Emak Jet Fans Karayollarý Jet Fanlarý. Emak Tunnel Fans Raylý Sistem Tünel Fanlarý.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Emak Jet Fans Karayollarý Jet Fanlarý. Emak Tunnel Fans Raylý Sistem Tünel Fanlarý. www.emak.com.tr"

Transkript

1 Emak Jet Fans Karayollarý Jet Fanlarý Emak Tunnel Fans Raylý Sistem Tünel Fanlarý

2 EMAK LTD. ÞTÝ. 1968'de Ýstanbul'da kurulmuþ, yenilikçi, ciddi ve müþterilerine saygýlý bir Mühendislik þirketidir. Ülkemizde daha önce imal edilmeyen Metro Tünel ve Ýstasyonlarýnýn komple havalandýrma Sistemleri ve Karayollarý Tünellerinde Dünyada kullanýlan en yeni Acil Havalandýrma ve Yangýn Dumaný Eksozu Teknolojilerini takip etmekte, Uluslararasý Standart, Norm, Kurallar çerçevesinde Projelendirmekte ve BS EN ISO 9001:2000 Kalite belgeli EMAK Ýstanbul Fabrikasýnda Ýmalatlarýný gerçekleþtirmektedir. Makina imalatlarý sonrasý yukarýda açýklanan sistemlerin Kumanda, Kontrol ve Otomasyonlarýnýda içeren komple vantilasyon sistemlerini anahtar teslimi montajlarýný yaparak, satýþ sonrasý destek servisleri konularýnda hizmet vermeye devam etmektedir. METRO TÜNEL VE ÝSTASYON HAVALANDIRMA SÝSTEMLERÝ Firmamýz yüksek verimli, daha sessiz ve daha az bakým gerektiren Ø 3550 mm çapa kadar Metro Tünel Fanlarý (TVF), Ýstasyon Fanlarý (OTE ve UPE) ve sistemlerini gerçekleþtirirken, NFPA 130 (Demiryollarý ve Ýstayonlara ait yangýn güvenliði) Standardýna titizlikle baðlý kalmaktadýr. Özel dizayn edilmiþ EMAK Patentli Reversible (iki yönlü çalýþabilen) ve Projeye uygun (250 C-300 C-400 C) Yüksek Sýcaklýklara mukavim Fan Ekipmanlarý ve Sistemi aþaðýda kayýtlý kuruluþlar tarafýndan ve Uluslararasý Standartlara göre test edilmektedir. TVF-OTE-UPE Fanlarý imalatý dýþýnda ve sistemde gerekli olan, Yangýn Damperlerini, Susturucu Ünitelerini, Yangýna dayanýklý kanal ve ara baðlantý parçalarýný, Elektrik Kumanda ve Kontrol Sistemini, Otomasyon ve Scada entegrasyonunuda EMAK anahtar teslimi gerçekleþtirmektedir. KARAYOLU TÜNELLERÝ JETFANLARI Karayolu Jet Fanlarý E JET (Tekyönlü) / E JET R (Ýki Yönlü) imalatlarýmýzda, Uluslararasý PIARCH Kriterlerine uygun olarak ve EMAK tarafýndan geliþtirilen paket bilgisayar programlarý ile projelendirilmektedir. Firmamýz Jet Fanlarýn imalatý dýþýnda Sistemde gerekli, Elektrik Kumanda ve Kontrol Sistemini, Otomasyon ve Scada entegrasyonunuda gerçekleþtirmektedir. EMAK ayrýca çok yüksek basýnçlara ulaþabilen Kademeli (Multi Stage) MS JET fanlar Ýmal etmekte ve bu imalatlarý hertürlü Tünel ve Kazý aþamalarýnda güvenle kullanýlmaktadýr. ARAÞTIRMA VE ÜRÜN GELÝÞTÝRME (AR-GE / ÜR-GE) EMAK Tünel Fanlarý ve Karayolu Jetfan imalatlarýný kendi bünyesinde kurduðu aþaðýda sayýlan test düzenekleri ile test etme kabiliyetindedir. Yapýlan testler herzaman Daha Kaliteli, Daha Randýmanlý ve Daha Emniyetli ürünlerin geliþimini saðlamaktadýr. ISO 5801 ve BS (British Standards) : Genel Fan Performans Testleri. ANSI / AMCA DCS 250 ; Jet Fan Performans Testleri. BS 7346 ve BS EN Yüksek Sýcaklýk testleri. BS Ses Seviyesi Ölçüm Testi. ISO 1940 Pervane Balans (Vibrasyon) Hassasiyeti kontrolü testleri. Firmamýzýn Batý Avrupa'da yerleþik BSRIA-UK Testing, TUV ve Warrington Fire Research Center gibi baðýmsýz Test laboratuarlarýndan alýnmýþ, EMAK Duman Egzoz Fanlarýnýn 200 C C C yüksek sýcaklýklara dayanýmýný gösterir test sertifikalarý ve raporlarý mevcuttur. Testler EN Standardýna uygun olarak yapýlmýþtýr.

3 EMAK Founded in 1968 is a respectful Engineering Company who believes in finding the new ways and improving existing methods and technology to customer satisfaction. EMAK has a well-known name as a specialist supplier of Metro fans and Jetfans for underground Rail and Road Tunnel ventilation systems, which has not been produced before in Turkiye. EMAK follows up the newest technologies, standards and certified to produce them in it's own Factory by under BS EN ISO 9001:2000 product and service quality. EMAK TUNNEL FANS Quality Features and advantages of fully NFPA 130 complied EMAK METRO and TUNNEL Fans (TVF-OTE-UPE) include high efficiency, durability, silent-running, low maintenance need and a comprehensive selection range up to Ø 3550 mm fan diameter, where large air quantities needed at relatively low overall pressures. EMAK production line also covers high quality secondary systems such as smoke dampers, silencers, electric control boards and sophisticated control systems Scada and accessories with a wide selection range. EMAK fully reversible tunnel and metro fans are manufactured for high temperatures (200 C-300 C-400 C) tested by internationally known test standards and organizations mentioned below. EMAK JET FANS for Road Tunnels EMAK Company produces unidirectional and fully reversible Jet fans for longitudinal tunnel ventilations, transverse tunnel ventilations and semi-transverse tunnel ventilations. The projecting phase is completing by the software EMAK developed according to PIARCH criteria. The Road Tunnel Ventilation System Fans are including full accessories and sophisticated electric and automation control systems integrated to Scada. Besides EMAK manufactures Multi Stage MS Jetfans for Tunnel Construction and Mining projects where very high pressures at medium / large air flow needed. RESEARCH & PRODUCT DEVELOPMENT EMAK has the range of testing facilities which includes Fan air flow performance, jet thrust measurements in addition to noise level measurements and vibration defects recovery for both jet and tunnel fan types which enables Higher Quality, More Durability and Safe Usage. ISO BS (British Standards) General Fan Performance Tests. ANSI / AMCA DCS 250 ; Jet Fan Performance Tests. BS 7346 and BS EN Powered Ventilator High Temperature Tests. BS Noise Level Determination for fans. ISO 1940 Vibration Control Tests. EMAK Smoke Management Fans have type test certifications and Reports According to EN Standard (F200 - F300 and F400 Norms) from the respected Independent European Testing and Certification authorities such as BSRIA-UK Testing, TUV and WFRC (Warrington Fire Research Center)

4 EMAK METRO - TÜNEL ve ÝSTASYON FANLARI (TVF-OTE-UPE) EMAK - NFPA 130 (*) Standardýna tam uyumlu Acil Durum Tünel ve Ýstasyon Duman Egzoz Sistemleri imal etmektedir. Standartta öngörülen, bir saat süre ile 250 C veya daha yüksek (300 C C 120 dk.) sýcaklýklarda uluslararasý tanýnmýþ laboratuarlarda test edilmiþ EMAK Tünel Fanlarý, patentli Reversible (her iki yöne çalýþabilme) tasarýmý sayesinde Yangýn Dumanýný her iki yönde deþarj edebilmektedir. NFPA 130 standardý ile amaç acil durumlarda yangýndan kaçan yolcularý, Yangýn Dumanýnýn zehirli etkisinden korumak ve kaçýþ yönündeki insanlarýn yüzüne 60 C aþmayacak þekilde taze hava sevketmektir. Proje sorumlusu Tünellerde ve Platformda optimum m/s duman sürükleme hýzýna göre ve çýkmasý muhtemel maksimum yangýn büyüklüðüne göre Fan kapasitelerini belirler, deðiþik acil durum senaryolarýna göre yolcularýn güvenli kaçýþý planlanýr ve Fanlar seçilir. EMAK Fanlarý tüm aksesuarlarý ve bileþenleri ile bu en kötü senaryolara meydan okuyacak þekilde tasarlanmýþ ve Test edilmiþtir. Ayrýca Fanlar Normal Ýþletme þartlarýnda güvenli bir þekilde havalandýrma maksadý ile çalýþtýrýlmaktadýr. (*) NFPA 130 (Sabit Raylý Geçiþ ve Yolcu Taþýmacýlýðý için Standart) GENEL KONSTRÜKSÝYON TVF ve OTE Fanlarý EFF Yangýn Konstrüksiyonunda imal edilir, TAM Inline Tip Kaset (Gövde), Komple EN (ERDEMÝR 3237) ST 37.2 Kalite Çelik levhadan imal edilmektedir. Sac kalýnlýklarý Gövdede 6 mm - Flanþlar 10 mm 'den daha ince deðildir. Sürekli tip kaynaklýdýr. Tüm çelik aksam Epoksi tip (90 mm) boya ile koruma altýna alýnmaktadýr veya sýcak daldýrma galvaniz uygulanmaktadýr. Fanlara ait sarsýntý kesici ayak takozlarý (V.I.) Standart teslimatýmýza dahildir. Fanlarýmýzda opsiyonel olarak EFF 1 Yüksek verimli FUMEX (Yüksek Sýcaklýk) Motorlar kullanýlabilmektedir.. Elektrik Motorlarý H Class - IP 55 S1 Aðýr Þartlar için sürekli kullanýma uygun, Normal çalýþma þartlarýnda saat ömürlü ZZ Tip Kapalý Rulmanlarla donatýlmýþtýr. Daha zorlu koþullar için dýþtan yaðlama nipelli açýk tip rulmanlar kullanýlabilir. F300 ve F400 Fumex (Sýcaða dayanýklý) Elektrik Motorlarý Demir Döküm gövde yapýsýndadýr. Kullandýðýmýz Motorlarýn karter ýsýtma ekipmaný bulunmaktadýr, bu sayede motor gövdesinde su yoðuþmasý önlenmektedir. Fan Pervaneleri (Impellers) EMAK Patentli Reversible Kanat Açýlarý ayarlanabilir tiptir, Kanatlarý Yüksek sýcaklýklara dayanýklý alüminyum veya çelikten imal edilir, Hub (Rotor Kýsmý EN (ERDEMÝR 3237) ST 37.2 Kalite Çelik levhadan (Epoksi Boya Korumalý) imal edilmektedir. Ýmalat sonrasý tüm fanlar ISO 1940 Normuna uygun olarak hassas Statik ve Dinamik Balans testlerinden geçirilmektedir. Opsiyonel AISI 316 Ti olarak iþletme süresince Fan Gövdelerinde oluþabilecek muhtemel sarsýntýlarý yani vibrasyon (Balans) bozulmalarýný 4-20 ma sinyaller göndererek sürekli olarak izleyebilen Vibrasyon Monitör sistemi uygulamamýz vardýr. EMAK TUNEL FANLARI MAX. ÇAP HAVA DEBÝSÝ BASINÇ SICAKLIK DAYANIMI PERVANE MALZEMESÝ GÖVDE MALZEMESÝ Ø 3550 mm. Max m3/h (277 m3/s) Max Pa C 2h EN 1725 (G-ALSI 12Alüminyum) - AISI316 (Paslanmaz Çelik) veya EN (ST 3237 Çelik levha + Epoksi / Galvaniz Koruma) AISI316 (Paslanmaz Çelik) veya EN (ST 3237 Çelik levha) Epoksi veya Sýcak Daldýrma Galvaniz Koruma EN ISO 1461 Ayrýca Firmamýz Fanlarýn imalatý dýþýnda Sistemde gerekli olan aþaðýdaki ekipmanlarýn imalatýný gerçekleþtirmektedir Yangýn Damperleri,. Bkz Syf 8 Susturucu Üniteler Prizmatik veya silindirik,. Bkz Syf 8 Elektrik Kumanda ve Kontrol Sistemini,. Bkz Syf 8 Uzaktan Kumanda, Otomasyon ve Scada entegrasyonunu.. Bkz Syf 8

5 EMAK METRO-TUNNEL and STATION (Over Truck Under Platform) FANS (TVF-OTE-UPE) EMAK Produces Emergency Smoke Exhaust Systems for Metro Tunnels and Stations fully comply with NFPA 130 (*) 250 C - 1h or higher temperatures (300 C C min.) tested by Internationally known laboratories. EMAK Fans can work both directions by patented reversible impeller designs. The purpose of The NFPA 130 Standard here is to protect escaping passengers from the toxic effects of the fire smoke and to supply fresh air not more than 60 C into passanger's face direction, according to designed fire scenarios and escape routes in safe. EMAK Fans and fan equipments are designed and tested to challenge the worst cases during fire. Also the same fans can be used for standard ventilation purpose in normal train operations. (*) NFPA 130 Standard for fixed guide way Transit and Passenger Rail Systems. GENERAL CONSTRUCTION TVF, OTE and UPE Fans are manufactured as in general EFF Fire Construction. TAM Inline Type casings are produced from EN (ERDEMÝR 3237) ST 37.2 Quality Steel plates. Steel plate thickness is not less than 6 mm in body and 10 mm in flanges. The casings are fully welded. All steel parts are protected by Epoxy (90 µm) or Hot dip galvanized as standard. Optionally Stainless Steel production is available. The Vibration Insulators are standard. The FUMEX (High temperature resistant) Electric Motors are used in EFF EMAK Fire Resistant Fans. Electric Motors are H Class - IP 55 S1 (Continuous Operation) Type and supplied with the Heavy Duty type bearings ZZ Type (Life time lubricated), estimated life is working hours in normal conditions. F300 and F400 Fumex Motors have Cast Iron Bodies. The heating element is included as standard in motor body for preventing the moisture. EFF 1 High Efficiency type motors can be supplied where necessary. Fan impellers are EMAK Patented reversible and blade assembly is adjustable for pitch control. The blades are manufactured in Aluminum alloy, Steel or Stainless Steel, while The Hub section EN Steel (Epoxy / Galvanic protected) or AISI 316 Stainless Steel. After production, all fans are factory tested statically and dynamically against vibration defects according to ISO 1940 Norm. Optionally, continuous vibration monitoring systems 4-20 ma can be mount as factory wired for the sensible cases. EMAK TUNNEL FANS MAX DIAMETER AIR VOLUME TOTAL PRESSURE TEMPERATURE IMPELLER MATERIAL ø 3550 mm. Max m3/h (277 m3/s) Max Pa 300 / 400 C 2h EN 1725 (G-ALSi 12 Aluminum) AISI 316 (Stainless) or EN (ST 3237 Steel + Epoxy / Galvanic Protection) FAN BODY MATERIAL EN (ST 3237 Steel + Epoxy / Galvanic Protection) or AISI 316 Galvanic Protection Acc. to EN ISO 1461 Besides Tunnel Fans EMAK Company producing following necessary equipments for the Tunnel Fan Systems Fire Dampers, Please see Page 9 Silencer Modules Prismatic or Circular, Please see Page 9 Electric Command and Control Systems, Please see Page 9 Remote panels, Automation and Scada integration, Please see Page 9

6 EMAK JET FANLARI E JET E JET R MS JET Jet Fanlar yönlendirici hava kanallarý olmaksýzýn yüksek itme gücü (Thrust) temin ederek, hava kütlelerine yön verirler. Yarattýklarý bu kinetik enerji sayesinde karayollarý tünellerinde yangýn dumaný ve taþýt egzozlarýndan biriken kirlenmiþ havayý, birbirlerine pas ederek tünel dýþýna sürüklerler. Günümüzde 40 Yýlý aþan meslek tecrübesi ile EMAK þirketi mükemmel JET FAN tasarýmlarý geliþtirmektedir. Tek yönlü (uni-directional) çalýþabilen E JET veya Ýki Yönlü (reversible) çalýþabilen E JET R - fanlar yanýnda, çok yüksek basýnçlara ulaþabilen kademeli (multi stage) MS JET FANLAR üretim programýmýzda bulunmakta ve müþterilerimiz tarafýndan güvenle kullanýlmaktadýr. GENEL KONSTRÜKSÝYON EMAK Ýmali JET FANLAR geniþ bir yelpazeyi kapsamaktadýr. Kapasitesine göre (Motor Gücü / Devri / Fan Çapý) olduðu kadar, tasarýmýnda kullanýlan malzeme cinsine göre deðiþik Model ve Tipleri bulunmaktadýr. EMAK Mühendisleri özel uygulamalar için, AR-GE / ÜR-GE çalýþmalarý sayesinde özel tasarýmlar ve özel kapasitelerdeki JET FANLAR gerçekleþtirebilmektedir. STANDART E JET - E JET R ÝMALAT ARALIÐI ÇAP Ø 450 mm ø 1800 mm. HAVA DEBÝSÝ Max m3/h THRUST Max N SICAKLIK DAYANIMI C PERVANE MALZEMESÝ EN 1725 (G-ALSI 12Alüminyum) - AISI316 (Paslanmaz Çelik) veya EN (ST 3237 Çelik levha + Epoksi / Galvaniz Koruma) GÖVDE MALZEMESÝ AISI 316 (Paslanmaz Çelik) veya EN (ST 3237 Çelik levha) Epoksi veya Sýcak Daldýrma Galvaniz Koruma EN ISO 1461 ELEKTRÝK MOTORU EN Standardýna Uygun Sertifikalý FUMEX F300 F400 (300 veya 400 C Dayanýklý) Fanlarýmýzda Opsiyonel olarak EFF 1 Yüksek verimli FUMEX (Yüksek Sýcaklýk) Motorlar kullanýlabilmektedir. Elektrik Motorlarý H Class - IP 55 S1 Aðýr Þartlar için sürekli kullanýma uygun, Normal çalýþma þartlarýnda saat ömürlü ZZ Tip Kapalý Rulmanlarla donatýlmýþtýr. Daha zorlu koþullar için dýþtan yaðlama nipelli açýk tip rulmanlar kullanýlabilir. F300 ve F400 Fumex (Sýcaða dayanýklý) Elektrik Motorlarý Demir Döküm gövde yapýsýndadýr. Kullandýðýmýz Motorlarýn karter ýsýtma ekipmaný bulunmaktadýr, bu sayede motor gövdesinde su yoðuþmasý önlenmektedir. TEKNÝK DÖKÜMANTASYONLAR Fanlarýn mekanik aksam, yedek parça listesi, kullaným ve bakým talimatlarý, detaylý teknik çizimler ve Elektrik motorlarý hakkýnda teknik bilgiler iþin tesliminde EMAK tarafýndan saðlanmaktadýr. STANDART MS JET ÝMALAT ARALIÐI ÇAP Ø 450 mm ø 1800 mm. HAVA DEBÝSÝ m3/h (55.5 m3/s) STATÝK BASINÇ 4500 Pa PERVANE MALZEMESÝ EN 1725 (G-ALSI 12 Alüminyum) veya EN (ST 3237 Çelik levha + Epoksi / Galvaniz Koruma) GÖVDE MALZEMESÝ EN (ST 3237 Çelik levha) Epoksi veya Sýcak Daldýrma Galvaniz Koruma EN ISO 1461 Elektrik kumanda sistemleri ve scada otomasyonu için lütfen bkz. sayfa 8 Montaj ve aksesuarlarý için lütfen bkz. sayfa 8

7 EMAK JET FANS E JET E JET R MS JET Jet Fans provide high Thrust without guiding air ducts, they self guide the air mass. The kinetic energy they provide sweeps the dirty air of vehicle exhaust and the smoke in case of fire in road tunnels. Today, with more than 40 Years of experience EMAK Company designs perfect JET FAN combinations. Besides the Uni-Directional E JET or Reversible E JET R, the Multi stage MS JET FANS get very high Pressures for specific projects of our customers. GENERAL CONSTRUCTION EMAK JET FANS are spread in a very wide range of selection combinations. As much as the alternatives of different capacity possibilities (Motor Power / Speed / Fan Diameter), The constructive materials used in body may differ according to the conditions required. The Product Development and Research works of EMAK Engineers allow custom made designs for specific needs of our customers. Operational and maintenance manuals of the mechanical apparatuses, spares and ancillaries belonging to the JET FANS are delivered with detailed drawings, electric motor manuals etc. with every dispatch. STANDARD E JET / E JET R PRODUCTION RANGE FAN RANGE Ø 450 mm ø 1800 mm. AIR VOLUME Max m3/h (100 m3/s) THRUST Max N TEMPERATURE RANGES C IMPELLER MATERIAL EN 1725 (G-ALSI 12 Aluminum) AISI 316 (Stainless) or EN (ST 3237 Steel + Epoxy / Galvanic Protection) BODY MATERIAL AISI 316 (Stainless) or EN (ST 3237 Steel) Epoxy or Hot Dip Galvanization according to EN ISO 1461 ELECTRIC MOTOR Tested and Certified according to EN Standard FUMEX F300 F400 (High temperature 300 or 400 C resistant) Electric Motors are used in EMAK Smoke Fans. Electric Motors are H Class - IP 55 S1 (Continuous Operation) Type and donated with the Heavy Duty type bearings ZZ Type (Life time lubricated), estimated life is working hours in normal conditions. F300 and F400 Fumex Motors have Cast Iron Bodies. The heating element is included as standard in motor body for preventing the moisture. The EFF 1 High Efficiency models shall be supplied where necessary. STANDARD MS JET PRODUCTION RANGE FAN RANGE Ø 450 mm ø 1800 mm. AIR VOLUME Max m3/h (55.5 m3/s) STATIC PRESURE 4500 Pa IMPELLER MATERIAL EN 1725 (G-ALSI 12 Aluminum) or EN (ST 3237 Steel + Epoxy / Galvanic Protection) GÖVDE MALZEMESÝ EN (ST 3237 Steel) Epoxy or Hot Dip Galv. Acc. EN ISO 1461 The Electric Command / Control futures and SCADA Automation Pls. see page 9 For Montage and Accessories Please see page 9

8 DÝÐER EKÝPMANLAR ve MONTAJ AKSESUARLARI SES ÝZOLASYONU Proje þartnamesine uygun olarak prizmatik veya silindirik yapýda imal edilecek susturucular, aþaðýdaki konstrüksiyonda imal edilmektedir. Mekanik Uygulama resmi (Shop Drawings) imalattan evvel mühendis onayýna sunulmaktadýr. Susturucular Fanlarýn Emme ve Basma Ýstikametlerinde bulunur. Sandviç Susturucu Panel Gövdeleri EN (ERDEMÝR 3237) ST 37.2 Kalite Çelik levhadan (Epoksi Boya Korumalý) imal edilmektedir, içi yüksek sýcaklýða mukavim sertifikalý ve yüksek ses tutma kabiliyeti olan Taþ Yünü ile izole edilir. Susturucu iç bölmeleri Ses Yutucu özellikte Perfore sacdan Modüler tarzda imal edilmektedir. Pasa karþý koruyucu olarak Epoksi (90?m) boya ile koruma altýna alýnmaktadýr. Ýsteðe baðlý olarak Epoksi koruma yerine önceden galvanize edilmiþ sac konstrüksiyon olarak imal edilebilmektedir. Galvanik Koruma TS 914 EN - ISO 1461 standardýnda, min.450 gr / m2 kalitededir. YANGIN DAMPERLERÝ ve AKSESUARLARI Metro Tünel ve Ýstasyonlarýnda, normal iþletme durumu için EMAK HDD - By Pass ve Acil durumlar için EMAK HDD - Kapama Damperleri kullanýlmaktadýr. Modüler tarzda ve yýpratýcý, pas, toz, kir gibi aðýr kullanma þartlarýna uygundur. Ayrýca Tünel içinden geçen trenlerin yüksek Piston etkilerinden zarar görmeyecek saðlam konstrüksiyonda ve çok uzun ömürlü olarak imal edilirler. Damperler yüksek sýcaklýða dayanýklý konstrüksiyonda / Elektrikli Pnömatik veya Elektro hidrolik Tip - Yay Geri Dönüþlü Servomotorlarla (Actuatör) donatýlýr. Yangýn Damperlerinin Dýþ Konstrüksiyonu EN (ERDEMÝR 3237) ST 37.2 Kalite Çelik levhadan (Epoksi Boya Korumalý) imal edilmektedir,. Ýsteðe baðlý olarak Epoksi koruma yerine önceden galvanize edilmiþ sac konstrüksiyon olarak imal edilebilmektedir. Galvanik Koruma TS 914 EN - ISO 1461 standardýnda, min. 450 gr / m2 kalitededir. Damper Kanadý Yataklama Milleri (Þaftlar) AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelikten imal edilir. Damper Kanatlarý Epoksi korumalý veya önceden galvanize edilmiþ sacdýr, özel dizayný sayesinde havaya minimum direnç verecek þekilde imal edilmektedir. ELEKTRÝK KUMANDA PANOLARI ve STARTER SÝSTEMLERÝ EMAK Firmasý Fan grubu imalatý dýþýnda ve müþterilerimizin talep etmesi halinde, komple elektrik kontrol ve kumanda sistemlerinide anahtar teslimi olarak taahhüt etmektedir. TÜNEL FAN SÝSTEMLERÝ ÝÇÝN ; Her Fan grubu için baðýmsýz, Etanj ve birinci sýnýf kalitede Fýrýn Boyalý Elektrik Kumanda Panolarý teslim edilmektedir. Ýstasyonda bulunan tüm Fanlarýn ve Fanlara baðlý çalýþan diðer ekipmanlarýn Ýstasyon Kumanda Merkezinden Uzaktan Kumanda edilebilmesine ve daha sonra Tüm Ýstasyonlarýn Merkezi Ýþletme Kontrol Merkezinden SCADA sistemi ile kumanda edilebilmesine imkan verecek þekilde aþaðýdaki özellikte donatýlmasý saðlanmaktadýr. Ayrýca kullanýlan tüm ekipman etiketlendirilerek kullaným kolaylýðý saðlanmaktadýr. a) Fanlarýn Standart ve Reverse (Aksi yönde) Dönüþ kumanda ve ikazlarý. b) Fan Hýzý Kontrolü ve Göstergesi (Yalnýz Frekans Kontrollü Sistemlerde) c) Amper, Voltaj, Hertz bilgileri, Acil Enerji Kesme Butonlarý d) By Pass ve Kapama Damperleri Açma / Kapama kontrolleri ve ikazlarý. AC HIZ KONTROL CÝHAZI ÝLE (FREQUENCE CONVERTER) DÝJÝTAL KUMANDA SÝSTEMLERÝ Bu çözüm fanlara hýz (Devir sayýsý) kontrolü ile kapasite kontrolü saðlamasý bakýmýndan tercih edilir. Devir kontrolü dýþýnda bu cihazlarýn, programlanabilen rampalama, frenleme, aþýrý akým önleme gibi birçok deðiþik parametreleri bulunmaktadýr. SOFT STARTERLER Dijital Kumandalý Yumuþak Kalkýþ Sistemleri, devir kontrolü dýþýnda yukarýdaki birçok özelliði barýndýrmaktadýr. Fiyat seviyesi ile optimum bir seçenektir. KLASÝK KONTAKTÖRLÜ SÝSTEMLER Bu sistemler Uzaktan kumanda ve Revers (Aksi yönde çalýþma) için gerekli olan ve Dijital Kontrol Sistemlerinde Standart donaným olan birçok fonksiyonu barýndýrmadýklarý için Tünel ve Jet Fan Sistemlerinde kullanýlmamaktadýr. Çünkü bu fonksiyonlarýn ilavesi ile fiyat seviyesi olarak cazibiyetini yitirmektedir.

9 ANCILLARIES and INSTALLING SILENCERS Silencers are shaped Prismatic or Circular according to the list of conditions of the projects. Mostly produced by following methods unless otherwise is agreed upon. The Shop Drawings submitted to the engineer for final approval. Normally sound absorbers are located both (Inlet / Discharge) directions. Sound Absorber panel bodies are produced from EN (ERDEMÝR 3237) ST 37.2 quality steel plates Epoxy or Galvanized protected (unless otherwise is agreed), galvanization made according to EN-ISO 1461 standard (min. 450 gr / m2). The inner sides of plates are perforated type to subtract the noise. Between the steel plates at both ends a high noise absorbing and certified heat resistant Rock-wool type sound Insulation (at a density of 50 to 70 kg/m3 depending on application) is apply. Deflectors are mounted at both air inlets and outlets. All together creates the modular sandwich formed sound insulation panels. To protect from rust epoxy (90 µm) or pre-galvanization according to same (EN-ISO 1461 standard - min. 450 gr / m2). DAMPERS and ANCILLARIES EMAK HDD Type - By Pass and Shut Off Dampers are used for the Metro Tunnel and Station Fire and Smoke Management systems. HDD Type dampers are integrate with Smoke Exhaust Fans. In normal train operations By Pass dampers are in open position to relief the piston effects of the trains, they automatically closes in case of fire. All EMAK HDD Type Heavy Duty Dampers are produced in modular formed, long life and resistant to tough conditions like dust humidity vibration in Metro Tunnels. Dampers are equipped with high temperature resistant, spring return, fail safe type electric, pneumatic or electro hydraulic type actuators. The main construction of the dampers are made from EN (ERDEMÝR 3237) ST 37.2 steel plates (Epoxy or Galvanized protected) unless otherwise is agreed, galvanization according to EN-ISO 1461 standard (min. 450 gr / m2) is used. Damper blade shafts are manufactured in AISI 304 Stainless Steel. The damper blade shaft axis shall always be horizontal and the damper blades are manufactured from pre-galvanized steel or epoxy coated steel plates. The special shapes of blades minimize the air pressure over damper. ELECTRIC COMMAND PANELS AND FAN STARTER SYSTEMS EMAK Company is contracting for the complete turn key electric control and commanding systems for the fan units besides the Fan production, in case of a customer inquiry. FOR THE TUNNEL FAN SYSTEMS The Electric Boards are delivered with the first quality materials and the first quality finishing, suitable to control the whole fan system and the integrated instruments in the station, the commanding and controlling futures as mentioned below, from fan room locally and from SCC (Station Control Center), also ready to integrate with the SCADA system supplied by others. Name plates for all commanding futures are signed properly. a) Standard and reverse drive controls. (The Air Flow Direction Control of The Fans) b) The Fan speed control and display. (Only with Frequency Driver Units, pls. see below) c) The Electric Motor information (Current Voltage - Frequency, etc) d) By Pass and Shut Off Damper controls and monitoring. 1- Control System with Digital AC Frequency Drives: This solution is preferred for capacity control future with Speed Control capability and built in reverse running future. Besides those, fan motors can be optimized with the programmable parameters of starting, stopping, ramping time and others. 2- Digitally Working Soft Starters: Digital soft starters are having a lot of futures except the built in Reverse running and speed control. They can be most trusted with digital soft starting future. 3- Classic Starters with Contactors: These systems are not preferred devices for Tunnel Jet Fan Projects, since they are not having the futures of digital communication with other remote appliance nor speed / direction controls. To add above futures into a classic cubicle costs not attractive.

10 DÝÐER EKÝPMANLAR ve MONTAJ AKSESUARLARI ÝSTASYON OPERATÖR ODASI FAN UZAKTAN KUMANDA PANOLARI EMAK müþterilerimizin talep etmesi halinde ve anahtar teslimi olarak taahhüt ettiði sistemlerde her Ýstasyon Kontrol Odasý için birer adet olmak üzere, Etanj, birinci sýnýf kalitede Fýrýn Boyalý Kumanda ve Kontrol Panosu imal edilmektedir. Kumanda Panolarý üzerinde Uluslar arasý dijital haberleþme protokolüne uygun RTU Unit (Dijital Kontrol Cihazýna ait uzaktan kumanda terminali) ve PLC Kontrolü bulunmaktadýr. Pano üzerinde Göstergeleri, Sinyal lambalarý, Acil Enerji Kesme Butonlarý ve aþaðýda belirtilen kumanda özellikleri bulunur. Bu sistem baþkalarý tarafýndan kurulan SCADA Sistemi ile haberleþmeye uyumludur, kullanýlan tüm ekipmanýn etiketlendirilmesi kullaným kolaylýðý saðlamaktadýr. Uzaktan Kumanda Panolarý aþaðýdaki özellikte donatýlmaktadýr. a) Fanlarýn Standart ve Reverse (Aksi yönde) Dönüþ kumanda ve ikazlarý. b) Fan Hýzý Kontrolü ve Göstergesi (Yalnýz Frekans Kontrollü Sistemlerde) c) Amper, Voltaj, Hertz bilgileri, Acil Enerji Kesme Butonlarý d) By Pass ve Kapama Damperleri Açma / Kapama kontrolleri ve ikazlarý. FAN ASKI ve / veya SABÝTLEME ELEMANLARI Fan kasedinin iki yanýnda bulunan flanþlara DIN EN (ERDEMÝR 3237) kalitede ST 37 Çelik malzemeden L þeklinde bükülmüþ profil çelik Sac levhadan sabitleyici ayak monte edilmektedir.. Ayak baðlantýlarý üzerinde, titreþim yalýtýmý gurubuna baðlanmayý saðlayacak delikler yer almaktadýr. Bu montaj yuvalarýna V.I. Tip titreþim sönümleyiciler, Fan aðýrlýðýna ve momentine uygun ve yangýn þartlarýna dayanýklý süspansiyon sistemi monte edilmektedir. JETFAN SÜSPANSÝYON SÝSTEMÝ ve GÜVENLÝK ZÝNCÝRÝ Tüm montaj parçalarý sýcak daldýrma galvaniz kaplanýr ve epoxy boya ile koruma altýna alýnýr. Montaj tablasý, fan tepki kuvvetlerine uygun olarak seçilen kesitteki mesnet cývatalarý tünel tavanýna veya duvarýna dört adet çelik saplamalý kimyasal dübel ile monte edilir. Montaj tablasý ile Jet Fan aský aparatý arasýnda dört adet ýsý dayanýmlý titreþim sönümleyici kullanýlýr. Ayrýca tünel tavanýna monte edilecek Jet Fanlar, beþinci bir kimyasal dübelle ve galvaniz korumalý çelik zincirle asýlarak emniyete alýnmaktadýr. VÝBRASYON MONITÖR SÝSTEMLERÝ Ýmalat sonrasý ISO 1940 Normuna uygun olarak hassas Statik ve Dinamik Balans testlerinden geçirilen EMAK FANLARI, Opsiyonel olarak iþletme süresince Fan Gövdelerinde oluþabilecek muhtemel sarsýntýlarý yani vibrasyon (Balans) bozulmalarýný 4-20 ma sinyaller göndererek sürekli olarak izleyebilen Vibrasyon Monitör sistemleri ile donatýlabilmektedir.

11 ANCILLARIES and INSTALLING FAN REMOTE CONTROL PANELS for THE STATION OPERATOR ROOM EMAK Company may supply the Remote control systems for the fan units. Normally one remote panel is sufficient for hole station. The Remote Control Panels are delivered with the first quality materials and the first quality finishing. The RTU and PLC in remote panels use Internationally accepted digital communication protocols. Suitable to control the whole fan system in the station by pre-set parameters and the commanding, controlling futures as mentioned below. Also ready to integrate the SCADA system supplied by others. Name plates for all commanding futures are signed properly. a) Standard and reverse drive controls. (The Air Flow Direction Control of The Fans) b) The Fan speed control and display. (Only with Frequency Driver Units) c) The Electric Motor information (Current Voltage - Frequency, etc) d) By Pass and Shut Off Damper controls and monitoring. FAN SUSPENSION AND MOUNTING SYSTEMS IN GENERAL The fan units are suspended by DIN EN (ERDEMIR 3237) ST 37 Quality Steel L formed footing welded to the flanges located at both sides of the fan body. Epoxy or Galvanized protected (unless agreed otherwise), galvanization made according to EN-ISO 1461 standard (min. 450 gr / m2) is used. This footing arrangement is supported by Heat Resistant AVS (Spring Type) Anti Vibration suspenders adapted to the fan Weight and Momentum. JET FAN SUSPENSION / FIXING and SECURITY SYSTEMS All Jet Fan installation parts are hot dip galvanized and epoxy coated. Jet Fan suspension is fixed to the ceiling of Tunnel by Hilti Type four steel rods (Chemically Fixed) selected cross section of the rods are calculated against the thrust and the weight of the fans. Between the Jet Fan and the all steel mounting bracket footing arrangement is supported by four pieces Heat Resistant AVS (Spring Type) Anti Vibration suspenders proper to the fan Weight and Momentum. A separate fifth rod is connected via a galvanized chain to the Jet Fan for security purpose. VIBRATION MONITORING SYSTEMS All EMAK fans are factory tested statically and dynamically against vibration defects according to ISO 1940 Norm, after production. Optional is, continuous vibration monitoring systems 4-20 ma which can be mounted on Fans as factory wired for the sensible cases.

12 TESTLER ve SERTÝFÝKALAR EMAK TÜNEL FANLARI (TVF - OTE - UPE) EMAK JET FANLARI (E JET - E JET R - MS JET) EMAK ekte sunulan ve imalatlarýmýzda kullanýlan Kalite Güvencesi Standartlarýna uygun olarak, Fan Kapasite ve Performans testlerini Ýlgililer nezaretinde gerçekleþtirebilmektedir. (OPSÝYONELDÝR) Firmamýz imali Yüksek Sýcaklýk Fanlarýnýn Tip Sertifikalarý mevcuttur. Ve bu tip fanlar yüksek sýcaklýða sadece bir kez maruz býrakýlabileceðinden (Tekrar kullanýmý söz konusu deðildir) müþterimiz tarafýndan istenilen Tip ve Adette Fanýn Yüksek Sýcaklýk Testi bedeli karþýlýðý yapýlabilir. Bu test için yakýlan fanýn bedeli EMAK firmasýna ödenir. 1- Fan (Genel Performans) : Fanlarýmýzýn Genel Fan Performans Testleri ; Thrust (itme), debi, basýnç, ses seviyesi, vibrasyon seviyesi, elektrik akým bilgileri, motor gücü ve gerilim deðerleri BS (British Standards), ANSI / AMCA 250 DCS (U.S.A.) Standardýna uygun test laboratuarýmýzda yapýlan testlerle belirlenmektedir. EMAK tarafýndan imal edilen tüm fanlar müþteriye teslim edilmeden önce baðýmsýz otoriteler veya müþterilerimiz nezaretinde test edilmektedir. ISO kalite yönetim standardýmýza göre test raporlarýmýz talep olmasý halinde müþterilerimize sunmak amacý ile kalite kontrol departmanýmýzda saklanmaktadýr. 2- Yüksek Sýcaklýk : EMAK EFF (Duman Egzoz) FANLARI ve FAN AKSESUARLARI Yüksek Sýcaklýk testleri sonuçlarý BS EN Standardýna uygun test laboratuarýnda yapýlan testlerle belirlenmiþtir. Yüksek sýcaklýk sertifikalarý, Ýngiliz BSRIA Test Laboratuarýndan alýnmýþtýr ; -CE-036 TUV-SUD Approval No : CPD RG06 03 (F300 Smoke Fans in general) -UK - BSRIA (300 C - 90 min.) - UKAS Testing Cert. No : 19306/1 and Range Report (2.2 kw 45 kw all models) According to EN UK - BSRIA (300 C min.) - UKAS Testing Cert. No : 50402/1 -UK - BSRIA (400 C min.) - UKAS Testing Cert. No : 19306/2 Ayrýca firmamýzýn max 800 mm çaplý endüstriyel fanlarýn Yüksek Sýcaklýk testleri için kendi bünyesinde EN Standardýna uygun test laboratuarý bulunmaktadýr. 3- Pervane (Balans/Vibrasyon Testleri) : Tüm pervanelerin dinamik balansý ISO 1940 TSE 2576 standardýna göre G 6.3 klasýnda yapýlarak seri numarasý verilir,her bir pervane için test raporu düzenlenir.tüm pervanelerde geçmiþe dönük verilere, test arþivi sayesinde kolaylýkla ulaþýlmaktadýr. 4- Dayanýklýlýk : EMAK FAN Pervane Tipleri Spin Testlerinden geçirilmektedir, yani pervanelerin iþletme þartlarýnda maruz kalacaðý Aksiyal ve Radyal yüklerden çok daha fazlasý (% 120) test esnasýnda pervaneye fiziksel olarak uygulanmakta ve iþletme þartlarýndaki güç koþullarý rahatlýkla karþýlamalarý garanti edilmektedir. 5- Malzeme Röntgen (X-Ray) veya Likit Penetran Testleri : EMAK Alüminyum Döküm FAN Pervane kanatlarý gerekli hallerde Röntgen (X-Ray) Taramasýndan geçirilerek, döküm esnasýnda oluþmuþ olabilecek çatlaklar, montajdan evvel tespit edilir ve kusurlu malzeme ayýklanýr.

13 TESTS and CERTIFICATES EMAK TUNNEL FANS (TVF OTE UPE) EMAK JET FANS (E JET - E JET R - MS JET) In behalf of the enclosed Quality Assurance System of EMAK Products and Service, the fan performance tests are being proceed under the surveillance of our customers or attending surveyors. Certificates or type approvals are always submitted to the client for high temperature tests. However if the customer request to be witness to the High Temperature Test, the test are executed, expenses on buyers account, since the destruction tests are being done only for once (fans can not be use anymore). 1- Fan General Performance Tests : Thrust, air volume, static pressure, sound level, vibration level, electrical outputs of the driving electric motor are tested and monitored by fan test laboratory of EMAK, According to BS 8481 (British Standards) or ANSI / AMCA 250 DCS (U.S.A.) And all the fans produced by EMAK are tested before dispatch either with the client or surveying organization. EMAK also keeps the test records in quality control department, according to it's ISO Quality Control System. 2- High Temperature Tests : EFF EMAK FANS and Accessories are Type Tested and Certified in Laboratories According to Standard BS EN , for following categories. The certificates are issued by BSRIA Laboratory in U.K. -CE-036 TUV-SUD Approval No : CPD RG06 03 (F300 Smoke Fans in general) -UK - BSRIA (300 C - 90 min.) - UKAS Testing Cert. No : 19306/1 and Range Report (2.2 kw 45 kw all models) According to EN UK - BSRIA (300 C min.) - UKAS Testing Cert. No : 50402/1 -UK - BSRIA (400 C min.) - UKAS Testing Cert. No : 19306/2 Besides EMAK company has it's own High Temperature Test Chamber for Smoke Exhaust Fans up to ø800 mm EFF Fans, according to EN Impeller - Vibration Tests (Balancing) : All fan Impellers are vibration tested dynamically According to ISO 1940 Standard, (TSE 2576) minimum G 6.3 grade. Tests records are kept in EMAK Quality Control Department. 4- Endurance : All EMAK FAN Impeller models are Type Spin Tested against axial and radial forces by the heavier (% 120) conditions than impeller models facing in normal operation conditions. Thus the safe operation is guaranteed for heavy industrial conditions in operations. 5- Material X-ray Or Liquid Penetrant Tests For Casted Parts : Casted aluminum blades of EMAK FANS are checked with X-Ray or Liquid Penetrant before installation of blades where necessary, that control result with defected parts to remove before dispatch.

14 ÝMALATLARIMIZDAKÝ KALÝTE GÜVENCE SÝSTEMÝ EMAK LÝMÝTED ÞTÝ. BS EN ISO 9001:2000 KALÝTE SÝSTEMÝNE SAHÝPTÝR. Performance Test Code : B.S (British Standards) Performans Test Metodu Performance. AMCA 210 ve ISO 5801 Benzeridir. CE Attestation Sertifikasý Bureau Veritas (Tüm modellerimizi kapsar) TUV SUD CE 036 Approval No : CPD RG06 03 (F300 Duman Egzoz Fanlarý - Genel) Tünel Fan ve Aksesuarlarý Sistem Uygunlugu NFPA 130 Kriterleri EMAK Jet Fan Performans testleri ANSI / AMCA DCS 250 Standardýna uygun olarak Emak firmasý test labratuarýnda gerçeklestirilmektedir. UK - BSRIA (300 C 90 dk. Duman Egzozu) - UKAS Testing Sertifika No : 19306/1 ve Range Report 2.2 kw 45 kw arasý tüm modelleri kapsar) EN UK - BSRIA (300 C 120 dk. Duman Egzozu) - UKAS Testing Sertifika No : 50402/1 UK - BSRIA (400 C 120 dk. Duman Egzozu) - UKAS Testing Sertifika No : 19306/2 TUV Mark Approval No : ALMAN (200 C 120 Dakika Duman Egzozu) Damper Servomotorlarý Sýcaklýk Testi Raporu Warrington Fire Research Inst. UK Türk Standartlar Enstitüsü - Kalite uygunluk Standardý 34 / 790 (1994) - EMAK TSE - malata Yeterlilik Belgesi / 1375 (1994) - EMAK AMCA Ölçümlendirme Standardý EMAK EMAK Reversible Fanlarý Faydalý Model Korumalýdýr TPE TR Y Fan (Pervane kýsmý) Dinamik Balans Standardý to ISO 1940 (G : 6.3) Norm (AMCA ) Elektrik Motorlarý : IEC / ISO / DIN / TSE Standartlarýna uygundur. Diðer Kullanýlan Malzemeler ve Aksesuarlar TSE - ISO - BS - DIN Gibi Uluslararasý Normlarýna Uygun ve mümkün olan kalemlerde ISO Sertifikalý ürünlerden Seçilmektedir.

15 THE QUALITY ASSURANCE PLAN of PRODUCTION AND TESTING FANS EMAK Fans Are : EMAK COMPANY's BSI EN ISO 9001 : 2000 Quality Control System is registered by the surveillance of British Standard Institute. CE Attestation Certification for Axial Fans Bureau Veritas TUR_291_06 CE Attestation Certification for Centrifugal Fans Bureau Veritas TUR_292_06 Certified BSRIA Lab. (300 C 90 min.) - UKAS Testing (EN ) Range Report BSRIA Lab. Test Report 300 C 120 min. - UKAS Testing (EN ) - F300 BSRIA Lab. Test Report 400 C 120 min. - UKAS Testing (EN ) F400 TUV-SUD F300 (Smoke Fan) CE 0036 CE Conformity Certificate TUV Mark Approved GERMANY(200 C 120 Minutes) BS Turkish Standards Institute - Quality Acceptance Standard 34 / 790 (1994) - EMAK TSE - Production Qualification Certificate / 1375 (1994) - EMAK Fully Comply with AMCA Standard EMAK Tunnel Ventilation System Contracts in general complying with NFPA 130 Critters - EMAK. Ex Proof Fans are approved by Bureau Veritas, American Bureau of Shipping Turkish and German Lloyd's, TSE for Marine Applications. All EMAK Reversible Fans are Patent Protected TPE TR Y EMAK Fans Preferred by The International Construction Contracts. Please ask for reference list for prestigious projects list. EMAK Fans Comply With : Performance Test Code : BS (British Standards) Methods of Testing Performance. Similar to AMCA 210 and ISO 5801 Fans are tested in Emak's own test laboratory. EMAK Jet Fan tests executing According to AMCA 250 Standard in Emak's own laboratory. All EMAK Fans are produced and assembled under rules of AMCA and CE Norms. Fan (Impeller) Balance Quality and Vibration Level Adjustment Held According to ISO 1940 (G : 6.3) Norm - (Similar Method AMCA Standard ) Electric Motors, IEC / ISO / DIN / VDE / EU Standards EFF 1 Where required Other materials supplied for ventilation systems and accessories also suit to the appreciated TSE - ISO - BS - DIN and Internationally Known Norms and Certificated Producers. All Emak Fans are bearing CE (Community European) Seal.

16 SUD EMAK Engineering Ltd. / EMAK Mühendislik Ltd. Office: Tunel, Ilk Belediye Cad. No: Beyoglu / ISTANBUL Tel: Fax: Factory: Hekimsuyu Cad. 559 Sok. No:37 Kucukkoy / ISTANBUL Tel: Fax: YAYIN NO: LS.SP.02 08/2007

JET ve TÜNEL FANLARI JET & TUNNEL FANS

JET ve TÜNEL FANLARI JET & TUNNEL FANS JET ve TÜNEL FANLARI JET & TUNNEL FANS FM 98140 - ISO 9001:2008 FAN ve PROJE ÇÖZÜMLERİ / FAN & PROJECT SOLUTIONS 0036 CPD RG06 03 FAN ve PROJE ÇÖZÜMLERİ FAN ve PROJE ÇÖZÜMLERİ FAN & PROJECT SOLUTIONS Ofis

Detaylı

Product Overview. ESR Pollmeier GmbH Servo Drive Technology. ESR. The Dynamic Solution. Servo Drives. Servo Motors. Linear Drives. ...

Product Overview. ESR Pollmeier GmbH Servo Drive Technology. ESR. The Dynamic Solution. Servo Drives. Servo Motors. Linear Drives. ... ESR Pollmeier GmbH Servo Drive Technology Product Overview Servo Drives Single-axis servo drives Multi-axis servo systems Positioning controls Motion control Fieldbus interfaces Servo Motors AC servo motors

Detaylı

Üretim Tesisleri Company Profile

Üretim Tesisleri Company Profile Şirket Profili Üretim Tesisleri Company Profile Production Plants O Söz konusu, Tekstil Terbiye Makineleri olunca, yılların makine imalat tecrübesi ve mühendislik altyapısı, her dönem değişen teknolojik

Detaylı

Raylı Sistemler Katalog 2011

Raylı Sistemler Katalog 2011 Raylı Sistemler Katalog 2011 çindekiler Railway Substations Sheet Steel & Concrete Kiosk Switchgears Transformers Inductive&Capacitive Compensation Rectifiers Disconnecting Cubicles Negative Panels Over

Detaylı

MST [Microelettrica Scientifica Turkey] insanın olduğu her yerde...

MST [Microelettrica Scientifica Turkey] insanın olduğu her yerde... MST [Microelettrica Scientifica Turkey] wherever human being is... insanın olduğu her yerde... Microelettrica New Jersey - USA MS Resistances Chamond - France Microelettrica Milano - Italy Comet Fans Milano

Detaylı

İMALAT / PRODUCTION DİSTRİBÜTÖRLÜKLER / DISTRIBUTORSHIPS

İMALAT / PRODUCTION DİSTRİBÜTÖRLÜKLER / DISTRIBUTORSHIPS Tetisan endüstriyel klima konusunda 35 yıldır faaliyet göstermektedir. Uzmanlık konuları arasında; hijyen ortam (temiz oda) klima sistemleri ile tekstil klima sistemleri ön sırada gelmektedir. Hadımköy

Detaylı

VHR EC ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR EC HEAT RECOVERY UNITS

VHR EC ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR EC HEAT RECOVERY UNITS HAVALANDIRMA MAKİNA SANAYİ ve TİC. A.Ş. TSEK VHR EC ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR EC HEAT RECOVERY UNITS TS EN ISO 9001:8 SN: 01 901925 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO/IEC 17021 AB-0011-YS RECOVERS YOUR

Detaylı

VHR ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR HEAT RECOVERY UNITS

VHR ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR HEAT RECOVERY UNITS HAVALANDIRMA MAKİNA SANAYİ ve TİC. A.Ş. TSEK VHR ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR HEAT RECOVERY UNITS TS EN ISO 91:8 SN: 1 91925 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO/IEC 1721 AB-11-YS RECOVERS YOUR ENERGY GENEL

Detaylı

Company Profile Firma Profili 2011 PRO / 11 / R0 Table of contents / Ýçindekiler 6D-0449 600-0043 2 Company Profile 2011 0036 ISO 9001 032841 ISO 14001 031931 ISO 18001 030063 C-TR.AB.28.B.00292 Table

Detaylı

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı.

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı. POLİTEKNİK Grubuna ait ilk şirket 1976 yılında Ankara da kuruldu. Mühendislik ağırlıklı bu şirket zamanla büyük çaplı kompansatörlerin ve elektrostatik filtrelerin imalatına odaklandı. Grup 1988 de İstanbul

Detaylı

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı.

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı. POLİTEKNİK Grubuna ait ilk şirket 1976 yılında Ankara da kuruldu. Mühendislik ağırlıklı bu şirket zamanla büyük çaplı kompansatörlerin ve elektrostatik filtrelerin imalatına odaklandı. Grup 1988 de İstanbul

Detaylı

DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION TRANSFORMERS. v.01 2015. www.ulusoyelektrik.com.tr

DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION TRANSFORMERS. v.01 2015. www.ulusoyelektrik.com.tr DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION TRANSFORMERS v.01 2015 www.ulusoyelektrik.com.tr İÇİNDEKİLER INDEX Hakkımızda / About Dökme Reçineli Kuru Tip Transformatör / Cast Resin Dry Type Transformer Standartlar

Detaylı

www.galvanerji.com MGS Merkez Galvaniz Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi MGS Merkez Galvanizing Industry and Trade Co. Ltd. Merkez / Head Office: 1232. Sok., No.11-13-15 Ostim - ANKARA / TURKEY Tel: +90

Detaylı

Poliya Ana Katalog Poliya main catalog and product portfolio

Poliya Ana Katalog Poliya main catalog and product portfolio Poliya Ana Katalog Poliya main catalog and product portfolio TM hayatýn her alanýnda... kullanýlan ürünler TM the products for in every part of life... Firuzköy Bulv., No. 46 Avcýlar 34320 Istanbul Turkey

Detaylı

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1 ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1 INDEX Şirket Profili Company Profile 5 İstanbul Tramvayı Montajı Istanbul Tram Assembly 7 Pozotosu Kabinleri Pozotosu Cabinets 9 Kablo Kanalları

Detaylı

SANAYÝ EKÝPMANLARI & ÇÖZÜMLERÝ INDUSTRIAL EQUIPMENTS & SOLUTIONS

SANAYÝ EKÝPMANLARI & ÇÖZÜMLERÝ INDUSTRIAL EQUIPMENTS & SOLUTIONS SANAYÝ EKÝPMANLARI & ÇÖZÜMLERÝ INDUSTRIAL EQUIPMENTS & SOLUTIONS 2014 Arþimet Siraküza savunmasýnda, su buharýndan faydalanarak bir buhar topu tasarlarken, bugün her yerde kullandýðýmýz basýnçlý kaplara

Detaylı

1983 yılında İstanbul da kurulan panel elektro sanayi ve ticaret a.ş., Türkiye elektrik pazarının öncü elektrik panel üreticisidir.

1983 yılında İstanbul da kurulan panel elektro sanayi ve ticaret a.ş., Türkiye elektrik pazarının öncü elektrik panel üreticisidir. panel elektro 1983 yılında İstanbul da kurulan panel elektro sanayi ve ticaret a.ş., Türkiye elektrik pazarının öncü elektrik panel üreticisidir. Üretimine sürekli olarak gelişen ve genişleyen ürün yelpazesiyle

Detaylı

Çevre Sorunlarınıza Etkili ve Ekonomik Çözümler Effectual and Economical Solutions For Your Environmental Problems

Çevre Sorunlarınıza Etkili ve Ekonomik Çözümler Effectual and Economical Solutions For Your Environmental Problems A.S.M ARITMA SİSTEMLERİ A.S.M TREATMENT SYSTEMS Çevre Sorunlarınıza Etkili ve Ekonomik Çözümler Effectual and Economical Solutions For Your Environmental Problems www.asmaritma.com.tr info@asmaritma.com.tr

Detaylı

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS HAVALANDIRMA MAKİNA SANAYİ ve TİC. A.Ş. TSEK ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI ER ENERGY RECOVERY UNITS TS EN ISO 9:8 SN: 99 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO/IEC 7 AB--YS RECOVERS YOUR ENERGY GENEL ÖZELLİKLER

Detaylı

Pt/A ÞAFT MONTAJLI HELÝSEL REDÜKTÖR SHAFT MOUNTED SPEED REDUCER. K.NO: P - Pt/A 02/2011. Serisi Series. Serisi Series

Pt/A ÞAFT MONTAJLI HELÝSEL REDÜKTÖR SHAFT MOUNTED SPEED REDUCER. K.NO: P - Pt/A 02/2011. Serisi Series. Serisi Series R Pt/A Serisi Series POLAT GROUP REDÜKTÖR San. ve Tic. A.Þ. ASTÝM ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 1 SOKAK NO:6 P.K: 5 AYDIN / TÜRKÝYE Tel Fax Web Email : : : : + 256 231 04 74 + 256 231 07 62 www.pgr.com.tr info@pgr.com.tr

Detaylı

Pt/A ÞAFT MONTAJLI HELÝSEL REDÜKTÖR SHAFT MOUNTED SPEED REDUCER. K.NO: P - Pt/A 02/2011. Serisi Series. Serisi Series

Pt/A ÞAFT MONTAJLI HELÝSEL REDÜKTÖR SHAFT MOUNTED SPEED REDUCER. K.NO: P - Pt/A 02/2011. Serisi Series. Serisi Series R Pt/A Serisi Series POLAT GROUP REDÜKTÖR San. ve Tic. A.Þ. ASTÝM ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 1 SOKAK NO:6 P.K: 5 AYDIN / TÜRKÝYE Tel Fax Web Email : : : : + 256 231 04 74 + 256 231 07 62 info@pgr.com.tr Ýtimat

Detaylı

THE CATALOGUE OF VOLT MOTORS

THE CATALOGUE OF VOLT MOTORS VOLT ELEKTRİK MOTOR TANITIM KATALOĞU THE CATALOGUE OF VOLT MOTORS 2003 www.voltelektrik.com www.ac-motor.biz bilgi@voltelektrik.com VOLT ELEKTRİK reserves the right to alter the data given in this catalog

Detaylı

Changes For Better - Today And Tomorrow CONTEK ŞİRKET PROFİLİ

Changes For Better - Today And Tomorrow CONTEK ŞİRKET PROFİLİ CONTEK ŞİRKET PROFİLİ Contek Sanayi ve Ticaret AŞ faaliyetlerini 1987 yılında Almanya da Contek GMBH olarak başlamıştır. 1995 yılında da Türkiye de ve Azerbaycan da ısıtma ve soğutma sektörüne girerek

Detaylı

DAĞITIM VE GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION AND POWER TRANSFORMERS

DAĞITIM VE GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION AND POWER TRANSFORMERS DAĞITIM VE GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION AND POWER TRANSFORMERS Firma ELTAŞ A.Ş. Ahmet Güre tarafından 7 Ocak 1981 de kurulmuştur. Ahmet Güre bugünkü yönetim kurulu başkanıdır. Bir aile şirketi olan

Detaylı

ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI ENERGY RECOVERY UNITS

ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI ENERGY RECOVERY UNITS H A V A L A N D I R M A M A K İ N A S A N A Y İ v e T İ C. A. Ş. ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI ENERGY RECOVERY UNITS TSEK GENEL ÖZELL KLER GENERAL INFORMATION VENCO enerji geri kazanım cihazları (VER),

Detaylı

Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazları

Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazları Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazları Ceiling Type Heat Recovery Unit TAVAN TİPİ ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI CEILING TYPE HEAT RECOVERY UNIT BSK tavan tipi ısı geri kazanım cihazları, enerji tasarrufu sağlamanın

Detaylı

Kısım 22 Dinamik Konumlandırma Sistemleri 2003

Kısım 22 Dinamik Konumlandırma Sistemleri 2003 Kısım 22 Dinamik Konumlandırma Sistemleri 2003 Bu son sürüm tüm kural değişikliklerini içerir. Revize edilmiş yerler, yanında düşey çizgi ile gösterilir; tamamı revize edilmiş bölümde ise bölüm başlığı

Detaylı

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN TR Türkçe, 1 GB English, 1 Ýçindekiler Montaj, 25 Cihazýn yerleþtirilmesi ve seviye ayarlanmasý Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Farklý gaz tiplerine uyum saðlanmasý

Detaylı

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN TR Türkçe, 1 GB English, 14 Ýçindekiler DİKKAT, 2 Montaj, 6 Cihazýn yerleþtirilmesi ve seviye ayarlanmasý Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Farklý gaz tiplerine uyum

Detaylı

pano soğutma teknolojileri enclosure cooling technologies

pano soğutma teknolojileri enclosure cooling technologies pano soğutma teknolojileri enclosure cooling technologies Thermoelektrik Soğutucu - Thermoelectric Cooler Server Kliması - Server Air Conditioner Pano Kliması - Enclosure Air Conditioner Sayfa 1 KERĠM

Detaylı