FORMÜLÜ : Her 10 ml ampulde ; Magnezyum sülfat 7H 2 O g (12 meq Magnezyum) Enjeksiyonluk su k.m...10 ml

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FORMÜLÜ : Her 10 ml ampulde ; Magnezyum sülfat 7H 2 O...1.5 g (12 meq Magnezyum) Enjeksiyonluk su k.m...10 ml"

Transkript

1 MAGNEZYUM Steril, apirojen SÜLFAT BİOFARMA % 15 FORMÜLÜ : Her 10 ml ampulde ; Magnezyum sülfat 7H 2 O g (12 meq Magnezyum) Enjeksiyonluk su k.m...10 ml ihtiva eder. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Magnezyum iyonu (Mg 2+ ) intrasellüler sıvıda en çok bulunan ikinci katyondur. Bir çok enzimin fonksiyonuna ko-faktör olarak katılır. Nörokimyasal impuls transmisyonu ve kas eksitabilitesinde önemli rol oynar. Etki mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Magnezyum myonöral kavşakta asetilkolin salıverilmesini inhibe ederek nöromüsküler aşırımı baskılayabilir. Ayrıca düz kas üzerinde depresan etkisi olabileceği gibi santral sinir sistemini de deprese edebilir. Antikonvülzan olarak terapötik serum konsantrasyonları 4-7 meq/lt dir. Eliminasyonu plazma konsantrasyonuna ve glomerüler filtrasyon hızına bağlıdır. Magnezyum adenozintrifosfat (ATP) ve diğer nukleotid trifosfatları substrat olarak kullanan enzimlerde ko-faktördür. mrna'nın ribozomlara bağlanması ve ribozomların integritesi Mg 2+ iyonu gerektirir. Total vücut magnezyumu (70 kg için) 100 mmol (2000 meq) kadardır. Bunun % 50'si kemikte, % 45'i intrasellüler sıvıda, % 5'i de plasmada bulunur. Plasmadaki Mg 2+ konsantrasyonu 1,6-2,6 meq/l ( mmol/l) arasında olup bunun 2/3'ü iyonize (serbest), 1/3'ü proteine bağlıdır. İntrasellüler ve ekstrasellüler Mg 2+ konsantrasyonları birbirine bağlı olmadan müstakil olarak değişebilirler. İntramüsküler enjeksiyonla verilen magnezyum sülfat etkisini 1 saat içinde gösterir ve bu etki 3-4 saat sürer, intravenöz yolla verildiğinde etkisi derhal görülür ve bu etki yaklaşık 30 dakika sürer. Antikonvülsan etki için serum Mg 2+ konsantrasyonları 4-7 meq/l (2-3.5 mmol/l) düzeyinde olmalıdır. Magnezyum itrahı böbrek yoluyladır. Atılan miktar, kandaki Mg 2+ konsantrasyonu ve glomerüler filtrasyon hızıyla orantılıdır. Magnezyum plasentaya da geçer.

2 ENDİKASYONLARI : - Hipomagnezemi : Magnezyum eksikliği sonucu ortaya çıkan hipomagnezeminin tedavi ve profilaksisi için, özellikle tetani belirtileri gösteren akut hipomagnezemi tedavisi için. - Hipomagnezemi Belirtileri : Bulantı, kusma, karın ağrısı, kas tremoru veya zayıflığı, hiperirritabilite, konvülsiyonlar, derin tendon reflekslerinde artma, kas tonusunda artma, disorientasyon, letarji, psikoz, tetani benzeri belirtiler ile kendini gösterir. Hipomagnezemi şu hallerde görülebilir: Azalmış Mg. alımı, malabsorbsiyon,kusma, diyare, steatore, kronik alkolizm, hemodiyaliz,diabetes mellitus, pankreatitis, diüretik tedavisi, primer aldosteronizm, renal tübüler nekroz, protein-karbonhidrat malnütrisyonu, PO 4 /Mg 2+ oranı yüksek bebek mamaları ile beslenme, Mg 2+ taşımayan solüsyonlarla i.v. sıvı tedavisinde. Hipomagnezemi, potasyum veya kalsiyum eksikliği ile birlikte olabilir.bu durumlarda Magnezyum verilmedikçe potasyum veya kalsiyum eksikliği veya belirtileri düzeltilemez. - Gebelik toksemisi tedavi ve profilaksisinde : İntravenöz yolla antikonvülsan olarak eklampsi ve preeklampside kullanılır. - Prematüre Doğum : Uterus rölaksanı (tokolitik) olarak magnezyum sülfat erken doğumda uterus kontraksiyonlarının inhibisyonu için endikedir. - Polimorf Ventriküler Taşikardiler : Magnezyum sülfat "torsades de pointes" tedavisinde kullanılmıştır. Ancak konjenital QT interval uzaması sendromlarında etkili değildir. KONTRENDİKASYONLARI : Kalp bloku, böbrek yetmezliği (kreatinin klirensi dakikada 20 ml'den azsa) ve anürisi, miyastenia gravis, magnezyum sülfata aşırı duyarlılığı, ağır solunum depresyonu, ağır hipotansiyonu olan kişilerde kontrendikedir. UYARILAR/ÖNLEMLER : 1- Gebelik : Toksemi ve erken doğum nedeniyle Magnezyum sülfat geniş ölçüde gebelerde kullanılmıştır. İlaç plasenta yoluyla fetusa aynı konsantrasyonlarda geçer ve annedeki etkileri hasıl eder (Hipotoni, hiporefleksi, hipotansiyon, solunum depresyonu, doğumdan 1-2 saat önce anneye verilirse çocukta da görülür. Bu nedenle eklamptik nöbet başka şekilde kontrol edilebiliyorsa verilmemelidir). Uzun süre (13-14 hafta) tedavi gören annelerin bebeklerinde kemik anomalileri ve konjenital raşitizm dışında fetus üzerinde zararlı etkisi bildirilmemiştir.

3 2- Laktasyon : Magnezyum sülfat süte geçer. Sütteki konsantrasyonları anne kanındakinin yaklaşık iki katıdır. Bu nedenle emziren kadınlarda dikkatli kullanılmalıdır. 3- Pediatrik hastalarda magnezyum sülfat kullanımı ile ilgili problem bildirilmemiştir. 4- Geriatrik hastalarda yaşa bağlı olarak görülebilecek böbrek değişmeleri nedeniyle doz azaltılması tavsiye edilir. 5- Böbrek fonksiyonları ileri derecede bozuk hastalara 48 saatte 20 gramdan fazla Magnezyum sülfat (162 meq Mg 2+ ) verilmemeli, i.v enjeksiyon çok yavaş yapılmalıdır. YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER : Magnezyumun aşırı uygulanması hipermagnezemi geliştirebilir. Hipermagnezeminin erken belirtileri : bradikardi, diplopi, kızarma (flushing), başağrısı, periferik vazodilatasyona bağlı hipotansiyon, bulantı, nefes darlığı, konuşma zorluğu, kusma, kuvvetsizlik, nöromüsküler blokaja bağlı tendon refleksi kaybı, solunum depresyonu, kardiyak aritmiler, koma ve kardiyak arresttir. Serum Konsantrasyonlarına Göre Hipermagnezemi Belirtileri Klinik belirti Serum magnezyum konsantrasyonu meq/l Derin tendon refleksleri 4-7 mevcut fakat hipoaktif PQ uzaması, QRS genişlemesi 5-10 Derin tendon reflekslerinin kaybı 8-10 Solunum paralizisi Kalp kondüksiyonunda bozulma 15 Kalp durması 25 BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ. İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ : 1- İntravenöz kalsiyum, magnezyum etkisini antagonize eder. Ayrıca kalsiyum tuzları Magnezyum sülfat solüsyonuna katılırsa CaSO 4 çöker.

4 Ancak hipomagnesemik tetani veya post-paratiroidektomi hastalarında olduğu gibi kalsiyum ve magnezyumun beraber verilmesi gerekiyorsa ayrı intravenöz enfüzyon tüpleri kullanılmalıdır. 2- Magnezyum sülfat merkezi sinir sistemi depresanlarının etkisini kuvvetlendirebilir. 3- Digitalize hastalarda, özellikle kalsiyum bileşikleri ile aynı anda verilecekse kalp bloku ihtimali dikkate alınmalıdır. 4- Nöromüsküler blok yapan ilaç alanlarda nöromüsküler blokta ağırlaşma olabilir. 5-Nifedipin ile birlikte verilirse ağır hipotansiyona neden olabilir. GEÇİMSİZLİKLER : Aşağıdaki maddeleri içeren solüsyonlar magnezyum sülfat solüsyonu ile karıştırıldığında bir çökelti olur. Alkol (yüksek konsantrasyonda) Ağır Metaller Alkali karbonat ve bikarbonatları Hidrokortizon Alkali hidroksitleri Sodyum süksinat Arsenatlar Fosfatlar Baryum Polimiksin B sülfat Kalsiyum Prokain hidroklorür Klindamisin fosfat Salisilatlar Stronsiyum Tartaratlar Total parenteral nütrisyon solüsyonlarında 20 meq/ml'nin üstünde konsantrasyonlarda Magnezyum sülfat bulunması lipid emülsiyonların denatürasyonuna neden olur. Magnezyum sülfatla streptomisin, tetrasiklin ve tobramisin ile birlikte verildiğinde antibiyotik etkinliğinin azalmasına neden olmaktadır. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU : İntravenöz enfüzyon amacıyla kullanılacak Magnezyum sülfat solüsyonlarının konsantrasyonu % 20'nin altında olmalıdır. İntravenöz enjeksiyon hızı dakikada 150 mg Magnezyum sülfatı geçmemelidir. Ancak ağır eklampsi konvülsiyonlarında bu hızı geçmek gerekebilir. Büyükler için mutad doz :

5 Gebelik toksemisinde konvülsiyonların tedavisi için İntravenöz enfüzyon- 4-5 gram Magnezyum sülfat (32-40 meq (=16-20 mmol) Magnezyum) 250 ml % 5 dekstroz veya % 0.9 sodyum klorür solüsyonu ile dilüe edilir ve 30 dakikada i.v. enfüzyon şeklinde verilir. Aynı anda intramüsküler olarak 10 gr a kadar (her iki gluteura ayrı ayrı 5 gr) Magnezyum sülfat enjekte edilir. Veya % 20'lik solüsyondan 20 ml (4 gr magnezyum sülfat) 3-4 dakikada intravenöz olarak enjekte edilir. Daha sonra, ihityaca göre her 4 saatte bir 4-5 gr intramüsküler olarak enjekte edilir. Veya ilk intravenöz enjeksiyondan sonra, saatte 1-2 gr intravenöz enfüzyonla verilir. Hipomagnezemi Ağır magnezyum eksikliği : İntramüsküler, vücut ağırlığının her kg'ı için 250 mg Magnezyum sülfat (2 meq=1 mmol Magnezyum) 4 saatte bir intramüsküler olarak yapılır. İntravenöz enfüzyon 5 gram Magnezyum sülfat (40 meq=20 mmol magnezyum) 1 litre % 5 dekstroz veya % 0.9 sodyum klorürle dilüe edilerek 3 saatlik bir intravenöz enfüzyonla verilir. Hafif magnezyum eksikliği : 1 gr Magnezyum sülfat (8 meq=4 mmol magnezyum) 6 saat ara ile 4 doz halinde (total 32.5 meq) 24 saatte intramüsküler olarak yapılır. Total parenteral nütrisyon (TPN) : İntravenöz enfüzyon : günde 1-3 gr Magnezyum sülfat (8-24 meq = 4-12 mmol magnezyum) iv enfüzyonla verilir. Polimorf ventriküler taşikardi : İntravenöz olarak 2 gr Magnezyum sülfat (16 meq=8 mmol Magnezyum) 1-2 dakikada intravenöz enfüzyonla verilir. Aritmi kontrol edilemezse enjeksiyon 5-15 dakika sonra tekrarlanabilir. Ayrıca dakikada 3-20 mg Magnezyum sülfat enfüzyonu gerekebilir. Erken doğum : Başlangıç dozu : İntravenöz 4-6 gr Magnezyum sülfat (32-48 meq=16-24 mmol Magnezyum) dakikada intravenöz enfüzyonla verilir. İdame dozu : İntravenöz enfüzyon, saatte 1-3 gr Magnezyum sülfat (8-24 meq=4-12 mmol Magnezyum) uterus kontraksiyonları durana kadar verilir.

6 Büyükler için doz sınırları : Günde 40 gr Magnezyum sülfat (320 meq=160 mmol magnezyum)a kadar verilebilir. Mutad pediatrik doz : Total parenteral nütrisyon (TPN), intravenöz enfüzyon, günde gr Magnezyum sülfat (2-10 meq= 1-5 mmol Magnezyum) dur. DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ : 1. Kan basıncı ve solunum desteklenmelidir, ekseri suni solunum gerekebilir. 2. Yavaş intravenöz enjeksiyon şeklinde 5-10 meq kalsiyum veya % 10'luk kalsiyum glukonat solüsyonundan ml verilir (gerekirse % 0.9 sodyum klorür solüsyonu ile dilüe edilir). 3. Subkütan olarak mg fizostigmin yapılabilir. Ancak bu rutin olarak kullanılmamalıdır. 4. Böbrek fonksiyonları bozuksa diyaliz gerekebilir. SAKLAMA KOŞULLARI : Çocukların ulaşamayacakları yerlerde, saklayınız. Işıktan koruyunuz. ambalajında ve 30 C'nin altındaki oda sıcaklığında TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI : Magnezyum Sülfat, Biofarma % 15 Ampul, 10 ve 100 ampullük kutularda bulunur. Ruhsat sahibi ve imal yeri : BİOFARMA İLAÇ SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Samandıra/İSTANBUL Ruhsat tarih ve no : /30 Reçete ile satılır.

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ TC BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN: HİE. HEM. GÜLŞAH YAPICI 2 SIVI ELEKTROLİT

Detaylı

ELYNZA 20 mg FİLM TABLET

ELYNZA 20 mg FİLM TABLET ELYNZA 20 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ: Her film kaplı tablet 20 mg Olanzapin, (Ayrıca boyar madde olarak titanyum dioksit [E171], kırmızı demir oksit [E172], FDC Blue No.2 HT içerir). FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

Detaylı

Metoject 20mg/2ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 20mg/2 ml x 1 şırınga

Metoject 20mg/2ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 20mg/2 ml x 1 şırınga Metoject 20mg/2ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 20mg/2 ml x 1 şırınga Formülü: 1 ml deki miktarlar: Aktif madde: Metotreksat 10 mg (10 mg Metotreksat a eşdeğer 10,96 mg Metotreksat disodyum) Yardımcı

Detaylı

Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri. Farmakokinetik özellikleri

Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri. Farmakokinetik özellikleri Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ Bir tablet 10 mg metilfenidat hidroklorür içerir. Yardımcı madde: laktoz. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri Ritalin bir merkezi sinir sistemi uyarıcısı olup

Detaylı

HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL

HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL Her 1 ml kullanıma hazır solüsyonda: Bemiparin sodyum (anti Faktör Xa*): 12.500 IU Enjeksiyonluk su.y.m. 1 ml *Potens WHO nun 1.

Detaylı

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler ASİT BAZ DENGESİ Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen konsantrasyonu [H + ] çok dar sınırlar içinde tutulur

Detaylı

A dan Z ye İlaç Rehberi

A dan Z ye İlaç Rehberi A dan Z ye İlaç Rehberi Anestezi Teknisyen ve Teknikerleri ne Yönelik Ahmet Emre AZAKLI www.aeazakli.com 2013 Başlarken Değerli meslektaşım ; Şüphesiz ki uygulamalarımızın büyük bölümü farmakolojik bilgi

Detaylı

Plavix 75 mg Film Tablet

Plavix 75 mg Film Tablet Plavix 75 mg Film Tablet FORMÜLÜ Bir tablette : Klopidogrel hidrojen sülfat...97.875 mg (75 mg Klopidogrel baza eşdeğer) Boyar maddeler:titan dioksit, kırmızı demir oksit FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İPRAVENT 20 / 100 mcg inhalasyon için aerosol

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İPRAVENT 20 / 100 mcg inhalasyon için aerosol KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İPRAVENT 20 / 100 mcg inhalasyon için aerosol 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: İpratropium Bromür Monohidrat* 21 mcg Salbutamol Sülfat** 120,0

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Formoterol fumarat dihidrat Budesonid Yardımcı

Detaylı

HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI

HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI 69 KONU 9 HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI Cengiz UTAŞ, Tekin AKPOLAT Hemodiyaliz tedavisi hayat kurtarıcı bir tedavi yöntemi olmasına rağmen hastalarda birçok rahatsızlığa yol açar. Diyaliz teknolojisindeki

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her tablet içinde etkin madde olarak 100 mg modafinil bulunur. Yardımcı madde(ler): Laktoz

Detaylı

KIS A ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir tablet; 0.7 mg pramipeksol baza eşdeğer 1.0 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat içerir.

KIS A ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir tablet; 0.7 mg pramipeksol baza eşdeğer 1.0 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat içerir. KIS A ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PACTO 1 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet; 0.7 mg pramipeksol baza eşdeğer 1.0 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ZEMPLAR 5 mcg/ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampul, 2 ml. Damar içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. ZEMPLAR 5 mcg/ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampul, 2 ml. Damar içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI ZEMPLAR 5 mcg/ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampul, 2 ml Damar içine uygulanır. Etkin madde: Parikalsitol. Her 2 ml ZEMPLAR enjeksiyonluk çözelti 10 mikrogram parikalsitol içerir (Her

Detaylı

ĠNTRAVENÖZ ANESTEZĠK AJANLAR. www.umke.org CANAN BALCI

ĠNTRAVENÖZ ANESTEZĠK AJANLAR. www.umke.org CANAN BALCI ĠNTRAVENÖZ ANESTEZĠK AJANLAR CANAN BALCI ANESTEZİ Ġlaçların uygulanması ile organizmanın bir bölümünde veya tümünde oluşturulan duyu kaybı olarak tanımlanmaktadır. GENEL ANESTEZINININ DÖRT KOMPONENTI VARDıR

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin Madde: Rabeprazol sodyum

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin Madde: Rabeprazol sodyum KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: Rabeprazol sodyum 20 mg Yardımcı Maddeler: Mannitol 24 mg Sodyum stearil fumarat

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASOTİK FORM Film kaplı tablet. Bir tarafı yazısız diğer tarafı 20 baskılı, sarı renkli, badem şeklinde film tablet.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASOTİK FORM Film kaplı tablet. Bir tarafı yazısız diğer tarafı 20 baskılı, sarı renkli, badem şeklinde film tablet. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI HARDCİS 20 mg film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir film kaplı tablet 20 mg tadalafil içerir. Yardımcı madde(ler): Laktoz monohidrat

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI JANUVIA 100 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sitagliptin 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. MYESED'in etkili olabilmesi için cinsel uyarının olması gereklidir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. MYESED'in etkili olabilmesi için cinsel uyarının olması gereklidir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MYESED 20 mg film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir film tablet 20 mg tadalafil içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz SD Laktoz monohidrat

Detaylı

Dr.Ömer Kurtipek ASĐT-BAZ DENGESĐ VE KAN GAZLARININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

Dr.Ömer Kurtipek ASĐT-BAZ DENGESĐ VE KAN GAZLARININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ASĐT-BAZ DENGESĐ VE KAN GAZLARININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Asit-baz dengesi, vücut sıvılarında hidrojen iyonu (H + ) konsantrasyonunun dengesidir. Vücut sıvılarında çok az miktarda H + iyonu bulunmasına rağmen;konsantrasyonundaki

Detaylı

ASİT-BAZ DENGESİ. Yrd.Doc.Dr M. Veysi BAHADIR

ASİT-BAZ DENGESİ. Yrd.Doc.Dr M. Veysi BAHADIR ASİT-BAZ DENGESİ Yrd.Doc.Dr M. Veysi BAHADIR HAYAT; ASLINDA GÜNAHA VE PARANIN GÜCÜNE KARŞI DEĞİL, H + İYONUNA KARŞI BİR MÜCADELEDİR.. H.L.MENCKEN İlk modern tanım, İsveç'li bilim adamı Svonte ARHENİUS

Detaylı

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU)

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) Türk Nöroloji Derneği 2011 BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) MİGREN BAŞAĞRISI

Detaylı

HİPOKALSEMİ. İyonize kalsiyum (Zeisler metodu) = ((6.25 X (total kalsiyum) - ((total protein) X 3/8)) / ((total protein) + 6.5)

HİPOKALSEMİ. İyonize kalsiyum (Zeisler metodu) = ((6.25 X (total kalsiyum) - ((total protein) X 3/8)) / ((total protein) + 6.5) HİPOKALSEMİ Hastaneye yatırılan hastalarda hipokalsemi ile sık karşılaşılır. Klinikte, asemptomatikten hayati tehdit eden durumlara büyük değişiklikler görülebilir. Erişkin bir insan vücudunda çoğu (>%99)

Detaylı

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment doi: 10.5262/tndt.2011.1002.02 Derleme/Review Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment Öz Hiponatremi; klinik uygulamada en sık görülen elektrolit bozukluğudur.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her flakon, 10.00 mg rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü (rt-pa) = Alteplaz (INN) içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her flakon, 10.00 mg rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü (rt-pa) = Alteplaz (INN) içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ACTILYSE 10 mg flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her flakon, 10.00 mg rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü (rt-pa) = Alteplaz

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI DUOCID 0.25 g IM enjektabl toz içeren flakon Kas içine uygulanır. Steril- Apirojen Etkin madde: Her flakon 250 mg ampisilin (ampisilin sodyum olarak) ve 125 mg sulbaktam (sulbaktam sodyum

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ARAVA 20 mg film tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. ARAVA 20 mg film tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI ARAVA 20 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Leflunomid Yardımcı maddeler: - Tablet Çekirdeği: Laktoz monohidrat, mısır nişastası, polividon K 25, kollodial anhidröz silis, magnezyum

Detaylı

ph = 6,1 + log [CO 2 ]

ph = 6,1 + log [CO 2 ] ASİT-BAZ DENGESİ Asit-baz dengesi tanımı Biyolojik reaksiyonların hepsi optimum bir ph ortamında normal olarak cereyan ederler; ortamın ph değerinin değişmesi, önemli bozukluklara neden olur. Organizmada

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. MOTILIUM 10 mg film tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. MOTILIUM 10 mg film tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI MOTILIUM 10 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir film tablet, 10 miligram domperidon içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz, mısır nişastası, mikrokristalize selüloz, prejelatinize

Detaylı