Vatandaþ pazar günleri uygulanan nöbetçi eczane sayýsýndan dertli

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vatandaþ pazar günleri uygulanan nöbetçi eczane sayýsýndan dertli"

Transkript

1 YEDAÞ'a 'Kalite Platin Tacý' YEDAÞ'ýn baþarý hikayesi 'Kalite PlatinTacý' ödülü ile zirveye çýktý. YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu "Kalite Altýn Tacý ile baþlayan Avrupa'nýn en iyi 10 þirketi olma vizyonumuz, 'Kalite PlatinTacý' taçlanmýþtýr" dedi yýlýnda operasyonel ve mükemmellik alanýnda Avrupa'nýn ilk 10 þirketi olma hedefi doðrultusunda baþlattýðý 'mükemmellik' sürecinde tüm dikkatleri üzerine çeken YEDAÞ, ödüle doymuyor. 5 DE Cumhuriyet coþkusu Cumhuriyetin 91. yýldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý nedeniyle Saat Kulesi Meydanýnda resmi tören düzenlendi. Hürriyet Meydaný'nda yapýlan törene Vali Ahmet Kara eþi Mesude Kara,Ýl Jandarma ve Garnizon Komutaný Jandarma Kýdemli Albay Ahmet Çelik, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Emniyet Müdürü... 3 DE 30 EKÝM 2014 PERÞEMBE 40 KURUÞ Vatandaþ pazar günleri uygulanan nöbetçi eczane sayýsýndan dertli Nadir Yücel - Vatandaþlar özellikle Pazar günleri Çorum da sadece 2 adet Eczane uygulamasýndan þikayetçi olduklarýný ifade ettiler. Cumartesi günleri 4 adet Nöbetçi eczane uygulamasý yapýlýrken, Pazar günleri 2 adet nöbetçi eczane uygulamasýný eleþtiren vatandaþlar," Bu konu da yasal bir düzenleme yok. Eczane Oda yönetimi isterse bunu yeniden düzenleyebilir. Pazar günleri Nöbetçi eczanelerden birisi þehrin kuzeyinde, diðeri ise güney bölgesinde oluþuyor. Bu normal görülebilir. 5 DE Ýnsani Deðerler Platformundan "Su Hayattýr" projesine destek Çorum Ýnsani Deðerler Platformunu oluþturan 30'un üzerinde sivil toplum kuruluþu, Deniz Feneri Derneðinin Ýslam beldelerinde su kuyusu açmak için baþlattýðý "Su Hayattýr" projesine destek veriyor.konu ile ilgili açýklama yapan Ýnsani Deðerler Platformu dönem sözcüsü Seyfettin Zengin, "Ýslam dini ferdî olmakla birlikte ayný zamanda bir cemiyet dinidir. Tüm müslümanlar ihtiyaç sahibi diðer müslümanlardan sorumludur.müslümanlarýn aðýr imtihanlardan geçtiði bu günlerde, saflarýn daha sýk tutulmasýnýn gerektiðine inanýyoruz. 5 DE CHP'den alternatif Cumhuriyet kutlamasý Kaya, ek ödenek istedi Zaman Gazetesi'nden okur buluþmasý Zaman Gazetesi abone kampanyasýna baþladý. Gazete bu yýlki yeni yayýn dönemini ''Okur Buluþmalarý'' ile baþlattý. Kampanya çerçevesinde gazetenin yazarlarý ve yönetimi de okurlarý ile buluþarak kampanyaya destek veriyor. 6 DA CHP Ýl Teþkilatý 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý kutlamalarý kapsamýnda Atatürk Anýtý'na çelenk sundu. Özdoðanlar Sinemasý önünde buluþan CHP'liler sloganlar eþliðinde Atatürk Anýtý'na kadar yürüyüþ yaptý. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaný sýra yürüyüþe Ýþçi Partisi, Atatürkçü Düþünce Derneði, Eðitim Ýþ sendikasý ve Türkiye Gençlik Birliði de destek vererek, Atatürk Anýtý'na çelenk sundu. Hastaoðlu'na meslektaþlarýndan veda yemeði 2 DE 9 DA Dr. Rüþtü Bozkurt Karadeniz Kalkýnma Kurultayý Çorum'da yapýlacak Karadeniz Özelliklerini Koruma Derneði (KÖK) tarafýndan daha önce 5 kez düzenlenen Karadeniz Kalkýnma Kurultayý'nýn 6'ncýsý, Çorum'da gerçekleþtirilecek. 31 Ekim - 1 Kasým 2014 tarihlerinde Anitta Otel'de gerçekleþtirilecek olan kurultay, 31 Ekim Cuma günü saat 13.00'de açýlýþ konuþmalarý ile baþlayacak. Kurultayda 'Çorum sanayileþmesine dýþarýdan bakýþ' baþlýðý altýnda, Dünya Gazetesi Köþe Yazarlarý Prof. Dr. Kenan Mortan, Dr. Rüþtü Bozkurt ve Osman Arolat ilimiz sanayisini kendi perspektiflerinden deðerlendirecekler. 5 DE Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve Ýl Genel Meclis üyesi Mustafa Alagöz AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Dr. Cahit Baðcý'yý, AK Parti Genel Merkezi Ekonomi Ýþleri Baþkanlýðýndaki makamýnda ziyaret ederek yeni görevinin hayýrlý olmasýný dilediler. Kaya ayrýca Ýl Genel Meclisinin 6 aylýk... 2 de "Kazayý önlemek telafi etmekten daha ucuz ve kolaydýr" Çorum Milletvekili, TBMM Ýdare Amiri Hak-Ýþ Konfederasyonu Onursal Baþkaný Salim Uslu Karaman'ýn Ermenek ilçesine baðlý Güneyyurt beldesi yakýnlarýndaki maden ocaðýnda.. Hastanede bu kadarýna da pes dedirtecek olay Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde meydana gelen bir olay "bu kadarýna da pes" dedirtti. Konu hakkýnda bilgi veren Saðlýk-Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan... Mehmet Alapala son yolculuðuna uðurlandý Alapala Makina'nýn kurucusu Mehmet Alapala, son yolculuðuna uðurlandý.önceki akþam vefat eden Alapala Makine kurucusu Mehmet Alapala (91) dün topraða verildi. 10 DA 10 DA 5 DE

2 YILDIZ HABER 2 Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: Leventler Kuyumculuk Eleman arýyor Altýn ve Gümüþ tamir atölyemiz bünyesinde yetiþtirilmek üzere erkek eleman aranmaktadýr. Müracaatlarýn þahsen olarak Yeniyol mahallesi sel sokak. No 8 de bulunan Leventler Kuyumcuk adresine yapmalarý gerekmektedir. Tel: Hastaoðlu'na meslektaþlarýndan veda yemeði Çorum Atatürk Anadolu Lisesinde eski müdür Hüseyin Hastaoðlu'na bir veda yemeði düzenlendi. Geçtiðimiz akþam Hazan Zahirde düzenlenen yemeðe çok sayýda öðretmen katýldý.yeni Müdür Halit Güneþ'in konuþmasý ile baþlayan yemekte çok güzel anlar da yaþandý. Güneþ, Hastaoðlu'na okul için verdiði hizmetlerden dolayý teþekkür etti. Görev deðiþikliðinin bir bayrak yarýþý olduðunu ifade eden Güneþ, baþarý ve mutluluk dilekleri ile sözü Hastaoðlu'na býraktý.hastaoðlu duygusal bir konuþma yaptý görev yaptýðý süre içinde kedine destek olan herkese teþekkür etti. Haber Servisi Ýmsâk : 04:34 Güneþ : 06:00 Öðle : 11:31 Ýkindi : 14:20 Akþam : 16:49 Yatsý : 18:09 YILDIZ AJANDA Mondoros Mütârekesi (1918) - Kars'ýn kurtuluþu (1920) - Boðaziçi Köprüsü'nün açýlýþý (1973) Yalan yere yemin büyük günâhtýr. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri AHÝR ZAMAN OLDU Zaman ahir zaman oldu Halimizde yaman oldu Bahçemizin gülü soldu Þu daðlarýn kalkmaz karý Bal yaparda bizim arý Kalmadý aðzýmýn tadý Gece günüz oldu yarý Soba yakar bizim karý Ben istemem siufli karý Rýza Koçak ELEMAN ARANIYOR ÖM-SAN TREYLERDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE GAZALTI KAYNAKÇILARI ALINACAKTIR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM TEL: ELEMAN ARANIYOR Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere: -Makinistlik yapabilecek tecrübeli torna ustasý -MYO Makina bölümü mezunu -Askerliðini yapmýþ tecrübeli mesai arkadaþlarý arýyoruz. Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu 6. Km de bulunan fabrikamýza yapýlmasý rica olunur. SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Kaya, ek ödenek istedi Kale Mahallesi Muhtarý Ali Þahin'in giriþimleriyle bugün mahallede yaþanan sorunlara çözüm bulmak amacýyla halk günü toplantýsý düzenlenecek. Belediye, Emniyet ve YEDAÞ yetkilileriyle mahalle sakinlerinin katýlýmýyla yapýlacak olan halk günü toplantýsý saat 15.00'de Dr. Sadýk Yýl: 10 Sayý: EKÝM 2014 PERÞEMBE ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve Ýl Genel Meclis üyesi Mustafa Alagöz AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Dr. Cahit Baðcý'yý, AK Parti Genel Merkezi Ekonomi Ýþleri Baþkanlýðýndaki makamýnda ziyaret ederek yeni görevinin hayýrlý olmasýný dilediler. Kaya ayrýca Ýl Genel Meclisinin 6 aylýk çalýþmalarýný içeren bir dosyayý Baðcý'ya takdim ederek Ýl Genel Meclisinin çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. Çalýþmalar içeriðinde öncelikle performans programý ile birlikte Ýl Genel Meclisinde görüþülecek 2015 yýlý bütçe ödeneklerinin taslak harcama planý hakkýnda bilgi verdi.kaya, ayrýca Kargý ilçesi Boyabat barajý grup köyleri yol aðýnda yaþanan heyelan nedeniyle aksayan ulaþým konusunda Ýl Özel Ýdaresince ivedi yapýlmasý planlanan çalýþmalar hakkýnda açýklamalarda bulundu. Kaya, "Görüþmede genel bütçe dýþý kaynaklardan kaynak temin edilmesi hususunda plan ve bütçe komisyonu üyesi ve ekonomi iþleri baþkan yardýmcýsý olarak size ihtiyacýmýz var. Daha fazla kaynak ayrýlmasýný bekliyoruz" dedi. Baðcý ise, her yýl farklý kaynaklardan Ýl Özel Ýdaresine kaynak temin edildiðini bu çalýþmanýn 2015 yýlýnda da yapýlacaðýný belirtti. Baðcý, 2015 yýlý bütçesi öncesi 2014 yýlý ek ödenek temini konusunda çalýþma içinde olduklarýný sonuç alýnmasý durumunda bunu açýklayacaklarýný ve böylece hedeflenen projelerin daha fazla gerçekleþtirmiþ olacaðý söyledi. Baðcý, 2015 KÖYDES ödeneðinde önceliðin grup köyü yol aðlarýnýn tamamlanmasý, kanalizasyon ve içme sularýna verilmesi tavsiyesinde bulundu. Baðcý, ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek Ýl Genel Meclisinin uyum içerisinde Çorum'un kýrsalýndaki yaþam kalitesinin artmasý konusunda yürüttüðü çalýþmalar nedeni ile Ýl Genel Meclisi Baþkaný Kaya'ya teþekkür etti ve baþarýlarýnýn devamýný diledi. Haber Servisi Kale'de halk günü Ahmet Ýlköðretim Okulu Toplantý Salonu'nda yapýlacak. Kale Mahallesi Muhtarý Ali Þahin, mahallede yaþanan sorunlarýn yetkililere bizzat iletilmesi bakýmýndan büyük önem taþýyan halk günü toplantýsýna tüm mahalle sakinlerinin katýlmasýný istedi. Haber Servisi TEK YILDIZ BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Bizim çaylar akmaz oldu Kul yüzüne bakmaz oldu Sarardý gül benzim soldu Duymadým kuþlar sesini Sildim gönülden pasýný Çektim acýlýk yasýný Sele serpe gezemedim Þiirimi yazamadým Dirlik düzen düzemedim (Rýza Koçak) merak etme Ter Edip kurbete gitme Aðlar durur kýzýn Fatma HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,1979 2,1987 EUR 2,8019 2,8026 STERLiN 3,5448 3,5464 JPY YENi 2,0325 2,0334 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER PINAR ECZANESÝ TEL: BAHÇELÝEVLER MAH. MELÝKGAZÝ CAMÝ YANI BEZGÝNOÐLU ECZANESÝ TEL: HÜRRÝYET CAD. NO:13 - SAAT KULESÝ YANI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 YILDIZ HABER 3 Cumhuriyet coþkusu Cumhuriyetin 91. yýldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý nedeniyle Saat Kulesi Meydanýnda resmi tören düzenlendi. Hürriyet Meydaný'nda yapýlan törene Vali Ahmet Kara eþi Mesude Kara,Ýl Jandarma ve Garnizon Komutaný Jandarma Kýdemli Albay Ahmet Çelik, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Ýl Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel, Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürü Duran Cesur, vali yardýmcýlarý, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, diðer protokol üyeleri, gazilerimiz, öðrenciler ve çok sayýda vatandaþ katýldý.vali Ahmet Kara ile Ýl Jandarma ve Garnizon Komutaný Jandarma Kýdemli Albay Ahmet Çelikve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün vatandaþlarýn bayramýný kutlamasý ile baþlayan tören, saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile devam etti. Vali Ahmet Kara'nýn konuþmasýnýn ardýndan öðrencilerin günün anlam ve önemini belirten þiirleri okumalarý, halk oyunlarý gösterileri ve tören geçiþiyle kutlama programý sona erdi. Yasin YÜCEL "Cumhuriyet insaný merkez alan bir sistemdir" Çorum Valisi Ahmet Kara, vatandaþlarýn birlik ve beraberlikten, kardeþlikten, çok çalýþmaktan asla vazgeçmemesini istefusun bir kýsmý sakat, bir kýsmý çocuk, bir kýsmý ise yaralýlardan oludýðýnda, galip gelmemize raðmen harpten artakalan 13 milyon nüdiþuyordu. Normal bir nüfus yapýsýna ve eðitim seviyesine gelmek yýllar alacaktý ve öyle oldu. Baþlatýlan eðitim, ekonomik gibi her alan- Cumhuriyetin 91. yýldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý nedeniyle Hürriyet Meydaný'nda düzenlenen kutlama programýnda daki seferberlik politikalarý baþarýlý oldu. Ayrýca halkýn iyiliði için inþa edilen fakat fiilen halkýn bu rejimde bütün ke- günün anlam ve önemini belirten bir konuþma yapan Vali Kara, devletin ve cumhuriyetin geldiði nokta üzerinde durarak, bu geliþmelerin arta- bir idare tarzý olurdu. Halbuki Cumhuriyet insasimleriyle yer almadýðý bir Cumhuriyet seçkinci rak devamý için birlik ve beraberliðin bozulmamasý gerektiðinin altýný çizdi. aristokratik irade tarzlarýný reddeden bir iradenin ný merkez alan her türlü monarþik, oligarþik veya Vali Kara, "Cumhuriyet insaný merkez alan adýdýr. Cumhuriyet faziletli ve erdemli bir rejimin her türlü monarþik, oligarþik veya aristokratik adýdýr. O nedenle zaman içinde demokrasiye evrilerek bütün halk kesimleri kapsanmýþtýr. Hukuk irade tarzlarýný reddeden bir iradenin adýdýr. Cumhuriyet faziletli ve erdemli bir rejimin adýdýr. O nedenle zaman içinde demokrasiye evrileyeti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti ha- devleti ilkesi de kabul edilerek Türkiye Cumhurirek bütün halk kesimleri kapsanmýþtýr" dedi. line gelmiþtir. Bu irade tarzýnda herkesin dil, din Konuþmasýnýn bir bölümünde Çorumlularýn ve etnik kökenine bakýlmaksýzýn hak ve hukuku kalkýnma mücadelesinde baþarýlý bir grafik çizdiðini dile getiren Vali Kara, "Bu yarýþa destekte Ýþte her alanda yýllarca süren çalýþma ve re- önceden belirlenmiþtir. Vali Ahmet Kara bundan böyle biz de varýz. Tarihten atalarýmýzdan aldýðýnýz ahilik ahlak ve kültürü ile buna si- anlamýyla benimsenmiþ, ülkenin en kronik soformlar sonucu Cumhuriyet halk tarafýndan tam zin kattýðýnýz ortak iþ yapabilme kültürünüz baþarýnýzý tetikleyen en runlarýna çözümler bulunmuþ ekonomik ve demokratik istikrar saðlanmýþ ve enflasyon yenilmiþtir.bugün ülkemiz sosyal güvenliðin önemli iki faktördür. Bu baþarýnýn artarak devamýný diliyorum" ifadesini kullandý. tüm ülke insanýný kapsadýðý, yetimlerin, dullarýn, yaþlýlarýn ve engellilerin ve muhtaçlarýn sosyal hizmetlerden Vali Kara, konuþmasýnda þu ifadelere yer verdi: -"CUMHURÝYET ÝNSANI MERKEZ ALAN BÝR SÝSTEMDÝR"- yararlandýðý, öðrencilerimizin 20 kiþilik sýnýflarda eðitim gördüðü, kitaplarýný ücretsiz "91. yýlýný kutladýðýmýz Cumhuriyetin ilelebet yaþamasý, milletimizin varoluþ ve kalkýnma mücadelesinde baþarýlý olmasý dileði ile aldýðý, temel eðitimin 12 yýla çýkarýldýðý, akýllý tahta ve tablet bilgisayarlarla eðitim gör- Cumhuriyet kadrolarý olan sizleri saygýyla sevgiyle muhabbetle selamlýyorum. Cumhuriyete gelinceye kadar bütün cephelerde hayatlarý pahasýna bu coðrafyayý vatan yapan, yýkýlan imparatorluðun ulaþmýþ bir ülke konumundadýr. dükleri özetle muasýr medeniyet seviyesine küllerinden yeni bir devletin doðmasýný saðlayan baþta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün þehit ve gazilerimizi rahmetle sizlere borçlu olduðumuzu ifade etmekle Saygýdeðer öðretmenler! Bu geliþmeleri ve minnetle anýyor, Türk devletini bir Cumhuriyet haline getiren ve beraber bundan sonraki zaman dilimlerinde Gazi Mustafa Kemal Paþa'nýn teklifini oybirliði ile kabul ederek de daha iyi seviyeye çýkabilmemiz için öðrencilerinize tarih bilincini, yurt bilincini, ayakta alkýþlayan TBMM üyeleri ve Cumhuriyetimizi demokratik hale getiren hürriyet þehidi Menderes ve arkadaþlarýna da þükranlarýmý sunarým. Cumhuriyet ilan edileli tam 91 yýl oldu. Askeri savaþkeleri, milli kültürümüzü ve mahalli gele- kültür bilincini ve ahlak bilincini, evrensel iltan ve zaferden sonra sýranýn ekonomik zaferler kazanmaya geldiði nek, görenek, örf ve adetlerimizi ve inancýmýzý öðretmeniz hülasa onlarý iyi bilinci milletimizin hafýzasýna yerleþmiþtir. Ýstiklal Savaþý'ndan çýkýl- eðitmeniz en büyük istirhamýmýzdýr. Sevgili öðrenciler! Þan ve þerefle ve baþarýlarla dolu bir tarihe evrensel ve en mükemmel bir dine, zengin bir kültüre ve her karýþý þehit kanlarýyla sulanmýþ dünyanýn en pahalý ve en kýymetli vatanýna sahipsiniz. Bu imkanlara sahip olmak birçok sorumluluðu da beraberinde getirmektedir. Siz hayatýnýzýn çoðunu sokaklarda, kahve köþelerinde ve atari salonlarýnda oyunda, oynaþta geçiremezsiniz. Her gününüz bir önceki günden daha iyi olmalýdýr. Her gün yeni bir þey öðrenmeli ve iyi bir þey yapmalýsýnýz. Yazmak okumaktan daha zordur. Onca kitabý yazýp sizlerin hizmetine sunan yazarlarýmýzýn emeklerine saygý gösterip onlarý okumalýsýnýz. Unutmayýn son söz 'hiçbir mazeret baþarýnýn yerini tutamaz.' "ÇORUMLULAR BAÞARI GRAFÝÐÝ ÇÝZDÝ" Deðerli Çorumlular! Kalkýnma mücadelemizde baþarýlý bir grafik çiziyorsunuz. Bu yarýþa destekte bundan böyle biz de varýz. Tarihten atalarýmýzdan aldýðýnýz ahilik ahlak ve kültürü ile buna sizin kattýðýnýz ortak iþ yapabilme kültürünüz baþarýnýzý tetikleyen en önemli iki faktördür. Bu baþarýnýn artarak devamýný diliyorum. Bunun için hepimize düþen görev birlik ve beraberlikten, kardeþlikten çok çalýþmaktan asla vazgeçmememiz gerektiðidir. Bu duygu ve düþüncelerle Cumhuriyet bayramýmýzý kutlar aile ve iþ hayatýnýzda huzur, saðlýk ve esenlik dileklerimle hepinize saygýlar sunarým." Yasin YÜCEL

4 YILDIZ HABER Protokol kutlamalarý 4 Valilikte kabul etti Ýþ kazalarý artýk 'iþ kazasý' kavramýyla açýklanamaz KESK Dönem Sözcüsü SES Þube Baþkaný Merter Kocatüfek, Karaman'da yaþanan maden kazasý ile ilgili yaptýðý açýklamada, "Türkiye'de iþçiler, 19. yüzyýl kölelik koþullarýnda çalýþtýrýlmanýn sonuçlarýný en acý þekilde yaþamaya devam etmektedir. Karaman Ermenek'te faaliyet gösteren bir madende su borusunun patlamasý nedeniyle 18 iþçi mahsur kalmýþ, olayýn üzerinden saatler geçmesine raðmen madendeki iþçilere hala ulaþýlamamýþtýr. Son yýllarda Türkiye'nin dört bir yanýnda meydana gelen ve çok sayýda iþçinin hayatýna mal olan maden kazalarý peþ peþe yaþanmasý kesinlikle tesadüf deðildir. Madenlerdeki çalýþma koþullarý iþçilerin can güvenliðini tehdit eder boyutlara ulaþmýþ olmasýna raðmen, iþçilerin göz göre göre ölüme gönderiliyor olmasý dikkat çekicidir. Soma'da yaþanan ve resmi kayýtlara göre 301 iþçinin hayatýna mal olan maden faciasýnýn ardýndan, Karaman'da yaþananlar, yasal yükümlülüklerini yerine getirmemekte direnen maden sahiplerinin, en temel iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði konusunda atýlmasý gereken adýmlarý atmadýðýný göstermektedir" dedi. Türkiye'de özellikle son yýllarda yaþanan ve her yýl ortalama binden fazla iþçinin hayatýný kaybetmesine, on binlercesinin iþ göremez derecede yaralanmasýna yol açan karanlýk tabloyu "iþ kazasý" kavramý ile açýklamanýn artýk mümkün olmadýðýný kaydeden Merter Kocatüfek, "Madenlerde kazalarýn yaþanmamasý için alýnmasý gereken önleyici tedbirlerin maliyet olarak görülmesi can kayýplarýnýn yaþanmasýnýn temel nedenidir. Ýþçilerin kanýndan beslenen mevcut sömürü düzeni, iþçilerin çalýþma koþullarýný tam bir cehenneme çevirmekte, bu durum inþaatlarda, madenlerde yeni iþ cinayetlerine zemin hazýrlamaktadýr. Tüm bunlara raðmen Cumhuriyetin 91. yýldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý nedeniyle Çorum Valiliði makamýnda tebrikat töreni düzenlendi. Önceki gün saat 13.00'de Atatürk Anýtý'na çelenk sunulmasý ile baþlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý kutlamalarý, dün sabah saat 09.30'da protokolün kutlamalarý kabul etmesi ile devam etti.çorum Valisi Ahmet Kara,Ýl Jandarma ve Garnizon Komutaný Jandarma Kýdemli Albay Ahmet Çelikve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile birlikte Valilik Makamýnda tebrikleri kabul etti. Kutlamalar protokol sýrasýna göre yapýldý.kutlamalarýn tamamlanmasýnýn ardýndan kýsa bir konuþma yapan Vali Ahmet Kara, "Cumhuriyet kalkýnma, demokrasi, barýþ, huzur, kardeþlik demektir. Cumhuriyetin ilelebet devam etmesini diliyorum" dedi. Valilik makamýndaki kutlama programýnýn ardýndan Hürriyet Meydaný'nda bayram töreni yapýldý. Yasin YÜCEL Merter Kocatüfek yaþanan iþ cinayetlerini "kader", "fýtrat" diyerek geçiþtirmeye çalýþan, dava açýlmasýný engellemek için ölen iþçilerin ailelerine kan parasý verilmesini bile öven bir Çalýþma Bakanýndan ve hükümetinden emekçiler aleyhine olan bu tabloyu deðiþtirmesi elbette ki beklenemez. Çünkü her yaþanan iþ cinayeti AK Parti Hükümetinin iþçi saðlýðý ve güvenliði için tedbirler almayý, denetimleri artýrmayý, katliamlarýn sorumlularýný en aðýr þekilde cezalandýrmayý deðil, tam tersine unutturarak, kanýksatarak sömürü çarkýnýn devamýný saðlamayý ilke edindiðini tartýþmasýz bir biçimde ortaya koymuþtur.dün OSTÝM'de, bugün Karaman Ermenek'te yaþananlar, iktidarýn ve maden sahiplerinin binlerce iþçinin iþ cinayetlerine kurban gitmesinden gerekli dersleri çýkarmadýðýný göstermektedir. Öte yandan iþçilerin kanýndan beslenen taþeronlaþtýrma, sendikasýzlaþtýrma baþta olmak üzere çalýþma yaþamýný gittikçe daha güvencesiz hale getiren sistem sürdükçe iþ cinayetlerinin devam edeceði açýktýr. Bu nedenle KESK olarak tüm emek örgütlerini çalýþanlarý 19. yüzyýl koþullarýna iten koþullara karþý mücadeleyi yükseltmeye çaðýrýyor, madende mahsur kalan iþçilerin en kýsa sürede kurtarýlmasý için her türlü olanaðýn seferber edilmesini ve olayda ihmali bulunanlarýn hesap vermesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandý. Haber Servisi Selçuk Önce Cumhuriyet vazgeçilmezimizdir Genel Saðlýk-Ýþ Sendikasý Ýl Temsilcisi Dr. Selçuk Önce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý nedeniyle basýn açýklamasý yayýnladý.açýklamasýna "Milli mücadelenin ve kurtuluþ savaþýnýn zaferle sonuçlanmasýndan sonra, Mustafa Kemal Atatürk'ün, 29 Ekim 1923 yýlýnda ilan ettiði Cumhuriyet, Milletimize verilmiþ en büyük miras ve vazgeçilmez bir deðerdir" ifadeleriyle baþlayan Önce, "Ýþte bu deðer bizleri, milli bir devletin onurlu þekilde, özgürce düþünebilen, eþit haklarý olan birer ferdi, devletin tek ve gerçek sahibi haline getirmiþtir. Sivil toplum kuruluþlarýnýn yaný sýra toplumun bir ferdi olarak bizlere ve de gelecek nesillere düþmekte olan en önemli görev; Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüðünü korumak, Atatürk ilkeleri doðrultusunda koruyup kollamak, iç ve dýþ tehlikelere karþý duyarlý olmaktýr. Cumhuriyetimizin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk baþta olmak üzere, tüm þehit ve gazilerimizi saygýyla anar, tüm halkýmýzýn Cumhuriyet Bayramýný kutlarým" dedi. Haber Servisi Çiftçilere buðday ekimi uyarýsý! Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Türkiye'nin en önemli bitkisel ürünü olan buðdayda ekim alanlarýnýn, toplam tahýl ve diðer bitkisel ürünlerin ekilen alanýn yaklaþýk yarýsýný kapladýðýný bildirerek, "bundan dolayý buðday ekimi çiftçimizin en fazla dikkat etmesi gereken faaliyetlerin baþýnda gelmektedir" dedi. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, farklý ekolojilere sahip olan Türkiye'de, buðday ekiminin bölgelere göre Eylül'ün ikinci yarýsýnda baþlayýp Kasým'ýn sonuna kadar devam ettiðini bildirdi. Türkiye'de 23,81 milyon hektar toplam tarým alaný bulunduðunu, bunun 15,62 milyon hektarýnýn tahýl ve diðer bitkisel ürünlerin ekilen alanýný oluþturduðunu vurgulayan Bayraktar, bu alanýn 7,77 milyon hektarýnýn da buðday ekilen alanlardan meydana geldiðini, buðday alanlarýnýn toplam tahýl ve diðer bitkisel ürünlerin ekilen alanýn yüzde 49,7'ünü kapladýðýný belirtti.kuraklýðýn üretim sezonunda buðday, arpa baþta olmak üzere tahýl üretimini çok olumsuz etkilediðini bildiren Bayraktar, "kuraklýk baþta olmak üzere hemen hemen bütün doðal afetlerin yaþanmasý nedeniyle, Türkiye Ýstatistik Enstitüsü, 2013 yýlýnda 22 milyon 50 bin ton olan buðday üretiminin, 2014'de yüzde 13,8 azalarak 19 milyon tona indiði tahmin ediyor" dedi. Türkiye'de buðday ekim alanýnýn son yýllarda azalmasýna raðmen, 2013 yýlýnda, 2012 yýlýna göre 243 bin hektar artarak 7 milyon 529 bin 600 hektardan 7 milyon 772 bin 600 hektara çýktýðýný belirten Bayraktar, 2014 yýlý ekilen alan miktarýnýn henüz açýklanmadýðýný, 2013 yýlýyla ayný düzeylerde olduðunu tahmin ettiklerini bildirdi. Sulama altyapý yatýrýmlarý tamamlanmadýðý için Türkiye'de teknik ve ekonomik olarak sulanabilecek 8,5 milyon hektar alanýn 5,73 milyon hektarýnýn sulanabildiðini, 2,77 milyon hektarýn ise henüz sulanamadýðýný vurgulayan Bayraktar, "Sulama altyapý yatýrýmlarý hýzla tamamlanmalýdýr. Sulanabilir bütün alanlarýn sulanmasýyla diðer ürünlerde olduðu gibi buðdayda da önemli üretim artýþý olacak, ülkenin büyük bölümünde, kuraklýðýn ürüne olumsuz yansýmasý görülmeyecek" dedi. -TOPRAK ÝÞLEME VE TARLA HAZIRLIÐI EN ÖNEMLÝ ÝÞLEM- Özellikle buðdayda kaliteli ve bol ürün alabilmek için üretimin baþlangýç aþamasý olan toprak iþleme ve tarla hazýrlýðýnýn en önemli iþlem olduðunu bildiren Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Birçok çiftçimizin tek gelir kaynaðý olmasý ve yýlda sadece bir defa ürün alýnmasý nedeniyle buðdayda kaliteli ve bol ürün için toprak hazýrlýðý, ekim, bakým gibi kültürel iþlemlerin tekniðine uygun yapýlmasý gerekir. Üreticiler, ekimi uygun bir toprak iþleme sonucu yapabilir. Toprak iþlemeyle iyi bir tohum yataðý hazýrlanmýþ, yabancý ot kontrolü saðlanmýþ, toprak yüzeyindeki bitki artýklarý, anýz ve ahýr gübresi gömülmüþ olacaktýr. Bu amaçlarý gerçekleþtirebilmek için deðiþik yapýda birçok toprak iþleme aleti geliþtirilmiþtir. Üreticilerimizin toprak iþlerken topraðýn tavda olmasýna dikkat etmeleri gerekir. Toprak, iþlemeye uygun olmasý gerekenden daha nemli ve daha kuru olmamalýdýr. Toprak tavda iken, toprak iþleme aletlerine bulaþmaz, toprak sürüm sýrasýnda helva gibi daðýlýr ve büyük tezekler oluþmaz. Tavýn kaçýrýlmasý sürümde iri tezeklerin çýkmasýna neden olmaktadýr. Üreticilerimiz kesinlikle çok nemli toprak koþullarýnda buðday ekimi için pullukla sürüm yapmamalýdýrlar." Ekim zamanýnýn, toprakta çimlenmenin hýzlý bir þekilde olacaðý, alatav riskinin (çimlerin kurumasý) azaldýðý ve kýþa girmeden önce iyi bir çýkýþýn saðlanacaðý þartlarý saðlayan zamanda yapýlmasý gerektiðini vurgulayan Bayraktar, þöyle devam etti: "Ekim zamanýnýn belirlenmesi çok önemli olup erken ekimlerde yüksek toprak sýcaklýðýndan dolayý tohumun çimlenememesine veya çimlendikten sonra yetersiz nem nedeniyle 'alatav' da denilen çimlerin kurumasýna neden olur. Geç ekimde, tohum kýþa girmeden çimlenmez veya yetersiz çimlenenler ise kýþa cýlýz girer, soðuklardan zarar görürler. Bu nedenle üreticilerimizin ekim zamanýný iyi gözlemleyip ekim yapmalarý gerekmektedir. Üreticilerimiz pratik olarak, tohum yataðýndaki toprak sýcaklýðý 8-10 derece olduðu zaman ekim yaparlarsa kök geliþmesi hýzlý ve kök tacý da derin olur." -"BOL VE KALÝTELÝ ÜRÜN ÝÇÝN SERTÝFÝKALI TOHUMLUK, TAHLÝL SONUÇLARINA GÖRE GÜBRE"- Hububat yetiþtiriciliðinde bol ve kaliteli ürün alabilmek için sertifikalý tohumluk kullanýlmalý, toprak tahlil sonuçlarýna göre gübreleme yapýlmasý gerektiðini vurgulayan Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Buðday tarýmýnda yüksek ve kaliteli ürün alabilmek için üreticilerimizin sertifikalý tohumluk kullanýmý çok önemlidir. Üreticilerimiz tohumluk belirlerken bölge þartlarýna uyan, önceden ekileceði bölgede denenmiþ, deðirmencilerin istediði, tescilli veya üretim izinli, verim potansiyeli ve sürme hýzý yüksek, taneleri dolgun, hastalýk ve zararlýlara karþý ilaçlanmýþ olmasý gibi kriterlere dikkat etmeleri gerekmektedir. Buðday tarýmýnda gübre, üretim maliyetlerinde etkili bir girdidir. Bu nedenle üreticilerimiz, bilinçli ve dengeli bir gübreleme yapmak için ekecekleri tarlayý temsil edecek þekilde, usulüne uygun alacaklarý toprak örneklerini analiz yaptýrarak kendilerine önerilen tavsiyeye göre gübreleme yapmalýdýrlar. Böylece hem bilinçli gübreleme yapmýþ olacak hem de toprak analizi ve gübre desteðinden faydalanmýþ olacaklardýr." -BUÐDAY DÜNYADA DA ÖNEMLÝ BÝR ÜRÜN- Ülkemiz için oldukça önemli olan buðday üretimine diðer ülkelerin de büyük önem verdiðini kaydeden Bayraktar, þu bilgileri verdi: "Türkiye, dünyada, 2013 yýlýnda, 218,4 milyon hektar buðday ekim alanýnýn 7,77 milyon hektarýný, 713,1 milyon ton buðday üretiminin 22,05 milyon tonunu karþýlamýþtýr yýlýnda buðday üretiminde Çin 121,72 milyon tonla birinci, Hindistan 93,51 milyon tonla ikinci, ABD 57,96 milyon tonla üçüncü, Rusya 52,09 milyon tonla dördüncü, Fransa 38,61 milyon tonla beþinci, Kanada 37,5 milyon tonla altýncý, Almanya 25,01 milyon tonla yedinci, Pakistan'ýn 24,23 milyon tonla sekizinci, Avusturalya 22,8 milyon tonla dokuzuncu, Ukrayna 22,7 milyon tonla onuncu ve Türkiye 22,05 milyon tonla on birinci sýrada yer almaktadýr. Buðday ekim alanýnda Hindistan 29,65 milyon hektarla ilk sýrada olup, bu ülkeyi 24,1 milyon hektarla Çin ve 23,3 milyon hektarla Rusya'nýn takip etmektedir. Ülkemiz ise 7,77 milyon hektar buðday ekim alaný ile dokuzuncu sýradýr." Haber Servisi

Cumhuriyet'in 91. Yýl gururu

Cumhuriyet'in 91. Yýl gururu Prof. Dr. Kenan Mortan Osman Arolat Dr. Rüþtü Bozkurt Karadeniz Kurultayý nda Çorum sanayisi konuþulacak Karadeniz Özelliklerini Koruma Derneði (KÖK) tarafýndan daha önce 5 kez düzenlenen Karadeniz Kalkýnma

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi Havalar soðudu hastalýklara dikkat! Kýþ mevsiminin gelmesi ve havalarýn soðumasýyla birlikte hastalýklarda artýþlar meydana geldi. Vatandaþlarýn hastalýklardan doðal yollardan kurtulma ve önlem almasý

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

Buðday üretimini masaya yatýrdýlar

Buðday üretimini masaya yatýrdýlar Cemilbey - Ortaköy yolu Bakan Elvan'a iletildi Uzun süredir yasal ve bürokratik engeller sonucu süreci uzayan Cemilbey - Ortaköy yolunun yapýlmasý talebi Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Lütfi

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

"Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak"

Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak Ufuk Saðlýk-Sen'den Ekrem Dumanlý ve Hidayet Karaca'ya destek Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasý Çorum'da protesto

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý Belediye Meclisinde AK Parti'ye 21 CHP'ye 10 üye Geçtiðimiz hafta sonu Pazar günü yapýlan Mahalli Ýdareler Seçimleri sonuçlarýna göre Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri de belli oldu. Belediye

Detaylı

AÞTÝ yönetiminden yeni terminale tam not

AÞTÝ yönetiminden yeni terminale tam not SMMMO'da Þahin'e kutlama ziyareti Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'i ziyaret etti.ziyarette Þahin'e

Detaylı

"Türkiye'nin büyümesinden

Türkiye'nin büyümesinden Þehit polis topraða verildi 2013 BÖYLE GEÇTÝ... Yozgat'ta görev yaparken Ankara'nýn Elmadað ilçesindeki Polis Meslek Yüksekokulu'nda komiser yardýmcýlýðý kursuna giden Mustafa Ahýskalý Kýrýkkale'de trafik

Detaylı

fütursuzca harcadýlar'

fütursuzca harcadýlar' Osmancýk'a 100 bin TL yardým AK Parti Milletvekili Salim Uslu geçtiðimiz günlerde Osmancýk'ta saðnak yaðýþ sonrasýnda gerçekleþen sel felaketiyle ilgili 'Baþbakanýn talimatýyla Osmancýk'ta çalýþmalar devam

Detaylı

Þeker Pancarý üreticisine 56 milyon TL ödenecek

Þeker Pancarý üreticisine 56 milyon TL ödenecek Þehirlerarasý Otobüs Terminali taleplerini Baþkan Külcü'ye iletti Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Otobüs Ýþletmecileri ve Acenteleri Derneði'nin yeni Þehirlerarasý

Detaylı

CHP otopark ihalesini yargýya taþýdý

CHP otopark ihalesini yargýya taþýdý Vali Baþköy'den TSO ya veda ziyareti Merkez Valiliðine atanan Sabri Baþköy dün akþam TSO Meclis salonunda Ýþadamlarýna veda ziyaretinde bulundu. Toplantaya TSO Yönetim Kurulu baþkaný Çetin Baþaranhýncal,

Detaylı

Halk Üniversitenin ürettiði. kalitede ekmek istiyor'

Halk Üniversitenin ürettiði. kalitede ekmek istiyor' Ýpek Efendi vefatýnýn 14. Yýlýnda anýldý Pir Hasan Hüsameddin Uþþaki ve programda Eyyüp Fatih Nurullah Þaðban onun kâmil halifesi Ýbrahim Ýpek bir konuþma yaptý. Ýpekefendi derneðinin efendi dün Turhan

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Þubat'ta 677 konut satýldý 5 TE 25 MART 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ MHP aday adayý Vahit Kayrýcý: Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Kredi kartý çetesine darbe Çorum ve Konya

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. "Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük"

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük Kundaklamaya 3 tutuklama Ýskilip'te meydana gelen kundaklama olayýný gerçekleþtirdiði iddiasýyla göz altýna alýnan 5 kiþiden 3'ü çýkarýldýklarý adli makamlar tarafýndan landý. tutuk- 7 DE Yusuf Baþer Ataþ

Detaylı

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz Erasmus+ öðrencilerine dil eðitimi HÝTÝTSEM'de Erasmus+ ile yurtdýþýna gidecek öðrencilere yoðun Ýngilizce eðitimi verilmeye baþladý.hitit Üniversitesinin her geçen gün artan ikili anlaþmalarýna istinaden

Detaylı

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek TOBB EML inþaatýnda inceleme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Organize Sanayi Bölgesinde yaptýrýlan 24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi inþaatý hýzla devam ediyor. Vali Sabri Baþköy

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı

Okullar ticarethane deðildir!

Okullar ticarethane deðildir! Týmarlý Sulama Projesinde çalýþmalar baþladý Ýskilip'in 55 yýllýk hayali olan, 77 bin dekar tarým arazisini sulayacak Çorum'un ikinci büyük sulama projesinde çalýþmalara baþlandý. 160 milyon TL bedelli

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

Seçimde nasýl oy kullanacaðýz

Seçimde nasýl oy kullanacaðýz www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Rektör Alkan'dan 8. yýl mesajý Hitit Üniverstesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversitenin 8. kuruluþ yýldönümü nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. DA Seçimde nasýl

Detaylı