Vatandaþ pazar günleri uygulanan nöbetçi eczane sayýsýndan dertli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vatandaþ pazar günleri uygulanan nöbetçi eczane sayýsýndan dertli"

Transkript

1 YEDAÞ'a 'Kalite Platin Tacý' YEDAÞ'ýn baþarý hikayesi 'Kalite PlatinTacý' ödülü ile zirveye çýktý. YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu "Kalite Altýn Tacý ile baþlayan Avrupa'nýn en iyi 10 þirketi olma vizyonumuz, 'Kalite PlatinTacý' taçlanmýþtýr" dedi yýlýnda operasyonel ve mükemmellik alanýnda Avrupa'nýn ilk 10 þirketi olma hedefi doðrultusunda baþlattýðý 'mükemmellik' sürecinde tüm dikkatleri üzerine çeken YEDAÞ, ödüle doymuyor. 5 DE Cumhuriyet coþkusu Cumhuriyetin 91. yýldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý nedeniyle Saat Kulesi Meydanýnda resmi tören düzenlendi. Hürriyet Meydaný'nda yapýlan törene Vali Ahmet Kara eþi Mesude Kara,Ýl Jandarma ve Garnizon Komutaný Jandarma Kýdemli Albay Ahmet Çelik, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Emniyet Müdürü... 3 DE 30 EKÝM 2014 PERÞEMBE 40 KURUÞ Vatandaþ pazar günleri uygulanan nöbetçi eczane sayýsýndan dertli Nadir Yücel - Vatandaþlar özellikle Pazar günleri Çorum da sadece 2 adet Eczane uygulamasýndan þikayetçi olduklarýný ifade ettiler. Cumartesi günleri 4 adet Nöbetçi eczane uygulamasý yapýlýrken, Pazar günleri 2 adet nöbetçi eczane uygulamasýný eleþtiren vatandaþlar," Bu konu da yasal bir düzenleme yok. Eczane Oda yönetimi isterse bunu yeniden düzenleyebilir. Pazar günleri Nöbetçi eczanelerden birisi þehrin kuzeyinde, diðeri ise güney bölgesinde oluþuyor. Bu normal görülebilir. 5 DE Ýnsani Deðerler Platformundan "Su Hayattýr" projesine destek Çorum Ýnsani Deðerler Platformunu oluþturan 30'un üzerinde sivil toplum kuruluþu, Deniz Feneri Derneðinin Ýslam beldelerinde su kuyusu açmak için baþlattýðý "Su Hayattýr" projesine destek veriyor.konu ile ilgili açýklama yapan Ýnsani Deðerler Platformu dönem sözcüsü Seyfettin Zengin, "Ýslam dini ferdî olmakla birlikte ayný zamanda bir cemiyet dinidir. Tüm müslümanlar ihtiyaç sahibi diðer müslümanlardan sorumludur.müslümanlarýn aðýr imtihanlardan geçtiði bu günlerde, saflarýn daha sýk tutulmasýnýn gerektiðine inanýyoruz. 5 DE CHP'den alternatif Cumhuriyet kutlamasý Kaya, ek ödenek istedi Zaman Gazetesi'nden okur buluþmasý Zaman Gazetesi abone kampanyasýna baþladý. Gazete bu yýlki yeni yayýn dönemini ''Okur Buluþmalarý'' ile baþlattý. Kampanya çerçevesinde gazetenin yazarlarý ve yönetimi de okurlarý ile buluþarak kampanyaya destek veriyor. 6 DA CHP Ýl Teþkilatý 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý kutlamalarý kapsamýnda Atatürk Anýtý'na çelenk sundu. Özdoðanlar Sinemasý önünde buluþan CHP'liler sloganlar eþliðinde Atatürk Anýtý'na kadar yürüyüþ yaptý. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaný sýra yürüyüþe Ýþçi Partisi, Atatürkçü Düþünce Derneði, Eðitim Ýþ sendikasý ve Türkiye Gençlik Birliði de destek vererek, Atatürk Anýtý'na çelenk sundu. Hastaoðlu'na meslektaþlarýndan veda yemeði 2 DE 9 DA Dr. Rüþtü Bozkurt Karadeniz Kalkýnma Kurultayý Çorum'da yapýlacak Karadeniz Özelliklerini Koruma Derneði (KÖK) tarafýndan daha önce 5 kez düzenlenen Karadeniz Kalkýnma Kurultayý'nýn 6'ncýsý, Çorum'da gerçekleþtirilecek. 31 Ekim - 1 Kasým 2014 tarihlerinde Anitta Otel'de gerçekleþtirilecek olan kurultay, 31 Ekim Cuma günü saat 13.00'de açýlýþ konuþmalarý ile baþlayacak. Kurultayda 'Çorum sanayileþmesine dýþarýdan bakýþ' baþlýðý altýnda, Dünya Gazetesi Köþe Yazarlarý Prof. Dr. Kenan Mortan, Dr. Rüþtü Bozkurt ve Osman Arolat ilimiz sanayisini kendi perspektiflerinden deðerlendirecekler. 5 DE Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve Ýl Genel Meclis üyesi Mustafa Alagöz AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Dr. Cahit Baðcý'yý, AK Parti Genel Merkezi Ekonomi Ýþleri Baþkanlýðýndaki makamýnda ziyaret ederek yeni görevinin hayýrlý olmasýný dilediler. Kaya ayrýca Ýl Genel Meclisinin 6 aylýk... 2 de "Kazayý önlemek telafi etmekten daha ucuz ve kolaydýr" Çorum Milletvekili, TBMM Ýdare Amiri Hak-Ýþ Konfederasyonu Onursal Baþkaný Salim Uslu Karaman'ýn Ermenek ilçesine baðlý Güneyyurt beldesi yakýnlarýndaki maden ocaðýnda.. Hastanede bu kadarýna da pes dedirtecek olay Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde meydana gelen bir olay "bu kadarýna da pes" dedirtti. Konu hakkýnda bilgi veren Saðlýk-Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan... Mehmet Alapala son yolculuðuna uðurlandý Alapala Makina'nýn kurucusu Mehmet Alapala, son yolculuðuna uðurlandý.önceki akþam vefat eden Alapala Makine kurucusu Mehmet Alapala (91) dün topraða verildi. 10 DA 10 DA 5 DE

2 YILDIZ HABER 2 Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: Leventler Kuyumculuk Eleman arýyor Altýn ve Gümüþ tamir atölyemiz bünyesinde yetiþtirilmek üzere erkek eleman aranmaktadýr. Müracaatlarýn þahsen olarak Yeniyol mahallesi sel sokak. No 8 de bulunan Leventler Kuyumcuk adresine yapmalarý gerekmektedir. Tel: Hastaoðlu'na meslektaþlarýndan veda yemeði Çorum Atatürk Anadolu Lisesinde eski müdür Hüseyin Hastaoðlu'na bir veda yemeði düzenlendi. Geçtiðimiz akþam Hazan Zahirde düzenlenen yemeðe çok sayýda öðretmen katýldý.yeni Müdür Halit Güneþ'in konuþmasý ile baþlayan yemekte çok güzel anlar da yaþandý. Güneþ, Hastaoðlu'na okul için verdiði hizmetlerden dolayý teþekkür etti. Görev deðiþikliðinin bir bayrak yarýþý olduðunu ifade eden Güneþ, baþarý ve mutluluk dilekleri ile sözü Hastaoðlu'na býraktý.hastaoðlu duygusal bir konuþma yaptý görev yaptýðý süre içinde kedine destek olan herkese teþekkür etti. Haber Servisi Ýmsâk : 04:34 Güneþ : 06:00 Öðle : 11:31 Ýkindi : 14:20 Akþam : 16:49 Yatsý : 18:09 YILDIZ AJANDA Mondoros Mütârekesi (1918) - Kars'ýn kurtuluþu (1920) - Boðaziçi Köprüsü'nün açýlýþý (1973) Yalan yere yemin büyük günâhtýr. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri AHÝR ZAMAN OLDU Zaman ahir zaman oldu Halimizde yaman oldu Bahçemizin gülü soldu Þu daðlarýn kalkmaz karý Bal yaparda bizim arý Kalmadý aðzýmýn tadý Gece günüz oldu yarý Soba yakar bizim karý Ben istemem siufli karý Rýza Koçak ELEMAN ARANIYOR ÖM-SAN TREYLERDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE GAZALTI KAYNAKÇILARI ALINACAKTIR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM TEL: ELEMAN ARANIYOR Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere: -Makinistlik yapabilecek tecrübeli torna ustasý -MYO Makina bölümü mezunu -Askerliðini yapmýþ tecrübeli mesai arkadaþlarý arýyoruz. Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu 6. Km de bulunan fabrikamýza yapýlmasý rica olunur. SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Kaya, ek ödenek istedi Kale Mahallesi Muhtarý Ali Þahin'in giriþimleriyle bugün mahallede yaþanan sorunlara çözüm bulmak amacýyla halk günü toplantýsý düzenlenecek. Belediye, Emniyet ve YEDAÞ yetkilileriyle mahalle sakinlerinin katýlýmýyla yapýlacak olan halk günü toplantýsý saat 15.00'de Dr. Sadýk Yýl: 10 Sayý: EKÝM 2014 PERÞEMBE ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve Ýl Genel Meclis üyesi Mustafa Alagöz AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Dr. Cahit Baðcý'yý, AK Parti Genel Merkezi Ekonomi Ýþleri Baþkanlýðýndaki makamýnda ziyaret ederek yeni görevinin hayýrlý olmasýný dilediler. Kaya ayrýca Ýl Genel Meclisinin 6 aylýk çalýþmalarýný içeren bir dosyayý Baðcý'ya takdim ederek Ýl Genel Meclisinin çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. Çalýþmalar içeriðinde öncelikle performans programý ile birlikte Ýl Genel Meclisinde görüþülecek 2015 yýlý bütçe ödeneklerinin taslak harcama planý hakkýnda bilgi verdi.kaya, ayrýca Kargý ilçesi Boyabat barajý grup köyleri yol aðýnda yaþanan heyelan nedeniyle aksayan ulaþým konusunda Ýl Özel Ýdaresince ivedi yapýlmasý planlanan çalýþmalar hakkýnda açýklamalarda bulundu. Kaya, "Görüþmede genel bütçe dýþý kaynaklardan kaynak temin edilmesi hususunda plan ve bütçe komisyonu üyesi ve ekonomi iþleri baþkan yardýmcýsý olarak size ihtiyacýmýz var. Daha fazla kaynak ayrýlmasýný bekliyoruz" dedi. Baðcý ise, her yýl farklý kaynaklardan Ýl Özel Ýdaresine kaynak temin edildiðini bu çalýþmanýn 2015 yýlýnda da yapýlacaðýný belirtti. Baðcý, 2015 yýlý bütçesi öncesi 2014 yýlý ek ödenek temini konusunda çalýþma içinde olduklarýný sonuç alýnmasý durumunda bunu açýklayacaklarýný ve böylece hedeflenen projelerin daha fazla gerçekleþtirmiþ olacaðý söyledi. Baðcý, 2015 KÖYDES ödeneðinde önceliðin grup köyü yol aðlarýnýn tamamlanmasý, kanalizasyon ve içme sularýna verilmesi tavsiyesinde bulundu. Baðcý, ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek Ýl Genel Meclisinin uyum içerisinde Çorum'un kýrsalýndaki yaþam kalitesinin artmasý konusunda yürüttüðü çalýþmalar nedeni ile Ýl Genel Meclisi Baþkaný Kaya'ya teþekkür etti ve baþarýlarýnýn devamýný diledi. Haber Servisi Kale'de halk günü Ahmet Ýlköðretim Okulu Toplantý Salonu'nda yapýlacak. Kale Mahallesi Muhtarý Ali Þahin, mahallede yaþanan sorunlarýn yetkililere bizzat iletilmesi bakýmýndan büyük önem taþýyan halk günü toplantýsýna tüm mahalle sakinlerinin katýlmasýný istedi. Haber Servisi TEK YILDIZ BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Bizim çaylar akmaz oldu Kul yüzüne bakmaz oldu Sarardý gül benzim soldu Duymadým kuþlar sesini Sildim gönülden pasýný Çektim acýlýk yasýný Sele serpe gezemedim Þiirimi yazamadým Dirlik düzen düzemedim (Rýza Koçak) merak etme Ter Edip kurbete gitme Aðlar durur kýzýn Fatma HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,1979 2,1987 EUR 2,8019 2,8026 STERLiN 3,5448 3,5464 JPY YENi 2,0325 2,0334 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER PINAR ECZANESÝ TEL: BAHÇELÝEVLER MAH. MELÝKGAZÝ CAMÝ YANI BEZGÝNOÐLU ECZANESÝ TEL: HÜRRÝYET CAD. NO:13 - SAAT KULESÝ YANI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 YILDIZ HABER 3 Cumhuriyet coþkusu Cumhuriyetin 91. yýldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý nedeniyle Saat Kulesi Meydanýnda resmi tören düzenlendi. Hürriyet Meydaný'nda yapýlan törene Vali Ahmet Kara eþi Mesude Kara,Ýl Jandarma ve Garnizon Komutaný Jandarma Kýdemli Albay Ahmet Çelik, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Ýl Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel, Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürü Duran Cesur, vali yardýmcýlarý, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, diðer protokol üyeleri, gazilerimiz, öðrenciler ve çok sayýda vatandaþ katýldý.vali Ahmet Kara ile Ýl Jandarma ve Garnizon Komutaný Jandarma Kýdemli Albay Ahmet Çelikve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün vatandaþlarýn bayramýný kutlamasý ile baþlayan tören, saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile devam etti. Vali Ahmet Kara'nýn konuþmasýnýn ardýndan öðrencilerin günün anlam ve önemini belirten þiirleri okumalarý, halk oyunlarý gösterileri ve tören geçiþiyle kutlama programý sona erdi. Yasin YÜCEL "Cumhuriyet insaný merkez alan bir sistemdir" Çorum Valisi Ahmet Kara, vatandaþlarýn birlik ve beraberlikten, kardeþlikten, çok çalýþmaktan asla vazgeçmemesini istefusun bir kýsmý sakat, bir kýsmý çocuk, bir kýsmý ise yaralýlardan oludýðýnda, galip gelmemize raðmen harpten artakalan 13 milyon nüdiþuyordu. Normal bir nüfus yapýsýna ve eðitim seviyesine gelmek yýllar alacaktý ve öyle oldu. Baþlatýlan eðitim, ekonomik gibi her alan- Cumhuriyetin 91. yýldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý nedeniyle Hürriyet Meydaný'nda düzenlenen kutlama programýnda daki seferberlik politikalarý baþarýlý oldu. Ayrýca halkýn iyiliði için inþa edilen fakat fiilen halkýn bu rejimde bütün ke- günün anlam ve önemini belirten bir konuþma yapan Vali Kara, devletin ve cumhuriyetin geldiði nokta üzerinde durarak, bu geliþmelerin arta- bir idare tarzý olurdu. Halbuki Cumhuriyet insasimleriyle yer almadýðý bir Cumhuriyet seçkinci rak devamý için birlik ve beraberliðin bozulmamasý gerektiðinin altýný çizdi. aristokratik irade tarzlarýný reddeden bir iradenin ný merkez alan her türlü monarþik, oligarþik veya Vali Kara, "Cumhuriyet insaný merkez alan adýdýr. Cumhuriyet faziletli ve erdemli bir rejimin her türlü monarþik, oligarþik veya aristokratik adýdýr. O nedenle zaman içinde demokrasiye evrilerek bütün halk kesimleri kapsanmýþtýr. Hukuk irade tarzlarýný reddeden bir iradenin adýdýr. Cumhuriyet faziletli ve erdemli bir rejimin adýdýr. O nedenle zaman içinde demokrasiye evrileyeti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti ha- devleti ilkesi de kabul edilerek Türkiye Cumhurirek bütün halk kesimleri kapsanmýþtýr" dedi. line gelmiþtir. Bu irade tarzýnda herkesin dil, din Konuþmasýnýn bir bölümünde Çorumlularýn ve etnik kökenine bakýlmaksýzýn hak ve hukuku kalkýnma mücadelesinde baþarýlý bir grafik çizdiðini dile getiren Vali Kara, "Bu yarýþa destekte Ýþte her alanda yýllarca süren çalýþma ve re- önceden belirlenmiþtir. Vali Ahmet Kara bundan böyle biz de varýz. Tarihten atalarýmýzdan aldýðýnýz ahilik ahlak ve kültürü ile buna si- anlamýyla benimsenmiþ, ülkenin en kronik soformlar sonucu Cumhuriyet halk tarafýndan tam zin kattýðýnýz ortak iþ yapabilme kültürünüz baþarýnýzý tetikleyen en runlarýna çözümler bulunmuþ ekonomik ve demokratik istikrar saðlanmýþ ve enflasyon yenilmiþtir.bugün ülkemiz sosyal güvenliðin önemli iki faktördür. Bu baþarýnýn artarak devamýný diliyorum" ifadesini kullandý. tüm ülke insanýný kapsadýðý, yetimlerin, dullarýn, yaþlýlarýn ve engellilerin ve muhtaçlarýn sosyal hizmetlerden Vali Kara, konuþmasýnda þu ifadelere yer verdi: -"CUMHURÝYET ÝNSANI MERKEZ ALAN BÝR SÝSTEMDÝR"- yararlandýðý, öðrencilerimizin 20 kiþilik sýnýflarda eðitim gördüðü, kitaplarýný ücretsiz "91. yýlýný kutladýðýmýz Cumhuriyetin ilelebet yaþamasý, milletimizin varoluþ ve kalkýnma mücadelesinde baþarýlý olmasý dileði ile aldýðý, temel eðitimin 12 yýla çýkarýldýðý, akýllý tahta ve tablet bilgisayarlarla eðitim gör- Cumhuriyet kadrolarý olan sizleri saygýyla sevgiyle muhabbetle selamlýyorum. Cumhuriyete gelinceye kadar bütün cephelerde hayatlarý pahasýna bu coðrafyayý vatan yapan, yýkýlan imparatorluðun ulaþmýþ bir ülke konumundadýr. dükleri özetle muasýr medeniyet seviyesine küllerinden yeni bir devletin doðmasýný saðlayan baþta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün þehit ve gazilerimizi rahmetle sizlere borçlu olduðumuzu ifade etmekle Saygýdeðer öðretmenler! Bu geliþmeleri ve minnetle anýyor, Türk devletini bir Cumhuriyet haline getiren ve beraber bundan sonraki zaman dilimlerinde Gazi Mustafa Kemal Paþa'nýn teklifini oybirliði ile kabul ederek de daha iyi seviyeye çýkabilmemiz için öðrencilerinize tarih bilincini, yurt bilincini, ayakta alkýþlayan TBMM üyeleri ve Cumhuriyetimizi demokratik hale getiren hürriyet þehidi Menderes ve arkadaþlarýna da þükranlarýmý sunarým. Cumhuriyet ilan edileli tam 91 yýl oldu. Askeri savaþkeleri, milli kültürümüzü ve mahalli gele- kültür bilincini ve ahlak bilincini, evrensel iltan ve zaferden sonra sýranýn ekonomik zaferler kazanmaya geldiði nek, görenek, örf ve adetlerimizi ve inancýmýzý öðretmeniz hülasa onlarý iyi bilinci milletimizin hafýzasýna yerleþmiþtir. Ýstiklal Savaþý'ndan çýkýl- eðitmeniz en büyük istirhamýmýzdýr. Sevgili öðrenciler! Þan ve þerefle ve baþarýlarla dolu bir tarihe evrensel ve en mükemmel bir dine, zengin bir kültüre ve her karýþý þehit kanlarýyla sulanmýþ dünyanýn en pahalý ve en kýymetli vatanýna sahipsiniz. Bu imkanlara sahip olmak birçok sorumluluðu da beraberinde getirmektedir. Siz hayatýnýzýn çoðunu sokaklarda, kahve köþelerinde ve atari salonlarýnda oyunda, oynaþta geçiremezsiniz. Her gününüz bir önceki günden daha iyi olmalýdýr. Her gün yeni bir þey öðrenmeli ve iyi bir þey yapmalýsýnýz. Yazmak okumaktan daha zordur. Onca kitabý yazýp sizlerin hizmetine sunan yazarlarýmýzýn emeklerine saygý gösterip onlarý okumalýsýnýz. Unutmayýn son söz 'hiçbir mazeret baþarýnýn yerini tutamaz.' "ÇORUMLULAR BAÞARI GRAFÝÐÝ ÇÝZDÝ" Deðerli Çorumlular! Kalkýnma mücadelemizde baþarýlý bir grafik çiziyorsunuz. Bu yarýþa destekte bundan böyle biz de varýz. Tarihten atalarýmýzdan aldýðýnýz ahilik ahlak ve kültürü ile buna sizin kattýðýnýz ortak iþ yapabilme kültürünüz baþarýnýzý tetikleyen en önemli iki faktördür. Bu baþarýnýn artarak devamýný diliyorum. Bunun için hepimize düþen görev birlik ve beraberlikten, kardeþlikten çok çalýþmaktan asla vazgeçmememiz gerektiðidir. Bu duygu ve düþüncelerle Cumhuriyet bayramýmýzý kutlar aile ve iþ hayatýnýzda huzur, saðlýk ve esenlik dileklerimle hepinize saygýlar sunarým." Yasin YÜCEL

4 YILDIZ HABER Protokol kutlamalarý 4 Valilikte kabul etti Ýþ kazalarý artýk 'iþ kazasý' kavramýyla açýklanamaz KESK Dönem Sözcüsü SES Þube Baþkaný Merter Kocatüfek, Karaman'da yaþanan maden kazasý ile ilgili yaptýðý açýklamada, "Türkiye'de iþçiler, 19. yüzyýl kölelik koþullarýnda çalýþtýrýlmanýn sonuçlarýný en acý þekilde yaþamaya devam etmektedir. Karaman Ermenek'te faaliyet gösteren bir madende su borusunun patlamasý nedeniyle 18 iþçi mahsur kalmýþ, olayýn üzerinden saatler geçmesine raðmen madendeki iþçilere hala ulaþýlamamýþtýr. Son yýllarda Türkiye'nin dört bir yanýnda meydana gelen ve çok sayýda iþçinin hayatýna mal olan maden kazalarý peþ peþe yaþanmasý kesinlikle tesadüf deðildir. Madenlerdeki çalýþma koþullarý iþçilerin can güvenliðini tehdit eder boyutlara ulaþmýþ olmasýna raðmen, iþçilerin göz göre göre ölüme gönderiliyor olmasý dikkat çekicidir. Soma'da yaþanan ve resmi kayýtlara göre 301 iþçinin hayatýna mal olan maden faciasýnýn ardýndan, Karaman'da yaþananlar, yasal yükümlülüklerini yerine getirmemekte direnen maden sahiplerinin, en temel iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði konusunda atýlmasý gereken adýmlarý atmadýðýný göstermektedir" dedi. Türkiye'de özellikle son yýllarda yaþanan ve her yýl ortalama binden fazla iþçinin hayatýný kaybetmesine, on binlercesinin iþ göremez derecede yaralanmasýna yol açan karanlýk tabloyu "iþ kazasý" kavramý ile açýklamanýn artýk mümkün olmadýðýný kaydeden Merter Kocatüfek, "Madenlerde kazalarýn yaþanmamasý için alýnmasý gereken önleyici tedbirlerin maliyet olarak görülmesi can kayýplarýnýn yaþanmasýnýn temel nedenidir. Ýþçilerin kanýndan beslenen mevcut sömürü düzeni, iþçilerin çalýþma koþullarýný tam bir cehenneme çevirmekte, bu durum inþaatlarda, madenlerde yeni iþ cinayetlerine zemin hazýrlamaktadýr. Tüm bunlara raðmen Cumhuriyetin 91. yýldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý nedeniyle Çorum Valiliði makamýnda tebrikat töreni düzenlendi. Önceki gün saat 13.00'de Atatürk Anýtý'na çelenk sunulmasý ile baþlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý kutlamalarý, dün sabah saat 09.30'da protokolün kutlamalarý kabul etmesi ile devam etti.çorum Valisi Ahmet Kara,Ýl Jandarma ve Garnizon Komutaný Jandarma Kýdemli Albay Ahmet Çelikve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile birlikte Valilik Makamýnda tebrikleri kabul etti. Kutlamalar protokol sýrasýna göre yapýldý.kutlamalarýn tamamlanmasýnýn ardýndan kýsa bir konuþma yapan Vali Ahmet Kara, "Cumhuriyet kalkýnma, demokrasi, barýþ, huzur, kardeþlik demektir. Cumhuriyetin ilelebet devam etmesini diliyorum" dedi. Valilik makamýndaki kutlama programýnýn ardýndan Hürriyet Meydaný'nda bayram töreni yapýldý. Yasin YÜCEL Merter Kocatüfek yaþanan iþ cinayetlerini "kader", "fýtrat" diyerek geçiþtirmeye çalýþan, dava açýlmasýný engellemek için ölen iþçilerin ailelerine kan parasý verilmesini bile öven bir Çalýþma Bakanýndan ve hükümetinden emekçiler aleyhine olan bu tabloyu deðiþtirmesi elbette ki beklenemez. Çünkü her yaþanan iþ cinayeti AK Parti Hükümetinin iþçi saðlýðý ve güvenliði için tedbirler almayý, denetimleri artýrmayý, katliamlarýn sorumlularýný en aðýr þekilde cezalandýrmayý deðil, tam tersine unutturarak, kanýksatarak sömürü çarkýnýn devamýný saðlamayý ilke edindiðini tartýþmasýz bir biçimde ortaya koymuþtur.dün OSTÝM'de, bugün Karaman Ermenek'te yaþananlar, iktidarýn ve maden sahiplerinin binlerce iþçinin iþ cinayetlerine kurban gitmesinden gerekli dersleri çýkarmadýðýný göstermektedir. Öte yandan iþçilerin kanýndan beslenen taþeronlaþtýrma, sendikasýzlaþtýrma baþta olmak üzere çalýþma yaþamýný gittikçe daha güvencesiz hale getiren sistem sürdükçe iþ cinayetlerinin devam edeceði açýktýr. Bu nedenle KESK olarak tüm emek örgütlerini çalýþanlarý 19. yüzyýl koþullarýna iten koþullara karþý mücadeleyi yükseltmeye çaðýrýyor, madende mahsur kalan iþçilerin en kýsa sürede kurtarýlmasý için her türlü olanaðýn seferber edilmesini ve olayda ihmali bulunanlarýn hesap vermesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandý. Haber Servisi Selçuk Önce Cumhuriyet vazgeçilmezimizdir Genel Saðlýk-Ýþ Sendikasý Ýl Temsilcisi Dr. Selçuk Önce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý nedeniyle basýn açýklamasý yayýnladý.açýklamasýna "Milli mücadelenin ve kurtuluþ savaþýnýn zaferle sonuçlanmasýndan sonra, Mustafa Kemal Atatürk'ün, 29 Ekim 1923 yýlýnda ilan ettiði Cumhuriyet, Milletimize verilmiþ en büyük miras ve vazgeçilmez bir deðerdir" ifadeleriyle baþlayan Önce, "Ýþte bu deðer bizleri, milli bir devletin onurlu þekilde, özgürce düþünebilen, eþit haklarý olan birer ferdi, devletin tek ve gerçek sahibi haline getirmiþtir. Sivil toplum kuruluþlarýnýn yaný sýra toplumun bir ferdi olarak bizlere ve de gelecek nesillere düþmekte olan en önemli görev; Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüðünü korumak, Atatürk ilkeleri doðrultusunda koruyup kollamak, iç ve dýþ tehlikelere karþý duyarlý olmaktýr. Cumhuriyetimizin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk baþta olmak üzere, tüm þehit ve gazilerimizi saygýyla anar, tüm halkýmýzýn Cumhuriyet Bayramýný kutlarým" dedi. Haber Servisi Çiftçilere buðday ekimi uyarýsý! Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Türkiye'nin en önemli bitkisel ürünü olan buðdayda ekim alanlarýnýn, toplam tahýl ve diðer bitkisel ürünlerin ekilen alanýn yaklaþýk yarýsýný kapladýðýný bildirerek, "bundan dolayý buðday ekimi çiftçimizin en fazla dikkat etmesi gereken faaliyetlerin baþýnda gelmektedir" dedi. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, farklý ekolojilere sahip olan Türkiye'de, buðday ekiminin bölgelere göre Eylül'ün ikinci yarýsýnda baþlayýp Kasým'ýn sonuna kadar devam ettiðini bildirdi. Türkiye'de 23,81 milyon hektar toplam tarým alaný bulunduðunu, bunun 15,62 milyon hektarýnýn tahýl ve diðer bitkisel ürünlerin ekilen alanýný oluþturduðunu vurgulayan Bayraktar, bu alanýn 7,77 milyon hektarýnýn da buðday ekilen alanlardan meydana geldiðini, buðday alanlarýnýn toplam tahýl ve diðer bitkisel ürünlerin ekilen alanýn yüzde 49,7'ünü kapladýðýný belirtti.kuraklýðýn üretim sezonunda buðday, arpa baþta olmak üzere tahýl üretimini çok olumsuz etkilediðini bildiren Bayraktar, "kuraklýk baþta olmak üzere hemen hemen bütün doðal afetlerin yaþanmasý nedeniyle, Türkiye Ýstatistik Enstitüsü, 2013 yýlýnda 22 milyon 50 bin ton olan buðday üretiminin, 2014'de yüzde 13,8 azalarak 19 milyon tona indiði tahmin ediyor" dedi. Türkiye'de buðday ekim alanýnýn son yýllarda azalmasýna raðmen, 2013 yýlýnda, 2012 yýlýna göre 243 bin hektar artarak 7 milyon 529 bin 600 hektardan 7 milyon 772 bin 600 hektara çýktýðýný belirten Bayraktar, 2014 yýlý ekilen alan miktarýnýn henüz açýklanmadýðýný, 2013 yýlýyla ayný düzeylerde olduðunu tahmin ettiklerini bildirdi. Sulama altyapý yatýrýmlarý tamamlanmadýðý için Türkiye'de teknik ve ekonomik olarak sulanabilecek 8,5 milyon hektar alanýn 5,73 milyon hektarýnýn sulanabildiðini, 2,77 milyon hektarýn ise henüz sulanamadýðýný vurgulayan Bayraktar, "Sulama altyapý yatýrýmlarý hýzla tamamlanmalýdýr. Sulanabilir bütün alanlarýn sulanmasýyla diðer ürünlerde olduðu gibi buðdayda da önemli üretim artýþý olacak, ülkenin büyük bölümünde, kuraklýðýn ürüne olumsuz yansýmasý görülmeyecek" dedi. -TOPRAK ÝÞLEME VE TARLA HAZIRLIÐI EN ÖNEMLÝ ÝÞLEM- Özellikle buðdayda kaliteli ve bol ürün alabilmek için üretimin baþlangýç aþamasý olan toprak iþleme ve tarla hazýrlýðýnýn en önemli iþlem olduðunu bildiren Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Birçok çiftçimizin tek gelir kaynaðý olmasý ve yýlda sadece bir defa ürün alýnmasý nedeniyle buðdayda kaliteli ve bol ürün için toprak hazýrlýðý, ekim, bakým gibi kültürel iþlemlerin tekniðine uygun yapýlmasý gerekir. Üreticiler, ekimi uygun bir toprak iþleme sonucu yapabilir. Toprak iþlemeyle iyi bir tohum yataðý hazýrlanmýþ, yabancý ot kontrolü saðlanmýþ, toprak yüzeyindeki bitki artýklarý, anýz ve ahýr gübresi gömülmüþ olacaktýr. Bu amaçlarý gerçekleþtirebilmek için deðiþik yapýda birçok toprak iþleme aleti geliþtirilmiþtir. Üreticilerimizin toprak iþlerken topraðýn tavda olmasýna dikkat etmeleri gerekir. Toprak, iþlemeye uygun olmasý gerekenden daha nemli ve daha kuru olmamalýdýr. Toprak tavda iken, toprak iþleme aletlerine bulaþmaz, toprak sürüm sýrasýnda helva gibi daðýlýr ve büyük tezekler oluþmaz. Tavýn kaçýrýlmasý sürümde iri tezeklerin çýkmasýna neden olmaktadýr. Üreticilerimiz kesinlikle çok nemli toprak koþullarýnda buðday ekimi için pullukla sürüm yapmamalýdýrlar." Ekim zamanýnýn, toprakta çimlenmenin hýzlý bir þekilde olacaðý, alatav riskinin (çimlerin kurumasý) azaldýðý ve kýþa girmeden önce iyi bir çýkýþýn saðlanacaðý þartlarý saðlayan zamanda yapýlmasý gerektiðini vurgulayan Bayraktar, þöyle devam etti: "Ekim zamanýnýn belirlenmesi çok önemli olup erken ekimlerde yüksek toprak sýcaklýðýndan dolayý tohumun çimlenememesine veya çimlendikten sonra yetersiz nem nedeniyle 'alatav' da denilen çimlerin kurumasýna neden olur. Geç ekimde, tohum kýþa girmeden çimlenmez veya yetersiz çimlenenler ise kýþa cýlýz girer, soðuklardan zarar görürler. Bu nedenle üreticilerimizin ekim zamanýný iyi gözlemleyip ekim yapmalarý gerekmektedir. Üreticilerimiz pratik olarak, tohum yataðýndaki toprak sýcaklýðý 8-10 derece olduðu zaman ekim yaparlarsa kök geliþmesi hýzlý ve kök tacý da derin olur." -"BOL VE KALÝTELÝ ÜRÜN ÝÇÝN SERTÝFÝKALI TOHUMLUK, TAHLÝL SONUÇLARINA GÖRE GÜBRE"- Hububat yetiþtiriciliðinde bol ve kaliteli ürün alabilmek için sertifikalý tohumluk kullanýlmalý, toprak tahlil sonuçlarýna göre gübreleme yapýlmasý gerektiðini vurgulayan Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Buðday tarýmýnda yüksek ve kaliteli ürün alabilmek için üreticilerimizin sertifikalý tohumluk kullanýmý çok önemlidir. Üreticilerimiz tohumluk belirlerken bölge þartlarýna uyan, önceden ekileceði bölgede denenmiþ, deðirmencilerin istediði, tescilli veya üretim izinli, verim potansiyeli ve sürme hýzý yüksek, taneleri dolgun, hastalýk ve zararlýlara karþý ilaçlanmýþ olmasý gibi kriterlere dikkat etmeleri gerekmektedir. Buðday tarýmýnda gübre, üretim maliyetlerinde etkili bir girdidir. Bu nedenle üreticilerimiz, bilinçli ve dengeli bir gübreleme yapmak için ekecekleri tarlayý temsil edecek þekilde, usulüne uygun alacaklarý toprak örneklerini analiz yaptýrarak kendilerine önerilen tavsiyeye göre gübreleme yapmalýdýrlar. Böylece hem bilinçli gübreleme yapmýþ olacak hem de toprak analizi ve gübre desteðinden faydalanmýþ olacaklardýr." -BUÐDAY DÜNYADA DA ÖNEMLÝ BÝR ÜRÜN- Ülkemiz için oldukça önemli olan buðday üretimine diðer ülkelerin de büyük önem verdiðini kaydeden Bayraktar, þu bilgileri verdi: "Türkiye, dünyada, 2013 yýlýnda, 218,4 milyon hektar buðday ekim alanýnýn 7,77 milyon hektarýný, 713,1 milyon ton buðday üretiminin 22,05 milyon tonunu karþýlamýþtýr yýlýnda buðday üretiminde Çin 121,72 milyon tonla birinci, Hindistan 93,51 milyon tonla ikinci, ABD 57,96 milyon tonla üçüncü, Rusya 52,09 milyon tonla dördüncü, Fransa 38,61 milyon tonla beþinci, Kanada 37,5 milyon tonla altýncý, Almanya 25,01 milyon tonla yedinci, Pakistan'ýn 24,23 milyon tonla sekizinci, Avusturalya 22,8 milyon tonla dokuzuncu, Ukrayna 22,7 milyon tonla onuncu ve Türkiye 22,05 milyon tonla on birinci sýrada yer almaktadýr. Buðday ekim alanýnda Hindistan 29,65 milyon hektarla ilk sýrada olup, bu ülkeyi 24,1 milyon hektarla Çin ve 23,3 milyon hektarla Rusya'nýn takip etmektedir. Ülkemiz ise 7,77 milyon hektar buðday ekim alaný ile dokuzuncu sýradýr." Haber Servisi

5 YILDIZ HABER 5 Vatandaþ pazar günleri uygulanan nöbetçi eczane sayýsýndan dertli Nadir Yücel - Vatandaþlar özellikle Pazar günleri Çorum da sadece 2 adet Eczane uygulamasýndan þikayetçi olduklarýný ifade ettiler. Cumartesi günleri 4 adet Nöbetçi eczane uygulamasý yapýlýrken, Pazar günleri 2 adet nöbetçi eczane uygulamasýný eleþtiren vatandaþlar," Bu konu da yasal bir düzenleme yok. Eczane Oda yönetimi isterse bunu yeniden düzenleyebilir. Pazar günleri Nöbetçi eczanelerden birisi þehrin kuzeyinde, diðeri ise güney bölgesinde oluþuyor. Bu normal görülebilir. Ancak problem hasta eczaneye gittiðinde 3 TL'lik bile olsa eczanede o ilaç olamayabiliyor. Eczaneye sorduðumuzda Depo kapalý diyor. Eczaneler bütün ilaçlarý da haklý olarak stok edemezler. Herkesin özel aracý da yok. Bir kaç otobüs deðiþtirerek 2 eczane arasýnda git gel iþkencesini de yaþamak istemiyoruz. Çorum da yayýn yapan tüm gazeteler bile ücretsiz olarak nöbetçi eczaneleri ilan ederken bazý eczanelerin de personel ve maliyet hesaplarý gerekçesi ile Pazar günleri 2 nöbetçi eczane uygulamasýndan vazgeçmelerini bekliyoruz. Oda yönetiminin 4 Eczane olmasý adýna bu konuda duyarlý olmalarýný bekliyoruz. Hatta bu konu da sayýn valimizin de giriþimini bekliyoruz" þeklinde serzeniþte bulundular. Karadeniz Kalkýnma Kurultayý Çorum'da yapýlacak Ýnsani Deðerler Platformundan "Su Hayattýr" projesine destek Çorum Ýnsani Deðerler Platformunu oluþturan 30'un üzerinde sivil toplum kuruluþu, Deniz Feneri Derneðinin Ýslam beldelerinde su kuyusu açmak için baþlattýðý "Su Hayattýr" projesine destek veriyor.konu ile ilgili açýklama yapan Ýnsani Deðerler Platformu dönem sözcüsü Seyfettin Zengin, "Ýslam dini ferdî olmakla birlikte ayný zamanda bir cemiyet dinidir. Tüm müslümanlar ihtiyaç sahibi diðer müslümanlardan sorumludur. Müslümanlarýn aðýr imtihanlardan geçtiði bu günlerde, saflarýn daha sýk tutulmasýnýn gerektiðine inanýyoruz. Deniz Feneri Derneði, ülkemizde ve dünyada oldukça aktif hizmetlerde bulunmaktadýr. Þimdide Afrikada ihtiyaç sahibi Ýslam beldelerine su kuyularý açmak için "Su Hayattýr" projesini hayata geçirmiþtir. Bu gayret bizleri ve ihtiyaç sahibi diðer müslümanlarý sevindirmektedir. Yol uzun, yapacak iþ çok, yük aðýr, yeryüzünde bizi bekleyen mazlum, maðdur, mustazaf müslümanlar var. Çorum sivil toplum kuruluþlarý olarak ilimizde her dernek ve vakýflarýmýzýn yaptýðý hizmetler var. Ancak bu durum diðer inananlarý ihmal etmemizi gerektirmemektedir. Platform olarak bizde, Deniz Fenerinin "Su Hayattýr" projesine katký vermeyi taahhüt ediyoruz. Ýslam coðrafyasýna uzanan merhametin eli Deniz Fenerine "Su Hayattýr" projesi ve diðer güzel çalýþmalarý için Allah'tan muvaffakiyetler diler, tüm Çorum halkýna da çaðrýda bulunarak bu hizmete destek vermelerini talep ederiz" dedi. Haber Servisi Dr. Rüþtü Bozkurt Osman Arolat Karadeniz Özelliklerini Koruma Derneði (KÖK) tarafýndan daha önce 5 kez düzenlenen Karadeniz Kalkýnma Kurultayý'nýn 6'ncýsý, Çorum'da gerçekleþtirilecek. 31 Ekim - 1 Kasým 2014 tarihlerinde Anitta Otel'de gerçekleþtirilecek olan kurultay, 31 Ekim Cuma günü saat 13.00'de açýlýþ konuþmalarý ile baþlayacak. Kurultayda 'Çorum sanayileþmesine dýþarýdan bakýþ' baþlýðý altýnda, Dünya Gazetesi Köþe Yazarlarý Prof. Dr. Kenan Mortan, Dr. Rüþtü Bozkurt ve Osman Arolat ilimiz sanayisini kendi perspektiflerinden deðerlendirecekler. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Tufan Köse'nin giriþimleri ile ilimizde düzenlenmesi kararlaþtýrýlan Karadeniz Kalkýnma Kurultayý ile bölgedeki illerin eþgüdümünün saðlanmasý hedefleniyor. Sanayi yapýsýyla ön plana çýkan Çorum, bu yönüyle Karadeniz illerine örnek olmasýný saðlamak amacýyla ilde gerçekleþtirilecek olan kurultaya, bölge illerinden çok sayýda iþ adamý, kamu ve özel sektör temsilcisi, sivil toplum kuruluþlarý ve vatandaþlarýn katýlmasý bekleniyor. Çorum TSO Baþkaný Prof. Dr. Kenan Mortan Çetin Baþaranhýncal, Karadeniz Özelliklerini Koruma Derneði Genel Baþkaný, 50. Hükümet Dönemi Baþbakan Yardýmcýsý Murat Karayalçýn'ýn yaný sýra bölge illerinden çok sayýda bürokrat ve sivil toplum kuruluþu temsilcisinin katýlýmýyla gerçekleþtirilecek olan Kalkýnma Kurultayý'nýn, bölgedeki koordinasyonun artýrýlmasý açýsýndan önemli olduðunu söyledi. Baþaranhýncal, organizasyonun Çorum'da gerçekleþtirilmesi konusundaki katkýlarýndan dolayý CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse'ye teþekkür etti. Haber Servisi Mehmet Alapala son yolculuðuna uðurlandý YEDAÞ'a 'Kalite Platin Tacý' YEDAÞ'ýn baþarý hikayesi 'Kalite PlatinTacý' ödülü ile zirveye çýktý. YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu "Kalite Altýn Tacý ile baþlayan Avrupa'nýn en iyi 10 þirketi olma vizyonumuz, 'Kalite PlatinTacý' taçlanmýþtýr" dedi yýlýnda operasyonel ve mükemmellik alanýnda Avrupa'nýn ilk 10 þirketi olma hedefi doðrultusunda baþlattýðý 'mükemmellik' sürecinde tüm dikkatleri üzerine çeken YEDAÞ, ödüle doymuyor. Business Initiative Directions (BID) tarafýndan her yýl verilen Uluslararasý Kalite Ödülleri'nde geçtiðimiz yýl 'Kalite Altýn Tacý'ný alarak, bu ödülü alan ilk ve tek elektrik daðýtým þirketi olan YEDAÞ, bu yýl da mükemmellikte Avrupa'nýn zirvesine çýkarak, Kalite Platin Tacý Ödülü'ne layýk görüldü. AVRUPA'NIN EN ÝYÝ ÞÝRKETÝ 'YEDAÞ' SEÇÝLDÝ Merkezi Ýspanya'nýn Madrid þehrinde bulunan Business Initiative Directions (BID)'in Paris, Londra, Madrid, Cenevre, Frankfurt ve New York'ta yapýlan yýllýk toplantýlarýnda, toplam 90 ülkeden þirket liderlerinin bir araya gelerek yaptýklarý oylama sonucunda her yýl verilen Uluslararasý Kalite Yýldýzý Ödülleri'nde (International Star Award Quality)'Kalite PlatinTacý' ödülüne layýk görülen YEDAÞ, Fransa'nýn baþkenti Paris'te yer alan Hyatt Regency Paris Etoile Hotel'de düzenlenen törenle Business Initiative Directions (BID) Baþkaný Jose E. Prieto'dan ödülünü aldý. YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu ve Þirketin üst yönetiminin yer aldýðý ödül töreninde YEDAÞ'ýn 'Mükemmellikteki Baþarý Hikayesi' anlatýldý. Geçtiðimiz yýl zirvenin habercisi 'Kalite Altýn Tacý' alarak, Türkiye'nin ve sorumluluk bölgesinin gurur kaynaðý olan YEDAÞ, bu yýl da Kalite PlatinTacý Ödülü'nü alan ilk ve tek elektrik daðýtým þirketi olarak 'Avrupa'nýn En Ýyi Þirketi' oldu. ÜYELERDEN YEDAÞ'A TAM NOT YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, "Tamamen baðýmsýz bir kuruluþ olan Business Initiative Directions'ýn vermiþ olduðu Uluslararasý Kalite Ödülleri(IQS), tüm dünya üzerinde farklý ülkelerden kalite kültürünü özümseyen ve destek veren kuruluþlar olarak tanýnan þirketler tespit edilerek veriliyor. Þirketimiz, 90 ülkedeki BID üyelerince, Toplam Kalite Yönetimi Kriterlerine Uygunluk, Liderlik, Yaratýcýlýk, Yenileþim ve Ýnovasyon, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri, Mükemmel Sonuçlarý Sürdürme, (BalancedScorecard), Müþteriler Ýçin Deðer Katma, Ýleri Teknolojiyi Kullanma, Sürdürülebilir Bir Gelecek Yaratmagibi ana baþlýklara verilen önem ile faaliyet gösterdiði sektörde rol model olma özelliðinden dolayý bu ödülü almaya hak kazanmýþtýr" dedi. YEDAÞ MÜKEMMELLÝKTE ZÝRVEDE YEDAÞ'ýn iþ süreçlerinde vazgeçilmezleri arasýnda yer alan 'Liderlik' ve 'Kalite'ye verdiði önem sayesinde, bugün büyük dünya þirketleri arasýnda Avrupa'nýn En Ýyi Þirketi seçildiðini kaydeden Genel Müdür Türkoðlu, 'Geçen yýl zirvenin bir altýnda olan 'Kalite Altýn Tacý' ile ödüllendirilmiþtik. Bu ödül aslýnda zirvenin habercisiydi. 4 yaþýndaki YEDAÞ tüm iþ süreçlerinde benimsediði kalite ve sürdürülebilirlik anlayýþý ileelektrik daðýtýmý sektöründe farkýndalýk yaratmýþtýr. YEDAÞ olarak, dünyanýn ve Avrupa'nýn dikkatini çekiyoruz. 'Kalite Altýn Tacý' ile baþlayan mükemmellik sürecimiz, 'Kalite PlatinTacý' ile zirveye çýkmýþtýr" diye konuþtu. ENERJÝ DEVLERÝ ÝLE AYNI 'KALÝTE LÝGÝ'NDEYÝZ Genel Müdür Nurettin Türkoðlu, dünya üzerindeki enerji devleri ile ayný 'Kalite Ligi'nde yer almanýn gururunu yaþayan YEDAÞ'ýn büyük bir baþarýya imza attýðýný belirterek, "KoreaElectricPower Corporation (KEPCO), AnsaldoEnergia, Hong YuenElectronics, RAO, Azpetrol, IndianOil Corporation gibi dünyadaki enerji devleri ile ayný Kalite Ligi'ndeyiz. Biz çalýþanlarýmýzla paylaþýmlarda bulunurken, þu sözü hatýrlatýrýz: "Zirveye oynayýn, enerjinizin nelere muktedir olduðunu kavrarsanýz, baþarý sizi izlemeye baþlar." Biz enerjimizin farkýndayýz ve hedeflediðimiz gibi dev þirketlerin olduðu ligdeyiz. Bunun adý baþarýdýr. Baþarý, hem 'doðru iþin yapýlmasý' (Strateji), hem de 'iþin doðru yapýlmasý' (Toplam Kalite Yönetimi) ile sürdürülebilir deðer oluþturabilmektir" diye konuþtu. Haber Servisi Alapala Makina'nýn kurucusu Mehmet Alapala, son yolculuðuna uðurlandý. Önceki akþam vefat eden Alapala Makine kurucusu Mehmet Alapala (91) dün topraða verildi. Merhumun cenazesi dün Ulu Camiide öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýndan sonra Ulu Mezarlýk'ta topraða verildi. Bahadýr YÜCEL Mehmet Alapala

6 YILDIZ HABER 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM Zaman Gazetesi'nden okur buluþmasý Eðitim Sen'den 29 Ekim Zaman Gazetesi abone kampanyasýna baþladý. Gazete bu yýlki yeni yayýn dönemini ''Okur Buluþmalarý'' ile baþlattý. Kampanya çerçevesinde gazetenin yazarlarý ve yönetimi de okurlarý ile buluþarak kampanyaya destek veriyor. Çorum'da da baþlatýlan kampanya dönemi çerçevesinde Cihan Haber Ajansý Genel Müdürü ve Zaman Gazetesi yazarý Abdülhamit Bilici kente geldi. Afra Düðün Salonu'nda okurlar ile buluþan Bilici, Zaman Gazetesi hakkýnda bilgi verdi. Burada konuþan Bilici, Avrupa dahil olmak üzere Ortadoðu ve Afrika gibi bölgelerde katýldýklarý programlarda ve meslektaþlarýna Zaman'ýn misyonunu anlattýklarýnda þaþkýnlýkla karþýladýklarýný ve hayran kaldýklarýný söyledi. Zaman'ýn duruþ deðiþtirdiði yorumlarýna ''Zaman kurulduðu gün neredeyse bugünde ayný yerde duruyor '' diye cevap veren Bilici, her zaman olduðu gibi bugünde demokrasiden yana tavýr aldýðýný anlattý. Bilici þöyle devam etti: ''Zaman Gazetesi her dönemde demokrasiden yana tavýr almýþ o istikamette yayýn yapmýþtýr. Bunlar arþivlerde mevcut herkes açýp bakabilir. 28 Þubat döneminde, parti kapatma davasýnda, muhtýrada her zaman millet istikametinde yayýn yapmýþ ve demokrasiyi savunmuþtur. Bugün ayný çizgide devam ediyor ve demokrasiyi savunuyor. Deðiþen Zaman deðil de baþkalarý olabilir mi? Herkes buradan bakmalýdýr'' dedi. Yeni hedeflerin olduðunu ve Zaman Gazetesi'nin okurlarýnýn gazeteye sahip çýktýðýný dile getiren Bilici, ''Yapýlan tüm tezviratlara raðmen iþte görüyorsunuz salonumuz dolu ve her yerde Zaman okurlarý yazarlarý ile yöneticileri ile buluþuyor''diye konuþtu. Program sonunda Bilici'ye eðitim gönüllüsü Abdullah Tahtalý tarafýndan çiçek takdim edildi. Haber Servisi Mehmet Öztürk Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý nedeniyle basýn açýklamasý yayýnladý. "Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliðinde Türkiye`de yaþayan halklarýnýn emperyalist iþgale karþý omuz omuza verdikleri mücadelenin zaferle sonuçlanmasýnýn ardýndan ilan edilen Cumhuriyet Bayramýnýn 91'inci yýlý bütün ulusumuza kutlu olsun" diyerek açýklamasýna baþlayan Mehmet Öztürk, "Ulusumuzun dönemin emperyalist güçlerine karþý bedenlerini siper ederek kazandýklarý mücadelenin yarattýðý anti-emperyalist, halkçý, eþitlikçi, özgürlükçü ve barýþtan yana deðerlerin bütünlüðü olan "halkýn egemenliði" adým adým ortadan kaldýrýlmaktadýr. Cumhuriyet'in en temel kazanýmlarýndan olan laiklik ilkesi adým adým özellikle eðitim alanýnda yaþanan çaðdýþý kuþatma ile ortadan kaldýrýlmaktadýr. Okul öncesinden baþlayarak üniversiteye kadar eðitim alaný ile birlikte toplum yeniden dizayn edilmektedir. Bütün kamusal alan tahrip Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk Þubesi 4 ile 9 yaþ arasý çocuklara yönelik "Masal ve Drama Saati" adlý etkinlik düzenliyor. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk Þubesi Baþkaný Kazým Sekili her Cumartesi ile arasý etkinliðin dernek merkezinde yapýlacaðýný bildirdi. Sekili yaptýðý açýklamada, "Derneðimizin faaliyete geçtiði günden günümüze kadar ilçemizin eðitim, kültür ve sanat alanýnda söz sahibi olmanýn heyecaný ve mutluluðunu yaþýyoruz. Bu programlarda desteklerini esirgemeyen dava arkadaþlarýma ve dostlarýmýza teþekkür ederim. Bizim açýklamasý edilirken özelleþtirme ve yolsuzluk ile halkýn ürettiði deðerler heba edilmekte ve yandaþlara daðýtýlmaktadýr" dedi. "Türkiye'de yaþayan insanlarýn özlem ve ihtiyaç duyduðu, törensel ve sembolik kutlamalara sýkýþtýrýlan bir cumhuriyet deðil, emperyalizmin güdümünde olmayan, gerçekten laik, demokratik ve emekçilerin haklarýnýn korunduðu demokratik bir cumhuriyettir" diyen Öztürk, "Türkiye`de yaþayan insanlarýn gerçekten eþit ve özgür olarak yaþadýklarý; iþsizliðin, açlýðýn ve sefaletin deðil; barýþýn, kardeþliðin ve özgürlüðün yaþandýðý demokratik bir ülkede yaþamaktýr. Eðitim Sen olarak, halkýn göstermelik olarak deðil, gerçek anlamda egemen olduðu, insan hak ve özgürlüklerinin ve hukukun üstünlüðünün hayata geçirildiði, her bireyin eþit haklar temelinde, özgür ve demokratik bir ülkede barýþ içinde yaþamasý dileðiyle, bütün halkýmýzýn 29 Ekim Cumhuriyet bayramýný kutluyoruz" ifadelerini kullandý. Haber Servisi Osmancýk DED'ten çocuklara "Masal ve Drama" eðitimi bir medeniyet inþa ve ihya etme gibi bir hayalimiz var. Bunun için de kimseden bir takdir ve taltif beklemeden çalýþmalarýmýza devam edeceðiz. Gelecekte söz sahibi olacak çocuklarýmýzýn hayal ve düþünce dünyasýný zenginleþtirerek çocuklarýmýzýn duygu ve düþüncelerini daha etkili anlatabilmelerini saðlayarak dilimizi daha güzel kullanmalarýný saðlamak amacýyla yaptýðýmýz bu etkinliðin çok faydalý olacaðýna inancýmýz tamdýr" dedi.sekili, Osmancýk halkýnýn bu tür faaliyetlere sahip çýkmasý durumunda okuyan, sorgulayan bir neslin söz sahibi olacaðýný belirtti. Haber Servisi

7 YILDIZ HABER 7 "Geçmiþteki baþarýlarýmýz sorunlarýn hepsini aþacaðýmýzýn teminatýdýr" Türk Ýþ Ýl Temsilcisi ve Þeker Ýþ Sendikasý Þube Baþkaný Sefer Kahraman, Cumhuriyet Bayramý nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. Mesajýna, "Milletimiz var olduðundan bu yana sevinçte, kederde, zor günde ortak kader anlayýþýna sahip çýkmýþtýr. Ýþte Cumhuriyet, milletimizin doðulusuyla, batýlýsýyla, kuzeylisiyle, güneylisiyle kadýn-erkek, yaþlý-genç demeden, kan ve gözyaþlarýyla yazdýðý eþsiz bir destandýr" ifadeleriyle baþlayan Sefer Kahraman, "Cumhuriyet'in saðladýðý barýþ ve huzur ortamý sayesinde, Türkiye bugün eðitimden saðlýða, sanayileþmeden altyapýya, siyasetten ekonomiye her alanda güçlü devlet olma özelliðini sürdürmektedir. Gerek kuruluþu, gerek kuruluþundan bu yana gerçekleþtirdiði atýlýmlarla pek çok ülke için örnek durumunda olan 21. yüzyýl Türkiye Cumhuriyeti'nin baþarýlarýný tüm dünya ilgiyle ve dikkatle takip etmektedir. Meþruiyeti ve kuvveti, ortak tarih, kader ve amaç birliði ile vatandaþlýk kimliði ilkelerine dayanýr. Bu niteliði ile Cumhuriyet, geçmiþten geleceðe uzanan gönüllü bir beraberliktir. Türk insaný Cumhuriyet sayesinde vatandaþ haline gelmiþ, devletin yegâne ve gerçek sahibi olmuþtur. Bu büyüklüðe yaraþýr biçimde, birlik ve dirliðimizi her zaman korumalýyýz. Yapmamýz gerekenlerin, birlik ve dirliðimizden alýnacak güçle çok daha kolay ve çok daha saðlýklý olarak gerçekleþeceðine inancýmýz tamdýr. Ancak, Cumhuriyet bayraðý altýnda toplanan Türk ulusunun bütünlüðüne zarar verme çabalarý ne yazýk ki dün olduðu Sefer Kahraman gibi bugün de sürmektedir. Bu çabalar, çaðdaþ uygarlýk hedefine ulaþma hedefimizi engellemekten, bilim ve aklýn yol göstericiliðinden uzaklaþarak ulusumuzu karanlýk devirlere çekmekten baþka bir amaca hizmet etmemektedir. 21. yüzyýla girerken elbette sorunlarýmýz vardýr. Ülke olarak geçmiþteki baþarýlarýmýz bu sorunlarýn hepsini aþacaðýmýzýn teminatýdýr. Türkiye çeþitli sorunlarla karþý karþýyadýr. Ancak, bunlarýn hepsini hukuk devletinin meþru zeminleri ve yollarýný kullanarak aþacak güçtedir. Ýstediðimiz; barýþ, birlik ve beraberliktir, bölünmez bütünlüðümüzün muhafazasýdýr. Büyük Atatürk, "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" ilkesi ile Cumhuriyetin temeline barýþçýlýðý koymuþtur. Geçen 91 yýl tarihimizin en uzun barýþ dönemidir. Türkiye bulunduðu bölgede ve dünyada barýþýn korunmasýna en çok hizmet eden ülkelerden biridir. Uluslararasý ve bölgesel iþbirliðine içtenlikle taraftardýr. Her türlü ihtilafýn barýþçý yollardan gidilerek çözüme kavuþturulmasýný savunur. Türkiye uluslararasý taahhütlerine sadýk bir ülkedir ve þu akýllardan çýkartýlmamalýdýr ki Türkiye bugün sahip olduðu ve "güçlü bir demokrasi, güçlü bir ekonomi ve güçlü bir savunma" þekliyle 2023"ün yýldýz ülkesi olacaktýr. Bu vesile ile ulusumuzun ve milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý'ný kutlarken, bizlere bu günleri saðlayan aziz þehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet dilerim" þeklinde kaydetti. Haber Servisi Uslu, Ankara'da Cumhuriyet Bayramý törenlerine katýldý Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý törenlerine katýldý. Cumhuriyetin kuruluþunun 91. yýl dönümü nedeniyle ilk tören dün Anýtkabir'de gerçekleþtirildi. Törenlere Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, Baþbakan Ahmet Davutoðlu, Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Necdet Özel, CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi Baþkaný Haþim Kýlýç, Bakanlar Kurulu üyeleri, kuvvet komutanlarý, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, milletvekilleri, yüksek rütbeli askerler, bürokratlar ile yabancý misyon þefleri katýldý. Cumhurbaþkaný Erdoðan, Anýtkabir'de düzenlenen törenin ardýndan Cumhurbaþkanlýðý Sarayý'nda Cumhuriyetin 91. yýl dönümü dolayýsýyla tebrikleri kabul etti. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu Cumhurbaþkanlýðý Sarayý'nda Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn Cumhuriyet Bayramýný kutlayarak bir süre sohbet ettiler.uslu daha sonra Cumhuriyetin kuruluþunun 91. yýl dönümü dolayýsýyla Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlen törenlere katýldý. Haber Servisi Bekir Özsaçmacý Özsaçmacý'dan, Cumhuriyet Bayramý mesajý Ülkü Ocaklarý Ülkü Evleri Mütevelli Heyeti Baþkaný Bekir Özsaçmacý, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý nedeniyle yayýnladýðý basýn açýklamasýnda, "Dünya bir mücadele içindedir, her millet kendi görüþünü hakim kýlma, baþka memleketleri kendi maksadý için, kendi menfaati yönünde imkan olduðu nispette azami þekilde, sömürme, kullanma faaliyeti içindedir" dedi. Kendini bilen her milletin bu faaliyete karþý kendisini koruyarak kendi iradesini saydýrýr hale gelmesinin lazým olduðunu kaydeden Özsaçmacý, "Türk milleti kendi iradesini bu mücadelede geçmiþ tarihi asýrlarda olduðu gibi, mutlaka saydýracak hakim duruma getirecektir. Türk milletinin iradesi yalnýz Türk milletinin insan haysiyetiyle yaþatýlmasý, yükseltilmesi gayesini güden bir irade deðil, ayný zamanda Türk milletinin yükseltilmesi, yaþatýlmasý iradesinin, diðer insanlarýn ýzdýraplarýný giderme, diðer insanlara yardým saðlama ve bütün dünya üzerinde lekesiz, gölgesiz bir adalet meydana getirme yönünde geliþtirmeye yönelmiþ bir iradedir. Bu iradenin teminatý, 91 yýldýr varlýðý ile bize güç veren genç Cumhuriyetimizi kutluyor, Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anýyoruz" þeklinde kaydetti. Haber Servisi "Soma''dan alýnmayan ders, Karaman''da yeniden gündeme geldi" Emek Partisi (EMEP) Ýl Baþkaný Hikmet Aydýn, iþ cinayetlerinin dur durak bilmediðini belirterek, "Soma'da 301 iþçi, Torunlar inþaatta 10 iþçi Þimdi bir facia haberi de Karaman'dan geldi. Karaman Ermenek'te özel bir þirkete iþlettirilen maden ocaðýný su bastý ve madende yaþanan göçükte en az 18 iþçi mahsur kaldý. Su baskýný nedeniyle göçüðün yaþanmasýndan dolayý mahsur kalan iþçilerin sað kurtarýlmasý ihtimalinin zayýf olduðu belirtiliyor. Göçükte kalan iþçilere, aileleri ve yakýnlarýna geçmiþ olsun dileklerimizi iletiyor; iþçilerin en kýsa sürede sað olarak göçükten çýkarýlmasýný temenni ediyoruz" dedi. EMEP Ýl Baþkaný Aydýn, Türkiye'de yýllardýr uygulana gelen ve AK Parti ile daha da hýz kazanan özelleþtirme ve taþeronlaþtýrma uygulamalarýnýn, iþçi saðlýðý ve güvenliðini hiçe sayan, kar hýrsýný her þeyin önüne koyan politikalarýn sonucunu bir kez daha bu sefer de Karaman'da gördüklerini ifade etti. Karaman'daki facianýn sorumlusunun hükümet ve patronlar olduðunu belirten Aydýn, "Madenleri sermayenin insafýna terk eden, iþin saðlýðýný ve karýn sürekliliðini iþçinin saðlýðýnýn önüne koyan, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yasasý'nda ýsrar eden, iþçi saðlýðý ve güvenliði önlemlerinin alýnmasý için gerekli çalýþmalarý ve denetimleri yapmayan, etkili yaptýrýmlar uygulamayan AK Parti hükümeti, bu faciadan en az maden patronlarý kadar sorumludur" þeklinde kaydetti. EMEP Ýl Baþkaný Aydýn, açýklamasýna þu þekilde devam etti: Hikmet Aydýn "Soma faciasýnýn ardýndan kamuoyunda oluþan tepki üzerine, Torba Yasa'da birkaç göstermelik düzenleme yapan ancak maden kazalarýnýn asýl nedenlerini ortadan kaldýrmak için kýlýný kýpýrdatmayan hükümet ve onun açtýðý yolda iþçileri öldürmek pahasýna çalýþtýran patronlar, Karaman'da iþçileri göçük altýnda býrakmýþtýr. Hükümet Torba yasaya doldurduðu küçük küçük düzenlemelerden, maden patronlarýnýn maliyetlerini artýrdýðý gerekçesi ile faaliyetlerini durdurma tehdidine boyun eðmiþ ve vazgeçmiþtir. Soma katliamýnýn ardýndan hiçbir somut ve etkili çalýþma yapmayan hükümet, maden patronlarýna "iþçileri ölümüne çalýþtýrma" vizesini yeniden vermiþtir. Bugün Soma'da halen ocaklarda yangýn var, üretim devam ediyor, iþçiler ücretlerini alamýyor ve günlerdir eylemdeler. Madenlerdeki kazalara fýtrat diyen hükümet, bu faciaya davetiye çýkarmýþtýr. Sonuç ortadadýr, Soma'dan alýnmayan ders; Karaman'da yeniden gündeme gelmiþtir. Emek Partisi olarak, Karaman- Ermenek'te göçük altýnda kalan iþçilere, ailelerine ve yakýnlarýna bir kez daha geçmiþ olsun dileklerimizi iletiyor, benzer facialarýn bir daha yaþanmamasý için tüm iþçi sýnýfýmýzý birlik olmaya ve mücadele etmeye çaðýrýyoruz. Çünkü iþçiler dahil olmazlar ise iþçiler dur demez ise iþ cinayetleri sürecek, birer birer, onar onar ölmeye devam edeceklerdir. Sendikalar, içinde bulunduklarý ataletten bir an önce çýkarak, varlýklarýný borçlu olduklarý iþçi sýnýfýnýn haklarý için adým atmalýdýr. Emekten yana tüm güçleri ortak mücadeleye davet ediyoruz." Haber Servisi

8 YILDIZ YAÞAM Kaþýntý nelerin habercisi? 8 Beni Bekle Anne ve babasý ile uzun bir tartýþmadan sonra býyýklarý yeni terleyen delikanlý, bavulunu toplamýþ.. "Sakýn beni durdurmaya kalkmayýn.. Ben heyecan istiyorum, Aþk istiyorum.. Coþku istiyorum.. Bol para, güzel kýzlar istiyorum.. Bu evde bunlarýn hiçbiri mümkün deðil.." Sonra kapýya doðru yürümüþ.. "Dur" diye baðýrmýþ, babasý arkasýndan.. "Size söylemiþtim, beni durdurmaya teþebbüs etmeyin diye geriye baðýrmýþ delikanlý.." "Dur" diye yeniden baðýrmýþ babasý, oðlu bahçe kapýsýndan çýkarken.. "Dur... Beni bekle.." Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü Antalya nýn Kemer ilçesinde düzenlenen 25. Ulusal Dermatoloji Kongresi devam ediyor. Dermoskopinin, derinin yüzeyel mikroskopik incelemesi ile koyu renkli lekelere taný koymak amacýyla kullanýlan bir muayene yöntemi olduðunu belirten Türk Dermatoloji Derneði Baþkaný Prof. Dr. Ertan Yýlmaz, tecrübeli bir uzmanýn bu yöntemle melanomlarý kolaylýkla tanýyabildiðini kaydetti. Prof. Dr., Ertan Yýlmaz, Dermoskopi için yüksek kaliteli büyütücü bir merceðe ve de kuvvetli bir ýþýk sistemine ihtiyaç vardýr. Bu yöntemle derinin yapýsý ve dokusu büyütülerek daha rahat algýlanabilir. Bu amaçla hazýrlanmýþ birçok cihaz vardýr. Bazý aletler ile incelenen bölgelerin fotoðraflarýný da çekmek mümkündür dedi. DERMOSKOPÝNÝN AVANTAJLARI Dermoskopinin þüpheli lezyonlarda hekimin karar vermesine yardýmcý olduðunu vurgulayan Türk Dermatoloji Derneði Baþkaný Prof. Dr. Ertan Yýlmaz, Örneðin büyümekte olan bir benin alýnmasýnýn gerekli olup olmadýðýný dermoskopi söyleyebilir. Böylece hastayý bu tip cerrahi giriþimlerden koruyabilir. Çýplak gözle çok rahatsýz edici görünen bir benin, dermoskopla bakýldýðýnda çok masum olduðu anlaþýlabilir. Tam tersine sorunsuz bir ben de dermoskopla bakýldýðýnda çok farklý görülebilir ve biyopsi alýnmasý gerekebilir. Bu cihazlarla kombine edilen bilgisayar yazýlýmlarý muayene görüntülerini arþivlemeyi, uzmanýn tanýsýný ve rapor çýkarabilmesini saðlar. Hastalarýn eski benlerinin fotoðraflarý arþivlenebildiðinden, ta kip döneminde benlerde deðiþiklik olup olmadýðý kontrol edilebilmekte, eðer riskli bir deðiþiklik varsa bunu erkenden tedavi edebilme þansý doðmaktadýr þeklinde konuþtu. KAÞINTI ÖNEMLÝ HASTALIKLARIN HABERCÝSÝ OLABÝLÝR Kaþýntýnýn, deri hastalýklarý dýþýnda, kansýzlýktan parazite kadar pek çok hastalýðýn belirtisi olabildiðine dikkat çeken Türk Dermatoloji Derneði Baþkaný Prof. Dr. Ertan Yýlmaz, þunlarý söyledi: Bu nedenle uzun süren kaþýntýlarý ciddiye almak gerekir. Egzemadan bitlenmeye, ilaç döküntülerinden uyuza ve mantar hastalýklarýna kadar pek çok hastalýkta, bireyi hekime yönelten en önemli yakýnma kaþýntýdýr. Kimi zaman en az Aðrý kadar hastayý rahatsýz eden; uykusuzluða ve depresyona yol açan, hatta intiharýn eþiðine getiren bu bulguya, pek çok iç hastalýðý da eþlik edebilmektedir. Kaþýntý için vücudun bir çeþit uyarýsý ya da derinin bir tepkisi demek mümkün. Basit gibi görünse de, kaþýntý bazen oldukça karmaþýk sorunlarla birliktelik gösterebilir. Barsak parazitlerinden kansere kadar pek çok hastalýk kaþýntýya neden olabilir. Kaþýntýnýn nedenleri araþtýrýlýrken hastanýn yaþý, var olan hastalýklarý, kullandýðý ilaçlar, banyo alýþkanlýklarý ve hastanýn psikolojik durumu gibi faktörler dikkate alýnmalýdýr. Bazý ilaç alerjilerinde, deride görünen herhangi bir þey olmaksýzýn kaþýntý geliþebileceði unutulmamalýdýr. Barsak parazitleri, diyabet, iç organ kanserleri (safra kesesi, karaciðer, barsak kanseri); safra kesesi taþlarý ya da viral hepatit (sarýlýk) gibi nedenlerle ortaya çýkan safra yolu týkanýklýklarý, lösemi ve lenfoma gibi malign (kötü huylu) kan hastalýklarý, böbrek yetmezliði, AIDS gibi sistemik (birçok organý tutan) hastalýklarýn gidiþi sýrasýnda ya da bazen bu hastalýklarýn ilk belirtisi olarak yaygýn ve nedensiz kaþýntýlar ortaya çýkabilir. EN SIK RASTLANAN KAÞINTI NEDENÝ CÝLT KURULUÐU Kaþýntýnýn en sýk rastlanan nedenlerinden birisinin deri kuruluðu olduðunu söyleyen Prof. Dr. Ertan Yýlmaz, Yaþlý hastalarda çok sýk rastlanan bir türdür. Çünkü insan yaþlandýkça deri fonksiyonlarý, derinin esnekliði ve su tutabilme özelliði azalýr. Sert alkali sabunlarla ve çok sýcak su ile sýk banyo yapýlmasý, derideki bu bozulmayý daha da arttýrýp, koruyucu lipid tabakasýný zayýflatarak, deri kuruluðuna ve kaþýntýya yol açar. Ülkemizde yaygýn olan liflenme ve keselenme alýþkanlýðýnýn da derinin kuruyup kaþýnmasýnda önemli rolü vardýr. Deride görünür herhangi bir þey yokken, hasta kaþýntýdan yakýnýyorsa, bu durum aksi kanýtlanana dek, altta yatan bir hastalýðýn belirtisi olarak kabul edilmelidir þeklinde konuþtu. Sinema 20:00 20:00 20:00 Evcimen papaðan Mavili, sahibi Linda ile Lake þehrinde konforlu bir hayat sürmektedir. Linda, Mavili'nin makav kuþ türünün son örneði olduðunu düþünmekteyken, Rio de Janeiro'da Harika isimli bir diþi makavýn yaþadýðýný öðrenince yolculuða çýkarlar. Rio'ya vardýktan bir süre sonra Mavili ile Harika, hayvan tacirleri tarafýndan kaçýrýlýr. Rio'lu bir grup kuþ tarafýndan kurtarýlýrlar. Mavili, artýk uçmayý öðrenmenin ve Linda'ya dönme zamanýnýn geldiðini anlar.saat : 20:00-21:45 (105 dakika) Tür : Sinema (Animasyon, Macera,Komedi) Yönetmen : Carlos Saldanha Eðlence Rio Güldür Güldür Ekranlarýn yeni fenomeni Meslek Maðdurlarý programýna bu hafta, televizyon programlarýna seyirci olarak katýlanlar gelirse neler yaþanýr? Ýbrahim'in sunucu, Mesut'un uzman konuk olduðu programda, sorular sorarak maðduriyetlerini anlatan seyirciler neler yaþayacak? Mesleði yüzünden sürekli mutsuz olduðu sanýlan ve bu yüzden üzülen Halil Sezai de stüdyoya gelirse neler olur? Mahalledeki marketten haraç kesmeye gelen Bilal ve Fikri, kendilerine rakip olarak mafya anasý Burcu ve onun sað kolu Mehtap'ý görürse neler olur? Yerli Dizi Üç Arkadaþ Üç arkadaþ, Gülperi nin ameliyat parasýný sonunda bulur ve Gülperi yi ameliyat için hastaneye yatýrýrlar. Gülperi'nin gözleri açýlýr. Fakat Gülperi görmeye baþladýðýnda yanýnda Meral dýþýnda kimse yoktur. Gülperi, üç arkadaþý ve bu zamana kadar tanýdýðý herkesi görmek için köþke ve mahalleye döner fakat hiçbir þey Gülperi nin hayal ettiði gibi deðildir. Gülperi bütün gerçekleri öðrenir ve herkesi tek tek görür, Murat hariç... Gülperi, Murat ý hiç de umduðu gibi bulmayacaktýr. Murat ameliyatýn bedelini hapse girerek ödemiþtir. Talat Paþa Babasý Kýrcaali'nin Çepelce, annesi de Dedeler köyünden; Anadolu dan buraya göçmüþ Türk soylu ailelerdendir.[2][3] 1898 ile 1908 arasýnda, Selanik Postanesinde bir postacý olarak görev yaptý. Sonunda, bu posta biriminde 10 yýl hizmet ettikten sonra, Selanik Postane baþkaný oldu. Jön Türk hareketinin komplocusu gerekçesiyle 1908 yýlýnda, Ýttihat ve Terakki (CUP) Komitesi üyeliði için görevden alýndý. Ancak, 1908 Jön Türk Devrimi'nden sonra Edirne milletvekilliði, dahiliye nazýrlýðý (içiþleri bakaný) ve 1917'de sadrazamlýk yapmýþtýr yýlýnda kurulan Hür ve Kabul Edilmiþ Masonlar Büyük Locasýnýn ilk büyük üstadý olarak 1 yýl görev yapmýþtýr.[4] Temmuz 1913 yýlýnda Baþbakan Mahmud Þevket Paþa'nýn öldürülmesinden sonra, Talat Paþa tekrar Ýçiþleri Bakaný oldu. Enver Paþa ve Cemal Paþa ile Talat Paþa Üç Paþalar adlý bir grup kurdu.mehmed Talat, I. Dünya Savaþý sýrasýnda Ermenileri tehcir etmek için Tehcir Kanununun çýkarýlmasýnda etkin rol oynamýþtýr. Bolþevik Devriminin gerçekleþmesiyle savaþtan çekilen Rusya ile 3 Mart 1918'de imzalanan Brest Litovsk Barýþ Antlaþmasý'na Osmanlý Devleti temsilcisi olarak imza atan Talât Paþa'nýn çabalarý neticesinde Rusya, 1878'de 93 Harbi sýrasýnda iþgal ederek aldýðý tüm topraklarý (Ardahan, Kars, Artvin ve Batum) Osmanlý Devleti'ne geri vermiþtir. BALIK KÖFTESÝ Malzemeler 250 gram beyaz etli balýk 2 dilim ekmek 1 adet yumurta 1 adet soðan Köfte baharý Dilediðiniz miktarda tuz 1 su bardaðý aycicek yaðý Yarým demet maydanoz 1 adet yapraklarý ayrýlmýþ marul Yemeðin Tarifi Ön hazýrlýk olarak, 250 aram balýðý haþlayýn. Sudan aldýktan sonra, ayýklayýn. Derin bir kaba 2 dilim ekmeði ufalayýn, 1 adet yumurta, 1 adet rendelenmiþ soðaný da kaba alýp, malzemeleri yoðurun. Köfte baharý ve dilediðiniz kadar tuz ekleyin. Yoðurmaya devam edin. Hazýrladýðýnýz köfte hamurundan küçük parçalar koparýp, elinizle köfte sekli verin, 1 su bardaðý Bizim aycicek yaðýný tavada kýzdýrýn. Balýk köftelerini yaða atýp masayla çevirerek kýzartýn. Tüm köfteleri kýzartýnca, servis tabaðýna marul yapraklarýný dizin. Üzerine köfteleri yerleþtirin. Maydanoz ve dilerseniz limon dilimleriyle servis yapýn. Herkesin aklýnýn ereceði, fikrinin anlayacaðý Bir tarzda anlat. Hz. Mevlana Benim Annem Bir Melek Selena Yahþi Cazibe Adanalý Alemin Kýralý 16:00 Zahide Ýle Yetiþ Hayata Alemin Kýralý Ana Haber Üç Arkadaþ Yerli Dizi 22:30 Dosta Doðru 06:30 Haber Saati 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Sen Üzülme Hz. Meryem Elif Ana Haber Elif Yerli Dizi 20:00 En Büyük Þaban Komedi 21:50 Kardeþlik Adasý Ayý Kardeþler Pepee Hayat Bilgisi Yerli Dizi Ateþ Daðlý Ender Saraç ile Saðlýklý Günler Dila Haným Pis Yedili Show Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Yarýþma 23:15 Büyük Risk Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Ben Bilmem Eþim Bilir Ben Bilmem Eþim Bilir 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Kurtlar Vadisi Pusu 23: Acil Böyle Bitmesin Yerli Dizi Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:50 Hava Durumu 19:55 Rio 21:45 Ýnþaat 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Dizi Filmm Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:45 Beþinci Boyut Ana Haber Bülteni 19:20 Ýki Dünya Arasýnda 19:45 Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Küçük Kýyamet 22:10 Küçük Gelin

9 YILDIZ HABER 9 CHP'den alternatif Cumhuriyet kutlamasý Cengiz Atlas CHP Ýl Teþkilatý 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý kutlamalarý kapsamýnda Atatürk Anýtý'na çelenk sundu. Özdoðanlar Sinemasý önünde buluþan CHP'liler sloganlar eþliðinde Atatürk Anýtý'na kadar yürüyüþ yaptý. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaný sýra yürüyüþe Ýþçi Partisi, Atatürkçü Düþünce Derneði, Eðitim Ýþ sendikasý ve Türkiye Gençlik Birliði de destek vererek, Atatürk Anýtý'na çelenk sundu. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþlayan çelenk sunma töreninde CHP Çorum Ýl Baþkaný Cengiz Atlas konuþma yaptý.karaman'da yaþanan maden faciasý ile sözlerine baþlayan Atlas, "Karaman'da yaþanan üzücü olayýn gölgesinde Cumhuriyet Bayramýnýn yýldönümü kutluyoruz. Karaman'da iþçi ve emekçilerimizin biran önce sað olarak kurtarýlmasýný diliyorum.29 Ekim 1923'de kurulan Cumhuriyete hepimizin sahip çýkmasý gerekir" dedi.maden faciasýndan dolayý Aþýk Mahzunu Þerif Parký'nda düzenleyecekleri etkinlikleri de iptal ettiklerini açýklayan Atlas, konuþmasýnýn da hükümete tepki gösterdi.cumhuriyetin kuruluþunun 91.yýl dönümünde cumhuriyete saldýrýlarýn devam ettiðini belirten Atlas, AK Parti'nin 12 yýldýr cumhuriyet ve kazanýmlarýna sürekli saldýrdýðýný iddia etti.saldýrýlar devam ettikçe Cumhuriyetin bir ulu çýnar gibi güçlenip, büyüdüðünü ifade eden Atlas, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaþatacaklarýný söyledi. Cumhuriyet sayesinde cumhuriyete saldýrýlar yapýldýðýný kaydeden Atlas, "Onlar cumhuriyetin ne anlama geldiðini bilmiyorlar. Cumhuriyet insan haklarýdýr. Cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet vatanýn bölünmez bütünlüðüdür. Cumhuriyet kadýn-erkek eþitliði, özgürlük ve sýnýrlarýmýzýn güvencesidir" diye konuþtu. Bahadýr YÜCEL Bir günde kanser tedavisi mümkün mü? Google kansere el attý Bir süredir saðlýk alanýnda yaptýðý yatýrýmlar ile dikkat çeken Google, çok konuþulacak bir proje üzerinde çalýþýyor. Google'ýn üzerinde çalýþtýðý akýllý hapýn kanser gibi ölümcül hastalýklara erken teþhis koyabileceði düþünülüyor. ABD merkezli teknoloji devi Google, kalp krizi, felç ve kanser gibi ölümcül hastalýklara erken teþhis koyabilecek bir ürün üzerinde çalýþýyor.þirketin bu tarz projelerine ev sahipliði yapan Google X research lab adýna Andrew Conrad tarafýnda yapýlan açýklamaya göre, üzerinde çalýþtýklarý hap sayesinde ölümcül hastalýklar önceden saptanabilecek.google'ýn üzerinde çalýþtýðý hap, insan vücuduna girdikten sonra sahip olduðu nano parçacýklar kana karýþacak. Kana karýþan bu akýllý nano parçacýklar, insan vücudundaki hastalýklarý hücreleri tespit edecek ve bu hastalýklarýn günümüze oranla daha erken saptanmasýný saðlayacak. Henüz araþtýrma aþamasýnda olan projenin hayata geçmesi halinde, hastalar bileklerinde bulunan bir sensör sayesinde de sürekli gözlemlenebilecek. Proje kapsamýnda ortaklýða açýk olduklarýný belirten Conrad, söz konusu hapýn ne zaman piyasaya sürüleceði konusunda bir bilgi paylaþmadý. Google geçtiðimiz dönemde saðlýk sektörüne 250 milyon dolarlýk bir yatýrým yapmýþtý. Þirketin önümüzdeki süreçte bu sektöre yaptýðý yatýrýmlarý artýrmasý bekleniyor. Nano parçacýklarýn hali hazýrda kullanýlan bazý ilaçlarýn içerisinde yer aldýðýný belirten Conrad, Google'ýn akýllý hapýnda bulunan bu maddenin tamamen güvenli olduðunun altýný çizdi. ntvmsnbc Yeni bir kanser tedavisi yöntemi, hastanýn ayný gün evine dönmesine imkan tanýyor. Güney California Üniversitesi Keck Týp Merkezi'nden cerrahlar, kýsaca HIFU olarak bilinen yüksek yoðunluklu ultrasonografi tekniðinin kullanýldýðý yöntemi ilk kez uygulayan uzmanlar oldu. 62 yaþýndaki Gary Fradkin, birkaç saat önce böbreðindeki kanserli tümörün alýndýðý bir ameliyat geçirdi. Sporcu olan ve fiziksel aktivitelerini sürdürmek isteyen Fradkin'in ileri robot teknolojisi sayesinde ayný gün eve çýkmasý mümkün oldu. Gary, "Yaz neredeyse sona eriyor. Yapabildiðim kadar rüzgar sörfü yapmak istiyorum,"diyor. Fradkin, kanserli tümörlerin yüksek yoðunluklu ultrasonografiyle tedavi edildiði klinik deneylere katýlýyor. Doktor Inderbir Gill, ameliyatýn bir santimetrelik neþter kesiðiyle baþladýðýný söylüyor. Kesikten karýn içine giren robot ise tümörü bulup öldürüyor. Doktor Inderbir Gill, "Týp tarihinde ilk kez yüksek yoðunluklu ultrasonografi yöntemini kullanarak böbrek tümörünü yok etmeyi baþardýk ve baþka herhangi bir tedavi kullanmadýk. Tümörü öldüren bu yöntem ameliyat süresini kýsaltýyor, kan kaybýný ve ameliyat sonrasý komplikasyon riskini azaltýyor, böbrek fonksiyonlarýný koruyor ve hastanýn ayný gün eve çýkmasýný saðlýyor," þeklinde konuþuyor. Geleneksel böbrek kanseri ameliyatýnda cerrahlar tümörü kesip çýkardýðý için hastanýn hastanede üç ya da dört gün kalmasý gerekiyor. Doktor Gill, "Geleneksel ameliyatta böbreðe kan akýþýný durdurmamýz, tümörü kesip çýkarmamýz, sonra böbreði dikmemiz ve böbreðe tekrar kan vermemiz gerekir. Böylesine büyük bir ameliyatta ciddi miktarda kan kaybý olur. Komplikasyon olmadýðýndan emin olmak için hasta hastanede uzun süre tutulur ve bir ay boyunca dinlenmesi önerilir," diyor.doktor Gill, yüksek yoðunluklu ultrasonografi tekniðinde tümörün kesilip çýkarýlmadýðýný, zaman içinde eridiðini söylüyor: "Tümörün ne kadar süre içinde eridiðini araþtýrýyoruz." Doktor Gill, bu yöntemi kullanmak için tümörlerin dört santim ya da daha küçük olmasý gerektiðini söylüyor. Bu da böbrek tümörlerinin yüzde 10'u anlamýna geliyor. Uzman, yüksek yoðunluklu ultrasonografinin gelecekte prostat, karaciðer ve pankreas kanserleri için de kullanýlabileceði görüþünde. Gary Fradkin, "Doktor Gill sýnýrlarý zorlamaya devam ediyor. Bunlar çok heyecan verici geliþmeleri. Geleneksel ameliyat yerine bu yöntemle tedavi olduðum için sevinçliyim," diyor. Gary Fradkin birkaç gün içinde sinema sektöründeki iþine ve rüzgar sörfü yaptýðý denizlere geri dönmeyi planlýyor. VOA

10 YILDIZ HABER 10 "Kazayý önlemek telafi etmekten daha ucuz ve kolaydýr" Çorum Milletvekili, TBMM Ýdare Amiri Hak-Ýþ Konfederasyonu Onursal Baþkaný Salim Uslu Karaman'ýn Ermenek ilçesine baðlý Güneyyurt beldesi yakýnlarýndaki maden ocaðýnda galeriyi su basmasý sonucu mahsur kalan 18 iþçi ile ilgili Tvnet'in canlý yayýnda Ana haber Bültenine deðerlendirmelerde bulundu. Maden ocaðýný su basmasý olayýnýn alýþýlageldik olmadýðýný kaydeden Salim Uslu, "Ýþçilerimize ve ailelerine geçmiþ olsun dileklerimi sunuyorum.bölgeye müfettiþler intikal etmiþ durumdalar. Bilirkiþi tespitleri, teknik ayrýntýlar henüz elimize ulaþmadý. Ulaþtýðýnda net þeyler söyleme imkanýmýz var. Ýlginç bir durumla karþý karþýyayýz. Çökme ya da grizu söz konusu deðil. Maden ocaðýnda alýþageldik bir olay da deðil. Ama su kaynaklarý nasýl olurda galerilere yakýn yerlerde niçin tutulur? Gerekli önlemler nelerdi ve ne tür denetim zaaflarý ya da güvenlik zaaflarý var? Bunlar raporlar ortaya çýktýðý zaman göreceðiz. Þuanda önemli ve öncelikli olan arama kurtarma çalýþmalarýnýn biran önce olumlu bir þekilde sonlandýrýlmasýdýr. Orada insanlar büyük bir kaygý içerisinde aþaðýdan gelecek haberleri bekliyorlar. Giderek umutlarýn tükenmeye baþladýðý noktadayýz. Zaman daralýyor. Oksijen sorunu da yaþanýyor. Kýsa bir süre içerisinde sonuç alýnarak 18 kardeþimize sað salim ulaþýlýr. Bugüne kadar bu iþletme ile ilgili denetim yapýlmýþ mýdýr? En son hangi tarihte yapýlmýþtýr? Müfettiþler bukabil muhtemel sorunlarý göz önünde bulunduran uyarýlarda bulunmuþlar mýdýr? Bulundularsa iþletme ne tür tedbirler almýþtýr? Bütün bunlarý bilmek zor. Bu sorularýn cevabý bugün deðilse bile yarýn ortaya çýkacak. Hukuk devletinde hiçbir þey gizli kalmaz, her þey ortaya çýkar. Burada önemli olan nokta yýllar yýlý sendikacýlýk dönemimde Murat Baþeskioðlu beyin Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý döneminden itibaren bir Ýþ Kanunu Taslaðý hazýrlarken, Ýþçi Konfederasyonlarý kendi aramýzda üniversiteden hocalara hazýrlattýðýmýz taslakta "iþyeri iþçi temsilcileri" diye bir kavram getirerek yeni bir kurum oluþturmaya çalýþtýk. Ne yazýk ki o dönem bazý konfederasyonlar "sendikalara alternatif mi getiriyorsunuz" diye buna karþý çýktýlar. Oysa sendikalarýn olmadýðý iþletmelerde yasal zorunlulukla oluþturulacak Ýþyeri Ýþçi Temsilcilikleri aslýnda Ýþ Yasasý kadar Ýþ Saðlý Güvenliði tedbirlerinin de alýnmasý konusunda etkili ve yetkili olacaklardý. Ne yazýk ki bunlarý aradan 10 sene geçtikten sonra en son çýkarttýðýmýz Ýþ Saðlýðý Güvenliði Yasasýnda koyabildik. Aslýnda bu çalýþmaya Sayýn Yaþar Okuyan zamanýnda baþlamýþtýk. Bu kadar zaman içerisinde birçok can kaybý yaþandý. Birçok insan iþ kazalarý nedeniyle sakat kaldý. Yazýk günah bunlarýn vebalini hiçbir Ýþçi ve Ýþveren veya sendikalarý taþýyamazlar.burada sendikalarýn etkin bir biçimde olmasý gerekir. Yani çok kalýcý önlemler bakýmýndan. Bunu sadece Ermenek maden ocaðý kazasý ölçeðinde söylemiyorum. Ýþkolu sözleþmesinin yaygýnlaþtýrýlmasý gerekiyor. Ýþletmelerdeki asgari çalýþma koþullarýný belirleyeceðimiz Ýþkolu Sözleþmesi. Fransa'da sendikalý iþçi sayýsý %10 civarýndadýr. Toplu sözleþmeden yararlanma oraný da %85-90 civarýndadýr. Bunun anlamý; Toplu Sözleþme, Ýþkolu sözleþmesi iþyerinde Hastanede bu kadarýna da pes dedirtecek olay Akýllý telefon piyasasýnda geliþmeler tüm hýzýyla Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde meydana gelen bir olay "bu kadarýna da pes" dedirtti. Konu hakkýnda bilgi veren Saðlýk-Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Acil Servisinde Türk filmlerini aratmayacak bir olay yaþandýðýný kaydetti. Doðum hastasý olarak hastaneye gelen bir hastaya, nöbetçi kadýn doðum uzmaný Dr. Özgül Þimþek tarafýndan gereken müdahale yapýldýðýný ve doktorun hastanýn ivedilikle sezaryen ameliyatýna alýnmasý, zaman kaybettirilmemesi gerektiðini ifade etmesine raðmen sýrf hasta yakýnlarýnýn ýsrarlý talebi üzerine hastanýn 3 defa ameliyat masasýndan kaldýrýldýðýný kaydeden Lafcý, olayýn devamýný ise þöyle anlattý: "Doktor haným hastanýn biran önce hayati tehlike yaþamadan doðacak çocuk ve eþinin saðlýðý için koþtururken, hastanýn eþi tarafýndan doktor hanýma ve sülalesine aðza alýnmayacak galiz küfürler edilmiþ, hastanenin duvarlarý tekmelenmiþtir. Buna raðmen doktor haným Hipokrat yemininin gereðini yerine getirerek onca küfür ve hakarete raðmen hastanýn hayatýný riske etmez. Hastayý ameliyata alýr. Saðlýklý bir doðum gerçekleþir. Þuan anne ve çocuðun saðlýðý son derece yerindedir. Saðlýk-Sen Çorum Þubesi olarak doktor hanýma önce geçmiþ olsun diyor, sonrada bu özverisinden dolayý teþekkür ve takdirlerimizi iletiyoruz. Doktor hanýma zorluk çýkaran, görevini zamanýnda yerine getirmesine engel olmak için her türlü gayreti gösteren, kendini bir anda doktorun kararýný sorgulayacak kadar bilge zanneden, ahkâm kesen, tek bildiði hakaret ve küfür olan bu kiþiyi þiddet ve nefretle kýnýyor, insanlara saðlýk hizmeti verebilmek için her türlü özveriyi gösteren saðlýk çalýþanlarýmýza yapýlan bu tür sözlü ve fiili þiddetin bir an önce son bulmasýný diliyor, bu tip dað kanunlarýndan medet uman kaba ve cahil insanlara verilecek müeyyidelerle hadlerinin bildirilmesi gerektiðini düþünüyor, bu konuda yetkilileri göreve davet ediyorum." Haber Servisi Dünyanýn en ince akýllý telefonu tanýtýldý devam ediyor. Son olarak dünyanýn en ince akýllý telefonu ünvanýný Oppo R5 eline geçirdi. Apple, Samsung gibi teknoloji devlerinin yaný sýra Huawei, Gionee, Fujitsu gibi markalar da akýllý telefon piyasasýnda mücadelesini sürdürüyor. Son olarak üretilen Oppo R5 ile dünyanýn en ince akýllý telefonu unvaný yine el deðiþtirdi. Oppo firmasý 4.85 mm kalýnlýðýndaki R5 modelini tanýtarak yeniden incelik tahtýna týrmanan cihazýn donanýmý da tatminkar. 5.1 inç Super AMOLED Full HD ekranla gelen cihazda Snapdragon'un 8 çekirdekli 615 çipi kullanýlýyor. 2 GB bellek ile gelen cihazda 13 megapiksel çözünürlüðünde Sony IMX215 arka kamera yer alýyor. 87 ADET AFET KONUTU, 44 ADET AHIR VE ALTYAPISI YAPIM ÝÞÝ ÝL AFET VE ACÝL DURUM MÜDÜRLÜÐÜ BAÞBAKANLIK AFET VE ACÝL DURUM YÖNETÝMÝ BAÞKANLIÐI 87 Adet Afet Konutu, 44 Adet Ahýr ve Altyapýsý Yapým Ýþi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2014/ l-ýdarenin a) Adresi : Mimar Sinan Mah.Ýnönü Cad.No:153 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ görülebileceði internet adresi 2-îhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : 87 ADET AFET KONUTU,44 ADET AHIR VE ALTYAPISI YAPIM ÝÞÝ Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : ÇORUM ÝLÝ BAYAT ÝLÇESÝ c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 400 (Dörtyüz) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Mimar Sinan Mah.Ýnönü Cad.No:153 ÇORUM b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlan ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Ýhale konusu iþin yapýlmasýna iliþkin olarak ilgili mevzuatý gereði alýnmasý zorunlu olan belge; Yüklenicinin yapacaðý Ruhsat iþlemlerine ait görev ve sorumluluklar özel þartnamede belirtilmiþtir Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: tarihli ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan " Yapým Ýþlerinde Benzer Ýþ Gruplarý Tebliði"( B ) Üst Yapý ( Bina ) iþleri III.grup iþler Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði,Mimarlýk 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý ÇORUM ÝL AFET VE ACÝL DURUM MÜDÜRLÜÐÜ adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, jhale tarih ve saatine kadar ÇORUM ÝL AFET VE ACÝL DURUM MÜDÜRLÜÐÜ adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1 Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir. Basýn No:1081 TEOG kapsamýnda 8. sýnýf merkezi ortak sýnav tarihleri açýklandý. Ýþte MEB tarafýndan açýklanan TEOG sýnav tarihleri. 8. sýnýf öðrencilerini oldukça yakýndan ilgilendiren TEOG sýnav tarihleri açýklandý. Merkezi ortak sýnav þeklinde yapýlan sýnavlar sonucu öðrencileri liselere yerleþtiren MEB, sýnav takviminde hangi sýnavýn hangi gün yapýlacaðýný da açýklamýþ oldu. TEOG sýnav takvimi ile belli olan 8. sýnýf sýnav tarihlerine göre merkezi ortak sýnavlar ilk dönem Kasým, ikinci dönem ise Nisan tarihlerinde yapýlacak. TEOG sýnavlarý kapsamýnda yapýlan merkezi ortak sýnavlar ile belli olacak puanlama öðrenciler için büyük önem taþýyor. Tek sýnavlý sistem yerine merkezi ortak sýnavlarý esas alan MEB, Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Fen ve Teknoloji, T.C. Ýnkýlâp Tarihi ve Atatürkçülük ve Yabancý Dil derslerinden yaptýðý sýnavlar ile Resmi ilanlar de TEOG merkezi ortak sýnav tarihleri açýklandý TEOG sistemine göre öðrencileri liselere yerleþtiriyor. Ýþte Teog sýnav tarihleri; Temel Eðitimden Ortaöðretime Geçiþ sistemi kapsamýnda 8. sýnýf öðrencilerinin gireceði merkezi ortak sýnavlar, birinci dönem Kasým, ikinci dönem ise Nisan'da yapýlacak. Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB), eðitim öðretim yýlýnda gerçekleþtirilecek sýnavlara iliþkin uygulama takvimini illere ve ilgili kurumlara gönderdi. Buna göre, Bakanlýk bu yýl 42 sýnav gerçekleþtirecek. Ortaöðretime geçiþ sistemi kapsamýnda 8. sýnýf öðrencilerinin gireceði, merkezi ortak sýnavlar, birinci dönem Kasým'da, mazeret sýnavý Aralýk'ta yapýlacak. Ýkinci dönem ise merkezi ortak sýnav Nisan 2015'te, mazeret sýnavý ise Mayýs 2015'te gerçekleþtirilecek.haber7

11 YILDIZ HABER 11 Ücretli Oto park'dan halkýmýz memnun...! Belediyespor yönetiminde, Mustafa Özbayram ile Fatih Özcan'ýn görevlerinin deðiþtirilmesiyle birlikte yapýlan bazý eleþtirilerin odaðý olan Mustafa Özbayram, dün tesislerde yapýlan kurban kesiminin ardýndan bazý açýklamalarda bulundu. Kulüp Baþkaný Zeki Gül ve Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin ile diðer yöneticilerinde yer aldýðý mini toplantýda Mali Asbaþkanlýk görevini neden býraktýðýna dair açýklamalar yapan Özbayram, 'Gerekirse, görev verildiði takdirde çaycýlýktan tutun da her görevi yapmaya hazýrýz' dedi. Özbayram þunlarý söyledi: "Herkes bu görev deðiþikliðine nereden bakarsa oradan görür. Mali iþleri yaptýðým sürece Belediyespor'un 30 Eylül 2014'e kadar olan süreçte teknik direktöründen futbolcusuna hiçbir kimseye borcumuz yoktur. Hiç kimse de öküzün altýnda buzaðý aramasýn. Ýlerleyen günlerde Yozgat'ta ki þirketlerde görevimin artacaðý için baþkanýmýzdan görev deðiþikliðini ben rica ettim. Daha sonra Fatih Özcan'a Mali As Baþkanlýk görevini yürütmesini baþkanýmýzla beraber rica ettik. O da sað olsun görevi kabul etti. Basýn sözcülüðü görevimin devam edip etmeme kararýný baþkanýmýz verir. Mali iþler hassaslýk ister, basýn sözcülüðü mali as baþkanlýk kadar deðildir. Belediyespor'a kaynak saðlayan yol boyu otopark ihalesinden þimdi esnaflara dahi sorduðumuzda herkes memnun. Belediyespor'a kaynak saðlanan bu ihalede kimseye peþkeþ çekilmedi. Sadece belli bir maliyeti olduðu için hizmet yönünü özelleþtirdik. Kulübümüzün hesaplarý hep açýktýr. Baþkanýmýzýn da dediði gibi takýmýmýz profesyonel ama biz amatör ruhla görev yapýyoruz. Gece gündüz düþünerek, çabalayarak maddi ve manevi her þeyimizi ortaya koyduk. Ben inanýyorum ki herkes görecek bu takým þampiyon olacak. Mali As Baþkanlýk görevinden Kimse iþleri þahsileþtirmesin. Bazý köþe alýnan Mustafa Özbayram yazarlarý ne yazdýðýný bilecek. Herkes de haddini bilecek. Ayrýca genel kaptanýmýz Hamit Iþýk'ýn yaptýðý futbolcu transferlerinde hepimiz imzamýzý attýk. Alýnan her futbolcunun transferi için nihai kararý kulüp baþkanýmýz Zeki Gül vermiþtir. Birtakým yerlerde yazýlýp çizildiði gibi kandýrmak, kandýrýlmak gibi bir þey söz konusu deðildir. Baþkanýmýzýn bir onayý olmadan biz hareket etmeyiz." (Yasin Yücel) Cahit Terzi: Galibiyet hakkýmýzdý Çatalca'dan Akbulut'a tam destek Belediyespor yönetiminde, Mustafa Özbayram ile Fatih Özcan'ýn görevlerinin deðiþtirilmesiyle birlikte yapýlan bazý eleþtirilerin odaðý olan Mustafa Özbayram, dün tesislerde yapýlan kurban kesiminin ardýndan bazý açýklamalarda bulundu. Kulüp Baþkaný Zeki Gül ve Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin ile diðer yöneticilerinde yer aldýðý mini toplantýda Mali Asbaþkanlýk görevini neden býraktýðýna dair açýklamalar yapan Özbayram, 'Gerekirse, görev verildiði takdirde çaycýlýktan tutun da her görevi yapmaya hazýrýz' dedi. Özbayram þunlarý söyledi: "Herkes bu görev deðiþikliðine nereden bakarsa oradan görür. Mali iþleri yaptýðým sürece Belediyespor'un 30 Eylül 2014'e kadar olan süreçte teknik direktöründen futbolcusuna hiçbir kimseye borcumuz yoktur. Hiç kimse de öküzün altýnda buzaðý aramasýn. Ýlerleyen günlerde Yozgat'ta ki þirketlerde görevimin artacaðý için baþkanýmýzdan görev deðiþikliðini ben rica ettim. Daha sonra Fatih Özcan'a Mali As Baþkanlýk görevini yürütmesini baþkanýmýzla beraber rica ettik. O da sað olsun görevi kabul etti. Basýn sözcülüðü görevimin devam edip etmeme kararýný baþkanýmýz verir. Mali iþler hassaslýk ister, basýn sözcülüðü mali as baþkanlýk kadar deðildir. Belediyespor'a kaynak saðlayan yol boyu otopark ihalesinden þimdi esnaflara dahi sorduðumuzda herkes memnun. Belediyespor'a kaynak saðlanan bu ihalede kimseye peþkeþ çekilmedi. Sadece belli bir maliyeti olduðu için hizmet yönünü özelleþtirdik. Kulübümüzün hesaplarý hep açýktýr. Baþkanýmýzýn da dediði gibi takýmýmýz profesyonel ama biz amatör ruhla görev yapýyoruz. Gece gündüz düþünerek, çabalayarak maddi ve manevi her þeyimizi ortaya koyduk. Ben inanýyorum ki herkes görecek bu takým þampiyon olacak. Kimse iþleri þahsileþtirmesin. Bazý köþe yazarlarý ne yazdýðýný bilecek. Herkes de haddini bilecek. Ayrýca genel kaptanýmýz Hamit Iþýk'ýn yaptýðý futbolcu transferlerinde hepimiz imzamýzý attýk. Alýnan her futbolcunun transferi için nihai kararý kulüp baþkanýmýz Zeki Gül vermiþtir. Birtakým yerlerde yazýlýp çizildiði gibi kandýrmak, kandýrýlmak gibi bir þey söz konusu deðildir. Baþkanýmýzýn bir onayý olmadan biz hareket etmeyiz." (Yasin Yücel) Zonguldak Kömürspor'un teknik direktörü Cahit Terzi, Kýrýkhanspor maçýndan alýnan 1 puanýn herþeye raðmen iyi olduðunu söyledi. Terzi, "Bu maçýn neticesi beraberlik deðil galibiyetti. Galibiyet hakkýmýzdý" dedi. GAZÝANTEP'TE 90 dakika boyunca kazanmaya yakýn takýmýn Zonguldak Kömürspor olduðunu vurgulayan Cahit Terzi, Kýrýkhanspor karþýsýnda býraktýklarý 2 puana üzüldüklerini söyledi. Karþýlaþmanýn hemen baþýnda 1-0 üstün duruma geçerek avantajý saðladýklarýný anýmsatan Kömürspor'un patronu, "Maçýn baþýnda skor üstünlüðünü yakalamamýz moralimizi artýrdý. Bu moralle birlikte ikinci golü bulup rahatlamak istiyorduk. Net sayýlabilecek çok pozisyona girdik. Fakat topu çerçeveyle buluþturmakta zorlandýk. Eðer girdiðimiz pozisyonlarý gol yapabilseydik sonuç daha farklý olabilirdi. Hatta týpký hafta arasýnda Tire 1922 maçýnda olduðu gibi maçý erkenden koparabilirdik. Maalesef olmadý. Gol bulamayýnca skoru koruma yoluna gittik. Fakat son dakikalara doðru kalemizde golü gördük. Kalan anlarda kalemizdeki bu golü çýkarma yoluna gittik ancak baþarýlý olamadýk. Netice itibariyle 1 puanla döndük. Yenilmekten iyidir. En azýndan rakibimizle aradaki puan farkýný koruduk. Ayrýca takipçilerimizin de kaybetmesiyle liderliðimizi koruduk. Zaten amacýmýz lider gidip lider dönmekti. Her ne kadar galip gelemesek de bunu baþardýk" diye konuþtu. Kömürspor zorlu dönemeçte Zonguldak Kömürspor zorlu viraja girdi. Lider, önündeki 3 haftada yakýn takipçileri Manavgat, Ýstanbulspor ve Adliyespor'la oynayacak. 3. Lig 1'inci Grup'ta þampiyonluk mücadelesi veren Zonguldak Kömürspor, 10, 11 ve 12'nci haftalarda peþ peþe zorlu maçlar oynayacak. Geride kalan 9 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik alarak 19 puan toplayan ve yenilgisiz lider durumda bulunan Zonguldak Kömürspor, zorlu bir dönemeçten geçecek. Temsilcimiz, 10'uncu haftada sahasýnda 17 puanla 3'üncü sýrada yer alan Manavgatspor'u konuk edecek. Lacivert-Kýrmýzýlý takým, bu maçýn ardýndan 11'inci haftada deplasmanda Play-Off hattýndaki Ýstanbulspor'la karþýlaþacak. Zonguldak Kömürspor, bu maçýn hemen peþine 12'nci haftada 6'ncý sýranýn takýmý Adliyespor'la sahasýnda karþý karþýya gelecek Anadolu Lisesi- 58 Satranç'da Cumhuriyet kupasý için yarýþtýlar Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðünce organize edilen, Satranç Ýl Temsilciliðinin Yýlý faaliyet programý gereðince Ekim 2014 tarihlerinde Tevfik Kýþ Kapalý Spor Satranç Salonunda düzenlenen, 2014 Çorum Cumhuriyet Bayramý Satranç Turnuvasý 10 Yaþ Altý, 14 Yaþ Altý ve Açýk Turnuva Kategorilerinde yapýlan Satranç Turnuvasý sonuçlandý. Ýlk dört dereceye giren sporculara, Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðünce Madalya verildi. Yarýþmalar sonucunda dereceye girenler;10 Yaþ Altý Turnuva Kategorisi: 1. Burak KOZ 2. EMÝRHAN ARSLAN 3. Mustafa Alper ÖZDÝLLÝ 14 Yaþ Altý Turnuva Kategorisi: 1. Ýbrahim Can ÇINAR 2. Musa Sefa ÖZÜBEK 3. RESUL KAYA Açýk Turnuva Kategorisi: 1. YUSUF AKDOÐAN 2. Mustafa Yusuf ÇETÝNOÐLU 3. Hüseyin ÖKSÜZ (Spor servisi) ÝmamhatipAnd lisesi-51 Hakemler-Ýbrahim Coþkun-Hakan Kaya Anadolu Lisesi-Özgür-Deniz-Ziya-Sercan-Alperen Karataþ-Barýþ-Alperen Leblebici-Gökay-Olçan-Anýl-Ahmet-Talha Ýmam hatipandlis-furkan-çaðlayan-sedat-muhammet-ýsmail-furkan Çýrak- Yýlmaz-Ahmet-Taha-Emre Bülbül-Emrecan-Enes Periyodlar Özelpýnar eðt.kur-53 Samanyolu Özel And Lis-42 Hakemeler-Dursun Uðral-Ercan Kantýrancý Özel Pýnar And Lisesi-Nuri-Efe-Mustafa-Furkan-Bekir-Doðan-Alperen- Salih-Berkan Samanyolu Özel And lisesi-dursun-ýbrahim-hakan-ali-alperen-batuhan-semih Periyodlar

12 30 EKÝM 2014 PERÞEMBE Batman ve Darýca disiplin kurulunda BATMAN PETROL SPOR A.Þ. Kulübü'nün tarihinde oynanan TUZLASPOR-BATMAN PETROL SPOR A.Þ. Spor Toto 3.Lig 1.Grup müsabakasýnda Futbol Disiplin Talimatýnýn 40. maddesi gereði "6 futbolcusunun sarý kart görmesi suretiyle takým halinde sportmenliðe aykýrý hareketi" nedeniyle ayrýca Futbol Disiplin Talimatýnýn 53. maddesi gereði "çirkin ve kötü tezahüratý" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Ayný müsabakada DARICA GENÇLERBÝRLÝÐÝ SPOR Kulübü futbolcusu YUSUF ATAY'ýn da Futbol Disiplin Talimatýnýn 43. maddesi gereði "kural dýþý hareketi" nedeniyle tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiþtir. (Spor servisi) Gül: Ödül'de veririz ceza'da Dün tesislerde gerçekleþen kurban kesimi sonrasýnda'ki mini basýn toplantýsýnda Belediye baþkaný yardýmcýsý ve kulüp baþkaný Zeki Gül kurnan kesimi öncesi ve sonrasýnda yaptýðý konuþmalarda "herkes iþini yapsýn" " gerekirse ödül verdiðimiz yerde gerekli cezalarýda veririz" diye konuþtu 'Ceza vermesinide biliriz' Burada bir konuþma yapan Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, böyle bir kurban kesimini düþündüklerini dile getirirken, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'e de düþüncesinden dolayý teþekkür etti. Ligde bir türlü gol bulamamanýn nedenini bilmediklerini belirten Gül, 'Biz her açýdan elimizden geleni yapýyoruz ve yapmaya devam edeceðiz. Tabi futbolcularda bizim sabýr sýnýrlarýmýz zorlamayacaklar. Biz ceza vermesini de biliriz. Baþkan Tahsin Þahin gibi herkesin düþünceli davranmasýný temenni ediyorum. Herkesin bu takýma destek olmasýný diliyorum. Tekrar Baþkan Tahsin Þahin'e düþüncesinden dolayý teþekkür ediyorum' diye konuþtu. Tahsin Þahin: Bu takým baþarýlý olacaktýr Zeki Gül'ün ardýndan kýsa bir konuþma yapan Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin ise Çorum Belediyespor'un baþarýlý olacaðýna inandýðýný belirterek Belediyespor'un tüm Çorum'un takýmý olduðunu ve dolayýsýyla her Çorumlunun takýmý sahiplenerek destek çýkmasý gerektiðini söyledi. Özbayram istedi biz görevden aldýk Mustafa özbayramýn konuþmasýnýn ardýndan söz alan " Bu görev deðiþikliðini Mustafa Özbayram'ýn kendisinin istedi. Mustafa Özbayram, takýmýmýz için gecesini gündüzüne katan bir arkadaþýmýz. Böyle bir talepte bulunduðunda Fatih Özcan'dan Mali As Baþkanlýk görevine geçmesini istedik. Fatih kardeþimizin de genç, dinamik olduðu için bu görevi ona uygun gördük. Söyledik o da bize dedi ki 'Amigoluk teklif edin onu da yaparým' dedi Þunu söylemeliyim ki saygýda kusur etmeyen yönetim kurulu üyelerimiz var. Hepsine teþekkür ediyorum. Ýstiþare yaparak böyle bir karar aldýk. "içleri kaynarda dýþarýya yansýtmazlar" derler. Ama hakikaten böyle bir þey yok. Mustafa Bey 20 yýllýk benim dostum, elini taþýn altýna koydu hep. Biz çok iþ yapýyoruz. Herkes bu iþi biliyor. Herkes teknik direktör, herkes yönetici. Beni tenkit edecek bir kiþi bir mahalle takýmýný alýp 2. Lige yükseltecek bir kiþi olmalý. Gazetecilerin takýmý sahiplenmesi beni memnun eder. Herkes sahiplenmeli. Geçmiþteki yönetimlerimiz tabiî ki iyiydi ama gün bugündür, ileriye bakmamýz lazým. Gazetecilerin sahada Belediyespor'u sahiplenmesi beni memnun ediyor. Hayatta küfür etmeyen bir insaným ama maçlarda bazen benimde aðzýmdan küfür çýkabiliyor, sonradan buna da çok þaþýrýyorum. Gazetecilerin saha içerisinde ki tutumu ile birlikte bizim takýmý sahiplenmemizi gösterir.yarýn Ulukavakspor, 3. Lige 2. Lige çýksýn, baþýmýzýn üstünde yeri var. Biz hiçbir takýma karþý deðiliz. Biz yeri geliyor sýhhatimizi kaydecek þekle gelebiliyoruz. Ailelerimizle görüþemiyoruz. Bir daha söylüyorum, bu takým düþerse Çorum'un profesyonel liglerde bir baþka takýmý olmaz. Hamit kardeþim konusunda da bu camianýn içerisinde ender insanlardan birisidir. En temiz insanlardan birisidir. Bizim güvenimizi de temsil eden biridir. Biz hep dediðimiz gibi gazetecilerden bu takýma sahip çýkmalarýný, destek olmalarýný bekliyoruz." diye konuþtu. (Yasin Yücel) Lojman'da bayrak yok Çorum belediyesporlu futbolcularýn kaldýðý tesislerde (Lojmanda), bayrak bulunamadý. Dün gerçekleþtirilen kurban kesimi sonrasýnda dün kutladýðýmýz Cumhuriyetimizin 91. Yýlý etkinlikleri çercevesinde bizde basýn mensuplarý olarak futbolcularýn Türk bayraðý önünde günün anlam ve önemi için resim vermelerini istedik. Ancak Belediyeye ait olan ve Çorum belediyesporlu futbolcularýn kaldýðý sosyal tesisde Türk bayraðý bulanamadý. (Yasin Yücel) Sakat futbolculara özel çalýþma Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, Çorum Belediyespor için kurban kestirdi. Dün kulübün tesislerinde yapýlan kurban kesiminde Þahin'in yaný sýra Belediyespor Kulüp Baþkaný Zeki Gül, yöneticiler, Fatih Özcan, Mustafa Özbayram, Sinan Özdilli, Hasan Özer Gökmen ve Fahri Yandýk da hazýr bulunurken genel kaptan Hamit Iþýk, teknik direktör Yavuz Ýncedal, teknik heyet, futbolcular ve personel Belediyespor için kurban kaný akýtýldý hazýr bulundu. Yapýlan kurban kesiminde bir de dua okunurken Çorum Mezarlýklar Müdürü Haþim,,, Çorum Belediyespor'un baþarýlý olmasý için dua etti. Daha sonra da kurban kesimi gerçekleþtirilirken ilk olarak kulüp baþkaný Zeki Gül, kurbanýn kanýný kaptan Nedim'in alnýna deðdirdi. Futbolcular ve teknik heyette akan kaný alýnlarýna sürerken bazý futbolcular ise sakatlýktan korumasý için kaný bacaklarýna sürdüler. (Yasin Yücel) Belediyespor da sakat futbolcusu sayýsý yükseliyor. Geçtiðimiz haftalarda sakat olan Mehmet akif, sefa, Osman Bodur ile birlikte çaðlar ve Oðuzhan yalçýn da sakatlar keravýba katýlan isimler oldu. Çaðlar'ýn diz kapaðýnda ödem oluþmasý, Oðuzhan'ýn ise sol ayak bileðinde Niðde belediyespor maçýnda ayaðýna aldýðý darbe sonunda ezilme meydana geldi. Oðuzhan dün yapýlan antrenamnýn bir bölümünde takýma birlikte çalýþtý. Son bölümlerinde ise, sakatlýðý nüksedince antrenmaný yarýda býraktý. Çaðlar ise, takýmla birlikte antrenamný tamamladý. Mehmet akif, Sefa ve Osman ise, masör ali Köseer tarafýndan özel bir çalýþmaya tabii tutuldular. (Spor servisi) Oðuzhan Yalçýn sol ayak bileðinde ezilme olduðundan antrenmaný yarýda býraktý Belediyespor da neþeli antrenman Çorum belediyespor, dün Dr.Turhan Kýlýçcýoðlustadyumunda yaptýðý tek çalýþma ile hafta sonu sahasýn da konuk edeceði istanbul temsilcisi çatalcaspor hazýrlýklarýný sürdürdü. Ulukavaka Nazmi Avluca sahasýn da daha önce yapýlacaðý açýklanan antrenman Ulukavakspor'un sahada çalýþma yapmasý sonucu, teknik direktör yavuz Ýncedal, antrenmaný Dr:Turhan Kýlýçcýoðlu sahasýna aldý. Dün yapýlan çalýþmaya sakalýklarý süren Mehmet akif, Sefa ve osman bodur takýmdan ayrý olarak düz koþu yaptýlar. Teknik direktör Ýncedal antrenman öncesi futbolcular ile saha içinde yaklaþýk 10 dakikalýk toplantý yaptý. Toplantýnýn ardýndan futbolcular ýsýnma koþusu, topla oyun, istasyon çalýþmasý ve yarý alanda taktik çalýþmasý yaptý. Bugün yapýlacak antrenman ile Çatalcaspor hazýrlýklarý devem edecek. (Yasin Yücel)

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Cumhuriyet'in 91. Yýl gururu

Cumhuriyet'in 91. Yýl gururu Prof. Dr. Kenan Mortan Osman Arolat Dr. Rüþtü Bozkurt Karadeniz Kurultayý nda Çorum sanayisi konuþulacak Karadeniz Özelliklerini Koruma Derneði (KÖK) tarafýndan daha önce 5 kez düzenlenen Karadeniz Kalkýnma

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı Sayfa 4 15 Temmuz Demokrasi Parkı törenle açıldı Hafta içi 08:00 / 17.30 saatleri arasında hizmet vermekteyiz 3 10/Kasım/2016 DİDİM VATANDAŞLARIMIZIN DAİMA HİZMETİNDE... Çağrı Merkezi ve Halk Masası 444

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Üniversitelerin sahip olduðu bilginin. ürün ve hizmete dönmesi isteniyor Atatürk, yaþadýðý yüzyýla damgasýný vuran bir liderdir

Üniversitelerin sahip olduðu bilginin. ürün ve hizmete dönmesi isteniyor Atatürk, yaþadýðý yüzyýla damgasýný vuran bir liderdir Ensar Vakfý "Kadýn ve Gençlik Merkezi" açýldý Ensar Vakfý Çorum Þubesi tarafýndan Gençlik Projeleri Destek Projeleri kapsamýnda hazýrlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan desteklenen "Çorum Kadýn

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler 30 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ TÜRKAV yeni yerinde SAYFA 11 DE SP Çorum 1. Sýra Milletvekili adayý Adnan Cýdýk: Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

EKİM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EKİM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EKİM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık İlçesi nde meydana gelen dolu yağışı

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

"Türkiye- Almanya ticareti büyük bir baþarý öyküsüdür"

Türkiye- Almanya ticareti büyük bir baþarý öyküsüdür Dünya'nýn ikinci tümülüs lahiti Çorum'da bulundu Müze Müdürlüðü tarafýndan koruma altýna alýnan lahit, yaklaþýk 45 günlük restorasyonun ardýndan dün basýna tanýtýldý. Çorum Valisi Sabri Baþköy, Ýl Kültür

Detaylı

TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI

TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ün 1928 yılında Ankara

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2011 FAALİYET RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Genel Merkezi tarafından Bingöl ilinden sorumlu Milletvekili

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

IUA. Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve. Uluslararası. İdareciler Birliği IUA

IUA. Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve. Uluslararası. İdareciler Birliği IUA Uluslararası IUA İdareciler Birliği Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve tecrübe paylaşımına zemin hazırlamak amacıyla 21-23 Kasım 2012 tarihlerinde

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Ocak Ayı Bülteni

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Ocak Ayı Bülteni REKTÖR SABRİ GÖKMEN DEN KTSO BAŞKANI MUSTAFA TOKTAY A VEDA ZİYARETİ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Sabri Gökmen Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Toktay'a veda ziyaretinde bulundu. Görev süresi

Detaylı

Hristiyan Batý Medeniyeti'nin sömürgeci, Müslüman Doðu Medeniyeti yapýcýdýr

Hristiyan Batý Medeniyeti'nin sömürgeci, Müslüman Doðu Medeniyeti yapýcýdýr Esnafa borçlarýný yapýlandýrma çaðrýsý! Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, esnaf ve sanatkarlarýn, Torba Yasa'yla getirilen fýrsatlardan yararlanmalarýný istedi. Torba

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Otobüs devrildi: 1 ölü

Otobüs devrildi: 1 ölü Tufan Köse Uslu ve Köse'nin TBMM TEK GAZETESÝ nöbet tarihleri belli oldu Salim Uslu Türkiye Büyük Millet Meclisi RTÜK üyelerinin seçilmesiyle birlikte kabul edilen öneriye göre Genel Kurul 1 Ekim Perþembe

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI AĞUSTOS 2017 Bülten 4 AĞUSTOS 2017 BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI Burdur 1 inci, 2 inci Organize Sanayi Bölgesi ve Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi

Detaylı

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık CHP İlçe Yönetim Kurulu ve Belediye

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı