AYAÐIMIZ TOPA DEÐSE... FÝLM BÝRDENBÝRE ÞENLÝKLÝ OLMAYA BAÞLADI Erdoðan Baybars BÝR HAFTA SONU YAZISI. Elvan Levent. Ali Osman

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AYAÐIMIZ TOPA DEÐSE... FÝLM BÝRDENBÝRE ÞENLÝKLÝ OLMAYA BAÞLADI Erdoðan Baybars BÝR HAFTA SONU YAZISI. Elvan Levent. Ali Osman"

Transkript

1 Bir Toparlanýyoruz Hareketi'miz vardý... Þimdi onu da mý kaybediyoruz? Ah Kudret ah, sen bu iþi býrakýp gidersen bundan sonra kim toparlayacak bizi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Þubat 2014 Pazar YIL: 13 SAYI: 4429 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý ON YIL SONRA... l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... ÇÖZÜM HANGÝ KUCAKTA? BÝR HAFTA SONU YAZISI AYAÐIMIZ TOPA DEÐSE... FÝLM BÝRDENBÝRE ÞENLÝKLÝ OLMAYA BAÞLADI Erdoðan Baybars Ali Osman Elvan Levent Mehmet Levent GÜNDEME FARKLI BAKMAK Halil Sadrazam Ýlk kez 'Afrika'nýn duyurduðu haber resmen doðrulandý Ýmzalar Salý günü atýlýyor Önce imza sonra görüþme Derviþ Eroðlu ile Nikos Anastasiadis'in Salý günü biraraya gelecekleri açýklandý... BM'den ve cumhurbaþkanlýðýndan yapýlan açýklamalara göre, görüþme BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim'in gözetiminde Lefkoþa Havaalaný yakýnlarýndaki ara bölgede BM Konferans Merkezi'nde yapýlacak... Ortak açýklamanýn her iki lider tarafýndan burada imzalanmasý bekleniyor... n Türk tarafý müzakereci olarak Osman Ertuð'un yerine yeniden Kudret Özersay'ý atadý... Yapýlan açýklamada, Derviþ Eroðlu'nun Özersay'dan yeni sürece katký koymasýný ve yardýmcý olmasýný talep ettiði, Özersay'ýn da toplumsal sorumluluk bilinci ile hareket ederek müzakereci görevini kabul ettiði açýklandý... n Osman Ertuð ise yaptýðý açýklamada, özel temsilcilik görevinden kendi isteðiyle ayrýldýðýný belirtti ve "Eroðlu'nun Diplomatik Ýliþkiler Özel Danýþmaný ve Cumhurbaþkanlýðý Sözcüsü olarak görevlerimi sürdürüyorum" dedi... n 3. sayfada Sigara karnemiz Anastasiadis menzilde... DÝKO'dan Anastasiadis'e: Ýmzalama! n DÝKO Baþkaný Nikos Papadopulos Anastasiadis'e aðýr eleþtiriler yönelterek, "Bu metni imzalama, geç dahi olsa geri çek" çaðrýsýnda bulundu... n AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, müzakerelere baþlamak için ortak açýklama metninin yeterli olduðunu belirtti ve "Dýþ egemenlik konusunda tam güvencedeyiz, düzenlenmesi gereken tek þey iç egemenliktir" dedi... n Hristofyas ise tarz ve üslup olarak Anastasiadis'e destek verirken, egemenlik konusunun belirsiz olmasýna raðmen bunu kabul etmesini eleþtirdi... n 3. sayfada Büyükkonuk yasta Ýntihar n Gýda, Tarým ve Enerji Bakaný Önder Sennaroðlu'nun 44 yaþýndaki yeðeni Ahmet Sennaroðlu av tüfeðini çenesine dayayarak hayatýna son verdi... n 2. sayfada Halkýmýzýn %36,8'inin sigara içtiði açýklandý... n 10. sayfada

2 AFRÝKA dan mektup... KUZEYDEN EVET ÇIKAR, GÜNEYDEN BELLÝ DEÐÝL... Eðer Salý günü Kýbrýs'ta baþlayacak olan yeni süreç bizi bir anlaþmaya götürecekse, yani adada Federal Birleþik Kýbrýs Cumhuriyeti kurulacaksa, þu andan itibaren burada yürürlükte olan ne varsa, hepsi de eskimiþ demektir... Hani "Yenisini alacaðýmdan eskisinin hükmü yoktur" derler ya... Onun gibi iþte... Yürürlükteki tüm tüzükler de, yasalar da eskiyecek... Yenileri yapýlacak çünkü... KKTC olmayacak içinde... Tarihe karýþacak KKTC... Pek çoklarýnýn övünerek dile getirdiði son Türk devleti yaþamýný noktalayacak... Çözüme kadardý zaten... Bir gün feshedilmek üzere kurulmuþtu... Ama nedense zamanla kalýcýlaþtýrmayý düþündüler... "Sonsuza kadar yaþayacak" dediler... * Önümüzdeki yeni sürecin daha önceki tüm süreçlerden farklý olacaðý anlaþýlýyor... Aðýr baskýsý var dýþ güçlerin... Kýbrýs'taki taraflarýn ise reddedecek, karþý koyacak hali yok pek... Güneyde ekonomik çöküntü... Kuzeyin durumu ise malum... Her zamanki gibi... Kan aðlamayan yok... Ya anavatanlar? Onlarýn hali yavrularýndan da daha periþan... Türkiye'de koltuðu çatýrdayan, içte bitmiþ, dýþta bitmiþ bir hükümet... Sarýlacak dal arýyor... Yunanistan'ýn ise belini doðrultmasýna çok var daha... Eli mahkum... Buradakiler gibi o da Troyka'nýn emrinde... Bu durumda taraflara bir anlaþmayý kabul ettirmek çok zor deðil herhalde... * Ortak açýklamaya tepkiler farklý... Güney kuzeyden çok farklý... Kuzeydekilerin hepsi de tamam dedi... Bazý çekinceleri olanlar bile ses çýkarmadý. Güney ise gümbürdüyor... Anastasiadis küçük partilerin menzilinde... Ortaðý DÝKO'nun Baþkaný Papadopulos'tan çaðrý yapýlýyor ona: -Ýmzalama! Geri çek! AKEL dýþýndakilerin hepsi öyle... Ýmza istemiyorlar... DÝSÝ ile AKEL güneyin iki büyük partisi... Ýkisinin toplam oy oraný %60'ý aþar... Kýbrýslýrum toplumunun ezici çoðunluðu yani... Retçilerin tümü de yapýlacak olan referandumda 'hayýr' deseler bile, eðer DÝSÝ ve AKEL taraftarlarý fire vermeden 'evet' derseler tamam... Ya fire verirlerse? * Bilindiði gibi AKEL geçtiðimiz referandumda plana 'hayýr' demiþti... Bunun için 'evetçiler' tarafýndan çok suçlandý... Ne var ki þu da bir gerçek: Eðer AKEL 'evet' demiþ olsaydý bile, taraftarlarýnýn tümüne de hükmetmesi ve 'evet' dedirtmesi mümkün deðildi... Kýbrýslýrum toplumu o referandumda partilerine pek kulak asmadý... 'Evetçi' DÝSÝ bu yüzden bölündü... %76'lýk 'hayýr'da DÝSÝ'lilerin de büyük payý oldu... * Umutlu olmak isteriz herþeye raðmen... Bu adada herkes güzel günleri özledi... Çehenneme çevrilen adayý cennet yapmak bizim elimizde deðil mi? Büyükkonuk köyü yasta Gamze BAYKUR- Büyükkonuk köyü dün akþam intihar haberiyle sarsýldý. Kanada'dan gelerek Büyükkonuk köyüne yerleþen ve uzun yýllardýr Büyükkonuk köyünde ikamet eden 44 yaþýndaki Ahmet Sennaroðlu dün akþam saat 19:30 raddelerinde babasýna ait av tüfeðini çenesine dayayarak tetiðe bastý ve intihar etti. Babasý Hüseyin Sennaroðlu'nun salonda oturduðu sýrada av tüfeðini alarak yatak odasýna giden ve av tüfeðini çenesine dayayarak tetiðe basan Güneyde Beþparmaklar için çevre komitesi kuruluyor Güney Kýbrýs'ta, Rum Dýþiþleri Bakanlýðý, Tarým Bakanlýðý, Meclis ve diðer bazý devlet birimlerinin katýlýmýyla, KKTC'deki çevre konularýnýn ve özellikle Beþparmak daðlarýndaki çevre sorunlarýnýn AB ve uluslararasý alanda gündeme getirilmesini saðlamak amacýyla "ulusal çevre komitesi" kuruluyor. Fileleftheros ve diðer gazeteler, konunun dünkü Rum Meclisi Çevre Komitesi toplantýsýnda ele alýndýðýný ve Beþparmaklardaki taþ ocaklarýnýn çevreye verdiði zararýn AB kurumlarý nezdinde gündeme getirilmesi ve "Natura 2000" programýnýn KKTC'de uygulanmasý çerçevesinde verilen ödeneklerin þeffaflýk kazanmasýn saðlanmasýnýn hedeflendiðini yazdýlar. Yeterlik sýnavlarý sonuçlarý açýklandý Kamu Hizmeti Komisyonu'nca dün gerçekleþtirilen Orta Düzey ve Alt Düzey Yeterlik Sýnavlarýnýn sonuçlarý açýklandý. Sonuçlar, Kamu Hizmeti Komisyonu'na ait khk.kamunet.net adresinden duyuruldu. Komisyon açýklamasýna göre, ilan edilen sonuçlar geçi olup 3 iþ günü itiraz süresi sonrasýnda kesinleþecek. Orta Düzey Yeterlik Sýnavýna katýlan 1075 adaydan 308 aday, Alt Düzey Yeterlik Sýnavýna Sennaroðlu olay yerinde hayatýný kaybetti. Babasý Hüseyin Sennaroðlu ile birlikte yaþayan ve ayrýca Gýda, Tarým ve Enerji Bakaný Önder Sennaroðlu'nun yeðeni olan Ahmet Sennaroðlu'nun uzun zamandýr psikolojik sorunlarý olduðu ve zaman zaman yatýlý tedavi gördüðü ayrýca psikolojik sorunlarýndan dolayý ilaç kullandýðý öðrenildi. Av tüfeði ile intihar eden Sennaroðlu'nun cesedi Maðusa Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý. Polisin soruþturmasý devam ediyor. katýlan 828 adaydan ise 150 aday baþarýlý oldu. Toplam katýlým sayýsý 1903 olan sýnavlarda katýlým oraný % 96, Orta Düzey baþarý oraný % ve Alt Düzey baþarý oraný % 18 olarak gerçekleþti. Yeterlik Sýnavlarýnda 60 ve üzeri puan alan adaylara baþarý belgeleri, 3 iþ günü itiraz süresinden sonra sonuçlarýn kesinleþmesiyle birlikte, Kamu Hizmeti Komisyonu Baþkanlýðý tarafýndan verilmeye baþlanacak. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý ON YIL SONRA... Bu kez bu meselenin uzayacaðýný sanmýyorum... Cezalandýrýlma korkusuyla 'baba' tarafýndan kýskaç içine alýnan çocuklar isteseler de bu oyunu fazla sürdüremezler... Ancak sonucun ne olacaðýndan emin deðilim... Bu konuda bir þey söyleyemem... Nihayette ortaya bir plan çýksa bile, bir referandum var ucunda yine... Her iki tarafta da ayrý ayrý oylanacak... Bu kez iki 'evet' çýkar mý? Yoksa bir 'hayýr' ve bir 'evet' mi yine? Referandum bir tuzak gibi görünür bana her zaman 'ten bu yana ilk kez iyimserlik rüzgarlarý esiyor adada... Umutsuz kalplerde bir umut ýþýðý yandý yine on yýl sonra... Amerika gibi bir güç devrede ya, "Bu iþ mutlaka olur" diyenler var... Doðru, Amerika devrede... Ayaðýmýza kadar geldi, müzakerelerin yolunu açtý... Masa kurulacak... O masaya oturacak olanlarýn ipini de kontrol etme gücüne sahip Amerika... Dilediðini onlara yaptýrabileceðinden de hiçbir þüphem yok... Masada mýzýkçýlýk yapanlarý yola getirmek için binbir yolu var... Kulaðýný çeker... Tokat atar... Tek ayak üstünde durdurur... Ve düdüðü çalar sonunda... -Oyun bitti, der... Bu beraberlikten sonra geliriz penalti atýþlarýna... Sandýklar kurulur... Buyurun referanduma... Kullanýn oylarýnýzý... Ýster 'evet' deyin, ister 'hayýr'... Bu ana kadar oyunu dilediði gibi yönetme gücüne sahip olan Amerika'nýn iþte bu andan sonra yapabileceði hiçbir þey yok... Ne kadar gücü olursa olsun, bir þey gelmez elinden... Niyeti her iki taraftan da 'evet' çýkarmak olsa bile, bunun güvencesi yok! Kaldý ki ben bu niyetten de emin deðilim... Bana göre 2004 referandumunda asýl hedefleri iki 'evet' deðildi mesela... O referandumdan sonra periþan olduk hepimiz de zaten... Ve gördüðünüz gibi on yýl uyuttular bizi daha sonra... Çözüm umutlarýný sýfýrladýlar... Kuzeyde kalan son Rum mallarýný da yaðmaladýlar... Adaya bir o kadar daha nüfus taþýdýlar... "Biz evet dedik, onlar hayýr dedi" diye diye her iki tarafta da milliyetçiliði týrmandýrdýlar... Plana 'evet' demiþ olan Kýbrýslýrumlar boþuna hayýflanýp durdular... Çünkü iki 'evet' çýkmýþ olsa da, o plan yine uygulanmayacaktý... Bugüne kadar Birleþmiþ Milletler kararlarýna uymayan Türkiye ona da uymayacaktý... Uymamak için binbir sebep uyduracaktý... Ve o sýrada Amerika'da iktidarda bulunan Irak fatihi pervasýz Bush yönetimi de onun arkasýnda duracaktý hiç þüphesiz... Bu arada iki 'evet' çýktýðý için 24 saatte feshedilen Kýbrýs Cumhuriyeti de elimizden kayýp gitmiþ olacaktý... Yapýlan hesap buydu... Bu kez yeniden bu sürece girerken þartlar deðiþti dünyada 'ten çok farklý... Ortadoðu'daki tüm iktidarlar çok kanlý olaylarla yýkýldý... Amerika Büyük Ortadoðu Projesi'nde önemli ölçüde hedefine ulaþtý... Bir tek Suriye'de takýldý... Türkiye'deki Erdoðan iktidarý 2004'teki iktidar deðil... Bölgedeki tüm politikalarýna ters düþtüðü için Amerika tarafýndan istenmiyor... Ayrýca Suriye'deki terörist Ýslamcýlarla iþbirliði yapmasý bardaðý iyice taþýrdý... Avrupa tarafýndan da artýk istenmiyor Erdoðan... Türkiye'de kurduðu rejimle AB kriterlerinin çok gerisine düþtü... Baþka ne deðiþti on yýlda? Kýbrýs'ta doðalgaz bulundu... Ýþte bu önemli deðiþikliklerle baþlýyoruz yeni bir sürece... Batýlýlar karþýsýnda eli oldukça zayýflamýþ bir Türkiye... Ve denizlerinde keþfedilen doðalgazý ile herkes için bir cazibe merkezi haline gelen bir Kýbrýs... Türk tarafýnýn on yýl önceki gibi karþý tarafa kendi þartlarýný dayatacak hali yok... Amerika'nýn menzilinde olan Erdoðan iktidarýnýn ise hiç yok... Müzakereler tüm bu gerçeklerin ýþýðýnda geçecek iþte...

3 CUMHURBAÞKANLIÐI ÖZERSAY'IN "MÜZAKERECÝ" OLARAK GÖREV ÜSTLENDÝÐÝNÝ AÇIKLADI Cumhurbaþkanlýðý, geçmiþte Cumhurbaþkaný Özel Temsilcisi olarak görev yapan Kudret Özersay'ýn bugünden itibaren "müzakereci" olarak görev üstlendiðini açýkladý. Cumhurbaþkanlýðý'ndan yapýlan açýklama þöyle: "Bilindiði üzere Haziran 2012'de Kýbrýs Rum tarafýnýn tutumu nedeniyle müzakerelerin fiilen durduðu bir ortamda, o dönemde Özel Temsilcilik görevini yürütmekte olan Doç. Dr. Kudret Özersay, baþka bazý hususlar yanýnda, sonuç alýcý olmayan bir sürecin parçasý olmak istemediðini vurgulayarak görevini iade etmiþti. Bugün Kýbrýs'ta kapsamlý ve kalýcý bir çözüm bulunmasý için yürütülmekte olan diplomatik giriþimlerin kritik bir aþamaya geldiði ve önümüzdeki günlerde tam teþekküllü müzakerelerin baþlayacaðý bilinmektedir. Ülke menfaatleri için önemli olan böyle bir aþamada Sayýn Cumhurbaþkanýmýz, Sayýn Özersay'dan yeni sürece katký koymasýný ve yardýmcý olmasýný talep etmiþ ve kendisi de toplumsal sorumluluk bilinci ile hareket ederek Müzakereci olarak görev HRÝSTOFYAS: "FEDERAL BÝRÝMLERÝN ÝÇ EGEMENLÝKLERÝ OLMASININ KALICILAÞMASINA OLANAK BIRAKILDI, ARTIK YETKÝLER PEÞÝNEN BÖLGELERE BIRAKILDI" Nikos Anastasiadis'in Rum siyasi partilerin büyük çoðunluðunun endiþelerini görmezden geldiði, Yunanistan Baþbakaný Andonis Samaras'ýn milli uzlaþý ve geçmiþten ders alma öðütlerine kulak asmadýðý ve müzakerelere neredeyse yalnýz gideceði haber verildi. Simerini "Nikos Anastasiadis Müzakerelere Neredeyse Yalnýz... Müzakerelere Desteksiz Gidiyor... Samaras'ýn Milli Uzlaþý Öðütlerine Kulak Asmýyor" baþlýklý manþet haberinde hükümet ortaðý DÝKO'nun koalisyondan ayrýlmanýn eþiðinde olduðunu, DÝKO Baþkaný Nikolas Papadopulos'un Anastasiadis'i payladýðý, Vatandaþlar Ýttifaký Baþkaný Yorgos Lillikas'ýn da Anastasiadis'in istifa etmesini ve sandýða gidilmesini istediðini yazdý. PAPADOPULOS: METNÝ ÝMZALAMA DÝKO Baþkaný Nikolas Papadopulos Baþkan Nikos Anastasiadis'e, ortak açýklama yapýlmasý konusundaki icraatlarýndan dolayý aðýr eleþtirilerde bulundu ve Anastasiadis'i geç olsa dahi uzlaþýlanlarý geri çekmeye çaðýrdý. Ýki lider arasýndaki 'Doruk Anlaþmasý'ný, Zürih ve Londra Anlaþmalarý da dahil, 1960'tan bugüne kadar Kýbrýs sorununun uzun tarihinde imzalanmýþ en kötü anlaþma diye niteleyen Resmen açýklandý Ertuð'un yerine Kudret Özersay yapmayý kabul etmiþtir. On yýldan uzun bir süredir Kýbrýs müzakerelerinde aktif olarak yer almýþ olan Doç. Dr. Özersay'ýn, bir yandan Kýbrýs sorununun farklý boyutlarýna hakimiyeti diðer yandansa 2002 yýlýndan bu yana müzakere masasýndaki tüm yakýnlaþma çalýþmalarýnýn hazýrlanmasýnda bizzat yer almýþ bir isim olarak Kýbrýs Türk tarafýna müzakerelerde güç katacaðý deðerlendirilmektedir. Önceki görevinden ayrýlmasýna raðmen iki yýl boyunca, bir akademisyen ve tecrübeli bir diplomat olarak çok sayýda yabancý diplomat ile görüþmeler yürüten Özersay, Kýbrýs Türk tarafýna dolaylý olarak yardým ve destek vererek sürecin bir parçasý olmayý sürdürmüþtür. Yarým asýrdýr devam eden Kýbrýs sorununun çözüm çabalarýnda gelinen bu kritik aþamada, Kýbrýs Türk Halkýnýn çýkarlarýný gözetecek yaþayabilir bir çözümün en kýsa zamanda bulunmasý için Kýbrýs Türk tarafýnýn yapýcý bir anlayýþla masada olacaktýr. Bu baðlamda bu günden itibaren Sayýn Doç. Dr. Kudret Özersay Müzakereci olarak görev üstlenmiþtir." Ýlk randevu Salý günü Derviþ Eroðlu ile Nikos Anastasiades, Salý günü Kýbrýs müzakereleri kapsamýnda bir araya gelecek. Cumhurbaþkanlýðý ve BM'den yapýlan açýklamalara göre, görüþme Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim'ýn gözetiminde Lefkoþa Uluslararasý Havaalaný yakýnýndaki ara bölgede bulunan Birleþmiþ Milletler Konferans Merkezi'nde yapýlacak. Saat 11:30'da baþlayacak görüþme sonrasýnda ortak açýklama yapýlmasý planlanýyor. Ertuð: Sözcü ve danýþman olarak görevimin baþýndayým Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun Diplomatik Ýþler Özel Danýþmaný ve Cumhurbaþkanlýðý Sözcüsü Osman Ertuð, görevine devam ettiðini açýkladý. Ertuð, Kýbrýs Türk halkýnýn hak ve hukukunun perçinlenmesi için üzerine düþenleri yapmayý sürdüreceðini belirtti. Ertuð, yazýlý açýklamasýnda þunlarý kaydetti: "Benim için esas olan Kýbrýs Türk Halký'na, ülkeme ve devletime hizmettir. 40 yýldýr bu anlayýþla çeþitli görevlerde bulundum. Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Derviþ Eroðlu'nun takdirleriyle 2010 yýlý Mayýs ayýndan bu yana kendileriyle birlikte onur ve gururla çalýþýyorum. Bazý görevlerin ifasýnda zaman zaman sýfat Papadopulos bu anlaþmanýn ya müzakereleri Kýbrýs Rum tarafý için çok olumsuz yan Etileriyle birlikte baþarýsýzlýða sürükleyeceðini veya Kýbrýs'ýn geleceði açýsýndan yýkýcý bir çözümle sonuçlanacaðýný vurguladý. Bunun yanýnda yanlýþ icraatlarý düzeltmek için zaman bulunduðunu belirterek Baþkan Anastasiadis'i 'son anda olsa dahi' anlaþmayý müzakere masasýndan çekmeye çaðýrdý." AKEL: ORTAK AÇIKLAMA YETERLÝDÝR AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ortak açýklama taslaðýnýn, (Rumlarýn) müzakerelere gitmeleri için yeterli olduðunu belirterek AKEL'in müzakere prosedürünü destekleyeceðini, Anastasiadis'in müzakerelere olabildiðince iyi hazýrlanmýþ gidebilmesi için katký koyacaðýný açýkladý. Aksi görüþ belirtenleri alternatif öneri sunmaya çaðýran Kiprianu geniþ çaplý bütünlük olanaðý olacaksa bunun Anastasiadis'e baðlý olacaðýný, her siyasi partinin hedefinin de bu olmasý gerektiðini söyledi. Ýtiraz eden diðer partilerin görüþlerine saygýlý olduðunu söyleyen AKEL Genel Sekreteri "ancak bazý þeyler fazla yorum kabul etmez, kabul edebilecekleri tek yorum vardýr" ifadesini kullandý. Tek egemenlik tek uluslar arasý temsiliyet ve tek vatandaþlýk konusuna deðinirken "þu anda var olan ifadeler temelinde, dýþ egemenlik konusunda tam güvence altýndayýz, düzenlenmesi gereken tek þey iç egemenliktir. Tek bir vatandaþlýk olduðu açýkça ortadadýr. Bu itibarla her bir oluþturucu varlýðýn, otoritesi altýnda yaþayacak olan kiþilere kendi vatandaþlýðýný verme olanaðý olacak" dedi. ve makamlarýn deðiþtirilmesi gayet doðaldýr. Önemli olan ekip halinde üstlenilen sorumluluklarýn en iyi þekilde yerine getirilmesidir. Bu çerçevede Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Derviþ Eroðlu'nun Diplomatik Ýþler Özel Danýþmaný ve Cumhurbaþkanlýðý Sözcüsü olarak görevlerimi sürdürüyorum. Bu baðlamda Sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn bilgi ve onayýyla Özel Temsilcilik görevimden kendi arzumla ayýlýrken Sayýn Kudret Özersay'ýn müzakereci olarak göreve baþlamasýndan memnuniyet duyduðumu, kendisine baþarýlar dilediðimi ifade etmek istiyorum." Anastasiadis e DÝKO dan çaðrý: Ýmzalama! OMÝRU EDEK ortak açýklama metnine tamamen karþý olduðunu belirterek Anastasiadis'i, geç olsa bile, bu metni kabul etmemeye ve Kýbrýs sorununun temel ilkelerini tesis edecek net bir müzakere zemininde ýsrar etmeye çaðýrdý. Parti Baþkaný Yannakis Omiru müzakerelere bu önerilen ortak açýklama temelinde katýlmanýn sözde "Kýbrýs Cumhuriyeti" ve "Kýbrýs Helenizm'i" açýsýndan ölümcül tehlikeler içerdiði görüþünü ortaya koyarak Rum halkýný tehlikeleri savuþturmak için seferberliðe çaðýrdý. Omiru EDEK'in, "Kýbrýs'ý tehdit eden tehlikelerin savuþturulmasý için bütün gücünü harcayacaðýný" da belirtti. HRÝSTOFYAS Rum Yönetimi eski Baþkaný Dimitris Hristofyas tarz ve üslup olarak Anastasiadsi'e destek veren AKEL'in siyasi duruþundan çok uzak bir þekilde, da ortak açýklama konusundaki icraatlarýndan dolayý Nikos Anastasiadis'e sert eleþtirilerde bulundu. Hristofyas Rum medyasýna verdiði ve gazetelerin yarýnki sayýlarýnda yayýnlanacaðý belirtilen makalesinde Anastasiadis'i tek egemenlik tek uluslar arasý temsiliyet ve tek vatandaþlýkla ilgili anlaþmayý, egemenlik konusunun belirsiz olmasýna karþýn kabul etmekle suçladý. Federal birimlerin iç egemenliklerinin de olmasýnýn kalýcýlaþmasýna olanak býrakýldýðý görüþünü ortaya koyan Hristofyas artýk yetkilerin de peþinen bölgelere býrakýldýðýný kaydetti. Hristofyas vatandaþlýk konusunda da ifadenin daha iyi olabileceði görüþünü belirterek Anastasiadis'in "kriz baþkaný olduðunu gösterdiði" görüþünü ortaya koydu. existence Elvan Levent AYAÐIMIZ TOPA DEÐSE... Kýbrýs'ta çözüm yakýn mý, uzak mý, olur mu, olursa nasýl olur gibi konulara neredeyse hiç girmediðimden, meseleyle pek ilgilenmediðimi düþünenler büyük ölçüde haklý. Bu konunun ilgimi çekmemesinin ise birkaç nedeni var. Öncelikle 'çözüm' ve 'barýþ' kavramlarý birbirlerinden çok uzak noktalarda duruyorlar benim gözümde. 'Çözüm' siyasetle 'Barýþ' toplumla ilgili bir kavram Çözüme, kaðýt üzerinde varýlýr, barýþ ise iki halk arasýnda yapýlýr. Ancak yine de, kaðýt üzerinde imzalanacak olasý bir 'çözüm' anlaþmasý iki halka baðlý olsaydý eðer Yani, dýþ güçlerin müdahalesi olmadan, iki toplum arasýnda varýlabilseydi bir çözüme burada, o zaman elbette, geçen kýrk yýl içinde her iki tarafýn da büyük bir yol katettiðini ve gerçek anlamda barýþmak adýna bir çözüme vardýklarýný düþünebilirdik. Ama, vaziyet hiç de öyle deðil bildiðiniz gibi. Burada varýlacak bir çözüm, dýþ güçlerin çýkarlarýna çözümsüzlükten daha çok hizmet ettiði noktada gerçekleþir ancak. 'Kýbrýs sorununun çözümü' denilen þeyin, gerçekte ne Kýbrýslýrumlar, ne de Kýbrýslýtürklerle ilgisi olmadýðýný düþünüyorum. Bu, tamamen bizim dýþýmýzda geliþen bir süreç. Týpký, dünkü yazýda verdiðim futbol maçý örneðinde olduðu gibi. Bu maçta, biz tribündeki izleyiciyiz sadece, yani ne kadar heyecanlansak, yapmak istediðimiz ne kadar hamle olsa da, oyuna doðrudan müdahale etme imkanýmýz yok. Yapabileceðimiz tek þey oturduðumuz yerden baðýrýp çaðýrmak, yerimizden kalkmadan tezahürat yapmak Kýbrýslýtürkler olarak sadece Kýbrýs meselesinde deðil, sýkýþýp kaldýðýmýz KKTC sýnýrlarý içinde de ayný durumdayýz. Seyirci konumundayýz yani. Belki bazý gerekli durumlarda, 'yedek oyuncu' statüsüne yükseltilebiliriz ama, hepsi bu kadar Bunun dýþýnda ayaðýmýz 'top'a deðmez kesinlikle. Deðdirmezler. Zaten, toplum olarak geçirdiðimiz birçok buhranýn nedenini de buna baðlýyorum ben. Varlýðýmýzla ilgili konularda söz sahibi olmamamýz, bizi kendi içimizde varoluþsal bir çatýþmaya sürükledi ve sürüklemeye de devam ediyor. Nereye baksanýz gördüðünüz 'boþvermiþlik' de, toplumdaki derin suskunluk ve en tepkisiz kalýnmayacak konulardaki tepkisizliðimiz de bundan kayanaklanýyor. Kendi hakkýný aramamak, baþkasýna yapýlan haksýzlýða isyan etmemek Yaptýðý iþi doðru dürüst yapmamak, önemsememek, daha iyisi için çaba göstermemek de ayný 'tribün' çýkmazýnýn bir parçasý. Bir kýsýr döngü aslýnda. Varolamadýkça batmak, battýkça varolamamak... Ýnsanlar çýkaracaklarý sesin bir iþe yarayacaðý inancýný da çoktan yitirdiler burada. Öte yandan sahip olduklarýný yitirme korkusunun, sesini bastýrdýðý insanlar da var ki, onlarýn sesi, oturduklarý tribünden bile duyulmuyor. Bütün bunlarýn Kýbrýs sorununun çözümünden çok daha önemli olduðunu düþünüyorum çünkü, bunlar bizimle ilgili, Kýbrýs sorunu ise bizim dýþýmýzdakilerle... Barýþ, burada hem kuzeyde, hem de güneydeki okullarda okutulan tarih kitaplarýný yeniden yazdýklarý zaman gelecek adaya... Ortak kreþler, ortak okullar kurduklarý zaman... Böyle bir barýþ, kendi baþýna bir çözüm olurdu zaten Kýbrýs'ta ama, kaðýt üstündeki çözüme, 'barýþ' demek, kendini kandýrmaktan baþka birþey olmazdý, diye düþünüyorum.

4 A KAY A L A ÝL DÝRÝF Birdenbire þenlendi þu bizim Kýbrýs filmi Amerikan pastasý konunca soframýza Hareketli olsun da olmasýn gerilimli Oturmasýn mideden taþ gibi saframýza Ali OSMAN P eriyodik BÝR HAFTA SONU YAZISI Yorgancýoðlu'nun Ankara ziyareti ve beraberinde adaya getirdiði TC'li heyetle ilgili yazýyý gününde yazamadým... Bugünkü yazýmý, olaylarý yakýn geçmiþten alarak bugüne baðlamak istiyorum... Araya Avrupa Parlamentosu seçimleri girdi... New York'tan gidiþ geliþler... Açýklamalar ve onlara yorumlar... Akabinde telefon trafiði... Yorgancýoðlu apar topar huzura çaðrýldý. Ne konuþulmuþsa orada, konuþuldu... Son geliþmelere bakýldýðýnda Yorgancýoðlu'yla birlikte gelen misafirler paketlere raðmen hala KKTC'de ayakta kalan var mý diye bir temaþada bulundular! TC'nin KKTC'deki yeþil sermayesinin sorunlarý nedir, bunlarý yakýndan görmek ve dinlemek isterler þüphesiz Bir de, yandaþlara daha da peþkeþ çekmek amacýyla vermek için, burada henüz özelleþtirilememiþ kurum ve kuruluþlar hangileridir... Gelenler "sahipliklerini" konuþarak hissettirmeliler tebalarýna Ajanslara düþen Beþir Atalay'ýn konuþmasýný okudum Þöyle demiþti Atalay: "Türkiye olarak biz; Kuzey Kýbrýs'ýn Kýbrýs Türklerinin daha iyi þartlarda yaþamalarý, geleceðe güvenle bakmalarý ve güven içinde yaþamalarý için daima düþünüyoruz planlýyoruz, kaygý sahibiyiz ve bunun için çalýþýyoruz. Türkiye daima sizin yanýnýzda, Türkiye üzerine düþen görevleri daima gerektiði gibi hakkýyla yapma gayreti içindedir " Yaþam seviyemizi aþaðýlara çektiler Bunu inkar eden nankördür zaten Aþaðýlýk ve de toplumuna ihanet içerisindedir Önce maaþlara dokandýlar Hayat pahalýlýðýný sýfýr noktasýna getirdiler Buradaki iþbirlikçi hükümete zam üstüne zam yapmalarý için talimatlar verdiler. Benzin, elektrik ve akaryakýta getirilen fahiþ zamlar sayesinde tüm diðer ürünler otomatik olarak zamlandý. Geleceðe güvenle bakabilecek tek bir Kýbrýslýtürk yoktur Atalay'ýn açýklamasýný okuyan her Kýbrýslýtürk de eminim benim gibi düþünmüþtür. Belli bir iþbirlikçi kesim dýþýnda tabii "Eksik olsun sizin bizi düþünmeniz de, yaptýðýnýz projeler de" demiþlerdir en basitinden Atalay'ýn sözlerini tersten okursak doðrusunu anlayabiliriz "Kýbrýslý Türklerin aþaðýya çektiðimiz yaþam standardýna ne kadar uyum saðladýðýný kontrol için geldik. Uyum saðlamýþlarsa ve hala ayakta kalanlar varsa onlarýn da yapacaðýmýz yeni projelerle iþlerini bitirmek için buradayýz. Hala gelecekten umudu olanlar varsa ve ayakta durmaya devam ederse bu yönde Türkiye Cumhuriyeti olarak projelerimizin baþarýsýz olduðu endiþesi ve kaygýsý içindeyiz " Son günlerde Kýbrýs trafiði hýzlandý, yetiþebilmek zor... Bir ayar mý yapýlýyor? Doðalgaz ve petrolun üretimi süresince yeni bir düzen mi kurulacak bilinmez... Biz bu düzen içerisinde toplumsal çýkarlarýmýzý koruyarak yerimizi almak zorundayýz. Yokolmamak ve Ankara'dan uzak kalabilmek için bir þans mýdýr önümüze konan? Kalay SÖMÜRGECÝNÝN ATATÜRKÇÜ'SÜ, SÖMÜRGECÝNÝN ALLAH'I Ne zaman Kýbrýs'ta çözüm konuþulmaya baþlansa, Türkiye'de o eski plak devreye girer. "Kýbrýs'ta inanýlmaz tavizler veriliyor", "Kýbrýs satýlýyor", "Türk tarafýnýn kýrmýzý çizgileri yerle bir oluyor" ve buna benzer sýzlanmalar baþlar. Bu sýzlanmalar zaman zaman "efelenme" mertebesine de ulaþýr. Þimdilik sesler CHP saflarýndan yükseliyor. CHP iktidarda, AKP muhalefette olsaydý, kuþkusuz bugün CHP'nin dillendirdiði "AKP Kýbrýs'ý satýyor"u AKP, CHP için söyleyecekti. CHP ile AKP Kýbrýs sorununda ters düþer gibi görünebilir. Aldanmayýn. Biri Atatürkçü sömürgeciyse, diðeri de sömürgecinin Allah'ý Kalaycý Yarým gramdan tutuklandýlar Sessizliðin Sesi Gamze BAYKUR- Maðusa'da tasarrufunda yaklaþýk yarým gr Sentetik Cannabionoid türü uyuþturucu olduðuna inanýlan madde bulunduran Recep Kaptan ile konu maddeyi zanlý Kaptan'a sattýðý ileri sürülen Mustafa Bozkurt gözaltýna alýndý. "Kanunsuz uyuþturucu madde alma", "Kanunsuz uyuþturucu madde verme" ve "Kanunsuz uyuþturucu madde tasarrufu" suçlamalarýyla dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlan zanlý Kaptan ile Bozkurt, tahkikat maksatlarý bakýmýndan 3 gün süreyle poliste tutuklu kalacak. Mehmet Levent FÝLM BÝRDENBÝRE ÞENLÝKLÝ OLMAYA BAÞLADI Üzerinde yarým gr bulundu Meselenin tahkikat memuru Cüneyt Arkýn, 7 Þubat tarihinde alýnan bir bilgide zanlý Recep Kaptan'ýn tasarrufunda uyuþturucu olduðuna inanýlan madde olduðunu öðrendiklerini belirtti. Ayni gün zanlý Kaptan'ý Maðusa Sakarya bölgesinde tespit ettiklerini belirten Arkýn, zanlýnýn üzerinde yapýþan aramada yaklaþýk yarým gram aðýrlýðýnda Sentetik Cannabionoid türü uyuþturucu olduðuna inanýlan madde bulunduðunu açýkladý. Zanlý Kaptan'ýn gönüllü ifade verdiðini söyleyen Arkýn, konu maddeyi 6 Þubat tarihinde zanlý Mustafa Bozkurt'tan aldýðýný itiraf ettiðini belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn yeni baþladýðýný belirten Arkýn, her iki zanlýnýn da 3'er gün süreyle poliste tutuklu kalmasýný talep etti. Tutuklu kalacaklar Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Tacan Reynar, zanlý Recep Kaptan ile Mustafa Bozkurt'un tahkikat maksatlarý bakýmýndan 3'er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarýna emir verdi. LTB, izinsiz ve uygunsuz tabelalarý kaldýrýyor Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB), Lefkoþa hudutlarý içerisindeki izinsiz ve uygunsuz reklam tabelalarýný kaldýrmaya baþladý. LTB Basýn ve Halkla Ýliþkiler Birimi'nden yapýlan açýklamaya göre, Ýþletmeler Þubesi'ne baðlý Reklam Birimi ve Zabýta Þubesi ekipleri tarafýndan Dr. Fazýl Küçük Bulvarý'ndan baþlatýlan çalýþma kapsamýnda, belediyeye ait yeþil alan ve kaldýrýmlarý iþgal ettikleri önceden tespit edilen tabelalar kaldýrýlýyor. Bölgesel baþlatýlan çalýþmalar kademeli olarak tüm Lefkoþa'yý kapsayacak þekilde devam edecek. Açýklamada, Lefkoþa sýnýrlarý içerisinde reklam tabelasý takmak isteyen tüm iþyerleri ve özel kiþilerin Lefkoþa Türk Belediyesi'nden izin almasý gerektiði anýmsatýlýrken, izin almadan takýlan tabelalarýn kaldýrýlmasý gerektiði, aksi taktirde LTB ekipleri tarafýndan kaldýrýlacaðý uyarýsýnda bulunuldu. FELLAHOÐLU: "YASALAR REHBERÝMÝZ OLACAK DEMÝÞTÝK" LTB Baþkaný Kadri Fellahoðlu, belediyeyi mali çýkmazdan kurtarmak ve idari yapýlanmayý düzeltmek yanýnda, yasalarý uygulamak gibi bir misyonlarý olduðunu da belirterek, geçmiþ dönemde türeyen gayrý yasal durumlarý düzeltilmek için yoðun bir mesai harcandýðýný ifade etti. Göreve geldikleri zaman rehberlerinin yasalar olacaðýný hatýrlatan Fellahoðlu, kimseye ayrýcalýk tanýmadan, yasalar ne emrediyorsa onu uygulamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. Müzakerelerde neyi nereye kadar kabul edeceðini, neyi kabul etmeyeceðini Eroðlu'na önceden dikte ettirip yol haritasýný çizen Ankara, bu kez suyu saman altýndan gizli gizli yürüttü! Amerika'nýn hazýrladýðý "ortak açýklama"ya evet demekle kalmadý... Derviþ Eroðlu'nu hiç bilgilendirmeden, bu ortak metine onun da evet dediði konusunda Amerika'ya söz verdi! William Burns'ün telefonuyla þaþkýna dönen Eroðlu Burns'e bundan haberi olmadýðýný söyleyince, Amerikalý ona, "Bunu kabul ettiðinizi bize Ankara bildirdi" dedi! Böylece bizi yönetsinler diye seçtiðimiz kiþilerin bu oyunda bir figüran bile olmadýklarý ve Ankara'nýn kuklasý olmaktan öteye gidemedikleri, bir kez daha hiçbir kuþku ve yadsýmaya yer býrakmayacak þekilde ortaya çýkmýþ oldu! Peki Ankara her zaman yaptýðý gibi Eroðlu'nu çaðýrýp, gerekli bilgi ve talimatlarý verseydi, Eroðlu ortak metine onay vermeyecek miydi? Hiç kuþkusuz verecekti tabii. Bunun aksi haddini bilmezlik olurdu! Ama en azýndan Amerikalýya "Haberim yok" diyerek mahcup ve komik duruma düþmez, küçülmezdi! Ne yazýk, her zaman sevgi ve saygýda kusur etmediði anavataný bunu ondan esirgedi! Onun da bir onuru olabileceðini gözardý ederek, esamesini bile ne okudu, ne okuttu! Anastasiadis Amerika'nýn taraflara imzalamayý kabul ettirdiði ortak metin için, bunun bir çözüm olmadýðýný, sadece bir baþlangýç olduðunu söylüyor. Ve Rum halkýna, "Size hayýr diyeceðiniz bir plân sunmayacaðým" mesajýný veriyor. Eroðlu ise, meclis dýþýndaki siyasi partileri dýþlayarak, meclisteki partilerle yaptýðý toplantýda, ortak metin için "Kâðýt parçasý" dedi! Hey gidinin efesi!.. Amerikalý sopanýn ucunu gösterdi diye yere mi vursun yani fesi?! Anlayacaðýnýz tekdüzelikten çýktýk. Çok uzun zamandýr sýkýcý olmaya baþlamýþtý bu film. Þimdi çok renkli ve hareketli sahneler izliyoruz. Umalým ki bu yeni ayar hareketliliði artarak ve umutlarý besleyerek sürsün. Bu çilekeþ adaya ve insanlarýna barýþ ve huzur getirecek bir sonuca ulaþsýn. Eroðlu'nun Amerikalý karþýsýnda düþürüldüðü utanç verici durum ortadayken, dünkü Volkan gazetesinin gelinen noktaya getirdiði yorum, tüm gazetelerden farklý olarak, bu kadarý da olmaz dedirtecek nitelikteydi. Gazetenin büyük puntolu baþlýðýnda "Dik durdu baþardý" deniliyordu! Üst baþlýkta ise, þu ifadeler yer aldý: "Anastasiadis ve destekçilerinin dayatmalarý karþýsýnda dik duran Cumhurbaþkaný Eroðlu, Türkiye'nin ve siyasi partilerin desteðini alarak, görüþmelerin baþlamasýný saðladý." (!) Ne Nuland'ýn ziyareti... Ne Burns'ün telefonu... Hiçbiri iþe yaramadý yani! Eroðlu'nun dik duruþu olmasaydý... Ortak metin nah onaylanýr!.. Müzakereler nah baþlardý! Neredeyse dik dik zafer tamtamlarý çalmaya baþlayacaklar!

5 5 9 Þubat 2014 Pazar Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Yarýn kýsmetse görüþmeler baþlýyor Bu akþam bütün camilerde ve kiliselerde Birleþik Kýbrýs için dualar okunacak. Allah kabul etsin. ÇÖZÜM HANGÝ KUCAKTA? MÝÞ-MIÞLAR * DP, yerel seçimlerde UBP ile iþbirliði yaparsa, hükümetin anlamý kalmazmýþ. - Yalan da deðil yani! Kendileri þurasý senin, burasý benim diye bölüþecekleri yerde, yabancýlarý neden araya soksunlar ki. * Kazan kazan mantýðý ile hareket edilecekmiþ. -Yapman yahu.. Bizde ne arar öyle kafa Genelde bindiði dalý kesen adamlarýz biz! * Santrallere filtre takýlmamasý nedeni ile kanser vakalarý artmýþ - Al sana Türkiyeden elektrik getirtmek için mantýklý bir sebep daha Gizlisi saklýsý kalmadý artýk. Ýþletemiyoruz ve iþlettirmiyoruz! * Devletin her kademesinde yolsuzluk varmýþ. - Nasýl olmasýn be gardaþ, nasýl olmasýn Her gademenin baþýný eþkýya dutmuþ, soyar soyar soðana çevirir. * Uzlaþmanýn eli kulaðýndaymýþ. - Her iki liderin de sað el ile sol kulaklarýný tuttuðunu fark etmediniz mi daha? Bu zorlamanýn göstergesi Zorla, baský ile uzlaþý olmaz Ya da olur ama bizim sýrtýmýzdan baþkalarý kazanýr. * Ekmeðe %25 zam geliyormuþ. - Ýnsaf kalmadý ki Bunlar aslaný bile gebertecek açlýktan! * Koalisyon ortaklarý, diðer alternatiflere göre daha iyi uzlaþýp adým atabiliyormuþ. - Aaaaaa. Bu kadar da gözboyacýlýk olmaz yani. Hangi uzlaþý Daha birisini hellim dediðine diðerinin de hellim dediðini duymadýk. * UBP milletvekili Faiz Sucuoðlu; "Bu kadar partizanlýk olmaz" demiþ. - Eðer sucuoðlu böyle bir açýklama yapmýþsa, doðrudur. Ne kadar partizanlýk yapýlabileceði konusunda tecrübeli bir uzman sayýlýr. TOCED: Toplumsal Cinsiyet Eþitliði Dairesi. / CON: Cinsiyet Odak Noktalarý / ÞODAM: Þiddeti Önleme ve Danýþma Merkezi. /KAVEK: Kadýna Vuran Eller Kýrýlsýn Bugün Pazar Dýþarda günlük güneþlik bir hava var Siyasette kar yaðar Avaracýlar iþi gücü býraktý kardan çözüm yapar Þapka yerine baþýna Annan Planý koyar Ýçerde bir de kazan kaynar.. Görünmez bir el, kazana habire su katar.. Su kaynar uçar, tekrar katar. Tekrar uçar, tekrar katar Millet uzaktan bakar Gölzerini kapar, hayal kurar Kimisinin salyasý akar Kimisi de osuruk atar Osman abim koklar ve açýklar: "Benden buraya kadar." Çok alkýþ toplar.. Bu arada Eroðlu'nun oturduðu yerde çok önemli adýmlar attýðý ortaya çýkar Buna kendi de þaþar. Her sürücü, kameraya yaklaþýrken yavaþlar. Yerinden oynamaya baþladý taþlar Görüþmelere çevrildi bakýþlar. Yarýn anlaþma var sanýyor þaþkýnlar Ýlk defa oynanmadý ki bu oyunlar BÖYLE BÝR ANDI Çooook yazýldý böyle senaryolar Peynirini asla kaptýrmaz akýllý kargalar Ders çýkarmýþtýr inþallah Kýbrýslýlar.. Çözüm için bütün dualar Bir kurtarýcýdan baþka kurtarýcýya kaydý umutlar.. Oysa ne çektiyse hep kurtarýcýlardan çekti bu topraklar. Niye hep anamýzý sorarlar Niye hala baþkasýnýn paçasýna yapýþmalar Nedir bu bir kucaktan baþka kucaða koþmalar Bunlar nasýl kafalar Vallahi ayýp oluyor arkadaþlar Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 ZEYTÝN DALI GÜNLÜK GÜNLÜK Halil SADRAZAM GÜNDEME FARKLI BAKMAK Geçtiðimiz hafta yaþanan yoðun temaslara biraz hayalci olarak baktýðýmýz zaman açýklamalarý ve suskunluklarý þöyle okumamýz gerekir diye düþünüyorum! ABD Dýþiþleri Bakaný Yardýmcýsý Victoria Nuland Kýbrýs ziyaretinde,iki toplum liderini adanýn bölünmesini sonlandýrmak konusunda ikaz etti. Onlara hadi hemen görüþmelere baþlayýn dedi. ABD Dýþiþleri Bakaný John Kerry, Kýbrýs konusunda gizli gizli çalýþtýklarýný ve bu konuda epeyce yol aldýklarýnýaçýkladý. Kerry ve Davutoðlu görüþmesinde özellikle Kýbrýs sorunu ele alýndý. ABD nin,adanýn mutlaka birleþtirilmesi gerektiði konusundaki ikazlarýný geçiþtirmeye çalýþan KKTC Cumhurbaþkaný ný telefonla arayan bir baþka ABD Dýþiþleri Bakan Yardýmcýsý William Burns, mesajýmýzý anlamadýnýz galiba dedi. Cumhurbaþkaný Eroðlu, tamam anladým fakat bir de Türkiye ye sormam lazým dedi. Fransýz Total Þirketine, Kýbrýs Cumhuriyeti Münhasýr Ekonomik Bölgesi (MEB) içinde 6, 7, 10 ve 11 numaralý parsellerde çalýþma izni verilmesi üzerine Kýbrýs ýn güneyinde sismik araþtýrma yapan bir Norveç gemisine,türk savaþ gemileri müdahale etti. Norveç Büyükelçisi SverreStub, Cumhurbaþkaný Eroðlu nu ziyaret ederek yapýlan engellemenin bir daha tekrarlanmamasýný söyledi. ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü JenPkasi dekýbrýs Cumhuriyeti nin açýk denizde enerji arama hakký olduðunu ve Türk savaþ gemilerinin benzeri müdahalelerinin kesinlikle tekrar yapýlmamasýný vurguladý. Birbirine komþu alanlarda hidrokarbon aramalarý yapan Ýsrail ve Kýbrýs Cumhuriyeti,deniz ve hava kuvvetleriyle, Þubat ta Kýbrýs Cumhuriyeti enerji parsellerinde arama-kurtarma çalýþmalarýný kapsayan ortak bir tatbikat planlandý.bu tatbikat,türkiye nin Kýbrýs ýn güneyindeki hak iddialarýnakarþý bir gövde gösterisi olup Türkiye nin iddialarýnýn gerçek dýþý olduðunu vurgulayacaktýr. Tatbikattan sonra Kýbrýs Cumhuriyeti Dýþiþleri Bakaný YoannisKasulidis, 18 Þubat ta Tel Aviv i, bir gün sonra da Ramallah ý ziyaret ederek iþbirliði çalýþmalarýný artýracaktýr. Doðal gazý çýkaran þirket yetkilileri ve ABD, bu gazýn boru hattýyla Türkiye üzerinden Avrupa ya taþýnmasýný istemektedir. Türkiye ise çýkardýðý zorluklarla Kýbrýs Cumhuriyeti yetkililerinin ayak sürümesine neden olmaktadýr.abd Dýþiþleri Bakanlýðý eski sözcüsü, Matthew J. Bryza Doðu Akdeniz den Avrupa ya ulaþtýrýlmasý planlanan doðalgaz boru hattýnýn Türkiye den geçmesinin en düþük maliyetli ve en mantýklý yol olduðunu ifade etti. Altyapý çalýþmalarý için2018 yýlýna az zaman kaldýðýný ve bu çalýþmalarda Kýbrýslý Türklerin de etkin rol almasý gerektiðini vurguladý. KKTC Baþbakaný Özkan Yorgancýoðlu, Türkiye ye yaptýðý ziyarette Kýbrýs ýn güneyinde bulunan hidrokarbon kaynaklarýndan Türkiye ye de hak kazandýrmak maksadýyla neler yapýlabileceðini görüþtü.yorgancýoðlu, bu konuda hiçbir bilgisi olmadýðýný ve Türkiye nasýl isterse öyle yapýlmasýnýn uygun olacaðýný söyledi. Ben bu hafta yapýlan temaslarý ve gizlenen açýklamalarý böyle okudum! "TÜRKÝYE DEHÞETLÝ BÝR ÝÇ SAVAÞLA KARÞI KARÞIYA" Orman Dairesi fidan daðýtýyor Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý'na baðlý Orman Dairesi Müdürlüðü, Güzelyurt Orman Fidanlýðý'nda fidan daðýtýmýna devam ediyor. Bakanlýk'tan yapýlan açýklamaya göre, Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzoðlu, gelir getirici türdeki aðaçlarýn sayýsýný artýrma ve tarým üreticilerine ek gelir kazandýrma amacýyla ücretsiz harnup, ceviz ve badem fidaný daðýtýmýna devam ettiklerini söyledi. Karzoðlu, fidan temin etmek isteyen, dairenin kiralarýnda orman tarlasý veya özel tarýmsal arazi bulunan vatandaþlarýn koçan ve sözleþmeleri ile birlikte baþvuru yapabileceklerini belirtti. Baþvuru dilekçelerinin incelendiði belirtilerek, deðerlendirmede imkanlar ölçüsünde talebi karþýlayacak þekilde fidan daðýtým listelerinin hazýrlandýðýný söyleyen Karzoðlu, 21 Þubat'a kadar fidan daðýtýmlarýnýn devam edeceðini ifade etti. Fidan daðýtýmý kapsamýnda ilk etapta 5 bin adet Ceviz,5 bin adet Badem ve 10 bin adet Harnup'u vatandaþa vereceklerini ifade eden Karzoðlu, önümüzdeki yýl bu rakamý arttýracaklarýný ve Bakan Hamit Bakýrcý'nýn hedeflediði her eve en az üç fidan olacak þekilde aðaçlandýrma çalýþmasý yapmak istediklerini söyledi. Güzelyurt Orman Fidanlýðýnda yýllarýnda aðaçlandýrma faaliyetlerinde kullanýlacak fidanlarýn da üretiminin yapýldýðýný söyleyen Karzoðlu, fidanlýkta hem bu yýl hem de önümüzdeki dönem için çalýþmalarýn devam ettiðini belirtti. Karzoðlu, amaçlarýnýn ülke topraklarýný daha çok yeþillendirmek olduðunu söyleyerek, bu bilinçle tüm daire personelinin büyük bir özveri gösterdiðini ifade etti. Biden, Anastasiadis ile görüþtü ABD Baþkan Yardýmcýsý Joe Biden, Nikos Anastasiadis ile telefon görüþmesi yaptý. Beyaz Saray'dan yapýlan açýklamada, Biden'ýn görüþmede, Kýbrýs ýn önemli bir bölgede kilit ortak olmasýndan dolayý memnuniyetini ifade ettiði kaydedildi. Açýklamada ülkesinin, ortak çýkarlarýný geliþtirmek için Kýbrýs ile iþbirliðini derinleþtirmeye yönelik taahhüdünü yineleyen Biden'ýn, adaya ve bölgeye barýþ, istikrar ile refah getirmek ve Kýbrýs ýn ekonomik iyileþmesini ve büyümesini ilerletmek için yeni fýrsatlar araþtýrma sözü verdiði ifade edildi. Biden'ýn görüþmede, Washington'ýn, adanýn iki bölgeli, iki toplumlu federasyon olarak yeniden birleþmesini baþarmak için adil ve kalýcý bir anlaþmaya sarsýlmaz desteðini vurguladýðý, gelecek günlerde BM öncülüðündeki görüþmelerin baþarýyla yeniden baþlamasýný arzu ettiði ve baþarý þansýný artýrmanýn yollarý üzerinde yaratýcý düþünceler geliþtirme çaðrýsý yaptýðý belirtildi. Ünlü Ýngiliz Sosyolog Anthony Giddens, Türkiye-AB iliþkilerini Analist dergisinin Þubat sayýsýna deðerlendirdi. AB ve Türkiye'nin birbirinden uzak kalmamasýnýn önemine vurgu yapan Giddens, hem AB'nin hem de Türkiye'nin zor bir dönem geçirdiðine iþaret etti. Türkiye-AB iliþkilerinin þu anki kýrýlgan doðasýnýn geçici bir aþama olduðuna inandýðýný kaydeden Giddens, AB'nin bir zamanlar var olan parlaklýðýndan çok þey kaybettiðini ifade etti. Giddens, Euro bölgesindeki krizlerin AB'nin siyasal yapýsý ve kapasitesi hakkýnda daha fazla düþünmeye yol açtýðýna iþaret ederek,"birliðin geleneksel sýkýntýlarý -belli bir liderden yoksunluk ve vatandaþlarýn demokratik katýlým eksikliði, çok açýk biçimde tartýþmalarýn odaðý haline geliyor" dedi. Ýngiliz Sosyolog, "Avrupa'nýn þu andaki 'yüzü' Angela Merkel; ama bu'alman Avrupasý' çok uzun ömürlü olamayacak" dedi. YENÝ HAYATIN ÝLK GÜNÜ Önümüzdeki Salý günü Kýbrýs yeni bir güne baþlýyor... Yeni bir hayatýn ilk günü de olabilir bu... Kurak mevsime raðmen umutlar filizlendi... Tarlalar yeþillenmedi, ama kalpler tomurcuklandý... Ah, bir de þu hayal kýrýklýðýna uðrama korkumuzu içimizden atabilsek... SPARTAKÜS GÝBÝ ÖLÜM Faiz ve Mazbata Maðdurlarý Komitesi Koordinasyon Kurulu Baþkaný Kazým And, "Öyle de ölüm, böyle de ölüm... Spartaküs gibi ölüm" diyor. Spartaküs Roma ordularýna karþý savaþý kaybetmiþ ve Ýsa gibi çarmýha gerilmiþti. Umarýz mazbata maðdurlarýmýz yürekli Sparetaküs gibi savaþýrlar, ama yenilmezler! BEÞPARMAKLARA RUM KORUMASI Güneydeki meclis bir karar almýþ... Kuzeyde yok edilen Beþparmaklar için bir Çevre Komitesi kuruyorlar... Bizim çevrecilerimizin yapmasý gereken þeyi Rumlar yapýyorlar... KÝM TOPARLAYACAK? Limasol Sigorta'dan Motivasyon Ödülleri Sigorta sektöründe öncü çalýþmalar yapan Limasol Sigorta, yeni ürün, kampanya ve tanýtým çalýþmalarýný hýzlandýrdý. Yeni yýlýn ilk performans toplantýsýný Limasol Türk Kooperatif Bankasý Konferans Salonu'nda yapan Limasol Sigorta, 2013 hedefleri doðrultusunda poliçe üreten sigorta personeline " akýllý telefon " armaðan etti. DAÜ bazý Yüksek Lisans Programlarýný Lefkoþa'da da yürütmeye baþlýyor Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Akademik Yýlý Bahar Dönemi'nden itibaren, DAÜ Eðitim Fakültesi'ne baðlý beþ Yüksek Lisans Programý'ný Lefkoþa'da da yürütmeye baþlýyor. Üniversiteden yapýlan açýklamada, hem çalýþýp hem de yüksek lisans eðitimi almak isteyenler için bir imkân yaratmak amacý ile DAÜ Gazimaðusa kampüsündeki programlara ilaveten bazý programlarýn Lefkoþa'da da açýlmasýnýn kararlaþtýrýldýðý ifade edildi. Lefkoþa'da eðitim verecek olan programlar; Ýngiliz Dili Eðitimi Yüksek Lisans Programý, Okul Öncesi Eðitimi Yüksek Lisans Programý, Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Yüksek Lisans Programý, Eðitim Programlarý ve Öðretim Yüksek Lisans Programý ve ICT in Education (Ýngilizce) Yüksek Lisans Programý olarak belirlendi. Okul Öncesi Eðitimi Yüksek Lisans Programý, Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Yüksek Lisans Programý, Eðitim Programlarý ve Öðretim Yüksek Lisans Programýnýn eðitim dili Tükçe olacak. Gerek kamu gerekse özel sektörde çalýþan ve kendisini geliþtirmek isteyenlere yönelik olacak programlar mesai saatleri dýþýnda yürütülecek. Öte yandan DAÜ Rektörlüðünün KKTC kamu çalýþanlarýna ödemeleri gereken eðitim ücretleri üzerinden %20 indirim yapýlmasý kararýnýn Akademik Yýlý için de geçerli olduðu belirtildi. Bir Toparlanýyoruz Hareketi'miz vardý... Þimdi onu da mý kaybediyoruz? Ah Kudret ah, sen bu iþi býrakýp gidersen bundan sonra kim toparlayacak bizi? Týrnak... "Güney'de durum nedir bilemiyorum ama... Bizdeki 'hem aðlarým, hem giderim' takýmý daha þimdiden; 'Durun bakalým, bu sadece bir baþlangýç adýmýdýr, müzakerelerde ne olacaðý bilinmez' türünden; masada 'cýrlayýp býrakma' veya 'olmuyor iþte, bu Rumlarla anlaþma olmaz' zeminine de yatýrým yapmaya baþladýlar bile..." Ali TEKMAN (Kýbrýs Postasý) "Öyle bir sürece doðru gidiyoruz ki, müzakereler baþladýktan sonra 'roket hýzýyla' müzakere yapýlacaðýna eminim. Ve bu süreç sonunda da bir referanduma gideceðiz sene öncenin berbat Nisan ayý, bu kez güzel bir Nisan ayý olacak. En azýndan benim umudum o yönde..." Ulaþ BARIÞ (Realist) "Ve nihayet Sayýn Baþsavcý Ýlgen sessizliðini bozarak 'Devletin her kademesinde yolsuzluk var" dedi. Arkasýndan da Polis ve Sayýþtay'ý suçladý. Bu açýklama bence yýlýn açýklamasýdýr." Tözün TUNALI (Haberal Kýbrýs) " 'S'ktir et þu AB'yi!' Bu yakýþýksýz söz ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Victoria Nuland'a ait. Çok kullanýlan bir sözcüktür. Hem Ýngilizce'de, hem Türkçe'de... Söyleyince, insan rahatlýyor! 'S'ktir et AB'yi' diyor! Belki de doðru söylüyor! Rahatlýyor!" Ahmet OKAN (Havadis) Günün Kahramaný KUDRET ÖZERSAY Mehmet Ali Talat döneminde de müzakere heyetinde yer alan, daha sonra ise Derviþ Eroðlu'nun görüþmelerdeki özel temsilciliðini yapan Kudret Özersay, bilindiði gibi bu görevinden kendi isteðiyle ayrýlmýþ ve daha sonra Toparlanýyoruz Hareketi'ni oluþturmuþtu. Bu Hareket içinde toplum sorunlarýnýn nabzýný tutan ve siyasi partilere bile çoðu zaman fark atan Özersay, yeni baþlayacak olan müzakerelerde yine özel temsilcilik görevine getirildi. Osman Ertuð'un yerine atandý... Ertuð'u 'katý görüþlü birisi' olarak tanýmlayan Rum tarafý Özersay'ýn geri dönüþünü memnunlukla karþýladý. Kendisine bu görevinde biz de baþarýlar diliyoruz.

7 9 Þubat 2014 Pazar MARAÞ BÝRLÝK VE DAYANIÞMA DERNEÐÝ BET OFÝSLERÝN KAPATILMASINI ÝSTEDÝ Maraþ Birlik ve Dayanýþma Derneði bet ofislerin topluma zarar verdiðini kaydetti ve kapatýlmalarý gerektiðini ifade etti. Dernek'ten yapýlan açýklamada, bet ofislerin en azýndan mahalle aralarýndan çýkarýlmalarý gerektiði dile getirildi. MAKAMER'DEN "BESLENME VE OBEZÝTE" KONULU SEMÝNER Gazimaðusa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Maðusa Kadýn Merkezi (MAKAMER), "Beslenme ve Obezite" konusunda seminer düzenliyor. Gazimaðusa Belediyesi Basýn ve Halkla Ýliþkiler Birimi'nden verilen bilgiye göre, beslenme uzmaný ve diyetisyen Gözde Okburan'ýn konuþmacý olarak katýlacaðý seminer, 11 Þubat Salý akþamý saat 19.00'da Maðusa Kültür ve Kongre Merkezi'nde yer alacak. Son dönemlerde giderek artan obezite ile mücadele yöntemleri, saðlýklý beslenmenin önemi, besin ve öðün dengelemesi, obeziteyi tetikleyen faktörler, spor ve egzersizin öneminin anlatýlacaðý seminerde, katýlýmcýlar beslenme bozukluklarý ve yeme alýþkanlýklarý ile ilgili Beslenme Uzmaný ve Diyetisyen Gözde Okburan'a danýþabilecekler. FRANSA TREN KAZASINDA ÝKÝ KÝÞÝ ÖLDÜ, 7 KÝÞÝ YARALANDI Fransa'nýn güneyinde meydana gelen tren kazasýnda iki kiþi hayatýný kaybederken, 7 kiþi de yaralandý. Tren kazasý, ülkenin güneyinde Nice kenti yakýnlarýnda meydana geldi. Nice kenti ve Digne-les Bains kasabasý yakýnlarýnda turistik amaçlý sefer yapan trenin bilinmeyen bir nedenle raydan çýkmasý kazaya neden oldu. Yaralanan yolcular helikopterle en yakýn hastaneye kaldýrýlýrken, savcýlýk kazayla ilgili soruþturma baþlattý AFGANÝSTAN TRAFÝK KAZASINDA 12 ÖLÜ Afganistan'ýn kuzeyindeki Sari Pul vilayetinde meydana gelen trafik kazasýnda 12 kiþi yaþamýný yitirdi. Sar-i Pul Valisi Abdulcabbar Hakbin, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, yolcu taþýyan minibüsün Sar- i Pul'un Kohistanat ilçesinde buzlanma nedeniyle yoldan çýkarak dereye uçtuðunu belirtti. Kazada, 12 kiþinin hayatýný kaybettiðini, bir kiþinin de yaralandýðýný ifade eden Hakbin, ölenlerin arasýnda çocuklarýn da bulunduðunu kaydetti. JAPONYA KAR FIRTINASINDA 3 ÖLÜ Japonya'daki kar fýrtýnasý nedeniyle 3 kiþi öldü. Devlet televizyonu NHK, ülke genelinde etkili olan kar fýrtýnasýnda 3 kiþinin hayatýný kaybettiðini, 500 kiþinin yaralandýðýný duyurdu. Son 20 yýlýn en büyük kar fýrtýnasýnýn Hoþu adasý, Tokoku, Kyoto, Osaka, Nagoya ve Yokohama bölgeleriyle baþket Tokyo'yu etkilediði belirtildi. Ülke genelinde buzlanma nedeniyle 3 bin 200'den fazla trafik kazasýnýn meydana geldiði, fýrtýna sebebiyle tren ve uçak seferlerinin yapýlamadýðý, birçok bölgenin elektriksiz kaldýðý bildirildi. TANIÞMA KOKTEYLÝ- DP-UG Parti Meclisi üyeliðine seçilenler düzenlenen tanýþma kokteylinde bir araya geldi. DP-UG Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, kokteyl, Golden Tulip Otel'de gerçekleþtirildi. Serdar Denktaþ etkinlikte yaptýðý konuþmada, kurultayda kendisine oy veren vermeyen, rakip çýkan veya destekleyen herkese teþekkür ederek, geleceðe tek yürek halinde yürümeye davet etti. Merkez Yönetim Kurulu'nun 13 Þubat'ta belirlenerek, Cuma günü ilk toplantýsýný gerçekleþtireceðini ifade eden Denktaþ, Genel Sekreterlik için gönlünden geçenin Hasan Taçoy olduðunu belirtti. CTP Gençlik Örgütü çözüm sürecinin aktif müdahili olacak CTP Gençlik Örgütü, baþlayacak olan görüþme sürecinin sadece pasif izleyicileri olmayacaklarýný, gençlik için hayati olan bu sorunun çözümü sürecinin aktif müdahili olacaklarýný kaydetti. CTP Gençlik Örgütü tarafýndan yapýlan açýklamada, "Gerek toplumsal güçleri harekete geçirecek, gerekse liderlerin ensesinde nefesimizi hissettireceðiz" denildi. CTP Gençlik Örgütü'nün hiçbir dönemde Kýbrýs'ta barýþa olan inancýný kaybetmediði, her alanda barýþa olan inancýný ve ýsrarýný dile getirdiði ifade edilen açýklamada, "Uzun bir aradan sonra görüþmelerin ilk adýmý olan ortak metinin iki toplum lideri tarafýndan kabul görüp görüþme sürecini önümüzdeki haftaya baþlatacak olmasý var olan inancýmýzý daha da güçlenmiþtir" denildi.. Son zamanlarda Kýbrýs Türk ve Kýbrýs Rum Toplumlarýnýn yaþadýðý ekonomik bunalýmýn en büyük sebebinin de Kýbrýs sorunu olduðu kaydedilen açýklamada, artýk adadaki tüm gençlerin, çözümsüzlüðün getirdiði kötü þartlara tahammülü kalmadýðý dile getirildi.açýklamada þu ifadeler yer aldý:"kýbrýs'ta çözüm her iki toplumun da her zaman için çýkarýnadýr, bugün ortadaki tablo bunu daha da açýklýkla ortaya koymaktadýr. Bizler, çözümün bu kadar hayati olduðu bir ortamda, iki toplum liderlerinin ortak metin gerekliliklerini yerine getirdikleri bir tavýr içerisine girmelerini arzulamaktayýz. Ýki liderin metnin dýþýndaki görüþ ve önerilerinin süreci çýkmaza sokacaðý gerçeðini hatýrlatýrýz. Bizler ortak metnin içeriðinde açýklýkla yer aldýðý gibi, Talat - Hristofias, 23 Mayýs ve 1 Temmuz 2008 anlaþmalarýnda da yer alan tek egemenlik, tek uluslararasý kimlik ve tek vatandaþlýk temelinde bir çözümü arzu etmekteyiz. Çözüm, hiçbir þekilde Kýbrýs'taki halklarýn üzerinden kurulacak olan emperyalist çýkarlara hizmet etmemelidir. Bizler, ancak Federal bir çözümün, Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý Rum Toplumlarý için en uygun ve faydalý çözüm modeli olduðunu düþünmekteyiz". ATÖLYE ÇALIÞMASI- Ýþ dünyasýnýn özel önem verdiði doðru aday seçme ve doðru alanda çalýþtýrma konularý, uzman gözüyle masaya yatýrýldý. Ýletiþim, Turizm, Taþýmacýlýk, Gýda, Ýnþaat, Finans, Bankacýlýk ve Ýnsan Kaynaklarý yetkililerinden oluþan 25 kiþilik bir gruba Radius Danýþmanlýk Þirketi'nin organizasyonuyla atölye çalýþmasý düzenlendi. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI DOÐALGAZ HATIRINA... Elektronik postayla gazetemize gönderilen ve isminin yazýlmasýný istemeyen vatandaþýmýzýn son geliþmelerle ilgili düþünceleri þöyle: "Gazetenizde okuduðum birinci sayfa haberi beni biraz umutlandýrdý. Bir vatandaþ olarak dört gözle bir þeylerin deðiþmesinden yanayým. Bittik tükendik çünkü. Yok oluyoruz. Tek egemenlik veya tek temsiliyet, adý ne olursa olsun içinde bulunduðumuz durumdan çok daha ileride bir aþamadýr. Biz Kýbrýslýlar olarak sadece kendi kendimizi dövüyoruz, öldürüyoruz ama baþkalarýna yani bizi bu hallere düþürenlere karþý sesimiz çýkmýyor. Bissi kedi oluyoruz. Onlar ne isterlerse yapýyoruz. Bugüne kadar yaptýk ettik, þimdi Þener Elcil'den de radyoda dinlediðim kadarýyla uluslar arasý þirketler bana göre yeni bir düzenleme yapacaklar. Bu düzenleme onlarýn iþine yarayacak bir düzenlemedir. Ýnceleyenler bilirler ki uluslar arasý þirketlerin baþýnda bulunanlar dünyayý yönetenlerdir. Bunlar da Amerikan emperyalizmini oluþturanlardýr. Kökenleri de çoðunun Yahudidir. Ýsrail devletinin bu bölgedeki çýkarlarý tek egemenlikten yanaysa ki öyle gösteriyor, o olacaktýr. Bunun önüne geçilemez. Direniþ gösterebilecek ne bir dað tepe vardýr, ne de direniþ gösterip bu düzeni savunmak için bir gerekçe. Yýkýlacak, yýkýlmasý bizim iþimize gelir þüphesiz. Yýkýlýrken kendi istediðimiz bir düzeni oluþturmamýz mümkün olmayabilir. Bu durumda yapabileceðimiz yeni düzen içinde toplumumuzun daha iyi bir yere gelmesi, refah seviyesinin artýrýlmasý olmalýdýr. Önünü göremeyen bir gençlik var arkamýzda. Onlara yol açmak þarttýr. Bunlarý yazmýþken aklýma takýlan birkaç konuya daha deðineyim. Tek egemenlik ve tek kimlik taraflarca kabul edildiðinde kuzeyden güneye geçiþler nasýl olacak? Bizlere vize diye verilen kaðýtlara mühür vurmak devam edecek mi? Dünyanýn baþka bir yerinden KKTC'ye gelecek olanlarýn giriþ ve çýkýþlarý nasýl olacaktýr? Elini kolunu sallayan bu topraklara ayak basabilecek mi yine? Para birimimiz ne olacaktýr? Tek egemenlik olacaðýna göre idari konular büyük oranda zaman içerisinde çözümlenecektir. Herhalde Doðu Almanya'nýn Batý Almanya ile birleþmesi sýrasýnda yapýlan bir deðiþim süreci izlenecektir. Doðu Alman parasý zaman içerisinde Batý Almanya parasýyla deðiþtirilerek bugünkü durum gerçekleþtirildi. Kuzeyde yaþayanlardan kimlerin kimlik alýp almayacaðý yine kurulacak olan komisyonlar tarafýndan belirlenebilecektir diye düþünüyorum. Ekonomik kriz olsa bile böyle bir geliþmenin maddi boyutlarýný da bu uluslar arasý þirketler BÝZÝM DUVAR üstleneceklerdir. O da bizim kara kaþýmýza kara gözümüze olmayacak Kýbrýs'ta bulunan doðalgaz ve petrolün bu þirketler tarafýndan sömürülebilmesinin hatýrýna olacaktýr." YEÞÝL ÇÝZGÝYE EVET DÝYENLERÝN KIRMIZI ÇÝZGÝLERÝ OLAMAZ Bizim Mandra Kýbrýs filmi, kamera arkasýndaki büyük patronun sürpriz bir þekilde birdenbire devreye girip start vermesiyle hareketlenir. Aksiyon dolu sahneler peþpeþe gelmeye baþlar. Filmin mutlu bir sona ulaþacaðýna ve bu sonun da "gavuþuklu" olacaðýna dair en umutsuz olanlar bile, ihtiyatlý da olsa umutlanmaya baþlar. Sokaktaki adam "Belki artýk biter da gurtuluruk. Yogsa biz biteceyik" diye acý acý söylenir.

8 8 9 Þubat 2014 Pazar DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. "Türkiye, basýn özgürlüðünün risk altýnda olduðu ilk 10 ülkeden biri" Gazetecileri Koruma Komitesi'nin (CPJ) hazýrladýðý 'Basýn Özgürlüðünün Risk Altýnda Olduðu Ülkeler Raporu'nda Türkiye ilk 10'da yer alýyor ABD merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi'nin (CPJ) 'Basýn Özgürlüðünün Risk Altýnda Olduðu Ülkeler Raporu'nda, Türkiye ilk 10 ülke içinde yer aldý. Raporda Türkiye'de gazetecilerin iþten atýlmakla tehdit edildiði ve eleþtiren ifadelerin dahi terörle mücadele yasasý kapsamýnda suç sayýlarak tutuklamalar yapýldýðý belirtildi. Gazetecileri Koruma Komitesi (Committee to Protect Journalists), "Türkiye'de hükümet müdahaleleri yüzünden ifade özgürlüðü ve baðýmsýz habercilik alanlarýnýn hýzla daraldýðý" yorumunu yaptý. Türkiye'nin yaný sýra, Mýsýr, Ekvator, Liberya, Rusya, Vietnam, Zambiya, Bangladeþ'in baþý çektiði, 'Basýn Özgürlüðünün Risk Altýnda Olduðu Ülkeler Raporu'nda, Türkiye'ye iliþkin þu görüþlere yer verildi: "Türkiye 2013'te dünyanýn en çok gazeteciyi hapseden ülkelerinden biri olmaya devam etti. Erdoðan internet sansürünü böyle savundu: "Ahlaksýzlýk devam mý etsin?" Baþbakan Erdoðan, Cumhurbaþkaný Gül'ün masasýnda bekleyen yeni internet yasasýna dair özetle þunlarý söyledi: "Ýnternet kalkmýyor, kontrol altýna alýnýyor. Bu ahlaksýzlýklar devam mý etsin. Ýnternette kiþilik haklarýna tecavüz edildiðinde kiþi mahkemeye baþvuruyor, 5 günde karar çýkýp eriþim engelleniyordu. 5 günde zaten dünyaya yayýlýyordu. Biz ne yapýyoruz? Hemen iletiþim baþkanlýðýmýza baþvuru yapýlýyor. Mahkeme kararýna kadar TÝB siteyi engelliyor. TÝB mahkeme kararý çýkýncaya karar eriþimi geçici olarak bloke ediyor; olay bu. Bunu sansür olarak algýlamak insafsýzlýktýr. Türkiye'yi kasetler, kayýtlar yoluyla þantaj yapýlan bir ülkeden çýkarýyoruz internet düzenlemesiyle. Sansür diyerek insanlarý dýþarý dökmek isteyenler baþka amaçlarýn peþindedirler." Ýnternet yasasýnýn kabul edilmesiyle beraber, Türkiye'yi bekleyen 'yasaklar', dünya basýnýnýn Ülkede gazetecilerin soruþturmaya uðramasý ve tutuklanmasý yolu ile oto sansür teþvik edilmeye devam ediyor. Gezi eylemlerine, baðýmsýz ya da muhalefet yanlýsý gazeteciliðe misilleme olarak medyaya baský eþlik etti. CPJ, Ýstanbul, Ankara ve Türkiye'nin diðer yerlerindeki protestolar boyunca ulusal ve uluslararasý gazetecilere yönelik birçok saldýrý, engelleme ve gözaltý belgeledi. RTÜK dört televizyon kanalýna gösterilerle ilgili olarak ceza kesti. Baþbakan Erdoðan kamuoyunun önünde uluslararasý medyayý suçladý, CNN'i, BBC'yi ve Reuters'i açýkça iþaret etti. Birçok eleþtirel köþe yazarý, editör ve muhabir Gezi Parký eylemlerine dair yazýlarý, haberleri nedeniyle kovuldular ya da istifaya zorlandýlar. Türkiye Gazeteciler Sendikasý'na göre en az 22 gazeteci kovuldu ve 37 tanesi istifaya zorlandý. Bu da Türk holdinglerin iþlerinin saðlýðý için hükümete tutunduklarý gerçeðini yansýtmýþ oldu. Ocak ayýnda Türkiye 11 gazeteciyi daha terör örgütüne üye olmak suçlamasýyla tutukladý. Türkiye'de birçok gazeteci mahkemeleri baþlamadan hapiste tutuluyor ve birçoðu haklarýndaki iddianameyi görmüyor." (t24) da gündemindeydi. Washington Post gazetesi; "Türkiye'de internet yasaklarý endiþelerin artmasýna neden oldu" baþlýðýný kullandýðý haberinde, yasanýn hükümetin yolsuzluk skandalýyla ilgili bilgileri kontrol etme isteði olarak algýlandýðýný ve bu nedenle endiþeleri artýrdýðýný belirtti. New York Times gazetesi, sosyal medyada Baþbakan Erdoðan ve yakýnlarý hakkýnda çýkan ses kayýtlarýnýn ortaya çýktýktan kýsa süre sonra kaybolduðunu yazdýðý haberinde,yeni yasayý "hükümetin internet üzerinden bilgi akýþýný kontrol etmek için agresif bir hamlesi" olarak yorumladý.afp ajansý ise Türkiye'deki internet yasaklarýnýn "alarm verici" olduðunu belirtti ve "Türkiye'de 'gizliliði ve gençleri korumak' için kabul edilen internet yasaklarý için ifade özgürlüðüne darbe vurduðu ve otoriterliði artýracaðý eleþtirileri yapýlýyor" dedi. (sol/odatv.com) Coðrafik isimler yasasýna düzenleme Güney Kýbrýs'ta geçen yýl yürürlüðe giren ve Kýbrýs'taki coðrafik isimlerin Rum hükümeti tarafýndan belirlenen þeklinden farklý kullanýmlarýna ceza verilmesini öngören yasa tasarýsýnda "düzenleme" yapýldýðý bildirildi. Fileleftheros gazetesi, Rum Eðitim Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamada, Güney Kýbrýs'ta coðrafik isimlerin yazýlýþýna iliþkin kanuna getirilen yeni ek düzenlemenin uygulanmakta olduðunun duyurulduðunu yazdý. Habere göre açýklamada, yeni ek düzenlemeye göre, 1987 yýlýnda Kanada'nýn Montreal kentinde gerçekleþtirilen "Coðrafik Ýsimlerin Basýmý" konulu beþinci BM toplantýsýnda Güney Kýbrýs tarafýndan sunulan "Yer Ýsimleri Sözlüðü'nde ('Gazetteer')", gerek Yunanca gerekse Türkçe olarak yer alan coðrafik isimlerle yer isimlerinin dýþýnda isimler içeren, basýlý ya da dijital her türlü harita, belge, kitap ve diðer belgelerin Güney Kýbrýs'ta basýlmasý, daðýtýmý ve ticareti yasaklanýyor. Habere göre, bu yasaðý çiðneyenlere beþ yýla kadar hapis cezasý ve/veya 50 bin Euro para cezasý uygulanýyor. Rusya güneyde tatbikat yapýyor Rusya'nýn, savaþ gemileri ve uçaklarýnýn da katýlýmýyla Güney Kýbrýs'ýn hava sahasýnda ve tek yanlý ilan edilen Münhasýr Ekonomik Bölgesinde (MEB) askeri tatbikat gerçekleþtirmekte olduðu bildirildi. Fileleftheros gazetesi haberinde, "Sukhoi Su-33" tipi Rus savaþ uçaklarý ve "Ka 27" tipi askeri helikopterlerinin, Güney Kýbrýs'ýn FIR alanýnýn Güney Batý, Batý ve Güney kýsýmlarýndaki bölgelerinde 6 Þubat'tan beridir hava tatbikatý gerçekleþtirmekte olduðunu, tatbikatýn 20 Þubat'a kadar devam edeceðini yazdý. Gazete, Rus "Amiral Kuznetsov" uçak gemisinin de tatbikatta yer aldýðýný belirtirken 18 bin ila 22 bin feet yükseklikte uçuþ gerçekleþtirmekte olan savaþ uçaklarýnýn havada hedef yok etme tatbikatý da yapacaklarýnýn duyurdu. Hasikos: Kýbrýs Türk taþýnmazlarýný deðerlendirme niyetindeyiz Rum Ýçiþleri Bakaný Sokratis Hasikos, bakanlýðýnýn Güney Kýbrýs'taki Kýbrýs Türk taþýnmazlarýný deðerlendirme konusuyla yoðun ilgili olduðunu söyledi. Politis gazetesinin haberine göre, Baf Ticaret Odasý yönetim kuruluyla dün gerçekleþtirdiði görüþmede konuþan Hasikos, bakanlýðýnýn özellikle þehir merkezleri ve ticari merkezlerde bulunan Kýbrýslý Türk taþýnmazlarýný deðerlendirme konusunda yoðun ilgilisinin olduðunu ve bu taþýnmazlarý kiralamaya hazýr olduklarýný açýkladý. Habere göre Hasikos, Kýbrýs Türk taþýnmazlarýna ilgi duyanlarýn "normal kira ödemelerinin gerekli olduðunu" vurgulayarak "böylece hem kentlerin ve ticaret merkezlerinin fayda saðlayabileceðini hem de Kýbrýs Türk Mallarý Ýdaresi'nin gelir elde edebileceðini" sözlerine ekledi. Eroðlu'nu Kerry de aramýþ Alithia gazetesine göre, gazeteye açýklama yapan bir diplomatik kaynak, Derviþ Eroðlu'nun, ortak açýklama konusunda son ana kadar "uzlaþmaz" olduðunu savundu. Gazete Eroðlu'nun olumlu kararýnda, ABD Dýþiþleri Bakaný Jonh Kerry'nin kendisinin, Eroðlu'nu telefonda aramasýnýn gerekmesinin ardýndan, Amerikalýlarýn rolünün katalizör olduðunu savundu. Gazete "Tüm Kýbrýs Türk Partileri Kabul Etti" baþlýklý haberinde ise Eroðlu ile Meclis Platformu arasýndaki toplantýya yer verdi. Simerini gazetesi ise ilgili haberi "Eroðlu "Evet" Dedi ve BM Ýstiþarelere Baþladý- Müzakereler Pazartesi Günü" baþlýklarýyla aktarýrken, Eroðlu ile Nikos Anastasiadis'in Pazartesi günü görüþeceðini ve ortak açýklama konusunda DÝKO ve diðer siyasi dinamiklerin büyük bir çoðunluðunun yoðun itirazlarýna karþýn müzakerelerin baþlayacaðýný yazdý. Güneþ santrali inþasýna AB'den finansman desteði Güney Kýbrýs'ta inþa edilmesi planlanan ve gerekli izinleri alýnan ilk güneþ santrali inþasýnýn maliyetinin bir kýsmýnýn AB tarafýndan karþýlanacaðý bildirildi. Fileleftheros gazetesi, inþasýna bu yýl sonlarýnda baþlanmasý ve 2016 yýlýnda tamamlanmasý planlanan güneþ enerjisinden elektrik üretecek güneþ parký ve santralinin, Rum Ortodoks Kilisesi Baþpiskoposluðu'nun Güney Lefkoþa kazasýnýn "Ahera" bölgesinde bulunan arazisi içerisine kurulacaðýný yazdý. Gazete, söz konusu bölgeye güneþin yörüngesini otomatik olarak takip eden "striling dish units" diye isimlendirilen 17 bin çanaðýn kurulacaðýný ve santralden Güney Kýbrýs'ýn yýllýk elektrik üretiminin yüzde 2'sine tekabül eden, 59 MW elektrik enerjisi üretileceðini belirtirken, AB'nin santralin inþasýna 46, 6 milyon Euro katký saðlayacaðýný vurguladý. Rum Tarým Bakaný Nikos Kuyalis ise konuya iliþkin açýklamasýnda, santralin AB'deki en büyük santrallerden biri olacaðýný öne sürdü. TÜRKMENKÖY'DE 40 YIL ARADAN SONRA AYÝN YAPILIYOR Türkmenköy (Kondea) kökenli Rumlarýn, 40 yýl aradan sonra, bugün Türkmenköy'deki "Agios Haralambus" kilisesinde ikindi (akþam) ayini yapacaðý belirtildi. Ayine 600'den fazla Rum'un katýlmasýnýn beklendiðini ve Rumlarýn 11 otobüsle Türkmenköy'e gideceklerini haber veren Fileleftheros gazetesi, "Agios Haralambus" yortusu ayininin, saat 13.00'de baþlayacaðýný anýmsattý. LÝLLÝS'ÝN EÞÝ ÝFADE VERDÝ Güney Kýbrýs'ta, Larnaka'nýn "Dromolaksia" (Mormenekþe) bölgesinde bulunan Mustafa Mehmet Mustafa isimli Kýbrýslý bir Türk'e ait olan arazinin yasadýþý þekilde Kýbrýslý Türk'ten satýn alýnarak Rum Telekomünikasyon Dairesi'ne (CYTA) satýlmasý skandalýna müdahil olan Wadnic Þirketi hissedarý Nikos Lillis ile avukatý Yorgos A.Yeorgiu arasýndaki konuþmalarýn kaydedilmesine iliþkin olayda, Lillis'in eþi Katerina Lillis'in ifade vermesiyle yeni geliþmeler yaþandýðý belirtildi. MARAÞ'IN ÝADESÝ ÝÇÝN WÝLLÝAM HAGUE'E MEKTUP Ýngiliz Liberal Demokratlar Partisi Baþkaný Tim Farron'un, Maraþ'ýn iddia edilen "yasal sahiplerine" iade edilmesi konusunda Ýngiltere Dýþiþleri Bakaný William Hague'a bir mektup gönderdiði belirtildi. Haravgi gazetesi Farron'un, mektubunda, Hague'den, Ýngiltere'nin konu hakkýndaki tutumu konusunda bilgilendirilme istediðini yazdý. BÝR SONRAKÝ KREDÝ DÝLÝMÝ NÝSAN'DA Rum kesiminin memorandum çerçevesinde Troyka'dan alacaðý toplam 10 milyar Euro tutarýndaki kredinin bir sonraki diliminin, Nisan ayýna ertelendiði haber verildi. 183,45 milyon Euro tutarýndaki kredi diliminin, Rum kesiminin, aralarýnda çalýþanlarýn maaþlarý ve emeklilik maaþlarýnýn da bulunduðu yükümlülükleriyle alakalý olduðunu yazan Haravgi gazetesi, Troyka'nýn, memorandumla ilgili üçüncü deðerlendirmenin taslaðýný, dün gece geç saatlerde Rum Maliye Bakaný Haris Yeorgiadis'e teslim etmesinin beklendiðini anýmsattý. MISIR PETROL BAKANI GÜNEY KIBRIS'TA Rum Enerji Bakaný Yorgos Lakkotripis ile Mýsýr Petrol Bakaný Sherif Ismail'in, önceki gün Rum kesiminde bir araya geldikleri haber verildi. Alithia gazetesi "Hükümet Mýsýr'a Doðal Satma Olasýlýðýný Gözden Geçiriyor" baþlýklý haberinde, Rum kesiminin, Mýsýr'la vardýklarý ortak kararýn ardýndan, bu ülkeye doðal gaz satma ihtimalini gözden geçirmesiyle; enerji sektöründe ciddi geliþmeler yaþanmakta olduðunu yazdý.

9 9 9 Þubat 2014 Pazar Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV ÇUVALDAKÝ ÇOCUKLAR, ÇUVAL ÇUVAL PARALAR Van'ýn Yalýnca Köyü'nde oturan Taþ ailesinin 5 çocuklarý var. 3 yaþýndaki oðullarý Muharrem'in ateþler içinde yandýðýný görünce, aramadýklarý telefon býrakmadýlar. Ne hava ambulansý vardý onlar için ne de köy yolundaki karý küreme zahmeti duyulmuþtu. Canlýyken, götüremediði hastaneye, cesedini götürdüler oðullarýnýn. Baba bir çuvala koyduðu oðlunu, 16 kilometre boyunca sýrtýnda taþýdý. Baþbakan "En az üç çocuk yapýn" diyor ya, anladýnýz mý þimdi nedenini? Eðer bir tanesi, bombalanýr, linç edilir, donarak, yanarak veya hastaneye yetiþemeden ölürse geride baþka çocuklarýnýz kalsýn deniyor. Eðer baþka çocuklarýnýz kalmazsa, siz sýrtýnýzda ölen oðlunuzun cenazesini taþýrken, birilerinin çuvallarla para taþýmasý; sizin çocuklarýnýz için bir damla gözyaþý dökmeyen Baþbakan'ýn baþka ülkelerde ölenler için hüngür hüngür aðlamasý aklýnýzý kaçýrmanýza yol açabilir. En az üç çocuk yapýn, birisi elinizden alýndýðýnda, diðerlerine sarýlarak aklýnýza mukayyet olabilmek için Orhan Kemal CENGÝZ (Radikal) TARÝH 10 OCAK 2012 Güneyde 'Kýbrýs Türk Cumhuriyetçiler Hareketi' kuruluyor. Son yýllarda kuzeyden güneye yerleþen vatandaþlarýmýzýn sayýsýnda büyük bir artýþ görüldü. Bulutlar adam öldürmesin / Çocuklar þeker de yiyebilsinler... Gözden kaçmayanlar... YATTI BÝZÝM "TOPARLANMA" ÝÞÝ Derviþ Eroðlu, "Toparlanýyoruz Hareketi"nin sözcüsü olan Kudret Özersay'dan yardým istedi, Kudret bey de toplumsal sorumluluk bilinci ile müzakereci olmayý kabul etti. Böylelikle geçmiþte Cumhurbaþkaný Özel Temsilcisi olarak görev yapan Kudret Özersay yeniden "müzakereci" oldu. Hay Allah!.. Yattý desenize bizim toparlanma iþi Nasýl da umutlanmýþtýk oysa toparlanacaðýmýza Yaktýn bizi Kudret Özersay Ne olacak þimdi? Bütünlüklü çözümden sonraya mý kaldý toparlanma? DÝPNOT Uluslararasý Ceza Mahkemesi (UCM), 2012 yýlýndan beri Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yaþanan sivillere yönelik katliamlarýn soruþturulmasýna karar verdi. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Ülkede ekonomik sýkýntýlardan dolayý insanlarýn uykusu kaçmaya baþladý." Hüseyin ANGOLEMLÝ (TDP Maðusa milletvekili) VÝRGÜL... "ÇÖZÜM"ÜN RENGÝ YOK MU? Eskiden özellikle CTP kendini çözüm isteyen tek parti olarak sunar, seçim propagandalarýnda en çok da çözümü kullanýrdý. "Beni seçin da çözüm yapayým" demekle kalmaz, "beni seçmezsanýz çözüm olmaz" bile derdi. Talat da çözüm sayesinde kazanmýþtý seçimi. Oysa þimdi manzaraya baksanýza, "çözümsüzlük çözümdür"ün bir numaralý savunucusu sayýlan Derviþ Eroðlu güya "çözüm"e gidiyor, CTP'si, TDP'si, DP'si destek belirtiyor Herþeyin rengi var da, çözümün neden rengi yok? ALAKAYA DÝRÝFÝL GÝBÝ BÝR ÞEY OLDU BU "Ýnternette hýzlý olalým ama trafikte yavaþ olalým" Ahmet Kâþif (Ulaþtýrma Bakaný) AKP seçmeninin yarýsý, "Soyduysa beni soydu, size ne" tavrýný sürdürüyor "Üzerimizde tüyü bitmedik yetimin hakkýný taþýyoruz" diyordu Baþbakan Erdoðan; kabýna sýðamayan bir emperyal vizyonla atalarýndan el alýyordu: "Benim ecdadým at sýrtýnda Viyana'ya, Yemen'e, Kýrým'a kadar giderken, benim ecdadým gemisiyle Endülüs'e, Japonya'ya kadar gidip yardým eli uzatýrken, bizim bugün koltuðumuza çakýlýp kalmamýz emanete hýyanettir." Karlar ardýnda tedavi beklerken ölen tüyü bitmedik Muharrem'inin cesedini, sýrtýndaki çuvalda þehre taþýyan baba, acý acý gülmüþtür, bu sesi duyduysa Japonya'ya el uzatan ecdadýn tohumu, Yalýnca'ya ulaþamadý diye * "Fýrat kenarýnda bir koyun kaybolsa, hesabýnýn Hazreti Ömer'den sorulacaðýna" inananlar Yalýnca köyünde yolsuzluktan can veren Muharrem'in hesabýný, yolsuzluktan semiren haramzadelerden sormayacak mý? Tüyü bitmeden hakký yenen Muharrem'in un çuvalýndaki cesedi, bakan çocuklarýnýn ayakkabý kutusundaki servetine lanet okutmayacak mý? AK Parti seçmeni yine "hologram"a bakýp uyuyacak mý? * Dünkü Cumhuriyet'in manþetine yerleþen Ayþe Sayýn'ýn haberi, "Evet uyuyacaklar" diyor. KONDA'nýn anketine göre AK KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu Parti seçmeninin yarýsý, bakan ve oðullarýnýn rüþvet yediðine inanýyor ama oy tercihini deðiþtirmiyor. "Soyduysa beni soydu, size ne" tavrýný sürdürüyor. "Öyleyse onlara müstahak" demeyin. Çünkü soyan, sadece onlarý deðil, bizi de soyuyor. * Ah Ünsal (Oskay) Hocam hayatta olsa da, "efendi-köle iliþkisi" üzerine Marx'tan, Freud'dan, Bruce Brown'dan dem vursaydý bugün Sabahlarý kalabalýk otobüslerde iþe gidenlerin neden daha fazla otobüs istemek yerine birbirini itip kaktýðýndan Neden otobüste bizden iyi giyimli biri ayaðýmýza bastýðýnda alttan alýrken, sýradan giyimli biri ayaðýmýza bastýðýnda diklendiðimizden "Bizim gibi", sokaðýn diliyle konuþan otoriter liderleri gördüðümüzde, nasýl "aramýzdan yýrtmýþ biri" sanýp boyunduruðuna girdiðimizden Servete ve mutluluða kavuþmak isteyen insanlarý, birbirini dirseklemeye iten yarýþmacý etiðin, nasýl sistemin kullar üzerindeki egemenliðini kolaylaþtýrdýðýndan bahsetseydi. O zaman, siyasal hayatýn içindeki kitlelerin siyasetin dýþýnda tutulmasýnýn ve kendilerini köleliðe mahkûm eden efendilerini ha bire alkýþlamasýnýn sýrrýný çözebilirdik. Bu sistemi deðiþtirmenin yegâne yolunun da kölelerin siyasal alana el koymasýndan, yani -Baþbakan'ýn korktuðu tabirle- "ayaklarýn baþ olmasýndan" geçtiðini idrak edebilirdik. * Köleler, efendilerinin hýrsýzlýðýný görecek bilince kavuþtukça deðiþecek haramilerin düzeni "Soyduysa beni soydu" diyenler, o soygun yüzünden açýlamayan karlý yollarda çocuklarýnýn cesetlerini sýrtladýkça deðiþtirecek reyini Ýþte o zaman baþlayacaklar, "efendi"lerinin Viyana kapýlarýna dayanan ecdadýna sövüp saymaya (CAN DÜNDAR/ Köle niye efendisine oy verir?/cumhuriyet)

10 10 9 Þubat 2014 Pazar SIKIYSA EYLEM YAPIN Benim gündemimde Kýbrýs konusu diye bir konu olmadýðý için o konuyu baþkalarý yazýp yorumlasýn. Biriken ve dað gibi yýðýlan iç sorunlarý yazmak benim için daha anlamlýdýr. Benim Ülkemde yaþanan rezillikler karþýsýnda tavýrsýz kalmak yaþananlarý onaylamak anlamýna gelir diyenlere katýldýðýmý peþinen vurgulamak isterim. Dramatik bir görüntü yaratan bu tiyatro sahnelerini hangi tiyatroda seyretmek isterdiniz? Gazete sayfalarýnda mý yoksa TV ekranlarýnda izlesek olmaz mý? Hayatýmýz tam bir tiyatroya döndü. Ben bize bu dramatik sahneleri seyretme imkaný yaratan herkese karþýlýk beklemeden bravo derim. Tabiyatýynan onlar halk kahramanýdýr Ülkemizde yaþanan ekonomik krizler sonucu sýkýntýlarý hepimiz de günlük hayatýmýz içinde yaþýyoruz. Halkýn yaþadýklarýný görmezden gelenler ya da iþ ola amacýndan saptýrtarak yayýnlayanlar olabilir siz gerçeði yazmaktan çekinmeyeni bulup alýrsýnýz. Bu elinizde tuttuðunuz halkýn gazetesi "AFRÝKA" Ülkemizde ekonomik kriz olduðunu ve önlem alýnmazsa bunun sýkýntýlarýnýn çok aðýr olacaðýný defalarca yazýp uyarýlar yaptý ama hiç kimseden týs çýkmadý. Gazeten enflasyonu yaþanan bu diyarda þimdi imdat diye baðýrýyorlar. Gerçek Esnafýn, iþ adamýnýn, müteahhidin ve diðer sektörlerde iþ yapanlarýn tefecinin insafýna terk edildiðini hatta bu nedenle bazý tefeci þirketlerin servetlerine servet katarak banka sahibi olduklarýný unutmamak gerekiyor. Bu tefecilerin eline düþenlerin bir kýsmý borçlarýný ödeyememesi sonucunda intihar ettikleri herkesin malumudur. Birçok konuda görüþ ortaya koyan akýl hocalarý yaþanan bu çöküþün nasýl aþýlacaðý konusunda dilleri tutulmuþ konuþamýyorlar. Ekonomik örgütler adý altýnda çýkarlarý örtüþenler þimdi sýra size gelince feryat ediyorsunuz. Kim duyar sizi? Daha düne kadar bu kesimler çýkarlarý gereði UBP hükümetine sonsuz destek verdiler. Daha dün denecek kadar yakýn bir zamanda hükümetin birçok sektörü gözden çýkarttýðý iddia edilerek ortaya imdat eylemleri koyanlara sormak gerek. Hükümet deðiþti ama icraatlar deðiþmedi. Þimdi neredesiniz? Sustunuz, örgüt binanýza kapandýnýz. Çýkarcýlar. Kader birliði yaptýklarý CTP-BG ye bunu yapmalarý haksýzlýk deðil mi? Ülkemiz ekonomisinde hala daha % kayýtdýþýlýk olduðu söyleniyor resmi makamlar tarafýndan. Bu kayýt dýþýlýðý kayýt altýna almak gerektiðinden dem vuruyorlar aklýlarýna geldiði zaman. Ama dokunamýyorlar, elleri yanar. Analarý müsaade etmez. Et ve týrnak gibi olduklarý bir ülke insanýný denetleyip kayýt altýna almak kimin haddine düþtü? AKP talimatlý Vali Bey ne diyor? Türkiye'den gelip burada iþ yapanlarla rekabet edeceksiniz, edemeyen batýp gidecek bunun kuralý budur diyerek dokundurmuyor. Vay be Peki, Askeri, siyasi, ekonomik, kültürel ve taþýma nüfusu ile iþgali altýnda bulunduðumuz Türkiye cumhuriyeti iflasýn eþiðine gelirken bizim de bundan etkilenmemiz sonucu bütün sektörler kapanma noktasýna geldi. Baþta inþaat sektörü olmak üzere bütün sektörler imdat çaðrýlarý yapýyor. Bu imdat seslerine kulak verip çare üreten bir yönetim aranýyor. Gören var mý? Trafik kazasý adý altýnda bu ülkede cinayetler iþleniyor ortada yine çare ve tedbir alacak yetkili bir makam yine yok. Ha sahi bu yollarý yapanlar sýrf insanlar ölsünler diye yaparlar.çünkü organize iþler bunlar. Nereye kayboldunuz ey kahraman sendikacýlar, örgütler ve birlikler ve sizin kahraman sözcüleriniz, nereye kayboldunuz? Yaþadýðýmýz bu koþullar grev ve eylem yapmak için yeterli nedenler deðil mi? Dövizin freni patladý, nerde duracaðý belli deðil, hayat pahalýlýðý baþýný aldý gidiyor, sizin maaþlarýnýz eriyip alým gücünüz azalmýyor mu? Asgari ücretli periþan edildi, Göç yasalarý sonrasýnda kamu hizmetine girenler de ayni durumdadýr. Haksýzlýðýn ve adaletsizliðin dik alasý yaþanýyor her alanda. Sizler kayboldunuz, yerin dibine girdiniz. Girdiðiniz yerde kalýn ve bir daha çýkmayýn ey aðalar. Lefkoþa'ya yeni bir ayakkabý maðazasý daha Seniha Kanatlý bu kez ayakkabý sundu ( Mustafa ERKAN)- Lefkoþa ayakkabý, çanta maðazalarýna bir yenisi daha eklendi. Ülkemizde iþyerleri kapanýrken Özbaðcý shoes Göçmenköy Metropol bölgesinde geçtiðimiz gün bir açýlýþ gerçekleþtirdi. Türkiye'den sonra ilk kez Kýbrýs'ta 11. þubesini açan Özbaðcý ayakkabý, çanta alanýnda yatýrýmda bulundu. Özbaðcý yönetim kurulu baþkaný ve Kýbrýslý ortaðý Nevzat Aras ve direktörleri hizmet verecek maðazanýn açýlýþýný gerçekleþtirdiler. Angelo ajans mankenleri ülkemizin baþarýlý mankeni olan Seniha Kanatlý sunuculuðunda, mankenler Hande Bozkurt, Dina, Alp ve Gizem açýlýþ öncesi düzenlenen defile ile Özbaðcý ayakkabý ve çantalarýný, þýk giysiler içerisinde tanýtýmýný yaptýlar. 9 ÞUBAT SÝGARAYI BIRAKMA GÜNÜ Halkýn yüzde 36,8'i sigara içiyor n YÜZDE 48,7 ORANIYLA EN ÇOK YAÞ GRUBUNDAKÝ KÝÞÝLER SÝGARA ÝÇÝYOR. ERKEKLER KADINLARA ORANLA DAHA ÇOK SÝGARA TÜKETÝYOR" Saðlýk Bakanlýðý Temel Saðlýk Hizmetleri Dairesi Müdürü Dr. Emine Güllüelli, halkýn yüzde 36,8'nin sigara içtiðini ifade ederek, en çok yaþ grubundaki kiþilerin sigara kullandýðýný, ayrýca erkeklerin kadýnlara oranla daha çok sigara tükettiðinin ortaya çýktýðýný kaydetti. Sigara kullanýmýnýn birçok ciddi hastalýða neden olmasýnýn yaný sýra, aðýz kokusuna, diþ ve diþ eti hastalýklarýna yol açtýðýný, gastrit, ülser ve reflü hastalýðýna sebep oluðunu, akciðer, mide ve yemek borusu kanserine yol açtýðýna da dikkat çeken Güllüelli, sigara tiryakilerinde erken menopoz ve rahim kanseri gibi hastalýklarýn görülme oranýnýn çok yüksek olduðuna vurgu yaptý Saðlýk Bakanlýðý Temel Saðlýk Hizmetleri Dairesi Müdürü Dr. Emine Güllüelli, "9 Þubat Dünya Sigarayý Býrakma Günü" dolayýsýyla yayýmladýðý açýklamada, sigaranýn zararlarýna dikkat çekerek, 44/2008 Tütün Ürünlerinden Korunma Yasasý uyarýnca bakanlýk eliyle yürütülen denetimler hakkýnda bilgi verdi. "AKCÝÐER KANSERÝ BAÞTA OLMAK ÜZERE PEK ÇOK CÝDDÝ HASTALIÐIN NEDENÝ" Güllüelli, sigaranýn, akciðer kanseri ve diðer kanser türleriyle pek çok ciddi hastalýðýn birinci nedeni olduðunu vurgulayarak, Saðlýk Bakanlýðýnýn son 3 aylýk sürede, 44/2008 Tütün Ürünlerinden Korunma ve Denetim Yasasý uyarýnca denetimleri artýrdýðýný belirtti. Kamuya açýk olan kapalý alanlarda sigara içilmesinin önlenmesi ve yasa maddelerinin baþarýyla uygulanabilmesi için, denetimlerin yaný sýra toplum olarak da konuya duyarlýlýðýmýzýn büyük önem arz ettiðini ifade eden Güllüelli, "Tütün ve tütün ürünleri kullanýmýnýn yasak olduðu alanlarda, ekiplerimizin denetimleri artýrýlmýþtýr. Ayrýca, vatandaþlar Saðlýk Bakanlýðý Temel Saðlýk Hizmetleri Dairesi Müdürlüðünü telefonla arayarak tütün ürünlerinin tüketildiði yerleri bildirilmesi halinde gerekli iþlemler yapýlmaktadýr" dedi. SON 3 AYDA 510 ÝÞYERÝ DENETLENDÝ Son 3 ayda Temel Saðlýk Hizmetleri Dairesi Müdürlüðüne baðlý ekiplerin 510 iþyeri denetlediðinin de ifade eden Güllüelli, yasayý ihmal eden 89 iþ yerine para cezasý kesildiðini kaydetti. Medyada sigaranýn zararlarýna yönelik kamu spotlarýnýn yeniden yayýmlanmaya baþlandýðýna da iþaret eden Güllüelli, medya ve diðer merciler vasýtasýyla insanlarýn bilinçlendirilmeye devam edileceðini vurguladý. GÜNDE 1 SÝGARA ÝÇMEK BÝLE TÝRYAKÝLÝKTÝR "Dünya Saðlýk Örgütü deðerlendirmelerine göre sigara tiryakisi sayýlmak için düzenli olarak günde 1 sigara içmek yeterlidir. Baðýmlýlýk kiþinin madde alýmý üzerindeki kontrolünü kaybetmesini ifade eder. Sigara içme veya dumanýnýn solunmasý zamanla kiþide kuvvetli psikolojik ve zayýf fiziksel baðýmlýlýk oluþturur" diye konuþan Güllüelli, her bir sigarada 4 binden fazla zararlý kimyasal maddeler bulunduðunu ve farmakolojik kanýtlarýn, tütünde esas baðýmlýlýk yapan maddenin "nikotin" olduðunu gösterdiðini söyledi. Sigara baðýmlýlýðýnýn özellikle, nedenleri açýsýnda önemli bir psikolojik ve sosyal sorun olduðuna da deðinen Güllüelli, "Sigara baðýmlýlýðý üzerine yapýlan tüm araþtýrmalarýn ortaya çýkardýðý en önemli ve tartýþmasýz kabul gören gerçek, bu alýþkanlýðýn yaklaþýk yüzde 40 oranýnda yaþlarýnda baþlamýþ olduðudur. Tüm dünyada ve ülkemizde 15 yaþýn üzerindeki nüfusun yaklaþýk yüzde 45'inin ciddi boyutlarda sigara baðýmlýlýðý olduðu varsayýmý, sorunun özellikle gençlik açýsýndan ne denli önemli olduðunu gösterir" dedi. HALKIN YÜZDE 36,8'Ý SÝGARA ÝÇÝYOR Saðlýk Bakanlýðýnýn, 2010 yýlýnda Ülkede yaptýðý bir çalýþmaya göre, halkýn yüzde 36,8'nin sigara içtiðini, en çok da yaþ grubundaki kiþilerin sigara içtiðini (yüzde 48,7) belirten Güllüelli, erkeklerin kadýnlara oranla daha çok sigara tükettiðinin ortaya çýktýðýný ifade etti. Sigara kullanýmýnýn birçok ciddi hastalýða neden olmasýnýn yaný sýra, aðýz kokusuna, diþ ve diþ eti hastalýklarýna yol açtýðýný, gastrit, ülser ve reflü hastalýðýna sebep oluðunu, akciðer, mide ve yemek borusu kanserine yol açtýðýnýn da kaydeden Güllüelli, sigara tiryakilerinde erken menopoz ve rahim kanseri gibi hastalýklarýn görülme oranýnýn çok yüksek olduðuna vurgu yaptý.

11 9 Þubat 2014 Pazar 11 Günün Manisi Emine Hür Hiç aptal deðilsin sen Gerçekleri bir görsen Gözünü kapatýrsan Arkadaþ gazzýðý yen Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER "Tek kiþi için yasa yapmak millet onuru ile baðdaþmaz." Lamartine Ýstanbul Film Festivali'nde jüri baþkaný Derviþ Zaim Ýstanbul Film Festivali'nin Altýn Lale Ulusal Yarýþmasý jüri baþkanlýðýný ünlü yönetmen Derviþ Zaim üstlenecek Ýstanbul Kültür Sanat Vakfý tarafýndan 5-20 Nisan tarihleri arasýnda düzenlenecek 33. Ýstanbul Film Festivali'nin Altýn Lale Ulusal Yarýþmasý jüri baþkanlýðýný ünlü yönetmen Derviþ Zaim üstlenecek. Boðaziçi Üniversitesi'nde ekonomi lisansý ve ardýndan Ýngiltere'de Warwick Üniversitesi'nde Kültürel Çalýþmalar dalýnda yüksek lisans öðrenimi gören Derviþ Zaim, 1997 yýlýnda çektiði ilk filmi 'Tabutta Rövaþata' ile 16. Ýstanbul Film Festivali de dahil birçok ödül kazandý. Zaim, sinema kariyerine 'Filler ve Çimen' (2000), 'Çamur' (2003), 'Cenneti Beklerken' (2006), 'Nokta' (2008), 'Gölgeler ve Suretler' (2011) ve 'Devir' (2012) filmleriyle devam etti. 'Nokta' ile 27. Uluslararasý Ýstanbul Film Festivali'nde En Ýyi Yönetmen Ödülü ve 'Devir' filmiyle 32. Ýstanbul Film Festivali'nde Ulusal Yarýþma Jüri Özel Ödülü sahibi oldu yýlýnda yayýmlanan 'Ares Harikalar Diyarýnda' adlý bir romaný da bulunan Zaim, halen üniversitelerde sinema dersleri vermektedir. Derviþ Zaim baþkanlýðýndaki Ulusal Yarýþma Jürisi festivalde En Ýyi Film, En Ýyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En Ýyi Kadýn Oyuncu, En Ýyi Erkek Oyuncu, En Ýyi Senaryo, En Ýyi Görüntü Yönetmeni, En Ýyi Kurgu ve En Ýyi Müzik olmak üzere toplam 9 dalda ödül verecek. Açýlýþý 'Büyük Budapeþte Oteli' yapacak 64. Berlin Film Festivali açýlýþý ünlü yönetmen Wes Anderson'ýn son yapýtý "Büyük Budapeþte Oteli" ile yapacak. Yarýn baþlayacak 64. Berlin Film Festivali'nin açýlýþ filmi olan "Büyük Budapeþte Oteli"nde, 1920'lerde Avrupa'da büyük bir otelde yýllardýr görev yapan, adý efsaneleþmiþ Gustave H. ile yakýn arkadaþý HERKES KENDÝNE YABANCI Metin Celâl Everest Yayýnlarý 2012, 165 sayfa lobi görevlisi Zero Moustafa'nýn maceralarý anlatýlýyor. Çekimlerinin çoðu Almanya'da gerçekleþtirilen kara komedi türündeki yapým, daha önce de Anderson ile çalýþmýþ çok sayýda oyuncuyu bünyesinde barýndýrýyor. Filmde otel görevlisi Gustave H'yi canlandýran Ralph Fiennes'ýn yaný sýra F. Murray Abraham, Edward Norton, Mathieu Amalric, Saoirse Ronan, Adrien Brody, Willem Dafoe, Léa Seydoux, Jeff Goldblum, Jason Schwartzman, Jude Law, Tilda Swinton, Harvey Keitel, Tom Wilkinson, Bill Murray ve Owen Wilson gibi isimler yer alýyor. Wes Anderson'ýn, Hugo Guinness'le birlikte yazdýðý öyküden beyaz perdeye uyarladýðý film, Altýn Ayý için yarýþacaðý Berlin Film Festivali'nden sonra, 5-20 Nisan'da gerçekleþtirilecek 33. Ýstanbul Film Festivali'nde Türkiye prömiyerini yapacak. 55 milyon liralýk yumurta Çaðdaþ sanatýn yýldýz ismi Jeff Koons'un 'Çatlak Yumurta' (Magenta) adlý ikonik heykeli, Christie's'in 13 Þubat'ta Londra'da düzenleyeceði müzayedede rekor fiyattan satýþa sunuluyor. Yaþayan en pahalý sanatçý rekorunu elinde bulunduran Koons'un 12 yýlda ( ) tamamladýðý 'Çatlak Yumurta'nýn tahmini fiyat aralýðý 10 ile 15 milyon sterlin (36.5 ile milyon lira) olarak belirlendi. radikal.com.tr'de yer alan haberine göre Jeff Koons, doðumun sembolü olarak tanýmladýðý 'Çatlak Yumurta'yla ilgili "Gerçekleþti, ilerliyor ve Botticelli'nin Venüs'ün Doðuþu eseri gibi kendini aþýyor. Hem içbükey hem de dýþbükey yüzeylerden ötürü teknik olarak yaratmak çok güç oldu" derken Christie's Çaðdaþ Sanatlar Avrupa Baþkaný Francis Outred, eseri olaðanüstü bir mühendislik baþarýsý olarak nitelendiriliyor. Jeff Koons'un 'Balon Köpek' isimli eseri geçen kasým ayýnda New York 'ta düzenlenen Christie's müzayedesinde 58.4 milyon dolara satýlarak yaþayan bir sanatçýnýn müzayede rekorunu kýrmýþtý. TADIMLIK EKMEK Masa baþý, düþüncenin harman Edildiði yer. Güçlü bir rüzgâr Esse, ayrýlsa tohum samandan Özgür sofrada kardeþçe yenen Ekmek için, ekmeklere doðru Oktay Rifat Hoffman'ýn ölümüne 4 gözaltý Aþýrý dozda uyuþturucu nedeniyle hayatýný kaybeden ABD'li ünlü oyuncu Philip Seymour Hoffman'ýn ölümüyle ilgili soruþturmada 4 kiþi gözaltýna alýndý. Amerikalý ünlü oyuncu Philip Seymour Hoffman'ýn ölümüyle ilgili soruþturma devam ediyor. Ýddialara gör; polis, soruþturma kapsamýnda Manhattan'da operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kiþinin gözaltýna alýnmasýnýn yaný sýra yaklaþýk 350 paket eroin ele geçirildi. Oscar ödüllü 46 yaþýndaki aktör Philip Seymour Hoffman, Manhattan'nýn Greenwich Village bölgesindeki evinde kolunda þýrýngayla ölü bulunmuþtu. Hoffman'ýn yanýnda içinde eroin olduðundan þüphelenilen onlarca paket bulunmuþtu. 2005'te en iyi erkek oyuncu dalýnda Oscar ödülü kazanan ve Altýn Küre'de en iyi performans ödülünün sahibi olan Hoffman, televizyon dizileri ve tiyatro oyunlarýnda da oynamýþtý. Philip Seymour Hoffman, Mayýs 2013'e kadar alkol ve uyuþturucu tedavisi görmüþtü. "Herkül: Efsane baþlýyor" Yunan mitolojisinin tanrýlarý ve tanrýçalarý, bu kez beyazperdeye Herkül'le geliyor. 'Herkül: Efsane Baþlýyor' Herkül'ün dünyasýný genç bir erkeðin gözünden anlatýyor ve kaderini deðiþtirmek için verdiði mücadeleyi hikayeye konu oluyor. Kellan Lutz'ýn baþrollünde olduðu Herkül, Renny Harlin yönetmenliðinde gerilim dolu bir aksiyon filmine dönüþüyor. Filmde Kellan Lutz'ýn yaný sýra, Liam Mclntyre, Gaia Weiss, Liam Garrigan, Roxanne McKee gibi yetenekli genç oyuncularda var. Herkül'ün hikayesi aslýnda çok küçük yaþlarýndan itibaren yönetmen Renny Harlin'in ilgisini çekmiþ. Harlin; "Küçük bir çocukken tarihle çok ilgiliydim, özellikle de Yunan mitolojisi çok ilgimi çekerdi. Okulda mitoloji derslerinde, öðretmenim dersi anlatýrken her þeyin hayalini kurar ve bütün hepsinin resmini çizerdim. Deðiþik silahlar, mimari yapýlar, tanrý ve tanrýçalarýn neye benzeyeceðine kadar her þeyin resmini çizmiþimdir" sözleriyle ilgisini ifade etti. Yazarlar Sean Hood ve Daniel Giat, yarý tanrý Herkül'ün mitolojik hikayesinden çok etkilenmiþler. Onlara göre bu hikaye; özgürlük üstüne, bir insanýn kaderini isterse deðiþtirebileceði üstüne ve tutkular üstüne. Filmde ön plana çýkan baþka bir isimde Kral Ýngiliz oyuncu Scott Adkins. 10 yaþýndan beri sahnelerde olan ünlü oyuncu tiyatro dýþýnda da sayýsýz Hollywood yapýmýnda boy gösterdi. Filmde ayný zamanda Sotiris'i "Spartacus" dizisinden tanýdýðýmýz Liam McIntyre canlandýrýrken, Game of Thrones dizisinde oynayan Roxanne Mckee'de kraliçe Alcmene rolüyle karþýmýza çýkýyor.

12

13

14 14 9 Þubat 2014 Pazar Nöbetçi Eczaneler DÜN Lefkoþa Berilal Eczanesi: Atatürk Cad. Muhtar Yusuf Galleria No:21 Otobüs Terminali Yaný Tel: Handegül Günay Eczanesi: Þht. Tekin Yurdabak Cad. 16 A (Ýstanbul Perde YanýBülent Ecevit Lisesi Yolu) Tel: Maðusa Güloðlu Eczanesi: M. Kemal Bulvarý Northerland Binalarý Alasya Park Sitesi Kaliland Apt. Karþýsý Tel: Demet Eczanesi: New Castle Apt. No:1 Bayraktar Yolu Eski Lemar Yaný Tel: Girne Aþar Eczanesi: Mustafa Çaðatay Cad. Yetkili Ýþ Merkezi No:32 Su Dairesi Yaný Tel: Nazým Varýþ Eczanesi: Karaoðlanoðlu Cad. Yayla Mahallesi No:149 Alsancak Tel: Güzelyurt Sevil Eczanesi: Ecevit Cad. No:53 Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Vaktini almak, 1 2 oyalamak (iki kelime). 2-Ansýzýn, birdenbire. 1 At, aslan gibi bazý hayvanlarýn ensesinde veya boynunda 2 bulunan uzun kýllar. Bir nota. 3-Eski dilde 3 "Dans etmeyi meslek edinmiþ kadýn". 4 Tekerleklerin merkezinden geçen ve 5 taþýtýn altýna enlemesine 6 yerleþtirilmiþ mil, dingil. 4-Elin parmak 7 dipleriyle bilek arasýndaki iç bölümü, 8 avuç içi. Bilgi ve erdem bakýmýndan olgunluk. 9 5-Ters okunuþu "Dini tören". Arýlarýn 10 yumurtalarýný býrakmak ve bal depo etmek için 11 yaptýðý düzgün altýgen aðýzlý balmumu yuvacýklar topluluðu. 6-Bir meyve. Yavru yetiþtirecek duruma gelmiþ hayvan. 7-Ýki uçtan eþit uzaklýkta olan yer. Candan, açýk yüreklilikle davranan. 8-Harf okunuþu. Sütün yüzünden toplanan yaðlý katman. Ýþaret, alamet. 9-Ters okunuþu "Kuru tütün yapraðýný andýran kýzýlýmsý kahve rengi". Bir kadýn ismi. 10-Týð veya firkete ile yapýlan ince dantel. Ters okunuþu "Doðu Akdeniz Üniversitesi'nin kýsa yazýlýþý". Ýnsan vücudunun dýþ yüzü. 11-Yasaca belirtilmiþ gerekli gümrük ve vergileri ödenmeden bir yere sokulan mal için kullanýlýr. Þimdi, þu anda. Dünün çözümü SATILIK ARABA Yukarýdan Aþaðýya: 1-Aðaç iþleriyle uðraþan ve aðaçtan çeþitli eþya yapan usta. Yaydan çýkan. 2-Fazla bön, avanak. Tanzimat'tan önce Osmanlý imparatorluðunun müslüman olmayan uyruklarý. 3-Hoþnutsuzluk belirten söz veya yazý, yakýnma. Osmanlý Ýmparatorluðunda gümrük vergisi. 4-Ýlgi. 5-Þiirde dizeler sonundaki eþ sesli kelime veya ayný görevde olmayan, ses bakýmýndan benzeþen ek, kafiye. Türkiye Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun kýsa yazýlýþý. 6-Bir sýnýrdan geçebilmek için verilen yazýlý izin. 7-Çeyrek sona katýlacak sporcu ve takýmlarý ayýrmak için düzenlenen seçme yarýþý. Bir iþi yapmaya hazýr. 8-Borudan kol almakta kullanýlan baðlantý parçasý. Birini bir göreve getirmek, tayin etmek. 9-Ortada, herkesin içinde yapýlan. Eski dilde "Verme, ödeme". 10-Bir iþi yapabilme gücü, kudret, iktidar. Eski dilde "Büsbütün, toptan, hep birden". 11-Cepte taþýnan, içine para konulan, kumaþtan veya örgüden küçük torba. Buðdaygillerden, bahçelerin yeþillendirilmesinde yararlanýlan bitki. SATILIK ARAZÝ 2005 model Honda HRV Stg. Kýrný da 8 dönüm 1 evlek arsa nitelikli Türk koçanlý arazi, içme suyu, elektrik ve su kuyusuyla birlikte satýlýktýr. Dönümü 30 bin Stg. Tel: Tel: AYZER EMLAK MELÝ EMLAK Kiralýk Yenikent'te 3+1 full eþyalý daire * Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 full eþyalý daire * Dumlupýnar'da 2+1 zemin kat daire * K. Kaymaklý'da 1+1 eþyalý daire * Fuar karþýsý 3+1 full eþyalý daire SATILIK Satýlýk K. Kaymaklý Yaman bölgesinde metrekare 2. kat daire * Ortaköy'de Lemar yaný 2+1 zemin kat daire * Yeniþehir'de 2+1 müstakil, bahçeli eski ev * Serdarlý yeni bölgede 120 metrekare, bahçeli, garajlý, 8 ton yer su deposu olan müstakil yeni ev * Aþaðý Dikmen'de 3+1, bahçeli, dað manzaralý dubleks ev * Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 zemin kat daire. * Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. * Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. Lefkoþa da Türk malý 3+1 yeni apartman dairesi Stg. Lefkoþa'da 3+1 daire Stg. Kermiya Sosyal Konutlarda 3+1 daire Stg

15 9 Þubat 2014 Pazar Ruso'da Lefke farký koruyamadý STAT: Þht. Hüseyin Ruso. HAKEMLER: Savaþ Tilki, Turgay Misk, Hüseyin Özkan. KÜÇÜK KAYMAKLI: Türkkan Denzikan, Çaðrý Kýral, Mehmet Kaygýsýz, Bilal Ceylan, Hamis Çakýr (Derviþ Kolcu), Esin Sonay, Mustafa Yaþinses, Erdinç Börekçi, Yasin Kurt (Yasin Kansu), Samuel E. Zokou, Çaðan Çerkez (Salih Güvensoy). LEFKE: Mehmet Özeralp, Ali Özbahar, Aykut Esmeraslan, Salih Say, Arif Solkanat, Cahit Solkanat (Yakup Eraslan), Aziz Sakallý, Arif Öztürk, Ozotite E. Smart, Kasým Taðman (Fýrat Ömür), Kpah Sherman. GOLLER: Dk:41 ve dk:54 Samuel E. Zokou, dk:67 Salih Güvensoy (K.Kaymaklý); dk:7 Ozotite E. Smart, dk:10 Aziz Sakallý, dk:28 Kpah Sherman (Lefke). KIRMIZI KART: Dk:90+4 Ozotite E. Smart (Lefke). K-Per Süper Lig'in 16'ncý haftasýnýn en önemli karþýlaþmasý puan cetvelinin ikinci sýrasýndaki Mormenekþe'yi 2-0 maðlup eden Serdarlý 9 haftadan sonra yeniden galibiyetle tanýþtý Serdarlý kendine geldi K-Pet Süper Lig'in 6'ncý haftasýnda elde ettiði galibiyet sonrasýnda ilk kez galip gelmeyi baþaran Serdarlý, þeytanýn bacaðýný kýrdý STAT: 14 Aðustos. HAKEMLER: Mehmet Malek, Niyaz Nizam, Tufan Çerçioðlu. SERDARLI: Çaðatay, M. Yorgancý, H. Taþçý (Ýsmet), Kaan, Latif, Serdar (Rifat), Salih, Mustafa Arnavut (Emrah), Ümit, Ýbrahim Kaborei Ýbrahim Faye. MORMENEKÞE: Devrim, Jose Petro, H. Mani, Hüseyin Özbaysal, H. Ankaralý, M. Fuat (Ayhan), Ahmet, Fehmi (Kaan), A. Sýtký, Olakine Civa (Sami), Cemil. GOLLER: Dk:47 Ümit, dk:69 Ýbrahim Kabore (Serdarlý). K-Pet Süper Lig'de 6'nci hafta karþýlaþmasýndan beridir galip gelemeyen Serdarlý dün Mormenekþe'yi 2-0 maðlup etti ve 9 hafta aradan SATILIK Yeni anneler için Lansinoh (Ýngiltere) marka 1 ay kullanýlmýþ 2 pompalý anne sütü saðým makinasý ve yeni doðmuþ bebek için Avrupa malý 2 ay kullanýlmýþ lacivert renkli portbebe. Tel: SATILIK Girne'de Çarþamba Pazarý'nda, camiye yakýn satýlýk daire. 2. kat, 2 tuvalet, banyo, 143 metrekare, Türk malý Stg. Tel: ( arasý) Küçük Kaymaklý ile üçüncü sýrasýndaki Lefke arasýnda oynandý. Lefke'nin 3-0'lýk galibiyeti koruyamadýðý karþýlaþma 3-3 beraberlikle tamamlandý ve her iki takým da puan hanesine birer puan yazabildi. 7. dakikada, Lefke'den Smart'ýn yaklaþýk 20 metreden sert þutunda top üst kale direðinin hemen altýndan aðlarla kucaklaþtý, K.Kaymaklý:0 - Lefke: dakikada, Lefke'nin ceza sahasý yan çizgisi üzerinden kazandýðý serbest atýþý Kasým Taðman kullandý, topa iyi yükselen Aziz Sakallý kafa vuruþuyla topu aðlara gönderdi, K.Kaymaklý:0 - Lefke: dakikada, Smart'ýn derinlemesine pasýnda topla buluþan Kasým Taðman þýk hareketleri sonrasýnda topu Kpah Sherman'a býraktý, bu futbolcu için topu aðlara göndermek zor olmadý, K.Kaymaklý:0 - Lefke: dakikada, saðdan geliþen K. Kaymaklý ataðýnda Yasin Kurt'un vurduðu topu Lefke kalecisi Mehmet Özeralp iki hamlede önledi. 41. dakikada, sað kenar çizgiye kadar inen Esin sonra yeniden galip gelmeyi baþardý. Karþýlaþmaya hýzlý baþlayan taraf ev sahibi Serdarlý oldu. 8.dakikada, geliþen Serdarlý ataðýnda Mustafa Arnavut kaleci ile karþý karþýya kaldý, kaleci Devrim gole izin vermedi. SATILIK ZEYTÝNYAÐI Bu yýl ürünü, soðuk sýkým organik zeytinyaðý. 1 litresi 13 TL Satýlýk arsa Güzelyurt ta 6000 ayakkare arsa Fiyatý TL Tel: Gazeteniz "Afrika" 14 Þubat Sevgililer Günü mesajlarýnýzý ücretsiz olarak yayýnlayacaktýr. 15 SATILIK DAÝRE Eski Boðaz yolunda Türk malý sýfýr 3+1 daire satýlýk. Tel: Ýki sözcük bir ömrün anahtarýdýr bazan "Seni seviyorum" de, bitsin gönlümde hazan Tel: , Fax: Sonay'ýn geriye kestiði topu Samuel Zokou boþ kaleye gönderdi, K.Kaymaklý:1 - Lefke: dakikada, K. Kaymaklý'nýn sol çaprazdan kazandýðý serbest atýþý Yasin kurt direkt kaleye kullandý, kaleci Mehmet'in çift yumrukla uzaklaþtýrdýðý topa sert vuran Yasin Kurt'un þutunda kaleci Mehmet Özeralp topa sahip oldu. 54. dakikada, Samuel Zokou hem kendisinin hem de takýmýnýn ikinci golünü atarak takýmýný ümitlendirdi, K.Kaymaklý:2 - Lefke:3. 67.dakikada, saðdan geliþen K. Kaymaklý ataðýnda yapýlan ortayý iyi takip eden Salih Güvensoy'un geliþine vuruþunda top beraberlik golü olarak aðlarla kucaklaþtý, K.Kaymaklý:3 - Lefke: dakikada, Samuel Zokou'y a yaptýðý hareket sonrasýnda ikinci sarý kartýný gören Ozotite E. Smart, kartlarýn rengi kýrmýzýya dönüþtüðünden oyun dýþýna alýndý. Bu beraberlikle ev sahibi K. Kaymaklý puanlarýný 35'e, konuk ekip Lefke ise 34'e yükseltti. 45. dakikada, Mormenekþe'den Cemil'in uzun pasýnda topla buluþan Ahmet Sýtký'nýn vurduðu top yan kale aðlarýnda kaldý. 47.dakikada, Mormenekþe savunma oyuncusu Fehmi'nin yanýndan sýyrýlan Ümit, ayaðýnýn dýþý ile topu aðlara yolladý, Serdarlý:1 - Mormenkþe: dakikada, Serdarlý savunmasýnýn çýkarttýðý uzun topla buluþan Ýbrahim Kabore, ceza sahasýna girerken ayaðýnýn içi ile topu aðlara yolladý, Serdarlý:2 - Mormenkþe: dakikada, Cemil'in pasý ile ceza sahasýna giren Ahmet Sýtký'nýn vuruþunda top Serdarlý kale direðinin yanýndan dýþarý gitti. 84. dakikada, Mormenkeþe savunmasýnýn arkasýna sarkan Emrah kaleci Devrim ile karþý karþýya kaldý, ancak topa kötü vurunca takýmýný mutlak bir golden etti. 88. dakikada, Mormenekþe'nin kullandýðý serbest atýþla topla buluþan Hüseyin Özbaysal'ýn vurduðu top dýþarý gitti. Geride kalan dakikalarda baþka gol olmadý ve karþýlaþmayý ev sahibi Serdarlý 2-0 kazandý. Bu skorla ev sahibi takým Serdarlý puanlarýný 15'e yükseltirken; konuk ekip Mormenekþe 21 puanda kaldý. Sevgililer Günü... GG'nin yüzü hiç gülmüyor STAT: Atatürk. HAKEMLER: Hakan Muhtaroðlu, Fatih Bardakçýoðlu, Emre Çevikdal. GENÇLÝK GÜCÜ: Hüseyin Molla, Aþkýn Kavaklý (Mehmet Mahmut), Özcan Saygý, Derviþ Özeralp (Hasan Göksun), Eray Kermeoðlu (Recep Can), Volkan Ortakçý, Orhan Çokbekler, Tuðra Ýnceer, Kovame Eugnen Koffie, Debola Daniel Ogun Seye, Ahmet Can Tokmak. MAGUSA TÜRK GÜCÜ: Fikri Kahraman, Lewis A. Mike, Kadir Hakel, Reþat Özbilgen, Cemal Astan, Osman Çobanoðlu (Emre Öztin), Uður Naci Gök (Hasan Göray), Sami Ergazi, Erol Aksunlar, Hakan Uluçað (Mahmut Altýnay), Julius Conteh. GOLLER: Dk:46 Hasan Göray, dk:52 Kadir Hakel (MTG); dk:49 Debola Daniel Ogun Seye (GG). K-Pet Süper Lig'de 16'ncý haftaya üç puan ile giren Gençlik Gücü'ne (GG) konuk olan Maðusa Türk Gücü (MTG), karþýlaþmayý 2-1 kazandý ve rakibi Gençlik Gücü'nün 16'ncý haftayý da üç puan ile geride býrakmasýna neden oldu. 46.dakikada, soldan geliþen MTG ataðýnda Sami Ergazi'nin ortaladýðý topu iyi takip eden Hasan Göray, kaleci alaný içerisinde yaptýðý kafa vuruþuyla topu aðlara gönderdi, GG:0 - MTG: dakikada, MTG defansýnýn duraklamasýndan da yararlanan Debola, kafa vuruþu ile skora dengeyi getiren golü kaydetti, GG:1 - MTG: dakikada, MTG'nin kazandýðý serbest vuruþu kullanan Sami Ergazi, sol kenardaki takým arkadaþý Reþat Özbilgen'i topla buluþturdu ve bu futbolcunun yerden kestiði topu Kadir Hakel aðlara yolladý, GG:1 - MTG:2. 82.dakikada, Kadir'in Koffie'yi ceza sahasýnda düþürmesiyle GG penaltý atýþý kazandý. Koffie'nin kullandýðý penaltý atýþýnda MTG kalecisi Fikri sol köþeye giden topu çýkartý ve gole izin vermedi. Karþýlaþma konuk ekip MTG'nin 2-1'lik galibiyeti ile kapandý ve 3 puaný hanesine yazan taraf MTG oldu. BU skorla MTG puanlarýný 23'e yükseltirken, ev sahibi Gençlik Gücü 3 puanda kaldý.

KAPIYI GINDIRIK BIRAKIN. Mehmet Levent

KAPIYI GINDIRIK BIRAKIN. Mehmet Levent Kuzeyde aklýnýza gelen her örgüt, her sendika, her dernek ve her cemiyetten yeni müzakere sürecine destek var... Eðer aralarýndan bir tanesi karþý çýksaydý, iþte o zaman haber olurdu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3076 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KALKMAYAN AYVAYI YEDÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3076 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KALKMAYAN AYVAYI YEDÝ... Ýrsen Küçük, "Türkiye AK Parti hükümetiyle ekonomi ve dýþ politikada atýlým yaptý" diyor. Bunu muhalefetteyken söylemiþ olsa, ancak o zaman bir anlamý olurdu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010

Detaylı

Açý senerlevent@yahoo.com

Açý senerlevent@yahoo.com Rüzgar gibi geçti... Baþrollerde Joe Biden, Jill Biden... Yönetmen Joe Biden... Prodüksiyon Biden Company. Türü kurgu. Konu: Gaz gelecek yerden tavuk esirgenmez! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4769 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4769 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Güneyde olasý terör eylemlerine karþý çok sýký önlemler alýndý... Kuzeyde durum ne? Yoksa Türkiye IÞÝD'in yanýnda diye burada herkes kendini emniyette mi sanýyor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Varolmak ile yokolmak arasýnda bir kavþak... Siz kararýnýzý çoktan verdiniz ancak... Son 24 saat... Yalancýnýn mumu Kýbrýs'ta yatsýya kadar deðilse de, Pazara kadar yanar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Kýbrýslý Türk seçmenlerin otomatik kayda baðlanmasýyla ilgili yasa tasarýsý güneyde meclise takýlmýþ. 95 bin Kýbrýslý Türk seçmenin oy kullanacaðýndan mý korktular acaba?

Detaylı

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý!

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! Önce maaþlar kýsaldý, sonra günler kýsaldý, aðaçlar kýsaldý, akýllar kýsaldý, saçlar kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A Mehmet Ali Talat seçim için halktan maddi katký bekliyor. Gazetelere ilan da vermiþ. Banka ve hesap numaralarý... Colony aslanlarý bu kez ellerini cebe atmadýlar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Mayýs 2015 Perþembe YIL: 14 SAYI: 4887 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Mayýs 2015 Perþembe YIL: 14 SAYI: 4887 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Eskiden olduðu gibi yine güneyden alýyoruz haberleri... Rum Hükümet Sözcüsü Hristodulidis açýkladý... Liderler yarýn güven artýrýcý önlemlerle baþlýyorlar iþe... Önce Maraþ deðil, hellim... Anladýnýz mý?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

TARÝH: 3 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4846 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ýþte Gezici Araþtýrma Þirketi'nin son anketi

TARÝH: 3 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4846 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ýþte Gezici Araþtýrma Þirketi'nin son anketi Türkiye'deki savcý operasyonundan sonra Tayyip Erdoðan "Çok baþarýlý bir operasyon" dedi. Baþarý ne? Rehin alýnan savcýnýn diðerleriyle birlikte polis tarafýndan öldürülmesi mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

TARÝH: 23 Eylül 2013 Pazartesi YIL: 12 SAYI: 4291 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil)

TARÝH: 23 Eylül 2013 Pazartesi YIL: 12 SAYI: 4291 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Çýralý çýra gibi yanýk konuþtu... Narenciye ülkesiyiz, ama yýlda 4 milyon dolarlýk portokal suyu ithal ediyormuþuz! Maþallah! Narenciyeyi çürüttük, suyunu da dýþarýdan içiyoruz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4476 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NEYÝN MÜCADELESÝ?

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4476 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NEYÝN MÜCADELESÝ? TC Dýþiþleri Bakanlýðý'ndaki 'çok gizli' konuþmalarýn ses kayýtlarýnýn dýþarýya sýzmasý TC'li yetkilileri þaþkýna çevirdi. Kim dinliyor diye merak ediyorlar. Allah dinliyor Allah! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

CTP-BG den DP-UG ye öncelik

CTP-BG den DP-UG ye öncelik Doðuþ Derya'ya pek çok kesimden, hatta yurtdýþýndan destek yaðarken partisinden azar iþitmesi ne kadar ibret verici deðil mi? Bu çeliþki bile yeni hükümet hakkýnda bir bilgi vermeye yetmez mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ... 'Sahte belge' olayýný kýsa sürede aydýnlattýðý için Ýrsen Küçük polise teþekkür etti. Biz teþekkür heveslisi falan deðiliz... Ama herþeyden önce 'Afrika'ya teþekkür etmesi gerekmez miydi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4083 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TAVUK VE YUMURTA MESELESÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4083 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TAVUK VE YUMURTA MESELESÝ Diþe diþ, göze göz, kana kan, kulaða kulak... Parmaða parmak, ayaða ayak, kola kol... Þeriat derler buna, þeriat... Söyle be Egemen efendi onlara... Limana liman!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat

Detaylı

TARÝH: 7 Aralýk 2014 Pazar YIL: 13 SAYI: 4730 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) 2 aðýr yaralý Yüzyüze çarpýþtýlar. Kumyalý'da feci kaza

TARÝH: 7 Aralýk 2014 Pazar YIL: 13 SAYI: 4730 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) 2 aðýr yaralý Yüzyüze çarpýþtýlar. Kumyalý'da feci kaza DP'den istifa eden üç milletvekilinin dün UBP'ye girmesinden sonra UBP'de istifalar baþlamýþ... Ýlk istifa eden de Muhabbet Mevsimler olmuþ... Mevsimi geldi demek artýk! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ARA VERDÝK, DEVAMI YAKINDA... TANRI'NIN BÝZDEKÝ YÜZÜ. Elvan Levent. Ali Osman. polisten terfi

ARA VERDÝK, DEVAMI YAKINDA... TANRI'NIN BÝZDEKÝ YÜZÜ. Elvan Levent. Ali Osman. polisten terfi Anastasiadis 'çözümcü' yarýþýný býraktý. Önce "Noel'e kadar" dedi, þimdi ise "2014'ün yarýsý" diyor! Osmanlý ile yarýþmasý için Bizans entrikalarýný biraz daha öðrenmesi lazým! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Her yýl 700-750 kiþiye Vatandaþlýk

Her yýl 700-750 kiþiye Vatandaþlýk Rum tarafý OHÝ gününü kutladý dün, Türk tarafý da 29 Ekim'i kutluyor bugün... Biri Yunanistan'ýn, diðeri Türkiye'nin bayramý... Zavallý Kýbrýslý... Kutlayacaðý kendi bayramý bile yok! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR Dün nefesini tutup Tayyip Erdoðan'ý çýplak görmeyi bekleyen Türkiye halký, KKTC'deki tavuk tecavüzcüsünün videosunu karþýsýnda buldu!.. Hocanýn bedduasý Erdoðan'ý deðil, lokantayý tuttu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Aðustos 2013 Pazar YIL: 12 SAYI: 4255 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Yangýn

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Aðustos 2013 Pazar YIL: 12 SAYI: 4255 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Yangýn Türkiye öksürse biz sadece nezle oluruz, ama güney yanarsa biz de yanarýz... Kuzey yanarsa güney de yanar... Aslolan da iþte budur. Kader mahkumlarý gibi biz birbirimize baðlýyýz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Seçimin bir referanduma dönüþtüðünü kabul etti herkes... Bakalým Annan Planý'ndaki sonuç burada da yinelenir mi? Gezici anketi yineleneceðini gösteriyor... Yolcu hancýnýn göremediðini de görür! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Býçakladýðý adamdan af diledi

Býçakladýðý adamdan af diledi Ýz Býrakmýþ Kýbrýslý Türkler anýlýyor. En çok iz býrakanlar kim? Karanfilli, Aynalý, Becerikli, Nadide, Altýparmak ve Ahmet Mehmet Dubara deðil mi? Abbas'ýn Þerif var bir de. Unutmayýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Ocak 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4781 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Müteahhitlere de

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Ocak 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4781 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Müteahhitlere de Alman Nazilerinin 1943'te Yunanistan'ý iþgal ettikleri zaman, Yunan Bankasý'ndan bugünün parasýyla 11 milyar Euro çaldýklarý saptandý. Syriza sayesinde Yunanistan þimdi alacaklý da çýktý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

BANDABULÝYA. Dolgun Dalgýçoðlu

BANDABULÝYA. Dolgun Dalgýçoðlu Lefkoþa Kaza Mahkemesi'nin Kýdemli Ceza Yargýcý Fügen Ulutekin Maðusa'ya atandý. Lapta'da ikamet eden yargýcýmýz için uzayan yolun daha çekici olduðunu mu düþündüler? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23

Detaylı

TARÝH: 29 Haziran 2014 Pazar YIL: 13 SAYI: 4569 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Hayýrlý olsun

TARÝH: 29 Haziran 2014 Pazar YIL: 13 SAYI: 4569 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Hayýrlý olsun Doksan dakika tamamlandý ve beraberlik yine bozulmadý... Ýþ penaltilere kaldý... Ama boþuna heveslenmeyin... Penaltileri halk çekecek, siz çekmeyeceksiniz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Haziran 2014

Detaylı