Millî Görüfl&PERSPEKTIVE BU SAYIDA... IGMG AYLIK YAYIN ORGANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Millî Görüfl&PERSPEKTIVE BU SAYIDA... IGMG AYLIK YAYIN ORGANI http://www.igmg.de E-Mail: dergi@igmg.de"

Transkript

1 ANT-I SEM T ZM, ISLAMOPHOBIA ve TERÖR Selamlar n en güzeli ile... Bu say m zda, art k oldukça tehlikeli boyutlara ulaflan üç ana konu üzerinde duruyoruz. Bunlardan birincisi k saca Yahudi düflmanl olarak bilinen Anti-Semitizm. Di eri ise Anti-Setimizm in yan s ra Avrupa da tarihî kökleri olan Islamophobia hastal. Üçüncüsü ise terör. Terörün hiç mant n n olmad - n en son Madrid sald r lar nda gördük. Arkas ndan, ufak bir nefret k v lc m n n bafllatt Kosova olaylar n n, sonunda Kilise-Cami yakmaya kadar gitti ine flahit olduk. flte bunun için, bir baflkas ndan nefret etmenin ve ötekisini afla laman n tehlikeli boyutlar na dikkat çekmek istiyoruz. Bugün insanlar art k bar fla susam flt r. Bu bar fl adil bir flekilde temin edecek her türlü müzakereyi destekliyoruz. Bunun için önce nefretin kalkmas n n teflvik edilmesi gerekiyor. nsanlar aras nda nefret tohumlar eken davran fllar n, sözlerin temelinde ayr ca umarsamazl k oldu unu da unutmamak gerekiyor. Tüm bu olanlar karfl s nda, insanlar n birbirlerine karfl olan nefretlerini azaltmak yerine, bu nefreti beslemeyi teflvik eden her türlü davran fl n da ayn flekilde terör gibi tehlikeli oldu unu burada bir kez daha vurgularken, teröristlerin, yapt klar insanl k d fl hareketlere, gerek slamî, gerek, Hristiyan-Yahudî ya da di er dinlerin kaynaklar n delil göstermelerine de raz olmayaca m z bildirmek isteriz. Öte yandan, Hagen de yap lacak olan 16. Avrupa Kur an- Kerim Tilavet Yar flmas na hepinizi beklerken, Allah'a emanet olunuz, diyoruz! BU SAYIDA... Anti-Semitizm&Islamophobia Ant-semitik davran fllar ve slam dünyas lhan B LGÜ Avrupa da Islamophobia, bask ve ay r mc l a do ru gidiyor Ve terör Madrid de vurdu! IGMG: Terör, insanl k suçudur Bölge Baflkanlar toplant s yap ld Dünya Kad nlar Günü nde kad n haklar bir kez daha tart fl ld Avrupa 16. Kur an- Kerim Tilavet Yar flmas 11 Nisan da yal p yor Kurban Kampanyas n n ard ndan Özgürlükler ka t üzerinde Türk Silahl Kuvetleri herkesi fiflliyor Cami de üniforma ile namaz k lan astsubay n, Türk ordusunda yeri yok! Avusturya ordusu, müslümanlar için mescid açt Ümmet bilinci Mustafa MOLLAO LU Adab- Muafleret Sefer AHMEDO LU Katliamlar Yüzy l Human Rights Watch: Französisches Kopftuch-Verbot verletzt Religionsfreiheit Nicht die Note, sondern die Herkunft bestimmt die Schullaufbahn VG Kassel: Verwaltungsbehörden müssen Passfoto mit Kopftuch akzeptieren Türk. Unteroffizier wegen Gebets in Moschee entlassen 31 Österreichisches Bundesheer stellt Muslimen einen Gebetsraum zur Verfügung Muslimisches Neujahr und die Hidschra Abdulgani E. KARAHAN Die islamische Kultur -III EL-ETA oder wo kommt der Terror her? O uz ÜÇÜNCÜ Millî Görüfl&PERSPEKTIVE IGMG AYLIK YAYIN ORGANI MART / MÄRZ 2004 Y l/jg.: 10, Say /Nr.: 111 Herausgeber: Islamische Gemeinschaft Millî Görüfl - IGMG Genel Yay n Yönetmeni (Chef Redakteur): Ali BOZKURT Yay n Kurulu: (Redaktion): O uz ÜÇÜNCÜ Abdurrahman D ZMAN D ZG -LAYOUT: M LLÎ GÖRÜfi BASKI (Druck): YAVUZSÖHNE-DUISBURG Yay nlanan makale ve fikir yaz lar n n sorumluluklar yazarlar na aittir. Die in der Zeitschrift veröffentlichten Meinungen binden die Autoren, nicht die IGMG. Adres: Millî Görüfl Dergisi Boschstr , D Kerpen Tel.: 02237/ Fax: 02237/ lan ve Reklam Al n r. IGMG Genel Merkez Üyelerine Ücretsizdir. Y ll k abone ücreti: 59,-EURO Jahresabonnement: 59,-EURO SEB-AG Köln. Kontonr.: BLZ

2 Anti-Semitizm & Islamophobia Bu say m zda modern ça n en önemli hastal klar aras nda yer alan iki önemli konuya de inmek istiyoruz. Bu iki konu da, nas l de erlendirirseniz de erlendirin, söyledi iniz her fleyi, do ru da söyleseniz, yanl fl anlaflabilabilecek konumda: anti-semitizm ve Islamophobia*. Bat dünyas, ant-i semitizm konusunda en az ndan yasal olarak belirli bir yere gelse de Islamophobia konusunda hala, tarihin ilkel ve savaflc dönemlerindeki anlay fl n d fl na ç kabilmifl de il. Biz bu yaz m zda ayr ca, son zamanlarda s kca vurgulanan müslümanlar aras ndaki anti-semitizmi de gündeme getirece iz. Fakat, baz lar n n yapt gibi, ne anti-setimizmin varl n inkar edece iz, ne de ant-i Semitizm mücadelesi ad alt nda bir baflka grubu suçlamayaca z. Müslümanlar, anti-setimist veya ekstremist davran fllar ndan dolay elefltirirken, insanlar aras na slam ve müslümanlar suçlay c argumanlarla ç kanlar gibi davranmayaca z. Burada bir örnek vermek gerekirse, Früchte des Wahns - Hezeyan n Meyveleri bafll ad alt nda müslümanlar aras nda da hissedilen anti-semitist duygular n temelinin, günümüz Ortado u olaylar olmad n, aksine, slam dininin bu inanc yayg nlaflt rd n iddia eden Matthias Küntzel in TAZ daki makalesini gösterebiliriz. Küntzel in, yaz s na: nsanlar sadece Yahudi olduklar için öldürmek: Bu, Mombasa, Kasablanca ve Istanbul daki slamist sald r lar n hedefiydi... 1 cümlesi ile bafllamas - n nas l aç klamal? Bu ifadeler ant-i Semitizm i elefltirmek yerine yeni bir nefretin oluflmas na yol açm yor mu? Almanya Federal çiflleri Bakan Islamismus 2 diye bir kitab yay nlat yor. Kitaba önsöz olarak Bakan Schily bir yaz yaz yor. Yaz n n ilk cümlesi flöyle bafll yor: Islamismus ( slamc l k?) herfleyden önce sadece terör hareketi olmas yla bir tehlike de il, ayn zamanda zaten politik bir ideoloji olarak, evrensel insan haklar na karfl bir savafl ilan içeriyor. Yaz s n n ve kitapç n, ifli slam düflmanl na çekece- ini farkeden bakan, yaz s n n aras na flunu da s k flt rmay ihmal etmiyor: Bütün bunlara ra men, slam ile slamc l k saca birbirine eflde erde tutamay z. Problem iflte burada bafll yor. slam ve Islamismus u ( slamc l k???) sözde, birbirinden ay rmak gerekti i iddias. flte bu gibi tan mlamalarla, slam düflmanl yap lmad iddias d r ki bugün, slam düflmanl n Avrupa da * Islamophobia, Islam korkusu anlam na gelse de, yersiz/gereksiz korku, evham ve bu evhamlardan hareketle, slam dinine ve müslümanlara karfl nefret duyarak düflmanl k yapmak anlam nda kullan lmaktad r. Özellikle ngiltere de bu anlamda, slam ve müslümanlardan nefret ederek düflmanl k yapmak anlam nda kullan - m yayg nlaflan bu kelime, asl nda, günümüzde müslümanlara karfl duyulan nefreti tam olarak ifade etmemektedir. 2 Nitekim daha 19. yüzy lda kullan lmaya bafllayan anti-semitizm kelimesinin o zamanlar pek önem ifade etmeyen anlam, bugün nas l heyecan uyand r yorsa, Islamophobia kelimesinin de any heyecan uyand rmas n umuyoruz.

3 tab. Kitap tamam yla, slam n temelde Bat medeniyetine karfl oldu una vurgu yapan tarihi bir yan lg y yenilemekle bafll yar. Sömürge ve iflgal güçlerine karfl tarihte slam dünyas nda yap lan direniflleri dahi demokratik sistemi sarsmaya bir niyet ve baflkalyasal hale getirme sürecine kadar gelinmifltir. Bugün Avrupa da slam n sorunu, Bakan Schily nin ifade etmeye çal flt terör veya evrensel insan haklar na karfl bir savafl ilan eden siyasal ideoloji olmas da de ildir. Bakan Schily baflta olmak üzere devlet gücünü elinde bulunduranlar n, slam a karfl ne kadar ay r ms z davran p davranmad klar sorunudur. Terör ve evrensel insan haklar na karfl savafl ilan, bafll bafl na mücadele edilmesi gereken apayr bir konu iken, slam ve müslümanlarla mücadeleyi ça r flt ran her türlü harekete karfl konulmas sorunudur. Bakan Schily bir hukukçu olarak bu hakikati görmezlikten gelememelidir. Hatta, bakan Schily, hangi davran - fl n slamî veya slamist oldu una karar verme yetkisine de sahip olamamal d r. Zira, slamist kelimesini, müslüman olmayanlar; slamî veya Müslüman kelimesini de müslümanlar kullanmaktad r. Bu kelimeleri kullanmak bile Islam düflmanl n n bir tezahürü olarak kabul edilmek zorundad r. Schly nin görevi, o teröristlere karfl müslümanlar dahil bütün insanlar korumakt r, insanlar aras na slamist korkusu yaymak de il. Burada da görüldü ü gibi, bir dinî veya etnik gruba karfl oluflan nef- 1 TAZ, Islamistisch kelimesini Türkçe ye tam terceme etmeye kalk flt n zda flöyle bir garabet ortaya ç kar: slamc ca.) 2 Islamismus, Almanya Federal çiflleri Bakanl taraf ndan 2003 y l Aral k ay sonunda yay nlanan bir kini gözard edemeyiz. Mesele tahammül meselesi de il, sayg meselesidir. Elbette ki tahammül de etmek zorunday z; bizlere de tahammül edilebilmeli. Ama, ne yaz k ki toptan, henüz daha sayg göstermeyi ö renemedik ki. 2. Dünya Savafl n n vahflî karanl ile tarihin derinliklerine gömdü- ümüzü sand m z Yahudî nefretini yeniden canland rmak, buna ilaveten müslüman nefretini yeflertmek, 21. yüzy l Avrupa s n n kabul edebilece- i bir fley de ildir. BM Genel Sekreteri Kofi Annan n da iflaret etti i gibi, Yahudî nefreti nin yan nda yeni bir fenomen ve hastal k olarak slam nefreti yefleriyor. Bu nefretin önlenebilme yolu, aç kca söylemek gerekirse kanunlardan geçmez: kafalardan ve kalplerden geçer. Asl nda bu yaz m zla, kimi yanl fl anlamalar n alt n çizece iz. Bu yaz - m z n arkas ndan, anti-semitizm ile Islamophobia y efl de erde gördü ümüzden dolay, anti-semitizmi, önemsemedi imizi iddia edenler ortaya ç kaca gibi, verdi imiz kimi örneklerin uç noktalar temsil etti ini iddia edenler de ç kabilecektir. Umar m bu yaz m zda, elefltirdi- imiz bu yan lg ya biz de düflmeyiz. Tabiî, elefltiri ve önerilerinizi de bekliyoruz. reti elefltirirken, özellikle müslümanlara karfl yeni bir nefret hareketinin oluflmas na katk sa layacak her türlü çaba sarfediliyor. Bu yanl flt r. Kendi örne imizde oldu u gibi, müslümanlara karfl oluflan nefreti elefltirirken, mesela, yahudilere karfl yeni bir nefret dalgas yaymak da yanl flt r. Meselenin özü, slam veya Yahudî düflmanl de il, kendimizden olmayan baflkalar na/ötekilere karfl gösterebilece imiz sayg d r. Burada tolerans/müsamaha kelimelerini hassaten kullanmak istemiyoruz. Zira, tolerans veya müsamaha, yap lan bir yanl fla veya kötü davran fla karfl hoflgörülü davranmakt r. Ama, bir din olarak Yahudilik veya slam, bu dine mensub olarak da Yahudi veya Müslüman tolaransa de il sayg ya lay kt r. Yoksa, tolerans en sonunda yine onlar n mahkum edilmelerini gündeme getirecektir. Bunun gibi, Avrupa toplumlar nda Sinti-Roma toplumlar ile, Türkiye de son yüz y l n hastal olan, Arap, Ermeni, Rum, Kürt ve Çingene nefreti de irdelenmek zorundad r. Türkiye yi sevmek, Arap tan, Rum dan, Ermeni den nefret etmekten geçiyorsa, o sevgi an nda y k l p gidecektir. Baflkalar ndan bekledi imiz sayg y bizim gösterdi imiz sayg kadar hakedebilece imiz hakikati- d r olarak gösteriyor. Ayr ca müslümanlar n ne kadar tehlikeli oldu una, ne kadar sinsi çal flmalar yapt na ve en önemlisi Almanya da demokrakik haklar ve hukuku nas l bir silah olarak kulland klar na dair aç klamalarda bulunuyor. 3

4 Anti-Semitik davran fllar ve slam dünyas hudinin öldürülmüfl olma ihtimalinin olmad n söylemektir. Bat dünyas bugün, bu alanda da önemli ad mlar ve tedbirler al rken, hala anti-semitizmin giderek yükselme göstermesi, baz lar n n iddia etti i gibi, müslüman kökenli göçmenler aras nda Yahudi düflmanl n n tezahür etmesi ile iliflkilendirilemez. Her fleyden önce, Bir insan öldüren, bütün insanl öldürmüfl; bir insan kurtaran da bütün insanl kurtarm fl gibidir slamî düsturunu burada hat rlatmadan geçemeyece iz. Yani, Nazi Almanya s n n Avrupa tarihinin kökleri ile yak ndan ba lant l olan Yahudi düflmanl na, her ne flekilde olursa olsun, mazeret bulmak, öldürülenlerin, yak lanlar n say lar n n 5 milyondu, 6 milyondu fleklinde rakamlar üzerinde durmak bile insanl k onuru ile yak flmayan slam d fl bir davran flt r. Nazilerin, sadece Yahudi olduklar ndan dolay ve sadece bir Yahudi ye bile nefretle bakm fl olmas, itip kakmas da ayn flekilde suçtur. Sigmund Freud u, Viyana sokaklar nda gezerken, kendilerine yap lan sald r lardan b kt ran ve babas n n bütün bu yap - lanlara karfl çaresizli inden dolay Yahudi olan babamdan nefret ediyorum fleklindeki sözü söylemeye iten arka plana bakt m zda, iflte önemsenmeyen bu küçük nefreti görürüz. Tarihî süreç içerisinde, Yahudilere karfl gerçekten de önemli ay r mc l klar ve düflmanl klar yap lm fl, bu düflmanl klar sürgün ve katliamlar olarak kendisini göstermifltir. Eski tarihlerde siyasal bir hakimiyet fleklinde gördü ümüz bu Yahudî düflmanl n, Bat tari- 4 Anti-Semitizm, her ne sebeb ve saik ile olursa olsun, genel anlamda Benî srail e mensup kiflilerden ve inand klar dinden nefret etme ve bu nefretin tezahürü olarak da düflmanl k besleme olarak tarif edilebilir. Yukar daki tarifi esas alarak tarihî sürece bakt m zda, anti-semitizmin en yayg nl k kazand yerin Bat dünyas oldu unu görürüz. Holocaust kurbanlar aras nda yer alan Elie Wiesel in daha geçenlerde yapt bir konuflmada söyledi i gibi, ant-i Semitizm bir Avrupa hastal d r, fleklindeki bir tarif gerçe e daha yak nd r. Dreyfus olaylar ile fliddetini iyice art ran anti-semitizm nihayet geçen yüzy - l n ilk yar s nda, soyk r m dahi hakl gösterecek kadar ileri gitmifltir. Nazi döneminde zirveye ulaflan bu olaylar n arka temeline bakt m zda, ço unun önemsemeyece i ufak bir nefret duygusunun yatt n görmek mümkündür. Yani, bir insan grubundan veya dinî grubtan toptan nefret etmenin temeli, iflte bu önemsiz bulunan duygudur. Bu duygular daha sonra bir evham hülyas oluflturarak düflmanl oluflturur. Bu evhamdan kaynaklanan düflmanl k, nihayetinde o gruba karfl yap lacak her türlü hareketi, ay r mc l ve soyk r m yasal hatta ahlakî hale getirebilir. flte, Nazi döneminde zirveye ulaflan bu durumun temelinde önemsenmemifl nefretin izleri yatmaktad r. Ant-i Setimizm her gün yeni bir flekil al yor. Bu fleklin en son belirgin özelli i ise, Nazi Almanya s n n Yahudilere yapt klar n n sebeblerinin, bizzat Yahudilerin tutum ve davran fllar oldu unu iddia etmek veya, yap lanlar az bulmak ve o kadar çok say da Yahinde dinî ay r mc l k olarak ortaya ç kt n görürüz. Roma imparatorlu u döneminde puta tap c l k ile branîlik mücadele ederken, nihayet Hazreti sa aleyhisselam n Benî srail den biri olarak, Allah n ilahî mesaj n n yenilenmesi için elçi olarak gönderilmesi ve Roma imparatorlu unun bu yeni dini, bir kaç yüz y l sonra da olsa kabullenmesi Benî srail ile iliflkilerin bozulmas n n temellerini atm flt r. Nitekim son günlerde, sa aleyhisselam n öldürülmesinden Yahudilerin sorumlu oldu unu vurgulayan bir filmin ortal kar flt rmas bunun bir örne idir. Yani, dinî farkl l k, Yahudilere karfl nefreti körükleyen bir amil idi. Hristiyanlar n Kutsal Savafl: Bellum Sacrum ile meflgul oldu u dönemlerde, ticaret hayat n sürdüren ve kredilendirme ifllemleri ile meflgul olan Yahudilerin bu konumlar da, anti-semitizmin ekonomik sebebleri aras nda say lmaktad r. Nitekim bu gün de ayn flekilde, Yahudilerin ekonomik güç ile dünyay ellerinde tuttu- u iddias etkin bir ant-i Semitist davran fl olarak görülmektedir. Görüldü ü gibi, ortada bir suç yok iken, önce suçlu imal ediliyor ve arkas ndan da suç yap flt r l yor. flte bu tür küçük nefret tezahürleri dahi, ileride içinden ç k lmaz nefret ve düflmanl k kütlesine dönüflüyor. Ant-i Semitist hareketlerin büyük bir hassasiyetle izlendi i Almanya da, hala böyle bir korkunun hissedilmesi flüphesiz geçmiflteki korkunç ve ac dolu tecrübeden kaynaklan yor. Ne var ki bu ac tecrübenin kayna, önemsenmeyen küçük nefretler idi. flte herkesin ve tüm insanl n üzerinde dikkatle durmas gerekti i

5 nokta buras olmal d r. Herfleyden önce dünyay de erlendirirken geçmifl ile de il, günümüz ve gelecek ile de erlendirmek gerekir. Günümüz dünyas, çok kültürlü ve çok etnikli toplumlar n bir arada, farkl l klar yla ve hatta z tl l klar yla birlikte yaflayabildi i bir dünyay yaflatma çabas içindedir. Bu çabaya nas l katk yap labilece i üzerinde kafa yormak var iken, tarihî olaylar ve geliflmeleri nefretin ve düflmanl n temeline oturtmak yanl flt r. Bu anlamda, Nazi Almanya s karfl s nda, günümüz Almanya s n n Benî srail ile olan iliflkilerini takdirane bir flekilde de erlendirmek gerekmektedir. slam dünyas ndaki ant-i Setimist geliflmelerin varl son y llarda oldu u kadar hiç bir zaman elefltiri konusu olmam flt. flin üzücü yan, slam dünyas n n böyle bir elefltiriyi yapma ihtiyac dahi hissetmemifl olmas d r. Olaylar karfl s nda tepki koyarken, srail hükümetlerinin, ki bugün Sharon önderli- indeki hükümet bunun en iyi örne idir Filistin halk na karfl uygulad terör özellikli, ay r mc, bask c ve ço u zaman ölümle sonuçlanan politikalar - n n, Yahudi düflmanl n veya en az ndan nefretini caiz k lacak bir yönü olmad n bilmek gerekir. Bununla birlikte, iflte bu hükümetin politikalar ndan dolay en az ndan Avrupa da yeni bir fenomen olarak ortaya ç kan müslüman göçmenler aras ndaki ant-i Semitik veya Yahudilere yönelik hareket, davran fl veya çok az da olsa sald r lar n genellefltirilmesi de kabul edilemez. Hele hele, srail in Diaspora Yahudileri Bakan Natan Sharansky nin, Avrupa da yükselen anti-semitizmi elefltirirken Avrupa da müslüman nüfusun tehlikeli bir flekilde artmas elefltirmesini kabullenmek hiç mümkün de ildir. Zira, müslüman göçmen gençler aras nda görülen, biraz önceki Yahudi düflmanl n n tezahürü olan hareketlerin çözümünün, yeni bir nihaî çözüm ü ça r flt racak öneriler olmamas Sharansky Avrupa da müslüman nüfusun art fl n n tehlikeli oldu unu ileri sürüyor; Mahatir, Yahudilerin dünyay hile ile yönetti ini iddia ediyor. Mahatir tepki görüyor; Sharansky tepki görmüyor, aksine alk fl topluyor. gerekti ini bilmek laz m. Bunu en iyi bilmesi gereken de Bakan Natan Sharansky olmal d r. Görevi b rakt gün, yapt bir aç klama ile, Yahudilerin dünyay hile ile yönetti ini iddia eden Malezya eski Baflbakan Mahathir Muhammed e gösterilen hakl tepki karfl - s nda, Sharansky nin sözlerine hiç bir tepkinin gösterilmemesi ilginç de il midir? Dahas, ayn günlerde, srail Savunma Bakan Yard mc s Ze'ev Boim, afl r müslümanlar insan neslinin genetik bozuklu u olarak tan mlamas s radan bir aç klama olarak de erlendirilmiflti. slam dünyas nda ve müslümanlar aras nda bu tür ay r mc l klara veya Yahudi düflmanl na tepki gösterilmemesinin temelinde belki de her gün, özellikle bat medyas n n ve sözde slam uzmanlar n n görüfllerinde özetlenen slam/müslüman düflmanl n n tesiri olabilir. Allah n her günü, slam ve müslümanlara hakaret dolu ifadelerin yer ald medyan n bu tavr na karfl, resmî otoritelerin de ayn koroya kat lmalar, müslümanlar aras nda belirli tepki do urmufl olabilir. slam dünyas, buna ra men, Yahudilere karfl oluflacak olan her türlü düflmanl öncelikle reddetmelidir. fiunu kabul etmek gerekir ki, müslümanlar ile Yahudiler aras ndaki iliflkilerin, 1900 lü y llar n bafl ndan sonra nefret ve düflmanl k anlam nda bozulmufl olmas n n temelinde Filistin- srail sorunu yatmaktad r. Her ne kadar baz Yahudi yazar ve bilim adamlar bunu 5 kabullenmek istemese de, müslümanlar aras ndaki tarihî kültürel miras, bizlere ve tüm insanl a, özellikle günümüz Avrupa s n n ulaflmak istedi i, farkl l klar ile birlikte ortak yaflama arzusunun örneklerini göstermektedir. slam beldelerinde, Müslüman-Yahudi- Hristiyanlar ve di er dinî cemaatlerin birada yaflad n isbat eden tarih, Avrupa, Afrika ve Asya daki slamî süreç ile, bunun en güzel tarihî örneklerini sunmaktad r. slam n, kendisinin en do ru ve en ilahî din oldu u iddias na ra men, bu tarihî hakikat slamî bir düstur olarak önümüzde durmaktad r. Yanl fll klar n temelinde, birbirini anlayamama yatmaktad r. Bat sömürge tarihinin bir ürünü olan bugünkü Orta Do u sorunu, bu yanl fl n devam etmesine yard mc olsa da f rsatlar de- erlendirmek önemlidir. Bu ba lamda Ortado u da bar fl n temin edilmesi ve Kudüs ün ad üzerinde bir bar fl beldesi olabilme imkan da bulunmaktad r. Çevresi bereketli k l nm fl Mescid-i Aksa ile Süleyman Mabedinin bulundu u Kudüs, Yaruflalim olarak, yani Bar fl Beldesi olarak yeniden tesis edilmelidir. Mescid-i Aksa ve A lama duvar çat flmalar n de il, buluflmalar n yap ld nokta olmal d r. slamî aç dan bak ld nda, anti-semitik, rkç, ay r mc ve baflkalar n afla lay c davran fl ve hareketlerin kabul edilemeyece i hakikati ile yüzyüze bulundu umuzu bilmek zorunday z. lhan B LGÜ

6 Avrupa da Islamophobia, bask ve ay r mc l a do ru gidiyor lam n modern demokratik toplum ile uyuflmayaca vehminden hareketle, müslümanlar n demokratik sistemi kabullenebilmeleri için inand klar din ile aralar na kendi yorumlar n katma, zorunlulu unun hissettirilmesidir. Bu anlay fla göre, slam, Orta Ça Avrupa s ndaki Hristiyan din anlay fl ve uygulamas ile yorumland ktan sonra karar verilir; slam n temelleri olan Kur an ve Sünnet in müslümanlar n hayat n düzenlemede, temel kaynaklar olamayaca veya olmamas gerekti i anlay fl yayg nlaflt r l r. Müslümanlar n anayasaya ve yasalara karfl olan flahsî davran fllar n n sorgulanmas yerine, slam dininin sorgulanmas n gerektiren bu anlay fl bile, slam dinine karfl bir bask y gündeme getiriyor. Bu anlay fl n tabiî bir neticesi olarak, bugün müslümanlar, özellikle Avrupa da, kendi dinleri olan slam ve bu dinin temel kayna olan ilahî kitab Kur an- Kerim i k smen de olsa reddetme zorunlulu una sürükleniyor. Bu zorunlulu u reddeden müslümanlar, slamist, fundamentalist, extremist, radikal, kutsal savaflc, siyasal slamc gibi afla lay c s fatlarla s fatlan yor. Bu s fatlamalar n ard ndan ise, bugün yasalaflmaya kadar varan resmî ay r mc l k ve horlama gündeme gelerek, ay r mc l n hukukî temelleri oluflturuluyor. Bu bask lar neticesindedir ki, art k günümüzde, Avrupal müslümanlar n, kendi öz istilahlar n kullanmalar suç olarak kabul edile gelmifltir. Bu konuda çok aç k bir misali verecek olursak, bugün müslümanlar aras nda slamî anlamda bir cihad tan mlamas veya tart flmas yap lamad örne ini görmekteyiz. Geliflen olaylar ve Islamophobia hastal, müslümanlar n bu aslî terimini çal p, ona Bat dünyas n n öz mal olan kutsal savafl (bellum sacrum), siyasal slam, fundemantalistli i, slamistli i giydirmifltir. Din özgürlü ünü, o dini yaflama ve yaflatma hakk da dahil olmak üzere ana- 6 Müslümanlar olarak, Avrupa da anti- Semitizmin tarihine bakt m zda asl nda kendimizi görmemiz gerekir. Bunun birinci sebebi, tarihî süreçte Yahudi düflmanl n n geliflmesinde, Yahudilerin, Müslümanlar n Avrupa içlerindeki beflinci kolu olarak de erlendirilmesi, bir di eri de ayn kaderi paylaflmam zdan dolay d r. Zira, eskiden Yahudiler aleyhinde geliflen ve önemsenmeyen olaylar bugün ayn yla müslümanlar aleyhine gelifliyor. Herfleyden önce, Avrupa, slam n ne olup olmad n n anlafl lmas hususunda, slam n kendisinin ne dedi- ine veya diyece ine de il, kendi istedi i bir slam anlay fl sunmaktad r. Bu anlafl - taki slam dini, elbette ki, asl bozulmufl ucube bir din olmaktan öte gitmeyecektir. Bununla birlikte, Islamophobia hastal n n tezahürlerine bakt m zda, elefltiri s n rlar denen bir s n r n zaten olmad - n görürüz. slam ve müslümanlar üzerine konuflan herkesin, islamismus, fundamentalismus, radikalism, tanr devleti, kutsal savafl ve flimdilerde moda olan deyimiyle siyasal slam tabirlerini kullanmas neredeyse bir zorunluluk haline gelmifl bulunuyor. Bu kelimeleri kullananlar n mutlaka, her hangi bir yerden slam afla layaca ve müslümanlara karfl yap lacak olan ay r mc l n ahlakî temellerini oluflturmak üzere bir mazeret olarak sunaca n hissedersiniz. Asl nda, bu kelime ve tan mlamalar n hiç birinin slamî literatür ve istilahlarda karfl l yoktur. Ortaya ç k fl sebebleri de Bat n n tarihî kültürel miras n n temeli olan ay r mc l k, bask ve öteki lerini afla lama gelene- inde yatmaktad r. Evet, Bat dünyas, bu kültürel gelene inden çok çekti i için, slam ve müslümanlar hala o Orta Ça kafas ile de erlendirmeyi ahlakî buluyor. Bu hakikate ra men müslümanlar toptan, bu kelimelerin yüklenildi i anlamlar ile suçlanarak mahkum ediliyor, toplumsal hayattan uzaklaflt r l yor ve u rad klar hakaretler mazur görülüyor. Islamophobia hastal n n oluflma tezahürlerinden bir di er önemlisi de, syasal temel kabul eden Avrupa da, müslümanlar n böyle bir zorlanmaya sürüklenmeleri, asl nda, müslümanlar için de- il, buna sebeb olanlar için utanç vericidir. flte bu durum, müslümanlar n kendi dinlerini, baflkalar n n zorlamalar ile yorumlamas sonucunu do urmaktad r. Baz lar n n, terör ile teröristi ve en önemlisi de cihad gibi slamî terimleri kullanarak terörlerine cevaz bulma gayretindeki kiflilerin/örgütlerin bu eylemleri ile, slamî anlamda cihad anlay fl n birbirinden ay rma yetene inden yoksun olmalar, müslümanlar n suçu de ildir. Teröristin bafl n ezmenin yolunu, müslümanlar n dinleri ve inand klar kitap ile aralar n kesmede bulan bu Islamophobia vehmi, bugünkü gelinen noktada, toplumsal bir bask arac olmaktan, devletlerin bask arac haline dönüflüyor. flin Avrupa toplumlar için tehlikeli boyutu ise, Müslümanlar n, kendilerini ve dinlerini tan mlarken iki yüzlülü e sapma zorunlulu u içinde olduklar n hissettirmesidir. Bu, müslümanlar n gördü ü bask üzerine, kendi dinlerinin hakikatlerinden uzaklafl p, toplumun hofluna giden bir söylemi benimsemeleri hatas n do uruyor. Çünkü, slam n 1400 ü aflan tarihî hakikati ve gelene i, her ne anlamda olursa olsun, ondan utan lacak ve bugünün Avrupa toplumlar nda yaflayan müslümanlar n hayatlar n buna göre düzenlemesinde sak nca gösterecek bir durum arzetmiyor. Geçmiflinden utanmas gerekenler, bunu müslümanlara mal ederek, suçlar n gizleyebilme baflar - s n gösterenlerdir. Çözüm ise, baflta cihad olmak üzere, fleriat, slam n toplumsal ve ekonomik sorunlara önerdi i cevaplar n müslümanlar taraf ndan anlafl ld anlamda sunulmas ndan geçmektedir. K sacas, bir müslüman olarak, kendimi tan mlarken, hakim anlay fl öyle dayat yor diye, dinî inançlar mda sapt rma yapma ihtiyac hissettirmek, bask n n ve zulmün en fliddetlisinden say lmal d r. Zira, bugün slam, müslümanlar n de il, slam d fl kay-

7 Müslümanlar n, demokratik sistemde, demokratik kurallara göre davran p davranmad klar n n sorgulanmas yerine, demokrasiye iman edip etmedikleri sorgulan r, bu sorgulama da, temel bir demokratik hak ve de er olarak kabul edilirse, bu durum, bask dan ve zulümden baflka ne ile de erlendirilebilir ki? 7 mokrasiye iman edip etmedikleri sorgulan r, bu sorgulama da, temel bir demokratik hak ve de er olarak kabul edilirse, bu durum, bask dan ve zulümden baflka ne ile de erlendirilebilir ki? Islamophobia hastal n n getirdi i son noktada, oluflan sosyal ve ekonomik bunal mlara slamî cevaplar n sunulmas bile demokratik düzene karfl bir baflkald r ve meydan okuma olarak görülüyor. Hatta, örne in içki içilmesine karfl ç k lmas, evlilik d fl cinsel iliflkinin reddedilmesi gibi, slam n haram s n f na dahil etti i davran fllar n anlat lmas bile demokratik düzene kafa tutma fleklinde yorumlan yor. Bu anlay fl n neresine bakarsan z bak n, Islamophobia hastal na tutulmufl kiflilere göre, müslümanl ça r flt ran her hareket, davran fl, ifade ve görüntü bu toplumlar için tehlikedir. Bu ba lamda Almanya da devletin resmî belgelerindeki slam anlay fl çok dikkat çekicidir. (Verfassungsschutz idarelerinin slam/müslümanlarla ilgili özel yay nlar ve Bundestag n yay n organlar na bak labilir.) slam ülkelerinde oluflmufl sosyal adaletsizli in, bask n n, zulmün ve anti-demokratik yap n n müslümanlar taraf ndan elefltirilmesinin bile, Islamist/Islamistist bir mazaret olarak kullan ld iddias n n özellikle üzerinde duruldu u bu yay nlarda, bu mazaretlerin, demokratik sistemleri y kmak niyetiyle istismar edildi i gündeme getiriliyor. Bunlara medyan n presente ve temsil etti i Islamophobia hastal birleflince, günlük hayatta da fiilî bask lar kendini gösteriyor. Almanya da polis, Cuma günleri bir operasyon timini camilerin önüne y yor; camilere giren ç kanlar n isimlerini, adreslerini ve ne ifl ile meflgul olduklar n kaydetmekle meflgul oluyor. Sokaklarda her gün müslüman kad nlarla yafll müslüman erkeklere sözlü sald r lar oluyor. Polise yap lan müracaatlarda ise, bir özür dilemekle bu ifl hallettirinaklar n yorumlamas na göre mahkum ediliyor. Asl nda, meselenin as l bu noktas, bugün Avrupa toplumlar n n içine düfltü ü inanç özgürlü ü üzerindeki bask s n gündeme getiriyor. fiahsen bir müslümana bask yapmaktan öte, inand dini baflkalar n n heva ve heveslerine göre yorumlama zorunlulu u hissettirilmesi en önemli bask d r. slamî hükümlerin ne oldu una dair karar n kimler taraf ndan verildi ine Almanya örne inde oldu u gibi bir bakt - m zda görürüz ki, bilinçli ve örgütlü bir Islamophobia ve ay r mc l k ile karfl karfl - ya oldu umuzu görüyoruz: Protestan Kilisesinin bafl ndaki Baflpapaz veya bir eyaletin Protestan Kilesisinin darî-fetva Konseyi Baflkan bir Bakan veya Katolikler Merkez Konseyi Baflkan Yard mc s bir Bakan veya Katolik Baflpikoposlar Konferans Baflkan bir Baflpiskopos veya dinî hayat ndan silmekle meflgul bir politikac veya sözde terör uzman bir profesör. Islamophobia hastal n n en tehlikeli boyutu bu boyutdur. Çünkü, bu çevreler, sadece konuflmakla kalm yor, ayn zamanda konufltuklar n icra etme yetkisine de sahip bulunuyorlar. Elbette ki, günümüz müslümanlar, kendi slamî anlay fllar n ortaya koyarlarken, belki de geçmifl müslümanlar n anlay fllar ndan farkl yorumlar ortaya koyacaklard r. Bunun, tarihî oldu u kadar yaflan lan gerçek hayat n getirdi i zorunluluklar gibi öz dinamikleri ve sebebleri vard r. Nas l ki geçmiflteki Avrupa ile günümüz Avrupa s nda çok önemli farkl - l klar var ise, geçmiflteki müslümanlar ile günümüz müslümanlar aras ndada anlay fl fark olacakt r. Fakat, Avrupa toplumlar n n, yay n organlar n n ve en önemlisi devlet organlar n n dayatmas ile, yeni bir slam anlay fl n kabullenmek mümkün de ildir. Bu iki konu birbirinden tamam yla uzakt r. Birisi, özgür iradenin sonucu; di eri ise bask n n sonucudur. Nitekim müslümanlar, Islamophobia n n bugünkü getirdi i yanl fl anlay fla göre, slam ile demokrasi aras nda bir tercihe zorlanmaktad r. Nas l ki bir Hristiyan, demokrasi ile Hristiyanl k aras nda bir tercihe zorlanamayacak ise, müslümanlar n böyle bir tercihe zorlanmalar yanl flt r, müslümanlar üzerine bask d r. Müslümanlar n, demokratik sistemde, demokratik kurallara göre davran p davranmad klar n n sorgulanmas yerine, deliyor veya önemsenmiyor. flyerlerinde hakarete varan davran fllar ve flimdi de iflten atmalar iyice yo unlaflt. Camilere yönelik fiilî sald r lar gözle görülür flekilde artt. Tüm bu olup bitenler ise ne yaz k ki ülkeyi idare edenleri ve hukuk çevrelerini rahats z etmedi i gibi, müslümanlar aleyhine tedbirler alman n projelerini yap yorlar. Çünkü, müslümanlara yap lan bask lar öylesine tabiî ve hukukî görülmeye baflland ki, bir içiflleri bakan Federal Anayasa Mahkemesinde kazan lm fl bir davaya katk da bulunmay bile toplumsal bir suç olarak sunmay, ülkenin iç güvenli inin temeli olarak kabul edebiliyor. Tabiî bu arada, demokratik-seküler Avrupa toplumlar aras nda yer al rken, müslümanlar n dikkat etmesi gereken konular da irdelemek do ru olacakt r. Fakat bu baflka bir yaz n n konusu olacakt r. Müslümanlar n s k nt s, kendi seslerinin dinlenilmek istenmemesinde yat - yor. Bir baflpiskopos bile, müslümanlarla görüflürken, o müslüman nlar n extremist, radikal, fundamentalist, Islamist olup olmad n sorgulamaya ve bunu da devletin istihbarat örgütlerinden ö renmeye kalk flma gururunu tadabiliyor. Halbuki bu s fatlar n tarihî kökeni, temsil etti i kurumlar n duvarlar aras nda dal budak olmufl. Islamophobia hastalar her fleyden önce flunu bilmelidir ki, müslümanlar demokratik-seküler bir düzene sahip olan Avrupa da kendi arzular ile yafl yorlar ve bu toplumlar ilgilendiren her alana katk - da bulunmak istiyorlar. Tüm bu olup bitenlere ra men, iyinin ve güzelli in temini için, kendi sesimizin ve kendi anlay fl m z n duyulmas için gayret sarfetmekten, iflte tam yeri gelmifl iken bizim anlad m z anlamda cihad etmekten baflka ç kar yol yok. Belki uzun ve s k nt larla dolu bir yol. Ama en bereketlisi de bu yol..b.

8 Ve terör Madrid de vurdu! spanya n n baflkenti Madrid in merkezinde 3 ayr tren istasyonuna düzenlenen efl zamanl bombal sald r larda 200 ü aflk n kifli ölürken, yaklafl k 1500 kifli de yaraland. Sald r n n faili olarak ilk gülerde, Bask bölgesinin ba ms zl için savaflan ETA örgütü mensuplar ndan flüphe edilirken, ETA n n resmen yasaklanan siyasal kanad n n lideri, ETA n n bu sald r y düzenlemedi- 8 ini iddia etti. Bu arada, baz çevreler sald r - n n El Kaide örgütü taraf ndan yap lm fl olabilece ini gündeme getirdiler. El Kaide sorumlulu u do rudan üstlenmezken, spanyol polisi bu yönde de soruflturmas n sürdürüyor. lk etapta 5 Fasl ile 2 Hint as ll Portekizli tutukland ve sorgulamaya al nd. spanyol hükümeti, flüpheli ETA üzerinde dururken, ayr ca El Kaide üzerinde de araflt rmas n sürdürüyor. Araflt rmalar, en son El Kaide üzerinde yo unlafl yor.

9 Tutuklananlar aras nda El Kaide ad na Fas ta eylemlere kat lanlar n da bulundu u bildiriliyor. El Kaide nin, spanya n n Amerikan- ngiliz iflgal güçlerine Irak da destek vermesinin intikam olarak, bu sald r y gerçeklefltirmifl olabilece i iddialar gündeme getiriliyor. Öte yandan El Kaide ile ETA aras nda bir iflbirli i yap lm fl olabilece inden de flüphe ediliyor. TERÖRÜN KORKUNÇ YÜZÜ IGMG: Terör, insanl k suçudur slam Toplumu Millî Görüfl Genel Baflkan Yavuz Çelik Karahan Madrid te meydana gelen terör sald r lar n nefretle k nad klar n bildirdi. Olay üzerine bir aç klama yapan IGMG Genel Baflkan Karahan terör sald r lar n n bir insanl k suçu oldu una iflaret ederek flunlar söyledi: "Madrid te meydana gelen ve yüzlerce masum insan n ölmesine ve binlercesinin yaralanmas - na yol açan bu olay, insanl k ad - dük. Yerler ölüler ve yaral larla doluydu... diye konufltu. Olaylardan sonra milyonlarca spanyol teröre hay r, bar fla evet diyerek soka a ç karken, pek çok ülkede de bu protestolara destek na utanç vericidir. Nefretle k n - yoruz. Masum insanlar öldürmekle bir yere varacaklar n sananlar büyük bir yan lg içindedirler. Terör bir insanl k suçudur; kimden gelirse gelsin ve kime karfl yap l rsa yap ls n hiç bir zaman masum gösterilemez. Bu vesile ile spanya halk na ve ölenlerin yak nlar na baflsa l dileklerimizi sunuyor, yaral lara da acil flifalar diliyoruz. Madrid te trenlere karfl yap - lan sald r terörün menfur ve çirkin yüzünü bir kez daha ortaya seriyordu. Bombal sald r lar sonucu ortaya ç kan manzaraya bak ld nda, herzaman oldu u gibi, yerlerde yatan cesetler, itfaiyeciler taraf ndan tren enkaz ndan kurtar lan, floke olmufl ve tir tir titreyen yaral lar görülüyordu... Atocha Gar ndaki patlamadan sa salim kurtulan bir genç k z, bafl ndan geçenleri anlat rken, patlaman n meydana geldi i vagonlar n, liseli ve üniversiteli ö rencilerle dolu oldu unu söyledi. Genç k z, "Trende benim gibi okula giden birçok ö renci vard. Korkunçtu... fiu anda duygular m anlatacak kelime bulam yorum; yerlerde paramparça olmufl cesetler ve inleyen, hayk ran yaral lar yat - yordu dedi. Olay gözyafllar na bo ularak anlatan üniversite ö rencisi sabel Vega, "Korkunçtu. Patlamayla insanlar sa a sola savruldu. D flar ç kt k, karfl istikametten tren gelmedi ini görünce raylardan yürügeldi. Sald ralardan sonra yap lan seçimleri ise, muhalefet kazand. Olay üzerine, Avrupa Birli i çiflleri Bakanlar da toplanarak terörle mücadele için yeni tedbirler al nmas n kabul ettiler. Milyonlar teröre hay r, bar fla evet dedi 9

10 Bölge Baflkanlar toplant s yap ld slam Toplumu Millî Görüfl Bölge Baflkanlar toplant s Genel Merkez de yap ld. Bütün Bölge Baflkanlar n n kat ld toplant da, Ramazan ay sonras nda yap lan hizmetlerin bir de erlendirilmesi yap ld. Yaz dönemine kadar planlanan hizmetlerin de müzakere edildi i toplant da özellikle, Kurban Kampanyas ve yaklafl k 4 bin hac n n hizmet gördü ü Hacc Organizasyonu ile ilgili hizmet ve çal flmalar müzakere edildi. E itim Baflkanl taraf ndan organize edilen Paskalya Tatili ile Yaz Tatilini De erlendirme Programlar n n da ele al nd toplant - da, Madrid de meydana gelen terör sald r lar n n da fliddetle k nand ve terörün her türlü flekline karfl ç k ld vurguland. Kurban Komisyonunun verdi i bilgilere göre, bu y lki Kurban organizesi ile Kurban ba fl gerçeklefltirildi ve buna karfl l k olarak da baflta Türkiye olmak üzere, slam dünyan n n 55 bölge ve ülkesinde Kurban kesilip da t ld. Genel Baflkan Yavuz Çelik Karahan n n da bir de erlendirme konuflmas yapt toplant da, Karahan, IGMG nin Avrupa daki müslümanlar n gerek dinî olsun gerekse sosyal ve kültüren ihtiyaçlar n n karfl lanmas nda önemli bir hizmet yapt na dikkat çekti ve Bizden beklenen bu hizmetleri, görev ve sorumluluk bilinci ile yerine getirmeliyiz dedi. Özellikle Avrupa daki geliflmeleri de de erlendiren Karahan, bu arada terörün bir insanl k suçu oldu unu vurgulad. Kara- han flunlar söyledi: Sadece teröre de il, insanl n huzurunu bozan ve insanlar rahats z eden her türlü harekete fliddetle karfl ç k yoruz. Ayr ca, bu müessif sald r n n, her zaman yap ld gibi, müslümanlara karfl yap lacak olan bask ve ay r mc politikalar için bir mazeret olarak kullan lmayaca n da ummak istiyoruz. IGMG Genel Baflkan Yavuz Çelik Karahan: Her türlü terörü lanetliyoruz. 10

11 Dünya Kad nlar Günü nde kad n haklar bir kez daha tart fl ld slam Toplumu Millî Görüfl Kad n Kollar n n, Dünya Kad nlar Günü dolay s yla düzenledi i toplant da, kad n haklar, kad n-erkek eflitli i ve hukukî durum tart fl ld. IGMG Kad n Kollar Baflkan Zehra Dizman n aç fl konuflmas ile bafllayan toplant da, Gülüzar Keskin, fienay Akar-Benbey, Susanne Döring Aç kgöz birer konuflma yapt lar ve yaklafl k 350 izleyicinin de sorular na cevap verdiler. Programda aktuel olarak Avrupa da tart flmalara sebeb olan ve Fransa ile Almanya n n kimi eyaletlerinde müslüman kad nlar n baflörtülü olarak okullara girmesini yasaklayan kanunlar da tart fl ld. Programda, sokaktaki gayr-i muslimlerin baflörtüsü ile ilgili görüflleri de yans t ld. IGMG Kad n Kollar Baflkan Zehra Dizman, çeflitli kültürel veya toplumsal alg lamalardan dolay kad nlar n eflit haklara sahip olmas n n kabullenilemedi ini ancak bununla beraber anayasal olarak garanti alt - na al nan eflitli in de uygulamada gerçekleflemedi ine de indi ve kad n haklar n n insan haklar ndan ayr görülemeyece ine iflaret etti. Bugün dünyada pek çok kad - n n yaflama hakk baflta olmak üzere, çok önemli haklar ihlal edilmektedir, diyen Dizman, müslüman kad nlar olarak Dünya Kad nlar gününde bu haks zl k ve ay r mc l a dikkat çekmek istediklerini bildirdi ve müslüman kad nlar n kendi hayat ve kuflam stilleri gibi konularda da kendilerinin karar vermelerine sayg gösterilmesini istedi. Gülüzar Keskin in Frans z Devrimi ne kadar kad n hareketlerini de erlendirdi i konuflmas n n arkas ndan ise fienay Akar-Benbey daha sonraki dönemlerdeki kad n hareketlerini anlatt. Toplant da Susanne Döring Aç kgöz ün Almanya daki baflörtüsü tart flmalar n hukukî aç dan de- erlendirdi ve bu yasaklamalar n Anayasal deste i olmad n bildirdi. Susanne Döring Aç kgöz, yasaklaman n gerçekleflmesi halinde ise, baflta çal flmakta olan kad nlar n da yasaklamalarla karfl laca n ve bunun örneklerinin flimdiden görülmekte oldu unu bildirdi ve bu geliflmelerin kabul edilemeyece ini söyledi. Programda, sokaktaki gayr-i muslimlerin baflörtüsü ile ilgili görüflleri de yans t ld. 11

12 fiüphesiz ki, Kur an en do ru yola iletir; iyi davran fllarda bulunan mü minlere, kendileri için büyük bir mükafat oldu unu müjdeler. ( sra, Ayet:9) Avrupa 16. Kur an- Kerim Tilavet Yar flmas 11 Nisan da yap l yor n n yan nda, dünya çap nda ünlü Kur an okuma üstadlar n n k raatlerine sahne olacakt r. Bu y l yap lacak olan Avrupa 16. Kur an- Kerim Tilavet Yar flmas na ifltirak edecek olan haf zlar, yar flma program çerçevesinde okuyufllar n yapacaklar. rflad ve Tan tma Baflkanl - ndan bildirildi ine göre okuyucular n isimleri flöyle: Doç. Dr. Fatih Çollak (Türkiye- Marmara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Ö retim Üyesi) fieyh Fethi Melici (M s r- Ünlü Kari Mustafa smail in talebesi) Haf z Kemeleddin Rezzai (Afganistan) Haf z Abdurrahman Sadien (Güney Afrika) Haf z Mustafa Özcan Günefldo du (Almanya) BÖLGELERARASI ELEMELER YAPILDI VE F NAL STLER BELL OLDU Avrupa 16. Kur an- Kerim Okuma Yar flmas n n Bölgeleraras elemeleri Hannover, Köln, Strassburg ve Güney Bavyera Bölgelerinde gerçeklefltirildi. lki 6 Mart 2004 tarihinde Hannover Bölgesine ba l Brauschweig Camisinde gerçeklefltirilen elemelere Berlin, Hamburg, Hannover, Bremen ve Kuzey Ruhr bölgeleri ifltirak etti. Yar flma sonucunda küçüklerde Hamburg Böl- 12 Avrupa da yaflayan müslümanlar n sayg n kuruluflu IGMG nin y llardan beri sürdürdü ü ve gelenekselleflen Kur an- Kerim yar flmas bu y l adeta Kur an ziyafetine dönüflüyor. Yar flma 11 Nisan 2004 tarihinde Almanya n n Hagen flehrinde Stadhalle de gerçeklefltirilecek. Yar flma ile alakal aç klamalarda bulunan IGMG rflad ve Tan tma Baflkan Ali Bozkurt konuya iliflkin olarak flunlar söyledi: Avrupa l müslümanlar n, bir taraftan slamî hayatlar n idame ettirmeye çal fl rlarken, bir taraftan da Avrupa da do an nesillerini Kur an ahlak ile terbiye etme çabalar her türlü takdirin üstündedir. IGMG olarak, 504 camimizde okumakta olan binlerce müslüman çocu una Kur an sevdirerek ö retiyoruz ve onlar n aralar nda 8-12 yafl ve yafl grublar nda Tilavet Yar flmalar tertipliyoruz. Bu y l yar flman n 16.s n tertiplemekteyiz. Yar flma önce camilerde oluyor ve cami birincileri seçiliyor. Cami birincileri Bölge aras nda yap lan elemeye kat l yor. Bölge elemelerinde birinci olan talebe, bölgeler aras nda yap lan yar finallere kat l yor. Bölgeler aras elemeler Avrupa n n 4 merkezinde yap l yor ve böylece birinciler Avrupa çap nda yap lan final yar flmas na ifltirak ediyor. Ayr ca ilave etmeliyim ki, bu y l yapaca m z yar flma, her y l yaflad - m z musab klar aras tatl heyecagesinden Muhammed Haydar 1700 puan, büyüklerde ise Berlin Bölgesinden Fatih Küçük 1715 puan alarak finalist oldular. kinci grup bölgeleri oluflturan Ruhr A, Düsseldorf, Köln, Hessen, Belçika, Güney ve Kuzey Hollanda bölgelerinin ifltirakiyle 7 Mart 2004 Pazar günü Köln Bölgesine ba l Troisdorf Camisinde yap ld. Son derece çekiflmeli geçen yar flma sonucu küçüklerde 1884 puanla Ruhr A bölgesinden Fatih Çiçek, büyüklerde ise 1979 puanla Hessen Bölgesinden Bünyamin Akda finallere kat lmaya hak kazand lar. Strassburg, Paris, Lyon, Annecy, Stuttgart, Freiburg ve Rhein-Saar bölgelerinin kat ld 3. grup elemelere ise Strassburg Bölgesi ne ba l Eyüp Sultan Camii ev sahipli i yapt. Yar flma sonucunda küçüklerde Rhein-Saar Bölgesinden Mücahit Akargöl 1983 puanla, büyüklerde ise 2185 puanla Strassburg Bölgesinden Tevfik Bulut birinci olarak finallere kat lmaya hak kazand lar. 4. grup elemeler ise Schwaben, G.Bavyera, sviçre, talya, Avusturya 1 ve 2. bölgelerinin kat l m ile Güney Bavyera bölgesine ba l ngolstatd Camiinde gerçeklefltirildi. Oldukça çekiflmeli geçen yar flmada küçüklerde, 1460 puanla Schwaben Bölgesinden Salih Bedelce, büyüklerde ise Avusturya 1. Bölgeden Ömer Sait Telli 1490 puanla birincili i elde ettiler ve finalist oldular.

13 Kurban Kampanyas n n ard ndan IGMG nin organize etti i Kurban Kampanyas n n yank lar hala sürüyor. Dünyan n 55 ülke ve bölgesinde mazlum, ma dur ve ihtiyaç sahipleri için organize edilen Kurban dolay s yla, tebrik ve teflekkür mesajlar ile birlikte, sevgi dolu selam ve dua ya yor. Kurban görevlisi olarak giden kardefllerimiz de Kurban Kampanyas n n gerçek anlam n ancak, Kurban da t m yaparken kavrayabildiklerini dile getiriyorlar. Bu say m zda, Uganda, Tanzanya ve Kenya ya giden Mehmet Günefltepe, Davut Toklu ile Mozambik ve Güney Afri ka ya giden Mustafa Uyan k ile Abdi Da döven in resimlerinden örnekler veriyoruz. 13

14 Özgürlükler ka t üzerinde AKP iktidar n n demokratikleflme yönünde att ad mlar bürokrasiye tak l yor: 2003 y l nda 256 kifli faili meçhul cinayete kurban gitti. 273 kifli de iflkence ve kötü muameleye maruz kald. MAZLUMDER in raporunda baflörtüsü zulmüne de genifl yer ayr ld. Baflörtüsü sorununun kampüsten eve girdi i ifade edilen raporda, din özgürlü ü alan nda pek çok ihlalin yap ld vurguland. Kur ân Kurslar na yap lan jandarma bask nlar da raporda yer ald ve bir y lda 44 kursun kapat ld belirtildi. Mazlum-Der in 2003 y l nda yaflanan insan haklar ihlallerine iliflkin haz rlad rapor, demokrasi ve özgürlükler konusunda ilerleme sa lanamad - n ortaya ç kard. Buna göre geçti imiz y l içerisinde düflünce aç klamaya toplam 1634 y l 9 ay hapis cezas istemiyle dava aç ld. Bu davalarda 235 y l 4 ay hasip cezas ve 242 milyar, 646 milyon lira para cezas verildi. Mazlum-Der Genel Baflkan Y lmaz Ensaro lu, 2003 y l nda gerçekleflen insan haklar ihlallerini haz rlad klar bir raporla ortaya koydu. Tespit ettikleri rakamlar n Türkiye deki insan haklar ihlallerine iliflkin gerçek tabloyu yans tmaktan uzak oldu unu belirten Ensaro lu, çünkü gerçek rakamlar n daha fazla oldu unu kaydetti. Ensaro lu, Din özgürlü ü alan ndaki ihlaller sonucu 41 memur ile 2 ö rencinin cezaland r ld n belirtti. Türkiye, yar özgür ülke ABD deki Freedom House adl kuruluflun bu y l da yar özgür ülkeler aras nda sayd Türkiye de 2003 y l n bir tak m olumlu yasal düzenlemelerin yap ld ama uygulaman n pek de iflmedi i bir y l olarak de erlendiren Y lmaz Ensaro lu, AB uyum paketleri olarak bilinen yasal düzenlemeler, 2003 y l na damgas n vurmufltur. Ne var ki, reformlar n pratik etkisi s n rl kalm flt r. Hiçbirisi uygulanamam flt r dedi. Kronik temel insan haklar problemleri aras nda olan asker sivil iliflkileri konusunda gerçeklefltirilen de ifliklere ra men bir ilerleme sa lanamad n kaydeden Y lmaz, MGK ile ilgili yap - lan de ifliklikleri hat rlatt ktan sonra, MGK Genel Sekreterinin askerler aras ndan seçilmesi flart kald r lm fl ise de A ustos 2003 te yeni MGK Genel Sekreterli i ne yine bir asker getirilmifl ve Sekreterli in görevlerinin yeniden belirlenme amac yla haz rlanan yeni yönetmelikle, yasan n ald birtak m yetkiler tekrar MGK Genel Sekreterli i ne verilmifltir dedi. flkence önlenemedi Hükümet yetkililerinin de iflik a zlardan iflkenceye karfl s f r hoflgörü po- 14 litikas ilan etmesi, TCK da iflkenceyi önlemeye yönelik yeni yasal de ifliklikler gerçeklefltirmesinin olumlu bir geliflme oldu unu kaydeden Ensaro lu, flkence ve kötü muameleye iliflkin Manisa davas gibi baz olumlu ve önemli yarg kararlar al nm fl ve Yarg tay, iflkence ve kötü muameleyi insanl a karfl ifllenmifl suç olarak tan mlasa da, iflkencecilerin cezas zl hâlâ önlenememifltir. flkence yapmakla suçlanan ve yarg lamalar devam eden baz san klar, devlet memuru olarak çal flmalar na ra men 2003 y l boyunca da bulunamam fllard r diye konufltu. Erbakan a hapis cezas verildi Saadet Partisi Genel Baflkan Necmettin Erbakan n da parti paralar n n kullan m nda usulsüzlük yapt gerekçesiyle hapis cezas na çarpt r lmas n insan haklar ihlalleri aras nda sayan Ensaro lu, ayr ca Anayasa Mahkemesi nin HADEP in kapat lmas na karar verdi ini ve bu partinin 46 üyesini 5 y l boyunca siyasi faaliyetten men etti ini hat rlatt. DEHAP, HAK-PAR ve Türkiye Sosyalist flçi Partisi hakk nda da kapat lma davas aç ld n söyleyen Ensaro lu, ayr ca 3 Kas m 2002 seçimlerine kat l m flartlar n yerine getirmifl görünmek için evrakta sahtecilik yapt klar gerekçesiyle baz DEHAP yöneticilerine hapis cezas verildi ini ifade etti. Kamu vicdan ile yarg karar aras ndaki uçurum artt Ayr ca insan haklar n n korunmas nda özel bir yeri olan yarg ile ilgili tart flmalar n bitmek yerine daha da artt n söyleyen Ensaro lu, Kamu vicdan ile yarg kararlar aras ndaki uçurum artmaya devam etmifltir dedi. Bir taraf devlet ya da devlet memurlar olan davalarda yarg görevlilerinden tarafs zl k de il devlet memuru gibi hizmet etmelerinin istendi ini söyleyen Ensaro lu, Resmi ideolojiye veya devletin temel politikalar na ayk r soruflturmalar açan savc lar n veya karar veren hakimlerin bafllar na gelen ve

15 HSYK kararlar n n yarg ya götürülemeyifli, yarg ba ms zl n gölgeleyen, yarg ç güvencesini kald ran oldukça önemli fakat pek dillendirilmeyen faktörlerdir dedi. fade özgürlü üne hâlâ engel var Ensaro lu, ifade özgürlü ü konusundaki mevcut baz k s tlamalar n kald r lmas amac yla birtak m düzenlemelerin yap ld n hat rlatarak, 6. Uyum paketiyle TMK nun 8. maddesinin yürürlükten kald r ld n, 7. Uyum Paketi ile TCK n n 159. maddesinin alt s n r n n 1 y ldan 6 aya indirildi ini ve 169. maddesinin kapsam n n ise daralt ld n kaydetti. Ensaro lu, Biz 159 ve 312. maddeleri ifadelerini aç klad için yarg lan labilecek bir hüküm olarak görüyoruz dedi. Baflörtüsü sorunu kampüsten eve girdi Din özgürlü ü alan ndaki ihlallerle ilgili gerçek tespitler yapmakta zorland klar n söyleyen Mazlum-Der Baflkan Ensaro lu, bu alanda 1185 ihlal belirlendi ini, özellikle son aylarda Kur an Kurslar na yönelik jandarma bask nlar nda ciddi art fl gözlendi ini kaydetti. 44 kurs, yurt veya mescidin bas l p kapat ld n, 290 kiflinin ise gözalt na al nd n kaydeden Ensaro lu, y l boyunca gayr-i müslimlere yönelik olarak da 17 ihlal tespit ettiklerini vurgulad. Baflörtüsü yasa yla birlikte yaflanan insan haklar ihlallerinin tespit edilmesinde güçlük yafland n söyleyen Ensaro lu, Çünkü baflörtülü ö rencilerin büyük ço unlu u, ya, okulunu b rakt, ya, yurtd fl na e itim için gitti ya da, bafl n aç p okula devam etmek zorunda kald. Bir bölü- mü de aile bask s yla eylemi b rak p evine döndü. Yani baflörtüsü sorunu bugün kampüsten evlere girdi. Baflörtüsü eylemleri yap lm yor diye sorun çözüldü demek mümkün de il diye konufltu. Baflörtülü ö rencilerin okul idarelerinin uygulamalar karfl s nda baflvurduklar yarg dan olumsuz tav r ç k nca art k fazla direnemediklerini söyleyen Ensaro lu, Anayasa Mahkemesi ve Yarg tay n da kararlar ortada oldu u için tek ümidin A HM kald n söyledi. Ensaro lu, A HM deki davalar önümüzdeki günlerde sonuçlanacak. E er oradan olumlu bir karar ç karsa yeniden bir umut olabilir. Ancak olumsuz bir sonuç ç karsa, baflörtüsü sorunu da ayn köylerin boflalt lmas gibi kökünden çözülmüfl olacak diye konufltu y l insan haklar ihlal tablosu YAfiAMA HAKKI Faili Meçhul Cinayetler/fiüpheli Ölümler: Yerinde nfaz: Çat flmalarda Ölen ve Yaralananlar: ölü, 99 yaral Sivillere Yönelik Eylemler: olay, 91 ölü, 847 yaral K fi ÖZGÜRLÜ Ü Kaç rma/kay p: Cinsel Taciz/Tecavüz: flkence/ flkence ddias ve Kötü Muamele: Çeflitli Amaçlarla Yap lan Bask ve Tehditler: Gözalt lar: Tutuklamalar: Yerleflim Merkezlerine Yönelik Bask lar: Boflalt lan/yak lan Köy: Cezaevlerinde Yaflanan Olaylar: Cezaevlerinde Ölüm: DÜfiÜNCE ÖZGÜRLÜ Ü stenen Ceza: y l 9 ay hapis cezas Verilen Ceza: y l, 4 ay hapis; lira para cezas BASIN ÖZGÜRLÜ Ü Kapat lan/toplat lan/ Yasaklanan Yay n ve Etkinlik: (1118 gün) 15 Gazetecilere ve Yay n Organlar na Yönelik Bask lar/k s tlamalar: Gözalt na Al nan Gazeteciler: D N ÖZGÜRLÜ Ü: Soruflturma Geçiren/Ceza Alan Memur: Soruflturma Geçiren/Ceza Alan Ö renci: Bas lan/kapat lan Yurt/Kurs/Mescid: Gözalt lar: Gayrimüslimlere Yönelik Bask lar: Ö REN M ÖZGÜRLÜ Ü: Soruflturma Geçiren/Ceza Alan Ö retim Eleman : Soruflturma Geçiren/Ceza Alan Ö renci: Ö renci Olaylar : Yaral lar: Gözalt lar: ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜ Ü Kapat lan Sivil Toplum Örgütü: Sivil Toplum Örgütlerine Yönelik Bask lar/sald r lar:..602 SI INMA HAKKINA YÖNEL K HLALLER: ÇALIfiMA YAfiAMINA YÖNEL K HLALLER: Ölenler: flten At lanlar:

16 Türk Silahl Kuvvetleri herkesi fiflliyor Genel Kurmay olay do rulad ; herkes tepkili... Ama, öyle görünüyor ki bu suç cezas z kalacak... Kara Kuvvetleri Komutanl kaymakaml klara bir yaz göndererek, s - fat ve konumlar s ralad kiflilerin ve sivil toplum kurulufllar n n fifllenmesini ve genifl bir flekilde izlenmesini istedi. Olay n gazetelerde yer almas üzerine do rulu unu kabul eden Genel Kurmay, fifllemenin yasall n iddia etti. Fifllemede s fatlar belirtilen baz gruplar n ABD istihbarat birimleri talimatnamelerinden yanl fl tercüme olarak al nd da belirtiliyor. Türkiye de her kesimden tepki toplayan fiflleme olay ile ilgili geliflmeleri yans tan gazetelerin haberlerinin genel özeti ise flöyle: AB- ABD YANLISI K fi LER Kara Kuvvetleri Komutanl, askeri birlikler ve kaymakaml klara gönderdi i istihbarat yönergesiyle bölücü ve y k c faaliyetlerde bulunan kifli ve kurumlar hakk nda bilgi toplanmas n istedi. Bunlar aras nda AB ve ABD yanl s kifliler, sanatç lar, yüksek sosyete gruplar, Satanistler, Masonlar, az nl klar, internet gruplar da yer al yor. Kara Kuvvetleri Komutanl, Kendini ulusal de erlerin d fl nda ve üstünde gören AB ve ABD yanl s kifli ve gruplar izlemeye bafllad. KKK talimat nda, Yüksek sosyete gruplar, sanatç lar n mensup oldu- u gruplar, zengin ailelerin çocuklar n n oluflturdu u gruplar n da tespit edilmesi istendi. Komutanl k Ocak ay nda kaymakaml klar ve askeri birliklere gönderdi i istihbarat yönergesinde, ilgili kurumlardan 3 ayda bir formda belirtilen bilgileri toplamas n talep etti. YABANCILARLA L fik - LER Kara Kuvvetleri Komutanl, 2nci Z rhl Tugay 15'nci Kor. Komutanl - 'n n Haber Toplama Plan çerçevesinde 26 Ocak 2004 tarih ve STH: / sth. Ks (158) say l emri üzerine Kad köy, Maltepe, Kartal ve Sultanbeyli kaymakaml klar yla 1 Numaral Dikimevi Müdürlü ü, Jandarma kmal Merkezi Komutanl 'na gönderdi i yaz kapsam nda AB ve ABD yanl s kiflilerin organize bir grup olup olmad, söz konusu devletlerle iliflkilerinin mahiyetinin ne oldu u araflt r l rken biyografik bilgileri de toplan yor. AZINLIK OLARAK GÖRME Haber Toplama Plan 'yla haklar nda bilgi toplananlar AB ve ABD yanl - lar yla s n rl de il. stihbarat formunda yer ald flekliyle Az nl klar ve kendini az nl k olarak görme e iliminde olan (Çerkez, Roman, Abaza, Arnavut ve Boflnak vb) gruplar hakk nda da bilgi toplan yor. lgililerden bu gruplar n faaliyetleri, ekonomik kaynaklar, yerel liderleri, propagandalar n yo unlaflt rd klar bölgeler hakk nda veri isteniyor. Ayr ca yerel dil kurslar, radyo, TV faaliyetleri olup olmad n n araflt r lmas talep ediliyor. SANATÇILAR DA VAR Yönerge metnine göre Yüksek sosyete gruplar, sanatç lar n mensup oldu- u gruplar, zengin ailelerin çocuklar n n oluflturdu u gruplar, tarikatlar, Satanistler, Klu Klax (ABD de zenci karfl t rkç örgüt Ku Klux Klan kastediliyor), 16 Masonlar, internet gruplar, cinsellik, uyuflturucu, meditasyon, ruh ça rma vb. gruplar ' da istibarat hedefleri aras nda. Bu gruplar n niyet ve maksatlar, maddi kaynaklar, eylemlerinin olup olmad, varsa topluma etkisi, tehdit ve flantajla ba lant lar araflt r l yor. Ayr bir kategori olarak da Türkiye nin aleyhine çal flan yazar, düflünürler' hakk nda bilgi isteniyor. Bu arada hedefteki kiflileri destekleyen medya ve ticari gruplar n olup olmad soruflturuluyor. BAZI RADYO ve TV LERE ÖZEL D KKAT Kara Kuvvetleri Komutanl 'n n 2004 Haber Toplama Plan çerçevesinde haz rlad 12 sayfal k metinde 13 bafll k alt nda toplam 96 soru s raland. 49 soru ile bölücü örgütler, bu örgütlerin liderleri, çal flma yöntemleri, destekçileri hakk nda ayr nt l bilgi talep edildi. Örgütlerin medyadaki ba lant lar yla ilgili sorularda CTV, Med TV, Mezopotamya TV ve Özgür Kürdistan' n Sesi radyolar na özel dikkat edilmesi istendi. Bu arada askeri personel, emekliler ve tesislere yönelebilecek eylem-suikast planlar - n n araflt r lmas, bölücü ya da y k c gruplar n askeri kurumlara yönelik istihbarat faaliyeti içinde olup olmad - n n belirlenmesi talep edildi. Metinde irticai faaliyetler 26 soruyla mercek alt na al nd. Bu e ilimdeki kifli ve örgütlerin çal flma alanlar, finansal kaynaklar, ba lant lar yla birlikte konsolosluklarla, ataflelerle iletiflimi de inceleme kapsam na dahil edildi. Ordu mensuplar n n irticai faaliyetle-

17 17 gili olarak çiflleri Bakan Abdülkadir Aksu dan bilgi ald ö renildi. Liberal Düflünce Toplulu u Genel Baflkan Prof. Dr. Atilla Yayla ise Cumhurbaflkan Ahmet Necdet Sezer e ça r yaparak, "Cumhurbaflkan e er gerçekten cumhurun baflkan ise türbanl kad nlara gösterdi i öfkenin bir k sm n da bu olaya göstermelidir, dedi. Öncelikle siyasi partiler ile demokratik kurulufllardan üzerlerine düfleni yapmalar n isteyen Yayla flunlar kaydetti: "Genelkurmay Baflkanl - bu olayda bir yanl fll k oldu unu kabul etti ini aç klad. Nazi Almanya s ndaki Yahudi soyk r m ndan önce büyük bir fiflleme olay gerçekleflmiflti. Vahim sonuçlar olabilecek bir konudur ve fazla büyümeden gereken tepki gösterilmelidir. Sorumlular n cezaland r lmamas durumunda problemin boyutlar büyür. Bu yaz ya göre toplumun yüzde 99 unun fifllenmesi gerekiyor. Hükümetin de bu olay karfl s nda bir pozisyon almas gerekir. Siyaset bilimci Prof. Dr. Ali Yaflar Sar bay böyle bir anlay fl n sadece Türkiye de de il dünyada da örneklerinin bulundu unu ileri sürdü. Yönergedeki Klu Klux Klan gibi Türkiye ile hiç alakas olmayan bir gruptan söz edilmesinin, bunun bir tercüme metin oldu unu hissettirdi ini belirten Sar bay, "Egemen iktidar, toplumu adeta bir kamp olarak, toplama kamp olarak görüyor. Dünyada da böyle bir toplama kamp anlay fl var, dedi. Sar - bay, bu olay n George Orwel in 1984 roman n da hat rlatt n kaydetti. Sanatç lar n takip edilmesini de isteyen yönergeyle ilgili olarak, sanatç Mahsun K rm z gül yorum yapmak istemedi. Metin Akp nar flu aç klamada bulundu: "Ülkemin böyle bir süreçten geçmesini üzüntüyle karfl lar m. AB ve ABD taraf ndan benim ülkemden sat n al nm fl birileri varsa esefle karfl lar m. Bunu ö renmek birinin izlenmesi istenirken Atatürkçülü e karfl yürütülen tüm çal flmalar n bildirilmesi gerekti i belirtildi. MAKSADI BEL RS Z GRUP- LAR Kara Kuvvetleri Komutanl, Türkiye'de misyonerlik faaliyetinde bulunanlar, az nl k ya da Çerkez, Arnavut, Roman gibi kendini az nl k görme e ilimindeki gruplar hakk nda da istihbarat istedi. Komutanl k ayr ca Türkiye aleyhine çal flan yazar, düflünür, gruplar ile Maksatlar tam tespit edilemeyen düflünce gruplar, felsefi gruplar, eylem gruplar n n istihbarat kapsam na al nmas n, medya gruplar yla ba lar n n irdelenmesini, Türk Silahl Kuvvetleri'ne s zma gayretlerinin bulunup bulunmad - n n araflt r lmas n talep etti. TEPK LER ÇI G B Kara Kuvvetleri Komutanl 'n n, kaymakaml klara gönderdi i yönergede, Avrupa Birli i ve Amerika yanl s kifliler ile sosyete, sanatç lar ve belirli gruplar hakk nda istihbarat toplanmas na yönelik talebine tepkiler sürüyor. DYP Genel Baflkan Mehmet A ar, "Yönergede say lan niteliklerin hepsini potansiyel suçlu olarak kabul edersek ülkede suçsuz insan kalmayacakt r. de erlendirmesinde bulundu. Türk Demokrasi Vakf Genel Baflkan ve ANAP eski milletvekili Emre Kocao lu, "Beni de fifllesinler; çünkü demokrat m. derken, Liberal Düflünce Toplulu u Genel Baflkan Prof. Dr. Attila Yayla, yönergeye göre toplumun yüzde 99'unun fifllenmesi gerekti ine dikkat çekti. Kara Kuvvetleri Komutanl n n yönergesine sanatç lar da tepki gösterdi. Sinema oyuncusu Mehmet Aslantu, ürkütücü, tats z, rahats z edici nitelemesinde bulundu. CHP stanbul Milletvekili nal Batu nun k z olan sinema sanatç - s Pelin Batu fifllemeyi saçma olarak de erlendirdi. Bu arada, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n, yönergeyle ilrilerinin görevi ise istihbarat n böyle bir fley yapmas n do ru karfl lar m. Bu tür genelgelere ihtiyaç olmayan bir döneme de gelece iz. Sanatç Mehmet Aslantu "Niyeti anlamak mümkün de il. Neresinden bakarsan z bak n ürkütücü, tats z ve rahats z edici bir olay, derken, Türk müzi ine y llar n veren Ahmet Özhan fifllemeyi yapan makam n böyle bir yetkisinin olup olmad n n sorgulanmas gerekti ine de indi. Özhan, "Birtak m yerlere güvenerek haddini aflan ifllemler yap l yor. Bunun onay gördü ünü de sanm yorum, dedi. Sa l k- fl Genel Baflkan Mustafa Baflo lu, Kara Kuvvetleri Komutanl n n fiflleme ile ilgili giriflimlerini do ru bulmad n ifade ederek, flunlar kaydetti: "Ça m zda insanlar n siyasi düflünceleri ya da baflka özellikleri dikkate al - narak fifllenmesi do ru bir davran fl de- ildir. E er buna ihtiyaç varsa bu ifl Baflbakanl k n ve çiflleri Bakanl - n n görev alan na girmektedir. Aç klamada yer bulan az nl klar, kendilerini az nl k sayanlar (Çerkez, roman, Boflnak, Arnavut vb.) ifadeleri ise son derece yanl flt r. Türkiye de az nl klar Lozan Anlaflmas ile belirlenmifltir. stanbul 2. Z rhl Tugay Komutanl 'nca kaymakaml klara gönderilen istihbarat formunun "garip" ve "flafl rt c " sorular, kulisleri dalgaland rd. Soru formunda, ABD'de zencilere karfl kurulan "Ku Klux Klan" örgütüyle ilgili sorular n bulunmas hayretle karfl land. Baflkent kulislerine yans yan bilgilere göre, soru formuna Ku Klux Klan bir "talimname çeviri kazas " olarak girdi. Türk Silahl Kuvvetleri'nin 2. Dünya Savafl 'ndan bu yana ABD ordusunun talimnameleriyle çal flt, bu talimnamelerin Türkçe'ye çevrilerek uyguland, zaman zaman çeviri kazalar n n böyle garip durumlar yaratt kaydediliyor.

18 Cami de üniforma ile namaz k lan astsubay n, Türk ordusunda yeri yok! Ardahan da bir astsubay n üniformayla camiye giderek namaz k lmas ndan dolay Türk ordusundan ihraç edilmesine iliflkin karar Askerî Yüksek dare Mahkemesi taraf ndan da onayland. Mahkeme, karar n, ibadetin Türk Silahl kuvvetleri aleyhine siyasî propaganda vesilesi yap lmamas için al nd n aç klad. Askerî Yüksek dare Mahkemesi, askerî mahkemede beraat etmesine ra men, üniformayla camiye gidip namaz k lan astsubay n ordudan at lmas n uygun buldu. Ardahan Jandarma Karakolu Yard mc s olan astsutbay hakk nda, Çukurca Merkez Camii nde üniforma giyerek namaz k ld gerekçesi ile Jandarma Asayifl Komutanl Askerî Mahkemesi nde dava aç ld. Ancak, astsubay, dava sonuçlanmad halde Türk Silahl Kuvvetleri nden at ld. Görülen davada, astsubay. suçun ceza hukukunda düzenlenmemifl olmamas sebe- biyle beraat etti. Üniformayla camiye gidip namaz k lmas n n ordudan at lma gerekçesi olamayaca na dair verilen askerî mahkeme karar na ra men, astsubay n orduya dönmesine de izin verilmedi. Bunun üzerine Askerî Yüksek dare Mahkemesi ne baflvuran astsubay, orduya geri dönüflü karar al nmas n istedi. Askerî Yüksek dare Mahkemesi ise astsubay n iste ini reddetti ve Jandarma Asayifl Komutanl Askerî Mahkemesi nin kar n n yanl fl oldu unu bildirdi. Böylece, astsubay n orduya dönme iste i reddedildi. Askerî Yüksek dare Mahkemesi, söz konusu karar nda ibadetin kimi çevrelerce, Türk Silahl Kuvvetleri ni araç edinip siyasî propaganda yap lmas n n önlenmesi amac yla, bu karar n verildi- ine iflaret etti. Askerî Yüksek dare Mahkemesi karar nda flöyle denildi: Anayasal bir güvence alt na al nan din ve vicdan hürriyetina, anayasaya ayk r olarak herhangi bir k s tlama getirilemeyece i aç kt r. Ancak, ibadetin kimi çevrelerce Türk Silahl Kuvvetleri ni araç edinip siyasî propaganda vesilesi yap lmas n n önlenmesi amac yla Türk Silahl Kuvvetleri nin bir parças olan Jandarma teflkilat n n özellikle görevi de dikkate al narak verilen birlik d - fl ndaki mescid ya da camilere, türbelere, rütbeli personelin resmî elbise ile gitmemeleri, sivil elbise ile gitmeleri yolundaki emrin, ceza hukuku aç s ndan suç oluflturmasa da Silahl Kuvvetler in konumu da göz önüne al - narak, idare hukuku aç s ndan gerekçe teflkil edecek nitelik ve nicelikte oldu u, davac n n art k bu hizmet için elveriflli bir kifli olma vasf n yitirdi i, tesis edilen idarî ifllemin tüm unsurlar aç - s ndan hukuka uygun oldu u vicdanî kanaatine var lm flt r. 18

19 Avusturya ordusu, müslümanlar için mescid açt mutan General Karl Semlitsch mescidin aç l fl törenin de yapt konuflmada, Avusturya ordusunda müslüman askerlerin ilk defa kendilerine ait özel bir alanda dinî ibadetlerini yerine getirmelerine imkan tan nd n, bunun da Avusturya ordusu için büyük bir kazan m oldu unu bildirdi, Entegrasyon Dan flman Reneta Brauner de yapt konuflmada, Avusturya ordusunda 90 y ldan beri ilk defa bir yemin töreni esnas nda, Katolik ve Protestan din adamlar n n yan nda bir imam n da konuflma yapmas n entegrasyonun geliflmiflli i olarak de erlendirdi ve Entegrasyon art k, hem Viyana da ve hem de Avusturya ordusunda s radan bir geliflmedir dedi. Müslüman askerlerin de kat ld - yemin töreninden sonra, müslüman askerler için düzenlenen mescid hizmete aç ld. 40 metrekare büyüklü ündeki mescidte 60 müslüman namaz k labiliyor. Avusturya ordusuna, 2003 y - l nda da 57 müslüman asker al n- 19 Avusturya n n baflkenti Viyana da yap lan yemin töreni s ras nda, k fllada askerlik yapan müslüman askerler için bir mescid aç ld. Maria Theresien K fllas nda hizmete giren mescidin aç l fl na, Avusturya slam Cemaati Baflkan Enes fiakfeh ve Türkiye nin Viyana Büyükelçili i Din flleri Müflaviri Harun Özdemirci ile, Maria Theresien K fllas komutan, General Karl Semlitsch, Viyana eyalet hükümeti yetkilisi Heinz Gerstbach ve Entegrasyon Dan flman Reneta Brauner ile çeflitli yetkililer ve müslüman askerler kat ld. Mescidin aç l fl ndan önce, 2 ayl k temel e itimlerini tamamlayan, aralar nda 80 Türk kökenlinin de bulundu u 800 askerin yemin töreni yap ld. Yemin töreninde geleneksel olarak biri Katolik ve biri Protestan iki askerî papaz, ncil den dualar okurken, Müslüman askerler için ilk defa bir imam Kur an- Kerim okudu. Maria Theresien K fllas Kom flt. Avusturya ordusundaki müslüman askerler görevlerine ba l l klar ile takdir topluyor. Müslüman askerlerin önemli bir bölümü büyük kentlerdeki k fllalarda askerlik yap yorlar. Özellikle slam n öngördü ü helal yiyeceklerin temini hususunda kolayl k sa layan bu uygulama ile müslüman askerlerin ihtiyaçlar da gözetilmifl oluyor. Avusturya da slâm dini ilk defa 1912 y l nda resmen tan nm flt. Ancak, savafllar sebebiyle çok az say da olan müslümanlar, 1960 l y llardan itibaren özellikle iflgücü sebebiyle Avusturya ya yerleflmeye bafllad lar. Daha sonra yerli ve göçmen müslümanlar n say lar n n artmas üzerine Avusturya slam Cemaati güçlendirildi ve müslümanlar n ihtiyaçlar n n karfl lanmas nda resmî olarak da önemli görevler üstlendi. Avusturya da imamlar n tayini ve devlet okullar nda slam dindersleri için ö retmen görevlendirmesi de Avusturya slam Cemaati taraf ndan yap l yor.

20 Ümmet bilinci Hz.Peygamberimiz s.a.v.in sünneti seniyyesinde slam ümmetinin en önemli s fat, slam kardeflli idir ve sünnette en çok bunun üzerine vurgu yap lm fl olan bir konudur: "Müslüman müslüman n kardeflidir man etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçede iman etmifl olamazs n z." "Müslümanlar tek bir vucut gibidirler, herhangi bir organ ndan bir flikayeti olursa bütün vucudunda hisseder. Böylece bir gurup müslüman n bafl na bir olay gelirse bütün müslümanlar bu olaydan etkilenirler," gibi hadis-i fleriflerle Hz. Peygamberimiz (s.a.v) ümmet konusunun önemini vurgulam fllard r. bilmesi, gayeye ulafl lmas ve kulluk görevinin en iyi bir flekilde yerine getirilmesi ümmet olmaktan geçmektedir. Allah-u Azimu'fl fian nas l bir ümmet olunaca n da tarif ediyor ve buyuruyor ki: " flte böylece sizin insanl a flahitler olman z, Rasulün de size flahit olmas için sizi vasat (mutedil-orta) ümmet k ld k." (Bakara:143) Böylece müslüman hem dünya ifllerinde, hemd e dinî anlay fl nda dengeli ve mutedil olmakla yükümlüdür. Çünkü bu, orta yoldur ve bu yolu Allah (c.c.) tarif etmifltir. Allahu Teala müslüman ümmetle ilgili, ayr lmaz bir bütün olduklar n da flöyle ifade buyuruyor: "Hakikaten bu bir tek ümmet olarak sizin ümmeti- 20 Yüce Rabbimiz müslümanlara ümmet olmay emrediyor ve buyuruyor ki: "Sizden hayra ça- ran, iyili i emredip kötülü ü meneden bir topluluk oluflsun. flte onlar kurtulufla erecek olanlard r." (Al-i mran:104) Allahu Teala brahim aleyhisselam n flöyle dua etti inide Kur'an- Kerim'de haber veriyor. "Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun e enlerden k l, neslimizden de müslüman bir ümmet ç kar, bize ibadet usullerimizi göster, tevbelerimizi kabul et, zira sen tevbeleri kabul edensin ve merhametlisin." (Bakara:128) Görüldü ü gibi ümmet olmak ilahi bir emir, nebevî bir hedeftir. Allah' n kullar için gönderdi i dinin gerekti i gibi yaflananizdir. Öyle ise bana kulluk edin." (Enbiya: 92) flte ümmet olman n özellikleri bu Ayet-i Kerime den anlafl lmaktad r ki, müslümanlar bu ümmet olma emrine muhatapt rlar ve ümmet olmak ise tek bir vücut misali: gönülleri bir, kalpleri bir, hedefleri bir, gayeleri bir, söylemleri ve eylemleri bir olan müslüman bir topluluk demektir. flte bugünün müslümanlar n n en çok muhtaç olduklar bir inanç ve anlay flt r bu. Böyle bir ümmeti Allahu Teala överek flöyle buyuruyor: "Siz insanlar n iyili i için ortaya ç kar lm fl en hay rl ümmetsiniz. yili i emreder, kötülü ü men eder ve Allah a inan rs n z." (Al-i mran: 110) Ümmet: Alemlerin Rabbi Yüce Allah n Peygamber gönderdi- i bir toplulu a, bir kavme veya bir millete Ümmet denir. Ancak kendilerine Peygamber gönderilen topluluklar, o peygambere iman edenler ve iman etmeyenler olarak iki k sma ayr l rlar 1- man edenlere: Ümmet- cabet. 2- man etmeyenlere ise: Ümmet-i Davet, denir. Yüce Allah' n peygamberleri arac l yla davet etti i dine, yola, yani: Allah'tan baflkas na de il, sadece Allaha kul olma davetine icabet edip, O'nun gönderdi i dini kendisine hayat tarz olarak benimsemek dünyada kazan labile-

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Avrupa Adelet Divanı

Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adalet Divanı Çev: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi : 22.11.2012 Sayısı : C-385/12 Kısmi süreli çalışan işçilerin diğer işçilere oranla daha uzun süreli emeklilik sigortasına prim

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

nsan Kaynaklar Geli imi

nsan Kaynaklar Geli imi nsan Kaynaklar Geli imi Motivasyon, Görev devri ve De erlendirme 1 Faaliyet yönetimi Faaliyet yönetimini sa lamak için a a daki yollar takip edilebilir: - Beklentilerin örneklendirilmesi - Tüm proje organizasyonu

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

2005 Yılı Türkiye Đnsan Hakları Đhlalleri Bilançosu

2005 Yılı Türkiye Đnsan Hakları Đhlalleri Bilançosu 2005 Yılı Türkiye Đnsan Hakları Đhlalleri Bilançosu I. YAŞAM HAKKI ĐHLALLERĐ Ölü Yaralı Yargısız Đnfazlar 45 21 Faili Meçhul Cinayetler 1 Gözaltında Ölümler 5 Cezaevleri 13 2 *Çatışmalar 499 251 Güvenlik

Detaylı

Prof. Dr. Bilal Sambur ile Medya ve Dindarlık Üzerine 08/04/2015

Prof. Dr. Bilal Sambur ile Medya ve Dindarlık Üzerine 08/04/2015 Medya İslam ı ile karşı karşıyayız Batıda tırmanışa geçen İslamofobinin temelinde yatan ana unsurun medya olduğu düşünülüyor. Çünkü medyada yansıtılan İslam ve Müslüman imajı buna zemin hazırlıyor. Sosyal

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor.

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Etkili letiflim Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Resim ve bafll n iki görevi vard r: Okuyucuyu durdurmak ve mesaj n gerisini okutmak. Reklam n z n amac ürünü satmak de il vermek

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Türk Bas n ve Gazetecilik Tarihi

Türk Bas n ve Gazetecilik Tarihi Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Türk Bas n ve Gazetecilik Tarihi 3 Bas n, milletin müflterek sesidir. Bir milleti ayd nlatma ve irflatta, bir millete muhtaç oldu u fikrî g day vermekte, hulâsa bir milletin

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964)

9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964) 9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964) Çeviren Av. Aysun Dalk l ç * Konular: 1. Tekerrür ve birden fazla suç ifllenmesi d fl ndaki a rlat c nedenler 2. Aileye ve cinsel dokunulmazl

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 5 Bir Ülke Bir Bayrak Toplum Hayat m z Toplum, bireylerden oluflur. Toplum içinde bireyler sürekli birbirleriyle iletiflim hâlindedirler. liflkileri düzenleyen yaz l ve yaz

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

Çocuklar için sa l kl bir dünya

Çocuklar için sa l kl bir dünya Federal Almanya Aile, Yafll lar, Kad nlar ve Gençlik Bakanl Çocuklar için sa l kl bir dünya BM Çocuk Haklar Anlaflmas ve BM Giriflim Plan Önsöz Çocuklar n ve gençlerin Almanya da haklar oldu unu biliyor

Detaylı

Endüstri 4.0. nsanl n Gelece i. Tümüyle bilgisayar

Endüstri 4.0. nsanl n Gelece i. Tümüyle bilgisayar Endüstri 4.0 ve nsanl n Gelece i Tümüyle bilgisayar 40 y l içinde sistemli ve yapay insanlar n yapt zeka donan ml makinelerin, üretim ve hatta bilgisayarlar n her ifli makine ve hizmet sektöründe çal flmas

Detaylı

Cezayir ve Kara Ayaklar

Cezayir ve Kara Ayaklar Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Cezayir ve Kara Ayaklar Bütün Dünya n n May s 2014 say - s nda, Kuzey Afrika ülkeleri, Fas, Tunus ve Cezayir in tarihimizdeki yerine de inmifl, yaz da özellikle Cezayir

Detaylı