BÖLGESEL YATIRIM PROMOSYONU ÖRNEĞİ: TR82 YATIRIM PLATFORMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLGESEL YATIRIM PROMOSYONU ÖRNEĞİ: TR82 YATIRIM PLATFORMU"

Transkript

1 Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 14, Haziran 2015, s Aykut ONAT 1 Ayhan SERHATERİ 2 BÖLGESEL YATIRIM PROMOSYONU ÖRNEĞİ: TR82 YATIRIM PLATFORMU Özet Türkiye nin Avrupa Birliği ne adaylık süreciyle birlikte tanıştığı bölgesel kalkınma ajansları, 2006 yılında kurulan iki pilot ajansın ardından, şu anda yapılanması tamamlanan 26 bölgesel kalkınma ajansı ile tüm ülke sathında, ülkenin kalkınma serüveninde gerek idari yapılanması, gerek karar mekanizması ve gerek faaliyetleri ile kamu kurumları arasında farklı bir konuma oturmuştur. Çoğunlukla sağladıkları mali destekler ile gündeme gelmelerine rağmen faaliyet gösterdikleri bölgelerde planlı kalkınma hedefleri koyan, hedefleri gerçekleştirmeye yönelik proje esaslı faaliyet gerçekleştirme kabiliyetini geliştiren, bölgesel rekabetçiliği ön plana çıkaran tanıtım uygulamaları ve tek adımda yatırım ofisi olarak hizmet veren yapılanmalarıyla özellikle bölgesel ölçekte kısa sürede önemli bir yer edinmeyi başarmıştır. Özellikle, kalkınma ajanslarının bölgesel iş ve yatırım ortamının tanıtımı, ulusal ve uluslararası yatırım fırsatlarının bölgelere çekilmesi için gerçekleştirdikleri çalışmalar oldukça kilit bir öneme sahiptir. Bu noktada kalkınma ajansları farklı projelere sahip olmakla birlikte, ulusal çapta bu süreçleri gerçekleştiren ajansların sunduğu önemli bir bilgi birikimi bulunmaktadır. Bu çalışma ile iş ve yatırım ortamının promosyonuna dair ulusal ajansların çalışmaları değerlendirilip, bu konudaki bölgesel uygulamalardan biri olan Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının gerçekleştirdiği investintr82 projesi içerik analizi şeklinde irdelenecektir. Anahtar Kelimeler: Doğrudan Yabancı Yatırım, Yatırım Promosyonu, Bölgesel Kalkınma Ajansı, Yatırım Destek Ofisi, Ulusal Yatırım Promosyon Ajansları 1 Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, 2 Yrd. Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü,

2 Aykut Onat 288 AN EXAMPLE OF REGIONAL INVESTMENT PROMOTION: TR82 INVESTMENT PLATFORM Abstract Turkey met with Regional Development Agencies during the EU accession process of the country which back to 2006, when two pilot development agencies were established. By completion of institutionalization of 26 development agencies which cover all the country, agencies started coming up in a different position in Turkish government structure with decision making mechanism and activities they have. Although agencies are in the limelight by financial support they provide in the regions they operate, they occupied an important place within a short period, by putting planned development objectives for the region, improving regional ability to carry out project-based activities aimed at achieving the objectives, applying regional marketing activities by highlighting regional competitiveness, giving investment consultation services as one-stop shop. In particular, by applying promotional activities of regional business and investment environment, performing creating national and international investment opportunities in the region has a key importance. At this point, while development agencies have different projects together, on a national scale there is a significant knowledge offered by the agencies that perform. This study gives background of national agencies investment climate promotion activities and evaluates as a regional example, a project called as"investintr82" conducted by the North Anatolian Development Agency "investintr82" in the form of content analysis. Key Words: Foreign Direct Investment, Investment Promotion, Regional Development Agency, Investment Support Office, National Investment Promotion Agencies Giriş Bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarının azaltılması, bölgelerin planlı faaliyet gerçekleştirmeleri, bölgesel rekabet edebilirliğin geliştirilmesi her zaman bölgesel kalkınma politikalarının temel konuları olmuştur. Bu konular arasında bir veya birkaçı ülkenin gelişmişlik seviyesine göre daha fazla ön plana çıkabilmektedir. Bu nedenle bölgesel kalkınma, bölgenin kendi dinamiklerine göre şekillenen bir süreci ifade etmektedir. Esnek, yarı otonom yerel kalkınma araçları olarak kalkınma ajansları, bulundukları yerel ekonomilerin kalkınma sistemlerini yansıtan kurumlardır. Bu başlangıç noktası kalkınma ajansları arasındaki farklılıkların sadece küçük bir boyutunu yansıtmaktadır. Aslında, kalkınma ajanslarının farklılıklarını anlatmak için önemli sayıda faktör karşımıza çıkmaktadır. Bunlar; (1) mantıksal, (2) yapı, (3) paydaşlar, (4) misyon, (5) statü, (6) finans, (7) girdiler, (8) roller, (9) coğrafya, (10) ilişkiler, (11) sürdürülebilirlik olarak ifade edilebilir. 2 2 OECD, 2010:72

3 289 Bölgesel Yatırım Promosyonu Örneği: Tr82 Yatırım Platformu Ulus-altı ölçekte kalkınma politikalarının ve stratejilerinin geliştirilmesinde oldukça popülerleşmesine rağmen ajansların tanımı ile ilgili kesin, yaygın ortak bir kanaat bulunmamaktadır. 3 Ancak, Halkier kalkınma ajanslarını; merkezi hükümet ve yerel yönetim ana yapısının dışında, çoğunlukla yumuşak politika araçlarını entegre biçimde kullanarak yerel iktisadi kalkınmayı destekleyen, bölgesel bazda yerleşik, kamu tarafından finanse edilen kurumlardır şeklinde tanımlamıştır. 4 Bu tanım aslında işleyişlerinde farklılıklar olsa da kalkınma ajanslarının ortak temel prensiplerini oldukça iyi ifade etmektedir. Kalkınma ajanslarının öncelikle gelişmeye ihtiyaç duyan bölgelerde kurulduğu görülmekteydi, ancak küresel bazda yaşanan gelişmeler ve ortaya çıkan rekabet bölgesel kalkınma ajanslarının yaygınlaşmasına ve farklı araçların oluşmasına yol açmıştır. Rekabet bölgesel hatta kent ölçeğine kadar inmiştir. Bu nedenle, yerel kaynakların etkin kullanımı ile yerel girişimlerin desteklenmesi, var olan potansiyelin açığa çıkarılarak katma değer elde edilmesi, bölgelerde nitelikli insan gücünün oluşmasının sağlanması bölgelere küresel ölçekte rekabet şansı getirirken, ulusal hedeflere ulaşma noktasında önemli katkı sunmaktadır. Şu anda civarında kalkınma ajansının faaliyette bulunduğu bilinmektedir. Bilindiği üzere kalkınma ajansları uzun bir zamandır kalkınma açısından gelişmiş Batı dünyasında kendine geniş bir uygulama alanı bulmuştur. Avrupa daki ilk kalkınma ajansları İkinci Dünya Savaşı sonrasında, savaşın endüstriyel gerileme ve savaş zararının yol açtığı krizlere cevap oluşturmak amacıyla kurulmuştur. Kalkınma ajansları özellikle bölgelerin yeninden yapılandırılması amacıyla önemli görevler üstlenmişlerdir. Özellikle, Fransa, Belçika ve Almanya da terk edilmiş ve zarar görmüş yerleşim yerlerinin yeniden yapılandırılması, yeniden sanayileşme sürecinin başlatılmasında önemli görevler üstlenmişlerdir1. Kalkınma Ajanslarının gelişimi ile ilgili olarak kronolojik bir sıralama yapmak gerekirse; Avrupa da İkinci Dünya Savaşı sonrasında yeniden yapılanmaya yardım etmek ana amaç olmuştur lı ve 1970 li yıllarda Kuzey Amerika da Rust Belt olarak adlandırılan sanayisizleşme sürecine dikkat çekmek ana amaç olmuştur li ve 1990 lı yıllarda Doğu Asya da hızlı kentleşme ve sanayileşme planlamalarına yardımcı olmak ana amaç olmuştur. Günümüzde ise Latin Amerika, Güney Asya, Afrika ve Doğu Avrupa da dengeli sosyoekonomik kalkınma ana amaç olmuştur lardan itibaren AB nin bölgesel politikaları destekleme süreci ile birlikte özellikle doğu Avrupa da ajansların tekrardan işlerlik kazandığı görülmektedir. Bu nedenle AB bölgesel programlarının işlerlik kazanmasında, yaygınlaşmasında ve AB ile olan gelişmişlik farklarının azaltılmasında oldukça aktif rol almışlardır. 5 Türkiye de Kalkınma Ajansları 3 OECD, 2010:40 4 Halkier, 2006:17 5 OECD, 2010:40

4 Aykut Onat 290 Türkiye de kalkınma ajanslarının tarihi sadece 10 yıl öncesine kadar ulaşmaktadır. Ki bu 10 yıl içerisinde hukuki bazı nedenlerle sürecin aksadığı da bilinmektedir. Bu nedenle kavram olarak dünyada kesin, uzlaşılmış tarifi yapılamayan bir yapının Türkiye de de konumlandırılmasında büyük zorluk yaşanmaktadır. Türkiye de planlı kalkınma modellerinin uygulaması 1962 yılına kadar dayanmaktadır. Fakat, bilindiği üzere Türkiye, geleneksel olarak Osmanlı İmparatorluğu döneminden gelen yüksek seviyede merkeziyetçi bir sisteme sahiptir ki, Türkiye Cumhuriyeti de bu geleneği güçlendirerek devam ettirmiştir. Bu merkeziyetçi yapı ülkenin yönetim anlayışında da görülmektedir. 6 Günümüze kadar bölgesel farklılıkları gidermek için birçok politika ve buna bağlı olarak geliştirilen araçlar Türkiye de denenmiştir. Bunlara örnek olarak, Kalkınmada Öncelikli Yöreler kapsamında tanımlanan illere özel teşvik uygulamaları, kapsamlı bölge planları, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, kırsal kalkınma projelerinden bahsedilebilir. Ayrıca, sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesi için yürütülen Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Doğu Anadolu Bölgesi için yürütülen Doğu Anadolu Bölgesi için yürütülen Doğu Anadolu Projesi (DAP), İç Anadolu da bulunan 4 kenti kapsamına alan Konya Ovası Projesi (KOP) hala sürmektedir yılında AB ile imzalanan Katılım Ortaklığı Belgesi nde Bölgesel kalkınma planlarını uygulamak üzere, NUTS 2 düzeyinde bölge birimlerinin kurulması karara bağlanmıştır. 7 Katılım Ortaklığı Belgesinin imzalanmasından sonra yıllarını kapsayacak faaliyetleri planlayan Ön Ulusal Kalkınma Planı nda ilk kez bölgesel kalkınma ajanslarından bahsedilmiş ve ajansların kurulması ile ilgili yasa çalışmalarının başlatılması, bu ajansların yöreselleşmeyi destekleyerek, yerel sanayi ve sektörlerle işbirliğini hızlandırması hedeflenmiştir yılına gelindiğinde Ön Ulusal Kalkınma Planı ile zemini hazırlanan kalkınma ajanslarının 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile yasal altyapıya kavuştuğunu görmekteyiz. Kanunun amacı olarak; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere oluşturulacak kalkınma ajanslarının kuruluş, görev ve yetkileri ile koordinasyonuna ilişkin esas ve usûlleri düzenlemektir ifadeleri kullanılmıştır. 9 Tablo 1: Türkiye'de Kalkınma Ajansları Bölge İller Kalkınma Ajansı Kısaltma Kuruluş Yılı TR31 İzmir İzmir KA İZKA 2006 TR62 Adana, Mersin Çukurova KA ÇKA 6 Reeves, Katılım Ortaklığı Belgesi, Ön Ulusal Kalkınma Planı, Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun, 2006

5 291 Bölgesel Yatırım Promosyonu Örneği: Tr82 Yatırım Platformu TR52 Karaman, Konya Mevlana KA MEVKA 2008 TR83 Samsun, Amasya, Çorum, Tokat Orta Karadeniz KA OKA TRB2 Bitlis, Hakkari, Muş, Van Doğu Anadolu KA DAKA TRC1 Adıyaman,G.Antep, Kilis İpekyolu KA İKA TRC3 Batman, Mardin, Şırnak, Siirt Dicle KA DİKA TR10 İstanbul İstanbul KA İSTKA TRC2 Diyarbakır, Şanlıurfa Karacadağ KA KARACADAĞ TRA1 Bayburt, Erzurum, Erzincan Kuzeydoğu KUDAKA Anadolu KA TR21 Edirne, Kırklareli,Tekirdağ Trakya KA TRAKYAKA 2009 TR22 Balıkesir, Çanakkale Güney Marmara GMKA KA TR32 Aydın, Denizli, Muğla Güney Ege KA GEKA TR33 Afyonkarahisar, Kütahya, Zafer KA ZEKA Manisa, Uşak TR41 Bilecik, Bursa, Eskişehir Bursa Eskişehir BEBKA Bilecik KA TR42 Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Doğu Marmara KA MARKA Yalova TR51 Ankara Ankara KA ANKARAKA TR61 Antalya, Burdur, Isparta Batı Akdeniz KA BAKA TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Doğu Akdeniz KA DOĞAKA Osmaniye TR71 Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Ahiler KA AHİKA Niğde, Nevşehir TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat Orta Anadolu KA ORAN TR81 Bartın, Karabük, Zonguldak Batı Karadeniz KA BAKKA TR82 Çankırı, Kastamonu, Sinop Kuzey Anadolu KUZKA KA TR90 Artvin, Giresun, Gümüşhane, Doğu Karadeniz DOKA Ordu, Rize, Trabzon KA TRA2 Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars Serhat KA SERKA TRB1 Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli Fırat KA FKA Kaynak: Kalkınma Bakanlığı verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Yasal altyapıya kavuşan kalkınma ajansları 2006 yılında pilot kalkınma ajansları olarak kurulan İzmir Kalkınma Ajansı ile Adana ve Mersin illerini kapsayan Çukurova Kalkınma Ajansı nın kurulmasıyla faaliyetlerine başlamıştır yılında 8 ve 2009 yılında da 16 yeni kalkınma ajansının kurulmasıyla birlikte toplamda 26 kalkınma ajansı tüm Türkiye yi kapsayacak şekilde faaliyetlerine başlamıştır. Bölgeler, 2002 yılında gerçekleştirilen sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi baz alınarak, kültürel ve coğrafi yakınlık unsuru da göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur. Ajansların koordinasyonundan Kalkınma Bakanlığı sorumludur. Ajansların kurumsal yapısının tamamlanmasıyla birlikte, ajansların işleyişine yönelik düzenlemeler Kalkınma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir. Makalenin konusu olan

6 Aykut Onat 292 yatırım promosyonu faaliyetleri Ajansların bünyesinde bulunan ve faaliyet gösterdikleri tüm illerde yapılanması bulunan Yatırım Destek Ofisleri (YDO) marifetiyle yerine getirilmektedir. Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliği 27 Ağustos 2014 tarihi itibarıyla yayımlanmış ve YDO lara İlin iş ve yatırım ortamını tanıtmak ve ile yatırımcı çekmek konusunda görev vermiştir. 10 Bu görevi yerine getirirken yönetmelik ile Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ile koordinasyon da sağlanmaya çalışılmıştır. Doğrudan Yabancı Yatırım ve Türkiye Yatırım promosyonu çalışmalarının ana amacı doğrudan yabancı yatırımları ülkelere, hatta artık bölgelere çekmektir. Doğrudan yabancı yatırımın tarifi ile ilgili olarak literatürde konsensüs olduğunu söylemek pek mümkün görünmemektedir. Ancak, bu konuda yayımlar yapan ve kabul gören OECD nin tanımına göre doğrudan yabancı yatırım, doğrudan yatırımcı tarafından başka bir ülkede yerleşik olan bir teşebbüste kalıcı bir bağ oluşturmak amacıyla yapılan bir uluslararası yatırım kategorisidir. 11 Ülkemizde ise bu tanım farklılık arz etmektedir yılında yayımlanan Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu na göre doğrudan yabancı yatırım; yabancı yatırımcı tarafından, Yurt dışından getirilen; - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca alım satımı yapılan konvertibl para şeklinde nakit sermaye, - Şirket menkul kıymetleri (Devlet tahvilleri hariç), - Makine ve teçhizat, - Sınaî ve fikrî mülkiyet hakları, Yurt içinden sağlanan; -Yeniden yatırımda kullanılan kâr, hâsılat, para alacağı veya malî değeri olan yatırımla ilgili diğer haklar, - Doğal kaynakların aranması ve çıkarılmasına ilişkin haklar, gibi iktisadî kıymetler aracılığıyla yeni şirket kurmayı veya şube açmayı, menkul kıymet borsaları dışında hisse edinimi veya menkul kıymet borsalarından en az % 10 hisse oranı ya da aynı oranda oy hakkı sağlayan edinimler yoluyla mevcut bir şirkete ortak olmayı tanımlamaktadır. 12 Doğrudan yabancı yatırımların İkinci Dünya Savaşı nın ardından 1960 lı yıllarla birlikte ivme kazandığı uluslararası bir pozisyon aldığı, çok uluslu şirketlerin ve diğer uluslararası üretim şekillerinin önem kazanmaya başladığı görülmektedir. 13 Fakat, ülkemizde ekonomimizin liberalleşmeye başlamasına kadar geçen süreçte bu kavrama kapalı kaldığını, 1990 lı yıllarda 10 Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliği, OECD, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Hosseini, 2005:528

7 293 Bölgesel Yatırım Promosyonu Örneği: Tr82 Yatırım Platformu yabancılara ve yatırımcı kişiler ile ilgili algının bugünkü seviyede olmadığı bilinmektedir yılında Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı nın kurulmasıyla birlikte ülkemiz de sistematik bir şekilde doğrudan yabancı yatırımları ülkeye çekmek amacıyla çalışmalarını yürütmektedir. Doğrudan yabancı yatırımlar ile ilgili Dünya Bankası nın yayımladığı rapora göre en fazla yatırım alan ülkeler aşağıdaki şekilde oluşmuştur. Tablo 2: DYY'ın En Fazla Aktığı Ülkeler 14 Ülke 2012 (Milyar USD) 2013 (Milyar USD) ABD Çin Rusya Federasyonu Hong Kong, Çin Brezilya Singapur Kanada Avustralya İspanya Meksika Birleşik Krallık İrlanda Lüksemburg Hindistan Almanya Hollanda Şili Endonezya Kolombiya İtalya Ülkemize baktığımızda ise bahse konu ülkelerin gerisinde kaldığı görülmektedir yılında ülkemize akan doğrudan yabancı yatırımların toplam büyüklüğü 13,2 milyar USD iken, 2013 yılında bu rakam 12,8 milyar USD dolayında gerçekleşmiştir. 15 Pastadan alınabilecek pay büyük olup, yatırım promosyonu çalışmalarının etkinleştirilmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ile Kalkınma Ajanslarını koordineli bir şekilde yürütecekleri promosyon aktiviteleri pastadan alınacak paya olumlu yansıyacaktır. Yatırım Promosyon Ajansları Doğrudan yabancı yatırımların ülkelere çekilmesi küreselleşme sürecinde yaşanan gelişmelerle birlikte ülkeler arasında da rekabet halini almaya başlamıştır. Bunun bir sonucu olarak, 14 World Investment Report, World Investment Report, 2014

8 Aykut Onat 294 kurumsal tamamen bu konuya odaklı devletin destekleyerek yatırımcıya bakış açısını gösterdiği yatırım promosyon ajanslarının faaliyetleri kritik önem taşımaktadır. Kamu ve yarı-kamu yapısına sahip ajanslar, uluslararası iş aktivitelerinde uzun zamandır aktif konumdadırlar. Ayrıca, sadece yatırım promosyonu değil ülkelerinin ihracat performanslarını da artırmaya yönelik çalışmalar yapmaktadırlar 16. Dünya Bankası na göre yatırım destekleme ve promosyonu sürecinde aşağıdaki 14 parametre sahip olmak, çalışmaların başarısını belirlemektedir. 17 Kamu ve özel sektör deneyimi olan bir personel yapısı inşa et Özel sektör standartlarına yakın ücretler ve bonuslar teklif et Operasyonel özgürlüğü ve yüksek-mertebe raporlama kanallarını garanti et Birkaç öncelikli sektörde performansı odaklan Ulusal ve uluslararası partner ve paydaşlar nezdinde koordinasyon sağla İngilizce konuşan personeli yeterli miktarda bulundur, yeteneklerini geliştir Minimum seviyede kurum-içi araştırma kapasitesi oluştur Müşteri temsilcilerini belli sektörlerde bilgi deposu olarak geliştir Bilginin ve ilginin biriktirilmesini sağla, içsel sistemlerin sürecin kolaylaştırılması için uygulanmasını sağla Genel strateji içerisinde belli miktardaki bir personelin eğitimine öncelik ver Kolayca ulaşılabilecek şekilde eposta ve aramaları cevap verecek ekipman ve uygulamalara sahip ol Yatırımcı için önem arz eden konularda web sitesini güncel tutacak dinamizm ve profesyonellik göster Kapsam, stil, zaman dilimi, gelen taleplerin cevaplarıyla ilgili kalite güvencesi konularında detaylı bir klavuzu takip et Bu parametreler içerisinde belirtilen yatırımcı için önem arz eden konularda web sitesini güncel tutacak dinamizm ve profesyonelliği göster parametresi Dünya Bankası nın yatırım promosyon ajanslarını değerlendirirken kullandığı parametrelerden biridir. Bu noktada Dünya Bankası, ajansları bu parametreye göre değerlendirirken aşağıdaki kriterleri göz önünde bulundurmaktadır. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı nın yürüttüğü TR82 Bölgesi Tek Durak Yatırım Platformu projesi kapsamında oluşturulan web sitesi Dünya Bankası nın oluşturduğu kriterlere göre incelenip, içerik analizi gerçekleştirilecektir. Tablo 3: Yatırım Promosyon Ajansları Web Sitelerinin Değerlendirme Kriterleri 18 Site İle İlgili Kriterler Sektör Bilgisi Tanıtım Etkinliği Çekirdek Bilgi En İyi Uygulama İlgili bilginin araştırılması ve ilgi çeken grafik, tablo ve metinlerle sunulması Geçmiş yatırımcıların listeleri ve durum incelemeleri, mümkün ise firmanın neden yatırım yeri için ilgili yeri seçtiğini aktaran görüşü Yatırım yeri ile ilgili olarak anahtar bilgilerin sunulması; makro 16 K. Hayakawa, 2010:18 17 World Bank, 2012:12 18 World Bank, 2012:25

9 295 Bölgesel Yatırım Promosyonu Örneği: Tr82 Yatırım Platformu İletişim Bilgisi Amaç Açıklığı Arama Kolaylığı Okuma Kolaylığı Bilginin Güvenirliği Bilginin Değeri Sitenin Bilinirliği Kurumsal Rol ve Destek Grafiklerin Kullanımı İndirme Seçenekleri veriler, iş gücü, altyapı vb. Eposta adreslerin ve telefon numaralarını uluslararası formatta sunulması, iletişim bilgilerinin mümkün ise sektörel olarak sağlanması Sadece yatırım tanıtımı ile ilgili içeriğin yayımlanması (yatırım yerinin iş potansiyeli ile ilgili odak metinler, grafikler) Yatırım promosyon ajansı web sitesinin kullanımı çok kolay olmalı, Basit bir üst veya yan araç çubuğu menü olarak yer almalıdır. Geleneksel ve profesyonel orta büyüklükte bir yazı fontu kullanılmalı, metinler böylece kolay okunmalı (Arial ve Verdana tercih edilebilir.) Tüm veriler referansları içermeli ve güvenilir kaynaklardan edinilmiş olmalı. Tüm veriler tarihlerine göre tutulmalı, kaynaklar da bu tarihleri içermeli Web sitesi Google gibi sık kullanılan arama motorları tarafından kolayca bulunabilmeli, (gerek doğal aramalar ile gerek ise tıklama başı ödeme reklamları gibi) Ajans personelinin yatırımcılara ne şekilde yardımcı olacağı ile ilgili bilgiler içermeli Grafikler içerik ile ilgili olmalı, cezbedici fakat aşırı olmamalı, kullanıcının tecrübesini artırmalı Pdf formatında bilgilerin indirilebilir olması, çıktısının alınabilir olması Invest in TR82 Platformu Invest in TR82; Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerini kapsayan TR82 Bölgesi nin yatırım bölgesi özelliği ile bütünleşik olarak dış dünyaya pazarlanmasını amaçlayan bir iyi-yönetişim platformudur. Platform, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından projelendirilerek; Robert Bosch Vakfı ve Alman Dış Politika Konseyi (DGAP e.v.) işbirliği ile düzenlenen Carl Friedrich Goerdeler İyi Yönetişim Programı kapsamında 8 ülkeden sunulan 192 proje arasından ilk 18 e kalarak teknik destek almaya hak kazanmıştır. Platform; bölge yatırım ortamının altyapısına hizmet eden, yatırım ortamının tanıtılması ve yatırımcı kuruluşların yönlendirilmesi faaliyetleri ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili 3 ilden 40 kamu kuruluşunu kapsamaktadır. Bölge yatırım ortamına ilişkin; 4 dakikalık Türkçe ve İngilizce Tanıtım Filmi, En güncel verileri sunan interaktif harita özelliği olan Türkçe ve İngilizce Yatırım Portalı,

10 Aykut Onat 296 Android ve IOS işletim sistemiyle uyumlu akıllı telefon uygulaması, Güncel duyuru ve haberlerin düzenli olarak paylaşılacağı e-bülten sistemi, 82 farklı tanıtım kartından oluşan basılı materyal kiti, Tanıtım kartlarının partner kurumların çalışma alanlarına göre sergilendiği stantlar, Verilerin kamuya açık alanlarda (partner kurumlar, fuarlar vb.) sunulacağı dijital kiosk sistemleri, şemsiye tanıtım konsepti invest in TR82 teması/logosu ile hazırlanmış ve söz konusu partner kurumların kullanımlarına sunulmuştur. Yatırım Portalının Dünya Bankası Kriterlerince İçeriğinin Analiz Edilmesi Doğrudan yabancı yatırımın bölgelere çekilebilmesi için yürütülen promosyon çalışmalarında özellikle çalışmanın uluslararası ölçekte yatırımcılara hitap edebilmesi göz önünde bulundurulmuştur. Tablo 4: Invest in TR82 Platformunun Dünya Bankası Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi 19 Site İle İlgili Kriterler Sektör Bilgisi Tanıtım Etkinliği Çekirdek Bilgi İletişim Bilgisi Amaç Açıklığı En İyi Uygulama İlgili bilginin araştırılması ve ilgi çeken grafik, tablo ve metinlerle sunulması Geçmiş yatırımcıların listeleri ve durum incelemeleri, mümkün ise firmanın neden yatırım yeri için ilgili yeri seçtiğini aktaran görüşü Yatırım yeri ile ilgili olarak anahtar bilgilerin sunulması; makro veriler, iş gücü, altyapı vb. Eposta adreslerin ve telefon numaralarını uluslararası formatta sunulması, iletişim bilgilerinin mümkün ise sektörel olarak sağlanması Sadece yatırım tanıtımı ile ilgili içeriğin yayımlanması Portal İle İlgili Değerlendirme Ön plana çıkan sektörlerle ilgili bilgi bulunmaktadır. Ancak, portalın İngilizce versiyonu oldukça eksik çalışmaktadır. Bu nedenle uluslararası bir yatırımcının mevcut durumda sektörlerle ilgili bilgi alma şansı çok zayıftır. Ön plana çıkan sektörlerle ilgili istatistik bilgi sunulmuş, ilgi çekici metinlere yer verilmiştir. Bu konu ile ilgili portal üzerinde alan oluşturulmuş olsa da herhangi bir bilgiye rastlanmamaktadır. Yatırım yeri ile ilgili olarak makro verilere ulaşılabilmektedir. Altyapı ve iş gücü ile ilgili temel düzeyde yatırımcıyı bilgilendirecek bilgiler bulunmaktadır. Eposta adresleri ve telefon numaraları uluslararası formatta verilmiş olup, sektörel bir ayrım gözetilmemiştir. Sadece yatırım tanıtımı yapılmakta olup, farklı bir amaca sahip içeriğe rastlanmamıştır

11 297 Bölgesel Yatırım Promosyonu Örneği: Tr82 Yatırım Platformu Arama Kolaylığı Okuma Kolaylığı Bilginin Güvenirliği Bilginin Değeri Sitenin Bilinirliği Kurumsal Rol ve Destek Grafiklerin Kullanımı İndirme Seçenekleri (yatırım yerinin iş potansiyeli ile ilgili odak metinler, grafikler) Yatırım promosyon ajansı web sitesinin kullanımı çok kolay olmalı, Basit bir üst veya yan araç çubuğu menü olarak yer almalıdır. Geleneksel ve profesyonel orta büyüklükte bir yazı fontu kullanılmalı, metinler böylece kolay okunmalı (Arial ve Verdana tercih edilebilir.) Tüm veriler referansları içermeli ve güvenilir kaynaklardan edinilmiş olmalı. Tüm veriler tarihlerine göre tutulmalı, kaynaklar da bu tarihleri içermeli Web sitesi Google gibi sık kullanılan arama motorları tarafından kolayca bulunabilmeli, (gerek doğal aramalar ile gerek ise tıklama başı ödeme reklamları gibi) Ajans personelinin yatırımcılara ne şekilde yardımcı olacağı ile ilgili bilgiler içermeli Grafikler içerik ile ilgili olmalı, cezbedici fakat aşırı olmamalı, kullanıcının tecrübesini artırmalı Pdf formatında bilgilerin indirilebilir olması, çıktısının alınabilir olması Oluşturulan doküman merkezi kısmı oldukça doyurucu bilgilere sahiptir. Yine, interaktif harita ile yatırımcı tüm altyapı imkanlarına erişebilmektedir. Oldukça yalın bir yapıya sahip olan platformda bilgiye ulaşma oldukça kolay olmaktadır. Sadece doküman merkezinde ilçe bazında sunulan çalışmaların dağınık olması bilgiye ulaşımı zorlaştırmaktadır. Okunabilecek büyüklükte, profesyonel bir font kullanılmıştır. Kurum kendisi de resmi kaynaklardan aldığı verileri derleyip, yeni veriler üreten bir kamu kurumu olduğundan dokümanlarda kullanılan verilerin güvenirlik seviyesi oldukça iyidir. Ayrıca, yapılan dokümanlarda kaynak analiz ve raporlar belirtilmiştir. Veriler üzerinde kaynaklar ve tarihleri belirtilmiştir. Türkçe aramalarda portal üst sıralarda yer almamakla birlikte, İngilizce aramalarda üst sıralarda görülmektedir. Portal tüm browserlar ile uyum içinde çalışmamaktadır. Örneğin, Google Chrome ile performansı düşüktür. Yatırımcılara ne şekilde yardımcı olunacağı ile ilgili bir kayıta rastlanmamakta, sadece platformu oluşturan destek ve teşvik imkanları sunan kurum ve kuruluşlara yönlendirme ile ilgili iletişim bilgileri bulunmaktadır. Grafikler içerik ile ilgili, dinamik, göze hoş gelen bir yapıya sahiptir. Aşırı herhangi bir yönü bulunmamaktadır. Tüm dokümanlar pdf formatına indirilebilir ve çıktısı alınabilir vaziyettedir.

12 Aykut Onat 298 Bölgesel bir uygulama olmasına rağmen, ulusal yatırım ajanslarının önemli bir kısmının olmadığı geniş içerik, interaktif işlemler ve bölgede yer alan ilgili kurum ve kuruluşları bir araya getirip, ortak bir amaç etrafında toplaması projenin özgün yanlarını oluşturmaktadır. Özellikle, interaktif harita özelliği ile yatırımcının istediği özelliklere göre bölgeyi taraması ve tarama sonu ortaya çıkan durumu indirebilip, çıktısını alabilmesi yine platformun iyi özelliklerinden birisidir. Görselliğinin cezbedici fakat aşırıya kaçmadan bilgileri sunması, kullanılan fontun oluşturulan dokümanların okunurluğunu artırmaktadır. Platformun İngilizce seçeneği henüz uygun çalışmamaktadır. Ayrıca, sistem tüm tarayıcılarla uygun çalışmamaktadır. Dokümanların sunuluş şekli karmaşık durmaktadır. Özellikle tüm ilçelere yönelik yapılmış tanıtım kartları belirsizlik yaratabilmektedir. Sonuçlar Doğrudan yabancı yatırımların ülkelere çekilebilmesi için son dönemde oluşan büyük pastadan tüm ülkelerin pay kapmak için önemli bir rekabet içerisinde olduğu görülmektedir. Ülkemizin bu pastadan şu an için yeterince pay aldığını söylemek pek mümkün değildir. Bölgemizde en fazla yabancı yatırımı çeken ülke konumunda olsa dahi, potansiyeli ve konumu nedeniyle daha fazla efor sarf etmelidir. Bu nedenle ulusal ve bölgesel ajansların yatırım promosyonu faaliyetleri oldukça önem kazanmaktadır. Ulusal ölçekte yatırım promosyon ajansları ile ilgili Dünya Bankası, sıklıkla değerlendirme yapmakta ve ajansları performanslarına göre sıralamaktadır. Bankanın belirlediği yatırım promosyonu için belirtilen 14 parametreden biri olan web sitelerinin başarısı bu çalışma ile bölgesel ilk yatırım promosyon platformu olan Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı nın iyi yönetişim modeli konseptine sahip invest in TR82 platformu içeriği analiz edilmiştir. Platform ilk bölgesel uygulama olması açısından son derece önemlidir. Ulusal çapta faaliyet gösteren ajansların web siteleri için belirlenen kriterlerin önemli bir kısmını başarı ile yerine getirmektedir. Bu anlamda yatırım promosyonu açısından sahip olduğu içerik, interaktif işlem özellikleri, dokümanlarının indirilip, çıktısının alınabilir olması yatırımcıların iş ve işlemlerinde katkı sağlamaktadır. Yine, bölgedeki yatırımcılar ile ilgili kurum ve kuruluşları platform etrafında toplaması özgün bir nitelik katmaktadır. Platformda sunulan verilerin daha düzenli aktarılması ve yabancı dil imkanlarının geliştirilmesi platformun başarısını artıracaktır. KAYNAKLAR Clark G., Huxley J., Mountford D., Organising Local Economic Development (2010), The Role of Development Agencies and Companies, OECD Halkier H. (2006), Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Çok Düzlemlİ Yönetişim: Avrupa Perspektifi, Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu Bildiri Kitabı, TEPAV Hayakawa K. (2010) Investment Promotion Agencies: Do They Work?, IDE Discussion Paper No. 272 Hosseini, H. (2005), An Economic Theory of FDI: A Behavioral Economics and Historical Approach, The Journal of Socio-Economics.

13 299 Bölgesel Yatırım Promosyonu Örneği: Tr82 Yatırım Platformu Reeves T. (2005), Turkey s Regional Policy on the Road to the EU, Turkey-EU Relations: Thinking Ahead Avrupa Birliği Katılım Ortaklığı Belgesi (2003) Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu (2003) Ön Ulusal Kalkınma Planı (2004) Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun (2006) Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliği (2014) Benchmark Definition of Foreign Direct Investment (2008),OECD Global Investment Promotion Best Practices (2012), World Bank World Investment Report (2014), United Nations (son erişim ; 22:37)

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 04/01/2016 tarihinde 2015 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖDÜL SÜRECİ. Rapor Yazım Esasları

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖDÜL SÜRECİ. Rapor Yazım Esasları Ek-1 EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖDÜL SÜRECİ Raporun Biçimsel Düzeni Rapor Yazım Esasları Times New Roman, 11 punto, 1,15 satır aralığı kullanılacaktır. Paragraf

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI

BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI Antalya - Mart 2011 1 BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI Kalkınma Ajansları, Devlet Planlama Teşkilatı koordinasyonunda,

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. Uygulamaları TABLO-: BRANŞLARA GÖRE ECZACI DAĞILIMI (008) BRANŞLAR ECZACI SAYISI Bakanlık ve SGK'da Çalışan Eczacılar (Kamu Eczacısı) İlaç Sektöründe

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Göç İstatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNK) sonuçları veri tabanı ve 2000 yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre,

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ DEVLET DESTEKLERİ 1- AJANSIN MALİ DESTEKLERİ 2- DEVLETİN YATIRIM TEŞVİKLERİ 3- DEVLETİN HİZMETLER SEKTÖRÜNE VE İHRACAT A YÖNELİK TEŞVİKLERİ İller arası Sosyo Ekonomik

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları gayrimenkul faaliyetleri gösteren girişimlerde %7,9 oranı ile en düşük düzeyde gerçekleşmiştir. 2010 yılında İnternet erişimine sahip girişimlerin %78,1 i interneti bankacılık ve finansal hizmetler için,

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı

Anket: SAÜ Fizik Bölümü Mezunları İşveren Anketi

Anket: SAÜ Fizik Bölümü Mezunları İşveren Anketi Çıkış Hesabım Ahmet Karakiraz - akarakiraz@gmail.com o o o Anasayfa Anketlerim Adres Listelerim o o Soru Alanlarım Yeni Anket Oluştur Daha fazla katılım alma ve özelliğe mi ihtiyacınız var? Üyeliğinizi

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 14.12.2016 Karar No : 2016/DK-YED/486 Gündem Konusu : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri KARAR ekleri incelenmiştir. : Yetkilendirme Dairesi

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Nisan Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Nisan ayı

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34>

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34> 3.2.2. ECZANELER Osmanlı İmparatorluğu döneminde en eski eczane 1757 yılında Bahçekapı semtinde açılmış olan İki Kapılı Eczahane'dir. İstanbul'da sahibi Türk olan ilk eczahane ise "Eczahane-i Hamdi" adıyla

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 yılında 726 firma ile 777 milyon dolar ihracat, 44 firma ile 344 milyon dolar ithalat yaparak 1 milyar 121 milyon dolar dış ticaret hacmi gerçekleştirmiştir. 2016 yılı

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ Federal Kampana Torna Makinası Firması; 1999 Yılında kurulmuştur. Federal Otomotiv Ltd. Şti. Otomotiv Servis Ekipmanları sektöründe hizmet vermektedir. Kurulduğundan bu gün müessesemiz, müşterileri ve

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI 2017 TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI İcadiye Mahallesi Çifte Çınar Sokak No 26 Kuzguncuk Üsküdar İstanbul Tel : +90 (216) 383 2200 info@turoyd.org TURİZM OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (TUROYD)

Detaylı

ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL

ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: 2017 Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri 2017 yılında Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı nın [ÜniAr] kurucuları Eskişehir

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017

İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017 İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Neden İşyeri Eğilim Anketi? Kamu hizmetlerinin doğru planlanması ve kamu kaynaklarının etkin olarak kullanılması için güvenilir istatistiklere ihtiyaç

Detaylı

HANEHALKI İŞGÜCÜ ARAŞTIRMASI Bölgesel Sonuçlar 2004-2013 İşgücü ve Yaşam Koşulları Daire Başkanlığı İşgücü İstatistikleri Grubu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 TEMEL İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ... 5 YE İLİŞKİN İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ,

Detaylı

Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu ( Dönemi)

Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu ( Dönemi) Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu (2016-2026 Dönemi) 13.04.2016 Yönetici Özeti Bu rapor, Türkiye elektrik iletim sistemi mevcut durumu, TEİAŞ tarafından planlanan iletim sistemi yatırımları

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mayıs Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan Mayıs ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

TÜRKİYE'DE BÖLGESEL VE SEKTÖREL TEŞVİKLER: TEŞVİK SİSTEMİ KÜMELENMEYE NE ÖLÇÜDE DUYARLI?

TÜRKİYE'DE BÖLGESEL VE SEKTÖREL TEŞVİKLER: TEŞVİK SİSTEMİ KÜMELENMEYE NE ÖLÇÜDE DUYARLI? TÜRKİYE'DE BÖLGESEL VE SEKTÖREL TEŞVİKLER: TEŞVİK SİSTEMİ KÜMELENMEYE NE ÖLÇÜDE DUYARLI? Nuri YAVAN Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü Sunumun İçeriği 2 Giriş: Dünyadaki

Detaylı

Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala

Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala Yeni açıklanan 2015 yılı ölüm istatistikleri Türkiye nin eşitsizliklerle dolu karnesini bir kez daha gündeme getiriyor. Türkiye

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT -İllerin Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada niceliksel bir büyüme anlayışından ziyade, niteliksel bir Sosyo-ekonomik gelişme

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2013 Yılı Mart Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 03/04/2013 tarihinde açıklanan, 2013 yılı Mart ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine göre Endeks; Aylık

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Temmuz Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından

Detaylı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı 1 9 7 0 ' d e n b u y a n a NAKLİYE YÜK BORSASI D Ü N Y A ' N I N T A Ş I Y I C I G Ü C Ü! Türkiye'nin 81 ilinden 935 ilçesine yurtiçi 70.000 araç ve 8.500 temsilcilik, yurtdışı binlerce anlaşmalı şoför

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-3: Toplumsal Olay Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Tablo Listesi...

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Ocak Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Ocak ayı Tüketici

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2013 Yılı Mayıs Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 03/05/2013 tarihinde açıklanan, 2013 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine göre Endeks; Aylık

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı