SONUÇ RAPORU AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU SEFERBERLİĞİ EYLEM PLANI ( ) Hedefler Aşıldı. Hep Birlikte Başardık...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SONUÇ RAPORU AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU SEFERBERLİĞİ EYLEM PLANI (2008-2012) Hedefler Aşıldı. Hep Birlikte Başardık..."

Transkript

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU SEFERBERLİĞİ EYLEM PLANI ( ) SONUÇ RAPORU Hedefler Aşıldı. Hep Birlikte Başardık...

2 1 Kas m 2007 PERfiEMBE Resmî Gazete Say : GENELGE Baflbakanl ktan: Konu: A açland rma Seferberli i GENELGE 2007/28 Topraklar n n büyük bir k sm çölleflme ve erozyon tehdidi alt nda bulunan ülkemizde a açland rma ve erozyon kontrolü çal flmalar n n önemi herkes taraf ndan bilinmektedir. Bu maksatla 1995 y l nda kamu kurum ve kurulufllar ile gerçek ve tüzel kifliler taraf ndan yap lacak a açland rma ve erozyon kontrolü çal flmalar na ait esas ve usulleri düzenleyen 4122 say l Milli A açland rma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu yürürlü e konulmufltur say l Kanunun 4 üncü maddesinde; Baflbakanl k, Milli Savunma Bakanl, çiflleri Bakanl, Milli E itim Bakanl, Tar m ve Köy flleri Bakanl, Kültür ve Turizm Bakanl, Çevre ve Orman Bakanl ve üniversiteler ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, Diyanet flleri Baflkanl, Elektrik Üretim A.fi. Genel Müdürlü ü, Türkiye Elektrik letim A.fi. Genel Müdürlü ü, Karayollar Genel Müdürlü ü, Devlet Demiryollar Genel Müdürlü ü, Devlet Su flleri Genel Müdürlü ü, Türkiye Kömür flletmeleri Kurumu Genel Müdürlü ü, Türkiye Taflkömürü flletmeleri Kurumu Genel Müdürlü ü, Posta ve Telgraf Teflkilat Genel Müdürlü ü, Eti Maden flletmeleri Genel Müdürlü ü, belediyeler, köy tüzel kiflilikleri, odalar, meslek kurulufllar, birlikler, sendikalar, vak flar, dernekler, spor kulüpleri, gönüllü kurulufllar ve benzeri teflekküller ile büyük iflletmelere, a açland rma ve erozyonla mücadele konusunda çeflitli görevler verilmektedir. Ayr ca say lanlar d fl nda kalan kamu kurum ve kurulufllar ile tüzel kifliler de an lan Kanun kapsam nda a açland rma ve erozyon kontrolü çal flmalar yapabilmektedirler. Ancak, bugüne kadar mezkur Kanunun görev verdi i kurum ve kurulufllarca yeterli çal flma yap lamam flt r. Hükümetimiz taraf ndan a açland rma, ormanlar m z n slah ve erozyon kontrol çal flmalar na büyük önem verilmektedir. Ayr ca, 60. Hükümet Program nda da bu husus teyit edilmifl; a açland rma, erozyonla mücadele ve iyilefltirme çal flmalar n n h zland r laca ve kararl l kla devam ettirilece i belirtilmifltir. Bu kapsamda Çevre ve Orman Bakanl nca haz rlanan "A açland rma ve Erozyon Kontrolü Seferberli i Eylem Plan " ilgili kurum ve kurulufllar ile valiliklere gönderilmifl ve "www.cevreorman.gov.tr" internet adresinde de yay mlanm flt r. Sözkonusu Eylem Plan nda hedef ve stratejiler, çal flma plan ve uygulamalar, bunlar n yerine getirilmesinden sorumlu ve ilgili kurulufllar, iller baz nda yap lacak çal flmalar ile di er hususlar yer almaktad r. Mezkur Kanun ve Eylem Plan nda belirtilen görevler, ilgili kurum ve kurulufllar taraf ndan eksiksiz bir flekilde yerine getirilecektir. Bu maksatla söz konusu kurulufllarca bütçelerine yeterince ödenek konulacak, y ll k programlar nda bu hususlara yer verilecek ve yer tahsisleri konusunda gereken destek ve yard m sa lanacakt r. Valilikler taraf ndan her üç ayda bir yap lan faaliyetler hakk nda Çevre ve Orman Bakanl na, bu Bakanl k taraf ndan da y ll k olarak Baflbakanl a rapor verilecektir. Bu a açland rma ve erozyon kontrolü seferberli inde, her y l yap lacak de erlendirmeler neticesinde en baflar l iller ile kurum ve kurulufllar takdir ve taltif edilecektir. Konunun önem ve önceli ine binaen, ilgili kurum ve kurulufllar taraf ndan mezkûr Kanun ve Eylem Plan çerçevesinde gerekli detay uygulama planlar haz rlanarak derhal harekete geçilecek ve çal flmalar titizlikle takip edilecektir. Bilgilerini ve gere ini önemle rica ederim. Recep Tayyip ERDO AN Baflbakan

3 Ağaçlandırma Seferberliğine emeği geçen herkesi tebrik ediyorum... Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan 2003 yılından beri ülkemizin hizmetinde olan ve 61. Cumhuriyet Hükümetleri, milletimizin talep ve beklentilerinin en etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini gaye edinmiştir. Bu gayenin yerine getirilebilmesi için Hükümetimiz, bütün kurum ve kuruluşlarımızın, milletimize hizmet sunmada daha yüksek performansa ve daha dinamik bir yapıya kavuşturulması için hedefler belirlemekte ve bu çalışmaları yürütürken, vatandaşlarımızla yakın işbirliğine gidilmesine özen göstermektedir. Ormanlarımız ve meralarımızdaki tabii yapının bozulması, yanlış arazi kullanımı, toprak kirliliği ve daha da önemlisi Ülke topraklarımızın % 86 lara varan kısmında erozyon ve toprak kaybının var olması, ülkemizin çölleşmeden etkilenme derecesinin yüksek olduğunun önemli göstergeleridir. Bu tespitlerin yanı sıra, Ülkemizin içinde bulunduğu iklim kuşağı, ekolojik ve topoğrafik şartlar, çölleşme ve kuraklığın azaltılmasına yönelik başta erozyonla mücadele ile ağaçlandırma çalışmalarının bir seferberlik halinde yapılmasını zaruret haline getirmiştir. Bu doğrultuda bütün kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımız, güç birliği oluşturmaya ve seferberliğe katkı vermeye davet edilmiş, her kesimden vatandaşlarımızın maddi ve işgücü kaynaklarının bir araya getirilmesi suretiyle Dünya ya örnek oluşturacak olağanüstü başarılar sergilenmiştir. 50 yılı aşkın bir süreden beri kırsalda yaşayan vatandaşlarımıza en yakın mesafede çalışan ve buralara çok faydalı hizmetler götüren Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın çalışmaları çok önemlidir. Daha katılımcı, paylaşımcı, toplumcu bir anlayışla, toplumun orman ürün ve hizmetlerine olan taleplerinin karşılanmasına, zengin kaynaklarımızın korunarak geliştirilmesi ve gelecek nesillerin de istifadesine sunulmasına devam edilecektir. Ülkece kalkınmamızın başlıca göstergelerinden ve halkımızın temel haklarından olan yaşanabilir bir çevre ve tabii kaynaklarımızın sürdürülebilir yönetimi konusunda, 2003 yılından bu yana sağlanan gelişmeler ve gerçekleştirilen hamlelerin gelecek yıllarda katlanarak artacağına inancım tamdır. Bu vesileyle, ülkemiz insanının büyük hedefleri gerçekleştirmede ortaya koyduğu üstün gayret, dayanışma ve işbirliğine en güzel örneği oluşturan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Seferberliği ne katkı sağlayan bütün vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyor, başta Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın mensupları olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. 1

4 PamucakkartalBucak / Burdur (A.İnce) 2

5 Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Seferberliği Eylem Planı nı başarıyla tamamlamanın haklı gururunu yaşıyoruz... Prof. Dr. Veysel EROĞLU Orman ve Su İşleri Bakanı Yaşadığımız Dünyanın maruz kaldığı çevre kirliliği ve beşeri baskılar gibi tehlikeler, Ülkemizi de etkilemekte ve ülkemiz topraklarının büyük bir kısmı çölleşme ve erozyon tehdidi altında bulunduğundan, acilen tedbir alınmasını gerekli kılmaktadır. Bu tehlikelerin farkında olarak, ülkemizde ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarının düzenlenmesi maksadıyla, 1995 yılında kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarına ait esas ve usulleri düzenleyen 4122 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu yürürlüğe konulmuştur. Bu Kanuna dayalı olarak, 2007 yılında Ülkemizin ağaçlandırılması yönünde bütün kurum, kuruluş ve tüzel kişilerin topyekûn ağaçlandırma çalışmalarına katılmasını sağlamak üzere, Başbakanlık tarafından 2007/28 sayılı Ağaçlandırma Seferberliği Genelgesi yayımlanmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah GÜL ve Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ın himayelerinde büyük bir heyecan ve coşku ile başlatılan Ağaçlandırma Seferberliği çalışmalarına, ülkemizdeki pek çok Bakanlık, kurum ve kuruluş sahip çıkmış, ayrıca çalışmalara başta özel sektör olmak üzere toplumumuzdaki her kesimden tahminlerin ötesinde büyük katılım ve destek gelmiştir yıllarını kapsayacak şekilde düzenlenen Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Seferberliği Eylem Planı ile beş yılda 2,3 milyon hektar alanın ağaçlandırılması ve ıslahı hedeflenmişken, çalışmalar sonucunda, 2 milyon 420 bin hektar alanda çalışmalar yapılmıştır. Ülkemizin bozuk orman alanlarının ağaçlandırılması ve rehabilite edilmesi, erozyonunun önlenmesi maksadıyla bütün vatandaşlarımızın elele vererek gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde büyük bir gurur tablosu ortaya çıkmıştır. Dünyadaki orman varlığı sürekli azalırken, ülkemiz orman varlığının artmakta olduğunun tespit edilmesi memnuniyet vericidir. Yapılan envanter çalışmaları, daha önce 20,2 milyon hektar olduğu ifade edilen orman varlığımızın, son envanter çalışmalarına göre, 21,7 milyon hektara ulaştığını göstermektedir. Bu rakamlar bizi rehavete sürüklememekte, halen %27.6 sı ormanlarla kaplı olan ülkemiz topraklarının, Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılında %30 a çıkarılması için başta Orman Genel Müdürlüğü olmak üzere bütün teşkilatımla birlikte, ilk günkü gibi heyecan ve bitmeyen bir enerji ile çalışmalarımızı sürdürme konusunda, bizleri daha da motive etmekte, sınırlı olan tabii kaynaklarımızın tahrip edilmeden sürdürülebilir şekilde halkımızın istifadesine sunulması için Bakanlığımızca büyük bir azim ve gayretle çalışmalarımız sürdürülmektedir. Üstlendiğimiz ağır sorumlulukları layıkıyla yerine getirmek için gece gündüz demeden çalışarak, Ülkemizdeki ormancılık faaliyetleri ile ilgili Dünya ölçeğinde yeni başarılara imza atmak, bizleri mutlu ve gururlu kılmakta, bu çalışmalarımızın toplumun her kesimi ve katmanı tarafından desteklenmesi de yapacağımız yeni çalışmalarımızda bizleri yüreklendirmektedir. Ülkemiz ormancılığına faydalı hizmetler yapmamız için çalışmalarımıza büyük destek veren başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Bakanlarımız olmak üzere, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Seferberliği Eylem Planı nın gerçekleştirilmesine katkı sağlayan Valiliklere, Türk Silahlı Kuvvetlerine, Mahalli İdarelere, Sivil Toplum Kuruluşlarına, Özel ve Tüzel Kişilikler ile Bakanlığımız mensuplarına teşekkür ediyor, gayret ve katkılarından dolayı bütün vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 3

6 GİRİŞ T arih boyunca dünya ormanları insanların kullanımından etkilenmiştir. Etkilenme sebeplerinin başında ormanların; tarım alanları ve yeni yerleşim/kullanım alanları için açılması, usulsüz kesimler, sanayileşme ve yangınlar gelmektedir. Dünya nüfusunun hızla artması, küresel ekonominin dünya üzerinde genişlemesi sonucu tabii kaynaklar üzerindeki baskılar her gün biraz daha artmaktadır. İnsanların aşırı tüketim hırsının, tabiatın temel göstergelerinin giderek daha da bozulmasına sebep olmaktadır. Ormanlar azalmakta, su seviyeleri düşmekte, toprak erozyonla kaybolmakta, sulak alanlar ortadan kalkmakta, meralar bozulmakta, nehirler kurumakta, ortalama ısı yükselmekte, mercan adaları ölmekte, bitki ve hayvan türlerinin nesli tükenmektedir. Sürekli gelişen ve genişleyen küresel ekonomi, tedbir alınmaz ise kendi yaşadığı tek gezegen olan yerkürenin ekosistemini yok edecektir. İnsanlığın çözmesi gereken problem, Dünyanın kendi kendini yok etmeden tüm insanların temel ihtiyaçlarını sağlayacak bir sistem ortaya koymaktır. Dünyamızda milyon hektar ormanlık alan olup, kara alanının %30 una tekabül etmektedir. Nüfus artışı, ekonomik gelişme, hızlı sanayileşme ve yanlış arazi kullanımı ormanların azalmasına veya yapılarının bozulmasına sebep olmaktadır. Bunun neticesinde çevre kirliliği ve erozyon tehlikesi artmakta, tahrip olan ormanlar kendisinden beklenen fonksiyonları tam olarak yerine getirememektedir. Birleşmiş Milletler kaynaklarına göre, çölleşme ve kuraklık yerküredeki 4 milyar hektardan fazla alanı ve 110 ülkede yaşayan 1,2 milyar nüfusu doğrudan tehdit etmektedir. Bu durum, Dünyamızın geleceği için insanlığın ortak mücadele etmesini ve tedbirler almasını zorunlu kılmaktadır. DÜNYA NIN ARAZİ DURUMU Ormanlık Alanlar Odunsu Bitki Alanları Diğer Alanlar Su Alanları 4

7 GAYE A nadolu, 9 bin yıldır bir çok kültürün doğduğu ve/veya yerleşip yaşadığı bir coğrafyadır. Bunun başlıca sebebi canlı ve cansız nitelikteki tabii kaynakların çok çeşitli olmasıdır. Bu geniş çeşitliliğe sahip kaynakların aşırı ve plansız kullanımı Anadolu nun bir çok yerinde arazi bozulumuna, kimi alanlarda ise kumullaşma, çoraklaşma, arazilerin fiziki olarak bozulmasına yol açmıştır. Geçen süre içinde toprak verimliliği yitirilmiş ve sonuçta çölleşmeye varan durumların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Son yıllarda atmosfere salınan sera gazlarındaki artış sonucu oluşan küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı sorunlar, her geçen gün artmaktadır. Ülkemiz, bu sorunlardan en fazla etkilenecek ülkeler arasında yer almaktadır. Atmosferdeki sera gazı dengesinin yeniden kurulabilmesi için bir yandan sera gazı salınımının azaltılması, diğer yandan da karbon yutaklarının artırılması gerekmektedir. Atmosferdeki sera gazlarını dengede tutabilmek için, en önemli karbon yutakları olan orman alanlarının artırılması en büyük hedefimizdir. En kısa sürede orman varlığının artırılması, bozuk ormanların rehabilite edilmesi, erozyonla mücadele edilerek topraklarımızın göllere, barajlara ve denizlere taşınmasının önlenmesi gerekmektedir. Bu gayeye kısa sürede ulaşmak için ülkemizin kaynaklarını seferber ederek çalışmalara hız verilmesi mecburiyeti bulunmaktadır. Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Seferberliği Eylem Planı nda, kamu kurum ve kuruluşları ile toplumun bütün kesimlerinin koordineli bir şekilde çalışmaları öngörülmüştür. Plan kapsamında 5 yıllık süre ( ) içerisinde hektar alanda ağaçlandırma, rehabilitasyon, erozyon kontrolu ve mera ıslahı çalışması planlanmıştır. 5

8 Türkiye de Arazi Durumu Türkiye km 2 alana ve milyon nüfusa sahip olup, Avrupa ve Asya kıtalarının birleşim yerinde, çok özel coğrafi, stratejik ve kültürel konuma ve özelliklere sahip bir ülkedir. Topoğrafya, iklim ve bitki örtüsü itibariyle ülkemiz ekolojik çeşitlilik ve zenginliğe sahip bulunmaktadır. En son verilere göre ormanlarımız, ha olarak tespit edilmiştir yılı itibarıyla yapılan tespitlere göre ormanlar ülkemiz yüzölçümünün %27,6 sını kaplamaktadır. Topoğrafik şartlar ve yüzyıllardır devam eden tahrip edici arazi kullanım uygulamaları sonucu, ülke toprakları değişik şiddette erozyona maruz bulunmaktadır. Türkiye nin toplam alanının %46 sı %40 tan fazla eğime, %62.5 ten fazlası da %15 ten büyük eğime sahiptir. Tarım alanlarımızın %59 u, orman alanlarımızın %54 ü, mera alanlarımızın %64 ünde aktif erozyon bulunmaktadır. Türkiye, coğrafi konumu ve topografik yapısından dolayı kurak iklimden çok nemli değişik iklim tiplerine sahiptir. TÜRKİYE ARAZİ DURUMU TARIM % 31,1 MERA % 18,6 ORMAN % 27,6 DİĞER ALANLAR % 21,3 SU %1,4 Alanya / Antalya (A.İnce) 6

9 TÜRKİYE ORMAN VARLIĞI 7

10 Bugüne Kadar Yapılan Çalışmalar 1839 Tanzimat Fermanı ile bugünkü ormancılık teşkilatının çekirdeğini oluşturan ilk Orman Müdürlüğü kurulmuştur. Mevcut kayıtlara göre, Ülkemizde ağaçlandırma çalışması olarak 1892 yılında İstanbul Halkalı da öğrenciler tarafından 2025 dekarlık sahada yapılan Halepçamı, Sedir ve diğer ağaç türleri ile yapılan dikimler ilk ağaçlandırma çalışması olarak bilinmektedir. Ağaçlandırma çalışmalarına bakıldığında, ilk kayda değer ağaçlandırma çalışmalarının 1916 da Genel Müdür olan Tevfik Bey tarafından Kâğıthane Deresi nde gerçekleştirilen fıstıkçamı ağaçlandırması olduğu görülmektedir. Bu çalışmayı Ankara Atatürk Orman Çiftliği ağaçlandırması takip etmiş ve ilk orman fidanlığı da 1925 yılında Ankara da kurulmuştur. Eskişehir Türkmendağı ormanlarında Kalabak köyü civarında 1926 ilkbaharında ve Ankara Rasattepe mevkiinde uçaktan atılan tohumlarla yapılan ancak başarısız olunan ekim çalışmaları, Florya da bugün Atatürk Ormanı olarak anılan çalışma, YalovaTermal ağaçlandırmaları ilk ağaçlandırma çalışmaları olarak değerlendirilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki ilk en büyük ağaçlandırma 1939 yılında başlanan 850 ha büyüklüğündeki TarsusKarabucak Okaliptüs ağaçlandırması olmuştur sayılı kanunda ağaçlandırma çalışmalarına özel vurgu yapılmış, Ağaçlandırma ve İmar işleri başlığı altında, Devlet ormanlarının vasıflarının iyileştirilmesi için, ormansız alanların ağaçlandırılması, özel ormanlarda yapılacak ağaçlandırmalar ile valiliklerin, belediyelerin yapılmış ve yapılacak yol ve şose kenarlarını, Devlet Demir Yollarının demiryolu kenarlarına ağaç dikmekle yükümlü kılınmışlardır. Ağaçlandırma çalışmaları için ihtiyaç duyulan fidanların üretilmesi için Orman İdaresi nin yerel fidanlıklar kurması bir sorumluluk olarak zikredilmiştir yılında yasalaşan 6831 Sayılı Orman Kanunun 57. Maddesinde ise, 1955 yılında yapılan Türkiye Ağaçlandırma Teknik Kongresi nde alınan kararların bir yansıması olarak, her yıl en az ha ağaçlandırma çalışması yasal bir zorunluluk haline getirilmiştir. Yine 1955 yılında sel ve erozyon kontrolü amaçlı ilk ağaçlandırma çalışması Tokat Behzat Deresi ağaçlandırması ile uygulamaya konulmuştur yılında planlı kalkınma dönemine girilmesi ile birlikte plan ve projeye dayalı ağaçlandırmalar geniş alanlarda gittikçe artan bir tempoyla gerçekleştirilmeye başlanmıştır yılında ormancılık çalışmaları ilk kez tek bir bakanlığın sorumluluğuna verilmiş ve 4951 Sayılı Kanun ile Orman Bakanlığı kurulmuştur. Amenejman çalışması / Ayancık 8

11 Ülkemizde yapılan ağaçlandırmaları seçilen saha ve dikilen ağaç türü, dikim amacı ve kullanılan teknikler bakımından; a) Üretim maksatlı ağaçlandırmalar, b) Toprak muhafaza ve hidrolojik maksatlı ağaçlandırmalar, c) Estetik ve rekreasyon maksatlı ağaçlandırmalar olarak gruplandırmak mümkündür yılı sonu itibariyle; hektar ağaçlandırma, hektar erozyon kontrolü, hektar mera ıslahı yapılmıştır. Buna ek olarak hektar özel ağaçlandırma, 11.4 milyar adet fidan üretimi, ton orman ağacı tohumu üretimi ve ormancılık çalışmalarına halkın katılımı ve katkısını sağlamak gayesiyle yaklaşık hektar alanda Hatıra Ormanı tesisi gerçekleştirilmiştir. Ormancılık mevzuatında yapılan yeni düzenlemelerle özel ağaçlandırmada özel sektörün ormancılığa yatırımı ve halkın ormancılık çalışmalarına katılımı teşvik edilmektedir. Ağaçlandırmanın yaygınlaştırılması ve kent civarlarındaki yeşil sahaların artırılması, hava kirliliğinin ve gürültünün azaltılması ve şehirlerin artan rekreasyon taleplerinin karşılanması maksadıyla 1985 yılında başlatılan Yeşil Kuşak Ağaçlandırmaları, 2003 yılı itibariyle hektara ulaşmıştır. Iğdır 9

12 10

13 Milli Ağaçlandırma Seferberliği Dünyada bir ülkenin orman bakımından kendine yeterli olabilmesi için topraklarınn en az % 30 unun verimli ormanlarla kaplı olması gereklidir itibariyle Ülkemiz alanının % 27,2 si ormanlarla kaplı olup, bu oran dünya normlarına yakındır. Ancak bizim ormanlarımızın % 49 u verimsiz ormanlardır ve süratle verimsiz ormanların verimli hale getirilmesi gerekmektedir. Verimsiz orman alanlarımızın bir bölümü taşlık, kayalık olup kısa sürede ekonomik olarak verimli orman haline getirilmesi oldukça zordur. Yaklaşık 4.2 milyon hektarı bozuk orman alanı ağaçlandırma, rehabilitasyon, erozyon kontrolu çalışmaları ile verimli ormanlar haline dönüştürülmesi gerekmektedir. Ayrıca, ağaçlandırma ve erozyon kontrolu çalışması yapılabilecek yaklaşık 1 milyon hektar hazine arazisi tespit edilmiştir. KANUNİ DAYANAK Anayasamızın 169. ve 170. maddelerinde, orman ve orman köylüsüne ilişkin hükümler düzenlenmiş olup; 169. madde Devlet, ormanlarının korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır madde ise ormanlar içinde veya bitişiğindeki köyler halkının kalkındırılması, ormanların ve bütünlüğünün korunması bakımlarından, ormanın gözetilmesi ve işletilmesinde Devletle halkın işbirliğini sağlayıcı tedbirleri alır denilmektedir sayılı Orman Kanunu, 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 645 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri hakkında kanun hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabulü hakkındaki kanun sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Seferberlik Kanunu. Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, RAMSAR Sözleşmesi, BERN Sözleşmesi, CITES Sözleşmesi gibi Ülkemizin de taraf olduğu uluslararası sözleşmeler. Orta Anadolu (M. Kılıç) 11

14 Milli Ağaçlandırma Seferberliği Başladı... Milli Ağaçlandırma Seferberliği Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah GÜL ün ilk fidanı dikmesi ile başlatıldı. 12

15 Milli Ağaçlandırma Seferberliği Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından kamuoyuna tanıtıldı. 13

16 MİLLİ AĞAÇLANDIRMA SEFERBERLİĞİ PROTOKOLLERİ Başbakanlığın 01 Kasım 2007 tarih ve 2007/28 no lu Ağaçlandırma Seferberliği Genelgesi doğrultusunda eylem planına katkı sağlayacak bakanlık, kurum, kuruluş ve sivil toplum teşkilatlarıyla protokoller yapıldı. Bakanlığımızın adı Orman ve Su İşleri Bakanlığı olduktan sonra protokoller yenilendi. TBMM ile protokol... Bakanlığımız ile TBMM Başkanlığı arasında imzalanan protokol ile TBMM nin açılışının 90. yılı anısına 81 ilimizde Hatıra Ormanı kurulması hedeflenmiştir. Ulaştırma Bakanlığı ile protokol... Bakanlığımız ile Ulaştırma Bakanlığı arasında imzalanan protokolle karayolları güzergâhlarının ağaçlandırılması hedeflenmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol... Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı arasında imzalanan protokol ile Okullar Hayat Olsun projesi uygulamaya geçirilmiştir. 14

17 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile protokol... Bakanlığımız ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın arasında imzalanan protokolle Sanayi ve Ticaret Bakanlığı çalışanları ve sanayiciler ormanları kurulması, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinin ağaçlandırılması öngörülmüştür. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile protokol... Bakanlığımız ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile Kimsesiz ve Bakıma Muhtaç Çocuklar Adına Hatıra Ormanı kurulması hedeflenmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı ile protokol... Bakanlığımız ile Diyanet İşleri Başkanlığı nın arasında imzalanan protokolle ağaç ve orman sevgisinin öneminin kamuoyuna anlatılması ve fidan dikimine uygun olan ibadethane ve mezarlıkların ağaçlandırılması hedeflenmiştir. 15

18 Milli Ağaçlandırma Seferberliği Başlangıç Faaliyetleri... Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız başta olmak üzere bakanlarımız ve sanatçılarımızın ağaçlandırmanın önemi ile ilgili mesajları, görsel çalışmalar eşliğinde tanıtım filmi spotu haline getirilerek, bütün ulusal ve mahalli TV kanallarına gönderilmiştir. Milli Ağaçlandırma Seferberliği Eylem Planı programını ve illerdeki çalışmaları kapsayan kitap hazırlanmıştır. Yazılı basın için Milli Ağaçlandırma Seferberliği çalışmalarının ülkemize ve halkımıza kazandıracağı değerlerin anlatıldığı ve çalışma seyrinin nasıl olacağına dair basın toplantısı düzenlenmiştir. İl valileri nezdinde bütün kamu kurum ve kuruluşlarının iştirakleri ile bilgilendirme ve il eylem planlan çalışmaları yapılmıştır. İllerde İl Çevre ve Orman Müdürlükleri ile Orman Bölge Müdürlükleri vasıtasıyla okullarda ve Halk Eğitim Merkezlerinde bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Halkımızın seferberliğe kolay katılabilmeleri için illerde Yeşil Masa lar oluşturulmuştur. 16

19 İl Özel İdareleri, Kurum ve Kuruluşların bütçelerine ağaçlandırma faaliyetleri için kaynak aktarılması sağlanmıştır. Web sayfası hazırlanmıştır. Orman Genel Müdürlüğü nün adresinde başlığı altında ağaçlandırma seferberliği sayfası oluşturulmuştur. Yapılan çalışmalar OGM nin taşra teşkilatlarınca günlük olarak web sayfasına işlenmektedir. Böylece yapılan çalışmaların kamuoyunca takip edilmesi sağlanmıştır. Geliştirilen ve güncellenen web sayfasıyla birlikte, çalışmalarımız şeffaf bir biçimde paylaşılmak üzere kamuoyuna sunulmaktadır. Seferberlik süresince toplumun her kesiminden çalışmalara destek verilmiş, destek verenler adına fidan dikilmiş, hatıra ormanları kurulmuştur. Bu kapsamda bankalar, şirketler, gerçek ve tüzel kişilikler tarafından 20,6 milyon TL maddi katkı sağlanmış, ilgili katılımcılar adına 15.2 milyon adet fidan dikilerek hektar alan ağaçlandırılmıştır. Ayrıca 1 SMS bir fidan kampanyası çerçevesinde GSM operatörleri vasıtasıyla vatandaşımız tarafından SMS atılmak suretiyle TL kaynak sağlanmış ve SMS atan vatandaşlarımız adına fidan dikilmiştir. 17

20 Milli Ağaçlandırma Seferberliği nde HEDEFLER AŞILDI... Hedef: Trakya büyüklüğündeki bir alanı ağaçlandırmak... 18

21 Hektar Hedef Gerçekleşme Milli Ağaçlandırma Seferberliği nin 2 milyon 300 bin hektar olan hedefleri aşılarak, hektar alanda çalışma yapılmıştır. 19 Fethiye / Muğla (M.Demirbaş)

22 Milli Ağaçlandırma Seferberliği Kapsamında Yapılan Faaliyetler... 20

23 EYLEM PLANI KAPSAMINDA BEŞ YILLIK FAALİYETLER İşi Yapan Kuruluş Çalışma Yapılan Alan (Hektar) Dikilen Fidan Miktarı (Adet) Ekimle Elde Edilen Fidan (Adet) Toplam Fidan (Adet) Orman ve Su İşleri Bakanlığı Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları Özel ve Tüzel Kişilikler Sivil Toplum Kuruluşları Kampanya ile Dağıtılan Fidanlar _ _ Toplam Beş yılda yapılması planlanan 2 milyon 300 bin hektar programa karşılık hektar alanda çalışma gerçekleştirilerek 2 milyar adet fidan toprakla buluşturulmuştur. 21

24 Ağaç Islahı ve Tohum Üretimi... Seferberlik kapsamında beş yılda ton tohum üretilmiştir. Biyolojik çeşitliliği artırmak, genetik kirliliği azaltmak, kalite ve kantite bakımından en yüksek artımı ve yetişme muhitine en iyi uyumu sağlayan ormanlar kurmak için, uygun orijinli, verim hususiyetleri önceden bilinen ve iyi vasıflı tohumlardan elde edilen fidanları kullanmak prensibiyle, fidan üretimi için gerekli tohumlar, tohum meşçereleri, tohum bahçeleri ve gen koruma ormanı gibi seçilmiş ve nitelikli genetik kaynaklardan büyük bir hassasiyetle temin edilmektedir. Toroslar / Mersin 22

25 Ülkemizde 9 ağaç türünden 179 adet, 1.277,85 hektar tohum bahçesi, 28 ağaç türünden 349 adet, ,39 hektar tohum meşçeresi, 35 ağaç türünden 238 adet, ,39 hektar gen koruma ormanı ve 4 ağaç türünden toplam 13 adet 30,3 hektar klon parkı bulunmaktadır. Ayrıca biyolojik çeşitliliğin devam ettirilmesi için endemik türlerimiz ile yabanıl türlerden tohum bahçeleri kurmak için çalışmalarımız devam etmektedir yılında 900 ton tohum üretimi programına karşılık 982 ton tohum üretilmiştir. TOHUM STOK MERKEZLERİ 1 OSMANİYE 2 AMASYA 3 ANKARA 4 ANTALYA 5 BALIKESİRDursunbey 6 BOLU 7 BURSA 8 DENİZLİ 9 ELAZIĞ 10 ERZURUM 11 ESKİŞEHİR 12 HATAYSerinyol 13 ISPARTAEğirdir 14 İSTANBULBahçeköy 15 İZMİRTorbalı 16 KONYAEreğli 17 MUĞLAGökova 18 ORDU 19 SAKARYAHendek 20 TRABZONOf 21 ZONGULDAKGökçebey 23

26 Fidan Üretimi... Seferberliğin beş yılında fidanlıklarda 2 milyar adet fidan üretilmiştir. Eskişehir Fidanlığı (M.Demirbaş) 24

27 Türkiye de ilk toplu fidan üretimi 1925 yılında başlamıştır. Fidanlıklarımızda, asli ve tabii türlerimizle birlikte 500 değişik türün üstünde fidan üretimi yapılmaktadır. Son dönemde fidan üretim çalışmalarında; endemik türlerimiz, yabanıl türlerimiz ve gelir getirici türlere ağırlık verilmektedir. Böylelikle hem biyolojik çeşitliliğin devam ettirilmesi, hem de gelir getiren türler ile vatandaşlarımıza ekonomik destek sağlanmaktadır. Fidan üretimi, 507 milyon adet/yıl kapasiteli, hektar alanda kurulmuş olan 126 adet orman fidanlığında yapılmakta olup, ihtiyaç halinde yeni fidanlık kuruluşu yapılmaktadır. Ayrıca, seferberlik sebebi ile ülke genelinde çok sayıda küçük geçici fidanlık tesis edilmiştir. 8 ilde m 2 kapalı alana sahip, 25 milyon adet/yıl kapasiteli toplam 43 adet modern sera, fidan üretiminde kullanılmaktadır. Üretilen fidan miktarı 2000 yılında 126 milyon adet iken, 2012 yılında 380 milyon adet fidan üretimi programına karşılık, yıl sonu itibariyle 471 milyon adet fidan elde edilmiştir. 25

28 Alım Garantili Sözleşmeli Fidan Üretimi... Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Seferberliği çerçevesinde yapılan çalışmalar için ihtiyaç duyulan fidanlar orman fidanlıklarında üretilen,aynı zamanda üretici niteliğine sahip orman köylüleri ve serbest çalışan orman mühendisleri ile üretici niteliğine sahip orman köylülerimize, tarımsal kalkınma Kooperatiflerine, küçük çiftçilere istihdam oluşturmak ve özel sektör fidancılığını geliştirmek gayesiyle Satın Alım Garantili Sözleşmeli Fidan Üretimi ne geçilmiştir. Alım Garantili Sözleşmeli fidan üretimi kapsamında 65.4 milyon adet fidan üretilmiş olup, beş yılda, 28 il de 1200 kişiye üretim yaptırılarak aileye ortalama 57.2 milyon TL katkı sağlanmıştır. Amasya Afyonkarahisar 26

29 Etüd ve Proje Çalışmaları... Türkiye de yetişme muhiti özellikleri çok kısa mesafelerde değişkenlik gösterdiğinden, yapılacak çalışmalar için etüt proje çalışmaları büyük önem arz etmektedir. Öncelikli olarak Coğrafi Bilgi Sistemi kullanılarak potansiyel sahalar tespit edilmektedir. Tespit edilen potansiyel ağaçlandırma, erozyon kontrolu, rehabilitasyon ve mera ıslahı alanlarının arazi etütleri yapılmakta, uygun sahaların uygulama projeleri tanzim edilmektedir. Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında uygulama projesi tanzim edildikten sonra çalışmalara başlanılmaktadır. Mevcut uygulama projelerine ilave olarak Ağaçlandırma Seferberliğinin beş yılında 500 bin hektar alan projelendirilmiştir. 27

30 Ağaçlandırma Çalışmaları... Eylem Planı kapsamında; beş yılda hektar alanda ağaçlandırma için arazi hazırlığı çalışması yapıldı. Türkiye nin her tarafında çalışılacak alanlar belirlendi, arazi hazırlıkları başladı, topraklar işlenerek fidan dikmek için uygun hale getirildi. Ağaçlandırılacak kışlalar, okullar, karayolları, köy yolları, hastaneler, sağlık ocakları, ibadethaneler, mezarlıklar ve organize sanayi bölgeleri gibi protokole konu alanlarda 2012 yılında da çalışmalara devam edildi. 28

31 29 Türkiye de; bir taraftan artan nüfusun, diğer taraftan sürekli gelişen sanayinin ihtiyaç duyduğu odun hammaddesinin yurt içi kaynaklardan karşılanabilmesi ve ormanlardan beklenen diğer yararların gerçekleştirilmesi için, verimsiz orman alanlarının iyileştirilmesi, orman içi açıklıklar ve orman kurulmasında yarar görülen devlete ait arazilerin ağaçlandırılması büyük önem arz etmektedir. Ağaçlandırmalar ekonomik, ekolojik ve sosyal gayelerine göre sınıflandırılmaktadır.

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI TASLAK

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI TASLAK T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI TASLAK EROZYONLA MÜCADELE EYLEM PLANI 2013-2017 Niğde - Çakıt - Erozyon Kontrolü Çalışması Küresel ısınma, iklim değişikliği ve çölleşme, başta bilim adamları olmak üzere

Detaylı

www.cevreorman.gov.tr ESTA LTD. (0312) 212 06 96

www.cevreorman.gov.tr ESTA LTD. (0312) 212 06 96 www.cevreorman.gov.tr ESTA LTD. (312) 212 6 96 1 Kas m 27 PERfiEMBE Resmî Gazete Say : 26687 GENELGE Baflbakanl ktan: Konu: A açland rma Seferberli i GENELGE 27/28 Topraklar n n büyük bir k sm çölleflme

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İÇİNDEKİLER 1. MEVZUAT İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 3 1.1 MEVCUT DURUM... 3 1.2 İLERİYE DÖNÜK HEDEFİMİZ:... 3 2. ÇEVRE İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 4 2.1 ATIK YÖNETİMİ... 4 2.1.1 Düzenli Depolama Tesisleri ve

Detaylı

Orman ve Biyolojik Çeşitlilik

Orman ve Biyolojik Çeşitlilik yayın dünyası Orman ve Biyolojik Çeşitlilik Doğadan faydalanırken doğayı gözetme son zamanlarda üstünde sıklıkla durulan bir konu olmuştur. Dünyamızda var olan ekosistemlerin %80 nin bozulmuş olması da

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE SUNUŞU. İdris GÜLLÜCE. Çevre ve Şehircilik Bakanı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu

2015 YILI BÜTÇE SUNUŞU. İdris GÜLLÜCE. Çevre ve Şehircilik Bakanı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2015 YILI BÜTÇE SUNUŞU TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu İdris GÜLLÜCE Çevre ve Şehircilik Bakanı 20 Kasım 2014 2015yılı bütçe sunuşu TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU İDRİS GÜLLÜCE Çevre ve Şehircilik Bakanı 20

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI. 2013 Yılı Performans Programı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI. 2013 Yılı Performans Programı T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 2013 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Başkanlığı ANKARA - 2013 T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI 201 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI Yayına Hazırlayan STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKAN

Detaylı

2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Performans Programı www.dsi.gov.tr STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2013 2017

STRATEJİK PLAN 2013 2017 + T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2013 2017 Ankara 2012 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2017 STRATEJİK PLANI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ

Detaylı

TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011

TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011 TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011 İÇİNDEKİLER 2 Başbakan ın Mesajı 4 Başlıca Operasyonel Göstergeler 8 Kısaca TOKİ 10 Başkan ın Mesajı 12 Vizyon, Misyon ve Strateji 14 TOKİ ve Türkiye de İnşaat Sektörü 16 Başlıca

Detaylı

Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ MAYIS 2013 KONYA

Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ MAYIS 2013 KONYA MAYIS 2013 KONYA Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DSİ), ÜLKEMİZİN TÜM SU KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİNDEN MESUL ANA YATIRIMCI KURULUŞTUR.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Stratejik Plan

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Stratejik Plan T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Plan 2010 2014 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 3 BAKAN SUNUŞU... 4 GENEL MÜDÜR SUNUŞU... 6 GİRİŞ... 8 1) STRATEJİK PLANIN HAZIRLIK

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

Her Bebek İçin Bir Fidan...

Her Bebek İçin Bir Fidan... ÇV V ON BNLIĞI 00 YIL: YI: Her Bebek İçin Bir Fidan... ğaçlandırma ve rozyon ontrolü eferberliği nin nci tabı ayseri de Başlatıldı Cumhurbaşkanı bdullah Gül ün himayesinde ayseri de başlatılan ğaçlandırma

Detaylı

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı Basyazı, Yıl: 52 Sayı: 614 Temmuz 2013 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ahmet PELİT Yayına Hazırlayanlar Önder KUNT Hatice ALTIN A. Sabit YÖNEY Funda ÖZEN

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI AĞRI GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI AĞRI GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI AĞRI GELİŞİM PLANI (2014-2018) İçindekiler ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 3 1.1 KONUMU... 3 1.2 COĞRAFYA... 3 1.2.1 Akarsular ve Göller... 4 1.3 İKLİMİ... 5 1.4 BİTKİ ÖRTÜSÜ...

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA ÖNSÖZ Tabii kaynaklar insanoğlu için yeterli olmasına rağmen sınırsız değildir ve

Detaylı

AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ VE ÖZEL AĞAÇLANDIRMA MEVZUATI II.TÜRKİYE DE AĞAÇLANDIRMANIN BAŞLANGICI

AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ VE ÖZEL AĞAÇLANDIRMA MEVZUATI II.TÜRKİYE DE AĞAÇLANDIRMANIN BAŞLANGICI AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ VE ÖZEL AĞAÇLANDIRMA MEVZUATI A. AĞAÇLANDIRMANIN TARİHÇESİ: I. DÜNYADA İLK AĞAÇLANDIRMALAR: Ağaçlandırma çalışmalarının tarihi XIV. yüzyılın ikinci yarısına uzanmaktadır. 1368

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

http://topraksuenerji.org

http://topraksuenerji.org http://topraksuenerji.org İÇİNDEKİLER Önsöz Giriş BÖLÜM 1 Su ve Kalkınma İlişkisi 1. Su Projeleri ve Kalkınma 1.1. Kalkınma, Büyüme ve Gelişme Kavramları 1.2. Su Güvenliği ve Kalkınma 1.3. Bölgesel Kalkınma

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI OSMAN HAMDİ BEY MÜZESİ GTO NUN 4 ÜYESİ DAHA İHRACATA İLK ADIMINI ATTI

TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI OSMAN HAMDİ BEY MÜZESİ GTO NUN 4 ÜYESİ DAHA İHRACATA İLK ADIMINI ATTI TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI AKBANK İLE PROTOKOL İMZALADIK: Özel ürün ve hizmetler sizlerle Dünyayı Umutlandıran Buluş Hannover Fuarına na - GTO Damgası - OSMAN HAMDİ

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ O R M A N G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü C E V İ Z E Y L E M P L A N I ( 2 0 1 2-2 0 1 6 ) Eylem planı süresince 5 milyon adet ceviz fidanı toprakla

Detaylı

Program Amaçlı Mali ve Kamu Sektörü Uyum Kredi Anla ması (PFPSAL1) Kamu Harcama Yönetimi:Bütçe Reformu

Program Amaçlı Mali ve Kamu Sektörü Uyum Kredi Anla ması (PFPSAL1) Kamu Harcama Yönetimi:Bütçe Reformu 1 GĐRĐŞ Son yıllarda dünyada yaşanan hızlı değişim, kıt olan doğal kaynakların doğru ve etkin kullanımı için çevrenin korunması ilkesinden hareketle sosyal ve ekonomik kalkınmayı öngörmektedir. 1992 yılında

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 212 Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. - 1 - - 2 - Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. -3- - 4 - İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 9 I. GİRİŞ... 11 II. STRATEJİK

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Raporun Hazırlanış Tarihi: Mart-2014 1. GENEL

Detaylı

www.atsovizyon.org.tr

www.atsovizyon.org.tr Ocak 2009 ATSO izyon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon yon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.o on.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.or n.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.org.org.tr

Detaylı

Daha önceki sayılarımızdaki gibi umutlu bir giriş yazamayacağım için üzgünüm

Daha önceki sayılarımızdaki gibi umutlu bir giriş yazamayacağım için üzgünüm İrem Nurgül Durmuş Sorumlu Yazı İşleri Müdürü i.durmus@ekoteknikisg.com Daha önceki sayılarımızdaki gibi umutlu bir giriş yazamayacağım için üzgünüm Soma... Soma haber oldu; ya haber olmayanlar? Ortalama

Detaylı