SİME-SEN SİVİL MEMURLAR SENDİKASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİME-SEN SİVİL MEMURLAR SENDİKASI"

Transkript

1 1. HİZMET KOLU: Büro hizmetleri, sağlık ve sosyal hizmetler, basın, yayın ve iletişim hizmetleri, kültür ve sanat hizmetleri, ulaştırma hizmetleri gibi hemen her alanda çalışan sivil memurlar mevcuttur. Aynı kurumda çalışan bu personelin hali hazırdaki kanun maddesinden dolayı hepsi farklı sendika ve farklı hizmet kolunda olacağından kurum içindeki bütünlük bozulacaktır. Bu yüzden jeopolitik yönden hassas olan ülkemizin savunmasından sorumlu olan kurumda çalışan personelin politize olması sonucunu doğuracaktır. Bu yöndeki hassasiyetlerin olumsuz etkilenmesinden kurumun ve personelin korunması gerekliliği nedeni ile savunma hizmetleri hizmet kolunun oluşturulması lazımdır. Kurumumuzda hali hazırda çalışan sivil işçi arkadaşlarımızın sendikaları sivil memurlara model olabilir. TÜRK HARB-İŞ nasıl kurumumuz için tek muhatap ise sivil memurlar içinde tek bir muhatap ve ayrı bir hizmet kolu hem sivil memurlar için hem de kurumumuz için hayırlı olacaktır Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu 5.Maddesi Hizmet kolları Madde 5 Sendikaların kurulabilecekleri hizmet kolları aşağıda belirtilmiştir : 1. Büro, bankacılık ve sigortacılık hizmetleri. 2. Eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri. 3. Sağlık ve sosyal hizmetler. 4. Yerel yönetim hizmetleri. 5. Basın, yayın ve iletişim hizmetleri. 6. Kültür ve sanat hizmetleri. 7. Bayındırlık, inşaat ve köy hizmetleri. 8. Ulaştırma hizmetleri. 9. Tarım ve ormancılık hizmetleri. 10. Enerji, sanayi ve madencilik hizmetleri. 11. Diyanet ve vakıf hizmetleri.

2 12. Savunma hizmetleri. (Şu an kanunda bulunmayan hizmet koludur. Bununla ilgili düzenleme Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından ortak yapılabiliyor.) 2. HARCIRAH KANUNUNDAN FAYDALANAMAMA : 6245 sayılı harcırah kanunu 15. Maddesi gereği; kıta halinde ve bir kumanda altında hareket eden askeri birliklere mensup subay ve askeri memurlar ile astsubaylara ve sivil memurlara ve hizmetlilere yol masrafı ve yevmiye verilmez. Ancak bu hareket, kıtanın daimi yer değiştirmesi veya diğer kuruluşa girmesi için olursa bunlara aile ve yer değiştirme masrafı verilir. Hükmü ; Kıta halinde intikale giden asker şahısların ( subay, astsubay, uzman çavuş erbaş erler ) birlik giderlerinden kazan dahilinde yeme içme ve barınma masrafları karşılanmaktadır. Oysa ki Anayasa Mahkemesi 2012/45 esas sayılı tarihli kararı ile sabit TSK, MSB, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığında çalışan sivil memurların asker şahıs olmadıkları sabittir. Buna binayen asker şahıslar ile aynı görevde intikalde olan sivil memurların yeme, içme ve barınma masrafları birlik tarafından karşılanmadığından bu masrafları kendisi ödemektedir. Asker kişiler ile aynı kanun ödenek ve şartları tabi olmayan sivil memurlara aynı görevlere beraber gitmektedir. Bu görevler karşılığında görev süresi gözetmeksizin harcırah ödenmesi uygundur. MADDE 22: Harp zaruretleri ve olağanüstü haller dolayısıyla memuriyet mahallerini terk etmeye mecbur olan memur ve hizmetlilerden kurumlarınca gösterilen mahalle veya memuriyet merkezine en yakın il veya ilçe merkezine gidenlere o mahallere kadar bu Kanun hükümleri gereğince yol masrafı ve gündelik verilir. Ancak, bunlar bu mahallere aileleri ile birlikte gelmiş iseler kendilerine aile masrafı ile yer değiştirme masrafı da ödenir. Bunların memuriyet mahallerine dönüşlerinde aynı şekilde harcırah verilir. Harp durumunda dahi görevli memura harcırah ve giderler ödenirken barış durumunda dahi yapılan askeri intikallerde TSK, MSB, Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığında çalışan üzerinde üniforma taşımayan 657 sayılı devlet memurları kanuna tabi çalışan sivil memurlara hiçbir ödenek yapılmaması büyük hak kaybı oluşturmaktadır. memurlar 15 gün boyunca günde 16 saat çalıştırılabilmektedir. Yukarıdaki sıkıntılara tek bir örnek verecek olursak KHO da görevi sivil memurlar İzmir Menteş Kampı olarak bilinen harbiyelilerin tatbikatında görevli olarak götürülmektedirler. Kampta kaldıkları süre içinde kendilerinden barınma ve yiyecek parası alınmaktadır ve karşılığında harcırah verilmemektedir. Ailesinden ayrı çalışmanın karşılığını almadığı gibi üstüne para vermektedir. Gitmek istemeyen personelin savunması alınarak hakkında cezai işlem uygulanmaktadır.

3 3. ARAZİ TAZMİNATI: 6245 sayılı harcırah kanunun 50. Maddesindeki bentlerde gösterilen memur ve hizmetlilere asıl görevlerinin bulunduğu il (Bölge kuruluşuna dahil bulunanlarda bölge) sınırları içinde her türlü arazi üzerinde fiilen çalıştıkları günler için harcırah gündeliği yerine kadro derece ve görevlerinin özelliklerine göre, bütçe kanunlarında belirlenecek miktarlarda gündelik tazminat olarak ödenir. Asıl görevlerinin bulunduğu il veya bölge dışında görevlendirilmeleri halinde ise bu tazminat yerine genel hükümlere göre gündelik ödenir. TSK, MSB, Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında çalışan 657 sayılı devlet memurları kanuna tabi çalışan ve üzerinde üniforma taşımayan sivil memurlar yukarıda belirlenen iş kolu ve alanlarda görev yapmalarına rağmen kat i suretle yukarıda bahsi geçen tazminattan faydalanmamaktadır. Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun zam ve tazminatları düzenleyen 152 inci maddesinin III ortak hükümler bölümünün 1 inci fıkrasında "Bu zam ve tazminatların hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara ödeneceği, miktarları, ödeme usul ve esasları ilgili kurumların yazılı isteği ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca bütün kurumları kapsayacak şekilde ve 154 üncü madde uyarınca katsayının Bakanlar Kurulunca değiştirilmesi durumu hariç yılda bir defa olmak üzere hazırlanır ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur." hükmü uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve aynı Kanunun ek geçici 9 uncu maddesi kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara, 2005 yılında ne miktarda zam ve tazminat verileceğine ilişkin 14/02/2005 tarih ve 2005/8501 sayılı kararı ile belirlenmiştir. Anılan Karar 24/02/2005 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunmaktadır. Anılan Kararnamenin 3 üncü maddesinin B bendinde "I Sayılı Cetvelin (B) ve (C) bölümlerinde yer alan zamlar ile II Sayılı Cetvelin (C), (E) ve (F) bölümlerinde yer alan özel hizmet tazminatının ödenmesinde personelin işgal ettiği kadronun sınıfı ve kariyeri, esas alınır." hükmü 4 üncü maddesinin F bendinde de "Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak özel hizmet tazminatı ödenir. Zam ve tazminatları belirleyen mezkur Kararnamenin II sayılı cetvelin (E ) teknik hizmetler bölümünün 6 ncı fıkrasında "Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunan personelden; büro, atölye, ısı santralı, laboratuar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları dışında olmak şartıyla arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara (belirtilen mahallerde yapılan kontrollük hizmetleri dahil), çalışılan her gün için aşağıda gösterilen oranlarda ayrıca özel hizmet tazminatı ödenir. a) 1/a, b ve c sıralarında sayılanlara... : 2,0 b) 1/d sırası ile 2 nci sırada sayılanlara... : 1,4 c) 3 ve 4 üncü sıralarda sayılanlara... : 0,8

4 Bu ek özel hizmet tazminatının ödenmesinde ilgililerin kadroları esas alınır. Tazminatın kimlere ödeneceği; iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık dönemler itibarıyla ilgili birim amirlerince belirlenir. Ödemeler görevin filen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılır. Ancak, bu şekilde ödenecek ek özel hizmet tazminat toplamı üçer aylık dönemler itibarıyla, a) 1/a, b ve c sıralarında sayılanlara... : 45 b) 1/d sırası ile 2 nci sırada sayılanlara... : 30 c) 3 ve 4 üncü sıralarda sayılanlara... : 18 oranlarını aşamaz."hükmü yer almaktadır. Anılan hükümde arazi tazminatı hususunda "Bu ek özel hizmet tazminatının ödenmesinde ilgililerin kadroları esas alınır. Tazminatın kimlere ödeneceği; iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık dönemler itibarıyla ilgili birim amirlerince belirlenir. Ödemeler görevin filen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılır." denilmek suretiyle tazminat ödemeleri bakımından ilgilinin kariyeri esas alınırken bu ek tazminat ödemesinde kadro unvanının esas alınacağı yönünde düzenleme yapılmıştır. Mezkur Kararnamede arazi tazminatı ödenmesine ilişkin başkaca bir hükme yer verilmemiştir. Bu çerçevede Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan unvanlarda görev yapan devlet memurlarına; 1- En az 4 yıllık yükseköğrenim görenlerden: Başmühendis, Başmimarlar Yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, şehir plancılarından,jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, kimyager, fizikçi, jeomorfolog, bölge plancısı, arkeolog, matematikçi, istatistikçi, astronom, tütün eksperi olanlarla, 29/4/1992 tarihli ve 3795 sayılı Kanuna göre teknik öğretmen unvanı alanlara % Unvanları (1)'de sayılmayan diğer mesleki teknik yükseköğrenimliler ve En az iki yıl süreli mesleki teknik yükseköğrenim görmüş olan yüksek teknikerler, teknikerler ile tütün eksperlerine % Lise üzerine en az 2 yıl mesleki teknik kurs görenler ve Lise dengi mesleki teknik öğrenim görenlere %0.8 Kazanılmış hak ları ortadan kaldırıcı nitelikte sonuçlara yol açan yorumlar Anayasanın 2 nci maddesinde açıklanan Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir hükmüne aykırılık oluşturacağı gibi, toplumsal kararlılığı ve hukuk güvenliğini ortadan kaldırır; belirsizlik ortamına neden olur ve kabul edilemez. Söz konusu ibarenin Anayasanın 2 nci maddesinde ifade edilmiş olan hukuk devleti ilkesine aykırı düştüğü açıktır. Öte yandan kazanılmış hak, özel hukuk ve kamu hukuku alanlarında genel olarak, bir hak sağlamaya elverişli nesnel yasa kurallarının bireylere uygulanması ile onlar için doğan öznel hakkın korunmasıdır. Kazanılmış bir haktan söz edilebilmesi için bu hakkın, yeni yasadan önce yürürlükte olan kurallara göre bütün sonuçlarıyla fiilen elde edilmiş olması gerekir. Kazanılmış hak, kişinin bulunduğu statüden doğan, kendisi yönünden kesinleşmiş ve kişisel niteliğe dönüşmüş haktır. Bu kapsamda MSB lığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri nde çalışan Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunan Sivil Memurlar kurumun kendi ödenek kalemleri ile yaptırdığı arazi, şantiye, inşaat, baraj,

5 park, bahçe, maden ve yol gibi açık çalışma mahallerinde projelendirme, yapı denetim kontrol ve fiilen çalışmak sureti ile görev almakta ve bu tazminattan faydalanması gerekmektedir. 4. FİİLİ HİZMET ZAMMI: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 16/06/2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. MADDE 40- Aşağıda belirtilen işyerlerinde ve/veya işlerde çalışan sigortalıların, hizmet sürelerine, bu işyerlerinde ve/veya işlerde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için karşılarında gösterilen prim gün sayıları, fiili hizmet süresi zammı olarak eklenir. 360 günden eksik sürelere ait fiili hizmet süresi zammı, 360 gün için eklenen fiili hizmet süresi ile orantılı olarak belirlenir. Aşağıdaki bentlerden birden fazlasına dahil olanlar için, en yüksek olan bentten fiili hizmet süresi zammı uygulanır. Kapsamdaki Sigortalılar Kapsamdaki İşyerleri ve/veya İşler Eklenecek Gün Sayısı 1) Fabrika, atölye, havuz ve depolarda, trafo binalarında 1) Çelik, demir, pirinç ve tunç 90 gün çalışanlar. döküm işlerinde. 2) Zehirli, boğucu, yakıcı, öldürücü ve patlayıcı gaz, asit, boya işleri ile gaz maskesiyle çalışmayı gerektiren başka işlerde. 3) Patlayıcı maddeler yapılması işlerinde. 4) Lokomotif ve gemi kazanlarının onarılması ve temizlenmesi işlerinde. 5) Gemilerin sintine, Dabilbotom gibi kapalı sarnıçlar içindeki raspa ve boya işlerinde. 6) Oksijen veya elektrik kaynağı, keski, tabanca ve perçin, takım sertleştirilmesi ve kum püskürtme suretiyle raspa işlerinde. 2) Basım ve gazetecilik işyerlerinde 4857 sayılı İş Kanununa göre çalışanlar. 1) Solunum ve cilt yoluyla vücuda 90 gün geçen gaz veya diğer zehirleyici maddelerle çalışılan işyerleri. 2) Fazla gürültülü ve ihtizaz yapıcı

6 makine ve aletlerle çalışarak iş yapılan işyerleri. 3) Tabii ışığın hiç olmadığı veya münhasıran suni ışık altında çalışılan işyerleri. 4) Günlük mesainin yarıdan fazlası saat 20.00'den sonra çalışılarak yapılan işyerleri. 5) Doğrudan doğruya yüksek hararete maruz bulunarak çalışılan işyerleri. 6) Fazla ve devamlı fiziki gayret sarf edilerek iş yapılan işyerleri. 3) Gemi adamları, gemi ateşçileri, gemi kömürcüleri, Denizde 90 gün dalgıçlar. 4) Yeraltı işlerinde sürekli veya münavebeli çalışanlar. Maden işyerleri 180 gün 5) Mesleği icabı; röntgen, radyum ve benzeri iyonizan Röntgen, radyum ve benzeri 90 gün radyasyonlarında fiilen çalışan hekim, diş hekimi, iyonizan radyasyon laboratuvarları teknisyen, sağlık memuru, radyasyon fizikçisi ve işlerinde. teknisyeni ve iyonizan radyasyonla fiilen çalışan bilumum personel ve yardımcıları. 6) Havayollarının uçucu personeli, lokomotif Fiilen uçakta ve lokomotifte 90 gün makinistleri 7) Subay, yedek subay, astsubay, uzman jandarma ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinde 90 gün uzman erbaşlar. 8) Asaleti onaylanmış olmak şartıyla adaylıkta geçirilen Emniyet ve polis mesleğinde, 90 gün süreler dahil polis, komiser yardımcısı, komiser, baş Milli İstihbarat Teşkilatında komiser, emniyet amiri, emniyet müdürleri ile bu ve daha yukarı maaş ve derecelerdeki emniyet mensupları, Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları. 9) 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Kanuna tâbi olarak 5953 sayılı Kanun kapsamındaki 90 gün çalışan sigortalılar ile Basın Kartı Yönetmeliğine göre işyerlerinde. basın kartı sahibi olmak suretiyle gazetecilik yaparken kamu kurumlarına giren ve bu kurumlarda meslekleriyle ilgili görevde istihdam edilenler. 10) İnfaz koruma memurları, baş memurları ve diğer Ceza ve tutukevlerinde fiilen 90 gün personel hükümlü ve tutuklularla irtibat içinde olan görevliler. 11) PTT dağıtıcıları Posta dağıtımı işyerlerinde yaya 90 gün olarak yapılan işlerde. 12) Türkiye Radyo- Televizyon Kurumunda haber Türkiye Radyo ve Televizyon 90 gün hizmetini yapan ve haber hizmetlerinde fiilen çalışan; Kurumu haber hizmetlerinde. Daire Başkanı, Başkan Yardımcısı, Müdür, Müdür Yardımcısı, Şef, Muhabir, Stajyer Muhabir, Başspiker,

7 Redaktör Spiker, Spiker, Stajyer Spiker, Masa Şefi, Başkameraman, Şef Kameraman, Kameraman, Kamera Asistanı, Başmontajcı, Şef Montajcı, Montajcı, Stajyer Montajcı, Redaktör, Mütercim, Fotoğrafçı, Işıkçı, Sesçi, Başteknisyen, Şef Teknisyen, Teknisyen, Başteleksçi, Şef Teleksçi, Teleks Operatörü. 13) Tarım Bakanlığı Zirai Mücadele ve Karantina Zirai mücadele ve zirai karantina 60 gün Teşkilatı ile Veteriner Teşkilatında vazife gören memur teknik ve idari işleri ile salgın, ve hizmetliler. bulaşıcı, paraziter hayvan hastalıkları ile mücadele işlerinde. 14) Devlet Tiyatrosu sanatkârları, Cumhurbaşkanlığı Devlet Tiyatroları ile 90 gün Senfoni Orkestrasının şef ve üyeleri. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasında TSK, MSB, Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında çalışan 657 sayılı devlet memurları kanuna tabi çalışan ve üzerinde üniforma taşımayan sivil memurlar (274 iş kolunda çalışmaktadır. Hemşire, patlayıcı maddeler yapılması işlerinde, röntgen teknisyeni vb..) yukarıda belirlenen meslekler ve alanlarda görev yapmalarına rağmen kat i suretle hiçbir fiili hizmet zammından yararlanılamamaktadır. Görevimizi yerine getirirken risk altında olmamız nedeniyle ruhsal ve fiziksel bakımdan yoğun şekilde yıpranmaktayız. Bu duruma bir çok örnek mevcuttur. Son iki yıl içinde askeri personel servislerine yapılan saldırılar, mühimmat depolarında olan patlamalar sonucu yaralanan ve şehit olan arkadaşlarımız vardır. Gerçi haber bültenleri ve basın açıklamalarında iki astsubay şehit oldu bir sivil memur öldü dense bile o arkadaşlarımız görevlerini yerine getirirken canlarını verdiler. Can güvenliğimiz yok diye personel servislerimizin hareket saati bile sabit değil, yaptığımız görevlerdeki gizlilik nedeni ile iletişim özgürlüğümüz bile mevcut değil iken aynı görev yerlerinde birlikte çalıştığımız, aynı personel servisini kullandığımız ve aynı bilgilere sahip olduğumuz askeri personele tanınan fiili hizmet zammından yararlandırılmıyoruz. 5. HAKKIMIZDA UYGULANMAYAN 657 SAYILI DEVLET MEMURU KANUNU HÜKÜMLERİ Devlet Memurları Kanununa tabi olduğumuz halde, her nedense bazı hükümler bakımından bu Kanunun kapsamı dışında bırakılıyoruz. Hakkımızda, Devlet Memurları Kanununun ; *Haftalık çalışma süresinin 40 saat olacağı, *Cumartesi ve Pazar günlerinin tatil olmak üzere düzenleneceği, *Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, *Günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışanların çalışma saat ve şekilleri, *Kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi hâlinde hamileliğin yirmi dördüncü haftasından önce ve her hâlde hamileliğin yirmi dördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece

8 nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemeyeceği, *Özürlü memurlara isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemeyeceği, hükümleri uygulanmamaktadır. Ayrıca, sivil memurları görevden uzaklaştırmaya yetkili memurlar 657 Sayılı Kanunda belirlenen amirler olmadığı gibi, fazla çalışma ve fazla çalışma ücreti bakımından da 657 Sayılı Kanun hükümlerine tabi değillerdir. Sivil memurlara ilişkin olarak yukarıda bir kısmı belirtilen hususlar, memurlara hem mesleki hayatları boyunca hem de emekliliklerinde haksız uygulamalar olarak yansımaktadır. Devlet Personel Başkanlığında kadro karşılıklarımızın olmaması şube müdürü veya uzman memur olsak dahi VHKİ unvanından işlem görmemize neden olmaktadır. Bu kesimin en büyük sorunu statü sorunudur, 657 Sayılı Kanunun 233 üncü Maddesinin kaldırılması bu sorunu çözebilecek olmasına rağmen karmaşa devam etmektedir. Anayasa mahkemesine göre asker şahıs olmadığımız net olarak belirlenmesine rağmen ve Anayasamızın 145 inci ve 157 nci Maddesinde siviller askeri mahkemede yargılanamaz ibarelerine rağmen halen 1602 Sayılı Kanunun 20 nci Maddesinde asker şahıs olarak değerlendirilmekteyiz bu durumun adil yargılanma hakkında adaletsizlik oluşturduğu aşikârdır. 657 Sayılı Kanunun 232 nci Maddesi sivil memurlar sınırsız çalıştırılabilir demekte fakat bunun karşılığında izin ve maddi karşılık hakkı bulunmamaktadır ve bu nedenle sivil memurlar 15 gün boyunca günde 16 saat çalıştırılabilmektedir. Anayasanın 13.maddesine diğer kamu kuruluşunda çalışan memurlar açısından farklı olduğundan aykırıdır. Anayasa Mahkemesinin Gün ve 2013/21 Esas ve 2013/57 Karar sayılı gerekçeli kararında sivil memurlara sendika yasağı getiren kanunun iptali kararında sivil memurların tanımı yapılırken ilke olarak sivil personelin hizmetin yürütümü sırasında tabi olduğu 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve TSK İç Hizmet Kanunu hükümlerine aykırılık halinde esasen uygulanacak hukuk 657 sayılı Devlet Memurları nın tabi olduğu hukuktur demektedir. Bu bağlamda yukarıda İç Hizmet Kanunu gerekçe olarak gösterilerek tarafımıza uygulanmayan tüm haklarımızın tarafımıza uygulanmasını talep etmekteyiz. Anayasaya ve yasanın kendi ilkelerine çelişen 657 sayılı kanunun 232.ve 233.maddelerinin iptal edilmesi bu sorunların hepsini ortadan kaldıracaktır. 6. GÖREVDE YÜKSELME: 657 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesi kanunun temel ilkelerini ortaya koyar ve bu temel ilkeler sınıflandırma, liyakat ve kariyerdir. 657 Sayılı Kanun ile istihdam edilmemize rağmen kanunun temel ilkeler hali hazırda sivil memurlara uygulanmamaktadır. DPB lığında açık belirtilen uzman memur kadrolarıın TSK da ki istihdam şekli yeterli şartları taşımasına rahmen diğer kurum personelinden ayrı B grubu olarak istihdam edilmesi ve özlük haklarından mahrum bırakılması. Uzman memur kadrolarında ek göstergelerin düşük olması. Alınan ücret farkının emekliliğe yansımaması.

9 Baş teknisyenlik, baş mühendislik ünvanlarının verilmemesi. Kısım amiri, şef, şube müdürü, daire başkanı kadrolarının sivil memur görünmesine rağmen ihtisas alanı olmamasına karşılık rütbeli personele verilmesi. Teknik grupla yürütülen işlerin; atelye, fabrika, kademe, basımevi vb. tesislerde yönetici vasfında olan kişilerin sadece asker kişi olmaları şartıyla istihdam edilmeleri, bunun sonucunda moral, iş gücü, zaman, ekonomik ve sağlık şartlarının kaybı. 7. AİLE BİRLİĞİ: Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı gibi kurumlarla protokol yapılırken sivil memurların kapsam dışında bırakılması. Adı geçen kurumlar ve haricinde başka illerde çalışan eşlerin derece kademeleri TSK bünyesinde çalışan memurdan yüksek olsa dahi atama istenen ilde kadro olmadığı gerekçesiyle atama yapılmaması veya uyuşmazlık durumunda başvurulan AYİM in memur aleyhinde karar vermesi. 8. NÖBET HİZMETLERİ VE FAZLA MESAİLERİN VERİLMEMESİ: J) ASKERLİKTE NÖBET HİZMETLERİ Madde 382 (Değişik:RG-30/5/ ) Kıtalar, karargâhlar ve kurumlarda belirli bir sıra ve süre ile subay, askerî memur, astsubay, uzman jandarma, askerî öğrenci, erbaş ve erler ile Silâhlı Kuvvetler Teşkilâtı içinde vazifeli olan bilumum sivil şahıslar tarafından nöbet tutulur. Nöbetler Karargâh ve kurumlarda sabah saat dan ertesi günü saat a kadardır. Kıtalarda kıtanın özelliğine göre, komutanın münasip göreceği zamanda başlar ve nöbet 24 saati geçemez. (Değişik üçüncü fıkra:rg-30/5/ ) Ancak, nöbeti Pazar gününe rastlayan subay ve astsubaylar ile uzman jandarma, uzman erbaş ve sivil memurlar, nöbeti devir ve teslimden sonra salı günü mesai başlangıcına kadar istirahat ederler. Madde Diğer kurumlarda (As. D., Ş., orduevi, dikimevi, fabrika, depo, ikmal merkezi) gibi tesis ve teşekküllerde bu teşekküllerin âmirleri mevcut personeli ve ihtiyaçları nazara alarak bu Yönetmelikte konulmuş esaslar dahilinde subay, askerî memur, astsubay ve diğer personel arasında gerekli nöbet hizmetlerini düzenler. TSK NÖBET YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, subay, askerî memur, astsubay, uzman jandarma, askerî öğrenci, erbaş ve erler ile "Silâhlı Kuvvetler Teşkilâtı" içinde vazifeli olan sivil şahıslar

10 tarafından tutulan nöbetlere, uzman tabip raporuyla belgelemek koşulu ile hamileliği tespit edilen ve süt izni süresini içinde bayan personele, bakıma muhtaç eş ve bakmakla yükümlü çocukları bulunan askerî ve sivil personel dahil edilemeyecek. "NÖBET HİZMETİNE DAHİL EDİLEMEYECEK PERSONELLER" Aynı yönetmeliğin 382'nci maddesi ise şu şekilde değiştirildi: "Kıtalar, karargâhlar ve kurumlarda belirli bir sıra ve süre ile subay, askerî memur, astsubay, uzman jandarma, askerî öğrenci, erbaş ve erler ile Silâhlı Kuvvetler Teşkilâtı içinde vazifeli olan bilumum sivil şahıslar tarafından nöbet tutulur. Nöbetler Karargâh ve kurumlarda sabah saat 09.00'dan ertesi günü saat 09.00'a kadardır. Kıtalarda kıtanın özelliğine göre, komutanın münasip göreceği zamanda başlar ve nöbet 24 saati geçemez." Nöbet hizmetine ise şu personeller dahil edilemeyecek: "Albaylar, Alay (Deniz, Hava, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarında eşidi) komutan yardımcısı ile eşidi kurum amiri yardımcıları (Askeralma bölge başkanlıkları ile aynı bina veya kışla içindeki askerlik şubesi başkanları ile bir kışla nizamında konuşlu bulunan kışla komutanı dışındaki askerlik şubesi başkanları hariç), Kurmay Başkanları veya vekilleri, askerî hâkimler, disiplin subayları ile kadrosunda emir subayı bulunan komutanlık emir subayları ve kadrosunda emir astsubayı bulunan komutanlık emir astsubayları, aldığı görevin özelliği sebebiyle nöbet hizmetinden affedilenler, uzman tabip raporuyla belgelemek koşulu ile hamileliğin tespit edilmesinden itibaren süt izni süresinin bitimine kadar geçen süre içinde bayan personel, iki kademeli kıdemli başçavuşlar (Üstçavuş ve kıdemli üstçavuşlukta 6 yıllık bekleme sürelerine tabi olan astsubaylar için kıdemli başçavuşlar), astsubaylıktan subaylığa geçen personelden 23 hizmet yılını, uzman jandarma/uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçen personelden 24 hizmet yılını dolduranlar ile uzman jandarmalar, uzman erbaşlar ve sivil memurlardan 24 hizmet yılını dolduranlar, 5378 sayılı Kanun kapsamında bakıma muhtaç özürlü oldukları, yetkili sağlık kuruluşlarınca verilen sağlık kurulu raporu ile belgelenen eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocukları bulunan askerî ve sivil personel (Gemilerdeki nöbet hizmetleri hariç), Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) tarafından, harp ve vazife malullüğü hükümleri kapsamında aylık bağlanmış olan şehit eşlerinden, evli olmayan, bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını doldurmamış çocuğu bulunan TSK'da görev yapmakta olan askerî ve sivil personel, SGK tarafından harp ve vazife malulü aylığı bağlanmış ve TSK'da görev yapmakta olan askerî ve sivil personel." PAZAR GÜNÜ NÖBET TUTANLAR SALI GÜNÜNE KADAR DİNLENECEK Aynı Yönetmeliğin 387'nci maddesinin üçüncü fıkrası "Ancak, nöbeti pazar gününe rastlayan subay ve astsubaylar ile uzman jandarma, uzman erbaş ve sivil memurlar, nöbeti devir ve teslimden sonra salı

11 günü mesai başlangıcına kadar istirahat ederler." şeklinde değiştirildi. Aynı Yönetmeliğin 664'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (3) numaralı bendinde de "Orduevleri ve askerî gazinoları mütalâa ve oyun salonları ile spor, tenis mahalleri, yatak odaları, banyo ve sahillerde yüzme yerleri, deniz sporları vasıtaları için kayıkhane gibi müştemilâtı ihtiva eder. Kışla gazinolarında kütüphane, yatma yerleri, yıkanma yerleri ve tabildot salonları bulunur." değişikliğine gidildi. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 211 Sayılı Tsk İç Hizmet Kanunu Çelişen Yönler 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu nun Türk Silahlı Kuvvetlerini tanımlayan 1. maddesi de Madde 1- Türk Silahlı Kuvvetleri: Kara (Jandarma dahil), Deniz ve Hava Kuvvetleri subay, askeri memur, astsubay, erbaş ve erleri ile askeri öğrencilerden teşekkül eden ve seferde ihtiyatlarla ikmal edilen, kadro ve kuruluşlarla teşkilatı gösterilen silahlı Devlet kuvvetidir. hükmü ile de TSK nın oluşumunda sivil personel sayılmamıştır. Sivil personelin askeri hizmet ile ilişkisini düzenleyen tek hüküm aynı Kanunun 115. maddesindeki Silahlı Kuvvetlerde çalışan sivil memur, müstahdem, müteferrik müstahdem ve gündelikçi sivil personel bu kanunun askerlere tahmil ettiği sorumluluk ve hizmetlerin ifası bakımından: a) Amir vazifesi alanlar; maiyetindeki bütün askeri ve sivil personele hizmetin icap ettirdiği emirleri verebilir. Ceza vermek salahiyetleri yoktur. Maiyetin cezalandırılması icap eden hallerde en yakın askeri amire müracaat edilir, b) Bütün sivil personel emrinde çalıştıkları askeri amirlere karşı ast durumunda olup bu Kanunun 14 üncü maddesinin asta tahmil ettiği vazifeleri aynen yapmaya mecburdurlar. Hilafına hareket edenler askerlerin tabi olduğu cezai müeyyidelere tabi olurlar hükmüdür. TSK da söz konusu askeri personel dışında iki farklı statüye tabi olarak sivil personel çalıştırılmakta olduğu anlaşılmaktadır. Bunlardan biri 4857 sayılı İş Kanunu na tabi çalışan ve TSK da sivil işçi olarak adlandırılan işçiler, diğeri ise işçilerle birlikte hemen hemen aynı iş ve yerlerde görev yapan (Elektrikçi, berber, aşçı, tekniker, teknisyen, mühendis, bilgisayar işletmeni vb.) personelin ve subaylar ve astsubaylarla yan yana ve hatta bazen benzer görevlerde çalışan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu na tabi ve TSK da Sivil Memur ifadesi ile adlandırılan devlet memurları olduğu anlaşılmaktadır. Bu görevlilerden, işçi ile benzer görevlerde çalışan personelin maliyet açısından memur olarak çalıştırılan esasen işçinin yaptığı iş ile farkı bulunmayan çalışanlar, bazen yetki dahi kullanabilen ancak hiçbir zaman istihbarat, asayiş, askeri yetki ve görevi bulunmayan kamu görevlileri olduğu anlaşılmaktadır. Bu personelin, hizmetin yürütümü sırasında tabi olduğu 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve TSK İç Hizmet Kanunu hükümlerine aykırılık halinde esasen uygulanacak hukuk 657 sayılı Devlet Memurları nın tabi olduğu hukuktur. Nöbet hizmetini yerine getiren devlet memuruna izin verilmesi, 657 sayılı Devlet

12 Memurları Kanunu nun 178. maddesinde fazla çalışma başlığı altında düzenlenmiştir. Buna göre; Madde 178 (A) 99 ve 100 üncü maddeler hükümleri uyarınca tespit olunan günlük çalışma saatleri dışında; a) Salgın hastalık ve tabii afetler gibi olağanüstü hallerin olması (Bu hallerin devamı süresince), b) Fabrika, atelye, şantiye, işletme gibi yerlerde İş Kanununa tabi olarak işçi çalıştıran kurumlarca hizmetin gereği olarak işçi ile birlikte çalışma saatleri ve günü dışında çalışmanın zorunlu bulunması, hallerine münhasır olmak üzere, yapılan fazla çalışmalar ücretle karşılanır. Yukarıda sayılan hallerde yaptırılacak fazla çalışmanın süresi ve saat başına ödenecek ücret Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir B) (İptal: Ana. Mah'nin 14/2/1997 tarih ve E: 1997/20, K: 1997/32 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 3/4/ /4) Kurumlar gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir. Fazla çalışmanın uygulama esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir. Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarına ödenecek fazla çalışma ücretleri ve diğer

13 hususlar Başbakan tarafından onaylanacak bir talimatla tesbit edilir. Burada sözü edilen fazla çalışma; kanuni çalışma süresi düşüldükten sonra geriye kalan çalışma süresidir. Devlet memurları için haftalık çalışma süresi 40 saattir. Bu süreyi aşan çalışmalarda, şayet fazla çalışma ücreti verilmeyecekse, her bir sekiz saat için bir günlük izin verileceği düzenlenmiştir. Maddeye göre öncelik fazla çalışma ücreti verilmesi, fazla çalışma ücreti verilmemesi halinde ise her sekiz saat için bir günlük izin verilmesidir. 2- Sağlık çalışanları için nöbet ertesi izin, Yataklı Tedavi Kuruluşları İşletme Yönetmeliği nin 41. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; e) Gece nöbeti tutanlara ertesi günü görev verilmez. Geceyi yoğun mesai ile uykusuz geçiren personele, kurumun personel durumu ve imkanları müsait olmak, hizmeti aksatmamak kaydıyla evinde veya kurum içerisinde lüzum görüldüğü sürece dinlenmesi için baştabip izin verebilir. Bu takdirde de bunlar acil durumlarda baştabip veya nöbetçi tabibin davetine uymaya mecburdurlar. Hafta tatillerinde ve resmi tatil günlerinde nöbet tutanlara hizmeti aksatmamak kaydıyla diğer iş günlerinde nöbet süresi kadar izin verilebilir. Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 433 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 178 inci maddesinin (A) bendinde "99 ve 100 üncü maddeler hükümleri uyarınca tespit olunan günlük çalışma saatleri dışında: a) Salgın hastalık ve tabii afetler gibi olağanüstü hallerin olması (Bu hallerin devamı süresince), b) Fabrika, atelye, şantiye, işletme gibi yerlerde İş Kanununa tabi olarak işçi çalıştıran kurumlarca hizmetin gereği olarak işçi ile birlikte çalışma saatleri ve günü dışında çalışmanın zorunlu bulunması, hallerine münhasır olmak üzere, yapılan fazla çalışmalar ücretle karşılanır." denilmekte aynı maddenin (B) bendinde ise "Kurumlar gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti verilmeksizin çalıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz

5510 sayılı Kanunun Fiili Hizmet Süresi Zammına İlişkin Düzenlemelerinin Değerlendirilmesi

5510 sayılı Kanunun Fiili Hizmet Süresi Zammına İlişkin Düzenlemelerinin Değerlendirilmesi Makale / 2 Yrd. Doç. Dr. İlhan Oral Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 1970 yılında Niğde de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBING) İLE MÜCADELEDE İŞLETME REHBERİ

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBING) İLE MÜCADELEDE İŞLETME REHBERİ TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBING) İLE MÜCADELEDE İŞLETME REHBERİ 2. BASKI TEMMUZ 2012 TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 1. Baskı: 5 Mart 2012 2. Baskı: 2 Temmuz

Detaylı

İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing)

İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Bilgilendirme Rehberi www.csgb.gov.tr İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Bilgilendirme Rehberi Yayına Hazırlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma

Detaylı

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Ağustos 2013 Adres : Cihannüma Mah. Akdoğan Sok. Başar Apt. No: 30/6-7 Beşiktaş/ İSTANBUL Telefon : 0212 275 43

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU

4857 SAYILI İŞ KANUNU 4857 SAYILI İŞ KANUNU Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi denir İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere işveren vekili denir İşveren

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) TAVSİYE KARARI : 31/10/2014

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) TAVSİYE KARARI : 31/10/2014 TC KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO: 2014/4718 KARAR TARİHİ :19/03/2015 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : AK ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı ŞİKAYETİN KONUSU ŞİKAYET

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İLE

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İLE TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İLE TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON POSTA TELGRAF TELEFON İLETİŞİM BİLİŞİM ÇAĞRI MERKEZİ RADYO TELEVİZYON İŞÇİLERİ VE HİZMETLİLERİ SENDİKASI (TÜRKİYE HABER-İŞ) ARASINDA İMZALANAN 10.

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İLE

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İLE TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İLE TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON POSTA TELGRAF TELEFON İLETİŞİM BİLİŞİM ÇAĞRI MERKEZİ RADYO TELEVİZYON İŞÇİLERİ VE HİZMETLİLERİ SENDİKASI (TÜRKİYE HABER-İŞ) ARASINDA İMZALANAN 11.

Detaylı

Değerli kamu görevlileri, Memurlarımızın uzun ve zorlu geçen bir bekleyiş sürecinin ardından, nihayet toplu sözleşme görüşmeleri başlamıştır.

Değerli kamu görevlileri, Memurlarımızın uzun ve zorlu geçen bir bekleyiş sürecinin ardından, nihayet toplu sözleşme görüşmeleri başlamıştır. Değerli kamu görevlileri, Memurlarımızın uzun ve zorlu geçen bir bekleyiş sürecinin ardından, nihayet toplu sözleşme görüşmeleri başlamıştır. Milyonlarca kamu görevlisi, emekliler, dul ve yetimler, gazilerimiz

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNA İLİŞKİN KANUNLAR SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU (Kanun No. 5510, Kabul Tarihi: 31.05.2006, RG., 16.06.2006, S. 26200) GENEL GEREKÇE Sosyal güvenlik insanların

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel Hükümler BÖLÜM: 1 Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri

Detaylı

(Mülga cümle: 13/02/2011-6111 S.K 117. mad.) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur.

(Mülga cümle: 13/02/2011-6111 S.K 117. mad.) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur. DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 12056 KISIM - I: GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM 1: KAPSAM,

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR. Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR. Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR Kapsam ve dayanak MADDE 1 - (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

Detaylı

AÇIKLAMA. a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele,

AÇIKLAMA. a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSGGM) SIK SORULAN ALO 170 SORULARI 1. SORU İşyerlerinde destek elemanı görevlendirilmesi nasıl gerçekleştirilir? 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 18.06.2013

Detaylı

KESK 2014-2015 YILLARI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ I. BÖLÜM GİRİŞ: MÜZAKERENİN AMACI, KAPSAMI VE TANIMLAR

KESK 2014-2015 YILLARI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ I. BÖLÜM GİRİŞ: MÜZAKERENİN AMACI, KAPSAMI VE TANIMLAR KESK 2014-2015 YILLARI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ I. BÖLÜM GİRİŞ: MÜZAKERENİN AMACI, KAPSAMI VE TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu toplu sözleşmenin amacı, Konfederasyon ve bağlı sendikalar ile Kamu İşveren Kurulu arasında,

Detaylı

HÜSEYİN SALUR http://tr-tr.facebook.com/groups/danismanlar/ HÜSEYİN SALUR http://tr-tr.facebook.com/groups/danismanlar/

HÜSEYİN SALUR http://tr-tr.facebook.com/groups/danismanlar/ HÜSEYİN SALUR http://tr-tr.facebook.com/groups/danismanlar/ ÜNİTE-1) İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞINA GİRİŞ A. İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI İş ve Meslek Danışmanlığının Tanımı: İş, belli bir işyerinde sürdürülen benzer etkinlikler grubudur. İş mesleki bilgi ve becerilerin

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA HUKUKİ DEĞERLENDİRME

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA HUKUKİ DEĞERLENDİRME 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA HUKUKİ DEĞERLENDİRME İş kazalarının çığ gibi büyüdüğü, her gün 3-4 iş kazasının yaşandığı, işçilerin hayatlarının alışveriş merkezleri kadar değerli

Detaylı

MADDE-2. YÜRÜRLÜK SÜRESİ Bu Toplu İş Sözleşmesinin yürürlük süresi... yıl olup,... tarihinde yürürlüğe girer;... tarihi mesai bitiminde sona erer.

MADDE-2. YÜRÜRLÜK SÜRESİ Bu Toplu İş Sözleşmesinin yürürlük süresi... yıl olup,... tarihinde yürürlüğe girer;... tarihi mesai bitiminde sona erer. 1 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TASLAĞI 1.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MADDE-1. TARAFLAR ve TANIMLAR Bu toplu iş sözleşmesinin tarafları... BELEDİYE BAŞKANLIĞI ile HİZMET-İŞ (TÜM BELEDİYE VE GENEL HİZMET İŞÇİLERİ SENDİKASI)

Detaylı

BÖLÜM 1: KAPSAM, AMAÇ, TEMEL İLKELER, İSTİHDAM ŞEKİLLERİ. Madde 1 - (Değişik madde: 30/05/1974 - KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/1975-1897/1 md.

BÖLÜM 1: KAPSAM, AMAÇ, TEMEL İLKELER, İSTİHDAM ŞEKİLLERİ. Madde 1 - (Değişik madde: 30/05/1974 - KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/1975-1897/1 md. DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 12056 KISIM - I: GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM 1: KAPSAM,

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI Doç. Dr. Aydın DURMUŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 1 Önsöz Geçmişte toplumumuzda, İşçinin alın teri

Detaylı

KARİYER İŞE ALIM SÜRECİ ÇALIŞAN - İŞ İLİŞKİLERİ İSTİHDAM DENETLEME DEĞERLENDİRME

KARİYER İŞE ALIM SÜRECİ ÇALIŞAN - İŞ İLİŞKİLERİ İSTİHDAM DENETLEME DEĞERLENDİRME KARİYER İŞE ALIM SÜRECİ DENETLEME DEĞERLENDİRME ÇALIŞAN - İŞ İLİŞKİLERİ İSTİHDAM Hazırlayan: GÜSAM İnsan Kaynakları Araştırma Ekibi Rapor Tarihi: Kasım 2014 Tavsiye Edilen Referans Şekli: GÜSAM, (2014).

Detaylı

Eğitim Çalışanları İçin Hak Arama Rehberi

Eğitim Çalışanları İçin Hak Arama Rehberi 202 Eğitim Çalışanları İçin Hak Arama Rehberi Ankara 2012 1 Eğitim-Bir-Sen Yayınları: 54 Eğitim-Bir-Sen Adına Sahibi Ahmet GÜNDOĞDU Genel Başkan Genel Yayın Yönetmeni Ali YALÇIN Genel Basın Yayın Sekreteri

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI (1) (2) KANUNU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI (1) (2) KANUNU 2071 TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI (1) (2) KANUNU Kanun Numarası : 5434 Kabul Tarihi : 8/6/1949 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/6/1949 Sayı : 7235 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 30 Sayfa

Detaylı

KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1- Bu Kanunun amacı, sosyal sigortalar ile genel sağlık

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 76 ŞUBAT 2013 SAYI: 2665 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İnsan Kaynakları

Detaylı

15) Yıl: Ücretleri; kamu idarelerinde her ayın 15'inde ödenen 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri

15) Yıl: Ücretleri; kamu idarelerinde her ayın 15'inde ödenen 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı Resmi Gazate de yayınlanmıştır. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

KISIM-I 1.1. İŞ HUKUKU KAVRAMI VE KONUSU

KISIM-I 1.1. İŞ HUKUKU KAVRAMI VE KONUSU 1 KISIM-I 1. GİRİŞ Genel anlamda İngilizce karşılığı ''labour legislation'' olan iş hukuku, gerek Avrupa gerekse Amerika'da 18. yüzyılın ikinci yarısından sonra başlayan ve günümüze kadar hızla gelişen

Detaylı

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANILIĞI SINAVI HAZIRLIK SPOT BİLGİLERİ

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANILIĞI SINAVI HAZIRLIK SPOT BİLGİLERİ C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANILIĞI SINAVI HAZIRLIK SPOT BİLGİLERİ HAZIRLAYAN: KENAN AKBULUT A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞ YERİ HEKİMİ EĞİTİCİSİ 1- İŞHUKUKU 2- İş hukuku; İş nedeniyle

Detaylı

İŞ HUKUKU DERS NOTLARI

İŞ HUKUKU DERS NOTLARI İŞ HUKUKU DERS NOTLARI ESOGÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü (gözden geçirilmiş, düzenlenmiş ve güncellenmiş basım) ÖNSÖZ Ülkemizde tüm çalışanların sosyal güvenlik ve çalışma

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU 2014 GİRİŞ 7. Dönemsel Ülke Raporu 1 ilgili kamu kuruluşları, akademisyenler ve kadının insan hakları ile

Detaylı