Nevþehir Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, kýþ temizliði çerçevesinde kent sokaklarýndaki temizlik çalýþmalarýný yoðunlaþtýrdýlar.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nevþehir Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, kýþ temizliði çerçevesinde kent sokaklarýndaki temizlik çalýþmalarýný yoðunlaþtýrdýlar."

Transkript

1 Bugün 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü. 10 Ocak, 60 lý yýllarda Çalýþan Gazeteciler Bayramý olarak kutlanýrdý, ancak çok uzun zamandýr basýn emekçileri için ifade özgürlüðüne yönelik baskýlara ve kötü çalýþma koþullarýna dikkat çekebilmek dýþýnda bir anlam ifade etmiyor Stajyer adý altýnda yýllarca sömürülen, sigortasýz çalýþtýrýlan, sendikalaþmalarý engellenen, deprem bölgesinde görev yaparken saðlam denilen bir otelin altýnda can veren, 35 sivilin can verdiði Uludere Katliamý na iliþkin yaptýklarý haberleri iktidarýn talimatýyla 13 saat yayýnlanmadan bekletilen, muhalif olduklarý için kendilerini bir anda kapýnýn önünde bulan, basýlmamýþ kitaplarý yasaklanan gazetecilerin ülkesi: Türkiye. Bir de tüm bunlara iktidara muhalif olduðu için cezaevlerine týkýlan 100 e yakýn gazeteci de eklendiðinde, bu ülkede 10 Ocak ýn kutlanacak bir gün olarak ne kadar anlamsýzlaþtýðý bir kere daha ortaya çýkýyor. BirGün e konuþan gazeteciler ve yazarlar da, basýn emekçilerinin yoðun baský altýnda olduðuna dikkat çekerek, 10 Ocak ýn artýk bir mücadele günü olarak adlandýrýlmasý gerektiðini belirtiyor. Hrant Dink davasýnýn beþinci yýlýnda Mahkeme Baþkaný Rüstem Eryýlmaz, Artýk karar vermek istiyoruz dedi. Ancak, avukatlarýn TÝB kayýtlarýndan bulduðu yeni bulgular ýþýðýnda yeni bir dava açýlabilir. Hrant Dink davasýnýn beþinci yýlýnda Mahkeme Baþkaný Rüstem Eryýlmaz, "Artýk karar vermek istiyoruz" dedi. 17 Ocak'taki duruþma son olabilir; Dink Davasý'nda karar çýkabilir. Ancak 2008'den beri Telekomünikasyon Ýletiþim Baþkanlýðý'ndan (TÝB) istenen olay yeri ve çevresindeki telefon kayýtlarýyla ilgili bilgiler henüz gelmiþti. Nevþehir Belediyesi Zabýta Müdürlüðü tarafýndan denetim ve kontrol çalýþmalarýnýn 2011 yýlý içerisinde etkin bir þekilde gerçekleþtirildiði, söz konusu çalýþmalarýn da bundan sonraki süreçte de sürdürüleceði belirtildi. Nevþehir Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ekipleri geçen yýl içerisinde 5470 iþyeri denetimi gerçekleþtirdi. Söz konusu denetim çalýþmalarý sýrasýnda eksiklikleri belirlenen 843 iþyerine durum tespit tutanaðý düzenlendi. Geçen yýl içerisinde Zabýta Müdürlüðü ve 153 Çaðrý Merkezi aracýlýðýyla vatandaþlardan gelen 3067 yazýlý,sözlü ve telefon aracýlýðýyla iletilen þikayet deðerlendirilerek neticelendirildi.. Nevþehir Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ruhsat servisi tarafýndan, vatandaþlarýn müracaatlarý, ekiplerin yaptýðý denetim ve kontroller sonucunda 301 iþyeri açma ve çalýþtýrma ruhsat baþvurusu sonuçlandýrýldý. Nevþehir Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, kýþ temizliði çerçevesinde kent sokaklarýndaki temizlik çalýþmalarýný yoðunlaþtýrdýlar. Sevda Aydýn Serap Tamay ikinci albümü Ben sana yarim dedim ile döndü. Yeni albümünü de Ada müzik etiketiyle çýkaran Tamay, seçtiði þarkýlarla barýþý iþaret ediyor. Ýlk olarak 1989 da Günberi adlý müzik grubuyla tanýmýþtýk Serap Tamayý. Ýsmet Tezcan ve Hüsrev Öztürk le beraber kurduklarý grup, pek çok çalýþma yaptýlar. Hüsrev Öztürk ün hayata veda etmesinin ardýndan Tamay ve arkadaþlarý Öztürk e itafen Caným terkeyledi beni adlý albümünü yapmýþlardý te yayýnlanan bu albümün ardýndan Ben sana yarim dedim ile dönen Tamay, sekiz yýl aradan sonra yayýnladýðý yeni albümündeki pek çok eserde insan vicdanýnýn...

2 Dün 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü ydü. Çalýþan Gazeteciler Günü kutlu olsun, gazeteciler özgür kalsýn deyip geçtik de, 10 Ocak ýn neden Çalýþan Gazeteciler Günü olduðunu da altýný çizerek hatýrlamak gerek yýlýnda, 212 sayýlý yasanýn yürürlüðe girmesiyle gazetecilerin çalýþma koþullarýnda önemli iyileþmeler saðlanýr. Bunun üzerine dönemin gazete sahipleri çalýþanlarýna bu haklarý çok gördüklerinden olsa gerek, üç gün gazete yayýnlamayarak yasayý protesto etme kararý alýrlar. Bunun üzerine gazeteciler hak ve özgürlüklerine sahip çýkmak için 10 Ocak 1961 günü bir araya gelir ve patronlarýn gazeteyi yayýnlamak istemediði o üç günde, yani 11, 12, 13 Ocak 1961 tarihlerinde Basýn adýyla bir gazete yayýnlarlar. Böylelikle patronlarýn boykotu kýrýlmýþ, gazetecilerin hak ve özgürlükleri sabit kalmýþ olur. Yani dünün anlam ve önemi, bugüne baktýðýmýzda çok daha iyi anlaþýlýr. Hali hazýrda 100 gazeteci tutukluyken, hatta tutuklular içeriden Tutuklu Gazete diye gazete çýkararak gerçekleri herkesin yüzüne vururken, dýþarýdaki gazetecilerin hâlâ birlikte hareket edememesi üzücü. Bu haftaki Köþe Vuruþu nda, gazetecilere, günümüze uygun önemli günler önermek istiyorum. TUTUKLU GAZETECÝLER GÜNÜ Dün BirGün ün de ekiydi Tutuklu Gazete, fark etmiþssinizdir BirGün kadar da kalýndý. O gazete, iki konuk yazarý hariç tamamen tutuklu gazeteciler tarafýndan çýkarýldý. Sabah erken saatlerde elime aldýðýmda ilk hissettiðim þey utanç oldu. Hele yazýlarý okuyunca ve ne kadar haklý olduklarýný fark ettikçe daha da gerildim. O yüzden bu ülkenin gazetecilerinin artýk bir Çalýþan Gazeteciler Günü nden ziyade, Tutuklu Gazeteciler Günü ne ihtiyacý olduðunu düþünüyorum. Çalýþamýyorlar, özgür bile deðiller çünkü. En çok hatýrlanmasý gereken þeyi bir güne mi sýðdýracaðýz diyebilirsiniz belki ama gazeteciliðin düþtüðü, düþürüldüðü bu durumu hatýrlamak gerek. Umudu dürtmek gerekirse, ileride tutuklu gazetecinin kalmadýðý bir ülkede, belki buruk da olsa bir gülümsemeyle hatýrlarýz bugünleri. ÇALIÞAMAYAN GAZETECÝLER GÜNÜ Çalýþan Gazeteciler Günü bir nesle haklarýn nasýl kazanýldýðýný hatýrlatýyor. Peki Çalýþamayan gazeteciler ne olacak? Çalýþamamanýn iki türlüsü var. Birincisi yapýlan, dayatýlan iðrençliklere dayanamayarak kendi isteðiyle ayrýlmak, ikincisi direnirken iþten atýlmak. Her ikisi de birbirinden aðýr bir durum ve aralarýnda bir hiyearþi yok. Merkez medyada vicdanýyla yazan zaten bir avuç kiþi kalmýþken onlarý son derece önemsediðimi bu köþenin daim takipçileri bilir. Daha geniþ kitlelere sözümüzü ulaþtýran o birkaç kiþiye vicdan esnafý diye saldýrýp, onlarý Aydýn Doðan ýn, Turgay Ciner in gazetesinde yazýyorlar vs. diye her fýrsatta aþaðýlayanlarý hiçbir zaman onaylamadým ve yaptýklarýný fesatlýktan baþka hiçbir yere baðlayamadým. Son olarak Ece Temelkuran ýn Habertürk teki iþine son verilmesi de bu açýdan üzücüdür. Ece Temelkuran ýn iþten atýlmasýyla ilgili beyanat verdiði Lübnan menþeili El Ekber gazetesine bir süre iþsiz kalacaðým endiþesini taþýyorum, çünkü bu damga yüzünden hiçbir gazete beni iþe almaz. Alýrlarsa gerçekten þaþýrýrým demesi gazeteciliðin bulunduðu noktayý algýlamak için son derece önemli bir örnektir. Onca isimsiz gazeteci iþten atýlýyor, onlara niye üzülmüyorsunuz? diyecek ilk o çok bilmiþi konuþma zahmetine sokmadan cevaplayayým: Onlara üzülmediðimizi nereden biliyorsunuz bir, vicdani ve namusuyla yazan birilerinin merkez medyada yazýp çok kiþiye ulaþabiliyor olmasý sizi niye bu kadar rahatsýz ediyor iki. Bugün tek tek onlarýn da iþlerine son veriliyor. Rahatlayabilirsiniz yani. Öte yandan birileri tutukluyken elbette diðerlerinin iþten atýlmasý, onlardan daha önemli deðil. Ama gazeteciliðin tüm bu olan biteni görmek ve göstermek için bir de Çalýþamayan Gazeteciler Günü ne ihtiyacý var. Yaptýklarý haberler ve yazdýklarý yazýlar yüzünden çalýþamaz duruma getirilenler çoðunluk oldu artýk çünkü. ÇALIÞABÝLEN GAZETECÝLER GÜNÜ Merkez medyada olsun, alternatif medyada olsun her þeye raðmen direnen ve iþini yapmaya çalýþan gazeteciler de var. Evet hâlâ var. Kurumlarý haklý olarak eleþtirirken orada çalýþanlarý ayýrabilmeyi de öðrenmek gerek. Misal bir haberin, bir muhabirin elinden çýktýktan sonra üst yönetim tarafýndan taklaya getirilebildiðini hesap etmek gerek. O yüzden sen hâlâ neden orada çalýþýyorsun? diye insanlarý yýpratmak da doðru deðil. Özel, þartlarý, zorunluluklarý asla bilemeyiz. Kaldý ki, kimi zaman varlýklarý da önemlidir. O yüzden Çalýþan Gazeteciler Günü nün ismini geçici bir süre biraz da ironik bir þekilde Çalýþabilen Gazeteciler Günü diye deðiþtirip kullanmak daha doðru belki de. Önemli günler ve haftalar bazen acý, bazen de tatlý bir þeyleri anýmsatmak için belirlenir. Anýmsayalým ki, tekrarý olmasýn ya da bir güzellik hep tekrar etsin diye. Þimdi yepyeni günlerin eþiðindeyken, yani yeni bir yýl baþlarken Ahmet Þýk ýn dün çýkan Tutuklu Gazete deki temennisiyle kapatmak istiyorum yazýyý: Bu kadar çok kazazede nin olduðu memleket medyasýnýn namuslularýnýn baþýna bir kaza gelmez umarým Umarým ayný zamanda davasýz bir yýl geçirirler... BirGün 11 Ocak 2012 Hrant Dink davasýnýn beþinci yýlýnda Mahkeme Baþkaný Rüstem Eryýlmaz, Artýk karar vermek istiyoruz dedi. Ancak, avukatlarýn TÝB kayýtlarýndan bulduðu yeni bulgular ýþýðýnda yeni bir dava açýlabilir. Hrant Dink davasýnýn beþinci yýlýnda Mahkeme Baþkaný Rüstem Eryýlmaz, "Artýk karar vermek istiyoruz" dedi. 17 Ocak'taki duruþma son olabilir; Dink Davasý'nda karar çýkabilir. Ancak 2008'den beri Telekomünikasyon Ýletiþim Baþkanlýðý'ndan (TÝB) istenen olay yeri ve çevresindeki telefon kayýtlarýyla ilgili bilgiler henüz gelmiþti. Emniyet, savcýnýn isteði doðrultusunda hazýrladýðý raporda "TÝB kayýtlarýnýn incelenmesi sonunda sanýklar arasýnda irtibat bulunmadýðý"na iliþkin görüþ belirtti. Buna karþýn dün gerçekleþen 24. duruþmada Dink'in avukatlarý kendi incelemeleri sonucunda ortaya çýkardýklarý bilgileri mahkemeye dört sayfalýk bir dilekçe olarak sundu. Dilekçenin yanýnda kayýt bilgilerinin bulunduðu ekler de var. Dilekçede, kayýtlarda olay yerinde bulunan ve sanýklarla irtibatlý beþ kiþinin tespit edildiði bilgisi var. Bunun yanýnda olay yerinde olmamakla birlikte olay yerinden aranan 14 kiþinin de yine sanýk ve þüphelilerle irtibatlý olduðu belirtiliyor. Yeni bir dava açýlabilir Bu bilgi, Dink cinayetinin örgütlü bir þekilde iþlendiðine dair ortaya çýkan en büyük kanýt olabilir. Dink'in avukatlarýndan Fethiye Çetin bianet'e, "Yeni bilgi, yeni bir araþtýrmayý ve yeni bir soruþturmayý gerektiriyor. Mahkeme, bunun savcýlýk dosyasýndan yapýlmasýna karar verdi. Hrant Dink soruþturmasýný yürüten savcý Muammer Aktaþ'la görüþüldü. Kendisi bununla ilgili tedbir alýp, soruþturmaya baþlayacak" dedi. Bu demek oluyor ki, 17 Ocak'ta bu dava bitse dahi, büyük ihtimalle yeni bir dava açýlabilecek. Çetin, "Bir takým bulgular ortaya çýkýnca bütün bulgular araþtýrýlacak; bu aþamada emniyet güçlerinin misyonu çok önemli. Bulgular Diyarbakýr'da Merkez Kapalý Cezaevi ve JÝTEM merkezi olarak kullanýlan bölgede yapýlan restorasyon çalýþmalarýnda toplu mezar bulundu. Olay yerinde inceleme yapan savcý da toplu mezar olduðunu belirtirken, ÝHD Diyarbakýr Þube Sekreteri Raci Bilici, daha geniþ bir inceleme yapýlmasý için resmi giriþimde bulunacaklarýný söyledi. Diyarbakýr'da Merkez Kapalý Cezaevi ve JÝTEM merkezi olarak kullanýlan bölgede yapýlan restorasyon çalýþmalarýnda insana çýkýnca yeni bir dava açýlabilecek ve Dink davasý Yargýtay'da bile olsa iki dava birleþtirilebilecek" diye anlattý. Dilekçede, "Davanýn sanýklarýndan Mustafa Öztürk ve Salih Hacýsalihoðlu ile doðrudan irtibatlý olan ve çok sayýda görüþme yaptýðý tespit edilen numaralarýn, olay günü ve saatinde olay yerinde olduðu, olay günü bazý görüþmeler yaptýklarý tespit edilmiþtir" deniyor. Avukatlar mahkemede, bu incelemelerin yapýlabilmesi için delil olabilecek bu bilgilerin güvenceye alýnmasýnýn zorunlu olduðunu söyleyerek, "18 Ocak ve 19 Ocak 2007 olay yeri ve çevresindeki tüm kayýtlarýn ve listedeki numaralarýn beþ ay geriye ve ileriyle olmak suretiyle kayýtlarýnýn tedbirini talep ediyoruz. Yoksa bunun vebali büyük olur" demiþti. Sanýklarla irtibatlý 14 kiþi Mahkeme heyetine sunulan tedbir talebine dair dilekçede þu bilgiler var: * TÝB tarafýndan gönderilen 6235 görüþme ve 9300 numaranýn yer aldýðý kayýtlarda, mahkemenizde yargýlanmakta olan sanýklarla irtibatlý herhangi bir kiþinin olmadýðý bilgisi doðru deðildir. Bu kayýtlarda bulunan kimi telefon numaralarý ile dosya sanýklarýnýn doðrudan irtibatý tespit edilmiþtir. * Dosyamýz sanýklarýndan Mustafa Öztürk ve Salih Hacýsalihoðlu ile doðrudan irtibatlý olan ve çok sayýda görüþme yaptýðý tespit edilen numaralarýn olay günü ve saatinde olay yerinde olduðu, olay günü bazý görüþmeler yaptýklarý tespit edilmiþtir. * Olay günü bölgede bulunan beþ kiþinin (veya numaranýn) sanýklarla doðrudan irtibatlý olduðu ve olay gününden önce deðiþik tarihlerde deðiþik kereler görüþme yaptýklarý ortaya çýkmýþtýr. * Gelen kayýtlarýn incelenmesinde olay yerinde bulunan ve sanýklarla irtibatlý beþ kiþi rahatlýkla tespit edildiði gibi olay yerinde olmamakla birlikte olay yerinden aranan 14 kiþinin de yine sanýk ve þüphelilerle irtibatlý olduðu tespit edilmiþtir. * Ayrýca, Ek 1a'daki listede ait 6 kafatasý bulundu. Arkeologlar tarafýndan yapýlan restorasyon çalýþmalarýnda kemiklerin bulunmasý ile Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na haber verildi. Olay yeri inceleme ekibi cezaevi duvarý yakýnlarýnda yaptýklarý kazýlarda 6 kiþiye ait kafasý buldu. Kemik sayýlarýnýn artacaðýný belirten savcý, olaya iliþkin gizlilik kararý alýndýðýný söyledi. Olayýn duyulmasýnýn ardýndan ÝHD Diyarbakýr Þube Sekreteri Raci Bilici, ÝHD avukatlarýndan Serdar Çelebi ile kayýp yakýný Naci Eren geldi. Savcýlýkla görüþme yapan Bilici, konu ile ilgili açýklama yaptý. Cezaevinin JÝTEM'in sorgulama yeri olduðunu hatýrlatan Bilici, "Burasý katliamlarýn, yargýsýz infazlarýn, faili meçhullerin yapýldýðý yerdir" dedi. 'PEÞÝNÝ BIRAKMAYACAÐIZ' sanýklarla doðrudan irtibatý olan þahýslar bulunmaktadýr. Ek 1b ise bu þahýslarýn irtibatlý olduðu ve olay yerinde bulunan kiþilerin listesini içermektedir. Bu nedenle, Ek 1b'de yer alan isim ve numaralarýn HTS kayýtlarýnýn da ileride yapýlacak incelemeler açýsýndan gerekli olacaðý düþünüldüðünden bu kayýtlarýn da muhafazasý gerekmektedir. Emniyet bulamadý, avukatlar buldu Dilekçenin en önemli talebi muhafaza çünkü bu numaralar ve kayýtlarý delil niteliðinde olabilir ama TÝB'in bu bilgileri zamanaþýmýndan dolayý imha etme riski bulunuyor. Mahkeme tarihli ara kararýnda, talebin bir önceki celsede verilen muhafaza kararý ile karþýlandýðýný ve bu nedenle yeniden karar verilmesine yer olmadýðýný belirtmiþti. Oysa bu doðru deðil. Bu yeni muhafaza talebi, davada yeni bilgilere ulaþýlmasýný saðlayabilecek daha geniþ bir tedbir kararý için istendi. Dink'in avukatlarý þunu soruyor: Bu kadar kýsa zamanda biz bu 14 kiþinin baðlantýsýna ulaþabildiysek, teknik olanaklar bakýmýndan çok geliþmiþ olduðunu bildiðimiz emniyet birimlerince bu nasýl görülemedi? Bu bir hata mý? Avukatlar öyle düþünmüyor. "Bu kayýtlara ulaþmamýzýn çok zaman aldýðý ve zor olduðu gerçeði ile Ýstanbul Emniyetinin bu kayýtlardan hiçbir veriye ulaþýlamadýðý þeklindeki açýklamasýný birlikte deðerlendirdiðimizde Ýstanbul Emniyet Müdürlüðünün yargý makamlarýný yanýltma, delil karartma, maddi gerçeðin ortaya çýkmasýný engelleme yönündeki tutumunu ýsrarla sürdürdüðünü not etmek gerekir." Önümüzdeki günler Dink davasýnda bir son deðil, yeni bir baþlangýç olabilir. (IC) BÝA Haber Merkezi Birçok sivilin cezaevinde kaybedildiðini belirten Bilici, söz konusu yerin açýlmasý için kayýp yakýnlarýnýn da daha önceden kendilerine baþvuru yaptýðýný söyledi. Bilici, ailelerin yaptýðý baþvuru doðrultusunda DNA testi için baþvuruda bulunacaklarýný söyledi. Bilici, "Buradaki cesetler rasgele atýlmýþ deðildir. Görevlilerle yapmýþ olduðumuz görüþmelerde normal mezar olmadýðýný söylediler. Toplu mezar olmasaydý normal usulüne göre açma iþlemi yapacaklarýný söylediler. Ama rasgele atýlan cesetlerdir. Bu da artýk ölüm þekli, nasýl infaz edilmiþ, hangi döneme aittir, biz bunun peþini býrakmayacaðýz" þeklinde konuþtu. Kemik sayýsýnýn artacaðýna dikkat çeken Bilici, daha geniþ bir inceleme yapýlmasý için resmi giriþimde bulunacaklarýný söyledi. (DÝYARBAKIR) Evrensel

3 Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onur ÞAHÝN Nevþehir Belediyesi Zabýta Müdürlüðü tarafýndan denetim ve kontrol çalýþmalarýnýn 2011 yýlý içerisinde etkin bir þekilde gerçekleþtirildiði, söz konusu çalýþmalarýn da bundan sonraki süreçte de sürdürüleceði belirtildi. Nevþehir Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ekipleri geçen yýl içerisinde 5470 iþyeri denetimi gerçekleþtirdi. Söz konusu denetim çalýþmalarý sýrasýnda eksiklikleri belirlenen 843 iþyerine durum tespit tutanaðý düzenlendi. Geçen yýl içerisinde Zabýta Müdürlüðü ve 153 Çaðrý Merkezi aracýlýðýyla vatandaþlardan gelen 3067 yazýlý,sözlü ve telefon aracýlýðýyla iletilen þikayet deðerlendirilerek neticelendirildi.. Nevþehir Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ruhsat servisi tarafýndan, vatandaþlarýn müracaatlarý, ekiplerin yaptýðý denetim ve kontroller sonucunda 301 iþyeri açma ve çalýþtýrma ruhsat baþvurusu sonuçlandýrýldý. Geçen yýl içerisinde yine 108 iþyerine de hafta tatili ruhsatý verildi. Bu çalýþmalar kapsamýnda ruhsatý olmayan iþyerlerine ruhsat almalarý için süre verilirken, süresi içerisinde ruhsat almadýðý belirlenen 23 iþyerine idare para cezasý uygulandý. Yapýlan denetim ve kontrollerde 5326 sayýlý Kabahatler Kanunu uyarýnca, 345 cezai iþlem uygulanýrken, yapýlan tüm uyarýlara karþýn gerekli koþullarý oluþturmadýðý belirlenen 8 iþyerinin çalýþmalarý süreli veya süresiz olarak da durduruldu. Uygun olmayan alanlara enkaz döktükleri belirlenen 3 kiþiye de cezai iþlem uygulandý. Tüm ikazlara karþýn yaya yolunu iþgal ederek araç park ettikleri belirlenen 46 araç sahibine de idari para cezasý verildi. Kent içerisinde vatandaþlarýn bilgilendirilmesi amacýyla eksikliði belirlenen cadde, sokak, mahalle ve çeþitli kamu kurum ve kuruluþlarýn yerlerini gösteren bilgi levhalarýnýn yerleri tespit edilerek, levhalarýn montaj iþleri de Zabýta Müdürlüðü ekipleri tarafýndan gerçekleþtirildi. Kent merkezinde faaliyet gösteren ölçü ve tartý aleti kullanan 950 iþyeri ve Pazar yerindeki ölçe ve tartý aletlerinin de kontrolleri yapýldý. Zabýta Müdürlüðü ekipleri tarafýndan þehir içi toplu taþýmacýlýðý çalýþmalarýnda da ihtiyaç duyulan 12 birime de yeni duraklarýn konulmasý saðlandý. Kent içerisinde servis taþýmacýlýðý yapacak araçlara hazýrlanacak yönergede belirlenecek kýstaslara göre uygunluðu tespit edilen 171 araca da Toplu Taþýma Ýzin Belgesi ve Güzergah Ýzin Belgesi de düzenlenerek verildi. Görev ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket eden Nevþehir Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ekipleri geçen yýl içerisinde bir dizi eðitim çalýþmasýna katýldý. Bu kapsamda ekipler Ýlk Yardým eðitimi, TS EN ISO Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eðitimi,TS EN ISO Kalite Yönetim Sistemi Eðitimi, Halkla Ýletiþim ve Þehirlerin Markalaþmasý ve TS EN ISO Kalite Yönetim Sistemi Eðitimi, Zabýta Memurlarý Görevde Yükselme ve Aday Memurlarýn Yetiþtirilmesine Yönetim eðitim çalýþmalarýna katýldý. Bir derdim var dermaný para. Zalim dert býrakmadý yakamý kalbimde yara. Bu dünyada parasýz olmaz hiçbir þey. Çabala uðraþ kendine iþ ara. Ýþ yok ki yapayým seve seve Ekmek alamadým ne götüreyim eve. Gün doðar gün batar. Yarýna Allah kýsmet vere. Dayýsý olanlar bulur iþini. Ocakta piþiririm her gün bulgur aþýný. Bu dünya böyle kimi fakir kimi zengin. Aç tavuk darý ambarýnda görür düþünü. Gözüm tok karným doyarsa. Para zenginde çok! Gözü doyarsa Bir kefen diktirdim cebi de var. Hoca cebime para koyarsa Kimya SALMAN Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir in 2000 Evler Mahallesi nde Nevþehir Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü nde yaptýrýlan Pazar yeri ve sosyal tesislerin bulunacaðý merkezin kýsa süre içerisinde halkýn hizmetine sunulmasý planlanýyor. Nevþehir Fen Ýþleri Müdürlüðü tarafýndan gerçekleþtirilen inþaat çalýþmalarý, toplam 6500 metrekarelik bir alan üzerindeki 1750 metrekarelik bir alanda son aþamaya getirildi. 2 katlý olarak düzenlenen sosyal birimlerden oluþacak merkezde 1 süper market, 9 iþyeri, Pide fýrýný, Lokal ile Nevþehir Belediyesi tarafýndan 2000 Evler Mahallesi nde gerçekleþtirilecek eðitim çalýþmalarýnýn yapýlabileceði 3 ayrý eðitim odasý yer alacak. Merkezin teras bölümünde ise açýk ve kapalý cafe alaný yer alacak. Merkezin ön bölümü de semt Pazar alaný olarak düzenlenecek Evler Mahallesi ndeki vatandaþlarýn sosyal aktivitelerde önemli bir ihtiyacýna karþýlýk vereceði planlanan Pazaryeri ve sosyal birimlerin önümüzdeki günlerde vatandaþlarýn hizmetine sunulmasý hedefleniyor. Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneði nin Basýn Açýklamasýný Aynen Yayýnlýyoruz. Emrah Eser in intihar etiðine inanmýyoruz. Kýþlada þüpheli ölümler devam ediyor Savcýlarý ve Hükümeti göreve davet ediyoruz Emrah Eser, son 10 gün içinde intihar ettiði söylenerek cenazesi ailesine teslim edilen 6. asker. Askerliklerinin bitimine bir kaç hafta gün kala intihar ettiði iddia edilen gençlerin hepsi ya Alevi ya da Kürt kimlikli.. Bu tesadüf müdür? Emrah Eser in intihar etiðine inanmýyoruz. 10 günde 6.intihar ve hepsi Alevi ve/veya Kürt yýlýnýn ilk on gününde 6 gencimizin Askerde Ýntihar ederek yaþamýna son verdiði iddia edilmektedir. Bu intihar ettiði iddia edilen gençler ya Alevi ya Kürt ya da Hem Kürt hem Alevi. Bu bir tesadüf müdür. Buna inanmýyoruz. Gençlerimizin intihar etmesi için hiçbir neden ya da belirti yoktur. En son 9 Ocak sabahý görev yaptýðý Van daki birliðinden göreve giderken Tokat Zile Kuzalan Köyü nüfusundan Emrah Eser in intihar ettiði bildirildi. Emrah Eser daha 1 ay önce kardeþinin niþaný için izine gelmiþ, intihar ettiði iddia edilen günün akþamýnda ailesiyle görüþmüþ ve teskeresine 45 günün kaldýðýný yakýnda sevdiklerine kavuþacaðýný söylemiþtir. Emrah Eser 5 Ocak ta Facebook sayfasýna giriþ yapmýþ ve þunlarý yazmýþtýr; sayýn arkadaslar gerý donmem ýcýn sadece 48 GUN kalmýýssss yanii safak 48 ve daha önceki bir tarihte de sayýn arkadasalar atarsa 79 osmanýyee býtýýyorr sevdýklerým gelýyorum yakýnda:):):) bu þekilde yazmýþtýr. Emrah Eser in ve diðer gençlerimizin intiharýna inanmýyoruz. Gençlerimizin ne þekilde öldüðünün araþtýrýlmasý için savcýlarý göreve davet ediyoruz. Asker ocaðýna saðlýklý ve sað gönderdiðimiz çocuklarýmýzý sað istiyoruz.. Ýntihar iddialarýna inanmýyoruz! Ölümlerin peþini býrakmayacaðýmýzý, ailesi ile birlikte hukuki olarak da siyasi olarak da gerçeðin ortaya çýkartýlmasý için mücadele edeceðimizi kamuoyuna beyan ediyoruz. Ali KENANOÐLU Baþkan Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneði

4 Dünyada uzun bir süredir dolaþýmda olan su savaþlarý konusu, 21. yüzyýlýn en önemli sorunu olarak gösteriliyor. Bu konuda süren spekülasyonlar ve öngörüler en önemli tartýþma konularýndan biri. Halihazýrda su savaþlarýnýn zaten küresel ve bölgesel ölçekte yaþandýðýný belirten Su dan Savaþlar kitabýnýn yazarý Doç. Dr. Dursun Yýldýz, emperyal güçlerin siyasal ve kültürel hegemonyasýný sürdürmek için su savaþlarýný bir araç olarak kullandýðý düþüncesinin güçlenmekte olduðunu belirtti. Yýldýz, su savaþlarý senaryosunun arkaplanýný anlattý. Son kitabýnýzda su savaþlarý konusunu ele alýþ nedeniniz nedir? - Son kitabýmda bu konuyu ele alýp incelememin temel nedenleri son 20 yýldýr artan su savaþý senaryolarý ve bazý raporlarda su savaþlarý için artýk tarih bile veriliyor olmasý, bu senaryolarýn çözüme mi çözümsüzlüðe mi hizmet ettiði sorusunun öneminin artýyor olmasý, su savaþlarýnýn hep gündemde olmasý ama su sorunlarýnýn çözülmemesi ve böyle bir savaþýn öncelikle Ortadoðu da çýkacaðýnýn ve Fýrat ve Dicle deki su kullanýmý nedeniyle çýkacaðýnýn ileri sürülmesi olarak özetleyebilirim. Bu inceleme ve araþtýrmanýn temel amacý neydi? - Bilindiði gibi suyun eþitsiz daðýlýmý ve artan su yetersizliði nedeniyle su jeopolitik bir kaynak niteliði kazanmýþ ve uluslararasý güç dengeleri üzerinde etkili olmaya baþlamýþtýr. Bu durum su kaynaklarý üstündeki küresel, siyasi, stratejik, hegemonik planlarý arttýrmýþtýr. Ben de bu çalýþmamda bu geliþmeler karþýsýnda gelecekte su konusunda ortaya çýkacak gerilimlerin gerçek nedenlerine yönelik bir inceleme ve analiz yapmaya çalýþtým. Bu incelemede temel amacým su savaþý tezlerinin çarpýcýðýna karþý bir baþka çarpýcý tez üretme gayreti deðildi. Bu araþtýrmada su savaþý tezlerini, bu tezlerin ortaya çýkýþ nedenlerini, savaþýn ölçeðini, sonuçlarýný, su sýkýntýsý üzerinden yapýlan politikalarý ve gündemdeki tehdit algýlamalarýný ele alýp bir ön inceleme yapmaya çalýþtým. Bu konu çok daha kapsamlý bir þekilde ele alýnýp incelenmelidir. Kitabýn isminde Su Savaþý yerine neden Su dan Savaþ ý tercih ettiniz? - Bu bir inceleme-araþtýrma kitabý. Bu nedenle su savaþý kavramýna mecazi bir anlam yükleyerek bu sorgulamayý kitabýn kapaðýndan baþlatmayý amaçladým. Aslýnda bu konuyu da sorgulamak zorunda olduðumuzu düþünüyorum. Çatýþmanýn karþýtý iþbirliðidir. Dünyada su savaþý yerine su iþbirliðinin oluþmasýnýn önünde engeller olduðu kadar bu iþbirliðini geliþtirecek nedenler de var; bunlar incelenmeli! Bu konudaki iþbirliðinin önünde varolan temel engeller nelerdir? - Çok özetle ifade edilecek olursa su hakkýnýn bir ulusal baðýmsýzlýk konusu olarak görülmesi ve suya farklý anlam ve deðerler yüklenmesi, ülkeler arasýnda güç ve geliþmiþlik farký ve küresel gerilim stratejileri ve bunlarýn uygulamalarý diyebiliriz. Su konusunda iþbirliðini geliþtirecek nedenler var mý? - Tabii ki var. Bunlar da geçmiþe nazaran daha farklý ve artmýþ durumda. Örneðin teknolojideki hýzlý ilerleme bunlarýn en önemlisi olarak görülebilir. Bunun yanýsýra ülkeler arasýnda karþýlýklý baðýmlýlýktaki artýþ, su sýkýntýsý ve çevre duyarlýlýðýndaki artýþ ve iþbirliði örnekleri ve saðladýðý yararlar da sayýlabilir. Su konusunda dünyada çatýþma potansiyeli yüksek olan bölgeler nerelerde? - Su konusunda geçmiþteki gerilimleri, çýkan çatýþmalarý, ülkeler arasýndaki iliþkileri gelecek projeksiyonlarý ile birleþtirerek ele alan metodlar kullanýlarak hangi bölgelerin su dan bir çatýþmaya daha yakýn olduðu belirlenmeye çalýþýlmaktadýr. Ancak bu analizlerden kesin sonuçlar elde edilmesi zordur. Çünkü birçok bölgede su sorunu olan ülkeler arasýnda uzun yýllardýr sadece su konusunda deðil birçok konuda siyasi gerilimler bulunmaktadýr. Bu nedenle silahlý çatýþmalar konusunda su anlaþmazlýklarýnýn belirleyici mi yoksa diðer unsurlarla birlikte sorunu sadece etkileyen bir faktör mü oluþturacaðýný söylemek zordur. Yine de bu metodlar ve benzer amaçlý uyuþmazlýk analizlerinde Orta Asya Aral Gölü havzasý, Ortadoðu, Ürdün Nehri havzasý, Nil Nehri havzasý öne çýkmaktadýr. 21. yüzyýlda su savaþý mutlak mý? yüzyýlda da geçmiþte olduðu gibi su konusunda gerginlikler olacak. Bu gerginlikler küçük çatýþmalara da neden olabilir ancak mutlak bir su savaþýný öngörmek çok kolay deðil. Bu öngörü yapýlýrsa bu savaþýn tanýmýnýn da yapýlmasý gerek. Bu durumda bu savaþýn bölgesel ölçekte mi, küresel ölçekte mi yoksa yerel ölçekte yoðunlaþan anlaþmazlýk ya da çatýþma þeklinde mi olacaðý belirtilmelidir. Yine bunlarýn yanýsýra bu savaþýn askeri hedefi ve somut kazanýmlarýnýn ne olacaðý da açýklamaya muhtaçtýr. Bu öngörülerin belirttiði þekilde gelecekte bir savaþ çýkarsa bunun gerçekten sadece su nedeniyle mi çýktýðý da incelenmelidir. Aslýnda dünyada uzun dönemdir suyun paylaþýmý olarak yerel anlamda, silahlý çatýþma olarak ülkesel anlamda, ekonomik olarak da küresel anlamda yaþanmakta olan su savaþlarý var. Bu süren savaþlar ve gelecekte Su Savaþý çýkacak iddialarýna raðmen su savaþýna neden olacaðý görülen koþullarýn ortadan kaldýrýlmasýna yönelik çabalar var mý? - Bu konu birçok uluslararasý forum ve platformlarda ele alýnýyor, programlar yapýlýyor. BM de bu konuda sözleþmeler kabul ediliyor. Ancak bu programlardan yeterli sonuçlar alýnamýyor. Bunlar yapýlýrken bazý bölgelerdeki gerginlikler körükleniyor, aþýrý silahlanmayla çatýþma ortamýna zemin yaratýlýyor. Dünyada son 10 yýlda askeri harcamalar %45 arttý, 2008 yýlýnda 1,5 trilyon dolar ile rekor kýrdýðý söyleniyor. Bu miktar dünya toplam gayri safi yurtiçi hasýlasýnýn %2,4 ü, askeri harcamalar su ve sanitasyona ayrýlan bütçeden çok fazla. Bu oran Hindistan da 8 kat, Pakistan da 40 kat, Etiyopya da 10 kat. Askeri harcamalarýn Yemen, Uganda, Kenya ve Meksika da da yüksek olduðu açýklandý. Yani dünyada toplam 1 milyar 700 milyon insanýn yaþadýðý ülkelerde silahlanma harcamasý su ve sanitasyon için yapýlan harcamalardan çok çok fazla. Bir yandan aþýrý silahlanma diðer taraftan su savaþlarý iddialarý. Bu durumda Su Savaþý yükselen bir hegemonya kavramý olarak mý algýlanmalý? - Su gibi yaþamsal bir kaynak savaþmak için çok uygun bir argüman. Bu da savaþ senaristlerinin ve bu alanda hesap yapanlarýn iþini kolaylaþtýrýyor. Ýletiþim teknolojilerindeki ilerleme algýda yanýlsamalarý arttýrdý. Artýk birçok kavramý üstünde düþünmeden kabul ediyoruz. Ya da ettiriliyoruz. Bu nedenle bu konuda daha dikkatli olunmalý. Aslýnda bence suyun savaþlara gerekçe gibi gösterilerek gerçek savaþ ve hegemonya nedenlerinin örtbas edilmesi için kullanýlmakta olduðu düþüncesi, doðrudan reddedilebilecek bir düþünce deðildir. Yine su savaþlarýnýn gündemde tutulmasý ama sorunun çözümü için yeterli somut adým atýlmamasý da düþündürücüdür. Bu da bu kavramýn emperyal güçlerin siyasal ve kültürel hegemonyasýný sürdürmek için kullandýðý bir araç olduðu düþüncesini güçlendirmektedir. Aslýnda akademik çevredeki çalýþmalara bakýldýðýnda da su savaþý çýkacak tezlerinin çok fazla doðrulanmadýðýný görüyoruz. Bu kavram daha çok popüler magazin dergilerinde ve gazetelerde öne çýkartýlyor. Aslýnda su konusunda bir þeyler yapmak için su savaþýnýn çýkmasýný bekleyip onu sona erdirmeye çalýþmak gereksiz. Bu alanda zaten bir trajedi yaþanýyor. Dünya Saðlýk Örgütü günde 4000 i 5 yaþýn altýnda çocuk olan yaklaþýk kiþinin su ve suya baðlý hastalýklardan yaþamýný kaybettiðini belirtiyor. Sýcak çatýþma olmasa da bu trajedi zaten yaþanýyor. Þimdi bu trajediye su dan bir savaþýn katkýsý olur mu; tabii ki olur. Ancak o savaþ çýkana kadar geçecek sürede yaþamýný su ve baðlý sorunlar nedeniyle kaybedecek olan insanlarýn toplamýnýn bir su savaþý sonucundan çok daha trajik olduðu görülür! Bu nedenle Su Savaþý -çok kolay akýlda kalan ve bu alanda yaþanan diðer trajedileri gölgeleyen bir kavram olarak da ortaya çýkmaktadýr. Ortadoðu bir su savaþýna zorunlu mu? Petrol yerine su savaþý mý kapýda? - Ortadoðu dünya nüfusunun %5 inin yaþadýðý temiz su kaynaklarýnýn ise %1 ine sahip bir coðrafya.üstelik bu su kaynaklarýnýn %90 ý da sýnýraþan su kaynaklarý. Petrol ve diðer jeostratejik üstünlükleri ve Ýsrail de dikkate alýndýðýnda bu bölgede istikrarýn saðlanmasý zor görünüyor. Ancak Ortadoðu daki su sorununu iki bölgede ele almalýyýz. Bunlardan Dicle ve Fýrat nehirlerinin geçtiði ülkeler olan Türkiye, Suriye, Irak ta su var ancak suyun akýlcý, planlý ve verimli kullanýlmasý sorunu yaþanýyor. Ýsrail, Ürdün, Filistin ve Güney Lübnan bölgesi su sýkýntýsýnýn artabileceði bir bölge. Bu araþtýrmanýzdan özetle hangi sonuçlarý elde ettiniz? - Daha önce de belirttiðim gibi ben bu konuda çok baþlangýç kabul edilebilecek ön bir çalýþma yaptým. Bu çalýþmamda su savaþý senaryolarýnýn net kanýtlar sunamadýðý ve tatminkar açýklamalar yapamadýðý ortaya çýktý. Bunun yanýsýra gelecekte su nedeniyle bir çatýþmanýn çýkabileceði ancak suyun bu çatýþmanýn nedenlerinden sadece birisi olabileceði görülüyor. Yine su savaþlarý kavramýnýn daha çok popüler magazin dergilerinde ortaya çýktýðý ve akademik çevrenin hazýrladýðý raporlarda çok fazla yer almadýðýný gördük. Bunlarýn yanýsýra su konusunda gerginlik ve çatýþma kadar iþbirliði ortam ve olanaklarýnýn da arttýðý görülüyor. Bununla birlikte sadece suyun, bir savaþ nedeni olacaðýna dair yaklaþýmlarýn daha dikkatli incelenmesi gerektiði ve su savaþý kavramýnýn yaygýnlaþtýrýlmasýnýn çözümden daha çok hegemonik bir konsept yaratma politikasýna hizmet ettiði sonucuna vardýðýmýzý söyleyebilirim ******************* Bu röportaj, tan alýnmýþtýr

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

Tel: (0386) 213 40 93 KIRÞEHÝR 1230 26 AÐUSTOS 2011 CUMA

Tel: (0386) 213 40 93 KIRÞEHÝR 1230 26 AÐUSTOS 2011 CUMA 1230 26 AÐUSTOS 2011 CUMA Çukurca sýnýr hattýna giderek orada oturma eylemiyle sabahlayan Barýþ Anneleri, onlara katýlmak için birçok ilden yola çýkan kiþilerin Balveren Beldesi'nde bekletilmeleri üzerine,

Detaylı

Yunanistan'ýn önemli gazetelerinden Kathimerini, Theo Angelopoulos'un ölüm haberini, ölümünün þüpheli olabileceði imasý ile, manþetten verdi.

Yunanistan'ýn önemli gazetelerinden Kathimerini, Theo Angelopoulos'un ölüm haberini, ölümünün þüpheli olabileceði imasý ile, manþetten verdi. KESK Ankara Þubeler Platformu 4688 sayýlý yasa tasarýsýnýn TBMM'de görüþülmesini protesto etmek için meclis önüne yürümek istedi. Polis biber gazý sýkarak kamu emekçilerine müdahale etti. Kamu emekçilerinin

Detaylı

Söyleþi 4 DE 7 DE 2 DE 6 DA 2 DE 3 DE

Söyleþi 4 DE 7 DE 2 DE 6 DA 2 DE 3 DE Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE Üniversiteye giren polis ortalýðý savaþ alanýna çevirdi. Müdahalede bilindik görüntüler vardý. ODTÜ'lüler ise hem arkadaþlarýna hem de okullarýna sahip çýktý Bilim ve Teknoloji Yüksek

Detaylı

8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in

8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in 8 Agos Genel Yayýn Yönetmeni ve BirGün yazarý Hrant Dink in öldürülmesine iliþkin verilen kararýn Yargýtay tarafýndan kýsmen bozulmasýnýn ardýndan 2 si tutuklu 18 sanýðýn yeniden yargýlandýðý davanýn duruþmasýna

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada,

Detaylı

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý.

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý. Saat 11.00 da Ankara Garý önünde buluþarak Sýhhýye Meydaný na yürüyen yaklaþýk 25 bin saðlýk emekçisi Çok ses tek yürek sloganýný Ankara sokaklarýnda haykýrdý. 16 saðlýk örgütünün çaðrýsýyýyla yapýlan

Detaylı

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüðünde bir araya gelen "Emek ve Demokrasi Güçleri" 3 Aralýk`ta tüm illerde alanlara çýkarak kitlesel basýn açýklamalarýyla yaþanan baský ve þiddet ortamýna karþý sözlerini

Detaylı

Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor

Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor YIL:3 SAYI:703 35 YKR 1 AÐUSTOS 2008 CUMA Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor Alevi gençliði 17 Aðustos'ta Hacýbektaþ'ta düzenlenecek tarihi gençlik buluþmasýna hazýrlanýyor. 4 kuruluþ adýna yapýlan ortak

Detaylı

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ 8 28/08/2013 Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken

Detaylı

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL Kerkük kimin topraðý? - sayfa: 3 Emeðin sesinin inþasý acil bir görev - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL SIRA ÝRAN A GELÝYOR BUSH ÝRAN A DOKUNMA! ABD Baþkaný Bush yeni

Detaylı

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR 8 4+4+4 sisteminin ardýndan eðitimlerini sekizinci yýldan sonra býrakan ve herhangi bir liseye kaydolmayan 49 bini aþkýn öðrenci, ilköðretim diplomasý bile alamamakla yüz yüze kaldý. Milli Eðitim Bakanlýðý

Detaylı

Derinkuyu Merkez Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'na Türkiye Fen ve Teknoloji Öðretmenleri 1. Paylaþým Toplantýsýnda, el yapýmý teleskop hediye edildi.

Derinkuyu Merkez Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'na Türkiye Fen ve Teknoloji Öðretmenleri 1. Paylaþým Toplantýsýnda, el yapýmý teleskop hediye edildi. Sivas katliamý anmasý nedeniyle Sivas Valiliði nin þikâyetiyle haklarýnda dava açýlan Madýmak katliamýný anma komitesi üyelerine þimdi de 17 Ocak taki duruþmaya gitmeden önce Bilim ve Kültür Merkezi ne

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

Ýsmail Afacan Karþý Sanat Galerisi Cervantes in Sol Eli sergisine ev sahipliði yapýyor. Türk ve Ýspanyol

Ýsmail Afacan Karþý Sanat Galerisi Cervantes in Sol Eli sergisine ev sahipliði yapýyor. Türk ve Ýspanyol Ragýp Zarakolu, Ýstanbul 14. Aðýr Ceza Mahkemesi nde verdiði ifadesinde, Türkiye Yayýmcýlar Birliði Baþkaný olduðunu anýmsatarak, bu þekilde kimliði olan birinin silahlý terör örgütüne üye olmakla suçlanmasýnýn

Detaylı

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 3 DE Söyleþi 4 DE 2 DE Ýþçi sýnýfýnýn uluslararasý Birlik Mücadele ve Dayanýþma Günü 1 Mayýs çalýþmalarý Ýstanbul da günlerdir sürerken Ankara da bugün start verildi. DÝSK, TÜRK ÝÞ, KESK, TMMOB ve TTB

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Saðlýk emekçisi ve SES iþyeri temsilcisi KONUK, isteði dýþýnda bir yere görevlendirildi

Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Saðlýk emekçisi ve SES iþyeri temsilcisi KONUK, isteði dýþýnda bir yere görevlendirildi 8 Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Kýrk bin Alevi'yi katletmesiyle bilinen Osmanlý Padiþahý Yavuz Sultan Selim'in isminin köprüye verilmesine çýð gibi tepki baþladý. Ýstanbul Boðazý'na yapýlacak 3. köprünün temel

Detaylı

anlamalý, topluma kazandýrmalý ve yaþamlarýný daha iyi hale getirmek için çalýþmalýdýr dedi.

anlamalý, topluma kazandýrmalý ve yaþamlarýný daha iyi hale getirmek için çalýþmalýdýr dedi. Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK) Adana Þubeler Platformu üyeleri, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle Ýnönü Parkýnda basýn açýklamasý yaptý. Açýklamaya, engelli yurttaþlar, HDK, TÜRK-ÝÞ,

Detaylı

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor.

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor. Hayata Dönüþ adý verilen 19 Aralýk Cezaevi Katliamý nýn üzerinden 12 yýl geçti. 20 cezaevinde eþ zaman olarak gerçekleþtirilen katliamda 28 tutuklu ve hükümlü katledildi. Aradan geçen süre zarfýnda operasyonun

Detaylı

4 DE 2 DE 2 DE 7 DE 3 DE 8 DE 5 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 2 DE 7 DE 3 DE 8 DE 5 DE 6 DA 3 DE Bayrampaþa Cezaevi nde 12 tutuklunun öldüðü, 55 inin de yaralandýðý Hayata Dönüþ Operasyonu na iliþkin, tam 11 yýl boyunca savcýlýktan saklanan Tufan adlý müdahale planý, nihayet gün yüzüne çýktý. Tufan

Detaylı

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE Deprem sonrasý zorlu koþullar nedeniyle gerçekleþen bu ilk ölüm haberini gazeteci Nevzat Çiçek 11 Kasým günü twitter'dan duyurdu. Çiçek kiþisel blogunda Erciþ'e baðlý Çelebibað beldesinde yaþayan 12 kiþilik

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

17 KÝÞÝ SANDALYELERE ZOR SIÐDI

17 KÝÞÝ SANDALYELERE ZOR SIÐDI 9 Yargý-Sen Genel Baþkaný Ömer Faruk Eminaðaoðlu elindeki BirGün gazetesini gösterince Meclis Adalet Komisyonu nda AKP milletvekilleri Eminaðaoðlu na saldýrdý. Meclis te görüþülen HSYK teklifi için önceki

Detaylı

Peygamberimiz ve Ýnsan Onuru Temalý 2013 Kutlu Doðum Programlarý

Peygamberimiz ve Ýnsan Onuru Temalý 2013 Kutlu Doðum Programlarý 8 AKP'nin emekçilere yönelik yasakçý zihniyeti bu 1 Mayýs'ta da kendisini günler öncesinden gösterdi. Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler, bu sene 1 Mayýs Ýþçi Bayramý'nýn emekçilerle birlikte Taksim'de kutlanmasýna

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

Vali HARPUT: Yönetmeliði uyguladýk (Son Haber) 3 DE

Vali HARPUT: Yönetmeliði uyguladýk (Son Haber) 3 DE Bursa Valisi Þahabettin Harput, Garnizon ve Jandarma Bölge Komutaný Tuððeneral Ümit Yýlmaz ve Bursa Büyükþehir Belediyesi Baþkanvekili Abdullah Karadað'ýn çelenk koyduðu Atatürk Anýtý'nda saygý duruþunda

Detaylı

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti.

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti. 9 Eskiþehir de 2 Haziran da Gezi Parký direniþi sýrasýnda sivil giyimli polisler tarafýndan aðýr yaralanan ve 38 gün komada kaldýktan sonra yaþamýný yitiren Ali Ýsmail Korkmaz ýn ailesi Antakya da talimatla

Detaylı