T.C. Namık Kemal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Namık Kemal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu"

Transkript

1 T.C. Namık Kemal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Tekirdağ, Ocak 2010

2 İÇİNDEKİLER Sunuş Giriş Yönetici Özeti Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının Tarihçesi K. ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının Organizasyon Şeması Özdeğerlendirme Girdiler Kurumsal Nitelikler ve Özellikler Eğitim ve Öğretim Süreçleri AraĢtırma ve GeliĢtirme Süreçleri Uygulama ve Hizmet Süreçleri Ġdari Süreçler ve Destek Süreçlerinin Değerlendirilmesi Yönetsel Özelliklerin (yapısal) Değerlendirilmesi Yönetsel Özetlerin (davranıģsal) Değerlendirilmesi Çıktılar/Sonuçların Değerlendirilmesi Yükseköğretim Misyonunu BaĢarma Performansının Değerlendirilmesi Çevre Değerlendirme Çalışmaları PaydaĢ Analizi SWOT (GZFT) Analizi Özdeğerlendirme Çevre Değerlendirmesi Sonuç Kaynakça Ekler Performans Göstergeleri Tablosu

3 TABLO LİSTESİ Tablo 1 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama ÇalıĢma Grubu Tablo 3 Girdiler (Kaynaklar ve ĠliĢkiler) Değerlendirme Tablosu Tablo 4 Kurumsal nitelikler ve özellikler değerlendirme tablosu Tablo 5 Kurumsal nitelikler veri tablosu Tablo 6 Birim personel verileri Tablo 7 Eğitim ve öğretim süreçleri değerlendirme tablosu Tablo 8 AraĢtırma ve geliģtirme süreçleri değerlendirme tablosu Tablo 9 Uygulama ve Hizmet Süreçleri değerlendirme tablosu Tablo 10 Ġdari süreçler ve destek süreçleri değerlendirme tablosu Tablo 11 Ġdari süreçler ve destek süreçleri değerlendirme tablosu Tablo 12 Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirme tablosu Tablo 13 Yönetsel Özelliklerin (DavranıĢsal) Değerlendirme tablosu Tablo 14 Çıktılar/Sonuçların Değerlendirme tablosu Tablo 15 Yükseköğretim Misyonunu BaĢarma Performansının Değerlendirme tablosu. 22 Tablo 16 PaydaĢlar Tablo 17 Birim Performans Göstergeleri tablosu ŞEKİL LİSTESİ Şekil 1 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığının organizasyon Ģeması

4 Sunuş Üniversitemiz 17/09/2006 tarihinde Sayın Rektörümüzün atanmasıyla Türk Eğitim hayatındaki yerini almıģtır yılı Ekim ayı sonunda faaliyete baģlayan Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığımız ise aynı yıl içerisinde ANKOS (Anadolu Üniversiteleri Konsorsiyumu, EKUAL (Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı) ve KİTS (Kütüphanelerarası ĠĢbirliği Takip Sistemi) gibi topluluklara üye olarak, öğretim elemanları ve öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası alanda üretilen basılı ve elektronik yayınlara ulaģmalarını sağlamıģ olup; Ģu anda çağdaģ bir bilgi merkezi olma yolunda emin adımlarla hızla ilerlemektedir. Merkez Kütüphanemiz 2009 yılsonu itibariyle basılı ortamda adet kitap, 271 adet farklı süreli yayın, 948 adet tezden oluģan bir koleksiyona sahiptir. Elektronik ortamda ise; adet elektronik kitaba ve adet elektronik dergiye eriģim imkanı bulunmaktadır. Bu elektronik kaynaklara ulaģmayı kolaylaģtırmak amacıyla 2009 yılında 360 Serial Solutions Federe Arama Motoruna üye olunmuģ ve kullanıma açılmıģtır. Ayrıca elektronik ortamda 100 ü aģkın veritabanı da yine yıl içerisinde deneme eriģimine açılmıģtır. Bu belge ile Namık Kemal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığı 2009 yılı kurumsal değerlendirme raporu belgede yer alan ana baģlıklar altında sunulmaktadır. Birimimiz zaman içerisinde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalıģmalarını verimli bir Ģekilde sürdürebilmek amacı ile Üniversite düzeyinde çalıģma ve eğitim toplantılarına katılmıģ olup Birimimizin eğitim-öğretim, araģtırma ve geliģtirme ile toplum hizmetleri alanlarında vermiģ olduğu hizmetlerin kalitesini artırma hedefimizi gerçekleģtirmek için çalıģmalarına hızla devam etmektedir. Emeği geçen birim kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalıģma grubu Koordinatör ve üyeleri ile çeģitli Ģekillerde çalıģmalarımıza yardımcı olan Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü ne teģekkürlerimi sunarım. Sevim GAYTANCIOĞLU Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkan V. 4

5 1. Giriş 1.1. Amaç Bu dokümanın amacı Namık Kemal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığı 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporunu sunmaktır Kapsam Bu doküman Namık Kemal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığı 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporunu sunmaktadır. Kamu Ġdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu 2. sürüm ıģığında Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Rehberi Sürüm no. 2007/1.0 örnek alınarak Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından hazırlanmıģ olan kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama rehberi esas alınarak hazırlanmıģtır Tanımlar ve kavramlar Birey Hedefleri: Birimimizin belirlemiģ olduğu hedeflerini gerçekleģtirmek için Birimimizde çalıģan bireylerin yapmaları gereken faaliyet ve çalıģmaları gösteren ölçülebilir nitelikteki hedeflerdir. Birimimizin hedefi, o hedefi gerçekleģtirecek olan bireylerin hedeflerine dönüģtürülür. Bireylerimiz hedeflerini gerçekleģtirdiklerinde, Birimimizin hedefi gerçekleģmiģ olur. Birim Hedefleri: Üniversitemizin belirlemiģ olduğu stratejiler doğrultusunda Birimimizin ulaģmak istediği noktaları gösteren temel amaçlarıdır. Bu hedeflerin net anlaģılır ve ölçülebilir etkinlik ve eylemleri içermesi gerekir. Birim hedefleri, kurumsal değerlendirmede Üniversitenin; Birim bazında değerlendirmelerde alt birimlerin (bölümlerin) hedeflerini kapsamaktadır. Birimimiz Yıllık Değerlendirme Raporu: Birimimizin, akademik değerlendirme ve kalite geliģtirme çalıģmalarının sonuçlarını içeren ve Birimimiz tarafından her yıl hazırlanan raporudur. Birimimizin Misyonu: Birimimizin kendisi için belirlediği temel varlık gerekçesi ve görevleridir. Birimimizin Vizyonu: Birimimizin gelecekte ulaģmak istediği idealleridir. Çevre Değerlendirme: Birimimizin stratejik planlama sürecinde etkilendiği ve etkilediği çevresel koģulların değerlendirilmesidir. Örneğin; toplumsal unsurların Birimimiz ile iliģkileri, yasal uygulamalar, eğitim-öğretim teknolojilerindeki geliģmeler, YÖK, ÜAK, uluslararası geliģmeler bu kapsamda ele alınabilir. Kurumsal değerlendirme sürecinin ikinci adımıdır. Faaliyet ve Projeler: Birimimizin stratejilerini hayata geçirmesini sağlayan ve performanslarını gösteren faaliyetleri ve projeleridir. 5

6 İyileştirme Eylem Planları: Birimimizin, iç değerlendirme sonuçlarına göre yapılacak olan iyileģtirme eylemlerini, ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planları ifade eder. İyileştirme: Birimimizde belirlenen sonuçlarla elde edilen sonuçların arasındaki sapmanın azaltılması için yapılan çalıģmalardır. Kalite Geliştirme: Birimimizin, eğitim-öğretim, araģtırma faaliyetleri ile topluma hizmet ve idari (yönetim) hizmetlerinin kalitesinin sürekli iyileģtirilmesidir. Kaynak Planlaması: Birimimizin hedeflerini gerçekleģtirmek için gerekli olan ekonomik ve insan gücü kaynaklarının planlanmasıdır. Kurum İçi Periyodik Gözden Geçirme: Birimimizin, eğitim, öğretim, araģtırma faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin kalitesini, kalite geliģtirme çalıģmalarını, iyileģtirme faaliyetlerini ve sonuçlarını periyodik olarak değerlendirmesidir. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grupları: Birimimizde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalıģmaları yapmak üzere görevlendirilen ekiplerdir. Bu ekiplerimiz eğitim-öğretim, araģtırma, yönetim ve idari hizmetler, ve toplum hizmetleri alanlarında çalıģmıģlardır. Kurumsal Değerlendirme: Birimimizin YÖDEK akademik değerlendirme ve kalite geliģtirme süreci kapsamında yaptığı özdeğerlendirme ile çevre değerlendirmesinin bir bütünüdür. Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme sürecinin ilk ayağıdır. Kurumsal Hedefler: Birimimizin kendi stratejilerini hayata geçirmek için kurumsal temelde belirlediği ölçülebilir nitelikte faaliyet ve projelerdir. Özdeğerlendirme: Birimimizin, eğitim, öğretim, araģtırma faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliģtirme çalıģmalarının, Birimimiz Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama ÇalıĢma Grubu tarafından kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak değerlendirilmesidir. Kurumsal değerlendirme sürecinin ilk ayağıdır. Performans Göstergesi: Birimimiz tarafından belirlenen hedeflere ne oranda ulaģıldığını gösteren ölçülebilir nitelikteki unsurlardır. Performans: Birimimizin, belirlediği stratejik hedeflerine ulaģabilme derecesidir. Politika: Birimimizin günlük uygulamalarını yönlendiren yaklaģımlardır. Sorgulama ve Ölçme: Birimimizin belirlemiģ olduğu faaliyet ve projeleri ne oranda gerçekleģtirildiğinin sorgulanması ve sonuçların ölçülebilir göstergelere göre belirlenmesidir. Strateji: Birimimizin temel amacı doğrultusunda nasıl yönlendirilmesi gerektiğini belirleyen ve davranıģını oluģturan yaklaģımdır. Stratejik Hedefler: Birimimizin, misyonu doğrultusunda belirlenmiģ stratejik önemi olan amaçlarıdır. 6

7 Stratejik Plan Uygulama Süreci: Birimimiz tarafından yapılan eylem planlarında belirlenen eylemlerin hayata geçirilmesi sürecidir. Stratejik Planlama Öncesi Çalışmalar: Stratejik planlama çalıģmasına baģlamadan önce yapılması gereken çalıģmalardır. ġunları kapsar: Planlama kurulunun oluģturulması, Stratejik planlama eğitimlerinin verilmesi, Kurumun paydaģlarının belirlenmesi, Planlamada uyulması gereken ilkelerin belirlenmesi, Kurumsal varsayımların oluģturulması, Değerlendirmede ne tür bilgilerin kullanılacağına karar verilmesi, ve Stratejik planlama yol haritasının oluģturulması. Stratejik Planlama: Birimimizin, iç değerlendirme sonuçlarına göre zayıf ve kuvvetli yönlerini, dıģ değerlendirme sonuçlarına göre önündeki fırsat ve tehditleri belirlemesi, bunların ıģığında kalitesini geliģtirecek olan stratejilerini oluģturması, bu stratejileri ölçülebilir hedeflere dönüģtürmesi ve performans göstergelerini belirleyerek onları sürekli izlemesi sürecidir. Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme süreçlerinin ikinci ayağıdır. Süreç: Belirli bir amacı gerçekleģtirmek için gerekli her türlü girdiyi alarak beklenen sonuçları oluģturmak için Birimimiz tarafından gerçekleģtirilen eylemlerin bütünüdür. SWOT (GZFT) Analizi: Birimimizin kuvvetli ve zayıf yönlerini, önündeki fırsatları ve tehditleri ortaya çıkaran ve buna dayalı olarak stratejilerin geliģtirildiği analizdir. [Güçlü yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler]. Kurumsal değerlendirme sürecinin temel çıktılarından birisi olup daha sonra gelen stratejik planlama sürecinin girdisidir. Uygulama Planı: Birimimizin, strateji ve hedeflerine dayalı yapılacak olan faaliyet ve projeleri ile ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planlardır. Üniversitemiz Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADKG): Üniversitemizdeki akademik değerlendirme ve kalite geliģtirme sürecinden sorumlu kuruldur. Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK): Üniversitelerarası Kurul tarafından oluģturulan, yükseköğretim kurumlarında akademik değerlendirme ve kalite geliģtirme çalıģmalarının düzenlenmesi ve koordinasyonundan sorumlu komisyonudur. Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu Raporu (YÖDEK Raporu): Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Komisyonu nun (YÖDEK) yükseköğretim kurumlarının yıllık değerlendirme raporlarını dikkate alarak, her yıl hazırladığı veya hazırlattığı raporudur. Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleridir. Yükseköğretim Üst Kurulları: Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Denetleme Kurulu (YÖK DK) ve Üniversitelerarası Kuruludur. (ÜAK) 7

8 2. Yönetici Özeti Temel ilke ve politikalarımız çerçevesinde, kurumsal olarak sunmuģ olduğumuz hizmetlerin, faaliyet ve projelerin çok kapsamlı bir değerlendirmesinin yapılması günümüzde bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Bu rapor Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Yönetmeliğinin 11. ve 13. maddeleri gereğince hazırlanmıģtır. Raporun hazırlanıģı sırasında Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Rehberi esas alınmıģtır. Üniversitemizde 18/08/2006 tarihli YÖK Genel Kurul Toplantısında uygun görülerek tedviren Rektör ataması yapılmıģtır. Daha sonra 17/05/2007 tarihinde seçimler sonucunda Rektör olarak atanan Sayın Prof.Dr.Nizamettin ġenköylü nün baģlattığı yeni yapılanma sürecinde görev değiģiklikleri ve yeni oluģumlar gerçekleģtirilmiģ ve ilgili yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Kurulu (ADKG) oluģturulmuģtur. ADKG tarafından planlanan Ģekilde Daire BaĢkanlığımızın Kurumsal Değerlendirme Ekibi oluģturulmuģ ve Namık Kemal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığının 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporunun aģağıdaki Ģekilde yazılmasına karar verilmiģtir. Namık Kemal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporunda yer alan ana baģlıklar altında yeterli bilgilendirme yapmak amacı ile aģağıda sunulmaktadır. I Giriş: o Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama ÇalıĢmaları o Birimin tarihçesi o Birim organizasyon Ģeması II Kurumsal değerlendirme: Özdeğerlendirme çalıģmaları o Girdiler o Kurumsal nitelikler ve özellikler o Eğitim ve öğretim süreçleri o AraĢtırma ve geliģtirme süreçleri o Uygulama ve Hizmet Süreçleri o Ġdari süreçler ve destek süreçlerinin değerlendirilmesi o Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirilmesi o Yönetsel özelliklerin (davranıģsal) değerlendirilmesi 8

9 o Çıktılar/Sonuçların Değerlendirilmesi o Yükseköğretim Misyonunu BaĢarma Performansının Değerlendirilmesi Çevre Değerlendirme çalıģmaları o PaydaĢ analizi SWOT (GZFT) analizi o Özdeğerlendirme o Çevre değerlendirmesi III Diğer o Sonuç o Kaynakça o Ekler Performans göstergeleri tablosu 3. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Namık Kemal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığı gerek 5018 gerekse 2547 sayılı Kanunlar çerçevesinde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalıģmalarını yürütmek üzere Daire BaĢkanına rapor veren bir Koordinatör baģkanlığında bir Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama ÇalıĢma Grubu (KDSP) oluģturmuģtur. Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama ÇalıĢma Grubu 2008 yılında 3 personelden oluģturulmuģtur.2009 yılında da Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama ÇalıĢmalarına devam etmiģtir. Birim KDSP ÇalıĢma Grubu, Üniversite Rektörlüğü tarafından kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama üzerine verilmiģ olan bilgilendirme, eğitim ve danıģmanlık hizmetlerinden yararlanmıģtır. Kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalıģmalarında yararlanılmak üzere baģta personelimiz ve faaliyetlerimize iliģkin verilerin Birim KDSP Grubumuz tarafından itina ile toplanması için alt yapı oluģturma çalıģmaları Üniversitemizin koordinasyonunda yıl içerisinde sürdürülmüģtür yılında Birimimiz tarafından takip edilmiģ olan çalıģma programı aģağıdaki tabloda sunulmuģtur. Planların tesliminden sonra maliyetlendirme ve düzeltme aģamalarında da Birim KDSP ÇalıĢma Grubu, Üniversitemizin planlama ve maliyetlendirme ekipleri ile yakın çalıģacaktır. 9

10 YapılmıĢ olan düzeltmeler ve maliyetlendirme çalıģmaları ıģığında Birim Stratejik Planı güncellenip ikinci sürümü hazırlanmıģtır. Birim KDSP çalıģma grubu tarafından hazırlanmıģ olan Birim stratejik planın ikinci sürümü paydaģ görüģüne açılacaktır. Tablo 1 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu Soyad, Ad Unvan Görev Birimi Gaytancıoğlu Sevim Daire Bakan V. Koordinatör Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığı Sümbül Sedat ġube Müdürü Üye Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığı Saygı Aydın Seyhan Kütüphaneci Üye Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığı 4. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının Tarihçesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığımız Üniversitemizin 17/03/2006 tarihinde sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kurumları TeĢkilat hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiģtirilerek kabulüne dair 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları TeĢkilat Kanunu ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde değiģiklik yapılması hakkında 01/03/2006 tarihli ve 5467 sayılı kanunun 1. Maddesiyle eklenen EK Madde 62 uyarınca kurulmasıyla aynı anda kurulmuģtur. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığı olarak çalıģmalarımıza 01/11/2007 tarihine kadar Tekirdağ Merkez Namık Kemal Caddesi No: 14 te bulunan ve Tekirdağ Belediyesine ait geçici binada baģlanılmıģtır. Bu tarihten sonra yapılan çalıģmalarımız ise Üniversitemizin Değirmenaltı yerleģkesinde bulunan Ziraat Fakültesi ait Kütüphanede yaklaģık 150 M2 lik bir alanda sürdürülmüģtür yılının Ağustos ayı içerisinde Merkez Kütüphanenin adı geçen alanda kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmesi için gerekli olan Kütüphane Otomasyon Sistemine geçilmesi sağlanılmıģ olup ayrıca bu yıl içerisinde birimimizce Namık Kemal Üniversitesi Kütüphane Yönergesini hazırlanarak Üniversite Senatosunu onayına sunulmuģtur. Kütüphane Yönergemiz Üniversitemiz Senatosunca 03/03/2009 oybirliğiyle kabul edilerek yürürlüğe girmiģtir. Merkez Kütüphanede 15/10/2008 tarihinde önce Ziraat Fakültesinden devir alınan bütün kitapların ayıklanması, tasnif edilmesi ve kataloglanmasıyla hizmete baģlanılmıģtır. Daha sonra yapılan giriģimler sonucu bağıģ yoluyla bir miktar kitap temin edilmiģ ve 2008 yılı Eylül ayından yılsonuna kadar yapılan ihalelerle adet kitap satın alınarak Merkez Kütüphanenin koleksiyonuna katılmıģtır yılında ise adedi bağıģ,7.885 adedi satın alma ve 408 adedi de devir yoluyla toplam adet kitap sağlanmıģtır. 10

11 KuruluĢ yılında 1 elemanı ile faaliyete baģlayan birimimiz 2008 yılı sonu itibarı ile toplam 4 eleman ile hizmet vermiģtir. Birime yapılan personel kazandırma çalıģmaları neticesinde 2009 yılsonu itibarı ile BaĢkanlığımız 1 Daire BaĢkanı, 1 ġube Müdürü, 2 Kütüphaneci, 1 Memur, 1 Hizmetli ve 1 hizmet alımı personeli olmak üzere toplam 7 personel ile hizmet vermiģtir. Hazırlanan internet sayfasında yapılan düzenlemelerle öğrencilerin, akademik ve idari personelin bilgilendirilmesi sağlanmıģ ve katalog tarama ile veritabanlarına uzaktan eriģim hizmeti verilmeye baģlanılmıģtır.2009 Yılı içerisinde ise internet sayfasında yeni düzenleme ve geliģtirme çalıģmalarına baģlanılmıģtır. EKUAL kapsamında ULAKBĠM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) tarafından yeni kurulan üniversitelere sağlanan 10 adet veritabanının yanı sıra 8 adet veritabanı da satın alınarak toplam 18 adet veritabanı üniversitemiz öğrencilerinin ve akademik personelin hizmetine sunulmuģtur. Bununla birlikte Merkez Kütüphanede öğrencilerimizin internetten katalog tarama ve diğer iģlemleri yapabilmesi için 4 adet bilgisayar ile fotokopi hizmeti verebilmek için 1 adet fotokopi makinesi satın alınarak hizmete sunulmuģtur yılsonu itibariyle öğrencilerimiz ve akademisyenlerimizin bilimsel çalıģmaları için toplam adet fotokopi hizmeti verilmiģtir. Yıl içerisinde Rektörlüğümüzce yaptırılan Merkezi Derslikler Binasında Merkez Kütüphane için ayrılan 753 M2 lik alanın modern bir kütüphane Ģeklinde düzenlenebilmesi için gerekli plan ve proje çalıģmaları yapılmıģtır. Bunun neticesinde gerekli olan tefriģ malzemeleri belirlenmiģ ve üniversitemiz kaynakları dıģında bağıģ ve yardım yoluyla bir düzenlemenin yapılması kesinleģtirilmiģtir. 5. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının Organizasyon Şeması Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığının organizasyon Ģeması Namık Kemal Üniversitesi Kütüphane Yönergesine 16.Maddesine göre aģağıdaki Ģekildedir. Yönetim Üniversitedeki kütüphane hizmetleri bu Yönergenin maddeleri çerçevesinde Daire BaĢkanlığı, BaĢkanlığa bağlı ġube Müdürlükleri ve Birim Kütüphane yöneticileri tarafından düzenlenir ve yürütülür. Üniversitedeki kütüphane hizmetlerinin, tek bir merkezi kütüphane çerçevesi içinde örgütlenmesi ve yürütülmesi esastır Teknik hizmetleri merkezi kütüphaneden yürütülmek Ģartıyla, merkez kampüsün bulunduğu yerleģim alanı dıģındaki diğer kampüsler için birer bağlı birim kütüphanesi kurulabilir. Ancak Yönergenin 5 inci maddesi uyarınca kurulan bu kütüphaneler, Daire BaĢkanlığının gözetim ve denetimi altında görev yaparlar. Bölümler ve daha alt düzeydeki birimler için ayrı ayrı kütüphaneler kurulamaz Organlar Kütüphane hizmetleri aģağıdaki organlarca yürütülür; 11

12 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanı ġube Müdürü BaĢkanlığa bağlı birim kütüphaneleri yöneticisi Kütüphane hizmetleri Teknik Hizmetler ve Okuyucu Hizmetleri olarak ikiye ayrılır. Teknik Hizmetler; Bütün kütüphane materyalinin (kitap, süreli yayın, tez, broģür, görsel-iģitsel araç ve gereçler, vb.) seçiminden okuyucuya sunulacak duruma getiriliģine kadar geçirdiği iģlerin tamamıdır. - Teknik hizmetleri oluģturan servisler: a)sağlama Servisi: Üniversite eğitim ve öğretimini destekleyecek, araģtırmalarda yardımcı olacak kitap ve benzeri koleksiyonu oluģturmak ve geliģtirmek için seçmek, satın almak, bağıģ ve değiģim yoluyla temin etmek, b)kataloglama ve Sınıflandırma Servisi : Kütüphaneye sağlanan kitap ve diğer materyali en uygun sisteme göre tasnif etmek, okuyucuların yararlanmasına sunmak, c)süreli Yayınlar Servisi : Süreli Yayın Koleksiyonunu oluģturmak ve geliģtirmek için seçim, satın alma, bağıģ ve değiģim yoluyla yayın sağlamak ve bunları belli bir düzen içinde kullanıma sunmak, a,b ve c Ģıklarında sayılan iģlerin tamamı uzman kütüphaneciler ve diğer yetkililer tarafından yürütülür. d)ciltleme ve Onarım Servisi : Bilgi kaynaklarının onarım ve ciltlenmesi iģlemlerinin yapıldığı servistir. Okuyucu Hizmetleri; Bilgi kaynaklarından ve kütüphanelerden okuyucuların en verimli Ģekilde yararlanmalarını sağlayan hizmetlerdir. - Okuyucu hizmetlerini oluģturan servisler: a)danışma Servisi : Kütüphane koleksiyonunun ve kullanımının, Üniversite içinde ve dıģında okuyucuya tanıtımını sağlayan servistir. Bu servis, kütüphane materyallerinin kullanımına yardımcı olmak amacıyla hizmetiçi eğitim programları düzenlemek ve bibliyografya taramaları yapmak, yeni çıkan yayınları okuyuculara duyurmak ve enformasyon hizmetlerini yürütmekle görevlidir. Bu hizmetler uzman kütüphaneciler ve diğer yetkililer tarafından yürütülür. b)ödünç Verme Servisi : Kütüphane koleksiyonunun, kütüphane içi ve dıģı dolaģımını sağlamak-denetlemek, kütüphaneler arası ( gerekirse yurt dıģından) kaynak alıģ-veriģinde bulunmak ve kütüphane materyali ile ilgili fotokopi iģlerini yapmakla görevli servistir. 12

13 c)görsel-işitsel Hizmetler Servisi : Eğitimi destekleyecek görsel-iģitsel araç ve gereçleri seçmek, üretmek, çoğaltmak, temin etmek, belli bir düzen içinde hizmete sunmak ve bakımını yapmakla görevli servistir. Şekil 1 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının organizasyon şeması 6. Özdeğerlendirme Tablo 3 Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler) Değerlendirme Tablosu 1) Öğrenci niteliğinde beklenen düzey 2) Akademik personel niteliğinde beklenen düzey Değerlendirme notu 13

14 3) Ġdari Personel niteliğinde beklenen düzey; 4) Mali kaynakların yeterliliği; 5) Bilgi Teknolojileri ve kaynaklarının (Bilgisayar, internet, iletiģim, kitap, yayın, vb)yeterliliği; 6) ĠĢ Teknolojilerinin yeterliliği; 7) Fiziksel olanakların yeterliliği; 8) Temin edilen hizmetlerin yeterliliği; 9) Sanayi ile iliģkilerin yeterliliği; 10) Toplum ile iliģkilerin yeterliliği; 11) Kamu Kurum ve KuruluĢları ile iliģkilerin yeterliliği; 12) Mezunlar ile iliģkilerin yeterliliği; 13) ÇalıĢanlar ile ilgili iliģkilerin yeterliliği; 14) Öğrenciler ile iliģkilerin yeterliliği; 15) Yükseköğretim alanında ulusal iliģkilerin yeterliliği; 16) Yükseköğretim alanında uluslar arası iliģkilerin yeterliliği; Tablo 4 Kurumsal nitelikler ve özellikler değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) Öğrenci sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullar, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 2) Öğretim elemanı sayıları (Profesör, Doçent, Yrd. Doçent, Öğretim Görevlisi, Okutman, AraĢtırma görevlisi, Uzman vb) ve yeterliliği; 3) Ġdari personel sayıları (kadrolu ve sözleģmeli) ve yeterliliği; 2 4) ÇalıĢanların yaģ ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; 5) ÇalıĢanların kadın-erkek personel dağılımının değerlendirilmesi (öğretim üyeleri, öğretim elemanları, araģtırma görevlileri ve idari personel için ayrı ayrı) ve yeterliliği;

15 6) ÇalıĢanların kıdem ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; 3 7) Akademik personelin ortalama unvan düzeyi; 8) Ġdari Personelin Eğitim Düzeyi; 4 9) Akademik birimlerin ve bu birimlerdeki programların sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulları, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 10) Kurumun ağırlıklı akademik alanı/alanları ve yeterliliği; 11) Kurumun fiziksel büyüklüğü ve altyapısı (m²) ve yeterliliği; 1 i) Kampus alanı; 1 ii) Toplam kapalı alan; 1 iii) Eğitim-Öğretim ve AraĢtırma; 1 iv) Sosyal ve diğer hizmet alanları; 1 Tablo 5 Kurumsal nitelikler veri tablosu Sayılar I Öğrenci sayıları II Öğretim elemanı sayıları III İdari personel sayısı 5 Kadrolu personel 5 SözleĢmeli personel - Diğer personel - Toplam idari personel sayısı 5 IV Çalışanların yaş ortalaması 37 Ġdari personel 37 15

16 V Çalışanlar arasında bayan sayısı 3 Ġdari personel 3 VI Çalışanların kıdem ortalaması 11 Ġdari personel 11 VII Öğretim elemanlarının ortalama akademik unvan ortalaması VIII Bölümün ağırlıklı akademik alanı/alanları IX Bölüm ve program sayısı - X İdari personel eğitim düzeyi Lise öncesi diplomalı eleman sayısı 1 Lise mezun sayısı - Önlisans mezun sayısı - Lisans mezun sayısı 3 Yüksek lisans mezun sayısı 1 Doktoralı eleman sayısı - Tablo 6 Birim personel verileri Sıra no İsim Unvan Şube Hizmet sınıfı Notlar 1 Eroğlu Mustafa Daire BaĢkanı GĠHS 13b/4 ile Sağlık Kültür ve Spor D.sinde tam zamanlı görevlendirilmiģtir. 2 Gaytancıoğlu Sevim Daire BaĢkan V. THS 13b/4 ile Yapı ĠĢleri ve Teknik D.sinden tam zamanlı görevlendirilmiģtir. 16

17 3 Sümbül Sedat ġube Müdürü GĠHS Kadrolu 4 Aydın Saygı Seyhan Kütüphaneci GĠHS Kadrolu 5 Melek ĠNCE Kütüphaneci GĠHS Kadrolu 6 Demir Ayhan Hizmetli YHS Kadrolu 7 Erkuvan Akif Memur GĠHS 8 Erdur Serkan Memur GĠHS 9 DemirtaĢ Nuran B.ĠĢletmeni GĠHS 13b/4 ile AraĢtırma ve Uyg. Hastanesinden tam zamanlı görevlendirilmiģtir. 13b/4 ile Genel Sekreterlik DıĢ ĠliĢkiler Biriminde tam zamanlı görevlendirilmiģtir. 13b/4 ile Genel Sekreterlik DıĢ ĠliĢkiler Biriminde tam zamanlı görevlendirilmiģtir. Tablo 7 Eğitim ve öğretim süreçleri değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) Programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; 2) Programların eğitim hedeflerinin yeterliliği; 3) Programların kapsamı ve niteliklerinin (ders çeģitliliği, ders yükleri ve uyumluluğu) yeterliliği; 4) Programların anlaģılabilirliği ve hedeflerinin açıklığı; 5) Programların bütünlüğünün ve devamlılığının yeterliliği; 6) Programların çıktılarının (programın kazandırması beklenen nitelikler) yeterliliği; 7) Program kaynaklarının (öğretim elemanı, ders notları vb.) yeterliliği; 8) Programların diğer programlarla iliģkilerinin yeterliliği; 9) Öğrencilere sunulan rehberlik/danıģmanlık hizmetlerinin yeterliliği; 10) Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin yeterliliği; 11) Öğrenci değerlendirme prosedür ve araçlarının (sınav, ödev, proje vb.) yeterliliği; 12) Yeni öğrencilerin programlara hazırlama prosedür ve uygulamalarının yeterliliği; 17

18 13) Öğrencilere sunulan eğitimin etkinliğini arttıracak eğitsel destek hizmetlerinin (yabancı dil, IT teknolojileri ve bilgisayar donanımı vb.) yeterliliği; 14) Programların ilgili ulusal ve uluslararası programlarla uyumundaki yeterliliği; 15) Uluslar arası öğrenci değiģimi programlarına öğrenci katılımının yeterliliği; Tablo 8 Araştırma ve geliştirme süreçleri değerlendirme tablosu 1) AraĢtırma ve geliģtirme çalıģmalarının ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; 2) AraĢtırma ve geliģtirme olanak ve kaynakların yeterliliği; 3) AraĢtırma ve geliģtirme çalıģmalarının yeterliliği; 4) AraĢtırma ve geliģtirme önceliklerinin belirginliği; 5) AraĢtırma ve geliģtirme çalıģmaların bütünlüğü ve devamlılığı; 6) AraĢtırma ve geliģtirme çalıģmalarının disiplinler arası yapılabilmesindeki yeterlilik; 7) Uluslararası araģtırma ve geliģtirme çalıģmalarının yeterliliği; 8) Uluslararası araģtırma ve geliģtirme çalıģmalarına akademik personelin katılımının yeterliliği; 9) AraĢtırmayı özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği; 10) AraĢtırma ve geliģtirme faaliyetlerinin önceliklere uygunluğu; 11) AraĢtırma ve geliģtirme çalıģmalarının hedeflerine ulaģıp ulaģmadığının yeterliliği; 12) AraĢtırma ve geliģtirme çalıģmaları ile eğim-öğretim faaliyetleri arasındaki iliģkinin yeterliliği; 13) AraĢtırma ve geliģtirme sonuçlarının duyurulması ve paylaģılması ile ilgili araç, ortam ve mekanizmaların yeterliliği; 14) AraĢtırma ve geliģtirme çalıģmalarının oluģturulmasında ve yürütülmesinde paydaģlarla (endüstri, kamu kurum ve kuruluģlar, sivil toplum kuruluģları vb.) kurulan yapısal iliģkilerin yeterliliği; 15) AraĢtırma ve geliģtirme sonuçlarının topluma faydaya dönüģmesindeki yeterliliği; 16) AraĢtırma ve geliģtirme sonuçlarının kuruma/birime fayda olarak (ekonomik, itibar Değerlendirme notu 18

19 vb.) dönmesindeki yeterliliği; Tablo 9 Uygulama ve Hizmet Süreçleri değerlendirme tablosu 1) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; 2) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin olanak ve kaynaklarının yeterliliği; 3) Uygulama ve hizmet faaliyetleri düzeylerinin yeterliliği; 4) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin önceliklerinin belirginliği; 5) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin disiplinlerarası yapılabilmesindeki yeterliliği; 6) Uluslararası uygulama ve hizmet faaliyetlerinin yeterliliği; 7) Uygulama ve hizmet faaliyetlerini özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği; 8) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin hedeflerine ulaģıp ulaģmadığının yeterliliği; 9) Eğitim-Öğretim ile uygulama ve hizmet faaliyetleri arasındaki iliģkinin yeterliliği; 10) AraĢtırma ve geliģtirme çalıģmaları ile uygulama ve hizmet faaliyetleri arasındaki iliģkinin yeterliliği; 11) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin sonuçlarının duyurulması ve paylaģılması ile ilgili araç, ortam ve mekanizmaların yeterliliği; 12) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin oluģturulmasında ve yürütülmesinde paydaģlarla (endüstri, kamu kurum ve kuruluģlar, sivil toplum kuruluģları vb.) kurulan yapısal iliģkilerin yeterliliği; 13) YaĢam Boyu Eğitim faaliyetlerinin yeterliliği; 14) Topluma yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yeterliliği; 15) Topluma yönelik sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yeterliliği; 16) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin topluma faydaya dönüģmesindeki yeterlilik; 17) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin kuruma/birime fayda olarak (ekonomik, itibar vb.) dönmesindeki yeterlilik; Değerlendirme notu 19

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1, Tekirdağ, Ağustos 2009 Ġçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 GiriĢ... 7 Rehber...

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 1 2015 İÇİNDEKİLER BAŞLIK SAYFA 1. Giriş 3 2.Yönetici Özeti 7 3. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama 9 4. Iğdır

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti... 10 3. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 sayılı yazınız.

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 sayılı yazınız. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 saı yazınız. Enstitümüz 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu 1. sürümü

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 Çerkezköy/Tekirdağ, Ocak 011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 TeĢekkür... 1 1. GiriĢ... 1.1. Dokümanın

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ 009 Đçindekiler listesi 1. Kapak...

Detaylı

TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU

TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2017 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI 1 T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJĠK PLANI (2013-2017) e-mail:

Detaylı

2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI.. 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU ERZİNCAN-2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm no. 2.0

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm no. 2.0 Tekirdağ, Haziran 2009 Đçindekiler listesi Đçindekiler listesi... 2 Tablo Listesi.. 3 Şekil Listesi

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 2010 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 2010 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 2010 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu İçindekiler Sunuş... 3 I Giriş... 1 1.1. Dokümanın amacı... 4 1.2. Dokümanın kapsamı... 4 1.3. Tanımlar ve kavramlar...

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017)

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) ŞIRNAK Haziran 2013 1 ÖNSÖZ Şırnak Üniversitesi Şırnak Meslek Yüksekokulu stratejik plan çalışmaları 22 Haziran 2011 tarihinde

Detaylı

T. C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 30.12.2014 KAVAKLI KAMPÜSÜ KIRKLARELİ

T. C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 30.12.2014 KAVAKLI KAMPÜSÜ KIRKLARELİ T. C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 30.12.2014 KAVAKLI KAMPÜSÜ KIRKLARELİ 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER...5

Detaylı

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı STRATEJĠK PLANI (2013-2017)

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı STRATEJĠK PLANI (2013-2017) RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı STRATEJĠK PLANI (2013-2017) Kasım 11 1 ÖNSÖZ Günümüzde bilişim teknolojileri tüm dünyada en çok yatırımın yapıldığı, dolayısıyla son derece hızlı gelişmelerin

Detaylı

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no: 1.0. Namık Kemal Üniversitesi

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no: 1.0. Namık Kemal Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no: 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Fakültesi, Çorlu, Tekirdağ, Ekim 2009 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri Đçindekiler Listesi 1. Kapak...

Detaylı

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı STRATEJĠK PLANI (2013-2017) Ocak 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ.3 1. GĠRĠġ... 4 1.1 STRATEJĠK PLANIN AMACI... 4 1.2 STRATEJĠK PLANIN KAPSAMI...

Detaylı

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karģısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER 1. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ.....: 1 2. MİSYON VİZYON.......: 2 2.1.Misyon.......: 2 2.2.Vizyon.... : 2 2.3.Temel Değerler.......... 2 3. DURUM ANALİZİ......:

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02 Çerkezköy/Tekirdağ, Ekim 2009 1 1. GĐRĐŞ... 1.1. Dokümanın Amacı... 1.2. Dokümanın Kapsamı....

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI (2012-2016) 11.01.2011 KAVAKLI KAMPUSU-KIRKLARELİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Gelecek Elimizde KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Bu belge, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi nin 2011 2015 yılları arasında eğitim kalitesini artırabilmesi ve uluslararası eğitim standartlarına

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 I- GENEL BĠLGĠLER- A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 14 1- Fiziksel Yapı 14 2- Örgüt Yapısı 20 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU

ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU TC ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ MĠMARLIK BÖLÜMÜ ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 TC ĐSTANBUL KÜLTÜR ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ ÖZDEĞERLENDĐRME

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybederler. ÖN SÖZ Günümüzde Üniversiteler, sadece

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1. Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1. Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1 Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1 İçindekiler Sunuş...5 1. GİRİŞ...6 1.1. Dokümanın Amacı... 6 1.2. Dokümanın

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 2010 Yılı İdare Faaliyet Raporu 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER...

Detaylı

Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür.

Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU....3

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ 2009 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri

Detaylı

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER. 1 STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARINDA UYGULANAN YÖNTEMLER. 3 TARİHÇE. 5 MEVZUAT. 5 ORGANİZASYON ŞEMASI. 6 PAYDAŞ ANALİZİ.

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER. 1 STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARINDA UYGULANAN YÖNTEMLER. 3 TARİHÇE. 5 MEVZUAT. 5 ORGANİZASYON ŞEMASI. 6 PAYDAŞ ANALİZİ. İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARINDA UYGULANAN YÖNTEMLER... 3 TARİHÇE... 5 MEVZUAT... 5 ORGANİZASYON ŞEMASI... 6 KÜTÜPHANE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI... 6 PAYDAŞ ANALİZİ...

Detaylı