T.C. 60. HÜKÜMET 2007 YILI ÜÇ AYLIK EYLEM PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. 60. HÜKÜMET 2007 YILI ÜÇ AYLIK EYLEM PLANI"

Transkript

1 T.C. 60. HÜKÜMET 2007 YILI ÜÇ AYLIK EYLEM PLANI 08 EKİM 2007

2 İÇİNDEKİLER YILI ÜÇ AYLIK EYLEM PLANI NIN HAZIRLIK ve KOORDİNASYONU... ii YILI ÜÇ AYLIK EYLEM PLANI NIN GENEL YAPISI iii Tablo-1: Gelişme Eksenleri İtibarıyla 2007 Yılı Üç Aylık Eylem Planı inin Dağılımı... Tablo-2: İtibarıyla 2007 Yılı Üç Aylık Eylem Planı inin Dağılımı... Tablo-3: Düzenleme Türü İtibarıyla 2007 Yılı Üç Aylık Eylem Planı Kapsamında Yapılacak Düzenlemelerin Dağılımı.. Tablo-4: itibarıyla 2007 Yılı Üç Aylık Eylem Planı inin Dağılımı... vi vii viii viii 3. EYLEM PLANI ÖZET TABLOLARI... ix YILI ÜÇ AYLIK EYLEM PLANI... 1 A. Rekabet Gücünün Artırılması B. İstihdamın Artırılması C. Beşeri Gelişme ve Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi D. Bölgesel Gelişmenin Sağlanması E. Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin Artırılması i

3 2007 YILI ÜÇ AYLIK EYLEM PLANI NIN HAZIRLIK ve KOORDİNASYONU 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan genel seçimler sonrası kurulan 60. Hükümet, 5 Eylül 2007 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yapılan güven oylamasında güvenoyu almış olup, Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından TBMM ye sunulan 60. Hükümet Programı 5 Eylül 2007 tarih ve 901 numaralı TBMM Kararı eki olarak 7 Eylül 2007 tarih ve sayılı Mükerrer Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 10 Eylül 2007 tarihinde yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında 60. Hükümet Programında yer alan politika ve öncelikler ile AB Müktesebatına Uyum Programında yer alan düzenlemelerin bir eylem planına dönüştürülmesine, bunların içinden 2007 yılı içinde tamamlanabilecek nitelikteki eylemlerin kısa dönem eylem planı haline getirilerek uygulanmasına, daha uzun vadeli eylemlere ise tamamlanma süreleri dikkate alınarak dönemi Hükümet Eylem Planı nda yer verilmesine karar verilmiştir. Bakanlar Kurulu toplantısında alınan söz konusu karar çerçevesinde, kısa vadeli eylemlerden oluşacak 2007 Yılı Üç Aylık Eylem Planı nın hazırlanması ve daha uzun vadeli eylemlere Hükümet Eylem Planı nda ( ) yer verilmesi, uygulamanın izlenmesi, değerlendirilmesi, koordinasyonu ve alınan sonuçların düzenli olarak Hükümete raporlanması görevinin, DPT nın koordinasyonu ile, Devlet ve Başbakan Yardımcılığı (Sayın Nazım EKREN) tarafından yerine getirileceği, 18 Eylül 2007 tarihinde DPT nda genel bilgilendirme ve koordinasyon toplantısının yapılacağı, söz konusu toplantıya Bakanlıklarda en az müsteşar yardımcısı, diğer kuruluşlarda ise genel müdür yardımcısı düzeyinde katılım sağlanması gerektiği belirtilerek, Devlet ve Başbakan Yardımcılığının tarih ve B / sayılı yazısı ile; Başbakanlığa, Devlet ve Başbakan Yardımcılıklarına, Bakanlıklara ve söz konusu Bakanlıklara bağlı ve ilgili kuruluşlara duyurulmuştur. Eylem planı hazırlıkları ile ilgili olarak ilk genel bilgilendirme ve koordinasyon toplantısı, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Nazım EKREN başkanlığında, 18 Eylül 2007 tarihinde DPT nda gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıda kuruluş temsilcilerine dağıtılan ve DPT nın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı imzalı 19 Eylül 2007 tarih ve B.02.1.DPT /4015 sayılı yazısı ekinde de kamu kuruluşlarına iletilen yazılı Bilgi tu ile; Hükümet Programı ve AB Müktesebatına Uyum Programı kapsamındaki hususların dikkate alınması suretiyle, 2007 Yılı Üç Aylık ii

4 Eylem Planı nda yer verilmek üzere, 2007 yılı sonuna kadar tamamlanabilecek olan eylemler ile Hükümet Eylem Planı nda ve 2008 Yılı Programında yer verilmek üzere 2008 yılında gerçekleştirilebilecek eylemlerin 28 Eylül 2007 tarihine kadar belirlenmesi, 2. Hükümet Programında ve AB Müktesebatına Uyum Programında yer alan eylemler ile Dokuzuncu Kalkınma Planı ( ) kapsamındaki politika ve öncelikler çerçevesinde hayata geçirilecek eylemlerden tamamlanma süreleri dikkate alındığında daha uzun vadeli olanların (2009 ve sonraki yıllarda sonra gerçekleştirilecek nitelikte olanlar) Yıllık Programlarda yer verilmek üzere 15 Ekim 2007 tarihine kadar belirlenmesi ve belirlenen şablonlara uygun olarak DPT na iletilmesi talep edilmiştir. Bu süreçte, 60. Hükümet Eylem Planı ( ), 2007 Yılı Üç Aylık Eylem Planı ve 2008 Yılı Programında yer almak üzere teklif edilecek eylem ve tedbirlerin Dokuzuncu Kalkınma Planı ve Dönemi Orta Vadeli Programı ile de tutarlı olmasına ve söz konusu dokümanlarda yer alan gelişme eksenleri ile ilişkisinin kurulmasına dikkat edilmesi gerektiği de ayrıca belirtilmiştir. İlgili kamu kuruluşlarından DPT na intikal ettirilen teklifler değerlendirilmiş ve ilgili kuruluşlar ile Bakanlar Kurulunun görüşlerine arz edilmek üzere 60. Hükümet 2007 Yılı Üç Aylık Eylem Planı Taslağı hazırlanmıştır YILI ÜÇ AYLIK EYLEM PLANI NIN GENEL YAPISI 2007 Yılı Üç Aylık Eylem Planında yer alan her bir faaliyet için; faaliyet kodu (01, İA-05, BGG-15, BGS-03, KHK-10 gibi), faaliyet, faaliyeti gerçekleştirmekten sorumlu kuruluş, faaliyet gerçekleştirilirken işbirliği yapılacak kuruluşlar, yapılacak işlem ve açıklamalar (yapılacak yasal düzenlemeler, idari işlemler ve yapılacak işlerin ayrıntılı gerekçesi ve açıklaması) belirlenmiştir. Kod Yapılacak İşlem ve Açıklama iii

5 Kod kısmındaki kısaltmalardan; - RGA; Rekabet Gücünün Artırılması, - İA; İstihdamın Artırılması, - BGG; Beşeri Gelişme ve Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi, - BGS; Bölgesel Gelişmenin Sağlanması - KHK; Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin Artırılması gelişme eksenini ifade etmektedir. ne yapılacağını kısaca tanımlamaktadır, öngörülen faaliyeti yürüterek süresinde sonuçlandırmaktan ve raporlamaktan sorumlu kuruluştur., faaliyetin yürütülmesi ve sonuçlandırılması sürecinde, gerçekleştirilecek faaliyet ile doğrudan veya dolaylı ilişkisi bulunan ve sorumlu kuruluşun işbirliği yaparak somut destek talep edeceği kuruluşlardır. bölümü ise faaliyetin türüne göre değişebilen nitelikte olup, faaliyetin gerektirdiği yasal, idari ve kurumsal düzenlemelerden oluşmakta, öngörülen faaliyet ve tedbirlerin genel gerekçesini ortaya koymakta ve bu bağlamda kuruluşlardan beklentileri ifade etmektedir Yılı Üç Aylık Eylem Planı kapsamında 73 faaliyet bulunmaktadır. Bu faaliyetler, Dokuzuncu Kalkınma Planında ( ) ortaya konulan, Orta Vadeli Program ve Yıllık Programlarlarda da yer verilen 5 ana gelişme ekseni başlığı altında toplanmıştır. Söz konusu faaliyetlerin gelişme eksenleri itibarıyla dağılımı Tablo-1 de gösterilmektedir. Ana konular itibarıyla bakıldığında; - Son dönemde sıkça gündeme gelen enerji piyasasında düzenlemeler yapılması, - İstihdam piyasasına yönelik tedbirler alınması, - İptal edilen sosyal güvenlik yasalarının yeniden düzenlenerek yasalaştırılmasına yönelik faaliyetler yürütülmesi, - Vergilemede etkinliği artırmaya yönelik tedbirler alınması, - Özelleştirme faaliyetlerinin hızlandırılmasına yönelik stratejiler geliştirilmesi, - Kamu-Özel İşbirliği ve Yap-İşlet-Devret modellerinin yaygınlaştırılmasına yönelik düzenlemeler yapılması, - E-devlet hizmetlerini yaygınlaştırmaya yönelik tedbirler alınması, - Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi, - Kayıtdışılığın önlenmesi, - Türk Ticaret Kanunu Tasarısının yasalaşması, - Sayıştay Kanunu Tasarısının yasalaşması iv

6 konularının ön plana çıktığı görülmektedir. Eylem Planı nda yer alan faaliyetlerin sorumlu kuruluşlar itibarıyla dağılımı Tablo-2 de, yapılacak yaklaşık yasal ve idari düzenleme sayıları ise Tablo-3 te verilmektedir. Tablo-4 te, Eylem Planı nda yer alan 73 faaliyetin kaynakları yer almaktadır. Buna göre; 11 faaliyet sadece Hükümet Programından, 14 faaliyet sadece AB Müktesebatına Uyum Programından, 24 faaliyet sadece Kalkınma Planından, 13 faaliyet Hükümet Programı ve Kalkınma Planının her ikisinden, 7 faaliyet AB Müktesebatına Uyum Programı ve Kalkınma Planının her ikisinden, 4 faaliyet ise Hükümet Programı, AB Müktesebatına Uyum Programı ve Kalkınma Planının her üçünden kaynaklanan faaliyetlerden oluşmaktadır. Kalkınma Planı ifadesi, planın uygulama araçları olan Orta Vadeli Program ve Yıllık Programları da kapsamaktadır. İzleme sürecinde Eylem Planı nın tamamının raporlanması yapılacağı gibi, verilen kod yardımıyla; Hükümet Programı, AB Müktesebatına Uyum Programı ve Kalkınma Planı ayrı ayrı izlenebilecektir. Söz konusu kodlamada ilk numaradan sonra verilen rakamlardan; 1 Hükümet Programını, 2 AB Müktesebatına Uyum Programını, 3 ise Kalkınma Planını ifade etmektedir. v

7 Tablo-1: Gelişme Eksenleri İtibarıyla 2007 Yılı Üç Aylık Eylem Planı inin Dağılımı GELİŞME EKSENİ FAALİYET SAYISI A.Rekabet Gücünün Artırılması Makroekonomik İstikrarın Kalıcı Hale Getirilmesi 5 2. İş Ortamının İyileştirilmesi 7 3. Ekonomide Kayıtdışılığın Azaltılması 7 4. Finansal Sistemin Geliştirilmesi 4 5. Enerji ve Ulaştırma Altyapısının Geliştirilmesi 8 6. Çevrenin Korunması ve Kentsel Altyapının Geliştirilmesi 4 7. Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi 1 8. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Yaygınlaştırılması 2 9. Tarımsal Yapının Etkinleştirilmesi Sanayi ve Hizmetlerde Yüksek Katma Değerli Üretim Yapısına Geçişin 7 Sağlanması B.İstihdamın Artırılması 2 1. İşgücü Piyasasının Geliştirilmesi 1 2. Aktif İşgücü Politikalarının Geliştirilmesi 1 C.Beşeri Gelişme ve Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi 4 2. Sağlık Sisteminin Etkinleştirilmesi 1 3. Gelir Dağılımının İyileştirilmesi, Sosyal İçerme ve Yoksullukla Mücadele 1 4. Sosyal Güvenlik Sisteminin Etkinliğinin Artırılması 2 5. Kültürün Korunması, Geliştirilmesi ve Toplumsal Diyaloğun 2 Güçlendirilmesi D.Bölgesel Gelişmenin Sağlanması 4 1. Bölgesel Gelişme Politikasının Merkezi Düzeyde Etkinleştirilmesi 1 2. Yerel Dinamiklere ve İçsel Potansiyele Dayalı Gelişmenin Sağlanması 2 3. Kırsal Kesimde Kalkınmanın Sağlanması 1 E.Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin Artırılması 9 1. Kurumlar Arası Yetki ve lukların Rasyonelleştirilmesi 3 2. Politika Oluşturma ve Uygulama Kapasitesinin Artırılması 2 3. e-devlet Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Etkinleştirilmesi 4 GENEL TOPLAM 73 vi

8 Tablo-2: İtibarıyla 2007 Yılı Üç Aylık Eylem Planı inin Dağılımı SORUMLU KURULUŞ FAALİYET SAYISI 1. Adalet 1 2. Başbakanlık 2 3. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 2 4. Çevre ve Orman 4 5. Dış Ticaret 2 6. DPT 5 7. DSİ Genel Müdürlüğü 1 8. Enerji ve Tabii Kaynaklar 6 9. Gelir İdaresi Başkanlığı Gümrük Hazine İçişleri Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KOSGEB Kültür ve Turizm Maliye Merkez Bankası Milli Eğitim Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Rekabet Kurumu Sağlık Sanayi ve Ticaret Sayıştay Başkanlığı Sermaye Piyasası Kurulu Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Tarım ve Köyişleri Telekomünikasyon Kurumu Türk Patent Enstitüsü Ulaştırma Vakıflar Genel Müdürlüğü YÖK Başkanlığı 1 TOPLAM 73 vii

9 Tablo-3: Düzenleme Türü İtibarıyla 2007 Yılı Üç Aylık Eylem Planı Kapsamında Yapılacak Düzenlemelerin Dağılımı DÜZENLEME TÜRÜ DÜZENLEME SAYISI Kanun 27 - Yeni Kanun 9 - Kanun Değişikliği 13 - Kanun Taslağı Hazırlanması 4 Tüzük 1 Yönetmelik 21 Tebliğ 7 Strateji Belgesi 7 Diğer (Proje, Sözleşme, İdari Karar vb.) 30 TOPLAM 93 Tablo-4: itibarıyla 2007 Yılı Üç Aylık Eylem Planı inin Dağılımı TEKLİF KAYNAĞI FAALİYET SAYISI Hükümet Programı 11 AB Müktesebatına Uyum Programı 14 Kalkınma Planı 24 Hükümet Programı ve AB Müktesebatına Uyum Programı - Hükümet Programı ve Kalkınma Planı 13 AB Müktesebatına Uyum Programı ve Kalkınma Planı 7 Hükümet Programı, Kalkınma Planı ve AB Müktesebatına Uyum Prog. 4 TOPLAM 73 viii

10 KOD NO A.REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI İLE İLGİLİ YAPILACAK FAALİYETLER ÖZET TABLOSU SORUMLU KURULUŞ 1. Makroekonomik İstikrarın Kalıcı Hale Getirilmesi 01.3 Kamu finansmanı ve borç yönetiminin etkinliğinin artırılması amacıyla 4749 Hazine sayılı Kanunda değişiklik yapılacaktır Özelleştirme eylem planı hazırlanacaktır Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Mevcut özelleştirme ihaleleri tamamlanacaktır Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Kamu Bankaları özelleştirme stratejisi belirlenecektir Hazine İç kontrol standartları belirlenecektir Maliye 2. İş Ortamının İyileştirilmesi Devlet Yardımlarının Çerçevesi, İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun DPT Taslağı hazırlıkları tamamlanacaktır Rekabetle ilgili ikincil mevzuat hazırlıkları tamamlanacaktır Rekabet Kurumu 08.1 Girişim sermayesi sistemi geliştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır KOSGEB 09.2 Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun çıkarılacaktır Maliye (Kamu İhale Kurumu) 10.3 Çevrim içi şirket işlemlerinin tek noktadan yapılması sağlanacaktır Sanayi ve Ticaret 11.2 Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Adalet Şekli Hakkında Kanun Tasarılarının yasalaşması sağlanacaktır Avrupa Patent Sözleşmesi nin Revizyonuna İlişkin Anlaşmaya Katılım Çalışmaları Tamamlanacaktır Türk Patent Enstitüsü 3. Ekonomide Kayıtdışılığın Azaltılması 13.3 Vergilemede risk bazlı denetim sistemi uygulamaya konulacaktır Gelir İdaresi Başkanlığı 14.3 KDV iadelerinde kod sistemi uygulaması ülke geneline yaygınlaştırılacaktır Gelir İdaresi Başkanlığı 15.3 Bilgisayar destekli denetim başlatılacaktır Gelir İdaresi Tütün ve alkollü içkiler piyasasında bandrol sistemine dayalı izleme ve denetim sistemi kurulacaktır Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler belirlenecektir Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunun çalışma usul ve esasları belirlenecektir Karaparanın aklanmasının önlenmesine yönelik Merkezi Kayıt u (MKK) ve MASAK arasında veri paylaşımı yapılacaktır 4. Finansal Sistemin Geliştirilmesi Başkanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Maliye Maliye Sermaye Piyasası Kurulu 20.3 Merkez Bankası bünyesindeki risk merkezi faaliyetleri Türkiye Bankalar Merkez Bankası Birliğine (TBB) devredilecektir Kamu haznedarlığı uygulaması özel bankaları da kapsayacak şekilde değiştirilecektir Hazine 22.3 Yeni sermaye piyasası araçları oluşturulacaktır Sermaye Piyasası Kurulu ix

11 Yatırım tavsiyelerinin adil sunumu ile ilgili AB düzenlemelerine uyumun sağlanması temin edilecektir Sermaye Piyasası Kurulu 5. Enerji ve Ulaştırma Altyapısının Geliştirilmesi Kamu-Özel İşbirliği Kanun Taslağı çalışmaları tamamlanacaktır DPT Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çıkarılacaktır Nükleer Güç Santrallarının Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun çıkarılacaktır İlave ünitelerin yapılması için yeterli kömür rezervinin bulunduğu yerlerde mevcut EÜAŞ santrallarının, rehabilitasyonunun yapılması ve belirlenecek güçte ilave ünitelerin kurulması şartıyla özel sektöre devredilmesini öngören Rehabilite Et-İşlet modeli uygulamaya konulacaktır Ulaştırma Enerji ve Tabii Kaynaklar Enerji ve Tabii Kaynaklar Elektrik arz güvenliğinin sağlanması amacıyla tedbirler alınacaktır Enerji ve Tabii Kaynaklar Enerji Verimliliği Kanununda öngörülen Yönetmelikler çıkarılacaktır Enerji ve Tabii Kaynaklar Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hazırlanacaktır Doğal gaz açığının öngörülmesi durumunda, gaz ihtiyacının karşılanabilmesi için, spot piyasa dahil mümkün olan kaynaklardan Kamu İhale Kanunundan (KİK) muaf olarak LNG tedarik edebilmesi konusunda BOTAŞ yetkilendirilecektir 6. Çevrenin Korunması ve Kentsel Altyapının Geliştirilmesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Enerji ve Tabii Kaynaklar 32.2 Katı atıklarla ilgili yönetmeliklerde AB mevzuatına uygun olarak gerekli düzenlemeler yapılacak, eksik mevzuat tamamlanacaktır Çevre ve Orman 33.2 Atıksu Altyapı ve Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifeleri ve Katkı Payı Yönetmeliğinde değişiklik yapılacaktır Çevre ve Orman 34.2 Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Çevre ve Orman Dair Yönetmelik ve Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) Yönetmeliği hazırlanacaktır 35.2 Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği hazırlanacaktır Çevre ve Orman 7. Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin Kanun Tasarısı yasalaştırılacaktır. 8. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Yaygınlaştırılması Sayılı DPT ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun çıkarılacaktır Maliye DPT Sabit Telekomünikasyon Hizmeti (STH) işletmeciliğinin yetkilendirilmesi sağlanacaktır Telekomünikasyon Kurumu 9. Tarımsal Yapının Etkinleştirilmesi Yılı Yatırım Programında sulama projeleri stoku önceliklendirilecek ve rasyonel hale getirecektir x DSİ Genel Müdürlüğü

12 40.3 Medeni Kanunun miras hükümlerinde değişiklik yapılacaktır Tarım ve Köyişleri 41.3 Arazi toplulaştırması hızlandırılacaktır Tarım ve Köyişleri 10. Sanayi ve Hizmetlerde Yüksek Katma Değerli Üretim Yapısına Geçişin Sağlanması sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun çıkarılacaktır Sanayi ve Ticaret Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik güncellenecektir Sanayi ve Ticaret 44.3 Piyasa Gözetimi ve Denetimi Veri Tabanı hazırlanacaktır Sanayi ve Ticaret 45.3 OSB Yer Seçimi Yönetmeliği Değişiklik Çalışmaları tamamlanacaktır Sanayi ve Ticaret Sayılı OSB Kanunu Taslağı çalışmaları tamamlanacaktır Sanayi ve Ticaret Tekstil ve konfeksiyon sektöründe katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin ve ihracatının artırılmasını amaçlayan Moda ve Tekstil İş Kümesi Projesi tamamlanacaktır Yurtdışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2004/6 Sayılı Tebliğin uygulama usul ve esaslarında gerekli düzenlemeler yapılacaktır Dış Ticaret Dış Ticaret xi

13 KOD NO B. İSTİHDAMIN ARTIRILMASI İLE İLGİLİ YAPILACAK FAALİYETLER ÖZET TABLOSU SORUMLU KURULUŞ 1.İşgücü Piyasasının Geliştirilmesi İA-01.1 İstihdam üzerindeki sosyal yükümlülükler azaltılacaktır Çalışma ve Sosyal Güvenlik 2. Aktif İşgücü Politikalarının Geliştirilmesi İA-02.1 İşsizlik Sigortası Fonundan aktif işgücü programlarına kaynak aktarılacaktır Çalışma ve Sosyal Güvenlik KOD NO C.BEŞERİ GELİŞME VE SOSYAL DAYANIŞMANIN GÜÇLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YAPILACAK FAALİYETLER ÖZET TABLOSU SORUMLU KURULUŞ 1. Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi BGG-01.1 Yeni kurulan üniversitelerin kampüs yeri seçimi tamamlanacaktır Maliye BGG-02.2 Belirli meslek alanlarında eğitim programları AB ile uyumlu hale YÖK Başkanlığı getirilecektir. BGG-03.2 Yaşam Boyu Eğitim Stratejisi hazırlanacaktır Milli Eğitim BGG-04.3 Millî Eğitim nın yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasa çıkarılacaktır Milli Eğitim 2. Sağlık Sisteminin Etkinleştirilmesi BGG-05.1 Kamuda Çalışan Hekimler İçin Tamgün Çalışma Yasası hazırlanacaktır Sağlık 3. Gelir Dağılımının İyileştirilmesi, Sosyal İçerme ve Yoksullukla Mücadele BGG-06.1 Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Eylem Planı hazırlanacaktır. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 4. Sosyal Güvenlik Sisteminin Etkinliğinin Artırılması BGG-07.1 BGG Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü nün Sosyal Yardımlar ve Proje i Etki Analizi tamamlanacaktır Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu yeniden hazırlanacak ve ikincil mevzuat düzenlemeleri yapılmaya başlanacaktır 5. Kültürün Korunması, Geliştirilmesi ve Toplumsal Diyaloğun Güçlendirilmesi BGG-09.2 BGG-10.2 İstanbul un 2010 Avrupa Kültür Başkenti adaylığına yönelik yasal düzenleme tamamlanacaktır Vakıflar Kanunu yasalaştırılacaktır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Kurumu Kültür ve Turizm Vakıflar Genel Müdürlüğü xii

14 KOD NO D.BÖLGESEL GELİŞMENİN SAĞLANMASI İLE İLGİLİ YAPILACAK FAALİYETLER ÖZET TABLOSU SORUMLU KURULUŞ 1. Bölgesel Gelişme Politikasının Merkezi Düzeyde Etkinleştirilmesi BGS-01.3 Kırsal kesime yönelik altyapı yatırım uygulamaları için etkin izlemedeğerlendirme sistemi tamamlanacaktır DPT 2. Yerel Dinamiklere ve İçsel Potansiyele Dayalı Gelişmenin Sağlanması BGS-02.3 Cazibe merkezleri hazırlık çalışmaları tamamlanacaktır. DPT BGS-03.1 Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkındaki KHK da değişiklik yapılacaktır Türk Patent Enstitüsü 3. Kırsal Kesimde Kalkınmanın Sağlanması BGS AB katılım öncesi mali işbirliği çerçevesinde Kırsal Kalkınma Programının hazırlık çalışmaları tamamlanacaktır Tarım ve Köyişleri E.KAMU HİZMETLERİNDE KALİTE VE KOD NO ETKİNLİĞİN ARTIRILMASI İLE İLGİLİ YAPILACAK FAALİYETLER ÖZET TABLOSU SORUMLU KURULUŞ 1. Kurumlar Arası Yetki ve lukların Rasyonelleştirilmesi KHK-01.2 KHK-02.2 KHK sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun çıkarılacaktır Gümrük nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 485 sayılı KHK nın Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun çıkarılacaktır Afet anı ve sonrasında acil müdahale ve yardımın zamanında ve etkin bir şekilde ulaşması için merkezde tek elden koordinasyon sağlayacak düzenlemeler yapılacaktır Gümrük Gümrük Başbakanlık 2. Politika Oluşturma ve Uygulama Kapasitesinin Artırılması KHK Sayıştay Kanunu Tasarısı yasalaşacaktır. Sayıştay Başkanlığı KHK-05.3 Vergilemede etkinlik ve hizmet kalitesi artırılacaktır Gelir İdaresi Başkanlığı 3. e-devlet Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Etkinleştirilmesi KHK Patent, marka ve endüstriyel tasarım başvurularında mobil imza kullanılacaktır Türk Patent Enstitüsü KHK-07.3 Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi oluşturulacaktır Sanayi ve Ticaret KHK-08.3 Kamu Hizmetleri Envanteri çıkarılacaktır Başbakanlık (İdareyi Geliştirme Başkanlığı) KHK-09.3 Adres Kayıt Sistemi tamamlanacaktır İçişleri (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Gn. Md.) xiii

15 Kod YILI ÜÇ AYLIK EYLEM PLANI A.Rekabet Gücünün Artırılması Kamu finansmanı ve borç yönetiminin etkinliğinin artırılması amacıyla 4749 sayılı Kanunda değişiklik yapılacaktır Özelleştirme eylem planı hazırlanacaktır Mevcut özelleştirme ihaleleri tamamlanacaktır Kamu Bankaları özelleştirme stratejisi belirlenecektir İç kontrol standartları belirlenecektir 1. Makroekonomik İstikrarın Kalıcı Hale Getirilmesi Hazine Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Hazine Maliye DPT, Maliye DPT, Hazine, İlgili Bakanlıklar İlgili Devlet ve Başbakan Yardımcılığı, ÖİB, Kamu Bankaları DPT, Hazine 4749 sayılı Kanun ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının yasalaşması suretiyle borç yönetiminde etkinliğin artırılması, mali disiplinin sürdürülmesi için gereken tedbirlerin alınması ve Konut Edindirme Yardımı hesabı kapsamında ödemelerin yapılabilmesi sağlanacaktır. Hükümet programında özelleştirme uygulamalarının ileriki yıllarda da kararlılıkla devam ettirilmesi öngörülmektedir. Bu çerçevede, bu kararlılığın eyleme dönüşmesini teminen ÖİB tarafından 5 yıllık özelleştirme yol haritası hazırlanacaktır.. PETKİM in %51 kamu hissesinin blok satış işleminin sonuçlandırılması için ÖYK kararı çıkarılacaktır. Derince Limanının 49 yıllık işletme hakkı devri sonuçlandırılacaktır. Mazı Dağı Fosfat Tesislerinin ihale süreci tamamlanacaktır. Mevcut yasal düzenleme çerçevesinde kamu bankalarındaki hisselerin özelleştirilmesinin en geç Kasım 2010 a kadar tamamlanması gerekmektedir. Bu çerçevede; Halk Bankasının kamuya ait kalan hisselerine ve Ziraat Bankasına ilişkin stratejinin belirlenmesi hedeflenmektedir. İç Kontrol Standartlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ ile COSO, INTOSAI gibi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği iç kontrol standartlarına uygun olarak, İç Kontrol Standartları belirlenecektir. AB:AB Mükt. Uyum Prog., KP:Kalkınma Planı) - KP (p.366 ) - HP (s.10, p.17) - KP (p. 336) - HP (s.10, p.17) - KP (p. 336) - HP (s.10, p.17) - KP (p. 400) - KP (p. 366) - AB Ref. ( ) 1

16 2. İş Ortamının İyileştirilmesi Kod Devlet Yardımlarının Çerçevesi, İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun Taslağı hazırlıkları tamamlanacaktır DPT Başbakanlık, Maliye, Sanayi ve Ticaret, Dış Ticaret, Hazine, ABGS, TÜBİTAK, KOSGEB AB ile yapılan Gümrük Birliği anlaşmasına göre, Türkiye de uygulanan devlet yardımlarının AB kurallarına uygunluğunu sağlayacak bir izleme ve denetleme sisteminin kurulması amacıyla hazırlanan çerçeve Kanun Taslağı tekrar gözden geçirilecektir. AB:AB Mükt. Uyum Prog., KP:Kalkınma Planı) - KP (p. 376) - AB Ref HP (s.12) Rekabetle ilgili ikincil mevzuat hazırlıkları tamamlanacaktır Rekabet Kurumu 1. Teknoloji Transferi Anlaşmalarına Dair Tebliğ 2. Taşeronluk Anlaşmalarına Dair Rehber 3. Sigorta Sektöründeki Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlara Dair Tebliğ 4. İlgili Pazar Kavramına İlişkin Kılavuz 5. Para Cezalarının Belirlenmesine Dair Rehber - KP (p.382) - AB Ref Girişim sermayesi sistemi geliştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun çıkarılacaktır Çevrim içi şirket işlemlerinin tek noktadan yapılması sağlanacaktır KOSGEB Maliye (Kamu İhale Kurumu) Sanayi ve Ticaret Avrupa Yatırım Fonu, TTGV, Türkiye Kalkınma Bankası, Hazine Maliye (Gelir İdaresi Bşk.), Gümrük, Sosyal Güvenlik Kurumu, KOSGEB, TÜRKSAT,TOBB hazırlık çalışmaları tamamlanacaktır. Türkiye de Avrupa Yatırım Fonu ile birlikte 200 Milyon Avro tutarında girişim sermayesi fonu oluşturulması için başlatılan işlemler sonuçlandırılarak fon kuruluş sözleşmesi imzalanacaktır. AB düzenlemelerine paralel olarak elektronik ihale hayata geçirilecektir. Yeni şirket kurulumu, çeşitli lisans başvuruları, mali destek ve teşvik başvuruları, çalışan SSK kayıtları, gümrük işlemleri, vergi beyan ve ödemeleri, iflas başvuruları, ünvan değişikliği ve genel kurul bildirimi gibi işlemler tek bir noktadan çevrimiçi olarak yapılabilecek, onaylanacak ve arşivlenecektir. - HP (s. 37 p. 6) - AB Ref KP (p. 386) 2

17 Kod Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarılarının yasalaşması sağlanacaktır Avrupa Patent Sözleşmesi nin Revizyonuna İlişkin Anlaşmaya Katılım Çalışmaları Tamamlanacaktır Adalet Türk Patent Enstitüsü Sanayi ve Ticaret, Hazine, Sermaye Piyasası Kurulu, TMSK Dışişleri Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, 59 uncu Hükümet döneminde TBMM Genel Kurulu nda görüşülmeye başlanmış; ancak görüşmeler tamamlanamamıştır. AB Şirketler Hukuku mevzuatının sermaye şirketlerine ilişkin kısmına uyum sağlanması, ticari hayatın ve ticari hayat aktörlerinin ihtiyacı olan hukuki altyapının sağlanması ve şirketlerimizin uluslararası rekabet gücünün artırılması amacıyla Tasarının yasalaşması sağlanacaktır. - Ülkemizin Avrupa Patent Sözleşmesi'nin Değiştirilmiş Metnine (EPC 2000) katılımına ilişkin 5598 sayılı Kanun, 17 Mart 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. - Söz konusu Anlaşmaya katılıma ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı (2007/12570) 31 Ağustos 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır üyesi olan Avrupa Patent Organizasyonuna Üyeliğimizin devam etmesi için, Katılım Belgesi 13 Aralık 2007 tarihinden önce Federal Almanya Hükümeti ne sunulacaktır. AB:AB Mükt. Uyum Prog., KP:Kalkınma Planı) - AB Ref HP (s.8,p.15) - KP (p.13) 3. Ekonomide Kayıtdışılığın Azaltılması 13.3 Vergilemede risk bazlı denetim sistemi uygulamaya konulacaktır Gelir İdaresi Başkanlığı Maliye Konuyla ilgili halihazırda AB ile bir proje yürütülmekte olup gerekli idari düzenlemeler yıl sonuna kadar tamamlanarak proje uygulamaya konulacaktır. - KP (p. 391, 392) 3

18 Kod KDV iadelerinde kod sistemi uygulaması ülke geneline yaygınlaştırılacaktır Bilgisayar destekli denetim başlatılacaktır Tütün ve alkollü içkiler piyasasında bandrol sistemine dayalı izleme ve denetim sistemi kurulacaktır Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler belirlenecektir Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunun çalışma usul ve esasları belirlenecektir Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Maliye Maliye Gümrük, Dış Ticaret, Maliye Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı Dış Ticaret, Maliye, TAPDK İlgili kamu ve meslek kuruluşları İlgili kamu kurum ve kuruluşları KDV iadelerinde mevcut risklerin önüne geçebilmek, haksız olarak KDV iadesi alan mükellefleri daha hızlı tespit ederek cezalandırmaya yönelik olarak halen pilot olarak İstanbul ve İzmir illerinde uygulanan kod sistemi uygulamasının ülke geneline yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Maliye ile Gelir İdaresi Başkanlığının daha koordineli ve etkili vergi denetim ve kontrolü yapmasını sağlamak amacıyla Bilgisayar Destekli Denetim Projesi hayata geçirilecektir. Bandrollü ürün izleme sistemi sayesinde tütün mamulleri ve alkollü içkilerde yurt içindeki üretim miktarları ile ithalat miktarlarının üretim hatlarından ve ithalat merkezlerinden online alınan bilgiler kullanılarak takibi sağlanacaktır. Ayrıca bu amaçla üretilmiş elektronik araçların kullanımıyla yapılacak saha denetimlerinin de katkısıyla ülkemizde kaçak sigara ve alkollü içki satışının önüne geçilecektir sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasına yönelik olarak; suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla yükümlüler, yükümlülükler, yükümlülüklere uyumun denetimi, başkası hesabına yapılan işlemlerin beyanı, gümrük idaresine açıklama yapılması ve diğer tedbirlere ilişkin usul ve esasların düzenlendiği Yönetmelik çıkarılacaktır. Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunun toplanması, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarının düzenlendiği Yönetmelik çıkarılacaktır. AB:AB Mükt. Uyum Prog., KP:Kalkınma Planı) - KP (p. 391, 392) - KP (p.392) - KP (p. 391, 392) - KP (p. 392) - KP (p. 392) 4

19 Kod 19.3 Karaparanın aklanmasının önlenmesine yönelik Merkezi Kayıt u (MKK) ve MASAK arasında veri paylaşımı yapılacaktır Sermaye Piyasası Kurulu MASAK, Merkezi Kayıt u Merkezi Kayıt u ve MASAK arasında yürütülen veri paylaşımına yönelik proje hayata geçirilecektir. AB:AB Mükt. Uyum Prog., KP:Kalkınma Planı) - KP (p. 392) 4. Finansal Sistemin Geliştirilmesi Merkez Bankası bünyesindeki risk merkezi faaliyetleri Türkiye Bankalar Birliğine (TBB) devredilecektir Kamu haznedarlığı uygulaması özel bankaları da kapsayacak şekilde değiştirilecektir Yeni sermaye piyasası araçları oluşturulacaktır Yatırım tavsiyelerinin adil sunumu ile ilgili AB düzenlemelerine uyumun sağlanması temin edilecektir Merkez Bankası Hazine Sermaye Piyasası Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu BDDK, Türkiye Bankalar Birliği İlgili Devlet, Maliye, Merkez Bankası TSPAKB, VOBAŞ, İMKB, Takasbank, Merkezi Kayıt u DPT, BDDK, Hazine Bankacılık Kanununa ek madde eklenerek, kredi kuruluşları ile finansal kuruluşların müşterilerinin risk bilgilerinin toplanması ve bu kuruluşlarla paylaşılması amacıyla TBB nezdinde risk merkezi kurulmasına yönelik yasal süreç sonlandırılacaktır. Kamu haznedarlığı uygulamasının AB ile ilgili müktesebata uyumu için taslak kanun maddesi hazırlanmış olup, taslak TBMM ye sunulma aşamasındadır. - Hisse Senedi Vadeli İşlem Sözleşmesinin Kotasyonu sağlanacaktır. - İMKB Hisse Senetleri Piyasasında faaliyet gösteren Borsa Yatırım Fonları Pazarında ilk defa portföyü ağırlıklı olarak (% 90) devlet iç borçlanma senetlerinden oluşan bir fonun işlem sırası açılacaktır. - Varantların Borsada İşlem Görme Esasları belirlenecektir. Finansal Tavsiyelerin Sunumu ve Çıkar Çatışmalarının Açıklanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ yayımlanacaktır. - KP (p. 686) - AB Ref KP (p. 400) - KP (p..395) - KP (p. 397) - AB Ref

60. HÜKÜMET PROGRAMI EM PLANI

60. HÜKÜMET PROGRAMI EM PLANI / T C j -- / 60. HÜKÜMET PROGRAMI EM PLANI T.C. 60. HÜKÜMET PROGRAMI EYLEM PLANI 10 OCAK 2008 SUNUŞ Bildiğiniz gibi, 60'ıncı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 5 Eylül 2007 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden

Detaylı

-i- İÇİNDEKİLER. 2010 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... x

-i- İÇİNDEKİLER. 2010 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... x -i- İÇİNDEKİLER 2010 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... x BİRİNCİ BÖLÜM...1 2010 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMİK AMAÇ VE POLİTİKALARI...1 I. MAKROEKONOMİK

Detaylı

-i- İÇİNDEKİLER. 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı...

-i- İÇİNDEKİLER. 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... -i- İÇİNDEKİLER 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... x BİRİNCİ BÖLÜM...1 2011 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMİK AMAÇ VE POLİTİKALARI...1 I. MAKROEKONOMİK

Detaylı

KAMUNUN ETKİNLİĞİNİN VE ÖZEL SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROGRAMI GENEL PROGRAM İZLEME RAPORU

KAMUNUN ETKİNLİĞİNİN VE ÖZEL SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROGRAMI GENEL PROGRAM İZLEME RAPORU KAMUNUN ETKİNLİĞİNİN VE ÖZEL SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROGRAMI GENEL PROGRAM İZLEME RAPORU 1 Kamu Maliyesi AMAÇ: 1.1 Kamu maliyesinde mali disiplinin sağlanması. Hedef: 1.1.1 Bütçe Kanunu ile

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI. Performans Programı 2013

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI. Performans Programı 2013 T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI Performans Programı 2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı BAKAN SUNUŞU Bakanlıkların yeniden yapılandırılması çerçevesinde 8 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak

Detaylı

KAMUNUN ETKİNLİĞİNİN VE ÖZEL SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROGRAMI

KAMUNUN ETKİNLİĞİNİN VE ÖZEL SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROGRAMI KAMUNUN ETKİNLİĞİNİN VE ÖZEL SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROGRAMI PROGRAM İZLEME RAPORU 1 Kamu Maliyesi AMAÇ: 1.1 Kamu maliyesinde mali disiplinin sağlanması. Hedef: 1.1.1 Bütçe Kanunu ile belirlenen

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI. Temmuz 2006 EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010)

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI. Temmuz 2006 EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Temmuz 2006 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2006-2010) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Temmuz 2006 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2006-2010) Bilgi Toplumu Stratejisi ve

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No İçindekiler Tablolar Haritalar Ekler Kısaltmalar Sunuş i iii iv v vi ix GİRİŞ 1 1. GENEL ÇERÇEVE 3 1.1. Kırsal

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI I T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 2013 Yılı PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI www.strateji.gov.tr II III İdareciler, Bana içten sevgilerini haykıranlar, yarım asırdan beri büyük Türk Ulusunun

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2005 YILI PROGRAMI

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2005 YILI PROGRAMI SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2005 YILI PROGRAMI i İÇİNDEKİLER nın Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... ix BİRİNCİ BÖLÜM 2005 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMİK

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri ile vatandaşlarımızın çeşitlenen talepleri, özellikle bürokratik

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2006-2010)

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2006-2010) BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2006-2010) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Mayıs 2006 İÇİNDEKİLER 1. Giriş...1 2. Stratejinin Gerekliliği ve Temel Hedefleri...1 3. Stratejinin Öncelikleri ve le İlişkisi...2

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 212 Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10399 Ekli Dokuzuncu Kalkınma Planı Stratejisi (2007-2013) Hakkında Karar a ilişkin Yüksek Planlama Kurulunun 21/4/2006 tarihli ve 2006/14 sayılı Kararının kabulü;

Detaylı

2 PERFORMANS PROGRAMI

2 PERFORMANS PROGRAMI 2 PERFORMANS PROGRAMI 3 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 4 PERFORMANS PROGRAMI 5 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI

AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI ARALIK 2008 İÇİNDEKİLER Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu

Detaylı

2013-2015 DÖNEMİ YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ

2013-2015 DÖNEMİ YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ 2013-2015 DÖNEMİ YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ I. AMAÇ ve KAPSAM Amaç 1. Bu rehberin amacı, 2013-2015 dönemi yatırım programı hazırlıklarına esas olmak üzere, kamu yatırım önceliklerini ve 5018 sayılı

Detaylı

GİRİŞ ÖZET ULUSAL PROGRAM

GİRİŞ ÖZET ULUSAL PROGRAM Özet Ulusal Program 2001 GİRİŞ Modern Türkiye Cumhuriyeti nin özünde, barışçı bir dış politika ile laiklik, hukukun üstünlüğü, çoğulcu ve katılımcı demokrasi, insan hak ve özgürlükleri bulunur. Uluslararası

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2003 YILI PROGRAMI

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2003 YILI PROGRAMI SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2003 YILI PROGRAMI İÇİNDEKİLER nın Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... nın Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI EKİM

İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI EKİM 2 Ekim 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27364 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 29/9/2009 Karar : 2009/31 Konu : İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Strateji Belgesi. Yüksek Planlama Kurulunca;

Detaylı

2012-2014 DÖNEMİ YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ

2012-2014 DÖNEMİ YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ 2012-2014 DÖNEMİ YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ I. AMAÇ ve KAPSAM Amaç 1. Bu rehberin amacı, 2012-2014 dönemi yatırım programı hazırlıklarına esas olmak üzere, kamu yatırım önceliklerini ve 5018 sayılı

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI 11 MART 2011 YOİKK TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI YOİKK Teknik Komiteleri tarafından yürütülen çalışmaların performansının

Detaylı

YILI PERFORMANS PROGRAMI

YILI PERFORMANS PROGRAMI 215 YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇİNDEKİLER BAKANIN MESAJI... 1 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- Teşkilat Yapısı... 6 D-

Detaylı

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde ii BAKAN SUNUŞU Sınai mülkiyet alanında yakaladığı ivmeyle gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilir seviyeye gelen Türkiye, 2014 yılını da yüksek sınai mülkiyet performansını ekonomiye kazandırmaya yönelik

Detaylı

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI ARALIK 2005 i ii İÇİNDEKİLER Sayfa I) Giriş... 1 II) 2005 Eylem Planı Gerçekleşme Durumları: 3 Değerlendirme

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2011

PERFORMANS PROGRAMI 2011 PERFORMANS PROGRAMI 20 PERFORMANS PROGRAMI 20 2 PERFORMANS PROGRAMI 20 T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 20 Bir ülke ki, Gümrük işlemlerini kendi yapamaz, Gümrük vergilerini kendi

Detaylı

2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1

2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2 Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2012 2011

Detaylı

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 İçindekiler TÜRKİYE AB MALİ İŞBİRLİĞİ 1 I. Türkiye AB Mali İşbirliği Sürecinde Gelinen Aşama 1 Adaylık

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2002 YILI PROGRAMI

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2002 YILI PROGRAMI SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2002 YILI PROGRAMI İÇİNDEKİLER nın Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... ix BİRİNCİ BÖLÜM I. GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ,

Detaylı