ANKARA'DA YEŞİL ALAN SORUNU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA'DA YEŞİL ALAN SORUNU"

Transkript

1 ANKARA'DA YEŞİL ALAN SRUNU Nahit ÖZTÜRKCAN Abdullah TUNÇEL. G İ R İ Ş Ankara, yaklaşık 0 yıllık gelişim süreci içerisinde, gelişim hızı ile planlamanın paralelliğinin kurulamaması ve başta arsa spekülasynu lmak üzere her türlü spekülatif girişimin kentsel gelişime asıl damgasını vuran lgu lması snucu "kentsel işlevlerini kazanamamış bir k e n t " lmak durumunda kalmış ve fiziksel yapısında rtaya çıkan büyük farklılıklarla gelişmiştir. 'lerde öngörülen 0 yıllık nüfus gelişiminin katı ranındaki bir nüfusu bugün barındırmakta lan kent, knut, işyeri ve servis larak sınıflandırılan üç temel kentsel gereksinimi yerine getirememiştir. Servis gereksiniminin bir bölümü lan yeşil alanlar da, bugün diğer tüm bölümler gibi ülke standartlarının çk altmda kalmış durumdadır ve dünya standartları ile karşılaştırılamayacak kadar büyük farklılıklar göstermektedir. Çalışmanın amacı, tarihsel perspektifi gözönünde tutarak Ankara' mn günümüzdeki yeşil alan srununu rtaya kymak, diğer kentlerimizle karşılaştırmalar yapmak ve giderek Türkiye standartları ile dünya standartlarının farklılığını vurgulamaktır. Gene ikinci sınıflamada (aktif alan) larak ele alınan tırmanmakamping alanları üçüncü sınıflamada (örgütlenmemiş alanlar) bölümünde sayılmaktadır. Bu çalışma düzenlenirken, yeşil alanların yukarıda değinildiği gibi çk çeşitli sınıflarda ele alınmış lması, karşılaşılan en önemli güçlük lmuştur. Bu sınıflamalardan her biri knunun akış süreci içerisinde yeri geldikçe kullanılmış, gene gerektiğinde çeşitli sınıflamalar kmbine edilerek sunulmuştur. Sınıflamalarda rtak bir dil kullanılmaması, araştırma ve değerlendirmelerde çeşitli güçlüklere ve kavram kargaşasına yl açmaktadır. Bu nedenle, ileride yapılacak çalışmalarda bir bütünlük sağlamak amacı ile geliştirilen sınıflama önerisi aşağıdadır. YEŞ i L A L A N L ' A R I N YERLEŞME İÇİ PAIF S \ N I F L A N D I R L M A I YEŞİL ALANLAR YERLEŞME D I Ş I YEŞİL i ALANLAR A LANLAR Y E Ş İ L ALAN SINIFLAMALARI İleriki sayfalarda verilen çeşitli tabllarda da görüleceği gibi yeşil alanlar için çeşitli sınıflamalar kullanılmaktadır. Yapılan en genel sınıflama yeşil alanları a) Yerleşme içi b) Yerleşme dışı lmak üzere iki grupta tplamakta, başka bir sınıflama, bu alanların gördüğü fnksiynlar açısından a) Aktif alanlar b) Pasif alanlar c) Diğer alanlar larak yapılmakta, üçüncü sınıflama yöntemi larak da yeşil alanların dğal yapısı üzerinde örgütleme açısından insanın ne derece etkin lduğu üzerinde durularak a) İyi örgütlenmiş b) Örgütlenmiş c) örgütlenmemiş adları altmda üç grup luşturulmaktadır. İlk sınıflamadaki yeşil alanlardan birinci grup "kent ölçeğinde" ve "bölgecik ölçeğinde" veya "ilkkul ünitesinde" gibi ikincil gruplamalarla ele alınabilirken, diğer sınıflamalardan örneğin (pasif alanlar) bölümünde sayılan hayvanat bahçeleri (örgütlenmiş yeşil alan) larak ele alınabilmektedir. "Aktif alanlar", kişinin dğayı eylem materyali larak kullanabildiği, çadır kurduğu, dağcılık yaptığı, avlandığı alanlar lurken "Pasif alanlar" kişinin dğayı kullanımının sınırlandırıldığı, görsel kullanımın ağırlık kazandığı hayvanat bahçeleri, btanik bahçeleri türünde alanlardır. "îyi örgütlenmiş alanlar" dğamn kişi tarafından kullanımının tümüyle önceden planlandığı, bitki örtüsü ile, ylları ile önceden hazırlanan düzenli parklar türünde alanlar lurken "örgütlenmemiş alanlar" da gerek dğamn gerek kişinin özgür bırakıldığı

2 alan türüdür, "örgütlenmiş alanlar" da sn iki sınıflamanın arasında, bir bölümünün eylemler için önceden düzenlendiği, bir bölümünün de, kişinin özgür kullanımına bırakıldığı alanlardır. Sınıflama hazırlanırken "aktif alanlar" ve "örgütlenmemiş alanlar" ın daha çk Yerleşme Dışı Yeşil Alanlar larak geliştiği, "pasif alanlar" ve "örgütlenmiş alanlar"ın da dğal larak Yerleşme İçi bölgelerde daha çk kullanıldığı gözönüne alınarak bir şemaya dönüştürülmüştür. Amaç yeşil alanların sınıflandırılması knusunda bir tartışma açılmasını ve çözüme yaklaşılmasını sağlamaktır. TABL ANKARA'DA KİŞİ BAŞINA DÜŞEN Y E Ş İ L ALANLARDA GÖRÜLEN D Ü Ş Ü Ş Yıllar Kent nüfusu Tplam yeşil alan m 0 m m Kişi başına Yeşil alan. m m.8 m () Ankara kenti yeşil alanlarının bugünkü kullanılış biçimlerinin eleştirisi ve öneriler. Prf. Y. ö z t a n ANKARA'DA NÜFUSSAL BÜYÜME VE Y E Ş İ L ALANLAR. Ankara'nın 0 yıllık geçmişi Ankara, Türkiye'de ve dünyada en hızlı büyüyen kentlerin başında gelmektedir. Kentin imar planını hazırlamakla görevlendirilen Jansen'e kentin 78 nüfusu 00 bin larak Ankara Şehremaneti tarafından verilmiş, ysa Ankara bu nüfusa 0'lerin rtasında ulaşmış, bugün de 'i aşmıştır. Türkiye'nin öteki kentlerinden de daha hızlı bir büyüme gösteren Ankara'nın yıllık artış ranı % 0 lurken (sn yıl içerisinde) bu ran kırsal kesimde %, genel nüfusta %,, kentsel nüfusta %, büyük kentler ( ve daha fazla nüfusu lan kentler) de de % 8 ranında lmuştur. İmar ve İskân Bakanlığı'nın bir araştırması, kentin nüfusunun bu yüzyılın snuna değin aynı artış ranını kruyacağını göstermektedir. Buna göre 80 yılında 0.000, 8'te , 0'da ise 0.000'lik bir nüfusa ulaşacaktır. Ankara'nın yıllara göre nüfus artışına baktığımızda şunları görüyruz: TABL I. ANKARA'NIN BÜYÜMESİ Yıllar Nüfus 70 Alan (Ha) Yğunluk (kişi/ha) Ülkemizde Ticari Piyasanın Yarattığı Knut ve Çevre Standartları ve Bir ö r n e k ö. Altaban, T. kyay, V. Yaşar Ankara bu gelişmeyi gösterirken, bu nüfusun kent bölümlerinde dağılımı da şöyle lmuştur: TABL KENT BÖLÜMLERİNDE NÜFUS DEĞİŞMESİ Merkez İlçe Altındağ Çankaya Yenimahalle Jansen planının açık ve yeşil alan yönünden niteliği ve kapsamı Ankara'nın imar planını kazanan Prf. Dr. Herman Jansen'in hazırladığı plan, yılında naylanmıştır. yılında görevine sn verilen Jansen, planını daha önce de belirttiğimiz gibi Ankara Şehremaneti tarafından kendisine verilen verilere dayanarak ve 0 yıl için nüfusun gözönüne alınması ile hazırlamıştır. Jansen'in nüfus için hazırladığı bu imar planında, rahat bir sirkülasyn ağının rtaya kyduğu parsellerde sıkışık lmayan knut yerleşmeleri ile nların çevresinde yeşil alanlar ve tarımsal kullanışlar önerilmişti. Planda, tpgrafık yapının sağladığı lanakları tplumun dinlenme gereksinmeleri yönünden değerlendirmek için, özellikle mikrklimatik değerleri lan vadi içleri ve düzlükler yapılardan uzak tutulmuştu. İncesu vadisininözeliikle ilkbahardaki güzelliğini ele alan plancı, bu vadinin bir dinlenme yöresi, Bent Deresi ve Çubuk Çayı vadilerinin ise yüzme ve diğer sprlar ile açık hava kahveleri için rekreasyn merkezi larak planlanmasını önermişti. Ayrıca Cebeci'nin güney dğusunda İncesu Vadisinin genişlediği yerde (bugün İnönü Stadyumunun bulunduğu yer) sprtif kuruluşları uygun görmüştü. Jansen, tpgrafık özelliklerin yarattığı tepeler, yamaçları ile çeşitli yönlerden siluet güzelliklerinin krunması amacı ile yapıların düşey ölçülerinde büyük bir titizlik göstermiştir. Bu nedenle, maksimum yükseklik larak üç katı ana ilke saymakta, meydan ve ana caddeler için daha fazla yüksekliklere izin vermektedir. Jansen tepeleri, çevreyi kavrayış için lanak veren yerler larak kabul etmiş, Hacettepe'nin her türlü yapıdan krunmasını ve yeşil bir tepe larak değerlendirilmesini önermiştir. Ayrıca kale yamaçları, Timurlenk ve Ismetpaşa tepeleri için de aynı önerilerde bulunmuştur. Aynı planda kentin bütününe hizmet eden, şehir parkı niteliğindeki Gençlik Parkı'na yer verilmiştir. Kent içi spr alanlarına ayrılan kısım, 'lik bir nüfus ve yerleşme alanı için yeterli randadır. Kentin kuzeybatısında bugün de aynı amaç için kullanılmakta lan sprtif alanlar düşünülmüştür. Stadyum ve Hipdruma ek larak kentin çeşitli yerlerinde daha küçük birimlere yer verilmiştir. Görülüyr ki, Jansen'in krumasını ve/veya düzenlemesini önerdiği yeşil alanların bütünü, 'lik Ankara kenti için yeterli randa idi. Kenti kucaklıyan tarımsal alanlar ile kentin içine çeşitli yönlerden giren vadi içi yeşillikleri, ağaçlandırılmış tepeler, yllar, parklar ve spr alanlarının bütünü Ankara imar planına rganik bir yeşil alan sistemi kazandırmıştı. Ankara'nın günümüzdeki yeşil alanlarının bir çğunu Jansen planının kalıntıları larak saymak yanlış lmayacaktır. Ankara'nın Kentsel Gelişimi, Prf. Dr. Ruşen Kuleş GÜNÜMÜZDE ANKARA'NIN Y E Ş İ L ALANLARI VE K A R Ş I L A Ş T I R M A L A R (7). Bölgesel ve kentsel standartların diğer kent ve ülke standartları ile karşılaştırılması: Bu nüfussal büyüme süreci içerisinde kentsel işlevlerini de hızla kaybetmeye başlayan Ankara'da kişi başına yeşil alan ranının "azalması" da 070 yıllan arasında şöyle lmuştur: İmar ve İskan Bakanlığı'nın 70 yılında yayınladığı "Ankara Rekreasyn Planlama Esaslarında ülkemiz için şu standartların saptanmış lduğunu görüyruz:

3 TABI/ YUN VE DİNLENME YERLERİNİN BİRİM İNSAN GRUBU İ ÇİN DEĞERLERİ TÜRÜ Birim insan grubu için gere kli alan (dekar) İçinde yer alacağı alan da 000 kişi yun yerleri mahalle parkları yun yerleri mahalle parkları TABL: ANKARA'DA BÖLGESEL ÖLÇEKTE Y E Ş İ L ALANLARIN DAĞILIMI Bölge N. alan (hektar) Gerekli alan (hektar) Standart (m/kişi) AKTİV ALANLAR. Çcukların yun yeri (aletli) Gençler için yun sahası Yüksek kul öğrencileri için spr sahaları Teknik Basketbl ve diğer sprlar. Yüzme Büyük çapta kayık yarışları Tırmanma Kamping tabiat üzerinde araştırma Glf sahası da 000 kişi da 000 kişi Semt parkları da 000 kişi havuz.000 kişi 00 da kişi yun sahası 0 da 000 Büyük bölge parkları içinde Bölge parkı Bölge parkı PASİF ALANLAR. Piknik alanları Balık a v ı K ü r e k Hayvanat bahçesi Btanik bahçesi da da.000 da 000 Büyük parklarda Büyük şehir parkları Büyük şehir veya bölge parklarında (adet larak) Alanlar Çcuk Spr, Spr Gazin Balı. yun alanı DİĞER ALANLAR. DİNLENME ALANLARINDA TPARK da 000 KAPALI ALANLAR (Eğlcncc yerleri) Açık hava tiyatrsu Band yeri () Ankara Yeşil Alan Arzı ve Kullanma özellikleri, C. Çakan, Y. kçuğlu () Kuğulu park ve tenis kulübü dahil yun sahaları civarında da 000 Şehir vc bölge parklarında da 000 Şehir Parklarında () Şehircilik çalışmalarında Dnatım İlkeleri, A. Çctiııer ysa bugün Ankara'da kentsel ölçekte (Atatürk rman Çiftliği dahil) yeşil alanlar 0.7 ha (8 m/kişi)dir. lması gereken ise 7 ha (0.00 m/kişi) larak saptanmıştır. Yani bugün Ankara'da kentsel ölçekte gerekli yeşil alanların ancak % 'u vardır. Bölgesel ölçekte ise Ankara'nın 8 bölgeye bölünmesi ile yapılan çalışmaya (bak: Harita I) baktığımızda şu sayılarla karşılaşıyruz. HARİTA I Bu tabldaki bölgeciliklerden numaralı lanı Kavaklıdere ve Küçükesat semtlerini numaralı lanı da Dikmen'i içine alan bölgeciktir. Ankara'nın farklı iki gelir grubunun yaşamakta lduğu bu iki bölgenin pilt bölgeler larak seçilmeleri ile üzerlerinde yapılan spesifik çalışmalarda tabl 'daki snuçlar alınmıştır. Bu tablda görüldüğü gibi, genelinde yetersiz lan standartların bölgelere göre dağılımında da büyük farklılıklar görülmektedir. n. lu bölgeciğin yeşil alan rtalaması, bölgedeki mevcut bir adet parkla az da lsa sayısal larak belirlenirken n.lu bölgecikte burası tpğrafik yapı larak yeşil alan kullanımına büyük lanaklar verebilecek durumda lmasına karşın yeşil alan yktur. M E V C U T V E G E R E K L İ Y C Ş I L A L A N L A R AÖILIMI (mhlli ölçekte) Ankara'nın yeşil alan standartlarını Türkiye ve diğer bazı ülkelerle karşılaştırdığımızda şunları görüyruz. K a y n a k : A n k a r a K e n t i n d e Y e ş i l A l a n A r ı s ı ve K u l l a n m a ö z e l l i k l e r i C. Çakan, Y. kçuğlu

4 TABL : VE N.LU BÖLGECİRLERDE SERVİS STANDARTLARI ALANLAR (ha) lması gerekli Al. (ha) SERVİSLER Adet Al. (ha) Ana kulu ilkkul rta kul Lise Yeşil alan Sağlık Servisleri idari Servisler ('ü özel) PTT Kültür Eğlence sinema 0. Ssyal, dini park Bölge BÖLGE N BÖLGE N (teklif) PTT karakl yaz. sinema 0 cami (mevcut) N (mevcut) 8 kenti N (mevcut) Al. (ha) Ankara kenti lması gerekli Alan (ha) Adet STANDARTLAR (m /ki) Ankara Bölge 0.0 Ülkemizde Ticari Piyasanın Yarattığı Knut ve Çevre Standartları vc Bir ö r n e k : Ankara ö. Altaban, T. kyay, V. Yazar TABL ANKARA, TÜRKİYE VE BAZI YABANCI ÜLKELERDEKİ Y E Ş İ L ALAN STANDARTLARI Standartlar (ııı^ / kişi) Yeşil Alanlar Bölgecik ölçeğinde Kent ölçeğinde Trabzn () Erzurum () Sivas () Adana () Ankara (Mcvcut) Ankara (Öneri) Fransa (Mcvcut) Almanya (öneri) İtalya (öneri) İngiltere (öneri) ABD (öneri) Şehircilik Çalışmalarında Dnatım İlkeleri A. Çctincr. TABL DEĞİŞİK ÜLKELERDE KENTSEL BİRİMDE K İ Ş İ BAŞINA DÜŞEN Y E Ş İ L ALANLAR VE BU ALANLARIN TÜM İÇERİSİNDEKİ SSYAL RANLARI Nüfus (000) (kentsel birim hıra k alınmıştır) Yeşil Alan (m) Yüzde İsviçre İngiltere ABD Plnya SSCB Çin İstanbul Balıkesir İzmir (tüm nüfus) 0 8 % 8 %, % 7, % 8 % 0, % 7, %,7 % 0,,8 %, Şehircilik Çalışmalarında Dnatım İlkeleri A. Çctiııer. TABL: DEĞİŞİK ÜLKE VE KENTLERDE KİŞİ BAŞINA D Ü Ş E N DİNLENME, SPR, AÇIK VE YUN ALANLARI Alan Cinsleri Ayırıcı Yeşil Ev Bahçeleri Çcuk Bahçeleri yun Alanları kul yun Alarları Spr Alanları Mezarlıklar Mahalli Parklar Şehir Parkları Büyük Parklar Çeşitli Tesisler Hllanda (Amsterdam) İsveç (Stckhlm) Almanya (Hamburg Ilannver) 0.8,,, 0,8 8 Şehircilik Çalışmalarında Dnatım İlkeleri, A. Çctiner İngiltere (Yeni Şehirler Ilk) Fransa (ptimum) Tplam ha. 0,,, ,, A.BJ italya Rma (mın) 0 0 8, Plnya ,. 7,,0

5 Ankara'da kişi başına düşen yeşil alan ölçüsünün ne denli yetersiz lduğu bu tabllardan açıkça görülmektedir. Buna ek larak Avrupa'nın bazı kentlerinin standartlarını vererek örneklemeyi şöyle sürdürebiliriz: ve snrası standartlarına göre kişi başma düşen yeşil alan (sprtif alanlar hariç) Batı Berlin'de 0,7 m, Haburg'da 0, m, Hannver'de, m, Münih'te, m, Kpenhag'da, m, Lahey'de, m, Graz'da,0 m dir. Bu ran yılında Ankara'da, m, ' d a ise,0 m idi. ŞEKİL I ÇCUK BAHCESİGİTME SİKLİĞİ ööö m öö y «J, ^ ~ D ö ç>. )0000 mz öm... "Î «Ö p m m, ö ' Gene başka bir çarpıcı örnekle Ankara'nın yeşil alan yetersizliğini vurgularsak: Lndra'nın merkez bölümünde yer alan Hyde Park, Green Park, St. James's Park ve Regent's Park'ın tplam ölçüsü.00 dekardır. Ankara kentinin tplam yeşil alan ölçüsü ise 00 dekar dlaylarındadır Tablların rtaya kyduğu gerçek: " Q Q «ı/ı Kentin iç bölgeciklerinde servislere ayrılacak yeterli bş alan yktur. ysa bölgecilik içindeki servislerin özellikle ana kulu, ilkkul ve çcuk bahçesi gibi servislerin knutlara yürüme uzaklığında lmaları, kısacası kendi bölgecikleri içerisinde sağlanmalan kşulu vardır. kent bölgeciğinden ise ancak 'sında gerek duyulan bş alanların tamamı vardır. Gene de, bu bölgeciklerde de bş alanların bölgecik içerisindeki dağılımı her zaman en gerek duyulan yerleşmenin yakınında değildir, üstelik, bugünün mevcut bş alanlarının da arsa spekülasynunun alabildiğine uygulandığı bir rtamda nasıl kullanılacakları bir tartışma knusudur... kur yazar değil Yalnız kur yazar İlkkul rtakul Lise Yüksek kul 7 0 Uygulanan ankette, Ankara halkının kentteki mevcut parklardan en çk hangilerini kullandıkları da şöyle saptanmıştır: 0 g i l n d bir den az 7 0 gün bir V 7 günde birden tzla u u^nrtmıtu m ~ ' ' J m m<»»mq V m & V. m m ««,, m. eme m.m mö, m t t m l U Z t. «c cöcp m m n iyi fikirsiz kötü 7 Bak: Şekil ve Şekil hiç g i t m e z ÇCUK BAHÇESİ PEÖERLENDİRME Parka gitme ranı (%) 8 Ş E K İ L II Mimarlar dası tarafından 7 yılında düzenlenen "Ankara'da Yeşil Alan Srunu ve Atatürk rman Çiftliği Semineri'ne sunulan (Ankara Kentinde Yeşil Alan Arzu ve Kullanma Özellikleri C. Çakan, Y. kçuğlu) adlı bildiride yer alan Yeşil Alan Kullanma Özellikleri Çalışmasında Ankara Metrpliten Alan Nazım Plan Bürsu'nun Haziran 70 yılında düzenlediği ssyal anket temel veri alınmış, Ankara halkı gelir ve eğitim durumu açısından gruplandırılmış ve yeşil alanlan kullanma knusunda bir takım snuçlara varılmıştır, ssyal snuçlar kendi içlerinde değerlendirildiğinde rtaya çıkan gerçek şudur: TL. den az TL. 000 TL. TL. den fazla (ayda) r K a y n a k : Anka r a Kentinde. Y e ş i l A l a n A r z ı v e K u l l a n m ; ı ö z e l l i k l C. Ç a k a n, Y. k ç u ğ l u. ANKARA HALKININ Y E Ş İ L ALANLARI KULLANIMI «r m L Q ( i d,. r^ a Ankara'da tüm servis hizmetleri gereksinmenin sn derece altında yer alırlarken en büyük eksiklik yeşil alanlarda rtaya çıkmaktadır. Kişi başma knut yakınında 8 m yeşil alan, insan yaşantısı için gerekli en az alan iken, bu ran Ankara'da ancak 0. m 'dir.. 000«00000Q0p ^, J t. r «^ «^ p ) 0 ' D "» Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde genel yeşil alan sınıflamalarına paralel larak, "giriş" bölümünde sözü edildiği gibi yeşil alanların fnksiynlarına göre sınıflamaları yapılmış ve bu alanda da çeşitli standartlar saptanmışta. Bu knuda çeşitli ülkelerin standartları, Tabl 'da gösterilmiştir. Çcuk bahçesine gitme ranı (%>7) D Kaynak: A n k a r a K e n t i n d e Y e ş i l A l a n A r z ı v e K u l l a n m a Ö z e l l i k l e r i C. Ç a k a n, Y. k ç u ğ l u.. Gençlik Parkı Kurtuluş Parkı Kuğulu Park Güven Parkı Yenimahalle Parkı Çankaya Maltepe Parkları BahçelievlerParklan Keçiören (Gazin) Kullanma Yüzdesi

6 HARİTA ŞEKİL II III G E N Ç L İ K RARK K U L L A N M A ENÇK K U L L A N I L A N P A R K L A R VE RTALAMA KULLANIM SIKLIĞI UZAKLIKLARI,( PÖ ÖÖS8 8S &> «.' 000Ö Q0»0»000' TpöÇ c ( CTD > C : >000 a ı/ı I. gençlik prkı 7 kurtuluş prkı kuğulu prk güven prk yanimhlle çnky mll«pt 8 bhç«iuvl«r 8V ı/ı. Bu ssyal anket çalışmasında, niteliği ve halk üzerindeki etkisinin farklı lacağı bilindiğinden Gençlik Parkı üzerinde özellikle durulm u ş t u r. Farkh gelir ve eğitim grupları, Gençlik Parkını kullanma ranı larak şu tablyu rtaya k v m a k t a d ı r : Gitme ranı kur yazar değil Yalnız k u r yazar İlkkul rtakul Lise Yüksek kul Bak: Şekil 0 günd» blrdan dh»eyrek 0 günd» bir 0 0 gund» bir 0 günd«blrd'n dh aık keçiören (g/ın) 0 Kaynak: A n k a r a Kentinde Y ş l l Atan A r z ı v e K u l l a n m a Ö z e l l l k l C. Çakan, Y, k ç u ğ l u Kaynal:. Ani a r» Kanımri Yi. i l A l a n A r / ı vc K u l l a n m a Ö z e l l i k l e r i t", t. h arı, Y. (>k<,u«ıfclıı )() ~Q»QÛ 8 70 Kır gezisine gitme ranı (%) T L. d a n az TL. 000 TL. TL.dan fazla Bak Şekil Bu anket snucu da özel t sahiplerinin kır gezisine gidebilme lanağını etkilemesinin açık bir göstergesidir. ŞEKİL IV KIR, SERİSİ eitme SIKLIĞI Gitme ranı. 00 TL.den az TL TL T L. d e n fazla Çcuk bahçesine ve parka gitme sıklığında göze çarpan en önemli lay gelir açısından en düşük bölüm lan ve nüfusun % 7'sini luşturan bölüm ile eğitim açısından en düşük lan bölümün diğerlerinden önemli ölçüde ayrıldığıdır. Bu layın açıklamasını yaparken "bu grupların yaşadığı bölgelere söz knusu servislerin yeterli ölçüde götürülmemiş lması" nktasından ç ı k m a k, yeterli bir açıklama biçimi değildir. Gerçekten servisler ne denli eksik götürülmüş lsa da bu eksiklik kişilerin çcuk bahçelerine ve parklara gidip gitmemesini ancak ikincil biçimde engeller. Birincil neden ise, bu kitlelerinyaşam yükü altında aşırı biçimde ezilmeleri, ssyeknmik baskının kaçınılmaz snucu larak b a h ç e ve parklara gitmeye zaman ayıramadıkları ve hatta gitmeyi düşünemedikleri gerçeğidir. Parkların ve çcuk bahçelerinin dışında, anketin (kır gezilerine gitme) bölümünde yapılan çalışmalar, tüm kentlilerin % ' u n u n kır gezilerine hiç gitmediğini, gidenler arasında da en düşük gelir grub u n u n dışında tüm grupların % 0 ve üstünde bir ranla kır gezisine gittiğini göstermektedir. Kaynak: A n k a r a Kentinde Y e ş i l A l a n A r z ı v K u l l a n m a ö z e l l i k l e r C. Çakan, Y. k ç u ğ l u

7 Kent yöresindeki kır gezisi yapılabilecek mevcut alanlar ve bu alanların sayısal kullanım değerleri şöyledir: Gitme ranı (%) Atatürk rman Çiftliği Çubuk Barajı Kızılcahamam Çevresi Kayaş ve Çevresi Mgan Gölü Eskişehir Ylu Bayındır Barajı Balgat Çevresi Ayaş Çevresi Dikmen Çevresi Eğmir Gölü Karagöl 8 ANKARA'DA YEŞİLALANLARIN SN DURUMU (77). Ankara'da çcuk bahçelerinin ilçelere göre dağılımı (7) Bu bölümde sunulacak lan veriler, Ankara'nın Ka; darki çcuk bahçelerinin d ':iimüdür. 7'e ka Kentin dört ilçesinin çcuk bahçeleri ayrı ayrı verilirken içlerinde çcuk bahçelerini de barındıran geniş parklar her bölümün snuna eklenmiştir. Böylece her ilçenin mevcut çcuk bahçelerinin alanlarının (metrekare larak) smut bir dökümü yapılmış lmaktadır. Çcuk Bahçeleri Bulunan Akdeniz Caddesi Eser Parkı Aktepe 0. Yıl Parkı Beşevler Parkı Çankaya Parkı Çankaya Btanik Bahçesi Dikmen Caddesi Ayrancı Parkı Emniyet Gn.Md. Dinlenme Parkı Gazisman Paşa Parkı Güven Parkı Kayaş Piknik Alanı Maltepe Parkı I Maltepe Parkı II Şafaktepe Parkı Yücetepe Mah. Dinlenme Parkı b) Altındağ İlçesi Aydınlıkevler I Ç.B. Aydınlıkevler II Ç.B. Aydınlıkevler III Ç.B. Aydınlıkevler IV Ç.B. Etlik Aşağı Eğlençe Ç.B. Etlik Esertepe Ç.B. Kalaba Ç.B. Kavacık Subayevleri Ç.B. I Kavacık Subayevleri Ç.B. II Keçiören Aktepe I Ç.B. Keçiören Aktepe II. Ç.B. Keçiören Bademli Ç.B. Keçiören Islahevleri Karşısı Ç.B. Keçiören Kuşcağız Ç.B. Keçiören Kuyubaşı Ç.B. Keçiören Pınarbaşı Ç.B. Keçiören Tepebaşı Ç.B. Keçiören Ufuktepe Ç.B. Şentepe Ç.B. Yeşilöz Ç.B. Yıldıztepe Ç.B. Çcuk Bahçeleri Bulunan. Ankara İlçelerinde Çcuk Bahçeleri ve Alanları a) Çankaya İlçesi Anıttepe Spr Tesisleri Çcuk Bahçesi Bahçelievler Çcuk Bahçesi Bahçelievler Camii ö n ü Çcuk Bahçesi Balgat Ç.B. Balkiraz Ç.B. Çaldıran Ç.B. Küçükesat Ç.B. Dikmen Yukarı ö v e ç Ç.B. Emek Mahallesi Ç.B. Emek Cami Yanı Ç.B. Erzurum Mahallesi Ç.B. Kartaltepe Ç.B. Küçükesat I. Ç.B. Kurtuluş II. Ç.B. Kutluğun Ç.B. Mamak Esentepe Ç.B. özveren Ç.B. Seyran Bağları Ç.B. Sağlık Skak Ç.B. Saraçğlu Ç.B. Sarar İlkkul Yanı Ç.B. Tandğan Ç.B. Türközü Ç.B. (Akdere) Uzun Gemiciler Ç.B. Yeşilyurt Ç.B. Zümrütevler Ç.B. Ayrançı Ç.B. I ve II MİMARLIK 77/ Parklar Parklar Altındağ Parkı Etlik Kuyuyazısı Dinlenme Parkı Keçiören Parkı Tnguç Parkı M ? c) Merkez İlçesi Hisar Çcuk Bahçesi Kazıkiçi Ç.B. Ulucanlar Ç.B. Çcuk Bahçesi Bulunan Park 70. Gençlik Parkı d) Yenimahalle İlçesi Beştepe Ç.B. Demetevler Ç.B. Etimesgut Ç.B. Eti Mahallesi Ç.B Gazi Mahallesi Ç.B. I Gazi Mahallesi Ç.B. II Gazi Mahallesi Emniyet Evleri Ç.B. Gayret Mahallesi Ç.B. Varlık Mahallesi Ç.B. Yenimahalle kulu Yanı Ç.B. Yenimahalle PTT Yanı Ç.B Çcuk Bahçeleri Bulunan Parklar. Yenimahalle Dinlenme Parkı Ç.B. (Yunus Emre Parkı) Kaletepe Dinlenme Parkı 0? 7

8 A N K A R A ' D A SN ÜÇ YIL İ Ç E R İ S İ N D E AÇILAN Y E Ş İ L ALANLAR Dinlenme Parkı 7 Ayrancı Ayrancı II Sıhhiye Marmara Sk. Harun Karadeniz Aktepe II H.A. Yücel Ataç 7 Balgat II Emek (Anayasa Md. 0) Akdeniz Cad. (Anayasa Md. ) Aktepe III Güçlükaya Etimesgut II 77 D i k m e n I I (Anayasa Md. ) 0. Sk. (Anayasa Md. 8) Ar Skak (Anayasa Md. ) Aktepe IV (Anayasa Md. ) Ufuktepe Pazar içi Atapark Md. (Anayasa Md. ) Barış Mh. (Anayasa Md. 7) ğuzlar Damladal 0. Yıl Yetiştirme yurdu (Anayasa Md. ) Macun Mh. Çcuk Bahçesi M Ankara Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü A N K A R A KENTİ BELEDİYESİNE AİT R T A K KULLANIM A L A N L A R I DÖKÜMÜ (77) M Genel Tplam: 7 öncesi Tplam: Dinlenme Parkı Çcuk Bahçesi 7 öncesi Tplam: Meydan Refüj Tplam: SNUÇ Jansen'in yeşil alan larak düzenlediği İncesu vadisinin kentin dış taraflarında kalan bölümü bugün bir gecekndu yerleşme bölgesi lm u ş, daha içerisi parselasyna girerek apartmanlarla d l m u ş, bu apartmanların bir u c u n a da bir f u t b l stadyumu sıkıştırılmıştır. Jansen'in Bent deresi kapatılarak asfaltlanmış, trafik ylu l m u ş, her iki yakası da gecekndularla d l m u ş t u r. Ç u b u k Çayı Jansen planının kazandırdığı niteliği tümüyle yitirmiş ve her iki yakası büyük ölçüde gecekndularla d l m u ş, yerleşimin henüz ulaşamadığı az sayıda alan b ş kalmış, ç a y m kentin içindeki uzantısının en merkezi yerine de Et ve Balık K u r u m u depları ile kömür depları yan yana yerleşmiştir. Kale yamaçlarının iki yüzü gecekndu yerleşme bölgesi iken diğer iki yüzündeki gecekndular yıktırılmış ld u ğ u için bugün b ş t u r. Dikmen vadisi sn 0 yılın gelişimine uym u ş, aşağı tarafları gecekndular, yukarı tarafları da apartmanlarla dlmaya başlamıştır. Jansen'in Hacettepesi halkın kent içinde dinlenmesi için tümüyle yerleşim dışı bırakılmış bir yeşil alan iken bugün bu tepeye yerleştirilmiş lan Üniversite, faşizmin saldırı nktalarından biri larak halkın önemli bir huzursuzluk kaynağıdır. Bunların ötesinde, üzerinde önemle durulması gereken bir semt d ğ m u ş t u r Ankara'da; Aşağı Ayrancı. E m e k ç i halk yığınları geceknduları ile b a ş b a ş a bırakılırken, yürürlükteki düzenin küçük burjuva sınıf ma verdiği değerin önemli bir kanıtı lan bu semtte bir pazar yeri ve bir ilkkulun dışında servis yktur. Üst üste yığılmış apartmanlarda t u r a n halk sürekli artan kiralara ayak u y d u r m a y a çalışırken rtakul ve lise öğrencilerinin büyük bölümü kula gidiş dönüşlerde tstp yapmaktadırlar. Yalnızca bu semtte k a ç müteahhitin kaç milyn kazandığı da önemli bir araştırma k n u s u d u r. Türkiye'de uygulanan dışa bağımlı m n t a j c ı kapitalist gelişim plitikasının kaçınılmaz snucu lan düzensiz ve y ğ u n kentleşmenin bir ürünüdür Ankara. n yıllarca bşlanan ve u m u t s u z bırakılan kır halkında yaratılan " k e n t t e y a ş a m a " özlemi, yeterli iş sahası lup lmadığı önemsenmeyerek kentlerin dlmasına yl açmakta, bu da knutsuzluk, işsizlik başta lmak üzere her türlü ssyeknmik srunun çığ gibi büyümesine yl açmaktadır. Bun u n dğal snucu larak örneğin Ankara'da arsaların spekülâtif rt a m d a kazandıkları yüksek değer artışı her parsele bir k n u t dikilmesine yl a ç m a k t a, (ne lursa lsun bir k n u t sahibi labilme) mantığı her türlü reklam aracılığı ile de desteklenerek halkı şartlandırmaktadır. Kapkaççılığın giderek hız kazanması, imar planlarının emredici biçimde uygulanamaması snucunu getirmekte, belediyenin arsa stku lmayışı veya kullanılamayışı zaten sınırlı lan belediye lanaklarını zrlamaktadır. Geçtiğimiz d ö n e m Vedat Dalkay başkanlığındaki Ankara Belediyesi'nin örneğin bir A k k n d u, bir Glf Kulübü, bir H i p d r m knularında hangi srunlarla karşılaştığını izledik. Çalışmaları yasalarca alabildiğine sınırlandırılmış bir belediye hele ilerici nitelikte ise, helehalktan yana ürünler vermeye çalışıyrsa karşısında düzenin tüm egemen güçlerini b u l m a k t a ve gerçekten başarılı bir dönemin snunda da egemen güçlerce tasfiye edilebilmektedir. Herşeye karşın sınırlı lanaklarla Ankara halkına 0 bin metrekare park ve ç c u k bahçesi sunabilen geçmiş yönetimi kutlamak gerektir. Ankara halkı 78 yılına gerekli yeşil alandan, sudan, ulaşımdan, kuldan yksun larak girmektedir. Gene Ankara halkı sömürü ve vurgun düzeninin yarattığı hava kirliliği yüzünden, yavaş yavaş ölmektedir. Alt yapıdan y k s u n gecekndu bölgelerinde ise sürekli larak klera tehlikesi vardır. Tüm srunların gerçek çözümü, Ankara halkının bilinçli, örgütlü ve sistemli biçimde bu srunlara sahip çıkarak egemen sınıfların karşısında durması ve srunları çözmesi gereken tüm kurumlara kendisini baskı unsuru larak saydırmasından geçecektir. YARARLANILAN KAYNAKLAR Ülkemizde Ticari Piyasanın Yarattığı Knut ve Çevre Standartları ve Bir Örnek: Ankara (BİLDİRİ), Ö. ALtaban, T. kyay, V. Yazar Kııut Kurultayı, Aralık 7, Ankara Ankara'nın Kentsel Gelişimi (BİLDİRİ) Prf. Ruşen Keleş Ankara'da Yeşil Alan Srunu ve AÇ Semineri, 7, Ankara Ankara Nazım Plan Çalışmaları Üzerine (BİLDİRİ) İ. Tekeli Ankara'da Yeşil Alan Srunu ve AÇ Semineri, 7, Ankara Ankara Kenti Yeşil Alanlarının Bugünkü Kullanılış Biçimlerinin Eleştirisi ve Öneriler (BİLDİRİ) Prf. Y. Öztan Ankara'da Yeşil Alan Srunu ve AÇ Semineri, 7, Ankara Ankara Kentinde Yeşil Alan Arzı ve Kullanma Özellikleri (BİLDİRİ) C. Çakan, Y. kçuğlu Ankara'da Yeşil Alan Srunu ve AÇ Semineri, 7, Ankara Ankara Belediyesi Başkanlık Uzmanları Çalışma Raprları Basın Yayın Müdürlüğü, Ankara, 7 Şehircilik Çalışmalarında Dnatım İlkeleri A. Çetiner, İTÜ Matbaası, İstanbul, 7 Ankara Kentsel Servisler ve Çevre Standartları 7 İmar ve İskan Bakanlığı Ankara Metrpliten Alan Nazım Plan Bürsu Ankara Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü İstatistikleri

MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ UYGULAMA İMAR PLANI MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ -------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU Aslıhan BALDAN Dğuş BALDAN ŞEHİR

Detaylı

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm Kentsel Planlama ve Kentsel ltyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm.Faruk GÖKSU Kentsel Strateji td.şti. nahtar Kelimeler: Kentsel Planlama, Kentsel ltyapı, kıllı Büyüme (smart grwth), Kentsel

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 24.02.2011 Sayı: 2011/0244 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: 24.01.2011 tarihinde askıya çıkarılan EYÜP İlçesi, Rekreasyon Alanı

Detaylı

TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ

TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ Türkiye de Nüfusun Tarihsel Gelişimi I. Türkiye de nüfus ve nüfus sayımları II. III. IV. Türkiye de nüfus grafiği Türkiye de nüfus sayımının amaçları ve snuçları

Detaylı

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1)

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarih Seri IV, N: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT GÖLMARMARA (MANİSA) GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

4-GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI KONUKEVİ Tel: 309 21 00 Adres: 19 Mayıs Stadyumu karşısı, Boks Eğitim Merkezi, Ulus

4-GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI KONUKEVİ Tel: 309 21 00 Adres: 19 Mayıs Stadyumu karşısı, Boks Eğitim Merkezi, Ulus 3-DSİ MİSAFİRHANESİ Telefon: 287 93 45 Adres: Eskişehir Yolu, 8. km., ODTÜ nün karşısı 3-DSİ MİSAFİRHANESİ KIZILAY Telefon: 418 85 01 Adres: Menekşe-2 Sk. No:22 Kızılay 4-GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI KONUKEVİ

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanı Genel Konumu

Şekil 1: Planlama Alanı Genel Konumu GAZİANTEP İLİ, ŞEHİTKAMİL İLÇESİ, İNCİLİPINAR MAHALLESİ, 636 ADA 37, 42 VE 44 PARSELLERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Kapak dahil 7 sayfa PLANLAMA ALANININ TANIMI

Detaylı

2014-2015 BEYAZ BAYRAK (TEKRAR) SERTİFİKA ALAN OKULLAR

2014-2015 BEYAZ BAYRAK (TEKRAR) SERTİFİKA ALAN OKULLAR İLÇESİ OKULUN ADI ADRES TEL 1 1 ALTINDAĞ Atam İlkokulu Doğu Mah. Doğu Caddesi 197/4. Sk. No:1 Hasköy 3384280 S.Tekrar 21.11.2014 90 2 2 ALTINDAĞ Altındağ Belediyesi Anaokulu Karapürçek Mah.397. Sk. No:1

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

1. HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR

1. HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR 1 1. HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR Harita nedir? Yeryüzünün veya bir parçasının belli bir rana göre küçültülerek ve belirli işaretler kullanılarak yatay düzlem üzerinde gösterilmesine harita adı

Detaylı

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İ Ü ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ %m İm ar v e b a y in d ir lik kom îsyo nu r a p o r u BİRİM TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU 1 KOMİSYON RAPORU: Tarih: 27.10.2014

Detaylı

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ.

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ. ALAŞEHİR (MANİSA) YENİMAHALLE, 703 ADA, 1 PARSEL'E AİT NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

YENİ ŞEHİR ARNAVUTKÖY / 2. İSTANBUL. Daha İyi Bir Gelecek İçin Bugün`den Harekete Geçin

YENİ ŞEHİR ARNAVUTKÖY / 2. İSTANBUL. Daha İyi Bir Gelecek İçin Bugün`den Harekete Geçin Daha İyi Bir Gelecek İçin Bugün`den Harekete Geçin İstanbul'dan yeni bir şehir doğuyor. Proje alanı büyüklügü 453 milyon metrelik bölgeye 7 milyonluk nüfusun yaşayacağı Yeni Şehir, 2. İstanbul planlanıyor.

Detaylı

3. MAKROFORM 3.1. ANKARA DA MAKROFORMUN GELĐŞĐMĐ

3. MAKROFORM 3.1. ANKARA DA MAKROFORMUN GELĐŞĐMĐ 3. MAKROFORM 3.1. ANKARA DA MAKROFORMUN GELĐŞĐMĐ Ankara kentinde kentsel makrfrmun gelişim süreci, kentin özellikle Cumhuriyet dönemi yaşadığı hızlı kentleşme sürecine kşut bir gelişime sahip görünmektedir.

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

ÖĞRENCİ SERVİS ARAÇLARI DUYURUSU

ÖĞRENCİ SERVİS ARAÇLARI DUYURUSU ÖĞRENCİ SERVİS ARAÇLARI DUYURUSU Üniversitemiz öğrencilerinin eğitim ve öğretimlerini aksatmadan yürütebilmeleri için; Şehrin değişik semtlerinden sabah Beytepe Yerleşkesine, ders saatleri bitiminde Beytepe

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOSU 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI... 1 2. MEVCUT PLAN DURUMU... 2 3. PLANLAMA GEREKÇESİ-PLANLAMA KARARLARI... 5 4. EKLER... 9 i 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI Plan değişikliği yapılan alan;

Detaylı

REKREASYON AMAÇLI KENTSEL YEŞİL ALANLARIN PLANLAMA İLKELERİ AÇISINDAN GIS ARACILIĞIYLA SORGULANMASI; TRABZON ÖRNEĞİ

REKREASYON AMAÇLI KENTSEL YEŞİL ALANLARIN PLANLAMA İLKELERİ AÇISINDAN GIS ARACILIĞIYLA SORGULANMASI; TRABZON ÖRNEĞİ REKREASYON AMAÇLI KENTSEL YEŞİL ALANLARIN PLANLAMA İLKELERİ AÇISINDAN GIS ARACILIĞIYLA SORGULANMASI; TRABZON ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Dr. Cenap SANCAR Arş. Gör. Ebru SİNAN Arş. Gör. Sanem ÖZEN TURAN Karadeniz

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ 1203 ADA 13 PARSEL ve 1204 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ m ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU İ t Tarih: 02.05.2016 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi. 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-10 kayıt no lu Raporlama Süresi

YÖNETİCİ ÖZETİ. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi. 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-10 kayıt no lu Raporlama Süresi YÖNETİCİ ÖZETİ Değerlemeyi Talep Eden Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-10 kayıt n lu Raprlama Süresi 4 iş günü Değerlenen Mülkiyet Hakları Tam /

Detaylı

Ygs-Lys. 2010 dan itibaren üniversitelere öğrenci seçimi iki aşamalı sınav uygulanarak yapılacaktır.

Ygs-Lys. 2010 dan itibaren üniversitelere öğrenci seçimi iki aşamalı sınav uygulanarak yapılacaktır. Ygs-Lys 2010 dan itibaren üniversitelere öğrenci seçimi iki aşamalı sınav uygulanarak yapılacaktır. 1.Aşama : Yükseköğretime Geçiş Sınavı () 2.Aşama : Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) larak adlandırılmıştır.

Detaylı

OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN TANITIMI

OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN TANITIMI OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN A. AMACIMIZ: TANITIMI Öğrenci yaşamında bilgi ve başarının yanı sıra düşünce ve davranış hazırlığının da önemli bir etken lduğumdan hareketle yla çıkan

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR İLİ, BANDIRMA BELEDİYESİ YENİMAHALLE 19K-19L Nazım İmar Planı Paftası 1038 ada 52-125-139-140-141 prs.,1042 ada 5-6-16-17 prs., 1043 ada 1-10 prs., 1045 ada 53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ YÜZDELİK DİLİMİ 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 102 24,65. Pansiyon Durumu Yabancı Dili

TÜRKİYE GENELİ YÜZDELİK DİLİMİ 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 102 24,65. Pansiyon Durumu Yabancı Dili Tercih Kodu 59364 56380 60103 59431 Okul Adı AKYURT / Akyurt ALTINDAĞ / Altındağ Gazi ALTINDAĞ / Altındağ M. Ali Hasan Çoşkun ALTINDAĞ / Altındağ Mehmet Akif Ersoy Okul Türü ALTINDAĞ / Ankara 59547 ALTINDAĞ

Detaylı

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU A. PLANLAMA TANIMI Planlama alanı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik

Detaylı

o Kullanım: Sesli çağrı, kısa mesaj ve SMS için % 43 (% 25 özel iletişim vergisi ve % 18

o Kullanım: Sesli çağrı, kısa mesaj ve SMS için % 43 (% 25 özel iletişim vergisi ve % 18 Turkiye Yunanistan Plnya Prtekiz Özbekistan İngiltere Avusturya Slavenya Arnavutluk Hllanda Azerbaycan İspanya Sırbistan Malta Kıbrıs Karadağ Kazakistan Türkiye de mbil telefn hizmeti ve vergilendirme

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR

Detaylı

2015 ANADOLU LİSELERİ % LİK SIRALAMA

2015 ANADOLU LİSELERİ % LİK SIRALAMA 2015 ANADOLU LİSELERİ % LİK SIRALAMA Tercih Kodu 66770 Okul Adı YENİMAHALLE / Atatürk 70365 YENİMAHALLE / Gazi 71565 71545 ÇANKAYA / Mehmet Emin Resulzade ÇANKAYA / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege 65624 ÇANKAYA

Detaylı

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. Uluslararası Bürsu

Detaylı

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU A. TANIMI Planlama alanı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-125 10.06.2013 Özü: İsim verilmesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2013 tarihli oturumunda okunan, Şehit Komiser Mustafa

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ Magna, aktif ancak adil bir rekabet içindedir ve serbest ve adil rekabeti desteklemektedir. Tarafımızca,

Detaylı

K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I. M i R e K o c

K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I. M i R e K o c M i R e K c K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I Türkiye den Yurtdışına Yönelen Göç Hareketleri Üzerine Brifing N: 2 / 2009 Bu brifing Kç Üniversitesi Göç Araştırmaları

Detaylı

Ankara Anadolu Liseleri Taban Puanları

Ankara Anadolu Liseleri Taban Puanları 2012-2013 Ankara Anadolu Liseleri Taban Puanları 2012-2013 yılı Ankara ilinde bulunan Anadolu Liseleri kontenjanları ve Ankara ili Anadolu Liseleri taban ve tavan puanları. İl Adı İlçe Adı Okul Adı Kont.

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE YOLCULUK TERCİH YAPIYORUM /2017

ÜNİVERSİTEYE YOLCULUK TERCİH YAPIYORUM /2017 2017 ÜNİVERSİTEYE YOLCULUK TERCİH YAPIYORUM http://lalasahinpasamtal.meb.k12.tr 2016/2017 Sevgili öğrencilerimiz, Tercih stresinin hâkim lduğu şu günlerde sizlere yl göstermek istiyruz ve uzman görüşü

Detaylı

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir.

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir. PLANLAMA ALANININ KONUMU ve TANITIMI Çalışma alanı, Manisa İli Akhisar İlçesi Akhisar Belediyesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Manisa İli Akhisar ın doğusunda Gördes, güneyinde Gölmarmara, batısında

Detaylı

2017 ANADOLU LİSELERİ

2017 ANADOLU LİSELERİ 2017 ANADOLU LİSELERİ 2016 YILI I. YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE YÜZDELİK DİLİMLER Tercih Kodu 76299 Okul Adı Atatürk Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Pansiyon Durumu Yabancı Dili Kontenjanı YÜZDELİK

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ EĞİTİM ADI İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Sertifika Prgramı Eğitimi EĞİTİMİN AMACI İşletmelerin sahip ldukları en önemli kaynaklardan birisi,

Detaylı

MATEMATÝK GEOMETRÝ DENEMELERÝ

MATEMATÝK GEOMETRÝ DENEMELERÝ ENEME MTEMTÝK GEOMETRÝ ENEMELERÝ 1. ( ) 1, 3 9 : 9 4 6 0,5 1 4. K dğal sayısının 36 ile bölümünden kalan 14 tür. işleminin snucu kaçtır? 1 ) 3 ) 1 ) ) 1 E) 3 3 una göre, aşağıdakilerden hangisi 4 ile tam

Detaylı

2014 TEOG ANKARA ANADOLU LİSELERİ KONTENJAN VE YÜZDELİK DİLİM TABLOSU

2014 TEOG ANKARA ANADOLU LİSELERİ KONTENJAN VE YÜZDELİK DİLİM TABLOSU 2014 TEOG ANKARA ANADOLU LİSELERİ KONTENJAN VE YÜZDELİK DİLİM TABLOSU Tercih Kodu Okul Adı Öğretim Süresi Öğretim Şekli Pansiyon Durumu Yabancı Dili Kontenjanı YÜZDELİK DİLİMİ 40937 AKYURT / Akyurt Anadolu

Detaylı

HALKALI BÖLGESİ İSTASYON MAHALLESİ 2004-2012 YILLARI ARASINDAKİ YAPILAN FAALİYETLER

HALKALI BÖLGESİ İSTASYON MAHALLESİ 2004-2012 YILLARI ARASINDAKİ YAPILAN FAALİYETLER HALKALI BÖLGESİ İSTASYON MAHALLESİ 2004-2012 YILLARI ARASINDAKİ YAPILAN FAALİYETLER KONUT BİRLİK PARKI Küçükçekmece Belediyesi tarafından yapımı üstlenilen parkın projesi Küçükçekmece Belediyesi Park ve

Detaylı

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler:

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler: İçindekiler: ÇP lerde Hakemlik Prje tekliflerinin değerlendirilmesi Değerlendirme Süreci Evaluatin criteria applicable t Cllabrative prject prpsals Işbirliği Prjeleri Değerlendirme Kriterleri Evaluatin

Detaylı

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 2 2 MEVCUT PLAN DURUMU...

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ 1329 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK 2017 MANİSA 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

19/07/2011 TARİHLİ M.Ç.K. TOPLANTISINDA DÜZENLENEREK KABUL EDİLEN METİN

19/07/2011 TARİHLİ M.Ç.K. TOPLANTISINDA DÜZENLENEREK KABUL EDİLEN METİN 19/07/2011 TARİHLİ M.Ç.K. TOPLANTISINDA DÜZENLENEREK KABUL EDİLEN METİN 4 Haziran 2010 tarih ve 27601 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi

Detaylı

Okul Alanlarının Bedelsiz Olarak Kamuya Kazandırılması

Okul Alanlarının Bedelsiz Olarak Kamuya Kazandırılması http://yayim.meb.gv.tr/dergiler/150/ymraliglu_uzun.htm Page 1 f 10 MİLLİ EĞİTİM DERGİSİ Sayı 150 Mart, Nisan, Mayıs 2001 Okul Alanlarının Bedelsiz Olarak Kamuya Kazandırılması Dç Dr. Tahsin Ymralığlu (*)

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Değerleme Konusu Gayrimenkulün. Kullanılan Yöntemlere Göre Takdir Olunan Değerler (KDV hariç) Raporu Hazırlayanlar

YÖNETİCİ ÖZETİ. Değerleme Konusu Gayrimenkulün. Kullanılan Yöntemlere Göre Takdir Olunan Değerler (KDV hariç) Raporu Hazırlayanlar Değerlemeyi Talep Eden Dayanak Sözleşmesi Raprlama Süresi Değerlenen Mülkiyet Hakları Raprun Knusu YÖNETİCİ ÖZETİ Rapr Tarihi 19 Aralık 2013 Değerleme Knusu Gayrimenkulün Adresi Tapu Bilgileri Özeti Sahibi

Detaylı

Değerlendirme erlendirme Süreci: S

Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirici erlendirici Bilgileri MÜDEK Prgram Değerlendiricileri erlendiricileri Eğitim E Sunum İçeriği Değerlendiricilerin Yükümlülükleri Değerlendirme Süreci Evreleri

Detaylı

T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü KARAR TARİHİ : 31.10.2013 KARAR NO : 03 İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Çevresel Gürültünün

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Adresi. Sahibi. (TL) Emsal Karşılaştırma 285.000 1.735 Gelir İndirgeme 325.000 --- Nihai Sonuç 285.000 1.735

YÖNETİCİ ÖZETİ. Adresi. Sahibi. (TL) Emsal Karşılaştırma 285.000 1.735 Gelir İndirgeme 325.000 --- Nihai Sonuç 285.000 1.735 Değerlemeyi Talep Eden Dayanak Sözleşmesi Raprlama Süresi Değerlenen Mülkiyet Hakları Raprun Knusu YÖNETİCİ ÖZETİ Rapr Tarihi 30 Aralık 2014 Değerleme Knusu Gayrimenkulün Adresi Tapu Bilgileri Özeti Sahibi

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

T.C. ANTALYA BL YÜKŞEHİR BELEDİYESİ îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BL YÜKŞEHİR BELEDİYESİ îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA (02 T.C. ANTALYA BL YÜKŞEHİR BELEDİYESİ îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- t f Ü 'ÎS ~ İÜ ^ 2 - Knu: Alanya 138 ada 1 parsel NİP. " rtrtiıir. («cfr T

Detaylı

2015 MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ % LİK SIRALAMA

2015 MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ % LİK SIRALAMA Tercih Kodu 65706 66623 67380 69757 70040 67741 65460 68115 Okul Adı KEÇİÖREN / KEÇİÖREN İBN-İ SİNA PURSAKLAR / PURSAKLAR YAHYA KEMAL VE M.SÖNMEZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU YENİMAHALLE / HALİDE EDİP MAMAK

Detaylı

FEN LİSELERİ + ANADOLU LİSELERİ + SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ

FEN LİSELERİ + ANADOLU LİSELERİ + SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ FEN LİSELERİ + ANADOLU LİSELERİ + SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ 2015 YILI I. YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE YÜZDELİK DİLİMLER Tercih Kodu 66209 66770 66416 70365 71565 72484 71545 65624 67609 65926 70576 70032

Detaylı

İKİTELLİ BÖLGESİ ATATÜRK MAHALLESİ 2004-2012YILLARI ARASINDAKİ YAPILAN FAALİYETLER

İKİTELLİ BÖLGESİ ATATÜRK MAHALLESİ 2004-2012YILLARI ARASINDAKİ YAPILAN FAALİYETLER İKİTELLİ BÖLGESİ ATATÜRK MAHALLESİ 2004-2012YILLARI ARASINDAKİ YAPILAN FAALİYETLER ATATÜRK PARKI Küçükçekmece Belediyesi tarafından yapımı üstlenilen parkın projesi Küçükçekmece Belediyesi Park ve Bahçeler

Detaylı

9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538. Değerli meslektaşımız,

9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538. Değerli meslektaşımız, 9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538 Değerli meslektaşımız, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Riva (Çayağzı) Köyü, Beylik Mandıra Mevkii 1-5 pafta 2942 parsel sayılı tapuda tarla

Detaylı

N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ

N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ K A Y S E R İ B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L E D İ Y E S İ N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ A Ç I K L A M A R A P O R U A) PLANLAMA ALANININ TANIMI Planlama alanı; Kayseri İli, Özvatan ilçesi,

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLANI

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLANI T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLANI Ssyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü öğretimi için 2011 2012 eğitim-öğretim yılında açılacak prgramlar,

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ OCAK-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. TALEP... 3 1.1. REKREASYON ALANI

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amaçları

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amaçları Rehberlik ve Psikljik Danışma Hizmetlerinin Amaçları Psikljik danışma ve rehberlik uygulamalarının amacını rtaya kyabilmek için öncelikle, "kendini gerçekleştirme" (self-actualizing) kavramından hareket

Detaylı

FİRMA PROFİLİ. geliştirmede yol açan güçlü bir firma olmaktır.

FİRMA PROFİLİ. geliştirmede yol açan güçlü bir firma olmaktır. FİRMA PROFİLİ 2000 yılından beri endüstriyel yapılar, eğitim, sağlık ve turizm tesisleri, açık ve kapalı spr alanları, enerji ve iletişim altyapı tesislerinin inşa işlerinde faaliyet gösteren FGC İNŞAAT,

Detaylı

2. PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGEDEKİ YERİ

2. PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGEDEKİ YERİ SELMA KISA PLANLAMA MANİSA İLİ, AKHİSAR İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ 2304 ADA 1 PARSEL VE 2305 ADA 1 PARSELİN DOĞUSUNDAKİ 30 METRELİK YOLA İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ ANADOLU LİSELERİ 2015 YILI I. YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE YÜZDELİK DİLİMLER Tercih Kodu 65706 66623 67380 69757 70040 67741 Okul Adı Okul Türü KEÇİÖREN İBN-İ SİNA PURSAKLAR / PURSAKLAR YAHYA KEMAL VE

Detaylı

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih:

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: 11.01.2016 Sayı: 16.16.0011 YILDIRIM BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NE BURSA Yıldırım İlçesi, Mevlana ve Ulus Mahalleleri sınırlarındaki yaklaşık 14 ha lık Riskli

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN EYLÜL AYI TOPLANTISI 08/09/2014 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN EYLÜL AYI TOPLANTISI 08/09/2014 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR BELEDİYE MECLİSİNİN EYLÜL AYI TOPLANTISI 08/09/2014 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ: 451 Tapu kayıtları belirtilen taşınmazlardaki Sivas Belediyesine ait mevcut payların hissesi

Detaylı

Silivri de doğa ve insanın barışı, sürdürülebilir ve çevreye saygılı belediyecilik için AK PARTİ belediyeciliği.

Silivri de doğa ve insanın barışı, sürdürülebilir ve çevreye saygılı belediyecilik için AK PARTİ belediyeciliği. AK PARTİ ile SİLİVRİ de Silivri, İstanbul un Marmara Denizi ne kıyısı en uzun ilçesi. Silivri, İstanbul un, içinde orman, göl, nehirler bulunan ilçesi. Silivri, tarım, sanayi, konut ve ticari alanların

Detaylı

Çevre ve İmar Hukuku. Murat Taşdemir Çevre Mühendisi Yabataş Mühendislik Çevre Mühendisleri Odası Eski Genel Başkanı

Çevre ve İmar Hukuku. Murat Taşdemir Çevre Mühendisi Yabataş Mühendislik Çevre Mühendisleri Odası Eski Genel Başkanı Çevre ve İmar Hukuku Murat Taşdemir Çevre Mühendisi Yabataş Mühendislik Çevre Mühendisleri Odası Eski Genel Başkanı 02.11.2016 Yabataş Mühendislik Ltd. Şti. Refik Belendir Skak 53/5 Yukarı Ayrancı/Çankaya/Ankara

Detaylı

İSLÂHİYE- GAZİANTEP BEYLER MAH., BEYLER MAH., ;

İSLÂHİYE- GAZİANTEP BEYLER MAH., BEYLER MAH., ; BEYLER MAH., BEYLER MAH., ; İSLÂHİYE- GAZİANTEP 117 ADA, 10-12 NOLU PARSELLER, 120 ADA, 116 120 121 ve 126 NOLU PARSELLERİN ADLİYE SARAYI ALANINA TAHSİSİ, BEYLER MAH., 119 ADA-52-56-61-63-64-90-96 NOLU

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ

KONAK BELEDİYE MECLİSİ DUYURU Belediye Meclisimiz Perşembe günü Saat 18.00 de İzmir Büyükşehir Belediyesinin Konaktaki Belediye Sarayı Bünyesinde bulunan meclis toplantı salonunda aşağıdaki gündemde bulunan konuları görüşmek

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:23.07.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ ÖZEL ŞAHIS MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP

Detaylı

MANİSA İLİ KIRKAĞAÇ İLÇESİ ŞAİREŞREF MAHALLESİ ADA NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

MANİSA İLİ KIRKAĞAÇ İLÇESİ ŞAİREŞREF MAHALLESİ ADA NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1-) PLANLAMA ALANININ TANIMI a.) COĞRAFİ KONUM, NÜFUS ve İDARİ YAPI Kırkağaç, Manisa nın kuzey batısında, İzmir-Bandırma demiryolu üzerindedir. Manisa ya uzaklığı 79 km. dir. Denizden yüksekliği 100 m

Detaylı

MUĞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

MUĞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ MUĞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ MUĞLALILAR BİSİKLET YOLLARINI KULLANIYOR,SAĞLIKLI YAŞIYOR MUĞLA MUĞLA MUĞLA MUĞLA SİMGESİ MUĞLA MUĞLA, DENİZDEN 670 M YÜKSEKLİKTE, DAĞLARLA ÇEVRİLİ,

Detaylı

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2011-2012 TRABZON KENTİ STADYUM VE YAKIN ÇEVRESİ TASARIM PROJESİ 47661

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2011-2012 TRABZON KENTİ STADYUM VE YAKIN ÇEVRESİ TASARIM PROJESİ 47661 1.GİRİŞ Çalışma alanı Trabzon kentinde yer alan İnönü Mahallesi ndeki Stadyum ve Yakın Çevresini kapsamaktadır. Stadyum ve yakın Çevresine baktığımızda; Numune Hastanesi, Trabzon Lisesi, Endüstri Meslek

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU Dersin Adı İnsan Kaynakları Yönetimi Kdu Dönemi Zrunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS İST 373 3

Detaylı

Büyük Postane Cad. No:43 45 Kat:4 Bahçekapı İstanbul, Tel:

Büyük Postane Cad. No:43 45 Kat:4 Bahçekapı İstanbul, Tel: 1 ++ Büyük Pstane Cad. N:43 45 Kat:4 Bahçekapı 34420 İstanbul, Tel: 0 212 514 90 40 44 2 Öğretmene Ntlar: Önerilen ders planı, depremin bire bir yaşanmadığı yerlerde yaşayan öğrenciler ile uygulanmak üzere

Detaylı

DANIŞTAY SAYIN BAŞKANLIĞI NA SUNULMAK ÜZERE İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA

DANIŞTAY SAYIN BAŞKANLIĞI NA SUNULMAK ÜZERE İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA Öncelikle yürütmenin durdurulması istemlidir. DANIŞTAY SAYIN BAŞKANLIĞI NA SUNULMAK ÜZERE İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA DAVACI : TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI Darphane Emirhan Caddesi

Detaylı

1. PLANLAMA ALANININ KONUMU

1. PLANLAMA ALANININ KONUMU ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, 13438 ADA 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22 PARSELLERDE YAPILAN 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ KONUMU Antalya

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN MAYIS 2015 MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN MAYIS 2015 MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN MAYIS 2015 MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 13. maddesi gereğince, aşağıdaki gündemi görüşmek

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2013-2014 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME EL KİTABI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2013-2014 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME EL KİTABI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2013-2014 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME EL KİTABI 1. YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2013-2014 AKADEMİK TAKVİMİ GÜZ YARIYILI

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-141 10.09.2012 Özü: İsim verilmesi Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2012 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 10.09.2012 tarih ve M.01.1.ABB.010.01-301.01-151 sayılı

Detaylı

6360 SAYILI 14 İLDE BÜYÜKŞEHİR VE 27 İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN. (06/12/2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

6360 SAYILI 14 İLDE BÜYÜKŞEHİR VE 27 İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN. (06/12/2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) 6360 SAYILI 14 İLDE BÜYÜKŞEHİR VE 27 İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN (06/12/2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Neler Değişti? (1) 14 Yeni Büyükşehir Belediyesi kuruldu. Mevcutlar

Detaylı

ANKARA YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU. ŞUBAT 2014

ANKARA YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU. ŞUBAT 2014 ANKARA YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU ŞUBAT 2014 SUNUŞ ARAŞTIRMANIN AMACI Bu araştırma 30 Mart 2014 yerel seçimleri öncesinde, Ankara Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde seçmenlerin siyasi parti tercihlerini,

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Değerleme Konusu Gayrimenkulün. Kullanılan Yönteme Göre Takdir Olunan Toplam Değer (KDV hariç) Raporu Hazırlayanlar

YÖNETİCİ ÖZETİ. Değerleme Konusu Gayrimenkulün. Kullanılan Yönteme Göre Takdir Olunan Toplam Değer (KDV hariç) Raporu Hazırlayanlar YÖNETİCİ ÖZETİ Değerlemeyi Talep Eden Kurum/Kişi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Talep Tarihi 06 Eylül 2012 Değerleme Süresi 3 gün Değerlenen Mülkiyet Hakları Tam mülkiyet Rapr Türü Pazar değeri tespiti

Detaylı

Çizelge 1. Yeraltısuyu beslenim sıcaklığı ve yükseltisi tahmininde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması

Çizelge 1. Yeraltısuyu beslenim sıcaklığı ve yükseltisi tahmininde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması YERALTISUYU BESLENİM SICAKLIK VE YÜKSELTİSİNİN BELİRLENMESİ Yeraltısuyu sistemlerinde beslenim kşulları, arazi gözlemleri ile tpgrafik, jeljik, hidrjeljik, meterljik bilgilerin birleştirilmesi ile belirlenebilir.

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-01-b-3b / K19-d-02-a-4a PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

MEMNUNE BAHÇIVAN PLANLAMA BÜROSU

MEMNUNE BAHÇIVAN PLANLAMA BÜROSU 1.PLAN ÖNERİSİNİN KONUSU Manisa İli, Gördes İlçesi, Adnan Menderes (Kurtuluş) Mahallesi, mevcut-onaylı imar planlarında Açık Pazar Alanı olarak planlanmış alan ve çevresinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN GETİRDİKLERİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN GETİRDİKLERİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN GETİRDİKERİ AHMET TOKAÇ Yönetim Danışmanı ve SMMM 20.02.2012 D eğerli üyelerimiz, değerli kurlarım, Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili srulması gereken sruları ve cevaplarını,

Detaylı

NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER

NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER EK-1ç NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER SINIR SEMBOL TARAMA ALAN RENK KODU (RGB) SINIRLAR İDARİ SINIRLAR KÖY SINIRI PLANLAMA SINIRLARI MEVCUT PLANDAKI DURUMU KORUNACAK ALAN SINIRI K YENİDEN DÜZENLENECEK ALAN

Detaylı

10. UYGULAMA ĐLKE VE ARAÇLARI

10. UYGULAMA ĐLKE VE ARAÇLARI 10. UYGULAMA ĐLKE VE ARAÇLARI 2023 Başkent Ankara Nazım Đmar Planı bir süreci tanımladığından, bu sürecin unsurlarını ve plana dair esasların hayata geçişine ilişkin araçları da tanımlamaya çalışmıştır.

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı Nazım Plan Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı Nazım Plan Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı Nazım Plan Şube Müdürlüğü EXP02016 ANTALYA Konu: Güzeloba 8490 ada 9 parsel ve çevresi hk. öcv0&2014 BAŞKANLIK

Detaylı