F A A L İ Y E ~ R A P O R U

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "F A A L İ Y E ~ R A P O R U"

Transkript

1

2 l 9 8 l Y I L I F A A L İ Y E ~ R A P O R U ( K.cı c ı --., ~-o : ı ı +-ı b--,,~-; yl_.-,)...,:.:;. L._ o.ı.._ v... u c... _...L "-'

3 I~ J.t KJl.l' 1 lu 1981 yılında bu j~~ faaliyetlerin ana :.y)ij;.tr:;ınıı fi,_,:cb.::;st r) iyc.::.sa et:onomic:ine daya-- "' nan tedbirlerin bd!:;;jt'1.ja :.ü ~~:ı,;::;ı i:;iüı c;e:=' Jkli il;?.vc ci:ı.-ılemlerin alınqası yolundaki girişimlerimiz teşkil etmiştir. Bu gir i.o imlerimi zde ekonor:ıi k alandalü [~enel menf'aat ler önpldncl=:ı. tutu1mu:ş, dit,er bir deyic;;le wikro so~runlar yerine, rrıakro so ~ runların çözümüne öncelik verilmü;:tiro Ekonomil-c sorunlar la il li ola.rak ;.:;aman zarnan? di-- ger belli başlı ~zel sektcir temsilcisi ve kardeş kuruluşların yetkilileri ile bır araya gellnmi0 ve camia~ızın tek ses verme sı ne gayret edilmi ;;tir o Bu arada ı bac;;t a Devlet :JaG, lumımız ve lllilli (.~Üvenlik Konseyi olmak üzere, Başbakanıınız ve ilgili Bakanlar zaman zaman ziyaret edilui0 ve ana sorunların çbzümüne ilişkin ~~rüş ve degerlendir~eleriıniz kendilerine arzolurnnu~tur. Ilgililerin iyi niyetlerine ve çabalarına ra~ınen, halen sonuçlandırılamamış bazı çalışınalara kar~ılık, ij.ericüzin b bir b~llimlinün uygulamaya konulm olması ınemnuniyet vericidir. _,ı.yrıca, ülkemizin L=;ek çık::ı.rla.rırıa tcı.allu~~: eden bazı fırso.t lar bizzat Başbakanırnızın talimatlarıyle de rlendirilebilmis bbvlece '...} fevkal~de ve hzclli~ ~ ::~rze bazı f orrr,~::ı lib::lerin ve bürokratik bar,;: L,;cın t o bir tjrafa bıra- ' ' ekonomi,. Jte yandan, serb~st pi ~sa ilkelerine ı,)nı] t,, - - tikasını yıprat8aya 5 lilc bil li v~ya bilinçsiz ka anyala~a olanaklarımız 6lçis e karşı çıkıl~ıştır. Soru~ları ışlet"cne b. :::.z ınd..:.:ı. --::Or c!:: i 1 -.~-:;rı b (:::~z; ı ül<:3llsd.fj la.r ll1ız ırı de:. 1::a.L"'.~ı ı le alı EtT1 ~-

4 ,-,-- ;~; r:; ; _, '-- j '- _) :.}.L ı L --, ' L ' ;_ ~ ı_;l ~l ıs ı.,..l._ ı,-, _.., l ;} ; ~.-' z. 1::ı li.-. ll ~',_--:; :::. ı _L merc.ilere 1 ' ;_ lı J J._' ıj i) ~- l 1 _ --./ "i = +- ' ı~ 1 ll _ J.!'Cl -ı; ı. 1" ]_... C ı l -'-,.:.\.' -'..1.,./ ı_, -:-). j_ J. l,: _l o _J_ :--..,,. ''}ı_.i. -~ t- -L '-,.L "i/ _:_ ~!_1_ Li,'J(' _, ı_tı1 ı. ı.jv.

5 _) Yaz ı Lı b ;:: ı -;i 19CH yılı içi b?sın orsanlarına 32 z ct :::'>tll J_ z d e ycıyınlanan berler ve ınatalgler ile Y~neticilerinin ~0- rlişleri geniş 61ç lıklı teıncıs ile Odamızın ce~itli 8kono k konulardaki ~drlişlerinin kamuo:jcın'c~ c:ü;:t,,.rı lma.~;ı:-ı:ı. çalışılmıştır, Basın bültenlerimizin ba~lıcaları~ konul~rı itibariyle ~~öyledir: e le ~üınin~ sı ~ ere;::oi, erin Odailiızca yenı v~r yasalırıyla il li ıki. ~yı cı topl::mtılcu' t~rlti isti~r~r teabirlcil- U.~_:;lJ_ 3,~i:,J.(~ SllJ.U yol açaca~ı ve ihrac0tı0ızın i-.',:.j.l..j c:ı_lll ı..ı~:tsınj_iı }.(,~lj_terlixj. c1 ınesine, fiy~tların - ";z;:l dc;r ]_C: I' i~"cl ~.{d :::.-tl l Cı1~J. -~.: C:tr (_-CL l lllrl niden gözden geçirilmesi seregi; tic:l elç siııcle le i li aularına iletililli ır.

6 tir o A.rrıc ~ı :il - : ı ;. ı u E3 i ı1 e Gere];: il:rili nercilhre ~npılnn ziy::netlcr ve~3ilesiyle ı t:~erei:::;3e ilcib_ }~;.--;;::nılj_llcıruı t:llto!ji :izcrin;? c;e. ;i tli tıro lct irıizin te ):i_ti :1~1c:ı.cıy-- ttırulnu;~ ve h :zırliuıac:cü:: tır. Duneu ic;inc1eı rıl.nştıro Bu ar:ıc1:ıı bileeri ile ı tir~ıl_;: ec~il_ıl;; v~; bii:tlcce I -,- r.j_ rtc J_ ~t,,_-ti s :. t ı. rili cşti r.

7 5 ~ lzar:ıla rlcl rr~t:ı :c1 ıse yayına hn~ır 7:.)- ~~ür le.fa ra.s ıınn nvertibili terü [)orunu: Döviz kurlarının lük olarak ilanı m.ıretiyle. 1 bu kohuda ()neuli bir adım atılmıştır. Ancal~, konvertibiliteye ~eçiş için gerekli ()n şartların teessusu belirli bir zamanı gerektireceldir. Özellil~:ıe ı:ı:n.ı<jyyen bir döviz E:tokuna sahip olı.m.mdsı.) dış açıkların asgariye indirilnesi, dış ticaret tehditlerinin azaltılması hiç olmazsa enflasyon hızınıri Datı ülkelerindeki sevı ye yaklaşmasının s lanrrııc] bulumaası gibi ;:şartluruı varlı;';ı. sozkon.u ~ s1.ıclur. Eonu.ya ili ş kin göru.şle rini z, i lc;ilile rle yaptıt~ıijı z temas- larda ayrıntılı olarcık dile ;.';c:tirilı~ıiştir. 4- Para Po li tilcasının CCunel Sorunları: Ü"ı ı~c,rıi7( 1 _,._,_. LJ J.\~ <~ rıycr,ıı ~'I'l' 1f'' 1 d., 0 c.a 1--" ı~+;:" \.U d ('l'>d J Cl P''I~"".. ' "' CA.c uolı' tı ı 1\.CA>-J...,,"ıl:ııı ı. tc. o-- \ ril ve prati~: o.çıclun /)ir arıc-üizini içeren ııı::ıara Poli tu:asının Temel Esusları 11 isüıli etiicl yc-lpılın<;;tır. ~)ptü:ıal p.<;cr.sı politikasırıın ne olması gerelı:t:;.(ti husue3unun saptanclı(';ı bu ehicl Odamı.z dergisi aracılığıyla krnmı oyımım. bil lerine sunulhıuc;;tur. 5- Sana~ihlizin Dıs Rek~bet Glic~ Kazanabilmesi icin ~=-=~...,.- ~~-~=... ~~,-~~- ----~~~- ~-----,.._-~---~,.,.-...,...,.~-=----=-- ~~~-~~-- '~.~~,~~ Konu ile ilc;ili olarak yaptırıl''ul ilmi nitelikte- ki çalışma tc:ımaı:ılannış, ancak r:urulumı.ızca bazı sektcjrlerle ilgili verimli li k c-uıali zi lconusuncl.a bir ::tıılı:e t qalıçma s ı na dayanan de r-- lenclirne :yapılması ve tarıma cl.\ lı ~:;anayi ~::et:törünün dj_ş rekabe-- te karşı korunması gibi önemli nokt3lorın da nazara alınması uyc; un c ;i.iriüd b n r;: lc:ı tı ımıştır. 6- Tasa~ruf' Jffi_ili~,:, T~rkiye ekonomisinde tasarruf potansiyelinin arttırılr;wrjı ve t.ıun1ırı nas1.l c1e rlendirilece olarak kantitatif bir ara~tırma y3pılmıştır. Arn~tırma sonuçlar ı dei~erlendirilr:ıekte ve Oclacc:J fjoi"nlt ularnlc neler yapılabilecelti incelenmekteelir. - 1

8 '?-- :c;ti i;_;;lc;t,~:ic::: büyiı~-:lt;,l;:l.:c;:ri koıılwunc~:ı. i st,'j t j st ik:l bir ç 2lı ç;r,w yapj_l-~ mıştır o Ikinci c~.'?rttiet ol.ııo:.ı.k tıtt so:;_tu_,~: 1 iyfl c~e 2~ 1eı-'ce.:.irilme si yolundaki çalı9malar~ b~şl8nmış ol caktır. Öz :.:lli ı.,-~ıe lo yıllık cl çalışoa ~eklinde derlen~iştir. çalışma ile s~ptanoı ı:ro A Bilu~~r~ sdzko~usu lı::rin itırj.catç ıl.~rı nc3zdindc,

9 sızın verı rinc d ;_ ;.} l -~- : ~.. I_, ::_: 'ı ;~:.>' ::: J ~ j I' ~-- ı_, l ~}_ Z ~1- r L ı- l2ri itibariyle sınıflandırıl~.sı, 0 nevilerine gbre 3yırıınlQr ve piti ve de~;erl:ondi:cilnıesi a:1ıçlannn ır. lanmıştır o saptanm2sınu veri olan okio ill~liyeti araştırmalarına, bu yıl da davaın edilmiştir ~U0 tt ~yı S la birlikte taban fiv2tlar hakkındıki jnerileriuiz ilsili TL/kg. olarak /lill/lz-. o _j _[_\._:~)o 40, r, /'r ı d,-l_...u L~b ıro saplanınıs olup, t~ban fiyat jne:riuiz 42,- Bu~dayd~ (Bozost~Ja cinsi) ıso, e m m~l lanmı~ ve 17,50,-TL/k;. taban fit öı~le:r il.. ~ıif;tir o cinsirı2.~)nce; VG iç pi)asa li lsri bz0n~ru~o tutular k 2,75 T loc.ı' i ll:

10 .. ı... ı.. ru ş e rı mı z ı 2;T lj. kurulu. larc iletilmi0tir. 33, :yapra.[i;ı alım f olarak açıkı::ı.nı:nştır, Odamızın araytırmasıuı yaparak bnerdi~i fiyatların, Hükümetin açı!cladı(;ı fiyatlarcj. yrjlan :Jl1~EI.SJ., bu konuda son derece gerçekçi ve yararlı bir c;alu?ija içinde bulunulc1uf5unu açı a ortaya koymaktadır. 13- Ülke Etüdleri : l9e3l yılında Bahreyn' e ilişkin bir etiicl ha::nr- lanarak, kitap halinde yayınlannı0tır. Bj_ rle.ç;ik.ll~rap ~~ui rli1::le ri etüclü is e bast:ıcla olup, tar:ıa11lanarı Ku.reyt ve Jr.ıman etliclleri tcj.p 1 edilme r3afha~ sınd:-ı.dır. ~ubat ayında Urman Drünleri ("<,:::ıem:ı.rıcrı c.;erçekleştirilmiş olup, bu serninerin tebli~ ve tartışmaları bir kitap halinde yayımlanmıştır. Ayrıca T'oplu Kouut Yc:ı.sası nedeniyle 1 1conut so- runur:ruz ve c;,ozuttı yolları konusuncla bir [3errıiner gerc;ekle[}ti- rilmiştir. Yıl içinde Ticaret Bakanlı~ı}Turizm ve ~anıtma Bakanlıgı,Odalar Birli, Giyim Sansyicileri Dernegi, Sanayi Odası yetkilileri ve Birleşmiş Hilletler uzıaanlnrının iştirakiyle sergı ve fuarlar konusund~' bir seniner ter~~iplenmi.ştir. II o S~'Ürkiye İlctisa t I~one;resine Odamız 1 lar Ilir~ li~i adına Reeksport, Switch, Serbest B~lGC Kibi di~~r ithalat, pazarlama zinciri, deniz tic are ti, te lee le ilik uy ':ularrusı koınıla-- rındcı. 5 teblii';h? iştirak etlıiştir.

11 9 - III. ü~v~~ 1981 Jılı ı~2~ı ti~izin, 1 ; L :tir" ;\." ıcl';_ tıc"lli 1J_:_qlı çail;ili çalışmalar dneınli bir yer işgal etııü~tir" Bu_ konuylı. ilf':ili açılzlamalarıuıız mjte~ akip ~0llimda yer almaktadır sayılı kanunun b~zı lerinin taclili ile ilgili Odalsr BiriiSi t s~rısı, ~icaret Dakarrlıgınca beir. Aslında Kanunun ıslu.ha ;lluht acil ve öne:nli sörülcn hl.iküı::ılerinin t:_;clilini auaçla~yan bu sı vu Istanbul Ticaret Borsası ile IJirliktu!:::eknik çalış;:;ıalar ılmış ve saptanan ortak gör~şler Odal2r Birli~ine iletilmiştir. I1illi venlik Xonseyi alt komisyonlarında, Tasarının >;lüzukeresi sır c.sında Oci.J.mız zaman zat'ları olumlu kc:.t~ le ı 1.ı ı: d~~ b ttltl_nınu_:~? t Llr" j~_l ':J.l 1:_) ıı l\_o 11 s :-.:~yj_r1 :;.ıirıder::ıi n ele bı.1l ~ırıaıı s o z v-. ı ınunla~ınası beklenmektedir. ~itli aksaklıkl~rı ve davlet müdahalelerini ,.._,_.. =~..-~ """"..,.,..-'-""~.,-=--,...:~ lı:~.kkınd._::.ki Km.uıı ~Sdrı::n il. :il li loriwiz belirlenerek ilgili morellere intikal 0tti~i:~i~tir.

12 - ın - rıın:,;;::ın bir bölümti_~ n, :j_ ele Serraaye J?i sc:ı.e3ı l:orıu.. rı r~~ 1 arı~-:ırı[;ı ij_zt~rj_nc1e ılan ince:- leme ve de zmanların da katıldıkları bir se LınLLlar ioonvcu~ Odalar BirlıQ;in-- r. ce hazırlanan tu,o_ c cı.r:ıı c3. bul"jnulnw;;tur. Ane ale ::mı lar K:=:ı.m.uı, Caıniamı z rü.şlerine uyma-- ;van bazı nıaddeler ihtiva eder biçimde yayıeüanarak yi.irürlüt~e girmiştir. - CL\)plu Ko~ıut Kcı.ncm 1lclSc1rJ_sı :Jzerincle de önceelen çalışmalar yapılmış, ilgili Bakanlar ziyaret edilerek yaygın bir uygulama ile ekononide lokor:wti:f:' rol:i oynj.y::m sektörün canlandırılması F~ere?i,i ii zerinde clurulnıuştur. Ferdi kredi,si s- temi ve özellikle küçük ve orta boy i aat müteahhitlerine konut yapma imkanı (y:tirilmeden ~Oasarının nol;:san kalaca;~ı ilc;ililere duyurulmcıstur. Yasalaşan Tasarı hakkındaki görüşlerimiz de, düzenlenen bir rıanel arrcı.cılı[~ı j_le lçamu oy~mi'. duyurulmaya çalışıl- mıştır. - Bag-Kur Kanununun ~adili ile ilgili olarak, Odalar Birli~ince yürütülen çalı lar-a katkıcl2 hlılunulm1u} ve camıa goru Sosyal Güvenlik Lakanlı~ı ve Da~-Kur Genel I1üdürlüğüne intikal ettirilmiştir. l :i e ::;ı ~- EŞ ı "ll"ll _c ı c e rj_. n d e, tır, Ilart ayıncla yür[irl gı ren Bai>Kur Kanunu Son olarak Bai_~ -I~ur eıael:l:l_le:::rine tanınem nali olanakların~ cli['~er sosyal si:;orta imka.nlar yanında düşük kalı IDSLnn ti :e(ti tepkiler de r-- lenclirilmi;=;; ve Konuy:? ili iletilrrıiş-cir. rüe;;leriıııiz Odafuar Birlit~irıe

13 ısrarlrj s::rlru:nul:ilui3tur" Koc u izleaı;ıc;ı;:tedir, Kanununun tc:ı.d:ili rn:ı.susı_nıcl, 1 canin cörw;:unun t;-:s-;:_ıit1.,:rm;'tcı;yln yürütülerı. çalı;;.mal ra. i;:;,:tireo,k edilerıic?tir Kira 1{:.'-.iıunu konuslnll.l:ı. ~.:.ıl. z c.j. zırl.:_::.!.j..n. t:if3er:ı.. 1 ~ıl iç~_.. rtd_e,., Ihracat Sigor~~sı, ı1l"~rc1aki c.iz ilc,ili fli.lli ~i}iklik18ri üzerind2 inccleill8 ve çalışual~r y~pılwaktadır. 2-~i c1 ~~~ri lnıc si, 1 lk açıl~n ve serlll Ei.-_'l e t (.:_; r -~ıl~i_l-~.::ı_ln L [1 1z ()]_e -v.,r l..._,_..-~-~..l..l '...-_.'_l. _-ı!_ _ı],:_ı_.c: -:ı..,- lo- ~L r" - c l C' ı r no Q'. r - " - C 0 L- - C\._ ").. C C)u.l.J. 'L U 'U ve yay:; ın bir ver~i sistewinin olj.j::''cck <'Ql, vo:un -~ y -- J._,_) -..

14 ı~-: " Nalı konı:clth: l<;.:cız(.ndı(:,ı ve agırlık nazara alınarak, Oda~ızda uzmunlardan teşekktil eden sürekli bir teknik çalı ve f~jliy~tleri~izde, BirliLi il:: çok ;nl~ı bir i~:birlid;i tucssüs ettirilıü:ştir. niden Det;orl'';ndiril'~l(::; si 11 konasuı:ı.j. ndirilgiş ve uda~ızca bıı hugtwt~;. ;ıazırl,~'n.\n bi:c buıun tc:~s:;_rı,sı ilgili otoritelore arzolu-::ımurştur o karar Jercileriçabalar yo 6 unl tırıluı~tır. line getir~lcr K bir tasarı halinde ilgili illercilere sunulacaktır. Halen gündemde bulunan Katma Deger Vergisi üzorin- olsa hafifletil~e b(j z,:.jl:::;.:rı z k J Sl." ı~r lconı.ı sın_ırı ~;u 3.5 ı e. --, "]. ırr~ırı~~csı, nısae

15 -- lj - daki kanumm i:'ler _.t_,_i ~ı~t~"\'1 ele :lll11l 1ClE3l 1 ~T~)-- baııcı sermayenin nıc:ıl:i_ bcı.ca ted clcrle te vil:::i r--::ibi iıususlar üzerinde dur:ı L:ıu:;tur.,Servet Be;ranının lee e:ünlil:le l-caldırılıp yenidi:m alj_n- musı konusu üzeri:tj(le ki ~.-anlı~; ı~anai1 tl eri cli.ize 1 tm e fa aliyetle rimi z devam etmiçtir ve yoldaki faaliyetlere ~eva~ olunacaktır, Vergi Taclili Ya,::; \lu n nın yjr(j rl rıne, f5erek üyelerinı~~in bilc~i tulep1eri, r;r:_cre'::se uygulaı~wcla karşıler3almı güc;lüklerin önlenmesine yönelit: müracaatları yo- ~unluk kazanmıştır. Maliye Eakanımızın ve il -li Genel ürlerin Odamızı ziyaretleri vesılesıjle yapılan açılclamalar yanında, tüm üyelerimiz Odamıza bir haft::" slıreyle dc:rvet edilmiq ve yetb_li -,ızüanlarca yeni vergi EÜstemi bunun uy[;t_ı_lanmasj_ hak-- kında lwnferanslar verihüştir. Oda Gazetemiz aracılı~ı ile d2, versi kanunları ij_yelerimize aktarılru~ ve özellikl0~ nı getirilen vergi rrıükellefiyetleri ile il~ili uy9rılar yapılmıştır... ı '. Ayrıca, ver~ilerin eith? s~ re er~uı.ın uzatj_lması ije ilr;ili çolu~malarımız iyi '30mır; vef mü;;tir. Bilineli gi l!i' vergı -::Sdeme süreleri iki kez uzatılwı~tı_r. 2 - En 9.9.1':._\[ e ~i;~~i) cl~y e n}5':_ij:: g Ö cujj 1 e r±_sl;_~-:~:jj-m st :_ 1980 yılında ençok Gelir ve Kurumlar Vergisi ödeyen üyelerimiz saptanarakı L~.c-Ll98l tarillinde Baql)ab:m Yardun.~ıo:::ı -re 'J'evlj_r~t D---:ı :-:sınl '"ı.ırr:ı ı.-,t ;-J'~::ı-ı '-',, \ _, ~ j_)u L\..C..~--~- _L..\.. :- -:_ 1 {. \ i.jl ' Saüi\':ri ve 'L'e lcnolo,ji Ia~canı, Tu ri zlı_ ve '}\'cl nı tma Bakanı ve :Cs tan bul Valisinin de ka tıldılları bj_ r törenle ocelllendirilmi şlerdir.

16 3- k)l " ~ ""''-"' --= ---==~ ı,:nftckt o dir-" V. DIS r l CJ-ü{J:S'l'Ji; ILL:,Kll~ CALL)ıliı:Uill =---i~' ~-.r -=-""'~-~~-=-=--""'=-"' =---r-=--..,._.._...,.,.-_.,. ~-z=--=<"--""<"'..h- -~=-'-""' -~'.-o--~.--,===-~ ı.. A.D.T.D. 'nin 1/lOOO'lik a).tltrıtlirlc D}n-vS Tl Celrl:.)t rvıprırezj =-=-=-,._..::_:.~-=-=..,.-=---=""=~,.:i.,===--~:,,..7.,..,.~_;_.:.::.,..,.=-:.=~«-=>'<"'---=-o~ ;:-;~,.. Atcıt~~rk YJ_lı İl t;l.~'l,lrt _t:ro,::;r;~c:ıın::: :::clu:u::m ]_j_, i.. ) rlıl0n şirketin kuruc~ı~~~ f c.tüı"lı_1 :ri c ar Odalar ~irli~i, Ist2~bul L~n~,_,l " ;ı...lu T ~t- " - 'J 1 r_-.l_,_li S ~~ı --,.-c,-i-_-,..,,~-~~... ıı -: J ı-~~-, ı ı- J -, -- ı,--,...:ı ~ _'_,,-_ı,.. - cı.-~.:--:<l.ı,a. ;.:_,-.---~_l, --:- -,,~,-~-----"_c.:---~ -,-v-_--,-ı --: ,-::.ı ; _~-._ıl ~,I_J.LJ~-". 1 _ L.ı...',-_)(_~.,.:.J _j (._-_c:j_-ç-;,c.i.'7 - ~... '-'-..ı _._-'-~._ ~,.,. L... - lirt ilı:;ü ~tir. 19,_)-, (-ı,j:'l,:ı~r,clc' t- : :-c,,-;1,--,,-ı,c- ' ' u,, '~ 7.l\ L _. ---' u''-' '- --'-""--' -A -"-b..j_ VV 19E3'? )'::!_lınd::ı. f:::u_üi te,~) ceçece~i tah~in udil~i~tir. E~n-nın " ı ~ ' (' ::;,_,_ ~.. L 1 (J (',~\ (' (\ -. 2 r ı-~'" -' J.ilS'=l_ 'GC-~J_,::CIC;~_.J_ VG ;-.J~'----'-.J'J u _\ c,lü~ul hazino. tarafından ~ır-

17 15 - ddne~i A rgel k3rjılı 0 ı fjü~l - Qı-... _12ktec1i~c o ve hazine'den Qirketa devri için, Beladi ilc: ilgili ye 1973 yılında uluslarar~sı fuar ket ku~ul~a aşanası~da alan şirkete devredil8c8ktir. Birligi ile ili~kiler Ticaret l~rkczlcrinden len bilgiler Oda~ız gazetesi ile nıştı:r ve h:::;r ;_ı;rup :i_c,:ir bir c; ]_ l -- Ai~'i' ü l tan, Sovyetler Birli~i,

18 : T...:...'... ( ' \.!.-.'i -, i_ ':: ı - ~ ~ = - _l._ rli~l,rı, Ticar~t '. \T::; 0C11"}.~ :t.:}' l IIL. e;:r. ıpt akı ülkelerin başlı~8 Tic~rat Ge 1 e konorü k ]_ il l...l.t iç in d-j 1 _-i t ]E~ 1 ~, t l l_ 1 ı ve t~sli~ ş~rtl~rıı l - J' ~Ll~'~

19 -, "..L ( ij.lzl L bil l)i 1,- :_ ~l.)j:' t ]_ :_ ; c) Türk ekono~isinin J gorun ji 'lo:rinin t~p şeklinde b~stır ı sunulan tebli~ netinle~i i~rac3t iorj~liteleri r böl l ::?r i ti iyl: C:ıc; ticure.~t Ç3.lJ_ç;':1aları sonucunda elde e~il2cek bilcilerden )aearlanılar0k bilgi Ji irilecc:jktir" DU -~- rıt j_ -l.:, :.1 t iri :ı~:ıo k-t ;-:; tine ITunul~cıktır.

20 lü,_;.l ' kabul edilobilı:ıi:]tito kabul edilebilmi~tir. r.:ıı s, la.rdır. Komitesi nozdind2 11i zı li duyuru ılacaktır. irildikte~ sonrq, lf'aali 'Ir;t~l """"""" ~_...,_-=,,~,,;,L""_. "-~-.,..._.,,..~_,.,.. ~.,.

21 ı c: l "- 1 o". -' ~ _ı. ~-.L ~- :.l_.:_;. rüı:lzl: t.. Js:c:.L.:ırı :rıı sürdü.rın tir. - l9--23 ;;,.ıuijc.'t l~>jl +;.::'ı~ Lnlt:::T'indc liı.sı::2 Ticazı ziyrı.rst ettüş r..., 1\ ",., _!_ L,l._L LJ \.._; ~i ~n ıgeı t:rihl~rin~a Irnn Tudarik 8-15 ko:n.usu ijo ; ilgili ol ı.i ).L ve ilıracatçıldeıjızla teu~sl~rı s?~lansıştır. - l5-3j hayıs 1921 tcrjhl6ri arasında ikinci ıza ~Jlui~ ve ke~dilor~nu ta~sıs.. JJ.

22 - 1('-<?~,.:_ı _..L - ' -ı tckst~~-ı _Lt -l:.l~ctc;ısı i.1_. ;:_ ~'-- :[:i El Yll!l, i lt c :~Cic\ t-:;. ıl::;_ ı-_ ı:: J_ z" ; ı:: - j:ı':"' ', 1 --,_ı. --:1.' '--='-C ı: ;-lcı to ;J 1 :~rıt ıl cı.r zenlem:jşt~ı-. 1-i.Jrı~~-- ~,;_ı_~-~v8)'tj_ı t'i.r i:,o''cdcr ıııjı. clj )1-J.J."clı-ı:~ı olun-~ muştur" Gı:ia ~.. '. ' '. ullv')i}ı.lf.i. -:\_-.,_;_ yapıl!jı:~tır < 'J -. - vorj _ı~n ~:t _J_r" - _/\_~,7-,...-,._. -._.- --,,,-:,- -.~. ı., ı - ı-,~. -::, c l \.. --/- ~...L. L..J.L..l. '--L..; '. )c }..:.... '_ı ' c '---' 1 işt j_~_-,~1-:~ L:;rd,;ı:1 tıuı sist bj_j {~ ış ülk-::-- sı

23 C l - c' ı_ -. ı... T'] D18f)~L l.q~ld r 1.. r u ri7etini ziynr8t etınıstir. ~ Avrıca, Ililletlerarası Ticaret Odasuun 27" (1 1 1 Kon5resine katılmak lizer~, Odauızda lo kişilik bir heyet tespit edilerek, 19 Kasım l9bl 1 de s~nderilmiştir. b) Ülkemizi Tanıtıcı Film: Bu husustuki çc;lı.şmalar Odalar 13irlif~ine in-- tikal ettirilmiş, Odaların iştirakiyle bir toplan~ı yapılması ~neri lni ş? ane al= işti.:::,ı. ı ;:::n~':l.sncı.mam.:ıs ı ng<:'"teniyle toplantj_ rine Audio--Visual bir sistem için te~lif getirilse uzere Ç3lı le1ra başlanmış, ancak daha sonra Odalar Birli~inin s~zkonusu filmin gerçekleştirilmesi yoluncla yeni!;ir,,iri:c;irr~de l ulundu~c~~u öt;renilrüş olup, konu izlenıo.ektedir. aa) Lst 1 Sanayi Odası ve!stanbul Ticaret Borsası ile ı:1li'?te re ken b:i_ T' koni te };:urul mu ::ş 1 ancak ko r: ça-- lışmalcı.rı Odamız dıe,ıındaki nedenlerle ie}lerlik kazmıamamış-- tır. bb) rrictj.ret: içinde yer alan, fuarl2ra, kanlı.f;ı.nın re.srnı işti cakleri lışmalar yapılmıştır. h:ri;.ü zin l;:,ıtılcnları ıc;.ın çacc) hensuplarımızın mesleki bile;i ve rgülerini arttırmc:ıl'-:trı ve yurt dı.ş:t fuarlarını zi~raret etmeleri amacıyla Ilaliye Bakanlıt,ından çok sa~n.d~-ı. üyee:.ize EJ.Lisa~ı.de te min edilnesine arocj_.jle..uı:rmc:tur.

24 1'... ' y _i_-:::::; ~~.L.J. <ı ura veril~cksizin. "tl Z.l ~ı_ \T-::;_ Zı r? i c.: l... ~~o) V iz,~ 1.. -~',_;.._ı L-. ') t \/Q r;c;ı1--:.n.:~.1 ' _1_ o ı,_,_8~"/-a.'t,;rı~_j_

25 ta ki ak.sfıklı1cl_cı ra ili ~;:Li n ilgi li ~J8 re i ler ne ::::.elinde miz sunulfırak, girişimlerge lnn:_;l tur~ Anılan giri:~ir:ılerimizlc ilgili ba:~:lıca konu-- lar :;;unlardır: - İhracat Sigortası Kurumu l~arnın Tasarısı temin olunarak~ incglem:ıi::,; ve l~on;ı;y:-=ı ili'}l::in Oda gor~ı~şurd'lz Odalar Birliğine ve dii"~er ilgili nwrcilere gönclerilmiştir.. -- İhrec:-ıtı te~;:vik karc~r-l:1rı ve buna ilişkin taslaklar hakkında sün"k_li incelenwlerde bulunulmuş ve ll'eşvik ve Uygulama Da. i resine sunulııwştur. - İhraç ürürücrüıin tar;ınmasıncla ;yabancı ınal-::- liye firrnalc:n'ın& taşımu musaadesi -Jerilmesi L-ıur3us-uncla ll'.c. Jlaştırma Bakanlı~ı nezdinde oiiteaddit girişimlerde bulunulmuştur. - ':f.p.k.k. 17 sa.yılı l'~cırc:tra ili,';'l<::in Görünme-- yen rluameleler Teblif~iıün H.L~ fı'~rfısı fi:eret~ince Sanayici vr:o; Madencilerin acil ihtiyaçları için, Merkez Bankasından verilen tahsislerden Odamız lerinin de jararland~rılınası için girişimlere devam edilmiştir. İl~ililerden şifahi olarak 1 konuya çözüm e::etirilece[j;ine ilis'_in söz alımau:;tır. - Ortado. iil1:.:elerine ::ıüteveccih ihracatımızın artmasını amaçlnyan çalışınalar slirdürülmüşt~r. - tbr'1('.'lt kr e cl-i -~ '-"'./ \.._ 1,_- "- ' T'l ~ -- ne j_ --' ı' lı' -? c"l;-iı--ı _(.L ola1~ ~"ı - ' - l~~.ı.. l-'<_"c>"'l_ ı _ıtı - '--' '--'.._ sı Z j ve yeterli bir :credi si.sterü sae~lanrnsj_, aew.cıaa uygun kullanıl- mayacak kredileri ise caydırıcı bir ceza sistemi ~etirilmesi ydlundaki Ode1,n;örü:.~iimijz ilgili wercilere ilc~tilnigtir.

26 kin tadil taleple -ı ı '.i du~u gıoı, genelde ri ~?i ml e ri zel en sbet netice-- ler alınmıştır. - Bi.inyercünde ithc:ıl malı girdi bu],unr:m mamullerin vergı oranları ile girdilerinin toplam ver~i oranlarının yeniden ~Uzenlenmesi konusunda çnlı0malar yapmak ere Odalararası bir komite teşkil edilmesi amacıyla, Odalar Birli~ince yapılan toplantıda ıcurulan 1comi teye üdarnız da dahil edilmiştir. - Hcı.len u;nçulanr:mı~_t;s ol:jn t(~:şvik tedbirlerinden biri olan I1erkez Bankası bünyesinde kurulan İbracat~ı Teşvik fonundan kullancl=ln_lc:m ihracat Jcredilerini:n L:lerlili;~~irıin çabu1daştırılma.s::ı_ 1nu3usı_mda ile;ili merciler nezdinde terrıa;3cl geçilmiştir /82 ihracat ve ithal~t rejimine ilişkin Oda gör-li ş le rimi z beli rlent3re l;:, ilr:r;i li me re i le re ak tc:~ rılmıştır, -- İhracs tta pazarlama kocrıi s;:ronlarının a z::ı.mi % 7' ile.s ınırlanması ; ıu oranlsrın mal iıc:: zınd:::ı. ve elasti1ci;yet yöntelliine cörc ele rlenebilecei;ine ili ];:in z, Odalar Birli~ine bildirilmiştir. - İlıracatıınızın arttırj_l([li:lsj_ 'le =renı pctzt=:ır ım- k&nlarının genişletilôesi amacıyla, ~ezi tertip edilmesi kararlaştır~llc=:rn il[;ili ç:=::;lj_şlqd.lar sürc1iirıü r c) U l1,l 1 a_r,:: ı_:e:~:];~_ji c~ r~j~.. Jl.E=:J.::}S, _~t-~1:~~~-l:u:.j.l~j~:; r ~ l9gl yılında b.ırıılmlf,; olan İhraccüı Geli.'ıtirme.J...J..., >-i'tiı' j _ J-.-_,"ı <=',._, r-ı-,_e r '7..._, -_-L-I"lı -1'1 ge-' ro. c_. 1~-'-,. ı '. -_~_:!... ı pı-' b-..: n -, ı c.-:, -J ı ~ -~., J -,., ı uc l ı l) J_ \-c...i._l_ ~;;c..)..l(;ti~lc~.o._ ;:-_,UıJ.'..., H\.iküıne~t ımızın bar}v"llr-u:=n.ı t.cz:_,rj.ne I\i ı:-le :<mi'~ TTi lle tl er Ulu:::ılarRr-.ı.s ' ı

27 ~,c:: - c:. ; ~- Ticc1~ret amacıyla ı_._c;r1,=.e;~i~l-1cr:? DPT' ruln:j.sı_ olarak Odamız katılmıştır. rl-::czıuden talep ettiz~i teknik yönteo do1:::ıyır )ıyle. 1 iillcemize gelen uzman~- larla yapılan toplantıya L3tan1_)ıJ.l' u temsilen Oclanız katılmıştır o rroplantıcl;::;. yabancı uz:oanlara, dış ticaret mevzuatımızda OdalGrın sahip ol yetkiler ve fonksiyonlarımız dptaylı olarak anlatılmıştır. l"'f~rjc~;z uzmanlarınc8 hazırlanan raponm If3tano- bul1da dış ticaretıc ilsili kişilere anlatılabilmesi amacıyle, üclnmı :C'; la mi.işte re ken ~;,ubat a.yı.nela ~ r toplantı. düzenlennıe Eıi };:cı.~ rarlaştırılmıştır. Dünya banka~:: ındnn rt kişilik bir heyetin ICasırn :ıyında Odmınzı_ zi reti Eoır~u3J_ncla '.i 1 Ürkiye 1 deki ekonoı:,ıik durum v::- [T,eliş:cıeler ha.kl:ıncla bi1,;ilc:r rerih:ıl5, Cite an Dl.inya Bankası_ tara::::-ındc-ın '/J_l le~ iil~ ve oı ta Si:Ulayiin e;ell_;:- tirilnıesj_ ij:.in vorilcm Lı-O r:.il~ion lircüü~ kreclüıin 1cu1lanırnı üzerinde dr:; c;örij ş tea ti sinde bulunulnnı;, tur. Her yıl oldu[;lj. ı ı yıl da yüksek düzeyde il:ırac.at yapan firmalarla? i.ilkemi~~den oüyüt: çapta J'J.,'Ü alan ithal~tçılar tarihinde!stanb~l Hilton Otelinde djzenlenen ve Sayın Tic.ar(-::t J3::ı.kanı Li~EicÜ Ca;ltlirk' \in ele hazır bulun-- dut:';u bir törenle i5clüllundirihıislerdj_r. De~erlendirneye aljnan leriınize 1 52 ::-:ı.l tın r:ıaclalya, 2/; fjüiaiif? mac~nlya 1?1 bronz madalya ve 30 be rat ödiüi.i dağı tılm.ıştır.

28 _..-~,...,.,=--"--'" "-~-... '"' :.;::T ~ :-{ "f' '~- -c ~1-=- - "(:' r: ;;:ı:; f. ~-_j -t-. : ( ~: 'ı:_j (:ı." -~~;s~;~- r~ Tl= ~?TT~~~ <~,,. q_ ; '2 l], T"C! -ç T" c-,-ı -~-- TO t=t -- T rf~ CL -Tt::.. ~'l,_ f: ~._, -:~ C1 -Tt~:- t q_.ıt~)~ p ~I "S l) TI ~~- ~; "C~ -~ -:-. -:~ -;=.T :~ T ::--- (.,-.-_-r,,ibf..._ ~.-ı_t'i~:; -_ '-I;:- r ; T.~r~~~-r._- ~-- r;:r; cj:c)sı US:-!) = -~~~,_._ \ -,~ 2.. ~l :;: -l,_. '~3 -;~_ı ;::: -c =- if,)"_ c. r.... \ I"t::J G!T.TB ' 1 a. T -~ l=' : ) 1. :.J\ () --;~: t~ J :1:{, ;,~I ~~- T :_ ; c~, r c--.?zli1. G_i\_ :-; ~-J L t? =---~-, -~ 1~ T 8 -~~--c ~:? L.:::: -c ~;...,~=-~ :: --~ -= z t -. T' Tt.. T -~r-r-. Tc;-yı,.+-~-~ ~~ T -. -; T ~ T ~L :_,~ı_ ;] ç C' 1) -I--~ P t::>~:n~c: ~: /~ '!:=.'.'l~. un r-p 1 c-}bg ı:~l:'"-'1:""-::f't='t.j:'c' J:\o [ ~--" ~r~ -~---~~;_~.ı -1-:=; ~=~:~ s ~T ~ 1~~- + ~T -ç c;.. _--,. ~:-:,- ~;-r r~ : --~ ( , -i-' ~~7ı:~ı:~PTT~1E~s~-ı: r.---b ':?ı~:;+ t..~ --. : ~a._rq:: =<> ~~ ~rs:l c-j c:: -c.:-!~~- -~~--c~. t-t -c cı. C) ~~;-ı/ 11--\ -~ -or-;j GTL~seLBj ı:cı:~ı:~e~ u~~ ~atun~n 0PJ~~ aa uı:~ı: ~1 ~-J~ t~--çz -;~~-~~JÇ)L8.E.f;_ -~--) L.c.Le T~:!- ~<?.TU._). rı ~- ---:-.,.. rı C") Y T. L~:. ~ J-;TJ ~~~ 1 ~ ~-,'-:e-pt_; (.' -~., : f L-~- T ( ~~ C T ~:.~ - -.,._J ;~; L~~o u~11 cpuı:ır1ub~ L'I:=- :.::ı LT~ll l_~c'2t t?t-:j-~.,j ı_: -J ~ a J ~> -~~ ~- T ı=-~ T F:J ı:: T~j_TU ~~-B q. rx ı= c~-;~ ;_~-~ T I-~? 1 ~: ~-: ~LT -~-- ı::,:j.:_ı_~:.- ::ı ---~.. I-t..~~= ' l"7_ ---~-ı: " -~- _ ı~,::: -, c::-r:lb :=~_._;.:c :.-::.1 ~,_:rt_--:~ I?TJC~ DJ\_ ~~cı T-(; ~c~-- T ~L,:~~- ~-'-' r : ~) (.j CL..,-- r, \.. :"T ~ e T~:.L ız L ç -'=).. -~ CB'CJ C(-::_ CJ'J '.\.'---'-- ~-!-,)rj ~-T..~ o~:, ~? --~ ~JlJ --ı-: cr i () -~- ~l ";~ _. 1:. ~J- : -, ~~ := _l ;.o.:~ı o c : <:> r ~~- _j_ ~ ı...t~j1q_s F~Z C,T (,_ l::' T -,--ı T '- :. : _- ~~--~-CT~ ~E~:i: -;:;==-~--~7~--~ ".6~-~~~; -~i CTi,, -b... ~~Llq_:~r;_~ ~-TlL-c.Lr:. ;.:.: 2--Lı t::'--::r_,io~;~ ı..ı.. ~- c' L._ L" _}L... T -:~ -.. -c~ :;~:-:li~~--c.~::.--zb-c r 'PD+C).qq ntrl-c:c:~~ (ccı -L~J.t? T : c~ 1J._::[( : : _:;'T ; :'"C;:_: OS,_, '2,:;- -+-(~~:-B Cr., -c 8 '8lD.. 81 ~-l.t~ 1 ct ı- ; ~~ ~-,,.1 Il ı:_,_:s-.'.' (_- /\ I~~! -[~ ::.tt"~ L _q_ l_ ~-; ;=:-) t_ı '~re~rs:::o!'=1~?rr: ;-,T ']: c;~ ı: : ı:j<::.r:: m.',]' -~--; -"8 s-~-~- i=, y~r- : -;ı~=ccı J....-,~.,.,...,~------r.=-.=.-~-..._.,...;,,=-...-=-=-'~''~--c..,,...e...,._._; 8 JT.T' -~ ;:.: : ; T ~ı=..., - t:: C~ ~- = ~: ~l. ~- ::- -ı 1 i".. 1_ ı--: 1 r ~:r~--- -,-(_,.. : -:c T :... : ~ ~; 1,_: : i ~ - - ~ :_,, c~ c-- 'L. ~,_-i- ı::~_: -,~= -~.,,_._,,_;~CL.,_. ~ı- : ' > ~ -i-l '"(., t;.s-''"'",_j,:- T-c :_ ~_ r..:,-_' c:~= {:~ :., --:... L;;: -,._r.-- ~~~ _ ---~ ~ -~: -- -, a ~~;-. J --c ~;= -T -~ ---ı '- L:..., ~r t_~..,:,..,t. -~ ı:_; :-._, ı_",,-.-.-y,., '""{ ~-\ ~! {"' T. ~-.

29 - r-; -_ ( ~~..,~.::.::. ~. ~~- : U. l_ :)1 -. l. ~ '<. -~... _,,,.._,~._, -~ ' ~-....,.._...,= ~---..., _;ı J '-C-ı.~...J. L,_ _..-. _;_.; - -'- ~- ---~._)(:".. l~.... : _.:. kin..., ~~::ı O I~ Ll-,:) U. lan top lan t ı.r :: ~ L.LJ.Ci itl l ~,, ' '. _!_ ~; J... u.~ı e ~c ı ı (: J_~ =:_.: _-:j 'Ii nulı:::ıu~~trr" kormyc::. i lif~ z erıl uı1cj.1 -c '- ~ - ) -r-~. - - : --::..L.. _L. C.:._ ~J.T.l_ l ır ıl :t.... lrı.. 1.1tn.ı :ı... vcrgisin~ ~s~s tc.:kil._-;ı... L.,_.' i::;ı so ~-~-~--- :.t.:: bir ge.,_ıe onla:: " t JJ::'ı.a ::ıüsaado si Vc::ril,< ~; ola c ağ::..

30 -'"!0 - c:_(_) -- süresi içinde rejim l. ı. - ecı mıç sayılması :c;ebeti~il,:: 1 durumlar için bir lerı.(~ nın., 2 aylü;: 1w.nuni. beleleme pılamc:nn3sı helinde r:<;iinırüğe terl;;: zc rl ı nedenlerle bu surcyi aşan izere ek süre verilmesi talep edilmiştir. Ancc:ü;;: yeni bir La~c~ırıwnıe ile bu. kanunıu1 lıalli ı. srarlı takiplerle ne tic elenme k ij_z.,~recj.ir. - Son zarnanlardr yük,sek düzeyde gerçekleşen balık istihsalinin sllratle dış pazarlara ybnlendirilmesi konusunda formali te~:' lwlaylı.kl;:ı,rı mulıtevi talimatın, ycış meyve sebze ve su ürünleri iç.in ôe geçerli oluası ve bu geçerlili~~in sürelcli olması için yenı İhracat Hejinincle ~rer almas~l ic~irı girişimele bulunuldu. nalumları oldw";ıı üze:ce, sô:3konusu talimat Oda~ mızın Kurban Bayramı arifesindel:i esirişimleri üzerine~ süratle uygul=ırııaya konrauşturo Böylece ilk clefa olarak, formaliteler bir yana bırakılarak Başba~anımızın talimatları ile jnemli bir fırsattan yararlanılmıştır. - Gi Tdj_ ve DJ.EF~uı t;ürrıriik vcn~i ni :3pet le rini e;urnm koşullarına g~re yeniden belirlemek Uzere, Odamız talebine istinaden Odalar Birli~~inde wüteaclcli t toplantılar yapılarak Kanunun ve nispetlerin yeniden cl~izenlenmesi c;ere;;i ijzerinde clurullm.ış 1 ayrıca her Odanın kendi b0l sinde Jnem taşıyan kalemlerin ve bunlara uygulanan glimruk, istihsal ve dam~a uygun g~rliluliştlir. Bu amaçla, ve tarihlerinde il~ili gönderilerek ın.an:_ıl olarak kullanınale resminin belirlenmesi Meslek Komiteleri olande c:i firnalara ljirer anlcet formu pctzarla.han mallarda l~irch üzere, i thal eelilen mal kaler:llerinin ü3im1eri, ver ';i oranl,cı.rı ve nisbi payları E;orulmu;:şt u.r. Peyderpey gelen cevapların de~erlenditme ışlemi surmektedir.

31 mız ihracotçı sıf~tı kaznrujakt nına ~;etirilen kı;3ıtlar:ıa, bu t: r faali tleri olum,sllz, yönde etkiledi~inden, fason iiretim yaptıran, amil olarak nitelendirilen işadamlarımızın dış ülkelerle ilişki kurmalarını kolaylaştırmak ve oradaki model, kalıp ve def3en yenilil;:lerini izleyerelc, ülkemize aktarmalarını s laınak için ~dedikleri vergi ile miltehasip tic u ri de) vi z tah.sis edilne si konusunda 1 nezdinde ~;irişimlerimiz 19c3l yılında yenilenrni,ş olup~ netice alınma safhasına gelinmiştir. f 1aliye Bakanlıftı ı 980 yılında bu l;:onuda yapj_lan çall_?emlarımız so-.. nucu, B.Alman müteahhitlik firmaları ile işbirli yapabilece~i saptanan firmalarımızın yabancı dildeki broşürleri, tarihinde Bavyera IIüteahhi tler Birligine görıderilmi,ştır. Sözkonusu I1iitE:; ahhi tl er Bi rlifi~inderı, rıü teahhi t--.le rudı ~~le ortakla ş cı ış yapn<j.k i stc;yen 13. Aluan fi rr;ı3larının listesi beklenmekte olup, ilgili ~iyelerimize bilgi aktarımı yapılacaktır. Odamız üyesi kliçlik sanayicilerin, temel hammaddelerini teminde zaman zaman ı~arsılaştıkları ~liçlliklerin Biderilmesi, uyculamaya konan 7eni ınevzuatın getirdi~i y~kliml lüklerin ysr:ıttı~tı anlaşı,.ıazlıklurın çözümü ve [';erel:: ma:mulle-

32 ile olan i li ş ki le~ r:i_n,_ le r r -+-,j - - u ;C( rj. n-- da OcL:.mı ::;c :cı. ların 1.CE:ke1' den alkol te;rıini ij_e ilg:i_lj_ sorunları c;:i~":,i.~ıı:ıleımıi tir. İlk olara]~: 192,() v:ıluıdcı. o:_, i.rercek:lestirilen 11 KÜcÜk \,,_' ~ -'.),sanayide kapasi te kullanım ar':l.f?tj.r:racı.sı ' 1 bu ;yıl cla anket~ara.ş- t ırma şeklindeki bir ç alışr1a7 la yın e lenmi,ş tir. Bu ç cüj_fşma. s o- nucu, ı.. tl c san:j.yj.cı ~yelerimizin ceçti~ımiz yıl içindeki kapasite kullanım oranları 1 Jretimlerinı engelleyen fakt~rlerin etkinlik dereceleri, ~orunları, bu sorunlarla ilgili çozum onerileri sektörler it i bariyle ve titizlikle sa}=~~amnş 1 ayrıca Icüç sanayi kesiminin rı el e lconor21ide ki rı, -.. G'' ik.s:uı::ıyi karşj.sın-- dal-':::i durumti. ve r ~nceki yıla oranla geçirdi QliD J_ı1c~elc-?-r1e~~ re le yc:n1sı tılrnışt:ı.r yılında, kiiçi;ik san.s.~)'j.cı üyelerimizle ilc;ili istatistiki bilgilerin scı.ptan:u :=ı.k~ duyuruluası i;:;lemine baf,;lc-uı~ mıştır. Dört ayda 1ür tel::rarlanan s(;zkonnsu çalj.. şnalarda 1 küç.ük ::0anayicil::~rin adedj_ j ı:3ektörlcre [';öre ılımı, çalıştırdıkları personelin miktar ve nitelik agıcından terkibi, işyerı~.::rinin durnmu 1 nıotor bi veriler tespit edilmekte ve yapılan çalışınalar dörder aylık devreler itibariyle Oda ı:ıizde y3yınlunarsk, tiim iiyeleriı:ıize du:rurulıııalctaclır.

istanbul TiCARET ODASI FAALiYET RAPORU ----~ -- ~ - ---

istanbul TiCARET ODASI FAALiYET RAPORU ----~ -- ~ - --- istanbul TiCARET ODASI 1995 FAALiYET RAPORU ----~ -- ~ - --- İ Ç İ N D E K İ L E R SAYFA. NO 1. EKONOMİK VE TİCARİ SORUNLAR ı o 1 TÜRK EKONOMİ s İ o o o ı 1.2. GENEL ARAŞTIRMA VE İNCELEMELER..... 4 1.2.1.

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI 1985 YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI 1985 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI 1985 YILI FAALİYET RAPORU İstanbul, Kasım 1985 - II - Sayfa No. 4- Haller Kanunu.................................. 14 5- İmar Kanunu ve İnşaat Sektörü ile İlgili Diğer Mevzuat...

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Aral ı k, 1990 No: 14 kindekiler Sayfa L BÖLÜM Mevduat Nedir? IL BÖLÜM KKTC Merkez Bankası ve Bankac ılık Faaliyetleri 3-8 9-35 III. BÖLÜM 37-60 Ekonomik

Detaylı

oldu unu da ifade etmekte yarar vardır.

oldu unu da ifade etmekte yarar vardır. is P,;? ve BO ESI N u ş SAYIN ODA MECLİSİ BAŞKANLIGINA, 983 yılında, ekonomimizin 982 de g6sterdi i performansı koruyamadığına ilişkin gözlemlerimiz belli başlı ekonomik göstergelerle teyit edilmektedir.

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI 1986 YILI FAALİYET RAPORU. (Kasım Ayı Sonu İtibariyle) İSTANBUL

İSTANBUL TİCARET ODASI 1986 YILI FAALİYET RAPORU. (Kasım Ayı Sonu İtibariyle) İSTANBUL İSTANBUL TİCARET ODASI 1986 YILI FAALİYET RAPORU (Kasım Ayı Sonu İtibariyle) İSTANBUL LEBiB Y ALKIN YA YI M LARI VE BASlM işleri A.Ş. 1986 İ Ç İ N D E K İ L E R GİRİŞ................................................

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Eylül,1987 No.1 .1 G İRİŞ Üçer ayl ık dönemler sonunda bülten ç ı kar ı lmas ı Kuzey K ıbr ı s Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Yasas ın ın 45. maddesinde

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

Yorum Basın Yayın Şan. Ltd. Şti. Tel: 229 6120-229 00 76

Yorum Basın Yayın Şan. Ltd. Şti. Tel: 229 6120-229 00 76 Yorum Basın Yayın Şan. Ltd. Şti. Tel: 229 6120-229 00 76 TM\1013 Ziraat Mühendisleri Odası 31. GENEL KURUL ÇACRISI Tı\Iı\IOB Ziraat Mühendisleri Odası 31. Olağan Genel Kurulu çoğunluklu olarak 27-28 Şubat

Detaylı

İSTANBUL'UN GELİŞİMİNE ADANMIŞ BİRKURUM İSTANBUL TİCARET ODASI. Yayın No: 20 ı O- ı 07. Istanbul, 201 ı

İSTANBUL'UN GELİŞİMİNE ADANMIŞ BİRKURUM İSTANBUL TİCARET ODASI. Yayın No: 20 ı O- ı 07. Istanbul, 201 ı İSTANBUL'UN GELİŞİMİNE ADANMIŞ BİRKURUM İSTANBUL TİCARET ODASI Yayın No: 20 ı O- ı 07 Istanbul, 201 ı GraAk Tasa rım KOit H~klamcıhk Ltd btıkl.ıl Cd. Erol D< m~k Sk. 5110 BeyoQiu /Istanbul T 'lo,,, ısı

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Ağustos 1994 No: 22

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Ağustos 1994 No: 22 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Ağustos 1994 No: 22 IÇINDEKILER 1. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İ ngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava II. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas

Detaylı

IST A NBUL TICARET ODASI PROGRAMI VE BOTÇESI. Hüsnütabiat Matbaası İstanbul- ı 9 6 8

IST A NBUL TICARET ODASI PROGRAMI VE BOTÇESI. Hüsnütabiat Matbaası İstanbul- ı 9 6 8 IST A NBUL TICARET ODASI 196 9 IŞ PROGRAMI VE BOTÇESI Hüsnütabiat Matbaası İstanbul- ı 9 6 8 ~. İÇİNDEKiLER BiRİNCi BÖLÜM 1967 YILI FAALiYETLERİNİN GENEL GÖRÜN'UŞÜ Sahife I. Dış Ticarete İlişkin Meseleler.......................................

Detaylı

1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ

1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ GİRİŞ: 1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ a. Dünya Ekonomisinde 2006 Yılı Öngörüleri 2004 yılında yüzde 2,5 büyüyen ve en önemli ticaret ortağımız olan AB ekonomisinin, 2005 yılında

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR UYGULAMASI

SOSYAL SİGORTALAR UYGULAMASI I Prof. Dr. MÜJDAT ŞAKAR Marmara Üniversitesi İİBF İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilimdalı Öğretim Üyesi SOSYAL SİGORTALAR UYGULAMASI Yenilenmiş ve Genişletilmiş 10. Baskı II Yayın No : 2392 Hukuk

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI I. SANAYİ ŞURASI KÜÇÜK SANAYİİ RAPORU 4 EYLÜL 1987 ANKARA

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI I. SANAYİ ŞURASI KÜÇÜK SANAYİİ RAPORU 4 EYLÜL 1987 ANKARA T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI I. SANAYİ ŞURASI KÜÇÜK SANAYİİ RAPORU 4 EYLÜL 1987 ANKARA SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI T.B.M.M DDC: YER: 89-1285 YIL: CLT: KSM: KOP: DEM: 89-2167 KÜTÜPHANESİ I. SANAYİ ŞURASI

Detaylı

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

ODA TANITIM VE İLGİLİ MEVZUAT KİTABI

ODA TANITIM VE İLGİLİ MEVZUAT KİTABI ODA TANITIM VE İLGİLİ MEVZUAT KİTABI MAYIS 2013 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HAKKINDA... 4 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU... 27 ODA MUAMELAT

Detaylı

YÖNETiM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

YÖNETiM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU E P! Güney Bağims,z Denetim ve Tel +902123153000 SMMMAŞ Fae:+902122308291 Eski Buyukdere Cad. ey.com 0rj4 Masiak Nci:27 Ticaret Sicd Na: 4T9920-427502 Buıldınq a better Maslak, Sariyer 34398 workıng world

Detaylı

B TK SEL ÜRET M VE HAYVANCILIK DERG S

B TK SEL ÜRET M VE HAYVANCILIK DERG S B TK SEL ÜRET M VE HAYVANCILIK DERG S Tarım Y l: 5 Say : 34 Ocak - ubat 2015 Zeytin ve zeytinyağı TAHIL HASTALIKLARI SÜT ÜRETİMİ ARTIYOR F YATI: 20 TL w w w.t a r i m g o z l e m.c o m Ç NDEK LER 07

Detaylı

TEKNİK HİZMET İTHALİ

TEKNİK HİZMET İTHALİ «I işgücü göçü t e TEKNİK HİZMET İTHALİ ELEKTRİK M Ü H E N D İS L E R İ O D A S I / G E M İ M Ü H E N D İS L E R İ O D A S I H A R İT A V E K A D A S T R O M Ü H E N D İS L E R İ O D A S I İN Ş A A T M

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMINDA İLİŞKİLİ KİŞİ RELATED-PARTY IN DISGUISED INCOME DISTRIBUTION VIA TRANSFER PRICING

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMINDA İLİŞKİLİ KİŞİ RELATED-PARTY IN DISGUISED INCOME DISTRIBUTION VIA TRANSFER PRICING TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMINDA İLİŞKİLİ KİŞİ RELATED-PARTY IN DISGUISED INCOME DISTRIBUTION VIA TRANSFER PRICING Serkan AĞAR * 1 Özet: Türkiye de transfer fiyatlandırması uygulaması,

Detaylı

A ç ı l m a S a ati: 1 5. 03

A ç ı l m a S a ati: 1 5. 03 2 6 H a z i r a n 2 0 12 S a l ı B İ R İ N C İ O TUR U M A ç ı l m a S a ati: 1 5. 03 B A Ş K A N : B a ş k a n V ek i li Me h m e t S A Ğ L A M K Â Tİ P Ü YE L E R : Ta n j u Ö Z C A N ( B o l u ), Mi

Detaylı

2010 2011 Dönemi Çalışmalarına İlişkin; Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 31.03.2011 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu

2010 2011 Dönemi Çalışmalarına İlişkin; Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 31.03.2011 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu 2010 2011 Dönemi Çalışmalarına İlişkin; Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 31.03.2011 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu 2011-2012 Dönemi Bütçe Tasarısı Mayıs 2011 Türkiye Bankalar

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Eylül 1990 o: 13 IÇIDEKILER L BÖLÜM Bankalar ın Denetimi IL BÖLÜM Sayfa 3-15 K.K.T.C. Merkez Bankas ı ve Bankac ı l ık Faaliyetleri 17-42 IIL BÖLÜM

Detaylı

Ocak 2012 Sayı: 118 www.oyak.com.tr. Değerli Üyeler,

Ocak 2012 Sayı: 118 www.oyak.com.tr. Değerli Üyeler, Ocak 2012 Sayı: 118 www.oyak.com.tr Ü y e l e r l e S o h b e t Değerli Üyeler, Küresel kriz sonrasında alınan olağanüstü tedbirler sonucunda toparlanma sürecine girdiği düşünülen dünya ekonomileri, 2011

Detaylı

DTO, üyelerine yeni bir hizmet daha

DTO, üyelerine yeni bir hizmet daha DE N Z L T CA RET ODA SI NDAN ÖNEM L DU YU RU Ya yın la rı mızın si ze sü rek li ulaş ma sı, hiz met le ri miz den en hız lı ve en ve rim li şe kil de ya rar la na bil me niz ve siz le re da ha iyi hiz

Detaylı

konusu, adaylık sürecinde Topluluk tarafından Türkiye için hazırlanan temel belgelerde bir eleştiri konusu olarak yer almıştır.

konusu, adaylık sürecinde Topluluk tarafından Türkiye için hazırlanan temel belgelerde bir eleştiri konusu olarak yer almıştır. GİRİŞ Gelişen uluslararası ilişkilerin ekonomik alandaki etkisi sonucunda yurtiçi sanayiinin sınırları da kaçınılmaz olarak uluslararası alana doğru kaymaya başlamıştır. Böyle bir oluşum ile ortaya çıkan

Detaylı

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Aralık 2014 Dönemi Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Görüşü

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Aralık 2014 Dönemi Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Görüşü Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2014 Dönemi Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Görüşü İçindekiler Bağımsız denetim görüşü 1 2 Faaliyet raporu 3-34 Ey Güney BaOimsız

Detaylı

BES te Otomatik Katılım

BES te Otomatik Katılım ten NİSAN-HAZİRAN 2014 SAYI: 36 BES te Otomatik Katılım Bireysel Emeklilik Sistemi nde otomatik katılım, bir işyerinde çalışmaya başlayan kişilerin otomatik olarak bir emeklilik planına dahil edilmesi

Detaylı

.. [Lai LT E- >tell- 7

.. [Lai LT E- >tell- 7 .. [Lai LT E- >tell- 7 3-4 1 Yeni Adli Yı la Merhaba / Av. Özdemir Özok 5 Adalet Bakanl ığı na Te ş ekkür 6 Tekirdağ Barosunun Başar ı s ı Barohan 7-8 2000'i A ş k ın Stajyer Avukat Kredi Al ıyor lav.

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014 2017 Dönemi KSO Stratejik Planlama ve Denetleme Kurulu Konya Aralık 2014 İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ... 3 II- GENEL PROFİL... 5 1- KSO nın Kısaca Tarihi... 5 2- KSO nın

Detaylı