Nevþehir Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, kýþ temizliði çerçevesinde kent sokaklarýndaki temizlik çalýþmalarýný yoðunlaþtýrdýlar.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nevþehir Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, kýþ temizliði çerçevesinde kent sokaklarýndaki temizlik çalýþmalarýný yoðunlaþtýrdýlar."

Transkript

1 Bugün 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü. 10 Ocak, 60 lý yýllarda Çalýþan Gazeteciler Bayramý olarak kutlanýrdý, ancak çok uzun zamandýr basýn emekçileri için ifade özgürlüðüne yönelik baskýlara ve kötü çalýþma koþullarýna dikkat çekebilmek dýþýnda bir anlam ifade etmiyor Stajyer adý altýnda yýllarca sömürülen, sigortasýz çalýþtýrýlan, sendikalaþmalarý engellenen, deprem bölgesinde görev yaparken saðlam denilen bir otelin altýnda can veren, 35 sivilin can verdiði Uludere Katliamý na iliþkin yaptýklarý haberleri iktidarýn talimatýyla 13 saat yayýnlanmadan bekletilen, muhalif olduklarý için kendilerini bir anda kapýnýn önünde bulan, basýlmamýþ kitaplarý yasaklanan gazetecilerin ülkesi: Türkiye. Bir de tüm bunlara iktidara muhalif olduðu için cezaevlerine týkýlan 100 e yakýn gazeteci de eklendiðinde, bu ülkede 10 Ocak ýn kutlanacak bir gün olarak ne kadar anlamsýzlaþtýðý bir kere daha ortaya çýkýyor. BirGün e konuþan gazeteciler ve yazarlar da, basýn emekçilerinin yoðun baský altýnda olduðuna dikkat çekerek, 10 Ocak ýn artýk bir mücadele günü olarak adlandýrýlmasý gerektiðini belirtiyor. Hrant Dink davasýnýn beþinci yýlýnda Mahkeme Baþkaný Rüstem Eryýlmaz, Artýk karar vermek istiyoruz dedi. Ancak, avukatlarýn TÝB kayýtlarýndan bulduðu yeni bulgular ýþýðýnda yeni bir dava açýlabilir. Hrant Dink davasýnýn beþinci yýlýnda Mahkeme Baþkaný Rüstem Eryýlmaz, "Artýk karar vermek istiyoruz" dedi. 17 Ocak'taki duruþma son olabilir; Dink Davasý'nda karar çýkabilir. Ancak 2008'den beri Telekomünikasyon Ýletiþim Baþkanlýðý'ndan (TÝB) istenen olay yeri ve çevresindeki telefon kayýtlarýyla ilgili bilgiler henüz gelmiþti. Nevþehir Belediyesi Zabýta Müdürlüðü tarafýndan denetim ve kontrol çalýþmalarýnýn 2011 yýlý içerisinde etkin bir þekilde gerçekleþtirildiði, söz konusu çalýþmalarýn da bundan sonraki süreçte de sürdürüleceði belirtildi. Nevþehir Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ekipleri geçen yýl içerisinde 5470 iþyeri denetimi gerçekleþtirdi. Söz konusu denetim çalýþmalarý sýrasýnda eksiklikleri belirlenen 843 iþyerine durum tespit tutanaðý düzenlendi. Geçen yýl içerisinde Zabýta Müdürlüðü ve 153 Çaðrý Merkezi aracýlýðýyla vatandaþlardan gelen 3067 yazýlý,sözlü ve telefon aracýlýðýyla iletilen þikayet deðerlendirilerek neticelendirildi.. Nevþehir Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ruhsat servisi tarafýndan, vatandaþlarýn müracaatlarý, ekiplerin yaptýðý denetim ve kontroller sonucunda 301 iþyeri açma ve çalýþtýrma ruhsat baþvurusu sonuçlandýrýldý. Nevþehir Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, kýþ temizliði çerçevesinde kent sokaklarýndaki temizlik çalýþmalarýný yoðunlaþtýrdýlar. Sevda Aydýn Serap Tamay ikinci albümü Ben sana yarim dedim ile döndü. Yeni albümünü de Ada müzik etiketiyle çýkaran Tamay, seçtiði þarkýlarla barýþý iþaret ediyor. Ýlk olarak 1989 da Günberi adlý müzik grubuyla tanýmýþtýk Serap Tamayý. Ýsmet Tezcan ve Hüsrev Öztürk le beraber kurduklarý grup, pek çok çalýþma yaptýlar. Hüsrev Öztürk ün hayata veda etmesinin ardýndan Tamay ve arkadaþlarý Öztürk e itafen Caným terkeyledi beni adlý albümünü yapmýþlardý te yayýnlanan bu albümün ardýndan Ben sana yarim dedim ile dönen Tamay, sekiz yýl aradan sonra yayýnladýðý yeni albümündeki pek çok eserde insan vicdanýnýn...

2 Dün 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü ydü. Çalýþan Gazeteciler Günü kutlu olsun, gazeteciler özgür kalsýn deyip geçtik de, 10 Ocak ýn neden Çalýþan Gazeteciler Günü olduðunu da altýný çizerek hatýrlamak gerek yýlýnda, 212 sayýlý yasanýn yürürlüðe girmesiyle gazetecilerin çalýþma koþullarýnda önemli iyileþmeler saðlanýr. Bunun üzerine dönemin gazete sahipleri çalýþanlarýna bu haklarý çok gördüklerinden olsa gerek, üç gün gazete yayýnlamayarak yasayý protesto etme kararý alýrlar. Bunun üzerine gazeteciler hak ve özgürlüklerine sahip çýkmak için 10 Ocak 1961 günü bir araya gelir ve patronlarýn gazeteyi yayýnlamak istemediði o üç günde, yani 11, 12, 13 Ocak 1961 tarihlerinde Basýn adýyla bir gazete yayýnlarlar. Böylelikle patronlarýn boykotu kýrýlmýþ, gazetecilerin hak ve özgürlükleri sabit kalmýþ olur. Yani dünün anlam ve önemi, bugüne baktýðýmýzda çok daha iyi anlaþýlýr. Hali hazýrda 100 gazeteci tutukluyken, hatta tutuklular içeriden Tutuklu Gazete diye gazete çýkararak gerçekleri herkesin yüzüne vururken, dýþarýdaki gazetecilerin hâlâ birlikte hareket edememesi üzücü. Bu haftaki Köþe Vuruþu nda, gazetecilere, günümüze uygun önemli günler önermek istiyorum. TUTUKLU GAZETECÝLER GÜNÜ Dün BirGün ün de ekiydi Tutuklu Gazete, fark etmiþssinizdir BirGün kadar da kalýndý. O gazete, iki konuk yazarý hariç tamamen tutuklu gazeteciler tarafýndan çýkarýldý. Sabah erken saatlerde elime aldýðýmda ilk hissettiðim þey utanç oldu. Hele yazýlarý okuyunca ve ne kadar haklý olduklarýný fark ettikçe daha da gerildim. O yüzden bu ülkenin gazetecilerinin artýk bir Çalýþan Gazeteciler Günü nden ziyade, Tutuklu Gazeteciler Günü ne ihtiyacý olduðunu düþünüyorum. Çalýþamýyorlar, özgür bile deðiller çünkü. En çok hatýrlanmasý gereken þeyi bir güne mi sýðdýracaðýz diyebilirsiniz belki ama gazeteciliðin düþtüðü, düþürüldüðü bu durumu hatýrlamak gerek. Umudu dürtmek gerekirse, ileride tutuklu gazetecinin kalmadýðý bir ülkede, belki buruk da olsa bir gülümsemeyle hatýrlarýz bugünleri. ÇALIÞAMAYAN GAZETECÝLER GÜNÜ Çalýþan Gazeteciler Günü bir nesle haklarýn nasýl kazanýldýðýný hatýrlatýyor. Peki Çalýþamayan gazeteciler ne olacak? Çalýþamamanýn iki türlüsü var. Birincisi yapýlan, dayatýlan iðrençliklere dayanamayarak kendi isteðiyle ayrýlmak, ikincisi direnirken iþten atýlmak. Her ikisi de birbirinden aðýr bir durum ve aralarýnda bir hiyearþi yok. Merkez medyada vicdanýyla yazan zaten bir avuç kiþi kalmýþken onlarý son derece önemsediðimi bu köþenin daim takipçileri bilir. Daha geniþ kitlelere sözümüzü ulaþtýran o birkaç kiþiye vicdan esnafý diye saldýrýp, onlarý Aydýn Doðan ýn, Turgay Ciner in gazetesinde yazýyorlar vs. diye her fýrsatta aþaðýlayanlarý hiçbir zaman onaylamadým ve yaptýklarýný fesatlýktan baþka hiçbir yere baðlayamadým. Son olarak Ece Temelkuran ýn Habertürk teki iþine son verilmesi de bu açýdan üzücüdür. Ece Temelkuran ýn iþten atýlmasýyla ilgili beyanat verdiði Lübnan menþeili El Ekber gazetesine bir süre iþsiz kalacaðým endiþesini taþýyorum, çünkü bu damga yüzünden hiçbir gazete beni iþe almaz. Alýrlarsa gerçekten þaþýrýrým demesi gazeteciliðin bulunduðu noktayý algýlamak için son derece önemli bir örnektir. Onca isimsiz gazeteci iþten atýlýyor, onlara niye üzülmüyorsunuz? diyecek ilk o çok bilmiþi konuþma zahmetine sokmadan cevaplayayým: Onlara üzülmediðimizi nereden biliyorsunuz bir, vicdani ve namusuyla yazan birilerinin merkez medyada yazýp çok kiþiye ulaþabiliyor olmasý sizi niye bu kadar rahatsýz ediyor iki. Bugün tek tek onlarýn da iþlerine son veriliyor. Rahatlayabilirsiniz yani. Öte yandan birileri tutukluyken elbette diðerlerinin iþten atýlmasý, onlardan daha önemli deðil. Ama gazeteciliðin tüm bu olan biteni görmek ve göstermek için bir de Çalýþamayan Gazeteciler Günü ne ihtiyacý var. Yaptýklarý haberler ve yazdýklarý yazýlar yüzünden çalýþamaz duruma getirilenler çoðunluk oldu artýk çünkü. ÇALIÞABÝLEN GAZETECÝLER GÜNÜ Merkez medyada olsun, alternatif medyada olsun her þeye raðmen direnen ve iþini yapmaya çalýþan gazeteciler de var. Evet hâlâ var. Kurumlarý haklý olarak eleþtirirken orada çalýþanlarý ayýrabilmeyi de öðrenmek gerek. Misal bir haberin, bir muhabirin elinden çýktýktan sonra üst yönetim tarafýndan taklaya getirilebildiðini hesap etmek gerek. O yüzden sen hâlâ neden orada çalýþýyorsun? diye insanlarý yýpratmak da doðru deðil. Özel, þartlarý, zorunluluklarý asla bilemeyiz. Kaldý ki, kimi zaman varlýklarý da önemlidir. O yüzden Çalýþan Gazeteciler Günü nün ismini geçici bir süre biraz da ironik bir þekilde Çalýþabilen Gazeteciler Günü diye deðiþtirip kullanmak daha doðru belki de. Önemli günler ve haftalar bazen acý, bazen de tatlý bir þeyleri anýmsatmak için belirlenir. Anýmsayalým ki, tekrarý olmasýn ya da bir güzellik hep tekrar etsin diye. Þimdi yepyeni günlerin eþiðindeyken, yani yeni bir yýl baþlarken Ahmet Þýk ýn dün çýkan Tutuklu Gazete deki temennisiyle kapatmak istiyorum yazýyý: Bu kadar çok kazazede nin olduðu memleket medyasýnýn namuslularýnýn baþýna bir kaza gelmez umarým Umarým ayný zamanda davasýz bir yýl geçirirler... BirGün 11 Ocak 2012 Hrant Dink davasýnýn beþinci yýlýnda Mahkeme Baþkaný Rüstem Eryýlmaz, Artýk karar vermek istiyoruz dedi. Ancak, avukatlarýn TÝB kayýtlarýndan bulduðu yeni bulgular ýþýðýnda yeni bir dava açýlabilir. Hrant Dink davasýnýn beþinci yýlýnda Mahkeme Baþkaný Rüstem Eryýlmaz, "Artýk karar vermek istiyoruz" dedi. 17 Ocak'taki duruþma son olabilir; Dink Davasý'nda karar çýkabilir. Ancak 2008'den beri Telekomünikasyon Ýletiþim Baþkanlýðý'ndan (TÝB) istenen olay yeri ve çevresindeki telefon kayýtlarýyla ilgili bilgiler henüz gelmiþti. Emniyet, savcýnýn isteði doðrultusunda hazýrladýðý raporda "TÝB kayýtlarýnýn incelenmesi sonunda sanýklar arasýnda irtibat bulunmadýðý"na iliþkin görüþ belirtti. Buna karþýn dün gerçekleþen 24. duruþmada Dink'in avukatlarý kendi incelemeleri sonucunda ortaya çýkardýklarý bilgileri mahkemeye dört sayfalýk bir dilekçe olarak sundu. Dilekçenin yanýnda kayýt bilgilerinin bulunduðu ekler de var. Dilekçede, kayýtlarda olay yerinde bulunan ve sanýklarla irtibatlý beþ kiþinin tespit edildiði bilgisi var. Bunun yanýnda olay yerinde olmamakla birlikte olay yerinden aranan 14 kiþinin de yine sanýk ve þüphelilerle irtibatlý olduðu belirtiliyor. Yeni bir dava açýlabilir Bu bilgi, Dink cinayetinin örgütlü bir þekilde iþlendiðine dair ortaya çýkan en büyük kanýt olabilir. Dink'in avukatlarýndan Fethiye Çetin bianet'e, "Yeni bilgi, yeni bir araþtýrmayý ve yeni bir soruþturmayý gerektiriyor. Mahkeme, bunun savcýlýk dosyasýndan yapýlmasýna karar verdi. Hrant Dink soruþturmasýný yürüten savcý Muammer Aktaþ'la görüþüldü. Kendisi bununla ilgili tedbir alýp, soruþturmaya baþlayacak" dedi. Bu demek oluyor ki, 17 Ocak'ta bu dava bitse dahi, büyük ihtimalle yeni bir dava açýlabilecek. Çetin, "Bir takým bulgular ortaya çýkýnca bütün bulgular araþtýrýlacak; bu aþamada emniyet güçlerinin misyonu çok önemli. Bulgular Diyarbakýr'da Merkez Kapalý Cezaevi ve JÝTEM merkezi olarak kullanýlan bölgede yapýlan restorasyon çalýþmalarýnda toplu mezar bulundu. Olay yerinde inceleme yapan savcý da toplu mezar olduðunu belirtirken, ÝHD Diyarbakýr Þube Sekreteri Raci Bilici, daha geniþ bir inceleme yapýlmasý için resmi giriþimde bulunacaklarýný söyledi. Diyarbakýr'da Merkez Kapalý Cezaevi ve JÝTEM merkezi olarak kullanýlan bölgede yapýlan restorasyon çalýþmalarýnda insana çýkýnca yeni bir dava açýlabilecek ve Dink davasý Yargýtay'da bile olsa iki dava birleþtirilebilecek" diye anlattý. Dilekçede, "Davanýn sanýklarýndan Mustafa Öztürk ve Salih Hacýsalihoðlu ile doðrudan irtibatlý olan ve çok sayýda görüþme yaptýðý tespit edilen numaralarýn, olay günü ve saatinde olay yerinde olduðu, olay günü bazý görüþmeler yaptýklarý tespit edilmiþtir" deniyor. Avukatlar mahkemede, bu incelemelerin yapýlabilmesi için delil olabilecek bu bilgilerin güvenceye alýnmasýnýn zorunlu olduðunu söyleyerek, "18 Ocak ve 19 Ocak 2007 olay yeri ve çevresindeki tüm kayýtlarýn ve listedeki numaralarýn beþ ay geriye ve ileriyle olmak suretiyle kayýtlarýnýn tedbirini talep ediyoruz. Yoksa bunun vebali büyük olur" demiþti. Sanýklarla irtibatlý 14 kiþi Mahkeme heyetine sunulan tedbir talebine dair dilekçede þu bilgiler var: * TÝB tarafýndan gönderilen 6235 görüþme ve 9300 numaranýn yer aldýðý kayýtlarda, mahkemenizde yargýlanmakta olan sanýklarla irtibatlý herhangi bir kiþinin olmadýðý bilgisi doðru deðildir. Bu kayýtlarda bulunan kimi telefon numaralarý ile dosya sanýklarýnýn doðrudan irtibatý tespit edilmiþtir. * Dosyamýz sanýklarýndan Mustafa Öztürk ve Salih Hacýsalihoðlu ile doðrudan irtibatlý olan ve çok sayýda görüþme yaptýðý tespit edilen numaralarýn olay günü ve saatinde olay yerinde olduðu, olay günü bazý görüþmeler yaptýklarý tespit edilmiþtir. * Olay günü bölgede bulunan beþ kiþinin (veya numaranýn) sanýklarla doðrudan irtibatlý olduðu ve olay gününden önce deðiþik tarihlerde deðiþik kereler görüþme yaptýklarý ortaya çýkmýþtýr. * Gelen kayýtlarýn incelenmesinde olay yerinde bulunan ve sanýklarla irtibatlý beþ kiþi rahatlýkla tespit edildiði gibi olay yerinde olmamakla birlikte olay yerinden aranan 14 kiþinin de yine sanýk ve þüphelilerle irtibatlý olduðu tespit edilmiþtir. * Ayrýca, Ek 1a'daki listede ait 6 kafatasý bulundu. Arkeologlar tarafýndan yapýlan restorasyon çalýþmalarýnda kemiklerin bulunmasý ile Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na haber verildi. Olay yeri inceleme ekibi cezaevi duvarý yakýnlarýnda yaptýklarý kazýlarda 6 kiþiye ait kafasý buldu. Kemik sayýlarýnýn artacaðýný belirten savcý, olaya iliþkin gizlilik kararý alýndýðýný söyledi. Olayýn duyulmasýnýn ardýndan ÝHD Diyarbakýr Þube Sekreteri Raci Bilici, ÝHD avukatlarýndan Serdar Çelebi ile kayýp yakýný Naci Eren geldi. Savcýlýkla görüþme yapan Bilici, konu ile ilgili açýklama yaptý. Cezaevinin JÝTEM'in sorgulama yeri olduðunu hatýrlatan Bilici, "Burasý katliamlarýn, yargýsýz infazlarýn, faili meçhullerin yapýldýðý yerdir" dedi. 'PEÞÝNÝ BIRAKMAYACAÐIZ' sanýklarla doðrudan irtibatý olan þahýslar bulunmaktadýr. Ek 1b ise bu þahýslarýn irtibatlý olduðu ve olay yerinde bulunan kiþilerin listesini içermektedir. Bu nedenle, Ek 1b'de yer alan isim ve numaralarýn HTS kayýtlarýnýn da ileride yapýlacak incelemeler açýsýndan gerekli olacaðý düþünüldüðünden bu kayýtlarýn da muhafazasý gerekmektedir. Emniyet bulamadý, avukatlar buldu Dilekçenin en önemli talebi muhafaza çünkü bu numaralar ve kayýtlarý delil niteliðinde olabilir ama TÝB'in bu bilgileri zamanaþýmýndan dolayý imha etme riski bulunuyor. Mahkeme tarihli ara kararýnda, talebin bir önceki celsede verilen muhafaza kararý ile karþýlandýðýný ve bu nedenle yeniden karar verilmesine yer olmadýðýný belirtmiþti. Oysa bu doðru deðil. Bu yeni muhafaza talebi, davada yeni bilgilere ulaþýlmasýný saðlayabilecek daha geniþ bir tedbir kararý için istendi. Dink'in avukatlarý þunu soruyor: Bu kadar kýsa zamanda biz bu 14 kiþinin baðlantýsýna ulaþabildiysek, teknik olanaklar bakýmýndan çok geliþmiþ olduðunu bildiðimiz emniyet birimlerince bu nasýl görülemedi? Bu bir hata mý? Avukatlar öyle düþünmüyor. "Bu kayýtlara ulaþmamýzýn çok zaman aldýðý ve zor olduðu gerçeði ile Ýstanbul Emniyetinin bu kayýtlardan hiçbir veriye ulaþýlamadýðý þeklindeki açýklamasýný birlikte deðerlendirdiðimizde Ýstanbul Emniyet Müdürlüðünün yargý makamlarýný yanýltma, delil karartma, maddi gerçeðin ortaya çýkmasýný engelleme yönündeki tutumunu ýsrarla sürdürdüðünü not etmek gerekir." Önümüzdeki günler Dink davasýnda bir son deðil, yeni bir baþlangýç olabilir. (IC) BÝA Haber Merkezi Birçok sivilin cezaevinde kaybedildiðini belirten Bilici, söz konusu yerin açýlmasý için kayýp yakýnlarýnýn da daha önceden kendilerine baþvuru yaptýðýný söyledi. Bilici, ailelerin yaptýðý baþvuru doðrultusunda DNA testi için baþvuruda bulunacaklarýný söyledi. Bilici, "Buradaki cesetler rasgele atýlmýþ deðildir. Görevlilerle yapmýþ olduðumuz görüþmelerde normal mezar olmadýðýný söylediler. Toplu mezar olmasaydý normal usulüne göre açma iþlemi yapacaklarýný söylediler. Ama rasgele atýlan cesetlerdir. Bu da artýk ölüm þekli, nasýl infaz edilmiþ, hangi döneme aittir, biz bunun peþini býrakmayacaðýz" þeklinde konuþtu. Kemik sayýsýnýn artacaðýna dikkat çeken Bilici, daha geniþ bir inceleme yapýlmasý için resmi giriþimde bulunacaklarýný söyledi. (DÝYARBAKIR) Evrensel

3 Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onur ÞAHÝN Nevþehir Belediyesi Zabýta Müdürlüðü tarafýndan denetim ve kontrol çalýþmalarýnýn 2011 yýlý içerisinde etkin bir þekilde gerçekleþtirildiði, söz konusu çalýþmalarýn da bundan sonraki süreçte de sürdürüleceði belirtildi. Nevþehir Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ekipleri geçen yýl içerisinde 5470 iþyeri denetimi gerçekleþtirdi. Söz konusu denetim çalýþmalarý sýrasýnda eksiklikleri belirlenen 843 iþyerine durum tespit tutanaðý düzenlendi. Geçen yýl içerisinde Zabýta Müdürlüðü ve 153 Çaðrý Merkezi aracýlýðýyla vatandaþlardan gelen 3067 yazýlý,sözlü ve telefon aracýlýðýyla iletilen þikayet deðerlendirilerek neticelendirildi.. Nevþehir Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ruhsat servisi tarafýndan, vatandaþlarýn müracaatlarý, ekiplerin yaptýðý denetim ve kontroller sonucunda 301 iþyeri açma ve çalýþtýrma ruhsat baþvurusu sonuçlandýrýldý. Geçen yýl içerisinde yine 108 iþyerine de hafta tatili ruhsatý verildi. Bu çalýþmalar kapsamýnda ruhsatý olmayan iþyerlerine ruhsat almalarý için süre verilirken, süresi içerisinde ruhsat almadýðý belirlenen 23 iþyerine idare para cezasý uygulandý. Yapýlan denetim ve kontrollerde 5326 sayýlý Kabahatler Kanunu uyarýnca, 345 cezai iþlem uygulanýrken, yapýlan tüm uyarýlara karþýn gerekli koþullarý oluþturmadýðý belirlenen 8 iþyerinin çalýþmalarý süreli veya süresiz olarak da durduruldu. Uygun olmayan alanlara enkaz döktükleri belirlenen 3 kiþiye de cezai iþlem uygulandý. Tüm ikazlara karþýn yaya yolunu iþgal ederek araç park ettikleri belirlenen 46 araç sahibine de idari para cezasý verildi. Kent içerisinde vatandaþlarýn bilgilendirilmesi amacýyla eksikliði belirlenen cadde, sokak, mahalle ve çeþitli kamu kurum ve kuruluþlarýn yerlerini gösteren bilgi levhalarýnýn yerleri tespit edilerek, levhalarýn montaj iþleri de Zabýta Müdürlüðü ekipleri tarafýndan gerçekleþtirildi. Kent merkezinde faaliyet gösteren ölçü ve tartý aleti kullanan 950 iþyeri ve Pazar yerindeki ölçe ve tartý aletlerinin de kontrolleri yapýldý. Zabýta Müdürlüðü ekipleri tarafýndan þehir içi toplu taþýmacýlýðý çalýþmalarýnda da ihtiyaç duyulan 12 birime de yeni duraklarýn konulmasý saðlandý. Kent içerisinde servis taþýmacýlýðý yapacak araçlara hazýrlanacak yönergede belirlenecek kýstaslara göre uygunluðu tespit edilen 171 araca da Toplu Taþýma Ýzin Belgesi ve Güzergah Ýzin Belgesi de düzenlenerek verildi. Görev ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket eden Nevþehir Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ekipleri geçen yýl içerisinde bir dizi eðitim çalýþmasýna katýldý. Bu kapsamda ekipler Ýlk Yardým eðitimi, TS EN ISO Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eðitimi,TS EN ISO Kalite Yönetim Sistemi Eðitimi, Halkla Ýletiþim ve Þehirlerin Markalaþmasý ve TS EN ISO Kalite Yönetim Sistemi Eðitimi, Zabýta Memurlarý Görevde Yükselme ve Aday Memurlarýn Yetiþtirilmesine Yönetim eðitim çalýþmalarýna katýldý. Bir derdim var dermaný para. Zalim dert býrakmadý yakamý kalbimde yara. Bu dünyada parasýz olmaz hiçbir þey. Çabala uðraþ kendine iþ ara. Ýþ yok ki yapayým seve seve Ekmek alamadým ne götüreyim eve. Gün doðar gün batar. Yarýna Allah kýsmet vere. Dayýsý olanlar bulur iþini. Ocakta piþiririm her gün bulgur aþýný. Bu dünya böyle kimi fakir kimi zengin. Aç tavuk darý ambarýnda görür düþünü. Gözüm tok karným doyarsa. Para zenginde çok! Gözü doyarsa Bir kefen diktirdim cebi de var. Hoca cebime para koyarsa Kimya SALMAN Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir in 2000 Evler Mahallesi nde Nevþehir Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü nde yaptýrýlan Pazar yeri ve sosyal tesislerin bulunacaðý merkezin kýsa süre içerisinde halkýn hizmetine sunulmasý planlanýyor. Nevþehir Fen Ýþleri Müdürlüðü tarafýndan gerçekleþtirilen inþaat çalýþmalarý, toplam 6500 metrekarelik bir alan üzerindeki 1750 metrekarelik bir alanda son aþamaya getirildi. 2 katlý olarak düzenlenen sosyal birimlerden oluþacak merkezde 1 süper market, 9 iþyeri, Pide fýrýný, Lokal ile Nevþehir Belediyesi tarafýndan 2000 Evler Mahallesi nde gerçekleþtirilecek eðitim çalýþmalarýnýn yapýlabileceði 3 ayrý eðitim odasý yer alacak. Merkezin teras bölümünde ise açýk ve kapalý cafe alaný yer alacak. Merkezin ön bölümü de semt Pazar alaný olarak düzenlenecek Evler Mahallesi ndeki vatandaþlarýn sosyal aktivitelerde önemli bir ihtiyacýna karþýlýk vereceði planlanan Pazaryeri ve sosyal birimlerin önümüzdeki günlerde vatandaþlarýn hizmetine sunulmasý hedefleniyor. Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneði nin Basýn Açýklamasýný Aynen Yayýnlýyoruz. Emrah Eser in intihar etiðine inanmýyoruz. Kýþlada þüpheli ölümler devam ediyor Savcýlarý ve Hükümeti göreve davet ediyoruz Emrah Eser, son 10 gün içinde intihar ettiði söylenerek cenazesi ailesine teslim edilen 6. asker. Askerliklerinin bitimine bir kaç hafta gün kala intihar ettiði iddia edilen gençlerin hepsi ya Alevi ya da Kürt kimlikli.. Bu tesadüf müdür? Emrah Eser in intihar etiðine inanmýyoruz. 10 günde 6.intihar ve hepsi Alevi ve/veya Kürt yýlýnýn ilk on gününde 6 gencimizin Askerde Ýntihar ederek yaþamýna son verdiði iddia edilmektedir. Bu intihar ettiði iddia edilen gençler ya Alevi ya Kürt ya da Hem Kürt hem Alevi. Bu bir tesadüf müdür. Buna inanmýyoruz. Gençlerimizin intihar etmesi için hiçbir neden ya da belirti yoktur. En son 9 Ocak sabahý görev yaptýðý Van daki birliðinden göreve giderken Tokat Zile Kuzalan Köyü nüfusundan Emrah Eser in intihar ettiði bildirildi. Emrah Eser daha 1 ay önce kardeþinin niþaný için izine gelmiþ, intihar ettiði iddia edilen günün akþamýnda ailesiyle görüþmüþ ve teskeresine 45 günün kaldýðýný yakýnda sevdiklerine kavuþacaðýný söylemiþtir. Emrah Eser 5 Ocak ta Facebook sayfasýna giriþ yapmýþ ve þunlarý yazmýþtýr; sayýn arkadaslar gerý donmem ýcýn sadece 48 GUN kalmýýssss yanii safak 48 ve daha önceki bir tarihte de sayýn arkadasalar atarsa 79 osmanýyee býtýýyorr sevdýklerým gelýyorum yakýnda:):):) bu þekilde yazmýþtýr. Emrah Eser in ve diðer gençlerimizin intiharýna inanmýyoruz. Gençlerimizin ne þekilde öldüðünün araþtýrýlmasý için savcýlarý göreve davet ediyoruz. Asker ocaðýna saðlýklý ve sað gönderdiðimiz çocuklarýmýzý sað istiyoruz.. Ýntihar iddialarýna inanmýyoruz! Ölümlerin peþini býrakmayacaðýmýzý, ailesi ile birlikte hukuki olarak da siyasi olarak da gerçeðin ortaya çýkartýlmasý için mücadele edeceðimizi kamuoyuna beyan ediyoruz. Ali KENANOÐLU Baþkan Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneði

4 Dünyada uzun bir süredir dolaþýmda olan su savaþlarý konusu, 21. yüzyýlýn en önemli sorunu olarak gösteriliyor. Bu konuda süren spekülasyonlar ve öngörüler en önemli tartýþma konularýndan biri. Halihazýrda su savaþlarýnýn zaten küresel ve bölgesel ölçekte yaþandýðýný belirten Su dan Savaþlar kitabýnýn yazarý Doç. Dr. Dursun Yýldýz, emperyal güçlerin siyasal ve kültürel hegemonyasýný sürdürmek için su savaþlarýný bir araç olarak kullandýðý düþüncesinin güçlenmekte olduðunu belirtti. Yýldýz, su savaþlarý senaryosunun arkaplanýný anlattý. Son kitabýnýzda su savaþlarý konusunu ele alýþ nedeniniz nedir? - Son kitabýmda bu konuyu ele alýp incelememin temel nedenleri son 20 yýldýr artan su savaþý senaryolarý ve bazý raporlarda su savaþlarý için artýk tarih bile veriliyor olmasý, bu senaryolarýn çözüme mi çözümsüzlüðe mi hizmet ettiði sorusunun öneminin artýyor olmasý, su savaþlarýnýn hep gündemde olmasý ama su sorunlarýnýn çözülmemesi ve böyle bir savaþýn öncelikle Ortadoðu da çýkacaðýnýn ve Fýrat ve Dicle deki su kullanýmý nedeniyle çýkacaðýnýn ileri sürülmesi olarak özetleyebilirim. Bu inceleme ve araþtýrmanýn temel amacý neydi? - Bilindiði gibi suyun eþitsiz daðýlýmý ve artan su yetersizliði nedeniyle su jeopolitik bir kaynak niteliði kazanmýþ ve uluslararasý güç dengeleri üzerinde etkili olmaya baþlamýþtýr. Bu durum su kaynaklarý üstündeki küresel, siyasi, stratejik, hegemonik planlarý arttýrmýþtýr. Ben de bu çalýþmamda bu geliþmeler karþýsýnda gelecekte su konusunda ortaya çýkacak gerilimlerin gerçek nedenlerine yönelik bir inceleme ve analiz yapmaya çalýþtým. Bu incelemede temel amacým su savaþý tezlerinin çarpýcýðýna karþý bir baþka çarpýcý tez üretme gayreti deðildi. Bu araþtýrmada su savaþý tezlerini, bu tezlerin ortaya çýkýþ nedenlerini, savaþýn ölçeðini, sonuçlarýný, su sýkýntýsý üzerinden yapýlan politikalarý ve gündemdeki tehdit algýlamalarýný ele alýp bir ön inceleme yapmaya çalýþtým. Bu konu çok daha kapsamlý bir þekilde ele alýnýp incelenmelidir. Kitabýn isminde Su Savaþý yerine neden Su dan Savaþ ý tercih ettiniz? - Bu bir inceleme-araþtýrma kitabý. Bu nedenle su savaþý kavramýna mecazi bir anlam yükleyerek bu sorgulamayý kitabýn kapaðýndan baþlatmayý amaçladým. Aslýnda bu konuyu da sorgulamak zorunda olduðumuzu düþünüyorum. Çatýþmanýn karþýtý iþbirliðidir. Dünyada su savaþý yerine su iþbirliðinin oluþmasýnýn önünde engeller olduðu kadar bu iþbirliðini geliþtirecek nedenler de var; bunlar incelenmeli! Bu konudaki iþbirliðinin önünde varolan temel engeller nelerdir? - Çok özetle ifade edilecek olursa su hakkýnýn bir ulusal baðýmsýzlýk konusu olarak görülmesi ve suya farklý anlam ve deðerler yüklenmesi, ülkeler arasýnda güç ve geliþmiþlik farký ve küresel gerilim stratejileri ve bunlarýn uygulamalarý diyebiliriz. Su konusunda iþbirliðini geliþtirecek nedenler var mý? - Tabii ki var. Bunlar da geçmiþe nazaran daha farklý ve artmýþ durumda. Örneðin teknolojideki hýzlý ilerleme bunlarýn en önemlisi olarak görülebilir. Bunun yanýsýra ülkeler arasýnda karþýlýklý baðýmlýlýktaki artýþ, su sýkýntýsý ve çevre duyarlýlýðýndaki artýþ ve iþbirliði örnekleri ve saðladýðý yararlar da sayýlabilir. Su konusunda dünyada çatýþma potansiyeli yüksek olan bölgeler nerelerde? - Su konusunda geçmiþteki gerilimleri, çýkan çatýþmalarý, ülkeler arasýndaki iliþkileri gelecek projeksiyonlarý ile birleþtirerek ele alan metodlar kullanýlarak hangi bölgelerin su dan bir çatýþmaya daha yakýn olduðu belirlenmeye çalýþýlmaktadýr. Ancak bu analizlerden kesin sonuçlar elde edilmesi zordur. Çünkü birçok bölgede su sorunu olan ülkeler arasýnda uzun yýllardýr sadece su konusunda deðil birçok konuda siyasi gerilimler bulunmaktadýr. Bu nedenle silahlý çatýþmalar konusunda su anlaþmazlýklarýnýn belirleyici mi yoksa diðer unsurlarla birlikte sorunu sadece etkileyen bir faktör mü oluþturacaðýný söylemek zordur. Yine de bu metodlar ve benzer amaçlý uyuþmazlýk analizlerinde Orta Asya Aral Gölü havzasý, Ortadoðu, Ürdün Nehri havzasý, Nil Nehri havzasý öne çýkmaktadýr. 21. yüzyýlda su savaþý mutlak mý? yüzyýlda da geçmiþte olduðu gibi su konusunda gerginlikler olacak. Bu gerginlikler küçük çatýþmalara da neden olabilir ancak mutlak bir su savaþýný öngörmek çok kolay deðil. Bu öngörü yapýlýrsa bu savaþýn tanýmýnýn da yapýlmasý gerek. Bu durumda bu savaþýn bölgesel ölçekte mi, küresel ölçekte mi yoksa yerel ölçekte yoðunlaþan anlaþmazlýk ya da çatýþma þeklinde mi olacaðý belirtilmelidir. Yine bunlarýn yanýsýra bu savaþýn askeri hedefi ve somut kazanýmlarýnýn ne olacaðý da açýklamaya muhtaçtýr. Bu öngörülerin belirttiði þekilde gelecekte bir savaþ çýkarsa bunun gerçekten sadece su nedeniyle mi çýktýðý da incelenmelidir. Aslýnda dünyada uzun dönemdir suyun paylaþýmý olarak yerel anlamda, silahlý çatýþma olarak ülkesel anlamda, ekonomik olarak da küresel anlamda yaþanmakta olan su savaþlarý var. Bu süren savaþlar ve gelecekte Su Savaþý çýkacak iddialarýna raðmen su savaþýna neden olacaðý görülen koþullarýn ortadan kaldýrýlmasýna yönelik çabalar var mý? - Bu konu birçok uluslararasý forum ve platformlarda ele alýnýyor, programlar yapýlýyor. BM de bu konuda sözleþmeler kabul ediliyor. Ancak bu programlardan yeterli sonuçlar alýnamýyor. Bunlar yapýlýrken bazý bölgelerdeki gerginlikler körükleniyor, aþýrý silahlanmayla çatýþma ortamýna zemin yaratýlýyor. Dünyada son 10 yýlda askeri harcamalar %45 arttý, 2008 yýlýnda 1,5 trilyon dolar ile rekor kýrdýðý söyleniyor. Bu miktar dünya toplam gayri safi yurtiçi hasýlasýnýn %2,4 ü, askeri harcamalar su ve sanitasyona ayrýlan bütçeden çok fazla. Bu oran Hindistan da 8 kat, Pakistan da 40 kat, Etiyopya da 10 kat. Askeri harcamalarýn Yemen, Uganda, Kenya ve Meksika da da yüksek olduðu açýklandý. Yani dünyada toplam 1 milyar 700 milyon insanýn yaþadýðý ülkelerde silahlanma harcamasý su ve sanitasyon için yapýlan harcamalardan çok çok fazla. Bir yandan aþýrý silahlanma diðer taraftan su savaþlarý iddialarý. Bu durumda Su Savaþý yükselen bir hegemonya kavramý olarak mý algýlanmalý? - Su gibi yaþamsal bir kaynak savaþmak için çok uygun bir argüman. Bu da savaþ senaristlerinin ve bu alanda hesap yapanlarýn iþini kolaylaþtýrýyor. Ýletiþim teknolojilerindeki ilerleme algýda yanýlsamalarý arttýrdý. Artýk birçok kavramý üstünde düþünmeden kabul ediyoruz. Ya da ettiriliyoruz. Bu nedenle bu konuda daha dikkatli olunmalý. Aslýnda bence suyun savaþlara gerekçe gibi gösterilerek gerçek savaþ ve hegemonya nedenlerinin örtbas edilmesi için kullanýlmakta olduðu düþüncesi, doðrudan reddedilebilecek bir düþünce deðildir. Yine su savaþlarýnýn gündemde tutulmasý ama sorunun çözümü için yeterli somut adým atýlmamasý da düþündürücüdür. Bu da bu kavramýn emperyal güçlerin siyasal ve kültürel hegemonyasýný sürdürmek için kullandýðý bir araç olduðu düþüncesini güçlendirmektedir. Aslýnda akademik çevredeki çalýþmalara bakýldýðýnda da su savaþý çýkacak tezlerinin çok fazla doðrulanmadýðýný görüyoruz. Bu kavram daha çok popüler magazin dergilerinde ve gazetelerde öne çýkartýlyor. Aslýnda su konusunda bir þeyler yapmak için su savaþýnýn çýkmasýný bekleyip onu sona erdirmeye çalýþmak gereksiz. Bu alanda zaten bir trajedi yaþanýyor. Dünya Saðlýk Örgütü günde 4000 i 5 yaþýn altýnda çocuk olan yaklaþýk kiþinin su ve suya baðlý hastalýklardan yaþamýný kaybettiðini belirtiyor. Sýcak çatýþma olmasa da bu trajedi zaten yaþanýyor. Þimdi bu trajediye su dan bir savaþýn katkýsý olur mu; tabii ki olur. Ancak o savaþ çýkana kadar geçecek sürede yaþamýný su ve baðlý sorunlar nedeniyle kaybedecek olan insanlarýn toplamýnýn bir su savaþý sonucundan çok daha trajik olduðu görülür! Bu nedenle Su Savaþý -çok kolay akýlda kalan ve bu alanda yaþanan diðer trajedileri gölgeleyen bir kavram olarak da ortaya çýkmaktadýr. Ortadoðu bir su savaþýna zorunlu mu? Petrol yerine su savaþý mý kapýda? - Ortadoðu dünya nüfusunun %5 inin yaþadýðý temiz su kaynaklarýnýn ise %1 ine sahip bir coðrafya.üstelik bu su kaynaklarýnýn %90 ý da sýnýraþan su kaynaklarý. Petrol ve diðer jeostratejik üstünlükleri ve Ýsrail de dikkate alýndýðýnda bu bölgede istikrarýn saðlanmasý zor görünüyor. Ancak Ortadoðu daki su sorununu iki bölgede ele almalýyýz. Bunlardan Dicle ve Fýrat nehirlerinin geçtiði ülkeler olan Türkiye, Suriye, Irak ta su var ancak suyun akýlcý, planlý ve verimli kullanýlmasý sorunu yaþanýyor. Ýsrail, Ürdün, Filistin ve Güney Lübnan bölgesi su sýkýntýsýnýn artabileceði bir bölge. Bu araþtýrmanýzdan özetle hangi sonuçlarý elde ettiniz? - Daha önce de belirttiðim gibi ben bu konuda çok baþlangýç kabul edilebilecek ön bir çalýþma yaptým. Bu çalýþmamda su savaþý senaryolarýnýn net kanýtlar sunamadýðý ve tatminkar açýklamalar yapamadýðý ortaya çýktý. Bunun yanýsýra gelecekte su nedeniyle bir çatýþmanýn çýkabileceði ancak suyun bu çatýþmanýn nedenlerinden sadece birisi olabileceði görülüyor. Yine su savaþlarý kavramýnýn daha çok popüler magazin dergilerinde ortaya çýktýðý ve akademik çevrenin hazýrladýðý raporlarda çok fazla yer almadýðýný gördük. Bunlarýn yanýsýra su konusunda gerginlik ve çatýþma kadar iþbirliði ortam ve olanaklarýnýn da arttýðý görülüyor. Bununla birlikte sadece suyun, bir savaþ nedeni olacaðýna dair yaklaþýmlarýn daha dikkatli incelenmesi gerektiði ve su savaþý kavramýnýn yaygýnlaþtýrýlmasýnýn çözümden daha çok hegemonik bir konsept yaratma politikasýna hizmet ettiði sonucuna vardýðýmýzý söyleyebilirim ******************* Bu röportaj, tan alýnmýþtýr

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Jeopolitik Dengeler ve Tek Kutupluluktan Çok Kutupluluða

Jeopolitik Dengeler ve Tek Kutupluluktan Çok Kutupluluða Jeopolitik Dengeler ve Tek Kutupluluktan Çok Kutupluluða DR. CÜNEYT ÜLSEVER YRD. DoÇ. DR. SAÝT YILMAZ Dünya ve Türkiye Nereye Gidiyor? Dr. Cüneyt Ülsever (*) Bu makalem ile geleceði okumaya çalýþacaðým.

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

BUSINESS SOURCE PREMIER

BUSINESS SOURCE PREMIER BUSINESS SOURCE PREMIER ELEKTRONÝK TELÝF HAKLARI http://bll.epnet.com/html/terms.html KAPSAM Business Source Premier veritabaný iþletme, ekonomi, finans, muhasebe, maliye, uluslararasý iliþkiler ve ilgili

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Sayý:14 Temmuz 2003 Çaðdaþ Sosyal Demokrasi ve Türkiye Gümrük Birliði nin Zararý 70 Milyar Dolar mý? Dünyadaki Ekonomik Dengesizlik Ceza Adaletinin Anatomisi Çanakkale Savaþlarýnýn Önemi ve Sonuçlarý Ýktisat

Detaylı

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ ÝMAR PLANI UYGULAMALARI PANELÝ 5 Kasým 2009 Ocak /2010 ------------------ Ýstanbul Yayýn Adý : Ýmar Planý Uygulamalarý Paneli ISBN: 978-9944-89-874-4

Detaylı

YASALARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ ve ANAYASA YARGISI

YASALARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ ve ANAYASA YARGISI YASALARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ ve ANAYASA YARGISI Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) kamu politikaları tasarımı sürecine katkıda bulunmak amacıyla kuruldu ve Aralık 2004 te

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı