OSMANLI DAN CUMHURYET E ESKEHR ÇFTELER HARASI YAPILARI ESKEHR ÇFTELER STUD FARM BUILDINGSFROM OTTOMANS TO THE REPUBLIC Zeynep ERTURUL*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OSMANLI DAN CUMHURYET E ESKEHR ÇFTELER HARASI YAPILARI ESKEHR ÇFTELER STUD FARM BUILDINGSFROM OTTOMANS TO THE REPUBLIC Zeynep ERTURUL*"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June Issn: OSMANLI DAN CUMHURYET E ESKEHR ÇFTELER HARASI YAPILARI ESKEHR ÇFTELER STUD FARM BUILDINGSFROM OTTOMANS TO THE REPUBLIC Zeynep ERTURUL* Öz Osmanlı mparatorluunda Lale devrinden itibaren balayan batılılama hareketi sadece devlet kurumları, sosyal hayat ve eitimdeki deiikliklerle sınırlı kalmamı toplumun her kesimini ve her alanını etkilemitir. Özellikle mimaride pek çok yeni yapı tipi ortaya çıkmıtır. Çalımamızda bu yapılardan biri olan Çifteler Harası tarihsel geliimi ve üslupsal özellikleri açısından incelenecektir. Yapı Çiftlikat-ı Hümayun (Saltanat Çiftlii) olarak kuruluundan, günümüzde Anadolu Tarım letmesine dönüene kadar atların yetitirilmesi ve tohum ıslahında önemli bir merkez olarak öne çıkmaktadır. Son derece geni bir arazi içinde yer alan, çok sayıda farklı ilevlere sahip yapılardan oluan bu kompleksinbugüne kadar detaylı bir çalıması yapılmamıtır. Son Dönem Osmanlı mimarisinin Eskiehir de bulunan en önemli örneklerinden bir olan Anadolu Tarım letmesi merkez yapıları, Avrupa da aynı dönemde ina edilen Hara binalarına oldukça benzerdir. Plan ve cephe düzenlemelerindeki bu benzerlik, bu yapıların Avrupa çıkılı bir tip proje olabileceini düündürmektedir. Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Eskiehir, Çifteler, Hara, Mimari. Abstract Westernization movement that began after the Tulip era had affected and changed not only the official institutions, social lives, education but also every part and area of the society. Especially, a lots of new building types had appeared. In this study we examine the Çifteler stud farm (Çifteler Harası), which is one of the example of these buildings, in the view of historical developments and styles. This building complex has been a very important center for breeding horses and developing plants, grains since the foundation as a royal farm (Çiftlikat-I Hümayun Saltanat Çiftlii) to currently a state owned agricultural enterprise-anadolu Tarım letmesi. As far as we know there has been no detailed study on this complex, which spans a very large area and includes many buildings with different, special functions. The main buildings of this complex is one of the very important example of the last era of the Ottoman Empire in Eskiehir and resembles the European counterpart buildings of the same period. The similarities on the plans and faces suggest that the plans of the buildings had been taken originally from a European project. Keywords: Ottoman, Eskiehir, Çifteler, Stud Farm, Architecture. Giri Dilimize Fransızcadan geçmi bir sözcük olan Hara 1 günümüzde at, sıır, koyun vb. evcil hayvanların üretilmeleri amaçlı olarak kurulmu olan çiftlikleri tanımlamak için kullanılmaktadır. lk örnekleri devlete ait olan bu çiftliklerin yetitirdii türler içinde atın ayrı bir yeri vardır. Haraların bilinen ilk örnekleri Fransa da 16. Louis döneminde karımıza çıkmaktadır. Dönemin bakanlarından biri olan Colbert in öncülüünde Le Pin, Pompadour ve önemli bir at yetitirici bilinen Rosières-aux-Salinesilk ilk devlet harasını kurmulardır.fransız ihtilali sırasında kapanan bu yapı Avrupa yı fethetmeyi ancak iyi atlarla yapabileceini düünen Napolyon tarafından tekrar açılmı ve yenilerinin kurulması için çalıılmıtır. Habsburg Hanedanlıı pek çou günümüze de gelebilmi Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Hırvatistan, Romanya ve Slovenya da hara yapıları kurdurmutur. (Lotz, 2011: 6). Almanya da binicilik atları ve çeitli ırkların ekillendirilmesinde oldukça etkili olmutur. Özellikle Prusyalılar 1786 da o zaman aktif olan 6 harayı içeren bir Prusya Hara Yöneticiliini kurarak daha organize bir sistem oluturmulardır. Balangıçta devlet tarafından idare edilen haralar zamanla yerini, yarı atlarının yetitirilmesi için kurulan özel haralara bırakmıtır (Lotz, 2011: 7). *Ögretim Görevlisi Doktor, Anadolu Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü, Eskiehir. ** Yapıda çalımamız için izin veren, her türlü yardımı esirgemeyen Tarım letmeleri Genel Müdürlüü ne ve Anadolu Tarım letmesi Müdürlüü çalıanlarına, arazi çalımamda yardım eden AliihsanKedik e, çizimlerime yardım eden Gürol Tali ye teekkür ederim. 1Hara kelimesinin karılıı ngilizce studfarm ya da breed of horses, Almanca gestüd, Fransızca haras dır

2 Kaynaklarda ilk Türk veterineri olarak geçen hsan Abidin 19. Yüzyıldaki hara yapılarının Avrupa dan örenildiini bundan önceki dönemde ise bu tekilata karılık olabilecek hayvanat ocakları tekilatları oluundan bahseder. Osmanlı Atları adlı eserinde Edirne, Dimetoka, Filibe, Eskiehir ve havarisinde on dokuz ocaın bilindiini belirtir (Abidin, 1917:6). Hara kelimesi dilimize oldukça geç tarihlerde yerlemi olsa da at yetitiricilii Türklerin tarihi ile birlikte balayan önemli bir olgudur. Temelleri atlı kuvvetlerle atılan Osmanlı devletinde, padiahların tahta çıkma törenlerinden, ticarete, savalara ve haberlemeye varıncaya kadar tüm alanlarda aırlıklı olarak at kullanılmıtır. 15. ve 16. yüzyıllarda Osmanlı da at yetitiricilii ister dorudan ister dolaylı olsun devlet eliyle desteklenmitir. Hayvanat ocakları (Yund Ocakları), saray ahırlarının yanı sıra tımarlı sipahi sistemi at yetitiriciliindeki en önemli sistemlerdir. Orta Anadolu, Selçuklulardan itibaren hayvancılık için önemli bir bölgedir. Konya, Eskiehir, Ankara ve Aksaray arasında kalan bölge göçebe Türk oymaklar tarafından hayvancılık için uygun bulunmu, burada büyük ve küçükba hayvancılıın yanı sıra at üretimi de yapılmıtır (Doru, 1990: 144).Uzun zaman Anadolu daki en deerli atlareskiehir, Kütahya ve Karaman arasında üretilmilerdir. Dönemin tarihçileri bu bölgede üretilen atların Arap atlarından bile daha deerli olduklarını belirtmitir. Anadolu Selçuklularından itibaren ordu dıında atın en çok ihtiyaç duyulduu yerler ticaret ve haberlemedir. Bu dönemde tımarlı sipahilerin ihtiyaç duyduu atlar belirli merkezlerden alınan yavruların, sipahiler tarafından büyütülmesi ile salanıyordu. Atların üretim kayıtları tüm detaylarıyla, düzenli olarak tutulmutur Özellikle Eskiehir de günümüzdeki nönü mevkiinde bulunan Cemaat-ı Taycıyan binek hayvanı olarak kullanılacak tayların bakımı ve yetitirilmesinde en önemli merkezdir. Bu tekilat Germiyanolu Beylii ve Osmanlı Devleti zamanında da karımıza çıkmaktadır (Doru, 1990: 145). II. Beyazıt zamanında yeniden düzenlenen taycı ocaklarının yine nönü bölgesi civarında toplanması için uraılmıtır. Sultanların ve padiahların törenleri için gerekli olan atların üretimi ise Büyük Selçuklulardan itibaren sarayda bulunan has ahır tekilatı tarafından yapılmıtır. Osmanlı devletinde has ahır Emir-i Ahur ya da Mir Ahur denilen kiiler tarafından yönetiliyordu. Buralarda saray hayvanları ve onların koum takımları korunuyordu. Has Ahır dairesinin memurları Topkapı Sarayında kendilerine ayrılan yapıda kalıyorlardı.mparatorluk sınırları içindeki hayvan yetitirme tekilatlarıtopkapı Sarayı tekilatı içinde yer alan Emir-i Ahura balıydılar(eldem-akozan, 1982: 17).Ayrıcastanbul un çeitli semtlerinde ve tarada da saray için özel üretim yapan ahırlar bulunuyordu (Doru, 1990: 147).III. Selim in stanbul yakınlarında kurdurduu Göksu, Kandilli, Hekimpaa ve Çavubaı çiftlikleri de bu uygulamanın 19. Yüzyıl baına kadar devam ettiini göstermektedir. Osmanlı da at üretimini salayan bu yapılamaii. Mahmud un Yeniçeri Ocaını kaldırması ile deiime uramı ve ordunun at ihtiyacını karılamak için yeni haralar kurulması gerekmitir. II. Abdülhamit döneminde de hayvan üretim çiftliklerine önem verilmi ve buraların balı olduu bir Haray-ı Hümayunlar Nezareti kurulmutur(köksal, 2009: 333). Anadolu da atların üreme ve ıslahını salamak amacıyla 19. Yüzyıl baında kurulan çiftliklerin ilk örnei Çifteler Hara-yı Hümayunu dur. Sultan II. Mahmud döneminde kurulan çiftlik zamanla büyüyerek çok amaçlı bir iletmeye dönümütür. Yerli ve yabancı atlardan saf kan ya da melez at üretiminin yapıldıı iletme sarayın ve özellikle ordunun at ihtiyacını karılamak amacıyla açılmıtır. Osman Köksal ın vurguladıı gibi ilk oluu, devlet merkezi stanbul a yakınlıı vb. sebeplerle aslında iletme bir prestij iletmesi konumundadır 2 (Köksal, 2009: 335).Çifteler Hara-yı Hümayunu kadar büyük boyutlu olarak daha sonra Malatya da Sultan Suyu, Badat ta Veziriyye Çiftlii ve Adana da Çukurova Çiftlii Hamra Haraları kurulmutur (Anonim, 1984: 49). Eskiehir Çifteler Harası Tarihçe Çifteler Harasının ilk oluumu 18. yüzyılın ikinci yarısında bu bölgede yaayan ve halk tarafından Çifteler Ayanı seçilen Kumarcı 3 Abdullah ın Çiftlii ile balamıtır (Anonim, 1990: 11-Doru, 1989: 188). 18. Yüzyıl sonunda Erzurum da oldukça güçlenmi olan Zorba Salih 4 in otoritesini kırmak için oulları Abdullah 5 ve Mustafa Eskiehir e gönderilmilerdir (Albek, 1991: 157-Doru, 1989: 190). Abdullah günümüzdeki nönü ilçesinde, Mustafa ise Çifteler civarında yaamıtır. ki milyon dönüm arazi sahibi olan Abdullah zamanla güçlenmi ve Ayan seçilmitir. Ayanlıı zamanında halka yaptıı zorbalıklar ve ihtiamlı yaantısı ile dikkati çekmitir. Abdullah, Sakarya nehrinin oluturduu adına Kumarcı denen bir ada 6 üzerinde yaptırdıı büyük evde yaamaktadır (Köksal, 2009: 336-can, 2000: 30-Anonim, 1990: 11 Anonim, 2KÖKSAL Osman (2009). Osmanlı Dönüüm Sürecinde Bir Devlet Teebbüsü Olarak Çifteler Hâra-yı Hümayunu ve Türk Atçılıına Katkıları Eskiehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (2) s Çeitli Kaynaklarda Mustafa ya yaygın olarak Kumarcı lakabı verilmitir. Ancak bazı kaynaklarda yaadıı bölge den geçenlerden haraç aldıı için Haraççı lakabı ile de tanındıı belirtilmektedir. 4 Halime Doru Zorba lakabı ile tanınan bu kiinin adını Salim olarak vermektedir. 5Suzan Albek in eserinde Abdullah ismi Abdüh olarak geçmektedir. 6 Sakarya nehri kıyısında bulunan bu ada günümüzde Yıldızören, Körhasan, Eminekin köyleri arasındaki bölgedir

3 1984: 50). 7 Zamanla bölgede giderek güçlenen Abdullah ın özellikle Rusya dan damızlıklar getirerek ürettirdii Kumarcı Hergelesi olarak tanınan atları ününü daha da arttırmıtır. (Güne-Yakut, 2007: 76).Ayanın II. Mahmud döneminde bölgeden geçen Osmanlı ordusuna istenilen iaeyi vermedii için cezalandırıldıı bilinmektedir. Hüdâvendigar Sancaı mutasarrıfı Mustafa Paa Komutasındaki birliklerle yaptıı mücadeleden sonra malikânesi atee verilmi, çiftliine el konulmu ve yakalanan Kumarcı 1814 yılında idam edilmitir (Köksal, 2009: 338-Güne-Yakut, 2007: 76). Kumarcının yaadıı arazi bataklık olduu için 1815 yılında Mahmudiye de Çifteler Çiftlikat-ı Hümayunu (Saltanat Çiftlii) adında büyük bir hara kurulmutur. Çiftlik 1830 yılına kadar kâhya denilen yerel yöneticiler tarafından idare edilmitir yılından itibaren daha verimli, olması için merkezden müdürler atanmıtır yılları arasında 15 müdür burada görev yapmı, cins at, inek ve koyun yetitirilmeye devam edilmitir. (can, 2000: 30).Bu sayede bölgenin nüfusu giderek artmı ve yerleimleri genilemitir. Çiftlikat-ı Humayun arazisinde 1850 yılına kadar 11 köy bulunuyorken Rumeli, Kırım ve Kafkaslardan gelen göçmenlerle bu sayı 34 olmutur (Doru, 1989: 189) yılında haranın çeitli görevlerde bulunan kırk kadrolu çalıanı mevcuttur Osmanlı-Rus Savaı sırasında cephelerdeki askerler için hayvan yetersizlii iyice ortaya çıkınca II. Abdülhamit devlete ait bu tür iletmeleri Hara-yı Hümayunlar Nezareti adlı bir yönetime balamı ve 1886 yılında Çifteler Çiftlii, Çifteler Hara-yı Hümayunu olarak yeniden yapılandırılmıtır. Bu tarihlerde haranın Mahmudiye, Aziziye, Tatarhöyük, Mandıra, Eminekini, Agılıdere, hsaniye ve Kütahya da birer ubesi kurulmutur. (Köksal, 2009: 342) Balangıçta yönetim yeri Çifteler iken 1914 yılında daha iyi bir konumda bulunan Mahmudiye giriine ina edilen yapılara taınmıtır (Anonim, 1990: 12).Böylece burada idare binası, ahırlar, koular, atölye binası, cami, hamam, hastane binası, vb. yapılarla büyük bir kompleks oluturulmutur (Köksal, 2009: 342). II. Abdülhamit Dönemi Anadolu da çok sayıda yapının ina edildii bir dönemdir. Batılılama ile ortaya çıkan yeni ideolojinin göstergesi olarak kullanılan bu yapılardan en önemlilerinden birisi de üphesiz Çifteler Harası ve onun camisi olmutur (Aydın, 2009: 699) yılında Çifteler Harasının kapatılması kararlatırılmıtır. Vilayet Umum Meclisi ve Maliye Nezareti arasındaki anlamazlıklar yüzünden bu kesinleememi, 1910 yılında Aziziye Harası adı ile yeniden kurulmutur. Kurtulu Savaı sırasında burada bulunan hayvanlar daha güvenli olan Kırehir, Çankırı gibi bölgelere gönderilmitir yılında hara yeniden lavedilmi kalan hayvanlar Karacabey harasına gönderilmi ve arazisi Ziraat Vekaletine verilmitir yılında ise yeniden açılarak Çifteler Harası adını almıtır yılına kadar Çifteler Tarım iletme Müdürlüü olarak kullanılmı, bu tarihten sonra Anadolu Tarım letmesi Müdürlüü adını almıtır (can, 2000: 31-32). Çifteler Harası Yapıları Geni bir arazi üzerinde bulunan Anadolu Tarım letmesi, Mahmudiye ilçesinin çıkıı ile Çifteler ilçesinin girii arasındaki bölgede bulunmaktadır. Bu merkezde ina edildii dönemde iletme müdürlüü olarak kullanılan ana bina, cami, ahırlar, depolar, tavlalar, hastane yapısı, çeitli askeri binalar gibi çok farklı ilevlerdeki yapılardan olumaktayken günümüze bunların ancak bir kısmı ulaabilmitir. Foto. 1: Çifteler Harası merkez yapıları (1950 lerdeki durumu) Foto.2. Çifteler Harası merkez yapıları günümüz (Google Earth eriim tarihi ) Anadolu Tarım letmesi Müdürlüü Binası: Çifteler harası yapıları içinde letme Müdürlüü olarak kullanılan bina, plan ve cephe özellikleri açısından dier yapılardan öne çıkmaktadır. Bu yapının 7 Bu yapı ile ilgili olarak kaynaklarda ato, kule, mazgallı ev gibi farklı tanımlamalar kullanılmaktadır. Böylece yapının tatan, oldukça yüksek ve korunaklı olduu vurgulanmaktadır. hsan Abidin Adanın bir asma köprü ile kıyıya balandıını geceleri köprünün kaldırılarak güvenliin salandıını, adada ayrıca deirmenlerin bulunduunu belirtmektedir. 8 Yapı kitabesine göre 1897 (H. 1315) yılında ina edilmitir. Yapıda Osmanlı tek mekânla cami anlayıı karımıza çıkarken, cephelerde barok, oryantalist ve ampir üslupta bezemeler kullanılmıtır

4 kuzeyinde, iki yanına a dikine yerletirilmi iki ahır binası ve bu ahırların arasına yatay eklenmi üçüncü bir ahır ile oluturulmu dikdörtgen alan etrafında, farklı amaçlarla kullanılan daınık bir yapılama dikkati çeker. (Foto. 1)Yapının geçmi dönemlerdeki fotorafları ile günümüzdeki hali karılatırıldıında bölgenin iyi korunduu ve iletmenin farklı tarihlerde yapılan ahırlar, tavlalar ve lojman binası gibi eklemelerle büyüdüügörülmektedir (Foto. 2). Anadolu Tarım letmeleri Müdürlüü binası yarım bodrum üzerine iki katlı olarak tasarlanmıtır.yapının bodrum ve zemin katı dou batı dorultusunda uzunlamasına dikdörtgen planlıdır. Üst katsadece yapının orta bölümü boyunca yükseltilmi, böylece giriin iki yanındaki odaları kaplayacak büyüklükte kare bir mekâna dönütürülmütür. Yapıya bodrum kat boyunca yükseltilmi bölümden girilmektedir. Alt kat planı giriin ardından ulaılan bir koridorun iki yanına yerletirilmi farklı büyüklükte odalar olarak düzenlenmitir. Giriin karısında bulunan tek kollu merdivenle üst kata çıkılmaktadır. (Çizim 1)Zemin katınuzun dikdörtgen koridoru dar bölümlerine yerletirilmi pencereler ile aydınlatılmıtır. Giriin solundaki pencere günümüzde bu bölüme eklenen yapıya geçilen bir kapıya dönütürülmütür. Çizim 1. Çifteler Harası letme binası zemin kat planı Foto. 3: Çifteler Harası letme Binası güney cephe Giri kapısının karısında yer alan tek kollu merdiven, yaklaık kat ortasına gelen bir sahanlıktan sonra iki kola ayrılmıtır. Odalar ve koridorun tavanları sıvalı ve kirilemesi üstten olarak düzenlenmitir. Yapının alt ve üst kat zeminlerinde yakın tarihlerde döenmi karolar kullanılmıtır (Foto 4-5). Foto.4: letme Binası zemin kat içten görünüm Foto.5: letme Binası üst kata çıkan merdiven

5 Yapının üst katı kare olarak planlanmıtır. Özgününde karenin köelerine gelecek ekilde yerletirilmi birbirine eit dört odadan oluan bu kat, daha sonra yapılan eklemeler ve bu odaların arasında kalan bölümlerin kapatılması ile yeniden biçimlendirilmitir (Foto: 6-7). Bu kattaki odalarda,yapının dıköelerinin karısına gelen köeler pahlanarak,giri kapıları buralara yerletirilmitir. Bu mekânlar birbirine e büyüklükte ikierbasık kemerli pencere ile aydınlatılmıtır. Üst kata iki kollu olarak çıkan merdiven sahanlıında ortada, yapının dier pencerelerinden daha geni tutulmu basık kemerli bir pencere yer almaktadır. Bu pencerenin olduu bölümün üzerinde ikinci katta ortadaki alttaki pencere ile aynı ölçülerde, basık kemerli üç pencere bulunmaktadır. Merdivenlerin karısında günümüzde ofise dönütürülmü bölümden alt katta ki revaklı giriin üstüne yerletirilen balkona çıkılmaktadır (Çizim 2). Çizim 2: Çifteler Harası letme Binası üst kat plan Foto. 6: letme Binası üst kat Foto. 7: letme Binası üst kat Yapının anagirii güney cephe ekseninde, iki yandan altı basamak ile çıkılan dört sütunun taıdıı bir revak biçiminde düzenlenmitir. Burada yer alan devirme sütun ve kompozit sütun balıkları dikkat çekici öelerdir. Yapı cephesinde her katı birbirinden katların zemin seviyelerinden geçen silmeler ayırmaktadır. Bodrum katta küçük dikdörtgen panolar içine yerletirilmi yuvarlak pencereler, alt ve üst katta basık kemerli pencereler kullanılmıtır. Giriin üzeri üst katta balkon olarak düzenlenmitir(foto: 3- Çizim 3). Dikdörtgen bir kapı ile açılan balkonun iki yanında basık kemerli üçer pencere bulunmaktadır. Yapının oldukça geni çift kapılı, basık kemerli giri kapısının etrafı kare modüllerden oluan kalın bir silme ile çevrilmitir. Bu silmelerin dıında iki yanda yer alan gömme sütunlarında revaı taıyan sütunlarda olduu gibi iki sıra bitkisel bezemenin üzerinde yer alan iyon balık etkisi verecek basit volüdlerle sonlandıı görülmektedir(foto: 8-9)

6 Çizim 3. Çifteler Harası letme binası güney cephe Foto. 8: Çifteler Harası letme Binası ana giri Foto. 9: Ana giri detay Güney cephede dikdörtgen giri kapısının sövelerinde, alt kat ve üst kat köelerinde ve üst kat köelerinin alt katta karılıı olan hatlarda oldukça kalın profilli silmeler kullanılmıtır. Bu silmeler yapı köelerinde ta izlenimi verecek biçiminde düzenlenmiken, giriin iki yanındaki ve üst kat hattını belirleyenlerde yivli olarak karımıza çıkmaktadır. Cephedeki tüm dikey silmeler altta sütün kaidesi üstte sütun balıı görünümü verecek biçimde profillendirilmilerdir. Yapı pencerelerinde kemer erilerini çevreleyen kalın silmelerin kemer balangıçları kademeli silmeli dıa takın balıklarla, kilit taı ise dikdörtgen bir forma yaslandırılan, yivli,alta doru daralan formlarda düzenlenmitir (Foto: 3). Özgününde sıvalı olan giricephesi daha sonra yapılan bir tamir sırasında, derz içine yerletirilmi moloz ta görüntüsü verecek ekilde ta ile kaplanmıtır. Bu deiiklik sırasında pencere kemerlerini çevreleyen silmelerin ve pencere sövelerinin alçı ile kaplandıı ve bu sırada kuzey cepheden daha farklı düzenlendikleri görülmektedir. Yapının giri bölümü ve pencerelerin çerçeve ve kemerlerini oluturan silmeler ve saçak altı beyaz ile boyanarak ayrıca vurgulanmıtır. Çizim 4. Çifteler Harası letme binası kuzey cephe Yapının kuzey cephesi, güney cephe ile oldukça benzerdir. Ancak bu cephede pencere ve kemer erilerini izleyen silmeler ve cephesinin köelerinde bir kısa bir uzun yerletirilmi ta kaplama ile oluturulmu köe süslemesi özgündür ve sade tutulmutur. Bu cephedeki giri kapısı altta dikdörtgen bir çerçeve üzerine yerletirilmi basık kemerli olarak düzenlenmitir. Kapı daha sonraki dönemlerde alt kısmı kapatılarak pencereye dönütürülmütür. Cephe sıvalı ve boyalıdır(çizim 4-Foto. 10)

7 Foto. 10: Çifteler Harası letme Binası kuzey cephe Yapının dou ve batı cephelerinde özgününde basık kemerli üç pencere yer almaktadır.yapı köeleri kesme ta izlenimi verecek biçimde silmelerle vurgulanmıtır (Foto: 11-12). Giri cephesinde alt ve üst kat zemin seviyeleri hizasından geçen silmeler bu cephelerde ilk pencerenin bitimine kadar devam ettirilmitir. Sıvalı cephelerde dou cephede eksende altı basamak ile inilen bodrum kat girii,batı cephede ise ortadaki pencerenin olduu bölüme yandaki yapıya geçmek için oluturulan dar bir koridor yer almaktadır. Yapıda bodrum katta kesme ta üst katlarda ise tula kullanılmıtır. Dar bir saçak ile sonlandırılan yapının üst katında kiremit kaplı kırma bir çatı, bunun iki yanında zemin katı örten, beik çatılar kullanılmıtır. Foto. 11: letme Binası dou cephe Foto. 12: letme Binası batı cephe Anadolu Tarım letmesi Müdürlüü Ahır ve Depo Yapıları: letme Binasının arkasındaki üç ahır yapısı birbirine benzer özellikler taımaktadır. Aynı zamanda atların çalıtırılması için bir alanı da sınırlayan bu yapılar tek katlı uzunlamasına dikdörtgen planlı, uzun cephelerde yatay yerletirilmi dikdörtgen pencereleri bulunan üzeri beik çatı ile örtülü olarak karımıza çıkmaktadır(foto. 2). Foto. 13: letme Binası ve arkasında yer alan ahırlar Bu yapıların hemen arkasında uzunlamasına dikdörtgen planlı, yıma tatan büyük bir depo yapısı yer almaktadır. Depo A olarak adlandırabileceimiz bu yapı,günümüze plan ve cepheleri oldukça deimi olarak gelebilmitir.depo A nın tek özgün kalabilmi kısmı güney cephesidir. Bu cephedeki dikdörtgen pencereler sövelerinin olduu bölümler kesme taların yatay ve dikey yerletirilerek vurgulanmıtır

8 Eksenden n kaydırılmı olarak yerle tirilmi ve cepheden daha yüksek tutulmu basık kemerli, kesme ta giri kapısı cephedeki en dikkat çeken unsurdur. Bugün ugün içi tu la ile doldurulmu ana giri in etrafını vurgulayansütuncelerin alt ve üstünde yer alan süslemeler vurgulayansütuncelerin süslemeler ana yapıdakiler ile kar ıla tırıldı ında oldukça farklıdır. (Foto 15). Özellikle irile tirilerek kullanılmı yürek motifleri dikkat çekicidir çekicidir. Foto. 14: Tarım letmesi depo A Foto.15: Foto. Tarım letmesi depo A eski giri i Yapı grubu içinde en erken tarihlendirme yapabilece imiz ahır yapısı bugün depo olarak kullanılmaktadır. Depo B diye adlandırdı ımız bu yapı yakla yakla ık kare planlıdır, yı ma ta ile in a edilmi ve kırma çatı ile örtülmü tür. Yapı cepheleri günümüzde badana ile boyandı ı için hemen dikkat çekmese de giri kapısının ve pencerelerin üzerinde içi yatay olarak dizilmi tu la ile örülü bölümün etrafını bu kez tu laların dikine yerle tirilmesi ile olu turulmu turulmu basık kemerler çevrelemektedir. Yapının beden duvarları kademeli bir silme ile sonlandırılmı tır. Yapı cephelerinin kö eleri kesme ta kullanılarak vurgulanmı tır(foto 16). Foto. 16: Çifteler harası i letmesi, letmesi, depo B yapısı Çizim 5:Çifteler Çifteler harası i letmesi, depo B yapısı plan Yapının apının plan olarak tam ekseninde yanlarında be er yemlik bulunan bir bölüm ile ikiye ayrıldı ı görülmektedir. Bu yemlikler yapının kuzey ve güney duvarlarında duvarlarında da devam ettirilmi tir. Yapının ana giri inin tam kar ısında ısında basık kemerli bir ni yer almaktadır. Zemini ta kaplama olan yapının oldukça farklı bir çatı ta ıma ıma sistemi oldu u görülmektedir(foto 19). Yapının ortasında ortasında yer alan yemliklerin arasında dilimli bir süsleme ile vurgulanmı yatay bir hatıl yapının eksenini eksenini belirlemektedir. Bu eksen üzerinde farklı kalınlıklarda ah ap direklerin giri e göre yatay olarak yerle tirilmi ah aplar üzerinde, iki yerde deste e

9 farklı açılardan oturtulan çok sayıda ahap direk ile yükselen ve üzeri kiremitle örtülen bir çatı düzenlemesi karımıza çıkmaktadır(çizim 5-Foto 17-18). Foto : Çifteler harası iletmesi depo B yapısı içten görünü Foto. 19: Çifteler harası depo B binası çatı taıma sistemi Deerlendirme Türkler için tarihin her döneminde önemli olan at üreticilii Selçuklu ve Osmanlı döneminde atın kullanıldıı alana göre Tımar sistemi içinde ya da Saray ahırları tarafından yapılmıtır. Özellikle Has ahırlarda yetitirilen atların Sultanlar ve Padiahlar için birer prestij kaynaı olduu bilinmektedir. Ancak bu sistem 18. Yüzyıldan itibaren batıdan kimi yeniliklerin alınmaya balaması ile deiime uramıtır. O zamana dek çounlukla bir oluum içinde tek yapı olarak karımıza çıkan ahırlar, yerini daha kompleks oluumlara bırakmıtır. Bu deiimden önce geleneksel Osmanlı ahırı üzerine örnek gösterebileceimiz bilinen tek yapı Topkapı Sarayı içinde bulunmaktadır. Sedad Hakkı Eldem ve Feridun Akozan ın Topkapı Sarayı ile ilgili çalımalarında Has ahır, mescidin karısında uzun bir bina olarak gösterilmektedir. Çalımada yapıda hayvanların sulandıı yalaın hala durduundan, kapısının üzerinde Seyid Vehbi nin 22 satırlık bir tarih kitabesi bulunduundan ve kitabede Has Ahırın Sultan tarafından abad edildii bilgisinin verildiinden bahsedilmektedir. (Eldem-Akozan, 1982: 17). Çizim. 6: Topkapı Sarayındaki Has Ahır (Eldem S.H.-Akozan F. Topkapı Sarayı Bir Mimari Aratırma, stanbul 1982 s. 110)

10 Görüldüü gibi at ya da farklı hayvanların üretimi amacıyla yapılan kompleks yapıların Osmanlı Mimarisinde örnekleri bilinmemektedir. Çiftelerde gördüümüz Hara-yı Hümayun Osmanlı Devletinde batılılama ile balayan, plan ve cephe özellikleri açısından Avrupa dan bire bir alınan yapıların örneklerinden biridir. Avrupa da günümüzdeki anlayııyla at yetitirme çiftliklerinin kuruluu 17. Yüzyıldan itibaren balatılmaktadır. Çounlukla ilevselliin ön planda olduu bu yapılarda geleneksel olarak insanların ve yetitirilen atların iç içe yaadıkları bir düzenleme karımıza çıkmaktadır. Günümüzde Avrupa da devlet ve özel sektör olmak üzere 60 tane hara bulunduu bilinmektedir. Türkiye de de haralarda devlet ve özel uygulamaları karımıza çıkmaktadır. Bugünde Devlet haralarının en önemlileri Osmanlı devletinin son döneminde kurulan Eskiehir deki Çifteler, Malatya Sultansuyu ve Bursa Karacabey Haralarıdır. Çalımamıza konu olarak seçilen Çifteler Harasının uygulama olarak Avrupa daki örneklere ne kadar benzedii ngiltere Sussex de bulunan bir hara iletmesi karılatırdıımızda daha iyi anlaılabilmektedir. Her iki yapıda da merkezi kurulu olarak aynı düzenleme karımıza çıkmaktadır. Foto. 20: ngiltere Sussex in dousunda bulunan bir Hara iletmesihttp://www.geograph.org.uk/photo/ (Eriim tarihi 15 Aralık 2014) Foto. 21: Anadolu Tarım letmesi merkez binalar Osmanlı haraları içinde ilk örnek olan Çifteler Çiftlikat-ı Hümayunu nun, Selçuklulardan itibaren Anadolu nun en deerli atlarının yetitirildii bir bölge olan Eskiehir de kurulmu olması aırtıcı deildir. Ancak 1815 tarihli bu ilk yapı bulunduu arazinin konumu ve bataklık olması dolayısıyla bırakılmıtır(foto 22-23). Günümüzde oldukça harap halde bulunan bu yapı yerine neredeyse 100 yıl sonra1914 yılında günümüzde Anadolu Tarım letmesi olarak kullanılan yapı topluluu ina edilmitir. Anadolu Tarım letmeleri yapıları ilk hara binasıile karılatırıldıında benzer cephe özellikleri dikkati çekmektedir. Cephelerde Son Dönem Osmanlı mimarisinde karımıza çıkan batı mimarisi kökenli bir eklektizm görülmektedir. Hem ilk hara binasında hem de günümüzde Anadolu Tarım letmesi yapılarının cephe özelliklerinde 18. yüzyıldan itibaren Osmanlı mimarisinde etkili olan neo klasik cephe anlayıının aırlıklı olarak kullanıldıı görülmektedir. Bu özellik ilk hara binasının basık kemerli giriinin üçgen bir alınlıkla sonlandırılmasıyla daha da belirginletirilmitir. Aynı yapının cephelerinde ortak bezeme özellii olarak kullanılan pencerelerin etrafının kalın silmelerle süslenmesi, kemer erilerinin yatay silmeler ile birbirine balanması ve cephe köelerinin taların uzun ve kısa yerletirilerek vurgulanması gibi detaylar ise günümüzdeki iletme binası yapılarında da karımıza çıkan özelliklerdir. Ancak günümüzdeki iletme müdürlüü yapıları içinde ilk yapıya en çok benzeyen yapı ina tarihini kesin olarak bilemediimiz günümüzde depo olarak kullanılan ve sadece giri bölümünün özgün kalabildii Depo Ayapısıdır. Foto. 22: lk Hara binası giri Foto. 23: lk Hara binası yan cephe Anadolu tarım iletmecilii merkez binası ise cephe özellikleri açısından aynı dönemde yapıldıını bildiimiz Hara Camii ile benzer bir anlayıa sahiptir. Pek çok onarım geçiren caminin bodrum kat pencereleri ve girilerde aynı süsleme detayları kullanılmıtır.hara nın ana giriinde karımıza çıkan letme binasının etrafında oluturulmu merkez dıında, aynı alanda yer alan iki yapıda cephe özellikleri açısından Son dönem Osmanlı yapısı olduklarını gösteren detaylar karımıza çıkmaktadır. Bu çalımada incelenen

11 letme binası ve depo A ve B yapıları üslupsal olarak farklı detayları olmalarına ramen aynı süsleme özelliklerinesahiplerdir. Günümüzde Mahmudiye ve Çifteler ilçeleri arasında bulunan bu yapı topluluu etrafında Mahmudiye Çarı Camii dıında bilinen aynı tarihli anıtsal yapı bulunmamaktadır. Eskiehir kent merkezindeki aynı dönem yapıları ile karılatırdıımızda kent merkezininbu dönemde dı ticaret ve yabancı sermayenin girii ile büyüyen bir ivme içinde olduu görülmektedir. Azınlıklar, ticaret ve demiryolunun inası için gelen nüfusla birlikte artan gayri Müslümler için bu dönemde Eskiehirmerkezinde kilise, okul, bankalar, oteller gibi yeni yapılar ina edildii bilinmektedir. Kentte hara yapıları ile aynı dönemde ina edildiini bildiimiz üç tanesi günümüze gelememi altı yapı karımıza çıkmaktadır 9. Bu yapılardan ancak günümüze gelebilmi fotoraflarından tanıdıımız Ermeni Okulu ve Günümüzde Anadolu Üniversitesi Çada Sanatlar Müzesi olarak kullanılan yapının cephelerinde,neoklasik bezeme özellikleri aır basmakta ve bize Anadolu Tarım letmesi merkez binasını anımsatmaktadır. Sonuç Bugün Anadolu Tarım letmecilii olarak kullanılan, Eskiehir Çifteler Harası yer aldıı alanın büyüklüü ve yapıları açısından oldukça dikkat çekicidir. Klasik Dönem Osmanlı mimarisinde batılı anlamda hara yapılarının karımıza çıkmaması, Çifteler Harasının ilk örnek olarak önemini arttırmaktadır. Yapıldıı dönemden itibaren bir prestij yapısı olarak dikkat çeken hara daha sonra yapılacak olan Malatya Sultansuyu ve Bursa Karacabey Haraları içinde ilk adım olmutur. Kendi içinde birkaç dönem içeren bu yapı kompleksi Avrupa daki hara yapılarının oldukça benzer bir örneidir. Bu yapının planının Avrupa dan alınan bir tip proje olduunu göstermektedir. Yapı topluluu sadece planı deil cephe özellikleri açısından da öne çıkmaktadır. Cephelerde karımıza çıkan Avrupa mimarisi temelli neoklasik anlayı Osmanlı mimarisinin son döneminde, stanbul bata olmak üzere Anadolu nun pek çok kentinde karımıza çıkan bir üsluptur. Eskiehir kent merkezindeki birkaç yapıda da karımıza çıkan bu üslubun Çifteler Harası yapılarının cephelerinde de etkili olduu görülmektedir.yapı bulunduu bölgeyi ilevi açısından hâlâ etkilemektedir. Günümüzde de Çifteler ve Mahmudiye ilçeleri Eskiehir deki çok sayıda özel haranın at yetitirmek ve Osmangazi Üniversitesi Meslek Yüksekokulunun atçılıkla ilgili eitim alanı olarak tercih ettikleri bir bölgedir. KAYNAKÇA ABDN, hsan (1917).Osmanlı Atları, stanbul: Matbaâ-i Amire. CEVDET,Ahmet (Pasa) (1309). Tarih-i Cevdet, C.X-XII, stanbul, Matbaa-i Osmaniye. AHMED LÜTFÎ EFEND, (1999). Vak anüvis Ahmed Lütfî Efendi Tarihi, C.6 8, stanbul, Yapı Kredi Yayınları. ANONM, (1975).Ziraat Vekaleti Çifteler Harası , Ankara. ANONM, (1973).Çifteler Harası Angajmanlı Tay Satı Katolou, ANONM, (1984). Atın Tarihi Tarih ve Toplum Aylık Ansiklopedik Dergi, Sayı 1-letiim Yayınları. ANONM, (1990).Çifteler, Çifteler Kaymakamlıı. ALBEK, Suzan (1991).Dorylaion dan Eskiehir e, Eitim, Salık ve Bilimsel Aratırma Vakfı No: 89. ALVER, Mustafa (1995). Türkiye de ngiliz Atı Yetitiricilii ve Haralar Türk Kültüründe At ve Atçılık, stanbul: s AYDIN, Önder (2009). Sultan II. Abdülhamit Devri Camilerine Eskiehir Mahmudiye den ki Örnek: Çarı ve Hara Camileri, Türk Tarih Kurumu Belleten, Cilt LXXIII, S. 268, s BASBAKANLIK OSMANLI ARSV (BOA), Yıldız, Dâhiliye, Hariciye ve iradeler tasnifi belgeleri ÇINAR,A. A. (1993). Türklerde At ve Atçılık, Ankara: Kültür Bakanlıı Yayını. DERNGL, Selim (2002).ktidarın sembolleri ve ideoloji: II. Abdülhamit Dönemi ( )Çev: G. Güven, stanbul: s: DORU, Halime (1990).Osmanlı mparatorluunda Yaya Müsellem Taycı Tekilatı (XV. Ve XVI. Yüzyılda Sultanönü Sanacaı),stanbul: Eren Yayıncılık. DORU, Halime (1989). XX. Yüzyıla Girerken Eskiehir de Kaza ve Belediye Yönetimi ile Nüfus Hareketi Anadolu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt II, S. I, s ELDEM, S.ve AKOZAN, F. (1982).Topkapı Sarayı Bir Mimari Aratırma, stanbul: Milli Eitim Basımevi. ESN, Emel (1995). Türk Sanatında At, Türk Kültüründe At ve Atçılık, stanbul: s: GEORGEON,F.(2006).Sultan Abdülhamit, stanbul: çev. Ali Berktay, s: GÜNE,hsan ve YAKUT, Kemal (2007).Osmanlı dan Cumhuriyet e Eskiehir ( ), Eskiehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları No: CAN, Nejat (2000).Fotoraflarla Mahmudiye, Eskiehir. CAN, Nejat (2003).Fotoraflarla Eskiehir Tarihi, Eskiehir: can Yayınları -34. KEDK,(ERTURUL) Zeynep (2002). Eskiehir Kent merkezindeki Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi Yapıları Yayımlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. KILIÇ, Levend (1997). Anılarla Eskiehir, Eskiehir Rotary Kulübü. KÖKSAL,Osman (2009). Osmanlı Dönüüm Sürecinde Bir Devlet Teebbüsü Olarak Çifteler Hâra-yı Hümayunu ve Türk Atçılıına Katkıları Eskiehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (2) s LOTZ, Alexandra (2011). The European State Studs A European Heritage, European Stud Culture Heritagesymposium of the European State Studs Association at Lipica National Stud on October 13th,2011 s. 6-8 NAKAL, G. E. (1995).Türk Kültüründe At ve Atçılık, stanbul: SARIÖZ, Perihan (1998). Bir Zamanlar Eskiehir, Esbank stanbul. TEZCAN, Erhan (1982).Mahmudiye lçesi, Eskiehir. UUR, erafettin (2007). Tarihte Mahmudiye Harası ETO, Eskiehir Ticaret Odası Dergisi, yıl 24, Sayı 10 Temmuz 2007, s Bu konuda daha detaylı bilgi için bakınız Kedik, Zeynep (2002) Eskiehir Kent Merkezindeki Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi Yapıları,Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ Ulu Cami Medresesi, kuzey-batı köşesine sokulmuş olan Küçük Mescit ve onun bitişiğindeki muhdes bir yapı sebebiyle düzgün bir plân şeması ve âbidevi bir görünüş arz etmez. Bununla beraber

Detaylı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Üç Şerefeli Camii Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Üç Şerefeli Cami......................... 4 0.1.1 Osmanlı Mimarisinde Çığır Açan İlklerin Buluştuğu Cami............................

Detaylı

- 61 - Muhteşem Pullu

- 61 - Muhteşem Pullu Asaf Bey Çıkmazı Kabaltısı Sancak Mahallesindedir. Örtüsü sivri tonozludur. Sivri kemerle güneye ve ahşap-beton sundurmalı sivri kemerle kuzeye açılır. Üzerinde kesme ve moloz taşlardan yapılmış bir ev

Detaylı

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz.

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz. Karahanlılar Dönemine ait Kalyan Minaresi (Buhara) Selçuklular Döneminden kalma bir seramik tabak Selçuklulara ait "Varka ve Gülşah adlı minyatür Türkiye Selçuklu halısı, XIII. yüzyıl İlk dönemlere Türk

Detaylı

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL :

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL : AHMET AFİF PAŞA YALISI 1 230 ADA 21 PARSEL EK-1 Ahmet Afif Paşa Yalısı, Boğaziçi İstinye Koyu nun yakınında, Köybaşı Caddesine 25 m, Boğaz a 40 m cepheli 2.248,28 m² yüzölçümlü arsa üzerinde 1910 yılında

Detaylı

İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER

İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER Sanat Tarihi Dergisi Sayı/Number:XIII/1 Nisan/April2004, 169-180 İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER Kadriye Figen VARDAR Osmanlı Devleti XVIII. yüzyıldan

Detaylı

An#t#n ad#: Topkap# Saray# #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye. Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi

An#t#n ad#: Topkap# Saray# #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye. Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi An#t#n ad#: Topkap# Saray# Di#er ad(lar)#: Saray-# Hümayun; Saray-# Cedide-i Amire; Yeni Saray #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye #n#a tarihi: II. Mehmed döneminde in#a edilmeye ba#lanm##t#r, eklenen

Detaylı

Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ)

Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ) Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ) Oniki Havariler Kilisesi olarak da bilinen Kümbet Camii, Kars Kalesi nin güneye bakan yamacında bulunmaktadır. Üzerinde yapım tarihini veren

Detaylı

An#t#n ad#: Nur-u Osmaniye Camii. #n#a tarihi: H / M Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi

An#t#n ad#: Nur-u Osmaniye Camii. #n#a tarihi: H / M Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi An#t#n ad#: Nur-u Osmaniye Camii #ehir: Kapal#çar##'n#n biti#i#indedir, Çemberlita#, #stanbul, Türkiye #n#a tarihi: H. 1169 / M. 1755 Mimar(lar) / usta(lar): Mimar Rum Simon (Semyon, Simeon) Kalfa. Hattatlar:

Detaylı

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez)

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) CAMÝÝ VE MESCÝTLER Ekleyen kapadokya Pazartesi, 12 Mayýs 2008 Son Güncelleme Pazar, 24 Aðustos 2008 Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) Nevþehir il merkezinde bulunan Damat Ýbrahim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ İran üzerinden geçerek Batı Anadolu'ya yerleşen Türk boyların dan bir bölümü 13. yüzyıl sonlarında

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR T.. KÜLTÜR VE TURİZM AKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI ÖLGE KURULU KARAR TOPLANTI TARİHİ VE NO : 30.01.20172 35.002/1 KARAR TARİHİ VE NO : 30.01.2011789 T ^ ' İZMİR İzmir İli, ııca İlçesi'nde

Detaylı

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Ankara da SELÇUKLU MİRASI Arslanhane Camii (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Çizim: Yük. Mim. Mehmet Emin Yılmaz 11. yüzyıldan başlayarak Anadolu ya yerleşmeye başlayan Türkler, doğuda Ermeni ve Gürcü yapıları,

Detaylı

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi Eski Mağara Camisi'ne Yeni Mağara Camisi'nin batı duvarının yanından gidilerek ulaşılmaktadır. Tamamen terk edilmiş olan yapının içinin ve cephesi her geçen gün daha fazla tahrip olduğu görülmektedir.

Detaylı

ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul Dolmabahçe

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ilahiyat FAKÜLTESi DERGiSi SAYI:22

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ilahiyat FAKÜLTESi DERGiSi SAYI:22 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ilahiyat FAKÜLTESi DERGiSi SAYI:22 SAMSUN 2006 ilahiyat FAKÜLTESi DERGiSi SAYI:22 SAMSUN 2006 Sahibi: OMÜ ilahiyat Fakültesi Adına: Prof. Dr. Ferit BERNAY Yazı İşleri Müdürü:

Detaylı

AYDIN ESK ÇNE AHMET GAZ CAM MNBER THE MINBAR OF AHMET GAZ MOSQUE IN OLD ÇNE, AYDIN Elif GÜRSOY

AYDIN ESK ÇNE AHMET GAZ CAM MNBER THE MINBAR OF AHMET GAZ MOSQUE IN OLD ÇNE, AYDIN Elif GÜRSOY Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 AYDIN ESK ÇNE AHMET

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

An#t#n ad#: Divri#i Ulu Cami. #ehir: Divri#i, Sivas, Türkiye. #n#a tarihi: H. 626 / M Bani(ler): Ahmet #ah bin Süleyman #ah.

An#t#n ad#: Divri#i Ulu Cami. #ehir: Divri#i, Sivas, Türkiye. #n#a tarihi: H. 626 / M Bani(ler): Ahmet #ah bin Süleyman #ah. An#t#n ad#: Divri#i Ulu Cami #ehir: Divri#i, Sivas, Türkiye #n#a tarihi: H. 626 / M. 1228-29 Photograph: Mehmet Ko#tumo#lu Mimar(lar) / usta(lar): Ahmet Nakka# H#latî (mimar), Hürrem #ah bin Mu#is El-H#latî

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE Mir (Cencekir) Kalesi:...9 Geramon Kilisesi...40 Halmun (Elamun) Kilisesi...4 Beyaz Köprü...46 Köprü...47 AVRUPA KONSEYİ DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları PERVARİ İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 185 3.6. PERVARİ İLÇESİ 3.6.1. PALAMUT KÖYÜ UMURLU MEZRASI HANI Han Umurlu Mezrasının hemen dışındadır. Yapı üzerinde kim tarafından ve ne zaman yaptırıldığını

Detaylı

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM 1955 ten 1999 a kadar karayolu yolcu taımacılıının ulaım biçimleri içindeki payı Karayolu ile yolcu taımacılıının

Detaylı

Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi Journal of Book Notices, Reviews and Translations

Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi Journal of Book Notices, Reviews and Translations www.libridergi.org Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi Journal of Book Notices, Reviews and Translations Volume II (2016) S. KILIÇ, Antalya da Tek Kubbeli Cami ve Mescitler (Osmanlı Dönemi). Antalya

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ DÜKKÂNLAR

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ DÜKKÂNLAR 432 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ DÜKKÂNLAR DÜKKÂNLAR ANITLAR 433 DÜKKÂN (Sephavan Mh. Dülgerler Sk. No:34) D ükkân, Dülgerler Sokakta, Kapı Camiinin güneyinde yer alır.

Detaylı

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ SELANİK AYASOFYA CAMİSİ BAKİ SARI SAKAL SELANİK AYASOFYA CAMİSİ Aya Sofya (Azize Sofya) tapınağı Selanik in merkezinde, Ayasofya ve Ermou sokaklarının kesiştiği noktadadır. Kutsal İsa ya, Tanrının gerçek

Detaylı

Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8.

Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8. Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8. Abdullah GÜNEYSU Avrupa Hıristiyanlarının, kendilerince kutsal kabul

Detaylı

Ahşap İşçiliğinin 700 Yıllık Şaheseri: Eşrefoğlu Camii [Beyşehir/KONYA]

Ahşap İşçiliğinin 700 Yıllık Şaheseri: Eşrefoğlu Camii [Beyşehir/KONYA] Orta Asya'daki ağaç direkli ahşap camilerin Anadolu'daki örnekleri Selçuklu'nun ahşap ustalıkları ile 13.yy dan günümüze ulaşmıştır. Ayakta kalan örnekleri Afyon ve Sivrihisar Ulu Camileri, Ankara Arslanhane

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ ANADOLU SELÇUKLU CAMİİLERİ Konya Alâeddin Camii - 1155-1219 Niğde Alâeddin Camii 1223 Malatya Ulu Camii 1224

Detaylı

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s.

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. Bahadır GÜNE * Aynı kökten geldii üst sistem durumundaki bir standart

Detaylı

Katalog No : 38 Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi Adresi İnceleme Tarihi Fotoğrafl ar ve çizimler Kat adedi Bahçede bulunan elemanlar Tanımı

Katalog No : 38 Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi Adresi İnceleme Tarihi Fotoğrafl ar ve çizimler Kat adedi Bahçede bulunan elemanlar Tanımı Dr. Doğan DEMİRCİ Katalog No : 38 Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Sarıtepelerin Evi olarak bilinmektedir. 19. yüzyılın ikinci yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Adresi: Emre Mahallesi, 3805.

Detaylı

Ki!i, Yer, ve "eylerin Hayat Hikayeleri

Ki!i, Yer, ve eylerin Hayat Hikayeleri Ki!i, Yer, ve "eylerin Hayat Hikayeleri!nsanların hayatları ya"adıkları evlerin hayatları ile nasıl iç içe geçmistir? Evlerin içerisine bırakılan ipuçları, ev sakinleri hakkında ne tür bilgiler verebilir?

Detaylı

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ OTEL

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ OTEL 868 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ OTEL OTEL 869 AUGUSTOS OTELİ K onya İstasyon binasının karşısında bulunan yapı Bağdat demir yolu ile birlikte inşa edilmiştir. Oteli

Detaylı

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir.

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir. Atatürk Müzesi Müze binası, eski Adana nın merkezi olan tarihi Tepebağ da, 19. yüzyılda yapılmış geleneksel Adana evlerindendir. İki katlı, cumbalı, kırma çatılı, kâgir bir yapıdır. Bu özellikleri nedeniyle

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

mekan Kasımpaşa Deniz Hastanesi İLKBAHAR 2014 SAYI: 302

mekan Kasımpaşa Deniz Hastanesi İLKBAHAR 2014 SAYI: 302 mekan İLKBAHAR 2014 SAYI: 302 40 41 Kasımpaşa Deniz Hastanesi YÜK. MİMAR BEYZA ŞENER mekan 42 43 BİNALAR DA İNSANLAR GİBİ DOĞAR BÜYÜR ÖMRÜNÜ TAMAMLAYINCA DA ÖLÜR VE YERİNİ YENİLERİ ALIR. Bu ya am bazen

Detaylı

RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK

RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK KINALIADA 46 ADA 10 PARSEL SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ TESCİLLİ YAPI RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK KINALI ADA AHŞAP ESKİ ESER RESTORASYON RAPORU İLİ : İstanbul İLÇESİ : Adalar MAHALLESİ : Kınalı Ada CADDESİ

Detaylı

BA ALANLARINDAK AZALMA NEDENLER VE BALICA BACILIK SORUNLARI: TEKRDA MERKEZ LÇE ÖRNE

BA ALANLARINDAK AZALMA NEDENLER VE BALICA BACILIK SORUNLARI: TEKRDA MERKEZ LÇE ÖRNE BA ALANLARINDAK AZALMA NEDENLER VE BALICA BACILIK SORUNLARI: TEKRDA MERKEZ LÇE ÖRNE Elman BAHAR 1 Ahmet KUBA 2 lknur DOAN 1 Özay DENZL 1 Baak GÜZEYCAN 1 1. Trakya Üniversitesi, Tekirda Ziraat Fakültesi,

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

a b e f g h i SHOG NED R?

a b e f g h i SHOG NED R? 9 8 7 6 5 4 3 2 1 a b c d e f g h i SHOG NEDR? SHOG, Japonya da yaklaık 20 milyon kiinin oynadıı bir oyundur. Hedefleri, karı tarafın ah ını tuzaa düürmek olan iki oyuncu arasında oynanan bir zihinsel

Detaylı

Bâlî Paþa Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul

Bâlî Paþa Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul 191 Camii minaresi Camii, Ýstanbul un Fatih ilçesinde, Hýrka-i Þerif civarýnda, Hüsrev Paþa Türbesi yakýnýnda, caddesi, Hoca Efendi sokaðýnda bulunmaktadýr. Bu camiin bânîsi, Sultan Ýkinci Bayezid in veziri

Detaylı

Evlerin sokağa açılan kapıları düz atkılı ya da kemerli dikdörtgendir. Tek kanatlıdır ve ahşap ya da demirdendir.

Evlerin sokağa açılan kapıları düz atkılı ya da kemerli dikdörtgendir. Tek kanatlıdır ve ahşap ya da demirdendir. Konutlarda genellikle beyaz kesme taş, yer yer de bağdadi tekniğinde ahşap kullanılmıştır. Yerli dile 'Sacak' (Köşk) denen çıkmalar ahşap ya da taş konsollara oturan ahşap hatıllarla desteklenir. Orhan

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ PEYZAJ YAPILARI DERSİ KONU: BAHÇE KÖŞKLERİ, BAHÇE TAHTLARI, ÇARDAKLAR, KAMERİYELER

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ PEYZAJ YAPILARI DERSİ KONU: BAHÇE KÖŞKLERİ, BAHÇE TAHTLARI, ÇARDAKLAR, KAMERİYELER ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ PEYZAJ YAPILARI DERSİ KONU: BAHÇE KÖŞKLERİ, BAHÇE TAHTLARI, ÇARDAKLAR, KAMERİYELER Yalı köşkü- Sarayburnu Bir park ya da bahçe içinde yer alan

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Köprüleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Köprüleri......................... 4 0.1.1 Gazimihal Köprüsü.................... 4 0.1.2 Beyazid Köprüsü.....................

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

KİTAP TANITIMI / BOOK REVIEW. Şakir Çakmak, Erken Dönem Osmanlı Mimarisinde Taçkapılar (I ), Ankara 200 ı.

KİTAP TANITIMI / BOOK REVIEW. Şakir Çakmak, Erken Dönem Osmanlı Mimarisinde Taçkapılar (I ), Ankara 200 ı. KİTAP TANITIMI / BOOK REVIEW Şakir Çakmak, Erken Dönem Osmanlı Mimarisinde Taçkapılar (I 300-1500), Ankara 200 ı. Savaş YILDIRIM. Son yıllardaki Anadolu Türk Mimarisine yönelik araştırmalara bakıldığında

Detaylı

Gulnara KANBEROVA 1 Serap BULAT 2 İSHAK PAŞA İLE ŞEKİ HAN SARAYI MİMARLIK DESEN ve FORMLARININ GEOMETRİK KURULUŞLARI

Gulnara KANBEROVA 1 Serap BULAT 2 İSHAK PAŞA İLE ŞEKİ HAN SARAYI MİMARLIK DESEN ve FORMLARININ GEOMETRİK KURULUŞLARI Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 9, Mart 2015, s. 48-56 Gulnara KANBEROVA 1 Serap BULAT 2 İSHAK PAŞA İLE ŞEKİ HAN SARAYI MİMARLIK DESEN ve FORMLARININ GEOMETRİK KURULUŞLARI Özet Sultanlar,

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Medeniyeti 2011 Takvimi

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Medeniyeti 2011 Takvimi Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Medeniyeti Takvimi Minber: Yükseklik manasına gelmektedir. İlk defa Hz. Peygamber in ayakta yorulmaması ve dayanması için Mescid i Saadet te hurma ağacından bir direk konmuş

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları

FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları 54 MİMARİ I FATİH SULTAN MEHMET İN SARAYLARI FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com Eski Saray (Beyazıt Sarayı) MİMARİ I FATİH SULTAN MEHMET İN

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

KAZIKLI YAYILI TEMELLERN SAYISAL ANALZ

KAZIKLI YAYILI TEMELLERN SAYISAL ANALZ KAZIKLI YAYILI TEMELLERN SAYISAL ANALZ Sayısal analiz yöntemlerindeki gelimeler, imdiye kadar çounlukla iki boyutta incelenebilen zemin-yapı etkileiminin ve zeminlerin dorusal olmayan yük-ekil deitirme

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Çarşıları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Çarşıları ve İş Merkezleri................ 4 0.1.1 Alipaşa Çarşısı(Kapalı Çarşı).............. 4 0.1.2

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

'! % ) * + #"## '! % "# "'" %!" # $ %&',!! ## ##

'! % ) * + ### '! % # ' %! # $ %&',!! ## ## !"#!!#"#!!$ "# % &#"# "## '"## % ( #"## '! % ) * + #"## '! % "# "'" %!" # $ %&',!! ## ## 1 !"#$ Kurumlar Vergisi Genel Teblii (Seri No: 7) Bu Teblide, 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

3. AHMET ÇEŞMESİ (İSTANBUL - SULTANAHMET MEYDANI)

3. AHMET ÇEŞMESİ (İSTANBUL - SULTANAHMET MEYDANI) 3. AHMET ÇEŞMESİ (İSTANBUL - SULTANAHMET MEYDANI) İstanbul da Bâb-ı Hümâyun ile Ayasofya arasında XVIII. yüzyıla ait büyük meydan çeşmesi ve sebil. Osmanlı dönemi Türk sanatının çeşme mimarisinde meydana

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 17 Volume: 4 Issue: 17 Bahar 2011 Spring 2011 OSMANLI MMARLIINDA XVI. YÜZYILIN ÖNEML BR BANS: YEMEN FATH

Detaylı

MAADAY-KARA DESTANI (Hazırlayan: Dr. Salahaddin Beki), Manas Yayıncılık, Elazı, 2007, 589 s.

MAADAY-KARA DESTANI (Hazırlayan: Dr. Salahaddin Beki), Manas Yayıncılık, Elazı, 2007, 589 s. MAADAY-KARA DESTANI (Hazırlayan: Dr. Salahaddin Beki), Manas Yayıncılık, Elazı, 2007, 589 s. Ahmet DALI M. Fuat Köprülü milli Türk destanlarını corafi sahalara göre tasnif ederken Altay-Yenisey bölgesini

Detaylı

26 I MİMARİ I TEPE PENCERELİ EVLER. Tekirdağ da Rakoczi nin Evi. Günümüzde Rakoczi Müzesi olarak kullanılmaktadır.

26 I MİMARİ I TEPE PENCERELİ EVLER. Tekirdağ da Rakoczi nin Evi. Günümüzde Rakoczi Müzesi olarak kullanılmaktadır. 26 I MİMARİ I TEPE PENCERELİ EVLER Tekirdağ da Rakoczi nin Evi. Günümüzde Rakoczi Müzesi olarak kullanılmaktadır. MİMARİ I TEPE PENCERELİ EVLER I 27 geleneksel mimaride Tepe Pencerelİ evler Yazı ve Fotoğraf:

Detaylı

SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 461 ADA, 6 PARSEL RÖLÖVE AÇIKLAMA RAPORU İLE İLİŞKİLİ FOTOĞRAF VE GÖRSELLER

SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 461 ADA, 6 PARSEL RÖLÖVE AÇIKLAMA RAPORU İLE İLİŞKİLİ FOTOĞRAF VE GÖRSELLER SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 461 ADA, 6 PARSEL RÖLÖVE AÇIKLAMA RAPORU İLE İLİŞKİLİ FOTOĞRAF VE GÖRSELLER TARİHİ YAPININ FOTOĞRAFI Foto no: F01 BÖLGEYE AİT TARİHİ PERVİTİTCH HARİTASI TESCİLLİ YAPI

Detaylı

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks NEVŞEHİR DERİNKUYU İLÇESİNDE TÜRK-İSLAM DÖNEMİNE AİT İSLAMİ ANIT ÖRNEKLERİ (1839 1923)

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks NEVŞEHİR DERİNKUYU İLÇESİNDE TÜRK-İSLAM DÖNEMİNE AİT İSLAMİ ANIT ÖRNEKLERİ (1839 1923) NEVŞEHİR DERİNKUYU İLÇESİNDE TÜRK-İSLAM DÖNEMİNE AİT İSLAMİ ANIT ÖRNEKLERİ (1839 1923) ISLAMIC MONUMENT SAMPLES THAT BELONGED TO TURKISH-ISLAM PERIOD IN NEVŞEHİR-DERİNKUYU COUNTY (1839 1923) Serap ERÇİN

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ 2017 1. Genel Hükümler 1.1.Kapsam Bu rehber Kocaeli 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümlerine ilave

Detaylı

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR 840 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR MEZARLIKLAR 841 ALİYENLER MEZARLIĞI Karatay İlçesi, Yanık Camii Esiri Mehmet Sokakta yer almaktadır. 06.01.1989-370 Mezarlığa

Detaylı

Osmanlı mimarisinin oluşumuna etki eden faktörler nelerdir? Osmanlı mimari eserlerinin ihtişamlı olmasının sebepleri neler olabilir

Osmanlı mimarisinin oluşumuna etki eden faktörler nelerdir? Osmanlı mimari eserlerinin ihtişamlı olmasının sebepleri neler olabilir Selimiye Camiinin "Dört minaresi kubbenin dört yanındadır...bu minarelerin hem ince hem üçer yollu olmasının güçlüğü malumdur. 'Ayasofya kubbesi gibi kubbe Devlet-i Islamiyede bina olunmamıştır' deyü Hristiyanların

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI SASANİLER (226-651) Sasaniler daha sonra Emevi ve Abbasi Devletlerinin hüküm sürdüğü bölgenin doğudaki (çoğunlukla Irak) bölümüne hükmetmiştir.

Detaylı

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler BOSAD Boya Sanayicileri Dernei Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Dünya ekonomisindeki gelimeyle paralel olarak dünya boya üretimi bugün 29,4 milyon ton civarında gerçeklemektedir ve

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

BATILILAŞMANIN ANADOLU ÖRNEĞİ: HASAN FEHMİ PAŞA CAMİSİ VE KORUMA ÖNERİLERİ * Cemal EKİN **

BATILILAŞMANIN ANADOLU ÖRNEĞİ: HASAN FEHMİ PAŞA CAMİSİ VE KORUMA ÖNERİLERİ * Cemal EKİN ** Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS) Aralık 2014 December 2014 Yıl 7, Sayı XX, ss. 161-184. Year 7, Issue XX, pp. 161-184. DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/joh652 BATILILAŞMANIN

Detaylı

1946 BELEDYE SEÇMLER VE BU SEÇMLERDE KADIN SEÇMENLERN DURUMU. Kadir EKER ÖZET

1946 BELEDYE SEÇMLER VE BU SEÇMLERDE KADIN SEÇMENLERN DURUMU. Kadir EKER ÖZET 1946 Belediye Seçimleri ve Bu Seçimlerde Kadın Seçmenlerin Kadir EKER 1946 BELEDYE SEÇMLER VE BU SEÇMLERDE KADIN SEÇMENLERN DURUMU Kadir EKER ÖZET Ülkemizde demokratik gelimeler Merutiyetle balamı, Cumhuriyetle

Detaylı

EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI

EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI N.Cansen KIUÇÇOTE Rest.Uzm.Y.Mimar ayın Konuklar, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Eski Eser Onarım çalışmaları içerisinde Edime İlinde oldukça kapsamlı restorasyonlara

Detaylı

Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler

Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler 95 Sur içi Camisi Tek Kitapta! İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., İstanbul un tarihsel ve mimari açıdan en zengin bölgesi Sur içini inci gibi süsleyen

Detaylı

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks AKÇAKOCA EVLERİNDE SÜSLEME THE ORNAMENTATION IN THE AKÇAKOCA HOUSE

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks AKÇAKOCA EVLERİNDE SÜSLEME THE ORNAMENTATION IN THE AKÇAKOCA HOUSE ZfWT Vol. 6, No. 2 (2014) Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks AKÇAKOCA EVLERİNDE SÜSLEME THE ORNAMENTATION IN THE AKÇAKOCA HOUSE Funda NALDAN Özet: Bu çalışmada, Akçakoca evlerindeki

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU Dersin Adı Rölöve IV Kodu Dönemi Zorunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS MYR232 IV Seçmeli

Detaylı

BAYKAN İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

BAYKAN İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları BAYKAN İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 75 3.3. BAYKAN İLÇESİ 3.3.1. VEYSEL KARANÎ TÜRBESİ Baykan ilçesine bağlı Ziyâret beldesindeki Veysel Karanî Câmii ve Türbesi nin ne zaman ve kimler tarafında

Detaylı

SANAT TARİHİ RAPORU II. TARİHÇE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ZEYREK 2419 ADA

SANAT TARİHİ RAPORU II. TARİHÇE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ZEYREK 2419 ADA II. TARİHÇE Osmanlı Devleti nin uzun tarihi boyunca farklı geleneklerin, coğrafi ve tarihi şartların oluşturduğu güçlü bir sivil mimari geleneği vardır. Bu mimari gelenek özellikle 19.yüzyılın ortalarına

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Deniz Akkahve Devlet Planlama Tekilatı Müstearlıı Bölgesel Gelime ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüü AB Bölgesel Programları Dairesi Bakanı zmir de düzenlenen 2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumunun

Detaylı

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI UNESCO DÜNYA MİRASI ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN ZEYREK BÖLGESİNDE 2419 ( 13,34,35,42,45,50,51,52,58,59,68 PARSELLER) NO'LU ADADA SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ YAPILARIN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJELERİ

Detaylı

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul

Detaylı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı 03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) En muhtemel sayı yöntemi, tüp dilüsyon yönteminin gelitirilmi eklidir. Bu yöntemde, materyalden FTS ile standart 1 : 9 oranında dilüsyon yapılır. Dilüsyonlardan

Detaylı

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti HALFETİ İLÇEMİZ Halfeti Şanlıurfa merkez ilçesine 112 km mesafede olan ilçenin yüzölçümü 646 km² dir. İlçe; 3 belediye, 1 bucak, 36 köy ve 23 mezradan oluşmaktadır. Batısında Gaziantep iline bağlı Araban,

Detaylı

Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz

Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz 2006 YILLIK RAPORU: UYUTURUCU FYATLARINDA DÜÜ, YAKALAMALARDA ARTI Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz (23.11.2006, LZBON) Avrupa Uyuturucu ve Uyuturucu Baımlıı zleme Merkezi (EMCDDA), bugün

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER Fatımiler Hz. Muhammed in kızı Fatma nın soyundan geldiklerine inanılan dini bir hanedanlıktır.tarihsel olarak Fatımiler İspanya Emevileri ile Bağdat taki

Detaylı

İZMİR, TİRE, YAVUKLUOĞLU (YOĞURTLUOĞLU) KÜLLİYESİ

İZMİR, TİRE, YAVUKLUOĞLU (YOĞURTLUOĞLU) KÜLLİYESİ İZMİR, TİRE, YAVUKLUOĞLU (YOĞURTLUOĞLU) KÜLLİYESİ Nadir TOPKARAOGLU-A.Yakup KESlCl TjTjİİj ülliye, Tire llçesi'nin batı ucunda, Turan Mahallesi, Beyler Deresi mevkiinde yeralmaktadır.^- ^ i Külliye; cami,

Detaylı

Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s.

Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s. Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s. Hayrullah KAHYA Ortodoks Hıristiyanların Türkçe konuanlarına Karamanlı; bunların konutukları dile de Karamanlıca denmektedir.

Detaylı

Edirne Hanları - Kervansarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Hanları - Kervansarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Hanları - Kervansarayları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Hanları ve Kervansarayları............... 4 0.1.1 Rüstempaşa Kervansarayı................

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

Pozisyon Kontrol Sistemi Üzerine Karakteristik Yapı Çalı ması: STANBUL - 2010

Pozisyon Kontrol Sistemi Üzerine Karakteristik Yapı Çalı ması: STANBUL - 2010 Pozisyon Kontrol Sistemi Üzerine Karakteristik Yapı Çalıması: Set Üzerinde Kullanılacak Ekipman: 1 Motor sürücü ve çıkı potansiyometresi, 1 Ayarlama amplifikatörü, 1 Türevsel amplifikatör, 1 Toplama amplifikatörü,

Detaylı

ALTERNATF BR ENERJ KAYNAI ÜRETELM

ALTERNATF BR ENERJ KAYNAI ÜRETELM ALTERNATF BR ENERJ KAYNAI ÜRETELM Hazırlayanlar Cannur KURUOLU 6B Pırıl ALP 6B Danıman Öretmen Demet EROL 2011 ÇNDEKLER Projenin Amacı.....1 Projenin Hedefi.1 Proje çalımaları sırasında gerçekletirilen

Detaylı

KAYSER/TAVLUSUN KÖYÜ NDE BULUNAN KÖPRÜ VE ÇEMELER BRIDGE AND FOUNTAINS IN TAVLUSUN VILLAGE OF KAYSER erife TAL

KAYSER/TAVLUSUN KÖYÜ NDE BULUNAN KÖPRÜ VE ÇEMELER BRIDGE AND FOUNTAINS IN TAVLUSUN VILLAGE OF KAYSER erife TAL Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KAYSER/TAVLUSUN KÖYÜ NDE BULUNAN KÖPRÜ

Detaylı