SENİRKENT YERLEŞİM ALANINA AİT ZEMİN ÖZELLİKLERİNİN ReMi YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SENİRKENT YERLEŞİM ALANINA AİT ZEMİN ÖZELLİKLERİNİN ReMi YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ"

Transkript

1 SENİRKENT YERLEŞİM ALANINA AİT ZEMİN ÖZELLİKLERİNİN ReMi YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ Ali SİLAHTAR 1, M. Zakir KANBUR 2 1 Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, ÖZET Nüfus oranındaki hızlı artışla birlikte yeni yerleşim alanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durum bazı yerleşim alanlarının rastgele tepelere veya yamaçlara doğru gelişmesine neden olmaktadır. Çalışma alanı, Isparta nın Senirkent ilçesi, Beşparmak dağlarının yamacında bir yerleşim alanıdır. Bu alan yamaç molozu üzerinde büyümesine devam eden ve birinci dereceden deprem ve heyelan riskine sahiptir. Senirkent yerleşim merkezi için Vs30 bilgisi, üst yapı planlamasında mühendislik çalışmaları için önemli bir bilgidir. Şehir trafiğinin yoğun olduğu yerlerdeki Vs30 çalışmalarında yaygın bir şekilde uygulanan ReMi (Kırılma-Mikrotitreşim) yöntemi gerek zemin sınıflaması gerekse yapısal araştırmalar için kullanılan hızlı ve ekonomik yöntemlerden biridir. Bu çalışmada kuzey-güney, doğu-batı doğrultusunda birbirini kesen profiller boyunca toplam 18 noktada ReMi verisi elde edilmiştir. Bu veriler, derinliğe ve makaslama dalgası hızına dönüştürülerek tabakalaşma belirlenmiştir. NEHRP (National Earthquake Hazard Reduction Programme) zemin sınıflama kriterine göre değerlendirilen veriler, çalışma alanında B ve C olmak üzere iki ayrı zemin sınıfının mevcut olduğunu göstermiştir. Ayrıca kayma dalgası-derinlik profillerinden heyelan topuğu ve yamaç molozu birikimi alanları belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Senirkent, Vs30 (30 m derinlikte ortalama kesme dalgası hızı), Rayleigh dalgası dispersiyonu, ReMi (kırılma-mikrotitreşim), Zemin sınıflaması INVESTIGATION OF THE SOIL PROPERTIES IN THE SETTLEMENT PLACE OF SENIRKENT WITH ReMi TECHNIQUE ABSTRACT Increasing population requires new residential areas. This situation leads to random hills or slopes toward the development of some residential areas. The study area, Isparta Senirkent district is a residential area, which is located on the slopes of the mountain Beşparmak. This area continues to grow on the talus and has a first degree earthquake and landslide risks. Vs30 information for Senirkent settlement is important information for engineering work on the constructing planning. ReMi technique (Refracted-Mocrotremor Technique) is widely used for obtaining Vs30 information. It is one of the fastest and most economical method used for soil classification and structural studies and applied also in in crowded city traffic. In this study, the total of 18 points data were obtained along north-south, east-west direction profiles. These data were converted to depth and shear wave velocities. The data was interprated according to NEHRP (National Earthquake Hazard Reduction Program) ground classification criteria and determined the two classes, B and C. Also landslide heel-depth profile of shear wave and talus accumulation areas are identified. Keywords: Senirkent, Vs30 (30m depth average shear wave velocity), Rayleigh wave dispersion,. Remi (Refraction-Microtremor), Soil Clasification International Burdur Earthquake & Environment Symposium (IBEES2015) Uluslararası Burdur Deprem ve Çevre Sempozyumu 7-9 May 2015, Mehmet AkifErsoy University,

2 1. GİRİŞ 13 Temmuz 1995 de Isparta nın Senirkent ilçesinde meydana gelen heyelan 74 kişinin ölümüne sebebiyet vermiştir. Birikinti konisi özelliği gösteren ilçe yerleşim merkezinin yarısından fazlası yamaç molozu akıntısı altında kalmıştır (Ertek, 1995; Karagüzel vd. 1996). Felaketin ardından heyelan risk alanlarının tespiti ve tedbiri üzerine birçok çalışma yapılmıştır(yalçınkaya, 1995; Ertek, 1995; Karagüzel vd. 1996; Kılıç, 2006; Arcak vd., 2006; Ulusay, 2007). Tüm bunların yanında çalışma bölgesini ilginç kılan detay Senirkent birinci derece deprem bölgesi olmasında karşın deprem etkilerini belirlemede en önemli parametrelerden biri olan yerel zemin koşullarının belirlenmesi üzerine herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Depreme dayanıklı yapı tasarımında statik ve dinamik yüklemeler altında zemin davranışının önceden kestirebilmesi son derece önemlidir. Gerek ulusal gerekse uluslararası zemin sınıfı yönetmeliklerince, deprem dalgalarına yerin tepkisini karakterize eden en önemli parametre Vs30 (30 m derinliğin ortalama kesme dalgası hızı) bilgisidir. Son yıllarda bu bilgiyi hızlı ve ekonomik olarak elde etmede SASW (Yüzey Dalgalarının Spektral Analizi), MASW (Yüzey Dalgalarının Çok Kanallı Analizi), ve ReMi (Sismik Kırılma-Mikrotitreşim) gibi birçok yöntem geliştirilmiştir. Bu tekniklerden ReMi Vs30 ve yeterli açılım ile 100 m derinliğe kadar tabaka kalınlıklarını belirlemede yaygın şekilde kullanılmaktadır (Louie, 2001; Kanbur vd. 2008, Gamal ve Pullammanappallil, 2011; Silahtar ve Kanbur, 2013). Yöntemin çevresel gürültüleri sismik kaynak olarak kullanılması, şehir merkezi gibi gürültünün yoğun olduğu alanlarda bu gibi çalışmaların yapılabilmesine imkan sağlamaktadır. Bu çalışmada ReMi yöntemi kullanılarak Senirkent yerleşim alanını temsil eder nitelikte profiller boyunca Tablo 1 de verilen NEHRP kriterlerine göre zemin sınıflaması yapılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda alınması planlanan beş profilden ikisinin ölçümleri tamamlanmıştır. Elde edilen sonuçların bölgedeki yapılaşmada zemin-yapı etkileşimine katkı sağlaması hedeflenmiştir. Tablo 1. NEHRP zemin sınıflaması kriterleri (Zor vd., 2007 den düzenlemiştir) Zemin Cinsi Zemin Özelliği S-dalgası Vs30 m/s A Kaya >760 B Sıkı zemin ya da zayıf kaya C Sıkı zemin D Gevşek zemin <180 Çalışma Alanın Tanıtılması ve Jeolojisi Senirkent, Isparta şehir merkezinin kuzey doğusunda Beşparmak dağlarının kuzey yamacının alt kısmında yaklaşık 970 m kotunda kurulmuş bir ilçedir (Şekil 1). Çalışma alanı; kuzeyinde doğu-batı yönünde uzanan alüvyonla dolmuş Uluborlu-Senirkent Ovası ile güneyinde kalan Atabey-Isparta Ovası arasında, tipik bir horst graben sisteminin içeresinde yer almaktadır. Buna dayanarak ova kuzeyden ve güneyden KD-GB yönlü faylar ile sınırlı olmasından ötürü tektonik yönden de aktif bir alandır (Ertek, 1995). Çalışma sahasını oluşturan ana jeolojik formasyonlar genel olarak Mesozoik ve Senozoik yaşlı masif ve killi kalkerlerden oluşmaktadır (Arcak, 2007). Yerleşim alanının üzerinde gelişmeye devam ettiği Kuvaterner yaşlı alüvyonal çökeller bölgenin en genç kayaç istifini oluşturmaktadır. Bununla birlikte ovanın güneyindeki dağlık alan(beşparmak dağları) jura ve kreatase yaşlı filişli serileri ve konglomeratik birimlerle karekterize edilmiş kireçtaşlarından oluşmuştur (Biricik, 1996). 70

3 2. YÖNTEM Bu çalışmada yerel zemin özelliklerini ortaya koyabilmek için ReMi tekniği kullanılmıştır. Yöntem Senirkent yerleşim alanını temsil eder nitelikte belirlenen profiller üzerinde uygulanmıştır (Şekil 2). Literatürde yöntemin kuramsal detayları ve uygulamaları geniş bir şekilde yer almaktadır (Louie, 2001; Başokur, 2005; Kanbur vd, 2008; Gamal ve Pullammanappallil, 2011). Yöntemin uygulaması ana hatlarıyla üç aşamadan oluşmaktadır. Bunlar; araziden çevresel gürültülerin çizgisel olarak kaydedilmesi, veri kaydından yavaşlama(hızın tersi)- frekans dönüşümü yapılması ve ters çözüm işlemi olarak sıralanabilir (Şekil 3). Şekil 1. Çalışma alanın yer bulduru haritası Vs30 bilgisi hedef alındığı için; 24 kanallı sismograf kullanılarak jeofon aralığı 5 m, örnekleme aralığı 1 ms kayıt boyu 8 sn lik sismik kayıtlar elde edilmiştir (Şekil 3). ReMi spekral oranın yükseltilmesi amaçlanarak ölçüm noktalarında 8-12 arasında tekrarlamalı ölçümler yapılmıştır. 71

4 Şekil 2. Çalışma alanında belirlenen ölçüm noktaları Her bir ölçüm noktasından elde edilen zaman-uzaklık ortamındaki tekrarlı verilere SeisOpt ReMi programı kullanılarak τ-ρ dönüşümü uygulanmış ve birleştirilmiş güç spektrumları elde edilmiştir. Güç spektrumları üzerinde uyumlu faza karşılık gelen frekans-yavaşlama çiftleri belirlenerek dispersiyon eğrisi elde edilmiştir(şekil 3b). Frekans bağımlı faz hızı eğrisinin oluşturulmasının ardından kurumsal veri ile frekans bağımlı yavaşlık eğrisinin ters çözümü ile 1 boyutlu derinlik-vs hız bilgisi ortaya çıkarılmıştır (Şekil 3). Tek boyutta elde edilen hız bilgileri profiller boyunca birleştirilerek 2 boyutlu derinlik-vs kesitleri oluşturulmuştur (Şekil 4 ve 5). Şekil 3. ReMi veri işlem aşamaları 72

5 3. BULGULAR VE SONUÇLAR Senirkent yerleşim alanını kapsayan profiller boyunca ReMi tekniği ile iki boyutlu derinlik-kayma dalgası hız kesitleri ortaya çıkarılamaya çalışılmıştır. Elde edilen kesitlerden zemin sınıflaması ile birlikte aynı zamanda heyelan kesiti ve yamaç molozu birikinti alanları da belirlenmeye çalışılmıştır. Şekil Profilden elde edilen iki boyutlu derinlik-vs kesiti Şekil Profilden elde edilen iki boyutlu derinlik-vs kesiti Çalışma alanında birbirine dik 1 km lik iki profil boyunca toplam 18 noktada elde edilen veriler yöntemin kuramına uygun olarak tek tek bir boyutlu analiz edilmiş daha sonra bunlar birleştirilerek Şekil 4 ve 5 de gösterilen iki boyutlu derinlik-vs kesitleri elde edilmiştir. Vs30 tespiti yapılması amaçlandığından profil boylarının kısa tutulmasından (115 m) kesitler yatayda 40 m yi göstermektedir. Söz konusu kesitler incelendiği zaman sığ kısımda düşük hızlı örtü tabakanın, alt katmalarda ise nispeten biraz daha yüksek hızlı yamaç molozu birikinti seviyesinin varlığı göze çarpmaktadır. Elde edilen hızlar Navarro vd. (2010) da verilen aşağıdaki eşitlikte yerine konulduğu zaman Tablo 1 de verilen zemin sınıflaması ölçütlerine göre çalışma alanı B ve C zemin sınıfı olarak tanımlanmıştır. 73

6 (1) Burda hi ve Vi derinlik ve derinliğe karşılık gelen makaslama dalgası hızı. Şekil 6. Birleştirilmiş 2.5 boyutlu derinlik-vs kesiti Derinlik-hız kesitlerinden şekil 4 üzerinde kesikli çizgiler ile belirtilen m/s hız değişimine sahip kısımlar; Ulusay (2007) de ifade edilen yamaç molozu birikinti alanlarına karşılık geldiği düşünülmektedir. Bununla birlikte şekil 5 üzerinde kesik çizgiler ile ifade edilen alan ise tipik bir heyelan kesitini ifade etmektedir. Şekil üzerinde a ile belirtilen bölümün Kayma yüzeyi topuğu, b ile belirtilen kısmın ise heyelan topuğu olarak düşünülmüştür. Her iki profilden elde edilen 2 boyutlu kesitler şekil 2 de belirlenen ölçüm noktalarına göre ölçekli olarak şekil 6 da bir araya getirilerek 2.5 boyutlu derinlik-vs kesiti oluşturulmuştur. Böylece Senirkent yerleşim alanın tabakalaşma yapısına dair genel bir bakış ortaya çıkarılmıştır. Çalışma kapsamında alınması planlanan diğer ölçümler ile daha detaylı sonuçların ortaya çıkacağı öngörülmektedir. Sonuç olarak bu çalışmada Senirkent yerleşim alanının sığ kısmına ait Vs ve zemin özellikleri ReMi yöntemi kullanılarak ortaya konmuştur. Aynı zamanda heyelan açısından risk barındıran çalışma alanın bu yönü, elde edilen kesitler ile irdelenmiştir. KAYNAKLAR Arcak, Ç., Özden, Ş., Kurucu, Y., Altınbaş, Ü., Bolca, M., Türk, T İç Ege ( Isparta-Senirkent) Bölgesinde Kitle Hareketlerine Duyarlı Alanlarda Toprak Degradasyon Riskinin Belirlenmesi ve 74

7 Zararların Önlenmesi için Hassas Bölgelerin CBS Destekli Modellenmesi ve Haritalanması. 1. Heyelan Sempozyumu, Trabzon. Ayşe Kılıç, A Senirkent Heyelan Alanının Rezistivite ve Sismik Yöntemlerle Araştırılması (Yüksek Lisans Tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta. Başokur, A. T Yapı Yeri İncelemelerinde Makaslama Dalgası Hız Kesitinin ReMi Yöntemi ile Saptanması. Deprem Sempozyumu, Kocaeli. Biricik, S Senirkent de Sel Afetleri. Marmara Üniversitesi, Marmara Coğrafya Dergisi sayı 1, s.9-30 Ertek, A Senirkent Seli. Türk Coğrafya Dergisi, sayı 30, s Gamal, M.A. and Pullammanappallil, S Validity of the Refraction Microtremors (ReMi) Method for Determining Shear Wave Velocities for Different Soil Types in Egypt. International Journal of Geosciences Vol.2 No.4. Kanbur, Z., Görmüş, M., Kanbur, S Isparta Yerleşim Alanı Kuzey Kesiminin Sığ S-Dalgası Kesitinin Çıkarılmasında Kırınım-Mikrotitreşim Tekniğinin (Remi) Kullanılması. Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri dergisi, 29(2), Karagüzel, R., Bozcu, M., Yalçin, A., Yılmaz, K Senirkent (Isparta) Moloz Çamur Akması Ön Mühendislik Jeolojisi Değerlendirilmesi. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bülteni, 11, Louie, J.N Faster, better: shear-wave velocity to 100 meters depth from refraction microtremor arrays. Bulletin of the Seismological Society of America, 91(2), Navarro, M., Feriche, M., García-Jerez, A., Vidal, F., Enomoto, T Local Site Effects in Granada Town (southern Spain) based on Array Microtremor Measurements. 9. International Workshop on Seismic Microzoning and Risk Reduction, Mexico Silahtar, A. ve Kanbur, M.Z Zemin Sınıfı ve Tabakaşma nın ReMi (Kırılma-Mikrokırınım) Tekniği ile Belirlenmesi: Isparta, Çünür Örneği. 2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Hatay. Ulusay, R Heyelanlar ve Mühendislik Şevlerindeki Duraysızlıklar: Türleri, Etkileri ve Zararların azaltılması. Sel-Heyelan-Çığ Sempozyumu, Samsun, Yalçınkaya, S Senirkent Isparta Feyezanı. DSİ Genel Müdürlüğü Bülteni, Zor, E., Cevher, M., Mengüç, G., Soydabaş, M., Bilgiç, A., Ayan, E., Özalaybey, S Kocaeli İlinde Zemin Sınıflaması Ve Sismik Tehlike Değerlendirme Çalışmaları. 6. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, İstanbul,

Elektrik Özdirenç ve Sismik Kırılma Yöntemlerinden Heyelan Geometrisinin Belirlenmesi

Elektrik Özdirenç ve Sismik Kırılma Yöntemlerinden Heyelan Geometrisinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Suleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Science 18(3), 22-29, 2014 Elektrik Özdirenç ve Sismik Kırılma Yöntemlerinden Heyelan

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE SİSMİK AKTİVİTE GÖSTEREN ALANLARDAKİ YER ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA İÇİN ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE SİSMİK AKTİVİTE GÖSTEREN ALANLARDAKİ YER ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA İÇİN ÖRNEK BİR ÇALIŞMA KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE SİSMİK AKTİVİTE GÖSTEREN ALANLARDAKİ YER ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA İÇİN ÖRNEK BİR ÇALIŞMA ÖZET: M.K. Koçkar 1 ve H. Akgün 2 1 Doktor, Deprem Müh. Uygulama ve Araştırma

Detaylı

YERBİLİMLERİ. Bulletin for Earth Sciences

YERBİLİMLERİ. Bulletin for Earth Sciences YERBİLİMLERİ Bulletin for Earth Sciences Cilt / Volume 36 Sayı / No 1 Nisan / April 2015 Baş Editör (Editor-in-Chief) ELİF VAROL MURATÇAY Editör (Editor) ERMAN ÖZSAYIN Yardımcı Editör (Assistant Editor)

Detaylı

The Journal of Academic Social Science Studies

The Journal of Academic Social Science Studies The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss2911 Number: 36, p. 179-201, Summer II 2015 Yayın Süreci Yayın Geliş Tarihi

Detaylı

İZMİRNET GÜRÜLTÜ İLİŞKİSİ. Correlation of Noise From Izmirnet

İZMİRNET GÜRÜLTÜ İLİŞKİSİ. Correlation of Noise From Izmirnet Jeofizik, 2012, 16, 55-64 doi: 11.b02/jeofizik-1111-14 İZMİRNET GÜRÜLTÜ İLİŞKİSİ Correlation of Noise From Izmirnet Murat Keçecioğlu 1 ve Orhan Polat 1,a 1 Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 28 Mart - 1 Nisan 2005, Ankara COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE İL ÖLÇEĞİNDE AFET YÖNETİM AMAÇLI PLANLAMA S. Reis

Detaylı

HAYDARLI BARAJ ALANININ ELEKTRİK ÖZDİRENÇ VE JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ. Properties of the Electrical Resistivity and Geology of the Haydarli Dam Area

HAYDARLI BARAJ ALANININ ELEKTRİK ÖZDİRENÇ VE JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ. Properties of the Electrical Resistivity and Geology of the Haydarli Dam Area Jeofizik, 2012, 16, 43-53 doi: 11.b01/jeofizik-1011-03 HAYDARLI BARAJ ALANININ ELEKTRİK ÖZDİRENÇ VE JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ Properties of the Electrical Resistivity and Geology of the Haydarli Dam Area Osman

Detaylı

NEW METHOD TO DETERMINATION OF FUNDAMENTAL FREQUENCY OF ENGINEERING STRUCTURES AGAINST EARTHQUAKE HAZARD: MICROTREMOR METHODS AND CASE STUDY ABSTRACT

NEW METHOD TO DETERMINATION OF FUNDAMENTAL FREQUENCY OF ENGINEERING STRUCTURES AGAINST EARTHQUAKE HAZARD: MICROTREMOR METHODS AND CASE STUDY ABSTRACT ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 3, Article Number: 1A0041 ENGINEERING SCIENCES Received: December 2008 Accepted: June 2009 Series : 1A ISSN : 1308-7231 2009

Detaylı

BURDUR İLİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLERİN ODAK NOKTALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) İLE 3 BOYUTLU MODELLENMESİ VE JEOİSTATİSTİKSEL ANALİZİ

BURDUR İLİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLERİN ODAK NOKTALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) İLE 3 BOYUTLU MODELLENMESİ VE JEOİSTATİSTİKSEL ANALİZİ BURDUR İLİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLERİN ODAK NOKTALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) İLE 3 BOYUTLU MODELLENMESİ VE JEOİSTATİSTİKSEL ANALİZİ Kerem HEPDENİZ 1, İ. İskender SOYASLAN 2 1 Mehmet Akif Ersoy

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Tolga MAZMAN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE İSTATİSTİKSEL ANALİZ TEKNİKLERİ İLE KUMLUCA HAVZASI (GD BARTIN) HEYELAN DUYARLILIK DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİNİN DEPREM BÖLGELERİNDE KULLANIMI

RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİNİN DEPREM BÖLGELERİNDE KULLANIMI RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİNİN DEPREM BÖLGELERİNDE KULLANIMI Alper KEREM 1, Latif Gürkan KAYA 1 1 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, 15030 Burdur, akerem@mehmetakif.edu.tr, lgkaya@gmail.com

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı. Afet İşleri Genel Müdürlüğü. Belediyeler için Sismik Mikrobölgeleme.

Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı. Afet İşleri Genel Müdürlüğü. Belediyeler için Sismik Mikrobölgeleme. Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü Belediyeler için Sismik Mikrobölgeleme Örnek Uygulamalar Hazırlayan Kurum: Mali Destek Veren Kurum: Belediyeler için Sismik

Detaylı

Kırıkkale Katı Atık Deponi Alanı nın Jeolojik-Jeoteknik İncelemesi

Kırıkkale Katı Atık Deponi Alanı nın Jeolojik-Jeoteknik İncelemesi Jeoloji Mühendisliği Dergisi 34 (2) 2010 133 Araştırma Makalesi / Research Article Kırıkkale Katı Atık Deponi Alanı nın Jeolojik-Jeoteknik İncelemesi Geological-Geotechnical Investigation of the Kırıkkale

Detaylı

An Innovative Approach for Seismic Zonation by Using Geographical Information System

An Innovative Approach for Seismic Zonation by Using Geographical Information System An Innovative Approach for Seismic Zonation by Using Geographical Information System Coğrafi Bilgi Sistemi kullanarak sismik bölgeleme için yenilikçi yaklaşım 1 Ergin Ulutaş 1 Kocaeli University, Engineering

Detaylı

Açık Ocak Albit İşletmesindeki Kaya Şevlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak Duraylılık Değerlendirmesi

Açık Ocak Albit İşletmesindeki Kaya Şevlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak Duraylılık Değerlendirmesi Jeoloji Mühendisliği Dergisi 38 (1) 2014 1 Araştırma Makalesi / Research Article Açık Ocak Albit İşletmesindeki Kaya Şevlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak Duraylılık Değerlendirmesi Slope Stability

Detaylı

SAKARYA NEHRİ ALT HAVZASI NIN TAŞKIN RİSKİ ANALİZİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS İLE BELİRLENMESİ. Hidrojeoloji Müh. Orkan ÖZCAN

SAKARYA NEHRİ ALT HAVZASI NIN TAŞKIN RİSKİ ANALİZİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS İLE BELİRLENMESİ. Hidrojeoloji Müh. Orkan ÖZCAN İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ SAKARYA NEHRİ ALT HAVZASI NIN TAŞKIN RİSKİ ANALİZİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS İLE BELİRLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hidrojeoloji Müh. Orkan ÖZCAN Tezin Enstitüye

Detaylı

CBS TABANLI ÇOK KRİTERLİ KARAR ANALİZİ YÖNTEMİYLE HEYELAN DUYARLILIK HARİTASININ ÜRETİLMESİ: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ

CBS TABANLI ÇOK KRİTERLİ KARAR ANALİZİ YÖNTEMİYLE HEYELAN DUYARLILIK HARİTASININ ÜRETİLMESİ: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ CBS TABANLI ÇOK KRİTERLİ KARAR ANALİZİ YÖNTEMİYLE HEYELAN DUYARLILIK HARİTASININ ÜRETİLMESİ: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ T. Kavzoğlu 1, E. K. Şahin 2, İ. Çölkesen 3 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Jeodezi ve

Detaylı

Oturum Yürütücüleri / Conveners: Vedat Doyuran & Reşat Ulusay

Oturum Yürütücüleri / Conveners: Vedat Doyuran & Reşat Ulusay Geleceğin Kentleri için Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Engineering Geology for Tomorrow s Cities and Geotechnics Mühendislik Jeolojisi Oturumu Engineering Geology Session Oturum Yürütücüleri / Conveners:

Detaylı

Doğal Afetlere Yönelik Bütünleşik Konumsal Veri Tabanı Modelinin Geliştirilmesi

Doğal Afetlere Yönelik Bütünleşik Konumsal Veri Tabanı Modelinin Geliştirilmesi Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 1, 2011 (17-26) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 3, No: 1, 2011 (17-26) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 1309-3983

Detaylı

Araştırma (Research) Ordu kenti kentsel peyzaj karakter analizi* Ömer ATABEYOĞLU 1 Yahya BULUT 2

Araştırma (Research) Ordu kenti kentsel peyzaj karakter analizi* Ömer ATABEYOĞLU 1 Yahya BULUT 2 Akademik Ziraat Dergisi 2(1): 1-12 (2013) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Ordu kenti kentsel peyzaj karakter analizi* Ömer ATABEYOĞLU 1 Yahya BULUT 2 1 Ordu Üniversitesi Ziraat

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BURDUR FAY ZONUNDA DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BURDUR FAY ZONUNDA DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BURDUR FAY ZONUNDA DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ Ziya ÖNCÜ Danışman: Prof. Dr. Nevzat ÖZGÜR DOKTORA TEZİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

Coğrafi Bilimler Dergisi, 2007, 5 (2), 55-76 Çok Kriterli Analiz Yöntemi Kullanılarak Kahramanmaraş ta Çöp Depolama Alanı Tespiti Landfill site selection in Kahramanmaraş using multiple criteria analyses

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 2 s. 39-56 Mayıs 2005

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 2 s. 39-56 Mayıs 2005 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 2 s. 39-56 Mayıs 2005 TORBALI (İZMİR) KATI ATIK DEPOLAMA SAHASININ JEOLOJİK VE HİDROJEOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ (INVESTIGATION

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ RAPOR. Proje No: 20030745013. Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Recep KILIÇ. Araştırmacılar: Dr. Ayhan KOÇBAY

ANKARA ÜNİVERSİTESİ RAPOR. Proje No: 20030745013. Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Recep KILIÇ. Araştırmacılar: Dr. Ayhan KOÇBAY ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR KUZEY ANADOLU FAY ZONUNDAKİ PLİYO-KUVATERNER BİRİERİNDE MEYDANA GELEN HEYELANLARIN İNCELENMESİ (TAŞOVA, AMASYA) Proje No: 20030745013 Proje

Detaylı

MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI

MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Cumhur KARACA MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2008

Detaylı

GEBZE SINIRLARI DAHĠLĠNDE YER ALAN DEPONĠ ALANININ JEOLOJĠK, JEOFĠZĠK ve JEOTEKNĠK YÖNTEMLERLE ARAġTIRMASI

GEBZE SINIRLARI DAHĠLĠNDE YER ALAN DEPONĠ ALANININ JEOLOJĠK, JEOFĠZĠK ve JEOTEKNĠK YÖNTEMLERLE ARAġTIRMASI Uygulamalı Yerbilimleri Sayı:1 (Mayıs-Haziran 2010) 1-22 GEBZE SINIRLARI DAHĠLĠNDE YER ALAN DEPONĠ ALANININ JEOLOJĠK, JEOFĠZĠK ve JEOTEKNĠK YÖNTEMLERLE ARAġTIRMASI Geological, Geophysical and Geotechnical

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Mehmet İsmail SOLMAZ EĞİMLİ ARAZİLERİN DETAYLI TOPRAK ETÜD VE HARİTALANMASI İÇİN UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TEKNOLOJİLERİNİ

Detaylı

SİSMİK GÜRÜLTÜ İLİŞKİSİ KULLANILARAK İZMİR VE ÇEVRESİ YERALTI HIZ YAPISI: İLK SONUÇLAR

SİSMİK GÜRÜLTÜ İLİŞKİSİ KULLANILARAK İZMİR VE ÇEVRESİ YERALTI HIZ YAPISI: İLK SONUÇLAR ÖZET: SİSMİK GÜRÜLTÜ İLİŞKİSİ KULLANILARAK İZMİR VE ÇEVRESİ YERALTI HIZ YAPISI: İLK SONUÇLAR O. Polat 1, F.J. Chavez-Garcia 2, U. Çeken 3, E. Gök 4 ve M. Keçecioğlu 1 1 Yrd.Doç.Dr., Jeofizik Müh. Bölümü,

Detaylı

JEOLOJİK HİZMETLER ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ HEYELAN TANIMLAMA VE VERİ OLUŞTURMA KILAVUZU ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

JEOLOJİK HİZMETLER ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ HEYELAN TANIMLAMA VE VERİ OLUŞTURMA KILAVUZU ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI JEOLOJİK HİZMETLER ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ HEYELAN TANIMLAMA VE VERİ OLUŞTURMA KILAVUZU ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

KENTSEL PLANLAMADA SINIRLAMALARA YERBİLİMLERİNİN ETKİSİ VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) KULLANIMI

KENTSEL PLANLAMADA SINIRLAMALARA YERBİLİMLERİNİN ETKİSİ VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) KULLANIMI KENTSEL PLANLAMADA SINIRLAMALARA YERBİLİMLERİNİN ETKİSİ VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) KULLANIMI IMPACT OF EARTH SCIENCES IN URBAN PLANNING BOUNDARIES AND APPLICATION OF GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS

Detaylı