Karar No : 408 Karar Tarihi : 20/03/2015

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Karar No : 408 Karar Tarihi : 20/03/2015"

Transkript

1 Karar No : 408 Karar Tarihi : 20/03/ sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 77. maddesinin birinci fıkrasında ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 6. maddesinin birinci fıkrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin dört yılda bir yapılacağı öngörülmüş; aynı Kanun'un 6. maddesinin ikinci fıkrasında ise; "Bir önceki seçimin yapıldığı tarihten itibaren dört yılın dolmasından önceki son Pazar günü oy verilir. Oy verme gününden geriye doğru hesaplanacak doksan günlük sürenin ilk günü seçimin başlangıç tarihidir." hükmüne yer verilmiştir. Bir önceki 24. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 12 Haziran 2011 Pazar günü yapıldığından, 25. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin 2839 sayılı Kanun'un 6. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılması gerekmektedir. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 14. maddesinin birinci fıkrasının onüçüncü bendinde, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun oluşturulması ve yurt dışında bulunan vatandaşların oy kullanmalarını sağlamak üzere gerekli düzenlemeleri yapmak, Yüksek Seçim Kurulunun görevleri arasında sayılmıştır. 298 sayılı Kanun'un 20/A maddesinin üçüncü fıkrasında da, oy pusulaları ile arkası kendi mührüyle mühürlenmiş oy zarflarını ve diğer seçim araç ve gereçlerini oy verme işleminin başlayacağı günden en geç yedi gün önce Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla ilgili yurt dışı temsilciliklerinde hazır bulunacak şekilde göndermek veya gerekli görülmesi halinde oy sandığı, oy verme kabinleri gibi araçların mahallinden teminini Dışişleri Bakanlığından istemek, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun görev ve yetkileri arasında sayılmıştır. 298 sayılı Kanun'un 94/C maddesinin onuncu fıkrasında ise, "Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunca, yurt içerisinde oy verme süresi bittikten sonra, yurt dışından ağzı mühürlü olarak gelen oy torbaları, genel esaslara uygun bir şekilde, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun denetimi altında, sandık kurullarına açtırılarak sayım ve dökümü yaptırılır ve tutanak altına aldırılır." hükmüne yer verilmiştir. 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için; yurt dışında kullanılacak seçim malzemelerinin mahalline gönderilmesi, kullanılan oy pusulalarının Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna Ulaştırılması, kargo işlemleri ve süreci ile sınır ülkelerden diplomatik kurye aracılığıyla getirilecek malzemelerin tesliminin usul ve esaslarını belirlemek üzere, Kurulumuzun 24/10/2014 tarih ve 2014/4127 sayılı kararı ile oluşturulan Komisyon, çalışmalarını tamamlayarak, konu hakkında düzenlediği karar taslağını Kurulumuza sunmuş olmakla konu incelenerek; GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Milletvekili Genel Seçiminde yurt dışında kullanılacak seçim malzemelerinin mahalline gönderilmesi, kullanılan oy pusulalarının Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştırılması, kargo işlemleri ve süreci ile sınır ülkelerden diplomatik kurye aracılığıyla getirilecek malzemelerin tesliminin usul ve esaslarına dair 203/I sayılı Genelge'nin yürürlüğe konulması uygun bulunmuştur. S O N U Ç: Dönem Milletvekili Genel Seçimi yurt içinde oy kullanma tarihi 7 Haziran 2015, yurt dışında ise 8 Mayıs ilâ 31 Mayıs 2015 tarihleridir. Milletvekili Genel Seçiminin düzen içinde ve dürüstlükle yönetilip, sonuçlandırılması ve uygulamada birliğin sağlanması amacı ile Milletvekili Genel Seçiminde Yurt Dışında Kullanılacak Seçim Malzemelerinin Mahalline Gönderilmesi, Kullanılan Oy Pusulalarının Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna Ulaştırılması, Kargo İşlemleri ve Süreci ile Sınır Ülkelerden Diplomatik Kurye Aracılığıyla Getirilecek Malzemelerin Tesliminin Usul ve Esasları na dair 203/I sayılı Genelge'nin kabulüne ve bu kararın eki sayılmasına, 1 / 9

2 2- Kararın ve eki Genelge nin; a) Dışişleri Bakanlığına, b) Seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi parti genel başkanlıklarına, c) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına, d) Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına, e) Türk Hava Yolları A.O.'ya (THY), f) Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.'ye (PTT), g) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne (DHMİ), gönderilmesine, 3- Kararın ve eki Genelge nin Resmî Gazete'de yayımlanmasına, 20/03/2015 gününde oybirliği ile karar verildi. Başkan Başkanvekili Üye Üye Sadi GÜVEN Turan KARAKAYA Mehmet KÜRTÜL Nilgün İPEK Üye Üye Üye Üye Ünal DEMİRCİ Ali KAYA İbrahim ZENGİN İlhan HANAĞASI Üye Üye Üye Zeki YİĞİT Ahmet TUNCAY Haluk KIRCA 2 / 9

3 203/I SAYILI GENELGE MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE YURT DIŞINDA KULLANILACAK SEÇİM MALZEMELERİNİN MAHALLİNE GÖNDERİLMESİ, KULLANILAN OY PUSULALARININ YURT DIŞI İLÇE SEÇİM KURULUNA ULAŞTIRILMASI, KARGO İŞLEMLERİ VE SÜRECİ İLE SINIR ÜLKELERDEN DİPLOMATİK KURYE ARACILIĞIYLA GETİRİLECEK MALZEMELERİN TESLİMİNİN USUL VE ESASLARI Amaç ve kapsam MADDE 1- Milletvekili Genel Seçiminde yurt dışında kullanılacak seçim malzemelerinin mahalline gönderilmesi, oy pusulalarının Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştırılması, kargo işlemleri ve süreci ile belirlenen ülkelerden diplomatik kurye aracılığıyla getirilecek tüm malzemelerin teslimiyle ilgili usul ve esasları belirlemektir. Tanımlar MADDE 2- Bu Genelge'de geçen; a) Diplomatik Kargo: Dışişleri Bakanlığı ve yurt dışı temsilciliklerinin birbirleri arasında teatide bulundukları, gönderen birimin mührünü taşıyan kargoları, b) Diplomatik Kurye: 1961 Tarihli "Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi" kapsamında izin verilen, diplomatik çanta ve kapları teşkil eden paketleri ve sayısını belirten bir resmî belge ile taşımak üzere Dışişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen diplomatik pasaport hamili kişileri, c) Bakırköy 4. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu: Oy pusulalarının yurt dışına gönderilmesi ile yurt dışından gelen oy torbalarının teslim alınarak Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştırılmasını sağlamak, oy torbaları nakil komisyonu kurmak ve Atatürk Havalimanında kargo operasyon merkezinde görev yapmak üzere ayrıca kurulan geçici gümrük kapısı seçim kurulunu, d) Oy Torbaları Nakil Komisyonu: Oy torbalarının yurda getirilmesi için kiralanan uçakta, oy torbalarının taşınmasına refakat etmek, sandık saklama ve ulaştırma kurullarından oy torbalarını teslim alıp, uçağa yüklenmesine nezaret etmek ve bu oy torbalarını Esenboğa Havalimanında Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna teslim etmekle görevli; Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı tarafından 298 sayılı Kanun'un 19. maddesinin ikinci bendinde öngörülen usule göre belirlenecek iki memur üye, Yüksek Seçim Kurulunda temsilci bulundurma hakkına sahip siyasi partilerin (beş siyasi partinin) bildirecekleri birer asıl, birer yedek üye ile kurulan ve memur üyelerden en kıdemlisinin başkanlık yapacağı komisyonu, e) Oy Torbaları Ulaştırma Komisyonu: İlgili geçici gümrük kapısı seçim kurulu başkanı tarafından 298 sayılı Kanun'un 19. maddesinin ikinci bendinde öngörülen usule göre belirlenecek iki memur üye, Yüksek Seçim Kurulunda temsilci bulundurma hakkına sahip siyasi partilerin (beş siyasi partinin) bildirecekleri birer asıl, birer yedek üye ile kurulan, ilgili geçici gümrük kapısı seçim kurulları tarafından diplomatik kuryeden teslim alınan oy torbalarını gerekli güvenlik önlemlerini almak suretiyle Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna teslim etmekle görevli komisyonu, f) THY: Türk Hava Yolları A.O.'yu, g) PTT: Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.'yi, h) DHMİ: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünü, i) Gümrük İşlemi: Gönderilen veya alınan diplomatik kargolara dair ilgili ülke gümrüğünde Dışişleri Bakanlığı, dış temsilcilikler ya da aracı firmalar tarafından gerçekleştirilen işlemleri, 3 / 9

4 j) Oy Torbası: Torbaya konması icap eden evrak ile kullanılan oy pusulalarının bulunduğu kapalı zarfları içeren ağzı sandık kurulu mührüyle mühürlü torbayı (Oy kullanmanın son günü açılmış paketten kullanılmayarak artan oy pusulaları ve zarflar da eklenecektir.), k) Diplomatik Torba: İçine sığabileceği kadar oy torbasının konulduğu ve ağzı diplomatik mühür ile mühürlenmiş, üzerinde "DİPLOMATİK TORBA, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, ANKARA" ibareleri bulunan torbaları İfade eder. Seçim malzemelerinin taşınması MADDE 3- Bu Genelge'de sayılan seçim araç ve malzemeleri; a) Dış temsilcilikler ve ülkemiz arasında diplomatik kargo/kurye yöntemiyle ve mümkün olan yerlerde THY vasıtasıyla, belirlenen temsilciliklerde ve aşamalarda kiralanacak uçakla, b) Yurt içinde PTT Kargo veya THY vasıtasıyla taşınacaktır. Teslim alma ve verme yerleri MADDE 4- a) Tüm dünya ile bağlantılı olması ve aktarmaya mahal kalmaması suretiyle güvenliğin daha rahat sağlanabilmesi ve temsilciliklere daha hızlı ulaşım imkânları nedeniyle, oy pusulalarının temsilciliklere gönderilmesi ve kurye ile oy torbalarının getirilmesi için kargo/kurye kabul ve teslim yeri olarak İstanbul Atatürk Havalimanı belirlenmiştir. b) Kiralanacak uçaklarla getirilecek oy torbalarının teslim yeri Ankara Esenboğa Havalimanıdır. c) Seçim oy verme araçları ile kırtasiye malzemelerinin kargo kabul ve teslim yeri Ankara Esenboğa Havalimanıdır. d) Karayolu ve denizyolu ile diplomatik kurye beraberinde getirilecek oy torbaları, (Rodos için Marmaris, Gümülcine için İpsala, Burgaz için Dereköy, Nahçıvan için Aralık (Dilucu) ve Batum için Sarp) sınır kapılarında oy verme işlemlerini yerine getirmek üzere kurulan geçici gümrük kapısı seçim kuruluna teslim edilecektir. Seçim malzemeleri MADDE 5- Yurt dışı temsilciliklerimize gönderilmesi öngörülen seçim malzemeleri aşağıda sıralanmaktadır. 1) Oy sandığı, 2) Oy verme kabini (Paravan), 3) Istampa, 4) Zarf, 5) Oy pusulası, 6) Kalem, 7) Mürekkep, 8) Basılı evrak, 9) İp, 10) Mühür (TERCİH/EVET), 11) Genelgeler, 12) Tutanak defteri, 13) Mühür mumu, 4 / 9

5 14) Oy torbası, 15) Kese zarf, 16) Bağlama kartonu, 17) Mühür kesesi, 18) Sandık kurulu mührü, 19) Mühür kartuşu, 20) Selobant, 21) Ambalaj lastiği, 22) Plastik kargo torbası kelepçesi, 23) Diplomatik torba, 24) Öngörülecek diğer seçim malzemeleri. Kargo plânlaması MADDE 6- Milletvekili Genel Seçiminde kullanılmak üzere yurt dışına gönderilecek ve seçim sonunda yurda getirilecek seçim malzemelerinin sevkiyatı, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle 4 aşama olarak belirlenmiştir. Bu aşamalar; a) İhtiyaç duyulan yerlere seçimde kullanılacak oy verme araçları ile kırtasiye malzemelerinin gönderilmesi, b) Oy pusulalarının gönderilmesi, c) Oy torbalarının getirilmesi, d) Kalan seçim malzemelerinin getirilmesi şeklinde plânlanmıştır. Kargo gönderim usulleri MADDE 7- Milletvekili Genel Seçiminde yurt dışı temsilciliklere gönderilecek/yurt dışı temsilciliklerden geri gelecek seçim malzemelerinin taşınması; a) Diplomatik kargo, b) Diplomatik kurye olmak üzere iki yöntemle gerçekleştirilir. Kargo operasyon merkezi MADDE 8- Milletvekili Genel Seçiminde dış temsilciliklere gönderilecek ve dış temsilciliklerden gelecek seçim malzemelerine yönelik kargo işlemleri için İstanbul Atatürk Havalimanı apron içerisinde DHMİ'nce uygun görülecek, gönderilen ve gelen kargoları almaya elverişli, elektrik ve internet altyapısı mevcut bir mekan, seçim için belirlenecek bir süre için kargo operasyon merkezi olarak kullanılmak üzere geçici olarak Yüksek Seçim Kuruluna tahsis edilir. Oy pusulalarının yurt dışına gönderilmesi ile yurt dışından gelen oy torbalarının teslim alınması işlemleri, Dışişleri Bakanlığınca yurt dışına oy pusulaları paketlerini gönderme aşamasında gümrük işlemlerinin yapılması ve diplomatik mühürle mühürlenmesi, gelen oy torbalarının teslim alınması aşamasında diplomatik torbaların mühürlerinin açılması işlemlerini müteakiben kargo kabul ve teslimi Bakırköy 4. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu tarafından yapılır. Bakırköy 4. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu, tahsis edilen kargo operasyon merkezinde görev yapar, bu merkezde diplomatik kargoların açılış işlemleri ve gümrük işlemlerini yapmak üzere Dışişleri Bakanlığınca görevlendirilecek yeteri kadar görevli bulunur. Kurul üyeleri ile Dışişleri Bakanlığı görevlilerinin bu merkeze giriş ve çıkışları için gereken tedbirler DHMİ'nce, güvenliğine ilişkin tedbirler ise Bakırköy 4. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulunca alınır. 5 / 9

6 Seçim malzemelerinin gönderilme aşamaları MADDE 9- Milletvekili Genel Seçiminde kullanılmak üzere yurt dışı temsilciliklere gönderilecek ve seçim sonunda yurda getirilecek seçim malzemelerinin sevkiyatı, 3 temel aşama olarak belirlenmiştir. Bu aşamalar; 1) İhtiyaç duyulan yerlere seçimde kullanılacak oy verme araçları ile kırtasiye malzemelerinin gönderilmesi Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu tarafından paketlenen seçim malzemelerinin, Dışişleri Bakanlığı personelince diplomatik kargo mühürleme işlemleri yapılır. Söz konusu malzemelerin Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu koordinasyonunda PTT veya THY tarafından Ankara Esenboğa Havalimanına taşınmasını müteakip yine Dışişleri Bakanlığı personelince gümrük işlemleri tamamlanarak THY kargo yetkililerine teslimi sağlanır. Güvenliğe ilişkin tedbirler ise Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunca alınır. Temsilciliklerde ihtiyaç miktarından fazla olan seçim malzemeleri, Dışişleri Bakanlığı tarafından diplomatik kargo veya diplomatik kurye yöntemi ile ihtiyaç duyulan temsilciliklere aktarılır. Aktarılacak malzeme miktarı, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca Dışişleri Bakanlığına bildirilir. Malzemeler THY tarafından dış temsilciliklerde kurulacak sandık saklama ve ulaştırma kurullarına teslim edilir. 2) Birleşik oy pusulalarının basımı ve yurt dışı temsilciliklerine gönderilmesi; Birleşik oy pusulaları Yüksek Seçim Kurulunca bastırılır ve Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna teslim edilir. Oy pusulaları basımın yapıldığı mekanda Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu tarafından her temsilcilik için ayrı ayrı paketlenerek etiketlenir. a) Oy pusulalarının THY ile kargo olarak gönderilmesi halinde; Her temsilcilik için ayrı ayrı hazırlanan oy pusulası paketleri, temsilciliklere göre diplomatik torbalara konulur. Dışişleri Bakanlığı tarafından diplomatik kargo olarak mühür mumu ile mühürlenir. Hazırlanan oy pusulası paketlerinin bulunduğu diplomatik torbalar, Yüksek Seçim Kurulu kontrolünde gerekli güvenlik tedbirleri alınarak PTT Kargo aracılığıyla karayolundan Atatürk Havalimanındaki kargo operasyon merkezine getirilir. Oy pusulası paketlerinin bulunduğu diplomatik torbalar, Bakırköy 4. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulunca PTT Kargodan teslim alınıp Dışişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Atatürk Havalimanında gümrükleme işlemleri tamamlandıktan sonra THY yetkililerine teslim edilir. Oy pusulası paketlerinin bulunduğu diplomatik torbalar THY tarafından varış noktalarına taşınır. Diplomatik kargo gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra sandık saklama ve ulaştırma kurulları tarafından teslim alınır. b) Oy pusulalarının diplomatik kurye ile gönderilmesi halinde; Her temsilcilik için ayrı ayrı hazırlanan oy pusulası paketleri, temsilciliklere göre diplomatik torbalara konulur. Dışişleri Bakanlığı tarafından kurye seyahatinden hemen önce mühür mumu ile mühürlenir. Bu taşıma yönteminde oy çantaları veya oy torbaları kullanılır. Oy çantaları; İhtiyaç duyulması halinde, oyların uçağın yolcu bölümünde, kurye (yolcu) beraberinde, uluslararası standartlara uygun, yolcu ve uçuş güvenliğini tehdit etmeyecek boyutlardaki çantalarla, ilave koltuk satın alınmak, Oy torbaları; Uçakla götürülmesi halinde uçağın yolcu bölümünde, diplomatik kurye (yolcu) beraberinde, diplomatik kurye sayısının yeterli olmaması halinde ilave koltuk satın alınmak suretiyle taşınır. 6 / 9

7 Diplomatik kurye, mühürlü torbaları temsilcilikte sandık saklama ve ulaştırma kurullarına bizzat teslim eder. 3) Kullanılan oy torbalarının Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna getirilmesi a) Kiralanacak uçak ile: Avrupa da Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadıkları ülkelerde kullanılan oyların ülkemize getirilmesi için uçak kiralanır. THY ve Dışişleri Bakanlığı görüşüyle belirlenecek güzergâhı izlemek suretiyle oy torbaları uçakla ülkemize getirilir. Uçakta, oy torbalarının taşınmasına refakat etmek, sandık saklama ve ulaştırma kurullarından oy torbalarını teslim alıp, uçağa yüklenmesine nezaret etmek ve bu oy torbalarını Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna Ankara'da teslim etmekle görevli Oy Torbaları Nakil Komisyonu yer alır. Uçakta, Oy Torbaları Nakil Komisyonu ile birlikte ayrıca Dışişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilecek bir diplomatik kurye ve yanında yeteri kadar personel ile Yüksek Seçim Kurulunca görevlendirilecek yeterli sayıda personel yer alır. Oy Torbaları Nakil Komisyonu ile Yüksek Seçim Kurulunca görevlendirilecek personelin harcırahları ve yol giderleri, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından seçim giderleri tertibinden ödenir. Uçakların kalkış yeri İstanbul Atatürk Havalimanı olup, Oy Torbaları Nakil Komisyonu başkan ve üyeleri, Dışişleri Bakanlığınca görevlendirilen diplomatik kurye ve yeteri kadar personel ile Yüksek Seçim Kurulunca görevlendirilen personel, kiralanan uçağa İstanbul Atatürk Havalimanında binerler. Bu taşıma yönteminde oy torbaları, AKE (Havayolu özel taşıma konteynırı)'ler ile kiralanan uçağın kargo bölümünde taşınır. Kiralanan uçak, İstanbul Atatürk Havalimanından kalkar ve kalkmadan önce uçakla birlikte seyahat edecek olan Oy Torbaları Nakil Komisyonu tarafından uçağın kargo bölümü ile yolcu bölümünün boş ve güvenlikli olduğu kontrol edilerek tutanağa bağlanır. Uçağın iniş yapacağı noktalar; Berlin, Kopenhag, Stokholm, Londra, Köln, Münih ve Liyon olarak belirlenmiştir. Belirlenen noktalardaki toplam yük dikkate alındığında ve güzergâhın süresinde tamamlanabilmesi için üç uçak kiralaması yapılacaktır. Buna göre; Sefer 1; İstanbul-Berlin-Kopenhag-Stokholm-Londra-Ankara Sefer 2; İstanbul-Münih-Liyon-Ankara Sefer 3; İstanbul-Köln-Ankara olarak belirlenmiştir. İhtiyaç görülmesi ve THY'nin önerisi, Dışişleri Bakanlığının teklifi, Yüksek Seçim Kurulunun onayı ile belirlenen iniş noktaları ve güzergahlarda değişiklikler yapılabilir. Oy Torbaları Nakil Komisyonu, güzergâh boyunca eskal (iniş-kalkış) yapılan merkezlerde, bulunulan ülke makamlarından izin alınabilmesi halinde uçak altına inip AKE'leri Sandık Saklama ve Ulaştırma Kurulundan teslim alarak uçağa yüklenmesine nezaret eder. İzin alınamaması durumunda uçakta bulunan diplomatik kuryenin uçak altına inmesi suretiyle tutanakla teslim alınır. Uçağın belirlenen güzergâh boyunca eskal yapacağı merkezlerde yapılması gereken işlemler aşağıda yer almaktadır: Anılan merkezlere hangi dış temsilciliklerin oy torbalarını getirecekleri THY ve Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. Sandık Saklama ve Ulaştırma Kurulu nezaretinde, kullanılmayarak artan oy pusulaları, zarflar ve torbaya konması icap eden diğer evrak ile kullanılan oy pusulalarının bulunduğu kapalı zarfları içeren ağzı mühürlü oy torbaları, saklandığı mekanda ilgili temsilcilik tarafından diplomatik torbalara konularak mühürlenir. Her bir diplomatik torbanın içinde kaç adet oy torbası olduğu mühür kartonuna yazılır. Diplomatik torbalar, Sandık Saklama ve Ulaştırma Kurulu nezaretinde, diplomatik kurye tarafından, kiralanan uçağın ineceği havalimanına gerekli güvenlik önlemleri alınmak suretiyle karayoluyla getirilir. Diplomatik torbalar, havalimanında gümrükleme işlemi tamamlanarak Sandık Saklama ve Ulaştırma Kurulu nezaretinde AKE'lere yerleştirilir. AKE ler, THY tarafından mühürlenerek mümkünse şeffaf filmle 7 / 9

8 (streç) kaplanır. Bulunulan ülke makamlarının izin vermesi halinde, bu sürece her temsilciliğe ait Sandık Saklama ve Ulaştırma Kurulları nezaret eder. Tüm sandık saklama ve ulaştırma kurulları için gerekli iznin alınamaması durumunda sandık saklama ve ulaştırma kurulları eskal yapılan yerdeki sandık saklama ve ulaştırma kuruluna diplomatik torbaları tutanakla teslim eder. Teslim alan sandık saklama ve ulaştırma kurulu, bulunulan ülke makamlarından izin alınabildiği takdirde, diplomatik torbaların AKE lere yerleştirilmesine ve AKE lerin THY tarafından YSK logolu bantlarla bantlanmasına nezaret eder. Eskal yapılan yerdeki sandık saklama ve ulaştırma kurulu AKE leri tutanakla uçak ile birlikte seyahat etmekte olan Oy Torbaları Nakil Komisyonuna, bunun mümkün olmaması halinde diplomatik kuryeye teslim eder. Bulunulan ülke makamları izin verdiği takdirde Oy Torbaları Nakil Komisyonu uçaktan inerek, AKE leri Sandık Saklama ve Ulaştırma Kurulundan teslim alır, AKE lerin uçağın kargo bölümüne yüklenmesine de nezaret eder. Oy Torbaları Nakil Komisyonu ile sandık saklama ve ulaştırma kurulu üyelerinin paketleme ile yükleme işlemine nezaret edebilmeleri ve bu paketlerin teslim/tesellümüne ilişkin işlemleri yapabilmeleri için uçak altına girebilmelerine dair izinler Dışişleri Bakanlığınca alınır. Her aşaması siyasi partili üyelerin de bulunduğu Sandık Saklama ve Ulaştırma Kurulu ile Oy Torbaları Nakil Komisyonu nezaretinde yapılan taşıma sonrası Ankara Esenboğa Havalimanına getirilen diplomatik torbalar, diplomatik mühürleri Dışişleri Bakanlığı yetkililerince söküldükten sonra Oy Torbaları Nakil Komisyonunca Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna tutanakla teslim edilir. Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu gerekli güvenlik önlemlerini almak suretiyle teslim aldığı torbaları oyların sayılacağı yere taşıyarak sayıma kadar güvenlik altına alır. b)diplomatik kurye yöntemi ile: Bu taşıma yönteminde sandık saklama ve ulaştırma kurulu tarafından oy torbaları ve çantalar diplomatik kuryeye tutanakla teslim edilir. Oy çantaları; İhtiyaç duyulması halinde, oyların uçağın yolcu bölümünde, kurye (yolcu) beraberinde, uluslararası standartlara uygun, yolcu ve uçuş güvenliğini tehdit etmeyecek boyutları haiz çantalarla, ilave koltuk satın alınmak, Oy torbaları; Uçakla getirilmesi halinde uçağın yolcu bölümünde, diplomatik kurye (yolcu) beraberinde, diplomatik kurye sayısının yeterli olmaması halinde ilave koltuk satın alınmak, Deniz/karayoluyla sınır kapısına getirilmesi halinde ise diplomatik kurye yanında ve bulunulan ülke şartlarına göre gerekli güvenlik önlemleri alınmak suretiyle taşınır. Oy torbalarının bulunduğu diplomatik torbaların mühürleri varış noktasında diplomatik kurye tarafından açılarak içerisindeki oy torbaları, deniz/karayoluyla gelinen yerlerde sınır kapılarında mevcut ilgili yer geçici gümrük kapısı seçim kurullarına, uçakla gelinen yerlerde ise Bakırköy 4. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kuruluna diplomatik kurye tarafından tutanakla teslim edilir. Geçici gümrük kapısı seçim kurulları tarafından 298 sayılı Kanun'un 19. maddesinin ikinci bendinde öngörülen usule göre belirlenecek iki memur üye ile Yüksek Seçim Kurulunda temsilci bulundurma hakkına sahip siyasi partilerin bildirecekleri birer asıl, birer yedek temsilciden oluşan "Oy Torbaları Ulaştırma Komisyonları" kurulur. Memur üyelerden en kıdemlisi bu komisyona başkanlık eder. Bu komisyon, gümrük kapısı seçim kurulları tarafından diplomatik kuryeden teslim alınan oy torbalarını gerekli güvenlik önlemlerini almak suretiyle Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna Ankara'da teslim etmekle görevlidir. Gelen oy torbaları, gümrük kapısı seçim kurulları tarafından tutanakla komisyona ve komisyonca da mahallinden temin edilecek bir araç ile kolluk kuvvetleri nezaretinde karayolu ile Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştırılır. Oy torbaları ulaştırma komisyonlarının harcırahları ve yol giderleri, gümrük kapısı seçim kurulları tarafından seçim giderleri tertibinden ödenir. 8 / 9

9 Diplomatik kurye yöntemi ile yapılacak oy torbası taşımalarında yurt dışından Bakırköy 4. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu ile sınır kapılarındaki geçici gümrük kapısı seçim kurullarına teslim aşamalarına kadar yurt dışı saklama ve ulaştırma kurullarında görevli siyasi parti üyeleri gözlemci olarak bulunabilirler. New York, Lefkoşa vb. gibi torba sayısı fazla olan misyonlarda; her bir diplomatik torbanın 20 kg olarak hazırlanması ve diplomatik torba sayısı kadar ek koltuk satın alınması gerekmektedir. Ek koltuk satın alınan yerlerde ek emniyet kemeri THY tarafından temin edilir. Diplomatik kuryenin, bulunulan ülke makamları tarafından izin verildiği takdirde, VIP ya da CIP den çıkış yapması sağlanır. Torbaların taşınması ve koltuklara yerleştirilmesi için THY den ve yer hizmetleri firmalarından yardım alınır. İhtiyaç duyulacak ülkelerde, oy torbalarının Türkiye'ye getirilmesi sırasında talebe uygun çantalar kullanılacaktır. 4) Kalan seçim malzemelerinin getirilmesi Seçimden arta kalan ve Yüksek Seçim Kurulunca ilgili temsilcilikte muhafazasına karar verilenler dışındaki malzemeler, saklandığı mekanda ilgili temsilcilik tarafından diplomatik kargo olarak mühürlenir. Diplomatik kargo, dış temsilcilikler tarafından, ilgili havaalanında gümrük işlemleri tamamlanarak THY Kargoya teslim edilir. THY Kargo tarafından teslim alınan kargolar, Esenboğa Havalimanı kargo terminaline gönderilir. Gelen kargolar, Dışişleri Bakanlığı tarafından gümrük işlemleri tamamlandıktan ve diplomatik mühürleri söküldükten sonra PTT Kargoya teslim edilerek Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştırılır. THY'nin direkt seferi olmayan temsilcilikler MADDE 10- Bu taşıma seçeneğinde, gönderilecek seçim malzemeleri ve oy pusulalarının THY'nin direkt uçuşları olmayan yerler için, Dışişleri Bakanlığınca belirlenecek THY varış noktalarında diplomatik kuryeye veya sandık saklama ve ulaştırma kuruluna teslimi sağlanır. Diplomatik kurye veya sandık saklama ve ulaştırma kurulu ilgili kargoyu temsilciliğe güvenli bir şekilde ve zaman kaybetmeksizin ulaştırır. Bu usulün uygulanacağı temsilciliklerimiz ve kargoları teslim alacakları/teslim edecekleri THY varış noktaları THY ve Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. Sözleşmeler ve ödeme MADDE 11- Bu Genelge'de belirtilen şartları taşıyan gerekli taşıma sözleşmeleri THY ve PTT ile Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı arasında imzalanır. Genelge'de ayrıntıları belirtilmeyen diğer hususlar THY ve PTT ile yapılacak taşıma sözleşmeleri ile belirlenir. Bu Genelge, imzalanacak taşıma sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olup, sözleşmelerde bu hususa yer verilir. Bu Genelge kapsamında imzalanacak taşıma sözleşmelerinin bedelleri Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim giderleri tertibinden ödenir. Oy Torbaları Nakil Komisyonu ve Yüksek Seçim Kurulunca görevlendirilen personele ve ihtiyaç halinde yapılacak diğer zorunlu harcamalara ilişkin ödemeler, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca gerçekleştirilir. Genelge'nin dayanağı MADDE 12- Bu Genelge, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 79. maddesi uyarınca Yüksek Seçim Kurulunun 20/03/2015 tarih ve 408 sayılı kararı ile 203/I sayılı Genelge olarak kabul edilmiştir. 9 / 9

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Karar No : 233 Karar Tarihi : 23/02/2015 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 77. maddesinin birinci fıkrasında ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 6. maddesinin birinci fıkrasında Türkiye

Detaylı

145/I SAYILI GENELGE

145/I SAYILI GENELGE 145/I SAYILI GENELGE GÜMRÜK KAPILARINDA GÖREV YAPACAK GEÇİCİ GÜMRÜK KAPISI SEÇİM KURULLARI VE SANDIK KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ İLE GÜMRÜK KAPILARINDAKİ OY VERME İŞLEMLERİ Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

Karar No : 236 Karar Tarihi : 23/02/2015

Karar No : 236 Karar Tarihi : 23/02/2015 Karar No : 236 Karar Tarihi : 23/02/2015 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 77. maddesinin birinci fıkrasında ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 6. maddesinin birinci fıkrasında Türkiye

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 31 Mayıs 2012 Yayımlandığı Tarih 31 Mayıs 2012 Sayı 2012-10 İÇİNDEKİLER - - - - Tapu ve Kadastro Genel

Detaylı

Karar No : 2913 Karar Tarihi : 06/06/2014

Karar No : 2913 Karar Tarihi : 06/06/2014 Karar No : 2913 Karar Tarihi : 06/06/2014 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 101 ve 102. maddeleri ile 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu nun 3. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanının görev

Detaylı

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 94/A maddesinde;

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 94/A maddesinde; Karar No : 120 Karar Tarihi : 26/02/2011 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 94/A maddesinde; Yurt dışı seçmenlerin sandık, gümrük kapılarında oy kullanma veya elektronik

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü T.C. ARTVİN VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ (7 HAZİRAN 2015) 1 İÇİNDEKİLER 2 Sayfa ÖNSÖZ... 4 BAŞBAKANLIK GENELGESİ... 5 GİRİŞ... 6 YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI...

Detaylı

4 Haziran 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27601 YÖNETMELİK. SAVUNMA SANAYİİ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

4 Haziran 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27601 YÖNETMELİK. SAVUNMA SANAYİİ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4 Haziran 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27601 Millî Savunma Bakanlığından: Amaç YÖNETMELİK SAVUNMA SANAYİİ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Karar No : 6 Karar Tarihi : 05/01/2015

Karar No : 6 Karar Tarihi : 05/01/2015 Karar No : 6 Karar Tarihi : 05/01/2015 Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 05/01/2015 tarihli yazıda aynen; 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun "Adaylık için görevden çekilmesi gerekenler" başlıklı

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, Mehmet Akif Ersoy

Detaylı

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI DENETİM, MUAYENE VE KABUL YÖNERGESİ ANKARA 2006-1 - MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Türkiye

Detaylı

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Bakanlık harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca

Detaylı

135 SAYILI GENELGE SANDIK KURULLARININ OLUŞUMU İLE GÖREV VE YETKİLERİ

135 SAYILI GENELGE SANDIK KURULLARININ OLUŞUMU İLE GÖREV VE YETKİLERİ 135 SAYILI GENELGE SANDIK KURULLARININ OLUŞUMU İLE GÖREV VE YETKİLERİ Ankara - 2015 1 / 21 İÇİNDEKİLER SANDIK KURULLARININ OLUŞUMU İLE GÖREV VE YETKİLERİNİ GÖSTERİR GENELGE Kapsam... 1 Sandık kurullarının

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 30. 5. 1979 - Sayı : 16651)

(Resmî Gazete ile yayımı : 30. 5. 1979 - Sayı : 16651) 180 26. 4. 1961 Tarihli ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük, leri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Buna Bir Ek Madde ile 5 Geçici

Detaylı

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü harcama

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu yönergenin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar ve

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Şırnak Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Mali

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C Antalya Büyükşehir Belediyesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Harcama

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu Usul ve Esasların amacı, Harran Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu yönergenin amacı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

YÖNETMELİK HAVA ULAŞIMINI KOLAYLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ (SHY-HUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK HAVA ULAŞIMINI KOLAYLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ (SHY-HUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 13 Ağustos 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28734 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK HAVA ULAŞIMINI KOLAYLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ (SHY-HUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik

Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/7/1997 No: 97/9707 Dayandığı Kanunun

Detaylı

MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNU (1)

MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNU (1) 5819 MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNU (1) Kanun Numarası : 2839 Kabul Tarihi : 10/6/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/6/1983 Sayı : 18076 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 380 BİRİNCİ

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK 5337 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/12/2007 No : 2007/13012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 11/10/2006

Detaylı