ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL UI 101 Uluslararası İlişkiler I Bu ders Uluslararası İlişkiler disiplinine giriş seviyesindedir ve öğrencinin uluslararası politikayı analiz edebileceği araçları edinmesini amaçlamaktadır. İlk kısmında modern uluslararası sistemi oluşturan tarihsel gelişmeler, uluslararası toplumun oluşması süreci ile bağlantılı olarak çalışılmaktadır. Uluslararası İlişkiler disiplinin doğuşu ve gelişimi, Uluslararası İlişkilerin temel kavramları, uluslararası ilişkileri belirleyen temel unsurlar, dış politika, devletlerin dış politika tercihleri. Uluslararası ilişkiler disiplininin alanı, doğması ve gelişimi. Uluslararası İlişkiler ve Devletlerin Dış Politika Seçenekleri, Bağlantısızlık Politikası, Prestij Politikası, Emperyalist Politika ve Statüko Politikası, İttifak Politikaları. UI 103 Siyaset Tarihi I Amerikan Bağımsızlık savaşından başlayarak, devletlerin kuruluşları, geçirdikleri değişimler, devletlerin genel dünya tarihi içindeki yeri ve önemleri, ekonomik, sosyo kültürel boyutlarla etkileşim içinde incelenen bu ders, kronolojik olarak Birinci Dünya Savaşı sonuna kadar olan dönemi kapsamaktadır. UI 105 Toplum Bilim Sosyoloji biliminin doğuşu, toplumun tanımı, geleneksel ve modern toplumlar arasındaki farklar, toplumsal kurumlar ve kurumların sınıflandırılması, sosyolojinin araştırma teknik ve yöntemleri, kültür, toplumsallaşma, aile, ekonomi, eğitim, din, siyaset kurumları ve bu kurumların işleyişleri, nüfus, tabakalaşma sistemi, toplumsal değişme, kentleşme ve endüstrileşme, suç ve toplum UI 107 Siyaset Bilimine Giriş Siyaset Biliminin Temel Kavramları, Siyaset Biliminin Başlıca Yaklaşımları, Siyaset Sürecinde Yeralan Bireyler, Siyaset Sürecinde Yeralan Gruplar, Siyaset Sürecinde Yeralan Kurumlar, Üstlendikleri Roller ve Konumlar. UI 109 Temel Hukuk Bilgisi

2 Bu ders hukukun temel kavramlarını ve hukuka giriş niteliğindeki hususları incelemek gayesini gütmektedir. Ayrıca piyasa mekanizmasının işlemesini mümkün kılan kurumsal ve örgütsel yapının temel özellikleri de ele alınacaktır. Beşerî davranış kuralları (Hukuk-Ahlâk- Din-Örf ve Adet), Kamu hukuku- özel hukuk ayrımı, Yargı örgütü, Hukuk sistemleri, Hukukun kaynakları (Yazılı kaynaklar, örf ve adet, içtihat, vs), Hukukun temeli hakkındaki teoriler, Kanunlaştırma, Hukuk kurallarının çeşitleri, Hukuk kurallarının yer ve zaman bakımından uygulanması, Hukuk kurallarının yorumu, Hakimin hukuk yaratması, hakimin takdir hakkı, Hukuk kurallarının müeyyidesi, Adalet ve hak kavramları, Hukukî olaylar, işlemler, sözleşmeler. UI 111 İktisada Giriş I İktisadın Temel Kavramları: İhtiyaç, mal ve hizmet, fayda, değer, üretim, üretim faktörleri, tüketim, iş bölümü ve verimlilik. Her ekonominin ana sorunları; kıtlık, ekonomi bilimi ve kıtlık sorununun çözümü. Ekonomilerdeki temel sorunlar; talep ve arz kavramları; talep, arz ve piyasa dengesi; arz ve talep esneklikleri; tüketici ve üretici teorisi; tüketici dengesi analizi; üretici dengesi ve maliyet analizi; kısa ve uzun dönem üretim modelleri; kısa dönemde üretim ve maliyetler, uzun dönemde üretim ve maliyetler; ekonomideki piyasa türleri; tam rekabet piyasası, monopol piyasası, monopol rekabet piyasası, oligopol piyasası; gelir dağılımı politikası. YD 101 Yabancı Dil I Amaçlar ve Hedefler:Bu ders sonunda ogrenciler,resmi ve gayriresmi selamlamayi,kendilerini ve ailelerini ayni sekilde tanitmayi,sira ve sayma sayilarini,saati sormayi ve soylemeyi,sayilabilen ve sayilamayan isimleri yer ifade eden edatlarla birlikte kullanarak bir oda veya benzeri yeri tarif etmeyi,bu isimlerle miktar ifade etmeyi,gunluk faaliyetleri ve aliskanliklari bu bilgileri almaya yonelik sorular sormayi,sahiplik,sahip olmayi ifade etmeyi,sahip olunan ve olunmayan yetenek ve becerileri,yapilmasina izin verilen ve yapilmasi engellenmis eylemleri ifade edebilmeyi,simdiki zaman ve genis zamani birbirinden ayirdedebilmeyi ogrenmis olacaklardir. AI 101 Atatürk İlkeleri ve Ink. Tarihi. I İnkılap Kavramı/ İnkılapları Hazırlayan Nedenler/ Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele/ Erzurum ve Sivas Kongreleri/ Meclisin Kuruluşu

3 UI 102 Uluslararası İlişkiler II Uluslararası İlişkiler disiplininin başlıca teorileri ve metodolojik yaklaşımları incelenmektedir. Uluslararası ilişkilerde barışçıl dış politika araçları ve yöntemleri, uluslararası çatışmalar ve savaş, uluslar arası barış ve güvenlik sorunları. Uluslararası İlişkilerin Kavramsal Çerçevesi. Uluslararası ilişkilerin aktörleri: devletler, devlet dışındaki aktörler. Uluslararası ilişkilerin kısa tarihi. Uluslararası güvenlikteki temel konular: güç kavramı, müzakere,pazarlık, uluslararası sistem, ittifaklar. Güç politikasının alternatifleri: liberalizm ve liberal yaklaşımlar. Dış politika: dış politika yapımı, karar-alma, bürokrasi, çıkar grupları, kamuoyu, demokrasi. Uluslararası çatışma: savaşın nedenleri, çıkar çatışması, fikirlerin çatışması, terörizm. Askeri güç: güç kullanımı, askerin gücün kontrolü, klasik silahlar, ABC silahları. Uluslararası örgütlenme ve hukuk. Uluslararası ticaret: piyasalar, ticaret stratejileri, ticaret rejimleri. Uluslararası işletmeler. Entegrasyon. Çevre. Kuzey-Güney arasındaki farklar: Fakirlik, emperyalizm, Kuzey-Güney diyalogu. Uluslararası kalkınma: kavram, dış yardım. Uluslar arası güvenlik ve uluslararası politik ekonomiğin geleceği. UI 104 Siyaset Tarihi II Siyasi Tarih I in devamı niteliğindeki bu ders, 1918 sonrası dünya politikasının tarihi dönemeçlerini, bölgelerin ve ilgili devletlerin özellikle önemli katkılarıyla birlikte ve ULS 101 dersinin inceleniş yöntemiyle paralel bir biçimde ele almaktadır. UI 106 Siyasi Düşünceler Tarihi Aristo, Plato, Sokrates, Roma siyaset düşüncesi, Çiçero, Machiavelli, Hobbes, Locke, Mill, Kant, Hegel, Marx, J. Bodin, Rousseau, Montesquieu, T. Paine gibi düşünürlerin görüşleri incelenecektir UI 108 Bilgisayar ve Bilgi Sist. Ders, öğrencileri bilgisayar kullanımıyla tanıştırmayı, onlara temel yazılım ve işletim sistemi bilgilerini kazandırmayı amaçlamaktadır. Ders içeriği şöyledir: Bilgisayarın genel yapısı, bilgisayar donanımı, bilgisayar yazılım ve işletim sistemi hakkında genel bilgiler, MS DOS işletim sistemleri, MS - DOS komutları, Windows'a giriş (program yöneticisi, ana grup, dosya yöneticisi, denetim masası, setup, donatılar, kart dosyası vb.), Winword'e giriş ve kullanımı, Excel'e giriş ve kullanımı. UI 110 Anayasa Hukuku

4 Anayasa hukuku kendine has geniş çerçevesi içerisinde esas olarak Anayasanın yorumu ve uygulanışı hususunu ele alacaktır. Devletin normatif örgütlenişinin temeli olarak anayasa hukuk toplumumuzdaki bazı esaslı ilişki setlerini ele alacaktır. Anayasanın yorumunda Anayasa Mahkemesi nin önemli bir yeri bulunmaktadır. Buna ilaveten, ders, öğrencinin, hukukun üstünlüğü ve sosyal devlet de dahil olmak üzere, anayasa hukukunun temel kavramlarını içselleştirerek anlamasını hedefler. Anayasa Kavramı, Anayasanın Yapılması Ve Değiştirilmesi, Anayasanın Üstünlüğü Ve Bağlayıcılığı,Devlet Ve Devletin Kurucu Unsurları, Kuvvetler Ayrılığı İlkesi, Egemenliğin Kullanılması Bakımından Yönetim Şekilleri,Yapıları Bakımından Devlet Şekilleri, Egemenliğin Kaynağı Bakımından Devlet Şekilleri, Cumhuriyetin Nitelikleri, Başlangıç Ve Hukuki Değeri, Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet, Lâik Devlet,Cumhuriyetin Nitelikleri: İnsan Haklarına Saygılı Devlet, Temel Hak Ve Hürriyetlerin Sınıflandırılması,Temel Hak Ve Hürriyetlerin Sınırlanması, Kötüye Kullanma Yasağı, Kişinin Hakları Ve Ödevleri,Cumhuriyetin Nitelikleri: Sosyal Devlet, Sosyal Ve Ekonomik Haklar Ve Ödevler,Cumhuriyetin Nitelikleri: Demokratik Devlet, Seçim, Seçimin Hukuki Niteliği Ve Seçim Sistemleri,Siyasi Partiler, Anayasada Düzenlenen Diğer Siyasi Haklar Ve Ödevler,Cumhuriyetin Nitelikleri: Hukuk Devleti, Hukuk Devleti İçin Gerekli, Düzenlemeler, Yargı Bağımsızlığı Ve Hakim Teminatı, Hakların Korunmasına İlişkin Güvenceler, Suç Ve Cezalara İlişkin Diğer Esaslar,Cumhuriyetin Temel Organları: Yasama,Cumhuriyetin Temel Organları: Yasama (DEVAM), Yürütme (Cumhurbaşkanı), Cumhuriyetin Temel Organları: Yürütme (Bakanlar Kurulu),Cumhuriyetin Temel Organları: Yargı. UI 112 İktisada Giriş II Makro iktisadın kapsadığı konuların tanıtımı.keynesyen ve Neo-Klasik iktisat perspektifinin karşılaştırılması, milli gelir, istihdam ve enflasyon kavramlarının Türkiye örneğinden hareketle ölçüm yöntemleri.tüketim, yatırım devlet harcamaları, ihracat ve ithalatın oluşturduğu toplam harcama kalemlerinin incelenmesi, toplulaştırılmış arz ve talep, gerçekleşen gelir, potansiyel gelir çerçevesinde enflasyon, deflasyon ve stagflasyon gibi dengesizlik konjonktürlerinin tartışılması.para piyasa dengesi, para arzı. para talebi, para politikalarının aktarma mekanizması ile tartışılması. YD 101 Yabancı Dil II Amaclar ve Hedefler:Bu ders sonunda ogrenciler ;nesneleri ebat,fiyat,nitelik vs.bakimindan karsilastirmayi,bir nesnenin en ustunlugunu ifade etmeyi,gecmiste kalan eylemleri,kendi

5 gecmis yasantilarini anlatmayi,gecmis ve halihazir metinler okuyarak banlarla ilgili sorular sorabilmeyi,once,sonra,nihayet gibi edatlarla gecmis olaylari gerceklesme sirasiyla yazabilmeyi,gelecekle ilgili niyet ve kararlılık ifade edebilmeyi,zorunluluk ve gereklilik,yasaklama,zorunlulugun olmaması ve serbestiyi ayırt etmeyi,biryere ulasmak,herhangibir tarif, icin talimat vermeyi ogrenmis olacaklardir. AI 101 Atatürk İlkeleri ve Ink. Tarihi. II Siyasal ve Sosyal v.b. Çeşitli Alanlarda Yapılan Devrimler/ Atatürk İlkeleri/ Atatürkçülük İdeolojisi İKİNCİ YIL UI 201 Uluslararası Hukuk I Uluslararası hukukun temel özellikleri: uluslararası hukukun tanımı, terim sorunu, uluslararası hukukun niteliği ve dayanağı, uluslararası hukuk-iç hukuk ilişkisi. Uluslararası hukukun tarihçesi. Uluslararası hukukun kaynakları: antlaşmalar, örf ve adet, hukukun genel ilkeleri. Uluslararası hukukun yardımcı kaynakları: içtihat ve öğreti. Uluslararası Hukukun Tanımı ve Tarihi Gelişimi, Uluslararası Hukukun Dayanağı,Uluslararası Hukuk İle İç Hukuk Arasındaki İlişkiler, Uluslararası Hukuk ve Türk Hukuku,Uluslararası Hukukun Kaynakları: Antlaşmalar, Antlaşmaların Yapılışı, Antlaşmaların Yürürlüğe Girmesi, Antlaşmaya Katılma ve Antlaşmanın Tescili, Antlaşmaların Etkileri,Antlaşmaların Yorumu ve Çatışması, Antlaşmaların Sakatlık Nedenleri, Antlaşmaların Sona Ermesi, Uluslararası Teamül, Genel Hukuk İlkeleri, Yardımcı Kaynaklar UI 203 İşletme Bilimine Giriş İşletme yönetiminin temel unsurları ve farklı bakış açıları, tarihsel süreçte yönetim anlayışının gelişimi, klasik yönetim yaklaşımları, davranışçı yaklaşımlar, karar verme yaklaşımı, sistem yaklaşımı, durumsallık yaklaşımı, güncel yaklaşımlar, yönetici ve problem çözme; karar verme teknikleri, planlama ve ilgili etmenler, plan türleri, planlamanın başarısını etkileyen faktörler, örgütleme ve örgütleme sürecinin unsurları, çeşitli temellerde örgütlenme, iş tasarımı ve iş tasarımını etkileyen faktörler, örgütlenme yapısını etkileyen etmenler. UI 205 Medeni Hukuk

6 Medeni hukuk hakkında genel bilgiler (anlamı, kavramı, kaynakları, diğer hukuk dallarıyla ilişkisi), Medeni Kanun uygulanmasında göz önünde tutulacak özellikler, şahsın hukuku (gerçek kişiler, tüzel kişiler, hak ve fiil ehliyeti, şahsi hâl sicilleri, kişilik davaları, dernekler, vakıflar), Aile Hukuku (nişanlanma, nişanlanma hükümleri ve sonuçları, evlenme, boşanma, hısımlık, evlat edinme, velayet ve vesayet), Miras Hukuku (Miras hukukunun temel kavramları, kanuni ve nispi mirasçılık, ölüme bağlı tasarruflar, mirasın intikali), Eşya Hukuku (Eşyanın tanımı ve çeşitleri, ayni haklar, zilyetlik, tapu sicili, mülkiyet, kat mülkiyeti ve irtifakı, devre mülk, mülkiyetin dışında ayni haklar). UI 207 Uluslararası Örgütler Uluslararası örgütlerin doğuşu, tarihi gelişimi, genel işleyiş yapıları, rolleri ve sınıflandırılması gibi genel hususların yanı sıra, Birleşmiş Milletler in doğuş felsefesi, yapısı, işleyişi, icra ettiği fonksiyonlar, Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında faaliyet gösteren başlıca küresel ve bölgesel örgütler ele alınmaktadır. Bu derste daha çok uluslararası siyasi örgütler üzerinde durulmaktadır. Dünya ölçeğinde yaygın faaliyet gösteren devlet dışı örgütlerin (Non-Governmental Organizations-NGO s) gelişmesi ve çağımız dünyasında uluslararası kamu oyu oluşturmadaki etkililikleri, Yeşil Barış Örgütü, Uluslararası Af Örgütü, Helsinki Watch ve Helsinki Yurttaşlar Derneği gibi örgütlerin kuruluş felsefeleri, yapıları ve işleyiş biçimleri, faaliyetleri mukayeseli olarak ele alınmaktadır. Ayrıca, uluslararası ekonomik kurum ve kuruluşlarda bu ders kapsamında ele alınmaktadır. UI 209 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Bilgi, bilim, bilimsel bilgi, merak, problem, kavram, terim, olgu, icat, keşif kavramları, pozitivizm, pozitivist yaklaşım ve yorumlayıcı yaklaşım, problem belirleme, konu sınırlama, yöntem belirleme, plan yapma, örneklem seçimi ve araştırma süreci, hipotez kurma, deney, teori, anket, soru hazırlama, anket değerlendirme, görüşme, odak grup görüşmesi, vaka incelemesi,veri toplama ve değerlendirme, ölçme, analiz, yorumlama, rapor yazma, makale, kitap hazırlama, sunum yapma. UI 211 Karşılaştırmalı İktisadi Sistemler Kapitalist Sistem: Liberal kapitalizmi doğuran nedenler, liberal kapitalizmin değişim süreci, müdahaleci kapitalizmin ortaya çıkışı, müdahaleci kapitalizmin bunalımı ve neo-liberal yaklaşımların analizi. Liberal Refah devleti modeli, muhafazakar refah devleti modeli ve sosyal demokrat refah devleti modellerinin izahı. Sosyalist Sistem: Sosyalist sistemin doğuşu

7 ve gelişimi, sosyalizmin ideolojik temelleri. Sosyalist sistemin çöküşünün nedenleri, küresel kapitalizm ve medeniyetler çatışması tezi. TD 201 Türk Dili I UI 202 Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Dil kültür münasebeti. Türk Dili'nin dünya dilleri arasındaki durumu ve yayılma alanları. Türkçede sesler ve sınıflandırılması. Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması. UI 202 Uluslararası Hukuk II Bu ders uluslararası hukukun temel konu ve çekişmelerine odaklanır. Ders boyunca hava ülkesi ve uzay, Egemenlikte dönüşümün ülke üzerindeki etkileri, Çevre, Devlet sorumluluğu konuları işlenecektir. Öğrencinin aktüel çekişmeleri uluslararası hukuk dersinde öğrendikleri üzerinden yorumlayabilmesi hedeflenmektedir. UI 204 Türk Siyasi Hayatı Türkiye'de devlet geleneğinin incelenmesi; Devlet, siyaset ve toplum ilişkilerinin anlaşılması. Laiklik, sivil-asker ilişkileri, demokrasi problemleri; çok partili siyasete geçiş ve problemleri. Parlamenter sistem ve siyasi partiler. Siyasi katılım, çıkar gurupları ve sivil toplum. UI 206 Borçlar Hukuku Borçlar hukuku hakkında genel bilgi, borç ve sorumluluk, borçların kaynakları, haksız fiillerden doğan borçlar, borçların ifası, borçların ifa edilmemesi, temerrüt, borçların özel durumları, borçların sona ermesi. UI 208 Çağdaş Siyasal Sistemler Liberalizm ve liberal demokrasi, sosyal demokrasi, muhafazakârlık ve yeni muhafazakârlık, din ve demokrasi, kapitalizm ve demokrasi, milliyetçilik-etnik- canlanma ve demokrasi, post liberal ve yeni demokrasi arayışları, komünitaryenizm ve radikal demokrasi, sivil toplum ve demokrasi, postmodern siyaset ve yeni sosyal hareketler ile günümüzdeki somut örnekleri, devletlerin siyasi rejimleri. UI 210 Sosyal Bilimlerde İstatistik

8 İstatistiğin tanımı, fonksiyonları, temel kavramlar ve semboller, sınıflandırma, sıralama, aralık ve oran ölçekleri, ölçümlerin düzenlenmesi, merkezi dağılım ölçüleri, ortalama, mod, medyan, standart sapma, korelasyon, regrasyon, normal dağılım, ki kare UI 212 Kamu Maliyesi Maliye biliminin çalışma alanı, kamu gelirleri, tanımı, türleri, sınıflandırılması, vergi, vergileme prensipleri, vergilerin sınıflandırılması, verginin yansıması, verginin amortismanı ve kapitalizasyonu, vergiden kaçınma ve vergi kaçakçılığı, kamu harcamaları, kamu harcamalarının artış nedenleri, kamu harcamalarının ekonomiye etkileri, çarpan ve hızlandıran prensipleri, kamu borçlanması, iç ve dış borçlanmanın ekonomik etkileri, Türk bütçe sistemi. TD 202 Türk Dili II İmla kuralları ve uygulanması, noktalama işaretleri ve uygulaması, cümlenin unsurları, cümle tahlili ve uygulaması, anlatım bozuklukları, yazılı kompozisyon ve uygulaması. ÜÇÜNCÜ YIL UI 301 Türk Dış Politikası I Bu dersin sonunda öğrenci Türk dış politikasının belirleyen temel unsurların neler olduğunu, ana ilkelerin neler olduğunu ve bunların nasıl belirlendiğini, 1980 li yıllara kadar Türk dış politikasının gündeminde yer alan başlıca konuları ve bunların hallediliş yöntemlerini öğrenecek, Soğuk Savaş döneminde kullanılan dış politika yöntemlerini Türkiye üzerinden giderek değerlendirecek, Türkiye nin AB üyeliği, ABD ve SSCB gibi büyük ülkelerle ilişkileri, Kıbrıs sorunu, ekonomik gereksimin ve kısıtların dış politikaya yansımaları gibi temel ve güncelliğini koruyan konuların tarihsel arkaplanını öğrenme ve increleme olanağı elde edecek ve 1980 sonrası günümüze dek olan gelişmeleri anlamak ve doğru değerlendirebilmek için anahtarlara sahip olacaktır. UI 303 Avrupa Siyasi ve Ekon. Bütünleşmesi Entegrayon teorileri, II. Dünya Savaşı sonrası Avrupa da yaşanan siyasi ve ekonomik işbirliği hareketleri, Avrupa Kömür ve Çelik Birliği nden Avrupa Birliği ne uzanan yol. UI 305 İdare Hukuku

9 Yönetimin genel nitelikleri, idari kuruluşlar, Türkiye nin idari yapılanma şeması, kamu görevlileri, devlet memurluğu, görevleri, yetkileri ve sorumlulukları, disiplin ve ceza kovuşturması, kamu malları, yönetimin ihale işlemleri, kamu hizmeti, idari kolluk, hukuki ve idari işlemler, idari sözleşmeler, idarenin denetlenmesi, idari yargı kuruluşları, insan haklarının uluslar arası düzeyde korunması. UI 307 Dünya Politikası I (Ortadoğu) I.Dünya Savaşı ndan itibaren günümüz Ortadoğu sunu şekillendiren siyasi gelişmeler, Osmanlı İmparatorluğu nun yıkılışı ve yeni devletlerin kuruluşu, İsrail in ortaya çıkışı, Arap- İsrail sorunu, çağdaş Ortadoğu nun siyasal görünümü, Ortadoğu petrolünün politik ekonomisi. UI 309 Mesleki Yabancı Dil I Diplomatik dil, Latince terimler ve deyimler, diplomatik mektuplaşma, diplomatik görüşmelerde takip edilen yöntemler, diplomatik belge türleri, anlaşmaların dili ve koşulları, diplomatik etkileşimin aşamaları, genel yazılı nota, sözlü nota, memorandum, çeviri örnekleri. UI 311 Genel Muhasebe I İşletme-muhasebe kavramlarının tanımlanması ve birbirleriyle ilişkisi, İşletme ve tacir kavramları, Tacirin sınıflandırılması, Kanuni defterleri tutacaklar, Bilânço usulüne göre tutulacak defterler, işletme hesabına göre tutulacak defterler, serbest mesleklerde tutulacak defterler, Temel muhasebe denkliği, muhasebede kullanılan kavramlar, temel mali tabloların tanıtımı, mali işlemlerin bilanço üzerinden izlenmesi, Hesap kavramı, hesapla ilgili terimler, Çift taraflı kayıt sistemi, aktif karakterli hesaplar, pasif karakterli hesaplar, hesapların bölümlenmesi, Tek düzen hesap planı, muhasebe süreci, Tutulması zorunlu mali defterler ve bunlara kayıt, kayıt esasları, Tek düzen muhasebe sistemindeki hesapların tanıtımı ve işleyişi. UI 313 Osmanlı nın Sosyokültürel Yapısı İstanbul un fethinden sonraki dönemde Osmanlı İmparatorluğu nda toplumsal ve iktisadi alanlarda meydana gelen gelişmeler, Osmanlı Devleti nin yönetim yapısı ve tarihsel gelişimi, toprak sistemi, merkez ve taşra teşkilatı. UI 315 Uluslararası İktisat

10 Uluslararası iktisada giriş ve uluslararası ticaret teorisi arz analizleri, uluslararası ticaret teorisi, Talep teorisi ve genel denge, faktör donatımı teorisi ve yeni dış ticaret teorileri, dış ticaret politikası, gümrük tarifeleri, tarife dışı araçlar, dış ticaret ve milli gelir, dış ödemeler bilançosunun denkleşmesi, uluslararası özel mali sermaye akımları, geleceğe yönelik döviz piyasaları, açık ekonomilerde makro ekonomik politikalar, iç ve dış denge. UI 317 Ticaret Hukuku Genel Hükümler: Ticari işletme, ticari işler ve tabi oldukları hükümler, tacir ve tacir sıfatının sonuçları, ticaret ünvanı, ticaret sicili, haksız rekabet, ticari defterler, tüccar yardımcıları. Şirketler Hukuku: Adi şirket, kollektif şirketler, komandit şirketler. UI 319 Siyasi Coğrafya Türkiye nin konumu, sınırları. Türkiye nin jeopolitik konumu, ve incelenmesi, boğazlar sorunu ve kontrolü, Kıbrıs sorunu, Adalar ve kıta sahanlığı sorunu, Türkiye nin sınır aşan suları ve sorunları, Türk Dünyası ile olan ilişkiler UI 321 Türk İslam Düşünce Tarihi İslam ın ilk dönemlerinde siyasi düşünce ve yapılanmalar. Türklerde devlet ve siyasete ilişkin uygulama ve fikirler. Farabi, Maverdi, Yusuf Has Hacip, Nizamalmülk, Gazali, İbn Teymiye, İbn Haldun, Katip Çelebi, Ahmet Cevdet Paşa, Ziya Gökalp, Said Halim Paşa vb. Türk-İslam düşünürlerinin devlet ve toplum görüşleri. Modernleşme Dönemi Türk Düşüncesinde Siyasi Akımlar, Osmanlıcılık, Türkçülük, İslamcılık, Liberalizm, Kemalizm ve Türk Solu UI 323 Finansal Yönetim İşletme finansmanı kavramı, finansal yönetimin amacı ve fonksiyonları, örgütlenmesi, oran analizi ve karşılaştırmalı analiz teknikleri, fon akım analizi, kar planlaması (Başabaş noktası) analizleri, faaliyet kaldıracı, mali planlama; Bütçeleme, profarma mali tablolar, nakit bütçesi, diğer mali planlama teknikleri. UI 325 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı Toplum bilimine ilişkin genel kavram ve öğretilerin tekrarlanması, Türkiye nin, sosyal şartları uygulanması, Türk toplum yapısının belirgin özelliklerinin irdelenmesi. UI 327 Siyaset Sosyolojisi

11 Siyaset sosyolojisi, siyasal kültür toplumsallaşma süreci, siyasal katılım ile bu katılımı sağlayan partiler ve baskı grupları gibi kurumların incelenmesi, uygulama anlamında siyaset, karar alma süreci gibi konuları işlenmektedir. UI 302 Türk Dış Politikası II Öğrenci bu dersin sonunda 1980 sonrasında Türk dış politikasının gündeminde bulunan konuları, bunların ele alınış biçimlerini ve yöntemlerini, ulusal çıkar değerlendirmeleri ışığında öğrenmiş ve bundan sonraki gelişmeleri izleyebilecek, sağlıklı değerlendirmeler yapabilecektir. 1980lerden günümüze Türk dış politikası, Temel sorunlar, Türkiye nin dünyadaki yeri, Uluslararası kuruluşlarla işbirliği, Enerji Politikaları, Bölgesel ve bölgesel olmayan devletlerle ilişkiler, Aktif ve/veya etkin dış politika. UI 304 Türkiye-Avrupa İlişkileri Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin tarihi,türkiye-ab ortaklığının temel belgeleri, ortaklığın dönemleri, tam üyelik başvurusu, tam üyelik başvurusunun dayandığı temeller, Türkiye-AB ortaklığının organları, 1995 te AB ve Türkiye arasında Gümrük Birliğinin kurulması, AB ye tam üyelikte hukuki engeller. UI 306 Ceza Hukuku Ceza hukukunun temel özellikleri, suçun unsurları, suç takibi, delil toplama, kişi hak ve hürriyetleri ile ilgili sınırlamalar, Türk hukukunda cezai takipler ve yargılamanın işleyişi, uluslararası sözleşmeler ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi alanındaki uygulamalar. UI 308 Dünya Politikası II (Kafkas-Ort Asya) Ağırlıklı olarak Türk dünyasına genel bir tarihi bakış. Türk dünyasının sömürgeleştirilmesi dönemi ve sömürge yılları. Soğuk Savaşın sonu ve yeni bağımsız olan Türk devletlerinin tekrar dünya politikasının ilgi odağı haline gelişi. Kafkaslar ve Orta Asya daki etnik, dilsel, dinsel, siyasi ve iktisadi sorunlar. Türkiye nin bu bölgeye yönelik politikası ve yansımaları. Kafkaslar ve Orta Asya daki devletler arası sorunlar. UI 310 Mesleki Yabancı Dil II

12 Notalar, yazılı, sözlü notalar,seçilmiş diplomatik parçalar, diplomaside kullanılan Latince ve Fransızca terimler, özel dil, Osmanlının diplomatik terminolojisi, memorandum, güven mektuplarının verilme prosedürleri, misyonun başının yokluk durumlarında uygulanan prosedür. UI 312 Genel Muhasebe II Ticari belgelerin tanıtılması, kayıt hatalarının düzeltilmesi, Ticari mallar hesabından itibaren tek düzen muhasebe sisteminin diğer hesaplarının tanıtılması ve işleyişine ilişkin örnekler, muhasebe sürecine ilişkin uygulamaların yapılması ve sonuçta temel mali tabloların düzenlenerek kar ve zararların belirlenmesi, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri. UI 314 Uluslararası İlişkiler Teorileri Uluslararası ilişkilerin bir disiplin olarak ortaya çıkışı, bu sürece başlangıç teşkil eden belli başlı okullar ve akademik tartışmalar, realizm-idealizm tartışması, II. Dünya Savaşı ve uluslararası ilişkiler teorisinin gelişmesine olan katkısı, klasik görüş-davranışçı görüş tartışmaları, realizm-idealizm ve klasik görüş-davranışçı görüş tartışmalarını yönlendiren teorisyenlerin görüşleri, davranışçı ekol sonrası yeni teoriler, petrol bunalımı sonrası ekonomik bağımlılık teorisi ve plüralizm, yapısalcı yaklaşım, dönemsel iniş-çıkışlar teorisi, eleştirel teori, postmodern uluslararası ilişkiler teorisi, Soğuk Savaş sonrası yeni arayışlar. UI 316 Uluslararası İşletmecilik Uluslararası ticaretin kapsamı, pazar araştırması ve türleri, uygun ürün geliştirme, uluslararası pazarlama stratejileri, ihracat ve bununla ilgili banka işlemleri. Uluslararası ticari anlaşmazlıkların çözümlenmesi usulü ve ilgili kuruluşlar. Uluslararası ticari ilişkileri düzenleyen örgütler. UI 318 Vergi Hukuku Vergi hukuku, vergi hukukunun diğer hukuk kollarıyla İlişkisi, Vergi Ceza Hukuku, Uluslararası vergi hukuku vergi usul hukuku, vergi hukukunun bağımsızlığı ve kaynakları, vergi konularının zaman ve yer bakımından uygulanması ve yorumu, verginin tarafları, vergi hukukunda ehliyet, vergi hukukunda sorumluluk, verginin tarh ve tahakkuku yurdumuzda vergi cezaları, vergi ihtilafları, vergi tahsili, gelir üzerinden alınan vergiler, servet üzerinden alınan vergiler, gider ücretinden alınan vergiler, damga vergisi ve harçlar işlenmektedir.

13 UI 320 Medya ve Dış Politika Medyanın tanımı, Uluslararası bir aktör olarak medyanın değerlendirilmesi, Dış Politikada karar alma sürecinde medyanın oynadığı roller, medya ve dış politika arasındaki ilişki ve örnek olayların incelenmesi, bir propaganda aracı olarak medya. UI 322 Türk Siyasal Hayatı Osmanlı-Türk Toplumunun Genel Özellikleri, Tanzimat Dönemi ( ) Türk Siyasal ve Toplumsal Yapısında Dönüşümler, 2. Abdülhamit Dönemi: Bürokratik Reform Çabaları, İkinci Meşrutiyet ve İttihat ve Terakki Cemiyeti, Kurtuluş Savaşı ve Yeni Cumhuriyet, Atatürk ve Yeni Cumhuriyetin Temelleri: ULS Devlet, Laiklik ve Kemalizm, Cumhuriyet Dönemi Türk Devlet Yapısı ve Bürokrasisi, Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş ve Dönüşümler, Geçiş Süreci ve Değişimler1980 Sonrası Yeni Türkiye, 2000 li Yıllar ve Türkiye, Siyasal ve İdeolojik Yapılanma UI 324 Uluslararası Pazarlama Uluslararası pazar ve uluslararası ticaret, Uluslararası araştırmasında toplanacak bilgiler ve araştırma türleri, İhracata uygun ürün geliştirme, Uluslararası pazarlama stratejileri, Stratejik odaklama ve stratejiden organizasyona giriş, İhracat ve sigorta işlemleri, Banka işlemleri ve ürünün dış pazarda tanıtılması, Uluslararası yeni pazarlar ve vizyonlar UI 326 İktisat Tarihi Tarih öncesi çağlarda insanoğlu, tarım devrimi ve uygarlığın doğuşu, Mezopotamya ve Mısır, Yunan, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmalı uygarlıklarının ekonomik yapısı. UI 328 Siyaset Psikolojisi Siyaset Psikolojisinin diğer bilim dalları arasındaki yeri ve önemi, kişilik ve siyaset, siyaset psikolojisinde farklı yaklaşımlar, liderlik analizi, tutum-duygu-ideoloji-inanç-değer ve sosyal kimliğin oluşumu, grupların sosyal-siyasal psikolojisi, bireysel ve grupsal karar verme süreçleri, karşıtlık ve kutupsallaşma, oy verme, medya ve siyaset ilişkileri, marjinal grupların siyasal psikolojisi, uluslararası güvenlik, çatışma ve terör vb. konuların siyaset psikolojisi bağlamında incelenmesi. DÖRDÜNCÜ YIL

14 UI 401 Dünya Politikası III (Balkanlar) Balkan yarımadasının etnik ve kültürel yapısının genel görünümü. Bölgede günümüzde devam etmekte olan problemlerin tarihi arka planı. Balkan ülkelerinin birbirleri ile ilişkilerinin incelenmesi. Son dönemde Türkiye nin bölgeye yönelik dış politikası. Balkan yarımadasının dinamiklerinin analiz edilmesi ve geleceğe ilişkin tahminler ve tartışmalar. UI 403 Avrupa Birliği Hukuku Avrupa Birliği hukuku, özellikleri, kaynakları, AB Adalet Divanı Kararları, üye olmayan ülkelerle yapılan uluslararası anlaşmalar, AB nin ve üye ülkelerin yetki alanları, AB de yasama süreci, AB Hukuku nun temel doktrinleri ve uygulanması, birlik hukukunun doğrudan etkinliği, AB Hukuku nun temel doktrinleri ve Birlik Hukukunun uygulanması, AB Hukuku nun üstünlüğü, AB Hukuku nun uygulanmasında ulusal hukukun sınırlanması ve ulusal mahkemelerin işlevi, AB Hukuku nda temel hakların korunması, AB de rekabeti düzenleyen hükümler ve uygulama alanı. UI 405 Devlet Yapısı ve Kamu Yönetimi Bu dersin öğrenciye kamu kurum ve düzenlemeleri konusunda belirgin bir okumayı sunmayı hedefliyor. Ders boyunca Max Weber, Chester Barnard ve Herbert Simon gibi tarihsel süreç içerisinde kamu teorileri üzerine çeşitli yaklaşımları belirleyen isimlerin eserleri tartışılacaktır. UI 407 Uluslararası Finans Uluslar arası finansal piyasalar; döviz kurları; spot ve forward kurlar; döviz kuru riski; döviz kuru riskinden korunma yöntemleri; uluslar arası piyasalardan borçlanma; uluslar arası yatırım projelerinin finansal değerlemesi; portföy yatırımları; politik risk; ülke riski; uluslar arası borç yönetimi ve uluslar arası finansmanla ilgili modern yöntemler. UI 409 Mikro İktisat Ekonominin ana sorunları, ekonomik sorunlar, ekonomik düzen ve teorik çerçeve, tüketici teorisi, üretici teorisi, fiyat teorisi, üretim faktörleri, fiyat analizi. UI 411 III. Dünya Ülkelerinde Kültür ve Polit

15 Emperyalizm ve sömürgecilik, eski sömürgelerin mevcut dış politika kalıplarının ve eğilimlerinin incelenmesi, karşılıklı kültürel, siyasi ve ekonomik bağımlılık ilişkisi. UI 413 Uluslararası Güncel Konular Özellikle Türkiye nin de içinde bulunduğu coğrafyada ortaya çıkan güvenlik boşlukları, güvenlik sapmaları, belirsiz risk ve tehditler ve bunları giderme çabaları. Yeni risk ve tehditler karşısında NATO ve Birletmiş Milletler gibi belli başlı örgütlerin bu yeni ortamdaki pozisyonları. Avrupa, Akdeniz ve Karadeniz için düşünülen yeni güvenlik yapılanmaları ve bu gelişmelerin Türk stratejik yapılanmasına olan etkileri. UI 415 Bölgesel Dış Politika Son dönemde Balkanlar, Kafkasya, Ortadoğu ve Orta Asya başta olmak üzere çeşitli bölgelere yönelik Türk Dış politikası ve bu politikaları şekillendiren etkenler. UI 417 Uluslararası Güvenlik Sorunları Uluslararası Güvenlik Sorunları dersinde, özellikle 11 Eylül saldırıları sonrasında güvenlik algılamaları, değişen süper güç ABD'nin yeni güvenlik politikaları, insan hakları ve demokrasinin bu yapılanmadan nasıl etkilendiği, yeni dönemde güvenlik yapılanmalarının temel özellikleri, dünyadaki güvenlik sorunları açısından önemli konular tartışılacaktır. AGSP ve NATO nun güvenlik algılamaları. UI 419 B.M. ve Barışın Korunması Uluslararası Uyuşmazlıkların Barış Yolu İle Çözümü, BM Kurucu Andlaşması nin İlgili Hükümleri İtibarıyla Uyuşmazlıkların Barışçıl Yollarla Çözümü, Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözümünde Görüşme Yöntemi, Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözümünde Dostça Girişim Yöntemi, Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözümünde Arabuluculuk Yöntemi, Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözümünde Soruşturma Yöntemi, Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözümünde Uzlaştırma Yöntemi, Uluslararası Uyuşmazlıların Çözümünde Hakemlik Yöntemi, Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözümünde Yargı Yolu: Uluslararası Sürekli Adalet Divanı, Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözümünde Yargı Yolu: Uluslararası Adalet Divanı nın Örgütlenmesi, Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözümünde Yargı Yolu: Uluslararası Adalet Divanı nın Toplantı Türleri, Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözümünde Yargı Yolu: Uluslararası Adalet Divanı nın Yetkileri, Barışın Tehdidi, Bozulması ve Saldırı Fiili Halinde Yapılacak Hareketler, Bölge Andlaşmaları

16 UI 421 Milliyetçilik ve Azınlık Hakları Bu dersin amacı milliyetçilik akımlarının tarihsel altyapısını Renan, Fichte ve Anderson gibi kuramcıların yaklaşımlarıyla incelemektir. Ayrıca, Smith ve Hayes odaklı azınlık okumalarıyla küreselleşme çağında azınlık hakları ile milliyetçilik arasındaki tartışmalar ele alınacaktır. UI 423 Bankacılık ve Finansal Ekonomi Banka sistemleri ve işleyişi, banka türleri, bankaların fon kaynakları ve fon kullanım ilkeleri, ulusla arası bankacılık, finansal piyasalar, finansal araçlar ve aracı kuruluşlar, TCMB yapısı ve işleyişi, para politikaları uygulamaları, faiz teorileri, Türkiye de mali kurumlar ve uygulama örnekleri. UI 425 Küresel Kalkınma ve Göç UI 427 Yönetim Organizasyon Yönetimin esasları, örgüt teorileri, örgütsel çevre, karar verme süreci, işletme amaçları ve planlama, stratejik yönetim, örgüt yapısı ve tasarımı, örgütsel değişim, insan kaynakları yönetimi, yönetim ve motivasyon, örgütlerde liderlik, örgütlerde gruplar ve iletişim, yönetsel kontrol, örnek olaylar. UI 402 Dünya Politikası IV (Asya-Pasifik) Asya-Pasifik ülkelerinin modern tarihi gelişimi. Bölgesel işbirliği yaklaşımları çerçevesinde APEC, ASEAN, ASEM. Bölge ülkeleri arasındaki sorunlar. Kuzey Kore, Tayvan, Doğu Timor, Sri Lanka, Keşmir in sorunlu yapıları. UI 404 Uluslararası İlişkiler Felsefesi Uluslararası İlişkiler teorisyenlerinin, anlamlandırabilmek ve yaşanan dönüşümleri açıklayabilmek çabasında olduğu değişen uluslararası atmosfer, uluslararası ilişkilerin temelinde yatan felsefi kavramların da tekrar gözden geçirilmesini gerektirmektedir. Uluslararası İlişkiler in temel konuları, erken dönem siyasi düşünce filozoflarından, 20. Yüzyıl başyapıtlarının yazarlarına kadar geniş bir bakış açısıyla ele alınacak ve düşünsel altyapıları incelenecektir. UI 406 Devletler Özel Hukuku

17 Vatandaşlık hukuku, yabancıların hak ve yükümlülükleri, ulusal ve uluslararası hukuk prosedürleri arasındaki uyuşmazlıklar, tanıma ve yabancı hukuk kararlarının uygulanması, uluslararası özel hukuk ve yabancı unsurlarla ilişkiler ve yasal konularda mahkemelerin uygunluğu, Yasaların çatışmasıyla ilgili temel tanımların incelenmesi, hukuki denklik,yabancı mahkeme kararlarının uygulanması, tahkim rejimi sorunları. UI 408 Diplomatik Müzakere Sorunların barışçıl yollardan çözümü, müzakere teknik ve yöntemleri, iyi bir müzakerecinin özellikleri. UI 410 Makro İktisatPiyasa yapısı, genel fiyat düzeyi, GSMH, GSYİH, enflasyon, büyüme, işsizlik, gelir harcama teorisi: Tüketim fonksiyonu, tasarruf fonksiyonu, yatırım fonksiyonu, finansal sektör: Para talebi, para arzı, maliye ve para politikaları. UI 412 İnsan Hakları Hukuku İnsan hakları kavramı ve tarihi gelişimi, uluslararası insan hakları rejiminin gelişimi, insan haklarının uluslararası temel belgeleri, insan haklarını güvence altına alan antlaşmalar ve temel özgürlükler, Avrupa Adalet Divanı nın hukuki sistemi, mahkemenin yapısı ve bireysel başvuru şartları ve usulü, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin yargılama sistemi, mahkemenin yapısı, kabul edilebilirlik yargılaması, usulü, koşulları, temel metinler ve AB Konseyi, Kopenhag siyasi kriterleri ve Türkiye nin buna göre durumu. UI 414 Türkiye Ekonomisi Osmanlı dan Cumhuriyet e iktisadi politikalar, devletçilik ve sonrası, toplumsal dönüşüm çağı, planlı dönem ve sonrasındaki iktisadi politikalar, ekonomi politikasındaki köklü dönüşüm, 1980 ve sonrası, tarım, sanayi, dengesiz hizmetleşme süreci, işgücündeki yeni boyutlar, milli gelirin büyümesi, bölüşülmesi, Türkiye ekonomisinin çözüm bekleyen ana sorunları. UI 416 Uluslararası İşletme YönetimiUluslararası işletmeler, dış pazarlara giriş yolları, uluslararası işletmelerin yönetimi ve sorunları, organizasyon şekilleri, uluslararası işletmelerde yönetici sağlama. UI 418 ABD Dış Politikası

18 Ameikan dış politika geleneği, dış politikada değişim ve süreklilik, ABD nin dünya sahnesine çıkması,ikinci Dünya Savaşı ile birlikte ABD nin Truman la öne çıkan müdahaleci geleneğinin ne kadar Monroe ile başlatılan geleneğe uyduğunun incelenmesi, ABD başkanlarının dış politikalarını doktrin adı altında nasıl belirlediklerini, bunda Kongre nin, baskı gruplarının, kamu oyunun, bürokrasinin, başkanın ve diğerlerinin etkisinin ne düzeyde olduğu, Soğuk Savaş sonrası gelişmelerin ABD dış politikasındaki etkisi ve yeni bir uluslararası sistemin oluşturulması çabasında Washington un çabalarının 11 eylül ile birlikte aldığı yön ve uluslararası alanda Amerikan müdahaleciliğinin aldığı boyut ve bunun yarattığı sorunlar. UI 420 Kentleşme ve Çevre Sorunları Kentleşmenin genel ilke ve kavramları, kent ve bölge planlaması, konut politikası, kent yönetimi ve politikası, Göç, gecekondu ve kentlileşme olayı, Türkiye de kentleşme politikaları ve sonuçları. Çevre sorunları terminolojisi, globalleşmeye giden değişimde çevre faktörünün yeri, Türkiye de çevre yönetimi ve politik yapı, çevre sorunlarına duyarlılık. UI 422 Strateji ve Savaş Dersin temel hedefi uluslararası sistem üzerinde askeri tarihin etkilerini anlatmaktır. Bu bağlamda, ders savaş teorilerine tarihsel bir yaklaşımla, askeri tarihin biçimlendirici gücünü ilk çağlardan bugüne kadar analiz etmeye çalışacaktır. Ders aynı zamanda, yüzyıllar boyunca uluslararası düzeni etkileyen uluslararası aktörlerin büyük stratejileri ni kapsayacak ve sırasıyla şu başlıklar altında toplanacaktır: Savaş teorileri, öncesi ve sonrası; militarizmin tarihi, savaşların araçları olarak silahların tarihi, devletlerin silahı olarak savaş, Antik Yunan da Savaş, İmparatorluk için Savaş, İskender ve Roma; din ve savaş, Orta Çağ; devletin bekaası için savaş, Otuz yıl savaşları; Monarşilerin savaşı, 18. yüzyıl savaşları; devrim savaşları, Amerika nın bağımsızlığı ve Fransız Devrimi; güç dengesi savaşları, Napolyon savaşları; güç için savaş, doğu Akdeniz de Rus İngiliz çatışması; milliyetçilik savaşları, Alman ve İtalyan Birlikleri; modern savaşlara geçiş, Amerikan İç Savaşı; sömürge savaşları, Afrika ve Uzakdoğu da sömürgecilik; ulusların savaşı, Birinci Dünya Savaşı; ideolojiler savaşı, İspanya İç Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı; Nükleer çağ savaşı, Soğuk Savaş; savaş mı güç projeksiyonu mu yoksa başka bir şey mi? Soğuk Savaş sonrası. UI 424 Sermaye Piyasaları Analizi

19 Para ve Sermaye piyasaları analizi. Sermaye Piyasası, Tasarruf-yatırım ilişkisi, sermaye piyasasının finans kesimindeki yeri, önemi ve ekonomik yararları. Sermaye piyasasının yatırım ve temel finansman araçları. Tahvil, hisse senedi ve diğer finansal varlıklar. Sermaye piyasasının yardımcı kuruluşları. Aracı kurumlar, yatırım fonları ve ortaklıkları. İMKB nın fonksiyonları, yapısı ve işleyişi. Temel ve teknik analiz yöntemlerinin tanıtılması. Menkul Kıymet Borsasının tanımı, görevleri ve işleyiş biçimi. UI 426 Çatışma Analizi ve Çözümü Uluslararası İlişkiler alanında itilafların barışçı ve barışçı olmayan yollardan çözümlenmesini irdeleyen Çatışmaların Çözümlenmesi dersi, öğrencilerine, uzlaşmazlıkların çözümlenmesi ve çatışma analizi ile arabuluculuk ve müzakere konularında bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda dersin içeriği şu alt başlıklardan oluşturulmuştur: Çatışma: Temel Kavramlar, Çatışmanın Aşamaları, Çatışmanın Boyutları, Çatışmanın Tarafları, Çatışmanın Sonuçları, Çatışma Türleri, Çatışma Analizi ve Teknikleri, Problem Çözme, Arabuluculuk ve Müzakerecilik UI 428 Yönetsel Davranış İş kavramının sosyal psikolojik anlamı, Personel kavramı ve gelişimi, alanın kavramsal çerçevesinin tanıtılması: Biliş, algi, tutum, davranış, bilişsel çelişme, örgüt, hiyerarşi, otorite, lider, is doyumu, yasam doyumu, stres, işyeri şiddeti ve ayırımcılık, iş-aile yaşamı etkileşimi, motivasyon ve iletişim Yönetim kuramları ile yönetsel davranışın ilgisinin kurulması,

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ KAM1001 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 Siyaset Biliminin bilimselliği,siyaset biliminin metodolojisi ve temel yaklaşımları, iktidar, otorite, meşruiyet, Siyasal rejimler

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri 1 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL / GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl Kod Ders Adı Kredi Kod Ders Adı Kredi INRL 101 Uygarlık Tarihi 7(3,0,3)

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl Dersin DERSİN ADI T U K AKTS Dersin DERSİN ADI T U K AKTS SSG101 Sigortacılığa Giriş 3-3 4

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ IKT1001 GENEL İKTİSAT I (3 0) AKTS:4 Ekonomik Modeller, Fayda ve Seçim, Talep, Üretim ve Arz, Maliyetler, Firma Yapıları, Tam Rekabet Modeli, Eksik Rekabet Modelleri, Strateji

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kod : UTL101 Ders : GENEL İŞLETME Kredi : 3 AKTS : 5 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları,

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL ISL103 İşletme Bilimine Giriş 1 (3-0) 3 Bu ders, öğrencilere İşletme

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL : Ders : ÇLŞ 101- Sosyal Psikoloji (3-0-3) Ders İçeriği

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

(Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.)

(Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.) II.YARIYIL I.YARIYIL (Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.) (2010/2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN UYGULANACAK) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL. 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3)

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL. 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3) TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3) 0623109 Genel Fizik (2 0 2 3) 0623110 Genel Kimya (2 0 2 3) 0623111 Genel

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl Birinci Yarıyıl UTL-101 İktisada Giriş I (3-0-3) Bu dersin temel amacı, mikro ekonominin temelini oluşturan piyasa yapısı, firma ve tüketici davranışlarını incelemektir. Bu dersin işlenecek temel konuları

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014 I.DÖNEM 5129131-5130131 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI KARS MALİYE PROGRAMI AÇILMA GEREKÇESİ Bilginin en önemli güç kaynağı olduğu günümüzde, refah seviyesi yüksek bir toplum oluşturmak için

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I (3 0 3) AKTS:5 (Introduction to Business I) İşletme

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ UTL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0) İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ Birinci Y arıyıl İŞL101 - Muhasebe I (3-0-3) Muhasebenin Önemi ve Türleri, Genel Muhasebe İlkeleri,

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ 1 SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ TRK 101 Türk Dili I 2+0 2,0 Dil nedir: Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, Dil-kültür münasebeti; Türk Dilinin

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu, Dil düşünce bağlantısı, dil kültür

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN KODU-ADI T U K AKTS DERSİN KODU-ADI T U K AKTS UTI101-Mikro İktisat 3-3 5 UTI102-Makro İktisat

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Sosyal Bilgilerin Temelleri (2-0-2) "Sosyal bilimler" ve "sosyal bilgiler" kavramları, sosyal bilimlerde bilgi, sosyal bilimlerin

Detaylı