484 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanunu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "484 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanunu"

Transkript

1 484 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 946 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. T. miti - Sayı : 8) No, Kabul tarihi XII.94 BİRİNCİ MADDE Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 946 yılı giderleri için, bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere ( 7 96) lira ödenek verilmiştir. Z İKİNCİ MADDE Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 946 yılı giderlerine karşılık olan gelirler, bağlı (B) işaretli.cetvelde gösterildiği üzere ( 7 96) lira tahmin edilmiştir. ÜÇÜNCÜ MADDE Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 66 sayılı kanunun 9 neu maddesine giren hizmetlileriyle taşıt kadroları bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. DÖRDÜNCÜ MADDE Numaralariyle adları bağlı (E) işaretli cetvelde yazılı bölümlerden 66 sayılı kanunun 9 ncu maddesi gereğince yönetimi gerekli görülen hizmetler için aylık ücretli memur ve hizmetliler kullanılabilir. Bunların kadrolariyle 66 sayılı kanunun neü maddesi hükümlerine uygun uzmanlık yerleri Bakanlar Kurulu karâriyle belirtilir ve eıtesi yıl bütçesiyle Büyük Millet Meclisine verilir. Bu bölümlerden alınacak kadroların eldeki kadrolara ekleme olmaması şarttır. BEŞİNCİ MADDE Geçen yıl borçları bölümündeki ödenek üstünde çıkacak borçlar, ilgili oldukları hizmetlere ilişkin bölümlerden bu bölümlere Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. Eski yıllara ilişkin olup zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 946 yılı bütçesinin gider bölümleri artıklarından eski yıllar borçları bölümüne Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. ^ ALTINCI MADDE Bağlı (A) işaretli cetvelin 0 nci bölümündeki ödenek, öğrenci sayısına göre belirtilecek miktar üzerinden bir taraftan Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvele gelir, diğer taraftan yine aynı kanuna bağlı (A) işaretli cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kısmında bu enstitü için açılmış bölümlere ek ödenek olarak konur. YEDİNCİ. MADDE Bağlı (A) işaretli cetvelin 6 neı bölümünün - nci maddelerindeki spor işleri dolayısiyle elde edilecek gelirler ve neü maddesinde yazılı ödenekten satmalman spor geıeçlerinden beden terbiyesi bölgeleriyle kişilere, malolma bedeli üzerinden yapılacak satış tutarları ve Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce gençlik eğitmeni etiştirmek üzere açılan kurslara resmî ve resmî olmıyan kurumlardan gönderilecek öğrenciler için bu kurumlarla Genel Müdürlük arasında belirtilerek alınacak öğretim ücretleri bir taraftan bağlı (B) işaretli cetvelde açılacak özel bir bölüme gelir, diğer taraftan (A) işaretli cetvelin ilgili bölümlerine ödenek olarak kaydedilir. SEKİZİNCİ MADDE Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara formül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. ilişkin

2 No ~ 48 "..946 DOKUZUNU UMADDE Bu kanun Ocak 946 tarihinde yürürlüğe girer. ONUNCU MADDE Bu kanunu Maliye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 9 Aralık 946 A - CETVELİ B. M. Ödeneğin çeşidi!i. M. ödeneğin çeşidi Birinci kısmı - Aylık, ücret; emekli ikramiyesi ve benzeri özlük haklar I:- Aylıklar, ücretler Aylıklar Memurlar avlığı Açık aylığı Emekli, dul ve yetini aylığı Ücretler Memurlar ücreti Hizmetliler ücreti II - Başka haklar' Geçici tazminat 480 sayılı kanun gereğince yapılacak ödemeler 68 sayılı kanunun 8 nci maddesi gereğince verilecek emekli ikramiyesi 478, 498 ve 499 sayılı kanunlar gereğince verilecek zamlar ve yardımlar Çocuk zammı Yakacak zarrumı Doğrun yardımı 4 Ölüm yardımı öO Aynı yardım sayılı kanun gereğince verilecek fahri hizmetler tazminata 8 7 Birinci kısım toplamı 9 İkinci kısım - Yönetim giderleri I - Hizmete ilişkin olanlar Büro giderleri Kırtasiye - Döşeme ve demirbaş Aydınlatma 4 Isıtma Öteberi aider]eri Basılı kâğıt ve defterler toplamı P. T. T. ücret ve giderleri Fosta ve telgraf ücretleri Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri Kira karşılığı ' 0

3 No. 487 B. M. Ödeneğin çeşidi 486 B. M. Ödeneğin çeşidi Tr-at giderleri II - özlük olanlar Yolluklar Sürekli görev yolluğu Geçici görev yolluğu Müfettişler yolluğu 4 Yabancı memleketlere göndederilecek müfettişler ve meımurlar yolluğu Yapı ve kurma işleri Beden Terbiyesi Yüksek Enstitüsü Spor muayene merkezleri Diğer yapı ve onarma işleri II - Geçici olanlar Öğretmen ve eğitmen kursları 4 Giyecekler 498 sayılı kanun gereğince yapılarak tedavi giderleri ve yollukları ikinci kısım toplamı 00 l III - Çeşitli oiaııliir Gazi Orta Öğretmen Okulu ve terbiye enstitüsünde okutturulacak öğrenci giderleri üyeleri gi Danışma heyeti derleri Resim ve harçlar Balıkeme harçları Gümrük vergisi TJrunoû kısım - Daire hizvıetleri l) 0 I - Sürekli olanlar Spor işleri giderleri Atıcılık Atletizm Bisiklet Boks Dağcılık, kayakçılık Eskrim Futbol Güreş izcilik ve cimnastık Spor oyunları Su sporları Okul spor yurtları Spor gereçleri Yayım ve propaganda işleri Yabancı memleketlerde ya* pılacak staj ve tahsil giderleri 000 îç kongre, konferans v4 komisyonlar giderleri Temsil giderleri Para taşınla ve banka işleriyle ilgili giderler Dördüncü Üçüncü kısım toplamı G74 0 Geçen yıl borçlan- Eski yıllar borçları kısım - Borçlar Hükmedilmiş borçlar

4 No. 487 B. M. ödeneğin çeşidi 487 B. M. ödeneğin çeşidi sayılı kanunun 8 nci maddesi gereğince kâğıt para amortisman karşılığı Dördüncü kısım toplamı Beşinci kısım - Yardımlar Bölge bütçelerine yardım KISIMLAR TOPLAMI Birinci kısım toplamı 9 ikinci kısım toplamı 47 7 Üçüncü kısım toplamı Dördüncü kısım toplamı 80 Beşinci kısım toplamı 8 70 GENEL TOPLAM 7 96 B OETVELÎ B M. Gelirin çeşidi B. M. Gelirin çeşidi Bütçeden yardım Faiz Beden terbiyesi ve spor gereçleri, şilt, kupa, madalya ve emsalinin satış bedelleri Dergi, kitap ve büroşür satışı Müsabakalar geliri 000 Yardım ve teberrular Müteferrik gelirler 66 Geçen yıldan artan para GENEL TOPLAM 7 06 D - CETVELİ Görevin çeşidi Sayı Görevin çeşidi Sayı Ambar memuru kâtibi Daktilo Dağıtıcı Basodacı Odacı Gece bekçisi Kapıcı Motosikletci " yardımcısı Masajcı Laborant Antranör, monitör - Eğitmen, talimci

5 No TAŞITLAR..946 Aded Cinsi, markası Notlar No. Kullanıldığı iş Kaç liraya alındığı No N. S. ü heyetli motosiklet Kâğıt dağıtanında N. S. U sepetli motosiklet 980 Spor işlerinde 94 Sepetsiz Trinof marka motosiklet.*sq 998 Spor işlerind Kamyonet (Kurs işleri için 946 yılında «satrn alınacaktır.' E - CETVELİ B. M. ödeneğin çeşidi r- Atıcılık Atletizim Bisiklet Boks Dağcılık, kayakçılık Eskrim Futbol Güreş ÎVeilik ve jimnastik Spor oyunları Su.sporları Yayım ve propoganda işleri Beden Terbiyesi Yüksek Enstitümü Spor muayene merkezleri Diğer yapı ve onarma işleri öğretmen ve eğitem kursları îç kongre, konferans ve komisyonlar giderleri R - CETVELİ B. : 6 - M. :,,, 4,, 6, 7, 8, 9, 0,,, Spor işleri Memleket içinde ve dışında Genel Müdürlükçe resmî ve hususi şekilde tertip edilen her nevi beden terbiyesi ve.spor hareketlerine katılacak sporcu veidarecilerin (Memur olup da bu maksatla ödevlendirilenler do dâhil) ibate, yedirme, teda\i, taşıma haberleşme, konuşma, ziyafet, gezme, ağırlama, temizleme, gereği halinde bando ve benzeri muz'k giderleri ve yabancı memleketlere yapılacak seyahatlerde yalnız sporcuların gij dirilme, teçhiz, töı en ve spor kıyafetleri giderleri, beden terbiyesi ve spor temas ve hareketlerinin gerektirdiği spoı gereçlerinin, madalya, şild, kupa ve benzeri mükâfat ve hediyeliklerin ve bunların muhafaza kaplanımı jnptırma, satmalma, taşıma, tanzim, onarma ve değiş-

6 No Ö tirme giderleri, Millî bayramlarda ve resmî günlerde törenlere katılacak gençlik kulüp ve grup mensuplarının. veya sporcuların bu törenlere katılmalarının gerektirdiği giderler, afiş, reklâm, ilân, beden terbiyesi ve spor hareket ve çalışmalarım belirten türak ve yönetmelik, cüzdan, hedef, lisans ve fişi ve benzerlerinin baskı işlerinin, fotoğraf, sinema veya fotoğraf filimi ve plâk tedariki, hoparlör ve teferruatı satmalma ve işletme giderleri, spor temas ve hareketlerine katılacak sporcu ve idarecilere yiyecek ve ibate karşılığı olarak 4047 sayılı kamınım ncü maddesi gereğince verilecek gündelikleri ve yol paralan, para yardımları, spor temas ve hareketleıiııe katılma dolayısıyle işinden ayrılanların bu münasebetle kaybettikleri kazançlarını giderme bakımından yapılacak tazminat ödemeleri, tüzük gereğince verilecek her çeşit ikramiye, ecnebi takımlarla anlaşma üzerine verilecek paralarla bunların her çeşit seyahat, ibate, yedirme, gezme, karşılama, ağırlama, uğurlama ve ziyafet giderleri ve spor temas ve hareketleri münasebetiyle geçici olarak kiralanacak stad, salon, saha veya beden terbiyesi ve spor yapılmasına elverişli yerlerin kira bedelleri veya yapılacak anlaşma ile kira karşılığında buralarda yapılacak te'is, ıslahat, onarma giderici i, olimpiyatlara, Balkan oyunlarına, Milletlerarası spor temas ve hareketlerine katılacak veya memleket içinde yapılacak başka spor temas ve hareketlerine hazırlık için veya federasyoıılarca diğer maksatlarla açılacak kamp ve kursların genel giderleri, geçici olarak kullanılacak yerli ve yabancı her çeşit spor öğreticisi, talimcisi, rehberi veya hizmetlileri ücret veya gündelikleri ve yol paraları, federasyonlar teknik müşavere heyetleri ve yüksek hakem ve millî olimpiyat komitesi zaruri giderleri, Genel Müdürlükçe tesbit edilecek spiker, hâkem, kontrolör, mihmanlar, gişeci ve benzerlerinin gündelik ve ücretleri veya yedirme!eriyle günlük başka gerekli giderleri, federasyonlar işiyle ilgili olarak beden terbiyesi ve spor bakımından tetkik, kontrol, teftiş veya başka maksatlarla seyahat ettirileceklerin gündelik ve yol paraları, beynelmilel spor kurumlarına ödenecek kesenek, spor kazalarma karşı sporcuların sigorta ücretleri, okullar spor yurtlarının Genel Müdürlük programlarına karşılıklı olarak yapacakları beden terbiyesi ve spor hareketleri dolayisiyle yukarıdaki esaslara göre tahakkuk edecek giderleri. B. : 7 Yayım ve propaganda işleri. Kitap, dergi, broşür, tüzük, yönetmelik, talimat, gazete ve benzerlerinin satmalma, abone karşılıkları ve baskı, yaym, klişe, resim, yazı, makale, tercüme, taşıma, dağıtma, inceleme ve bunlar için gerekli kâğıt, cilt karşılığı ve giderleri spor ve spor tesislerine ilişkin eski ve yeni eserleri arama, toplama, bunlardan sergi, kitaplık ve mii7e yapma giderleri, beden terbiyesi hareketi ve spor propagandası bakımcından yazı, söz ve müzikle yapılacak her çeşit yaym, konferans giderleri ve bunların Genel Müdürlükçe tesbit olunacak ücretleri, millî ve Milletlerarası spor kurumlarına yapılacak tebrik giderleri, beden terbiyesi ve sporu ilgilendirecek şekilde yayınlanmış herhangi yazı veya konferanslardan Genel Müdürlükçe belirtileceklere verilecek karşılıklar ve kezalik Beden terbiyesi ve sor propagandası bakımından lüzumlu göröleeek gezi veya toplantıya ve her çeşit spor hareketlerine Genel Müdürlükçe davet veya iştirak ettirilecekler için icrası zaruri bulunan yol paralariyle gündelikleri veya bunların çağırıldıkları yerlere giriş ücretleri, kitap, broşür ve benzerine konmak, münferit veya albüm halinde dağıtılmak veya saklanmak üzere satrnalmacak veya çektirilecek fotoğraf, kroki, maket ve benzerlerinin gider ve karşılıkları Beden terbiyesi vo spor filimleri için atelye kurma ve işletmesi, federasyonlara hazırlattırılmış veya satmalmmış filimlerin propaganda bakımından teşhiri giderleri. s B. : 8 - M. : Beden Terbiyesi Yükaek Enstitüsü M. : Spor muayene merlke&teri Her çeşit yapr ve tesise ilişkin arazi, arsa kamulaştırma, makefile aimması ve taşmması ve bunların muhafaza giderleri, plân, resim, maket, keşif, ilân, ferağ ve intikal, sürveyan, teçhizat, idame ve kontrol giderleri yapı ve tesisin çeşidine göre kendi ödeneğinden ödenir.. : İS - M. : Diğer yapı v«oaarma işleri Genel Müdürlüğün emrinde olan veya olmıyan her ces.it spor saha ve tesislerinin müsabakaya el-

7 No. 48? ~m~ 6. Î. 946 verişli hale getirilmesine gerekli işlerin giderleri ve bu maksatlarla kiralanacak arazi ve arsa kira bedelleri, proje, maket ve plânların hazırlanma ve resimlendirme ve çoğaltma giderleri. B. : 9 Öğretmen ve Eğitmen kursları Beden Terbiyesi kuruluşunda aylık veya ücretle kullanılmak üzere yetiştirilecekler ile kadroya dâhil olarak çalıştırılmakta olanların meslekî bilgilerini artırmak için açılan kurslarda çalıştırılacak öğretmen, Eğitmen ve hizmetliler ücretleri, yemek, giyecek, teçhizat, aydınlatma, ısıtma, temizleme, ilâç, haberleşme ve konuşma karşılıkları taşıma ücretleri veya taşıtların satmalma, işletme ve onarma giderleri öğrencinin, kurs kitaplığının kitap, defter ve benzeri ders gereçlerinin satmalma, çoğaltma, ciltleme, onarma giderleri ve Genel Müdürlükçe belirtilecek öğrenci harçlığı veya harçlıkla birlikte yemek karşılığı verilecek gündelikleri veya 888 sayılı kanunun nci maddsi gereğince verilecek yevmiyeler, kuıya geleceklerin geliş, dönüş, yol j^aıaları, tatbikata çıkış giderleıi \c yol paıaları, dershane yatakhane, mutl'ak, hastane, ve sair tesisat giderleri veya kira karşılıkları, kira karşılığı yapı, tamir bedel ve giderleri kırtasiye döşeme, demirbaş ve ders âletleri satmalma, onarma ve taşıma giderleri ile kursun gerektirdiği başka giderler. B. : - Danışma heyeti üyeleri giderleri Merkez Danışma Kurulu üyesi olup Ankara dışından getirileceklerden resmî görevi olanlarına 66 sayılı kanunun nci maddesi gereğince, olımyanlara da Genel Müdürlükçe tâyin edilecek miktarda verilecek yol paralan ve gündelikleri. Avukat ücreti de bu tertipten ödenir. B. : - M. : - Mahkeme harçları B. : - Yabancı memleketlerde yaptırılacak staj ve tahsil giderleri Staj veya tahsil ıçıtı yabancı memleketlere gönderileceklerin yol paraları da bu tertipten ödenir. B. : 4 - İç kongre konferans ve komisyonlar giderleri Memleket dâhilinde aktedilecek beden eğitimi ve spor kongre, konferans ve komisyonlarına ka- ılac ıklarm geliş, gidiş, yol paraları ile je\ mi\ c'eri veya G6 sayılı kanunun nei maddesi gereğince verilecek zaruri masraliar. B, : - Bölge bütçelerine yardım Genel Müdürlükçe lüzum ve ihtiyaç görüldüğü takdirde beden terbiyesi ve spor işi ile ilgili olarak veya bölgelerin idari kuruluşları bakımından yapılacak nakdî veya ayni yardımlar. Cumhurbaşkanlığına yimlan tezkerenin tarih ve numarası : 9. XII. 94 ve /477 Bu kanunun ilânının Başbakanlığa bildirildiğine dair Cumhurbaşkanlığından gelen teskerenin tarih ve numarası : 9. XII. 94 ve 4/6 Bu kanunun görüşmelerini gösteren tutanakların Cilt Sayfa cilt ve sayfa numaralan : 0, 6, 6: 6, 6: 64, 6: 66, 66, 68: 688

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu - 435-953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2. 77.953 - Sayı : 8348) No. Kabul tarihi 6076 28. H. 953 MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 953 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

336 Orman Umum Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 5. III. 1960 -, Sayı: 10449)

336 Orman Umum Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 5. III. 1960 -, Sayı: 10449) 336 Orman Umum Müdürlüğü 60 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 5. III. 60 -, Sayı: 044) No. Kabul tarihi 7456 7. II. 60 MADDE. Orman Umum Müdürlüğü 60 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için,

Detaylı

810 1950 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 1. III. 1950 - Sayı : 7445)

810 1950 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 1. III. 1950 - Sayı : 7445) 810 1950 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1. III. 1950 - Sayı : 7445) No. Kabul tarihi 5561 25. II. 1950 BlRlNCl MADDE Devlet Bütçesine giren dairelerin 1950 Bütçe yılı giderleri için, bağlı

Detaylı

413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 0 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı :. III. 0 - Sayı: 0) No. Kabul tarihi. II. 0 MADDE. Devlet bütçesine giren dairelerin 0 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l)

Detaylı

Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 44. 1959 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi

Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 44. 1959 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 99 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi İstanbul Üniversitesin 99 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/6) T. C. Başvekalet 9. XI. 98 Kanunlar ve Kararlar

Detaylı

327 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1959 - Sayı: 10118)

327 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1959 - Sayı: 10118) 7 99 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni (Resmî Gazete ile ilâm :. III. 99 - Sayı: 08) No. Kabul tarihi 79 8. II. 99 MADDE. Devlet bütçesine giren dahilerin 99 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için,

Detaylı

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi S. Sayısı: 65 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi Tekel Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/90) T. C. Başbakanlık Muamelât Genel Müdürlüğü 30. XI. 1950 Tetkik Müdürlüğü

Detaylı

YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ 27 Haziran 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26565 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

07.05.2015 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.11509&sourcexmlsearch=&mevzuatiliski=0

07.05.2015 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.11509&sourcexmlsearch=&mevzuatiliski=0 ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: Resmi Gazete Tarihi:

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 538 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Yayım Tarihi: 27.06.2007 Sayı: 26565 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1)

Detaylı

ANALİTİK BÜTÇE SİSTEMİNDE ÖDENEKLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN REHBER F CETVELİ (EKO - REHBER)

ANALİTİK BÜTÇE SİSTEMİNDE ÖDENEKLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN REHBER F CETVELİ (EKO - REHBER) ANALİTİK BÜTÇE SİSTEMİNDE ÖDENEKLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN REHBER F CETVELİ (EKO - REHBER) I. EKONOMİK KODLARIN AÇIKLAMALARI Birinci düzeyde yer alan harcama grupları ile bunun altında

Detaylı

Dönem : 1 AA Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ÖÜ. 1967 YILI İstanbul Teknik Üniversites Bütçesi

Dönem : 1 AA Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ÖÜ. 1967 YILI İstanbul Teknik Üniversites Bütçesi Dönem : AA Toplantı : CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ÖÜ 9 YILI İstanbul Teknik Üniversites Bütçesi İstanbul Teknik Üniversitesi 9 yılı Bütçe kanunu tasarısı v Karma Komisyonu raporu (/8) T. C. Başbakanlık

Detaylı

03.2.1.90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları : Yukarıda sayılanlar dışında kalan kırtasiye ve büro malzemesi alımları.

03.2.1.90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları : Yukarıda sayılanlar dışında kalan kırtasiye ve büro malzemesi alımları. 03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI Üretim sürecinde kullanılmadan doğrudan tüketime yönelik olarak kullanılan nihai mal ve hizmetler üçüncü ve dördüncü düzeyde özelliklerine göre sınıflandırmaya

Detaylı

2015-2017 BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ

2015-2017 BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 2015-2017 BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 2015 2017 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 49.maddesine dayandırılarak çıkarılan

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Yayın : 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı 3.Mükerrer Resmi Gazete Amaç BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde

Detaylı

VI-5 MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ

VI-5 MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ VI-5 MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ Muhasebat Genel Müdürlüğü Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği R.G. Tarihi : 31/12/2005 R.G. Sayısı : 26040 (3. Mükerrer) BİRİNCİ KISIM Genel

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ( 1 ) Kanun Numarası : 3289 Kabul Tarihi : 21/5/1986

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ( 1 ) Kanun Numarası : 3289 Kabul Tarihi : 21/5/1986 GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ( 1 ) Kanun Numarası : 3289 Kabul Tarihi : 21/5/1986 BİRİNCİ KISIM Amaç, Görev ve Teşkilat Amaç Madde 1 (Değişik : 24/1/1989 KHK

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARI HARCAMA BELGELERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARI HARCAMA BELGELERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARI HARCAMA BELGELERĠ YÖNETMELĠĞĠ 27.06.2007 tarih ve 26565 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Yönetmelik. Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

Yönetmelik. Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Maliye Bakanlığından: Yönetmelik Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, merkezî

Detaylı

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASINA İLİŞKİN REHBER (2013-2015)

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASINA İLİŞKİN REHBER (2013-2015) 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU E CETVELİ Madde 33 Aşağıda yer alan her bir alım için ihtiyacın nereden ve hangi usulle temin edileceğine bakılmaksızın vergiler dahil olmak üzere; a) Menkul mal

Detaylı

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: Khk/178-14.12.1983 / 1050-9.6.1927

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: Khk/178-14.12.1983 / 1050-9.6.1927 Maliye ve Gümrük Bakanlığından: DEVLET HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: Khk/178-14.12.1983 / 1050-9.6.1927 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 14 Ekim 1991 - Sayı: 21021 BİRİNCİ

Detaylı

1966 YILI. e Üniversitesi Bütçes

1966 YILI. e Üniversitesi Bütçes Dönem : Tplantı : CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 9 YILI E e Üniversitesi Bütçes Ege Üniversitesi 9 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karm Kmisynu rapru (/) T. C. Başbakanlık 0. Kanunlar ve Kararlar Tetkik

Detaylı

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR Sıra No AÇIKLAMA 1. a) 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanun ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanun kapsamında verilen görevler

Detaylı

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASINA İLİŞKİN REHBER (2010 2012) 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASINA İLİŞKİN REHBER (2010 2012) 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU E CETVELİ Madde 30 Aşağıda yer alan her bir alım için; a) Menkul mal alımlarında 17.000 Türk Lirasına, b) Gayrimaddi hak alımlarında 13.000 Türk Lirasına, c) Menkul

Detaylı

2016-2018 BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ

2016-2018 BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 2016-2018 BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Bütçe ve Denetim Müdürlüğü @2015 2016 2018 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 49.maddesine

Detaylı

E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar

E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar Sıra No AÇIKLAMA 1. İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Genel Yatırım ve Finansman Programına dahil olmayan kuruluşlara

Detaylı

EKONOMİK KODLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

EKONOMİK KODLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR EKONOMİK KODLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 1- PERSONEL GİDERLERİ Bu bölüm, kamu personeli ile kamu personeli olmasa bile bunlar gibi çalıştırılan veya hizmetinden faydalanılan kişilere veya diğerlerine bordroya

Detaylı

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ Bu rehber, merkezi yönetim bütçesine dâhil idarelerin 2010-2012 dönemi bütçe hazırlıklarında esas alınacaktır. Bu rehberin birinci bölümünde harcamaların

Detaylı

E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar

E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar Sıra No AÇIKLAMA 1. İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Genel Yatırım ve Finansman Programına dahil olmayan kuruluşlara

Detaylı

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ Bu rehber, merkezi yönetim bütçesine dâhil idarelerin 2012-2014 dönemi bütçe hazırlıklarında esas alınacaktır. Bu rehberin birinci bölümünde harcamaların

Detaylı