ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER..."

Transkript

1 Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý ARAMIZDA GUEVARA DA VARMIÞ MEÐER l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar KIBRISLILARI KORUMA DERNEÐÝ Turgut Afþaroðlu MECLÝSTEKÝ NÝSAPSIZLIK VE GÖÇ YASASI Mehmet Levent KAÇ KÝÞÝYSELER ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Tabipler Birliði, Saðlýk ve Eðitim Bakanlýðý SORUÞTURMAYA ÖNCEDEN BAÞLAMIÞLAR Erdoðan Baybars Özgün Kutalmýþ Ali Osman Kurtlar vadisinde yalanýn dolanýn bini bir para Eski Maliye Bakaný Ahmet Uzun, 200 bin Euro'luk casino rüþveti iddialarý ile ilgili olarak nihayet konuþtu ve kendini savundu. Uzun, kendisine verilen 200 bin Euro'nun Bakanlýða ödenen teminat olduðunu öne sürdü... Teminat Gece kulübünün vergi borcu milyardan nasýl 53 milyara düþürüldü n "Single Star" ve "Afrodit" isimli gece kulüplerinin sahibi Ýsmet Bayrakçý'nýn 2007 yýlý vergisi 230 milyar lira idi. Ancak bu miktar mucizevi bir þekilde 53 milyara düþürüldü... n Dönemin Maliye Bakaný Ahmet Uzun bunun nasýl gerçekleþtiðini acaba bilir mi? (3. sayfada) Parkta mý verilir? n Ahmet Uzun, 200 bin Euro'nun Pia Bella Hotel tarafýndan eksikliklerini tamamlayacaðýna dair Maliye Bakanlýðý'na teminat olarak ödendiðini iddia etti, ancak bu paranýn neden hazineye yatýrýlmayýp kendisine gece vakti Cumhuriyet Parký'nda nakit olarak verildiðini izah etmedi... n 200 bin Euro'yu casino sahiplerinden alarak 500'lük banknotlar halinde Uzun'a götürdüðünü söyleyen 'aracý' ise Uzun'la Cumhuriyet Parký'nda hava karardýktan sonra buluþtuklarýný, önce Gönyeli çemberinde bir tur attýklarýný, sonra yeniden parka döndüklerini ve parayý orada ona verdiðini belirtiyor... n Amaç "CTP'yi yýpratmak" diyen Ahmet Uzun, "Bu para ile ilgili belgelerin Maliye Bakanlýðý'nda olmasý lazým" diye konuþtu sayfada "Afrika'dan Mektup'ta... Kritik gün... Haftaya çok hareketli baþlanýyor n Sendikacý ve eylemcilerin yargýlanmasýný protesto etmek için KTÖS bugün hem bazý okullarda greve gidiyor, hem de mahkemeler önünde eylem yapýyor... n Dev-Ýþ ise, meclis genel kurulunda bugün görüþülecek olan 'Göç Yasasý'na karþý halký saat 10.00'da Kuðulu Park'ta toplanmaya çaðýrdý... n Bugün taksiciler de yeniden Ercan çemberinde eyleme gidiyor. Yaptýklarý ilk eylemden sonra hala sonuç alamayan taksiciler daha büyük eylemlere hazýrlanýyorlar... l 2, 4 ve 6. sayfalarda Yeni havayolu Kuzey Kýbrýs Türk Hava Yollarý n 2. sayfada

2 AYRILMA AÞMASINDA OLDUÐU EÞÝNÝ DARP EDEN KÝÞÝ ARANIYOR Gazimaðusa'da, ayrýlma aþamasýnda olduðu eþini darp ederek telefonlarýný zorla alýp kaçan kiþi aranýyor. Polisten verilen bilgiye göre önceki sabah Gazimaðusa'da, M.K.(E-24), ayrýlma aþamasýnda olduðu eþi A.K.'yi (K-24), yürümekte olduðu bir esnada baþka birisiyle telefonda konuþtuðu gerekçesiyle, elleri ve ayaklarýyla ciddi þekilde darp ettikten sonra tasarrufunda bulunan 2 telefonu zorla alýp kaçtý. M.K.'nin polis tarafýndan arandýðý bildirildi. BÜFEDEN HIRSIZLIK Önceki akþam, Lefkoþa'da faaliyet gösteren "Mücahitler Parký Büfesi" isimli iþ yerinden toplam 2 bin TL deðerinde muhtelif markalardaki sigara, 15 adet ankesörlü telefon kartý ve 100 TL nakit para çalýndý. ÝZÝNSÝZ ANIZ YAKANA YASAL ÝÞLEM Polis basýn bülteninde ayrýca, Görneç-Kalavaç köyleri arasýnda Farfari mevkiinde önceki gün, Þ.D.'nin (E-27), yetkili makamdan izinsiz anýz yaktýðýnýn tespit edildiði ve hakkýnda yasal iþlem baþlatýldýðý kaydedildi. TARIM DAÝRESÝ UZMANLARI SORUNLARI DÝNLEYECEK Tarým Dairesi uzmanlarý, bugünden baþlayarak Pazartesi, Çarþamba ve Cuma günleri saatleri arasýnda Çamlýbel Köyü'ndeki Tarým Dairesi'nde üreticilerle bir araya gelerek üreticilerin sorularýna yanýt verecek. Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre uzmanlar, daha sonra mesai bitimine kadar iletilen sorunlarý yerinde görerek, çözüm üretmek için çalýþmalar baþlatacak. Üreticilerle Çamlýbel Tarým Dairesi'nde bir araya gelme uygulamasý her Pazartesi, Çarþamba ve Cuma günleri devam edecek EKÝM ULUSLARARASI MEME KANSERÝ AYI Kanser Hastalarýna Yardým Derneði, 1-31 Ekim Uluslararasý Meme Kanseri ayýnda, bu konuda halký bilinçlendirmek ve duyarlýlýk kazandýrmak amacýyla düzenlediði etkinlikler ve vakalar hakkýnda bilgi vermek amacýyla bugün basýn toplantýsý düzenleyecek. Dernekten yapýlan açýklamada, derneðin, KKTC'de de artýþ gösteren ancak erken teþhis ile hiç korkulmayacak bir kanser türü olan meme kanseriyle nasýl baþ edilebileceði yönünde bilinçlendirmeye, dikkat çekmeye, duyarlýlýk kazandýrmaya yönelik çabalarýnýn sürdüðü ifade edilerek bu çerçevede, "Annelerimizi Seviyoruz ve Onlarý Koruyoruz" adý altýnda düzenledikleri kampanyaya destek çaðrýsýnda bulunuldu. Kanser Hastalarýna Yardým derneði binasýnda yarýn saat 10.00'da gerçekleþtirilecek basýn toplantýsýnda, gün içerisindeki etkinlikler yanýnda son haftada yapýlacak etkinlikler ve tarama kampanyasýndaki katýlým ile adadaki meme kanseri vakalarý hakkýnda bilgiler verilecek. TAKSÝCÝLER ERCAN ÇEMBERÝNDE BUGÜN YÝNE EYLEM YAPACAK Birleþik Taksiciler Birliði, verdikleri süre içinde hükümetten taleplerine yanýt alamadýklarýný, dolayýsýyla bugün Ercan Çemberi'nde eylem yapacaklarýný açýkladý. Birleþik Taksiciler Birliði Genel Sekreteri Hakan Özkýraç tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, Birleþik Taksiciler Birliði ve bünyesindeki bölge birlikleri olarak hükümetten Cuma akþamýna kadar taleplerine yanýt vermelerini, aksi halde pazartesi günü daha þiddetli olarak eyleme gideceklerini duyurduklarýný anýmsatarak Cuma gününe kadar bir geliþme olmadýðýný kaydetti. Ancak dün Baþbakan Ýrsen Küçük'le görüþme þansý bulduklarýný ifade eden Özkýraç, "Taleplerimizin uygulamaya geçmesi için bir protokol istediðimizi, Ýrsen Küçük yeni havayolu þirketinin adýný koydu... Kuzey Kýbrýs Türk Hava Yollarý Baþbakan Ýrsen Küçük, KKTC ekonomisinin alýnan tedbirlerle artýk daha iyi durumda olduðunu ve bundan sonra atýlacak adýmlarla daha da geliþme beklediklerini kaydetti. Küçük, Diplomasi Muhabirleri Derneði (DMD) üyelerini kabulünde yaptýðý açýklamada, KKTC ekonomisini canlandýrmak için yapýlanlarý ve yapýlacaklarý anlattý. Bir yýl öncesine kýyasla ekonominin alýnan tedbirlerle artýk daha iyi bir durumda olduðunu belirten Küçük, piyasalara istikrar geldiðini, Kýbrýs Türk Hava Yollarý'nýn devre dýþý kalmasýna raðmen KKTC'ye gelen yolcu sayýsýnda yüzde 15 artýþ olduðunu, turizmde de olumlu geliþmeler bulunduðunu kaydetti. Baþbakan Küçük þimdiye kadar alýnan tedbirleri özetleyerek, lüks tüketim maddelerine konulan vergiler ve diðer vergilerle gelirlerde artýþ olduðunu, ancak bazý giderlerin beklentilerin üstünde olmasý yüzünden hala 90 milyon açýk verme ihtimali bulunduðunu bildirdi. Turizmde ileriki yýllarda daha çok geliþme beklediklerini, çünkü bazý büyük tesislerin devreye gireceðini belirten Küçük, yeni yatýrým yapmak uygulamanýn derhal baþlamasý gerektiðini belirttik. Ancak Sayýn Baþbakan'dan gerekli ne anlayýþý ne de iradeyi gördük. Taleplerimiz konusunda gerekli duyarlýlýðý görmediðimiz için toplantýyý terk ettik" dedi. Kendi aralarýnda yaptýklarý toplantý sonrasýnda daha önce belirttikleri gibi bugün "büyük eyleme" baþlayacaklarýný kaydeden Özkýraç tüm taksicileri saat 09:00'da Ercan Çemberi'nde yapýlacak eyleme "geçen defadan daha güçlü bir þekilde" katýlmaya çaðýrdý. Hakan Özkýraç, "Ekmeðimizi korumak için, ekmeðimize yasadýþý biçimde ortak olanlarý engellemek ve hükümetin yasal yükümlülüklerini hatýrlayarak yasa dýþýlýðý durdurmasý için orada olacaðýz" þeklinde konuþtu. isteyenlerle temas halinde olduklarýný, ancak daha çok Türk yatýrýmcý beklediklerini söyledi. YENÝ HAVA YOLU ÞÝRKETÝ Küçük, kapanan Kýbrýs Türk Hava Yollarý yerine adý "Kuzey Kýbrýs Türk Hava Yollarý" olan yeni bir þirket kuracaklarýný, finansmanýnýn bir kýsmýný THY ve bir kýsmýný da özel þirketlerden saðlayacaklarýný kaydetti. Baþbakan Küçük, Kapanan KTHY'nin eskiden tamamen devlet þirketi olarak çalýþtýðýný ve bazý güçlükler yaþandýðýný, bu nedenle þimdi devlet hissesini yüzde 51'in altýnda tutacaklarýný bildirdi. Uçaklarýn ya kiralanacaðýný ya da THY'den saðlanacaðýný belirten Küçük, yeni uçaklarý Mart 2011'de uçurmaya baþlamayý düþündüklerini anlattý. ERCAN HAVAALANININ ÖZELLEÞTÝRÝLMESÝ DE GÜNDEMDE KKTC Baþbakaný Küçük, Ercan havaalanýný da özelleþtirme planlarý bulunduðunu, gerekli tespitlerin yapýldýðýný ve þu anda ihale aþamasýnda olduklarýný bildirdi. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý ARAMIZDA GUEVARA DA VARMIÞ MEÐER Bizim sevgili Serhat'ýn CTP damarý tutmuþ yine... Her zaman olduðu gibi CTP'ye önce bir kýzýyor, sonra da dönüp arkasýndan aðlýyor. Eskiden de sýk sýk yapardý bunu... Otuz gün CTP'yi yerden yere vursa, otuzbirinci gün, -Damarýmý kesseniz CTP akar, derdi... Bana göre gerçek bir CTP'li de böyle olmalýydý zaten... Bu dünyada böyle öfkelenirse, ancak çok sevdiklerine öfkelenir insan... Çýlgýn aþýklar öyledir hep... Hem sever... Hem döver... Hegel'in Rus kadýnlarý için bir saptamasý var... Þöyle der: -Rus kadýnlarý kocalarý kendilerini dövmedikleri zaman þikayet ederler. Dövmüyorsa, sevmiyor demek. Budur iþte dünya tarihi... Halklar da týpký onlar gibi kýrbaç isterler. Çok mu abarttý üstad? Olabilir... Ama gerçek olan þu ki, CTP Serhat Ýncirli'nin deðerini hiçbir zaman bilemedi. Merkeziyetçi yapýsý gereði en küçük bir eleþtiriye bile katlanamayan bu parti, Serhat'ýn en masum eleþtirilerini bile 'düþmanca' kabul etti. Onu kendi dýþýna itti... Dahasý, aforoz kabiliyetini kullanarak tüm partililer nezdinde aforoz etti onu. Bu yüzden, Londra'da 'Toplum Postasý'nda çalýþtýðý sýralarda baþýna gelmedik kalmadý Serhat'ýn... Ayný dönemde 'Afrika' gazetesinde yazmanýn ve onlarý eleþtirmenin bir cezasý olarak, oradan attýrmaya kalktýlar onu... Ekmek parasý ile oynadýlar yaban ellerde... Bizzat Mehmet Ali Talat ile eþi çok uðraþtý bu meseleyle... Ne var ki Serhat'ý Londra'da iþten attýrmak, Lefkoþa'da attýrmak kadar kolay deðildi... Ýngilizin düzeni bizimkine benzemez ki... Ýþine son verirlerse, yüklü bir tazminat ödemeleri gerekirdi Serhat'a... Göze alamadýlar bunu... Ama yine de bir ceza kestiler ona... Gazetedeki yazý iþleri sorumluluðundan azlettiler, sýradan bir muhabir yaptýlar. Her neyse... CTP'ye karþý kendini yine dizginleyemediði bir gün, isterse kendisi de yazýp anlatýr bunlarý... Ancak þu sýralarda bunu yapacaðýný hiç sanmam... Dedim ya, CTP damarý tutmuþ son günlerde yine... Nostaljik yazýlar yazýyor... Eski güzel günleri anýyor... Ve bir zamanlar nasýl CTP aþký ile yanýp tutuþtuðunu anlatacak söz bulamýyor... Sevdasý sýk sýk alevlenen çýlgýn bir aþýk gibi, iþin dozunu da iyice kaçýrýyor bu yüzden... -Ferdi Sabit Soyer benim için bir Che Guevara'ydý, diyor... Guevara ile Soyer arasýnda kurduðu bu benzerlik için ilhamýný nerden almýþ bilemem... Hangi kahramanlýklardan? Daða mý çýktý? Rejimi yýkmak için silaha mý sarýldý? Guevara Küba'da gerçekleþtirdikleri sosyalist devrimden sonra, bakanlýk koltuðunu reddetti... Latin Amerika halklarýnýn hepsini de kurtarmaya koþtu... Ferdi ise, bakanlýk koltuðuna kurulmak için takla üstüne takla attý... Bizim Batista'mýz Denktaþ'la bile kolkola girdi... Ve bu uðurda yirmi yýllýk mücadele arkadaþý Özker Özgür'ü de partiden ihraç etti... Bu mu Guevara ile benzerliði? CTP damarý aðýr bastýkça ne yazýk pusulayý þaþýrýyor sevgili Serhat... Ahmet Uzun'un rüþvet meselesinin bile abartýldýðýný söylüyor... CTP'nin 'dedikodular' yüzünden yýkýldýðýný yazýyor... Dedikodu demek... Bunca belge, bunca yolsuzluk ve dedikodu ha... Yazýk kardeþim... CTP bilememiþ senin kýymetini... Bu yazýlardan sonra sana bir af çýkar belki...

3 AFRÝKA dan mektup... TEMÝNAT GECE VAKTÝ PARKTA MI VERÝLÝR? Casino rüþveti ile ilgili iddialara iliþkin olarak ilk kez konuþtu ve kendini savundu Ahmet Uzun... Ve söze de, "Bunlar CTP'yi karalamaya yönelik" diye baþladý. Neden karalayalým ki CTP'yi? Karalanacak bir tarafý mý kaldý? Ne yaptýysa CTP kendine yaptý... Onu yýkacak herhangi bir kuvvet yokken, kendi kendini yýktý... Ahmet Uzun'un tek vukuatý mý bu? Ýhalesiz kýyaklarýný saymaya kalksak, bu sütunumuz dolar... Konu ne? Rüþvet... Yalanlýyor... Böyle bir þey yok diyor... Yani 200 bin Euro'yu almamýþ mý? Almýþ... Aldýðýný da inkar etmiyor zaten... Ama bu rüþvet deðil, bir teminatmýþ... Pia Bella Hotel'in eksikliklerini gidereceðine dair bakanlýða verdiði bir teminat... Diyelim öyle olsun... Onun dediði gibi yani... Peki... Maliye'ye verilen bir teminat gece vakti bir parkta mý verilir? Nakit olarak Euro'luk banknotlar halinde... Ve bakan da bunlarý alýr, çantasýna koyar ve gider ha... Nasýl bir ödeme þekli bu? Ahmet Uzun hiçbirine açýklýk getirmiyor bunlarýn... Ama emin olmadýðý baþka bir þey söylüyor... Diyor ki: "Bu para ile ilgili belgelerin Maliye Bakanlýðý'nda olmasý lazým." Gidip hep beraber baksýnlar o halde... Var mý bakalým... * 200 bin Euro'yu casino sahiplerinden alýp Ahmet Uzun'a götüren 'aracý' çok ayrýntýlý anlatýyor bu olayý... Hava kararýrken buluþmuþlar Cumhuriyet Parký'nda... Gönyeli çemberinde bir tur atmýþlar sonra... Daha sonra ise yeniden parka dönmüþler ve parayý orada Uzun'a vermiþ... Uzun parayý almýþ, çantasýna koymuþ ve çekip gitmiþ... Polise verilen ifadede de bunlar var... Bakalým bu meselede kim haklý, kim haksýz çýkar... * YA BU NE? Bir gece kulübü iþletmecisi... Ýsmet Bayrakçý... "Single Star" ve "Afrodit"in sahibi yýlýnda 230 milyardan 53 milyar liraya düþürülmüþ bu vergi... Nasýl gerçekleþmiþ bu mucize? Ahmet Uzun bilir mi acaba? * Hatýrlarsýnýz... Mehmet Çangar'ýn yaklaþýk 4 trilyonluk vergisi de 500 milyar civarýna düþürülmüþtü... Ýstediði zaman düþürüyor, istediði zaman ise kaldýrýyor demek hükümet... Herkese yapýlmaz böyle kýyak... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE EROÐLU ALMANYA'YA GÝTTÝ Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Almanya'ya gitmek üzere dün sabah KKTC'den ayrýldý. Ercan Havalimaný'ndan saat 09.45'te ayrýlan Eroðlu'nu alanda Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Hasan Bozer, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hamza Ersan Saner, GKK Yardýmcýsý Tuðgeneral Mehmet Soðancý, Cumhurbaþkanlýðý Müsteþarý Mustafa Tokay ve diðer bazý yetkililer uðurladý. Eroðlu, Almanya Dýþiþleri Bakaný Westerwelle ile salý günü saat 10.00'da Berlin'de bir araya gelecek. Eroðlu, Berlin'de ayrýca bazý parlamenterler ve çeþitli sivil toplum kuruluþlarýyla da temaslarda bulunacak. Çarþamba günü yurda dönmesi beklenen Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'na Berlin temaslarý sýrasýnda Özel Temsilcisi Kudret Özersay, Baþbakanlýk Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Erhan Erçin ve III. Sekreter Güneþ Onar eþlik edecek. LORDOS: MÜLKLERÝMÝ SATMIYORUM Kapalý bölge Maraþ'ta sahip olduðu eski taþýnmaz mallar ve oteller konusunda Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi (AÝHM) ve KKTC Taþýnmaz Mal Komisyonu'na baþvuruda bulunan Kýbrýslý Rum Andreas Lordos, Taþýnmaz Mal Komisyonu'na baþvurusunun mülklerini satmaya yönelik olmadýðýný, kullaným kaybýndan doðan tazminat talebi bulunduðunu açýkladý. Simerini gazetesinde yer alan söyleþisinde Lordos özetle, 1974 Barýþ Harekâtý sýrasýnda kapalý bölge Maraþ'ta kendisine ait 5 büyük otel býraktýðýný ve bunlar için AÝHM'e baþvurusunun bulunduðunu belirtirken, KKTC Taþýnmaz Mal Komisyonu'na yaptýðý 110 milyon Euro'luk tazminat baþvurusunun ise "kullaným kaybý" için olduðunu açýkladý. Lordos, her ne koþulda olursa olsun ve her ne miktar verilirse verilsin Maraþ'ta bulunan taþýnmaz mallarýný satmasýnýn söz konusu olmadýðýný belirterek, geçmiþte kendisine Yahudi kökenli bir ABD vatandaþý olan þahýstan teklif gelmesine karþýn bunu geri çevirdiðini ifade etti. Taþýnmaz Mal Komisyonu'na baþvurmalarýnýn AÝHM tarafýndan öðütlendiðini, çünkü baþvuru süresinin 31 Aralýk 2011'de sona ereceðini ifade eden Lordos, komisyonun kendilerine istedikleri miktarý vermemesi halinde AÝHM'e geri döneceklerini belirtti. Maraþ'taki taþýnmazlarýnýn EVKAF'a ait olduðu yönündeki Kýbrýs Türk tarafýnýn görüþlerinin gerçekleri yansýtmadýðýný da iddia eden Lordos, Türkiye'nin köþeye sýkýþtýrýlmasý ve Maraþ'ýn Kýbrýslý Rumlara iadesinin saðlanabilmesi için tüm Maraþ kökenli Rumlarýn kendisi gibi davranmasý çaðrýsýnda da bulundu. Gaziveren sahil yolu kime emanet? (Haber ve fotoðraf: Mustafa ERKAN)- Gaziveren köyü son zamanlarda turistik yatýrýmlarla isminden söz ettirmeye baþladý. Wonderland'ýn da bu bölgede kurulacak olmasý nedeniyle, turizm açýsýndan bölge halký geleceðe umutlu bakýyor. Ancak Gaziveren sahil yolu çöplük gibi kullanýlýyor. Lefke Belediyesi, turizm faaliyetlerinin hýzlandýðý bölgede çevreyi korumak adýna hiçbir önlem almýyor. Turgut Afþaroðlu Haftada Bir Dobra Dobra KIBRISLILARI KORUMA DERNEÐÝ Kuzey Kýbrýs, Türkiye'nin bir alt yönetimidir... Doðru... Bütün önemli kararlar Ankara'da alýnýr... Doðru... Ankara siyasi irademizi elimizden aldý... Doðru... Ankara, Kuzey Kýbrýs'a nüfus yýðdý... Doðru... Ankara, kendi yurdumuzda bizi azýnlýða düþürdü... Doðru... Ankara, kendi para birimini bize dayatarak, kendi ekonomisinin hastalýklarýný bize taþýdý... Doðru... Dayatma paketlerle, Kuzey Kýbrýs'taki ekonomik yýkýmýn mimarý oldu... Doðru... Kuzey Kýbrýs, Türkiye'nin bir arka bahçesi oldu... Doðru... Þimdi de zam ve vergilerle, aþýmýzý iþimizi elimizden almaya çalýþýyor... Doðru... Ankara'nýn yýllardýr uyguladýðý bu politikalar, Kýbrýslýtürkleri bitiriyor, tüketiyor... Doðru... Bütün bunlar doðru da... Bir baþka doðru daha var. Ankara bunlarý yaparken, biz ne yaptýk? Bizi yönetme iddiasý ile koltuklara kurulanlar ne yaptý? Anlý þanlý siyasi partilerimiz ne yaptý? Sendikalarýmýz, sivil toplum örgütlerimiz ne yaptý? Aydýn geçinenlerimiz ne yaptý? Ve biz halk olarak ne yaptýk? Hiç... Hiçbirþey yapmadýk. Sadece yalakalýk yaptýk. Koltuðu kapanlar þükran çekti. Ve biz de onlarý alkýþladýk. Ankara'nýn direkt olarak müdahale etmediði iþleri bile, yüzümüze gözümüze bulaþtýrdýk. Sanayi Holding'i batýrdýk... Turizm Ýþletmelerini batýrdýk... Cypruvex'i batýrdýk... KTHY'ný batýrdýk... Kaç tane devlet kurduysak, hepsini batýrdýk. Papaðan gibi, Ankara'dan gelen talimatlarý tekrarlayarak, hükümetçilik yaptýðýmýzý sandýk. -Yýl sonuna kadar çözüm... -Maraþ bütünlüklü çözümün bir parçasýdýr... -Kimlikle giriþler devam edecek... -Kemerleri sýkmalýyýz... -Bütçedeki açýklarý kapatmalýyýz... -Emekliden de vergi almalýyýz... -Para birimini deðiþtiremeyiz... -Türkiye'ye muhtacýz... -Türkiyesiz bir hiçiz... Denktaþ ve Talat da ayni þeyleri söylüyordu... Ferdi ve Derviþ de... Þimdi Ýrsen de ayni þeyleri söylüyor. Yok birbirlerinden farklarý... Hepsi de Osmanlýnýn torunlarý. Hepsi de Türkiye'nin önünü açma gayreti içinde oldu. Oysa Türkiye'nin önü, bizim ise arkamýz açýktý. Asýl olan Türkiye'nin önünü açmak deðil... Bizim arkamýzý kapatmaktý. Yapamadýk, beceremedik... Türkiye'nin önünü açtýkça, bizim arkamýzýn daha da açýldýðýný göremedik. Aslýnda suçun yarýsýdýr Ankara'nýn... Diðer yarýsý da bizim aydýnlarýn. Kabullerimizi hep yanlýþ yaptýk. Sanki siyasi irademiz varmýþ gibi, siyasi partiler kurduk. Sanki seçmen çoðunluðu bizdeymiþ gibi seçimlere girdik. Sanki demokratik bir ülkede yaþýyormuþuz gibi, sendikalar kurduk. Hiçbir iþe yaramayacaðýný bile bile, grevler de yaptýk, yürüyüþler de yaptýk. Hala da yapmaya devam ediyoruz. Yasal direniþ biçimlerine karþý yetkili ve yetkisizlerin muafiyet kesbettiklerini hala göremiyoruz. Þunu iyice kafamýza koyalým: Türkiye ile iliþkileri saðlýklý bir temele oturtmadýkça... Siyasi irademizi elimize almadýkça... Demokrasinin kurallarýný sokakta yeniden yazmadýkça... Bu ülkede ne ekonomi düzelir, ne de çözüm olur. Ve son bir not: Bizimkisi gibi ülkelerde... Ne bu kadar siyasi partiye... Ne de bu kadar sendikaya ve sivil toplum örgütüne ihtiyaç yoktur. Bir 'Kýbrýslýlar Partisi' bir de 'Kýbrýslýlar Sendikasý' bize yeter. Bir de 'Kýbrýslýlarý Koruma Derneði'... Ortak payda 'Varlýðýmýzý Koruma Kavgasý'... Mücadele biçimi de 'Pasif Direniþ' olmalý. Gerisi fasa fiso... Bizi yoða yazdýlar... Yoksa farkýnda deðil miyiz?

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Çok yorulmuþ vekiller mecliste çalýþmaktan Keyifleri istiyor meclise gelmiyorlar Yangýn yerine döndü oysa memleket çoktan Onlarsa ateþi habire körüklüyorlar Ali OSMAN Periyodik SORUÞTURMAYA ÖNCEDEN BAÞLAMIÞLAR Aylardýr KKTC'deki çeteleri yazýp duruyoruz... Elde ettiðimiz bilgilerin çoðunu kamuoyuyla paylaþtýk... Polis ne aradý, ne de sordu yazdýklarýmýzla ilgili olarak... Çete iliþkileriyle ilgili soruþturma baþlatýldý.. Bu soruþturmayý yürüten polis müdürlerinden birisi "Siz yazmadan önce biz soruþturmaya baþlamýþtýk" dedi... Yaþananlarla onun sözleri arasýndaki çeliþki büyük... Madem konuyu soruþturuyorlardý, elde ettikleri bulgular yetersiz miydi ki Ýsmet Felek'i tutuklayamadýlar? Felek Cumhurbaþkanlýðý sarayýna giriyor, üniversite rektörleri ile basýn önünde görüþmeler yapýyor, onlarýn ellerinden belgeler alýyor... Polis elindeki bilgiler yeterli olmasa, yani kendi bulgularý yetersiz olsa dahi, Türkiye Ýnterpol'ü tarafýndan gönderilen ve Ýsmet Felek'in tutuklanýp Türkiye'ye gönderilmesini talep eden dosya ne güne duruyordu? Neden tutuklamadýlar Felek'i? Ýçiþleri Bakanlýðý'na yaptýðý "vatandaþlýk" müracaatýnýn yürürlüðe konmasýný mý bekliyorlardý yoksa? CTP'YE KOMPLOYMUÞ... Son günlerde eski Maliye Bakaný Ahmet Uzun'la ilgili birçok iddia ortaya atýldý... Bunlardan bir tanesi Pia Bella Otel'e casino izni vermek için iþletmeciden 200 bin Euro aldýðýyla ilgilidir... Ahmet Uzun kendisiyle görüþen gazeteciye, "Hakkýmý mahkemede arayacaðým" demiþ... Fena olmaz... Bakalým neler çýkacak, neler konuþulacak... En azýndan birþeylerin ortaya çýkmasý açýsýndan iyi olur... Uzun, 200 bin Euro'nun bakanlýða teminat olarak verildiðini söylerken... Bu parayý rüþvet olarak verdiðini iddia eden þahýs ise paranýn gece vakti bir parkta verildiðini vurguluyor... Bu konuda polise ifade dahi verilmiþ... Teminat veya deðil... Bir devlet kurumuna para yatýrýlýrsa karþýlýðýnda bir makbuz veya belge alýnýr... Daha sonra iade edilebilir gerekçesiyle makbuz veya alýndý belgesi verilmemesi düþünülemez... Bir de þu vardýr... Uzun, paranýn verildiðini ancak bunun teminat parasý olduðunu söylüyor... Karþý taraf ise rüþvet olarak istendiði için verildiðini iddia ediyor... Ancak paranýn verildiði yer de önemli... Para bir gece vakti parkta verildi deniyor... Uzun'un bu konuda demeci yok.. Maliye Bakanlýðý'na yatýrýlan her kuruþun karþýlýðýnda kiþiye makbuz verilir... Bu makbuz verildi mi? Verildiyse maliyede kopyasý olmalý... Yani maliye alýndý belgesi vermeden para alamaz... Kafa karýþtýran bir baþka konu da, günler sepete mi girdi ki gecenin bir vakti parklarda maliye için para veriliyor? Ýþte tüm bunlarýn ortaya çýkmasý gerekir... Ferdi Bey de girmiþ devreye... Birkaç tehdit de o savurmuþ parayý verdiklerini söyleyen insanlara... Ferdi de, Uzun da CTP'nin karalanmasý ve yýpratýlmasý için bir kampanya olduðunu söylediler... CTP'nin karalanmasýna veya yýpratýlmasý için kampanyaya gerek mi var? Elbirliðiyle "ahristo"ya çevirmediler mi CTP'yi? Kalay YENÝLENMEK TEMÝZLENMEKLE, TEMÝZLENMEK "KÝR"Ý GÖRMEKLE BAÞLAR Kirli solun çatýsý altýndan seslenerek, "yeni sol"dan, "yeni" bir "sol" yaratmaktan söz eden ilericiler, akademisyenler, eski kirlerinden arýnmayanlarýn önderliðinde mi yaratacaklar bu "yeni sol"u? Temizlik problemi olmayan bir "sol" ne kadar "yeni" olursa olsun, bir þey farkedecek mi? Yenilenmek temizlenmekle baþlar. Temizlenmekse "kir"i görmekle. 5 senelik hükümet macerasýnda "sol"un biriktirdiði "kir"i görecek þavkýnýz yoksa, biz ne yapalým... Mecliste kritik gün n Mesaiye geçilmesini ve ek mesaiyle ilgili deðiþiklikler içeren tasarýlar yanýnda, barem sisteminde deðiþiklik öngören yasa da gündemde... n Cumhurbaþkaný tarafýndan tekrar görüþülmek üzere meclise gönderilen maaþ ve ücretlerle ilgili yasa ivedilikle ele alýnacak... Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün kamu çalýþanlarýný yakýndan ilgilendiren ve sendikalarýn büyük tepki ve eylemlerine yol açan bir dizi yasa ve tasarýyý görüþmek için yoðun gündemle toplanacak. Kamu görevlilerinin maaþlarýnda düzenlemeler içeren ve Cumhurbaþkaný tarafýndan yeniden görüþülmek üzere geri gönderilen Kamu Çalýþanlarýnýn Aylýk (Maaþ- Ücret) ve Diðer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasasý, meclisin Özel Gündemi'nde yer alýyor. Kamu çalýþanlarýnýn ek ödenek oranlarýný deðiþtiren ve haftalýk çalýþma saatlerini 39 saat olarak düzenleyen Kamu Görevlileri (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý, "Kamu Saðlýk Çalýþanlarý (Deðiþiklik No:2) Yasa Tasarýsý, Ýþ (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý, Vakýflar Örgütü ve Din Ýþleri Dairesi (Kuruluþ, Görev ve Çalýþma Esaslarý) (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý ve Sivil Savunma Teþkilatý Personel (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý de meclisin gündeminde. Genel Kurul, Mücahit Tazmin (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý ve Vakýflar-Din Ýþleri Dairesi Memurlarý Emeklilik (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý'ný da görüþecek. MAAÞ VE DÝÐER ÖDENEKLERÝ DÜZENLEYEN YASA Meclis Genel Kurulu'nda 23 Kasým 2009'da oyçokluðuyla kabul edilen ancak 36 madde veya tümünün Anayasa uygunluðunun sorgulanmasý için dönemin Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat tarafýndan Anayasa Mahkemesi'ne gönderilen "Kamu Çalýþanlarýnýn Aylýk (Maaþ-Ücret) ve Diðer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasasý" tekrar gündemde.ýdari ve Sosyal Ýþler Komitesi tarafýndan geçen hafta içinde oyçokluðuyla onaylanan yasa, Genel Kurul'a gönderildi. Baremlerde düzenlemeler içeren yasa, Ek Çalýþma Ödeneði'ni düzenleyen 11'inci maddesini Anayasa'nýn "devletin niteliklerinin" yer aldýðý 1'inci madde kapsamýnda olan "Hukuk devleti ilkesine aykýrý bulan" Anayasa Mahkemesi'nin kararýnýn ardýndan, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu tarafýndan tekrar görüþülmek üzere 6 Mayýs 2010'da Cumhuriyet Meclisi'ne iade edilmiþti. 1 Ocak 2011'de yürürlüðe girmesi öngörülen Kamu Çalýþanlarýnýn Aylýk Maaþ, Ücret ve Diðer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasasý, kamu görevine girecek olanlarýn aylýk, maaþ, ücret ve diðer ödeneklerini, genel maaþ kademelerini, hizmet sýnýflarýnýn ve derecelerinin maaþ kademelerini, kademe ilerlemelerini, hizmet sýnýfý olanlarýn sýnýflarý içinde yükselmelerini ve hizmet sýnýflarýný deðiþtirmelerini, hizmet sýnýfý olmayanlarýn bulunduklarý kadro içinde ilerlemelerini, baþka kadrolara geçmelerini ve yükselmelerini düzenliyor. Yasanýn iadesinin ardýndan toplanan Ýdari ve Sosyal Ýþler Komitesi, yasanýn Anayasa'ya aykýrý bulunan 11'inci maddesini deðiþtirip, maddeye baðlý cetveli yasadan çýkardý. Komite, Yasanýn Ek Çalýþma Ödeneði Hakký'ný düzenleyen 11'inci maddesinde kamu çalýþanlarýný ilgilendiren yasa tasarýlarýnda yer alan "normal çalýþma ve idari tatil günleri için bire 1.1, hafta sonu tatilleri ile diðer resmi tatil günleri için bire 1.5" oranlarýný getirdi. 39 SAAT Kamudaki hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için haftalýk çalýþma süresini 39 saat tek mesai olarak ve ek çalýþma ödeneðini ise normal çalýþma ve idari tatil günleri için bire 1.1, hafta sonu tatilleri ile diðer resmi tatil günleri için bire 1.5 olarak düzenleyen deðiþiklik yasalarý da yarýn meclisin gündeminde. Deðiþikliklere göre, kamu görevlilerinin haftalýk çalýþma süresi 12 ay boyunca 39 saat olacak. Cumartesi ve Pazar günlerinin tatil olacaðý düzenlemede, çalýþmanýn baþlama ve bitme saatleri ile ara dinlenme saatleri Personel Dairesi'nin önerisi üzerine Bakanlar Kurulu tarafýndan saptanacak. Röntgen filmi çekiminde fiilen çalýþan tabip ve teknik personelin günlük çalýþma süresi ise 5 saat olarak düzenleniyor. Normal mesai saatlerinde görev yapabilecekleri gibi Ýcapçý (on-call) çalýþma usulü ile görev yapan kamu görevlilerinin, icapçý çalýþma usulü esas ve yöntemleri ile ödenecek ücretlerin düzenlemesi de Bakanlar Kurulu'nca çýkarýlacak tüzükle yapýlmasý öngörülüyor. Ancak ödenecek ücretlerin, aylýk maaþýn yüzde 5'ini geçmemesi, on-call tahsisatý ile ek mesai ödeneði toplamýnýn barem karþýlýðý maaþý geçemeyeceði kurala baðlanýyor. Düzenlemeye göre, 39 saatlik haftalýk çalýþma saati uygulamasý 1 Aralýk tarihinden itibaren yürürlüðe giriyor. Ek mesai (ek çalýþma ödeneði) ise, yeni düzenlemeyle normal çalýþma ve idari tatil günleri için bire 1.1, hafta sonu tatilleri ile diðer resmi tatil günleri için bire 1.5 olarak belirleniyor. Ek çalýþmanýn ücret dýþýnda herhangi bir yolla karþýlanamayacaðý ve en geç bir ay içinde ödeneceði kurala baðlanan düzenlemede, Üst Kademe Yöneticileri sýnýfýna giren kamu görevlilerine de hiçbir þekilde ek çalýþma ödeneði verilemeyeceði belirtiliyor. Düzenlemeye göre, kamu görevlileri istisnai durumlar dýþýnda aylýk brüt maaþýn yüzde 25'inden fazla ek çalýþma ödeneðine hak kazanacak þekilde çalýþtýrýlamayacak, ancak Maliye Bakanlýðý'ndan alýnacak onay ile bu oran yüzde 50'ye çýkarýlabilecek. Düzenlemeyle emniyet mensuplarý da ek çalýþma ödeneði almaya hak kazanýyor. Haftaya çok hareketli baþlanýyor KTÖS bugün Lefkoþa merkez ilkokullarýnda grev yapacak... Sendikalar, öðle saatlerinde mahkemelere yürüyecek... Öðretmenler Sendikasý KTÖS, geçmiþteki bir eylem nedeniyle sendikacý ve eylemcilerin yargýlanmasýný protesto amacýyla bugün Lefkoþa merkez ilkokullarý ile Öðretmen Akademisi'nde grev kararý aldý ve saatleri arasýnda uygulanacak grev yanýnda, duruþma saatinde yürüyüþ de yapýlacak. KTÖS'ten yapýlan açýklamaya göre, grev yapýlacak okullar Arabahmet, Atatürk, Çaðlayan Cumhuriyet, Gelibolu, Necati Taþkýn, Þht. Doðan Ahmet, Þht. Ertuðrul, Þht Tuncer ve Þht. Yalçýn ilkokullarý ile Atatürk Öðretmen Akademisi. 9 Eylül Ýlkokulu'nda bir süreden beri uygulanan grev de devam edecek. Bu arada aralarýnda KTÖS'ün de bulunduðu bazý sendikalar, saat 13:00'te 10. Yýl Parký'nda (Kuðulu Park) toplanarak, geçen yýl Cumhuriyet Meclisi önünde yapýlan bir eylem nedeniyle 19 sendikacý ve eylemcinin yargýlanacaðý Mahkemelere yürüyüþ düzenleyecek. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent MECLÝSTEKÝ NÝSAPSIZLIK VE GÖÇ YASASI KKTC Meclisinin yeni yasama dönemi açýlalý çok olmadý. Þunun þurasýnda daha kaç birleþim yapýldý ki... Ama þu hale bakýn... Milletvekillerimiz memleket meseleleriyle uðraþmaktan yorgun, harap ve bitap mý düþtüler ne?! Yoksa düðünler, davetler, yemeler içmeler, parti meseleleri derken fýcýrýklarý çýkýp sürmenaj mý oldular? Kolay deðil... Hem memleket meselelerini düþüneceksin... Hem de raconun kurallarýna uygun davranýp, böylesi etkinliklerde arz-ý endam eyleyerek koltuða yatýrým yapacaksýn... Aklýma yine Orhan Veli'nin "Kuyruklu Þiir"i geldi. Benzetmek gibi olacak ama olsun. "Uyuþamayýz, yollarýmýz ayrý Sen ciðercinin kedisi, ben sokak kedisi Senin yiyeceðin kalaylý kapta Benimki aslan aðzýnda Sen aþk rüyasý görürsün, ben kemik Ama seninki de kolay deðil kardeþim Kolay deðil hani Böyle kuyruk sallamak Tanrýnýn günü" Ne diyelim... Zor vallahi... Ýçi seni, dýþý beni yakar gibi birþey. Milletvekili olmayan bunun acýsýný, cefasýný, yorgunluk ve harabiyetini bilemez herhalde! Evet ne diyordum? Milletvekillerimiz memleket meseleleriyle uðraþmaktan öylesine yorgun, harap ve bitap düþtüler ki... Yüce meclisimizin programýnda bulunan son iki oturum, nisap hasýl olmadýðý için yapýlamamýþ. Oturumlardan biri geçen Cuma günü yapýlacaktý. Nisap olmadýðý için Cumartesine ertelendi. Ancak yine olmadý! Çünkü 50 milletvekilinden sadece 5'i geldi meclise! Onda biri yani... Öyle olunca da yüce meclisimiz ikinci kez nasibini alarak, nisapsýzlýða kurban gitti! Bugün ise yoðun bir gündemi varmýþ meclisin. Birçok yasa tasarýsý yanýnda tüm sendikalarýn "Göç Yasasý" olarak niteledikleri "Kamu Çalýþanlarýnýn Aylýk (Maaþ-ücret) ve Diðer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasasý" da gündemin en önemli maddesini oluþturuyor. Yasanýn amacý, yeni barem düzenlemeleriyle kamu çalýþanlarýnýn maaþ ve ücretlerini aþaðýlara çekmek. Emekli maaþlarý da dahil olmak üzere zaten tüm maaþlar astronomik kesintilerle düþürülmüþ durumda. Þimdi yeni barem düzenlemesiyle daha da aþaðýya çekilmiþ olacak maaþlar. Ve Türkiye'de 2011 yýlýnda kamu çalýþanlarýna verilecek yüzde 14'lük artýþla da hemen hemen orasý ile eþitlenmiþ olacak! Ama onlar, örneðin domatesi 1 liraya yerken, bizi 5 liraya kazýklamaya devam edecekler! "Bu halk tek bir þekilde ciddi ciddi isyan eder, meydanlara dökülür, ortalýðý daðýtýr" derdi bir dostum. "Nedir o?" diye sorduðumda da... "Parasýna dokunulursa" diye yanýt verirdi hep. Aklýma onun sözleri geldi. "Parasýna dokunulursa..." Ee... Dokunuluyordu iþte. Hatta dokunulmuþtu bile. Vergilerle gýrtlaðýna basýlarak dokunulmuþtu önce. Þimdi de baremlerle oynanarak, alým gücü daha da aþaðýlara çekilecekti! Buna raðmen halkta hâlâ bir kýmýldanma yok! "Göç Yasasý" diyor sendikalar tasarý için. Cemil Çiçek, "Cehenneme kadar yolunuz var!" havalarýnda! Biz ana-babalarýmýzdan iyi yaþadýk belki... Ama çocuklarýmýzýn bizden iyi yaþayamayacaklarýný bilmenin ýstýrabý zor...

5 25 Ekim 2010 Pazartesi 5 Þaziye nin Görüþü: Soyer zamanlardan sonra gýmýldanmaya çaðýrdý bizi. Aradýk gýmýldanalým, belimiz dutuldu. N'apacayýk oðlum þimdi. Salih Arap nerde? * Küçük yaþtaki suçlarda rekora gidiliyormuþ. - Ma bunnar da mý kimliðnan girer be ama! * Denktaþ hükümeti istifaya çaðýrmýþ. -Oldu Gözlerim doldu.. Adamlar yedi canýný ta o koltuða oturana gadar da, diyneycekler beyimi da býrakýp gitsinler. * Avcý çýkýþ yolu arýyormuþ. - Tilki izlerini takip etsin. * Telefon Dairesi çok zordaymýþ 'den belli zaten. * Maðusa Lefkoþa yolunda meydana gelen trafik kazasý ucuz atlatýlmýþ. - Ne ucuzu yahu Araba hurdaya çýktý, adamýn 2 ayaðý da kýrýk. Yýl yaþýndayým. Bir bayram günü, harçlýklarým arasýndan 2 þilin düþürüp kaybettim. Ýki þilin benim için büyük paraydý. Günlerce orada dolandým durdum belki bulurum diye. Bulamadým. Aradan 50 yýl geçti Oradan her geçtiðimde hala daha belki bulurum umudu ile bakýyorum! Lordos'unki de ayný umut! Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI KAÇ KÝÞÝYSELER ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Henüz yazýlmamýþ "Uzun Yýlan Hikayelerimiz"den bir tanesi de; Türkiye'den gelecek su meselesidir. Yýllardýr söylerler Yýllardýr Türkiye'den su gelecek diye bizi uyuturlar Ne geldi.. Ne de geleceði var! Suyun gelmesi için önce Türkiye'de baraj yapýlmasý gerekiyor. Su, barajda toplanacak, sonra buraya pompalanacak Ne var ki, barajýn yapýlacaðý bölgenin köylüleri baraj yapýlmasýna karþý çýkýyor. Haksýz da deðiller Evlerinin Bütün topraklarýnýn Meyve bahçelerinin sular altýnda kalmasýndan korkuyorlar. Geçenlerde köyde bir eylem düzenlediler. Bütün köylü katýldý. Hükümet sorunlarýna çözüm bulmazsa, eylemleri Ankara'ya kadar taþýyacaklarmýþ. Suyun "yavruvatana" gelecek olmasý, onlarý hiç yumuþatmadý. Kan kardeþi.. Din kardeþi "Su sevaptýr " gibi laflar iþe yaramadý. Tepkiler sürüyor. Ama moralimizi bozacak, umutlarýmýzý kýracak kadar deðil. Çünkü son eylemde, Akine köy muhtarý Hamit Tufan aðzýndaki baklayý çýkardý: "Devlet bize yerleþecek yer ve arazimizin karþýlýðýný verirse sorun ortadan kalkar"diyor. Yani demek istiyor ki: Bize paramýzý verin Bize yerleþecek yer gösterin Ve sonra siz ne isterseniz yapýn. Ýster baraj yapýn, ister yýkýn. Yerden göðe kadar haklýdýr muhtar. TC zararlarýný karþýlamalý, kendilerine yerleþecek arazi vermelidir. Haa Türkiye kendi vatandaþlarýna arazi veremiyorsa yine sorun yok. Koysun hepsini bir feribota göndersin. Baþýmýz üstünde yerleri var. Bizde arazi çok. Karpaz bomboþ duruyor Beþiktaþ'a futbol sahasý yapacaklarýna, Akine'liler muz bahçesi yapsýn daha iyi.. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Üretici maðdur, tüketici endiþeli Yine de alan memnun, satan memnun... Baflýnýn Köþesi Dr. Dolgun Dalgýçoðlu BÝR HEDEFÝMÝZ VARDI... (2) (Ýstanbul)- Ciðer ve raký iyi gelmiþti. Günün sýkýntýlarý nasýl olduysa birden daðýldý. Ne hastalarýn verdiði sýkýntý vardý artýk aklýmda, ne de ödemelerimin gecikmesi. Hele Ýstanbul'un trafiði, bitmiþti benim için. Fiyat, arkadaþýmýn dediði gibi makuldü. -Güle güle, diyen meyhaneciye -Yine geleceðim, çünkü burada aradýklarým var, dedim Sanýrým ne demek istediðimi anlamamýþtý, ama gülümsedi yine de. Arabaya doðru ilerlerken durup binaya baktým, bir de mahalleye. 1950'li yýllardý. Aþaðý Baf'taydý evimiz, ben doðmamýþtým daha savaþýnda zorunlu göç yaþayanlarýn ikiye bölünmüþ ülkelerinin diðer yarýsýný görmeye gidenler... Bilhassa Baflýlar, Baf'a gittiklerinde limana uðrarlar. Baf Limaný'nda meyhaneler dizi dizidir. Ýçlerinden bir tanesinin iþletmecisi - önünde pelikan vardý, þimdi yok sanýrým- babamdý. Adý da Pelikan Meyhanesi. Babam o meyhaneyi uzun yýllar çalýþtýrýrdý. Balýkçýlýktan meyhaneciliðe geçmiþti. Balýk piþirmesini biliyordu ancak meze iþi deðildi, ilk baþladýðýnda meyhaneciliðe. Soruyorduk o da cevaplýyordu bize -Bu kadar güzel meze yapmasýný nereden öðrendin baba? Yanýnda çalýþan þef meðer Antalya'dan zorunlu göç ettirilen bir Rummuþ. Hatýrlarsýnýz veya okumuþsunuzdur o münavebe yýllarýný, iþte o dönemde Türkiye'yi terk etmek zorunda kalan Rumlarýn bazýlarý Kýbrýs'a gelmiþlerdi. Onlardan biri de babamýn yanýnda çalýþýp babama meyhaneciliði öðreten Rumdu. Ýþleri çok iyiymiþ o dönemlerde babamýn, ancak EOKA'nýn kurulduðu o yýllarda ki 1955 yýllarýna denk geliyordu... Þovenizmin doruða yol aldýðý yýllardý. Ýstanbul'da da Rumlara karþý faþist saldýrýlarýn olduðu dönemlerdi bir de o dönemler. Meyhaneye gelen Rumlara EOKA, "Bir daha bu Türkün meyhanesine giderseniz" diye tehditler savurduktan sonra babamýn iþleri durdu. Mecburen kapattý meyhaneyi ve baþka iþlerle ayakta kalmaya çalýþtý, gerisini hepimiz de yaþadýk ve hala yaþýyoruz yýlýnda Aþaðý Baf'taki evimizden koptuk Rumlar kesecekler diye. Mutallo'da barakalarda 1974 yýlýna kadar hayatý idame ettirdik. Ve 1974 sonrasýnda kendimize ait olmayan ve olamayacak kuzeye geldik. Bir feribot bileti bilirim elime verilen biraz da nakit para "devletimizden". Okul yýllarýnda burs adýyla verilen cüzi bir yardým vardý talebelere. Döneceðim, döneceðim dedikçe koþullarýn düzelmesini bekledim kaç zamandýr. Koþullar malum. Kýbrýs'ýn en azýndan yakýn zamanda eskiye dönemeyeceðini biliyoruz. Ki dönemeyeceðimizin en keskin kanýtý Türkiye'nin bölgede petrol arama çalýþmalarý. Üç beþ kiþi kalmýþýz Kýbrýs'ta ve bu üç beþ kiþinin de bir kýsmý hala içinde bulunduklarý durumun farkýnda deðiller, ya da iþlerine öyle geliyordur olmasaydý yaþanmasaydý. Ve 1974 yýlýnda ülkem bölünmeseydi belki de babamýn Pelikanlý Meyhanesi'nde turistlere Kýbrýs'ýn Kýbrýslýlar sayesinde nasýl da huzurlu bir ada olduðunu anlatacaktým. Eski Yeþilçam filmleri geldi aklýma birden. Ve cýmbýzla çekilmiþ gibi kafamý Sadri Alýþýk'ýn hüzün dolu komedi filmlerinde gittiði meyhaneler doldurdu. Mutlaka bulmalýyým dedim kendi kendime ve yaþamalýyým Ýstanbul'da hem Atýf'ýn sinemasýný, hem de babamýn Pelikanlý Meyhanesini

6 Karanfil Kani KANOL ASKERÝ KANTÝNLERÝ VE SÝVÝL SAVUNMAYI DA ÖZELLEÞTÝRSENÝZE Ulaþýmý, iletiþimi, saðlýðý, eðitimi, enerjiyi yani kýsacasý bir toplumun özgür, eþit ve baðýmsýz olmasý için kar güdüsüyle çalýþtýrýlmamasý gereken bütün sektörleri özelleþtirmeye söz verdiniz, imza attýnýz deðil mi? O halde askeri kantinleri ve sivil savunmayý da özelleþtirme programýnýza katsanýza eðer devlet iseniz... Yok yok sivilleþme, demokratikleþme amacýyla falan deðil... Sadece ve sadece bütçemizi denkleþtirmek amacýyle, mali olarak, tasarruf için filan yani... Bütün emeklilerden ve çalýþanlardan vicdanýnýz sýzlamadan kesintiler yaptýðýnýz gibi, denkleþtirmeye çalýþtýðýnýz bütçenizden 45 kiþilik guruplar halinde sýk sýk, "kültür" gezileri düzenleyen sivil savunma teþkilatýný da özelleþtirme kapsamýna alsanýz fena mý olur? Bu devlet nasýl bir devletse, bir tarafta KTHY'nýn iflasýný ilan eder, tasarruf edecek diye emekli ve çalýþanlarýn haklarýna saldýrýr acýmasýzca... Ama öte yandan Halk Örgütü mükellef personeli ve Sivil Savunma personelinden oluþan 45'er kiþilik guruplarý "kültür" gezilerine, Türk Dünyasý kültür Evleri Müzesi'ne ve Beþiktaþ-Porto maçýna, götürür nisbet yaparcasýna... Sizin anlayacaðýnýz ayranýmýz yok içmeye, tahtýrevanla gideriz sýçmaya... Ve Eðitim Bakanlýðý özele devrederken eðitimi, Sivil Teþkilat Baþkanlýðý orta eðitimde öðrenim gören ve derslerinde baþarýlý olan öðrencilerle, görevli öðretmen ve Sivil Savunma personelinin katýldýðý Türkiye "kültür" gezileri düzenler 45 kiþilik gruplara... KTHY tasfiye edilirken, Saray Otel ve diðer kamu kurum ve kuruluþlarý peþkeþ çekilirken, Sivil Savunma Teþkilatý üç dört radyo istasyonu çalýþtýrýr hem de en güçlü yayýn techizatýyle... Kimse de sormaz bu ne biçim iþ, bu ne biçim devlet anlayýþý diye... Her sýkýþtýklarýnda çalýþanýn haklarýna saldýrmayý marifet bilen ekonomik örgütlerimizin ise gýký çýkmaz bu çifte standart ve kendi deyimleriyle bütçe disiplinine ve tasarruf tedbirlerine aykýrý uygulamalara. Hele de ne satarlarsa satsýnlar, piyasadaki fiyatlarýn yarýsýna satmayý becerebilen adlarý "askeri kantin" ama kendileri aslýnda birer super market olan kuruluþlar konusunda ise ödleri kopar aðýzlarýný açmaya... Dünya alem de biliyor ki, önce subay eþlerinin seçip aldýðý sonra da sivil giriþ kartý sahibi kiþilere satýþý yapýlan bu ürünlerin fiyatlarý bazen piyasada satýlanlarýn yarýsýna geliyor. Ve hiç de küçümsenemeyecek bir kitleye hizmet veriyorlar... O halde boþ verin devlet mevlet olmayý,serbest pazar ekonomisini falan da, açýn bu kantinleri herkese... Maaþlarýný budadýðýnýz emekli, memur çalýþan herkes ucuza alýþveriþ yapsýn bari... Aksi takdirde, devletseniz ve gerçekten bütçenizi denkleþtirmekse amacýnýz, hiç zaman geçirmeden özelleþtime kapsamýna alýn sivil savunmayý da, askeri kantinleri da... Belki o zaman inandýrýrsýnýz çalýþanlarý, emeklileri ve sendikalarý, bu toplum için çalýþtýðýnýza... Ve istenen özverilerin Kýbrýslý Türk halký için olacaðýna... Haa! Hafiften gülümseyip de "Yok, yok olmaz" diyorsanýz, durup bir daha gözden geçirin egemen olmayý, hükümet etmeyi, baðýmsýzlýðý, kolonizasyonu ve iþgali... DEV-ÝÞ, HALKI 10. YIL PARKI'NDA EYLEME ÇAÐIRDI Dev-Ýþ, "Göç Yasasý" adýný verdikleri "Kamuda Baþlangýç Ücretleri ve Diðer Ödenekler" ile ilgili tasarýnýn "bir süre unutturulduktan sonra Cuma gün apar topar Meclis alt komitesinden geçirilerek Genel Kurula havale edildiðini" belirterek buna tepki gösterdi. Dev-Ýþ Baþkaný Mehmet Seyis yazýlý açýklamasýnda, "bu þartlar altýnda baþta devlet iþçileri ve tüm çalýþanlar artýk gerçek hedefin kendileri olduðunu görerek tavýr almak zorundadýr" diyerek bugün saat 11.00'de diðer sendika üyeleri ile birlikte 10 Yýl Parký'nda (Kuðulu Park) toplanarak hükümeti ve "yargýyý hak arayan çalýþanlara karþý tehdit olarak kullanan zihniyeti" protesto edeceklerini belirtti. Seyis, "Demokrasimiz ve toplumsal varlýðýmýz için tüm üyelerimizi ve emekçi halkýmýzý Kuðulu Park'taki eyleme davet ederiz" dedi. UBP hükümetinin TC hükümetiyle imzaladýðý kendi deyiþiyle "Dayatma Paket" çerçevesinde, "Kýbrýslý Türk çalýþanlarýn çalýþma koþullarý ve ekonomik haklarý dahil olmak üzere TC ile uyumlaþtýrma çalýþmalarýnýn" yine hýz kazandýðýný ileri süren Seyis, hükümeti, "çeþitli demagojik CTP Milletvekili Önder Sennaroðlu, SÜTEK'in Tikveþli firmasýnýn kendisine açtýðý davayý kaybetmesiyle ilgili olarak hükümeti suçladý ve "Bu Zorlu Töre'nin partizanlýðýnýn ve iþ bilmezliðinin tarým sektörüne getirdiði bir baþka büyük yýkýmdýr" dedi. Sennaroðlu yazýlý açýklamasýnda "Yazýktýr. Bu SÜTEK'in kaynaklarýnýn heba olmasý ve üreticinin zorluk içinde, çok daha büyük bir zorluða gireceðinin göstergesidir. Devlet ve tarým sektörü partizanlýðýn iþten adam atmanýn ustalýðý ve insafsýzlýðý ile yönetilemez" diyerek Tarým Bakaný, müsteþar ve sorumlu müdürü istifaya çaðýrdý. "UBP hükümeti sayesinde SÜTEK'in yeni bir sýkýntýya sürüklendiði" iddiasýnda bulunan Sennaroðlu, yaþananlarý, "ülkede uygulanan sözde özelleþtirmelerin çýkmazýný göstermek bakýmýndan önemli bir örnek" olarak deðerlendirdi ve þunlarý kaydetti: "1997 yýlýnda UBP'nin iktidarýnda özelleþtirme adý altýnda SÜTEK'in Akdoðan'da Doðu Akdeniz Üniversitesi'nde, öðrencilerin ulaþýmlarýný bisikletle saðlamalarý yönünde düzenlemeler yapýldý. DAÜ Halkla Ýliþkiler ve Basýn Müdürlüðü'nden verilen bilgiye göre öðrenci memnuniyetini artýrma çalýþmalarý çerçevesinde DAÜ yönetimi, kampus içinde öðrencilerin kullanýmýna verilecek olan 100 adet bisiklet satýn aldý. Öðrenciler bu bisikletleri dönemlik cüzi bir miktar ödeyerek alacaklarý jetonla bisiklet park yerlerinden alarak kampus içinde ulaþýmlarýný saðlayabilecekler. DAÜ yönetimi kampus yaklaþýmlarla farklý kesimleri kamuoyuna hedef göstermekle" suçladý. Seyis þunlarý kaydetti: "Bu tasarýnýn yasallaþmasý halinde, baþta Kamu, Belediye ve KÝT'ler de çalýþan iþçilerin, Toplu Ýþ Sözleþmelerindeki Ücret tablolarý asgari ücret düzeyine yakýn bir duruma indirilecek, barem içi artýþlar iþverenin iki dudaðý arasýna terk edilecek, Kýdem Tazminatý, Bayramlýk ile diðer sosyal kazanýmlar ortadan kalkacak. Bu þartlar altýnda baþta Devlet Ýþçileri ve tüm çalýþanlar artýk gerçek hedefin kendileri olduðunu görerek tavýr almak zorundadýr. Bu noktada hükümetin komiteden geçirdiði göç yasasýný ve tasarlamakta olduðu sosyal sigortalar deðiþiklik yasasýný geri çekerek iþçi düþmanlýðý olarak nitelendirdiðimiz bu tavrýndan vazgeçmeye davet ederiz. Göç yasasý ile ilgili üzücü bir durum ise, bu yasayý yargýçlarý kapsamaz hale getirdikten sonra, bu yasaya karþý direnen insanlarýn yargýlanmasý ve hakim tarafýndan hapislikle tehdit edilmesi ayrýca düþündürücüdür. Federasyonumuz DEV-ÝÞ ve baðlý sendikalarý açýsýndan bu durumun kabulü mümkün deðildir." SÜTEK DAVASI... SENNAROÐLU HÜKÜMETÝ SUÇLADI bulunan bir tesisi Türkiye'den Tikveþli firmasýna verildi. Þimdi çeliþkiye bakýn, 1997'de kuruþ vermeden özelleþtirilen firmaya devlet bu sözde özelleþtirme olayýndan sonra 2010'da 800 bin TL tazminat ödeyecek. Bu nasýl iþ? Bu yüzden bu uygulama günümüzde TÜK, SÜTEK, KOOP-SÜT ve diðerleri çerçevesinde yapýlmak istenen özelleþtirmelerin akýbetinin ne olacaðýný açýk bir örneðini oluþturmaktadýr. Ancak, burada özel olarak çok daha önemli ve ilginç bir durum vardýr. UBP hükümetinin o dönemki Tarým Bakaný olan Ýrsen Küçük tarafýndan, 1997'de özelleþtirilen bu fabrikayý alan Tikveþli firmasýna, süt paralarýný ödemediði gerekçesi ile süt verilmesi durduruldu. O gün için bu doðru karardý. Ancak bu karardan sonra söz konusu firma SÜTEK'i dava etti. Bu dava sürdü ve 2008 yýlýnda SÜTEK davayý kazandý. Sonra üst mahkemeye gitti. Ne acýdýr ki 2 yýllýk zaman dilimi içinde Tarým Bakanlýðý bu davayý yeterince takip etmediði için üst mahkemede dava kaybedildi." DAÜ'de bisikletli günler dönemi n Üniversite yönetiminin aldýðý 100 bisikleti öðrenciler kampüs içinde jeton karþýlýðýnda kullanabilecek... genelinde bisiklet yollarý da belirledi. Yapýlan açýklamada böylece öðrencilerin oldukça büyük bir alana yayýlmýþ olan DAÜ kampusunda rahat bir þekilde ulaþýmlarýný saðlayabilecekleri ve ayrýca bisiklet sürmenin keyfine de varabilecekleri belirtildi. Bu çerçevede, Türkiye'nin önde gelen eðitim editörlerinden Abbas Güçlü'nün yarýn DAÜ kampusunda saat 09:30'da Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu önünde öðrencilerle buluþarak bisiklet tanýtým etkinliðine katýlacaðý da kaydedildi. GÜNLÜK KÜRTÇE KONUÞAN KÜRDE 15 YIL HAPÝS, TÜRKÇE KONUÞANA 12 YIL Türkiye garip bir memleket. Mahkemede Türkçe savunma yapan sanýða 12 yýl, Kürtçe savunma yapana 15 yýl hapis cezasý verildi. 15 yýl hapis cezasýna çarptýrýlan BDP'li meclis üyelerinin Kürtçe savunma yapmasý "örgütsel tavýr' olarak deðerlendirildi. Türkçe savunma yapan kadýn sanýða da bir kýyak yapýlarak, hapis cezasý 12 yýla indirildi. Kürtçe savunma yapan sanýklar, Türkçe bildikleri halde Kürtçe konuþtuklarý için, hiç konuþmamýþ sayýldýlar. Mahkemede Kürtçe konuþunca aslýnda susma hakkýný kullanmýþ oluyorsun. Mahkeme, Kürtçe savunma yapanlarýn tutum ve davranýþlarýndan da örgütün talimatý doðrultusunda hareket ettiklerini de bir bakýþta tespit etmiþ. Kürtçe konuþunca 15 yýl, Türkçe konuþunca 12 yýl. Kürtler, Türkçe veya Kürtçe farketmez, konuþunca kodesi boyluyor. Kürtlerden beklenen þey dillerini yutmalarýdýr herhalde. Bakýn Kýbrýslýtürkler dillerini yuttular ne güzel geçinip gidiyorlar TC Devleti ile... HAREKETLÝ HAFTA Çok hareketli giriyoruz haftaya... Sendikalar mahkemelere yürüyecek... Taksiciler Ercan çemberinde eylem yapacak. Ve mecliste de kritik bir toplantý var. Göç yasasý oylanacak. Endiþelenmeyin, nerde hareket, orda bereket... YENÝ HAVAYOLU Kýbrýs Türk Hava Yollarý'nýn cenazesini kaldýrdýk hep beraber. Yeni havayolumuz Kuzey Kýbrýs Türk Hava Yollarý olacakmýþ. 'Kuzey' sözünde baþka bir sihir var anlaþýlan... AÇIKGÖZ Hristofyas'ýn yaptýðý þu iþe bakýn... Üçlü görüþme tarihi olarak 15 Kasým'ý önermiþ... KKTC'nin kuruluþ tarihini yani... Seni gidi açýkgöz seni... Derviþ Bey o töreni býrakýp hiç görüþmeye gider mi? SAÐLIKLI YAÞAM 105 yaþýndaki Zeynep nine saðlýklý ve uzun yaþamýný zeytine ve sebzeye borçluymuþ. Saðlýksýz ve kýsa yaþamýmýzý biz de bu memleketteki düzene borçluyuz!.. Týrnak... "Reklamýn iyisi kötüsü olmaz derler. Bence olur. Kendisini marka olarak düþünen her insanýn -Bob Dole- gibi reklamda oynama tercihini de gözden geçirmesi bir zarurettir. Dole'un reklam artistliðini para ile açýklamaktan baþka bir yol yoktur. Fakat halihazýrda paraya pula ihtiyacý olmayan birinin daha çok para kazanmak adýna kendi marka deðerini düþürmesi... Ýþte o nasýl izah edilebilir, emin deðilim." Mehmet HASGÜLER (Kýbrýs) "Ne zirveler gördük, ne baþbakanlarýn ellerinden geçti gitti þu Türk-Yunan iliþkileri ve Kýbrýs sorunu... Keþke temenni edilen 'geleceðe talip olmayý' gerçekleþtirseler ve bu adaya da bir huzur getirseler." Osman GÜVENÝR (Vatan) "800 dönümlük arazinin verildiði söylenen Beþiktaþ'ý ziyaret eden Milli Eðitim, Gençlik Spor Bakaný Nazým Çavuþoðlu'nu da þeref tribününde gördüm... Sayýn Çavuþoðlu'nun kýyýda köþede oturtulmasýný doðrusu yadýrgadým. Beþiktaþ baþkanýnýn yanýnda oturmasý gereken bakanýn protokolün en son sýrada yer almasý hatta Beþiktaþ baþkaný yerine yardýmcýsý tarafýndan karþýlandýðýnýn söylenmesi, sanýrým bize verilen deðerin de bir göstergesi olsa gerek." Taner ULUTAÞ (StarKýbrýs) Günün Kahramaný AHMET UZUN Kendisi ile ilgili son günlerde ileri sürülen iddialarý yanýtlayan eski Maliye Bakaný Ahmet Uzun, bu iddialarýn CTP'yi karalamak ve yýpratmak için ortaya atýldýðýný söyledi... Ýlahi Ahmet Bey, CTP'nin daha hangi beyazý kaldý ki, o da karalansýn? Hurda bir arabaya dönmüþ haliyle daha neresi yýpransýn? Hamaset cephesi bir meselede sýkýþtý mý, vatan hainliði basar karþýsýndakine... Þimdi sen de ona benziyorsun iþte... Sýkýþýnca, "CTP'yi yýpratmak istiyorlar" deyip iþin içinden sýyrýlýyorsun. Sen onu býrak da, Maliye'ye teminat gece vakti parkta mý yatýrýlýr, onu söyle...

7 25 Ekim 2010 Pazartesi FESLÝKAN Niyazi Ökten ARKASI YARINLIK KKTC HÝKAYELERÝ (5) Hukuk ve ceza davalarý ayrý iþlem görür mahkemelerde. Dizimizin konusu, kira sözleþmeleri de hukuk davasý kapsamýna girer ve polisin bu konularda eli kolu baðlýdýr. Hukuk davalarýnda mahkemeden çýkan kararýn uygulanma safhasýný denetlemekle sýnýrlýdýr polisin görevi aldýðýmýz bilgilere göre. Ve derler ki, bu kanunlar Ýngiliz zamanlarýndan kaldý. Tamam yahu, anladýk, Ýngiliz günlerinde kira sözleþmelerindeki anlaþmazlýklar mahkemelerde yýllarca sürüncemede mi kalýrdý? Ýki yýlda mý alýnýrdý kararlar? Ýngiliz kanunlarý kirasýný vermeyen, evde ikamet etmeyen, baþka adreste ikamet ederken gerideki birkaç sandalyesini almak için rüþvet talep edene yeþil ýþýk mý yakardý, yani? KKTC yasalarýna göre, devlet baþarýsýzlýðýnýn bedelini yurttaþýna ödetemez. Sen bu ülkeyi sorma gir haný yaparken, gelenleri nasýl istihdam edeceðini, onlara nasýl konut saðlayacaðýný düþünmelisin, düþünmeliydin. Ne demek; kira vermeyenin sözleþmesi zaten bitmiþ, evden zaten taþýnýp gitmiþ ama o mekan halen onun tasarrufunda sayýlýr! Oldu olacak; mahkeme kararý on yýlda alýnsýn ve Rum mülklerinde ileri sürdüðümüz fikirler bu sahada da uygulansýn ve fýrsatçý ve rüþvetçi kiracýlara da kullaným hakký tanýnsýn, ne dersiniz?! Batý ülkelerinde sadece kira, veya sadece ayrýlýk davalarýna bakan yan mahkemeler vardýr beyler. Hatta bazý özel durumlarda kararlar birkaç haftada alýnýr, normal davalarýn müddeti ise üç ayý katiyen geçmez. Bilemedin, kirasýný üç ay ödemeyen kiracý üç günde sokaða atýlýr. Elbette namuslu kira sahiplerini gaddar ev sahibine karþý koruyan yasalar da yerindedir ki baþka konudur. KKTC devletinde genelde asayiþin çökmesinde yargý birinci derecede sorumludur. Ýkinci derecede avukatlar maalesef. Ve yasalar gelir üçüncü derecede. Baro neden yargý yolunun bu kadar pahalý olduðunu izah edemez, etsin bakalým. Ýþin mi düþtü avukata? Yazýhaneye git Derdini anlat Ücretini sor Ýki milyardan baþlar mý, baþlamaz mý? Hikayemize dönelim. Lefkoþa polis gücünün en yüksek makamý dahi önlemedi, önleyemedi rezaleti Ve yeni KKTC vatandaþýmýz kiracýlar pazarlýklar sonucu bir milyar 200 milyon rüþveti cebe attý. Ve boþalttýklarý evi tekrar boþalttý! Rüþveti veren memnun Alan memnun Asayiþ berkemal Yaþasýn KKTC!! KAMÝNARA: BÝRLEÞME ÝÇÝN AB 25 MÝLYON EURO DAHA VERECEK Avrupa Komisyonu'nun Kýbrýs'taki Temsilcisi Andrulla Kaminara, AB tarafýndan Kýbrýslý Türklere, Kýbrýs'ýn yeniden birleþmesi çerçevesinde gerekli olan altyapý çalýþmalarýnýn tamamlanmasý için önümüzdeki 1-2 ay içerisinde 25 milyon Euro daha verileceðini söyledi. Haravgi gazetesine demeç veren Kaminara, Kýbrýslý Türklere 2009 yýlý sonuna kadar gerçekleþtirilecek altyapý çalýþmalarý için ayrýlan 259 milyon Euro'luk ödeneðin, Yeþilýrmak Kapýsý'nýn açýlmasý, Lokmacý yolu, Otonom Kayýp Þahýslar Komitesi'nin desteklenmesi, Yeþil Hat'týn mayýnlardan arýndýrýlmasý gibi iþlemlerde kullanýldýðýný ve diðer çalýþmalar için 25 milyon Euro'luk ek ödenek öngörüldüðünü kaydetti. Kaminara, Avrupa Komisyonu'nun bu ödenekle, Üçlü görüþme... Eroðlu: Hristofyas'ýn önerdiði tarih KKTC'nin kuruluþ yýldönümü Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un Dimitris Hristofyas'la New York'ta üçlü görüþme yapýlmasý davetiyle ilgili olarak, "Sayýn Genel Sekreterin müzakere sürecini hýzlandýrmak için böyle bir düþünce içerisine girmesi, bizi üçlü toplantýya çaðýrmasý memnuniyet vericidir" dedi. Almanya'ya gitmek üzere THY uçaðýyla Ýstanbul'a giden Derviþ Eroðlu, Atatürk Havalimaný Devlet Konukevinde gazetecilerin sorularýný cevapladý. Eroðlu, Almanya Dýþiþleri Bakaný Guido Westerwelle ile görüþmek ve bazý temaslarda bulunmak üzere bugün öðleden sonra Berlin'e gideceðini söyledi. Almanya Dýþiþleri Bakaný Westerwelle ile Kýbrýs konusu ve izolasyonlarýn ele alýnacaðýný kaydeden Eroðlu, "Kýbrýs'ta görüþmeler konusunda bilgi aktarýp görüþlerini almaya çalýþacaðýz" dedi. Eroðlu, ayrýca bazý basýn kuruluþlarý ve Türk asýllý Alman parlamenterlerle görüþmelerde bulunacaðýný ifade etti. 3'LÜ GÖRÜÞME BM Genel Sekreteri Ban Kimun'un Kýbrýs Rum lideri Hristofyas ile New York'ta üçlü görüþme davetine iliþkin bir soru üzerine Eroðlu, geçen hafta Kayseri'ye yaptýðý ziyaret sonrasýnda Atatürk Havalimanýndan KKTC'ye dönerken, Ban Ki-mun'un altyapýnýn saðlanmasý ve adanýn yeniden birleþmesi için gerekli olan kalkýnmanýn saðlanmasýný hedeflediðini söyledi. Habere göre Kaminara, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Hukuk Dairesi'nin doðrudan ticaretle ilgili görüþünün, AP'ýn bu konuda vereceði son kararý baðlamadýðýný, sürecin devam etmekte olduðunu söyledi. Kaminara, Yeþilýrmak Kapýsý'nýn açýlmasýyla Yeþil Hat Tüzüðü'nde yapýlmasý gündeme getirilen deðiþiklikler ile ilgili Rum Hükümeti'nin hâlihazýrda adým attýðýný, fakat bu konunun zaman alacaðýný kaydetti. Bu konuda Kýbrýs Türk tarafýndan da bazý talepler gelmesinin söz konusu olduðunu belirten Kaminara, bu nedenle siyasi bir meselenin çýkmasýnýn da söz konusu olduðunu iddia etti. kendisini arayarak daveti ilettiðini ve katýlýp katýlamayacaðýný sorduðunu, kendisinin de "Sizin uygun gördüðünüz bir tarihte gelmeyi arzu ederim" dediðini ifade etti. TELKÝNLER OLMUÞSA BÝLMÝYORUM Hristofyas'ýn önce bu daveti kabul etmediði yönünde açýklamalar yapýldýðýný anýmsatan Eroðlu, "Akþam Hristofyas görüþmelere katýlacaðý yönünde bir açýklama yapmýþ. Baþlangýçta 'hayýr' la baþladý, daha sonra telkinler olmuþsa onu bilmiyorum. Bu benim için önemli. BM Genel Kurul toplantýlarýnda üçlü bir toplantý teklifim olmuþtu. Bana gelmiþ resmi bir þey yok. Basýna sýzan haberler var. Ama neticede Sayýn Genel Sekreter'in müzakere sürecini hýzlandýrmak için böyle bir düþünce içerisine girmesi bizi üçlü toplantýya çaðýrmasý memnuniyet vericidir. Ben bundan memnun oldum" diye konuþtu. HRÝSTOFYAS'IN ÖNERDÝÐÝ TARÝH KKTC'NÝN KURULUÞ YILDÖNÜMÜ... "Hristofyas'ýn üçlü görüþme tarihi için Kasým tarihi önerisine iliþkin bir soru üzerine de Eroðlu, "15 Kasým KKTC'nin kuruluþ yýl dönümüdür. O gün törenlerimiz var. Sayýn Genel Sekreter öyle bir mesaj almýþsa bizim de görüþümüzü almasý gerekir diye düþünüyorum" dedi. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ YENÝ TÝCARET YOLLARI... Gazetemize elektronik mektup gönderen bir vatandaþýmýz, YDÜ Hastahanesi'ne iþçi alýmý için yaptýðý müraacattan sonra yaþadýklarýný ve düþüncelerini yazdý. "Ben bir vatandaþ olarak son günlerde yaþanan bir olayý sizlere aktarmak istiyorum. Yakýn Doðu Hastanesi münhal açtý ve iþçi aradýðýný duyurdu. Belki bu alýnacak iþçiler þimdiden bellidir ama ne yaparsýnýz, umut... Umut garibin ekmeði derler ya, tam da o hesap. Biz de iþsiz olduðumuz için bu münhale baþvurduk. Bize söylenen saðlýk raporu getirmemiz oldu. Saðlýk raporu devlet hastahanesinden alýnmayacak. Saðlýk raporunun alýnacaðý yer Yakýn Doðu Hastahanesi'dir. Mantýklý bakarsanýz doðru ama biraz düþünülürse altýndan baþka þeyler çýkarmak mümkün. Evvela devletin onaylamadýðý bir saðlýk raporu geçerli midir? Hade devlet YDÜ'ye bu fýrsatý da verdi diyelim. Devletten üstün kýldý onu... Ama iþin en önemli noktasý belki de binb kiþinin bu iþçilik münhallerine baþvuru yapmasý oldu. Tahlil için bir araþtýrma yaptýðýmda öðrendim ki istene n tahliller bir buçuk milyara mal olurmuþ. Ýdareye gidip sordum. Ben iþsizlikten dolayý iþçi olarak müracaat edeceðim ve birbuçuk milyar bir tahlil raporlarý tutarý varmýþ. Ýþe alýnmam garanti mi? 'Deðil' dediler. Ýþte kafama dank eden bu oldu. Bin kiþi bir buçuk milyardan az para deðil... Vazgeçtim ve bu Alicengiz oyununa gelmedim. Güzel bir ticaret... YDÜ'ye öðrenci akýþý azaldýkça profesörler yeni ticaret yapma yollarý buluyorlar... Bakalým bundan sonraki ne olacak?" POLÝS VATANDAÞIN ARKASINA DÜÞER MÝ? Telefonla gazetemize þikayette bulunan Hüsrev Karaali isimli bir vatandaþýmýzýn þikayeti þöyle: "Ben inþaatçýyým. Ýsmin Hüsrev Karaali... Aracýmda 6 yolcu taþýma hakkým vardýr. Ancak koçanýmda B izni yoktur. Bu nedenle tarihinde polis beni rapor etti. Üç gün sonra tekrar önümü kesip rapor yazdý. Ona durumu anlattým. Gerekenin yapýlacaðýný söyledim. Polisin bana söylediði 'Koçana B izni yazdýrana kadar seni yazacaðým' oldu. Bu art niyet ve peþime düþmesinden dolayý deðil mi? Ben böyle düþünüyorum. Polisin rapor etmek için bir vatandaþýn arkasýna düþeceðini söylemesi bana göre büyük yanlýþtýr. Ben çalýþan bir insan olduðumu anlattým. Ýlk fýrsatta çýkaracaðým, ama B izni almak için uðraþacaðým zaman kaybedilmiþ bir zamandýr benim için." ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR SANATSIZ DEVLET OLUR, DEVLETLÝ SANAT OLMAZ Bizim Mandra Kamu çalýþanlarýnýn maaþ ve ücretlerini düþürmeyi amaçlayan ve tüm sendikalarýn Göç Yasasý olarak niteledikleri "Kamu Çalýþanlarýnýn Aylýk (Maaþ-ücret) ve Diðer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasasý" kaþla göz arasýnda bir kez daha meclise gelir. Türkiye'nin ya yasayý geçirin ya da parayý keserim, yollu tehditleriyle ivedi olarak gündeme alýnan tasarýnýn bugün görüþülerek onaylanmasý beklenmektedir. Tüm sendikalarýn yasaya þiddetle karþý çýkmasý ise hükümeti Ankara'nýn talimatlarýný uygulamaktan bir adým bile geriletmemiþtir. Sokaktaki adam "Ýþgalcinin zulmeti giderek artýyor" diye kendi kendine söylenir.

8 8 25 Ekim 2010 Pazartesi Arada Bir Özgün Kutalmýþ Tabipler Birliði, Saðlýk ve Eðitim Bakanlýðý Kontrolsuz nüfus artýþýndan dolayý okullarýmýzdaki kontrolsuz öðrenci artýþý da beraberinde birçok sorunu okullarýmýza da taþýmaktadýr. Kýbrýs'tan bihaber bu öðrencilere Kýbrýs Tarihi veya Kýbrýs Coðrafyasý dersini veren öðretmenler, bu öðrencilerin Kýbrýs'la ilgili bilgisizliði karþýsýnda sanki de Fransa Tarihi veya Fransa Coðrafyasýný okuturlarmýþ hissine kapýlmaktadýrlar. Sürekli sýnýf tekrarý yapan bu öðrencilerin yaþlarý neredeyse mesleðe yeni girmiþ öðretmenin yaþýna yakýndýr. Bu öðrencilerin birçoðu, 14 gün mazaretsiz ve raporsuz okula gelmediklerinden, sýnav haklarýný kaybetmekte ve sýnýfta kalmaktadýrlar. Eðer 2 yýl üst üste ayni sýnýfta kalýrlarsa okulla iliþikleri kesilmektedir. Ancak dýþtan sýnavlara katýlabilirler. Eðer dýþtan sýnavlarda baþarýlý olurlarsa bir üst sýnýftan devam etmek üzere tekrar okula kayýt yaptýrabilirler. Bu durumda sýnýfdaþlarýndan bazan 5 veya 6 yaþ daha büyük olmalarýna karþýn ayni sýnýfý beraber okurlar. Okullar açýlalý daha iki ay olmadan 14 gün mazaretsiz veya raporsuz okula gelmeyen öðrenciler, sýnav haklarýný kaybetmemek ve okuldan uzaklaþtýrýlmamak için para karþýlýðý bazý doktorlardan geriye dönük rapor almakta ve okul yönetimlerine bu raporlarý vermektedirler. Eðitim Bakanlýðý'nýn talimatý gereði de okul yönetimleri bu raporlarý iþleme koymaktadýrlar. Bazý öðrenciler bunu yýlda iki üç kez tekrarlamaktadýrlar. Öðrencilerin övünerek anlattýðýna göre, Lefkoþa'da bir doktor eskisi doktor ile cinsel eðilimleri farklý olan bir baþka doktor, 30 lira karþýlýðýnda bu raporlarý öðrencilere veriyormuþ. Cinsel eðilimleri farklý olan doktor, parasý olandan para alýrmýþ, parasý olmayandan da cinsel eðilimine göre ödeme alýyormuþ. Tabibler Birliði ile Saðlýk Bakanlýðý, devlet okullarýnda yapacaklarý kýsa bir araþtýrma ile devamsýz öðrencilere bu raporlarý en çok hangi doktorlarýn verdiðini tespit edebilirler. Yine yapacaklarý araþtýrmada rapor alan çocuk veya gençlerin bu doktorlar tarafýndan gerçekten kontrol edilip edilmediklerini de saptayabilirler. Böylelikle para karþýlýðý sahte rapor veren doktorlar tesbit edilebilirler. Bu konuda bilhassa Tabipler Birliði'ne büyük bir görev düþmektedir. Çünkü birkaç kendini bilmez doktorun para karþýlýðý veya bilmem ne karþýlýðý verdiði raporlar yüzünden saygýn bir meslek olan doktorluk mesleðini icra eden doktorlar töhmet altýnda kalmaktadýrlar. Ayni þekilde Saðlýk Bakanlýðý da bu konuda duyarlý olmalý ve bu þekilde rapor tanzim eden doktorlarý tesbit edip, gerekirse onlarý mesleklerini icra etmekten men etmelidir. Ayrýca Maliye Bakanlýðýný da bilgilendirerek bu þekilde rapor verenlerin bu raporlar karþýlýðý aldýklarý paranýn vergisinin alýnmasýný saðlamalýdýr. Burada en büyük görev Eðitim Bakanlýðý'na düþmektedir. Eðitim Bakaný tüm okullara yeniden bir talimat göndermeli ve raporlu olanýn raporunu engeç 24 saat içerisinde okul idaresine vermesinin istenmesini gerekli kýlmalýdýr. 24 saattan sonra getirilen raporlar iþleme konmamalý ve o öðrenci mazaretsiz ve raporsuz sayýlmalýdýr. Bu þekilde 14 gün mazaretsiz ve raporsuz olanlar sýnav haklarýný kaybetmeli ve sýnýfta kalmalýdýrlar. 2 yýl üst üste sýnýfta kalanlarýn okulla iliþikleri kesilmeli ve sadece dýþtan bitirme sýnavlarýna girebilmelidirler. Üst üste 2 yýl sýnýfta kaldýðý sýnýfýn sýnavlarýný verenler yeniden okula kabul edilip bir üst sýnýfa yaþlarýna bakýlmaksýzýn devam ettirilmemelidir. Bu tip öðrencilerin hemen hemen hepsi de TC kökenli öðrencilerdir. Devamsýzlýktan sýnýfta kalan bu öðrencileri ille de okutmak mý lâzým? Zorla okutulan bu öðrencilerle girilen ÖSS sýnavlarýnda KKTC Þýrnak'tan sonra gelirse, bunun nedeni bu çarpýk eðitim anlayýþýdýr. ÖSS sýnavlarýnda KKTC'nin Þýrnak'tan sonra gelmesi beni bir Kýbrýslý olarak hiç üzmedi. Çünkü KKTC'de ÖSS sýnavlarýna katýlan öðrencilerin %90'dan fazlasý Þýrnak taraflarýndan gelenlerin çocuklarýydý. Akdoðan bölgesinde meyve yetiþtiriciliði geliþtirilecek "Ýnönü göletinin su tutmasý için çalýþmalar baþlatýlacak" Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Zorlu Töre, Akdoðan bölgesinde meyve yetiþtiriciliðinin geliþtirilmesi gerektiðini, Ýnönü göletinin su tutmasý için çalýþmalar baþlatacaðýný söyledi. Töre söz konusu açýklamalarý önceki gün Vadili-Turunclu, Paþaköy, Ýnönü ve Akdoðan'a gerçekleþtirdiði ziyaretler sýrasýnda üreticilerle görüþmesinde yaptý. Bakanlýktan verilen bilgiye göre Akdoðan ziyareti sýrasýnda Bakan Töre'nin bölgede bulunmasýndan dolayý teþekkürlerini belirten Akdoðan Belediye Baþkaný Adem Ademgil, uzun zamandan beri ilk kez bir Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný'nýn bölgeyi ziyaret ettiðini ve sorunlara eðildiðini söyledi. Toplanýtda, hayvancýlýkla uðraþan kiþiler de sorunlarýný aktardý. Aðýllar bölgesinde elektrik sorununun olduðunu belirten hayvancýlar, bölgeye elektrik gitmemesinden dolayý yaþadýklarý sýkýntýlarý anlattýlar. AKDOÐAN'DA SERACILIK GELÝÞÝYOR Akdoðan bölgesinde seracýlýðýn geliþtiðini gözlemlediðini vurgulayan Töre, Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsü'nün bölgeye uygun aðaç dikimi için çeþitli çalýþmalar Anastasiadis: Kuzeyde saf bir Türk bölgesi oluþturulmasý "en büyük tehlike" Rum ana muhalefet (DÝSÝ) lideri Nikos Anastasiadis "En büyük tehlike Kýbrýs'ýn Kuzey katýþýksýz (arý) bir Türk bölgesi, adanýn Güney'inde ise karma bir durum yaratýlmasýdýr" dedi. Mahi gazetesi Anastasiadis'le yaptýðý söyleþiyi manþetten "Savunma Mücadelesi Verir ve Geri Saflarda Durur Vaziyete Düþtük... Hristofyas Kýbrýs'ý Uluslar Arasýnda Teþhir Ediyor" baþlýðýyla manþete çekti. Gazete yürütülmekte olan Kýbrýs doðrudan müzakerelerinin varacaðý nokta konusunda kötümserlik belirttiðini ve Rum Yönetimi Baþkaný Hristofyas'ýn icraatlarýndan memnuniyet belirtemeyeceðini vurgulayan Anastasiadis'in, Hristofyas'la ilgili deðerlendirmelerine özetle þöyle yer verdi: "Bizzat baþkan ve müzakereci, defalarca 'Türkiye Kýbrýs sorununun çözümüne hazýr deðil' derken nasýl iyimser olabilirim? Bize göre pasifçe, Türkiye'nin hazýr olmasýný beklememeliyiz. Kendi hareketlerimiz ve inisiyatiflerimizle, Kýbrýs'ýn AB'ne katýlýmýný doðru kullanmamýzla Türk tavrýný olumlu yönde deðiþtirmemiz gerekirdi. Yani önümüzdeki zaman sýnýrlarýný deðerlendirmeli, kendimize müttefikler ve dayanaklar edinmeli, birkaç yýl önce bizi AB üyelik hedefine ulaþtýrana benzer bir strateji belirlemeliyiz. Prosedürün Kýbrýs aidiyeti yorumunda ýsrar etmek, iþgal gücüne; yapýcý üçüncü taraf olarak görünme olanaðý tanýdý. Uluslar arasý ilgi artýk sözde Kýbrýslý Türklerin izolasyonlarýnýn kaldýrýlmasýnda sýnýrlý kalýyor. Avrupa alanýnda bile savunma mücadelesi verir ve en geri safta durur hale yaptýðýný ve bölgede meyve aðacý yetiþtiriciliðinin de geliþtirilmesi gerektiðini vurguladý. Bakan Töre, Ýnönü köyünde bölgede bulunan su göletinin su tutmasý için çalýþmalar baþlatacaðýný söyledi. Töre'nin dünkü ziyaretlerine Bakanlýk Müsteþarý Nazým Ergene, Bakanlýk Müdürü Cemal Özyönüm, ilgili bakanlýk müdürleri yanýnda UBP Milletvekili Ahmet Eti de katýlmýþtý. Töre, Paþaköy Belediye Baþkaný Habil Tülücü, Vadili Belediye Baþkaný Mehmet Adahan ve Akdoðan Belediye Baþkaný Adem Ademgil ile de görüþtü. geldik. O zaman Türkiye'ye nasýl baský uygulanacak?" Kýbrýs meselesindeki en büyük korku ve endiþesi sorulan Anastasiadis "Her þeyden önce, Kýbrýs'ýn Kuzeyi'nde saf bir Türk bölgesi, adanýn güneyinde ise karma bir durum yaratýlmasý tehlikesi... Bu büyük tehlikeyi bertaraf etmeliyiz" dedi, þunlarý ekledi: "Ýþgal bölgelerinde kaydedilenler ve son yýllarda olanlar bir dizi uyarý olmalýydý. 'Her þey olduðu gibi kalsýn' diyenlere yanýtým; bunun bir tercih olmadýðýdýr. Olgular olduklarý gibi kalmýyor, aleyhimize geliþmeye devam ediyor. Bunu söylerken, çözümsüzlük tehlikesi karþýsýnda herhangi bir çözümü kabul edelim demiyorum. Ancak daha kötüsünü savuþturmak ve ayný zamanda olumlu ve kabul edilebilir bir sona ulaþabilmek için pan-etnik bir hareket öneriyoruz. Ne kadar gecikirsek, bizi çýkmaz aþamasýyla karþý karþýya getiren tercihlerde ne kadar dogmatik olursak seçeneklerimiz de o kadar azalýr. Baþkan Hristofyas yalnýz bir süreç tercih etti ve etrafýndaki küçük bir çevre dýþýnda kimseyi dinlemedi. Tek baþýna karar vermek ve diðer herkesin kendisine katýlmasýný ve alkýþlamasýný istiyor." Gazeteye göre yürütülmekte olan müzakerelerin çerçevesinin AB, Türkiye ve Yunanistan'ýn da katýlýmýyla geniþletilmesini öneren Anastasiadis, Rum Yönetimi Baþkaný Hristofyas'a Kýbrýs sorununu Avrupa siyasi gündemine taþýyacak inisiyatifler üstlenmesi ve Barýþ Ýçin Ortaklýk'a üyelik baþvurusunda bulunmasý çaðrýsýnda da bulundu. KARATAHTA Burak Maviþ "BUGÜN MUHALEFETÝ DE GÖRECEÐÝZ, DEVRÝMCÝYÝ DE, ÝÞBÝRLÝKÇÝYÝ DE, KUKLAYI DA..." Bugün 25 Ekim... Bugün emekçilerin ekonomik, özlük ve demokratik haklarýnýn siyasiler tarafýndan gasp edileceðinin arifesindeyiz... Bugün Kýbrýsýn kuzeyinde Türkiye'nin etkin ve fiili hegemonyasýný kabullenen siyasilerin koltukta kalma uðruna, emek hareketinin yýllardýr mücadele ederek kazandýðý haklarýný budama ve Kýbrýslý Türklerin geleceðini yok etme coþkusu ile orta parmaklarýn havaya kalkacaðý günün vehametindeyiz... Bugün muhalefeti de göreceðiz, devrimciyi de, iþbirlikçiyi de, kuklayý da... Bugün 28 Ekim Mitingi'nde Kýbrýslý Türklerin kültürüne, kimliðine, din algýlayýþýna, diline ve geleneklerine sahip çýkanlar içinden egemenler tarafýndan mahkemeye davet edilen 19 eylemcinin mahkemesindeyiz... Baþsavcýlýða "BEN DE ORDAYDIM" imzalarýyla kendini ihbar eden yüzlerce eylemci olmasýna raðmen, ille de 19 kiþinin siluetindeyiz... Bugün 28 Ekim, 23 Kasým ve 2 Aðustos Mitinglerinde eylemcilere karþý oluþturulan barikatýn, eylemcilere karþý kullanýlan Polis copunun, silahýn, biber gazýnýn, þiddetin, eylemcilerin yerlerde sürüklenerek orantýsýz güç ile zorla polis araçlarýna bindirildiði, eylemcilerin yaralandýðý, eylemcilerin tutuklandýðý, eylemcilerin hapse konulduðu, eylemcilere "böl ve yönet"anlayýþý ile dava okunduðu, eylemcilerin mahkemeye çaðrýldýðý günün içindeyiz... Bugün faþizmden hoþlanan siyasilerin çanak tutmasý ile kolluk kuvvetlerinin eylemcilere karþý uygulamýþ olduðu þiddetin sorgulanmadýðý, sorgulanmak bir yana, olaðanlaþtýrýldýðý, doðallaþtýrýldýðý, malnýmýza yapýþtýrýldýðý, faturasýnýn eylemcilere kesilmesi için uðraþ verildiði bir anlayýþýn karþýsýndayýz... Bugün toplumsal muhalefetin dinamiklerinin dinamitlenmek istediði bir coðrafyanýn içerisinde egemenlere karþý verilen onurlu mücadelenin alkýþýndayýz... Bugün toplumsal emek ve varoluþ mücadelesinin kilit noktasý olan ve Kýbrýslý Türklere alternatif mücadele anlayýþý sunan sendikalarýn ve örgütlerin örgütlerin ortak sesinin yankýsýndayýz... Bugün KTÖS'ün, KTAMS'ýn ve diðerlerinin yanýndayýz... Bugün barikatla, polis copu ile, silahla, biber gazý ile tanýþmamýzýn neredeyse yýldönümü... Bugün eylemcilerin eylem hakkýnýn ellerinden alýnamayacaðýnýn pratikte anlaþýldýðýnýn da, yýldönümü... Bugün mahkemedeyiz... Bugün mahkeme önündeyiz... Bugün hepimiz eylemciyiz... Bugün hepimiz davalýyýz...

9 25 Ekim 2010 Pazartesi Tünel ALINTI 'YETMEZ AMA EVET'ÇÝLERÝ ÖPÜYORUM 12 Eylül faþizmine son vermek üzere yola çýkan Hükümet, herhalde "Ýþime gelen faþizm bin yaþasýn!" þiarý ile, HSYK'da Bakan'ý ve Müsteþarý'ný koruduðu gibi, Kurul'a Adalet Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý'ný, Adalet Bakanlýðý Personel Genel Müdürü'nü de soktu. Hâkim ve savcýlar tam anlamý ile yürütmenin memuru oldular ve HSYK hâkim ve savcýlarýn özlük haklarýný, Adalet Bakanlýðý adýna düzenleyen Ýnsan Kaynaklarý Departmaný haline geldi. 12 Eylül faþizmi böyle hal'loldu. Adam baðýrýyormuþ: "Karýmý öptüler, karýmý öptüler!" Duyanlar "Sen de kadýya þikâyet et!" diye akýl vermiþler. Adam beter baðýrmaya baþlamýþ: "Ben neyleyim. Karýmý zaten kadý öptü!" Kadý izin verirse, ben de tüm "Yetmez ama evet"çi dostlarý yanaklarýndan öpüyorum. Cüneyt ÜLSEVER (Hürriyet) DÝPNOT Güney Kýbrýs'ta yýllarýnda meydana gelen trafik kazalarýnda 215 kiþi öldü. ARÞÝV TARÝH 18 EYLÜL, 2009 Gönmyeli Yenikent'te bir cadde var. Ve bu caddede bir tabela: "Evren Paþa Caddesi" yazýyor... Hepimiz için yüzkarasý olan bu caddenin adýný deðiþtirmek için neyi bekliyoruz? Gözden kaçmayanlar... ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ 'Sayýn Genel Sekreter'in müzakere sürecini hýzlandýrmak için bizi üçlü toplantýya çaðýrmasý memnuniyet vericidir." Derviþ EROÐLU virgül... GOLLERÝ HEP KIBRISLILAR YÝYOR Real Madrid'de forma giyen Mesut Özil "Ben kendimi Alman hissediyorum" deyince küplere binenlerin, "ben kendimi Kýbrýslý gibi hissediyorum" derken anlaþýlmayý beklemesi büyük çeliþki. Kendini "Kýbrýslý gibi hisseden" Türkiyeliler, Kýbrýs'taki maçta Kýbrýslýlarýn tarafýnda deðil, Türkiye'nin tarafýnda oynuyor. Bu maçta kalede olmadýklarý halde golleri de hep Kýbrýslýlar yiyor. BAÞKALARI DA VAR, AMA YALNIZ BENÝ GÖRÜYORLAR HAYDÝ KADINLAR TÜRBANA DESTEK VERÝN Tayyip Erdoðan diyor ki: "Baþý örtülü bayan, baþý açýk bayan için 'Ben senin haklarýný savunacaðým' diyor. Baþýný örtmeyen ise baþýný örten için 'Ben de senin için bu mücadeleyi vereceðim' demiyor. Ýþte sorun burada..." Bütün sorun "to be or not to be" deðil yani, bütün sorun kadýnýn türbanlanmasý veya türbanlanmamasý. Koskoca Baþbakan, Türkiye'de yaþayan kadýnlarýn "türban"dan baþka sorunu olmadýðýný mý zannediyor? Türbanlý kadýnlar "çek ellerini türbanýmýn üstünden" diyemiyorsa, türbansýzlar ne yapsýn... "UBP ve onun korumalarý tarafýndan ortaya atýlan asýlsýz iddialardan en fazla ben nasibimi almaktayým." Ahmet UZUN 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden manzaralar Umur Talu "habertürk"te yazdý: 'Utanma yoksa, vicdan yoksa, adalet feriþtahý olsanýz ne olur!' Öyledir, baþbakaným, bakaným, HSYK'm, bürokrat hukukçum, iktidara muhalif hukukçum, hâkimim, savcým, beyim, paþam, meslektaþým! Ýstediðin kadar partinin adý þey olsun... Ýstediðin kadar þey diye bakanlýðýn bulunsun... Ýstediðin kadar hukuk devleti yargý baðýmsýzlýðý buyursun... Adaletin duygusu yoksa... Duygunun adaleti yoksa... Adlî vicdan, adil vicdan namevcutsa... Geç bunlarý, geç! "Baðýmsýz yargý" diye yeri göðü inletip nihayetinde; "emrindeki" bürokratlarý, "baðýmsýz" hâkim ve KARÝKATÜR / savcý tayincisi, terficisi kýlýyorsan... Elinde teraziden ziyade kýlýç var demektir! Ama siz öteki beyler; ne diyeceksiniz ki... Özünde adalet duygusuna adanmýþ bir þecereniz mi var? Farklý her hâkim ve savcýyý kazýyarak; darbelere övgüler düzerek, darbeci kollayarak, rejim bekçiliði adýna hukuku yamultarak bir düzen kurmuþsunuz zaten. Armut piþiyor, aðza düþüyor iþte! HSYK'nýn en çok oy alaný, Müsteþar Yardýmcýsý. Oy kullanan onca hukukçu neyin þeyini Serhan Gazioðlu gözetti acaba?(...) Onca heyecanlý referandumdan sonra varýlan istasyon þu: Bir yandan devlete, bir yandan cemaate, bir yandan hükümete çok yakýn bir sentez! "Emret bakaným" hamamýndan sýcaðý sýcaðýna çýkýp baðýmsýz kese yapmasý beklenen bir bir bir þey! Yurdumun hukuk insanlarý belki artýk þunu düþünmeli. Ýster fetvacý büyük hoca olsunlar; ister merkezi ya da kýyý köþe adliyede hâkim, savcý; ister HSYK-MKYK mensuplarý. Devleti ele geçirme kavgalarý ötesinde; toplumun insan damarlarýnda "Adalet duygusu" nedir, diye. Maðdura, ezilene, horlanana, aþaðýlanana, hýrpalanana vaat edilen "Adalet" nedir? Devleti aklama telaþýyla, öldürenleri haklý bularak; 12 yaþýnda çocuðu 13 mermiyle delik deþik eden adalet nasýl bir kesecidir! Öyle adaletin HSYK'sý sizden olsa ne olur, ötekinden olsa ne olur! Üniversitede deli bir âþýk tarafýndan býçaklanan kadýn öðretim görevlisini, yarasý daha açýkken kovabilen bir YÖK ve akademi düzeninde, "hak, hukuk" öðretilse ne olur, öðretilmese ne eksilir! "Baðýmsýz yargý" HSYK'sýný bürokrasiden, "özerk" üniversite kampusunu YÖK dayatmalarý ve polis denetimiyle donatan bir aklýn kaç gram vicdaný, özgürlük ve baðýmsýzlýk aþký bulunur! Yoksa, hukuk, kanun ve adalet "suç cezalandýrmak"tan ibaretse, aha cezaevlerinde 100 bin kiþi. Binlerce tutuklu; sadece ve sadece tutuklu. Henüz masum! Dýþarýda binlerce fiilen suçlu; hak, hukuk, insanlýk gaspçýsý. Parasý, rütbesi, gücü olaný ayýrýp kayýrabilen bir terazi sistemi, bir tellak düzeni. Çocuk katillerini hafif tartýp devlet görevine devam ettirebilen bir devlet ve adalet kantarý. "Adalet" feriþtahý olsanýz ne olur! Duygu yoksa, utanma yoksa, vicdan yoksa! (Bu yazý Umur Talu'nun 19 Ekim 2010 tarihli "habertürk"te yayýmlanan "Adalet, önce bir duygudur" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr...)

10 10 25 Ekim 2010 Pazartesi DÜNYADAN... DÜNYADAN... Çin, Mars'ý keþfedecek! Çin Uzaycýlýk Bilim ve Teknoloji Þirketi, Mars'ý keþfetmeye hazýrlanýyor. Çin Uzaycýlýk Bilim ve Teknoloji Þirketi'ne baðlý Uzay Teknolojileri Enstitüsü tarafýndan yapýlan açýklamada, Mars keþif projesinin en erken 2013 yýlýnda baþlatýlmasý için kullanýlacak uydunun tasarýmýnýn hazýrlandýðý belirtildi. Çin Uluslararasý Radyosu'nun haberinde, uzmanlarýn, Çin'in Çangý-1 ve Çangý-2 Ay keþif uydularýný baþarýyla fýrlattýktan sonra uçuþ cihazlarý tasarlama kapasitesinin belli bir düzeye ulaþtýðý þeklindeki görüþüne yer verildi. Haberde, Çin'in þu anda kendi gücüne dayanarak Mars keþfi yapacak teknolojiye sahip olduðu ileri sürüldü. HER AY 10 YAÞLIYA YEMEK- Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) ile Golden Tulip Hotel arasýnda imzalanan "her ay 10 yaþlýya öðle yemeði "anlaþmasý çerçevesinde ilk grup Cuma gün yemeklerini yedi. LTB'den verilen bilgiye göre LTB ile Golden Tulip Hotel'in imzaladýklarý anlaþma kapsamýnda LTB Yaþlýlara Avrupalý Hizmet Projesi üyesi Lefkoþalý yaþlýlar arasýnda çekilen kura sonucu belirlenen 10 talihli üye Golden Tulip Hotel'de öðle yemeði yiyecek. Kura sonucu belirlenen ilk talihli grup, cuma günü LTB Yaþlýlara Avrupalý Hizmet Birimi personeli tarafýndan evlerinden alýndý ve Golden Tulip Hotel'de öðle yemeði yedi. Yemek organizasyonlarý her ay da devam edecek. HRÝSTOFYAS: EROÐLU GÖRÜÞMELERÝ ÇOK GECÝKTÝRÝYOR Dimitris Hristofyas "müzakereler çerçevesinde sýk sýk görüþmeler yapýlmamasýnýn sorumluluðunu Derviþ Eroðlu'na yüklemeye çalýþtý. Alithia gazetesi yukarýndaki baþlýkla verdiði haberinde Hristofyas'ýn, görüþmeler sýrasýnda Eroðlu'nun "doðrudan ticarete iliþkin Türk tarafýnýn tezlerini ve iþgal altýndaki Kýbrýs'taki sözde ikinci bir devleti öne çýkarmak için yurtdýþýna seyahatlerde bulunduðunu" savunduðunu ve Eroðlu'nun bugün baþlayan Almanya ziyaretine iþaret ettiðini kaydetti. Habere göre "önümüzdeki hafta görüþmenin yapýlmayacak olmasýnýn sorumluluðu bende deðil" diyen Hristofyas, "'Hristofyas'tan dolayý sýklýkla görüþmelerin yapýlmadýðý' söylemlerinin yanlýþ olduðunu ve bu durumun kendisini çok üzdüðünü" belirtti. BAN 2011 YILINDA LÝDERLERÝN 55 KEZ GÖRÜÞMESÝNÝ ÖNGÖRÜYOR Birleþmiþ Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki Mun'un, BM Güvenlik Konseyi'nin 5. Komitesine yönelik "iyi niyet misyonuna yönelik özel siyasi operasyonlar ve görevler" baþlýklý bütçe raporunda, 2011 yýlý içerisinde Kýbrýs'ta liderlerin 55 görüþme yapmalarýný öngördüðü belirtildi. Kathimerini ve diðer gazeteler, BM Genel Sekreteri Ban Ki Mun'un BM Güvenlik Konseyi'ne sunacaðý Kýbrýs raporuna iliþkin haberlere yer verdiler ve Ban'ýn raporunun "Kýbrýs'taki iyi niyet misyonunun ekonomik boyutu"na iliþkin kýsmýnda, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ve Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn 2011 yýlýnda 55 görüþme gerçekleþtirmelerini öngördüðünü yazdýlar. Gazete, Ban'ýn iyi niyet misyonu raporunda, müzakere sürecinin 2011'e aktarýlmasý amacýyla, Eroðlu ve Hristofyas'ýn müzakerelerde görüþtükleri önerilerin özüne deðil, taraflarýn müzakerelerdeki tutumuna aðýrlýkla yer vereceðini savundu. Habere göre Ban raporunda, 2011 yýlýnda liderlerin 55, liderlerin danýþmanlarýnýn 70, teknik komiteler ve çalýþma gruplarýnýn ise 150 kez görüþme gerçekleþtirmelerini öngörüyor. Öte yandan Haravgi yukarýdaki baþlýk altýnda verdiði haberinde, Ban'ýn raporunda liderlerin 2011'de 55 kez görüþmelerinin yaný sýra, 25 yeni Güven Artýrýcý Önlem öngörüldüðünü de yazdý. ROBERT KOLEJÝ'NDEN YEÞÝL'E KATKI- Ýstanbul Robert Kolej ACG 69 mezunlarý, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nin yeþermesine katký amacýyla Lefkoþa Gençlik Ormaný içinde "Robert Kolej Koruluðu" oluþturdu. Kendisi de Robert Kolej mezunu olan iþkadýný Iþýn Ramadan Cemil ve sýnýf arkadaþlarý KKTC'de gerçekleþtirdikleri sosyal etkinlikte, hem yurt sevgisini göstermek, güzelleþmesini saðlamak hem de kendi okullarýna olan þükran duygularýný yansýtmak için KKTC'de koruluk oluþturma kararý aldýlar bu amaçla da maddi katký yaptýlar. Orman Dairesi ile yapýlan iþbirliðiyle ayrýlan bölgeye fidanlar dikildi. Uzay turistine doðru bir adým daha ABD'nin New Mexico eyaletinde yapýlan uzay limaný pistinin açýlmasýyla uzaya ticari uçuþlara bir adým daha yaklaþýldý. Ýngiliz milyarder iþadamý Sir Richard Branson'ýn sahibi olduðu Virgin grubunun desteðiyle yapýlan uzay limanýnýn pisti gösteri uçuþuyla açýldý. Sir Richard, 3 kilometrelik pistin açýlmasýyla düþlerine bir adým daha yaklaþtýklarýný söyledi. Virgin grubundan yapýlan açýklamada, ticari amaçlý ilk uzay yolculuðunun 18 ay içinde gerçekleþebileceði belirtildi. Uzaya 3 saatlik seyahat için halihazýrda 200'er bin dolar ödeyen 300 kiþi sýrada bekliyor. Diva köpek Lulu'yla tanýþýn Adý Lulu. Kendisi bir köpek ama çantanýn içinde taþýnmaktansa çantasýný koluna asýp gezmeyi seven cinsten! Lulu, iki ayaðýnýn üstünde, týpký bir manken gibi edalý yürüyebiliyor. Henüz bir yaþýnda olan Lulu, ön bacaklarýna çantasýný takýp arka bacaklarýyla yürümeye çok alýþýk. Minyatür doberman cinsi bu köpek yürüyüþüyle Çin'deki Henan bölgesi sakinlerinin kalbini fethetmiþ durumda. Bu yürüyüþün sebebini henüz tam olarak bilmeyen sahibi Zhou Guanþun da köpeðinin bu özelliðini çok sevdiðini söylüyor. Gelin de damat da kendisi 30 yaþýndaki Tayvanlý kadýn toplum baskýsýndan bunaldý, gelecek ay kendisiyle evleniyor. Tayvanlý genç kadýn Çen-Wei-Yih davetiyeleri hazýrladý, bir düðün planlayýcýsý tuttu, harika bir beyaz elbise giydi, duvaðýný taktý, bir dizi fotoðraf çektirdi ve bu mutlu olayý 30 arkadaþýyla kutlamak için bir salon kiraladý. Buraya kadar þaþýrtýcý bir þey yok. Þaþkýnlýk, bir damat olmadýðý öðrenilince baþlýyor. 30 yaþýndaki Çen, gelecek ay kendisiyle evlenecek. Gördüðü erkeklerden etkilenmeyen ancak evlenmesi için sosyal baskýya maruz kalan Taipei'li ofis çalýþaný, "30 yaþ benim için önemli bir dönem. Ýþim ve tecrübem iyi durumda ama evlenecek birini bulamadým. Bu durumda ne yapabilirim ki? Evlilik karþýtý deðilim, sadece geleneðin sýnýrlarýnda farklý bir fikri ifade etmek istedim" diyor. Tayvanlý kadýnlar, ekonomik statüleri yükseldikçe daha geç ve az evleniyor; bu da hükümeti düþen doðum oranlarý ve bunun üretime etkileri üzerine düþünmeye itiyor.

11 25 Ekim 2010 Pazartesi GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS... TARAFLAR GÖRÜÞMELERÝN KESÝLMESÝNÝ ÝSTEMÝYOR EVRO.KO Baþkan Yardýmcýsý Nikos Kutsu'nun "her iki tarafýn da görüþmelerin kesilmesi sorumluluðunu üzerlerine almak istemediklerini" ileri sürdüðü belirtildi. Alithia gazetesine konuþan Kutsu "her iki tarafýn da görüþmelerin kesilmesi sorumluluðunu üzerlerine almak istemediklerini, bu durumun, Avrupa topraklarýndaki iþgaline devam etmeyi ya da AB'ye girmeyi seçmesi gereken Türkiye'nin iþine geldiðini" ileri sürdü ve "Türkiye'nin her ikisine de sahip olamayacaðýný" savundu. "GÝRNE MÝLLETVEKÝLÝ OLABÝLMEK ÝÇÝN AP'DAKÝ GÖREVÝMÝ BIRAKABÝLÝRÝM" DÝSÝ'li Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Eleni Theoharus, Mayýs ayýnda Güney Kýbrýs'ta yapýlacak olan genel seçimlere, "Girne'den adaylýk koyabilmek için", AP'daki görevini býrakabileceðini açýkladý. Güney Kýbrýs'ta haftalýk olarak yayýmlanan Kathimerini gazetesine açýklama yapan Theoharus, kendisi için önemli olanýn "sahnenin büyüklüðü deðil, oynadýðý rolün büyüklüðü" olduðunu söyledi. Theoharus, "AB'ye niye girdik? Haklarýmýzdan vazgeçmek ve iþgalin sonuçlarýný yasallaþtýrmak için mi" görüþünü ortaya koydu. YEÞÝLIRMAK KAPISININ AÇILIÞI BÖLGEYÝ CANLANDIRDI Yeþilýrmak sýnýr kapýsýnýn açýlýþýnýn ardýndan bölgede yaþanacak canlýlýða iliþkin her türlü beklentinin aþýldýðý, bölgede yeni yatýrýmlar yapýlmasý planlarýnýn hýz kazandýðý ileri sürüldü. Fileleftheros gazetesi haberinde Yeþilýrmak kapýsýnýn açýlmasýnýn ardýndan gelen ilk hafta sonunda toplam 711 aracýn içlerindeki 1960 kiþiyle geçiþ yaptýðýný belirtirken, bölgeye yönelik turizm yatýrýmlarýnýn canlandýðýný yazdý. BARIÞ GÜCÜ ASKERÝ OTEL AVLUSUNDA ÖLÜ BULUNDU BM Barýþ Gücü'nde görevli bir Fransýz askerin, konaklamakta olduðu Yermasoya sahilindeki otelin üçüncü kat balkonundan düþerek hayatýný kaybettiði bildirildi. Polits adýný belirtmediði askerin 26 yaþýnda olduðunu ve Doðu Akdeniz bölgesinde devriye görevi yapan Barýþ Gücü'ne mensup olduðunu yazdý. Habere göre görevli bulunduðu geminin Limasol Limaný'nda demirlemesi ve personele çýkýþ izni verilmesi üzerine Yermasyoa'daki otelde konaklayan Fransýz asker diðer 3 arkadaþýyla birlikte eðlendikten ve alkol de aldýktan sonra döndüðü otelin balkonunda içmeye devam etti. Askerin alkolün etkisiyle dengesini kaybedip aþaðý düþtüðüne inanýlýyor. Hristofyas üçlü görüþme için tarih verdi: Kasým... Baþkan Dimitris Hristofyas, BM Genel Sekreteri Ban Ki Mun'un, New York'ta Derviþ Eroðlu'nun da katýlacaðý bir üçlü görüþme yapýlmasý önerisini reddetmediðini, görüþme için en uygun tarih olarak "15-17 Kasým" zaman aralýðý önerisinde bulunduðunu ileri sürdü. Politis ve diðer gazeteler, Ban'ýn Perþembe günü Eroðlu ve Hristofyas'ý telefonla arayarak üçlü görüþme önerisinde bulunmasý ve bu önerinin Rum tarafýnca gizlenmesinin akabinde Eroðlu'nun açýklamalarýyla ortaya çýkmasýnýn ardýndan dün yaþanan geliþmelere geniþ yer verdiler. Gazete, Rum Yönetimi Baþkaný Hristofyas'ýn dün "Astra" radyosuna yaptýðý açýklamada, Ban'ýn kendisini telefonla arayarak New York'ta üçlü görüþme önerisinde bulunduðunu, kendisinin ise bu öneriyi reddetmek bir yana, memnuniyetle kabul edeceðini Ban'a ifade ettiðini savundu. Ban'ýn kendisine, Kasým ayýnýn ilk haftasýndan sonra New York'a gidip gidemeyeceðini sorduðunu, kendisinin de Genel Sekretere, programýna bakýp haber vereceðini söylediðini belirten Hristofyas, Cuma günü akþam üzere BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Temsilcisi aracýlýðýyla "15-18 Kasým" tarihlerinde New York'ta bulunabileceðini Ban'a ilettiðini belirtti. Gazete, hali hazýrda BM Genel Sekreterliðinden yapýlan resmi açýklamada Ban'ýn bugünden itibaren 3 hafta sürecek bir Asya gezisine çýkacaðýnýn açýklanmýþ olduðunu belirtirken, Hristofyas'ýn da Ban'ýn üçlü görüþme önerisini reddettiði þeklindeki haberleri "kasýtlý" olarak nitelendirdiðini yazdý. Ban'ýn "Kýbrýs Cumhuriyeti Devlet Baþkaný'na saygý duyduðunu ve BM Genel Sekreteri olarak nasýl onun bir programý varsa, bir devletin seçilmiþ baþkanýnýn da kendi programý bulunduðunu" ifade eden Hristofyas, bundan ötürü Suriye Devlet Baþkaný'nýn Güney Kýbrýs ziyareti ve kendinsin Kasým ayýnýn 11'ine kadar sürecek Slovakya ziyaretini iptal edemeyeceðini vurguladý. Ýrsen Küçük Alithia ya röportaj verdi: Hristofyas çözüm istemiyor görünüyor n Her bir kiþiyi tatmin edecek, insanlar düzeyinde çözüm deðil siyasi bir çözüm arýyoruz... Baþbakan Ýrsen Küçük Alithia'ya verdiði özel röportajda Dimitris Hristofyas'ýn çözüm istemiyor göründüðünü, Kýbrýs sorununun çözümüne inandýðý için deðil, taktik nedenlerle müzakere masasýnda bulunduðunu bazý þekillerde gösterdiðini söyledi. Alithia, Katerina Ýliadi imzalý röportajý okurlarýna "'Sahte Baþbakan'ýn 'Alithia'ya Röportajý... Küçük: 'Maraþ Konusu Ancak Müzakerelerde'... 'Müzakerelerde Takvim Yok. Çözüm Bulunmadan Önce Müzakere Masasýný Terk Eden Biz Olmayacaðýz" baþlýk ve spotlarýyla aktardý. Gazeteye göre Baþbakan Küçük, "Doðrudan müzakereler prosedürünü bu kadar geciktiren nedir" sorusuna karþýlýk; "müzakere yapabilmeniz için vizyonunuz olmasý ve çözüme inanmanýz gerekir. Her iki liderin de çözüme inanmasý ve müzakereleri canlý tutmasý lazým" dedi ve þunlarý ekledi: "Gerçekte Sayýn Hristofyas çözümü istemiyor görünüyor. Kýbrýs sorununun çözümüne inandýðý için deðil taktik nedenlerle müzakere masasýnda bulunduðunu bazý þekillerde gösteriyor. Maraþ'ý Kýbrýs sorununun kapsamlý çözümünden daha çok düþünüyor görünüyor. Sayýn Hristofyas geçen yýl New York'ta, BM'de yaptýðý konuþmada tek bir yönetimden söz etti. Yunanistan Baþbakaný'nda da Dýþiþlerli Bakaný'nda da iyi niyet olmadýðý gözlemleniyor. Yunanistan Baþbakaný Kýbrýs'ý ziyareti sýrasýnda Türk askerinin adadaki varlýðýnýn yasadýþý olduðunu söyledi ama Kýbrýs'ta bulunan Yunan askerinden hiç söz etmedi. Yunan askeri 1963'ten beri adada bulunuyor. Ben 1963'te Erenköy'deydim -o zamanlar öðrenciydim- ve oradaki Yunan askerini kendi gözlerimle gördüm. Bu gerçektir." Rum Yönetimi Baþkaný'nýn mülkiyet önerisiyle ilgili görüþü sorulan Baþbakan "Sayýn Hristofyas'ýn önerisi doðrudan müzakereler prosedürüyle baðlantýlý görünmüyor" dedi ve þöyle devam etti: "Maraþ konusu, iki liderin bölgesel müzakerelerinde görüþülmesi gereken bir þeydir, ayrý bir konu olarak ele alýnmamasý gerekir. Doðrudan müzakerelerin tamamlanmasýndan önce bir þey çözülürse müzakerelere yardýmcý olmaz. Kýbrýs'ta daha önce iki halk arasýnda olanlar þu anda bir arada yaþamalarýný zorlaþtýrdý. Bu nedenle belki bugün komþu olarak yaþamalarý daha iyidir ve zaman içinde, insanlar çok daha yakýnlaþtýðýnda ve barýþ içerisinde birlikte yaþamayý öðrendiklerinde belki bazý þeyler deðiþebilir." Bu noktada Ýliadi, Baþbakan Küçük'e "neden 'iki halk' ifadesini kullandýðýný" sordu, "Adada hiçbir zaman tek bir toplum olmadý, her zaman iki toplum, iki halk vardý" yanýtýný aldý. "Mülkiyet" baþlýðýnda görüþ birlikleri olup olmadýðý sorusu da yöneltilen Baþbakan Küçük "Halen ortak fikirler yok, ancak her iki taraftan da bütün fikirler müzakere masasýndadýr. Sayýn Eroðlu müzakerelerde gerçekçi öneriler sundu ve Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nin son kararlarýnýn da dikkate alýnmasý gerekir" yanýtýný verdi. Küçük, Katerina Ýliadi'nin "Kýbrýs sorununun bazý baþlýklarýnýn paralel olarak müzakere edilmesine neden karþý çýkýyorsunuz? Mesela, bize belirli bir toprak vereceðinizi bilsek Baþkan Hristofyas mülkiyette daha esnek olurdu" sorusuna þu cevabý verdi: "1960 Anlaþmalarý'nda haklara katýlým 30'a 70 idi ve bu mülklere de dayanýyordu. Yani mülklerin yüzde 30'u Kýbrýslý Türklere, yüzde 60-65'i de Kýbrýslý Rumlara aitti. Böylece 1960'taki anlaþmalarda dengeleme oldu. Yüzde 5-10 oranýnda mal bugüne kadar hesap edilmedi, çünkü yabancýlara, Evkaf'a, v.b. aitti. Mülkiyetin iki yönü vardýr. Biri iade öteki mal takasý. Topraklarýn yaklaþýk yüzde 30'u þu anda Kýbrýs Türk tarafýna aittir. 1974'te iki tarafýn liderleri nüfus mübadelesinde uzlaþtý." HER BÝREYÝ TATMÝN EDECEK DEÐÝL, SÝYASÝ ÇÖZÜM ARIYORUZ Herkesin, mülkünde hak sahibi olduðunu da söyleyen Baþbakan Küçük "Bunu kabul ediyor ve saygý duyuyoruz, ancak her iki tarafýn da kabul edeceði bir ortak payda bulmamýz gerekir; çünkü her bir kiþiyi tatmin edecek, insanlar düzeyinde çözüm deðil siyasi bir çözüm arýyoruz" dedi. Gazetenin AP Hukuk Komitesi'nin Doðrudan Ticaret Tüzüðü'yle ilgili kararýyla ilgili yorumunu sorduðu Küçük; 2004'ten, Annan planýndan itibaren AB'nin verdiði; doðrudan ticaretin baþlayacaðý sözünün hayata geçirilmesinin beklendiðini hatýrlatarak, Avrupa Parlamentosu'nun aldýðý son kararýn hayal kýrýklýðý yarattýðýný vurguladý. "TAKSÝM SAATÝ HIZLI ÝLERLÝYOR" "Barikattan iþgal bölgelerine her geçiþimde taksim saatinin ne kadar hýzlý ilerlediðini saptýyorum. Ülkemiz, iþgal altýndaki ülkemiz yerleþik doldu. Bir Rum tarlasýna peþ peþe binalar dikiliyor, yapýlar oluþturuluyor.yapýlar, gün be gün beyinlerinde betonlaþmakta olan Tayvanlaþmaya gittikçe daha süratle yönelten sahte yapýlar. Kýbrýslý Türklerin ve Rumlarýn ilk karþýlaþtýklarý 2003'ün bugünden en büyük farký; bizler ekonomik açýdan Avrupalý, onlar çok kötü bir ekonomik durumda, izole idiler. Bizlere sanki kurtarýcýlarýymýþýz gibi bakýyor, içten selam veriyor ve kahve ikram ediyorlardý. Siyasiler Kýbrýs sorununu çözmek için görüþmekten baþka iþler yaparken insanlardan baþka ne beklensin ki?" 11 DÜNYADAN... DÜNYADAN palyaço güldürme rekoru kýrdý Meksika'nýn baþkenti Mexico'da, 15. Uluslararasý Palyaçolar Toplantýsý dolayýsýyla düzenlenen rekor denemesinde, palyaçolar yoldan geçerleri 15 dakika güldürerek rekor kýrdý. Palyaçolardan Meksikalý Tomas Morales, daha önceki rekorlarýný 3'e katladýklarýný belirtirken, "Pechiso" adýyla bilinen Salvadorlu palyaço, "Keþke bizi daha ciddiye alsalar. Sanatýmýz meslek olarak kabul edilmiyor. Ýþ yasasý tarafýndan korunmuyoruz, iþ hayatýmýz genellikle hüzünle son buluyor" dedi. Sahnede göðüslerini açtý Gossip Girl dizisiyle üne kavuþan 17 yaþýndaki þarkýcý-oyuncu Taylor Momsen, yaþýna uygun davranmamakta ýsrar ediyor! Seksi klipleri ve iddialý kostümleriyle Amerikalý muhafazakarlarýn tepkisini çeken Momsen, grubu The Pretty Reckless'la New York'ta verdiði konserde bir anda elbisesinin indirerek seyircilere göðüslerini gösterdi. hollywoodlife adlý sitede yayýnlanan görüntüler büyük tepki alýrken, Momsen'in Gossip Girl dizisinin kadrosundan çýkartýlacaðý iddia ediliyor. Atlantik'i geçen en genç Türk kýzý olmayý hedefledi Ýzmir'de yelken sporu yapan 16 yaþýndaki Ýdil Bayar, uluslararasý bir yarýþ çerçevesinde Atlantik Okyanusu'nu geçen en genç Türk kýzý olma hedefine doðru adým adým ilerliyor. Gökova adlý tekne ile Kasým ayýnda Atlantik geçiþini yapacak olan Ýdil, Master of the Yacht Ocean belgesini alarak en genç Türk kýzý unvanýný yakalamayý istiyor. Ev hanýmý anne 40 yaþýndaki Aytül Bayar da Ýdil'in baþarýlý bir çocuk olduðunu belirterek, Ýyilikle gitsin, iyilikle dönsün. Çýtasýný koydu, þu anda o hedefe koþuyor dedi. Ýdil'in endüstri mühendisi olmayý istediðini kaydeden anne Bayar, Ama çok iyi biliyorum ki yelken hep onun hayatýnda olacak diye konuþtu. Vücudunun yüzde 98'i dövme!.. Matt Gone vücudunun yüzde 98'inin dövmelerle kaplý olduðu yetmezmiþ gibi, gözlerinin akýný da dövmeyle boyadý.. ABD'nin Oregon eyaletinde yaþayan Human Chequerboard (Ýnsan Dama Tahtasý) lakaplý Matt Gone vücudunun yüzde 98'inin dövmelerle kaplý olduðu yetmezmiþ gibi, gözlerinin akýný da dövmeyle boyadý! Baþý ve yüzü dama tahtasý dövmesiyle kaplý olan Gone'un bundan böyle sonsuza dek bir gözünün aký mavi, diðerininki yeþil olarak kalacak. Nine News adlý sitenin haberine göre, bu son derece riskli operasyonu evde kendisi yapan Gone ABD televizyonu Fox 12'ye yaptýðý açýklamada, "Test ettim ve baþarýlý oldu. Bu riski almak zorundaydým. Bu daha önce defalarca yaptýðým bir iþ. Ben deðil deðilim. Eðitimliyim. Çok tecrübeliyim. Farklý renkler kullandým çünkü mutasyonlarý seviyorum. Çünkü benim de doðuþtan gelen özürlerim var" diye konuþtu. 20 yýþ önce fiziksel deformasyonlarýný gizlemek için vücuduna dövme yapmaya baþladýðýný anlatan Gone, fazla ayrýntý vermedi.

12 12 25 Ekim 2010 Pazartesi KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Nar kestim kan kýrmýzý Elimde kaldý izi Böyle güzel olanýn Olur azacýk nazý SIMONE DE BEAUVOIR Özgürlüðü Yazmak Çeviren: Elif Gökteke Yapý Kredi Yayýnlarý, sayfa "Baþkalarýnýn kusuru gözümüzün önündedir, kendimizinkine ise sýrt çeviririz." Seneca her bahar bir kuþ uçursa hüznün sevgilim kuþ bahçesine döner yüzün büsbütün uçurmalý oysa geceme seni bilerek isteyerek unutup herþeyi açlýðý þurada kavgayý orada militaný sorguda iþçiyi sokakta parmaklarýmýzda gün boyu güneþ böðürtlen yer gibi temmuz gecelerinde mosmor seviþmeliyiz seninle sabaha kadar Nevzat Çelik "Bulutlarý kývýrcýk" adlý þiirinden "TÜRK FÝLMLERÝ GÜNLERÝ" BAÞLIYOR Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlýðý katkýlarý ile Film Yapýmcýlarý Meslek Birliði (FÝYAP) tarafýndan düzenlenen "Türk Filmleri Günleri" GAÜ Karmi Kampüs Sinema Salonlarý ile Lefkoþa Galleria Sinema Salonlarýnda bugün baþlýyor. GAÜ'den verilen bilgiye göre KKTC'de ilk kez düzenlenecek olan "Türk Filmleri Günleri" kapsamýnda Ekim tarihleri arasýnda KKTC'li sinemaseverler Türk Sinemasý'nýn seçkin örneklerinden birçok filmi ücretsiz izleme imkaný bulacak. Ayrýca Türk Filmleri Günleri kapsamýnda film gösterimleri arasýnda, GAÜ Karmi Kampüs Uluslararasý Kongre Merkezi Spectrum Hall'de düzenlenecek söyleþi ve atölye çalýþmalarý ile sinemaseverlerin ünlü yönetmen, oyuncu ve sanatçýlarla bir araya gelecekleri kaydedildi. BASIN TOPLANTISI YARIN Bu çerçevede, organizasyon adýna FÝYAP Yönetim Kurulu Baþkaný Galip Gültekin, GAÜ Yöneticiler Kurulu Baþkan Churchill pop listesinin dördüncü sýrasýnda Winston Churchill, müziðe uyarlanmýþ en meþhur konuþmalarýný içeren albümle pop müzik listelerinde yerini alan ilk Britanya baþbakaný oldu. Listeye dördüncü sýradan giren Reach fort he Skies adlý albüm, 1940'larda Ýngiliz ve Alman kuvvetleri arasýnda gerçekleþtirilen hava harekatýný da hatýrlatýyor. Official Charts Company'nin yönetim müdürü Matin Talbot, konuyla ilgili " Madonna, The Beatles ve Elvis gibi dünya müziðine damgasýný vuran isimlerin yer aldýðý listeye Winston Churchill'i de ekleyebilmemiz harika bir þey" dedi. Yardýmcýsý Olgun Üstün ve Rektör Prof. Dr. Yýldýrým Öner'in bugün basýn toplantýsý düzenleyeceði belirtilen açýklamaya göre basýn toplantýsý saat 14.00'te Karmi Kampüs Uluslararasý Kongre Merkezi'nde yer alacak. Basýn toplantýsýnýn ardýndan Yusuf Üçlemesi Süt, Bal, Yumurta filmlerinden Süt filminin erkek baþrol oyuncusu Melih Selçuk'un katýlacaðý söyleþi ile devam edecek organizasyonun ilk gününde 120, Üç Maymun, Korkuyorum Anne, Ýlk Aþk, Baþka Dilde Aþk, Süt, Bal, Yumurta ile Hacivat ve Karagöz Neden Öldürüldü? filmleri GAÜ Spectrum Hall salonlarý, GAÜ Galleria salonu ile Lefkoþa Galleria salonlarýnda izleyici ile buluþacak. Ezel Akay, Nihat Durak, Filiz Durak, Hanýmýn Çiftliði dizisinde Kabak Hafýz rolü ile hafýzalarda yer eden Ali Düþenkalkar, Güney Kýbrýs'tan ödül ile dönen Baþka Dilde Aþk filminin yönetmeni Ýlksen Baþarýr ile Lale Mansur ve erkek baþrol oyuncusu Mert Fýrat, Þenay Gürler, Oðuz Adanýr, Melih Selçuk, Yýlmaz Erdoðan, Tarýk Papuçoðlu, Ebru Doðdu, Aslý Alpar, Mahmut Evkuran, Nihal Kadýoðlu Çevik, Seda Kýlýnç Aydýnlý, Metin Tunçtürk, Kaan Koçali, Mehtap Alagöz gibi yönetmen, oyuncu, sanatçý ve akademisyenlerin KKTC'ye geleceði Türk Filmleri Günleri'nde çeþitli söyleþiler de düzenlenecek. Organizasyonun açýlýþ filmi Bal, saat 18.00'de Mercure Hotel'de düzenlenecek açýlýþ resepsiyonu ardýndan GAÜ salonlarýnda sinemaseverler ile buluþacak. Türk Film Günleri'nin ilk gününde saat 15.15'te Melih Selçuk, saat 17.15'te Þenay Gürler ile Ali Düþenkalkar, ikinci gününde saat 15.15'te Baþka Dilde Aþk filminin yönetmeni ve oyuncularý Ýlksen Baþarýr, Mert Fýrat, Lale Mansur, saat 17.15'te Ezel Akay, son gününde ise saat 15.15'te Nihat Durak, Filiz Durak, Tarýk Papuçoðlu, saat 16.15'te Oðuz Adanýr Karmi Kampüs Uluslar arasý Kongre Merkezi Spectrum Hall'de düzenlenecek söyleþilerde sinemaseverler ile biraraya gelecekler. Kapanýþ resepsiyonu 27 Ekim Çarþamba günü saat 18.00'de Lefkoþa Golden Tulip Hotel'de gerçekleþecek. Demokrasinin altý þarkýsý n 1900 yýlýnda doðan Ernst Buch, 1928 yýlýnda Bertolt Brecht'in Üç Kuruþluk Opera'sýnda oynayýnca, yýldýz olmuþtu. Ancak hayat onu ilerleyen yýllarda farklý bir yöne götürdü. Buch, gerilla oldu yýlýnda Cumhuriyetçilerin yanýnda savaþmak için Ýspanya Ýç Savaþý'na katýlmýþtý. 37 ve 38 yýllarýnda Radyo Barcelona ve Radyo Madrid yayýnlarýndan kaydedilen ve Uluslararasý Tugaylar'a atfedilen Demokrasinin Altý Þarkýsý/Six Songs For Democracy 1940 yýlýnda Keynote Plak Þirketi tarafýndan yayýnlanmýþtý. Þarkýlarda vokalleri Nazi Almanyasý'ndan kaçmýþ olan mülteci Ernst Busch üstlenirken, barikatlarda savaþanlardan oluþan bir koro da ona eþlik etmiþti. Fotoðrafta, Ýspanyol milliyetçilerine karþý savaþan 11. Tugay'daki askerlerle görülen Busch, fotoðrafta üniforma giymeyen tek kiþi. Savaþý Franko'nun kazanmasýnýn ardýndan Belçika'ya kaçan Busch, Almanya'nýn bu ülkeyi de istilasý sonrasýnda Fransa ve Berlin'de önce mülteci sonra ise esir kampýna gönderildi. Sovyetler tarafýndan kurtarýldýktan sonra ise, hayatýnýn geri kalanýný Doðu Almanya'da geçirmeyi tercih etti ve bu ülkenin sembollerinden oldu. Doðu Berlin'de Bertolt Brecht ve eþi Helene Weigel'in yönettiði Berlin Topluluðu Tiyatrosu'nda çalýþtý. Yine Brecht'in Galileo'nun Yaþamý oyununda baþrol oynayýp dikkat çekti yýlýnda, Lenin Barýþ Ödülü sahibi bir sanatçý olarak hayatýný kaybettiðinde, arkasýnda çoðu Ýspanya Ýç Savaþý ile II. Dünya Savaþý hakkýnda olmak üzere, onlarca þarký býraktý. YDÜ'DE YABANCI DÝLLERÝN TÜRKÇEYE ETKÝSÝ ÝRDELENDÝ Yakýn Doðu Üniversitesi'nin (YDÜ) kültürel etkinlikleri çerçevesinde geçtiðimiz günlerde YDÜ'de "Tarih Boyunca Yabancý Dillerin Türkçeye Etkisi" konulu bir konferans düzenlendi. Yapýlan açýklamaya göre konferans, YDÜ öðretim görevlisi, Türkolog Erdoðan Saracoðlu tarafýndan verildi. Saracoðlu, konferansýnýn baþýnda, bir ulusun baþka uluslarla iliþki kurmaksýzýn yaþamasýnýn olanaksýz olmasý nedeniyle, bir dilin de baþka dillerden etkilenmeden yaþamasýnýn düþünülemeyeceðini söyledi. Göktürk kitabelerinden bu yana Türkçenin sözvarlýðý incelenecek olursa, dilimizin bugüne kadar baþka dillerle yakýn iliþkiye girdiðini belirten Erdoðan Saracoðlu konferansýnda özetle þunlarý söyledi: "Göktürk yazýtlarýnda Çince sözcükler yazýtlarýn sözcük hazinesinin ancak %1'ini oluþturur. Bu dönemde dilimize giren Çince sözcüklerin bazýlarý þunlardýr: Kunçuy (prens) taluy (deniz) ve totok (vali). Türklerin yerleþik yaþama geçtiði Uygur döneminde ise, Çince, Sanskritçe ve Soðdca sözcüklerin dilimizdeki oraný %8'dir. Örneðin bu dönemde dilimize Çinceden toyýn (rahip), Sanskritçeden açarý (öðretmen) ve soðdcadan da tamu (cehennem) sözcükleri girmiþtir. Türkler 10. yüzyýlda Ýslâmlýðý kabul edince dilimize Arapça ve Farsça sözcükler girer. Örneðin, 13. yüzyýlda yabancý sözcük oraný Yunus Emre'de %13'tür. 15. yüzyýldan sonra edebiyat ürünlerimizde Arapça ve Farsça'nýn etkisi daha çok görülür. Süleyman Çelebi'nin Mevlid adlý eserinde yabancý sözcük oraný %26 iken, divan þairi Baki'de bu oran %65'e yükselir. Ýngilizce, özellikle II. Dünya Savaþý'ndan sonra tüm dünyada yaygýn bir dil durumuna gelmiþtir. Bugün Türkçemizde kullanýlan birçok sözcük Ýnglizcedir. Örneðin futbol, spiker, defans, tiþört, kokteyl, korner, doping, bar, kargo, basketbol, sandviç, tost ve stres gibi. Özetleyecek olursak bugün güncel konuþma dilimizin %60'ý yabancý sözcüklerden oluþmaktadýr... Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Sammy nin Maceralarý ( ) 1. salon Muhtar Yusuf Galleria Paranormal Aktivity 2 ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Girne Girne Galeria Sinema Club Kapalý ( ) Maðusa Maðusa Galeria Aþkýn Ýkinci Yarýsý ( Cuma/Ctesi 23.15) 1. salon Çýlgýn Hýrsýz 3D ve Piranha 3D ( ) 2. salon

13 25 Ekim 2010 Pazartesi Murat Akýner anýldý... Akýner anýsýna yapýlan "anýt taþý" ve "anýt ev" açýldý Kýbrýs Türk halkýnýn var oluþ mücadelesi sürecinde 1950'li ve 1960'lý yýllarda hizmet veren kiþilerden olan merhum Murat Akýner, dün kendi köyü Balalan'da düzenlenen törenle anýldý. Murat Akýner'in anma töreni sýrasýnda, oðlu Metin Akýner'in, babasýnýn anýsýna yaptýrdýðý "Anýt Ev" ve "Anýt Taþý"nýn da açýlýþý yapýldý. Açýlýþý Rauf Denktaþ yaptý. Balalan köyü camiisinde gerçekleþtirilen anma törenine Denktaþ'ýn yanýsýra eski Baþbakan ve Meclis baþkanlarýndan Hakký Atun, Akýner'in ailesi, dostlarý ve sevenleri katýldý. Murat Akýner için kendi doðduðu Balalan köyü camiinde gerçekleþtirilen törende kuran okundu ve anýsýna oðlu Metin Akýner ile eski arkadaþlarý birer konuþma yaptý. Konuþmalarýn ardýndan anýt taþýnýn açýlýþýný yapan Denktaþ, Murat Akýner anýsýna yaptýðý konuþmada, Akýner'in saðlam karakterli, barýþçýl, milliyetçi ve Rum'un yaptýklarýný görüp engelleyebilecek bir yapýda olduðunu belirterek, Akýner'in 1960 yýlýnda Dýþiþleri Bakanlýðý'na seçildiði süreci anlattý. Akýner'in daha sonra Rusya'ya tayini çýktýðýný, sonra Türkiye'de hayatýný kaybettiðini ifade eden Denktaþ, Akýner'i hiç görmeyen oðlu Metin Akýner'in, babasý anýsýna anýt yaptýrmasýný takdir etti. Denktaþ, Balalan köylülerine de seslenerek, gençlerin köylerine ev yapmalarýný ve yerlerine yerleþmelerini istedi. Oðul Metin Akýner de, bugünün kendisi için çok önemli olduðunu, çünkü bugünün babasý adýna, O'nu saygýyla anma, hatýrlama ve unutturmama adýna önemli bir açýlýþ yaptýklarýný söyledi. Akýner, babasýný hiç görmediðini, 45 yýl önce O'nu Türkiye'de trafik kazasýnda kaybettiklerini belirterek, ancak O'nun her zaman kalplerinde hatýralarýnda ve hafýzalarýnda olduðunu vurguladý. Babasýnýn geçmiþini anlatan ve bugün yaþasaydý ülkenin liderlerinden biri olabileceðini ifade eden Akýner, babasýnýn, her zaman toplumun sorunlarýyla ilgilenen ve milli mücadeleye katký koyduðunu kaydetti. Kýbrýs Türk halkýnýn her zaman çok çalýþan ileriyi gören ve haklarý için mücadele eden bir halk olduðunu vurgulayan Akýner, babasýnýn anýsý adýna her zaman mücadele edilmesini istedi. Törende konuþan merhum Akýner'in yakýn dostlarý da, Akýner'in anýlarýný anatarak, O'nu rahmetle andý yýlýnda Balalan köyünde fakir bir ailenin çocuðu olarak dünyaya gelen Murat Akýner doðmadan önce babasýný kaybetti ve doðarken babasýnýn adýný aldýðýndan Murat Murat olarak da anýlan bir kiþi oldu. Köyünde çobanlýk yapan Murat Akýner, yüksek eðitim olanaklarýný zorladý ve burslu olarak Amerika'da Columbia Üniversitesi'nde uluslararasý iliþkiler konusunda Master yaptý. Kýbrýs Cumhuriyeti'nin yaþadýðý 3 yýllýk dönemde Spiros Kiprianu yönetimindeki Dýþiþleri Bakanlýðý'nda görev yapan Akýner, uluslararasý toplantýlarda Rum görevlilerin "Kýbrýs Yunandýr" söylemlerini çürüttüðü için Baþpiskopos Makarios tarafýndan Moskova'daki Kýbrýs Büyükelçiliði'ne sürgün gönderildi. Moskova'daki Büyükelçi'nin Rum Sodiryatis olduðu o dönemde, Makarios tarafýndan, Rusya'yla yaptýðý bir silah anlaþmasýnýn metnini ele geçirip Türkiye'ye bilgi verdiði için hakkýnda soruþturma açýlan Akýner bu yüzden Kýbrýs'a dönüþ yapamadý ve ailesiyle birlikte Ankara'ya yerleþti. Murat Akýner Ankara'da 1965 yýlýnda geçirdiði trafik kazasý sonucunda yaþamýný yitirdi. Kaza yapan araçta bulunan Murat Akýner'in hamile eþi Þirin Akýner kazadan sað kurtuldu. Akýner'in ölümünden sonra dünyaya gelen oðlu Metin Akýner (Mitchell) babasýnýn anýsýný canlandýrmak için Balalan'daki evlerini yeniden yapýlandýrdý. Metin Akýner, babasý yaþasaydý þu anda herkese yurdunu sevmesi mesajýný vereceðini belirtti. Babasýnýn gençler için de bir sembol olabileceðini, çok kýsýtlý olanaklar içinde yaþayan bir köylü çocuðunun azimle nerelere yükselebileceðini gösterdiðini kaydetti. 13 BÜYÜK AV MEVSÝMÝ 31 EKÝM'DE BAÞLIYOR Avcýlarýn büyük bir heyecanla beklediði 2010 yýlý Büyük Av Mevsimi 31 Ekim Pazar günü baþlýyor. Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý Müsteþarý Kamil Kayral'ýn imzasýyla yayýnlanan genelgeye göre av sezonunda avcýlar 26 Aralýk tarihine kadar her Pazar günü, ayrýca Bayramýn 3. günü olan 18 Kasým Perþembe günü olmak üzere toplam 10 gün avlanabilecek. Av ve Avla Ýlgili Yaban Hayatý Düzenleme Yasasý kapsamýnda yürürlükte bulunan Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanlarý ve Av Bölgeleri Tüzüðü gereði yapýlan Büyük Av'da, bu yýl "Sürekli Av Koruma" bölgelerinden biri olan Dipkarpaz bölgesi de yeni av mevsiminde de avlanmaya açýlýrken, Güzelyurt bölgesinde 52 numaralý av bölgesi ile Dipkarpaz-Kaleburnu yolu üzerinde bulunan Tulumba Tepesi ve bölgesi ava kapatýldý. 31 Ekim, 7, 14, 18, 21 ve 28 Kasým, 5, 12, 19 ve 26 Aralýk'ta yapýlacak olan Büyük Av'da, ava kapalý olan bölgeler þöyle: "Girne-Deðirmenlik yolunun Ozanköy ve Çatalköy'e baðlanan bölge; Zeytinlik- Karaman arasýndaki bölge ile Edremit sýnýrýndan baþlayýp Yeþiltepe'ye giden bölge; Karpaz anayolunu Ýskele'ye baðlayan ve Ýskele-Bahçeler arasýnda kalan bölge; Bafra Tatil Köyünün çevresi, Girne-Çatalköy bölgesinde bulunan "Korineum Golf Sahasý"nýn 300 metre çevresi, askeri bölgeler ve Taþkent köyü üzerinde bulunan KKTC bayraðýnýn bulunduðu bölge; Meteoroloji Ýstasyonu, Mevlevi atýþ alaný, Merkezi Cezaevi binalarýnýn bin metre çevresi; Gazimaðusa- Karpaz yolunun Tuzla yolu ile Ýskele yol ayrýmý arasýnda kalan 50 metre geniþliðindeki alan ile Alevkayasý Av Üretim Merkezi, tüm göletler ile Mehmetçik köyü giriþinde bulunan gölün 500 metre çevresi ile yerleþim yerlerinin 200 metre çevresi; Ýskele bölgesinde Ýskele- Topçuköy asfalt yolu boyu; Büyükkonuk futbol sahasýnýn 300 metre çevresi; Güzelyurt'tan baþlayarak Güzelyurt-Girne yolu boyunca Kalkanlý-ODTÜ Kampusu kavþaðý, Kalkanlý-Mevlevi, Mevlevi Kýlýçarslan, Mevlevi-Þahinler, Lefkoþa- Güzelyurt anayolu kenarlarý ve bölgesi; Lefkoþa-Gazimaðusa anayolunun üzerinde Kurudere köyü karþýsýnda bulunan ormanlýk, Ulukýþla köyü bölgesi, Geçitkale'den Tatlýsu'ya giden eski yoldan Tatlýsu Çýnarlý'ya dönen yol kavþaðýndan Çýnarlý'ya giden yol ve dere yataklarý, Dipkarpaz-Kaleburnu yolu üzerinde bulunan Tulumba Tepesi ve bölgesi, Dipkarpaz manastýrý asfalt yolu Salih Avcý Ormaný ile Blue Sea Otel bölgesi, Yeþilköy ve balýkçý barýnaðý bölgesi ile Mutluyaka kavþaðýndan baþlayan bölge." DÝPKARPAZ DA BU YIL DA... Geçen av mevsiminde açýlan ve bu yýl da açýk olacak olan Dipkarpaz bölgesindeki av bölgesi, Dipkarpaz köyünden baþlayarak, Ayfilos kilisesi, Efendiler Çiftliði'ndeki eski tarihi kilise, oradan denize en yakýn paralel toprak yolu takip ederek, oradan "Eski Tellere" oradan Zafer Burnu'na giden asfalt yola ve oradan da Dipkarpaz köyündeki baþlangýç noktasý içerisinde kalan bölgeyi kapsayacak. Yayýnlanan genelgede avcýlarýn av süresince uymasý gereken kurallara da dikkat çekildi. Avcýlar av günlerinde ova tavþaný, keklik, turaç, sülün, çulluk, býldýrcýn, yaban güvercini, fassa, karga ve saksaðan avlayabilecek. Bunlarýn dýþýnda herhangi bir av veya yabani kuþ vuramayacak. Avcýlar her av günü en fazla 1 tavþan, 5 keklik veya turaç, 8 fassa olmak üzere toplamda en fazla 30 adet av hayvaný avlayabilecek. Güneþin doðuþu ile baþlayan av gün batýþýnda sona erecek. Avcýlar baraj ve göletlerden 500, meskûn mahalden 200 metre uzakta avlanabilecek, ava en çok 3 köpek götürebilecek, ava giderken tüfeklerini araçlarýnda kýrýk olarak bulunduracak. Avcýlarýn av sýrasýnda birbirlerini korumasý istenen genelgede, ayrýca avcýlarýn yasalarda yer alan kurallar dýþýna çýkmamalarý, telefon, direk ve tabelalara zarar vermemeleri, ruhsatlarýný beraberinde götürmeleri istendi.

14 14 25 Ekim 2010 Pazartesi BULMACA Soldan Saða: 1-Genellikle küçük yaþlarda görülen, kuluçka dönemi bir iki hafta süren bulaþýcý, ateþli, ufak kýzýl lekeler döktüren hastalýk. Ýçine sulu þeyler konulan metalden yapýlmýþ kap. 2-Vurulmak, yaralanmak (iki kelime). 3-Tersi "Evcil büyükbaþ hayvanlarýn barýndýðý kapalý yer". Soðukla sýcak arasý, ne soðuk ne de sýcak. 4-Belirti, gösterge, alâmet. Hayvan yuvasý. 5-Kestane rengi. Fiillerin olumsuzluk çatýlarýný kuran vurgusuz ek. Ýsim. 6-Beraber. Lityum'un kýsaltmasý. Yapý. 7-Uzaklýk bildirir. Geri verme. Sürekli yaðmurlardan veya eriyen karlardan oluþan, geçtiði yerlere zarar veren taþkýn su. 8-Rusya'da XX. Yüzyýl baþlarýnda doðan ve Lenin tarafýndan geliþtirilen devrimci hareket yanlýsý olan kimselere verilen ad. 9-Giysilerin üstüne giyilen, önü açýk bir tür üstlük. Turpgillerden, yapraklarý salata olarak yenen baharlý bir bitki. 10-Rütbesiz asker. Bir ilde hükümeti temsil eden en yetkili yönetim görevlisi. Dili tutulmuþ, konuþamaz hale gelmiþ. 11-Halk dilinde "Söz, konuþma". Sütün yüzünden toplanan yaðlý katman. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Aþan Eczanesi: Selçuk Avkýran Sok. No:1 Göçmenköy (Derya Butik Arkasý-Metropol Yolu) Tel: Beril Eczanesi: Müftü Ziyai Efendi Sok. No:28 Bekiroðlu Ýþhaný Tel: Maðusa Ada Eczanesi: Salamis Yolu Sakarya Dükkan No:3 Tel: Güloðlu Eczanesi: M. Kemal Bulvarý Alasya Park Sitesi Dük. No:4 Eski Lefkoþa Yolu Tel: Girne Küçük Eczanesi: Canbulat Sok. No:5/C Astsubay Orduevi ve Bandabulia Karþýsý Tel: Ömrüm Eczanesi: Karaoðlanoðlu Cad. No:256 Tempo Süpermarket Yaný Tel: Güzelyurt Gülsen Eczanesi: Piyale Paþa Mah. Sanayi Sitesi No:7 Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Yapýlarýn çatýlarýný örtmekte kullanýlan, yan yana dizilerek suyu aþaðýya geçirmeden dýþarý akýtacak biçimde yapýlmýþ, kýzýl topraðýn renginde, piþmiþ balçýk levha. Binek veya koþu hayvanlarýný yürütmek için söylenen bir söz. 2-Sýcaklýk. Geminin devrilecek kadar yan yatmasý. 3- Gereðinde kullanýlmak için saklanan tahýl. O gösterme sýfatý. 4-Gemiyi baþtan veya kýçtan halatla karaya baðlama. Katma, ekleme, ulama, ek. 5-Kuzu sesi. Düþünce, duygu, amaç bakýmýndan birleþmek. 6-Güzel koku. Düþüncenin tasarlayabileceði bütün üstün nitelikleri kendinde toplayan. 7- Yazmak, çizmek gibi iþlerde kullanýlan çeþitli biçimlerde araç. Yalnýz bir ailenin oturabileceði biçimde yapýlmýþ yapý, hane. Tersi "Anlam bakýmýndan birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine baðlar". 8-Tersi "Doðru ve haklý olmayan, çürük, temelsiz". Köpek. 9- Türk Maarif Koleji'nin kýsa yazýlýþý. Deniz taþýtlarýnýn yanaþtýðý, çoðu tahta veya betondan yapýlmýþ, denize doðru uzanan yer. 10-Anadolu Ajansý'nýn kýsa yazýlýþý. Yardým amacýyla toplanan para. Boyun eðen, kendini baþkasýnýn buyruðuna býrakan. 11-Büyük yanký uyandýran, utanç verici veya küçük düþürücü olay. Gözde sarýya çalan kestane rengi. TV'DE BU AKÞAM Kanaltürk Hollywood Polisleri Türü: Yabancý Sinema Saat: 19:50 Mesleki yaþamýnýn zirvesinde olmasýna karþýn, Gavilan'ýn (Harrison Ford) kiþisel yaþamý hýzla daðýlmaktadýr. Ortaðý K.C. Calden ise (Josh Hartnett) soruþturmasýný yürüttükleri mafya usulü büyük cinayetten çok, ek iþleri olan yoga hocalýðý ve aktörlükle ilgilenmektedir. Bu arada Gavilan da polislikle yetinmeyip bir yandan da emlakçýlýk yapmaktadýr. Yönetmen: RON SHELTON Oyuncular: HARRISON FORD, JOSH HARTNETT, LENA OLIN, BRUCE GREENWOOD, ISAIAH WASHINGTON, LOLITA DAVIDOVICH Limasol T.K.B. Asbank Türk Bankasý Ltd. Universal Bank 24 Þok Doktrin Türü: Yabancý Sinema Saat: 20:00 Prof. Cameron'un geliþtirdiði psikiyatride tedavi amaçlý kullanýlan þok terapi'nin nasýl tutuklularýn sorgulamalarýnda kullanýldýðýndan baþlayarak, elli yýl önce Chicago Üniversitesinin iktisat bölümünün Milton Friedmanýn yönetiminde ekonomiye uyarlanýþýný ve günümüze kadar uzanan hikâyesini Naomi Klein'nin üniversitelerde verdiði seminerlerden kesitler, CIA tarafýndan iþkence görmüþ biriyle yaptýðý röportaj ve CIA belgeleriyle birleþtirerek yorumluyor. Friedmanýn ve Chicago Okulu iktisadýnýn görüþleri doðrultusunda, ekonomik politikalar, þok ve dehþet salan savaþlar ile 1950lerde CIAin finanse ettiði üstü örtülü elektroþok ve duyusal yoksunlaþtýrma deneyleri arasýnda doðrudan bir bað vardýr ve bu bað günümüzde Guantanamo Körfezindeki hukuk-dýþý hapishanelere kadar devam ettirilmiþtir. Yönetmen: Michael Winterbottom,Mat Whitecross Tnt Ekip 49 Türü: Yabancý Sinema Saat: 20:00 Ladder 49 adlý bir itfaiye istasyonunda çalýþan Jack Morrison, iþine çok özen gösteren ve insanlarý kurtarmak için hayatýný tehlikeye atan bir görevlidir. Hayatlar kurtaran ve iþini çok iyi yapan Jack, bunun karþýlýðýný alamadýðý için kendisini sorgulamaya baþlar. Hem kariyeri, hem de ailesi açýsýndan tatmin olmayan Jack, birgün yangýnýn ortasýnda çaresiz kalýr ve tüm bu sorularla yüzleþir.. Yönetmen:RUSSELL Oyuncular:JOHN TRAVOLTA, JOAQUIN PHONEIX, JACINDA BARRETT, ROBERT PATRICK, MORRIS CHESTNUT Cine-5 Catherina Büyük Þehirde Türü: Yabancý Sinema Saat: 20:45 Kasaba kýzý Caterina'nýn kendini yeniden keþfi... Ýtalya'da düzenlenen festivallerden ödüllerle dönen film, babasýnýn iþi dolayýsýyla küçük bir kasabadan Roma'ya taþýnan 15 yaþýndaki Caterina'nýn yaþadýðý deðiþimi konu alýyor. Yaþadýðý yerde kendine özel bir dünya kuran Caterina, Roma'daki yeni lisesinde saðcý ve solcu öðrencilerin arasýnda kalýr. Her iki taraf da onu kendi görüþüne yaklaþtýrmak isterken, Caterina'nýn kendini keþfetmesi kaçýnýlmaz olacaktýr. Caterina'yý canlandýran Alice Teghil, bu filmle oyunculuk denemesini gerçekleþtiriyor. Teghil, bu filmden sonra TV'ye transfer oldu. Yönetmen: PAOLO VIRZI Oyuncularý: ALICE TEGHIL, SERGIO CASTELLITTO, MARGHERITA BUY, ANTO- NIO CARNEVALE WASHINGTON'DA "ZOMBÝ YÜRÜYÜÞÜ" Cadýlar Bayramý dolayýsýyla birbirinden ürkütücü ve "kanlý" kostümleriyle zombiye dönüþen Amerikalýlar, baþkent Washington'un caddelerinde "insan avý"na çýktý. Cadýlar Bayramý dolayýsýyla ABD'nin baþkenti Washington'da dolunayýn olduðu gece "Zombi Yürüyüþü" düzenlendi. 7'den 77'ye birçok Amerikalýnýn katýldýðý etkinlikte, korkunç kostümler birbirleriyle yarýþtý. KENYA'DA FUTBOL MAÇINDA ÝZDÝHAM: 7 ÖLÜ Kenya'da bir futbol maçý sýrasýnda iki takýmýn taraftarlarýnýn stadyuma girmeye çalýþmasý sýrasýnda çýkan izdihamda 7 kiþi öldü. Kýzýl Haç yetkilisi Taitus Mong Mungou yaptýðý açýklamada, 6 kiþinin Nyayo stadyumunda, 1 kiþinin de kaldýrýldýðý hastanede öldüðünü söyledi. Ülkenin en popüler iki takýmý olan Gor Mahia ve AFC Leopards arasýndaki maçýn, ölümlere karþýn oynandýðý kaydedildi. HAÝTÝ'DE KOLERA SALGININDA ÖLÜ SAYISI 220 Amerika kýtasýnýn en yoksul ülkesi Haiti'yi vuran þiddetli depremden 10 ay sonra ortaya çýkan ve giderek yayýlan kolera salgýnýnda ölü sayýsý 220'ye çýktý. Yetkililer, ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede ortaya çýkan kolera vakalarýnýn baþkent Port-au- Prince'e de ulaþtýðýný, 5 vaka tespit edildiðini belirterek, hastalýðýn burada da yayýlmamasý için gerekli önlemleri aldýklarýný kaydettiler. ÝRAN'DA HIRSIZIN ELLERÝ KESÝLDÝ 24 Ekim 10: Ýran'da hýrsýzlýktan mahkum olan bir kiþinin elleri kesildi. Devlet radyosunun haberine göre, Yazd kentindeki cezaevinde, 32 yaþýndaki mahkumun elleri diðer mahkumlarýn gözlerinin önünde kesildi. Mahkuma, hýrsýzlýk ve benzeri suçlardan bu ceza verildi. Ýran'da mahkemelerce bir ay içerisinde ikinci kez el kesme cezasý verildi. Geçen hafta da, þeker çalan bir kiþinin ellerinin kesilmesi kararý verilmiþti. Ancak bu cezanýn infaz edilip edilmediði kamuoyuna açýklanmadý. TONY BLAIR'ÝN BALDIZI MÜSLÜMAN OLDU Ýngiltere'nin eski Baþbakaný Tony Blair'in eþinin kýzkardeþi Lauren Booth'un Müslüman olduðu belirtildi. Ýngiliz Daily Mail gazetesinin bugünkü sayýsýnda yer alan haberde, 43 yaþýndaki gazeteci ve yayýncý Booth'un, evden çýkarken baþörtüsü taktýðýný ve oturduðu bölgedeki camiye gittiðini söylediði kaydedildi. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 25 Ekim 2010 Pazartesi 15 Güney'de anket: Hristofyas'ýn içteki icraatlarýndan memnuniyet 10'da 4 Güney Kýbrýs'ta faaliyet gösteren "RAI Consultants Public Ltd." þirketi, vatandaþýn siyasi ve ekonomik konularda nabzýný tutan bir anket yaptý. Geniþ kapsamlý ankette Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn içteki icraatlarýndan her 10 vatandaþtan 6'sýnýn memnun olmadýðý sonucunu ortaya çýkardý. Anketin ortaya koyduðu bir diðer sonuç ise, Mayýs ayýnda yapýlacak milletvekilliði seçimlerinde ise DÝSÝ'nin yüzde 23.1'le birinci parti olacaðý ve onu birkaç puan geriden AKEL'in izleyeceði yönünde. Fileleftheros gazetesinde geniþ bir þekilde yayýmlanan anket için, Ekim tarihleri arasýnda, Güney Kýbrýs genelinde, kentsel ve kýrsal bölgelerden 18 yaþ üstündeki 1001 kiþiyle telefon aracýlýðýyla rastlantýsal biçimde iletiþim kuruldu. Ankete katýlan vatandaþlarýn yüzde 64'ü, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn kabine deðiþikliðine gitmesi görüþünü ortaya koydular. Katýlýmcýlarýn yüzde 25'i böyle bir deðiþikliðe gerek olmadýðýný belirtirken, yüzde 11'i bu soruya "Bilmiyorum/Yanýtlamýyorum" cevabýný verdi. Rum Bakanlar Kurulu'nun neredeyse yarýsýnda deðiþiklik yapýlmasýna yönelik görüþ belirten katýlýmcýlar, Bakanlar Kurulu'nda deðiþtirilmesi gereken ilk ismin Rum Eðitim Bakaný Andreas Dimitriu olduðunu belirttiler. Dimitriu'yu sýrasýyla, Savunma Bakaný Kostas Papakostas, Maliye Bakaný Harilaos Stavrakis, Adalet Bakaný Lukas Luka ve Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakaný Andonis Pashalidis takip etti. Bakanlar Kurulu'na 1 ile 10 puan arasýnda puan vermeleri istenen vatandaþlarýn, en çok puan verdiði bakan 7,1 puanla Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Sotirula Haralambus oldu. Haralambus'u sýrasýyla, 6,9 puanla Dýþiþleri Bakaný Markos Kiprianu, 6,8 puanla Saðlýk Bakaný Hristos Patsalidis, 6,6 puanla Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Erato Kozaku Markulli, 6,5 puanla Ýçiþleri Bakaný Neoklis Silikiotis, 6,2 puanla Hükümet Sözcüsü Stefanos Stefanu, 5,8 puanla Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakaný Andonis Pashalidis, 5,7 puanla Tarým Bakaný Dimitris Ýliadis, 5,5 puanla Maliye Bakaný Harilaos Stavrakis, 5,3 puanla Adalet ve Kamu Düzeni Bakaný Lukas Luka, 5,0 puanla Savunma Bakaný Kostas Papakostas ve 4,8 puanla Eðitim Bakaný Andreas Dimitriu takip etti. Haralambus'un en çok puan alan bakan olmasýna karþýn, "en iyi ve en kötü bakanlar" kategorisinde ilk sýraya yerleþemediðini yazan gazete, ankete göre "en iyi bakanlar" kategorisindeki bakanýn yüzde 24'lük oy oranýyla Saðlýk Bakaný Hristos Patsalidis olduðunu ve Patsalidis'in ardýndan yüzde 17'lik oy oranýyla Ýçiþleri Bakaný Neoklis Silikiotis ve yüzde 13'lük oy oranýyla Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Sotirula Haralambus'un geldiðini kaydetti. "En kötü bakanlar" kategorisinde ilk sýrayý yüzde 20'lik oy oranýyla Eðitim Bakaný Andreas Dimitriu alýrken, Dimitriu'yu yüzde 11'lik oy oranýyla Maliye Bakaný Harilaos Stavrakis ve yüzde 9'luk oy oranýyla Savunma Bakaný Kostas Papakostas takip etti. icraatlarýn bulunduðunu belirtirken, hükümetin icraatlarý layýklýyla yerine getirmediðini düþünüyor. Katýlýmcýlar, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn iç yönetimdeki icraatlarý konusunda ise memnun olmadýklarýný belirttiler. Ankete katýlan her 10 vatandaþtan sadece 4'ü, Hristofyas'ýn içteki icraatlarýndan memnun olduklarýný belirtti. MÝLLETVEKÝLLÝÐÝ SEÇÝMLERÝNDE DÝSÝ BÝRÝNCÝ PARTÝ Ankete göre, önümüzdeki Mayýs ayýnda yapýlacak olan genel seçimde en çok oyu, þu an ana muhalefet partisi olan DÝSÝ alacak. Katýlýmcýlar, hangi partiye oy verme niyetinde olduklarý sorusuna, yüzde 23,1 oranýnda DÝSÝ yanýtýný verirken, yüzde 21,8 oranýnda AKEL'e, yüzde 7,4 oranýnda DÝKO'ya, yüzde 5,8 oranýnda EDEK, yüzde 3,7 oranýnda EURO. KO'ya, yüzde 2,5 oranýnda Çevreciler ve Ekologlar Hareketi'ne ve yüzde 0,4 oranýnda EDÝ'ye (Birleþik Demokratlar) oy vereceklerini belirttiler. Diðer katýlýmcýlar ise seçime katýlmayacaklarý, henüz karar vermedikleri veya bilmedikleri yanýtýný verdiler. Ankete göre kamuoyunun genel seçimlerden hangi partinin zaferle çýkacaðýyla ilgili izlenimi ise, DÝSÝ'den yana. Katýlýmcýlarýn yüzde 54'ü genel seçimlerden DÝSÝ'nin zaferle çýkacaðý görüþünü belirtirken, yüzde 21'i AKEL'in genel seçimleri kazanacaðýný düþünüyor. "UZAKLAÞTIRILMASI GEREKEN BAKANLAR" Katýlýmcýlar, kabineden uzaklaþtýrýlmasý gereken ilk bakanýn Eðitim Bakaný Andreas Dimitriu olduðu görüþünü ortaya koydular. Uzaklaþtýrýlmasý gereken bakanlar arasýnda ikinci sýrayý Savunma Bakaný Kostas Papakostas, üçüncü sýrayý Maliye Bakaný Harilaos Stavrakis, dördüncü sýrayý Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakaný Andonis Pashalidis, beþinci sýrayý Adalet ve Kamu Düzeni Bakaný Lukas Luka ve altýncý sýrayý Ýçiþleri Bakaný Neoklis Silikiotis aldý. HER 10 KÝÞÝDEN 6'SI MEMNUN DEÐÝL Rum Hükümeti'nin icraatlarý konusunda ise vatandaþlar, en çok hükümetin halk saðlýðý konusundaki icraatlarýndan memnun olduklarýný dile getirdi. Hükümetin eðitim konusundaki icraatlarý ikinci sýrayý, sosyal politika konusundaki icraatlarý üçüncü sýrayý, suçlarla mücadele konusundaki icraatlarý dördüncü sýrayý, ekonomik konulardaki icraatlarý beþinci sýrayý aldý. Vatandaþlar, en az memnun olduklarý icraatlar arasýnda hayat pahalýlýðý konusundaki "RUM YÖNETÝMÝ BAÞKANI KÝM OLSUN?" Güney Kýbrýs'taki Baþkanlýk Seçimlerine daha 3 yýllýk bir mühlet olmasýna karþýn, vatandaþlar, Baþkanlýk koltuðuna kimin oturacaðý konusunda görüþ ortaya koymaya baþladýlar. Katýlýmcýlar, Baþkanlýk koltuðuna kimin oturmasý gerektiðine yönelik soruya, yüzde 13'lük bir oranla, bu koltuða kimseyi uygun görmedikleri yanýtýný verdiler. Bu oranýn, Baþkanlýk koltuðuna oturmasý en çok istenen kiþi olan Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn yüzde 16 oranýnda oy almasýyla yakýn olmasý ise, gazetenin deðerlendirmesine göre dikkat çekiyor. Katýlýmcýlarýn yüzde 8'i ise, Baþkanlýk koltuðuna oturmasý gereken ismin, þu an Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Milletvekili olan Yoannis Kasulidis olduðu görüþünü ortaya koydu. Kasulidis'i, yüzde 7'lik oy oranýyla DÝSÝ Baþkaný Nikos Anastasiadis ve yüzde 4'lük oy oranýyla Dýþiþleri Bakaný Markos Kiprianu takip etti. EDEK Onursal Baþkaný Vasos Lissaridis ile EDEK Baþkaný Yannakis Omiru'nun isimleri de, daha düþük oy oranlarýyla Kiprianu'nun ardýndan geldi. KLEOPATRA AKTAR DOÐALLIÐIN MERKEZÝ Þifalý Bitkiler Bitkisel yaðlar Enerji Taþlarý Adres: Yeniþehir Alirýzalar (1001 çeþit karþýsý...) Satýlýk arazi Hisarköy de 6 dönüm arsa nitelikli arazi. Tel: Velox Translation Services Tercümanlýk ve danýþmanlýk bürosu Tel: Adres:Þht. Mustafa Y. Hacý Sokak. Yeniþehir-Lefkoþa SATILIK KUAFÖR SALONU Lefkoþa'da devren satýlýk bay-bayan kuaför salonu Tel: BAKICI ARANIYOR Girne'de yaþlý bir beye bakýcý aranýyor. Tel: Web tasarýmý yapýlýr. Tel: MELÝ EMLAK SATILIK 1)K. Kaymaklý da Türk koçanlý, zeminde sýfýr satýlýk lüks apartman dairesi stg 2)Lefkoþa Kýzýlbaþ'ta Türk koçanlý sýfýr apartman dairesi zemin stg 3)Kermiya sosyal konutlarýnda 4. kat satýlýk manzaralý apartman dairesi stg 4)Boðaz'da Türk koçanlý sýfýr ikiz villa stg 5)Yenikent'te Türk koçanlý ikiz villa stg 6)Girne de 2 yatak odalý Türk koçanlý sýfýr apt. daireleri 45 bin Stg Kiralýk iþyeri Muayenehane, ofis olmaya müsait dükkan. Maliye Bakanlýðý karþýsýnda... Tel:

16

17

18

19 25 Ekim 2010 Pazartesi Beylerbeyi'nde Tatlýsu ile Lefke arasýnda oynanan karþýlaþmada taraflar puanlarý paylaþtý... Önce Lefke, sonra Tatlýsu n Lefke Kasým ve Salih Say ýn golleriyle 2-0 öne geçtiði karþýlaþmada Tatlýsu dan Morris ve Allen in gollerine engel olamayýnca beraberliðe razý oldu... YER: Beylerbeyi Dr.Ali Özsoy Stadý HAKEMLER: Gökhan Koþer, Erdoðan Kaba, Ali Orçan TATLISU: Mehmetemin, Süleyman (Nurettin), Birol (Kamil), Ýsmail, Osman (Serdar), Morris, Ufuk, Allen, Ertan, Þenol, Onurcan LEFKE: Ýrfan, Uluç, Aykut, Cahit (Azmi), Ersen, Samory, Salih Say, Arif, Fýrat (Salih Oyal), Kasým, Conteh (Mehmet) KIRMIZI KART: Dk:72 Onurcan (Tatlýsu) GOLLER: Dk:69 Morris, dk:87 Allen (Tatlýsu), Dk:6 Kasým, dk:59 Salih Say (Lefke) Beylerbeyi nde Tatlýsu ile Lefke arasýnda oynanan karþýlaþmada taraflar puanlarý paylaþtý. Lefke Kasým ve Salih Say ýn golleriyle 2-0 öne geçtiði karþýlaþmada birçok gol pozisyonunu da cömertce harcarken, Tatlýsu dan Morris ve Allen in gollerine engel olamayýnca beraberliðe razý oldu. 6. dakikada geliþen Lefke ataðýnda ara pasýnda topla buluþan Kasým kaleciyle karþý karþýya kaldýðý anda güzel bir vuruþla topu aðlara gönderdi (0-1). 25. dakikada Tatlýsu ataðýnda Osman ýn ceza sahasý içerine gönderdiði topta arka direkte iyi yükselen kaleci Ýrfan topa sahip oldu. 26. dakikada saðdan ceza alaný içerisine giren Kasým kaleciyle karþý karþýya kaldýðý pozisyonda vuruþunu yaptý, kaleciden dönen topu defans uzaklaþtýrdý. 38. dakikada Tatlýsu ataðýnda defansýn arkasýna atýlan topta topla buluþan Morris in plase vuruþunda kaleci Ýrfan gole izin vermedi dakikada Kasým sað çaprazdan aldýðý topla ceza sahasýna girdi ancak defans topu kornere gönderdi. Kullanýlan köþe vuruþnda Samory nin vuruþu kaleci Mehmetemin den döndü, ceza alaný içerisinde ayaklardan dolaþan top aðlara gitti ancak karþýlaþmanýn Güreþ Federasyonu tarafýndan organize edilen "Gençler Güreþ Ligi"nin üçüncü ayaðý önceki gün Girne Ertuðrul Apakan Spor Salonu'nda yapýldý. Ýbrahim Bahadi adýna yapýlan "Ýbrahim Bahadi Gençler Güreþ Müsabakalarý"nda Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) birinciliði elde ederken, Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ikinci, Kültür Spor üçüncülüðü aldý. Beþ kulübün mücadele ettiði "Ýbrahim Bahadi Gençler Güreþ Müsabakalarý"nda 75 puan elde eden YDÜ, genel klasmanda da birinciliðe yükseldi. 71 puanda kalan DAÜ genel klasmanda liderliði 1 puan farkla YDÜ'ne devretti. Mertdoðan Soyalan, Oruç Ertürk, Volkan Avcý, Ýbrahim Yücel ve Mesut Ayar'ýn hakemliðini yaptýðý müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini Güreþ Federasyonu yöneticileri ve kulüp yöneticileri tarafýndan takdim edildi. "Ýbrahim Bahadi Gençler Güreþ Müsabakalarý" sonuçlarý þöyle: 1.YDÜ 75 puan 2.DAÜ 71 puan 3.Kültür Spor 14 puan 4.Korkuteli 10 puan 5.Tatlýsu 9 puan hakemi Gökhan Koþer yardýmcýsýnýn bayraðýna uyarak ofsayt atýþýna hükmetti. Ýlk yarý Lefke nin 1-0 üstünlüðünde sona erdi. 55. dakikada geliþen Lefke ataðýnda ceza sahasý içerine gönderilen topta Kasým iyi yükselerek kafayý vurdu, ancak top direðin yanýndan dýþarýya gitti. 59. dakikada Lefke takýmý Cahit le bir serbest atýþ kullandý, ceza sahasýna gönderilen top kafalardan sektikten sonra arka direkte bulunan Salih Say ýn önünde kaldý, Salih de düzgün bir vuruþla topu aðlara gönderdi (0-2). 69. dakikada Tatlýsu takýmý farký bire indirdi. Geliþen atakta Allen ceza sahasý içerinde son çizgiden topu geriye çevirdi, kaleciyi aþan topu Morris aðlara gönderdi (1-2). 72. dakikada Lefke ataðýnda Onurcan Cahit i yere indirince hakemden ikinci sarý kartý görerek kýrmýzý kartla oyun dýþýnda kaldý. 87. dakikada skora denge geldi. Geliþen Tatlýsu ataðýnda ceza sahasý içerisinde topla buluþan Morris Allen e güzel bir pas çýkardý, Alen de güzel bir vuruþla topu aðlara gönderdi (2-2). Maçýn geriye kalan bölümlerinde her iki takýmýn gol çabasý sonucu deðiþtirmedi ve karþýlaþma 2-2 eþitlikle tamamlandý. Gençler Bahadi için mindere çýktý 19 Kuzey Kýbrýs TURKCELL 2'inci Ligi TAKIMLAR O G B M A Y P 1. Yenicami Göçmenköy Görneç Gençlik Gücü Yalova Esentepe Türk Ocaðý Gençlerbirliði Baf Ü.Yurdu Dumlupýnar Çanakkale Binatlý Y.Boðaziçi Mehmetçik Toplu sonuçlar Kuzey Kýbrýs TURKCELL 1. Ligi Doðan T.B.-Düzkaya: Maðusa T.G.-Cihangir: K.Kaymaklý-Çetinkaya: A.Yeþilova-Gönyeli: Tatlýsu-Lefke: Lapta-Türkmenköy: B.Baðcýl-Ozanköy: Kuzey Kýbrýs TURKCELL 2. Ligi Çanakkale-G.Gücü: G.Birliði-Dumlupýnar: Mehmetçik-Baf Ü.Yurdu: Esentepe-Yalova: Göçmenköy-Binatlý: Türk Ocaðý L.-Y.Boðaziçi: Kuzey Kýbrýs TURKCELL 3. Lig Doðu Grubu Mutluyaka Hilal-Mormenekþe:. 0-1 Pile-Ýncirli: Akýncýlar-Serdarlý: Dipkarpaz-Akova: Maraþ-Turunçlu Ulukýþla: Kuzey Kýbrýs TURKCELL 3. Lig Batý Grubu Girne Halk Evi-Hamitköy: Akçay-Daðyolu Çýnar: Aðýrdað Boðaz-Denizli: Gaziveren-Doðancý: (Gaziveren 1-0 önde iken tatil oldu) Deðirmenlik-Gaziköy: U-19 LÝGLERÝ Kuzey Kýbrýs TURKCELL 1. Ligi Doðan T.B.-Düzkaya: Maðusa T.G.-Cihangir: K.Kaymaklý-Çetinkaya: A.Yeþilova-Gönyeli: Tatlýsu-Lefke: Lapta-Türkmenköy: B.Baðcýl-Ozanköy: Kuzey Kýbrýs TURKCELL 2. Ligi Çanakkale-G.Gücü: G.Birliði-Dumlupýnar: Mehmetçik-Baf Ü.Yurdu: Esentepe-Yalova: Göçmenköy-Binatlý: Türk Ocaðý L.-Y.Boðaziçi: Kuzey Kýbrýs TURKCELL 3. Lig Doðu Grubu Mutluyaka Hilal-Mormenekþe:. 2-1 Pile-Ýncirli: Akýncýlar-Serdarlý: Dipkarpaz-Akova: Maraþ-Turunçlu Ulukýþla: Kuzey Kýbrýs TURKCELL 3. Lig Batý Grubu Girne Halk Evi-Hamitköy: Akçay-Daðyolu Çýnar: Aðýrdað Boðaz-Denizli: Gaziveren-Doðancý: Deðirmenlik-Gaziköy:...0-0

20 3. Lig olaylý baþladý Futbolda 3. Lig maçlarýnda ilk hafta oynanýrken Gaziveren-Doðancý maçý çýkan olaylar nedeni ile tatil edildi. Karþýlaþmanýn 44. dakikasýnda Gaziveren 1-0 önde iken bir faul pozisyonunda iki takým taraftarlarý sahaya girdiler ve yaþanan arbededen dolayý maçýn hakemi Süleyman Çorba güvenlik yetersizliðinden karþýlaþmayý tatil etti. Son dakikaya kadar 1-0 maðlup olan Gönyeli, beraberliðe sevinen taraf oldu Gönyeli kendine geldi n Alsancak Yeþilova dan 16 ncý dakikada Emin in attýðý gole 90+2 nci dakikada Yusuf ile cevap veren Gönyeli, futbol sezonu nun 4. haftasýnda ilk puanýný elde etti... YER: Mustafa Hidayet Çaðlar Stadý. HAKEMLER: Osman Özpaþa, Mehmet Tarým, Hakký Emir. ALSANCAK YEÞÝLOVA: Cenk, Gökhan, Haþim, Hüseyin, Osmani, Emin, Dani, Özgül, Davit (Salih), Mustafa. GÖNYELÝ: Batuhan, Reþat, Yusuf, Yaðýþ (Ulaþ), Sedat, Zeka (Çaðýn), Tahsin, Tufan, Selçuk (Ömer), Aziz, Solomo. GOLLER: Dk:16 Emin (A. Yeþilova); dk:90+2 Yusuf (Gönyeli). Baðcýl'dan puan almak zor! n Bostancý Baðcýl sahasýnda konuk ettiði Ozanköy ü de maðlup ederek çýkýþýný sürdürdü. Son dakikalara kadar 3-1 üstün durumda oynayan Baðcýl da savunma uyuncusu Erbay ters bir vuruþ yaparak kendi kalesine gol kaydetti ve karþýlaþma 3-2 sona erdi... YER: Yakup Özorun Stadý. HAKEMLER: Murat Sapsýzoðlu, Serkan Kuþabbi, Hüseyin Kýzmazoðlu. BOSTANCI BAÐCIL: Erdinç, Devrim, Ahmet, Uður, Erbay, Kanu, Jefrey, Ý. Çýdamlý (Ali Özbahar), Derviþ, Behiç, Ertaç. OZANKÖY: Salih, H. Çakmak, Çaðlar, Hasan, Ahmet, Nana, Mustafa, N. Özkan, Patrick, H. Aydýngül, Ali (Bekir). GOLLER: Dk:18 Jefrey, dk:60 ve dk:76 Ertaç (B. Baðcýl); dk:33 Çaðlar, dk:87 Erbay (Kendi kalesine) Kuzey Kýbrýs Turkcell 1. Ligi nin dördüncü haftasýnda, liderlik koltuðunun üç ortaðýndan biri olan Bostancý Baðcýl, kendi sahasýnda elde ettiði galibiyetle zirve inadýný sürdürdü. B. Baðcýl rakibi Yeþilova yý 3-2 maðlup etti. 18. dakikada, 35 metreden kaleye vuran Jefrey in þutunda top filelerle kucaklaþtý, B. Baðcýl:1 Ozanköy: dakikada, saðdan kullanýlan Ozanköy köþe atýþýnda, kafalardan seken topa son vuran Çaðlar oldu ve skora denge geldi, B. Baðcýl:1 Ozanköy: dakikada, Behiç in pasý ile topla müsait pozisyonda buluþan Ertaç, topu aðlara göndermede zorlanmadý, B. Baðcýl:2 Ozanköy: dakikada, bu kez Ali Özbahar ýn pasýnda topa sahip olan Ertaç, kendisini ikinci takýmýnýn üçüncü golünü kaydetti, B. Baðcýl:3 Ozanköy: dakikada, topu uzaklaþtýrmak isteyen B. Baðcýl defans oyuncusu Erbay, yaptýðý ters vuruþla topu kendi kalesine gönderdi, B. Baðcýl:3 Ozanköy:2. Karþýlaþmada baþka gol olmayýnca, 3-2 lik galibiyetle üç puan alan taraf ev sahibi B. Baðcýl oldu. Genç takýmlar karþýlaþmasýný ise, konuk ekip Ozanköy gençleri 2-1 kazandý. Kuzey Kýbrýs Turkcell 1. Ligi nin dördüncü haftasýnda, Gönyeli ilk puaný ile paylaþtý. Alsancak Yeþilova nýn uzun süre 1-0 galip durumda götürdüðü karþýlaþma 1-1 beraberlikle tamamlandý. 16. dakikada, geliþen Alsancak Yeþilova ataðýnda Salih in pasýnda topla buluþan Emin, kalecinin ileriye çýktýðýný iyi görerek vurdu ve topu aðlara gönderdi, A. Yeþilova:1 Gönyeli:0. Karþýlaþmanýn ilkyarýsý ev sahibi A. Yeþilova nýn 1-0 lýk galibiyetinde kapandý. 64. dakikada, Alsancak Yeþilova Teknik Direktörü Erdinç Akyulaf ýn oyundan almak istediði Özgür Onan yavaþ hareket edince, önce sarý kart, ardýndan ikinci sarý kartýný gördü ve kartýn rengi kýrmýzýya dönüþtüðünden oyun dýþý kaldý ve oyuncu deðiþikliði olmadý. Özgür Onan ýn tribünlere çýkmasýyla birlikte, bu kez tribünde olaylar yaþandý. 66. dakikada, geliþen Gönyeli ataðýnda Tufan ýn pasýnda topla buluþan Yaðýþ ýn aðlara gönderdiði top, yan hakem Mehmet Tarým ýn ofsayýt kararý ile gol olarak geçerlilik kazanmadý dakikada, Gönyeli nin kazandýðý köþe atýþýný Tufan kullandý. Kaleci Cenk boþa çýkýnca, arka direkte topla buluþan Kaptan Yusuf, plase bir vuruþla topu aðlara yolladý ve karþýlaþmanýn skorunu Alsancak Yeþilova:1 Gönyeli:1 olarak ilan etti. TURKCELL 1'inci Ligi TAKIMLAR O G B M A Y P 1. Doðan T. B K.Kaymaklý B.Baðcýl Cihangir Tatlýsu Ozanköy Lapta Lefke Maðusa T.G Çetinkaya A.Yeþilova Türkmenköy Gönyeli Düzkaya Türkmenköy, Lapta da güldü YER: Lapta Þht.Þevket Kadir Stadý HAKEMLER: Ecvet Kanatlý, Yusuf Çelik, Ahmet Karaoðullarý LAPTA: Zihni, Mehmet Kanat, Esin, Fýrtýna, Bayram (Volkan), Agustine, Ýbrahim Faye, Gökhan, Mithat (Ýbrahim Kýrþan), Mustafa (Macit), Kemal TÜRKMENKÖY: Arif, Umut, Raþit, Güngör, Özkan, Mustafa (Talat), Hüseyin (Kemal), Tabi, Ýbrahim Kabara, Þevki (Sertan), Seyhan GOLLER: Dk:58 Gökhan (Lapta), dk:61 Ýbrahim Kabara, dk:68 Hüseyin (Türkmenköy) Lapta Stadýnda oynanan ve her iki takýmýn da þiddetle puana ihtiyacý olduðu karþýlaþmadan üç puanla ayrýlan Türkmenköy oldu. Oyunun zaman zaman bir bölümünde Lapta etkili bir diðer bölümünde de Türkmenköy daha atak görünen taraf oldu. Türkmenköy ün daha istekli ve canlý göründüðü karþýlaþmada gülen tarafta Türkmenköy oldu. 12. dakikada ilk tehlikeli atak Lapta dan geldi. Bu dakikada geliþen bir Lapta ataðýnda Gökhan ýn ortasýnda Esin fileleri havalandýrdý. Ancak yan hakeminin ikazý ile Ecvet Kanatlý ofsayt kararý ile golü iptal etti. 58. dakikada kaleci Arif in kale vuruþundan gönderdiði topu Gökhan yakaladý. Çalýmla geçtiði müdafaa elemanlarýndan sonra fileleri havalandýrdý (0-1). 61. dakikada Lapta nýn golü geldi. Bu dakikada Ýbrahim Kabara yaklaþýk 25 metreden topa sert vurdu. Top fileler ile kucaklaþtý (1-1). 68. dakikada oyunda yine eþitlik bozuldu. Bu dakikada Hüseyin in yaklaþýk 30 metreden Lapta kalesine gönderdiði top, Zihni nin hatasý sonrasýnda fileler ile kucaklaþtý (1-2). Geriye kalan dakikalarda her iki takým baþka gol kaydýna muaffak olmayýnca karþýlaþma 2-1 Türkmenköy ün üstünlüðünde sona erdi. Bu sonuçla Türkmenköy bu sezon ilk puanlarýný almýþ oldu. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 Taraflar arasýndaki "iþsizlik sigortasý prim iadesi" davasýndan dolayý yapýlan yargýlama sonucunda;

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı