OSMANLI DAN CUMHURYET E ESKEHR ÇFTELER HARASI YAPILARI ESKEHR ÇFTELER STUD FARM BUILDINGSFROM OTTOMANS TO THE REPUBLIC Zeynep ERTURUL*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OSMANLI DAN CUMHURYET E ESKEHR ÇFTELER HARASI YAPILARI ESKEHR ÇFTELER STUD FARM BUILDINGSFROM OTTOMANS TO THE REPUBLIC Zeynep ERTURUL*"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June Issn: OSMANLI DAN CUMHURYET E ESKEHR ÇFTELER HARASI YAPILARI ESKEHR ÇFTELER STUD FARM BUILDINGSFROM OTTOMANS TO THE REPUBLIC Zeynep ERTURUL* Öz Osmanlı mparatorluunda Lale devrinden itibaren balayan batılılama hareketi sadece devlet kurumları, sosyal hayat ve eitimdeki deiikliklerle sınırlı kalmamı toplumun her kesimini ve her alanını etkilemitir. Özellikle mimaride pek çok yeni yapı tipi ortaya çıkmıtır. Çalımamızda bu yapılardan biri olan Çifteler Harası tarihsel geliimi ve üslupsal özellikleri açısından incelenecektir. Yapı Çiftlikat-ı Hümayun (Saltanat Çiftlii) olarak kuruluundan, günümüzde Anadolu Tarım letmesine dönüene kadar atların yetitirilmesi ve tohum ıslahında önemli bir merkez olarak öne çıkmaktadır. Son derece geni bir arazi içinde yer alan, çok sayıda farklı ilevlere sahip yapılardan oluan bu kompleksinbugüne kadar detaylı bir çalıması yapılmamıtır. Son Dönem Osmanlı mimarisinin Eskiehir de bulunan en önemli örneklerinden bir olan Anadolu Tarım letmesi merkez yapıları, Avrupa da aynı dönemde ina edilen Hara binalarına oldukça benzerdir. Plan ve cephe düzenlemelerindeki bu benzerlik, bu yapıların Avrupa çıkılı bir tip proje olabileceini düündürmektedir. Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Eskiehir, Çifteler, Hara, Mimari. Abstract Westernization movement that began after the Tulip era had affected and changed not only the official institutions, social lives, education but also every part and area of the society. Especially, a lots of new building types had appeared. In this study we examine the Çifteler stud farm (Çifteler Harası), which is one of the example of these buildings, in the view of historical developments and styles. This building complex has been a very important center for breeding horses and developing plants, grains since the foundation as a royal farm (Çiftlikat-I Hümayun Saltanat Çiftlii) to currently a state owned agricultural enterprise-anadolu Tarım letmesi. As far as we know there has been no detailed study on this complex, which spans a very large area and includes many buildings with different, special functions. The main buildings of this complex is one of the very important example of the last era of the Ottoman Empire in Eskiehir and resembles the European counterpart buildings of the same period. The similarities on the plans and faces suggest that the plans of the buildings had been taken originally from a European project. Keywords: Ottoman, Eskiehir, Çifteler, Stud Farm, Architecture. Giri Dilimize Fransızcadan geçmi bir sözcük olan Hara 1 günümüzde at, sıır, koyun vb. evcil hayvanların üretilmeleri amaçlı olarak kurulmu olan çiftlikleri tanımlamak için kullanılmaktadır. lk örnekleri devlete ait olan bu çiftliklerin yetitirdii türler içinde atın ayrı bir yeri vardır. Haraların bilinen ilk örnekleri Fransa da 16. Louis döneminde karımıza çıkmaktadır. Dönemin bakanlarından biri olan Colbert in öncülüünde Le Pin, Pompadour ve önemli bir at yetitirici bilinen Rosières-aux-Salinesilk ilk devlet harasını kurmulardır.fransız ihtilali sırasında kapanan bu yapı Avrupa yı fethetmeyi ancak iyi atlarla yapabileceini düünen Napolyon tarafından tekrar açılmı ve yenilerinin kurulması için çalıılmıtır. Habsburg Hanedanlıı pek çou günümüze de gelebilmi Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Hırvatistan, Romanya ve Slovenya da hara yapıları kurdurmutur. (Lotz, 2011: 6). Almanya da binicilik atları ve çeitli ırkların ekillendirilmesinde oldukça etkili olmutur. Özellikle Prusyalılar 1786 da o zaman aktif olan 6 harayı içeren bir Prusya Hara Yöneticiliini kurarak daha organize bir sistem oluturmulardır. Balangıçta devlet tarafından idare edilen haralar zamanla yerini, yarı atlarının yetitirilmesi için kurulan özel haralara bırakmıtır (Lotz, 2011: 7). *Ögretim Görevlisi Doktor, Anadolu Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü, Eskiehir. ** Yapıda çalımamız için izin veren, her türlü yardımı esirgemeyen Tarım letmeleri Genel Müdürlüü ne ve Anadolu Tarım letmesi Müdürlüü çalıanlarına, arazi çalımamda yardım eden AliihsanKedik e, çizimlerime yardım eden Gürol Tali ye teekkür ederim. 1Hara kelimesinin karılıı ngilizce studfarm ya da breed of horses, Almanca gestüd, Fransızca haras dır

2 Kaynaklarda ilk Türk veterineri olarak geçen hsan Abidin 19. Yüzyıldaki hara yapılarının Avrupa dan örenildiini bundan önceki dönemde ise bu tekilata karılık olabilecek hayvanat ocakları tekilatları oluundan bahseder. Osmanlı Atları adlı eserinde Edirne, Dimetoka, Filibe, Eskiehir ve havarisinde on dokuz ocaın bilindiini belirtir (Abidin, 1917:6). Hara kelimesi dilimize oldukça geç tarihlerde yerlemi olsa da at yetitiricilii Türklerin tarihi ile birlikte balayan önemli bir olgudur. Temelleri atlı kuvvetlerle atılan Osmanlı devletinde, padiahların tahta çıkma törenlerinden, ticarete, savalara ve haberlemeye varıncaya kadar tüm alanlarda aırlıklı olarak at kullanılmıtır. 15. ve 16. yüzyıllarda Osmanlı da at yetitiricilii ister dorudan ister dolaylı olsun devlet eliyle desteklenmitir. Hayvanat ocakları (Yund Ocakları), saray ahırlarının yanı sıra tımarlı sipahi sistemi at yetitiriciliindeki en önemli sistemlerdir. Orta Anadolu, Selçuklulardan itibaren hayvancılık için önemli bir bölgedir. Konya, Eskiehir, Ankara ve Aksaray arasında kalan bölge göçebe Türk oymaklar tarafından hayvancılık için uygun bulunmu, burada büyük ve küçükba hayvancılıın yanı sıra at üretimi de yapılmıtır (Doru, 1990: 144).Uzun zaman Anadolu daki en deerli atlareskiehir, Kütahya ve Karaman arasında üretilmilerdir. Dönemin tarihçileri bu bölgede üretilen atların Arap atlarından bile daha deerli olduklarını belirtmitir. Anadolu Selçuklularından itibaren ordu dıında atın en çok ihtiyaç duyulduu yerler ticaret ve haberlemedir. Bu dönemde tımarlı sipahilerin ihtiyaç duyduu atlar belirli merkezlerden alınan yavruların, sipahiler tarafından büyütülmesi ile salanıyordu. Atların üretim kayıtları tüm detaylarıyla, düzenli olarak tutulmutur Özellikle Eskiehir de günümüzdeki nönü mevkiinde bulunan Cemaat-ı Taycıyan binek hayvanı olarak kullanılacak tayların bakımı ve yetitirilmesinde en önemli merkezdir. Bu tekilat Germiyanolu Beylii ve Osmanlı Devleti zamanında da karımıza çıkmaktadır (Doru, 1990: 145). II. Beyazıt zamanında yeniden düzenlenen taycı ocaklarının yine nönü bölgesi civarında toplanması için uraılmıtır. Sultanların ve padiahların törenleri için gerekli olan atların üretimi ise Büyük Selçuklulardan itibaren sarayda bulunan has ahır tekilatı tarafından yapılmıtır. Osmanlı devletinde has ahır Emir-i Ahur ya da Mir Ahur denilen kiiler tarafından yönetiliyordu. Buralarda saray hayvanları ve onların koum takımları korunuyordu. Has Ahır dairesinin memurları Topkapı Sarayında kendilerine ayrılan yapıda kalıyorlardı.mparatorluk sınırları içindeki hayvan yetitirme tekilatlarıtopkapı Sarayı tekilatı içinde yer alan Emir-i Ahura balıydılar(eldem-akozan, 1982: 17).Ayrıcastanbul un çeitli semtlerinde ve tarada da saray için özel üretim yapan ahırlar bulunuyordu (Doru, 1990: 147).III. Selim in stanbul yakınlarında kurdurduu Göksu, Kandilli, Hekimpaa ve Çavubaı çiftlikleri de bu uygulamanın 19. Yüzyıl baına kadar devam ettiini göstermektedir. Osmanlı da at üretimini salayan bu yapılamaii. Mahmud un Yeniçeri Ocaını kaldırması ile deiime uramı ve ordunun at ihtiyacını karılamak için yeni haralar kurulması gerekmitir. II. Abdülhamit döneminde de hayvan üretim çiftliklerine önem verilmi ve buraların balı olduu bir Haray-ı Hümayunlar Nezareti kurulmutur(köksal, 2009: 333). Anadolu da atların üreme ve ıslahını salamak amacıyla 19. Yüzyıl baında kurulan çiftliklerin ilk örnei Çifteler Hara-yı Hümayunu dur. Sultan II. Mahmud döneminde kurulan çiftlik zamanla büyüyerek çok amaçlı bir iletmeye dönümütür. Yerli ve yabancı atlardan saf kan ya da melez at üretiminin yapıldıı iletme sarayın ve özellikle ordunun at ihtiyacını karılamak amacıyla açılmıtır. Osman Köksal ın vurguladıı gibi ilk oluu, devlet merkezi stanbul a yakınlıı vb. sebeplerle aslında iletme bir prestij iletmesi konumundadır 2 (Köksal, 2009: 335).Çifteler Hara-yı Hümayunu kadar büyük boyutlu olarak daha sonra Malatya da Sultan Suyu, Badat ta Veziriyye Çiftlii ve Adana da Çukurova Çiftlii Hamra Haraları kurulmutur (Anonim, 1984: 49). Eskiehir Çifteler Harası Tarihçe Çifteler Harasının ilk oluumu 18. yüzyılın ikinci yarısında bu bölgede yaayan ve halk tarafından Çifteler Ayanı seçilen Kumarcı 3 Abdullah ın Çiftlii ile balamıtır (Anonim, 1990: 11-Doru, 1989: 188). 18. Yüzyıl sonunda Erzurum da oldukça güçlenmi olan Zorba Salih 4 in otoritesini kırmak için oulları Abdullah 5 ve Mustafa Eskiehir e gönderilmilerdir (Albek, 1991: 157-Doru, 1989: 190). Abdullah günümüzdeki nönü ilçesinde, Mustafa ise Çifteler civarında yaamıtır. ki milyon dönüm arazi sahibi olan Abdullah zamanla güçlenmi ve Ayan seçilmitir. Ayanlıı zamanında halka yaptıı zorbalıklar ve ihtiamlı yaantısı ile dikkati çekmitir. Abdullah, Sakarya nehrinin oluturduu adına Kumarcı denen bir ada 6 üzerinde yaptırdıı büyük evde yaamaktadır (Köksal, 2009: 336-can, 2000: 30-Anonim, 1990: 11 Anonim, 2KÖKSAL Osman (2009). Osmanlı Dönüüm Sürecinde Bir Devlet Teebbüsü Olarak Çifteler Hâra-yı Hümayunu ve Türk Atçılıına Katkıları Eskiehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (2) s Çeitli Kaynaklarda Mustafa ya yaygın olarak Kumarcı lakabı verilmitir. Ancak bazı kaynaklarda yaadıı bölge den geçenlerden haraç aldıı için Haraççı lakabı ile de tanındıı belirtilmektedir. 4 Halime Doru Zorba lakabı ile tanınan bu kiinin adını Salim olarak vermektedir. 5Suzan Albek in eserinde Abdullah ismi Abdüh olarak geçmektedir. 6 Sakarya nehri kıyısında bulunan bu ada günümüzde Yıldızören, Körhasan, Eminekin köyleri arasındaki bölgedir

3 1984: 50). 7 Zamanla bölgede giderek güçlenen Abdullah ın özellikle Rusya dan damızlıklar getirerek ürettirdii Kumarcı Hergelesi olarak tanınan atları ününü daha da arttırmıtır. (Güne-Yakut, 2007: 76).Ayanın II. Mahmud döneminde bölgeden geçen Osmanlı ordusuna istenilen iaeyi vermedii için cezalandırıldıı bilinmektedir. Hüdâvendigar Sancaı mutasarrıfı Mustafa Paa Komutasındaki birliklerle yaptıı mücadeleden sonra malikânesi atee verilmi, çiftliine el konulmu ve yakalanan Kumarcı 1814 yılında idam edilmitir (Köksal, 2009: 338-Güne-Yakut, 2007: 76). Kumarcının yaadıı arazi bataklık olduu için 1815 yılında Mahmudiye de Çifteler Çiftlikat-ı Hümayunu (Saltanat Çiftlii) adında büyük bir hara kurulmutur. Çiftlik 1830 yılına kadar kâhya denilen yerel yöneticiler tarafından idare edilmitir yılından itibaren daha verimli, olması için merkezden müdürler atanmıtır yılları arasında 15 müdür burada görev yapmı, cins at, inek ve koyun yetitirilmeye devam edilmitir. (can, 2000: 30).Bu sayede bölgenin nüfusu giderek artmı ve yerleimleri genilemitir. Çiftlikat-ı Humayun arazisinde 1850 yılına kadar 11 köy bulunuyorken Rumeli, Kırım ve Kafkaslardan gelen göçmenlerle bu sayı 34 olmutur (Doru, 1989: 189) yılında haranın çeitli görevlerde bulunan kırk kadrolu çalıanı mevcuttur Osmanlı-Rus Savaı sırasında cephelerdeki askerler için hayvan yetersizlii iyice ortaya çıkınca II. Abdülhamit devlete ait bu tür iletmeleri Hara-yı Hümayunlar Nezareti adlı bir yönetime balamı ve 1886 yılında Çifteler Çiftlii, Çifteler Hara-yı Hümayunu olarak yeniden yapılandırılmıtır. Bu tarihlerde haranın Mahmudiye, Aziziye, Tatarhöyük, Mandıra, Eminekini, Agılıdere, hsaniye ve Kütahya da birer ubesi kurulmutur. (Köksal, 2009: 342) Balangıçta yönetim yeri Çifteler iken 1914 yılında daha iyi bir konumda bulunan Mahmudiye giriine ina edilen yapılara taınmıtır (Anonim, 1990: 12).Böylece burada idare binası, ahırlar, koular, atölye binası, cami, hamam, hastane binası, vb. yapılarla büyük bir kompleks oluturulmutur (Köksal, 2009: 342). II. Abdülhamit Dönemi Anadolu da çok sayıda yapının ina edildii bir dönemdir. Batılılama ile ortaya çıkan yeni ideolojinin göstergesi olarak kullanılan bu yapılardan en önemlilerinden birisi de üphesiz Çifteler Harası ve onun camisi olmutur (Aydın, 2009: 699) yılında Çifteler Harasının kapatılması kararlatırılmıtır. Vilayet Umum Meclisi ve Maliye Nezareti arasındaki anlamazlıklar yüzünden bu kesinleememi, 1910 yılında Aziziye Harası adı ile yeniden kurulmutur. Kurtulu Savaı sırasında burada bulunan hayvanlar daha güvenli olan Kırehir, Çankırı gibi bölgelere gönderilmitir yılında hara yeniden lavedilmi kalan hayvanlar Karacabey harasına gönderilmi ve arazisi Ziraat Vekaletine verilmitir yılında ise yeniden açılarak Çifteler Harası adını almıtır yılına kadar Çifteler Tarım iletme Müdürlüü olarak kullanılmı, bu tarihten sonra Anadolu Tarım letmesi Müdürlüü adını almıtır (can, 2000: 31-32). Çifteler Harası Yapıları Geni bir arazi üzerinde bulunan Anadolu Tarım letmesi, Mahmudiye ilçesinin çıkıı ile Çifteler ilçesinin girii arasındaki bölgede bulunmaktadır. Bu merkezde ina edildii dönemde iletme müdürlüü olarak kullanılan ana bina, cami, ahırlar, depolar, tavlalar, hastane yapısı, çeitli askeri binalar gibi çok farklı ilevlerdeki yapılardan olumaktayken günümüze bunların ancak bir kısmı ulaabilmitir. Foto. 1: Çifteler Harası merkez yapıları (1950 lerdeki durumu) Foto.2. Çifteler Harası merkez yapıları günümüz (Google Earth eriim tarihi ) Anadolu Tarım letmesi Müdürlüü Binası: Çifteler harası yapıları içinde letme Müdürlüü olarak kullanılan bina, plan ve cephe özellikleri açısından dier yapılardan öne çıkmaktadır. Bu yapının 7 Bu yapı ile ilgili olarak kaynaklarda ato, kule, mazgallı ev gibi farklı tanımlamalar kullanılmaktadır. Böylece yapının tatan, oldukça yüksek ve korunaklı olduu vurgulanmaktadır. hsan Abidin Adanın bir asma köprü ile kıyıya balandıını geceleri köprünün kaldırılarak güvenliin salandıını, adada ayrıca deirmenlerin bulunduunu belirtmektedir. 8 Yapı kitabesine göre 1897 (H. 1315) yılında ina edilmitir. Yapıda Osmanlı tek mekânla cami anlayıı karımıza çıkarken, cephelerde barok, oryantalist ve ampir üslupta bezemeler kullanılmıtır

4 kuzeyinde, iki yanına a dikine yerletirilmi iki ahır binası ve bu ahırların arasına yatay eklenmi üçüncü bir ahır ile oluturulmu dikdörtgen alan etrafında, farklı amaçlarla kullanılan daınık bir yapılama dikkati çeker. (Foto. 1)Yapının geçmi dönemlerdeki fotorafları ile günümüzdeki hali karılatırıldıında bölgenin iyi korunduu ve iletmenin farklı tarihlerde yapılan ahırlar, tavlalar ve lojman binası gibi eklemelerle büyüdüügörülmektedir (Foto. 2). Anadolu Tarım letmeleri Müdürlüü binası yarım bodrum üzerine iki katlı olarak tasarlanmıtır.yapının bodrum ve zemin katı dou batı dorultusunda uzunlamasına dikdörtgen planlıdır. Üst katsadece yapının orta bölümü boyunca yükseltilmi, böylece giriin iki yanındaki odaları kaplayacak büyüklükte kare bir mekâna dönütürülmütür. Yapıya bodrum kat boyunca yükseltilmi bölümden girilmektedir. Alt kat planı giriin ardından ulaılan bir koridorun iki yanına yerletirilmi farklı büyüklükte odalar olarak düzenlenmitir. Giriin karısında bulunan tek kollu merdivenle üst kata çıkılmaktadır. (Çizim 1)Zemin katınuzun dikdörtgen koridoru dar bölümlerine yerletirilmi pencereler ile aydınlatılmıtır. Giriin solundaki pencere günümüzde bu bölüme eklenen yapıya geçilen bir kapıya dönütürülmütür. Çizim 1. Çifteler Harası letme binası zemin kat planı Foto. 3: Çifteler Harası letme Binası güney cephe Giri kapısının karısında yer alan tek kollu merdiven, yaklaık kat ortasına gelen bir sahanlıktan sonra iki kola ayrılmıtır. Odalar ve koridorun tavanları sıvalı ve kirilemesi üstten olarak düzenlenmitir. Yapının alt ve üst kat zeminlerinde yakın tarihlerde döenmi karolar kullanılmıtır (Foto 4-5). Foto.4: letme Binası zemin kat içten görünüm Foto.5: letme Binası üst kata çıkan merdiven

5 Yapının üst katı kare olarak planlanmıtır. Özgününde karenin köelerine gelecek ekilde yerletirilmi birbirine eit dört odadan oluan bu kat, daha sonra yapılan eklemeler ve bu odaların arasında kalan bölümlerin kapatılması ile yeniden biçimlendirilmitir (Foto: 6-7). Bu kattaki odalarda,yapının dıköelerinin karısına gelen köeler pahlanarak,giri kapıları buralara yerletirilmitir. Bu mekânlar birbirine e büyüklükte ikierbasık kemerli pencere ile aydınlatılmıtır. Üst kata iki kollu olarak çıkan merdiven sahanlıında ortada, yapının dier pencerelerinden daha geni tutulmu basık kemerli bir pencere yer almaktadır. Bu pencerenin olduu bölümün üzerinde ikinci katta ortadaki alttaki pencere ile aynı ölçülerde, basık kemerli üç pencere bulunmaktadır. Merdivenlerin karısında günümüzde ofise dönütürülmü bölümden alt katta ki revaklı giriin üstüne yerletirilen balkona çıkılmaktadır (Çizim 2). Çizim 2: Çifteler Harası letme Binası üst kat plan Foto. 6: letme Binası üst kat Foto. 7: letme Binası üst kat Yapının anagirii güney cephe ekseninde, iki yandan altı basamak ile çıkılan dört sütunun taıdıı bir revak biçiminde düzenlenmitir. Burada yer alan devirme sütun ve kompozit sütun balıkları dikkat çekici öelerdir. Yapı cephesinde her katı birbirinden katların zemin seviyelerinden geçen silmeler ayırmaktadır. Bodrum katta küçük dikdörtgen panolar içine yerletirilmi yuvarlak pencereler, alt ve üst katta basık kemerli pencereler kullanılmıtır. Giriin üzeri üst katta balkon olarak düzenlenmitir(foto: 3- Çizim 3). Dikdörtgen bir kapı ile açılan balkonun iki yanında basık kemerli üçer pencere bulunmaktadır. Yapının oldukça geni çift kapılı, basık kemerli giri kapısının etrafı kare modüllerden oluan kalın bir silme ile çevrilmitir. Bu silmelerin dıında iki yanda yer alan gömme sütunlarında revaı taıyan sütunlarda olduu gibi iki sıra bitkisel bezemenin üzerinde yer alan iyon balık etkisi verecek basit volüdlerle sonlandıı görülmektedir(foto: 8-9)

6 Çizim 3. Çifteler Harası letme binası güney cephe Foto. 8: Çifteler Harası letme Binası ana giri Foto. 9: Ana giri detay Güney cephede dikdörtgen giri kapısının sövelerinde, alt kat ve üst kat köelerinde ve üst kat köelerinin alt katta karılıı olan hatlarda oldukça kalın profilli silmeler kullanılmıtır. Bu silmeler yapı köelerinde ta izlenimi verecek biçiminde düzenlenmiken, giriin iki yanındaki ve üst kat hattını belirleyenlerde yivli olarak karımıza çıkmaktadır. Cephedeki tüm dikey silmeler altta sütün kaidesi üstte sütun balıı görünümü verecek biçimde profillendirilmilerdir. Yapı pencerelerinde kemer erilerini çevreleyen kalın silmelerin kemer balangıçları kademeli silmeli dıa takın balıklarla, kilit taı ise dikdörtgen bir forma yaslandırılan, yivli,alta doru daralan formlarda düzenlenmitir (Foto: 3). Özgününde sıvalı olan giricephesi daha sonra yapılan bir tamir sırasında, derz içine yerletirilmi moloz ta görüntüsü verecek ekilde ta ile kaplanmıtır. Bu deiiklik sırasında pencere kemerlerini çevreleyen silmelerin ve pencere sövelerinin alçı ile kaplandıı ve bu sırada kuzey cepheden daha farklı düzenlendikleri görülmektedir. Yapının giri bölümü ve pencerelerin çerçeve ve kemerlerini oluturan silmeler ve saçak altı beyaz ile boyanarak ayrıca vurgulanmıtır. Çizim 4. Çifteler Harası letme binası kuzey cephe Yapının kuzey cephesi, güney cephe ile oldukça benzerdir. Ancak bu cephede pencere ve kemer erilerini izleyen silmeler ve cephesinin köelerinde bir kısa bir uzun yerletirilmi ta kaplama ile oluturulmu köe süslemesi özgündür ve sade tutulmutur. Bu cephedeki giri kapısı altta dikdörtgen bir çerçeve üzerine yerletirilmi basık kemerli olarak düzenlenmitir. Kapı daha sonraki dönemlerde alt kısmı kapatılarak pencereye dönütürülmütür. Cephe sıvalı ve boyalıdır(çizim 4-Foto. 10)

7 Foto. 10: Çifteler Harası letme Binası kuzey cephe Yapının dou ve batı cephelerinde özgününde basık kemerli üç pencere yer almaktadır.yapı köeleri kesme ta izlenimi verecek biçimde silmelerle vurgulanmıtır (Foto: 11-12). Giri cephesinde alt ve üst kat zemin seviyeleri hizasından geçen silmeler bu cephelerde ilk pencerenin bitimine kadar devam ettirilmitir. Sıvalı cephelerde dou cephede eksende altı basamak ile inilen bodrum kat girii,batı cephede ise ortadaki pencerenin olduu bölüme yandaki yapıya geçmek için oluturulan dar bir koridor yer almaktadır. Yapıda bodrum katta kesme ta üst katlarda ise tula kullanılmıtır. Dar bir saçak ile sonlandırılan yapının üst katında kiremit kaplı kırma bir çatı, bunun iki yanında zemin katı örten, beik çatılar kullanılmıtır. Foto. 11: letme Binası dou cephe Foto. 12: letme Binası batı cephe Anadolu Tarım letmesi Müdürlüü Ahır ve Depo Yapıları: letme Binasının arkasındaki üç ahır yapısı birbirine benzer özellikler taımaktadır. Aynı zamanda atların çalıtırılması için bir alanı da sınırlayan bu yapılar tek katlı uzunlamasına dikdörtgen planlı, uzun cephelerde yatay yerletirilmi dikdörtgen pencereleri bulunan üzeri beik çatı ile örtülü olarak karımıza çıkmaktadır(foto. 2). Foto. 13: letme Binası ve arkasında yer alan ahırlar Bu yapıların hemen arkasında uzunlamasına dikdörtgen planlı, yıma tatan büyük bir depo yapısı yer almaktadır. Depo A olarak adlandırabileceimiz bu yapı,günümüze plan ve cepheleri oldukça deimi olarak gelebilmitir.depo A nın tek özgün kalabilmi kısmı güney cephesidir. Bu cephedeki dikdörtgen pencereler sövelerinin olduu bölümler kesme taların yatay ve dikey yerletirilerek vurgulanmıtır

8 Eksenden n kaydırılmı olarak yerle tirilmi ve cepheden daha yüksek tutulmu basık kemerli, kesme ta giri kapısı cephedeki en dikkat çeken unsurdur. Bugün ugün içi tu la ile doldurulmu ana giri in etrafını vurgulayansütuncelerin alt ve üstünde yer alan süslemeler vurgulayansütuncelerin süslemeler ana yapıdakiler ile kar ıla tırıldı ında oldukça farklıdır. (Foto 15). Özellikle irile tirilerek kullanılmı yürek motifleri dikkat çekicidir çekicidir. Foto. 14: Tarım letmesi depo A Foto.15: Foto. Tarım letmesi depo A eski giri i Yapı grubu içinde en erken tarihlendirme yapabilece imiz ahır yapısı bugün depo olarak kullanılmaktadır. Depo B diye adlandırdı ımız bu yapı yakla yakla ık kare planlıdır, yı ma ta ile in a edilmi ve kırma çatı ile örtülmü tür. Yapı cepheleri günümüzde badana ile boyandı ı için hemen dikkat çekmese de giri kapısının ve pencerelerin üzerinde içi yatay olarak dizilmi tu la ile örülü bölümün etrafını bu kez tu laların dikine yerle tirilmesi ile olu turulmu turulmu basık kemerler çevrelemektedir. Yapının beden duvarları kademeli bir silme ile sonlandırılmı tır. Yapı cephelerinin kö eleri kesme ta kullanılarak vurgulanmı tır(foto 16). Foto. 16: Çifteler harası i letmesi, letmesi, depo B yapısı Çizim 5:Çifteler Çifteler harası i letmesi, depo B yapısı plan Yapının apının plan olarak tam ekseninde yanlarında be er yemlik bulunan bir bölüm ile ikiye ayrıldı ı görülmektedir. Bu yemlikler yapının kuzey ve güney duvarlarında duvarlarında da devam ettirilmi tir. Yapının ana giri inin tam kar ısında ısında basık kemerli bir ni yer almaktadır. Zemini ta kaplama olan yapının oldukça farklı bir çatı ta ıma ıma sistemi oldu u görülmektedir(foto 19). Yapının ortasında ortasında yer alan yemliklerin arasında dilimli bir süsleme ile vurgulanmı yatay bir hatıl yapının eksenini eksenini belirlemektedir. Bu eksen üzerinde farklı kalınlıklarda ah ap direklerin giri e göre yatay olarak yerle tirilmi ah aplar üzerinde, iki yerde deste e

9 farklı açılardan oturtulan çok sayıda ahap direk ile yükselen ve üzeri kiremitle örtülen bir çatı düzenlemesi karımıza çıkmaktadır(çizim 5-Foto 17-18). Foto : Çifteler harası iletmesi depo B yapısı içten görünü Foto. 19: Çifteler harası depo B binası çatı taıma sistemi Deerlendirme Türkler için tarihin her döneminde önemli olan at üreticilii Selçuklu ve Osmanlı döneminde atın kullanıldıı alana göre Tımar sistemi içinde ya da Saray ahırları tarafından yapılmıtır. Özellikle Has ahırlarda yetitirilen atların Sultanlar ve Padiahlar için birer prestij kaynaı olduu bilinmektedir. Ancak bu sistem 18. Yüzyıldan itibaren batıdan kimi yeniliklerin alınmaya balaması ile deiime uramıtır. O zamana dek çounlukla bir oluum içinde tek yapı olarak karımıza çıkan ahırlar, yerini daha kompleks oluumlara bırakmıtır. Bu deiimden önce geleneksel Osmanlı ahırı üzerine örnek gösterebileceimiz bilinen tek yapı Topkapı Sarayı içinde bulunmaktadır. Sedad Hakkı Eldem ve Feridun Akozan ın Topkapı Sarayı ile ilgili çalımalarında Has ahır, mescidin karısında uzun bir bina olarak gösterilmektedir. Çalımada yapıda hayvanların sulandıı yalaın hala durduundan, kapısının üzerinde Seyid Vehbi nin 22 satırlık bir tarih kitabesi bulunduundan ve kitabede Has Ahırın Sultan tarafından abad edildii bilgisinin verildiinden bahsedilmektedir. (Eldem-Akozan, 1982: 17). Çizim. 6: Topkapı Sarayındaki Has Ahır (Eldem S.H.-Akozan F. Topkapı Sarayı Bir Mimari Aratırma, stanbul 1982 s. 110)

10 Görüldüü gibi at ya da farklı hayvanların üretimi amacıyla yapılan kompleks yapıların Osmanlı Mimarisinde örnekleri bilinmemektedir. Çiftelerde gördüümüz Hara-yı Hümayun Osmanlı Devletinde batılılama ile balayan, plan ve cephe özellikleri açısından Avrupa dan bire bir alınan yapıların örneklerinden biridir. Avrupa da günümüzdeki anlayııyla at yetitirme çiftliklerinin kuruluu 17. Yüzyıldan itibaren balatılmaktadır. Çounlukla ilevselliin ön planda olduu bu yapılarda geleneksel olarak insanların ve yetitirilen atların iç içe yaadıkları bir düzenleme karımıza çıkmaktadır. Günümüzde Avrupa da devlet ve özel sektör olmak üzere 60 tane hara bulunduu bilinmektedir. Türkiye de de haralarda devlet ve özel uygulamaları karımıza çıkmaktadır. Bugünde Devlet haralarının en önemlileri Osmanlı devletinin son döneminde kurulan Eskiehir deki Çifteler, Malatya Sultansuyu ve Bursa Karacabey Haralarıdır. Çalımamıza konu olarak seçilen Çifteler Harasının uygulama olarak Avrupa daki örneklere ne kadar benzedii ngiltere Sussex de bulunan bir hara iletmesi karılatırdıımızda daha iyi anlaılabilmektedir. Her iki yapıda da merkezi kurulu olarak aynı düzenleme karımıza çıkmaktadır. Foto. 20: ngiltere Sussex in dousunda bulunan bir Hara iletmesihttp://www.geograph.org.uk/photo/ (Eriim tarihi 15 Aralık 2014) Foto. 21: Anadolu Tarım letmesi merkez binalar Osmanlı haraları içinde ilk örnek olan Çifteler Çiftlikat-ı Hümayunu nun, Selçuklulardan itibaren Anadolu nun en deerli atlarının yetitirildii bir bölge olan Eskiehir de kurulmu olması aırtıcı deildir. Ancak 1815 tarihli bu ilk yapı bulunduu arazinin konumu ve bataklık olması dolayısıyla bırakılmıtır(foto 22-23). Günümüzde oldukça harap halde bulunan bu yapı yerine neredeyse 100 yıl sonra1914 yılında günümüzde Anadolu Tarım letmesi olarak kullanılan yapı topluluu ina edilmitir. Anadolu Tarım letmeleri yapıları ilk hara binasıile karılatırıldıında benzer cephe özellikleri dikkati çekmektedir. Cephelerde Son Dönem Osmanlı mimarisinde karımıza çıkan batı mimarisi kökenli bir eklektizm görülmektedir. Hem ilk hara binasında hem de günümüzde Anadolu Tarım letmesi yapılarının cephe özelliklerinde 18. yüzyıldan itibaren Osmanlı mimarisinde etkili olan neo klasik cephe anlayıının aırlıklı olarak kullanıldıı görülmektedir. Bu özellik ilk hara binasının basık kemerli giriinin üçgen bir alınlıkla sonlandırılmasıyla daha da belirginletirilmitir. Aynı yapının cephelerinde ortak bezeme özellii olarak kullanılan pencerelerin etrafının kalın silmelerle süslenmesi, kemer erilerinin yatay silmeler ile birbirine balanması ve cephe köelerinin taların uzun ve kısa yerletirilerek vurgulanması gibi detaylar ise günümüzdeki iletme binası yapılarında da karımıza çıkan özelliklerdir. Ancak günümüzdeki iletme müdürlüü yapıları içinde ilk yapıya en çok benzeyen yapı ina tarihini kesin olarak bilemediimiz günümüzde depo olarak kullanılan ve sadece giri bölümünün özgün kalabildii Depo Ayapısıdır. Foto. 22: lk Hara binası giri Foto. 23: lk Hara binası yan cephe Anadolu tarım iletmecilii merkez binası ise cephe özellikleri açısından aynı dönemde yapıldıını bildiimiz Hara Camii ile benzer bir anlayıa sahiptir. Pek çok onarım geçiren caminin bodrum kat pencereleri ve girilerde aynı süsleme detayları kullanılmıtır.hara nın ana giriinde karımıza çıkan letme binasının etrafında oluturulmu merkez dıında, aynı alanda yer alan iki yapıda cephe özellikleri açısından Son dönem Osmanlı yapısı olduklarını gösteren detaylar karımıza çıkmaktadır. Bu çalımada incelenen

11 letme binası ve depo A ve B yapıları üslupsal olarak farklı detayları olmalarına ramen aynı süsleme özelliklerinesahiplerdir. Günümüzde Mahmudiye ve Çifteler ilçeleri arasında bulunan bu yapı topluluu etrafında Mahmudiye Çarı Camii dıında bilinen aynı tarihli anıtsal yapı bulunmamaktadır. Eskiehir kent merkezindeki aynı dönem yapıları ile karılatırdıımızda kent merkezininbu dönemde dı ticaret ve yabancı sermayenin girii ile büyüyen bir ivme içinde olduu görülmektedir. Azınlıklar, ticaret ve demiryolunun inası için gelen nüfusla birlikte artan gayri Müslümler için bu dönemde Eskiehirmerkezinde kilise, okul, bankalar, oteller gibi yeni yapılar ina edildii bilinmektedir. Kentte hara yapıları ile aynı dönemde ina edildiini bildiimiz üç tanesi günümüze gelememi altı yapı karımıza çıkmaktadır 9. Bu yapılardan ancak günümüze gelebilmi fotoraflarından tanıdıımız Ermeni Okulu ve Günümüzde Anadolu Üniversitesi Çada Sanatlar Müzesi olarak kullanılan yapının cephelerinde,neoklasik bezeme özellikleri aır basmakta ve bize Anadolu Tarım letmesi merkez binasını anımsatmaktadır. Sonuç Bugün Anadolu Tarım letmecilii olarak kullanılan, Eskiehir Çifteler Harası yer aldıı alanın büyüklüü ve yapıları açısından oldukça dikkat çekicidir. Klasik Dönem Osmanlı mimarisinde batılı anlamda hara yapılarının karımıza çıkmaması, Çifteler Harasının ilk örnek olarak önemini arttırmaktadır. Yapıldıı dönemden itibaren bir prestij yapısı olarak dikkat çeken hara daha sonra yapılacak olan Malatya Sultansuyu ve Bursa Karacabey Haraları içinde ilk adım olmutur. Kendi içinde birkaç dönem içeren bu yapı kompleksi Avrupa daki hara yapılarının oldukça benzer bir örneidir. Bu yapının planının Avrupa dan alınan bir tip proje olduunu göstermektedir. Yapı topluluu sadece planı deil cephe özellikleri açısından da öne çıkmaktadır. Cephelerde karımıza çıkan Avrupa mimarisi temelli neoklasik anlayı Osmanlı mimarisinin son döneminde, stanbul bata olmak üzere Anadolu nun pek çok kentinde karımıza çıkan bir üsluptur. Eskiehir kent merkezindeki birkaç yapıda da karımıza çıkan bu üslubun Çifteler Harası yapılarının cephelerinde de etkili olduu görülmektedir.yapı bulunduu bölgeyi ilevi açısından hâlâ etkilemektedir. Günümüzde de Çifteler ve Mahmudiye ilçeleri Eskiehir deki çok sayıda özel haranın at yetitirmek ve Osmangazi Üniversitesi Meslek Yüksekokulunun atçılıkla ilgili eitim alanı olarak tercih ettikleri bir bölgedir. KAYNAKÇA ABDN, hsan (1917).Osmanlı Atları, stanbul: Matbaâ-i Amire. CEVDET,Ahmet (Pasa) (1309). Tarih-i Cevdet, C.X-XII, stanbul, Matbaa-i Osmaniye. AHMED LÜTFÎ EFEND, (1999). Vak anüvis Ahmed Lütfî Efendi Tarihi, C.6 8, stanbul, Yapı Kredi Yayınları. ANONM, (1975).Ziraat Vekaleti Çifteler Harası , Ankara. ANONM, (1973).Çifteler Harası Angajmanlı Tay Satı Katolou, ANONM, (1984). Atın Tarihi Tarih ve Toplum Aylık Ansiklopedik Dergi, Sayı 1-letiim Yayınları. ANONM, (1990).Çifteler, Çifteler Kaymakamlıı. ALBEK, Suzan (1991).Dorylaion dan Eskiehir e, Eitim, Salık ve Bilimsel Aratırma Vakfı No: 89. ALVER, Mustafa (1995). Türkiye de ngiliz Atı Yetitiricilii ve Haralar Türk Kültüründe At ve Atçılık, stanbul: s AYDIN, Önder (2009). Sultan II. Abdülhamit Devri Camilerine Eskiehir Mahmudiye den ki Örnek: Çarı ve Hara Camileri, Türk Tarih Kurumu Belleten, Cilt LXXIII, S. 268, s BASBAKANLIK OSMANLI ARSV (BOA), Yıldız, Dâhiliye, Hariciye ve iradeler tasnifi belgeleri ÇINAR,A. A. (1993). Türklerde At ve Atçılık, Ankara: Kültür Bakanlıı Yayını. DERNGL, Selim (2002).ktidarın sembolleri ve ideoloji: II. Abdülhamit Dönemi ( )Çev: G. Güven, stanbul: s: DORU, Halime (1990).Osmanlı mparatorluunda Yaya Müsellem Taycı Tekilatı (XV. Ve XVI. Yüzyılda Sultanönü Sanacaı),stanbul: Eren Yayıncılık. DORU, Halime (1989). XX. Yüzyıla Girerken Eskiehir de Kaza ve Belediye Yönetimi ile Nüfus Hareketi Anadolu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt II, S. I, s ELDEM, S.ve AKOZAN, F. (1982).Topkapı Sarayı Bir Mimari Aratırma, stanbul: Milli Eitim Basımevi. ESN, Emel (1995). Türk Sanatında At, Türk Kültüründe At ve Atçılık, stanbul: s: GEORGEON,F.(2006).Sultan Abdülhamit, stanbul: çev. Ali Berktay, s: GÜNE,hsan ve YAKUT, Kemal (2007).Osmanlı dan Cumhuriyet e Eskiehir ( ), Eskiehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları No: CAN, Nejat (2000).Fotoraflarla Mahmudiye, Eskiehir. CAN, Nejat (2003).Fotoraflarla Eskiehir Tarihi, Eskiehir: can Yayınları -34. KEDK,(ERTURUL) Zeynep (2002). Eskiehir Kent merkezindeki Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi Yapıları Yayımlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. KILIÇ, Levend (1997). Anılarla Eskiehir, Eskiehir Rotary Kulübü. KÖKSAL,Osman (2009). Osmanlı Dönüüm Sürecinde Bir Devlet Teebbüsü Olarak Çifteler Hâra-yı Hümayunu ve Türk Atçılıına Katkıları Eskiehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (2) s LOTZ, Alexandra (2011). The European State Studs A European Heritage, European Stud Culture Heritagesymposium of the European State Studs Association at Lipica National Stud on October 13th,2011 s. 6-8 NAKAL, G. E. (1995).Türk Kültüründe At ve Atçılık, stanbul: SARIÖZ, Perihan (1998). Bir Zamanlar Eskiehir, Esbank stanbul. TEZCAN, Erhan (1982).Mahmudiye lçesi, Eskiehir. UUR, erafettin (2007). Tarihte Mahmudiye Harası ETO, Eskiehir Ticaret Odası Dergisi, yıl 24, Sayı 10 Temmuz 2007, s Bu konuda daha detaylı bilgi için bakınız Kedik, Zeynep (2002) Eskiehir Kent Merkezindeki Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi Yapıları,Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ÇARAMBA DA YIKILMAK ÜZERE OLAN AHAP CAMLERDEN BR: PAAYAZI KÖYÜ CAM ONE OF TO FALL AS WOODEN

Detaylı

STANBUL MARINDAK TARH ESER KAYBININ TARH VE TURZM AÇISINDAN NCELENMES: KARAKÖY-KABATA BÖLGES

STANBUL MARINDAK TARH ESER KAYBININ TARH VE TURZM AÇISINDAN NCELENMES: KARAKÖY-KABATA BÖLGES ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 STANBUL MARINDAK TARH ESER KAYBININ TARH VE TURZM AÇISINDAN NCELENMES:

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 DEMOKRAT PART KTDARININ LK YILLARINDA

Detaylı

KAZI ADI KAZI YER KAZI BA KANI KAZI TAR H

KAZI ADI KAZI YER KAZI BA KANI KAZI TAR H Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ERKEN CUMHURYET DÖNEM (1930-1940) ORTA

Detaylı

XX. YÜZYIL BALARINDA KÜTAHYA HAPSHANESNN GENEL DURUMU GENERAL STATUS OF KÜTAHYA PRISON IN THE EARLY XX TH CENTURY

XX. YÜZYIL BALARINDA KÜTAHYA HAPSHANESNN GENEL DURUMU GENERAL STATUS OF KÜTAHYA PRISON IN THE EARLY XX TH CENTURY Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 21 Volume: 5 Issue: 21 Bahar 2012 Spring 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 XX. YÜZYIL BALARINDA

Detaylı

STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR VE ZDÜÜMLER STADIUM: SIMILARITIES, PARALLELISMS AND PROJECTIONS

STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR VE ZDÜÜMLER STADIUM: SIMILARITIES, PARALLELISMS AND PROJECTIONS Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR

Detaylı

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı.

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 TÜRKYE DE ÖZELLEEN

Detaylı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı American Civil War and Egypt: Modernization of Egypt in the case of Cotton and the Contribution

Detaylı

Ankara da Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi nden Bir Örnek: Erzurum Oteli

Ankara da Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi nden Bir Örnek: Erzurum Oteli Ankara Araştırmaları Dergisi n Journal of Ankara Studies Ankara da Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi nden Bir Örnek: Erzurum Oteli A Model from the First National Architecture Period in Ankara: Hotel Erzurum

Detaylı

OSMANLI DA HALKLA LKLER: SULTAN ABDÜLAZZ DÖNEM ÖRNE PUBLIC RELATIONS IN OTTOMAN: INSTANCE OF SULTAN ABDULAZIZ ERA

OSMANLI DA HALKLA LKLER: SULTAN ABDÜLAZZ DÖNEM ÖRNE PUBLIC RELATIONS IN OTTOMAN: INSTANCE OF SULTAN ABDULAZIZ ERA Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 21 Volume: 5 Issue: 21 Bahar 2012 Spring 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OSMANLI DA HALKLA

Detaylı

a) Yalnız I b) Yalnız II c) I, II d) II,III e) I, II,III 3. I. Toy II. Kurultay III. l (Cevap A)

a) Yalnız I b) Yalnız II c) I, II d) II,III e) I, II,III 3. I. Toy II. Kurultay III. l (Cevap A) (Bu sorular, sınava giren adaylar tarafından hatırlama usulü ile hazırlanmıtır. Kesinlik içermemektedir. Cevapların bir kısmı tartımalıdır. Görüleriniz için info@kpss.info ya mail yazabilirsiniz.) GENEL

Detaylı

- 360 - Key Words: Middle Ages, Europe, Turkish-Islamic World, Market, Fair, Trade, Merchant.

- 360 - Key Words: Middle Ages, Europe, Turkish-Islamic World, Market, Fair, Trade, Merchant. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 2 Volume: 5 Issue: 2 Bahar 202 Spring 202 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 307-958 GEÇ ORTAÇA AVRUPASINDA

Detaylı

Yakup KAYA Görkem Ozan ÖZALP**

Yakup KAYA Görkem Ozan ÖZALP** Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OSMANLI DEVLET

Detaylı

CUMHURİYET ÖNCESİ DÖNEMDE İZMİR HASTANELERİNİN MEKÂNSAL GELİŞİMİ. Didem Akyol Altun *

CUMHURİYET ÖNCESİ DÖNEMDE İZMİR HASTANELERİNİN MEKÂNSAL GELİŞİMİ. Didem Akyol Altun * Tarih İncelemeleri Dergisi XXIX / 2, 2014, 405-443 CUMHURİYET ÖNCESİ DÖNEMDE İZMİR HASTANELERİNİN MEKÂNSAL GELİŞİMİ Didem Akyol Altun * Özet İzmir kenti, 17. yüzyıldan 19. yüzyılın sonlarına uzanan bir

Detaylı

Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr

Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr 1 NASIL BR AFET YÖNETM? Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr GR Bilindii üzere afetler, meydana geldikleri toplumlarda olumsuz etkiler bırakan olaylardır. nsan kaynaklı afetlerin bir ekilde önlenmesi,

Detaylı

insanlar aracılııyla ekillendirilen yaam alanlarını içermektedir. nsanların yaam alanlarını ekillendirmesinde ve kendi kültürüne özgün her sosyal

insanlar aracılııyla ekillendirilen yaam alanlarını içermektedir. nsanların yaam alanlarını ekillendirmesinde ve kendi kültürüne özgün her sosyal Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OSMANLI DAN GÜNÜMÜZE

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA BRL NN TURZM POLTKASI VE TÜRKYE TURZM STRATEJS 2023 ÜZERNE BR DEERLENDRME THE TOURISM POLICY OF EUROPEAN UNION AND AN EVALUATION ABOUT TOURISM STRATEGY 2023 OF TURKEY Ferhat ARSLAN Öz Bu çalımanın

Detaylı

TÜRK TARHNN KAYNAKLARINA GENEL BR BAKI A GENERAL VIEW OF RESOURCES OF THE TURKISH HISTORY

TÜRK TARHNN KAYNAKLARINA GENEL BR BAKI A GENERAL VIEW OF RESOURCES OF THE TURKISH HISTORY TÜRK TARHNN KAYNAKLARINA GENEL BR BAKI A GENERAL VIEW OF RESOURCES OF THE TURKISH HISTORY Yrd. Doç. Dr. M. Emin YOLALICI Özet Tarihin iyi bir ekilde aratırılması, pek çok konunun açıklıa kavuması, bugün

Detaylı

BULGARSTAN TÜRKLERNN TARHSEL SÜREÇ ÇERSNDE DÖNÜÜMÜ, AB ÜYELK SÜREC VE TÜRK AZINLIA ETKLER

BULGARSTAN TÜRKLERNN TARHSEL SÜREÇ ÇERSNDE DÖNÜÜMÜ, AB ÜYELK SÜREC VE TÜRK AZINLIA ETKLER BULGARSTAN TÜRKLERNN TARHSEL SÜREÇ ÇERSNDE DÖNÜÜMÜ, AB ÜYELK SÜREC VE TÜRK AZINLIA ETKLER THE TRANSFORMATION OF TURKS OF BULGARIA IN HISTORICAL PROCESS AND THE EFFECTS OF EU MEMBERSHIP PROCESS OF BULGARIA

Detaylı

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks KAYSERİ KONAK HAMAMLARI MANSION BATHS OF KAYSERİ

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks KAYSERİ KONAK HAMAMLARI MANSION BATHS OF KAYSERİ KAYSERİ KONAK HAMAMLARI MANSION BATHS OF KAYSERİ Celil ARSLAN Özet: Hamamlar, eski tarihlerden beri tüm yerleşimlerde önemli bir yere sahiptir. Mimarlık tarihi içinde önemli bir yer teşkil eden hamam mimarisi,

Detaylı

ALEXANDRE VALLAURY NİN KARAKÖY DEKİ ESERLERİ

ALEXANDRE VALLAURY NİN KARAKÖY DEKİ ESERLERİ Publication of Association Esprit, Société et Rencontre Strasbourg/FRANCE The Journal of Academic Social Science Studies Volume 5 Issue 8, p. 37-74, December 2012 ALEXANDRE VALLAURY NİN KARAKÖY DEKİ ESERLERİ

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Kı 2011 Winter 2011

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Kı 2011 Winter 2011 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Kı 2011 Winter 2011 SCLL- AHVÂL DEFTERLERNE GÖRE BAZI YAHUD MEMURLARIN SOSYO- KÜLTÜREL

Detaylı

OSMANLI DAN CUMHURYET E MSYONER, ERMEN, TERÖR VE AMERKA DÖRTGENNDE TÜRKYE

OSMANLI DAN CUMHURYET E MSYONER, ERMEN, TERÖR VE AMERKA DÖRTGENNDE TÜRKYE OSMANLI DAN CUMHURYET E MSYONER, ERMEN, TERÖR VE AMERKA DÖRTGENNDE TÜRKYE Doç. Dr. M. Metin HÜLAGÜ * Amerika Birleik Devletleri ile Osmanlı Devleti arasındaki ilikilerin balangıç tarihi 19. asırın ilk

Detaylı

Geçmie ve Gelecee Açılan Kapı. Almanya da Kütüphaneler

Geçmie ve Gelecee Açılan Kapı. Almanya da Kütüphaneler Jürgen Seefeldt - Ludger Syré Geçmie ve Gelecee Açılan Kapı Almanya da Kütüphaneler Yayımcı dernek: Kütüphane & Enformasyon Almanya Bibliothek & Information Deutschland e.v. (BID) Barbara Lison un özsözüyle

Detaylı

1. Kültür Ba kentli i 1.1. Kültür Ba kentlerinde Sosyal Geli me Amaçlı Projeler

1. Kültür Ba kentli i 1.1. Kültür Ba kentlerinde Sosyal Geli me Amaçlı Projeler Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KÜLTÜR BRLETRR: SOSYAL GELME AÇISINDAN

Detaylı

FOMBRUN TBAR KATSAYI ÖLÇE ÇERÇEVESNDE BR TBAR VAKA ÇALIMASI: ARÇELK A.. A CASE STUDY WITHIN THE SCOPE OF FOMBRUN REPUTATION FACTOR SCALE: ARÇELK A..

FOMBRUN TBAR KATSAYI ÖLÇE ÇERÇEVESNDE BR TBAR VAKA ÇALIMASI: ARÇELK A.. A CASE STUDY WITHIN THE SCOPE OF FOMBRUN REPUTATION FACTOR SCALE: ARÇELK A.. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FOMBRUN TBAR

Detaylı

21. YÜZYILIN LK ÇEYRENDE TÜRKYE NÜFUSUNDA NE DET? WHAT HAS CHANGED IN THE POPULATION OF TURKEY IN THE FIRST QUARTER OF THE 21 st CENTURY?

21. YÜZYILIN LK ÇEYRENDE TÜRKYE NÜFUSUNDA NE DET? WHAT HAS CHANGED IN THE POPULATION OF TURKEY IN THE FIRST QUARTER OF THE 21 st CENTURY? Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 21 Volume: 5 Issue: 21 Bahar 2012 Spring 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 21. YÜZYILIN

Detaylı

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya Uzman Denetçi Eylül 2003 Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya

Detaylı

unsurlar sadece kamu politikasını etkileyen deil, aynı zamanda üretilen kamu politikasından etkilenen taraflar da olabilmektedir (Yıldız ve Sobacı,

unsurlar sadece kamu politikasını etkileyen deil, aynı zamanda üretilen kamu politikasından etkilenen taraflar da olabilmektedir (Yıldız ve Sobacı, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KAMU POLTKASI

Detaylı

Eski Mordoğan (İzmir) Köyü Camii Süslemeleri

Eski Mordoğan (İzmir) Köyü Camii Süslemeleri SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Mayıs 2012, Sayı:25, ss.139-162. SDU Faculty of Arts and Sciences Journal of Social Sciences May 2012, No:25, pp.139-162. Eski Mordoğan (İzmir) Köyü Camii

Detaylı