AYAÐIMIZ TOPA DEÐSE... FÝLM BÝRDENBÝRE ÞENLÝKLÝ OLMAYA BAÞLADI Erdoðan Baybars BÝR HAFTA SONU YAZISI. Elvan Levent. Ali Osman

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AYAÐIMIZ TOPA DEÐSE... FÝLM BÝRDENBÝRE ÞENLÝKLÝ OLMAYA BAÞLADI Erdoðan Baybars BÝR HAFTA SONU YAZISI. Elvan Levent. Ali Osman"

Transkript

1 Bir Toparlanýyoruz Hareketi'miz vardý... Þimdi onu da mý kaybediyoruz? Ah Kudret ah, sen bu iþi býrakýp gidersen bundan sonra kim toparlayacak bizi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Þubat 2014 Pazar YIL: 13 SAYI: 4429 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý ON YIL SONRA... l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... ÇÖZÜM HANGÝ KUCAKTA? BÝR HAFTA SONU YAZISI AYAÐIMIZ TOPA DEÐSE... FÝLM BÝRDENBÝRE ÞENLÝKLÝ OLMAYA BAÞLADI Erdoðan Baybars Ali Osman Elvan Levent Mehmet Levent GÜNDEME FARKLI BAKMAK Halil Sadrazam Ýlk kez 'Afrika'nýn duyurduðu haber resmen doðrulandý Ýmzalar Salý günü atýlýyor Önce imza sonra görüþme Derviþ Eroðlu ile Nikos Anastasiadis'in Salý günü biraraya gelecekleri açýklandý... BM'den ve cumhurbaþkanlýðýndan yapýlan açýklamalara göre, görüþme BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim'in gözetiminde Lefkoþa Havaalaný yakýnlarýndaki ara bölgede BM Konferans Merkezi'nde yapýlacak... Ortak açýklamanýn her iki lider tarafýndan burada imzalanmasý bekleniyor... n Türk tarafý müzakereci olarak Osman Ertuð'un yerine yeniden Kudret Özersay'ý atadý... Yapýlan açýklamada, Derviþ Eroðlu'nun Özersay'dan yeni sürece katký koymasýný ve yardýmcý olmasýný talep ettiði, Özersay'ýn da toplumsal sorumluluk bilinci ile hareket ederek müzakereci görevini kabul ettiði açýklandý... n Osman Ertuð ise yaptýðý açýklamada, özel temsilcilik görevinden kendi isteðiyle ayrýldýðýný belirtti ve "Eroðlu'nun Diplomatik Ýliþkiler Özel Danýþmaný ve Cumhurbaþkanlýðý Sözcüsü olarak görevlerimi sürdürüyorum" dedi... n 3. sayfada Sigara karnemiz Anastasiadis menzilde... DÝKO'dan Anastasiadis'e: Ýmzalama! n DÝKO Baþkaný Nikos Papadopulos Anastasiadis'e aðýr eleþtiriler yönelterek, "Bu metni imzalama, geç dahi olsa geri çek" çaðrýsýnda bulundu... n AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, müzakerelere baþlamak için ortak açýklama metninin yeterli olduðunu belirtti ve "Dýþ egemenlik konusunda tam güvencedeyiz, düzenlenmesi gereken tek þey iç egemenliktir" dedi... n Hristofyas ise tarz ve üslup olarak Anastasiadis'e destek verirken, egemenlik konusunun belirsiz olmasýna raðmen bunu kabul etmesini eleþtirdi... n 3. sayfada Büyükkonuk yasta Ýntihar n Gýda, Tarým ve Enerji Bakaný Önder Sennaroðlu'nun 44 yaþýndaki yeðeni Ahmet Sennaroðlu av tüfeðini çenesine dayayarak hayatýna son verdi... n 2. sayfada Halkýmýzýn %36,8'inin sigara içtiði açýklandý... n 10. sayfada

2 AFRÝKA dan mektup... KUZEYDEN EVET ÇIKAR, GÜNEYDEN BELLÝ DEÐÝL... Eðer Salý günü Kýbrýs'ta baþlayacak olan yeni süreç bizi bir anlaþmaya götürecekse, yani adada Federal Birleþik Kýbrýs Cumhuriyeti kurulacaksa, þu andan itibaren burada yürürlükte olan ne varsa, hepsi de eskimiþ demektir... Hani "Yenisini alacaðýmdan eskisinin hükmü yoktur" derler ya... Onun gibi iþte... Yürürlükteki tüm tüzükler de, yasalar da eskiyecek... Yenileri yapýlacak çünkü... KKTC olmayacak içinde... Tarihe karýþacak KKTC... Pek çoklarýnýn övünerek dile getirdiði son Türk devleti yaþamýný noktalayacak... Çözüme kadardý zaten... Bir gün feshedilmek üzere kurulmuþtu... Ama nedense zamanla kalýcýlaþtýrmayý düþündüler... "Sonsuza kadar yaþayacak" dediler... * Önümüzdeki yeni sürecin daha önceki tüm süreçlerden farklý olacaðý anlaþýlýyor... Aðýr baskýsý var dýþ güçlerin... Kýbrýs'taki taraflarýn ise reddedecek, karþý koyacak hali yok pek... Güneyde ekonomik çöküntü... Kuzeyin durumu ise malum... Her zamanki gibi... Kan aðlamayan yok... Ya anavatanlar? Onlarýn hali yavrularýndan da daha periþan... Türkiye'de koltuðu çatýrdayan, içte bitmiþ, dýþta bitmiþ bir hükümet... Sarýlacak dal arýyor... Yunanistan'ýn ise belini doðrultmasýna çok var daha... Eli mahkum... Buradakiler gibi o da Troyka'nýn emrinde... Bu durumda taraflara bir anlaþmayý kabul ettirmek çok zor deðil herhalde... * Ortak açýklamaya tepkiler farklý... Güney kuzeyden çok farklý... Kuzeydekilerin hepsi de tamam dedi... Bazý çekinceleri olanlar bile ses çýkarmadý. Güney ise gümbürdüyor... Anastasiadis küçük partilerin menzilinde... Ortaðý DÝKO'nun Baþkaný Papadopulos'tan çaðrý yapýlýyor ona: -Ýmzalama! Geri çek! AKEL dýþýndakilerin hepsi öyle... Ýmza istemiyorlar... DÝSÝ ile AKEL güneyin iki büyük partisi... Ýkisinin toplam oy oraný %60'ý aþar... Kýbrýslýrum toplumunun ezici çoðunluðu yani... Retçilerin tümü de yapýlacak olan referandumda 'hayýr' deseler bile, eðer DÝSÝ ve AKEL taraftarlarý fire vermeden 'evet' derseler tamam... Ya fire verirlerse? * Bilindiði gibi AKEL geçtiðimiz referandumda plana 'hayýr' demiþti... Bunun için 'evetçiler' tarafýndan çok suçlandý... Ne var ki þu da bir gerçek: Eðer AKEL 'evet' demiþ olsaydý bile, taraftarlarýnýn tümüne de hükmetmesi ve 'evet' dedirtmesi mümkün deðildi... Kýbrýslýrum toplumu o referandumda partilerine pek kulak asmadý... 'Evetçi' DÝSÝ bu yüzden bölündü... %76'lýk 'hayýr'da DÝSÝ'lilerin de büyük payý oldu... * Umutlu olmak isteriz herþeye raðmen... Bu adada herkes güzel günleri özledi... Çehenneme çevrilen adayý cennet yapmak bizim elimizde deðil mi? Büyükkonuk köyü yasta Gamze BAYKUR- Büyükkonuk köyü dün akþam intihar haberiyle sarsýldý. Kanada'dan gelerek Büyükkonuk köyüne yerleþen ve uzun yýllardýr Büyükkonuk köyünde ikamet eden 44 yaþýndaki Ahmet Sennaroðlu dün akþam saat 19:30 raddelerinde babasýna ait av tüfeðini çenesine dayayarak tetiðe bastý ve intihar etti. Babasý Hüseyin Sennaroðlu'nun salonda oturduðu sýrada av tüfeðini alarak yatak odasýna giden ve av tüfeðini çenesine dayayarak tetiðe basan Güneyde Beþparmaklar için çevre komitesi kuruluyor Güney Kýbrýs'ta, Rum Dýþiþleri Bakanlýðý, Tarým Bakanlýðý, Meclis ve diðer bazý devlet birimlerinin katýlýmýyla, KKTC'deki çevre konularýnýn ve özellikle Beþparmak daðlarýndaki çevre sorunlarýnýn AB ve uluslararasý alanda gündeme getirilmesini saðlamak amacýyla "ulusal çevre komitesi" kuruluyor. Fileleftheros ve diðer gazeteler, konunun dünkü Rum Meclisi Çevre Komitesi toplantýsýnda ele alýndýðýný ve Beþparmaklardaki taþ ocaklarýnýn çevreye verdiði zararýn AB kurumlarý nezdinde gündeme getirilmesi ve "Natura 2000" programýnýn KKTC'de uygulanmasý çerçevesinde verilen ödeneklerin þeffaflýk kazanmasýn saðlanmasýnýn hedeflendiðini yazdýlar. Yeterlik sýnavlarý sonuçlarý açýklandý Kamu Hizmeti Komisyonu'nca dün gerçekleþtirilen Orta Düzey ve Alt Düzey Yeterlik Sýnavlarýnýn sonuçlarý açýklandý. Sonuçlar, Kamu Hizmeti Komisyonu'na ait khk.kamunet.net adresinden duyuruldu. Komisyon açýklamasýna göre, ilan edilen sonuçlar geçi olup 3 iþ günü itiraz süresi sonrasýnda kesinleþecek. Orta Düzey Yeterlik Sýnavýna katýlan 1075 adaydan 308 aday, Alt Düzey Yeterlik Sýnavýna Sennaroðlu olay yerinde hayatýný kaybetti. Babasý Hüseyin Sennaroðlu ile birlikte yaþayan ve ayrýca Gýda, Tarým ve Enerji Bakaný Önder Sennaroðlu'nun yeðeni olan Ahmet Sennaroðlu'nun uzun zamandýr psikolojik sorunlarý olduðu ve zaman zaman yatýlý tedavi gördüðü ayrýca psikolojik sorunlarýndan dolayý ilaç kullandýðý öðrenildi. Av tüfeði ile intihar eden Sennaroðlu'nun cesedi Maðusa Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý. Polisin soruþturmasý devam ediyor. katýlan 828 adaydan ise 150 aday baþarýlý oldu. Toplam katýlým sayýsý 1903 olan sýnavlarda katýlým oraný % 96, Orta Düzey baþarý oraný % ve Alt Düzey baþarý oraný % 18 olarak gerçekleþti. Yeterlik Sýnavlarýnda 60 ve üzeri puan alan adaylara baþarý belgeleri, 3 iþ günü itiraz süresinden sonra sonuçlarýn kesinleþmesiyle birlikte, Kamu Hizmeti Komisyonu Baþkanlýðý tarafýndan verilmeye baþlanacak. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý ON YIL SONRA... Bu kez bu meselenin uzayacaðýný sanmýyorum... Cezalandýrýlma korkusuyla 'baba' tarafýndan kýskaç içine alýnan çocuklar isteseler de bu oyunu fazla sürdüremezler... Ancak sonucun ne olacaðýndan emin deðilim... Bu konuda bir þey söyleyemem... Nihayette ortaya bir plan çýksa bile, bir referandum var ucunda yine... Her iki tarafta da ayrý ayrý oylanacak... Bu kez iki 'evet' çýkar mý? Yoksa bir 'hayýr' ve bir 'evet' mi yine? Referandum bir tuzak gibi görünür bana her zaman 'ten bu yana ilk kez iyimserlik rüzgarlarý esiyor adada... Umutsuz kalplerde bir umut ýþýðý yandý yine on yýl sonra... Amerika gibi bir güç devrede ya, "Bu iþ mutlaka olur" diyenler var... Doðru, Amerika devrede... Ayaðýmýza kadar geldi, müzakerelerin yolunu açtý... Masa kurulacak... O masaya oturacak olanlarýn ipini de kontrol etme gücüne sahip Amerika... Dilediðini onlara yaptýrabileceðinden de hiçbir þüphem yok... Masada mýzýkçýlýk yapanlarý yola getirmek için binbir yolu var... Kulaðýný çeker... Tokat atar... Tek ayak üstünde durdurur... Ve düdüðü çalar sonunda... -Oyun bitti, der... Bu beraberlikten sonra geliriz penalti atýþlarýna... Sandýklar kurulur... Buyurun referanduma... Kullanýn oylarýnýzý... Ýster 'evet' deyin, ister 'hayýr'... Bu ana kadar oyunu dilediði gibi yönetme gücüne sahip olan Amerika'nýn iþte bu andan sonra yapabileceði hiçbir þey yok... Ne kadar gücü olursa olsun, bir þey gelmez elinden... Niyeti her iki taraftan da 'evet' çýkarmak olsa bile, bunun güvencesi yok! Kaldý ki ben bu niyetten de emin deðilim... Bana göre 2004 referandumunda asýl hedefleri iki 'evet' deðildi mesela... O referandumdan sonra periþan olduk hepimiz de zaten... Ve gördüðünüz gibi on yýl uyuttular bizi daha sonra... Çözüm umutlarýný sýfýrladýlar... Kuzeyde kalan son Rum mallarýný da yaðmaladýlar... Adaya bir o kadar daha nüfus taþýdýlar... "Biz evet dedik, onlar hayýr dedi" diye diye her iki tarafta da milliyetçiliði týrmandýrdýlar... Plana 'evet' demiþ olan Kýbrýslýrumlar boþuna hayýflanýp durdular... Çünkü iki 'evet' çýkmýþ olsa da, o plan yine uygulanmayacaktý... Bugüne kadar Birleþmiþ Milletler kararlarýna uymayan Türkiye ona da uymayacaktý... Uymamak için binbir sebep uyduracaktý... Ve o sýrada Amerika'da iktidarda bulunan Irak fatihi pervasýz Bush yönetimi de onun arkasýnda duracaktý hiç þüphesiz... Bu arada iki 'evet' çýktýðý için 24 saatte feshedilen Kýbrýs Cumhuriyeti de elimizden kayýp gitmiþ olacaktý... Yapýlan hesap buydu... Bu kez yeniden bu sürece girerken þartlar deðiþti dünyada 'ten çok farklý... Ortadoðu'daki tüm iktidarlar çok kanlý olaylarla yýkýldý... Amerika Büyük Ortadoðu Projesi'nde önemli ölçüde hedefine ulaþtý... Bir tek Suriye'de takýldý... Türkiye'deki Erdoðan iktidarý 2004'teki iktidar deðil... Bölgedeki tüm politikalarýna ters düþtüðü için Amerika tarafýndan istenmiyor... Ayrýca Suriye'deki terörist Ýslamcýlarla iþbirliði yapmasý bardaðý iyice taþýrdý... Avrupa tarafýndan da artýk istenmiyor Erdoðan... Türkiye'de kurduðu rejimle AB kriterlerinin çok gerisine düþtü... Baþka ne deðiþti on yýlda? Kýbrýs'ta doðalgaz bulundu... Ýþte bu önemli deðiþikliklerle baþlýyoruz yeni bir sürece... Batýlýlar karþýsýnda eli oldukça zayýflamýþ bir Türkiye... Ve denizlerinde keþfedilen doðalgazý ile herkes için bir cazibe merkezi haline gelen bir Kýbrýs... Türk tarafýnýn on yýl önceki gibi karþý tarafa kendi þartlarýný dayatacak hali yok... Amerika'nýn menzilinde olan Erdoðan iktidarýnýn ise hiç yok... Müzakereler tüm bu gerçeklerin ýþýðýnda geçecek iþte...

3 CUMHURBAÞKANLIÐI ÖZERSAY'IN "MÜZAKERECÝ" OLARAK GÖREV ÜSTLENDÝÐÝNÝ AÇIKLADI Cumhurbaþkanlýðý, geçmiþte Cumhurbaþkaný Özel Temsilcisi olarak görev yapan Kudret Özersay'ýn bugünden itibaren "müzakereci" olarak görev üstlendiðini açýkladý. Cumhurbaþkanlýðý'ndan yapýlan açýklama þöyle: "Bilindiði üzere Haziran 2012'de Kýbrýs Rum tarafýnýn tutumu nedeniyle müzakerelerin fiilen durduðu bir ortamda, o dönemde Özel Temsilcilik görevini yürütmekte olan Doç. Dr. Kudret Özersay, baþka bazý hususlar yanýnda, sonuç alýcý olmayan bir sürecin parçasý olmak istemediðini vurgulayarak görevini iade etmiþti. Bugün Kýbrýs'ta kapsamlý ve kalýcý bir çözüm bulunmasý için yürütülmekte olan diplomatik giriþimlerin kritik bir aþamaya geldiði ve önümüzdeki günlerde tam teþekküllü müzakerelerin baþlayacaðý bilinmektedir. Ülke menfaatleri için önemli olan böyle bir aþamada Sayýn Cumhurbaþkanýmýz, Sayýn Özersay'dan yeni sürece katký koymasýný ve yardýmcý olmasýný talep etmiþ ve kendisi de toplumsal sorumluluk bilinci ile hareket ederek Müzakereci olarak görev HRÝSTOFYAS: "FEDERAL BÝRÝMLERÝN ÝÇ EGEMENLÝKLERÝ OLMASININ KALICILAÞMASINA OLANAK BIRAKILDI, ARTIK YETKÝLER PEÞÝNEN BÖLGELERE BIRAKILDI" Nikos Anastasiadis'in Rum siyasi partilerin büyük çoðunluðunun endiþelerini görmezden geldiði, Yunanistan Baþbakaný Andonis Samaras'ýn milli uzlaþý ve geçmiþten ders alma öðütlerine kulak asmadýðý ve müzakerelere neredeyse yalnýz gideceði haber verildi. Simerini "Nikos Anastasiadis Müzakerelere Neredeyse Yalnýz... Müzakerelere Desteksiz Gidiyor... Samaras'ýn Milli Uzlaþý Öðütlerine Kulak Asmýyor" baþlýklý manþet haberinde hükümet ortaðý DÝKO'nun koalisyondan ayrýlmanýn eþiðinde olduðunu, DÝKO Baþkaný Nikolas Papadopulos'un Anastasiadis'i payladýðý, Vatandaþlar Ýttifaký Baþkaný Yorgos Lillikas'ýn da Anastasiadis'in istifa etmesini ve sandýða gidilmesini istediðini yazdý. PAPADOPULOS: METNÝ ÝMZALAMA DÝKO Baþkaný Nikolas Papadopulos Baþkan Nikos Anastasiadis'e, ortak açýklama yapýlmasý konusundaki icraatlarýndan dolayý aðýr eleþtirilerde bulundu ve Anastasiadis'i geç olsa dahi uzlaþýlanlarý geri çekmeye çaðýrdý. Ýki lider arasýndaki 'Doruk Anlaþmasý'ný, Zürih ve Londra Anlaþmalarý da dahil, 1960'tan bugüne kadar Kýbrýs sorununun uzun tarihinde imzalanmýþ en kötü anlaþma diye niteleyen Resmen açýklandý Ertuð'un yerine Kudret Özersay yapmayý kabul etmiþtir. On yýldan uzun bir süredir Kýbrýs müzakerelerinde aktif olarak yer almýþ olan Doç. Dr. Özersay'ýn, bir yandan Kýbrýs sorununun farklý boyutlarýna hakimiyeti diðer yandansa 2002 yýlýndan bu yana müzakere masasýndaki tüm yakýnlaþma çalýþmalarýnýn hazýrlanmasýnda bizzat yer almýþ bir isim olarak Kýbrýs Türk tarafýna müzakerelerde güç katacaðý deðerlendirilmektedir. Önceki görevinden ayrýlmasýna raðmen iki yýl boyunca, bir akademisyen ve tecrübeli bir diplomat olarak çok sayýda yabancý diplomat ile görüþmeler yürüten Özersay, Kýbrýs Türk tarafýna dolaylý olarak yardým ve destek vererek sürecin bir parçasý olmayý sürdürmüþtür. Yarým asýrdýr devam eden Kýbrýs sorununun çözüm çabalarýnda gelinen bu kritik aþamada, Kýbrýs Türk Halkýnýn çýkarlarýný gözetecek yaþayabilir bir çözümün en kýsa zamanda bulunmasý için Kýbrýs Türk tarafýnýn yapýcý bir anlayýþla masada olacaktýr. Bu baðlamda bu günden itibaren Sayýn Doç. Dr. Kudret Özersay Müzakereci olarak görev üstlenmiþtir." Ýlk randevu Salý günü Derviþ Eroðlu ile Nikos Anastasiades, Salý günü Kýbrýs müzakereleri kapsamýnda bir araya gelecek. Cumhurbaþkanlýðý ve BM'den yapýlan açýklamalara göre, görüþme Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim'ýn gözetiminde Lefkoþa Uluslararasý Havaalaný yakýnýndaki ara bölgede bulunan Birleþmiþ Milletler Konferans Merkezi'nde yapýlacak. Saat 11:30'da baþlayacak görüþme sonrasýnda ortak açýklama yapýlmasý planlanýyor. Ertuð: Sözcü ve danýþman olarak görevimin baþýndayým Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun Diplomatik Ýþler Özel Danýþmaný ve Cumhurbaþkanlýðý Sözcüsü Osman Ertuð, görevine devam ettiðini açýkladý. Ertuð, Kýbrýs Türk halkýnýn hak ve hukukunun perçinlenmesi için üzerine düþenleri yapmayý sürdüreceðini belirtti. Ertuð, yazýlý açýklamasýnda þunlarý kaydetti: "Benim için esas olan Kýbrýs Türk Halký'na, ülkeme ve devletime hizmettir. 40 yýldýr bu anlayýþla çeþitli görevlerde bulundum. Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Derviþ Eroðlu'nun takdirleriyle 2010 yýlý Mayýs ayýndan bu yana kendileriyle birlikte onur ve gururla çalýþýyorum. Bazý görevlerin ifasýnda zaman zaman sýfat Papadopulos bu anlaþmanýn ya müzakereleri Kýbrýs Rum tarafý için çok olumsuz yan Etileriyle birlikte baþarýsýzlýða sürükleyeceðini veya Kýbrýs'ýn geleceði açýsýndan yýkýcý bir çözümle sonuçlanacaðýný vurguladý. Bunun yanýnda yanlýþ icraatlarý düzeltmek için zaman bulunduðunu belirterek Baþkan Anastasiadis'i 'son anda olsa dahi' anlaþmayý müzakere masasýndan çekmeye çaðýrdý." AKEL: ORTAK AÇIKLAMA YETERLÝDÝR AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ortak açýklama taslaðýnýn, (Rumlarýn) müzakerelere gitmeleri için yeterli olduðunu belirterek AKEL'in müzakere prosedürünü destekleyeceðini, Anastasiadis'in müzakerelere olabildiðince iyi hazýrlanmýþ gidebilmesi için katký koyacaðýný açýkladý. Aksi görüþ belirtenleri alternatif öneri sunmaya çaðýran Kiprianu geniþ çaplý bütünlük olanaðý olacaksa bunun Anastasiadis'e baðlý olacaðýný, her siyasi partinin hedefinin de bu olmasý gerektiðini söyledi. Ýtiraz eden diðer partilerin görüþlerine saygýlý olduðunu söyleyen AKEL Genel Sekreteri "ancak bazý þeyler fazla yorum kabul etmez, kabul edebilecekleri tek yorum vardýr" ifadesini kullandý. Tek egemenlik tek uluslar arasý temsiliyet ve tek vatandaþlýk konusuna deðinirken "þu anda var olan ifadeler temelinde, dýþ egemenlik konusunda tam güvence altýndayýz, düzenlenmesi gereken tek þey iç egemenliktir. Tek bir vatandaþlýk olduðu açýkça ortadadýr. Bu itibarla her bir oluþturucu varlýðýn, otoritesi altýnda yaþayacak olan kiþilere kendi vatandaþlýðýný verme olanaðý olacak" dedi. ve makamlarýn deðiþtirilmesi gayet doðaldýr. Önemli olan ekip halinde üstlenilen sorumluluklarýn en iyi þekilde yerine getirilmesidir. Bu çerçevede Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Derviþ Eroðlu'nun Diplomatik Ýþler Özel Danýþmaný ve Cumhurbaþkanlýðý Sözcüsü olarak görevlerimi sürdürüyorum. Bu baðlamda Sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn bilgi ve onayýyla Özel Temsilcilik görevimden kendi arzumla ayýlýrken Sayýn Kudret Özersay'ýn müzakereci olarak göreve baþlamasýndan memnuniyet duyduðumu, kendisine baþarýlar dilediðimi ifade etmek istiyorum." Anastasiadis e DÝKO dan çaðrý: Ýmzalama! OMÝRU EDEK ortak açýklama metnine tamamen karþý olduðunu belirterek Anastasiadis'i, geç olsa bile, bu metni kabul etmemeye ve Kýbrýs sorununun temel ilkelerini tesis edecek net bir müzakere zemininde ýsrar etmeye çaðýrdý. Parti Baþkaný Yannakis Omiru müzakerelere bu önerilen ortak açýklama temelinde katýlmanýn sözde "Kýbrýs Cumhuriyeti" ve "Kýbrýs Helenizm'i" açýsýndan ölümcül tehlikeler içerdiði görüþünü ortaya koyarak Rum halkýný tehlikeleri savuþturmak için seferberliðe çaðýrdý. Omiru EDEK'in, "Kýbrýs'ý tehdit eden tehlikelerin savuþturulmasý için bütün gücünü harcayacaðýný" da belirtti. HRÝSTOFYAS Rum Yönetimi eski Baþkaný Dimitris Hristofyas tarz ve üslup olarak Anastasiadsi'e destek veren AKEL'in siyasi duruþundan çok uzak bir þekilde, da ortak açýklama konusundaki icraatlarýndan dolayý Nikos Anastasiadis'e sert eleþtirilerde bulundu. Hristofyas Rum medyasýna verdiði ve gazetelerin yarýnki sayýlarýnda yayýnlanacaðý belirtilen makalesinde Anastasiadis'i tek egemenlik tek uluslar arasý temsiliyet ve tek vatandaþlýkla ilgili anlaþmayý, egemenlik konusunun belirsiz olmasýna karþýn kabul etmekle suçladý. Federal birimlerin iç egemenliklerinin de olmasýnýn kalýcýlaþmasýna olanak býrakýldýðý görüþünü ortaya koyan Hristofyas artýk yetkilerin de peþinen bölgelere býrakýldýðýný kaydetti. Hristofyas vatandaþlýk konusunda da ifadenin daha iyi olabileceði görüþünü belirterek Anastasiadis'in "kriz baþkaný olduðunu gösterdiði" görüþünü ortaya koydu. existence Elvan Levent AYAÐIMIZ TOPA DEÐSE... Kýbrýs'ta çözüm yakýn mý, uzak mý, olur mu, olursa nasýl olur gibi konulara neredeyse hiç girmediðimden, meseleyle pek ilgilenmediðimi düþünenler büyük ölçüde haklý. Bu konunun ilgimi çekmemesinin ise birkaç nedeni var. Öncelikle 'çözüm' ve 'barýþ' kavramlarý birbirlerinden çok uzak noktalarda duruyorlar benim gözümde. 'Çözüm' siyasetle 'Barýþ' toplumla ilgili bir kavram Çözüme, kaðýt üzerinde varýlýr, barýþ ise iki halk arasýnda yapýlýr. Ancak yine de, kaðýt üzerinde imzalanacak olasý bir 'çözüm' anlaþmasý iki halka baðlý olsaydý eðer Yani, dýþ güçlerin müdahalesi olmadan, iki toplum arasýnda varýlabilseydi bir çözüme burada, o zaman elbette, geçen kýrk yýl içinde her iki tarafýn da büyük bir yol katettiðini ve gerçek anlamda barýþmak adýna bir çözüme vardýklarýný düþünebilirdik. Ama, vaziyet hiç de öyle deðil bildiðiniz gibi. Burada varýlacak bir çözüm, dýþ güçlerin çýkarlarýna çözümsüzlükten daha çok hizmet ettiði noktada gerçekleþir ancak. 'Kýbrýs sorununun çözümü' denilen þeyin, gerçekte ne Kýbrýslýrumlar, ne de Kýbrýslýtürklerle ilgisi olmadýðýný düþünüyorum. Bu, tamamen bizim dýþýmýzda geliþen bir süreç. Týpký, dünkü yazýda verdiðim futbol maçý örneðinde olduðu gibi. Bu maçta, biz tribündeki izleyiciyiz sadece, yani ne kadar heyecanlansak, yapmak istediðimiz ne kadar hamle olsa da, oyuna doðrudan müdahale etme imkanýmýz yok. Yapabileceðimiz tek þey oturduðumuz yerden baðýrýp çaðýrmak, yerimizden kalkmadan tezahürat yapmak Kýbrýslýtürkler olarak sadece Kýbrýs meselesinde deðil, sýkýþýp kaldýðýmýz KKTC sýnýrlarý içinde de ayný durumdayýz. Seyirci konumundayýz yani. Belki bazý gerekli durumlarda, 'yedek oyuncu' statüsüne yükseltilebiliriz ama, hepsi bu kadar Bunun dýþýnda ayaðýmýz 'top'a deðmez kesinlikle. Deðdirmezler. Zaten, toplum olarak geçirdiðimiz birçok buhranýn nedenini de buna baðlýyorum ben. Varlýðýmýzla ilgili konularda söz sahibi olmamamýz, bizi kendi içimizde varoluþsal bir çatýþmaya sürükledi ve sürüklemeye de devam ediyor. Nereye baksanýz gördüðünüz 'boþvermiþlik' de, toplumdaki derin suskunluk ve en tepkisiz kalýnmayacak konulardaki tepkisizliðimiz de bundan kayanaklanýyor. Kendi hakkýný aramamak, baþkasýna yapýlan haksýzlýða isyan etmemek Yaptýðý iþi doðru dürüst yapmamak, önemsememek, daha iyisi için çaba göstermemek de ayný 'tribün' çýkmazýnýn bir parçasý. Bir kýsýr döngü aslýnda. Varolamadýkça batmak, battýkça varolamamak... Ýnsanlar çýkaracaklarý sesin bir iþe yarayacaðý inancýný da çoktan yitirdiler burada. Öte yandan sahip olduklarýný yitirme korkusunun, sesini bastýrdýðý insanlar da var ki, onlarýn sesi, oturduklarý tribünden bile duyulmuyor. Bütün bunlarýn Kýbrýs sorununun çözümünden çok daha önemli olduðunu düþünüyorum çünkü, bunlar bizimle ilgili, Kýbrýs sorunu ise bizim dýþýmýzdakilerle... Barýþ, burada hem kuzeyde, hem de güneydeki okullarda okutulan tarih kitaplarýný yeniden yazdýklarý zaman gelecek adaya... Ortak kreþler, ortak okullar kurduklarý zaman... Böyle bir barýþ, kendi baþýna bir çözüm olurdu zaten Kýbrýs'ta ama, kaðýt üstündeki çözüme, 'barýþ' demek, kendini kandýrmaktan baþka birþey olmazdý, diye düþünüyorum.

4 A KAY A L A ÝL DÝRÝF Birdenbire þenlendi þu bizim Kýbrýs filmi Amerikan pastasý konunca soframýza Hareketli olsun da olmasýn gerilimli Oturmasýn mideden taþ gibi saframýza Ali OSMAN P eriyodik BÝR HAFTA SONU YAZISI Yorgancýoðlu'nun Ankara ziyareti ve beraberinde adaya getirdiði TC'li heyetle ilgili yazýyý gününde yazamadým... Bugünkü yazýmý, olaylarý yakýn geçmiþten alarak bugüne baðlamak istiyorum... Araya Avrupa Parlamentosu seçimleri girdi... New York'tan gidiþ geliþler... Açýklamalar ve onlara yorumlar... Akabinde telefon trafiði... Yorgancýoðlu apar topar huzura çaðrýldý. Ne konuþulmuþsa orada, konuþuldu... Son geliþmelere bakýldýðýnda Yorgancýoðlu'yla birlikte gelen misafirler paketlere raðmen hala KKTC'de ayakta kalan var mý diye bir temaþada bulundular! TC'nin KKTC'deki yeþil sermayesinin sorunlarý nedir, bunlarý yakýndan görmek ve dinlemek isterler þüphesiz Bir de, yandaþlara daha da peþkeþ çekmek amacýyla vermek için, burada henüz özelleþtirilememiþ kurum ve kuruluþlar hangileridir... Gelenler "sahipliklerini" konuþarak hissettirmeliler tebalarýna Ajanslara düþen Beþir Atalay'ýn konuþmasýný okudum Þöyle demiþti Atalay: "Türkiye olarak biz; Kuzey Kýbrýs'ýn Kýbrýs Türklerinin daha iyi þartlarda yaþamalarý, geleceðe güvenle bakmalarý ve güven içinde yaþamalarý için daima düþünüyoruz planlýyoruz, kaygý sahibiyiz ve bunun için çalýþýyoruz. Türkiye daima sizin yanýnýzda, Türkiye üzerine düþen görevleri daima gerektiði gibi hakkýyla yapma gayreti içindedir " Yaþam seviyemizi aþaðýlara çektiler Bunu inkar eden nankördür zaten Aþaðýlýk ve de toplumuna ihanet içerisindedir Önce maaþlara dokandýlar Hayat pahalýlýðýný sýfýr noktasýna getirdiler Buradaki iþbirlikçi hükümete zam üstüne zam yapmalarý için talimatlar verdiler. Benzin, elektrik ve akaryakýta getirilen fahiþ zamlar sayesinde tüm diðer ürünler otomatik olarak zamlandý. Geleceðe güvenle bakabilecek tek bir Kýbrýslýtürk yoktur Atalay'ýn açýklamasýný okuyan her Kýbrýslýtürk de eminim benim gibi düþünmüþtür. Belli bir iþbirlikçi kesim dýþýnda tabii "Eksik olsun sizin bizi düþünmeniz de, yaptýðýnýz projeler de" demiþlerdir en basitinden Atalay'ýn sözlerini tersten okursak doðrusunu anlayabiliriz "Kýbrýslý Türklerin aþaðýya çektiðimiz yaþam standardýna ne kadar uyum saðladýðýný kontrol için geldik. Uyum saðlamýþlarsa ve hala ayakta kalanlar varsa onlarýn da yapacaðýmýz yeni projelerle iþlerini bitirmek için buradayýz. Hala gelecekten umudu olanlar varsa ve ayakta durmaya devam ederse bu yönde Türkiye Cumhuriyeti olarak projelerimizin baþarýsýz olduðu endiþesi ve kaygýsý içindeyiz " Son günlerde Kýbrýs trafiði hýzlandý, yetiþebilmek zor... Bir ayar mý yapýlýyor? Doðalgaz ve petrolun üretimi süresince yeni bir düzen mi kurulacak bilinmez... Biz bu düzen içerisinde toplumsal çýkarlarýmýzý koruyarak yerimizi almak zorundayýz. Yokolmamak ve Ankara'dan uzak kalabilmek için bir þans mýdýr önümüze konan? Kalay SÖMÜRGECÝNÝN ATATÜRKÇÜ'SÜ, SÖMÜRGECÝNÝN ALLAH'I Ne zaman Kýbrýs'ta çözüm konuþulmaya baþlansa, Türkiye'de o eski plak devreye girer. "Kýbrýs'ta inanýlmaz tavizler veriliyor", "Kýbrýs satýlýyor", "Türk tarafýnýn kýrmýzý çizgileri yerle bir oluyor" ve buna benzer sýzlanmalar baþlar. Bu sýzlanmalar zaman zaman "efelenme" mertebesine de ulaþýr. Þimdilik sesler CHP saflarýndan yükseliyor. CHP iktidarda, AKP muhalefette olsaydý, kuþkusuz bugün CHP'nin dillendirdiði "AKP Kýbrýs'ý satýyor"u AKP, CHP için söyleyecekti. CHP ile AKP Kýbrýs sorununda ters düþer gibi görünebilir. Aldanmayýn. Biri Atatürkçü sömürgeciyse, diðeri de sömürgecinin Allah'ý Kalaycý Yarým gramdan tutuklandýlar Sessizliðin Sesi Gamze BAYKUR- Maðusa'da tasarrufunda yaklaþýk yarým gr Sentetik Cannabionoid türü uyuþturucu olduðuna inanýlan madde bulunduran Recep Kaptan ile konu maddeyi zanlý Kaptan'a sattýðý ileri sürülen Mustafa Bozkurt gözaltýna alýndý. "Kanunsuz uyuþturucu madde alma", "Kanunsuz uyuþturucu madde verme" ve "Kanunsuz uyuþturucu madde tasarrufu" suçlamalarýyla dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlan zanlý Kaptan ile Bozkurt, tahkikat maksatlarý bakýmýndan 3 gün süreyle poliste tutuklu kalacak. Mehmet Levent FÝLM BÝRDENBÝRE ÞENLÝKLÝ OLMAYA BAÞLADI Üzerinde yarým gr bulundu Meselenin tahkikat memuru Cüneyt Arkýn, 7 Þubat tarihinde alýnan bir bilgide zanlý Recep Kaptan'ýn tasarrufunda uyuþturucu olduðuna inanýlan madde olduðunu öðrendiklerini belirtti. Ayni gün zanlý Kaptan'ý Maðusa Sakarya bölgesinde tespit ettiklerini belirten Arkýn, zanlýnýn üzerinde yapýþan aramada yaklaþýk yarým gram aðýrlýðýnda Sentetik Cannabionoid türü uyuþturucu olduðuna inanýlan madde bulunduðunu açýkladý. Zanlý Kaptan'ýn gönüllü ifade verdiðini söyleyen Arkýn, konu maddeyi 6 Þubat tarihinde zanlý Mustafa Bozkurt'tan aldýðýný itiraf ettiðini belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn yeni baþladýðýný belirten Arkýn, her iki zanlýnýn da 3'er gün süreyle poliste tutuklu kalmasýný talep etti. Tutuklu kalacaklar Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Tacan Reynar, zanlý Recep Kaptan ile Mustafa Bozkurt'un tahkikat maksatlarý bakýmýndan 3'er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarýna emir verdi. LTB, izinsiz ve uygunsuz tabelalarý kaldýrýyor Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB), Lefkoþa hudutlarý içerisindeki izinsiz ve uygunsuz reklam tabelalarýný kaldýrmaya baþladý. LTB Basýn ve Halkla Ýliþkiler Birimi'nden yapýlan açýklamaya göre, Ýþletmeler Þubesi'ne baðlý Reklam Birimi ve Zabýta Þubesi ekipleri tarafýndan Dr. Fazýl Küçük Bulvarý'ndan baþlatýlan çalýþma kapsamýnda, belediyeye ait yeþil alan ve kaldýrýmlarý iþgal ettikleri önceden tespit edilen tabelalar kaldýrýlýyor. Bölgesel baþlatýlan çalýþmalar kademeli olarak tüm Lefkoþa'yý kapsayacak þekilde devam edecek. Açýklamada, Lefkoþa sýnýrlarý içerisinde reklam tabelasý takmak isteyen tüm iþyerleri ve özel kiþilerin Lefkoþa Türk Belediyesi'nden izin almasý gerektiði anýmsatýlýrken, izin almadan takýlan tabelalarýn kaldýrýlmasý gerektiði, aksi taktirde LTB ekipleri tarafýndan kaldýrýlacaðý uyarýsýnda bulunuldu. FELLAHOÐLU: "YASALAR REHBERÝMÝZ OLACAK DEMÝÞTÝK" LTB Baþkaný Kadri Fellahoðlu, belediyeyi mali çýkmazdan kurtarmak ve idari yapýlanmayý düzeltmek yanýnda, yasalarý uygulamak gibi bir misyonlarý olduðunu da belirterek, geçmiþ dönemde türeyen gayrý yasal durumlarý düzeltilmek için yoðun bir mesai harcandýðýný ifade etti. Göreve geldikleri zaman rehberlerinin yasalar olacaðýný hatýrlatan Fellahoðlu, kimseye ayrýcalýk tanýmadan, yasalar ne emrediyorsa onu uygulamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. Müzakerelerde neyi nereye kadar kabul edeceðini, neyi kabul etmeyeceðini Eroðlu'na önceden dikte ettirip yol haritasýný çizen Ankara, bu kez suyu saman altýndan gizli gizli yürüttü! Amerika'nýn hazýrladýðý "ortak açýklama"ya evet demekle kalmadý... Derviþ Eroðlu'nu hiç bilgilendirmeden, bu ortak metine onun da evet dediði konusunda Amerika'ya söz verdi! William Burns'ün telefonuyla þaþkýna dönen Eroðlu Burns'e bundan haberi olmadýðýný söyleyince, Amerikalý ona, "Bunu kabul ettiðinizi bize Ankara bildirdi" dedi! Böylece bizi yönetsinler diye seçtiðimiz kiþilerin bu oyunda bir figüran bile olmadýklarý ve Ankara'nýn kuklasý olmaktan öteye gidemedikleri, bir kez daha hiçbir kuþku ve yadsýmaya yer býrakmayacak þekilde ortaya çýkmýþ oldu! Peki Ankara her zaman yaptýðý gibi Eroðlu'nu çaðýrýp, gerekli bilgi ve talimatlarý verseydi, Eroðlu ortak metine onay vermeyecek miydi? Hiç kuþkusuz verecekti tabii. Bunun aksi haddini bilmezlik olurdu! Ama en azýndan Amerikalýya "Haberim yok" diyerek mahcup ve komik duruma düþmez, küçülmezdi! Ne yazýk, her zaman sevgi ve saygýda kusur etmediði anavataný bunu ondan esirgedi! Onun da bir onuru olabileceðini gözardý ederek, esamesini bile ne okudu, ne okuttu! Anastasiadis Amerika'nýn taraflara imzalamayý kabul ettirdiði ortak metin için, bunun bir çözüm olmadýðýný, sadece bir baþlangýç olduðunu söylüyor. Ve Rum halkýna, "Size hayýr diyeceðiniz bir plân sunmayacaðým" mesajýný veriyor. Eroðlu ise, meclis dýþýndaki siyasi partileri dýþlayarak, meclisteki partilerle yaptýðý toplantýda, ortak metin için "Kâðýt parçasý" dedi! Hey gidinin efesi!.. Amerikalý sopanýn ucunu gösterdi diye yere mi vursun yani fesi?! Anlayacaðýnýz tekdüzelikten çýktýk. Çok uzun zamandýr sýkýcý olmaya baþlamýþtý bu film. Þimdi çok renkli ve hareketli sahneler izliyoruz. Umalým ki bu yeni ayar hareketliliði artarak ve umutlarý besleyerek sürsün. Bu çilekeþ adaya ve insanlarýna barýþ ve huzur getirecek bir sonuca ulaþsýn. Eroðlu'nun Amerikalý karþýsýnda düþürüldüðü utanç verici durum ortadayken, dünkü Volkan gazetesinin gelinen noktaya getirdiði yorum, tüm gazetelerden farklý olarak, bu kadarý da olmaz dedirtecek nitelikteydi. Gazetenin büyük puntolu baþlýðýnda "Dik durdu baþardý" deniliyordu! Üst baþlýkta ise, þu ifadeler yer aldý: "Anastasiadis ve destekçilerinin dayatmalarý karþýsýnda dik duran Cumhurbaþkaný Eroðlu, Türkiye'nin ve siyasi partilerin desteðini alarak, görüþmelerin baþlamasýný saðladý." (!) Ne Nuland'ýn ziyareti... Ne Burns'ün telefonu... Hiçbiri iþe yaramadý yani! Eroðlu'nun dik duruþu olmasaydý... Ortak metin nah onaylanýr!.. Müzakereler nah baþlardý! Neredeyse dik dik zafer tamtamlarý çalmaya baþlayacaklar!

5 5 9 Þubat 2014 Pazar Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Yarýn kýsmetse görüþmeler baþlýyor Bu akþam bütün camilerde ve kiliselerde Birleþik Kýbrýs için dualar okunacak. Allah kabul etsin. ÇÖZÜM HANGÝ KUCAKTA? MÝÞ-MIÞLAR * DP, yerel seçimlerde UBP ile iþbirliði yaparsa, hükümetin anlamý kalmazmýþ. - Yalan da deðil yani! Kendileri þurasý senin, burasý benim diye bölüþecekleri yerde, yabancýlarý neden araya soksunlar ki. * Kazan kazan mantýðý ile hareket edilecekmiþ. -Yapman yahu.. Bizde ne arar öyle kafa Genelde bindiði dalý kesen adamlarýz biz! * Santrallere filtre takýlmamasý nedeni ile kanser vakalarý artmýþ - Al sana Türkiyeden elektrik getirtmek için mantýklý bir sebep daha Gizlisi saklýsý kalmadý artýk. Ýþletemiyoruz ve iþlettirmiyoruz! * Devletin her kademesinde yolsuzluk varmýþ. - Nasýl olmasýn be gardaþ, nasýl olmasýn Her gademenin baþýný eþkýya dutmuþ, soyar soyar soðana çevirir. * Uzlaþmanýn eli kulaðýndaymýþ. - Her iki liderin de sað el ile sol kulaklarýný tuttuðunu fark etmediniz mi daha? Bu zorlamanýn göstergesi Zorla, baský ile uzlaþý olmaz Ya da olur ama bizim sýrtýmýzdan baþkalarý kazanýr. * Ekmeðe %25 zam geliyormuþ. - Ýnsaf kalmadý ki Bunlar aslaný bile gebertecek açlýktan! * Koalisyon ortaklarý, diðer alternatiflere göre daha iyi uzlaþýp adým atabiliyormuþ. - Aaaaaa. Bu kadar da gözboyacýlýk olmaz yani. Hangi uzlaþý Daha birisini hellim dediðine diðerinin de hellim dediðini duymadýk. * UBP milletvekili Faiz Sucuoðlu; "Bu kadar partizanlýk olmaz" demiþ. - Eðer sucuoðlu böyle bir açýklama yapmýþsa, doðrudur. Ne kadar partizanlýk yapýlabileceði konusunda tecrübeli bir uzman sayýlýr. TOCED: Toplumsal Cinsiyet Eþitliði Dairesi. / CON: Cinsiyet Odak Noktalarý / ÞODAM: Þiddeti Önleme ve Danýþma Merkezi. /KAVEK: Kadýna Vuran Eller Kýrýlsýn Bugün Pazar Dýþarda günlük güneþlik bir hava var Siyasette kar yaðar Avaracýlar iþi gücü býraktý kardan çözüm yapar Þapka yerine baþýna Annan Planý koyar Ýçerde bir de kazan kaynar.. Görünmez bir el, kazana habire su katar.. Su kaynar uçar, tekrar katar. Tekrar uçar, tekrar katar Millet uzaktan bakar Gölzerini kapar, hayal kurar Kimisinin salyasý akar Kimisi de osuruk atar Osman abim koklar ve açýklar: "Benden buraya kadar." Çok alkýþ toplar.. Bu arada Eroðlu'nun oturduðu yerde çok önemli adýmlar attýðý ortaya çýkar Buna kendi de þaþar. Her sürücü, kameraya yaklaþýrken yavaþlar. Yerinden oynamaya baþladý taþlar Görüþmelere çevrildi bakýþlar. Yarýn anlaþma var sanýyor þaþkýnlar Ýlk defa oynanmadý ki bu oyunlar BÖYLE BÝR ANDI Çooook yazýldý böyle senaryolar Peynirini asla kaptýrmaz akýllý kargalar Ders çýkarmýþtýr inþallah Kýbrýslýlar.. Çözüm için bütün dualar Bir kurtarýcýdan baþka kurtarýcýya kaydý umutlar.. Oysa ne çektiyse hep kurtarýcýlardan çekti bu topraklar. Niye hep anamýzý sorarlar Niye hala baþkasýnýn paçasýna yapýþmalar Nedir bu bir kucaktan baþka kucaða koþmalar Bunlar nasýl kafalar Vallahi ayýp oluyor arkadaþlar Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 ZEYTÝN DALI GÜNLÜK GÜNLÜK Halil SADRAZAM GÜNDEME FARKLI BAKMAK Geçtiðimiz hafta yaþanan yoðun temaslara biraz hayalci olarak baktýðýmýz zaman açýklamalarý ve suskunluklarý þöyle okumamýz gerekir diye düþünüyorum! ABD Dýþiþleri Bakaný Yardýmcýsý Victoria Nuland Kýbrýs ziyaretinde,iki toplum liderini adanýn bölünmesini sonlandýrmak konusunda ikaz etti. Onlara hadi hemen görüþmelere baþlayýn dedi. ABD Dýþiþleri Bakaný John Kerry, Kýbrýs konusunda gizli gizli çalýþtýklarýný ve bu konuda epeyce yol aldýklarýnýaçýkladý. Kerry ve Davutoðlu görüþmesinde özellikle Kýbrýs sorunu ele alýndý. ABD nin,adanýn mutlaka birleþtirilmesi gerektiði konusundaki ikazlarýný geçiþtirmeye çalýþan KKTC Cumhurbaþkaný ný telefonla arayan bir baþka ABD Dýþiþleri Bakan Yardýmcýsý William Burns, mesajýmýzý anlamadýnýz galiba dedi. Cumhurbaþkaný Eroðlu, tamam anladým fakat bir de Türkiye ye sormam lazým dedi. Fransýz Total Þirketine, Kýbrýs Cumhuriyeti Münhasýr Ekonomik Bölgesi (MEB) içinde 6, 7, 10 ve 11 numaralý parsellerde çalýþma izni verilmesi üzerine Kýbrýs ýn güneyinde sismik araþtýrma yapan bir Norveç gemisine,türk savaþ gemileri müdahale etti. Norveç Büyükelçisi SverreStub, Cumhurbaþkaný Eroðlu nu ziyaret ederek yapýlan engellemenin bir daha tekrarlanmamasýný söyledi. ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü JenPkasi dekýbrýs Cumhuriyeti nin açýk denizde enerji arama hakký olduðunu ve Türk savaþ gemilerinin benzeri müdahalelerinin kesinlikle tekrar yapýlmamasýný vurguladý. Birbirine komþu alanlarda hidrokarbon aramalarý yapan Ýsrail ve Kýbrýs Cumhuriyeti,deniz ve hava kuvvetleriyle, Þubat ta Kýbrýs Cumhuriyeti enerji parsellerinde arama-kurtarma çalýþmalarýný kapsayan ortak bir tatbikat planlandý.bu tatbikat,türkiye nin Kýbrýs ýn güneyindeki hak iddialarýnakarþý bir gövde gösterisi olup Türkiye nin iddialarýnýn gerçek dýþý olduðunu vurgulayacaktýr. Tatbikattan sonra Kýbrýs Cumhuriyeti Dýþiþleri Bakaný YoannisKasulidis, 18 Þubat ta Tel Aviv i, bir gün sonra da Ramallah ý ziyaret ederek iþbirliði çalýþmalarýný artýracaktýr. Doðal gazý çýkaran þirket yetkilileri ve ABD, bu gazýn boru hattýyla Türkiye üzerinden Avrupa ya taþýnmasýný istemektedir. Türkiye ise çýkardýðý zorluklarla Kýbrýs Cumhuriyeti yetkililerinin ayak sürümesine neden olmaktadýr.abd Dýþiþleri Bakanlýðý eski sözcüsü, Matthew J. Bryza Doðu Akdeniz den Avrupa ya ulaþtýrýlmasý planlanan doðalgaz boru hattýnýn Türkiye den geçmesinin en düþük maliyetli ve en mantýklý yol olduðunu ifade etti. Altyapý çalýþmalarý için2018 yýlýna az zaman kaldýðýný ve bu çalýþmalarda Kýbrýslý Türklerin de etkin rol almasý gerektiðini vurguladý. KKTC Baþbakaný Özkan Yorgancýoðlu, Türkiye ye yaptýðý ziyarette Kýbrýs ýn güneyinde bulunan hidrokarbon kaynaklarýndan Türkiye ye de hak kazandýrmak maksadýyla neler yapýlabileceðini görüþtü.yorgancýoðlu, bu konuda hiçbir bilgisi olmadýðýný ve Türkiye nasýl isterse öyle yapýlmasýnýn uygun olacaðýný söyledi. Ben bu hafta yapýlan temaslarý ve gizlenen açýklamalarý böyle okudum! "TÜRKÝYE DEHÞETLÝ BÝR ÝÇ SAVAÞLA KARÞI KARÞIYA" Orman Dairesi fidan daðýtýyor Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý'na baðlý Orman Dairesi Müdürlüðü, Güzelyurt Orman Fidanlýðý'nda fidan daðýtýmýna devam ediyor. Bakanlýk'tan yapýlan açýklamaya göre, Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzoðlu, gelir getirici türdeki aðaçlarýn sayýsýný artýrma ve tarým üreticilerine ek gelir kazandýrma amacýyla ücretsiz harnup, ceviz ve badem fidaný daðýtýmýna devam ettiklerini söyledi. Karzoðlu, fidan temin etmek isteyen, dairenin kiralarýnda orman tarlasý veya özel tarýmsal arazi bulunan vatandaþlarýn koçan ve sözleþmeleri ile birlikte baþvuru yapabileceklerini belirtti. Baþvuru dilekçelerinin incelendiði belirtilerek, deðerlendirmede imkanlar ölçüsünde talebi karþýlayacak þekilde fidan daðýtým listelerinin hazýrlandýðýný söyleyen Karzoðlu, 21 Þubat'a kadar fidan daðýtýmlarýnýn devam edeceðini ifade etti. Fidan daðýtýmý kapsamýnda ilk etapta 5 bin adet Ceviz,5 bin adet Badem ve 10 bin adet Harnup'u vatandaþa vereceklerini ifade eden Karzoðlu, önümüzdeki yýl bu rakamý arttýracaklarýný ve Bakan Hamit Bakýrcý'nýn hedeflediði her eve en az üç fidan olacak þekilde aðaçlandýrma çalýþmasý yapmak istediklerini söyledi. Güzelyurt Orman Fidanlýðýnda yýllarýnda aðaçlandýrma faaliyetlerinde kullanýlacak fidanlarýn da üretiminin yapýldýðýný söyleyen Karzoðlu, fidanlýkta hem bu yýl hem de önümüzdeki dönem için çalýþmalarýn devam ettiðini belirtti. Karzoðlu, amaçlarýnýn ülke topraklarýný daha çok yeþillendirmek olduðunu söyleyerek, bu bilinçle tüm daire personelinin büyük bir özveri gösterdiðini ifade etti. Biden, Anastasiadis ile görüþtü ABD Baþkan Yardýmcýsý Joe Biden, Nikos Anastasiadis ile telefon görüþmesi yaptý. Beyaz Saray'dan yapýlan açýklamada, Biden'ýn görüþmede, Kýbrýs ýn önemli bir bölgede kilit ortak olmasýndan dolayý memnuniyetini ifade ettiði kaydedildi. Açýklamada ülkesinin, ortak çýkarlarýný geliþtirmek için Kýbrýs ile iþbirliðini derinleþtirmeye yönelik taahhüdünü yineleyen Biden'ýn, adaya ve bölgeye barýþ, istikrar ile refah getirmek ve Kýbrýs ýn ekonomik iyileþmesini ve büyümesini ilerletmek için yeni fýrsatlar araþtýrma sözü verdiði ifade edildi. Biden'ýn görüþmede, Washington'ýn, adanýn iki bölgeli, iki toplumlu federasyon olarak yeniden birleþmesini baþarmak için adil ve kalýcý bir anlaþmaya sarsýlmaz desteðini vurguladýðý, gelecek günlerde BM öncülüðündeki görüþmelerin baþarýyla yeniden baþlamasýný arzu ettiði ve baþarý þansýný artýrmanýn yollarý üzerinde yaratýcý düþünceler geliþtirme çaðrýsý yaptýðý belirtildi. Ünlü Ýngiliz Sosyolog Anthony Giddens, Türkiye-AB iliþkilerini Analist dergisinin Þubat sayýsýna deðerlendirdi. AB ve Türkiye'nin birbirinden uzak kalmamasýnýn önemine vurgu yapan Giddens, hem AB'nin hem de Türkiye'nin zor bir dönem geçirdiðine iþaret etti. Türkiye-AB iliþkilerinin þu anki kýrýlgan doðasýnýn geçici bir aþama olduðuna inandýðýný kaydeden Giddens, AB'nin bir zamanlar var olan parlaklýðýndan çok þey kaybettiðini ifade etti. Giddens, Euro bölgesindeki krizlerin AB'nin siyasal yapýsý ve kapasitesi hakkýnda daha fazla düþünmeye yol açtýðýna iþaret ederek,"birliðin geleneksel sýkýntýlarý -belli bir liderden yoksunluk ve vatandaþlarýn demokratik katýlým eksikliði, çok açýk biçimde tartýþmalarýn odaðý haline geliyor" dedi. Ýngiliz Sosyolog, "Avrupa'nýn þu andaki 'yüzü' Angela Merkel; ama bu'alman Avrupasý' çok uzun ömürlü olamayacak" dedi. YENÝ HAYATIN ÝLK GÜNÜ Önümüzdeki Salý günü Kýbrýs yeni bir güne baþlýyor... Yeni bir hayatýn ilk günü de olabilir bu... Kurak mevsime raðmen umutlar filizlendi... Tarlalar yeþillenmedi, ama kalpler tomurcuklandý... Ah, bir de þu hayal kýrýklýðýna uðrama korkumuzu içimizden atabilsek... SPARTAKÜS GÝBÝ ÖLÜM Faiz ve Mazbata Maðdurlarý Komitesi Koordinasyon Kurulu Baþkaný Kazým And, "Öyle de ölüm, böyle de ölüm... Spartaküs gibi ölüm" diyor. Spartaküs Roma ordularýna karþý savaþý kaybetmiþ ve Ýsa gibi çarmýha gerilmiþti. Umarýz mazbata maðdurlarýmýz yürekli Sparetaküs gibi savaþýrlar, ama yenilmezler! BEÞPARMAKLARA RUM KORUMASI Güneydeki meclis bir karar almýþ... Kuzeyde yok edilen Beþparmaklar için bir Çevre Komitesi kuruyorlar... Bizim çevrecilerimizin yapmasý gereken þeyi Rumlar yapýyorlar... KÝM TOPARLAYACAK? Limasol Sigorta'dan Motivasyon Ödülleri Sigorta sektöründe öncü çalýþmalar yapan Limasol Sigorta, yeni ürün, kampanya ve tanýtým çalýþmalarýný hýzlandýrdý. Yeni yýlýn ilk performans toplantýsýný Limasol Türk Kooperatif Bankasý Konferans Salonu'nda yapan Limasol Sigorta, 2013 hedefleri doðrultusunda poliçe üreten sigorta personeline " akýllý telefon " armaðan etti. DAÜ bazý Yüksek Lisans Programlarýný Lefkoþa'da da yürütmeye baþlýyor Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Akademik Yýlý Bahar Dönemi'nden itibaren, DAÜ Eðitim Fakültesi'ne baðlý beþ Yüksek Lisans Programý'ný Lefkoþa'da da yürütmeye baþlýyor. Üniversiteden yapýlan açýklamada, hem çalýþýp hem de yüksek lisans eðitimi almak isteyenler için bir imkân yaratmak amacý ile DAÜ Gazimaðusa kampüsündeki programlara ilaveten bazý programlarýn Lefkoþa'da da açýlmasýnýn kararlaþtýrýldýðý ifade edildi. Lefkoþa'da eðitim verecek olan programlar; Ýngiliz Dili Eðitimi Yüksek Lisans Programý, Okul Öncesi Eðitimi Yüksek Lisans Programý, Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Yüksek Lisans Programý, Eðitim Programlarý ve Öðretim Yüksek Lisans Programý ve ICT in Education (Ýngilizce) Yüksek Lisans Programý olarak belirlendi. Okul Öncesi Eðitimi Yüksek Lisans Programý, Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Yüksek Lisans Programý, Eðitim Programlarý ve Öðretim Yüksek Lisans Programýnýn eðitim dili Tükçe olacak. Gerek kamu gerekse özel sektörde çalýþan ve kendisini geliþtirmek isteyenlere yönelik olacak programlar mesai saatleri dýþýnda yürütülecek. Öte yandan DAÜ Rektörlüðünün KKTC kamu çalýþanlarýna ödemeleri gereken eðitim ücretleri üzerinden %20 indirim yapýlmasý kararýnýn Akademik Yýlý için de geçerli olduðu belirtildi. Bir Toparlanýyoruz Hareketi'miz vardý... Þimdi onu da mý kaybediyoruz? Ah Kudret ah, sen bu iþi býrakýp gidersen bundan sonra kim toparlayacak bizi? Týrnak... "Güney'de durum nedir bilemiyorum ama... Bizdeki 'hem aðlarým, hem giderim' takýmý daha þimdiden; 'Durun bakalým, bu sadece bir baþlangýç adýmýdýr, müzakerelerde ne olacaðý bilinmez' türünden; masada 'cýrlayýp býrakma' veya 'olmuyor iþte, bu Rumlarla anlaþma olmaz' zeminine de yatýrým yapmaya baþladýlar bile..." Ali TEKMAN (Kýbrýs Postasý) "Öyle bir sürece doðru gidiyoruz ki, müzakereler baþladýktan sonra 'roket hýzýyla' müzakere yapýlacaðýna eminim. Ve bu süreç sonunda da bir referanduma gideceðiz sene öncenin berbat Nisan ayý, bu kez güzel bir Nisan ayý olacak. En azýndan benim umudum o yönde..." Ulaþ BARIÞ (Realist) "Ve nihayet Sayýn Baþsavcý Ýlgen sessizliðini bozarak 'Devletin her kademesinde yolsuzluk var" dedi. Arkasýndan da Polis ve Sayýþtay'ý suçladý. Bu açýklama bence yýlýn açýklamasýdýr." Tözün TUNALI (Haberal Kýbrýs) " 'S'ktir et þu AB'yi!' Bu yakýþýksýz söz ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Victoria Nuland'a ait. Çok kullanýlan bir sözcüktür. Hem Ýngilizce'de, hem Türkçe'de... Söyleyince, insan rahatlýyor! 'S'ktir et AB'yi' diyor! Belki de doðru söylüyor! Rahatlýyor!" Ahmet OKAN (Havadis) Günün Kahramaný KUDRET ÖZERSAY Mehmet Ali Talat döneminde de müzakere heyetinde yer alan, daha sonra ise Derviþ Eroðlu'nun görüþmelerdeki özel temsilciliðini yapan Kudret Özersay, bilindiði gibi bu görevinden kendi isteðiyle ayrýlmýþ ve daha sonra Toparlanýyoruz Hareketi'ni oluþturmuþtu. Bu Hareket içinde toplum sorunlarýnýn nabzýný tutan ve siyasi partilere bile çoðu zaman fark atan Özersay, yeni baþlayacak olan müzakerelerde yine özel temsilcilik görevine getirildi. Osman Ertuð'un yerine atandý... Ertuð'u 'katý görüþlü birisi' olarak tanýmlayan Rum tarafý Özersay'ýn geri dönüþünü memnunlukla karþýladý. Kendisine bu görevinde biz de baþarýlar diliyoruz.

7 9 Þubat 2014 Pazar MARAÞ BÝRLÝK VE DAYANIÞMA DERNEÐÝ BET OFÝSLERÝN KAPATILMASINI ÝSTEDÝ Maraþ Birlik ve Dayanýþma Derneði bet ofislerin topluma zarar verdiðini kaydetti ve kapatýlmalarý gerektiðini ifade etti. Dernek'ten yapýlan açýklamada, bet ofislerin en azýndan mahalle aralarýndan çýkarýlmalarý gerektiði dile getirildi. MAKAMER'DEN "BESLENME VE OBEZÝTE" KONULU SEMÝNER Gazimaðusa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Maðusa Kadýn Merkezi (MAKAMER), "Beslenme ve Obezite" konusunda seminer düzenliyor. Gazimaðusa Belediyesi Basýn ve Halkla Ýliþkiler Birimi'nden verilen bilgiye göre, beslenme uzmaný ve diyetisyen Gözde Okburan'ýn konuþmacý olarak katýlacaðý seminer, 11 Þubat Salý akþamý saat 19.00'da Maðusa Kültür ve Kongre Merkezi'nde yer alacak. Son dönemlerde giderek artan obezite ile mücadele yöntemleri, saðlýklý beslenmenin önemi, besin ve öðün dengelemesi, obeziteyi tetikleyen faktörler, spor ve egzersizin öneminin anlatýlacaðý seminerde, katýlýmcýlar beslenme bozukluklarý ve yeme alýþkanlýklarý ile ilgili Beslenme Uzmaný ve Diyetisyen Gözde Okburan'a danýþabilecekler. FRANSA TREN KAZASINDA ÝKÝ KÝÞÝ ÖLDÜ, 7 KÝÞÝ YARALANDI Fransa'nýn güneyinde meydana gelen tren kazasýnda iki kiþi hayatýný kaybederken, 7 kiþi de yaralandý. Tren kazasý, ülkenin güneyinde Nice kenti yakýnlarýnda meydana geldi. Nice kenti ve Digne-les Bains kasabasý yakýnlarýnda turistik amaçlý sefer yapan trenin bilinmeyen bir nedenle raydan çýkmasý kazaya neden oldu. Yaralanan yolcular helikopterle en yakýn hastaneye kaldýrýlýrken, savcýlýk kazayla ilgili soruþturma baþlattý AFGANÝSTAN TRAFÝK KAZASINDA 12 ÖLÜ Afganistan'ýn kuzeyindeki Sari Pul vilayetinde meydana gelen trafik kazasýnda 12 kiþi yaþamýný yitirdi. Sar-i Pul Valisi Abdulcabbar Hakbin, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, yolcu taþýyan minibüsün Sar- i Pul'un Kohistanat ilçesinde buzlanma nedeniyle yoldan çýkarak dereye uçtuðunu belirtti. Kazada, 12 kiþinin hayatýný kaybettiðini, bir kiþinin de yaralandýðýný ifade eden Hakbin, ölenlerin arasýnda çocuklarýn da bulunduðunu kaydetti. JAPONYA KAR FIRTINASINDA 3 ÖLÜ Japonya'daki kar fýrtýnasý nedeniyle 3 kiþi öldü. Devlet televizyonu NHK, ülke genelinde etkili olan kar fýrtýnasýnda 3 kiþinin hayatýný kaybettiðini, 500 kiþinin yaralandýðýný duyurdu. Son 20 yýlýn en büyük kar fýrtýnasýnýn Hoþu adasý, Tokoku, Kyoto, Osaka, Nagoya ve Yokohama bölgeleriyle baþket Tokyo'yu etkilediði belirtildi. Ülke genelinde buzlanma nedeniyle 3 bin 200'den fazla trafik kazasýnýn meydana geldiði, fýrtýna sebebiyle tren ve uçak seferlerinin yapýlamadýðý, birçok bölgenin elektriksiz kaldýðý bildirildi. TANIÞMA KOKTEYLÝ- DP-UG Parti Meclisi üyeliðine seçilenler düzenlenen tanýþma kokteylinde bir araya geldi. DP-UG Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, kokteyl, Golden Tulip Otel'de gerçekleþtirildi. Serdar Denktaþ etkinlikte yaptýðý konuþmada, kurultayda kendisine oy veren vermeyen, rakip çýkan veya destekleyen herkese teþekkür ederek, geleceðe tek yürek halinde yürümeye davet etti. Merkez Yönetim Kurulu'nun 13 Þubat'ta belirlenerek, Cuma günü ilk toplantýsýný gerçekleþtireceðini ifade eden Denktaþ, Genel Sekreterlik için gönlünden geçenin Hasan Taçoy olduðunu belirtti. CTP Gençlik Örgütü çözüm sürecinin aktif müdahili olacak CTP Gençlik Örgütü, baþlayacak olan görüþme sürecinin sadece pasif izleyicileri olmayacaklarýný, gençlik için hayati olan bu sorunun çözümü sürecinin aktif müdahili olacaklarýný kaydetti. CTP Gençlik Örgütü tarafýndan yapýlan açýklamada, "Gerek toplumsal güçleri harekete geçirecek, gerekse liderlerin ensesinde nefesimizi hissettireceðiz" denildi. CTP Gençlik Örgütü'nün hiçbir dönemde Kýbrýs'ta barýþa olan inancýný kaybetmediði, her alanda barýþa olan inancýný ve ýsrarýný dile getirdiði ifade edilen açýklamada, "Uzun bir aradan sonra görüþmelerin ilk adýmý olan ortak metinin iki toplum lideri tarafýndan kabul görüp görüþme sürecini önümüzdeki haftaya baþlatacak olmasý var olan inancýmýzý daha da güçlenmiþtir" denildi.. Son zamanlarda Kýbrýs Türk ve Kýbrýs Rum Toplumlarýnýn yaþadýðý ekonomik bunalýmýn en büyük sebebinin de Kýbrýs sorunu olduðu kaydedilen açýklamada, artýk adadaki tüm gençlerin, çözümsüzlüðün getirdiði kötü þartlara tahammülü kalmadýðý dile getirildi.açýklamada þu ifadeler yer aldý:"kýbrýs'ta çözüm her iki toplumun da her zaman için çýkarýnadýr, bugün ortadaki tablo bunu daha da açýklýkla ortaya koymaktadýr. Bizler, çözümün bu kadar hayati olduðu bir ortamda, iki toplum liderlerinin ortak metin gerekliliklerini yerine getirdikleri bir tavýr içerisine girmelerini arzulamaktayýz. Ýki liderin metnin dýþýndaki görüþ ve önerilerinin süreci çýkmaza sokacaðý gerçeðini hatýrlatýrýz. Bizler ortak metnin içeriðinde açýklýkla yer aldýðý gibi, Talat - Hristofias, 23 Mayýs ve 1 Temmuz 2008 anlaþmalarýnda da yer alan tek egemenlik, tek uluslararasý kimlik ve tek vatandaþlýk temelinde bir çözümü arzu etmekteyiz. Çözüm, hiçbir þekilde Kýbrýs'taki halklarýn üzerinden kurulacak olan emperyalist çýkarlara hizmet etmemelidir. Bizler, ancak Federal bir çözümün, Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý Rum Toplumlarý için en uygun ve faydalý çözüm modeli olduðunu düþünmekteyiz". ATÖLYE ÇALIÞMASI- Ýþ dünyasýnýn özel önem verdiði doðru aday seçme ve doðru alanda çalýþtýrma konularý, uzman gözüyle masaya yatýrýldý. Ýletiþim, Turizm, Taþýmacýlýk, Gýda, Ýnþaat, Finans, Bankacýlýk ve Ýnsan Kaynaklarý yetkililerinden oluþan 25 kiþilik bir gruba Radius Danýþmanlýk Þirketi'nin organizasyonuyla atölye çalýþmasý düzenlendi. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI DOÐALGAZ HATIRINA... Elektronik postayla gazetemize gönderilen ve isminin yazýlmasýný istemeyen vatandaþýmýzýn son geliþmelerle ilgili düþünceleri þöyle: "Gazetenizde okuduðum birinci sayfa haberi beni biraz umutlandýrdý. Bir vatandaþ olarak dört gözle bir þeylerin deðiþmesinden yanayým. Bittik tükendik çünkü. Yok oluyoruz. Tek egemenlik veya tek temsiliyet, adý ne olursa olsun içinde bulunduðumuz durumdan çok daha ileride bir aþamadýr. Biz Kýbrýslýlar olarak sadece kendi kendimizi dövüyoruz, öldürüyoruz ama baþkalarýna yani bizi bu hallere düþürenlere karþý sesimiz çýkmýyor. Bissi kedi oluyoruz. Onlar ne isterlerse yapýyoruz. Bugüne kadar yaptýk ettik, þimdi Þener Elcil'den de radyoda dinlediðim kadarýyla uluslar arasý þirketler bana göre yeni bir düzenleme yapacaklar. Bu düzenleme onlarýn iþine yarayacak bir düzenlemedir. Ýnceleyenler bilirler ki uluslar arasý þirketlerin baþýnda bulunanlar dünyayý yönetenlerdir. Bunlar da Amerikan emperyalizmini oluþturanlardýr. Kökenleri de çoðunun Yahudidir. Ýsrail devletinin bu bölgedeki çýkarlarý tek egemenlikten yanaysa ki öyle gösteriyor, o olacaktýr. Bunun önüne geçilemez. Direniþ gösterebilecek ne bir dað tepe vardýr, ne de direniþ gösterip bu düzeni savunmak için bir gerekçe. Yýkýlacak, yýkýlmasý bizim iþimize gelir þüphesiz. Yýkýlýrken kendi istediðimiz bir düzeni oluþturmamýz mümkün olmayabilir. Bu durumda yapabileceðimiz yeni düzen içinde toplumumuzun daha iyi bir yere gelmesi, refah seviyesinin artýrýlmasý olmalýdýr. Önünü göremeyen bir gençlik var arkamýzda. Onlara yol açmak þarttýr. Bunlarý yazmýþken aklýma takýlan birkaç konuya daha deðineyim. Tek egemenlik ve tek kimlik taraflarca kabul edildiðinde kuzeyden güneye geçiþler nasýl olacak? Bizlere vize diye verilen kaðýtlara mühür vurmak devam edecek mi? Dünyanýn baþka bir yerinden KKTC'ye gelecek olanlarýn giriþ ve çýkýþlarý nasýl olacaktýr? Elini kolunu sallayan bu topraklara ayak basabilecek mi yine? Para birimimiz ne olacaktýr? Tek egemenlik olacaðýna göre idari konular büyük oranda zaman içerisinde çözümlenecektir. Herhalde Doðu Almanya'nýn Batý Almanya ile birleþmesi sýrasýnda yapýlan bir deðiþim süreci izlenecektir. Doðu Alman parasý zaman içerisinde Batý Almanya parasýyla deðiþtirilerek bugünkü durum gerçekleþtirildi. Kuzeyde yaþayanlardan kimlerin kimlik alýp almayacaðý yine kurulacak olan komisyonlar tarafýndan belirlenebilecektir diye düþünüyorum. Ekonomik kriz olsa bile böyle bir geliþmenin maddi boyutlarýný da bu uluslar arasý þirketler BÝZÝM DUVAR üstleneceklerdir. O da bizim kara kaþýmýza kara gözümüze olmayacak Kýbrýs'ta bulunan doðalgaz ve petrolün bu þirketler tarafýndan sömürülebilmesinin hatýrýna olacaktýr." YEÞÝL ÇÝZGÝYE EVET DÝYENLERÝN KIRMIZI ÇÝZGÝLERÝ OLAMAZ Bizim Mandra Kýbrýs filmi, kamera arkasýndaki büyük patronun sürpriz bir þekilde birdenbire devreye girip start vermesiyle hareketlenir. Aksiyon dolu sahneler peþpeþe gelmeye baþlar. Filmin mutlu bir sona ulaþacaðýna ve bu sonun da "gavuþuklu" olacaðýna dair en umutsuz olanlar bile, ihtiyatlý da olsa umutlanmaya baþlar. Sokaktaki adam "Belki artýk biter da gurtuluruk. Yogsa biz biteceyik" diye acý acý söylenir.

8 8 9 Þubat 2014 Pazar DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. "Türkiye, basýn özgürlüðünün risk altýnda olduðu ilk 10 ülkeden biri" Gazetecileri Koruma Komitesi'nin (CPJ) hazýrladýðý 'Basýn Özgürlüðünün Risk Altýnda Olduðu Ülkeler Raporu'nda Türkiye ilk 10'da yer alýyor ABD merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi'nin (CPJ) 'Basýn Özgürlüðünün Risk Altýnda Olduðu Ülkeler Raporu'nda, Türkiye ilk 10 ülke içinde yer aldý. Raporda Türkiye'de gazetecilerin iþten atýlmakla tehdit edildiði ve eleþtiren ifadelerin dahi terörle mücadele yasasý kapsamýnda suç sayýlarak tutuklamalar yapýldýðý belirtildi. Gazetecileri Koruma Komitesi (Committee to Protect Journalists), "Türkiye'de hükümet müdahaleleri yüzünden ifade özgürlüðü ve baðýmsýz habercilik alanlarýnýn hýzla daraldýðý" yorumunu yaptý. Türkiye'nin yaný sýra, Mýsýr, Ekvator, Liberya, Rusya, Vietnam, Zambiya, Bangladeþ'in baþý çektiði, 'Basýn Özgürlüðünün Risk Altýnda Olduðu Ülkeler Raporu'nda, Türkiye'ye iliþkin þu görüþlere yer verildi: "Türkiye 2013'te dünyanýn en çok gazeteciyi hapseden ülkelerinden biri olmaya devam etti. Erdoðan internet sansürünü böyle savundu: "Ahlaksýzlýk devam mý etsin?" Baþbakan Erdoðan, Cumhurbaþkaný Gül'ün masasýnda bekleyen yeni internet yasasýna dair özetle þunlarý söyledi: "Ýnternet kalkmýyor, kontrol altýna alýnýyor. Bu ahlaksýzlýklar devam mý etsin. Ýnternette kiþilik haklarýna tecavüz edildiðinde kiþi mahkemeye baþvuruyor, 5 günde karar çýkýp eriþim engelleniyordu. 5 günde zaten dünyaya yayýlýyordu. Biz ne yapýyoruz? Hemen iletiþim baþkanlýðýmýza baþvuru yapýlýyor. Mahkeme kararýna kadar TÝB siteyi engelliyor. TÝB mahkeme kararý çýkýncaya karar eriþimi geçici olarak bloke ediyor; olay bu. Bunu sansür olarak algýlamak insafsýzlýktýr. Türkiye'yi kasetler, kayýtlar yoluyla þantaj yapýlan bir ülkeden çýkarýyoruz internet düzenlemesiyle. Sansür diyerek insanlarý dýþarý dökmek isteyenler baþka amaçlarýn peþindedirler." Ýnternet yasasýnýn kabul edilmesiyle beraber, Türkiye'yi bekleyen 'yasaklar', dünya basýnýnýn Ülkede gazetecilerin soruþturmaya uðramasý ve tutuklanmasý yolu ile oto sansür teþvik edilmeye devam ediyor. Gezi eylemlerine, baðýmsýz ya da muhalefet yanlýsý gazeteciliðe misilleme olarak medyaya baský eþlik etti. CPJ, Ýstanbul, Ankara ve Türkiye'nin diðer yerlerindeki protestolar boyunca ulusal ve uluslararasý gazetecilere yönelik birçok saldýrý, engelleme ve gözaltý belgeledi. RTÜK dört televizyon kanalýna gösterilerle ilgili olarak ceza kesti. Baþbakan Erdoðan kamuoyunun önünde uluslararasý medyayý suçladý, CNN'i, BBC'yi ve Reuters'i açýkça iþaret etti. Birçok eleþtirel köþe yazarý, editör ve muhabir Gezi Parký eylemlerine dair yazýlarý, haberleri nedeniyle kovuldular ya da istifaya zorlandýlar. Türkiye Gazeteciler Sendikasý'na göre en az 22 gazeteci kovuldu ve 37 tanesi istifaya zorlandý. Bu da Türk holdinglerin iþlerinin saðlýðý için hükümete tutunduklarý gerçeðini yansýtmýþ oldu. Ocak ayýnda Türkiye 11 gazeteciyi daha terör örgütüne üye olmak suçlamasýyla tutukladý. Türkiye'de birçok gazeteci mahkemeleri baþlamadan hapiste tutuluyor ve birçoðu haklarýndaki iddianameyi görmüyor." (t24) da gündemindeydi. Washington Post gazetesi; "Türkiye'de internet yasaklarý endiþelerin artmasýna neden oldu" baþlýðýný kullandýðý haberinde, yasanýn hükümetin yolsuzluk skandalýyla ilgili bilgileri kontrol etme isteði olarak algýlandýðýný ve bu nedenle endiþeleri artýrdýðýný belirtti. New York Times gazetesi, sosyal medyada Baþbakan Erdoðan ve yakýnlarý hakkýnda çýkan ses kayýtlarýnýn ortaya çýktýktan kýsa süre sonra kaybolduðunu yazdýðý haberinde,yeni yasayý "hükümetin internet üzerinden bilgi akýþýný kontrol etmek için agresif bir hamlesi" olarak yorumladý.afp ajansý ise Türkiye'deki internet yasaklarýnýn "alarm verici" olduðunu belirtti ve "Türkiye'de 'gizliliði ve gençleri korumak' için kabul edilen internet yasaklarý için ifade özgürlüðüne darbe vurduðu ve otoriterliði artýracaðý eleþtirileri yapýlýyor" dedi. (sol/odatv.com) Coðrafik isimler yasasýna düzenleme Güney Kýbrýs'ta geçen yýl yürürlüðe giren ve Kýbrýs'taki coðrafik isimlerin Rum hükümeti tarafýndan belirlenen þeklinden farklý kullanýmlarýna ceza verilmesini öngören yasa tasarýsýnda "düzenleme" yapýldýðý bildirildi. Fileleftheros gazetesi, Rum Eðitim Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamada, Güney Kýbrýs'ta coðrafik isimlerin yazýlýþýna iliþkin kanuna getirilen yeni ek düzenlemenin uygulanmakta olduðunun duyurulduðunu yazdý. Habere göre açýklamada, yeni ek düzenlemeye göre, 1987 yýlýnda Kanada'nýn Montreal kentinde gerçekleþtirilen "Coðrafik Ýsimlerin Basýmý" konulu beþinci BM toplantýsýnda Güney Kýbrýs tarafýndan sunulan "Yer Ýsimleri Sözlüðü'nde ('Gazetteer')", gerek Yunanca gerekse Türkçe olarak yer alan coðrafik isimlerle yer isimlerinin dýþýnda isimler içeren, basýlý ya da dijital her türlü harita, belge, kitap ve diðer belgelerin Güney Kýbrýs'ta basýlmasý, daðýtýmý ve ticareti yasaklanýyor. Habere göre, bu yasaðý çiðneyenlere beþ yýla kadar hapis cezasý ve/veya 50 bin Euro para cezasý uygulanýyor. Rusya güneyde tatbikat yapýyor Rusya'nýn, savaþ gemileri ve uçaklarýnýn da katýlýmýyla Güney Kýbrýs'ýn hava sahasýnda ve tek yanlý ilan edilen Münhasýr Ekonomik Bölgesinde (MEB) askeri tatbikat gerçekleþtirmekte olduðu bildirildi. Fileleftheros gazetesi haberinde, "Sukhoi Su-33" tipi Rus savaþ uçaklarý ve "Ka 27" tipi askeri helikopterlerinin, Güney Kýbrýs'ýn FIR alanýnýn Güney Batý, Batý ve Güney kýsýmlarýndaki bölgelerinde 6 Þubat'tan beridir hava tatbikatý gerçekleþtirmekte olduðunu, tatbikatýn 20 Þubat'a kadar devam edeceðini yazdý. Gazete, Rus "Amiral Kuznetsov" uçak gemisinin de tatbikatta yer aldýðýný belirtirken 18 bin ila 22 bin feet yükseklikte uçuþ gerçekleþtirmekte olan savaþ uçaklarýnýn havada hedef yok etme tatbikatý da yapacaklarýnýn duyurdu. Hasikos: Kýbrýs Türk taþýnmazlarýný deðerlendirme niyetindeyiz Rum Ýçiþleri Bakaný Sokratis Hasikos, bakanlýðýnýn Güney Kýbrýs'taki Kýbrýs Türk taþýnmazlarýný deðerlendirme konusuyla yoðun ilgili olduðunu söyledi. Politis gazetesinin haberine göre, Baf Ticaret Odasý yönetim kuruluyla dün gerçekleþtirdiði görüþmede konuþan Hasikos, bakanlýðýnýn özellikle þehir merkezleri ve ticari merkezlerde bulunan Kýbrýslý Türk taþýnmazlarýný deðerlendirme konusunda yoðun ilgilisinin olduðunu ve bu taþýnmazlarý kiralamaya hazýr olduklarýný açýkladý. Habere göre Hasikos, Kýbrýs Türk taþýnmazlarýna ilgi duyanlarýn "normal kira ödemelerinin gerekli olduðunu" vurgulayarak "böylece hem kentlerin ve ticaret merkezlerinin fayda saðlayabileceðini hem de Kýbrýs Türk Mallarý Ýdaresi'nin gelir elde edebileceðini" sözlerine ekledi. Eroðlu'nu Kerry de aramýþ Alithia gazetesine göre, gazeteye açýklama yapan bir diplomatik kaynak, Derviþ Eroðlu'nun, ortak açýklama konusunda son ana kadar "uzlaþmaz" olduðunu savundu. Gazete Eroðlu'nun olumlu kararýnda, ABD Dýþiþleri Bakaný Jonh Kerry'nin kendisinin, Eroðlu'nu telefonda aramasýnýn gerekmesinin ardýndan, Amerikalýlarýn rolünün katalizör olduðunu savundu. Gazete "Tüm Kýbrýs Türk Partileri Kabul Etti" baþlýklý haberinde ise Eroðlu ile Meclis Platformu arasýndaki toplantýya yer verdi. Simerini gazetesi ise ilgili haberi "Eroðlu "Evet" Dedi ve BM Ýstiþarelere Baþladý- Müzakereler Pazartesi Günü" baþlýklarýyla aktarýrken, Eroðlu ile Nikos Anastasiadis'in Pazartesi günü görüþeceðini ve ortak açýklama konusunda DÝKO ve diðer siyasi dinamiklerin büyük bir çoðunluðunun yoðun itirazlarýna karþýn müzakerelerin baþlayacaðýný yazdý. Güneþ santrali inþasýna AB'den finansman desteði Güney Kýbrýs'ta inþa edilmesi planlanan ve gerekli izinleri alýnan ilk güneþ santrali inþasýnýn maliyetinin bir kýsmýnýn AB tarafýndan karþýlanacaðý bildirildi. Fileleftheros gazetesi, inþasýna bu yýl sonlarýnda baþlanmasý ve 2016 yýlýnda tamamlanmasý planlanan güneþ enerjisinden elektrik üretecek güneþ parký ve santralinin, Rum Ortodoks Kilisesi Baþpiskoposluðu'nun Güney Lefkoþa kazasýnýn "Ahera" bölgesinde bulunan arazisi içerisine kurulacaðýný yazdý. Gazete, söz konusu bölgeye güneþin yörüngesini otomatik olarak takip eden "striling dish units" diye isimlendirilen 17 bin çanaðýn kurulacaðýný ve santralden Güney Kýbrýs'ýn yýllýk elektrik üretiminin yüzde 2'sine tekabül eden, 59 MW elektrik enerjisi üretileceðini belirtirken, AB'nin santralin inþasýna 46, 6 milyon Euro katký saðlayacaðýný vurguladý. Rum Tarým Bakaný Nikos Kuyalis ise konuya iliþkin açýklamasýnda, santralin AB'deki en büyük santrallerden biri olacaðýný öne sürdü. TÜRKMENKÖY'DE 40 YIL ARADAN SONRA AYÝN YAPILIYOR Türkmenköy (Kondea) kökenli Rumlarýn, 40 yýl aradan sonra, bugün Türkmenköy'deki "Agios Haralambus" kilisesinde ikindi (akþam) ayini yapacaðý belirtildi. Ayine 600'den fazla Rum'un katýlmasýnýn beklendiðini ve Rumlarýn 11 otobüsle Türkmenköy'e gideceklerini haber veren Fileleftheros gazetesi, "Agios Haralambus" yortusu ayininin, saat 13.00'de baþlayacaðýný anýmsattý. LÝLLÝS'ÝN EÞÝ ÝFADE VERDÝ Güney Kýbrýs'ta, Larnaka'nýn "Dromolaksia" (Mormenekþe) bölgesinde bulunan Mustafa Mehmet Mustafa isimli Kýbrýslý bir Türk'e ait olan arazinin yasadýþý þekilde Kýbrýslý Türk'ten satýn alýnarak Rum Telekomünikasyon Dairesi'ne (CYTA) satýlmasý skandalýna müdahil olan Wadnic Þirketi hissedarý Nikos Lillis ile avukatý Yorgos A.Yeorgiu arasýndaki konuþmalarýn kaydedilmesine iliþkin olayda, Lillis'in eþi Katerina Lillis'in ifade vermesiyle yeni geliþmeler yaþandýðý belirtildi. MARAÞ'IN ÝADESÝ ÝÇÝN WÝLLÝAM HAGUE'E MEKTUP Ýngiliz Liberal Demokratlar Partisi Baþkaný Tim Farron'un, Maraþ'ýn iddia edilen "yasal sahiplerine" iade edilmesi konusunda Ýngiltere Dýþiþleri Bakaný William Hague'a bir mektup gönderdiði belirtildi. Haravgi gazetesi Farron'un, mektubunda, Hague'den, Ýngiltere'nin konu hakkýndaki tutumu konusunda bilgilendirilme istediðini yazdý. BÝR SONRAKÝ KREDÝ DÝLÝMÝ NÝSAN'DA Rum kesiminin memorandum çerçevesinde Troyka'dan alacaðý toplam 10 milyar Euro tutarýndaki kredinin bir sonraki diliminin, Nisan ayýna ertelendiði haber verildi. 183,45 milyon Euro tutarýndaki kredi diliminin, Rum kesiminin, aralarýnda çalýþanlarýn maaþlarý ve emeklilik maaþlarýnýn da bulunduðu yükümlülükleriyle alakalý olduðunu yazan Haravgi gazetesi, Troyka'nýn, memorandumla ilgili üçüncü deðerlendirmenin taslaðýný, dün gece geç saatlerde Rum Maliye Bakaný Haris Yeorgiadis'e teslim etmesinin beklendiðini anýmsattý. MISIR PETROL BAKANI GÜNEY KIBRIS'TA Rum Enerji Bakaný Yorgos Lakkotripis ile Mýsýr Petrol Bakaný Sherif Ismail'in, önceki gün Rum kesiminde bir araya geldikleri haber verildi. Alithia gazetesi "Hükümet Mýsýr'a Doðal Satma Olasýlýðýný Gözden Geçiriyor" baþlýklý haberinde, Rum kesiminin, Mýsýr'la vardýklarý ortak kararýn ardýndan, bu ülkeye doðal gaz satma ihtimalini gözden geçirmesiyle; enerji sektöründe ciddi geliþmeler yaþanmakta olduðunu yazdý.

9 9 9 Þubat 2014 Pazar Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV ÇUVALDAKÝ ÇOCUKLAR, ÇUVAL ÇUVAL PARALAR Van'ýn Yalýnca Köyü'nde oturan Taþ ailesinin 5 çocuklarý var. 3 yaþýndaki oðullarý Muharrem'in ateþler içinde yandýðýný görünce, aramadýklarý telefon býrakmadýlar. Ne hava ambulansý vardý onlar için ne de köy yolundaki karý küreme zahmeti duyulmuþtu. Canlýyken, götüremediði hastaneye, cesedini götürdüler oðullarýnýn. Baba bir çuvala koyduðu oðlunu, 16 kilometre boyunca sýrtýnda taþýdý. Baþbakan "En az üç çocuk yapýn" diyor ya, anladýnýz mý þimdi nedenini? Eðer bir tanesi, bombalanýr, linç edilir, donarak, yanarak veya hastaneye yetiþemeden ölürse geride baþka çocuklarýnýz kalsýn deniyor. Eðer baþka çocuklarýnýz kalmazsa, siz sýrtýnýzda ölen oðlunuzun cenazesini taþýrken, birilerinin çuvallarla para taþýmasý; sizin çocuklarýnýz için bir damla gözyaþý dökmeyen Baþbakan'ýn baþka ülkelerde ölenler için hüngür hüngür aðlamasý aklýnýzý kaçýrmanýza yol açabilir. En az üç çocuk yapýn, birisi elinizden alýndýðýnda, diðerlerine sarýlarak aklýnýza mukayyet olabilmek için Orhan Kemal CENGÝZ (Radikal) TARÝH 10 OCAK 2012 Güneyde 'Kýbrýs Türk Cumhuriyetçiler Hareketi' kuruluyor. Son yýllarda kuzeyden güneye yerleþen vatandaþlarýmýzýn sayýsýnda büyük bir artýþ görüldü. Bulutlar adam öldürmesin / Çocuklar þeker de yiyebilsinler... Gözden kaçmayanlar... YATTI BÝZÝM "TOPARLANMA" ÝÞÝ Derviþ Eroðlu, "Toparlanýyoruz Hareketi"nin sözcüsü olan Kudret Özersay'dan yardým istedi, Kudret bey de toplumsal sorumluluk bilinci ile müzakereci olmayý kabul etti. Böylelikle geçmiþte Cumhurbaþkaný Özel Temsilcisi olarak görev yapan Kudret Özersay yeniden "müzakereci" oldu. Hay Allah!.. Yattý desenize bizim toparlanma iþi Nasýl da umutlanmýþtýk oysa toparlanacaðýmýza Yaktýn bizi Kudret Özersay Ne olacak þimdi? Bütünlüklü çözümden sonraya mý kaldý toparlanma? DÝPNOT Uluslararasý Ceza Mahkemesi (UCM), 2012 yýlýndan beri Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yaþanan sivillere yönelik katliamlarýn soruþturulmasýna karar verdi. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Ülkede ekonomik sýkýntýlardan dolayý insanlarýn uykusu kaçmaya baþladý." Hüseyin ANGOLEMLÝ (TDP Maðusa milletvekili) VÝRGÜL... "ÇÖZÜM"ÜN RENGÝ YOK MU? Eskiden özellikle CTP kendini çözüm isteyen tek parti olarak sunar, seçim propagandalarýnda en çok da çözümü kullanýrdý. "Beni seçin da çözüm yapayým" demekle kalmaz, "beni seçmezsanýz çözüm olmaz" bile derdi. Talat da çözüm sayesinde kazanmýþtý seçimi. Oysa þimdi manzaraya baksanýza, "çözümsüzlük çözümdür"ün bir numaralý savunucusu sayýlan Derviþ Eroðlu güya "çözüm"e gidiyor, CTP'si, TDP'si, DP'si destek belirtiyor Herþeyin rengi var da, çözümün neden rengi yok? ALAKAYA DÝRÝFÝL GÝBÝ BÝR ÞEY OLDU BU "Ýnternette hýzlý olalým ama trafikte yavaþ olalým" Ahmet Kâþif (Ulaþtýrma Bakaný) AKP seçmeninin yarýsý, "Soyduysa beni soydu, size ne" tavrýný sürdürüyor "Üzerimizde tüyü bitmedik yetimin hakkýný taþýyoruz" diyordu Baþbakan Erdoðan; kabýna sýðamayan bir emperyal vizyonla atalarýndan el alýyordu: "Benim ecdadým at sýrtýnda Viyana'ya, Yemen'e, Kýrým'a kadar giderken, benim ecdadým gemisiyle Endülüs'e, Japonya'ya kadar gidip yardým eli uzatýrken, bizim bugün koltuðumuza çakýlýp kalmamýz emanete hýyanettir." Karlar ardýnda tedavi beklerken ölen tüyü bitmedik Muharrem'inin cesedini, sýrtýndaki çuvalda þehre taþýyan baba, acý acý gülmüþtür, bu sesi duyduysa Japonya'ya el uzatan ecdadýn tohumu, Yalýnca'ya ulaþamadý diye * "Fýrat kenarýnda bir koyun kaybolsa, hesabýnýn Hazreti Ömer'den sorulacaðýna" inananlar Yalýnca köyünde yolsuzluktan can veren Muharrem'in hesabýný, yolsuzluktan semiren haramzadelerden sormayacak mý? Tüyü bitmeden hakký yenen Muharrem'in un çuvalýndaki cesedi, bakan çocuklarýnýn ayakkabý kutusundaki servetine lanet okutmayacak mý? AK Parti seçmeni yine "hologram"a bakýp uyuyacak mý? * Dünkü Cumhuriyet'in manþetine yerleþen Ayþe Sayýn'ýn haberi, "Evet uyuyacaklar" diyor. KONDA'nýn anketine göre AK KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu Parti seçmeninin yarýsý, bakan ve oðullarýnýn rüþvet yediðine inanýyor ama oy tercihini deðiþtirmiyor. "Soyduysa beni soydu, size ne" tavrýný sürdürüyor. "Öyleyse onlara müstahak" demeyin. Çünkü soyan, sadece onlarý deðil, bizi de soyuyor. * Ah Ünsal (Oskay) Hocam hayatta olsa da, "efendi-köle iliþkisi" üzerine Marx'tan, Freud'dan, Bruce Brown'dan dem vursaydý bugün Sabahlarý kalabalýk otobüslerde iþe gidenlerin neden daha fazla otobüs istemek yerine birbirini itip kaktýðýndan Neden otobüste bizden iyi giyimli biri ayaðýmýza bastýðýnda alttan alýrken, sýradan giyimli biri ayaðýmýza bastýðýnda diklendiðimizden "Bizim gibi", sokaðýn diliyle konuþan otoriter liderleri gördüðümüzde, nasýl "aramýzdan yýrtmýþ biri" sanýp boyunduruðuna girdiðimizden Servete ve mutluluða kavuþmak isteyen insanlarý, birbirini dirseklemeye iten yarýþmacý etiðin, nasýl sistemin kullar üzerindeki egemenliðini kolaylaþtýrdýðýndan bahsetseydi. O zaman, siyasal hayatýn içindeki kitlelerin siyasetin dýþýnda tutulmasýnýn ve kendilerini köleliðe mahkûm eden efendilerini ha bire alkýþlamasýnýn sýrrýný çözebilirdik. Bu sistemi deðiþtirmenin yegâne yolunun da kölelerin siyasal alana el koymasýndan, yani -Baþbakan'ýn korktuðu tabirle- "ayaklarýn baþ olmasýndan" geçtiðini idrak edebilirdik. * Köleler, efendilerinin hýrsýzlýðýný görecek bilince kavuþtukça deðiþecek haramilerin düzeni "Soyduysa beni soydu" diyenler, o soygun yüzünden açýlamayan karlý yollarda çocuklarýnýn cesetlerini sýrtladýkça deðiþtirecek reyini Ýþte o zaman baþlayacaklar, "efendi"lerinin Viyana kapýlarýna dayanan ecdadýna sövüp saymaya (CAN DÜNDAR/ Köle niye efendisine oy verir?/cumhuriyet)

10 10 9 Þubat 2014 Pazar SIKIYSA EYLEM YAPIN Benim gündemimde Kýbrýs konusu diye bir konu olmadýðý için o konuyu baþkalarý yazýp yorumlasýn. Biriken ve dað gibi yýðýlan iç sorunlarý yazmak benim için daha anlamlýdýr. Benim Ülkemde yaþanan rezillikler karþýsýnda tavýrsýz kalmak yaþananlarý onaylamak anlamýna gelir diyenlere katýldýðýmý peþinen vurgulamak isterim. Dramatik bir görüntü yaratan bu tiyatro sahnelerini hangi tiyatroda seyretmek isterdiniz? Gazete sayfalarýnda mý yoksa TV ekranlarýnda izlesek olmaz mý? Hayatýmýz tam bir tiyatroya döndü. Ben bize bu dramatik sahneleri seyretme imkaný yaratan herkese karþýlýk beklemeden bravo derim. Tabiyatýynan onlar halk kahramanýdýr Ülkemizde yaþanan ekonomik krizler sonucu sýkýntýlarý hepimiz de günlük hayatýmýz içinde yaþýyoruz. Halkýn yaþadýklarýný görmezden gelenler ya da iþ ola amacýndan saptýrtarak yayýnlayanlar olabilir siz gerçeði yazmaktan çekinmeyeni bulup alýrsýnýz. Bu elinizde tuttuðunuz halkýn gazetesi "AFRÝKA" Ülkemizde ekonomik kriz olduðunu ve önlem alýnmazsa bunun sýkýntýlarýnýn çok aðýr olacaðýný defalarca yazýp uyarýlar yaptý ama hiç kimseden týs çýkmadý. Gazeten enflasyonu yaþanan bu diyarda þimdi imdat diye baðýrýyorlar. Gerçek Esnafýn, iþ adamýnýn, müteahhidin ve diðer sektörlerde iþ yapanlarýn tefecinin insafýna terk edildiðini hatta bu nedenle bazý tefeci þirketlerin servetlerine servet katarak banka sahibi olduklarýný unutmamak gerekiyor. Bu tefecilerin eline düþenlerin bir kýsmý borçlarýný ödeyememesi sonucunda intihar ettikleri herkesin malumudur. Birçok konuda görüþ ortaya koyan akýl hocalarý yaþanan bu çöküþün nasýl aþýlacaðý konusunda dilleri tutulmuþ konuþamýyorlar. Ekonomik örgütler adý altýnda çýkarlarý örtüþenler þimdi sýra size gelince feryat ediyorsunuz. Kim duyar sizi? Daha düne kadar bu kesimler çýkarlarý gereði UBP hükümetine sonsuz destek verdiler. Daha dün denecek kadar yakýn bir zamanda hükümetin birçok sektörü gözden çýkarttýðý iddia edilerek ortaya imdat eylemleri koyanlara sormak gerek. Hükümet deðiþti ama icraatlar deðiþmedi. Þimdi neredesiniz? Sustunuz, örgüt binanýza kapandýnýz. Çýkarcýlar. Kader birliði yaptýklarý CTP-BG ye bunu yapmalarý haksýzlýk deðil mi? Ülkemiz ekonomisinde hala daha % kayýtdýþýlýk olduðu söyleniyor resmi makamlar tarafýndan. Bu kayýt dýþýlýðý kayýt altýna almak gerektiðinden dem vuruyorlar aklýlarýna geldiði zaman. Ama dokunamýyorlar, elleri yanar. Analarý müsaade etmez. Et ve týrnak gibi olduklarý bir ülke insanýný denetleyip kayýt altýna almak kimin haddine düþtü? AKP talimatlý Vali Bey ne diyor? Türkiye'den gelip burada iþ yapanlarla rekabet edeceksiniz, edemeyen batýp gidecek bunun kuralý budur diyerek dokundurmuyor. Vay be Peki, Askeri, siyasi, ekonomik, kültürel ve taþýma nüfusu ile iþgali altýnda bulunduðumuz Türkiye cumhuriyeti iflasýn eþiðine gelirken bizim de bundan etkilenmemiz sonucu bütün sektörler kapanma noktasýna geldi. Baþta inþaat sektörü olmak üzere bütün sektörler imdat çaðrýlarý yapýyor. Bu imdat seslerine kulak verip çare üreten bir yönetim aranýyor. Gören var mý? Trafik kazasý adý altýnda bu ülkede cinayetler iþleniyor ortada yine çare ve tedbir alacak yetkili bir makam yine yok. Ha sahi bu yollarý yapanlar sýrf insanlar ölsünler diye yaparlar.çünkü organize iþler bunlar. Nereye kayboldunuz ey kahraman sendikacýlar, örgütler ve birlikler ve sizin kahraman sözcüleriniz, nereye kayboldunuz? Yaþadýðýmýz bu koþullar grev ve eylem yapmak için yeterli nedenler deðil mi? Dövizin freni patladý, nerde duracaðý belli deðil, hayat pahalýlýðý baþýný aldý gidiyor, sizin maaþlarýnýz eriyip alým gücünüz azalmýyor mu? Asgari ücretli periþan edildi, Göç yasalarý sonrasýnda kamu hizmetine girenler de ayni durumdadýr. Haksýzlýðýn ve adaletsizliðin dik alasý yaþanýyor her alanda. Sizler kayboldunuz, yerin dibine girdiniz. Girdiðiniz yerde kalýn ve bir daha çýkmayýn ey aðalar. Lefkoþa'ya yeni bir ayakkabý maðazasý daha Seniha Kanatlý bu kez ayakkabý sundu ( Mustafa ERKAN)- Lefkoþa ayakkabý, çanta maðazalarýna bir yenisi daha eklendi. Ülkemizde iþyerleri kapanýrken Özbaðcý shoes Göçmenköy Metropol bölgesinde geçtiðimiz gün bir açýlýþ gerçekleþtirdi. Türkiye'den sonra ilk kez Kýbrýs'ta 11. þubesini açan Özbaðcý ayakkabý, çanta alanýnda yatýrýmda bulundu. Özbaðcý yönetim kurulu baþkaný ve Kýbrýslý ortaðý Nevzat Aras ve direktörleri hizmet verecek maðazanýn açýlýþýný gerçekleþtirdiler. Angelo ajans mankenleri ülkemizin baþarýlý mankeni olan Seniha Kanatlý sunuculuðunda, mankenler Hande Bozkurt, Dina, Alp ve Gizem açýlýþ öncesi düzenlenen defile ile Özbaðcý ayakkabý ve çantalarýný, þýk giysiler içerisinde tanýtýmýný yaptýlar. 9 ÞUBAT SÝGARAYI BIRAKMA GÜNÜ Halkýn yüzde 36,8'i sigara içiyor n YÜZDE 48,7 ORANIYLA EN ÇOK YAÞ GRUBUNDAKÝ KÝÞÝLER SÝGARA ÝÇÝYOR. ERKEKLER KADINLARA ORANLA DAHA ÇOK SÝGARA TÜKETÝYOR" Saðlýk Bakanlýðý Temel Saðlýk Hizmetleri Dairesi Müdürü Dr. Emine Güllüelli, halkýn yüzde 36,8'nin sigara içtiðini ifade ederek, en çok yaþ grubundaki kiþilerin sigara kullandýðýný, ayrýca erkeklerin kadýnlara oranla daha çok sigara tükettiðinin ortaya çýktýðýný kaydetti. Sigara kullanýmýnýn birçok ciddi hastalýða neden olmasýnýn yaný sýra, aðýz kokusuna, diþ ve diþ eti hastalýklarýna yol açtýðýný, gastrit, ülser ve reflü hastalýðýna sebep oluðunu, akciðer, mide ve yemek borusu kanserine yol açtýðýna da dikkat çeken Güllüelli, sigara tiryakilerinde erken menopoz ve rahim kanseri gibi hastalýklarýn görülme oranýnýn çok yüksek olduðuna vurgu yaptý Saðlýk Bakanlýðý Temel Saðlýk Hizmetleri Dairesi Müdürü Dr. Emine Güllüelli, "9 Þubat Dünya Sigarayý Býrakma Günü" dolayýsýyla yayýmladýðý açýklamada, sigaranýn zararlarýna dikkat çekerek, 44/2008 Tütün Ürünlerinden Korunma Yasasý uyarýnca bakanlýk eliyle yürütülen denetimler hakkýnda bilgi verdi. "AKCÝÐER KANSERÝ BAÞTA OLMAK ÜZERE PEK ÇOK CÝDDÝ HASTALIÐIN NEDENÝ" Güllüelli, sigaranýn, akciðer kanseri ve diðer kanser türleriyle pek çok ciddi hastalýðýn birinci nedeni olduðunu vurgulayarak, Saðlýk Bakanlýðýnýn son 3 aylýk sürede, 44/2008 Tütün Ürünlerinden Korunma ve Denetim Yasasý uyarýnca denetimleri artýrdýðýný belirtti. Kamuya açýk olan kapalý alanlarda sigara içilmesinin önlenmesi ve yasa maddelerinin baþarýyla uygulanabilmesi için, denetimlerin yaný sýra toplum olarak da konuya duyarlýlýðýmýzýn büyük önem arz ettiðini ifade eden Güllüelli, "Tütün ve tütün ürünleri kullanýmýnýn yasak olduðu alanlarda, ekiplerimizin denetimleri artýrýlmýþtýr. Ayrýca, vatandaþlar Saðlýk Bakanlýðý Temel Saðlýk Hizmetleri Dairesi Müdürlüðünü telefonla arayarak tütün ürünlerinin tüketildiði yerleri bildirilmesi halinde gerekli iþlemler yapýlmaktadýr" dedi. SON 3 AYDA 510 ÝÞYERÝ DENETLENDÝ Son 3 ayda Temel Saðlýk Hizmetleri Dairesi Müdürlüðüne baðlý ekiplerin 510 iþyeri denetlediðinin de ifade eden Güllüelli, yasayý ihmal eden 89 iþ yerine para cezasý kesildiðini kaydetti. Medyada sigaranýn zararlarýna yönelik kamu spotlarýnýn yeniden yayýmlanmaya baþlandýðýna da iþaret eden Güllüelli, medya ve diðer merciler vasýtasýyla insanlarýn bilinçlendirilmeye devam edileceðini vurguladý. GÜNDE 1 SÝGARA ÝÇMEK BÝLE TÝRYAKÝLÝKTÝR "Dünya Saðlýk Örgütü deðerlendirmelerine göre sigara tiryakisi sayýlmak için düzenli olarak günde 1 sigara içmek yeterlidir. Baðýmlýlýk kiþinin madde alýmý üzerindeki kontrolünü kaybetmesini ifade eder. Sigara içme veya dumanýnýn solunmasý zamanla kiþide kuvvetli psikolojik ve zayýf fiziksel baðýmlýlýk oluþturur" diye konuþan Güllüelli, her bir sigarada 4 binden fazla zararlý kimyasal maddeler bulunduðunu ve farmakolojik kanýtlarýn, tütünde esas baðýmlýlýk yapan maddenin "nikotin" olduðunu gösterdiðini söyledi. Sigara baðýmlýlýðýnýn özellikle, nedenleri açýsýnda önemli bir psikolojik ve sosyal sorun olduðuna da deðinen Güllüelli, "Sigara baðýmlýlýðý üzerine yapýlan tüm araþtýrmalarýn ortaya çýkardýðý en önemli ve tartýþmasýz kabul gören gerçek, bu alýþkanlýðýn yaklaþýk yüzde 40 oranýnda yaþlarýnda baþlamýþ olduðudur. Tüm dünyada ve ülkemizde 15 yaþýn üzerindeki nüfusun yaklaþýk yüzde 45'inin ciddi boyutlarda sigara baðýmlýlýðý olduðu varsayýmý, sorunun özellikle gençlik açýsýndan ne denli önemli olduðunu gösterir" dedi. HALKIN YÜZDE 36,8'Ý SÝGARA ÝÇÝYOR Saðlýk Bakanlýðýnýn, 2010 yýlýnda Ülkede yaptýðý bir çalýþmaya göre, halkýn yüzde 36,8'nin sigara içtiðini, en çok da yaþ grubundaki kiþilerin sigara içtiðini (yüzde 48,7) belirten Güllüelli, erkeklerin kadýnlara oranla daha çok sigara tükettiðinin ortaya çýktýðýný ifade etti. Sigara kullanýmýnýn birçok ciddi hastalýða neden olmasýnýn yaný sýra, aðýz kokusuna, diþ ve diþ eti hastalýklarýna yol açtýðýný, gastrit, ülser ve reflü hastalýðýna sebep oluðunu, akciðer, mide ve yemek borusu kanserine yol açtýðýnýn da kaydeden Güllüelli, sigara tiryakilerinde erken menopoz ve rahim kanseri gibi hastalýklarýn görülme oranýnýn çok yüksek olduðuna vurgu yaptý.

11 9 Þubat 2014 Pazar 11 Günün Manisi Emine Hür Hiç aptal deðilsin sen Gerçekleri bir görsen Gözünü kapatýrsan Arkadaþ gazzýðý yen Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER "Tek kiþi için yasa yapmak millet onuru ile baðdaþmaz." Lamartine Ýstanbul Film Festivali'nde jüri baþkaný Derviþ Zaim Ýstanbul Film Festivali'nin Altýn Lale Ulusal Yarýþmasý jüri baþkanlýðýný ünlü yönetmen Derviþ Zaim üstlenecek Ýstanbul Kültür Sanat Vakfý tarafýndan 5-20 Nisan tarihleri arasýnda düzenlenecek 33. Ýstanbul Film Festivali'nin Altýn Lale Ulusal Yarýþmasý jüri baþkanlýðýný ünlü yönetmen Derviþ Zaim üstlenecek. Boðaziçi Üniversitesi'nde ekonomi lisansý ve ardýndan Ýngiltere'de Warwick Üniversitesi'nde Kültürel Çalýþmalar dalýnda yüksek lisans öðrenimi gören Derviþ Zaim, 1997 yýlýnda çektiði ilk filmi 'Tabutta Rövaþata' ile 16. Ýstanbul Film Festivali de dahil birçok ödül kazandý. Zaim, sinema kariyerine 'Filler ve Çimen' (2000), 'Çamur' (2003), 'Cenneti Beklerken' (2006), 'Nokta' (2008), 'Gölgeler ve Suretler' (2011) ve 'Devir' (2012) filmleriyle devam etti. 'Nokta' ile 27. Uluslararasý Ýstanbul Film Festivali'nde En Ýyi Yönetmen Ödülü ve 'Devir' filmiyle 32. Ýstanbul Film Festivali'nde Ulusal Yarýþma Jüri Özel Ödülü sahibi oldu yýlýnda yayýmlanan 'Ares Harikalar Diyarýnda' adlý bir romaný da bulunan Zaim, halen üniversitelerde sinema dersleri vermektedir. Derviþ Zaim baþkanlýðýndaki Ulusal Yarýþma Jürisi festivalde En Ýyi Film, En Ýyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En Ýyi Kadýn Oyuncu, En Ýyi Erkek Oyuncu, En Ýyi Senaryo, En Ýyi Görüntü Yönetmeni, En Ýyi Kurgu ve En Ýyi Müzik olmak üzere toplam 9 dalda ödül verecek. Açýlýþý 'Büyük Budapeþte Oteli' yapacak 64. Berlin Film Festivali açýlýþý ünlü yönetmen Wes Anderson'ýn son yapýtý "Büyük Budapeþte Oteli" ile yapacak. Yarýn baþlayacak 64. Berlin Film Festivali'nin açýlýþ filmi olan "Büyük Budapeþte Oteli"nde, 1920'lerde Avrupa'da büyük bir otelde yýllardýr görev yapan, adý efsaneleþmiþ Gustave H. ile yakýn arkadaþý HERKES KENDÝNE YABANCI Metin Celâl Everest Yayýnlarý 2012, 165 sayfa lobi görevlisi Zero Moustafa'nýn maceralarý anlatýlýyor. Çekimlerinin çoðu Almanya'da gerçekleþtirilen kara komedi türündeki yapým, daha önce de Anderson ile çalýþmýþ çok sayýda oyuncuyu bünyesinde barýndýrýyor. Filmde otel görevlisi Gustave H'yi canlandýran Ralph Fiennes'ýn yaný sýra F. Murray Abraham, Edward Norton, Mathieu Amalric, Saoirse Ronan, Adrien Brody, Willem Dafoe, Léa Seydoux, Jeff Goldblum, Jason Schwartzman, Jude Law, Tilda Swinton, Harvey Keitel, Tom Wilkinson, Bill Murray ve Owen Wilson gibi isimler yer alýyor. Wes Anderson'ýn, Hugo Guinness'le birlikte yazdýðý öyküden beyaz perdeye uyarladýðý film, Altýn Ayý için yarýþacaðý Berlin Film Festivali'nden sonra, 5-20 Nisan'da gerçekleþtirilecek 33. Ýstanbul Film Festivali'nde Türkiye prömiyerini yapacak. 55 milyon liralýk yumurta Çaðdaþ sanatýn yýldýz ismi Jeff Koons'un 'Çatlak Yumurta' (Magenta) adlý ikonik heykeli, Christie's'in 13 Þubat'ta Londra'da düzenleyeceði müzayedede rekor fiyattan satýþa sunuluyor. Yaþayan en pahalý sanatçý rekorunu elinde bulunduran Koons'un 12 yýlda ( ) tamamladýðý 'Çatlak Yumurta'nýn tahmini fiyat aralýðý 10 ile 15 milyon sterlin (36.5 ile milyon lira) olarak belirlendi. radikal.com.tr'de yer alan haberine göre Jeff Koons, doðumun sembolü olarak tanýmladýðý 'Çatlak Yumurta'yla ilgili "Gerçekleþti, ilerliyor ve Botticelli'nin Venüs'ün Doðuþu eseri gibi kendini aþýyor. Hem içbükey hem de dýþbükey yüzeylerden ötürü teknik olarak yaratmak çok güç oldu" derken Christie's Çaðdaþ Sanatlar Avrupa Baþkaný Francis Outred, eseri olaðanüstü bir mühendislik baþarýsý olarak nitelendiriliyor. Jeff Koons'un 'Balon Köpek' isimli eseri geçen kasým ayýnda New York 'ta düzenlenen Christie's müzayedesinde 58.4 milyon dolara satýlarak yaþayan bir sanatçýnýn müzayede rekorunu kýrmýþtý. TADIMLIK EKMEK Masa baþý, düþüncenin harman Edildiði yer. Güçlü bir rüzgâr Esse, ayrýlsa tohum samandan Özgür sofrada kardeþçe yenen Ekmek için, ekmeklere doðru Oktay Rifat Hoffman'ýn ölümüne 4 gözaltý Aþýrý dozda uyuþturucu nedeniyle hayatýný kaybeden ABD'li ünlü oyuncu Philip Seymour Hoffman'ýn ölümüyle ilgili soruþturmada 4 kiþi gözaltýna alýndý. Amerikalý ünlü oyuncu Philip Seymour Hoffman'ýn ölümüyle ilgili soruþturma devam ediyor. Ýddialara gör; polis, soruþturma kapsamýnda Manhattan'da operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kiþinin gözaltýna alýnmasýnýn yaný sýra yaklaþýk 350 paket eroin ele geçirildi. Oscar ödüllü 46 yaþýndaki aktör Philip Seymour Hoffman, Manhattan'nýn Greenwich Village bölgesindeki evinde kolunda þýrýngayla ölü bulunmuþtu. Hoffman'ýn yanýnda içinde eroin olduðundan þüphelenilen onlarca paket bulunmuþtu. 2005'te en iyi erkek oyuncu dalýnda Oscar ödülü kazanan ve Altýn Küre'de en iyi performans ödülünün sahibi olan Hoffman, televizyon dizileri ve tiyatro oyunlarýnda da oynamýþtý. Philip Seymour Hoffman, Mayýs 2013'e kadar alkol ve uyuþturucu tedavisi görmüþtü. "Herkül: Efsane baþlýyor" Yunan mitolojisinin tanrýlarý ve tanrýçalarý, bu kez beyazperdeye Herkül'le geliyor. 'Herkül: Efsane Baþlýyor' Herkül'ün dünyasýný genç bir erkeðin gözünden anlatýyor ve kaderini deðiþtirmek için verdiði mücadeleyi hikayeye konu oluyor. Kellan Lutz'ýn baþrollünde olduðu Herkül, Renny Harlin yönetmenliðinde gerilim dolu bir aksiyon filmine dönüþüyor. Filmde Kellan Lutz'ýn yaný sýra, Liam Mclntyre, Gaia Weiss, Liam Garrigan, Roxanne McKee gibi yetenekli genç oyuncularda var. Herkül'ün hikayesi aslýnda çok küçük yaþlarýndan itibaren yönetmen Renny Harlin'in ilgisini çekmiþ. Harlin; "Küçük bir çocukken tarihle çok ilgiliydim, özellikle de Yunan mitolojisi çok ilgimi çekerdi. Okulda mitoloji derslerinde, öðretmenim dersi anlatýrken her þeyin hayalini kurar ve bütün hepsinin resmini çizerdim. Deðiþik silahlar, mimari yapýlar, tanrý ve tanrýçalarýn neye benzeyeceðine kadar her þeyin resmini çizmiþimdir" sözleriyle ilgisini ifade etti. Yazarlar Sean Hood ve Daniel Giat, yarý tanrý Herkül'ün mitolojik hikayesinden çok etkilenmiþler. Onlara göre bu hikaye; özgürlük üstüne, bir insanýn kaderini isterse deðiþtirebileceði üstüne ve tutkular üstüne. Filmde ön plana çýkan baþka bir isimde Kral Ýngiliz oyuncu Scott Adkins. 10 yaþýndan beri sahnelerde olan ünlü oyuncu tiyatro dýþýnda da sayýsýz Hollywood yapýmýnda boy gösterdi. Filmde ayný zamanda Sotiris'i "Spartacus" dizisinden tanýdýðýmýz Liam McIntyre canlandýrýrken, Game of Thrones dizisinde oynayan Roxanne Mckee'de kraliçe Alcmene rolüyle karþýmýza çýkýyor.

12

13

14 14 9 Þubat 2014 Pazar Nöbetçi Eczaneler DÜN Lefkoþa Berilal Eczanesi: Atatürk Cad. Muhtar Yusuf Galleria No:21 Otobüs Terminali Yaný Tel: Handegül Günay Eczanesi: Þht. Tekin Yurdabak Cad. 16 A (Ýstanbul Perde YanýBülent Ecevit Lisesi Yolu) Tel: Maðusa Güloðlu Eczanesi: M. Kemal Bulvarý Northerland Binalarý Alasya Park Sitesi Kaliland Apt. Karþýsý Tel: Demet Eczanesi: New Castle Apt. No:1 Bayraktar Yolu Eski Lemar Yaný Tel: Girne Aþar Eczanesi: Mustafa Çaðatay Cad. Yetkili Ýþ Merkezi No:32 Su Dairesi Yaný Tel: Nazým Varýþ Eczanesi: Karaoðlanoðlu Cad. Yayla Mahallesi No:149 Alsancak Tel: Güzelyurt Sevil Eczanesi: Ecevit Cad. No:53 Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Vaktini almak, 1 2 oyalamak (iki kelime). 2-Ansýzýn, birdenbire. 1 At, aslan gibi bazý hayvanlarýn ensesinde veya boynunda 2 bulunan uzun kýllar. Bir nota. 3-Eski dilde 3 "Dans etmeyi meslek edinmiþ kadýn". 4 Tekerleklerin merkezinden geçen ve 5 taþýtýn altýna enlemesine 6 yerleþtirilmiþ mil, dingil. 4-Elin parmak 7 dipleriyle bilek arasýndaki iç bölümü, 8 avuç içi. Bilgi ve erdem bakýmýndan olgunluk. 9 5-Ters okunuþu "Dini tören". Arýlarýn 10 yumurtalarýný býrakmak ve bal depo etmek için 11 yaptýðý düzgün altýgen aðýzlý balmumu yuvacýklar topluluðu. 6-Bir meyve. Yavru yetiþtirecek duruma gelmiþ hayvan. 7-Ýki uçtan eþit uzaklýkta olan yer. Candan, açýk yüreklilikle davranan. 8-Harf okunuþu. Sütün yüzünden toplanan yaðlý katman. Ýþaret, alamet. 9-Ters okunuþu "Kuru tütün yapraðýný andýran kýzýlýmsý kahve rengi". Bir kadýn ismi. 10-Týð veya firkete ile yapýlan ince dantel. Ters okunuþu "Doðu Akdeniz Üniversitesi'nin kýsa yazýlýþý". Ýnsan vücudunun dýþ yüzü. 11-Yasaca belirtilmiþ gerekli gümrük ve vergileri ödenmeden bir yere sokulan mal için kullanýlýr. Þimdi, þu anda. Dünün çözümü SATILIK ARABA Yukarýdan Aþaðýya: 1-Aðaç iþleriyle uðraþan ve aðaçtan çeþitli eþya yapan usta. Yaydan çýkan. 2-Fazla bön, avanak. Tanzimat'tan önce Osmanlý imparatorluðunun müslüman olmayan uyruklarý. 3-Hoþnutsuzluk belirten söz veya yazý, yakýnma. Osmanlý Ýmparatorluðunda gümrük vergisi. 4-Ýlgi. 5-Þiirde dizeler sonundaki eþ sesli kelime veya ayný görevde olmayan, ses bakýmýndan benzeþen ek, kafiye. Türkiye Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun kýsa yazýlýþý. 6-Bir sýnýrdan geçebilmek için verilen yazýlý izin. 7-Çeyrek sona katýlacak sporcu ve takýmlarý ayýrmak için düzenlenen seçme yarýþý. Bir iþi yapmaya hazýr. 8-Borudan kol almakta kullanýlan baðlantý parçasý. Birini bir göreve getirmek, tayin etmek. 9-Ortada, herkesin içinde yapýlan. Eski dilde "Verme, ödeme". 10-Bir iþi yapabilme gücü, kudret, iktidar. Eski dilde "Büsbütün, toptan, hep birden". 11-Cepte taþýnan, içine para konulan, kumaþtan veya örgüden küçük torba. Buðdaygillerden, bahçelerin yeþillendirilmesinde yararlanýlan bitki. SATILIK ARAZÝ 2005 model Honda HRV Stg. Kýrný da 8 dönüm 1 evlek arsa nitelikli Türk koçanlý arazi, içme suyu, elektrik ve su kuyusuyla birlikte satýlýktýr. Dönümü 30 bin Stg. Tel: Tel: AYZER EMLAK MELÝ EMLAK Kiralýk Yenikent'te 3+1 full eþyalý daire * Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 full eþyalý daire * Dumlupýnar'da 2+1 zemin kat daire * K. Kaymaklý'da 1+1 eþyalý daire * Fuar karþýsý 3+1 full eþyalý daire SATILIK Satýlýk K. Kaymaklý Yaman bölgesinde metrekare 2. kat daire * Ortaköy'de Lemar yaný 2+1 zemin kat daire * Yeniþehir'de 2+1 müstakil, bahçeli eski ev * Serdarlý yeni bölgede 120 metrekare, bahçeli, garajlý, 8 ton yer su deposu olan müstakil yeni ev * Aþaðý Dikmen'de 3+1, bahçeli, dað manzaralý dubleks ev * Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 zemin kat daire. * Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. * Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. Lefkoþa da Türk malý 3+1 yeni apartman dairesi Stg. Lefkoþa'da 3+1 daire Stg. Kermiya Sosyal Konutlarda 3+1 daire Stg

15 9 Þubat 2014 Pazar Ruso'da Lefke farký koruyamadý STAT: Þht. Hüseyin Ruso. HAKEMLER: Savaþ Tilki, Turgay Misk, Hüseyin Özkan. KÜÇÜK KAYMAKLI: Türkkan Denzikan, Çaðrý Kýral, Mehmet Kaygýsýz, Bilal Ceylan, Hamis Çakýr (Derviþ Kolcu), Esin Sonay, Mustafa Yaþinses, Erdinç Börekçi, Yasin Kurt (Yasin Kansu), Samuel E. Zokou, Çaðan Çerkez (Salih Güvensoy). LEFKE: Mehmet Özeralp, Ali Özbahar, Aykut Esmeraslan, Salih Say, Arif Solkanat, Cahit Solkanat (Yakup Eraslan), Aziz Sakallý, Arif Öztürk, Ozotite E. Smart, Kasým Taðman (Fýrat Ömür), Kpah Sherman. GOLLER: Dk:41 ve dk:54 Samuel E. Zokou, dk:67 Salih Güvensoy (K.Kaymaklý); dk:7 Ozotite E. Smart, dk:10 Aziz Sakallý, dk:28 Kpah Sherman (Lefke). KIRMIZI KART: Dk:90+4 Ozotite E. Smart (Lefke). K-Per Süper Lig'in 16'ncý haftasýnýn en önemli karþýlaþmasý puan cetvelinin ikinci sýrasýndaki Mormenekþe'yi 2-0 maðlup eden Serdarlý 9 haftadan sonra yeniden galibiyetle tanýþtý Serdarlý kendine geldi K-Pet Süper Lig'in 6'ncý haftasýnda elde ettiði galibiyet sonrasýnda ilk kez galip gelmeyi baþaran Serdarlý, þeytanýn bacaðýný kýrdý STAT: 14 Aðustos. HAKEMLER: Mehmet Malek, Niyaz Nizam, Tufan Çerçioðlu. SERDARLI: Çaðatay, M. Yorgancý, H. Taþçý (Ýsmet), Kaan, Latif, Serdar (Rifat), Salih, Mustafa Arnavut (Emrah), Ümit, Ýbrahim Kaborei Ýbrahim Faye. MORMENEKÞE: Devrim, Jose Petro, H. Mani, Hüseyin Özbaysal, H. Ankaralý, M. Fuat (Ayhan), Ahmet, Fehmi (Kaan), A. Sýtký, Olakine Civa (Sami), Cemil. GOLLER: Dk:47 Ümit, dk:69 Ýbrahim Kabore (Serdarlý). K-Pet Süper Lig'de 6'nci hafta karþýlaþmasýndan beridir galip gelemeyen Serdarlý dün Mormenekþe'yi 2-0 maðlup etti ve 9 hafta aradan SATILIK Yeni anneler için Lansinoh (Ýngiltere) marka 1 ay kullanýlmýþ 2 pompalý anne sütü saðým makinasý ve yeni doðmuþ bebek için Avrupa malý 2 ay kullanýlmýþ lacivert renkli portbebe. Tel: SATILIK Girne'de Çarþamba Pazarý'nda, camiye yakýn satýlýk daire. 2. kat, 2 tuvalet, banyo, 143 metrekare, Türk malý Stg. Tel: ( arasý) Küçük Kaymaklý ile üçüncü sýrasýndaki Lefke arasýnda oynandý. Lefke'nin 3-0'lýk galibiyeti koruyamadýðý karþýlaþma 3-3 beraberlikle tamamlandý ve her iki takým da puan hanesine birer puan yazabildi. 7. dakikada, Lefke'den Smart'ýn yaklaþýk 20 metreden sert þutunda top üst kale direðinin hemen altýndan aðlarla kucaklaþtý, K.Kaymaklý:0 - Lefke: dakikada, Lefke'nin ceza sahasý yan çizgisi üzerinden kazandýðý serbest atýþý Kasým Taðman kullandý, topa iyi yükselen Aziz Sakallý kafa vuruþuyla topu aðlara gönderdi, K.Kaymaklý:0 - Lefke: dakikada, Smart'ýn derinlemesine pasýnda topla buluþan Kasým Taðman þýk hareketleri sonrasýnda topu Kpah Sherman'a býraktý, bu futbolcu için topu aðlara göndermek zor olmadý, K.Kaymaklý:0 - Lefke: dakikada, saðdan geliþen K. Kaymaklý ataðýnda Yasin Kurt'un vurduðu topu Lefke kalecisi Mehmet Özeralp iki hamlede önledi. 41. dakikada, sað kenar çizgiye kadar inen Esin sonra yeniden galip gelmeyi baþardý. Karþýlaþmaya hýzlý baþlayan taraf ev sahibi Serdarlý oldu. 8.dakikada, geliþen Serdarlý ataðýnda Mustafa Arnavut kaleci ile karþý karþýya kaldý, kaleci Devrim gole izin vermedi. SATILIK ZEYTÝNYAÐI Bu yýl ürünü, soðuk sýkým organik zeytinyaðý. 1 litresi 13 TL Satýlýk arsa Güzelyurt ta 6000 ayakkare arsa Fiyatý TL Tel: Gazeteniz "Afrika" 14 Þubat Sevgililer Günü mesajlarýnýzý ücretsiz olarak yayýnlayacaktýr. 15 SATILIK DAÝRE Eski Boðaz yolunda Türk malý sýfýr 3+1 daire satýlýk. Tel: Ýki sözcük bir ömrün anahtarýdýr bazan "Seni seviyorum" de, bitsin gönlümde hazan Tel: , Fax: Sonay'ýn geriye kestiði topu Samuel Zokou boþ kaleye gönderdi, K.Kaymaklý:1 - Lefke: dakikada, K. Kaymaklý'nýn sol çaprazdan kazandýðý serbest atýþý Yasin kurt direkt kaleye kullandý, kaleci Mehmet'in çift yumrukla uzaklaþtýrdýðý topa sert vuran Yasin Kurt'un þutunda kaleci Mehmet Özeralp topa sahip oldu. 54. dakikada, Samuel Zokou hem kendisinin hem de takýmýnýn ikinci golünü atarak takýmýný ümitlendirdi, K.Kaymaklý:2 - Lefke:3. 67.dakikada, saðdan geliþen K. Kaymaklý ataðýnda yapýlan ortayý iyi takip eden Salih Güvensoy'un geliþine vuruþunda top beraberlik golü olarak aðlarla kucaklaþtý, K.Kaymaklý:3 - Lefke: dakikada, Samuel Zokou'y a yaptýðý hareket sonrasýnda ikinci sarý kartýný gören Ozotite E. Smart, kartlarýn rengi kýrmýzýya dönüþtüðünden oyun dýþýna alýndý. Bu beraberlikle ev sahibi K. Kaymaklý puanlarýný 35'e, konuk ekip Lefke ise 34'e yükseltti. 45. dakikada, Mormenekþe'den Cemil'in uzun pasýnda topla buluþan Ahmet Sýtký'nýn vurduðu top yan kale aðlarýnda kaldý. 47.dakikada, Mormenekþe savunma oyuncusu Fehmi'nin yanýndan sýyrýlan Ümit, ayaðýnýn dýþý ile topu aðlara yolladý, Serdarlý:1 - Mormenkþe: dakikada, Serdarlý savunmasýnýn çýkarttýðý uzun topla buluþan Ýbrahim Kabore, ceza sahasýna girerken ayaðýnýn içi ile topu aðlara yolladý, Serdarlý:2 - Mormenkþe: dakikada, Cemil'in pasý ile ceza sahasýna giren Ahmet Sýtký'nýn vuruþunda top Serdarlý kale direðinin yanýndan dýþarý gitti. 84. dakikada, Mormenkeþe savunmasýnýn arkasýna sarkan Emrah kaleci Devrim ile karþý karþýya kaldý, ancak topa kötü vurunca takýmýný mutlak bir golden etti. 88. dakikada, Mormenekþe'nin kullandýðý serbest atýþla topla buluþan Hüseyin Özbaysal'ýn vurduðu top dýþarý gitti. Geride kalan dakikalarda baþka gol olmadý ve karþýlaþmayý ev sahibi Serdarlý 2-0 kazandý. Bu skorla ev sahibi takým Serdarlý puanlarýný 15'e yükseltirken; konuk ekip Mormenekþe 21 puanda kaldý. Sevgililer Günü... GG'nin yüzü hiç gülmüyor STAT: Atatürk. HAKEMLER: Hakan Muhtaroðlu, Fatih Bardakçýoðlu, Emre Çevikdal. GENÇLÝK GÜCÜ: Hüseyin Molla, Aþkýn Kavaklý (Mehmet Mahmut), Özcan Saygý, Derviþ Özeralp (Hasan Göksun), Eray Kermeoðlu (Recep Can), Volkan Ortakçý, Orhan Çokbekler, Tuðra Ýnceer, Kovame Eugnen Koffie, Debola Daniel Ogun Seye, Ahmet Can Tokmak. MAGUSA TÜRK GÜCÜ: Fikri Kahraman, Lewis A. Mike, Kadir Hakel, Reþat Özbilgen, Cemal Astan, Osman Çobanoðlu (Emre Öztin), Uður Naci Gök (Hasan Göray), Sami Ergazi, Erol Aksunlar, Hakan Uluçað (Mahmut Altýnay), Julius Conteh. GOLLER: Dk:46 Hasan Göray, dk:52 Kadir Hakel (MTG); dk:49 Debola Daniel Ogun Seye (GG). K-Pet Süper Lig'de 16'ncý haftaya üç puan ile giren Gençlik Gücü'ne (GG) konuk olan Maðusa Türk Gücü (MTG), karþýlaþmayý 2-1 kazandý ve rakibi Gençlik Gücü'nün 16'ncý haftayý da üç puan ile geride býrakmasýna neden oldu. 46.dakikada, soldan geliþen MTG ataðýnda Sami Ergazi'nin ortaladýðý topu iyi takip eden Hasan Göray, kaleci alaný içerisinde yaptýðý kafa vuruþuyla topu aðlara gönderdi, GG:0 - MTG: dakikada, MTG defansýnýn duraklamasýndan da yararlanan Debola, kafa vuruþu ile skora dengeyi getiren golü kaydetti, GG:1 - MTG: dakikada, MTG'nin kazandýðý serbest vuruþu kullanan Sami Ergazi, sol kenardaki takým arkadaþý Reþat Özbilgen'i topla buluþturdu ve bu futbolcunun yerden kestiði topu Kadir Hakel aðlara yolladý, GG:1 - MTG:2. 82.dakikada, Kadir'in Koffie'yi ceza sahasýnda düþürmesiyle GG penaltý atýþý kazandý. Koffie'nin kullandýðý penaltý atýþýnda MTG kalecisi Fikri sol köþeye giden topu çýkartý ve gole izin vermedi. Karþýlaþma konuk ekip MTG'nin 2-1'lik galibiyeti ile kapandý ve 3 puaný hanesine yazan taraf MTG oldu. BU skorla MTG puanlarýný 23'e yükseltirken, ev sahibi Gençlik Gücü 3 puanda kaldý.

16 GG'nin yüzü hiç gülmüyor Gençlik Gücü ile Maðusa Türk Gücü arasýndaki karþýlaþmada goller 46, 49 ve 52'nci dakikalarda geldi. Maðusa Türk Gücü'ne üç puan getiren galibiyetin gollerini Hasan Göray ve Kadir Hakel kaydederken Gençlik Gücü'nün tek golünü Debola kaydetti. (Haberi sayfa 15'te) Ruso'da Lefke farký koruyamadý STAT: Þht. Hüseyin Ruso. HAKEMLER: Savaþ Tilki, Turgay Misk, Hüseyin Özkan. KÜÇÜK KAYMAKLI: Türkkan Denzikan, Çaðrý Kýral, Mehmet Kaygýsýz, Bilal Ceylan, Hamis Çakýr (Derviþ Kolcu), Esin Sonay, Mustafa Yaþinses, Erdinç Börekçi, Yasin Kurt (Yasin Kansu), Samuel E. Zokou, Çaðan Çerkez (Salih Güvensoy). LEFKE: Mehmet Özeralp, Ali Özbahar, Aykut Esmeraslan, Salih Say, Arif Solkanat, Cahit Solkanat (Yakup Eraslan), Aziz Sakallý, Arif Öztürk, Ozotite E. Smart, Kasým Taðman (Fýrat Ömür), Kpah Sherman. GOLLER: Dk:41 ve dk:54 Samuel E. Zokou, dk:67 Salih Güvensoy (K.Kaymaklý); dk:7 Ozotite E. Smart, dk:10 Aziz Sakallý, dk:28 Kpah Sherman (Lefke). KIRMIZI KART: Dk:90+4 Ozotite E. Smart (Lefke). (Haberi sayfa 19'da) Karþýlaþmada 27. dakikaya kadar Lefke 3 gol buldu. Fotoðrafta Aziz in 2. goldeki kafa vuruþu görörülüyor. (FOTOÐRAFLAR: NECATÝ ÖZSOY) Haftanýn en kritik maçýnda Lefke de Kaymaklý'ya puan kaybý yaþattý. Karþýlaþmanýn henüz 28. dakikasýnda 3-0 galip duruma yükselen konuk ekip Lefke, bu üstünlüðünü koruyamadý ve kalesinde de 3 gol görerek evine 1 puanla döndü. Küçük Kaymaklý 3-0'dan maçý 3-3 yaptý ancak skora sevinemedi Mormenekþe'yi 2-0 maðlup eden Serdarlý 9 haftadan sonra yeniden galibiyetle tanýþtý Serdarlý kendine geldi K-Pet Süper Lig'in 6'ncý haftasýnda elde ettiði galibiyet sonrasýnda ilk kez galip gelmeyi baþaran Serdarlý, þeytanýn bacaðýný kýrdý (Haberi sayfa 15'te) Gün Iþýðýnda Necati ÖZSOY Geç uyanmanýn faturasý aðýr oldu! Futbol öyle bir oyun ki hakemin bitiþ düdüðüne kadar sonucu kestiremezsiniz. Dün Þht. Hüseyin Ruso Stadý'nda Kaymaklý ile Lefke arasýnda ilginç bir karþýlaþma izledik. Þampiyonluðun iddialý takýmý Küçük Kaymaklý konuk ettiði Lefke karþýsýnda 3-0 yenik durumdan 3-3 beraberliði yakaladý. Maçýn baþlamasý ile konuk ekip Lefke'nin Kaymaklý karþýsýnda baskýlý futbolunu izledik. Savunmada saðlam duruþ, orta sahada topa hakim olma ve ileride pozisyon üreten Lefke daha 27 dakikada 3-0 üstünlük saðladý. Bu dakikaya kadar far 4 de olabilirdi. Maça konsantre olamayan Kaymaklý futbolcularý nefes almadan kalesinde gördüler. Lefke'nin baskýlý oyunu karþýsýnda yaptýklarý hatalarýn karþýlýðýnda þok edici bir netice gördüler. Orta sahada her topa hakim olan Lefke özellikle Smart, Sherman ve Kasým ile Kaymaklý kalesini ablukaya almýþ durumdaydý. Küçük Kaymaklý savunmasý bu üç futbolcuyu durdurmayý baþaramadý. Lefke'nin saðlý, sollu ataklarý da Kaymaklý takýmýný oyundan tamamen düþürmüþtü. 27 dakikada atýlan 3 gol baskýlý futbolun meyvesi oldu. Smart'ýn mükemmel þutu ile açýlan gol perdesi Aziz ve Sherman ile devam etti. Bu dakikadan sonra önde baskýlým oynamaktan geri çekilen Lefke'de "lig ve kupa maç trafiðinden" kaynaklanan yorgunluk baþlayýnca Kaymaklý daha çok topla buluþmaya baþladý. Samuel'in ilk devrenin sonlarýnda kaydettiði gol Kaymaklý futbolcularýný hýrslandýrdý ve 2. devreye daha istekli baþlamalarýna neden oldu. Fýrat Hoca ilk devrede bekleneni veremeyen Çaðan'ýn yerine Salih'i oyunu alarak takýmýn ofansif gücünü çoðalttý. Salih'in soldan etkili geliþleri takýmýn pozisyon zenginliðini çoðalttý. Yaklaþýk 20 dakikalýk baskýlý futbolun neticesinde gelen goller ile skor 3-3 olunca ibre ters döndü. Ýlk devrede maçý koparýp aldý görüntüsünde olan Lefke'nin her geçen dakika direnç kaybetmesi de skorun 3-3 olmasýna yardýmcý oldu. Son 20 dakikalýk bölümde Kaymaklý'nýn baskýlý futbolu karþýsýnda zamana oynayarak kontra atak futbolu tercih eden Lefke 90 dakika sonuna kadar skoru korumayý baþardý ve bu zor karþýlaþmadan bir puan kazandý. Kaymaklý 3-0'dan skoru 3-3 yapmasýna raðmen sevinemedi. Çünkü 2 haftada kaybedilen 5 puan þampiyonluk yarýþýnda büyük yara oldu. Lefke karþýsýnda maça motive olmakta sýkýntý yaþayan futbolcular geç uyanmanýn faturasýný aðýr ödediler. Karþýlaþmanýn hakemi Savaþ Tilki oldukça sert ve gergin geçen karþýlaþmayý baþarý ile tamamladý. 2 önemli pozisyonda soðuk kanlý kararlarý ile tansiyonu yükseltmeden maçý bitirdi. Yardýmcýlarý ile iyi iþ çýkarttýlar. Kutluyorum.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Þubat 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4434 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝMÝ KARGA GÝBÝ HÝSSEDÝYORUM!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Þubat 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4434 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝMÝ KARGA GÝBÝ HÝSSEDÝYORUM! Zorlu bir cümle kurdu Zorlu... Güzelyurt Omorfo, Gemikonaðý da Ksero olamazmýþ! Neden olamazmýþ? Omorfo Güzelyurt olur da, Güzelyurt Omorfo olamaz mý? Hem zaten Omorfo deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "Kadýnla erkek eþit olamaz" diyen Erdoðan'ýn bu sözlerinden sonra kadýna þiddet daha da artmýþ... Bizim burada kadýna þiddeti protesto edenler Erdoðan'ý da neden protesto etmediler? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

TARÝH: 24 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4897 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Acýlarla dolu Kýbrýs tarihi günlerinden birini daha yaþadý

TARÝH: 24 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4897 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Acýlarla dolu Kýbrýs tarihi günlerinden birini daha yaþadý Bir vekalet Dýþiþleri Bakanlýðý'nda, bir vekalet BRT'de ve bir vekalet de Polis Genel Müdürlüðü'nde... Boþuna mý derler Renga Cumhuriyeti diye! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14

Detaylı