Bir konuyu anlatmaya başladığımızda ilk bilgi her zaman uyarıcı, zindeleştirici bilgi olmalıdır.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bir konuyu anlatmaya başladığımızda ilk bilgi her zaman uyarıcı, zindeleştirici bilgi olmalıdır."

Transkript

1 KAMUSAL ALAN PUBLIC SPHERE Ahmet Battal Prof. Dr. I. KAVRAMIN KAYNAĞI Kamusal alan kavramı üzerindeki tartışmalar bir siyaset ve hukuk tartışması biçiminde cereyan etmektedir. Hukuk bilimi bir kavram bilimidir. Özellikle hukukçular bilirler ki siyaset ile hukukun kesiştiği; yani hukuk siyasetinin belirlendiği hukuk alanı Anayasa Hukuku dur ve bu hukuk dalı anayasal kavramlarla şekillenir. Anayasada yer alan kavramların ortak tanımlarının bulunması, iyi bir Anayasa Hukuku uygulaması için şarttır. O halde anayasada tanımı yer almayan kavramlarla Anayasa Hukuku ve pratik siyaset tartışması yapılamaz. Bir konuyu anlatmaya başladığımızda ilk bilgi her zaman uyarıcı, zindeleştirici bilgi olmalıdır. İşte birinci uyarıcı bilgi: Kamusal alan kavramı, önceki ve yürürlükteki anayasalarımızda, bırakınız tanımlanmayı, kullanılmamıştır dahi. O halde bu yazının bundan sonraki kısmı ve bu kavrama ilişkin tüm yazılar, olan hukuka ilişkin -de lege lata- yorumlar değil, olması gereken hukuka ilişkin -de lege ferenda- hukuk felsefesi çabaları olabilir. Kavramı ilk defa ve hararetle gündeme getiren kişiler, tartışmalar içinden çıkılamaz hal alınca ve daha da önemlisi kendileri için dahi tehlikeli bir noktaya gelince geri adım atmışlardır. Ancak, delinin attığı taşı çıkarmak için çabalaması gereken kırkıncı kişi de olsak, değil mi ki akıllı geçiniyoruz, bu tartışmaya katılmak zorundayız. II. KAVRAMA DUYULAN İHTİYAÇ Kamusal alan kavramı laiklikle ilişkili problemlerin çözümü meyanında gündeme getirilmiştir. Laiklik tartışmalarında, laik sıfatının kime ya da neye ait olacağı yani kimin ya da neyin dinden soyutlanacağı önemli bir problemdir. Bu açıdan bakıldığında, teorik olarak, dinden soyutlanması mümkün olan üç varlık vardır: Birey, toplum ve devlet. Dinden soyutlama için ise cebri ve iradi olmak üzere iki yöntem vardır. Aşağıda önce bu üçlüyü ikişer ihtimal için inceleyeceğiz. A. Bireyin dinsizleştirilmesinin anlamı Bireylerin, kendilerinin aksi yöndeki mevcut ya da muhtemel iradelerine rağmen dinden soyutlanması, laiklikle değil komünist totalitarizmle açıklanmaktadır. Diğer ifadeyle komünist devlet (de) elbette laiktir; ama bu devlet tipi için önemli olan, laiklik değildir. Zira dinî özgürlük ayağı olmayan bir laiklik anlamlı değildir. Bireylerin dine ilişkin ilk tercihlerinde kendi iradeleri ile dinsizliği seçmeleri ise hem demokrasinin, hem laikliğin ve hem de daha önemlisi, ihlâs ve irade kavramını -yapısı gereği- ön plana çıkaran, bütün dinlerin kabul ettiği bir durumdur.

2 B. Devletin dinden soyutlanmasının üç anlamı Laikliği demokrasi ve insan hakları ile telif etmeyen laiklik (jakoben laiklik) anlayışının üç soyutlama biçimi ile laikliği demokrasi ile telif eden laiklik arasında bu yönden esaslı fark vardır. Aşağıda altı paragrafta bu iki yöntemi kıyaslayacağız. 1. Devletin dinden soyutlanmasının birinci şartı, devlet adına kural koyanların dinden etkilenmemesidir. (yasama laikliği /teşriî laiklik) 1.a. Demokrasilerde bu unsur tamamdır ve her demokrasi bu anlamıyla laiktir. Zira demokratik devlette, kural koyanlar (yasama organı), asaleten hareket etmezler. İnandıkları din öyle istediği için değil, vekaleten ve seçmenleri öyle istediği için kural koyarlar. Seçmenlerin dindarlığı nisbetinde vekillerin koyduğu kuralların da dinden etkileniyor olması mümkündür ve demokrasinin bir gereğidir. Dinin devlete bu dolaylı etkisi, demokrasinin olmazsa olmaz nitelikte tabii bir sonucudur ve laiklik adına engellenemez. Bununla birlikte çoğunluk, çoğunluk gücünü kullanarak azınlığı dini yönden ezen bir kanuni düzenleme yaparsa, bu, elbette laikliğe aykırı olur; ama daha önce, insan haklarına aykırı olur. Ya da daha basitçe ve soruyla söyleyelim: İnsan haklarına saygılı olmayan demokrasi, demokrasi midir? Hayır. Dinler ya da dindarlıkla dinsizlik arasında ayrım yapan bir devlet laik midir? Hayır. 1.b. Buna karşılık demokrasi ve insan haklarını laiklikle çatışabilecek bir sistem olarak görenlere göre, devlet adına kural koyanların dinden etkilenmelerini önlemek üzere bir üstün otoritenin denetimine ihtiyaç vardır. Bu otorite, Türkiye gibi ülkelerde, sırtını değişmez maddelere yani ihtilalci/darbeci güce dayamış olan Anayasa Mahkemesi dir. Böylece demokrasi biter ve jakoben laiklik başlar. 2. Devleti dinden soyutlamanın ikinci anlamı devlet adına icraat yapanların dinden etkilenmemesi ve dini etkilememesidir. 2.a. Kamu hizmeti görenlerin, hizmet verdikleri kişileri dinlerine göre sınıflandırarak, içlerinden bazılarına daha iyi ya da daha kötü hizmet vermeye yönelmesi bir yönden dinden etkilenmek ve diğer yönden dindarlığı etkilemek anlamına gelir ve laikliğe aykırıdır. Devlet görevlilerinin eşitlik ilkesine uymaları zorunludur. Esasen yasama laikliği kanunlar yardımıyla bu sonucu da teminat altına alır. 2.b. Yine kamu görevlilerini dini baskı yapabilecek kötü niyetli kişiler ve halkı da dini baskı ve dayatmaya boyun eğecek cahil kişiler olarak gören jakoben anlayışa göre, laiklik için, kamu görevlilerinin dinsiz olması ya da dinsiz görünmesi (dinini vicdanına hapsetmiş olması) şarttır. Bu görüştekiler kamu yönetiminin denetlenebilirliğini de kabul etmemiş olmaktadırlar. Bu baskıcı laiklik de tabiatıyla demokrasiye ve kamu hizmetlerine girmede eşitlik ilkesine ihtiyaç duymaz. 3. Devleti dinden soyutlamanın üçüncü anlamı ise dini alandaki kamu hizmetlerinde ayrımcılık yapılmamasıdır. 3.a. Eski çağlardaki liberal devletin sadece asker beslemek için vergi toplamasına karşılık bu günkü tüm devletler -az ya da çok liberal ya da az ya da çok sosyal ve hatta sosyalist olmalarına bakılmaksızın- çeşitli türden kamu hizmeti de yapmaktadırlar. Devlet tüm kayda değer dinlerin mensuplarının tüm dinî ihtiyaçlarını karşılamayı eşit biçimde üstleniyor ise yine laiktir; ama sosyal devlettir.

3 3.b. Din hizmetini bir kamu hizmeti olarak görmekten rahatsız olan anlayış için devleti dinden soyutlamanın yolu devletin herhangi bir dinin mensuplarına yönelik din hizmeti vermemesidir. C. Toplumun dinden soyutlanması Laikleştirme politikaları açısından asıl problemli alan toplumdur. Diğer deyişle laiklik için toplumu dinden soyutlamanın gerekip gerekmediği önemli bir konudur. İşte bu aşamada kamusal alan kavramı en çok kullanılan kavramdır. Böylece kamusal alan öncelikle toplumsal alan olarak algılanmış olmaktadır. Bu açıdan da ilginç bir başka paradoks yaşanmaktadır: 1. Kamusal alan kavramını ortaya atanlara göre laik alan dinden soyutlanmış alandır ve sadece devlet değil toplum da laik olmalıdır. (Bu görüş laikliğin sekülerizm boyutu olarak da ifade edilmektedir) Bunlara göre bireyin dindar olmasının laikliğe zararı yoktur. Yine bunlara göre zaten din bireyin vicdanında hissettiği Allah la arasındaki manevi bağdan ibarettir ve dışarıya yansımaması gereken bir inançtır. Aslında bu fikrin sahipleri bir adım ötede bireyin laikliğine sıra geleceğini bilmekte ve esasen gizli niyet olarak bunu arzulamaktadırlar. Zira toplum dinden uzaklaştığında; ya sebebi olarak ya da sonucu olarak; toplumu oluşturan bireyler de dinden uzaklaşmış olacaktır. (Topluma ve çoğunluğa rağmen dindar olma gücünü kendisinde bulabilecek az sayıda cesaretli insan hariç, toplum fertlerinin çoğunluğu dinsizleşip rasyonel leşmiş (!) olacaklardır.) Bu görüştekiler, bu sonucun elde edilebilmesi için dindarların elinden dini sosyal hayata aksettirme hürriyetinin alınması gerektiğini düşünmektedirler. 2. Aynı biçimde kamusal alan kavramına karşı çıkanlar da -tamamen değillerse de kısmen- devletin laikliğine taraftar olmakta; ancak toplumun laikliğine karşı çıkmaktadırlar. Bireyin laikleştirilmesine (cebri dinsizliğe) müsamaha göstermeleri ise zaten beklenmez. Zira onlar da bilmekte ve istemektedirler ki toplumsal dindarlık bireysel dindarlığa katkı yapmakta ve bireysel dindarlık ise toplumsal dindarlığa dönüştükten sonra devletin dindarlığına basamak oluşturabilmektedir. İşte bu aşamada dindarlar da iki ana gruba ayrılmaktadırlar: 2.a. Tedrici değişimi savunanlar demokrasinin bu amaca hizmet edecek iyi bir araç olabileceğini düşünmektedirler. 2.b. Buna karşılık hızlı ve hedefe kilitlenmeci yöntemi savunanlar, yöntemin meşruiyeti problemini çok fazla tartışmaksızın, gerekirse ve mümkünse ihtilal (İslam devrimi!) gibi vasıtalar yardımıyla devleti de dindarlaştırmaya yönelmektedirler. Özet olarak ifade edecek olursak laiklik tartışmaları toplumun laikliği çerçevesinde düğümlenmektedir. Bu düğümü çözebilmek için daha aktif olan birileri ise doğrudan doğruya toplumun devlete ait olduğunu iddia etmek yerine, dolaylı bir biçimde kamusal alanın laik olması gerektiğini ileri sürmektedirler. Zira bilmektedirler ki kamusal alan devlete değil de bireylerden oluşan topluma bırakıldığında ya da bireyler ve toplum dini yaşama konusunda özgür bırakıldığında bireyler toplumu ve toplum da devleti dindarlaştıracaktır. İşte tüm tartışma bu noktada başlamaktadır. Kamusal alan nedir ve kimindir?

4 III. KAMUSAL ALAN NEDİR? A. Kavramın Sözlük Anlamı Kamusal alan bir alandır. Alan ile kastedilen, fiziki varlığa ilişkin bir olgudur. O halde bu tür alanlar bu yönden bakıldığında iki türlüdür: Kamusal olan ve olmayan alanlar. Kavramı ilk kullanan eski anayasa mahkemesi başkanı ve onun gibi düşünenlerin çok sevdiği öztürkçe kavramlarda kullanılan...sal ve...sel ekleri... ile ilgili ya da... ya ait olan gibi anlamlara gelmektedir. Kamusal alan kamuya ait olan ya da kamuyla ilgili alan demektir. O halde asıl soru şudur: Kamu nedir? Ya da Kamu kimdir? Türk dilinde kamu sözlük anlamı itibariyle, amme veya umum ya da Biz kimseye kin tutmazuz, kamu âlem birdir bize diyen Sultan Derviş Yunus Emre nin dilindeki anlamıyla cümle alem-herkes olarak anlaşılabilir. Oysa kamusal alan tartışmalarına taraf olanların büyük çoğunluğu kamu kavramını devlet olarak yorumlamaktadır (Bu kişilerin devletten ne anladıkları da ayrı bir konu ve belki de problemin ana kaynağı durumundadır.) B. Kamu Kavramının Anayasal Anlamı En çok bilinen hukuk sınıflandırmasında kamu hukuku özel hukuk ayrımı vardır. Özel (hususi) hukuk, kişiler arasındaki hukuktur. Kamu (amme) hukuku ise kişi ile devlet arasındaki ilişkilerde uygulanan hukuktur. Ancak bu ayrımda kamu hukuku kamunun (ammenin - umumun) hukukudur ve yine kamu devlet demek değildir. Anayasada kamusal alan kavramı değil ama kamu kavramı, başlıklar dahil 110 yerde ve 11 yerde de terkip halinde kullanılmıştır. Bu terkipler şunlardır: Kamu düzeni, kamu güvenliği, kamu hizmeti, kamu görevi, kamuya yararlı, kamu malları, kamu iktisadi teşebbüsü, kamu ve özel kesimi, kamu kurum ve kuruluşları, kamu giderleri. Anayasada devlet kavramının ise sadece 143 yerde kullanıldığı nazara alındığında Anayasanın kamu kavramına oldukça önemli bir görev ve anlam yüklediği anlaşılmaktadır. Bu kullanım biçimleri itibariyle kamu iki ana anlama gelmektedir. Birincisi; kamu, devleti yani kamusal otoriteyi ifade eder. Mesela ekonomik alanda kamu kesimi ya da kamu iktisadi teşebbüsü denildiğinde devletin yatırımları kastedilmektedir. Kamu görevi denildiğinde de devlet hizmeti (görevi) anlaşılmaktadır. İkinci anlamıyla ise kamu, halkın genelini ifade eder. Mesela, kamu hizmeti kamuya verilen hizmeti ifade eder; kamu düzeni ve güvenliği toplum düzeni anlamındadır; kamu malları ise tapusu çıkarılmayan ve umuma ait olan yol gibi malları ifade eder. Bu anlamda kamu devletten farklı bir varlığı ifade etmektedir. O halde kamusal yani kamuya ait olan alanlar devlete de halka da ait olabilir. Bu durumda devlet kimindir? sorusu cevaplanmalıdır. C. Devlet ve Kamu İlişkisi

5 İslam dini, düzen i, Allah ın isimlerinden birinin tecellisi yani yaratılışla birlikte gelen kadim bir varlık olarak görür. Devleti ise kadim bir varlık olarak değil, düzeni korumakla görevli hadis bir araç-varlık olarak görür. Devlete kudsiyet atfetmek, İslam (!) devletlerini yöneten otorite ve güç sahiplerinin kendi güçlerini ve pozisyonlarını dokunulmaz hale getirmek için icat ettikleri ya da ettirdikleri din dışı bir eğilimdir. Modern devlet teorisini en iyi kuran İslam düşünürü Bediüzzaman, konjonktürel ve pragmatist bir anlayışla değil, doğrudan doğruya bu nedenle demokrattır. Düzeni sağlayan aygıt olarak devletin sahibi halktır. Hakimiyet milletindir. Ancak millet ve bireyler bu hakimiyeti nefislerinin değil kainatın ve düzenin yaratıcısının emrine riayet ederek kullanmalıdır. Aksi halde düzeni sağlamak için var olan devlet, gerçek düzeni yıkan ve kaosa dönüştüren ve fakat onun yerine sahte düzen ve hakimiyeti koyan bir devlete dönüşür. O halde birey kamuyu, kamu da devleti oluşturur. Bireye serbest olan kamuya yasak olamaz, kamuya serbest olan ise devlete yasak olamaz. D. Kamusal Alanda Dindarlık ve Etkileri 1. Devlet, suç denilen davranışı, nerede işlendiğine bakmaksızın cezalandırır. Bu ceza bazen bir disiplin cezası, bazen de en ağırından hapis; hatta idam cezası olabilir. Diğer ifadeyle bir davranış kamu düzenini doğrudan ya da dolaylı olarak ihlal ediyorsa, kamudan gizli ve hatta yatak odasında da işlense, ispat edildiği takdirde ceza gerektirir. Devlet, düzeni sağlamak üzere, cezalandırma yetkisini kullanarak duruma müdahale eder. Laikliğe ilişkin konularda devlet dinî yaşayışı yasaklamaya yönelmektedir. Dolayısıyla yasağa uymayanları cezalandırma yoluna gitmektedir. Bu cezalar önceleri hapis ve sürgün hatta idam biçiminde iken bu gün artık kamu hizmetlerinden mahrumiyet biçiminde kendisini göstermektedir. Mesela (hukuksuz ve kanunsuz) başörtüsü yasağına riayet etmemenin müeyyidesi, öğrencilikten ve diplomadan ya da memuriyetten veya siyasetten mahrumiyettir. 2. Sıradan dindarlar için dindarlığın sosyal hayatta yani kamusal alanda görünmesi; mesai günlerinde ya da saatlerinde camiye gitmek, namaz kılmak, oruç tutmak, dışarıda dindarların giydiği türden kıyafetler giymek, erkekler için sakal bırakmak, bayanlar için başörtüsü takmak ya da çarşaf giymek gibi davranışlarla olur. Karşı cinsle ilişkilerinde ölçülü olmak, içki içmemek, bahis ve kumar oynamamak gibi pasif davranışlar da bu gruba girer. Görüldüğü üzere bu davranışlar esasen din düşmanı değillerse sıradan başkalarını rahatsız etmez. Sıradan dindarların günlük hayatlarında kendileri gibi yaşayanları tercih etmeleri de insan tabiatına uygundur ve başkalarını rahatsız etmez. Buna karşılık sıradan dindarların karar verirken objektif davranmaları gereken konularda diğer dindarları kayırmaları elbette yanlıştır ve başkalarına ve dolayısıyla topluma zarar verir. Mesela bir dindar öğretmenin dindar ailelerin çocuklarına daha fazla ihtimam ve ilgi göstermesi ya da dindar bir belediye görevlisinin dindarların oturduğu sokağın temizliğine özel ilgi göstermesi bu türden hatalı davranışlardır ve engellenmelidir.

6 Belirtelim ki aynı tutum dindar olmayan öğretmenin dindar ailenin çocuğuna karşı olumsuz davranışı biçiminde de kendirini gösterebilir ve engellenmelidir. 3. Politikacılar ve yüksek bürokratlar için dindarlık kendisini ayrıca bir de daha esaslı karar aşamalarında gösterir. Dindar politikacılar için bu durum, dindar insanların dini alandaki hürriyetinin sağlanması için çalışmak ya da diğer makul ve masum ihtiyaçlarının karşılanması konusuna öncelik vermek biçiminde gösterebilir. Ancak bu engellenmesi gereken bir davranış değildir. Zira siyaset tabiatı gereği, etki - tepki ya da arz - talep üzerine kurulu bir elek tir ve bu nedenle elektiftir. Mesela dindar siyasetçi, dindarların dini daha rahat yaşayabilmesi için Cuma günü ya da Ramazan ayında mesai saatlerinin buna göre düzenlenmesini talep edebilir. Cuma ya gidenle gitmeyen arasında çalışma şartları ve bedel gibi konularda farklılık yapılmadıkça bu talebin kabulünde esasen bir mahzur yoktur. Yine bu nedenle bu talebi sadece dindar siyasetçinin değil, halka hizmet niyetiyle hareket eden tüm siyasetçilerin dillendirmesi ve takip etmesi beklenir. Buna karşılık, siyasetçi, kanun yaparken, dindar olmayı devlet karşısında imtiyazlı ya da avantajlı bir hale getiriyorsa engellenmelidir. Aynı şekilde, dindar bürokrat, memuriyete alınacak adaylar arasından dindar olanı tercih ederse bu da engellenmelidir. Zira bu iki halde de iki yönlü bir tehlike vardır. Birinci olarak bu davranış nüfuzu kötüye kullanmak anlamına gelir ve eşitlik ilkesine aykırıdır. İkinci olarak aslında dindar olmayan insanların dindar görünmesine (riyakarlığa) sebep olur. 4. Yukarıda sayılan tehlikelerin engellenmesinin yolu nedir? Birincisi ve makul yolu bu tür hukuksuzlukları yapanları tesbit etmek ve hakkında kamu görevinden çıkarmak dahil çeşitli tedbirler uygulamaktır. İkincisi ve kamusal alan tartışmaları ile doğrudan ilgili olan çözüm yolu ise dindarlıklarını gösteren türden dindar insanların bu tür karar mekanizmalarında yer almalarını önlemektir. Ancak bu yöntemin de iki yönlü sakıncası vardır. Öncelikle suç işleme ihtimali nedeniyle önleme tedbirlerini bu hale dönüştürmek kurunun yanında yaşı da yakmak demektir ve masumiyet varsayımı ile suçun ve cezanın şahsiliği gibi evrensel hukuk ilkeleri yanında insan haklarına da aykırıdır. Ayrıca bu yöntem de dindar olmasına rağmen dünyevi neticeler alabilmek uğruna dindarlığını gizleyen riyakar insanların ortaya çıkmasına sebep olur. Bu ciddi sakıncalara rağmen kamusal alanda dindarlığı yasaklamak makul görünmemektedir. 5. En makul görünen gerekçe, dinî özgürlükleri korumak gerekçesidir. Mesela Batı da ve bizde, ilkokul öğretmeninin başörtülü olmasını yasaklama isteğinin önemli sebebi budur: Dindar öğretmen imajının, çocuklar üzerinde anne babalarının isteğine aykırı olarak başörtüsü ve dolayısıyla dindar Müslümanlık lehinde bir propagandaya sebep olacağı varsayılmaktadır. Buna göre kamusal alanda başörtüsü yasağının sebebi, küçükleri bu telkinden korumak ve büyüdüklerinde din tercihini özgürce yapmalarına imkan sağlamaktır.

7 Ancak bu yaklaşım da aslında, yasaklama yetkisini bir biçimde eline geçirmiş olan elitlerin, bu gücü kötüye kullanmasından ibarettir. Zira bu yasak bu kere çocuğunun dini telkin altında yetişmesini isteyen anne babaların elinden bu hakkı almaktadır. Bulunan ara çözüm kamu okulu - özel okul ayrımıdır. Kamu okulunda dini telkinin her türlüsünü engelleyip dini telkin isteyenin özel okul kurmasını ya da var olana müşteri olmasını sağlamak adil gibi görünebilir. Ancak bu da fakirlerin elinden tercih hakkını aldığından çocuğuna dini eğitim ya da telkin vermek isteyenin zengin olması mecburiyetini getirmiş olur. Şeytanın telkiniyle kendi fıtratından dini atan ve bu nedenle dinin fıtri (yaradılıştan) olduğu gerçeğini reddeden materyalist felsefeciler, çocuğun din tercihini, ancak büyüdüğünde, araştırmaya ve mukayeseli bilgiye dayalı olarak yapması ve daha önce bir telkin altında kalmaması gerektiğini savunmaktadırlar. Bu özgürlüğü verebilmek için de dinin toplumsal ve kamusal hayattan dışlanması gerektiğini savunmaktadırlar. Bu yaklaşım esasen, çocuğun anne ve babasının değil toplumun çocuğu olduğu varsayımının bir yansımasıdır. Bunun insanî ve fıtrî olmadığı ise çok açıktır. O halde en makulü görünen bu gerekçe dahi gerçek bir gerekçe değildir. Bu durumda yukarıdaki soruyu yeniden soralım. Kamusal alanda dindarlığı yasaklamanın gerçek sebebi nedir? E. Kamusal Alanda Dindarlığın Yasaklanmasının Gerçek Sebebi: Bid a İdeolojisi Yukarıda da açıkladığımız üzere gerçek sebep bid a ideolojisidir. Dinden uzaklaşmak, yani dinin içine ya da yerine yeni şeyler koymaya yönelmek bid adır. Bunun devlet eliyle yapılması ise bid a ideolojisidir. Bu ideoloji esasen bize has değildir. Batı yı da antik çağdan bu yana materyalist ve hazcı Batı yapan, dinlerle barışık olmayan felsefenin de etkisiyle insanı Nemrutlaştırması ve dinden uzaklaştırmasıdır. Bugün Batı da ve Doğu da, başörtüsü, haç, ezan gibi dinî sembolleri kamusal alanda yasaklamak isteyenler, aslında bu dinî sembollerin insanlara tanrıcık değil, kul olduğunu hatırlatmasından memnun olmayan Nemrutçuklardır. Kamusal alana ilişkin bu yasakçı düşüncenin görünüşte önemli bir sebebi küçükleri dinî baskıdan - telkinden korumak ise de gerçek sebebi küçükleri çok sevmeleri değil aslında kendilerini çok sevmeleri, hatta kendilerine tapmalarıdır. Batı dan beslenen fikirlerle İslam toplumunda etkili olmaya çalışan insanların tipik özelliği, devlet aygıtını, toplumu Batılılaştırmanın yani dünyevileştirmenin bir aracı olarak kullanmak isteyen ideolojik fikirlere sahip olmalarıdır. Hatta bu tür ideolojik fikirlere sahip olanlardan bazıları Batı tarzı bir Batı karşıtlığı yaparlar. Mesela dil ve ırk esaslı milliyetçilik bir Batı tarzı dır, ama Batı karşıtlarının çoğu, (Oktay Sinanoğlu gibi) aynı zamanda ırk ve dil esaslı milliyetçiliğe sarılmışlardır. Doğu nun bid a ideolojisi, Batı nın dini terk ederek ilerlediği ve medenileştiği ve dolayısıyla dinin Doğu toplumlarını geri bıraktığı varsayımı üzerine şekillenir ve toplumu gerekirse kendi iradesine rağmen dönüştürerek; yani özellikle dini değerlerinden arındırarak Batılılaştırmayı hedefler. Her ideoloji gibi, kendi doğrularının uygulanması için devlet aygıtının cebrini kullanır. F. Çözüm: Şifreleri çözmek ve Şeairi İhya Etmek

8 Kamusal alanda dinin yasaklanması, kamu hizmetlerinde eşitliğin ve din seçme özgürlüğünün sağlanması gibi basit ve dolayısıyla haklı temelleri olan bir yasak gibi de görünse aslında öyle olmadığı yukarıdaki bilgilerle açıkça ortaya çıkmıştır. Baştan itibaren görüldüğü üzere, bireyler (çoğunluk) ve devlet otoritesi (elitler) arasındaki hakimiyet kavgasına konu olan, toplumsal yapının dinden soyutlanmasının gerekip gerekmediği meselesi, bir yandan demokrasi ve laiklik gibi şekli bir konuyla ve diğer yandan insan hakları ve temel hürriyetler gibi asli bir konu ile ilgilidir. Bir toplumdaki herhangi bir dini duygunun alenileştirilerek açığa vurulması şeairdir. 1 Şeair (şiarlar) toplumsal dini motiflerdir ve bunların tipik özelliği bireyler üzerinde nasihat edici, telkin edici etkisinin bulunmasıdır. Üstelik bu telkin fıtridir ve damara dokunmaz. Bireyin dindarlığına toplumsal katkı yapan dini motifler (şeair) korunmalı ve geliştirilmelidir ki laiklik toplumu ve dolayısıyla bireyi tahrip edici bir etki yapmasın. Bu nedenle Bediüzzaman kendi hayatında ve talebelerine tavsiyesinde şeairi ihya kavramı üzerinden verdiği derslerinde ve duruşunda, imanla küfür arasındaki mücadelenin bu zamanda gele gele, şeair ve bid a ideolojisi arasındaki kavgaya dayandığını söyler ve bu konuda safların netleştirilmesi gerektiğini savunur. Bu düşünce salt bir mücadele basamağı olsun diye savunulmuş sıradan bir görüş değildir. Aksine bu görüş, bireysel alanı, kamusal alanı ve dolayısıyla devleti ve nihai anlamda düzeni sahiplenmenin kuşatıcı ve gerçek biçimidir. O halde sonuç olarak şeairi ihya ve idame etmek, kamusal alanın yeniden gerçek sahiplerine ait bir alan haline gelebilmesinin ön şartıdır. Özet Anayasal tanımı bulunmayan kamusal alanın kapsamı ve sınırlarından çok, kime ait olduğu önemlidir. Kamusal alan devlete ait ise devlet kime aittir? sorusu önemli hale gelir. Devlet, düzeni sağlayan bir aygıt olarak aslında düzenin sahibine ve onun halifesi olan insan a aittir. O halde devleti yönetenler insanı yok saymamalı ve insanın din hürriyetini engellememelidirler. Kamusal alandaki din yasağı, din hürriyeti ve eşitlik bahanesiyle ortaya konulur Ancak gerçekte bu fikir dini toplumdan ve giderek bireylerin vicdanından söküp atma isteğinden kaynaklanır. Bu fikir bir tür bid a ideolojisidir. Bu ideolojinin panzehiri ise toplumsal dini motifleri (şeairi) muhafaza ve ihya etmektir. Bu yaklaşım, Kur an a dayalı çağdaş bir devlet felsefesi geliştiren Bediüzzaman ın gelişen sosyal hayata ve din hizmetine ilişkin temel kabullerinden biridir. Anahtar Kelimeler: Kamusal alan, devletin varlık sebebi, kamu otoritesi, dini motifler, şeair, bid a ideolojisi. Abstract Public sphere is not defined in the constitution. Thus, the most important question seems to be not the content and borders of the public sphere, but whom does it belong to? If the public sphere belongs to the state, then another question becomes very important: whom does the state belong to? Actually, the state belongs to the possessor of the order and as his representative to human being as it serves to organize the order. Therefore, the rulers should not neglect the existence of human being and not prevent his religious freedom. The religious ban in the public sphere is executed as an excuse for the religious freedom and equality. However, this idea is based on the wish to expel the religion from the society and conscience of individuals

9 gradually. This idea is somehow an ideology of perversion. The antidote against this ideology is to protect and to revive the religious motives. This approach is one of the basic presumptions by Bediüzzaman on social life and religious service who has developed a modern state philosophy based on the Qur an. Keywords: public sphere, the existential reason of state, public authority, religious motives, basic rules, the ideology of heresy Dipnotlar: 1. Bu konuda ayrıntılı bilgi için Köprü dergisinin Demokrasi Kültürüne Katkı sayısındaki (Güz 2002, Sayı 80) Demokrasi ve laiklik Açısında Devlet-Toplum İkilemi ve Şeair Kavramı başlıklı makalemize (http://www.koprudergisi.com/index.asp?bolum=eskisayilar&goster=yazi&yazino=83) bakılabilir.

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANLATIM SORULARI 1- Bir siyasal düzende anayasanın işlevleri neler olabilir? Kısaca yazınız. (10 p) -------------------------------------------

Detaylı

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI 1. Amaç: Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının (Politika) amacı SAF GYO A.Ş nin ( Şirket ) faaliyet gösterdiği sektörde

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ Haklarımız, Özgürlüklerimiz 15 temel maddeyi içeren T-şörtler Haklarımız, Özgürlüklerimiz Madde 2 Yaşama hakkı İnsan hakları herkese aittir: her erkeğe, kadına ve çocuğa

Detaylı

İnsanların, sadece insan olması nedeniyle sahip oldukları devredilemez ve vazgeçilemez haklardır.

İnsanların, sadece insan olması nedeniyle sahip oldukları devredilemez ve vazgeçilemez haklardır. İNSAN HAKLARI İNSAN HAKLARI İnsanların, sadece insan olması nedeniyle sahip oldukları devredilemez ve vazgeçilemez haklardır. Bu haklara herhangi bir şart veya statüye bağlı olmadan doğuştan sahip oluruz

Detaylı

1. Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri. 2. Suçun Yapısal Unsurları. 3. Hukuka Aykırılık Unsuru

1. Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri. 2. Suçun Yapısal Unsurları. 3. Hukuka Aykırılık Unsuru 1. Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri 2. Suçun Yapısal Unsurları 3. Hukuka Aykırılık Unsuru 4. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran ve Azaltan Nedenler 5. Suçun Özel Görünüm Biçimleri 1 6. Yatırım

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER HUKUKUN KAYNAKLARI Yargı organları kararlarını, hukuka dayanan, hukuktan kaynaklanan, hukukun gerektirdiği kararlar olarak sunarlar. Bu açıdan yargı

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

Demokrasiler ve Azınlık Talepleri

Demokrasiler ve Azınlık Talepleri Demokrasiler ve Azınlık Talepleri Üzerine Düşünceler Baskın Oran Başlıca kaynak: B.Oran, Küreselleşme ve Azınlıklar. 5. baskı, Ankara, İmaj Yayınevi, 2009 baskinoran@gmail.com www.baskinoran.com Azınlık:

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited İnsan Hakları Politikası (22 Şubat 2013 tarih ve 2/2013 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısında onaylandığı şekilde) Revizyon 1 (20 Şubat 2015 tarih ve 2/2015 No'lu

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

DEMOKRASİ, LİBERALİZM VE SINIRLI DEVLET 1

DEMOKRASİ, LİBERALİZM VE SINIRLI DEVLET 1 DEMOKRASİ, LİBERALİZM VE SINIRLI DEVLET 1 Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Liberalizm ve demokrasi birbirleriyle uyuşabilmelerine rağmen aynı şey değildirler. Liberalizm devlet gücünün kapsamı, demokrasi ise bu

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ. Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık

Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ. Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...XXIII TABLOLAR LİSTESİ... XXV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Vatandaşlığın

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 1. Amaç Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının ( Politika ) amacı Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Yünsa da da

Detaylı

PATENT MEVZUATI YÖNÜNDEN ÜNİVERSİTE MENSUBU KAVRAMI VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞANLARIN BULUŞLARI

PATENT MEVZUATI YÖNÜNDEN ÜNİVERSİTE MENSUBU KAVRAMI VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞANLARIN BULUŞLARI PATENT MEVZUATI YÖNÜNDEN ÜNİVERSİTE MENSUBU KAVRAMI Ve VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞANLARIN BULUŞLARI Doç. Dr. Ahmet Battal battal@gazi.edu tr Gazi Üniversitesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi TEŞEKKÜR Saygıdeğer

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

İSMAİL VATANSEVER ETİK VE BİYOETİK KAVRAMLARININ KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ İLE İLİŞKİSİ

İSMAİL VATANSEVER ETİK VE BİYOETİK KAVRAMLARININ KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ İLE İLİŞKİSİ İSMAİL VATANSEVER ETİK VE BİYOETİK KAVRAMLARININ KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ İLE İLİŞKİSİ 1 ETİK NEDİR? ETİK NEDİR? Etik terimi Yunanca ethos yani "töre" sözcüğünden türemiştir. Değerler felsefesinin

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Hukuka Giriş - II Dersi Av. Murat Fehmi Pınar Laik Devlet Ödevi Hazırlayan: Eda DENİZ 040307017 Bolu Mart

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

SORU : CEVAP: SORU: CEVAP:

SORU : CEVAP: SORU: CEVAP: SORU : Yediemin deposu açmak için karar aldım. Lakin bu işin içinde olan birilerinden bu hususta fikir almak isterim. Bana bu konuda vereceğiniz değerli bilgiler için şimdiden teşekkür ederim. Öncelikle

Detaylı

DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK

DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK 2 Takdim Planı Modernleşme Süreci Açısından Devlet Devlet-Toplum İlişkileri Açısından Devlet Teşkilatlanma

Detaylı

KAPSAYICI EĞİTİM. Kapsayıcı Eğitimin Tanımı Ayrımcılığa Neden Olan Faktörler

KAPSAYICI EĞİTİM. Kapsayıcı Eğitimin Tanımı Ayrımcılığa Neden Olan Faktörler KAPSAYICI EĞİTİM Kapsayıcı Eğitimin Tanımı Ayrımcılığa Neden Olan Faktörler Sınıfında Yabancı Uyruklu Öğrenci Bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Eğitimi 1 Kapsayıcı Eğitim Eğitimde kapsayıcılık

Detaylı

Türk Hukuku nda ve Karşılaştırmalı Hukukta Vicdani Ret

Türk Hukuku nda ve Karşılaştırmalı Hukukta Vicdani Ret Türk Hukuku nda ve Karşılaştırmalı Hukukta Vicdani Ret Yasemin SEMİZ TÜRK HUKUKU NDA VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA VİCDANİ RET Ankara 2010 Türk Hukuku nda ve Karşılaştırmalı Hukukta Vicdani Ret Yasemin Semiz

Detaylı

Başlık Laikler de dindarlar da özeleştiri yapmalı

Başlık Laikler de dindarlar da özeleştiri yapmalı Başlık Laikler de dindarlar da özeleştiri yapmalı Newsweek Türkiye, June 8-14, 2009. Spot Yenal Bilgici Kendim İçin Demokrasi: Türkiye de Dindar ve Laik Kanılar - Sosyal ve Siyasal Çoğulculuk makalesiyle

Detaylı

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet 3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet Fikret İlkiz Anayasaya göre; herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MADDE 164 Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller Kınama cezasını gerektiren davranışlar ve fiiller şunlardır: a) Okulu, okul eşyasını

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Varlıklar Âlemi Meleklere İman Meleklerin

Detaylı

MEHMET AKİF ETGÜ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi KAMU HUKUKUNDA MÜLKİYET HAKKI VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ NİN MÜLKİYET HAKKINA BAKIŞI

MEHMET AKİF ETGÜ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi KAMU HUKUKUNDA MÜLKİYET HAKKI VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ NİN MÜLKİYET HAKKINA BAKIŞI Ayrıntılı Bilgi ve On-line Satış için www.hukukmarket.com MEHMET AKİF ETGÜ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi KAMU HUKUKUNDA MÜLKİYET HAKKI VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ NİN MÜLKİYET HAKKINA BAKIŞI

Detaylı

12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017)

12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017) 12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017) ÜNİTE: 2-KLASİK MANTIK Kıyas Çeşitleri ÜNİTE:3-MANTIK VE DİL A.MANTIK VE DİL Dilin Farklı Görevleri

Detaylı

1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları. 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler. 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı

1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları. 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler. 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 4.İnternet Yayıncılığı ve Yasal Düzenlemeler 5.Medyada Cezai Sorumluluk 6.Medyada

Detaylı

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER Fowler ın kuramını oluşturma sürecinde, 300 kişinin yaşam hikayelerini dinlerken iki şey dikkatini çekmiştir: 1. İlk çocukluğun gücü. 2. İman ile kişisel

Detaylı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ. 8. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ. 8. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL TÜRK SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ 8. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL TÜRK MİLLİ İNİN AMAÇLARI TÜRK MİLLİ İNİN TEMEL İLKELERİ TÜRK SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASINDA BAŞLICA BELİRLEYİCİLER

Detaylı

İçindekiler. Sunuş Önsöz GİRİŞ Gizli bir el... 27

İçindekiler. Sunuş Önsöz GİRİŞ Gizli bir el... 27 Sunuş........................................................................... 15 Önsöz........................................................................... 19 GİRİŞ Gizli bir el......................................................................

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : ALİ İHSAN ASLAN Eğitsel Performans Bismillâhirrahmanirrahim

Detaylı

TÜRKİYE NİN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNDE DEMOKRASİYE AYKIRI BİR DURUM VAR MI?

TÜRKİYE NİN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNDE DEMOKRASİYE AYKIRI BİR DURUM VAR MI? TÜRKİYE NİN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNDE DEMOKRASİYE AYKIRI BİR DURUM VAR MI? DR. Nayef Bin NAHAR Katar Üniversitesi Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Faktültesi Dekanı www.wa3efoundation.net Bu makale;

Detaylı

Nasuh Mitap ı Ankara dan tanırım. Kendisi hakkında bir şey yazmayacağım.

Nasuh Mitap ı Ankara dan tanırım. Kendisi hakkında bir şey yazmayacağım. Nasuh Mitap ı Ankara dan tanırım. Kendisi hakkında bir şey yazmayacağım. Cenaze namazıyla yapılan cenaze törenine bir kere daha canım sıkıldı da diyemeyeceğim Devrimcilerin bu türlü davranışlarına alıştık

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

DEMOKRATİKLEŞME PAKETİ

DEMOKRATİKLEŞME PAKETİ DEMOKRATİKLEŞME PAKETİ 07.11.2013 Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz, Ana Kademe, Kadın Kolları,

Detaylı

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ Mehmet Uçum 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri a. Tartışmanın Arka Planı Ülkemizde, hükümet biçimi olarak başkanlık sistemi tartışması yeni

Detaylı

TOPLUMSAL DAVRANIŞ KURALLARI ve HUKUK. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

TOPLUMSAL DAVRANIŞ KURALLARI ve HUKUK. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi TOPLUMSAL DAVRANIŞ ve HUKUK Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi İNSAN VE TOPLUM İLİŞKİSİ İnsanın toplumsallığı: İnsan, küçük veya büyük olsun, zorunlu olarak bir toplum içerisinde yaşamaktadır.

Detaylı

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma İÇİNDEKİLER Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma 1. FELSEFE NEDİR?... 2 a. Felsefeyi Tanımlamanın Zorluğu... 3 i. Farklı Çağ ve Kültürlerde Felsefe... 3 ii. Farklı Filozofların Farklı Felsefe Tanımları... 5 b.

Detaylı

Türkiye nin Milli Güvenliği: Güncel Durum ve Gelecek

Türkiye nin Milli Güvenliği: Güncel Durum ve Gelecek Türkiye nin Milli Güvenliği: Güncel Durum ve Gelecek Prof. Dr. Sadi Çaycı Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk AD Öğretim Üyesi Ankara 1 Giriş İlk soru: Ne durumdayız? Neden? Sebepler

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim 1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim Türkiye de 2007 genel milletvekili seçimlerine ilişkin değerlendirme yaparken seçim sistemine değinmeden bir çözümleme yapmak pek olanaklı değil. Türkiye nin

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 21 Ekim 2013 Nr. ref.: RK484/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: 135 /12 Svetozar Nikolić Kosova Yüksek Mahkemesi nin Rev. No: 36/2010 sayı ve 12 Eylül 20 12 tarihli kararı hakkında anayasal

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 11 Ekim 2012 Nr. Ref.: RK 311/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI 76/11 Başvurucu Avni Aliaj Yüksek Mahkeme nin Pkl. nr. 25/2011 sayı ve 22 Mart 2011 tarihli kararı ile Yüksek Mahkeme nin

Detaylı

Siyaset Sosyolojisi Araştırma Konusu Nedir Siyaset Nedir Siyasi Olan Devlet Nedir Devlet türleri Devletsiz siyaset olur mu

Siyaset Sosyolojisi Araştırma Konusu Nedir Siyaset Nedir Siyasi Olan Devlet Nedir Devlet türleri Devletsiz siyaset olur mu Siyaset Sosyolojisi Araştırma Konusu Nedir Siyaset Nedir Siyasi Olan Devlet Nedir Devlet türleri Devletsiz siyaset olur mu Siyaset Sosyolojisi Genel sosyolojinin bir alt dalı. İktisat, din, aile, suç vb

Detaylı

Çocuğa özgüadlialanı ifade eden çocuk adalet sisteminin temel fikir ve amacı; adaletmekanizması ile bir şekilde karşı karşıya gelen çocukların, özel

Çocuğa özgüadlialanı ifade eden çocuk adalet sisteminin temel fikir ve amacı; adaletmekanizması ile bir şekilde karşı karşıya gelen çocukların, özel Çocuğa özgüadlialanı ifade eden çocuk adalet sisteminin temel fikir ve amacı; adaletmekanizması ile bir şekilde karşı karşıya gelen çocukların, özel durumlarına uygun muameleye tabii tutulmaları, her durumda

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI BAŞLANGIÇ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI BAŞLANGIÇ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI BAŞLANGIÇ Türk Vatanı ve Milletinin ebedi varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü belirleyen bu Anayasa, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz

Detaylı

ANAYASA GÜZ DÖNEMİ YILSONU SINAVI 5 OCAK 2015 SAAT 09:00

ANAYASA GÜZ DÖNEMİ YILSONU SINAVI 5 OCAK 2015 SAAT 09:00 ANAYASA 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ YILSONU SINAVI 5 OCAK 2015 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Mevcut seçim barajı hakkındaki görüşünüzü yazınız.

Detaylı

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet ANAYASAL ÖZELLİKLER Ulus devlet, belirli bir toprak parçası üzerinde belirli bir nüfus ve egemenliğe sahip bir örgütlenmedir. Ulus-devlet üç unsura sahiptir: 1) Ülke (toprak), 2) Nüfus, 3) Egemenlik (Siyasal-Yönetsel

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir. 688 Sıra Sayılı Kanun uyarınca, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların

Detaylı

ARAŞTIRMA GRUBU. Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011

ARAŞTIRMA GRUBU. Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011 ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011 Bu rapor Mayıs-2011 araştırmasının II. kısmıdır. Araştırmanın bu kısmında;

Detaylı

ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK

ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK Etik Kavramı ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK Etik kelimesi köken olarak Eski Yunan'a kadar gider. Etik evrensel olarak kabul gören kurallardır. Etik; doğruyla yanlışı, haklı ile haksızı, iyiyle kötüyü, adil

Detaylı

İdari Yargının Geleceği

İdari Yargının Geleceği İdari Yargının Geleceği Av. Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ* * Ankara Barosu. İdari Yargının Geleceği / SİRKECİOĞLU DÖNMEZ Ülkemiz Hukuk Fakültelerinde iki Ana Bilim dalı vardır: Özel Hukuk ve Kamu Hukuku. Özel

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013. Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013. Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013 Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi K. Ahmet Sevimli Kimdir? 1972 yılında İstanbul da doğdu. 1990 yılında Bursa

Detaylı

ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ :

ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ŞİKAYETİN KONUSU : Özel büro ve turizm tesisleri

Detaylı

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TürkİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 1976 Yılında kurulmuş ülke genelinde 50.500 üyesi

Detaylı

I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan

I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan iç savaşlar, coğrafi olumsuzluklar dolayısıyla insanlar,

Detaylı

Harf üzerine ÎÇDEM. Numara

Harf üzerine ÎÇDEM. Numara Harf üzerine ÎÇDEM A Numara Adliyenin manevi şahsiyetini tahkir... 613 G Ağır Tehdit 750 Aleniyet deyim - kavram ve unsuru... 615 Anarşistlik - kavram ve suçu 516 Anayasa Nizamı 558 aa Anayasa Nizamını

Detaylı

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2-

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2- ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2- Değerlendirme Raporu Birey Hak ve Özgürlükleri (I) Yaşam hakkı Kişi dokunulmazlığı Özel yaşamın gizliliği www.tkmm.net 1 2 1. YAŞAM HAKKI Yaşam Hakkı kutsal mı? Toplumun/devletin

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARAR GEREKÇELERİNİN BAĞLAYICILIĞI SORUNU

ANAYASA MAHKEMESİ KARAR GEREKÇELERİNİN BAĞLAYICILIĞI SORUNU Semih Batur KAYA Karadeniz Teknik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi ANAYASA MAHKEMESİ KARAR GEREKÇELERİNİN BAĞLAYICILIĞI SORUNU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 Adı Soyadı : No: Sınıf: 11/ SĠYASET Siyaset; ülke yönetimini ilgilendiren olayların bütünüdür.

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Demokrasi konusunda hep Batı demokrasilerini örnek gösterir ve bu ülkelerde demokrasinin gerçekten işler olduğundan sözederiz.

Detaylı

(1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA

(1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA (1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA Birinci Ehlibeyt (a.s) Kültür ve Sanat Festivaline Davet Kısa Filmler ve İngilizce Kitap Yazımı bölümlerinde Büyük Peygamber (s.a.a) konulu ve büyük hediyeli

Detaylı

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM İÇİNDEKİLER SUNUŞ...1 GENELGE... 5 GİRİŞ... 9 AÇIKLAMA... 23 VATANDAŞ İÇİN MEDENÎ BİLGİLER NEDEN BAHSEDER?25 L MİLLET... 28 1.1. Türk Milletinin İncelenmesi... 28 2. DEVLET...37 2.1. Devlet Şekilleri...

Detaylı

SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457)

SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457) T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457) 2. Hafta Ders Notları - 25/09/2017 Araş. Gör. Dr. Görkem

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Adnan Boyacı

Yrd. Doç. Dr. Adnan Boyacı YAPıLANDıRMACıLıK DISIPLIN VE SORUN DAVRANıŞLARıN YÖNETIMI (BÖLÜM1) Yrd. Doç. Dr. Adnan Boyacı SINIF KURALLARININ BELİRLENMESİ Kural, davranışlarımıza yön veren ilke olarak tanımlanmaktadır. Sınıf açısından

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ. ÜNİTE: KAZA VE KADER Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek konular ve ders işleme teknikleri hakkında bilgi sahibi

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI HAFTA 2

ÇOCUK HAKLARI HAFTA 2 HAFTA 2 Bu haftaki ders önü sorularımız: 1. Size göre hak kavramı nedir? Çocukluğunuzu da göz önünde tutarak sahip olduğunuz/olmadığınız veya kullanabildiğiniz haklarınızı tartışınız. 2 Geçmişte çocuklar

Detaylı

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA SUÇ BİLDİRİMİNDE BULUNAN - MÜŞTEKİ VEKİLİ ŞÜPHELİ : HALKEVLERİ DERNEĞİ Konur Sokak No.8/9 Kızılay / Çankaya / Ankara : Av. Deniz ÖZBİLGİN (Ankara Barosu Sicil.21880) İzmir

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

Biz de yazımızda bunu irdeleyelim, yani vergi aslında af olur mu sorusunun cevabını irdeleyelim istedik.

Biz de yazımızda bunu irdeleyelim, yani vergi aslında af olur mu sorusunun cevabını irdeleyelim istedik. Vergi barışı, Hazine'ye varlık barışından daha çok gelir getirir 23.11.2009 Bumin Doğrusöz Geçen günlerde yine vergi affı dedikoduları çıktı. Bu arada bir toplantıda Maliye Bakanı, vergide af olmayacağını

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ II İÇİNDEKİLER 13 KİSALTMALAR 25 GİRİŞ 27 BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI 1. Genel Olarak 29 I. Felsefi Açıdan Eşitlik Kavramı 29 II. Eşitlik İlkesi ve Değer Yargıları 30 III. Eşitlik

Detaylı

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler,

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, ÇOCUKLARIN İNTERNET ORTAMINDA CİNSEL İSTİSMARINA KARŞI GLOBAL İTTİFAK AÇILIŞ KONFERANSI 5 Aralık 2012- Brüksel ADALET BAKANI SAYIN SADULLAH ERGİN İN KONUŞMA METNİ Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SEÇİM SİSTEMLERİNİN SEÇMEN İRADESİNE ETKİSİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SEÇİM SİSTEMLERİNİN SEÇMEN İRADESİNE ETKİSİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SEÇİM SİSTEMLERİNİN SEÇMEN İRADESİNE ETKİSİ Metin ÖZ Samsun, 2017 S E Ç İ M S İ S T E M L E R İ N İ N S E Ç M E N İ R A

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 07 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AY EKİM KASIM HAFTA ARALIK DERS KONU ADI SAATİ Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır Kader ve Evrendeki Yasalar İnsan İradesi ve Kader

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI VE ETİK. İnternet ve BİT Kullanım Kuralları Telif Hakları Bilişim Suçları

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI VE ETİK. İnternet ve BİT Kullanım Kuralları Telif Hakları Bilişim Suçları BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI VE ETİK İnternet ve BİT Kullanım Kuralları Telif Hakları Bilişim Suçları Etik Nedir? Adem Fırat Etik: Etik; doğruyla yanlışı, haklı ile haksızı, iyiyle kötüyü,

Detaylı

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK İLK TÜRK { DEVLETLERİNDE HUKUK Hukuk Anlayışı Hukuk fertlerin bir arada barış ve güven içinde yaşamasını sağlamak amacıyla oluşturulan hak ve kanunların bütünüdür. Bir devletin uzun ömürlü olabilmesi için

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU

ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/33) Karar Tarihi: 19/1/2015 BİRİNCİ BÖLÜM ARA KARAR Başkan ler : Serruh KALELİ : Burhan

Detaylı

www.vergidegundem.com

www.vergidegundem.com Fax: 0 212 230 82 91 Damga vergisi uygulamasında Resmi Daire Av. Gökçe Sarısu I. Giriş Damga vergisi, hukuki işlemlerde düzenlenen belge ya da kağıtlar üzerinden alınan bir vergidir. Niteliğinin belirlenmesinde

Detaylı

ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRUİYETİ

ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRUİYETİ Yrd. Doç. Dr. Taylan BARIN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRUİYETİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye

Detaylı