ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL UI 101 Uluslararası İlişkiler I Bu ders Uluslararası İlişkiler disiplinine giriş seviyesindedir ve öğrencinin uluslararası politikayı analiz edebileceği araçları edinmesini amaçlamaktadır. İlk kısmında modern uluslararası sistemi oluşturan tarihsel gelişmeler, uluslararası toplumun oluşması süreci ile bağlantılı olarak çalışılmaktadır. Uluslararası İlişkiler disiplinin doğuşu ve gelişimi, Uluslararası İlişkilerin temel kavramları, uluslararası ilişkileri belirleyen temel unsurlar, dış politika, devletlerin dış politika tercihleri. Uluslararası ilişkiler disiplininin alanı, doğması ve gelişimi. Uluslararası İlişkiler ve Devletlerin Dış Politika Seçenekleri, Bağlantısızlık Politikası, Prestij Politikası, Emperyalist Politika ve Statüko Politikası, İttifak Politikaları. UI 103 Siyaset Tarihi I Amerikan Bağımsızlık savaşından başlayarak, devletlerin kuruluşları, geçirdikleri değişimler, devletlerin genel dünya tarihi içindeki yeri ve önemleri, ekonomik, sosyo kültürel boyutlarla etkileşim içinde incelenen bu ders, kronolojik olarak Birinci Dünya Savaşı sonuna kadar olan dönemi kapsamaktadır. UI 105 Toplum Bilim Sosyoloji biliminin doğuşu, toplumun tanımı, geleneksel ve modern toplumlar arasındaki farklar, toplumsal kurumlar ve kurumların sınıflandırılması, sosyolojinin araştırma teknik ve yöntemleri, kültür, toplumsallaşma, aile, ekonomi, eğitim, din, siyaset kurumları ve bu kurumların işleyişleri, nüfus, tabakalaşma sistemi, toplumsal değişme, kentleşme ve endüstrileşme, suç ve toplum UI 107 Siyaset Bilimine Giriş Siyaset Biliminin Temel Kavramları, Siyaset Biliminin Başlıca Yaklaşımları, Siyaset Sürecinde Yeralan Bireyler, Siyaset Sürecinde Yeralan Gruplar, Siyaset Sürecinde Yeralan Kurumlar, Üstlendikleri Roller ve Konumlar. UI 109 Temel Hukuk Bilgisi

2 Bu ders hukukun temel kavramlarını ve hukuka giriş niteliğindeki hususları incelemek gayesini gütmektedir. Ayrıca piyasa mekanizmasının işlemesini mümkün kılan kurumsal ve örgütsel yapının temel özellikleri de ele alınacaktır. Beşerî davranış kuralları (Hukuk-Ahlâk- Din-Örf ve Adet), Kamu hukuku- özel hukuk ayrımı, Yargı örgütü, Hukuk sistemleri, Hukukun kaynakları (Yazılı kaynaklar, örf ve adet, içtihat, vs), Hukukun temeli hakkındaki teoriler, Kanunlaştırma, Hukuk kurallarının çeşitleri, Hukuk kurallarının yer ve zaman bakımından uygulanması, Hukuk kurallarının yorumu, Hakimin hukuk yaratması, hakimin takdir hakkı, Hukuk kurallarının müeyyidesi, Adalet ve hak kavramları, Hukukî olaylar, işlemler, sözleşmeler. UI 111 İktisada Giriş I İktisadın Temel Kavramları: İhtiyaç, mal ve hizmet, fayda, değer, üretim, üretim faktörleri, tüketim, iş bölümü ve verimlilik. Her ekonominin ana sorunları; kıtlık, ekonomi bilimi ve kıtlık sorununun çözümü. Ekonomilerdeki temel sorunlar; talep ve arz kavramları; talep, arz ve piyasa dengesi; arz ve talep esneklikleri; tüketici ve üretici teorisi; tüketici dengesi analizi; üretici dengesi ve maliyet analizi; kısa ve uzun dönem üretim modelleri; kısa dönemde üretim ve maliyetler, uzun dönemde üretim ve maliyetler; ekonomideki piyasa türleri; tam rekabet piyasası, monopol piyasası, monopol rekabet piyasası, oligopol piyasası; gelir dağılımı politikası. YD 101 Yabancı Dil I Amaçlar ve Hedefler:Bu ders sonunda ogrenciler,resmi ve gayriresmi selamlamayi,kendilerini ve ailelerini ayni sekilde tanitmayi,sira ve sayma sayilarini,saati sormayi ve soylemeyi,sayilabilen ve sayilamayan isimleri yer ifade eden edatlarla birlikte kullanarak bir oda veya benzeri yeri tarif etmeyi,bu isimlerle miktar ifade etmeyi,gunluk faaliyetleri ve aliskanliklari bu bilgileri almaya yonelik sorular sormayi,sahiplik,sahip olmayi ifade etmeyi,sahip olunan ve olunmayan yetenek ve becerileri,yapilmasina izin verilen ve yapilmasi engellenmis eylemleri ifade edebilmeyi,simdiki zaman ve genis zamani birbirinden ayirdedebilmeyi ogrenmis olacaklardir. AI 101 Atatürk İlkeleri ve Ink. Tarihi. I İnkılap Kavramı/ İnkılapları Hazırlayan Nedenler/ Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele/ Erzurum ve Sivas Kongreleri/ Meclisin Kuruluşu

3 UI 102 Uluslararası İlişkiler II Uluslararası İlişkiler disiplininin başlıca teorileri ve metodolojik yaklaşımları incelenmektedir. Uluslararası ilişkilerde barışçıl dış politika araçları ve yöntemleri, uluslararası çatışmalar ve savaş, uluslar arası barış ve güvenlik sorunları. Uluslararası İlişkilerin Kavramsal Çerçevesi. Uluslararası ilişkilerin aktörleri: devletler, devlet dışındaki aktörler. Uluslararası ilişkilerin kısa tarihi. Uluslararası güvenlikteki temel konular: güç kavramı, müzakere,pazarlık, uluslararası sistem, ittifaklar. Güç politikasının alternatifleri: liberalizm ve liberal yaklaşımlar. Dış politika: dış politika yapımı, karar-alma, bürokrasi, çıkar grupları, kamuoyu, demokrasi. Uluslararası çatışma: savaşın nedenleri, çıkar çatışması, fikirlerin çatışması, terörizm. Askeri güç: güç kullanımı, askerin gücün kontrolü, klasik silahlar, ABC silahları. Uluslararası örgütlenme ve hukuk. Uluslararası ticaret: piyasalar, ticaret stratejileri, ticaret rejimleri. Uluslararası işletmeler. Entegrasyon. Çevre. Kuzey-Güney arasındaki farklar: Fakirlik, emperyalizm, Kuzey-Güney diyalogu. Uluslararası kalkınma: kavram, dış yardım. Uluslar arası güvenlik ve uluslararası politik ekonomiğin geleceği. UI 104 Siyaset Tarihi II Siyasi Tarih I in devamı niteliğindeki bu ders, 1918 sonrası dünya politikasının tarihi dönemeçlerini, bölgelerin ve ilgili devletlerin özellikle önemli katkılarıyla birlikte ve ULS 101 dersinin inceleniş yöntemiyle paralel bir biçimde ele almaktadır. UI 106 Siyasi Düşünceler Tarihi Aristo, Plato, Sokrates, Roma siyaset düşüncesi, Çiçero, Machiavelli, Hobbes, Locke, Mill, Kant, Hegel, Marx, J. Bodin, Rousseau, Montesquieu, T. Paine gibi düşünürlerin görüşleri incelenecektir UI 108 Bilgisayar ve Bilgi Sist. Ders, öğrencileri bilgisayar kullanımıyla tanıştırmayı, onlara temel yazılım ve işletim sistemi bilgilerini kazandırmayı amaçlamaktadır. Ders içeriği şöyledir: Bilgisayarın genel yapısı, bilgisayar donanımı, bilgisayar yazılım ve işletim sistemi hakkında genel bilgiler, MS DOS işletim sistemleri, MS - DOS komutları, Windows'a giriş (program yöneticisi, ana grup, dosya yöneticisi, denetim masası, setup, donatılar, kart dosyası vb.), Winword'e giriş ve kullanımı, Excel'e giriş ve kullanımı. UI 110 Anayasa Hukuku

4 Anayasa hukuku kendine has geniş çerçevesi içerisinde esas olarak Anayasanın yorumu ve uygulanışı hususunu ele alacaktır. Devletin normatif örgütlenişinin temeli olarak anayasa hukuk toplumumuzdaki bazı esaslı ilişki setlerini ele alacaktır. Anayasanın yorumunda Anayasa Mahkemesi nin önemli bir yeri bulunmaktadır. Buna ilaveten, ders, öğrencinin, hukukun üstünlüğü ve sosyal devlet de dahil olmak üzere, anayasa hukukunun temel kavramlarını içselleştirerek anlamasını hedefler. Anayasa Kavramı, Anayasanın Yapılması Ve Değiştirilmesi, Anayasanın Üstünlüğü Ve Bağlayıcılığı,Devlet Ve Devletin Kurucu Unsurları, Kuvvetler Ayrılığı İlkesi, Egemenliğin Kullanılması Bakımından Yönetim Şekilleri,Yapıları Bakımından Devlet Şekilleri, Egemenliğin Kaynağı Bakımından Devlet Şekilleri, Cumhuriyetin Nitelikleri, Başlangıç Ve Hukuki Değeri, Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet, Lâik Devlet,Cumhuriyetin Nitelikleri: İnsan Haklarına Saygılı Devlet, Temel Hak Ve Hürriyetlerin Sınıflandırılması,Temel Hak Ve Hürriyetlerin Sınırlanması, Kötüye Kullanma Yasağı, Kişinin Hakları Ve Ödevleri,Cumhuriyetin Nitelikleri: Sosyal Devlet, Sosyal Ve Ekonomik Haklar Ve Ödevler,Cumhuriyetin Nitelikleri: Demokratik Devlet, Seçim, Seçimin Hukuki Niteliği Ve Seçim Sistemleri,Siyasi Partiler, Anayasada Düzenlenen Diğer Siyasi Haklar Ve Ödevler,Cumhuriyetin Nitelikleri: Hukuk Devleti, Hukuk Devleti İçin Gerekli, Düzenlemeler, Yargı Bağımsızlığı Ve Hakim Teminatı, Hakların Korunmasına İlişkin Güvenceler, Suç Ve Cezalara İlişkin Diğer Esaslar,Cumhuriyetin Temel Organları: Yasama,Cumhuriyetin Temel Organları: Yasama (DEVAM), Yürütme (Cumhurbaşkanı), Cumhuriyetin Temel Organları: Yürütme (Bakanlar Kurulu),Cumhuriyetin Temel Organları: Yargı. UI 112 İktisada Giriş II Makro iktisadın kapsadığı konuların tanıtımı.keynesyen ve Neo-Klasik iktisat perspektifinin karşılaştırılması, milli gelir, istihdam ve enflasyon kavramlarının Türkiye örneğinden hareketle ölçüm yöntemleri.tüketim, yatırım devlet harcamaları, ihracat ve ithalatın oluşturduğu toplam harcama kalemlerinin incelenmesi, toplulaştırılmış arz ve talep, gerçekleşen gelir, potansiyel gelir çerçevesinde enflasyon, deflasyon ve stagflasyon gibi dengesizlik konjonktürlerinin tartışılması.para piyasa dengesi, para arzı. para talebi, para politikalarının aktarma mekanizması ile tartışılması. YD 101 Yabancı Dil II Amaclar ve Hedefler:Bu ders sonunda ogrenciler ;nesneleri ebat,fiyat,nitelik vs.bakimindan karsilastirmayi,bir nesnenin en ustunlugunu ifade etmeyi,gecmiste kalan eylemleri,kendi

5 gecmis yasantilarini anlatmayi,gecmis ve halihazir metinler okuyarak banlarla ilgili sorular sorabilmeyi,once,sonra,nihayet gibi edatlarla gecmis olaylari gerceklesme sirasiyla yazabilmeyi,gelecekle ilgili niyet ve kararlılık ifade edebilmeyi,zorunluluk ve gereklilik,yasaklama,zorunlulugun olmaması ve serbestiyi ayırt etmeyi,biryere ulasmak,herhangibir tarif, icin talimat vermeyi ogrenmis olacaklardir. AI 101 Atatürk İlkeleri ve Ink. Tarihi. II Siyasal ve Sosyal v.b. Çeşitli Alanlarda Yapılan Devrimler/ Atatürk İlkeleri/ Atatürkçülük İdeolojisi İKİNCİ YIL UI 201 Uluslararası Hukuk I Uluslararası hukukun temel özellikleri: uluslararası hukukun tanımı, terim sorunu, uluslararası hukukun niteliği ve dayanağı, uluslararası hukuk-iç hukuk ilişkisi. Uluslararası hukukun tarihçesi. Uluslararası hukukun kaynakları: antlaşmalar, örf ve adet, hukukun genel ilkeleri. Uluslararası hukukun yardımcı kaynakları: içtihat ve öğreti. Uluslararası Hukukun Tanımı ve Tarihi Gelişimi, Uluslararası Hukukun Dayanağı,Uluslararası Hukuk İle İç Hukuk Arasındaki İlişkiler, Uluslararası Hukuk ve Türk Hukuku,Uluslararası Hukukun Kaynakları: Antlaşmalar, Antlaşmaların Yapılışı, Antlaşmaların Yürürlüğe Girmesi, Antlaşmaya Katılma ve Antlaşmanın Tescili, Antlaşmaların Etkileri,Antlaşmaların Yorumu ve Çatışması, Antlaşmaların Sakatlık Nedenleri, Antlaşmaların Sona Ermesi, Uluslararası Teamül, Genel Hukuk İlkeleri, Yardımcı Kaynaklar UI 203 İşletme Bilimine Giriş İşletme yönetiminin temel unsurları ve farklı bakış açıları, tarihsel süreçte yönetim anlayışının gelişimi, klasik yönetim yaklaşımları, davranışçı yaklaşımlar, karar verme yaklaşımı, sistem yaklaşımı, durumsallık yaklaşımı, güncel yaklaşımlar, yönetici ve problem çözme; karar verme teknikleri, planlama ve ilgili etmenler, plan türleri, planlamanın başarısını etkileyen faktörler, örgütleme ve örgütleme sürecinin unsurları, çeşitli temellerde örgütlenme, iş tasarımı ve iş tasarımını etkileyen faktörler, örgütlenme yapısını etkileyen etmenler. UI 205 Medeni Hukuk

6 Medeni hukuk hakkında genel bilgiler (anlamı, kavramı, kaynakları, diğer hukuk dallarıyla ilişkisi), Medeni Kanun uygulanmasında göz önünde tutulacak özellikler, şahsın hukuku (gerçek kişiler, tüzel kişiler, hak ve fiil ehliyeti, şahsi hâl sicilleri, kişilik davaları, dernekler, vakıflar), Aile Hukuku (nişanlanma, nişanlanma hükümleri ve sonuçları, evlenme, boşanma, hısımlık, evlat edinme, velayet ve vesayet), Miras Hukuku (Miras hukukunun temel kavramları, kanuni ve nispi mirasçılık, ölüme bağlı tasarruflar, mirasın intikali), Eşya Hukuku (Eşyanın tanımı ve çeşitleri, ayni haklar, zilyetlik, tapu sicili, mülkiyet, kat mülkiyeti ve irtifakı, devre mülk, mülkiyetin dışında ayni haklar). UI 207 Uluslararası Örgütler Uluslararası örgütlerin doğuşu, tarihi gelişimi, genel işleyiş yapıları, rolleri ve sınıflandırılması gibi genel hususların yanı sıra, Birleşmiş Milletler in doğuş felsefesi, yapısı, işleyişi, icra ettiği fonksiyonlar, Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında faaliyet gösteren başlıca küresel ve bölgesel örgütler ele alınmaktadır. Bu derste daha çok uluslararası siyasi örgütler üzerinde durulmaktadır. Dünya ölçeğinde yaygın faaliyet gösteren devlet dışı örgütlerin (Non-Governmental Organizations-NGO s) gelişmesi ve çağımız dünyasında uluslararası kamu oyu oluşturmadaki etkililikleri, Yeşil Barış Örgütü, Uluslararası Af Örgütü, Helsinki Watch ve Helsinki Yurttaşlar Derneği gibi örgütlerin kuruluş felsefeleri, yapıları ve işleyiş biçimleri, faaliyetleri mukayeseli olarak ele alınmaktadır. Ayrıca, uluslararası ekonomik kurum ve kuruluşlarda bu ders kapsamında ele alınmaktadır. UI 209 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Bilgi, bilim, bilimsel bilgi, merak, problem, kavram, terim, olgu, icat, keşif kavramları, pozitivizm, pozitivist yaklaşım ve yorumlayıcı yaklaşım, problem belirleme, konu sınırlama, yöntem belirleme, plan yapma, örneklem seçimi ve araştırma süreci, hipotez kurma, deney, teori, anket, soru hazırlama, anket değerlendirme, görüşme, odak grup görüşmesi, vaka incelemesi,veri toplama ve değerlendirme, ölçme, analiz, yorumlama, rapor yazma, makale, kitap hazırlama, sunum yapma. UI 211 Karşılaştırmalı İktisadi Sistemler Kapitalist Sistem: Liberal kapitalizmi doğuran nedenler, liberal kapitalizmin değişim süreci, müdahaleci kapitalizmin ortaya çıkışı, müdahaleci kapitalizmin bunalımı ve neo-liberal yaklaşımların analizi. Liberal Refah devleti modeli, muhafazakar refah devleti modeli ve sosyal demokrat refah devleti modellerinin izahı. Sosyalist Sistem: Sosyalist sistemin doğuşu

7 ve gelişimi, sosyalizmin ideolojik temelleri. Sosyalist sistemin çöküşünün nedenleri, küresel kapitalizm ve medeniyetler çatışması tezi. TD 201 Türk Dili I UI 202 Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Dil kültür münasebeti. Türk Dili'nin dünya dilleri arasındaki durumu ve yayılma alanları. Türkçede sesler ve sınıflandırılması. Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması. UI 202 Uluslararası Hukuk II Bu ders uluslararası hukukun temel konu ve çekişmelerine odaklanır. Ders boyunca hava ülkesi ve uzay, Egemenlikte dönüşümün ülke üzerindeki etkileri, Çevre, Devlet sorumluluğu konuları işlenecektir. Öğrencinin aktüel çekişmeleri uluslararası hukuk dersinde öğrendikleri üzerinden yorumlayabilmesi hedeflenmektedir. UI 204 Türk Siyasi Hayatı Türkiye'de devlet geleneğinin incelenmesi; Devlet, siyaset ve toplum ilişkilerinin anlaşılması. Laiklik, sivil-asker ilişkileri, demokrasi problemleri; çok partili siyasete geçiş ve problemleri. Parlamenter sistem ve siyasi partiler. Siyasi katılım, çıkar gurupları ve sivil toplum. UI 206 Borçlar Hukuku Borçlar hukuku hakkında genel bilgi, borç ve sorumluluk, borçların kaynakları, haksız fiillerden doğan borçlar, borçların ifası, borçların ifa edilmemesi, temerrüt, borçların özel durumları, borçların sona ermesi. UI 208 Çağdaş Siyasal Sistemler Liberalizm ve liberal demokrasi, sosyal demokrasi, muhafazakârlık ve yeni muhafazakârlık, din ve demokrasi, kapitalizm ve demokrasi, milliyetçilik-etnik- canlanma ve demokrasi, post liberal ve yeni demokrasi arayışları, komünitaryenizm ve radikal demokrasi, sivil toplum ve demokrasi, postmodern siyaset ve yeni sosyal hareketler ile günümüzdeki somut örnekleri, devletlerin siyasi rejimleri. UI 210 Sosyal Bilimlerde İstatistik

8 İstatistiğin tanımı, fonksiyonları, temel kavramlar ve semboller, sınıflandırma, sıralama, aralık ve oran ölçekleri, ölçümlerin düzenlenmesi, merkezi dağılım ölçüleri, ortalama, mod, medyan, standart sapma, korelasyon, regrasyon, normal dağılım, ki kare UI 212 Kamu Maliyesi Maliye biliminin çalışma alanı, kamu gelirleri, tanımı, türleri, sınıflandırılması, vergi, vergileme prensipleri, vergilerin sınıflandırılması, verginin yansıması, verginin amortismanı ve kapitalizasyonu, vergiden kaçınma ve vergi kaçakçılığı, kamu harcamaları, kamu harcamalarının artış nedenleri, kamu harcamalarının ekonomiye etkileri, çarpan ve hızlandıran prensipleri, kamu borçlanması, iç ve dış borçlanmanın ekonomik etkileri, Türk bütçe sistemi. TD 202 Türk Dili II İmla kuralları ve uygulanması, noktalama işaretleri ve uygulaması, cümlenin unsurları, cümle tahlili ve uygulaması, anlatım bozuklukları, yazılı kompozisyon ve uygulaması. ÜÇÜNCÜ YIL UI 301 Türk Dış Politikası I Bu dersin sonunda öğrenci Türk dış politikasının belirleyen temel unsurların neler olduğunu, ana ilkelerin neler olduğunu ve bunların nasıl belirlendiğini, 1980 li yıllara kadar Türk dış politikasının gündeminde yer alan başlıca konuları ve bunların hallediliş yöntemlerini öğrenecek, Soğuk Savaş döneminde kullanılan dış politika yöntemlerini Türkiye üzerinden giderek değerlendirecek, Türkiye nin AB üyeliği, ABD ve SSCB gibi büyük ülkelerle ilişkileri, Kıbrıs sorunu, ekonomik gereksimin ve kısıtların dış politikaya yansımaları gibi temel ve güncelliğini koruyan konuların tarihsel arkaplanını öğrenme ve increleme olanağı elde edecek ve 1980 sonrası günümüze dek olan gelişmeleri anlamak ve doğru değerlendirebilmek için anahtarlara sahip olacaktır. UI 303 Avrupa Siyasi ve Ekon. Bütünleşmesi Entegrayon teorileri, II. Dünya Savaşı sonrası Avrupa da yaşanan siyasi ve ekonomik işbirliği hareketleri, Avrupa Kömür ve Çelik Birliği nden Avrupa Birliği ne uzanan yol. UI 305 İdare Hukuku

9 Yönetimin genel nitelikleri, idari kuruluşlar, Türkiye nin idari yapılanma şeması, kamu görevlileri, devlet memurluğu, görevleri, yetkileri ve sorumlulukları, disiplin ve ceza kovuşturması, kamu malları, yönetimin ihale işlemleri, kamu hizmeti, idari kolluk, hukuki ve idari işlemler, idari sözleşmeler, idarenin denetlenmesi, idari yargı kuruluşları, insan haklarının uluslar arası düzeyde korunması. UI 307 Dünya Politikası I (Ortadoğu) I.Dünya Savaşı ndan itibaren günümüz Ortadoğu sunu şekillendiren siyasi gelişmeler, Osmanlı İmparatorluğu nun yıkılışı ve yeni devletlerin kuruluşu, İsrail in ortaya çıkışı, Arap- İsrail sorunu, çağdaş Ortadoğu nun siyasal görünümü, Ortadoğu petrolünün politik ekonomisi. UI 309 Mesleki Yabancı Dil I Diplomatik dil, Latince terimler ve deyimler, diplomatik mektuplaşma, diplomatik görüşmelerde takip edilen yöntemler, diplomatik belge türleri, anlaşmaların dili ve koşulları, diplomatik etkileşimin aşamaları, genel yazılı nota, sözlü nota, memorandum, çeviri örnekleri. UI 311 Genel Muhasebe I İşletme-muhasebe kavramlarının tanımlanması ve birbirleriyle ilişkisi, İşletme ve tacir kavramları, Tacirin sınıflandırılması, Kanuni defterleri tutacaklar, Bilânço usulüne göre tutulacak defterler, işletme hesabına göre tutulacak defterler, serbest mesleklerde tutulacak defterler, Temel muhasebe denkliği, muhasebede kullanılan kavramlar, temel mali tabloların tanıtımı, mali işlemlerin bilanço üzerinden izlenmesi, Hesap kavramı, hesapla ilgili terimler, Çift taraflı kayıt sistemi, aktif karakterli hesaplar, pasif karakterli hesaplar, hesapların bölümlenmesi, Tek düzen hesap planı, muhasebe süreci, Tutulması zorunlu mali defterler ve bunlara kayıt, kayıt esasları, Tek düzen muhasebe sistemindeki hesapların tanıtımı ve işleyişi. UI 313 Osmanlı nın Sosyokültürel Yapısı İstanbul un fethinden sonraki dönemde Osmanlı İmparatorluğu nda toplumsal ve iktisadi alanlarda meydana gelen gelişmeler, Osmanlı Devleti nin yönetim yapısı ve tarihsel gelişimi, toprak sistemi, merkez ve taşra teşkilatı. UI 315 Uluslararası İktisat

10 Uluslararası iktisada giriş ve uluslararası ticaret teorisi arz analizleri, uluslararası ticaret teorisi, Talep teorisi ve genel denge, faktör donatımı teorisi ve yeni dış ticaret teorileri, dış ticaret politikası, gümrük tarifeleri, tarife dışı araçlar, dış ticaret ve milli gelir, dış ödemeler bilançosunun denkleşmesi, uluslararası özel mali sermaye akımları, geleceğe yönelik döviz piyasaları, açık ekonomilerde makro ekonomik politikalar, iç ve dış denge. UI 317 Ticaret Hukuku Genel Hükümler: Ticari işletme, ticari işler ve tabi oldukları hükümler, tacir ve tacir sıfatının sonuçları, ticaret ünvanı, ticaret sicili, haksız rekabet, ticari defterler, tüccar yardımcıları. Şirketler Hukuku: Adi şirket, kollektif şirketler, komandit şirketler. UI 319 Siyasi Coğrafya Türkiye nin konumu, sınırları. Türkiye nin jeopolitik konumu, ve incelenmesi, boğazlar sorunu ve kontrolü, Kıbrıs sorunu, Adalar ve kıta sahanlığı sorunu, Türkiye nin sınır aşan suları ve sorunları, Türk Dünyası ile olan ilişkiler UI 321 Türk İslam Düşünce Tarihi İslam ın ilk dönemlerinde siyasi düşünce ve yapılanmalar. Türklerde devlet ve siyasete ilişkin uygulama ve fikirler. Farabi, Maverdi, Yusuf Has Hacip, Nizamalmülk, Gazali, İbn Teymiye, İbn Haldun, Katip Çelebi, Ahmet Cevdet Paşa, Ziya Gökalp, Said Halim Paşa vb. Türk-İslam düşünürlerinin devlet ve toplum görüşleri. Modernleşme Dönemi Türk Düşüncesinde Siyasi Akımlar, Osmanlıcılık, Türkçülük, İslamcılık, Liberalizm, Kemalizm ve Türk Solu UI 323 Finansal Yönetim İşletme finansmanı kavramı, finansal yönetimin amacı ve fonksiyonları, örgütlenmesi, oran analizi ve karşılaştırmalı analiz teknikleri, fon akım analizi, kar planlaması (Başabaş noktası) analizleri, faaliyet kaldıracı, mali planlama; Bütçeleme, profarma mali tablolar, nakit bütçesi, diğer mali planlama teknikleri. UI 325 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı Toplum bilimine ilişkin genel kavram ve öğretilerin tekrarlanması, Türkiye nin, sosyal şartları uygulanması, Türk toplum yapısının belirgin özelliklerinin irdelenmesi. UI 327 Siyaset Sosyolojisi

11 Siyaset sosyolojisi, siyasal kültür toplumsallaşma süreci, siyasal katılım ile bu katılımı sağlayan partiler ve baskı grupları gibi kurumların incelenmesi, uygulama anlamında siyaset, karar alma süreci gibi konuları işlenmektedir. UI 302 Türk Dış Politikası II Öğrenci bu dersin sonunda 1980 sonrasında Türk dış politikasının gündeminde bulunan konuları, bunların ele alınış biçimlerini ve yöntemlerini, ulusal çıkar değerlendirmeleri ışığında öğrenmiş ve bundan sonraki gelişmeleri izleyebilecek, sağlıklı değerlendirmeler yapabilecektir. 1980lerden günümüze Türk dış politikası, Temel sorunlar, Türkiye nin dünyadaki yeri, Uluslararası kuruluşlarla işbirliği, Enerji Politikaları, Bölgesel ve bölgesel olmayan devletlerle ilişkiler, Aktif ve/veya etkin dış politika. UI 304 Türkiye-Avrupa İlişkileri Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin tarihi,türkiye-ab ortaklığının temel belgeleri, ortaklığın dönemleri, tam üyelik başvurusu, tam üyelik başvurusunun dayandığı temeller, Türkiye-AB ortaklığının organları, 1995 te AB ve Türkiye arasında Gümrük Birliğinin kurulması, AB ye tam üyelikte hukuki engeller. UI 306 Ceza Hukuku Ceza hukukunun temel özellikleri, suçun unsurları, suç takibi, delil toplama, kişi hak ve hürriyetleri ile ilgili sınırlamalar, Türk hukukunda cezai takipler ve yargılamanın işleyişi, uluslararası sözleşmeler ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi alanındaki uygulamalar. UI 308 Dünya Politikası II (Kafkas-Ort Asya) Ağırlıklı olarak Türk dünyasına genel bir tarihi bakış. Türk dünyasının sömürgeleştirilmesi dönemi ve sömürge yılları. Soğuk Savaşın sonu ve yeni bağımsız olan Türk devletlerinin tekrar dünya politikasının ilgi odağı haline gelişi. Kafkaslar ve Orta Asya daki etnik, dilsel, dinsel, siyasi ve iktisadi sorunlar. Türkiye nin bu bölgeye yönelik politikası ve yansımaları. Kafkaslar ve Orta Asya daki devletler arası sorunlar. UI 310 Mesleki Yabancı Dil II

12 Notalar, yazılı, sözlü notalar,seçilmiş diplomatik parçalar, diplomaside kullanılan Latince ve Fransızca terimler, özel dil, Osmanlının diplomatik terminolojisi, memorandum, güven mektuplarının verilme prosedürleri, misyonun başının yokluk durumlarında uygulanan prosedür. UI 312 Genel Muhasebe II Ticari belgelerin tanıtılması, kayıt hatalarının düzeltilmesi, Ticari mallar hesabından itibaren tek düzen muhasebe sisteminin diğer hesaplarının tanıtılması ve işleyişine ilişkin örnekler, muhasebe sürecine ilişkin uygulamaların yapılması ve sonuçta temel mali tabloların düzenlenerek kar ve zararların belirlenmesi, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri. UI 314 Uluslararası İlişkiler Teorileri Uluslararası ilişkilerin bir disiplin olarak ortaya çıkışı, bu sürece başlangıç teşkil eden belli başlı okullar ve akademik tartışmalar, realizm-idealizm tartışması, II. Dünya Savaşı ve uluslararası ilişkiler teorisinin gelişmesine olan katkısı, klasik görüş-davranışçı görüş tartışmaları, realizm-idealizm ve klasik görüş-davranışçı görüş tartışmalarını yönlendiren teorisyenlerin görüşleri, davranışçı ekol sonrası yeni teoriler, petrol bunalımı sonrası ekonomik bağımlılık teorisi ve plüralizm, yapısalcı yaklaşım, dönemsel iniş-çıkışlar teorisi, eleştirel teori, postmodern uluslararası ilişkiler teorisi, Soğuk Savaş sonrası yeni arayışlar. UI 316 Uluslararası İşletmecilik Uluslararası ticaretin kapsamı, pazar araştırması ve türleri, uygun ürün geliştirme, uluslararası pazarlama stratejileri, ihracat ve bununla ilgili banka işlemleri. Uluslararası ticari anlaşmazlıkların çözümlenmesi usulü ve ilgili kuruluşlar. Uluslararası ticari ilişkileri düzenleyen örgütler. UI 318 Vergi Hukuku Vergi hukuku, vergi hukukunun diğer hukuk kollarıyla İlişkisi, Vergi Ceza Hukuku, Uluslararası vergi hukuku vergi usul hukuku, vergi hukukunun bağımsızlığı ve kaynakları, vergi konularının zaman ve yer bakımından uygulanması ve yorumu, verginin tarafları, vergi hukukunda ehliyet, vergi hukukunda sorumluluk, verginin tarh ve tahakkuku yurdumuzda vergi cezaları, vergi ihtilafları, vergi tahsili, gelir üzerinden alınan vergiler, servet üzerinden alınan vergiler, gider ücretinden alınan vergiler, damga vergisi ve harçlar işlenmektedir.

13 UI 320 Medya ve Dış Politika Medyanın tanımı, Uluslararası bir aktör olarak medyanın değerlendirilmesi, Dış Politikada karar alma sürecinde medyanın oynadığı roller, medya ve dış politika arasındaki ilişki ve örnek olayların incelenmesi, bir propaganda aracı olarak medya. UI 322 Türk Siyasal Hayatı Osmanlı-Türk Toplumunun Genel Özellikleri, Tanzimat Dönemi ( ) Türk Siyasal ve Toplumsal Yapısında Dönüşümler, 2. Abdülhamit Dönemi: Bürokratik Reform Çabaları, İkinci Meşrutiyet ve İttihat ve Terakki Cemiyeti, Kurtuluş Savaşı ve Yeni Cumhuriyet, Atatürk ve Yeni Cumhuriyetin Temelleri: ULS Devlet, Laiklik ve Kemalizm, Cumhuriyet Dönemi Türk Devlet Yapısı ve Bürokrasisi, Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş ve Dönüşümler, Geçiş Süreci ve Değişimler1980 Sonrası Yeni Türkiye, 2000 li Yıllar ve Türkiye, Siyasal ve İdeolojik Yapılanma UI 324 Uluslararası Pazarlama Uluslararası pazar ve uluslararası ticaret, Uluslararası araştırmasında toplanacak bilgiler ve araştırma türleri, İhracata uygun ürün geliştirme, Uluslararası pazarlama stratejileri, Stratejik odaklama ve stratejiden organizasyona giriş, İhracat ve sigorta işlemleri, Banka işlemleri ve ürünün dış pazarda tanıtılması, Uluslararası yeni pazarlar ve vizyonlar UI 326 İktisat Tarihi Tarih öncesi çağlarda insanoğlu, tarım devrimi ve uygarlığın doğuşu, Mezopotamya ve Mısır, Yunan, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmalı uygarlıklarının ekonomik yapısı. UI 328 Siyaset Psikolojisi Siyaset Psikolojisinin diğer bilim dalları arasındaki yeri ve önemi, kişilik ve siyaset, siyaset psikolojisinde farklı yaklaşımlar, liderlik analizi, tutum-duygu-ideoloji-inanç-değer ve sosyal kimliğin oluşumu, grupların sosyal-siyasal psikolojisi, bireysel ve grupsal karar verme süreçleri, karşıtlık ve kutupsallaşma, oy verme, medya ve siyaset ilişkileri, marjinal grupların siyasal psikolojisi, uluslararası güvenlik, çatışma ve terör vb. konuların siyaset psikolojisi bağlamında incelenmesi. DÖRDÜNCÜ YIL

14 UI 401 Dünya Politikası III (Balkanlar) Balkan yarımadasının etnik ve kültürel yapısının genel görünümü. Bölgede günümüzde devam etmekte olan problemlerin tarihi arka planı. Balkan ülkelerinin birbirleri ile ilişkilerinin incelenmesi. Son dönemde Türkiye nin bölgeye yönelik dış politikası. Balkan yarımadasının dinamiklerinin analiz edilmesi ve geleceğe ilişkin tahminler ve tartışmalar. UI 403 Avrupa Birliği Hukuku Avrupa Birliği hukuku, özellikleri, kaynakları, AB Adalet Divanı Kararları, üye olmayan ülkelerle yapılan uluslararası anlaşmalar, AB nin ve üye ülkelerin yetki alanları, AB de yasama süreci, AB Hukuku nun temel doktrinleri ve uygulanması, birlik hukukunun doğrudan etkinliği, AB Hukuku nun temel doktrinleri ve Birlik Hukukunun uygulanması, AB Hukuku nun üstünlüğü, AB Hukuku nun uygulanmasında ulusal hukukun sınırlanması ve ulusal mahkemelerin işlevi, AB Hukuku nda temel hakların korunması, AB de rekabeti düzenleyen hükümler ve uygulama alanı. UI 405 Devlet Yapısı ve Kamu Yönetimi Bu dersin öğrenciye kamu kurum ve düzenlemeleri konusunda belirgin bir okumayı sunmayı hedefliyor. Ders boyunca Max Weber, Chester Barnard ve Herbert Simon gibi tarihsel süreç içerisinde kamu teorileri üzerine çeşitli yaklaşımları belirleyen isimlerin eserleri tartışılacaktır. UI 407 Uluslararası Finans Uluslar arası finansal piyasalar; döviz kurları; spot ve forward kurlar; döviz kuru riski; döviz kuru riskinden korunma yöntemleri; uluslar arası piyasalardan borçlanma; uluslar arası yatırım projelerinin finansal değerlemesi; portföy yatırımları; politik risk; ülke riski; uluslar arası borç yönetimi ve uluslar arası finansmanla ilgili modern yöntemler. UI 409 Mikro İktisat Ekonominin ana sorunları, ekonomik sorunlar, ekonomik düzen ve teorik çerçeve, tüketici teorisi, üretici teorisi, fiyat teorisi, üretim faktörleri, fiyat analizi. UI 411 III. Dünya Ülkelerinde Kültür ve Polit

15 Emperyalizm ve sömürgecilik, eski sömürgelerin mevcut dış politika kalıplarının ve eğilimlerinin incelenmesi, karşılıklı kültürel, siyasi ve ekonomik bağımlılık ilişkisi. UI 413 Uluslararası Güncel Konular Özellikle Türkiye nin de içinde bulunduğu coğrafyada ortaya çıkan güvenlik boşlukları, güvenlik sapmaları, belirsiz risk ve tehditler ve bunları giderme çabaları. Yeni risk ve tehditler karşısında NATO ve Birletmiş Milletler gibi belli başlı örgütlerin bu yeni ortamdaki pozisyonları. Avrupa, Akdeniz ve Karadeniz için düşünülen yeni güvenlik yapılanmaları ve bu gelişmelerin Türk stratejik yapılanmasına olan etkileri. UI 415 Bölgesel Dış Politika Son dönemde Balkanlar, Kafkasya, Ortadoğu ve Orta Asya başta olmak üzere çeşitli bölgelere yönelik Türk Dış politikası ve bu politikaları şekillendiren etkenler. UI 417 Uluslararası Güvenlik Sorunları Uluslararası Güvenlik Sorunları dersinde, özellikle 11 Eylül saldırıları sonrasında güvenlik algılamaları, değişen süper güç ABD'nin yeni güvenlik politikaları, insan hakları ve demokrasinin bu yapılanmadan nasıl etkilendiği, yeni dönemde güvenlik yapılanmalarının temel özellikleri, dünyadaki güvenlik sorunları açısından önemli konular tartışılacaktır. AGSP ve NATO nun güvenlik algılamaları. UI 419 B.M. ve Barışın Korunması Uluslararası Uyuşmazlıkların Barış Yolu İle Çözümü, BM Kurucu Andlaşması nin İlgili Hükümleri İtibarıyla Uyuşmazlıkların Barışçıl Yollarla Çözümü, Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözümünde Görüşme Yöntemi, Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözümünde Dostça Girişim Yöntemi, Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözümünde Arabuluculuk Yöntemi, Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözümünde Soruşturma Yöntemi, Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözümünde Uzlaştırma Yöntemi, Uluslararası Uyuşmazlıların Çözümünde Hakemlik Yöntemi, Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözümünde Yargı Yolu: Uluslararası Sürekli Adalet Divanı, Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözümünde Yargı Yolu: Uluslararası Adalet Divanı nın Örgütlenmesi, Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözümünde Yargı Yolu: Uluslararası Adalet Divanı nın Toplantı Türleri, Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözümünde Yargı Yolu: Uluslararası Adalet Divanı nın Yetkileri, Barışın Tehdidi, Bozulması ve Saldırı Fiili Halinde Yapılacak Hareketler, Bölge Andlaşmaları

16 UI 421 Milliyetçilik ve Azınlık Hakları Bu dersin amacı milliyetçilik akımlarının tarihsel altyapısını Renan, Fichte ve Anderson gibi kuramcıların yaklaşımlarıyla incelemektir. Ayrıca, Smith ve Hayes odaklı azınlık okumalarıyla küreselleşme çağında azınlık hakları ile milliyetçilik arasındaki tartışmalar ele alınacaktır. UI 423 Bankacılık ve Finansal Ekonomi Banka sistemleri ve işleyişi, banka türleri, bankaların fon kaynakları ve fon kullanım ilkeleri, ulusla arası bankacılık, finansal piyasalar, finansal araçlar ve aracı kuruluşlar, TCMB yapısı ve işleyişi, para politikaları uygulamaları, faiz teorileri, Türkiye de mali kurumlar ve uygulama örnekleri. UI 425 Küresel Kalkınma ve Göç UI 427 Yönetim Organizasyon Yönetimin esasları, örgüt teorileri, örgütsel çevre, karar verme süreci, işletme amaçları ve planlama, stratejik yönetim, örgüt yapısı ve tasarımı, örgütsel değişim, insan kaynakları yönetimi, yönetim ve motivasyon, örgütlerde liderlik, örgütlerde gruplar ve iletişim, yönetsel kontrol, örnek olaylar. UI 402 Dünya Politikası IV (Asya-Pasifik) Asya-Pasifik ülkelerinin modern tarihi gelişimi. Bölgesel işbirliği yaklaşımları çerçevesinde APEC, ASEAN, ASEM. Bölge ülkeleri arasındaki sorunlar. Kuzey Kore, Tayvan, Doğu Timor, Sri Lanka, Keşmir in sorunlu yapıları. UI 404 Uluslararası İlişkiler Felsefesi Uluslararası İlişkiler teorisyenlerinin, anlamlandırabilmek ve yaşanan dönüşümleri açıklayabilmek çabasında olduğu değişen uluslararası atmosfer, uluslararası ilişkilerin temelinde yatan felsefi kavramların da tekrar gözden geçirilmesini gerektirmektedir. Uluslararası İlişkiler in temel konuları, erken dönem siyasi düşünce filozoflarından, 20. Yüzyıl başyapıtlarının yazarlarına kadar geniş bir bakış açısıyla ele alınacak ve düşünsel altyapıları incelenecektir. UI 406 Devletler Özel Hukuku

17 Vatandaşlık hukuku, yabancıların hak ve yükümlülükleri, ulusal ve uluslararası hukuk prosedürleri arasındaki uyuşmazlıklar, tanıma ve yabancı hukuk kararlarının uygulanması, uluslararası özel hukuk ve yabancı unsurlarla ilişkiler ve yasal konularda mahkemelerin uygunluğu, Yasaların çatışmasıyla ilgili temel tanımların incelenmesi, hukuki denklik,yabancı mahkeme kararlarının uygulanması, tahkim rejimi sorunları. UI 408 Diplomatik Müzakere Sorunların barışçıl yollardan çözümü, müzakere teknik ve yöntemleri, iyi bir müzakerecinin özellikleri. UI 410 Makro İktisatPiyasa yapısı, genel fiyat düzeyi, GSMH, GSYİH, enflasyon, büyüme, işsizlik, gelir harcama teorisi: Tüketim fonksiyonu, tasarruf fonksiyonu, yatırım fonksiyonu, finansal sektör: Para talebi, para arzı, maliye ve para politikaları. UI 412 İnsan Hakları Hukuku İnsan hakları kavramı ve tarihi gelişimi, uluslararası insan hakları rejiminin gelişimi, insan haklarının uluslararası temel belgeleri, insan haklarını güvence altına alan antlaşmalar ve temel özgürlükler, Avrupa Adalet Divanı nın hukuki sistemi, mahkemenin yapısı ve bireysel başvuru şartları ve usulü, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin yargılama sistemi, mahkemenin yapısı, kabul edilebilirlik yargılaması, usulü, koşulları, temel metinler ve AB Konseyi, Kopenhag siyasi kriterleri ve Türkiye nin buna göre durumu. UI 414 Türkiye Ekonomisi Osmanlı dan Cumhuriyet e iktisadi politikalar, devletçilik ve sonrası, toplumsal dönüşüm çağı, planlı dönem ve sonrasındaki iktisadi politikalar, ekonomi politikasındaki köklü dönüşüm, 1980 ve sonrası, tarım, sanayi, dengesiz hizmetleşme süreci, işgücündeki yeni boyutlar, milli gelirin büyümesi, bölüşülmesi, Türkiye ekonomisinin çözüm bekleyen ana sorunları. UI 416 Uluslararası İşletme YönetimiUluslararası işletmeler, dış pazarlara giriş yolları, uluslararası işletmelerin yönetimi ve sorunları, organizasyon şekilleri, uluslararası işletmelerde yönetici sağlama. UI 418 ABD Dış Politikası

18 Ameikan dış politika geleneği, dış politikada değişim ve süreklilik, ABD nin dünya sahnesine çıkması,ikinci Dünya Savaşı ile birlikte ABD nin Truman la öne çıkan müdahaleci geleneğinin ne kadar Monroe ile başlatılan geleneğe uyduğunun incelenmesi, ABD başkanlarının dış politikalarını doktrin adı altında nasıl belirlediklerini, bunda Kongre nin, baskı gruplarının, kamu oyunun, bürokrasinin, başkanın ve diğerlerinin etkisinin ne düzeyde olduğu, Soğuk Savaş sonrası gelişmelerin ABD dış politikasındaki etkisi ve yeni bir uluslararası sistemin oluşturulması çabasında Washington un çabalarının 11 eylül ile birlikte aldığı yön ve uluslararası alanda Amerikan müdahaleciliğinin aldığı boyut ve bunun yarattığı sorunlar. UI 420 Kentleşme ve Çevre Sorunları Kentleşmenin genel ilke ve kavramları, kent ve bölge planlaması, konut politikası, kent yönetimi ve politikası, Göç, gecekondu ve kentlileşme olayı, Türkiye de kentleşme politikaları ve sonuçları. Çevre sorunları terminolojisi, globalleşmeye giden değişimde çevre faktörünün yeri, Türkiye de çevre yönetimi ve politik yapı, çevre sorunlarına duyarlılık. UI 422 Strateji ve Savaş Dersin temel hedefi uluslararası sistem üzerinde askeri tarihin etkilerini anlatmaktır. Bu bağlamda, ders savaş teorilerine tarihsel bir yaklaşımla, askeri tarihin biçimlendirici gücünü ilk çağlardan bugüne kadar analiz etmeye çalışacaktır. Ders aynı zamanda, yüzyıllar boyunca uluslararası düzeni etkileyen uluslararası aktörlerin büyük stratejileri ni kapsayacak ve sırasıyla şu başlıklar altında toplanacaktır: Savaş teorileri, öncesi ve sonrası; militarizmin tarihi, savaşların araçları olarak silahların tarihi, devletlerin silahı olarak savaş, Antik Yunan da Savaş, İmparatorluk için Savaş, İskender ve Roma; din ve savaş, Orta Çağ; devletin bekaası için savaş, Otuz yıl savaşları; Monarşilerin savaşı, 18. yüzyıl savaşları; devrim savaşları, Amerika nın bağımsızlığı ve Fransız Devrimi; güç dengesi savaşları, Napolyon savaşları; güç için savaş, doğu Akdeniz de Rus İngiliz çatışması; milliyetçilik savaşları, Alman ve İtalyan Birlikleri; modern savaşlara geçiş, Amerikan İç Savaşı; sömürge savaşları, Afrika ve Uzakdoğu da sömürgecilik; ulusların savaşı, Birinci Dünya Savaşı; ideolojiler savaşı, İspanya İç Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı; Nükleer çağ savaşı, Soğuk Savaş; savaş mı güç projeksiyonu mu yoksa başka bir şey mi? Soğuk Savaş sonrası. UI 424 Sermaye Piyasaları Analizi

19 Para ve Sermaye piyasaları analizi. Sermaye Piyasası, Tasarruf-yatırım ilişkisi, sermaye piyasasının finans kesimindeki yeri, önemi ve ekonomik yararları. Sermaye piyasasının yatırım ve temel finansman araçları. Tahvil, hisse senedi ve diğer finansal varlıklar. Sermaye piyasasının yardımcı kuruluşları. Aracı kurumlar, yatırım fonları ve ortaklıkları. İMKB nın fonksiyonları, yapısı ve işleyişi. Temel ve teknik analiz yöntemlerinin tanıtılması. Menkul Kıymet Borsasının tanımı, görevleri ve işleyiş biçimi. UI 426 Çatışma Analizi ve Çözümü Uluslararası İlişkiler alanında itilafların barışçı ve barışçı olmayan yollardan çözümlenmesini irdeleyen Çatışmaların Çözümlenmesi dersi, öğrencilerine, uzlaşmazlıkların çözümlenmesi ve çatışma analizi ile arabuluculuk ve müzakere konularında bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda dersin içeriği şu alt başlıklardan oluşturulmuştur: Çatışma: Temel Kavramlar, Çatışmanın Aşamaları, Çatışmanın Boyutları, Çatışmanın Tarafları, Çatışmanın Sonuçları, Çatışma Türleri, Çatışma Analizi ve Teknikleri, Problem Çözme, Arabuluculuk ve Müzakerecilik UI 428 Yönetsel Davranış İş kavramının sosyal psikolojik anlamı, Personel kavramı ve gelişimi, alanın kavramsal çerçevesinin tanıtılması: Biliş, algi, tutum, davranış, bilişsel çelişme, örgüt, hiyerarşi, otorite, lider, is doyumu, yasam doyumu, stres, işyeri şiddeti ve ayırımcılık, iş-aile yaşamı etkileşimi, motivasyon ve iletişim Yönetim kuramları ile yönetsel davranışın ilgisinin kurulması,

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I. ULUSLARARASI İLİŞKİLER I (3.0.3) Uluslar arası sistem/ Temel Kavramlar/ Devlet/ Sivil Toplum Örgütleri/

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI 2010 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Zorunlu Dersler Uluslararası İlişkilerde Araştırma

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI 2010 Eğitim Öğretim Bahar Dönemi ZORUNLU DERSLER Uluslararası Ġlişkilerde Araştırma ve Yazma

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU TARİH ANABİLİM DALI 9103500 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103300 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103129 Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler Zorunlu 9103500 Yüksek Lisans

Detaylı

LİSANS PROGRAMI İŞLETME

LİSANS PROGRAMI İŞLETME İŞLETME 1 MATEMATİK I 2 İKTİSADA GİRİŞ I 3 GENEL MUHASEBE I 4 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 5 İŞLETME İLKELERİ 6 DAVRANIŞ BİLİMLERİ I 1 MATEMATİK II 2 İKTİSADA GİRİŞ II 3 GENEL MUHASEBE II 4 BORÇLAR HUKUKU

Detaylı

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30 1. YARIYIL ULS 101 Uluslararası İlişkiler I 6 Z 3 0 3 ULS 103 Siyasi Tarih I 5 Z 3 0 3 SKY 107 Siyaset Bilimi 4 Z 3 0 3 SKY 103 Hukuka Giriş 5 Z 3 0 3 TDİ 101 Türk Dili I 2 Z 2 0 2 YDİ 101 Yabancı Dil

Detaylı

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 0-0 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI D.Kodu.Sınıf l.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS D.Kodu.Sınıf ll.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

Maliyet Muhasebesi I (147) A11-A Pazartesi İşletme İktisat Uluslararası İlişkiler

Maliyet Muhasebesi I (147) A11-A Pazartesi İşletme İktisat Uluslararası İlişkiler 25.01.2016 Pazartesi 09:00 Betimsel İstatistik (202) D20- Çok Değişkenli İstatiksel Analiz A2-A4 İstatistik I D13-D14 Güncel Sosyal Politikaları Gelişmeleri A1 Yöneylem Araştırması I (140) A7- A8 Envanter

Detaylı

NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ(TÜRKÇE) 2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ(TÜRKÇE) 2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ(TÜRKÇE) 2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ULU101 Uluslararası İlişkiler (3+0)6 Uluslararası ilişkilerin temel

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ANAYASA HUKUKU (Kredi: 3 / AKTS: 8) Anayasa kavramı ve anayasacılık düşüncesi;

Detaylı

MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anabilim Dalı: Maliye PROGRAMIN TANIMI: Maliye Tezsiz Yüksek Lisansı programının amacı; kamu ve özel sektör sistemi içerisindeki problemleri ve ihtiyaçları analiz edebilecek,

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS LİSTESİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS LİSTESİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI LİSTESİ I. YARIYIL ZORUNLU LER İN ADI Z/S T U TOP KREDİ ECTS SBKY593 YÜKSEK LİSANS TEZİ Z - - - - - SBKY591 SEMİNER-I Z - - -

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 2. Sınıf Güz Dönemi. HUK233 İdare Hukuku I Lisans Zorunlu Türkçe. Yok. Yok

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 2. Sınıf Güz Dönemi. HUK233 İdare Hukuku I Lisans Zorunlu Türkçe. Yok. Yok . Sınıf Güz Dönemi Teori HUK İdare Hukuku I 4 İdare hukukuna giriş İdare hukukunun kaynakları Hukuk devleti ve eşitlik 4 Merkezi idare Yerel yönetimler İdari özerklik 7 Büyükşehir belediyeleri Kamu iktisadi

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ I. YARIYIL I. YIL 0 4 0 3 1 0 1 İKTİSADA GİRİŞ* Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 1 3 İKTİSAT I Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 0 3 SİYASET BİLİMİ I Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 0 5 TOPLUM BİLİMİ I Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 0 7 HUKUKUN TEMEL

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

MUAFİYET TOBLOSU SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2016 MÜFREDAT

MUAFİYET TOBLOSU SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2016 MÜFREDAT MUAFİYET TOBLOSU SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2016 MÜFREDAT I.YARIYIL Dersin Kodu Fakültemizdeki 9100.019901 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 2 2 9100.019903 Türk Dili 1 2 2 9100.019905 Yabancı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.1. EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER... 3 1.1.1. Romalıların Ekonomik Düşünceleri... 3 1.1.2. Orta Çağ da Ekonomik Düşünceler...

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Genel Kamu Hukuku I Law 151 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Lisans Zorunlu

Detaylı

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri MLY733 1 3 + 0 6 Araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, yaygın olarak kullanılan

Detaylı

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat ANAYASA HUKUKU 0102213 2 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ. Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık

Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ. Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...XXIII TABLOLAR LİSTESİ... XXV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Vatandaşlığın

Detaylı

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri MLY733 1 3 + 0 6 Araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, yaygın olarak kullanılan araştırma

Detaylı

AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 DERS İÇERİĞİ

AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 DERS İÇERİĞİ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 Muhasebe kavramı (Tanımı, Gelişimi, Bölümleri ve Muhasebe Bilgi Sistemi),

Detaylı

ISL2101 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu YAD102 YABANCI DİL Zorunlu YAD121 FRANSIZCA I Zorunlu

ISL2101 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu YAD102 YABANCI DİL Zorunlu YAD121 FRANSIZCA I Zorunlu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 1. Yarıyıl Dersleri IKT1203 İKTİSADA GİRİŞ Zorunlu 3 0.00 0 5.00 ISL1001 İŞLETME I Zorunlu 3 0.00 0 5.00 ISL1401 İŞLETME MATEMATİĞİ I Zorunlu 3 0.00 0 5.00

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ (TÜRKÇE LİSANS PROGRAMI) 4 YILLIK DERS PLANI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ (TÜRKÇE LİSANS PROGRAMI) 4 YILLIK DERS PLANI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 2017-2018 BÖLÜMÜ (TÜRKÇE LİSANS PROGRAMI) 4 YILLIK DERS PLANI (Eğitim planı toplamda 135 Kredi ve 241 AKTS den oluşmaktadır. Yarıyıllara göre

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUM VE HUKUK

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUM VE HUKUK İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUM VE HUKUK Toplum Hayatı...: 1 Hukukun Toplumdaki Fonksiyonu 2 Sosyal Dayanışma 3 Sosyal Hayatta Çekişme 5 Din Kuralları 6 Örf vc Âdet Kuralları 9 Görgü (Nezaket) Kuralları

Detaylı

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ 1. YIL GÜZ DÖNEMİ İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD eğrileri. İleri

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

Maliye Programı Ders İçerikleri

Maliye Programı Ders İçerikleri Maliye Programı Ders İçerikleri I.YARIYIL DERSLERİ Türk Dili I 2+0 2 Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle, Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri, Düzgün ve Etkili Konuşmanın

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

I. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER Kodu Dersin adı Teorik saat

I. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER Kodu Dersin adı Teorik saat SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SPOR YÖNETİCİLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI ZORUNLU DERSLER adı Teorik Pratik Kredi 1. Dönem SYÖ 501 Spor Tesisleri Planlaması ve İşletmeciliği 3 0 3 SYÖ

Detaylı

KPSS LİSANS DA UYGULANAN TESTLERİN KAPSAMLARI

KPSS LİSANS DA UYGULANAN TESTLERİN KAPSAMLARI 2012 - LİSANS DA UYGULANAN TESTLERİN KAPSAMLARI Genel Yetenek 1) Türkçe %50 2) Matematik %50 a) Sözcük bilgisi %5 a) Sayılarla işlem yapma %10 b) Dil bilgisi %10 b) Matematiksel ilişkilerden yararlanma

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

DERS BİLGİLERİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ

DERS BİLGİLERİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ 0102313 3 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.09.2014 TANIŞMA DERSİ TANIŞMA DERSİ 17.09.2014 22.09.2014

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ..i. İÇİNDEKİLER.iii. KISALTMALAR..ix GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM DEMOKRASİ - VESAYET: TEORİK VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ..i. İÇİNDEKİLER.iii. KISALTMALAR..ix GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM DEMOKRASİ - VESAYET: TEORİK VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE iii İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ..i İÇİNDEKİLER.iii KISALTMALAR..ix GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM DEMOKRASİ - VESAYET: TEORİK VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 1.1. DEMOKRASİ TEORİSİNİN KAVRAMSAL ÇÖZÜMLENMESİ VE TARİHSEL GELİŞİMİ...9

Detaylı

1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR

1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR 11 1.1. İktisat Biliminin Temel Kavramları 12 1.1.1.İhtiyaç, Mal ve Fayda 12 1.1.2.İktisadi Faaliyetler 14 1.1.3.Üretim Faktörleri 18 1.1.4.Bölüşüm

Detaylı

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 211 101 105 107 TURK 111 ENG

Detaylı

MLY104 Muhasebe I 1 Z 4 0 4 4

MLY104 Muhasebe I 1 Z 4 0 4 4 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS-BANKACILIK SİGORTACILIK MALİYE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Atatürk İlkeleri ve AITB191 İnkılap Tarihi I 1 Z 2 0 2 2 İnkılap tarihinin

Detaylı

1: İNSAN VE TOPLUM...

1: İNSAN VE TOPLUM... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: İNSAN VE TOPLUM... 1 1.1. BİREYİN TOPLUMSAL HAYATI... 1 1.2. KÜLTÜR... 3 1.2.1. Gerçek Kültür ve İdeal Kültür... 5 1.2.2. Yüksek Kültür ve Yaygın Kültür... 5 1.2.3. Alt Kültür ve Karşıt

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2.

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. Ekonominin Tanımı... 3 1.3. Ekonomi Biliminde Yöntem... 4 1.4.

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 20.05.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 20.05. T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI Fakültemiz Fakülte Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet UZUN başkanlığında toplandı.

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İLET101 İletişime Giriş İletişim bilimlerinin gelişimi, iletişimin temel kavramları, insan ve toplum yaşamında

Detaylı

2) İdari teşkilatları tanır. 3) İdari usul kavramını ve ilkelerini yorumlar. 4) İdarenin işlemlerini karşılaştırır. 5) İdarenin sözleşmelerini kavrar.

2) İdari teşkilatları tanır. 3) İdari usul kavramını ve ilkelerini yorumlar. 4) İdarenin işlemlerini karşılaştırır. 5) İdarenin sözleşmelerini kavrar. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat İDARE HUKUKU 0102819 8 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Seçmeli

Detaylı

YÖNETİM BİLİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

YÖNETİM BİLİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNEİM BİLİMİ EZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Günümüzde evrensel yönetim yönetişim esaslarının ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve değerleri benimsemiş, kendi alanında ülkenin çağdaş uygarlık düzeyine çıkmasına

Detaylı

1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ

1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ 15 1.1. Sosyolojinin Tanımı 16 1.2. Sosyolojinin Alanı, Konusu, Amacı ve Sınırları 17 1.3. Sosyolojinin Alt Disiplinleri 18 1.4.

Detaylı

Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı

Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı 15.06.2015 Pazartesi 13:00 STRATEJİK YÖNETİM VE İŞLETME MALİYET MUHASEBESİ II İLKNUR ULUSLARARASI FİNANSA GİRİŞ CELAL T. KAMU YÖNETİMİ KÜRŞAD H. İKTİSADA

Detaylı

MURAT EĞİTİM KURUMLARI

MURAT EĞİTİM KURUMLARI 2013 KPSS de Testlerin Kapsamları Değişti ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2013 KPSS de uygulanacak testlerin içeriğinde bir takım değişiklikler yapıldı. Bu değişikler başta Genel Yetenek - Genel

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS HUK 103

MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS HUK 103 MEF ÜNİVERSİTESİ UK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 201 101 105 107 TURK 101 ENG 101 Roma Hukuku: Genel Hükümler Atatürk

Detaylı

DERS BİLGİLERİ ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4

DERS BİLGİLERİ ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Önlisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Öğretim Görevlisi Serkan

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK ANAYASA HUKUKU LAW

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK ANAYASA HUKUKU LAW DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK ANAYASA HUKUKU LAW 117 2 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat TİCARET HUKUKU 0102401 4 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

SINAV TARİHİ SINAV SAATİ 15 KASIM 09:30 Z-05 DERSLİK (İ.Ö.) DERSLİK (N.Ö.) DERSİN KODU / ADI İŞLETME I İŞL100 / ORYANTASYON 18 KASIM 09:30 207 201,206

SINAV TARİHİ SINAV SAATİ 15 KASIM 09:30 Z-05 DERSLİK (İ.Ö.) DERSLİK (N.Ö.) DERSİN KODU / ADI İŞLETME I İŞL100 / ORYANTASYON 18 KASIM 09:30 207 201,206 DERSİN KODU / ADI SINAV TARİHİ SINAV DERSLİK (N.Ö.) DERSLİK () İŞLETME I İŞL100 / ORYANTASYON 18 KASIM 09:30 207 201,206 İŞL101 / İŞLETMEYE GİRİŞ I 20 KASIM 14:30 202,204 203,205 ÇEK307 / SOSYAL PSİKOLOJİ

Detaylı

Dr. Serdar GÜLENER TÜRKİYE DE ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRULUĞU

Dr. Serdar GÜLENER TÜRKİYE DE ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRULUĞU Dr. Serdar GÜLENER TÜRKİYE DE ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRULUĞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XVII TABLOLAR LİSTESİ... XIX ŞEKİLLER LİSTESİ...XXIII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB.

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ İŞL1101 ZORUNLU 4 0 0 4 6 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İŞL1103 ZORUNLU 3 0 0 3 5 İŞ ETİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK İŞL1105 ZORUNLU 2 0 0 2 5 İKTİSADA

Detaylı

Kredisi AKTS Finansal Tablolar Analizi

Kredisi AKTS Finansal Tablolar Analizi Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS Finansal Tablolar Analizi 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin - Koordinatörü Dersi Verenler - Dersin - Yardımcıları

Detaylı

KAYNAKLAR Hüseyin, Şahin, Türkiye Ekonomisi, Ezgi Kitabevi, 2007.

KAYNAKLAR Hüseyin, Şahin, Türkiye Ekonomisi, Ezgi Kitabevi, 2007. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS Güncel Ekonomik Sorunlar 8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Türü Dersi Veren Dersin Amacı Türkçe Seçmeli Teorik bilgilerin, güncel ekonomik

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü. Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl

Sosyal Bilimler Enstitüsü. Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl BES505 Spor Bilimlerinde Araştırma Teknikleri K:(3,0)3 ECTS:8 Bilimsel araştırma niteliği ve tanımı özellikleri,

Detaylı

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ Doktora Uzmanlık Alanı MLY898 3 3 + 0 6 Bilimsel araştırmarda ve yayınlama süreçlerinde etik ilkeler. Tez yazım kuralları,

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavları

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavları İktisat Bölümü 03 Kasım 2014 Pazartesi 10 Genel Matematik Yrd. Doç. Dr. Şamil AKÇAĞIL 04 Kasım 2014 Salı 11 Genel Muhasebe 05 Kasım 2014 Çarşamba 10 Hukukun Temel Kavramları 06 Kasım 2014 Perşembe 9 İşletmeye

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI A- Hukuk ve Hak Kavramlarına Giriş... 1 B- Hukuk Kavramının Çeşitli Anlamları... 2 a-pozitif Hukuk... 2 b-doğal (Tabii) Hukuk... 3 c-şekil Açısından

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 28.09.2015 30.09.2015 05.10.2015 07.10.2015 12.10.2015 TANIŞMA

Detaylı

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz Bölüm 1 İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 1.1.İdare Kavramı 1.1.1.İdare Kavramının Tanımı 1.1.2.İdare ile Yasama, Yürütme ve Yargının İlişkisi- Organik Anlamda İdare 1.1.3. İdari

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Yönetim ve Organizasyon PROGRAM: İşletme Yönetimi 1. Yarıyıl (Güz) T.C. 101 Genel Muhasebe 4 (3+1): Muhasebe bilgi sistemi, muhasebenin gelişimi, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş

Detaylı

Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri

Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri TDB 103 Türk Dili I Dil, diller ve Türk dili Dil bilgisi, sözcük, cümle Kelime Türleri Anlatımın öğeleri ve anlatım türleri Düzgün ve etkili konuşmanın temel

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7. Yrd. Doç. Dr. Alper ALTINANAHTAR

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7. Yrd. Doç. Dr. Alper ALTINANAHTAR DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili İngilizce Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST DERS BİLGİLERİ Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST901 3+0 6.0 6.0 Öğrencilerin yönetim ve organizasyon kavramlarını anlamaları, sağlık hizmetleri ve sağlık kurumlarının değerlendirmeleri, sağlık

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl DERSLERİ 1804111 Genel Hukuk Bilgisi 2 0 0 2 2 2 Zorunlu Hukuk kurallarının özellikleri ve diğer sosyal

Detaylı

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU ve TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Makro Ekonominin Doğuşu 12 1.1.1.Makro Ekonominin Doğuş Süreci 12 1.1.2.Mikro ve Makro Ekonomi Ayrımı 15 1.1.3.Makro Analiz

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 16 ARALIK 2016 TOPLANTI SAYISI : 13 KARAR 11: Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; İşletme Bölümü nün 8 yarıyıllık ders planında

Detaylı

Tablo 5: AÇILMASI MUHTEMEL DERSLER VE EŞLENİK DERSLER İKTİSAT

Tablo 5: AÇILMASI MUHTEMEL DERSLER VE EŞLENİK DERSLER İKTİSAT Tablo 5: AÇILMASI MUHTEMEL DERSLER VE EŞLENİK DERSLER İKTİSAT Dersi Alan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Y.Y D.Kodu Eşlenik Ders Eş.Kod 1 IKT 1001 İKTİSADA GİRİŞ I Ekonometri 1 IKT 1001 İKTİSADA

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

Öğretim Yılı, Güz Dönemi İktisat Bölümü - (NÖ)

Öğretim Yılı, Güz Dönemi İktisat Bölümü - (NÖ) 20142015 Öğretim Yılı, Güz Dönemi İktisat Bölümü (NÖ) İKT4525 [69] [S4] [1] Uluslararası Politik Ekonomi İKT4513 [88] [S4] [1] Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları KAY1805 [255] [S1] [2] İKT2003 [170] [S2]

Detaylı

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu Öğretim Planı 1. Yarıyıl AIT181 TBT181 Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 2 0 0 2 2 Zorunlu 1 2 0 2 2 TUR181 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2 YDL183

Detaylı

Savaş ve Barış Okumaları PSIR Uluslararası savaş ve barış hallerini tahlil eden yazının kullandığı

Savaş ve Barış Okumaları PSIR Uluslararası savaş ve barış hallerini tahlil eden yazının kullandığı DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Savaş ve Barış Okumaları PSIR 408 7-8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi I Bu derste kavramlar ve Osmanlı yenileşmesi, Avrupa daki gelişmeler,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI GÜN P E R Ş E M B E 1-A 1-B 2-A T.C. 201-201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI SAAT SINIF: KOD SINIF: KOD SINIF: KOD SINIF: KOD SINIF: KOD SINIF: KOD SINIF: KOD

Detaylı

ANAYASA VE İDARE HUKUKU

ANAYASA VE İDARE HUKUKU ANAYASA VE İDARE HUKUKU 2012 KPSS hukuk bölümü sorularından 4 ü Anayasa hukuku, 6 sı idare hukukundan oluşmaktadır. Soru dağılımı açısından geçmiş yıllarla paralellik görülmektedir. Anayasa hukuku sorularından

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İKTİSADA GİRİŞ I Ders No : 0020050004 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

GENEL İKTİSAT I Tekrara Kalan ve İlk Kez Alan Öğrenciler: IKT1001 GENEL İTİSAT I (3-0-3) dersini almalarına,

GENEL İKTİSAT I Tekrara Kalan ve İlk Kez Alan Öğrenciler: IKT1001 GENEL İTİSAT I (3-0-3) dersini almalarına, İKTİSAT BÖLÜMÜ I.YARIYIL 0502101 0552101 GENEL İKTİSAT I IKT1001 GENEL İTİSAT I (3-0-3) dersini 0502102 0552102 0502103 0552103 0502104 0552104 0502105 0552105 0502106 0552106 0502121 0552121 0502122 0552122

Detaylı

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ COĞRAFYA NIVEAU / SEVIYE L-1 1-Coğrafya nedir coğrafyanın bölümleri. 2-Dünyanın şekli ve sonuçları. 3-Dünyanın hareketleri. 4-Harita bilgisi. 5-Atmosfer ve özellikleri. 6-İklim elemanları 7-Sıcaklık 8-Basınç

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS İŞLETME İ ANABİLİM DALI, BİLİM DALI DERS HAVUZU DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

*4 Yıllık Ders Programı BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS. 102 Özel Hükümler Law)

*4 Yıllık Ders Programı BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS. 102 Özel Hükümler Law) *4 Yıllık Ders Programı BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS Roma Hukuku: 2 0 2 ECON Hukukçular için 2 0 4 101 Genel Hükümler 116 İktisat (Economics for

Detaylı

YÖNETİM BİLİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

YÖNETİM BİLİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNEİM BİLİMİ EZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Günümüzde evrensel yönetim yönetişim esaslarının ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve değerleri benimsemiş, kendi alanında ülkenin çağdaş uygarlık düzeyine çıkmasına

Detaylı