bu kurumların Türkiye de UFRS nin uyumu sürecinde yapmış oldukları çalışmalara ilişkin yaptıkları düzenlemelerle ilgili temel noktalarına kısaca değinilmiş, okuyuculara temel bilgilerin verilmesi hedeflenmiştir. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayınlanan TMS Standartlarının temelde işletmelerin finansal durumlarının ulusal ve uluslararası piyasalarda en doğru şekilde yansıtılması amacına hizmet ettiği unutulmamalıdır. Buradan hareketle, ilgili standartların uygulanması hakkında gerek teorisyenlerin gerekse de uygulayıcıların önemli adımlar atmaları gerektiğinin vurgulanması gerekmektedir. Elbette ki, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına geçiş basit bir süreç değildir. Bu sürecin etkin bir şekilde geçirilmesi ve Ülkemiz açısından en yüksek faydanın sağlanabilmesi açısından her kesim için eğitim desteği TFRS lere geçiş ve uygulanma sürecinde gerektiği unutulmamalı, bu konuda gerek sadece eğitim yeterli değildir. üniversiteler, gerek diğer eğitim kurumları ve gerekse Üniversiteler ve diğer eğitim kurumları de meslek odaları işbirliği halinde olmalıdır. Her ne ile meslek odalarının işbirliği de hayati kadar TMS ler uygulama aşamasında Vergi Usûl derecede önem taşımaktadır. Kanunu açısından kimi farklı durumlar ortaya koysa da, bu farklılıkların giderilebileceği, zaman içerisinde de bu farkların yapılacak düzenlemelerle tamamen ortadan kaldırılabileceği unutulmamalıdır. Ülkemiz işletmelerinin uluslararası piyasalarda da en doğru şekilde temsil edilmesine olanak sağlayacak olan TMS lere geçişin, kendisinden beklenen yararı sağlaması için, sadece şartların ve kuralların ortaya konulmasının yeterli olamayacağı, uygulamanın da bu yönde olmasının sağlanması gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır. Doç.Dr.Sami Karacan & SMMM Atilla Güngör 5

6 EK TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU (TMSK) TARAFINDAN YAYIMLANAN STANDARTLAR TMS Resmi Gazete Tarih ve Sayısı TMS 1 : Finansal Tabloların Sunuluşu TMS 1 : Finansal Tabloların Sunuluşu (Değişiklik) TMS 1 : Finansal Tabloların Sunuluşu (Değişiklik) TMS 2 : Stoklar TMS 2 : Stoklar (Değişiklik) TMS 7 : Nakit Akış Tabloları TMS 7 : Nakit Akış Tabloları (Değişiklik) TMS 8 : Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar TMS 8 : Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar (Değişiklik) TMS 10 : Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar TMS 10 : Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar (Değişiklik) TMS 11 : İnşaat Sözleşmeleri TMS 12 : Gelir Vergileri TMS 12 : Gelir Vergileri (Değişiklik) TMS 12 : Gelir Vergileri (Değişiklik) TMS 14 : Bölümlere Göre Raporlama TMS 16 : Maddi Duran Varlıklar TMS 17 : Kiralama İşlemleri TMS 17 : Kiralama İşlemleri (Değişiklik) TMS 18 : Hasılat TMS 19 : Çalışanlara Sağlanan Faydalar TMS 20 : Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması TMS 21 : Kur Değişiminin Etkileri TMS 21 : Kur Değişiminin Etkileri (Değişiklik) TMS 23 : Borçlanma Maliyetleri TMS 23 : Borçlanma Maliyetleri (Yeni) TMS 24 : İlişkili Taraf Açıklamaları TMS 26 : Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama TMS 27 : Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar TMS 28 : İştiraklerdeki Yatırımlar TMS 29 : Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama TMS 31 : İş Ortaklıklarındaki Paylar TMS 32 : Finansal Araçlar: Sunum TMS 32 : Finansal Araçlar: Sunum (Değişiklik) TMS 33 : Hisse Başına Kazanç TMS 33 : Hisse Başına Kazanç (Değişiklik) TMS 34 : Ara Dönem Finansal Raporlama TMS 36 : Varlıklarda Değer Düşüklüğü TMS 36 : Varlıklarda Değer Düşüklüğü (Değişiklik) Doç.Dr.Sami Karacan & SMMM Atilla Güngör 6

7 TMS 37 : Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar TMS 37 : Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar (Değişiklik) TMS 38 : Maddi Olmayan Duran Varlıklar TMS 38 : Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Değişiklik) TMS 39 : Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme TMS 39 : Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme (Değişiklik) TMS 40 : Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller TMS 40 : Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Değişiklik) TMS 41 : Tarımsal Faaliyetler TMS 41 : Tarımsal Faaliyetler (Değişiklik) TFRS Resmi Gazete Tarih ve Sayısı TFRS 1 : Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması TFRS 1 : Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması (Değişiklik) TFRS 2 : Hisse Bazlı Ödemeler TFRS 3 : İşletme Birleşmeleri TFRS 4 : Sigorta Sözleşmeleri TFRS 4 : Sigorta Sözleşmeleri (Değişiklik) TFRS 5 : Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler TFRS 6 : Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi TFRS 7 : Finansal Araçlar: Açıklamalar TFRS 8 : Faaliyet Bölümleri TEBLİĞ : Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Bazı Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 64) Doç.Dr.Sami Karacan & SMMM Atilla Güngör 7

8 KAYNAKÇA Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS/IAS) İle Uyumlu TMS/TFRS, TMSK Yayınları-2, Ankara, Remzi Örten, Hasan Kaval, Aydın Karapınar, Türkiye Muhasebe-Finansal Raporlama Standartları, TMS-TFRS, Gazi Kitabevi, Ankara, Editörler: Necdet Sağlam, Salim Şengel, Bünyamin Öztürk, UFRS/UMS Uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları Uygulaması, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara, Gürbüz Gökçen, Başak Ataman Akgül, Cemal Çakıcı, Türkiye Muhasebe Standartları Uygulamaları, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, Cemal İbiş, Serdar Özkan, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) na Genel Bakış, Mali Çözüm, İSMMMO Yayın Organı, Yıl:16, Sayı:74, Ocak-Şubat-Mart International Accounting Standards Board, Preface to Statements of International Accounting Standards, Deloitte Touche Tohmatsu, Uluslararası Muhasebe Standartları Cep Kitapçığı, Mayıs Prof.Dr.Nalan AKDOĞAN tarafından konuyla ilgili muhtelif tarih ve yerlerde yapılmış olan sunumlar. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) nın adresli internet sayfası. Danışmanlık hizmetleri veren Deloitte Firması nın adresli internet sayfası. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) nın adresli internet sayfası. Doç.Dr.Sami Karacan & SMMM Atilla Güngör 8

Sigorta Sektöründe Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyum esası geldi.

Sigorta Sektöründe Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyum esası geldi. Sigorta Sektöründe Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyum esası geldi. Hazine Müsteşarlığı'nca 14.7.2007 tarih ve 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik

Detaylı

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Ticaret Odası Meclis

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI

MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM ALANI: SİGORTACILIK MEVZUATINA İLİŞKİN KONULAR Sigortacılık Mevzuatı Türkiye'de Sigortacılık Uygulamaları Sigortacılık ve Risk Yönetimi Sigortacılıkta

Detaylı

www.pwc.com.tr 30 Eylül 2015 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar

www.pwc.com.tr 30 Eylül 2015 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar www.pwc.com.tr 30 Eylül 2015 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar 30 Eylül 2015 tarihli finansal tabloları hazırlarken dikkat edilecek yeni

Detaylı

PwC. Finansal Raporlama ve Denetim AçısındanA Ticaret Kanunu. PwC Türkiye, Đzmir Kurumsal Buluşma Günleri* *connectedthinking

PwC. Finansal Raporlama ve Denetim AçısındanA Ticaret Kanunu. PwC Türkiye, Đzmir Kurumsal Buluşma Günleri* *connectedthinking PwC Türkiye, Đzmir Kurumsal Buluşma Günleri* Türk Đş Dünyasının n Değişen en Kuralları: Finansal Raporlama ve Denetim AçısındanA Yeni Türk T Ticaret Kanunu Adnan Akan, Ortak Denetim Hizmetleri 20 Kasım

Detaylı

İşletmelere Özel. TFRS ve KOBİ TFRS. Eğitim ve Dönüşüm Çözüm Ortaklığı. 2012-2013 programı

İşletmelere Özel. TFRS ve KOBİ TFRS. Eğitim ve Dönüşüm Çözüm Ortaklığı. 2012-2013 programı İşletmelere Özel TFRS ve KOBİ TFRS Eğitim ve Dönüşüm Çözüm Ortaklığı 2012-2013 programı TÜRKİYE 2013 YILINA YENİ MUHASEBE STANDARTLARIYLA GİRİYOR Yasal defterlerini vergi kanunlarına göre tutmakta olan

Detaylı

ÖN SÖZ... v GİRİŞ... 1

ÖN SÖZ... v GİRİŞ... 1 İçindekiler ÖN SÖZ... v GİRİŞ... 1 1. BÖLÜM: TFRS/UFRS VE FİNANSAL RAPORLAMA... 5 I. FİNANSAL RAPORLAMA İHTİYACI... 5 II. FİNANSAL RAPORLAMA ARACI OLARAK FİNANSAL TABLOLAR...10 III. TFRS/UFRS YE UYUMLU

Detaylı

KOBİ Muhasebe Standartlarına Giriş

KOBİ Muhasebe Standartlarına Giriş ESKİŞEHİR SMMM ODASI KOBİ Muhasebe Standartlarına Giriş Mustafa UÇKAÇ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yeni TTK KOBİ TFRS Denetim Yeni Düzenlemelerin Etkileri Muhasebede VUK Hükümranlığı Sona Eriyor. Tüm

Detaylı

UYGULAMALI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI EĞİTİMİ

UYGULAMALI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI EĞİTİMİ İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Mesleğimiz sürekli değişimlerin ve gelişimlerin yaşandığı bir özelliğe sahiptir. Mesleğimizde yakın zamanda birçok değişimi ve gelişimi hep birlikte yaşadık ve hepsini başarıyla

Detaylı

qωêâáóéûçé=rcop ìóöìä~ã~ë¼=ó~óö¼åä~ş¼óçê

qωêâáóéûçé=rcop ìóöìä~ã~ë¼=ó~óö¼åä~ş¼óçê Deloitte Academy qωêâáóéûçé=rcop ìóöìä~ã~ë¼=ó~óö¼åä~ş¼óçê Siz hazır mısınız? aéåéíáãkséêöáka~å¼şã~åä¼âkhìêìãë~ä=cáå~åëã~åk kéçéå=rcopi=kéçéå=şáãçá\ Avrupa ve Asya kıtasında binlerce şirket 2005 yılında

Detaylı

TEMEL UFRS. 02-03 Ekim 2012 Divan Otel Ankara. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi

TEMEL UFRS. 02-03 Ekim 2012 Divan Otel Ankara. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi TEMEL UFRS 02-03 Ekim 2012 Divan Otel Ankara Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA 09.15-09.30 Kayıt Prof. Dr. Yıldız Özerhan 9.30-10.30 Kavramsal çerçeve kapsamında

Detaylı

2. FİNANSAL RAPORLAMA ÇERÇEVESİ VE DENETİME TABİ OLMA YÖNÜNDEN DURUM

2. FİNANSAL RAPORLAMA ÇERÇEVESİ VE DENETİME TABİ OLMA YÖNÜNDEN DURUM KAMU GÖZETİM MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU AÇIKLAMALARI DOĞRULTUSUNDA BAĞIMSIZ DENETİMDE ESAS ALINACAK OLAN FİNANSAL RAPORLAMA ÇERÇEVESİ HAKKINDA DEĞERLENDİRME 1. KONU Günümüzde; işletmelerin

Detaylı

2004 YILI FAALİYET RAPORU

2004 YILI FAALİYET RAPORU 2004 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 1. TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU (TMSK)... 3 1.1. TMSK nın Temel Görevi... 3 1.2. Karar Organı... 3 1.3. Personel... 4 1.4. Gelirler ve Giderler...

Detaylı

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI www.firstgate.com.tr TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI Prof. Dr. Ümit Gücenme Gençoğlu, Prof. Dr. Yıldız Özerhan Prof.

Detaylı

Taslak Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi

Taslak Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi www.pwc.com Taslak Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi Dijital dönüşümü anlamak Giriş Kimler uygulayacak? Borsaya kote olmayan, bağımsız denetime tabi olup, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) uygulamayan

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UFRS) ve KOBİ TFRS. 14-15 Ekim 2011 Divan Otel Ankara. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UFRS) ve KOBİ TFRS. 14-15 Ekim 2011 Divan Otel Ankara. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UFRS) ve KOBİ TFRS 14-15 Ekim 2011 Divan Otel Ankara Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA 09.15-09.30 Kayıt Prof.

Detaylı

İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ... İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ... 3 1.1.TDHP Uygulaması ve Dayanağı:... 3 1.2.TFRS Uygulaması:...

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu Kurumsal Raporlama, Finansal Raporlama ve Denetim Alanında Yeni Dönem*

Yeni Türk Ticaret Kanunu Kurumsal Raporlama, Finansal Raporlama ve Denetim Alanında Yeni Dönem* PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu Yeni Türk Ticaret Kanunu Kurumsal Raporlama, Finansal Raporlama ve Denetim Alanında Yeni Dönem* Adnan Akan, Ortak, Denetim Hizmetleri Gökhan Yüksel, Y Direktör,

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Doğru mesajları farklı gruplara iletebilen en önemli kurumsal iletişim aracı Adres Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul www.tuyid.org Tel (212)

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

IOSCO DEKLARASYONU VE MENKUL KIYMET BORSALARINDA IAS İN UYGULANMASI SÜRECİ

IOSCO DEKLARASYONU VE MENKUL KIYMET BORSALARINDA IAS İN UYGULANMASI SÜRECİ IOSCO DEKLARASYONU VE MENKUL KIYMET BORSALARINDA IAS İN UYGULANMASI SÜRECİ I. GİRİŞ Doç. Dr. Cemal İBİŞ M.Ü. İ.İ.B.F. Araş. Gör. Ayça AKARÇAY M.Ü. İ.İ.B.F. İçinde yaşadığımız bilgi çağında; küreselleşme,

Detaylı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının Kapsam

Detaylı

Sirküler Rapor 08.10.2014/182-1

Sirküler Rapor 08.10.2014/182-1 Sirküler Rapor 08.10.2014/182-1 KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLARA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 37) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 20) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 22 SIRA NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE STANDARTLARI İLE VERGİ USUL KANUNU DÜZENLEMELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARIN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Nevzat ÇALIŞ

Detaylı

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 1 UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE TTK 376 KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

YENİ TTK -Meslek-Meslek Mensubu-Gelecek-

YENİ TTK -Meslek-Meslek Mensubu-Gelecek- YENİ TTK -Meslek-Meslek Mensubu-Gelecek- Yeni TTK da Finansal Raporlama ve Denetim Sürecinin İşleyişi Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi-İİBF YENİ TTK -Finansal Raporlama- FİNANSAL RAPORLARIN

Detaylı

KPSS MUHASEBE. Banka ve Kurum Sınavları için. Şerafettin ÖZIŞIK

KPSS MUHASEBE. Banka ve Kurum Sınavları için. Şerafettin ÖZIŞIK KPSS MUHASEBE Banka ve Kurum Sınavları için Şerafettin ÖZIŞIK YAYIN NO: 478 KPSS MUHASEBE Şerafettin ÖZIŞIK ISBN 978-605-152-207-4 1. BASKI - İSTANBUL, ŞUBAT 2015 ON İKİ LEVHA YAYINCILIK A. Ş. Adres :

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERCE MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA VE SUNULMASINDA YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUATA İLAVE OLARAK UYGULANACAK HUSUSLARA

Detaylı

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZ SERMAYE

Detaylı

AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER

AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER 1. KOBİLER İÇİN TFRS... 1 1.1. KOBİ UFRS ve KOBİ UFRS'nin Oluşum Süreci... 1 1.2. KOBİ UFRS'nin Amacı... 4 1.3. KOBİ TFRS'nin Ortaya Çıkışı ve Gelişim

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

AĐLEM VE ŞĐRKETĐM. KOBĐ ler için Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Yayınlandı

AĐLEM VE ŞĐRKETĐM. KOBĐ ler için Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Yayınlandı Sayı 3 Ekim 2009 AĐLEM VE ŞĐRKETĐM KOBĐ ler için Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Yayınlandı Kaplumbağaya dikkat et! Ancak kafasını çıkarıp risk aldığında ilerleyebilir. James B. Conont Uluslararası

Detaylı

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

Gündemden Geri Kalmayın! KOBİ ler için Finansal Raporlama Tebliğ i çıktı

Gündemden Geri Kalmayın! KOBİ ler için Finansal Raporlama Tebliğ i çıktı www.pwc.com/tr IX. Çözüm OrtaklığıPlatformu Gündemden Geri Kalmayın! KOBİ ler için Finansal Raporlama Tebliğ i çıktı 7 Aralık 2010 İçerik Gündemde neler var? Hangisi sizin için: KOBİ ler için UFRS ve KapsamlıUFRS

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

TFRS YE UYUMLU FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASI VE SUNUMU -TFRS 1 : TFRS YE İLK GEÇİŞ-

TFRS YE UYUMLU FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASI VE SUNUMU -TFRS 1 : TFRS YE İLK GEÇİŞ- TFRS YE UYUMLU FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASI VE SUNUMU -TFRS 1 : TFRS YE İLK GEÇİŞ- İSMMMO 5 Kasım 2012 Doç.Dr. Volkan Demir Galatasaray Üniversitesi vdemir@gsu.edu.tr İÇERİK YENİ TTK ve TFRS UYGULAMASINDA

Detaylı

HİZMETLER BÜLTENİ 1/10

HİZMETLER BÜLTENİ 1/10 HİZMETLER BÜLTENİ 1/10 Başarılarınızı Destekliyoruz! Danışmanlık hizmetinden fazlasını sunuyoruz. Sürdürülebilir sonuçlar için çözüm odaklı bir yaklaşım benimsiyoruz. Sizinle çalışmaya başladığımız andan

Detaylı

İlgi: B.06.1-ABG-0-10-00.00/514-08 Sayılı, 21.03.2008 tarihli Mektubunuz

İlgi: B.06.1-ABG-0-10-00.00/514-08 Sayılı, 21.03.2008 tarihli Mektubunuz Sayın M. Oğuz Demiralp Büyükelçi Genel Sekreter Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Eskişehir Yolu 9.km 06800-Ankara TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ İlgi: B.06.1-ABG-0-10-00.00/514-08 Sayılı, 21.03.2008

Detaylı

Bağımsız Denetimde Kritik Dönemeç

Bağımsız Denetimde Kritik Dönemeç Bağımsız Denetimde Kritik Dönemeç Bağımsız Denetime İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Açıklandı! Deloitte Ocak 2013 TTK da bağımsız denetim (6102 sayılı Kanun) Tüm Sermaye Şirketleri (6335 sayılı Kanun) Bakanlar

Detaylı

ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and Wales) UFRS Sertifika Eğitim Programı. IŞIK Üniversitesi nde 08 Eylül 2012 de başlıyor.

ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and Wales) UFRS Sertifika Eğitim Programı. IŞIK Üniversitesi nde 08 Eylül 2012 de başlıyor. ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and Wales) UFRS Sertifika Eğitim Programı IŞIK Üniversitesi nde 08 Eylül 2012 de başlıyor. ICAEW URFS Sertifikası profesyonel yetkinliklerinizin belgelenmesine

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri Yeni Türk Ticaret Kanunu Yeni Türk Ticaret Kanunu (Yeni Kanun), bir çok alanda yeni düzenlemeler getirerek ticari yaşamı önemli ölçüde değiştirecek bir içeriğe

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU Öncelik 6.1 Yeni Türk Ticaret Kanununun kabul edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 6.1.1 1 68/151/AET, 2003/58/AT, Türk Ticaret Kanunu 1 AB şirketler hukuku mevzuatının sermaye

Detaylı

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR

Detaylı

Sirküler Rapor /64-1

Sirküler Rapor /64-1 Sirküler Rapor 17.02.2014/64-1 VERGİ VE VERGİ BENZERİ YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI YORUMU (TFRS YORUM 21) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 14) YAYIMLANDI ÖZET : Vergi ve Vergi Benzeri

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/227 Ref: 4/227

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/227 Ref: 4/227 SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/227 Ref: 4/227 Konu: BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLUP TMS LERİ UYGULAMAYAN ŞİRKETLERİN FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA VE SUNULMASINDA UYGULANACAK İLAVE HUSUSLAR

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 15.04.2015/88-1

Sirküler Rapor Mevzuat 15.04.2015/88-1 Sirküler Rapor Mevzuat 15.04.2015/88-1 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 10) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 216) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 43 SIRA NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI

Detaylı

MUHASEBE STANDARTLARI

MUHASEBE STANDARTLARI T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MODÜL - II MUHASEBE STANDARTLARI HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. Fatih GÜNER Yrd. Doç. Dr. Ahmet Faruk DOĞAN Dr. Halil ALPASLAN

Detaylı

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU......

Detaylı

ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARININ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE OLUŞUM VE GELİŞİM SÜRECİ

ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARININ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE OLUŞUM VE GELİŞİM SÜRECİ ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARININ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE OLUŞUM VE GELİŞİM SÜRECİ Hilal KOCAMAZ ÖZET Bu çalışmada, uluslararası muhasebe standartlarının dünyada ve ülkemizde oluşum ve gelişim süreci

Detaylı

TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR

TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar Standardı 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 28/10/2011

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /90-1

Sirküler Rapor Mevzuat /90-1 Sirküler Rapor Mevzuat 20.04.2015/90-1 ARA DÖNEM FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 34) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 19) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 42 SIRA NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu 25 / 04 / 2013 tarih ve 8307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere; BDDK

Detaylı

Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na. Giriş

Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na. Giriş Bağımsız Denetim Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. Sürekli Olumlu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması UFRS 1 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UFRS 1.20A UFRS 1.25B Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması Kontrol listesinin bu kısmı, bir işletmenin

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

KOBİ LER İÇİN UFRS STANDARLARININ TAM SET UFRS İLE KARŞILAŞTIRMA ÇALIŞMASI

KOBİ LER İÇİN UFRS STANDARLARININ TAM SET UFRS İLE KARŞILAŞTIRMA ÇALIŞMASI KOBİ LER İÇİN UFRS STANDARLARININ TAM SET UFRS İLE KARŞILAŞTIRMA ÇALIŞMASI I- GİRİŞ Ekonomik ilişkilerin bugün ulaştığı küreselleşme düzeyi, finansal raporlamada işletmelerin aynı dili konuşması, yani

Detaylı

Halkbank 2009 Yılı I. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu

Halkbank 2009 Yılı I. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu 2009 YILI I. DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Sunuş Bankamızın, 31 Mart 2009 dönemine ait solo finansal veriler üzerinden hazırlanan Ara Dönem Faaliyet Raporu, 14 Mayıs 2009 tarihinde web sitesinde yayımlanmıştır.

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin ekinde yer alan Türkiye Muhasebe Standardı TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu Standardının;

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin ekinde yer alan Türkiye Muhasebe Standardı TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu Standardının; 9 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29321 TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞUNA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 1) HAKKINDA TEBLİĞ

Detaylı

UFRS Bülten. KGK - Bağımsız Denetim Kapsamı ve Raporlama Çerçevesi Hangi şirketler hangi kapsamda?

UFRS Bülten. KGK - Bağımsız Denetim Kapsamı ve Raporlama Çerçevesi Hangi şirketler hangi kapsamda? www.pwc.com.tr UFRS Bülten KGK - Bağımsız Denetim Kapsamı ve Raporlama Çerçevesi Hangi şirketler hangi kapsamda? Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni Şubat 2015 Bağımsız Denetim Kapsamı

Detaylı

a) 15.000 b) 16.000 c) 18.000 d) 20.000 e) 17.000

a) 15.000 b) 16.000 c) 18.000 d) 20.000 e) 17.000 1) İşletmenin yapmış olduğu ihracat karşılığında elde ettiği döviz tutarını, ulusal para üzerinden kayıtlara geçirmesi hangi muhasebe temel kavramı ile açıklanabilir? a) Tutarlılık kavramı b) Özün önceliği

Detaylı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı A Kitapçığı 10. Soru Soru Hatalı Değil. I- Birleşme sözleşmesi genel kurullarca onaylanmadan önce Sermaye Piyasası Kuruluna başvurularak

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23 Kat:4 Beylikdüzü /İstanbul

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23 Kat:4 Beylikdüzü /İstanbul Uyum Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklık Ünvanı Adres : Uyum Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23

Detaylı

TMS LERE VE KOBI TFRS LERE GÖRE FİNANSAL DURUM TABLOSU ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

TMS LERE VE KOBI TFRS LERE GÖRE FİNANSAL DURUM TABLOSU ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU TMS LERE VE KOBI TFRS LERE GÖRE FİNANSAL DURUM TABLOSU ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIŞ TABLOSU KONU KAPSAMINDAKİ STANDARTLAR TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu TMS 7 Nakit Akış Tablosu TMS/TFRS UMS/UFRS

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

40 TMS 11 41 TMS 12 43 TMS 16 45 TMS 17 47 TMS 18 48 TMS 19 50 TMS 20 53 TMS 21 55 TMS 23 57 TMS 24 58 TMS

40 TMS 11 41 TMS 12 43 TMS 16 45 TMS 17 47 TMS 18 48 TMS 19 50 TMS 20 53 TMS 21 55 TMS 23 57 TMS 24 58 TMS TMS / TFRS Yönetici Özetleri İÇİNDEKİLER Başkanın Mesajı.. 3 Giriş 5 TMSK Hakkında.. 5 TMS/TFRS lerin Oluşturulma Süreci. 6 UMS/UFRS lere İlişkin Genel Bilgi. 8 TMS / TFRS Yönetici Özetleri.. 12 Finansal

Detaylı

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ MESLEK MENSUPLARI ARASINDA BİLİNİRLİK DÜZEYİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ MESLEK MENSUPLARI ARASINDA BİLİNİRLİK DÜZEYİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ MESLEK MENSUPLARI ARASINDA BİLİNİRLİK DÜZEYİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (ANKARA VE ÇANKIRI İLLERİ ÖRNEGİ) Özet Yrd. Doç. Dr. İsmail CAN * Arş. Gör. Yusuf

Detaylı

TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI MALİ TABLOLARA ETKİLERİ, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI MALİ TABLOLARA ETKİLERİ, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI MALİ TABLOLARA ETKİLERİ, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ Zehra AKDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETME ANABİLİM DALI

Detaylı

YAPISAL POZİSYON UYGULAMASINA İLİŞKİN GENELGE (02.05.2002 tarih ve 698 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilmiştir.)

YAPISAL POZİSYON UYGULAMASINA İLİŞKİN GENELGE (02.05.2002 tarih ve 698 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilmiştir.) YAPISAL POZİSYON UYGULAMASINA İLİŞKİN GENELGE (02.05.2002 tarih ve 698 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilmiştir.) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (Kurum) tarafından 31.01.2002 tarih ve 24657 sayılı

Detaylı

2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME

2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME Sirküler Rapor 16.12.2011/ 147-1 2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME ÖZET : 2011 yılına ait defterlerin kapanış tasdiklerinde uygulanacak düzenleme İlgili Kanun : 213

Detaylı

SEKİZİNCİ YÖNERGE ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİNDE BAĞIMSIZ DENETİM

SEKİZİNCİ YÖNERGE ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİNDE BAĞIMSIZ DENETİM SEKİZİNCİ YÖNERGE ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİNDE BAĞIMSIZ DENETİM GİRİŞ Ali ÇALIŞKAN Avrupa Birliği, 1932 yılında BENELÜKS ve 1952 yılında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunun kurulmasının ardından Avrupa

Detaylı

DUYURU: 01.09.2014/11

DUYURU: 01.09.2014/11 DUYURU: 01.09.2014/11 26.08.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 26 sayılı Kamu Gözetimi Kurumu Kararı ile, 01.01.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Türkiye Muhasebe Standartlarını (TMS/TFRS

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL ANONİM ŞİRKETİ 29 ŞUBAT 2016 TARİHİ İTİBARİYLE SONA EREN DÖNEME İLİŞKİN KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI

FENERBAHÇE FUTBOL ANONİM ŞİRKETİ 29 ŞUBAT 2016 TARİHİ İTİBARİYLE SONA EREN DÖNEME İLİŞKİN KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI FENERBAHÇE FUTBOL ANONİM ŞİRKETİ 29 ŞUBAT 2016 TARİHİ İTİBARİYLE SONA EREN DÖNEME İLİŞKİN KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI 29 ŞUBAT 2016 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE İNŞAAT/TAAHHÜT İŞLETMELERİ MUHASEBE EĞİTİMİ PROGRAMI

ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE İNŞAAT/TAAHHÜT İŞLETMELERİ MUHASEBE EĞİTİMİ PROGRAMI İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Küreselleşme ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları yoluyla işletmelerin uluslararasılaşması, 21 inci yüzyılda muhasebe standartlarının da uluslararası hale gelmesi sonucunu

Detaylı

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler . Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler 31/07/2012 Yayın Hakkında Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler yayını; Basel II geçişiyle uyumlu olarak BDDK

Detaylı

2008/18 SAYILI HAFTALIK BÜLTEN DUYURU

2008/18 SAYILI HAFTALIK BÜLTEN DUYURU 2008/18 SAYILI HAFTALIK BÜLTEN DUYURU Bilindiği üzere, Kurulumuzun Seri:XI, No:29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Tebliğ), 09.04.2008 tarih ve 26842 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 16 Şubat 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

Ak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi

Ak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Ak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi özet finansal tablolar 31 Mart 2012 TARİHLİ ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Finansal sistem ve finansal piyasalar hakkında genel bilgilerin verilmesi Muhasebe Standartları Hakkında Genel Bilgiler (Muhasebe

Detaylı

BANKA VE SİGORTA MUHASEBESİ

BANKA VE SİGORTA MUHASEBESİ DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. BANKA VE SİGORTA MUHASEBESİ KISA ÖZET

Detaylı

BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL 2015 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Sınırlı

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. İş Finansal Kiralama

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /101-1

Sirküler Rapor Mevzuat /101-1 Sirküler Rapor Mevzuat 27.04.2015/101-1 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 5) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 25) DE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU......

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 24 - İlişkili Taraf Açıklamaları

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 24 - İlişkili Taraf Açıklamaları Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 24 - İlişkili Taraf Açıklamaları Pınar Güleç, Müdür - Denetim P. 1 TMS 24 ün amacı temel olarak: İşletmenin finansal durumu ile kâr veya zararının, ilişkili tarafların

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 30 HAZİRAN TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Detaylı

UFE ULUSLAR ARASI FİNANSAL YÖNETİM ENSTİTÜSÜ. Konferans. DÜNYADA MUHASEBE ve FİNANSAL RAPORLAMANIN DEĞİŞEN YÜZÜ ve BUNUN TÜRKİYE YE YANSIMASI

UFE ULUSLAR ARASI FİNANSAL YÖNETİM ENSTİTÜSÜ. Konferans. DÜNYADA MUHASEBE ve FİNANSAL RAPORLAMANIN DEĞİŞEN YÜZÜ ve BUNUN TÜRKİYE YE YANSIMASI UFE ULUSLAR ARASI FİNANSAL YÖNETİM ENSTİTÜSÜ Konferans DÜNYADA MUHASEBE ve FİNANSAL RAPORLAMANIN DEĞİŞEN YÜZÜ ve BUNUN TÜRKİYE YE YANSIMASI 21.Mayıs.2009 Bülent Üstünel Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011 TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 23 Kasım 2011 Almanya Sermaye Piyasası Kurumları Bankacılık Sermaye Piyasaları Sigortacılık BankacılıkDüzenlemeve Denetleme Kurulu (BDDK) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Hazine Müsteşarlığı

Detaylı

UFRS OKULU. Ekim 2011

UFRS OKULU. Ekim 2011 UFRS OKULU Ekim 2011 II UFRS Okulu UFRS Tüm dünyada kullanım alanı giderek genişleyen Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS), Türkiye nin Avrupa Birliği ne uyum çalışmaları sürecinde gündemdeki

Detaylı

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. / CEMAS, 2015/6 Aylık [] 19.08.2015 17:56:13 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 1 2 RIZA KUTLU IŞIK SEBAHATTİN LEVENT DEMİRER 3 ERAY YANBOL YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Detaylı

Yeni TTK, UFRS ve MBS Çözümleri YAHYA SELVİ BİRLEŞİK UZMANLAR YMM VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Yeni TTK, UFRS ve MBS Çözümleri YAHYA SELVİ BİRLEŞİK UZMANLAR YMM VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Yeni TTK, UFRS ve MBS Çözümleri Uluslararası Finansal Raporlama Standartları= Türkiye Finansal Raporlama Standartları GİRİŞ TMSK Tercümelerde IAS (International Accounting Standard) ve IFRS (International

Detaylı

MUHASEBE STANDARTLARININ ÖNEMİ VE FİNANSAL TABLOLAR BELİRLENDİ

MUHASEBE STANDARTLARININ ÖNEMİ VE FİNANSAL TABLOLAR BELİRLENDİ MUHASEBE STANDARTLARININ ÖNEMİ BELİRLENDİ ÖMER CAN DERMAN Kurumsal Finans Yönetmeni 1 Günümüzde gelişmenin, çağdaşlığın alt yapısında genel olarak standartların varlığı ve önemi çok belirgin bir unsurdur.

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir.

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan : KATILIM BANKALARINCA UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (26.01.2007 tarih ve 26415 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI Doç. Dr. Cemal ELİTAŞ 1 Arş. Gör. Mehtap KARAKOÇ 2 Öğr. Gör. Serkan ÖZDEMİR 3 ÖZET Değişen dünya muhasebe mesleğine olan beklentileri

Detaylı