MEDİKOLEGAL SORUNLARIMIZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEDİKOLEGAL SORUNLARIMIZ"

Transkript

1 MEDİKOLEGAL SORUNLARIMIZ Neslihan Alkış Raziye Ünal Türk Ceza Kanunu Madde 4 (1) Ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz Anayasa nın 17. maddesi Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve gelişdrme hakkına sahipdr. Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve Kbbi deneylere tabi tutulamaz 1

2 Tıbbi müdahale: Tıp mesleğinin icraya yetkili kişiler taralndan uygulanan, sağlığı koruma, hastalıkların teşhis ve tedavisi için ilgili mesleki yükümlülükler ve standartlara uygun olarak Kbbın sınırları içinde gerçekleşdrilen fiziki ve ruhi girişim Hasta Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik m.2/g Tıbbi müdahalenin hukuka uygunluğu 1. Yetkili kişiler taralndan uygulanması, 2. Hastaya müdahale ederken Kp mesleğinin gerekdrdiği kurallara ve özen yükümüne uygun davranılması, 3. Hastanın aydınlaklmış rızasının alınması Tıbbi müdahalenin kanunen yetkili kişilerce yapılması 1219 sayılı Tababet ve ŞuabaT San atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu nda düzenlenmişdr. 1. Türkiye CumhuriyeZ Vatandaşı Olmak (TŞSTİDK. m.1), Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (RG., , S.28103) ile değişdrilmeden önce, hekim olmak için Türkiye CumhuriyeD vatandaşı da olmak gerekiyordu; 2. Tıp fakültelerinden diploma sahibi olmak, TŞSTİDK. nın 2. maddesinde, söz konusu diplomanın hekimlik mesleğinin icrasına dayanak teşkil edebilmesi için Sağlık Bakanlığı taralndan tasdik ve tescil edilmiş olması, 3. Tabip odasına (serbest hekimler bakımından) kayıtlı bulunmak, hekimlik mesleğinin icrasına sürekli veya geçici engel hali bulunmamaktr (TŞSTİDK. m.28, 6023 sayılı TTBK m ). Küçük ameliyeler, gerekli belgelere sahip her hekim taralndan yapılabilirken; önemli ve büyük müdahaleler için uzmanlık yetkisi gerekir tarih ve 863 sy. RG tarih ve 8323 sy. RG. 2

3 Uygun Tbbi müdahale: Hekimin, Kp biliminin kural ve ilkelerine aykırı olan her hareked hukuka aykırılık olarak kabul edilir. Tıp bilimi ve uygulamasının genel kabul gören kurallarının bilinmesi ve bunlara uygun davranılması gerekir tarihinde yayımlanan Hasta Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Madde 2/g Bilgilendirme: Yapılması planlanan her türlü 5bbi müdahale öncesinde müdahaleyi gerçekleş=recek sağlık meslek mensubu kişiye gerekli bilgilerin verilmesi Aydınlatma yükümlülüğünün yasal dayanakları 1219 Sayılı Tababet ve ŞuabaT San atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun İnsan Hakları ve BiyoTp Sözleşmesi tarihli ve sy. RG. Dünya Tabipleri Birliği Lizbon Hasta Hakları Bildirgesi nin Gözden Geçirilmiş Şekli (Bali 1995) Hasta Hakları Yönetmeliği tarih ve sy. RG Tıbbi Dentoloji Nizamnamesi Türk Tabipleri Birliği Meslek EZği Kuralları 3

4 Aydınlatma ve rıza Hastanın kendi vücudu üzerindeki hakları, Tbbi müdahalenin, ancak hastanın rızasıyla yapılabilmesini gerekli kılar Hastanın rızası, hem özel hukuk, hem de ceza hukuku açısından önemli bir hukuka uygunluk nedenidir Aydınlatma yükümlüsü Tedaviyi uygulayan, müdahaleyi yapan (müdavi) hekim Hekimin bu görevi bizzat yerine gezrmemesi, bir başka meslektaşına bırakması durumunda, meslektaşının bu yükümlülüğü yeterince yerine gezrdiği hususunda emin olması gerekir Madde 15- Hastaya; a) Hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, b) Tıbbi müdahalenin kim tara9ndan nerede, ne şekilde ve nasıl yapılacağı ile tahmini süresi, c) Diğer tanı ve tedavi seçenekleri ve bu seçeneklerin fayda ve riskler ile hastanın sağlığı üzerindeki muhtemel etkileri, d)muhtemel komplikasyonları, e)reddetme durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel fayda ve riskleri, f) Kullanılacak ilaçların önemli özellikleri, g) Sağlığı için kri=k olan yaşam tarzı önerileri, h) Gerek=ğinde aynı konuda 5bbi yardıma nasıl ulaşılabileceği, hususlarında bilgi verilir. 4

5 Aydınlatmanın ortadan kalktğı durumlar Doğal Afet, savaş hâli, toplu kazalar ve koma hali gibi durumlar İnsan Hakları ve Avrupa BiyoKp Sözleşmesi'nin 2. Bölüm 8. Maddesine göre; "acil bir durum nedeniyle uygun alınamadığında, ilgili kişinin sağlığı için gerekli olan herhangi bir Ibbi müdahale derhal yapılabilir " Sonuç Müdahaleden önce hastaya tedavinin yöntemi, amacı, şekli, olası riskler ve alternadf tedavi yöntemleri gibi her türlü açıklamanın sözlü olarak yapılması ve ispat açısından yazılı olarak belgelendirilmesi sonucu alınan rıza ile yapılacak müdahale hukuka uygun olur Yargıtay kararlarında; aydınlatma eksikliği ya da hekim taralndan bilgilendirme yapılmış olduğunun ispat edilemeyişi kusur olarak değerlendirilmekte Tıbbi müdahale hukuka uygun değilse 1. Cezai sorumluluk (adli yargı- ceza davası) 2. Hukuki sorumluluk (adli yargı- hukuk davası) 3. İdari sorumluluk (kurum içi soruşturma- idari yargı) 4. Mesleki sorumluluk (Tabip Odası Onur Kurulu) 5. Sağlık Meslekleri Kurulu sayılı KHK 5

6 PerioperaZf dönemde ortaya çıkan istenmeyen sonuçta anestezinin yeri ve sorumluluğu PerioperaDf ölümlerle ilgili yapılan retrospekdf çalışmalar, ölüm nedenlerinin büyük çoğunluğunun kişide daha önceden bulunan hastalığa ve cerrahi girişimin kendisine bağlı olduğunu göstermektedir. Paris'te bir üniversite hastanesinde anesteziye bağlı Kbbi uygulama hatası nedeni ile 1994'den 1997 yılına dek olan şikâyet sonuçları değerlendirildiğinde, 789 şikayedn cerrahi ile 41 şikâyedn ise doğrudan anestezi ile ilgili olduğu saptanmışkr. Ertan A, Öz H, Gürpınar S. Anestezi Uygulaması Sırasında Ortaya Çıkan Önlenebilir Bir Ölüm Olgusu. Turkiye Klinikleri J Foren Med 2007; 4:41-44 PerioperaZf dönemde ortaya çıkan istenmeyen sonuçta anestezinin yeri ve sorumluluğu Anestezi hatalarının araşkrıldığı çalışmalarda hata nedenlerinin başında preoperadf hazırlığın yetersizliği gelmektedir. Avustralya'da perioperadf ölümlerle ilgili yapılan çalışmada en sık görülen hata ameliyat veya anesteziye yetersiz hazırlıkkr Ertan A, Öz H, Gürpınar S. Anestezi Uygulaması Sırasında Ortaya Çıkan Önlenebilir Bir Ölüm Olgusu. Turkiye Klinikleri J Foren Med 2007; 4:41-44 Cooper ve arkadaşlarının çalışmasında da, önlenebilir anestezi kazalarının büyük çoğunluğunu insan hatalarının (% 82) oluşturduğu saptanmıştır: ventilasyon-solunum sistemi (% 19.5) anestezi makinesi (% 19) ilaç kullanımına (% 19) havayolu sağlanması (%12) intravenöz damar yolu (% 7) monitörizasyon (% 4.5) sıvı düzenlenmesi (% 4) 9) Cooper JB, Newbower RS, Long CD., McPeek B.: Preventable anesthesia mishaps; A study of human factors. Anesthesiology 1978;49:

7 Yine bu çalışmada önlenebilir anestezi kazalarının yüzde 14 ünün anestezi ekipmanının bozuk olmasından kaynaklandığı saptanmıştır. Bunlar da sıklık sırasına göre; monitör (% 24) solunum sistemi (% 20) havayolu komponentleri (% 18) laringoskop (% 12) anestezi makinesine (% 12), ait nedenlerden kaynaklanmaktadır. PreoperaZf dönemde (anestezi indüksiyonuna kadar geçen süre) istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasına neden olan uygulamalar: Yetersiz preoperadf anestezi muayenesi, Uygun olmayan premedikasyon, Oksijen gazının kesilmesi, Oksijen silindirlerinin boş olması ve zamanında fark edilmemesi, Gazların hatalı dolumu(oksijen yerine karbondioksit gibi) ve zamanında fark edilmemesi, Ameliyathane odasında gaz boru sistemlerinin çıkış yerlerinde hatalı renk kodlarının kullanılması, uygun olmayan bağlank yapılması, Ameliyathane odasında gaz boru sistemlerinden çıkan gaz taşıyıcı hortumların anestezi cihazında hatalı yerlere bağlanması, Ameliyathanelerde acil olarak bulunması gereken oksijen kaynağının bulunmaması veya boş olması ya da oksijen dışı bir gaz içermesi, Laringoskopun düzgün çalışmaması, yaşa uygun bleydin bulunmaması, Acil havayolu güvenliği için gerekli ekipmanların bulunmaması veya olanın çalışmaması, Merkezi sistem alarmı ile ilgili hataların bulunması, Anestezi uygulaması öncesi rudn kontrolünün yapılmayarak cihazın düzgün çalışkğının teyit edilmemesi. 7

8 Ameliyat esnasında istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasına neden olan eksik uygulamalar: Yanlış entübasyonu fark etmeme, Endotrakeal tüp içinde yabancı cisim, tüpün kıvrılmasının fark edilmemesi, entübasyon tüpünün yerinden kayması veya hatalı sabitlenmesi, Venöz yol açılırken hata ile arter girişi, Hatalı ilaç, kan, serum, anestezik ajan kullanımı, Sıvı ve kan ihtiyacının karşılanmaması, Devre parçalarının ayrılması veya uygun olmayan bağlantılar sonucu gaz kaçakları, Cihaz alarmlarının hatalı olması, alarmların yanlışlıkla kapatılması, Solunum develerinde yabancı cisim, kıvrılma, üzerine bası nedeni ile tıkanma, Monitorizasyon sistem hataları, Aspiratör çekim gücü azlığı veya aspiratörün çalışmaması, Damar yolunun çıkması, Hastayla ilgili pozisyon, manüplasyon hataları (sinir basısı, gözleri korumama, aşırı boyun hareketi, masadan düşürme) Cerrah ve işlem ile uyum içinde olmama, Ameliyat bizmi ve uyandırma sonrası istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasına neden olan uygulamalar: Derlenme döneminde gözlem eksikliği, Kanama ve hipovolemik şokun zamanında fark edilmemesi, Entübasyona bağlı trakea, özefagus yaralanması ve gelişen komplikasyonlar, Hatalı ilaç, serum kullanımı, Emboli. 8

9 Adli Tıp Kurumu; Türkiye CumhuriyeD Adalet Bakanlığı'nın resmi bilirkişilik kurumudur. Prof.Dr. Hüseyin ÖZ 1. İhDsas Kurulu Asil Üyesi Mahkemelerden gönderilen Kbbi uygulama hata iddiası bulunan hukuk ve ceza dosyaları burada değerlendirilmektedir Adli Tıp Kurumu Türkiye'de Kbbi uygulama hatalarının genel profilini yansıtabilecek geniş veri tabanına sahipdr. YÜKSEK SAĞLIK ŞURASI Tıbbi uygulama hataları ile ilgili Sağlık Bakanlığı taralndan oluşturulmuştur. Mahkemelere görüş verir, idari soruşturmalar yapar, uzlaşma görevi görür. Prof.Dr. Ömer KurDpek,YSŞ Üyesi 1. Her türlü genel ve rejyonal anestezi boyunca anestezist olarak mutlaka hastanın başında olmalısın 2. Oksijenasyonu, vendlasyonu, dolaşımı, ve ısıyı devamlı değerlendir. 3. Kan oksijen seviyesini monitorize et. MEDICO- LEGAL ASPECTS IN ANESTHESIA: HOW TO LEAD A HAPPY LIFE M.E.J. ANESTH 18 (5),

10 Sonuç olarak; Monitörlerinize inanın, Hastanızın mükemmel bakım ve hizmet aldığına emin olduktan sonra; aynı mükemmel bakımı kayıtlarınıza gösterin, Cerrahi ekiple hemfikir olun, Hasta / hasta yakını ile ilişkinizi kesmeyin. 10

Madde 8- Herkes, özel ve aile yaşamına, konutuna, ve haberleşmesine saygı gösterilmesi hakkına sahiptir.

Madde 8- Herkes, özel ve aile yaşamına, konutuna, ve haberleşmesine saygı gösterilmesi hakkına sahiptir. Özel hayatın ve buna bağlı olarak kişinin kendisine ait sağlık verilerinin korunması ulusal ve uluslar arası mevzuatta açık ve ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerin tamamında hastaya ait kişisel

Detaylı

SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İLE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN DİĞER MESLEK MENSUPLARININ İŞ VE GÖREV TANIMLARINA DAİR YÖNETMELİK

SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İLE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN DİĞER MESLEK MENSUPLARININ İŞ VE GÖREV TANIMLARINA DAİR YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İLE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN DİĞER MESLEK MENSUPLARININ İŞ VE GÖREV TANIMLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmî Gazete: 22.05.2014-29007 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını

Detaylı

DAYANAK ve/veya İLGİLİ HUKUKİ DÜZENLEMELER

DAYANAK ve/veya İLGİLİ HUKUKİ DÜZENLEMELER DAYANAK ve/veya İLGİLİ HUKUKİ DÜZENLEMELER 1- ANAYASA Madde 17 : Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Madde 19 : Herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir.

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI Doç. Dr. Aydın DURMUŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 1 Önsöz Geçmişte toplumumuzda, İşçinin alın teri

Detaylı

KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği

KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği K I L A V U Z U I. GİRİŞ: PERYÖN OLARAK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA KOBİ LERİN YANINDAYIZ II. REHBERİN SUNUMU: KONULAR VE İNCELENMESİ I. BÖLÜM: GENEL İLKELER

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi NACİ ATASEVEN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI www.antalyaisguvenligi.com 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA YÜRÜLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER 2 nci

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 6945 SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU Kanun Numarası : 3359 Kabul Tarihi : 7/5/1987 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 15/5/1987 Sayı : 19461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 26 Amaç Madde 1 Bu Kanunun

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede teminat olarak yer alıyorsa Ferdi

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASINDAN YARARLANMA ŞARTLARI VE ESASLARI THE CONDITIONS AND THE PRINCIPLES OF UTILIZATION OF GENERAL HEALTH INSURANCE

GENEL SAĞLIK SİGORTASINDAN YARARLANMA ŞARTLARI VE ESASLARI THE CONDITIONS AND THE PRINCIPLES OF UTILIZATION OF GENERAL HEALTH INSURANCE GENEL SAĞLIK SİGORTASINDAN YARARLANMA ŞARTLARI VE ESASLARI THE CONDITIONS AND THE PRINCIPLES OF UTILIZATION OF GENERAL HEALTH INSURANCE Ali EKİN * Özet: Genel sağlık sigortası günümüzde herkes tarafından

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler 1 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler Ahmet ARSLAN * GİRİŞ Kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde kamu harcama sürecini

Detaylı

ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Dr. Adnan AĞIR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Şube Müdürü I.GİRİŞ Asıl işveren alt

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitimi,

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 6945 SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU Kanun Numarası : 3359 Kabul Tarihi : 7/5/1987 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 15/5/1987 Sayı : 19461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 26 Sayfa : Amaç Madde 1

Detaylı

GÖZLEMSEL İLAÇ ÇALIŞMALARI KILAVUZU 2010. 1. Amaç

GÖZLEMSEL İLAÇ ÇALIŞMALARI KILAVUZU 2010. 1. Amaç 1. Amaç Bu kılavuz, gözlemsel ilaç çalışmalarının planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi için asgari şartları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. 2. Tanım Gözlemsel ilaç çalışmaları, ilaçların Türkiye

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK 2 BASKI Anıl Matbaacılık Özveren Sokak No:13/A Demirtepe Kızılay / ANKARA Tel:

Detaylı

ALT İŞVERENLİK (TAŞERON) İLİŞKİSİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ. Öğr. Gör. Şebnem GEDİK

ALT İŞVERENLİK (TAŞERON) İLİŞKİSİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ. Öğr. Gör. Şebnem GEDİK ALT İŞVERENLİK (TAŞERON) İLİŞKİSİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Öğr. Gör. Şebnem GEDİK ALT İŞVERENE NEDEN İHTİYAÇ DUYULUR? İşverenler ürettikleri mal ve hizmetleri bir yandan müşteri memnuniyetini karşılayacak

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

HİZMETE ÖZEL ETDÇG RAPORU

HİZMETE ÖZEL ETDÇG RAPORU Grup Adı: Elektronik Ticaret Direktifi Çalışma Grubu (ETDÇG) Koordinatör Kurum: Dış Ticaret Müsteşarlığı Katkı veren Kurumlar: Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Devlet

Detaylı

İNSAN HAKLARI BAZ İSTASYONLARI VE. Makaleler. Özge KAYAKUZGUN Stj. Avukat

İNSAN HAKLARI BAZ İSTASYONLARI VE. Makaleler. Özge KAYAKUZGUN Stj. Avukat 37 BAZ İSTASYONLARI VE İNSAN HAKLARI GİRİŞ Hepimiz insanız. Hayvan da olabilirdik ne olduğumuzun önemi olmaması gerekir en nihayetinde nefes alıyoruz yani bu dünyadayız ve yaşıyoruz. Doğduğumuzda yüz yüze

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitiminin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

XII.TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 1-3 ARALIK 2006 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU- İZMİR

XII.TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 1-3 ARALIK 2006 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU- İZMİR XII.TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 1-3 ARALIK 2006 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU- İZMİR I. Sürekli Tıp Eğitimi / Sürekli Mesleki Gelişim 1. Uzmanlık derneklerince

Detaylı

Can Sağlığı. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Can Sağlığı. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Say n Sigortal m z, Sa l k Sigortas alan ndaki öncülü ümüzü sürdürerek sizlere en modern sa l k kurulufllar nda, en h zl sa l k hizmetini,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI PRATİK BİLGİLER

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI PRATİK BİLGİLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI PRATİK BİLGİLER FİHRİST 1) 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 2) 6331 SAYILI KANUNA TABİ OLMAYAN İSTİSNALAR 3) KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER 4) İŞVERENİN KANUN KAPSAMINDAKİ

Detaylı

İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing)

İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Bilgilendirme Rehberi www.csgb.gov.tr İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Bilgilendirme Rehberi Yayına Hazırlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma

Detaylı

KONU BAŞLIKLARI : bildirimi, düzenlenmesi. n Kaza ve iş kazası kavramları, n İş kazalarının nedenleri, n İş kazası nedenli maddi ve manevi kayıplar,

KONU BAŞLIKLARI : bildirimi, düzenlenmesi. n Kaza ve iş kazası kavramları, n İş kazalarının nedenleri, n İş kazası nedenli maddi ve manevi kayıplar, İŞ KAZALARI KONU BAŞLIKLARI : n Kaza ve iş kazası kavramları, n İş kazalarının nedenleri, n İş kazası nedenli maddi ve manevi kayıplar, n İş kazalarının sınıflandırılması, n İş kazası istatistikleri, n

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TÜRKİYE DE DENETİMLİ SERBESTLİK SİSTEMİ

TÜRKİYE DE DENETİMLİ SERBESTLİK SİSTEMİ TÜRKİYE DE DENETİMLİ SERBESTLİK SİSTEMİ Mustafa KALE Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim

Detaylı