SONUÇ RAPORU AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU SEFERBERLİĞİ EYLEM PLANI ( ) Hedefler Aşıldı. Hep Birlikte Başardık...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SONUÇ RAPORU AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU SEFERBERLİĞİ EYLEM PLANI (2008-2012) Hedefler Aşıldı. Hep Birlikte Başardık..."

Transkript

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU SEFERBERLİĞİ EYLEM PLANI ( ) SONUÇ RAPORU Hedefler Aşıldı. Hep Birlikte Başardık...

2 1 Kas m 2007 PERfiEMBE Resmî Gazete Say : GENELGE Baflbakanl ktan: Konu: A açland rma Seferberli i GENELGE 2007/28 Topraklar n n büyük bir k sm çölleflme ve erozyon tehdidi alt nda bulunan ülkemizde a açland rma ve erozyon kontrolü çal flmalar n n önemi herkes taraf ndan bilinmektedir. Bu maksatla 1995 y l nda kamu kurum ve kurulufllar ile gerçek ve tüzel kifliler taraf ndan yap lacak a açland rma ve erozyon kontrolü çal flmalar na ait esas ve usulleri düzenleyen 4122 say l Milli A açland rma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu yürürlü e konulmufltur say l Kanunun 4 üncü maddesinde; Baflbakanl k, Milli Savunma Bakanl, çiflleri Bakanl, Milli E itim Bakanl, Tar m ve Köy flleri Bakanl, Kültür ve Turizm Bakanl, Çevre ve Orman Bakanl ve üniversiteler ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, Diyanet flleri Baflkanl, Elektrik Üretim A.fi. Genel Müdürlü ü, Türkiye Elektrik letim A.fi. Genel Müdürlü ü, Karayollar Genel Müdürlü ü, Devlet Demiryollar Genel Müdürlü ü, Devlet Su flleri Genel Müdürlü ü, Türkiye Kömür flletmeleri Kurumu Genel Müdürlü ü, Türkiye Taflkömürü flletmeleri Kurumu Genel Müdürlü ü, Posta ve Telgraf Teflkilat Genel Müdürlü ü, Eti Maden flletmeleri Genel Müdürlü ü, belediyeler, köy tüzel kiflilikleri, odalar, meslek kurulufllar, birlikler, sendikalar, vak flar, dernekler, spor kulüpleri, gönüllü kurulufllar ve benzeri teflekküller ile büyük iflletmelere, a açland rma ve erozyonla mücadele konusunda çeflitli görevler verilmektedir. Ayr ca say lanlar d fl nda kalan kamu kurum ve kurulufllar ile tüzel kifliler de an lan Kanun kapsam nda a açland rma ve erozyon kontrolü çal flmalar yapabilmektedirler. Ancak, bugüne kadar mezkur Kanunun görev verdi i kurum ve kurulufllarca yeterli çal flma yap lamam flt r. Hükümetimiz taraf ndan a açland rma, ormanlar m z n slah ve erozyon kontrol çal flmalar na büyük önem verilmektedir. Ayr ca, 60. Hükümet Program nda da bu husus teyit edilmifl; a açland rma, erozyonla mücadele ve iyilefltirme çal flmalar n n h zland r laca ve kararl l kla devam ettirilece i belirtilmifltir. Bu kapsamda Çevre ve Orman Bakanl nca haz rlanan "A açland rma ve Erozyon Kontrolü Seferberli i Eylem Plan " ilgili kurum ve kurulufllar ile valiliklere gönderilmifl ve "www.cevreorman.gov.tr" internet adresinde de yay mlanm flt r. Sözkonusu Eylem Plan nda hedef ve stratejiler, çal flma plan ve uygulamalar, bunlar n yerine getirilmesinden sorumlu ve ilgili kurulufllar, iller baz nda yap lacak çal flmalar ile di er hususlar yer almaktad r. Mezkur Kanun ve Eylem Plan nda belirtilen görevler, ilgili kurum ve kurulufllar taraf ndan eksiksiz bir flekilde yerine getirilecektir. Bu maksatla söz konusu kurulufllarca bütçelerine yeterince ödenek konulacak, y ll k programlar nda bu hususlara yer verilecek ve yer tahsisleri konusunda gereken destek ve yard m sa lanacakt r. Valilikler taraf ndan her üç ayda bir yap lan faaliyetler hakk nda Çevre ve Orman Bakanl na, bu Bakanl k taraf ndan da y ll k olarak Baflbakanl a rapor verilecektir. Bu a açland rma ve erozyon kontrolü seferberli inde, her y l yap lacak de erlendirmeler neticesinde en baflar l iller ile kurum ve kurulufllar takdir ve taltif edilecektir. Konunun önem ve önceli ine binaen, ilgili kurum ve kurulufllar taraf ndan mezkûr Kanun ve Eylem Plan çerçevesinde gerekli detay uygulama planlar haz rlanarak derhal harekete geçilecek ve çal flmalar titizlikle takip edilecektir. Bilgilerini ve gere ini önemle rica ederim. Recep Tayyip ERDO AN Baflbakan

3 Ağaçlandırma Seferberliğine emeği geçen herkesi tebrik ediyorum... Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan 2003 yılından beri ülkemizin hizmetinde olan ve 61. Cumhuriyet Hükümetleri, milletimizin talep ve beklentilerinin en etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini gaye edinmiştir. Bu gayenin yerine getirilebilmesi için Hükümetimiz, bütün kurum ve kuruluşlarımızın, milletimize hizmet sunmada daha yüksek performansa ve daha dinamik bir yapıya kavuşturulması için hedefler belirlemekte ve bu çalışmaları yürütürken, vatandaşlarımızla yakın işbirliğine gidilmesine özen göstermektedir. Ormanlarımız ve meralarımızdaki tabii yapının bozulması, yanlış arazi kullanımı, toprak kirliliği ve daha da önemlisi Ülke topraklarımızın % 86 lara varan kısmında erozyon ve toprak kaybının var olması, ülkemizin çölleşmeden etkilenme derecesinin yüksek olduğunun önemli göstergeleridir. Bu tespitlerin yanı sıra, Ülkemizin içinde bulunduğu iklim kuşağı, ekolojik ve topoğrafik şartlar, çölleşme ve kuraklığın azaltılmasına yönelik başta erozyonla mücadele ile ağaçlandırma çalışmalarının bir seferberlik halinde yapılmasını zaruret haline getirmiştir. Bu doğrultuda bütün kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımız, güç birliği oluşturmaya ve seferberliğe katkı vermeye davet edilmiş, her kesimden vatandaşlarımızın maddi ve işgücü kaynaklarının bir araya getirilmesi suretiyle Dünya ya örnek oluşturacak olağanüstü başarılar sergilenmiştir. 50 yılı aşkın bir süreden beri kırsalda yaşayan vatandaşlarımıza en yakın mesafede çalışan ve buralara çok faydalı hizmetler götüren Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın çalışmaları çok önemlidir. Daha katılımcı, paylaşımcı, toplumcu bir anlayışla, toplumun orman ürün ve hizmetlerine olan taleplerinin karşılanmasına, zengin kaynaklarımızın korunarak geliştirilmesi ve gelecek nesillerin de istifadesine sunulmasına devam edilecektir. Ülkece kalkınmamızın başlıca göstergelerinden ve halkımızın temel haklarından olan yaşanabilir bir çevre ve tabii kaynaklarımızın sürdürülebilir yönetimi konusunda, 2003 yılından bu yana sağlanan gelişmeler ve gerçekleştirilen hamlelerin gelecek yıllarda katlanarak artacağına inancım tamdır. Bu vesileyle, ülkemiz insanının büyük hedefleri gerçekleştirmede ortaya koyduğu üstün gayret, dayanışma ve işbirliğine en güzel örneği oluşturan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Seferberliği ne katkı sağlayan bütün vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyor, başta Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın mensupları olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. 1

4 PamucakkartalBucak / Burdur (A.İnce) 2

5 Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Seferberliği Eylem Planı nı başarıyla tamamlamanın haklı gururunu yaşıyoruz... Prof. Dr. Veysel EROĞLU Orman ve Su İşleri Bakanı Yaşadığımız Dünyanın maruz kaldığı çevre kirliliği ve beşeri baskılar gibi tehlikeler, Ülkemizi de etkilemekte ve ülkemiz topraklarının büyük bir kısmı çölleşme ve erozyon tehdidi altında bulunduğundan, acilen tedbir alınmasını gerekli kılmaktadır. Bu tehlikelerin farkında olarak, ülkemizde ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarının düzenlenmesi maksadıyla, 1995 yılında kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarına ait esas ve usulleri düzenleyen 4122 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu yürürlüğe konulmuştur. Bu Kanuna dayalı olarak, 2007 yılında Ülkemizin ağaçlandırılması yönünde bütün kurum, kuruluş ve tüzel kişilerin topyekûn ağaçlandırma çalışmalarına katılmasını sağlamak üzere, Başbakanlık tarafından 2007/28 sayılı Ağaçlandırma Seferberliği Genelgesi yayımlanmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah GÜL ve Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ın himayelerinde büyük bir heyecan ve coşku ile başlatılan Ağaçlandırma Seferberliği çalışmalarına, ülkemizdeki pek çok Bakanlık, kurum ve kuruluş sahip çıkmış, ayrıca çalışmalara başta özel sektör olmak üzere toplumumuzdaki her kesimden tahminlerin ötesinde büyük katılım ve destek gelmiştir yıllarını kapsayacak şekilde düzenlenen Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Seferberliği Eylem Planı ile beş yılda 2,3 milyon hektar alanın ağaçlandırılması ve ıslahı hedeflenmişken, çalışmalar sonucunda, 2 milyon 420 bin hektar alanda çalışmalar yapılmıştır. Ülkemizin bozuk orman alanlarının ağaçlandırılması ve rehabilite edilmesi, erozyonunun önlenmesi maksadıyla bütün vatandaşlarımızın elele vererek gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde büyük bir gurur tablosu ortaya çıkmıştır. Dünyadaki orman varlığı sürekli azalırken, ülkemiz orman varlığının artmakta olduğunun tespit edilmesi memnuniyet vericidir. Yapılan envanter çalışmaları, daha önce 20,2 milyon hektar olduğu ifade edilen orman varlığımızın, son envanter çalışmalarına göre, 21,7 milyon hektara ulaştığını göstermektedir. Bu rakamlar bizi rehavete sürüklememekte, halen %27.6 sı ormanlarla kaplı olan ülkemiz topraklarının, Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılında %30 a çıkarılması için başta Orman Genel Müdürlüğü olmak üzere bütün teşkilatımla birlikte, ilk günkü gibi heyecan ve bitmeyen bir enerji ile çalışmalarımızı sürdürme konusunda, bizleri daha da motive etmekte, sınırlı olan tabii kaynaklarımızın tahrip edilmeden sürdürülebilir şekilde halkımızın istifadesine sunulması için Bakanlığımızca büyük bir azim ve gayretle çalışmalarımız sürdürülmektedir. Üstlendiğimiz ağır sorumlulukları layıkıyla yerine getirmek için gece gündüz demeden çalışarak, Ülkemizdeki ormancılık faaliyetleri ile ilgili Dünya ölçeğinde yeni başarılara imza atmak, bizleri mutlu ve gururlu kılmakta, bu çalışmalarımızın toplumun her kesimi ve katmanı tarafından desteklenmesi de yapacağımız yeni çalışmalarımızda bizleri yüreklendirmektedir. Ülkemiz ormancılığına faydalı hizmetler yapmamız için çalışmalarımıza büyük destek veren başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Bakanlarımız olmak üzere, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Seferberliği Eylem Planı nın gerçekleştirilmesine katkı sağlayan Valiliklere, Türk Silahlı Kuvvetlerine, Mahalli İdarelere, Sivil Toplum Kuruluşlarına, Özel ve Tüzel Kişilikler ile Bakanlığımız mensuplarına teşekkür ediyor, gayret ve katkılarından dolayı bütün vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 3

6 GİRİŞ T arih boyunca dünya ormanları insanların kullanımından etkilenmiştir. Etkilenme sebeplerinin başında ormanların; tarım alanları ve yeni yerleşim/kullanım alanları için açılması, usulsüz kesimler, sanayileşme ve yangınlar gelmektedir. Dünya nüfusunun hızla artması, küresel ekonominin dünya üzerinde genişlemesi sonucu tabii kaynaklar üzerindeki baskılar her gün biraz daha artmaktadır. İnsanların aşırı tüketim hırsının, tabiatın temel göstergelerinin giderek daha da bozulmasına sebep olmaktadır. Ormanlar azalmakta, su seviyeleri düşmekte, toprak erozyonla kaybolmakta, sulak alanlar ortadan kalkmakta, meralar bozulmakta, nehirler kurumakta, ortalama ısı yükselmekte, mercan adaları ölmekte, bitki ve hayvan türlerinin nesli tükenmektedir. Sürekli gelişen ve genişleyen küresel ekonomi, tedbir alınmaz ise kendi yaşadığı tek gezegen olan yerkürenin ekosistemini yok edecektir. İnsanlığın çözmesi gereken problem, Dünyanın kendi kendini yok etmeden tüm insanların temel ihtiyaçlarını sağlayacak bir sistem ortaya koymaktır. Dünyamızda milyon hektar ormanlık alan olup, kara alanının %30 una tekabül etmektedir. Nüfus artışı, ekonomik gelişme, hızlı sanayileşme ve yanlış arazi kullanımı ormanların azalmasına veya yapılarının bozulmasına sebep olmaktadır. Bunun neticesinde çevre kirliliği ve erozyon tehlikesi artmakta, tahrip olan ormanlar kendisinden beklenen fonksiyonları tam olarak yerine getirememektedir. Birleşmiş Milletler kaynaklarına göre, çölleşme ve kuraklık yerküredeki 4 milyar hektardan fazla alanı ve 110 ülkede yaşayan 1,2 milyar nüfusu doğrudan tehdit etmektedir. Bu durum, Dünyamızın geleceği için insanlığın ortak mücadele etmesini ve tedbirler almasını zorunlu kılmaktadır. DÜNYA NIN ARAZİ DURUMU Ormanlık Alanlar Odunsu Bitki Alanları Diğer Alanlar Su Alanları 4

7 GAYE A nadolu, 9 bin yıldır bir çok kültürün doğduğu ve/veya yerleşip yaşadığı bir coğrafyadır. Bunun başlıca sebebi canlı ve cansız nitelikteki tabii kaynakların çok çeşitli olmasıdır. Bu geniş çeşitliliğe sahip kaynakların aşırı ve plansız kullanımı Anadolu nun bir çok yerinde arazi bozulumuna, kimi alanlarda ise kumullaşma, çoraklaşma, arazilerin fiziki olarak bozulmasına yol açmıştır. Geçen süre içinde toprak verimliliği yitirilmiş ve sonuçta çölleşmeye varan durumların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Son yıllarda atmosfere salınan sera gazlarındaki artış sonucu oluşan küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı sorunlar, her geçen gün artmaktadır. Ülkemiz, bu sorunlardan en fazla etkilenecek ülkeler arasında yer almaktadır. Atmosferdeki sera gazı dengesinin yeniden kurulabilmesi için bir yandan sera gazı salınımının azaltılması, diğer yandan da karbon yutaklarının artırılması gerekmektedir. Atmosferdeki sera gazlarını dengede tutabilmek için, en önemli karbon yutakları olan orman alanlarının artırılması en büyük hedefimizdir. En kısa sürede orman varlığının artırılması, bozuk ormanların rehabilite edilmesi, erozyonla mücadele edilerek topraklarımızın göllere, barajlara ve denizlere taşınmasının önlenmesi gerekmektedir. Bu gayeye kısa sürede ulaşmak için ülkemizin kaynaklarını seferber ederek çalışmalara hız verilmesi mecburiyeti bulunmaktadır. Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Seferberliği Eylem Planı nda, kamu kurum ve kuruluşları ile toplumun bütün kesimlerinin koordineli bir şekilde çalışmaları öngörülmüştür. Plan kapsamında 5 yıllık süre ( ) içerisinde hektar alanda ağaçlandırma, rehabilitasyon, erozyon kontrolu ve mera ıslahı çalışması planlanmıştır. 5

8 Türkiye de Arazi Durumu Türkiye km 2 alana ve milyon nüfusa sahip olup, Avrupa ve Asya kıtalarının birleşim yerinde, çok özel coğrafi, stratejik ve kültürel konuma ve özelliklere sahip bir ülkedir. Topoğrafya, iklim ve bitki örtüsü itibariyle ülkemiz ekolojik çeşitlilik ve zenginliğe sahip bulunmaktadır. En son verilere göre ormanlarımız, ha olarak tespit edilmiştir yılı itibarıyla yapılan tespitlere göre ormanlar ülkemiz yüzölçümünün %27,6 sını kaplamaktadır. Topoğrafik şartlar ve yüzyıllardır devam eden tahrip edici arazi kullanım uygulamaları sonucu, ülke toprakları değişik şiddette erozyona maruz bulunmaktadır. Türkiye nin toplam alanının %46 sı %40 tan fazla eğime, %62.5 ten fazlası da %15 ten büyük eğime sahiptir. Tarım alanlarımızın %59 u, orman alanlarımızın %54 ü, mera alanlarımızın %64 ünde aktif erozyon bulunmaktadır. Türkiye, coğrafi konumu ve topografik yapısından dolayı kurak iklimden çok nemli değişik iklim tiplerine sahiptir. TÜRKİYE ARAZİ DURUMU TARIM % 31,1 MERA % 18,6 ORMAN % 27,6 DİĞER ALANLAR % 21,3 SU %1,4 Alanya / Antalya (A.İnce) 6

9 TÜRKİYE ORMAN VARLIĞI 7

10 Bugüne Kadar Yapılan Çalışmalar 1839 Tanzimat Fermanı ile bugünkü ormancılık teşkilatının çekirdeğini oluşturan ilk Orman Müdürlüğü kurulmuştur. Mevcut kayıtlara göre, Ülkemizde ağaçlandırma çalışması olarak 1892 yılında İstanbul Halkalı da öğrenciler tarafından 2025 dekarlık sahada yapılan Halepçamı, Sedir ve diğer ağaç türleri ile yapılan dikimler ilk ağaçlandırma çalışması olarak bilinmektedir. Ağaçlandırma çalışmalarına bakıldığında, ilk kayda değer ağaçlandırma çalışmalarının 1916 da Genel Müdür olan Tevfik Bey tarafından Kâğıthane Deresi nde gerçekleştirilen fıstıkçamı ağaçlandırması olduğu görülmektedir. Bu çalışmayı Ankara Atatürk Orman Çiftliği ağaçlandırması takip etmiş ve ilk orman fidanlığı da 1925 yılında Ankara da kurulmuştur. Eskişehir Türkmendağı ormanlarında Kalabak köyü civarında 1926 ilkbaharında ve Ankara Rasattepe mevkiinde uçaktan atılan tohumlarla yapılan ancak başarısız olunan ekim çalışmaları, Florya da bugün Atatürk Ormanı olarak anılan çalışma, YalovaTermal ağaçlandırmaları ilk ağaçlandırma çalışmaları olarak değerlendirilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki ilk en büyük ağaçlandırma 1939 yılında başlanan 850 ha büyüklüğündeki TarsusKarabucak Okaliptüs ağaçlandırması olmuştur sayılı kanunda ağaçlandırma çalışmalarına özel vurgu yapılmış, Ağaçlandırma ve İmar işleri başlığı altında, Devlet ormanlarının vasıflarının iyileştirilmesi için, ormansız alanların ağaçlandırılması, özel ormanlarda yapılacak ağaçlandırmalar ile valiliklerin, belediyelerin yapılmış ve yapılacak yol ve şose kenarlarını, Devlet Demir Yollarının demiryolu kenarlarına ağaç dikmekle yükümlü kılınmışlardır. Ağaçlandırma çalışmaları için ihtiyaç duyulan fidanların üretilmesi için Orman İdaresi nin yerel fidanlıklar kurması bir sorumluluk olarak zikredilmiştir yılında yasalaşan 6831 Sayılı Orman Kanunun 57. Maddesinde ise, 1955 yılında yapılan Türkiye Ağaçlandırma Teknik Kongresi nde alınan kararların bir yansıması olarak, her yıl en az ha ağaçlandırma çalışması yasal bir zorunluluk haline getirilmiştir. Yine 1955 yılında sel ve erozyon kontrolü amaçlı ilk ağaçlandırma çalışması Tokat Behzat Deresi ağaçlandırması ile uygulamaya konulmuştur yılında planlı kalkınma dönemine girilmesi ile birlikte plan ve projeye dayalı ağaçlandırmalar geniş alanlarda gittikçe artan bir tempoyla gerçekleştirilmeye başlanmıştır yılında ormancılık çalışmaları ilk kez tek bir bakanlığın sorumluluğuna verilmiş ve 4951 Sayılı Kanun ile Orman Bakanlığı kurulmuştur. Amenejman çalışması / Ayancık 8

11 Ülkemizde yapılan ağaçlandırmaları seçilen saha ve dikilen ağaç türü, dikim amacı ve kullanılan teknikler bakımından; a) Üretim maksatlı ağaçlandırmalar, b) Toprak muhafaza ve hidrolojik maksatlı ağaçlandırmalar, c) Estetik ve rekreasyon maksatlı ağaçlandırmalar olarak gruplandırmak mümkündür yılı sonu itibariyle; hektar ağaçlandırma, hektar erozyon kontrolü, hektar mera ıslahı yapılmıştır. Buna ek olarak hektar özel ağaçlandırma, 11.4 milyar adet fidan üretimi, ton orman ağacı tohumu üretimi ve ormancılık çalışmalarına halkın katılımı ve katkısını sağlamak gayesiyle yaklaşık hektar alanda Hatıra Ormanı tesisi gerçekleştirilmiştir. Ormancılık mevzuatında yapılan yeni düzenlemelerle özel ağaçlandırmada özel sektörün ormancılığa yatırımı ve halkın ormancılık çalışmalarına katılımı teşvik edilmektedir. Ağaçlandırmanın yaygınlaştırılması ve kent civarlarındaki yeşil sahaların artırılması, hava kirliliğinin ve gürültünün azaltılması ve şehirlerin artan rekreasyon taleplerinin karşılanması maksadıyla 1985 yılında başlatılan Yeşil Kuşak Ağaçlandırmaları, 2003 yılı itibariyle hektara ulaşmıştır. Iğdır 9

12 10

13 Milli Ağaçlandırma Seferberliği Dünyada bir ülkenin orman bakımından kendine yeterli olabilmesi için topraklarınn en az % 30 unun verimli ormanlarla kaplı olması gereklidir itibariyle Ülkemiz alanının % 27,2 si ormanlarla kaplı olup, bu oran dünya normlarına yakındır. Ancak bizim ormanlarımızın % 49 u verimsiz ormanlardır ve süratle verimsiz ormanların verimli hale getirilmesi gerekmektedir. Verimsiz orman alanlarımızın bir bölümü taşlık, kayalık olup kısa sürede ekonomik olarak verimli orman haline getirilmesi oldukça zordur. Yaklaşık 4.2 milyon hektarı bozuk orman alanı ağaçlandırma, rehabilitasyon, erozyon kontrolu çalışmaları ile verimli ormanlar haline dönüştürülmesi gerekmektedir. Ayrıca, ağaçlandırma ve erozyon kontrolu çalışması yapılabilecek yaklaşık 1 milyon hektar hazine arazisi tespit edilmiştir. KANUNİ DAYANAK Anayasamızın 169. ve 170. maddelerinde, orman ve orman köylüsüne ilişkin hükümler düzenlenmiş olup; 169. madde Devlet, ormanlarının korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır madde ise ormanlar içinde veya bitişiğindeki köyler halkının kalkındırılması, ormanların ve bütünlüğünün korunması bakımlarından, ormanın gözetilmesi ve işletilmesinde Devletle halkın işbirliğini sağlayıcı tedbirleri alır denilmektedir sayılı Orman Kanunu, 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 645 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri hakkında kanun hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabulü hakkındaki kanun sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Seferberlik Kanunu. Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, RAMSAR Sözleşmesi, BERN Sözleşmesi, CITES Sözleşmesi gibi Ülkemizin de taraf olduğu uluslararası sözleşmeler. Orta Anadolu (M. Kılıç) 11

14 Milli Ağaçlandırma Seferberliği Başladı... Milli Ağaçlandırma Seferberliği Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah GÜL ün ilk fidanı dikmesi ile başlatıldı. 12

15 Milli Ağaçlandırma Seferberliği Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından kamuoyuna tanıtıldı. 13

16 MİLLİ AĞAÇLANDIRMA SEFERBERLİĞİ PROTOKOLLERİ Başbakanlığın 01 Kasım 2007 tarih ve 2007/28 no lu Ağaçlandırma Seferberliği Genelgesi doğrultusunda eylem planına katkı sağlayacak bakanlık, kurum, kuruluş ve sivil toplum teşkilatlarıyla protokoller yapıldı. Bakanlığımızın adı Orman ve Su İşleri Bakanlığı olduktan sonra protokoller yenilendi. TBMM ile protokol... Bakanlığımız ile TBMM Başkanlığı arasında imzalanan protokol ile TBMM nin açılışının 90. yılı anısına 81 ilimizde Hatıra Ormanı kurulması hedeflenmiştir. Ulaştırma Bakanlığı ile protokol... Bakanlığımız ile Ulaştırma Bakanlığı arasında imzalanan protokolle karayolları güzergâhlarının ağaçlandırılması hedeflenmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol... Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı arasında imzalanan protokol ile Okullar Hayat Olsun projesi uygulamaya geçirilmiştir. 14

17 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile protokol... Bakanlığımız ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın arasında imzalanan protokolle Sanayi ve Ticaret Bakanlığı çalışanları ve sanayiciler ormanları kurulması, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinin ağaçlandırılması öngörülmüştür. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile protokol... Bakanlığımız ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile Kimsesiz ve Bakıma Muhtaç Çocuklar Adına Hatıra Ormanı kurulması hedeflenmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı ile protokol... Bakanlığımız ile Diyanet İşleri Başkanlığı nın arasında imzalanan protokolle ağaç ve orman sevgisinin öneminin kamuoyuna anlatılması ve fidan dikimine uygun olan ibadethane ve mezarlıkların ağaçlandırılması hedeflenmiştir. 15

18 Milli Ağaçlandırma Seferberliği Başlangıç Faaliyetleri... Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız başta olmak üzere bakanlarımız ve sanatçılarımızın ağaçlandırmanın önemi ile ilgili mesajları, görsel çalışmalar eşliğinde tanıtım filmi spotu haline getirilerek, bütün ulusal ve mahalli TV kanallarına gönderilmiştir. Milli Ağaçlandırma Seferberliği Eylem Planı programını ve illerdeki çalışmaları kapsayan kitap hazırlanmıştır. Yazılı basın için Milli Ağaçlandırma Seferberliği çalışmalarının ülkemize ve halkımıza kazandıracağı değerlerin anlatıldığı ve çalışma seyrinin nasıl olacağına dair basın toplantısı düzenlenmiştir. İl valileri nezdinde bütün kamu kurum ve kuruluşlarının iştirakleri ile bilgilendirme ve il eylem planlan çalışmaları yapılmıştır. İllerde İl Çevre ve Orman Müdürlükleri ile Orman Bölge Müdürlükleri vasıtasıyla okullarda ve Halk Eğitim Merkezlerinde bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Halkımızın seferberliğe kolay katılabilmeleri için illerde Yeşil Masa lar oluşturulmuştur. 16

19 İl Özel İdareleri, Kurum ve Kuruluşların bütçelerine ağaçlandırma faaliyetleri için kaynak aktarılması sağlanmıştır. Web sayfası hazırlanmıştır. Orman Genel Müdürlüğü nün adresinde başlığı altında ağaçlandırma seferberliği sayfası oluşturulmuştur. Yapılan çalışmalar OGM nin taşra teşkilatlarınca günlük olarak web sayfasına işlenmektedir. Böylece yapılan çalışmaların kamuoyunca takip edilmesi sağlanmıştır. Geliştirilen ve güncellenen web sayfasıyla birlikte, çalışmalarımız şeffaf bir biçimde paylaşılmak üzere kamuoyuna sunulmaktadır. Seferberlik süresince toplumun her kesiminden çalışmalara destek verilmiş, destek verenler adına fidan dikilmiş, hatıra ormanları kurulmuştur. Bu kapsamda bankalar, şirketler, gerçek ve tüzel kişilikler tarafından 20,6 milyon TL maddi katkı sağlanmış, ilgili katılımcılar adına 15.2 milyon adet fidan dikilerek hektar alan ağaçlandırılmıştır. Ayrıca 1 SMS bir fidan kampanyası çerçevesinde GSM operatörleri vasıtasıyla vatandaşımız tarafından SMS atılmak suretiyle TL kaynak sağlanmış ve SMS atan vatandaşlarımız adına fidan dikilmiştir. 17

20 Milli Ağaçlandırma Seferberliği nde HEDEFLER AŞILDI... Hedef: Trakya büyüklüğündeki bir alanı ağaçlandırmak... 18

21 Hektar Hedef Gerçekleşme Milli Ağaçlandırma Seferberliği nin 2 milyon 300 bin hektar olan hedefleri aşılarak, hektar alanda çalışma yapılmıştır. 19 Fethiye / Muğla (M.Demirbaş)

22 Milli Ağaçlandırma Seferberliği Kapsamında Yapılan Faaliyetler... 20

23 EYLEM PLANI KAPSAMINDA BEŞ YILLIK FAALİYETLER İşi Yapan Kuruluş Çalışma Yapılan Alan (Hektar) Dikilen Fidan Miktarı (Adet) Ekimle Elde Edilen Fidan (Adet) Toplam Fidan (Adet) Orman ve Su İşleri Bakanlığı Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları Özel ve Tüzel Kişilikler Sivil Toplum Kuruluşları Kampanya ile Dağıtılan Fidanlar _ _ Toplam Beş yılda yapılması planlanan 2 milyon 300 bin hektar programa karşılık hektar alanda çalışma gerçekleştirilerek 2 milyar adet fidan toprakla buluşturulmuştur. 21

24 Ağaç Islahı ve Tohum Üretimi... Seferberlik kapsamında beş yılda ton tohum üretilmiştir. Biyolojik çeşitliliği artırmak, genetik kirliliği azaltmak, kalite ve kantite bakımından en yüksek artımı ve yetişme muhitine en iyi uyumu sağlayan ormanlar kurmak için, uygun orijinli, verim hususiyetleri önceden bilinen ve iyi vasıflı tohumlardan elde edilen fidanları kullanmak prensibiyle, fidan üretimi için gerekli tohumlar, tohum meşçereleri, tohum bahçeleri ve gen koruma ormanı gibi seçilmiş ve nitelikli genetik kaynaklardan büyük bir hassasiyetle temin edilmektedir. Toroslar / Mersin 22

25 Ülkemizde 9 ağaç türünden 179 adet, 1.277,85 hektar tohum bahçesi, 28 ağaç türünden 349 adet, ,39 hektar tohum meşçeresi, 35 ağaç türünden 238 adet, ,39 hektar gen koruma ormanı ve 4 ağaç türünden toplam 13 adet 30,3 hektar klon parkı bulunmaktadır. Ayrıca biyolojik çeşitliliğin devam ettirilmesi için endemik türlerimiz ile yabanıl türlerden tohum bahçeleri kurmak için çalışmalarımız devam etmektedir yılında 900 ton tohum üretimi programına karşılık 982 ton tohum üretilmiştir. TOHUM STOK MERKEZLERİ 1 OSMANİYE 2 AMASYA 3 ANKARA 4 ANTALYA 5 BALIKESİRDursunbey 6 BOLU 7 BURSA 8 DENİZLİ 9 ELAZIĞ 10 ERZURUM 11 ESKİŞEHİR 12 HATAYSerinyol 13 ISPARTAEğirdir 14 İSTANBULBahçeköy 15 İZMİRTorbalı 16 KONYAEreğli 17 MUĞLAGökova 18 ORDU 19 SAKARYAHendek 20 TRABZONOf 21 ZONGULDAKGökçebey 23

26 Fidan Üretimi... Seferberliğin beş yılında fidanlıklarda 2 milyar adet fidan üretilmiştir. Eskişehir Fidanlığı (M.Demirbaş) 24

27 Türkiye de ilk toplu fidan üretimi 1925 yılında başlamıştır. Fidanlıklarımızda, asli ve tabii türlerimizle birlikte 500 değişik türün üstünde fidan üretimi yapılmaktadır. Son dönemde fidan üretim çalışmalarında; endemik türlerimiz, yabanıl türlerimiz ve gelir getirici türlere ağırlık verilmektedir. Böylelikle hem biyolojik çeşitliliğin devam ettirilmesi, hem de gelir getiren türler ile vatandaşlarımıza ekonomik destek sağlanmaktadır. Fidan üretimi, 507 milyon adet/yıl kapasiteli, hektar alanda kurulmuş olan 126 adet orman fidanlığında yapılmakta olup, ihtiyaç halinde yeni fidanlık kuruluşu yapılmaktadır. Ayrıca, seferberlik sebebi ile ülke genelinde çok sayıda küçük geçici fidanlık tesis edilmiştir. 8 ilde m 2 kapalı alana sahip, 25 milyon adet/yıl kapasiteli toplam 43 adet modern sera, fidan üretiminde kullanılmaktadır. Üretilen fidan miktarı 2000 yılında 126 milyon adet iken, 2012 yılında 380 milyon adet fidan üretimi programına karşılık, yıl sonu itibariyle 471 milyon adet fidan elde edilmiştir. 25

28 Alım Garantili Sözleşmeli Fidan Üretimi... Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Seferberliği çerçevesinde yapılan çalışmalar için ihtiyaç duyulan fidanlar orman fidanlıklarında üretilen,aynı zamanda üretici niteliğine sahip orman köylüleri ve serbest çalışan orman mühendisleri ile üretici niteliğine sahip orman köylülerimize, tarımsal kalkınma Kooperatiflerine, küçük çiftçilere istihdam oluşturmak ve özel sektör fidancılığını geliştirmek gayesiyle Satın Alım Garantili Sözleşmeli Fidan Üretimi ne geçilmiştir. Alım Garantili Sözleşmeli fidan üretimi kapsamında 65.4 milyon adet fidan üretilmiş olup, beş yılda, 28 il de 1200 kişiye üretim yaptırılarak aileye ortalama 57.2 milyon TL katkı sağlanmıştır. Amasya Afyonkarahisar 26

29 Etüd ve Proje Çalışmaları... Türkiye de yetişme muhiti özellikleri çok kısa mesafelerde değişkenlik gösterdiğinden, yapılacak çalışmalar için etüt proje çalışmaları büyük önem arz etmektedir. Öncelikli olarak Coğrafi Bilgi Sistemi kullanılarak potansiyel sahalar tespit edilmektedir. Tespit edilen potansiyel ağaçlandırma, erozyon kontrolu, rehabilitasyon ve mera ıslahı alanlarının arazi etütleri yapılmakta, uygun sahaların uygulama projeleri tanzim edilmektedir. Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında uygulama projesi tanzim edildikten sonra çalışmalara başlanılmaktadır. Mevcut uygulama projelerine ilave olarak Ağaçlandırma Seferberliğinin beş yılında 500 bin hektar alan projelendirilmiştir. 27

30 Ağaçlandırma Çalışmaları... Eylem Planı kapsamında; beş yılda hektar alanda ağaçlandırma için arazi hazırlığı çalışması yapıldı. Türkiye nin her tarafında çalışılacak alanlar belirlendi, arazi hazırlıkları başladı, topraklar işlenerek fidan dikmek için uygun hale getirildi. Ağaçlandırılacak kışlalar, okullar, karayolları, köy yolları, hastaneler, sağlık ocakları, ibadethaneler, mezarlıklar ve organize sanayi bölgeleri gibi protokole konu alanlarda 2012 yılında da çalışmalara devam edildi. 28

31 29 Türkiye de; bir taraftan artan nüfusun, diğer taraftan sürekli gelişen sanayinin ihtiyaç duyduğu odun hammaddesinin yurt içi kaynaklardan karşılanabilmesi ve ormanlardan beklenen diğer yararların gerçekleştirilmesi için, verimsiz orman alanlarının iyileştirilmesi, orman içi açıklıklar ve orman kurulmasında yarar görülen devlete ait arazilerin ağaçlandırılması büyük önem arz etmektedir. Ağaçlandırmalar ekonomik, ekolojik ve sosyal gayelerine göre sınıflandırılmaktadır.

Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1

Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Karpelli Sedir Ekim Ağaçlandırması Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Rehabilitasyon çalışması da denilmektedir 2 Ağaçlandırma Çalışması-Mersin Karpelli Sedir ekimi ile kazanılan sahalar

Detaylı

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURAKLIK YÖNETİMİ İHTİSAS HEYETİ 2.TOPLANTISI

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURAKLIK YÖNETİMİ İHTİSAS HEYETİ 2.TOPLANTISI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURAKLIK YÖNETİMİ İHTİSAS HEYETİ 2.TOPLANTISI TOPRAK MUHAFAZA VE HAVZA ISLAHI DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ DR.HAVVA KAPTAN ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MUHAFAZA VE HAVZA

Detaylı

ÇÖLLEŞME/ARAZİ BOZULUMU İLE MÜCADELE RAPORU

ÇÖLLEŞME/ARAZİ BOZULUMU İLE MÜCADELE RAPORU ÇÖLLEŞME/ARAZİ BOZULUMU İLE MÜCADELE RAPORU Çölleşme: Kurak, yarı kurak ve yarı nemli alanlarda iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dâhil olmak üzere çeşitli faktörlerden kaynaklanan arazi bozulumu

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRÜ (TEKNİK) TERCİH EDİLEBİLECEK BİRİMLER 3 ADANA ORMAN VE KÖY İLİŞKİLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ 7 AMASYA İŞLETME VE PAZARLAMA ŞUBE MÜDÜRÜ

ŞUBE MÜDÜRÜ (TEKNİK) TERCİH EDİLEBİLECEK BİRİMLER 3 ADANA ORMAN VE KÖY İLİŞKİLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ 7 AMASYA İŞLETME VE PAZARLAMA ŞUBE MÜDÜRÜ ŞUBE (TEKNİK) TERCİH EDİLEBİLECEK BİRİMLER 1 ADANA AĞAÇLANDIRMA ŞUBE 2 ADANA 3 ADANA ORMAN VE KÖY İLİŞKİLERİ ŞUBE 4 AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ ÖZEL AĞAÇLANDIRMALAR ŞUBE 5 AMASYA AĞAÇLANDIRMA ŞUBE 6 AMASYA 7

Detaylı

Genel Müdürümüz Sayın İsmail GÜNEŞ Isparta ve Burdur da Toplu Temel Atma ve Açılış Merasimine İştirak Etti

Genel Müdürümüz Sayın İsmail GÜNEŞ Isparta ve Burdur da Toplu Temel Atma ve Açılış Merasimine İştirak Etti 1 Genel Müdürümüz Sayın İsmail GÜNEŞ Isparta ve Burdur da Toplu Temel Atma ve Açılış Merasimine İştirak Etti Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Isparta ve Burdur da açılış ve temel

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME VE PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI. ÜLKEMİZ ORMAN VARLIĞI ve ODUN ÜRETİMİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME VE PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI. ÜLKEMİZ ORMAN VARLIĞI ve ODUN ÜRETİMİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME VE PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI ÜLKEMİZ ORMAN VARLIĞI ve ODUN ÜRETİMİ Kenan AKYÜZ İşletme ve Pazarlama D. Başkanı kenanakyuz@ogm.gov.tr AHŞAP NEDİR? AHŞAP; ağaçtan üretilmiş

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR İklim değişikliği Biyoçeşitliliğin Korunması Biyoyakıt Odun Dışı Orman

Detaylı

MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU

MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU Kanun Numarası : 4122 Kabul Tarihi : 23/7/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 26/7/1995 Sayı : 22355 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal kaynaklı kirlilik azaltılacak, Marjinal alanlar üzerindeki

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞ NÜN

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞ NÜN www.ogm.gov.tr AĞAÇLANDIRMA VE SİLVİKÜLTÜR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞ NÜN SİLVİKÜLTÜR, AĞAÇLANDIRMA, EROZYON KONTROL VE TOPRAK MUHAFAZA, FİDANLIK ve TOHUM İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIKLARININ TAŞRADAKİ

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK İklim değişikliği Biyoçeşitliliğin Korunması Biyoyakıt Odun Dışı Orman

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRÜF ORMANI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRÜF ORMANI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRÜF ORMANI EYLEM PLANI 2014-2018 O R M A N G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü T R Ü F O R M A N I E Y L E M P L A N I 2 0 1 4-2 0 1 8 Orman Genel Müdürlüğümüzün

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

Normal (%) 74 59 78 73 60. Bozuk (%) 26 41 22 27 40. Toplam (Ha) 889.817 192.163 354.526 1.436.506 17.260.592. Normal (%) - - - - 29

Normal (%) 74 59 78 73 60. Bozuk (%) 26 41 22 27 40. Toplam (Ha) 889.817 192.163 354.526 1.436.506 17.260.592. Normal (%) - - - - 29 1.1. Orman ve Ormancılık Türkiye yaklaşık olarak 80 milyon hektar (ha) yüzölçümüyle dağlık ve eko-coğrafya bakımından zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Bu ekolojik zenginliğe paralel olarak ormanlar da

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

HATIRA ORMANLARI PROJESİ

HATIRA ORMANLARI PROJESİ HATIRA ORMANLARI PROJESİ 2013 YILSONU RAPORU TEMA VAKFI ORMAN ve KIRSAL KALKINMA BÖLÜMÜ 31 Ekim 2013 1. TEKİRDAĞ HATIRA ORMANI (Malkara-Ahmetpaşa Köyü Mevkii) 1.1. Proje Sahası Hakkında Genel Bilgi Proje

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNİN İDARİ BAĞLILIKLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNİN İDARİ BAĞLILIKLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNİN İDARİ BAĞLILIKLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Detaylı

2010/17 GENELGESİ VE UYGULAMALARI. Kimya Müh. MERYEM YILMAZ

2010/17 GENELGESİ VE UYGULAMALARI. Kimya Müh. MERYEM YILMAZ 2010/17 GENELGESİ VE UYGULAMALARI Kimya Müh. MERYEM YILMAZ İÇERİK 2010/17 TIBBİ ATIKLARIN BERTARAFINA DAİR GENELGE GENELGE EK:1 GENELGE EK:2 2010 TIBBİ ATIK İL DURUM RAPORU 2010/17 GENELGESİ UYGULAMALARI

Detaylı

Ağaçlandırma Tekniği (2+1) Bahar yarıyılı Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

Ağaçlandırma Tekniği (2+1) Bahar yarıyılı Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Ağaçlandırma Tekniği (2+1) 2015-2016 Bahar yarıyılı Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Ülkenin %27.3'si ormanlarla kaplıdır. Bu da 21.403.805 hektar ormana karşılık gelmektedir. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 2 Ağaçlandırma

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014, IV. Arazi Yönetimi Çalıştayı Yeni (6360) Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014 6360 sayılı

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU 1 TARIM ve KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TKDK; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nın ilgili kuruluşu olarak, 2007 yılında 5648 sayılı yasa ile kurulmuştur.

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Ekim 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26310 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10911 Ekli listede tahsis edildikleri mahalli idareler ile sınıfları, dereceleri ve adetleri gösterilen iç denetçi

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

ÇABUK Projesi Meyvelerini Vermeye Başladı: Türkiye-Nijer Dostluk Ormanı Açılışı Yapıldı

ÇABUK Projesi Meyvelerini Vermeye Başladı: Türkiye-Nijer Dostluk Ormanı Açılışı Yapıldı ÇABUK Projesi Meyvelerini Vermeye Başladı: Türkiye-Nijer Dostluk Ormanı Açılışı Yapıldı Bakanlığımız ve TİKA İşbirliğinde kurulan dostluk ormanı Nijer Devlet Başkanı, Meclis Başkanı, Başbakan, tüm Bakanlar,

Detaylı

2016 YILI İL SPOR MERKEZLERİ VE ENGELLİLER İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER

2016 YILI İL SPOR MERKEZLERİ VE ENGELLİLER İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İL SPOR MERKEZLERİ VE ENGELLİLER İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER 2016 ANKARA İL SPOR MERKEZLERİ Büyüyen

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 570)

TBMM (S. Sayısı: 570) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 570) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Asya Kalkınma Bankası Arasında Asya Kalkınma Bankasının Bölgesel Ofisinin Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ Selin ŞEN Eylül 2012 SUNUM PLANI I. SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM II. ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE

Detaylı

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU 2013 YILI Ceyhan Ticaret Odası 2013 CEYHAN T İ CARET ODASI BAŞKANDAN; Değerli Ceyhanlılar, Bilindiği gibi Ceyhan Adana nın en eski ilçelerindenn birisi

Detaylı

HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ

HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı Havza? Hidrolojik olarak; Bir akarsu tarafından parçalanan, kendine

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI ĠL SPOR MERKEZLERĠ UYGULAMALARINA AĠT RAPOR VE ĠSTATĠSTĠKÎ BĠLGĠLER 2015 ANKARA ĠL SPOR MERKEZLERĠ Büyüyen gelişen ve genç nüfusa sahip Türkiye

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetim Planlaması Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017

KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017 MANĠSA SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017 Kayıt Dışı İstihdamın Türleri Çalışmaların SGK ya hiç bildirilmemesi Gün

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM TAPU VE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1- Bu Usul ve Esaslar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2014

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT -İllerin Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada niceliksel bir büyüme anlayışından ziyade, niteliksel bir Sosyo-ekonomik gelişme

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

AB IPARD FONLARININ KULLANILABİLMESİ İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER,

AB IPARD FONLARININ KULLANILABİLMESİ İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER, AB IPARD FONLARININ KULLANILABİLMESİ İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER, Kırsal Kalkınma (IPARD) Programının hazırlanarak Avrupa Komisyonu tarafından onaylanması: (25 Şubat 2008 tarihinde onaylanmıştır. nun ve İl

Detaylı

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ DEVLET DESTEKLERİ 1- AJANSIN MALİ DESTEKLERİ 2- DEVLETİN YATIRIM TEŞVİKLERİ 3- DEVLETİN HİZMETLER SEKTÖRÜNE VE İHRACAT A YÖNELİK TEŞVİKLERİ İller arası Sosyo Ekonomik

Detaylı

1 : 1.000.000 ÖLÇEKLİ TÜRKİYE MÜLKİ İDARE BÖLÜMLERİ HARİTASI VE YÜZÖLÇÜMLERİ

1 : 1.000.000 ÖLÇEKLİ TÜRKİYE MÜLKİ İDARE BÖLÜMLERİ HARİTASI VE YÜZÖLÇÜMLERİ 1 : 1.000.000 ÖLÇEKLİ TÜRKİYE MÜLKİ İDARE BÖLÜMLERİ HARİTASI VE YÜZÖLÇÜMLERİ Dr.Müh.Yb.Yavuz Selim ŞENGÜN Dr.Müh.Bnb. İsmail ŞAHİN Müh.Yzb. Fatih DURU TAKDİM PLÂNI 2009 Tarihli Türkiye Mülki İdare Bölümleri

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Sayı : 89992713-770/E.23787 04.11.2015 : Sivil Savunma Uzmanları Hizmetiçi Eğitimi

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Sayı : 89992713-770/E.23787 04.11.2015 : Sivil Savunma Uzmanları Hizmetiçi Eğitimi 1 / 6 Sayı : 89992713-770/E.23787 04.11.2015 Konu : Sivil Savunma Uzmanları Hizmetiçi Eğitimi DAĞITIM YERLERİNE İlgi : a) 5902 sayılı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun. b) 7126 Sayılı Sivil Savunma

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalkınma

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNİN İDARİ BAĞLILIKLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNİN İDARİ BAĞLILIKLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI BİRİMLERİNİN İDARİ BAĞLILIKLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Ekim/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Ekim/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 yılında 726 firma ile 777 milyon dolar ihracat, 44 firma ile 344 milyon dolar ithalat yaparak 1 milyar 121 milyon dolar dış ticaret hacmi gerçekleştirmiştir. 2016 yılı

Detaylı

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60.

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60. 122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ Sıra No İli Erişim İlişkili Erişim Maden Grubu Alanı Ruhsat Safhası İhale Tarihi Saati Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

09/TOHUM_F%C4%B0DANLIK_VE_KURAK_ALAN_A%C4%9EA%C3%87LANDIRMASI_TEKN%C 4%B0KLER%C4%B0_ULUSLARARASI_E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0_BA%C5%9EL

09/TOHUM_F%C4%B0DANLIK_VE_KURAK_ALAN_A%C4%9EA%C3%87LANDIRMASI_TEKN%C 4%B0KLER%C4%B0_ULUSLARARASI_E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0_BA%C5%9EL http://www.cem.gov.tr/erozyon/anasayfa/resimlihaber/14-04- 09/TOHUM_F%C4%B0DANLIK_VE_KURAK_ALAN_A%C4%9EA%C3%87LANDIRMASI_TEKN%C 4%B0KLER%C4%B0_ULUSLARARASI_E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0_BA%C5%9EL ADI%E2%80%A6.aspx?sflang=tr

Detaylı

SOMALİ YE YAPILAN YARDIMLARIN İNDİRİMİ

SOMALİ YE YAPILAN YARDIMLARIN İNDİRİMİ Sirküler Rapor 12.08.2011/ 102-1 SOMALİ YE YAPILAN YARDIMLARIN İNDİRİMİ ÖZET : 2011/ 2047 sayılı BKK uyarınca Somali ye yapılan yardımların tamamını gelir vergisi beyannamesi veren gerçek kişiler ile yıllık

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

Orman Fonksiyonları -Zonlama Biyoçeşitlilik Koruma Alanları Estetik-Ekotuirzm İğneada: Fonksiyonlar: Ölçüt, Gösterge ve Aktiviteler Fonksiyonlar: Ölçüt, Gösterge ve Aktiviteler (Camili) Fonksiyonlar Ölçüt

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması TÜRKİYE DE YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREMSEL RİSK HARİTASI ELDE EDİLMESİ Yard. Doç. Dr. Ahmet TÜRER & Abdullah DİLSİZ (M.S.) 17.02.2005 AMAÇ & KAPSAM Bu çalışmada,

Detaylı

Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala

Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala Yeni açıklanan 2015 yılı ölüm istatistikleri Türkiye nin eşitsizliklerle dolu karnesini bir kez daha gündeme getiriyor. Türkiye

Detaylı

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE Temel Sağlık Hizmetleri G.M.Tarih:27.02.98 Sayı:2195 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI:B100TSH0140005/2195 KONU:Ruh

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA İç Anadolu Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Çok fazla engebeli bir yapıya sahip olmayan

Detaylı

Ceviz ve Badem için teşvik var-özel AĞAÇLANDIRMA

Ceviz ve Badem için teşvik var-özel AĞAÇLANDIRMA Ceviz ve Badem için teşvik var-özel AĞAÇLANDIRMA 1. ÖZEL AĞAÇLANDIRMANIN TANIMI 2. ÖZEL AĞAÇLANDIRMANIN AMACI 3. ÖZEL AĞAÇLANDIRMANIN YASAL DAYANAĞI 4. ÖZEL AĞAÇLANDIRMANIN GELİŞİMİ 5. ÖZEL AĞAÇLANDIRMAYA

Detaylı

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum Politika ve Strateji Geliştirme Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Ozon Tabakasının Korunması İklim Değişikliği Uyum 1 Birleşmiş Milletler İklim değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve ilgili uluslararası

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

8Çevre Tanzimi ve Ağaçlandırma Çalışmaları

8Çevre Tanzimi ve Ağaçlandırma Çalışmaları 8Çevre Tanzimi ve Ağaçlandırma Çalışmaları Bölgemiz çevre tanzimi ve ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 2008 yılı içerisinde toplam 7.500 ağaç, 50.000 adet çalı grubu bitki dikilmiştir. 8.1. Bitkisel

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR Osman İYİMAYA Genel Müdür Enerji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak başta sanayi, teknoloji,

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TC SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü L.C. SAGLIK BAKM'LIGI _ SAGLlKHİZMETLER1 GENEL MüDüRLüGÜ - SAGLIK. B.AK.M'LIGI OROAN,OOKU NAKl1 VE DİYALİZ HİZMEnERİ DAİREBAŞKANLIGI ~ 19. l"ıllliıliilııliiııınıılli

Detaylı