T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ. İktisat Bölümü Ders İçerikleri I. YARIYIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ. İktisat Bölümü Ders İçerikleri I. YARIYIL"

Transkript

1 T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İktisat Bölümü Ders İçerikleri I. YARIYIL IKT 101 İktisada Giriş I (3-0)3 Bu dersle öğrenci iktisat bilimiyle ilk defa tanışacak ve aşağıdaki genel iktisat konularını öğrenecektir: Genel iktisadi kavramlar, iktisadi olay ve tarafları, iktisadi adam davranışı, iktisadi tarafların davranış biçimleri, piyasa, piyasa güçleri, talep ve talebi etkileyen unsurlar, arz ve arzı etkileyen unsurlar, piyasa dengesi, piyasa dengesinde meydana gelen değişmeler, hükümet müdahaleleri, üretim imkanları eğrisi, ihtisaslaşma, iktisadi sistemler, tam rekabet ve etkinlik, piyasa başarısızlığı, tüketici dengesi, fayda analizi, eş fayda eğrileri ve bütçe doğrusu, tüketici dengesinin belirlenmesi, talep esneklikleri, üretim teknolojisi ve maliyetler, üretim maliyetleri, tam rekabette üretim ve fiyatlandırma, monopolde üretim ve fiyatlandırma, emek piyasası ve gelir dağılımı. IKT 103 İktisadi Matematik I (3-0)3 Bu derste öğrenci bir yandan genel matematik bilgisini ve yeteneğini geliştirirken diğer yandan matematiğin iktisattaki uygulama alanlarını öğrenecektir. Derste aşağıdaki konular işlenecek ve iktisadi matematik uygulamaları yapılacaktır: Kümeler, sayılar, özdeşlikler, denklemler ve eşitlikler, fonksiyon kavramı, doğrusal fonksiyonlar, ikinci derece fonksiyonlar, rasyonel, cebirsel ve gerçek fonksiyonlar; üstel ve logoritmik fonksiyonlar ve iktisadi uygulamaları; limit, türev ve iktisadi uygulamaları; grafik çizimleri ve iktisadi uygulamaları. SBU 107 Hukukun Temel Kavramları (3-0)3 Toplumsal düzen ve hukuk kavramı, hukukun amaçları, hukuk kuralları, hukukun kaynakları, hukuk kurallarının yorumu, kamu hukuku-özel hukuk ayırımı, kamu hukukunun dalları, kamu hukukunun temel kavram ve konuları (anayasa, Türkiye nin idari yapısı, suç kavramı ve unsurları vb.), özel hukukun dalları, özel hukukun temel kavram ve konuları (gerçek ve tüzel kişiler, ehliyet, mülkiyet, sözleşme, haksız fiil, ticari işletme, tacir, kıymetli evrak vb.). TBT 100 Temel Bilgi Teknolojileri (3-0)3

2 DOS işletim sistemi, Windows işletim sistemi, temel komutlar, denetim masası ayarları, Microsoft Word de belge hazırlama, biçimlendirme, tablolar oluşturma, şekil çizme, belgeyi yazdırma,microsoft Excel de veri girme, grafik oluşturma, elektronik hesap tablosu. SBU 105 Toplum Bilimi (3-0)3 Sosyoloji biliminin doğuşu, toplumun tanımı, geleneksel ve modern toplumlar arasındaki farklar, toplumsal kurumlar ve kurumların sınıflandırılması, sosyolojinin araştırma teknik ve yöntemleri, kültür, toplumsallaşma, aile, ekonomi, eğitim, din, siyaset kurumları ve bu kurumların işleyişleri, nüfus, tabakalaşma sistemi, toplumsal değişme, kentleşme ve endüstrileşme, suç ve toplum. TDL 101 Türk Dili-I (2-0)2 Dilin tanımı, özellikleri, yeryüzündeki diller ve Türkçe nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin tarihî gelişimi ve Batı Türkçesi nin gelişimi, Atatürk ün Türk dili ile ilgili çalışmaları ve görüşleri, ses bilgisi, yazım kuralları ve noktalama, dil politikaları. ING 101 English-I The aim of this course is to develop students language levels from elementary level to intermediate level. It contains the following topics: Using the alphabet, describing actions (subject / verb / object), personal pronouns and verb "to be", possessives, the time, numbers, more personal pronouns, asking for directions, questions, colours, offers, invitations, suggestions, reservations and appointments, present continuous tense, nouns, countries and nationalities, dialogues at the international conference, meeting people, the present simple, requests and instructions, adjectives, apologies, describing people, the future tense, explanations, jobs and professions, questions, agreeing, accepting, disagreeing, refusing, colours, perfect tense, using idioms, conditionals, punctuation. II. YARIYIL IKT 102 İktisada Giriş II (3-0)3 İktisada Giriş I in devamı niteliğinde olan bu derste öğrenci genel iktisat bilgi tabanını daha da genişletecektir. Ders kapsamında aşağıdaki iktisadi konular işlenecektir: İktisatta bilimsel yöntem, iktisadi düşünce biçimi ve iktisadi sistemler, iktisadi büyüme ve dalgalanmalar, ekonominin ölçülmesi, tüketim, tasarruf ve yatırım, kapalı bir ekonomide toplam harcama ve toplam hâsıla düzeyi, açık bir ekonomide toplam harcama ve toplam hâsıla düzeyi, para arzı ve para politikası, para talebi ve denge faiz haddi, makro modeller ve politikalar, ödemeler dengesi ve hâsıla düzeyi, toplam talep ve toplam arz, açık ekonomi ad as modeli, işsizlik ve enflasyon, makro iktisadın gelişimi.

3 IKT 104 İktisadi Matematik II (3-0)3 İktisadi Matematik I in devamı niteliği olan bu derste aşağıdaki iktisadi matematik uygulamaları yapılacaktır: İntegral, çok değişkenli fonksiyonlar ve türev, matriks, determinat ve iktisadi uygulamaları, maksimizasyon ve minimizasyon, maksimizasyon ve minimizasyonun ekonomik uygulamaları. SBU 106 Anayasa Hukuku (3-0)3 Anayasa hukukunun bilgi kaynakları, anayasa hukuku kavramı, anayasa kavramı, kanunların anayasaya uygunluk denetimi: anayasa yargısı, kurucu iktidar, devlet kavramı, devlet şekilleri, hükümet sistemleri, demokrasi, seçimler, temel hak ve hürriyetler, Osmanlı anayasal gelişmeleri, cumhuriyet dönemi anayasal gelişmeleri, temel ilkeler, 1982 Anayasası na göre temel hak ve hürriyetler, TBMM üyelerinin seçimi, TBMM üyelerinin hukukî statüsü, TBMM nin görev ve yetkileri, cumhurbaşkanı, bakanlar kurulu, yürütme organının düzenleyici işlemleri, olağanüstü düzenleyici işlemler, olağanüstü yönetin usûlleri, yargı organı, anayasa yargısı. SBU 206 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (3-0)3 Araştırma problemlerinin belirlenmesi, eleştirel kaynak taraması, araştırma soru ve hipotezlerinin oluşturulması, araştırma stratejisinin belirlenmesi, araştırma evreni ve örnekleme, araştırma için ikincil verilerin derlenmesi, araştırma için birincil verilerin derlenmesi, anketler, araştırma için birincil verilerin derlenmesi, gözlem ve mülakat, araştırmalarda ölçüm ve ölçekler, temel veri analiz yöntemleri ve raporlama. ISL 111 Genel Muhasebe (4-0) 4 Muhasebenin temel denkliği, muhasebe ve muhasebeleştirme süreci, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, tekdüzen hesap planı sistematiği, nakit hareketlerinin, menkul kıymet hareketlerinin, ticari mal hareketlerinin, KDV işlemlerinin ve ticari borç/alacak işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, Tek Düzen Muhasebe Sistemine göre depozito işlemleri, ücret bordrosunun hazırlanması, duran varlıklara amortisman ayrılması, kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar, öz kaynaklar, gelir tablosu ve maliyet hesapları ele alınacaktır. TDL 102 Türk Dili-II (2-0)2 Türk dilinin ses ve şekil bilgisi, Türkçenin tarihî gelişimi, sunum yapma ve etkili konuşma teknikleri, sözlü ve yazılı edebi türler, imlâ-noktalama işaretleri, sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları. ING 102 English-II English-II focuses on the topics that help students further develop their language skills to be able to function effectively in a variety of written and spoken contexts in English as intermediate level English users. Topics included; Conditionals, the passive form, contrast

4 links (while, whereas, but, yet, although, by contrast, despite etc.), the future (going to, will), tenses in time clauses with future reference (until, before, after, once, as soon as etc.), modal verbs - ability (can, could, be able to), likelihood & certainly (could, can't, must, may, might), Expressing cause & effect (variety of expressions, word formation, phrasal verbs, past, past perfect, simple, Continuous tenses, present perfect simple, continuous, past tenses to talk about hypothetical situations (wish, if only, would rather, as if, suppose), Relative clauses, modal verbs obligation, permission (can, may, might, could), comparison: comparatives & superlatives - as adjectives and adverbs. III. YARIYIL IKT 201 Mikroiktisat- I (3-0)3 Bu derste öğrenci soyutlama yöntemini öğrenerek temel iktisadi birimler olan tüketicilerin fayda maksimizasyonu davranışı ile üreticilerin kar maksimizasyonu davranışını analiz edecek, değişik piyasaların özelliklerini ve işleyiş mekanizmalarını kavrayacaktır. Bu kapsamda iktisadi modeller, piyasaların sınıflandırılması, endüstri kavramı, talep teorisi, kardinal ve ordinal yaklaşımlar, açıklanmış tercihler hipotezi, üretim teorisi, üretim yasaları, teknolojik gelişme ve üretim fonksiyonu, optimal faktör bileşiminin belirlenişi, üretim fonksiyonlarından maliyet fonksiyonlarının elde edilişi, maliyet teorisi gibi başlangıç düzeyinde mikroiktisat konuları işlenecektir. IKT 203 Makroiktisat-I (3-0)3 Bu derste öğrenci toplulaştırma yöntemini öğrenerek makro ekonomik çerçeveden istihdam, büyüme, enflasyon, işsizlik, milli gelir gibi temel ekonomik sorunları ve bu sorunların analitik çözüm yollarını öğrenecektir. Bu kapsamda makro ekonominin tarihçesi, araştırma alanları ve temel varsayımları, ekonomik dalgalanmalar, iktisat politikası, ekonomik faaliyet hacminin ölçülmesi, GSMH ve ilgili kavramlar, büyüme oranı, fiyat endeksleri, enflasyon oranı, faiz oranı, ödemeler dengesi, döviz kuru, devri akım modeli, stoklar ve akımlar arasındaki ilişkiler, Klasik makro iktisat modelinin temel varsayımları, işleyişi ve politika sonuçları, Keynezyen makro iktisat modelinin temel varsayımları, işleyişi ve politika sonuçları, IS LM modeli, Açık ekonomi makro iktisat modelinin temel varsayımları, işleyişi ve politika sonuçları gibi başlangıç düzeyinde makroiktisat konuları ele alınacaktır. IKT 205 Matematiksel İktisat I (3-0)3 Bu derste matematiksel iktisat ve matematiksel model, iktisatta denge çözümlemeleri, doğrusal modeller ve matris matematiği, türev ve karşılaştırmalı

5 durağanlık (statik analiz), türev alma kuralları ve karşılaştırmalı durağanlık, genel fonksiyon modellerinde karşılaştırmalı durağanlık çözümlemesi, optimizasyona giriş, üstel ve logaritmik fonksiyonlar gibi başlangıç düzeyinde iktisadi matematik uygulamaları yapılacaktır. ISL109 İstatistik-I (3-0)3 Temel istatistik kavramları, betimsel istatistikler, veri derleme yöntemleri, istatistiksel analiz, örnekleme kavramı ve örnekleme yöntemleri, örnekleme dağılımları, nokta tahmini, güven aralıkları, hipotez testleri, tek faktörlü varyans analizi, çoklu karşılaştırmalar, varyansların homojenliği şeklinde ana konulardan oluşmaktadır. IKT 207 İktisat Tarihi (3-0)3 Bu derste öğrenci tarihsel süreç içerisinde iktisadın doğuşunu ve gelişimini öğrenecektir. Ders kapsamında ekonomik problemlerin tanımlanması, piyasa öncesi ekonomi, piyasa toplumunun ortaya çıkışı, endüstri devrimi, endüstriyel teknolojinin etkileri, büyük buhran, devlet sektörünün yükselişi, buhran sonrası iktisat okullarına genel bir bakış, dönüşüm sorunu, rasyonel beklentiler okulu, reel devresel dalgalanmalar, kurumcu iktisat, evrimci okul, Avrupa da modern kapitalizmin doğuşu, kapitalizmin altın çağı, kapitalizmin sorunlarla karşılaşması, ekonomik hayatın küreselleşmesi, liberal ve sosyalist öğretinin doğuşu ve gelişimi ve tıkanması gibi konular ele alınacaktır. ING 201English-III This course seeks to improve students language skills from intermediate to advanced level through focusing on the abilities of reading, listening and comprehension, speaking and writing. Students will have various opportunities to read English texts from all types of sources published in English and to develop their listening skills through the use of tapes, videos and related technologies. Special focus will also be given on developing speaking and writing skills of students through variety of tasks during the classroom activities. AIT 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I (2-0)2 Kavramlar ve Osmanlı yenileşmesi, Avrupa gelişmeleri, Sanayi Devrimi ve Fransız İhtilali, Yeni Osmanlılar, Meşrutiyet ve İttihat ve Terakki, II. Meşrutiyet Dönemi Trablusgarp ve Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşının Sebepleri, Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devletinin paylaşılması, Milli Mücadele hazırlık dönemi, Kongreler, Sivas Kongresi, Son Osmanlı Mebusan Meclisi ve Misak-I Milli, TBMM dönemi ve cephelerin oluşturulması, Lozan Antlaşması, dış politika.

6 IV. YARIYIL IKT 202 Mikroiktisat -II (3-0)3 Mikroiktisat I in devamı niteliğinde olan bu derste firma teorisi, tam rekabet, monopol, monopollü rekabet ve oligopol piyasalarında fiyat ve üretim miktarının belirlenişi, üretim faktörlerinin fiyatlandırılması ve gelir dağılımı, genel denge teorisi, refah iktisadı, kamu malları, dışsallıklar ve devletin rolü, asimetrik enformasyon, ters seçim, ahlaki tehlike, asil vekil problemi gibi ileri düzeyde mikro iktisat konuları işlenecektir IKT 204 Makroiktisat-II (3-0)3 Makroiktisat I in devamı niteliğinde olan bu derste IS LM BP modeli, mal ticareti ve sermaye hareketleri, sabit ve esnek kur uygulanması durumunda talep yönlü politikalar, AD AS modeli ve çoğaltan mekanizmasının etkinliği, servet stoku, Pigou etkisi, kısa dönem arz modelleri, konjonktür teorileri, işsizlik, enflasyon ve endeksleme, para, enflasyon ve faiz oranları, enflasyonu düşürmede alternatif stratejiler ve enflasyon ve işsizliğin politik yönü, bütçe açıkları ve finansmanı, dış açıklar ve stok akım dengesi, ekonomik büyüme modelleri gibi ileri düzeyde makroiktisat konuları ele alınacaktır. IKT 206 Matematiksel İktisat-II (3-0)3 Matematiksel İktisat I in devamı niteliğinde olan bu derste kısıtlı optimizasyon, integral hesapları ve dinamik analiz, süreklilik ve birinci dereceden türevsel denklemler, yüksek dereceden türevsel denklemler, kesikli zaman analizi, birinci dereceden denklemler, yüksek dereceden fark denklemleri, eşzamanlı fark denklemleri ve türevsel denklemler, optimal kontrol teorisi gibi ileri düzeyde iktisadi matematik uygulamaları yapılacaktır. ISL210 İstatistik-II (3-0)3 Örnekleme; örnekleme dağılımları; istatistiksel tahmin (nokta tahmin, aralık tahmin); küçük örneklemler ve student dağılımı; istatistiksel karar alma (hipotez testleri); ana kütle ortalamasının, ana kütle oranının hipotez testleri; ana kütle ortalamasının, ana kütle oranının hipotez testleri; iki ana kütlenin ortalamaları farklarının hipotez testleri; ki kare analizi; basit doğrusal regresyon analizi; basit doğrusal korelasyon analizi; varyans analizi. IKT 208 İktisadi Düşünceler Tarihi (3-0)3 Bu derste antik çağ ve orta çağ iktisadi düşüncesi, merkantilizm, fizyokrasi, sosyalist öğreti, öncü sosyalist düşünürler ve kapitalizmin eleştirisi, marksizm, neo klasik okul,

7 keynezyen okul, monetarist okul, post keynezyen okul, kurumcu okul, iktisat teorisinde yaşanan son gelişmeler gibi konular işlenecektir. ING 202 English-IV This course seeks to improve students language skills from intermediate to advanced level through focusing on the abilities of reading, listening and comprehension, speaking and writing. Students will have various opportunities to read English texts from all types of sources published in English and to develop their listening skills through the use of tapes, videos and related technologies. Special focus will also be given on developing speaking and writing skills of students through variety of tasks during the classroom activities. AIT 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II (2-0)2 Siyasi inkılâplar (Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı, Halifeliğin kaldırılması, Atatürk döneminde kurulan ve TBMM de temsil edilen siyasi fırkalar ve siyasal olaylar, Cumhuriyet dönemi hukuk inkılâbı ve yeni hukuk düzeni, eğitim alanındaki inkılâplar, kültür ve toplumsal alanda gerçekleştirilen inkılâp hareketleri, ekonomik alanda inkılâplar, Atatürk dönemi Türk dış politikası, Atatürk ilkeleri ve bütünleyici ilkeler, Atatürk sonrası Türkiye. V. YARIYIL IKT 301 Ekonometri-I (3-0)3 Bu derste, öğrenci şimdiye kadar öğrendiği matematik, istatistik ve iktisat bilgisini kullanarak iktisadi projeksiyonlar yapmasını öğrenecektir. Ders kapsamında, ekonometrinin tanımı, kapsamı ve alt disiplinleri, basit doğrusal regresyon modeli, anakütle ve örnek regresyon fonksiyonu kavramları ve karşılaştırması, Regresyon modelinin fonksiyonel özellikleri, varsayımları, regresyon tahmincilerinin özellikleri, çoklu ve kismi regresyon modelleri, en küçük kareler yönteminin varsayımları ve regresyon modellerine uygulanışı, anlamlılık testleri, kukla değişkenler, spesifikasyon hataları ve giderilmesi, değişken varyans probleminin tespiti ve düzeltilmesi gibi genel ekonometri konuları ele alınacaktır. IKT 303 Uluslararası İktisat Teorisi (3-0)3 Bu derste öğrenci dünya ekonomisinin ve uluslar arası ticaretin teorik temellerini öğrenecektir. Bu kapsamda uluslararası ticaretin tarihçesi, klasik ve neo klasik dış ticaret teorisi, faktör donanımı teorisi, dış ticaret kazançları ve gelir dağılımı, yeni dış ticaret teorileri, iktisadi büyüme ve dış ticaret analizi gibi konular işlenecektir. ISL 106 Borçlar Hukuku (3-0)3

8 Borç ilişkisi kavramı, sorumluluk, eksik borçlar, borcun kaynakları, sözleşmeler, sözleşmenin şekli irade ile beyan arasındaki uygunsuzluk halleri, İradeyi fesada uğratan haller, gabin, temsil haksız fiiller, sebepsiz zenginleşme, borçların ifası, alacaklının temerrüdü, borçlunun temerrüdü, borçların sona ermesi. IKT 305 Kamu Maliyesi (3-0)3 Bu derste öğrenci kamu kesimini tanıyacak ve kamu kesiminin işleyiş mekanizmasını öğrenecektir. Ders kapsamında milli gelir hesaplarında kamu sektörü, mali kurumlar, kamu harcamaları, kamu gelirleri, devlet borçlanması ve borç yönetimi, bütçe ve mali planlama, klasik ve modern mali yaklaşımlar çerçevesinde Türk mali sisteminin temel sorunları ve çözüm yolları gibi konular işlenecektir. ING 301 Academic English-I The objective of this course is to develop students language skills to read and comprehend written materials in their disciplines together with improving speaking and writing abilities. Students will also be required to design and implement a research or a project in their disciplines and expected to submit a written research/project report along with an oral presentation. Developing reading, comprehension, speaking and writing skills of students in their prospective professions is the expected outcome of these courses. IKT 310 Çalışma Ekonomisi (3-0)3 Bu derste öğrenci barış içinde huzurlu bir çalışma hayatının temel dinamiklerini öğrenecektir. Ders kapsamında iş piyasaları, emek arzı modelleri, emek arzını etkileyen faktörler, kısa ve uzun vadede emek talebinin belirlenmesi, işsizliğin nedenleri, ücret pazarlığı ile ilgi modeller, ücret sistemleri, ücretin belirlenmesi, Türkiye nin çalışma hayatı, Türk iş yasaları gibi konular ele alınacaktır. ISL303 Maliyet Muhasebesi (3-0)3 Maliyet kavramı ve maliyet sistemleri, Maliyetlerin sınıflandırılması, Malzeme maliyetleri, İşçilik maliyetleri, Genel üretim maliyetleri, Maliyet yerleri ve maliyet dağıtımları, Sipariş maliyet sistemi, Safha maliyet sistemi, Standart maliyet sistemi, Değişken maliyet sistemi, Kararlar için maliyet bilgisi, Maliyet yönetimi yaklaşımları. ISL101 İşletme Bilimine Giriş (3-0)3 Ders hem şirketlerin günümüzün etkileşimli piyasasında yarışmalarını sağlayan hem de öğrencilerin kendi mesleki başarıları için ihtiyaç duyacakları stratejileri araştırmayı hedeflemektedir. Küresel ortamda işletme, yeni bir iş kurmak, yönetim, teknoloji yönetimi, finansman ve muhasebe, pazarlama, insan kaynakları, vb. çalışılacak temel konulardır. ISL401 Finansal Yönetim (3-0)3

9 Sermaye bütçelemesi, Riskli yatırım projelerinin değerlendirilmesi, Kar dağıtım politikası, Sermaye maliyeti ve sermaye yapısı, Finansal piyasalar, İşletmelerin büyümesi, İşletmelerde başarısızlık, Uluslararası finansal yönetim ISL203 Pazarlama Yönetimi (3-0)3 Pazarlamanın temel ilkeleri dersinde görülmüş olan bilgilerin yönetim fonksiyonu ile birleştirilerek bir işletmede nasıl kullanılacağı aktarılmaktadır. Pazarlama bilgi sistemi, pazar araştırması ve pazara yönelik tahmin yapılmasına ilişkin kavramlar, satış tahminleri ve müşteri analizi, pazar bölümlemesi ve ürün farklılaştırması gibi konular işlenmektedir. Tüketici davranışları, halkla ilişkiler (PR), satış ve reklam gibi konular ele alınacaktır. Hizmet pazarlaması, uluslararası pazarlama, doğrudan pazarlama ve pazarlamada yeni yaklaşımlar konuları kısaca işlenmektedir. ISL403 Finansal Tablolar ve Analizi (3-0)3 Finansal tablolar analizine giriş, temel finansal tablolar, bilanço ve gelir tablosu, finansal analiz teknikleri, karşılaştırmalı tablolar analizi, yüzde analizi, trend analizi, oran analizi. IKT 312 İktisat Politikası (3-0)3 Bu derste öğrenci iktisat teorisini içselleştirerek özgün iktisat politikalarının nasıl dizayn edileceğini ve uygulanacağını öğrenecektir. Ders kapsamında iktisat politikasının amaç ve araçlarının seçimi, iktisat politikası ve makro iktisat teorileri, kantitatif politika, politika modeli, uluslararası politik iktisat, belirsizlik ve iktisat politikası konuları ele alınacaktır. IKT 309 Kurumcu İktisat (3-0)3 Bu derste kurumcu İktisatın tarihsel ve sosyo kültürel arkaplanı, entellektüel kökenleri, öncüleri, gelenekleri ve temel argümanları, kurumcu iktisadi düşüncenin genel iktisat düşüncesi içerisindeki konumu, radikal iktisadın temel tezleri ile eski kurumcu, neokurumcu ve yeni kurumcu versiyonları ile kurumcu iktisadi düşüncenin karşılaştırılması konuları işlenecektir. VI. YARIYIL IKT 302 Ekonometri-II (3-0)3 Ekonometr I in devamı niteliğinde olan bu derste otokorelasyon sorununun etkisi ve giderilmesi, çoklu doğrusal bağlantı sorunu ve giderilme yöntemleri, eşanlı denklem modelleri ve tahmini, durağanlık, koentegrasyon ve nedensellik testleri, zaman

10 serilerine giriş, kısıtlı bağımlı değişken modelleri (probit, logit, vb.) gibi ileri düzeyde ekonometri konuları işlenecektir. IKT 304 Uluslararası İktisat Politikası (3-0)3 Uluslar arası İktisat Teorisi dersinin devamı niteliğinde olan bu derste ödemeler dengesi kavramı ve analizi, dış ticaret ve milli gelir, ödemeler bilançosunda dengesizlik sorunları, otomatik denkleşme mekanizmaları, dış denkleşme politikaları, kur politikaları ve dış ödemeler dengesi, döviz piyasası, iç ve dış denge, uluslar arası para sistemi, bretton woods sistemi, günümüzdeki uluslararası para sistemleri, enerji, çevre, büyüme ve ticaret ilişkileri, finansal krizlerin öngörülmesi, ekonomik krizleri önleyici proaktif politikalar gibi güncel uluslar arası iktisat politikaları ele alınacaktır. ISL 204 Ticaret Hukuku (3-0)3 Ticari İşletme, ticari iş, ticari yargı, ticari hüküm, tacir, tacir yardımcıları, ticaret sicili, ticaret unvanı, marka, haksız rekabet, ticari defterler, rekabet hukuku, şirketler hakkında genel hükümler, adi şirket, kolektif şirket, komandit şirket, limited şirket, anonim şirket, kıymetli evrak hukuku hakkında genel hükümler, poliçe, bono ve çek. IKT 306 Maliye Politikası (3-0)3 Bu derste öğrenciye devletin istikrar, büyüme, kalkınma, gelir dağılımında adaleti sağlama gibi amaçlarla ekonomiye nasıl ve hangi araçlarla müdahale edebileceği öğretilecektir. Ders kapsamında maliye politikası araçları ve amaçları, enflasyon, deflasyon, resesyon, stagflasyon, slumpflasyon, iktisadi istikrar, iktisadi kalkınma ve maliye politikaları, otomatik stabilizatörler, hazinenin fonksiyonları, dezenflasyon ve reflasyon politikaları ele alınacaktır. ING 302 Academic English-II The objective of this course is to develop students language skills to read and comprehend written materials in their disciplines together with improving speaking and writing abilities. Students will also be required to design and implement a research or a project in their disciplines and expected to submit a written research/project report along with an oral presentation. Developing reading, comprehension, speaking and writing skills of students in their prospective professions is the expected outcome of these courses. IKT 311 Endüstriyel Ekonomi (3-0)3 Bu derste öğrenci modern endüstrilerin işleyiş mekanizmasını öğrenecektir. Ders kapsamında organizasyon ve kalkınma, konsantrasyon, piyasaya giriş engelleri ve

11 oligopol piyasa yapılarının diğer yönleri, firma davranışlarının teorik ve ampirik boyutları, oligopolcü firmaların fiyatlama, yatırım ve büyüme süreçleri işlenecektir. SBU 208 İdare Hukuku (3-0)3 İdare ve idare hukuku kavramı, idare hukukunun özellikleri, Türk idari teşkilatına hakim olan ilkeler, Merkezi idare kuruluşları (Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu ve Başbakanlık bakanlıklar, merkezdeki yardımcı kuruluşlar), taşra kuruluşları (Bölge kuruluşları, il, ilçe ve bucak idareleri), yerinden yönetim kuruluşları (il özel idareleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri, köyler ve hizmet birlikleri), idarenin işleyişi (idari usul, idarenin işlemleri, idarenin eylemleri, idarenin sözleşmeleri), idari faaliyet (kamu hizmeti ve kolluk), idarenin personeli (kamu görevlisi kavramı, memur ve diğer kamu görevlilerinin sorumluluğu), idarenin sorumluluğu (kusura dayanan sorumluluk, kusursuz sorumluluk, sorumluluğu gerektiren zarar), kamu malları (kamu malı kavramı, kamu mallarının hukuki rejimi), idarenin yargısal denetimi, idari yargılama hukukuna giriş, idari yargı kuruluşları ve idari yargıda hakimlik mesleği, idari yargının görev alanı, idari uyuşmazlıklar ve davalar, iptal davası, tam yargı davası, idari yargılama usulü, idari yargıda kanun yolları. IKT 313 Türk İktisat Tarihi (3-0)3 Bu derste öğrenci Türkiye nin zengin iktisadi tarihini öğrenecektir. Ders kapsamında Türkiye iktisat tarihinin temelleri, Selçuk ekonomisinin esasları, sosyal yapısı mali yapısı, üretim yapısı, ticaret yapısı ve refah düzeyi, Osmanlı ekonomisinin temelleri, sosyal yapısı mali yapısı, tımar ve vakıf sistemleri, üretim yapısı, ulaşım ve ticaret sistemi, para ve finansman sistemi, esnaf birlikleri ve narh sistemi, çalışma ve sosyal güvenlik sistemleri ele alınacaktır. IKT 307 Oyun Teorisi (3-0)3 Bu derste öğrenci karşılıklı bağımlılık içinde hareket eden firmaların stratejik kararlar alarak nasıl kar maksimizasyonu yapabileceğini öğrenecektir. Bu kapsamda karar verici birimlerin karşılıklı etkileşim içinde davranışı, ekonomik olguların canlandırılması, Nash dengesi, karma strateji dengesi, tam bilgi durumunda oyunlar, tekrarlayan oyunlar gibi konular ele alınacaktır. IKT 308 Çevre ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi (3-0)3 Bu derste öğrenci ekonomik faaliyetlerin ekolojik dengeyi nasıl etkilediğini öğrenerek çevre bilincini artıracaktır. Ders kapsamında çevre ekonomisine giriş, çevreyi ve doğal kaynakları değerleme, mülkiyet hakları, dışsallıklar, Coase teoremi, çevresel problemler, piyasaların düzenlenmesi, geri dönüşümlü kaynaklar, kaynak kıtlığı, büyüme ve çevre, ticaret ve çevre, ulaşım ve çevre, enerji ve çevre konuları işlenecektir.

12 VII. YARIYIL IKT 401 Para Teorisi (3-0)3 Bu derste öğrenci paranın ekonomik hayattaki rolünü öğrenecektir. Ders kapsamında paranın tanımı, para arz ve talebinin belirleyicileri, genel fiyat düzeyinin değişimini açıklayan teoriler, Merkez Bankacılığı, ticari bankacılık ve diğer finansal aracılar, para politikası ve para politikası araçları; finansal aracı kurum ve kuruluşlar, para piyasasının işleyiş mekanizması gibi konular ele alınacaktır IKT 403 İktisadi Büyüme (3-0)3 Bu derste öğrenci milli gelir pastasının nasıl büyütülebileceğini öğrenecektir. Bu kapsamda temel büyüme kavramları, klasik büyüme teorisi, Harrod Domar büyüme modeli, neo klasik büyüme modeli, içsel büyüme modelleri, büyümenin sürdürülebilirliği gibi konular işlenecektir. IKT 405 Dünya Ekonomisi (3-0)3 Bu derste öğrenci dünya ekonomisindeki gelişmeleri izleyebilme ve yorumlayabilme becerisi elde edecektir. Ders kapsamında dünya ekonomisinin başlıca gelişme trendleri, dünya ekonomisinin küreselleşmesi, uluslar arası finans piyasaları, finasal krizler, uluslar arası doğrudan yabancı yatırım hareketleri, bölgesel entegrasyon biçimleri, dünya ekonomisi ve çevre sorunları ilişkisi gibi konular işlenecektir. IKT 407 Türkiye Ekonomisi (3-0)3 Bu derste öğrenci dünyanın 16. büyük ekonomisi olan Türkiye ekonomisinin güçlü ve zayıf yönlerini, güncel sorunlarını ve çözüm yollarını öğrenecektir. Ders kapsamında Osmanlı dan Cumhuriyet e uygulanmış olan iktisadi politikalar, devletçilik ve sonrası, toplumsal dönüşüm çağı, planlı dönem ve sonrasındaki iktisadi politikalar, ekonomi politikasındaki köklü dönüşüm, 1980 ve sonrası, dengesiz büyüme süreci, işgücündeki yeni boyutlar, milli gelirin büyümesi ve bölüşülmesi, Türkiye ekonomisinin ihracat kapasitesi, teknoloji kapasitesi, sermaye çekme kapasitesi gibi konular işlenecektir. ING 401 Professional English-I This course aims to help students to develop and enhance professional knowledge and skills that will help them prepare for their working life after graduation and for work experience they may undertake during their undergraduate studies. The course will specifically help students develop communication skills in English which will enable them to use English more confidently in different situations in the workplace. Particular attention will

13 be given to develop students language abilities required in their future professions in the areas of communication, preparing and writing reports, documents and papers, using internet, computer programmes and understanding related legal texts. IKT 409 Finansal Ekonomi (3-0)3 Bu derste öğrenci ekonominin finans yönünü öğrenecek, dövizdeki dalgalanmaları, borsadaki iniş ve çıkışları yorumlayabilme ve işlem yapabilme becerisi elde edecektir. Ders kapsamında finansal ekonominin tanımı ve temelleri, paranın zaman değeri ve finansal varlıkların fiyatlamadaki rolü, risk ve getirinin ölçülmesi, faiz oranlarının vade yapısı, bonoların fiyatlanması, hisse senetlerinin fiyatlanması, modern portföy teorisi, etkin piyasa hipotezi, köpükler (bubbles) ve finansal ekonomi, davranışsal finans ve etkin piyasalar, finansal ekonomideki ilginçlikler (puzzles), türev piyasaları ve finansal ekonomi, finansal ekonomideki güncel gelişmeler, finansal krizlerin nedenleri ve sonuçları gibi konular ele alınacaktır. ISL421 Kıymetli Evrak Hukuku (3-0)3 Kıymetli evrakın tanımı ve unsurları, özellikleri, kıymetli evrakta defiler, ziyaı ve iptali, kambiyo senetleri, poliçe, bono, çek konuları öğretilmektedir. IKT 411 Bankacılık ve Finansal Kurumlar (3-0)3 Bu derste öğrenci ileri düzeyde bankacılık ve finansal işlemleri yapabilme becerisi elde edecektir. Bu kapsamda dünyada ve Türkiye'de bankacılığın tarihsel gelişimi, Merkez Bankacılığı, ticari bankacılık, finansal aracı kurumlar; bankaların organizasyon yapısı, ticari bankaların fon kaynakları, ticari bankaların fon kullanımları; bankalarda kredi politikası, bankacılık hizmetleri; uluslararası bankacılık, banka riskleri ve bankacılık krizleri, bankacılık düzenlemeleri, bankaların denetim ve gözetimi, bankalarda performans analizi, Basel kriterleri, kriz yönetimi gibi konular ele alınacaktır. IKT 413 Yatırım Projeleri Analizi (3-0)3 Bu derste öğrenci bir yatırım projesinin nasıl hazırlanacağını, uygulanacağını, değerlendirileceğini ve başarılı bir şekilde nasıl yönetileceğini öğrenecektir. Ders kapsamında yatırım projelerinin kavramsal temelleri, yatırım projelerinin özellikleri, işletme amaçlarının yatırım projelerinde kriter olarak kullanılması, yatırım projelerinin hazırlanması, pazar analizi, teknik analiz, finansal analiz, ticari analiz, risk analizi, enflasyonist ortamlarda proje değerlendirmesi gibi konular işlenecektir.

14 IKT 415 Zaman Serisi Analizi (3-0)3 Bu derste öğrenci geçmişe dönük ekonomik verileri toplama, iktisadi modeller kurarak iktisadi projeksiyonlar yapma becerisi elde edecektir. Dere kapsamında fark denklemleri, gecikme operatörleri, hareketli ortalamalar, diagnostik testler, durağan olmayan zaman serisi, rastgele yürüyüş modeli ve uzantıları, birim kök testleri, eş bütünleşme ve hata düzeltme modelleri, deterministik ve stokastik frendler gibi ekonomik uygulamalar yapılacaktır. SBU 205 Kamu Yönetimi (3-0)3 Kamu yönetiminin niteliği, kamu yönetiminin örgütlenmesi, kamu yönetiminde değişim çağı, geleneksel kamu yönetimi modeli, yeni kamu yönetimi işletmeciliği) modeli, devletin (hükümetin) rolü, Türk kamu yönetiminin yapısı; merkezi yönetimin başkent örgütü, merkezi yönetimin taşra örgütü, yerel yönetimler: hizmet yerinden yönetim kuruluşları, kamu meslek kuruluşları, bağımsız idari otoriteler, bürokrasi ve kamu personel yönetimi, kamu yönetiminin denetlenmesi, Türkiye de kamu yönetimi reformu çalışmaları. VIII. YARIYIL IKT 402 Para Politikası (3-0)3 Para teorisi dersinin devamı niteliğinde olan bu derste öğrenci, özgün para politikaları dizayn etme ve uygulama becerisi kazanacaktır. Ders kapsamında para politikasının amaçları ve araçları, para piyasasının aktarım mekanizmaları, enflasyon, deflasyon, stagflasyon, slumpflasyon gibi makro ekonomik dengesizliklerde para ve maliye politikalarının etkinlik analizleri, para politikası stratejileri, uluslar arası para sisteminin işleyiş mekanizması gibi konular işlenecektir. IKT 404 İktisadi Kalkınma (3-0)3 Bu derste öğrenci geri kalmış bir ülkenin insan kaynaklarının kalitesini yükselterek ve bütüncül kalkınma stratejileri uygulayarak ekonomik, sosyal ve kurumsal yapısını nasıl dönüştürüp geliştirebileceğini öğrenecektir. Ders kapsamında temel kalkınma kavramları, gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sorunları, sermaye birikimi ve kalkınma, kaynak dağılımı, teknoloji kısıtı, dış ticaret iktisadi kalkınma ilişkisi, nüfus iktisadi kalkınma ilişkisi, az gelişmişlik teorileri ve kalkınma modelleri, geç sanayileşme teorisi ve yeni sanayileşen ekonomiler, sürdürülebilir kalkınma modelleri gibi konular ele alınacaktır.

15 IKT 406 Uygulamalı Ekonometri (3-0)3 Bu derste öğrenci ileri düzeyde ekonometri öğrenerek regresyon modelleri kurma ve güncel ekonomik sorunları modelleme becerisi kazanacaktır. Ders kapsamında temel kavramlar, fark denklemleri, gecikme ve fark operatörleri, durağan olasılıklı süreçler, durağanlığın birim kökle sınanması, birim kök testleri, kırılma halinde birim kök testleri, mevsimsel birim kökler eğilimi, durağan ve fark durağan süreçler, sahte regresyon, eşbütünleşme, durağan olmayan zaman serileri modelleri, rassal yürüyüş modeli, deterministik ve stokastik trendler model seçimi, bilgi kriterleri, çok değişkenli zaman serileri modelleri, var modeli gibi uygulamalar yapılacaktır. IKT 408 Seminer (3-0)3 Bu derste öğrencilerin proje yapma ve uygulama becerileri geliştirilecektir. Ders kapsamında Turgut Özal Üniversitesi nin yetkili organlarınca hazırlanacak Bitirme Projesi kılavuzunda yer alan esaslara göre öğrenciler, görmüş oldukları derslerin kapsamına giren bir konuda teorik yada uygulamalı bir çalışma yapacaklar ve çalışmalarını bir tez/proje metni formatında teslim edeceklerdir. Öğretim üyeleri bitirme projesinin hazırlanmasında öğrencilere aktif danışmanlık hizmeti vereceklerdir. ING 402 Professional English-II This course aims to help students to develop and enhance professional knowledge and skills that will help them prepare for their working life after graduation and for work experience they may undertake during their undergraduate studies. The course will specifically help students develop communication skills in English which will enable them to use English more confidently in different situations in the workplace. Particular attention will be given to develop students language abilities required in their future professions in the areas of communication, preparing and writing reports, documents and papers, using internet, computer programmes and understanding related legal texts. IKT 416 Avrupa Birliği Türkiye Ekonomik İlişkileri Entegrasyon teorileri, AB nin doğuşu ve gelişim süreci, AB nin kurumsal yapısı ve karar alma süreçleri, AB TR ilişkilerinin gelişimi, AB de ekonomi politika koordinasyonu, AB ortak politikaları; Rekabet Politikası, Para Politikası, Tarım Politikası. IKT 412 Güncel Ekonomik Konular (3-0)3 Bu derste öğrenciler Türkiye ekonomisinin ve dünya ekonomisinin güncel konularını ele alıp tartışacaklar, güncel ekonomik konuların sistematik olarak nasıl takip edilip analiz edileceğini uygulamalı olarak öğreneceklerdir. Ders kapsamında Türk lirası,

16 yabancı sermaye, özelleştirme, gelir dağılımı, bölgesel gelişme, gap, enerji, kayıt dışı ekonomi, sürdürülebilir büyüme politikaları, borç yönetimi, teşvik politikaları gibi konular ele alınacaktır. IKT 410 Türk Vergi Sistemi ve Hukuku (3-0)3 Bu derste öğrenciler bir vergi uzmanı düzeyinde Türk Vergi Sistemini ve Vergi Hukukunu öğreneceklerdir. Ders kapsamında Türk vergi sisteminin gelişim süreci, temel vergileme kavramları ve vergileme teknikleri, dolaylı vergiler, dolaysız vergiler, Türkiye de vergi yükü, Türk vergi sisteminin esnekliği, Türk vergi sistemi ile ilgili uygulamalar ele alınacaktır. IKT 414 Stratejik Planlama Ve Performans Esaslı Bütçeleme(3-0)3 Bu derste öğrenciler üst yönetici düzeyinde orta ve uzun vadeli stratejik planlama ve programlama, performans esaslı bütçeleme tekniklerini öğreneceklerdir. Ders kapsamında kamu kesiminde ve özel kesimde stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme, mali saydamlık, hesap verebilirlik, performans kriterlerinin belirlenmesi ve performans denetimi gibi konular işlenecektir.

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ. İktisat Bölümü Ders İçerikleri 1. YARIYIL

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ. İktisat Bölümü Ders İçerikleri 1. YARIYIL T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İktisat Bölümü Ders İçerikleri 1. YARIYIL IKT 101 İktisada Giriş I (3-0)3 Bu dersle öğrenci iktisat bilimiyle ilk defa tanışacak ve aşağıdaki

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ 1. YIL GÜZ DÖNEMİ İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD eğrileri. İleri

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ISL101 İşletme Bilimine Giriş (3-0)3 Ders hem şirketlerin günümüzün etkileşimli piyasasında yarışmalarını

Detaylı

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 0-0 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI D.Kodu.Sınıf l.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS D.Kodu.Sınıf ll.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2.

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. Ekonominin Tanımı... 3 1.3. Ekonomi Biliminde Yöntem... 4 1.4.

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MAKRO İKTİSADİ ANALİZ Ders No : 0020060027 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR

1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR 11 1.1. İktisat Biliminin Temel Kavramları 12 1.1.1.İhtiyaç, Mal ve Fayda 12 1.1.2.İktisadi Faaliyetler 14 1.1.3.Üretim Faktörleri 18 1.1.4.Bölüşüm

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

ISL2101 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu YAD102 YABANCI DİL Zorunlu YAD121 FRANSIZCA I Zorunlu

ISL2101 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu YAD102 YABANCI DİL Zorunlu YAD121 FRANSIZCA I Zorunlu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 1. Yarıyıl Dersleri IKT1203 İKTİSADA GİRİŞ Zorunlu 3 0.00 0 5.00 ISL1001 İŞLETME I Zorunlu 3 0.00 0 5.00 ISL1401 İŞLETME MATEMATİĞİ I Zorunlu 3 0.00 0 5.00

Detaylı

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri MLY733 1 3 + 0 6 Araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, yaygın olarak kullanılan

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Ders Programı DERS İÇERİKLERİ

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Ders Programı DERS İÇERİKLERİ T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Ders Programı DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL SBU 101 Siyaset Bilimine Giriş (3-0)3 Politikanın

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MAKRO İKTİSAT TEORİSİ MAK214 4 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MAKRO İKTİSAT TEORİSİ MAK214 4 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MAKRO İKTİSAT TEORİSİ MAK214 4 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.1. EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER... 3 1.1.1. Romalıların Ekonomik Düşünceleri... 3 1.1.2. Orta Çağ da Ekonomik Düşünceler...

Detaylı

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat ANAYASA HUKUKU 0102213 2 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

Maliyet Muhasebesi I (147) A11-A Pazartesi İşletme İktisat Uluslararası İlişkiler

Maliyet Muhasebesi I (147) A11-A Pazartesi İşletme İktisat Uluslararası İlişkiler 25.01.2016 Pazartesi 09:00 Betimsel İstatistik (202) D20- Çok Değişkenli İstatiksel Analiz A2-A4 İstatistik I D13-D14 Güncel Sosyal Politikaları Gelişmeleri A1 Yöneylem Araştırması I (140) A7- A8 Envanter

Detaylı

İKTİSAT BİLİMİ VE İKTİSATTAKİ TEMEL KAVRAMLAR

İKTİSAT BİLİMİ VE İKTİSATTAKİ TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz BİRİNCİ BÖLÜM İKTİSAT BİLİMİ VE İKTİSATTAKİ TEMEL KAVRAMLAR 1.1.İktisat Bilimi 1.2.İktisadi Kavramlar 1.2.1.İhtiyaçlar 1.2.2.Mal ve Hizmetler 1.2.3.Üretim 1.2.4.Fayda, Değer ve Fiyat

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat TİCARET HUKUKU 0102401 4 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu Öğretim Planı 1. Yarıyıl AIT181 TBT181 Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 2 0 0 2 2 Zorunlu 1 2 0 2 2 TUR181 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2 YDL183

Detaylı

Öğretim Yılı, Güz Dönemi İktisat Bölümü - (NÖ)

Öğretim Yılı, Güz Dönemi İktisat Bölümü - (NÖ) 20142015 Öğretim Yılı, Güz Dönemi İktisat Bölümü (NÖ) İKT4525 [69] [S4] [1] Uluslararası Politik Ekonomi İKT4513 [88] [S4] [1] Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları KAY1805 [255] [S1] [2] İKT2003 [170] [S2]

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anabilim Dalı: İşletme PROGRAMIN TANIMI: Son yıllarda dünyada Sağlık yönetimi ya da Sağlık İdaresi yüksek lisans eğitim

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU TARİH ANABİLİM DALI 9103500 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103300 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103129 Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler Zorunlu 9103500 Yüksek Lisans

Detaylı

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL ISL 101 İKTİSADA GİRİŞ 1 2 0 2 4 ISL 103 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 1 3 0 3 4 ISL 105 GENEL MUHASEBE 1 3 0 3 5 ISL

Detaylı

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 İŞLETMECİLİK 13 1.1. İnsan İhtiyaçları 14 1.1.1. Ekonomik Mal ve Hizmetler 16 1.1.2. Talep ve Arz 17 1.1.3. Tüketim ve Tüketici 18 1.1.4. Üretim ve Üretim Faktörleri 18 1.2.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

GENEL İKTİSAT I Tekrara Kalan ve İlk Kez Alan Öğrenciler: IKT1001 GENEL İTİSAT I (3-0-3) dersini almalarına,

GENEL İKTİSAT I Tekrara Kalan ve İlk Kez Alan Öğrenciler: IKT1001 GENEL İTİSAT I (3-0-3) dersini almalarına, İKTİSAT BÖLÜMÜ I.YARIYIL 0502101 0552101 GENEL İKTİSAT I IKT1001 GENEL İTİSAT I (3-0-3) dersini 0502102 0552102 0502103 0552103 0502104 0552104 0502105 0552105 0502106 0552106 0502121 0552121 0502122 0552122

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM ve ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TDL101 Türk Dili 1 (2+0) Dil, Diller

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERS İTES İ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTES İ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ. ECON101 Ekonomi Bilimine Giriş I (3+0)5

ADNAN MENDERES ÜNİVERS İTES İ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTES İ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ. ECON101 Ekonomi Bilimine Giriş I (3+0)5 ADNAN MENDERES ÜNİVERS İTES İ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTES İ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ECON101 Ekonomi Bilimine Giriş I (3+0)5 Ekonomi, fırsat maliyeti, kıtlık, seçim, piyasa ekonomisi,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU ve TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Makro Ekonominin Doğuşu 12 1.1.1.Makro Ekonominin Doğuş Süreci 12 1.1.2.Mikro ve Makro Ekonomi Ayrımı 15 1.1.3.Makro Analiz

Detaylı

Tablo 5: AÇILMASI MUHTEMEL DERSLER VE EŞLENİK DERSLER İKTİSAT

Tablo 5: AÇILMASI MUHTEMEL DERSLER VE EŞLENİK DERSLER İKTİSAT Tablo 5: AÇILMASI MUHTEMEL DERSLER VE EŞLENİK DERSLER İKTİSAT Dersi Alan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Y.Y D.Kodu Eşlenik Ders Eş.Kod 1 IKT 1001 İKTİSADA GİRİŞ I Ekonometri 1 IKT 1001 İKTİSADA

Detaylı

KPSS LİSANS DA UYGULANAN TESTLERİN KAPSAMLARI

KPSS LİSANS DA UYGULANAN TESTLERİN KAPSAMLARI 2012 - LİSANS DA UYGULANAN TESTLERİN KAPSAMLARI Genel Yetenek 1) Türkçe %50 2) Matematik %50 a) Sözcük bilgisi %5 a) Sayılarla işlem yapma %10 b) Dil bilgisi %10 b) Matematiksel ilişkilerden yararlanma

Detaylı

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri MLY733 1 3 + 0 6 Araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, yaygın olarak kullanılan araştırma

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI I. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL İŞL101 Muhasebe I 3 0 3 6 İŞL102 Muhasebe II 3 0 3 6 İŞL103

Detaylı

2) İdari teşkilatları tanır. 3) İdari usul kavramını ve ilkelerini yorumlar. 4) İdarenin işlemlerini karşılaştırır. 5) İdarenin sözleşmelerini kavrar.

2) İdari teşkilatları tanır. 3) İdari usul kavramını ve ilkelerini yorumlar. 4) İdarenin işlemlerini karşılaştırır. 5) İdarenin sözleşmelerini kavrar. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat İDARE HUKUKU 0102819 8 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Seçmeli

Detaylı

EKONOMİ ve FİNANS DERS İÇERİKLERİ

EKONOMİ ve FİNANS DERS İÇERİKLERİ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL I.YARIYIL EKONOMİ ve FİNANS DERS İÇERİKLERİ ISL505 Yönetimsel İktisat (3,0) 6 AKTS Temel Mikro Ekonomik ve Makro Ekonomik kavramlar boyutu incelemektedir. Mikro Ekonomik Analiz

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI

Detaylı

MURAT EĞİTİM KURUMLARI

MURAT EĞİTİM KURUMLARI 2013 KPSS de Testlerin Kapsamları Değişti ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2013 KPSS de uygulanacak testlerin içeriğinde bir takım değişiklikler yapıldı. Bu değişikler başta Genel Yetenek - Genel

Detaylı

Maliye Programı Ders İçerikleri

Maliye Programı Ders İçerikleri Maliye Programı Ders İçerikleri I.YARIYIL DERSLERİ Türk Dili I 2+0 2 Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle, Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri, Düzgün ve Etkili Konuşmanın

Detaylı

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ Doktora Uzmanlık Alanı MLY898 3 3 + 0 6 Bilimsel araştırmarda ve yayınlama süreçlerinde etik ilkeler. Tez yazım kuralları,

Detaylı

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30 1. YARIYIL ULS 101 Uluslararası İlişkiler I 6 Z 3 0 3 ULS 103 Siyasi Tarih I 5 Z 3 0 3 SKY 107 Siyaset Bilimi 4 Z 3 0 3 SKY 103 Hukuka Giriş 5 Z 3 0 3 TDİ 101 Türk Dili I 2 Z 2 0 2 YDİ 101 Yabancı Dil

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm %50 2) Sayısal Bölüm %50 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 16 ARALIK 2016 TOPLANTI SAYISI : 13 KARAR 11: Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; İşletme Bölümü nün 8 yarıyıllık ders planında

Detaylı

T+U Saat Doğal Kaynaklar Ve Çevre Ekonomisi Ön Koşul Dersleri. Dersin Adı Kodu Yarıyılı. Türkçe Seçmeli

T+U Saat Doğal Kaynaklar Ve Çevre Ekonomisi Ön Koşul Dersleri. Dersin Adı Kodu Yarıyılı. Türkçe Seçmeli Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi Doğal Kaynaklar Ve Çevre Ekonomisi 7 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri AKTS Dersin Dili Dersin Türü Dersi Veren Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları Dersin İçeriği

Detaylı

SINAV TARİHİ SINAV SAATİ 15 KASIM 09:30 Z-05 DERSLİK (İ.Ö.) DERSLİK (N.Ö.) DERSİN KODU / ADI İŞLETME I İŞL100 / ORYANTASYON 18 KASIM 09:30 207 201,206

SINAV TARİHİ SINAV SAATİ 15 KASIM 09:30 Z-05 DERSLİK (İ.Ö.) DERSLİK (N.Ö.) DERSİN KODU / ADI İŞLETME I İŞL100 / ORYANTASYON 18 KASIM 09:30 207 201,206 DERSİN KODU / ADI SINAV TARİHİ SINAV DERSLİK (N.Ö.) DERSLİK () İŞLETME I İŞL100 / ORYANTASYON 18 KASIM 09:30 207 201,206 İŞL101 / İŞLETMEYE GİRİŞ I 20 KASIM 14:30 202,204 203,205 ÇEK307 / SOSYAL PSİKOLOJİ

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm 0 2) Sayısal Bölüm 0 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ

Detaylı

DERS BİLGİLERİ ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4

DERS BİLGİLERİ ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Önlisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Öğretim Görevlisi Serkan

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Ortak Doktora Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Ortak Doktora Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Ortak Doktora Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Adnan Menderes Üniversitesi SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

Detaylı

MLY104 Muhasebe I 1 Z 4 0 4 4

MLY104 Muhasebe I 1 Z 4 0 4 4 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS-BANKACILIK SİGORTACILIK MALİYE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Atatürk İlkeleri ve AITB191 İnkılap Tarihi I 1 Z 2 0 2 2 İnkılap tarihinin

Detaylı

İŞLETME ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞLETME ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞLETME ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ İleri Düzeyde Araştırma Yöntemleri I ISL801 1 3 + 0 6 Araştırma süreci (problem belirleme, araştrıma konusu ve hipotezni

Detaylı

TC DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İKTSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMETRİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

TC DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İKTSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMETRİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ TC DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İKTSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF BİRİNCİ YARIYIL TÜRKÇE I EKONOMETRİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Bu dersin amacı; öğrencilere, anlama ve ifade etmeyle ilgili temel

Detaylı

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL. ISL105 Muhasebe - I MAT173 Genel Matematik I MLY101 Kamu Maliyesi I

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL. ISL105 Muhasebe - I MAT173 Genel Matematik I MLY101 Kamu Maliyesi I ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ 2015/16 ÖĞRETİM PROGRAMI 17.09.2015 1. Yarıyıl AI101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I 2 0 0 2 2 ECON101 Ekonomi

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. Dersin Kodu

DERS ÖĞRETİM PLANI. Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Kodu DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders Saati 4 Haftalık Uygulama Saati

Detaylı

Kredisi AKTS Mikro İktisat II Ön Koşul Dersleri

Kredisi AKTS Mikro İktisat II Ön Koşul Dersleri Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS Mikro İktisat II 4 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Türü Dersi Veren Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları Dersin İçeriği Türkçe Zorunlu Tam

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İKTİSADA GİRİŞ I Ders No : 0020050004 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

ANAYASA VE İDARE HUKUKU

ANAYASA VE İDARE HUKUKU ANAYASA VE İDARE HUKUKU 2012 KPSS hukuk bölümü sorularından 4 ü Anayasa hukuku, 6 sı idare hukukundan oluşmaktadır. Soru dağılımı açısından geçmiş yıllarla paralellik görülmektedir. Anayasa hukuku sorularından

Detaylı

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ T.C OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ OSMANĠYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yönetim Ve Organizasyon Bölümü I. GÜZ YARIYILI ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili

Detaylı

Dersin Amacı: Bilimsel araştırmanın öneminin ifade edilmesi, hipotez yazımı ve kaynak tarama gibi uygulamaların öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Amacı: Bilimsel araştırmanın öneminin ifade edilmesi, hipotez yazımı ve kaynak tarama gibi uygulamaların öğretilmesi amaçlanmaktadır. Dersin Adı: Araştırma Teknikleri Dersin Kodu: MLY210 Kredi/AKTS: 2 Kredi/4AKTS Dersin Amacı: Bilimsel araştırmanın öneminin ifade edilmesi, hipotez yazımı ve kaynak tarama gibi uygulamaların öğretilmesi

Detaylı

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB.

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ İŞL1101 ZORUNLU 4 0 0 4 6 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İŞL1103 ZORUNLU 3 0 0 3 5 İŞ ETİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK İŞL1105 ZORUNLU 2 0 0 2 5 İKTİSADA

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YEREL YÖNETİMLER DERS PLANI VE DERS İÇERİKLERİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YEREL YÖNETİMLER DERS PLANI VE DERS İÇERİKLERİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YEREL YÖNETİMLER DERS PLANI VE DERS İÇERİKLERİ I.YARIYI 422621001 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I 2 0 2 1 2 Avrupa da reform, Rönesans, aydınlanma

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I. ULUSLARARASI İLİŞKİLER I (3.0.3) Uluslar arası sistem/ Temel Kavramlar/ Devlet/ Sivil Toplum Örgütleri/

Detaylı

Kredisi AKTS Finansal Tablolar Analizi

Kredisi AKTS Finansal Tablolar Analizi Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS Finansal Tablolar Analizi 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin - Koordinatörü Dersi Verenler - Dersin - Yardımcıları

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1. 1 T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ Dersin Kodu : ATA1001 Dersin Adı : Atatürk İlkeleri ve

Detaylı

Anayasa Hukuku Bu dersin içeriğinde, anayasa hukukunun genel esasları ve Türk Anayasa Hukuku na ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

Anayasa Hukuku Bu dersin içeriğinde, anayasa hukukunun genel esasları ve Türk Anayasa Hukuku na ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. 1. Dönem İKT1011994 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 3 5 İKT1051994 İktisatçılar için Matematik I Zorunlu 3 0 3 5 İKT1072011 Genel İşletme Zorunlu 3 0 3 3 İKT1091994 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 3 0 3

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Yönetim ve Organizasyon PROGRAM: İşletme Yönetimi 1. Yarıyıl (Güz) T.C. 101 Genel Muhasebe 4 (3+1): Muhasebe bilgi sistemi, muhasebenin gelişimi, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş

Detaylı

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6 TEZLİ YÜKSEKLİSANS Birinci Dönem ISLYLU1700 ISLYL 543 Uygulamalı İstatistiğe Giriş I (Zorunlu) 3 0 3 6 Toplam 16 0 12 30 ISLYL 503 Yönetim Düşüncesinin Evrimi 3 0 3 6 ISLYL 505 Örgütsel Davranış 3 0 3

Detaylı

AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 DERS İÇERİĞİ

AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 DERS İÇERİĞİ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 Muhasebe kavramı (Tanımı, Gelişimi, Bölümleri ve Muhasebe Bilgi Sistemi),

Detaylı

Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri

Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri TDB 103 Türk Dili I Dil, diller ve Türk dili Dil bilgisi, sözcük, cümle Kelime Türleri Anlatımın öğeleri ve anlatım türleri Düzgün ve etkili konuşmanın temel

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL-YANDAL MÜFREDATI

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL-YANDAL MÜFREDATI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TOPLANTI SAYISI:22 YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI KARAR TARİHİ:10.08.2012 KARAR: 5- İşletme, Maliye İktisat, Uluslararası Ticaret ve Finansman ve İngilizce İşletme

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İKTİSADA GİRİŞ II İKT102 2 3 3 4. Ön koşul dersleri yok

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İKTİSADA GİRİŞ II İKT102 2 3 3 4. Ön koşul dersleri yok DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İKTİSADA GİRİŞ II İKT102 2 3 3 4 Ön Koşul Dersleri Ön koşul dersleri yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe / İngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl DERSLERİ 1804111 Genel Hukuk Bilgisi 2 0 0 2 2 2 Zorunlu Hukuk kurallarının özellikleri ve diğer sosyal

Detaylı

İKTİSAT TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL DERS İÇERİKLERİ

İKTİSAT TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL DERS İÇERİKLERİ İKTİSAT TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL DERS İÇERİKLERİ İKT Y501 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (3+0) Bilimin tanımı, amaçları, bilimsel yöntemin ilkeleri, araştırma konusunun tespiti

Detaylı

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ Giriş... 1 1. Makroekonomi Kuramı... 1 2. Makroekonomi Politikası... 2 2.1. Makroekonomi Politikasının Amaçları... 2 2.1.1. Yüksek Üretim ve Çalışma Düzeyi...

Detaylı

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI Dersin Kodu Kredisi Dersin Niteliği İŞL 601 Pazarlama Teorileri 3 Zorunlu İŞL 603 Finansman Teorisi 3 Zorunlu İŞL 605 Uluslararası

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 20.05.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 20.05. T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI Fakültemiz Fakülte Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet UZUN başkanlığında toplandı.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : BORÇLAR HUKUKU Ders No : 00005008 Teorik : Pratik : 0 Kredi : ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Ayrım I. Genel Çerçeve 1

Ayrım I. Genel Çerçeve 1 İçindekiler Önsöz İçindekiler Ayrım I. Genel Çerçeve 1 Bölüm 1. Makro Ekonomiye Giriş 3 1.1. Ekonominin Tanımlanması ve Bir Bilim Olarak Ekonomi 4 1.2. Ekonomi Teorisi ve Politikası 5 1.3. Makro Ekonomi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS KIYMETLİ EVRAK HUKUKU Ön Koşul Dersleri. Dersin Seviyesi. Dersin Koordinatörü

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS KIYMETLİ EVRAK HUKUKU Ön Koşul Dersleri. Dersin Seviyesi. Dersin Koordinatörü DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat KIYMETLİ EVRAK HUKUKU 0102407 4 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri. Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Araştırma Yöntemleri ISL727 1 3 + 0 6

İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri. Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Araştırma Yöntemleri ISL727 1 3 + 0 6 İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Araştırma Yöntemleri ISL727 Araştırma süreci (problem belirleme, araştırma konusu ve hipotezni oluşturma,

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİMDALI (TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI) (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK)

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİMDALI (TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI) (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK) T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİMDALI (TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI) (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK) MALİYE ABD YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI Kodu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Bölüm Kamu Ekonomisi Disiplinine Tarihsel ve Analitik bir Perspektiften Bakış,

İÇİNDEKİLER. 1. Bölüm Kamu Ekonomisi Disiplinine Tarihsel ve Analitik bir Perspektiften Bakış, İÇİNDEKİLER Önsöz v Giriş 1 1. Bölüm Kamu Ekonomisi Disiplinine Tarihsel ve Analitik bir Perspektiften Bakış, 1.1. Kamu Ekonomisi Analizinin Ardında Yatan Doktriner Görüşler: 5 1.1.1. Sosyal Sözleşmeci

Detaylı

İktisat Bölümü Ders Tanımları

İktisat Bölümü Ders Tanımları İktisat Bölümü Ders Tanımları ECON 102 İktisat Sosyolojisi (3,0,0,3,8) İktisat sosyolojisinin temel prensiplerinin sunumu; iktisat sosyolojisinin ekonomik dinamikler üzerindeki etkisinin aktarılması; temel

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

TARİH SINAV SAATİ DERSİN ADI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM ÜYESİ. Genel Muhasebe I Maliye 1 Yrd.Doç.Dr.S.Kara. Genel Muhasebe I UTL 1 Yrd.Doç.Dr.S.

TARİH SINAV SAATİ DERSİN ADI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM ÜYESİ. Genel Muhasebe I Maliye 1 Yrd.Doç.Dr.S.Kara. Genel Muhasebe I UTL 1 Yrd.Doç.Dr.S. 31.10.2017 - SALI 30.10.2017 - PAZARTESİ TARİH SINAV SAATİ DERSİN ADI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM ÜYESİ Genel Muhasebe I Maliye 1 Yrd.Doç.Dr.S.Kara Genel Muhasebe I UTL 1 Yrd.Doç.Dr.S.Kara Genel Muhasebe I İşletme

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ I. GÜZ YARIYILI (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili I (2+0) Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük, Cümle, Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri

Detaylı

DERS BİLGİLERİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ

DERS BİLGİLERİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ 0102313 3 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM / İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRETİM PROGRAMI

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM / İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRETİM PROGRAMI YENİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU Adnan Menderes Üniversitesi I- PROGRAMLAR BANKACILIK VE SİGORTACILIK BANKACILIK VE SİGORTACILIK (İkinci Öğretim) EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ (İkinci Öğretim)

Detaylı

2) Sendikaların toplu pazarlıktaki önemli rolünü açıklar. 3) Toplu iş uyuşmazlıklarının nasıl çözümlenebileceğini tartışır

2) Sendikaların toplu pazarlıktaki önemli rolünü açıklar. 3) Toplu iş uyuşmazlıklarının nasıl çözümlenebileceğini tartışır DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat İŞ HUKUKU 0102807 8 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu Yrd.

Detaylı

tarih ve 217 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki-3

tarih ve 217 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki-3 23.02.2017 tarih ve 217 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki-3 Tablo 1 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü GÜZ BAHAR DERSİN KODU VE ADI T P K AKTS DERSİN KODU VE ADI T P K AKTS BBM 101 Programlamaya

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TİCARET HUKUKU Ders No : 0020050026 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

ECIR 313 / KÜRESEL SİYASAL EKONOMİYE GİRİŞ

ECIR 313 / KÜRESEL SİYASAL EKONOMİYE GİRİŞ ECIR 313 / KÜRESEL SİYASAL EKONOMİYE GİRİŞ Bu ders uluslararası siyasal ekonomi alanındaki farklı kurum ve aktörlere temel yaklaşımları ele alır. Küresel düzeyde kimin ne aldığını çok aktörlü, çok farklı

Detaylı

MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anabilim Dalı: Maliye PROGRAMIN TANIMI: Maliye Tezsiz Yüksek Lisansı programının amacı; kamu ve özel sektör sistemi içerisindeki problemleri ve ihtiyaçları analiz edebilecek,

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS İŞLETME İ ANABİLİM DALI, BİLİM DALI DERS HAVUZU DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel

Detaylı

İşletme Anabilim Dalı- Doktora Programı Ders İçerikleri

İşletme Anabilim Dalı- Doktora Programı Ders İçerikleri İşletme Anabilim Dalı- Doktora Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı İleri Düzeyde Araştırma Yöntemleri I ISL801 1 3 + 0 6 Araştırma süreci (problem belirleme, araştırma konusu ve

Detaylı