BÖLGESEL YATIRIM PROMOSYONU ÖRNEĞİ: TR82 YATIRIM PLATFORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLGESEL YATIRIM PROMOSYONU ÖRNEĞİ: TR82 YATIRIM PLATFORMU"

Transkript

1 Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 14, Haziran 2015, s Aykut ONAT 1 Ayhan SERHATERİ 2 BÖLGESEL YATIRIM PROMOSYONU ÖRNEĞİ: TR82 YATIRIM PLATFORMU Özet Türkiye nin Avrupa Birliği ne adaylık süreciyle birlikte tanıştığı bölgesel kalkınma ajansları, 2006 yılında kurulan iki pilot ajansın ardından, şu anda yapılanması tamamlanan 26 bölgesel kalkınma ajansı ile tüm ülke sathında, ülkenin kalkınma serüveninde gerek idari yapılanması, gerek karar mekanizması ve gerek faaliyetleri ile kamu kurumları arasında farklı bir konuma oturmuştur. Çoğunlukla sağladıkları mali destekler ile gündeme gelmelerine rağmen faaliyet gösterdikleri bölgelerde planlı kalkınma hedefleri koyan, hedefleri gerçekleştirmeye yönelik proje esaslı faaliyet gerçekleştirme kabiliyetini geliştiren, bölgesel rekabetçiliği ön plana çıkaran tanıtım uygulamaları ve tek adımda yatırım ofisi olarak hizmet veren yapılanmalarıyla özellikle bölgesel ölçekte kısa sürede önemli bir yer edinmeyi başarmıştır. Özellikle, kalkınma ajanslarının bölgesel iş ve yatırım ortamının tanıtımı, ulusal ve uluslararası yatırım fırsatlarının bölgelere çekilmesi için gerçekleştirdikleri çalışmalar oldukça kilit bir öneme sahiptir. Bu noktada kalkınma ajansları farklı projelere sahip olmakla birlikte, ulusal çapta bu süreçleri gerçekleştiren ajansların sunduğu önemli bir bilgi birikimi bulunmaktadır. Bu çalışma ile iş ve yatırım ortamının promosyonuna dair ulusal ajansların çalışmaları değerlendirilip, bu konudaki bölgesel uygulamalardan biri olan Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının gerçekleştirdiği investintr82 projesi içerik analizi şeklinde irdelenecektir. Anahtar Kelimeler: Doğrudan Yabancı Yatırım, Yatırım Promosyonu, Bölgesel Kalkınma Ajansı, Yatırım Destek Ofisi, Ulusal Yatırım Promosyon Ajansları 1 Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, 2 Yrd. Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü,

2 Aykut Onat 288 AN EXAMPLE OF REGIONAL INVESTMENT PROMOTION: TR82 INVESTMENT PLATFORM Abstract Turkey met with Regional Development Agencies during the EU accession process of the country which back to 2006, when two pilot development agencies were established. By completion of institutionalization of 26 development agencies which cover all the country, agencies started coming up in a different position in Turkish government structure with decision making mechanism and activities they have. Although agencies are in the limelight by financial support they provide in the regions they operate, they occupied an important place within a short period, by putting planned development objectives for the region, improving regional ability to carry out project-based activities aimed at achieving the objectives, applying regional marketing activities by highlighting regional competitiveness, giving investment consultation services as one-stop shop. In particular, by applying promotional activities of regional business and investment environment, performing creating national and international investment opportunities in the region has a key importance. At this point, while development agencies have different projects together, on a national scale there is a significant knowledge offered by the agencies that perform. This study gives background of national agencies investment climate promotion activities and evaluates as a regional example, a project called as"investintr82" conducted by the North Anatolian Development Agency "investintr82" in the form of content analysis. Key Words: Foreign Direct Investment, Investment Promotion, Regional Development Agency, Investment Support Office, National Investment Promotion Agencies Giriş Bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarının azaltılması, bölgelerin planlı faaliyet gerçekleştirmeleri, bölgesel rekabet edebilirliğin geliştirilmesi her zaman bölgesel kalkınma politikalarının temel konuları olmuştur. Bu konular arasında bir veya birkaçı ülkenin gelişmişlik seviyesine göre daha fazla ön plana çıkabilmektedir. Bu nedenle bölgesel kalkınma, bölgenin kendi dinamiklerine göre şekillenen bir süreci ifade etmektedir. Esnek, yarı otonom yerel kalkınma araçları olarak kalkınma ajansları, bulundukları yerel ekonomilerin kalkınma sistemlerini yansıtan kurumlardır. Bu başlangıç noktası kalkınma ajansları arasındaki farklılıkların sadece küçük bir boyutunu yansıtmaktadır. Aslında, kalkınma ajanslarının farklılıklarını anlatmak için önemli sayıda faktör karşımıza çıkmaktadır. Bunlar; (1) mantıksal, (2) yapı, (3) paydaşlar, (4) misyon, (5) statü, (6) finans, (7) girdiler, (8) roller, (9) coğrafya, (10) ilişkiler, (11) sürdürülebilirlik olarak ifade edilebilir. 2 2 OECD, 2010:72

3 289 Bölgesel Yatırım Promosyonu Örneği: Tr82 Yatırım Platformu Ulus-altı ölçekte kalkınma politikalarının ve stratejilerinin geliştirilmesinde oldukça popülerleşmesine rağmen ajansların tanımı ile ilgili kesin, yaygın ortak bir kanaat bulunmamaktadır. 3 Ancak, Halkier kalkınma ajanslarını; merkezi hükümet ve yerel yönetim ana yapısının dışında, çoğunlukla yumuşak politika araçlarını entegre biçimde kullanarak yerel iktisadi kalkınmayı destekleyen, bölgesel bazda yerleşik, kamu tarafından finanse edilen kurumlardır şeklinde tanımlamıştır. 4 Bu tanım aslında işleyişlerinde farklılıklar olsa da kalkınma ajanslarının ortak temel prensiplerini oldukça iyi ifade etmektedir. Kalkınma ajanslarının öncelikle gelişmeye ihtiyaç duyan bölgelerde kurulduğu görülmekteydi, ancak küresel bazda yaşanan gelişmeler ve ortaya çıkan rekabet bölgesel kalkınma ajanslarının yaygınlaşmasına ve farklı araçların oluşmasına yol açmıştır. Rekabet bölgesel hatta kent ölçeğine kadar inmiştir. Bu nedenle, yerel kaynakların etkin kullanımı ile yerel girişimlerin desteklenmesi, var olan potansiyelin açığa çıkarılarak katma değer elde edilmesi, bölgelerde nitelikli insan gücünün oluşmasının sağlanması bölgelere küresel ölçekte rekabet şansı getirirken, ulusal hedeflere ulaşma noktasında önemli katkı sunmaktadır. Şu anda civarında kalkınma ajansının faaliyette bulunduğu bilinmektedir. Bilindiği üzere kalkınma ajansları uzun bir zamandır kalkınma açısından gelişmiş Batı dünyasında kendine geniş bir uygulama alanı bulmuştur. Avrupa daki ilk kalkınma ajansları İkinci Dünya Savaşı sonrasında, savaşın endüstriyel gerileme ve savaş zararının yol açtığı krizlere cevap oluşturmak amacıyla kurulmuştur. Kalkınma ajansları özellikle bölgelerin yeninden yapılandırılması amacıyla önemli görevler üstlenmişlerdir. Özellikle, Fransa, Belçika ve Almanya da terk edilmiş ve zarar görmüş yerleşim yerlerinin yeniden yapılandırılması, yeniden sanayileşme sürecinin başlatılmasında önemli görevler üstlenmişlerdir1. Kalkınma Ajanslarının gelişimi ile ilgili olarak kronolojik bir sıralama yapmak gerekirse; Avrupa da İkinci Dünya Savaşı sonrasında yeniden yapılanmaya yardım etmek ana amaç olmuştur lı ve 1970 li yıllarda Kuzey Amerika da Rust Belt olarak adlandırılan sanayisizleşme sürecine dikkat çekmek ana amaç olmuştur li ve 1990 lı yıllarda Doğu Asya da hızlı kentleşme ve sanayileşme planlamalarına yardımcı olmak ana amaç olmuştur. Günümüzde ise Latin Amerika, Güney Asya, Afrika ve Doğu Avrupa da dengeli sosyoekonomik kalkınma ana amaç olmuştur lardan itibaren AB nin bölgesel politikaları destekleme süreci ile birlikte özellikle doğu Avrupa da ajansların tekrardan işlerlik kazandığı görülmektedir. Bu nedenle AB bölgesel programlarının işlerlik kazanmasında, yaygınlaşmasında ve AB ile olan gelişmişlik farklarının azaltılmasında oldukça aktif rol almışlardır. 5 Türkiye de Kalkınma Ajansları 3 OECD, 2010:40 4 Halkier, 2006:17 5 OECD, 2010:40

4 Aykut Onat 290 Türkiye de kalkınma ajanslarının tarihi sadece 10 yıl öncesine kadar ulaşmaktadır. Ki bu 10 yıl içerisinde hukuki bazı nedenlerle sürecin aksadığı da bilinmektedir. Bu nedenle kavram olarak dünyada kesin, uzlaşılmış tarifi yapılamayan bir yapının Türkiye de de konumlandırılmasında büyük zorluk yaşanmaktadır. Türkiye de planlı kalkınma modellerinin uygulaması 1962 yılına kadar dayanmaktadır. Fakat, bilindiği üzere Türkiye, geleneksel olarak Osmanlı İmparatorluğu döneminden gelen yüksek seviyede merkeziyetçi bir sisteme sahiptir ki, Türkiye Cumhuriyeti de bu geleneği güçlendirerek devam ettirmiştir. Bu merkeziyetçi yapı ülkenin yönetim anlayışında da görülmektedir. 6 Günümüze kadar bölgesel farklılıkları gidermek için birçok politika ve buna bağlı olarak geliştirilen araçlar Türkiye de denenmiştir. Bunlara örnek olarak, Kalkınmada Öncelikli Yöreler kapsamında tanımlanan illere özel teşvik uygulamaları, kapsamlı bölge planları, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, kırsal kalkınma projelerinden bahsedilebilir. Ayrıca, sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesi için yürütülen Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Doğu Anadolu Bölgesi için yürütülen Doğu Anadolu Bölgesi için yürütülen Doğu Anadolu Projesi (DAP), İç Anadolu da bulunan 4 kenti kapsamına alan Konya Ovası Projesi (KOP) hala sürmektedir yılında AB ile imzalanan Katılım Ortaklığı Belgesi nde Bölgesel kalkınma planlarını uygulamak üzere, NUTS 2 düzeyinde bölge birimlerinin kurulması karara bağlanmıştır. 7 Katılım Ortaklığı Belgesinin imzalanmasından sonra yıllarını kapsayacak faaliyetleri planlayan Ön Ulusal Kalkınma Planı nda ilk kez bölgesel kalkınma ajanslarından bahsedilmiş ve ajansların kurulması ile ilgili yasa çalışmalarının başlatılması, bu ajansların yöreselleşmeyi destekleyerek, yerel sanayi ve sektörlerle işbirliğini hızlandırması hedeflenmiştir yılına gelindiğinde Ön Ulusal Kalkınma Planı ile zemini hazırlanan kalkınma ajanslarının 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile yasal altyapıya kavuştuğunu görmekteyiz. Kanunun amacı olarak; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere oluşturulacak kalkınma ajanslarının kuruluş, görev ve yetkileri ile koordinasyonuna ilişkin esas ve usûlleri düzenlemektir ifadeleri kullanılmıştır. 9 Tablo 1: Türkiye'de Kalkınma Ajansları Bölge İller Kalkınma Ajansı Kısaltma Kuruluş Yılı TR31 İzmir İzmir KA İZKA 2006 TR62 Adana, Mersin Çukurova KA ÇKA 6 Reeves, Katılım Ortaklığı Belgesi, Ön Ulusal Kalkınma Planı, Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun, 2006

5 291 Bölgesel Yatırım Promosyonu Örneği: Tr82 Yatırım Platformu TR52 Karaman, Konya Mevlana KA MEVKA 2008 TR83 Samsun, Amasya, Çorum, Tokat Orta Karadeniz KA OKA TRB2 Bitlis, Hakkari, Muş, Van Doğu Anadolu KA DAKA TRC1 Adıyaman,G.Antep, Kilis İpekyolu KA İKA TRC3 Batman, Mardin, Şırnak, Siirt Dicle KA DİKA TR10 İstanbul İstanbul KA İSTKA TRC2 Diyarbakır, Şanlıurfa Karacadağ KA KARACADAĞ TRA1 Bayburt, Erzurum, Erzincan Kuzeydoğu KUDAKA Anadolu KA TR21 Edirne, Kırklareli,Tekirdağ Trakya KA TRAKYAKA 2009 TR22 Balıkesir, Çanakkale Güney Marmara GMKA KA TR32 Aydın, Denizli, Muğla Güney Ege KA GEKA TR33 Afyonkarahisar, Kütahya, Zafer KA ZEKA Manisa, Uşak TR41 Bilecik, Bursa, Eskişehir Bursa Eskişehir BEBKA Bilecik KA TR42 Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Doğu Marmara KA MARKA Yalova TR51 Ankara Ankara KA ANKARAKA TR61 Antalya, Burdur, Isparta Batı Akdeniz KA BAKA TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Doğu Akdeniz KA DOĞAKA Osmaniye TR71 Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Ahiler KA AHİKA Niğde, Nevşehir TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat Orta Anadolu KA ORAN TR81 Bartın, Karabük, Zonguldak Batı Karadeniz KA BAKKA TR82 Çankırı, Kastamonu, Sinop Kuzey Anadolu KUZKA KA TR90 Artvin, Giresun, Gümüşhane, Doğu Karadeniz DOKA Ordu, Rize, Trabzon KA TRA2 Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars Serhat KA SERKA TRB1 Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli Fırat KA FKA Kaynak: Kalkınma Bakanlığı verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Yasal altyapıya kavuşan kalkınma ajansları 2006 yılında pilot kalkınma ajansları olarak kurulan İzmir Kalkınma Ajansı ile Adana ve Mersin illerini kapsayan Çukurova Kalkınma Ajansı nın kurulmasıyla faaliyetlerine başlamıştır yılında 8 ve 2009 yılında da 16 yeni kalkınma ajansının kurulmasıyla birlikte toplamda 26 kalkınma ajansı tüm Türkiye yi kapsayacak şekilde faaliyetlerine başlamıştır. Bölgeler, 2002 yılında gerçekleştirilen sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi baz alınarak, kültürel ve coğrafi yakınlık unsuru da göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur. Ajansların koordinasyonundan Kalkınma Bakanlığı sorumludur. Ajansların kurumsal yapısının tamamlanmasıyla birlikte, ajansların işleyişine yönelik düzenlemeler Kalkınma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir. Makalenin konusu olan

6 Aykut Onat 292 yatırım promosyonu faaliyetleri Ajansların bünyesinde bulunan ve faaliyet gösterdikleri tüm illerde yapılanması bulunan Yatırım Destek Ofisleri (YDO) marifetiyle yerine getirilmektedir. Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliği 27 Ağustos 2014 tarihi itibarıyla yayımlanmış ve YDO lara İlin iş ve yatırım ortamını tanıtmak ve ile yatırımcı çekmek konusunda görev vermiştir. 10 Bu görevi yerine getirirken yönetmelik ile Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ile koordinasyon da sağlanmaya çalışılmıştır. Doğrudan Yabancı Yatırım ve Türkiye Yatırım promosyonu çalışmalarının ana amacı doğrudan yabancı yatırımları ülkelere, hatta artık bölgelere çekmektir. Doğrudan yabancı yatırımın tarifi ile ilgili olarak literatürde konsensüs olduğunu söylemek pek mümkün görünmemektedir. Ancak, bu konuda yayımlar yapan ve kabul gören OECD nin tanımına göre doğrudan yabancı yatırım, doğrudan yatırımcı tarafından başka bir ülkede yerleşik olan bir teşebbüste kalıcı bir bağ oluşturmak amacıyla yapılan bir uluslararası yatırım kategorisidir. 11 Ülkemizde ise bu tanım farklılık arz etmektedir yılında yayımlanan Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu na göre doğrudan yabancı yatırım; yabancı yatırımcı tarafından, Yurt dışından getirilen; - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca alım satımı yapılan konvertibl para şeklinde nakit sermaye, - Şirket menkul kıymetleri (Devlet tahvilleri hariç), - Makine ve teçhizat, - Sınaî ve fikrî mülkiyet hakları, Yurt içinden sağlanan; -Yeniden yatırımda kullanılan kâr, hâsılat, para alacağı veya malî değeri olan yatırımla ilgili diğer haklar, - Doğal kaynakların aranması ve çıkarılmasına ilişkin haklar, gibi iktisadî kıymetler aracılığıyla yeni şirket kurmayı veya şube açmayı, menkul kıymet borsaları dışında hisse edinimi veya menkul kıymet borsalarından en az % 10 hisse oranı ya da aynı oranda oy hakkı sağlayan edinimler yoluyla mevcut bir şirkete ortak olmayı tanımlamaktadır. 12 Doğrudan yabancı yatırımların İkinci Dünya Savaşı nın ardından 1960 lı yıllarla birlikte ivme kazandığı uluslararası bir pozisyon aldığı, çok uluslu şirketlerin ve diğer uluslararası üretim şekillerinin önem kazanmaya başladığı görülmektedir. 13 Fakat, ülkemizde ekonomimizin liberalleşmeye başlamasına kadar geçen süreçte bu kavrama kapalı kaldığını, 1990 lı yıllarda 10 Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliği, OECD, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Hosseini, 2005:528

7 293 Bölgesel Yatırım Promosyonu Örneği: Tr82 Yatırım Platformu yabancılara ve yatırımcı kişiler ile ilgili algının bugünkü seviyede olmadığı bilinmektedir yılında Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı nın kurulmasıyla birlikte ülkemiz de sistematik bir şekilde doğrudan yabancı yatırımları ülkeye çekmek amacıyla çalışmalarını yürütmektedir. Doğrudan yabancı yatırımlar ile ilgili Dünya Bankası nın yayımladığı rapora göre en fazla yatırım alan ülkeler aşağıdaki şekilde oluşmuştur. Tablo 2: DYY'ın En Fazla Aktığı Ülkeler 14 Ülke 2012 (Milyar USD) 2013 (Milyar USD) ABD Çin Rusya Federasyonu Hong Kong, Çin Brezilya Singapur Kanada Avustralya İspanya Meksika Birleşik Krallık İrlanda Lüksemburg Hindistan Almanya Hollanda Şili Endonezya Kolombiya İtalya Ülkemize baktığımızda ise bahse konu ülkelerin gerisinde kaldığı görülmektedir yılında ülkemize akan doğrudan yabancı yatırımların toplam büyüklüğü 13,2 milyar USD iken, 2013 yılında bu rakam 12,8 milyar USD dolayında gerçekleşmiştir. 15 Pastadan alınabilecek pay büyük olup, yatırım promosyonu çalışmalarının etkinleştirilmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ile Kalkınma Ajanslarını koordineli bir şekilde yürütecekleri promosyon aktiviteleri pastadan alınacak paya olumlu yansıyacaktır. Yatırım Promosyon Ajansları Doğrudan yabancı yatırımların ülkelere çekilmesi küreselleşme sürecinde yaşanan gelişmelerle birlikte ülkeler arasında da rekabet halini almaya başlamıştır. Bunun bir sonucu olarak, 14 World Investment Report, World Investment Report, 2014

8 Aykut Onat 294 kurumsal tamamen bu konuya odaklı devletin destekleyerek yatırımcıya bakış açısını gösterdiği yatırım promosyon ajanslarının faaliyetleri kritik önem taşımaktadır. Kamu ve yarı-kamu yapısına sahip ajanslar, uluslararası iş aktivitelerinde uzun zamandır aktif konumdadırlar. Ayrıca, sadece yatırım promosyonu değil ülkelerinin ihracat performanslarını da artırmaya yönelik çalışmalar yapmaktadırlar 16. Dünya Bankası na göre yatırım destekleme ve promosyonu sürecinde aşağıdaki 14 parametre sahip olmak, çalışmaların başarısını belirlemektedir. 17 Kamu ve özel sektör deneyimi olan bir personel yapısı inşa et Özel sektör standartlarına yakın ücretler ve bonuslar teklif et Operasyonel özgürlüğü ve yüksek-mertebe raporlama kanallarını garanti et Birkaç öncelikli sektörde performansı odaklan Ulusal ve uluslararası partner ve paydaşlar nezdinde koordinasyon sağla İngilizce konuşan personeli yeterli miktarda bulundur, yeteneklerini geliştir Minimum seviyede kurum-içi araştırma kapasitesi oluştur Müşteri temsilcilerini belli sektörlerde bilgi deposu olarak geliştir Bilginin ve ilginin biriktirilmesini sağla, içsel sistemlerin sürecin kolaylaştırılması için uygulanmasını sağla Genel strateji içerisinde belli miktardaki bir personelin eğitimine öncelik ver Kolayca ulaşılabilecek şekilde eposta ve aramaları cevap verecek ekipman ve uygulamalara sahip ol Yatırımcı için önem arz eden konularda web sitesini güncel tutacak dinamizm ve profesyonellik göster Kapsam, stil, zaman dilimi, gelen taleplerin cevaplarıyla ilgili kalite güvencesi konularında detaylı bir klavuzu takip et Bu parametreler içerisinde belirtilen yatırımcı için önem arz eden konularda web sitesini güncel tutacak dinamizm ve profesyonelliği göster parametresi Dünya Bankası nın yatırım promosyon ajanslarını değerlendirirken kullandığı parametrelerden biridir. Bu noktada Dünya Bankası, ajansları bu parametreye göre değerlendirirken aşağıdaki kriterleri göz önünde bulundurmaktadır. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı nın yürüttüğü TR82 Bölgesi Tek Durak Yatırım Platformu projesi kapsamında oluşturulan web sitesi Dünya Bankası nın oluşturduğu kriterlere göre incelenip, içerik analizi gerçekleştirilecektir. Tablo 3: Yatırım Promosyon Ajansları Web Sitelerinin Değerlendirme Kriterleri 18 Site İle İlgili Kriterler Sektör Bilgisi Tanıtım Etkinliği Çekirdek Bilgi En İyi Uygulama İlgili bilginin araştırılması ve ilgi çeken grafik, tablo ve metinlerle sunulması Geçmiş yatırımcıların listeleri ve durum incelemeleri, mümkün ise firmanın neden yatırım yeri için ilgili yeri seçtiğini aktaran görüşü Yatırım yeri ile ilgili olarak anahtar bilgilerin sunulması; makro 16 K. Hayakawa, 2010:18 17 World Bank, 2012:12 18 World Bank, 2012:25

9 295 Bölgesel Yatırım Promosyonu Örneği: Tr82 Yatırım Platformu İletişim Bilgisi Amaç Açıklığı Arama Kolaylığı Okuma Kolaylığı Bilginin Güvenirliği Bilginin Değeri Sitenin Bilinirliği Kurumsal Rol ve Destek Grafiklerin Kullanımı İndirme Seçenekleri veriler, iş gücü, altyapı vb. Eposta adreslerin ve telefon numaralarını uluslararası formatta sunulması, iletişim bilgilerinin mümkün ise sektörel olarak sağlanması Sadece yatırım tanıtımı ile ilgili içeriğin yayımlanması (yatırım yerinin iş potansiyeli ile ilgili odak metinler, grafikler) Yatırım promosyon ajansı web sitesinin kullanımı çok kolay olmalı, Basit bir üst veya yan araç çubuğu menü olarak yer almalıdır. Geleneksel ve profesyonel orta büyüklükte bir yazı fontu kullanılmalı, metinler böylece kolay okunmalı (Arial ve Verdana tercih edilebilir.) Tüm veriler referansları içermeli ve güvenilir kaynaklardan edinilmiş olmalı. Tüm veriler tarihlerine göre tutulmalı, kaynaklar da bu tarihleri içermeli Web sitesi Google gibi sık kullanılan arama motorları tarafından kolayca bulunabilmeli, (gerek doğal aramalar ile gerek ise tıklama başı ödeme reklamları gibi) Ajans personelinin yatırımcılara ne şekilde yardımcı olacağı ile ilgili bilgiler içermeli Grafikler içerik ile ilgili olmalı, cezbedici fakat aşırı olmamalı, kullanıcının tecrübesini artırmalı Pdf formatında bilgilerin indirilebilir olması, çıktısının alınabilir olması Invest in TR82 Platformu Invest in TR82; Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerini kapsayan TR82 Bölgesi nin yatırım bölgesi özelliği ile bütünleşik olarak dış dünyaya pazarlanmasını amaçlayan bir iyi-yönetişim platformudur. Platform, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından projelendirilerek; Robert Bosch Vakfı ve Alman Dış Politika Konseyi (DGAP e.v.) işbirliği ile düzenlenen Carl Friedrich Goerdeler İyi Yönetişim Programı kapsamında 8 ülkeden sunulan 192 proje arasından ilk 18 e kalarak teknik destek almaya hak kazanmıştır. Platform; bölge yatırım ortamının altyapısına hizmet eden, yatırım ortamının tanıtılması ve yatırımcı kuruluşların yönlendirilmesi faaliyetleri ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili 3 ilden 40 kamu kuruluşunu kapsamaktadır. Bölge yatırım ortamına ilişkin; 4 dakikalık Türkçe ve İngilizce Tanıtım Filmi, En güncel verileri sunan interaktif harita özelliği olan Türkçe ve İngilizce Yatırım Portalı,

10 Aykut Onat 296 Android ve IOS işletim sistemiyle uyumlu akıllı telefon uygulaması, Güncel duyuru ve haberlerin düzenli olarak paylaşılacağı e-bülten sistemi, 82 farklı tanıtım kartından oluşan basılı materyal kiti, Tanıtım kartlarının partner kurumların çalışma alanlarına göre sergilendiği stantlar, Verilerin kamuya açık alanlarda (partner kurumlar, fuarlar vb.) sunulacağı dijital kiosk sistemleri, şemsiye tanıtım konsepti invest in TR82 teması/logosu ile hazırlanmış ve söz konusu partner kurumların kullanımlarına sunulmuştur. Yatırım Portalının Dünya Bankası Kriterlerince İçeriğinin Analiz Edilmesi Doğrudan yabancı yatırımın bölgelere çekilebilmesi için yürütülen promosyon çalışmalarında özellikle çalışmanın uluslararası ölçekte yatırımcılara hitap edebilmesi göz önünde bulundurulmuştur. Tablo 4: Invest in TR82 Platformunun Dünya Bankası Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi 19 Site İle İlgili Kriterler Sektör Bilgisi Tanıtım Etkinliği Çekirdek Bilgi İletişim Bilgisi Amaç Açıklığı En İyi Uygulama İlgili bilginin araştırılması ve ilgi çeken grafik, tablo ve metinlerle sunulması Geçmiş yatırımcıların listeleri ve durum incelemeleri, mümkün ise firmanın neden yatırım yeri için ilgili yeri seçtiğini aktaran görüşü Yatırım yeri ile ilgili olarak anahtar bilgilerin sunulması; makro veriler, iş gücü, altyapı vb. Eposta adreslerin ve telefon numaralarını uluslararası formatta sunulması, iletişim bilgilerinin mümkün ise sektörel olarak sağlanması Sadece yatırım tanıtımı ile ilgili içeriğin yayımlanması Portal İle İlgili Değerlendirme Ön plana çıkan sektörlerle ilgili bilgi bulunmaktadır. Ancak, portalın İngilizce versiyonu oldukça eksik çalışmaktadır. Bu nedenle uluslararası bir yatırımcının mevcut durumda sektörlerle ilgili bilgi alma şansı çok zayıftır. Ön plana çıkan sektörlerle ilgili istatistik bilgi sunulmuş, ilgi çekici metinlere yer verilmiştir. Bu konu ile ilgili portal üzerinde alan oluşturulmuş olsa da herhangi bir bilgiye rastlanmamaktadır. Yatırım yeri ile ilgili olarak makro verilere ulaşılabilmektedir. Altyapı ve iş gücü ile ilgili temel düzeyde yatırımcıyı bilgilendirecek bilgiler bulunmaktadır. Eposta adresleri ve telefon numaraları uluslararası formatta verilmiş olup, sektörel bir ayrım gözetilmemiştir. Sadece yatırım tanıtımı yapılmakta olup, farklı bir amaca sahip içeriğe rastlanmamıştır

11 297 Bölgesel Yatırım Promosyonu Örneği: Tr82 Yatırım Platformu Arama Kolaylığı Okuma Kolaylığı Bilginin Güvenirliği Bilginin Değeri Sitenin Bilinirliği Kurumsal Rol ve Destek Grafiklerin Kullanımı İndirme Seçenekleri (yatırım yerinin iş potansiyeli ile ilgili odak metinler, grafikler) Yatırım promosyon ajansı web sitesinin kullanımı çok kolay olmalı, Basit bir üst veya yan araç çubuğu menü olarak yer almalıdır. Geleneksel ve profesyonel orta büyüklükte bir yazı fontu kullanılmalı, metinler böylece kolay okunmalı (Arial ve Verdana tercih edilebilir.) Tüm veriler referansları içermeli ve güvenilir kaynaklardan edinilmiş olmalı. Tüm veriler tarihlerine göre tutulmalı, kaynaklar da bu tarihleri içermeli Web sitesi Google gibi sık kullanılan arama motorları tarafından kolayca bulunabilmeli, (gerek doğal aramalar ile gerek ise tıklama başı ödeme reklamları gibi) Ajans personelinin yatırımcılara ne şekilde yardımcı olacağı ile ilgili bilgiler içermeli Grafikler içerik ile ilgili olmalı, cezbedici fakat aşırı olmamalı, kullanıcının tecrübesini artırmalı Pdf formatında bilgilerin indirilebilir olması, çıktısının alınabilir olması Oluşturulan doküman merkezi kısmı oldukça doyurucu bilgilere sahiptir. Yine, interaktif harita ile yatırımcı tüm altyapı imkanlarına erişebilmektedir. Oldukça yalın bir yapıya sahip olan platformda bilgiye ulaşma oldukça kolay olmaktadır. Sadece doküman merkezinde ilçe bazında sunulan çalışmaların dağınık olması bilgiye ulaşımı zorlaştırmaktadır. Okunabilecek büyüklükte, profesyonel bir font kullanılmıştır. Kurum kendisi de resmi kaynaklardan aldığı verileri derleyip, yeni veriler üreten bir kamu kurumu olduğundan dokümanlarda kullanılan verilerin güvenirlik seviyesi oldukça iyidir. Ayrıca, yapılan dokümanlarda kaynak analiz ve raporlar belirtilmiştir. Veriler üzerinde kaynaklar ve tarihleri belirtilmiştir. Türkçe aramalarda portal üst sıralarda yer almamakla birlikte, İngilizce aramalarda üst sıralarda görülmektedir. Portal tüm browserlar ile uyum içinde çalışmamaktadır. Örneğin, Google Chrome ile performansı düşüktür. Yatırımcılara ne şekilde yardımcı olunacağı ile ilgili bir kayıta rastlanmamakta, sadece platformu oluşturan destek ve teşvik imkanları sunan kurum ve kuruluşlara yönlendirme ile ilgili iletişim bilgileri bulunmaktadır. Grafikler içerik ile ilgili, dinamik, göze hoş gelen bir yapıya sahiptir. Aşırı herhangi bir yönü bulunmamaktadır. Tüm dokümanlar pdf formatına indirilebilir ve çıktısı alınabilir vaziyettedir.

12 Aykut Onat 298 Bölgesel bir uygulama olmasına rağmen, ulusal yatırım ajanslarının önemli bir kısmının olmadığı geniş içerik, interaktif işlemler ve bölgede yer alan ilgili kurum ve kuruluşları bir araya getirip, ortak bir amaç etrafında toplaması projenin özgün yanlarını oluşturmaktadır. Özellikle, interaktif harita özelliği ile yatırımcının istediği özelliklere göre bölgeyi taraması ve tarama sonu ortaya çıkan durumu indirebilip, çıktısını alabilmesi yine platformun iyi özelliklerinden birisidir. Görselliğinin cezbedici fakat aşırıya kaçmadan bilgileri sunması, kullanılan fontun oluşturulan dokümanların okunurluğunu artırmaktadır. Platformun İngilizce seçeneği henüz uygun çalışmamaktadır. Ayrıca, sistem tüm tarayıcılarla uygun çalışmamaktadır. Dokümanların sunuluş şekli karmaşık durmaktadır. Özellikle tüm ilçelere yönelik yapılmış tanıtım kartları belirsizlik yaratabilmektedir. Sonuçlar Doğrudan yabancı yatırımların ülkelere çekilebilmesi için son dönemde oluşan büyük pastadan tüm ülkelerin pay kapmak için önemli bir rekabet içerisinde olduğu görülmektedir. Ülkemizin bu pastadan şu an için yeterince pay aldığını söylemek pek mümkün değildir. Bölgemizde en fazla yabancı yatırımı çeken ülke konumunda olsa dahi, potansiyeli ve konumu nedeniyle daha fazla efor sarf etmelidir. Bu nedenle ulusal ve bölgesel ajansların yatırım promosyonu faaliyetleri oldukça önem kazanmaktadır. Ulusal ölçekte yatırım promosyon ajansları ile ilgili Dünya Bankası, sıklıkla değerlendirme yapmakta ve ajansları performanslarına göre sıralamaktadır. Bankanın belirlediği yatırım promosyonu için belirtilen 14 parametreden biri olan web sitelerinin başarısı bu çalışma ile bölgesel ilk yatırım promosyon platformu olan Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı nın iyi yönetişim modeli konseptine sahip invest in TR82 platformu içeriği analiz edilmiştir. Platform ilk bölgesel uygulama olması açısından son derece önemlidir. Ulusal çapta faaliyet gösteren ajansların web siteleri için belirlenen kriterlerin önemli bir kısmını başarı ile yerine getirmektedir. Bu anlamda yatırım promosyonu açısından sahip olduğu içerik, interaktif işlem özellikleri, dokümanlarının indirilip, çıktısının alınabilir olması yatırımcıların iş ve işlemlerinde katkı sağlamaktadır. Yine, bölgedeki yatırımcılar ile ilgili kurum ve kuruluşları platform etrafında toplaması özgün bir nitelik katmaktadır. Platformda sunulan verilerin daha düzenli aktarılması ve yabancı dil imkanlarının geliştirilmesi platformun başarısını artıracaktır. KAYNAKLAR Clark G., Huxley J., Mountford D., Organising Local Economic Development (2010), The Role of Development Agencies and Companies, OECD Halkier H. (2006), Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Çok Düzlemlİ Yönetişim: Avrupa Perspektifi, Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu Bildiri Kitabı, TEPAV Hayakawa K. (2010) Investment Promotion Agencies: Do They Work?, IDE Discussion Paper No. 272 Hosseini, H. (2005), An Economic Theory of FDI: A Behavioral Economics and Historical Approach, The Journal of Socio-Economics.

13 299 Bölgesel Yatırım Promosyonu Örneği: Tr82 Yatırım Platformu Reeves T. (2005), Turkey s Regional Policy on the Road to the EU, Turkey-EU Relations: Thinking Ahead Avrupa Birliği Katılım Ortaklığı Belgesi (2003) Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu (2003) Ön Ulusal Kalkınma Planı (2004) Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun (2006) Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliği (2014) Benchmark Definition of Foreign Direct Investment (2008),OECD Global Investment Promotion Best Practices (2012), World Bank World Investment Report (2014), United Nations (son erişim ; 22:37)

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI

BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI Antalya - Mart 2011 1 BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI Kalkınma Ajansları, Devlet Planlama Teşkilatı koordinasyonunda,

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ DEVLET DESTEKLERİ 1- AJANSIN MALİ DESTEKLERİ 2- DEVLETİN YATIRIM TEŞVİKLERİ 3- DEVLETİN HİZMETLER SEKTÖRÜNE VE İHRACAT A YÖNELİK TEŞVİKLERİ İller arası Sosyo Ekonomik

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mayıs Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan Mayıs ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine

Detaylı

HANEHALKI İŞGÜCÜ ARAŞTIRMASI Bölgesel Sonuçlar 2004-2013 İşgücü ve Yaşam Koşulları Daire Başkanlığı İşgücü İstatistikleri Grubu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 TEMEL İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ... 5 YE İLİŞKİN İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ,

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

TÜRKİYE'DE BÖLGESEL VE SEKTÖREL TEŞVİKLER: TEŞVİK SİSTEMİ KÜMELENMEYE NE ÖLÇÜDE DUYARLI?

TÜRKİYE'DE BÖLGESEL VE SEKTÖREL TEŞVİKLER: TEŞVİK SİSTEMİ KÜMELENMEYE NE ÖLÇÜDE DUYARLI? TÜRKİYE'DE BÖLGESEL VE SEKTÖREL TEŞVİKLER: TEŞVİK SİSTEMİ KÜMELENMEYE NE ÖLÇÜDE DUYARLI? Nuri YAVAN Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü Sunumun İçeriği 2 Giriş: Dünyadaki

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Temmuz Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Ocak Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Ocak ayı Tüketici

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

Örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphaneleri, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre kütüphane ve materyal sayısı

Örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphaneleri, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre kütüphane ve materyal sayısı Materyal türü-types of material Afiş, atlas, Kütüphane harita, mikrofilm, sayısı Video disket vb. Number Süreli kaset Posters, atlases, İBBS - 3. Düzey of public Kitap yayın CD DVD VCD Video maps, microfilms,

Detaylı

Türkiye de Bölgesel Kalkınma

Türkiye de Bölgesel Kalkınma economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikaları araş t ı rmaenstitüsü Türkiye de Bölgesel Kalkınma Emin Dedeoğlu 7 Aralık 2006, Konya Türkiye'de Bölgesel Kalkınma Slide 2 Türkiye de Bölgeler Arası

Detaylı

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL 1 Kasım 2013 17:15 2 Kasım 2013 17:14 3 Kasım 2013 17:13 4 Kasım 2013 17:12 5 Kasım 2013 17:11 6 Kasım 2013 17:10 7 Kasım 2013 17:08 8 Kasım 2013 17:07 9 Kasım

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) Dr.Sait SEVİNÇ Kasım 2011 ANTALYA. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı MHRS Nedir? Merkezi Hastane Randevu Sistemi

Detaylı

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU Merkez GİH

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60.

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60. 122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ Sıra No İli Erişim İlişkili Erişim Maden Grubu Alanı Ruhsat Safhası İhale Tarihi Saati Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları UYGULAMALAR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015 METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2010, sayfa 107-164 ek: eğitim izleme göstergeleri Geçtiğimiz yılki Eğitim İzleme Raporu nda ilk kez kamuoyuna sunulan Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA DİŞ TABİBİ DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA EBE DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 5 1 ADANA ECZACI DÖNER SERMAYE

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015 HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 30 *büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 1.BÖLGE TR10 (İstanbul) 2423

Detaylı

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU 2013 YILI Ceyhan Ticaret Odası 2013 CEYHAN T İ CARET ODASI BAŞKANDAN; Değerli Ceyhanlılar, Bilindiği gibi Ceyhan Adana nın en eski ilçelerindenn birisi

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/10/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/10/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/10/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI RAPOR BÜLTENİ İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri (TKHK, 13-) Tarih: 13/11/ Sayı : 12 Editör Aziz KÜÇÜK Hazırlayan Alpay KÖMBE Katkıda Bulunanlar Uğur TEKKANAT

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma 2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Salı Ramazan Bayramı 17-18-19

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/11/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/11/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/11/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Ocak/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Ocak/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TC SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü L.C. SAGLIK BAKM'LIGI _ SAGLlKHİZMETLER1 GENEL MüDüRLüGÜ - SAGLIK. B.AK.M'LIGI OROAN,OOKU NAKl1 VE DİYALİZ HİZMEnERİ DAİREBAŞKANLIGI ~ 19. l"ıllliıliilııliiııınıılli

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

GOOGLEDA ARAÇ KLİMA GAZ DOLUM CİHAZI. klima gaz dolum cihazı klima gazı nasıl doldurulur

GOOGLEDA ARAÇ KLİMA GAZ DOLUM CİHAZI. klima gaz dolum cihazı klima gazı nasıl doldurulur GOOGLEDA ARAÇ KLİMA GAZ DOLUM CİHAZI klima gaz dolum cihazı klima gazı nasıl doldurulur oto klima gazı fiyatları federal klima klima gaz dolum cihazı fiyatları klima gazı oto klima gaz dolum cihazı fiyatları

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri Temmuz 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 Temmuz Ocak - Temmuz Temmuz Ocak - Temmuz ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI )

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI ) 3953731 2 0 078.393 080.068 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 3953733 1 0 086.352 086.352 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 3953735 1 0 086.770 086.770 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 07.08.2015 Sayı 41 Genel Değerlendirme Nisan 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2015 verilerinin değerlendirildiği- 41. sayısında sigortalı

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20142012 YILI ALANSAL YILI YAĞIŞ YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2014

Detaylı