ESM x 96 DIN 1/4 Sýcaklýk Kontrol Cihazý. ESM x 96 1/4 DIN Dijital, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESM-9910 96 x 96 DIN 1/4 Sýcaklýk Kontrol Cihazý. ESM-9910 96 x 96 1/4 DIN Dijital, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Cihazý"

Transkript

1 ESM x 96 DIN 1/4 Sýcaklýk Kntrl Chazý ESM x 96 1/4 DIN Djtal, ON / OFF Sýcaklýk Kntrl Chazý - 3 Djt göstergel -NTC grþ veya, PTC grþ veya, J tp Termkupl grþ veya, K tp Termkupl grþ veya, 2 veya 3 Tell PT 100 grþ (Sparþte belrtlmeldr.) - ON/OFF kntrl frmu - Seçleblr ýsýtma ve sðutma fnksynu - Hsterszl çalýþma seçm - Ayarlanablr sýcaklýk fset deðer - Kntrl çýkýþý çn mnmum çekme zamaný tanýmlayablme - mdu þfre krumasý Kullaným Kýlavuzu. TÜR ESM V03 12/07

2 KULLANIM KILAVUZU HAKKINDA ESM-9910 Sýcaklýk Kntrl chazý kullaným kýlavuzu 3 ana bölümden luþmaktadýr. Bu bölümler aþaðýda açýklandýðý þekldedr. Bu üç ana bölümün dýþýnda chazýn sparþ blglernn ve teknk özellklernn yer aldýðý bölümler de mevcuttur. Kullaným kýlavuzu çersnde yer alan tüm baþlýklar ve sayfa numaralarý ÝÇÝNDEKÝLER dznnde yer almaktadýr. Kullanýcý dznde yer alan herhang br baþlýða sayfa numarasý üzernden erþeblr. Kurulum: Bu bölümde, chazýn fzksel byutlarý, panel üzerne mntajý, elektrksel baðlantý knularý yer almaktadýr. Fzksel ve elektrksel larak chazýn nasýl devreye alýnacaðý anlatýlmaktadýr. Çalýþma Þekl ve Parametreler: Bu bölümde, chazýn kullanýcý arayüzü, parametrelere erþm, parametre tanýmlamalarý knularý yer almaktadýr. Kntrl Algrtmasý: Bu bölümde, chaz üzernde yer alan ve kullanýcý tarafýndan ayarlanablen kntrl fnksynlarý detaylý larak açýklanmaktadýr. Ayrýca bölümler çersnde, fzksel ve elektrksel mntajda veya kullaným esnasýnda meydana geleblecek tehlkel durumlarý engellemek amacý le uyarýlar knmuþtur. Aþaðýda bölümler çersnde kullanýlan sembllern açýklamalarý belrtlmþtr. Güvenlk uyarýlarý yandak semblle belrgnleþtrlmþtr. Uyarýlarýn kullanýcý tarafýndan dkkate alýnmasý gerekmektedr. Elektrk çarpmasý snucu luþablecek tehlkel durumlarý belrtr. Kullanýcýnýn bu semblle verlmþ uyarýlarý kesnlkle dkkate almasý gerekmektedr. Chazýn fnksynlarý ve kullanýmý le lgl öneml ntlar bu sembl le belrgnleþtrlmþtr. 2

3 Ýçndekler 1.ÖNSÖZ... Sayfa GENEL ÖZELLÝKLER 1.2 SÝPARÝÞ BÝLGÝLERÝ 1.3 GARANTÝ 1.4 BAKIM 2.KURULUM... Sayfa GENEL TANITIM 2.2 ESM-9910 TEK RÖLELÝ SICAKLIK KONTROL CÝHAZININ ÖN GÖRÜNÜMÜ VE BOYUTLARI 2.3 ESM-9910 ÇÝFT RÖLELÝ SICAKLIK KONTROL CÝHAZININ ÖN GÖRÜNÜMÜ VE BOYUTLARI 2.4 PANEL KESÝTÝ 2.5 ORTAM ÞARTLARI 2.6 CÝHAZIN PANEL ÜZERÝNE MONTAJI 2.7 CÝHAZIN MONTAJ APARATLARI ÝLE PANEL ÜZERÝNE SABÝTLENMESÝ 2.8 CÝHAZIN PANEL ÜZERÝNDEN ÇIKARILMASI 3.ELEKTRÝKSEL BAÐLANTI... Sayfa TERMÝNAL YERLEÞÝMÝ VE BAÐLANTI TALÝMATLARI 3.2 ELEKTRÝKSEL BAÐLANTI ÞEMASI 3.3 ESM-9910 TEK RÖLELÝ SICAKLIK KONTROL CÝHAZLARININ ETÝKET GÖRÜNÜMLERÝ 3.4 ESM-9910 ÇÝFT RÖLELÝ SICAKLIK KONTROL CÝHAZLARININ ETÝKET GÖRÜNÜMLERÝ 3.5 CÝHAZ BESLEME GÝRÝÞÝ BAÐLANTISI 3.6 SICAKLIK SENSÖR GÝRÝÞÝ BAÐLANTISI TC (TERMOKUPL) BAÐLANTISI PT-100 BAÐLANTISI PTC VE NTC BAÐLANTISI 3.7 ESM-9910 SICAKLIK KONTROL CÝHAZI GALVANÝK ÝZOLASYON TEST DEÐERLERÝ 3.8 PUT-1 ( RÖLE ÇIKIÞI ) BAÐLANTISI 3.9 PUT-2 ( RÖLE ÇIKIÞI ) BAÐLANTISI 4.ÖN PANELÝN TANIMI VE MENÜLERE ERÝÞÝM... Sayfa TEK RÖLELÝ CÝHAZLARDA ÖN PANELÝN TANIMI 4.2 ÇÝFT RÖLELÝ CÝHAZLARDA ÖN PANELÝN TANIMI 4.3 ESM-9910 CÝHAZLARININ YAZILIM REVÝZYONUNUN GÖSTERGEDE ÝZLENMESÝ 4.4 DEÐERLERÝNÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ VE KAYDEDÝLMESÝ TEK RÖLELÝ CÝHAZLAR ÇÝFT RÖLELÝ CÝHAZLAR 4.5 RAMLAMA MODUNA GÝRÝÞ, PARAMETRE DEÐERLERÝNÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ VE KAYDEDÝLMESÝ TEK RÖLELÝ CÝHAZLAR ÇÝFT RÖLELÝ CÝHAZLAR 5.PARAMETRELER PARAMETRELERÝ 5.2 RAM PARAMETRELERÝ 6.ESM-9910 SICAKLIK KONTROL CÝHAZINDAKÝ HATA MESAJLARI... Sayfa 42 7.KONTROL ALGORÝTMASI ON/OFF KONTROL ESM-XX10 SICAKLIK KONTROL CÝHAZLARINDA ON/OFF KONTROL Sayfa 40 Sayfa 43 8.SPESÝFÝKASYONLAR... Sayfa 44 3

4 EU Uyum Deklarasynu Üretc Frma Adý Üretc Frma Adres : Emk Elektrnk Sanay Ve Tcaret A.Þ. : DOSAB, Karanfl Skak, N:6, Bursa, Türkye Üretc bu ürünün aþaðýdak standartlara ve þartlara uygunluðunu beyan eder. Ürün Adý Mdel Kdu Tp Kdu Ürün Kategrs : Sýcaklýk Kntrl Chazý : ESM-9910 : ESM-9910 : Kntrl ve labratuvar kullanýmlý, elektrksel teçhzat dnanýmlý ölçüm chazý Ürünün Uyumlu Olduðu Drektfler: 73 / 23 / EEC The Lw Vltage Drectve as amended by 93 / 68 / EEC 89 / 336 / EEC The Electrmagnetc Cmpatblty Drectve Aþaðýdak özellklere göre tasarlanmýþ ve mal edlmþtr: EN :2001 EMC Generc Emssn Standard fr the Industral Envrnment EN :2001 EMC Generc Immunty Standard fr the Industral Envrnment EN :2001 Safety Requrements fr electrcal equpment fr measurement, cntrl and labratry use 4

5 1.Önsöz ESM sers sýcaklýk kntrl chazlarý, endüstrde sýcaklýk veya herhang br sýcaklýk deðernn ölçülmes ve kntrl edlmes çn tasarlanmýþtýr. Bast ve klay kullanýmý, On/Off Kntrl frmu, ýsýtma ve sðutma seçm le pek çk uygulamada kullanýlablr. Kullanýldýðý sektör ve uygulamalardan br kýsmý aþaðýda verlmþtr: Uygulama Alanlarý Cam Plastk Petr-Kmya Tekstl Otmtv Makna malat sektörü 1.1 Genel Özellkler ESM-9910 Besleme Gerlm Grþ Sýcaklýk Sensör Grþ Standart 230 V (±%15), 50/60Hz Opsynel Besleme Grþ 115 V (±%15), 50/60Hz 24 V (±%15), 50/60Hz 24 V ( - %15, + %10 ) 50/60 Hz NTC PTC J veya K Tp TC 2 veya 3 Tell PT 100 Standart Çýkýþ-1 (Röle Çýkýþý) Opsynel (Nt-1) Çýkýþ-2 (Röle Çýkýþý) Kntrl Çýkýþý Alarm Çýkýþý Kntrl Çýkýþý Alarm Çýkýþý Isýtma veya Sðutma Fnksynu ON/OFF Çalýþma Nt-1: Opsynel larak tanýmlý lan röle çýkýþý çft rölel chazlar çn standarttýr. 5

6 1.2 Sparþ Blgler A / BC D E FG HI / U V W Z ESM-9910 (96x96 DIN 1/4) 1 / / A Besleme Gerlm 2 24 V ( - %15, + %10 ) 50/60 Hz 3 24 V ( ± %15 ) 50/60 Hz V ( ± %15 ) 50/60 Hz V ( ± %15 ) 50/60 Hz 9 Müþterye Özel BC Grþ Tp Skala( C) 12 PTC (Nt-1) -50 C 150 C 15 PTC (Nt-1) C 99.9 C 09 PT 100, IEC751(ITS90) C 99.9 C 03 PT 100, IEC751(ITS90) 0 C 400 C 05 J,Fe CuN IEC584.1(ITS90) 0 C 800 C 10 K,NCr N IEC584.1(ITS90) 0 C 999 C 18 NTC (Nt-1) -50 C 100 C 19 NTC (Nt-1) C 99.9 C Nt-1 : PTC veya NTC grþ tpler seçldðnde ( BC = 12, 15, 18, 19 ), Sýcaklýk sensörü chazla brlkte verlmektedr. Bu nedenle sparþ kdunda PTC grþ tp çn sensör tp (V=0,1veya 2 ) larak, NTC grþ tp çn sensör tp ( V = 0, 3veya 4 ) larak belrtlmeldr. E Çýkýþ-1 1 Röle Çýkýþý (7 V Rezstf Yükte, 1 NO + 1NC) FG Çýkýþ-2 00 Yk 01 Röle Çýkýþý (7 V Rezstf Yükte, 1 NO + 1NC) V ESM-9910 Chazýyla verlen Sýcaklýk sensörü 0 Yk 1 PTC-M6L40.K1.5 (PTC Hava Prbu 1.5mt slkn kabllu) 2 PTCS-M6L30.K1.5.1/8 (PTC Sývý Prbu 1.5mt slkn kabllu) 3 NTC-M5L20.K1.5 (Sðutma uygulamalarý çn termplastk kaplamalý, 1.5 mt kabllu NTC prbu) 4 NTC-M6L50.K1.5 (Metal kruyucu tüplü, 1.5 mt kabllu NTC prbu) 9 Müþterye Özel ESM-9910 Sýcaklýk kntrl chazýna at tüm sparþ blgler yandak tablda verlmþtr. Kullanýcý kendsne uygun chaz knfgürasynunu tabldak blg ve kd karþýlýklarýndan faydalanarak luþturablr ve bunu sparþ kduna dönüþtüreblr. Öncelkle sstemnzde kullanmak stedðnz chazýn besleme gerlmn belrleynz. Daha snra dðer özellkler belrleynz. Belrledðnz seçenekler tablnun üzernde yer alan kd luþturma kutucuklarýna yerleþtrnz. Standart özellkler dýþýnda kalan steklernz çn bzmle rtbata geçnz. Vac tanýmý larak smges Vdc tanýmý larak smges Vacdc tanýmý larak smges kullanýlmýþtýr. 1.3 Garant Malzeme ve þçlk hatalarýna karþý k yýl süreyle garant edlmþtr. Bu garant chazla brlkte verlen garant belgesnde ve kullanma kýlavuzunda yazýlý lan müþterye düþen görev ve srumluklarýn eksksz yerne getrlmes halnde yürürlükte kalýr. 1.4 Bakým Chazýn tamr eðtml kþler tarafýndan yapýlmalýdýr. Chazýn dahl parçalarýna erþmek çn öncelkle chazýn enerjsn kesnz. Chazý hdrkarbn çeren çözeltlerle (Petrl, Trchlrethylene gb) temzlemeynz. Bu çözeltlerle chazýn temzlenmes, chazýn mekank güvenrlðn azaltablr. Chazýn dýþ plastk kýsmýný temzlemek çn etl alkl yada suyla nemlendrlmþ br bez kullanýnýz. 6

7 2.Kurulum Chazýn mntajýna baþlamadan önce kullaným kýlavuzunu ve aþaðýdak uyarýlarý dkkatle kuyunuz. Paketn çersnde, - 1 adet chaz - 2 adet Mntaj Aparatý - Garant belges - Kullanma Kýlavuzu bulunmaktadýr. Taþýma sýrasýnda meydana geleblecek hasarlara karþý, chazýn mntajýna baþlanmadan önce göz le kntrl edlmes gerekmektedr. Mntaj ve devreye alma þlemnn mekank ve elektrk teknsyenler tarafýndan yapýlmasý gerekmektedr. Bu srumluluk alýcýya attr. Chaz üzerndek herhang br hata veya arýzadan kaynaklanablecek br tehlke söz knusu se sstemn enerjsn kapatarak chazýn tüm elektrksel baðlantýlarýný sstemden ayýrýnýz. Chaz üzernde, sgrta ve chaz enerjsn kapatacak br anahtar yktur. Chazýn besleme grþnde enerjsn kapatacak br anahtarýn ve sgrtanýn kullanýcý tarafýndan ssteme lave edlmes gerekmektedr. Chazýn besleme gerlm aralýðýnýn kntrl edlmes ve uygun besleme gerlmnn uygulanmasý gerekmektedr. Bu kntrl þlem, yanlýþ besleme gerlm uygulanarak chazýn, sstemn zarar görmesn ve lablecek kazalarý engelleyecektr. Elektrk þklarýný ve benzer kazalarý engellemek çn chazýn tüm baðlantýlarý tamamlanmadan chaz ve mntajýn yapýldýðý ssteme enerj verlmemeldr. Chaz üzernde deðþklk yapmayýn ve tamr etmeye çalýþmayýn. Chaz üzerndek müdahaleler, chazýn hatalý çalýþmasýna, chazýn ve sstemn zarar görmesne, elektrk þklarýna ve yangýna sebep lablr. Chazý, yanýcý ve patlayýcý gazlarýn bulunduðu rtamlarda kesnlkle kullanmayýnýz. Chazýn mntajýnýn yapýlacaðý mekank aksam üzernde tehlke yaratablecek tüm aksam le lgl gerekl tedbrlern alýnmasý gerekmektedr. Bu tedbrler, mntajý yapacak persneln güvenlð çn gerekldr. Chazýn kend sabtleme parçalarý le sstem üzerne mntajýnýn yapýlmasý gerekmektedr. Uygun lmayan sabtleme parçalarý le chazýn mntajýný yapmayýnýz. Sabtleme parçalarý le chazýn düþmeyeceðnden emn lacak þeklde mntajýný yapýnýz. Chazýn, bu kullaným kýlavuzunda belrtlen kullaným þekller ve amaçlarý dýþýnda kullanýlmasýdurumunda tümsrumlulukkullanýcýyaattr. 7

8 2.1 Genel Tanýtým Ön Panel IP65 kruma NEMA 4X ESM-9910 Mntaj Aparatý Chazýn mntajýnýn yapýldýðý panel (maksmum kalýnlýk 15 mm / 0.59 nch) 2.2 ESM-9910 Tek Rölel Sýcaklýk Kntrl Chazýnýn Ön Görünümü ve Byutlarý Maksmum 15 mm / 0.59 nch P 96 mm / 3.78 nch ESM mm / 3.78 nch 12±1mm/0.47 nch 84 mm / 3.31 nch 8

9 2.3 ESM-9910 Çft Rölel Sýcaklýk Kntrl Chazýnýn Ön Görünümü ve Byutlarý Maksmum 15 mm / 0.59 nch 96 mm / 3.78 nch ESM Panel Kest 96 mm / 3.78 nch 12±1mm/0.47 nch 129 mm / 5,08 nch (mn) 84 mm / 3.31 nch 92 mm / 3.62 nch 129 mm / 5,08 nch (mn) 92 mm / 3.62 nch 9

10 2.5 Ortam Þartlarý Çalýþma Kþullarý Çalýþma Sýcaklýðý : 0 le 50 C Maksmum Rutubet : % 90 Rh (Yðunlaþma lmaksýzýn) Yükseklk : 2000 m'ye kadar Chazýn kullanýmýnýn yasak lduðu rtam ve uygulamalar: Aþýndýrýcý atmsferk rtamlar Patlayýcý atmsferk rtamlar Ev uygulamalarý (Chaz sadece endüstryel uygulamalarda kullanýlablr.) 2.6 Chazýn Panel Üzerne Mntajý 1-Chazýn mntaj yapýlacaðý panel kestn, verlen ölçülerde hazýrlayýnýz. 1 2-Chazýn ön panel üzernde bulunan sýzdýrmazlýk cntalarýnýn takýlý lduðundan emn lunuz. 3-Chazý panel üzerndek keste yerleþtrnz. Chazýn mntaj aparatlarý üzernde se panel üzerne yerleþtrmeden çýkarýnýz. ESM mntajý Chazýn mntajýnýn yapýlacaðý mekank aksam üzernde tehlke yaratablecek tüm aksam le lgl gerekl tedbrlern alýnmasý gerekmektedr. Bu tedbrler, yapacak persneln güvenlð çn gerekldr. 10

11 ESM-9910 ESM Chazýn Mntaj Aparatlarý Ýle Panel Üzerne Sabtlenmes 1 2 Chaz panel mntajýna uygun larak tasarlanmýþtýr. 1-Chazý paneln ön tarafýndan açýlan keste yce yerleþtrnz. 2-Mntaj aparatlarýný üst ve alt sabtleme yuvalarýna yerleþtrp aparat vdalarýný sýkarak chazý panele sabtleyn 2.8 Chazýn Panel Üzernden Çýkarýlmasý Chazýn kend sabtleme parçalarý le sstem üzerne mntajýnýn yapýlmasý gerekmektedr. Uygun lmayan sabtleme parçalarý le chazýn mntajýný yapmayýnýz. Sabtleme parçalarý le chazýn düþmeyeceðnden emn lacak þeklde mntajýný yapýnýz. Chazý panel üzernden ayýrma þlemne baþlamadan önce chazýn ve baðlý lduðu sstemn enerjsn kesnz, chazýn tüm baðlantýlarýný ayýrýnýz. 2 1-Mntaj aparatýnýn vdalarýný gevþetnz. 1 2-Mntaj aparatlarýný, üst ve alt sabtleme yuvalarýndan haffçe çekerek çýkartýn. 3-Chazý paneln ön tarafýndan çekerek çýkarýnýz. 3 11

12 3.Elektrksel Baðlantý Chazýn ssteme göre knfgüre edlmþ lduðunu garant altýna alýnýz. Yanlýþ knfgürasyn snucu sstem ve/veya persnel üzernde luþablecek zarar verc snuçlarýn srumluluðu alýcýya attr. Chaz parametreler, fabrka çýkýþýnda belrl deðerlere ayarlanmýþtýr, bu parametreler kullanýcý tarafýndan mevcut sstemn htyaçlarýna göre deðþtrlmeldr. Chaz, bu tür ürünlerde deneym lan vasýflý peratör veya teknsyenler tarafýndan kullanýlmalýdýr. Chaz aksamýndak vltaj nsan hayatýný tehdt edeblr düzeydedr, yetksz müdahaleler nsan hayatýný tehlkeye skablr. Chazýn besleme gerlm aralýðýnýn kntrlü ve uygun besleme gerlmnn uygulanmasý gerekmektedr. Bu kntrl þlem, yanlýþ besleme gerlm uygulanarak chazýn, sstemn zarar görmesn ve lablecek kazalarý engelleyecektr. Elektrk þklarýný ve benzer kazalarý engellemek çn chazýn tüm baðlantýlarý tamamlanmadan chaz ve mntajýn yapýldýðý ssteme enerj verlmemeldr. 3.1 Termnal Yerleþm ve Baðlantý Talmatlarý Maks. 2.5 mm / nch Kabl Byutu: 14AWG/1 mm² Tekl / Çklu Vda sýkýþtýrma 0,5 Nm Trnavda 0,8x3mm 12

13 ý 3.2 Elektrksel Baðlantý Þemasý Sstemn zarar görmemes ve lablecek kazalarý engellemek çn Chazýn Elektrksel baðlantýlarýnýn aþaðýda verlen Elektrksel Baðlantý Þemasýna göre yapýlmasý gerekmektedr. P/N : ESM-9910 CAT II NTC, PTC PT 100 PUT-2 PUT-1 + TC C NO NC C NO NC Sýcaklýk Sensör Grþ (TC, PT-100, PTC veya NTC) Röle Çýkýþý ESM-9910.A.BC.0.1/01.00 tplernde bu röle mdülü vardýr. L N (+) (-) Besleme Gerlm Grþ 230 V (±%15) 50/60 Hz - 3 VA 115 V (±%15) 50/60 Hz - 3 VA 24 V (±%15) 50/60 Hz - 3VA 24 V ( - %15, + %10 ) 50/60 Hz - 3VA (Sparþte belrtlmeldr.) Röle Çýkýþý ESM-9910.A.BC.0.1/01.00 ve ESM-9910.A.BC.0.1/00.00 tplernde bu röle mdülü vardýr. Sýcaklýksensörgrþ CATIIsýnýfýndadýr. 13

14 3.3 ESM-9910 Tek Rölel Sýcaklýk Kntrl Chazlarýnýn Etket Görünümler PT-100 (-19.9 C ; C) skala lý chazýn PT-100 (0 C ; 400 C) skala lý chazýn arka kapak üzerndek etket görünümü arka kapak üzerndek etket görünümü CAT II P/N : ESM /00.00/ Pt-100 (-19.9 ; +99.9) Scale V ± 15% 50/60 Hz - 3VA PUT L N C NO NC CAT II P/N : ESM /00.00/ Pt-100 ( 0 ; 400 ) Scale PUT 230 V ± 15% 50/60 Hz - 3VA L N C NO NC PTC (-19.9 C ; C) skala lý chazýn PTC (-50 C ; 150 C) skala lý chazýn arka kapak üzerndek etket görünümü arka kapak üzerndek etket görünümü CAT II P/N : ESM /00.00/ PTC (-19.9 ; +99.9) Scale R 1 W V ± 15% 50/60 Hz - 3VA PUT L N C NO NC CAT II P/N : ESM /00.00/ PTC (-50 ; 150) Scale R 1 W V ± 15% 50/60 Hz - 3VA PUT L N C NO NC J Tp Termcupl ( 0 C ; 800 C ) skala lý K Tp Termkupl ( 0 C ; 999 C ) skala lý chazýn arka kapak üzerndek chazýn arka kapak üzerndek etket görünümü etket görünümü CAT II P/N : ESM /00.00/ J TYPE TC ( 0 ; 800 ) Scale V ± 15% 50/60 Hz - 3VA PUT L N C NO NC CAT II P/N : ESM /00.00/ K TYPE TC ( 0 ; 999 ) Scale V ± 15% 50/60 Hz - 3VA PUT L N C NO NC

15 3.4 ESM-9910 Çft Rölel Sýcaklýk Kntrl Chazlarýnýn Etket Görünümler PT-100 (-19.9 C ; C) skala lý chazýn PT-100 (0 C ; 400 C) skala lý chazýn arka kapak üzerndek etket görünümü arka kapak üzerndek etket görünümü CAT II P/N : ESM /01.00/ Pt-100 (-19.9 ; +99.9) Scale PUT-2 C NO NC V ± 15% 50/60 Hz - 3VA PUT-1 L N C NO NC CAT II P/N : ESM /01.00/ Pt V ± 15% 50/60 Hz - 3VA ( 0 ; 400 ) Scale PUT-2 PUT-1 L N C NO NC C NO NC PTC (-19.9 C ; C) skala lý chazýn PTC (-50 C ; 150 C) skala lý chazýn arka kapak üzerndek etket görünümü arka kapak üzerndek etket görünümü CAT II P/N : ESM /01.00/ PTC (-19.9 ; +99.9) Scale R 1 W 2 PUT-2 C NO NC V ± 15% 50/60 Hz - 3VA PUT-1 L N C NO NC CAT II P/N : ESM /01.00/ PTC (-50 ; 150) Scale R 1 W 2 PUT-2 C NO NC V ± 15% 50/60 Hz - 3VA PUT-1 L N C NO NC J Tp Termcupl ( 0 C ; 800 C ) skala lý K Tp Termkupl ( 0 C ; 999 C ) skala lý chazýn arka kapak üzerndek chazýn arka kapak üzerndek etket görünümü etket görünümü CAT II P/N : ESM /01.00/ J TYPE TC ( 0 ; 800 ) Scale PUT-2 C NO NC V ± 15% 50/60 Hz - 3VA PUT-1 L N C NO NC CAT II P/N : ESM /01.00/ K TYPE TC ( 0 ; 999 ) Scale PUT-2 C NO NC V ± 15% 50/60 Hz - 3VA PUT-1 L N C NO NC

16 3.5 Chaz Besleme Grþ Baðlantýsý Besleme Grþ Baðlantýsý Nt-1 L N Nt-2 Harc Sgrta (1AT) Nt-3 Besleme Anahtarý Besleme 230 V ( ± %15 ) 50/60 Hz 115 V ( ± %15 ) 50/60 Hz 24 V ( ± %15 ) 50/60 Hz 24 V ( - %15, + %10 ) 50/60 Hz Nt-1 : V 50/60Hz Besleme grþnde 33R dahl alev almaz sgrta drenc bulunmaktadýr. 24V 50/60Hz ve 24V 50/60Hz Besleme grþlernde 4R7 dahl alev almaz sgrta drenc bulunmaktadýr. Nt-2 : 24V Besleme kullanýlýrken L le belrtlen (+), N le belrtlen (-) uçtur. Nt-3 : Harc sgrta tavsye edlr. Chazýn besleme gerlmn belrtlen termnallere uygulayýnýz. Chazýn besleme gerlmn tüm elektrksel baðlantýlar yapýldýktan snra vernz. Chazýn çalýþacaðý besleme gerlm aralýðý sparþte belrtlmeldr. Düþük ve yüksek gerlm aralýðý çn chaz farklý üretlmektedr. Mntaj sýrasýnda, chazýn besleme gerlm aralýðýnýnkntrlüve uygunbesleme gerlmnnuygulanmasý gerekmektedr. Bu kntrl þlem, yanlýþ besleme gerlm uygulanarak chazýn, sstemn zarar görmesn ve lablecek kazalarý engelleyecektr. Chaz üzernde, chazýn enerjsn kapatacak br besleme anahtarý yktur. Chazýn besleme grþnde chazýn enerjsn kapatacak br besleme anahtarýn kullanýcý tarafýndan ssteme lave edlmes gerekmektedr. Besleme anahtarýnýn chaza at lduðu belrtlmel ve kullanýcýnýn rahatça ulaþableceð yere knulmalýdýr. Besleme anahtarý Faz ve Nötr grþlern ayýracak þeklde k kutuplu lmalý, Elektrksel baðlantý besleme anahtarýnýn açýk / kapalý knumlarýna dkkat edlerek yapýlmalýdýr. Besleme anahtarýnýn açýk / kapalý knumlarý þaretlenmþ lmalýdýr. Besleme grþlernde Harc Sgrta Faz baðlantýsý üzernde lmalýdýr. BeslemegrþlerndeHarcSgrta (+) hatbaðlantýsýüzerndelmalýdýr. Chazýn besleme grþnde dahl alev almaz sgrta drenc bulunmaktadýr. (Detaylý blg çn Nt-1 e bakýnýz.) Herhang br srunla karþýlaþýlmasý durumunda, narým çn üretc le rtbata geçnz. 16

17 3.6 Sýcaklýk Sensör Grþ Baðlantýsý TC (Termkupl) Baðlantýsý TC Termkupl baðlantýsýný þeklde gösterldð gb +, - uçlara dkkat ederek yapýnýz. Termkupl tpne uygun kmpanzasyn kablsu kullanýnýz. Ekranlý kabllarla tpraklama baðlantýsýný yapýnýz Grþ Drenc 10 M dan büyüktür PT-100 Baðlantýsý PT-100 PT tell PT-100 baðlantýsý (Hat kmpanzasynlu) (Maksmum hat empedansý 10 ) Nt1: 3 tell PT-100 baðlantýsýnda ayný çapta ve mnmum 1mm² kestnde kabl kullanýnýz. Ayný çapta ve ayný tp kabl kullanýmý hat kmpanzasynunun saðlýklý yapýlablmes çn gerekldr. Nt2: 2 tell PT-100 kullanýmýnda 2 ve 3 numaralý termnal arasýna köprü atýlmalýdýr. Nt3: 10 m den uzun mesafelerde 3 tell PT-100 kullanýlmalýdýr PTC ve NTC Baðlantýsý Nt 1 Nt 2 Grþ Drenc 10 M dan büyüktür. 2 tell PT-100 baðlantýsý (Hat kmpanzasynsuz) KIRMIZI PTC BEYAZ NTC GrþDrenc10 M danbüyüktür. PTC Prb baðlantýsý yapýlýrken PTC Prb unun kabl renklerne dkkat ednz. 17

18 3.7 ESM-9910 Sýcaklýk Kntrl Chazý Galvank Ýzlasyn Test Deðerler 2000 V ( ESM , ESM çn ) 500V ( ESM , ESM çn ) 10 Besleme Grþ 11 Grund V Output-1 Röle Çýkýþý V 2000 V 4 Output V 5 Röle Çýkýþý V 1 3 Analg Grþler Output-1 (Röle Çýkýþý) Baðlantýsý Chaz C 7 7 A T Sgrta L N NC NO 9 8 Sn Kntrl Elemaný (Kntaktör) Sgrta Sgrtalar, Yük uygulama dkkate alýnarak seçlmeldr. 18

19 3.9 Output-2 (Röle Çýkýþý) Baðlantýsý Chaz C 4 7 A T Sgrta L N NC NO 6 5 Sn Kntrl Elemaný (Kntaktör) Sgrta Sgrtalar, Yük uygulama dkkate alýnarak seçlmeldr. Output-2 Röle Çýkýþý Çft Rölel chaz tplernde mevcuttur. 19

20 4. Ön Paneln Tanýmý ve Menülere Erþm 4.1 Tek Rölel Chazlarda Ön Paneln Tanýmý Output Çýkýþý Aktf Led Sýcaklýk Deðer, Sýcaklýk Set Deðer ve Parametre Gösterges Mdu Aktf Led Output Set Led ESM-9910 Nt-1 Deðer eksltme butnu Set deðer deðþtrme ve prgramlama mduna grþ ve çýkýþ butnu larak kullanýlýr. Nt-1 Deðer arttýrma ve prgramlama mdundayken parametre çerðne erþm çn kullanýlýr. deðer deðþtrme ve prgramlama mdunda parametre deðer naylama butnu larak kullanýlýr. Nt-1: deðer veya prgramlama mdunda parametrelern çersndeyken arttýrma veya eksltme butnlarýna 5 sn sürekl basýldýðýnda chaz arttýrma veya eksltme þlemlern 10 ar 10 ar, 10 sn sürekl basýldýðýnda se 100 er 100 er yapacaktýr. 20

21 4.2 Çft Rölel Chazlarda Ön Paneln Tanýmý Output-1 Çýkýþý Aktf Led Output-1 Set Led Sýcaklýk Deðer, Sýcaklýk Set Deðer ve Parametre Gösterges Output-2 Çýkýþý Aktf Led Mdu Aktf Led Output-2 Set Led ESM-9910 Nt-1 Deðer eksltme butnu Nt-1 Deðer arttýrma ve prgramlama mdunda ken parametre çerðne erþm çn kullanýlýr. 1 deðer deðþtrme mduna, prgramlama mduna grþ butnu, 1 deðer deðþtrme mdundan, 2 deðer deðþtrme mdundan ve prgramlama mdundan çýkýþ butnu larak kullanýlýr. 2 deðer deðþtrme mduna grþ,1 deðer deðþtrme, 2 deðer deðþtrme ve prgramlama mdlarýnda parametre deðer naylama butnu larak kullanýlýr. Nt-1: deðer veya prgramlama mdunda parametrelern çersndeyken arttýrma veya eksltme butnlarýna 5 sn sürekl basýldýðýnda chaz arttýrma veya eksltme þlemlern 10 ar 10 ar, 10 sn sürekl basýldýðýnda se 100 er 100 er yapacaktýr. 21

22 4.3 ESM-9910 Chazlarýnýn Yazýlým Revzynunun Göstergede Ýzlenmes Sýcaklýk kntrl chazýna enerj uygulandýðýnda lk larak chazda kullanýlan yazýlýmýn revzyn numarasý kullanýcýya bldrlmektedr. r Revzyn yazýsý Yazýlým revzyn numarasý ESM-9910 ESM-9910 Ana çalýþma ekraný gözlenr. enerjsn Chazýn açýlýþý sýrasýnda beklenmeyen br durumla karþýlaþýlýrsa chazýn kesnz ve yetkl kþler blglendrnz. 22

23 4.4 Set Deðerlernn Deðþtrlmes ve Kaydedlmes Tek Rölel Chazlar Ana Çalýþma Ekraný butnuna bastýðýnýzda led yanar göstergede deðer görünür. Deðer Ekraný Arttýrma ve eksltme butnlarý le deðern deðþtrnz. Deðer Ekraný deðern kaydetmeden çýkmak çn tekrar butnuna deðern kaydetmek çn nay butnuna Ana Çalýþma Ekraný Her k durumda da led söner ve ana çalýþma ekranýna dönülür. Parametreler ve Set deðer mdu çersndeyken kullanýcý 20sn çersnde herhang br þlem yapmazsa, chaz tmatk larak ana çalýþma ekranýna döner. 23

24 4.4.2 Çft Rölel Chazlar Ana Çalýþma Ekraný 1 Deðernn Ayarlanmasý 1 butnuna bastýðýnýzda 1 led yanar göstergede 1 deðer görünür. 1 Deðer Ekraný Arttýrma ve eksltme butnlarý le 1 deðern deðþtrnz. 1 Deðer Ekraný 1 deðern kaydetmeden çýkmak çn tekrar 1 butnuna 1 deðern kaydetmek çn 2/Onay butnuna Ana Çalýþma Ekraný Her k durumda da 1 led söner ve ana çalýþma ekranýna dönülür. Parametreler ve Set deðer mdu çersndeyken kullanýcý 20sn çersnde herhang br þlem yapmazsa, chaz tmatk larak ana çalýþma ekranýna döner. 24

25 2 Deðernn Ayarlanmasý Ana Çalýþma Ekraný 2 Deðer Ekraný 2 butnuna bastýðýnýzda 2 led yanar göstergede 2 deðer görünür. 2 Deðer Ekraný Arttýrma ve eksltme butnlarý le 2 deðern deðþtrnz. 2 deðern kaydetmeden çýkmak çn 1 butnuna 2 deðern kaydetmek çn 2/Onay butnuna Ana Çalýþma Ekraný Her k durumda da 2 led söner ve ana çalýþma ekranýna dönülür. Parametreler ve Set deðer mdu çersndeyken kullanýcý 20sn çersnde herhang br þlem yapmazsa, chaz tmatk larak ana çalýþma ekranýna döner. 25

26 4.5 Mduna Grþ, Parametre Deðerlernn Deðþtrlmes ve Kaydedlmes Tek Rölel Chazlar Ana Çalýþma Ekraný butnuna 10 sanye byunca bastýðýnýzda led' yanýp sönmeye baþlar. mdu erþm þfres tanýmlanmýþ se göstergede prgramlama mdu grþ ekraný gözlenr. Nt: mdu erþm þfres 0 se mdu grþ ekraný gözlenmez, Hstersz ekraný gözlenr. Mdu Grþ Ekraný Arttýrma butnuna basarak þfre grþ ekranýna geçlr. mdu grþ ekranýnda ken butnuna basarak ana çalýþma ekranýna döneblrsnz Onay butnuna basarak parametre deðerler gözleneblr. Ancak parametrelerde herhang br deðþklk yapýlamaz. Þfre Grþ Ekraný mdu grþ þfresn naylamadan mdu grþ ekranýna dönmek çn butnuna Mdu Grþ Ekraný Arttýrma ve eksltme butnlarý le mdu grþ þfres grlr. Onay butnuna basarak parametre deðerler gözleneblr. Ancak parametrelerde herhang br deðþklk yapýlamaz. Þfre Grþ Ekraný Mdundan çýkmak çn butnuna mdu grþ þfresn naylamadan mdu grþ ekranýna dönmek çn butnuna Onay butnuna basarak grlen þfre naylanýr. Ana Çalýþma Ekraný Parametreler ve Set deðer mdu çersndeyken kullanýcý 20sn çersnde herhang br þlem yapmazsa, Chaz tmatk larak ana çalýþma ekranýna döner. 26

27 Ekraný Hstersz Parametres ekranýnda ken butnuna basarak prgramlama mdundan çýkýp ana çalýþma ekranýna döneblrsnz Arttýrma butnuna basarak parametrenn çerð gözlemlenr. Onay butnuna basýlýrsa br snrak parametreye geçlr. Hstersz Deðer Parametre deðern kaydetmeden, ekranýna dönmek çn butnuna Onay butnuna basýlýrsa br snrak parametreye geçlr. Arttýrma ve eksltme butnlarý le parametre çerðn deðþtrnz. Ekraný Hstersz Deðer Mdundan çýkmak çn butnuna Parametre deðern kaydetmeden, ekranýna dönmek çn butnuna Parametre deðern kaydetmek çn Onay butnuna Ana Çalýþma Ekraný Parametreler ve Set deðer mdu çersndeyken kullanýcý 20sn çersnde herhang br þlem yapmazsa, Chaz tmatk larak ana çalýþma ekranýna döner. 27

28 Ekraný Çýkýþ çn Çalýþma Þekl Seçm Parametres ekranýnda ken butnuna basarak prgramlama mdundan çýkýp ana çalýþma ekranýna döneblrsnz Arttýrma butnuna basarak parametrenn çerð gözlemlenr. Onay butnuna basýlýrsa br snrak parametreye geçlr. Çýkýþ çn Çalýþma Þekl Seçm deðer Isýtma seçl Parametre deðern kaydetmeden, ekranýna dönmek çn butnuna Onay butnuna basýlýrsa br snrak parametreye geçlr. Arttýrma ve eksltme butnlarý le parametre çerðn deðþtrnz. Ekraný Çýkýþ çn Çalýþma Þekl Seçm deðer Mdundan çýkmak çn butnuna Parametre deðern kaydetmeden, ekranýna dönmek çn butnuna Sðutma larak deðþtrld. Parametre deðern kaydetmek çn Onay butnuna Ana Çalýþma Ekraný Parametreler ve Set deðer mdu çersndeyken kullanýcý 20sn çersnde herhang br þlem yapmazsa, Chaz tmatk larak ana çalýþma ekranýna döner. 28

29 Ekraný Prses Ofset Parametres ekranýnda ken butnuna basarak prgramlama mdundan çýkýp ana çalýþma ekranýna döneblrsnz Arttýrma butnuna basarak parametrenn çerð gözlemlenr. Onay butnuna basýlýrsa br snrak parametreye geçlr. Prses Ofset deðer Parametre deðern kaydetmeden, ekranýna dönmek çn butnuna Onay butnuna basýlýrsa br snrak parametreye geçlr. Arttýrma ve eksltme butnlarý le parametre çerðn deðþtrnz. Ekraný Prses Ofset deðer Mdundan çýkmak çn butnuna Parametre deðern kaydetmeden, ekranýna dönmek çn butnuna Parametre deðern kaydetmek çn Onay butnuna Ana Çalýþma Ekraný Parametreler ve Set deðer mdu çersndeyken kullanýcý 20sn çersnde herhang br þlem yapmazsa, Chaz tmatk larak ana çalýþma ekranýna döner. 29

30 Ekraný ekranýnda ken butnuna basarak prgramlama mdundan çýkýp ana çalýþma ekranýna döneblrsnz Çýkýþ çn Mnmum Çekme Zamaný Parametres Arttýrma butnuna basarak parametrenn çerð gözlemlenr. Onay butnuna basýlýrsa br snrak parametreye geçlr. Çýkýþ çn Mnmum Çekme Zamaný deðer Parametre deðern kaydetmeden, ekranýna dönmek çn butnuna Onay butnuna basýlýrsa br snrak parametreye geçlr. Arttýrma ve eksltme butnlarý le parametre çerðn deðþtrnz. Ekraný Çýkýþ çn Mnmum Çekme Zamaný deðer Mdundan çýkmak çn butnuna Parametre deðern kaydetmeden, ekranýna dönmek çn butnuna Parametre deðern kaydetmek çn Onay butnuna Ana Çalýþma Ekraný Parametreler ve Set deðer mdu çersndeyken kullanýcý 20sn çersnde herhang br þlem yapmazsa, Chaz tmatk larak ana çalýþma ekranýna döner. 30

31 Ekraný Mdu Erþm Þfres ekranýnda ken butnuna basarak prgramlama mdundan çýkýp ana çalýþma ekranýna döneblrsnz Arttýrma butnuna basarak parametrenn çerð gözlemlenr. Onay butnuna basýlýrsa br snrak parametreye geçlr. Mdu Erþm Þfre Deðer Parametre deðern kaydetmeden, ekranýna dönmek çn butnuna Onay butnuna basýlýrsa br snrak parametreye geçlr. Arttýrma ve eksltme butnlarý le parametre çerðn deðþtrnz. Ekraný Prgramla ma Mdu Erþm Þfre Deðer Mdundan çýkmak çn butnuna Parametre deðern kaydetmeden, ekranýna dönmek çn butnuna Parametre deðern kaydetmek çn Onay butnuna Ekraný Hstersz Parametres Mdunun baþýna dönülür. Ana Çalýþma Ekraný Mdundan çýkmak çn butnuna Parametreler arasýnda dlaþmaya devam etmek çn Onay butnuna Parametreler ve Set deðer mdu çersndeyken kullanýcý 20sn çersnde herhang br þlem yapmazsa, Chaz tmatk larak ana çalýþma ekranýna döner. 31

32 4.5.2 Çft Rölel Chazlar Ana Çalýþma Ekraný 1 butnuna 10 sanye byunca bastýðýnýzda led' yanýp sönmeye baþlar. mdu erþm þfres tanýmlanmýþ se göstergede prgramlama mdu grþ ekraný Gözlenr. Mdu Grþ Ekraný mdu grþ ekranýnda ken 1 butnuna basarak ana çalýþma ekranýna döneblrsnz Þfre Grþ Ekraný mdu grþ þfresn naylamadan mdu grþ ekranýna dönmek çn 1 butnuna Mdu Grþ Ekraný Nt: mdu erþm þfres 0 se mdu grþ ekraný gözlenmez, Hstersz ekraný gözlenr. Arttýrma butnuna basarak þfre grþ ekranýna geçlr. 2/Onay butnuna basarak parametre deðerler gözleneblr. Ancak parametrelerde herhang br deðþklk yapýlamaz. Arttýrma ve eksltme butnlarý le mdu grþ þfres grlr. 2/Onay butnuna basarak parametre deðerler gözleneblr. Ancak parametrelerde herhang br deðþklk yapýlamaz. Þfre Grþ Ekraný Mdundan çýkmak çn 1 butnuna mdu grþ þfresn naylamadan mdu grþ ekranýna dönmek çn 1 butnuna 2/Onay butnunu basarak grlen þfre naylanýr. Ana Çalýþma Ekraný Parametreler ve Set deðer mdu çersndeyken kullanýcý 20sn çersnde herhang br þlem yapmazsa, Chaz tmatk larak ana çalýþma ekranýna döner. 32

33 Ekraný ekranýnda ken 1 butnuna basarak prgramlama mdundan çýkýp ana çalýþma ekranýna döneblrsnz Hstersz-1 Parametres Arttýrma butnuna basarak parametrenn çerð gözlemlenr. 2/Onay butnuna basýlýrsa br snrak parametreye geçlr. Hstersz-1 Deðer Parametre deðern kaydetmeden, ekranýna dönmek çn 1 butnuna Ekraný 2/Onay butnuna basýlýrsa br snrak parametreye geçlr. Arttýrma ve eksltme butnlarý le parametre çerðn deðþtrnz. Hstersz-1 Deðer Mdundan çýkmak çn 1 butnuna Parametre deðern kaydetmeden, ekranýna dönmek çn 1 butnuna Parametre deðern kaydetmek çn 2/ Onay butnuna Ana Çalýþma Ekraný Parametreler ve Set deðer mdu çersndeyken kullanýcý 20sn çersnde herhang br þlem yapmazsa, Chaz tmatk larak ana çalýþma ekranýna döner. 33

ESM-1510 DIN Ray Montajlý Sýcaklýk Kontrol Cihazý. ESM-1510 DIN Ray Montajlý Dijital, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Cihazý

ESM-1510 DIN Ray Montajlý Sýcaklýk Kontrol Cihazý. ESM-1510 DIN Ray Montajlý Dijital, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-1510 DIN Ray Montajlý Sýcaklýk Kontrol Chazý ESM-1510 DIN Ray Montajlý Djtal, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Chazý - 3 Djt Göstergel - TC Grþ veya, J tp Termokupl Grþ veya, K tp Termokupl Grþ veya, 2 Tell

Detaylı

ESM-3710 77 x 35 DIN Boyutlu Sýcaklýk Kontrol Cihazý

ESM-3710 77 x 35 DIN Boyutlu Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-3710 77 x 35 DIN Boyutlu Sýcaklýk Kontrol Chazý ESM-3710 77 x 35 DIN Boyutlu Djtal, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Chazý - 3 Djt göstergel - NTC grþ veya, TC grþ veya, J tp Termokupl grþ veya, K tp Termokupl

Detaylı

ESM-3700 77x35 DIN Boyutlu Dijital Proses Ýndikatör Cihazý

ESM-3700 77x35 DIN Boyutlu Dijital Proses Ýndikatör Cihazý ESM-3700 77x35 DIN Boyutlu Djtal roses Ýndkatör Chazý ESM-3700 77 x 35 DIN Boyutlu Djtal roses Ýndkatör Chazý - 4 Djt göstergel - Ön panelden kolay ayarlanablr. - -1999...9999 arasýnda ayarlanablr gösterge

Detaylı

ESM- 3711-C 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý

ESM- 3711-C 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM- 3711-C 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3711-C 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli - NTC giriþi veya PTC giriþi veya 2 Telli PT-100 giriþi

Detaylı

ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý

ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3712-C 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital, / Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli - NTC giriþi veya PTC giriþi veya 2 Telli PT-100 giriþi veya 2

Detaylı

EZM-7750 72x72 DIN Boyutlu Programlanabilir Timer & Counter

EZM-7750 72x72 DIN Boyutlu Programlanabilir Timer & Counter EZM-7750 72x72 DIN Boyutlu Programlanablr Tmer & Counter EZM-7750 72 x 72 DIN Boyutlu Ünversal Grþl, Output Modül Ssteml Programlablr Tmer & Counter Chazý - 6 Djt Proses (PV) ve 6 djt Set (SV) deðer gösterges

Detaylı

PROSES KONTROL CÝHAZLARI ESM-XX50

PROSES KONTROL CÝHAZLARI ESM-XX50 Remote RAMP MAN AUTO PROSES KTROL CÝHAZLARI ESM-XX0 ESM-0, ESM-770, ESM-990, ESM-90, ESM-90 Ünversal Grþl PID Smart I/O Modül Ssteml Kontrol Chazlarý - djt proses (P) ve djt set (S) ekraný -Ünversal proses

Detaylı

Tek Setli Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Tek Setli Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC73-100 TC73-100 Temperature Controller Tek li Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi ON/OFF veya Oransal (P) çalýþma Komprosör koruma zamaný Sensör koptu arýzasýnda

Detaylı

EZM-9935 96x96 DIN 1/4 Programlanabilir Zamanlayýcý. EZM-9935 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý

EZM-9935 96x96 DIN 1/4 Programlanabilir Zamanlayýcý. EZM-9935 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý EZM-9935 96x96 DIN 1/4 rogramlanabilir Zamanlayýcý EZM-9935 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli rogramlabilir Zamanlayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit () deðeri göstergesi - Tek li çalýþma -, ause ve giriþleri

Detaylı

EZM-4935 96x48 DIN 1/8 Programlanabilir Zamanlayýcý. EZM-4935 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý

EZM-4935 96x48 DIN 1/8 Programlanabilir Zamanlayýcý. EZM-4935 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý EZM-4935 96x48 DIN 1/8 rogramlanabilir Zamanlayýcý EZM-4935 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli rogramlabilir Zamanlayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit () deðeri göstergesi - Tek li çalýþma -, ause ve giriþleri

Detaylı

EZ x96 1/4 DIN Analog Zaman Rölesi

EZ x96 1/4 DIN Analog Zaman Rölesi EZ-9950 96x96 /4 DIN Analog Zaman Rölesi EZ-9950 96 x 96 /4 DIN Analog Setli Zaman Rölesi - Dip Switch ile seçilebilir Analog Skala (0...60) veya (0...600) - Dip Switch ile seçilebilir Zaman Tabaný (Saniye

Detaylı

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC37-120 TC37-120 Prog Temperature Controller Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi (Output-1 ve Output-2) ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma

Detaylı

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý 9 10 1 BTC37-120 Prog Pump Fan Temperature Controller 2 3 4 5 6 7 8 1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC38R-120 Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi (Output-1 ve Output-2) ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma (Output-1) ON/OFF Çalýþma veya Alarm

Detaylı

ESM-4450 48x48 DIN 1/16 Proses Kontrol Cihazý. ESM-4450 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý

ESM-4450 48x48 DIN 1/16 Proses Kontrol Cihazý. ESM-4450 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý ESM-4450 48x48 DIN 1/16 Proses Kontrol Cihazý ESM-4450 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý - 4 dijit proses(p) ve 4 dijit proses set deðeri(s) göstergesi

Detaylı

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede OFL mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr. Katý Yakýtlý ve Sulu Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.W BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Göstergeler Üst Gösterge:

Detaylı

Dijital Ýndikatör DI 7-2120. Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü

Dijital Ýndikatör DI 7-2120. Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü Dijital Ýndikatör DI 7-2120 Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Tepe deðer ölçüm fonksiyonu

Detaylı

ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu, Minimum ve Maksimum Sýcaklýk Kaydý Yapan Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý

ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu, Minimum ve Maksimum Sýcaklýk Kaydý Yapan Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý Dahili Buzer ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu, imum ve Maksimum Sýcaklýk Kaydý Yapan Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli

Detaylı

Fan,Defrost,Compresör Çýkýþlý ;iki Dijital Giriþli ON/OFF Soðutma Kontrol Cihazý

Fan,Defrost,Compresör Çýkýþlý ;iki Dijital Giriþli ON/OFF Soðutma Kontrol Cihazý Soðutma Kontrol TC37-050 TC37-050 Cooling Controller Fan,Defrost,Compresör Çýkýþlý ;iki Dijital Giriþli ON/OFF Soðutma Kontrol Cihazý ON/OFF çalýþma Defrost,Fan,Compresör çýkýþ Max. ve Min. sýcaklýk alarmý

Detaylı

ESM-77 30 72x72 DIN Boyutlu Proses Kontrol Cihazý. ESM-7730 72 x 72 DIN Boyutlu Üniversal Giriþli PID Proses Kontrol Cihazý

ESM-77 30 72x72 DIN Boyutlu Proses Kontrol Cihazý. ESM-7730 72 x 72 DIN Boyutlu Üniversal Giriþli PID Proses Kontrol Cihazý ESM-77 30 72x72 DIN Boyutlu roses Kontrol Cihazý ESM-7730 72 x 72 DIN Boyutlu Üniversal Giriþli ID roses Kontrol Cihazý - 4 dijit proses() ve 4 dijit proses set deðeri(s) göstergesi - Üniversal proses

Detaylı

Pulse Giriþli Debimetre

Pulse Giriþli Debimetre Pulse Giriþli Debimetre TCS7-2200.FBT Pulse Giriþli Debimetre Uygulamalar: Akýþkan hýzý ölçümü ve akýþkan miktarý toplamýnýn ölçüleceði uygulamalarda kullanýlabilir. Özellikler: 6 + 6 dijit LED Display

Detaylı

Üniversal Dijital Ýndikatör Kontrol Cihazý

Üniversal Dijital Ýndikatör Kontrol Cihazý Üniversal Dijital Ýndikatör UPI714-100 Üniversal Dijital Ýndikatör Kontrol Cihazý mv, V, ma, termocuple ve RTD giriþi seçilebilir ( 16 bit çözünürlük ) Termocuple giriþlerinde otomatik soðuk nokta kompanzasyonu

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

Gerçek Zaman Saati. 2.Çýkýþ için baþlangýç ve bitiþ zamanlarýnda pulse zamaný ayarlama imkaný

Gerçek Zaman Saati. 2.Çýkýþ için baþlangýç ve bitiþ zamanlarýnda pulse zamaný ayarlama imkaný Gerçek Zaman Saati RTM4-100 10 Setli Gerçek Zaman Saati 1.Çýkýþ için günlük 10 adet baþlangýç ve bitiþ saati tanýmlama imkaný 2.Çýkýþ için baþlangýç ve bitiþ zamanlarýnda pulse zamaný ayarlama imkaný Günlük

Detaylı

Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý

Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý Hýz Ölçer + Sayýcý TCS7-2200.SC Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý Uygulamalar: Hýz ölçüm ve pulse sayma uygulamalarýnda, Akýþkan hýzý ölçümü ve akýþkan miktarý toplamýnýn ölçüleceði uygulamalarda, kullanýlabilir.

Detaylı

Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý

Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý Hýz Ölçer + Sayýcý TCS9-2200.SC TCS 9-2200 Prog Out1 Out2 Set 1 Set 2 Reset Timer & Counter & Speed Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý Uygulamalar: Hýz ölçüm ve pulse sayma uygulamalarýnda, Akýþkan hýzý

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Proses Kontrol Cihazý

Proses Kontrol Cihazý ES-49 30 96x48 DIN 1/8 roses Kontrol Cihazý ES-4930 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli ID roses Kontrol Cihazý - 4 dijit proses() ve 4 dijit proses set deðeri(s) göstergesi - Üniversal proses giriþi (TC,

Detaylı

EPM-7790 72x72 DIN Boyutlu

EPM-7790 72x72 DIN Boyutlu Dijital otansiyometre EM-7790 72 x 72 DIN Boyutlu Dijital otansiyometre Cihazý EM-7790 72x72 DIN Boyutlu Frekans Konvertörü(Motor Sürücüsü) Kontrol aneli - 4 Dijit Göstergeli - Ön anelden kolay ayarlanabilir

Detaylı

Kümes Kontrol Cihazý. 1 adet sürücü ile devir ayarý yapýlabilen fan kontrol çýkýþý

Kümes Kontrol Cihazý. 1 adet sürücü ile devir ayarý yapýlabilen fan kontrol çýkýþý Kümes Kontrol Cihazý BPC-1000-BASIC Kümes Kontrol Cihazý Kümes içi sýcaklýk ölçümü için 4 sensör giriþi Dýþ ortam sýcaklýðý için 1 sensör giriþi Rutubet, iç basýnç, silodaki yem aðýrlýk ölçümü 7 adet fan

Detaylı

ESM- 7720 72x72 DIN Boyutlu Sýcaklýk Kontrol Cihazý

ESM- 7720 72x72 DIN Boyutlu Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM- 7720 72x72 DIN Boyutlu Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-7720 72 x 72 DIN Boyutlu Üniversal Giriþli Sýcaklýk Kontrol Cihazý - 4 dijit proses(v) ve 4 dijit proses set deðeri(sv) göstergesi - Üniversal proses

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

ESM-4420 48x48 DIN 1/16 Sýcaklýk Kontrol Cihazý

ESM-4420 48x48 DIN 1/16 Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-4420 48x48 DIN 1/16 Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-4420 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli Sýcaklýk Kontrol Cihazý - 4 dijit proses(v) ve 4 dijit proses set deðeri(sv) göstergesi - Üniversal proses giriþi

Detaylı

Belirtilen kapasitede son kata aittir

Belirtilen kapasitede son kata aittir TE Sers Elektrkl Vnçler 00 kg le, ton aras kapastelerde Her türlü kald rma, çekme uygulamas çn, tona kadar standart modeller mevcuttur. Dayan kl l k ve büyük sar m kapastes le genfl br uygulama alan nda

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Nisan 2003 Oda Termostatý RAA 20 Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným Alanlarý

Detaylı

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Mayýs 2004 Fan Coiller Ýçin Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Rezistans termometreler endüstride hassas sýcaklýk ölçümü istenilen yerlerde kullanýlmaktadýr. Ýletkenin elektriksel direncinin sýcaklýða baðlý olarak deðiþim temeline dayanýr. Ýletken olarak emaye, cam

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

EZM-4930 96x48 DIN 1/8 Programlanabilir Sayýcý. EZM-4930 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Programlabilir Sayýcý

EZM-4930 96x48 DIN 1/8 Programlanabilir Sayýcý. EZM-4930 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Programlabilir Sayýcý EZM-4930 96x48 DIN 1/8 rogramlanabilir Sayýcý EZM-4930 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli rogramlabilir Sayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit Set () deðeri göstergesi - Reset, ause ve ChA-ChB sayma giriþleri

Detaylı

2 Mayıs 1995. ELEKTRONİK DEVRELERİ I Kontrol ve Bilgisayar Bölümü Yıl içi Sınavı Not: Not ve kitap kullanılabilir. Süre İKİ saattir. Soru 1.

2 Mayıs 1995. ELEKTRONİK DEVRELERİ I Kontrol ve Bilgisayar Bölümü Yıl içi Sınavı Not: Not ve kitap kullanılabilir. Süre İKİ saattir. Soru 1. ELEKONİK DEELEİ I Kntrl ve Blgsayar Bölümü Yıl ç Sınavı Nt: Nt ve ktap kullanılablr. Süre İKİ saattr. Sru.- r 00k 5k 5k 00Ω 5 6 k8 k6 7 k 8 y k5 0kΩ Mayıs 995 Şekl. Şekl-. de kullanılan tranzstrlar çn

Detaylı

ESM-9950 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý

ESM-9950 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý Proses Kontrol Cihazý ESM-9950 96x96 1/4 DIN ESM-9950 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý - 4 dijit proses(p) ve 4 dijit proses set deðeri(s) göstergesi

Detaylı

Laser Distancer LD 420. Kullanma kılavuzu

Laser Distancer LD 420. Kullanma kılavuzu Laser Dstancer LD 40 tr Kullanma kılavuzu İçndekler Chazın Kurulumu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Grş - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Genel bakış

Detaylı

GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU

GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU GNT604 R1 R2 COM F1 F2 F3 Exit Flowmeter&Controller GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU Ýçindekiler Cihazý kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu mutlaka okuyunuz! Kullanma kýlavuzundaki

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi ECAPm seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye

Detaylı

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME:

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME: S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI TELEF HATTI S-16 PHE PHE 18V AC +AUX +BELL Y G PGM1 PGM2 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 1.1K Trafo + - Y G SK 16 TUÞTAKIMI NC MK 41 MANYETÝK KTAK + - ALARM TAMPER AC 150 PIR

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu manyetik by-pass seviye göstergeleri tank, kazan ve depolarýn dýþ veya üst yüzeylerine monte edilir. Seviyeyi kolaylýkla ve yüksek doðrulukla görme imkaný verir. Diðer mekanik yöntemli ölçüm sistemlerine

Detaylı

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ seviye þalteri iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite

Detaylı

Üniversal Giriþli Proses indikatörü

Üniversal Giriþli Proses indikatörü Üniversal Giriþli Proses Ýndikatörü UPI4-2100 UPI4-2100 L1 L2 L3 Out1 Out2 Universal Process Indicator Üniversal Giriþli Proses indikatörü mv, V, ma, termocuple ve RTD giriþi seçilebilir ( 16 bit çözünürlük

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Dikkat, Yüksek Gerilim, Çift / Takviyeli Çöpe CE Đşareti Tehlike Riski, Uyarı Elektrik Çarpması Tehlikesi Yalıtımlı Atmayın

Dikkat, Yüksek Gerilim, Çift / Takviyeli Çöpe CE Đşareti Tehlike Riski, Uyarı Elektrik Çarpması Tehlikesi Yalıtımlı Atmayın PC109 / PC107 AUTO-TUNE PID SICAKLIK ADIM KONTROL CĐHAZI Dikkat, Yüksek Gerilim, Çift / Takviyeli Çöpe CE Đşareti Tehlike Riski, Uyarı Elektrik Çarpması Tehlikesi Yalıtımlı Atmayın TEKNĐK ÖZELLĐKLER Ebat

Detaylı

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA 302 2 MA 303 3 MA 404 4 MA 465 5 Blok Diyagramlar 6 Örnek Uygulamalar 7 MA 302 2 Giriþli 2 Tanýtým MA302 Serisi Ortak Anten

Detaylı

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU 10.09.2008 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKÝNA SANAYÝÝ ve TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DR. MEDÝHA ELDEM SOKAK 69/3 KOCATEPE /ANKARA TEL : 312 433 31 33 (PBX) FAKS : 312 434 05 22 E-POSTA :

Detaylı

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi Fumonc 3 rado net kablosuz duman dedektörü Kracılar ve mülk sahpler çn blg Tebrk ederz! Darenze akıllı fumonc 3 rado net duman dedektörler monte edlmştr. Bu şeklde ev sahbnz yasal donanım yükümlülüğünü

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi.

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi. seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür.

Detaylı

EZM-4430 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli Programlabilir Sayýcý

EZM-4430 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli Programlabilir Sayýcý EZM-4430 48x48 DIN 1/16 rogramlanabilir Sayýcý EZM-4430 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli rogramlabilir Sayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit Set (SV) deðeri göstergesi - Reset, ause ve ChA-ChB sayma

Detaylı

GEMO PC109 / PC107 AUTO-TUNE PID SICAKLIK ADIM KONTROL CİHAZI GEMO. Genel Özellikler: no: normalde açık nc: normalde kapalı BAĞLANTI BİLGİSİ

GEMO PC109 / PC107 AUTO-TUNE PID SICAKLIK ADIM KONTROL CİHAZI GEMO. Genel Özellikler: no: normalde açık nc: normalde kapalı BAĞLANTI BİLGİSİ PC109 / PC107 AUTO-TUNE PID SICAKLIK ADIM KONTROL CİHAZI Genel Özellikler: Mikr işlemci tabanlı, PID Adım (Prfil) kntrl cihazı Aut-tune özelliği ile PID parametrelerini tmatik hesaplama Sensör tipi: T/C

Detaylı

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7 MİNİ SERİSİ 2001 yılında KIRAN GRUP ismi ile faaliyet göstermeye başlayan firmamız 2003 yılında TERMOAKIM markası ile alternatif ısınma ve sıcak su üretiminde yeni yeni kullanılmaya başlanan elektrikli

Detaylı

ECAS KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ

ECAS KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ seviye þalteri iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Elektrod

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri ESM-EZM VIEWER ESM-EZM Viewer veri toplama yazýlýmý; proses deðerlerinin kaydedilmesi,text-excel formatýnda çýktý alýnmasý ve uzaktan cihaz parametrelerine eriþim ihtiyacý duyulan endüstrideki bir çok

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

ALTERNATİF AKIM DEVRE YÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ

ALTERNATİF AKIM DEVRE YÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ BÖLÜM 6 ALTERNATİF AKIM DEVRE ÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ 6. ÇEVRE AKIMLAR ÖNTEMİ 6. SÜPERPOZİSON TEOREMİ 6. DÜĞÜM GERİLİMLER ÖNTEMİ 6.4 THEVENİN TEOREMİ 6.5 NORTON TEOREMİ Tpak GİRİŞ Alternatf akımın

Detaylı

ENDA ET1121 (MASTER) RAY MONTAJLI PID UNIVERSAL ADIM KONTROL CÝHAZI

ENDA ET1121 (MASTER) RAY MONTAJLI PID UNIVERSAL ADIM KONTROL CÝHAZI Cihazý kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu dikkatlice okuyunuz! Kullanma kýlavuzundaki uyarýlara uyulmamasýndan kaynaklanan zarar, ziyan ve þahýslarýn uðrayacaðý kazalarda sorumluluk kullanýcýya aittir.

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

20 Adým Profil Kontrol Cihazý

20 Adým Profil Kontrol Cihazý Profil Kontrol Cihazý PRFC7-2100 PRFC 7-2100 Out3 Start/Pause Profile Controller 20 Adým Profil Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma 20 adýma kadar program

Detaylı

ELQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

İki-Kademeli Basınçlı Santrifüj Soğutucu

İki-Kademeli Basınçlı Santrifüj Soğutucu İk-Kademel Basınçlı Santrfüj Soğutucu Model RTGC Serler CR413EA Katalogdak Model fades model kodumuzu belrtmektedr. Genel Özellkler 1) Yüksek verml, yarı-hermetk tp kompresör, yüksek performans ve uzun

Detaylı

+32... +1112 F 0...1600 C +32... +752 F +32... +2912 F -999...4000-999...4000

+32... +1112 F 0...1600 C +32... +752 F +32... +2912 F -999...4000-999...4000 Cihazý kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu dikkatlice okuyunuz! Kullanma kýlavuzundaki uyarýlara uyulmamasýndan kaynaklanan zarar, ziyan ve þahýslarýn uðrayacaðý kazalarda sorumluluk kullanýcýya aittir.

Detaylı

8 port 10/100 Mbps Ethernet Switch NSW-108 KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza

Detaylı

AIRFEL HERMETIK KOMBI ECOFEL DIGIFEL DIGIFEL DUO 2009 www.airfel.com 0216 444 999 0 AIRFEL Quality Management DIN Genel bilgi Airfel, s tma ve so utma sektöründeki çal þmalar na 1999 y l nda baþlad. K

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz.

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. GÝRÝÞ Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. Cihazýnýzý yüksek verimle ve ekonomik çalýþtýrmak, sorunsuz ve uzun süreli kullanmak için lütfen bu kýlavuzu dikkatle

Detaylı

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Vortex Metre Ýçindekiler Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3 Ölçüm tekniði Sayfa 3 Uygulamalar Sayfa 4 Tasarým Sayfa 5 Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Teknik özellikler Sayfa 6 Vortex metre profili Sayfa

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ

EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ Ortamdaki ýsý deðiþimini algýlamamýza yarayan cihazlara ýsý veya sýcaklýk sensörleri diyoruz.emko ELEKTRONÝK tarafýndan üretilen ýsý sensörleri, kullanýlan alan

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

Ürün özellikleri: AX ve BIAS deðerleri baðýmsýz ayarlanabilir. Aþaðý açýlan panel ile kolay sigorta deðiþimi yapýlabilir. ax ve S için, ön panelde kurulan VR ile kolay ayarlama imkaný sunar. ulti-led ekran

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU EK - 9 Harici ELEKTRONÝK KONTROL KARTI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma kýlavuzu, ALLFETT Mekanik

Detaylı

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer Tek li, Tek Çýkýþlý Hýz Ölçer TCS37-100.S TCS37-100 Timer&Counter&Speed Tek li, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Ýki ayrý çarpým faktörü(00.0001...

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

ENDA EPC4420 PID PROFIL KONTROL CÝHAZI

ENDA EPC4420 PID PROFIL KONTROL CÝHAZI Cihazý kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu dikkatlice okuyunuz! Kullanma kýlavuzundaki uyarýlara uyulmamasýndan kaynaklanan zarar, ziyan ve þahýslarýn uðrayacaðý kazalarda sorumluluk kullanýcýya aittir.

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CT 201 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CT 201 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ SATICI FÝRMA KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ CT 201 VHF ( Mikrofon Vericisi ) KULLANMA KILAVUZU YETKÝLÝ SERVÝS ORIENT Oriental Elektronik San. ve Tic. Ltd. Þti. Kablosuz Ýletiþim Sistemleri Refik Belendir sokak

Detaylı

. ÖZEL DAR ARTNAME. Bu bölüm, elektrik özel artnamesinde bulunan tüm alt bölümlere uygulanacak temel prensipleri belirler.

. ÖZEL DAR ARTNAME. Bu bölüm, elektrik özel artnamesinde bulunan tüm alt bölümlere uygulanacak temel prensipleri belirler. ! " # $ % % & & ' . ÖZEL DAR ARTNAME A. N TANIMI,...projelernde gösterlen elektrk lernn özel teknk artnamesnde anlatıldıı eklde, verlen standartlara uygun olarak, kusursuz, eksksz, fen ve sanat kurallarına

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

AKIÞ ÖLÇER FLC-80 KULLANMA KILAVUZU ( V 5.4 )

AKIÞ ÖLÇER FLC-80 KULLANMA KILAVUZU ( V 5.4 ) FLC-80 AKIÞ ÖLÇER Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi Ývedik Organize San. 21. Cad. No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel : (312)394 59 83-394 59 84 Fax: 394 59 87 www.sistekelektronik.com e-posta:sistek@sistekelektronik.com

Detaylı

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Fark Sýcaklýk Kontol Cihazý DC-1000 Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Kollektör, return ve tank sýcaklýðý için 3 sýcaklýk sensör giriþi Fark sýcaklýðý, kollektör, return

Detaylı

Konsol mesnetleri. 2M-Pratik duvar pergel vinci. Max. Aç kl k. Tafl ma Kapasitesi. Siparifl Numaras. [mt] [kg]

Konsol mesnetleri. 2M-Pratik duvar pergel vinci. Max. Aç kl k. Tafl ma Kapasitesi. Siparifl Numaras. [mt] [kg] Vnç Tekn Pergel Vnçler Duvar Pergel Ekonomk Kald rma Yöntem Do ru yük da l m le sa lan r Tarama alan 180 genfll F Vnç Tekn Konsol mesnetler Maksmum ç kl k yüksekl MPratk, duvar pergel vnc: En yen DIN 18

Detaylı

TELESKOPLAR AZ Destekli

TELESKOPLAR AZ Destekli TLSKOPLAR AZ Destekl Kullanma talmatları No. 1 F B C G B I c j h 1%1^ 1& No. 1a C 1& D 1$ G h No. 1b c d Z 1) 1# C D 1@ 2@ No. 1c 1$ No. 4 1$ 1! No. 1d No. 2 No. 3 J 2) 1) 2! 1% 1& 1^ I Aksesuarlar modele

Detaylı