Nevþehir Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, kýþ temizliði çerçevesinde kent sokaklarýndaki temizlik çalýþmalarýný yoðunlaþtýrdýlar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nevþehir Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, kýþ temizliði çerçevesinde kent sokaklarýndaki temizlik çalýþmalarýný yoðunlaþtýrdýlar."

Transkript

1 Bugün 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü. 10 Ocak, 60 lý yýllarda Çalýþan Gazeteciler Bayramý olarak kutlanýrdý, ancak çok uzun zamandýr basýn emekçileri için ifade özgürlüðüne yönelik baskýlara ve kötü çalýþma koþullarýna dikkat çekebilmek dýþýnda bir anlam ifade etmiyor Stajyer adý altýnda yýllarca sömürülen, sigortasýz çalýþtýrýlan, sendikalaþmalarý engellenen, deprem bölgesinde görev yaparken saðlam denilen bir otelin altýnda can veren, 35 sivilin can verdiði Uludere Katliamý na iliþkin yaptýklarý haberleri iktidarýn talimatýyla 13 saat yayýnlanmadan bekletilen, muhalif olduklarý için kendilerini bir anda kapýnýn önünde bulan, basýlmamýþ kitaplarý yasaklanan gazetecilerin ülkesi: Türkiye. Bir de tüm bunlara iktidara muhalif olduðu için cezaevlerine týkýlan 100 e yakýn gazeteci de eklendiðinde, bu ülkede 10 Ocak ýn kutlanacak bir gün olarak ne kadar anlamsýzlaþtýðý bir kere daha ortaya çýkýyor. BirGün e konuþan gazeteciler ve yazarlar da, basýn emekçilerinin yoðun baský altýnda olduðuna dikkat çekerek, 10 Ocak ýn artýk bir mücadele günü olarak adlandýrýlmasý gerektiðini belirtiyor. Hrant Dink davasýnýn beþinci yýlýnda Mahkeme Baþkaný Rüstem Eryýlmaz, Artýk karar vermek istiyoruz dedi. Ancak, avukatlarýn TÝB kayýtlarýndan bulduðu yeni bulgular ýþýðýnda yeni bir dava açýlabilir. Hrant Dink davasýnýn beþinci yýlýnda Mahkeme Baþkaný Rüstem Eryýlmaz, "Artýk karar vermek istiyoruz" dedi. 17 Ocak'taki duruþma son olabilir; Dink Davasý'nda karar çýkabilir. Ancak 2008'den beri Telekomünikasyon Ýletiþim Baþkanlýðý'ndan (TÝB) istenen olay yeri ve çevresindeki telefon kayýtlarýyla ilgili bilgiler henüz gelmiþti. Nevþehir Belediyesi Zabýta Müdürlüðü tarafýndan denetim ve kontrol çalýþmalarýnýn 2011 yýlý içerisinde etkin bir þekilde gerçekleþtirildiði, söz konusu çalýþmalarýn da bundan sonraki süreçte de sürdürüleceði belirtildi. Nevþehir Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ekipleri geçen yýl içerisinde 5470 iþyeri denetimi gerçekleþtirdi. Söz konusu denetim çalýþmalarý sýrasýnda eksiklikleri belirlenen 843 iþyerine durum tespit tutanaðý düzenlendi. Geçen yýl içerisinde Zabýta Müdürlüðü ve 153 Çaðrý Merkezi aracýlýðýyla vatandaþlardan gelen 3067 yazýlý,sözlü ve telefon aracýlýðýyla iletilen þikayet deðerlendirilerek neticelendirildi.. Nevþehir Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ruhsat servisi tarafýndan, vatandaþlarýn müracaatlarý, ekiplerin yaptýðý denetim ve kontroller sonucunda 301 iþyeri açma ve çalýþtýrma ruhsat baþvurusu sonuçlandýrýldý. Nevþehir Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, kýþ temizliði çerçevesinde kent sokaklarýndaki temizlik çalýþmalarýný yoðunlaþtýrdýlar. Sevda Aydýn Serap Tamay ikinci albümü Ben sana yarim dedim ile döndü. Yeni albümünü de Ada müzik etiketiyle çýkaran Tamay, seçtiði þarkýlarla barýþý iþaret ediyor. Ýlk olarak 1989 da Günberi adlý müzik grubuyla tanýmýþtýk Serap Tamayý. Ýsmet Tezcan ve Hüsrev Öztürk le beraber kurduklarý grup, pek çok çalýþma yaptýlar. Hüsrev Öztürk ün hayata veda etmesinin ardýndan Tamay ve arkadaþlarý Öztürk e itafen Caným terkeyledi beni adlý albümünü yapmýþlardý te yayýnlanan bu albümün ardýndan Ben sana yarim dedim ile dönen Tamay, sekiz yýl aradan sonra yayýnladýðý yeni albümündeki pek çok eserde insan vicdanýnýn...

2 Dün 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü ydü. Çalýþan Gazeteciler Günü kutlu olsun, gazeteciler özgür kalsýn deyip geçtik de, 10 Ocak ýn neden Çalýþan Gazeteciler Günü olduðunu da altýný çizerek hatýrlamak gerek yýlýnda, 212 sayýlý yasanýn yürürlüðe girmesiyle gazetecilerin çalýþma koþullarýnda önemli iyileþmeler saðlanýr. Bunun üzerine dönemin gazete sahipleri çalýþanlarýna bu haklarý çok gördüklerinden olsa gerek, üç gün gazete yayýnlamayarak yasayý protesto etme kararý alýrlar. Bunun üzerine gazeteciler hak ve özgürlüklerine sahip çýkmak için 10 Ocak 1961 günü bir araya gelir ve patronlarýn gazeteyi yayýnlamak istemediði o üç günde, yani 11, 12, 13 Ocak 1961 tarihlerinde Basýn adýyla bir gazete yayýnlarlar. Böylelikle patronlarýn boykotu kýrýlmýþ, gazetecilerin hak ve özgürlükleri sabit kalmýþ olur. Yani dünün anlam ve önemi, bugüne baktýðýmýzda çok daha iyi anlaþýlýr. Hali hazýrda 100 gazeteci tutukluyken, hatta tutuklular içeriden Tutuklu Gazete diye gazete çýkararak gerçekleri herkesin yüzüne vururken, dýþarýdaki gazetecilerin hâlâ birlikte hareket edememesi üzücü. Bu haftaki Köþe Vuruþu nda, gazetecilere, günümüze uygun önemli günler önermek istiyorum. TUTUKLU GAZETECÝLER GÜNÜ Dün BirGün ün de ekiydi Tutuklu Gazete, fark etmiþssinizdir BirGün kadar da kalýndý. O gazete, iki konuk yazarý hariç tamamen tutuklu gazeteciler tarafýndan çýkarýldý. Sabah erken saatlerde elime aldýðýmda ilk hissettiðim þey utanç oldu. Hele yazýlarý okuyunca ve ne kadar haklý olduklarýný fark ettikçe daha da gerildim. O yüzden bu ülkenin gazetecilerinin artýk bir Çalýþan Gazeteciler Günü nden ziyade, Tutuklu Gazeteciler Günü ne ihtiyacý olduðunu düþünüyorum. Çalýþamýyorlar, özgür bile deðiller çünkü. En çok hatýrlanmasý gereken þeyi bir güne mi sýðdýracaðýz diyebilirsiniz belki ama gazeteciliðin düþtüðü, düþürüldüðü bu durumu hatýrlamak gerek. Umudu dürtmek gerekirse, ileride tutuklu gazetecinin kalmadýðý bir ülkede, belki buruk da olsa bir gülümsemeyle hatýrlarýz bugünleri. ÇALIÞAMAYAN GAZETECÝLER GÜNÜ Çalýþan Gazeteciler Günü bir nesle haklarýn nasýl kazanýldýðýný hatýrlatýyor. Peki Çalýþamayan gazeteciler ne olacak? Çalýþamamanýn iki türlüsü var. Birincisi yapýlan, dayatýlan iðrençliklere dayanamayarak kendi isteðiyle ayrýlmak, ikincisi direnirken iþten atýlmak. Her ikisi de birbirinden aðýr bir durum ve aralarýnda bir hiyearþi yok. Merkez medyada vicdanýyla yazan zaten bir avuç kiþi kalmýþken onlarý son derece önemsediðimi bu köþenin daim takipçileri bilir. Daha geniþ kitlelere sözümüzü ulaþtýran o birkaç kiþiye vicdan esnafý diye saldýrýp, onlarý Aydýn Doðan ýn, Turgay Ciner in gazetesinde yazýyorlar vs. diye her fýrsatta aþaðýlayanlarý hiçbir zaman onaylamadým ve yaptýklarýný fesatlýktan baþka hiçbir yere baðlayamadým. Son olarak Ece Temelkuran ýn Habertürk teki iþine son verilmesi de bu açýdan üzücüdür. Ece Temelkuran ýn iþten atýlmasýyla ilgili beyanat verdiði Lübnan menþeili El Ekber gazetesine bir süre iþsiz kalacaðým endiþesini taþýyorum, çünkü bu damga yüzünden hiçbir gazete beni iþe almaz. Alýrlarsa gerçekten þaþýrýrým demesi gazeteciliðin bulunduðu noktayý algýlamak için son derece önemli bir örnektir. Onca isimsiz gazeteci iþten atýlýyor, onlara niye üzülmüyorsunuz? diyecek ilk o çok bilmiþi konuþma zahmetine sokmadan cevaplayayým: Onlara üzülmediðimizi nereden biliyorsunuz bir, vicdani ve namusuyla yazan birilerinin merkez medyada yazýp çok kiþiye ulaþabiliyor olmasý sizi niye bu kadar rahatsýz ediyor iki. Bugün tek tek onlarýn da iþlerine son veriliyor. Rahatlayabilirsiniz yani. Öte yandan birileri tutukluyken elbette diðerlerinin iþten atýlmasý, onlardan daha önemli deðil. Ama gazeteciliðin tüm bu olan biteni görmek ve göstermek için bir de Çalýþamayan Gazeteciler Günü ne ihtiyacý var. Yaptýklarý haberler ve yazdýklarý yazýlar yüzünden çalýþamaz duruma getirilenler çoðunluk oldu artýk çünkü. ÇALIÞABÝLEN GAZETECÝLER GÜNÜ Merkez medyada olsun, alternatif medyada olsun her þeye raðmen direnen ve iþini yapmaya çalýþan gazeteciler de var. Evet hâlâ var. Kurumlarý haklý olarak eleþtirirken orada çalýþanlarý ayýrabilmeyi de öðrenmek gerek. Misal bir haberin, bir muhabirin elinden çýktýktan sonra üst yönetim tarafýndan taklaya getirilebildiðini hesap etmek gerek. O yüzden sen hâlâ neden orada çalýþýyorsun? diye insanlarý yýpratmak da doðru deðil. Özel, þartlarý, zorunluluklarý asla bilemeyiz. Kaldý ki, kimi zaman varlýklarý da önemlidir. O yüzden Çalýþan Gazeteciler Günü nün ismini geçici bir süre biraz da ironik bir þekilde Çalýþabilen Gazeteciler Günü diye deðiþtirip kullanmak daha doðru belki de. Önemli günler ve haftalar bazen acý, bazen de tatlý bir þeyleri anýmsatmak için belirlenir. Anýmsayalým ki, tekrarý olmasýn ya da bir güzellik hep tekrar etsin diye. Þimdi yepyeni günlerin eþiðindeyken, yani yeni bir yýl baþlarken Ahmet Þýk ýn dün çýkan Tutuklu Gazete deki temennisiyle kapatmak istiyorum yazýyý: Bu kadar çok kazazede nin olduðu memleket medyasýnýn namuslularýnýn baþýna bir kaza gelmez umarým Umarým ayný zamanda davasýz bir yýl geçirirler... BirGün 11 Ocak 2012 Hrant Dink davasýnýn beþinci yýlýnda Mahkeme Baþkaný Rüstem Eryýlmaz, Artýk karar vermek istiyoruz dedi. Ancak, avukatlarýn TÝB kayýtlarýndan bulduðu yeni bulgular ýþýðýnda yeni bir dava açýlabilir. Hrant Dink davasýnýn beþinci yýlýnda Mahkeme Baþkaný Rüstem Eryýlmaz, "Artýk karar vermek istiyoruz" dedi. 17 Ocak'taki duruþma son olabilir; Dink Davasý'nda karar çýkabilir. Ancak 2008'den beri Telekomünikasyon Ýletiþim Baþkanlýðý'ndan (TÝB) istenen olay yeri ve çevresindeki telefon kayýtlarýyla ilgili bilgiler henüz gelmiþti. Emniyet, savcýnýn isteði doðrultusunda hazýrladýðý raporda "TÝB kayýtlarýnýn incelenmesi sonunda sanýklar arasýnda irtibat bulunmadýðý"na iliþkin görüþ belirtti. Buna karþýn dün gerçekleþen 24. duruþmada Dink'in avukatlarý kendi incelemeleri sonucunda ortaya çýkardýklarý bilgileri mahkemeye dört sayfalýk bir dilekçe olarak sundu. Dilekçenin yanýnda kayýt bilgilerinin bulunduðu ekler de var. Dilekçede, kayýtlarda olay yerinde bulunan ve sanýklarla irtibatlý beþ kiþinin tespit edildiði bilgisi var. Bunun yanýnda olay yerinde olmamakla birlikte olay yerinden aranan 14 kiþinin de yine sanýk ve þüphelilerle irtibatlý olduðu belirtiliyor. Yeni bir dava açýlabilir Bu bilgi, Dink cinayetinin örgütlü bir þekilde iþlendiðine dair ortaya çýkan en büyük kanýt olabilir. Dink'in avukatlarýndan Fethiye Çetin bianet'e, "Yeni bilgi, yeni bir araþtýrmayý ve yeni bir soruþturmayý gerektiriyor. Mahkeme, bunun savcýlýk dosyasýndan yapýlmasýna karar verdi. Hrant Dink soruþturmasýný yürüten savcý Muammer Aktaþ'la görüþüldü. Kendisi bununla ilgili tedbir alýp, soruþturmaya baþlayacak" dedi. Bu demek oluyor ki, 17 Ocak'ta bu dava bitse dahi, büyük ihtimalle yeni bir dava açýlabilecek. Çetin, "Bir takým bulgular ortaya çýkýnca bütün bulgular araþtýrýlacak; bu aþamada emniyet güçlerinin misyonu çok önemli. Bulgular Diyarbakýr'da Merkez Kapalý Cezaevi ve JÝTEM merkezi olarak kullanýlan bölgede yapýlan restorasyon çalýþmalarýnda toplu mezar bulundu. Olay yerinde inceleme yapan savcý da toplu mezar olduðunu belirtirken, ÝHD Diyarbakýr Þube Sekreteri Raci Bilici, daha geniþ bir inceleme yapýlmasý için resmi giriþimde bulunacaklarýný söyledi. Diyarbakýr'da Merkez Kapalý Cezaevi ve JÝTEM merkezi olarak kullanýlan bölgede yapýlan restorasyon çalýþmalarýnda insana çýkýnca yeni bir dava açýlabilecek ve Dink davasý Yargýtay'da bile olsa iki dava birleþtirilebilecek" diye anlattý. Dilekçede, "Davanýn sanýklarýndan Mustafa Öztürk ve Salih Hacýsalihoðlu ile doðrudan irtibatlý olan ve çok sayýda görüþme yaptýðý tespit edilen numaralarýn, olay günü ve saatinde olay yerinde olduðu, olay günü bazý görüþmeler yaptýklarý tespit edilmiþtir" deniyor. Avukatlar mahkemede, bu incelemelerin yapýlabilmesi için delil olabilecek bu bilgilerin güvenceye alýnmasýnýn zorunlu olduðunu söyleyerek, "18 Ocak ve 19 Ocak 2007 olay yeri ve çevresindeki tüm kayýtlarýn ve listedeki numaralarýn beþ ay geriye ve ileriyle olmak suretiyle kayýtlarýnýn tedbirini talep ediyoruz. Yoksa bunun vebali büyük olur" demiþti. Sanýklarla irtibatlý 14 kiþi Mahkeme heyetine sunulan tedbir talebine dair dilekçede þu bilgiler var: * TÝB tarafýndan gönderilen 6235 görüþme ve 9300 numaranýn yer aldýðý kayýtlarda, mahkemenizde yargýlanmakta olan sanýklarla irtibatlý herhangi bir kiþinin olmadýðý bilgisi doðru deðildir. Bu kayýtlarda bulunan kimi telefon numaralarý ile dosya sanýklarýnýn doðrudan irtibatý tespit edilmiþtir. * Dosyamýz sanýklarýndan Mustafa Öztürk ve Salih Hacýsalihoðlu ile doðrudan irtibatlý olan ve çok sayýda görüþme yaptýðý tespit edilen numaralarýn olay günü ve saatinde olay yerinde olduðu, olay günü bazý görüþmeler yaptýklarý tespit edilmiþtir. * Olay günü bölgede bulunan beþ kiþinin (veya numaranýn) sanýklarla doðrudan irtibatlý olduðu ve olay gününden önce deðiþik tarihlerde deðiþik kereler görüþme yaptýklarý ortaya çýkmýþtýr. * Gelen kayýtlarýn incelenmesinde olay yerinde bulunan ve sanýklarla irtibatlý beþ kiþi rahatlýkla tespit edildiði gibi olay yerinde olmamakla birlikte olay yerinden aranan 14 kiþinin de yine sanýk ve þüphelilerle irtibatlý olduðu tespit edilmiþtir. * Ayrýca, Ek 1a'daki listede ait 6 kafatasý bulundu. Arkeologlar tarafýndan yapýlan restorasyon çalýþmalarýnda kemiklerin bulunmasý ile Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na haber verildi. Olay yeri inceleme ekibi cezaevi duvarý yakýnlarýnda yaptýklarý kazýlarda 6 kiþiye ait kafasý buldu. Kemik sayýlarýnýn artacaðýný belirten savcý, olaya iliþkin gizlilik kararý alýndýðýný söyledi. Olayýn duyulmasýnýn ardýndan ÝHD Diyarbakýr Þube Sekreteri Raci Bilici, ÝHD avukatlarýndan Serdar Çelebi ile kayýp yakýný Naci Eren geldi. Savcýlýkla görüþme yapan Bilici, konu ile ilgili açýklama yaptý. Cezaevinin JÝTEM'in sorgulama yeri olduðunu hatýrlatan Bilici, "Burasý katliamlarýn, yargýsýz infazlarýn, faili meçhullerin yapýldýðý yerdir" dedi. 'PEÞÝNÝ BIRAKMAYACAÐIZ' sanýklarla doðrudan irtibatý olan þahýslar bulunmaktadýr. Ek 1b ise bu þahýslarýn irtibatlý olduðu ve olay yerinde bulunan kiþilerin listesini içermektedir. Bu nedenle, Ek 1b'de yer alan isim ve numaralarýn HTS kayýtlarýnýn da ileride yapýlacak incelemeler açýsýndan gerekli olacaðý düþünüldüðünden bu kayýtlarýn da muhafazasý gerekmektedir. Emniyet bulamadý, avukatlar buldu Dilekçenin en önemli talebi muhafaza çünkü bu numaralar ve kayýtlarý delil niteliðinde olabilir ama TÝB'in bu bilgileri zamanaþýmýndan dolayý imha etme riski bulunuyor. Mahkeme tarihli ara kararýnda, talebin bir önceki celsede verilen muhafaza kararý ile karþýlandýðýný ve bu nedenle yeniden karar verilmesine yer olmadýðýný belirtmiþti. Oysa bu doðru deðil. Bu yeni muhafaza talebi, davada yeni bilgilere ulaþýlmasýný saðlayabilecek daha geniþ bir tedbir kararý için istendi. Dink'in avukatlarý þunu soruyor: Bu kadar kýsa zamanda biz bu 14 kiþinin baðlantýsýna ulaþabildiysek, teknik olanaklar bakýmýndan çok geliþmiþ olduðunu bildiðimiz emniyet birimlerince bu nasýl görülemedi? Bu bir hata mý? Avukatlar öyle düþünmüyor. "Bu kayýtlara ulaþmamýzýn çok zaman aldýðý ve zor olduðu gerçeði ile Ýstanbul Emniyetinin bu kayýtlardan hiçbir veriye ulaþýlamadýðý þeklindeki açýklamasýný birlikte deðerlendirdiðimizde Ýstanbul Emniyet Müdürlüðünün yargý makamlarýný yanýltma, delil karartma, maddi gerçeðin ortaya çýkmasýný engelleme yönündeki tutumunu ýsrarla sürdürdüðünü not etmek gerekir." Önümüzdeki günler Dink davasýnda bir son deðil, yeni bir baþlangýç olabilir. (IC) BÝA Haber Merkezi Birçok sivilin cezaevinde kaybedildiðini belirten Bilici, söz konusu yerin açýlmasý için kayýp yakýnlarýnýn da daha önceden kendilerine baþvuru yaptýðýný söyledi. Bilici, ailelerin yaptýðý baþvuru doðrultusunda DNA testi için baþvuruda bulunacaklarýný söyledi. Bilici, "Buradaki cesetler rasgele atýlmýþ deðildir. Görevlilerle yapmýþ olduðumuz görüþmelerde normal mezar olmadýðýný söylediler. Toplu mezar olmasaydý normal usulüne göre açma iþlemi yapacaklarýný söylediler. Ama rasgele atýlan cesetlerdir. Bu da artýk ölüm þekli, nasýl infaz edilmiþ, hangi döneme aittir, biz bunun peþini býrakmayacaðýz" þeklinde konuþtu. Kemik sayýsýnýn artacaðýna dikkat çeken Bilici, daha geniþ bir inceleme yapýlmasý için resmi giriþimde bulunacaklarýný söyledi. (DÝYARBAKIR) Evrensel

3 Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onur ÞAHÝN Nevþehir Belediyesi Zabýta Müdürlüðü tarafýndan denetim ve kontrol çalýþmalarýnýn 2011 yýlý içerisinde etkin bir þekilde gerçekleþtirildiði, söz konusu çalýþmalarýn da bundan sonraki süreçte de sürdürüleceði belirtildi. Nevþehir Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ekipleri geçen yýl içerisinde 5470 iþyeri denetimi gerçekleþtirdi. Söz konusu denetim çalýþmalarý sýrasýnda eksiklikleri belirlenen 843 iþyerine durum tespit tutanaðý düzenlendi. Geçen yýl içerisinde Zabýta Müdürlüðü ve 153 Çaðrý Merkezi aracýlýðýyla vatandaþlardan gelen 3067 yazýlý,sözlü ve telefon aracýlýðýyla iletilen þikayet deðerlendirilerek neticelendirildi.. Nevþehir Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ruhsat servisi tarafýndan, vatandaþlarýn müracaatlarý, ekiplerin yaptýðý denetim ve kontroller sonucunda 301 iþyeri açma ve çalýþtýrma ruhsat baþvurusu sonuçlandýrýldý. Geçen yýl içerisinde yine 108 iþyerine de hafta tatili ruhsatý verildi. Bu çalýþmalar kapsamýnda ruhsatý olmayan iþyerlerine ruhsat almalarý için süre verilirken, süresi içerisinde ruhsat almadýðý belirlenen 23 iþyerine idare para cezasý uygulandý. Yapýlan denetim ve kontrollerde 5326 sayýlý Kabahatler Kanunu uyarýnca, 345 cezai iþlem uygulanýrken, yapýlan tüm uyarýlara karþýn gerekli koþullarý oluþturmadýðý belirlenen 8 iþyerinin çalýþmalarý süreli veya süresiz olarak da durduruldu. Uygun olmayan alanlara enkaz döktükleri belirlenen 3 kiþiye de cezai iþlem uygulandý. Tüm ikazlara karþýn yaya yolunu iþgal ederek araç park ettikleri belirlenen 46 araç sahibine de idari para cezasý verildi. Kent içerisinde vatandaþlarýn bilgilendirilmesi amacýyla eksikliði belirlenen cadde, sokak, mahalle ve çeþitli kamu kurum ve kuruluþlarýn yerlerini gösteren bilgi levhalarýnýn yerleri tespit edilerek, levhalarýn montaj iþleri de Zabýta Müdürlüðü ekipleri tarafýndan gerçekleþtirildi. Kent merkezinde faaliyet gösteren ölçü ve tartý aleti kullanan 950 iþyeri ve Pazar yerindeki ölçe ve tartý aletlerinin de kontrolleri yapýldý. Zabýta Müdürlüðü ekipleri tarafýndan þehir içi toplu taþýmacýlýðý çalýþmalarýnda da ihtiyaç duyulan 12 birime de yeni duraklarýn konulmasý saðlandý. Kent içerisinde servis taþýmacýlýðý yapacak araçlara hazýrlanacak yönergede belirlenecek kýstaslara göre uygunluðu tespit edilen 171 araca da Toplu Taþýma Ýzin Belgesi ve Güzergah Ýzin Belgesi de düzenlenerek verildi. Görev ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket eden Nevþehir Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ekipleri geçen yýl içerisinde bir dizi eðitim çalýþmasýna katýldý. Bu kapsamda ekipler Ýlk Yardým eðitimi, TS EN ISO Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eðitimi,TS EN ISO Kalite Yönetim Sistemi Eðitimi, Halkla Ýletiþim ve Þehirlerin Markalaþmasý ve TS EN ISO Kalite Yönetim Sistemi Eðitimi, Zabýta Memurlarý Görevde Yükselme ve Aday Memurlarýn Yetiþtirilmesine Yönetim eðitim çalýþmalarýna katýldý. Bir derdim var dermaný para. Zalim dert býrakmadý yakamý kalbimde yara. Bu dünyada parasýz olmaz hiçbir þey. Çabala uðraþ kendine iþ ara. Ýþ yok ki yapayým seve seve Ekmek alamadým ne götüreyim eve. Gün doðar gün batar. Yarýna Allah kýsmet vere. Dayýsý olanlar bulur iþini. Ocakta piþiririm her gün bulgur aþýný. Bu dünya böyle kimi fakir kimi zengin. Aç tavuk darý ambarýnda görür düþünü. Gözüm tok karným doyarsa. Para zenginde çok! Gözü doyarsa Bir kefen diktirdim cebi de var. Hoca cebime para koyarsa Kimya SALMAN Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir in 2000 Evler Mahallesi nde Nevþehir Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü nde yaptýrýlan Pazar yeri ve sosyal tesislerin bulunacaðý merkezin kýsa süre içerisinde halkýn hizmetine sunulmasý planlanýyor. Nevþehir Fen Ýþleri Müdürlüðü tarafýndan gerçekleþtirilen inþaat çalýþmalarý, toplam 6500 metrekarelik bir alan üzerindeki 1750 metrekarelik bir alanda son aþamaya getirildi. 2 katlý olarak düzenlenen sosyal birimlerden oluþacak merkezde 1 süper market, 9 iþyeri, Pide fýrýný, Lokal ile Nevþehir Belediyesi tarafýndan 2000 Evler Mahallesi nde gerçekleþtirilecek eðitim çalýþmalarýnýn yapýlabileceði 3 ayrý eðitim odasý yer alacak. Merkezin teras bölümünde ise açýk ve kapalý cafe alaný yer alacak. Merkezin ön bölümü de semt Pazar alaný olarak düzenlenecek Evler Mahallesi ndeki vatandaþlarýn sosyal aktivitelerde önemli bir ihtiyacýna karþýlýk vereceði planlanan Pazaryeri ve sosyal birimlerin önümüzdeki günlerde vatandaþlarýn hizmetine sunulmasý hedefleniyor. Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneði nin Basýn Açýklamasýný Aynen Yayýnlýyoruz. Emrah Eser in intihar etiðine inanmýyoruz. Kýþlada þüpheli ölümler devam ediyor Savcýlarý ve Hükümeti göreve davet ediyoruz Emrah Eser, son 10 gün içinde intihar ettiði söylenerek cenazesi ailesine teslim edilen 6. asker. Askerliklerinin bitimine bir kaç hafta gün kala intihar ettiði iddia edilen gençlerin hepsi ya Alevi ya da Kürt kimlikli.. Bu tesadüf müdür? Emrah Eser in intihar etiðine inanmýyoruz. 10 günde 6.intihar ve hepsi Alevi ve/veya Kürt yýlýnýn ilk on gününde 6 gencimizin Askerde Ýntihar ederek yaþamýna son verdiði iddia edilmektedir. Bu intihar ettiði iddia edilen gençler ya Alevi ya Kürt ya da Hem Kürt hem Alevi. Bu bir tesadüf müdür. Buna inanmýyoruz. Gençlerimizin intihar etmesi için hiçbir neden ya da belirti yoktur. En son 9 Ocak sabahý görev yaptýðý Van daki birliðinden göreve giderken Tokat Zile Kuzalan Köyü nüfusundan Emrah Eser in intihar ettiði bildirildi. Emrah Eser daha 1 ay önce kardeþinin niþaný için izine gelmiþ, intihar ettiði iddia edilen günün akþamýnda ailesiyle görüþmüþ ve teskeresine 45 günün kaldýðýný yakýnda sevdiklerine kavuþacaðýný söylemiþtir. Emrah Eser 5 Ocak ta Facebook sayfasýna giriþ yapmýþ ve þunlarý yazmýþtýr; sayýn arkadaslar gerý donmem ýcýn sadece 48 GUN kalmýýssss yanii safak 48 ve daha önceki bir tarihte de sayýn arkadasalar atarsa 79 osmanýyee býtýýyorr sevdýklerým gelýyorum yakýnda:):):) bu þekilde yazmýþtýr. Emrah Eser in ve diðer gençlerimizin intiharýna inanmýyoruz. Gençlerimizin ne þekilde öldüðünün araþtýrýlmasý için savcýlarý göreve davet ediyoruz. Asker ocaðýna saðlýklý ve sað gönderdiðimiz çocuklarýmýzý sað istiyoruz.. Ýntihar iddialarýna inanmýyoruz! Ölümlerin peþini býrakmayacaðýmýzý, ailesi ile birlikte hukuki olarak da siyasi olarak da gerçeðin ortaya çýkartýlmasý için mücadele edeceðimizi kamuoyuna beyan ediyoruz. Ali KENANOÐLU Baþkan Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneði

4 Dünyada uzun bir süredir dolaþýmda olan su savaþlarý konusu, 21. yüzyýlýn en önemli sorunu olarak gösteriliyor. Bu konuda süren spekülasyonlar ve öngörüler en önemli tartýþma konularýndan biri. Halihazýrda su savaþlarýnýn zaten küresel ve bölgesel ölçekte yaþandýðýný belirten Su dan Savaþlar kitabýnýn yazarý Doç. Dr. Dursun Yýldýz, emperyal güçlerin siyasal ve kültürel hegemonyasýný sürdürmek için su savaþlarýný bir araç olarak kullandýðý düþüncesinin güçlenmekte olduðunu belirtti. Yýldýz, su savaþlarý senaryosunun arkaplanýný anlattý. Son kitabýnýzda su savaþlarý konusunu ele alýþ nedeniniz nedir? - Son kitabýmda bu konuyu ele alýp incelememin temel nedenleri son 20 yýldýr artan su savaþý senaryolarý ve bazý raporlarda su savaþlarý için artýk tarih bile veriliyor olmasý, bu senaryolarýn çözüme mi çözümsüzlüðe mi hizmet ettiði sorusunun öneminin artýyor olmasý, su savaþlarýnýn hep gündemde olmasý ama su sorunlarýnýn çözülmemesi ve böyle bir savaþýn öncelikle Ortadoðu da çýkacaðýnýn ve Fýrat ve Dicle deki su kullanýmý nedeniyle çýkacaðýnýn ileri sürülmesi olarak özetleyebilirim. Bu inceleme ve araþtýrmanýn temel amacý neydi? - Bilindiði gibi suyun eþitsiz daðýlýmý ve artan su yetersizliði nedeniyle su jeopolitik bir kaynak niteliði kazanmýþ ve uluslararasý güç dengeleri üzerinde etkili olmaya baþlamýþtýr. Bu durum su kaynaklarý üstündeki küresel, siyasi, stratejik, hegemonik planlarý arttýrmýþtýr. Ben de bu çalýþmamda bu geliþmeler karþýsýnda gelecekte su konusunda ortaya çýkacak gerilimlerin gerçek nedenlerine yönelik bir inceleme ve analiz yapmaya çalýþtým. Bu incelemede temel amacým su savaþý tezlerinin çarpýcýðýna karþý bir baþka çarpýcý tez üretme gayreti deðildi. Bu araþtýrmada su savaþý tezlerini, bu tezlerin ortaya çýkýþ nedenlerini, savaþýn ölçeðini, sonuçlarýný, su sýkýntýsý üzerinden yapýlan politikalarý ve gündemdeki tehdit algýlamalarýný ele alýp bir ön inceleme yapmaya çalýþtým. Bu konu çok daha kapsamlý bir þekilde ele alýnýp incelenmelidir. Kitabýn isminde Su Savaþý yerine neden Su dan Savaþ ý tercih ettiniz? - Bu bir inceleme-araþtýrma kitabý. Bu nedenle su savaþý kavramýna mecazi bir anlam yükleyerek bu sorgulamayý kitabýn kapaðýndan baþlatmayý amaçladým. Aslýnda bu konuyu da sorgulamak zorunda olduðumuzu düþünüyorum. Çatýþmanýn karþýtý iþbirliðidir. Dünyada su savaþý yerine su iþbirliðinin oluþmasýnýn önünde engeller olduðu kadar bu iþbirliðini geliþtirecek nedenler de var; bunlar incelenmeli! Bu konudaki iþbirliðinin önünde varolan temel engeller nelerdir? - Çok özetle ifade edilecek olursa su hakkýnýn bir ulusal baðýmsýzlýk konusu olarak görülmesi ve suya farklý anlam ve deðerler yüklenmesi, ülkeler arasýnda güç ve geliþmiþlik farký ve küresel gerilim stratejileri ve bunlarýn uygulamalarý diyebiliriz. Su konusunda iþbirliðini geliþtirecek nedenler var mý? - Tabii ki var. Bunlar da geçmiþe nazaran daha farklý ve artmýþ durumda. Örneðin teknolojideki hýzlý ilerleme bunlarýn en önemlisi olarak görülebilir. Bunun yanýsýra ülkeler arasýnda karþýlýklý baðýmlýlýktaki artýþ, su sýkýntýsý ve çevre duyarlýlýðýndaki artýþ ve iþbirliði örnekleri ve saðladýðý yararlar da sayýlabilir. Su konusunda dünyada çatýþma potansiyeli yüksek olan bölgeler nerelerde? - Su konusunda geçmiþteki gerilimleri, çýkan çatýþmalarý, ülkeler arasýndaki iliþkileri gelecek projeksiyonlarý ile birleþtirerek ele alan metodlar kullanýlarak hangi bölgelerin su dan bir çatýþmaya daha yakýn olduðu belirlenmeye çalýþýlmaktadýr. Ancak bu analizlerden kesin sonuçlar elde edilmesi zordur. Çünkü birçok bölgede su sorunu olan ülkeler arasýnda uzun yýllardýr sadece su konusunda deðil birçok konuda siyasi gerilimler bulunmaktadýr. Bu nedenle silahlý çatýþmalar konusunda su anlaþmazlýklarýnýn belirleyici mi yoksa diðer unsurlarla birlikte sorunu sadece etkileyen bir faktör mü oluþturacaðýný söylemek zordur. Yine de bu metodlar ve benzer amaçlý uyuþmazlýk analizlerinde Orta Asya Aral Gölü havzasý, Ortadoðu, Ürdün Nehri havzasý, Nil Nehri havzasý öne çýkmaktadýr. 21. yüzyýlda su savaþý mutlak mý? yüzyýlda da geçmiþte olduðu gibi su konusunda gerginlikler olacak. Bu gerginlikler küçük çatýþmalara da neden olabilir ancak mutlak bir su savaþýný öngörmek çok kolay deðil. Bu öngörü yapýlýrsa bu savaþýn tanýmýnýn da yapýlmasý gerek. Bu durumda bu savaþýn bölgesel ölçekte mi, küresel ölçekte mi yoksa yerel ölçekte yoðunlaþan anlaþmazlýk ya da çatýþma þeklinde mi olacaðý belirtilmelidir. Yine bunlarýn yanýsýra bu savaþýn askeri hedefi ve somut kazanýmlarýnýn ne olacaðý da açýklamaya muhtaçtýr. Bu öngörülerin belirttiði þekilde gelecekte bir savaþ çýkarsa bunun gerçekten sadece su nedeniyle mi çýktýðý da incelenmelidir. Aslýnda dünyada uzun dönemdir suyun paylaþýmý olarak yerel anlamda, silahlý çatýþma olarak ülkesel anlamda, ekonomik olarak da küresel anlamda yaþanmakta olan su savaþlarý var. Bu süren savaþlar ve gelecekte Su Savaþý çýkacak iddialarýna raðmen su savaþýna neden olacaðý görülen koþullarýn ortadan kaldýrýlmasýna yönelik çabalar var mý? - Bu konu birçok uluslararasý forum ve platformlarda ele alýnýyor, programlar yapýlýyor. BM de bu konuda sözleþmeler kabul ediliyor. Ancak bu programlardan yeterli sonuçlar alýnamýyor. Bunlar yapýlýrken bazý bölgelerdeki gerginlikler körükleniyor, aþýrý silahlanmayla çatýþma ortamýna zemin yaratýlýyor. Dünyada son 10 yýlda askeri harcamalar %45 arttý, 2008 yýlýnda 1,5 trilyon dolar ile rekor kýrdýðý söyleniyor. Bu miktar dünya toplam gayri safi yurtiçi hasýlasýnýn %2,4 ü, askeri harcamalar su ve sanitasyona ayrýlan bütçeden çok fazla. Bu oran Hindistan da 8 kat, Pakistan da 40 kat, Etiyopya da 10 kat. Askeri harcamalarýn Yemen, Uganda, Kenya ve Meksika da da yüksek olduðu açýklandý. Yani dünyada toplam 1 milyar 700 milyon insanýn yaþadýðý ülkelerde silahlanma harcamasý su ve sanitasyon için yapýlan harcamalardan çok çok fazla. Bir yandan aþýrý silahlanma diðer taraftan su savaþlarý iddialarý. Bu durumda Su Savaþý yükselen bir hegemonya kavramý olarak mý algýlanmalý? - Su gibi yaþamsal bir kaynak savaþmak için çok uygun bir argüman. Bu da savaþ senaristlerinin ve bu alanda hesap yapanlarýn iþini kolaylaþtýrýyor. Ýletiþim teknolojilerindeki ilerleme algýda yanýlsamalarý arttýrdý. Artýk birçok kavramý üstünde düþünmeden kabul ediyoruz. Ya da ettiriliyoruz. Bu nedenle bu konuda daha dikkatli olunmalý. Aslýnda bence suyun savaþlara gerekçe gibi gösterilerek gerçek savaþ ve hegemonya nedenlerinin örtbas edilmesi için kullanýlmakta olduðu düþüncesi, doðrudan reddedilebilecek bir düþünce deðildir. Yine su savaþlarýnýn gündemde tutulmasý ama sorunun çözümü için yeterli somut adým atýlmamasý da düþündürücüdür. Bu da bu kavramýn emperyal güçlerin siyasal ve kültürel hegemonyasýný sürdürmek için kullandýðý bir araç olduðu düþüncesini güçlendirmektedir. Aslýnda akademik çevredeki çalýþmalara bakýldýðýnda da su savaþý çýkacak tezlerinin çok fazla doðrulanmadýðýný görüyoruz. Bu kavram daha çok popüler magazin dergilerinde ve gazetelerde öne çýkartýlyor. Aslýnda su konusunda bir þeyler yapmak için su savaþýnýn çýkmasýný bekleyip onu sona erdirmeye çalýþmak gereksiz. Bu alanda zaten bir trajedi yaþanýyor. Dünya Saðlýk Örgütü günde 4000 i 5 yaþýn altýnda çocuk olan yaklaþýk kiþinin su ve suya baðlý hastalýklardan yaþamýný kaybettiðini belirtiyor. Sýcak çatýþma olmasa da bu trajedi zaten yaþanýyor. Þimdi bu trajediye su dan bir savaþýn katkýsý olur mu; tabii ki olur. Ancak o savaþ çýkana kadar geçecek sürede yaþamýný su ve baðlý sorunlar nedeniyle kaybedecek olan insanlarýn toplamýnýn bir su savaþý sonucundan çok daha trajik olduðu görülür! Bu nedenle Su Savaþý -çok kolay akýlda kalan ve bu alanda yaþanan diðer trajedileri gölgeleyen bir kavram olarak da ortaya çýkmaktadýr. Ortadoðu bir su savaþýna zorunlu mu? Petrol yerine su savaþý mý kapýda? - Ortadoðu dünya nüfusunun %5 inin yaþadýðý temiz su kaynaklarýnýn ise %1 ine sahip bir coðrafya.üstelik bu su kaynaklarýnýn %90 ý da sýnýraþan su kaynaklarý. Petrol ve diðer jeostratejik üstünlükleri ve Ýsrail de dikkate alýndýðýnda bu bölgede istikrarýn saðlanmasý zor görünüyor. Ancak Ortadoðu daki su sorununu iki bölgede ele almalýyýz. Bunlardan Dicle ve Fýrat nehirlerinin geçtiði ülkeler olan Türkiye, Suriye, Irak ta su var ancak suyun akýlcý, planlý ve verimli kullanýlmasý sorunu yaþanýyor. Ýsrail, Ürdün, Filistin ve Güney Lübnan bölgesi su sýkýntýsýnýn artabileceði bir bölge. Bu araþtýrmanýzdan özetle hangi sonuçlarý elde ettiniz? - Daha önce de belirttiðim gibi ben bu konuda çok baþlangýç kabul edilebilecek ön bir çalýþma yaptým. Bu çalýþmamda su savaþý senaryolarýnýn net kanýtlar sunamadýðý ve tatminkar açýklamalar yapamadýðý ortaya çýktý. Bunun yanýsýra gelecekte su nedeniyle bir çatýþmanýn çýkabileceði ancak suyun bu çatýþmanýn nedenlerinden sadece birisi olabileceði görülüyor. Yine su savaþlarý kavramýnýn daha çok popüler magazin dergilerinde ortaya çýktýðý ve akademik çevrenin hazýrladýðý raporlarda çok fazla yer almadýðýný gördük. Bunlarýn yanýsýra su konusunda gerginlik ve çatýþma kadar iþbirliði ortam ve olanaklarýnýn da arttýðý görülüyor. Bununla birlikte sadece suyun, bir savaþ nedeni olacaðýna dair yaklaþýmlarýn daha dikkatli incelenmesi gerektiði ve su savaþý kavramýnýn yaygýnlaþtýrýlmasýnýn çözümden daha çok hegemonik bir konsept yaratma politikasýna hizmet ettiði sonucuna vardýðýmýzý söyleyebilirim ******************* Bu röportaj, tan alýnmýþtýr

5 Sevda Aydýn Serap Tamay ikinci albümü Ben sana yarim dedim ile döndü. Yeni albümünü de Ada müzik etiketiyle çýkaran Tamay, seçtiði þarkýlarla barýþý iþaret ediyor. Ýlk olarak 1989 da Günberi adlý müzik grubuyla tanýmýþtýk Serap Tamayý. Ýsmet Tezcan ve Hüsrev Öztürk le beraber kurduklarý grup, pek çok çalýþma yaptýlar. Hüsrev Öztürk ün hayata veda etmesinin ardýndan Tamay ve arkadaþlarý Öztürk e itafen Caným terkeyledi beni adlý albümünü yapmýþlardý te yayýnlanan bu albümün ardýndan Ben sana yarim dedim ile dönen Tamay, sekiz yýl aradan sonra yayýnladýðý yeni albümündeki pek çok eserde insan vicdanýnýn kulaðýna fýsýldýyor. Neþet Ertaþ tan, Zerrin Kurtoðlun dan, anonim türkülere uzanan Ben sana yarim dedim barýþý, sevgiyi, dostluðu ve vicdaný bir kez daha hatýrlatma gayretinde. Bu gayretleri için Sýnýr tanýmayan þarkýlar ve türkülerle barýþa biraz daha yaklaþmayý umarak insanlarý vicdanlarýna ve insanlýklarýna sahip çýkmaya çaðýrýyoruz. diyen Serap Tamay ile yeni albümünü konuþtuk. Yeni albümünüzde barýþ ý iþaret ederek Zulme sözü yoksa neye yarar dil diyorsunuz. Bundan biraz bahseder misiniz? Yeryüzünde söze sahip olan tek varlýk insandýr. Ýnsan sözünü zulme karþý kurduðu müddetçe insan olarak var olabilir. Baþ dille tartýlýr diye bir atasözü var. Bu, insan dille tartýlýr demektir. Diliniz zulüm karþýsýnda suskunsa, bir dile sahip olmanýzýn size kattýðý bir deðer de yoktur. Zulmün karþýtý adalet olduðu içindir ki insan, zulmün karþýsýnda sus pus olursa ya da zulmü görmezden gelirse, öncelikle kendisine karþý mahcup olur Kendi insanlýðýndan utanýr Çünkü insanýn iç sesi olan vicdan, dilin, sözün saðlamasýný yapar sürekli olarak. O saðlamadan yanlýþlanarak çýkan bir dil (söz), artýk insana ait deðildir. Dil, insaný þereflendiren bir yeti de olabilir; tam tersi de Dünya üzerinde herhangi bir yerde yaþanan zulme, savaþa ve þiddete sessiz kalmamak gerektiðini düþünüyor ve þarkýlarýmýzda da ayný mesajlar olsun istiyoruz. Sýnýr tanýmayan þarkýlar ve türkülerle barýþa biraz daha yaklaþmayý umarak insanlarý vicdanlarýna ve insanlýklarýna sahip çýkmaya çaðýrýyoruz da Ýsmet Tezcan ve flüt sanatçýsý Hüsrev Öztürk le kurduðunuz Günberi grubuyla baþlayan müzik serüveninizde pek çok TV ve radyo programý, festival ve uluslararasý etkinliklerde yer almanýza raðmen neden sadece iki albüm yayýnladýnýz? Yýllarca konserlerde ve TV programlarýnda dünya etnik müziklerini seslendirdik. Albüm fikri müzik yapmaya baþlar baþlamaz oluþmuyor. Bu noktaya gelene kadar yýllarca müzikal anlamda olgunlaþmak gerekiyor. Ada müzik ve sevgili Bülent Forta bize iki albümde de yapýmcý olarak destek verdi; bu sayede albümlerimizi müzikseverlerle buluþturabildik te yayýnladýðýnýz Caným Terkeyledi Beni adlý albümünüzün ardýndan 8 yýl geçmiþ. Biraz uzun bir ara deðil mi? Evet uzun bir ara. Caným Terkeyledi Beni provalar sýrasýnda yitirdiðimiz sevgili dostumuz Hüsrev Öztürk e adadýðýmýz bir albümdü. Albüm biraz hüzünlü olsa da etkileri güzel oldu. Elimizde seslendirilmeyi bekleyen birçok beste var daha. Ýsmet in birbirinden güzel bestelerinden bir bölümünü üçüncü albüm için ayýrdýk. Söz yazarýmýz sevgili Zerrin, Ýsmet ve ben müzikal anlamda da çok iyi anlaþan bir üçlüyüz. Ancak bizim durumumuzda olduðu gibi albüm yapým aþamasýnda her þeyi kendiniz finanse ediyorsanýz iþler biraz yavaþ ilerliyor ve iki albüm arasý bu kadar uzun olabiliyor. AÞKIN SÝTEMSÝZ AMA MEYDAN OKUYAN DÝLÝNÝ SESLENDÝRDÝM Albümde Neþet Ertaþ türkülerinden, anonim türkülere varan on iki eser var. Yeni albümünüz Ben Sana Yârim Dedim den bahseder misiniz? Zulümü barýþa, ölümü hayata sarýlarak anlatan þarkýlar söyledim bu albümde. Aþkýn ve dostluðun sakin, sitemsiz ama meydan okuyan dilini seslendirdim. Kýsacasý, ben bu albümü çok sevdim. Albümde on beste ve iki anonim türkü var. Sekiz þarkýnýn sözleri Zerrin Kurtoðlu na ait. Ben Sana Yârim Dedim adlý þarký yýllar önce bestelendi ve birçok kez konserlerde seslendirdik bu þarkýyý. Çok iyi tepkiler aldýk. Bu nedenle albümde çýkýþ þarkýsý olarak yer aldý ve albüme adýný verdik. Dost Kendimi Düþte Gördüm, Zamana Yenilmem, Dilazâr, Zulmet, Turnam türkü formunda bestelendi ve düzenlendi. Bu bestelerde balaban, mey, baðlama, davul ve bendir gibi geleneksel çalgýlar kullandýk. Ayrýca türkülerden vazgeçemediðim için en azýndan iki türkü seslendirmek istedim. Zülüf Dökülmüþ Yüze Neþet Ertaþ ýn en sevdiðim eserlerinden biridir. Bu türküde klarnet kullandýk. Farklý bir düzenleme oldu. Umarým Neþet ustadan iyi puan alýrýz. Arpa Buðday Daneler müthiþ bir orta Anadolu türküsü. Kanun, keman, flüt ve ritim çalgýlarýyla eðlenceli bir düzenleme yapýldý. Albümde seslendirdiðim þarkýlardan ikisi Düþte ve Bodrum, Akdeniz etkileri taþýyor. El Deðilim Sevdiðim þarkýsý Þemdinli de yaþayan sevgili Þükran Cevizci nin naif þiirinin yýllar önce bize ulaþmasýyla ortaya çýktý. Umarým sesimiz Þükran a ulaþtýðýnda o da sever þarkýyý. Sað Deðilmiþ Baþým babamýz Sabri Tezcan ýn anýsýna yazýlan ve bestelenen bir þarký. Hüznü ve sözleriyle insaný hemen sarýp, sarsan bir þarký oldu. Aslýnda bu albümde Ýsmet in bestesi olan her þarkýnýn bir hikayesi var. Umarým, o hikayeler artýk tek bir insana ait olmaktan çýkýp, insanlarýn ortak hikayelerine dönüþürler Umarým dile düþerler Çünkü barýþ, aþk, dostluk, vicdan, hayat dolu þarkýlar oldu hepsi IRAK TA HEPÝMÝZ SAVAÞIN BÝR PARÇASI OLDUK Sözleri Zerrin Kurtoðlu na ait Zulmet (karanlýk) adlý þarký ise Irak savaþýna göndermeleri olan bir eser. Bu türkünün hikâyesini sizden dinleyebilir miyiz? Irak savaþý tüm dünyada vicdanlarý yaralayan bir savaþtý. Bu savaþta ölen insanlarýn sayýsý milyonlarla ifade ediliyor. Ama mesele yalnýzca ölen insanlarýn sayýsý deðil. Hepimiz, her gün canlý yayýnlarla savaþýn vahþi ve acýmazsýz þiddetini izledik ve savaþýn parçasý olduk. Diðer yandan sanki gün geçtikçe savaþý kanýksayan ve ölümler karþýsýnda duyarsýzlaþan insanlarýn vicdanlarý iþgal edildi. Yine o günlerde ülkemizin de savaþa katýlmasýný isteyen seslere karþý Zerrin gitme zulüm katarýnýn yoluna dizesiyle baþlayan o müthiþ sözleri yazdý; Ýsmet o sözleri besteledi ve aslýnda bir barýþ türküsü olan Zulmet (karanlýk) doðdu. Çünkü Zulmet, evet Irak iþgali ve savaþý vesilesiyle yazýldý ama hem yok olan vicdanlara, barýþa yakýlmýþ bir aðýt, hem de bütün zamanlarda savaþa, þiddete, zulme direnmenin yolunu gösteren; vicdanlarý içine gömüldükleri karanlýktan çekip çýkarmak isteyen bir çýðlýktý aslýnda Ve bu çýðlýða hala ihtiyacýmýz var (Ýstanbul/EVRENSEL)

6 Sulucakarahöyük/AVANOS Cuma Onur ÞAHÝN Avanos Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüðü tarafýndan, yeþil alanlarda çiçeklendirme çalýþmalarýna devam ediliyor. Çiçeklendirme faaliyetleri kapsamýnda lale, nergis ve sümbül soðanlarý yeþil alanlarda toprakla buluþuyor. Kýzýlýrmak kenarýndaki yeþil alanlarda ince peyzaj çalýþmalarý kapsamýnda motifsel þekillerde lale, nergis ve sümbül soðaný dikimleri yapýlýyor. Belediye tarafýndan yeþil alanlarda ve kavþaklarda bulunan orta refüjlerde geçtiðimiz haftalarda dikimler yapýldý. Kýzýlýrmak Kenarý Düzenleme Sahasý içerisindeki yeþil alanlarda ise motifsel þekillerde çiçeklendirme faaliyetleri devam ediyor. Tahta Köprü çevresinde üç yere Avanos Testisi þeklinde zemin hazýrlanarak yapýlan çiçeklendirme çalýþmalarýnýn ardýndan Sur Balýk Restaurant'ýn ilerisinde de daire motifinde sümbül soðanlarý ekimi gerçekleþtirildi. Sulucakarahöyük/KAPADOKYA Hüseyin KAÝM Kapadokya Bölgesi'ndeki tarihi ve turistik merkezleri geçen yýl 2 milyon 512 bin 204 yerli ve yabancý turistin ziyaret ettiði bildirildi. Nevþehir Valiliði, Kapadokya Bölgesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan yerli ve yabancý turistlerin ziyaretine açýk bulundurulan baþta tarihi ve turistik mekanlarýn ziyaretçi sayýsýný açýkladý. Buna göre, Göreme Açýk Hava Müzesi olmak üzere Zelve, Gülþehir Açýk Saray ve Mustafapaþa Örenyeri, Nevþehir, Ürgüp, Hacýbektaþ Arkeoloji ve Etnografya ve Hacýbektaþ Veli Müzesi, Hacýbektaþ Atatürk Evi, Gülþehir St.Jean, Mustafapaþa Constantin-Eleni, Çavuþin, Karanlýk ve El Nazar Kiliseleri, Özkonak, Tatlarin, Kaymaklý ve Derinkuyu yeraltý kentlerini 2011'de 2 milyon 512 bin 204 tatilci ve turist ziyaret etti. Kapadokya Bölgesi'ndeki müze, Ören yeri ve yeraltý kentlerini 2010 yýlý içerisinde de 2 milyon 182 bin 970 kiþi ziyaret etmiþti. Sulucakarahöyük/AVANOS Hüseyin KAÝM Avanos Belediyesi Avanos Türk Sanat Müziði Korosu, 2012 yýlýnýn ilk konserine hazýrlanýyor. Belediyeden yapýlan yazýlý açýklamada, Avanos Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü tarafýndan faaliyete geçirilen Avanos Türk Sanat Müziði Korosu, yeni yýlýn ilk konseri için 25 kiþilik Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Nevþehir Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, kýþ temizliði çerçevesinde kent sokaklarýndaki temizlik çalýþmalarýný yoðunlaþtýrdýlar. Oluþturulan temizlik ekipleri vasýtasýyla günde yaklaþýk 130 torba çöp toplayan ekipler,daha temiz bir Nevþehir sloganý ile çalýþmalarýný devam ettiriyorlar. Nevþehir in farklý mahalle ve sokaklarýnda, çevre kirliliðinin de oluþumuna zemin hazýrlayan çevreye rastgele atýlan katý atýk malzemelerin temizlenmesine yönelik çalýþmalar Nevþehir Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü ekiplerince temizleniyor. Her gün yaklaþýk 130 a yakýn çöp birikintilerinin deðerlendirildiði temizlik çalýþmalarý ile daha temiz bir çevre oluþumuna da katký saðlanmýþ oluyor. kadrosuyla provalarýna devam ettiði bildirildi. Bu zamana kadar iki kez halka açýk konser veren Avanos Türk Sanat Müziði Korosunun, bu yýl da 25 kiþilik kadrosuyla provalarýna Belediye Düðün Salonu yanýnda Saðlýklý Kentler Proje Ofisinde devam ettiði ve eðitim dönemi sonunda halk konseri vereceði belirtildi.

7 7 Giremediði tek bir dersin hayalinden vazgeçmeyen ve kýsacýk ömründe atanamayan öðretmenlerin bayrak ismi olan Þafak Bay'ý mezarýnda üç yýl hapis cezasýna çarpan adaletimiz, yine bizi incitmedi mi? Herhalde tek bir basýn açýklamasýna katýlmanýn cezasýnýn üç yýl olduðu ülkede, hepimiz kullanýlan bütün demokratik haklarýn 'kefaretinin' ölü ya da diri adreslerimize teblið edilmesine razý gelmiþtik. Belli ki bir yandan piyasacýlýðýn itibarsýzlaþtýrdýðý öðretmenlik mesleðinin onurunu, bir yandan da temel haklarýn vazgeçilmezliðini bütün gücüyle öne çýkaran Þafak Bay, ölümünden altý ay sonra bile mahkemelerimizce 'suçluydu'! Tam da Þafak'a 2004 yýlýnda Elazýð Postanesi önünde katýldýðý basýn açýklamasý gerekçesiyle ceza kesilirken, ülkemiz yine mutat 'demokratikleþme' ve '12 Eylül'le hesaplaþma' söylemiyle sarsýlýyordu. Halbuki12 Eylül'ün dikta kadrosunun taþeronluðunda piyasacýlýðý hevesle içselleþtirmiþ, tanklarýn sosyal ve demokratik haklarýn üzerinden geçiþi bizzat 'sivillerce' alkýþlanmýþ Türkiye'de Þafak'ýn atanma talebini de reddeden, mezarýnda da suç teblið eden fiiliyattaki zihin, 12 Eylül yapýmý deðil miydi? Ya da cezaevlerimizde çoðu düþünce ve ifade özgürlüðünü kullanan 10 bini aþkýn tutuklu, 100'e yakýn gazeteci, yazar ve 500 üniversite öðrencisinin 'terörist' diye suçlandýðýný ya da sokaða çýkýp basýn açýklamasý yapanýn üç yýl cezaevine yollandýðýný 'hazmederek', 12 Eylül'le hesaplaþmak mümkün müydü?.. Ayrýca 12 Eylül Anayasasý'ný çeke çeke 30 yýldýr kullandýðýmýzla kalmayýp bu anayasayý bile ikincil kýlan Terörle Mücadele Yasasý gibi bir metnin tahakkümüne girmemiþ miydik? Ve ne ilginçtir ki Terörle Mücadele Yasasý'nýn gücünün darbe anayasasýnda daraltýlmýþ hak ve özgürlüklerin ifade edilmesine bile tahammülü yoktu. Yasal yayýn, pankart, tiþört, poster, siyaset bilim metinleri, gazetecilik faaliyetleri, teröristlik delili sayýlýrken, iþten çýkarýlan iþçiler direniþ yapýnca patronlar 'bölücü unsur' diye güvenlik güçlerini çaðýrýlýrken, toplum algýsýnda 'hak arayanýn' bizatihi kendisi 'suçlu' olmuþtu. Ve yine 12 Eylül'le hesaplaþma söylemi bizi bugüne biraz daha 'yabancýlaþtýrarak' kisve deðiþtiren 'otoriter devlet' ideolojisinin kopmayan sürekliliðini gölgelemeye çalýþmak deðil miydi? Ne de olsa 12 Eylül askeri darbesiyle aslýnda üniformalarýnýn ardýna gizlenmiþ sermaye birikim modelinin Türkiye'ye giriþine ve ülkenin tepeden týrnaða neoliberal dönüþümüne imkan saðlayan toplum tasarýmýnýn gerçekleþtiðini 32 yýldýr hala idrak edemiyorduk. Elbette Uludere'de kör bir gecede F-16 bombalarýnýn kayalara yapýþtýrdýðý yaþ arasý 35 insanýmýzý 'zayiat' sayýp, 100 yaþýna varmýþ paþa hayaletleriyle zulüm dönemi sorgulayabilirdik... Gününe bu kadar kayýtsýz ve 'yabancýlaþmýþ' zihniyetimizle, magazin kültürünün örgütlediði fikirlerimizle hesaplaþmalar tarihini geçiþtirmemizde hiçbir mahsur yoktu. (Akþam) SEVGÝM DENÝZALTI-ALÝ CEMAL KARABUDAK Bugün 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü. 10 Ocak, 60 lý yýllarda Çalýþan Gazeteciler Bayramý olarak kutlanýrdý, ancak çok uzun zamandýr basýn emekçileri için ifade özgürlüðüne yönelik baskýlara ve kötü çalýþma koþullarýna dikkat çekebilmek dýþýnda bir anlam ifade etmiyor Stajyer adý altýnda yýllarca sömürülen, sigortasýz çalýþtýrýlan, sendikalaþmalarý engellenen, deprem bölgesinde görev yaparken saðlam denilen bir otelin altýnda can veren, 35 sivilin can verdiði Uludere Katliamý na iliþkin yaptýklarý haberleri iktidarýn talimatýyla 13 saat yayýnlanmadan bekletilen, muhalif olduklarý için kendilerini bir anda kapýnýn önünde bulan, basýlmamýþ kitaplarý yasaklanan gazetecilerin ülkesi: Türkiye. Bir de tüm bunlara iktidara muhalif olduðu için cezaevlerine týkýlan 100 e yakýn gazeteci de eklendiðinde, bu ülkede 10 Ocak ýn kutlanacak bir gün olarak ne kadar anlamsýzlaþtýðý bir kere daha ortaya çýkýyor. BirGün e konuþan gazeteciler ve yazarlar da, basýn emekçilerinin yoðun baský altýnda olduðuna dikkat çekerek, 10 Ocak ýn artýk bir mücadele günü olarak adlandýrýlmasý gerektiðini belirtiyor. Kýsa süre önce muhalif yazýlarýndan ötürü Habertürk Gazetesi nden kovulan Ece Temelkuran, Çalýþan gazetecileri tebrik ediyorum derken, Ertuðrul Mavioðlu da Çalýþan gazeteciler gününün yanýnda bir de çalýþmayan gazeteciler günü ilan etmenin tam zamaný diye konuþuyor. Çok sayýda çalýþaný tutuklanan Özgür Gündem Gazetesi nin editörü Hatice Bozkurt ise, gazeteciliðin gerçeði açýða çýkarma mesleði olduðuna iþaret ederek tüm baskýlara karþý gerçeðin sesi olmaya devam edeceklerini vurguluyor. Þimdi söz gazetecilerin: Gazeteci-Yazar Ece Temelkuran: Çalýþmayan bir gazeteci olarak ne diyeyim! Çalýþanlarý tebrik ediyorum. Gazeteci -Yazar Ertuðrul Mavioðlu: Ülkede yargý sistemi, siyasal sistem bütün olarak deðiþtiði gibi medyada da sistem deðiþiyor. Ýktidarýn çok egemen olduðu yeni bir döneme girdik. Bu da hýzlý bir þekilde gazetecilere, çalýþtýklarý gazetelerden ve televizyonlardan uzaklaþtýrma olarak yansýyor. Ýki türlü oluyor bu; ya doðrudan doðruya kovma yoluyla oluyor, ya da dik durmak isteyenler o kurumlarda çalýþmak istemiyorlar. Çünkü iktidar artýk haberlerin nasýl olacaðý konusunda yeni bir þekillenme, bir yapýlanma ortaya çýkartýyor ve bunun sonucuna insanlar katlanamýyorlar. O yüzden çalýþan gazeteciler günü yerine bir de çalýþmayan gazeteciler günü ilan etmenin tam zamaný. Özgür Gündem Gazetesi Editörü Hatice Bozkurt: Biz ilk çýktýðýmýz günden itibaren, özgür Birçok ülkede federasyonlarýmýzýn ve Anadolu da bazý kurumlarýmýzýn yeterli olmasa da karýnca kararýnca hazýrladýklarý erkânlarý biliyoruz. Bunlarýn, yol bir sürek bin bir anlayýþý içersinde temel kurallarýn olabildiðince birlenmesi gerektiðine inanýyoruz. Asimilasyon politikalarýný boþa çýkarmak ve yok olmamak için her zamankinden daha çok bugün gönül birliðine ihtiyacýmýzýn olduðunu da hepimiz biliyoruz. Sevgili Dostlar, Alevi-Bektaþi toplumunun inanç temelinde birliðini yeniden güçlendirmeye yönelik olarak 2010 yýlý Aralýk ayýndan bu yana Anadolu ve Avrupa nýn çeþitli kentlerinde toplam 37 toplantý yaptýk. Dedeler, analar, babalar, zâkir ve diðer hizmet sahipleri ile sanatçý, yazar, akademisyen ve kurum yöneticilerimizin katýldýðý bu toplantýlarda dile getirilen sorunlarý ve çözüm önerilerini dinledik. Bunlarý kayýt altýna aldýk. En son Eylül 2011 de Hacýbektaþ ta genel bir toplantý yaptýk. Bu toplantýda, Avrupa dan ve Anadolu nun her bölgesinden katýlan canlarýmýzýn yazýlý ve basýn geleneðini sürdüren, kamuoyunu gerçekler ýþýðýnda aydýnlatmaya çalýþan bir gazete olarak her zaman baský altýnda çalýþtýk. Gazetecilik haber yaparak toplumu aydýnlatmak, gerçeði açýða çýkarmaktýr, gazeteciliðin gerçek anlamý budur. Biz Özgür Gündem Gazetesi olarak, her zaman gazeteciliðin, haberciliðin gerçek anlamýný vererek çalýþmalarýmýzý sürdürmeye çalýþýyoruz. Bu baskýlar devam etse de gazeteciliði gerçek anlamýyla sürdürmek isteyen insanlarýn her zaman olacaðýna inanýyoruz. Bunu istemeyen, farklý þekilde kamuoyunu yönlendirmeye çalýþan tüm anlayýþlara karþý gerçeðin sesi olmaya devam edeceðiz. 'TUTUKLAMALARLA ENGEL OLAMAZLAR' DÝHA muhabiri Mütha Çetin : Devlet zihniyeti 1990 lý yýllarda düþünen ve düþünme ihtimali olan sol, sosyalist ve Kürt kesimi üzerine en kaba haliyle baský uykularken, bugün KCK adý altýnda düzenlenen operasyonlarla baský yönteminin kýlýfý oldu. 20 Aralýk ta Kürt basýnýna yönelik gerçekleþtirilen operasyonlarla tutuklanan arkadaþlarýmýzýn yerine de bugün dýþarýda olan bizler haberler yapýyoruz. Tutuklamalarla gazetecilerin gerçekleri yazmalarýnýn önüne geçilmek isteniyor ki, bugün tutuklu arkadaþlarýmýzýn adýna yaptýðýmýz ve onlarýn imzalarýný attýðýmýz haberler susmayacaðýmýzýn en somut örneðidir. BirGün Gazetesi Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Ýlker Yaþar: Türkiye'de de AKP iktidarýnýn her geçen yýl biraz daha sýkarak boðduðu basýn ve ifade özgürlüðü, artýk ölüm döþeðinde. Baskýlarla, tehditlerle, rüþvetlerle, ikramiyelerle, bonuslarla, ödüllerle gazeteciliði' "çok yaþa sultaným, senden daha iyisi mi var" noktasýna getiren iktidar, muhalif gazetecileri de yýldýrarak, iþten attýrtarak, tutuklatarak, "cadý avýný" sürdürüyor. Ýktidar ülkeyi adeta bir muhalif gazeteciler hapishanesine dünüþtürdü. Ancak bilinmelidir ki, bu ülkede basýn ve ifade özgürlüðü yoksa, 70 milyonun da özgürlüðü yoktur. Bu nedenle gün tutuklu gazetecilere sahip çýkma günüdür. Onlarýn özgürlüðü halkýn özgürlüðüdür. Ya onlara sahip çýkacaðýz ya da özgürlüðümüze veda edeceðiz. Karar sizin... Evrensel Gazetesi Yazý Ýþleri Müdürü Fatih Polat: Tabii bir de tutuklanmalarýndan dolayý çalýþamayan gazeteciler var. 97 gazeteci tutuklu ve bugün BirGün Gazetesi'nin ve Evrensel Gazetesi'nin vereceði Tutuklu Gazete de cezaevindeki 43 gazeteci arkadaþýmýzýn yazýsý var. Tam da bu nedenle bugünü aslýnda basýn özgürlüðü için mücadele günü olarak adlandýrmak daha anlamlý. 'Kutlayacak basýn bayramý yoktur' Çalýþan gazeteciler gününe dair Türkiye sözlü önerileri doðrultusunda bir dizi tavsiye kararý alýndý. Bu tavsiye kararlarý doðrultusunda, bundan sonra da zaman zaman Dedegan-Babagan- Çelebi inanç kollarýnda yol hizmeti yürüten canlarýmýzla toplantýlar yapýlmasý gerekmektedir. Bu nedenle Alevi-Bektaþi örgütlülüðümüzün, Federasyon ve Genel merkezlerle baðýmsýz kurumlarýmýzýn bünyesindeki Dedeler, Analar, Babalar, Rehberler ve Zâkirlerin de temsil düzeyinde katýlacaðý bir toplantý yapýlacaktýr. Birçok ülkede federasyonlarýmýzýn ve Anadolu da bazý kurumlarýmýzýn yeterli olmasa da karýnca kararýnca hazýrladýklarý erkânlarý biliyoruz. Bunlarýn, yol bir sürek bin bir anlayýþý içersinde temel kurallarýn olabildiðince birlenmesi gerektiðine inanýyoruz. Asimilasyon politikalarýný boþa çýkarmak ve yok olmamak için her zamankinden daha çok bugün gönül birliðine ihtiyacýmýzýn olduðunu da hepimiz biliyoruz. Yapýlacak toplantýya zamanýnda ve gündeme iliþkin hazýrlýklý gelelim. Gazeteciler Sendikasý ve Çaðdaþ Gazeteciler Derneði de aslýnda bildiðimiz þeylere vurgu yapýyor. Basýn özgürlüðü olmadan kutlayacak bir bayramýn olmadýðýný dile getiren sivil toplum örgütleri Çalýþan gazeteciler gününe iliþkin düþünceleri þu þekilde ifade ediyor: Türkiye Gazeteciler Sendikasý Genel Baþkaný Ercan Ýpekçi: Ne yazýk ki ülkemizde, gerek yasalardan kaynaklanan nedenlerle, gerekse fiili uygulamalar nedeniyle, basýn emekçileri hem devletin hem de medya patronlarýnýn baskýlarýna karþý korumasýz durumdadýr. Bu ortamda, ülkemizde gerçek anlamda basýn ve ifade özgürlüðünden söz edebilmemiz mümkün deðildir. Gazeteciler sansür ve otosansürün etkisi altýndadýr. Tutuklamalar, davalar ve soruþturmalarla yaratýlan korku ortamý; siyasi iktidarlarýn tehditleri karþýsýnda çok sayýda basýn emekçisinin iþten atýlmasý; gazetecilerin özgürce çalýþabilme koþullarýný ve editoryal baðýmsýzlýðý ortadan kaldýrmaktadýr. Çaðdaþ Gazeteciler Derneði: ÇGD nin ne kutlayacak basýn bayramý, ne de anacak gazeteciler günü yoktur. ÇGD nin, ülkeyi yöneten iktidardan basýn, düþünce ve ifade özgürlüðü talebi vardýr. ÇGD, tutuklu tüm gazetecilerin özgürlüklerine kavuþmasýný, tutuksuz yargýlanmasýný, özel yetkili mahkemelerin kaldýrýlmasýný, basýn ve ifade özgürlüklerini kýsýtlayan yasalarýn demokratikleþtirilmesini talep etmektedir. 10 Ocak ýn tarihçesi 1961 yýlýnda gazetecilerin çalýþma haklarýnda önemli iyileþtirmeler getiren 212 sayýlý Yasa'nýn yürürlüðe girmesi üzerine, 9 gazete sahibi, yasayý protesto etmek için 3 gün boyunca gazeteleri yayýmlamama kararý aldýlar. Bu geliþme karþýsýnda, gazeteciler 10 Ocak 1961 günü haklarýna ve basýn özgürlüðüne sahip çýkmak amacýyla Türkiye Gazeteciler Sendikasý binasý önünde toplanarak Vilayet'e kadar bir yürüyüþ yaptýlar. Gazeteciler, patronlarýn boykot kararý karþýsýnda ise sendikanýn öncülüðünde, BASIN adýyla kendi gazetelerini Ocak 1961 tarihlerinde yayýmladýlar. O tarihten sonra 10 Ocak, "Çalýþan Gazeteciler Bayramý" olarak kutlandý yýlýndaki 12 Mart müdahalesinden sonra ise çalýþanlarýn haklarý ve basýn özgürlüðüne getirilen kýsýtlamalara tepki olarak 10 Ocak, "Bayram" olmaktan çýkarýldý ve "Çalýþan Gazeteciler Günü" olarak anýlmaya baþladý. BÝRGÜN/10 Ocak 2012 Geleceðimize hizmet etmek inancýyla emeklerimizi harmanlayalým ve gönüllerimizi birleyelim. Aþk-ý muhabbetlerimle, Veliyettin Hürrem Ulusoy Hacý Bektaþ Veli Dergâhý Postniþini ***** Toplantý Tarihi : 27 Ocak 2012, Cuma, Saat Toplantý Yeri : Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Konferans Salonu, Dikmen / Ankara Gündem ve Program: 1. Oturum saat Ýnançsal birliktelik, asimilasyon, yol süreðimiz, erkânlarýmýz (cem, cenaze, nikâh, gülbanklar, vb.) üzerine sunum ve katýlýmcýlarýn konuþmalarý. Çay kahve arasý Oturum saat Dergâh Kurulu ve Danýþma Kurulu üzerine sunum ve katýlýmcýlarýn konuþmalarý. Sonuç Bildirisi ve Kapanýþ Kapanýþ, Üç Nefes, Bir Düvaz Ýmam, Gülbank Akþam Yemeði,

8 Tayfun Özkaya* Süt ve et bizi hasta edebilir. Koruyucu ilaç da olabilir. Bu hayvanlarýn nasýl beslendiðine baðlýdýr. Tarým Ekonomisi Derneði ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarým Ekonomisi Bölümünce Ýzmir de bir çalýþtay gerçekleþtirildi. Baþka Bir Hayvancýlýk Sistemi Mümkün mü? baþlýklý bu çalýþtayda bu konular tartýþýldý. Katýlýmcýlarý arasýnda tarým ekonomistleri, zooteknistler (hayvancýlýk uzmanlarý), süt teknologlarý, hekimler, gýda uzmanlarý, veterinerler, çevre uzmanlarý, iktisatçýlar ve hayvan yetiþtiricisi köylüler vardý. Genel olarak üzerinde birleþilen konu sýðýr, koyun ve keçilerin meralardan koparýlarak, daha doðrusu yeþil yemlerden uzaklaþarak daha çok mýsýr, soya vb. kesif yemlerle beslenmesi durumunda süt ve etin insanlarý hasta ettiði oldu. Nedeni de bu durumda damar ve kalp hastalýklarý ile parkinson, alzheimer vb. sinir sistemi hastalýklarýndan koruyan omega 3 yað asitlerinin azalmasý ve zararlý omega 6 yað asitlerinin artmasýdýr. Bir baþka þey de kýsaca CLA denilen ve kanserden koruyan yað asitlerinin de ayný þekilde daha çok kesif yemle beslenen hayvanlarýn ürünlerinde azalmasýdýr. Bunun bedeli aðýr oluyor. Prof. Dr. Kenan Demirkol bir hesap yapmýþ. Kötü beslenmeden dolayý yakalandýðýmýz hastalýklar nedeni ile Türkiye de 15 milyar dolar harcamak zorunda kalýyoruz. Dolayýsýyla bu hayvan besleme sisteminin doðrudan gözlenemeyen aðýr bir bedeli var. Ýktisatçýlar bunu dýþsallýklar terimi ile açýklýyorlar. Kesif yemle besleme daha çok dev hayvancýlýk iþletmeleri tarafýndan seviliyor. Büyük para sahibi çevreler bu nedenle, sonucu ne olursa olsun, köylülerin daha küçük kapasiteli hayvancýlýk iþletmelerini aþaðýlayarak devlet desteklerinin de kendilerine akmasýný saðlýyorlar. Sýfýr faizli hayvancýlýk kredilerini hatýrlayalým. Bunlarýn çoðunun baþarýsýz olacaðý ifade edildi. Yem hammaddeleri ülkemize daha çok ithal ediliyor. Bunlarýn da çoðu GDO lu. Bir de bu sorun çýkýyor mu size. Buyurun bakalým. GDO lobisi de o yüzden dev hayvancýlýk iþletmelerini çok seviyor. Bu iþletmelerin sularý, havayý kirletmesine daha hiç deðinmedik. Köylülerin kentlere göç ederek sefalete itilmeleri de ayrý bir sorun. Uzun yýllardýr meralarý ihmal ettik. Bununla ilgili bir yasa da çýktý. Deðiþen bir þey olmadý. Þu anda meralarýmýz bazý istisnalarla çok verimsiz. Bu nedenle bunlarý daha iyi deðerlendirecek koyun ve keçiye daha çok önem vermemiz gerektiði çalýþtayda vurgulandý. Ýstenirse bu durum deðiþtirilemez mi? Þüphesiz deðiþir. Daha çok ota dayalý beslenme sistemi süt, et verimini düþürür diye itiraz edenler var. Hayvan baþýna verim düþse de toplam üretim biraz daha uzun sürede arttýrýlabilir. Dahasý beni hasta edecek sütü içmektense saðlýklý ve biraz daha pahalý sütü içmeye razýyým. Aslýnda daha çok para ödememiz gerekmiyor. Geçen gün markette yarým litrelik pastörize süt aldým. Litre fiyatý 3,20 TL. ye geliyordu. Bir litrelikler ise 2, TL. arasýnda satýlýyor. Uzun ömürlü denilen içmeyi tamamen kestiðim sütler ise biraz daha ucuz. Köylü ise sütünü 0,70-0,80 TL. dolayýnda satýyor. Bu fiyat geçen yazýn baþýnda 0,50 TL. idi ve köylü periþandý. Gördüðünüz gibi arada büyük bir fiyat farký var. Bu para büyük süt tekellerinin kasasýna akýyor. Bunlarýn çoðu da artýk yabancý tekeller. SEK in özelleþtirilmesi bizi bu noktalara getirdi. Çið sütün kentlerde satýlmasýnýn neden yasaklandýðý sanýrým açýk. Neden tekellerdir. Bunlar mikropludur deniyorsa ayný sütlerin fabrikalara da gittiðini vurgulayalým. Çið sütün saðlýklý olmasý için önlem alýnmasýna neden yanaþmýyoruz. Çið sütün adýnýn bile sokak sütü diye aþaðýlanmýþ olmasý sanýrým dikkatlerden kaçmamýþtýr. Gördüðünüz gibi köklü çözüm politikadan geçiyor. Ancak bireysel ve gruplar olarak da yapacaklarýmýz var. Daha çok otla beslenen hayvanlarýnýn sütlerini doðrudan köylülerden alalým. Gruplar olarak örgütlenip köylünün temiz ve saðlýklý sütünü, sebzesini ne olduðunu bilerek almak da bir çözüm. Buna topluluk destekli tarým diyoruz. Ýngilizce community supported agriculture denmekte. Çeþitli ülkelerde bu konuda epeyce uygulama var. Ülkemizde de bu çalýþmalar baþladý. Ýstanbul da, Ankara da, Çanakkale de böyle gruplar var. Neden otuz, kýrk kiþi bir araya gelip bunu denemeyesiniz. Kanser, kalp, parkinson hastalýklarý süt bardaðýnýzýn da içinde. Onu dýþarý atmak size kalmýþ. Çalýþtay bildirileri ve tartýþmalarý önce internet yoluyla yayýlacak, bir süre sonra kitap olarak basýlacak. Prof.Dr., E.Ü. Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, 2B arazileriyle ilgili taslaðýn neredeyse hazýr olduðunu belirterek, Yakýnda Meclise sevk edilmiþ olacak dedi. Bakan Þimþek, 2B arazilerine iliþkin taslakta 6 ay süre öngörüldüðünü belirterek, defterdarlýklara hazýrlýklarýnýzý tamamlayýn talimatý verdi.bakan Þimþek, Sapanca da düzenlenen Defterdarlar Toplantýsýnda yaptýðý konuþmada, orman vasfýný yitirmiþ hazine arazileri ile ilgili 2-B Tasarýsýna yönelik çalýþmanýn bulunduðunu hatýrlattý. Devletle vatandaþ arasýndaki ihtilaflar giderilecek 2B arazilerinin 2012 yýlýnda hakikaten çok önemli bir konu olacaðýný belirten Þimþek, tasarýyla devletle vatandaþ arasýndaki ihtilaflarý gidermesinin hedeflendiðini söyledi. Þimþek, Bugün Ýstanbul da öyle semtler, öyle ilçeler var ki neredeyse tamamý 2B arazilerinde yapýlmýþ. Bu yasa ile devletle vatandaþ arasýnda, yýldýr devam eden ihtilaflarýn çözülmesini amaçlýyoruz dedi. 2B kapsamýnda kentsel dönüþüm hedefinin de çok önemli olduðunu belirten Þimþek, 2B Tasarýsý ile kentsel dönüþümü mümkün kýlmanýn ve kentsel dönüþüme gelir üretmenin de hedeflendiðini bildirdi. Satýþ iþlemlerine Maliye Bakanlýðýnýn bakacaðýný belirten Þimþek, þöyle devam etti: Çýkacak yasaya göre, hazýrlýklarýmýzý çok hýzlý bir þekilde yapmamýz gerekiyor. Bir yandan sizin için ortaya koyduðumuz rutin gelir hedefleri var, bir yandan da 2B anlamýnda yapacaklarýnýz var. O nedenle, 2012 yýlý oldukça yoðun çalýþmalara sahne olacak. Yasal düzenleme çýktýðýnda, 2012'de biz çok hýzlý bir þekilde kentsel dönüþüm için belediyelere, ilgili idarelere tahsil edilecek yerleri tahsis edeceðiz. Hak sahiplerine de hýzlý ve sorunsuz þekilde satacaðýz. Çiftçiler ölçek büyütebilecek Bakan Þimþek, 2B tasarýsýna tarým arazilerini de soktuklarýný belirterek, mücavir alan dýþýndaki tarým arazilerini çiftçilere satarak, ölçek büyütmelerine imkan saðlanacaðýný bildirdi. Bu anlamda, tarýmýmýzýn daha verimli bir noktaya eriþmesini saðlayacaðýz diyen Þimþek, ayný zamanda ecrimisil gibi sorunlarý kökünden çözme yoluna gitmiþ olacaklarýný söyledi. Bakan Þimþek, þöyle konuþtu: Tercihlerinin bu tür alanlarýn kiralanmasý mümkün olduðunca ecrimisili doðru bulmuyoruz ama sonuç itibariyle belki bu düzenleme önemli ölçüde bu sorunlarý çözmemize yardýmcý olur. 2B arazilerine iliþkin taslakta 6 ay süre öngörülüyor. 6 ay oldukça kýsa bir süredir. O nedenle hazýrlýklarýný tamamlamamýþ yerler varsa mutlaka yarýndan itibaren bu yönde gerek insan kaynaðý anlamýnda, gerekse zaman anlamýnda mutlaka daha fazla yoðunlaþmamýz gerekli hassasiyetleri göstermemiz gerekiyor yýlý global ölçekte baþarý ortaya koyduðumuz bir yýl oldu Bakan Þimþek, 2011 yýlý global ekonomik belirsizliklerin arttýðý bir yýl olduðunu kaydederek, buna raðmen Türkiye nin çok iyi bir performans ortaya koyduðunu söyledi yýlýnýn ise maalesef belirsizliklerin artarak devam ettiði bir yýl olacaðýný kaydeden Þimþek, þöyle konuþtu: Bunlara raðmen biz, ortaya çok iyi bir program koyduk. Orta Vadeli Program ve mali planýmýzý temkinli bir þekilde yaptýk, bütün bu global belirsizlikleri dikkate aldýk. Önemli olan, Maliye Bakanlýðý olarak OVP ve Mali Planda üstlendiðimiz görev ve sorumluluklarý yerine getirmemiz, global ekonomideki çalkantýlara raðmen iyi bir performans ortaya koyarak, ülkemizi daha iyi bir noktaya götürmemiz. Esas olan katma deðeri yüksek, bilgi yoðun ürünlere geçmemiz Bakan Þimþek, 2012'de esas olanýn vatandaþýn refah düzeyini artýrmak olduðunun altýný çizerek, Bunun için büyümeye ihtiyacýmýz var, istihdam artýþýna ihtiyacýmýz var. Cari açýðý daha sürdürülebilir seviyelere çekmemiz lazým dedi. Þimþek, bu konuda ortaya bir vizyon koymuþ durumda olduklarýný belirterek, konunun çok uzun soluklu bir hedef olduðunu söyledi. Bakan Þimþek, Burada esas olan bizim katma deðeri yüksek, bilgi yoðun ürünlere geçmemiz. Bu amaçla eðitim, ar-ge, alt yapý gibi alanlarda son yýllarda yoðun þekilde artan çabalarýmýzý devam ettirmemiz gerekiyor dedi. Önemli hedeflerden bir diðerinin de mali disiplini güçlendirerek, devam ettirmek olduðunu kaydeden Þimþek, programýn en önemli çýpasýnýn bütçe performansý ve genel olarak kamu dengelerindeki performans olduðunu ve bu performansýn güçlü bir þekilde devam ettirilmesi gerektiðini söyledi. Kaynak : Sabah

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Staja Baþlama Deneme Testleri 2 Gönderen : abana - 18/12/ :44

Staja Baþlama Deneme Testleri 2 Gönderen : abana - 18/12/ :44 Staja Baþlama Deneme Testleri 2 Gönderen : abana - 18/12/2008 12:44 1. Ýþletmenin sahip olduðu ekonomik deðerler aþaðýdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir? A) Gelirler B) Karlar C Varlýklar D) Sermaye

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür.

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür. 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. 1. 1 1 1 1 1 1 D E F 1 1 1 C 1 ir kenarý 1 birim olan 24 küçük kareden oluþan þekilde alaný 1 birimkareden

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı