Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2007/1 Sayý 96 Ülkemiz Kadastrosunda Yenileme Olgusu ve Öneriler Nevzat Ýhsan SARI 1, Zerrin DEMÝREL 2 Özet Dünyadaki kadastral reform süreçlerine bakýldýðýnda, kadastro verilerinin, güncelleþtirilerek parsel tabanlý mekânsal bilgi sistemlerinin zorunlu kýldýðý sayýsal formatta yenilendikleri görülmektedir. Bu yenileme çalýþmalarýyla, kadastro, kapsam ve veri bakýmýndan da geniþletilerek çok amaca yönelik beklentileri karþýlayabilir niteliðe ulaþmýþtýr. Ülkemizde dar bir bakýþ açýsý ile uygulanan kadastro yenileme çalýþmalarý ise; yapýlan hatalarýn düzeltilmesi, çizgisel planlarýn sayýsal duruma getirilmesi ve teknik olarak yetersiz olan kadastral haritalarýn yenilenmesi olarak sürdürülmektedir. Günümüz kadastrosunun gereklerinden uzak olan ve geçmiþte oluþturulan verilerin yenilenmesi, revizyonu olarak sürdürülen bu yenileme çalýþmalarýnda kadastro, kapsam ve içerdiði veriler bakýmýndan geniþletilemezken, tüzeye dayalý engeller nedeniyle zemin durumunu gösteren verileri de güncelleþtirilememektedir. Bu çalýþmada; yenilemenin çaðdaþ tanýmý temel alýnarak, ilk tesis (kuruluþ) kadastrosu yenileme iliþkisi ve yeni bir kadastro sistemine olan gereksinim ortaya konmakta, kapsamlý bir yenilemenin, ancak ülke koþullarý göz önüne alýnarak düzenlenmiþ yeni kadastro çalýþmalarý ile olanaklý olacaðý belirtilmektedir. Anahtar Sözcükler Kadastro, yenileme, teknik hata, sayýsallaþtýrma, yenileme projesi Abstract Renovation Fact and Suggestions on Turkey s Cadastre In view of the cadastral reform processes in the world, it is observed that cadastral data have been updated on a digital form to which the parcel based spatial information systems drive. With these renewal woks, cadastre has acquired a property that can meet multipurpose prospects by extending its contents and scope. The cadastral renewal works being carried out with the narrowminded perspective in Turkey have usually been to maintain the corrections of blunders of the past, the digitization of linear data and the renovation of the technically insufficient cadastral plans. Therefore, cadastre does not permit expansions with respect to its extend and content since it is far from the requisitions of modern cadastre and perpetuated just the revisions of the data established in the past and also the current establishments on the ground can not be updated due to the statutory obstacles. In this study, the relationship between the establishment cadastre and renovation is examined on the basis of modern definition of renovation, and the emphasis is given to the argument that an extensive cadastre is only possible with new cadastral works which account for the country s own conditions. Keywords Cadastre, renovation, technical error, digitization, renovation project 1. Giriþ Ülkemizde; teknik hatalarýn düzeltilmesi, sayýsallaþtýrma ve tarih 2859 sayýlý Tapulama ve Kadastro Paftalarýnýn Yenilenmesi Hakkýndaki Kanun kapsamýnda pafta yenilemeleri olarak karþýmýza çýkan üç temel yenileme çalýþmasýnda, ilk tesis (kuruluþ) kadastrosundaki teknik aksaklýklarýn onarýmý yapýlmakta, tapu ve kadastro bilgilerinin bilgi sistemi yapýsýnda iliþkilendirilmesi hedeflenmemektedir. Geliþmiþ ülkelerde yenileme; var olan sisteme yeni verilerin eklenmesi, kadastronun kapsamýnýn geniþletilmesi ve bu sürecin içinde periyodik güncelleme çalýþmalarýnýn yapýlmasý biçiminde sürdürülmektedir. Yenileme; bu ülkelerde, eldeki olanaklarla geleceðin gereksinimlerine göre kadastro sisteminin geliþtirilmesi olarak algýlanýrken, ülkemizde geçmiþe yöneltilmiþ ve geçmiþteki teknik yetmezliklerin giderilmesi doðrultusunda uygulanmaktadýr. Ülkemizde günümüz kadastrosunun koþullarýna uygun, teknik ve tüzel içeriði ile yeni bir kadastro sistemine olan gereksinim, tartýþma götürmez bir gerçektir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü (TKGM) tarafýndan, 2005 yýlýna göre üç yýl içerisinde sayýsal kadastronun ülkenin tümünde baþlatýlmasý ve bitirilmesi hedeflenmekte ve iyimser bir hava yaratýlmaktadýr. Oysa kadastral haritalarýn üretim durumlarýna, uygulanabilirliklerine ve çaðdaþ beklentileri karþýlayabilecek kadastroya uyumu koþullarýna baktýðýmýzda, durum iç açýcý gözükmemektedir. Baþlangýçtan günümüze deðin üretilen kadastral haritalar, teknik açýdan tüzel sorunlarýn çözümüne olanak vermediði gibi veri kalitesi de kadastro için öngörülen parsel tabanlý bilgi sistemini oluþturacak nitelikte deðildir. Dönemlere göre farklý ölçek ve koordinat sistemlerinde, farklý türdeki altlýklara çizilmiþ ve farklý üretim yöntemleriyle oluþturulmuþ kadastral haritalardaki ölçünsüzlük, (standart farklýlýðý) kadastromuzun bugün en büyük sorunudur. Sayýsal çalýþmanýn öngörüldüðü BÖHYY nin yürürlüðe girdiði 1988 yýlýna kadar kuruluþ kadastrosu çalýþmalarý %50 nin üzerinde bitirilmiþtir. Bu alanlarda sayýsal olmayan yani parsel köþe noktalarýnýn ülke nirengi aðýna dayalý olarak hesaplanmýþ koordinat deðerleri bulunmayan, sadece çizgisel gösterimle yerel aðlara dayalý ve parsel yüzölçümlerinin de çoðu zaman planimetre ile hesaplandýðý planlar üretilmiþtir. Bunlarýn 1 Yük. Müh., TKGM Elazýð, 2 Prof. Dr., YTU, Ýnþaat Fak. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði Bölümü, Ýstanbul -13-

2 Sarý N.Ý., Demirel Z., Ülkemiz Kadastrosunda Yenileme Olgusu ve Öneriler hkm 2007/1 Sayý 96 %36 sý, üzerinde hiçbir koordinat deðeri bulunmamaktadýr. Ayrýca harita altlýklarýnýn deformasyonu, haritalarýn yapýmýnda kullanýlan yerel noktalarýn kaybolmasý vb. nedenlerle bu haritalar uygulanabilirliklerini yitirmiþlerdir. 2. Yenilemeye Duyulan Gereksinim Ülkemizde çýkarýlan kadastro yasalarý, ülkenin tapusuzluk sorununu çözmeyi ve taþýnmazlarda sýnýr güvenliðini saðlamayý hedef almýþtýr. Baþtan beri bu yönde oluþan kadastro geleneðimizde çoklu amaçlara iþgörü (hizmet) sunacak bir kadastro yapýsý benimsenmemiþ ve tapusuz yerleri tapuya baðlama, eski tapularý eleme ve sýnýr anlaþmazlýklarýný çözmeye yönelik kadastro çalýþmalarý sürdürülmüþtür. Türk Medeni Kanunu (TMK) nýn 719. maddesinde; Taþýnmaz sýnýrlarý, tapu planlarý ve yeryüzündeki sýnýr iþaretleriyle belirlenir. Tapu planlarý ile yeryüzündeki iþaretler birbirlerini tutmazsa, asýl olan plandaki sýnýrdýr. denmektedir. Görüldüðü gibi TMK, taþýnmaz iyeliðinin sýnýrlarýnýn hem arazide hem de planda iþaretlenmesini ön görmekte ve zemin ile plan birbirini tutmazsa planýn asýl olduðunu belirtmektedir. Yargýtay da, kadastro sonucu tapu siciline kaydedilen taþýnmazlarýn yüz ölçümlerinin belirlenmesinde arazideki sýnýrlara deðil, harita ya da krokiye deðer verileceðini öngörmekte, tapunun kapsamýnýn harita ya da kroki ile saptanmasýný benimsemektedir. Dolayýsýyla Türk Hukuk Sistemi, tapu siciline kayýtlý taþýnmazlarýn sýnýr güvenliðini haritalarýn saðladýðýný ve haritalarýn hukuksal kadastronun bütünleyici parçasý (mütemmim cüzü) olduðunu kabul etmektedir (KÖKTÜRK 2002). Bu nedenle kadastronun benimsediði, planýn asýl olduðu yönündeki kabulde planlarýn; doðruluk derecesi yüksek, zemini tam yansýtýr ve her zaman zemine uygulanabilir olmasý gerekir. Oysa ülkemizde BÖHYY nin çýkarýldýðý 1988 yýlýna kadar haritalar çizgisel olarak üretilmiþ ve taþýnmazlarýn yüzölçümleri de haritalar üzerinden grafik yöntemlerle hesaplanmýþtýr. Ayrýca kadastral haritalar arasýnda üretim yöntemi, harita altlýðý, ölçek ve koordinat sistemi ölçünleri de bulunmamaktadýr yýlýna kadar kadastro haritasý üretilmiþtir (SARI 2006). Kadastro çalýþmalarýnda, 1/200 den baþlayarak 1/10000 e kadar 10 farklý ölçek ve 5 ayrý üretim tekniði kullanýlmýþ (Tablo 1) olan haritalar 9 farklý altlýða çizilmiþtir. Tablo 1: Kadastral haritalarýn üretim yöntemine göre durumlarý Sýra No Üretim Tekniði Adedi % 1 Grafik Yöntem Kutupsal Yöntem Prizmatik Yöntem Fotogrametrik Yöntem Sayýsal Yöntem farklý üretim tekniði Bu kadastro haritalarý; genellikle yerel aðlara dayalý, pafta bölümlendirme sistemlerinde belli bir ölçünü olmayan, -standart fotogrametrik kadastral haritalar dýþýnda- yükseklik bilgilerini içermeyen ve farklý kullaným alanlarý için oluþturulmuþ haritalarla kenarlaþmalarý çok zor saðlanan haritalardýr. Fotogrametrik olarak üretilen ve kadastral duruma getirilen planlarda da yüzölçüm hesaplarý çoðunlukla planimetre ile yapýlmýþtýr. Bu özellikleri ile ülkemizde son yýllarda ülke koordinat sisteminde üretilen kadastral haritalar dýþýndaki, iyelik sýnýrlarýný bile göstermekten uzak, uygulama yeteneði olmayan haritalar, bilgi sistemine altlýk olacak nitelikte deðildir. Parsel tabanlý mekânsal bilgi sistemleri, tek jeodezik datum altýnda parsel köþe noktalarýnýn sayýsal olarak depolandýðý mekânsal verileri gereksinir. Tüm parsel köþe noktalarýnýn koordinatlandýrýlmasý (sayýsallaþtýrma), hatalarýn düzeltilmesi ve büyük alanlarda 2859 sayýlý yasa kapsamýnda harita yenilemeleri olarak karþýmýza çýkan yenileme yöntemleriyle ülke kadastromuzun mekânsal boyutu günün gereklerine uygun duruma getirilmek istenmektedir. Ancak bu yöntemlerin uygulanmasýnda karþýlaþýlan tüzel ve teknik sorunlar nedeniyle var olan kadastro modelimizin çaðdaþ koþullara göre yeniden biçimlendirilmesi olanaksýzdýr. Yapýlan bu çalýþmalarla kapsam ve içeriði geniþletilmiþ, güncel mekânsal ve grafik olmayan verileri yansýtan bir kadastro sistemi de kurulamamaktadýr. Bu nedenle tüm ülke yüzeyinde yeni bir yaklaþýmla sürdürülecek kadastro çalýþmalarýna olan gereksinim her geçen gün artmaktadýr. Yenileme çalýþmalarýnýn, bu gereksinimi karþýlayacak biçimde tasarýmlanmasý ve yapýlandýrýlmasý gerekmektedir. Ülkemizde yenilemeye duyulan gereksinimin aksine hukuk sistemimiz, yenileme ile sadece eskiyen haritalarýn yenilenmesini ön görmektedir. Her bir parselin köþe koordinat deðerlerinin ülke koordinat sisteminde elde edilmesi ve haritalarýn sayýsal formatta güncel arazi durumunu yansýtýr biçime dönüþtürülmesi olanaðýný vermemektedir. Kadastronun yenilenmesiyle ilgili en önemli tüzesi olan 2859 sayýlý Tapulama ve Kadastro Paftalarýnýn Yenilenmesi Hakkýnda Kanun a göre teknik nedenlerle yetersiz kalan, uygulama özelliðini kaybeden, eksikliði görülen, en az bir ada ya da mevki birimindeki haritalar yenilenmektedir sayýlý Yasa metninden anlaþýldýðý gibi 1) Teknik nedenlerle yetersiz kalan, 2) Uygulama (aplikasyon) özelliðini kaybeden, 3) Eksikliði görülen kadastro haritalarýnýn yenilenmesi amaçlanmýþtýr tarihinde yürürlüðe giren Tapulama ve Kadastro Paftalarýný Yenileme Yönetmeliði ile bu nedenlere ek olarak zemindeki sýnýrlarý gerçeðe uygun göstermeyen planlar da yenileme kapsamýna alýnarak, pafta-zemin uyuþumsuzluðu bulunan alanlarda da yenileme çalýþmalarýnýn yapýlmasý olanaðý saðlanmýþtýr. Görüldüðü gibi yenilemeyle ilgili yasada sadece haritalarýn yenilenmesi ön görülmekte ve en az bir ada veya mevki bazýnda teknik hatasý bulunan haritalar yenilenmektedir. Özelikle 2859 sayýlý yasa ve ilgili yönetmelikle getirilen yenileme çalýþmalarý, kadastro bilgilerinin bilgi sistemine hazýrlanmasý açýsýndan yeterli deðildir. Ayrýca; nitelik (vasýf) deðiþikliðinin Türk Hukuk Sistemi nde ilgililerin istemine býrakýlmasý, birçok bürokratik iþlemler içermesi yüzünden ilgililerin buna yanaþmamasý, bu nedenle cins deðiþikliðine -14-

3 hkm 2007/1 Sayý 96 Sarý N.Ý., Demirel Z., Ülkemiz Kadastrosunda Yenileme Olgusu ve Öneriler uðrayan taþýnmazlarýn harita ve tapu kütüðüne iþlenememesi yüzünden haritalar güncelliðini yitirmektedir. TKGM ise mevcut tüze içerisinde küçük bölgelerde düzeltme ve sayýsallaþtýrma, büyük alanlar da ise 2859 sayýlý yasa kapsamýndaki çalýþmalarla kadastro verilerini yenilemeye çalýþmaktadýr. Ancak bu çalýþmalar, var olan yapýyý ileriye dönük geliþtirmeye yetmemektedir. Bu anlamda çalýþmalarýn hepsi birer düzeltmeden (revizyondan) öteye geçmemektedir. Oysa güncelleþtirme ve yaþatma amaçlý yapýlan yenileme çalýþmalarý artýk büyük reform projeleri olarak algýlanmakta ve yenileme, kadastronun bir bilgi sistemine hazýrlanmasý çalýþmalarý olarak anlam kazanmaktadýr. 3. Hatalarýn Düzeltilmesi Yoluyla Yenileme Düzeltme iþlemleriyle, sözel bilgiler olan tapu sicili bilgileri ve mekansal veriler olan kadastro bilgileri güncel ve doðru durumu gösteren bir yapýya kavuþturulabilmektedir. Ayrýca bu iþlemler sýrasýnda veri kalitesi de artýrýlmaktadýr. Örneðin; grafik (koordinatsýz) olarak üretilen kadastro haritalarýnda taþýnmazlarýn belirlenmesine iliþkin hatalar, en son ölçü yöntemleriyle ülke jeodezik aðýna dayalý olarak kontrol edilip giderilmekte ve parsel köþe koordinatlarý olmayan taþýnmazlar koordinatlandýrýlmaktadýr. Bu nedenle düzeltme iþlemleriyle, bilgi sistemlerinin çekirdeðini oluþturan veriler doðru, güvenilir duruma getirilebilmekte ve özellikle konumsal veriler ülke jeodezik aðýna dayalý olarak kordinatlandýrýldýðýndan veri kalitesi de yükseltilmiþ olmaktadýr. Kuruluþ kadastrosu sýrasýnda yapýlan hatalarýn oldukça çok olmasý nedeniyle düzeltme iþlemleri ülkemiz kadastrosu için de önem taþýmaktadýr. Kadastro tüzemiz, kuruluþ kadastrosu sýrasýnda meydana gelen teknik hatalarýn ve belgesine göre farklý olarak tapu kütüðüne yazýlmýþ basit yazým hatalarýnýn düzeltilmesini ön görmektedir. Buna dayanarak teknik hatalarýn ve basit yazým yanlýþlýklarýnýn düzeltilmesi yoluyla kadastronun mekânsal ve grafik olmayan verilerinin güncel ve doðru duruma getirilmesi olanaklý olabilirdi. Kadastro Yasasý nýn 41. maddesine, TKGM nin 1458 sayýlý genelgesine ve Tapu Sicil Tüzüðü ne göre bu tür hatalarýn düzeltilmesi olanaklý görülmekle birlikte uygulamada sýkýntýlar yaþanmaktadýr. Düzeltme ile ilgili olarak Türk Medeni Kanunu nun maddesinde; Ýlgililerinin yazýlý rýzalarý olmadýkça, tapu memuru, tapu sicilindeki yanlýþlýðý ancak mahkeme kararý ile düzeltebilir Tapu memuru, basit yazý yanlýþlýklarýný tüzük kurallarý uyarýnca re sen düzeltir. hükmü yer almaktadýr. Basit yazým yanlýþlýklarýnýn nasýl düzeltileceði TKGM tarafýndan tarihinde çýkarýlan 1458 numaralý genelge ile açýklýða kavuþturulmuþtur. Fakat basit yazým yanlýþlýklarý dýþýndaki hatalarýn düzeltilmesi için ya ilgililerinin onayýnýn olmasý, ya da mahkeme kararý bulunmasý gerekmektedir. Bu yasa hükmü ile kiþilerin iyelik hakký güvence altýna alýnmýþ ve ilgililerin onayý veya mahkeme kararý bulunmamasý durumunda tapu sicilinde düzeltme yapýlamayacaðý ön görülerek, idarenin sürekli tapu sicilinde deðiþiklikler yapmasýnýn önüne geçilmiþtir. Ayrýcalýklý olarak 5304 sayýlý yasa ile deðiþik 3402 sayýlý Kadastro Kanunu nun 41. maddesiyle geometrik durumu kesinleþmiþ olan taþýnmazlarda ölçü, sýnýrlandýrma, tersimat ve hesaplamalardan kaynaklanan hatalarýn idari olarak düzeltilebileceði ve ilgililerinin teblið tarihinden itibaren 30 günlük süre içinde Sulh Hukuk Mahkemesi ne dava açmadýklarý takdirde düzeltmenin kesinleþeceði hükmü getirilmiþtir (Tablo 2). Kadastro Kanunu nun 41. maddesiyle, ilgilinin baþvurusu veya herhangi bir iþlem sýrasýnda kadastro müdürlüðü tarafýndan fark edilen teknik hatalarýn yönetimce düzeltilmesi amaçlanmýþtýr. Tablo 2: Düzeltme iþlemleri ve yasal dayanaklarý Düzeltme Yasal Dayanaðý Düzeltme Þekli Teknik Hatalarýn Düzeltilmesi Basit Yazým Yanlýþlýklarýnýn Düzeltilmesi Kadastro Yasasý nýn 41. maddesi TKGM nin 1458 sayýlý genelgesi ve T.S.T. Ýlgililerin oluruna gerek yoktur. Ancak ilgililerin dava açma hakký vardýr Ýlgililerin olurunun alýnmasý gereklidir. Günümüzde bu tür hatalara sýkça rastlanmaktadýr. Kadastral haritalarýn güncel durumu göstermesi için yapýlan bu çalýþmalar, kadastro müdürlüklerindeki uygulanan basit yenileme yöntemlerinin baþýnda gelmektedir. Yine de çok önemli olan düzeltme iþlemleriyle ilgili olarak uygulamada bir karmaþa yaþanmaktadýr. Hukuk tekniði açýsýndan yapýlan farklý yorumlar ve alýnan farklý kararlarla, 41. madde uygulamalarý olarak da adlandýrýlan teknik hatalarýn düzeltilmesi olanaðý ortadan kalkmýþ görünmektedir. Yargýtay 14. Hukuk Dairesi nin tarih, 1993/5538 E. ve 1994/1122 K. sayýlý ve Yargýtay Hukuk Genel Kurulu nun tarih, 1993/14-66 e. ve 1993/183 k. sayýlý kararlarýnda tersimat (çizim) hatasýna baðlý yüzölçümü deðiþiklikleri iyelik deðiþikliði olarak yorumlanmakta ve 41. madde kapsamýnda bir düzeltme yapýlamayacaðý belirtilmektedir. Yargýtay buna benzer kararlarýnda özellikle çizim ve ölçü hatalarýnýn düzeltilmesiyle çapta (kadastral haritada) deðiþiklik yapýlarak mülkiyet nakli saðlandýðý gerekçesi ile 41. madde kapsamýnda yapýlan düzeltme iþlemlerini iptal etmekte bu tür düzeltmelerin ancak tapu iptali ve tescil davalarýna konu olabileceðini belirtmektedir. Yargýtay ýn 41. madde uygulamasýyla, çizim ve ölçü hatalarýnýn idari olarak düzeltilmesiyle ilgili olarak, iyelik deðiþikliði saðlandýðý gerekçeleriyle verdiði iptal kararlarýna dayanak oluþturan baðlayýcý nedenler de TMK nýn 719. ve maddeleridir maddede arz ile plandaki sýnýrýn birbirini tutmadýðý durumlarda asýl olan plandaki sýnýrdýr hükmü getirilmiþ olmaktadýr Madde de ise ilgililerinin rýzalarý olmadýkça tapu memuru tapu sicilindeki yanlýþlýðý ancak mahkeme kararýyla düzeltebilir kesin hükmü yer almaktadýr. Yargýtay da planýn asýl olduðu yönündeki TMK hükümlerine -15-

4 Sarý N.Ý., Demirel Z., Ülkemiz Kadastrosunda Yenileme Olgusu ve Öneriler hkm 2007/1 Sayý 96 göre karar vererek, plandaki her türlü deðiþikliðe yol açan teknik hatanýn düzeltilmesi iþlemini iptal etmektedir. Asýl olan plandýr ama doðru oluþturulmuþ plandýr. Planý asýl durumuna getirecek olan teknik hatalarýn düzeltilmesinin iyelik deðiþikliði yarattýðýný söylemek doðru olmaz. 41. Madde, Yargýtay ýn böylesi yorumlarýyla uygulanamaz duruma gelmiþtir. Giderek sorunun büyümesi, kanun düzeyinde deðiþikliklerin yapýlmasýný gerektirmiþtir. Kadastro Yasasý nýn kimi maddeleri tarih sayýlý resmi gazetede yayýnlanan 5304 sayýlý yasa ile deðiþtirilmiþtir. 16 maddeden oluþan 5304 sayýlý Kadastro Kanununda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun un bir maddesi de 3402 Sayýlý Kadastro Yasasý nýn 41. maddesinde deðiþiklik yapmaktadýr. Deðiþiklikten önce 3402 sayýlý Kadastro Kanunu nun 41. maddesi Kadastrolarý kesinleþmiþ taþýnmaz mallarda vasýf ve mülkiyet deðiþikliði dýþýnda kalan ölçü, tersimat ve hesaplamalardan doðan fenni hatalar, ilgilinin müracaatý veya kadastro müdürlüðünce re sen düzeltilir. Düzeltme, taþýnmaz mal malikleri ile diðer hak sahiplerine teblið olunur. Teblið tarihinden baþlayan 30 gün içinde düzeltmenin kaldýrýlmasý yolunda sulh mahkemesinde dava açýlmadýðý takdirde, yapýlan düzeltme kesinleþir. hükmündeydi sayýlý yasa ile 41. madde deðiþikliði ile eski hükme ek olarak sýnýrlandýrma hatalarýnýn da ilgilinin müracaatý ya da idarece resen düzeltilebilme olanaðý getirilmiþ bulunmaktadýr sayýlý yasa ile düzenlenen 41. madde, özünde TMK nýn 719. ve maddeleriyle yine çeliþmektedir. Bilindiði gibi; 719. maddede planýn asýl olduðu belirtilmekte, madde de ise tapu memurunun yanlýþlýðý, ilgililerinin oluru veya mahkeme kararý olmaksýzýn deðiþtiremeyeceði hükmü yer almaktadýr. Bu nedenle, teknik hatalarýn ve buna baðlý olarak da tapudaki yüzölçümlerin idarece doðrudan deðiþtirilmesi için TMK nýn 719. ve maddelerinin sonuna özel yasa kurallarý saklýdýr. (KÖKTÜRK 2002) ve planýn asýl olduðunu belirten 719. maddeni sonuna da.asýl olan özgün ölçü deðerleridir. ifadesinin eklenmesi iyelik hakkýna müdahale olmadan sorunun çözümlenmesini saðlayacak ve Yargýtay ýn da çekincelerine son verecektir. Her ne kadar Yargýtay ýn çekincelerini gidermek ve týkanan uygulamalarýn önünü açmak için sýnýrlandýrma hatalarýnýn da düzeltilebileceði hükmü getirilmiþ ve kadastro birimlerine esnek bir uygulama alaný saðlamak için vasýf ve mülkiyet deðiþikliði sözcükleri yasadan çýkarýlarak bu alanda da deðiþikliklerin yapýlabilmesinin önü açýlmýþ ise de bu deðiþiklik dikkatlice incelenip yorumlandýðýnda daha büyük karmaþaya yol açabileceði görülmektedir. Bu yolla, iyi niyetli olmayan vatandaþlarýn muhtar ve bilirkiþi beyanlarýna göre taþýnmazlarýný geniþleterek kamu taþýnmazlarýný yaðmalamasýnýn ve iyelik hakkýna idari olarak her zaman müdahale edilebilmesinin önü açýlmakta, hem vatandaþ hem de görevli kadastro personeli yönünden art niyetli kiþilere daha rahat hareket etme olanaðý tanýnmýþ olmaktadýr. 4. Sayýsallaþtýrma Yolu Ýle Yenileme 2006 yýlýna kadar oluþturulan adet kadastro planýnýn i sayýsal olarak üretilmiþ ve parsel köþe koordinatlarý bilgisayar ortamýnda depolanmýþtýr (SARI 2006). Kadastro planlarýnýn %88 i çizgisel olarak oluþturulmuþtur ve parsel köþe koordinatlarý bulunmamaktadýr (SARI 2006). Bu haritalar içerisindeki parsel yüzölçümlerinin de harita üzerinden grafik olarak hesaplandýðý bilinmektedir. Günümüz teknolojisindeki geliþmiþ ölçme teknikleriyle sayýsal deðerler üzerinden hesap yapmak kolaylaþmýþtýr. Ancak sayýsal çalýþmanýn tüzemize girdiði 1988 yýlýndan önceki haritalarýn da sayýsallaþtýrýlmasý gerekmektedir yýlýndan sonra ülke jeodezik aðýna dayalý olarak yersel veya fotogrametrik yöntemlerle üretilen bir kýsým kadastral haritalarda da parsel köþe koordinatlarý bulunmamaktadýr. Taþýnmaz yüzölçümleri planimetrik olarak hesaplanmýþtýr. Bu haritalardan yersel yöntemlerle üretilenlerin özgün ölçü deðerlerine göre, fotogrametrik olarak üretilenlerin de plan üzerinden alýnacak deðerlere göre zeminle uyuþumu kontrol edilerek sayýsallaþtýrýlmasý gerekmektedir. Çizgisel haritalar sayýsallaþtýrýlýp zemin kontrolleri yapýlarak parsel köþe koordinatlarýnýn elde edilmesi ile bilgi sisteminin altlýðýný oluþturacak jeodezik altyapý, kýsmen hazýr duruma gelecektir. Haritalarýn sayýsallaþtýrýlmasýyla haritalar tümden yenilenmiþ olmakla kalmayacak sayýsal deðerlerle bulunan yüzölçümler de elde edilmiþ olacaktýr. Kadastro bilgi sistemi çalýþmalarýnýn sürdürüldüðü TKGM de karþýlaþýlan en büyük sorun mekânsal verilerin elde edilememesidir. Kadastro bilgi sisteminde grafik olmayan (sözel) tapu sicil verileri yanýnda tek bir jeodezik datumda toplanan mekansal verilere de gereksinim vardýr. Ancak ülkemizdeki kadastro haritalarýndan yaklaþýk %90 nýnýn çizgisel olmasý ve bunlarýn tek bir datum altýnda sayýsallaþtýrýlmasýndaki zorluklar TAKBÝS (Tapu Kadastro bilgi Sistemi) projesinin önündeki en büyük engeldir. TKGM, önceleri doðrudan bir çalýþma yapmak yerine fiziksel planlama ve çeþitli projeler nedeniyle özel mühendislik bürolarýnca uygulamaya konu olan kadastro parsellerinin köþe koordinatlarýnýn bulunmasýný ve yüzölçümü hesaplarýnýn da bu deðerlere göre yapýlmasýný öngörerek sayýsal çalýþmayý zorunlu kýlmýþtýr. Böyle bir uygulamanýn amacý; özel mühendislik bürolarýnýn imar uygulamasý, yola terk, ayýrma, kamulaþtýrma vb. iþlemlerinde iþlem konusu parselleri köþe koordinatlarý ile belirlemeleri sonunda mevcut çizgisel haritalarýn sayýsal hale dönüþtürülmesi idi. TKGM, tarihinde yayýnladýðý 1994/5 sayýlý genelge eki Tescile Konu Harita ve Planlarýn Kontrol Yönergesi nde ilgililerince yaptýrýlan tescile konu haritalarýn sayýsal olarak düzenlenmesini öngörmüþtür. Böylece özellikle imar uygulamalarýnýn yapýldýðý kentsel alanlarda eski çizgisel haritalar yerine sayýsal haritalar oluþturulmuþ ve önceki kadastral parsellerin de sayýsal köþe koordinatlarý elde edilmiþtir. Ancak bu þekilde isteðe baðlý veya doðrudan belediyelerce yapýlan uygulamalarla tüm haritalarýn sayýsal hale gelmesinin olanaklý olmadýðý görülmüþtür. Bunun anlaþýlmasý üzerine TKGM tarafýndan, -16-

5 hkm 2007/1 Sayý 96 Sarý N.Ý., Demirel Z., Ülkemiz Kadastrosunda Yenileme Olgusu ve Öneriler re sen çalýþma baþlatýlmasý uygun görülerek, sayýsal çalýþmanýn öngörüldüðü 1988 yýlýndan tam 11 yýl sonra 1999 yýlýnda sayýsallaþtýrmaya iliþkin 1999/1 sayýlý geniþ kapsamlý bir genelge ve eki yönerge çýkarýlmýþtýr. 1999/1 sayýlý genelge eki kadastro paftalarýnýn sayýsallaþtýrýlmasýna iliþkin yönerge ile TKGM kendi taþra teþkilatlarýnda çizgisel haritalarý sayýsallaþtýrma esaslarýný belirlemiþ ve kadastro müdürlüklerinin belirli bir program içinde kendi elemanlarýyla çizgisel haritalarý sayýsallaþtýrma çalýþmalarýna baþlamasýný istemiþtir. Yönerge ye göre; çizgisel olarak üretilmiþ kadastro haritalarýnýn, ölçü deðerlerinden ya da paftasýndan okunmak suretiyle sayýsallaþtýrýlmasý ve zeminle karþýlaþtýrýlarak kesin sayýsal deðerlerin elde edilmesi biçiminde iþlemlerin yapýlmasý öngörülmüþtür. Sayýsallaþtýrma iþlemleri ile hem çizgisel altlýklarda yer alan parsel köþe noktalarý koordinatlandýrýlmakta hem de bu deðerlere göre yeni paftalar açýlarak haritalar yenilenmektedir. Bunun yanýnda hesaplanmýþ parsel yüzölçümlerinin tapu siciline tescilinin yapýlmasý da saðlanmaya çalýþýlmaktadýr. Ancak sayýsallaþtýrma çalýþmalarýnýn önünde tüzel, teknik ve yönetsel sorunlar bulunmaktadýr. Uygulayýcý birim olan kadastro müdürlüklerinde yer alan haritalarýn büyük bir bölümünün grafik olmasý ve idari olarak teþkilatlanmadaki sorunlar ile eleman azlýðýndan kaynaklanan darboðazlar nedeniyle günümüzde bu çalýþmalar yok denecek kadar azdýr. 1999/1 sayýlý genelge doðrultusunda sayýsallaþtýrma çalýþmalarýnýn yapýlamamasýnýn bir baþka nedeni de kadastro müdürlüklerinin yýllýk programlarý, talebe baðlý fen iþlemleri ve kontrollük iþlemlerinin yoðunluðunun yaný sýra sayýsallaþtýrma genelgesinin formalitesinin fazla olmasýdýr (KOÇAK 2000). Sayýsallaþtýrma iþlemleri sýrasýnda planimetrik alanlarla sayýsal alanlar arasýnda çok büyük farklar çýkmakta ve bunun düzeltilmesi için genelgenin 16. maddesinde 3402 sayýlý yasanýn 41. maddesine göre düzeltme yapýlacaðý belirtilmektedir. 41. madde uygulamalarý sýrasýnda azalan yüzölçümlerine karþý ilgililerinin dava açmasý ve bu davalarýn uzun sürmesi de genelgeyi uygulanamaz duruma getirmiþtir. Sayýsallaþtýrma sonucu grafik koordinatlar pafta koordinat sistemine dönüþtürülmektedir. Yerel koordinat sistemine göre çizilmiþ paftalar yine yerel sistemlere dönüþtürülmekte ve parsel köþe koordinatlarý elde edilmektedir. Bu yerel deðerler kimi zaman ülke sistemine koordinat dönüþümleriyle çevrilmekte ancak uygulamada farklý dönüþüm deðerleri kullanýlmaktadýr. Dönüþüme iliþkin teknik baðlayýcý ölçütler tüzemizde bulunmamaktadýr. Tarayýcýlarla raster hale getirilen ortak noktalarla, harita koordinat sistemine dönüþüme iliþkin kabul edilebilir hata sýnýr deðerlerine de genelgede yer verilmemiþtir. Oysa çok amaca yönelik bir kadastro bilgi sisteminin mekânsal altlýðýný ülke sisteminde elde edilmiþ koordinat deðerleri oluþturmaktadýr. Uygulamadaki önemli bir tüzel sorun da sayýsallaþtýrma sonucu koordinatlarla hesaplanan taþýnmaz yüzölçümlerinin tapu siciline tescilinin nasýl saðlanacaðýdýr. 1999/1 sayýlý genelgede sayýsal olarak hesaplanan parsel yüzölçümü deðerlerinin bir liste halinde tapu sicil müdürlüklerine gönderilmesi ve tapu sicil müdürlüklerince de tapu kütüðünün beyanlar hanesine yüzölçümün deðiþtirileceðinin belirtilerek daha sonraki herhangi bir iþlem sýrasýnda Tapu Sicil Tüzüðü ne göre yeni yüzölçümü deðerlerinin tescilinin yapýlacaðý hükmü yer almaktadýr. Ancak TMK ve Tapu Sicil Tüzüðüne göre ilgilisinin onayý olmadan tapu sicilinde hiçbir deðiþiklik yapýlamamaktadýr. Ýlgililerinin olur vermediði durumlarda yeni yüzölçümü deðerlerinin tescilinin nasýl saðlanacaðý da belirsizdir. Bu durumda yapýlan iþlemlerin sonucu tapu siciline yansýtýlamamakta ve hedeflenen çalýþmalar tamamlanamamaktadýr. Bunun için de bir yasal deðiþiklik gereklidir sayýlý Kadastro Kanununda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun ile 3402 sayýlý Kadastro Kanunu na eklenen birinci madde sayýsallaþtýrma ile ilgilidir. Ek 1. maddede Kadastro veya tapulama haritalarý, arazi kontrolü yapýlmak suretiyle sayýsal hale getirilir. Yapýlan çalýþmalarýn sonucu, 11. maddeye göre ilân edilir ve ilân süresi içerisinde dava açýlmayan taþýnmaz mallarýn kayýtlarýnda gerekli düzeltme yapýlýr... denilmektedir. Bu deðiþiklikle, haritanýn içerisinde yer alan tüm parsellerin köþe noktalarýnýn elde edilmesinden sonra bulunan yüzölçümlerinin mevcut 3402 sayýlý yasanýn 11. maddesine göre 30 günlük aský süresi içinde itiraz olmayan parsellerin yeni yüzölçümlerinin tapu siciline tescilinin yapýlacaðý belirtilerek idari olarak sayýsal yüzölçümü deðerlerinin tapu kütüðüne iþlenmesinde karþýlaþýlan sorun aþýlmaya çalýþýlmýþtýr tarih sayýlý resmi gazetede yayýnlanarak yürürlüðe giren Kadastro Haritalarýnýn Sayýsallaþtýrmasý Hakkýnda Yönetmelik incelendiðinde, 13. madde de, plandan veya özgün ölçü deðerlerinden elde edilen geçici koordinat deðerlerinin arazideki sabit sýnýrlarla karþýlaþtýrýlmasý sýrasýnda, yanýlma sýnýrý dýþýndaki farklýlýklarýn kadastro teknik mevzuatýnca düzeltileceði belirtilmiþtir. Ayný þekilde 15. maddede çalýþma sonucu, parsellerin yüzölçümlerinin, kesinleþtirilmiþ koordinat deðerleri ile hesaplanan yüzölçümleri ile tapu yüzölçümleri arasýnda, kabul edilebilir sýnýrlar dýþýndaki farklýlýklarýn da ilk önce kadastro teknik mevzuatýnca düzeltilmesi öngörülmüþtür. Görüldüðü gibi 1999/1 sayýlý genelgede karþýlaþýlan sorunlarýn bu yönetmelikle de devam edeceði görülmektedir. Zira sayýsallaþtýrma iþlemi sýrasýnda karþýlaþýlan bir teknik hatanýn veya çalýþma sonunda yanýlma sýnýrý dýþýndaki yüzölçümü farklýlýklarýnýn, sayýsallaþtýrma süreci içerisinde, teknik belgelerinde gösterilmek suretiyle doðrudan düzeltilerek aský ilanýna alýnmasý yerine ilk önce bu farklýlýklarýn giderilmesi ve ondan sonra iþlemlere devam edilmesi öngörülmüþtür. Bu tür hatalarýn düzeltilmesi sýrasýnda tebligat sorunu ile karþýlaþýlacaðý gibi, düzeltme iþlemlerine dava açýlmasý sonucu da sayýsallaþtýrma çalýþmalarý aksayacak ve çalýþmalar 1999/1 sayýlý genelgedeki gibi uygulanamaz bir durum alacaktýr. Ayrýca çalýþmalar sonunda, mahkemeye ilan süresi içinde yapýlan itiraz üzerine yapýlan sayýsallaþtýrma iþleminin iptal edilmesi ve mahkemelerin, parselin eski yüzölçümü ile tapuya tesciline karar vermesi durumunda, komþu parsellerin bundan nasýl etkileneceði de sorun yaratacaktýr. Teknik olarak uygulanamayan mahkeme kararlarý ortaya çýktýðýnda bu -17-

6 Sarý N.Ý., Demirel Z., Ülkemiz Kadastrosunda Yenileme Olgusu ve Öneriler hkm 2007/1 Sayý 96 kararlarýn nasýl yaþama geçirileceði de hukuki karmaþaya yol açacaktýr. Her kartografik sayýsallaþtýrmanýn doðruluðu arazi kontrolü ile yoklanmalýdýr. Gerçi bu düþünce 1999/1 sayýlý genelgede de yer almýþtýr. Ancak her bir parsel köþe noktasýnýn geçici deðerlerinin arazi kontrolü ile test edilmesi iþlemleri fazla zaman alacaðý gibi emek ve masrafý da artýracaktýr. Ayrýca kabul edilebilir hata sýnýr deðeri dýþýndaki parsel köþe noktalarý için düzeltme iþlemlerini yürütmek de zaman alacak ve çalýþmalarý aksatacaktýr. Bu nedenle arazi ile planýn uyuþumlu olduðu, özellikle özgün ölçü deðerlerinin mevcut olduðu alanlarda sayýsallaþtýrma çalýþmalarýný yürütmek doðru olacaktýr. Diðer alanlarda bundan kaçýnmak gerekir. Bu gibi olumsuzluklar nedeniyle sayýsallaþtýrma, çok sýk düþünülmemesi gereken bir yöntem olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Ancak 5304 sayýlý yasa deðiþikliði ile getirilen sayýsallaþtýrma çalýþmalarýyla masrafsýz olarak haritalarýn yenilenmesini saðlamak gibi bir düþünce kaygý vericidir. Özellikle plan ile arazi arasýnda uyum bulunmayan ve özgün ölçü deðerleri olmayan alanlarda, sayýsallaþtýrma çalýþmalarýndan sakýnmalý ve bunun yerine 2859 sayýlý yasa kapsamýndaki yenileme çalýþmalarý baþlatýlmalýdýr. Bu nedenle kýsa vadede, hangi alanlarda nasýl bir yöntemin (sayýsallaþtýrma, düzeltme veya 2859 sayýlý yasa kapsamýnda yenileme çalýþmasý) uygulanmasý gerekeceðinin belirlenmesi ve bunlarýn ederi göz önüne alýnarak gerçekleþtirilmesi önem kazanmaktadýr Sayýlý Yasa Kapsamýnda Haritalarýn Yenilenmesi 5304 sayýlý yasa ile deðiþik 3402 sayýlý yasanýn 41. maddesine göre yapýlan teknik hatalarýn düzeltilmesi ve TKGM nin 1994/5, 1999/1 sayýlý genelgeleri doðrultusunda yapýlan sayýsallaþtýrma çalýþmalarýyla, kadastral veriler iyileþtirilerek sayýsal biçime dönüþtürülmektedir. Ancak bu çalýþmalar, yukarýda sözü edilen nedenlerle uygulanamaz durumdadýr. Kaldý ki bu çalýþmalarla haritalar bütüncül olarak yenilenmemektedir. Daha önce de belirtildiði gibi bu çalýþmalar, geçmiþte yapýlan hatalarýn düzeltilmesi ve geçmiþte yapýlan ölçülere göre de parsel köþe koordinatlarýnýn elde edilmesi iþlemidir. Bu yöntemlerle bütüncül çözümler üretmek zordur. Örneðin teknik hatalar ilgilisinin baþvurusu üzerine veya kadastro müdürlüklerince herhangi bir iþlem sýrasýnda fark edilirse çözümlenmeye çalýþýlmaktadýr. Ayrýca, sayýsallaþtýrma çalýþmalarý kadastro müdürlüklerinin yýllýk yoðun programlarý nedeniyle çok az alanda yapýlabilmektedir. Uygulamada bazý haritalarda birçok adayý etkileyen hatalarla karþýlaþýlmaktadýr. Bu haritalarýn teknik hatalarýn düzeltilmesi yoluyla veya koordinatlandýrma çalýþmalarýyla düzeltilmesi ve sayýsal formlara dönüþtürülmesi olanaksýzdýr. Bu durumda haritanýn tümünün yenilenmesi gerekecektir. Türkiye de ilk kez 1964 yýlýnda, uygulanabilme olanaðýný kaybeden kadastro haritalarýnýn yenilenmesi için hukuksal düzenlemenin yapýlacaðý belirtilmiþtir. Bu tarihten sonra revizyon kadastrosu adý altýnda yasal temeli olmayan yenileme çalýþmalarý yapýlmaya çalýþýlmýþtýr. Yukarýda da deðinilen tarihli 2859 sayýlý Tapulama ve Kadastro Paftalarýnýn Yenilenmesi Hakkýnda Kanun 1964 yýlýndan tam 19 yýl geçtikten sonra çýkarýlmýþtýr (KÖKTÜRK 2002) sayýlý yasa 8 maddeden oluþmaktadýr. Yasanýn 1. maddesinde teknik nedenlerle yetersiz kalan, uygulama niteliðini kaybeden, eksikliði görülen ve en az bir mevki veya ada biriminde, zemindeki sýnýrlarý gerçeðe uygun olarak göstermediði saptanan haritalarýn yenileneceði belirtilmiþtir. Yasanýn 4. maddesinde yenilemenin yalnýzca teknik çalýþmalarý kapsayacaðý ve tapu siciline geçmiþ veya geçmemiþ iyelik ve iyeliðe iliþkin haklarýn inceleme konusu yapýlamayacaðý belirtilmiþtir. Bu maddenin dayanaðý da 3402 sayýlý Kadastro Yasasý dýr. Çünkü yasanýn 22. maddesi, kadastrosu yapýlmýþ bir yerde yeniden kadastro yapýlamayacaðýna hükmetmektedir. Bu nedenle 2859 sayýlý yasa ile fiziksel olarak yýpranan, eskimiþ olan ve kullanýlamaz durumdaki kadastro haritalarýnýn yenilenmesi amaçlanmýþtýr. Böylece TMK ya göre, asýl olan plandaki sýnýrdýr hükmüne gönderme yaptýðý haritanýn varlýðýný sürdürmesi amaçlanmýþtýr (KÖKTÜRK 2002). Bu yönüyle 2859 sayýlý yasa iyelik kadastrosunu temel alan hukuk sisteminin ürünüdür ve bir kadastro yenilenmesinden çok haritalarýn revizyonu iþlemidir. Ülkemizde halen kadastro yenileme çalýþmalarý 2859 sayýlý yasa ve tarihli Tapulama ve Kadastro Paftalarýný Yenileme Yönetmeliði ile yürütülmektedir. TKGM nin yenileme çalýþmalarýyla ilgili olarak iki tane genelgesi bulunmaktadýr tarihli 1995/4 sayýlý genelge, yenileme yönetmeliðinin uygulanmasý hakkýndadýr. Diðer bir genelge olan tarihli 2003/2 sayýlý genelge ise yenileme çalýþmalarýndaki cins deðiþikliði iþlemini düzenlemektedir. Mevcut yenileme yönetmeliðine göre; mülkiyet ve mülkiyetle ilgili haklar ile parselasyon (arsa ve arazi düzenlemeleri sonucu oluþturulan haritalar), arazi toplulaþtýrmasý, ýslah imar planý uygulamalarý, sulama alanlarýnda arazi düzenlemesi ve köy yerleþim haritalarý yenileme kapsamý dýþýndadýr. Yenileme Yönetmeliði nin 14. maddesi; kuruluþ kadastrosu sonrasýnda inþa edilmiþ yapý ve tesislerin ölçülüp, tutanaðýnda ve paftasýnda gösterilerek parsellerin cins deðiþikliðinin doðrudan yapýlmasýný öngörmekteydi. Ancak yapý kullaným izni olmayan kaçak binalarýn da yenileme çalýþmalarý sonucunda niteliklerinin deðiþtirilmesi ve bu binalara resmiyet kazandýrýlmasý üzerine, yenileme çalýþmalarýndaki doðrudan yapýlan cins deðiþikliði çalýþmalarý TKGM nin 2003/2 sayýlý genelgesi ile yeniden düzenlenmiþtir. Bu genelge ile yapý kullaným izin belgesi olmayan binalarýn paftasýnda ve tapu kütüðünde gösterilmemesi yani taþýnmazýn cinsinin deðiþtirilmemesi öngörülmüþtür. Sonuç olarak yenileme çalýþmalarýnda sonradan yapýlan yapýlar, ilgili kurumlarca verilmiþ yapý kullanma izni olmadýkça haritada ve tapu sicilinde gösterilememektedir. Bu da haritalarýn güncel durumu yansýtmasýný önlemektedir. Ülkemizde cins (nitelik) deðiþikliði iþlemleri vatandaþlarýn isteðine býrakýlmýþtýr ve vatandaþlarý taþýnmazlarýnýn cinsini deðiþtirmeye zorunlu kýlacak bir düzenleme de bulunmamaktadýr. -18-

7 hkm 2007/1 Sayý 96 Sarý N.Ý., Demirel Z., Ülkemiz Kadastrosunda Yenileme Olgusu ve Öneriler Kadastro Kanunu nun 22. maddesine göre bir yerde yeniden kadastro yapýlmasý yasaktýr sayýlý Kadastro Kanunu nda yenilemeyle ilgili bir hüküm bulunmamaktayken tarih sayýlý resmi gazetede yayýnlanarak yürürlüðe giren 5304 sayýlý Kadastro Kanununda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun ile kadastro yasasýna yenilemeyle ilgili bir hüküm getirilmiþtir. Buna göre 22. madde de yapýlan deðiþiklikle evvelce kadastrosu yapýlan yerlerin kadastrosunun yeniden yapýlamayacaðý hükmü birinci fýkrada korunurken, ayný maddenin (a) bendinde Tapulama, kadastro veya deðiþiklik iþlemlerine iliþkin; sýnýrlandýrma, ölçü, çizim ve hesaplamalardan kaynaklanan hatalarý gidermek üzere uygulama niteliðini kaybeden, teknik nedenlerle yetersiz kalan, eksikliði görülen veya zemindeki sýnýrlarý gerçeðe uygun göstermediði tespit edilen kadastro haritalarýnýn tekrar düzenlenmesi ve tapu sicilinde gerekli düzeltmelerin saðlanmasý amacýyla tapulama ve kadastro görmüþ yerlerde birinci fýkra hükümlerinin uygulanmayacaðý belirtilerek kadastrosu yapýlan yerlerde yeniden çalýþma yapýlabileceði hükmü getirilmiþtir.getirilen yeni hüküm ile yýllardýr tartýþýlmakta olan kadastrosu yapýlan yerlerin yeniden kadastrosunun yapýlamayacaðý hükmünün ortadan kaldýrýlmasý olarak algýlanmaktadýr. Oysa madde metninden de anlaþýlacaðý gibi sadece belirli hatalarý gidermek üzere belirli haritalarýn yenilenmesi amaçlanmýþtýr. Bu çalýþmalarýn nasýl yapýlacaðýný düzenleyen 3402 sayýlý Kadastro Kanununun 22. Maddesinin (a) Bendinin Uygulanmasýna Ýliþkin Usul ve Esaslar Hakkýndaki Yönetmelik tarihinde sayýlý resmi gazetede yayýnlanarak yürürlüðe girmiþtir. Bu yönetmelik incelendiðinde, sadece teknik nedenlerle yetersiz kalan haritalarýn yenilenmesine iliþkin usullerin belirlendiði görülmektedir. Ancak 22/a uygulamalarý olarak adlandýrýlan bu çalýþmalarda harici bölünmeler, mülkiyet deðiþiklikleri ve sonradan oluþan durumlarýn dikkate alýnýp alýnmayacaðý konusunda açýk hükümler yoktur. 19. madde de taþýnmazlarýn tapu kütüðündeki tescilli niteliðinde deðiþiklik yapýlamayacaðý belirtilmiþtir. Görülüyor ki, yönetmelikle getirilen çalýþmalar, yeni bir kadastro deðil, hatalarý düzeltmek için yapýlan haritalarýn yenilenmesi çalýþmalarýdýr. Oysa hatalarý düzeltmek için haritalarýn yenilenmesi zaten tüzemizde ayrý bir yasa olan 2859 sayýlý yasa ve bu yasaya göre getirilen yenileme yönetmeliði ile yürütülmektedir. 22/a yönetmeliði ile getirilen çalýþmalar, tarihli Tapulama ve Kadastro Paftalarýný Yenileme Yönetmeliði ile yürütülen çalýþmalara benzemektedir. Durum böyle iken, kadastro yasasýnýn 22. maddesine eklenen (a) bendinin kadastrosu tamamlanmýþ yerlerde yeniden bir kadastroya izin verdiði düþüncesine ulaþýlamamaktadýr sayýlý deðiþiklik yasasý ile yapýlan düzenlemenin sadece mevcut kadastro yasasýna yenilemenin yapýlabileceði hükmünün yerleþtirilmesinden baþka bir yenilik getirmediði de açýktýr. Zaten 5304 sayýlý deðiþiklik yasasýnýn 22. maddesini deðiþtiren hükmünün gerekçesinde ve yasa deðiþikliði tasarýsýnýn genel gerekçesinde ikinci defa kadastronun yapýlmamasýnýn genel kural olduðu belirtilerek kadastro görmüþ yerlerde yeniden bir kadastronun yapýlamayacaðý ilkesi korunmuþtur sayýlý yasa kapsamýndaki yenileme çalýþmalarý ile kadastroya içerik ve kapsam bakýmýndan yeni veriler eklenemediði gibi güncel durum da, yukarýda anlatýlan nedenlerle haritaya ve tapu siciline aktarýlamamaktadýr. Bu yönüyle çalýþmalar sadece haritalarýn yenilenmesi gibi dar bir bakýþ açýsýyla yürütülmektedir. Harita yenileme ile sýnýrlý tutulan bu çalýþmalarla 2005 yýlý sonuna kadar dönüm alanýn yenilemesi yapýlmýþtýr (Tablo 3). Yenilenen parsel sayýsý dur ve 2005 yýlý sonu itibariyle tapuya tescilli olan yaklaþýk parselin %1,3 ünü kapsamaktadýr. DPT tarafýndan hazýrlanan 8. Beþ Yýllýk Kalkýnma Planý nda belirtilen ve tümünün yenilenmesinin gerektiði bildirilen grafik haritalar (üzerinde koordinat bilgisi ve kareler aðý olmayan) ise tüm haritalar içinde %39 gibi bir orana sahiptir ve kadastrosu tamamlanan alanlarýn yaklaþýk %17 sini kapsamaktadýr. Tablo 3: Yýllara göre yenileme çalýþmalarý (SARI 2006) Yenileme Kanunu Uygulamasý Yapýlan Alan Beþ Yýllýk Dönemler Parsel Sayýsý Yüzölçümü (m 2 ) Toplam Yenileme çalýþmalarý, çaðdaþ boyutu ile düþünüldüðünde, kadastral verilerin güncelleþtirilmesi ve hatta yeni verilerin derlenmesi ve tüm verilerin bilgi sistemine altlýk oluþturacak biçimde yeniden elde edilmesi akla gelirken, ülkemizde uygulanan yöntemde bu hedeflerin hiç biri temel alýnmamýþ ve sadece kýsýtlý da olsa haritalar yenilenmiþtir. Oysa gerçek bir kadastral yenileme, bir sistem yenilemesidir. Yapýlacak düzenlemelerle; kurallarý, kuramsal temelleri, araç-gereç, insangücü ve örgütlenme bileþenleri ile ülkemiz kadastrosunun yenilenmesinin önü açýlmalý, Kadastro bittiði gün yeniden baþlar. özdeyiþi göz ardý edilmemelidir. 6. Kadastral Yenileme Açýsýndan Ülkemizdeki Durumun Deðerlendirmesi Ülkemizde kadastro çalýþmalarý, sadece TMK nýn ön gördüðü tapu sicillerinin kurulmasý amacýyla vatandaþlarýn taþýnmazlarýnýn sýnýr güvenliðini saðlamak ve tapusuzluk sorununu çözmek için yapýlmýþ ve bu temel düþünceyle bu günlere gelmiþtir. Var olan durumuyla kadastromuz, öteki mühendislik ve yatýrým alanlarýnýn gereksindiði verilerden yoksundur. Salt iyelik verilerinin toplandýðý ülkemiz kadastrosu 80 yýldýr ayný çizgide yürütülmektedir. AB ülkelerinin önemli bir bölümü, oluþturmaya çalýþtýklarý araziye iliþkin bilgi sistemleri nedeniyle, kadastral yenilemeye önem vermiþlerdir. -19-

8 Sarý N.Ý., Demirel Z., Ülkemiz Kadastrosunda Yenileme Olgusu ve Öneriler hkm 2007/1 Sayý ler sonrasý geliþtirilen projelerin 1980 lerde uygulamaya konulduðu ve günümüzde bitirildiði görülmektedir (KÖKTÜRK 1989). Baþlangýçta kapsamý ve içerdiði bilgileriyle çok amaçlý tasarlanmamýþ olan kadastromuz, kendi hedeflediði amaçlarý bile karþýlamaktan uzaktýr. Kadastromuz sadece tüzel kadastronun gerektirdiði ve tüm kadastral sistemlerin çekirdeðini oluþturan taþýnmazlara iliþkin geometrik ve tüzel verileri içermektedir. Ayrýca, yasada öngörülmesine karþýn, düþey konuma iliþkin verilerin toplanmadýðý ve yükseklik verilerinin son yýllardaki çalýþmalarda kullanýldýðý görülmektedir. Bu anlamda üç boyutlu nesneleri kadastromuzda tanýmlamak için bir model geliþtirilmemiþtir sayýlý Kadastro Kanununda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun da ise memleketin kadastral veya topoðrafik kadastral haritasýna dayalý olarak ifadesi konulmuþ, üçüncü boyut mutlak koþul olmamýþtýr. Ülkemizde kullaným bilgileri tam olarak belirlenemezken, taþýnmaz deðerleri de belirtilmemektedir. Sadece emlak vergi deðeri belli olmayan taþýnmazlara, kadastro komisyonu tarafýndan kadastro harçlarý ve kadastro mahkemesi masraflarýna esas deðerler belirlenmekte, bu çalýþma yapýlýrken de bilimsel ve nesnel ölçütlerden uzak olarak yerel yönetimlerden alýnan birim fiyatlarý kullanýlmaktadýr. Türkiye kadastrosu kapsam olarak incelendiðinde, kentlerde belediye sýnýrlarý içerisinde kalan bütün alanlardaki özel ve tüzel kiþilerin iyeliðinde olan parsellerle hazine ve vakýflara ait parselleri, devletin hüküm ve tasarrufu altýnda bulunan yerleri, kamuya ayrýlan veya tahsis edilen alanlarý kapsadýðý görülmektedir. Kanun gereði ormanlar ile mera, yaylak ve kýþlaklar, yerine göre kadastro kapsamý dýþýnda tutularak farklý kurumlar tarafýndan ölçülmektedir. Bu durumda, çalýþmalar arasýnda teknik ölçün (standart) farklýlýklarý ve sýnýr uyuþmazlýklarý ortaya çýkmaktadýr. Sonradan bazý yerlerin ölçülmesi ve kadastro kapsamýna alýnmasý da gündeme gelebilmektedir. Kadastro Kanunu nda çalýþma alaný olarak belirlenen genel sýnýr, belediye sýnýrlarýdýr. Bu sýnýrlar içerisindeki her mahalle bir çalýþma alaný olarak tanýmlanmýþtýr. Buna karþýlýk, kýrsal alanda her köy bir çalýþma alanýdýr. Ýlke olarak köy sýnýrlarý, ayný zamanda çalýþma alaný sýnýrlarýdýr (BIYIK ve KARATAÞ 2002).Çalýþma alaný sýnýrý idari sýnýr sayýlamamakla birlikte, çalýþma alaný sýnýrý oluþturulurken idari sýnýrlara iliþkin kayýtlardan yararlanýlýr Yenileme (geçmiþe yönelen ve geçmiþte kadastro bilgi ve belgelerinin revizyonu olarak kadastro geleneðimize yerleþen yenileme kavramýnýn aksine) kullanýcýlarýn beklentilerini karþýlayabilecek bir kadastro veri yapýsýnýn (parsel bazýnda mekansal bilgi sisteminin) oluþturulmasý, yaþatýlmasý ve belli aralýklarla güncelleþtirilmesi çalýþmalarýný içeren teknik, tüzel ve yönetsel etkinliklerin tümü olarak algýlanmalýdýr. Her yönüyle yenilenmiþ bir kadastroya olan gereksinim gün geçtikçe artmaktadýr. Bu anlamda yenileme mi yeni bir kadastro mu sorularýnýn yanýtý hem yenileme hem de yeni bir kadastro olmalýdýr. Ülkemizde yapýlacak olan yenileme çalýþmalarý büyük bir reform projesi olarak ele alýnmalý ve bu kapsamda yeni kadastro modelinin kurulmasý gerekmektedir. 7. Sonuç ve Öneriler TMK taþýnmaz iyeliðinin konusunu, arazi, tapu kütüðüne kaydedilen baðýmsýz ve sürekli haklar, kat mülkiyeti kütüðüne kayýtlý baðýmsýz kýsýmlar olarak sýralamýþtýr. Kavramýn bu tüzel içeriði, kadastro sistemimizin oluþumunu da etkilemiþ, onu tüzel kadastro niteliðinde yapýlandýrmýþtýr (ÇAÐDAÞ ve GÜR 2003). Ülkemiz kadastrosunda orman ve meralarýn tek elden kadastrosunun yürütülmesi ve genel sular, teknik altyapý tesisleri, madenler vb. alanlarýn kadastro kapsamýna alýnmasý ve olabildiðince geniþ alanlarýn kadastrosunun yapýlmasý için taþýnmaz iyeliðinin konusunun yeniden belirlenmesi ve tüzel düzenlemenin yapýlmasý gerekmektedir. Yenileme yöntemlerinin hiç biri kadastronun bu yapýsýnda ve tüzel, teknik, örgütsel týkanýklýklar nedeniyle tam olarak uygulanamamaktadýr. Bu bakýmdan geçmiþteki kadastro modelimiz günün koþullarýyla uyumlu duruma getirilememekte ve katý tüzel kadastronun hükümleriyle de duraðan ve kendini yenileyemeyen yapýsýný korumaktadýr. Bu gün için kadastromuzun en büyük sorunu, teknik anlamda yetersiz altyapýya sahip olmasý veya güncel olmamasýndan çok veri ve bilginin önemli bir deðer olduðu çaðýmýzda mekânsal bir bilgi sistemi anlayýþý içerisinde verilerin iliþkilendirilememesi, içerdiði verilerin ve kapsamýnýn günün koþullarýna uyumlu olmamasý ile verilerdeki ölçünsüzlüktür. Tüm bu deðerlendirmeler ýþýðýnda ülkemizde yenileme çalýþmalarý içerisinde yer alan düzeltme, sayýsallaþtýrma ve 2859 sayýlý yasa kapsamýndaki yenileme çalýþmalarý için þu saptamalar yapýlabilir: Ülke kadastrosunun ülke jeodezik aðýna dayalý olarak bilgi sistemine geçiþine yönelik hiçbir katký saðlamamaktadýr, Çok az alanda uygulama olanaðý bulmuþlardýr, Ýþlevsel deðildirler. Amaçladýklarý revizyonu bile baþarýyla gerçekleþtirememiþlerdir. Hukuki olarak darboðazlarla karþý karþýyadýr, Her birinden elde edilen sonuçlarýn iliþkilendirilmesi ve ayný jeodezik datumda kenarlaþmasý oldukça zordur, Bu yöntemlerle kadastromuza içerik ve kapsam yönüyle gereksinim duyulan yeni bilgiler eklenmediði gibi, bu çalýþmalar sonucu toplanan veriler de bütünsellik göstermemektedir. Tüm bu nedenlerle taþýnmazlarýn en son durumunun yeni yöntemlerle ölçülmesi gerekmektedir. Bu da ancak yeni bir kadastro anlayýþý içerisinde yapýlabilecek çalýþmalardan geçmektedir. Yürürlükte olan kadastro yasasý, kadastroya iliþkin tapu ve kadastro bilgilerini iliþkilendirmeyen, her türlü sorgulamalara olanak vermeyen ve aralýklý güncellemeleri içermeyen, tek amaca yönelmiþ bir tasfiye yasasý niteliðindedir. Kuruluþ kadastrosu bittiði gün tümüyle hükmünü yitirecektir. Sistemin yaþatýlmasý ve güncel tutulmasýyla ilgili hükümler içermemektedir. Kadastrodan çaðdaþ beklentiler ve günümüzde bilgi teknolojilerinde ortaya çýkan geliþmeler, topraða iliþkin verilerin, toplumsal ve teknik gereksinmelere çok yönlü yanýt -20-

9 hkm 2007/1 Sayý 96 Sarý N.Ý., Demirel Z., Ülkemiz Kadastrosunda Yenileme Olgusu ve Öneriler verecek özellikte oluþturulmalarýný, güvenilir olmalarýný, güncel tutulmalarýný ve bunlara kolayca ulaþýlabilmeyi saðlayacak bir veri tabanýnda yapýlandýrýlmalarýný gerektirmektedir (HKMO 2004). Ancak kuruluþ kadastrosu çalýþmalarýnýn var olan tüze içerisinde tamamlanmasý akýlcý olacaktýr. Çünkü ülkemizde hala tapusuzluk sorunu vardýr ve bu sorun, özellikle kýrsal alanlarda kamu kurum ve kuruluþlarýnýn mekana dayalý hizmetlerinin yerine getirilmesindeki en büyük engel olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Örneðin bu sorun, çiftçilere uygulanan doðrudan gelir desteði çalýþmalarýnda kimi çiftçilerin maðdur olmasýna yol açtýðý gibi yanlý tutumlara da olanak vermektedir. Bu nedenlerle tüzemiz içerisinde kýsa erimli çözümler aranmalýdýr. Deðiþiklikleri ve düzeltmelerin yönetsel olarak kolayca sisteme alýnabilmesi ve uygulayýcý kadastro birimlerinin esnek bir biçimde düzeltme ve deðiþiklikleri izleyebilmesi için TMK nýn ilgili maddeleri (719. ve maddeleri) ve Kadastro Yasasý nýn 41. maddesi de çekinceleri ortadan kaldýracak biçimde yeniden ele alýnmalýdýr. Çalýþmalar, Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliði nde de ön görüldüðü gibi ülke jeodezik sistemimiz olan TUTGA ya dayalý yapýlmalý ve kadastro üç boyutlu ele alýnmalýdýr. Özellikle yeraltý binalarýnýn (yeraltý treni istasyonlarý, alt geçitler ve buralardaki yapýlar ve otoparklar), tarihi eserlerin, kirli alanlarýn ve teknik altyapý tesislerinin kadastro sisteminde kayýt altýna alýnmasý üç boyutlu bir modelleme ile gerçekleþebilecektir. Böylece yatayda olduðu gibi dikeyde de kadastro çalýþmalarý yapýlabilecek ve gökyüzü ve yeraltý yaðmasýnýn önüne geçilebilecektir. Verilerin UVDF de (Ulusal Veri Deðiþlim Formatýnda) toplanmasý ve gerek özel sektör ve gerek diðer kuruluþlarýn UVDF konusunda aydýnlatýlmalarý gerekmektedir. Ayrýca mera ve orman kadastrosu çalýþmalarýnýn tek elden ve TKGM tarafýndan yapýlmasý saðlanmalý ve eþgüdüm sorunlarý aþýlmalýdýr. TKGM nin yeniden yapýlandýrýlmasý çalýþmalarý da ele alýnmalýdýr. Tüm bu çalýþmalarýn bir sistem bütünlüðü içerisinde gerçekleþmesiyle kadastromuz yinelenmekten öteye geçip yenilenecek ve asla bitmeyen bir yapý içerisinde iþgörü sunacaktýr. Bunun için uzun erimde, kadastrodan beklentiler göz önüne alýnarak belirlenecek yeni bir kapsam ve içerikle kadastromuz parsel tabanlý bir bilgi sistemi olarak tasarýmlanmalýdýr. Çünkü kadastro sistemi, içerdiði parsel verileri ile sürekli bir deðiþim içerisinde olan fiziksel çevreyi istenen özellikleriyle her an temsil eden devingen bir bilgi yýðýnýdýr (GÜRKAN 1984). Kaynaklar BIYIK C. ve KARATAÞ K. : Yüzyýlýmýzda Kadastroda Ýçerik ve Kapsam, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði Öðretiminde 30. Yýl Sempozyumu, Ekim 2002, Selçuk Üniversitesi, Konya ÇAÐDAÞ V. ve GÜR M. : Sürdürülebilir Kalkýnma ve Kadastroda Evrim, Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý yayýn Organý, Sayý 2003/89 GÜRKAN O. : Türkiye de Kadastro Faaliyetlerinin Tasarýmý Üzerine, Harita ve Kadastro Mühendisliði Dergisi, Sayý : 50-51, s:51-79, 1984, Ankara HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI : 3402 Sayýlý Kadastro Kanunu Deðiþikliði Önerisi, 3402 sayýlý Kadastro Yasa Tasarýsý Taslaðý görüþmeleri TBMM Bayýndýrlýk, Ýmar, Ulaþtýrma ve Turizm Komisyonu alt komisyonu, , Ankara KOÇAK H. : Sayýsallaþtýrma ve 1999/1 Sayýlý Genelge, Mülkiyet Dergisi, Sayý 39, 2000, Ankara KÖKTÜRK E. : Türkiye Kadastrosunun Coðrafi Bilgi Sistemlerine Hazýrlanmasý Koþullarý, Mülkiyet Dergisi, sayý 47, 2002, Ankara KÖKTÜRK E. : Türkiye Kadastrosunda Yenileme Sorunu, Türkiye II. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayý, 6-10 Þubat 1989, Ankara SARI N. Ý. : Ülkemiz Kadastrosunda Yenileme Çalýþmalarý ve Öneriler, Yüksek Lisans Tezi, YTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006, Ýstanbul

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2006/2 Sayý 95 www.hkmo.org.tr Orman Dýþýna Çýkarýlan Yerlerle Ýlgili Öneriler Erdal KÖKTÜRK 1 Özet Türkiye nin toplam alanýnýn (201 992.96 km 2 )

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa No Konu 3 Tarihçe 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler 7 Plan Örneði 9 Yer Gösterme 11 Aplikasyon 13 Cins Deðiþikliði 16 Ýrtifak

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2007/2 Sayý 97 www.hkmo.org.tr Haritacýlýkta Alan Hata Sýnýrý Formülleri Ve Ýrdelenmesi Seyfettin GENCER 1 Özet Teknolojik geliþmelerden en iyi faydalanabilmek

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2005/92 www.hkmo.org.tr Arsa Düzenlemeleri Ýçin Önemli Bir Araç: Ýmar Programý Erdal KÖKTÜRK 1 Özet Türkiye de, imar planý uygulamalarý, harita mühendislik

Detaylı

Ýmar Kanununun 18.Maddesi...

Ýmar Kanununun 18.Maddesi... Ýmar Kanununun 18.Maddesi... Ýmar Kanununun 18.Maddesi Uyarýnca Yapýlacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi Ýle Ýlgili Esaslar Hk.Yönetmelik BÝRÝNCÝ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Yönetmeliðin amacý; 3194

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ ÝMAR PLANI UYGULAMALARI PANELÝ 5 Kasým 2009 Ocak /2010 ------------------ Ýstanbul Yayýn Adý : Ýmar Planý Uygulamalarý Paneli ISBN: 978-9944-89-874-4

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa No Konu 3 Tarihçe 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler 7 Plan Örneði 9 Yer Gösterme 11 Aplikasyon 13 Cins Deðiþikliði 16 Ýrtifak

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste ..~~ - T.C. ünüçüncü DAiRE Esas No : '2011/665 ~;:-} Qavc1cý ve Yürütmenin i Qg[durulmasýný isteyen ~~Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüðü (TRT). ~"... Vekili i: Av. Metehan Battal Aydýn Or-An,

Detaylı

hkm 2007/2 Sayý 97 Coðrafi Bilgi Sistemi (CBS) kapsamýnda toplanmasý, depolanmasý, iþlenmesi ve analizlerle kullanýcýlara sunulmasýný amaçlayan TAKBÝS

hkm 2007/2 Sayý 97 Coðrafi Bilgi Sistemi (CBS) kapsamýnda toplanmasý, depolanmasý, iþlenmesi ve analizlerle kullanýcýlara sunulmasýný amaçlayan TAKBÝS hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2007/2 Sayý 97 www.hkmo.org.tr Türkiye Kadastrosunun Kadastro 2014 Vizyonuna Entegrasyonunun Saðlanabilirliðinin Araþtýrýlmasý Tayfun ÇAY 1, Ali ERDÝ

Detaylı

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 Rafet KALKAN Yeminli Mali Müþavir Hilmi KÝRDAY Yeminli Mali Müþavir I. GÝRÝÞ Meclisin uzun

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Türkiye de Kadastro Yenilenmesi Uygulamalarının İncelenmesi ve İrdelenmesi. Examination and Investigation of Cadastral Renewal Practices in Turkey

Türkiye de Kadastro Yenilenmesi Uygulamalarının İncelenmesi ve İrdelenmesi. Examination and Investigation of Cadastral Renewal Practices in Turkey TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 3-6 Mayıs 2017, Ankara. Türkiye de Kadastro Yenilenmesi Uygulamalarının İncelenmesi ve İrdelenmesi Gökhan Bayram

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Harun Reşit Uğu, WCS-CE, Istanbul, Turkey, April

Harun Reşit Uğu, WCS-CE, Istanbul, Turkey, April THE WORLD CADASTRE SUMMIT DÜNYA KADASTRO ZİRVESİ İKİNCİ KADASTRO KAPSAMINDA KADASTRO PAFTALARININ YENİLENMESİ ÇALIŞMALARININ İRDELENMESİ: KONYA/EREĞLİ ÖRNEĞİ UNDER THE SECOND CADASTRE STUDIES INVESTIGATION

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Görüþler / Opinion Papers

Görüþler / Opinion Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 2 (2007) 218-229 Görüþler / Opinion Papers Üniversitelerde Belge Yönetimi ve Arþivler* Fahrettin Özdemirci** Öz Bu çalýþmada, üniversitelerde yazýþma, dosyalama, arþiv, vb. iþlemlerinin,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi

Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi Yrd. Doç. Dr. Kemal TURHAN a, Neslihan KALAYCI b, Serbülent ÜNSAL b, Vildan KAYIKÇI

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Ayhan E., Erden Ö., Kýzýl Ötesi Görüntülerle Fotogrametrik Pafta Üretimi Ve Üç Boyutlu Modelleme hkm 2005/2 Sayý 93 mýþtýr. Daha sonra arazide bu nokt

Ayhan E., Erden Ö., Kýzýl Ötesi Görüntülerle Fotogrametrik Pafta Üretimi Ve Üç Boyutlu Modelleme hkm 2005/2 Sayý 93 mýþtýr. Daha sonra arazide bu nokt hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2005/2 Sayý 93 www.hkmo.org.tr Kýzýl Ötesi Görüntülerle Fotogrametrik Pafta Üretimi Ve Üç Boyutlu Modelleme Eminnur AYHAN 1, Özlem ERDEN 2 Özet Bu

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESÝ NÝN ÝPTAL KARARINDAN SONRA PARA CEZALARINA ÝLÝÞKÝN UYUÞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER

ANAYASA MAHKEMESÝ NÝN ÝPTAL KARARINDAN SONRA PARA CEZALARINA ÝLÝÞKÝN UYUÞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER makale - 3 Av. Ertan ÝREN ÇMÝS Uzman Avukatý ANAYASA MAHKEMESÝ NÝN ÝPTAL KARARINDAN SONRA PARA CEZALARINA ÝLÝÞKÝN UYUÞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER I. Anayasa Mahkemesi, 26 Þubat 2003 tarih

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 2. Tapu ve Kadastro Hizmetlerinde Etkinlik

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 2. Tapu ve Kadastro Hizmetlerinde Etkinlik KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 2 Tapu ve Kadastro Hizmetlerinde Etkinlik T.C. Baþbakanlýk, Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2004 Tapu ve Kadastro Hizmetlerinde

Detaylı

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ ÝÇÝNDEKÝLER 1.BÖLÜM: KURUMSAL RENK STANDARDI 3 2.BÖLÜM: KURUMSAL TEXT STANDARDI 4 3.BÖLÜM: LOGO DESENÝ VE METRIC YAPISI 5-6-7-8 4.BÖLÜM: LOGOSU NUN

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

TMH DEVLET ÝHALE KANUNU DEÐÝÞÝYOR TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI 411-2001/1 DEVLET ÝHALE YASASI

TMH DEVLET ÝHALE KANUNU DEÐÝÞÝYOR TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI 411-2001/1 DEVLET ÝHALE YASASI TMH DEVLET ÝHALE YASASI DEVLET ÝHALE KANUNU DEÐÝÞÝYOR Ýlhan ADÝLOÐLU - Ýnþaat Yüksek Mühendisi 02.06.1934 tarihinde yürürlüðe giren 2490 sayýlý Devlet Ýhale Kanunu uzun bir uygulama döneminden sonra 08.09.1983

Detaylı

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HÝZMET ALIMLARI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý birimlerin ihtiyacý olan hizmetin satýn alýnmasý iþlemlerini, Baþkanlýk Makamýný'nýn OLUR'u

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

21.04.2015. The World Cadastre Summit, 2015 Congress & Exibition wcadastre.org MÜLKİYET

21.04.2015. The World Cadastre Summit, 2015 Congress & Exibition wcadastre.org MÜLKİYET MÜLKİYET Mülkiyet kavramı, insanoğlunun doğaya hükmetme, sahip çıkma ve diğer insanlarla rekabet etme arzu ve gayretleri neticesinde ortaya çıkmış, göçebe toplumdan günümüz modern toplumuna kadar sürekli

Detaylı

KAMULAŞTIRMA VE KENTSEL ALANLARIN DÜZENLENMESİ

KAMULAŞTIRMA VE KENTSEL ALANLARIN DÜZENLENMESİ TAŞINMAZ GELİŞTİRME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KAMULAŞTIRMA VE KENTSEL ALANLARIN DÜZENLENMESİ Prof. Dr. Sebahattin BEKTAŞ 1 Ünite: 7 KAMULAŞTIRMA DOSYALARININ HAZIRLANMASI Prof. Dr. Sebahattin BEKTAŞ

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

ÇIRAKLIK ALANINDA YAPILAN SON YASAL DEÐÝÞÝKLÝKLERÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

ÇIRAKLIK ALANINDA YAPILAN SON YASAL DEÐÝÞÝKLÝKLERÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ makale - 2 1968 yýlýnda Ankara'da doðmuþtur. Ýlk, orta ve lise öðrenimini Ankara'da tamamlamýþtýr. Haziran 1990 yýlýnda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuþtur. Çýraklýk Sözleþmesi adlý

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý katýlmayan firma ya da kurumumuz oldu. Benim kayýtlarýma göre teknik toplantý 14 defa yapýldý. Rasim Hocam 19 dedi, zannediyorum, bizim dýþýmýzda da deðerlendirme toplantýlarý yapýldý, ben onlarý kayýtlarýma

Detaylı

ALANYA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET ENVANTERİ DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENİLEN İLK BAŞVURU MAKAMI BELGELER

ALANYA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET ENVANTERİ DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENİLEN İLK BAŞVURU MAKAMI BELGELER TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN VE MADDE NUMARASI SUNUM SÜRECİNDE TAMAMLANMA TAMAMLANMA ELEKTRONİK OLARAK 331 B091TKG1500100 150010000 Plan Örneği verilmesi işlemi Parselin tescilli haritasından aynen alınan

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi GÝRÝÞ Ýnsanoðlu günümüzde dünya tarihinde belki de bilginin en kýymetli olduðu dönemi yaþamaktadýr. Çaðýmýzda bilgiye sahip olmanýn ya da bilgi kaynaðýna kolaylýkla ulaþabilmenin önemi her geçen gün artmaktadýr.

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý ARAZÝ YÖNETÝMÝ TERÝMLERÝ SÖZLÜÐÜ ANKARA 2010 Yayýn Adý : Arazi Yönetimi Terimleri Sözlüðü Hazýrlayanlar : Hüseyin ERKAN, S. Gökþin SEYLAM, Ahmet YAÞAYAN ISBN

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU*

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 2-3 ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* GÝRÝÞ 4857 sayýlý Ýþ Kanunu ile deðiþtirilen bir önceki 1475 sayýlý Ýþ Kanunu'nun

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2007/2 Sayý 97 www.hkmo.org.tr Deprem ve Kentsel Dönüþüm Ýliþkileri Erol KÖKTÜRK 1, Erdal KÖKTÜRK 2 Özet Ýstanbul da, gelecek otuz yýl içinde, büyük

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

AVC YAPI; 2011 yýlýnda iki mühendis kardeþin, bilgi. birikim ve tecrübelerini artýk kendi þirketlerinde. göstermeye karar vermesiyle kurulmuþtur.

AVC YAPI; 2011 yýlýnda iki mühendis kardeþin, bilgi. birikim ve tecrübelerini artýk kendi þirketlerinde. göstermeye karar vermesiyle kurulmuþtur. AVC YAPI; 2011 yýlýnda iki mühendis kardeþin, bilgi birikim ve tecrübelerini artýk kendi þirketlerinde göstermeye karar vermesiyle kurulmuþtur. AVC YAPI projeleri temel özellikleri arasýnda öncelikle yüksek

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA

Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA Anadolu Üniversitesi / ÝÝBF 1971 Eskiþehir'de doðmuþtur. Ýlk, orta ve lise eðitimini Eskiþehir'de tamamlamýþtýr. 1992 yýlýnda Uludað Üniversitesi, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

EMLAK YÖNETÝMÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

EMLAK YÖNETÝMÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI EMLAK YÖNETÝMÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HARÝTA ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Sýnýrlarý içerisinde 1/1000 ve 1/5000 ölçekli sayýsal haritalarýn güncelleþtirilmesi, harita tesislerinin

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 Taraflar arasýndaki "iþsizlik sigortasý prim iadesi" davasýndan dolayý yapýlan yargýlama sonucunda;

Detaylı

UYGULAMA RAPORU. Altlık Türü

UYGULAMA RAPORU. Altlık Türü UYGULAMA RAPORU Ek-1 İli Mevkii İsimleri İlçesi Pafta Numaraları Mahalle/Köy Ada Numaraları Toplam Parsel Sayısı Yaklaşık Yüzölçüm UYGULAMA İSTENEN PAFTALARIN Yapım Yılı ve Yöntemi Yer Kontrol Noktalarının

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

GÝRÝÞ Ülkemizde katý atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, geri kazanýlmasý ve bertarafýna iliþkin yükümlülükler 5393 sayýlý Belediyeler Kanunu ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyeleri Kanunu ile Belediyeler

Detaylı

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ KONYA ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ 1 NECMETTİN E İ ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 11 Fakülte 4 Enstitü 2 Yüksekokul 1 Konservatuar 50 yıllık İlahiyat ve Eğitim Fakültesi 30 yıllık Tıp Fakültesi ile yeni bir

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Elit Grup. iii) Uzlaþma toplantýsý yapýlmýþ ancak nihai teklifin kabulü için verilen süresi geçmemiþ,

Elit Grup. iii) Uzlaþma toplantýsý yapýlmýþ ancak nihai teklifin kabulü için verilen süresi geçmemiþ, 2007-48 Özel Uzlaþma Sirküler Numarasý : Elit - 2007/48 Özel Uzlaþma 1) GENEL BÝLGÝ: Hükümetin, Þubat ayý baþýnda TBMM'ye sunduðu özel bir uzlaþmaya iliþkin kanun tasarýsý TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilm

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 45 Sayý: 1-2-3 Ocak - Þubat - Mart 2008. Baþyazý...2. 42nci Olaðan Genel Kurulu Tamamlandý...4

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 45 Sayý: 1-2-3 Ocak - Þubat - Mart 2008. Baþyazý...2. 42nci Olaðan Genel Kurulu Tamamlandý...4 ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN YAYIN SORUMLUSU Osman TURUNÇ YAYIN YÖNETMENÝ Okan ÇANÇÝN YAYIN KURULU Hakan AKDAÐ Hüseyin AYTAÇ Mustafa KIZMAZ Serkan ERÝKGENOÐLU Sevda ERGÝZ YAYIN KOÞULLARI

Detaylı

24 Kasım 2006 CUMA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI HAKKINDA

24 Kasım 2006 CUMA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI HAKKINDA 24 Kasım 2006 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26356 YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI HAKKINDA Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Kentsel. Mekanýn. Üretiminde. Mimarlýk. Kentsel. Tasarýmýn. Rolünü. Yeniden. Tanýmlamak:

Kentsel. Mekanýn. Üretiminde. Mimarlýk. Kentsel. Tasarýmýn. Rolünü. Yeniden. Tanýmlamak: 22 Kentsel Mekanýn Üretiminde Mimarlýk ve Kentsel Tasarýmýn Rolünü Yeniden Tanýmlamak: Çukurambar örneði* 23 * Temel olarak, kentsel mekan üretim biçimlerinin ilke ve kavramlarý yirminci yüzyýlýn baþýnda,

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı