VERGİ DAİRESİNE OLAN BORÇLARIN TECİLİ, TAKSİTLENDİRİLMESİ ve VADE HUSUSU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VERGİ DAİRESİNE OLAN BORÇLARIN TECİLİ, TAKSİTLENDİRİLMESİ ve VADE HUSUSU"

Transkript

1 VERGİ DAİRESİNE OLAN BORÇLARIN TECİLİ, TAKSİTLENDİRİLMESİ ve VADE HUSUSU KEMAL AKMAZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR BAĞIMSIZ DENETÇİ 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Devletin kamu harcamalarının finansmanında ve gelirin yeniden dağılımında en büyük enstrümanı vergilerdir. Vergiler aynı zamanda devletin en ucuz finansman kaynağıdır. Ülkemizde ekonomik, teknik ve siyasi nedenlerle her üç ya da dört yılda bir vergi ve vergi benzeri yükümlülüklerde ödeme kolaylığı sağlayan düzenlemelerin yapıldığı görülmektedir. Bu anlamda 1923 yılından bu yana yirminin üzerinde yasa/tebliğ şeklinde yasal düzenleme yapılmıştır. Söz konusu düzenlemelerin kısa vadede hazineye sıcak para girişi sağladığı bir gerçek olmakla birlikte uzun vadede faydalı olup olmayacağı hep tartışıla gelmiştir. Söz konusu düzenlemelerin sıklığı vatandaşlar üzerinde, özellikle kriz seneryolarının yazıldığı dönemlerde, vergi affı[1] beklentilerine neden olmakta ve zaten çeşitli nedenlerle vergi ödeme bilinci oluşmamış olan toplumumuzda vergi borçlarının ödenmesinin geciktirilmesine yol açmaktadır. Öte yandan bazı mükellefler içine düştüğü mali ve ekonomik zorluklarla birlikte, zamanında ödenmeyen vergi borçlarına uygulanan yüksek orandaki gecikme zammının etkisiyle borçlarını ödeyemez duruma gelmektedir. İşte; gerek çeşitli nedenle zor durumda olmaları dolayısıyla ödeme güçlüğü çeken mükelleflerin ekonomik faaliyetlerini sürdürmelerini temin etmek ve borçlarını tasfiye etmelerini kolaylaştırmak gerek amme alacağının Hazineye en kısa sürede intikalini sağlamak maksadıyla Seri : B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliği[2] ile borçların tecil ve taksitlendirilmesi konusunda yeni bir düzenleme yapılmıştır. Buna benzer bir düzenleme en son 414 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği[3] ile yapılmıştı. Seri : B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliği ile yapılan düzenlemelere göre özetle; tarihi itibariyle vadesi geldiği halde, tarihine kadar ödenmemiş olan, Devlete ait olup vergi dairelerince takip ve tahsil edilen, 2008 yılı gelir ve kazançları için tahakkuk eden geçici vergi ve bu vergi ile birlikte ödenmesi gereken damga vergisi hariç bütün amme alacakları için tecil ve taksitlendirme imkanı sağlanmıştır. Bu anlamda tecil edilen borçlara, yıllık % 3 gibi sembolik bir tecil faizi uygulanmak ve ilk taksit Aralık/2008 ayından başlamak ve eşit taksitler halinde olmak üzere 18 aylık ödeme süresi tanınmaktadır. Tecil ve taksitlendirmeden yararlanabilmek için mükelleflerin günü mesai saati bitimine kadar bağlı olunan vergi dairelerine yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. Bu yazımızın konusunu da Seri : B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliği getirilen uygulamanın usul ve esasları oluşturmaktadır.

2 2. TECİL MÜESSESESİNE İLİŞKİN 6183 SAYILI KANUN DA YER ALAN DÜZENLEME Söz konusu Tebliğin dayanağını oluşturan 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun[4] 48. Maddesine göre; Amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma[5]düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla alacaklı amme idaresince veya yetkili kılacağı makamlarca; amme alacağı 36 ayı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil olunabilir. Şu kadar ki, amme borçlusunun alacaklı tahsil daireleri itibarıyla tecil edilen borçlarının toplamı ellibin Yeni Türk Lirasını (bu tutar dahil) aşmadığı takdirde teminat şartı aranılmaz. Bu tutarın üzerindeki amme alacaklarının tecilinde, gösterilmesi zorunlu teminat tutarı ellibin Yeni Türk Lirasını aşan kısmın yarısıdır. Bakanlar Kurulu; bu tutarı on katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, yeniden kanuni tutarına getirmeye ve alacaklı amme idareleri itibarıyla bu hadler arasında farklı tutar belirlemeye yetkilidir. Borcunun tecilini talep eden ancak, talepleri uygun görülmeyerek reddedilen borçlular söz konusu borçlarını reddin tebliği tarihinden itibaren idarece 30 güne kadar verilebilecek ödeme süresi içinde ödedikleri takdirde bu amme alacağı ödendiği tarihe kadar faiz alınmak suretiyle tecil olunur. Tecil selahiyetini kullanacak ve bu selahiyeti devredecek olanlar Devlete ait amme alacaklarında ilgili vekiller, vilayet hususi idarelerine ait amme alacaklarında valiler, belediyelere ait amme alacaklarında belediye reisleridir. Haciz yapılmışsa mahcuz mal, değeri tutarınca teminat yerine geçer. Tecil edilen amme alacakları ile ilgili olarak daha önce tatbik edilen ve borcun tamamını karşılayacak değerde olan hacizler, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminat iade edilir. Ancak, mahcuz malların değeri tecil edilen borç tutarından az, zorunlu teminat tutarından fazla olması halinde, tatbik edilen hacizler, tecil şartlarına uygun olarak yapılan ödemeler neticesinde kalan tecilli borç tutarı mahcuz mal değerinin altına inmediği müddetçe kaldırılmaz. Tecilli borca karşılık alınan teminat ise, tecil şartlarına uygun olarak yapılan ödemeler neticesinde kalan tecilli borç tutarının zorunlu teminat tutarının altına inmesi durumunda, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır. Tecil salahiyetini kullanacak ve bu salahiyeti devredecek olan makamlar; tecil edilecek amme alacaklarını tür ve tutar olarak belirlemeye, amme borçlusunun faaliyetine devam edip etmediğini esas alarak tecil edilecek alacakları tespit etmeye, tecilde taksit zamanlarını ve diğer şartları tayin etmeye yetkilidir. Tecil şartlarına riayet edilmemesi, değerini kaybeden teminatın veya mahcuz malların tamamlanmaması veya yerlerine başkalarının gösterilmemesi hallerinde amme alacağı muaccel olur. Tecil edilen amme alacağının gecikme zammı tatbik edilmeyen alacaklardan olması halinde, ödenen tecil faizleri iade veya mahsup edilmez. Yasanın Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak Seri : B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliği yayımlanarak, zor durumda bulunan mükelleflere ödeme kolaylığı sağlanmış ve tarih, B.07.1.GİB / sayı ve 2008/4 sıra no.lu tahsilat iç genelgesinde de uygulamaya ilişkin açıklık getirilmiştir.

3 3. SERI : B SIRA NO:4 TAHSILAT GENEL TEBLİĞİ İLE YAPILAN DÜZENLEME 3.1. Tecil ve Taksitlendirme İmkanından Yararlanabilecek Olanlar Tecil ve taksitlendirme imkanından asli borçlularla birlikte 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 6183 sayılı Kanunda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle mirasçılar, kanuni temsilciler ve ortaklar gibi asıl amme borçlusu dışında amme borçlusu sayılan kişiler de sorumlu oldukları tutar için talepte bulunmaları halinde yararlanabileceklerdir. Öte yandan Adi ortaklıklarda ve kollektif şirketlerde ortaklar ortaklığın ödenmemiş borçlarından müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarından, ortaklığın borçları için hisseleri nispetinde Tebliğ hükümlerinden yararlanmaları mümkün değildir. Bununla birlikte, ortaklar ortaklık borçlarının tamamı için Tebliğ ile getirilen düzenlemeden yararlanabileceklerdir Tecil ve Taksitlendirmenin Kapsamı Kapsama Giren Borçlar: Seri:B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliği ile düzenlenen tecil ve taksitlendirme kapsamına 1 Eylül 2008 tarihi itibarıyla (bu tarih dahil) vadesi geldiği halde anılan Tebliğin yayım tarihi olan 30 Ekim 2008 tarihine kadar ödenmemiş olan ve Devlete ait olup Bakanlığımıza bağlı vergi dairelerince takip ve tahsil edilen, tüm amme alacakları[6] alınmıştır. Ancak 2008 yılı gelir ve kazançları için tahakkuk eden geçici vergi ve bu vergi ile birlikte ödenmesi gereken damga vergisinden olan amme alacakları tecil olunamayacaktır Kapsama Girmeyen Borçlar Seri:B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliği ile düzenlenen tecil ve taksitlendirme kapsamına 1 Eylül 2008 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde anılan Tebliğin yayım tarihi olan 30 Ekim 2008 tarihine kadar ödenmemiş amme alacakları girdiğinden, vergilendirme dönemi veya tahakkuk tarihleri 1 Eylül 2008 tarihinden önce olmakla birlikte, vade tarihi 1 Eylül 2008 tarihinden sonraki bir tarihe rastlayan amme alacakları anılan Tebliğ kapsamında tecil olunamayacaktır. Ayrıca anılan 2008/4 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesine göre ; sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun geçici 5 inci maddesi uyarınca, Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sermayesinin %50'sinden fazlası büyükşehir belediyelerine veya belediyelere ait şirketlerin yapılandırılan borçları ile bu borçlardan dolayı tahakkuk eden "1055 Düşük Olan Değerleme Tutarı"ndan olan borçları, sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 6 ncı maddesi uyarınca tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan borçlar,

4 -5569 sayılı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Mali Sektöre Olan Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan borçlar, sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri uyarınca taksitlendirilen borçlar, sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan borçlar, Tebliğ (tecil ve taksitlendirme) kapsamına girmemektedir. Diğer taraftan, anılan Tebliğ ile Devlete ait olup vergi dairelerince tahsil edilen alacaklar kapsama alındığından, vergi dairelerince tahsil edilip de tamamı genel bütçe dışındaki ilgili kurumlara aktarılan (Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna aktarılan öğrenim harç kredisi, öğrenim kredisi gibi) alacaklar da bu Tebliğ kapsamında değerlendirilmeyecek ve taksitlendirilmeyecektir. Ayrıca mükelleflerin Seri:B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliğinin yayım tarihi olan 30 Ekim 2008 tarihi itibarıyla 213 sayılı Vergi Usul Kanununun "Pişmanlık ve ıslah" başlıklı 371 inci maddesi ile "Vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında indirme" başlıklı 376 ncı maddesi çerçevesinde tahakkuk eden borçlarının anılan Tebliğ kapsamında tecil ve taksitlendirilmesi mümkün değildir. Ancak, 213 sayılı Kanunun 371 ve 376 ncı maddelerindeki şartların ihlal edilmiş olması ve gerekli düzeltmeler sonucu oluşan vade tarihlerinin 1 Eylül 2008 tarihi veya bu tarihten önceki bir tarih olması halinde bu borçlar da anılan Tebliğ kapsamında değerlendirilecektir Dava Konusu Yapılan Vergilerin Durumu: 2008/4 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesinde; İhbarname kuralına göre yapılan tarhiyata karşı mükelleflerce açılan davalar üzerine vergi mahkemelerince; davanın incelenmeksizin reddine, 2577 sayılı Kanun gereğince davanın açılmamış sayılmasına, dosyanın işlemden kaldırılmasına veya davadan feragat edilmesine ilişkin karar verilmesi halinde, dava konusu ihbarnamenin tebliğini izleyen 30 günlük sürenin son günü esas alınarak amme alacağı tahakkuk ettirilmekte, tahakkuk tarihinden itibaren bir aylık ödeme süresinin son günü vade tarihi olarak belirlenmektedir. Tarhiyata yönelik dava açılması nedeniyle tahakkuk etmemiş amme alacakları için anılan Tebliğ hükümlerinden yararlanılmak istenmesi halinde, mükellefin ihtilaftan vazgeçmesi üzerine yukarıda açıklandığı şekilde oluşan vade tarihinin 1 Eylül 2008 tarihi veya bu tarihten önceki bir tarih olması ve mükellefin ihtilaftan vazgeçmesi şarttır. İhtilaftan vazgeçildiğine ilişkin dilekçeler iki örnek olarak vergi dairesine verilebileceği gibi, başvuru süresi içerinde ilgili yargı mercine verilerek durumu tevsik eden bir yazı ekinde ilgili vergi dairesine de ibraz edilebilecektir. İhtilaftan vazgeçilmesine ilişkin dilekçelerin vergi dairesine verilmesi halinde dilekçenin bir örneği derhal ilgili yargı mercine gönderilecektir. Bu takdirde amme alacağına vade tarihinden anılan Tebliğ uyarınca yapılan müracaat tarihine kadar (bu tarih hariç) gecikme zammı hesaplanacağı tabiidir. Vergi mahkemelerinin tarhiyatı tasdik ya da tadilen tasdik kararları üzerine mükellefe tebliğ edilen Vergi Mahkemesi Kararına Göre Vergi/Ceza İhbarnamesi ile belirlenen vade tarihinin 1 Eylül 2008

5 tarihi veya bu tarihten önceki bir tarih olması halinde bu borçlar söz konusu Tebliğ kapsamında taksitlendirilecektir. Bu aşamada taksitlendirme kapsamına alınan borçlar için mükelleflerin üst yargı mercilerindeki ihtilaflarından vazgeçmesi şartı aranılmayacaktır. Yargı mercilerince verilen yürütmeyi durdurma kararları nedeniyle tahsili durdurulan amme alacakları, mükelleflerin talepleri halinde söz konusu Tebliğ kapsamında taksitlendirilecektir. denilmektedir. Ancak Tebliğin tarihinde yayımlandığı ve vade tarihi 1 Eylül 2008 tarihi veya bu tarihten önceki bir tarih olan amme borçlarının tecil ve taksitlendirme kapsamına alındığı, Tebliğ kapsamında tecil ve taksitlendirmeden yararlanmak isteyenlerin en son tarihine kadar başvurmalarının zorunlu olduğu düşünüldüğünde talep süresi içinde, bu kapsamdaki tarhiyata karşı mükelleflerce açılan davalar üzerine vergi mahkemelerince; davanın incelenmeksizin reddine, 2577 sayılı Kanun gereğince davanın açılmamış sayılmasına, dosyanın işlemden kaldırılmasına veya davadan feragat edilmesine ilişkin karar verilmesi hallerinde mükelleflerin tecil ve taksitlendirmeden yararlanmaları fiilen mümkün değildir. Çünkü nizanın/uyuşmazlığın talep süresi için sonlan(dırıl)ması halinde vadenin zaten 1 Eylül 2008 tarihinden önce olması imkansızdır. Dolayısıyla Tebliğ kapsamına dava aşamasında olan vergi ve alacakların da dahil edilmesinin hem hukuki hem de idari anlamda daha faydalı olacağı kanaatini taşımaktayım. Öte yandan bahse konu iç genelgede dava konusu yapılan vergilerle ilgili olarak, dava konusu ihbarnamenin tebliğini izleyen 30 günlük sürenin son günü esas alınarak amme alacağı tahakkuk ettirilmekte, tahakkuk tarihinden itibaren bir aylık ödeme süresinin son günü vade tarihi olarak belirlenmektedir. Denilmektedir. Ancak benzer düzenlemelerin yer aldığı 414 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliğinin uygulaması ile ile ilgili olarak Danıştay ca[7] verilen bir kararda dava açılmış olmasının 414 seri no.lu tahsilat genel tebliğinden yararlanma açısından bir engel teşkil etmediği gibi tebliğ kapsamında belirtilen vade tarihleri ile ilgili olarak da dava konusu edilen vergilerin vadesini değiştirmeyeceği [8] ifade edilerek vadeden verginin özel kanunlarında yazılı vadeninin anlaşılması gerektiği belirtilmiştir. Faydalı olcağı düşüncesiyle kararın gerekçesi dipnot olarak aşağıya alınmıştır Başvuru Süresi ve Şekli Seri:B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliği ile düzenlenen tecil ve taksitlendirme kapsamında borçlarının taksitlendirmesini isteyen mükelleflerin 28 Kasım 2008 Cuma günü mesai saati bitimine kadar, dilekçe ile borçlusu bulundukları vergi dairelerine başvurmaları gerekmektedir. Söz konusu dilekçenin örneği Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresinden[9] temin edilebilir.mükelleflerin kendilerince hazırladıkları ve Seri:B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliği ile tanınan tecil ve taksitlendirmeden yararlanmak istediklerini belirten dilekçelerin de kabul edileceği tabidir. Aynı il veya farklı illerde birden fazla vergi dairesinde mükellefiyet kaydı bulunan mükellefler her bir vergi dairesine olan borçları için ayrı talepte ve vergi dairesine olan borcunun tamamı için tecil ve taksitlendirme talebinde bulunması gerekmetedir. Ancak her vergi dairesine olan borç için tecil ve taksitlendirme talebinde bulunma şartı aranmamaktadır. Seri:B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliğinde, başvuruların posta yoluyla yapılması mümkün olduğu belirtildiğinden, başvuru dilekçelerinin taahhütlü posta veya APS ile gönderilmesi halinde postaya

6 verildiği tarih, adi posta ile gönderilmesi halinde ise vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih başvuru tarihi olarak dikkate alınacaktır. Tebliğ gereğince yapılacak tecil ve taksitlendirme işlemleri için alacağın türü ve tutarı dikkate alınmaksızın alacaklı tahsil daireleri yetkili kılınmıştır. Bu nedenle başvurular doğrudan mükelleflerin borçlu oldukları tahsil dairelerine yapılacaktır. Seri:B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliğinde belirtilen 28 Kasım 2008 tarihine kadar yapılmayan başvurular ile vadesi 1 Eylül 2008 tarihinden sonra olan alacaklar için yapılan tecil ve taksitlendirme başvuruları Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde yer alan esaslar dahilinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır Borçların Tecili, Tecil Süresi, Borç Tutarının Tespiti, Tecil Faiz Oranı ve Teminat Söz konusu Tebliğ mükelleflere borçlarının tamamını (vergi, ceza, gecikme faizi, gecikme zammı, vd.) ilk taksiti Aralık/2008 ayından başlamak üzere 18 ayda ve 18 eşit taksitte ödeme imkanı tanımaktadır. Söz konusu Tebliğ uyarınca müracaatta bulunan mükelleflerin borç asıllarına, vade tarihlerinden tecil talep tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre gecikme zammı hesaplanarak toplam borç tutarı belirlenecektir. Toplam borç tutarı Tebliğde belirtilen şekilde 18 eşit taksite bölünecek, taksitlendirmede lira kesirleri ilk taksit tutarına ilave edilecektir. Bulunacak taksit tutarlarına uygulanacak tecil faiz tutarı hazırlanan ödeme planlarında ayın son iş günü itibarıyla hesaplanarak gösterilecektir. Mükellefler, söz konusu Tebliğ kapsamında daha kısa bir sürede borçlarını ödeme yönünde talepte bulunsalar dahi ödeme planı 18 aya göre hazırlanacak, ancak, mükellefler istedikleri takdirde taksitlerini erken ödeyebileceklerdir. Bu durumda tecil faizi ödeme tarihi itibarıyla hesaplanacağından, erken ödenen taksitler için daha az tecil faizi tahsilatı yapılacağı tabiidir. Seri:B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliğinde vadesi 1 Eylül 2008 tarihi veya bu tarihten önceki bir tarih olan borçlar için Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 28 Kasım 2008 tarihine kadar yapılacak tecil ve taksitlendirme müracaatlarına uygulanacak tecil faizi oranı yıllık %3 olarak belirlendiğinden tecil faizi, bu oran üzerinden genel hükümler çerçevesinde hesaplanacaktır. Öte yandan vergi dairelerince taksitlendirilen alacaklar için mükelleflere; ödenecek taksit tutarlarını, tecil faizi tutarlarını ve taksitlerin vade tarihlerini (vade tarihi olarak her ayın son iş günü belirtilecektir) gösteren yazı tebliğ edilecektir. Ayrıca, tebliğ edilen yazıda tecil edilen borçların tecil şartlarına uygun ödenmemesi halinde, tecil şartlarının ihlal edilmiş olacağı ve amme alacağının cebren takip ve tahsil edileceği belirtilecektir Tecilli Alacaklar ile Tecil Talepleri Değerlendirme Aşamasında Olan Alacakların Durumu Ekim 2008 tarihi itibarıyla tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan alacaklar Seri:B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliği kapsamında olup Tebliğin yayım tarihi itibarıyla tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının, söz konusu Tebliğin yayım

7 tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına, mükelleflerin başvuru şartı aranmaksızın tecil müracaat tarihlerinden, anılan Tebliğin yayım tarihi olan 30 Ekim 2008 tarihine kadar geçen süre için geçerli olan oranlar, Tebliğin yayım tarihinden itibaren de Tebliğde belirlenen taksit süresi boyunca (Son taksit Mayıs 2010 ayında ödenecektir.) yıllık %3 oranında tecil faizi uygulanacaktır. 30 Ekim 2008 tarihi itibarıyla tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan alacaklara ilişkin verilmiş olan tecil süresinin, Seri:B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliğinde öngörülen 18 aylık taksit süresinden daha fazla olması halinde mevcut tecillere yıllık %3'lük tecil faiz oranı yukarıda açıklandığı şekilde yansıtılacak, ancak Mayıs 2010 ayından sonra ödenecek taksitlere müracaat tarihinden Tebliğin yayımlandığı tarihe kadar yıllık %24, Tebliğin yayım tarihinden 31 Mayıs 2010 tarihine kadar yıllık %3, 1 Haziran 2010 tarihinden itibaren de taksit ödemesinin yapıldığı tarihe kadar uygulanmakta olan tecil faiz oranı uygulanacaktır. 30 Ekim 2008 tarihi itibarıyla tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacakları ile ilgili olarak mükelleflerin Seri:B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliğinden verilecek tecil süresi için yararlanmak istemeleri halinde, 28 Kasım 2008 tarihine kadar bağlı oldukları vergi dairesine dilekçe ile başvurarak, kalan taksit tutarlarının anılan Tebliğ kapsamında tecilini talep etmeleri gerekmektedir. Bu takdirde mükelleflerin, daha önce tecil şartlarına uygun olarak ödedikleri taksit tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılacak, kalan taksitlere Aralık 2008 ayından başlamak üzere 18 ayda 18 eşit taksitte ödenecek şekilde ödeme planı verilecektir. Ancak bu şekilde yapılacak tecillerde, kalan borçlar için verilecek tecil süresinin hesabında ilk müracaat tarihlerinden itibaren 36 aylık azami süre tespit edilecek ve verilecek süre her hal ve takdirde Mayıs 2010 ayını geçemeyecektir Ekim 2008 tarihi itibarıyla tecil talepleri değerlendirme aşamasında olan mükellefler ile ilgili yapılacak işlemler 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil talebinde bulunan ancak talepleri Seri:B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliğinin yayımlandığı tarih olan 30 Ekim 2008 tarihi itibarıyla değerlendirme aşamasında olan mükelleflerin, anılan Tebliğ hükümlerinden yararlanmak istemeleri halinde, 28 Kasım 2008 tarihine kadar yazılı olarak ilgili vergi dairelerine başvurmaları gerekmektedir. Bu itibarla, tecile yetkili makamlarca bu tür talepler ivedi olarak ilgili vergi dairelerine gönderilecek, vergi dairelerince mükelleflerle söz konusu Tebliğden yararlanmak üzere talepte bulunup bulunmayacakları hususunda irtibata geçilecektir. Bu çerçevede, başvuruda bulunan mükelleflerin borçları için ilk müracaat tarihinden anılan Tebliğin yayımlandığı tarihe kadar geçerli olan tecil faizi oranları, Tebliğin yayım tarihinden sonra da yıllık % 3 oranında tecil faizi oranı uygulanarak ilk müracaat tarihlerinden itibaren Tebliğde belirtilen süre ve şartlarda borçları tecil edilecektir. Tebliğin yayım tarihi itibarıyla tecil talepleri değerlendirme aşamasında olan mükelleflerin Tebliğ hükümlerinden yararlanmak istememeleri halinde talepleri Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde tecile yetkili makamlarca değerlendirilecektir. İlgili makamlarca tecil ve taksitlendirmenin uygun görülmesi halinde tecil müracaat tarihinden itibaren yıllık %24 tecil faiz oranı uygulanacaktır.

8 3.6. Mahsup Talepli Borçlara İlişkin İşlemler Seri:B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliği hükümlerinden yararlanmak isteyen mükelleflerin borçlarının tamamının tecil ve taksitlendirilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, anılan Tebliğin yayım tarihinden önce vergi mevzuatında yer alan düzenlemeler nedeniyle mahsuben iade talebinde bulunan ancak bu talepleri vergi dairesince sonuçlandırılamamış mükelleflerin, mahsup talep ettikleri borçlarının Tebliğ kapsamı dışında tutulmasını istemeleri mümkündür. Bu durumda, mükelleflerin talepleri doğrultusunda mahsuben ödenmesi talep edilen borçları Tebliğ kapsamı dışında bırakılarak kalan borçlar taksitlendirilecektir. Diğer taraftan, mükelleflerin mahsup talep ettikleri borçlar için Seri:B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliği hükümlerinden yararlanmak istemeleri halinde mahsuben iade talebinden vazgeçtiklerini, bağlı bulundukları vergi dairesine, birden fazla vergi dairesine mahsup talepli borçları olması halinde ise her birine ayrı ayrı anılan Tebliğden yararlanmak için belirlenen başvuru süresi içinde bildirmeleri gerekmektedir. Mükellefin kendi borcu dışında, ilgili mevzuat uyarınca üçüncü şahısların borçlarına mahsup talebi olması halinde ise mahsup talebinden vazgeçilebilmesi için borcuna mahsup istenen üçüncü şahsın da bu konuya yönelik irade beyanı aranılacaktır. Lehine mahsup talep edilen üçüncü şahsın ise mükellefin irade beyanı olmadan anılan Tebliğden yararlanmak üzere başvuruda bulunabileceği tabiidir. Bununla birlikte, mahsup talebinden vazgeçen mükelleflerin, mahsup talebine konu iade alacaklarının, Tebliğ kapsamı dışında kalan borçlarına ilgili mevzuat uyarınca mahsubunu talep etmeleri mümkün bulunmaktadır. Vergi mevzuatı uyarınca iade hakkı bulanan mükelleflerin, iade talep ettikleri alacakları ile anılan Tebliğ kapsamında taksitlendirilen borçlarını, mahsup işlemlerinin mahsuben ödenmek istenen taksitin ödenmesi gereken ay içerisinde tamamlanması koşuluyla, mahsuben ödemeleri mümkündür Teminat Gösterilmesi Mükelleflerin birikmiş borçlarının tamamına yıllık %3 tecil faizi ile 18 eşit taksitte ödenmesini sağlayan Seri:B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliğinde, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil edilen amme alacaklarına ilişkin teminat uygulaması söz konusu Tebliğ kapsamında yapılan teciller için de geçerli olduğundan, gerek teminat uygulamasına yönelik işlemlerde gerekse hacizlerin kaldırılmasına yönelik taleplerinin değerlendirilmesinde Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinin ilgili bölümlerinde yapılan açıklamalara göre işlem yapılacaktır. denilmiştir. Söz konusu Tebliğin dayanağını oluşturan 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. Maddesi gereğince Amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla alacaklı amme idaresince veya yetkili kılacağı makamlarca; amme alacağı 36 ayı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil olunabilmektedir.

9 Ancak, amme borçlusunun alacaklı tahsil daireleri itibarıyla tecil edilen borçlarının toplamı ellibin Yeni Türk Lirasını (bu tutar dahil) aşmadığı takdirde teminat şartı aranılmayacak, bu tutarın üzerindeki amme alacaklarının tecilinde, gösterilmesi zorunlu teminat tutarı ellibin Yeni Türk Lirasını aşan kısmın yarısı kadar olacaktır. Öte yandan haciz yapılmışsa mahcuz mal, değeri tutarınca teminat yerine geçecek, tecil edilen amme alacakları ile ilgili olarak daha önce tatbik edilen ve borcun tamamını karşılayacak değerde olan hacizler, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak ve buna isabet eden teminatın iade edilecektir. Ancak, mahcuz malların değeri tecil edilen borç tutarından az, zorunlu teminat tutarından fazla olması halinde, tatbik edilen hacizler, tecil şartlarına uygun olarak yapılan ödemeler neticesinde kalan tecilli borç tutarı mahcuz mal değerinin altına inmediği müddetçe kaldırılmayacak, tecilli borca karşılık alınan teminat ise, tecil şartlarına uygun olarak yapılan ödemeler neticesinde kalan tecilli borç tutarının zorunlu teminat tutarının altına inmesi durumunda, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacaktır. Tecil şartlarına riayet edilmemesi, değerini kaybeden teminatın veya mahcuz malların tamamlanmaması veya yerlerine başkalarının gösterilmemesi hallerinde ise amme alacağı muaccel hale gelecektir sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde, teminat olarak kabul edilecek değerler sayılmıştır. Madde hükmüne göre; a) Para, b) Bankalar tarafından verilen süresiz teminat mektupları, c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri (Hazine bonosu ve Devlet tahvilleri) veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmişse bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), d) Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilecek milli şirketlerin hisse senetleri ve tahvilleri (Bu hisse senetleri ve tahviller, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanıyla değerlendirilir.), e) Amme borçlusu veya borçlular lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen ve alacaklı amme idarelerince haciz varakalarına istinaden haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar, teminat olarak kabul edilecektir sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (5) numaralı bendi uyarınca, üçüncü şahıslar tarafından borçlu lehine teminat olarak gösterilen menkul veya gayrimenkul malların da teminat olarak alınması mümkündür. Bu durumda, üçüncü şahsın kendisine ait malı başkasının borcuna karşılık teminat olarak vermek istemesi halinde, bu iradesini açık bir şekilde gösteren imzalı muvafakat yazısını tahsil dairesine bizzat getirmesi gerekmektedir. Ancak, muvafakat yazısının bizzat üçüncü şahıs tarafından getirilmemesi halinde, üçüncü şahıs tarafından imzalanmış ve noter tarafından onaylanmış bir örneğinin tahsil dairesine gönderilmesi gerekmektedir. Muvafakat yazısında; alacaklı tahsil dairesinin ismi, borçlunun adı, soyadı/unvanı, T.C. Kimlik/Vergi Kimlik Numarası, borcun türü, dönemi, tutarı, teminatın asli ve fer i alacakları kapsamak üzere ve

10 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (5) numaralı bendi gereğince teminat olarak verildiği, teminat olarak gösterilen menkul ve/veya gayrimenkul malın özellikleri belirtilecek ve malın teşhisine yarayacak belge fotokopileri de eklenecektir. Bu şekilde muvafakat yazısı alındıktan sonra, haciz varakasına istinaden mal gayrimenkul ise tapu müdürlüğüne haciz tebliğ edilmek, mal menkul mal ise haciz tutanağı ile haczedilmek suretiyle haciz işlemleri gerçekleştirilecektir. Amme borçlusu veya borçlu lehine üçüncü şahıslar tarafından elbirliği (iştirak halinde) mülkiyetine konu gayrimenkullerin teminat olarak gösterilebilmesi için 4721 sayılı Kanunun 701 ve devamı maddeleri uyarınca diğer ortakların (maliklerin) muvafakatı gerektiğinden bu tür malların teminat olarak alımı sırasında bu hususun göz önünde bulundurulması gerekmektedir sayılı Kanunun 10 uncu maddesi hükmüne göre verilen teminatların sonradan tamamen veya kısmen değerini kaybetmesi veya borç tutarının artması halinde, teminatın tamamlanması veya yerine başka teminat gösterilmesi istenecektir. Üçüncü kişiler tarafından gösterilen teminatın değerinin azalması halinde, teminatın tamamlatılmasının borçludan isteneceği tabiidir. Aynı madde hükmüne göre borçlu, tahsil dairesinin kabulüne bağlı olarak daha önce verdiği teminatı kısmen veya tamamen başka bir teminatla değiştirebilecektir sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde teminatın nev ileri belirtildikten sonra, bu maddeye göre teminat sağlayamayanlara, Kanunun 11 inci maddesiyle (kabulü tahsil dairesinin ihtiyarına bırakılmak suretiyle) muteber bir şahsı müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu olarak gösterebilme imkanı tanınmıştır. Şahsi kefalet, tespit edilecek şartlara uygun olarak noterden tasdikli mukavele ile tesis edilecektir Tecil Taksitlerinin Süresinde Ödenme(me)si Zor durumda olan mükelleflere borçalarını tecil ve taksitlendirme imkanı veren Seri:B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliği kapsamında borçları taksitlendirilen mükellefler, ödeme planlarında gösterilen ve vadesi geçmemiş olan taksitlerini, tecil faizleri ile birlikte bankaya da ödeyebileceklerdir. Borçların taksit ödeme süresi içerisinde ödenmemesi halinde tecil ihlal edilmiş olacak ve tecil edilen amme alacakları cebren takip ve tahsil edilecektir. Ancak, anılan Tebliğ ile mükelleflerin taksitlendirme süresi içerisinde tecilin geçerli sayılması yönünde talepte bulunmaları halinde bu talepleri değerlendirerek sonuçlandırma yetkisi tecile yapan vergi dairelerine verilmiştir. Vergi daireleri bu yetkilerini taksitlendirme süresi içerisinde en fazla 2 taksitin süresinde ödenmemesi ve tecil ihlaline neden olan taksit tutarlarının hesap edilecek tecil faizi ile birlikte tecilin geçerli sayıldığına ilişkin yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren 5 iş günü içinde ödenmesi halinde kullanabileceklerdir. Tecil ihlaline neden olan taksitin son taksit olması halinde mükelleflerin tecilin geçerli sayılmasına ilişkin taleplerini en geç son taksit ödeme süresini izleyen ayın sonuna kadar yapmaları ve ihlal edilen taksit tutarı ile hesaplanan tecil faizini aynı sürede ödemeleri gerekmekte olup bu tarihten sonra yapılacak başvurular üzerine tecil geçerli sayılmayacaktır.

11 Bir başka anlatımla, mükelleflerin tecil şartlarına uygun ödeme yapmamaları nedeniyle ihlal olan tecilin geçerli sayılabilmesi için tanınan yetki 18 aylık taksit süresince en fazla iki taksitin süresinde ödenmemesi halinde geçerli olacaktır. Tebliğ kapsamında ödenmesi gereken taksit tutarlarının süresinde ödenmemesi tecil ihlaline neden olmakla birlikte, her bir taksit itibarıyla taksit tutarlarının kuruşlardan oluşan lira kesirlerinin eksik ödenmesi durumunda, eksik ödenmiş kuruş toplamları 8 YTL'na ulaşmadığı sürece, tecil ihlal edilmemiş sayılacaktır. Daha önce tecile yetkili makamlarca borçları tecil ve taksitlendirilen, ancak anılan Tebliğin yayım tarihi itibarıyla tecil şartlarına uyulmaması nedeniyle ihlal edilmiş olan tecillerin geçerli sayılması yönündeki mükellef talepleri vergi dairelerince değerlendirilecek, mükellefin talebinin uygun görülmesi halinde tecil geçerli sayılarak, kalan borç tutarı söz konusu Tebliğ kapsamında taksitlendirilebilecektir. Öte yandan mükellefçe tecil şartlarına riayet edilmemesi, değerini kaybeden teminatın veya mahcuz malların tamamlanmaması veya yerlerine başkalarının gösterilmemesi hallerinde amme alacağı muaccel olur. Tecil edilen amme alacağının gecikme zammı tatbik edilmeyen alacaklardan olması halinde, ödenen tecil faizleri iade veya mahsup edilmez. Ödenen tecil faizleri, amme borcu gecikme zammı uygulanan alacaklardan (bir kısmına gecikme zammı uygulanmışsa uygulanan kısma isabet eden tecil faizi ) olması halinde gecikme zamlarına mahsup edilir Diğer Hususlar: Motorlu Taşıt Vergisinde Tecil ve Taksitkendirme: Seri:B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliğinde mükelleflerin motorlu taşıtlar vergisinden olan borçlarının da anılan Tebliğ kapsamında taksitlendirilebileceği ve mükelleflerin her bir taşıt itibarıyla hesaplanacak toplam borçları için başvuruda bulunmalarının zorunlu olduğu belirtilmiştir. Bu itibarla mükelleflerin maliki oldukları taşıt sayısının birden fazla olması halinde, istedikleri taşıta ilişkin borçlar yönünden talepte bulunmaları mümkündür. Motorlu taşıtlar vergisinin tecil ve taksitlendirilmesi halinde mükelleflerin maliki oldukları taşıta ilişkin satış ya da devir yapabilmeleri için tecil edilen borçlarını defaten ödemeleri gerekmektedir Borcu Yoktur Yazısı Mükellefden bazı kamu ihalelerinde vergi dairelerine borcu olmadığına dair yazı istenmektedir. Tebliğ kapsamında borçları taksitlendirilen mükelleflere, tecil ve taksitlendirilen borçlarının % 10'unu ödemiş olmaları ve vadesi geçmiş başkaca bir borcunun bulunmaması şartlarıyla vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair yazı verilebilecektir.öte yandan verilen bir muktezada tecil edilen ve taksitlendirilen vergi borçlarının vadesi geçmiş olarak değerlendirilemeyeceği[10] ifade edilmiştir Seri:B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliği HükümlerindenYararlanmak İçin Başvurmayanlar 2008/4 sayılı Tahsilat İç Genelgesinde Seri:B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliği uyarınca tecil başvurusunda bulunmayan ya da taksit ödemelerini aksatan mükelleflerden aranılan amme alacaklarının cebren takip ve tahsiline ivedilikle başlanacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla Vergi Dairelerine borcu olan mükelleflerin Tebliğ hükümlerinden yararlanmaları kendi menfaatlerinedir.

12 4.SONUÇ Seri:B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliği ile mükelleflere tanınan tecil ve taksitlendirme imkanı kanun önünde eşitlik ve vergide adalet ilkerine aykırılığı dolayısıyla akademik çevrelerce eleştirilecek olmakla birlikte mükelleflere büyük bir kolaylık getirmektedir. Zira yapılandırılan borca yıllık %3 gibi sembolik denecek oranda bir faiz uygulanacaktır. Bu gün aynı borç bankalardan kredi çekmek suretiyle ödenmesi halinde katlanılacak faiz oranı %20 den aşağı olmayacaktır. Dolayısıyla vergi dairelerine borcu olan mükelleflerin bu imkanı/fırsatı kaçırmamaları gerektiği kanaatindeyim. Uygulamaya devlet açısından bakıldığında ise Gelir İdaresi hesaplanacak faizin büyük bir kısmından feragat etmekle birlikte, tecil uygulamasının vergi dairesine olan alacağın tamamını kapsaması, kısmen ya da tamamen teminata bağlanmış olması ve geçerlilik bakımından tecil olunan borçların tamamının süresinde ödenmiş olmasının aranması birlikte değerlendirildiğinde alacağınının büyük bir kısmını güvence altına almış olmaktadır. Bu nakımdan da her iki taraf için yararlı bir düzenlemedir denilebilir. [1] - Aslında söz konusu düzenlemeler hukuki anlamda bir vergi affı olmamakla birlikte vatandaşlarca af olarak telakki edilmektedir [2] tarih, sayılı R.G de yayımlanmıştır. [3] tarih, sayılı mük. R.G de yayımlanmıştır. [4] tarih, 8469 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. [5] - Dikkat edileceği üzere Kanunda tecil çok zor durum da olan borçlular için öngöürülen bir düzenleme olamkla birlikte, bu tebliğ ile «zor durumda» olan mükelleflere de uygulanacaktır. Aslında zor durum ile çok zor durum farklı kavramlardır. Kanunun gerekçesinde çok zor durum; amme alacağının vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi takdirinde borçlunun vergiyi doğuran ticari, sınai veya zirai faaliyetinin devamına imkan kalmaması veya bu faaliyetlerinin ağır şekilde sekteye uğraması şeklinde ifade edilmiştir. Ayrıca Kanunun 48 nci maddesindeki 'çok zor durum' ifadesi, hükümet tasarısında 'fevkalade zor durum' şeklinde iken Büyük Millet Meclisinde tasarıyı tetkik eden geçici komisyonda 'çok zor durum' şeklinde değiştirilmiş ve sadece 'zor durum' şeklinde yapılan bir teklifte, her icrai takibatın borçluyu az çok zor duruma düşüreceği, binaenaleyh bu halde tecile gidilemeyeceği mütalaasıyla reddedilmiştir. [6] 2003/1 Seri No. Ve B.07.0.GEL.0.38/ / sıra no.lu Tahsilat İç Genelgesine göre ; Taşıt Alım, Motorlu Taşıtlar, Katma Değer Vergisi, Geçici Vergi, Zirai (Stp) Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Harçlar, Fonlar ve Ecrimisil ile Eğitime Katkı Payı ve Eğitime Katkı Payına ait gecikme zammından olan alacaklar tecil edilmeyecektir. 2005/4 Seri no. B.07.1.GİB.0.38/ sıra no.lu Tahsilat İç Genelgesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 94 üncü maddesi çerçevesinde, çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden tevkif suretiyle kesilen gelir vergisinden (zirai (stp) vergisi) olan alacakların, anılan Kanunun 48 inci maddesi uyarınca tecil ve taksitlendirilmesine izin verilmiştir. [7]- Danıştay[7] 4. Dairenin 2001/4966 Esas ve 2002/3166 Karar No.lu kararı. [8] - Bahsekonu Kararın gerekçesinde 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 112 nci maddesinin 3 nolu bendinde, vergi mahkemesinde dava açılması nedeniyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27 nci maddesinin 3 numaralı fıkrası gereğince tahsili durdurulan vergilerden taksit süreleri geçmiş olanların vergi mahkemesi kararına göre hesaplanan vergiye ait ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödeneceği, ayrıca ikmalen, re'sen ve idarece yapılan tarhiyatlarda dava konusu yapılan vergilerin ödeme yapılmamış kısmına, kendi vergi kanunlarında belirtilen ve tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden itibaren yargı organının tebliğ tarihine kadar geçen süreler için 6183 sayılı Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı oranında gecikme faizi uygulanacağı hükmüne yer verilmiştir. Anılan Kanunun 111 inci maddesinde ise verginin kanunlarında gösterilen süreler içinde ödeneceği, ödeme süresinin son gününün verginin vadesi tarihi olduğu öngörülmüştür. 414 seri Nolu Tahsilat Genel Tebliğin ikinci paragrafında tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde bu Tebliğin yayımı tarihine kadar borcunu ödeyememiş olan mükelleflerin Devlete ait olup vergi dairelerince tahsil edilen ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamındaki her türlü vergi, resim, harç, fon vergi cezası ve gecikme faizi ile borç asıllarına uygulanan gecikme zammından olan borçlarının talep edilmesi halinde tebliğde belirtilen şartlarda tecil ve taksitlendirmeye tabi tutulacağı belirtilmiştir. Dosyanın incelenmesinden, davacının 1996,1997,1998 yılı işlemlerinin incelenmesi sonucu adına tarh edilen muhtelif vergi ve bunların cezalarının kaldırılması istemiyle açılan davalara ilişkin olarak mahkemece davanın kısmen reddine karar verildiği, mahkeme kararına göre düzenlenecek ihbarnamelerde belirtilen vergi ve cezalarla ilgili olarak 414 seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği hükümlerinden yararlanmak amacıyla başvurulması üzerine davalı İdarece borçların vadesinin tarihinden sonraki döneme rastladığından taksitlendirme ve tecil talebinin uygun görülmediği yolunda işlem tesis edildiği, bu işlemin iptali istemiyle dava açıldığı anlaşılmaktadır. Dava konusu olayda vergiyi doğuran olay 1996,1997,1998 yıllarında gerçekleşmiş olup yukarıda belirtilen Vergi Usul kanununun 111 ve 112 nci maddeleri uyarınca vergi, kanunlarında gösterilen süreler içinde ödeneceğinden ve ödeme süresinin son günü verginin vadesi tarihi olduğundan ihtilaf konusu vergiler için daha sonraki bir tarihte mahkemece karar verilmiş olması tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin kendi kanunlarında gösterilen normal vade tarihini değiştiremez. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Özel Ödeme Zamanları başlıklı 112 nci maddesinin 3 numaralı bendinde vergi mahkemesi kararına göre hesaplanan vergiye ait ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödeneceğinin belirtilmesi, uyuşmazlığın çözümü sonrası kesinleşen vergilerin ödenmesi için getirilen bir ödeme süresi olup bu

13 düzenlemenin, anılan maddenin 3/b bendinde yer alan, dava konusu yapılan vergilerin ödeme yapılmamış kısmına, kendi vergi kanunlarında belirtilen ve tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden itibaren, yargı organı kararının tebliğ tarihine kadar geçen süre için gecikme faizi uygulanacağı yolundaki hükmün de göz önüne alındığında, mahkeme kararına göre düzenlenen ihbarnamede yer alan vergilerin normal vade tarihlerini değiştirdiğini kabulüne olanak yoktur. Bu durumda, 1996, 1997, 1998 yılları işlemlerinin incelenmesi sonucu düzenlenen inceleme raporuna göre salınan vergilerin kendi kanunlarında belli edilen vade tarihi tarihinden önce olduğundan, 414 seri nolu Tahsilat Genel Tebliği hükümleri arasında ihtilaflı olan vergi borçlarının tecil ve taksitlendirme taleplerinin ancak davalardan feragat edilmesi halinde yerine getirilebileceği yolunda bir düzenlemeye yer verilmediğinden tecil ve taksitlendirme olanağından yararlanmak istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali gerekirken aksi yönde verilen mahkeme kararında isabet görülmemiştir. denilmiştir. [9]- [10]- İstanbul Defterdarlığı nın tarih, 1496 sayılı muktezası.

VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR.

VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR. VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR. Değerli üyemiz, 05/11/2008 Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan ekonomik kriz hükümetler başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşları

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008 Abide-i Hürriyet Cad Bolkan Center No 285 C Blok, Kat 2 34381 Şişli İstanbul T +90 (0) 212 373 00 00 F +90 (0) 212 291 77 97 E infoist@gtturkey.com VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008 KONU

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, Artvin İline bağlı Arhavi, Borçka ve Hopa İlçelerinde 24/8/2015 tarihinde meydana gelen doğal

Detaylı

Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015

Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015 Artvine Bağlı Bazı İlçelerdeki Mükelleflerin Vergi Borçlarının Taksitlendirilmesine İlişkin Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No:8) Resmi Gazetede Yayımlandı. Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015

Detaylı

KONU : Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 8) yayımlandı.

KONU : Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 8) yayımlandı. ---------------------------- SİRKÜLER TARİH : 14.09.2015 SAYI : 2015 / 09 / 1 KONU : Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 8) yayımlandı. ÖZETİ : Tebliğde Artvin İline bağlı Arhavi, Borçka ve Hopa İlçelerinde

Detaylı

SERİ : B SIRA NO : 7 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ

SERİ : B SIRA NO : 7 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ Sayfa 1 / 5 SERİ : B SIRA NO : 7 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi 31/12/2012 Kapsam 28514 (4.Mükerrer) Bu Tebliğde, 6358 sayılı EXPO 2016 Antalya Kanununun 1 21 inci maddesi ile

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 15.09.2015 Sayı: 2015/149 Ref: 4/149

SİRKÜLER İstanbul, 15.09.2015 Sayı: 2015/149 Ref: 4/149 SİRKÜLER İstanbul, 15.09.2015 Sayı: 2015/149 Ref: 4/149 Konu: ARTVİN İLİNDE MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLEN İLÇELERDEKİ MÜKELLEFLERİN VERGİ DAİRELERİNE OLAN BORÇLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİNE DAİR

Detaylı

Dolayısıyla bu Tebliğ kapsamına yukarıda belirtilen doğal afet nedeniyle ilan edilmiş olan mücbir sebep hali girmektedir.

Dolayısıyla bu Tebliğ kapsamına yukarıda belirtilen doğal afet nedeniyle ilan edilmiş olan mücbir sebep hali girmektedir. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2015/62

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nın Artvin Valiliğine hitaben yazdığı 25/11/2015 tarih ve 80100189-105[13-1227]-111814

Detaylı

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİ VE BAKANLAR KURULUNA TANINAN TECİL YETKİSİ

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİ VE BAKANLAR KURULUNA TANINAN TECİL YETKİSİ 27.05.2017/69-1 VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİ VE BAKANLAR KURULUNA TANINAN TECİL YETKİSİ ÖZET : 6183 sayılı AATUH Kanuna eklenen 48/A maddesinde vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2013/16 Ref: 4/16

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2013/16 Ref: 4/16 SİRKÜLER İstanbul, 03.01.2013 Sayı: 2013/16 Ref: 4/16 Konu: 2011 YILINDA MEYDANA GELEN DOĞAL AFETLER NEDENİYLE MALİYE BAKANLIĞI NCA MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLEN YERLERDEKİ BORÇLULARIN VERGİ BORÇLARININ

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 13.06.2008 Seri B, Sıra No:2 Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/60 06.06.2008 tarihli ve mükerrer 26898 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Detaylı

I - KANUN HÜKMÜ. Söz konusu Kanun hükmü aşağıda yer almaktadır. "Finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmaları MADDE 3-...

I - KANUN HÜKMÜ. Söz konusu Kanun hükmü aşağıda yer almaktadır. Finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmaları MADDE 3-... Bilindiği gibi, 30.12.2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren, 5569 sayılı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Mali Sektöre Olan Borçlarının Yeniden Yapılandırılması

Detaylı

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 443

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 443 18 Mayıs 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26526 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 443 Bilindiği gibi, 30.12.2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren,

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR İÇ GENELGE SERİ NO: 2014/2 Tarih: 26/11/2014 Sayı: 87893753-010.06.01.[36-05]-115059 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı

Detaylı

Sirküler No: 2017 / 38 Tarih:

Sirküler No: 2017 / 38 Tarih: Sirküler No: 2017 / 38 Tarih: 02.06.2017 Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı. 2 27 Mayıs 2017 tarihli ve 30078 sayılı

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2008-27

SİRKÜLER RAPOR 2008-27 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel: 0.312.428

Detaylı

girmektedir.

girmektedir. 30.05.2017 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/49 KONU: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı.

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 30.09.2016 Sirküler No : 2016/25 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR DAVA SAFHASINDA BULUNAN VERGİ ALACAKLARINDA VERGİ AFFI UYGULAMASI Bilindiği üzere vergi affı yasası olarak bilinen 6736 sayılı

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı : 69358343-010.06.01.[38-9]- Konu : BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 7020 SAYILI KANUN İÇ GENELGESİ (Seri No: 2017/1)...VERGİ DAİRESİ

Detaylı

1. KANUN KAPSAMINA GİREN ALACAKLAR:

1. KANUN KAPSAMINA GİREN ALACAKLAR: Maliye Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediye Alacaklarının Yapılandırılmasına İlişkin Usul Ve Esasların Belirlendiği Tebliğ Yayımlandı. 27/5/2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

Sirküler Rapor 01.12.2014/207-1 BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR İÇ GENELGE SERİ NO: 2014/2 YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 01.12.2014/207-1 BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR İÇ GENELGE SERİ NO: 2014/2 YAYIMLANDI Sirküler Rapor 01.12.2014/207-1 BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR İÇ GENELGE SERİ NO: 2014/2 YAYIMLANDI ÖZET : İç Genelgeye göre; Muhtelif kanunlarda yer alan sorumluluk

Detaylı

A)- Bazı Alacakların Yapılandırılması Kapsamında Yapılandırılan Borçlar

A)- Bazı Alacakların Yapılandırılması Kapsamında Yapılandırılan Borçlar 30.05.2017 / 15 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı. 27.05.2017 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/31 İstanbul, 4 Mart 2005 KONU : Gecikme Zammı ve Tecil

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü İhtilaflı Prim İşleri ve İcra Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü İhtilaflı Prim İşleri ve İcra Daire Başkanlığı SAYI:B.13.2.SSK.5.01.08.00/73-31-480721 ANKARA KONU : Spor kulüplerinin borçlarının tecil 02/07/2008 ve taksitlendirilmesi G E N E L G E 2008-62 1- GENEL AÇIKLAMALAR Bilindiği gibi, 6/6/2008 tarihli ve

Detaylı

Tarih: Sayı: 2014/33

Tarih: Sayı: 2014/33 Tarih: 19.09.2014 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2014/33 Konu: 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve İlgili Diğer Kanunlar Kapsamında Gümrük Yükümlülüğü Doğan ve 6183 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Takip Edilen

Detaylı

TAHSİLAT İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2014/1

TAHSİLAT İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2014/1 TAHSİLAT İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2014/1 Tarih 10/03/2014 Sayı 65472180-110[6402-103]-27350 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı : 65472180-110[6402-103]-27350 10/03/2014 Konu : Tecil

Detaylı

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008 Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008 (27 Şubat 2008 Tarihli ve 26800 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır) MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe

Detaylı

Amme Borçlarının Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin 2014/1 Seri Numaralı Tahsilat İç Genelgesi DUYURU NO:2014/23

Amme Borçlarının Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin 2014/1 Seri Numaralı Tahsilat İç Genelgesi DUYURU NO:2014/23 İstanbul, 08.04.2014 Amme Borçlarının Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin 2014/1 Seri Numaralı Tahsilat İç Genelgesi DUYURU NO:2014/23 5766 sayılı Kanunun 6. maddesiyle 6183 sayılı Kanunun 48. maddesinde

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ / 30 İSTANBUL,

SİRKÜLER NO: POZ / 30 İSTANBUL, SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 30 İSTANBUL, 10.03.2008 5736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun a ilişkin 1 sıra no.lu Genel Tebliğ, 04/03/2008 tarihli ve 26806 sayılı Resmi

Detaylı

BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN. (5736 S. Kanun )

BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN. (5736 S. Kanun ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 28.02.2008 Sirküler No: 2008/34 BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN (5736 S. Kanun ) 27 Şubat 2008 tarih ve 26800 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 16 19.02.2015

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 16 19.02.2015 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 16 19.02.2015 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDAKİ KANUN KAPSAMINDA UYGULAMAYA İLİŞKİN EK AÇIKLAMALAR YAPILMIŞTIR. 11 Eylül 2014 tarihli(mükerrer) Resmi Gazete'de

Detaylı

Kapsam Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

Kapsam Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Sirküler No : 2014/12 Sirküler Tarihi :04.04.2014 Konu : Tecil ve Taksitlendirme İşlemlerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslar Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde uyulması gereken usul ve esaslara ilişkin

Detaylı

MERSİN MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 6552 SAYILI TORBA KANUNLA KAMU ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI

MERSİN MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 6552 SAYILI TORBA KANUNLA KAMU ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI 6552 SAYILI TORBA KANUNLA KAMU ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI 6552 SAYILI TORBA KANUN KAPSAMINDAKİ ALACAKLAR -213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamındaki alacaklar 6183 Sayılı Kanun Kapsamında Takip Edilen

Detaylı

6552 Sayılı Kanun Kamu Alacaklarının Yapılandırılması. S.M.MALİ MÜŞAVİR GÜNAYDIN TOPÇU Adli Muhasebe ve Hile Uzmanı KGK Bağımsız Denetçi

6552 Sayılı Kanun Kamu Alacaklarının Yapılandırılması. S.M.MALİ MÜŞAVİR GÜNAYDIN TOPÇU Adli Muhasebe ve Hile Uzmanı KGK Bağımsız Denetçi 6552 Sayılı Kanun Kamu Alacaklarının Yapılandırılması S.M.MALİ MÜŞAVİR GÜNAYDIN TOPÇU Adli Muhasebe ve Hile Uzmanı KGK Bağımsız Denetçi Kanun Kapsamındaki Alacaklar 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamındaki

Detaylı

BİLGİ NOTU / Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU / Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-03 6111 SAYILI KANUN TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık

Detaylı

BÜLTEN - 2014/14. 16 Ekim 2014. Konu: Torba Yasa ile getirilen vergi borçlarının yapılandırılması imkanı

BÜLTEN - 2014/14. 16 Ekim 2014. Konu: Torba Yasa ile getirilen vergi borçlarının yapılandırılması imkanı BÜLTEN - 2014/14 16 Ekim 2014 Konu: Torba Yasa ile getirilen vergi borçlarının yapılandırılması imkanı I-GĐRĐŞ Torba Kanun 6552 sayılı Đş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./69. Konu: Ecrimisil Borçlarının Yapılandırılmasına Yönelik Tahsilat Genel Tebliği

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./69. Konu: Ecrimisil Borçlarının Yapılandırılmasına Yönelik Tahsilat Genel Tebliği 01.08.2016/Pazartesi ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./69 Konu: Ecrimisil Borçlarının Yapılandırılmasına Yönelik Tahsilat Genel Tebliği Kültür ve Turizm Bakanlığı ndan alınmış yatırım

Detaylı

SİRKÜLER TARİHİ : 01 / 08 / 2016 SİRKÜLER SAYISI : 2016 / 029 SİRKÜLER KONUSU : Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No:10) Hak.

SİRKÜLER TARİHİ : 01 / 08 / 2016 SİRKÜLER SAYISI : 2016 / 029 SİRKÜLER KONUSU : Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No:10) Hak. S İ R K Ü L E R R A P O R FON DENETİM YMM. VE BAĞIMSIZ DENETİM A. Ş. nin müşterilerine özel bir hizmetidir. İzinsiz çoğaltılamaz. İktibas edilemez. SİRKÜLER TARİHİ : 01 / 08 / 2016 SİRKÜLER SAYISI : 2016

Detaylı

VERGİ YAPILANDIRMA NOTLAR

VERGİ YAPILANDIRMA NOTLAR MERT AK MALİ MÜŞAVİR & BAĞIMSIZ DENETÇİ Vergi Sirküleri Sayı : Vergi -2014/3 Tarih : 30 Eylül 2014 VERGİ YAPILANDIRMA NOTLAR - 6552 sayılı yasaya göre bir alacağın yapılandırılarak ödenebilmesi için 3

Detaylı

GECİKME ZAMMI VE TECİL FAİZİ ORANI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2005/19

GECİKME ZAMMI VE TECİL FAİZİ ORANI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2005/19 1 İstanbul, 18.03.2005 GECİKME ZAMMI : 02.03.2005 gün ve 25743 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan, 23.02.2005 tarih ve 2005/8551 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile gecikme zammı oranı aylık % 3 olarak yeniden

Detaylı

Torba Kanunda Yer Alan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Bilgi Notları

Torba Kanunda Yer Alan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Bilgi Notları SGK, VERGİ ve DİĞER KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİ İLE İLGİLİ TORBA KANUNA AİT BAŞVURULAR Torba Kanunda Yer Alan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Bilgi Notları Tarih: 13.09.2014 1. Giriş:

Detaylı

6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri

6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri Altay AKKAY, SMMM Bağımsız Denetçi 6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri 30/06/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARINDA TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLEN TAŞINIR-TAŞINMAZLAR VE DEĞER TESPİTİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARINDA TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLEN TAŞINIR-TAŞINMAZLAR VE DEĞER TESPİTİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARINDA TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLEN TAŞINIR-TAŞINMAZLAR VE DEĞER TESPİTİ Mikail KILINÇ* 1.GİRİŞ Sosyal Güvenlik Kurumu, sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay

Detaylı

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI.. Sayı : Konu :Ek Tahakkuk Kararı EK TAHAKKUK KARARI KARAR NO : KARAR TARİHİ : GÜMRÜĞÜN ADI : YÜKÜMLÜNÜN ADI SOYADI/UNVANI/ADRESİ : T.C. KİMLİK NO/ VERGİ NUMARASI

Detaylı

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, VERGİ SİRKÜLERİ Tarih :31.05.2017 Sayı : 2017/39 Konu : Soru-Cevaplarla 7020 sayılı Yapılandırma Kanunu 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğegiren 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİ, ÇOKZOR DURUMUN TESPİTİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİ, ÇOKZOR DURUMUN TESPİTİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİ, ÇOKZOR DURUMUN TESPİTİ Mikail KILINÇ * 1.GİRİŞ 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca, Sosyal Güvenlik

Detaylı

FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10 TECİL FAİZİNDE DEĞİŞİKLİK

FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10 TECİL FAİZİNDE DEĞİŞİKLİK TECİL FAİZİNDE DEĞİŞİKLİK Yaklaşım Dergisi nin 221. sayısında yayınlanmıştır Zihni KARTAL Maliye Bakanlığı Baş Hesap Uzmanı I. GİRİŞ Tecil etmek, ertelemek anlamına gelmektedir. Tecili, vergi uygulamasında,

Detaylı

Konu: Gelir İdaresi Başkanlığı`nca Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılmasına Dair İç Genelge yayımlanmıştır.

Konu: Gelir İdaresi Başkanlığı`nca Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılmasına Dair İç Genelge yayımlanmıştır. No: 2014/84 Tarih: 01.12.2014 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

SİRKÜLER 2017/ yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitler 4 er ay ertelenmiştir.

SİRKÜLER 2017/ yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitler 4 er ay ertelenmiştir. SİRKÜLER 2017/17 30/01/2017 Sayın Yetkili; 6736 sayılı Kanun (Af Kanunu) kapsamında yapılandırılan borçların taksit ödeme süreleri 4 er ay uzatıldı. Ayrıca Kanun dan yararlanma hakkını kaybedenler için

Detaylı

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5)

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) 17 Ağustos 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28738 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) 6495 sayılı Bazı Kanun ve

Detaylı

BİLGİ NOTU: /

BİLGİ NOTU: / BİLGİ NOTU: 20.09.2016/2016-11 6736 SAYILI KANUN KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19.08.2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi

Detaylı

Kesinleştiği halde ödemede gecikilmiş borçlarda Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme,

Kesinleştiği halde ödemede gecikilmiş borçlarda Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme, 1 Temmuz 2016 31 Mart 2017 Dönemi Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 sayılı Kanun, 27 Mayıs 2017 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun ile; Kesinleştiği halde

Detaylı

b) Fıkra: 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi

b) Fıkra: 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi No: 2016/51 Tarih: 02.08.2016 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Defne Sok. No:1 Flora Residence K:11 D.141-142 Ataşehir/İSTANBUL Tel : 0.216.340

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 1 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR.

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 1 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. Tarih: 08.10.2014 Sayı: 2014/1178 Değerli Müşterimiz, BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 1 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. Bilindiği üzere, 6552 sayılı

Detaylı

6552 Sayılı Kanun Kamu Alacaklarının Yapılandırılması

6552 Sayılı Kanun Kamu Alacaklarının Yapılandırılması 6552 Sayılı Kanun Kamu Alacaklarının Yapılandırılması Eyyup İnce İVDB Grup Müdürü 1 of 13 Kanun Kapsamındaki Alacaklar 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamındaki alacaklar 6183 sayılı Kanun kapsamında takip

Detaylı

TEBLİĞ BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5)

TEBLİĞ BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) 17 Ağustos 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28738 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) 6495 sayılı Bazı Kanun ve

Detaylı

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 318)

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 318) 15 Mart 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26817 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 318) 27/2/2008 tarihli ve 26800 sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 20/2/2008

Detaylı

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. SİRKÜLER Tarih,02/04/2014 Sayı:2014/06. KONU: Tahsilat İç Genelgesi Seri No: 2014/1

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. SİRKÜLER Tarih,02/04/2014 Sayı:2014/06. KONU: Tahsilat İç Genelgesi Seri No: 2014/1 AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ Şehit Ersan Cad. No: 28 / 5 06680 Çankaya- Ankara. Tel:+90 312 4688150 Faks: +90 312 4270847 Ticaret Sicil No: Ankara-170606 www.aa-ymm.com SİRKÜLER Tarih,02/04/2014 Sayı:2014/06

Detaylı

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete Dr. Ahmet OZANSOY BOSTON, 18 Ekim 2014 1 KANUN KAPSAMINDAKİ

Detaylı

Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanuna ilişkin 1

Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanuna ilişkin 1 30.09..2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/118 KONU: 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 1 Seri No lu Tebliğ Düzenlemesi Hk.

Detaylı

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 10) YAYIMLANDI

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 10) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 01.08.2016/94-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 10) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmış yatırım veya işletme belgesi bulunan konaklama tesislerinin

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 7020 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 2)

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 7020 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 2) BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 7020 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 2) Resmi Gazete No: 30085 Resmi Gazete Tarihi: 03/06/2017 Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 27/5/2017

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 08.04.2014 Sayı: 2014/076 Ref: 4/076. Konu: TECİL VE TAKSİTLENDİRME İLE İLGİLİ 2014/1 SAYILI TAHSİLAT İÇ GENELGESİ YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 08.04.2014 Sayı: 2014/076 Ref: 4/076. Konu: TECİL VE TAKSİTLENDİRME İLE İLGİLİ 2014/1 SAYILI TAHSİLAT İÇ GENELGESİ YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 08.04.2014 Sayı: 2014/076 Ref: 4/076 Konu: TECİL VE TAKSİTLENDİRME İLE İLGİLİ 2014/1 SAYILI TAHSİLAT İÇ GENELGESİ YAYINLANMIŞTIR Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Tecil ve Taksitlendirme

Detaylı

6111 SAYILI KANUN YAYIMLANDIĞINDA NEZDİNDE VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLANMIŞ VE HENÜZ TAMAMLANMAMIŞ MÜKELLEFLERE SAĞLANAN İMKANLAR

6111 SAYILI KANUN YAYIMLANDIĞINDA NEZDİNDE VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLANMIŞ VE HENÜZ TAMAMLANMAMIŞ MÜKELLEFLERE SAĞLANAN İMKANLAR 6111 SAYILI KANUN YAYIMLANDIĞINDA NEZDİNDE VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLANMIŞ VE HENÜZ TAMAMLANMAMIŞ MÜKELLEFLERE SAĞLANAN İMKANLAR İbrahim ERCAN * Bilindiği üzere, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine,

Detaylı

6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806

6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806 6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806 SUNUM KONUSU KESİNLEŞMEMİŞ VEYA İHTİLAFLI ALACAKLAR Haydar ÇAMALAN Yeminli Mali Müşavir Alâattin KÜREN Mali Müşavir Eylül 16 1 6736 SAYILI

Detaylı

BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN TEBLİĞİ. (Sıra No:1)

BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN TEBLİĞİ. (Sıra No:1) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 04.03.2008 Sirküler No: 2008/37 BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN TEBLİĞİ (Sıra No:1) 04 Mart 2008 tarih ve 26806 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2017/060

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2017/060 Sirküler Tarihi : 08.06.2017 Sirküler No : 2017/060 7020 SAYILI KANUN GEREĞİNCE YENİDEN YAPILANACAK ALACAKLARA İLİŞKİN 1 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ ÖZETİ 3 Haziran 2017 gün ve 30085 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7020 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7020 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI 05.06.2017/73-1 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7020 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI ÖZET : 31 Mart 2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan

Detaylı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun İç Genelgesi (Seri No: 2011/1) ve (Seri No: 2011/2) yayımlanmıştır

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun İç Genelgesi (Seri No: 2011/1) ve (Seri No: 2011/2) yayımlanmıştır Sayı: YMM.03.2011-32 Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun İç Genelgesi (Seri No: 2011/1) ve (Seri No: 2011/2) İZMİR. 25.3.2011 Muhasebe Müdürlüğüne, Bazı Alacakların

Detaylı

SOSYAL GÜVENLIK KURUMU ALACAKLARININ MAHSUP SURETIYLE TAHSILI

SOSYAL GÜVENLIK KURUMU ALACAKLARININ MAHSUP SURETIYLE TAHSILI SOSYAL GÜVENLIK KURUMU ALACAKLARININ MAHSUP SURETIYLE TAHSILI Mikail KILINÇ * 1.GİRİŞ 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 88 inci maddesinin 1 inci fıkrasında: 4 üncü maddenin

Detaylı

TRAFİK PARA CEZALARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İÇİN BAŞVURU SÜRESİ EKİM AYI SONUNDA BİTİYOR:

TRAFİK PARA CEZALARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İÇİN BAŞVURU SÜRESİ EKİM AYI SONUNDA BİTİYOR: SİRKÜLER TARİHİ : 22/10/2013 SİRKÜLER NO : 2013/80 TRAFİK PARA CEZALARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İÇİN BAŞVURU SÜRESİ EKİM AYI SONUNDA BİTİYOR: 2 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6495

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 16.02.2015 Sayı: 2015/037 Ref: 4/037

SİRKÜLER İstanbul, 16.02.2015 Sayı: 2015/037 Ref: 4/037 SİRKÜLER İstanbul, 16.02.2015 Sayı: 2015/037 Ref: 4/037 Konu: BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR İÇ GENELGE YAYINLANMIŞTIR 11.02.2015 tarih ve 2015/1 Seri No.lı Bazı

Detaylı

5736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. (Sıra No:3)

5736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. (Sıra No:3) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 10.03.2008 Sirküler No: 2008/40 5736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (Sıra No:3) 07.03.2008 tarih ve 26809 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3 Sıra No.lu Bazı Kamu Alacaklarının

Detaylı

Bu kanunun Geçici 2 inci Maddesine göre ve tebliğde yapılan açıklamalara göre; Geçici Madde:2 nin

Bu kanunun Geçici 2 inci Maddesine göre ve tebliğde yapılan açıklamalara göre; Geçici Madde:2 nin 19.08.2013 SİRKÜLER (2013 60) Konu: 6495 Sayılı Kanunun Geçici 2 /2 nci Maddesiyle 31.12.2010 Tarihinden Önce Verilen ve Bu Maddenin Yürürlük Tarihi Olan 02.08.2013 Tarihine Kadar Ödenmemiş Bulunan İdari

Detaylı

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir:

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir: SİRKÜLER 2017/34 27.05.2017 KONU : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı. 7020 sayılı Bazı Alacakların

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301)

TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301) 23 Aralık 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30279 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301) 1. Amaç ve kapsam Bu Tebliğin amacı, 8/3/2017 tarihli

Detaylı

Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER

Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER Kamuoyunda Torba Yasa veya Af Yasası olarak adlandırılan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü İhtilaflı Prim İşleri ve İcra Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü İhtilaflı Prim İşleri ve İcra Daire Başkanlığı SAYI : B.13.2.SSK.5.01.08.00/VIII- 031/ 226032 25.03.2008 KONU : Tecil ve taksitlendirme usul ve esasları ile hacizli malların satış süreçleri GENELGE 2008 16 1 TECİL VE TAKSİTLENDİRME USUL VE ESASLARI

Detaylı

SDI Audit &Financial

SDI Audit &Financial Sayı &Tarih : S.Ö.B.22.G.4-24.10.2013 Özet Bülten : :Trafik Para Cezalarının Yeniden Yapılandırılması (6495 Sayılı Kanun Geç. Md.2/2) Hakkında Değerli Müşterimiz; Trafik Para Cezalarının Yeniden Yapılandırılması

Detaylı

7020 SAYILI KANUN İLE YENİDEN YAPILANDIRMA İMKANI E-BÜLTEN

7020 SAYILI KANUN İLE YENİDEN YAPILANDIRMA İMKANI E-BÜLTEN E-BÜLTEN İLE YENİDEN 7020 SAYILI KANUN YAPILANDIRMA İMKANI 2016 yılında yapılan taksitlendirmeler ile ilgili ödeme süreleri de dörder ay uzatılmış ve Mayıs 2017 sonuna kadar süre tanınmıştır. Söz konusu

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 71266071.206.05.12 15/03/2013 Konu : Doğal afet nedeniyle ertelenen borçların tecil ve taksitlendirilmesi GENELGE 2013 14

Detaylı

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 11.04.2011/ 46-1 6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 6111 sayılı Yasanın geçici 3 üncü maddesiyle 5811 sayılı Bazı Varlıkların

Detaylı

mali açıklamalar YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

mali açıklamalar YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2011/039 28.06.2011 Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun İç Genelgesi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan ve yapılandırma sürecinde karşılaşılan sorunlara

Detaylı

Sirküler No: 089 İstanbul, 28 Kasım 2014

Sirküler No: 089 İstanbul, 28 Kasım 2014 Sirküler No: 089 İstanbul, 28 Kasım 2014 Konu: Kesinleşmiş vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin ek açıklamaların yer aldığı İç Genelge yayınlandı. Özet: 11 Eylül 2014 tarihli (mükerrer)

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak.

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. Sirküler Tarihi : 23.08.2016 Sirküler No : 2016-36 Konu : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. (Diğer Borçlar) Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin

Detaylı

5 Seri Nolu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği

5 Seri Nolu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği 5 Seri Nolu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 2/8/2013 tarihli

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sokak No:4 80700 1. Levent / İSTANBUL Tel: (0212) 281 29 29 Fax: (0212) 280 01 80 www. pozitifdenetim.com

Levent Cad. Tekirler Sokak No:4 80700 1. Levent / İSTANBUL Tel: (0212) 281 29 29 Fax: (0212) 280 01 80 www. pozitifdenetim.com SİRKÜLER NO: POZ - 2005 / 26 İST, 10. 02. 2005 İçindekiler: * Vergi borçlarının Hazineye gayrimenkul satışı yoluyla ödenmesine ilişkin tebliğ yayımlandı. VERGİ BORÇLARININ GAYRİMENKUL SATIŞI YOLUYLA ÖDENMESİ

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/105 Ref: 4/105

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/105 Ref: 4/105 SĐRKÜLER Đstanbul, 27.04.2011 Sayı: 2011/105 Ref: 4/105 Konu: GELĐR ĐDARESĐ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 2011/3 SERĐ NUMARALI 6111 SAYILI KANUN ĐÇ GENELGESĐ YAYINLANMIŞTIR 1. Kesinleşmiş alacaklara ilişkin başvurulara

Detaylı

2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları

2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları 2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları Duyuru No: 2016/52 İstanbul, 01.07.2016 1. Mali tatilin uygulanacağı tarihler 5604 sayılı Kanunun 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasında, Her yıl temmuz ayının birinden

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK PRİM ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

SOSYAL GÜVENLİK PRİM ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 9719 SOSYAL GÜVENLİK PRİM ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5458 Kabul Tarihi : 22/2/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2006

Detaylı

KONU: TECİL VE TAKSİTLENDİRME İŞLEMLERİNDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLAR

KONU: TECİL VE TAKSİTLENDİRME İŞLEMLERİNDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLAR Sayı: Vergi/2014.020 Tarih: 09.04.2014 VERGİ SİRKÜLERİ- KONU: TECİL VE TAKSİTLENDİRME İŞLEMLERİNDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLAR Gelir İdaresi Başkanlığı 10.03.2014 tarihinde Tecil ve Taksitlendirme

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/96. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/96. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Maslak No/1 Plaza Eski Büyükdere Cad. Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net

Detaylı

Tarih : Sayı : Konu : Mali Tatil Uygulaması

Tarih : Sayı : Konu : Mali Tatil Uygulaması Tarih : 14.07.2016 Sayı : 2016-32 Konu : Mali Tatil Uygulaması MALİ TATİL UYGULAMASI VE DEĞİŞİKLER SONUCUNDA BEYAN VE BİLDİRİM SÜRELERİ 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak mali

Detaylı

Sirküler Rapor / YILINDA BORÇLU MÜKELLEFLERİN İLANI

Sirküler Rapor / YILINDA BORÇLU MÜKELLEFLERİN İLANI Sirküler Rapor 24.09.2014/170-1 2014 YILINDA BORÇLU MÜKELLEFLERİN İLANI ÖZET : 440 Sıra No lu VUK Genel Tebliğinde; VUK nın 5 nci maddesi uyarınca 2014 yılında her bir vergi dairesine 250.000 TL ve daha

Detaylı

TUNCELİ DEFTERDARLIĞI. Bazı Alacakların 6552 sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılması ÖMER FARUK ÖNEL DEFTERDAR

TUNCELİ DEFTERDARLIĞI. Bazı Alacakların 6552 sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılması ÖMER FARUK ÖNEL DEFTERDAR TUNCELİ DEFTERDARLIĞI Bazı Alacakların 6552 sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılması ÖMER FARUK ÖNEL DEFTERDAR KAPSAM-1 213 sayılı V.U.K. kapsamına giren; - 30/4/2014 tarihinden önceki dönemlere,

Detaylı

BAZI KAMU ALACAKLARINI YENİDEN YAPILANDIRAN 6111 SAYILI KANUNA İLİŞKİN İÇ GENELGELER:

BAZI KAMU ALACAKLARINI YENİDEN YAPILANDIRAN 6111 SAYILI KANUNA İLİŞKİN İÇ GENELGELER: SİRKÜLER TARİHİ : 25/03/2011 SİRKÜLER NO : 2011/38 BAZI KAMU ALACAKLARINI YENİDEN YAPILANDIRAN 6111 SAYILI KANUNA İLİŞKİN İÇ GENELGELER: 6111 sayılı Kanuna ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı nın 2011/1 ve

Detaylı