Havalandırmalı zemin altı boşlukları için tek kullanımlık kalıp

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.daliform.com Havalandırmalı zemin altı boşlukları için tek kullanımlık kalıp"

Transkript

1 Havalandırmalı zemin altı boşlukları için tek kullanımlık kalıp

2 ANAHTAR: Su, toplama tankları Hava, nem Radon So uk odalar Enerji hatları geçidi Temeller Sertifi kalar Eko-uyumluluk SANTRAL Telefon Faks ULUSLARARASI T CARET SEKRETERL K OF S Telefon Faks e-posta TEKN K SEKRETERL K OF S Telefon Faks e-posta

3 56 cm ile 300 cm arasında değişken yükseklik Sistema Atlantis (Atlantis Sistemi) yeni veya yenilenmi sivil veya endüstriyel binaların, biriktirme depolarının, da ıtım depolarının, bal-pete i salların, dü ük ısı so uk odalarının zeminlerinin altında bo luklar ve havalandırmalı zeminler olu turmak için geli mi bir sistemdir. Atlantis Sistemi, yükseltici boruların sabit çapının doldurmak için kullanılacak betonu asgariye indirebilme avantajıyla; zemin altı bo lu unun veya bo lu un derinli i klasik Iglù kalıplarının kullanılamayaca ı derinlikte oldu u durumlarda kullanılır. Ana sistem hız, basitlik ve maliyet performansı sunar. laveten Atlantis ile, uygun ekilde rutubeti engellenmi hijyenik bir alan elde edilir ve e er dı arıyla ba lantılı bir boru sistemi üzerinden do ru ekilde havalandırılırsa, zeminde mevcut olan Radon gazının bertaraf edilmesi için bir araçtır. 3

4 Avantajları Hafi f olması ve elemanların birbirine ba lanması ile kolay kurulu olması sebebiyle kolay konumlandırma imkanı, %80'e kadar zaman tasarrufl u. Minimum levha kalınlı ı ile maksimum dayanıklılı a izin veren alçak kubbe formu sayesinde seviye doldurma için minimum beton kullanımı. Boru sistemi sayesinde bahçede veya avluda 3 metreye kadar yükseklik elde edebilme. Uygun desteklerle sa lamla tırılmı sütunlar temin ederek makul boyuttaki büyük yükleri ta ıyabilme imkanı. Modüller altına destek koymadan kesilebilmesi sebebiyle standart olmayan bo luklara da adapte olabilir. Kaldırım altında sistemlerin her yönet geçi leri imkanı: dikeylemesine ve çaprazlamasına. E er tek kullanımlık Muro kalıp sistemiyle birlikte kullanılırsa, büyük çapta zaman tasarrufu ile; hem çevre kısımlardan hem de ortalarda yükseltme tabakaları olu turmak mümkündür, bu da kalıbın sökülerek da ılmasına engeller. Bo lu un toplam havalandırması ve hava tüm yönlere do ru dola ır. Çok hacimli olmadı ı için ve kötü hava ko ullarına maruz kalabildi i için bahçede basit madde yönetimi. Muro kalıplarıyla birle tirilmi Atlantis Sistemi Denetlenebilirlik Enerji hatları geçi inin bir örne i 4 Kotaların bo luklarını denkle tirme Yerle tirmesi kolay

5 Mesken kullanımı için bina Ye il çatı Uygulamalar Atlantis, önemli ölçüde müsait yükseklik bulunan zemin-altı bo luklar olu turmak için bir sistemdir. Sistemlerin da ıtımı ve teknolojik a ların kaldırım altında da ıtılması için kullanılır, böylece bu sistemler için sonradan ap altına kazılma gere i duyulmaz. Basınçlı havalandırmalı veya havalandırmasız so uk odaların ısıl olarak yalıtımlı çukurlarını olu turmak için uygundur. Toplama ve da ıtma tankları olu turmak ve havuz yeniden-yapılandırma için ideal bir çözümdür. Özel ekilli kaldırıcı borular sayesinde e imli veya çok seviyeli yüzeyler olu turmak için ideal sistemdir. Atlantis, özel Muro kalıpları ile birlikte kullanıldı ında, petek veya kutu temel yı ınları (süper-yı ınlar) olu turmak için hızlı ve ekonomik bir çözüm te kil eder, beton ve çeli in daha az kullanımı, temel fazla ta ıma kapasitesi sa lamasa bile, a ırı derecede katılık sertlik elde etmek mümkündür. Mesken kullanımı için bina Kök koruma fonksiyonuyla bo luklar arası Kare (Su Engelleme Hollanda) 5

6 Atlantis Sistemi aralığı 100 H cm. H 56'dan H 80'e H 81'den H 'a Çalışma boyutları bxb cm 100 x x 100 Kubbe yüksekliği HC h cm Bacak yüksekliği HG h cm 44'dan 68'e 69'dan 98'e 100 Boru çapı Ø mm Taç kısmındaki betonun miktarı m 3 /m 'dan 0.040'e 0.040'dan 0.043'e Boru çapı Ø mm Ø Ø160 HC HG Taç kısmındaki betonun miktarı Palet boyutları a b h m 3 /m 2 axbxh Ağırlık kg Birim m 2 *Sadece kubbe kastedilmi tir. Ürün hava ko ullarına maruz kalmaktan etkilenmez 'dan 0.047'e x x 250 h 'dan 0.053'e x x 250 h 740 Ø HC HG Çalışma boyutları bxb Kubbe yüksekliği HC Bacak yüksekliği HG Boru çapı Ø Taç kısmındaki betonun miktarı Palet boyutları h b a H cm. H 56'dan H 80'e H 81'den H 'e cm h cm h cm mm m 3 /m 2 axbxh Ağırlık kg Birim 50 x 'dan 64'e 0.048'den 0.056'ya x x 250 h x 'ten 94'e 0.056'dan 0.068'e x x 250 h m *Sadece kubbe kastedilmi tir. / Ürün hava ko ullarına maruz kalmaktan etkilenmez. Sistema Atlantis 50x50 yapısının alt kısmındaki basınçlar Yükün da ıtılmı oldu u farz edilerek a a ıdaki tablo minimum plaka kalınlı ını, takviyeleri ve ince beton kalınlı ına göre toprak üzerindeki basıncı gösterir. 6 Yükleme hipotezi kg/m 2 Levha cm Izgara çapı Ø mm - cm x cm İnce betonun kalınlığı cm Direk tabanındaki basınç Kg/cm Ø5 25 x Ø5 20 x Ø6 20 x Ø8 20 x Ø8 15 x 15 Çe itli a ırı yükleme durumları ve (plakaya verilecek) kalınlı ın örneklerinden ba layarak, bu Tablo; ince betonun nihai kalınlıklarıyla ili kili olarak yapının ayaklarına uygulanabilecek basınçlarını belirtir ,20 0,49 0,19 10,80 1,20 0,45 1,94 0,71 0,37 3, 1,35 0,0 2,65 1,36 0,800

7 H 111'den H 140'a H 141'den H 1'e H 171'den H 200'e H 201'den H 230'a H 231'den H 260'a H 261'den H 300'e 100 x x x x x x 'dan 8'e 9'dan 158'e 159'dan 188'e 189'dan 218'e 219'dan 248'e 249'dan 288'e 0.043'dan 0.046'a 0.046'dan 0.049'e 0.049'dan 0.051'e 0.051'dan 0.054'e 0.054'dan 0.057'e 0.057'dan 0.060'e 'dan 0.059'e 0.059'dan 0.065'e 0.065'dan 0.0'e 0.0'dan 0.076'e 0.076'dan 0.082'e 0.082'dan 0.088'e x x 250 h x x 250 h xx250 xx250 xx250 xx H 111'den H 140'e H 141'den H 1'e H 171'den H 200'e H 201'den H 230'e H 231'den H 260'e H 261'den H 300'e 50 x x x x x x 'dan 4'e 5'ten 154'ya 155'den 184'e 185'dan 214'e 215'dan 244'e 245'den 284'ye 0.068'dan 0.080'e 0.080'den 0.089'a 0.089'dan 0.100'e 0.100'dan 0.111'e 0.111'den 0.2'ye 0.2'den 0.136'ya x x 250 h x x 250 h xx250 xx250 xx250 xx Sertifikalar Çek Cumhuriyeti Prag'ta bulunan Teknik ve Test Enstitüsü tarafından verilen Teknik Yapı Sertifi kası. Macaristan'daki Binalarda Kalite Kontrol ve Yenilikçilik Dairesi tarafından verilen Teknik Yapı Sertifi kası. Polonya'daki Milli Hijyen Enstitüsü tarafından verilen Hijyenik Ürün Sertifi kası Akustik DIN standartlarına uygunlu u Fransız CSTB kurumu tarafından verilen Avis Technique sertifi kasıyla belgelenmi tir. Padua Üniversitesinin yaptı ı bir dizi yükleme ve kırılma testinden elde edilen dayanıklılık sertifi kası. talyan Ye il Bina Konseyi Üyesi. irket Uluslararası Standartlarla belgelenmi tir: UNI EN ISO 9001 (Kalite), UNI EN ISO (Çevre) ve SA 8000 (Sosyal sorumluluk sertifi kası). Çevresel Uyumluluk Sertifi kası (CCA) Kriterlerine Uyumluluk. 7

8 Kurulum metodu (11 cm çapında bir boru ile Atlantis 50x50cm'ye tekabül eden resimler ve şemalar) C A B Atlantis Sistemi standart konfigürasyonunda üç basit elemandan yapılmıştır: Atlantis kalıbı h 16 cm (A), boru (B) çapı mm (dı ardan ve de i ken bir çapta, geçmeli boru temeli (C) büyütülmü bir destek yüzeyli. Duvara kar ı yerle tirilmi kalıpları tıpalamak için, polistirenden yapılmı panel aksesuar kullanmak tavsiye edilir. Atlantis kalıplarını kurmak basittir: prosedür; boruyu geçmeli temele yerle tirmenten ve daha sonra da Atlantis kalıbı, kavrama kaplini kullanıp borunun uzak ucuna ba lamaktan ibarettir. Erkek/dişi olarak takılma için ekilli yivler sayesinde, her bir parça yandaki parçaya kancalanabilir. Bunun için sadece onları soldan sa a yatay sıra halinde, üstlerindeki ok operatörden dışarı doğru döndürülmü ekilde, her sıranın sonuna do ru devam ederek yerle tirin. Atlantis'in modülerliği ve hafifliği sayesinde, her operatör rahat ekilde dik pozisyonda durarak saatte 30 m 2 ye kadar dö eme yapabilecektir. Tüm Atlantis Sistemi'nin yerleştirme sırasının detayları. Zemin altı boşluk oluşturma metodu Do al zeminin hazırlanması. 4 2 Yüklere ve zeminin kapasitesine göre boyutlandırılması için ince beton temelinin hazırlanması. 3 Atlantis sistemin yerle tirilmesi (ayak+boru+kalıp) Elemanları soldan sa a yerle tirin; bir sıra tamamlandı ında, bir sonraki sırayla devam edin Çapı Ø 6 20x20 olan kaynaklı ızgaranın kalıpların üzerine yerle tirilmesi. Bo luk çeperi boyunca duvarla kalıp arasına polistiren panelleri yerle tirin. 7 lk olarak Atlantis borularına beton dökümünün gerçekle tirilmesi, daha sonra kalıbı projenin kotasına kadar kapsayacak ekilde doldurmak. Do ru bir kurulumdan be mükemmelen olu turulmu zemin altı bo luktan emin olabilmek için, lütfen ürünün kullanım gereksinimlerine bakınız. 8

9 Kuru montaj metodu 1.Sıra 2.Sıra 3.Sıra şek. 1 - İlk kalıbın kuru yerleştirilmesi, ok yönü kenar taşını gösterir şekilde olmalı şek. 2 - Modüllerin satır olarak kuru yerleştirilme sırası 1 lk elemanı, çalı ma yüzeyine nazaran sol üst tarafa, ok üst kenarı gösterecek ekilde yerle tirin.; ( kl. 1) 2 Elemanları sırasıyla yatay dizi halinde, soldan sa a ve tepeden a a ıya (yazmak için normalde kullanılan yönü takip ederek) her birimin tepe noktasından ekilde görüldü ü gibi birle tirin. ( ek. 2) Uygulama örneği: kalıp yığını Temel yapıların amacı, bina stabilitesini sa lamak için, zemindeki düzensizlik ve asimetrik yükler sebebiyle olası deformasyonu erteleyip asgariye indirmektir. Temelin entegrasyonuna ve üstündeki yapıya gerçek anlamda tehlike te kil edenler en son iki husustur. Binanın ve zeminin karakteristik özellikleri temel alınarak, yükleri zemine da ıtmak için en uyumlu olan temel türü belirlendikten sonra, problem teknik olmaktan öte ekonomik olmaya ba lar, bu yüzden seçilen çözümü uygulamak için en ekonomik çözüm belirlenmek zorundadır. Yapının türünü de i tirmeksizin bu probleme bir çözüm, kutu türünden bir yı ın (veya kalıp) olu turmaktır. Bu i lem, kar ılıklı dikey kiri lerle ba lı iki düz tabakadan olu an bir bal-pete i yapıdan faydalanır: -0 cm yüksekli inde statik gereksinimlere ba lı olarak de i ken merkez uzaklıklarda konumlandırılmı ba lantı kiri leriyle 15-20cm kalınlı ındaki alt ve üst plakalar. Daliform Grup'un Iglù veya Atlantis kalıpları sayesinde, L-Plast panelleri veya Muro kalıplarıyla birlikte kullanıldı ında, sal yapıyı sadece iki fazda tamamlamak mümkündür; birincisi Daliform Grup ürünlerinin üzerine kondu u alt plakanın dökümünün yapılması, ve daha sonra aynı anda kiri lerin ve sıkı tırma plakasının dökümünün yapılması. Bu da son derece sert ve esnemez temelleri sınırlı maliyetlerle yapmayı mümkün kılar. R.C. YAPIMI ÇAPRAZ KİRİŞLER POLİSTİREN PANEL R.C. YAPIMI ÜST PLAKA Atlantis Sistem tarafından sunulandaki gibi temel yapıların ana fonksiyonu, direklerden, tabakalardan ve duvarlardan gelen yükü zemine da ıtmak, ve aynı zamanda da stabiliteyi garanti altına alarak binayı zemine tutturmaktır. Bazı durumlarda, Atlantis Sistemi kullanarak, normalde diğer yapı çözümlerinde gerekli olan temel kazıklarına ihtiyaç ortadan kaldırılabilir. üst üzengi alt üzengi kapı gergi demiri tırnak AYIRMA SACI R.C. YAPIMI ALT PLAKA 9

10 Uygulama örneği: derin, çok seviyeli temeller Atlantis Sistemi, de i ik ölçülerde tedarik edilebilen yükseltici boruların yüksekliğini santim santim ayarlamayı mümkün hale getirir. Bu da, e imli rampalar, levhalar ve çok seviyeli levhalar gibi de i ken yüksekliklere ihtiyaç duyan yapıları dü ük maliyetle ve hızla yapmayı kolayla tıracaktır. Normalde plakalar de i ik seviyedeki temel bo luklarından ba layarak onlarla aynı yükseklikte olu turulur (klasik bir örne i "tersine T" kiri ler veya yalıtımı yapılmı temel kolon tabanlarıdır), Atlantis Sistemi bu yapıların kalıpların normal yerle tirilmesine kesinti yapmaksızın kolaylıkla olu turulmasını mümkün hale getirir. Tarif edilen sistem e er Muro Kalıp aksesuarlarıyla birle tirilirse, ilaveten uygulama zamanını da kısaltır. hava çıkışı Uygulama örneği: havuz yeniden yapılandırma Yanlı ekilde boyutlandırılmı bir havuzun her zaman problemlere yol açtı ı bilinir, ilki de suyu uygun ekilde makul bir maliyetle ısıtmaktır. Bu sebepten, suyun hacmini azaltmak için bazen mevcut yapıların alt kısmının yükseltilmesi gerekebilir. Bu soruna hızlı ve ekonomik bir çözüm, yüksek dayanıklılı ı sebebiyle Atlantis Sistem kullanarak zemini yukarıya kaldırmaktır. Yükseltici tüpün yüksekli ini bir santimetreye kadar ayarlama olana ı ile, tamamlanmı alt kısmı ve de i ik meyilli yoku yüzeylere sahip yapılarda kolaylıkla e im olu turmak ta mümkündür. Sistem ayrıca teras yapmak için de kullanılabilir. Polistiren bant 10

11 Uygulama örneği: erişim rampaları Atlantis Sistemi, materyal kullanımda büyük ölçüde tasarruf sağlayarak yer altı yapılara eri mek için hızla rampalar olu turmayı mümkün hale getirir. Aslında, kum, çakıl ta ı veya beton gibi maddeler kullanmak yerine, biti ikteki yapıyla (park etme alanı) aynı yükseklikte bir rampa için temel, ve tepede araçlarca eri ilebilir e imli bir plakayla bo luk olu turmak mümkündür. Atlantis Sistemi ayrıca eğimli rampalar yapmak için de kullanılabilir. Daliform Grup teknisyenleri, zemin altı bo lu unuzu tasarlamanıza yardımcı olmak için her zaman hizmetinizde olacaktır, ve talep üzerine hesaplamalar ve uygulamayla ilgili çizimlerle ki iselle tirilmi çalı ma hizmetleri sunabilir. Daliform Grup teknik ofisi FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI Yapıların önceden boyutlandırılması ve optimizasyonu, alternatif ve/veya gözden geçirilmiş teklifler, materyal ve iş gücü tahminleri, maliyet analizi. Soğuk oda durumlarında fanlı havalandırmanın değerlendirilmesi. HESAPLAMA RAPORU Daliform Grup yapısal sistemlerinin gereklerini yerine getirdiğini belgeleyen raporlar. İDARİ TASARIM İÇİN DESTEK Tasarım profesyonelleri tarafından destek. Talep üzerine kalıp pozisyonlama planı işi gerçekleştirmek için ve gereken ürünlerin ve ilgili aksesuarlarının bir listesi ile tedarik edilebilir. YERİNDE DESTEK Gerekirse, teknik elemanlarımız çalışma fazı boyunca inşaat şirketine yardımcı olmak için şantiyede bulunabilir. Teknik danışmanlık hizmeti sadece Daliform Grup inşaat sistemleri için geçerlidir. Teknik ofisle iletişime geçmek için: Tel Güncellenmiş teknik kartlar, destek materyaller, yeni resimler ve örnek olay çalışmaları için a gidiniz. 11

12 Fotoğraf galerisi Endüstriyel kaldırım Mesken kullanımı için bina Mesken kullanımı için bina Bir tren platformunun yenilenmesi A aç kökü koruması (Su Engelleme Hollanda) Atlantis sistemi ve Beton Up - çeper tarafından desteklenen monolitik plaka

13 Kare Eni Ye il Veri Merkezi Hastane Monza'daki San Gerardo hastanesinin geni letilmesi Banka Süper taban dö e i temeli - duvar kalıbı ile birle im halinde Atlantis sistemi 13

14 Özellikler Kalınlı ı cm olan üst plakası kaynaklı ızgara ile sa lamla tırılmı setleri Ø cm 20 x 20 cm olan, sıva malasıyla pürüzsüzleştirilmiş ve düzgünleştirilmiş, üzerine C25/30 türünden bir betonun taç noktasına kadar döküldü ü kendi kendini ta ıyan ve yayalarca ula ılabilir bir platformun hızla kuruması için kuru ekilde yerle tirilmi modüler kalıplardan olu an, destekli toplam yüksekli i cm olan, ve geri dönü ümlü plastikten mamul olup antiyede yerle tirilebilen; Daliform Grup'un ürünü Atlantis Sistem ürünlerinin uygulanması. Atlantis sistemi, konveks kapak boyutu 50x50 cm, yüksekli i 16 cm olan, ve çapı Ø mm olan borularla güçlü tutulmu, di h cm, kuruyken üzerinde yürünebilen süngü ba lantı ayaklarından kızakla tamamlanan, kemerinin ortasına 8 x 8 cm'lik kelepçe ile uygulanan 150 kg'lik a ırlı a dayanabilen kırılma dayanıklılığına sahipli i garanti edilen Iglù gibi geri dönü ümlü plastikten mamul olacaktır. veya Atlantis %100 sistemi, konveks kapak boyutu 100x100 cm, yüksekli i cm olan, ve çapı Ø (veya Ø160) olan borularla güçlü tutulmu, di h cm, kuruyken üzerinde yürünebilen süngü ba lantı ayaklarından kızakla tamamlanan, kemerinin ortasına 8 x 8 cm'lik kelepçe ile uygulanan 150 kg'lik a ırlı a dayanabilen kırılma dayanıklılığına sahipli i garanti edilen Iglù gibi geri dönü ümlü plastikten mamul olacaktır. Geri dönü ümlü plastikten kalıplar, örne in Iglù, Atlantis sistem'in olu turulması için kullanılan, zehirleyici maddeler salınımı yapmayan, Çevre Uyumluluk Sertifikasına sahip olan, ve u Uluslararası Standartlarıyla Belgelenmi bir irket tarafından üretilmi olmak zorundadır: UNI EN ISO 9001 (Kalite), UNI EN ISO (Çevre); BSI OHSAS (Güvenlik) ve SA 8000 (Sosyal sorumluluk sertifi kası). Atlantis sistem'in olu turulması için Iglù gibi kalıpları sa layan irket, ilaveten bir EOTA üye kurulu u (Avrupa Teknik Onaylamalar Organizasyonu) tarafından onaylanmı bir ürün sertifi kası da sunmak zorundadır. Aksesuarlar, atık i lemi, kesme ve tüm di er masrafl ar dahil: /m2 Destek ve kurulum maliyeti gridi Boru çapı 11 cm olan 100x100 cm'lik Atlantis sistemine tekabül eden örnek No. Ürün U.M. Miktar Ünite bedeli Toplam 1 Iglu kalıbının temin edilmesi h = 16 cm m Ø mm çapında temelli borunun temin edilmesi no. 4 3 Atlantis sisteminin temel üzerinde kuru yerleştirilmesi H/m Kaynak edilmiş ızgaranın temini ve yerleştirilmesi Ø 6/20x20 cm Kg/m C25/30 türündeki betonun temini ve dökümü - tepeye kadar kalıplama m 3 /m C25/30 türündeki betonun temini ve dökümü - boruların doldurulması* m 3 /m 2 7 C25/30 türündeki betonun temini ve dökümü - üst levhanın kalınlığı m 3 /m 2 * m2/m3 her boru ml'si başına Toplam maliyet /m 2 Lojistik - palet kapasitesi NAKLİYE METOTLARI Traktör (8.20/9.60x2.45) PALET SAYILARI 14/16 8,20/9,60 x 2,45 Römork (6.20x2.45) 10 6,20 x 2,45 Traktör + Römork, BÜYÜK tip ( x2.45) ,40 x 2,45 7,20 x 2,45 Yarı Römork (13.60x2.45) 24 13,60 x 2,45 20 fit uzunluğunda konteyner 10* 20 feet 20 fit uzunluğunda konteyner 20* 40 feet * palet ba ına m 2 bilgisi konteyner türüne göre de i iklik gösterebilir. Bu katalogda yer alan bilgiler de i mi olabilir. Herhangi bir sipari vermeden önce, önceden size bildirmeksizin herhangi bir anda de i iklik yapma hakkını saklı tutan kurulu DALIFORM GRUP tan onay veya güncellenmi bilgileri talep ediniz. Geri dönü ümlü materyalin de erlendirilmesi konusunda, çevresel faktörlerin yol açtı ı tolerans edici fazlalıklar oldu u belirtilmi tir. 14

15

16 Made in Italy DG_ATL - Rev. 09_05-14 Tel Fax Via Serenissima, Gorgo al Monticano (TV) - İtalya Certified Management System ISO 14001: ISO 9001: BS OHSAS 18001:2007 GBC İtalya'nın Ortağıdır.

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s EFG 425-430 10.11 - letme Kılavuzu 51247137 04.13 T EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Detaylı

LOGOBLOC L 50 L 300 DÜ ÜK SICAKLIK KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU L 50 L 70 L L 90 L 120 L 150 L 180 L 240 L 300

LOGOBLOC L 50 L 300 DÜ ÜK SICAKLIK KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU L 50 L 70 L L 90 L 120 L 150 L 180 L 240 L 300 LOGOBLOC L 50 L 300 DÜ ÜK SICAKLIK KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU L 50 L 70 L L 90 L 120 L 150 L 180 L 240 L 300 çindekiler: 1. El Kitabına ili kin......4 1.1 El Kitabı içeri i...4 1.2 Kullanılan semboller...5

Detaylı

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11 EJC 110 / 112 09.07 - letme Kılavuzu 51080489 02.11 EJC 110 EJC 112 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No.

Detaylı

KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU SAF R SER S KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU çindekiler: 1. El Kitabına ili kin......4 1.1 El Kitabı içeri i...4 1.2 Kullanılan semboller...5 1.3 El Kitabı kime hitap ediyor?...5 2. Güvenlik...6

Detaylı

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 02.04 - letme Kılavuzu 50434904 03.11 T ERC 214 ERC 216 ERC Z12 ERC 212 ERC Z14 ERC Z16 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte

Detaylı

www.geoplast.it www.absyapi.com.tr

www.geoplast.it www.absyapi.com.tr Havalandırmalı tek parça temeller için plastik kalıp www.geoplast.it www.absyapi.com.tr GELENEKSEL TEMEL İNSTABİLİTE YARIKLAR ÇATLAKLAR RUTUBET * RADON NEDİR Radon, U238'in bozulmasıyla ortaya çıkan renksiz

Detaylı

KURULUM VE SERVİS EVOMAX 42, 65, 90, 105, 125, 160. Kullanım kılavuzu için kitabın arkasına bakın

KURULUM VE SERVİS EVOMAX 42, 65, 90, 105, 125, 160. Kullanım kılavuzu için kitabın arkasına bakın KURULUM VE SERVİS EVOMAX 42, 65, 90, 105, 125, 160 Kullanım kılavuzu için kitabın arkasına bakın Bu cihazda herhangi bir parçayı değiştirirken, sadece bizim talep ettiğimiz güvenlik ve performans özellikleri

Detaylı

PJD5126_PJD5226_ PJD5226w_PJD6223_ PJD6253_PJD6353_PJD6383_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6683w DLP Projektör

PJD5126_PJD5226_ PJD5226w_PJD6223_ PJD6253_PJD6353_PJD6383_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6683w DLP Projektör PJD5126_PJD5226_ PJD5226w_PJD6223_ PJD6253_PJD6353_PJD6383_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6683w DLP Projektör Model No. VS14295/VS14551/VS14552/VS14191/VS14193 / VS14555/VS14553/VS14195/VS14554/VS14550 Uygunluk

Detaylı

BALCIOĞLU. BALCIOĞLU HAKKIMIZDA Balcıoğlu şirketler grubu, 1985 yılında, bugün Balko Felsefesi BALCIOĞLU. www.balcioglu.com.tr

BALCIOĞLU. BALCIOĞLU HAKKIMIZDA Balcıoğlu şirketler grubu, 1985 yılında, bugün Balko Felsefesi BALCIOĞLU. www.balcioglu.com.tr BALCIOĞLU Bugün Plywood ürün grubunun üretiminde dünyada söz sahibi olan Rusya, Finlandiya, Brezilya, Endonezya, Malezya, Çin ve daha birçok ülke ile Balko Plywood Ürün Standardı altında dünyanın hemen

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075

Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 B NALARDA ENERJ PERFORMANSI YÖNETMEL B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (De i ik:rg-1/4/2010-27539) (1)

Detaylı

PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu

PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu Model numarası: VS14926/VS14929/VS14928/VS14930/VS14117 Uygunluk Bilgileri FCC Beyanı Bu cihaz FCC Yönetmeliğinin 15. bölümüne

Detaylı

Hänel Lean-Lift : Otomatik malzeme yönetimi ve depolamada standartlar

Hänel Lean-Lift : Otomatik malzeme yönetimi ve depolamada standartlar Hänel Lean-Lift : Otomatik malzeme yönetimi ve depolamada standartlar Yenilikçi fikirler. Yüksek teknoloji. Esnek sistemler. 6 8 7 17 12 10 11 13 1 2 3 9 16 15 14 4 5 Hänel Lean-Lift Esneklik, verimlilik

Detaylı

06 Easy WMS, Depo Yönetim Sistemi 08 Sırt Sırta Raf Sistemi 10 İçine Girilebilir (Drive in) Raf Sistemi 12 Paletli Ürünler için Kayar Raf Sistemi

06 Easy WMS, Depo Yönetim Sistemi 08 Sırt Sırta Raf Sistemi 10 İçine Girilebilir (Drive in) Raf Sistemi 12 Paletli Ürünler için Kayar Raf Sistemi İndeks 06 Easy WMS, Depo Yönetim Sistemi Depolama ve dağıtım sistemlerinin bütünleştirici öğesi. 08 Sırt Sırta Raf Sistemi Her palete doğrudan ve bağımsız erişim sağlayan konvansiyonel sistem. 10 İçine

Detaylı

Koruma, tasarım ve drenaj ACO Türkiye Drenaj ve Su Arıtma Sistemleri

Koruma, tasarım ve drenaj ACO Türkiye Drenaj ve Su Arıtma Sistemleri Genel Ürün Kataloğu Koruma, tasarım ve drenaj ACO Türkiye Drenaj ve Su Arıtma Sistemleri Genel Ürün Kataloğu Koruma, tasarım ve drenaj ACO Türkiye Drenaj ve Su Arıtma Sistemleri İş bu katalogdaki ürünler

Detaylı

RAUPIANO PLUS TEKNİK KATALOĞU ÜNİVERSAL SESSİZ ATIK SU SİSTEMİ 312600 TR

RAUPIANO PLUS TEKNİK KATALOĞU ÜNİVERSAL SESSİZ ATIK SU SİSTEMİ 312600 TR RAUPIANO PLUS TEKNİK KATALOĞU ÜNİVERSAL SESSİZ ATIK SU SİSTEMİ 312600 TR Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. Şubat 2011'den itibaren geçerlidir www.rehau.com.tr TEKNİK BİLGİLER Bu teknik döküman Şubat

Detaylı

Depolama Sistemi Seçimi İçin Performans ve Grafik Verileri

Depolama Sistemi Seçimi İçin Performans ve Grafik Verileri Depolama Sistemi Seçimi İçin Performans ve Grafik Verileri Palet kayar raf sistemleri, inovasyon çalışmaları ile yeni sistem ve entegrasyon konseptlerinin ortaya çıkmasını sağlayan, kısmi ve tam otomatik

Detaylı

T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER

T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER ANKARA / Aralık 1998 T.C. SAYI TAY BA KANLI I Performans Denetimi Raporu Karayolları Genel Müdürlü ü YOL YAPIM,

Detaylı

KTS Kablo Taşıma Sistemleri. Genişletilmiş planlama bölümü ve uygulama kurallarına uygun montaj için seçme yardımları

KTS Kablo Taşıma Sistemleri. Genişletilmiş planlama bölümü ve uygulama kurallarına uygun montaj için seçme yardımları KTS Kablo Taşıma Sistemleri Genişletilmiş planlama bölümü ve uygulama kurallarına uygun montaj için seçme yardımları KTS Kablo Taşıma Sistemleri 2008 OBO. Profesyonellerin tercihi. OBO, profesyonellerin

Detaylı

RAUGEO SİSTEM TEKNİĞİ YER ISISI İLE YENİLİKÇİ ISITMA, SOĞUTMA VE TASARRUF TEKNİK KATALOG 827600/1

RAUGEO SİSTEM TEKNİĞİ YER ISISI İLE YENİLİKÇİ ISITMA, SOĞUTMA VE TASARRUF TEKNİK KATALOG 827600/1 RAUGEO SİSTEM TEKNİĞİ YER ISISI İLE YENİLİKÇİ ISITMA, SOĞUTMA VE TASARRUF TEKNİK KATALOG 827600/1 Mayıs 2011 itibariyle geçerlidir. 827600/1 - Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. www.rehau.com.tr Yapı

Detaylı

OFFICEJET PRO 8500A. Kullanım Kılavuzu A910

OFFICEJET PRO 8500A. Kullanım Kılavuzu A910 OFFICEJET PRO 8500A Kullanım Kılavuzu A910 HP Officejet Pro 8500A (A910) e-all-in-one serisi Kullanım Kılavuzu Telif hakkı bilgileri 2010 Telif Hakkı Hewlett-Packard Development Company, L.P. Hewlett-Packard

Detaylı

Flexline. Klima Santrali

Flexline. Klima Santrali Flexline Klima Santrali İçindekiler HAKKIMIZDA... 1. ÜRÜN SERTİFİKALARI... 1.1. CE İşareti... 1.2. EUROVENT Sertifikası... 1.3. GOST Sertifikası... 1.4. TSEK Sertifikası... 1.5. ISO 9001 Sertifikası...

Detaylı

Kurumsal Bilgi Kaynakları ve Bilgi Yönetimi

Kurumsal Bilgi Kaynakları ve Bilgi Yönetimi Türk Kütüphanecili i 22, 1 (2008), 59-81 Kurumsal Bilgi Kaynakları ve Bilgi Yönetimi Institutional Knowledge Sources and Knowledge Management Fahrettin Özdemirci *1 ve Cengiz Aydın **2** Öz Bilgi artan

Detaylı

BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ

BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ 22 BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ 2.1 GİRİŞ Kapalı mekânlarda çok sayıda insanın bulunuşu, endüstriyel ortamlarda ise bazı uygulamalar yüzünden kirlenen hava sürekli veya geçici olarak yenilenmek zorundadır.

Detaylı

GROHE Türkiye - Genel Müdürlük Dereboyu Caddesi Bilim Sokak No:5 Kat:10 34398 Maslakİstanbul/ Türkiye

GROHE Türkiye - Genel Müdürlük Dereboyu Caddesi Bilim Sokak No:5 Kat:10 34398 Maslakİstanbul/ Türkiye 12/2009 Copyright by GROHE GROHE Türkiye - Genel Müdürlük Dereboyu Caddesi Bilim Sokak No:5 Kat:10 34398 Maslakİstanbul/ Türkiye Tel : +90 212 328 00 93 Fax : +90 212 328 19 51 E-Mail : info@grohe.com.tr

Detaylı

Sto AG I Kesitler. Sto. Bilinçli in a etmek.

Sto AG I Kesitler. Sto. Bilinçli in a etmek. Sto AG I Kesitler Sto Bilinçli in a etmek. Hedeflerimiz Eski ve yeni yapıların de erlerinin korunması, yatırımcıların, müteahhitlerin ve bina sahiplerinin yıllardır süregelen ortak sorunudur. Sto, bu sorunların

Detaylı

MTS Criterion Üniversal Test Sistemleri. Araştırma, geliştirme ve üretim için yüksek performanslı monotonik test çözümleri

MTS Criterion Üniversal Test Sistemleri. Araştırma, geliştirme ve üretim için yüksek performanslı monotonik test çözümleri MTS Criterion Üniversal Test Sistemleri Araştırma, geliştirme ve üretim için yüksek performanslı monotonik test çözümleri MTS CRITERION ÜNIVERSAL TEST SISTEMLERI AILESI YÜKSEK PERFORMANSLI ELEKTROMEKANIK

Detaylı

Her palete doğrudan ve bağımsız erişim sağlayan geleneksel raf sistemi

Her palete doğrudan ve bağımsız erişim sağlayan geleneksel raf sistemi Paletli Ürünler için Sırt Sırta Raf Sistemi Her palete doğrudan ve bağımsız erişim sağlayan geleneksel raf sistemi Sırt Sırta Raf Sisteminin Genel Özellikleri Mecalux sırt sırta raf sistemi, palet üzerinde

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

ASMA TAVAN VE ALÇI LEVHA SİSTEM PROFİLLERİ

ASMA TAVAN VE ALÇI LEVHA SİSTEM PROFİLLERİ ASMA TAVAN VE ALÇI LEVHA SİSTEM PROFİLLERİ BÖLME DUVAR PROFİLLERİ ASMA TAVAN PROFİLLERİ TAŞIYICI KONSTRÜKSİYON PROFİLLERİ ALÇI LEVHA DEKORASYON PROFİLLERİ PROFİL SİSTEMLERİ PROTEKTOR A GENEL BAKIŞ Yaratıcılığın

Detaylı

Schletter. Açık Alan Sistemleri. Dünya çapında güçlü kalite ve performans

Schletter. Açık Alan Sistemleri. Dünya çapında güçlü kalite ve performans Dünya çapında güçlü kalite ve performans Schletter Açık Alan Sistemleri En uygun madde kombinasyonları sayesinde uzun ömür Mükemmel uyumlu sistem bileşenleri Hızlı ve ekonomik montaj süreleri Ön montaj

Detaylı