FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV"

Transkript

1 / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,

2

3 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ olduðunuz güvene teþekkür ederiz ve yüksek teknoloji ile donatýlmýþ bu Fronius ürününü aldýðýnýz için sizi kutlarýz. Elinizdeki bu kýlavuz, sahip olduðunuz ürün hakkýnda bilgi sahibi olmanýza yardýmcý olacaktýr. Bu kýlavuzu dikkatli bir þekilde okuyarak elinizdeki Fronius ürününün çok yönlü kullaným olanaklarýný öðreneceksiniz. Ancak bu þekilde ürününüzün sunduðu avantajlardan en üst düzeyde faydalanabilirsiniz. Lütfen güvenlik talimatlarýna uyun ve ürünün kullanýldýðý yeri daha güvenli hale getirin. Ürünün dikkatli ve hassas bir þekilde kullanýlmasý kalitesinin ve güvenilirliðinin uzun sürmesini saðlayacaktýr. Bu talimatlar üründen kusursuz sonuçlar elde etmenizin de önkoþuludur. TR 1 ud_fr_st_et_

4

5 Güvenlik talimatlarý TEHLÝKE! TEHLÝKE! Doðrudan tehdit oluþturan bir tehlikeyi ifade eder. Bu tehlike önlenmediði takdirde ölüm ya da ciddi yaralanma meydana gelir. UYARI! UYARI! Tehlikeli oluþturmasý muhtemel bir durumu ifade eder. Bu tehlike önlenmediði takdirde ölüm ve ciddi yaralanma meydana gelebilir. DÝKKAT! DÝKKAT! Zarar vermesi muhtemel bir durumu ifade eder. Bu tehlike önlenmediði takdirde hafif ya da küçük çaplý yaralanmalar ve maddi kayýplar meydana gelebilir. TR NOT! NOT! yapýlan iþlemin sonuçlarýný etkileyebilecek tehlikeleri ve ekipmanda meydana gelebilecek olasý hasarlarý ifade eder. Önemli! Önemli! ibaresi uygulamaya yönelik ipuçlarýný ve diðer önemli bilgileri ifade eder. Zarar verici ya da tehlikeli bir durum için bir ikaz sözcüðü yoktur. Güvenlik talimatlarý bölümünde yer alan sembollerden birini gördüðünüzde çok dikkatli olmanýz gerekir. Genel bilgi Cihaz, günümüz teknolojisine ve geçerliliði kabul edilmiþ düzenlemelere uygun olarak üretilmiþtir. Bununla birlikte hatalý ya da amaç dýþý kullanýmda; - operatörün ya da üçüncü kiþilerin hayatlarý, - cihaz ve iþletme sahibinin maddi varlýklarý, - cihazla verimli çalýþma açýsýndan tehlike mevcuttur. Cihazýn devreye alýnmasý, bakýmý ve onarýmý ile görevli kiþilerin, - gerekli yetkinliðe sahip olmasý, - elektrikli tesisatlara ilgili bilgi donanýmýna sahip olmasý ve - bu kullaným kýlavuzunu eksiksiz bir þekilde okuyarak tam olarak uygulamasý zorunludur. Kullaným kýlavuzu, sürekli olarak cihazýn kullanýldýðý yerde muhafaza edilmelidir. Kullaným kýlavuzuna ek olarak, kazalarý önlemeye ve çevrenin korunmasýna yönelik genel ve yerel düzenlemelere de uyulmasý zorunludur. Cihaz üzerindeki tüm güvenlik ve tehlike notlarý, - okunur durumda bulunacak - zarar görmeyecek - yerinden çýkartýlamayacak - üzeri kapatýlamayacak, üzerine herhangi bir þey yapýþtýrýlmayacak ya da üzeri boyanmayacaktýr. I

6 Genel bilgi (devam) Cihaz üzerinde bulunan güvenlik ve tehlike notlarýnýn yerleri için cihazýnýzýn kullaným kýlavuzunun Genel bilgi bölümüne bakýn. Güvenliði etkileyebilecek arýzalarý cihazý devreye almadan önce ortadan kaldýrýn. Söz konusu olan sizin güvenliðiniz! Amaca uygun kullaným Cihaz yalnýzca kullaným amacýna uygun þekilde kullanýlmalýdýr. Baþka türlü ya da bu çerçevenin dýþýna çýkan kullanýmlar, kullaným amacýna uygun olarak kabul edilmez. Bu türden kullanýmlardan doðan hasarlardan üretici sorumlu deðildir. Amaca uygun kullaným kapsamýna þu hususlar da dahildir: - kullaným kýlavuzundaki tüm bilgi notlarýnýn, güvenlik ve tehlike notlarýnýn tam olarak okunmasý ve tatbik edilmesi - tüm denetim ve bakým iþlerinin yapýlmasý - Montajýn kullaným kýlavuzuna uygun olarak yapýlmasý Uygun olan durumlarda aþaðýdaki yönergeleri uygulayýn: - Þebeke beslemesinden sorumlu elektrik daðýtým þirketinin direktifleri - Güneþ modülü üreticisinin notlarý Çevre koþullarý Cihazýn belirtilen alanlar dýþýnda çalýþtýrýlmasý ya da depolanmasý da amaç dýþý kullaným olarak deðerlendirilir. Bu türden kullanýmlardan doðan hasarlardan üretici sorumlu deðildir. Uygun görülen ortam koþullarý hakkýnda kesin bilgileri, kullaným kýlavuzunuzdaki teknik özelliklerde bulabilirsiniz. Yetkin kiþi Bu kullaným kýlavuzundaki servis bilgileri yalnýzca yetkin personel içindir. Meydana gelebilecek bir elektrik çarpmasý öldürücü olabilir. Lütfen dokümanlarda belirtilenler haricinde iþler yapmayýn. Bu þart, söz konusu iþler için yetkinliðe sahip olsanýz dahi geçerlidir. Tüm kablo ve iletim hatlarý sýký, hasarsýz, izole edilmiþ ve yeterli ölçülere sahip olmalýdýr. Gevþek baðlantýlar, yanýk, hasar görmüþ ya da yetersiz ölçülere sahip kablo ve iletim hatlarý derhal yetkin kiþilerce onarýlmalýdýr. Bakým ve onarým iþleri sadece alanýnda yetkin kiþilerce yapýlmalýdýr. Dýþarýdan satýn alýnan parçalarýn, strese dayanýklý ve güvenlik þartlarýný yerine getirecek þekilde tasarlanmýþ ve üretilmiþ olduðu garanti edilmez. Yalnýzca orijinal yedek parça (norm parçalar dahil) kullanýn. Üreticinin onayý olmadan cihaz üzerinde deðiþiklik, ilave ya da tadilat yapmayýn. Kusursuz durumda olmayan yapý parçalarýný derhal deðiþtirin. II

7 Kullaným yerinde alýnmasý gereken güvenlik önlemleri Soðutma havasý açýklýklarýna sahip cihazlarýn kurulumu esnasýnda soðutma havasýnýn hava yarýklarýndan serbestçe girip çýkabildiðinden emin olun. Cihaz yalnýzca anma deðerleri plakasýnda belirtilen koruma sýnýfýnda çalýþtýrýlmalýdýr. Gürültü emisyonu deðerlerine iliþkin bilgiler Ýnverter, IEC e uygun olarak tam iþletme yükünde <80dB(A) dan düþük bir maksimum ses þiddeti seviyesi (ref. 1pW) üretir. Cihaz soðutmasý, elektronik bir sýcaklýk kontrol sistemi vasýtasýyla mümkün olduðunca sessiz bir þekilde ve aktarýlan güç deðerinden, ortam sýcaklýðýndan ve cihaz üzerindeki kirlilikten baðýmsýz olarak gerçekleþtirilir. Bu cihaz için iþyerine özgü bir emisyon deðeri belirlenmemiþtir, zira meydana gelen ses þiddetinin gerçek deðeri büyük oranda montaj durumuna, þebeke kalitesine, cihazý çevreleyen duvarlara ve odanýn genel özelliklerine baðlýdýr. EMU cihaz sýnýflarý Emisyon sýnýfý A olan cihazlar: - yalnýzca sanayi bölgelerinde kullaným için uygundur - bunun dýþýndaki bölgelerde performansý etkileyen ve tahrip edici arýzalara yol açabilir. TR Emisyon sýnýfý B olan cihazlar: - yerleþim ve sanayi bölgeleri için öngörülen emisyon þartlarýný saðlarlar. Bu durum enerjinin umumi bir alçak gerilim þebekesinden temin edildiði yerleþim bölgeleri için de geçerlidir. Anma deðerleri plakasýna ya da teknik özelliklere uygun EMU cihaz sýnýfý EMU ile ilgili önlemler Bazý özel durumlarda normlarda belirtilen emisyon sýnýr deðerlerinin aþýlmamasýna raðmen öngörülen uygulama alanýna yönelik bazý etkiler ortaya çýkabilir (örn.kurulumun yapýldýðý yerde hassas cihazlar varsa ya da kurulumun yapýldýðý yerin yakýnlarýnda radyo ya da televizyon alýcýlarý varsa). Bu türden bir durumda arýzanýn ortadan kaldýrýlmasý için gerekli önlemleri almak iþletme sahibinin sorumluluðundadýr. Þebeke baðlantýsý Yüksek performanslý (> 16 A) cihazlar, ana güç beslemesine verilen yüksek akýmdan ötürü þebekenin gerilim kalitesini etkileyebilir. Bu durum bazý cihaz tiplerini aþaðýdaki þekillerde ilgilendirilebilir: - Baðlantý ile ilgili sýnýrlamalar - Ýzin verilen maksimum þebeke empedansý ile ilgili þartlar *) - Ýzin verilen minimum kýsa devre kapasitesi *) *) umumi þebekeye yapýlan her bir arabirim üzerinde teknik özelliklere bakýnýz Bu durumda iþletme sahibi ya da cihaz kullanýcýsý, cihaz baðlantýsýnýn yapýlýp yapýlamayacaðýna elektrik daðýtým þirketine danýþarak karar vermek zorundadýr. III

8 Elektriksel monta- jlar Elektriksel montajlar yalnýzca ilgili ulusal ve bölgesel normlara ve yönetmeliklere uygun olarak gerçekleþtirilecektir. ESD koruma önlemleri Elektrik deþarjý sebebiyle elektronik bileþenlere yönelik hasar tehlikesi. Bileþenlerin deðiþtirilmesi ya da monte edilmesi esnasýnda ilgili ESD koruma önlemlerini alýn. Normalçalýþma esnasýndaki güvenlik önlemleri Cihazý, tüm koruma tertibatlarýnýn tam olarak iþlevlerini yerine getirdiklerinden emin olduktan sonra çalýþtýrýn. Koruma tertibatlarýnýn tam olarak iþlevlerini yerine getirmemesi durumunda: - operatörün ya da üçüncü kiþilerin hayatlarý, - cihaz ve iþletme sahibinin maddi varlýklarý - cihazla verimli çalýþma açýsýndan tehlike mevcuttur. Ýþlevlerini tam olarak yerine getiremeyen koruma tertibatlarýnýn cihazýn çalýþtýrýlmasýndan önce yetkili personel tarafýndan onarýlmasýný saðlayýn. Koruma tertibatlarýný asla baypas etmeyin ya da devre dýþý býrakmayýn. Güvenlik iþareti CE iþareti olan cihazlar, alçak gerilim ve elektromanyetik uyumluluk direktiflerinde belirtilen þartlarý yerine getirir. Bu konuyla ilgili daha ayrýntýlý bilgileri, elinizdeki dokümanýn ek kýsmýnda ya da Teknik Özellikler bölümünde bulabilirsiniz). Ýmha etme Bu cihazý ev çöpüne atmayýn! Eskimiþ elektrik ve elektronik aletlerle ilgili 2002/96/AB direktifine ve ulusal yasada yapýlan deðiþikliðe göre kullanýlmýþ elektrikli aletler ayrý olarak toplanmak ve çevresel koruma çerçevesinde geri kazanýma yönlendirilmek zorundadýr. Kullanýlmýþ cihazýnýzý, satýcýnýza iade edin ya da yerel ve yetkili toplama ve imha etme sistemi hakkýnda bilgi edinin. Bu AB direktifinin göz ardý edilmesi, çevreniz ve saðlýðýnýz üzerinde potansiyel bazý etkilerin ortaya çýkmasýna yol açabilir! Veri yedekleme Fabrika ayarlarýnda yapýlacak deðiþikliklere iliþkin verilerin yedeklenmesi kullanýcýnýn sorumluluðundadýr. Kiþisel ayarlarýn silinmesi durumunda üretici hiçbir sorumluluk kabul etmez. Telif hakký Bu kullaným kýlavuzunun telif hakký üreticiye aittir. Metin ve resimler, baskýnýn hazýrlandýðý tarihte geçerli olan teknik düzeyi yansýtmaktadýr. Deðiþiklik yapma hakký saklýdýr. Kullaným kýlavuzunun içeriði, alýcýya hiçbir hak vermez. Ýyileþtirme önerileri ve kullaným kýlavuzundaki hatalara yönelik bilgilendirmeler için teþekkür ederiz. IV

9 Ýçindekiler Çalýþanlarýn korunmasý... 4 Güvenlik... 4 Mahfaza... 4 Galvanik izolasyon... 4 Þebeke gözetimi... 4 Fotovoltaik jeneratör... 5 Þebeke baðlantýsý... 5 DC soketi... 5 AC soketi... 5 Güvenlik konsepti... 6 Normlar ve yönetmelikler... 6 Uygunluk bildirimi... 6 Genel bilgi... 7 Genel bilgi... 7 Çatýnýn üst tarafýnda elektrik akýmý meydana gelir... 7 Bir fotovoltaik tesisin çalýþma prensibi... 7 Çatýnýn alt tarafýnda elektrik akýmý dönüþtürülür... 8 Fotovoltaik sistemde FRONIUS IG... 9 Genel bilgi... 9 Doðru akýmý alternatif akýma dönüþtürme... 9 Tam otomatik iþletim yönetimi... 9 Gerilim transformasyonu ve galvanik ayýrým... 9 Þebeke gözetimi Gösterim fonksiyonu ve veri iletiþimi Elde edeceðiniz avantajlar TR Cihaz tanýmý FRONIUS IG Çalýþma prensibi Start-up fazý FRONIUS IG ye genel bakýþ (dahili montaj için) Fronius IG Outdoors a genel bakýþ Ýþletme durumunu gösteren LED Kumanda konsepti Ekran Genel bilgi Tuþ tanýmý Semboller Ekranda gezinme Ekran aydýnlatmasý Menü seviyesi Ekran modunu seçme Ekran iþlevleri arasýnda ilerleme

10 Ekran modlarý Ekran modlarýna genel bakýþ Ekran deðerlerinin genel görünümü Now (Þimdi) ekran modu Day / Year / Total (Gün / Yýl / Toplam) ekran modu Setup menüsü Menü öðelerine genel bakýþ Setup ekran modu Setup menüsüne girme Menü öðeleri arasýnda ilerleme Menü öðelerini ayarlama Ýlave bilgiler Sistem geniþletme uygulamalarý Cebri havalandýrma Kurulum talimatý Mahfazayý açma FRONIUS IG (dahili montaj için) FRONIUS IG Outdoors Montaj Lokasyon seçimi genel Lokasyon seçimi FRONIUS IG (dahili montaj için) Lokasyon seçimi FRONIUS IG (dahili montaj için) Dahili tip mahfazalar için duvar konsolunu monte etme FRONIUS IG Outdoors için duvar konsolunu monte etme Baðlantý Solar panele ve þebekeye baðlantý Solar panel Þebeke gözetimi Çok inverterli tesisler AC tarafýndaki sigorta Baðlantý tipleri Klemens bloðu DC soketi AC soket baðlantýsý ve DC soketi FRONIUS IG Outdoors Ýþletmeye alma Ýnverterin konfigürasyonu Fabrika tarafýndan yapýlan konfigürasyon Kullanýcýya özel konfigürasyon

11 LocalNet Sistem geniþletme uygulamalarý / Takýlabilir kart prensibi Veri kaydedici COM Card Takýlabilir kartlarý yerleþtirme, FRONIUS IG (dahili montaj için) Takýlabilir kartlarý yerleþtirme, FRONIUS IG (harici montaj için) Konfigürasyon Örnek Durum tespiti ve arýza giderme Görüntülenen Servis Kodlarý Servis ekraný Genel servis kodlarý Tam elektrik kesintisi Çok sayýda güç bölümü içeren FRONIUS IG Sýnýf Sýnýf Sýnýf Sýnýf Sýnýf Müþteri hizmetleri TR Ek Teknik özellikler Fronius IG 15 / 20 / Fronius IG 40 / 60 / 60 HV Dikkate alýnan normlar ve direktifler Garanti ve yükümlülük Fronius fabrika garantisi Bakým ve atýk yönetimi Geri dönüþüm

12 Çalýþanlarýn korunmasý Güvenlik UYARÝ ARÝ! Hatalý olarak gerçekleþtirilen iþler, aðýr yaralanmalara ve mal kayýplarýna yol açabilir. FRONIUS IG cihazýnýzýn iþletmeye alýnmasý sadece eðitilmiþ personel tarafýndan ve mutlaka teknik yönetmeliklere uygun þekilde gerçekleþtirilmelidir. Devreye alma ve bakým iþlemlerinin gerçekleþtirilmesi öncesinde Güvenlik Talimatlarý bölümü mutlaka okunmalýdýr. Mahfaza Baðlantý bölümü, yalnýzca yetkili tesisatçýlar tarafýndan açýlmalýdýr. Baðlantý bölümü, yalnýzca gerilim olmayan durumda açýlmalýdýr. Güç ünitelerinin ayrý olarak muhafaza edilmiþ kýsýmlarý, yalnýzca Fronius tarafýndan eðitilmiþ servis personeli tarafýndan ve gerilim olmayan durumda açýlmalýdýr. Galvanik izola- syon FRONIUS IG, yapýsý ve çalýþma prensibi sayesinde hem montaj hem de iþletim esnasýnda azami güvenlik saðlar. Doðru akým ve alternatif akým taraflarý arasýnda öngörülen kusursuz galvanik ayrým, mümkün olan en üst düzey güvenliði sunar. Fronius IG, hem galvanik ayýrým hem de þebeke gözetimi görevlerini birlikte üstlenir. Bu kapsamda kastedilen, þebeke elektriðinin kesilmesi durumunda insanlarýn ve cihazlarýn korunmasý alýnan önlemlerdir. Þebeke gözeti- mi Fronius IG, þebekede ortaya çýkan anormal durumlar karþýnda (örneðin, þebekenin kapatýlmasý, geçici olarak kesilmesi) çalýþmasýný derhal durdurmak ve elektrik ana þebekesine enerji aktarýmýný kesmek üzere programlanmýþtýr. Fronius IG, þebeke gözetimi için birçok farklý olanaða sahiptir: - Gerilim gözetimi - Frekans gözetimi - ENS (opsiyonel) ENS opsiyonu yalnýzca bazý ülkelerin yönetmeliklerinde bulunmaktadýr ve yalnýzca bu ülkeler için FRONIUS IG nin teslimat kapsamýna dahil edilmiþtir. Ancak her durumda FRONIUS IG ye entegre edilmiþ ölçüm ve güvenlik uygulamalarý standart olarak sunulmaktadýr. 4

13 Þebeke gözeti- mi (devam) Güvenlik zincirine ilave bir halka olarak ENS kesintisiz bir þebeke gözetimi gerçekleþtirir. ENS, þebeke empedansýnýn aniden yükselmesi durumunda anormal þebeke davranýþlarýný tespit eder. FRONIUS IG sayesinde gerçekleþtirilen kesintisiz þebeke gözetimi yanýnda, ENS de herhangi bir elektrik kesintisinde (örn. enerji tedarikçisi tarafýndan veya hat hasarý nedeniyle oluþabilecek kesintilerde) beslemenin hemen kesilmesini saðlar. Böylelikle AC hatlarý tehlikeli gerilimlere karþý korunur. Bakým personelinin tehlikelerden korunmasýna yönelik önemli bir katký saðlanýr. Fotovoltaik jeneratör Solar panelin baðlantýsýný yapmadan önce üretici verilerinde belirtilen solar paneller gerilim deðerlerinin gerçekle örtüþüp örtüþmediðini kontrol edin. Gerilim ölçümü esnasýnda, solar panelin düþük sýcaklýk deðerlerinde ve sabit olarak kalan güneþ ýþýnýmýnda yüksek bir boþta çalýþma gerilimi ürettiðini lütfen unutmayýn. TR - 10 C lik dýþ ortam sýcaklýðýnda solar panelin boþta çalýþma gerilimi kesinlikle 500 V un, IG 60 HV de ise 530 V un üzerine çýkmamalýdýr. Teorik boþta çalýþma geriliminin - 10 C deki deðerinin hesaplanmasý için geçerli sýcaklýk katsayýlarýný solar panelin teknik bilgiler dökümanýnda bulabilirsiniz. Solar panelin boþta çalýþma geriliminin 500 V u, IG 60 HV de ise 530 V u aþmasý durumunda FRONIUS IG bozulur ve tüm garanti haklarý ortadan kalkar. Þebeke ba- ðlantýsý Þehir ana þebekesine yapýlacak sabit baðlantý, sadece lisanslý bir elektrikçi tarafýndan tesis edilmelidir. DC soketi NOT! Eðer mevcutsa solar panellerin DC soketleri, FRONIUS IG nin þebekeyi beslemesi esnasýnda soket kontaklarýndan kesinlikle ayrýlmamalýdýr. DC soketinin çýkarýlmasýndan önce, daima ev içi daðýtým için kullanýlan sigortayý ayýrýn. AC soketi NOT! AC soket baðlantýsýný, ev içi daðýtým için kullanýlan sigortayý ayýrdýktan sonra gerilim olmayan durumda sökün. 5

14 Güvenlik konsepti Normlar ve yönetmelikler Sahip olduðunuz FRONIUS IG cihazý tüm ilgili norm ve yönetmeliklere uygundur. Bunlar arasýnda özellikle: - 89/336/EEC sayýlý elektromanyetik uyumluluk direktifi - 93/68/EEC sayýlý CE iþareti direktifi - EN , EN , EN sayýlý Avrupa Normlarý - Alman Elektrik Santralleri Birliði (VDEW) tarafýndan yayýnlanan Özel fotovoltaik üretim tesislerinin elektrik daðýtým þirketlerine ait alçak gerilim þebekeleriyle paralel olarak iþletilmesine yönelik direktif - Avusturya Elektrik Santralleri Birliði tarafýndan yayýnlanan Özel fotovoltaik üretim tesislerinin elektrik daðýtým þirketlerine ait alçak gerilim þebekeleriyle paralel olarak iþletilmesine yönelik teknik direktif - Bu yönetmeliðin inverteri kapsamasý kaydýyla Fotovoltaik enerji üretim tesisleri için güvenlik þartlarý (ÖNORM/ÖVE E2750) Uygunluk bildirimi Ýlgili uygunluk bildirimini bu kullaným kýlavuzunun ekinde bulabilirsiniz. 6

15 Genel bilgi Bir fotovoltaik tesisin çalýþma prensibi Genel bilgi Dünya çapýnda güneþ enerjisi ýþýnýmý toplamda yaklaþýk KiloWattSaat/Yýl dýr (1.540 Peta kwh/yýl). Bu rakam dünyanýn toplam elektrik tüketiminin katýdýr. Dünyanýn en büyük enerji havuzundan aktif bir þekilde yararlanmaya karar verdiðiniz için sizi tebrik ederiz. Aslýnda fotovoltaik etki ilk defa fizikçi Alexandre- Edmond Becquerel tarafýndan 1839 yýlýnda keþfedildi. Fotovoltaik ismi bu teknolojinin temelinde yatan itici güçten, yani ýþýktan gelir. Iþýk, foton adý verilen son derece küçük parçacýklardan oluþur. TR Çatýnýn üst tarafýnda elektrik akýmý mey- dana gelir Açýklamamýza kolay anlaþýlmasý açýsýndan saf silisyum içeren bir solar pilden baþlayalým. Eðer fizik derslerinden hatýrlayacak olursak, silisyum elementinin atom çekirdeði etrafýndaki dýþ elektron kabuðunda dört elektron bulunur. Bunlara valens elektronlarý denir. Fotonlar, yani güneþ ýþýðý, solar pilin içine girer ve valens elektronlarýnýn enerjisini yükseltirler. Sonunda elektron, silisyum atomundan ayrýlýr ve arkasýnda pozitif yüklü bir atom býrakýr. Elektronlarýn ayný yönde akmasý ve böylece bir akým oluþturabilmesi için hücrenin ön ve arka yüzü farklý kutuplanmalýdýr. Ön yüzeydeki silisyum atomlarýna, ilave bir valens elektronuna sahip az miktarda fosfor atomu eklenir (katkýlanýr). Buna karþýlýk hücrelerin arka yüzeyindeki silisyum atomlarýna ise yalnýzca üç valens elektronuna sahip olan bor atomlarý katkýlanýr. Bu þekilde artý ve eksi kutuplar arasýnda meydana gelen dengesizlik, elektronlarýn akmasýna neden olur - akým oluþur. Çok sayýda solar pil bir araya getirilip camla kaplanýnca sahip olduðunuz solar panellerden bir tanesi meydana gelmiþ olur. 7

16 Çatýnýn üst tarafýnda elektrik akýmý mey- dana gelir (devam) + Dizi Mod. 1 Mod. 2 Mod. n Gerilim Gerilim Gerilim Modülü 1 Modülü 2 Modülü 3 Toplam dizi gerilimi Güç ve gerilim deðerleri birçok solar panelin ortak kullanýmý sayesinde yükseltilir. Solar paneller bir dizi üzerinde seri þekilde baðlandýðýnda hem güç hem gerilim yükselir Dizi 1 Dizi 2 Dizi 3 Mod. 1 Mod. 2 Mod. n Toplam dizi gerilimi = Gerilim moodülü 1, 2,... n Bu dizilerin paralel olarak baðlanmasý durumunda elde edilebilecek güç ve modül akýmý yükselirken gerilim ayný kalýr. Paralel ve seri baðlanýþ solar panellerin tümünden oluþan bu yapýya solar jeneratör denir. Çatýnýn alt tarafýnda elek- trik akýmý dönüþtürülür Solar panellerde üretilen doðru akýmýn þehir þebekesine aktarýlmasý ya da konutlarda kullanýlmasý ancak alternatif akýma çevrildikten sonra olabilir. Ýþte FRONIUS IG nin ana görevi de budur. 8

17 Fotovoltaik sistemde FRONIUS IG Genel bilgi Fronius IG en yeni nesil güneþ enerjisi inverteridir (solar-inverter). Fronius IG, solar paneller ile ana þebeke arasýnda çok kompleks bir yapýya sahip bir arabirim görevi görür. Sahip olduðu bu yapý, ona bir dizi zorlu görev yükler. Doðru akýmý alternatif akýma dönüþtürme FRONIUS IG, solar panellerde üretilen doðru akýmý alternatif akýma çevirir. Bu alternatif akým, senkronize olarak evinizdeki elektrik þebekesine ya da ana þebekeye aktarýlýr. FRONIUS IG, sadece þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesislerde kullanýlmak üzere geliþtirilmiþtir. Genel þebekeden baðýmsýz elektrik üretimi gerçekleþtirilemez. TR Tam otomatik iþletim yöneti- mi FRONIUS IG tam otomatik olarak çalýþýr. Güneþin doðmasýyla birlikte solar paneller yeterli düzeyde güç üretmeye baþlayýnca kontrol ve denetleme birimi þebeke gerilimini ve frekansýný denetlemeye baþlar. Yeterli güneþ ýþýnýmý ortaya çýkýnca solar inverter þebekeye besleme yapmaya baþlar. Modele baðlý olarak bunun için birkaç watt lýk solar enerji yeterli olur! FRONIUS IG, solar panellerden mümkün olan azami gücü çekecek þekilde çalýþýr. Bu fonksiyona MPPT (Maximum Power Point Tracking) adý verilir ve çok yüksek bir doðruluk oranýyla uygulanýr. Havanýn kararmasýyla birlikte üretilen enerji þebekeyi beslemeye yetmeyecek seviyeye indiðinde, FRO- NIUS IG þebeke ile olan baðlantýyý keser ve çalýþmayý durdurur. Bütün ayarlar ve kaydedilen veriler mutlak surette korunur. Gerilim trans- formasyonu ve galvanik ayýrým Fronius IG, geniþ bir giriþ gerilimi aralýðýna sahip solar paneller ile kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Bu sayede birçok farklý solar panel tipinin kullanýlabilmesine imkan tanýnýr. Belirtilen azami DC gerilim deðerlerinin (baðlý bulunan solar pillerin toplam gerilimi) mutlak surette aþýlmamasý gerektiðine lütfen dikkat ediniz. FRONIUS IG, yapýsý ve çalýþma prensipleri sayesinde kurulum, montaj ve kullaným esnasýnda azami güvenlik saðlar. 9

18 Gerilim trans- formasyonu ve galvanik ayýrým (devam) FRONIUS IG, doðru akým tarafý ile þebeke arasýnda galvanik ayýrým saðlayan bir HF (Yüksek Frekans) transformatöre sahiptir. HF konsepti bunun dýþýnda transformatör ebatlarýnýn çok küçülmesini ve böylece önemli miktarda yer kazanýmý ve aðýrlýkta hafifleme saðlar. Galvanik ayýrýmýn tam olarak gerçekleþmesine raðmen FRONIUS IG, yenilikçi devre tasarýmý sayesinde yüksek bir verime ulaþýr. Þebeke gözeti- mi FRONIUS IG þebeke gözetimi görevini üstlenir. Bu kapsamda kastedilen, þebeke elektriðinin kesilmesi durumunda insanlarý ve cihazlarý korumak için alýnan önlemlerdir. FRONIUS IG, þebekede ortaya çýkan anormal durumlar (örneðin, þebekenin kapatýlmasý, geçici olarak kesilmesi) karþýnda çalýþmasýný derhal durdurmak ve elektrik ana þebekesine enerji aktarýmýný kesmek üzere programlanmýþtýr. FRONIUS IG, þebekenin kesildiðini bir dizi farklý yöntemle tespit eder: - Gerilim gözetimi - Frekans gözetimi - Kablo direncinin ölçülmesi (sadece ENS li FRONIUS IG modelinde) Bu baðlamda, her ülkeye özgü gözetim faaliyetlerinin ilave elektronik ölçüm sistemlerine gerek duyulmadan bizzat FRONIUS IG tarafýndan yerine getirmesi oldukça anlamlýdýr. Bu sayede kurulum için harcanan iþgücü ve kurulum maliyetleri önemli oranda düþürülür. Gösterim fonk- siyonu ve veri iletiþimi Yeni nesil solar inverterlerin sahip olduðu yüksek teknolojik karmaþýklýk düzeyi, kullanýcý ile arayüz oluþturan ekranlarýn titiz bir þekilde tasarlanmasýný gerektirir. Bu tasarým, kullaným kolaylýðý ve tesis verilerin kesintisiz þekilde sunulmasý gibi prensiplerden hiç ödün vermeksizin gerçekleþtirilmiþtir. FRONIUS IG, verilerin en düþük ve en yüksek deðerlerini günlük, yýllýk ve toplam bazda doðrudan ekrana aktaran temel bir logging fonksiyonuna sahiptir. Bu ekranda opsiyonel olarak aþaðýdaki iklim verilerinin de görüntülenmesi de mümkündür: - 2 farklý sýcaklýk deðeri (örneðin, solar panellerin sýcaklýðý, gölgede hava sýcaklýðý) - Güneþ ýþýnýmý Fronius IG nin sahip olduðu fonksiyonlara ilave olarak, veri iletiþimine yönelik olarak sunulan çok sayýda bileþen sayesinde birçok farklý kayýt ve görüntüleme olanaðýnýn sunulmasý mümkündür. Bunun için gerekli sistem ilaveleri FRONIUS IG DatCom kullaným kýlavuzuna uygun þekilde kolaylýkla kurulabilir. DatCom bileþenleri gibi sistem ilavelerinin kurulmasý sayesinde örn. tesisin modem aracýlýðýyla uzaktan gözetimi, arýza durumunda cep telefonuna SMS gönderimi, veri görselleþtirme ve PC den karþýlaþtýrma yapýlmasý gibi özellikler mümkün kýlýnýr. 10

19 Elde edeceði- niz avantajlar Ýnverter yukarýda sözü edilen görevlerden ne kadar çoðunu bizzat üstlenirse, ilave çevresel cihazlara gereksinim duyulmayacaðý için, kurulum da o kadar basit ve ekonomik olacaktýr. Tecrübemiz ve kullandýðýmýz geliþmiþ teknoloji sayesinde FRONIUS IG, tüm bu görevlerin üstesinden eþzamanlý olarak gelebilmektedir. FRONIUS IG, bunun dýþýnda insaný, diðer ev aletlerini ve kendini koruyabilmek için bir dizi yükümlülüðü de yerine getirir. Bu yükümlülüklere örnek olarak: - Þebeke gözetimi - Þebekeye verilen elektriðin kalitesi - Bozucu faktörlere karþý duyarlýlýk (örn. mobil telefon) Ýlgili sertifikalarý ekte bulabilirsiniz. TR 11

20 Cihaz tanýmý FRONIUS IG Çalýþma pren- sibi FRONIUS IG, tam otomatik bir iþletim yönetim sistemine sahiptir. Temel olarak þebeke besleme modu için herhangi bir kumanda iþlemine ihtiyaç yoktur. FRONIUS IG, güneþin doðmasýndan sonra solar paneller tarafýndan yeterli düzeyde enerji üretilmesiyle birlikte otomatik olarak devreye girer. Bu zaman noktasýndan itibaren FRONIUS IG nin grafik ekranýndan tesis verilerini okumaya baþlarsýnýz. Ýþletim esnasýnda FRONIUS IG, solar panellerin gerilim deðerini optimum güç kazanýmý saðlanacak þekilde sabit tutar. - Solar panelin anlýk iþletim durumu için geçerli optimum gerilim deðerine MPP (MPP = Maximum Power Point - Maksimum Güç Noktasý) gerilimi denir. - MPP geriliminin tam olarak elde edilmesi, solar panelin daima optimum verimde (MPP Ýzleme) çalýþmasýný temin eder. Havanýn kararmasýyla birlikte enerji sunumu þebeke beslemesi için yetersiz olmaya baþlayýnca, FRONIUS IG þebeke ile olan baðlantýyý tamamen keser. - FRONIUS IG gece boyunca ana þebekeden enerji çekmez. - Bütün ayarlar ve kaydedilen veriler korunur. - Cihaz, ayrýca elle devre dýþý býrakýlabilir. Start-up fazý FRONIUS IG, otomatik olarak devreye alýndýktan sonra bir oto test iþlemi gerçekleþtirir. Ardýndan þehir þebekesi test edilir. Bu test, mevcut ülke yönetmeliklerine göre birkaç saniye ile birkaç dakika arasýnda sürer. Baþlatma esnasýnda LED sarý renkte yanar. (1) Segment testi - Tüm gösterge elemanlarý yaklaþýk bir saniye boyunca yanar (2) TEST - FRONIUS IG nin önemli bileþenlerine yönelik oto test - FRONIUS IG, birkaç saniye içerisinde sanal bir kontrol listesinden geçer. - Ekranda TEST yazýsý ve o sýrada test edilen ilgili bileþenler görüntülenir (örn. LED ) 12

21 Start-up fazý (devam) (3) Þebeke ile senkronizasyon - Ekranda WAIT PS yazýsý görüntülenir: FRONIUS IG, þebeke üzerinde bulunan tüm güç ünitelerinin hazýr olmasýný bekler. Bu iþlem, DC gerilime baðlý olarak gerçekleþtirilir. - Daha sonra ekranda SYN- C AC yazýsý görüntülenir (4) Start-up testi - FRONIUS IG, þebeke besleme moduna alýnmadan önce þebeke koþullarý bulunduðunuz ülke yönetmeliklerine uygun olarak test edilir. - Ekranda START UP yazýsý görüntülenir TR Her ülkeye özgü yönetmeliklere göre start-up testi birkaç saniye ile birkaç dakika arasýnda sürebilir. Sürenin geçmesi yukarýdan aþaðýya doðru azalan bir sütun ile sembolize edilir. Daha önce yanýp sönen her iki ayýrma çizgisinin kaybolmasý start-up testinin toplam süresinin 1/10 unun geride kaldýðýný gösterir. (5) ENS senkronizasyonu (opsiyonel) - FRONIUS IG, ENS opsiyonu ile donatýlmýþ ise ENS detaylý bir test ve senkronizasyon iþleminden geçirilir. - Ekranda SYNC ENS yazýsý görüntülenir ENS nin iþletme durumuna baðlý olarak test ve senkronizasyon iþlemi birkaç saniye sürebilir. (6) Þebeke besleme modu - FRONIUS IG, testler bittikten sonra þebeke besleme moduna geçer - LED yeþil renkte yanar ve FRONIUS IG çalýþýr 13

22 FRONIUS IG ye genel bakýþ (dahili montaj için) (1) Kullaným ve kurulum talimatý için saklama gözü (2) Havalandýrma ýzgarasý (3) Ýþletme durumunu gösteren LED (4) Ekran (5) Tuþ takýmý (6) Takýlabilir kart yuvalarý (7) Farklý tipte baðlantý saclarý (8) Baðlantý bölümü - yalnýzca yetkili elektrik tesisatçýlarý tarafýndan açýlmalýdýr (9) Baðýmsýz olarak ayrýlmýþ olan güç ünitesi bölümü - yalnýzca Fronius tarafýndan eðitilmiþ servis personeli tarafýndan açýlmalýdýr. (1) (9) (8) (2) (3) (4) (7) (5) (6) 14

23 Fronius IG Outdoors a genel bakýþ (1) (2) (8) (2) TR (1) (1) (7) (6) (3) (4) (5) (1) Mahfaza için montaj vidalarý (2) Havalandýrma kapaðý (3) Ýþletme durumunu gösteren LED (4) Harici ekran (5) Harici tuþ takýmý (6) AC baðlantý ve takýlabilir kart yuvalarý için kapak (7) DC baðlantý bloðu (8) Tuþlarýn ve ekranýn güneþ ýþýnlarýndan korunmasýný saðlayan sürgülü kapak. NOT! Doðrudan güneþ ýþýnýna maruz kalmasý durumunda sürgülü kapaðý ekranýn önüne doðru kaydýrmanýzý öneririz. 15

24 Ýþletme duru- munu gösteren LED LED Ýþletim durumuna baðlý olarak LED in rengi deðiþir (1) LED yeþil renkte yanar: - FRONIUS IG nin otomatik olarak gerçekleþtirilen start-up fazýnda ise þebeke besleme moduna geçilinceye kadar yanar - Fotovoltaik tesis arýzasýz bir þekilde çalýþýyorsa (2) LED yeþil renkte yanar: - Fotovoltaik tesis arýzasýz bir þekilde çalýþýyorsa - Buna ek olarak ekranda bir mesaj görüntülenir NOT! Örnek olarak FRONIUS IG nin iþlevini etkilemeyecek bir izolasyon arýzasý varsa bir mesaj görüntülenir. Ancak güvenlik ile ilgili sebeplerden ötürü bu izolasyon arýzasýnýn derhal ortadan kaldýrýlmasý önerilir. Ülke ayarýna baðlý olarak, inverter, þehir þebekesinde ve þebeke besleme modunda bir izolasyon hatasý olduðunda kesilebilir. Ekranlý FRONIUS IG cihazýnda bir statü bildirimi görüntülenir. Ekransýz FRONIUS IG cihazýnda ise FRONIUS IG.access. yazýlýmýnda görüntüleme yapýlýr Bir mesaj (örn. 502, Durum tespiti ve arýza giderme bölümü) görüntülenirse, ilgili statüyü kaldýrýn ve Enter tuþuna basarak çýkýn. (3) LED turuncu renkte yanar: - Güneþin doðmasýyla birlikte güneþ panelleri tarafýndan yeterli düzeyde enerji üretilince FRONIUS IG otomatik start-up fazýnda bulunur. 16

25 Ýþletme duru- munu gösteren LED (devam) (4) LED turuncu renkte yanýp söner: - Ekranda bir uyarý görüntülenir - veya FRONIUS IG setup menüsünde Standby moduna geçirilmiþtir = besleme modununun manüel olarak devre dýþý býrakýlmasý - güneþin bir sonraki gün doðmasýyla birlikte besleme moduna otomatik olarak tekrar geçilir - LED turuncu renkte yanýp sönerken, besleme moduna daima manüel olarak geçilebilir (bkz. Setup menüsü bölümü) (5) LED kýrmýzý renkte yanar: - Genel statü: Ekranda uygun servis kodunun gösterimi Ýnverter þehir þebekesine besleme yapmýyor. Servis kodlarýný içeren bir liste, uygun statü bildirimleri, statü nedenleri ve düzeltici tedbirler, kurulum ve servis kýlavuzunun Durum tespiti ve arýza giderme kýsmýnda bulunur. (6) LED sönük kalmaya devam eder: - Solar panellere baðlantý yoktur - Karanlýk sebebiyle panel gücü sýfýrdýr TR 17

26 Kumanda konsepti Ekran Genel bilgi FRONIUS IG, çalýþmaya hazýr olacak þekilde önceden konfigüre edilmiþtir. Tam otomatik þebeke besleme modu için hiç bir ön ayar gerekli deðildir. Ekranýn güç beslemesi solar panel üzerinden saðlanýr. Ekran bu sayede gün boyunca kullanýlabilir. Önemli! FRONIUS IG nin göstergesi kalibre edilmiþ bir ölçüm aleti deðildir. Sisteme baðlý olarak yüzde bir mertebesinde küçük bir sapma meydana gelebilir. Bu nedenle enerji daðýtým þirketinden gelecek tam hesaplama verileri için kalibre edilmiþ bir sayaç gerekir. Tuþ tanýmý (A) ve (B) tuþlarý: - Sonraki sayfaya geçiþ için kullanýlýr (A) (B) (C) (C) tuþu: - Menü düzeyini ( Menü ) deðiþtirmek ya da setup menüsü nden çýkmak için ( Esc ) kullanýlýr Enter tuþu: - Seçimi onaylamak için kullanýlýr Semboller (2) (12) (11) (10) (9) (5) (7) (8) (6) (4) (1) (3) (1) (A) ila tuþlarý için kullanýlan semboller (2) Now ila Setup ekran modlarý için kullanýlan semboller 18

27 Semboller (devam) (3) Gösterge deðeri için kullanýlan alan... gösterge deðerinin görüntülenmesi içindir (4) Gösterge ünitesi alaný... ilgili ünitenin gösterimi içindir (5) Segment sütunu... seçilen ekran modundan baðýmsýz olarak yalnýzca anlýk olarak þebekeye verilen gücü gösterir. Gösterim, sahip olduðunuz solar inverter için mümkün olan en büyük besleme gücünün yüzdelik deðeri cinsinden gerçekleþtirilir. (6)... doðrudan þehir þebekesine baðlý büyüklüklüklerin okunduðu ekranda görüntülenir (7)... doðrudan solar panellere baðlý büyüklüklerin okunduðu ekranda görüntülenir (8)... doðrudan FRONIUS IG ye baðlý büyüklüklerin okunduðu ekranda görüntülenir TR (9)... güneþ ýþýnýmý ve sýcaklýk gibi ortam koþullarýna baðlý büyüklüklüklerin okunduðu ekranda görüntülenir (opsiyonel) (10)... tüketim sensörü (opsiyonel) tarafýndan aktarýlan deðerlerin okunduðu ekranda görüntülenir (11) Max... Gösterilen deðer dikkate alýnan zaman dilimi içindeki maksimum deðeri ifade eder (seçilen ekran moduna baðlýdýr). (12) Min... Gösterilen deðer dikkate alýnan zaman dilimi içindeki minimum deðeri ifade eder (seçilen ekran moduna baðlýdýr). Önemli! Gösterilen Min. ve Max. deðerler, ölçüm deðeri kaydý iki saniyelik aralýklarla gerçekleþtirildiði için mutlak sýnýr deðerlere karþýlýk gelmez. Ekranda gezinme Ekran aydýnlat- masý Ekran aydýnlatmasýný etkinleþtirmek için herhangi bir tuþa basýn. 30 saniye içinde hiçbir tuþa basýlmazsa, ekran aydýnlatmasý söner. Buna ek olarak setup menüsünden sürekli açýk aydýnlatma ya da sürekli kapalý aydýnlatma seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz. 19

28 Menü seviyesi Menü seviyesinden çýkarak seçtiðiniz ekran moduna ya da setup menüsüne ulaþýrsýnýz. (C) tuþuna basarak menü seviyesine geçebilirsiniz (C) (C) - Ekranda Menu yazýsý görüntülenir - Ekran menü seviyesinde bulunur Ekran modunu seçme (A) (B) (1) (2) (3) (4) (A) (B) - Menü seviyesine geçme - (A) veya (B) tuþlarý ile istediðiniz ekran modunu (1)-(4) seçin - Seçilen ekran moduna geçme: Enter tuþuna basýn NOT! Year (Yýl) menü öðesi yalnýzca Veri Kaydedici seçeneði baðlandýðýnda desteklenir. Bu sistem geniþletmesi, bir gerçek zaman saatine sahiptir. 20

29 Ekran iþlevleri arasýnda ilerle- me (A) (B) (A) (B) (A) (B) - Ýstediðiniz ekran modunu seçin (yukarý bakýn) - (A) ya da (B) tuþlarý ile mevcut ekran iþlevleri arasýnda ilerleyebilirsiniz Ekran modlarý TR Ekran modlarý- na genel bakýþ Aþaðýdaki ekran modlarý mevcuttur: Now ekran modu... Anlýk deðerler ekraný Day ekran modu... Bugüne ait þebeke beslemesi ile ilgili deðerler ekraný Year ekran modu... Geçerli takvim yýlýna ait þebeke beslemesine yönelik deðerler ekraný - sadece Veri Kaydedici Seçeneðinde sunulur Total ekran modu... FRONIUS IG nin ilk kez devreye alýnmasýndan itibaren geçen süreçteki þebeke beslemesi ile ilgili deðerler ekraný 21

30 Ekran deðer- lerinin genel görünümü Aþaðýdaki tabloda mevcut ekran deðerlerine yönelik kýsa bir genel görünüm sunulmuþtur. Dipnotsuz olarak verilen ekran deðerleri, seçilen setup ayarýnda standart (fabrika ayarý) olarak gösterilir. * Opsiyon - Gerekli opsiyon kartý mevcut deðilse, N.A. (baðlý deðil) görüntülenir Now (þimdi) modu Sisteme verilen güç (W) Þebeke gerilimi (V) Sisteme verilen elektrik akýmý (A) Þebeke frekansý (Hz) * Þebeke empedansý (Ohm) Panel gerilimi (V) Panel akýmý (A) * Panel sýcaklýðý ( C; alternatif olarak F) Ýzolasyon direnci (MOhm) * Tüketim ölçüm cihazý tarafýndan hesaplanan güç (W) * Ortam sýcaklýðý ( C; alternatif olarak F) * Güneþ ýþýnýmý (W/m²) * Saat (SS:DD) Day / Year / Total (Gün / Yýl / Toplam) ekran modu Sisteme verilen enerji (kwh / MWh) Randýman (Para birimi ayarlanabilir) CO 2 -Azaltýmý (kg / t) Sisteme verilen maksimum güç (W) Maksimum þebeke gerilimi (V) Minimum þebeke gerilimi (V) Maksimum panel gerilimi (V) * Tüketim ölçüm cihazý tarafýndan hesaplanan enerji (kwh / MWh) * Maksimum panel sýcaklýðý ( C; alternatif olarak F) * Minimum panel sýcaklýðý ( C; alternatif olarak F) * Maksimum ortam sýcaklýðý ( C; alternatif olarak F) * Minimum ortam sýcaklýðý ( C; alternatif olarak F) * Maksimum güneþ ýþýnýmý (W/m²) Ýþletim saati FRONIUS IG (SS:DD) 22

31 Now (Þimdi) ekran modu Güncel deðerleri gösteren ekran - Now (Þimdi) ekran modunu seçin ( Ekran bölümü) - Now (Þimdi) ekran modundaki ilk ekran iþlevi görüntülenir * Opsiyon - Gerekli opsiyon kartý mevcut deðilse, N.A. yazýsý görüntülenir. Þebekeye verilen güç... þebekeye anlýk olarak verilen güç (Watt) (A) (B) - Sonraki deðere (B) tuþuyla geçebilirsiniz - (A) tuþu ile önceki sayfaya dönebilirsiniz TR Þebeke gerilimi (Volt) Sisteme verilen akým... þebekeye anlýk olarak verilen akým (Amper) Þebeke frekansý (Hertz) * Þebeke empedansý... Þebekenin direnci - güvenli þebeke besleme iþlemi için kriterler (Ohm; END opsiyonu) Yerel alçak gerilim þebekesinin direnci son trafo istasyonuna kadar ölçülür. Yerel alçak gerilim þebekesinin çalýþmalar sebebiyle devre dýþý býrakýlmasý durumunda þebeke empedansý önemli oranda yükselir ve FRONIUS IG güvenlik ile ilgili sebeplerden ötürü þebeke beslemesini keser. 23

32 Now (Þimdi) ekran modu (devam) Güneþ paneli gerilimi... solar panellerde anlýk olarak bulunan gerilim (Volt) Þebeke beslemesi esnasýnda görüntülenen gerilim deðeri, MPP gerilimine (MPP=Maksimum Güç Noktasý) eþittir. FRONIUS IG, panellerin gerilim deðerini, solar panellerden daima mümkün olan maksimum güç kazanýmý saðlanacak bölgede tutar. Böylelikle fotovoltaik tesisinizin sürekli olarak optimum verim deðerinde çalýþmasý temin edilir. Güneþ paneli akýmý... solar panellerden anlýk olarak saðlanan akým (Amper) FRONIUS IG, panellerin gerilim deðerini, daima solar panellerden mümkün olan maksimum güç kazanýmý saðlanacak bölgede tutar. Böylece optimum panel akýmý elde edilir. * Panel sýcaklýðý... Solar paneldeki sýcaklýk ( C; setup menüsünde F olarak ayarlanabilir; Sýcaklýk sensörü No.1; Sensör kartý opsiyonel) Fotovoltaik tesisin izolasyon direnci (MOhm) Ýzolasyon direnci, FV sistemin pozitif veya negatif kutbu ve toprak potansiyeli arasýndaki dirençtir. Eðer izolasyon direnci 500 kohm dan büyük olarak gösteriliyorsa fotovoltaik tesis yeterli miktarda izole edilmiþtir. UYARÝ ARÝ! 500 kohm dan küçük bir izolasyon direnci, izolasyonu yetersiz DC hattýna veya solar panellerin hasar görmesine neden olabilir. Çok düþük izolasyon direnci durumunda mutlaka Fronius servis ortaðýnýzla temasa geçin. Önemli! Yalnýzca 500 kohm dan düþük bir izolasyon direnci bir arýzayý ifade eder. Bunun üzerindeki izolasyon direnci deðerleri arýza olarak deðerlendirilmeyecektir. 10 MOhm dan daha düþük bir izolasyon direnci deðerinde ekran, negatif potansiyel ve topraklama (ön iþareti - ) ile pozitif potansiyel ve topraklama (ön iþaret + ) olarak ayrýlýr. 24

33 Now (Þimdi) ekran modu (devam) Negatif (ön iþaret - ) için ekran örneði - DC- hattý ve toprak arasýnda kýsa devre Pozitif potansiyel (ön iþaret + ) için ekran örneði: - DC+ hattý ve toprak arasýnda kýsa devre * Þebekeden çekilen güç... Anlýk tüketim (Watt; sensör kartý opsiyonel) * Ortam sýcaklýðý ( C; C; Setup menüsünde F olarak ayarlanabilir; Sýcaklýk sensörü No.2; Sensör kartý opsiyonel) TR * Güneþ ýþýnýmý... metrekare baþýna düþen ýþýným gücü (Watt/m²; sensör kartý opsiyonel) * Saat (Veri kaydedici opsiyonu)... FRONIUS IG de veya bir sistem geniþletmesinde saat deðiþtirilirse, LocalNet tarafýndan birbirine baðlanmýþ tüm cihazlarda da saat deðiþir. 25

34 Day / Year ear / Total (Gün / Yýl / Toplam) ekran modu Day ekran modu... Bugüne ait þebeke beslemesi ile ilgili deðerler ekraný Önemli! Devreye alma zamaný FRONIUS IG için gün baþlangýcýný belirtir. DC besleme kablosu ayrýlýrsa, yeniden baþlattýktan sonra aþaðýdaki deðerler sýfýrlanmalýdýr: - Randýman (para birimi ayarlanabilir) - CO 2 -indirgeme (kg) - Sisteme verilen maksimum güç (Wat) - Maksimum þebeke gerilimi (Volt) - Minimum þebeke gerilimi (Volt) - Þebekeden çekilen güç (kwh) - FRONIUS IG nin çalýþma süresi Yukarýda verilen bilgiler Veri Kaydedici seçeneðinin bulunduðu durumlarda geçerli deðildi. Datalogger opsiyonu mevcutsa sayýlan bu ekran deðerleri her durumda, þebeke besleme gününün bütününü için geçerlidir. Year ekran modu... Geçerli takvim yýlýna ait þebeke beslemesine yönelik deðerler ekraný - sadece Veri Kaydedici seçeneðinde sunulur Total ekran modu... FRONIUS IG nin ilk kez devreye alýnmasýndan itibaren geçen süreçteki þebeke beslemesi ile ilgili deðerler ekraný - Day / Year / Total ekran modlarýný seçme ( Ekran bölümü) - Seçilen ekran modundaki ilk ekran iþlevi görüntülenir * Opsiyon - Gerekli sensör kartý mevcut deðilse, N.A. yazýsý görüntülenir. 26

35 Day / Year ear / Total (Gün / Yýl / Toplam) ekran modu (devam) (A) (B) Þebekeye verilen enerji... dikkate alýnan zaman dilimi boyunca þebekeye verilen enerji (kwh / MWh) Farklý ölçüm yöntemlerinin uygulanmasý nedeniyle diðer ölçü aletleri ile karþýlaþtýrldýðýnda sapmalar ortaya çýkabilir. Þebekeye verilen enerjinin hesaplanmasý için sadece enerji daðýtým þirketinden temin edilen, kalibre edilmiþ bir ölçü aletinin ekran deðerleri geçerlidir. - Sonraki deðere (B) tuþuyla geçebilirsiniz - (A) tuþu ile önceki sayfaya dönebilirsiniz Randýman... dikkate alýnan zaman aralýðý boyunca elde edilen para (para birimi setup menüsünde ayarlanabilir) TR Önemli! Beslenen enerji deðerinde olduðu gibi burada da ölçülen deðerlerde sapmalar meydana gelebilir. Para biriminin ve hesaplama oranýnýn nasýl ayarlanacaðý Setup Menüsü bölümünde tarif edilmiþtir. Fabrika ayarý 0,48 Euro/kWh tir. CO 2 -Azaltýmý... dikkate alýnan zaman aralýðýndaki CO 2 -emisyonu (kg/t) Ayný deðerde elektriðin bir kalorifik güç santralinde üretilmesi halinde ortaya çýkacak olan CO 2 emisyonu (kg/t) deðeri. Fabrika ayarý 0,53 kg / kwh tir. (Kaynak DGS - Alman Güneþ Enerjisi Kurumu). Þebekeye verilen maksimum güç... dikkate alýnan zaman dilimi boyunca þebekeye verilen en yüksek güç (W) Maksimum þebeke gerilimi... dikkate alýnan zaman aralýðý boyunca ölçülen en yüksek þebeke gerilimi (V) 27

36 Day / Year ear / Total (Gün / Yýl / Toplam) ekran modu (devam) Minimum þebeke gerilimi... dikkate alýnan zaman dilimi boyunca ölçülen en düþük þebeke gerilimi (V) Maksimum panel gerilimi... dikkate alýnan zaman aralýðý boyunca ölçülen en yüksek panel gerilimi (V) * Tüketim ölçüm cihazý tarafýn- dan hesaplanan enerji... dikkate alýnan zaman dilimi boyunca tüketilen enerji (kwh / MWh; tüketim sensörü opsiyonel) NOT! Sýcaklýk sensörünü solar panelin arka tarafýna monte edin. * Solar paneldeki maksimum sýcaklýk... dikkate alýnan zaman aralýðý boyunca güneþ panelinde ölçülen en yüksek sýcaklýk ( C; Setup menüsünde F olarak ayarlanabilir; Sýcaklýk sensörü No.1; Sensör kartý opsiyonel) * Solar paneldeki sýcaklýk... dikkate alýnan zaman aralýðý boyunca güneþ panelinde ölçülen en düþük sýcaklýk ( C; setup menüsünde F olarak ayarlanabilir; Sýcaklýk sensörü No.1; Sensör kartý opsiyonel) * Maksimum ortam sýcaklýðý... dikkate alýnan zaman aralýðý boyunca ölçülen en yüksek sýcaklýk ( C; setup menüsünde F olarak ayarlanabilir; Sýcaklýk sensörü No.2; Sensör kartý opsiyonel) * Minimum ortam sýcaklýðý... dikkate alýnan zaman aralýðý boyunca ölçülen en düþük sýcaklýk ( C; setup menüsünde F olarak ayarlanabilir; Sýcaklýk sensörü No.2; Sensör kartý opsiyonel) 28

37 Day / Year / Total (Gün / Yýl / Toplam) ekran modu (devam) * Maksimum güneþ ýþýnýmý... dikkate alýnan zaman aralýðý boyunca meydana gelen en yüksek güneþ ýþýnýmý, (W/m²; Sensör kartý opsiyonel) Ýþletme saati... FRONIUS IG nin çalýþma süresi(ss:dd) Çalýþma süresi bilgisi 999 saat ve 59 dakika ya kadar saat ve dakika cinsinden görüntülenir (Ekran: 999:59 ). Zaman baþlangýç noktasýndan itibaren yalnýzca saat cinsinden gösterilir. FRONIUS IG gece boyunca hizmet dýþý olmasýna raðmen sensör kartý opsiyonu için gerekli bilgiler gece gündüz kaydedilir ve saklanýr. TR Setup menüsü Menü öðeleri- ne genel bakýþ Genel görünümde, FRONIUS IG nin ön ayarlarýnýn deðiþtirilmesi için kullanýlan menü öðelerini bulabilirsiniz. Standby Contrast (Kontrast) LightMode Cash (Nakit) IG-NR DatCom Time Extended State_PS Version Enter AUTO ON OFF (Otomatik) (Açýk) (Kapalý) Para birimi Hesaplama oraný / kwh (100. FRONIUS IG = 00) OKCom Error SIGCD_TEST Tarih Saat Iso_Warn ON OFF (Açýk) (Kapalý) Güç üniteleri statü ekraný MainCtrl PS01 ENS 29

38 Setup ekran modu Setup menüsü, kullanýcýya özgü istek ve taleplere uyacak þekilde FRONI- US IG nin ön ayarlarýnýn kolayca deðiþtirilebilmesini mümkün kýlar. Setup menüsü- ne girme (1) (2) (3) (4) (5) - Menü seviyesine geçin ( Ekranda Gezinme bölümü) - (A) veya (B) tuþlarý ile Setup modunu (5) seçin - Setup (5) moduna girme: Enter tuþuna basýn (A) (B) (A) (B) - Ýlk olarak Standby menü öðesi görüntülenir. Menü öðeleri arasýnda ilerle- me (A) (B) (A) (B) (A) (B) - Ýstediðiniz ekran modunu seçin (yukarý bakýn) - (A) ya da (B) tuþlarý ile mevcut menü öðeleri arasýnda ilerleyebilirsiniz 30

39 Menü öðelerini ayarlama - Standby... Enter tuþu vasýtasýyla Standby modunu etkinleþtirme / devre dýþý býrakma. Standby menü öðesi FRONIUS IG nin manüel olarak standby iþletim moduna geçirilmesini saðlar. Standby modunda güç elektroniði devre dýþý býrakýlýr. Þebeke beslemesi meydana gelmez. LED, turuncu renkte yanýp söner. Ekranda aþaðýdaki uyarýlar deðiþmeli olarak görüntülenir: STANDBY ENTER TR - Havanýn kararmasýndan sonra turuncu renkte yanýp sönen LED söner. - Güneþin bir sonraki gün doðmasýyla birlikte þebeke besleme moduna otomatik olarak tekrar geçilir (Start-up fazýndan sonra LED yeþil renkte yanar). - LED in turuncu renkte yanýp sönmesi esnasýnda þebeke besleme moduna dilediðinizde tekrar geçilebilir ( Standby modunu devre dýþý býrakma). - LED yeþil renkte yanar: Standby modunu etkinleþtirme = þebeke besleme modunu manüel olarak devre dýþý býrakma: - Enter tuþuna basýn - LED turuncu renkte yanýp söner: Standby modunu devre dýþý býrakma = þebeke besleme modunu manüel olarak yeniden devreye alýnmasý: - Enter tuþuna basýn 31

40 (A) (B) (C) - 0 ila 7 arasýndaki ayarlar- dan birini seçin - (A) ya da (B) tuþuna basýn: (C)... - Contrast... LCD ekranýnda kontrastýn ayarlanmasý. - Contrast seçeneðine girme: Enter tuþuna basýn Kontrast sýcaklýða baðlý olduðundan, deðiþen ortam koþullarýnda Contrast menü öðesinin ayarlanmasý gerekli olabilir. Ayarlar en düþük kontrast deðerinden (0) en yüksek kontrast deðerine (7) kadar: - uygula: Enter tuþuna basýn - mevcut ayarý olduðu gibi býrakma: Esc (C) tuþuna basýn (C) - Menu Mode... seçilemez (C) 32

41 (C) - Auto 1., On 2. ve Off 3. ayarlarýndan birini seçin - (A) ya da (B) tuþuna basýn: - Light Mode... Ekran aydýnlatmasý ön ayarý. - Light Mode seçeneðine girme: Enter tuþuna basýn (A) (C) 1.Son kez bir tuþa bastýktan sonra ekran aydýnlatmasý 30 saniyelik bir zaman gecikmesinin ardýndan söner. - uygula: Enter tuþuna basýn - mevcut ayarý olduðu gibi býrakma: Esc (C) tuþuna basýn TR (B) (A) (C) 2.Ekran aydýnlatmasý þebeke besleme modu boyunca sürekli olarak devrede kalýr. - uygula: Enter tuþuna basýn - mevcut ayarý olduðu gibi býrakma: Esc (C) tuþuna basýn (B) 3.Ekran aydýnlatmasý sürekli olarak devre dýþý kalýr. - uygula: Enter tuþuna basýn - mevcut ayarý olduðu gibi býrakma: Esc (C) tuþuna basýn (C) Önemli! Bu öðe yalnýzca ekran arka plan aydýnlatmasý ile ilgilidir. Bir mw den az (1/1000 W) düþük güç tüketimi nedeniyle ekranýn kendisinin devre dýþý býrakýlmasý gerekmez. - Cash... Þebekeye verilen enerjinin ücretlendirilmesi için para birimini ve hesaplama oranýný ayarlama (C) - Cash seçeneðine girme: Enter tuþuna basýn

42 1 2 1.Para birimini girme (Fabrika ayarý: EUR) (A) (A) (A) (B) (C)... (B) (C) (B) (C)... - Birinci basamak yanýp söner - (A) ya da (B) tuþu ile birinci basamak için bir harf seçin - Enter tuþu ile onaylayýn - Bir sonraki basamak yanýp söner - Bir sonraki basamak için izlenilmesi gereken iþlem sýrasý birinci basamak ile aynýdýr - ayarlanan para birimi uygulama: Enter tuþuna basýn - mevcut ayarý olduðu gibi býrakma: Esc (C) tuþuna basýn 2.kWh baþýna seçilen para birimi cinsinden hesaplama oranýný girme (Fabrika ayarý: 0,48 EUR/ kwh) - Birinci basamak yanýp söner - (A) ya da (B) tuþu ile birinci basamak için bir sayý seçin - Enter tuþu ile onaylayýn - Bir sonraki basamak yanýp söner - Bir sonraki basamak için izlenilmesi gereken iþlem sýrasý birinci basamak ile aynýdýr (A) (B) (C) (A) (B) (C) NOT! 000,1 ile 99,99 arasý deðerler ayarlanabilir. - Ondalýk nokta yanýp söner - (A) ya da (B) tuþu ile ondalýk noktayý istenen konuma getirin - ayarlanan hesaplama oranýný uygulama: Enter tuþuna basýn - mevcut ayarý olduðu gibi býrakma: Esc (C) tuþuna basýn 34

43 - IG-NR... Altalta baðlanmýþ birden fazla fotovoltaik inverter içeren bir tesiste FRONIUS IG numarasýnýn (=adres) ayarý (C) - IG-NR seçeneðine girme: Enter tuþuna basýn Adresi ( ) girme (Fabrika ayarý: 01) (A) (B) (C) - Birinci basamak yanýp söner - (A) ya da (B) tuþu ile birinci basamak için bir sayý seçin - Enter tuþu ile onaylayýn - Bir sonraki basamak yanýp söner TR - Ýkinci basamak için izlenilmesi gereken iþlem sýrasý birinci basamak ile aynýdýr (A) (B) - ayarlanan IG numarasýný uygulama: Enter tuþuna basýn - mevcut ayarý olduðu gibi býrakma: Esc (C) tuþuna basýn NOT! Birden fazla FRONIUS IG nin bir veri iletiþim sisteminde veri kaydedici vasýtasýyla birbirlerine entegre edilmiþ olmasý halinde her bir FRONIUS IG ye özel bir adres atayýn. Her bir FRONIUS IG cihazýna özel bir adres atanmasý çok önemlidir zira veri kaydedici ancak bu sayede inverterleri birbirlerinden ayýrt edebilir. Bir sistemde ayný adrese sahip iki FRONIUS IG cihazýnýn bulunmasý durumunda veri kaydedici ile veri iletiþimin kurulmasý mümkün deðildir. Statü bildirimi 504'ün görüntülendiði FRONIUS IG ye bir baþka adres tanýmlayýn. 35

44 (C) (A) (B) (A) (B) (B) Veri iletiþiminin baþarýlý bir þekilde kurulmasý durumunda statü ekranýnda OK COM görüntülenir. - Ok tuþu (B) ile Signal Card Test i çaðýrýn DatCom kurulu deðilse ya da veri baðlantýsý düzgün þekilde çalýþmýyorsa Error mesajý görüntülenir. - Enter tuþu ile Signal Card Test ini baþlatýn (C) Signal Card kurulu deðil (C) Signal Card aktif - Onay için Signal Card sinyal sesi duyulur. Önemli! Sinyal duyulmadýðý takdirde, sinyal hatlarýný kontrol edin. 36

45 Önemli! Time menü öðesi yalnýzca Veri Kaydedici seçeneði baðlandýðýnda desteklenir. (C) - Time ime... Saat ve tarih ayarý - Time seçeneðine girme: Enter tuþuna basýn 1.Tarihi ayarlama (örn.: ) (A) (B) (C) - Birinci basamak yanýp söner - (A) ya da (B) tuþu ile birinci basamak için bir sayý seçin - Enter tuþu ile onaylayýn - Bir sonraki basamak yanýp söner TR (A) (B) (C) - Bir sonraki basamak için izlenilmesi gereken iþlem sýrasý birinci basamak ile aynýdýr - ayarlanan tarihi uygulama: Enter tuþuna basýn - mevcut ayarý olduðu gibi býrakma: Esc (C) tuþuna basýn 2.Saati ayarlama (örn.: 15:47) (A) (B) (C) - Birinci basamak yanýp söner - (A) ya da (B) tuþu ile birinci basamak için bir sayý seçin - Enter tuþu ile onaylayýn - Bir sonraki basamak yanýp söner (A) (B) (C) - Bir sonraki basamak için izlenilmesi gereken iþlem sýrasý birinci basamak ile aynýdýr - ayarlanan saati uygulama ve saati baþlatma: Enter tuþuna basýn - mevcut ayarý olduðu gibi býrakma: Esc (C) tuþuna basýn 37

46 - Extended... izolasyon uyarýsýný devreden çýkarmak ve devreye sokmak için kullanýlýr - Enter tuþuna basýn - Ýzolasyon uyarýsý için menüye çýkýþ ekraný - Enter tuþuna basýn (A) (B) (C) - (A) ya da (B) tuþu ile Off ya da On ayar seçeneðini tercih edin - Enter tuþuna basarak ayarý uygulayýn Off ayar seçeneðinde izolasyon uyarýsý State 502 devre dýþý býrakýlýr. Off seçeneði yüksek omajlý olarak topraklanmýþ DC+ ve DC- baðlantýya sahip solar paneller için önerilir. 2x (C) 38

47 - STATE_PS TE_PS... Güç üniteleri statü ekraný - Enter tuþuna basýn - Burada örn. birinci güç ünitesi (PS00) Standby konumundadýr - Standby þebeke beslemesinin olmadýðý durumu ifade eder - Enter tuþuna basýn - En son kaydedilen servis kodunu gösteren ekran (örn. State 406 ) Deðiþmeli Önemli! Deðiþmeli olarak State Last ve en son kaydedilen servis kodunu gösteren ekran görüntülenir. TR (C) (B) (B) (C) - Esc (C) tuþuna basýn - Yeniden birinci güç ünitesi için hazýrlanmýþ ekran görüntülenir (PS00) - Ok tuþu (B) ile ikinci güç ünitesine geçin - Burada örn. ikinci güç ünitesi (PS01) Run konumundadýr - Run sorunsuz olarak ilerleyen bir þebeke besleme modunu ifade eder. - Enter tuþuna basýn - En son kaydedilen servis kodunu gösteren ekran (örn. State ) Deðiþmeli Önemli! Deðiþmeli olarak State Last ve en son kaydedilen servis kodunu gösteren ekran görüntülenir. 2x (C) - Ýniþ: Esc (C) tuþuna iki kez basýn Önemli! Yetersiz güneþ ýþýnýmý nedeniyle her sabah ve her akþam doðal olarak statü mesajlarý 306 (Power Low) (Güç Düþük) ve 307 (DC-Low) (DC Düþük) verilir. Bu statü mesajlarý hiçbir arýzaya sebep olmaz. 39

48 (A) (B) (A) (B) - MAIN CTRL 1., PS ve ENS 3. ekranlarý arasýnda geçiþ yapma - (A) ya da (B) tuþuna basýn: (A) (A) (B) (B) (C) Ekran Sürüm numarasý (C) Ekran Seri numarasý (C) Ekran Sürüm numarasý (C) Ekran Seri numarasý - Version... IG-Control biriminin ve güç ünitesinin sürüm numarasýný ve seri numarasýný gösteren ekran. - Version seçeneðine girme: Enter tuþuna basýn 1.IG-Control biriminin sürüm numarasýný görüntüleme: Enter tuþuna basýn - Esc (C) tuþuna basarak çýkýþ - IG-Control birimi için seri numarasý ekranýna geçme: (A) ya da (B) tuþuna basýn - Esc (C) tuþuna basarak çýkýþ 2.Güç ünitesinin sürüm numarasýný görüntüleme: Enter tuþuna basýn - Esc (C) tuþuna basarak çýkýþ - Güç ünitesi için seri numarasý ekranýna geçme: (A) ya da (B) tuþuna basýn - Esc (C) tuþuna basarak çýkýþ 3.ENS nin tip numarasýný görüntüleme: Enter tuþuna basýn - Esc (C) tuþuna basarak çýkýþ - ENS için sürüm numarasý ekranýna geçme: (A) ya da (B) tuþuna basýn - Esc (C) tuþuna basarak çýkýþ (C) Ekran Tip numarasý NOT! FRONIUS IG, ENS opsiyonu ile donatýlmamýþ ise tip numarasý ve sürüm numarasý görüntülenmeyebilir. (A) (B) (C) Ekran Sürüm numarasý - Enter tuþuna basýldýktan sonra ekranda N.A. yazýsý görüntülenir - Esc (C) tuþuna basarak çýkýþ 40

49 Ýlave bilgiler Sistem geniþletme uygulamalarý FRONIUS IG, birbirinden çok farklý sistem geniþletmelerine uyacak þekilde hazýrlanmýþtýr, örn.: - FRONIUS IG cihazýnýn harici sistem geniþletmeleri, yani diðer FRONI- US IG cihazlarý ile iletiþimi için - (Fotovoltaik tesis verilerinin kayýt altýna alýnmasý ve yönetimi için) veri kaydedici ve modem baðlantýsý da içeren veri kaydedici - Çeþitli büyük ekranlar (FRONIUS IG Public Display) - Aktüatörler / röle / alarm (FRONIUS IG sinyal kartý) - Sensörler (Sýcaklýk sensörü / Iþýným / Tüketim ölçümü) Sistem geniþletmeleri (týpký PC lerde olduðu gibi) takýlabilir kartlar þeklinde sunulur. TR Esnekliðin artýrýlmasý için tüm sistem geniþletmeleri harici mahfaza (kutu) içerisinde de temin edilebilir. LocalNet, sistem geniþletmelerinin kýsýtsýz ve baðýmsýz þekilde uygulanabilmesi için Fronius tarafýndan geliþtirilmiþtir. LocalNet, sistem geniþletmeleri içeren birden fazla FRONIUS IG cihazýnýn baðlantýsýný mümkün kýlan bir veri aðýdýr. LocalNet, bir veri yolu sistemidir. Bir ya da birden fazla FRONIUS IG cihazýnýn tüm sistem geniþletmeleriyle iletiþimini saðlamak için tek bir kablo yeterlidir. Böylelikle kablaj maliyeti asgari seviyeye indirilir. 41

50 Sistem geniþletme uygulamalarý (devam) Bu konuyla ilgili daha ayrýntýlý bilgileri, kurulum ve servis kýlavuzlarýnýn LocalNet bölümünde bulabilirsiniz. Cebri havalan- dýrma FRONIUS IG sýcaklýk ayarlý ve devir hýzý kontrol edilebilen bir fan ile donatýlmýþtýr. Bu sayede bir dizi avantaj elde edilir: - Soðutucunun küçültülmesi sayesinde daha kompakt bir mahfaza - Daha soðuk yapý parçalarý ve bu sayede daha yüksek verim / uzun kullaným ömrü - Devir hýzýnýn kontrol edilebilir olmasý ve rulmanlý yatak sayesinde mümkün olan en düþük enerji tüketimi / gürültü oluþumu - Yüksek fan hýzýna raðmen ýsýyý yeteri kadar tahliye etmek mümkün deðilse (örn. uygun ýsý tahliyesine sahip olmayan þalt dolaplarýnda) FRONIUS IG kendisini korumak için güç azaltma adý verilen iþlemi gerçekleþtirir. - Güç azaltma iþlemiyle FRONIUS IG nin gücü, sýcaklýðýn izin verilen deðerin üstüne çýkmamasýný saðlayacak þekilde kýsa süreli olarak düþürülür. - FRONIUS IG cihazýnýz mümkün olduðunca uzun, kesintisiz olarak çalýþmaya hazýr durumda kalacaktýr. - Çok sýklýkla tam yükte çalýþan FRONIUS IG cihazlarýnda bile fanýn kullaným ömrü yakl. 20 yýl olarak hesaplanmýþtýr. 42

51 Kurulum talimatý TR 43

52 Mahfazayý açma FRONIUS IG (dahili montaj için) UYARÝ ARÝ! Þebeke gerilimi ve solar panellerdeki DC gerilimden doðan tehlike. Baðlantý bölümü, yalnýzca yetkili elektrik tesisatçýlarý tarafýndan açýlmalýdýr. Elektrikli parçalarýn ayrý olarak muhafaza edilmiþ kýsýmlarý yalnýzca Fronius tarafýndan eðitilmiþ servis personeli tarafýndan gerilim olmayan durumda açýlmalýdýr. Baðlantý bölümünü açýn 1. (2) 2. (1) - Tornavidanýn ucunu FRONIUS IG nin alt tarafýndaki deliðin (1) içine yerleþtirin - Tornavidayý sapýndan dikkatli bir þekilde kaldýrýn ve kapaðýn (2) kilidini açýn - Baðlantý bölümünün kapaðýný (2) aþaðý doðru çekerek çýkartýn (2) Önemli! Baðlantý bölümünü kapatmak için kapaðý (2) yerine yerleþtirin ve kilitleninceye kadar ileri doðru itin. 44

53 FRONIUS IG (dahili montaj için) (devam) (5) (3) (4) (3) Açýlmýþ baðlantý bölümü (4) Güç bölümü UYARÝ ARÝ! Þebeke gerilimi ve solar panellerdeki DC gerilimden doðan tehlike. Baðýmsýz olarak ayrýlmýþ güç ünitesi bölümü - yalnýzca Fronius tarafýndan eðitilmiþ servis personeli tarafýndan açýlmalýdýr. - Emniyet vidalarýný (5) gevþetin ve duvar konsolunu sökün FRONIUS IG Outdoors - Dört adet vidayý (1) gevþetin - Kapaðý (2) çýkartýn TR (1) (2) (1) 45

54 Montaj Lokasyon seçimi genel Aþaðýdaki kriterlere uyarak FRONIUS IG nin avantajlarýndan en üst seviyede faydalanabilirsiniz: - Þebeke empedansýný, FRONIUS IG ile ev içi daðýtým þebekesi arasýndaki AC hattýnda çok küçük kesitli kablo kullanarak gereksiz yere yükseltmeyin. FRONIUS IG ile ev içi daðýtým þebekesi arasýndaki AC hat direnci 0,5 Ohm dan fazla olamaz. - Sadece saðlam ve dik bir duvara kurulum yapýlmalýdýr - Ortam sýcaklýðý -20 C nin altýna düþmemeli, +50? nin üzerine çýkmamalýdýr. - FRONIUS IG nin her iki tarafýnda, soðutma hava yarýklarýnýn etrafýndaki 15 cm llik alanda baþka hiçbir nesne bulunmamalýdýr. - Her bir FRONIUS IG cihazý arasýnda, yanlamasýna olarak 20 cm mesafe býrakýn. - Ýnverter içerisinde havanýn akýþ yönü soldan saða doðru seyreder (soðuk hava giriþi solda, sýcak hava çýkýþý saðdadýr). - FRONIUS IG nin bir þalt dolabýna (veya benzer bir kapalý alana) montaj edilmesi durumunda cebri havalandýrma yoluyla yeterli bir ýsý transferi yapýlmasýný saðlayýn. Lokasyon seçimi FRONI- US IG (dahili montaj için) FRONIUS IG nin, yalnýzca bina içine ya da kar/yaðmur korumalý bölümlerde açýk alanlara montajý uygundur. - Belirli çalýþma koþullarýnda hafif gürültü oluþturmasý nedeniyle FRONI- US IG yi doðrudan oturma alanýna monte etmeyin. - FRONIUS IG yi çok tozlu ortamlara monte etmeyin. - FRONIUS IG yi iletken partiküller (örn. demir tozlarý) içeren çok tozlu ortamlara monte etmeyin. - FRONIUS IG nin montajý esnasýnda ekranýn göz hizasýnýn hafif altýnda kalmasýna dikkat edin. Böylelikle ekrandaki deðerlerin en iyi þekilde okunabilmesi temin edilir - FRONIUS IG nin üst kenarýnýn odanýn tavanýna mesafesi yaklaþýk 30 cm. olmalýdýr. Ýnverterin monte edilmemesi gereken yerler: - Aþýrý tozlu alanlar - Ýletken partiküller içeren aþýrý tozlu alanlar (örn. demiz tozlarý) - Aþýndýrýcý buhar, asit veya tuzlarýn bulunduðu alanlar - Çiftlik hayvanlarý (at, sýðýr, koyun, domuz vb.) nedeniyle artan kaza tehlikesinin bulunduðu alanlar - Aðýllar ve bitiþik yan odalar - Kuru ot, saman, saman çöpü, konsantre yem, gübre vb. için kullanýlan 46

55 Lokasyon seçimi FRONI- US IG (dahili montaj için) (devam) depolama ve stok alanlarý - Meyve, sebze ve þarap yapým ürünleri için kullanýlan depolama ve iþleme alanlarý - Tahýl, yeþil yem ve hayvan yemi iþleme alanlarý - Seralar Lokasyon seçimi FRONI- US IG Out- doors - IP 45 koruma sýnýfý sayesinde FRONIUS IG, nem etkisinden korunmuþtur. Ancak cihazýn doðrudan nem etkisine maruz kalmaktan korunmasý önerilir. - IP 45 koruma sýnýfýna raðmen FRONIUS IG Outdoors, doðrudan güneþ ýþýnlarýna maruz kalmaktan mümkün olduðunca korunmalýdýr, zira sürekli olarak UV korumasý saðlayan bir ekran folyosu dünya üzerinde mevcut deðildir. Uzun bir kullaným ömrü elde etmek için ekranlý FRONIUS IG Outdoors cihazý bir sürgülü kapak ile donatýlmýþtýr. - Ekran ünitesinin bir sürgülü kapak vasýtasýyla korunmasý folyonun kullaným ömrü açýsýndan da yararlýdýr. (FRONIUS IG yi ideal olarak korunaklý bir yere örn. solar paneller alanýna veya bir saçak altýna monte edin). - FRONIUS IG, FRONIUS IG Outdoors duvar konsolunu monte etme bölümüne uygun olarak hem dikey hem de yatay olarak monte edilebilir. - Aþýrý tozlu ortamlarda çalýþma durumunda: Eðer gerekirse fan sacýný sökün ve entegre sinekliði temizleyin TR Ýnverteri: - Amonyak, aþýndýrýcý buhar, asit veya tuz giriþ alanlarýna (örn. gübre depolama yerleri, hayvan ahýrlarýnýn havalandýrma delikleri, kimyasal tesisler, tabakhane tesisleri vb.) monte etmeyin 47

56 Dahili tip mah- fazalar için duvar konsolu- nu monte etme UYARÝ ARÝ! Þebeke gerilimi ve solar panellerdeki DC gerilimden doðan tehlike. Baðlantý bölümü, yalnýzca yetkili elektrik tesisatçýlarý tarafýndan açýlmalýdýr. (1) (4) (2x) (2) (3) (1x) (2) (3) IG 30: 130 mm IG 60: 373 mm (4) Önemli! Her bir zemin tipine baðlý olarak farklý tip dübel ve vidalarýn kullanýlmasý gerekli olduðundan bunlar cihazla birlikte verilmez. - Duvar konsolunu (1) uygun vida (2) ve dübeller (3) vasýtasýyla saðlam bir zemine monte edin. - FRONIUS IG deki baðlantý bölümünü açýn ( Mahfazayý açma bölümü) DIKKAT! Cihazýn aþaðý düþmesinden doðabilecek tehlike. FRONI- US IG yi duvar konsoluna asýn ve vidalar (4) vasýtasýyla baðlantý bölümünden yerine sabitleyin. - AC ve DC kablolarý, Baðlantý bölümünde tarif edilen þekilde monte edin - Baðlantý bölümünü kapatýn ve kapaðý tespit vidalarý vasýtasýyla yerine monte edin Mahfaza, 50 mm yüksekliðinde bir kablo kanalýnýn doðrudan doðruya baðlantý bölümün altýndan geçirilmesini mümkün kýlacak þekilde tasarlanmýþtýr, öyle ki - FRONIUS IG nin alt tarafýnda uzanan kablolar görülemez - Baðlantý bölümünün ve takýlabilir kart yuvalarýna eriþim engellenmez 48

57 Dahili tip mah- fazalar için duvar konsolu- nu monte etme (devam) Önemli! Eðer FRONIUS IG nin altýna bir kablo kanalý monte edilmiþse þunlara dikkat edilmelidir: - FRONIUS IG nin alt kenarý, duvar konsolunun tam 26 mm aþaðýsýnda bulunmalýdýr 26 mm FRONIUS IG Outdoors için duvar konsolu- nu monte etme TR dikey montaj konumu yatay montaj konumu Önemli! Duvar konsolu þekilde görüldüðü gibi FRONIUS IG nin hem dikey hem de yatay konumuna uygun þekilde monte edilebilir. Böylelikle içeriye giren su tamamen dýþarý akabilir: - Dikey montaj konumunda tahliye vidasýný (1) sökün - Yatay montaj konumunda tahliye vidasýný (2) sökün (2) (1) 49

58 FRONIUS IG Outdoors için duvar konsolu- nu monte etme (devam) Aþaðýda görülen þekilde duvar konsolunun her iki parçasý (1) ve (2) gösterilmiþtir. Her iki parça da FRONIUS IG ile birlikte verilir. Þekilde FRONIUS IG nin (1) numaralý parçaya nasýl asýldýðý görülmektedir. (2) numaralý parçanýn montajý için aþaðýdaki sýrayý takip edin: - FRONIUS IG nin alt tarafýndaki vidalarý (3) sökün - (2) numaralý parçayý vidalarla (3) monte edin (1) (3) (2) 50

59 FRONIUS IG Outdoors için duvar konsolu- nu monte etme (devam) (2x) (1) (4) (5) IG 30: 434 mm IG 60: 677 mm (4) (5) TR NOT! Her bir zemin tipine baðlý olarak farklý tip dübel ve vidalarýn kullanýlmasý gerekli olduðundan bunlar cihazla birlikte verilmez. - Duvar konsolunun (1) numaralý parçasýný uygun vida (3) ve dübeller (4) vasýtasýyla saðlam bir zemine monte edin. - FRONIUS IG deki baðlantý bölümünü açýn ( Mahfazayý açma bölümü) DIKKAT! FRONIUS IG nin duvar konsolunun (2) numaralý parçasýyla sabitlenmemesi durumunda cihazýn aþaðýya düþmesinden dolayý bir tehlike oluþabilir. FRONIUS IG yi duvar konsolunun (1) numaralý parçasýna asýn ve duvar konsolunun (2) numaralý parçasý vasýtasýyla yerine sabitleyin. - Duvar konsolunun (2) numaralý parçasýný uygun vida ve dübeller vasýtasýyla saðlam bir zemine monte edin. - AC ve DC kablolarý, Baðlantý bölümünde tarif edilen þekilde monte edin 51

60 Baðlantý Solar panele ve þebekeye baðlantý Solar panel Uygun solar panel seçimi ve FRONIUS IG nin mümkün olan en ekonomik þekilde kullanýmý için aþaðýdaki noktalara dikkat edin: - Boþta çalýþma gerilimi, sabit güneþ ýþýnýmýnda ve azalan sýcaklýkta artar. Boþta çalýþma geriliminin kesinlikle 500 V un, IG 60 HV de ise 530 V un üzerine çýkmamasýna dikkat edin. Solar panelin boþta çalýþma geriliminin 500 V u, IG 60 HV de ise 530 V u aþmasý durumunda FRONIUS IG bozulur ve tüm garanti haklarý ortadan kalkar. - Seçilen lokasyonda solar panelin boyutlandýrýlmasý için daha kesin deðerler, örneðin FRONIUS Konfigurator (http://www.fronius.com web adresinden temin edilebilir) gibi bu amaca uygun hesaplama programlarý temin edebilir. Þebeke gözeti- mi FRONIUS IG cihazýnýz elektrik þebekesinin yalnýzca bir fazýna baðlanacaðýndan evin istediðiniz yerine kurulum yapýlmasý mümkündür. UYARÝ ARÝ! Þebeke gözetiminin en iyi þekilde çalýþmasýnýn temin edilmesi için baðlantý noktasýna baðlanan hatlarýn direncinin mümkün olduðunca düþük tutulmasý gereklidir. FRONIUS IG ile ev içi daðýtým þebekesi arasýndaki AC hat direnci 0,5 Ohm dan fazla olamaz. UYARÝ ARÝ! Þebeke gerilimi ve solar panellerdeki DC gerilimden doðan tehlike. Baðlantý bölümü yalnýzca lisanslý elektrik tesisatçýlarý tarafýndan gerilim olmayan durumda açýlmalýdýr. Çok inverterli tesisler Daha büyük fotovoltaik tesisler için birden fazla FRONIUS IG cihazý sorunsuz þekilde paralel baðlanabilir. Simetrik bir besleme temin etmek için FRONIUS IG cihazlarýný 3 fazýn tümüne dengeli bir þekilde baðlayýn. Þüpheli durumlarda teknik sorularýnýz için yetkili satýcýnýza danýþýn. 52

61 AC tarafýndaki sigorta Önemli! Alternatif akým tarafýndaki koruma için þunlar önerilir: - Her bir Fronius IG 15 ve 30 cihazý için ayrý bir 16 A sigorta - Her bir Fronius IG 40 ve 60 cihazý için ayrý bir 25 A sigorta - Fronius IG 40 ve 60 için alternatif olarak: 32 A C tipi sigorta otomatý Not! Yerel yönetmelikler, enerji daðýtým þirketi veya baþka türlü durumlar AC baðlantý hattýnda bir kaçak akým koruma rölesi gerektirebilir. Bu durum için genellikle A tipi bir kaçak akým koruma rölesi yeterlidir. Bununla birlikte özel durumlarda ve yerel koþullara baðlý olarak A tipi kaçak akým koruma rölesinde hatalý açmalar ortaya çýkabilir. Bu nedenle Fronius, frekans konvertörü için uygun bir kaçak akým koruma rölesi kullanýmýný tavsiye etmektedir. Kaçak koruma akým rölesi, her bir inverter için en az 30 ma deðerinde bir anma akýmýna sahip olmalýdýr. Baðlantý tipleri Donanýma göre bir ya da birden çok FRONIUS IG cihazýnýn solar panele (DC) ve þehir þebekesine (AC) baðlantýsý için aþaðýdaki olanaklar mevcuttur: TR 1. Klemens bloðu (mahfaza içerisinde baðlantý) 2.DC soketi (isteðe göre 5 adede kadar DC soket yuvasý, mahfaza içerisinde AC baðlantý) 3.DC soketi ve AC soketli baðlantý (isteðe göre 5 adede kadar DC soket çifti, AC soketli baðlantý) 4.FRONIUS IG Outdoors Aþaðýdaki bölümlerde FRONIUS IG nin baðlantýsý, her bir baðlantý tipine göre ayrý ayrý tarif edilmiþtir. 1. Klemens bloðu - FRONIUS IG yi Montaj bölümüne göre duvara sabitleyin. Mahfaza, 50 mm yüksekliðinde bir kablo kanalýnýn doðrudan doðruya baðlantý bölümün altýndan geçirilmesini mümkün kýlacak þekilde tasarlanmýþtýr, öyle ki - FRONIUS IG nin alt tarafýnda uzanan kablolar görülemez - Baðlantý bölümünün ve takýlabilir kart yuvalarýna eriþim engellenmez AC ve DC baðlantý kablosu için izin verilen kesitler: - Kablo yüksüðü olmayan kablo: 6 mm² ve 10 mm² - Kablo yüksüðü olmayan kablo: 6 mm² NOT! Klemens bloðundaki vidalarý 1,8 Nm ile sýkýn. 53

62 1. Klemens bloðu (devam) Klemens bloðu olan tiplerde baðlantý bloðu Baðlantý kablolarý (AC) için gerilim azaltma Baðlantý kablolarý (DC) için gerilim azaltma - Þehir þebekesi için kullanýlan 3 kutuplu baðlantý kablosunu, baðlantý bloðundan ve gerilim azaltýcýdan geçirin ve klemens bloðunun içine itin - Baðlantý kablosundaki iletkenleri klemens tanýmýna göre baðlayýn AC PE N L1 DC DC Doðru akým beslemesi için kullanýlan baðlantý kablosunu, baðlantý bloðundan ve gerilim azaltýcýdan geçirin ve klemens bloðunun içine itin - Baðlantý kablosundaki iletkenleri klemens tanýmýna göre baðlayýn - Baðlantý kablolarýný gerilim azaltýcý ile sabitleyin - Baðlantý bölümünü kapatýn Baðlantý kablosunun (AC) iletkenleri için klemens bloðu Baðlantý kablolarý (DC) için klemens bloðu 2. DC soketi Montaj ve bakým çalýþmalarýnýn kolaylaþtýrýlmasý için solar panelin baðlantýsý, isteðe göre beþ adede kadar soket çifti içeren elle temasa karþý korunmuþ soketli baðlantý ile yapýlýr. - FRONIUS IG yi Montaj bölümüne göre duvara sabitleyin. PE NL1 Baðlantý kablosunun (AC) iletkenleri için klemens bloðu DC giriþleri - DC soketi + - Baðlantý bölümünü açýn - Mahfazayý açma bölümüne bakýn - Þehir þebekesi için kullanýlan 3 kutuplu baðlantý kablosunu, baðlantý plakasýndan ve gerilim azaltýcýdan geçirin ve klemens bloðunun içine itin - Baðlantý kablosundaki iletkenleri klemens tanýmýna göre baðlayýn 54

63 2. DC soketi (devam) - Baðlantý kablolarýný gerilim azaltýcý ile sabitleyin - Baðlantý bölümünü kapatýn ve kapaðý yerine monte edin DC soketi için örnek: Multicontact soket - MC3 te maksimum akým = 20 A - MC4 te maksimum akým = 30 A 5 adet soket çifti içeren baðlantý bloðu Baðlantý kablolarý DC giriþleri - için gerilim azaltma NOT! Solar panelin baðlantýsý için DC soket baðlantýlarýnýn montajý esnasýnda solar panelin polaritesinin + ve - sembollerle uyumlu olmasýna dikkat edin. DC soketi + Þekil, 1 ila 5 adet soket çifti içeren baðlantý bloðu için de geçerlidir - DC soket baðlantýlarýný, solar panel dizilerinin artý ve eksi kutuplarýna monte edin - Dizileri FRONIUS IG ye baðlayýn TR NOT! DC soketleri, FRONIUS IG nin þebekeyi beslemesi esnasýnda soket kontaklarýndan kesinlikle ayýrmayýn. Dizi baðlantýlarýnýn ayrýlmasýndan önce mutlaka þebeke beslemesini ayýrýn ya da FRONIUS IG yi standby iþletim moduna geçirin. Bu nottaki talimata uyulmamasý durumunda soket kontaklarý zarar görebilir. Soketlerin çýkarýlmasý esnasýnda ark oluþursa hem soketi hem de yuvasýný deðiþtirin. Arýzalý DC soketleri bir daha kullanýlmamalýdýr. 3. AC soket baðlantýsý ve DC soketi Montaj ve bakým çalýþmalarýnýn kolaylaþtýrýlmasý için solar panelin ve elektrik þebekesinin baðlantýsý, soketli baðlantý ile yapýlýr. Tasarýma baðlý olarak solar panelin baðlantýsý için beþ adede kadar DC soket çifti mevcuttur. Elektrik þebekesine baðlantý ise elle temasa karþý korumalý ve kilitlenebilir AC soketli baðlantýlarla gerçekleþtirilir. - FRONIUS IG yi Montaj bölümüne göre duvara sabitleyin. NOT! AC soketli baðlantý için en fazla 4 mm² lik kesitli kablolarýn kullanýlmasýna izin verilir. 55

64 3. AC soket baðlantýsý ve DC soketi (devam) 20 mm AC soket baðlantýsý için þebeke kablosunu þekilde görüldüðü gibi sýyýrýn. 5 mm Faz baðlantýsý (kahverengi) Toprak iletkeni baðlantýsý (sarý/yeþil) Sýfýr iletken baðlantýsý (mavi) AC soketli baðlantýyý aþaðýdaki gibi monte edin: - (3) numaralý parça ile (2) numaralý parçayý aþaðýdaki þekle uygun olarak þebeke kablosunun üzerine geçirin - Þebeke kablosunun iletkenini yandaki þekle uygun olarak AC soketi üzerine baðlayýn (1) (2) (3) beyaz: 5 ila 11 mm çaplý þebeke kablosu için siyah: 9,5 ila 15 mm çaplý þebeke kablosu için - AC soket baðlantýsýný birleþtirin - AC soket baðlantýsýný FRONIUS IG üzerine takýn ve kilitleyin NOT! AC soket baðlantýsýný, ev içi daðýtým için kullanýlan sigortayý ayýrdýktan sonra ve yalnýzca gerilim olmayan durumda sökün. DC soketi için örnek: Multicontact soket - MC3 te maksimum akým = 20 A - MC4 te maksimum akým = 30 A 56

65 3. AC soket baðlantýsý ve DC soketi (devam) 5 adet DC soket çifti içeren baðlantý bloðu AC soket baðlantýsý DC giriþleri - NOT! Solar panelin baðlantýsý için DC soket baðlantýlarýnýn montajý esnasýnda solar panelin polaritesinin + ve - sembollerle uyumlu olmasýna dikkat edin. DC soketi + Þekil, 1 ila 5 adet DC soket çifti içeren baðlantý bloðu için de geçerlidir - DC soket baðlantýlarýný, solar panel dizilerinin artý ve eksi kutuplarýna monte edin - Dizileri FRONIUS IG ye baðlayýn NOT! DC soket baðlantýlarýný, FRONIUS IG nin þebekeyi beslemesi esnasýnda soket kontaklarýndan kesinlikle ayýrmayýn. Dizi baðlantýlarýnýn ayrýlmasýndan önce daima ev içi daðýtým için kullanýlan sigortayý ayýrýn. TR Bu nottaki talimata uyulmamasý durumunda soket kontaklarý zarar görebilir. Soketlerin çýkarýlmasý esnasýnda ark oluþursa hem soketi hem de yuvasýný deðiþtirin. Arýzalý DC soketli baðlantýlar bir daha kullanýlmamalýdýr. 4. FRONIUS IG Outdoors - FRONIUS IG yi Montaj bölümüne göre duvara sabitleyin. - Kapak (2) üzerindeki dört adet tespit vidasýný (1) gevþetin - Kapaðý (2) çýkartýn - Kapak (2) üzerindeki gerilim azaltýcýyý (3) sýkýlayýn (1) (1) (3) (2) 57

66 4. FRONIUS IG Outdoors (devam) - Þehir þebekesi için kullanýlan 3 kutuplu baðlantý kablosunu, gerilim azaltýcýdan (3) geçirin ve klemens bloðunun (4) içine itin - Baðlantý kablosundaki iletkenleri klemens tanýmýna göre baðlayýn (4) DC soketi L1 N PE DC giriþleri + - Kapaðý (2) dört adet tespit vidasý (1) ile monte edin - Baðlantý kablosunu gerilim azaltýcý (3) ile sabitleyin NOT! DC soket baðlantýlarýnýn montajý esnasýnda solar panelin polaritesinin + ve - sembollerle uyumlu olmasýna dikkat edin. - DC soket baðlantýlarýný, solar panel dizilerinin artý ve eksi kutuplarýna takýn - Dizileri FRONIUS IG ye baðlayýn NOT! DC soketleri, FRONIUS IG nin þebekeyi beslemesi esnasýnda soket kontaklarýndan kesinlikle ayýrmayýn. Dizi baðlantýlarýnýn ayrýlmasýndan önce mutlaka þebeke beslemesini ayýrýn ve FRONI- US IG yi standby iþletim moduna geçirin. Bu nottaki talimata uyulmamasý durumunda soket kontaklarý zarar görebilir. Soketlerin çýkarýlmasý esnasýnda ark oluþursa hem soketi hem de yuvasýný deðiþtirin. Arýzalý DC soketleri bir daha kullanýlmamalýdýr. 58

67 Ýþletmeye alma Ýnverterin konfigürasyonu Fabrika tarafýn- dan yapýlan konfigürasyon FRONIUS IG cihazýnýz fabrika tarafýnda çalýþmaya hazýr olacak þekilde önceden konfigüre edilmiþtir. FRONIUS IG yi solar panellere (DC) ve þehir þebekesine (AC) baðladýktan sonra AC ve DC þalterini kapatmanýz gerekir. TR LED - Solar paneller yeterli güç saðlarsa LED turuncu renkte yanar ve ekranda startup prosedürünün baþladýðýna dair þekil görünür. - LED in turuncu renkte yanmasý, FRONIUS IG nin kýsa bir süre sonra otomatik olarak devreye gireceðini bildirir. - FRONIUS IG nin otomatik çalýþmasýnýn ardýndan LED yeþil renkte yanar. - Þebeke besleme modu gerçekleþene kadar LED yeþil renkte yanar ve FRONIUS IG nin sorunsuz çalýþtýðýný doðrular. FRONIUS IG cihazýnýzýn ilk kez devreye alýnmasý esnasýndaki süreç yukarýda verilen açýklama ile örtüþmüyorsa ve FRONIUS IG þebeke besleme moduna geçmiyorsa lütfen Hata teþhisi ve hata giderme bölümünü okuyun. Kullanýcýya özel konfigüra- syon Kullanýcýya özel konfigürasyon olanaklarý için lütfen kullaným kýlavuzundaki Setup menüsü kýsmýndaki Kumanda konsepti bölümüne bakýn. LocalNet te birden fazla sayýda inverterin baðlanmasý için gerekli ayarlarý (örn. baðlanan veriyolu katýlýmcýlarýnýn / sistem geniþletmelerinin numaralandýrýlmasý) LocalNet bölümünde bulabilirsiniz. 59

68 LocalNet Sistem geniþletme uygulamalarý / Takýlabilir kart prensibi FRONIUS IG, birbirinden çok farklý sistem geniþletmelerine uyacak þekilde hazýrlanmýþtýr, örn.: - (Fotovoltaik tesis verilerinin kayýt altýna alýnmasý ve yönetimi için) veri kaydedici ve modem baðlantýsý da içeren veri kaydedici - Çeþitli büyük ekranlar (FRONIUS IG Public Display) - Aktüatörler / röle / alarm (FRONIUS IG sinyal kartý) - Sensörler (Sýcaklýk sensörü / Iþýným / Tüketim ölçümü) Sistem geniþletmeleri (týpký PC lerde olduðu gibi) takýlabilir kartlar þeklinde sunulur. Esnekliðin artýrýlmasý için sistem geniþletmeleri harici mahfaza (kutu) içerisinde de temin edilebilir. FRONIUS IG, mahfazanýn içerisine dört adet takýlabilir kart yerleþtirilebilecek þekilde tasarlanmýþtýr. LocalNet, sistem geniþletmelerinin kýsýtsýz ve baðýmsýz þekilde uygulanabilmesi için Fronius tarafýndan geliþtirilmiþtir. LocalNet, sistem geniþletmeleri içeren bir ya da birden fazla FRONIUS IG cihazýnýn baðlantýsýný mümkün kýlan bir veri aðýdýr. Veri kaydedici LocalNet in çekirdeðinde Datalogger (Veri kaydedici) bulunur. Veri trafiði veri kaydedici tarafýndan koordine edilir ve büyük veri hacimlerinin hýzlý ve güvenilir bir þekilde daðýtýlmasýný da yine veri kaydedici saðlar. COM Card FRONIUS IG yi LocalNet ile baðlantýlý hale getirmek için aþaðýdaki sistem geniþletmesinin FRONIUS IG deki bir yuvaya takýlmýþ olmasý gerekir: COM Card... FRONIUS IG ile LocalNet ve buna baðlý sistem geniþletmeleri arasýndaki veri baðlantýsýný temin eder NOT! Veri kaydedici vasýtasýyla sadece bir fotovoltaik invertere ait veriler kaydedilecekse ayný þekilde bir COM Card gereklidir. Bu durumda COM Card, FRONIUS IG nin dahili að yapýsý ile veri kaydedicinin LocalNet arabirimi arasýnda bir köprü görevi görür. 60

69 Takýlabilir kartlarý yerleþtirme, FRONIUS IG (dahili montaj için) Takýlabilir kart þeklindeki sistem geniþletmelerinin yapýlabilmesi için aþaðýdaki sýrayý takip edin: UYARÝ ARÝ! Þebeke gerilimi ve solar panellerdeki DC gerilimden doðan tehlike. Baðlantý bölümü yalnýzca lisanslý elektrik tesisatçýlarý tarafýndan gerilim olmayan durumda açýlmalýdýr. (1) (2) (3) (4) TR ENS kartýný yalnýzca bu yuvaya yerleþtirin - Baðlantý bölümünü açýn - Mahfazayý açma bölümüne bakýn - Ekraný sola doðru itin (1) ve öne doðru çekerek çýkarýn (2) - Sabitleme vidalarýný (4) gevþetin ve ilgili yuvanýn kapaðýný çýkartýn NOT! Takýlabilir kartlar ile ilgili konularda lütfen genel ESD kurallarýna uyun. - Takýlabilir kartý (3) istenen yuvaya yerleþtirin - Takýlabilir kartý (3) sabitleme vidasý (4) vasýtasýyla yerine sabitleyin Seri ENS kartý içeren ülkeye özgü modellerde bu kart olmadan iþletim mümkün deðildir. Yasal yükümlülükler, FRONIUS IG nin ENS olmadan iþletilmesine izin vermeyen bir güvenlik sistemi gerektirmektedir. - ENS kartý yeniden yerine takýldýðýnda (yuvasý sol dýþ taraftadýr, þekle bakýnýz) þebeke besleme moduna yeniden geçilebilir. 61

70 Takýlabilir kartlarý yerleþtirme, FRONIUS IG (harici montaj için) - Dört adet vidayý (1) gevþetin - Kapaðý (2) çýkartýn - Sabitleme vidalarýný (4) gevþetin ve ilgili yuvanýn kapaðýný çýkartýn ( Takýlabilir kartlarý yerleþtirme, FRONI- US IG (dahili montaj için) kýsmýndaki þekle bakýn). (1) NOT! Takýlabilir kartlar ile ilgili konularda lütfen genel ESD kurallarýna uyun. (2) (1) - Takýlabilir kartý (3) istenen yuvaya yerleþtirin - Takýlabilir kartý (3) sabitleme vidasý (4) vasýtasýyla yerine sabitleyin NOT! ENS kartý ile ilgili ( Takýlabilir kartlarý yerleþtirme (dahili montaj için) bölümündeki) uygulamalara ve notlara dikkat edin. Konfigürasyon LocalNet, farklý sistem geniþletmelerini (veri kaydedici, sensör kartý,...) otomatik olarak tanýr. Birbirine özdeþ birden çok sistem geniþletmesi arasýnda ayrým yapmak için her bir sistem geniþletmesi için ayrý bir numara belirlenmesi gerekir. LocalNet te her bir FRONIUS IG cihazýný açýk bir þekilde tanýmlamak için ilgili FRONIUS IG cihazýna da ayný þekilde ayrý bir numara tahsis edilmesi gerekir. Bu iþlemlere yönelik prosedürü kullaným kýlavuzundaki Setup menüsü bölümünde bulabilirsiniz. Örnek Örnek: Ýnverter ve sensör verilerinin Datalogger Card ve Sensor Box aracýlýðý ile kayýt altýna alýnmasý ve arþivlenmesi. Takýlabilir kartlar FRONIUS IG cihazý içinde dahili þebeke üzerinden haberleþir. Harici iletiþim (LocalNet) ise COM Card lar üzerinden gerçekleþtirilir. Her bir COM Card biri giriþ biri çýkýþ olmak üzere iki adet RS-485 arabirimine sahiptir. Baðlantý RJ45 konnektör vasýtasýyla gerçekleþtirilir. COM Card içeren birinci FRONIUS IG cihazý ile COM Card içeren son FRONIUS IG cihazý arasýnda 1000 m mesafe bulunabilir. 62

71 RS -232 Örnek (devam) Harici mahfazalý sensör kutusu ENS COM Card ENS Datalogger C. COM Card ENS COM Card (5) IN OUT PC IN OUT IN OUT IN OUT PC (6) (6) (6) (5) (5) Uç konnektörü (6) Veri kablosu - Datalogger Card içeren bir FRONIUS IG cihazýnýn donanýmý (Þekil: FRONIUS IG 2) - Her biri bir COM Card içeren tüm FRONIUS IG cihazlarýnýn donanýmý TR Veri kaydedici, PC ve modem baðlantýsý için iki adet RS-232 arabirimine sahiptir. NOT! Temel olarak takýlabilir kartlarýn düzeni aynýdýr. Ancak þu hususlara dikkat edilmelidir: - Her FRONIUS IG, sadece bir COM Card içerebilir - Bir að sadece bir veri kaydedici içerebilir Her bir sistem geniþletmesine yönelik daha fazla bilgi, ilgili kullaným kýlavuzlarýndan veya internet ortamýnda adresinden temin edilebilir. 63

72 Durum tespiti ve arýza giderme Görüntülenen Servis Kodlarý Servis ekraný FRONIUS IG, olasý hatalarýn büyük oranda kendiliðinden tespit edileceði ve ekranda görüntüleneceði bir otomatik sistem diyagnostiðine sahiptir. Böylelikle hem FRONIUS IG deki ve fotovoltaik tesisteki arýzalar hem de kurulum veya kullaným hatalarý çabucak tespit edilebilir. Otomatik sistem diyagnostiði somut bir hata bulduðu takdirde ekranda ilgili servis kodu görüntülenir. NOT! Kýsa süreli görüntülenen servis kodlarý FRONIUS IG nin kontrol karakteristiðinden kaynaklanabilir. FRONIUS IG daha sonra sorunsuz çalýþýrsa, hiçbir hata ortaya çýkmaz. Genel servis kodlarý Solar panelin boþta çalýþma gerilimi hala çok düþükse, ekranda DC LOW mesajý görüntülenir. Solar panellerin boþta çalýþma gerilimi 150 V un üzerine çýkarsa FRONI- US IG þebeke senkronizasyonuna baþlar ( SYNC AC ekraný). Genel servis kodlarý (devam) Solar panellerdeki güç hala çok düþükse, ekranda POWER LOW mesajý görüntülenir. Kýsa bir bekleme süresinin ardýndan FRONIUS IG yeniden þebeke senkronizasyonuna baþlar ( SYNC AC ekraný). 64

73 Tam am elektrik kesintisi Güneþin doðmasýndan sonra ekran uzun süre sönük kalýrsa, solar panelin boþta çalýþma gerilimini kontrol edin. Eðer panelin (Fronius IG nin baðlantýlarýnda) boþta çalýþma gerilimi 160 V un altýnda ise fotovoltaik tesisin geri kalan kýsmýnda bir hata olabilir. Eðer solar panelin (FRONIUS IG deki baðlantýlarda) boþta çalýþma gerilimi 160 V un üstünde ise muhtemelen FRONIUS IG de temel bir arýza sözkonusudur. Bu durumda Fronius tarafýndan eðitilmiþ bir servis teknisyenine danýþýn. Çok sayýda güç bölümü içeren FRONIUS IG Çok sayýda güç bölümü içeren bir FRONIUS IG cihazýnda bir arýza meydana geldiðinde özel bir durum tespiti gerçekleþtirilir. Aþaðýda verilen örneklerde hata arama iþleminin nasýl gerçekleþtirildiði görülebilir. Önemli! Gerçek bir hata oluþmamasý durumunda da statü mesajlarýnýn görüntülenmesi mümkündür. Statü sorgulamanýn bu þeklini setup menüsünde bulabilirsiniz. TR Normal modda ekran Deðiþmeli Her iki güç bölümünden birinde arýza: - Bir servis kodunu gösteren ekran (örn State 515 ) Önemli! Seðiþmeli olarak servis kodunu ve Enter i gösteren ekran görünür. 2x - Enter tuþuna iki kez basýn Güç bölümlerinin statü gösterimi State_PS görüntülenir - Enter tuþuna basýn Önemli! Bu iþlemlere yönelik diðer adýmlarý Setup menüsü STATE_PS bölümünde bulabilirsiniz. 65

74 Sýnýf 1 Servis sýnýfý 1 e ait servis kodlarý çoðunlukla sadece geçici olarak ortaya çýkar ve þehir ana þebekesinden kaynaklanýr. FRONIUS IG ilk olarak þebekeyi ayýrma þeklinde bir tepki gösterir. Ardýndan þebeke belirtilen izleme süresi boyunca kontrol edilir. Bu süre sonunda hiçbir hata belirlenmediði takdirde, FRONIUS IG tekrar þebeke besleme moduna geçer. Servis kodlarýnýn bir listesini, bunlara ait taným ve açýklamalarý ve düzeltici tedbirleri aþaðýdaki tabloda bulabilirsiniz. Kod Tanýmlama 101 Ýzin verilen alanýn dýþýndaki þebeke gerilimi 104 Ýzin verilen alanýn dýþýndaki þebeke frekansý 107 AC þebekesi mevcut deðil Davranýþ Þebeke gerilimi ayrýntýlý kontrolün ardýndan tekrar izin verilen bölgeye ulaþýnca, FRONIUS IG tekrar þebeke besleme moduna geçer. Þebeke frekansý ayrýntýlý kontrolün ardýndan tekrar izin verilen bölgeye ulaþýnca, FRONIUS IG tekrar þebeke besleme moduna geçer. Ayrýntýlý kontrolün ardýndan þebeke koþullarý tekrar izin verilen bölgeye gelince, FRONIUS IG tekrar þebeke besleme moduna geçer. Hata giderme Þebeke gerilimini kontrol edin Sürekli olarak servis kodu ortaya çýkýyorsa tesisin montaj teknisyeni ile temas kurun Þebeke frekansýný kontrol edin Sürekli olarak servis kodu ortaya çýkýyorsa tesisin montaj teknisyeni ile temas kurun Þebeke baðlantýlarýný ve sigortalarý kontrol edin Sürekli olarak servis kodu ortaya çýkýyorsa tesisin montaj teknisyeni ile temas kurun 108 Ada modu algýlandý Ayrýntýlý kontrolün ardýndan þebeke koþullarý tekrar izin verilen bölgeye gelince, FRONIUS IG tekrar þebeke besleme moduna geçer. Sürekli olarak servis kodu ortaya çýkýyorsa tesisin montaj teknisyeni ile temas kurun 66

75 Sýnýf 2 Servis sýnýfý 2 ye ait servis kodlarý yalnýzca ENS opsiyonu ile birlikte oluþturulabilir. Sýnýf 2 ye ait servis kodlarý, ayný þekilde þebeke parametreleriyle ilgilidir. Bu nedenle bazý kontrol uygulamalarý servis sýnýfý 1 e ait uygulamalarla çakýþabilir. FRONIUS IG nin tepkisi, aynen servis sýnýfý 1 e ait servis kodlarýnda olduðu gibi gerçekleþir. Kod Tanýmlama Davranýþ Hata giderme 201 Þebeke gerilimi çok yüksek Þebeke gerilimi ayrýntýlý kontrolün ardýndan tekrar izin verilen bölgeye ulaþýnca, FRONIUS IG tekrar þebeke besleme moduna geçer. Þebeke gerilimini kontrol edin Sürekli olarak servis kodu ortaya çýkýyorsa tesisin montaj teknisyeni ile temas kurun TR 202 Þebeke gerilim çok düþük Þebeke gerilimi ayrýntýlý kontrolün ardýndan tekrar izin verilen bölgeye ulaþýnca, FRONIUS IG tekrar þebeke besleme moduna geçer. Þebeke gerilimini kontrol edin Sürekli olarak servis kodu ortaya çýkýyorsa tesisin montaj teknisyeni ile temas kurun 203 Þebeke frekansý çok yüksek Þebeke frekansý ayrýntýlý kontrolün ardýndan tekrar izin verilen bölgeye ulaþýnca, FRONIUS IG tekrar þebeke besleme moduna geçer. Þebeke frekansýný kontrol edin Sürekli olarak servis kodu ortaya çýkýyorsa tesisin montaj teknisyeni ile temas kurun 204 Þebeke frekansý çok düþük Þebeke frekansý ayrýntýlý kontrolün ardýndan tekrar izin verilen bölgeye ulaþýnca, FRONIUS IG tekrar þebeke besleme moduna geçer. Þebeke frekansýný kontrol edin Sürekli olarak servis kodu ortaya çýkýyorsa tesisin montaj teknisyeni ile temas kurun 205 Þebeke empedansýnda sýçrama Þebeke empedansý ayrýntýlý kontrolün ardýndan tekrar izin verilen bölgeye ulaþýnca, FRONIUS IG tekrar þebeke besleme moduna geçer. Sýçrama davranýþý yalnýzca kýsa süreli olarak gerçekleþebilir 206 Þebeke empedansýnýn mutlak deðeri çok yüksek Þebeke empedansý ayrýntýlý kontrolün ardýndan tekrar izin verilen bölgeye ulaþýnca, FRONIUS IG tekrar þebeke besleme moduna geçer. Ev içi tesisattaki iletken kesitlerini kontrol edin 207 Þebeke rölesi ile ilgili sorunlar ENS arýzalý þebeke rölesi tespit etti ENS köprüsünü kontrol edin Servis kodu sürekli olarak görüntüleniyorsa: Fronius tarafýndan eðitilmiþ servis teknisyenine danýþýn 67

76 Sýnýf 2 (devam) Kod Tanýmlama 208 Þebeke rölesi ile ilgili sorunlar Davranýþ ENS arýzalý þebeke rölesi tespit etti Hata giderme Servis kodu sürekli olarak görüntüleniyorsa: Fronius tarafýndan eðitilmiþ servis teknisyenine danýþýn Sýnýf 3 Sýnýf 3, þebeke besleme modu esnasýnda ortaya çýkabilen, bununla birlikte temel olarak þebeke besleme modunun sürekli olarak kesilmesine neden olmayan servis kodlarýný kapsar. Þebekenin otomatik olarak kesilmesinden ve belirtilen þebeke gözetiminin yapýlmasýndan sonra FRONI- US IG tekrar besleme moduna geçmeye çalýþýr. Kod Tanýmlama Davranýþ Hata giderme 301 Aþýrý akým (AC) Þebeke besleme modunun aþýrý akým sebebiyle kýsa süreli olarak kesilmesi FRONIUS IG, yeniden baþlatma fazýna geçer Hata otomatik olarak ortadan kaldýrýlýr Sürekli olarak servis kodu ortaya çýkýyorsa tesisin montaj teknisyeni ile temas kurun 302 Aþýrý akým (DC) Þebeke besleme modunun aþýrý akým sebebiyle kýsa süreli olarak kesilmesi FRONIUS IG, yeniden baþlatma fazýna geçer Hata otomatik olarak ortadan kaldýrýlýr Sürekli olarak servis kodu ortaya çýkýyorsa tesisin montaj teknisyeni ile temas kurun 303 * AC tarafýnda aþýrý yüksek sýcaklýk Þebeke besleme modunun aþýrý yüksek sýcaklýk sebebiyle kýsa süreli olarak kesilmesi FRONIUS IG, 2 dakikalýk soðuma aþamasýndan sonra yeniden baþlatma fazýna geçer Soðutma havasý yarýklarýnýn önü kapalýdýr Soðutma havasý yarýklarýnýn önünü açýn 304 * DC tarafýnda aþýrý yüksek sýcaklýk Þebeke besleme modunun aþýrý yüksek sýcaklýk sebebiyle kýsa süreli olarak kesilmesi Soðutma havasý yarýklarýnýn önü kapalýdýr Sürekli olarak servis kodu ortaya çýkýyorsa tesisin montaj teknisyeni ile temas kurun FRONIUS IG, 2 dakikalýk soðuma aþamasýndan sonra yeniden baþlatma fazýna geçer Soðutma havasý yarýklarýnýn önünü açýn Sürekli olarak servis kodu ortaya çýkýyorsa tesisin montaj teknisyeni ile temas kurun * Servis kodu 303 ve 304, bu þartlar altýnda kýsa süreli olarak görüntülenir. Servis kodlarý 303 ve 304'ün kýsa süreli olarak görüntülenmesi hiç bir hataya iþaret etmez. 68

77 Sýnýf 4 Sýnýf 4 e ait servis kodlarý, Fronius tarafýndan eðitilmiþ servis teknisyenlerinin kýsmen müdahalesini gerektirir. Kod Tanýmlama Davranýþ Hata giderme 401 Güç bölümü ile iletiþim kurulamýyor Eðer mümkünse FRONIUS IG yeniden otomatik baðlantý denemesinin ardýndan þebeke besleme moduna geçer Servis kodu sürekli olarak görüntüleniyorsa: Fronius tarafýndan eðitilmiþ servis teknisyenine danýþýn 402 EEPROM ile iletiþim kurulamýyor Eðer mümkünse FRONIUS IG yeniden otomatik baðlantý denemesinin ardýndan þebeke besleme moduna geçer Servis kodu sürekli olarak görüntüleniyorsa: Fronius tarafýndan eðitilmiþ servis teknisyenine danýþýn 403 EEPROM arýzalý Eðer mümkünse FRONIUS IG yeniden otomatik baðlantý denemesinin ardýndan þebeke besleme moduna geçer Servis kodu sürekli olarak görüntüleniyorsa: Fronius tarafýndan eðitilmiþ servis teknisyenine danýþýn TR 404 Kontrol ünitesi ile ENS arasýnda iletiþim kurulamýyor Eðer mümkünse FRONIUS IG yeniden otomatik baðlantý denemesinin ardýndan þebeke besleme moduna geçer FRONIUS IG nin þebeke baðlantýsý yok. Þebeke þalterinin devrede olduðunu kontrol edin Servis kodu sürekli olarak görüntüleniyorsa: Fronius tarafýndan eðitilmiþ servis teknisyenine danýþýn 405 Yanlýþ ya da arýzalý ENS kartý Eðer mümkünse FRONIUS IG yeniden otomatik baðlantý denemesinin ardýndan þebeke besleme moduna geçer Servis kodu sürekli olarak görüntüleniyorsa: Fronius tarafýndan eðitilmiþ servis teknisyenine danýþýn 406 AC sýcaklýk sensörü arýzalý FRONIUS IG, güvenlik nedeniyle þebekeden ayrýlýr. Servis kodu sürekli olarak görüntüleniyorsa: Fronius tarafýndan eðitilmiþ servis teknisyenine danýþýn 407 DC sýcaklýk sensörü arýzalý FRONIUS IG, güvenlik nedeniyle þebekeden ayrýlýr. Servis kodu sürekli olarak görüntüleniyorsa: Fronius tarafýndan eðitilmiþ servis teknisyenine danýþýn 408 Doðru akým besleme FRONIUS IG, güvenlik nedeniyle þebekeden ayrýlýr. Servis kodu sürekli olarak görüntüleniyorsa: Fronius tarafýndan eðitilmiþ servis teknisyenine danýþýn 409 Elektronik kontrol sistemi için +15 V besleme mevcut deðil FRONIUS IG, þebekeye baðlanmýyor Servis kodu sürekli olarak görüntüleniyorsa: Fronius tarafýndan eðitilmiþ servis teknisyenine danýþýn 69

78 Sýnýf 4 (devam) 410 Servis soketi eski konuma takýlmamýþ 2 kutuplu soket yanlýþ soket yuvasýna takýlý Servis kodu sürekli olarak görüntüleniyorsa: Fronius tarafýndan eðitilmiþ servis teknisyenine danýþýn 412 MPP gerilim iþletiminin yerine sabit gerilim seçilir ve sabit gerilim düþük bir deðere ayarlanýr Sabit gerilim güncel MPP geriliminden düþük Panel gerilimini inceleyin ve çok yüksek giriþ geriliminde FV jeneratörünün baðlantý þeklini deðiþtirin Servis kodu sürekli olarak görüntüleniyorsa: Fronius tarafýndan eðitilmiþ servis teknisyenine danýþýn 413 Regülasyon sorunlarý Büyük ölçüde deðiþtirilen þebeke koþullarý nedeniyle Servis kodu sürekli olarak görüntüleniyorsa: FRONIUS IG þebekeden Fronius tarafýndan kýsa süreli olarak ayrýlýr eðitilmiþ servis teknisyenine danýþýn 414 EEPROM arýzalý Bellek aygýtý silinmiþ Servis kodu sürekli olarak görüntüleniyorsa: Fronius tarafýndan eðitilmiþ servis teknisyenine danýþýn 415 ENS serbest býrakma sinyali yok ENS mikrokontrol cihazýnda arýza, ENS baðlantýsý hatalý Servis kodu sürekli olarak görüntüleniyorsa: Fronius tarafýndan eðitilmiþ servis teknisyenine danýþýn 416 IG-Ctrl ile iletiþim kurulamýyor 417 Ýki güç ünitesi de ayný devre kartý numarasýna sahip 419 Ayný yazýlým seri numarasýna sahip iki veya daha fazla güç ünitesi tespit edildi 421 Devre kartý numarasý yanlýþ ayarlanmýþ 425 Güç ünitesi ile iletiþim kurulamýyor 443 Enerji aktarýmý yapýlamýyor LED turuncu renkte yanar, ardýndan FRONIUS IG yeniden devreye girmeye çalýþýr FRONIUS IG bloke durumda, kritik hatalarýn kýrmýzý renkli LED ile gösterimi FRONIUS IG bloke durumda, kritik hatalarýn kýrmýzý renkli LED ile gösterimi FRONIUS IG bloke durumda, kritik hatalarýn kýrmýzý renkli LED ile gösterimi LED turuncu renkte yanar, ardýndan FRONIUS IG yeniden devreye girmeye çalýþýr LED turuncu renkte yanar, ardýndan FRONIUS IG yeniden devreye girmeye çalýþýr Servis kodu sürekli olarak görüntüleniyorsa: Fronius tarafýndan eðitilmiþ servis teknisyenine danýþýn Servis kodu sürekli olarak görüntüleniyorsa: Fronius tarafýndan eðitilmiþ servis teknisyenine danýþýn Servis kodu sürekli olarak görüntüleniyorsa: Fronius tarafýndan eðitilmiþ servis teknisyenine danýþýn Servis kodu sürekli olarak görüntüleniyorsa: Fronius tarafýndan eðitilmiþ servis teknisyenine danýþýn Servis kodu sürekli olarak görüntüleniyorsa: Fronius tarafýndan eðitilmiþ servis teknisyenine danýþýn Servis kodu sürekli olarak görüntüleniyorsa: Fronius tarafýndan eðitilmiþ servis teknisyenine danýþýn 70

79 Sýnýf 5 Servis sýnýf 5 e ait servis kodlarý genel olarak besleme iþletim modunu engellemez. Bu kodlar, görüntülenen servis kodundan tuþa basýlarak çýkýlmasýna dek görüntülenirler (bununla birlikte Fronius IG arka planda normal çalýþmaya devam eder). - Ýstediðiniz tuþa basýn - Hata mesajý tekrar görüntülenmez Kod Tanýmlama Davranýþ Hata giderme 501 Fan arýzasý Havalandýrma yarýklarýnýn önü kapalýdýr Düþük güç çýkýþýna raðmen cihazda aþýrý yüksek sýcaklýk Sistem montaj teknisyeninizle temas kurun Havalandýrma yarýklarýnýn önünü açýn 502 Çok düþük izolasyon deðeri FRONIUS IG tarafýndan gerçekleþtirilen otomatik izolasyon ölçümünde, topraða karþý bir izolasyon hatasý tespit edildi. Fotovoltaik tesisin izolasyonunu kontrol edin Servis kodu yeniden görüntülenir: Sistem montaj teknisyeninizle temas kurun TR 504 LocalNet ile iletiþim kurulamýyor FRONIUS IG adresleri iki kez tahsis edilmiþ Gerekli LocalNet bileþenleri FRONIUS IG de mevcut: Ýletiþim yine de kurulamýyor FRONIUS IG adresini deðiþtirin (Bölüm: Setup menüsü ) FRONIUS IG adresini deðiþtirdikten sonra statü bildirimi silinir 505 EEPROM arýzalý Setup menüsünden gelen otomatik giderme veriler kayboluyor 506 EEPROM arýzalý Total (toplam) menüsünden otomatik giderme gelen veriler kayboluyor 507 EEPROM arýzalý Day / Year (Gün / Yýl) otomatik giderme menüsünden gelen veriler kayboluyor. 508 FRONIUS IG adresi hatalý Veri iletiþimi için kullanýlan adres artýk kaydedilmiyor Adresi yeniden ayarlayýn s besleme yok ÖRN.: Solar panellerin üzeri ÖRN.: Solar panellerin karla kaplanmýþ üzerindeki karý uzaklaþtýrýn 510 EEPROM arýzalý SMS ayarlarý varsayýlan Gerekli durumlarda deðerlere ayarlý SMS i yeniden yapýlandýrýn 511 EEPROM arýzalý Sensor Card ayarlarý varsayýlan deðerlere ayarlý ölçüm kanallarýný yeni- Gerekli durumlarda den yapýlandýrýn 512 Sistemde çok fazla güç ünitesi var Sistemde çok fazla güç ünitesi tespit edildi Servis kodu sürekli olarak görüntüleniyorsa: Fronius tarafýndan eðitilmiþ servis teknisyenine danýþýn 71

80 Sýnýf 5 (devam) Kod Tanýmlama 514 Güç ünitelerinden biri ile iletiþim kurulamýyor Davranýþ Güç ünitelerinden birinden uyarý bildirimi, ikinci güç ünitesi normal çalýþýyor Hata giderme Servis kodu sürekli olarak görüntüleniyorsa: Fronius tarafýndan eðitilmiþ servis teknisyenine danýþýn 515 Hatalý soket baðlantýlarý DC/AC sýcaklýk sensörü arýzalý, servis köprüsü Service yuvasýnda bulunuyor ya da +15 V sekonder baðlý deðil Soket baðlantýlarýný kontrol edin 516 Bir güç ünitesinin statü bildirimleri mevcut. Bütün güç üniteleri etkinleþtirilemiyor Analiz gerçekleþtirin. Bu iþlemlere yönelik daha ayrýntýlý bilgileri Setup menüsü STATE_PS bölümünde bulabilirsiniz. Servis kodu sürekli olarak görüntüleniyorsa: Fronius tarafýndan eðitilmiþ servis teknisyenine danýþýn 517 Master deðiþikliði oluþtu. Trafo baðlý / takýlý deðil Köprü kýsa devresi Devreler arasý gerilim aktarýmý arýzalý Taným bölümünde verilen hata seçeneklerini kontrol edin. Servis kodu sürekli olarak görüntüleniyorsa: Fronius tarafýndan eðitilmiþ servis teknisyenine danýþýn Müþteri hizmet- leri Önemli! Bu tabloda yer verilmemiþ bir hatanýn sýklýkla ya da kalýcý olarak ortaya çýkmasý durumunda Fronius yetkili satýcýnýzla ya da Fronius tarafýndan eðitilmiþ servis ortaðýnýzla irtibata geçin. 72

81 Ek Teknik özellikler Fronius IG 15 / 20 / 30 Giriþ verileri IG 15 IG 20 IG 30 Önerilen baðlantý kapasiteleri Wp Wp Wp MPP gerilim aralýðý Maks. giriþ gerilimi (boþta çalýþma esnasýnda 1000 W/m² / - 10 C de) V 500 V Maks. giriþ akýmý 10,75 A 14,34 A 19 A Çýkýþ verileri IG 15 IG 20 IG 30 Nominal çýkýþ gücü (P nom ) 1,3 kw 1,8 kw 2,5 kw Maks. çýkýþ gücü 1,5 kw 2,05 kw 2,65 kw TR Nominal þebeke gerilimi 230 V, +10 / -15 % * Nominal çýkýþ akýmý 5,7 A 7,8 A 10,9 A Nominal frekans 50 +/-0,2 Hz * Harmonik distorsiyon < 3% Güç faktörü 1 Genel veriler IG 15 IG 20 IG 30 Maksimum verim 94,2 % 94,3 % 94,3 % Euro verim 91,4 % 92,3 % 92,7 % Gece tüketimi 0,15 W * Ýþletim esnasýnda iç tüketim Soðutma 7 W kontrollü cebri havalandýrma Koruma derecesi (iç mahfaza / dýþ mahfaza) IP 21 / IP 45 Ölçüler u x g x y Aðýrlýk 366 x 344 x 220 mm / 500 x 435 x 225 mm 9 kg / maks. 13 kg Ýzin verilen ortam sýcaklýðý (%95 baðýl hava neminde) C ** Koruma düzenekleri IG 15 IG 20 IG 30 DC izolasyon ölçümü Uyarý / Devreden çýkarma ***) R ISO < 500 kohm olduðunda DC aþýrý gerilim korumasý Ters polarite korumasý DC aþýrý yük davranýþý entegre edilmiþ entegre edilmiþ Çalýþma noktasý deðiþikliði *) Verilen deðerler standart deðerlerdir: FRONIUS IG cihazýnýz, ülkenizde talep edilen þartlara göre özel olarak uyumlu hale getirilmiþtir. **) Yüksek ortam sýcaklýðýnda yakl. 35 C den itibaren (solar panel gerilimine baðlý olarak) AC çýkýþ gücü düþer (Güç azaltma). ***) ülke ayarýna göre 73

82 Fronius IG 40 / 60 / 60 HV Giriþ verileri IG 40 IG 60 IG 60 HV Önerilen baðlantý kapasiteleri Wp Wp Wp MPP gerilim aralýðý V Maks. giriþ gerilimi (boþta çalýþma esnasýnda 1000 W/m² / - 10 C de) 500 V 500 V 530 V Maks. giriþ akýmý 29,4 A 35,84 A 35,84 A Çýkýþ verileri IG 40 IG 60 IG 60 HV Nominal çýkýþ gücü (P nom ) 3,5 kw 4,6 kw 4,6 kw Maks. çýkýþ gücü 4,1 kw 5 kw 5 kw Nominal þebeke gerilimi ** 230 V, +10 / -15 % * Nominal çýkýþ akýmý 15,22 A 20 A 20 A Nominal frekans ** 50 +/-0,2 Hz * Harmonik distorsiyon < 3% Güç faktörü 1 Genel veriler IG 40 IG 60 IG 60 HV Maksimum verim 94,3 % 94,3 % 94,3 % Euro verim 93,5 % 93,5 % 93,5 % Gece tüketimi 0,15 W * Ýþletim esnasýnda iç tüketim Soðutma 12 W kontrollü cebri havalandýrma Koruma derecesi (iç mahfaza / dýþ mahfaza) IP 21 / IP 45 Ölçüler u x g x y Aðýrlýk 610 x 344 x 220 mm / 733 x 435 x 225 mm 16 kg / maks. 22 kg Ýzin verilen ortam sýcaklýðý (%95 baðýl hava neminde) C ** Koruma düzenekleri IG 40 IG 60 IG 60 HV DC izolasyon ölçümü DC aþýrý gerilim korumasý Ters polarite korumasý DC aþýrý yük davranýþý Uyarý / Devreden çýkarma ***) R ISO < 500 kohm olduðunda entegre edilmiþ entegre edilmiþ Çalýþma noktasý deðiþikliði *) Verilen deðerler standart deðerlerdir: FRONIUS IG cihazýnýz, ülkenizde talep edilen þartlara göre özel olarak uyumlu hale getirilmiþtir. **) Yüksek ortam sýcaklýðýnda yakl. 35 C den itibaren (solar panel gerilimine baðlý olarak) AC çýkýþ gücü düþer (Güç azaltma). ***) ülke ayarýna göre 74

83 Dikkate alýnan normlar ve direktifler FRONIUS IG, Elektrik Sanayi Derneði nin (VDEW) Alçak gerilim þebekesinde özel üretim sistemlerinin baðlantýsý ve paralel iþletimine yönelik direktifler inde belirtilen þartlarý yerine getirir. Ayrýca Avusturya Elektrik Kurumu Derneði nin Daðýtým þebekeleri ile özel üretim sistemlerinin paralel iþletimine yönelik teknik direktifler inde belirtilen þartlar da yerine getirilir. Bunun haricinde cihazlar CE iþaretine sahip olduðu için gerekli ve ilgili tüm normalara ve ilgili AB yönetmelikleri çerçevesindeki direktiflere riayet edilir. FRONIUS IG, ilgili þartlara sahip ülkelerde ada modunda çalýþmayý önlemek için DIN VDE 0126 ya göre Berufsgenossenschaft für Feinmechanik und Elektrotechnik (Hassas Mekanik ve Elektrik Mühendisliði için Meslek Birliði) tarafýndan uygun görülen bir devreye sahiptir. ENS denilen bu devre empedans ölçümü prensibiyle çalýþýr (sakýncasýzlýk belgesi için ek bölümüne bakýn). ENS li ve ENS siz olmak üzere tüm ülke modellerinde standart olarak FRONIUS IG ye entegre edilen ölçüm ve güvenlik yöntemleri, elektrik kesintisinde (örn. enerji tedarikçisi tarafýndan veya hat hasarý durumunda oluþan kesintilerde) beslemenin hemen kesilmesini saðlar. TR Aþaðýdaki normlar ve direktiflerin tamamý yerine getirilmiþtir: - EN (Uyum), EN , EN EN (EMU parazit yayýlýmlarý) - EN (EMU parazit baðýþýklýðý) - EN (Elektriksel güvenlik) - E DIN VDE 0126 (ENS: Standart olarak takýlabilir ENS kartlarýna sahip ülke modelleri) /108/EC sayýlý elektromanyetik uyumluluk direktifi - 93/68/EEC sayýlý CE iþareti direktifi - Alman Elektrik Santralleri Birliði (VDEW) tarafýndan yayýnlanan Özel fotovoltaik üretim tesislerinin elektrik daðýtým þirketlerine ait alçak gerilim þebekeleriyle paralel olarak iþletilmesine yönelik direktif - Avusturya Elektrik Santralleri Birliði tarafýndan yayýnlanan Özel fotovoltaik üretim tesislerinin elektrik daðýtým þirketlerine ait alçak gerilim þebekeleriyle paralel olarak iþletilmesine yönelik teknik direktif - Bu yönetmeliðin inverteri kapsamasý kaydýyla Fotovoltaik enerji üretim tesisleri için güvenlik þartlarý (ÖNORM/ÖVE E2750) Bu sayede elektrik daðýtým ve üretim kuruluþlarýndan sorunsuz ve bürokratik iþlemlere takýlmadan ruhsat alýnmasý garanti altýna alýnýr (Uygunluk bildirimleri için ek bölümüne bakýn). 75

84 Garanti ve yükümlülük Fronius fabri- ka garantisi 76

85 Bakým ve atýk yönetimi Bakým Yüksek kalitenin korunmasý ve cihazýn sorunsuz iþlev görmesinin saðlanmasý için filtreleri düzenli aralýklarla kontrolden geçirin. Geri dönüþüm Ýnverterinizi günün birinde deðiþtirmek zorunda kalýrsanýz, FRONIUS eski cihazýnýzý geri alýr ve uygun bir geri dönüþüm saðlar. TR 77

86 78

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Kullaným kýlavuzu

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Kullaným kýlavuzu / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 006-24082012

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Durum simgeleri Telefonunuz Akü þarj durumu Sesli posta kutusunun aktif edilmesi / Görülmesi gereken bilgiler Programlanmýþ randevu hatýrlatmasý

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Baðlantý Adaptör Kablosu

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý TC 7-2130 1 2 3 4 5 Set2 Set3 Prog Out 1 Out 2 Out 3 Set Reset Fx Temperature Controller 6 7 8 9 10 11 12 13 1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek E n e r j i K o n t r o l M o n i t ö r S i s t e m i Enerji yüklerini akýllýca düþürmek Desentral I/O Profibus DP V0 Modbus RTU Modem/PC Yazýcý Prorem ý Enerji Kontrol Monitör Sistemi Kullanýmý Kullanýmý

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Analog terminal Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Tuþ takýmý Sayýsal tuþ takýmý. Sayýsal tuþ takýmýnýn özel tuþu. Kullanýlan diðer semboller þlem

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260 701P46952 2007 'daki özelliði, yazdýrýlan görüntünün iki yönde tam olarak deðiþtirilmesine olanak tanýr. Görüntü kaðýt kaseti, ortam türü ve iki taraflý kopyalama seçeneklerine göre ayarlanabilir. Görüntü

Detaylı

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Vortex Metre Ýçindekiler Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3 Ölçüm tekniði Sayfa 3 Uygulamalar Sayfa 4 Tasarým Sayfa 5 Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Teknik özellikler Sayfa 6 Vortex metre profili Sayfa

Detaylı

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý 9 10 1 BTC37-120 Prog Pump Fan Temperature Controller 2 3 4 5 6 7 8 1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

Tense Elektrik Elektronik Sanayi ENERJI ANALIZÖRÜ

Tense Elektrik Elektronik Sanayi ENERJI ANALIZÖRÜ Tense Elektrik Elektronik Sanayi ENERJI ANALIZÖRÜ x16 LCD ekran faz gerilim ve faz ak m trafolu. Kullan m kolay Türkçe menü. Her faza ait ve toplam aktif(p, P) güçleri gösterir. Her faza ait ve toplam

Detaylı

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Alcatel Easy Reflexes telefon almýþ bulunuyorsunuz. Ekraný, iþlevleri, ve hoparlörü sizi büyük

Detaylı

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu 9234166 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PT-8 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404 (4 Giriþli) 39 / B-I UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 465 (5 Giriþli) DVB-T UHF-

MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404 (4 Giriþli) 39 / B-I UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 465 (5 Giriþli) DVB-T UHF- Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý 38 38 MA 302 40 MA 303 41 MA 404 42 MA 465 43 MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404

Detaylı

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA 302 2 MA 303 3 MA 404 4 MA 465 5 Blok Diyagramlar 6 Örnek Uygulamalar 7 MA 302 2 Giriþli 2 Tanýtým MA302 Serisi Ortak Anten

Detaylı

ANTEN 7dBi PC, Modem ve Eriþim Noktasý Ýçin ANT-107-OB ANT-107-O KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Masaüstü Standý...2 Duvar Montajý (Mýknatýslý Anten Altlýðý)...3 Vidalar Hakkýnda...6 Duvara

Detaylı

UMG 503 Mükemmel Seviyede Dijital Ölçüm

UMG 503 Mükemmel Seviyede Dijital Ölçüm Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 503 Mükemmel Seviyede Dijital Ölçüm Modem Yazýcý Profibus PC Desentral I/O Üniversal Ölçüm Cihazý Kullanýmý Kullanýmý UMG 503 düþük gerilim ve orta gerilim þebekelerindeki elektriksel

Detaylı

Fronius DATCOM Detail / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Kullanım kılavuzu Sistem Denetimi

Fronius DATCOM Detail / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Kullanım kılavuzu Sistem Denetimi / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Fronius DATCOM Detail Kullanım kılavuzu Sistem Denetimi TR 42,0410,1748 002-22082012 0 Değerli okuyucu TR Giriş Bize karşı duymuş olduğunuz

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME:

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME: S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI TELEF HATTI S-16 PHE PHE 18V AC +AUX +BELL Y G PGM1 PGM2 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 1.1K Trafo + - Y G SK 16 TUÞTAKIMI NC MK 41 MANYETÝK KTAK + - ALARM TAMPER AC 150 PIR

Detaylı

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede OFL mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr. Katý Yakýtlý ve Sulu Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.W BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Göstergeler Üst Gösterge:

Detaylı

Dijital Fark Ýndikatörü

Dijital Fark Ýndikatörü Dijital Fark Ýndikatörü DI 7-2120.D Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý Fark Ýndikatörü 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Display nokta pozisyonu

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

Konumlandırma Nokia N76-1

Konumlandırma Nokia N76-1 Konumlandırma Nokia N76-1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N76, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve

Detaylı

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra TERMÝK RÖLELER www.federal.com.tr Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN 60947-4-1 TS EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 Rak m : 2000 m (max)

Detaylı

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý SPC7-2100 1 2 3 4 5 6 11 Static Pressure Controller 13 12 1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU 10.09.2008 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKÝNA SANAYÝÝ ve TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DR. MEDÝHA ELDEM SOKAK 69/3 KOCATEPE /ANKARA TEL : 312 433 31 33 (PBX) FAKS : 312 434 05 22 E-POSTA :

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU

GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU GNT604 R1 R2 COM F1 F2 F3 Exit Flowmeter&Controller GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU Ýçindekiler Cihazý kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu mutlaka okuyunuz! Kullanma kýlavuzundaki

Detaylı

MPC 9000 A F.01U.500.376. Ürün tanýmý / Kurulum kýlavuzu Panel kumandasý olan iþletim ve görüntü birimi

MPC 9000 A F.01U.500.376. Ürün tanýmý / Kurulum kýlavuzu Panel kumandasý olan iþletim ve görüntü birimi TR GB Ürün tanýmý / Kurulum kýlavuzu Panel kumandasý olan iþletim ve görüntü birimi Product description / Installation manual Operating and display unit with panel controller F.01U.500.376 HBC 0010 A CPH

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ seviye þalteri iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite

Detaylı

Fan,Defrost,Compresör Çýkýþlý ;iki Dijital Giriþli ON/OFF Soðutma Kontrol Cihazý

Fan,Defrost,Compresör Çýkýþlý ;iki Dijital Giriþli ON/OFF Soðutma Kontrol Cihazý Soðutma Kontrol TC37-050 TC37-050 Cooling Controller Fan,Defrost,Compresör Çýkýþlý ;iki Dijital Giriþli ON/OFF Soðutma Kontrol Cihazý ON/OFF çalýþma Defrost,Fan,Compresör çýkýþ Max. ve Min. sýcaklýk alarmý

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7 MİNİ SERİSİ 2001 yılında KIRAN GRUP ismi ile faaliyet göstermeye başlayan firmamız 2003 yılında TERMOAKIM markası ile alternatif ısınma ve sıcak su üretiminde yeni yeni kullanılmaya başlanan elektrikli

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 7 9206938/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

BD ProbeTec ET. Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý. 2003/07 Becton, Dickinson and Company. Sparks, Maryland USA Tel:

BD ProbeTec ET. Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý. 2003/07 Becton, Dickinson and Company. Sparks, Maryland USA Tel: BD ProbeTec ET Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý 2003/07 Becton, Dickinson and Company Belge Numarasý: L 006357(B) 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA Tel: 800.638.8663 BENEX Limited Bay

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM443 Güneş enerjisi modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

GERÝÝM KORUMA RÖESÝ Genel Bilgi ve Kullaným Alanlarý 3 Fazlý bir sistemde; sistemin Faz-Nötr, Faz-Faz arasý gerilimlerini ve sistemin frekansýný ölçme

GERÝÝM KORUMA RÖESÝ Genel Bilgi ve Kullaným Alanlarý 3 Fazlý bir sistemde; sistemin Faz-Nötr, Faz-Faz arasý gerilimlerini ve sistemin frekansýný ölçme GERÝÝM KORUMA RÖESÝ 1 2 3 N ÝÇÝNDEKÝER Baðlantý Þemasý - Teknik Özellikler...1 Doðru Kullaným ve Güvenlik Þartlarý...1 Ön Panel ve Tuþlarýn Kullanýmý...1 Genel Bilgi ve Kullaným Alanlarý...2 Tuþlara Ait

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

Ürün özellikleri: AX ve BIAS deðerleri baðýmsýz ayarlanabilir. Aþaðý açýlan panel ile kolay sigorta deðiþimi yapýlabilir. ax ve S için, ön panelde kurulan VR ile kolay ayarlama imkaný sunar. ulti-led ekran

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. LG 5925.48/900 SERİSİ, C. 4 IŞIK BARİYERİ GÜVENLİK ÜNİTESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ, 1 5

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. LG 5925.48/900 SERİSİ, C. 4 IŞIK BARİYERİ GÜVENLİK ÜNİTESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ, 1 5 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. LG 5925.48/900 SERİSİ, C. 4 IŞIK BARİYERİ GÜVENLİK ÜNİTESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ, 1 5 2. EOS 2 _ A/X SERİSİ, C. 2 IŞIK BARİYERLERİ İLE BAĞLANTILARI, 7-14 3. EOS 4 _ A/X SERİSİ, C.

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

8 port 10/100 Mbps Ethernet Switch NSW-108 KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza

Detaylı

QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU

QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU QualstikPlus Live-Line Power Qual i ty Survey Meter Model 8-061 XT Plus Model 8-062Plus Ýçerik Tablosu Sayfa Ýþlem Teorisi 2 Özellikler 3 Güvenlik Önlemleri 4 Ýþlem Direktifleri

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Alcatel Premium Reflexes sayýsal telefonu almýþ bulunuyorsunuz. Alfabetik tuþ takýmý, bir

Detaylı

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC38R-120 Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi (Output-1 ve Output-2) ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma (Output-1) ON/OFF Çalýþma veya Alarm

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Nisan 2003 Oda Termostatý RAA 20 Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným Alanlarý

Detaylı

HPL Laminar Akýþ Ünitesi

HPL Laminar Akýþ Ünitesi HPL Laminar Akýþ Ünitesi H P L Lam i na r Aký þ Ünitesi Taným Ameliyathane tipi Laminar Akýþ Üniteleri, ameliyathane masasý ve üstünde istenen laminar akýþý saðlamak ve bu laminar akýþ sayesinde bulunduklarý

Detaylı

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82 5000022G veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND840 Güç Kablosu Garanti belgesi x2 TR - 82 2 Önden Görünüm Disk Disk 2 Disk 3 Disk 4 Arkadan Görünüm USB ports HDD LED i Güç

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Fronius IG Plus Yeni nesil şebeke bağlantılı FV inverter.

Fronius IG Plus Yeni nesil şebeke bağlantılı FV inverter. Fronius IG Plus Yeni nesil şebeke bağlantılı FV inverter Maksimum randıman. Her hava koşulunda. İlk çok yönlü cihaz. Güvenilir ve maksimum randıman garantisi. Hızla büyüyen bir aile: Fronius IG Plus yeni

Detaylı

Pulse Giriþli Debimetre

Pulse Giriþli Debimetre Pulse Giriþli Debimetre TCS7-2200.FBT Pulse Giriþli Debimetre Uygulamalar: Akýþkan hýzý ölçümü ve akýþkan miktarý toplamýnýn ölçüleceði uygulamalarda kullanýlabilir. Özellikler: 6 + 6 dijit LED Display

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

RG32C/CS ÝÇÝNDEKÝLER Güvenlik ve Baðlantý için Alýnmasý Gereken Önlemler... Þebeke Baðlantýsý için Dikkat Edilecek Önlemler.... GÝRÝÞ...2. Genel bilgiler...2.2 Ön panel...2.3 Arka panel...4 2. RG32C/CS

Detaylı