T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 66 ARALIK 003 SAYI: 555 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 51 Karar Tarihi : 8/10/003 Konu : Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Bilimler Liseleri Yönetmeliği Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 03/09/003 tarihli ve 8505 sayılı teklif yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülerek uygun bulunan Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Bilimler Liseleri Yönetmeliği nin ekli örneğine göre kabulü kararlaştırıldı. Doç. Dr. Ziya SELÇUK Kurul Başkanı Doç.Dr.Hüseyin ÇELİK Millî Eğitim Bakanı Nazım İrfan TANRIKULU Dr. Veli KILIÇ Ömer TURNA Üye Üye Üye Doç. Dr. Emin KARİP Ahmet Ergün BEDÜK Prof. Dr. Hasan BACANLI Üye Üye Üye Celal KURU Necati CANBEK Zübeyir YILMAZ Üye Üye Üye

2 708 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Aralık MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Sosyal Bilimler Liselerinin işleyişi ile ilgili esasları düzenlemektir. Kapsam Madde Bu Yönetmelik, Sosyal Bilimler Liselerine öğrenci seçimi, kayıtkabul ile öğrenci başarısının değerlendirilmesi, eğitimöğretim, yöneticiöğretmen seçimi ve hezmet içi eğitimde yetiştirilmeleri ile ilgili esasları kapsar. Dayanak Madde 3 Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4 Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını, b) Okul: Sosyal Bilimler Liselerini, c) Bilim Danışma Grubu: Üniversitelerden görevlendirilecek bilim adamlarından oluşan grubu, d) Hazırlık Sınıfı: Sosyal Bilimler Liselerinde 9 uncu sınıftan önce öğrencilere Türkçe ve yabancı dilde dinlemeanlama, okumaanlama, konuşma ve yazma becerilerini kazandırmayı amaçlayan sınıfı, e) Veli: Öğrencinin anne, baba veya vasisi olan kişiyi, f) Protokol: Bakanlık ile üniversiteler arasında yapılan protokolü ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Okulun Kuruluş ve Amacı Kuruluş Madde 5 Sosyal Bilimler Liseleri, Edebiyat ve Sosyal Bilimler alanlarında öğrencileri yüksek öğretime hazırlamak üzere hazırlık sınıfından sonra dört yıllık öğretim veren yatılı ve karma okullardır. Ancak öğrenciler, velilerinin istekleri, okul yönetiminin uygun görmesi hâlinde gündüzlü de öğrenim görebilirler. Okulun Amacı Madde 6 Okul: a) Edebiyat ve Sosyal Bilimler alanlarında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık eder. b) Edebiyat ve sosyal bilimler alanlarındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanlarda yüksek öğretime hazırlar. c) Öğrencilerin bilimsel, kültürel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde Türkçe ve yabancı dil öğrenmelerini sağlar.

3 Aralık Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 709 d) Öğrencilerde geçmiş nesiller ile çağdaşları arasında ortak duyguların uyandırılmasını sağlar. e) Türk sanat ve kültür birikimini anlayıp yorumlayabilen, yeni bilgi ve projeler üretebilen bireyler yetiştirir. f) Toplumun ekonomik ve kültürel kalkınmasına bilinçli bir şekilde katkıda bulunur. g) Öğrencileri edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında araştırmaya yöneltecek ve gelişmelere ilgilerini uyandıracak ortam ve şartları hazırlar. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Bilim Danışma Grubu Bilim Danışma Grubu Madde 7 Okulun eğitimöğretim programlarının geliştirilmesi, öğretmenlerin hizmet içi eğitimde yetiştirilmesi, eğitim alt yapısının iyileştirilmesi, seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesini sağlamak amacıyla Bakanlıkla iş birliği içinde çalışmak üzere üniversite öğretim üyelerinden Bilim Danışma Grubu oluşturulur. Bilim Danışma Grubu 3 yılı doldurduğunda her yıl bir üyesi yenilenir. İş birliğinin esasları, Bakanlık ve Üniversitelerle yapılacak protokol ile belirlenir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kontenjan, Başvuru, Giriş Sınavı, KayıtKabul ve Okuldan Ayrılan Öğrenciler Kontenjan Madde 8 Okula her yıl alınacak öğrenci sayısı 96 yı, bir sınıftaki öğrenci sayısı ise 4 ü geçemez. Başvuru Şartları Madde 9 Giriş sınavına, 8 inci sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencilerden 6 ncı, 7 nci sınıflarda Türkçe, Matematik ve Sosyal Bilgiler derslerinin her birinin yıl sonu notu en az 3 ve bu derslerin yıl sonu notlarının aritmetik ortalaması en az 4 olanlar başvurabilir. İlgili mevzuata göre yurdumuzda öğrenim görme şartlarını taşıyan yabancı uyruklu öğrenciler hakkında da diğer öğrenciler gibi işlem yapılır. Birinci fıkradaki şartlar, 6 ncı ve 7 nci sınıf öğrenimlerini yurt dışında yaparak sınavların yapılacağı öğretim yılında ilköğretim okulu 8 inci sınıfta bulunanlara uygulanmaz. Bu sınıflardan birinin öğreniminin yurt içinde yapılması durumunda, yukarıdaki şartlar sadece o sınıf için aranır. Giriş Sınavı ve KayıtKabul Madde 10 Okula merkezî sistemle yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınır. Öğrenciler, bu sınav sonuçlarına göre yüksek puandan başlayarak okula yerleştirilirler. Ayrılan Öğrencilerin Durumu Madde 11 Kendi istekleriyle okuldan ayrılan öğrenciler on gün içinde okula geri dönebilirler. Hazırlık sınıfı öğrencileri, kayıt döneminde ayrıldıkları takdirde geri dönemezler. Hazırlık sınıfından ayrılan veya ilişiği kesilen öğrenciler, kayıtkabul süresi içinde kayıtkabul şartlarını taşıdıkları diğer orta öğretim kurumlarına kayıt yaptırabilirler.

4 710 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Aralık BEŞİNCİ BÖLÜM Öğretim Programları, Türk Dili ve Edebiyatı ile Sosyal Bilimler Grubu Derslerinin Ağırlığı Öğretim Programları Madde 1 Okulda, Bakanlıkça uygun görülen ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır. Sosyal Bilimler Grubu, Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik derslerine ağırlık verilir ve eğitimöğretim Türkçe yapılır. Türk Dili ve Edebiyatı ile Sosyal Bilimler Grubu Derslerinin Ağırlığı Madde uncu, 11 inci ve 1 nci sınıflarda Türk Dili ve Edebiyatı ile Sosyal Bilimler Grubu derslerinin ağırlığı, haftalık ders çizelgesindeki ders saatleri toplamının % 60 ından az olmayacak şekilde düzenlenir. ALTINCI BÖLÜM Seviye Belirleme Sınavı, Başarının Değerlendirilmesi Proje, Seminer ve Topluma Hizmet Çalışmaları Seviye Belirleme Sınavı Sonucu 9 uncu Sınıfa Devam Madde 14 9 uncu sınıftaki yabancı dil derslerini izleyebilecek düzeyde oldukları velileri tarafından kesin kayıt sırasında okul yönetimine yazılı olarak bildirilen öğrenciler, okul yönetimince yabancı dil öğretmenlerinden oluşturulan komisyonca ders yılının başladığı tarihten itibaren bir hafta için hazırlık sınıfı düzeyinde yazılı ve sözlü seviye belirleme sınavına alınırlar. Bu sınavda en az 3 alan öğrenciler, başarılı sayılarak 9 uncu sınıfa devam ettirilirler. Başarının Değerlendirilmesi Madde 15 Hazırlık sınıflarında Türkçe ve yabancı dil dersleri dışındaki dersler sınıf geçmeyi etkilemez. Ancak teşekkür veya takdirname belgesi verilirken bütün derslerdeki başarı durumu dikkate alınır. Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler, ikinci yıl hazırlık sınıfını tekrar eder. İkinci öğretim yılı sonunda da hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin okulla ilişkileri kesilir. Bu okulların, 9 uncu, 10 uncu, 11 inci ve 1 nci sınıflarında ağırlıklı yıl sonu başarı ortalamasıyla sınıf geçilebilmesi için Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Tarih, Coğrafya ve Felsefe Grubu derslerinin yıl sonu başarı ortalamasının en az 3.50 olması gerekir. Proje Seminer ve Topluma Hizmet Çalışmaları Madde 16 Her öğrencinin öğrenimi süresince bireysel veya grup hâlinde Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Sanat Tarihi ve Felsefe Grubu derslerinin en az birinden proje ve seminer çalışmalarına katılması zorunludur. Proje ve seminer çalışmaları, öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine göre bireysel ya da grup hâlinde Bilim Danışma Gurubu üyelerinin veya öğretmenlerin gözetiminde serbestçe yaptıkları çalışmalardır. Okul yönetimi, çalışmaları belli bir plân dahilinde öğretmenler, Bilim Danışma Grubu üyeleri, üniversite öğretim elemanları veya alanında tanınmış kamu ve özel kurum ve kuruluşların iş birliği ve çalışanların desteği ile yürütür. Okullarda Bilim Danışma Grubu veya okul yöneticilerince sağlanacak konuşmacılar aracılığıyla okulun amaçlarına uygun konferanslar düzenlenebilir.

5 Aralık Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 711 Seminer ve proje çalışmalarında öğrencilerin lâboratuvar, bilgisayar, internet, kitaplık, spor salonu ve konferans salonu gibi imkânlarından en verimli şekilde yararlanmaları için okul yönetimi gerekli tedbirleri alır. Ayrıca Topluma Hizmet etkinliklerine özellikle önem verilir. Bu konudaki etkinliklere tüm öğrencilerin katılımı zorunludur. Proje ve seminer çalışmaları ile topluma hizmet etkinlikleri notla değerlendirilmeyip öğrencilerin mezuniyetlerinde belgelendirilir. YEDİNCİ BÖLÜM Öğretmen, Yönetici Seçimi ve Zümre Başkanı Öğretmen Seçimi Madde 17 Okullarda görevlendirilecek öğretmenler, yazılı sınav ve mülâkat sonucuna göre seçilir. Öğretmen seçimi ile ilgili duyuru Bakanlıkça yapılır. Başvurular, branşlara göre düzenlenerek onaylı listelerle birlikte ilgili valilikçe Bakanlığa gönderilir ve bu birimde ilgili daire başkanının başkanlığında bir komisyonca incelendikten sonra yazılı sınavı gerçekleştirecek olan Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne gönderilir. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, yazılı sınav sorularını Üniversitelerle iş birliği yaparak hazırlar ve yazılı sınavların gerçekleştirilmesiyle ilgili tüm iş ve işlemleri yapar. Yazılı sınav sonuçlarını Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne ve adaylara bildirir. Yazılı sınavda 60 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır. Mülâkatta okulun bağlı bulunduğu genel müdürün başkanlığında bir komisyon kurulur. Komisyon, mülâkattan önce puanlama ile ilgili esasları belirler. Mülâkat için yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puandan başlayarak iki katı kadar aday çağrılır. Mülâkatta 60 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır. Öğretmen seçimiyle ilgili olarak: a) Başvurularda; 1) Alanında en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş, ) Alanında en az 5 yıl öğretmenlik yapmış, 3) Sicil notu ortalaması en az 80, 4) Aylıktan kesme ya da daha ağır bir ceza almamış olmak şartları aranır. b) Atamalarda; 1) Alanında lisansüstü düzeyde öğrenim görmüş olanlara, ) Alanlarında eser vermiş olanlar ile bilimsel yayın organlarında makaleleri yayımlanmış bulunanlara, 3) Aylıkla ya da takdir veya teşekkür belgesi ile ödüllendirilmiş olanlara, 4) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavında en az C düzeyinde başarılı olanlara, 5) Alanında en az iki haftalık hizmet içi eğitim kursuna katılmış olanlara yukarıdaki sıralama dikkate alınarak öncelik tanınır. Bu okullarda görev yapan öğretmenler, en geç iki yılda bir hizmet içi eğitime alınırlar. Gerçekleştirilen hizmet içi eğitim çalışmalarında başarısızlığı görülenlerin bir öğretim yılı daha okullarında rehberlik yapılarak eksikliklerinin giderilmesine çalışılır. Ders yılı sonunda tekrar hizmet içi eğitime alınarak yetişmeleri sağlanır. Bunda da başarısız olanlar, Bakanlıkça uygun görülen okul veya kurumlarda görevlendirilir.

6 71 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Aralık Atamalar Madde 18 Başvuruda bulunanların başarı durumları, yazılı sınav ve mülâkatta aldıkları puanlara göre değerlendirilir. Başarı sıralaması, yazılı sınavda alınan puanın % 60 ı ile mülâkatta alınan puanın % 40 ı esas alınarak belirlenir. Bu sıralamaya göre 100 tam puan üzerinden 60 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır. Yarım puanlar tama yükseltilir. Puan eşitliği durumunda atamalarda öncelik sırası göz önünde bulundurulur. Başarılı olanların listesi Bakanlıkta uygun görülen yerde ilân edilir ve adaylara duyurulur. Başarılı olanlar, ihtiyaçlar dikkate alınarak ve puanı en yüksek olandan başlanılarak Personel Genel Müdürlüğü ne bildirilir. Atamalar puan sıralamasına göre yapılır. Bir sonraki sınava kadar bu değerlendirmenin sonuçları geçerlidir. Bu Yönetmelik hükümlerine göre atanan öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atanma istekleri, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurum Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirilir. Bu sınav sonuçları diğer sınav yapılıncaya kadar geçerlidir. Yönetici Seçimi Madde 19 Yönetici seçiminde öğretmen görevlendirilmesindeki koşullar ile Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik hükümleri göz önünde bulundurulur ve Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya ve Felsefe Grubu branşında olanlara öncelik tanınır. Değerlendirme sınavında başarılı olanlar ile hâlen orta öğretim kurumlarında A tipi okul müdürlüğü görevinde bulunanlardan başvuruda bulunanlar, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre sözlü sınavına alınırlar. Müdür yardımcıları ise okulların öğretmenleri arasından seçilir. Zümre Başkanı Madde 0 Zümre öğretmenleri, koordinasyon yeteneğini, verimliliğini, öğrenim durumunu ve kıdemini dikkate alarak kendi aralarından birini zümre başkanı seçerler. Zümre başkanı, ilgili mevzuatta belirtilen görevlerin yanı sıra eğitimin niteliğinin geliştirilmesi yönünde aşağıda belirtilen görevleri de yapar: a) Yönetim, Bilim Danışma Grubu ve ders öğretmenleri arasında koordinasyonu sağlar. b) Öğretimin daha iyi yapılabilmesi için zümre öğretmenleriyle yıllık çalışma plânı hazırlar ve uygulanmasını gerçekleştirir. c) Ders programlarının, dersin amaç ve ilkelerini gerçekleştirecek şekilde uygulanmasını sağlayarak ders öğretmenleri arasındaki iş birliğini geliştirir. d) Öğretimde verimliliğin artırılması amacıyla ders öğretmenlerince gerekli araştırmaların yapılmasını sağlar ve benzeri sonuçların değerlendirilmesini izler. e) Lâboratuvar, proje ve seminer çalışmalarının düzenli yürütülmesini sağlayıcı işlevleri üstlenir. f) Diğer derslerin zümre öğretmenleri başkanları ile yakın iş birliği yaparak öğrencilerin daha iyi yetişmelerine yardımcı olur. g) Ders öğretmenleri ile birlikte çevredeki eğitim kurumları ile iş birliği yapılmasını sağlar. Eğitim programlarının uygulanması ve geliştirilmesi yönünde oluşan görüşleri okul yönetimine bildirir. h) Diğer bölüm başkanları ile yapılan toplantılarda alınan kararları ders öğretmenlerine ulaştırır. Programların ve çalışmaların aynı doğrultuda yürütülmesi için gerekli önlemleri alır. ı) Okul müdürlüğünce verilecek diğer görevleri yapar.

7 Aralık Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 713 SEKİZİNCİ BÖLÜM Son Hükümler Yönetmelikte Bulunmayan Hususlar Madde 1 Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde orta öğretim kurumlarında uygulanan mevzuat hükümleri esas alınır. Yürürlük Madde Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür. TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 56 Karar Tarihi : 0/1/003 Konu : Türk Vatandaşlarının Günlük Yaşamlarında Geleneksel Olarak Kullandıkları Farklı Dil ve Lehçelerin Öğrenilmesi Hakkında Yönetmelik Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 6/09/003 tarih ve 5697 sayılı teklif yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen, Türk Vatandaşlarının Günlük Yaşamlarında Geleneksel Olarak Kullandıkları Farklı Dil ve Lehçelerin Öğrenilmesi Hakkında Yönetmelik in ekli örneğine göre kabulü kararlaştırıldı. Doç. Dr. Ziya SELÇUK Kurul Başkanı Doç.Dr.Hüseyin ÇELİK Millî Eğitim Bakanı Nazım İrfan TANRIKULU Dr. Veli KILIÇ Ömer TURNA Üye Üye Üye Doç. Dr. Emin KARİP Ahmet Ergün BEDÜK Prof. Dr. Hasan BACANLI Üye Üye Üye Celal KURU Necati CANBEK Zübeyir YILMAZ Üye Üye Üye İbrahim BÜKEL Üye

8 714 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Aralık TÜRK VATANDAŞLARININ GÜNLÜK YAŞAMLARINDA GELENEKSEL OLARAK KULLANDIKLARI FARKLI DİL VE LEHÇELERİN ÖĞRENİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesine ilişkin 08/06/1965 tarihli ve 65 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre açılabilecek özel kursların ve diğer dil kurslarında aynı maksatla oluşturulan dil ve lehçe derslerinin açılış, işleyiş ve denetim esaslarını düzenlemektir. Kapsam Madde Bu Yönetmelik, Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesi amacıyla 65 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre açılabilecek özel kurslara ve 14/10/1983 tarih ve 93 sayılı Yabancı Dil Eğitim ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun gereğince Türkiye de eğitim ve öğretiminin yapılmasına Bakanlar Kurulunca karar verilen yabancı diller için açılan özel dil kurslarında aynı maksatla oluşturulan dil ve lehçe derslerine ilişkin iş ve işlemleri kapsar. Dayanak Madde 3 Bu Yönetmelik, 14/06/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 08/06/1965 tarihli ve 65 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 30/07/003 tarih ve 4963 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunla değiştirilen 14/10/1983 tarihli ve 93 sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4 Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını, b) Kurs: Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerin öğrenildiği kursu, c) Kursiyer: Kursa kayıt olan kursiyerleri, d) Program: Bakanlıkça onaylı; adı, düzeyi ve süresi belirtilmiş olan programı ifade eder. Kursun Amacı Madde 5 Kursun ve diğer dil kurslarında aynı maksatla oluşturulan dil ve lehçe derslerinin amacı, Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak Cumhuriyetin Anayasada belirtilen temel niteliklerine, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı olmayacak şekilde Türk vatandaşlarının, günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesi için faaliyette bulunmaktır.

9 Aralık Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 715 İKİNCİ BÖLÜM Kurum Açma ve Öğretime Başlama Kurum Açma ve Öğretime Başlama Madde 6 Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin Kurum Açma ve Öğretime Başlama izinlerinin verilmesine ilişkin koşulların yerine getirilmesi durumunda Bakanlıkça kursa, Kurum Açma ve Öğretime Başlama izinleri verilir. Bakanlıktan daha önce kurum açma ve öğretime başlama izinlerini alan dil kurslarına, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine göre program ilâvesi yapılması hâlinde Türk vatandaşlarının, günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesi amacıyla derslerin oluşturulmasına izin verilir. Görevlendirme Madde 7 Açılmasına izin verilen kursta; müdür, müdür yardımcısı, öğretmen veya usta öğretici ile diğer personel görevlendirilir. Açılmış olan dil kurslarında program ilâvesi ile ders oluşturulması hâlinde bu dersler için öğretmen veya usta öğretici görevlendirilir. Farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesi amacıyla kurslarda çalışma izni verilecek yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ve diğer personelin, 65 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile Millî Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Tip Yönetmeliğinde belirtilen genel nitelik ve koşulları taşıması gerekir. Görevlendirilecek diğer personele 65 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre çalışma izni verilir. KayıtKabul Esasları Madde 8 Kurslara ve diğer dil kurslarında aynı maksatla oluşturulan dil ve lehçe derslerine, en az ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında okuyan, mezun olan veya orta öğretim kurumlarından ayrılan öğrencilerle yetişkinler alınır. çağında olduğu hâlde okula devam etmeyenler, kursa alınmaz. Okul öncesi veya ilköğretim çağındaki engelli çocukların, yaş ve öğrenim durumlarına bakılmaz. Kurslar arasında kursiyer nakli yapılmaz. KayıtKabulde İstenecek Belgeler Madde 9 Kayıt kabulde istenecek belgelerde Millî Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Tip Yönetmeliği hükümleri uygunalır. Öğretim Programı Madde 10 Kursta ve diğer dil kurslarında aynı maksatla oluşturulan dil ve lehçe derslerinde, Bakanlıkça uygun bulunan öğretim programları uygulanır.

10 716 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Aralık ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler Denetim Madde 11 Denetim, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. KılıkKıyafet Madde 1 Kurslarda ve diğer dil kurslarında aynı maksatla oluşturulan dil ve lehçe derslerinde; kurucu, kurucu temsilcisi, yönetici, öğretmen ve diğer personel hakkında; /07/1981 tarihli ve 8/3349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik hükümleri, kursa ve diğer dil kurslarında aynı maksatla oluşturulan dil ve lehçe derslerine devam eden kursiyerler hakkında ise resmî yaygın eğitim kurumlarına ilişkin hükümler uygulanır. Karma Öğrenim Madde 13 Kurslarda ve diğer dil kurslarında aynı maksatla oluşturulan dil ve lehçe derslerinde, 14/06/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 15 inci maddesi ile Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5 inci maddesine uygun olarak karma öğrenim yapılır. Günlük Çalışma Saatleri Madde 14 Kurslar çalışmalarını 7.00 ile 4.00 saatleri arasında sürdürür. Bir ders saati süresi 45 dakikadır. Uygulamalı dersler blok hâlinde 90 dakika olarak yapılabilir. Kurslarda resmî bayram günlerinde öğretim yapılmaz. Diğer Hususlar Madde 15 Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile Millî Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Tip Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat Madde 16 Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren; 0/09/00 tarihli ve 488 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Vatandaşlarının Günlük Yaşamlarında Geleneksel Olarak Kullandıkları Farklı Dil ve Lehçelerin Öğrenilmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük Madde 17 Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 18 Bu Yönetmelik hükümlerini, Millî Eğitim Bakanı yürütür.

11 Aralık Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 717 T.C.... İLİ...İLÇESİ ÖZEL...KURSU EK: 1 KURS BİTİRME BELGESİ Belge No : Belge Tarihi :.../.../... Adı ve Soyadı KURSİYERİN Baba Adı Ana Adı Doğum Yeri ve Yılı Kayıt Numarası Dönemi ÖZEL ÖĞRETİM KURUMUNUN Öğretime Başlama İzninin Tarihi Sayısı DEVAM ETTİĞİ PROGRAMIN Adı Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Toplam Süresi Saat Olarak Gün Olarak Yukarıda durumu belirtilen... yapılan kurs bitirme sınavında, yüz puan üzerinden... puan alarak başarı gösterdiğinden bu bitirme belgesi verilmiştir. KURS MÜDÜRÜ MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ Kurs sonunda yapılan, kurs bitirme sınavında başarılı olanlara bu belge düzenlenir.

12 718 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Aralık T.C.... İLİ... İLÇESİ ÖZEL... KURSU MÜDÜRLÜĞÜ EK: YIL SONU RAPORU MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE... Kursumuzun.../... tarihleri arasında geçen bir yıllık süre içinde yapmış olduğu etkinliklerle ilgili bilgiler aşağıda rapor edilmiştir. 1. Açılan dönemlerin başlangıç ve bitiş tarihleri: Başlangıç Tarihi Kursiyer Sayısı Bitiş Tarihi Kursiyer Sayısı Başlangıç Tarihi Kursiyer Sayısı Bitiş Tarihi Kursiyer Sayısı 1.Dönem Dönem Dönem Dönem Dönem Dönem Kurs bitirme sınavına girmeden ayrılan kursiyer sayısı: 3 Programı tamamlayan ve sınava katılan kursiyer sayısı 1.Dönem... 5.Dönem... 1.Dönem Dönem.... Dönem... 6.Dönem.... Dönem Dönem Dönem Dönem Dönem Dönem GENEL TOPLAM: GENEL TOPLAM: 4 Sınav sonucunda başarılı olan kursiyer sayısı 1. Dönem Dönem.... Dönem Dönem Dönem Dönem GENEL TOPLAM 5 Millî Eğitim Bakanlığınca İstenen Diğer Bilgiler Kurs müdürlüğünün açıklamaları (varsa): Bilgilerinize arz ederim. KURSU MÜDÜRÜ Kurs müdürlüğünce, her yıl Ağustos ayında bu rapor düzenlenerek millî eğitim müdürlüğüne verilir.

13 Aralık Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 719 İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI TEMSİLCİLER KURULU SEÇİM YÖNETMELİĞİ NİN 10 UNCU MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK Madde 1 09/09/1985 tarih ve 195 sayılı Tebliğler Dergisi nde yayımlanan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Temsilciler Kurulu Seçim Yönetmeliği nin Danıştay Beşinci Daire nin 19/03/003 gün ve 1999/4083 E. 003/884 K. sayılı kararı ile iptal edilen 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. Madde 10 Değerlendirme Kurulu: a) Değerlendirme Kurul, İl Millî Eğitim Müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısı başkanlığında il ilköğretim müfettişleri teftiş kurulu başkanı ve ilk özlük işlerine bakan müdür yardımcısı veya şube müdüründen oluşur, b) Her ilçe için seçilecek Temsilciler Kurulu üyeliği için adaylar seçim tarihinden en az 15 gün önce aday olarak müracaat ederler, c) Değerlendirme Kurulu, 9 uncu maddedeki şartları taşıdığına karar verdiği adayları ön aday olarak ilân eder, d) İlçe Temsilcisi seçilmek için hiç müracaat olmaması veya ilçe temsilcisi sayısından daha az sayıda müracaat olması hâlinde Değerlendirme Kurulu ilçede mevcut üyeler arasından (9 uncu maddedeki şartları taşıması kaydıyla) eksik kalan delege sayısının en az iki katını resen ön aday olarak belirler. Madde Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür. TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 5 Karar Tarihi : 10/11/003 Konu : Özel Üsküdar, İzmir ve Tarsus Amerikan Liseleri 9 ve 10. Sınıflarına Ait İngilizce Dersi Öğretim Programları nın Kabulü Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 07/11/003 tarih ve sayılı teklif yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen, Özel Üsküdar, İzmir ve Tarsus Amerikan Liseleri 9 ve 10. Sınıflarına Ait İngilizce Dersi Öğretim Programları nın Öğretim Yılından itibaren uygulanmak ve denenip geliştirilmek üzere ekli örneklerine göre kabulü kararlaştırıldı. Doç. Dr. Ziya SELÇUK Kurul Başkanı Doç.Dr.Hüseyin ÇELİK Millî Eğitim Bakanı Nazım İrfan TANRIKULU Dr. Veli KILIÇ Ömer TURNA Üye Üye Üye Doç. Dr. Emin KARİP Ahmet Ergün BEDÜK Prof. Dr. Hasan BACANLI Üye Üye Üye Celal KURU Necati CANBEK Zübeyir YILMAZ Üye Üye Üye

14 70 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Aralık TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 53 Karar Tarihi : 10/11/003 Konu : Endüstri Meslek Lisesi Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme, Endüstriyel Döküm, Plâstik Teknolojisi Bölümleri ve Anadolu Meslek Lisesi Plâstik Teknolojisi Bölümünün Haftalık Ders Çizelgeleri ile IX. Sınıf Meslek Dersleri Öğretim Programlarının Kabulü Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünün 16/06/003 tarih ve 5194; 0/06/003 tarih ve 5195; /07/003 tarih ve 7088 sayılı teklif yazıları üzerine Kurulumuzda görüşülerek uygun bulunan, Endüstri Meslek Lisesi Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme, Endüstriyel Döküm, Plâstik Teknolojisi Bölümleri ve Anadolu Meslek Lisesi Plâstik Teknolojisi Bölümünün Haftalık Ders Çizelgeleri ile IX. Sınıf Meslek Dersleri Öğretim Programları nın kademeli olarak uygulanmak, denenip geliştirilmek üzere ekli örneklerine göre kabulü; Kurulumuzun 19/08/1998 tarih ve 174; 8/06/1996 tarih ve sayılı kararlarıyla kabul edilen Endüstri Meslek Lisesi Döküm ve Model bölümlerinin haftalık ders çizelgeleri ile meslek dersleri öğretim programlarının kademeli olarak uygulamadan kaldırılması kararlaştırıldı. Doç. Dr. Ziya SELÇUK Kurul Başkanı Doç.Dr.Hüseyin ÇELİK Millî Eğitim Bakanı Nazım İrfan TANRIKULU Dr. Veli KILIÇ Ömer TURNA Üye Üye Üye Doç. Dr. Emin KARİP Ahmet Ergün BEDÜK Prof. Dr. Hasan BACANLI Üye Üye Üye Celal KURU Necati CANBEK Zübeyir YILMAZ Üye Üye Üye

15 Aralık Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 71 ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ ENDÜSTRİYEL DÖKÜM BÖLÜMÜ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERS KATEGORİLERİ DERSLER 9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF ORTAK GENEL KÜLTÜR DERSLERİ Türk Dili ve Edebiyatı Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Tarih Coğrafya Matematik Biyoloji ve Sağlık Bilgisi Fizik Kimya Yabancı Dil Beden Eğitimi T.C.İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Millî Güvenlik Bilgisi Felsefe TOPLAM BÖLÜM DERSLERİ TEORİK Matematik Fizik Teknik Resim Meslek Resmi Döküm İş Makineleri Bilgisayara Giriş Bilgisayar Destekli Çizim UYGULAMALI Atölye (*) Döküm Lâboratuvarı Meslek Teknolojisi TOPLAM BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ SEÇMELİ DERSLER GENEL TOPLAM REHBERLİK (*) Sınıf Geçme Yönetmeliğinin 41 inci maddesi uyarınca yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak meslek dersini ifade eder.

16 7 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Aralık ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ ENDÜSTRİYEL MODELLEME BÖLÜMÜ (Ahşap Modelleme) HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERS KATEGORİLERİ DERSLER 9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF ORTAK GENEL KÜLTÜR DERSLERİ Türk Dili ve Edebiyatı Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Tarih Coğrafya Matematik Biyoloji ve Sağlık Bilgisi Fizik Kimya Yabancı Dil Beden Eğitimi T.C.İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Millî Güvenlik Bilgisi Felsefe TOPLAM BÖLÜM DERSLERİ TEORİK Matematik Fizik Teknik Resim Meslek Resim Bilgisayara Giriş Ölçme ve Endüstri Bilgisi Cisimlerin Dayanımı UYGULAMALI Bilgisayar Destekli Model Tasarımı (CAD) Modelleme Teknolojisi Atölye (*) TOPLAM BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ SEÇMELİ DERSLER GENEL TOPLAM REHBERLİK (*) Sınıf Geçme Yönetmeliğinin 41 inci maddesi uyarınca yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak meslek dersini ifade eder.

17 Aralık Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 73 ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ ENDÜSTRİYEL MODELLEME BÖLÜMÜ (Metal Modelleme) HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERS KATEGORİLERİ DERSLER 9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF ORTAK GENEL KÜLTÜR DERSLERİ Türk Dili ve Edebiyatı Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Tarih Coğrafya Matematik Biyoloji ve Sağlık Bilgisi Fizik Kimya Yabancı Dil Beden Eğitimi T.C.İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Millî Güvenlik Bilgisi Felsefe TOPLAM BÖLÜM DERSLERİ TEORİK Matematik Fizik Teknik Resim Meslek Resim Bilgisayara Giriş Ölçme ve Endüstri Bilgisi CNC Teknolojisi UYGULAMALI Bilgisayar Destekli Model Tasarımı (CAD) Modelleme Teknolojisi Atölye (*) TOPLAM BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ SEÇMELİ DERSLER GENEL TOPLAM REHBERLİK (*) Sınıf Geçme Yönetmeliğinin 41 inci maddesi uyarınca yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak meslek dersini ifade eder.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 68 NİSAN 2005 SAYI: 2571 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ 1) 7/9/2013-28758 RG 2) 19/2/2014-28918 RG 3) 21/6/2014-29037 RG 4) 13/9/2014-29118 RG 5) 19/9/2014-29124 RG 6) 1/7/2015-29403 RG BİRİNCİ KISIM

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler 7 Eylül 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28758 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 3.7.2002/24804 Tebliğler Dergisi : AĞUSTOS 2002/2539 Ek ve Değişiklikler: 1) 23.3.2004/25411 RG NİSAN 2004/2559 TD 2) 5.1.2005/25691 RG OCAK 2005/2568

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; a) (Değişik bent: 20/03/2009-27175 S.R.G Yön/1.mad.)

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İÇİNDEKİLER

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İÇİNDEKİLER T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR CİLT:6 EYLÜL 1999 SAYI:504 İÇİNDEKİLER 1. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Araçları İnceleme Yönetmeliği. Millî

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 8.12.2004/25664 Tebliğler Dergisi : ARALIK 2004/2567 Ek ve Değişiklikler: 1) 3.2.2005/25716 RG ŞUBAT 2005/2569

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 67 KASIM 2004 SAYI: 2566 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239

Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; g) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) Kurum: Okul öncesi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 22 Kasım 2012 PERŞEMBE YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 22 Kasım 2012 PERŞEMBE YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 22 Kasım 2012 PERŞEMBE Sayı : 28475 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Türkiye Büyük Millet

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR Bakanlar Kurulu Kararı Tarih: 01/12/2006 Sayı: 2006/11350 Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih: 16/12/2006 Sayı: 26378

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel İlköğretim Kurumlarının

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, her derece ve türdeki özel öğretim kurumlarının açılış

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, her derece ve türdeki özel öğretim kurumlarının açılış

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIĞA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIĞA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Temmuz 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29420 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği (7/11/2002 tarihli ve 24929 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği (2.Kısım) * WEB Sayfalarının izlenmesi için bölümlere ayrılmıştır. Orijinalinde buradaki gibi kısımlar yoktur.

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği (2.Kısım) * WEB Sayfalarının izlenmesi için bölümlere ayrılmıştır. Orijinalinde buradaki gibi kısımlar yoktur. Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği (2.Kısım) * WEB Sayfalarının izlenmesi için bölümlere ayrılmıştır. Orijinalinde buradaki gibi kısımlar yoktur.* Resmi Gazete 03.07.2002 Çarşamba Sayı: 24804 (Asıl)

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi ve sayısı :09.05.2003-25103 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatında

Detaylı

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ 04.12.2005 tarih ve 26013 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine Đlişkin Karar

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine Đlişkin Karar T.C. MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKANLIĞI Đnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine Đlişkin Karar Bu kitapçık, 16 Aralık 2006 tarih ve 26378 sayılı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 3 Haziran 2013 PAZARTESİ Sayı : 28666 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Eylül 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 27696 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞI, YURT DIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı