T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ. İktisat Bölümü Ders İçerikleri I. YARIYIL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ. İktisat Bölümü Ders İçerikleri I. YARIYIL"

Transkript

1 T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İktisat Bölümü Ders İçerikleri I. YARIYIL IKT 101 İktisada Giriş I (3-0)3 Bu dersle öğrenci iktisat bilimiyle ilk defa tanışacak ve aşağıdaki genel iktisat konularını öğrenecektir: Genel iktisadi kavramlar, iktisadi olay ve tarafları, iktisadi adam davranışı, iktisadi tarafların davranış biçimleri, piyasa, piyasa güçleri, talep ve talebi etkileyen unsurlar, arz ve arzı etkileyen unsurlar, piyasa dengesi, piyasa dengesinde meydana gelen değişmeler, hükümet müdahaleleri, üretim imkanları eğrisi, ihtisaslaşma, iktisadi sistemler, tam rekabet ve etkinlik, piyasa başarısızlığı, tüketici dengesi, fayda analizi, eş fayda eğrileri ve bütçe doğrusu, tüketici dengesinin belirlenmesi, talep esneklikleri, üretim teknolojisi ve maliyetler, üretim maliyetleri, tam rekabette üretim ve fiyatlandırma, monopolde üretim ve fiyatlandırma, emek piyasası ve gelir dağılımı. IKT 103 İktisadi Matematik I (3-0)3 Bu derste öğrenci bir yandan genel matematik bilgisini ve yeteneğini geliştirirken diğer yandan matematiğin iktisattaki uygulama alanlarını öğrenecektir. Derste aşağıdaki konular işlenecek ve iktisadi matematik uygulamaları yapılacaktır: Kümeler, sayılar, özdeşlikler, denklemler ve eşitlikler, fonksiyon kavramı, doğrusal fonksiyonlar, ikinci derece fonksiyonlar, rasyonel, cebirsel ve gerçek fonksiyonlar; üstel ve logoritmik fonksiyonlar ve iktisadi uygulamaları; limit, türev ve iktisadi uygulamaları; grafik çizimleri ve iktisadi uygulamaları. SBU 107 Hukukun Temel Kavramları (3-0)3 Toplumsal düzen ve hukuk kavramı, hukukun amaçları, hukuk kuralları, hukukun kaynakları, hukuk kurallarının yorumu, kamu hukuku-özel hukuk ayırımı, kamu hukukunun dalları, kamu hukukunun temel kavram ve konuları (anayasa, Türkiye nin idari yapısı, suç kavramı ve unsurları vb.), özel hukukun dalları, özel hukukun temel kavram ve konuları (gerçek ve tüzel kişiler, ehliyet, mülkiyet, sözleşme, haksız fiil, ticari işletme, tacir, kıymetli evrak vb.). TBT 100 Temel Bilgi Teknolojileri (3-0)3

2 DOS işletim sistemi, Windows işletim sistemi, temel komutlar, denetim masası ayarları, Microsoft Word de belge hazırlama, biçimlendirme, tablolar oluşturma, şekil çizme, belgeyi yazdırma,microsoft Excel de veri girme, grafik oluşturma, elektronik hesap tablosu. SBU 105 Toplum Bilimi (3-0)3 Sosyoloji biliminin doğuşu, toplumun tanımı, geleneksel ve modern toplumlar arasındaki farklar, toplumsal kurumlar ve kurumların sınıflandırılması, sosyolojinin araştırma teknik ve yöntemleri, kültür, toplumsallaşma, aile, ekonomi, eğitim, din, siyaset kurumları ve bu kurumların işleyişleri, nüfus, tabakalaşma sistemi, toplumsal değişme, kentleşme ve endüstrileşme, suç ve toplum. TDL 101 Türk Dili-I (2-0)2 Dilin tanımı, özellikleri, yeryüzündeki diller ve Türkçe nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin tarihî gelişimi ve Batı Türkçesi nin gelişimi, Atatürk ün Türk dili ile ilgili çalışmaları ve görüşleri, ses bilgisi, yazım kuralları ve noktalama, dil politikaları. ING 101 English-I The aim of this course is to develop students language levels from elementary level to intermediate level. It contains the following topics: Using the alphabet, describing actions (subject / verb / object), personal pronouns and verb "to be", possessives, the time, numbers, more personal pronouns, asking for directions, questions, colours, offers, invitations, suggestions, reservations and appointments, present continuous tense, nouns, countries and nationalities, dialogues at the international conference, meeting people, the present simple, requests and instructions, adjectives, apologies, describing people, the future tense, explanations, jobs and professions, questions, agreeing, accepting, disagreeing, refusing, colours, perfect tense, using idioms, conditionals, punctuation. II. YARIYIL IKT 102 İktisada Giriş II (3-0)3 İktisada Giriş I in devamı niteliğinde olan bu derste öğrenci genel iktisat bilgi tabanını daha da genişletecektir. Ders kapsamında aşağıdaki iktisadi konular işlenecektir: İktisatta bilimsel yöntem, iktisadi düşünce biçimi ve iktisadi sistemler, iktisadi büyüme ve dalgalanmalar, ekonominin ölçülmesi, tüketim, tasarruf ve yatırım, kapalı bir ekonomide toplam harcama ve toplam hâsıla düzeyi, açık bir ekonomide toplam harcama ve toplam hâsıla düzeyi, para arzı ve para politikası, para talebi ve denge faiz haddi, makro modeller ve politikalar, ödemeler dengesi ve hâsıla düzeyi, toplam talep ve toplam arz, açık ekonomi ad as modeli, işsizlik ve enflasyon, makro iktisadın gelişimi.

3 IKT 104 İktisadi Matematik II (3-0)3 İktisadi Matematik I in devamı niteliği olan bu derste aşağıdaki iktisadi matematik uygulamaları yapılacaktır: İntegral, çok değişkenli fonksiyonlar ve türev, matriks, determinat ve iktisadi uygulamaları, maksimizasyon ve minimizasyon, maksimizasyon ve minimizasyonun ekonomik uygulamaları. SBU 106 Anayasa Hukuku (3-0)3 Anayasa hukukunun bilgi kaynakları, anayasa hukuku kavramı, anayasa kavramı, kanunların anayasaya uygunluk denetimi: anayasa yargısı, kurucu iktidar, devlet kavramı, devlet şekilleri, hükümet sistemleri, demokrasi, seçimler, temel hak ve hürriyetler, Osmanlı anayasal gelişmeleri, cumhuriyet dönemi anayasal gelişmeleri, temel ilkeler, 1982 Anayasası na göre temel hak ve hürriyetler, TBMM üyelerinin seçimi, TBMM üyelerinin hukukî statüsü, TBMM nin görev ve yetkileri, cumhurbaşkanı, bakanlar kurulu, yürütme organının düzenleyici işlemleri, olağanüstü düzenleyici işlemler, olağanüstü yönetin usûlleri, yargı organı, anayasa yargısı. SBU 206 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (3-0)3 Araştırma problemlerinin belirlenmesi, eleştirel kaynak taraması, araştırma soru ve hipotezlerinin oluşturulması, araştırma stratejisinin belirlenmesi, araştırma evreni ve örnekleme, araştırma için ikincil verilerin derlenmesi, araştırma için birincil verilerin derlenmesi, anketler, araştırma için birincil verilerin derlenmesi, gözlem ve mülakat, araştırmalarda ölçüm ve ölçekler, temel veri analiz yöntemleri ve raporlama. ISL 111 Genel Muhasebe (4-0) 4 Muhasebenin temel denkliği, muhasebe ve muhasebeleştirme süreci, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, tekdüzen hesap planı sistematiği, nakit hareketlerinin, menkul kıymet hareketlerinin, ticari mal hareketlerinin, KDV işlemlerinin ve ticari borç/alacak işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, Tek Düzen Muhasebe Sistemine göre depozito işlemleri, ücret bordrosunun hazırlanması, duran varlıklara amortisman ayrılması, kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar, öz kaynaklar, gelir tablosu ve maliyet hesapları ele alınacaktır. TDL 102 Türk Dili-II (2-0)2 Türk dilinin ses ve şekil bilgisi, Türkçenin tarihî gelişimi, sunum yapma ve etkili konuşma teknikleri, sözlü ve yazılı edebi türler, imlâ-noktalama işaretleri, sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları. ING 102 English-II English-II focuses on the topics that help students further develop their language skills to be able to function effectively in a variety of written and spoken contexts in English as intermediate level English users. Topics included; Conditionals, the passive form, contrast

4 links (while, whereas, but, yet, although, by contrast, despite etc.), the future (going to, will), tenses in time clauses with future reference (until, before, after, once, as soon as etc.), modal verbs - ability (can, could, be able to), likelihood & certainly (could, can't, must, may, might), Expressing cause & effect (variety of expressions, word formation, phrasal verbs, past, past perfect, simple, Continuous tenses, present perfect simple, continuous, past tenses to talk about hypothetical situations (wish, if only, would rather, as if, suppose), Relative clauses, modal verbs obligation, permission (can, may, might, could), comparison: comparatives & superlatives - as adjectives and adverbs. III. YARIYIL IKT 201 Mikroiktisat- I (3-0)3 Bu derste öğrenci soyutlama yöntemini öğrenerek temel iktisadi birimler olan tüketicilerin fayda maksimizasyonu davranışı ile üreticilerin kar maksimizasyonu davranışını analiz edecek, değişik piyasaların özelliklerini ve işleyiş mekanizmalarını kavrayacaktır. Bu kapsamda iktisadi modeller, piyasaların sınıflandırılması, endüstri kavramı, talep teorisi, kardinal ve ordinal yaklaşımlar, açıklanmış tercihler hipotezi, üretim teorisi, üretim yasaları, teknolojik gelişme ve üretim fonksiyonu, optimal faktör bileşiminin belirlenişi, üretim fonksiyonlarından maliyet fonksiyonlarının elde edilişi, maliyet teorisi gibi başlangıç düzeyinde mikroiktisat konuları işlenecektir. IKT 203 Makroiktisat-I (3-0)3 Bu derste öğrenci toplulaştırma yöntemini öğrenerek makro ekonomik çerçeveden istihdam, büyüme, enflasyon, işsizlik, milli gelir gibi temel ekonomik sorunları ve bu sorunların analitik çözüm yollarını öğrenecektir. Bu kapsamda makro ekonominin tarihçesi, araştırma alanları ve temel varsayımları, ekonomik dalgalanmalar, iktisat politikası, ekonomik faaliyet hacminin ölçülmesi, GSMH ve ilgili kavramlar, büyüme oranı, fiyat endeksleri, enflasyon oranı, faiz oranı, ödemeler dengesi, döviz kuru, devri akım modeli, stoklar ve akımlar arasındaki ilişkiler, Klasik makro iktisat modelinin temel varsayımları, işleyişi ve politika sonuçları, Keynezyen makro iktisat modelinin temel varsayımları, işleyişi ve politika sonuçları, IS LM modeli, Açık ekonomi makro iktisat modelinin temel varsayımları, işleyişi ve politika sonuçları gibi başlangıç düzeyinde makroiktisat konuları ele alınacaktır. IKT 205 Matematiksel İktisat I (3-0)3 Bu derste matematiksel iktisat ve matematiksel model, iktisatta denge çözümlemeleri, doğrusal modeller ve matris matematiği, türev ve karşılaştırmalı

5 durağanlık (statik analiz), türev alma kuralları ve karşılaştırmalı durağanlık, genel fonksiyon modellerinde karşılaştırmalı durağanlık çözümlemesi, optimizasyona giriş, üstel ve logaritmik fonksiyonlar gibi başlangıç düzeyinde iktisadi matematik uygulamaları yapılacaktır. ISL109 İstatistik-I (3-0)3 Temel istatistik kavramları, betimsel istatistikler, veri derleme yöntemleri, istatistiksel analiz, örnekleme kavramı ve örnekleme yöntemleri, örnekleme dağılımları, nokta tahmini, güven aralıkları, hipotez testleri, tek faktörlü varyans analizi, çoklu karşılaştırmalar, varyansların homojenliği şeklinde ana konulardan oluşmaktadır. IKT 207 İktisat Tarihi (3-0)3 Bu derste öğrenci tarihsel süreç içerisinde iktisadın doğuşunu ve gelişimini öğrenecektir. Ders kapsamında ekonomik problemlerin tanımlanması, piyasa öncesi ekonomi, piyasa toplumunun ortaya çıkışı, endüstri devrimi, endüstriyel teknolojinin etkileri, büyük buhran, devlet sektörünün yükselişi, buhran sonrası iktisat okullarına genel bir bakış, dönüşüm sorunu, rasyonel beklentiler okulu, reel devresel dalgalanmalar, kurumcu iktisat, evrimci okul, Avrupa da modern kapitalizmin doğuşu, kapitalizmin altın çağı, kapitalizmin sorunlarla karşılaşması, ekonomik hayatın küreselleşmesi, liberal ve sosyalist öğretinin doğuşu ve gelişimi ve tıkanması gibi konular ele alınacaktır. ING 201English-III This course seeks to improve students language skills from intermediate to advanced level through focusing on the abilities of reading, listening and comprehension, speaking and writing. Students will have various opportunities to read English texts from all types of sources published in English and to develop their listening skills through the use of tapes, videos and related technologies. Special focus will also be given on developing speaking and writing skills of students through variety of tasks during the classroom activities. AIT 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I (2-0)2 Kavramlar ve Osmanlı yenileşmesi, Avrupa gelişmeleri, Sanayi Devrimi ve Fransız İhtilali, Yeni Osmanlılar, Meşrutiyet ve İttihat ve Terakki, II. Meşrutiyet Dönemi Trablusgarp ve Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşının Sebepleri, Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devletinin paylaşılması, Milli Mücadele hazırlık dönemi, Kongreler, Sivas Kongresi, Son Osmanlı Mebusan Meclisi ve Misak-I Milli, TBMM dönemi ve cephelerin oluşturulması, Lozan Antlaşması, dış politika.

6 IV. YARIYIL IKT 202 Mikroiktisat -II (3-0)3 Mikroiktisat I in devamı niteliğinde olan bu derste firma teorisi, tam rekabet, monopol, monopollü rekabet ve oligopol piyasalarında fiyat ve üretim miktarının belirlenişi, üretim faktörlerinin fiyatlandırılması ve gelir dağılımı, genel denge teorisi, refah iktisadı, kamu malları, dışsallıklar ve devletin rolü, asimetrik enformasyon, ters seçim, ahlaki tehlike, asil vekil problemi gibi ileri düzeyde mikro iktisat konuları işlenecektir IKT 204 Makroiktisat-II (3-0)3 Makroiktisat I in devamı niteliğinde olan bu derste IS LM BP modeli, mal ticareti ve sermaye hareketleri, sabit ve esnek kur uygulanması durumunda talep yönlü politikalar, AD AS modeli ve çoğaltan mekanizmasının etkinliği, servet stoku, Pigou etkisi, kısa dönem arz modelleri, konjonktür teorileri, işsizlik, enflasyon ve endeksleme, para, enflasyon ve faiz oranları, enflasyonu düşürmede alternatif stratejiler ve enflasyon ve işsizliğin politik yönü, bütçe açıkları ve finansmanı, dış açıklar ve stok akım dengesi, ekonomik büyüme modelleri gibi ileri düzeyde makroiktisat konuları ele alınacaktır. IKT 206 Matematiksel İktisat-II (3-0)3 Matematiksel İktisat I in devamı niteliğinde olan bu derste kısıtlı optimizasyon, integral hesapları ve dinamik analiz, süreklilik ve birinci dereceden türevsel denklemler, yüksek dereceden türevsel denklemler, kesikli zaman analizi, birinci dereceden denklemler, yüksek dereceden fark denklemleri, eşzamanlı fark denklemleri ve türevsel denklemler, optimal kontrol teorisi gibi ileri düzeyde iktisadi matematik uygulamaları yapılacaktır. ISL210 İstatistik-II (3-0)3 Örnekleme; örnekleme dağılımları; istatistiksel tahmin (nokta tahmin, aralık tahmin); küçük örneklemler ve student dağılımı; istatistiksel karar alma (hipotez testleri); ana kütle ortalamasının, ana kütle oranının hipotez testleri; ana kütle ortalamasının, ana kütle oranının hipotez testleri; iki ana kütlenin ortalamaları farklarının hipotez testleri; ki kare analizi; basit doğrusal regresyon analizi; basit doğrusal korelasyon analizi; varyans analizi. IKT 208 İktisadi Düşünceler Tarihi (3-0)3 Bu derste antik çağ ve orta çağ iktisadi düşüncesi, merkantilizm, fizyokrasi, sosyalist öğreti, öncü sosyalist düşünürler ve kapitalizmin eleştirisi, marksizm, neo klasik okul,

7 keynezyen okul, monetarist okul, post keynezyen okul, kurumcu okul, iktisat teorisinde yaşanan son gelişmeler gibi konular işlenecektir. ING 202 English-IV This course seeks to improve students language skills from intermediate to advanced level through focusing on the abilities of reading, listening and comprehension, speaking and writing. Students will have various opportunities to read English texts from all types of sources published in English and to develop their listening skills through the use of tapes, videos and related technologies. Special focus will also be given on developing speaking and writing skills of students through variety of tasks during the classroom activities. AIT 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II (2-0)2 Siyasi inkılâplar (Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı, Halifeliğin kaldırılması, Atatürk döneminde kurulan ve TBMM de temsil edilen siyasi fırkalar ve siyasal olaylar, Cumhuriyet dönemi hukuk inkılâbı ve yeni hukuk düzeni, eğitim alanındaki inkılâplar, kültür ve toplumsal alanda gerçekleştirilen inkılâp hareketleri, ekonomik alanda inkılâplar, Atatürk dönemi Türk dış politikası, Atatürk ilkeleri ve bütünleyici ilkeler, Atatürk sonrası Türkiye. V. YARIYIL IKT 301 Ekonometri-I (3-0)3 Bu derste, öğrenci şimdiye kadar öğrendiği matematik, istatistik ve iktisat bilgisini kullanarak iktisadi projeksiyonlar yapmasını öğrenecektir. Ders kapsamında, ekonometrinin tanımı, kapsamı ve alt disiplinleri, basit doğrusal regresyon modeli, anakütle ve örnek regresyon fonksiyonu kavramları ve karşılaştırması, Regresyon modelinin fonksiyonel özellikleri, varsayımları, regresyon tahmincilerinin özellikleri, çoklu ve kismi regresyon modelleri, en küçük kareler yönteminin varsayımları ve regresyon modellerine uygulanışı, anlamlılık testleri, kukla değişkenler, spesifikasyon hataları ve giderilmesi, değişken varyans probleminin tespiti ve düzeltilmesi gibi genel ekonometri konuları ele alınacaktır. IKT 303 Uluslararası İktisat Teorisi (3-0)3 Bu derste öğrenci dünya ekonomisinin ve uluslar arası ticaretin teorik temellerini öğrenecektir. Bu kapsamda uluslararası ticaretin tarihçesi, klasik ve neo klasik dış ticaret teorisi, faktör donanımı teorisi, dış ticaret kazançları ve gelir dağılımı, yeni dış ticaret teorileri, iktisadi büyüme ve dış ticaret analizi gibi konular işlenecektir. ISL 106 Borçlar Hukuku (3-0)3

8 Borç ilişkisi kavramı, sorumluluk, eksik borçlar, borcun kaynakları, sözleşmeler, sözleşmenin şekli irade ile beyan arasındaki uygunsuzluk halleri, İradeyi fesada uğratan haller, gabin, temsil haksız fiiller, sebepsiz zenginleşme, borçların ifası, alacaklının temerrüdü, borçlunun temerrüdü, borçların sona ermesi. IKT 305 Kamu Maliyesi (3-0)3 Bu derste öğrenci kamu kesimini tanıyacak ve kamu kesiminin işleyiş mekanizmasını öğrenecektir. Ders kapsamında milli gelir hesaplarında kamu sektörü, mali kurumlar, kamu harcamaları, kamu gelirleri, devlet borçlanması ve borç yönetimi, bütçe ve mali planlama, klasik ve modern mali yaklaşımlar çerçevesinde Türk mali sisteminin temel sorunları ve çözüm yolları gibi konular işlenecektir. ING 301 Academic English-I The objective of this course is to develop students language skills to read and comprehend written materials in their disciplines together with improving speaking and writing abilities. Students will also be required to design and implement a research or a project in their disciplines and expected to submit a written research/project report along with an oral presentation. Developing reading, comprehension, speaking and writing skills of students in their prospective professions is the expected outcome of these courses. IKT 310 Çalışma Ekonomisi (3-0)3 Bu derste öğrenci barış içinde huzurlu bir çalışma hayatının temel dinamiklerini öğrenecektir. Ders kapsamında iş piyasaları, emek arzı modelleri, emek arzını etkileyen faktörler, kısa ve uzun vadede emek talebinin belirlenmesi, işsizliğin nedenleri, ücret pazarlığı ile ilgi modeller, ücret sistemleri, ücretin belirlenmesi, Türkiye nin çalışma hayatı, Türk iş yasaları gibi konular ele alınacaktır. ISL303 Maliyet Muhasebesi (3-0)3 Maliyet kavramı ve maliyet sistemleri, Maliyetlerin sınıflandırılması, Malzeme maliyetleri, İşçilik maliyetleri, Genel üretim maliyetleri, Maliyet yerleri ve maliyet dağıtımları, Sipariş maliyet sistemi, Safha maliyet sistemi, Standart maliyet sistemi, Değişken maliyet sistemi, Kararlar için maliyet bilgisi, Maliyet yönetimi yaklaşımları. ISL101 İşletme Bilimine Giriş (3-0)3 Ders hem şirketlerin günümüzün etkileşimli piyasasında yarışmalarını sağlayan hem de öğrencilerin kendi mesleki başarıları için ihtiyaç duyacakları stratejileri araştırmayı hedeflemektedir. Küresel ortamda işletme, yeni bir iş kurmak, yönetim, teknoloji yönetimi, finansman ve muhasebe, pazarlama, insan kaynakları, vb. çalışılacak temel konulardır. ISL401 Finansal Yönetim (3-0)3

9 Sermaye bütçelemesi, Riskli yatırım projelerinin değerlendirilmesi, Kar dağıtım politikası, Sermaye maliyeti ve sermaye yapısı, Finansal piyasalar, İşletmelerin büyümesi, İşletmelerde başarısızlık, Uluslararası finansal yönetim ISL203 Pazarlama Yönetimi (3-0)3 Pazarlamanın temel ilkeleri dersinde görülmüş olan bilgilerin yönetim fonksiyonu ile birleştirilerek bir işletmede nasıl kullanılacağı aktarılmaktadır. Pazarlama bilgi sistemi, pazar araştırması ve pazara yönelik tahmin yapılmasına ilişkin kavramlar, satış tahminleri ve müşteri analizi, pazar bölümlemesi ve ürün farklılaştırması gibi konular işlenmektedir. Tüketici davranışları, halkla ilişkiler (PR), satış ve reklam gibi konular ele alınacaktır. Hizmet pazarlaması, uluslararası pazarlama, doğrudan pazarlama ve pazarlamada yeni yaklaşımlar konuları kısaca işlenmektedir. ISL403 Finansal Tablolar ve Analizi (3-0)3 Finansal tablolar analizine giriş, temel finansal tablolar, bilanço ve gelir tablosu, finansal analiz teknikleri, karşılaştırmalı tablolar analizi, yüzde analizi, trend analizi, oran analizi. IKT 312 İktisat Politikası (3-0)3 Bu derste öğrenci iktisat teorisini içselleştirerek özgün iktisat politikalarının nasıl dizayn edileceğini ve uygulanacağını öğrenecektir. Ders kapsamında iktisat politikasının amaç ve araçlarının seçimi, iktisat politikası ve makro iktisat teorileri, kantitatif politika, politika modeli, uluslararası politik iktisat, belirsizlik ve iktisat politikası konuları ele alınacaktır. IKT 309 Kurumcu İktisat (3-0)3 Bu derste kurumcu İktisatın tarihsel ve sosyo kültürel arkaplanı, entellektüel kökenleri, öncüleri, gelenekleri ve temel argümanları, kurumcu iktisadi düşüncenin genel iktisat düşüncesi içerisindeki konumu, radikal iktisadın temel tezleri ile eski kurumcu, neokurumcu ve yeni kurumcu versiyonları ile kurumcu iktisadi düşüncenin karşılaştırılması konuları işlenecektir. VI. YARIYIL IKT 302 Ekonometri-II (3-0)3 Ekonometr I in devamı niteliğinde olan bu derste otokorelasyon sorununun etkisi ve giderilmesi, çoklu doğrusal bağlantı sorunu ve giderilme yöntemleri, eşanlı denklem modelleri ve tahmini, durağanlık, koentegrasyon ve nedensellik testleri, zaman

10 serilerine giriş, kısıtlı bağımlı değişken modelleri (probit, logit, vb.) gibi ileri düzeyde ekonometri konuları işlenecektir. IKT 304 Uluslararası İktisat Politikası (3-0)3 Uluslar arası İktisat Teorisi dersinin devamı niteliğinde olan bu derste ödemeler dengesi kavramı ve analizi, dış ticaret ve milli gelir, ödemeler bilançosunda dengesizlik sorunları, otomatik denkleşme mekanizmaları, dış denkleşme politikaları, kur politikaları ve dış ödemeler dengesi, döviz piyasası, iç ve dış denge, uluslar arası para sistemi, bretton woods sistemi, günümüzdeki uluslararası para sistemleri, enerji, çevre, büyüme ve ticaret ilişkileri, finansal krizlerin öngörülmesi, ekonomik krizleri önleyici proaktif politikalar gibi güncel uluslar arası iktisat politikaları ele alınacaktır. ISL 204 Ticaret Hukuku (3-0)3 Ticari İşletme, ticari iş, ticari yargı, ticari hüküm, tacir, tacir yardımcıları, ticaret sicili, ticaret unvanı, marka, haksız rekabet, ticari defterler, rekabet hukuku, şirketler hakkında genel hükümler, adi şirket, kolektif şirket, komandit şirket, limited şirket, anonim şirket, kıymetli evrak hukuku hakkında genel hükümler, poliçe, bono ve çek. IKT 306 Maliye Politikası (3-0)3 Bu derste öğrenciye devletin istikrar, büyüme, kalkınma, gelir dağılımında adaleti sağlama gibi amaçlarla ekonomiye nasıl ve hangi araçlarla müdahale edebileceği öğretilecektir. Ders kapsamında maliye politikası araçları ve amaçları, enflasyon, deflasyon, resesyon, stagflasyon, slumpflasyon, iktisadi istikrar, iktisadi kalkınma ve maliye politikaları, otomatik stabilizatörler, hazinenin fonksiyonları, dezenflasyon ve reflasyon politikaları ele alınacaktır. ING 302 Academic English-II The objective of this course is to develop students language skills to read and comprehend written materials in their disciplines together with improving speaking and writing abilities. Students will also be required to design and implement a research or a project in their disciplines and expected to submit a written research/project report along with an oral presentation. Developing reading, comprehension, speaking and writing skills of students in their prospective professions is the expected outcome of these courses. IKT 311 Endüstriyel Ekonomi (3-0)3 Bu derste öğrenci modern endüstrilerin işleyiş mekanizmasını öğrenecektir. Ders kapsamında organizasyon ve kalkınma, konsantrasyon, piyasaya giriş engelleri ve

11 oligopol piyasa yapılarının diğer yönleri, firma davranışlarının teorik ve ampirik boyutları, oligopolcü firmaların fiyatlama, yatırım ve büyüme süreçleri işlenecektir. SBU 208 İdare Hukuku (3-0)3 İdare ve idare hukuku kavramı, idare hukukunun özellikleri, Türk idari teşkilatına hakim olan ilkeler, Merkezi idare kuruluşları (Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu ve Başbakanlık bakanlıklar, merkezdeki yardımcı kuruluşlar), taşra kuruluşları (Bölge kuruluşları, il, ilçe ve bucak idareleri), yerinden yönetim kuruluşları (il özel idareleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri, köyler ve hizmet birlikleri), idarenin işleyişi (idari usul, idarenin işlemleri, idarenin eylemleri, idarenin sözleşmeleri), idari faaliyet (kamu hizmeti ve kolluk), idarenin personeli (kamu görevlisi kavramı, memur ve diğer kamu görevlilerinin sorumluluğu), idarenin sorumluluğu (kusura dayanan sorumluluk, kusursuz sorumluluk, sorumluluğu gerektiren zarar), kamu malları (kamu malı kavramı, kamu mallarının hukuki rejimi), idarenin yargısal denetimi, idari yargılama hukukuna giriş, idari yargı kuruluşları ve idari yargıda hakimlik mesleği, idari yargının görev alanı, idari uyuşmazlıklar ve davalar, iptal davası, tam yargı davası, idari yargılama usulü, idari yargıda kanun yolları. IKT 313 Türk İktisat Tarihi (3-0)3 Bu derste öğrenci Türkiye nin zengin iktisadi tarihini öğrenecektir. Ders kapsamında Türkiye iktisat tarihinin temelleri, Selçuk ekonomisinin esasları, sosyal yapısı mali yapısı, üretim yapısı, ticaret yapısı ve refah düzeyi, Osmanlı ekonomisinin temelleri, sosyal yapısı mali yapısı, tımar ve vakıf sistemleri, üretim yapısı, ulaşım ve ticaret sistemi, para ve finansman sistemi, esnaf birlikleri ve narh sistemi, çalışma ve sosyal güvenlik sistemleri ele alınacaktır. IKT 307 Oyun Teorisi (3-0)3 Bu derste öğrenci karşılıklı bağımlılık içinde hareket eden firmaların stratejik kararlar alarak nasıl kar maksimizasyonu yapabileceğini öğrenecektir. Bu kapsamda karar verici birimlerin karşılıklı etkileşim içinde davranışı, ekonomik olguların canlandırılması, Nash dengesi, karma strateji dengesi, tam bilgi durumunda oyunlar, tekrarlayan oyunlar gibi konular ele alınacaktır. IKT 308 Çevre ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi (3-0)3 Bu derste öğrenci ekonomik faaliyetlerin ekolojik dengeyi nasıl etkilediğini öğrenerek çevre bilincini artıracaktır. Ders kapsamında çevre ekonomisine giriş, çevreyi ve doğal kaynakları değerleme, mülkiyet hakları, dışsallıklar, Coase teoremi, çevresel problemler, piyasaların düzenlenmesi, geri dönüşümlü kaynaklar, kaynak kıtlığı, büyüme ve çevre, ticaret ve çevre, ulaşım ve çevre, enerji ve çevre konuları işlenecektir.

12 VII. YARIYIL IKT 401 Para Teorisi (3-0)3 Bu derste öğrenci paranın ekonomik hayattaki rolünü öğrenecektir. Ders kapsamında paranın tanımı, para arz ve talebinin belirleyicileri, genel fiyat düzeyinin değişimini açıklayan teoriler, Merkez Bankacılığı, ticari bankacılık ve diğer finansal aracılar, para politikası ve para politikası araçları; finansal aracı kurum ve kuruluşlar, para piyasasının işleyiş mekanizması gibi konular ele alınacaktır IKT 403 İktisadi Büyüme (3-0)3 Bu derste öğrenci milli gelir pastasının nasıl büyütülebileceğini öğrenecektir. Bu kapsamda temel büyüme kavramları, klasik büyüme teorisi, Harrod Domar büyüme modeli, neo klasik büyüme modeli, içsel büyüme modelleri, büyümenin sürdürülebilirliği gibi konular işlenecektir. IKT 405 Dünya Ekonomisi (3-0)3 Bu derste öğrenci dünya ekonomisindeki gelişmeleri izleyebilme ve yorumlayabilme becerisi elde edecektir. Ders kapsamında dünya ekonomisinin başlıca gelişme trendleri, dünya ekonomisinin küreselleşmesi, uluslar arası finans piyasaları, finasal krizler, uluslar arası doğrudan yabancı yatırım hareketleri, bölgesel entegrasyon biçimleri, dünya ekonomisi ve çevre sorunları ilişkisi gibi konular işlenecektir. IKT 407 Türkiye Ekonomisi (3-0)3 Bu derste öğrenci dünyanın 16. büyük ekonomisi olan Türkiye ekonomisinin güçlü ve zayıf yönlerini, güncel sorunlarını ve çözüm yollarını öğrenecektir. Ders kapsamında Osmanlı dan Cumhuriyet e uygulanmış olan iktisadi politikalar, devletçilik ve sonrası, toplumsal dönüşüm çağı, planlı dönem ve sonrasındaki iktisadi politikalar, ekonomi politikasındaki köklü dönüşüm, 1980 ve sonrası, dengesiz büyüme süreci, işgücündeki yeni boyutlar, milli gelirin büyümesi ve bölüşülmesi, Türkiye ekonomisinin ihracat kapasitesi, teknoloji kapasitesi, sermaye çekme kapasitesi gibi konular işlenecektir. ING 401 Professional English-I This course aims to help students to develop and enhance professional knowledge and skills that will help them prepare for their working life after graduation and for work experience they may undertake during their undergraduate studies. The course will specifically help students develop communication skills in English which will enable them to use English more confidently in different situations in the workplace. Particular attention will

13 be given to develop students language abilities required in their future professions in the areas of communication, preparing and writing reports, documents and papers, using internet, computer programmes and understanding related legal texts. IKT 409 Finansal Ekonomi (3-0)3 Bu derste öğrenci ekonominin finans yönünü öğrenecek, dövizdeki dalgalanmaları, borsadaki iniş ve çıkışları yorumlayabilme ve işlem yapabilme becerisi elde edecektir. Ders kapsamında finansal ekonominin tanımı ve temelleri, paranın zaman değeri ve finansal varlıkların fiyatlamadaki rolü, risk ve getirinin ölçülmesi, faiz oranlarının vade yapısı, bonoların fiyatlanması, hisse senetlerinin fiyatlanması, modern portföy teorisi, etkin piyasa hipotezi, köpükler (bubbles) ve finansal ekonomi, davranışsal finans ve etkin piyasalar, finansal ekonomideki ilginçlikler (puzzles), türev piyasaları ve finansal ekonomi, finansal ekonomideki güncel gelişmeler, finansal krizlerin nedenleri ve sonuçları gibi konular ele alınacaktır. ISL421 Kıymetli Evrak Hukuku (3-0)3 Kıymetli evrakın tanımı ve unsurları, özellikleri, kıymetli evrakta defiler, ziyaı ve iptali, kambiyo senetleri, poliçe, bono, çek konuları öğretilmektedir. IKT 411 Bankacılık ve Finansal Kurumlar (3-0)3 Bu derste öğrenci ileri düzeyde bankacılık ve finansal işlemleri yapabilme becerisi elde edecektir. Bu kapsamda dünyada ve Türkiye'de bankacılığın tarihsel gelişimi, Merkez Bankacılığı, ticari bankacılık, finansal aracı kurumlar; bankaların organizasyon yapısı, ticari bankaların fon kaynakları, ticari bankaların fon kullanımları; bankalarda kredi politikası, bankacılık hizmetleri; uluslararası bankacılık, banka riskleri ve bankacılık krizleri, bankacılık düzenlemeleri, bankaların denetim ve gözetimi, bankalarda performans analizi, Basel kriterleri, kriz yönetimi gibi konular ele alınacaktır. IKT 413 Yatırım Projeleri Analizi (3-0)3 Bu derste öğrenci bir yatırım projesinin nasıl hazırlanacağını, uygulanacağını, değerlendirileceğini ve başarılı bir şekilde nasıl yönetileceğini öğrenecektir. Ders kapsamında yatırım projelerinin kavramsal temelleri, yatırım projelerinin özellikleri, işletme amaçlarının yatırım projelerinde kriter olarak kullanılması, yatırım projelerinin hazırlanması, pazar analizi, teknik analiz, finansal analiz, ticari analiz, risk analizi, enflasyonist ortamlarda proje değerlendirmesi gibi konular işlenecektir.

14 IKT 415 Zaman Serisi Analizi (3-0)3 Bu derste öğrenci geçmişe dönük ekonomik verileri toplama, iktisadi modeller kurarak iktisadi projeksiyonlar yapma becerisi elde edecektir. Dere kapsamında fark denklemleri, gecikme operatörleri, hareketli ortalamalar, diagnostik testler, durağan olmayan zaman serisi, rastgele yürüyüş modeli ve uzantıları, birim kök testleri, eş bütünleşme ve hata düzeltme modelleri, deterministik ve stokastik frendler gibi ekonomik uygulamalar yapılacaktır. SBU 205 Kamu Yönetimi (3-0)3 Kamu yönetiminin niteliği, kamu yönetiminin örgütlenmesi, kamu yönetiminde değişim çağı, geleneksel kamu yönetimi modeli, yeni kamu yönetimi işletmeciliği) modeli, devletin (hükümetin) rolü, Türk kamu yönetiminin yapısı; merkezi yönetimin başkent örgütü, merkezi yönetimin taşra örgütü, yerel yönetimler: hizmet yerinden yönetim kuruluşları, kamu meslek kuruluşları, bağımsız idari otoriteler, bürokrasi ve kamu personel yönetimi, kamu yönetiminin denetlenmesi, Türkiye de kamu yönetimi reformu çalışmaları. VIII. YARIYIL IKT 402 Para Politikası (3-0)3 Para teorisi dersinin devamı niteliğinde olan bu derste öğrenci, özgün para politikaları dizayn etme ve uygulama becerisi kazanacaktır. Ders kapsamında para politikasının amaçları ve araçları, para piyasasının aktarım mekanizmaları, enflasyon, deflasyon, stagflasyon, slumpflasyon gibi makro ekonomik dengesizliklerde para ve maliye politikalarının etkinlik analizleri, para politikası stratejileri, uluslar arası para sisteminin işleyiş mekanizması gibi konular işlenecektir. IKT 404 İktisadi Kalkınma (3-0)3 Bu derste öğrenci geri kalmış bir ülkenin insan kaynaklarının kalitesini yükselterek ve bütüncül kalkınma stratejileri uygulayarak ekonomik, sosyal ve kurumsal yapısını nasıl dönüştürüp geliştirebileceğini öğrenecektir. Ders kapsamında temel kalkınma kavramları, gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sorunları, sermaye birikimi ve kalkınma, kaynak dağılımı, teknoloji kısıtı, dış ticaret iktisadi kalkınma ilişkisi, nüfus iktisadi kalkınma ilişkisi, az gelişmişlik teorileri ve kalkınma modelleri, geç sanayileşme teorisi ve yeni sanayileşen ekonomiler, sürdürülebilir kalkınma modelleri gibi konular ele alınacaktır.

15 IKT 406 Uygulamalı Ekonometri (3-0)3 Bu derste öğrenci ileri düzeyde ekonometri öğrenerek regresyon modelleri kurma ve güncel ekonomik sorunları modelleme becerisi kazanacaktır. Ders kapsamında temel kavramlar, fark denklemleri, gecikme ve fark operatörleri, durağan olasılıklı süreçler, durağanlığın birim kökle sınanması, birim kök testleri, kırılma halinde birim kök testleri, mevsimsel birim kökler eğilimi, durağan ve fark durağan süreçler, sahte regresyon, eşbütünleşme, durağan olmayan zaman serileri modelleri, rassal yürüyüş modeli, deterministik ve stokastik trendler model seçimi, bilgi kriterleri, çok değişkenli zaman serileri modelleri, var modeli gibi uygulamalar yapılacaktır. IKT 408 Seminer (3-0)3 Bu derste öğrencilerin proje yapma ve uygulama becerileri geliştirilecektir. Ders kapsamında Turgut Özal Üniversitesi nin yetkili organlarınca hazırlanacak Bitirme Projesi kılavuzunda yer alan esaslara göre öğrenciler, görmüş oldukları derslerin kapsamına giren bir konuda teorik yada uygulamalı bir çalışma yapacaklar ve çalışmalarını bir tez/proje metni formatında teslim edeceklerdir. Öğretim üyeleri bitirme projesinin hazırlanmasında öğrencilere aktif danışmanlık hizmeti vereceklerdir. ING 402 Professional English-II This course aims to help students to develop and enhance professional knowledge and skills that will help them prepare for their working life after graduation and for work experience they may undertake during their undergraduate studies. The course will specifically help students develop communication skills in English which will enable them to use English more confidently in different situations in the workplace. Particular attention will be given to develop students language abilities required in their future professions in the areas of communication, preparing and writing reports, documents and papers, using internet, computer programmes and understanding related legal texts. IKT 416 Avrupa Birliği Türkiye Ekonomik İlişkileri Entegrasyon teorileri, AB nin doğuşu ve gelişim süreci, AB nin kurumsal yapısı ve karar alma süreçleri, AB TR ilişkilerinin gelişimi, AB de ekonomi politika koordinasyonu, AB ortak politikaları; Rekabet Politikası, Para Politikası, Tarım Politikası. IKT 412 Güncel Ekonomik Konular (3-0)3 Bu derste öğrenciler Türkiye ekonomisinin ve dünya ekonomisinin güncel konularını ele alıp tartışacaklar, güncel ekonomik konuların sistematik olarak nasıl takip edilip analiz edileceğini uygulamalı olarak öğreneceklerdir. Ders kapsamında Türk lirası,

16 yabancı sermaye, özelleştirme, gelir dağılımı, bölgesel gelişme, gap, enerji, kayıt dışı ekonomi, sürdürülebilir büyüme politikaları, borç yönetimi, teşvik politikaları gibi konular ele alınacaktır. IKT 410 Türk Vergi Sistemi ve Hukuku (3-0)3 Bu derste öğrenciler bir vergi uzmanı düzeyinde Türk Vergi Sistemini ve Vergi Hukukunu öğreneceklerdir. Ders kapsamında Türk vergi sisteminin gelişim süreci, temel vergileme kavramları ve vergileme teknikleri, dolaylı vergiler, dolaysız vergiler, Türkiye de vergi yükü, Türk vergi sisteminin esnekliği, Türk vergi sistemi ile ilgili uygulamalar ele alınacaktır. IKT 414 Stratejik Planlama Ve Performans Esaslı Bütçeleme(3-0)3 Bu derste öğrenciler üst yönetici düzeyinde orta ve uzun vadeli stratejik planlama ve programlama, performans esaslı bütçeleme tekniklerini öğreneceklerdir. Ders kapsamında kamu kesiminde ve özel kesimde stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme, mali saydamlık, hesap verebilirlik, performans kriterlerinin belirlenmesi ve performans denetimi gibi konular işlenecektir.

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ISL101 İşletme Bilimine Giriş (3-0)3 Ders hem şirketlerin günümüzün etkileşimli piyasasında yarışmalarını

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL MAT 101 Matematik I (4-0) 4 Fonksiyonlar ve grafikler, limit kavramı, limitin

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL MAT 101 Matematik I (4-0) 4 Fonksiyonlar ve grafikler, limit kavramı, limitin

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT VE İKTİSAT (İKİNCİ ÖĞRETİM) BÖLÜMLERİ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF GÜZ YARIYILI

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT VE İKTİSAT (İKİNCİ ÖĞRETİM) BÖLÜMLERİ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF GÜZ YARIYILI T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT VE İKTİSAT (İKİNCİ ÖĞRETİM) BÖLÜMLERİ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF YARIYILI Dersin Kodu İKT 101 İktisada Giriş I İktisat ve iktisadi mesele;

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I (3 0 3) AKTS:5 (Introduction to Business I) İşletme

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ IKT1001 GENEL İKTİSAT I (3 0) AKTS:4 Ekonomik Modeller, Fayda ve Seçim, Talep, Üretim ve Arz, Maliyetler, Firma Yapıları, Tam Rekabet Modeli, Eksik Rekabet Modelleri, Strateji

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL ISL103 İşletme Bilimine Giriş 1 (3-0) 3 Bu ders, öğrencilere İşletme

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ KAM1001 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 Siyaset Biliminin bilimselliği,siyaset biliminin metodolojisi ve temel yaklaşımları, iktidar, otorite, meşruiyet, Siyasal rejimler

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF GÜZ YARIYILI

T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF GÜZ YARIYILI T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF YARIYILI Dersin Kodu ĠġL 101 Genel Muhasebe I Muhasebenin Tanımı ve Önemi,

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MUHASEBE I (3-0) 3 Muhasebenin tanımı, fonksiyonları ve gelişimi, muhasebenin genel kavramları ve genel kabul

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL DERSLERİ (T, U, K, AKTS) (Z) UTL 101 TEMEL İŞLETMECİLİK

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Programı DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR

TURGUT ÖZAL ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Programı DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR TURGUT ÖZAL ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Programı DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR I. YARIYIL MAT 101 MATEMATĠK-I (4-0) 4 Fonksiyonlar ve Modeller,

Detaylı

(Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.)

(Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.) II.YARIYIL I.YARIYIL (Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.) (2010/2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN UYGULANACAK) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL/ GÜZ DÖNEMİ IKT1003 İKTİSADA GİRİŞ İktisat biliminin tanımı, iktisat biliminin yöntemi ve iktisadi kanunlar, iktisadın diğer bilim dallarıyla ilişkisi, İhtiyaç,

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ Birinci Y arıyıl İŞL101 - Muhasebe I (3-0-3) Muhasebenin Önemi ve Türleri, Genel Muhasebe İlkeleri,

Detaylı

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl EKN1003 Matematik I (3-0-3) Fonksiyonlar, Limitler ve Süreklilik, Türevler, Türev Uygulamaları,

Detaylı

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl Birinci Yarıyıl UTL-101 İktisada Giriş I (3-0-3) Bu dersin temel amacı, mikro ekonominin temelini oluşturan piyasa yapısı, firma ve tüketici davranışlarını incelemektir. Bu dersin işlenecek temel konuları

Detaylı

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL İKTİSADA GİRİŞ I (3-0) 3 Sosyal bilim olarak iktisat, mikro iktisadın temel kavramları, kıtlık ve seçim, arz ve talep,

Detaylı

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri: Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders, sistem yazılımları (Windows)

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL : Ders : ÇLŞ 101- Sosyal Psikoloji (3-0-3) Ders İçeriği

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MUHASEBE I (3-0) 3 Muhasebenin tanımı, fonksiyonları ve gelişimi, muhasebenin genel kavramları ve genel kabul

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL.

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. TRK 101 Türk Dili I (2-0) 2 Dilin Tanımı, Dil-Kültür-Medeniyet İlişkisi, Dilin

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kod : UTL101 Ders : GENEL İŞLETME Kredi : 3 AKTS : 5 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ UTL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0) İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri(BLG101)(Z-3-5) Bilgisayara giriş

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı