KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 15 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 15 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ"

Transkript

1 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 15 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 AÇIKLAMA DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz. 2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız. 3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.

3 2015 ÖABT / DKAB 1. Himyer hükümdarı Esad bin Tübba, İslamiyet Öncesi Araplar içinde büyük önem arz eden Kabe nin bir örtü marifetiyle örtülmesi işini ilk başlatan kişidir. DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 5. Şarih, bir hadisi veya kitabı şerh eden kimse için kullanılan kavramdır. TG Ümmü l Kurra, Mekke şehri için kullanılan bir isim olup Fatiha sûresine verilen isimlerden biri değildir. 2. Azm, vahiy kâtiplerinin yazdığı malzemelerden biri olan develerin kürek ve kaburga kemiklerine verilen isimdir. 6. Muharref hadis, hareke yanlışlığı yapılarak ortaya çıkan farklı anlama ve okumalar nedeniyle zayıf olarak nitelendirilen hadis çeşididir. 10. Said bin Cübeyr, Mekke medresesinde yetişmiş bir âlim olup Kûfe medreselerinde yetişmiş olan tefsir âlimlerinden biri değildir. 3. Hz. Ebu Bekir in kızı Hz. Esma, Peygamber Efendimiz ve Hz. Ebu Bekir Medine ye hicret ederken müşriklerden gizlenmek için girdikleri Sevr Mağarası nda onlara yol azıklarını getiren kişidir. 7. Felsefi kaynaklar, aklı ön plana alan dirayet tefsiri alanında daha çok kullanılmaktadır. Diğer seçeneklerde geçen kaynaklar nakle öncelik veren rivayet tefsiri alanında kullanılan ana kaynaklardır. 11. Hatib eş-şirbini, dirayet tefsiri alanında yazılmış önemli eserlerden es-siracu l Münir isimli eserin müellifi olan âlimdir. 4. Hüzün yılı 619, Hendek Savaşı 627 ve Huneyn Gazvesi 630 yılında meydana gelmiştir. 8. el-vehhab, Allah-u Teâla nın nimetlerini karşılıksız olarak veren anlamında kullanılan ismidir. 12. Kur an-ı Kerim in son cüzü olarak kabul edilen 30. cüzde toplam 37 sûre bulunmaktadır. 3 Diğer sayfaya geçiniz.

4 2015 ÖABT / DKAB TG İmam-ı Azam ın en önemli öğrencilerinden biri olan Ebu Yusuf, fukuha yöntemi olarak bilinen Hanefi yöntemine göre yazılmış ilk fıkhi eserin müellifi olarak kabul edilen kişidir. 17. Caferi mezhebi, abdest alınırken ayakların yıkanmasının değil mesh edilmesinin farz olduğunu ileri sürmüştür. 21. Dabbetü l Arz, kıyametin büyük alametlerinden biri olup bu isimde bir yaratığın çıkacağı ve varlığın Hz. Musa nın asası ile müminlerin yüzlerini aydınlatacağı, Hz. Süleyman ın mührü ile de kâfirlerin boynunu kıracağı şeklinde bilgiler verilmiştir. 14. el-udde fi Usuli l Fıkh ve el-kifaye fi Usuli l Fıkh isimli eserlerin müellifi olan Ebu Ya la el-ferra isimli âlim Hanbeli mezhebine bağlı olan en önemli âlimlerden biridir. 18. Zekâta tabi malların üzerinden bir yılın geçmesi havelan-ı havl kavramı ile ifade edilmektedir. 22. Haricî fırkalar içinde ilk kurulan tahkimi kabul etmeyenlerin oluşturduğu Muhakkime, en katı olan ise Nafi bin Ezrak tarafından kurulan Ezarika dır. 15. Said bin el-müseyyeb, Abdullah bin Ömer, Hz. Aişe ve Zeyd bin Sabit ten sonra Hicaz ekolü olarak da isimlendirilen hadis ekolünün fıkıh alanında en önemli temsilcisi olarak kabul edilen Tabiun âlimidir. 19. Gurûb, özellikle namazların vakitlerinin belirlenmesinde önemli bir yeri olan güneşin batış vaktini ifade eden kavrama verilen isimdir. 23. Soruda hakkında geniş bilgi verilen yakın tarih İslamcısı Cemaleddin Afgani dir. 16. Ateh yani akıl zayıflığı semavi arızalardan biri olup mükteseb ehliyet arızalarından biri değildir. 20. Allah-u Teâla nın zati sıfatlarından biri olan kıdem, Allah-u Teâla nın, varlığının başlangıcının düşünülemeyeceği ve ezelden beri var olduğunu ifade eden sıfatıdır. 24. Soruda en büyük bayramları hakkında geniş olarak bilgi verilen fırka Yezidiliktir. 4 Diğer sayfaya geçiniz.

5 2015 ÖABT / DKAB TG Sare Sale Bayramı, Yezidilerin en büyük bayramı olarak kabul edilmektedir. 29. Ukeydir Sarayı, Balkuvara Sarayı, Bağdat Ulu Cami, Samarra Ulu Cami Abbasiler Dönemi nin en önemli mimari eserleri arasındadır. 33. İstikra, özelden genele varma ya da parçadan bütüne ulaşmadır ve diğer adı tümevarımdır. 26. Mizrahim, günümüz Yahudi toplumunda sosyal statü yönünden en alt seviyede olan kişi ve grupları ifade eden kavramdır. 30. Ta lik yazı, her harfi oval olan yazı çeşididir. 34. Cebriyye ve bir diğer ismiyle Cehmiyye, insanın irade ve seçme özgürlüğünün olmadığını savunur. 27. Assomption, Katolik kilisesi tarafından Hz. Meryem in bedeninin melekler tarafından göğe çıkarıldığı günün anısına 15 Ağustos ta kutlanan Hristiyan bayramıdır. 31. Ağaç oymacılığı sanatında en güzel eserlerden biri olarak kabul edilen, Konya Mevlana Müzesi nde bulunan oyma rahle Anadolu Selçuklu Devleti olarak da bilinen Türkiye Selçukluları Dönemi ne ait bir eserdir. 35. Dinin sosyal inşasını, bir çeşit kutsal şemsiyeye benzeten sosyolog Berger dir. 28. Maggha, Budizm deki sekiz seçkin yolu ifade eden bu dine özgü kavramdır. 32. I. Dönem değil II. Dönem tercüme faaliyetleri Beytü l Hikme nin kurulmasıyla başlamıştır. II. Dönem de tercüme hareketi ile daha kurumsal bir kimlik kazanmıştır. 36. Soruda anlatılan ve en büyük eksikliğinin belli bir zamandan sonra kişinin tarafsızlığını kaybedebilmesi olan yöntem katılımlı gözlemdir. 5 Diğer sayfaya geçiniz.

6 2015 ÖABT / DKAB TG Clark Din Psikolojisi Okulu nun da kurucusu olan eğitimci sosyolog ve din psikolojisi alanının kurucularından biri olarak kabul edilen kişi Hall dır. 42. Din eğitimi alanında soyut düşünme kabiliyetinin kazanıldığı dönem olarak kabul edilen süreç genel anlamda 7-11 yaş aralığını kapsayan son çocukluk dönemidir. Bu dönemde soyut düşünme kabiliyetini kazanan çocuk, gençlik döneminde bilinçli olarak soyut düşünme becerisini uygulamaya geçirir. 47. Medresetü l Vaizin ve Medresetü l Eimme, 1919 yılında Medresetü l İrşad adı altında birleştirilmiştir. 38. Psikoloji de iç gözlem yöntemini savunan, bu yüzden özellikle davranışçılar tarafından eleştirilen ve ilk psikoloji yaklaşımı olarak kabul edilen yaklaşım yapısalcılıktır. 43. Yasalar kapsamındaki her tür din eğitimi ve faaliyeti anayasal güvence altındadır. 48. Edgar Dale nin yaşantı konisi içeriğinde kendi kendine edinilen yaşantılar içinde değerlendirilen dramatizasyon yoluyla edinilen yaşantı diğer seçenekteki yaşantılara göre daha kalıcıdır. 39. Soru içeriğinde verilen tanrı tasavvuru 17. ve 18. yüzyılların en popüler tanrı tasavvuru olarak kabul edilen ve en temel özelliği âleme müdahale etmeyen bir tanrı anlayışı üzerine kurulu ve ana fikirleri Aristo Thales e kadar dayanan deizmdir. 44. Din eğitimi alanında ilk akademik çalışma, din eğitimi alanının Türkiye deki en önemli akademisyenlerinden biri olan Prof. Dr. Beyza Bilgin in 1971 de tamamladığı İslam da Eğitim ve Sevgi isimli doktora tezidir. 49. Gardner ın çoklu zekâ kuramı düşünüldüğünde Nedim Bey in bu isteğine en uygun çizimleri yapabilecek zekâ türüne sahip öğrenci, görsel-uzamsal zekâ türüne sahip olan öğrencidir. 40. Bilginin kaynağını, yöntemini, imkânını, sınırını ve ölçütünü inceleyen felsefe alanı epistemolojidir (bilgi felsefesi). 45. İslam tarihinde ilk defa sistemli olarak Yüksek din eğitiminin verilmesi Selçuklu Devleti nde başlamıştır. 50. Öğretmenin öğrencileri için kullanmış olduğu grupla öğretim tekniği Osborn olarak da bilinen beyin fırtınası tekniğidir. 41. Darü l Kur an, Daru l Huffaz, Darü l Kurra isimleriyle anılan kurumlar günümüzün Kur an kursları olarak bilinen yapılarıdır. 46. Kişinin doğuştan getirdiği özelliklere mizaç denir. Karakter sonradan kazanılan ve kişiliğin ahlakla ilgili yanıdır. 6

TG 12 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ

TG 12 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ TG 12 ÖABT EDEBİYAT Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

TG 10 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ

TG 10 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ TG 10 ÖABT EDEBİYAT Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

MEHMET SAİD ŞİMŞEK İN HAYAT KAYNAĞI KUR ÂN TEFSİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

MEHMET SAİD ŞİMŞEK İN HAYAT KAYNAĞI KUR ÂN TEFSİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi Cilt 12, Sayı 2, 2012 ss. 121-152 MEHMET SAİD ŞİMŞEK İN HAYAT KAYNAĞI KUR ÂN TEFSİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ali KARATAŞ * Özet Makale Mehmet Said Şimşek in yazdığı

Detaylı

İslâm Hukukunun Diğer Hukuklarla İlişkisi Doç.Dr. Abdullah DEMİR Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi abdullahdemir70@hotmail.com

İslâm Hukukunun Diğer Hukuklarla İlişkisi Doç.Dr. Abdullah DEMİR Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi abdullahdemir70@hotmail.com Selahaddin Journal of Economics and Social Research Selahaddin Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi ISSN: 2148-1407 İslâm Hukukunun Diğer Hukuklarla İlişkisi Doç.Dr. Abdullah DEMİR Zirve Üniversitesi

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) 15 MART 2015 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN 3. Baskı Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ISBN: 975-6802-10-3 2007, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları, Pegem A Yayıncılık

Detaylı

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 12 YIL ZORUNLU EĞİTİM SORULAR - CEVAPLAR ANKARA - 2012 ÖNSÖZ Bilgi çağı olarak nitelendirilen 21. Yüzyılda eğitim, değişimin ve dönüşümün en temel aktörü haline gelmiştir.

Detaylı

ALEVİLİK VE YENİ ANAYASA (ANAYASAL PERSPEKTİF)

ALEVİLİK VE YENİ ANAYASA (ANAYASAL PERSPEKTİF) ALEVİLİK VE YENİ ANAYASA (ANAYASAL PERSPEKTİF) Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOGLU ÖZET Günümüzde sadece Türkiye de değil, dünyanın belirli ülkelerinde de kendisini hissettiren önemli sorun alanlarından birisi

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 10 MAYIS 2015

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 10 MAYIS 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 10 MAYIS 2015 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (Sonbahar Dönemi) 23 KASIM 2014

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (Sonbahar Dönemi) 23 KASIM 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (Sonbahar Dönemi) 23 KASIM 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 4 TEMMUZ 2015 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 4 TEMMUZ 2015 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 4 TEMMUZ 2015 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ARAB DİLİ VE BELAGATİ Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı, İslâm dininin temel kaynaklarını doğrudan anlayabilmek, temel İslâm bilimleri ve kültür tarihi alanlarında yazılmış olan

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu

Detaylı

İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER

İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER 164 Usûl İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER Yazarı bilgi felsefesine ve İslam da bilgiye dair eserleriyle tanıyoruz. Hatta o bu konuda

Detaylı

4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi

4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi 4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi Ne Getiriyor? Neler Olmalı? 4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi Ne Getiriyor? Neler Olmalı? GMK Bulvarı Ş. Daniş Tunalıgil Sk. No: 3/13 Maltepe/ANKARA Tel: (0312) 231 23 06 - Faks: (0312)

Detaylı

YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı

YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı Çerçevesinde İhtiyaç Duyulan Materyaller 1.3. Öğretim Materyali

Detaylı

Terör-Din Eğitimi İlişkisi: Taş Atan Çocukların Dînî Alt Yapıları Ve Dine Bakış Açıları

Terör-Din Eğitimi İlişkisi: Taş Atan Çocukların Dînî Alt Yapıları Ve Dine Bakış Açıları SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi SDU Faculty of Arts and Sciences Sosyal Bilimler Dergisi Journal of Social Sciences Nisan 2013, Sayı:28, ss..17-41 April 2013, No:28, pp. 17-41 Terör-Din Eğitimi İlişkisi: Taş

Detaylı

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1. EĞİTİM Eğitim: Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak, kalıcı izli istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir.

Detaylı

DİNLERDE AHLÂK ALTINCI SINIFLAR İÇİN OKUMA KİTABI

DİNLERDE AHLÂK ALTINCI SINIFLAR İÇİN OKUMA KİTABI Doç. Mr. Petko Zlateski DİNLERDE AHLÂK ALTINCI SINIFLAR İÇİN OKUMA KİTABI Üsküp - 2014 Eleştirmenler: Başkan: Doç. Dr. Svetlana Kamciyaş Başkan Yardımcısı: Mr. Gordana Nikçevska Üye: Duşanka Goluboviç

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 4 TEMMUZ 2015 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 4 TEMMUZ 2015 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 4 TEMMUZ 2015 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

Bahai Eserleri. Basım ve Dağıtım A.Ş. BİRLİK ÇADIRI GİRİŞ

Bahai Eserleri. Basım ve Dağıtım A.Ş. BİRLİK ÇADIRI GİRİŞ BİRLİK ÇADIRI GİRİŞ Bahai Dini, kurucusu Hz.Bahaullah ın bir dönem tutsak kaldığı yeraltı zindanının bulunduğu Tahran da, doğum yılı olan 1852 den başlayarak, içine doğduğu sosyal ve dini çevrenin dışına

Detaylı

Türkiye de Tarih Öğretimi Tartışmaları ve Tarih Öğretiminde Kültür Okuryazarlığı 1

Türkiye de Tarih Öğretimi Tartışmaları ve Tarih Öğretiminde Kültür Okuryazarlığı 1 Türkiye de Tarih Öğretimi Tartışmaları ve Tarih Öğretiminde Kültür Okuryazarlığı 1 Hüseyin Köksal 2 Zamanın nehri üzerinde dik konumda duran ve yerlerinden oynatılamayan bazı anlar vardır; zaman bunların

Detaylı

ölçme ve değerlendirme

ölçme ve değerlendirme kpss 2015 konu anlatımlı ayrıntılı çözümlü örnekler uyarılar pratik bilgiler çıkmış sorular ve açıklamaları ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları ölçme ve değerlendirme 2014 kpss de 68 soru

Detaylı

12. Hafta. Orta Çağ Siyasal Düşüncesi: Farabi ve İbn-i Rüşd

12. Hafta. Orta Çağ Siyasal Düşüncesi: Farabi ve İbn-i Rüşd 12. Hafta Orta Çağ Siyasal Düşüncesi: Dini felsefe ile uzlaştırma ya da vahyi akıl ile birleştirme çabaları Orta Çağ Hıristiyan dünyasından önce Orta Çağ İslam dünyasında X. ve XI. Yüzyıllarda ortaya çıkmıştı.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu testlerin

Detaylı

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF DERS KİTABI YAZARLAR Yılmaz ALBAYRAK Ümmet ERKAN Serdar GÜLER Ercan ZORTUNA DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2014 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...:

Detaylı

Günümüzde Hz. Peygamber in (sav) Doğru Anlaşılması Üzerine Düşünceler

Günümüzde Hz. Peygamber in (sav) Doğru Anlaşılması Üzerine Düşünceler T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 19, Sayı: 2, 2010 s. 59-72 Günümüzde Hz. Peygamber in (sav) Doğru Anlaşılması Üzerine Düşünceler Adem APAK Doç. Dr., UÜ. İlahiyat Fakültesi ademapak@uludag.edu.tr

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

İŞ HAYATINDA ERDEMLİ İNSAN

İŞ HAYATINDA ERDEMLİ İNSAN İŞ HAYATINDA ERDEMLİ İNSAN Kitabın basımına katkılarından dolayı teşekkür ederiz. İŞ HAYATINDA ERDEMLİ İNSAN Doç. Dr. Halil Zaim UTESAV Kültür Düşünce 4 Kapak İç Düzen Yedirenk Baskı-Cilt Empati Matbaacılık

Detaylı