Bilindiği üzere kamu harcama

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bilindiği üzere kamu harcama"

Transkript

1 MEVZUAT TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ TASLAĞININ GENEL DEĞERLENDİRMESİ Osman TEKER Devlet Muhasebe Uzmanı 28/12/2005 tarihinde adresinden alınan Yönetmelik taslağı ve ekleri üzerinde çalışılmıştır. Bilindiği üzere kamu harcama sistemini önemli bir şekilde değiştiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Kanun) 24/12/2003 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Kanunun yürürlüğe girmesi yasal düzenlemeler ile ertelenmiştir. Yürürlüğün ertelenmesi Kanunun uygulamasını somutlaştıracak ikincil mevzuatın da ertelenmesini gerektirmiştir. Son olarak 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile birlikte 5018 sayılı Kanunda önemli değişiklikler yapılarak Kanunun 1/1/2006 tarihinden itibaren uygulanması yönünde önemli bir adım atılmıştır sayılı Kanun ile değişik 5018 sayılı Kanunda taşınır mallara ilişkin düzenlenen hususlar aşağıda yer almaktadır. İkincil mevzuatın kapsayacağı konular, Güvenlik birimlerine ait savunma ve güvenlik amaçlı taşınırların yönetimi, kaydı ve denetimine ilişkin ikincil mevzuat hazırlama görevi, Taşınırların ne şekilde edinilebileceği, Kamu idarelerince üretilen malların kendi tüketimlerinde kullanılması, İhtiyaç fazlası taşınırların kamu idareleri arasında bedelsiz devri, Taşınırların satışına ilişkin yetki. Yukarıda gösterilen Kanunun taşınırlara ilişkin hükümleri ile Kanunun temel ilkelerinin yaşama geçirilmesi için en önemli husus ikincil mevzuatında aynı ilke ve esaslar gözetilerek hazırlanması ve aynı yönde 20

2 KAMU HESAPLARINA UZMAN BAKIŞ Ayniyat Talimatnamesini yürürlükten kaldıracak olan Yönetmelik üç bölüm halinde incelenecektir. Bunlar, Yönetmelik metni, defter, belge ve cetveller ile taşınır kod listesidir. Yönetmeliğin metin kısmında doğal olarak diğer iki konuya sürekli atıflar yapılmış, defter, belge ve cetvellerin düzenlenmesi, gönderilmeleri, imzalar v.b. hususlar açıklanmıştır. Aynı şekilde taşınır kod listesine ilişkin düzenlemeler de metin kısmında zikredilmiştir. Yönetmelik Metni Kayıt işlemleri : Taşınır mallar harcama birimleri bazında tutulacaktır. Harcama biriminin sahibi olduğu veya kullanımında olan tüm taşınırlar kaydedilecektir. Kayıt işleminin tüm taşınır işlemlerini kapsaması esastır. İdarenin taşınırlar üzerindeki tüm işlem yada eylemi Yönetmelikte gösterildiği üzere kaydedilecektir. Böylelikle kayda konu olmayan taşınır kalmayacak ve taşınır kayıtları ile bu kayıtlara temel alınarak oluşturulacak taşınır yönetim hesabının uygulanmasıdır. Bu yazıda kamu harcama güvenilir, doğru ve tutarlı olması için gerekli sisteminin önemli bir ayağı olan taşınır hukuki altyapı oluşacaktır. malların kaydına, yönetimine, taşınır mallar ile ilgili görevlilerin yetki ve sorumluluklarına kısacası Taşınır Mal Yönetmeliği (Yönetmelik) taslağına genel hatlar itibarıyla Taşınırların kaydının Yönetmelik taslağının 41 inci maddesi gereğince bilgisayarlarda tutulması esastır. İdareler zorlayıcı sebepler değinilecektir. Konunun geniş olması taşınır olmadığı sürece kayıtlarını bilgisayarlar mal yönetimine ilişkin Yönetmeliği ilgilendiren konuların birkaç yazıda ele alınmasını gerektirse de uygulayıcıların yeni düzenlemelere üzerinde tutacaklardır. Bu madde Yönetmelik taslağı çalışmaları sırasında birkaç defa değiştirilmiştir. Son olarak kamu kurum- olan merakı ve uygulamanın doğru larından gelen yoğun talepler doğrultu- başlatılmasına ilişkin kaygımız genel bir değerlendirme yazısına neden olmuştur. sunda ve çok küçük harcama birimlerinde defterleri elle tutmanın daha verimli olacağı göz önünde tutularak madde şu anki hali ile Uzun yıllardır uygulanmakta olan kabul görmüştür. Maliye Bakanlı- Bu Yönetmelikle kayda konu olmayan ğı kayıtların bilgisayarlarda tutulması yönünde ısrarcı olacaktır. taşınır kalmayacak ve Taşınır yönetim hesabı cetvellerinin taşınır kayıtları ile bu el ile hazırlanmasının zor- luğu, taşınır kod listesinin detayı kayıtlara temel ve defter, belge ve cetvellerin alınarak oluşturulacak bilgisayarda düzenleneceği varsayımıyla hazırlanması bu ka- taşınır yönetim hesabının güvenilir, nımıza gerekçe oluşturmaktadır. doğru ve tutarlı olması için gerekli Giriş ve çıkış kayıtları Ayniyat hukuki altyapı oluşacaktır. Tesellüm Makbuzunun yerini alan Taşınır İşlem Fişine dayanılarak yapılır. Taşınır İşlem Fişi (tif) düzenlenmeden hiçbir defter kaydı yapılamaz. Belge düzeni ve disiplini açısından olumlu bir gelişmedir. Giriş ve çıkış kayıtları üç tür bedel üzerinden yapılır. Maliyet bedeli, kayıtlı değer ve komisyonca tespit edilen değer. Maliyet bedelinin tespitinde 8/6/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine bakılacaktır. Taşınır kayıtları aynı muhasebe kayıtlarında olduğu gibi bir amaç için tutulur. Taşınırlar, 21

3 kaydetmiş olmak için yada kayıt zorunlu olduğu için kaydedilmez. Nasıl ki muhasebe kaydına dayanılarak hazırlanan mali tablo ve raporlar ait oldukları işletmenin belirli bir dönemdeki ve o anki mali portresini ortaya koyuyorsa, taşınır kayıtları da taşınır yönetim hesabının çıkarılması ve bu hesaba dayanılarak hazırlanan rapor ve tablolar vasıtasıyla işletmenin (Kamu Kurumlarının) taşınır mal stokunu, stokun mallar bazında dağılımını v.b. bilgileri yönetim kademesinin bilgisine sunmak için tutulur. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde taşınır yönetim hesabı yukarıda da bahsedildiği üzere kamu kaynağı olan taşınır malların ilgili idarece nasıl kullanıldığını, harcama yetkililerinin sorumluluklarını ibra edecek şekilde gösteren bir rapordur. Sorumlular ve sorumluluk halleri : 5018 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar yetkili kılınmış mercilere hesap vermekle sorumludur. Hesap verme sorumluluğu taşınır mallara ilişkin raporların yetkili mercilere verilmesi ile gerçekleşir. Yıl sonunda düzenlenen taşınır hesap cetvellerini de hesap verme sorumluluğu çerçevesinde değerlendirmek gereklidir. Kanunun 48 inci maddesinde de Kamu idarelerine ait malları edinme, kiralama, tahsis, yönetim, kullanma ve elden çıkarma işlemleri, mevzuatında öngörülen kurallar dahilinde hizmetin amacına uygun olarak verimlilik ve tutumluluk ilkesine göre yapılır. Bu ilkeye aykırı eylem ve işlemlerden doğacak zararlardan, malların yönetimi veya kullanılması hususunda yetki verilenler sorumludur. hükmü yer almaktadır. Bu hüküm mali sorumluluğu tanımlamaktadır. MEVZUAT Bu maddede ifade edilen mali sorumluluk taşınır mal işlemlerini Yönetmelik hükümlerine göre yürüten harcama yetkilileri ve taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini kapsar. Diğer taraftan taşınır mallar zimmet fişi düzenlenmek suretiyle personele kullanım amacıyla verilmektedir. Söz konusu mali sorumluluk doğal olarak bu personel için de geçerlidir. Yönetmelikte sorumlular ve sorumluluk halleri biraz daha detaylı düzenlenmiştir. Harcama yetkilileri, taşınır malların yönetiminden, denetiminden ve kayıtların Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan sorumludur. Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri ise, kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle ambarlarında meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumludurlar. Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri aynı zamanda yaptıkları kayıt ve işlemlerden dolayı harcama yetkililerine karşı da sorumludurlar. Taşınır hesap yetkilileri yılda bir kere taşınır hesap cetvellerinin konsolidasyonunu yaparlar. Konsolidasyon işlemi ilçe, il ve merkez olmak üzere aşağıdan yukarıya (diğer bir deyişle detaydan genele) bir sıra takip eder. Son olarak mali hizmetler biriminde kamu idaresinin Taşınır Yönetim Hesabı İcmal Cetveli hazırlanır. Görüldüğü üzere taşınır hesap yetkilileri sadece konsolidasyon görevini ifa ettiklerinden konsolidasyonun doğru ve zamanında yapılmasından sorumlu olacaklardır. Ancak bu sorumluluk hesap verme ve idari sorumluluk olup mali sorumluluk değildir. Taşınır kayıtları ile muhasebe kayıtları arasındaki ilişki : Tahakkuk esaslı devlet muhasebesi 2004 yılından itibaren genel ve katma 22

4 KAMU HESAPLARINA UZMAN BAKIŞ bütçeli idarelerde uygulanmaya başlanmıştır. Taşınır Mal Yönetmeliği'nin 5018 sayılı Kanun uyarınca hazırlanması çalışmalarına da hemen hemen aynı tarihlerde başlanmıştır. Çalışmalar başlarken taşınır mal kayıtlarının iki ayrı yerde tutulduğu (muhasebe birimi ve harcama birimi) ancak tutulma amaçlarının (muhasebe birimi amortisman ve yeniden değerlemeye ve bilançoya esas olacak verileri talep ederken harcama biriminde tutardan ziyade miktar bilgisi önem kazanmaktadır) ve tutulan bilgilerin farklı olduğu (muhasebe birimi tutarların, harcama birimi tutarların ve miktarların bilgisini kaydeder) tespiti yapılmıştır. Bu tespit sonucu her iki birimdeki kayıtlar arasında tutarlılık aranması gerektiği, bunun iki birimden biri tarafından kontrol edilmesi gerektiği kararı verilmiştir. Her iki kayıt da Yönetmelik eki Taşınır Kod Listesi'ne uyumlu olacaktır. Taşınır Kod Listesi muhasebe hesap planında yer alan ana hesap kodu ile iki düzeyi içerecek şekilde hazırlanmıştır. Muhasebe kayıtları Taşınır Kod Listesinde yer alan ikinci düzeyin altına inmeyecek ve bu düzeyin altını göremeyecektir. Taşınır kayıtları ise bu düzeyin altında en detaylı şekilde taşınır malların kaydına imkan verecek şekilde kamu kurumlarınca hazırlanacak ve kuruma bağlı taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri tarafından kayıtlarda kullanılacaktır. Muhasebe Taşınır mal kayıtları arasındaki kontrol tahmin edilebileceği üzere her taşınır malın kaydedildiği hesabın ikinci düzeyleri itibariyle yapılacaktır. Kayıt kontrolünün her ay yapılması düşünülmüşken özellikle büyükşehir sınırlarındaki malmüdürlüklerinin hizmet verdikleri harcama birimlerinin sayıca fazla olması kontrol işleminin taşınır kesinhesabı çıkarken, yılda bir sefer yapılmasını zorunlu kılmıştır. Kontrolün muhasebe yetkilisi tarafından yapılmasının en önemli faydası muhasebe kayıtlarının doğruluğunu temin etmek için muhasebe yetkilisine fırsat verilmiş olmasıdır. Dolayısıyla taşınır kayıtları da muhasebe kayıtları ile tutarlı olacaktır. Yönetmelik taslağının geçici 3 üncü maddesinde, taşınır malların kurulacak bir komisyon eliyle sayılması ve rayiç bedel üzerinden ilgili defterlere kaydedilmesi öngörülmüştür. Bu kayıtlara dayanılarak düzenlenecek Harcama Birimi Taşınır Hesap Cetveli muhasebe birimine gönderilecektir. Muhasebe birimi de bu taşınır malları ilgili hesaba alacak ve 31/12/2006 tarihi itibariyle her iki defter kayıtları eşitlenecektir. Bu tarihten sonraki alış, satış, devir, hibe, fire, hurdaya ayırma v.b. işlemler düzenlenecek muhasebeleştirme fişi ile muhasebeye bildirilecektir. Harcama birimleri tarafından muhasebeleştirme belgesi ile gönderilmeyecek iki bilgi bulunmaktadır. Birincisi 150- İlk Madde ve Malzemeler Hesabına kaydedilen tüketim maddelerinin tüketildiklerine dair bilgidir. İkincisi ise taşınırda meydana gelen değer düşüşlerinin tutanakla tespit edilerek yine bir yazı ekinde muhasebeye bildirilmesidir. Muhasebe birimine gönderilmesi gereken diğer tüm bilgiler muhasebeleştirme belgesi düzenlenerek yollanacaktır. Harcama birimi içerisindeki işlemler muhasebe birimine gönderilmeyecektir. Örneğin ambardaki malın zimmet fişi düzenlenerek kullanıma verilmesi yada ambara iadesi muhasebe kaydını gerektirmediğinden muhasebe birimine bildirilmeyecektir. Harcama birimleri sadece muhasebe kaydı gereken bilgileri muhasebe birimine gönderecektir. 23

5 Taşınır malların bedelsiz devri : Önceki yıllarda Bütçe Kanunlarına konulan maddeler ile kamu idareleri arasında ihtiyaç fazlası eşya ve levazımın bedelsiz devrine imkan veriliyordu. Yılı Bütçe Kanunlarında Maliye Bakanlığına düzenleme yapma yetkisi verilmiş ve Muhasebat Genel Müdürlüğü 11 no.lu Genel Tebliği ile gerekli düzenlemeler yapılmıştı. Tebliğde devreden ve devralan kurumlar arasında protokol yapılması, devredecek kurumun ihtiyaç fazlası eşya ve levazım listesini bağlı olduğu saymanlığa, bir saymanlığa bağlı değilse kendisine en yakın saymanlığa göndermesi şeklinde düzenleme yapılmıştı. Bu düzenleme Kamu İktisadi Teşebbüsleri de dahil olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarını kapsamaktaydı. Ancak taşıtlar kapsam dışında bırakılmıştı sayılı Kanunun 45 inci maddesi üçüncü fıkrasında kamu idarelerinin, ihtiyaç fazlası taşınırları diğer kamu idarelerine bedelsiz olarak devredebileceği, devir ve kayıt işlemleri ile devredilmeyecek taşınırların Maliye Bakanlığınca belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Yönetmelik taslağı da bu yönde hazırlanmıştır. Beşinci bölümde yapılan düzenlemeler ile; belirlenecek limite kadar olan taşınır devrinde harcama yetkilisi limiti aşanlarda ise üst yönetici yetkili kılınmış, devirlerde kayıttan çıkış ve kayda girişlerde kayıt değeri esas alınmış, üç yılını doldurmayan taşınırların devredilemeyeceği, üç yılını doldursa bile bakım, onarım ve nakliye masrafları açısından ekonomik olmayan ve kullanılmasında fayda görülmeyen taşınırların da devredilemeyeceği kuralları getirilmiştir. Yönetmeliğin beşinci bölümünü oluşturan 28 ve 29 uncu maddelerinde MEVZUAT Bakanlığa düzenleme yapma yetkisi verilerek uygulamanın yönlendirilmesi imkanı sağlanmıştır sayılı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 10 uncu maddesi (b) fıkrasında diğer yıllardakine benzer bir hüküm yer almıştır sayılı Kanun uygulamaya girmesine rağmen böyle bir hükmün bütçe kanununa konulması şaşırtıcıdır. İlgili maddede 3212 ve 4916 sayılı Kanunların hükümlerinin saklı tutulması ise ihtiyaç fazlası taşınırların devrine ilişkin mevzuat karmaşası yaratmaktadır. Yıl sonu işlemleri ve Taşınır Yönetim Hesabı : Her yıl sonunda harcama yetkilisi tarafından oluşturulacak bir komisyon tarafından ambarda ve kullanımda olan taşınır mallar sayılır. Bu sayım neticesinde sayım kurulunun imza attığı sayım tutanağı düzenlenir. Sayım sonucu fazla ve noksan çıkması durumunda muhasebe birimine bilgi verilerek muhasebe kayıtları ile eşitlik sağlanır. Bu aşamadan sonra Harcama Birimi Taşınır Hesap Cetveli düzenlenerek taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi, harcama yetkilisi ve birimin hizmet aldığı muhasebe birimi tarafından imzalanacaktır. Bu cetvel Ocak ayı sonuna kadar ilçe taşınır hesap yetkilisine, burada yapılacak kontrol ve konsolidasyondan sonra ilçe taşınır hesap cetveli Şubat ayı sonuna kadar il taşınır hesap yetkilisine gönderilecektir. İl taşınır hesap yetkilisi de aynı şekilde ilçelerden ve ildeki harcama birimlerinden gelen taşınır hesap cetvellerini kontrol edecek bir hata yoksa konsolide ederek Nisan ayı sonuna kadar kurum merkezinde bulunan mali hizmetler birimine gönderecektir. Mali hizmetler birimi illerden ve merkezden gelen cetvelleri konsolide ederek Taşınır Yönetim 24

6 KAMU HESAPLARINA UZMAN BAKIŞ Hesabı İcmal Cetveli'ni hazırlayacak, Üst yönetici ve Bakan'a imzalatarak merkezi yönetim kapsamındaysa Bütçe Kesinhesabına dahil ederek 15 Mayıs'a kadar Maliye Bakanlığına gönderecektir. Merkezi yönetim dışındaki kurumların taşınır yönetim hesabı icmal cetvellerini kendi bütçe kesinhesap süreçlerine dahil edip etmeyeceği konusu ilgili kurumların mevzuatları ile belirlenecektir. Defter, Belge ve Cetveller Daha öncede belirtildiği üzere Yönetmelik taslağına göre defter, belge ve cetveller bilgisayarda tutulacaktır. Bu amaçla kullanılacak bilgisayar programı ilgili idarelerce temin edilecektir. Bu bölümde kısaca DEFTER, BELGE VE CETVEL HİYERARŞİSİ* Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı Taşınır İstek Belgesi Taşınır Geçici Alındısı* Taşınır İşlem Fişi Zimmet Fişi Bu belgeler düzenlendiğinde mutlaka fiş düzenlenir. * Geçici kabul sonrası taşınır alınmaz ise fiş düzenlenmez. Defter kayıtları bu fişlerdeki bilgilere dayanılarak yapılır. Tüketim Malzemeleri Defteri Dayanıklı Taşınırlar Defteri Temel taşınır mal kayıtları bu defterler üzerinde tutulur. Sayım Tutanağı Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli Harcama Birimi Taşınır Hesap Cetveli Yıl sonu işlemleri ambar ve kullanımdaki taşınır malların sayımı ile başlar. Sayım komisyonu tarafından tutanak ve cetvel imzalanır. Harcama birimlerince düzenlenecek son cetveldir. Muhasebe kayıtları ile uygunluk bu cetvel üzerinden yapılır. İlçe/İl/Bölge/Merkez Taşınır Hesap Cetveli Konsolidasyonun ilk aşaması bu cetvel ile yapılır. Bu cetvel merkeze gönderilir. Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli Taşınır Yönetim Hesabı İcmal Cetveli Merkezde Mali Hizmetler Birimi tarafından bu cetveller aracılığı ile konsolidasyon yapılır. Bütçe kesinhesabına bu cetveller dahil edilir. * Müze ve kütüphaneler dikkate alınmamıştır. Dayanıklı Taşınırlar Listesi, Ambar Devir ve Teslim Tutanağı hiyerarşik sistem içinde yer almadığından şekle dahil edilmemiştir. 25

7 düzenlenecek belgelerin niteliklerine değinilecektir. Yönetmelikte düzenlenmesi öngörülen belgeler giriş ve çıkış belgeleri, kaydedilecek defterler, sayım ve yönetim hesabı cetvelleri olarak sınıflanabilir. Giriş belgeleri Taşınır İşlem Fişi ve Zimmet Fişidir. Bu belgelerin bilgisayar ortamında düzenlenmesi durumunda ek olarak defter kaydına ihtiyaç bulunmamaktadır. Taşınır İşlem Fişi (tif) ile giriş kaydı yapılan tüketim malzemeleri Tüketim Malzemeleri Defteri'ne, dayanıklı taşınırlar ise Dayanıklı Taşınırlar Defteri'ne otomatik olarak kaydedilecektir. Zimmet Fişi ile dayanıklı taşınır çıkışlarında da yine aynı şekilde Dayanıklı Taşınırlar Defteri'ne otomatik olarak kayıt yapılacaktır. MEVZUAT Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı, Taşınır İstek Belgesi ve Taşınır Geçici Alındısı tif düzenlenmesini gerektirdiğinden bu belgelerin düzenlenmesi defter kaydını gerektirmez. Bu belgelerden sonra düzenlenecek tif ya da Zimmet Fişi defter kayıtlarına esas teşkil edecektir. Yönetmelikte esas olarak iki defter öngörülmüştür. Bunlar Tüketim Malzemeleri Defteri ve Dayanıklı Taşınırlar Defteri'dir. Defterlerin herbir sayfası bir taşınıra ait işlemleri gösterir. Sayfaların alt alta gelmesi ile defter oluşur. Kayıtların bilgisayar ortamında düzenleneceği düşünüldüğünde bu defterlerin kağıt üzerinde dökümlerinin alınmasına gerek yoktur. O nedenle her malzeme için bir sayfanın ayrılması kağıt israfına ve iş yüküne neden olmayacaktır. Yıl içerisinde giriş ve çıkış kayıtları yapıldıktan sonra ambarlarda sayım yapılarak Sayım Tutanağı ardından da Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli düzenlenir. Sayım tutanağı Taşınır Kod Listesinin ikinci düzeyine göre, Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli ise Taşınır Kod Listesinin birinci düzeyine göre düzenlenir. Bu aşamadan sonra hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Hesap Cetveli, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi, harcama yetkilisi ve harcama birimine muhasebe hizmeti veren muhasebe yetkilisi tarafından tarafından imzalanarak taşınır hesap sorumlusuna gönderilir. Taşınır hesap sorumlularınca ilçe, il yada bölgenin Taşınır Hesap Cetveli konsolidasyonu yapılır. İl veya bölgelerden gelen bilgiler doğrultusunda mali hizmetler birimince kurumun Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli hazırlanarak bütçe kesinhesabına eklenir. Taşınır Kod Listesi Taşınır kod listesi genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerince taşınır mal kayıtlarında kullanılacak taşınır mal sınıflamasıdır. Bu sınıflama muhasebe hesap planına uygun olarak muhasebe hesap kodu, birinci düzey taşınır kodu ve ikinci düzey taşınır kodu olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Ancak muhasebe hesap kodu göz ardı edildiğinde ve bu sınıflamanın iki düzeyli olduğunu söylemek daha doğru olacaktır. Taşınır kod listesinde yer alan taşınır malların sınıflaması ikinci düzeyde genel yönetim kapsamındaki idarelerde hem taşınır mal kayıtlarında hem de detaylı hesap planlarında aynı olacaktır. Yönetmelik taslağının 42 nci maddesinde Detaylı hesap planları taşınır kod listesine aykırı olamaz. hükmü getirilmiş, 17/7/2005 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 24 sıra no.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği eki Detaylı hesap planı ortak yardımcı hesaplar tablosu 26

8 KAMU HESAPLARINA UZMAN BAKIŞ 6 no.lu dipnotunda taşınır malların kaydedildiği muhasebe yardımcı hesaplarının, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 ve 45 inci maddelerine göre taşınırlara ilişkin olarak çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek kodlara göre güncelleneceği yer almıştır. Her iki düzenleme genel yönetim kapsamındaki kurumları içerdiğinden detaylı hesap planlarının Yönetmelik eki taşınır kod listesine aykırı olması olasılığı ortadan kaldırılmıştır. altında konsolidasyon imkanı sağlanmış olacaktır. Taşınır kod listesi bir konsolidasyon listesi olduğundan taşınır yönetim hesaplarının bu düzeylerde konsolide edilmesi sağlanmıştır. Bu saptamanın bir diğer sonucu bu düzeylerde kayıt yapmanın anlamsız olmasıdır. İkinci düzey altında mutlaka doğrudan malı gösteren kodların kullanılması gerekir. Nitekim ikinci düzey altında açılacak üç ve sonraki düzey kodların belirlenmesi yetkisi ve görevi kamu idarelerine verilmiştir. Üç ve sonraki düzeylerin malı gösterecek ve aynı ölçü birimi ile ölçülmeyen malların ayrı kodlarda olmasını sağlayacak şekilde yapılması istenir. Bu kodlama bir kamu kurumunun tüm teşkilatında uygulanacaktır. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı üç ve sonraki düzey taşınır kodlarını belirleyecek ve bu kod listesi MEB'na bağlı tüm harcama birimlerinde uygulanacaktır. Tahmin edilebileceği üzere üç ve sonraki düzeyler kurumlar arasında farklı kodlanabilir. Ancak en farklı kodlamalarda bile ikinci düzey taşınır kodları tüm kurumlarda aynı olacaktır. Üç ve sonraki düzeylerdeki kodlamanın hemen faydasını görmek mümkün olmayabilir. Hatta imkansızdır. Ancak kurum için tek bir taşınır kodlaması ilerde ihtiyaç duyulacak bir çok bilginin üretilmesine imkan sağlayacaktır. Kurum için ikinci düzeyin 27

VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ Muhasebat Genel Müdürlüğü TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ BKK Sayısı : 2006/11545 Karar Tarihi : 28/12/2006 R.G. Tarihi : 18/01/2007 R.G. Sayısı : 26407 Karar Sayısı : 2006/11545

Detaylı

Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitim Sunusu

Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitim Sunusu Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitim Sunusu 1 HAZIRLAYAN SUAT AKSU İÇ DENETÇİ Tanımlamalar Sorumluluk Konu Başlıkları Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri Taşınır konsolide görevlileri Muhasebe yetkililerinin

Detaylı

TAġINIR MAL YÖNETMELĠĞĠ

TAġINIR MAL YÖNETMELĠĞĠ 5163 TAġINIR MAL YÖNETMELĠĞĠ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 28/12/2006 No : 2006/11545 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 18/1/2007 No : 26407 Yayımlandığı

Detaylı

Önder YEGEN BDDK Kurum Danışmanı

Önder YEGEN BDDK Kurum Danışmanı Önder YEGEN BDDK Kurum Danışmanı Demirbaş kayıtlarının oluşturulması Hurdaya ayırma işlemleri Amortisman işlemleri Bu Yönetmeliğin amacı, kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait

Detaylı

TAŞINIR MAL YÖNETİMİ KILAVUZU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

TAŞINIR MAL YÖNETİMİ KILAVUZU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ARALIK - 2013 TAŞINIR MAL MEVZUATI 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN TAŞINIR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ 5018 sayılı Kanunun 42 inci maddenin 3 üncü fıkrasının (g) bendinde; Mal yönetim

Detaylı

VI-18 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

VI-18 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ VI-18 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ R.G Tarihi : 01/05/2007 R.G. Sayısı : 26509 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TAŞINIR İŞLEMLERİ KILAVUZU. AYNİYAT ve STOK KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ. Hazırlayan: R.

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TAŞINIR İŞLEMLERİ KILAVUZU. AYNİYAT ve STOK KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ. Hazırlayan: R. TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TAŞINIR İŞLEMLERİ KILAVUZU AYNİYAT ve STOK KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayan: R. Arda DEDEOĞLU ANKARA - 2009 GİRİŞ İŞLEMLERİ Taşınırların Kaydı (TMY Md.12) (1)

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI Bütçe Daire Başkanlığı Ankara 2015 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL

Detaylı

A. GÜL A. ġener M. A. ġahġn B. ATALAY DıĢiĢleri Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd.

A. GÜL A. ġener M. A. ġahġn B. ATALAY DıĢiĢleri Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. 18 Ocak 2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazete Karar Sayısı : 2006/11545 Ekli TaĢınır Mal Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 21/11/2006 tarihli ve 19423 sayılı yazısı üzerine,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULUNUN KURULMASINA DAİR İŞLEM

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULUNUN KURULMASINA DAİR İŞLEM T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Ağustos 2015 ÇARŞAMBA Sayı : 29450 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULUNUN KURULMASINA DAİR İŞLEM T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI 5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI Fehmi BAŞARAN Sayıştay Üyesi I-GİRİŞ Bilindiği üzere, son yıllarda Dünyadaki gelişmelere paralel olarak

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Şırnak Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar

Detaylı

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Performans Programı ile Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Performans Programı ile Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maliye Bakanlığı Bütçe ve Performans Programı ile Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme Başkanlığınca

Detaylı

Yönetmelik. M. AYDIN Devlet Bakanı. M. BAŞESGİOĞLU Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı. H. ÇELİK Kültür ve Turizm Bakanı V.

Yönetmelik. M. AYDIN Devlet Bakanı. M. BAŞESGİOĞLU Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı. H. ÇELİK Kültür ve Turizm Bakanı V. Karar Sayısı : 2005/8844 Yönetmelik Ekli Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/3/2005 tarihli ve 6243 sayılı yazısı üzerine, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, il özel idaresi, belediye, bağlı idare ve birliklerin; gelir ve gider

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu yönetmeliğin

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun No. 5018 Kabul Tarihi : 10.12.2003 Resmi Gazete Tarihi 24/12/2003 Resmi Gazete Numarası 25326 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

1- GENEL BİLGİLER. 1.3- KISALTMALAR Bu prosedürde kısaltma kullanılmamıştır.

1- GENEL BİLGİLER. 1.3- KISALTMALAR Bu prosedürde kısaltma kullanılmamıştır. 1- GENEL BİLGİLER 1.1- AMAÇ deposunda bulunan malzeme ve ekipmanın saklanması, teslim alınması, teslim edilmesi işlemlerinin ilgili mevzuata göre sistemli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. 1.2- KAPSAM

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler 1 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler Ahmet ARSLAN * GİRİŞ Kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde kamu harcama sürecini

Detaylı

Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sağlık Bakanlığı Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Bakanlık Harcama Birimleri ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ 6221 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/12/2014 No : 2014/7052 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Dayandığı K.H.K nin Tarihi : 13/12/1983 No: 175 Yayımlandığı

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İLE KESİN HESAP VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ (*)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İLE KESİN HESAP VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ (*) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İLE KESİN HESAP VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Diyanet

Detaylı

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2008-31.12.2008)

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2008-31.12.2008) Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2008-31.12.2008) Haziran 2009 SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2008-31.12.2008)

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ R.G. Tarihi : 30/12/2006 R.G. Sayısı: 26392 (3. Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı