Malignite Kaynaklı Plevra Sıvılarında CEA, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CA 72-4 ve AFP Düzeyinin Tanısal Değeri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Malignite Kaynaklı Plevra Sıvılarında CEA, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CA 72-4 ve AFP Düzeyinin Tanısal Değeri"

Transkript

1 Malignite Kaynaklı Plevra Sıvılarında CEA, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CA 72-4 ve AFP Düzeyinin Tanısal Değeri Ali BORAZAN*, Nesrin BİLGİÇLİ** * Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, ** Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, KONYA ÖZET Bu çalışma; yılları arasında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı nda yatırılarak tetkik edilen plevral efüzyonlu 81 olguda yapıldı. Olgularda plevral sıvı ve serum CEA, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CA 72-4, AFP düzeyleri araştırıldı. Hastalar malign ve benign hastalık grubu olmak üzere ikiye ayrıldı. Olgulardaki plevral efüzyonun 41 i çoğunluğu akciğer kanseri olmak üzere malignite kaynaklı, 40 ı ise benign nedenlere bağlı idi. Malign ve benign hastalık grubunda ortalama plevral sıvı CEA düzeyi sırasıyla ± ng/ml, 1.42 ± 0.93 ng/ml (p< 0.001), CA 15-3 düzeyi ± U/mL, ± U/mL (p< 0.001), CA 19-9 düzeyi ± U/mL, ± U/mL (p> 0.05), CA 125 düzeyi ± U/mL, ± U/mL (p< 0.05), AFP düzeyi 1.58 ± 1.39 ng/ml, 2.00 ± 3.04 ng/ml (p> 0.05), CA 72-4 düzeyi ± U/mL, 0.67 ± 1.51 U/mL (p< 0.001) olarak bulundu. Sonuçta, malign ve benign plevral sıvıların ayırıcı tanısında, CEA (sensitivite %56.0, spesifite %95.0), CA 15-3 (sensitivite %53.6, spesifite %80.0), CA 72-4 (sensitivite %26, spesifite %95), CA 125 (sensitivite %65.8, spesifite %42.5) düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı bulundu. ANAHTAR KELİMELER: Plevral sıvı, tümör belirleyicileri, malignite SUMMARY THE DIAGNOSTIC VALUE OF CEA, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CA 72-4, AFP IN MALIGNANT PLEURAL EFFUSIONS This study was performed between in Selçuk University Medical Faculty Department of Chest Diseases, 81 patients with pleural effusions were hospitalized and their CEA, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CA 72-4, AFP levels of pleural fluid and serum are investigated. The patients were seperated in two groups according to their etiologies malignant pleural effusions and benign pleural effusions. The pleural effusions with 41 cases were due to malignancy and most of them have lung cancer. In the other 40 cases the cause was nonmalignant origin. In pleural fluids, CEA level was ± ng/ml in malignant group and 1.42 ± 0.93 ng/ml in benign group (p< 0.001). CA 15-3 was ± U/mL, ± U/mL (p< 0.001). CA 19-9 was ± U/mL, ± U/mL (p> 0.05). CA 125 was ± U/mL, ± U/mL (p< 0.05). AFP was 1.58 ± 1.39 ng/ml, 2.00 ± 3.04 ng/ml (p> 0.05). CA 72-4 was ± U/mL, 0.67 ± 1.51 U/mL (p< 0.001). In conclusion, CEA (sensitivity 56.0%, specificity 95.0%), CA 15-3 (sensitivity 53.6%, specificity 80.0%), CA 72-4 (sensitivity 26%, specificity 95%), CA 125 (sensitivity 65.8%, specificity 42.5%) level were found to be significant in differantial diagnosis of malignant and benign pleural effusions. KEY WORDS: Pleural fluid, tumor markers, malignant 96

2 Malignite Kaynaklı Plevra Sıvılarında CEA, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CA 72-4 ve AFP Düzeyinin Tanısal Değeri GİRİŞ Plevrada sıvı toplanması oldukça sık rastlanılan, eşlik ettiği hastalığın seyrini ve tedavisini değiştirebilen önemli bir klinik problemdir. Plevrayı tutan malign hastalıklar plevrada sıvı toplanmasının sebeplerinden biridir. Plevral sıvı sitolojisi ve plevra biyopsisi gibi invaziv olmayan tetkiklerin malignite tanısında yararlanımı %40-70 oranında bildirilmektedir (1). Bu sebeple malignite tanısında sitolojik incelemelere destek bulma yönünde biyokimyasal ve immünolojik çalışmalar yapılmaktadır. Plevral sıvıda tümör belirleyicileri son zamanlarda üzerinde yoğun olarak durulan konulardan biridir. Ancak bunların malign plevral sıvıların tanısında yeri henüz tam olarak belirlenememiştir. Genellikle tümöre spesifik olmamaları ve benign hastalıklarda hatta sağlıklı kişilerde yüksek değerlerde saptanabilmeleri kullanımlarını kısıtlamaktadır (2). Bu çalışmada, plevra sıvılarının malign, benign ayrımında CEA, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CA 72-4 ve AFP nin bir tümör belirleyicisi olarak tanı değerinin araştırılması amaçlandı. GEREÇ ve YÖNTEM Bu çalışma yılları arasında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı nda yatırılarak tetkik edilen plörezili 81 hasta üzerinde yapıldı. Çalışmaya alınan tüm hastalara fizik muayene ve radyolojik incelemelerinden sonra torasentez uygulandı. Plevra sıvısının biyokimyasal, bakteriyolojik ve sitolojik tetkikleri yapıldı. Eksüda vasfında plevral sıvıya sahip her olguya plevra biyopsisi uygulandı. Gerektiğinde etyolojik tanıya yönelik diğer ileri tanısal incelemeler yapıldı. Çalışmaya alınan hastalar, plörezinin malignite ve benign hastalıklara bağlı olmasına göre iki gruba ayrıldı. Toplam 81 olgunun 41 i malign, 40 ı benign hastalık grubuna aitti. Tablo 1 de plöreziye neden olan hastalıklar gösterilmiştir. Hastalardan eş zamanlı olarak kan ve plevra sıvısı alındı. Beşbin devirde 5 dakika süreyle kan ve sıvı örnekleri santrifüj edildi ve -20 C de çalışma gününe kadar saklandı. Çalışma günü serum ve plevral sıvıda tümör belirleyicileri düzeyi topluca çalışıldı. Serum ve plevral sıvı CEA, CA 125, CA 19-9, CA 15-3 düzeyleri kemilüminesan enzim immünometrik yöntemle, CA 72-4 RIA yöntemi ile çalışıldı. Çalışmanın istatistiksel hesaplamalarında; SPSS paket istatistik programında ortalamaların ve standart sapmaların karşılaştırılmasında bağımsız iki grup arasında Student t testi kullanıldı. Anlamlılık sınırı ise p< 0.05 olarak alındı. Doğru pozitiflik (a), doğru negatiflik (b), yanlış pozitiflik (c), yanlış negatiflik (d) olarak alındığında sensitivite (a/(a+d)) x 100, spesifite (b/(b+c)) x 100, pozitif prediktif değer (a/(a+c)) x 100, negatif prediktif değer (b/(b+d)) x 100 formülünden hesaplandı. SONUÇLAR Bu çalışmaya 55 i (%67) erkek, 26 sı (%33) kadın, toplam 81 plörezili hasta alındı. Malign grubun 28 i (%68) erkek, 13 ü (%32) kadındı. Benign hastalık grubunun 27 si (%67) erkek, 13 ü (%23) kadındı. Cinsiyet yönünden gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p> 0.05). Malign grupta yaş ortalaması ± (36-88) yıl, benign hastalık grubunda ± (19-75) yıl idi. Malign grupta yaş ortalaması yüksekliği benign hastalık grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı idi (p< 0.05). Her iki gruptaki olguların ortalama plevral sıvı CEA, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CA 72-4, AFP düzeyleri Tablo 2 de gösterilmiştir. Ortalama plevral sıvı CEA düzeyi; malign hastalık grubunda ± ng/ml, benign hastalık grubunda 1.42 ± 0.93 ng/ml olarak bulundu. Malign gruptaki artış istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p< 0.001). CA 15-3 düzeyi; malign grupta ± U/mL, benign grupta ± U/mL bulundu. Malign gruptaki artış istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p< 0.001). CA 19-9 düzeyi; malign grupta ± U/mL, benign grupta ± U/mL bulundu. İki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p> 0.05). CA 125 düzeyi; malign grupta ± U/mL, benign grupta ± U/mL bulundu. Malign gruptaki artış istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p< 0.05). AFP düzeyi; malign grupta 1.58 ± 1.39 ng/ml, benign grupta 2.00 ± 3.04 ng/ml bulundu. Benign gruptaki artış istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p< 0.05). CA 72-4 düzeyi; malign grupta ± U/mL, benign grupta 0.67 ± 1.51 U/mL bulundu. Malign gruptaki artış istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p< 0.001). 97

3 Borazan A, Bilgiçli N. Tablo 1. Çalışma olgularının plörezi nedenleri. A. Maligniteler 41 (%50.6) 1- Akciğer Ca 24 (%29.6) - Adenokarsinom 10 (%12.3) - Epidermoid 10 (%12.3) - Küçük hücreli 4 (%4.9) 2- Mezotelyoma 9 (%11.1) 3- Diğerleri 8 (%9.8) - Meme Ca 2 (%2.4) - İntraabdominal malign tümör 2 (%2.4) - Over Ca 2 (%2.4) - Kronik lenfositik lösemi 1 (%1.2) - Larenks Ca 1 (%1.2) B. Malignite dışı nedenler 40 (%49.4) 1- Tüberküloz plörezi 11 (%13.5) 2- Konjestif kalp yetmezliği 14 (%17.2) 3- Kronik nonspesifik plörezi 5 (%6.1) 4- Parapnömonik efüzyon + ampiyem 4 (%4.9) 5- Diğerleri 6 (%7.4) - Kronik böbrek yetmezliği 2 (%2.4) - Dressler sendromu 1 (%1.2) - Konsrüktif perikardit 1 (%1.2) - Hipoproteinemi 1 (%1.2) - Şilotoraks 1 (%1.2) Toplam 81 Tablo 2. Tümör belirleyicilerinin ortalama plevral sıvı düzeyleri. Malign Benign CA 15-3 (U/mL) ± ± (p< 0.001) CA 19-9 (U/mL) ± ± (p> 0.05) CA 125 (U/mL) ± ± (p< 0.05) CEA (ng/ml) ± ± 0.93 (p< 0.001) AFP (ng/ml) 1.58 ± ± 3.04 (p< 0.05) CA 72-4 (U/mL) ± ± 1.51 (p< 0.001) Her iki gruptaki olguların ortalama serum CEA, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CA 72-4, AFP düzeyleri Tablo 3 de gösterilmiştir. Ortalama serum CEA düzeyi; malign hastalık grubunda ± ng/ml, benign hastalık grubunda 2.03 ± 1.86 ng/ml olarak bulundu. Malign gruptaki artış istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p< 0.05). CA 15-3 düzeyi; malign grupta ± U/mL, benign grupta ± U/mL bulundu. Malign gruptaki artış istatistiksel olarak 98

4 Malignite Kaynaklı Plevra Sıvılarında CEA, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CA 72-4 ve AFP Düzeyinin Tanısal Değeri Tablo 3. Tümör belirleyicilerinin ortalama serum düzeyleri. Malign Benign CA 15-3 (U/mL) ± ± (p< 0.05) CA 19-9 (U/mL) ± ± (p> 0.05) CA 125 (U/mL) ± ± (p> 0.05) CEA (ng/ml) ± ± 1.86 (p< 0.05) AFP (ng/ml) 2.47 ± ± 3.34 (p< 0.05) CA 72-4 (U/mL) 8.6 ± ± 1.02 (p< 0.05) anlamlı bulundu (p< 0.05). CA 19-9; düzeyi malign grupta ± U/mL, benign grupta ± U/mL bulundu. İki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p> 0.05). CA 125 düzeyi; malign grupta ± U/mL, benign grupta ± U/mL bulundu. İki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p> 0.05). AFP düzeyi; malign grupta 2.47 ± 2.17 ng/ml, benign grupta 3.26 ± 3.34 ng/ml bulundu. Benign gruptaki artış istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p< 0.05). CA 72-4 düzeyi; malign grupta 8.60 ± U/mL, benign grupta 0.47 ± 1.02 U/mL bulundu. Malign gruptaki artış istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p< 0.05). Serum ve plevral sıvı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Tablo 4. Tümör belirleyicilerinin plevral sıvı sensitivite, spesifite, pozitif ve negatif prediktif değerleri*. Eşik değer Sensitivite (%) Spesifite (%) Ppd (%) Npd (%) CA 15-3 (19 U/mL) CA 19-9 (10 U/mL) CA 125 (410 U/mL) CEA (3 ng/ml) AFP (0.4 ng/ml) CA 72-4 (4 U/mL) Ppd: Pozitif prediktif değer, Npd: Negatif prediktif değer * Plevral sıvıda cut-off değerleri sırasıyla CA 15-3 için 19 U/mL, CA 19-9 için 10 U/mL, CA 125 için 410 U/mL, CEA için 3 ng/ml, AFP için 0.4 ng/ml, CA 72-4 için 4 U/mL alınmıştır. Tablo 5. Tümör belirleyicilerinin serum sensitivite, spesifite pozitif ve negatif prediktif değerleri*. Sensitivite (%) Spesifite (%) Ppd (%) Npd (%) CA 15-3 (33 U/mL) CA 19-9 (33 U/mL) CA 125 (32 U/mL) CEA (5 ng/ml) AFP (8 ng/ml) CA 72-4 (4 U/mL) Ppd: Pozitif prediktif değer, Npd: Negatif prediktif değer * Serumda cut-off değerleri sırasıyla CA 15-3 için 33 U/mL, CA 19-9 için 33 U/mL, CA 125 için 32 U/mL, CEA için 5 ng/ml, AFP için 8 ng/ml, CA 72-4 için 4 U/mL alınmıştır. 99

5 Borazan A, Bilgiçli N. Tümör belirleyicilerinin malign ve benign plevral sıvıların ayırıcı tanısında serum ve plevral sıvıdaki sensitivite ve spesifiteleri Tablo 4 ve Tablo 5 de gösterilmiştir. TARTIŞMA Malign ve benign hastalıklara bağlı plevra sıvılarının ayırıcı tanısına yardımcı olmak amacıyla çeşitli tümör belirleyicileri ve biyokimyasal parametreler üzerinde çalışılmaktadır. Bunlardan plevral sıvılarda en yaygın olarak araştırılanı karsinoembriyonik antijen (CEA) dir (3). Glikoprotein yapıda bir onkofetal antijen olan CEA kolorektal kanserler dışında en sık akciğer kanserlerinde yükselmektedir (%50-77) ve akciğer kanserlerinde evre ile CEA düzeyi arasında ilişki saptanmıştır (4). Plevral sıvılarda yapılan çalışmalarda malignite kaynaklı plevra sıvılarında CEA nin %34-88 arasında yükseldiği bildirilmiştir (5). Özellikle sitoloji negatif olan olgularda CEA nın tanısal değerinin fazla olduğu bildirilmiştir (6). Bu çalışmada da malign hastalık grubundaki 41 olgunun 21 inde (%51.2) CEA düzeyi yüksek bulundu. Çalışmalarda alınan eşik değere göre sensitivite ve spesifitesi değişmekle birlikte CEA nın malign plevral sıvıların ayırıcı tanısında sensitivitesi %45-80, spesifitesi % arasında bildirilmiştir (7). Bu çalışmada eşik değer 3 ng/ml olarak alındı. CEA nın sensitivitesi %56.0, spesifitesi %95.0 olarak bulundu. CA 15-3 başlıca meme kanserinin izleniminde kullanılan glikoprotein yapıda bir tümör antijenidir (2). Özet ve arkadaşları 19 akciğer kanserli hastada yaptıkları çalışmada serum CA 15-3 seviyesini kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulmuşlar ve akciğer kanserinde CEA ile CA 15-3 düzeyinin yükseldiğini ve hastalığın yaygınlığı ile paralellik gösterdiğini bildirmişlerdir (8). Miedouge ve arkadaşları 336 plevral efüzyonlu hastada CEA yanında CA 15-3 ün de tanısal değerinin diğer tümör belirleyicilerine üstün olduğunu bildirmişlerdir (9). Bu çalışmada da CA 15-3 malign hastalık grubunda anlamlı yüksek (p< 0.001) olup, eşik değer 19 U/mL alındığında sensitivite %53.6, spesifite %80.0 bulundu. CA 19-9 başlıca gastrointestinal kanserlerde artan bir tümör antijenidir. Ritts ve arkadaşları yaptıkları çalışmada CA 19-9 düzeyini akciğer kanserli hastalarda kontrol grubuna göre anlamlı yüksek bulmuşlar, Buccheri ve arkadaşları ise 106 akciğer kanserli hastada benign hastalık grubuna göre anlamlı fark olmadığını bildirmişlerdir (10,11). Niwa ve arkadaşları yaptıkları çalışmada 36 malign, 35 tüberküloz plörezili hastada CA 19-9 düzeyinin malign grubun %58 inde, tüberküloz grubunun %3 ünde arttığını, farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğunu bulmuşlardır (12). Miedouge ve arkadaşları %20.9 sensitiviteye sahip buldukları CA 19-9 u plevral sıvılar için uygun bir tümör belirleyicisi olmadığını bildirmişlerdir (9). Bu çalışmada da malign ve benign grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu ve CA 19-9 un %36.5 sensitiviteye sahip olduğu bulundu. CA 125 over kanserli hastaların takibinde önerilmekle birlikte birçok benign hastalıkta da arttığı bilinmektedir (2). Çelik ve arkadaşları 44 plevral efüzyonlu hastada yaptıkları çalışmada CA 125 düzeyini malign ve benign hastalık gruplarında istatistiksel olarak farklı bulmamışlardır (13). CA 72-4 kolorektal, gastrik, over, meme, prostat ve akciğer kanserlerinde saptanan bir tümör antijenidir (2). Miedouge ve arkadaşları malign plevral sıvılarda CA 72-4 düzeyinin özellikle adenokanser grubunda yüksek bulduklarını bildirmişler, Ferrorini ve arkadaşları ve Villena ve arkadaşları da benzer sonuçlar elde etmişlerdir (9,14,15). Bu çalışmada CA 72-4 düzeyi 41 malign olgunun11 inde yüksek çıkmış olup, bu 11 olgunun 5 i adenokanser, 2 si meme kanseri idi. AFP bir onkofetal antijen olup, karaciğer ve germ hücreli tümörlerde saptanmaktadır. Martinez ve arkadaşlarının 118 plevral efüzyonlu hastada yaptıkları çalışmada AFP düzeyinin sadece malign efüzyonla primer ya da metastatik karaciğer kanserinin birlikteliğinin sonucu etkilediği, çeşitli serilerde elde edilen farklı sonuçların buna bağlı olabileceği sonucuna varmışlardır (5). Bu çalışmada AFP düzeyi benign hastalık grubunda anlamlı yüksek bulundu. Bu çalışmada CEA, CA 15-3, CA 72-4 ün malign ve benign plevral sıvıların ayırıcı tanısında, diğer invaziv olmayan tetkiklere yardımcı olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. KAYNAKLAR 1. Marel M, Stastry B, Melinova L. Diagnosis of pleural effusions. Chest 1995;107:

6 Malignite Kaynaklı Plevra Sıvılarında CEA, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CA 72-4 ve AFP Düzeyinin Tanısal Değeri 2. Kadayıfçı A, Benekli M, Savaş C. Tümör belirleyicileri. Türkiye Tıp Dergisi 1994;4: Tamura S, Nishigaki T, Moriwaki Y et al. Tumor markers in pleural effusion diagnosis. Cancer 1988;61: Erdem F, Alper D. Akciğer kanserlerinde tümör belirleyicileri. T Klin Tıp Bilimleri 1995;15: Martinez-Vea A, Gatell JM, Segura MD et al. Diagnostic value of tumoral markers in serous effusions. Cancer 1982;50: Rientawan P, Sangsayan P, Bangpattanasiri K et al. Limited additive value of pleural fluid carcinoembriyonic antigen level in malignant pleural effusions. Respiration 2000;67: G-Pachon E, P-Navas I, Dosda D et al. Elevated level of carcinoembryonic antigen in nonmalignant pleural effusions. Chest 1997;111: Özet A, Arpacı F, Özet G ve ark. Akciğer kanserli hastalarda tümör belirleyicileri ve tümörlü dokunun sitogenetik analizi. GATA Bülteni 1994;36: Miedouge M, Rouzaud P, Salama G et al. Evaluation of seven tumour markers in pleural fluid for the diagnosis of malignant effusions. Br J Cancer 1999;81: Ritts RE, Villano BC, Herberman RB et al. Initial clinical evaluation of an immunoradiometric assay for CA 19-9 using the NCI serum bank. Int J Cancer 1984;33: Buccheri GF, Domenico F, Sartoris AM et al. Tumor markers in bronchogenic carcinoma. Cancer 1987;60: Niwa Y, Kishimoto H, Shimokata K. Carcinomatous and tuberculous pleural effusions. Chest 1985;87: Çelik P, Yorgancıoğlu A, Yiğitoğlu R ve ark. Malign plevral efüzyonlarda tümör belirleyicileri olarak CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CEA ve AFP düzeyinin tanısal değeri. Solunum Hastalıkları 1998;9: Ferrorini P, Szpak C, Greiner JW et al. CA 72-4 radioimmunoassey in the diagnosis of malignant effusions. Int J Cancer 1990;46: Villena V, Lopez EA, Echave SJ et al. Diagnostic value of CA 72-4, CEA, CA 15-3 and CA 19-9 assey in pleural fluid. A study of 207 patient. Cancer 1996;78: Yazışma Adresi Ali BORAZAN Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı KONYA 101

Malignite Kaynaklı Plevra Sıvılarında Lipide Bağlı Sialik Asit Düzeyi Tayininin Tanısal Değeri

Malignite Kaynaklı Plevra Sıvılarında Lipide Bağlı Sialik Asit Düzeyi Tayininin Tanısal Değeri Malignite Kaynaklı Plevra Sıvılarında Lipide Bağlı Sialik Asit Düzeyi Tayininin Tanısal Değeri Güven BEKTEMÜR*, Faruk ÖZER**, Fikret KANAT**, Oktay İMECİK** * Mustafa Yazıcı Göğüs Hastalıkları Hastanesi,

Detaylı

Akciğer Kanseri ve Plevral Efüzyon (Bir Retrospektif Çalışma)

Akciğer Kanseri ve Plevral Efüzyon (Bir Retrospektif Çalışma) Akciğer Kanseri ve Plevral Efüzyon (Bir Retrospektif Çalışma) Figen ATALAY, Dilek ERNAM, Şükran ATİKCAN Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ANKARA ÖZET Ocak 1990-Aralık

Detaylı

Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi

Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi Dr. Handan Onur XXI. Düzen Klinik Laboratuvar Günleri, Ankara, 23 Ekim 2011 MEME KANSERİ Meme Kanseri Sıklıkla meme başına

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Göğüs Cerrahisi Plevral Sıvı Fizyolojisi Giriş: Plevral sıvının tespitinde; - Direk akciğer grafisi (Yan yatar pozisyonda) - Ultrasonografi

Detaylı

TÜMÖR MARKIRLARI. Dr. Ömer DİZDAR. Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı

TÜMÖR MARKIRLARI. Dr. Ömer DİZDAR. Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı TÜMÖR MARKIRLARI Dr. Ömer DİZDAR Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı TÜMÖR MARKIRLARI Tümör markırları kanserli hastaların dokularında, serumda, idrarda ya da diğer

Detaylı

MAL GN MEZOTELYOMADA KANSER BEL RTEÇLER N N ROLÜ: RETROSPEKT F B R ÇALIfiMA

MAL GN MEZOTELYOMADA KANSER BEL RTEÇLER N N ROLÜ: RETROSPEKT F B R ÇALIfiMA zmir Gö üs Hastanesi Dergisi, Cilt XXVI, Say 1, 2012 MAL GN MEZOTELYOMADA KANSER BEL RTEÇLER N N ROLÜ: RETROSPEKT F B R ÇALIfiMA THE ROLE OF CANCER MARKERS IN MALIGNANT MESOTHELIOMA: A RETROSPECTIVE STUDY

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Soliter Pulmoner Nodül Tanım: Genel bir tanımı olmasa da 3 cm den küçük, akciğer parankimi ile çevrili, beraberinde herhangi patolojinin eşlik

Detaylı

Plevral Sıvı ve Serumda β 2 -Mikroglobulin Düzeyinin Tanısal Değeri

Plevral Sıvı ve Serumda β 2 -Mikroglobulin Düzeyinin Tanısal Değeri Plevral Sıvı ve Serumda β 2 -Mikroglobulin Düzeyinin Tanısal Değeri Hasan ÖLMEZ*, Aydan ÇAKAN*, Ayşe ÖZSÖZ*, Füsun ERCİYES** * İzmir Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

ONAYLI. kanser tanı ve takip testi

ONAYLI. kanser tanı ve takip testi ONAYLI Kanser: Dünya çapında ölüme yol açan nedenler arasında ikinci sıradadır. Gün geçtikçe artan insidansı ile önemli bir sağlık sorunudur. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Ulusal Kanser Politikaları

Detaylı

PLEVRAL TÜBERKÜLOZ TANISINDA İNTERFERON GAMMA NIN TANISAL DEĞERİ THE DIAGNOSTIC VALUE OF INTERFERON GAMMA IN THE DIAGNOSIS OF PLEURAL TUBERCULOSIS

PLEVRAL TÜBERKÜLOZ TANISINDA İNTERFERON GAMMA NIN TANISAL DEĞERİ THE DIAGNOSTIC VALUE OF INTERFERON GAMMA IN THE DIAGNOSIS OF PLEURAL TUBERCULOSIS İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2007; 21 (1): 1-5 PLEVRAL TÜBERKÜLOZ TANISINDA İNTERFERON GAMMA NIN TANISAL DEĞERİ THE DIAGNOSTIC VALUE OF INTERFERON GAMMA IN THE DIAGNOSIS OF PLEURAL

Detaylı

Plevral Efüzyonlu 153 Hastanın Değerlendirilmesi

Plevral Efüzyonlu 153 Hastanın Değerlendirilmesi Plevral Efüzyonlu 153 Hastanın Değerlendirilmesi Merve Gülce BAYRAK, Levent ERKAN, Oğuz UZUN, Serhat FINDIK, Atilla Güven ATICI, Şevket ÖZKAYA Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Mide ve Kolorektal Kanserli Olgularda Tümör Belirleyicilerinden AFP, CEA, CA 125 ve CA 19-9 un Klinik Kullan mlar n n İncelenmesi

Mide ve Kolorektal Kanserli Olgularda Tümör Belirleyicilerinden AFP, CEA, CA 125 ve CA 19-9 un Klinik Kullan mlar n n İncelenmesi Türkiye Tıp Dergisi 2003; 10(1): 3-8 Klinik Çal şmalar/clinical Reports Mide ve Kolorektal Kanserli Olgularda Tümör Belirleyicilerinden AFP, CEA, CA 125 ve CA 19-9 un Klinik Kullan mlar n n İncelenmesi

Detaylı

TÜMÖR BELİRTEÇLERİ: BİYOKİMYASAL YAKLAŞIM. Prof. Dr. Erdinç DEVRİM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD

TÜMÖR BELİRTEÇLERİ: BİYOKİMYASAL YAKLAŞIM. Prof. Dr. Erdinç DEVRİM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD TÜMÖR BELİRTEÇLERİ: BİYOKİMYASAL YAKLAŞIM Prof. Dr. Erdinç DEVRİM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD devrim@ankara.edu.tr 2 Tümör Belirteçleri Tümör veya oluşan tümöre karşı vücudun diğer

Detaylı

Olgu sunumu. Doç. Dr. Erkan Çakır. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

Olgu sunumu. Doç. Dr. Erkan Çakır. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Olgu sunumu Doç. Dr. Erkan Çakır Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Şikayet ve hikayesi E.K 13 yaş kız hasta Özel bir tekstil atölyesinde

Detaylı

ALFA FETOPROTEİN (TÜMÖR BELİRLEYİCİSİ)

ALFA FETOPROTEİN (TÜMÖR BELİRLEYİCİSİ) ALFA FETOPROTEİN (TÜMÖR BELİRLEYİCİSİ) Diğer adı ve kısaltma: α fetoprotein, AFP. Kullanım amacı: Primer karaciğer, testis ve over kanserlerinin araştırılması ve tedaviye alınan cevabın izlenmesi amacıyla

Detaylı

Malign ve Benign Plevral Sıvıların Ayrımında Plevral Sıvı ve Serum Human Koriyonik Gonadotropin-ß Düzeyleri ile Plevral Sıvı/Serum Oranının Değeri

Malign ve Benign Plevral Sıvıların Ayrımında Plevral Sıvı ve Serum Human Koriyonik Gonadotropin-ß Düzeyleri ile Plevral Sıvı/Serum Oranının Değeri Malign ve Benign Plevral Sıvıların Ayrımında Plevral Sıvı ve Serum Human Koriyonik Gonadotropin-ß Düzeyleri ile Plevral Sıvı/Serum Oranının Değeri Feza UĞURMAN, Ayşe GÖZÜ, Behiye AKKALYONCU, Gülnur ÖNDE

Detaylı

Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi

Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi Emine AKSOY, Güliz ATAÇ, Emin MADEN, Nil TOKER, Tülin SEVİM S.B. İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları

Detaylı

Malign Plevral Efüzyonlarda Yaklaşım

Malign Plevral Efüzyonlarda Yaklaşım İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri TÜRKİYEDE SIK KARŞILAŞILAN HASTALIKLAR II Sindirim Sistemi Hastalıkları Akciğer Kanserine Güncel Yaklaşım Sempozyum Dizisi No:58 Kasım 2007;

Detaylı

Malign Plevral Efüzyonlarda Leptin: Yeni Bir Markır Olabilir mi?

Malign Plevral Efüzyonlarda Leptin: Yeni Bir Markır Olabilir mi? DAHİLİ BİLİMLER / MEDICAL SCIENCES Araştırma Makalesi / Research Article Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2011, 64(3) DOI: 10.1501/Tıpfak_000000796 Plevral Efüzyonlarda Leptin: Yeni Bir Markır

Detaylı

Meme Kanseri Teşhisi ve Evrelerini Belirlemede Bazı Enzimlerin Tanısal Performansının ROC (Receiver Operating Characteristics) Eğrisi ile

Meme Kanseri Teşhisi ve Evrelerini Belirlemede Bazı Enzimlerin Tanısal Performansının ROC (Receiver Operating Characteristics) Eğrisi ile Meme Kanseri Teşhisi ve Evrelerini Belirlemede Bazı Enzimlerin Tanısal Performansının ROC (Receiver Operating Characteristics) Eğrisi ile Değerlendirilmesi Memenin Yapısı MEME KANSERİ Meme, göğüs kemiğinden

Detaylı

PLEVRA SIVISI 1 PLEVRA SIVISININ RUTİN ANALİZİ; > / mm3. >10.000/mm3 >%50 >%50. Sitoloji Neoplastik hücrelerin bulunması Malignite

PLEVRA SIVISI 1 PLEVRA SIVISININ RUTİN ANALİZİ; > / mm3. >10.000/mm3 >%50 >%50. Sitoloji Neoplastik hücrelerin bulunması Malignite Tanım: Plevral boşlukta sekresyon absorbsiyon dengesinin bozulması sonucu sıvı birikmesidir. MEKANİZMA Hidrostatik basıncın artması ÖRNEK Kongestif kalp yetmezliği PLEVRA SIVISI 2 PLEVRA SIVISINDA YAPILABİLECEK

Detaylı

Jale YAĞIZ, Neslihan İ. MUTLUAY, M. Bahadır BERKTAŞ, Tarkan ÖZDEMİR, Hüseyin LAKADAMYALI, Türkan ERYILMAZ, Mine BERKOĞLU

Jale YAĞIZ, Neslihan İ. MUTLUAY, M. Bahadır BERKTAŞ, Tarkan ÖZDEMİR, Hüseyin LAKADAMYALI, Türkan ERYILMAZ, Mine BERKOĞLU Plevral Sıvıların Eksüda Transüda Ayrımında α-2 Makroglobulin ve C-Reaktif Protein Değerinin Light Kriterleri ve Albumin Gradienti ile Karşılaştırılması Jale YAĞIZ, Neslihan İ. MUTLUAY, M. Bahadır BERKTAŞ,

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

Parapnömonik plevral efüzyon tanısında plevral sıvı ve serum prokalsitonin düzeylerinin

Parapnömonik plevral efüzyon tanısında plevral sıvı ve serum prokalsitonin düzeylerinin KLİNİK ÇALIŞMA/RESEARCH ARTICLE Tuberk Toraks 2013; 61(2): 103-109 Geliş Tarihi/Received: 09/03/2013 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 23/04/2013 Parapnömonik plevral efüzyon tanısında plevral sıvı ve serum

Detaylı

PLEVRAL MALİGN MESOTELYOMA: HİSTOPATOLOJİK TİP VE GİRİŞİMSEL TANI YÖNTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

PLEVRAL MALİGN MESOTELYOMA: HİSTOPATOLOJİK TİP VE GİRİŞİMSEL TANI YÖNTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PLEVRAL MALİGN MESOTELYOMA: HİSTOPATOLOJİK TİP VE GİRİŞİMSEL TANI YÖNTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Halide Nur Ürer, Sedat Altın, İbrahim Celalettin Kocatürk, Naciye Arda, Lütfiye Kılıç, Neslihan Fener,

Detaylı

PRİMERİ BİLİNMEYEN AKSİLLER METASTAZ AYIRICI TANISINDA PATOLOJİNİN YERİ

PRİMERİ BİLİNMEYEN AKSİLLER METASTAZ AYIRICI TANISINDA PATOLOJİNİN YERİ PRİMERİ BİLİNMEYEN AKSİLLER METASTAZ AYIRICI TANISINDA PATOLOJİNİN YERİ Dr. Nimet Karadayı Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği Lenf nodları metastatik malignitelerde en

Detaylı

TİROİD NODÜLLERİNİN SIVI BAZLI (SurePath) SİTOLOJİSİ: 3 Yıllık Histopatolojik Korelasyon

TİROİD NODÜLLERİNİN SIVI BAZLI (SurePath) SİTOLOJİSİ: 3 Yıllık Histopatolojik Korelasyon TİROİD NODÜLLERİNİN SIVI BAZLI (SurePath) SİTOLOJİSİ: 3 Yıllık Histopatolojik Korelasyon Dr. M. Salih Deveci GATA Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Patoloji AD, Ankara Patoloji & Sitopatoloji Kongresi Bursa

Detaylı

Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 2006-2007 Eğitim yılı

Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 2006-2007 Eğitim yılı ASİT Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 2006-2007 Eğitim yılı Ders programı Asitin tanımı Fizik muayene bulguları Asit miktarının ifadesi Asit yapan nedenler Asitli hastada ayırıcı tanı

Detaylı

Akciğer Karsinomlu Olgularda İntraoperatif Plevra Yıkama Sıvısında Malign Hücre Saptanmasının Sağkalıma Etkisi #

Akciğer Karsinomlu Olgularda İntraoperatif Plevra Yıkama Sıvısında Malign Hücre Saptanmasının Sağkalıma Etkisi # Akciğer Karsinomlu Olgularda İntraoperatif Plevra Yıkama Sıvısında Malign Hücre Saptanmasının Sağkalıma Etkisi # Şaban ÜNSAL*, Alpaslan ÇAKAN*, İbrahim TAYLAN*, Mehmet AŞKIN*, Teoman BUDUNELİ*, Sülün ERMETE**

Detaylı

Tanı Testlerinin Değerlendirilmesi. ROC Analizi. Prof.Dr. Rian DİŞÇİ

Tanı Testlerinin Değerlendirilmesi. ROC Analizi. Prof.Dr. Rian DİŞÇİ Tanı Testlerinin Değerlendirilmesi ROC Analizi Prof.Dr. Rian DİŞÇİ İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü Kanser Epidemiyolojisi Ve Biyoistatistik Bilim Dalı Tanı Testleri Klinik çalışmalarda, özellikle

Detaylı

Malign Plevral Efüzyonlarda Plöredezis İçin Tetrasiklin Kullanımı #

Malign Plevral Efüzyonlarda Plöredezis İçin Tetrasiklin Kullanımı # Malign Plevral Efüzyonlarda Plöredezis İçin Tetrasiklin Kullanımı # Sema ÖNCÜL CANBAKAN*, Atilla PELİT*, Ahmet YURDAKUL*, Yılmaz BAŞER* * Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi, ANKARA ÖZET

Detaylı

Akciğer Tüberkülozu Tedavisinin Takibinde Serum Ca-125 ve CEA Düzeyleri

Akciğer Tüberkülozu Tedavisinin Takibinde Serum Ca-125 ve CEA Düzeyleri Klinik Araştırma www.firattipdergisi.com Akciğer Tüberkülozu Tedavisinin Takibinde Serum Ca-125 ve CEA Düzeyleri Teyfik TURGUT a1, Figen DEVECİ 1, Necip İLHAN 2, Canan KAÇAR 1, Mehmet Hamdi MUZ 1 1 Fırat

Detaylı

T A D. Toraksa göğüs tüpü ve sistofiks uygulanan 64 hastanın değerlendirilmesi ARAŞTIRMA. İsa Döngel 1, Mehmet Bayram 2

T A D. Toraksa göğüs tüpü ve sistofiks uygulanan 64 hastanın değerlendirilmesi ARAŞTIRMA. İsa Döngel 1, Mehmet Bayram 2 Tıp Araştırmaları Dergisi: 2012: 10 (1): 1-5 1 T A D ARAŞTIRMA Toraksa göğüs tüpü ve sistofiks uygulanan 64 hastanın değerlendirilmesi İsa Döngel 1, Mehmet Bayram 2 1 Sivas Numune Hastanesi, Göğüs Cerrahisi

Detaylı

Akciğer Kanserlerine Eşlik Eden Plevra Sıvısı

Akciğer Kanserlerine Eşlik Eden Plevra Sıvısı Acta Oncologica Turcica 2009;42:109-113 Akciğer Kanserlerine Eşlik Eden Plevra Sıvısı Pleural Effusions Associated with Lung Cancers Naciye KARATAŞ 1, Ege GÜLEÇ 1, Ümran TORU 1, Peri ARBAK 1, Ali Nihat

Detaylı

Tümör Belirteçleri ÖZET SUMMARY. Tümör belirteçleri. CEA Karsinoembriyojenik antijen) Tümör belirteçleri potansiyel olarak erken malinitelerin

Tümör Belirteçleri ÖZET SUMMARY. Tümör belirteçleri. CEA Karsinoembriyojenik antijen) Tümör belirteçleri potansiyel olarak erken malinitelerin Tümör Belirteçleri Dr. Füsun ERDENEN (1) ÖZET Tümör markırları malinite/erin tanı, takip ve tedavi seçimlerinde yararlı olan kimyasal maddelerdir. Ancak klinik pratikte özellikle malinite taraması amacıyla

Detaylı

Alpha-Fetoprotein. (AFP-L3) ve Des-Gamma. Protrombin (DCP) in Hepatosellüler. ndaki Yerleri; Türk Hasta Grubunda Đlk

Alpha-Fetoprotein. (AFP-L3) ve Des-Gamma. Protrombin (DCP) in Hepatosellüler. ndaki Yerleri; Türk Hasta Grubunda Đlk Lectin-Reactive Alpha-Fetoprotein (AFP-L3) ve Des-Gamma Gamma-Carboxy Protrombin (DCP) in Hepatosellüler ler Kanser (HCC) Tanısındaki ndaki Yerl; Türk Hasta Grubunda Đlk Çalışma A. Kadir Dökmeci 1, Robert

Detaylı

30 Plevral Efüzyonun Eşlik Ettiği Bir Multipl Myeloma Olgusu

30 Plevral Efüzyonun Eşlik Ettiği Bir Multipl Myeloma Olgusu OLGU 30 30 Plevral Efüzyonun Eşlik Ettiği Bir Multipl Myeloma Olgusu 193 Plevral Efüzyonun Eşlik Ettiği Bir Multipl Myeloma Olgusu Ercan Kurtipek 1, Yaşar Ünlü 2, Yıldız Atlı 1, Abdülkadir Baştürk 3 1

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Aydın Aytekin Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Rafiye Çiftçiler Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

Detaylı

Onkolojide Tümör Belirteçleri. Erhan Gökmen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İzmir

Onkolojide Tümör Belirteçleri. Erhan Gökmen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İzmir Onkolojide Tümör Belirteçleri Erhan Gökmen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İzmir 61 yaşında postmenopozal kadın hasta 4/2007 de T2N0M0 İDK meme ca tanısı aldı. ER+, PR-, Her2 3+ Adj. FEC, Anastrozol, Trastuzumab

Detaylı

Plevral efüzyonlarda minimal invaziv yaklaşım

Plevral efüzyonlarda minimal invaziv yaklaşım Plevral efüzyonlarda minimal invaziv yaklaşım Serdar ŞEN, Ekrem ŞENTÜRK, Engin PABUŞCU, Salih ÇOKPINAR, Ertan YAMAN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Aydın. ÖZET

Detaylı

Malign-Nonmalign plevral efüzyon ayırıcı tanısında IGF ve IGFBP lerin rolü

Malign-Nonmalign plevral efüzyon ayırıcı tanısında IGF ve IGFBP lerin rolü Malign-Nonmalign plevral efüzyon ayırıcı tanısında IGF ve IGFBP lerin rolü Yavuz T.Gederet 1, Bahadır Öztürk 2, Emrah Karagözoğlu 3, Mehmet Gök 4, A.Muhtar Tiftik 5 1 S.S.K. Bölge Hastanesi Biyokimya,

Detaylı

PLEVRAL EFÜZYON. Dr. Z. Toros Selçuk

PLEVRAL EFÜZYON. Dr. Z. Toros Selçuk PLEVRAL EFÜZYON Dr. Z. Toros Selçuk Plevra hastalıkları farklı akciğer hastalıklarının yanında çok çeşitli sistemik hastalıkların tutulumunun sonucu olarak da ortaya çıkabilmektedir. Akciğer ya da akciğer

Detaylı

Torasentez. İrfan Eser, Şamil Günay. Derman Tıbbi Yayıncılık 27

Torasentez. İrfan Eser, Şamil Günay. Derman Tıbbi Yayıncılık 27 İrfan Eser, Şamil Günay Giriş Torasentez, toraks içerisinde parietal plevra ile visseral plevra arasında herhangi bir sebeple birikmiş olan sıvının iğne ya da kateter yardımıyla drene edilmesi işlemidir.

Detaylı

* Anahtar Kelimeler: Mesane kanseri, tümör belirteçleri, CA 19-9, CA 125; Key Words:

* Anahtar Kelimeler: Mesane kanseri, tümör belirteçleri, CA 19-9, CA 125; Key Words: * Anahtar Kelimeler: Mesane kanseri, tümör belirteçleri, CA 19-9, CA 125; Key Words: Bladder cancer, tumor markers, CA 19-9, CA 125; Alındığı Tarih: 11 Mayıs 2004; Dr. Hüseyin Hameli, Dr. Burak Özkan,

Detaylı

Halis Akalın, Nesrin Kebabcı, Bekir Çelebi, Selçuk Kılıç, Mustafa Vural, Ülkü Tırpan, Sibel Yorulmaz Göktaş, Melda Sınırtaş, Güher Göral

Halis Akalın, Nesrin Kebabcı, Bekir Çelebi, Selçuk Kılıç, Mustafa Vural, Ülkü Tırpan, Sibel Yorulmaz Göktaş, Melda Sınırtaş, Güher Göral Halis Akalın, Nesrin Kebabcı, Bekir Çelebi, Selçuk Kılıç, Mustafa Vural, Ülkü Tırpan, Sibel Yorulmaz Göktaş, Melda Sınırtaş, Güher Göral Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Kahramanmaraş 1. Biyokimya Günleri Bildiri Konusu: Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Mehmet Aydın DAĞDEVİREN GİRİŞ Fetuin-A, esas olarak karaciğerde

Detaylı

Karsinoid Tümörler Giriş Sınıflandırma: Göğüs Cer rahisi rahisi Göğüs Cer Klinik:

Karsinoid Tümörler Giriş Sınıflandırma: Göğüs Cer rahisi rahisi Göğüs Cer Klinik: Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Karsinoid Tümörler Giriş Ender görülen akciğer tümörleridirler Rezeksiyon uygulanan akciğer tümörlerinin %0,4- %3 ünü oluştururlar Benign-malign

Detaylı

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması Tuncay Güçlü S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Bölümü 16-18 Ekim 2014, Malatya GİRİŞ Kronik

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE EPİDEMİYOLOJİ. İNT. DR. BURCU TURAN Nisan 2014

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE EPİDEMİYOLOJİ. İNT. DR. BURCU TURAN Nisan 2014 KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE EPİDEMİYOLOJİ İNT. DR. BURCU TURAN Nisan 2014 EPİDEMİYOLOJİ Akciğer kanseri, günümüzde, kadınlarda ve erkeklerde en sık görülen ve en fazla ölüme yol açan

Detaylı

PLEVRA HASTALIKLARINDA TANISAL ALGORİTMA DOÇ. DR. ÖMER ÖZBUDAK AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

PLEVRA HASTALIKLARINDA TANISAL ALGORİTMA DOÇ. DR. ÖMER ÖZBUDAK AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI PLEVRA HASTALIKLARINDA TANISAL ALGORİTMA DOÇ. DR. ÖMER ÖZBUDAK AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI PLEVRA HASTALIKLARI PLEVRAL EFÜZYON DİĞER PLEVRA HASTALIKLARI PLEVRA HASTALIKLARI

Detaylı

Yüksek plevral copeptin düzeyleri eksüdayı transüdadan ayırabilir

Yüksek plevral copeptin düzeyleri eksüdayı transüdadan ayırabilir doi 10.5578/tt.8690 Tuberk Toraks 2014;62(4):267-272 Geliş Tarihi/Received: 12.06.2014 Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 11.12.2014 KLİNİK ÇALIŞMA RESEARCH ARTICLE Yüksek plevral copeptin düzeyleri eksüdayı

Detaylı

Araştırma. Bahadır SAATLI, Turab JANBAKHİSOV, Özlen EMEKÇİ, Erkan ÇAĞLIYAN, Uğur SAYGILI

Araştırma. Bahadır SAATLI, Turab JANBAKHİSOV, Özlen EMEKÇİ, Erkan ÇAĞLIYAN, Uğur SAYGILI Araştırma Peritoneal Karsinomatoza Bulgusu Olmayan Çok Yüksek Serum CA 125 Değeri Olan Adneksiyal Kitlelerin Klinikopatolojik Değerlendirilmesi CLINICOPATOLOGIC EVALUATION OF PELVIC MASSES WITH VERY HIGH

Detaylı

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Göğüs Cerrahisi Metastatik Akciğer Tümörleri Giriş İzole akciğer metastazlarına tedavi edilemez gözüyle bakılmamalıdır Tümör tipine

Detaylı

AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA AKCİĞER DIŞI METASTAZ İLE KLİNİK DEĞERLENDİRMENİN İLİŞKİSİ

AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA AKCİĞER DIŞI METASTAZ İLE KLİNİK DEĞERLENDİRMENİN İLİŞKİSİ Solunum 2006; Vol: 8 Sayı: 1 Sayfa: 9-13 ARAŞTIRMALAR (Clinical Investigations) AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA AKCİĞER DIŞI METASTAZ İLE KLİNİK DEĞERLENDİRMENİN İLİŞKİSİ Ahmet Selim YURDAKUL, Can ÖZTÜRK,

Detaylı

MESANENİN DEĞİŞİCİ EPİTEL HÜCRELİ KANSERİ TANISINDA NÜKLEER MATRİKS PROTEİN 22 (NMP22) NİN YERİ

MESANENİN DEĞİŞİCİ EPİTEL HÜCRELİ KANSERİ TANISINDA NÜKLEER MATRİKS PROTEİN 22 (NMP22) NİN YERİ MESANENİN DEĞİŞİCİ EPİTEL HÜCRELİ KANSERİ TANISINDA NÜKLEER MATRİKS PROTEİN 22 (NMP22) NİN YERİ UTILITY OF URINARY NUCLEAR MATRIX PROTEIN 22 (NMP22) IN THE DIAGNOSIS OF TRANSITIONAL CELL CARCINOMA OF THE

Detaylı

İndetermine koledok darlıklarında fırça sitolojisinin değeri: Şişli Etfal deneyimi

İndetermine koledok darlıklarında fırça sitolojisinin değeri: Şişli Etfal deneyimi ÖZGÜN ARAŞTIRMA 2014; 22(3): 64-68 İndetermine koledok darlıklarında fırça sitolojisinin değeri: Şişli Etfal deneyimi Diagnostic yield of brush cytology in indeterminate biliary strictures: Şişli Etfal

Detaylı

Güncel Verilerle Prostat Kanseri Taranmalı mı? Dr. Bülent Akdoğan Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Güncel Verilerle Prostat Kanseri Taranmalı mı? Dr. Bülent Akdoğan Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Güncel Verilerle Prostat Kanseri Taranmalı mı? Dr. Bülent Akdoğan Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 4 Nisan 2014 TESTOSTERON ETKĠSĠ PCa erken tanısı Şüpheli rektal muayene ve/veya

Detaylı

Akciğer kanseri dünya genelinde kanser ölümlerinin her iki cinste de başlıca nedenidir.

Akciğer kanseri dünya genelinde kanser ölümlerinin her iki cinste de başlıca nedenidir. Akciğer Kanseri Taramasında Elektronik Burun Giriş Akciğer kanseri dünya genelinde kanser ölümlerinin her iki cinste de başlıca nedenidir. Akciğer kanseri tanı aldıktan sonra en gelişmiş tedavi yöntemleriyle

Detaylı

T. C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

T. C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 1 T. C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ TÜMÖR BELİRTEÇLERİ VE KLİNİK KULLANIMLARI Hazırlayan Hanife DURSUN Danışman Yrd. Doç. Dr. Behzat ÇİMEN Biyokimya Anabilim Dalı Bitirme Ödevi Mayıs 2013 KAYSERİ

Detaylı

NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ

NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ Dinç Süren 1, Mustafa Yıldırım 2, Vildan Kaya 3, Ruksan Elal 1, Ömer Tarık Selçuk 4, Üstün Osma 4, Mustafa Yıldız 5, Cem

Detaylı

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ Cem Sezer 1, Mustafa Yıldırım 2, Mustafa Yıldız 2, Arsenal Sezgin Alikanoğlu 1,Utku Dönem Dilli 1, Sevil Göktaş 1, Nurullah Bülbüller

Detaylı

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır.

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. GİRİŞ: Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. Foliküler adenomlar iyi sınırlı tek lezyon şeklinde olup, genellikle adenomu normal tiroid dokusundan ayıran kapsülleri vardır. Sıklıkla

Detaylı

İNFERTİLİTE VE ADNEKSİYAL KİTLELERDE TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN YERİ

İNFERTİLİTE VE ADNEKSİYAL KİTLELERDE TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN YERİ İNFERTİLİTE VE ADNEKSİYAL KİTLELERDE TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN YERİ Prof. Dr. Ali Rüştü Ergür 29.10.2015 - ANTALYA yal r Adneksiyal Kitleler 4. sıklıkta hastane başvuru nedeni, % 2-8 sıklıktadır, % 90 benign,

Detaylı

Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi

Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi 1 Öğrenme hedefleri Metastazların genel özellikleri Görüntüleme Teknikleri Tedavi sonrası metastaz takibi Ayırıcı tanı 2 Metastatik Hastalık Total

Detaylı

Over Kanseri Taraması ve İngiliz Grubu Over Kanseri Tarama Çalışması

Over Kanseri Taraması ve İngiliz Grubu Over Kanseri Tarama Çalışması Over Kanseri Taraması ve İngiliz Grubu Over Kanseri Tarama Çalışması Ovarian cancer screening and mortality in the UK Collaborative Trial of Ovarian Cancer Screening (UKCTOCS): a randomised controlled

Detaylı

Tıp Araştırmaları Dergisi: 2010 : 8 (3) :180-184. Mesane tümörlerinin erken tanısında ve takibinde NMP22 bladderchek testinin yeri

Tıp Araştırmaları Dergisi: 2010 : 8 (3) :180-184. Mesane tümörlerinin erken tanısında ve takibinde NMP22 bladderchek testinin yeri Tıp Araştırmaları Dergisi: 2010 : 8 (3) :180-184 T AD ARAŞTIRMA Mesane tümörlerinin erken tanısında ve takibinde NMP22 bladderchek testinin yeri Erdal Benli 1, Güner Kemal Özgür 2 1 Bingöl devlet hastanesi,

Detaylı

Prostat Kanseri Tarama ve PSA Dr. Cemil Uygur 30 Mayıs 2009 Eskişehir

Prostat Kanseri Tarama ve PSA Dr. Cemil Uygur 30 Mayıs 2009 Eskişehir Prostat Kanseri Tarama ve PSA Dr. Cemil Uygur 30 Mayıs 2009 Eskişehir PSA nın tarihsel süreci ve klinik kullanımı 1. Tarama / Erken Tanı 2. Gelecekteki Kanseri öngörme 3. Evreleme T evresi N evresi M evresi

Detaylı

Akciğer ve Akciğer Dışı Organ Tüberkülozunun Klinik ve Epidemiyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması

Akciğer ve Akciğer Dışı Organ Tüberkülozunun Klinik ve Epidemiyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması Akciğer ve Akciğer Dışı Organ Tüberkülozunun Klinik ve Epidemiyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması Rezan DEMİRALAY* * Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim

Detaylı

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer kanserinin tanısında anamnez, fizik muayene, tam kan sayımı ve rutin biyokimya testlerinden sonra; Noninvaziv (akciger filmi, toraks BT, PET, balgam sitolojisi),

Detaylı

Dr. Hasan Şenol COŞKUN

Dr. Hasan Şenol COŞKUN Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Dr. Hasan Şenol COŞKUN Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi 21 Mart 2014, Perşembe ANTALYA o o S01:AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA SERUM VİSFATİN SEVİYESİ

Detaylı

Meme kanser cerrahisinde sentinel lenf nodunu değerlendirmede intraoperatif sitolojinin tanı değeri

Meme kanser cerrahisinde sentinel lenf nodunu değerlendirmede intraoperatif sitolojinin tanı değeri Meme kanser cerrahisinde sentinel lenf nodunu değerlendirmede intraoperatif sitolojinin tanı değeri Mine Önenerk 1, Fügen Vardar Aker 1, Gülistan Gümrükçü 1, Nilüfer Gürsan 1, Meryem Doğan 1, Günay Gürleyik

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

2015 2016 ÖĞRETİM YILI GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Görevli Öğretim Üyeleri: Prof. Dr.

2015 2016 ÖĞRETİM YILI GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Görevli Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. 2015 2016 ÖĞRETİM YILI GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Görevli Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Ahmet Akkaya Prof. Dr Münire Çakır Doç.Dr. Ahmet Bircan Doç Dr. Önder Öztürk

Detaylı

Prostat Kanseri Tanısında PSA yı Nasıl Kullanalım

Prostat Kanseri Tanısında PSA yı Nasıl Kullanalım Prostat Kanseri Tanısında PSA yı Nasıl Kullanalım Dr. Ö. Levent ÖZDAL Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Üroloji Kliniği, Ankara Tarihçe 1979 da Wang ve ark. Prostat dokusunda PSA yı pürifiye ettiler Serumda

Detaylı

Plevral Efüzyonlu Olgularda Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi (VATS) nin Rolü #

Plevral Efüzyonlu Olgularda Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi (VATS) nin Rolü # Plevral Efüzyonlu Olgularda Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi (VATS) nin Rolü # Şevval EREN*, Akın Eraslan BALCI*, Refik ÜLKÜ*, Hıdır ESME*, M. Nesimi EREN* * Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp

Detaylı

SERVİKAL ÖRNEKLERDE HPV DNA ve SİTOLOJİK İNCELEME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SERVİKAL ÖRNEKLERDE HPV DNA ve SİTOLOJİK İNCELEME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SERVİKAL ÖRNEKLERDE HPV DNA ve SİTOLOJİK İNCELEME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Begüm Nalça Erdin 1, Alev Çetin Duran 1, Ayça Arzu Sayıner 1, Meral Koyuncuoğlu 2 1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

Mide ve kolorektal kanser tanısında klinik ve laboratuar parametrelerinin tanısal belirleyicilik değerleri

Mide ve kolorektal kanser tanısında klinik ve laboratuar parametrelerinin tanısal belirleyicilik değerleri AKADEMİK GASTROENTEROLOJİ DERGİSİ, 2006; 5 (2): 105-109 Mide ve kolorektal kanser tanısında klinik ve laboratuar parametrelerinin tanısal belirleyicilik değerleri Predictive values of clinical and laboratory

Detaylı

Plevral Sıvı Yönetiminde Lokal ve Genel Anestezi ile Torakoskopi Deneyimlerimiz

Plevral Sıvı Yönetiminde Lokal ve Genel Anestezi ile Torakoskopi Deneyimlerimiz Araştırma Makalesi Plevral Sıvı Yönetiminde Lokal ve Genel Anestezi ile Torakoskopi Deneyimlerimiz Thoracoscopy Practices through Local and General Anesthesia in Pleural Fluid Management 1 1 2 1 1 1 Şamil

Detaylı

Son Dönem Böbrek Yetmezliğinde Tümör Belirleyicileri

Son Dönem Böbrek Yetmezliğinde Tümör Belirleyicileri Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Son Dönem Böbrek Yetmezliğinde Tümör Belirleyicileri Tümör Markers in End-Stage Renal Failure Hakan ALAGÖZLÜ *, Füsun Gültekin **, Taner Erselcan ***, Ferhan CANDAN

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde Radyoterapiye Yanıtın Değerlendirilmesinde CYFRA 21.1 Tümör Belirleyicisinin Rolü

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde Radyoterapiye Yanıtın Değerlendirilmesinde CYFRA 21.1 Tümör Belirleyicisinin Rolü Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde Radyoterapiye Yanıtın Değerlendirilmesinde CYFRA 21.1 Tümör Belirleyicisinin Rolü Murat BAŞ*, Beytiye BAŞ**, Münir TELATAR**, Orhan DEĞER***, Tevfik ÖZLÜ****, Aydın

Detaylı

2013 2014 ÖĞRETİM YILI GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI (D GRUBU 2. Eylül. 2013 20. Eylül. 2013)

2013 2014 ÖĞRETİM YILI GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI (D GRUBU 2. Eylül. 2013 20. Eylül. 2013) 2013 2014 ÖĞRETİM YILI GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI (D GRUBU 2. Eylül. 2013 20. Eylül. 2013) 2. Eylül. 2013. Pazartesi 8.30 9.20 Staj konusunda bilgilenme Dr. Şule Kaya 9.30 10.20 Göğüs hastalıklarında

Detaylı

Üroonkoloji Derneği. Prostat Spesifik Antijen. Günümüzdeki Gelişmeler. 2 Nisan 2005,Mudanya

Üroonkoloji Derneği. Prostat Spesifik Antijen. Günümüzdeki Gelişmeler. 2 Nisan 2005,Mudanya Prostat Spesifik Antijen ve Günümüzdeki Gelişmeler Prostat Kanseri 2004 yılı öngörüleri Yeni tanı 230.110 Ölüm 29.900 Jemal A, CA Cancer J Clin 2004 Kanserler arasında görülme sıklığı #1 Tümöre bağlı ölüm

Detaylı

Dekompanse Karaciğer Sirozlu Hastalarda Hepatosellüler Kanser (HSK) Açısından Tanısal Değerler

Dekompanse Karaciğer Sirozlu Hastalarda Hepatosellüler Kanser (HSK) Açısından Tanısal Değerler Van Tıp Dergisi: 13 (4):113-117, 2006 Hepatosellüler Kanser Dekompanse Karaciğer Sirozlu Hastalarda Hepatosellüler Kanser (HSK) Açısından Tanısal Değerler Ahmet Cumhur Dülger*, Ramazan Esen*, İlyas Tuncer**,

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Tüberküloz yönetimi ve tedavisi. Oğuz Kılınç Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD

Tüberküloz yönetimi ve tedavisi. Oğuz Kılınç Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD Tüberküloz yönetimi ve tedavisi Oğuz Kılınç Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD oguz.kilinc@deu.edu.tr Sunum planı Olgu üzerinden tb yönetimi ve tedavi ilkeleri Olgu 39 yaşında

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFĐ KIRDAR KARTAL EĞĐTĐM ARAŞTIRMA HASTANESĐ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLĐNĐĞĐ DOÇ DR. BENAN ÇAĞLAYAN

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFĐ KIRDAR KARTAL EĞĐTĐM ARAŞTIRMA HASTANESĐ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLĐNĐĞĐ DOÇ DR. BENAN ÇAĞLAYAN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFĐ KIRDAR KARTAL EĞĐTĐM ARAŞTIRMA HASTANESĐ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLĐNĐĞĐ DOÇ DR. BENAN ÇAĞLAYAN MALĐGN PLEVRAL EFÜZYONLARDA POVĐDON IYOT ĐLE YAPILAN HIZLI PLÖREDEZĐN ETKĐNLĐĞĐ

Detaylı

Primer Akciğer Kanserlerinde Bilgisayarlı Tomografi Verilerinin Genetik, Kişisel ve Çevresel Risk Faktörleri ile Değerlendirilmesi

Primer Akciğer Kanserlerinde Bilgisayarlı Tomografi Verilerinin Genetik, Kişisel ve Çevresel Risk Faktörleri ile Değerlendirilmesi Primer Akciğer Kanserlerinde Bilgisayarlı Tomografi Verilerinin Genetik, Kişisel ve Çevresel Risk Faktörleri ile Değerlendirilmesi Deniz Akçayöz, Ferit Birand Artıran, Gonca Aşut, Tayfun Bayraktar, Çağrı

Detaylı

Primer akciğer kanserinde transtorasik ince iğne aspirasyonunun hücre tipi uyumu

Primer akciğer kanserinde transtorasik ince iğne aspirasyonunun hücre tipi uyumu Primer akciğer kanserinde transtorasik ince iğne aspirasyonunun hücre tipi uyumu Leyla YAĞCI TUNCER, Sibel ARINÇ, Esra KARABAY ÖĞÜTÇÜ, Müyesser ERTUĞRUL, Sema NERGİZ, Erdal OKUR, Semih HALEZEROĞLU Süreyyapaşa

Detaylı

Kanser Taraması. Dr. P. Fulden Yumuk Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İçHastalıkları ABD. Tıbbi Onkoloji BD. 5Aralık 2015

Kanser Taraması. Dr. P. Fulden Yumuk Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İçHastalıkları ABD. Tıbbi Onkoloji BD. 5Aralık 2015 Kanser Taraması Dr. P. Fulden Yumuk Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İçHastalıkları ABD. Tıbbi Onkoloji BD. 5Aralık 2015 2005 ve 2030'da KANSER *IARC 11 milyon Yeni Vaka 27 milyon 7 milyon Ölüm 17 milyon

Detaylı

Renin-Angiotensin System Blockers May Prolong Survival of Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Patients Receiving Erlotinib

Renin-Angiotensin System Blockers May Prolong Survival of Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Patients Receiving Erlotinib Medicine (Baltimore). 2015 Jun;94(22):e887. doi: 10.1097/MD.0000000000000887. Renin-Angiotensin System Blockers May Prolong Survival of Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Patients Receiving Erlotinib

Detaylı

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Dr. E. Tuba CANPOLAT 1, Dr. Alper FINDIKÇIOĞLU 2, Dr. Neşe TORUN 3 1 Başkent Üniversitesi

Detaylı

SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI

SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI Gülseren PEHLİVAN, Nur CANPOLAT, Şennur ERKUT, Ayşe KESER, Salim ÇALIŞKAN, Lale SEVER İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı

Detaylı

Öğrenim Hedefleri. Güncel tedavi yaklaşımlarını fibrinolitik tedavi plöredezis Bazı nadir görülen plevra hastalıklarında tanı ve tedavi yaklaşımlarını

Öğrenim Hedefleri. Güncel tedavi yaklaşımlarını fibrinolitik tedavi plöredezis Bazı nadir görülen plevra hastalıklarında tanı ve tedavi yaklaşımlarını Öğrenim Hedefleri Plevranın Anatomisini PE oluşum mekanizmalarını PE epidemiyolojisini Güncel Tanı yaklaşımı Tanı yöntemleri: Noninvaziv tanı yöntemleri İnvaziv tanı yöntemleri Güncel tedavi yaklaşımlarını

Detaylı

Adneksiyel Kitlelerde Maligniteyi Predikte Eden Faktörler

Adneksiyel Kitlelerde Maligniteyi Predikte Eden Faktörler Adneksiyel Kitlelerde Maligniteyi Predikte Eden Faktörler Dr. M. Murat Naki Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi BD Epidemiyoloji ABD de 300

Detaylı

DR ALPAY AZAP ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD

DR ALPAY AZAP ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD DR ALPAY AZAP ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ HASTA? Bağışıklığı Baskılanmış Hastalarda IFI gelişme riski: Düşük Risk Orta Risk

Detaylı

Üst Üriner Sistem Kanserleri

Üst Üriner Sistem Kanserleri Üst Üriner Sistem Kanserleri Sitopatolojinin Önemi Kutsal Yörükoğlu Dokuz Eylül ÜTF Patoloji ABD ÜROTELYUM Urogenital sinus Mezonefrik duktus KARSİNOGENEZ Klonal gelişim teorisi Alan teorisi İntraluminal

Detaylı