Emak Jet Fans Karayollarý Jet Fanlarý. Emak Tunnel Fans Raylý Sistem Tünel Fanlarý.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Emak Jet Fans Karayollarý Jet Fanlarý. Emak Tunnel Fans Raylý Sistem Tünel Fanlarý. www.emak.com.tr"

Transkript

1 Emak Jet Fans Karayollarý Jet Fanlarý Emak Tunnel Fans Raylý Sistem Tünel Fanlarý

2 EMAK LTD. ÞTÝ. 1968'de Ýstanbul'da kurulmuþ, yenilikçi, ciddi ve müþterilerine saygýlý bir Mühendislik þirketidir. Ülkemizde daha önce imal edilmeyen Metro Tünel ve Ýstasyonlarýnýn komple havalandýrma Sistemleri ve Karayollarý Tünellerinde Dünyada kullanýlan en yeni Acil Havalandýrma ve Yangýn Dumaný Eksozu Teknolojilerini takip etmekte, Uluslararasý Standart, Norm, Kurallar çerçevesinde Projelendirmekte ve BS EN ISO 9001:2000 Kalite belgeli EMAK Ýstanbul Fabrikasýnda Ýmalatlarýný gerçekleþtirmektedir. Makina imalatlarý sonrasý yukarýda açýklanan sistemlerin Kumanda, Kontrol ve Otomasyonlarýnýda içeren komple vantilasyon sistemlerini anahtar teslimi montajlarýný yaparak, satýþ sonrasý destek servisleri konularýnda hizmet vermeye devam etmektedir. METRO TÜNEL VE ÝSTASYON HAVALANDIRMA SÝSTEMLERÝ Firmamýz yüksek verimli, daha sessiz ve daha az bakým gerektiren Ø 3550 mm çapa kadar Metro Tünel Fanlarý (TVF), Ýstasyon Fanlarý (OTE ve UPE) ve sistemlerini gerçekleþtirirken, NFPA 130 (Demiryollarý ve Ýstayonlara ait yangýn güvenliði) Standardýna titizlikle baðlý kalmaktadýr. Özel dizayn edilmiþ EMAK Patentli Reversible (iki yönlü çalýþabilen) ve Projeye uygun (250 C-300 C-400 C) Yüksek Sýcaklýklara mukavim Fan Ekipmanlarý ve Sistemi aþaðýda kayýtlý kuruluþlar tarafýndan ve Uluslararasý Standartlara göre test edilmektedir. TVF-OTE-UPE Fanlarý imalatý dýþýnda ve sistemde gerekli olan, Yangýn Damperlerini, Susturucu Ünitelerini, Yangýna dayanýklý kanal ve ara baðlantý parçalarýný, Elektrik Kumanda ve Kontrol Sistemini, Otomasyon ve Scada entegrasyonunuda EMAK anahtar teslimi gerçekleþtirmektedir. KARAYOLU TÜNELLERÝ JETFANLARI Karayolu Jet Fanlarý E JET (Tekyönlü) / E JET R (Ýki Yönlü) imalatlarýmýzda, Uluslararasý PIARCH Kriterlerine uygun olarak ve EMAK tarafýndan geliþtirilen paket bilgisayar programlarý ile projelendirilmektedir. Firmamýz Jet Fanlarýn imalatý dýþýnda Sistemde gerekli, Elektrik Kumanda ve Kontrol Sistemini, Otomasyon ve Scada entegrasyonunuda gerçekleþtirmektedir. EMAK ayrýca çok yüksek basýnçlara ulaþabilen Kademeli (Multi Stage) MS JET fanlar Ýmal etmekte ve bu imalatlarý hertürlü Tünel ve Kazý aþamalarýnda güvenle kullanýlmaktadýr. ARAÞTIRMA VE ÜRÜN GELÝÞTÝRME (AR-GE / ÜR-GE) EMAK Tünel Fanlarý ve Karayolu Jetfan imalatlarýný kendi bünyesinde kurduðu aþaðýda sayýlan test düzenekleri ile test etme kabiliyetindedir. Yapýlan testler herzaman Daha Kaliteli, Daha Randýmanlý ve Daha Emniyetli ürünlerin geliþimini saðlamaktadýr. ISO 5801 ve BS (British Standards) : Genel Fan Performans Testleri. ANSI / AMCA DCS 250 ; Jet Fan Performans Testleri. BS 7346 ve BS EN Yüksek Sýcaklýk testleri. BS Ses Seviyesi Ölçüm Testi. ISO 1940 Pervane Balans (Vibrasyon) Hassasiyeti kontrolü testleri. Firmamýzýn Batý Avrupa'da yerleþik BSRIA-UK Testing, TUV ve Warrington Fire Research Center gibi baðýmsýz Test laboratuarlarýndan alýnmýþ, EMAK Duman Egzoz Fanlarýnýn 200 C C C yüksek sýcaklýklara dayanýmýný gösterir test sertifikalarý ve raporlarý mevcuttur. Testler EN Standardýna uygun olarak yapýlmýþtýr.

3 EMAK Founded in 1968 is a respectful Engineering Company who believes in finding the new ways and improving existing methods and technology to customer satisfaction. EMAK has a well-known name as a specialist supplier of Metro fans and Jetfans for underground Rail and Road Tunnel ventilation systems, which has not been produced before in Turkiye. EMAK follows up the newest technologies, standards and certified to produce them in it's own Factory by under BS EN ISO 9001:2000 product and service quality. EMAK TUNNEL FANS Quality Features and advantages of fully NFPA 130 complied EMAK METRO and TUNNEL Fans (TVF-OTE-UPE) include high efficiency, durability, silent-running, low maintenance need and a comprehensive selection range up to Ø 3550 mm fan diameter, where large air quantities needed at relatively low overall pressures. EMAK production line also covers high quality secondary systems such as smoke dampers, silencers, electric control boards and sophisticated control systems Scada and accessories with a wide selection range. EMAK fully reversible tunnel and metro fans are manufactured for high temperatures (200 C-300 C-400 C) tested by internationally known test standards and organizations mentioned below. EMAK JET FANS for Road Tunnels EMAK Company produces unidirectional and fully reversible Jet fans for longitudinal tunnel ventilations, transverse tunnel ventilations and semi-transverse tunnel ventilations. The projecting phase is completing by the software EMAK developed according to PIARCH criteria. The Road Tunnel Ventilation System Fans are including full accessories and sophisticated electric and automation control systems integrated to Scada. Besides EMAK manufactures Multi Stage MS Jetfans for Tunnel Construction and Mining projects where very high pressures at medium / large air flow needed. RESEARCH & PRODUCT DEVELOPMENT EMAK has the range of testing facilities which includes Fan air flow performance, jet thrust measurements in addition to noise level measurements and vibration defects recovery for both jet and tunnel fan types which enables Higher Quality, More Durability and Safe Usage. ISO BS (British Standards) General Fan Performance Tests. ANSI / AMCA DCS 250 ; Jet Fan Performance Tests. BS 7346 and BS EN Powered Ventilator High Temperature Tests. BS Noise Level Determination for fans. ISO 1940 Vibration Control Tests. EMAK Smoke Management Fans have type test certifications and Reports According to EN Standard (F200 - F300 and F400 Norms) from the respected Independent European Testing and Certification authorities such as BSRIA-UK Testing, TUV and WFRC (Warrington Fire Research Center)

4 EMAK METRO - TÜNEL ve ÝSTASYON FANLARI (TVF-OTE-UPE) EMAK - NFPA 130 (*) Standardýna tam uyumlu Acil Durum Tünel ve Ýstasyon Duman Egzoz Sistemleri imal etmektedir. Standartta öngörülen, bir saat süre ile 250 C veya daha yüksek (300 C C 120 dk.) sýcaklýklarda uluslararasý tanýnmýþ laboratuarlarda test edilmiþ EMAK Tünel Fanlarý, patentli Reversible (her iki yöne çalýþabilme) tasarýmý sayesinde Yangýn Dumanýný her iki yönde deþarj edebilmektedir. NFPA 130 standardý ile amaç acil durumlarda yangýndan kaçan yolcularý, Yangýn Dumanýnýn zehirli etkisinden korumak ve kaçýþ yönündeki insanlarýn yüzüne 60 C aþmayacak þekilde taze hava sevketmektir. Proje sorumlusu Tünellerde ve Platformda optimum m/s duman sürükleme hýzýna göre ve çýkmasý muhtemel maksimum yangýn büyüklüðüne göre Fan kapasitelerini belirler, deðiþik acil durum senaryolarýna göre yolcularýn güvenli kaçýþý planlanýr ve Fanlar seçilir. EMAK Fanlarý tüm aksesuarlarý ve bileþenleri ile bu en kötü senaryolara meydan okuyacak þekilde tasarlanmýþ ve Test edilmiþtir. Ayrýca Fanlar Normal Ýþletme þartlarýnda güvenli bir þekilde havalandýrma maksadý ile çalýþtýrýlmaktadýr. (*) NFPA 130 (Sabit Raylý Geçiþ ve Yolcu Taþýmacýlýðý için Standart) GENEL KONSTRÜKSÝYON TVF ve OTE Fanlarý EFF Yangýn Konstrüksiyonunda imal edilir, TAM Inline Tip Kaset (Gövde), Komple EN (ERDEMÝR 3237) ST 37.2 Kalite Çelik levhadan imal edilmektedir. Sac kalýnlýklarý Gövdede 6 mm - Flanþlar 10 mm 'den daha ince deðildir. Sürekli tip kaynaklýdýr. Tüm çelik aksam Epoksi tip (90 mm) boya ile koruma altýna alýnmaktadýr veya sýcak daldýrma galvaniz uygulanmaktadýr. Fanlara ait sarsýntý kesici ayak takozlarý (V.I.) Standart teslimatýmýza dahildir. Fanlarýmýzda opsiyonel olarak EFF 1 Yüksek verimli FUMEX (Yüksek Sýcaklýk) Motorlar kullanýlabilmektedir.. Elektrik Motorlarý H Class - IP 55 S1 Aðýr Þartlar için sürekli kullanýma uygun, Normal çalýþma þartlarýnda saat ömürlü ZZ Tip Kapalý Rulmanlarla donatýlmýþtýr. Daha zorlu koþullar için dýþtan yaðlama nipelli açýk tip rulmanlar kullanýlabilir. F300 ve F400 Fumex (Sýcaða dayanýklý) Elektrik Motorlarý Demir Döküm gövde yapýsýndadýr. Kullandýðýmýz Motorlarýn karter ýsýtma ekipmaný bulunmaktadýr, bu sayede motor gövdesinde su yoðuþmasý önlenmektedir. Fan Pervaneleri (Impellers) EMAK Patentli Reversible Kanat Açýlarý ayarlanabilir tiptir, Kanatlarý Yüksek sýcaklýklara dayanýklý alüminyum veya çelikten imal edilir, Hub (Rotor Kýsmý EN (ERDEMÝR 3237) ST 37.2 Kalite Çelik levhadan (Epoksi Boya Korumalý) imal edilmektedir. Ýmalat sonrasý tüm fanlar ISO 1940 Normuna uygun olarak hassas Statik ve Dinamik Balans testlerinden geçirilmektedir. Opsiyonel AISI 316 Ti olarak iþletme süresince Fan Gövdelerinde oluþabilecek muhtemel sarsýntýlarý yani vibrasyon (Balans) bozulmalarýný 4-20 ma sinyaller göndererek sürekli olarak izleyebilen Vibrasyon Monitör sistemi uygulamamýz vardýr. EMAK TUNEL FANLARI MAX. ÇAP HAVA DEBÝSÝ BASINÇ SICAKLIK DAYANIMI PERVANE MALZEMESÝ GÖVDE MALZEMESÝ Ø 3550 mm. Max m3/h (277 m3/s) Max Pa C 2h EN 1725 (G-ALSI 12Alüminyum) - AISI316 (Paslanmaz Çelik) veya EN (ST 3237 Çelik levha + Epoksi / Galvaniz Koruma) AISI316 (Paslanmaz Çelik) veya EN (ST 3237 Çelik levha) Epoksi veya Sýcak Daldýrma Galvaniz Koruma EN ISO 1461 Ayrýca Firmamýz Fanlarýn imalatý dýþýnda Sistemde gerekli olan aþaðýdaki ekipmanlarýn imalatýný gerçekleþtirmektedir Yangýn Damperleri,. Bkz Syf 8 Susturucu Üniteler Prizmatik veya silindirik,. Bkz Syf 8 Elektrik Kumanda ve Kontrol Sistemini,. Bkz Syf 8 Uzaktan Kumanda, Otomasyon ve Scada entegrasyonunu.. Bkz Syf 8

5 EMAK METRO-TUNNEL and STATION (Over Truck Under Platform) FANS (TVF-OTE-UPE) EMAK Produces Emergency Smoke Exhaust Systems for Metro Tunnels and Stations fully comply with NFPA 130 (*) 250 C - 1h or higher temperatures (300 C C min.) tested by Internationally known laboratories. EMAK Fans can work both directions by patented reversible impeller designs. The purpose of The NFPA 130 Standard here is to protect escaping passengers from the toxic effects of the fire smoke and to supply fresh air not more than 60 C into passanger's face direction, according to designed fire scenarios and escape routes in safe. EMAK Fans and fan equipments are designed and tested to challenge the worst cases during fire. Also the same fans can be used for standard ventilation purpose in normal train operations. (*) NFPA 130 Standard for fixed guide way Transit and Passenger Rail Systems. GENERAL CONSTRUCTION TVF, OTE and UPE Fans are manufactured as in general EFF Fire Construction. TAM Inline Type casings are produced from EN (ERDEMÝR 3237) ST 37.2 Quality Steel plates. Steel plate thickness is not less than 6 mm in body and 10 mm in flanges. The casings are fully welded. All steel parts are protected by Epoxy (90 µm) or Hot dip galvanized as standard. Optionally Stainless Steel production is available. The Vibration Insulators are standard. The FUMEX (High temperature resistant) Electric Motors are used in EFF EMAK Fire Resistant Fans. Electric Motors are H Class - IP 55 S1 (Continuous Operation) Type and supplied with the Heavy Duty type bearings ZZ Type (Life time lubricated), estimated life is working hours in normal conditions. F300 and F400 Fumex Motors have Cast Iron Bodies. The heating element is included as standard in motor body for preventing the moisture. EFF 1 High Efficiency type motors can be supplied where necessary. Fan impellers are EMAK Patented reversible and blade assembly is adjustable for pitch control. The blades are manufactured in Aluminum alloy, Steel or Stainless Steel, while The Hub section EN Steel (Epoxy / Galvanic protected) or AISI 316 Stainless Steel. After production, all fans are factory tested statically and dynamically against vibration defects according to ISO 1940 Norm. Optionally, continuous vibration monitoring systems 4-20 ma can be mount as factory wired for the sensible cases. EMAK TUNNEL FANS MAX DIAMETER AIR VOLUME TOTAL PRESSURE TEMPERATURE IMPELLER MATERIAL ø 3550 mm. Max m3/h (277 m3/s) Max Pa 300 / 400 C 2h EN 1725 (G-ALSi 12 Aluminum) AISI 316 (Stainless) or EN (ST 3237 Steel + Epoxy / Galvanic Protection) FAN BODY MATERIAL EN (ST 3237 Steel + Epoxy / Galvanic Protection) or AISI 316 Galvanic Protection Acc. to EN ISO 1461 Besides Tunnel Fans EMAK Company producing following necessary equipments for the Tunnel Fan Systems Fire Dampers, Please see Page 9 Silencer Modules Prismatic or Circular, Please see Page 9 Electric Command and Control Systems, Please see Page 9 Remote panels, Automation and Scada integration, Please see Page 9

6 EMAK JET FANLARI E JET E JET R MS JET Jet Fanlar yönlendirici hava kanallarý olmaksýzýn yüksek itme gücü (Thrust) temin ederek, hava kütlelerine yön verirler. Yarattýklarý bu kinetik enerji sayesinde karayollarý tünellerinde yangýn dumaný ve taþýt egzozlarýndan biriken kirlenmiþ havayý, birbirlerine pas ederek tünel dýþýna sürüklerler. Günümüzde 40 Yýlý aþan meslek tecrübesi ile EMAK þirketi mükemmel JET FAN tasarýmlarý geliþtirmektedir. Tek yönlü (uni-directional) çalýþabilen E JET veya Ýki Yönlü (reversible) çalýþabilen E JET R - fanlar yanýnda, çok yüksek basýnçlara ulaþabilen kademeli (multi stage) MS JET FANLAR üretim programýmýzda bulunmakta ve müþterilerimiz tarafýndan güvenle kullanýlmaktadýr. GENEL KONSTRÜKSÝYON EMAK Ýmali JET FANLAR geniþ bir yelpazeyi kapsamaktadýr. Kapasitesine göre (Motor Gücü / Devri / Fan Çapý) olduðu kadar, tasarýmýnda kullanýlan malzeme cinsine göre deðiþik Model ve Tipleri bulunmaktadýr. EMAK Mühendisleri özel uygulamalar için, AR-GE / ÜR-GE çalýþmalarý sayesinde özel tasarýmlar ve özel kapasitelerdeki JET FANLAR gerçekleþtirebilmektedir. STANDART E JET - E JET R ÝMALAT ARALIÐI ÇAP Ø 450 mm ø 1800 mm. HAVA DEBÝSÝ Max m3/h THRUST Max N SICAKLIK DAYANIMI C PERVANE MALZEMESÝ EN 1725 (G-ALSI 12Alüminyum) - AISI316 (Paslanmaz Çelik) veya EN (ST 3237 Çelik levha + Epoksi / Galvaniz Koruma) GÖVDE MALZEMESÝ AISI 316 (Paslanmaz Çelik) veya EN (ST 3237 Çelik levha) Epoksi veya Sýcak Daldýrma Galvaniz Koruma EN ISO 1461 ELEKTRÝK MOTORU EN Standardýna Uygun Sertifikalý FUMEX F300 F400 (300 veya 400 C Dayanýklý) Fanlarýmýzda Opsiyonel olarak EFF 1 Yüksek verimli FUMEX (Yüksek Sýcaklýk) Motorlar kullanýlabilmektedir. Elektrik Motorlarý H Class - IP 55 S1 Aðýr Þartlar için sürekli kullanýma uygun, Normal çalýþma þartlarýnda saat ömürlü ZZ Tip Kapalý Rulmanlarla donatýlmýþtýr. Daha zorlu koþullar için dýþtan yaðlama nipelli açýk tip rulmanlar kullanýlabilir. F300 ve F400 Fumex (Sýcaða dayanýklý) Elektrik Motorlarý Demir Döküm gövde yapýsýndadýr. Kullandýðýmýz Motorlarýn karter ýsýtma ekipmaný bulunmaktadýr, bu sayede motor gövdesinde su yoðuþmasý önlenmektedir. TEKNÝK DÖKÜMANTASYONLAR Fanlarýn mekanik aksam, yedek parça listesi, kullaným ve bakým talimatlarý, detaylý teknik çizimler ve Elektrik motorlarý hakkýnda teknik bilgiler iþin tesliminde EMAK tarafýndan saðlanmaktadýr. STANDART MS JET ÝMALAT ARALIÐI ÇAP Ø 450 mm ø 1800 mm. HAVA DEBÝSÝ m3/h (55.5 m3/s) STATÝK BASINÇ 4500 Pa PERVANE MALZEMESÝ EN 1725 (G-ALSI 12 Alüminyum) veya EN (ST 3237 Çelik levha + Epoksi / Galvaniz Koruma) GÖVDE MALZEMESÝ EN (ST 3237 Çelik levha) Epoksi veya Sýcak Daldýrma Galvaniz Koruma EN ISO 1461 Elektrik kumanda sistemleri ve scada otomasyonu için lütfen bkz. sayfa 8 Montaj ve aksesuarlarý için lütfen bkz. sayfa 8

7 EMAK JET FANS E JET E JET R MS JET Jet Fans provide high Thrust without guiding air ducts, they self guide the air mass. The kinetic energy they provide sweeps the dirty air of vehicle exhaust and the smoke in case of fire in road tunnels. Today, with more than 40 Years of experience EMAK Company designs perfect JET FAN combinations. Besides the Uni-Directional E JET or Reversible E JET R, the Multi stage MS JET FANS get very high Pressures for specific projects of our customers. GENERAL CONSTRUCTION EMAK JET FANS are spread in a very wide range of selection combinations. As much as the alternatives of different capacity possibilities (Motor Power / Speed / Fan Diameter), The constructive materials used in body may differ according to the conditions required. The Product Development and Research works of EMAK Engineers allow custom made designs for specific needs of our customers. Operational and maintenance manuals of the mechanical apparatuses, spares and ancillaries belonging to the JET FANS are delivered with detailed drawings, electric motor manuals etc. with every dispatch. STANDARD E JET / E JET R PRODUCTION RANGE FAN RANGE Ø 450 mm ø 1800 mm. AIR VOLUME Max m3/h (100 m3/s) THRUST Max N TEMPERATURE RANGES C IMPELLER MATERIAL EN 1725 (G-ALSI 12 Aluminum) AISI 316 (Stainless) or EN (ST 3237 Steel + Epoxy / Galvanic Protection) BODY MATERIAL AISI 316 (Stainless) or EN (ST 3237 Steel) Epoxy or Hot Dip Galvanization according to EN ISO 1461 ELECTRIC MOTOR Tested and Certified according to EN Standard FUMEX F300 F400 (High temperature 300 or 400 C resistant) Electric Motors are used in EMAK Smoke Fans. Electric Motors are H Class - IP 55 S1 (Continuous Operation) Type and donated with the Heavy Duty type bearings ZZ Type (Life time lubricated), estimated life is working hours in normal conditions. F300 and F400 Fumex Motors have Cast Iron Bodies. The heating element is included as standard in motor body for preventing the moisture. The EFF 1 High Efficiency models shall be supplied where necessary. STANDARD MS JET PRODUCTION RANGE FAN RANGE Ø 450 mm ø 1800 mm. AIR VOLUME Max m3/h (55.5 m3/s) STATIC PRESURE 4500 Pa IMPELLER MATERIAL EN 1725 (G-ALSI 12 Aluminum) or EN (ST 3237 Steel + Epoxy / Galvanic Protection) GÖVDE MALZEMESÝ EN (ST 3237 Steel) Epoxy or Hot Dip Galv. Acc. EN ISO 1461 The Electric Command / Control futures and SCADA Automation Pls. see page 9 For Montage and Accessories Please see page 9

8 DÝÐER EKÝPMANLAR ve MONTAJ AKSESUARLARI SES ÝZOLASYONU Proje þartnamesine uygun olarak prizmatik veya silindirik yapýda imal edilecek susturucular, aþaðýdaki konstrüksiyonda imal edilmektedir. Mekanik Uygulama resmi (Shop Drawings) imalattan evvel mühendis onayýna sunulmaktadýr. Susturucular Fanlarýn Emme ve Basma Ýstikametlerinde bulunur. Sandviç Susturucu Panel Gövdeleri EN (ERDEMÝR 3237) ST 37.2 Kalite Çelik levhadan (Epoksi Boya Korumalý) imal edilmektedir, içi yüksek sýcaklýða mukavim sertifikalý ve yüksek ses tutma kabiliyeti olan Taþ Yünü ile izole edilir. Susturucu iç bölmeleri Ses Yutucu özellikte Perfore sacdan Modüler tarzda imal edilmektedir. Pasa karþý koruyucu olarak Epoksi (90?m) boya ile koruma altýna alýnmaktadýr. Ýsteðe baðlý olarak Epoksi koruma yerine önceden galvanize edilmiþ sac konstrüksiyon olarak imal edilebilmektedir. Galvanik Koruma TS 914 EN - ISO 1461 standardýnda, min.450 gr / m2 kalitededir. YANGIN DAMPERLERÝ ve AKSESUARLARI Metro Tünel ve Ýstasyonlarýnda, normal iþletme durumu için EMAK HDD - By Pass ve Acil durumlar için EMAK HDD - Kapama Damperleri kullanýlmaktadýr. Modüler tarzda ve yýpratýcý, pas, toz, kir gibi aðýr kullanma þartlarýna uygundur. Ayrýca Tünel içinden geçen trenlerin yüksek Piston etkilerinden zarar görmeyecek saðlam konstrüksiyonda ve çok uzun ömürlü olarak imal edilirler. Damperler yüksek sýcaklýða dayanýklý konstrüksiyonda / Elektrikli Pnömatik veya Elektro hidrolik Tip - Yay Geri Dönüþlü Servomotorlarla (Actuatör) donatýlýr. Yangýn Damperlerinin Dýþ Konstrüksiyonu EN (ERDEMÝR 3237) ST 37.2 Kalite Çelik levhadan (Epoksi Boya Korumalý) imal edilmektedir,. Ýsteðe baðlý olarak Epoksi koruma yerine önceden galvanize edilmiþ sac konstrüksiyon olarak imal edilebilmektedir. Galvanik Koruma TS 914 EN - ISO 1461 standardýnda, min. 450 gr / m2 kalitededir. Damper Kanadý Yataklama Milleri (Þaftlar) AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelikten imal edilir. Damper Kanatlarý Epoksi korumalý veya önceden galvanize edilmiþ sacdýr, özel dizayný sayesinde havaya minimum direnç verecek þekilde imal edilmektedir. ELEKTRÝK KUMANDA PANOLARI ve STARTER SÝSTEMLERÝ EMAK Firmasý Fan grubu imalatý dýþýnda ve müþterilerimizin talep etmesi halinde, komple elektrik kontrol ve kumanda sistemlerinide anahtar teslimi olarak taahhüt etmektedir. TÜNEL FAN SÝSTEMLERÝ ÝÇÝN ; Her Fan grubu için baðýmsýz, Etanj ve birinci sýnýf kalitede Fýrýn Boyalý Elektrik Kumanda Panolarý teslim edilmektedir. Ýstasyonda bulunan tüm Fanlarýn ve Fanlara baðlý çalýþan diðer ekipmanlarýn Ýstasyon Kumanda Merkezinden Uzaktan Kumanda edilebilmesine ve daha sonra Tüm Ýstasyonlarýn Merkezi Ýþletme Kontrol Merkezinden SCADA sistemi ile kumanda edilebilmesine imkan verecek þekilde aþaðýdaki özellikte donatýlmasý saðlanmaktadýr. Ayrýca kullanýlan tüm ekipman etiketlendirilerek kullaným kolaylýðý saðlanmaktadýr. a) Fanlarýn Standart ve Reverse (Aksi yönde) Dönüþ kumanda ve ikazlarý. b) Fan Hýzý Kontrolü ve Göstergesi (Yalnýz Frekans Kontrollü Sistemlerde) c) Amper, Voltaj, Hertz bilgileri, Acil Enerji Kesme Butonlarý d) By Pass ve Kapama Damperleri Açma / Kapama kontrolleri ve ikazlarý. AC HIZ KONTROL CÝHAZI ÝLE (FREQUENCE CONVERTER) DÝJÝTAL KUMANDA SÝSTEMLERÝ Bu çözüm fanlara hýz (Devir sayýsý) kontrolü ile kapasite kontrolü saðlamasý bakýmýndan tercih edilir. Devir kontrolü dýþýnda bu cihazlarýn, programlanabilen rampalama, frenleme, aþýrý akým önleme gibi birçok deðiþik parametreleri bulunmaktadýr. SOFT STARTERLER Dijital Kumandalý Yumuþak Kalkýþ Sistemleri, devir kontrolü dýþýnda yukarýdaki birçok özelliði barýndýrmaktadýr. Fiyat seviyesi ile optimum bir seçenektir. KLASÝK KONTAKTÖRLÜ SÝSTEMLER Bu sistemler Uzaktan kumanda ve Revers (Aksi yönde çalýþma) için gerekli olan ve Dijital Kontrol Sistemlerinde Standart donaným olan birçok fonksiyonu barýndýrmadýklarý için Tünel ve Jet Fan Sistemlerinde kullanýlmamaktadýr. Çünkü bu fonksiyonlarýn ilavesi ile fiyat seviyesi olarak cazibiyetini yitirmektedir.

9 ANCILLARIES and INSTALLING SILENCERS Silencers are shaped Prismatic or Circular according to the list of conditions of the projects. Mostly produced by following methods unless otherwise is agreed upon. The Shop Drawings submitted to the engineer for final approval. Normally sound absorbers are located both (Inlet / Discharge) directions. Sound Absorber panel bodies are produced from EN (ERDEMÝR 3237) ST 37.2 quality steel plates Epoxy or Galvanized protected (unless otherwise is agreed), galvanization made according to EN-ISO 1461 standard (min. 450 gr / m2). The inner sides of plates are perforated type to subtract the noise. Between the steel plates at both ends a high noise absorbing and certified heat resistant Rock-wool type sound Insulation (at a density of 50 to 70 kg/m3 depending on application) is apply. Deflectors are mounted at both air inlets and outlets. All together creates the modular sandwich formed sound insulation panels. To protect from rust epoxy (90 µm) or pre-galvanization according to same (EN-ISO 1461 standard - min. 450 gr / m2). DAMPERS and ANCILLARIES EMAK HDD Type - By Pass and Shut Off Dampers are used for the Metro Tunnel and Station Fire and Smoke Management systems. HDD Type dampers are integrate with Smoke Exhaust Fans. In normal train operations By Pass dampers are in open position to relief the piston effects of the trains, they automatically closes in case of fire. All EMAK HDD Type Heavy Duty Dampers are produced in modular formed, long life and resistant to tough conditions like dust humidity vibration in Metro Tunnels. Dampers are equipped with high temperature resistant, spring return, fail safe type electric, pneumatic or electro hydraulic type actuators. The main construction of the dampers are made from EN (ERDEMÝR 3237) ST 37.2 steel plates (Epoxy or Galvanized protected) unless otherwise is agreed, galvanization according to EN-ISO 1461 standard (min. 450 gr / m2) is used. Damper blade shafts are manufactured in AISI 304 Stainless Steel. The damper blade shaft axis shall always be horizontal and the damper blades are manufactured from pre-galvanized steel or epoxy coated steel plates. The special shapes of blades minimize the air pressure over damper. ELECTRIC COMMAND PANELS AND FAN STARTER SYSTEMS EMAK Company is contracting for the complete turn key electric control and commanding systems for the fan units besides the Fan production, in case of a customer inquiry. FOR THE TUNNEL FAN SYSTEMS The Electric Boards are delivered with the first quality materials and the first quality finishing, suitable to control the whole fan system and the integrated instruments in the station, the commanding and controlling futures as mentioned below, from fan room locally and from SCC (Station Control Center), also ready to integrate with the SCADA system supplied by others. Name plates for all commanding futures are signed properly. a) Standard and reverse drive controls. (The Air Flow Direction Control of The Fans) b) The Fan speed control and display. (Only with Frequency Driver Units, pls. see below) c) The Electric Motor information (Current Voltage - Frequency, etc) d) By Pass and Shut Off Damper controls and monitoring. 1- Control System with Digital AC Frequency Drives: This solution is preferred for capacity control future with Speed Control capability and built in reverse running future. Besides those, fan motors can be optimized with the programmable parameters of starting, stopping, ramping time and others. 2- Digitally Working Soft Starters: Digital soft starters are having a lot of futures except the built in Reverse running and speed control. They can be most trusted with digital soft starting future. 3- Classic Starters with Contactors: These systems are not preferred devices for Tunnel Jet Fan Projects, since they are not having the futures of digital communication with other remote appliance nor speed / direction controls. To add above futures into a classic cubicle costs not attractive.

10 DÝÐER EKÝPMANLAR ve MONTAJ AKSESUARLARI ÝSTASYON OPERATÖR ODASI FAN UZAKTAN KUMANDA PANOLARI EMAK müþterilerimizin talep etmesi halinde ve anahtar teslimi olarak taahhüt ettiði sistemlerde her Ýstasyon Kontrol Odasý için birer adet olmak üzere, Etanj, birinci sýnýf kalitede Fýrýn Boyalý Kumanda ve Kontrol Panosu imal edilmektedir. Kumanda Panolarý üzerinde Uluslar arasý dijital haberleþme protokolüne uygun RTU Unit (Dijital Kontrol Cihazýna ait uzaktan kumanda terminali) ve PLC Kontrolü bulunmaktadýr. Pano üzerinde Göstergeleri, Sinyal lambalarý, Acil Enerji Kesme Butonlarý ve aþaðýda belirtilen kumanda özellikleri bulunur. Bu sistem baþkalarý tarafýndan kurulan SCADA Sistemi ile haberleþmeye uyumludur, kullanýlan tüm ekipmanýn etiketlendirilmesi kullaným kolaylýðý saðlamaktadýr. Uzaktan Kumanda Panolarý aþaðýdaki özellikte donatýlmaktadýr. a) Fanlarýn Standart ve Reverse (Aksi yönde) Dönüþ kumanda ve ikazlarý. b) Fan Hýzý Kontrolü ve Göstergesi (Yalnýz Frekans Kontrollü Sistemlerde) c) Amper, Voltaj, Hertz bilgileri, Acil Enerji Kesme Butonlarý d) By Pass ve Kapama Damperleri Açma / Kapama kontrolleri ve ikazlarý. FAN ASKI ve / veya SABÝTLEME ELEMANLARI Fan kasedinin iki yanýnda bulunan flanþlara DIN EN (ERDEMÝR 3237) kalitede ST 37 Çelik malzemeden L þeklinde bükülmüþ profil çelik Sac levhadan sabitleyici ayak monte edilmektedir.. Ayak baðlantýlarý üzerinde, titreþim yalýtýmý gurubuna baðlanmayý saðlayacak delikler yer almaktadýr. Bu montaj yuvalarýna V.I. Tip titreþim sönümleyiciler, Fan aðýrlýðýna ve momentine uygun ve yangýn þartlarýna dayanýklý süspansiyon sistemi monte edilmektedir. JETFAN SÜSPANSÝYON SÝSTEMÝ ve GÜVENLÝK ZÝNCÝRÝ Tüm montaj parçalarý sýcak daldýrma galvaniz kaplanýr ve epoxy boya ile koruma altýna alýnýr. Montaj tablasý, fan tepki kuvvetlerine uygun olarak seçilen kesitteki mesnet cývatalarý tünel tavanýna veya duvarýna dört adet çelik saplamalý kimyasal dübel ile monte edilir. Montaj tablasý ile Jet Fan aský aparatý arasýnda dört adet ýsý dayanýmlý titreþim sönümleyici kullanýlýr. Ayrýca tünel tavanýna monte edilecek Jet Fanlar, beþinci bir kimyasal dübelle ve galvaniz korumalý çelik zincirle asýlarak emniyete alýnmaktadýr. VÝBRASYON MONITÖR SÝSTEMLERÝ Ýmalat sonrasý ISO 1940 Normuna uygun olarak hassas Statik ve Dinamik Balans testlerinden geçirilen EMAK FANLARI, Opsiyonel olarak iþletme süresince Fan Gövdelerinde oluþabilecek muhtemel sarsýntýlarý yani vibrasyon (Balans) bozulmalarýný 4-20 ma sinyaller göndererek sürekli olarak izleyebilen Vibrasyon Monitör sistemleri ile donatýlabilmektedir.

11 ANCILLARIES and INSTALLING FAN REMOTE CONTROL PANELS for THE STATION OPERATOR ROOM EMAK Company may supply the Remote control systems for the fan units. Normally one remote panel is sufficient for hole station. The Remote Control Panels are delivered with the first quality materials and the first quality finishing. The RTU and PLC in remote panels use Internationally accepted digital communication protocols. Suitable to control the whole fan system in the station by pre-set parameters and the commanding, controlling futures as mentioned below. Also ready to integrate the SCADA system supplied by others. Name plates for all commanding futures are signed properly. a) Standard and reverse drive controls. (The Air Flow Direction Control of The Fans) b) The Fan speed control and display. (Only with Frequency Driver Units) c) The Electric Motor information (Current Voltage - Frequency, etc) d) By Pass and Shut Off Damper controls and monitoring. FAN SUSPENSION AND MOUNTING SYSTEMS IN GENERAL The fan units are suspended by DIN EN (ERDEMIR 3237) ST 37 Quality Steel L formed footing welded to the flanges located at both sides of the fan body. Epoxy or Galvanized protected (unless agreed otherwise), galvanization made according to EN-ISO 1461 standard (min. 450 gr / m2) is used. This footing arrangement is supported by Heat Resistant AVS (Spring Type) Anti Vibration suspenders adapted to the fan Weight and Momentum. JET FAN SUSPENSION / FIXING and SECURITY SYSTEMS All Jet Fan installation parts are hot dip galvanized and epoxy coated. Jet Fan suspension is fixed to the ceiling of Tunnel by Hilti Type four steel rods (Chemically Fixed) selected cross section of the rods are calculated against the thrust and the weight of the fans. Between the Jet Fan and the all steel mounting bracket footing arrangement is supported by four pieces Heat Resistant AVS (Spring Type) Anti Vibration suspenders proper to the fan Weight and Momentum. A separate fifth rod is connected via a galvanized chain to the Jet Fan for security purpose. VIBRATION MONITORING SYSTEMS All EMAK fans are factory tested statically and dynamically against vibration defects according to ISO 1940 Norm, after production. Optional is, continuous vibration monitoring systems 4-20 ma which can be mounted on Fans as factory wired for the sensible cases.

12 TESTLER ve SERTÝFÝKALAR EMAK TÜNEL FANLARI (TVF - OTE - UPE) EMAK JET FANLARI (E JET - E JET R - MS JET) EMAK ekte sunulan ve imalatlarýmýzda kullanýlan Kalite Güvencesi Standartlarýna uygun olarak, Fan Kapasite ve Performans testlerini Ýlgililer nezaretinde gerçekleþtirebilmektedir. (OPSÝYONELDÝR) Firmamýz imali Yüksek Sýcaklýk Fanlarýnýn Tip Sertifikalarý mevcuttur. Ve bu tip fanlar yüksek sýcaklýða sadece bir kez maruz býrakýlabileceðinden (Tekrar kullanýmý söz konusu deðildir) müþterimiz tarafýndan istenilen Tip ve Adette Fanýn Yüksek Sýcaklýk Testi bedeli karþýlýðý yapýlabilir. Bu test için yakýlan fanýn bedeli EMAK firmasýna ödenir. 1- Fan (Genel Performans) : Fanlarýmýzýn Genel Fan Performans Testleri ; Thrust (itme), debi, basýnç, ses seviyesi, vibrasyon seviyesi, elektrik akým bilgileri, motor gücü ve gerilim deðerleri BS (British Standards), ANSI / AMCA 250 DCS (U.S.A.) Standardýna uygun test laboratuarýmýzda yapýlan testlerle belirlenmektedir. EMAK tarafýndan imal edilen tüm fanlar müþteriye teslim edilmeden önce baðýmsýz otoriteler veya müþterilerimiz nezaretinde test edilmektedir. ISO kalite yönetim standardýmýza göre test raporlarýmýz talep olmasý halinde müþterilerimize sunmak amacý ile kalite kontrol departmanýmýzda saklanmaktadýr. 2- Yüksek Sýcaklýk : EMAK EFF (Duman Egzoz) FANLARI ve FAN AKSESUARLARI Yüksek Sýcaklýk testleri sonuçlarý BS EN Standardýna uygun test laboratuarýnda yapýlan testlerle belirlenmiþtir. Yüksek sýcaklýk sertifikalarý, Ýngiliz BSRIA Test Laboratuarýndan alýnmýþtýr ; -CE-036 TUV-SUD Approval No : CPD RG06 03 (F300 Smoke Fans in general) -UK - BSRIA (300 C - 90 min.) - UKAS Testing Cert. No : 19306/1 and Range Report (2.2 kw 45 kw all models) According to EN UK - BSRIA (300 C min.) - UKAS Testing Cert. No : 50402/1 -UK - BSRIA (400 C min.) - UKAS Testing Cert. No : 19306/2 Ayrýca firmamýzýn max 800 mm çaplý endüstriyel fanlarýn Yüksek Sýcaklýk testleri için kendi bünyesinde EN Standardýna uygun test laboratuarý bulunmaktadýr. 3- Pervane (Balans/Vibrasyon Testleri) : Tüm pervanelerin dinamik balansý ISO 1940 TSE 2576 standardýna göre G 6.3 klasýnda yapýlarak seri numarasý verilir,her bir pervane için test raporu düzenlenir.tüm pervanelerde geçmiþe dönük verilere, test arþivi sayesinde kolaylýkla ulaþýlmaktadýr. 4- Dayanýklýlýk : EMAK FAN Pervane Tipleri Spin Testlerinden geçirilmektedir, yani pervanelerin iþletme þartlarýnda maruz kalacaðý Aksiyal ve Radyal yüklerden çok daha fazlasý (% 120) test esnasýnda pervaneye fiziksel olarak uygulanmakta ve iþletme þartlarýndaki güç koþullarý rahatlýkla karþýlamalarý garanti edilmektedir. 5- Malzeme Röntgen (X-Ray) veya Likit Penetran Testleri : EMAK Alüminyum Döküm FAN Pervane kanatlarý gerekli hallerde Röntgen (X-Ray) Taramasýndan geçirilerek, döküm esnasýnda oluþmuþ olabilecek çatlaklar, montajdan evvel tespit edilir ve kusurlu malzeme ayýklanýr.

13 TESTS and CERTIFICATES EMAK TUNNEL FANS (TVF OTE UPE) EMAK JET FANS (E JET - E JET R - MS JET) In behalf of the enclosed Quality Assurance System of EMAK Products and Service, the fan performance tests are being proceed under the surveillance of our customers or attending surveyors. Certificates or type approvals are always submitted to the client for high temperature tests. However if the customer request to be witness to the High Temperature Test, the test are executed, expenses on buyers account, since the destruction tests are being done only for once (fans can not be use anymore). 1- Fan General Performance Tests : Thrust, air volume, static pressure, sound level, vibration level, electrical outputs of the driving electric motor are tested and monitored by fan test laboratory of EMAK, According to BS 8481 (British Standards) or ANSI / AMCA 250 DCS (U.S.A.) And all the fans produced by EMAK are tested before dispatch either with the client or surveying organization. EMAK also keeps the test records in quality control department, according to it's ISO Quality Control System. 2- High Temperature Tests : EFF EMAK FANS and Accessories are Type Tested and Certified in Laboratories According to Standard BS EN , for following categories. The certificates are issued by BSRIA Laboratory in U.K. -CE-036 TUV-SUD Approval No : CPD RG06 03 (F300 Smoke Fans in general) -UK - BSRIA (300 C - 90 min.) - UKAS Testing Cert. No : 19306/1 and Range Report (2.2 kw 45 kw all models) According to EN UK - BSRIA (300 C min.) - UKAS Testing Cert. No : 50402/1 -UK - BSRIA (400 C min.) - UKAS Testing Cert. No : 19306/2 Besides EMAK company has it's own High Temperature Test Chamber for Smoke Exhaust Fans up to ø800 mm EFF Fans, according to EN Impeller - Vibration Tests (Balancing) : All fan Impellers are vibration tested dynamically According to ISO 1940 Standard, (TSE 2576) minimum G 6.3 grade. Tests records are kept in EMAK Quality Control Department. 4- Endurance : All EMAK FAN Impeller models are Type Spin Tested against axial and radial forces by the heavier (% 120) conditions than impeller models facing in normal operation conditions. Thus the safe operation is guaranteed for heavy industrial conditions in operations. 5- Material X-ray Or Liquid Penetrant Tests For Casted Parts : Casted aluminum blades of EMAK FANS are checked with X-Ray or Liquid Penetrant before installation of blades where necessary, that control result with defected parts to remove before dispatch.

14 ÝMALATLARIMIZDAKÝ KALÝTE GÜVENCE SÝSTEMÝ EMAK LÝMÝTED ÞTÝ. BS EN ISO 9001:2000 KALÝTE SÝSTEMÝNE SAHÝPTÝR. Performance Test Code : B.S (British Standards) Performans Test Metodu Performance. AMCA 210 ve ISO 5801 Benzeridir. CE Attestation Sertifikasý Bureau Veritas (Tüm modellerimizi kapsar) TUV SUD CE 036 Approval No : CPD RG06 03 (F300 Duman Egzoz Fanlarý - Genel) Tünel Fan ve Aksesuarlarý Sistem Uygunlugu NFPA 130 Kriterleri EMAK Jet Fan Performans testleri ANSI / AMCA DCS 250 Standardýna uygun olarak Emak firmasý test labratuarýnda gerçeklestirilmektedir. UK - BSRIA (300 C 90 dk. Duman Egzozu) - UKAS Testing Sertifika No : 19306/1 ve Range Report 2.2 kw 45 kw arasý tüm modelleri kapsar) EN UK - BSRIA (300 C 120 dk. Duman Egzozu) - UKAS Testing Sertifika No : 50402/1 UK - BSRIA (400 C 120 dk. Duman Egzozu) - UKAS Testing Sertifika No : 19306/2 TUV Mark Approval No : ALMAN (200 C 120 Dakika Duman Egzozu) Damper Servomotorlarý Sýcaklýk Testi Raporu Warrington Fire Research Inst. UK Türk Standartlar Enstitüsü - Kalite uygunluk Standardý 34 / 790 (1994) - EMAK TSE - malata Yeterlilik Belgesi / 1375 (1994) - EMAK AMCA Ölçümlendirme Standardý EMAK EMAK Reversible Fanlarý Faydalý Model Korumalýdýr TPE TR Y Fan (Pervane kýsmý) Dinamik Balans Standardý to ISO 1940 (G : 6.3) Norm (AMCA ) Elektrik Motorlarý : IEC / ISO / DIN / TSE Standartlarýna uygundur. Diðer Kullanýlan Malzemeler ve Aksesuarlar TSE - ISO - BS - DIN Gibi Uluslararasý Normlarýna Uygun ve mümkün olan kalemlerde ISO Sertifikalý ürünlerden Seçilmektedir.

15 THE QUALITY ASSURANCE PLAN of PRODUCTION AND TESTING FANS EMAK Fans Are : EMAK COMPANY's BSI EN ISO 9001 : 2000 Quality Control System is registered by the surveillance of British Standard Institute. CE Attestation Certification for Axial Fans Bureau Veritas TUR_291_06 CE Attestation Certification for Centrifugal Fans Bureau Veritas TUR_292_06 Certified BSRIA Lab. (300 C 90 min.) - UKAS Testing (EN ) Range Report BSRIA Lab. Test Report 300 C 120 min. - UKAS Testing (EN ) - F300 BSRIA Lab. Test Report 400 C 120 min. - UKAS Testing (EN ) F400 TUV-SUD F300 (Smoke Fan) CE 0036 CE Conformity Certificate TUV Mark Approved GERMANY(200 C 120 Minutes) BS Turkish Standards Institute - Quality Acceptance Standard 34 / 790 (1994) - EMAK TSE - Production Qualification Certificate / 1375 (1994) - EMAK Fully Comply with AMCA Standard EMAK Tunnel Ventilation System Contracts in general complying with NFPA 130 Critters - EMAK. Ex Proof Fans are approved by Bureau Veritas, American Bureau of Shipping Turkish and German Lloyd's, TSE for Marine Applications. All EMAK Reversible Fans are Patent Protected TPE TR Y EMAK Fans Preferred by The International Construction Contracts. Please ask for reference list for prestigious projects list. EMAK Fans Comply With : Performance Test Code : BS (British Standards) Methods of Testing Performance. Similar to AMCA 210 and ISO 5801 Fans are tested in Emak's own test laboratory. EMAK Jet Fan tests executing According to AMCA 250 Standard in Emak's own laboratory. All EMAK Fans are produced and assembled under rules of AMCA and CE Norms. Fan (Impeller) Balance Quality and Vibration Level Adjustment Held According to ISO 1940 (G : 6.3) Norm - (Similar Method AMCA Standard ) Electric Motors, IEC / ISO / DIN / VDE / EU Standards EFF 1 Where required Other materials supplied for ventilation systems and accessories also suit to the appreciated TSE - ISO - BS - DIN and Internationally Known Norms and Certificated Producers. All Emak Fans are bearing CE (Community European) Seal.

16 SUD EMAK Engineering Ltd. / EMAK Mühendislik Ltd. Office: Tunel, Ilk Belediye Cad. No: Beyoglu / ISTANBUL Tel: Fax: Factory: Hekimsuyu Cad. 559 Sok. No:37 Kucukkoy / ISTANBUL Tel: Fax: YAYIN NO: LS.SP.02 08/2007

JET ve TÜNEL FANLARI JET & TUNNEL FANS

JET ve TÜNEL FANLARI JET & TUNNEL FANS JET ve TÜNEL FANLARI JET & TUNNEL FANS FM 98140 - ISO 9001:2008 FAN ve PROJE ÇÖZÜMLERİ / FAN & PROJECT SOLUTIONS 0036 CPD RG06 03 FAN ve PROJE ÇÖZÜMLERİ FAN ve PROJE ÇÖZÜMLERİ FAN & PROJECT SOLUTIONS Ofis

Detaylı

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS aircoolers Evaporatörler Aircoolers CEILING TYPE AIR COOLERS Teknik Bilgiler / Technical Details UYGULAMA Ürünlerimiz, endüstriyel ve ticari soğuk muhafaza, donmuş muhafaza, şoklama hücreleri ve serinletilme

Detaylı

Mekanik Sabit Debi Ayar Damperi

Mekanik Sabit Debi Ayar Damperi Mekanik Sabit Debi Ayar Damperi Mechanical Constant Flow Damper MEKANÝK SABÝT DEBÝ AYAR DAMPERÝ (BCAV) MECHANICAL CONSTANT FLOW DAMPER Model: Malzeme: Kullaným: Sipariþ Kodu: *BCAV-R : Dairesel kesitli

Detaylı

Damperler / Dampers. RGS International HVAC Equipment. www.rgs-international.com

Damperler / Dampers. RGS International HVAC Equipment. www.rgs-international.com Damperler / Dampers RGS International HVAC Equipment www.rgs-international.com international.com İçindekiler / Index Volüm Damperi / VRD Volume Control Damper / VRD Back Draft Damper / NMD Back Draft Damper

Detaylı

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI ER ENERGY RECOVERY UNITS AKSESUARLAR ACCESSORIES Sayfa/Page 9~ VENCO ER enerji geri kazanım cihazları, rotorlu tip eşanjörü sayesinde, yüksek enerji tasarrufu sağlamak

Detaylı

FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE

FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE İnterflex ALPHA INSULATED & NON-INSULATED ALUMINUM NEGATIVE PRESSURE COMPETENT FLEXIBLE AIR DUCTS Insulated & non-insulated aluminum negative pressure competent flexible

Detaylı

*BSWA : Ayarlanabilir, dairesel kanatlý ve kare ön tablalý swirl difüzör. Model:

*BSWA : Ayarlanabilir, dairesel kanatlý ve kare ön tablalý swirl difüzör. Model: : *BSWA : Ayarlanabilir, dairesel kanatlý ve kare ön tablalý swirl difüzör. Malzeme: Ürün ön tablasý DKP sacdan, kanatlar ise siyah plastikten imal edilmektedir. Kullaným: Taze havanýn mahal havasý ile

Detaylı

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( ) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER Dikdörtgen Hava Damperi Teknik Detaylarý Rectangular Volume Control Damper Technical Details : Malzeme: Ürün kasa ve kanatlarýnýn tamamý ekstrüzyon

Detaylı

www.emak.com.tr GENEL ÖZELLİKLER

www.emak.com.tr GENEL ÖZELLİKLER www.emak.com.tr GENEL ÖZELLİKLER Aksine bir talep olmadığı taktirde tüm aksiyal fanlarımız direk akuple olarakimal edilir. Talep üzerine kayış kasnaklı (AX) modellerimiz de vardır (opsiyonel) Fan kasetlerinin

Detaylı

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width 08 Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme mm mm mm mm mm mm kw mm mm mm kg AHS 20/04 2100 6 4 160 140 120 2.2 4142 1037 1140 2320 AHS 20/06 2100 8 6 190 170 150 3 4042 1254 1380 3290 AHS 20/08 2100 10

Detaylı

HAVA PANJURU (BAL) AIR LOUVRE

HAVA PANJURU (BAL) AIR LOUVRE HAVA PANJURU (BAL) AIR LOUVRE Model: Malzeme: Teknik Özellikler: Kaplama Tipleri: Montaj Tipleri: Aksesuarlar: *BAL - WB : Geniþ kanatlý hava panjuru. *BAL - CB : Eðrisel kanatlý hava panjuru. *BAL - CHC

Detaylı

TURBOSAN TURBOMAKINALAR SAN. VE TIC. A.S. MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 5. CADDE NO:33 41455 DİLOVASI / KOCAELİ - TURKEY Phone: 0090 262 722

TURBOSAN TURBOMAKINALAR SAN. VE TIC. A.S. MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 5. CADDE NO:33 41455 DİLOVASI / KOCAELİ - TURKEY Phone: 0090 262 722 T TURBOSAN TURBOMAKINALAR SAN. VE TIC. A.S. A broad range of products and sophisticated materials technology combined with application knowhow are the keys to success in industrial plants. Türbosan API-Process

Detaylı

YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI. Round Ceiling Diffuser

YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI. Round Ceiling Diffuser YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI Round Ceiling Diffuser YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI ( ) ROUND CEILING DIFFUSER Yuvarlak Tavan Anemostadý Teknik Detaylarý Round Ceiling Diffuser Technical Details : Malzeme: Kullaným:

Detaylı

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Firma Profili Sardoğan Endüstri ve Ticaret üretim faaliyetlerine 1979 yılında bir çok Türkiye'li sanayiciye ev sahipliği yapan Karaköy'de başlamıştır. Firmamız çalışmalarını

Detaylı

Lif Tutucu Menfez. Fiber Filter Grille

Lif Tutucu Menfez. Fiber Filter Grille Lif Tutucu Menfez Fiber Filter Grille LÝF TUTUCU MENFEZ (BFFG) FIBER FILTER GRILLE Model: * BFFG : Lif tutucu menfez. Malzeme: Kullaným: Montaj: Sipariþ Kodu: Ürün kasasý ve 0,5 x Ø 0,3 mm gözenekli filtre

Detaylı

AHK. 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65

AHK. 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65 AKYAPAK AKBEND üretimi üç valsli hidrolik silindir makineleri, 2 mm den 200 mm ye kadar sac kalınlığında ve 1000

Detaylı

Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders

Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders BS250 Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders Genel açıklamalar General description Blok silindirler kısa stroklu çalışma alanları için tasarlanmış, çok küçük montaj boyutlarına sahip kompakt silindirlerdir.

Detaylı

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129 24kV,630 Outdoor Switch Disconnector with rc Quenching Chamber (ELBI) IEC265-1 IEC 694 IEC 129 Type ELBI-HN (24kV,630,normal) Closed view Open view Type ELBI-HS (24kV,630,with fuse base) Closed view Open

Detaylı

Deðiþken Debi Ayar Cihazý (VAV)

Deðiþken Debi Ayar Cihazý (VAV) Deðiþken Debi Ayar Cihazý (VAV) Variable Flow Rate Control Unit DEÐÝÞKEN DEBÝ AYAR CÝHAZI (BVAV) VARIABLE FLOW RATE CONTROL UNIT Model: Malzeme: Kullaným: *BVAV-R : Dairesel kesitli VAV cihazý. *BVAV-RS

Detaylı

HIGH SPEED PRECISION SPINDLES YÜKSEK DEVİRLİ HASSAS İŞ MİLLERİ. www.simaksan.com.tr

HIGH SPEED PRECISION SPINDLES YÜKSEK DEVİRLİ HASSAS İŞ MİLLERİ. www.simaksan.com.tr HIGH SPEED PRECISION SPINDLES YÜKSEK DEVİRLİ HASSAS İŞ MİLLERİ www.simaksan.com.tr HAKKIMIZDA SİMAKSAN MAKİNE ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ 2006 yılında CNC takım tezgahlarına servis hizmetleri sunmak,

Detaylı

1-Dikili Tip Panolar (Standing Type Panelboards) Dikili Tip Kaynaklı Çok Amaçlı Panolar 04

1-Dikili Tip Panolar (Standing Type Panelboards) Dikili Tip Kaynaklı Çok Amaçlı Panolar 04 İÇİNDEKİLER (INDEX) 1-Dikili Tip Panolar (Standing Type Panelboards) Dikili Tip Kaynaklı Çok Amaçlı Panolar 04 (Standing Type Welded Panelboards) Dikili Tip Modüler Çok Amaçlı Panolar 04 (Standing Type

Detaylı

LİNEER MENFEZ Linear Grille. 30 bükümlü. HLM-K: Lineer menfez kontrol kapağı, kanatlar 17 veya 30 bükümlü.

LİNEER MENFEZ Linear Grille. 30 bükümlü. HLM-K: Lineer menfez kontrol kapağı, kanatlar 17 veya 30 bükümlü. TANIM HLM-A: Lineer menfez, kanatlar 17 bükümlü. HLM-B: Lineer menfez, kanatlar 30 bükümlü. HLM-K: Lineer menfez kontrol kapağı, kanatlar 17 veya 30 bükümlü. MALZEME Ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş alüminyum

Detaylı

Yatay Atışlı Aksiyel Çatı Tipi Aspiratörler -25 ile +80ºC sıcaklıklara kadar, Termik Korumalı

Yatay Atışlı Aksiyel Çatı Tipi Aspiratörler -25 ile +80ºC sıcaklıklara kadar, Termik Korumalı atay Atışlı Aksiyel Çatı Tipi Aspiratörler -25 ile +ºC sıcaklıklara kadar, Termik Korumalı Genel tanımlama : Dış ortamda çalışmaya uygun tamamen paslanmaz malzemeden düşey atışlı Aksiyel çatı tipi fanlardır.

Detaylı

Ürün Broşürü Product Brochure

Ürün Broşürü Product Brochure Ürün Broşürü Product Brochure 09 2015 Kabiliyetlerimiz Capabilities Ar-Ge - ÜRÜN GELIŞTIRME R&D - PRODUCT DEVELOPMENT Dişli, mil, rulman ömrü gibi tüm mühendislik hesaplamaları güvenilirliği dünyaca kabul

Detaylı

Vantilatörler / Radial Fans

Vantilatörler / Radial Fans Hava Tekniği Cihazları Mak. ve Đnş.Sanayi ve Tic.A.Ş./ Air Technique Equipment Mach.Ind.&Trade Co Vantilatörler / Radial Fans Hoşgeldiniz / Welcome www.airfan.com.tr 1 Đçindekiler / Contents Firma Tanıtımı

Detaylı

DECLARATION OF PERFORMANCE No CPD-1958 REV 1.02

DECLARATION OF PERFORMANCE No CPD-1958 REV 1.02 DECLARATION OF PERFORMANCE No. According to Construction Products Regulation EU No. 305/2011 This declaration is available in the following languages: English Declaration of Performance Page 2-3 Turkish

Detaylı

POMPA VE MOTOR PUMPS AND MOTORS

POMPA VE MOTOR PUMPS AND MOTORS 8 tarım agriculture sanayi industry su idareleri water authority POMPA VE S AND S " 8" PASLANMAZ POMPA 8" SS 6 8 8 10 10 SS 877 KOMPLE PASLANMAZ POMPA FABRICATED STAINLESS STEEL 60 Hz 60 Hz seçim aralığı:

Detaylı

Radyal. RKD Serisi Motor Hava Akımı Dışında Prizmatik Kanal Tipi Fanlar 120 ºC. Fan Gövde Yapısı. Hava Akış Yönü R K D S 80 B 4 T ST 40

Radyal. RKD Serisi Motor Hava Akımı Dışında Prizmatik Kanal Tipi Fanlar 120 ºC. Fan Gövde Yapısı. Hava Akış Yönü R K D S 80 B 4 T ST 40 ENDÜSTRİYEL RADYAL FAN RKD Serisi Motor Hava Akımı Dışında Prizmatik Kanal Tipi Fanlar 12 ºC Filtreler galvaniz çelik kasa içerisindedir. Kaset tipi değiştirilebilir şekildedir. Bakım kapağı mevcuttur.

Detaylı

ARS SERİSİ POMPALAR (ARS SERIES PUMP) General Information. Genel Bilgiler. Applications. Kullanım Yerleri

ARS SERİSİ POMPALAR (ARS SERIES PUMP) General Information. Genel Bilgiler. Applications. Kullanım Yerleri ARS SERİSİ POMPALAR (ARS SERIES PUMP) Basma Flanşı Genel Bilgiler : DN32...DN 200 mm General Information Discharge Flange : DN32... DN 200 mm Debi : 700 m³/h Capacity : 700 m³/h Basma Yüksekliği : 550

Detaylı

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT AYDIN KOMPRESÖR www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYDIN KOMPRESÖR Aydın kompresör ;0 yılı aşkın kompresör sektöründeki tecrübesinin ardından 2001 yılı temmuz

Detaylı

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears 12 2014 Genel Tanıtım Overview ZET Redüktör 60 yılı aşkın deneyimi ile Türkiye nin en köklü dişli ve redüktör üreticilerindendir. ZET Redüktör ün 10.000 m2 lik

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl F 01.03 TR.00 H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i 2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirlenmiþ

Detaylı

Sirkülasyon Pompaları

Sirkülasyon Pompaları Sirkülasyon Pompaları Circulation Pumps Dünyayı koruyan teknolojilerle daha konforlu bir hayat için çalışıyoruz.. Dünyanın önde gelen markaları, uzmanları, bilim insanları ve profesyonel kadroları, gelişen

Detaylı

GMC FCU-097 ÜRÜNLERİ ÖZELLİKLERİ:

GMC FCU-097 ÜRÜNLERİ ÖZELLİKLERİ: 1 GMC FCU-097 ÜRÜNLERİ ÖZELLİKLERİ: Plastik (ABS) panjurları ile havayı yönlendirme özelliği. Elektrostatik toz boyalı dekoratif görünümlü dış gövde. Üç devirli direkt akuple çift emişli santrifüj fan

Detaylı

AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr

AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr SAC KÖŞKLER SAC KÖŞKLER METAL KIOSKS (CABINETS) Sac köşkler müşteri taleplerine göre üretilmekte, yurt içi ve yurt dışı piyasalarına sevk edilmektedir.

Detaylı

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern Suyun Kalite ile Dansı Gömme Rezervuar Concealed Cistern Banyonuzdaki Şıklık Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda oluşturduğumuz yüksek kalite ve estetiğe sahip çevre dostu GREZ gömme rezervuarlarımızı 8 farklı

Detaylı

We convert our experiencess and knowledge about aluminum into qualified products.

We convert our experiencess and knowledge about aluminum into qualified products. Page 1 We convert our experiencess and knowledge about aluminum into qualified products. Alüminyum Hakkındaki Bilgi ve Tecrübemizi Kaliteli Ürünlere Dönüştürüyoruz Highest security with SSL Page 2 Aluminum

Detaylı

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel:

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel: www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYKO 65 AYKO 600 TEK KADEMELİ KOMPRESÖRLER SINGLE STAGE RECIPROCATING AIR COMPRESSORS AZİZ AYDIN KOMPRESÖR Aziz Aydın kompresör

Detaylı

Teknik Bilgiler. 1. Fan Hava Akış Şekilleri. 2. Nominal Akım Çıkış Değerleri. 3. Aksesuarlar. 4. Birim Dönüşümleri 5. Motor Gücü Hesabı.

Teknik Bilgiler. 1. Fan Hava Akış Şekilleri. 2. Nominal Akım Çıkış Değerleri. 3. Aksesuarlar. 4. Birim Dönüşümleri 5. Motor Gücü Hesabı. Teknik Bilgiler 1. Fan Hava Akış Şekilleri 2. Nominal Akım Çıkış Değerleri 3. Aksesuarlar 4. Birim Dönüşümleri 5. Motor Gücü Hesabı Motor Gücü Toplam Basınç Hava Debisi Hava Yoğunluğu * Teknik özellileri

Detaylı

SHELTER VENTILATION STATION

SHELTER VENTILATION STATION SHELTER VENTILATION STATION NBCTURANN sığınak santralleri tam bu noktada devreye girerek geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın korunmasına yardımcı olmaktadır. NBCTURANN Shelter stations, by engaging

Detaylı

CONTAINERTANK GRUBU MOBILETANK GROUP

CONTAINERTANK GRUBU MOBILETANK GROUP CONTAINERTANK GRUBU MOBILETANK GROUP MOBİLTİP MobilTip 1 tank sistemleri 3 m³ den 80 m³ e kadar çeşitli boy ve ölçülerde üretilmektedir. Çift cidarlı ve tek cidarlı, bölmeli ve bölmesiz olmak üzere tank

Detaylı

STANDART ÖZELLİKLER STANDARD FEATURES OPTIONAL FEATURES OPSİYONEL ÖZELLİKLER

STANDART ÖZELLİKLER STANDARD FEATURES OPTIONAL FEATURES OPSİYONEL ÖZELLİKLER R41A Heat Pump Isı Geri Kazanım STANDART ÖZELLİKLER Dış ortam atmosfer şartlarına dayanıklı, elektrostatik toz boya kaplı galvaniz çelik saç dış kaset Hava akımından bağımsız kontrol panosu Cihazın çalışma

Detaylı

POMPA VE MOTOR PUMPS AND MOTORS

POMPA VE MOTOR PUMPS AND MOTORS 8 tarım agriculture sanayi industry su idareleri water authority POMPA VE S AND S " 8" PASLANMAZ POMPA 8" SS 6 8 10 SS 872 KOMPLE PASLANMAZ POMPA FABRICATED STAINLESS STEEL 50 Hz 50 Hz seçim aralığı: Q=

Detaylı

HAVA PANJURU (BAL) AIR LOUVRE. Notlar Notes. Model:

HAVA PANJURU (BAL) AIR LOUVRE. Notlar Notes. Model: AVA PANJURU (BAL) AIR LOUVRE Notlar Notes : Malzeme: Kullaným: Kaplama: Montaj: Aksesuar: Sipariþ Kodu: *BAL-B : Geniþ kanatlý hava panjuru. *BAL-CB : Eðrisel kanatlý hava panjuru. *BAL-CCB: Eðrisel kanatlý

Detaylı

Projenizin gizli değeri. Hidden value of your project MOTOR VE POMPA MOTORS AND PUMPS

Projenizin gizli değeri. Hidden value of your project MOTOR VE POMPA MOTORS AND PUMPS Projenizin gizli değeri Hidden value of your project VE POMPA S AND PUMPS İÇİNDEKİLER INDEX Açıklamalar.................. 2 Instructions Ürün gamı.................. Product range 6".................. 5

Detaylı

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1 H48.33b H48.33b.54.1 Introduction Filter drier shells are important equipments for refrigeration and air conditioning systems. They are designed to be used in the suction line and liquid line. Filter drier

Detaylı

mdt SERIE BC YAĞ / HAVA SOĞUTUCULARI OIL / AIR COOLING UNITS hava - yağ soğutucular BC oil- air coolers AĞIR İŞLETME ŞARTLARINDA HİZMET

mdt SERIE BC YAĞ / HAVA SOĞUTUCULARI OIL / AIR COOLING UNITS hava - yağ soğutucular BC oil- air coolers AĞIR İŞLETME ŞARTLARINDA HİZMET YAĞ / HAVA SOĞUTUCULARI OIL / AIR COOLING UNITS BC oil- air coolers hava - yağ soğutucular AĞIR İŞLETME ŞARTLARINDA HİZMET FOR HEAVY DUTY APPLICATIONS mdt SERIE BC www.mdtco.com BC Serisi yağ / hava soğutucuları

Detaylı

High Bay Lighting Fixtures Saver Premium HB 80

High Bay Lighting Fixtures Saver Premium HB 80 High Bay Lighting Fixtures Saver Premium 80 Saver Premium, provided by Lightmaster Lighting Solutions, provides high efficiency solutions in highbay, lowbay, warehouse, gas station and outdoor applications

Detaylı

YANGIN POMPA SİSTEMLERİ

YANGIN POMPA SİSTEMLERİ YANGIN POMPA SİSTEMLERİ Türbosan A.Ş. nin Yangın Pompaları UL LİSTED olmuştur. NFPA 20 (National Fire Protection Association) Standardı yangından korunmak için Yangın Pompa Gruplarını ve Tesisatlarını

Detaylı

2 demiryolu kabloları

2 demiryolu kabloları ÜNİKA alt yapısını geliştirmekte olan ülkemizin büyük ihtiyacı olan kâğıt izoleli kabloların üretimi için Atatürk ün direktifleri ile 1936 yılında kurulmuştur. Kuruluşunda İstanbul Kablo Fabrikası olan

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles - 01 / 03 PROFİL KESİT DETAYLARI PROFILE DETAIL DRAWINGS - 04 / 06

Detaylı

POMPA, VANA VE BARAJ EKİPMANLARI ATIKSU DALGIÇ POMPA

POMPA, VANA VE BARAJ EKİPMANLARI ATIKSU DALGIÇ POMPA POMPA MAKİNA SANAYİİ TİC. LTD. ŞTİ. POMPA, VANA VE BARAJ EKİPMANLARI % TS 8 4 POMPA MAKİNA SANAYİİ TİC. LTD. ŞTİ. DN 5/8,3-63 KW MALZEME Motor yuvası; sfero döküm GGG 4/5 Soğutma ceketi; ST 37-2 Motor

Detaylı

GENEL AÇIKLAMA GENERAL DESCRIPTION

GENEL AÇIKLAMA GENERAL DESCRIPTION GENEL AÇIKLAMA 1982 yılında başlamış olduğumuz ticari hayatımıza ilk yıllarda mekanik sistemli kurtarıcı araç imalatı, daha sonraki yıllarda teleskopik vinç, katlanır bomlu vinç ve kayar kasa rampalı oto

Detaylı

YXV 2XY (N)2XY. 90 c 250 c. Uygulanabilir Standartlar Applicable Standards

YXV 2XY (N)2XY. 90 c 250 c. Uygulanabilir Standartlar Applicable Standards YXV 2XY (N)2XY XLPE İzoleli, Tek Damarlı Bakır İletkenli XLPE Insulated Single Core with Copper Conductor 90 c 250 c Maksimum işletme sıcaklığı Maximum operating temperature Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı

Detaylı

Otomatik Konveyörlü Kurutma Fırınları. Automatic Type Ovens with Conveyor

Otomatik Konveyörlü Kurutma Fırınları. Automatic Type Ovens with Conveyor Otomatik Konveyörlü Kurutma Fırınları Otomatik Kot Kurutma Fırını, işletmenin iş akışı veya yerleşim planına göre U önüşlü ya da Tünel Tip olarak seçilir. Fırınlarda termoblok (ısıtma ünitesi) fırının

Detaylı

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears 12 2014 Demir Çelik Endüstrisi Iron & Steel Industry Enerji Endüstrisi Energy Industry Maden Endüstrisi Mining Industry Çimento Endüstrisi Cement Industry Raylı

Detaylı

B+C Sınıfı Parafudurlar Class B+C SPD for Power Supply Systems

B+C Sınıfı Parafudurlar Class B+C SPD for Power Supply Systems 25 RC / T N 75 RC LPZ 0 A - ve üzeri bölgelerdeki AG cihazların yıldırımlardan (0/) ve darbe gerilimlerinden (8/20) korunması amacıyla üretilmiş B+C sınıfı parafudur. GB 8802.-2002 / IEC 664-:998-02 standardına

Detaylı

BAR Dış aydınlatma aygıtları / Outdoor luminaires BAR 65

BAR Dış aydınlatma aygıtları / Outdoor luminaires BAR 65 BAR Dış aydınlatma aygıtları / Outdoor luminaires BAR 65 264 BAR Dış aydınlatma aygıtları / Outdoor luminaires BAR 65 12 18 30 40 42-2 22 36 41 41-7 Elektrostatik toz boyalı Alüminyum profil gövde Alüminyum

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

t d h k d, t t s a t

t d h k d, t t s a t t d h k d, t t s a t TS EN ISO / IEC 17065 Uygunluk Değerlendirmesi standardına uygun olarak ve akreditasyon kapsamında gerçekleştirilen kalite yönetim sistemi ve ürün belgelendirme programına bağlı olarak;.

Detaylı

TAVAN KONUSUNA AYDINLIK GETİRİYORUZ! BRIGHTEN YOUR PROJECTS WITH LUMUNER! LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ / LED LIGHTING SOLUTIONS. 2 I

TAVAN KONUSUNA AYDINLIK GETİRİYORUZ! BRIGHTEN YOUR PROJECTS WITH LUMUNER! LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ / LED LIGHTING SOLUTIONS. 2 I TAVAN KONUSUNA AYDINLIK GETİRİYORUZ! Lumuner LED Aydınlatma Sistemleri, 60x60 cm standart asma tavan sistemleri başta olmak üzere tüm metal, alçıpan, ahşap ve taşyünü asma tavan uygulamalarına akılcı çözümler

Detaylı

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti.

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San.Tic.Ltd. Şti. 1979 Yılında kurulan EREN MAKİNA ; Bu gün asansör sektörüne 3500 m2 kapalı alanda, en son teknolojiye sahip 30

Detaylı

ÇAMUR SIYIRICILAR SLUDGE SCRAPERS

ÇAMUR SIYIRICILAR SLUDGE SCRAPERS BİO-MAK TSEK ÇAMUR SIYIRICILAR SLUDGE SCRAPERS Havuz Geometrisine ve Boyutlarına göre 3 ayrı model MERKEZDEN TAHRİKLİ SABİT KÖPRÜLÜ SIYIRICILAR ÇEVRESEL TAHRİKLİ YARIM VE TAM DÖNER KÖPRÜLÜ SIYIRICILAR

Detaylı

Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel fan teknolojisini öğretmektir.

Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel fan teknolojisini öğretmektir. Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004962014 ENDÜSTRİYEL FANLAR Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel

Detaylı

Alev Sızdırmaz Sincap Kafesli Motorlar Flame Proof Squirrel Cage Motors

Alev Sızdırmaz Sincap Kafesli Motorlar Flame Proof Squirrel Cage Motors P r o d u ct C a ta l ogue Alev Sızdırmaz Sincap Kafesli Motorlar Flame Proof Squirrel Cage Motors ATEX 9/9/EC Direktiflerine uygundur. according to ATEX 9/9/EC Directive Merkez Motor Avrupa Yakası Terazidere

Detaylı

Yer Lineer Menfezi. Floor Linear Grille

Yer Lineer Menfezi. Floor Linear Grille Yer Lineer Menfezi Floor Linear Grille YER LÝNEER MENFEZÝ (BFLG) FLOOR LINEAR GRILLE Model: Malzeme: Kullaným: Montaj: Kaplama: Aksesuarlar: Sipariþ Kodu: * BFLG : Yer lineer menfezi * BCFLG : Konvektör

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

MALZEME Ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş alüminyum profilden mamul çerçeve ve kanatlar.

MALZEME Ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş alüminyum profilden mamul çerçeve ve kanatlar. TANIM HDKM-S: Üfleyici Tip Dairesl Kanal Menfezi. HDKM-R: Emici Tip Dairesel Kanal Menfezi. MALZEME Ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş alüminyum profilden mamul çerçeve ve kanatlar. UYGULAMA Dairesel kanallarda

Detaylı

Konforunuzu düşünerek tasarlıyoruz Designed for your comfort. Doğal Sirkülasyonlu ve Fanlı Konvektörler Natural And Power Convectors.

Konforunuzu düşünerek tasarlıyoruz Designed for your comfort. Doğal Sirkülasyonlu ve Fanlı Konvektörler Natural And Power Convectors. Konforunuzu düşünerek tasarlıyoruz Designed for your comfort Doğal Sirkülasyonlu ve Fanlı Konvektörler Natural And Power Convectors POWER V 100 Serisi Fanlı Konvektör POWER V 100 Series Power Convector

Detaylı

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern Suyun Kalite ile Dansı Gömme Rezervuar Concealed Cistern Banyonuzdaki Şıklık Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda oluşturduğumuz yüksek kalite ve estetiğe sahip çevre dostu GREZ gömme rezervuarlarımızı 8 farklı

Detaylı

Fan Coil. Floor Type Wall Type Ceiling Type High Pressure Type. Döşeme Tipi Duvar Tipi Tavan Tipi Yüksek Basınçlı Tip E11-114/1.A

Fan Coil. Floor Type Wall Type Ceiling Type High Pressure Type. Döşeme Tipi Duvar Tipi Tavan Tipi Yüksek Basınçlı Tip E11-114/1.A an oil 11-114/1. öşeme Tipi uvar Tipi Tavan Tipi Yüksek asınçlı Tip loor Type Wall Type eiling Type High Pressure Type ihaz Tanımı Unit escription RY an oiller, N ISO 01 : 8 Kalite Yönetim Sisteminin uygulandığı

Detaylı

Lineer Menfezler Linear Grilles

Lineer Menfezler Linear Grilles Malzeme Fonksiyon Yüzey Kaplama Montaj Aksesuarlar : Özel olarak haddelenmi 606 aluminyum profil. : avaland rma sistemlerinde üfleme ve emi menfezi olarak kullan r. Fan-coil ve radyatör dolaplar n üstünde,

Detaylı

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş.

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş. Sayfa (Page): 2/9 LVD Deney Raporu LVD Testing Report İÇİNDEKİLER (Contents) 1 Dokümantasyon Sayfa (Documentation) 1.1 DGC, Çevre Koşulları ve Sembollerin Tanımları 3 (Conditions/Power Utilized,Description

Detaylı

FAN AKSESUARLARI / FAN ACCESSORIES

FAN AKSESUARLARI / FAN ACCESSORIES FAN AKSESUARLARI / FAN ACCESSORIES MK Montaj Kelepçesi Mounting Clamps MP Montaj Plakası Mounting Plate BSV Tel Kafes Wire Mesh RSK Yuvarlak Tek Yönlü Yaylı Klape Circular One-Way Damper NRK Dikdörtgen

Detaylı

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır.

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır. Bağlantı Elemanları Makro Teknik, 1998 yılında, 18 yıllık uygulamacı geleneğinin ve birikiminin, üzerine inşa edilmiş, Hvac komponentleri üreten, ürettiklerinde ve üreteceklerinde, her zaman müşteri odaklı

Detaylı

Özel Tasarım Redüktörler Custom Design Gearboxes

Özel Tasarım Redüktörler Custom Design Gearboxes Özel Tasarım Redüktörler Custom Design Gearboxes 11 2014 Demir Çelik Endüstrisi Iron & Steel Industry Enerji Endüstrisi Energy Industry Maden Endüstrisi Mining Industry Çimento Endüstrisi Cement Industry

Detaylı

Lineer Difüzör Linear Diffuser

Lineer Difüzör Linear Diffuser Malzeme Fonksiyon Yüzey Kaplama Montaj Aksesuarlar : Özel olarak haddelenmi 606 aluminyum profil. : Havaland rma sisteminde alçak tavanlarda üfleme difüzörü olarak kullan lmaktad r. Ayr ca emi eleman olarak

Detaylı

Alfen Duvar Bağlantõ Sistemi Alfen Wall Connection System ( AWC System )( (

Alfen Duvar Bağlantõ Sistemi Alfen Wall Connection System ( AWC System )( ( Alfen Duvar Bağlantõ Sistemi Alfen Wall Connection System ( AWC System )( ( Niçin Alfen Duvar Bağlantõ Sistemi? Bir depremde betonarmeden ayrõlõp devrilmemeleri için duvarlarõn betonarmeye bağlanmalarõ

Detaylı

- Kademeli Pompalar - Multi Stage Pumps

- Kademeli Pompalar - Multi Stage Pumps - Kademeli Pompalar - Multi Stage Pumps CT2 SERİSİ - CT2 SERIES Emiş ve basış: 1 (2.2 kw), 2 (4-5.5-7.5-11 kw) 2900 d/d Önden emişli çift kademeli monoblok santrifüj pompa. Pompa mili yataklaması elektrik

Detaylı

RSD L RADYAL TEK EMİŞLİ DİREK AKUPLE VANTİLATÖRLER Geriye eğik kanatlı Hız kontrolüne uygun Asenkron motorlu

RSD L RADYAL TEK EMİŞLİ DİREK AKUPLE VANTİLATÖRLER Geriye eğik kanatlı Hız kontrolüne uygun Asenkron motorlu RSD L RADYAL TEK EMİŞLİ DİREK AKUPLE VANTİLATÖRLER Geriye eğik kanatlı Hız kontrolüne uygun Asenkron motorlu 1 Gurvent olarak 50 den fazla sektöre ve sayıları 300'e varan müşterimiz için üretim yapıyoruz.

Detaylı

KOMPRESÖRSÜZ SOĞUTMA ÜNİTELERİ CONDENSING UNITS WITHOUT COMPRESSORS

KOMPRESÖRSÜZ SOĞUTMA ÜNİTELERİ CONDENSING UNITS WITHOUT COMPRESSORS KOMPRESÖRSÜZ SOĞUTMA ÜNİTELERİ CONDENSING UNITS WITHOUT COMPRESSORS İÇİNDEKİLER - CONTENTS HH Serisi - HH Series 3 LH Serisi - LH Series 7 HS Serisi - HS Series 11 LS Serisi - LS Series 15 Elektrik Panoları

Detaylı

AXIAL. Speziell Design. Axial Ventilatorenbau

AXIAL. Speziell Design. Axial Ventilatorenbau AXIAL Speziell Design Axial Ventilatorenbau Gurvent olarak 50 den fazla sektör için, her basinç ve debi aralığında '' Aksiyel '' vantilatör üretim yapmaktadır. 3 model 20 çeşit ve 40.000'den fazla kataloglandırılmış

Detaylı

60 Hz VERTICAL MULTISTAGE PUMPS DIKEY MILLI ÇOK KADEMELI IN-LINE POMPA

60 Hz VERTICAL MULTISTAGE PUMPS DIKEY MILLI ÇOK KADEMELI IN-LINE POMPA 60 Hz VERTICAL MULTISTAGE PUMPS DIKEY MILLI ÇOK KADEMELI IN-LINE POMPA CV 3 / CV 5 / CV 9 Vertical Multistage Centrifugal Pumps Dikey Milli Çok Kademeli Santrifüj Pompa APPLICATIONS - Pressure boosting

Detaylı

Ýdeal Konfor Difüzörü

Ýdeal Konfor Difüzörü Ýdeal Konfor Difüzörü Ideal Comfort Diffuser ÝDEAL KONFOR DÝFÜZÖRÜ (BICD) IDEAL COMFORT DIFFUSER : Malzeme: * BICD Ürün boðazý 1 mm DKP sacdan sývama yöntemiyle, ürün kasa ve kanatlarý 1 mm DKP sacdan

Detaylı

RUBBER PRODUCTION LINE

RUBBER PRODUCTION LINE RUBBER PRODUCTION LINE İnterflex Tube Elastomeric Rubber Foam Insulation Tubes Optimal solution in heating, cooling, ventilating systems, and all industrial and constructional application processes. Tel:

Detaylı

Smart Cascade 120 Kw

Smart Cascade 120 Kw Smart ascade 120 Kw Smart ascade Smart ascade 120 Kw Bu cihazda 2 adet ana eşanjör kullanılmış r; ana eşanjör alüminyumdan oluşmuştur, oldukça güvenilir malzemeler kullanılmış r bu sebeple 35 yılı

Detaylı

GÖKSER RADYAL FANLAR (ÝLERÝ DÖNÜK KANATLI) GÖKSER MAKÝNA FANLARI 12 yýllýk deneyim ve yüksek teknoloji ile fan konusundaki dünya standardýna uygun olarak imal edilirler. Fan salyangozlarý en yüksek verim

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

YHL-2½" YHL2½" HELICAL GEAR PUMPS

YHL-2½ YHL2½ HELICAL GEAR PUMPS YHL2½" HELICAL GEAR PUMPS TEKNİK ÖZELLİKLERİ GÖVDE VE DİŞLİLER : Pik döküm, Çelik döküm, Paslanmaz AISI 304-316 döküm, bronz döküm, sfero döküm. YATAKLAR : Snbz 12 bronz, Rulman yatak, Karbon grafit, İna

Detaylı

Darbeli Kırıcılar Impact Crushers

Darbeli Kırıcılar Impact Crushers Darbeli Kırıcılar Impact Crushers TK15-TK16 Serisi Darbeli Kırıcılar TK15-TK16 Series Impact Crushers TK15 ve TK16 darbeli kırıcılar, tesiste sekonder veya tersiyer olarak kullanılabilir özellikte kırıcılardır.

Detaylı

Hava Soğutmalı Kondenserler Air Cooled Condensers

Hava Soğutmalı Kondenserler Air Cooled Condensers Hava Soğutmalı Kondenserler Air Cooled Condensers 1 Soğutma Sistemlerinde İdeal Çözümler In Cooling Systems Ideal Solution 1978 yılında Sayın Ekrem GÜNDOĞAR tarafından kurulmuştur. İlk yıllarında sanayi

Detaylı

POMPA VE MOTOR PUMPS AND MOTORS

POMPA VE MOTOR PUMPS AND MOTORS 5 tarım agriculture sanayi industry su idareleri water authority POMPA VE MOTOR PUMPS AND MOTORS 6 6 8 10 5 " 5" NORIL POMPA 5" NORYL PUMP 5 RN 516 NORİL POMPA NORYL PUMP 60 Hz 3 60 Hz seçim aralığı: Q=

Detaylı

Kum Tutucu Panjur. Sand Trap Louvre

Kum Tutucu Panjur. Sand Trap Louvre Kum Tutucu Panjur Sand Trap Louvre KUM TUTUCU PANJUR (BST) SAND TRAP LOUVRE Model: Malzeme: *BSTF : Çekmeceli tip kum tutucu panjur *BSTL : Alttan boþaltmalý tip kum tutucu panjur. Ürün kasasý galvanizli

Detaylı

OMB. Gaz Yakma Proses Bekleri 2010 TR-EN

OMB. Gaz Yakma Proses Bekleri 2010 TR-EN OMB Gaz Yakma Proses Bekleri 2010 TR-EN TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL DATA 650 kw a kadar döküm gövde. 650 kw dan sonra çelik gövde NiCrNi namlu Otomatik ateşleme İyonizasyon elektrodu Modüler tasarım 6.000

Detaylı

U Z U N Ö M Ü R. Uygulama Alanlarý Main Applications. Çekiciler Tow Trucks

U Z U N Ö M Ü R. Uygulama Alanlarý Main Applications. Çekiciler Tow Trucks TRAKSÝYONER AKÜ GRUPLARI TRACTION BATTERY GROUPS E N E N E N U Z U N Ö M Ü R the Longest Life Y Ü K S E K P E R F O R M A N S the Highest Performance E K O N O M Ý K Ç Ö Z Ü M L E R Ý Ç Ý N the Most Economical

Detaylı