T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2678 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: ST HDAM VE fis ZL K

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2678 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1644. ST HDAM VE fis ZL K"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2678 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1644 ST HDAM VE fis ZL K Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Seda TEKEL (Ünite 1, 6) Doç.Dr. Verda CANBEY ÖZGÜLER (Ünite 2, 3) Doç.Dr. M. Ça lar ÖZDEM R (Ünite 4, 5) Doç.Dr. M. Kemal B ÇERL (Ünite 7) Editörler Doç.Dr. M. Kemal B ÇERL Doç.Dr. Verda CANBEY ÖZGÜLER ANADOLU ÜN VERS TES

2 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2012 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Genel Koordinatör Yard mc s Yrd.Doç.Dr. rem Erdem Ayd n Ö retim Tasar mc s Ö r.gör.dr. Zekiye Rende Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Ö r.gör. Nilgün Salur Dil Yaz m Dan flman Dilek K lb y k Grafiker Hilal Küçükda aflan Kitap Koordinasyon Birimi Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi stihdam ve flsizlik ISBN Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde adet bas lm flt r. ESK fieh R, fiubat 2014

3 çindekiler iii çindekiler Önsöz... ix Emek Piyasas le lgili Temel Kavramlar n Tan mlanmas... 2 G R fi... 3 EMEK P YASASI TANIMI (GENEL OLARAK EMEK P YASASI)... 3 EMEK P YASASININ UNSURLARI... 4 Eflitsizlik... 4 Ba ml l k... 4 Güvencesizlik... 5 Düzenleme... 5 EMEK P YASASININ ÖZELL KLER... 5 Tek Emek Piyasas n n Olmay fl... 5 flçinin ve flverenin Eksik Bilgiye Sahip Olmas... 5 Emek Arz n n Heterojen Olmas... 6 stihdam liflkisinin Sürekli Olmas... 6 Eme in Pazarl k Gücünün Az Olmas... 6 Emek Piyasas nda Grup liflkilerini Etkileyen Bir Çok Faktörün Olmas... 6 EMEK P YASASI LE LG L KAVRAMLAR... 7 Hanehalk flgücü Anketleri... 7 Kurumsal ve Kurumsal Olmayan Nüfus... 7 Çal flma Ça Nüfusu ve Potansiyel Emek Arz... 8 flgücü... 8 Referans Dönemi (Haftas )... 8 flgücüne Dâhil Olmayanlar... 8 flgücüne Kat lma Oran... 9 stihdam... 9 stihdam Düzeyi veya stihdam Hacmi stihdam S n r veya stihdam Takati Tam stihdam Eksik stihdam flsizlik Ba ml l k Oran Emek Verimlili i Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar stihdam ve flsizlik Olgusunun Teorik Temelleri G R fi ST HDAM VE fis ZL N TEOR K TEMELLER KLAS K DÜfiÜNCEDE ST HDAM VE fis ZL K Mahreçler Yasas Faiz Teorisi ÜN TE 2. ÜN TE

4 iv çindekiler Ücret Teorisi Do al Ücret Teorisi Ücret Fonu Teorisi Art k De er Teorisi KEYNES N ST HDAM TEOR S NEO-KLAS K DÜfiÜNCEDE ST HDAM VE fis ZL K MONETAR ST DÜfiÜNCEDE ST HDAM VE fis ZL K Monetarist Yaklafl m ve stihdamda Dalgalanma Tam stihdam ve Do al flsizlik Oran ÇA DAfi KT SAD DÜfiÜNCEDE ST HDAM VE fis ZL K Yeni Klasik Düflüncede stihdam ve flsizlik Yeni Klasik Rasyonel Bekleyifller ve Emek Piyasas Reel Konjonktür Teorisi ve Emek Arz fl Arama Teorisi Yeni Keynesyen Düflüncede stihdam ve flsizlik Emek Piyasas nda Nominal Rijitlikler Emek Piyasas nda Reel Rijitlikler Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar ÜN TE flsizlik G R fi fis ZL K TANIMI fis ZL K ORANI VE ÖLÇÜLMES fis ZL K TÜRLER radi/gayri radi flsizlik Gizli flsizlik Toplam Talep Yetersizli ine Ba l Gizli flsizlik Piyasa Aksakl klar na Ba l flsizlik Yap sal Gizli flsizlik Aç k flsizlik Geçici flsizlik Yap sal flsizlik Teknolojik flsizlik Konjonktürel flsizlik Mevsimlik flsizlik Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar... 65

5 çindekiler v Dünyada stihdam ve flsizlik G R fi KÜRESEL figücünün GENEL OLARAK ANAL Z Nüfusta Yaflanan Geliflmeler stihdam flsizlik Kad n ve Erkekler Aras ndaki flsizlik Genç ve Yetiflkinler Aras ndaki flsizlik flgücüne Kat l m Krizden En Fazla Etkilenen Gençler Aras nda flgücüne Kat l m flgücü Verimlili i ve Reel Ücretler Sektörler ve Cinsiyete Göre stihdam Zay f stihdam ve Çal flan Yoksullar BÖLGESEL figücü P YASASI GEL fimeler GEL fim fi EKONOM LER VE AVRUPA B RL Orta ve Güney Do u Avrupa (Avrupa Birli i D fl ) ve Ba ms z Devletler Toplulu u (BDT) Latin Amerika ve Karayipler Do u Asya Güney Do u Asya ve Pasifik Güney Asya Orta Do u Kuzey Afrika Alt Sahra Afrika figücü P YASALARI VE KÜRESEL EKONOM K KR Z Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Türkiye de stihdam ve flsizlik G R fi TÜRK YE DE ST HDAMIN D NAM K ANAL Z Nüfusta Yaflanan Geliflmeler TÜRK YE DE ST HDAMIN YAPISAL ANAL Z Türkiye de stihdam n Ekonomik Faaliyet Kollar na Göre Analizi stihdam Edilenlerin flteki Durumlar na Göre Analiz Türkiye de Kent/ K r stihdam ve stihdam n Bölgesel Analizi stihdam n Sosyal Güvenceye Sahiplik Yönünden Analizi ve Kay t D fl stihdam Sorunu E itim stihdam liflkisi Yönünden Analiz Yafl ve Cinsiyet Aç s ndan stihdam n Analizi Çocuk stihdam TÜRK YE DE fis ZL N D NAM K ANAL Z TÜRK YE DE fis ZL N YAPISAL ANAL Z ÜN TE 5. ÜN TE

6 vi çindekiler Türkiye de flsizli in Özellikleri Türkiye de flsizli in Genel Görünümü Türkiye de Kent/ K r flsizli i ve flsizli in Bölgesel Analizi flsizlik E itim liflkisi Yafl ve Cinsiyet Aç s ndan flsizlik Türkiye de flsizli i Do uran Nedenler Ekonomik Büyüme ve flsizlik liflkisi fis ZL K VE YOKSULLUK L fik S TOPLUMSAL TEHD T OLUfiTURMA AÇISINDAN fis ZLER Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar ÜN TE flsizlikle Mücadele ve stihdam Politikalar G R fi fis ZL KLE MÜCADELEDE ESNEKL K YAKLAfiIMI Say sal Esneklik Zamana Göre Esneklik Fonksiyonel Esneklik Ücret Esnekli i Uzaklaflma Stratejileri fis ZL KLE MÜCADELEDE MAKROEKONOM K POL T KALAR Liberal Politikalar Talep Yönlü Politikalar Arz Yönlü Politikalar Sözleflmeye Dayal Politikalar Kurumsal Politikalar fis ZL KLE MÜCADELEDE EMEK P YASASI POL T KALARI PAS F ST HDAM POL T KALARI flsizlik Sigortas Ücret Garanti Fonu K sa Çal flma Ödene i K dem Tazminat Erken Emeklilik flsizlik Yard mlar (Sosyal Yard mlar) AKT F ST HDAM POL T KALARI Ücret ve stihdam Sübvansiyonlar Kendi flini Kuranlara Yard m Programlar Do rudan Kamu stihdam Mesleki E itim Programlar Kamunun Efllefltirme ve Dan flmanl k Hizmetleri Özet Kendimizi S nayal m S ra Sizde Yan t Anahtar Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar

7 çindekiler vii Okuma Parças Yararlan lan Kaynaklar Türkiye de stihdam Politikalar G R fi KALKINMA PLANLARI AÇISINDAN ST HDAM POL T KALARI Planl Dönemin Bafl ndan 1980 Y l na Kadar stihdam Politikalar Birinci Befl Y ll k Kalk nma Plan ( ) kinci Befl Y ll k Kalk nma Plan ( ) Üçüncü Befl Y ll k Kalk nma Plan ( ) Dördüncü Befl Y ll k Kalk nma Plan ( ) YILINDAN GÜNÜMÜZE ST HDAM POL T KALARI Beflinci Befl Y ll k Kalk nma Plan ( ) Alt nc Befl Y ll k Kalk nma Plan ( ) Yedinci Befl Y ll k Kalk nma Plan ( ) Sekizinci Befl Y ll k Kalk nma Plan ( ) Dokuzuncu Befl Y ll k Kalk nma Plan ( ) HÜKÜMET PROGRAMLARI VE BELGELER AÇISINDAN ST HDAM POL T KALARI Hükümet Programlar nda stihdam Politikalar Hükümet Program Hükümet Program Hükümet Program stihdam Politikalar n Etkileyen Belgeler, Stratejiler Eylem Planlar ve Projeler stihdam ve Mesleki E itim liflkisinin Güçlendirilmesi Eylem Plan Hayat Boyu Ö renme Strateji Belgesi Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi Ulusal stihdam Stratejisi ST HDAMI TEfiV K EDEN MAKRO POL T KALAR Kalk nmada Öncelikli Yörelerde Yat r mlar ve stihdam Teflvik Eden Düzenlemeler Puanl k Prim Teflviki Kad nlar ve Gençler çin Sa lanan Teflvikler Araflt rma ve Gelifltirme (AR-GE) Faaliyetleri Teflviki Özürlü stihdam n Teflvik lave stihdam Sa layan flverenlere Prim Deste i flsizlik Ödene i Alan flçileri fle Alan flverenlere Prim Teflviki Güney Do u Anadolu Projesinin Desteklenmesi Bürokrasinin Azalt lmas Yoluyla stihdam n Teflviki Torba Yasa ile Getirilen Teflvikler PAS F ST HDAM POL T KALARI UYGULAMALARI flsizlik Sigortas K sa Çal flma Ödene i Ücret Garanti Fonu Ödemeleri AKT F ST HDAM POL T KALARI UYGULAMALARI Mesleki E itim Kurslar Uzmanlaflm fl Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) ÜN TE

8 viii çindekiler Projesi Toplum Yarar na Çal flma Programlar flbafl E itim (Staj) Programlar Giriflimcilik E itim Programlar ST HDAM POL T KALARININ DE ERLEND R LMES Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Sözlük

9 Önsöz ix Önsöz Dünyada bilgi toplumuna geçifl ve üretim sürecinde teknolojinin yo un olarak kullan lmas üretimde art fl ve uyumu kolaylaflt rm flt r. Ancak günlük yaflamda karfl laflt m z gibi her iyi fleyin neden oldu u bir olumsuzluk mutlaka bulunmaktad r. Halk aras nda da denildi i gibi Her madalyonun çift yüzü vard r. Bilgi ve teknolojinin yo un olarak kullan m n n iflsizlik ve istihdam sorunlar n beraberinde getirmesini adeta bu söz do rular niteliktedir. Ülkelerde sadece üretimde h z, kalite ve talep de iflikliklerine uyumu kolaylaflt ran küresel düzeydeki üretim biçimi de ifliklikleri de il; ülkelerin küresel ya da ulusal düzeyde yaflad klar kriz ve makroekonomik yap daki dengesizlikler de iflsizlik ve istihdam sorunuyla karfl lafl lmas na neden olmaktad r. Peki yan tlanmas gereken soru nedir? flsizlik ve istihdam sorununu yaflamamak için ne yap lmal m? Yoksa iflsizlik ve istihdam sorunun olumsuzluklar nas l en aza indirgenebilir? Dünyada ve Türkiye de iflsizli in sadece ekonomik boyutunun de il sosyal boyutunun da önemli oldu u kabul edilmeye bafllanm flt r. Ülkelerin istihdam ve iflsizlik sorunlar n azaltacak politikalar gelifltirmeleri iflsizlik ve istihdam yap lar n iyi analiz etmelerine ba l d r. Bir baflka deyiflle yanl fl teflhise dayanarak do ru tedavi uygulanamaz. flsizli in olumsuz ekonomik etkilerini en aza indirebilmek için uygulana politikalar liberal politikalar, talep ve arz yönlü politikalar, sözleflmeye dayal politikalar ve kurumsal politikalar olarak s ralamak mümkündür. stihdam politikalar ise hedef konular bak m ndan aktif ve pasif politikalar olarak s n fland rmak mümkündür. Türkiye de hemen hemen tüm siyasi dönem ve kalk nma planlar nda istihdama yönelik politikalar görmek mümkündür. Ancak 2000 li y llarda iflsizli in ekonomik sonuçlar n gidermenin yeterli olmayaca, istihdam artt rmaya yönelik politikalara daha fazla a rl k verilmesi gerekti i kabul edilerek, aktif istihdam politikalar na a rl k verilmeye bafllanm flt r. Editörler olarak, kitab n ö rencilere ve konuyla ilgilenenlere faydal olmas temennisiyle yay na haz rlanmas nda eme i geçen herkese teflekkür ederiz. Editörler Doç.Dr. M. Kemal B ÇERL Doç.Dr. Verda CANBEY ÖZGÜLER

10 1 ST HDAM VE fis ZL K Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Emek piyasas n tan mlayabilecek, Emek piyasas n n unsurlar n anlatabilecek, Emek piyasas n n özelliklerini ifade edebilecek, Emek piyasas ile ilgili kavramlar aç klayabileceksiniz. Anahtar Kavramlar Emek Piyasas Hanehalk flgücü Anketi Kurumsal ve Kurumsal Olmayan Nüfus Çal flma Ça ndaki Nüfus flgücü flgücüne Dâhil Olmayanlar stihdam Tam stihdam Eksik stihdam flsizlik Referans Dönemi Ba ml l k Oran Emek Verimlili i flgücüne Kat lma Oran çindekiler stihdam ve flsizlik Emek Piyasas le lgili Temel Kavramlar n Tan mlanmas G R fi EMEK P YASASI TANIMI (GENEL OLARAK EMEK P YASASI) EMEK P YASASININ ÖZELL KLER EMEK P YASASININ UNSURLARI EMEK P YASASI LE LG L KAVRAMLAR

11 Emek Piyasas le lgili Temel Kavramlar n Tan mlanmas G R fi Dünya da ve Türkiye deki istihdam ve iflsizlik yap s ile bunlara iliflkin politika uygulamalar n daha iyi anlamak ve de erlendirebilmek için her fleyden önce emek piyasas na iliflkin kavramlar n bilinmesi gerekmektedir. Uluslararas Çal flma Örgütü (ILO) emek piyasas na iliflkin kavramlar belirli bir standart içinde tan mlamakta, di er ülkeler de bu standartlara ba l kalarak emek piyasas yla ilgili kavramlar kendi ülkelerine uygun olarak aç klamaktad r. Türkiye de de Türkiye statistik Kurumu nun yapt tan mlamalar bize yol göstericidir. ILO taraf ndan yap lan tüm bu tan mlamalar n dünya ölçe inde kabul görmesi emek piyasas na iliflkin verilerin toplanmas n ve analizini kolaylaflt rmaktad r. Ancak sadece emek piyasas na iliflkin kavramlar n tan mlanmas yeterli de ildir. Emek piyasas n n unsurlar n n ve özelliklerinin de belirlenmesi emek piyasas n n anlafl lmas n kolaylaflt rmaktad r. Emek piyasas ile ilgili temel kavramlar n ele al nd bu bölümde öncelikle emek piyasas n n unsurlar ve özellikleri üzerinde durulacak, sonras nda ise emek piyasas n daha iyi analiz etmenize yard mc olaca n düflündü ümüz temel kavramlar tan mlanacakt r. EMEK P YASASI TANIMI (GENEL OLARAK EMEK P YASASI) Ekonomik yaklafl mlar piyasalar farkl biçimde tan mlamaktad r. Bu anlamda, yaklafl mlar aras ndaki farkl l klar n en aç k görüldü ü alan emek piyasas d r. Literatürde emek piyasas na iliflkin üç yaklafl m vard r. Yaklafl mlardan ilki, emek piyasas n bir mal piyasas olarak kabul ederken; ikinci yaklafl m, eme i farkl özellikler tafl - yan, kendine özgü iflleyifle sahip olan bir piyasa olarak kabul etmektedir. Üçüncü yaklafl m ise, emek piyasas n n bir mal piyasas olmad n yap sal özellikleri bak - m ndan mal ve hizmet piyasalar ndan ayr ld n savunmaktad r (Kapar, 2005: 23). Emek piyasas, en genel anlam yla, emek arz ve talebinin karfl karfl ya gelmesiyle ücretlerin ve çal flma koflullar n n belirlendi i piyasad r. Bu tan mlamaya göre, emek piyasas na iliflkin olarak bilinmesi gereken iki kavram vard r. Bunlar, emek arz ve talebidir (Y ld r m, fi klar, Bak rtafl, 2006: 248). Emek talebi, bir firman n mal ya da hizmet üretebilmek için ihtiyaç duydu u emek miktar d r. Bir baflka ifadeyle emek talebi, iflverenlerin talep etti i emek miktar olarak da ifade edilebilir. Bir ekonominin toplam emek talebini, ayr ayr tüm iflletmelerin emek talep miktar n n toplam oluflturmaktad r. Ekonomik yap lanma Emek piyasas, emek arz ve talebinin karfl karfl ya geldi i piyasad r.

12 4 stihdam ve flsizlik içerisinde bir iflletmenin üretti i mal ya da hizmete olan talepteki art fl, üretimin de artmas n gerektirece inden iflletmelerin de emek talepleri artacakt r. Emek arz ise, emek piyasas nda arz edilen (sunulan) emek miktar d r. Bir baflka ifadeyle emek arz n emek piyasas içerisinde çeflitli ücret düzeylerinde, emekçilerin çal flmay kabul ettikleri süre veya miktar olarak da tan mlamak mümkündür. Emek piyasalar n di er piyasalardan farkl k lan kendine özgü niteliklerinin daha iyi anlafl lmas için sonraki bölümde emek piyasas n n unsurlar üzerinde durulacakt r. EMEK P YASASININ UNSURLARI Emek piyasas n n unsurlar ; eflitsizlik, ba ml l k, güvencesizlik ve düzenlemedir. Emek piyasaya sunulmak için üretilmez. Sermaye sahibi ve emek birbirlerine çal flma sözleflmesiyle ba l d r. Eflitsizlik Emek piyasas içerisinde, emek ve sermayenin farkl niteliklere sahip olmas n n do al sonucu eflitsizliktir. Emek, insan hayat n n içinde yer alan bir etkinliktir ve mal gibi piyasaya sunulmak için üretilmez (Polanyi, 1986: 119). Yaflam boyunca, eme in üretimi ve yeniden üretimi ancak ihtiyaçlar n mal piyasas ndan karfl lamas yla mümkündür. Bu durumda insanlar n, ihtiyaçlar n karfl lamak için gelire de ihtiyac olacakt r. Gelirin en önemli kayna da emek piyasas d r (Kapar, 2005: 28). Eme in ihtiyaçlar n n karfl lanmas dedi imizde sadece fiziksel ve zorunlu ihtiyaçlar anlafl lmamal d r. Bu zorunlu ihtiyaçlar n yan s ra sosyal yaflam içerisinde ortaya ç kan ihtiyaçlar n karfl lanmas da önem tafl maktad r ( nsel, 2003: 11). Emek piyasas nda eflitsizli i vurgulayan bir baflka özellik ise, eme in biriktirilemez olufludur. Mal piyasas içerisinde mallar n birikiminin mümkün iken, eme in bir k sm n n biriktirilip saklanmas mümkün de ildir. Di er yandan emek arz miktar piyasa koflullar içerisinde kolayl kla de ifltirilemez. Emek arz n bireyin piyasada geçerli ücret oran ndan çal flmay istedi i saatler anlam nda tan mlad m zda, emek arz n n her koflulda ve eflit düzeyde sunumu söz konusu olmamaktad r. Koflullar ne kadar uygun olursa olsun eme in her zaman ve eflit düzeyde sunumu mümkün de ildir (Kapar, 2005: 29). Eflitsizlikle ifade edilen bir baflka özellik ise, eme in ak c l na iliflkin engellerdir. Ak c l kla ifade edilmek istenen eme in çal flma ve yaflam yerlerinin birbiriyle yak ndan ilgili olmas d r. Emek, iflyerine gitmek ve iflyerinden ayr ld ktan sonra yaflam n sürdürdü ü çevreye dönmek zorundad r. Ayr ca eme in sahip oldu u vasf de ifltirerek baflka bir mesle e geçmesi engeli de ak c l k kapsam nda de erlendirilmektedir (Kapar, 2005: 30). Ba ml l k Emek piyasas n di er piyasalardan ay ran bir di er unsur ise ba ml l k t r. Emek piyasas nda, sermaye sahibi ile emek aras nda kurulan iliflki çal flma (hizmet) sözleflmesi ne ba l d r ve bu anlamda eme in mal gibi mübadelesi mümkün de ildir. Ba ml l k hem yönetsel hem de teknik bir nitelik tafl maktad r. Yönetsel anlamda eme ini arz eden, iflveren taraf ndan belirlenmifl bir ifli iflverenin emir ve isteklerine uygun bir flekilde yapmakla yükümlüdür. Teknik ba ml l k ise, eme in iflini yaparken iflletmenin sa lad araç ve gereci kullanmak zorunda olmas d r (Kapar, 2005: 34).

13 1. Ünite - Emek Piyasas le lgili Temel Kavramlar n Tan mlanmas 5 Güvencesizlik Emek piyasas güvencesizli i, piyasada bulunan ifllerin say s n n çal flmak isteyenlerin say s na denk olmad durumlarda, yani çal flmak isteyen herkesin emek piyasas nda kendisine uygun ifl bulamamas durumunda ortaya ç kmaktad r. Emek piyasas nda güvencesizlik yaratan bir baflka unsur ise eme in sermaye sahibi ya da iflveren taraf ndan istenildi i zaman ç kar labilme korkusudur. Güvencesizlik unsuru kapsam nda ayr ca eme in çal flt iflyerinde mesleki anlamda kendisini yetifltirme ve yükselme olana ndan yoksun bulunmas ile sahip olunan beceri ve vasf n yap lacak iflin niteli ine uygun olmamas da yer almaktad r. Düzenleme Emek piyasalar, düzenlenmifl piyasalard r. Emek piyasas düzenlemeleri, iflletmelerde (iflyerlerinde) mal ve hizmetlerin üretimi için bir araya gelen eme in, çal flmalar n denetim alt na almak için gerekli kurallar n belirlenmesinin ve bu kurallara uyulmas n n sa lanmas d r (Briggs ve Buchanan, : 2). Emek piyasas ndaki düzenleme sadece iflin yap lmas k sm yla s n rl kalmamaktad r. Düzenleme, eme in ve sermaye sahibi iflverenin ba ml l k unsurunda ifade edilen sözleflme uyar nca karfl l kl baz yükümlülüklerin bulunmas d r. Çal flma (hizmet) sözleflmesinin sonucu olarak nitelendirilen bu sorumluluklar n da emek piyasas düzenlemesi içerisinde de erlendirilmesi gerekmektedir. Güvencesizlik; aç k ifllerin say s n n, çal flmak isteyenlerin say s na denk olmad durumlarda oluflmaktad r. Düzenleme sadece iflin yap lmas yla s n rl de ildir. EMEK P YASASININ ÖZELL KLER Tek Emek Piyasas n n Olmay fl Tek emek piyasas yoktur. Farkl özelliklere sahip ifller için farkl özellikte piyasalardan söz edilebilir. Bu piyasalar kimi zaman yap lacak iflin gerektirdi i beceriler bak m ndan farkl lafl rken kimi zaman da co rafi alan bak m ndan farkl laflmaktad r. Beceri bak m ndan piyasay s n fland racak olursak avukatlar piyasas n, sigortac lar piyasas n ya da çiçekçiler piyasas n örnek olarak verebiliriz. Emek piyasas n n ç Anadolu Bölgesi Piyasas, Amerika Piyasas veya Türkiye Piyasas olarak s - n fland r lmas n da co rafi alan dikkate al narak yap lan s n fland rmaya örnek gösterebiliriz. Piyasalar n birbirleriyle etkileflim içerisinde olmalar, piyasalar aras ndaki hareketlili i mümkün k lmaktad r. Ancak her hareketlilik her zaman kolay gerçekleflmeyebilir (Biçerli, 2009: 4). flçinin ve flverenin Eksik Bilgiye Sahip Olmas Emek piyasas na iliflkin olarak hem iflçi hem de iflveren eksik bilgiye sahiptir. flverenlerin, ifl arayanlar n verimliliklerine iliflkin eksik bilgiye sahip olmas, emek piyasas ndaki en iyi iflçilerin, emek piyasas n n unsurlar nda da ifade edildi i gibi, daha yüksek ücret veren iflyerlerini tercih etmelerine neden olacakt r. Benzer flekilde, eme in piyasadaki aç k ifllerin nitelik ve özellikleri hakk nda bilgi sahibi olmamas da kendilerine uygun ifl bulmalar n n önünde engel oluflturmaktad r (Snowdon ve Vane, 2005: 388). Ayr ca iflletmelerin (iflyerlerinin) eme in ve çal flanlar n nitelikleri ve becerileri hakk nda yeterli bilgiye sahip olmamas etkin ücret uygulamas n da zorlaflt r r (Bildirici - Bak rtafl ve Karbuz, 1998: 13). Burada etkin ücret kavram yla ifade edilen, iflçilerin iflten ayr lmalar n azalt c ve onlar çal flmaya yönlendirici olan ve nitelikli iflçileri çeken ücret düzeyidir. Tek emek piyasas yoktur. Emek piyasas nda hem sermaye sahibi hem de emek eksik bilgiye sahiptir.

14 6 stihdam ve flsizlik Emek piyasas nda emek arz heterojendir. Emek piyasas süreklidir. Emek arz n n fazla oldu u piyasada iflverenin pazarl k gücü artar. Emek piyasas nda sendikalar grup iliflkisi yaratmaktad r. Emek Arz n n Heterojen Olmas Emek piyasas içerisinde kifliler yetenekleri, becerileri, motivasyonlar ve ifl yapma istekleri bak m ndan birbirlerinden farkl d r. Kiflilerin tercihlerindeki farkl l klar, emek arz n n heterojenli ini yaratmaktad r. Bunun nedeni kiflilerin, yap lacak iflin özelliklerine yönelik bak fl aç lar n n farkl olmas d r. Emek arz n n heterojen olmas n n bir baflka nedeni ise kiflilerin e itim düzeyi ve kalitesi ile ö renme ve uygulama yeteneklerinin birbirlerinden farkl olmas d r. Emek arz n n heterojenli i, ücretlere, iflçi seçimine, emek verimlili ine, beflerî sermayeye yat r m karar na yans maktad r (Biçerli, 2009: 5). stihdam liflkisinin Sürekli Olmas Mal ve hizmet piyasalar ndan farkl olarak emek piyasas nda bir süreklilik mevcuttur. Mal ya da hizmet piyasalar nda, mal ya da hizmeti arz eden ile talep eden aras ndaki iliflki, mal ya da hizmetin al n p sat lmas yla sona ermektedir. Oysa ki emek piyasas nda iflveren iflçiyi uzun süreli sözleflmelerle istihdam etmektedir (fiahin, 2009: 48). Emek piyasas içerisinde iflverenin iflçiyi uzun süreli istihdam etmesi hem iflçi hem de iflveren aç s ndan yarar sa lar. stihdam iliflkisinin süreklili i, iflçi devrinin düflmesini ve beraberinde e itim maliyetlerinin azalmas n sa layacakt r. flçi aç - s ndan ise ayn iflyerinde, ayn ifl arkadafllar yla bilinen bir iflin yap lmas iflçinin verimlili ini olumlu yönde etkileyecektir. flçiler bununla birlikte; k dem, tatil, emeklilik haklar ve iflten ç karmalar karfl s nda da güvence alt nda olacakt r (Biçerli, 2009: 6). Eme in Pazarl k Gücünün Az Olmas Bir önceki bölümde, emek piyasas n n unsurlar ndan güvencesizlik bafll alt nda ifade edildi i gibi, emek piyasas ndaki ifllerin say s n n ifl arayanlar n ya da çal flmak isteyenlerin say s na denk olmamas, eme in iflverene karfl pazarl k gücünün az olmas n n en temel nedenidir. Emek piyasas içerisinde, iflçiler ço unlukla k s tl kaynaklara sahip olduklar için ifle olan ihtiyaçlar fazlad r. Tersi durumda, iflverenler ise piyasada say sal olarak oldukça fazla olan emek arz aras ndan tercihte bulunacaklar ndan, istihdam koflullar n belirlemede gücü ellerinde bulundurmaktad rlar. Ancak pazarl k gücü zay fl n n, eme in nitelikli olup olmamas na göre de ifliklik gösterdi ini de belirtmek gerekir (Biçerli, 2009: 8). Emek piyasas ndaki alternatif bofl ifllerin say s da eme in pazarl k gücü üzerinde etkili olmaktad r. Bofl ifllerin say s ile pazarl k gücü aras ndaki iliflkinin yönü do ru orant l d r. Emek Piyasas nda Grup liflkilerini Etkileyen Bir Çok Faktörün Olmas Emek piyasas nda grup iliflkileri ile ifade edilmek istenilen, sendika birlikleri ya da sendikal örgütlenmelerdir. Emek piyasas nda sendikalar n varl ; eme in pazarl k gücünün artmas, daha adil ücret yap s n n sa lanmas ve ifl ile gelir güvenli i sa lanmas bak m ndan önemlidir. Ancak sosyal, siyasal ve ideolojik baz etkenler emek piyasas içerisinde sendikal örgütlenmelerin gücü ve ifllevleri üzerinde etkili olmaktad r.

15 1. Ünite - Emek Piyasas le lgili Temel Kavramlar n Tan mlanmas 7 EMEK P YASASI LE LG L KAVRAMLAR Bu bölümde, Türkiye deki iflgücü piyasas n n yap s n ayr nt l ve güncel bilgilere dayal olarak ortaya koyma amac n tafl yan Hanehalk flgücü Anketleri çerçevesinde, iflgücü piyasalar ile ilgili kavramlar aç klanmaktad r. Hanehalk flgücü Anketleri Aralar nda akrabal k ba bulunsun ya da bulunmas n; ayn konutta veya ayn konutun bir k sm nda yaflayan; gelir ve harcamalar n ay rmayan, hanehalk hizmet ve yönetimine kat lan bir veya birden fazla kifliden oluflan topluluk hanehalk olarak tan mlan r (TÜ K, 2007: 8). TÜ K in resmî nternet sayfas nda belirtildi i üzere, Hanehalk flgücü Anketlerinin amac ; kullan c lar n, iflgücü piyasas ile ilgili çal flmalar yaplamalar n sa layacak de iflkenlerin elde edilebilece i bir soru formu oluflturarak emek piyasas ile ilgili çal flmalarda kavram birli i oluflturmak ve uluslararas karfl laflt rmalara elveriflli veri elde edilebilecek tan mlar oluflturabilmektir (http://www.tuik.org.tr/tanimlar). Hanehalk flgücü Anketinde istihdam edilenler; ekonomik faaliyet, meslek, iflteki durum ve çal flma süresi, iflsizler ise ifl arama süresi, arad klar ifl ve benzeri özellikleri ile ortaya konulmaktad r. lk Hanehalk flgücü Anketi 1966 y l nda sanayisi geliflmifl sekiz ilde deneme niteli inde gerçeklefltirilmifltir y llar aras nda iflgücü anketleri düzensiz aral klarla uygulanm fl olup bu dönemde uygulanan anketlerden elde edilen veriler birbiriyle tam olarak karfl laflt r labilir nitelikte de ildir. Hanehalk flgücü Anketleri, Ekim 1988 tarihinden itibaren düzenli olarak uygulanmaya bafllanm flt r y l nda, Hanehalk flgücü Anketi nin uygulanma s kl, örnek büyüklü ü, tahmin boyutu, soru formu gibi konularda önemli de ifliklikler yap lm flt r y l nda ise anket formu Avrupa Birli i ne uyum aç s ndan yeniden gözden geçirilmifl ve baz düzenlemeler yap lm flt r. Bu düzenlemeler fl nda, soru formunda soru say s 47 den 98 e ç kar lm fl ve referans haftas nda ifllerinin bafl nda olmayan kiflilerin istihdamda kabul edilip edilmemeleri ile ilgili kriterler Avrupa Birli i statistik Ofisinin (EUROSTAT) bu konudaki norm ve standartlar dikkate al narak tan mlanm flt r. Benzer bir de iflikli e 2005 y l nda da gidilerek formdaki soru say s EUROSTAT n istedi i de ifliklikleri de kapsayacak flekilde 110 a ç kar lm flt r. Son olarak ise 2009 y l nda soru formu Uluslararas Çal flma Örgütü nden (ILO) bir uzmanla yeniden ele al nm fl ve ülke koflullar na uygun olmad düflünülen baz sorular ç kar lm flt r. Ayr ca soru ifadelerinde referans dönemlerini daha iyi vurgulamaya yönelik baz düzenleme ve iyilefltirmelere gidilmifltir y l nda hanehalk iflgücü anketiyle ilgili ne tür yenilikler yap lm flt r? Kurumsal ve Kurumsal Olmayan Nüfus DÜfiÜNEL M TÜ K in tan m na göre; kurumsal nüfus, günlük yaflam gereksinimleri, yasal bir düzenlemeye dayal olarak kurulan özel ya da tüzel kurum ya da kurulufllarda k smen ya da tamamen karfl lanan, bireysel karar ve davran fllar nda SORUyetkili otoritenin kurallar na k smen ya da tamamen ba ml olarak hareket eden ancak bireysel harcamalar na karar verebilen kiflilerin yaflamlar n sürdürdükleri alanlarda yaflayan nüfus tur (TÜ K, 2007: 8). Yap lan bu tan mlamada; okul, yurt, otel, D KKAT huzurevi ve hastane gibi haneler d fl ndaki yerlerde ikamet edenler kurumsal nüfus içerisinde de erlendirilmekte ve bu kifliler Hanehalk flgücü Anketi kapsam d fl nda tutulmaktad r. Türkiye de hanehalk iflgücü anketleri ilk kez 1966 y l nda uygulanmaya bafllanm flt r. 1 DÜfiÜNEL M Kurumsal nüfus otel, hastane ve huzurevi SORU gibi yerlerde ikamet edenlerden; kurumsal olmayan nüfus ise hanelerde yaflayan kiflilerden oluflur. D KKAT AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ K T A P K T A P

16 8 stihdam ve flsizlik Kurumsal olmayan nüfus ya da bir baflka ifadeyle kurumsal olmayan sivil nüfus, yukar da örnekleri verilen huzurevi, otel, hastane vb. kurumsal yerlerde de il hanelerde ikamet eden nüfustur. Çal flma Ça Nüfusu ve Potansiyel Emek Arz Ekonomilerde, fiziksel ve zihinsel aç dan çal flmaya uygun olan herkes potansiyel emek arz olarak kabul edilmektedir. Çal flma ça nüfusu belirlenirken bireyin yafl ço u ülke aç s ndan bir kriter olarak de erlendirilmektedir. Buna göre, çal flanlar n en az ilkö retim düzeyinde e itime sahip olabilmesi amac yla çal flma ça ndaki nüfus yafl alt limiti 15 olarak kabul edilir. flgücü anketlerinde üst yafl limiti genellikle belirtilmemekle birlikte, ülkedeki geçerli emeklilik yafl üst yafl limiti olarak kabul edilir (Lordo lu ve Özkaplan, 2007: 36). Türkiye için çal flma ça ndaki nüfus, 15 yafl ve daha yukar yafllardaki nüfus olarak kabul edilir. Ülkelerin ço unda 15 yafl ve yukar yafltaki nüfus çal flma ça- ndaki nüfus kabul edilirken ngiltere, spanya, zlanda ve Norveç gibi ekonomik geliflmiflli ini tamamlam fl olan ülkelerde 16 ve daha yukar yafltaki nüfus çal flma ça ndaki nüfus olarak kabul edilir (TÜ K, 2007: 8). Hanehalk flgücü Anketlerinde, çal flma ça ndaki nüfusun iflgücü ile iflgücüne dahil olmayanlar n toplam ndan olufltu u ifade edilmektedir. Bu nedenle, çal flma ça nüfusu kavram ndan sonra s ras yla iflgücü ve iflgücüne dâhil olmayanlar kavramlar ele al nacakt r. flgücü Bir ülkede fiilen çal flanlarla ifl arayanlar n doldurabilece i çal flma saatleri toplam - na iflgücü ad verilir. flgücünü hesaplarken geçici olarak çal flmayanlar n ve ifl arayanlar n tümünün dikkate al nd, bu arada geçici olarak çal flmayanlar n ve ifl arayanlar n (yani izinli ve raporlu olan kiflilerin) iflgücüne dâhil edildi i hat rlan rsa bu kavram n emek arz n n ulaflabilece i en üst s n r ifade etti i aç kça anlafl l r. Bir ülkeye ait iflgücü belirlenirken çal flma ça ndaki nüfusa iliflkin olarak iki unsura dikkat edilmesi gerekmektedir. Bunlardan ilki, 15 yafl n alt nda olmas na ra men ekonomik ve sosyal nedenlerden dolay çal flmak zorunda olan nüfustur. Bu nüfus literatürde çocuk iflgücü olarak s n fland r l r. Dikkat edilmesi gereken bir di er grup ise emeklilik yafl n n üzerinde olmas na ra men çal flmak zorunda olan nüfustur. Bu bilgiler do rultusunda, en baflta yap lan tan mlamalardan farkl olarak iflgücünü istihdam edilenler ile iflsizlerin bir araya gelmesiyle oluflan nüfus olarak tan mlamak mümkündür. Referans haftas Pazartesi ile bafllay p Pazar günü ile sona erer. Çal flmaya haz r oldu u hâlde ifl aramayan, ifl bulma ümidi olmayanlar ve baz nedenlerle ifl aramayan ancak iflbafl yapmaya haz r olan kifliler iflgücüne dâhil olmayan nüfusu oluflturur. Referans Dönemi (Haftas ) Ünitenin ilk k sm nda belirtildi i üzere; bir ülkenin emek piyasas na iliflkin bilgiye ulaflmas n n en güvenilir yolu, Hanehalk flgücü Anketlerinin uygulanmas d r. Hanehalk flgücü Anketi uygulamas nda, anketi cevaplayan kiflilerin çal fl p çal flmad klar na iliflkin sorular sorulurken dikkate al nan zaman dilimi referans dönemi (haftas ) d r. Bu süre bir haftad r. Buna göre referans dönemi, her ay n Pazartesi ile bafllay p Pazar ile biten ilk haftas olarak belirlenmifltir (TÜ K, 2007: 15). flgücüne Dâhil Olmayanlar flgücüne dâhil olmayanlar, referans dönemi içerisinde iflsiz veya istihdamda bulunmayan kurumsal olmayan çal flma ça ndaki nüfus olarak tan mlan r (http://www.tuik.org.tr/tanimlar; Özkaplan, 1999: 71). TÜ K, iflgücüne dâhil olma-

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

SERMAYE P YASALARI VE F NANSAL KURUMLAR

SERMAYE P YASALARI VE F NANSAL KURUMLAR T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2511 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1482 SERMAYE P YASALARI VE F NANSAL KURUMLAR Yazarlar Prof.Dr. Nurhan AYDIN (Ünite 1) Prof.Dr. Vedat AKG RAY (Ünite 2) Dr. M. brahim

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2938 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1894 PARA POL T KASI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2938 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1894 PARA POL T KASI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2938 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1894 PARA POL T KASI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Bengül Gülümser ARSLAN (Ünite 1) Prof.Dr. Muharrem AFfiAR (Ünite 2, 3) Yrd.Doç.Dr. Etem

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957 TOPLU fi HUKUKU Yazarlar Doç.Dr. Süleyman BAfiTERZ (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Haluk Hadi SÜMER (Ünite 2, 4) Prof.Dr. Ercan AKY T

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ender SUVACI (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. fienay LEZK (Ünite 3) Oktay UYSAL (Ünite 4, 6) Prof.Dr.

Detaylı

TARIM EKONOM S VE TARIMSAL POL T KALAR

TARIM EKONOM S VE TARIMSAL POL T KALAR T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2717 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1680 TARIM EKONOM S VE TARIMSAL POL T KALAR Yazarlar Ö r.gör.dr. R dvan KARACAN (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Bahar BURTAN DO AN (Ünite

Detaylı

ULUSLARARASI KT SAT POL T KASI

ULUSLARARASI KT SAT POL T KASI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2918 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1875 ULUSLARARASI KT SAT POL T KASI Yazarlar Doç.Dr. Elif UÇKAN DA DEM R (Ünite 1, 3) Prof.Dr. S. R dvan KARLUK (Ünite 2) Doç.Dr.

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOM POL T K

ULUSLARARASI EKONOM POL T K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1897 ULUSLARARASI EKONOM POL T K Yazar Prof.Dr. Mehmet ALTAN (Ünite 1-8) Editör Yrd.Doç.Dr. Murat ÇET N ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab

Detaylı

filetme B LG S STEMLER

filetme B LG S STEMLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2690 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1656 filetme B LG S STEMLER Yazarlar Ö r.gör.dr. fienay LEZK (Ünite 1, 3) Yrd.Doç.Dr. Sinan AYDIN (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Özlem

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2517 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1488 LOJ ST K LKELER

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2517 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1488 LOJ ST K LKELER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2517 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1488 LOJ ST K LKELER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ali ÖZDEM R (Ünite 1, 2, 4) Yrd.Doç.Dr. Naz m ÇATALBAfi (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr. Ergün KAYA

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M Yazarlar Doç.Dr. C. Hakan KA NICIO LU (Ünite 1, 3, 8) Yrd.Doç.Dr. Sinan AYDIN (Ünite 2, 4) Yrd.Doç.Dr. Servet

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI Yazarlar Dr. Deniz KARAGÖZ (Ünite 1, 2, 6, 7) Yrd.Doç.Dr. Ça l Hale ÖZEL (Ünite 3, 4, 5, 8) Editör Prof.Dr.

Detaylı

KONGRE VE ETK NL K YÖNET M

KONGRE VE ETK NL K YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2901 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1858 KONGRE VE ETK NL K YÖNET M Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Deniz YÜNCÜ (Ünite 1, 3) Yrd.Doç.Dr. Emre Ozan AKSÖZ (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ali KARTAL (Ünite 2, 3, 6, 7) Doç.Dr. H. Erdin GÜNDÜZ (Ünite 4, 5) Doç.Dr. Adnan SEV M (Ünite

Detaylı

filetmelerde SOSYAL SORUMLULUK VE ET K

filetmelerde SOSYAL SORUMLULUK VE ET K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2605 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1573 filetmelerde SOSYAL SORUMLULUK VE ET K Yazarlar Prof.Dr. Ömer TORLAK (Ünite 1) Prof.Dr. Mahmut ARSLAN (Ünite 2) Prof.Dr. Sabahat

Detaylı

ULUSLARARASI KT SAT TEOR S

ULUSLARARASI KT SAT TEOR S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2544 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1515 ULUSLARARASI KT SAT TEOR S Yazarlar Prof.Dr. Erol Y BOZKURT (Ünite 1, 4) Doç.Dr. Özgür TONUS (Ünite 2, 3) Prof.Dr. Güzin ERLAT

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET Yazarlar Prof.Dr. Bülent GÜNSOY (Ünite 1) Doç.Dr. Vedat EKERG L (Ünite 2, 3) Prof.Dr. Ayfle Sevgi ÖZTÜRK

Detaylı

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2665 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1631 TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI Yazarlar Doç.Dr. Zerrin SUNGUR (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Nadide KARKINER (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Mehmet Baba KARAN (Ünite 1, 4, 7) Prof.Dr. Hatice DO UKANLI (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Güler

Detaylı

ULUSLARARASI filetmec L K

ULUSLARARASI filetmec L K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2591 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1560 ULUSLARARASI filetmec L K Yazarlar Prof.Dr. Celil KOPARAL (Ünite 1-3) Doç.Dr. Hatice Zümrüt TONUS (Ünite 4) Doç.Dr. Nezihe

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2521 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1492 H ZMET TASARIMI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2521 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1492 H ZMET TASARIMI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2521 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1492 H ZMET TASARIMI Yazarlar Prof.Dr. Kurtulufl KARAMUSTAFA (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Dilek ACAR GÜREL (Ünite 3-8) Editör Prof.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Bayram Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ahmet Ercan GEGEZ (Ünite 2) Prof.Dr. Yavuz ODABAfiI

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Asl AFfiAR (Ünite 1, 4-5) Yrd.Doç.Dr. Nuray SLAT NCE (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Bengül GÜLÜMSER

Detaylı

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik Aral k 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/381) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2821 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1779 KÜRESEL PAZARLAMA

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2821 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1779 KÜRESEL PAZARLAMA T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2821 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1779 KÜRESEL PAZARLAMA Yazarlar Doç.Dr. pek ALTINBAfiAK FAR NA (Ünite 1) Prof.Dr. Ercan GEGEZ (Ünite 2, 3) Prof.Dr. Asl KÜÇÜKASLAN

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2618 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1586 DENET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2618 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1586 DENET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2618 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1586 DENET M Yazarlar Prof.Dr. Melih ERDO AN (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Nurten ERDO AN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Nuran CÖMERT (Ünite 3, 7)

Detaylı

PERFORMANS VE KAR YER YÖNET M

PERFORMANS VE KAR YER YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2586 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1555 PERFORMANS VE KAR YER YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Cavide UYARG L (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Dilek ACAR (Ünite 2) Dr. Hakan YILMAZ

Detaylı

FOTO RAF VE V DEO PROJE GEL fit RME

FOTO RAF VE V DEO PROJE GEL fit RME T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2428 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1409 FOTO RAF VE V DEO PROJE GEL fit RME Yazarlar Doç. Coflgül YÜKSEL (Ünite 1) Prof. Tevfik Fikret UÇAR (Ünite 2) Özcan YURDALAN

Detaylı

KAMU PERSONEL HUKUKU

KAMU PERSONEL HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2701 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1667 KAMU PERSONEL HUKUKU Yazar/Editör Doç.Dr. Onur Ender ASLAN ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı