Millî Görüfl&PERSPEKTIVE BU SAYIDA... IGMG AYLIK YAYIN ORGANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Millî Görüfl&PERSPEKTIVE BU SAYIDA... IGMG AYLIK YAYIN ORGANI http://www.igmg.de E-Mail: dergi@igmg.de"

Transkript

1 ANT-I SEM T ZM, ISLAMOPHOBIA ve TERÖR Selamlar n en güzeli ile... Bu say m zda, art k oldukça tehlikeli boyutlara ulaflan üç ana konu üzerinde duruyoruz. Bunlardan birincisi k saca Yahudi düflmanl olarak bilinen Anti-Semitizm. Di eri ise Anti-Setimizm in yan s ra Avrupa da tarihî kökleri olan Islamophobia hastal. Üçüncüsü ise terör. Terörün hiç mant n n olmad - n en son Madrid sald r lar nda gördük. Arkas ndan, ufak bir nefret k v lc m n n bafllatt Kosova olaylar n n, sonunda Kilise-Cami yakmaya kadar gitti ine flahit olduk. flte bunun için, bir baflkas ndan nefret etmenin ve ötekisini afla laman n tehlikeli boyutlar na dikkat çekmek istiyoruz. Bugün insanlar art k bar fla susam flt r. Bu bar fl adil bir flekilde temin edecek her türlü müzakereyi destekliyoruz. Bunun için önce nefretin kalkmas n n teflvik edilmesi gerekiyor. nsanlar aras nda nefret tohumlar eken davran fllar n, sözlerin temelinde ayr ca umarsamazl k oldu unu da unutmamak gerekiyor. Tüm bu olanlar karfl s nda, insanlar n birbirlerine karfl olan nefretlerini azaltmak yerine, bu nefreti beslemeyi teflvik eden her türlü davran fl n da ayn flekilde terör gibi tehlikeli oldu unu burada bir kez daha vurgularken, teröristlerin, yapt klar insanl k d fl hareketlere, gerek slamî, gerek, Hristiyan-Yahudî ya da di er dinlerin kaynaklar n delil göstermelerine de raz olmayaca m z bildirmek isteriz. Öte yandan, Hagen de yap lacak olan 16. Avrupa Kur an- Kerim Tilavet Yar flmas na hepinizi beklerken, Allah'a emanet olunuz, diyoruz! BU SAYIDA... Anti-Semitizm&Islamophobia Ant-semitik davran fllar ve slam dünyas lhan B LGÜ Avrupa da Islamophobia, bask ve ay r mc l a do ru gidiyor Ve terör Madrid de vurdu! IGMG: Terör, insanl k suçudur Bölge Baflkanlar toplant s yap ld Dünya Kad nlar Günü nde kad n haklar bir kez daha tart fl ld Avrupa 16. Kur an- Kerim Tilavet Yar flmas 11 Nisan da yal p yor Kurban Kampanyas n n ard ndan Özgürlükler ka t üzerinde Türk Silahl Kuvetleri herkesi fiflliyor Cami de üniforma ile namaz k lan astsubay n, Türk ordusunda yeri yok! Avusturya ordusu, müslümanlar için mescid açt Ümmet bilinci Mustafa MOLLAO LU Adab- Muafleret Sefer AHMEDO LU Katliamlar Yüzy l Human Rights Watch: Französisches Kopftuch-Verbot verletzt Religionsfreiheit Nicht die Note, sondern die Herkunft bestimmt die Schullaufbahn VG Kassel: Verwaltungsbehörden müssen Passfoto mit Kopftuch akzeptieren Türk. Unteroffizier wegen Gebets in Moschee entlassen 31 Österreichisches Bundesheer stellt Muslimen einen Gebetsraum zur Verfügung Muslimisches Neujahr und die Hidschra Abdulgani E. KARAHAN Die islamische Kultur -III EL-ETA oder wo kommt der Terror her? O uz ÜÇÜNCÜ Millî Görüfl&PERSPEKTIVE IGMG AYLIK YAYIN ORGANI MART / MÄRZ 2004 Y l/jg.: 10, Say /Nr.: 111 Herausgeber: Islamische Gemeinschaft Millî Görüfl - IGMG Genel Yay n Yönetmeni (Chef Redakteur): Ali BOZKURT Yay n Kurulu: (Redaktion): O uz ÜÇÜNCÜ Abdurrahman D ZMAN D ZG -LAYOUT: M LLÎ GÖRÜfi BASKI (Druck): YAVUZSÖHNE-DUISBURG Yay nlanan makale ve fikir yaz lar n n sorumluluklar yazarlar na aittir. Die in der Zeitschrift veröffentlichten Meinungen binden die Autoren, nicht die IGMG. Adres: Millî Görüfl Dergisi Boschstr , D Kerpen Tel.: 02237/ Fax: 02237/ lan ve Reklam Al n r. IGMG Genel Merkez Üyelerine Ücretsizdir. Y ll k abone ücreti: 59,-EURO Jahresabonnement: 59,-EURO SEB-AG Köln. Kontonr.: BLZ

2 Anti-Semitizm & Islamophobia Bu say m zda modern ça n en önemli hastal klar aras nda yer alan iki önemli konuya de inmek istiyoruz. Bu iki konu da, nas l de erlendirirseniz de erlendirin, söyledi iniz her fleyi, do ru da söyleseniz, yanl fl anlaflabilabilecek konumda: anti-semitizm ve Islamophobia*. Bat dünyas, ant-i semitizm konusunda en az ndan yasal olarak belirli bir yere gelse de Islamophobia konusunda hala, tarihin ilkel ve savaflc dönemlerindeki anlay fl n d fl na ç kabilmifl de il. Biz bu yaz m zda ayr ca, son zamanlarda s kca vurgulanan müslümanlar aras ndaki anti-semitizmi de gündeme getirece iz. Fakat, baz lar n n yapt gibi, ne anti-setimizmin varl n inkar edece iz, ne de ant-i Semitizm mücadelesi ad alt nda bir baflka grubu suçlamayaca z. Müslümanlar, anti-setimist veya ekstremist davran fllar ndan dolay elefltirirken, insanlar aras na slam ve müslümanlar suçlay c argumanlarla ç kanlar gibi davranmayaca z. Burada bir örnek vermek gerekirse, Früchte des Wahns - Hezeyan n Meyveleri bafll ad alt nda müslümanlar aras nda da hissedilen anti-semitist duygular n temelinin, günümüz Ortado u olaylar olmad n, aksine, slam dininin bu inanc yayg nlaflt rd n iddia eden Matthias Küntzel in TAZ daki makalesini gösterebiliriz. Küntzel in, yaz s na: nsanlar sadece Yahudi olduklar için öldürmek: Bu, Mombasa, Kasablanca ve Istanbul daki slamist sald r lar n hedefiydi... 1 cümlesi ile bafllamas - n nas l aç klamal? Bu ifadeler ant-i Semitizm i elefltirmek yerine yeni bir nefretin oluflmas na yol açm yor mu? Almanya Federal çiflleri Bakan Islamismus 2 diye bir kitab yay nlat yor. Kitaba önsöz olarak Bakan Schily bir yaz yaz yor. Yaz n n ilk cümlesi flöyle bafll yor: Islamismus ( slamc l k?) herfleyden önce sadece terör hareketi olmas yla bir tehlike de il, ayn zamanda zaten politik bir ideoloji olarak, evrensel insan haklar na karfl bir savafl ilan içeriyor. Yaz s n n ve kitapç n, ifli slam düflmanl na çekece- ini farkeden bakan, yaz s n n aras na flunu da s k flt rmay ihmal etmiyor: Bütün bunlara ra men, slam ile slamc l k saca birbirine eflde erde tutamay z. Problem iflte burada bafll yor. slam ve Islamismus u ( slamc l k???) sözde, birbirinden ay rmak gerekti i iddias. flte bu gibi tan mlamalarla, slam düflmanl yap lmad iddias d r ki bugün, slam düflmanl n Avrupa da * Islamophobia, Islam korkusu anlam na gelse de, yersiz/gereksiz korku, evham ve bu evhamlardan hareketle, slam dinine ve müslümanlara karfl nefret duyarak düflmanl k yapmak anlam nda kullan lmaktad r. Özellikle ngiltere de bu anlamda, slam ve müslümanlardan nefret ederek düflmanl k yapmak anlam nda kullan - m yayg nlaflan bu kelime, asl nda, günümüzde müslümanlara karfl duyulan nefreti tam olarak ifade etmemektedir. 2 Nitekim daha 19. yüzy lda kullan lmaya bafllayan anti-semitizm kelimesinin o zamanlar pek önem ifade etmeyen anlam, bugün nas l heyecan uyand r yorsa, Islamophobia kelimesinin de any heyecan uyand rmas n umuyoruz.

3 tab. Kitap tamam yla, slam n temelde Bat medeniyetine karfl oldu una vurgu yapan tarihi bir yan lg y yenilemekle bafll yar. Sömürge ve iflgal güçlerine karfl tarihte slam dünyas nda yap lan direniflleri dahi demokratik sistemi sarsmaya bir niyet ve baflkalyasal hale getirme sürecine kadar gelinmifltir. Bugün Avrupa da slam n sorunu, Bakan Schily nin ifade etmeye çal flt terör veya evrensel insan haklar na karfl bir savafl ilan eden siyasal ideoloji olmas da de ildir. Bakan Schily baflta olmak üzere devlet gücünü elinde bulunduranlar n, slam a karfl ne kadar ay r ms z davran p davranmad klar sorunudur. Terör ve evrensel insan haklar na karfl savafl ilan, bafll bafl na mücadele edilmesi gereken apayr bir konu iken, slam ve müslümanlarla mücadeleyi ça r flt ran her türlü harekete karfl konulmas sorunudur. Bakan Schily bir hukukçu olarak bu hakikati görmezlikten gelememelidir. Hatta, bakan Schily, hangi davran - fl n slamî veya slamist oldu una karar verme yetkisine de sahip olamamal d r. Zira, slamist kelimesini, müslüman olmayanlar; slamî veya Müslüman kelimesini de müslümanlar kullanmaktad r. Bu kelimeleri kullanmak bile Islam düflmanl n n bir tezahürü olarak kabul edilmek zorundad r. Schly nin görevi, o teröristlere karfl müslümanlar dahil bütün insanlar korumakt r, insanlar aras na slamist korkusu yaymak de il. Burada da görüldü ü gibi, bir dinî veya etnik gruba karfl oluflan nef- 1 TAZ, Islamistisch kelimesini Türkçe ye tam terceme etmeye kalk flt n zda flöyle bir garabet ortaya ç kar: slamc ca.) 2 Islamismus, Almanya Federal çiflleri Bakanl taraf ndan 2003 y l Aral k ay sonunda yay nlanan bir kini gözard edemeyiz. Mesele tahammül meselesi de il, sayg meselesidir. Elbette ki tahammül de etmek zorunday z; bizlere de tahammül edilebilmeli. Ama, ne yaz k ki toptan, henüz daha sayg göstermeyi ö renemedik ki. 2. Dünya Savafl n n vahflî karanl ile tarihin derinliklerine gömdü- ümüzü sand m z Yahudî nefretini yeniden canland rmak, buna ilaveten müslüman nefretini yeflertmek, 21. yüzy l Avrupa s n n kabul edebilece- i bir fley de ildir. BM Genel Sekreteri Kofi Annan n da iflaret etti i gibi, Yahudî nefreti nin yan nda yeni bir fenomen ve hastal k olarak slam nefreti yefleriyor. Bu nefretin önlenebilme yolu, aç kca söylemek gerekirse kanunlardan geçmez: kafalardan ve kalplerden geçer. Asl nda bu yaz m zla, kimi yanl fl anlamalar n alt n çizece iz. Bu yaz - m z n arkas ndan, anti-semitizm ile Islamophobia y efl de erde gördü ümüzden dolay, anti-semitizmi, önemsemedi imizi iddia edenler ortaya ç kaca gibi, verdi imiz kimi örneklerin uç noktalar temsil etti ini iddia edenler de ç kabilecektir. Umar m bu yaz m zda, elefltirdi- imiz bu yan lg ya biz de düflmeyiz. Tabiî, elefltiri ve önerilerinizi de bekliyoruz. reti elefltirirken, özellikle müslümanlara karfl yeni bir nefret hareketinin oluflmas na katk sa layacak her türlü çaba sarfediliyor. Bu yanl flt r. Kendi örne imizde oldu u gibi, müslümanlara karfl oluflan nefreti elefltirirken, mesela, yahudilere karfl yeni bir nefret dalgas yaymak da yanl flt r. Meselenin özü, slam veya Yahudî düflmanl de il, kendimizden olmayan baflkalar na/ötekilere karfl gösterebilece imiz sayg d r. Burada tolerans/müsamaha kelimelerini hassaten kullanmak istemiyoruz. Zira, tolerans veya müsamaha, yap lan bir yanl fla veya kötü davran fla karfl hoflgörülü davranmakt r. Ama, bir din olarak Yahudilik veya slam, bu dine mensub olarak da Yahudi veya Müslüman tolaransa de il sayg ya lay kt r. Yoksa, tolerans en sonunda yine onlar n mahkum edilmelerini gündeme getirecektir. Bunun gibi, Avrupa toplumlar nda Sinti-Roma toplumlar ile, Türkiye de son yüz y l n hastal olan, Arap, Ermeni, Rum, Kürt ve Çingene nefreti de irdelenmek zorundad r. Türkiye yi sevmek, Arap tan, Rum dan, Ermeni den nefret etmekten geçiyorsa, o sevgi an nda y k l p gidecektir. Baflkalar ndan bekledi imiz sayg y bizim gösterdi imiz sayg kadar hakedebilece imiz hakikati- d r olarak gösteriyor. Ayr ca müslümanlar n ne kadar tehlikeli oldu una, ne kadar sinsi çal flmalar yapt na ve en önemlisi Almanya da demokrakik haklar ve hukuku nas l bir silah olarak kulland klar na dair aç klamalarda bulunuyor. 3

4 Anti-Semitik davran fllar ve slam dünyas hudinin öldürülmüfl olma ihtimalinin olmad n söylemektir. Bat dünyas bugün, bu alanda da önemli ad mlar ve tedbirler al rken, hala anti-semitizmin giderek yükselme göstermesi, baz lar n n iddia etti i gibi, müslüman kökenli göçmenler aras nda Yahudi düflmanl n n tezahür etmesi ile iliflkilendirilemez. Her fleyden önce, Bir insan öldüren, bütün insanl öldürmüfl; bir insan kurtaran da bütün insanl kurtarm fl gibidir slamî düsturunu burada hat rlatmadan geçemeyece iz. Yani, Nazi Almanya s n n Avrupa tarihinin kökleri ile yak ndan ba lant l olan Yahudi düflmanl na, her ne flekilde olursa olsun, mazeret bulmak, öldürülenlerin, yak lanlar n say lar n n 5 milyondu, 6 milyondu fleklinde rakamlar üzerinde durmak bile insanl k onuru ile yak flmayan slam d fl bir davran flt r. Nazilerin, sadece Yahudi olduklar ndan dolay ve sadece bir Yahudi ye bile nefretle bakm fl olmas, itip kakmas da ayn flekilde suçtur. Sigmund Freud u, Viyana sokaklar nda gezerken, kendilerine yap lan sald r lardan b kt ran ve babas n n bütün bu yap - lanlara karfl çaresizli inden dolay Yahudi olan babamdan nefret ediyorum fleklindeki sözü söylemeye iten arka plana bakt m zda, iflte önemsenmeyen bu küçük nefreti görürüz. Tarihî süreç içerisinde, Yahudilere karfl gerçekten de önemli ay r mc l klar ve düflmanl klar yap lm fl, bu düflmanl klar sürgün ve katliamlar olarak kendisini göstermifltir. Eski tarihlerde siyasal bir hakimiyet fleklinde gördü ümüz bu Yahudî düflmanl n, Bat tari- 4 Anti-Semitizm, her ne sebeb ve saik ile olursa olsun, genel anlamda Benî srail e mensup kiflilerden ve inand klar dinden nefret etme ve bu nefretin tezahürü olarak da düflmanl k besleme olarak tarif edilebilir. Yukar daki tarifi esas alarak tarihî sürece bakt m zda, anti-semitizmin en yayg nl k kazand yerin Bat dünyas oldu unu görürüz. Holocaust kurbanlar aras nda yer alan Elie Wiesel in daha geçenlerde yapt bir konuflmada söyledi i gibi, ant-i Semitizm bir Avrupa hastal d r, fleklindeki bir tarif gerçe e daha yak nd r. Dreyfus olaylar ile fliddetini iyice art ran anti-semitizm nihayet geçen yüzy - l n ilk yar s nda, soyk r m dahi hakl gösterecek kadar ileri gitmifltir. Nazi döneminde zirveye ulaflan bu olaylar n arka temeline bakt m zda, ço unun önemsemeyece i ufak bir nefret duygusunun yatt n görmek mümkündür. Yani, bir insan grubundan veya dinî grubtan toptan nefret etmenin temeli, iflte bu önemsiz bulunan duygudur. Bu duygular daha sonra bir evham hülyas oluflturarak düflmanl oluflturur. Bu evhamdan kaynaklanan düflmanl k, nihayetinde o gruba karfl yap lacak her türlü hareketi, ay r mc l ve soyk r m yasal hatta ahlakî hale getirebilir. flte, Nazi döneminde zirveye ulaflan bu durumun temelinde önemsenmemifl nefretin izleri yatmaktad r. Ant-i Setimizm her gün yeni bir flekil al yor. Bu fleklin en son belirgin özelli i ise, Nazi Almanya s n n Yahudilere yapt klar n n sebeblerinin, bizzat Yahudilerin tutum ve davran fllar oldu unu iddia etmek veya, yap lanlar az bulmak ve o kadar çok say da Yahinde dinî ay r mc l k olarak ortaya ç kt n görürüz. Roma imparatorlu u döneminde puta tap c l k ile branîlik mücadele ederken, nihayet Hazreti sa aleyhisselam n Benî srail den biri olarak, Allah n ilahî mesaj n n yenilenmesi için elçi olarak gönderilmesi ve Roma imparatorlu unun bu yeni dini, bir kaç yüz y l sonra da olsa kabullenmesi Benî srail ile iliflkilerin bozulmas n n temellerini atm flt r. Nitekim son günlerde, sa aleyhisselam n öldürülmesinden Yahudilerin sorumlu oldu unu vurgulayan bir filmin ortal kar flt rmas bunun bir örne idir. Yani, dinî farkl l k, Yahudilere karfl nefreti körükleyen bir amil idi. Hristiyanlar n Kutsal Savafl: Bellum Sacrum ile meflgul oldu u dönemlerde, ticaret hayat n sürdüren ve kredilendirme ifllemleri ile meflgul olan Yahudilerin bu konumlar da, anti-semitizmin ekonomik sebebleri aras nda say lmaktad r. Nitekim bu gün de ayn flekilde, Yahudilerin ekonomik güç ile dünyay ellerinde tuttu- u iddias etkin bir ant-i Semitist davran fl olarak görülmektedir. Görüldü ü gibi, ortada bir suç yok iken, önce suçlu imal ediliyor ve arkas ndan da suç yap flt r l yor. flte bu tür küçük nefret tezahürleri dahi, ileride içinden ç k lmaz nefret ve düflmanl k kütlesine dönüflüyor. Ant-i Semitist hareketlerin büyük bir hassasiyetle izlendi i Almanya da, hala böyle bir korkunun hissedilmesi flüphesiz geçmiflteki korkunç ve ac dolu tecrübeden kaynaklan yor. Ne var ki bu ac tecrübenin kayna, önemsenmeyen küçük nefretler idi. flte herkesin ve tüm insanl n üzerinde dikkatle durmas gerekti i

5 nokta buras olmal d r. Herfleyden önce dünyay de erlendirirken geçmifl ile de il, günümüz ve gelecek ile de erlendirmek gerekir. Günümüz dünyas, çok kültürlü ve çok etnikli toplumlar n bir arada, farkl l klar yla ve hatta z tl l klar yla birlikte yaflayabildi i bir dünyay yaflatma çabas içindedir. Bu çabaya nas l katk yap labilece i üzerinde kafa yormak var iken, tarihî olaylar ve geliflmeleri nefretin ve düflmanl n temeline oturtmak yanl flt r. Bu anlamda, Nazi Almanya s karfl s nda, günümüz Almanya s n n Benî srail ile olan iliflkilerini takdirane bir flekilde de erlendirmek gerekmektedir. slam dünyas ndaki ant-i Setimist geliflmelerin varl son y llarda oldu u kadar hiç bir zaman elefltiri konusu olmam flt. flin üzücü yan, slam dünyas n n böyle bir elefltiriyi yapma ihtiyac dahi hissetmemifl olmas d r. Olaylar karfl s nda tepki koyarken, srail hükümetlerinin, ki bugün Sharon önderli- indeki hükümet bunun en iyi örne idir Filistin halk na karfl uygulad terör özellikli, ay r mc, bask c ve ço u zaman ölümle sonuçlanan politikalar - n n, Yahudi düflmanl n veya en az ndan nefretini caiz k lacak bir yönü olmad n bilmek gerekir. Bununla birlikte, iflte bu hükümetin politikalar ndan dolay en az ndan Avrupa da yeni bir fenomen olarak ortaya ç kan müslüman göçmenler aras ndaki ant-i Semitik veya Yahudilere yönelik hareket, davran fl veya çok az da olsa sald r lar n genellefltirilmesi de kabul edilemez. Hele hele, srail in Diaspora Yahudileri Bakan Natan Sharansky nin, Avrupa da yükselen anti-semitizmi elefltirirken Avrupa da müslüman nüfusun tehlikeli bir flekilde artmas elefltirmesini kabullenmek hiç mümkün de ildir. Zira, müslüman göçmen gençler aras nda görülen, biraz önceki Yahudi düflmanl n n tezahürü olan hareketlerin çözümünün, yeni bir nihaî çözüm ü ça r flt racak öneriler olmamas Sharansky Avrupa da müslüman nüfusun art fl n n tehlikeli oldu unu ileri sürüyor; Mahatir, Yahudilerin dünyay hile ile yönetti ini iddia ediyor. Mahatir tepki görüyor; Sharansky tepki görmüyor, aksine alk fl topluyor. gerekti ini bilmek laz m. Bunu en iyi bilmesi gereken de Bakan Natan Sharansky olmal d r. Görevi b rakt gün, yapt bir aç klama ile, Yahudilerin dünyay hile ile yönetti ini iddia eden Malezya eski Baflbakan Mahathir Muhammed e gösterilen hakl tepki karfl - s nda, Sharansky nin sözlerine hiç bir tepkinin gösterilmemesi ilginç de il midir? Dahas, ayn günlerde, srail Savunma Bakan Yard mc s Ze'ev Boim, afl r müslümanlar insan neslinin genetik bozuklu u olarak tan mlamas s radan bir aç klama olarak de erlendirilmiflti. slam dünyas nda ve müslümanlar aras nda bu tür ay r mc l klara veya Yahudi düflmanl na tepki gösterilmemesinin temelinde belki de her gün, özellikle bat medyas n n ve sözde slam uzmanlar n n görüfllerinde özetlenen slam/müslüman düflmanl n n tesiri olabilir. Allah n her günü, slam ve müslümanlara hakaret dolu ifadelerin yer ald medyan n bu tavr na karfl, resmî otoritelerin de ayn koroya kat lmalar, müslümanlar aras nda belirli tepki do urmufl olabilir. slam dünyas, buna ra men, Yahudilere karfl oluflacak olan her türlü düflmanl öncelikle reddetmelidir. fiunu kabul etmek gerekir ki, müslümanlar ile Yahudiler aras ndaki iliflkilerin, 1900 lü y llar n bafl ndan sonra nefret ve düflmanl k anlam nda bozulmufl olmas n n temelinde Filistin- srail sorunu yatmaktad r. Her ne kadar baz Yahudi yazar ve bilim adamlar bunu 5 kabullenmek istemese de, müslümanlar aras ndaki tarihî kültürel miras, bizlere ve tüm insanl a, özellikle günümüz Avrupa s n n ulaflmak istedi i, farkl l klar ile birlikte ortak yaflama arzusunun örneklerini göstermektedir. slam beldelerinde, Müslüman-Yahudi- Hristiyanlar ve di er dinî cemaatlerin birada yaflad n isbat eden tarih, Avrupa, Afrika ve Asya daki slamî süreç ile, bunun en güzel tarihî örneklerini sunmaktad r. slam n, kendisinin en do ru ve en ilahî din oldu u iddias na ra men, bu tarihî hakikat slamî bir düstur olarak önümüzde durmaktad r. Yanl fll klar n temelinde, birbirini anlayamama yatmaktad r. Bat sömürge tarihinin bir ürünü olan bugünkü Orta Do u sorunu, bu yanl fl n devam etmesine yard mc olsa da f rsatlar de- erlendirmek önemlidir. Bu ba lamda Ortado u da bar fl n temin edilmesi ve Kudüs ün ad üzerinde bir bar fl beldesi olabilme imkan da bulunmaktad r. Çevresi bereketli k l nm fl Mescid-i Aksa ile Süleyman Mabedinin bulundu u Kudüs, Yaruflalim olarak, yani Bar fl Beldesi olarak yeniden tesis edilmelidir. Mescid-i Aksa ve A lama duvar çat flmalar n de il, buluflmalar n yap ld nokta olmal d r. slamî aç dan bak ld nda, anti-semitik, rkç, ay r mc ve baflkalar n afla lay c davran fl ve hareketlerin kabul edilemeyece i hakikati ile yüzyüze bulundu umuzu bilmek zorunday z. lhan B LGÜ

6 Avrupa da Islamophobia, bask ve ay r mc l a do ru gidiyor lam n modern demokratik toplum ile uyuflmayaca vehminden hareketle, müslümanlar n demokratik sistemi kabullenebilmeleri için inand klar din ile aralar na kendi yorumlar n katma, zorunlulu unun hissettirilmesidir. Bu anlay fla göre, slam, Orta Ça Avrupa s ndaki Hristiyan din anlay fl ve uygulamas ile yorumland ktan sonra karar verilir; slam n temelleri olan Kur an ve Sünnet in müslümanlar n hayat n düzenlemede, temel kaynaklar olamayaca veya olmamas gerekti i anlay fl yayg nlaflt r l r. Müslümanlar n anayasaya ve yasalara karfl olan flahsî davran fllar n n sorgulanmas yerine, slam dininin sorgulanmas n gerektiren bu anlay fl bile, slam dinine karfl bir bask y gündeme getiriyor. Bu anlay fl n tabiî bir neticesi olarak, bugün müslümanlar, özellikle Avrupa da, kendi dinleri olan slam ve bu dinin temel kayna olan ilahî kitab Kur an- Kerim i k smen de olsa reddetme zorunlulu una sürükleniyor. Bu zorunlulu u reddeden müslümanlar, slamist, fundamentalist, extremist, radikal, kutsal savaflc, siyasal slamc gibi afla lay c s fatlarla s fatlan yor. Bu s fatlamalar n ard ndan ise, bugün yasalaflmaya kadar varan resmî ay r mc l k ve horlama gündeme gelerek, ay r mc l n hukukî temelleri oluflturuluyor. Bu bask lar neticesindedir ki, art k günümüzde, Avrupal müslümanlar n, kendi öz istilahlar n kullanmalar suç olarak kabul edile gelmifltir. Bu konuda çok aç k bir misali verecek olursak, bugün müslümanlar aras nda slamî anlamda bir cihad tan mlamas veya tart flmas yap lamad örne ini görmekteyiz. Geliflen olaylar ve Islamophobia hastal, müslümanlar n bu aslî terimini çal p, ona Bat dünyas n n öz mal olan kutsal savafl (bellum sacrum), siyasal slam, fundemantalistli i, slamistli i giydirmifltir. Din özgürlü ünü, o dini yaflama ve yaflatma hakk da dahil olmak üzere ana- 6 Müslümanlar olarak, Avrupa da anti- Semitizmin tarihine bakt m zda asl nda kendimizi görmemiz gerekir. Bunun birinci sebebi, tarihî süreçte Yahudi düflmanl n n geliflmesinde, Yahudilerin, Müslümanlar n Avrupa içlerindeki beflinci kolu olarak de erlendirilmesi, bir di eri de ayn kaderi paylaflmam zdan dolay d r. Zira, eskiden Yahudiler aleyhinde geliflen ve önemsenmeyen olaylar bugün ayn yla müslümanlar aleyhine gelifliyor. Herfleyden önce, Avrupa, slam n ne olup olmad n n anlafl lmas hususunda, slam n kendisinin ne dedi- ine veya diyece ine de il, kendi istedi i bir slam anlay fl sunmaktad r. Bu anlafl - taki slam dini, elbette ki, asl bozulmufl ucube bir din olmaktan öte gitmeyecektir. Bununla birlikte, Islamophobia hastal n n tezahürlerine bakt m zda, elefltiri s n rlar denen bir s n r n zaten olmad - n görürüz. slam ve müslümanlar üzerine konuflan herkesin, islamismus, fundamentalismus, radikalism, tanr devleti, kutsal savafl ve flimdilerde moda olan deyimiyle siyasal slam tabirlerini kullanmas neredeyse bir zorunluluk haline gelmifl bulunuyor. Bu kelimeleri kullananlar n mutlaka, her hangi bir yerden slam afla layaca ve müslümanlara karfl yap lacak olan ay r mc l n ahlakî temellerini oluflturmak üzere bir mazeret olarak sunaca n hissedersiniz. Asl nda, bu kelime ve tan mlamalar n hiç birinin slamî literatür ve istilahlarda karfl l yoktur. Ortaya ç k fl sebebleri de Bat n n tarihî kültürel miras n n temeli olan ay r mc l k, bask ve öteki lerini afla lama gelene- inde yatmaktad r. Evet, Bat dünyas, bu kültürel gelene inden çok çekti i için, slam ve müslümanlar hala o Orta Ça kafas ile de erlendirmeyi ahlakî buluyor. Bu hakikate ra men müslümanlar toptan, bu kelimelerin yüklenildi i anlamlar ile suçlanarak mahkum ediliyor, toplumsal hayattan uzaklaflt r l yor ve u rad klar hakaretler mazur görülüyor. Islamophobia hastal n n oluflma tezahürlerinden bir di er önemlisi de, syasal temel kabul eden Avrupa da, müslümanlar n böyle bir zorlanmaya sürüklenmeleri, asl nda, müslümanlar için de- il, buna sebeb olanlar için utanç vericidir. flte bu durum, müslümanlar n kendi dinlerini, baflkalar n n zorlamalar ile yorumlamas sonucunu do urmaktad r. Baz lar n n, terör ile teröristi ve en önemlisi de cihad gibi slamî terimleri kullanarak terörlerine cevaz bulma gayretindeki kiflilerin/örgütlerin bu eylemleri ile, slamî anlamda cihad anlay fl n birbirinden ay rma yetene inden yoksun olmalar, müslümanlar n suçu de ildir. Teröristin bafl n ezmenin yolunu, müslümanlar n dinleri ve inand klar kitap ile aralar n kesmede bulan bu Islamophobia vehmi, bugünkü gelinen noktada, toplumsal bir bask arac olmaktan, devletlerin bask arac haline dönüflüyor. flin Avrupa toplumlar için tehlikeli boyutu ise, Müslümanlar n, kendilerini ve dinlerini tan mlarken iki yüzlülü e sapma zorunlulu u içinde olduklar n hissettirmesidir. Bu, müslümanlar n gördü ü bask üzerine, kendi dinlerinin hakikatlerinden uzaklafl p, toplumun hofluna giden bir söylemi benimsemeleri hatas n do uruyor. Çünkü, slam n 1400 ü aflan tarihî hakikati ve gelene i, her ne anlamda olursa olsun, ondan utan lacak ve bugünün Avrupa toplumlar nda yaflayan müslümanlar n hayatlar n buna göre düzenlemesinde sak nca gösterecek bir durum arzetmiyor. Geçmiflinden utanmas gerekenler, bunu müslümanlara mal ederek, suçlar n gizleyebilme baflar - s n gösterenlerdir. Çözüm ise, baflta cihad olmak üzere, fleriat, slam n toplumsal ve ekonomik sorunlara önerdi i cevaplar n müslümanlar taraf ndan anlafl ld anlamda sunulmas ndan geçmektedir. K sacas, bir müslüman olarak, kendimi tan mlarken, hakim anlay fl öyle dayat yor diye, dinî inançlar mda sapt rma yapma ihtiyac hissettirmek, bask n n ve zulmün en fliddetlisinden say lmal d r. Zira, bugün slam, müslümanlar n de il, slam d fl kay-

7 Müslümanlar n, demokratik sistemde, demokratik kurallara göre davran p davranmad klar n n sorgulanmas yerine, demokrasiye iman edip etmedikleri sorgulan r, bu sorgulama da, temel bir demokratik hak ve de er olarak kabul edilirse, bu durum, bask dan ve zulümden baflka ne ile de erlendirilebilir ki? 7 mokrasiye iman edip etmedikleri sorgulan r, bu sorgulama da, temel bir demokratik hak ve de er olarak kabul edilirse, bu durum, bask dan ve zulümden baflka ne ile de erlendirilebilir ki? Islamophobia hastal n n getirdi i son noktada, oluflan sosyal ve ekonomik bunal mlara slamî cevaplar n sunulmas bile demokratik düzene karfl bir baflkald r ve meydan okuma olarak görülüyor. Hatta, örne in içki içilmesine karfl ç k lmas, evlilik d fl cinsel iliflkinin reddedilmesi gibi, slam n haram s n f na dahil etti i davran fllar n anlat lmas bile demokratik düzene kafa tutma fleklinde yorumlan yor. Bu anlay fl n neresine bakarsan z bak n, Islamophobia hastal na tutulmufl kiflilere göre, müslümanl ça r flt ran her hareket, davran fl, ifade ve görüntü bu toplumlar için tehlikedir. Bu ba lamda Almanya da devletin resmî belgelerindeki slam anlay fl çok dikkat çekicidir. (Verfassungsschutz idarelerinin slam/müslümanlarla ilgili özel yay nlar ve Bundestag n yay n organlar na bak labilir.) slam ülkelerinde oluflmufl sosyal adaletsizli in, bask n n, zulmün ve anti-demokratik yap n n müslümanlar taraf ndan elefltirilmesinin bile, Islamist/Islamistist bir mazaret olarak kullan ld iddias n n özellikle üzerinde duruldu u bu yay nlarda, bu mazaretlerin, demokratik sistemleri y kmak niyetiyle istismar edildi i gündeme getiriliyor. Bunlara medyan n presente ve temsil etti i Islamophobia hastal birleflince, günlük hayatta da fiilî bask lar kendini gösteriyor. Almanya da polis, Cuma günleri bir operasyon timini camilerin önüne y yor; camilere giren ç kanlar n isimlerini, adreslerini ve ne ifl ile meflgul olduklar n kaydetmekle meflgul oluyor. Sokaklarda her gün müslüman kad nlarla yafll müslüman erkeklere sözlü sald r lar oluyor. Polise yap lan müracaatlarda ise, bir özür dilemekle bu ifl hallettirinaklar n yorumlamas na göre mahkum ediliyor. Asl nda, meselenin as l bu noktas, bugün Avrupa toplumlar n n içine düfltü ü inanç özgürlü ü üzerindeki bask s n gündeme getiriyor. fiahsen bir müslümana bask yapmaktan öte, inand dini baflkalar n n heva ve heveslerine göre yorumlama zorunlulu u hissettirilmesi en önemli bask d r. slamî hükümlerin ne oldu una dair karar n kimler taraf ndan verildi ine Almanya örne inde oldu u gibi bir bakt - m zda görürüz ki, bilinçli ve örgütlü bir Islamophobia ve ay r mc l k ile karfl karfl - ya oldu umuzu görüyoruz: Protestan Kilisesinin bafl ndaki Baflpapaz veya bir eyaletin Protestan Kilesisinin darî-fetva Konseyi Baflkan bir Bakan veya Katolikler Merkez Konseyi Baflkan Yard mc s bir Bakan veya Katolik Baflpikoposlar Konferans Baflkan bir Baflpiskopos veya dinî hayat ndan silmekle meflgul bir politikac veya sözde terör uzman bir profesör. Islamophobia hastal n n en tehlikeli boyutu bu boyutdur. Çünkü, bu çevreler, sadece konuflmakla kalm yor, ayn zamanda konufltuklar n icra etme yetkisine de sahip bulunuyorlar. Elbette ki, günümüz müslümanlar, kendi slamî anlay fllar n ortaya koyarlarken, belki de geçmifl müslümanlar n anlay fllar ndan farkl yorumlar ortaya koyacaklard r. Bunun, tarihî oldu u kadar yaflan lan gerçek hayat n getirdi i zorunluluklar gibi öz dinamikleri ve sebebleri vard r. Nas l ki geçmiflteki Avrupa ile günümüz Avrupa s nda çok önemli farkl - l klar var ise, geçmiflteki müslümanlar ile günümüz müslümanlar aras ndada anlay fl fark olacakt r. Fakat, Avrupa toplumlar n n, yay n organlar n n ve en önemlisi devlet organlar n n dayatmas ile, yeni bir slam anlay fl n kabullenmek mümkün de ildir. Bu iki konu birbirinden tamam yla uzakt r. Birisi, özgür iradenin sonucu; di eri ise bask n n sonucudur. Nitekim müslümanlar, Islamophobia n n bugünkü getirdi i yanl fl anlay fla göre, slam ile demokrasi aras nda bir tercihe zorlanmaktad r. Nas l ki bir Hristiyan, demokrasi ile Hristiyanl k aras nda bir tercihe zorlanamayacak ise, müslümanlar n böyle bir tercihe zorlanmalar yanl flt r, müslümanlar üzerine bask d r. Müslümanlar n, demokratik sistemde, demokratik kurallara göre davran p davranmad klar n n sorgulanmas yerine, deliyor veya önemsenmiyor. flyerlerinde hakarete varan davran fllar ve flimdi de iflten atmalar iyice yo unlaflt. Camilere yönelik fiilî sald r lar gözle görülür flekilde artt. Tüm bu olup bitenler ise ne yaz k ki ülkeyi idare edenleri ve hukuk çevrelerini rahats z etmedi i gibi, müslümanlar aleyhine tedbirler alman n projelerini yap yorlar. Çünkü, müslümanlara yap lan bask lar öylesine tabiî ve hukukî görülmeye baflland ki, bir içiflleri bakan Federal Anayasa Mahkemesinde kazan lm fl bir davaya katk da bulunmay bile toplumsal bir suç olarak sunmay, ülkenin iç güvenli inin temeli olarak kabul edebiliyor. Tabiî bu arada, demokratik-seküler Avrupa toplumlar aras nda yer al rken, müslümanlar n dikkat etmesi gereken konular da irdelemek do ru olacakt r. Fakat bu baflka bir yaz n n konusu olacakt r. Müslümanlar n s k nt s, kendi seslerinin dinlenilmek istenmemesinde yat - yor. Bir baflpiskopos bile, müslümanlarla görüflürken, o müslüman nlar n extremist, radikal, fundamentalist, Islamist olup olmad n sorgulamaya ve bunu da devletin istihbarat örgütlerinden ö renmeye kalk flma gururunu tadabiliyor. Halbuki bu s fatlar n tarihî kökeni, temsil etti i kurumlar n duvarlar aras nda dal budak olmufl. Islamophobia hastalar her fleyden önce flunu bilmelidir ki, müslümanlar demokratik-seküler bir düzene sahip olan Avrupa da kendi arzular ile yafl yorlar ve bu toplumlar ilgilendiren her alana katk - da bulunmak istiyorlar. Tüm bu olup bitenlere ra men, iyinin ve güzelli in temini için, kendi sesimizin ve kendi anlay fl m z n duyulmas için gayret sarfetmekten, iflte tam yeri gelmifl iken bizim anlad m z anlamda cihad etmekten baflka ç kar yol yok. Belki uzun ve s k nt larla dolu bir yol. Ama en bereketlisi de bu yol..b.

Almanya da afl r sa endiflesi küçümseniyor PERSPEKTIVE

Almanya da afl r sa endiflesi küçümseniyor PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 11 SAYI/NR.: 123 MART / MÄRZ 2005 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Almanya da afl r sa endiflesi küçümseniyor

Detaylı

Militarizmin iflah olmayan ruhu: Burma PERSPEKTIVE

Militarizmin iflah olmayan ruhu: Burma PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 14 SAYI/NR.: 162 HAZ RAN / JUNI 2008 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Militarizmin iflah olmayan ruhu:

Detaylı

Stratejik aç dan Pakistan neden önemlidir? PERSPEKTIVE

Stratejik aç dan Pakistan neden önemlidir? PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 14 SAYI/NR.: 158 fiubat / FEBRUAR 2008 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Stratejik aç dan Pakistan neden

Detaylı

Aliya y rahmetle an yoruz

Aliya y rahmetle an yoruz YIL/JAHRGANG: 14 SAYI/NR.: 167 KASIM / NOVEMBER 2008 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Aliya y rahmetle an yoruz Amerika,

Detaylı

Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar flmas yap ld PERSPEKTIVE

Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar flmas yap ld PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 13 SAYI/NR.: 150 HAZ RAN / JUNI 2007 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar

Detaylı

IGMG Kurban Kampanyas tamamlan yor PERSPEKTIVE

IGMG Kurban Kampanyas tamamlan yor PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 13 SAYI/NR.: 145 OCAK / JANUAR 2007 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ IGMG Kurban Kampanyas tamamlan

Detaylı

ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI

ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI Aral k 2007- Kas m 2008 Sunum Hans Koechler Saied Reza Ameli Shenaz Bunglawala Haz rlayan Sevinç Alkan Özcan Tercüme Melahat Yalç n Talha Üstünda Gülnur K l ço lu Seyyid Hüseyin

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 6 Baflbakan Erdo an Washington da 2. Ola an Büyük Kongre de yeni bir bafllang ç Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ABD Baflkan George W. 11

Detaylı

Dev dalgalar Güney Asya y vurdu

Dev dalgalar Güney Asya y vurdu www.igmg.de YIL/JAHRGANG: 11 SAYI/NR.: 121 OCAK / JANUAR 2005 Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Dev dalgalar Güney Asya y vurdu

Detaylı

Adalet. Adalet. Adalet. Terör demagoglar n n 22 Kas m Fiyaskosu. Halklar n DÜfiMANI kim? Hangi SAFTA, ne için mücadele etmeliyiz?

Adalet. Adalet. Adalet. Terör demagoglar n n 22 Kas m Fiyaskosu. Halklar n DÜfiMANI kim? Hangi SAFTA, ne için mücadele etmeliyiz? Terör demagoglar n n 22 Kas m Fiyaskosu Ekmek Adalet ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 88 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.com Mail:info@ekmekveadalet.com Suçlular F tiplerine karşı

Detaylı

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor sayfa Madde ba ml lar na karfl mücadele için el ele.. > Gencecik bedenler uyuflturucu illetinin esiri oluyor, madde ba ml l her geçen gün bir ailenin daha oca- n söndürüyor. Son olarak renkli cam n büyülü

Detaylı

TÜRK YE DE KÜRTLER. BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER

TÜRK YE DE KÜRTLER. BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER TÜRK YE DE KÜRTLER BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER TÜRK YE DE KÜRTLER BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER Heinrich Böll Stiftung Derne i Türkiye Temsilcili i nönü Caddesi, Hac Han m Sk. No: 10/12

Detaylı

TEDAV ve REHAB L TASYON MERKEZLER RAPORU 2002

TEDAV ve REHAB L TASYON MERKEZLER RAPORU 2002 HUMAN RIGHTS İNSAN HAKLARI FOUNDATION OF VAKFI 1990 TURKEY T HV Türkiye nsan Haklar Vakf TEDAV ve REHAB L TASYON MERKEZLER RAPORU 2002 Ankara, fiubat 2004 Türkiye nsan Haklar Vakf Yay nlar : 35 Yay na

Detaylı

Sudan, Orta Darfur Geneina

Sudan, Orta Darfur Geneina Sudan, Orta Darfur Geneina Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 31 ARALIK 2005 16 Mavi düfl gerçek oldu Medeniyetler ttifak nda küresel liderlik Mavi Ak m Projesi'nin resmi aç l fl Baflbakan

Detaylı

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI Say : 26 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 19 Eylül-2 Ekim 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X mha ve inkar sürecek, direnifl de... 30 A ustos

Detaylı

Sivil Anayasa ile Yeni Bir Döneme Do ru

Sivil Anayasa ile Yeni Bir Döneme Do ru Meyveden Çekirde e, Çekirdekten Meyveye www.onder.org.tr MAYIS - HAZ RAN 2010 SAYI:136 ISSN 1304-5024 / 9771304502002 Sivil Anayasa ile Yeni Bir Döneme Do ru Hüseyin Korkut Art k Kalite Zaman Tar k Tufan

Detaylı

ALACAKARANLIK! 12 Eylül de Yarg ya ne oldu?.. Çetin Turan Avukat, zmir Barosu. lginç geliflmeler oluyor dünyada.

ALACAKARANLIK! 12 Eylül de Yarg ya ne oldu?.. Çetin Turan Avukat, zmir Barosu. lginç geliflmeler oluyor dünyada. 12 Eylül de Yarg ya ne oldu?.. ALACAKARANLIK! Çetin Turan Avukat, zmir Barosu lginç geliflmeler oluyor dünyada. Paris Asliye Mahkemesi, fiili'de kay p dört Frans z vatandafl n n ak betinden sorumlu buldu

Detaylı

HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M!

HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M! *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 130 2008-02 *fiubat 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M! Söz ve karar hakk için harekete geçelim, örgütlenme özgürlü ünü savunal

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

*T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç

*T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç *T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç kal m, piyasaya 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren sürülecek

Detaylı

GÜNDEM. Ba ms z listelerden birlik mesaj! Yass köy de Kad ile Mümin birleflti. Seçimlere ortak kat lma karar ald lar.

GÜNDEM. Ba ms z listelerden birlik mesaj! Yass köy de Kad ile Mümin birleflti. Seçimlere ortak kat lma karar ald lar. Gündem oku, gündemi yakala... GÜNDEM 15 Ekim 20 10 Y l: 14 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 705 Fiyatı: 0.80 Euro Pavlidis in listesindeki Türk adaylar ifle koyuldu EYALET meclisi seçimlerine kat

Detaylı

CMYK CMYK. *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 125 2007-08 *Eylül 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506

CMYK CMYK. *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 125 2007-08 *Eylül 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 CMYK CMYK Halk gençli iyle birlikte 20.y l CMYK *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 125 2007-08 *Eylül 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 Bir garip e itim sistemi Sayfa 4 YDG nin geleneksel

Detaylı

Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak

Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak ED TÖRDEN Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili 12 Eylül de Türkiye, büyük bir demokrasi

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 10 18 44 50 D fl Baflbakan n Temaslar E itim y l bafllad Avrupal Türkiye YTL hakk nda Halktan ald m z gücü, halk n hizmetine sunuyoruz...

Detaylı

www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 85 31 Aral k 2006 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com AKP 2007 de

www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 85 31 Aral k 2006 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com AKP 2007 de www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 85 31 Aral k 2006 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Bu kavga, bu direnifl, bu bedeller, sömürüsüz, zulümsüz yeni bir dünya için! 2007 de B RLEfiEREK, ÖRGÜTLENEREK,

Detaylı

IGMG yard m heyeti Lübnan yard mlar n da tt PERSPEKTIVE

IGMG yard m heyeti Lübnan yard mlar n da tt PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 12 SAYI/NR.: 141-142 EYLÜL-EK M / SEPTEMBER-OKTOBER 2006 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ IGMG yard

Detaylı

stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1

stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1 stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1 Sunufl Sanayi Kongrelerimizin sekizincisini, 15-16 Aral k 2009 tarihlerinde Sürdürülebilir Rekabet Gücü: Kriz Sonras Yeni Yön temas ile gerçeklefltirdik.

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

GÜNDEM. Tayinli Din Adam tart flmas büyüyor. Kabine de köklü de ifliklik. Eflitlik Listesi nden nezaket ziyaretleri ABTTF 20.

GÜNDEM. Tayinli Din Adam tart flmas büyüyor. Kabine de köklü de ifliklik. Eflitlik Listesi nden nezaket ziyaretleri ABTTF 20. Gündem oku, gündemi yakala... 9 Ocak 2009 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 616 Fiyatı: 0.80 Euro GAT e itim paneli düzenledi GENÇ Akademisyenler Toplulu u nun düzenledi i panelde az nl k e itiminin

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı