F A A L İ Y E ~ R A P O R U

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "F A A L İ Y E ~ R A P O R U"

Transkript

1

2 l 9 8 l Y I L I F A A L İ Y E ~ R A P O R U ( K.cı c ı --., ~-o : ı ı +-ı b--,,~-; yl_.-,)...,:.:;. L._ o.ı.._ v... u c... _...L "-'

3 I~ J.t KJl.l' 1 lu 1981 yılında bu j~~ faaliyetlerin ana :.y)ij;.tr:;ınıı fi,_,:cb.::;st r) iyc.::.sa et:onomic:ine daya-- "' nan tedbirlerin bd!:;;jt'1.ja :.ü ~~:ı,;::;ı i:;iüı c;e:=' Jkli il;?.vc ci:ı.-ılemlerin alınqası yolundaki girişimlerimiz teşkil etmiştir. Bu gir i.o imlerimi zde ekonor:ıi k alandalü [~enel menf'aat ler önpldncl=:ı. tutu1mu:ş, dit,er bir deyic;;le wikro so~runlar yerine, rrıakro so ~ runların çözümüne öncelik verilmü;:tiro Ekonomil-c sorunlar la il li ola.rak ;.:;aman zarnan? di-- ger belli başlı ~zel sektcir temsilcisi ve kardeş kuruluşların yetkilileri ile bır araya gellnmi0 ve camia~ızın tek ses verme sı ne gayret edilmi ;;tir o Bu arada ı bac;;t a Devlet :JaG, lumımız ve lllilli (.~Üvenlik Konseyi olmak üzere, Başbakanıınız ve ilgili Bakanlar zaman zaman ziyaret edilui0 ve ana sorunların çbzümüne ilişkin ~~rüş ve degerlendir~eleriıniz kendilerine arzolurnnu~tur. Ilgililerin iyi niyetlerine ve çabalarına ra~ınen, halen sonuçlandırılamamış bazı çalışınalara kar~ılık, ij.ericüzin b bir b~llimlinün uygulamaya konulm olması ınemnuniyet vericidir. _,ı.yrıca, ülkemizin L=;ek çık::ı.rla.rırıa tcı.allu~~: eden bazı fırso.t lar bizzat Başbakanırnızın talimatlarıyle de rlendirilebilmis bbvlece '...} fevkal~de ve hzclli~ ~ ::~rze bazı f orrr,~::ı lib::lerin ve bürokratik bar,;: L,;cın t o bir tjrafa bıra- ' ' ekonomi,. Jte yandan, serb~st pi ~sa ilkelerine ı,)nı] t,, - - tikasını yıprat8aya 5 lilc bil li v~ya bilinçsiz ka anyala~a olanaklarımız 6lçis e karşı çıkıl~ıştır. Soru~ları ışlet"cne b. :::.z ınd..:.:ı. --::Or c!:: i 1 -.~-:;rı b (:::~z; ı ül<:3llsd.fj la.r ll1ız ırı de:. 1::a.L"'.~ı ı le alı EtT1 ~-

4 ,-,-- ;~; r:; ; _, '-- j '- _) :.}.L ı L --, ' L ' ;_ ~ ı_;l ~l ıs ı.,..l._ ı,-, _.., l ;} ; ~.-' z. 1::ı li.-. ll ~',_--:; :::. ı _L merc.ilere 1 ' ;_ lı J J._' ıj i) ~- l 1 _ --./ "i = +- ' ı~ 1 ll _ J.!'Cl -ı; ı. 1" ]_... C ı l -'-,.:.\.' -'..1.,./ ı_, -:-). j_ J. l,: _l o _J_ :--..,,. ''}ı_.i. -~ t- -L '-,.L "i/ _:_ ~!_1_ Li,'J(' _, ı_tı1 ı. ı.jv.

5 _) Yaz ı Lı b ;:: ı -;i 19CH yılı içi b?sın orsanlarına 32 z ct :::'>tll J_ z d e ycıyınlanan berler ve ınatalgler ile Y~neticilerinin ~0- rlişleri geniş 61ç lıklı teıncıs ile Odamızın ce~itli 8kono k konulardaki ~drlişlerinin kamuo:jcın'c~ c:ü;:t,,.rı lma.~;ı:-ı:ı. çalışılmıştır, Basın bültenlerimizin ba~lıcaları~ konul~rı itibariyle ~~öyledir: e le ~üınin~ sı ~ ere;::oi, erin Odailiızca yenı v~r yasalırıyla il li ıki. ~yı cı topl::mtılcu' t~rlti isti~r~r teabirlcil- U.~_:;lJ_ 3,~i:,J.(~ SllJ.U yol açaca~ı ve ihrac0tı0ızın i-.',:.j.l..j c:ı_lll ı..ı~:tsınj_iı }.(,~lj_terlixj. c1 ınesine, fiy~tların - ";z;:l dc;r ]_C: I' i~"cl ~.{d :::.-tl l Cı1~J. -~.: C:tr (_-CL l lllrl niden gözden geçirilmesi seregi; tic:l elç siııcle le i li aularına iletililli ır.

6 tir o A.rrıc ~ı :il - : ı ;. ı u E3 i ı1 e Gere];: il:rili nercilhre ~npılnn ziy::netlcr ve~3ilesiyle ı t:~erei:::;3e ilcib_ }~;.--;;::nılj_llcıruı t:llto!ji :izcrin;? c;e. ;i tli tıro lct irıizin te ):i_ti :1~1c:ı.cıy-- ttırulnu;~ ve h :zırliuıac:cü:: tır. Duneu ic;inc1eı rıl.nştıro Bu ar:ıc1:ıı bileeri ile ı tir~ıl_;: ec~il_ıl;; v~; bii:tlcce I -,- r.j_ rtc J_ ~t,,_-ti s :. t ı. rili cşti r.

7 5 ~ lzar:ıla rlcl rr~t:ı :c1 ıse yayına hn~ır 7:.)- ~~ür le.fa ra.s ıınn nvertibili terü [)orunu: Döviz kurlarının lük olarak ilanı m.ıretiyle. 1 bu kohuda ()neuli bir adım atılmıştır. Ancal~, konvertibiliteye ~eçiş için gerekli ()n şartların teessusu belirli bir zamanı gerektireceldir. Özellil~:ıe ı:ı:n.ı<jyyen bir döviz E:tokuna sahip olı.m.mdsı.) dış açıkların asgariye indirilnesi, dış ticaret tehditlerinin azaltılması hiç olmazsa enflasyon hızınıri Datı ülkelerindeki sevı ye yaklaşmasının s lanrrııc] bulumaası gibi ;:şartluruı varlı;';ı. sozkon.u ~ s1.ıclur. Eonu.ya ili ş kin göru.şle rini z, i lc;ilile rle yaptıt~ıijı z temas- larda ayrıntılı olarcık dile ;.';c:tirilı~ıiştir. 4- Para Po li tilcasının CCunel Sorunları: Ü"ı ı~c,rıi7( 1 _,._,_. LJ J.\~ <~ rıycr,ıı ~'I'l' 1f'' 1 d., 0 c.a 1--" ı~+;:" \.U d ('l'>d J Cl P''I~"".. ' "' CA.c uolı' tı ı 1\.CA>-J...,,"ıl:ııı ı. tc. o-- \ ril ve prati~: o.çıclun /)ir arıc-üizini içeren ııı::ıara Poli tu:asının Temel Esusları 11 isüıli etiicl yc-lpılın<;;tır. ~)ptü:ıal p.<;cr.sı politikasırıın ne olması gerelı:t:;.(ti husue3unun saptanclı(';ı bu ehicl Odamı.z dergisi aracılığıyla krnmı oyımım. bil lerine sunulhıuc;;tur. 5- Sana~ihlizin Dıs Rek~bet Glic~ Kazanabilmesi icin ~=-=~...,.- ~~-~=... ~~,-~~- ----~~~- ~-----,.._-~---~,.,.-...,...,.~-=----=-- ~~~-~~-- '~.~~,~~ Konu ile ilc;ili olarak yaptırıl''ul ilmi nitelikte- ki çalışma tc:ımaı:ılannış, ancak r:urulumı.ızca bazı sektcjrlerle ilgili verimli li k c-uıali zi lconusuncl.a bir ::tıılı:e t qalıçma s ı na dayanan de r-- lenclirne :yapılması ve tarıma cl.\ lı ~:;anayi ~::et:törünün dj_ş rekabe-- te karşı korunması gibi önemli nokt3lorın da nazara alınması uyc; un c ;i.iriüd b n r;: lc:ı tı ımıştır. 6- Tasa~ruf' Jffi_ili~,:, T~rkiye ekonomisinde tasarruf potansiyelinin arttırılr;wrjı ve t.ıun1ırı nas1.l c1e rlendirilece olarak kantitatif bir ara~tırma y3pılmıştır. Arn~tırma sonuçlar ı dei~erlendirilr:ıekte ve Oclacc:J fjoi"nlt ularnlc neler yapılabilecelti incelenmekteelir. - 1

8 '?-- :c;ti i;_;;lc;t,~:ic::: büyiı~-:lt;,l;:l.:c;:ri koıılwunc~:ı. i st,'j t j st ik:l bir ç 2lı ç;r,w yapj_l-~ mıştır o Ikinci c~.'?rttiet ol.ııo:.ı.k tıtt so:;_tu_,~: 1 iyfl c~e 2~ 1eı-'ce.:.irilme si yolundaki çalı9malar~ b~şl8nmış ol caktır. Öz :.:lli ı.,-~ıe lo yıllık cl çalışoa ~eklinde derlen~iştir. çalışma ile s~ptanoı ı:ro A Bilu~~r~ sdzko~usu lı::rin itırj.catç ıl.~rı nc3zdindc,

9 sızın verı rinc d ;_ ;.} l -~- : ~.. I_, ::_: 'ı ;~:.>' ::: J ~ j I' ~-- ı_, l ~}_ Z ~1- r L ı- l2ri itibariyle sınıflandırıl~.sı, 0 nevilerine gbre 3yırıınlQr ve piti ve de~;erl:ondi:cilnıesi a:1ıçlannn ır. lanmıştır o saptanm2sınu veri olan okio ill~liyeti araştırmalarına, bu yıl da davaın edilmiştir ~U0 tt ~yı S la birlikte taban fiv2tlar hakkındıki jnerileriuiz ilsili TL/kg. olarak /lill/lz-. o _j _[_\._:~)o 40, r, /'r ı d,-l_...u L~b ıro saplanınıs olup, t~ban fiyat jne:riuiz 42,- Bu~dayd~ (Bozost~Ja cinsi) ıso, e m m~l lanmı~ ve 17,50,-TL/k;. taban fit öı~le:r il.. ~ıif;tir o cinsirı2.~)nce; VG iç pi)asa li lsri bz0n~ru~o tutular k 2,75 T loc.ı' i ll:

10 .. ı... ı.. ru ş e rı mı z ı 2;T lj. kurulu. larc iletilmi0tir. 33, :yapra.[i;ı alım f olarak açıkı::ı.nı:nştır, Odamızın araytırmasıuı yaparak bnerdi~i fiyatların, Hükümetin açı!cladı(;ı fiyatlarcj. yrjlan :Jl1~EI.SJ., bu konuda son derece gerçekçi ve yararlı bir c;alu?ija içinde bulunulc1uf5unu açı a ortaya koymaktadır. 13- Ülke Etüdleri : l9e3l yılında Bahreyn' e ilişkin bir etiicl ha::nr- lanarak, kitap halinde yayınlannı0tır. Bj_ rle.ç;ik.ll~rap ~~ui rli1::le ri etüclü is e bast:ıcla olup, tar:ıa11lanarı Ku.reyt ve Jr.ıman etliclleri tcj.p 1 edilme r3afha~ sınd:-ı.dır. ~ubat ayında Urman Drünleri ("<,:::ıem:ı.rıcrı c.;erçekleştirilmiş olup, bu serninerin tebli~ ve tartışmaları bir kitap halinde yayımlanmıştır. Ayrıca T'oplu Kouut Yc:ı.sası nedeniyle 1 1conut so- runur:ruz ve c;,ozuttı yolları konusuncla bir [3errıiner gerc;ekle[}ti- rilmiştir. Yıl içinde Ticaret Bakanlı~ı}Turizm ve ~anıtma Bakanlıgı,Odalar Birli, Giyim Sansyicileri Dernegi, Sanayi Odası yetkilileri ve Birleşmiş Hilletler uzıaanlnrının iştirakiyle sergı ve fuarlar konusund~' bir seniner ter~~iplenmi.ştir. II o S~'Ürkiye İlctisa t I~one;resine Odamız 1 lar Ilir~ li~i adına Reeksport, Switch, Serbest B~lGC Kibi di~~r ithalat, pazarlama zinciri, deniz tic are ti, te lee le ilik uy ':ularrusı koınıla-- rındcı. 5 teblii';h? iştirak etlıiştir.

11 9 - III. ü~v~~ 1981 Jılı ı~2~ı ti~izin, 1 ; L :tir" ;\." ıcl';_ tıc"lli 1J_:_qlı çail;ili çalışmalar dneınli bir yer işgal etııü~tir" Bu_ konuylı. ilf':ili açılzlamalarıuıız mjte~ akip ~0llimda yer almaktadır sayılı kanunun b~zı lerinin taclili ile ilgili Odalsr BiriiSi t s~rısı, ~icaret Dakarrlıgınca beir. Aslında Kanunun ıslu.ha ;lluht acil ve öne:nli sörülcn hl.iküı::ılerinin t:_;clilini auaçla~yan bu sı vu Istanbul Ticaret Borsası ile IJirliktu!:::eknik çalış;:;ıalar ılmış ve saptanan ortak gör~şler Odal2r Birli~ine iletilmiştir. I1illi venlik Xonseyi alt komisyonlarında, Tasarının >;lüzukeresi sır c.sında Oci.J.mız zaman zat'ları olumlu kc:.t~ le ı 1.ı ı: d~~ b ttltl_nınu_:~? t Llr" j~_l ':J.l 1:_) ıı l\_o 11 s :-.:~yj_r1 :;.ıirıder::ıi n ele bı.1l ~ırıaıı s o z v-. ı ınunla~ınası beklenmektedir. ~itli aksaklıkl~rı ve davlet müdahalelerini ,.._,_.. =~..-~ """"..,.,..-'-""~.,-=--,...:~ lı:~.kkınd._::.ki Km.uıı ~Sdrı::n il. :il li loriwiz belirlenerek ilgili morellere intikal 0tti~i:~i~tir.

12 - ın - rıın:,;;::ın bir bölümti_~ n, :j_ ele Serraaye J?i sc:ı.e3ı l:orıu.. rı r~~ 1 arı~-:ırı[;ı ij_zt~rj_nc1e ılan ince:- leme ve de zmanların da katıldıkları bir se LınLLlar ioonvcu~ Odalar BirlıQ;in-- r. ce hazırlanan tu,o_ c cı.r:ıı c3. bul"jnulnw;;tur. Ane ale ::mı lar K:=:ı.m.uı, Caıniamı z rü.şlerine uyma-- ;van bazı nıaddeler ihtiva eder biçimde yayıeüanarak yi.irürlüt~e girmiştir. - CL\)plu Ko~ıut Kcı.ncm 1lclSc1rJ_sı :Jzerincle de önceelen çalışmalar yapılmış, ilgili Bakanlar ziyaret edilerek yaygın bir uygulama ile ekononide lokor:wti:f:' rol:i oynj.y::m sektörün canlandırılması F~ere?i,i ii zerinde clurulnıuştur. Ferdi kredi,si s- temi ve özellikle küçük ve orta boy i aat müteahhitlerine konut yapma imkanı (y:tirilmeden ~Oasarının nol;:san kalaca;~ı ilc;ililere duyurulmcıstur. Yasalaşan Tasarı hakkındaki görüşlerimiz de, düzenlenen bir rıanel arrcı.cılı[~ı j_le lçamu oy~mi'. duyurulmaya çalışıl- mıştır. - Bag-Kur Kanununun ~adili ile ilgili olarak, Odalar Birli~ince yürütülen çalı lar-a katkıcl2 hlılunulm1u} ve camıa goru Sosyal Güvenlik Lakanlı~ı ve Da~-Kur Genel I1üdürlüğüne intikal ettirilmiştir. l :i e ::;ı ~- EŞ ı "ll"ll _c ı c e rj_. n d e, tır, Ilart ayıncla yür[irl gı ren Bai>Kur Kanunu Son olarak Bai_~ -I~ur eıael:l:l_le:::rine tanınem nali olanakların~ cli['~er sosyal si:;orta imka.nlar yanında düşük kalı IDSLnn ti :e(ti tepkiler de r-- lenclirilmi;=;; ve Konuy:? ili iletilrrıiş-cir. rüe;;leriıııiz Odafuar Birlit~irıe

13 ısrarlrj s::rlru:nul:ilui3tur" Koc u izleaı;ıc;ı;:tedir, Kanununun tc:ı.d:ili rn:ı.susı_nıcl, 1 canin cörw;:unun t;-:s-;:_ıit1.,:rm;'tcı;yln yürütülerı. çalı;;.mal ra. i;:;,:tireo,k edilerıic?tir Kira 1{:.'-.iıunu konuslnll.l:ı. ~.:.ıl. z c.j. zırl.:_::.!.j..n. t:if3er:ı.. 1 ~ıl iç~_.. rtd_e,., Ihracat Sigor~~sı, ı1l"~rc1aki c.iz ilc,ili fli.lli ~i}iklik18ri üzerind2 inccleill8 ve çalışual~r y~pılwaktadır. 2-~i c1 ~~~ri lnıc si, 1 lk açıl~n ve serlll Ei.-_'l e t (.:_; r -~ıl~i_l-~.::ı_ln L [1 1z ()]_e -v.,r l..._,_..-~-~..l..l '...-_.'_l. _-ı!_ _ı],:_ı_.c: -:ı..,- lo- ~L r" - c l C' ı r no Q'. r - " - C 0 L- - C\._ ").. C C)u.l.J. 'L U 'U ve yay:; ın bir ver~i sistewinin olj.j::''cck <'Ql, vo:un -~ y -- J._,_) -..

14 ı~-: " Nalı konı:clth: l<;.:cız(.ndı(:,ı ve agırlık nazara alınarak, Oda~ızda uzmunlardan teşekktil eden sürekli bir teknik çalı ve f~jliy~tleri~izde, BirliLi il:: çok ;nl~ı bir i~:birlid;i tucssüs ettirilıü:ştir. niden Det;orl'';ndiril'~l(::; si 11 konasuı:ı.j. ndirilgiş ve uda~ızca bıı hugtwt~;. ;ıazırl,~'n.\n bi:c buıun tc:~s:;_rı,sı ilgili otoritelore arzolu-::ımurştur o karar Jercileriçabalar yo 6 unl tırıluı~tır. line getir~lcr K bir tasarı halinde ilgili illercilere sunulacaktır. Halen gündemde bulunan Katma Deger Vergisi üzorin- olsa hafifletil~e b(j z,:.jl:::;.:rı z k J Sl." ı~r lconı.ı sın_ırı ~;u 3.5 ı e. --, "]. ırr~ırı~~csı, nısae

15 -- lj - daki kanumm i:'ler _.t_,_i ~ı~t~"\'1 ele :lll11l 1ClE3l 1 ~T~)-- baııcı sermayenin nıc:ıl:i_ bcı.ca ted clcrle te vil:::i r--::ibi iıususlar üzerinde dur:ı L:ıu:;tur.,Servet Be;ranının lee e:ünlil:le l-caldırılıp yenidi:m alj_n- musı konusu üzeri:tj(le ki ~.-anlı~; ı~anai1 tl eri cli.ize 1 tm e fa aliyetle rimi z devam etmiçtir ve yoldaki faaliyetlere ~eva~ olunacaktır, Vergi Taclili Ya,::; \lu n nın yjr(j rl rıne, f5erek üyelerinı~~in bilc~i tulep1eri, r;r:_cre'::se uygulaı~wcla karşıler3almı güc;lüklerin önlenmesine yönelit: müracaatları yo- ~unluk kazanmıştır. Maliye Eakanımızın ve il -li Genel ürlerin Odamızı ziyaretleri vesılesıjle yapılan açılclamalar yanında, tüm üyelerimiz Odamıza bir haft::" slıreyle dc:rvet edilmiq ve yetb_li -,ızüanlarca yeni vergi EÜstemi bunun uy[;t_ı_lanmasj_ hak-- kında lwnferanslar verihüştir. Oda Gazetemiz aracılı~ı ile d2, versi kanunları ij_yelerimize aktarılru~ ve özellikl0~ nı getirilen vergi rrıükellefiyetleri ile il~ili uy9rılar yapılmıştır... ı '. Ayrıca, ver~ilerin eith? s~ re er~uı.ın uzatj_lması ije ilr;ili çolu~malarımız iyi '30mır; vef mü;;tir. Bilineli gi l!i' vergı -::Sdeme süreleri iki kez uzatılwı~tı_r. 2 - En 9.9.1':._\[ e ~i;~~i) cl~y e n}5':_ij:: g Ö cujj 1 e r±_sl;_~-:~:jj-m st :_ 1980 yılında ençok Gelir ve Kurumlar Vergisi ödeyen üyelerimiz saptanarakı L~.c-Ll98l tarillinde Baql)ab:m Yardun.~ıo:::ı -re 'J'evlj_r~t D---:ı :-:sınl '"ı.ırr:ı ı.-,t ;-J'~::ı-ı '-',, \ _, ~ j_)u L\..C..~--~- _L..\.. :- -:_ 1 {. \ i.jl ' Saüi\':ri ve 'L'e lcnolo,ji Ia~canı, Tu ri zlı_ ve '}\'cl nı tma Bakanı ve :Cs tan bul Valisinin de ka tıldılları bj_ r törenle ocelllendirilmi şlerdir.

16 3- k)l " ~ ""''-"' --= ---==~ ı,:nftckt o dir-" V. DIS r l CJ-ü{J:S'l'Ji; ILL:,Kll~ CALL)ıliı:Uill =---i~' ~-.r -=-""'~-~~-=-=--""'=-"' =---r-=--..,._.._...,.,.-_.,. ~-z=--=<"--""<"'..h- -~=-'-""' -~'.-o--~.--,===-~ ı.. A.D.T.D. 'nin 1/lOOO'lik a).tltrıtlirlc D}n-vS Tl Celrl:.)t rvıprırezj =-=-=-,._..::_:.~-=-=..,.-=---=""=~,.:i.,===--~:,,..7.,..,.~_;_.:.::.,..,.=-:.=~«-=>'<"'---=-o~ ;:-;~,.. Atcıt~~rk YJ_lı İl t;l.~'l,lrt _t:ro,::;r;~c:ıın::: :::clu:u::m ]_j_, i.. ) rlıl0n şirketin kuruc~ı~~~ f c.tüı"lı_1 :ri c ar Odalar ~irli~i, Ist2~bul L~n~,_,l " ;ı...lu T ~t- " - 'J 1 r_-.l_,_li S ~~ı --,.-c,-i-_-,..,,~-~~... ıı -: J ı-~~-, ı ı- J -, -- ı,--,...:ı ~ _'_,,-_ı,.. - cı.-~.:--:<l.ı,a. ;.:_,-.---~_l, --:- -,,~,-~-----"_c.:---~ -,-v-_--,-ı --: ,-::.ı ; _~-._ıl ~,I_J.LJ~-". 1 _ L.ı...',-_)(_~.,.:.J _j (._-_c:j_-ç-;,c.i.'7 - ~... '-'-..ı _._-'-~._ ~,.,. L... - lirt ilı:;ü ~tir. 19,_)-, (-ı,j:'l,:ı~r,clc' t- : :-c,,-;1,--,,-ı,c- ' ' u,, '~ 7.l\ L _. ---' u''-' '- --'-""--' -A -"-b..j_ VV 19E3'? )'::!_lınd::ı. f:::u_üi te,~) ceçece~i tah~in udil~i~tir. E~n-nın " ı ~ ' (' ::;,_,_ ~.. L 1 (J (',~\ (' (\ -. 2 r ı-~'" -' J.ilS'=l_ 'GC-~J_,::CIC;~_.J_ VG ;-.J~'----'-.J'J u _\ c,lü~ul hazino. tarafından ~ır-

17 15 - ddne~i A rgel k3rjılı 0 ı fjü~l - Qı-... _12ktec1i~c o ve hazine'den Qirketa devri için, Beladi ilc: ilgili ye 1973 yılında uluslarar~sı fuar ket ku~ul~a aşanası~da alan şirkete devredil8c8ktir. Birligi ile ili~kiler Ticaret l~rkczlcrinden len bilgiler Oda~ız gazetesi ile nıştı:r ve h:::;r ;_ı;rup :i_c,:ir bir c; ]_ l -- Ai~'i' ü l tan, Sovyetler Birli~i,

18 : T...:...'... ( ' \.!.-.'i -, i_ ':: ı - ~ ~ = - _l._ rli~l,rı, Ticar~t '. \T::; 0C11"}.~ :t.:}' l IIL. e;:r. ıpt akı ülkelerin başlı~8 Tic~rat Ge 1 e konorü k ]_ il l...l.t iç in d-j 1 _-i t ]E~ 1 ~, t l l_ 1 ı ve t~sli~ ş~rtl~rıı l - J' ~Ll~'~

19 -, "..L ( ij.lzl L bil l)i 1,- :_ ~l.)j:' t ]_ :_ ; c) Türk ekono~isinin J gorun ji 'lo:rinin t~p şeklinde b~stır ı sunulan tebli~ netinle~i i~rac3t iorj~liteleri r böl l ::?r i ti iyl: C:ıc; ticure.~t Ç3.lJ_ç;':1aları sonucunda elde e~il2cek bilcilerden )aearlanılar0k bilgi Ji irilecc:jktir" DU -~- rıt j_ -l.:, :.1 t iri :ı~:ıo k-t ;-:; tine ITunul~cıktır.

20 lü,_;.l ' kabul edilobilı:ıi:]tito kabul edilebilmi~tir. r.:ıı s, la.rdır. Komitesi nozdind2 11i zı li duyuru ılacaktır. irildikte~ sonrq, lf'aali 'Ir;t~l """"""" ~_...,_-=,,~,,;,L""_. "-~-.,..._.,,..~_,.,.. ~.,.

21 ı c: l "- 1 o". -' ~ _ı. ~-.L ~- :.l_.:_;. rüı:lzl: t.. Js:c:.L.:ırı :rıı sürdü.rın tir. - l9--23 ;;,.ıuijc.'t l~>jl +;.::'ı~ Lnlt:::T'indc liı.sı::2 Ticazı ziyrı.rst ettüş r..., 1\ ",., _!_ L,l._L LJ \.._; ~i ~n ıgeı t:rihl~rin~a Irnn Tudarik 8-15 ko:n.usu ijo ; ilgili ol ı.i ).L ve ilıracatçıldeıjızla teu~sl~rı s?~lansıştır. - l5-3j hayıs 1921 tcrjhl6ri arasında ikinci ıza ~Jlui~ ve ke~dilor~nu ta~sıs.. JJ.

22 - 1('-<?~,.:_ı _..L - ' -ı tckst~~-ı _Lt -l:.l~ctc;ısı i.1_. ;:_ ~'-- :[:i El Yll!l, i lt c :~Cic\ t-:;. ıl::;_ ı-_ ı:: J_ z" ; ı:: - j:ı':"' ', 1 --,_ı. --:1.' '--='-C ı: ;-lcı to ;J 1 :~rıt ıl cı.r zenlem:jşt~ı-. 1-i.Jrı~~-- ~,;_ı_~-~v8)'tj_ı t'i.r i:,o''cdcr ıııjı. clj )1-J.J."clı-ı:~ı olun-~ muştur" Gı:ia ~.. '. ' '. ullv')i}ı.lf.i. -:\_-.,_;_ yapıl!jı:~tır < 'J -. - vorj _ı~n ~:t _J_r" - _/\_~,7-,...-,._. -._.- --,,,-:,- -.~. ı., ı - ı-,~. -::, c l \.. --/- ~...L. L..J.L..l. '--L..; '. )c }..:.... '_ı ' c '---' 1 işt j_~_-,~1-:~ L:;rd,;ı:1 tıuı sist bj_j {~ ış ülk-::-- sı

23 C l - c' ı_ -. ı... T'] D18f)~L l.q~ld r 1.. r u ri7etini ziynr8t etınıstir. ~ Avrıca, Ililletlerarası Ticaret Odasuun 27" (1 1 1 Kon5resine katılmak lizer~, Odauızda lo kişilik bir heyet tespit edilerek, 19 Kasım l9bl 1 de s~nderilmiştir. b) Ülkemizi Tanıtıcı Film: Bu husustuki çc;lı.şmalar Odalar 13irlif~ine in-- tikal ettirilmiş, Odaların iştirakiyle bir toplan~ı yapılması ~neri lni ş? ane al= işti.:::,ı. ı ;:::n~':l.sncı.mam.:ıs ı ng<:'"teniyle toplantj_ rine Audio--Visual bir sistem için te~lif getirilse uzere Ç3lı le1ra başlanmış, ancak daha sonra Odalar Birli~inin s~zkonusu filmin gerçekleştirilmesi yoluncla yeni!;ir,,iri:c;irr~de l ulundu~c~~u öt;renilrüş olup, konu izlenıo.ektedir. aa) Lst 1 Sanayi Odası ve!stanbul Ticaret Borsası ile ı:1li'?te re ken b:i_ T' koni te };:urul mu ::ş 1 ancak ko r: ça-- lışmalcı.rı Odamız dıe,ıındaki nedenlerle ie}lerlik kazmıamamış-- tır. bb) rrictj.ret: içinde yer alan, fuarl2ra, kanlı.f;ı.nın re.srnı işti cakleri lışmalar yapılmıştır. h:ri;.ü zin l;:,ıtılcnları ıc;.ın çacc) hensuplarımızın mesleki bile;i ve rgülerini arttırmc:ıl'-:trı ve yurt dı.ş:t fuarlarını zi~raret etmeleri amacıyla Ilaliye Bakanlıt,ından çok sa~n.d~-ı. üyee:.ize EJ.Lisa~ı.de te min edilnesine arocj_.jle..uı:rmc:tur.

24 1'... ' y _i_-:::::; ~~.L.J. <ı ura veril~cksizin. "tl Z.l ~ı_ \T-::;_ Zı r? i c.: l... ~~o) V iz,~ 1.. -~',_;.._ı L-. ') t \/Q r;c;ı1--:.n.:~.1 ' _1_ o ı,_,_8~"/-a.'t,;rı~_j_

25 ta ki ak.sfıklı1cl_cı ra ili ~;:Li n ilgi li ~J8 re i ler ne ::::.elinde miz sunulfırak, girişimlerge lnn:_;l tur~ Anılan giri:~ir:ılerimizlc ilgili ba:~:lıca konu-- lar :;;unlardır: - İhracat Sigortası Kurumu l~arnın Tasarısı temin olunarak~ incglem:ıi::,; ve l~on;ı;y:-=ı ili'}l::in Oda gor~ı~şurd'lz Odalar Birliğine ve dii"~er ilgili nwrcilere gönclerilmiştir.. -- İhrec:-ıtı te~;:vik karc~r-l:1rı ve buna ilişkin taslaklar hakkında sün"k_li incelenwlerde bulunulmuş ve ll'eşvik ve Uygulama Da. i resine sunulııwştur. - İhraç ürürücrüıin tar;ınmasıncla ;yabancı ınal-::- liye firrnalc:n'ın& taşımu musaadesi -Jerilmesi L-ıur3us-uncla ll'.c. Jlaştırma Bakanlı~ı nezdinde oiiteaddit girişimlerde bulunulmuştur. - ':f.p.k.k. 17 sa.yılı l'~cırc:tra ili,';'l<::in Görünme-- yen rluameleler Teblif~iıün H.L~ fı'~rfısı fi:eret~ince Sanayici vr:o; Madencilerin acil ihtiyaçları için, Merkez Bankasından verilen tahsislerden Odamız lerinin de jararland~rılınası için girişimlere devam edilmiştir. İl~ililerden şifahi olarak 1 konuya çözüm e::etirilece[j;ine ilis'_in söz alımau:;tır. - Ortado. iil1:.:elerine ::ıüteveccih ihracatımızın artmasını amaçlnyan çalışınalar slirdürülmüşt~r. - tbr'1('.'lt kr e cl-i -~ '-"'./ \.._ 1,_- "- ' T'l ~ -- ne j_ --' ı' lı' -? c"l;-iı--ı _(.L ola1~ ~"ı - ' - l~~.ı.. l-'<_"c>"'l_ ı _ıtı - '--' '--'.._ sı Z j ve yeterli bir :credi si.sterü sae~lanrnsj_, aew.cıaa uygun kullanıl- mayacak kredileri ise caydırıcı bir ceza sistemi ~etirilmesi ydlundaki Ode1,n;örü:.~iimijz ilgili wercilere ilc~tilnigtir.

26 kin tadil taleple -ı ı '.i du~u gıoı, genelde ri ~?i ml e ri zel en sbet netice-- ler alınmıştır. - Bi.inyercünde ithc:ıl malı girdi bu],unr:m mamullerin vergı oranları ile girdilerinin toplam ver~i oranlarının yeniden ~Uzenlenmesi konusunda çnlı0malar yapmak ere Odalararası bir komite teşkil edilmesi amacıyla, Odalar Birli~ince yapılan toplantıda ıcurulan 1comi teye üdarnız da dahil edilmiştir. - Hcı.len u;nçulanr:mı~_t;s ol:jn t(~:şvik tedbirlerinden biri olan I1erkez Bankası bünyesinde kurulan İbracat~ı Teşvik fonundan kullancl=ln_lc:m ihracat Jcredilerini:n L:lerlili;~~irıin çabu1daştırılma.s::ı_ 1nu3usı_mda ile;ili merciler nezdinde terrıa;3cl geçilmiştir /82 ihracat ve ithal~t rejimine ilişkin Oda gör-li ş le rimi z beli rlent3re l;:, ilr:r;i li me re i le re ak tc:~ rılmıştır, -- İhracs tta pazarlama kocrıi s;:ronlarının a z::ı.mi % 7' ile.s ınırlanması ; ıu oranlsrın mal iıc:: zınd:::ı. ve elasti1ci;yet yöntelliine cörc ele rlenebilecei;ine ili ];:in z, Odalar Birli~ine bildirilmiştir. - İlıracatıınızın arttırj_l([li:lsj_ 'le =renı pctzt=:ır ım- k&nlarının genişletilôesi amacıyla, ~ezi tertip edilmesi kararlaştır~llc=:rn il[;ili ç:=::;lj_şlqd.lar sürc1iirıü r c) U l1,l 1 a_r,:: ı_:e:~:];~_ji c~ r~j~.. Jl.E=:J.::}S, _~t-~1:~~~-l:u:.j.l~j~:; r ~ l9gl yılında b.ırıılmlf,; olan İhraccüı Geli.'ıtirme.J...J..., >-i'tiı' j _ J-.-_,"ı <=',._, r-ı-,_e r '7..._, -_-L-I"lı -1'1 ge-' ro. c_. 1~-'-,. ı '. -_~_:!... ı pı-' b-..: n -, ı c.-:, -J ı ~ -~., J -,., ı uc l ı l) J_ \-c...i._l_ ~;;c..)..l(;ti~lc~.o._ ;:-_,UıJ.'..., H\.iküıne~t ımızın bar}v"llr-u:=n.ı t.cz:_,rj.ne I\i ı:-le :<mi'~ TTi lle tl er Ulu:::ılarRr-.ı.s ' ı

27 ~,c:: - c:. ; ~- Ticc1~ret amacıyla ı_._c;r1,=.e;~i~l-1cr:? DPT' ruln:j.sı_ olarak Odamız katılmıştır. rl-::czıuden talep ettiz~i teknik yönteo do1:::ıyır )ıyle. 1 iillcemize gelen uzman~- larla yapılan toplantıya L3tan1_)ıJ.l' u temsilen Oclanız katılmıştır o rroplantıcl;::;. yabancı uz:oanlara, dış ticaret mevzuatımızda OdalGrın sahip ol yetkiler ve fonksiyonlarımız dptaylı olarak anlatılmıştır. l"'f~rjc~;z uzmanlarınc8 hazırlanan raponm If3tano- bul1da dış ticaretıc ilsili kişilere anlatılabilmesi amacıyle, üclnmı :C'; la mi.işte re ken ~;,ubat a.yı.nela ~ r toplantı. düzenlennıe Eıi };:cı.~ rarlaştırılmıştır. Dünya banka~:: ındnn rt kişilik bir heyetin ICasırn :ıyında Odmınzı_ zi reti Eoır~u3J_ncla '.i 1 Ürkiye 1 deki ekonoı:,ıik durum v::- [T,eliş:cıeler ha.kl:ıncla bi1,;ilc:r rerih:ıl5, Cite an Dl.inya Bankası_ tara::::-ındc-ın '/J_l le~ iil~ ve oı ta Si:Ulayiin e;ell_;:- tirilnıesj_ ij:.in vorilcm Lı-O r:.il~ion lircüü~ kreclüıin 1cu1lanırnı üzerinde dr:; c;örij ş tea ti sinde bulunulnnı;, tur. Her yıl oldu[;lj. ı ı yıl da yüksek düzeyde il:ırac.at yapan firmalarla? i.ilkemi~~den oüyüt: çapta J'J.,'Ü alan ithal~tçılar tarihinde!stanb~l Hilton Otelinde djzenlenen ve Sayın Tic.ar(-::t J3::ı.kanı Li~EicÜ Ca;ltlirk' \in ele hazır bulun-- dut:';u bir törenle i5clüllundirihıislerdj_r. De~erlendirneye aljnan leriınize 1 52 ::-:ı.l tın r:ıaclalya, 2/; fjüiaiif? mac~nlya 1?1 bronz madalya ve 30 be rat ödiüi.i dağı tılm.ıştır.

28 _..-~,...,.,=--"--'" "-~-... '"' :.;::T ~ :-{ "f' '~- -c ~1-=- - "(:' r: ;;:ı:; f. ~-_j -t-. : ( ~: 'ı:_j (:ı." -~~;s~;~- r~ Tl= ~?TT~~~ <~,,. q_ ; '2 l], T"C! -ç T" c-,-ı -~-- TO t=t -- T rf~ CL -Tt::.. ~'l,_ f: ~._, -:~ C1 -Tt~:- t q_.ıt~)~ p ~I "S l) TI ~~- ~; "C~ -~ -:-. -:~ -;=.T :~ T ::--- (.,-.-_-r,,ibf..._ ~.-ı_t'i~:; -_ '-I;:- r ; T.~r~~~-r._- ~-- r;:r; cj:c)sı US:-!) = -~~~,_._ \ -,~ 2.. ~l :;: -l,_. '~3 -;~_ı ;::: -c =- if,)"_ c. r.... \ I"t::J G!T.TB ' 1 a. T -~ l=' : ) 1. :.J\ () --;~: t~ J :1:{, ;,~I ~~- T :_ ; c~, r c--.?zli1. G_i\_ :-; ~-J L t? =---~-, -~ 1~ T 8 -~~--c ~:? L.:::: -c ~;...,~=-~ :: --~ -= z t -. T' Tt.. T -~r-r-. Tc;-yı,.+-~-~ ~~ T -. -; T ~ T ~L :_,~ı_ ;] ç C' 1) -I--~ P t::>~:n~c: ~: /~ '!:=.'.'l~. un r-p 1 c-}bg ı:~l:'"-'1:""-::f't='t.j:'c' J:\o [ ~--" ~r~ -~---~~;_~.ı -1-:=; ~=~:~ s ~T ~ 1~~- + ~T -ç c;.. _--,. ~:-:,- ~;-r r~ : --~ ( , -i-' ~~7ı:~ı:~PTT~1E~s~-ı: r.---b ':?ı~:;+ t..~ --. : ~a._rq:: =<> ~~ ~rs:l c-j c:: -c.:-!~~- -~~--c~. t-t -c cı. C) ~~;-ı/ 11--\ -~ -or-;j GTL~seLBj ı:cı:~ı:~e~ u~~ ~atun~n 0PJ~~ aa uı:~ı: ~1 ~-J~ t~--çz -;~~-~~JÇ)L8.E.f;_ -~--) L.c.Le T~:!- ~<?.TU._). rı ~- ---:-.,.. rı C") Y T. L~:. ~ J-;TJ ~~~ 1 ~ ~-,'-:e-pt_; (.' -~., : f L-~- T ( ~~ C T ~:.~ - -.,._J ;~; L~~o u~11 cpuı:ır1ub~ L'I:=- :.::ı LT~ll l_~c'2t t?t-:j-~.,j ı_: -J ~ a J ~> -~~ ~- T ı=-~ T F:J ı:: T~j_TU ~~-B q. rx ı= c~-;~ ;_~-~ T I-~? 1 ~: ~-: ~LT -~-- ı::,:j.:_ı_~:.- ::ı ---~.. I-t..~~= ' l"7_ ---~-ı: " -~- _ ı~,::: -, c::-r:lb :=~_._;.:c :.-::.1 ~,_:rt_--:~ I?TJC~ DJ\_ ~~cı T-(; ~c~-- T ~L,:~~- ~-'-' r : ~) (.j CL..,-- r, \.. :"T ~ e T~:.L ız L ç -'=).. -~ CB'CJ C(-::_ CJ'J '.\.'---'-- ~-!-,)rj ~-T..~ o~:, ~? --~ ~JlJ --ı-: cr i () -~- ~l ";~ _. 1:. ~J- : -, ~~ := _l ;.o.:~ı o c : <:> r ~~- _j_ ~ ı...t~j1q_s F~Z C,T (,_ l::' T -,--ı T '- :. : _- ~~--~-CT~ ~E~:i: -;:;==-~--~7~--~ ".6~-~~~; -~i CTi,, -b... ~~Llq_:~r;_~ ~-TlL-c.Lr:. ;.:.: 2--Lı t::'--::r_,io~;~ ı..ı.. ~- c' L._ L" _}L... T -:~ -.. -c~ :;~:-:li~~--c.~::.--zb-c r 'PD+C).qq ntrl-c:c:~~ (ccı -L~J.t? T : c~ 1J._::[( : : _:;'T ; :'"C;:_: OS,_, '2,:;- -+-(~~:-B Cr., -c 8 '8lD.. 81 ~-l.t~ 1 ct ı- ; ~~ ~-,,.1 Il ı:_,_:s-.'.' (_- /\ I~~! -[~ ::.tt"~ L _q_ l_ ~-; ;=:-) t_ı '~re~rs:::o!'=1~?rr: ;-,T ']: c;~ ı: : ı:j<::.r:: m.',]' -~--; -"8 s-~-~- i=, y~r- : -;ı~=ccı J....-,~.,.,...,~------r.=-.=.-~-..._.,...;,,=-...-=-=-'~''~--c..,,...e...,._._; 8 JT.T' -~ ;:.: : ; T ~ı=..., - t:: C~ ~- = ~: ~l. ~- ::- -ı 1 i".. 1_ ı--: 1 r ~:r~--- -,-(_,.. : -:c T :... : ~ ~; 1,_: : i ~ - - ~ :_,, c~ c-- 'L. ~,_-i- ı::~_: -,~= -~.,,_._,,_;~CL.,_. ~ı- : ' > ~ -i-l '"(., t;.s-''"'",_j,:- T-c :_ ~_ r..:,-_' c:~= {:~ :., --:... L;;: -,._r.-- ~~~ _ ---~ ~ -~: -- -, a ~~;-. J --c ~;= -T -~ ---ı '- L:..., ~r t_~..,:,..,t. -~ ı:_; :-._, ı_",,-.-.-y,., '""{ ~-\ ~! {"' T. ~-.

29 - r-; -_ ( ~~..,~.::.::. ~. ~~- : U. l_ :)1 -. l. ~ '<. -~... _,,,.._,~._, -~ ' ~-....,.._...,= ~---..., _;ı J '-C-ı.~...J. L,_ _..-. _;_.; - -'- ~- ---~._)(:".. l~.... : _.:. kin..., ~~::ı O I~ Ll-,:) U. lan top lan t ı.r :: ~ L.LJ.Ci itl l ~,, ' '. _!_ ~; J... u.~ı e ~c ı ı (: J_~ =:_.: _-:j 'Ii nulı:::ıu~~trr" kormyc::. i lif~ z erıl uı1cj.1 -c '- ~ - ) -r-~. - - : --::..L.. _L. C.:._ ~J.T.l_ l ır ıl :t.... lrı.. 1.1tn.ı :ı... vcrgisin~ ~s~s tc.:kil._-;ı... L.,_.' i::;ı so ~-~-~--- :.t.:: bir ge.,_ıe onla:: " t JJ::'ı.a ::ıüsaado si Vc::ril,< ~; ola c ağ::..

30 -'"!0 - c:_(_) -- süresi içinde rejim l. ı. - ecı mıç sayılması :c;ebeti~il,:: 1 durumlar için bir lerı.(~ nın., 2 aylü;: 1w.nuni. beleleme pılamc:nn3sı helinde r:<;iinırüğe terl;;: zc rl ı nedenlerle bu surcyi aşan izere ek süre verilmesi talep edilmiştir. Ancc:ü;;: yeni bir La~c~ırıwnıe ile bu. kanunıu1 lıalli ı. srarlı takiplerle ne tic elenme k ij_z.,~recj.ir. - Son zarnanlardr yük,sek düzeyde gerçekleşen balık istihsalinin sllratle dış pazarlara ybnlendirilmesi konusunda formali te~:' lwlaylı.kl;:ı,rı mulıtevi talimatın, ycış meyve sebze ve su ürünleri iç.in ôe geçerli oluası ve bu geçerlili~~in sürelcli olması için yenı İhracat Hejinincle ~rer almas~l ic~irı girişimele bulunuldu. nalumları oldw";ıı üze:ce, sô:3konusu talimat Oda~ mızın Kurban Bayramı arifesindel:i esirişimleri üzerine~ süratle uygul=ırııaya konrauşturo Böylece ilk clefa olarak, formaliteler bir yana bırakılarak Başba~anımızın talimatları ile jnemli bir fırsattan yararlanılmıştır. - Gi Tdj_ ve DJ.EF~uı t;ürrıriik vcn~i ni :3pet le rini e;urnm koşullarına g~re yeniden belirlemek Uzere, Odamız talebine istinaden Odalar Birli~~inde wüteaclcli t toplantılar yapılarak Kanunun ve nispetlerin yeniden cl~izenlenmesi c;ere;;i ijzerinde clurullm.ış 1 ayrıca her Odanın kendi b0l sinde Jnem taşıyan kalemlerin ve bunlara uygulanan glimruk, istihsal ve dam~a uygun g~rliluliştlir. Bu amaçla, ve tarihlerinde il~ili gönderilerek ın.an:_ıl olarak kullanınale resminin belirlenmesi Meslek Komiteleri olande c:i firnalara ljirer anlcet formu pctzarla.han mallarda l~irch üzere, i thal eelilen mal kaler:llerinin ü3im1eri, ver ';i oranl,cı.rı ve nisbi payları E;orulmu;:şt u.r. Peyderpey gelen cevapların de~erlenditme ışlemi surmektedir.

31 mız ihracotçı sıf~tı kaznrujakt nına ~;etirilen kı;3ıtlar:ıa, bu t: r faali tleri olum,sllz, yönde etkiledi~inden, fason iiretim yaptıran, amil olarak nitelendirilen işadamlarımızın dış ülkelerle ilişki kurmalarını kolaylaştırmak ve oradaki model, kalıp ve def3en yenilil;:lerini izleyerelc, ülkemize aktarmalarını s laınak için ~dedikleri vergi ile miltehasip tic u ri de) vi z tah.sis edilne si konusunda 1 nezdinde ~;irişimlerimiz 19c3l yılında yenilenrni,ş olup~ netice alınma safhasına gelinmiştir. f 1aliye Bakanlıftı ı 980 yılında bu l;:onuda yapj_lan çall_?emlarımız so-.. nucu, B.Alman müteahhitlik firmaları ile işbirli yapabilece~i saptanan firmalarımızın yabancı dildeki broşürleri, tarihinde Bavyera IIüteahhi tler Birligine görıderilmi,ştır. Sözkonusu I1iitE:; ahhi tl er Bi rlifi~inderı, rıü teahhi t--.le rudı ~~le ortakla ş cı ış yapn<j.k i stc;yen 13. Aluan fi rr;ı3larının listesi beklenmekte olup, ilgili ~iyelerimize bilgi aktarımı yapılacaktır. Odamız üyesi kliçlik sanayicilerin, temel hammaddelerini teminde zaman zaman ı~arsılaştıkları ~liçlliklerin Biderilmesi, uyculamaya konan 7eni ınevzuatın getirdi~i y~kliml lüklerin ysr:ıttı~tı anlaşı,.ıazlıklurın çözümü ve [';erel:: ma:mulle-

32 ile olan i li ş ki le~ r:i_n,_ le r r -+-,j - - u ;C( rj. n-- da OcL:.mı ::;c :cı. ların 1.CE:ke1' den alkol te;rıini ij_e ilg:i_lj_ sorunları c;:i~":,i.~ıı:ıleımıi tir. İlk olara]~: 192,() v:ıluıdcı. o:_, i.rercek:lestirilen 11 KÜcÜk \,,_' ~ -'.),sanayide kapasi te kullanım ar':l.f?tj.r:racı.sı ' 1 bu ;yıl cla anket~ara.ş- t ırma şeklindeki bir ç alışr1a7 la yın e lenmi,ş tir. Bu ç cüj_fşma. s o- nucu, ı.. tl c san:j.yj.cı ~yelerimizin ceçti~ımiz yıl içindeki kapasite kullanım oranları 1 Jretimlerinı engelleyen fakt~rlerin etkinlik dereceleri, ~orunları, bu sorunlarla ilgili çozum onerileri sektörler it i bariyle ve titizlikle sa}=~~amnş 1 ayrıca Icüç sanayi kesiminin rı el e lconor21ide ki rı, -.. G'' ik.s:uı::ıyi karşj.sın-- dal-':::i durumti. ve r ~nceki yıla oranla geçirdi QliD J_ı1c~elc-?-r1e~~ re le yc:n1sı tılrnışt:ı.r yılında, kiiçi;ik san.s.~)'j.cı üyelerimizle ilc;ili istatistiki bilgilerin scı.ptan:u :=ı.k~ duyuruluası i;:;lemine baf,;lc-uı~ mıştır. Dört ayda 1ür tel::rarlanan s(;zkonnsu çalj.. şnalarda 1 küç.ük ::0anayicil::~rin adedj_ j ı:3ektörlcre [';öre ılımı, çalıştırdıkları personelin miktar ve nitelik agıcından terkibi, işyerı~.::rinin durnmu 1 nıotor bi veriler tespit edilmekte ve yapılan çalışınalar dörder aylık devreler itibariyle Oda ı:ıizde y3yınlunarsk, tiim iiyeleriı:ıize du:rurulıııalctaclır.

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008 U MK E K A MP Ç I L I K E ĞİT İMİ 2008 K A MP Y E R İ S E Ç İMİ V E Ö ZE L L İK L E R İ (Y A Z OP E R A S Y ON L A R I ) U L A Ş I M İÇ İN A R A Ç V E Y A Y A Y A Y OL U N A Y A K I N OL MA L I D I R.

Detaylı

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i )

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i ) M O D E M N E D İR : M o d u la to r -D e m o d u la to r k e lim e le r in in k ıs a ltm a s ı M O D E M. Y a n i v e r ile r i s e s s in y a lle r in e s e s s in y a lle r in i v e r ile r e d ö n

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H ip o k r a t (M.Ö. 4 6 0-3 7 0 ) Ö n c e lik le z a r a r v e r m e 2 F lo r e

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

sâfe « & AyM S S iiî (} & (fitli (p/iv» m p S» c sş> g&> H ı P Yevmiye No. Cilt No. Sahife No. Sıra No. «M» Geldisi Tarihi Gittisi a ' ; ^?

sâfe « & AyM S S iiî (} & (fitli (p/iv» m p S» c sş> g&> H ı P Yevmiye No. Cilt No. Sahife No. Sıra No. «M» Geldisi Tarihi Gittisi a ' ; ^? (p/iv m p S (. vo i- o & j r*7) f\ 4 gvn S?5> (} & c sş> g&> ı 1 1 Geldisi S t? Sicilirış, (fitli V &rj i 6 i 18.03.2011 Gittisi S S iiî NOT: ' Mülkiyetin gayri ayni h a Miti 1 ^ e tmçfâjnjitfryûtîfyıas

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

BİLİM İSTASYONU. 8+ yaş için uygundur. Doç. Dr. Elif İnce Doç. Dr. Burçin Acar Şeşen Yrd. Doç. Dr. Işıl Koç Sarı

BİLİM İSTASYONU. 8+ yaş için uygundur. Doç. Dr. Elif İnce Doç. Dr. Burçin Acar Şeşen Yrd. Doç. Dr. Işıl Koç Sarı BİLİM İSTASYONU 8+ yaş için uygundur Doç. Dr. Elif İnce Doç. Dr. Burçin Acar Şeşen Yrd. Doç. Dr. Işıl Koç Sarı Doç. Dr. Elif İNCE Doç. Dr. Burçin ACAR ŞEŞEN Yrd. Doç. Dr. Işıl KOÇ SARI BİLİM İSTASYONU

Detaylı

Alternatif Kamu Açıı Tanımları: levsel Kamu Açıı

Alternatif Kamu Açıı Tanımları: levsel Kamu Açıı Alternatif Kamu Açıı Tanımları: levsel Kamu Açıı Ercan Türkan DPT -YPKD Genel Müdürlüü Finansman Dairesi Bakanlıı Planlama Uzmanı ODTÜ ktisat Bölümü 12 Kasım 1997 Alternatif Kamu Açıı Tanımları Kamu Kesimi

Detaylı

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2 B T - 111 A n a l o g T r a n s m i t t e r T e k n i k K ı l a v u z u R e v 1. 2 1. Ö N G Ö R Ü N Ü M, Ü S T Ü N L Ü K L E R İ VE Ö Z E L L İ K L E R İ M i k r o k o n t r o l ö r t a b a n l ı BT- 111

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

2011 L 2 4 5 6 7 8 10 12 14 16 20 24 47 48 49 50 Y L Y Y L L I 51 54 55 57 58 60 61 61 62 62 63 63 64 75 L L L Y L L L 76 77 80 81 81 82 83 87 193 300 2 Y Y L 3 4 21 03 2012 L L L L 5 LI Y I I Y L Y L

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

1 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u

1 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u B 0 2R 0 2M MECL 0 2S TOPLANTISININ TAR 0 2H 0 2 VE G 0 5NDEM MADDES 0 2 KONU M ali Hizmetler Dairesi

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

y tr$e y * A KR, K*N H RA y*hej A!a-, ;' ::*T KO t] {!.!,r]:!]!t;.ju}!rr, L$yf \GF.nff t'n, E.]:"jq. L}ll :y:l l l Antnlajt S t Yerlc lc Ahalajl Su NalI Aralarfln -'al lc LJ] ve l]sa,sl l-lkkdt "t'*bl,,,,_,_t";;;:;:.:1,1,l,

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8 İŞ, GÜÇ, EERJİ BÖÜ 8 ODE SORU DE SORUARI ÇÖZÜER 5 Cise eti eden sür- tüne uvveti, IFI0 ür F α F T W (F ür ) (Fcosα (g Fsinα)) düzle Ya pı lan net iş de ğe ri α, ve ütleye bağ lı dır G düzle 00,5 G0 0 I

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

Tarih: [38-1]-61770

Tarih: [38-1]-61770 dare Kararlar Tarih: 22.07.2015 KVK-37/ 2015- irimi - 26 Konusu: VUK Mükerrer Madde 298, Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69 Ticari Kazanç, Zirai Kazanç nunun mükerrer 298 inci mad- gi ye- olarak Duyurulur.

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA Evrak Tarih ve Sayısı: 28/10/2015-6400 A t ERZURUM Tf K-NİK UN İVERSI I ISI T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı B E K A Sayı :78096178-100/ Konu :Eğitim REKTÖRLÜK

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

~^ntnphak o:n çı-^.fcnıt/.maz "I ütüphanesi. Ver: 2011-4478. Yd: rat. Kısım: Kopya; u.no: 201500219

~^ntnphak o:n çı-^.fcnıt/.maz I ütüphanesi. Ver: 2011-4478. Yd: rat. Kısım: Kopya; u.no: 201500219 ~^ntnphak o:n çı-^.fcnıt/.maz "I ütüphanesi Ver: 2011-4478 Yd: rat. Kısım: Kopya; u.no: 201500219 rr t r u ^ v .. Z f ~ / f é - T \fsjl. U. 6 j r ^ 9 ^ s T A ^ i _ r İui-K. 'Z t**ol. ^.A u -fil ^ 9h^ -?^W

Detaylı

0..6 or4. Sayr : Konu : Teklif TEKLiFFORMU ADANA. Jt72t48. T.C. ADANA VALiLiCi Hdk Sall{r Mfldiirliilii

0..6 or4. Sayr : Konu : Teklif TEKLiFFORMU ADANA. Jt72t48. T.C. ADANA VALiLiCi Hdk Sall{r Mfldiirliilii .C. ADAA VALLC Hdk Sll{r Mldrll Syr : Ku : ekl KLRMU ADAA 0.. r4 Hlk S[hlt MudLrlupe blh Hlk S,hlr Lbrtuvrr htycr l Sgd cs, kt ve ellkter belrtle 18 Kle Alet ve kp Klbrsy Het Alt 44 syrh Ku hle Kuu 22.ddes

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

KURUM DOSYA PLANI. 14. Diğer (B14)

KURUM DOSYA PLANI. 14. Diğer (B14) KURUM DOSYA PLANI Liste I ListeII Liste III 1. Sermaye Piyasası Bilgi Sistemleri Platformu (SP- - - NET) (A) 2. Aracı Kuruluşlar (B) 1. Faaliyetleri geçici olarak durdurulan aracı kurumlar (B1) 2. Yetki

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ MOSKOVA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ MOSKOVA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ AKDENİZ Sayı: Konu: TİM.AKİB.08.EĞT.2014/77-9257 MOSKOVA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ Mersin, 26/08/2014 MOSKOVA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ Sayın Üyemiz, Akdeniz Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

ADLİ AMAÇLI KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMADAKİ ETMENLERDEN BİRİ OLARAK PROSODY (BÜRÜN) ÖĞELERİ

ADLİ AMAÇLI KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMADAKİ ETMENLERDEN BİRİ OLARAK PROSODY (BÜRÜN) ÖĞELERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ADLİ AMAÇLI KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMADAKİ ETMENLERDEN BİRİ OLARAK PROSODY (BÜRÜN ÖĞELERİ Ekrem MALKOÇ DİSİPLİNLERARASI ADLİ TIP ANABİLİM DALI FİZİK İNCELEMELER

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

En iyi donanımlı yatlarla en iyi hizmet

En iyi donanımlı yatlarla en iyi hizmet Bi Cruisr 00 + TH Dufour r'lg 0 Kopri + TH KP Fi Döri 0 Oc is is M M Hz Hz ADB 0-0 Tm p B Pr Pr Y A Ti Y A Y / Hf Kim / Ism 0 Kirm Fi Lis 0 Ks Ar Ei 0 Ks E Ei Br 0 -.0.0.0.0.0 MI.0.0.0.0.0 Oc Smos 0 0

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 000290 28/01/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 41 Sayın Üyemiz, 1. GİK 45.Dönem Toplantısı

Detaylı

Tarih: 10.06.2014 Sa KDV-66 /2014-1

Tarih: 10.06.2014 Sa KDV-66 /2014-1 dare Kararlar Tarih: 10.06.2014 Sa KDV-66 /2014-1 Konusu: Genel Uygul 26/04/2014 ta- tibaren 2.1. Ge KDV lemelerin uygula- usul ve esas 2 getirilen istisnalarda (KDV Kanu- istisnalar- den tisna belgesi

Detaylı

Emre ÇOĞULU Genel Sekreter Vekili

Emre ÇOĞULU Genel Sekreter Vekili Sayı Konu : : TİM.EİB.GSK.08.1/8847 Moskova/R.Federasyonu/ Mobilya, Kağıt, Ahşap Eşya ve Orman Ürünleri STH İzmir, 20/08/2014 E-posta Sayın Üyemiz, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri nden alınan yazıda,

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 1 10 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve ISSN: 13057839 Ocak - Mart 2012 SAYI: 27 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Organ nakli ve sigorta Organ ve doku naklinde, hekimlerin verdikleri zarar nedeniyle ödemek zorunda

Detaylı

2 NO LU SERBEST BÖLGELER KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

2 NO LU SERBEST BÖLGELER KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 06.07.2010 / 87-1 2 NO LU SERBEST BÖLGELER KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu nun 5810 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle değiştirilen geçici 3 üncü maddesinin

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

amaçlı olarakta sürekli! olarak ğüncellenmektedir. Bu amaçla Facebook Kurumsal Sayfamıza ana sitemizden daha hızlı ulaşabilir.

amaçlı olarakta sürekli! olarak ğüncellenmektedir. Bu amaçla Facebook Kurumsal Sayfamıza ana sitemizden daha hızlı ulaşabilir. WEB SİTELERİ www.kabala.info.tr Bnei Baruch Kabala Eğitim Merkezinin 2004 yılından beri Türkçe olarak yayında olan ana sitesidir. Kabala hakkında temel makalelerin ve bir çok çalışma metinlerinin bulunduğu

Detaylı

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 328 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖ NET ME L GE RE UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR STAJ LE

Detaylı

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu?

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? l Çünkü Morpa Kampüs te Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları için özel bölüm var. Bu bölümde okul öncesi eğitimi almış

Detaylı

1085 - Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme Umum Müdürlüğünün 1951 bütçe yılı hesabı katı Kanunu

1085 - Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme Umum Müdürlüğünün 1951 bütçe yılı hesabı katı Kanunu 1085 - Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme Umum Müdürlüğünün 1951 bütçe yılı hesabı katı Kanunu (Eesmî Gazete ile ilâm : 14. VII. 1956 - Say t : 9358) Wo» Kabul tarihi 6782 9 11.1056 MADDE 1. Devlet

Detaylı

ᇧ卷 Z Dᗧ勗 ᗧ勗 İ R PORU, İ O R Vᗧ勗 İ O R İ İᗧ勗 İ DİP O R ᗧ勗 B Ğ ጇ卷 Tጇ卷 ጇ卷 ጇ卷 ጇ卷T Bጇ卷nkጇ卷ጇ卷吗.Ş. 吗吗n吗ጇ卷吗m 吗吗吗l吗 nጇ卷 ጇ卷ጇ卷ጇ卷ጇ卷n 吗吗l. Bጇ卷nkጇ卷ጇ卷吗.Ş. n吗n 吗 Bጇ卷nkጇ卷 吗 吗ጇ卷l吗k ጇ卷ጇ卷吗吗 吗吗 吗ጇ卷吗 吗ጇ卷吗吗ጇ卷l吗 吗ጇ卷 吗吗吗lጇ卷nጇ卷n

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

İÇ İN D E K İL E R G İR İŞ... 43

İÇ İN D E K İL E R G İR İŞ... 43 İÇ İN D E K İL E R İÇ İN D E K İL E R... 13 K IS A L T M A L A R...19 K A Y N A K Ç A... 21 G İR İŞ... 43 1. KO NUNUN T A K D İM İ V E S IN IR L A N D IR IL M A S I... 45 A. HACİZ Y O LU Y LA T A K İP...

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ AKDENİZ Sayı: Konu: TİM.AKİB.08.EĞT.2014/76-9227 DUBAI SEKTÖREL TİCARET HEYETİ Mersin, 26/08/2014 DUBAI SEKTÖREL TİCARET HEYETİ Sayın Yetkili, Akdeniz Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği

Detaylı

T.C. A NTA LY A BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü

T.C. A NTA LY A BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü T.C. A NTA LY A BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü U., A-1 nr EXP0 )16 'N M V A Sayı : 90852262-301.03- ( 0 2-0 - l'b ü'fc «>3/04/2015 Konu: M uratpaşa,

Detaylı

2015 Haziran Ayı Bülteni

2015 Haziran Ayı Bülteni 2015 Haziran Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 02.062015 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi

Detaylı

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti Ge nel Ku rul Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti 40. Ola an Ge nel Ku ru lu 30 Ocak 2010 Cu mar te si gü nü ger çek lefl ti. fiu be miz 39. Dö - nem

Detaylı

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor Building a better workinq world

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R SUNUŞ Do kuz Ey lül Üni

Detaylı

2012 TRAKTÖR GRUBU ÜRÜN KATALOĞU KATALOĞU

2012 TRAKTÖR GRUBU ÜRÜN KATALOĞU KATALOĞU 2012 TRAKTÖR GRUBU ÜRÜN KATALOĞU KATALOĞU TRAKTÖR GRUBU ÜRÜN KATALOĞU 2012 SKT YEDEK PARÇA VE MAKİNA SANAYI VE TİCARET A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No:17 16159 BURSA / TÜRKİYE

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 000699 01/03/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 070 Sayın Üyemiz, 1. Sevk Öncesi İhracat

Detaylı

is BiTiRME BELGESi GERÇEKLESTiRiLEN EKTE DETAYLARi VERiLEN islerin TASARONUMUZ METRiK MAKiNA TARAFINDAN PROJE VE STANDARLARA GÖRE SÜRESi

is BiTiRME BELGESi GERÇEKLESTiRiLEN EKTE DETAYLARi VERiLEN islerin TASARONUMUZ METRiK MAKiNA TARAFINDAN PROJE VE STANDARLARA GÖRE SÜRESi METRiK MAKiNA 09.03.2006 TEKNOLOJiK MONTAJ, MAKiNA, ELEKTRiK,TESisA T,TAAHHÜT Tic. is BiTiRME BELGESi 08.05.2001 ile28.02.2006 TARiHLERi ARASINDA TAAHHÜDÜMÜZDE YAPIMI GERÇEKLESTiRiLEN EKTE DETAYLARi VERiLEN

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü Weşanên Serxwebûn 71 PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) PROGRAM VE TÜZÜK Weşanên Serxwebûn 71 Birinci Baskı: Nisan 1995 Herausgeber: Agri Verlag Vogelsanger

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU SEZONU Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU SEZONU Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar 3 TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 2009-2010 SEZONU Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar Ağustos 2009 2 SU NUŞ Başa rıy la ta mam la dı ğı mız 2008 2009 ama tör fut bol se zo nu nun ar dın dan ye ni

Detaylı

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ SGK PRİM BORÇ SORGULAMASI KLAVUZU

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ SGK PRİM BORÇ SORGULAMASI KLAVUZU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ SGK PRİM BORÇ SORGULAMASI KLAVUZU İlçenizde bulunan Özel Motorlu Taşıt ve Sürücü Kurslarının sigorta prim borç sorgulamalarının yapılabilmesi için gereken işlemler ve izlenecek

Detaylı

İçİNDEKiLER ÖNSÖZ ~ :... 5. BiRİNCi BÖLÜM KA YITDIŞILIK KAVRAMı VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMiNDE SİGORTALILI(~;ıN ÖNEMİ

İçİNDEKiLER ÖNSÖZ ~ :... 5. BiRİNCi BÖLÜM KA YITDIŞILIK KAVRAMı VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMiNDE SİGORTALILI(~;ıN ÖNEMİ İçİNDEKiLER ÖNSÖZ ~ :...... 5 BiRİNCi BÖLÜM KA YITDIŞILIK KAVRAMı VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMiNDE SİGORTALILI(~;ıN ÖNEMİ 1.1. KA YITDIŞI EKONOMİ KAVRAMı VE UNSURLARı 13 1.2. KA YITDIŞI EKONOMİYİ ÖLÇME (TAHMiN)

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle beraberiz. Mayýs ayý, Ýsyan, Ayaklanma, Devrim þiarýna yakýþýr bir ay olduðunu bu yýl da bir kez daha kanýtladý. Ýþçilerin, emekçilerin birlik,

Detaylı

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland stanbul, 28.02.2012 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland DUYURU NO:2012/19 28.02.2012 tarih ve 28218 Say l Resmi Gazete de yay mlanan 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

İZ OLAS Y ON. Doç. Dr. Turan A slan 11.12.2009

İZ OLAS Y ON. Doç. Dr. Turan A slan 11.12.2009 İZ OLAS Y ON Y ÖN TE M LE R İ Doç. Dr. Turan A slan 11.12.2009 İZ O L A S Y O N Y Ö N T E M L E R İ S ta n d a r t Ö n le m le r S o lu n u m İz o la s y o n u D a m la c ı k İz o la s y o n u T e m a

Detaylı