İL ÖZEL İDARELERİNDE MALİ YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİNE İLİŞKİN DIŞ DENETİM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İL ÖZEL İDARELERİNDE MALİ YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİNE İLİŞKİN DIŞ DENETİM"

Transkript

1 İL ÖZEL İDARELERİNDE MALİ YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİNE İLİŞKİN DIŞ DENETİM SUNAN S. Emre AKDAĞ Sayıştay Uzman Denetçisi Hasan Meriç ÜSTÜNKOL Sayıştay Başdenetçisi

2 SAYIŞTAYLARIN KURULUŞ AMACI Sayıştaylar halkın ödediği vergilerin yürütme tarafından nasıl kullanıldığı sorusunun yanıtını bulmak için kurulmuşlardır. Bu nedenle, işlevsel ve kurumsal olarak yürütmeden bağımsız olarak örgütlenmişlerdir. Nihai hedefi, yaptığı denetimlerle parlamentoyu ve kamuoyunu bilgilendirmektir. Dünyada ofis tipi ve yargı tipi Sayıştaylar mevcuttur. 2

3 SAYIŞTAY DENETİMİNİN YASAL DAYANAKLARI Anayasa ve uluslararası düzenlemeler 5018 sayılı KMYKK 6085 sayılı Sayıştay Kanunu Diğer düzenlemeler 3

4 ANAYASAL DAYANAK Madde 160: Sayıştay, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir. 4

5 ANAYASAL DAYANAK Sayıştay ın kesin hükümleri hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren on beş gün içinde bir kereye mahsus olmak üzere karar düzeltilmesi isteminde bulunabilirler. Bu kararlar dolayısıyla idarî yargı yoluna başvurulamaz. (Ek: /2 md.)mahalli idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme bağlanması Sayıştay tarafından yapılır. 5

6 DIŞ DENETİM Genel kabul görmüş uluslararası denetim standartlarına uygun olarak; Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin malî denetimi Kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığına ilişkin hukukilik denetimini Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının tespitini Faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesini gerçekleştirir. 6

7 YENİ SAYIŞTAY DENETİMİ Denetim alanı tüm kamu ve kamu kaynaklarını kapsayacak şekilde genişlemiştir. Hata odaklı yaklaşımdan, sistem ve süreçlerde iyileştirmeyi esas alan anlayışa geçilmesini hedeflemektedir. Risk odaklı yaklaşım esasına dayanır. Gider odaklı değil tüm sistemi kavrayan bir denetim yaklaşımı getirmiştir. Bilgisayar destekli denetim tekniklerinden yararlanılması esastır. 7

8 Yargı raporu yanında TBMM ve denetlenen kuruma yönelik raporlama söz konusudur. Raporların kamuoyuna duyurulması esastır. Öznel denetim anlayışı yerine standart ve rehberlere dayanan belgeli denetim yaklaşımı hayata geçirilmiştir. Hesap verme ve saydamlığın yerleşmesi için kamu mali yönetimine katkıyı hedef alan bir anlayışa geçilmiştir. Mali birim bazlı denetimden kurumsal denetime geçiş. 8

9 SAYIŞTAYIN DENETİM ALANI GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KAMU FONLARI DÖNER SERMAYELER MERKEZİ YÖNETİM SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MAHALLİ İDARELER BELEDİYE ŞİRKETLERİ GENEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR YÖK VE ÜNİVERSİTELER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER KURULUŞLAR DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURULUŞLAR 9

10 SAYIŞTAY DENETİMİ Düzenlilik Denetimi Uygunluk Denetimi Mali Denetim Performans Denetimi Verimlilik, Etkinlik ve Tutumluluk Denetimi 10

11 DÜZENLİLİK DENETİMİ Uygunluk Denetimi: Kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunun incelenmesine ilişkin denetim. 11

12 DÜZENLİLİK DENETİMİ Mali Denetim: Kamu idarelerinin hesap ve işlemleri ile mali faaliyet, mali yönetim ve kontrol sistemlerinin değerlendirme sonuçları esas alınarak, mali rapor ve tablolarının güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin denetim. 12

13 PERFORMANS DENETİMİ Hesap verme sorumluluğu çerçevesinde idarelerce belirlenen hedef ve göstergeler ile ilgili olarak faaliyet sonuçlarının ölçülmesini, 13

14 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İç kontrolün tanımı İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür. 14

15 DÜZENLİLİK DENETİMİ SÜRECİ Denetimler; - Denetimin planlanması, - Denetim programının hazırlanması ve uygulanması, - Sonuçların ve tavsiyelerin raporlanması, - Raporların, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması ve ilgili kamu idaresine gönderilmesi, - Raporların izlenmesi, Aşamalarından oluşur. 15

16 DÜZENLİLİK DENETİMİ SÜRECİ Kurumla İletişim: (Planlama) - Denetlenen kurumlara görevlendirme yazısı gönderilmesi (görevli denetçiler vb.) Kurum tanıma - Kurum faaliyet ortamının tanınması - Muhasebe sisteminin ve mali yapının tanınması - Kurum bilişim sistemlerinin tanınması - Kurum iç kontrollerinin tanınması Kurum tanıma sonrasında Kurumun Tanınması Kontrol Formu (Ek-2) 16

17 DÜZENLİLİK DENETİMİ SÜRECİ (Planlama-2) Kurum Tanıma Çalışmalarından Yararlanılması - Önemlilik Seviyesinin Belirlenmesi - Hesap Alanlarının (Yatırımlar, maaşlar vb) Belirlenmesi - Risk Değerlendirmesi (Yapısal Riskler- Kontrol Riskleri ve Risklerin Birlikte Değerlendirmesi) 17

18 DÜZENLİLİK DENETİMİ SÜRECİ (Planlama-3) Denetim Yaklaşımının Belirlenmesi: - Kontrollerin Test Edilmesi - Denetim Güvence Faktörünün Belirlenmesi İncelenecek İşlemlerin Belirlenmesi ve Örneklemenin Planlaması (Tüm İşlemlerin Seçilmesi, Belirli İşlemler, Denetim Örneklemesi) Planlamanın Tamamlanması - Denetim Planı Hazırlanması - Denetim Programlarının Hazırlanması 18

19 KURUM FAALİYET ORTAMININ TANINMASI Kuruluş yasası ve kurum faaliyetleri ile ilgili mali ve mali olmayan tüm mevzuatın incelenmesi Mali tablolar, mali istatistikler, faaliyet raporu, stratejik plan, performans programı, bütçe ve diğer ilgili belgelerin incelenmesi Bağlı-ilgili olunan veya dış teyide imkan sağlayan kurumlarla ilişkilerin incelenmesi Sayıştay raporları, iç denetim birimi ve ilgili diğer raporların incelenmesi Kurumun organizasyon yapısının incelenmesi 19

20 MUHASEBE SİSTEMİNİN VE MALİ YAPININ TANINMASI Kurumun uyguladığı muhasebe sistemi Kurumun ürettiği ya da üretmesi gereken mali tabloların çeşitlerinin ve dönemleri Çerçeve ve detaylı hesap planı Muhasebe kayıtlarını destekleyici belgeler Mali tablo ve muhasebeye ilişkin kurum içi raporlama süreci Kurum bütçe sistemi Kurumun gelir kaynakları ve çeşitleri, gider çeşitleri ve ana gider kalemleri ile varlık ve kaynakları 20

21 KURUM BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN TANINMASI Mali rapor ve tablolar ile bunları destekleyen ve bilişim ortamında yürütülen işlemler arasındaki ilişki hakkında bilgi sahibi olmak Hem kurum düzeyindeki hem de her hesap alanına ilişkin risk değerlendirmesinde bilişim sisteminin etkisini göz önünde bulundurmak Sistem kontrollerine ilişkin zayıflıkları belirlemek Amacıyla kurumun mali işlemlerini gerçekleştirmede ve yönetim süreçlerinde kullandığı bilişim sistemleri incelenir 21

22 KURUM BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN TANINMASI Ayrıca, hangi işlerin bilgisayar ortamında gerçekleştirildiği ve hangi sistemlerin çıktılarının muhasebeyi ve mali tabloları etkilediği belirlenir Bu amaçla, kurumda kullanılan bilişim sistemlerini ve bunların hesap alanlarına etkilerini gösteren Ek-3 Bilişim Sistemlerinden Etkilenen Hesap Alanlarının Belirlenmesi Formu düzenlenir. 22

23 KURUM İÇ KONTROLLERİNİN TANINMASI-1 İç kontrolden kaynaklanan riskleri tespit etmek ve bu risklerin etkilediği hesap alanlarını belirlemek, dolayısıyla bir bütün olarak mali tablolar ve hesap alanları düzeyinde iç kontrollerden sağlayacağı güvence düzeyini tespit etmek amacıyla, unsurları itibariyle iç kontrol sisteminin tasarımı ve işleyişi incelenir. İç kontrol sistemi ile ilgili olarak kurumun mevzuatı gereğince yapması gereken çalışmaları ne derece yerine getirdiği değerlendirilir 23

24 KURUM İÇ KONTROLLERİNİN TANINMASI-2 Kurum içi yayınlanmış prosedürler, genelgeler ve talimatlar dikkate alınarak, kurumca belirlenmiş kontrollerin neler olduğu ve bunların ne derece uygulandığı tespit edilir. Kurum üst yönetiminin etkin bir iç kontrolün kurulması, işleyişi ve gözetilmesine ilişkin yaklaşımı; kurum personelinin etik değerlere bağlılığı; kurum yönetiminin etkin yetki ve sorumluluk dağılımı ile uygun raporlama ve iletişim yolları oluşturulmasına yönelik gayretleri ve kurum yönetimi ile personelin bilgi ve yeterliliği incelenir. 24

25 KURUM İÇ KONTROLLERİNİN TANINMASI-3 İnsan kaynakları politikaları, personel yapısı ve istihdam türleri ile eğitim politikaları incelenir. İç denetimin yapısı, fonksiyonel bağımsızlığı, faaliyetleri ve etkinliği değerlendirilir. Kurumun risk tanımlama, değerlendirme ve yönetme faaliyetleri incelenir. Kurumda risk değerlendirmesi yapılıp yapılmadığı, yapılmışsa bu değerlendirmenin yeterliliği ve uygunluğu incelenir. Kurumun bilişim sistemlerinin güvenlik ve güvenilirliğine ilişkin kontrol faaliyetleri, Ek-4 te yer alan Form çerçevesinde değerlendirilir 25

26 KURUM İÇ KONTROLLERİNİN TANINMASI-4 Kurumun önleyici, tespit edici ve düzeltici kontrol faaliyetleri incelenir. Kurumun bilgi sisteminin mali raporların doğruluğunu sağlamak üzere tüm işlemlerin kaydedilmesi, sınıflandırılması ve raporlanmasını kapsayıp kapsamadığı değerlendirilir. Kurum üst yönetiminin iç kontrolleri izleme faaliyetleri incelenir -değerlendirilir. İzleme ve değerlendirme yapan bir birimin-komisyonun varlığı araştırılarak, yıllık değerlendirme raporları temin edilir ve yapılan önerilerin-alınması gereken önlemlerin ne derece yerine getirildiği araştırılır. 26

27 KURUM TANIMA ÇALIŞMALARINDAN YARARLANILMASI Önemlilik Seviyesinin Belirlenmesi - Parasal Değer Bakımından Önemlilik - Nitelik ve Etki Bakımından Önemlilik Hesap Alanlarının (Yatırımlar, maaşlar vb) Belirlenmesi Risk Değerlendirmesi (Yapısal Riskler-Kontrol Riskleri ve Risklerin Birlikte Değerlendirmesi) 27

28 DENETİM SÜRECİ (UYGULAMA-1) Denetim Kanıtlarının Elde Edilmesi: - Açılış Hesaplarının ve Önceki Dönemden Devreden Verilerin İncelenmesi - Cari Yıl Hesap ve İşlemlerinin İncelenmesi - Mali Rapor ve Tabloların İncelenmesi Kanıt Toplamada İlave Prosedürlerin Uygulanması: - İlgili Taraf İşlemlerinin İncelenmesi - Kurumun Ürettiği Diğer Bilgi ve Belgelerin İncelenmesi - Dış Teyit Alınması 28

29 DÜZENLİLİK DENETİM SÜRECİ (UYGULAMA-2) Diğer Çalışmalardan Yararlanılması: - İç denetim çalışmasından yararlanma - Uzman çalışmasından yararlanma - Bağımsız dış denetçilerin raporlarından yararlanma - Diğer denetim elemanlarının çalışmalarından yararlanma Denetim Sonuçlarının Değerlendirilmesi Ön Denetim Görüşünün Oluşturulması - Olumlu Görüş - Nitelikli Denetim Görüşü (Olumsuz-Şartlı-Görüş Bildirmekten Kaçınma) 29

30 DÜZENLİLİK DENETİM SÜRECİ (UYGULAMA-3) Kamu Zararlarına İlişkin Yapılacak Açıklama Denetimin Tamamlanması Denetim Özetinin Hazırlanması (Taslak Denetim Raporu ile birlikte) 30

31 DÜZENLİLİK DENETİM SÜRECİ (RAPORLAMA) Taslak Denetim Raporu (Hatalar-Bulgular): - Mali rapor ve tabloları etkileyen hatalar - Mali yönetim ve iç kontrol sistemine ilişkin hatalar - Hukuka uygunluğa ilişkin hatalar Denetim Raporuna İlişkin Kurum Görüşünün Alınması (Üst yönetici tarafından, raporun alındığı tarihten itibaren otuz gün içinde cevaplandırılır.) Yıllık Denetim Raporu (TBMM ye Sunulacak Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporuna Esas Olmak Üzere) Yargılamaya Esas Rapor 31

32 DENETİM RAPORLARI Kriter: Olması gereken Durum: Tespit edilen (Bulgu Formatı) Sebep: Tespit edilen ile olması gereken arasındaki farklılığın nedeni Etki: Kurum faaliyetlerine, mali tablolara ya da kamu zararına sebep olma durumu Öneriler: Her bir bulguyla ilgili olarak hataya neden olan hususların düzeltilmesi veya ilgili alanda yapılması gereken geliştirme veya iyileştirmelere ilişkin öneriler 32

33 33

34 SAYIŞTAY RAPORLARI Genel Uygunluk Bildirimi Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu ve Denetim Raporları Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu KİT Raporları Diğer Raporlar 34

35 YARGILAMA SÜRECİ KAMU İDARESİ HESABI DENETÇİ KAMU ZARARI SORGU SAVUNMALAR YARGI RAPORU 35

36 RAPORLAMA SÜRECİ Kamu idaresi Hesabı Denetim Grubu/ Denetim Ekibi Taslak Denetim Raporu + Per.Denetim Raporu Kurum Görüşü Yıllık Nihai Denetim Raporu Daire 36

37 Raporlama Süreci-2 Daire Başkanlık Yıllık Denetim Raporları + Diğer Hususlar Rapor Değerlendirme Kurulu Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu TGNA TBMM 37

38 DÜZENLİLİK DENETİM SÜRECİ (İZLEME-1) Sayıştay raporlarının TBMM de görüşülmesinden sonra; denetim raporlarında belirtilen bulgulara ilişkin tavsiyelerin denetlenen kurum tarafından ne ölçüde yerine getirildiğinin değerlendirilmesi amacıyla yapılır. İzleme görevinin, denetleyen denetim ekibince yerine getirilmesi esastır. Bununla beraber, gerektiğinde farklı denetçilerin de bu faaliyeti yürütmesi mümkündür 38

39 DÜZENLİLİK DENETİM SÜRECİ (İZLEME-2) Tavsiyelerin yerine getirilmesindeki ilerlemeler ya da tavsiyelerin tamamen uygulanmasındaki başarı derecesi denetçiler tarafından dikkate alınmalıdır. İzlemenin sonunda, denetim ekibi yaptığı değerlendirmeyi kurum yetkilileri ile paylaşarak görüşlerini almalıdır. İzleme faaliyetinin raporlanması ise, tavsiyelerin yerine getirilmesine ilişkin değerlendirmelerin ilgili mercilere sunulmasıdır. Raporlama, izleyen yılların denetim raporunun içinde yapılabileceği gibi müstakil bir raporlama şeklide de yapılabilir. 39

40 ÖZEL İDARELERE İLİŞKİN BULGU ÖRNEKLERİ (Mali Yönetim ve İç Kontrol) Stratejik planın hazırlanmasında dış paydaş katılımının sağlanmaması Stratejik planlarla makro planlar arasında ilişki kurulmaması İdarece hazırlanan stratejik plan ve performans programıyla uyumlu bütçeleme yapılmaması Kurumun stratejik amaç ve hedeflerine yönelik belirlenen risklere karşı eylem planı hazırlanmaması 40

41 Stratejik planında uygulamanın izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik sistem tasarımı yapılmaması Faaliyet raporlarında, iç ve dış denetim raporlarında yer alan tespit değerlendirmelere yer verilmemesi İç kontrol sisteminin ve işleyişinin yeterince sahiplenilmemesi ve desteklenmemesi Yöneticilerin ve kurum personelinin iç kontrol konusunda eğitim ihtiyacı Kurum iç kontrol sistemi değerlendirmesinin yapılmaması 41

42 Görevler ayrılığı ilkesine riayet edilmemesi (Ön mali kontrol görevi ile mali işlem sürecindeki görevlerin çakışması gibi) Kurum amaç ve hedeflerine yönelik kurum içi ve kurum dışı risklerin belirlenerek, bu risklere ilişkin gerekli analizlerin yapılmaması ve alınacak kurumsal tedbirlerin belirlenmemesi İl encümeni başkanı olan Valilerin il encümen toplantılarına katılmaması Birim ve personel bazlı görev, yetki ve sorumlulukları gösteren yazılı düzenleme olmaması İş süreçlerini gösteren iş akış şemalarının hazırlanmaması 42

43 Mali hizmetler uzmanı kadrolarında boşluk bulunması Ön mali kontrole tabi olması gereken bazı mali karar ve işlemlerin ön mali kontrole tabi tutulmaması Ön mali kontrole gönderilmeyen taahhüt ve sözleşme tasarılarının üst yönetime raporlanmaması Hizmetlerden yararlananların şikâyet ve önerilerinin alınıp değerlendirileceği bir sistem kurulmaması 43

44 İlçe özel idare müdürlerinin Muhasebe Yetkilisi sıfatıyla imza atmaları Ruhsat ve denetim görevlerini etkin şekilde yapacak yeterince personel bulunmaması Kontrol teşkilatlarının gerek nitelik, gerekse nicelik olarak yetersiz olması İmar, inşaat ve kontrol gibi uzmanlık ve çalışma sahaları farklı olan faaliyetlerin tek bir müdürlük bünyesinde yürütülmesi Muhasebe yetkililerinin bir kısmının muhasebe yetkilisi sertifikası nın bulunmaması Birimleri arasında koordinasyon-paylaşım eksikliği 44

45 Taşınır ve taşınmaz mal yönetimi konusunda kontrol eksiklerinin bulunması.( Tüm taşınmazları kayıt altında olmaması ) Memurlar eliyle sürdürülmesi gereken birçok görevin işçiler ve sözleşmeli personel eliyle yürütülmesi Kurum tarafından bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamaya yönelik yönetim bilgi sistemi kurulmaması İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin yapısal sorunlarının bulunması Harcama Yetkilisi Mutemedinin önceden belirlenmemesi 45

46 Katkı payı tahsilatı konusunda kontrol eksikliği Maden Gelirleri konusunda veri boşluğu ve kontrol eksikliğinin bulunması Harcama Yetkilisi Mutemedinin önceden belirlenmemesi Yeterli yazılım desteği sağlanamamasının taşınır mal ve taşınmaz yönetimini güçleştirmesi ve hata yapmaya elverişli bir ortam yaratması Taşınır işlemleriyle ilgili görev ve sorumluluklarını tam olarak yerine getirilmemesi Özel İdarelerdeki taşınmaz mal yönetimini etkin şekilde sağlayacak hukuki düzenleme boşluğunun bulunması 46

47 BİLİŞİM ORTAMI E-içişleri sisteminde ruhsat, gelir, personel ödemeleri gibi modüllerin bulunmaması E-içişleri modülünün muhasebe açısından hataları önleme konusunda yeterli olmaması (yevmiye atlaması, mükerrer yevmiye verilmesi...) Bilgi işlem birimlerinin e-içişleri dışındaki bilişim programlarına destek sağlamaması 47

48 Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde muhasebe kayıtlarının ancak yeni bir muhasebe kaydı ile düzeltileceği belirtilmesine rağmen, kayıtların silinerek düzeltilmesi, kayıtların tutulduğu e-içişleri otomasyon sisteminin de bu tür hatalı uygulamaya izin vermesi Kurumun piyasadan satın aldığı programların güvenliğini güvence altına alacak herhangi bir politikasının bulunmaması ve bu programların muhasebe ile entegre çalışmaması 48

49 Kurum, bilişim sistemlerine ilişkin yazılı bir politika veya strateji belirlenmemesi Yazılım geliştirme ve değişim yönetimine ilişkin yazılı politika ve prosedürler belirlenmemesi Verinin elektronik ortamda transferinde, tam, doğru ve gizli olmasını sağlayacak kontrollerin olmaması Tahakkuk birimleri dataları ile muhasebe dataları arasında mutabakat sağlanmamasından kaynaklanan veri farklılıkları bulunması 49

50 İÇ DENETİM Bazı özel idarelerde (Ankara, Sakarya, Balıkesir, Ş.Urfa ) iç denetçi kadrolarına atama yapılmaması nedeniyle iç denetimin yapılamaması İç denetim fonksiyonunun öneminin üst yönetici, birim amirleri ve personel tarafından yeterince anlaşılamamasından kaynaklanan direnç İç denetçilerin bir kısmının hata bulmaya odaklı klasik denetim yaklaşımından kurtulup, kuruma katkı sağlayan denetim yaklaşımına geçememesi İç denetçilere asli görevi dışında görevler verilmesi 50

51 Üst yönetici ve birim amirleri ile iç denetim birimi arasında uyumlu çalışma ortamının kurulamamış olması Üst yönetici tarafından iç denetim programının geç onaylanmasından kaynaklanan iç denetim/ kontrol eksikliği İç Denetim sonucunda tespit edilen bazı bulguların gereğinin kurum tarafından yerine getirilmemesi İç Denetim Birimince denetim sürecinin izleme aşamasının yeterince yerine getirilememesi ve buna yönelik bir izleme sistemi kurulamaması İç Denetim Biriminin rehberlik ve danışma fonksiyonunu tam olarak yerine getirmemesi 51

52 52

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ÜST YÖNETİCİLER İÇİN İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM REHBERİ İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ...1 II. İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI...2 III.

Detaylı

POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI İÇİNDEKİLER A. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI 3 1. Amaç 3 2. Kapsam 3 3. Dayanak 4 4. Unsurları ve Genel Koşulları: 4 5.

Detaylı

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ARALIK 2014 İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 1 2. KAVRAMSAL OLARAK İÇ KONTROL VE İÇ KONTROLÜN DÜNYADA GELİŞİMİ...

Detaylı

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ÜST YÖNETİCİLER İÇİN İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM REHBERİ İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 1 II. İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI... 2 III.

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI 01.01.2015 İÇİNDEKİLER Önsöz... 3 A- İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları... 4 1. Amaç... 4 2. Kapsam... 4 3. Dayanak... 5 4. Unsurları

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

KAMU İÇ DENETÇİ SERTİFİKA SINAVI

KAMU İÇ DENETÇİ SERTİFİKA SINAVI KAMU İÇ DENETÇİ SERTİFİKA SINAVI SORU KİTAPÇIĞI (A) ADI SOYADI :. :. T. C. KİMLİK NO :. İMZA :. GENEL AÇIKLAMA 1. Adınızı, Soyadınızı ve T.C.Kimlik Numaranızı yukarıdaki ilgili alanlara yazarak imzalayınız.

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2014 Yılı Performans Programı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2014 Yılı Performans Programı T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2014 Yılı Performans Programı T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2014 Yılı Performans Programı T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Birim Başkanlığı Tel: +90 312 295 3000 Fax: +90

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok ahlak kuralları-dürüst lük-görev rol ve iş -pe rsone l yet e rliliği - personel performansı -hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok yıllık programlama -yıllık denetim planı -hedeflere ilişkin performansın

Detaylı

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI 5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI Fehmi BAŞARAN Sayıştay Üyesi I-GİRİŞ Bilindiği üzere, son yıllarda Dünyadaki gelişmelere paralel olarak

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ Ocak 2014, Ankara Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçilerin; kamu idareleri itibarıyla sayılarını,

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Hazırlayanlar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Eylül 2013

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

İç Kontrol TASNİF DIŞI

İç Kontrol TASNİF DIŞI İç Kontrol Eğitimi İç Kontrol Zayıf üretim, mühendislik, pazarlama ya da stok yönetiminden kaynaklanan kayıplar, mali yolsuzlukların meydana getirdiği sıkıntılardan çok daha fazla olabilir. Lawrence B.SAWYER

Detaylı

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ 2013 İ S K İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü - E Y Ü P İ S T A N B U L Sayfa 1 / 80 İÇİNDEKİLER

Detaylı

İÇ DENETİM YÖNERGESİ KIRKLARELİ KASIM-2014

İÇ DENETİM YÖNERGESİ KIRKLARELİ KASIM-2014 İÇ DENETİM YÖNERGESİ KIRKLARELİ KASIM-2014 KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kırklareli Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

T.C. Sayıştay Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu Genel Bilgiler T.C. Sayıştay Başkanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu Şubat 2015 2014 Yılı Faaliyet Raporu Genel Bilgiler Sunuş Türkiye Büyük Millet Meclisi

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak

Detaylı

İç Kontrol Eylem Planı

İç Kontrol Eylem Planı 2012 Fiziki Sosyal Kültürel Ekolojik e-belediyecilik Başkanın Sunuşu Dünyada mali yönetim sistemine ilişkin yaşanan deneyimlerin ve reformların öğretisinde iç kontrol; kamu kaynaklarının amaçlarına, belirlenmiş

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize)

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) Mali Hizmetler 2014 1 İçindekiler Tablosu LİSTELER... 2 GİRİŞ... 3 İÇ KONTROL NEDİR?... 4 İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR... 8 KAMU İÇ KONTROL

Detaylı

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ŞUBAT/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV,

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İç Denetim Biriminin işleyişi ve

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ 2014 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda,

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı