SAYILGAN MENKUL DEĞERLER TĐCARETĐ A.Ş. Sayfa No: 1 UMS/UFRS YE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLĐDE OLMAYAN MALĐ TABLOLARA AĐT DĐPNOTLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAYILGAN MENKUL DEĞERLER TĐCARETĐ A.Ş. Sayfa No: 1 UMS/UFRS YE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLĐDE OLMAYAN MALĐ TABLOLARA AĐT DĐPNOTLAR"

Transkript

1 Sayfa No: 1 NOT 1) ŞĐRKET ĐN ORGANĐZASYONU VE FAALĐYET KONUSU Sayılgan Menkul Değerler Ticareti A.Ş., Hocapaşa Mah. Ankara Cad. Halil Lütfü Dördüncü Đş Merkezi No:102 Kat:3 Daire: Eminönü / Đstanbul, Türkiye merkez adresinde SPK dan almış bulunduğu ve aşağıda dökümü yapılan yetki belgeleri çerçevesinde Aracı Kurum faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Şirketin, irtibat bürosu adresi aşağıda gösterilmiştir. 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle şirketin ortakları aşağıda gösterilmiştir. Ad-Soyad Pay Oranı (%) Pay Tutarı (YTL) Unvan Leman SAYILGAN 59,57 59, M.Kemal BAYRAKTAR 13,81 13, Emire SAYILGAN 5,30 5, M.Pınar SAYILGAN 5,30 5, Tarkan SAYILGAN 5,30 5, Hikmet GÜRBÜZER 2,80 2, Sinan EGEMEN 2,56 2, Kenan EGEMEN 2,56 2, Mehmet KOZAN 1,88 1, Hasan KOZAN 0,92 0, GENEL TOPLAM 100,00 100, Adresler Merkez Đrtibat Bürosu : Hocapaşa Mah. Ankara Cad. Halil Lütfü Dördüncü Đş Merkezi No:102 Kat:3 Daire: Eminönü/Đstanbul/Türkiye : Durak Mah. Şıhlar Sok. Dekor Đş Hanı No:15-16 Tavşanlı/Kütahya/Türkiye 2007 yılı içerisinde çalıştırmış olduğu işçi sayısı aylık ortalama 16 kişidir. (2006 yılı: 14 kişi) Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ndan aşağıdaki yetki belgelerini almıştır; Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi (Alım Tarih/No : 10 Ağustos 1992 / 044) Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme Đşlemleri Đzin Belgesi (Alım Tarihi/No: 06 Haziran 2002 / 211) NOT 2) FĐNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĐLĐŞKĐN ESASLAR Finansal Tabloların Hazırlanma Đlkeleri Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) Seri: XI, No: 25 sayılı Sermaye Piyasalarında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ inde kapsamlı bir muhasebe ilkeleri seti yayınlamıştır. Anılan tebliğde, (Seri: XI, No: 27 sayılı tebliğ ile eklenen ek madde ) alternatif olarak Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) ve Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (IASC) tarafından çıkarılmış olan muhasebe standartlarının uygulanmasının da, SPK muhasebe standartlarına uyulmuş sayılacağı belirtilmiştir. Ekli finansal tablolar ve dipnotlar, yukarıda bahsedilen SPK nın izin verdiği alternatif uygulama çerçevesinde hazırlanmış ve SPK tarafından 20 Aralık 2004 tarihli duyuru ile uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmuştur. SPK, 17 Mart 2005 tarihli toplantısında, Türkiye de faaliyette bulunan ve SPK tarafından yayımlanan Muhasebe Standartları na uygun finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmesine karar vermiştir. Bu doğrultuda Şirket 1 Ocak Aralık 2007 dönemine ilişkin finansal tablolarını hazırlarken enflasyon muhasebesine ilişkin düzeltmeleri yapmamıştır. Finansal tablolar, makul değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin dışında, tarihi maliyet esası baz alınarak Yeni Türk Lirası olarak hazırlanmış olup, Uluslararası Muhasebe Standartları nda yer alan Finansal Raporlama Đlke ve Esaslarına uygun olarak düzenlenmiştir. Muhasebe ilkeleri Şirket tarafından sürekli olarak uygulanmakta ve daha önceki yıllarda uygulanan muhasebe ilkeleri ile tutarlılık göstermektedir. Đlişikteki Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na uygun hazırlanan tarihli bilanço, tarihli bilanço ile, faaliyet dönemine ait gelir, öz kaynaklar değişim ve nakit akım tabloları faaliyet dönemine ilişkin gelir, öz kaynaklar değişim ve nakit akım tabloları ile mukayeseli olarak sunulmuştur.

2 Sayfa No: 2 Enflasyon Düzeltmesi Yeni Türk lirasının 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle alım gücünde oluşan değişim sonucunda finansal tablolardaki enflasyon etkilerinin giderilmesi, SPK nın, 15 Kasım 2003 tarihli Seri: XI, No: 25 "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ"ine dayanmaktadır. Tebliğ'e göre, hiperenflasyonist bir ekonomiye ait para birimiyle hazırlanan finansal tablolar, bilanço tarihinde geçerli olan alım gücünde, geçmiş raporlama dönemlerine ait rakamlar da yine son bilanço tarihinde geçerli endeksle düzeltilmek suretiyle ifade edilmelidir. Yıllık bilanço tarihindeki fiyat endeksi rakamının ilgili hesap dönemi dahil önceki üçüncü hesap döneminin başındaki fiyat endeksi rakamının iki katını aşması ve ilgili dönemin bilanço tarihindeki fiyat endeksi rakamının, hesap döneminin başına göre %10 veya daha fazla bir oranda artması halinde içinde bulunulan yıllık hesap döneminden itibaren yüksek enflasyon dönemi başlar. Yukarıda belirtilen süreden daha kısa bir sürede fiyat endeksi rakamının iki katına ulaşması halinde de yıllık finansal tablo tarihi itibariyle yüksek enflasyon dönemi başlar. Endeksleme işlemi, Türkiye Đstatistik Kurumu (TUĐK) tarafından açıklanan ve ülke çapında geçerli olan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)'nin esas alındığı düzeltme katsayıları ile yapılmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih 11/367 nolu kararı ile yüksek enflasyon dönemi 2005 yılı itibariyle sona ermiş olup dönemi için ekli finansal tablolar herhangi bir düzeltme işlemine tabi tutulmamıştır. Ekli finansal tablolardaki parasal olmayan kıymetler tarihine kadar taşınmış değerleri üzerinden finansal tablolarda yer almaktadır. Đç Denetim Sistemine Đlişkin Esaslar Aracı kurumların Sermaye Piyasası Kurulu nun yayımlamış olduğu Seri: V, No: 68 Aracı Kurumlarda Uygulanacak Đç Denetim Sistemine Đlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca oluşturdukları iç kontrol sistemlerine ilişkin tüm politika ve prosedürlerini yazılı hale dönüştürmeleri zorunludur. Şirket in iç kontrol sisteminin değerlendirilmesi neticesinde; Şirket in iç kontrol işlevini etkin bir şekilde yerine getirmek amacıyla, Müşteri hesap açılışı sırasında yeni hesap açan müşterinin kimlik bilgilerinin doğrulunun tespiti, açılan hesabın niteliğine göre çerçeve sözleşmesi imzalanması ve müşteri tanıma formunun doldurulması ile ilgili olarak yapılması gereken işlemler ve hazırlanması öngörülen belgelerin, Şirket merkezi ile şubelerinden müşteriye yapılan ya da müşteri tarafından yapılan fiili hisse senedi ve/veya nakit teslimlerinde yapılması gereken işlemler ve düzenlenmesi öngörülen belgelerin, Şirket tarafından müşteri hesabından yapılan EFT, havale ve menkul kıymet virman işlemlerindeki aşamalar ile düzenlenmesi öngörülen belgelerin, Şirket in müşterileri arasında gerçekleşen nakit ve menkul kıymet virman işlemlerine ilişkin aşamalar ve düzenlenmesi öngörülen belgelerin, Müşterilerinin emirlerinin alımı ve gerçekleştirilmesi aşamasındaki işlemler ile düzenlenmesi öngörülen belgelerin, Şirket in mali durumuna ilişkin rapor ve tabloların hazırlanması aşamasında yapılması gereken işlemler ve düzenlenmesi gereken belgelerin, Müşterilere hesap ekstreleri, müşteri menkul kıymet hareket dökümü ve SPK nın düzenlemeleri ile zorunlu tutulan diğer belgelerin gönderimine ilişkin esasların, Müşterilerin işlemlerinin mevzuat ve aracı kurumların risk politikaları kapsamında oluşturdukları limitler çerçevesinde gerçekleştirilmesini teminen sınır aşımları ile ilgili uyarı sistemlerinin, Şirket in işlemlerinin muhasebe kayıtlarına aktarılmasına, fiili ve kaydi durumun mutabakatına ilişkin işlemlerin, Personelin seçilme atanma, ilerleme ve görevden alınma usul ve esasları ile özlük haklarının, Bilgi sisteminin güvenliğine yönelik olarak Şirket personelinin görev tanımları dikkate alınarak yetkilendirilmelerinin, iş akış prosedürlerinde yazılı olarak yer aldığı ve Şirket in faaliyet dönemindeki işlemlerinin bu prosedürlere uygun olarak gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Netleştirme Finansal varlık ve yükümlülükler gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesiyle yükümlülüklerin yerine getirilmesinin birbirini takip ettiği durumlarda net olarak gösterilirler. NOT 3) ÖNEMLĐ MUHASEBE POLĐTĐKALARI Uygunluk Beyanı Şirket, muhasebe kayıtlarını Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanmış Tek Düzen Hesap Planı çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Türk Vergi Mevzuatına uygun olarak tutmakta ve yasal finansal tablolarını da buna

3 Sayfa No: 3 uygun Yeni Türk Lirası (YTL) olarak hazırlamaktadır. Đlişikteki finansal tablolar, Şirket yasal kayıtlarına dayanarak yapılan sınıflama ve düzeltmeler ile, finansal tabloların gerçeği yansıtması ilkesi doğrultusunda, SPK nın izin verdiği alternatif uygulama çerçevesinde Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) ve Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (IASC) tarafından çıkarılmış olan finansal raporlama ve muhasebe standartlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Đlişikteki finansal tablolar ve dipnotlar SPK tarafından belirlenen raporlama formatına uygun olarak sunulmuştur. Hazır Değerler Hazır değerler bilançoda maliyet değerleri ile yansıtılmaktadırlar. Hazır değerler, eldeki nakit, banka mevduatları, kredi kartı slip alacakları ile tutarı belirli, nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değişim riski önemsiz olan ve vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir. Menkul Kıymetler i.) Alım Satım Amaçlı Menkul Kıymetler Alım-satım amaçlı menkul kıymetler; piyasada kısa dönemde oluşan fiyat ve benzeri unsurlardaki dalgalanmalardan kâr sağlama amacıyla elde edilen, veya elde edilme nedeninden bağımsız olarak, kısa dönemde kâr sağlamaya yönelik bir portföyün parçası olan varlıklardır. Alım-satım amaçlı menkul kıymetler, bilançoya ilk olarak işlem maliyetleri de dahil olmak üzere maliyet değerleri ile yansıtılır. Kayıtlara ilk alınış tarihinden sonra, alım satım amaçlı menkul kıymetler ilgili menkul kıymetin borsadaki güncel emirler arasındaki en iyi alış emri dikkate alınarak rayiç değer üzerinden takip edilir. Alım-satım amaçlı menkul kıymetlere ilişkin tüm gerçekleşmiş ve gerçekleşmemiş kar ve zararlar ilgili dönemde gelir tablosuna dahil edilir. Alım satım amaçlı menkul kıymetler teslim tarihi esas alınarak kayda alınmakta ve kayıtlardan çıkarılmaktadır. ii.) Yatırım Amaçlı Menkul Kıymetler Yatırım amaçlı menkul kıymetler vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetler ve satılmaya hazır menkul kıymetler olarak sınıflandırılmaktadır. Tüm yatırım amaçlı menkul kıymetler teslim tarihlerinde finansal tablolara yansıtılmaktadır. ii.1.) Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Kıymetler Vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetler, vadesine kadar saklama niyetiyle elde tutulan ve fonlama kabiliyeti dahil olmak üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koşulların sağlanmış olduğu, sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan menkul kıymetlerdir. Vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetler ilk olarak elde etme maliyeti üzerinden kayda alınmakta ve ilk kayda alındıktan sonra, var ise değer azalışı için ayrılan karşılık düşülerek, iç verim oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş değerleri ile muhasebeleştirilmektedir. Đskonto edilmiş değer hesaplanırken alım sırasında oluşan iskonto veya prim tutarları da vade boyunca itfa edilir. Đskonto edilmiş maliyet değeri ile taşınan menkul kıymetlerin değer düşüklüğüne uğraması veya elden çıkartılması durumunda oluşan kar ya da zarar gelir tablosuna kaydedilir. Vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetlerin taşınmasından elde edilen faizler, gelir tablosunda diğer faaliyetlerden gelir ve karlar kaleminde gösterilir. ii.2.) Satılmaya Hazır Menkul Kıymetler Diğer sınıflandırmaların dışında kalan tüm menkul kıymetler satılmaya hazır menkul kıymetler olarak sınıflandırılmıştır. Satılmaya hazır menkul kıymetler, ilk alım tarihlerinde maliyet değerleriyle finansal tablolara yansıtılmaktadır. Satılmaya hazır borçlanma senetleri bilanço tarihi itibariyle borsa değerleri ile veya indirgenmiş nakit akımı yöntemiyle gösterilmek suretiyle rayiç değerleriyle finansal tablolara yansıtılmaktadır. Đlk kayda alımdan sonra satılmaya hazır menkul kıymetlerin müteakip değerlemesi rayiç değeri üzerinden yapılmaktadır. Satılmaya hazır menkul değerlerin rayiç değerdeki değişikliklerden kaynaklanan kar ya da zarar, ilgili varlıklar satılana, nakde dönüşene veya başka bir şekilde elden çıkarılana veya değer düşüklüğüne maruz kalana kadar özsermaye içinde ayrı bir kalemde gösterilir, bu tarihten sonra ise birikmiş rayiç değer uyarlamaları gelir ve gider hesapları ile ilişkilendirilir. Satılmaya hazır menkul değerler üzerinden etkin faiz metodu kullanılarak hesaplanan faiz tutarı, faiz geliri olarak muhasebeleştirilir. Alınan temettüler ise alındığı tarihte temettü gelirleri içerisinde gösterilir. Aktif piyasalarda işlem gören satılmaya hazır menkul değerlerin rayiç değerleri bilanço tarihi itibariyle cari piyasada veya Menkul Kıymetler Borsası'nda yayınlanan piyasa fiyat kotasyonunun bekleyen güncel emirler arasındaki en iyi alış emri ile belirlenir. Piyasa fiyatı bulunmayan veya piyasa fiyatının belirleyici olmadığı menkul kıymetler için rayiç değer, benzer yatırım araçlarının cari piyasa değerlerine veya yakın zamanda piyasa oluşmuş fiyatlara dayanılarak, iskonto edilmiş nakit akım analizi,

4 Sayfa No: 4 ve sıkça kullanılan diğer değerleme yöntemleri kullanılarak belirlenir. Rayiç değerleri güvenilir olarak belirlenemeyen finansal varlıklar, maliyet bedelinden, varsa değer düşüklüğü karşılığı indirilerek yansıtılırlar. iii.) Geri Satım Taahhüdüyle Elde Edilen Menkul Kıymetler Geri satım taahhüdü ile edinilen menkul kıymetler, ters repo anlaşmalarında kullandırılan fonlar olarak yansıtılmış ve bilançoda nakit ve nakit benzeri varlıklar kalemine (ilişkili taraflarla gerçekleştirildiği takdirde ilişkili taraflardan alacaklar kalemine) dahil edilmiştir. Satın alma ve geri satma fiyatları arasındaki fark faiz olarak işlem görür ve işlem süresi boyunca eşit olarak tahakkuk eder. Söz konusu işlemler kısa vadeli olup, devlet iç borçlanma senetlerinden oluşmaktadır. iv.) Geri Alım Taahhüdüyle Elden Çıkarılan Menkul Kıymetler Geri almak kaydıyla elden çıkarılan menkul kıymetler ( repo ) finansal tablolara yansıtılır ve karşı tarafa olan yükümlülük müşterilere borçlar hesabına kaydedilir. Geri satmak kaydıyla alınan menkul kıymetler ( ters repo ), satış ve geri alış fiyatı arasındaki farkın iç iskonto oranı yöntemine göre döneme isabet eden kısmının ters repoların maliyetine eklenmesi suretiyle kasa ve bankalardan alacaklar hesabına ters repo alacakları olarak kaydedilir. Emanetteki Varlıklar Şirket in müşterileri için emanette tuttuğu varlıklar Şirket e ait varlıklar olmadığı için bilançoda gösterilmemiştir. Đşletme Kaynaklı Krediler Ve Kredi Değer Düşüklüğü Karşılığı Şirket in borçluya doğrudan nakit sağlamak yoluyla verdiği krediler Şirket tarafından verilen krediler olarak sınıflandırılır ve iskonto edilmiş değerleriyle bilançoda gösterilirler. Verilen bütün krediler nakit tutar borçluya tahsis edildikten sonra finansal tablolara yansıtılır. i.) Krediler Şirket müşterilerine hisse senedi alımları için kredi kullandırmaktadır. Kredi değer düşüklüğü için Şirket in bütün alacaklarını toplayamayacağına dair tarafsız kanıtlar olması durumunda değer düşüklüğü karşılığı ayrılır. Karşılık tutarı kredilerin defter değerleriyle net gerçekleşebilir değerleri arasındaki farka eşit olmaktadır. Net gerçekleşebilir değer ise teminat ve garantiler de dahil olmak üzere gelecekte gerçekleşecek tahmini nakit akımlarının bilanço tarihine iskonto edilmiş değeridir. ii.) Menkul kıymetler Şirket tarafından ilk ihraç sırasında borçluya doğrudan nakit sağlamak yoluyla elde edilen menkul kıymetler işletme kaynaklı krediler olarak sınıflandırılır ve iskonto edilmiş değerleriyle bilançoda gösterilir. Borçlanma Maliyetleri Borçlanma Maliyetleri başlıklı 23 numaralı Uluslararası Muhasebe Standardı na göre borçlanma maliyetleri, borçlanılan fonlar nedeniyle katlanılan faiz ve diğer maliyetleri ifade etmektedir. Borçlanma maliyetleri standartta belirtilen alternatif yönteme göre aktifleştirilecekler hariç olmak üzere katlanılan dönem içersinde gider olarak kaydedilir. Özellikli bir varlığın elde edilmesi, inşası veya üretimi ile doğrudan ilişkisi bulunan borçlanma maliyetleri o özellikli varlığın bir parçası olarak aktifleştirilir. Bu yöntemde özellikli varlıkla doğrudan ilişkili borçlanma maliyetleri doğrudan ilgili bulunduğu özellikli varlığın maliyetine dahil edilir. Borçlanma maliyetlerinin ve bu maliyetlerin ilave edildiği varlığın işletmeye gelecekte ekonomik yarar sağlamasının muhtemel olması ve maliyetlerinin güvenilir bir biçimde ölçülebilmesi halinde, borçlanma maliyetleri ilgili özellikli varlığın maliyetlerinin bir parçası olarak aktifleştirilir. Bunun dışındaki borçlanma maliyetleri katlanılan dönem içersinde gider olarak finansal tablolara alınır. Finansal Araçlar Finansal araçlar finansal varlık ve finansal yükümlülükleri kapsamaktadır. Finansal araçlar, Şirket in finansal tabloları üzerinde likidite, tahsilat ve piyasa riski yaratabilecek, etkileyecek ve azaltabilecek niteliktedir. Tüm finansal varlıklar, değer düşüklüğü riskine karşı incelenir. Makul değer, istekli alıcı ve satıcıların bir araya geldiği piyasalarda bir aktifin başka bir varlıkla değiştirilebileceği veya bir taahhüdün yerine getirilebileceği değerdir. Bir finansal aracın piyasa değeri, aktif bir pazarın mevcudiyeti durumunda, satıştan elde edilebilecek tutara veya satın almadan doğabilecek borca eşittir. Finansal araçların tahmini makul değeri Şirket tarafından piyasalara ilişkin bilgiler ve gerekli değerleme yöntemleri kullanılarak belirlenmiştir. Ancak, makul değerin belirlenmesinde kullanılan piyasa verilerinin yorumlanmasına gerek duyulmaktadır. Bu nedenle, bu raporda sunulan tahminler Şirket in varlıklarını elden çıkarması durumunda cari piyasa koşullarında elde edebileceği değerler olmayabilir. Banka mevduatları ve alacaklar karşı tarafın anlaşmanın şartlarını yerine getirememesi durumunda, Şirket in finansal durumunu olumsuz yönde etkileyebilecek önemli finansal araçlardır. Bazı finansal varlıkların maliyet değerine eşit olan kayıtlı değerlerinin, kısa vadeli nitelikleri nedeniyle makul değerlerine eşit olduğu varsayılmaktadır.

5 Sayfa No: 5 Aşağıda her finansal aracın tahmini makul değerini belirlemede kullanılan yöntemler ve varsayımlar belirtilmiştir. Kasa ve bankalar: Yabancı para cinsinden kasa ve banka bakiyeleri dönem sonu kurundan değerlenmiştir. Bilançodaki nakit ile bankadaki mevduatın mevcut değeri, bu varlıkların tahmini makul değerleridir. Menkul kıymetler: Borsalarda işlem gören menkul kıymetler için makul değerler borsa rayiçleri veya piyasa değerleri kullanılarak bulunur. Piyasa değeri bilinmeyenler için defter değeri tahmini makul değerleridir. Ticari alacaklar ve ticari borçlar: Tahsili şüpheli alacaklar karşılığı sonrası ticari alacaklar ile ticari borçların bilançodaki mevcut değerleri, tahmini makul değerleridir. Đlişkili şirketlerden alacaklar / borçlar: Đlişkili şirketlerden alacaklar / borçların bilanço değerleri makul değer olarak kabul edilir. Kullanılan krediler: Kullanılan krediler, kullanıldıkları tarihte sabitlenen faiz oranlarına tabidir. Banka kredileri elde edilen nakit tutarından muhasebeleştirilir. Finansman giderleri tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilir ve oluştukları dönemde ödenmeyen kısım bilançodaki kredi tutarına eklenir. Karşı taraf riski Şirket in karşı taraf riski esas olarak ticari alacaklarından doğabilmektedir. Ticari alacaklar, Şirket Yönetimi nce geçmiş tecrübeler ve cari ekonomik durum göz önüne alınarak değerlendirilmekte ve uygun oranda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir. Likidite riski Şirket genellikle kısa vadeli finansal enstrümanlarını nakite çevirerek; örneğin alacaklarını tahsil ederek, menkul kıymetlerini elden çıkararak, kendisine fon yaratmaktadır. Bu enstrümanlardan elde edilen tutarlar makul değerleri ile kayıtlarda yer almaktadır. Ticari Alacaklar Ticari alacaklar, etkin faiz oranı ile iskonto edilmiş net gerçekleşebilir değerlerinden olası şüpheli alacak karşılıkları düşülmek suretiyle gösterilmektedir. Şüpheli alacaklara ilişkin karşılıklar, Şirket Yönetimi nce tahsil edilemeyen alacakların tutarı, alınan teminatlar, geçmiş tecrübeler ışığında ve mevcut ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak ayrılmaktadır. Tahsil edilemeyecek alacaklar, tahsil edilemeyecekleri anlaşıldığı yılda zarar kaydedilmektedir. Đlişkili Taraflar Bu finansal tabloların amacı doğrultusunda ortaklar, önemli yönetim personeli ve Yönetim Kurulu üyeleri, aileleri ve onlar tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı şirketler, iştirak ve ortaklıklar ilişkili taraflar olarak kabul ve ifade edilmişlerdir. Diğer Dönen Varlıklar Diğer dönen varlıklar aktife giriş değerlerinden, varsa, değer düşüklüğü arındırılarak kayıtlara alınır. Tarımsal Faaliyetler ve Canlı Varlıklar Canlı varlıklar veya tarımsal ürünler, ancak söz konusu varlığın işletmenin kontrolünde bulunması, varlıktan beklenen ekonomik faydanın işletme tarafından elde edilebilecek olması ve varlığın makul değeri veya maliyetinin güvenilir bir biçimde ölçülebilmesi halinde finansal tablolara alınır. Şirket in faaliyet konusu gereği 31 Aralık 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle tarımsal faaliyetler kapsamında herhangi bir işlemi bulunmamaktadır. Stoklar Stoklar, maliyet ve net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenir. Stokların maliyeti; tüm satın alma maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri içerir. Stokların maliyeti, stokların zarar görmesi, kısmen veya kullanılmaz hale gelmesi ya da satış fiyatlarının düşmesi gibi durumlarda, tahmini tamamlanma maliyeti veya tahmini satış maliyetinin artması durumunda da geri kazanılamayabilir. Stokların elde etme maliyetleri, ilgili istisnalar hariç, her bir stok kalemi bazında stok değer düşüklüğü karşılığı ayırmak suretiyle net gerçekleşebilir değerlerine indirilir. Şirket in faaliyet konusu gereği stoklara ilişkin hükümlere göre değerlenecek ve ilişikteki finansal tablolarına yansıtılacak herhangi bir işlemi bulunmamaktadır. Đnşaat Sözleşmeleri Şirket in faaliyet konusu gereği inşaat sözleşmelerine ilişkin hükümler kapsamında değerlenebilecek herhangi bir işlemi bulunmamaktadır. Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler Türkiye de, kurumlar vergisi oranı 2007 yılı için %20 dir (31 Aralık 2006: %20). Bu oran, kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası gibi) ve indirimlerin (yatırım indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir.

6 Sayfa No: 6 30 Aralık 2003 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan, 5024 sayılı Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ( 5024 sayılı Kanun ), kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerin finansal tablolarını 1 Ocak 2004 tarihinden başlayarak enflasyon düzeltmesine tabi tutmasını öngörmektedir. Mükellefler ayrıca 31 Aralık 2003 tarihli bilançolarını da söz konusu yasada belirtilen esaslar dahilinde enflasyon düzeltmesine tabi tutmak zorundadırlar. Mükellefler, 31 Aralık 2003 tarihli bilançolarını 5024 sayılı Kanun ve Maliye Bakanlığı tarafından 28 Şubat 2004 tarihinde yayımlanan 328 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ( Tebliğ ) hükümleri; 2004 yılı (Ocak-Aralık) dönemine ait geçici vergi beyanlarını da 5024 sayılı kanun ve 13 Ağustos 2004 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanmış bulunan 338 Numaralı Vergi Usul Kanunu Tebliği ve diğer düzenlemelere göre beyan etmek zorundadırlar. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan bu Genel Tebliğle enflasyon düzeltmesi yapmak zorunda olan mükelleflerin, düzeltme şartlarının oluşması halinde 1 Ocak 2004 tarihinden sonra düzenleyecekleri finansal tablolardan sadece bilançolarını düzeltme işlemine tabi tutmaları zorunlu tutulmuştur (VUK nun ilgili Sirkülerleri gereği 2005 yılı ilk geçici vergi döneminden itibaren denetim tarihine kadar enflasyon düzeltmesi yapmak için gerekli şartlar oluşmamıştır.) Bunun yanı sıra, 5228 sayılı Kanunla değişik 5024 sayılı Kanun da belirtildiği üzere SPK nın yüksek enflasyon döneminde finansal tabloların düzeltilmesine ilişkin düzenlemelerine göre 31 Aralık 2003 tarihli bilançolarını düzeltmek zorunda olan mükellefler söz konusu bilançolarını 5024 sayılı Kanun da belirtilen esaslar uyarınca yeniden düzeltmek zorunda değillerdir. Ancak bu şekilde düzeltme yapanlar, bu kanuna göre ayrılabilecek tutardan fazla amortisman ve karşılık ayıramazlar. Şirket, 1 Ocak 2004 tarihli açılış bilançosunu 5024 sayılı yasa ve tebliğ usul ve esasları ışığında hazırlamıştır. Türkiye deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye de yerleşik kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında yapılan temettü ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye ilavesi, kar dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz. Şirketler üçer aylık mali karları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ayın 14 gününe kadar beyan edip 17 inci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Geçici vergi, devlete karşı olan herhangi bir başka mali borçlara da mahsup edilebilir. Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup edilemez. Türkiye de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın 25 inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir. i.) Ertelenmiş Vergiler Ertelenmiş vergi, yükümlülük metodu ile finansal raporlamaya uygun hazırlanmış olan varlık ve borçların defter değeri ile bu varlık ve borçların vergi matrahı arasındaki zamanlama farkları üzerinden hesaplanmaktadır. Ertelenmiş verginin hesaplanmasında yürürlükte olan vergi oranları kullanılmaktadır. Zamanlama farklarını oluşturan ana kalemler maddi duran varlıkların ve menkul kıymetlerin bilanço değeri ile vergi değeri arasındaki farklar, değer düşüklüğü karşılıkları ve kıdem tazminatı karşılığıdır. Ertelenen vergi yükümlülüğü veya varlığı, söz konusu geçici farklılıkların ortadan kalkacağı ilerideki dönemlerde ödenecek vergi tutarlarında yapacakları tahmin edilen artış ve azalış oranlarında finansal tablolara yansıtılmaktadırlar. Ertelenen vergi varlığı, gelecek dönemlerde vergi avantajının sağlanması olası durumlarda ayrılır. Bu varlıktan yararlanılamayacağının anlaşıldığı oranda ilgili varlıktan tenzil edilir. Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüğü, Şirket in geçmişteki durumu bunların gerçekleştiğini gösterdiği ve gelecekte de böyle devam etmesi beklendiği için kayıtlara alınmıştır. Vergi karşılığı, dönem karı dikkate alınarak hesaplanmış ve hesaplamada ertelenmiş vergi tutarı da göz önünde bulundurulmuştur. Ertelenmiş vergi alacakları ve borçları iskontoya tabi değildir ve bilançoda sırasıyla cari olmayan duran varlıklar ve uzun vadeli yükümlülüklerin altında yer almaktadır. Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yatırım amaçlı gayrimenkuller, kira geliri veya sermaye kazancı ya da her ikisini birden elde etmek amacıyla elde tutulur. Bu nedenle, yatırım amaçlı bir gayrimenkul işletmenin sahip olduğu diğer varlıklardan büyük ölçüde bağımsız nakit akışları yaratır. Bu durum yatırım amaçlı gayrimenkulleri sahibi tarafından kullanılan gayrimenkullerden ayırır. Yatırım amaçlı bir gayrimenkul, ancak ve ancak, gayrimenkulle ilgili gelecekteki ekonomik yararların işletmeye girişinin muhtemel olması ve yatırım amaçlı gayrimenkulün maliyetinin güvenilir bir şekilde ölçülebilir olması durumunda bir varlık olarak muhasebeleştirilir. Bu muhasebeleştirme ilkesini uygulayan bir işletme yatırım amaçlı gayrimenkul maliyetlerini, söz konusu maliyetler ortaya çıktığı anda değerlendirir. Yatırım amaçlı gayrimenkuller başlangıçta elde etme maliyetiyle değerlenir. Bu maliyete; başlangıçta yatırım amaçlı gayrimenkulün elde edilmesine ilişkin olarak gerçekleştirilen maliyetler ile yatırım amaçlı bir gayrimenkule daha sonradan yapılan ilave, değişiklik veya hizmet maliyetlerini içerir. Đşlem maliyetleri elde etme maliyetine dahil edilir. Đşletmeler

7 Sayfa No: 7 tarafından bizzat inşa edilen yatırım amaçlı bir gayrimenkulün elde etme maliyeti, inşaatın veya geliştirmenin tamamlandığı tarihteki maliyettir. Bu tarihe kadar ilgili gayrimenkuller maddi varlıklarla ilgili hükümlere göre değerlenir ve daha sonra tamamlanma tarihinde gayrimenkul, yatırım amaçlı gayrimenkul niteliğini kazanır. Şirket in 31 Aralık 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin hükümlerin kapsamına giren herhangi bir işlemi bulunmamaktadır. Maddi/Maddi Olmayan Duran Varlıklar i.) Maddi Duran Varlıklar i.1.) Şirket in Sabit Kıymetleri Sabit kıymetler, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiş maliyet değerlerinden, 2005 ve sonraki yıllarda alınan kalemler için satın alım maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve kalıcı değer düşüşleri ayrılarak kayıtlara yansıtılmıştır. Sabit kıymetlerin ilk giriş değeri alış fiyatı, indirilemeyecek vergiler yanısıra sabit kıymeti kullanıma hazır hale getirmek için katlanılan masraflardan oluşmaktadır. Sabit kıymetin kullanımına başlandıktan sonra oluşan tamir ve bakım gibi masraflar, oluştukları dönemin gelir ve giderine yansıtılmaktadır. Yapılan harcamalar ilgili sabit kıymete ekonomik bir değer artışı sağlıyorsa bu harcamalar sabit kıymetin maliyetine eklenmekte ve aktifleştirilmektedir. Sabit kıymetler, satıldığında yeniden ifade edilmiş maliyet ve birikmiş amortismanları hesaplardan çıkarılmakta ve elden çıkarılma sonucu ortaya çıkan kar/zarar gelir tablosunda gösterilmektedir. i.2.) Finansal Kiralama Yoluyla Elde Edilen Sabit Kıymetler Kiraya konu olan varlığın sahipliğine ilişkin risk ve getirilerin Şirket te bulunduğu kiralama işlemleri finansal kiralama olarak sınıflandırılmıştır. Finansal kiralama yoluyla elde edilen sabit kıymetler Şirket in bilançosunda, ilgili varlığın makul değeri ile minimum kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı üzerinden aktifte bir varlık, pasifte ise eşit tutarda bir yükümlülük olarak izlenir. Bu şekilde aktifte izlenen varlıkların amortismanı, diğer benzer varlıklar için uygulanan politikalara uygun olarak ayrılır. Kira süresinin kiralanan varlığın faydalı ömründen kısa olması ve kira süresi sonunda ilgili varlığın Şirket tarafından satın alınmasının makul şekilde kesin olmadığı durumlarda, aktifte yer alan kiralanan varlık kira süresi içerisinde; kiralanan varlığın faydalı ömrünün kira süresinden kısa olması durumunda ise faydalı ömrü içinde amorti edilir. Kira ödemeleri borçlarda bir indirim ve finansman giderleri olarak ikiye bölünür. Finansman giderleri, kira süresi içindeki dönemlere, her bir dönem için geriye kalan borç bakiyesine sabit bir dönemsel faiz oranı üretecek şekilde belirlenerek dağıtılır. Kira ödemelerinin finansman giderleri olarak belirlenen tutardan fazla olan kısmı ilgili kira borç tutarından indirilir. i.3.) Amortisman Maddi duran varlıklara ilişkin amortismanlar, varlıkların faydalı ömürlerine göre aktife giriş veya montaj tarihleri esas alınarak eşit tutarlı, doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak, enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiş değerleri üzerinden ayrılmıştır. Şirket in kullandığı amortisman ayırma yöntemi normal amortisman yöntemidir. Maddi duran varlıkların ekonomik ömrü ve amortisman metodunun, maddi varlıktan beklenen ekonomik fayda ile uyumlu olup olmadığı dönemsel olarak gözden geçirilmektedir. ii.) Maddi Olmayan Duran Varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar haklardan, bilgisayar programlarından, telefon ve data tahsisatlarından oluşmaktadır. Bilgisayar yazılımlarını geliştirmek amacıyla yapılan harcamalar gider olarak finansal tablolara yansıtılmaktadır. Bununla birlikte mevcut bilgisayar programlarının süre ve faydasını artıracak olan harcamalar yazılımların maliyetine eklenmek suretiyle aktifleştirilmektedir. Maddi olmayan duran varlıklar, maliyetlerinden birikmiş itfa ve tükenme payları düşülmüş olarak gösterilirler. Maddi olmayan duran varlık itfa payları gelir tablolarında, ilgili varlıkların tahmini ekonomik ömürleri üzerinden eşit tutarlı, normal amortisman yöntemi kullanılarak hesaplanması sonucu muhasebeleştirilir. Maddi olmayan varlıkların taşınan değerlerinin gerçeği yansıtmayacağının öngörüldüğü koşullarda değer düşüklüğü incelemesi yapılmaktadır. Varlıklarda Değer Düşüklüğü Şirket in varlıklarının bilanço değerleri, her bilanço döneminde gözden geçirilerek, herhangi bir değer kaybı göstergesi olup olmadığı kontrol edilir. Varlıkların taşındıkları değer üzerinden paraya çevrilemeyeceği durumlarda, maddi duran varlıklarda değer düşüklüğü olup olmadığına bakılır. Varlıkların taşındıkları değer, paraya çevrilebilecek tutarı aştığında değer düşüklüğü karşılık gideri gelir tablosunda yansıtılır. Paraya çevrilebilecek tutar, varlığın net satış fiyatı ve kullanımdaki net defter değerinden yüksek olanıdır. Geçmiş yıllarda ayrılan değer düşüklüğü karşılığı artık geçerli değilse ya da daha düşük değerde bir karşılık ayrılması gerekiyorsa ilgili tutar kadar geri çekilir ve bu tutar gelir tablosuna yansıtılır. Ancak, değer düşüklüğü karşılığının ters çevrilmesi sonucu varlığın

31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Şirket in ortakları aşağıda gösterilmiştir.

31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Şirket in ortakları aşağıda gösterilmiştir. NOT 1) ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Sayılgan Menkul Değerler Ticareti A.Ş., Ankara Cd. Monero İş Mrk. No:221 K:4 5 Sirkeci, Eminönü / İstanbul, Türkiye merkez adresinde SPK dan almış bulunduğu

Detaylı

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. 29 Şubat 2008 Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotları

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. 29 Şubat 2008 Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotları BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 29 Şubat 2008 Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotları 29 ŞUBAT 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SERİ: XI NO: 25 SAYILI TEBLİĞE GÖRE

Detaylı

PARK ELEKTRĐK ÜRETĐM MADENCĐLĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. 1 OCAK 2009 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU

PARK ELEKTRĐK ÜRETĐM MADENCĐLĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. 1 OCAK 2009 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU 1 OCAK 2009 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER SAYFA BĐLANÇOLAR 1-2. GELĐR TABLOSU.. 3 ÖZSERMAYE DEĞĐŞĐM TABLOSU.. 4 NAKĐT AKIM TABLOSU... 5-6 FĐNANSAL TABLOLARA AĐT

Detaylı

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. 30 Kasım 2007 Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotları

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. 30 Kasım 2007 Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotları BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 Kasım 2007 Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotları 30 KASIM 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 07.01.2003 tarihinde kurulan Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Şirket, Ana Ortaklık ) nin faaliyet konusu profesyonel elektronik

Detaylı

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-2 KONSOLİDE GELİR TABLOSU... 3 ÖZSERMAYE

Detaylı

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 1. ŞĐRKET ĐN ORGANĐZASYONU VE FAALĐYET KONUSU Euro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Şirket"), 14.03.2006 tarihinde Đstanbul Ticaret Siciline tescil ve 21.03.2006 tarihli, 6517 sayılı Türkiye Ticaret

Detaylı

MİRA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.01. 30.06.2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT İNCELEMEDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI

MİRA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.01. 30.06.2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT İNCELEMEDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI MİRA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 30.06.2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT İNCELEMEDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER Sayfa No BİLANÇOLAR... 1-2 GELİR TABLOLARI... 3 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM

Detaylı

HAK MENKUL KIYMETLER ANONĐM ŞĐRKETĐ 30 HAZĐRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT MALĐ TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ ĐNCELEME RAPORU

HAK MENKUL KIYMETLER ANONĐM ŞĐRKETĐ 30 HAZĐRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT MALĐ TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ ĐNCELEME RAPORU HAK MENKUL KIYMETLER ANONĐM ŞĐRKETĐ 30 HAZĐRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT MALĐ TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ ĐNCELEME RAPORU 30 HAZĐRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT SINIRLI BAĞIMSIZ ĐNCELEME RAPORU Hak

Detaylı

SANKO MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI

SANKO MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI SANKO MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA 30.09.2014 TARİHLİ BİLANÇO 3 4 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEMİNE AİT KAPSAMLI

Detaylı

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Tablolara İlişkin Dipnotlar İÇİNDEKİLER KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU...

Detaylı

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1-GİRİŞ GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2013 31.03.2013 2. Ortaklığın Ünvanı : GÜVEN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.Ticaret Sicil Numarası : 262909 4.Merkez Adresi

Detaylı

CEROS MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2012 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU

CEROS MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2012 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU CEROS MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2012 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU Ceros Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş CEROS MENKUL DEĞERLER ANONĐM ŞĐRKETĐ

Detaylı

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KAR VEYA

Detaylı

PENGUEN GIDA SANAYĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 01.01.-31.12.2006 HESAP DÖNEMĐNE AĐT KONSOLĐDE MALĐ TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU

PENGUEN GIDA SANAYĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 01.01.-31.12.2006 HESAP DÖNEMĐNE AĐT KONSOLĐDE MALĐ TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU PENGUEN GIDA SANAYĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 01.01.-31.12.2006 HESAP DÖNEMĐNE AĐT KONSOLĐDE MALĐ TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU 01.01.-31.12.2006 HESAP DÖNEMĐNE AĐT BAĞIMSIZ DENETÇĐ RAPORU Penguen Gıda

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL

Detaylı

MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2008 VE 31 ARALIK 2007 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL

Detaylı

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ SPK NIN SERİ:XI, NO:25 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ SPK NIN SERİ:XI, NO:25 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT SPK NIN SERİ:XI, NO:25 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

HAK MENKUL KIYMETLER A.Ş.

HAK MENKUL KIYMETLER A.Ş. HAK MENKUL KIYMETLER A.Ş. (SERİ :XI NO:29 KONSOLİDE OLMAYAN) 31.03.2011 TARİHLİ BİLANÇO Bağımsız Denetim'den (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 01.01.2011 31.03.2011

Detaylı

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)...

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE NOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 GELİR TABLOLARI...

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR 1-2 GELİR TABLOSU 3 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU 4 MALİ TABLOLARA AİT AÇIKLAYICI

Detaylı

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 30 2011 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

Pozitif Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Pozitif Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Pozitif Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

Detaylı

DİPNOT 1 - ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 1.1. Genel Bilgi Escort Computer Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin (Şirket) iştigal konusu bilgisayar, bilgisayar yazıcıları, her türlü elektronik

Detaylı

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU 1-GİRİŞ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2013 31.12.2013 2. Ortaklığın Ünvanı : GÜVEN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.Ticaret Sicil Numarası : 262909 4.Merkez Adresi : Teşvikiye Cad.No 17/9 İkbal İş :Merkezi

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE NOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 GELİR TABLOLARI...

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU TASSDSDSDSD Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers

Detaylı

Sayfa No: 1 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

Sayfa No: 1 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Sayfa No: 1 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Uşak Seramik Sanayii A.Ş. (Şirket) Uşak Elektro Porselen A.Ş. adıyla 1972 yılında kurulmuştur. Şirket in kuruluş aşamasında elektro porselen üretimi

Detaylı