ESM x 96 DIN 1/4 Sýcaklýk Kontrol Cihazý. ESM x 96 1/4 DIN Dijital, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESM-9910 96 x 96 DIN 1/4 Sýcaklýk Kontrol Cihazý. ESM-9910 96 x 96 1/4 DIN Dijital, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Cihazý"

Transkript

1 ESM x 96 DIN 1/4 Sýcaklýk Kntrl Chazý ESM x 96 1/4 DIN Djtal, ON / OFF Sýcaklýk Kntrl Chazý - 3 Djt göstergel -NTC grþ veya, PTC grþ veya, J tp Termkupl grþ veya, K tp Termkupl grþ veya, 2 veya 3 Tell PT 100 grþ (Sparþte belrtlmeldr.) - ON/OFF kntrl frmu - Seçleblr ýsýtma ve sðutma fnksynu - Hsterszl çalýþma seçm - Ayarlanablr sýcaklýk fset deðer - Kntrl çýkýþý çn mnmum çekme zamaný tanýmlayablme - mdu þfre krumasý Kullaným Kýlavuzu. TÜR ESM V03 12/07

2 KULLANIM KILAVUZU HAKKINDA ESM-9910 Sýcaklýk Kntrl chazý kullaným kýlavuzu 3 ana bölümden luþmaktadýr. Bu bölümler aþaðýda açýklandýðý þekldedr. Bu üç ana bölümün dýþýnda chazýn sparþ blglernn ve teknk özellklernn yer aldýðý bölümler de mevcuttur. Kullaným kýlavuzu çersnde yer alan tüm baþlýklar ve sayfa numaralarý ÝÇÝNDEKÝLER dznnde yer almaktadýr. Kullanýcý dznde yer alan herhang br baþlýða sayfa numarasý üzernden erþeblr. Kurulum: Bu bölümde, chazýn fzksel byutlarý, panel üzerne mntajý, elektrksel baðlantý knularý yer almaktadýr. Fzksel ve elektrksel larak chazýn nasýl devreye alýnacaðý anlatýlmaktadýr. Çalýþma Þekl ve Parametreler: Bu bölümde, chazýn kullanýcý arayüzü, parametrelere erþm, parametre tanýmlamalarý knularý yer almaktadýr. Kntrl Algrtmasý: Bu bölümde, chaz üzernde yer alan ve kullanýcý tarafýndan ayarlanablen kntrl fnksynlarý detaylý larak açýklanmaktadýr. Ayrýca bölümler çersnde, fzksel ve elektrksel mntajda veya kullaným esnasýnda meydana geleblecek tehlkel durumlarý engellemek amacý le uyarýlar knmuþtur. Aþaðýda bölümler çersnde kullanýlan sembllern açýklamalarý belrtlmþtr. Güvenlk uyarýlarý yandak semblle belrgnleþtrlmþtr. Uyarýlarýn kullanýcý tarafýndan dkkate alýnmasý gerekmektedr. Elektrk çarpmasý snucu luþablecek tehlkel durumlarý belrtr. Kullanýcýnýn bu semblle verlmþ uyarýlarý kesnlkle dkkate almasý gerekmektedr. Chazýn fnksynlarý ve kullanýmý le lgl öneml ntlar bu sembl le belrgnleþtrlmþtr. 2

3 Ýçndekler 1.ÖNSÖZ... Sayfa GENEL ÖZELLÝKLER 1.2 SÝPARÝÞ BÝLGÝLERÝ 1.3 GARANTÝ 1.4 BAKIM 2.KURULUM... Sayfa GENEL TANITIM 2.2 ESM-9910 TEK RÖLELÝ SICAKLIK KONTROL CÝHAZININ ÖN GÖRÜNÜMÜ VE BOYUTLARI 2.3 ESM-9910 ÇÝFT RÖLELÝ SICAKLIK KONTROL CÝHAZININ ÖN GÖRÜNÜMÜ VE BOYUTLARI 2.4 PANEL KESÝTÝ 2.5 ORTAM ÞARTLARI 2.6 CÝHAZIN PANEL ÜZERÝNE MONTAJI 2.7 CÝHAZIN MONTAJ APARATLARI ÝLE PANEL ÜZERÝNE SABÝTLENMESÝ 2.8 CÝHAZIN PANEL ÜZERÝNDEN ÇIKARILMASI 3.ELEKTRÝKSEL BAÐLANTI... Sayfa TERMÝNAL YERLEÞÝMÝ VE BAÐLANTI TALÝMATLARI 3.2 ELEKTRÝKSEL BAÐLANTI ÞEMASI 3.3 ESM-9910 TEK RÖLELÝ SICAKLIK KONTROL CÝHAZLARININ ETÝKET GÖRÜNÜMLERÝ 3.4 ESM-9910 ÇÝFT RÖLELÝ SICAKLIK KONTROL CÝHAZLARININ ETÝKET GÖRÜNÜMLERÝ 3.5 CÝHAZ BESLEME GÝRÝÞÝ BAÐLANTISI 3.6 SICAKLIK SENSÖR GÝRÝÞÝ BAÐLANTISI TC (TERMOKUPL) BAÐLANTISI PT-100 BAÐLANTISI PTC VE NTC BAÐLANTISI 3.7 ESM-9910 SICAKLIK KONTROL CÝHAZI GALVANÝK ÝZOLASYON TEST DEÐERLERÝ 3.8 PUT-1 ( RÖLE ÇIKIÞI ) BAÐLANTISI 3.9 PUT-2 ( RÖLE ÇIKIÞI ) BAÐLANTISI 4.ÖN PANELÝN TANIMI VE MENÜLERE ERÝÞÝM... Sayfa TEK RÖLELÝ CÝHAZLARDA ÖN PANELÝN TANIMI 4.2 ÇÝFT RÖLELÝ CÝHAZLARDA ÖN PANELÝN TANIMI 4.3 ESM-9910 CÝHAZLARININ YAZILIM REVÝZYONUNUN GÖSTERGEDE ÝZLENMESÝ 4.4 DEÐERLERÝNÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ VE KAYDEDÝLMESÝ TEK RÖLELÝ CÝHAZLAR ÇÝFT RÖLELÝ CÝHAZLAR 4.5 RAMLAMA MODUNA GÝRÝÞ, PARAMETRE DEÐERLERÝNÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ VE KAYDEDÝLMESÝ TEK RÖLELÝ CÝHAZLAR ÇÝFT RÖLELÝ CÝHAZLAR 5.PARAMETRELER PARAMETRELERÝ 5.2 RAM PARAMETRELERÝ 6.ESM-9910 SICAKLIK KONTROL CÝHAZINDAKÝ HATA MESAJLARI... Sayfa 42 7.KONTROL ALGORÝTMASI ON/OFF KONTROL ESM-XX10 SICAKLIK KONTROL CÝHAZLARINDA ON/OFF KONTROL Sayfa 40 Sayfa 43 8.SPESÝFÝKASYONLAR... Sayfa 44 3

4 EU Uyum Deklarasynu Üretc Frma Adý Üretc Frma Adres : Emk Elektrnk Sanay Ve Tcaret A.Þ. : DOSAB, Karanfl Skak, N:6, Bursa, Türkye Üretc bu ürünün aþaðýdak standartlara ve þartlara uygunluðunu beyan eder. Ürün Adý Mdel Kdu Tp Kdu Ürün Kategrs : Sýcaklýk Kntrl Chazý : ESM-9910 : ESM-9910 : Kntrl ve labratuvar kullanýmlý, elektrksel teçhzat dnanýmlý ölçüm chazý Ürünün Uyumlu Olduðu Drektfler: 73 / 23 / EEC The Lw Vltage Drectve as amended by 93 / 68 / EEC 89 / 336 / EEC The Electrmagnetc Cmpatblty Drectve Aþaðýdak özellklere göre tasarlanmýþ ve mal edlmþtr: EN :2001 EMC Generc Emssn Standard fr the Industral Envrnment EN :2001 EMC Generc Immunty Standard fr the Industral Envrnment EN :2001 Safety Requrements fr electrcal equpment fr measurement, cntrl and labratry use 4

5 1.Önsöz ESM sers sýcaklýk kntrl chazlarý, endüstrde sýcaklýk veya herhang br sýcaklýk deðernn ölçülmes ve kntrl edlmes çn tasarlanmýþtýr. Bast ve klay kullanýmý, On/Off Kntrl frmu, ýsýtma ve sðutma seçm le pek çk uygulamada kullanýlablr. Kullanýldýðý sektör ve uygulamalardan br kýsmý aþaðýda verlmþtr: Uygulama Alanlarý Cam Plastk Petr-Kmya Tekstl Otmtv Makna malat sektörü 1.1 Genel Özellkler ESM-9910 Besleme Gerlm Grþ Sýcaklýk Sensör Grþ Standart 230 V (±%15), 50/60Hz Opsynel Besleme Grþ 115 V (±%15), 50/60Hz 24 V (±%15), 50/60Hz 24 V ( - %15, + %10 ) 50/60 Hz NTC PTC J veya K Tp TC 2 veya 3 Tell PT 100 Standart Çýkýþ-1 (Röle Çýkýþý) Opsynel (Nt-1) Çýkýþ-2 (Röle Çýkýþý) Kntrl Çýkýþý Alarm Çýkýþý Kntrl Çýkýþý Alarm Çýkýþý Isýtma veya Sðutma Fnksynu ON/OFF Çalýþma Nt-1: Opsynel larak tanýmlý lan röle çýkýþý çft rölel chazlar çn standarttýr. 5

6 1.2 Sparþ Blgler A / BC D E FG HI / U V W Z ESM-9910 (96x96 DIN 1/4) 1 / / A Besleme Gerlm 2 24 V ( - %15, + %10 ) 50/60 Hz 3 24 V ( ± %15 ) 50/60 Hz V ( ± %15 ) 50/60 Hz V ( ± %15 ) 50/60 Hz 9 Müþterye Özel BC Grþ Tp Skala( C) 12 PTC (Nt-1) -50 C 150 C 15 PTC (Nt-1) C 99.9 C 09 PT 100, IEC751(ITS90) C 99.9 C 03 PT 100, IEC751(ITS90) 0 C 400 C 05 J,Fe CuN IEC584.1(ITS90) 0 C 800 C 10 K,NCr N IEC584.1(ITS90) 0 C 999 C 18 NTC (Nt-1) -50 C 100 C 19 NTC (Nt-1) C 99.9 C Nt-1 : PTC veya NTC grþ tpler seçldðnde ( BC = 12, 15, 18, 19 ), Sýcaklýk sensörü chazla brlkte verlmektedr. Bu nedenle sparþ kdunda PTC grþ tp çn sensör tp (V=0,1veya 2 ) larak, NTC grþ tp çn sensör tp ( V = 0, 3veya 4 ) larak belrtlmeldr. E Çýkýþ-1 1 Röle Çýkýþý (7 V Rezstf Yükte, 1 NO + 1NC) FG Çýkýþ-2 00 Yk 01 Röle Çýkýþý (7 V Rezstf Yükte, 1 NO + 1NC) V ESM-9910 Chazýyla verlen Sýcaklýk sensörü 0 Yk 1 PTC-M6L40.K1.5 (PTC Hava Prbu 1.5mt slkn kabllu) 2 PTCS-M6L30.K1.5.1/8 (PTC Sývý Prbu 1.5mt slkn kabllu) 3 NTC-M5L20.K1.5 (Sðutma uygulamalarý çn termplastk kaplamalý, 1.5 mt kabllu NTC prbu) 4 NTC-M6L50.K1.5 (Metal kruyucu tüplü, 1.5 mt kabllu NTC prbu) 9 Müþterye Özel ESM-9910 Sýcaklýk kntrl chazýna at tüm sparþ blgler yandak tablda verlmþtr. Kullanýcý kendsne uygun chaz knfgürasynunu tabldak blg ve kd karþýlýklarýndan faydalanarak luþturablr ve bunu sparþ kduna dönüþtüreblr. Öncelkle sstemnzde kullanmak stedðnz chazýn besleme gerlmn belrleynz. Daha snra dðer özellkler belrleynz. Belrledðnz seçenekler tablnun üzernde yer alan kd luþturma kutucuklarýna yerleþtrnz. Standart özellkler dýþýnda kalan steklernz çn bzmle rtbata geçnz. Vac tanýmý larak smges Vdc tanýmý larak smges Vacdc tanýmý larak smges kullanýlmýþtýr. 1.3 Garant Malzeme ve þçlk hatalarýna karþý k yýl süreyle garant edlmþtr. Bu garant chazla brlkte verlen garant belgesnde ve kullanma kýlavuzunda yazýlý lan müþterye düþen görev ve srumluklarýn eksksz yerne getrlmes halnde yürürlükte kalýr. 1.4 Bakým Chazýn tamr eðtml kþler tarafýndan yapýlmalýdýr. Chazýn dahl parçalarýna erþmek çn öncelkle chazýn enerjsn kesnz. Chazý hdrkarbn çeren çözeltlerle (Petrl, Trchlrethylene gb) temzlemeynz. Bu çözeltlerle chazýn temzlenmes, chazýn mekank güvenrlðn azaltablr. Chazýn dýþ plastk kýsmýný temzlemek çn etl alkl yada suyla nemlendrlmþ br bez kullanýnýz. 6

7 2.Kurulum Chazýn mntajýna baþlamadan önce kullaným kýlavuzunu ve aþaðýdak uyarýlarý dkkatle kuyunuz. Paketn çersnde, - 1 adet chaz - 2 adet Mntaj Aparatý - Garant belges - Kullanma Kýlavuzu bulunmaktadýr. Taþýma sýrasýnda meydana geleblecek hasarlara karþý, chazýn mntajýna baþlanmadan önce göz le kntrl edlmes gerekmektedr. Mntaj ve devreye alma þlemnn mekank ve elektrk teknsyenler tarafýndan yapýlmasý gerekmektedr. Bu srumluluk alýcýya attr. Chaz üzerndek herhang br hata veya arýzadan kaynaklanablecek br tehlke söz knusu se sstemn enerjsn kapatarak chazýn tüm elektrksel baðlantýlarýný sstemden ayýrýnýz. Chaz üzernde, sgrta ve chaz enerjsn kapatacak br anahtar yktur. Chazýn besleme grþnde enerjsn kapatacak br anahtarýn ve sgrtanýn kullanýcý tarafýndan ssteme lave edlmes gerekmektedr. Chazýn besleme gerlm aralýðýnýn kntrl edlmes ve uygun besleme gerlmnn uygulanmasý gerekmektedr. Bu kntrl þlem, yanlýþ besleme gerlm uygulanarak chazýn, sstemn zarar görmesn ve lablecek kazalarý engelleyecektr. Elektrk þklarýný ve benzer kazalarý engellemek çn chazýn tüm baðlantýlarý tamamlanmadan chaz ve mntajýn yapýldýðý ssteme enerj verlmemeldr. Chaz üzernde deðþklk yapmayýn ve tamr etmeye çalýþmayýn. Chaz üzerndek müdahaleler, chazýn hatalý çalýþmasýna, chazýn ve sstemn zarar görmesne, elektrk þklarýna ve yangýna sebep lablr. Chazý, yanýcý ve patlayýcý gazlarýn bulunduðu rtamlarda kesnlkle kullanmayýnýz. Chazýn mntajýnýn yapýlacaðý mekank aksam üzernde tehlke yaratablecek tüm aksam le lgl gerekl tedbrlern alýnmasý gerekmektedr. Bu tedbrler, mntajý yapacak persneln güvenlð çn gerekldr. Chazýn kend sabtleme parçalarý le sstem üzerne mntajýnýn yapýlmasý gerekmektedr. Uygun lmayan sabtleme parçalarý le chazýn mntajýný yapmayýnýz. Sabtleme parçalarý le chazýn düþmeyeceðnden emn lacak þeklde mntajýný yapýnýz. Chazýn, bu kullaným kýlavuzunda belrtlen kullaným þekller ve amaçlarý dýþýnda kullanýlmasýdurumunda tümsrumlulukkullanýcýyaattr. 7

8 2.1 Genel Tanýtým Ön Panel IP65 kruma NEMA 4X ESM-9910 Mntaj Aparatý Chazýn mntajýnýn yapýldýðý panel (maksmum kalýnlýk 15 mm / 0.59 nch) 2.2 ESM-9910 Tek Rölel Sýcaklýk Kntrl Chazýnýn Ön Görünümü ve Byutlarý Maksmum 15 mm / 0.59 nch P 96 mm / 3.78 nch ESM mm / 3.78 nch 12±1mm/0.47 nch 84 mm / 3.31 nch 8

9 2.3 ESM-9910 Çft Rölel Sýcaklýk Kntrl Chazýnýn Ön Görünümü ve Byutlarý Maksmum 15 mm / 0.59 nch 96 mm / 3.78 nch ESM Panel Kest 96 mm / 3.78 nch 12±1mm/0.47 nch 129 mm / 5,08 nch (mn) 84 mm / 3.31 nch 92 mm / 3.62 nch 129 mm / 5,08 nch (mn) 92 mm / 3.62 nch 9

10 2.5 Ortam Þartlarý Çalýþma Kþullarý Çalýþma Sýcaklýðý : 0 le 50 C Maksmum Rutubet : % 90 Rh (Yðunlaþma lmaksýzýn) Yükseklk : 2000 m'ye kadar Chazýn kullanýmýnýn yasak lduðu rtam ve uygulamalar: Aþýndýrýcý atmsferk rtamlar Patlayýcý atmsferk rtamlar Ev uygulamalarý (Chaz sadece endüstryel uygulamalarda kullanýlablr.) 2.6 Chazýn Panel Üzerne Mntajý 1-Chazýn mntaj yapýlacaðý panel kestn, verlen ölçülerde hazýrlayýnýz. 1 2-Chazýn ön panel üzernde bulunan sýzdýrmazlýk cntalarýnýn takýlý lduðundan emn lunuz. 3-Chazý panel üzerndek keste yerleþtrnz. Chazýn mntaj aparatlarý üzernde se panel üzerne yerleþtrmeden çýkarýnýz. ESM mntajý Chazýn mntajýnýn yapýlacaðý mekank aksam üzernde tehlke yaratablecek tüm aksam le lgl gerekl tedbrlern alýnmasý gerekmektedr. Bu tedbrler, yapacak persneln güvenlð çn gerekldr. 10

11 ESM-9910 ESM Chazýn Mntaj Aparatlarý Ýle Panel Üzerne Sabtlenmes 1 2 Chaz panel mntajýna uygun larak tasarlanmýþtýr. 1-Chazý paneln ön tarafýndan açýlan keste yce yerleþtrnz. 2-Mntaj aparatlarýný üst ve alt sabtleme yuvalarýna yerleþtrp aparat vdalarýný sýkarak chazý panele sabtleyn 2.8 Chazýn Panel Üzernden Çýkarýlmasý Chazýn kend sabtleme parçalarý le sstem üzerne mntajýnýn yapýlmasý gerekmektedr. Uygun lmayan sabtleme parçalarý le chazýn mntajýný yapmayýnýz. Sabtleme parçalarý le chazýn düþmeyeceðnden emn lacak þeklde mntajýný yapýnýz. Chazý panel üzernden ayýrma þlemne baþlamadan önce chazýn ve baðlý lduðu sstemn enerjsn kesnz, chazýn tüm baðlantýlarýný ayýrýnýz. 2 1-Mntaj aparatýnýn vdalarýný gevþetnz. 1 2-Mntaj aparatlarýný, üst ve alt sabtleme yuvalarýndan haffçe çekerek çýkartýn. 3-Chazý paneln ön tarafýndan çekerek çýkarýnýz. 3 11

12 3.Elektrksel Baðlantý Chazýn ssteme göre knfgüre edlmþ lduðunu garant altýna alýnýz. Yanlýþ knfgürasyn snucu sstem ve/veya persnel üzernde luþablecek zarar verc snuçlarýn srumluluðu alýcýya attr. Chaz parametreler, fabrka çýkýþýnda belrl deðerlere ayarlanmýþtýr, bu parametreler kullanýcý tarafýndan mevcut sstemn htyaçlarýna göre deðþtrlmeldr. Chaz, bu tür ürünlerde deneym lan vasýflý peratör veya teknsyenler tarafýndan kullanýlmalýdýr. Chaz aksamýndak vltaj nsan hayatýný tehdt edeblr düzeydedr, yetksz müdahaleler nsan hayatýný tehlkeye skablr. Chazýn besleme gerlm aralýðýnýn kntrlü ve uygun besleme gerlmnn uygulanmasý gerekmektedr. Bu kntrl þlem, yanlýþ besleme gerlm uygulanarak chazýn, sstemn zarar görmesn ve lablecek kazalarý engelleyecektr. Elektrk þklarýný ve benzer kazalarý engellemek çn chazýn tüm baðlantýlarý tamamlanmadan chaz ve mntajýn yapýldýðý ssteme enerj verlmemeldr. 3.1 Termnal Yerleþm ve Baðlantý Talmatlarý Maks. 2.5 mm / nch Kabl Byutu: 14AWG/1 mm² Tekl / Çklu Vda sýkýþtýrma 0,5 Nm Trnavda 0,8x3mm 12

13 ý 3.2 Elektrksel Baðlantý Þemasý Sstemn zarar görmemes ve lablecek kazalarý engellemek çn Chazýn Elektrksel baðlantýlarýnýn aþaðýda verlen Elektrksel Baðlantý Þemasýna göre yapýlmasý gerekmektedr. P/N : ESM-9910 CAT II NTC, PTC PT 100 PUT-2 PUT-1 + TC C NO NC C NO NC Sýcaklýk Sensör Grþ (TC, PT-100, PTC veya NTC) Röle Çýkýþý ESM-9910.A.BC.0.1/01.00 tplernde bu röle mdülü vardýr. L N (+) (-) Besleme Gerlm Grþ 230 V (±%15) 50/60 Hz - 3 VA 115 V (±%15) 50/60 Hz - 3 VA 24 V (±%15) 50/60 Hz - 3VA 24 V ( - %15, + %10 ) 50/60 Hz - 3VA (Sparþte belrtlmeldr.) Röle Çýkýþý ESM-9910.A.BC.0.1/01.00 ve ESM-9910.A.BC.0.1/00.00 tplernde bu röle mdülü vardýr. Sýcaklýksensörgrþ CATIIsýnýfýndadýr. 13

14 3.3 ESM-9910 Tek Rölel Sýcaklýk Kntrl Chazlarýnýn Etket Görünümler PT-100 (-19.9 C ; C) skala lý chazýn PT-100 (0 C ; 400 C) skala lý chazýn arka kapak üzerndek etket görünümü arka kapak üzerndek etket görünümü CAT II P/N : ESM /00.00/ Pt-100 (-19.9 ; +99.9) Scale V ± 15% 50/60 Hz - 3VA PUT L N C NO NC CAT II P/N : ESM /00.00/ Pt-100 ( 0 ; 400 ) Scale PUT 230 V ± 15% 50/60 Hz - 3VA L N C NO NC PTC (-19.9 C ; C) skala lý chazýn PTC (-50 C ; 150 C) skala lý chazýn arka kapak üzerndek etket görünümü arka kapak üzerndek etket görünümü CAT II P/N : ESM /00.00/ PTC (-19.9 ; +99.9) Scale R 1 W V ± 15% 50/60 Hz - 3VA PUT L N C NO NC CAT II P/N : ESM /00.00/ PTC (-50 ; 150) Scale R 1 W V ± 15% 50/60 Hz - 3VA PUT L N C NO NC J Tp Termcupl ( 0 C ; 800 C ) skala lý K Tp Termkupl ( 0 C ; 999 C ) skala lý chazýn arka kapak üzerndek chazýn arka kapak üzerndek etket görünümü etket görünümü CAT II P/N : ESM /00.00/ J TYPE TC ( 0 ; 800 ) Scale V ± 15% 50/60 Hz - 3VA PUT L N C NO NC CAT II P/N : ESM /00.00/ K TYPE TC ( 0 ; 999 ) Scale V ± 15% 50/60 Hz - 3VA PUT L N C NO NC

15 3.4 ESM-9910 Çft Rölel Sýcaklýk Kntrl Chazlarýnýn Etket Görünümler PT-100 (-19.9 C ; C) skala lý chazýn PT-100 (0 C ; 400 C) skala lý chazýn arka kapak üzerndek etket görünümü arka kapak üzerndek etket görünümü CAT II P/N : ESM /01.00/ Pt-100 (-19.9 ; +99.9) Scale PUT-2 C NO NC V ± 15% 50/60 Hz - 3VA PUT-1 L N C NO NC CAT II P/N : ESM /01.00/ Pt V ± 15% 50/60 Hz - 3VA ( 0 ; 400 ) Scale PUT-2 PUT-1 L N C NO NC C NO NC PTC (-19.9 C ; C) skala lý chazýn PTC (-50 C ; 150 C) skala lý chazýn arka kapak üzerndek etket görünümü arka kapak üzerndek etket görünümü CAT II P/N : ESM /01.00/ PTC (-19.9 ; +99.9) Scale R 1 W 2 PUT-2 C NO NC V ± 15% 50/60 Hz - 3VA PUT-1 L N C NO NC CAT II P/N : ESM /01.00/ PTC (-50 ; 150) Scale R 1 W 2 PUT-2 C NO NC V ± 15% 50/60 Hz - 3VA PUT-1 L N C NO NC J Tp Termcupl ( 0 C ; 800 C ) skala lý K Tp Termkupl ( 0 C ; 999 C ) skala lý chazýn arka kapak üzerndek chazýn arka kapak üzerndek etket görünümü etket görünümü CAT II P/N : ESM /01.00/ J TYPE TC ( 0 ; 800 ) Scale PUT-2 C NO NC V ± 15% 50/60 Hz - 3VA PUT-1 L N C NO NC CAT II P/N : ESM /01.00/ K TYPE TC ( 0 ; 999 ) Scale PUT-2 C NO NC V ± 15% 50/60 Hz - 3VA PUT-1 L N C NO NC

16 3.5 Chaz Besleme Grþ Baðlantýsý Besleme Grþ Baðlantýsý Nt-1 L N Nt-2 Harc Sgrta (1AT) Nt-3 Besleme Anahtarý Besleme 230 V ( ± %15 ) 50/60 Hz 115 V ( ± %15 ) 50/60 Hz 24 V ( ± %15 ) 50/60 Hz 24 V ( - %15, + %10 ) 50/60 Hz Nt-1 : V 50/60Hz Besleme grþnde 33R dahl alev almaz sgrta drenc bulunmaktadýr. 24V 50/60Hz ve 24V 50/60Hz Besleme grþlernde 4R7 dahl alev almaz sgrta drenc bulunmaktadýr. Nt-2 : 24V Besleme kullanýlýrken L le belrtlen (+), N le belrtlen (-) uçtur. Nt-3 : Harc sgrta tavsye edlr. Chazýn besleme gerlmn belrtlen termnallere uygulayýnýz. Chazýn besleme gerlmn tüm elektrksel baðlantýlar yapýldýktan snra vernz. Chazýn çalýþacaðý besleme gerlm aralýðý sparþte belrtlmeldr. Düþük ve yüksek gerlm aralýðý çn chaz farklý üretlmektedr. Mntaj sýrasýnda, chazýn besleme gerlm aralýðýnýnkntrlüve uygunbesleme gerlmnnuygulanmasý gerekmektedr. Bu kntrl þlem, yanlýþ besleme gerlm uygulanarak chazýn, sstemn zarar görmesn ve lablecek kazalarý engelleyecektr. Chaz üzernde, chazýn enerjsn kapatacak br besleme anahtarý yktur. Chazýn besleme grþnde chazýn enerjsn kapatacak br besleme anahtarýn kullanýcý tarafýndan ssteme lave edlmes gerekmektedr. Besleme anahtarýnýn chaza at lduðu belrtlmel ve kullanýcýnýn rahatça ulaþableceð yere knulmalýdýr. Besleme anahtarý Faz ve Nötr grþlern ayýracak þeklde k kutuplu lmalý, Elektrksel baðlantý besleme anahtarýnýn açýk / kapalý knumlarýna dkkat edlerek yapýlmalýdýr. Besleme anahtarýnýn açýk / kapalý knumlarý þaretlenmþ lmalýdýr. Besleme grþlernde Harc Sgrta Faz baðlantýsý üzernde lmalýdýr. BeslemegrþlerndeHarcSgrta (+) hatbaðlantýsýüzerndelmalýdýr. Chazýn besleme grþnde dahl alev almaz sgrta drenc bulunmaktadýr. (Detaylý blg çn Nt-1 e bakýnýz.) Herhang br srunla karþýlaþýlmasý durumunda, narým çn üretc le rtbata geçnz. 16

17 3.6 Sýcaklýk Sensör Grþ Baðlantýsý TC (Termkupl) Baðlantýsý TC Termkupl baðlantýsýný þeklde gösterldð gb +, - uçlara dkkat ederek yapýnýz. Termkupl tpne uygun kmpanzasyn kablsu kullanýnýz. Ekranlý kabllarla tpraklama baðlantýsýný yapýnýz Grþ Drenc 10 M dan büyüktür PT-100 Baðlantýsý PT-100 PT tell PT-100 baðlantýsý (Hat kmpanzasynlu) (Maksmum hat empedansý 10 ) Nt1: 3 tell PT-100 baðlantýsýnda ayný çapta ve mnmum 1mm² kestnde kabl kullanýnýz. Ayný çapta ve ayný tp kabl kullanýmý hat kmpanzasynunun saðlýklý yapýlablmes çn gerekldr. Nt2: 2 tell PT-100 kullanýmýnda 2 ve 3 numaralý termnal arasýna köprü atýlmalýdýr. Nt3: 10 m den uzun mesafelerde 3 tell PT-100 kullanýlmalýdýr PTC ve NTC Baðlantýsý Nt 1 Nt 2 Grþ Drenc 10 M dan büyüktür. 2 tell PT-100 baðlantýsý (Hat kmpanzasynsuz) KIRMIZI PTC BEYAZ NTC GrþDrenc10 M danbüyüktür. PTC Prb baðlantýsý yapýlýrken PTC Prb unun kabl renklerne dkkat ednz. 17

18 3.7 ESM-9910 Sýcaklýk Kntrl Chazý Galvank Ýzlasyn Test Deðerler 2000 V ( ESM , ESM çn ) 500V ( ESM , ESM çn ) 10 Besleme Grþ 11 Grund V Output-1 Röle Çýkýþý V 2000 V 4 Output V 5 Röle Çýkýþý V 1 3 Analg Grþler Output-1 (Röle Çýkýþý) Baðlantýsý Chaz C 7 7 A T Sgrta L N NC NO 9 8 Sn Kntrl Elemaný (Kntaktör) Sgrta Sgrtalar, Yük uygulama dkkate alýnarak seçlmeldr. 18

19 3.9 Output-2 (Röle Çýkýþý) Baðlantýsý Chaz C 4 7 A T Sgrta L N NC NO 6 5 Sn Kntrl Elemaný (Kntaktör) Sgrta Sgrtalar, Yük uygulama dkkate alýnarak seçlmeldr. Output-2 Röle Çýkýþý Çft Rölel chaz tplernde mevcuttur. 19

20 4. Ön Paneln Tanýmý ve Menülere Erþm 4.1 Tek Rölel Chazlarda Ön Paneln Tanýmý Output Çýkýþý Aktf Led Sýcaklýk Deðer, Sýcaklýk Set Deðer ve Parametre Gösterges Mdu Aktf Led Output Set Led ESM-9910 Nt-1 Deðer eksltme butnu Set deðer deðþtrme ve prgramlama mduna grþ ve çýkýþ butnu larak kullanýlýr. Nt-1 Deðer arttýrma ve prgramlama mdundayken parametre çerðne erþm çn kullanýlýr. deðer deðþtrme ve prgramlama mdunda parametre deðer naylama butnu larak kullanýlýr. Nt-1: deðer veya prgramlama mdunda parametrelern çersndeyken arttýrma veya eksltme butnlarýna 5 sn sürekl basýldýðýnda chaz arttýrma veya eksltme þlemlern 10 ar 10 ar, 10 sn sürekl basýldýðýnda se 100 er 100 er yapacaktýr. 20

21 4.2 Çft Rölel Chazlarda Ön Paneln Tanýmý Output-1 Çýkýþý Aktf Led Output-1 Set Led Sýcaklýk Deðer, Sýcaklýk Set Deðer ve Parametre Gösterges Output-2 Çýkýþý Aktf Led Mdu Aktf Led Output-2 Set Led ESM-9910 Nt-1 Deðer eksltme butnu Nt-1 Deðer arttýrma ve prgramlama mdunda ken parametre çerðne erþm çn kullanýlýr. 1 deðer deðþtrme mduna, prgramlama mduna grþ butnu, 1 deðer deðþtrme mdundan, 2 deðer deðþtrme mdundan ve prgramlama mdundan çýkýþ butnu larak kullanýlýr. 2 deðer deðþtrme mduna grþ,1 deðer deðþtrme, 2 deðer deðþtrme ve prgramlama mdlarýnda parametre deðer naylama butnu larak kullanýlýr. Nt-1: deðer veya prgramlama mdunda parametrelern çersndeyken arttýrma veya eksltme butnlarýna 5 sn sürekl basýldýðýnda chaz arttýrma veya eksltme þlemlern 10 ar 10 ar, 10 sn sürekl basýldýðýnda se 100 er 100 er yapacaktýr. 21

22 4.3 ESM-9910 Chazlarýnýn Yazýlým Revzynunun Göstergede Ýzlenmes Sýcaklýk kntrl chazýna enerj uygulandýðýnda lk larak chazda kullanýlan yazýlýmýn revzyn numarasý kullanýcýya bldrlmektedr. r Revzyn yazýsý Yazýlým revzyn numarasý ESM-9910 ESM-9910 Ana çalýþma ekraný gözlenr. enerjsn Chazýn açýlýþý sýrasýnda beklenmeyen br durumla karþýlaþýlýrsa chazýn kesnz ve yetkl kþler blglendrnz. 22

23 4.4 Set Deðerlernn Deðþtrlmes ve Kaydedlmes Tek Rölel Chazlar Ana Çalýþma Ekraný butnuna bastýðýnýzda led yanar göstergede deðer görünür. Deðer Ekraný Arttýrma ve eksltme butnlarý le deðern deðþtrnz. Deðer Ekraný deðern kaydetmeden çýkmak çn tekrar butnuna deðern kaydetmek çn nay butnuna Ana Çalýþma Ekraný Her k durumda da led söner ve ana çalýþma ekranýna dönülür. Parametreler ve Set deðer mdu çersndeyken kullanýcý 20sn çersnde herhang br þlem yapmazsa, chaz tmatk larak ana çalýþma ekranýna döner. 23

24 4.4.2 Çft Rölel Chazlar Ana Çalýþma Ekraný 1 Deðernn Ayarlanmasý 1 butnuna bastýðýnýzda 1 led yanar göstergede 1 deðer görünür. 1 Deðer Ekraný Arttýrma ve eksltme butnlarý le 1 deðern deðþtrnz. 1 Deðer Ekraný 1 deðern kaydetmeden çýkmak çn tekrar 1 butnuna 1 deðern kaydetmek çn 2/Onay butnuna Ana Çalýþma Ekraný Her k durumda da 1 led söner ve ana çalýþma ekranýna dönülür. Parametreler ve Set deðer mdu çersndeyken kullanýcý 20sn çersnde herhang br þlem yapmazsa, chaz tmatk larak ana çalýþma ekranýna döner. 24

25 2 Deðernn Ayarlanmasý Ana Çalýþma Ekraný 2 Deðer Ekraný 2 butnuna bastýðýnýzda 2 led yanar göstergede 2 deðer görünür. 2 Deðer Ekraný Arttýrma ve eksltme butnlarý le 2 deðern deðþtrnz. 2 deðern kaydetmeden çýkmak çn 1 butnuna 2 deðern kaydetmek çn 2/Onay butnuna Ana Çalýþma Ekraný Her k durumda da 2 led söner ve ana çalýþma ekranýna dönülür. Parametreler ve Set deðer mdu çersndeyken kullanýcý 20sn çersnde herhang br þlem yapmazsa, chaz tmatk larak ana çalýþma ekranýna döner. 25

26 4.5 Mduna Grþ, Parametre Deðerlernn Deðþtrlmes ve Kaydedlmes Tek Rölel Chazlar Ana Çalýþma Ekraný butnuna 10 sanye byunca bastýðýnýzda led' yanýp sönmeye baþlar. mdu erþm þfres tanýmlanmýþ se göstergede prgramlama mdu grþ ekraný gözlenr. Nt: mdu erþm þfres 0 se mdu grþ ekraný gözlenmez, Hstersz ekraný gözlenr. Mdu Grþ Ekraný Arttýrma butnuna basarak þfre grþ ekranýna geçlr. mdu grþ ekranýnda ken butnuna basarak ana çalýþma ekranýna döneblrsnz Onay butnuna basarak parametre deðerler gözleneblr. Ancak parametrelerde herhang br deðþklk yapýlamaz. Þfre Grþ Ekraný mdu grþ þfresn naylamadan mdu grþ ekranýna dönmek çn butnuna Mdu Grþ Ekraný Arttýrma ve eksltme butnlarý le mdu grþ þfres grlr. Onay butnuna basarak parametre deðerler gözleneblr. Ancak parametrelerde herhang br deðþklk yapýlamaz. Þfre Grþ Ekraný Mdundan çýkmak çn butnuna mdu grþ þfresn naylamadan mdu grþ ekranýna dönmek çn butnuna Onay butnuna basarak grlen þfre naylanýr. Ana Çalýþma Ekraný Parametreler ve Set deðer mdu çersndeyken kullanýcý 20sn çersnde herhang br þlem yapmazsa, Chaz tmatk larak ana çalýþma ekranýna döner. 26

27 Ekraný Hstersz Parametres ekranýnda ken butnuna basarak prgramlama mdundan çýkýp ana çalýþma ekranýna döneblrsnz Arttýrma butnuna basarak parametrenn çerð gözlemlenr. Onay butnuna basýlýrsa br snrak parametreye geçlr. Hstersz Deðer Parametre deðern kaydetmeden, ekranýna dönmek çn butnuna Onay butnuna basýlýrsa br snrak parametreye geçlr. Arttýrma ve eksltme butnlarý le parametre çerðn deðþtrnz. Ekraný Hstersz Deðer Mdundan çýkmak çn butnuna Parametre deðern kaydetmeden, ekranýna dönmek çn butnuna Parametre deðern kaydetmek çn Onay butnuna Ana Çalýþma Ekraný Parametreler ve Set deðer mdu çersndeyken kullanýcý 20sn çersnde herhang br þlem yapmazsa, Chaz tmatk larak ana çalýþma ekranýna döner. 27

28 Ekraný Çýkýþ çn Çalýþma Þekl Seçm Parametres ekranýnda ken butnuna basarak prgramlama mdundan çýkýp ana çalýþma ekranýna döneblrsnz Arttýrma butnuna basarak parametrenn çerð gözlemlenr. Onay butnuna basýlýrsa br snrak parametreye geçlr. Çýkýþ çn Çalýþma Þekl Seçm deðer Isýtma seçl Parametre deðern kaydetmeden, ekranýna dönmek çn butnuna Onay butnuna basýlýrsa br snrak parametreye geçlr. Arttýrma ve eksltme butnlarý le parametre çerðn deðþtrnz. Ekraný Çýkýþ çn Çalýþma Þekl Seçm deðer Mdundan çýkmak çn butnuna Parametre deðern kaydetmeden, ekranýna dönmek çn butnuna Sðutma larak deðþtrld. Parametre deðern kaydetmek çn Onay butnuna Ana Çalýþma Ekraný Parametreler ve Set deðer mdu çersndeyken kullanýcý 20sn çersnde herhang br þlem yapmazsa, Chaz tmatk larak ana çalýþma ekranýna döner. 28

29 Ekraný Prses Ofset Parametres ekranýnda ken butnuna basarak prgramlama mdundan çýkýp ana çalýþma ekranýna döneblrsnz Arttýrma butnuna basarak parametrenn çerð gözlemlenr. Onay butnuna basýlýrsa br snrak parametreye geçlr. Prses Ofset deðer Parametre deðern kaydetmeden, ekranýna dönmek çn butnuna Onay butnuna basýlýrsa br snrak parametreye geçlr. Arttýrma ve eksltme butnlarý le parametre çerðn deðþtrnz. Ekraný Prses Ofset deðer Mdundan çýkmak çn butnuna Parametre deðern kaydetmeden, ekranýna dönmek çn butnuna Parametre deðern kaydetmek çn Onay butnuna Ana Çalýþma Ekraný Parametreler ve Set deðer mdu çersndeyken kullanýcý 20sn çersnde herhang br þlem yapmazsa, Chaz tmatk larak ana çalýþma ekranýna döner. 29

30 Ekraný ekranýnda ken butnuna basarak prgramlama mdundan çýkýp ana çalýþma ekranýna döneblrsnz Çýkýþ çn Mnmum Çekme Zamaný Parametres Arttýrma butnuna basarak parametrenn çerð gözlemlenr. Onay butnuna basýlýrsa br snrak parametreye geçlr. Çýkýþ çn Mnmum Çekme Zamaný deðer Parametre deðern kaydetmeden, ekranýna dönmek çn butnuna Onay butnuna basýlýrsa br snrak parametreye geçlr. Arttýrma ve eksltme butnlarý le parametre çerðn deðþtrnz. Ekraný Çýkýþ çn Mnmum Çekme Zamaný deðer Mdundan çýkmak çn butnuna Parametre deðern kaydetmeden, ekranýna dönmek çn butnuna Parametre deðern kaydetmek çn Onay butnuna Ana Çalýþma Ekraný Parametreler ve Set deðer mdu çersndeyken kullanýcý 20sn çersnde herhang br þlem yapmazsa, Chaz tmatk larak ana çalýþma ekranýna döner. 30

31 Ekraný Mdu Erþm Þfres ekranýnda ken butnuna basarak prgramlama mdundan çýkýp ana çalýþma ekranýna döneblrsnz Arttýrma butnuna basarak parametrenn çerð gözlemlenr. Onay butnuna basýlýrsa br snrak parametreye geçlr. Mdu Erþm Þfre Deðer Parametre deðern kaydetmeden, ekranýna dönmek çn butnuna Onay butnuna basýlýrsa br snrak parametreye geçlr. Arttýrma ve eksltme butnlarý le parametre çerðn deðþtrnz. Ekraný Prgramla ma Mdu Erþm Þfre Deðer Mdundan çýkmak çn butnuna Parametre deðern kaydetmeden, ekranýna dönmek çn butnuna Parametre deðern kaydetmek çn Onay butnuna Ekraný Hstersz Parametres Mdunun baþýna dönülür. Ana Çalýþma Ekraný Mdundan çýkmak çn butnuna Parametreler arasýnda dlaþmaya devam etmek çn Onay butnuna Parametreler ve Set deðer mdu çersndeyken kullanýcý 20sn çersnde herhang br þlem yapmazsa, Chaz tmatk larak ana çalýþma ekranýna döner. 31

32 4.5.2 Çft Rölel Chazlar Ana Çalýþma Ekraný 1 butnuna 10 sanye byunca bastýðýnýzda led' yanýp sönmeye baþlar. mdu erþm þfres tanýmlanmýþ se göstergede prgramlama mdu grþ ekraný Gözlenr. Mdu Grþ Ekraný mdu grþ ekranýnda ken 1 butnuna basarak ana çalýþma ekranýna döneblrsnz Þfre Grþ Ekraný mdu grþ þfresn naylamadan mdu grþ ekranýna dönmek çn 1 butnuna Mdu Grþ Ekraný Nt: mdu erþm þfres 0 se mdu grþ ekraný gözlenmez, Hstersz ekraný gözlenr. Arttýrma butnuna basarak þfre grþ ekranýna geçlr. 2/Onay butnuna basarak parametre deðerler gözleneblr. Ancak parametrelerde herhang br deðþklk yapýlamaz. Arttýrma ve eksltme butnlarý le mdu grþ þfres grlr. 2/Onay butnuna basarak parametre deðerler gözleneblr. Ancak parametrelerde herhang br deðþklk yapýlamaz. Þfre Grþ Ekraný Mdundan çýkmak çn 1 butnuna mdu grþ þfresn naylamadan mdu grþ ekranýna dönmek çn 1 butnuna 2/Onay butnunu basarak grlen þfre naylanýr. Ana Çalýþma Ekraný Parametreler ve Set deðer mdu çersndeyken kullanýcý 20sn çersnde herhang br þlem yapmazsa, Chaz tmatk larak ana çalýþma ekranýna döner. 32

33 Ekraný ekranýnda ken 1 butnuna basarak prgramlama mdundan çýkýp ana çalýþma ekranýna döneblrsnz Hstersz-1 Parametres Arttýrma butnuna basarak parametrenn çerð gözlemlenr. 2/Onay butnuna basýlýrsa br snrak parametreye geçlr. Hstersz-1 Deðer Parametre deðern kaydetmeden, ekranýna dönmek çn 1 butnuna Ekraný 2/Onay butnuna basýlýrsa br snrak parametreye geçlr. Arttýrma ve eksltme butnlarý le parametre çerðn deðþtrnz. Hstersz-1 Deðer Mdundan çýkmak çn 1 butnuna Parametre deðern kaydetmeden, ekranýna dönmek çn 1 butnuna Parametre deðern kaydetmek çn 2/ Onay butnuna Ana Çalýþma Ekraný Parametreler ve Set deðer mdu çersndeyken kullanýcý 20sn çersnde herhang br þlem yapmazsa, Chaz tmatk larak ana çalýþma ekranýna döner. 33

ESM-3710 77 x 35 DIN Boyutlu Sýcaklýk Kontrol Cihazý

ESM-3710 77 x 35 DIN Boyutlu Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-3710 77 x 35 DIN Boyutlu Sýcaklýk Kontrol Chazý ESM-3710 77 x 35 DIN Boyutlu Djtal, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Chazý - 3 Djt göstergel - NTC grþ veya, TC grþ veya, J tp Termokupl grþ veya, K tp Termokupl

Detaylı

ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý

ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3712-C 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital, / Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli - NTC giriþi veya PTC giriþi veya 2 Telli PT-100 giriþi veya 2

Detaylı

EZM-9935 96x96 DIN 1/4 Programlanabilir Zamanlayýcý. EZM-9935 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý

EZM-9935 96x96 DIN 1/4 Programlanabilir Zamanlayýcý. EZM-9935 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý EZM-9935 96x96 DIN 1/4 rogramlanabilir Zamanlayýcý EZM-9935 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli rogramlabilir Zamanlayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit () deðeri göstergesi - Tek li çalýþma -, ause ve giriþleri

Detaylı

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC37-120 TC37-120 Prog Temperature Controller Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi (Output-1 ve Output-2) ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma

Detaylı

2. SÝPARÝÞ KODU - PID 500 PID

2. SÝPARÝÞ KODU - PID 500 PID PID Sýcaklýk Kontrol Cihazý Ekonomik Seri PID 500 / 110 / 330 PID Sýcaklýk Kontrölörü PID 500 / 110 / 330 KULLANMA TALÝMATI Döküman Ýsmi : Operating / 0510 / PID500/110/330 / Ver1, OP159-V01. SN: 7053.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý DC OLTMETRE DC-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý A5015 / Rev.1 www.entes.com.tr DÝKKAT -Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. -Cihaz þebekeye

Detaylı

24 HM Hermetik Monotermik Kombi KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 5 ÝÇÝNDEKÝLER 05 05 06 07 08 09 10 10 10 10 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 26 23

Detaylı

SMT 225 SMT 200AC SMT 140AC

SMT 225 SMT 200AC SMT 140AC SMT 225 SMT 200AC SMT 140AC ÝÇÝNDEKÝLER 1 GENEL... 2 1.1 Telif Hakký... 2 1.2 Genel Talimatlar... 3 1.3 Taþýma ve Depolama... 4 1.4 Ýzin Verilen Çalýþma Þartlarý... 4 1.5 Motorun Tanýmý... 4 2 MOTOR ÖLÇÜLERÝ

Detaylı

E-PR-100 Kaðýtsýz Kayýt Cihazý Kullaným Kýlavuzu

E-PR-100 Kaðýtsýz Kayýt Cihazý Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝER Kaðýtsýz Kayýt Cihazý Kullaným Kýlavuzu Üretici Firma / Yetkili Servis Elektronik Ýmalat ve Kontrol td. Þti.. Cadde. Sokak No: Emek- Ankara / TÜRKÝYE Telefon: + Fax: + www.elimko.com.tr e-mail:elimko@

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com.

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com. Kullaným Kýlavuzu Commander SK 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW Boy A, B, C ve D Sürüm: 6 www.controltech.com.tr Genel Bilgi Sürücü baðlantýlarýnýn veya çalýþma parametreleri

Detaylı

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi OCAK AOB 6028 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

VIP X1600. Ağ Video Sunucusu. Kurulum ve İşletim Kılavuzu

VIP X1600. Ağ Video Sunucusu. Kurulum ve İşletim Kılavuzu VIP X1600 Ağ Vdeo Sunucusu tr Kurulum ve İşletm Kılavuzu VIP X1600 Içndekler tr 3 Içndekler 1 Grş 7 1.1 Bu Kılavuz Hakkında 7 1.2 Bu Kılavuzun Kuralları 7 1.3 Kullanım Amacı 7 1.4 AB Yönergeler 8 1.5

Detaylı

JENERATÖR EM 50 is EM 65 is EM 70 is KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Kullaným - Kontroller...20 Bakým...31 Arýza bulma...43 Teknik özellikler...45 Yetkili servisler...51

Detaylı

Kullanım Klavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı

Kullanım Klavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı Kullanım Klavuzu Taşınablr Sertlk Ölçüm Chazı İsvçre'de mal İsvçre'de edlmştr mal edlmştr... ölçümde... ölçümde 50 yılı aşkın 50 yılı teknk aşkın uzmanlık! teknk uzmanlık! 1. Güvenlk ve sorumluluk 4 1.1.

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 LINEA 1ed TR_28.05.2013 04.06.2013 12:19 Sayfa 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-035 Fiorino GB:001-035 Fiorino GB 05.11.2008 10:29 Sayfa 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Fiorino yu seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý Fiat Fiorino

Detaylı

Commander SK. Kullaným Kýlavuzu. 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü. Model boyutlarý A, B ve C.

Commander SK. Kullaným Kýlavuzu. 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü. Model boyutlarý A, B ve C. EF www.controltechniques.com Kullaným Kýlavuzu Commander SK 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü Model boyutlarý A, B ve C Yayýn No: 1 Genel Bilgi Sürücü baðlantýlarýnýn

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070910 Kitap Baský Tarihi: 070910 Revizyon No: 0 FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu GENERAL Duvar Tipi Split Klima ASG Modelleri Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 2 03 GÝRÝÞ 04 GARANTÝ ve SERVÝS 05 AÇIKLAMALAR 06 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 10 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 13 PARÇALAR ve ÝÞLEVLERÝ

Detaylı

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-036 Ducato TR.qxd 18.10.2006 10:29 Page 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT'ý tercih edip, Fiat Ducato'yu seçtiðiniz için tebrik ederiz.. Bu kitabý, yeni Fiat Ducato nuzun tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr:

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr: 001-022 BRAVO GB.qxp 12.02.2008 16:37 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Bravo yu seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Bravo nuzun tüm özelliklerini

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı Piccolink Yazılımı (sadece Piccolo 2 için) A.B.D. Patent No. 8,074,496

Kullanım Kılavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı Piccolink Yazılımı (sadece Piccolo 2 için) A.B.D. Patent No. 8,074,496 Kullanım Kılavuzu Taşınablr Sertlk Ölçüm Chazı Pccolnk Yazılımı (sadece Pccolo 2 çn) A.B.D. Patent No. 8,074,496 İsvçre malıdır İsvçre malıdır... ölçümde... ölçümde 50 yılı aşkın 50 yılı teknk aşkın uzmanlık!

Detaylı