BANKALARIN SERMAYE PİYASASI FAALİYETİ İCRA ETMELERİ İÇİN UYULMASI GEREKEN ESASLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BANKALARIN SERMAYE PİYASASI FAALİYETİ İCRA ETMELERİ İÇİN UYULMASI GEREKEN ESASLAR"

Transkript

1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (TİCARET HUKUKU) ANABİLİM DALI BANKALARIN SERMAYE PİYASASI FAALİYETİ İCRA ETMELERİ İÇİN UYULMASI GEREKEN ESASLAR TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ Sinem Burcu ÖZDEMİR Ankara

2 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (TİCARET HUKUKU) ANABİLİM DALI BANKALARIN SERMAYE PİYASASI FAALİYETİ İCRA ETMELERİ İÇİN UYULMASI GEREKEN ESASLAR Tezsiz Yüksek Lisans Projesi Sinem Burcu ÖZDEMİR Danışman Prof. Dr. Asuman TURANBOY Ankara

3 İÇİNDEKİLER Sayfa No: Ġçindekiler... i Kısaltmalar... ii GiriĢ... iii 1. Sermaye Piyasalarında Bankaların Rolü Bankaların GerçekleĢtirebilecekleri Sermaye Piyasası Faaliyetleri Bankaların Acente Olarak Sermaye Piyasası Faaliyetleri Acentelik ġartları Acentelerin Uyacağı Esaslar Bankacılık Kanunu ve SPKn M.30 Çerçevesinde Bankaların Sermaye Piyasası Faaliyetleri Bankaların Aracılık Faaliyetleri Türev Araçlarının Alım Satımına Aracılık Aracılık DıĢında Kalan Sermaye Piyasası Faaliyetleri Bankaların Repo ve Ters Repo Faaliyetler Bankaların Yatırım DanıĢmanlığı Faaliyetleri Bankaların Portföy ĠĢletmeciliği Faaliyetleri Bankaların Portföy Yöneticiliği Faaliyetleri Sonuç Kaynaklar i

4 KISALTMALAR SPKn : Sermaye Piyasası Kanunu Kurul : Sermaye Piyasası Kurulu BDDK : Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu AB : Avrupa Birliği Bnk K : Bankacılık Kanunu Kurum : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu TSPAB : Türkiye Sermaye Piyasası Aracı KuruluĢları Birliği IMKB : Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası DİBS : Devlet Ġç Borçlanma Senetleri ii

5 GİRİŞ Bu incelemeyi tamamlamak üzere olduğum dönemde ülkemiz ve dünya gündeminde önemini gittikçe artıran ekonomik krizin, suprime-mortgage olarak da adlandırılan, gelir seviyesi düģük kiģilere kullandırılan ev kredilerinden doğan alacaklara dayanılarak ihraç edilen ürünlerde yaģanan sorunlarca tetiklendiğini, bu sorunun sadece sermaye piyasaları ile sınırlı kalmadığını, dünyada pek çok bankanın sonunu gündeme getirdiğini duymak, inceleme alanım konunun ekonomik boyutu olmayıp hukuki duruma dair olsa dahi sermaye piyasaları ve bu piyasalarda bankaların rolünün önemini bir kez daha ortaya koydu. Türkiye de sermaye piyasasında bankalar denildiğinde, bankaların bu piyasalarda durumu iki ayrı boyutta ve iki ayrı rol olarak ele alınabilecektir. Bu rollerden ilki, bu incelememde esas aldığım, bankaların doğrudan veya acente gibi sıfatlarla bizzat veya aracılık sıfatıyla bu piyasalarda iģlemlerde taģıdığı ağırlıktır. Bankaların bu rolün dıģındaki ikinci rolü ise, tümü için geçerli olmamakla özellikle Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda hisselerinin iģleme konu olması dolayısıyla ortaya çıkan durumdur. Bankalar bu rolleri itibariyle temel olarak hisseleri borsada iģlem gören bir halka açık Ģirket durumuna haiz olmakta, sermaye büyüklükleri itibarıyla bu piyasalarda yapılan iģlem miktar ve meblağı ile ağırlıklı bir rol üstlenerek anılan piyasaların geliģim ve büyümesinde önem arz etmektedirler (Örneğin T.Garanti Bankası A.ġ. hisse senetleri son dönemde ĠMKB de en yüksek iģlem hacmine sahip iii

6 hisse senedi durumundadır. Yazı ekinde mevcut tarih itibariyle iģlem hacmi en yüksek olan 10 banka gösterilmektedir (Ek1). Bankalar bu rolleri ile özel durumların kamuya açıklanması gibi yükümlülükler yönünden diğer Ģirketler paralelinde iģlem görmekte, ancak bu rolde dahi bankaların özel durumları önem arzetmekte, Sermaye Piyasası Kanununun 50/a maddesi gereğince bankaların, esas olarak kendilerine dair özel düzenleme durumundaki Bankacılık Kanunu hükümlerine tabi olacağı görülmektedir. Bu inceleme ve değerlendirmemde, ne yazık ki, Sermaye Piyasası Kurulu nca Tebliğ ile düzenlenen bir konuda akademik temelde inceleme yapan her araģtırmacının karģılaģtığı temel sorun ve aslında uygulama açısından büyük de bir kolaylık olan, konunun Sermaye Piyasası Kurulu nca çıkarılan Tebliğler ile detaylı bir Ģekilde düzenlenmiģ olması dolayısıyla konuya dair temel açıklamaları Tebliğ düzenlemeleri ile ifade etmem gerekti. ÇalıĢmam dair kısa bu kısa açıklamanın ardından sermaye piyasalarında bankaların rolü ve gerçekleģtirebilecekleri sermaye piyasası faaliyetlerini açıklayararak konumu detaylandırmak isterim. iv

7 1. SERMAYE PİYASASINDA BANKALARIN ROLÜ Finansal (mali) piyasaları; a) Para piyasaları b) Sermaye piyasaları olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. Finans literatüründe para piyasası; kısa vadeli fon arz ve talebinin, hazine bonoları, kısa vadeli tahviller, banka mevduat hesapları ve kredi kartları aracılığıyla gerçekleģtiği bir piyasa olarak kabul edilmektedir. Para piyasasının en temel aktörü Ģüphesiz bankalardır. Zira geliģmiģ ülkelerde ekonominin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilen bankaların faaliyetleri; mevduat, kredi ve bankacılık hizmetleri olmak suretiyle üç ana grupta toplanmaktadır. Buna karģılık sermaye piyasası ise; orta, uzun ve sonsuz vadeli fon arz ve talebinin bir araya geldiği piyasa olarak kabul edilmektedir. Diğer bir ifade ile sermaye piyasası tasarruf sahiplerinin yatırım yeri arayan tasarrufları ile yatırımları için kaynak arayan iģletme ve kuruluģların bu tasasrruflara olan taleplerinin karģılaģtığı bir ortam ya da organizasyondur. 1 Sermaye Piyasası Kanunu Gerekçesi 1.maddesinde sermaye piyasası orta ve uzun vadeli ödünç verilebilir fonların, 1 Prof.Dr.Zarakolu Avni Prof.Dr.YaĢar Karayalçın a 65.YaĢ Armağanı, 1988, Ülkemizde Sermaye Piyasasın GeliĢmesini TeĢvik Etme Yolunda Alınan Tedbirler. Syf: 285 1

8 menkul kıymetlerin alım satımı suretiyle tasarruf sahiplerinden yatırımcılara aktarılmasını sağlayan aracı kurum veya bankalar, yatırım ortaklıkları ve yatırım fonları gibi aracı ve yardımcı kuruluşlardan oluşan modern finansman sisteminin adıdır. Ģeklinde tanımlanmıģtır. Sermaye piyasasında müteģebbisler, hisse senedi, tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgesi, katılma intifa senedi, finansman bonosu, varlığa dayalı menkul kıymet, gayrimenkul sertifikası gibi dolaģım kabiliyeti yüksek menkul kıymetleri tasarruf sahiplerine satmaktadırlar. Finansal piyasalar üst baģlığı altında yer alan para piyasaları ve sermaye piyasalarını birbirlerinden kesin sınırlarla ayırmak mümkün değildir. Hatta bir benzetmede para piyasaları ve sermaye piyasalarının birleģik kaplar gibi birbirine bağlı olduğu, kredi arz ve talebinin para piyasasından sermaye piyasasına ya da tam tersine sermaye piyasasından para piyasasına kayabildiği belirtilmiģtir. 2 Gerek para piyasasının gerekse de sermaye piyasasının iģleyebilmesi için fona, diğer bir deyiģle paraya ihtiyaçları bulunmaktadır. Para piyasasının baģ aktörü olan bankalar, iģleyebilmek için fona ihtiyaç duyan sermaye piyasasına baģlangıçta mesafeli durmuģlar, ancak daha sonra giderek artan bir ilgi ile bu piyasada da faaliyet göstermeye baģlamıģlardır. Dünyada para piyasalarının baģ aktörü olan bankaların, sermaye piyasalarındaki konumunu ve rolünü düzenleyen baģlıca iki farklı eğilim bulunmaktadır: a) Evrensel bankacılık b) Bankacılık ve sermaye piyasası iģlemlerinin ayrılığı ilkesi 2 ÇELEBĠCAN Gürgan, Sermaye Piyasasındaki Son GeliĢmeler ve Türk Bankacılığı, Ankara, Temmuz 1974, Türkiye Bankalar Birliği Yayın No: 66. 2

9 Evrensel bankacılık sisteminde bankaların baģta sermaye piyasası olmak üzere, mali sektörün her alanında faaliyet göstermelerine izin verilmektedir. AB ülkelerinde evrensel bankacılık sistemi benimsenmiģtir. Buna karģılık diğer sistemi tercih eden, Amerika BirleĢik Devletleri, Japonya, Kanada gibi ülkeler, bankacılık iģlemleri ile sermaye piyasası faaliyetlerini ayırmayı tercih etmiģler ve bankaların faaliyetlerini klasik bankacılık faaliyetleri ile sınırlamıģlardır. 3 Bankalar para piyasasının patronu ve söz sahibi olmalarına karģın faaliyetleriyle tasarruf sahibine ancak nominal (itibari) anlamda gelir vaad ederler, taahhüt edilen ana para ve fazilerin enflasyonist ortamda aģınması bu nedenle de reel gelir elde edilememesi mümkündür. Oysa sermaya piyasalarında faaliyet gösteren aracı kurumlar (yatırım fonları-yatırım ortaklıkları) tasarruflara sadece itibari değer artıģı sağlamakla yetinmezler. Bu konuda borsa spekülasyonları elbette ki göz ardı edilmelidir. 4 Türkiye tarihli Sermaye Piyasası Kurul Kararı öncesine kadar bankacılık lisansına sahip bir kuruluģun mali piyasaların her alanında faaliyet gösterebilmesi sistemini benimsemiģ idi, bankalar da bu çerçevede Kurul dan aldıkları yetki belgeleri çerçevesinde sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunabiliyorlardı yılındaki mali krizin ardından, Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu nun açıkladığı Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı çerçevesinde, yeni 3 KAHRAMAN Özge, Avrupa Birliği Dönemecinde Türk Bankalarının Sermaye Piyasasındaki Durumu ve Evrensel Bankacılığın Türk Sermaye Piyasasında Uygulanması, Sermaye Piyasası Kurulu Aracılık Faaliyetleri Dairesi Yeterlik Etüdü, Ankara, Doç.Dr. BATTAL Ahmet Güven Kurumu Nitelendirmesi IĢığında Bankaların Hukuki Sorumluluğu Syf:182 5 DERĠN Serin, Evrensel Bankacılık Sistemi ve Türk Sermaye Piyasalarında Bankalar, SPK Yeterlilik Etüdü 3

10 bir yapılanmaya giren ve geliģmiģ ülkelerin finansal standartlarına uyum mücadelesi veren Türk bankalarının sermaye piyasası ile olan iliģkilerinde Avrupa Birliği kriterleri esas alınmıģtır. Bu nedenle evrensel bankacılık sisteminin benimsendiği AB ülkelerinde olduğu gibi, Türkiye deki bankaların da sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunabilecekleri kabul edilmektedir. 4

11 2. BANKALARIN GERÇEKLEŞTİREBİLECEKLERİ SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ Bankalar; kamuoyunda sahip oldukları güvenilir imajları, fon imkanlarının fazlalığı, yaygın Ģube ağları ve uzman personel sayıları gibi nedenlerle, sermaye piyasasının da önemli oyuncularındandır. Türk Hukukunda bankaların sermaye piyasası faaliyetlerinin ne olduğunun ortaya konması için banka ve sermaye piyasası faaliyeti kavramlarının açıklanması doğru olacaktır tarihli, mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve iki maddesi ile bir maddesinin bazı fıkraları hariç olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 3.maddesinde banka kavramının Mevduat bankaları ile katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankaları nı ifade edeceği belirtilmiģtir. Bnk K nun bu yaklaģımı karģısında, banka tanımında yer verilen kavramların da tanımlanması uygun olacaktır. Bnk K; Mevduat bankası kavramının; bu Kanuna göre kendi nam ve hesabına mevduat kabul etmek ve kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kuruluşlar ile yurtdışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye deki şubelerini, 5

12 Katılım bankası kavramının; bu Kanuna göre özel cari ve katılma hesapları yoluyla fon toplamak ve kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kuruluşlar ile yurtdışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye deki şubelerini, (5411 sayılı Kanundan önce Özel finans kurumu olarak faaliyet gösteren kuruluģlar da bu Kanunu müteakiben katılım bankası olarak tanımlanmıģtır.) Kalkınma ve yatırım bankası kavramının; bu Kanuna göre mevduat veya katılım fonu kabul etme dışında kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren ve/veya özel kanunlarla kendilerine verilen görevleri yerine getiren kuruluşlar ile yurtdışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye deki şubelerini ifade edeceğini belirtmiģtir. Dolayısıyla bu tanımdan hareket edildiğinde Bnk K nda banka kavramı, kendi baģına kullanıldığında her üç banka tipini kapsar niteliktedir. Banka kavramını müteakiben sermaye piyasası faaliyetinin neyi ifade ettiği üzerinde durulacak olur ise; SPKn nun kapsamının açıklandığı 2. maddede sermaye piyasası faaliyetleri ve sermaye piyasası kurumlarının kanun kapsamında olduğu belirtilmiģ; fakat sermaye piyasası faaliyetleri ile sermaye piyasası kurumlarının neler oldukları belirtilmemiģtir. 6 Anılan madde, kavramı tanımlama yerine bu kavram kapsamında gördüğü faaliyetleri saymıģ olup bu düzenleme tarzı Ģüphesiz ki nelerin kapsamda olduğunun ortaya konmasında açıklık sağlayacak ise de, müteakip dönemde ortaya çıkabilecek ve doğrudan maddede sayılmayan yeni faaliyetlerin bu kapsama girebilmesi için kanuni düzenleme yapılması gerekecektir. 6 ġengül Selami Sermaye Piyasası Mevzuatı Açıklama ve Yorumları, 2002 syf:189 6

13 Sermaye piyasası faaliyetleri, SPKn nun 30. maddesinde aģağıdaki Ģekilde sayılmıģtır: Sermaye Piyasası Faaliyetleri Madde 30- Bu Kanun kapsamına giren sermaye piyasası faaliyetleri: a) Kurul kaydına alınacak sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satışına aracılık, b) Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık amacıyla alım satımı, c) Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil her türlü türev araçların alım satımının yapılmasına aracılık, d) Sermaye piyasası araçlarının geri alım veya satım taahhüdü ile alım satımı, e) Yatırım danışmanlığı, f) Portföy işletmeciliği ve yöneticiliği, g) Diğer sermaye piyasası kurumlarının faaliyetleridir. Diğer sermaye piyasası kurumları Kurul ca faaliyetine izin verilen kurumlardır. Bunlar denetim kuruluģları, derecelendirme kuruluģları, gayrimenkul ekspertiz Ģirketleri gibi kuruluģlardır. 7

14 Esasen sermaye piyasası faaliyeti yapmak SPKn nun 31.maddesi hükmü uyarınca Kurul un iznine tabidir. Zira kayda alma sistemi ile ihraççı ve aracı kuruluģların yapacağı bilgilendirme neticesinde menkul kıymetin alım satımına yatırımcı karar verecek, Kurul da bu bilgi akımının içeriği ve sürekli ve düzenli olabilmesi için düzenleme ve denetim yapacaktır. Piyasanın güven ve istikrarı bu piyasada faaliyet gösterecek kuruluģların izin ve Kurul un gözetim ve denetimine bağlıdır. Bu nedenle, faaliyetlerin neler olduğu m. 30 da sayılmıģ ve bu faaliyetleri yapacak olanların yetkilendirilmesi Kurul a bırakılmıģtır. 7 Ġzinsiz olarak faaliyette bulunanlara, yetki belgeleri iptal olunduğu veya faaliyetleri geçici olarak durdurulduğu halde bunlara devam eden gerçek kiģilerle tüzel kiģilerin yetkilileri SPKn nun 47.maddesi uyarınca hapis ve ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Ancak kovuģturma yapılması Kurul tarafından Cumhuriyet Savcılığı na yazılı baģvuruda bulunulmasına bağlıdır. Öte yandan bu konudaki açık düzenlemeye karģın yakın zamanda izinsiz aracılık faaliyetleri sıklıkla görülmüģ, bu olumsuz durum elbette ki aracı kurumların geliģimini duraklatmıģ, aracı kuruluģları doğrudan sorumluluk alanı içine alan içeriden öğrenenlerin ticareti ve yapay piyasa oluģturulması gibi suçların mağrurları olan sade yatırımcılar da karlılık anlamında çekici bulmalarına rağmen piyasaya gelmekten kaçınmaya ve baģlangıçta esnek olmadıkları, ağır çalıģtıkları için eleģtirdikleri bankalar tarafından kurulan aracı kurumlara yönelmeye baģlamıģlardır. 8 Bankaların sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunabileceklerine dair düzenleme, 5411 sayılı Bnk K nun 4. maddesinde yer almaktadır. Bu noktada, anılan maddenin 7 ġengül a.g.e syf: Tanör Reha, Türk Sermaye Piyasası Cilt 1 Taraflar 1999, syf:

15 düzenleniģ usulü ve daha önce izlenen düzenleme tarzından farklılığı üzerinde durulması yararlı olacaktır.5411 sayılı Kanunun yerini aldığı 4389 sayılı Bankalar Kanunu nda bankaların yapabilecekleri faaliyetlerin sayılması Ģeklinde bir usul benimsenmemiģ iken, 5411 sayılı Kanunun 4.maddesinde bankaların diğer kanunlarda öngörülen hükümler saklı kalmak kaydıyla bu maddede sayılan faaliyetleri gerçekleģtirebilecekleri ifade edilmiģtir. Bu Kanunda ilk defa tek tek sayılmıģ faaliyetler daha önce de bankalar tarafından yapılmaktaydılar. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihinden önce bu maddede sayılan faaliyetleri yapmakta olan bankalar, herhangi bir kısıtlamaya, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu karar organı Kurul un iznine gerek olmadan bu faaliyetlere devam edebilecekler, BDDK nın faaliyet konularını sınırlama yetkisi olmayacaktır. Bu husus Bnk K nun geçici 3.maddesinde açıkça düzenlenmiģtir. Aynı maddeye göre, bankalar faaliyet gösterdikleri alanları gösteren bir beyannameyi BDDK ya verecekler, daha önce yapmadıkları, bu maddede sayılan bir konuda faaliyetlerini geniģletmek isterler ise BDDK dan izin alacaklardır. Bankalar 4389 sayılı Kanun zamanında yapmadıkları faaliyetleri bu Kanun döneminde yapmak isterler ise BDDK dan izin alacaklardır. 9 Öte yandan bankalar SPKn nun 50/a maddesinde öngörülen sınırlar içerisinde de bankalar SPKn na tabi olacaklardır. Anılan madde hükmüne göre kendi menkul kıymetlerini halka arz eden bankalar ile sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunan bankalar bunlarla sınırlı olmak üzere SPKn hükümlerine tabidirler. 9 Prof.Dr.Reisoğlu Seza, Bankacılık Kanunu ġerhi, 2007, Cilt I Syf:

16 Bnk K nun Faaliyet Konuları baģlıklı 4. maddesinde, bankaların gerçekleģtirebilecekleri sermaye piyasası faaliyetleri, SPK 30. maddeye paralel bir Ģekilde (i), (j), (k), (l), (n) ve (o) bentlerinde aģağıdaki Ģekilde sayılmıģtır: Faaliyet Konuları Madde 4- Bankalar, diğer kanunlarda öngörülen hükümler saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen faaliyetleri gerçekleştirebilirler: a)... b)... c)... d)... e)... f)... g)... h)... i) Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövize dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin, opsiyon sözleşmelerinin, birden fazla türev aracı içeren basit veya karmaşık yapıdaki finansal araçların alımı, satımı ve aracılık işlemleri, j) Sermaye piyasası araçlarının alım satımı ile geri alım veya tekrar satım taahhüdü işlemleri, 10

17 k) Sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satışına aracılık işlemleri, l) Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık maksadıyla alım satımının yürütülmesi işlemleri, m)... n) Yatırım danışmanlığı işlemleri, o) Portföy işletmeciliği ve yönetimi Anılan madde yönünden özellikle sermaye piyasası mevzuatı da göz önünde bulundurulduğunda üzerinde durulması gereken bir diğer husus, bankaların bu maddede sayılan faaliyetleri diğer kanunlarda öngörülen hükümler saklı kalmak üzere gerçekleģtirebileceklerdir. Bnk K nun bu ifadesi ile, bir baģka Kanun ile düzenlemeye tabi tutulmuģ hususların salt bu madde ile değiģmiģ olmayacağı ortaya konmaktadır. Nitekim Kanun un Faaliyet Konuları baģlıklı 4. maddesinin gerekçesinde; Bankalarca gerçekleştirileceği öngörülen faaliyetlerin diğer kanunlar ile Sermaye Piyasası Kurulu, Hazine Müsteşarlığı gibi yetkili mercilerin iznine tabi tutulmuş ise, bu merciler gerekli izin ve denetim süreçlerini devam ettireceklerdir. 11

18 Bu amaçla, ilgili Kanun hükümlerinin saklı olduğu ifade edilerek söz konusu faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için izin ve denetim süreçlerinin ilgili kurumlarca denetleneceği hüküm altına alınmıştır açıklaması yer almaktadır. Bu tespitten hareketle madde, incelememe konu husus yönünden yorumlanacak olur ise, bir banka salt Bnk K nun 4.maddesinden hareketle bu madde yürürlüğe girdiği anda faaliyette bulunuyor olması sebebi ile maddede geçen sermaye piyasası faaliyetleri için kendiliğinden izin almıģ olmayacaktır, zira sermaye piyasası mevzuatında aģağıda detaylı olarak yer verdiğim üzere bu faaliyetler ayrı ayrı düzenlenmiģ ve izne tabi tutulmuģtur. Buradan hareketle tarihinde faaliyette bulunan bir banka (ki buradaki banka kavramı, Bnk K nun 3.maddesindeki banka kavramı ile örtüģecektir.) anılan tarihten önce Kurul ndan aldığı izinle, Bnk K nun 4.maddesinde yer alan faaliyetleri gerçekleģtiriyor ise bu faaliyetler için yeniden faaliyet izni alma yükümlülüğünde olmayacak, sadece aynı Kanunun Geçici 3.maddesi gereğince Kuruma vermek zorunda oldukları faaliyet gösterdikleri alanları gösterir beyannamede bu faaliyetlerini bildireceklerdir. Yine aynı yorumdan hareketle, tarihinde faaliyette bulunan bir banka, Bnk K nun 4.maddesinde sayılan faaliyetlerden birini, örneğin inceleme konum dahilinde olan, maddenin j bendindeki Sermaye piyasası araçlarının alım ve satımı ile geri alım ve tekrar satım taahhüdü iģlemleri ni o tarihe kadar gerçekleģtirmiyor ise ve bu tarihten sonra sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde SPKr nun bu iģlemleri gerçekleģtirme izni alır ise, Bnk K nun geçici 3.maddesi gereğince faaliyet konusunu geniģletmeden önce bu hususta BDDK dan izin almak zorundadır. 12

19 Bnk K nun 4.maddesinin son fıkrasında, faaliyet konuları açısından mevduat bankaları, katılım bankaları ve kalkınma ve yatırım bankaları arasında, yapabilecekleri faaliyetler bakımından farklılıklar ortaya konumuģ ise de anılan maddede sermaye piyasası faaliyetlerine dair bentler yönünden böyle bir sınırlama yoktur. Ancak üstte de değildiği üzere Bnk K nun 4.maddesinde diğer Kanunlardaki hükümler saklı tutulmuģ olup sermaye piyasası mevzuatı açısından bu tür bir farklılaģtırma söz konusudur. Bu noktada özellikle bankaların aracılık faaliyetinde bulunmaları yönünden mevzuatımızda daha önce gündeme gelen geliģmeler üzerinde de durulması yararlı olacaktır. Kurul un bankalara Kanun ile tanınan aracılık faaliyetini yasaklaması üzerine, Türkiye Bankalar Birliği dava açmıģ; DanıĢtay , 1996/9498 Esas, 1998/5507 Karar sayılı Kararı ile bankaların sermaye piyasası faaliyetinde bulunabilmeleri için Yasada öngörülen esas ve koşullar dışında yeni zorunluluklar getiren, bu zorunluluğa uymayan bankaların söz konusu faaliyetlerde bulunmalarını engelleyen dava konusu işlemin 2499 sayılı Yasaya aykırı bulunmaktadır gerekçesiyle Kurul un kararını iptal etmiģtir. 10 Yukarıda bahsedilen, daha sonra iptal edilen Kurul kararı ABD de olduğu gibi bankaların hisse senedi piyasalarında doğrudan doğruya daha fazla aktif olmalarını engellemiģtir. Bu kararın temel nedenleri arasında bankaların daha fazla risk içeren hisse senedi faaliyetleri nedeniyle daha fazla risk almalarını engellemek, iģleri gereği borsa Ģirketleri ile ilgili daha fazla bilgiye sahip olmaları nedeniyle içeriden 10 Reisoğlu, a.g.e. Syf:

20 öğrenenlerin ticareti yapabilmelerini engellemek gibi faktörler olabileceği gibi bankaların mali durumları bozuk olan bazı aracı kurumları almalarını teģvik ederek aracı kurumların mali yapılarını düzeltmeye yönelik olduğu yönünde düģünceler de vardır. Nitekim bu kararın ertesinde bankaların çoğu kendi aracı kurumlarını kurmuģlar bazı bankalar da mali durumu bozuk olan bir aracı kurumu satın alma yoluna gitmiģlerdir. 11 Diğer bir ifade ile bankaların büyük çoğunluğu yetki belgelerini Kurul a iade etmiģ olduklarından bankalar doğrudan aracılık iģlemi yapmamakta, bizzat kurdukları veya satın aldıkları kurumların acentesi olarak hareket etmektedirler. 12 Meri mevzuat açısından, bankaların sermaye piyasası faaliyetinde bulunmaları hususundaki en önemli düzenlemeler Kurul un verdiği yetkiye istinaden Kurul ca yayımlanan Aracılık Faaliyetleri ve Aracı KuruluĢlara ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliği dir. Öncelikle Aracılık Faaliyetleri ve Aracı KuruluĢlara ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri üzerinde durulacak olur ise; Bankaların bir sermaye piyasası faaliyeti olan aracılık faaliyetinde bulunabilmelerinin Bnk K boyutundaki dayanağını, yukarıda da ifade edildiği gibi Kanun nun 4/I maddesinin (i), (k) ve (l) bentleri teģkil etmektedir. Sermaye piyasası mevzuatı yönünden bankaların aracılık faaliyetlerine iliģkin özel düzenleme ise, Kurul un çıkarttığı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı KuruluĢlara ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliğ inde (Seri: 5 No: 46) yer almaktadır. 11 Doç.Dr.Karan Mehmet Baha, Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, 2001, syf: Prof.Dr.Reisoğlu Seza, Prof.Dr.Ali Bozer e Armağan, 1998, Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Bankalar Ġle Ġlgili Düzenlemeler, syf:

21 tarihinde yürürlüğe girmiģ olan anılan Tebliğ (Seri: 5 No:46) de bankaların sermaye piyasası faaliyetleri tahdidi olarak sayılmıģtır. Tebliğin Bankaların Sermaye Piyasası Faaliyetleri baģlıklı 5.maddesinde yer alan Bankalar, a) Daha önce ihraç edilmiş sermaye piyasası araçlarının, 1) Borsa dışında, 2) Hisse senedi işlemleri hariç olmak üzere borsada, alım satımına aracılık b) Repo-ters repo, c) Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil türev araçların dayandığı kategoriler itibarıyla ayrı ayrı ya da bütün olarak türev araçların alım satımına aracılık faaliyetlerini yapabilirler. Mevduat kabul etmeyen bankalar ise yukarıda sayılan faaliyetlerin yanısıra sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satışına aracılık, portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı faaliyetlerini de yapabilirler. Yukarıda sayılan bu faaliyetler, her bir faaliyet için bu Tebliğ'de ve ilgili tebliğlerde belirlenen esaslar çerçevesinde Kurul'dan yetki belgesi almak suretiyle yürütülebilir. 15

22 Düzenlemesi uyarınca bankaların sermaye piyasası faaliyetleri, borsada yapılan hisse senedi iģlemleri ve halka arza aracılık iģlemleri kapsam dıģında tutularak, sınırlandırılmıģtır. Öte yandan bankalar birden fazla aracı kurum ile aracılık sözleģmesi akdedebilir duruma gelmiģtir. Böyle bir düzenleme ile Türkiye de geliģmekte olan sermaye piyasası faaliyetlerinin yaygın Ģube Ģebekelerine sahip olma ve yatırımcıyla zaten iliģkide olmaları gerekçesiyle bankalar aracılığıyla daha hızlı ve sonuç alıcı Ģekilde yürütülmesinin amaçlandığı düģünülmektedir. 13 Yazı ekinde sermaye piyasası iģlemlerine iliģkin olarak mevcut tarih itibariyle bankaların sahip oldukları yetki belgeleri ve yetki belgesine sahip olmayan bankaların bir listesi yer almaktadır (Ek 2). 14 Halihazırda ĠMKB de faaliyet gösteren aracı kurum ve bankalara dair tablo aģağıda gösterilmektedir. Yatırım ve kalkınma bankaları ile mevduat kabul eden bankalar Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda hise senedi piyasası dıģındaki piyasaslarında iģlem yapabilmektedirler. 15 Bankalara ait hisse senetleri aynı zamanda dıģ borsalarda da iģlem görmektedir. 13 Doç.DrMehmet Somer in Anısına Armağan, 2006, Yar.Do.Dr.Ayli Ali, Bankaların Sermaye Piyasası Faaliyetleri, syf:

23 İMKB'DE FAALİYET GÖSTEREN ARACI KURULUŞLAR Yıl Piyasa Adı Aracı Kurum Yatırım ve Kalkınma Bankası Ticari Banka Toplam Hisse Senetleri Piyasası /11 Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarı Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Uluslar arası Tahvil Pazarı Bankaların Acente Olarak Sermaye Piyasası Faaliyetleri Aracı kurumlar, SPKn nun 32. ve 33. Maddesinde yer alan düzenlemeye göre, SPKr kaydına alınacak sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satıģına aracılık yapmak ya da daha önce ihraç edilmiģ olan sermaye piyasası araçlarının aracılık amacıyla alım satımıyla uğraģmak için SPKr na yetki belgesi almıģ olan sermaye piyasası kurumudur. Aracılık faaliyetleri ve bunların dıģında kalan sermaye piyasası faaliyetleri olarak ikiye ayrılan sermaye piyasası faaliyetlerinin tamamı aracı kurumlar tarafından yerine getirilebilir. Aracılığa iliģkin olanlar ise sadece aracı kuruluģların yetkisi içerisindedir. Seri: 5 No: 46 sayılı Tebliğin 5. maddesine göre; mevduat kabul etmeyen bankalar, yani kalkınma ve yatırım bankaları; sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satıģına aracılık, borsada ve borsa dıģında türev araçların satıģına aracılık yapabileceklerdir. Bu bankalar sadece borsada hisse senedi alım satımına aracılık 17

24 yapamayacaklar, hisse senetleri hariç olmak üzere, borsada diğer sermaye piyasası araçlarının alım satımına da aracılık yapabileceklerdir. Buna karģılık mevduat kabul eden bankalar, ihraç veya halka arz yoluyla satıģa aracılık ile borsada hisse senedi alım satımına aracılık yapamayacaklar, borsada sadece türev araçların alım satımına aracılık ve borsa dıģında hisse senedi ve türev araçların alım satımına aracılık gerçekleģtirebileceklerdir. Bu doğrultuda bankalar sermaye piyasası mevzuatı uyarınca doğrudan sermaye piyasası faaliyetinde bulunabilmelerinin yanı sıra bir aracı kurum acentesi olarak da faaliyet gösterebilmektedirler. Tebliğin 24.maddesinde Bu Tebliğ kapsamında, aracı kurumlar ile bankalar arasında yazılı acentelik sözleşmesi imzalanabilir. Aracı kurumlar acentelik sözleşmesinde belirlenecek mahaller içinde, acenteleri aracılığıyla alacakları emirler doğrultusunda aracılık faaliyetleri çerçevesinde sermaye piyasası araçlarının alım satımında bulunabilirler. Bir aracı kurum ile acentelik sözleşmesi imzalayan bankalar, acente sıfatıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilirler: a) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin alım ve satım emirlerinin aracı kuruma iletilmesine ve gerçekleşen emirlerin tasfiyesine aracılık etmek, b) Acentesi olunan aracı kurumun halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında, taleplerin toplanması, bu taleplerin aracı kurum merkezine iletilmesi ve paranın tahsili ya da geri ödenmesi gibi işlemleri kapsamak üzere gişe hizmeti vermek, 18

25 c) Acentesi olunan aracı kurum portföy yöneticiliği yetki belgesine sahip ise acente sıfatıyla bu faaliyetin tanıtımını yapmak ve bu faaliyetle ilgili sadece tahsil ve tediye işlemlerini yürütmek, d) Acentesi olunan aracı kurum yatırım danışmanlığı yetki belgesine sahip ise bu faaliyet kapsamında aracı kurumdan gelen doküman ve bilgileri müşterilere açıklamak ve yatırım danışmanlığı faaliyetinin tanıtımını yapmak hükmü yer almaktadır. Tebliğ de yer alan düzenleme ile bilhassa mevduat kabul eden bankaların aracılık faaliyetlerinin kısıtlanması sonucunda, bankalar kendi aracı kurumların acentesi olarak aracılık faaliyetlerini yürütmektedirler. Nitekim Tebliğ in 24. maddesi uyarınca aracı kurumlar, tüm gerçek ve tüzel kiģilerle değil, sadece bankalarla acentelik sözleģmesi akdedebileceklerdir. Aracı kurumlar acentelik faaliyetlerinin devamı süresince acentelik faaliyetinde bulunulan banka Ģubelerini Kurul a bildirmekle yükümlüdürler Acentelik Şartları Tebliğin 25.maddesinde yer alan düzenlemeye göre, acentelik sözleģmesi imzalayan bankanın acentelik faaliyetlerinden sorumlu biriminin Kurul a bildirilmesi, bu faaliyetin yürütüleceği Ģubelerinde bir müģteri temsilcisinin acentelik iģlemlerinden sorumlu personel olarak belirleyerek Kurul'a bildirmesi, bu faaliyetin yürütüleceği Ģubelerde çalıģacak ihtisas personeli ile söz konusu personelin ihtisas konusuna göre 19

ATAKULE GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. ESAS SÖZLEġME TADĠL METNĠ ESKİ METİN

ATAKULE GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. ESAS SÖZLEġME TADĠL METNĠ ESKİ METİN Yönetim Kurulu ve Görev Süresi ESKİ METİN Madde 12:ġirketin iģleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından bir yıl için seçilen 7 (yedi) üyeden oluģturulacak bir

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin İkincil Düzenlemeler

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin İkincil Düzenlemeler Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin İkincil Düzenlemeler 1. Kapsam 6362 sayılı Yeni Sermaye Piyasası Kanunu, yatırım hizmet ve faaliyetlerinin kurumsal bir yapıda, geniş bir perspektifte

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları 1. Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların fonksiyonlarından değildir? A) Reel piyasaya kaynak sağlamak B) Sermaye birikimini oluşturmak C) Firmaların karşı karşıya kaldığı riskleri dağıtmak veya

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Mali Sektör DıĢı NFIST Ġstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4,

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Dow Jones Istanbul 20 A Tipi Borsa Yatirim Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4, 10.2, 10.3, 10.4, 14.1,

Detaylı

Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder.

Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder. 2.3. Alım Satım Aracılığı Faaliyeti Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder. 2.3.1. Emir İletimine Aracılık

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ DAR KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI DENEME SINAVI 1. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisi yatırım fonu kurucusu olabilir? A) Yatırım Ortaklıkları B)

Detaylı

31/12/2014 TARİHLİ BANKALAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

31/12/2014 TARİHLİ BANKALAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) (*) NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BU NUN İLAN TARİHİ İTİBARİ İLE NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI OLMAK ÜZERE FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık No: 2010/40 Tarih: 24.10.2010 Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com

Detaylı

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sayı: YMM.03.2010-80 Konu: 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulaması İle İlgili Olarak 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hk. İZMİR. 1.11.2010 Muhasebe

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-059 Tarih : 22.10.2010 Konu : 6009 Sayılı Kanun İle Gider Vergileri Kanununda Banka Sigorta Muameleleri Vergisine İlişkin Yapılan Değişikle Alakalı Yayımlanan 87 Seri Numaralı Gider Vergileri

Detaylı

YURT İÇİNDE İHRAÇ EDİLECEK KİRA SERTİFİKASI İZAHNAMELERİNİN VEYA İHRAÇ BELGELERİNİN ONAYLANMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER(*)

YURT İÇİNDE İHRAÇ EDİLECEK KİRA SERTİFİKASI İZAHNAMELERİNİN VEYA İHRAÇ BELGELERİNİN ONAYLANMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER(*) EK/1 YURT İÇİNDE İHRAÇ EDİLECEK KİRA SERTİFİKASI İZAHNAMELERİNİN VEYA İHRAÇ BELGELERİNİN ONAYLANMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER(*) 1) VKŞ ve fon kullanıcılarını tanıtıcı bilgiler. 2) VKŞ nin yürürlükte bulunan

Detaylı

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 İstanbul, 25.10.2010 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği nde;

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir.

Detaylı

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine A) Sermaye piyasası araçlarının ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir. B) Sermaye piyasası

Detaylı

Ek-1. Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler

Ek-1. Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler UNVAN VE GÖREVLER YATIRIM KURULUŞLARI Aracı Kurum (Aksi belirtilmedikçe, faaliyet izinleri çerçevesinde dar, kısmi ve geniş yetkili aracı kurumlar için geçerlidir.) Genel Müdür (kısmi veya geniş yetkili

Detaylı

1.(07.09.2000 tarih ve 24163 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) No : 46 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KISALTMALAR

1.(07.09.2000 tarih ve 24163 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) No : 46 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KISALTMALAR SPK Düzenlemeleri 4.1.3.1. ARACILIK FAALİYETLERİ VE ARACI KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ 1.(07.09.2000 tarih ve 24163 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Seri : V No : 46 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım

Detaylı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının Kapsam

Detaylı

Konu : Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyetine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı

Konu : Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyetine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ Büyükdere Cad.No:173 1. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 1. Levent - İstanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr İstanbul,

Detaylı

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir.

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 2) SPK Temel Düzey Lisansını Alanlar Ne İş Yaparlar.? A- Lise,

Detaylı

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI Girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin esaslar 30/12/2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanunu ( SPK ) ile Türkiye de hukuki

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

5. Borçlanma aracı ihracı için Yetkili organ kararının alındığı tarihten itibaren en geç kaç yıl içinde Kurula başvuruda bulunulması zorunludur?

5. Borçlanma aracı ihracı için Yetkili organ kararının alındığı tarihten itibaren en geç kaç yıl içinde Kurula başvuruda bulunulması zorunludur? 1. Yatırım amacı taşıyan kıymetli evrak aşağıdakilerden hangisidir? a. Menkul kıymet b. Para c. Çek d. Bono e. Poliçe 2. Aşağıdakilerden hangisi payların sahibine sağladığı mali haklardan a. Kar payı alma

Detaylı

Seri:V No:46 55 nci maddesinde

Seri:V No:46 55 nci maddesinde Sayın Yetkili, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ye (VOB)

Detaylı

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 31.03.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş A Tipi Değişken Fonu içtüzüğünün 1.1, 1.2, 2.1, 5.1, 5.3, 5.4, 5.8.1,

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN LĠKĠDĠTE YETERLĠLĠĞĠNĠN ÖLÇÜLMESĠNE VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 1 (Resmi Gazete nin 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı nüshasında

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLARI VE KONUT DEĞERLEME UZMANLARI İÇİN ARANAN TECRÜBE KOŞULUNUN UYGULAMA ESASLARI

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLARI VE KONUT DEĞERLEME UZMANLARI İÇİN ARANAN TECRÜBE KOŞULUNUN UYGULAMA ESASLARI 2014/19 Kurulumuzun 20.06.2014 tarih ve 19/599 sayılı Kararı ile; Sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık anonim ortaklıklarda lisansa tabi de çalışacak kişilerin yabancı uyruklu olması veya yurtdışında

Detaylı

2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00

2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00 2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00 SORULAR SORU 1: Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ve

Detaylı

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERİN MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KARAR ÖZET

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.Ş. A Tipi Hisse Senedi Fonu içtüzüğünün 1.1, 1.2, 2.1, 5.1, 5.3, 5.4, 5.8.1, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.7, 8.10, 8.11,

Detaylı

Söz konusu Tebliğ değişikliği ile 01 Mayıs 2008 tarihinden itibaren;

Söz konusu Tebliğ değişikliği ile 01 Mayıs 2008 tarihinden itibaren; TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ Büyükdere Cad.No:173 1. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 1. Levent - İstanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr İstanbul,

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller Tahvil Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine tahvil denir. Anonim şirketler genel kurul kararı ile tahvil çıkarabilir. Çıkarılan her tahvilin değeri aynı olmalıdır.

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler

Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler Bankacılar Dergisi, Sayı 61, 2007 Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler (1 Nisan 2007-30 Haziran 2007) I. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 15 Haziran 2007 tarih ve 26553

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ Devlet Bakanlığından: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI Amaç ve kapsam KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (Tebliğ No:2002-32/27) Madde l- Bu Tebliğin amacı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı

Detaylı

Bildirimi 2. MKK Temsilcileri (Uygulama, Servis, Gözetim ve Şirket Yetkilileri) nin MKK nezdinde kayıtlar, doğrudan MKK sistemine bağlanarak gerçekleş

Bildirimi 2. MKK Temsilcileri (Uygulama, Servis, Gözetim ve Şirket Yetkilileri) nin MKK nezdinde kayıtlar, doğrudan MKK sistemine bağlanarak gerçekleş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A..Ş.. GENEL MEKTUP No:: 3 KKONUU : ÜYELİK PROSEDÜRÜNÜN TAMAMLANMASI \KS\ÜyelikBaşvuru\3 İLLGGİ İ İLLİ İ : SAYIN GENEL MÜDÜR, İHRAÇCILAR, ARACI KURULUŞLAR VE SERMAYE PİYASALARI.

Detaylı

Aracı kurumların kuruluşuna Sermaye Piyasası Kurulu nca izin verilebilmesi için,

Aracı kurumların kuruluşuna Sermaye Piyasası Kurulu nca izin verilebilmesi için, 5. ARACI KURULUŞLAR Sermaye Piyasası Kanunu (SPKanunu) aracı kuruluşları, aracı kurum ve bankalar olarak tanımlamıştır. Ancak bankalar kendi menkul kıymetlerini halka arz etmeleri ile sermaye piyasası

Detaylı

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1)

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) 21 Ocak 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28889 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, makul bir ekonomik veya finansal

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/131. Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/131. Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1001 Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER 2012/18

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER 2012/18 31/01/2012 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER 2012/18 KONU: Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 32) 8 Kasım 1998

Detaylı

ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği nde (Seri: V, No:34)

Detaylı

Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı

Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı MADDE 1-2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /69-1

Sirküler Rapor Mevzuat /69-1 Sirküler Rapor Mevzuat 06.04.2015/69-1 DERECELENDİRME KURULUŞLARININ YETKİLENDİRİLMESİNE VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET :

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME Yatırım ortaklıkları,sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslar arası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011 TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 23 Kasım 2011 Almanya Sermaye Piyasası Kurumları Bankacılık Sermaye Piyasaları Sigortacılık BankacılıkDüzenlemeve Denetleme Kurulu (BDDK) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Hazine Müsteşarlığı

Detaylı

(Değişik:RG-10/7/2015-29412) Ek-1 Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler

(Değişik:RG-10/7/2015-29412) Ek-1 Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler (Değişik:RG-10/7/2015-29412) Ek-1 Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler Unvan ve Görevler YATIRIM KURULUŞLARI Aracı Kurum (Aksi belirtilmedikçe, faaliyet izinleri çerçevesinde dar, kısmi ve geniş yetkili

Detaylı

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Üyelik Yönergesi

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Üyelik Yönergesi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Üyelik Yönergesi Yayın Tarihi: 24.12.2014 Sürüm: 1.0 Doküman No : M.9-YNRG-01 Güncel Sürüm No: 1.0 Onay No: 2014-379 Sayfa No:1/6 Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı Merkezi

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

EK-1 TMK İZAHNAMESİNİN ONAYLANMASI İÇİN GEREKEN BELGELER(*) 1) İhraççıyı tanıtıcı bilgiler, 2) Yürürlükte bulunan tüm değişiklikleri içeren ve tek

EK-1 TMK İZAHNAMESİNİN ONAYLANMASI İÇİN GEREKEN BELGELER(*) 1) İhraççıyı tanıtıcı bilgiler, 2) Yürürlükte bulunan tüm değişiklikleri içeren ve tek EK-1 TMK İZAHNAMESİNİN ONAYLANMASI İÇİN GEREKEN BELGELER(*) 1) İhraççıyı tanıtıcı bilgiler, 2) Yürürlükte bulunan tüm değişiklikleri içeren ve tek bir metin haline getirilmiş, ihraççıyı temsile yetkili

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) tarafından, 10 Şubat 2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren II-15.1.a sayılı

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI UZAKTAN EĞİTİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI UZAKTAN EĞİTİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI UZAKTAN EĞİTİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Ders Adı: Sermaye Piyasası Mevzuatı Hafta: 1 Aktivite Başlığı: Kendimizi Değerlendirelim 1. Aşağıdakilerden hangisi, sermaye

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanan 2014 yılında Yeni

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2011 31/032011 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

www.tunagokdemir.com

www.tunagokdemir.com www.tunagokdemir.com MEVZUATTA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE TÜRK HUKUKUNDA SUKUK Klasik piyasalarda yatırımcıların, ihtiyaç sahiplerine fon aktarımı, genellikle bu aktarımdan bir maddi menfaat

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan finansal

Detaylı

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 1 Kasım 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26333 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç

Detaylı

ULUSLARARASI BANKACILIK BİRİMLERİ YASASI 41/2008 Sayılı Yasa Madde (23) Altında Tebliğ

ULUSLARARASI BANKACILIK BİRİMLERİ YASASI 41/2008 Sayılı Yasa Madde (23) Altında Tebliğ R.G 196 05.12.2013 ULUSLARARASI BANKACILIK BİRİMLERİ YASASI 41/2008 Sayılı Yasa Madde (23) Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 41/2008 sayılı Uluslararası Bankacılık Birimleri

Detaylı

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5 BİST'TE BORSA İŞLEMLERİNİN AÇIK, DÜZENLİ VE DÜRÜST BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNE AYKIRI EMİR VE İŞLEMLER İLE BU NİTELİKTEKİ EMİRLERİ VEREN VEYA İŞLEMLERİ YAPAN YATIRIMCILARA UYGULANACAK TEDBİRLER HAKKINDA

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1005 Yatırım Kuruluşları 25 Bu kitapçıkta yer alan testlerin her hakkı

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan

Detaylı

BORSALAR Neden Borsa Arz ve Talebin Etkin Biçimde Karşılaşması Standart t Ürünlerin, Kurala Uygun Alım Satımı Güvenli İşlem Kuralları Anonim Piyasada Edimlerin Yerine Getirilmesini Temin Eden Bir Sistem

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI DEVLET İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI DEVLET İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI DEVLET İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Devlet İç Borçlanma Araçları Standart

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

TEBLİĞ. ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri: V, No: 135)

TEBLİĞ. ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri: V, No: 135) 20 Mart 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29301 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri:

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YATIRIM KURULUŞLARINA İLİŞKİN REHBER DE DEĞİŞİKLİK

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YATIRIM KURULUŞLARINA İLİŞKİN REHBER DE DEĞİŞİKLİK YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YATIRIM KURULUŞLARINA İLİŞKİN REHBER DE DEĞİŞİKLİK Yatırım kuruluşlarının uyum sürecinde özellikle uygulama alanı bulan, aracı kurum ve bankaların sermaye piyasası faaliyetlerine

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik

Detaylı

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin EK/ Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin Unvanı : Vergi Dairesi ve Numarası: Ticaret Merkezi ve Sicil Numarası: Kuruluş Tarihi:

Detaylı

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı.

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı. S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

ING BANK A.Ş.'NİN 30,000,000,000 ADET 1. TERTİP B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR

ING BANK A.Ş.'NİN 30,000,000,000 ADET 1. TERTİP B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR * BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 22 / 02 / 2011 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 21 / 02 / 2011 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR.

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ ÖZEL BANKACILIK B TİPİ TAHVİL BONO FONU 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ ÖZEL BANKACILIK B TİPİ TAHVİL BONO FONU 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR Denizbank Anonim Şirketi Özel Bankacılık B Tipi Tahvil Bono Fonu Fon Kurulu na DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ Giriş 10 ŞUBAT 2009-30 HAZİRAN 2009 ARA DÖNEMİNE

Detaylı

15 Soruda Yeni Yatırım Hizmetleri Tebliği Taslağı

15 Soruda Yeni Yatırım Hizmetleri Tebliği Taslağı 15 Soruda Yeni Yatırım Hizmetleri Tebliği Taslağı 18.04.2013 www.gsghukuk.com 6362 sayılı Yeni Sermaye Piyasası Kanunu nda ( Yeni SPKn ), yatırım hizmetlerini ve bu hizmetleri sunacak kuruluşlara ilişkin

Detaylı

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ. Portföy

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ. Portföy PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ Portföy Yatırım genel olarak sermaye ve/veya servet birikimine ilave yapmak amacıyla gerçekleştirilen her türlü faaliyet olarak tanımlanabilir. Portföy ise servetin oluşturulma şeklidir.

Detaylı