ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2013 Cuma YIL: 12 SAYI: 4295 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NE EKERSEN ONU BÝÇERSÝN.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2013 Cuma YIL: 12 SAYI: 4295 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NE EKERSEN ONU BÝÇERSÝN."

Transkript

1 Birleþik Kýbrýs Partisi'nden çaðrý var Özkan Yorgancýoðlu'na... Bugünkü temel atma törenlerine katýlmasýn diye... Ýlahi Ýzcan, Allah günah yazmasa bile, Tayyip yazmaz mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2013 Cuma YIL: 12 SAYI: 4295 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý HATIRALAR KALSIN, BANA ÞARKILARI GETÝR 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... PAKETÝ ELEÞTÝRENLER ARASINA TATAR DA KATILABÝLÝR YARIN Erdoðan Baybars NE EKERSEN ONU BÝÇERSÝN Ülker Fahri SAHTEKARIZ ERKEKSEN AYAKTA IÞE Ali Osman Özgün Kutalmýþ YORGANCIOÐLU'NUN ZOR SINAVI Mehmet Levent Ýki caminin temeli atýlýrken, Ýlahiyat Koleji de açýlýyor... Ýki caminin temeli atýlýrken, Ýlahiyat Koleji de açýlýyor... Törenler için bu sabah Beþir Atalay Atalay'ýn Ýslam gündemi yoðun adamýza gelirken Bu sabah özel uçakla Siber ve Yorgancýoðlu ile ayrý adamýza gelecek olan Beþir ayrý görüþecek olan Atalay Özkan Atalay'a TC Diyanet Ýþleri önce Ýlahiyat Koleji'nin açýlýþýný Yorgancýoðlu'na Baþkaný Mehmet Görmez ile yapacak, daha sonra ise Odalar ve Borsalar Birliði Hala Sultan Camisi ile YDÜ da toplumdan Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu camisinin temellerini eþlik edecek... atacak... çaðrý var sayfada Törene katýlma Dün gazetemize telefon yaðdýran çok sayýda vatandaþ, Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu ile diðer CTP'li yetkililerin cami temel atma törenlerine katýlmamasýný isterken, Birleþik Kýbrýs Partisi de Yorgancýoðlu'na bu yönde açýk çaðrýda bulundu... Korkmazhan: Baþbakan Yorgancýoðlu'nun parti olarak muhalefetteyken karþý çýkýp protesto ettiði Hala Sultan Ýlahiyat Koleji'nin açýlýþýna katýlmasý ikiyüzlü bir siyaset olur... "AKP, laik, demokrat ve çaðdaþ bir toplum olan Kýbrýslý Türkleri yok ederek dindar bir nesil yetiþtirme peþinde..." Korkmazhan ayrýca Hala Sultan Ýlahiyat Koleji inþaatýnýn yasa dýþý olduðunu belirterek inþaatýn derhal durdurulmasýný ve yargý sürecinin baþlatýlmasýný talep etti sayfada KTÖS ve KTOEÖS'ten AKP'ye: Ne papazlar, ne imamlar Ýki öðretmen sendikasý tarafýndan yapýlan ortak açýklamada þöyle denildi: Kýbrýslý Türkler geçmiþte papazýn ordusuna boyun eðmedi, þimdi de imamýn ordusuna boyun eðmeyecektir... "Ülkeye ve toplumun yapýsýna hiç uymayan Kuran kurslarý, külliye yapýmý ve cami inþaatlarýyla ülkemiz adeta bir Suudi Arabistan kenti haline getirilmeye çalýþýlýyor"... "Tüm devlet okullarýnýn tamiri için 11 milyon TL ayrýlýrken, sadece bir cami inþaatý için 22 milyon TL ayrýldý"... "Bu törenlere KKTC hükümeti yetkilileri olarak katýlýp katýlmayacaklarýný merak ediyoruz. Kýbrýslý Türklerin camilere, tekkelere, hacýlara ve hocalara ihtiyacý yoktur..." 2. sayfada Tuncer Özbahadýr Cami, külliye, ilahiyat koleji gibi Sunni Ýslam dayatmasýna hayýr! 7. sayfada

2 GÜMRÜKSÜZ MAL TASARRUFUNDAN 3 ÝÞ YERÝ ÝÞLETMECÝSÝ HAKKINDA YASAL ÝÞLEM Gazimaðusa'da Gümrük ve Rüsumat Dairesi yetkilileri tarafýndan müþtereken yapýlan kontrollerde, Gümrüksüz olarak muhtelif mal tasarruf ettiði tespit edilen 2 iþ yeri iþletmecisi hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. Dün'den önceki gün yapýlan kontrollerde A.A. Ýletiþim isimli iþ yerinde; 150 adet çeþitli markalarda cep telefonu, 28 adet Pod, 9 adet tablet, 2 adet dizüstü bilgisayar, 443 adet kulaklýk, 6 adet fotoðraf makinesi, 1 spiker, 66 adet Mp3 çalar, 538 adet hafýza kartý ve 7 poþet cep telefonu ekran filmi; "A.G Plus Ýletiþim" isimli iþ yerinde; 40 adet çeþitli markalarda cep telefon, 2 adet bilgisayar, 9 adet I pad, 13 adet saat, 12 adet dizüstü bilgisayar ve "Ý.Ý." isimli iþ yerinde ise 32 adet çeþitli markalarda cep telefonu, 2 adet dizüstü bilgisayar, 5 adet fotoðraf makinesi ile 44 adet kulaklýðýn gümrüksüz olarak tasarruf edildiði tespit edildi. HIRSIZLIK Ercan Havalimaný'nda, bir yolcu uçaðý içerisinde unutulan bir adet Samsung marka Galaxy S3 model cep telefonunu bularak çaldýðý tespit edilen temizlik görevlisi olarak çalýþan H.G.(E- 30) tutuklandý. Olay 2013 yýlý Temmuz ayý içerisinde meydana geldi. YASADIÞI AVA TUTUKLAMA H.G.(E-29) ve E.E. (E- 28) kimlikli kiþiler yasadýþý avdan dolayý tutuklandý. H.G ile E.E, önceki akþamüzeri, Kalkanlý Ýkidere Mevkiinde, av köpeklerini gezdirdikleri bir sýrada, E.E.'nin tasarrufunda bulundurduðu fiþek kapsülü patlatmasýnýn ardýndan olduðu yerden çýkan ova tavþanýný köpekleriyle kovalayarak avladý. Zanlýlar, avlandýklarýnýn tespit edilmelerinin ardýndan polis tarafýndan tutuklandý. DP 21. YILINI BALO ÝLE KUTLAYACAK Demokrat Parti 21. Kuruluþ Yýldönümü'nü düzenleyeceði balo organizasyonu ile kutlayacak. DP/UG'den yapýlan açýklamaya göre, 'Güzel günlere, hep birlikte yürümek amacýyla' sloganýyla düzenlenecek olan yýldönümü balosu 2 Ekim Çarþamba günü saat 20.00'de Girne'de Merit Park Otel'de gerçekleþecek. ÖTÜKEN, AYGÜN VE KUZUCUK'TA ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Üç köyde bugün elektrik kesintisi olacak. Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu Gazimaðusa Bölge Amirliði'nden verilen bilgiye göre, orta gerilim proje çalýþmalarý nedeni ile bugün 09:00-15:00 saatleri arasýnda Ötüken, Aygün, Kuzucuk, köyleri ile bölgedeki tesis ve su motorlarýna elektrik enerjisi verilemeyecek. NEPAL EVEREST'TE HELÝKOPTER DÜÞTÜ Nepal'in Dynasty Havayollarý'na ait bir helikopterin, Everest yakýnlarýnda düþtüðü bildirildi. Yetkililer, Lukla Havaalaný'na inmeye çalýþýrken tel örgülere takýlarak düþen helikopterin alev aldýðýný ancak içinde bulunan dört kiþinin yaralý kurtulduðunu açýkladý. Yaralýlardan birinin durumunun aðýr olduðu, helikopterle Katmandu'daki bir hastaneye götürüldüðü öðrenildi. Beþir Atalay'ýn gündemi yoðun HALA SULTAN ÝLAHÝYAT KOLEJÝ OKUL BÝNASI AÇILIÞI VE BAZI CAMÝLERÝN TEMEL ATMA TÖRENLERÝNE KATILACAK ATALAY'A TOBB BAÞKANI VE DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI EÞLÝK EDECEK Türkiye Cumhuriyeti Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay, bu sabah saat 09.00'da Hala Sultan Ýlahiyat Koleji okul binasý açýlýþý ve bazý camilerin temel atma törenlerine katýlmak üzere özel uçakla KKTC'ye gelecek. Atalay'ýn yanýnda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu ve Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez de temel atma törenleri ve açýlýþlara katýlmak ve temaslarda bulunmak üzere adaya gelecek. Atalay ve Hisarcýklýoðlu, bugün saat 09.30'da Cumhurbaþkaný Vekili Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Sibel Siber, saat 10.00'da ise Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu tarafýndan kabul edilecek. HALA SULTAN KOLEJÝ VE CAMÝ Atalay, Hisarcýklýoðlu ve Görmez, saat 10.30'da Hala Sultan Ýlahiyat Koleji okul binasý açýlýþý ve ek tesislerin temel atma törenine, ardýndan saat 11.30'da Hala Sultan Camisi temel atma törenine katýlacak. KTÖS ve KTOEÖS'ten AKP'ye uyarý "KIBRISLI TÜRKLER GEÇMÝÞTE PAPAZIN ORDUSU'NA BOYUN EÐMEDÝ. ÞÝMDÝ DE ÝMAMIN ORDUSU'NA BOYUN EÐMEYECEKTÝR" Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) ile Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS), temel atma törenleri bugün gerçekleþtirilecek olan Ýlahiyat Koleji ek derslikleri ve camii yapýmlarý nedeniyle Türkiye'deki Adalet ve Kalkýnma Partisi'ni (AKP) eleþtirdi. KTÖS Genel Baþkaný Güven Varoðlu ile KTOEÖS Genel Sekreteri Mehmet Taþker tarafýndan yapýlan ortak açýklamada, "AKP hükümetinin Kýbrýslý Türkleri göç ettirme ya da dönüþtürme politikalarý çerçevesinde; nesiller boyunca sahip olduðu çaðdaþ, demokratik, laik yapýsýnýn yerine biat eden, haline þükreden, hurafelere inanan yobaz bir yapýnýn yerleþmesi için her türlü faaliyetin yapýlmakta olduðu" ileri sürüldü.ortak açýklamada, "uygulanan asimilasyon politikalarý ile önce azýnlýða düþürülen Kýbrýslý Türklerin þimdi de kimliðini koruma mücadelesi vermekte olduðu savunularak, ülkeye ve toplumun yapýsýna hiç uymayan Kuran kurslarý, külliye yapýmý ve cami BKP: Baþbakan Ýlahiyat Koleji açýlýþýna katýlmamalý Birleþik Kýbrýs Partisi, CTP Genel Baþkaný ve Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu'nu, Hala Sultan Ýlahiyat Koleji'nin bugün yapýlacak açýlýþ törenine katýlmayarak, ek derslik inþaatýnýn durdurulmasý ve yargý sürecinin baþlatýlmasý yönünde karar almaya çaðýrdý. BKP Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, Baþbakan Yorgancýoðlu'nun parti olarak muhalefetteyken karþý çýkýp, protesto ettiði Hala Sultan Ýlahiyat Koleji'nin açýlýþýna katýlmasýnýn ikiyüzlü bir siyaset olacaðýný vurguladý. Korkmazhan açýklamasýnda, Hala Sultan Ýlahiyat Koleji'nin inþaat sürecinin de yasa dýþý GÝRNE ÜNÝVESRÝTESÝ VE YDÜ CAMÝSÝ TEMEL ATMA TÖRENÝ Atalay ve Görmez daha sonra saat 14.00'te YDÜ kampusunda gerçekleþecek Yakýn Doðu Üniversitesi Camisi temel atma töreni ile Girne Üniversitesi temsili temel atma törenine de katýlacaklar. Türkiye Cumhuriyeti Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay yarýn saat 18.30'da özel uçakla adadan ayrýlacak. GÖRMEZ TC Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez de bu sabah adaya gelerek, açýlýþ ve temel atma törenlerine katýlacak. Görmez saat 09.30'da Din Ýþleri Baþkaný Talip Atalay'ý, saat 10.00'da Vakýflar Örgütü ve Din Ýþleri Dairesi Yönetim Kurulu Baþkaný Iþýlay Arkan'ý ziyaret edecek. Temel atma ve açýlýþ törenlerinin ardýndan Görmez, saat 15.30'da din görevlileriyle toplantý yapacak. Görmez, saat 18.30'da özel uçakla adadan ayrýlacak. inþaatlarýyla ülkenin adeta bir Suudi Arabistan kenti haline getirilmeye çalýþýlmakta olduðu" ifade edildi. Açýklamada, Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn "dindar bir nesil yetiþtirmek istiyoruz" söylemine uygun olarak yarýn Hala Sultan Camii ile Ýlahiyat Koleji'nin temellerinin atýlacaðý belirtilerek, "Tüm Devlet okullarýnýn tamiri için 11 milyon TL ayrýlýrken sadece bir cami inþaatý için 22 milyon TL ayrýlmýþ olmasý bu konudaki zihniyeti açýkça ortaya koymaktadýr" denildi. Ortak açýklamada þu ifadelere yer verildi: "KKTC Hükümet yetkilileri olarak katýlýp katýlmayacaðýný merak etmekteyiz. Kýbrýslý Türklerin camilere, tekkelere, hacýlara ve hocalara ihtiyacý yoktur. Kýbrýslý Türkleri yok edecek olan "TOMA" deðil, minicik çocuklarýn ve gençlerin beyinlerine enjekte edilecek Þeriat tohumlarýdýr. Artýk "kral çýplaktýr". Bilinmelidir ki Kýbrýslý Türkler geçmiþte Papazýn Ordusu'na boyun eðmedi. Þimdi de Ýmamýn Ordusu'na boyun eðmeyecektir" olduðunu savunarak, ülkedeki yasalara uyulmadýðýný, gerekli malzemelerin Türkiye Diyanet Vakfý'na baðlý KOMAÞ Anonim Þirketi tarafýndan alýndýðýný buradaki hükümete de bu yasa dýþýlýklarý kýlýfýna uydurma görevi verildiðini belirtti. Gerici olduðunu savunduðu AKP hükümetinin Türkiye'de olduðu gibi Kýbrýs'ta da dini gericiliði, Sünni islam yaþam tarzýný egemen kýlmaya çalýþtýðýný ifade eden Korkmazhan, AKP'nin laik, demokrat ve çaðdaþ bir toplum olan Kýbrýslý Türkleri yok ederek "dindar bir nesil yetiþtirme" peþinde olduðunu vurguladý. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý HATIRALAR KALSIN, BANA ÞARKILARI GETÝR Azerbaycan'a gitmek için yola çýkarken, Þener Elcil sordu bana: -Sen en son ne zaman Bakü'ye gittin? -43 yýl önce, dedim... Ve bir hediye istedim ondan: -Bana Azeri þarkýlarýný getir... Tarlý kemençeli þarkýlar... Dumanlý Bakü garýna uzun bir tren yolculuðundan sonra girdiðim daha ilk gece ruhuma iþlemiþti... Ömrümün bir yýlý Hazer kýyýlarýnda geçti yýlýný Bakü'de karþýladým... Bir misafirlikte Azeri ve Rus dostlarla... "19 yaþým" þiirini Nazým Hikmet'in belki de bunun için çok severim... Ben de ayný yollardan geçtim... Ayný þeyleri hissettim... Ayný hayalleri kurdum... Onun dost bildiðini dost, düþman bildiðini düþman bildim... Sevdiði þeyleri ben de sevdim... Sevmediklerini sevmedim... Ben de "diþ fýrçasý evet, manikür hayýr" dedim... Hep faydaya baktým... Bir kalemin gördüðü iþi bir milyon çeþit cins kalemin görmesi cazip gelmedi hiçbir zaman bana... Göz kamaþtýrýcý tüketim maddeleri ile ruhumuzun teslim alýnmasýný hiç hazmedemedim... Zaten yýllar sonra Londra'ya ilk gidiþimde beni karþýlayan dostum omzumda bir çanta ile görünce çok þaþmýþtý... Kahkahalarla gülmeye baþladý... -Ne gülüyorsun, dedim... -Sana gülüyorum, dedi... Senden baþka hiç kimse þimdiye dek Londra'ya bir omuz çantasý ile gelmedi... Gidenler boþ bavullarla giderlermiþ Londra'ya, dolu gelirlermiþ... Bakü iyi bir ders kitabý oldu benim için... Komünizmin inceliklerini de orda öðrendim, aþkta acemiliklerimi de... Bir Kýbrýslý olarak dünyaya ne kadar kapalý yaþadýðýmýzý orda anladým... Ýlk hayal kýrýklýklarým ve iki farklý dünya arasýnda ilk bocalamalarým orda baþladý... Herkes batýda ne varsa, onlarda da olsun istiyordu. Kot pantolonlar... Alýmlý takýmlar... Fransýz parfümleri... "Maniküre hayýr" diyen Nazým Hikmet yanýlmýþtý... Keþke öyle olsaydý... Sovyetler ben Bakü'ye gittikten yirmi yýl sonra battýysa, bir bakýma bunun için battý... Zenginlik ve refah kokan Ýsveç'te tam tersini gördüm bunun... Stockholm sokaklarýnda lüks tüketim maddelerinden býkmýþ insanlar vardý... En ucuz giysileri giyiyorlar ve adeta zengin ve parlak biri gibi görünmekten kaçýnýyorlardý.. O sokaklarda ne zaman gýcýr gýcýr takýmlarý ve þýk kravatý ile birine rastlasam, geri býraktýrýlmýþ yoksul bir ülkeden gelen bir yabancý olduðunu anlýyordum hemen... Pahalý þeylere deðer vermeyen bu topluluða karýþtýðým ilk gün benim sýrtýmda da yazlýk bir takým elbise vardý. Ve doðrusu çok sýkýldým... Keþke yýrtýk pýrtýk, yamalý bir kýyafetle olsaydým... Ayakkabýlarým boyalý deðil, boyasýz olsaydý... Yoksulluða en çok raðbet ettiðim an o an oldu iþte... Bollukta bir yoksulluk elbette... Anlaþýlan yoksulluðun tadý ancak öyle çýkardý... Bakü'deki dostlarýmý hatýrladým... Bütün denizler gibi Hazer de durulmazdý dalgalanmadan... Kül olur mu ateþ yanmadan? Olmaz! Bir gece vakti girdiðim Bakü'yü yine bir gece vakti terkettim... Yine o dumanlý gardan yeþil bir trenle... Yataklý kompartýmanda Nazým Hikmet'in þiirlerini okudum... Yemekli vagonda Azeri þarkýlar dinledim... Kýbrýs'ýn haritadaki yerini anlattým soranlara... Gürcü ve Ermenilerle yarenlik ettim... Ve kayýnlar yapraklarýný dökerken girdim Moskova'ya... Bakü'ye bir daha dönmedim... Dönmem için de bir sebep yoktu... Tarih hep ileri gider çünkü, hatýralar hep geride kalsa da...

3 AFRÝKA dan mektup... KURDELENÝN BÝR UCUNDAN TUTACAK MI? Takunyalý iþgalcimizin 'mümtaz' bir temsilcisi teþrif ediyor bugün adamýza... Özel uçaðýyla... Gezi parký direniþçilerinin kafasýný ezmeye çalýþanlardan biri... Ýþgalcimizin postallarý vardý eskiden... Takunyalarý var þimdi... Takunyalar þakýrdýyor ayaklarýnda postallarý bile bastýrarak... Açýn ekranlarýnýzý ve seyredin... Þak þak diye geçecek havaalanýndaki kýrmýzý halidan... Karþýlayýcýlarý sýraya dizilecek... Bir manga asker gibi... Teker teker ellerini sýkacak... Sonra da arabasýna atlayacak... Siber'e gidecek... Sonra Yorgancýoðlu'na... Özkan Bey'le koltuða oturduktan sonra ilk karþýlaþmalarý olacak bu... Nerde kalmýþtýk? Son gecede... Partide oturmuþ, karar alýyorlardý... Ansýzýn telefon çaldý... Beþir'in telefonu... Ankara-Lefkoþa hattý... "DP ile deðil, UBP ile kurun hükümeti" demiþti... Ayet gibi gökten zembille indi takunyalýnýn talimatý... Sonra telefon kapandý... * Özkan Bey kibar bir adam... Girmez öyle konulara... Muhatabý açmazsa, o hiç açmaz... Beþir Bey'le ne konuþacak? Elbirliði ve iþbirliðiyle nasýl düzlüðe çýkacaðýmýzý... "Biz eþit ve saðlýklý iliþkiler isteriz" der mi acaba ona? Demez... Yanlýþ anlaþýlmak istemez... Onu söylerse, Abohor'da kahvedekilere söyler... Veya bir herse gecesinde devrimci Elyelilere... * Eðer bu görüþmede Ýrsen Küçük'ten farklý olmayý baþarýrsa ne ala... Küçük'ün oturduðu koltukta o oturacak... Efsunlanmýþ... Büyülenmiþ bir koltuk... Beþir Bey ise daha önce oturduðu yere oturacak... Ankara bu hükümeti henüz kutlamadý diye çok mu merak ediyordunuz? Merak etmeyin... Beþir Bey bu açýðý bugün kapatacak... Sonra kalkacak... Ýlahiyat Koleji'ni açmaya gidecek besmeleyle... Ve bir de temel atacak... Ardýndan bir cami temeli daha sonra... Suat Bey'in özerk cumhuriyetinde... Berhudar ol ey Kýbrýstürkü!... Ýbadete ve ezanlara boðacaklar seni... Ganimetçiler yaðmalarken ülkeni, sen þeytanlarý kovacaksýn camilerde... Kubbeler miðferin... Minareler kýlýcýn... Ve camiler de kýþlan olacak... Dikkatli ol! Bir zamanlar karavana yediðin kýþlalara benzemez bu kýþla... Özkan Bey de kurdelenin bir ucundan tutar mý acaba? HÜKÜMETE 3 EKÝM'E KADAR SÜRE TANIDILAR Narenciyeciler þok eyleme hazýrlanýyor Kýbrýs Türk Narenciye Üreticileri Birliði (KTNÜB), Kamyoncular Birliði ve Kontraktörler Birliði, Cypfruvex'in alacaklarýnýn 6 aydan beri ödemediðini, sorunun 3 Ekim Perþembe güne kadar çözülmemesi halinde þok eyleme gideceklerini açýkladý. Kamyoncu birlikleri, üretici birlikleri ve kesim ekipleri dün KTNÜB'nde ortak basýn toplantýsý düzenleyerek, sorunlarý aktardý. Toplantýya Doðancý Elye Patates Üreticileri Birliði Baþkaný Mehmet Bicen de katýlarak, destek verdi. Ortak basýn bildirisini okuyan KTNÜB Asbaþkaný Yalçýn Cemal, 6 aydan beri alacaklarýnýn ödenmediðini, yetkili makamlara sunulan önerilerin dikkate alýnmadýðýný belirtti. CEMAL Kýbrýs Türk Narenciye Üreticileri Birliði Asbaþkaný Cemal, kamyoncu birlikleri, üretici birlikleri ve kesim ekiplerinin, devlet kurumu olan Cypfruvex'ten alacaklarýný 6 aydan beri alamadýðýný belirtti. Hükümet yetkilileri ile yapýlan istiþarelerden olumlu sonuç alýnamadýðýný söyleyen Cemal, sunduklarý alternatif formüllerin de dikkate alýnmadýðýný savundu. Cemal, "Gýda, Tarým ve Enerji Bakaný Önder Sennaroðlu ile Maliye Bakaný Zeren Mungan'ýn narenciye konusundaki açýklamalarý bardaðý taþýran son damla olmuþtur" dedi. Cemal, sorunlara 3 Ekim Perþembe güne kadar çözüm bulunmamasý halinde, þok eylemler yapma kararý aldýklarýný kaydetti. sektörle ilgili açýklamalarýndan üzüntü duyduklarýný belirtti. AYDIN ALÝOÐLU Kamyoncular Birliði Baþkaný Savaþ Aydýn, narenciyenin bir kýsmýný ada içinde nakliye ettiklerini, geçen yýl nakliye bedelini dört ay sonra aldýklarýný, bu yýl ise 6 ay geçmesine raðmen alamadýklarýný, ne zaman da alacaklarýný da bilmediklerini belirtti. Aydýn, 6 aydýr 200 bin TL tutarýndaki ödemenin yapýlmadýðýný söyleyerek, ne zaman alacaklarýný bilememenin sýkýntý yarattýðýný kaydetti. Kýbrýs Türk Narenciye Üreticileri Birliði Baþkaný Alioðlu da, Cypfruvex'in 6 aydan beri ödemeleri yapmadýðýný, 7 buçuk milyon TL alacaklarý olduðunu belirtti. Hükümetin, alacaklarý olan bazý kesimlerin ödenebilmesi için kaynak ayýrdýðýný savunan Alioðlu, narenciyeyle uðraþanlarýn maðdur edilmesinin üzüntü verici olduðunu kaydetti. Alioðlu, Gýda, Tarým ve Enerji Bakaný Önder Sennaroðlu ile Maliye Bakaný Zeren Mungan'ýn Kontraktörler Birliði adýna konuþma yapan Hüseyin Öztürk, ödenmemelerine raðmen ürünü dalýnda býrakmadýklarýný vurgulayarak, "Saðduyulu insanlar olarak narenciye ürününün hasat edilmesinde özveri ile çalýþtýk, ama karþýlýðýný alamadýk" dedi. Öztürk, ödemelerin yapýlacaðý tarihle ilgili net bilgi istediklerini belirtti. ÖZTÜRK MEHMETÇÝK BELEDÝYESÝ ÇALIÞANLARI EYLEM YAPTI- Büro-Ýþ üyesi Mehmetçik Belediyesi çalýþanlarý dün Meclis önünde eylem yaptý. Çalýþanlar, toplu iþ sözleþmesinin bazý maddelerinin uygulanmamasý nedeniyle 21 Aðustos'tan bu yana çeþitli eylemler düzenliyor. Büro-Ýþ Baþkaný Hüseyin Akyön, eylem öncesi Cumhuriyet Meclisi Baþkaný ve Cumhurbaþkaný Vekili Sibel Siber'le de görüþüp sorunlarýnýn çözümlenmesini talep ettiklerini söyledi. Eylemde Hür Ýþ Baþkaný Yakup Latifoðlu da hazýr bulunurken, Komünist Emek Hareketi de "Sosyal Güvencesiz, Angarya Çalýþtýrýlmaya Hayýr" yazýlý pankart açtý.

4 A KAY A L A ÝL DÝRÝF Külliyeler camiler ilâhiyat kolejleri Desenize iþimiz yine Allaha kaldý Okuyalým cennette verilecek hurileri Anlat hoca efendi aklýmýz orda kaldý! Ali OSMAN P eriyodik SAHTEKARIZ... Yalnýzlýðýn göbeðinde takýldý aklýma sahtekar kelimesinin ne demek olduðu... Aklýmda bir þeytanlýk var sanmayýn... Durup dururken iþte... Yalnýzlýðýn salýncaðý takmadý bugün de ondan... Gopcaladým gopcaladým ama uçamadým... Yükseklere çýktým indim, çýktým indim... Öðle ezaný mýydý bölen zevkimi, ikindi ezaný mý anlamadým. Bir ölünün arkasýndan okunan selaysaydý da ben onu anlamadým. Sahtecilik, kalpazanlýk, taklitçilýk yapana sahtekar denirmiþ... Sahte nedir öyleyse? O da düzme, uydurma, yalan demekmiþ! Bu düzme, uydurma, yalan iþlerin içerisine girenler de sahtekar olur mu? Þüphesiz! Askerde mertekleri siyaha boyatýr ve kum torbalarýnýn üzerine koyarak karþý taraftaki mevzilere doðru uzatýrdýk. Geri tepmesiz top muydu algýlanmasýný istediðimiz? Futbol topundan baþka toptan pek anlamadýðým için bu konuda söyleyecek sözüm yok... Top düzemeceydi, yalandý, uydurmaydý... Sahteydi yani... Yapanlar ve yaptýranlar da sahtekardý... Yoksa vatan, millet, Sakarya iþinde mübah mýdýr yalanlar dolanlar? Topraðý çalma, malý mülkü yaðma edilmiþ, zorla gaspedilmiþ bir coðrafyaya, 1983 yýlýnýn Kasým ayýnda birdenbire bir devlet kuruldu... Tanýnmamýþ, uydurma yani sahte devlet bu! Anglo-Amerikan tanrýlarýnýn bölgedeki soytarýlarý düþtü payýmýza... Dibi yalan, sahtekarlýðýn daniskasý... Gopcaladým gopcaladým yeteri kadar havalanamadým salýncakta... Ehliyetler, kimlikler, diplomalar bastýrdýlar... Kurumlar, kuruluþlar kurdular... "Ne mutlu Türküm diyene"nin Ýngilizcesini gökyüzüne diktikleri direklerin üzerine astýlar! Elye fasulyesi kadar olamadýlar ama... Ne de Ayrini karpuzu... Lefke'nin portokalýnýn rayihasý dünyada yok... Onun yanýna hiç yaklaþamadýlar... Gerçekleri, güzelleri ve güzellikleri yok etmek için didinip durdular o sahte devletin kurulmasýndan sonra... Devletlerinden büyüktü karpuz da, fasulye de, portokal da... Zorla alsak da kimliðini bu sahtekarlýða ortak olduk demektir... Bazan "Madem öyledir Türk Lirasýný almayýn" der ya bu devletin ve düzenin maskaralarý... Unuttuklarý, üzerinde yaþadýðýmýz coðrafyanýn bizim... Kazandýðýmýzýn da alýnterimizin karþýlýðý olduðudur... Ýngiltere'de sterlin, Almanya'da Euro, burada da TL... Deðerlendirmemizdir paralar hakkýnda yazdýklarýmýz... Ýsteðimiz ve rýzamýz dýþýnda, sadece kendi egolarýný tatmin etmeleri için "sonsuza kadar yaþayacak" bir devlet kurdular... Aldýlar ellerine sazý ve vurdular teline! Gopcala yavrum gopcala... Hepimiz de sahtekarýz... Az buz deðil bu... Müstahak mýdýr baþýmýza gelenler... Zerdaliden düdük olursa KKTC de tanýnýr diyenlere kýzanlara, kýzamýyorum... Bir öðle vakti sela mýydý, namaza çaðrýsý mýydý hocanýn, bilemem... Yalnýzlýðýmý gopcaladým aðaca astýðým salýncakta... Ve yemyeþil ekinler arasýnda göze batan bir tek Medoþ lalesi gibi, kendi coðrafyamýzdaki sahtekarlýðýmýzý sorguladým... Kalay TELEVÝZYON PROGRAMCISININ DÝLEÐÝ VE AKP'NÝN BAÞARISI Bir televizyon programcýsý. Kadýn. Yayýlmýþ lüks bir otelde koltuða, karþýsýnda oturan otel müdürü ile muhabbet ediyor. "Türkiye'de çok baþarýlý bir hükümet var, dilerim Gezi olaylarý zarar vermez" diyor kadýn programcý. AKP'nin baþarýsýnýn nereden kaynaklandýðýný söylemiyor. Kimbilir belki de Gezi olaylarýnda polisin yazdýðý "destan"ý kastediyor. Belli ki, Gezi Direniþi'nin ilk günlerinde çekilmiþ bir program. Olsun, ne fark eder!! Döndüre döndüre izlettirirler Kýbrýs Türkü'ne. Buralarda hiçbirþey eskimez. Tayyip Erdoðan'ýn da AKP'sinin de dünyada karizmasý çizilir, buralarda çizilmez. Kalaycý Mandýradan 14 kuzu çaldý ve sattý Sessizliðin Sesi Gamze BAYKUR- Maðusa'da Hasan Oy'a ait mandýradan 14 adet besi kuzusu çalarak satmakla suçlanan Hüseyin Kara tutuklandý. "Hayvan sirkatý" suçlamasýyla sün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlan zanlý Kara, tahkikat maksatlarý bakýmýndan 1 gün süreyle poliste tutuklu kalacak. Mehmet Levent YORGANCIOÐLU'NUN ZOR SINAVI 5 kuzu bulundu Olayýn tahkikat memuru Hüseyin Osum, zanlý Hüseyin Kara'nýn 1 Eylül ile 24 Eylül tarihleri arasýnda Hasan Oy'a ait aðýl içerisinden 14 adet besi kuzusu sirkat ettiðini açýkladý. Müþteki Oy'un sirkat edilen kuzularýndan 4 tanesini 25 Eylül tarihinde Ýbrahim Gök'ün aðýlýnda görerek tespit ettiðini belirten Osum, yapýlan soruþturmada zanlý Kara'nýn sirkat ettiði kuzulardan 4 tanesini Ýrfan Ateþ'e sattýðýný, Ateþ'in ise konu kuzularý Ýbrahim Gök'e sattýðýnýn tespit edildiðini açýkladý. Osum, Gök'ün aðýlýnda bulunan 4 adet besi kuzusunun emare olarak alýndýðýný belirterek, zanlý Kara'nýn aðýlýnda ise sirkat edilen kuzulardan 1 tanesini tespit ettiklerini söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn yeni baþladýðýný belirten Osum, zanlýnýn 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýný talep etti. Bugün yeniden mahkemeye çýkarýlacak Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Ayþen Toroslu, zanlý Hüseyin Kara'nýn tahkikat maksatlarý bakýmýndan 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýna emir verdi. Gece kulübü baskýnlarý hýz kesmiyor Abbas ELMAS- Lefkoþa Polis Müdürlüðü'ne baðlý Cürümleri Önleme Þubesi ekipleri tarafýndan önceki gece Lefkoþa'da faaliyet gösteren Fly isimli gece kulübüne yapýlan operasyonda, "Fuhuþ yoluyla kazanç saðlamak ve Fuhuþa teþvik" suçunu iþlediði iddia edilen 5 kiþi gözaltýna alýnarak dün Lefkoþa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý. Mahkemede zanlýlar hakkýnda yeminli þahadet veren Alayköy Polis Karakolu'nda görevli polis memuru, Fly gece kulübüne müþteri olarak giden E.A konu yerde iþletmeci olarak çalýþan C.A'ya 150 TL para vererek konsomatris olarak çalýþan N.V isimli kadýnla cinsel iliþkiye girmesi hususunda anlaþtýklarýný tespit ederek zanlý 1 ve 2 "Fuhuþ yolu ile kazanç saðlamak" zanlý 3 ise "Fuhuþa teþvik" suçlarýndan methaldar olduklarýný söyledi. Yine ayný gece kulübüne müþteri olarak giden Güney Kýbrýs vatandaþý S.G konu yerde iþletmeci olarak çalýþan C.A'ya 60 Euro vererek konsomatris olarak çalýþan H.O'la cinsel iliþkiye girme hususunda anlaþtýklarý tespit ettiklerini aktaran polis, zanlýlar hakkýnda baþlatýlan soruþturmanýn tamamlandýðýný söyleyerek, zanlýlarýn davalarýnda hazýr bulunmasýný saðlamak için uygun bir teminata baðlanmasýný talep etti. Huzurundaki þahadeti ve zanlýlarýn itirazý olmamasýný dikkate alan Lefkoþa Kaza Mahkemesi, 5 zanlýnýn da yurt dýþýna çýkýþlarýnýn yasaklanmasýný ve KKTC vatandaþý muteber birer kiþinin 5 bin TL'lik kefalet senedi imzalamalarý þartý ile tutuksuz yargýlanmalarýný emretti. AD-HOC KOMÝTE BAÞKANLIÐINA TUFAN ERHÜRMAN SEÇÝLDÝ "Faiz, Borç-Alacak Ýliþkilerini Düzenleyen Tüm Mevzuata Ýliþkin Deðiþiklikleri Hazýrlamak ve Görüþmek Üzere Oluþturulan Geçici (Ad-Hoc) Komite" bugün toplanarak, komite baþkaný ve komite baþkan yardýmcýsýný seçti. Meclis'ten yapýlan açýklamaya göre, komite baþkanlýðýna oybirliði ile CTP/BG Milletvekili Tufan Erhürman, baþkan yardýmcýlýðýna ise UBP Milletvekili Ersin Tatar getirildi. Komite toplantýsý DP/UG Milletvekili Hüseyin A.Alanlý, UBP Milletvekili Sunat Atun, CTP/BG Milletvekilleri Ömer S.Kalyoncu ve Fazilet Özdenefe Kürþat'ýn katýlýmlarýyla gerçekleþti. Þu iþe bakýn... Gözümüze bir TOMA çöpü soktular... Onu çýkarmaya uðraþýrken... Arkamýzdaki merteði göremedik! Þimdilik TOMA'lanmadýk ama... Paketlendik! Yani biz bakarken TOMA'ya... Mektup gitti Ankara'ya! Ne diyor Özkan beyin mektubu? Ekonomik program harfiyen uygulanacaktýr! Haber, KKTC'nin en kulaðý derin köþe yazarlarýndan AKP'ye sýfýr yakýnlýðýyla ünlü Ozan Ceyhun'a ait. Yani asparagas olma ihtimali ya da þansý hiç yok. Öyle olduðu halde Yorgancýoðlu mektubu doðrulamasýna raðmen, içeriðini yalanladý! Ekonomik programa harfiyen uygulanacaðýna dair bir taahhüt mektubu de deðilmiþ bu... Programýn uygulanmasýnda görülen aksaklýklarýn giderilmesine yönelik bir talep mektubuymuþ! Hepsi o kadar... Ýsteyen inanýr istemeyen inanmaz! Ne yani... Açýklýk ve þeffaflýk sözü verdiler diye herþeylerini size gösterecekler mi sandýnýz?! Þeffaflýk ve açýklýðýn da bir sýnýrý var kardeþim!.. Mektup olayý medyaya düþtüðünde, ne demiþti CTP Genel Sekreteri Asým Akansoy? "Öyle bir mektuptan haberim ve bilgim yok." (!) Aradan 12 saat ya geçti ya geçmedi... Bir de baktýk, Asým bey de son günlerin modasýna uydu ve rota deðiþtirdi! Önce haberim ve bilgim yok dediði mektubun "teknik içerikli" bir mektup olduðunu ve teknik kiþilerden teknik kiþilere gönderildiðini, Yorgancýoðlu'nun ise bu mektuba sadece bir kapak yazdýðýný söylemeye baþladý! Anlayacaðýnýz, açýklýk, þeffaflýk, kamuoyuyla paylaþmaymýþ... Hepsi hikâye... Canýnýzý yemeyin boþuna. Bundan iyisi can saðlýðý! Daha fazla þeffaflýk beklemek ölü gözünden yaþ beklemekten baþka birþey deðil... Yoksa siz bu hükümetin, ekonomik programýn aksamadan uygulanmasýný talep eden Ankara'ya hayýr diyeceðini mi sanýyorsunuz? Revize mevize iþi de hikâyedir. Kandýr çocuðu da taksim istesin meselesi! Keþke yapabilseler öyle diþe dokunur bir revizyon da onlarý ayakta alkýþlasak... Her neyse... TOMA'ydý, mektuptu derken þimdi önümüze baþka bir pilâv kotarýldý. Ýlâhiyat koleji açýlýþý... Hala Sultan Camisi ile YDÜ camisinin temellerinin atýlmasý. Beþir Atalay, bu açýlýþlar ve temel atma törenleri için bugün aramýzda. CTP muhalefetteyken, külliyeye de, Hala Sultan Camisine de, ilâhiyat kolejine de þiddetle karþýydý. Þimdi herkes merak ediyor. Yorgancýoðlu, þiddetle karþý olduklarý bu törenlere katýlýp, Beþir Atalay'la birlikte bu temellere bir kürek harç da o koyacak, ilâhiyat kolejinin kurdelesini kesmek için bir makas da o eline alacak mý? CTP milletvekili Mehmet Çaðlar'a sorarsanýz, "Bu kolej toplumun kültür yapýsýna uygun deðil. Ama davet edilirsem giderim. Bence baþbakan da gitmeli" diyor! Baþbakan Yorgancýoðlu gidecek mi diye bana sorarsanýz... Gitmemesi lâzým, ama gidecek, derim!.. Keþke yanýlsam...

5 5 27 Eylül 2013 Cuma Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Hükümet sürekli olarak görevden alýp yerlerine baþkalarýný atamakla meþgul. Atlarý deðiþtirmekte biraz aceleci davrandý gibi geldi bana. Henüz dereyi geçmedik ki. Paketi eleþtirenler arasýna Tatar da katýlabilir yarýn MÝÞ-MIÞLAR * KIB-TEK'in yeni yönetimi belirlenmiþ. - Yoksa siz sadece Ýrsen'in deðiþeceðini mi sanýyordunuz? Deðiþmedik taþ kalmayacak! * Karpaz'a Ring Yolu yapýlmasýna sert tepkiler gösteriliyormuþ. - Açýk söyleyim Ben bu defa yolu yapanlar tarafýndayým Bir defacýk olsun kazananlar tarafýnda olmak istememi hoþ görürsünüz umarým. * KIB-TEK'e yakýt gelmiþ ama para yatýrýlmadan boþaltýlmayacakmýþ. - Hazýr konusu açýlmýþken sorayým Bu gelen yakýt, Siber Haným'ýn gelecek dediði o yüksek kaliteli yakýt mý, yoksa eski adisi mi gene? * Tabipler Birliði Baþkaný, Maðusa Hastanesi'nde ölen hasta ile ilgili olarak "Üzücü ve düþündürücü" demiþ. - Elbette öyledir Ama kimsecikler çaresiz vatandaþlar kadar üzülmüyor ve hele hele kara kara düþünmüyor. *Bakanlýk onayý ile vatandaþlýða son verilecekmiþ. - Bu durumda liste Ankara'dan onaylý olarak mý gelecek yani. * Baþbakan Yorgancýoðlu, Turkcell yetkilileri ile görüþmüþ. - Mektubun ortaya çýkmasýndan sonra önlem alma gereði duymuþ olmalý baþbakan Kýsa mesajla iþi halledebilecek gibi. *+ Hala "Kýbrýs'ta barýþ engellenemez" diyenler varmýþ. - Ellemeyin. Býrakýn onlar öylece uyusunlar... * CTP Genel Sekreteri Akansoy, "Ülkedeki durumu tersyüz edeceðiz" demiþ. - Astarýn daha iyi durumda olduðunu nerden biliyor da böyle bir deðiþikliðe gidecek Allah bilir. Hükümetin lafla yürütmeye çalýþtýðý peynir gemileri henüz Maðusa Limaný'ndan hareket etmedi, bilmiþ olun. Öðretmen ayaktaydý. Sendikalar ayaktaydý. LTB ve BES kaynýyordu Hayvancýlar Çiftçiler Bahçeciler ve de narenciyeciler Sütçüler Diken üstündeydiler Hop oturup, hop kalkýyorlardý Ülke huzursuzdu Ýktidardan baþka kimsenin beðenmediði, benimsemediði bir paket vardý Kýsacasý ülkenin durumu periþandý ve Baþbakana karþý büyük bir öfke duyuluyordu! Vardý Huzursuzdu Periþandý Millet öfkeliydi "Du, dý, di" dediðine bakmayýn Unutmuþ olamazsýnýz... Daha dün gibi yaþadýk bunlarý. Ya bugün durum ne? Birebir ayný. Kime merhaba diyorsan, baþbakanýn gaflarýndan, hükümetin fiyaskolarýndan bahsetmeye baþlýyor. Daha da kötüsü, bütün kesimler ayakta ve "eylem" tehditleri savuruyorlar. Yakýnda eylemler baþlýyormuþ. E insaf Ayýp Yazýk Günah!.. Ýnanýn ne diyeceðimi bilemiyorum bu tehditler karþýsýnda. Be arkadaþlar, unuttunuz galiba. Seçimden daha dün çýktýk. "Seçim Seçim Erken seçim" demekten dilinizde tüy bitti. Dünyada bir ilki baþardýnýz. Baþbakaný seçim sandýðýna gömüp, siyaset mezarlýðýna gönderdiniz. Sizinkiler kazandý. BÖYLE BÝR ANDI Ýktidarda olanlar sizinkiler þimdi. Nasýl olur da, üç günde bu hale gelir bu kitle Nasýl olur da, dün oy verdiklerine bugün eylem tehditleri savuruyorlar! Anlaþýlmaz gibi görünüyor. Oysa çok basit. Gofa geliyor, kendi ayaklarýna kurþun sýkýyorlar, sonra da çekiyorlar. NOT: Þimdi Mungan'ýn savunduðu UBP'nin ekonomik paketini, yarýn Tatar yerden yere vurmaya baþlarsa hiç þaþmam... Çünkü böyle gandýrýyorlar sizi! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Cuma dan Cuma ya Ülker Fahri 2007 yýlýnda, bütün köyleri Belediyelere baðlamak, CTP-ÖRP koalisyon hükümetinin reform dediði iddialý bir projeydi. 28 Belediye ye baðlý olan 33 köye ilaveten, geriye kalan 116 köy de artýk Belediye lere baðlanýyordu. Ve... Zamanýn Ýçiþleri Bakaný Özkan Murat, büyük bir iddia ile tüm köylerin belediye sýnýrlarýna alýnmasý ve belediye hizmetlerinden yararlanmasý çaðýmýzýn gereklerinden, yerinden yönetim ilkesinden hareketle, katýlýmcýlýðý, demokratikliði ve fonksiyonellik bakýmýndan yerinden yönetimin anlamý olan belediyeler reformu konusunda bir adým attýk diyorsaydý da... Bu ülke insanýný, siyaset anlayýþýný, siyasetçi seçmen iliþkilerini ve seçim zamanlarý dönen dolaplarý bilenler ise belediyelerin baþýnda olan kiþilerin kafa yapýsý ile sahip olduklarý araç ve kadro dikkate alýndýðýnda, deðil baðlanan köylere, halen sýnýrlarý içindeki olan bölgelere dahi yeterli hizmet veremeyeceði ve 3-5 yýl içerisinde birçok belediyenin iflas edeceðini söylüyor ve yaþanacak çöküntünün iþaretlerini veriyor, uyarýyorlardý. Yýl 2013, aradan 6 yýl geçmiþ ve kaos yaþanmaya baþlamýþtýr... Lefkoþa Belediyesi nin iflasýnýn ardýndan, Lefke, Geçitkale, Yeni NE EKERSEN ONU BÝÇERSÝN Erenköy, Vadili, Serdarlý, Dipkarpaz, Paþaköy,, Büyükkonuk, Esentepe, Akdoðan ve Beyarmudu Belediye Baþkanlarý da yollara düþmüþ, siyasi partilerin kapýlarýný aþýndýrarak imdat çaðrýsý yapýyor yýlýnda toplayacaklarý vergilere getirmeyi planladýklarý artýþlara ilaveten, ziyaret etmeye baþladýklarý siyasi partilerden yeni düzenleme yapýlarak, limanlardan alýnan yolcu ücretlerinden, trafik cezalarýndan, tartý ücretlerinden pay alma, Belediye araçlarýnýn kullandýðý akaryakýttan vergi muafiyeti vb. talepleri yanýnda, devletten aldýklarý katký payýnýn da devlet bütçesinin yüzde 10 una çýkarýlmasýný talep ediyorlar. Basýna yansýdýðý kadarý ile de 5-6 Belediye dýþýnda gerisini de borç bataðýnda. Oysa... Ne vaadlerle yeni sisteme geçilmiþti; Bir yandan, çizilen pembe tablonun propagandasý yapýlýrken, diðer yandan yapýlan Yasa deðiþiklikleri ve Tüzük lerle eskiden olmayan ve yeni yaratýlan vergilerle vatandaþa ilave birçok mali yükümlülükler getirilmiþti. Birkaç yýl içinde ortaya çýkan gerçek ise bambaþkaydý. Belediye ler, KÝT lerde ve Kurumlarda olduðu gibi, siyasilerin çiftliklerine dönüþmüþ, partililerin istihdam kapýsý olmuþtu. Haliyle... KÝT lerde ve Kurumlarda olduðu gibi, gelirler giderleri karþýlayamaz KAN BAÐIÞI- Maðusa Týp Merkezi Hastanesi, kan baðýþý kampanyasý düzenledi. Lefkoþa Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Kan Merkezi yetkililerinin katkýlarýyla, Maðusa Týp Merkezi Hastanesi'nde saat 10.00'da baþlayan kan baðýþý saat 16.00'ya kadar sürdü. Maðusa Týp Merkezi Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Okan Daðlý kan baðýþýyla ilgili yaptýðý açýklamada, yapay olarak elde edilemeyen kanýn önemine deðinerek, Kan Bankasý ve sivil toplum örgütlerinin kan ihtiyacýnýn karþýlanmasýna yönelik önemli çalýþmalarda bulunduklarýný söyledi. 1 yýllýk temizlik malzemesi ihtiyacý karþýlandý Lefke Merkez Lions Kulübü, Lefke bölgesinde bulunan 8 tane eðitim kurumunun 1 yýllýk temizlik malzemesi ihtiyacýný karþýladýðýný bildirdi. Kulübün Dönem Baþkaný Ýpek Çorba yaptýðý yazýlý açýklamada, amacý insanlýða hizmet olan Lions ruhu çerçevesinde halktan toplananlarý,eðitim ve saðlýk kurumlarýna vermeye devam edeceklerini söyledi. Çorba, bu çerçevede kulübe katký koymak isteyen herkese kapýlarýnýn açýk olduðu ve destek beklediklerini de belirtti. olmuþ. Önce, devlete olan vergiler, sosyal sigorta ve Ýhtiyat sandýðý yatýrýmlarý yatýrýlmamaya, arkasýndan bankalara ve piyasaya borçlar kabarmaya baþladý. Sonuçta... Vatandaþtan toplanan yeni vergilere karþýlýk, birçok Belediye götürmesi gereken hizmetleri ya hiç götürmemiþ ya da yetersiz kalmýþtýr. Vatandaþ veya basýn, genelde hep temizlik ve çöp üzerinde duruyor da... Hangi hizmetleri alamadýðýnýn farkýnda da deðil. Örneðin... Oranlarý artýrýlarak, Belediye lere aktarýlan Taþýnmaz Mal Vergisi (Emlak Vergisi) kanalýyla milyonlarca lira kasalarýna girerken; Ýlgili Yasasý nýn... 25(4) maddesi gereði Taþýnmaz mal vergisi nin yüzde 15 i münhasýran devlete ait ilk ve orta eðitim kurumlarýnýn fiziksel geliþiminin tamamlanmasý, bakým ve onarýmlarýnýn yapýlmasý amacýyla kullanýlýr 25(5)(B) maddesi Her Belediye, yýllýk bütçesindeki eðitime katký kalemindeki toplam miktarý, kendi sýnýrlarý içindeki okullarýn fiziksel geliþiminin saðlanmasý amacýyla, ilgili okullarýn belediye ile birlikte hazýrladýðý ve Eðitim Ýþleriyle Görevli Bakanlýðýn öncelikle belirlenen programý çerçevesinde projelerde kullanýr demektedir. Gönyeli Belediyesi nin bu yýl Gönyeli Ýlkokulu nda yaptýrdýðý 7 derslik dýþýnda, herhangi bir Belediye nin, yasada öngörülen, topladýðý Emlak Vergisi nin yüzde 15 ini sýnýrlarý içerisindeki okullara harcadýðýný duyanýnýz var mý? Harcamadýklarý bir yana... Yine, ayni yasanýn 25(5)(C) maddesindeki Maliye Ýþleriyle Görevli Bakanlýk, Belediye lerin eðitime katký olarak yýllýk bütçelerinde ayrý bir kalemde gösterdikleri miktarlarýn bu fýkra kurallarýna uygun olarak kullanýlýp kullanýlmadýðýný denetler. Denetim sonucunda kullanýlmadýðý veya amaç dýþýnda kullanýldýðý tespit edilen miktarlar en geç bir sonraki yýlýn nisan ayý sonuna kadar yukarýdaki (4)üncü fýkra kurallarýna uygun olarak kullanýlmak üzere devlet bütçesine aktarýr maddesine ne kadar riayet edilir. Sevgili okurlar... Çürümüþlük bir bütündür. Yasalar uygulanmak için yapýlýr, süs ola deðil. Siz... Milletin vekilleri olarak Mecliste oturup yasa yapacaksýnýz. Belediye meclis üyeleri olarak kararlar alacaksýnýz... Ama... Kendi yaptýklarý yasalarý ve aldýklarý kararlarý, Belediye Baþkaný ve Bakan olarak görev üslenenler, görmezden gelecek ve asli görevlerini yapmayacaklar. Sonra da... Esas sorumlu konumunda olanlar aðlamaya baþlayacak... Tuhaf deðil mi? 2010 yýlýndaki Belediye seçimlerini hatýrlýyor musunuz? 28 Belediye Baþkaný ndan, 26 tanesi tekrar seçilmiþ, bir tanesi seçime katýlmamýþ ve sadece bir tanesi seçim kaybetmiþti. Oysa... Herkes 2010 yýlýnda da Belediyelerin halini biliyordu. Biliyordu bilmesine de... Particilik ve çýkarcýlýk, her zaman olduðu gibi, ülke çýkarlarýnýn önünde gitmiþti. O nedenle... Þikayet etmenin, küfretmenin bir anlamý yok; Meþhur atasözüdür... Ne ekersen onu biçersin GÜNLÜK BEYEFENDÝ "GAZETELERÝ ALDIN AMA PATRON OLAMADIN" DERMÝÞ Bir süre önce 10 yýldýr çalýþtýðý "Vatan" gazetesinden AKP hükümetini eleþtiren yazýlarý yüzünden kovulan Mustafa Mutlu "Aydýnlýk" gazetesinde yayýmlanan ilk yazýsýnda þöyle diyor: ( ) Yeni bir kitap yazdým; adý, "Dön Kardeþim." Ekim'in ilk haftasýnda buluþacak sizinle. O kitapta da anlattým: Bu ayýn 3'ünde gazetemden attýlar beni; dayanamadýlar baskýya! "Beyefendi" üç haftada bir "saray"a buyur edip bir güzel fýrçalarmýþ bunlarý. "Gazeteleri aldýn ama hâlâ patron olamadýn. Bu Mustafa Mutlu denilen adam hâlâ bizi eleþtirmeye devam ediyor" dermiþ. Kendilerinin yalancýsýyým; onlar söyledi bunu bana! "Dön kardeþim" dediler! "Nasýl?" diye sordum. "Herkes nasýl dönüyorsa öyle dön sen de" diye akýl verdiler. Onlara da söyledim; "dönme organým" bozuk benim. Barýþa, sevgiye, adalete, eþitliðe, özgürlüðe, saygýya, insanca yaþama uçarým sadece, ýþýða uçan kelebek gibi! Zalim, babam olsa çýkarým karþýsýna. Sömürüyü, baskýyý, iþkenceyi, haksýzlýðý kaldýrmaz yüreðim!( ) PAPAZLAR VE ÝMAMLAR Eskiden papazlar ve paþalar vardý... Þimdi ise papazlar ve imamlar var... Öðretmenlerimiz, "Papazlara boyun eðmedik, imamlara da boyun eðmeyiz" diyor... Hem dikleneceðiz, hem dik duracaðýz! NOT EDÝN Bugünün tarihini not edin... Ýki büyük caminin birden temeli atýlýyor. Ýlahiyat Koleji de cabasý! Siz hala tehlikenin farkýnda deðil misiniz? GÖRÜÞME Baþbakan olduktan sonra bugün Özkan Yorgancýoðlu ilk kez Beþir Atalay ile görüþecek... Faþistleþen AKP iktidarýnýn baþ kahramanlarýndan biri ile yapýlan bu görüþme de "iliþkilerimiz geliþiyor" diye sunulacak topluma! GÜNAH Birleþik Kýbrýs Partisi'nden çaðrý var Özkan Yorgancýoðlu'na... Bugünkü temel atma törenlerine katýlmasýn diye... Ýlahi Ýzcan, Allah günah yazmasa bile, Tayyip yazmaz mý? DÜÞÜNDÜ MÜ? Maðusa Hastanesi'ndeki ölüm olayýný 'düþündürücü' olarak nitelemiþti Tabipler Birliði... Düþündü mü acaba? Týrnak... "Durum bu kadar vahim olmasýna raðmen GKK'nýn da bu yapýlanmaya karþý herhangi bir reaksiyon göstermemesi ve bunu kollayan bir sessizlik içerisinde yer almasý akýllarda ciddi kuþkular doðurmaktadýr." Barýþ MAMALI (Kýbrýslý) "Hem açýlýþ hem temel atma! Dünyada böyle örnek pek olmaz. Baþka ülke bakanlarý, bürokratlarý kendine 'egemen' diyen ülkenin temelini ve açýlýþýný yapsýn!" Özkan YIKICI (Ortam) "Bize ne mi? Orda ne varsa burada da olacak dediler ya!.. Bunun için. Korkuyoruz iþte!.. Tören yakýnda. Hepiniz davetlisiniz. Hamileler hariç!.." Ahmet OKAN (Havadis) "Revizyon var mý yok mu bir yana 'revizyon talebi var mý?' onu bile anlayamadýk dosdoðru! Hiç muhalefet olsun diye sormuyorum: Bir revizyon talebi var mý yok mu? Varsa alýnmýþ bir cevap var mý?" Vatan MEHMET (Haberdar) Günün Kahramaný YAÞAR ERSOY Her zamanki gibi büyük bir heyecanla izlenen Kýbrýs Tiyatro Festivali'ne Lefkoþa Belediye Tiyatrosu 'Ada' oyunu ile katýldý ve herkesi büyüledi... 'Ada' 25 yýl önce de Lefkoþa Belediye Tiyatrosu tarafýndan ilk kez sahnelenmiþ ve o zaman da büyük yanký uyandýrmýþtý. Güney Afrikalý yazar Athol Fugard'ýn oyunu olan 'Ada', ülkesindeki ýrkçý rejimi hedef alýyor ve o sýralarda henüz hapiste olan Nelson Mandela'nýn mücadelesinden esinleniyordu. Mandela hapisten çýktý, ýrkçý rejim çöktü, ama 'Ada' hiçbirþey kaybetmedi klasik deðerinden... 'Ada'nýn yönetmeni Yaþar Ersoy'u 25 yýl önce kutlamýþtýk, bugün de kutluyoruz.

7 7 27 Eylül 2013 Cuma Baflýnýn Köþesi KONUÞ GÖR DUY KONUÞ Dr.Dolgun Dalgýçoðlu GEREKSÝZ ÝÞLER (Ýstanbul)- Ayakkabýsýnýn önü açýlmýþ adama "durumlar ne", diye sorar mýsýnýz? Veya dizinde, arkasýnda gerçek yamayla gezen ve yýllarca ayný kýyafeti üstünden çýkartamayan garibana modayý yakýndan takip edip etmediðini? Soranlar ya insan deðillerdir, ya da ne bileyim iþte Sorunlarý saymaya kalktým, nereden baþlayacaðýmý bilemedim Düþündüm, bir daha düþündüm. O kadar çok var ki! Tarlalardan baþlasam, karþýma buðday çýkmaz, karpuz çýkmaz, hele dirifil, hiç çýkmaz Ama kerhaneler, gece kulüpleri, duble yollar bolca çýkar. Adamýn portakal bahçesini ikiye böldüler, yol yaptýlar. Neymiþ? Ýihtiyaçtan Oysa yola gelene kadar ihtiyaçlarý sýralasam, dünyanýn en uzun yolu olur. Tarlasý ikiye bölünen adam, verilen tazminata baktý, bir de bölünen bahçesine. Ýçinden "ben bu bahçeyi ne yapsam" dedi Döndü, verilen paraya baktý O parayla da ancak bir gecelik kerhaneye gidebilirdi. Zaten narenciyelerini çöp ettiler. Halk belirsizlikten býkmýþ. Bir an evvel önünü görmek istiyor. "Çözüm olsa da" demeleri ondan. Çözüm deseniz uzaktan emaresi bile yok. Kýsaca lokomotif Omorfo bir zamanlar kartaldý, þimdi kaktýrsan gitmeyecek külüstür Çünkü KKTC var Sýrf onun yüzünden dünyayla irtibatýmýz kesildi. Ve irtibat sadece kuzey ülke Türkiye'ye ile. Bir ara Arjantin'den ekþi getirmiþlerdi, çok kýzmýþtýk Oysa þimdilerde ülkeye yani narenciye memleketine portakal suyu getiriyorlar Üretici Omorfo halký o yabancý meyve sularýný dükkânlarýnda satýyor ne yazýk. Bir zamanlar köyleri çok gezerdim. Köylerde de týpký Omorfo'da yabancý meyve sularý satýlýr gibi yabancý kutu sütleri, ambalajlý ekmek ve hellim satýlýyor, köy hellimleri, ekmekleri yerine. Bu yitirilmiþ kültürün dýþa vurumu. Yitirilmesine sebep ise malum Tarladan çýkalým bakalým þehir ne durumda. Ýþçiler, çöpçüler, esnaf ve diðer geriye ne kalmýþsa Dokun ve dinle sorunlarýný. Okullara gitsek zaten muhatap olacak eleman bile bulamazsýnýz Eksik Bevvap da yok, baþka çalýþanlar da. Hepsi eksik. Sayarak bitiremeyeceðimiz kadar eksiklik yaþadýðýmýz Kýbrýs'ýn kuzeyine bu gün Türkiye'den yetkili gelecek Beþir Atalay Ne için gelecek? Ýhtiyacýmýz olmayan Ýlahiyat Koleji okul binasý açýlýþý ve zaten gereðinden fazla olan camilere iki tane daha katmak için. Ve yetki koltuklarýnda oturanlar bu ayýba ortak olmaya koþacaklar. ALO AFRÝKA HATTI ANKARALI ÖLÇÜMCÜLER HANGÝ HAKLA EVLERÝMÝZE GÝRÝYORLAR? Yorgancýoðlu Zaim'i kabul etti Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu, Polis Örgütü'nün daha verimli olabilmesi adýna neler yapýlabileceðinin gündemde olduðunu söyledi. Baþbakan Yorgancýoðlu, Polis Genel Müdürü Ahmet Zaim, Polis Genel Müdür 1'inci Yardýmcýsý Pervin Gürler ile Polis Genel Müdürü 2'nci Yardýmcýsý Süleyman Manavoðlu'nu kabul etti. Baþbakan Yorgancýoðlu kabulde yaptýðý konuþmada, ülkedeki sorunlarý dikkate alarak hazýrlanan hükümet programýný uygulamak hedefinde olduklarýný kaydederek, hükümetin çalýþmalarýnda diðer örgütlerle olduðu gibi Polis Örgütü ile de iþbirliði içerisinde olacaðýný kaydetti. ZAÝM Polis Genel Müdürü Ahmet Zaim ise gelinen aþamada ülkede pek çok sorunun bulunduðunu, ancak hükümetin söz konusu sorunlarýnýn üstesinden geleceðine inandýklarýný söyledi. Zaim, "Yeni kurulan hükümetimizin bunlarýn üstesinden geleceðine sorunlarý süratle çözeceðine güveniyoruz" dedi. Kabulde Baþbakanlýk Müsteþarý Alpay Avþaroðlu'da hazýr bulundu. Pir Sultan Abdal Kültür Derneði'nden Sünni Ýslam tepkisi Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Baþkaný Tuncer Özbahadýr, Türkiye'nin ekonomik yýkým paketler ve Sünni Ýslam dayatmalarýyla seçilmiþler üzerinde siyasal irade tahakkümünü devam ettirdiðini savundu. KKTC'de devlet okullarýn tamiratýna 11milyon, Haspolat'taki külliyenin yapýmýna ise 22 Milyon TL ayrýldýðýný iddia eden Özbahadýr, TC telkinleriyle okullara imam öðretmenler yerleþtirildiðini, bu dayatmalarýn son bulmasý için toplum olarak mücadele edilmesi gerektiðini ifade etti. Özbahadýr, aydýnlar, sosyalistler ve çaðdaþ bireyler olarak, cami, külliye, ilahiyat fakültesi, imam hatip liseleri gibi Sünni Ýslam dayatmasý anlayýþýnýn yaþatýlacaðý, dindar ve kindar gençliðin yetiþeceði kurumlara finansal kaynak aktarýlmasýný þiddetle protesto ettiklerini açýkladý. 50 yýl sonra cenaze töreni Kayýp Þehit Turgut Fahri'ye 50 yýl sonra cenaze töreni düzenlendi. 29 Aralýk 1963'te Küçük Kaymaklý'daki evinden alýnarak Üsküdar Bar'a götürülen ve kendisinden bir daha haber alýnamayan Fahri, Otonom Kayýp Þahýslar Komitesi'nin araþtýrmalarý sonucu, Güney Kýbrýs'ta bulunan Strovolo bölgesinde bir su kuyusunda bulunmuþtu. Kayýp Þehit Turgut Fahri dün Cihangir Camisi'nde kýlýnan cenaze namazý sonrasý, Beyköy Mezarlýðý'nda düzenlenen askeri törenle defnedildi. Düzenlenen törene, Fahri'nin ailesi ve arkadaþlarýnýn yaný sýra, 14'üncü Zýrhlý Tugay Komutaný Tuðgeneral Özkan Aydoðdu, 1'inci Piyade Alay Dikmen'den arayan bir bayan vatandaþýmýz avlusuna izinsiz giren bir Ankara þirketinin elemanlarý hakkýnda þikayette bulundu. "Ben Dikmen köyünden arýyorum. Burada tuhaf iþler oluyor. Bunu kamuoyuyla paylaþmak için sizi aradým. Geçenlerde hastaneye gittim. Ýþim bittikten sonra evime döndüðümde ne göreyim, avluda birkaç kiþi ellerinde de bir ölçüm aleti habire avluyu ölçüyorlar. Yanlarýna yaklaþtým. Ne yaptýklarýný sordum. Ölçüm yaptýklarýný söylediler. Ben ölçüm için müracaat etmediðimi söyleyince de 'Biz Ankara'dan geldik. KKTC'yi ölçüyoruz' dediler. Sordum soruþturdum ve eminim ki birçok insanýmýzýn bundan haberi yoktur Türkiye'nin Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüðü Ýhaleye çýkmýþ KKTC'nin haritasýný çýkaracaklarmýþ. Ankara'dan bir firma ihaleyi almýþ Ve o firma 75 kiþilik ekibini KKTC'ye göndermiþ Bu ekip Gönyeli'de bulunan bir otele yerleþmiþler ve KKTC'deki 61 yerleþim biriminin ölçümlerini yapacaklarmýþ Uzun sözün kýsasý Türkiye ihaleye çýkarak oradaki bir firmaya bu ihaleyi verdi. Ýhale parasýný kimse de bilmiyor ama sadece yerden deðil uydudan da bu ölçümleri yapmaktaymýþlar Anladýðým kadarýyla çok büyük bir para var iþin ucunda Onlarýn bileceði bir mesele ama benim þikayetim þu: Bu insanlar evlerimize nasýl izinsiz girebiliyorlar? Babalarýnýn malý mý? Yoksa kan döktük aldýk hepsi de bizim mantýðýyla mý hareket ediyorlar? Ýzinsiz birisinin evine, avlusuna girmek haneye tecavüz deðilse nedir? Birileri bu insanlara izinsiz evlerimize girmemelerini söylesin " TÜRK HAVA YOLLARI Gazetemize telefonla þikayette bulunan ve isminin yazýlmasýný istemeyen bir vatandaþýmýzýn þikayeti þöyle: "Benim þikayetim Türk Hava Yollarý ile ilgilidir. Moldova'dan gelebilecek olan bir misafirim için KKTC'de bilet aldým. Ancak misafirim kendilerinin yapmýþ olduklarý bir hatadan dolayý gelemiyor. Bilet parasý 1200 TL idi. Yapýlan hata da misafirimin soy isminin yanlýþ yazýlmasýydý. Liudmila Ceban yazýlmasý gerekirken Liudmila Republica yazýldý. Görüþmeye gittim. Elime bileti ve seyahat belgesini verdiler ve içerisinde tek kelime Türkçe bir þey yok.. Ben orada neler yazýldýðýný nerden bilebilirim ki Paramýn iade edilmesini istedim. O da kabu1 edilmedi, verilmiyor. Biletimi Hakverdi Turizm acentesinden almýþtým. Oraya da gittim. O da paramý iade etmeyi reddetti. Yanlýþ soy ismi yazýlmasýndan dolayý misafirim uçamadýðýndan dolayý cezaya da girmiþ zaten Bizden kaynaklanmasa da cezalý olabilir onu da kabul ettim. Bari bilet parasýnýn yarýsýný vermelerini BÝZÝM DUVAR söyledim. Çünkü o koltuða seyahat sýrasýnda baþka bir yolcu alacaklar ve parasýný da çifte ödenecekler Bu resmen soygun ve sahtekarlýk deðilse nedir?" ALLAH'LA ARANIZA "AMPUL" KOYMAYIN Bizim Mandra Komutaný Kurmay Albay Ertan Ýnaltekin, Lefkoþa Kaymakamý Kemal Deniz Dana, Deðirmenlik Belediye Baþkaný Osman Iþýsal, Þehit Aileleri Malul Gaziler Derneði Baþkaný Ertan Ersan ile Ulusal Birlik Partisi milletvekili Ersin Tatar ve vatandaþlar katýldý. Baþbakan ve CTP/BG Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu, Ankara'ya gönderdiði mektubun içeriðini kamuoyuyla paylaþmasý yönünde BKP ve TDP'den yapýlan çaðrýlara kulak asmazken, bugün yapýlacak olan çeþitli dini tesislerin açýlýþ ve temel atma törenlerine katýlýp katýlmayacaðý da halk arasýnda önemli merak konusu olmaktadýr. Vatandaþlar, muhalefetteyken bunlara þiddetle karþý olan CTP'nin, bugünkü dini törenler karþýsýndaki tavrýnýn, önemli bir sýnav niteliðinde olduðunu belirtmektedirler.

8 8 27 Eylül 2013 Cuma Arada Bir Baðýmsýz Köþe Özgün Kutalmýþ Ali Kiþmir Erkeksen ayakta iþe Türkiye'de 1965 yýlýnda yapýlan seçimleri Adalet Partisi kazanmýþtý. Baþbakan Demirel olurken, Dýþiþleri Bakaný da merhum Ýhsan Sabri Çaðlayangil olmuþtu. O yýllarda Kýbrýs Rumlarý Yunan askerlerinin desteðinde sürekli olarak Türk yerleþim yerlerine saldýrý düzenliyorlardý. Bu saldýrýlarý durdurmak için de Türk hükümeti sürekli Rumlara nota vermekteydi. Popaz Makarios Türk notalarýný TC Elçisinden ki o zaman maslahatgüzar düzeyine indirilmiþti, aldýktan sonra alelade bir kâðýda "Kabul edilmedi" diye yazarak TC Elçiliði Maslahatgüzarýna iade ediyordu. Notalarla müdahale etme tehditinde bulunan TC Dýþiþleri Bakaný Çaðlayangil'e Rum basýný "Erkeksen ayakta iþe" diye sataþýyordu. Bugün temeli atýlacak olan cami ve açýlýþý yapýlacak olan Ýlâhiyat Koleji için TC Kýbrýs Ýþlerinden Sorumlu Bakaný Beþir Bey de törenlere katýlacak. Kýbrýs siyasi çevrelerini acaba Yorgancýoðlu da bu törenlere katýlacak mý diye merak sardý. Sebebi de, Yorgancýoðlu'nun Beþir Beyin Kolejin temel atma töreninde söylediklerine cevaben 26 Ocak, 2013 Cumartesi günü (bugün) açýlýþý yapýlacak Ýlâhiyat Koleji ve Beþir Beyle ilgi söyledikleri ve yaptýðý açýklamaydý. Beþir Bey temel atma töreninde "Hem Kýbrýs'ýn geleceðine, hem de Türkiye ile iliþkilerine deðer veren güzel bir nesil yetiþsin" diyerek temel attý. Yorgancýoðlý özetle Beþir Beye "Öncelikle bilinmelidir ki ülkeler arasýndaki iliþkilerde, böylesi HADDÝNÝ AÞAN cümleler kullanmak yarar deðil zarara yol açar. Böylesi bir yaklaþýmý ortaya koyanlar, Kýbrýs Türk halkýnýn bugünkü inançlarýný kendi geçmiþ inançlarý ile mi karþýlaþtýrmaktadýr, yoksa Türkiye'deki inançlarla mý karþýlaþtýrmaktadýr? Amaçlanan Kýbrýs Türk Halkýnýn dini inanç ve alýþkanlýklarýnýn Türkiye'deki dini inanç ve alýþkanlýklara uydurulmasý için böyle bir eðitime ihtiyaç duyulduðu ise bu aslýnda halkýmýzýn kendi kendisine yabancýlýlaþtýrýlmasýndan baþka birþey deðildir. Baþkalarýnýn bizimle ilgili karar vermelerini kabul etmemiz mümkün olmadýðý gibi, halkýmýzýn kendi kendine yabancýlaþtýrýlmasýný, dönüþtürülmesini de kabul etmemiz mümkün deðildir. Biat eden hükümet ve dayatmacý Ankara istemiyoruz." Yorgancýoðlu bunlarý iþ ola muhalefet olsun diye mi söylemiþti? Yoksa gerçekten öyle mi düþünüyordu. Bunu bugün test edeceðiz. Eðer Yorgancýoðlu bugünkü açýlýþa katýlýr ve 26 Ocak, 2013'teki sözlerini yutar ve kurdelenin bir ucunu da o keserse, olmaz olsun böyle siyaset de siyasetçi de. Eðer Yorgancýoðlu Demirel'in meþhur "Dün dündür, bugün bugündür" sözünün arkasýna saklanýr ve Beþir Bey'in yanýnda açýlýþa katýlýrsa, birgün birileri ona Rum basýnýnýn Çaðlayangil için yazdýklarýný hatýrlatýr. DÝYORSUN... Eroðlu Barýþ Adalarý Enstitüsü nde konuþtu (T.A.K-Hurþide BAYBORA): Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, iki tarafýn özel temsilcilerinin garantör ülkeler Türkiye ve Yunanistan'ý karþýlýklý ziyaret kararýnýn olumlu bir adým olduðunu vurgulayarak, "Muhataplar konusunda tam eþitlik olmalýdýr. Benim temsilcim hangi düzeyde görüþme yapacaksa, Rum temsilci de ayni düzeyde görüþme yapmalý. Herkes kendi muhatabý ile görüþmelidir" ifadelerini kullandý. Ada etrafýndaki denizlerin altýnda bulunan hidrokarbon yataklarýnýn iki tarafýn ortak malý olduðuna da dikkat çeken Eroðlu, bu doðal kaynaklarýn ortak iþletilmesi ve ihracatý konusunda BM Genel Sekreteri'ne öneride bulunduðunu, ada etrafýndaki tüm kaynaklarda Kýbrýslý Türklerin de hakký olduðunu vurguladý. Derviþ Eroðlu Peace Ýsland Institute (Barýþ Adalarý Enstitüsü) isimli düþünce kuruluþunda Kýbrýs sorunu hakkýnda sunum yaptý. Sunumun ardýndan sorularý yanýtlayan Eroðlu, onuruna verilen resepsiyona da katýldý. Eroðlu burada yaptýðý konuþmada, 50. yýlýný doldurmak üzere olan milli dava Kýbrýs konusundaki son durumla ilgili görüþlerini paylaþmanýn kendisi için ayrý bir önem taþýdýðýný belirtti. "MÜZAKERELERE LÝMÝT KONMALI" Barýþ Adalarý Enstitüsü'ndeki konuþmasýnda müzakerelerin ucu açýk olmamasý gerektiðine dikkat çeken Eroðlu, müzakerelerin yýllarca devam edmeyeceðini bir zaman limiti konmasý gerektiðini vurguladý. "ÝKÝ KURUCU DEVLETÝN OLUÞTURACAÐI YENÝ BÝR ORTAKLIKTAN BAHSEDÝYORUZ" Liderlerin her iki halk tarfýndan seçildiðini, iki halk arasýnda birçok farklýlýklar bulunduðunu söyleyen Eroðlu, dili ve diniyle iki farklý halk gerçeðini göz önünde bulundurarak, iki kurucu devletin oluþturacaðý yeni bir ortaklýktan bahsettiklerini kaydetti. Çözüm iradesiyle masaya oturulmasý halinde çözülmeyecek sorun kalmayacaðýna dikkat çeken Eroðlu, daha önce hazýrlanan planlara Türk tarafý olarak hep olumlu cevap verdiklerini, fakat Rum tarafýnýn sürekli reddetmesiyle bugünlere gelindiðini belirtti. Denktaþ: Ekonomik programlar Kuran-ý Kerim deðil Baþbakan Yardýmcýsý, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakaný Serdar Denktaþ dün mecliste yaptýðý konuþmada, ekonomik programlarýn Kuran-ý Kerim olmadýðýný; yenilik yapýlabileceðini söyledi. Denktaþ, Maliye Bakaný Zeren Mungan'ýn ekonomik programda revizyon konusundaki sözlerinin doðru okunmasý gerektiðini belirterek, Mungan'ýn sözlerinin sadece ekonomik boyutla ilgili olduðunu kaydetti. Denktaþ, olumlu muhalefet yapacaðýný söyleyen UBP'ye Meclis'in açýlýþýna katýlmama kararýný gözden geçirerek baþlamasý tavsiyede bulundu. Serdar Denktaþ, hükümetin TOMA'ya ihtiyaç olmadýðýna karar vererek gereðini yaptýðýný konunun niye bu kadar büyütüldüðüne anlam veremediðini belirtti. EÐÝTÝM ÇALIÞMALARI- Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakaný Hamit Bakýrcý, çevre konusunda hassasiyetle üzerinde duracaklarý konunun çevre bilinci oluþturacak eðitim çalýþmalarý olduðunu söyledi. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre, Bakýrcý, çevreye duyarlý çeþitli sivil toplum kuruluþlarýnýn bir araya gelerek oluþturduðu Çevre Platformu'nun temsilcileriyle toplantý yaptý. Bakan Bakýrcý, çevre konusunda adým atýlacaksa bunun sivil toplum örgütleriyle birlikte kararlaþtýrýlarak gerçekleþtirilmesi gerektiðini söyledi. Çevre konusunda eðitime önem verdiðini ve bu konu üzerinde hassasiyetle durduðunu kaydeden Bakýrcý, eðitim ile insanlarda hassasiyet oluþturularak önemli bir adým atýlacaðýna inandýðýný kaydetti. LTB'yi seçim temizler diyorsun... Reklam panolarýnýn sözleþmesini iptal edeceðim diye övünüyorsun... Sorumlulara hesap soracaðýnýn sözünü veriyorsun... Ama hala daha ayný tas, ayný hamam, yoluna devam ediyorsun... Ekonomik protokole, dayatma paket diyorsun... Varoluþ mitinglerinde en önde yürüyorsun... Paketi deðiþtireceðiz deyip, ahkam kesiyorsun... Ama hükümete gelir gelmez pakete uyacaðýnýn sözünü veriyorsun... UBP, Türkiye ile iliþkileri çökertti diyorsun... En saðlýklý iliþki bizim dönemimizdeydi diye övünüyorsun... Ýki devlet iliþkisi kuracaðýnýn sözünü veriyorsun... Ama "alo ben Beþir"in isteði ile bakan atýyorsun... Üçlü kararnamaleri kaldýracaðým diyorsun... Bundan büyük partizanlýk olur mu diye de yakýnýyorsun... Ama hükümete gelir gelmez atamalara baþlýyorsun ve hala daha devam ediyorsun... UBP KTHY'yi batýrdý diyorsun... Çalýþanlarýn acýmasýzca sokaða atýldýðýný savunuyorsun... Haklarýný geri vereceðinin sözünü veriyorsun... Ama hükümet programýna KTHY ile ilgili tek kelime dahi koymuyorsun... UBP kurultayý yüzünden halk maðdur oldu diyorsun... Ülke sorunlarý beklerken, parti içi kavgalara kurban gittiðimizi savunuyorsun... UBP'nin devlet olanaklarýný parti kurultayýnda kullandýðýný iddia ediyorsun... Ama kendi kurultayýn uðruna kabine yaratýyorsun... Ýlahiyat koleji istemem diyorsun... Kuran kurslarýnýn kaldýrýlmasýný savunuyorsun... Öðretmenler ile eylemlere katýlýyorsun... Ama bugün Beþir Bey ile ilahiyat kolejinin açýlýþýný yapýyorsun... TOMA'yý iptal ettik diye övünüyorsun... Hatta bunu vesayate karþý bir duruþ olarak da gösteriyorsun... Ama partiline ve toplumuna güvenmiyorsun... Onlarýn istediðini deðil, Ankara'dan gelecek olan "aðbinin" istediðini yapýyorsun... Ona koþuyor, onun hizmetine giriyorsun... Sen bu halka UBP'den farklý olduðunu söylüyorsun... Hatta, "eski CTP yok artýk, yeni dönemde vesayeti ortadan kaldýrýp, kendi ayaklarýmýzýn üstünde duracak bir yapý saðlayacaðým" diyorsun... Ama vesayetin devam etmesine katký saðlýyorsun... Okullar bakýmsýzlýktan dökülüyor... Öðrenciler sýnýflara sýðamýyor... Ama sen eðitime en ufak bir yatýrým bile yapmýyorsun... Anayasayý deðiþtireceðim diyorsun... Geçici 10. maddeyi kaldýracaðýnýn sözünü veriyorsun... Polisi sivile baðlayacaðým diye iddiada bulunuyorsun... Ama bilmem farkýnda mýsýn, sen daha hangi açýlýþlara katýlýp, katýlamayacaðýnýn bile kararýný veremiyorsun... Bugüne kadar hep birþeyler "diyorsun"... Ama bence sen verdiðin sözler ve yaptýklarýn ile bizimle dalga geçiyorsun

9 9 27 Eylül 2013 Cuma Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV KARA ÇARÞAFLI ÖÐRETMEN OLUR MU? Baþkasýnýn inançlarýna saygý adýna çarþaf bile olaðan hale getiriliyor. "Peki, bir baþka kadýn öðretmen þortla gidebilir mi?" gibi bir soru sormayacaðým. Kadýnýn örtünmesini 'demokrasi' diye yutturmaya kalkanlarýn ekmeðine yað sürmeyeceðim. Bir "dogma" olan inanç sistemi bunu þart koþuyorsa, bir kadýn bu yüzden örtünüyorsa, örtünmeyen kadýnýn günahkar olduðunu düþünüyorsa. Böyle bir kiþi 'eðitim' gibi bir alanda bulunabilir mi? Her ne kadar fiilen varlýðý ortadan kaldýrýlsa da, Türkiye 'laik bir cumhuriyet'. Adým gibi biliyorum ki, bu toplum laiklik ilkesinden vazgeçmez. O ilke de, çocuklarý kara çarþafýn simgelediði bir inanç sistemine býrakmaz. Ýnanç ve onun ideolojik çerçevesini çizen dogma, kiþisel olmaktan çýkartýlýp kamusal görev alanýna sokulamaz. Konunun demokrasi ve hoþgörü ile ilgisi yok. Ayþenur ARSLAN (Yurt) TARÝH 27 AÐUSTOS 2012 Lefkoþa Belediyesi YDÜ'den alacaðý olan 3 trilyonluk su parasýný alamadý. Ýki taraf arasýnda geçtiðimiz hafta yapýlan mahsuplaþma toplantýlarý belediye için hüsranla sonuçlandý... Suat Günsel su parasýný ödemiyor... Ah bu Kýbrýs ýn havalarý... Gözden kaçmayanlar... KÜLLÝYEN EÐÝLÝN BAKALIM Muhalefette iken protesto ettikleri Ýlahiyat Koleji'nin açýlýþýna katýlmaya hazýrlanan CTP yetkililerine iki yüzlü demeye de dilimiz varmýyor artýk. Buyrun bakalým Kýbrýs Türkü'nün cenaze namazýna. Þöyla alalým sizi Sibel Haným. Siz de geçin Özkan Bey. Ahmet Gülle, namaza alalým sizi Ferdi beyle yan yana. Tufan Erhürman da gelsin, Doðuþ Derya da Külliyen eðilin bakalým Eðilin gerici yobaz AKP'nin önünde DÝPNOT BM'nin yýllýk AIDS raporuna göre, dünyada 35,5 milyon kiþi HIV virüsü taþýyor. 2012'de 1,6 milyon kiþi HIV virüsü nedeniyle yaþamýný yitirdi. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Maraþ ancak KKTC yönetiminde açýlabilir." Hüseyin ÖZGÜRGÜN (UBP Genel Baþkaný) VÝRGÜL... KARA ÇARÞAF DEMOKRASÝSÝ "Demokrasi" kýlýfý içinde bir gerici zihniyet kuþatýyor Türkiye'yi. Toplumsal hayat Sünni Ýslam zihniyetinin kuþatmasý ve de dayatmasý altýnda. "Demokrasi" altýnda, kara çarþaflý öðretmenler de okullara girmeye baþladý ya, yaþasýn Kara Çarþaf demokrasisi o halde. Baksanýza, müzik ve resim öðretmenliklerinde açýk olduðu halde 192 müzik öðretmeni, 357 resim öðretmeni atamasý yapýlmýþ bu yýl Türkiye'de. Buna karþýlýk 3 bin 880 din dersi öðretmeni kadrosu açýlmýþ. GARARLIYIG, UÇURACAYIG SÝZÝ "Gerekli çalýþmalar yapýldý, modern ülke þartlarýna uygun bir havalimaný sahibi olmak için yoðun uðraþlar içerisindeyiz." Ahmet KÂÞÝF (Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný) Toplumsal yaþamý dinsel kurallar kuþatmýþ. Bunu savunanlara yobaz da denir, gerici de Etnik ve mezhepsel bir kavganýn süregeldiði bir coðrafya. Fiyaskoya dönüþüp geriye çekilirken bile ortalýðý yangýn yerine çevirme potansiyeline sahip Osmanlý cilasýnýn atýldýðý Sünni ekseni projesi. Halifelikle padiþahlýk ve tercihan her ikisini birden hayal eden bir lider. Dinin siyasal ve toplumsal yaþamý düzenlemesini, hukuk sisteminin dinsel referanslar içermesini engellemesi beklenen laiklik ilkesi yerlerde sürünmekte. Okullar imam-hatipleþmekte, yurtlarda harem-selamlýk kural haline gelmekte, Diyanet Ýþleri, her konuda fetva vermekte. Sanat KARÝKATÜR / yapýtlarý sansürlenmekte, evrim karþýtlýðý üniversitelerde resmileþmekte, alkol sýnýrlamasý fiili alkol yasaðýna dönüþmekte. Alevi yerleþimlerine ihtiyaç olmadýðý halde cami yapýlmakta, insanlarýn evleri iþaretlenmekte. Ve bu ülkede Baþbakan sýfatýný taþýyan kiþi bir gün "iki alkolik" demekte, ertesi gün banklarda kadýn-erkek yan yana oturanlarý kafaya takmakta ve her gün "üç çocuk yapacaksýnýz" diye talimat vermekte. Ayný Baþbakan'ýn "çocuðunuz din derslerini seçsin" demesi tüy dikmek biçiminde algýlanmalý. Bunu bu ülkenin baþbakaný söylüyor. Serhan Gazioðlu Gericileþtirilen sevgili ülkemizde söylüyor. Yobaz da denir, gerici de! Gazetemiz aynen bunu yaptý ve Baþbakan'ýn fetvasýný manþetine taþýdý. Durumu olanca vahimliðiyle anlatan sözcükler seçerek. Ýþte o sözcükleri Ahmet Hakan bize olduðu gibi iade etmiþ. Çok tehlikeli bir ithamla, "din düþmanlýðý"yla... Hakan'a "hepimiz Müslümanýz" diye yanýt verecek deðilim. Kimsenin benim inanýp inanmadýðýmý merak ettiðini sanmýyorum, merak edenlere de "sana ne" der geçerim. Ahmet Hakan'ýn neye inanýp neye inanmadýðý zerre umurumda deðil. Ancak, insanlarýn inancýna, ibadetine karýþmayý, bunu kaþýmayý, bunun üzerinden kýþkýrtmayý, yazarlýðý, siyaseti bir kenara koyuyorum, insanlýða yakýþtýrmam. Ahmet Hakan, "din düþmanlýðý" suçlamasýyla, "camide içki içtiler" yalanýna ortak olmuþtur. sol'un savunduðu deðerleri savunan çok sayýda inançlý kiþi var bu ülkede. Mesele, Türkiye'de siyasal ve toplumsal yaþamýn dinsel kurallarla kuþatýlmasý. Bu doðrultuda politika yapan herkes yobazdýr, herkes gericidir. Ahmet Hakan "asýl siz gericisiniz, solcu deðil" diye buyurmuþ. Ýslamcýlýktan liberalizme yolculuðunu anladýk da, bu arkadaþýmýz hangi hakla sola kýyafet biçiyor? Biz "sen ne biçim liberalsin" diyor muyuz? Solculuk, komünistlik orta malý mýdýr da, milliyetçisinden Ýslamcýsýna herkes tarif peþinde! Tamam, topun aðzýnda, Erdoðan'ýn hýþmýna uðrayacak bilmem kaçýncý gazeteci olabilir, durumu kurtarmaya çalýþýyor, anladýk. Lakin bu iþler böyle olmaz ki! Solun sosyalist bölmesine küfrederek "aferin" alýnmaz, Erdoðan için biz "uzaylýyýz", iflah olmayýz, gündem dýþýyýz. Dolayýsýyla, sol gazetesine Akit aðzýyla saldýrmak iþe yaramaz. (Bu yazý Kemal Okuyan'ýn sol'da yayýmlanan "Din düþmaný" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 27 Eylül 2013 Cuma Kalem En Dürüst Millet Finlandiyalýlar Çýktý Yalçýn Okut Dünyaca ünlü kültür dergisi Reader's Digest'ýn hazýrladýðý dürüstlük listesinde Finlandiyalýlar ilk sýrayý alýrken, Portekizliler listenin en alt sýrasýnda yer aldý. 21 KUZEY KIBRISLI STERLÝNG MÝLYONERÝ Fahiþ Faiz Diyarýnda yaþadýðýmýz aklý baþýnda herkesçe bilinmektedir. 'Karlý kayýn ormaný'nda deðil, Fahiþ Faiz Ormaný'nda yaþadýðýmýz daha önce yazýlmýþtý. Orman kanunlarýnda ise güçlünün borusu öter. Kim kimi yenerse... Çok kanlý ve çok orantýsýz 74 savaþýndan; ve hemen arkasýndan baþlatýlan asimilasyon plan, program ve icraatlarýndan nerdeyse bütün Kýbrýlsýtürkler nasiplerini ziyadesiyle almýþlardýr. Tabii, ganimet zenginleri ile diðer kapkaçcý-vurguncular, ve özellikle de kumarhanekerhane-uyuþturucu þebekeleri hariç... Dün Telsim'e telefon borcumu ödemeye gittimdi. Kuyrukta beklerken eski bir arkadaþla karþýlaþtým. Vaktiyle, Orman Dairesi'nde mifettiþ olarak çalýþan Yücel dostumla. Yücel emekli olduktan sonra, Karmi'ye çýkarken saðda bir yamaçta bað kurmuþ, yanýna da ahþap aðýrlýklý bir restoran inþa etmiþti. Kendi diktiði asma fidanlarý büyüyüp meyve vermeye baþladýktan sonra da kendi þarabýný, zivaniyasýný, köfter ve sucuðunu üretiyor. Yýllarca önce Leonie ile gitmiþtik oraya. O güzel mekânýn Yücel'e ait olduðunu bilmeden. Güzel bir yemekten sonra da kendi ürettiði þarabýndan da ikram etmiþti. Baf kökenli olduðundan þarap, zivaniya, köfter ve sucuk üretme iþlerini biliyor. Baðýna da gözü gibi bakýyor. Ne yazýk ki bir daha gidemedim. Bu ülkede toplu taþýmacýlýk olmadýðýndan öyle nezih yerlere gitmek için özel arabanýz olmasý gerekir. Dün karþýlaþtýðýmýzda hoþbeþten sonra: -- "Napýyorsun, ne var ne yok?" dedi. -- "N'olsun, para vermeye geldim." O da ayný nedenle oradaydý. -- "Teknolojisiz de olmuyor ama, kazandýðýmýz hep bunlara gidiyor; telefona para, elektriðe para, internete para... Yetiþtiremiyoruz." -- Ben, "Bað nasýl gidiyor" diye sorunca da: -- "Bugün üzüm pekmezi yaptým" diye yanýtladý, büyük bir sevinç ve iftiharla. Ve ilave etti: "Diðer ürünlerimi biliyorsun zaten. " 21 KUZEY KIBRISLI STERLÝNG MÝLYONERÝ... "Daha daha nasýlsýn, iyi misin" sorusuna ben: "Vallaha, bu ülkede ne kadar iyi olunabilirse, o kadar iyi olmaya çalýþýyorum" deyince, yanýtým hoþuna gitmiþ olacak ki, ganimet ve iskan yolsuzluklarýndan söz etmeye baþladý. Ve vaktiyle Barclays Bank'ta çalýþan bir Ýngiliz bayanýn, yine Barclays Bank'ta çalýþan fakat bankanýn Ýsveç þubesine tayin edilen bir arkadaþý ile her yýl tatillerini Kýbrýs'ta geçirdiklerini ve mutlaka kendi mekanýna da gittiklerini söyledikten sonra, Barclays Bank'ta çalýþan arkadaþýnýn kendi mekânýndaki bir yemekte kendisine þu soruyu sorduðunu anlattý: -- "Bu Kuzey Kýbrýs'ýn gelirleri nelerdir?" Yücel'in yanýtý: -- "Biraz tarýmsal ihracat, turizm ve ganimet.." Ýngiliz banka memuru þaþýrmýþ; "Bana isim sorma" demiþ, "fakat bukardar az gelirli bu ülkede nasýl 21 sterling milyoneri olur?" diye þaþkýnlýðýný gizleyememiþ... --"Sene 1981'de oldu bu sohbet" dedi Yücel. O arada, ding-dong!.. zil çaldý ve benim sýram geldi. Gidip borcumu ödedim; 'Kutsal görev'imi yerine getirdim!.. Çýkarken Yücel'le yeniden tokalaþtýk ve kendisine "Ben o sterling milyonerleri rakamýný daha yüksek biliyordum" dedim. Cevabý: "Benim söylediðim rakam 1981'de idi. Ondan sonra daha neler oldu neler... Ayrýca, o rakam sadece Barclays Bank'taydý. Ýsviçre bankalarýndakiler ve hatta uzak doðu bankalarýndakiler ayrý.." Ýþte, neden Fahiþ Faiz Ormaný'nda yaþadýðýmýzýn sebeplerinden sadece bir tanesi... Gücü gücüne yeteni... Tutan tuttuðunu!.. YAZ KURSLARI TAMAMLANDI- Doðu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eðitim Merkezi (DAÜ - SEM) yaz dönemi etkinlikleri ve programlarý çerçevesinde gerçekleþtirilen yüzme kurslarý ve yaz okulu sertifika töreni 25 Eylül 2013 Çarþamba günü, DAÜ Deniz Tesisleri'nde gerçekleþtirildi. DAÜ - SEM yaz kurslarý ile 5-15 yaþ aralýðýndaki öðrencilere hem eðitim hem de eðlence imkaný saðlamaya devam ediyor. DÝL SINAVI Akademik Yýlý'ndan itibaren Doðu Akdeniz Üniversitesi, Almanya Halk Eðitim Merkezleri Birliði'nin bir kuruluþu olan Telc GmbH'in, telc - The European Language Certificates lisanslý sýnav merkezi oldu. 11 farklý yabancý dil, 6 seviye ve 70'in üzerinde dil sýnavlarý sunan telc artýk DAÜ de yabancý dil becerilerini eðitim ve çalýþma hayatýnda kanýtlamak isteyen kiþilere telc sýnavý 20 farklý Avrupa ülkesinde uygulanýyor. HALKIMIZA DUYURU KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ LEFKOÞA HALA SULTAN CAMÝÝ TEMEL ATMA TÖRENÝ Türk Diyanet Vakfý ve Kýbrýs Vakýflar Ýdaresi iþbirliði ile yapýmýna baþlanacak HALA SULTAN CAMÝÝ Temel atma merasimine tüm halkýmýz davetlidir. Saygýlarýmýzla Yeri Tarih Saat : Haspolat Kavþaðý : Cuma : 11:30 VAKIFLAR ÝDARESÝ Araþtýrma kapsamýnda 16 ülkenin baþkentlerinde, insanlarýn en yoðun olduðu yerlere 12 adet cüzdan býrakýldý. Cüzdanlarýn içine yaklaþýk 50 Euro, aile fotoðraflarý ve iletiþim bilgileri koyuldu sonra cüzdanlarý bulanlarýn ne yapacaðý takip edildi. Finlandiya'nýn baþkenti Helsinki'de yere býrakýlan 12 cüzdanýn 11'i sahiplerine teslim edildi. Portekiz'in baþkenti Lizbon'da ise cüzdanlardan sadece 1'inin sahibiyle kontaða geçildi. Portekiz'de cüzdaný teslim edenlerin Hollandalý bir çift olmasý ise dikkatleri çekti. Araþtýrmanýn sonucu olarak, insanlarýn cüzdanlarý teslim etmemesinde en büyük etken olarak ekonomik durum gösterildi. Ýþte baþkentlerin sýralamasý; 1. Finlandiya, Helsinki: 12 cüzdanýn 11'i 2. Mumbai, Hindistan: 12 cüzdanýn 9'u 3. Budapeþte, Macaristan: 12 cüzdanýn 8'i 4. New York, ABD: 12 cüzdanýn 8'i 5. Moskova, Rusya: 12 cüzdanýn 7'si 6. Amsterdam, Hollanda: 12 cüzdanýn 7'si 7. Berlin, Almanya: 12 cüzdanýn 6'sý 8. Ljubljana, Slovenya: 12 cüzdanýn 6'sý 9. Londra, Ýngiltere: 12 cüzdanýn 5'i 10. Varþova, Polonya: 12 cüzdanýn 5'i 11. Bükreþ, Romanya: 12 cüzdanýn 4'ü 12. Rio de Janeiro, Brezilya: 12 cüz. 4'ü 13. Zürih, Ýsviçre: 12 cüzdanýn 4'ü 14. Prag, Çek Cumhuriyeti: 12 cüz. 3'ü 15. Madrid, Ýspanya: 12 cüzdanýn 2'si 16. Lizbon, Portekiz: 12 cüzdanýn 1'i Her 4 Gençten Biri Müslümanlara Güvenmiyor Ýngiliz BBC Radyo 1'in 'Newsbeat' programý için yapýlan araþtýrmaya göre ülkedeki 18 ile 24 yaþ arasý gençlerin yüzde 27'sin Müslümanlara güvenmiyor. Ýngiliz hükümetinin anti-ýslamofobi çalýþma grubunda yer alan Matthew Goodwin, sonuçlarýn sürpriz olmadýðýný ifade ederek, "Her yürüttüðüm ankette halkýn önemli bir kýsmý Ýslam hakkýnda olumsuz görüþlere sahip." diye konuþtu. Gençlerde diðer dinlere karþý da bir güvensizliðin olduðu kaydedildi. Hindulara güvenmeme oraný yüzde 16, Musevilere/ Yahudilere yüzde 15 ve Hýristiyanlara ise yüzde 12 çýktý. Ankette katýlan gençlere göçmenlik konusundaki görüþlerine baþvuruldu. Gençlerin yüzde 42'si ülke için göçmenliðin olumlu gördüðü, yüzde 35'inin ise buna katýlmadýklarý belirtildi. Silah lobilerini kýzdýracak imza ABD, konvansiyonel silahlarýn ticaretine düzenleme getiren BM Uluslararasý Silah Ticareti Anlaþmasý'ný imzaladý.anlaþmaya imza koyan ülke sayýsý 91'e yükseldi ABD Dýþiþleri Bakaný John Kerry'nin imzasý ABD'daki silah lobilerini kýzdýrdý. BM Uluslararasý Silah Ticareti Anlaþmasý'ný ABD Dýþiþleri Bakaný John Kerry, New York'taki BM binasýnda imzaladý. ABD Dýþiþleri Bakaný Kerry, anlaþmanýn terörist gruplarýn silah edinmesini engellemek adýna önemli bir adým olduðunu söyledi. Ancak anlaþma ABD iç politikasýnda tartýþma yarattý. Silah lobilerinin karþý çýktýðý anlaþmanýn Senato'daki onay sürecinin zorlu geçmesi bekleniyor. Uluslararasý Silah Ticareti Anlaþmasý, konvansiyonel silahlarýn ticaretine düzenleme getiriyor ve bu tür silahlarýn savaþ þuçu iþleyen ülke ve gruplara satýþýný yasaklýyor. Anlaþmanýn yürürlüðe girmesi için 50 ülkenin iç süreçlerini tamamlayarak onay mektubunu BM'ye sunmasý gerekiyor. Þu ana kadar BM'ye onay mektubu gönderen ülke sayýsý ise 5. Anlaþmada, Türkiye'nin de imzasý bulunuyor.

11 27 Eylül 2013 Cuma 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Suriyeli Hýristiyanlarýn dramý büyüyor Suriye'nin en eski Hýristiyan köylerinden olan Malula'nýn Hýristiyan sakinleri, Müslüman komþularýnýn "bir elde kalaþnikof, bir elde kýlýç" gezer hale gelmesinden büyük üzüntü duyuyorlar. Suriye Hýristiyanlarýnýn yüzde 60'ýnýn ülkelerini terk ettiði tahmin ediliyor. Suriye'de savaþýn en fazla vurduðu topluluklarýn baþýnda Hýristiyanlar geliyor. Independent'tan Robert Fisk, geçtiðimiz hafta El Kaide'ye baðlý El Nusra Cephesi militanlarý tarafýndan ele geçirilen ve dünyanýn en eski Hýristiyan köyü kabul edilen ve Ýsa'nýn konuþtuðu dil olduðu söylenen Aramice'yi dünya üzerinde konuþan az sayýdaki bölgelerden olan Malula sakinleriyle görüþtü. "KOMÞULARIMIZ NASIL BU HALE GELDÝ?" Malulalý Georgios isimli bir Katolik, Müslüman ve Malulalý Diyab ailesinin üyelerinin Afgan-Pakistan kýyafetli adamlarýn arasýnda yürüdüðünü ve bunlarýn bir elinde kalaþnikov, diðer elinde kýlýç olduðunu vurgulayarak buna inanamadýðýný belirtiyor. "Diyab'larýn radikal olduðunu biliyorduk, fakat bize ihanet etmeyeceklerini düþünmüþtük. Onlarla beraber yemek yedik. Biz tek bir halkýz" diyen Georgios, Diyab'larýn erkeklerinin birkaç ay önce köyden ayrýldýklarýný ancak kadýn ve çocuklarýn kendileriyle birlikte yaþamaya devam ettiðini söyledi. Nusra saldýrýsýndan iki gün önce kadýn ve çocuklarýn da köyden ayrýldýðýný belirten Georgios, kendi komþularýnýn Nusra'yý Yýllardýr aranan "Yeþil" kod adlý MÝT Ajaný Mahmut Yýldýrým'ýn Suriye'nin Ýdlib kentinde görüldüðü belirtiliyor. Yýllardýr yaþayýp yaþamadýðý tartýþýlan ve son olarak MÝT'çi Korkut Eken'in yaþadýðýný söylediði Yeþil kod adlý Mahmut Yýldýrým'ýn Suriye'nin Ýdlib eski müftüsü Rýdvan Hammudi'nin evinde kaldýðý belirtiliyor. Hammudi ve oðullarýnýn o bölgeyi kontrol ettiði, ÖSO ile birlikte silah tedariki yaptýðý, bölgedeki cihatçýlara bu silahlarý daðýttýðý belirtiliyor. Antakyalý silah tüccarlarýyla birlikte bölgeye geldiði ve Hammudi ile evinde görüþtüðü, ancak Suriye Ordusu'nun bölgeye hava bombardýmaný kendi köylerine getirdiklerini söyledi. HAYALET KÖY MALULA Ordunun Nusra'cýlarý köyden çýkarttýðýný kaydeden Fisk, Malula'dan ayrýlmak için zýrhlý bir araca binmek zorunda kaldýðýný belirtiyor. Köyde yalnýzca Georgios, Hanna ve onlarýn birkaç Hýristiyan arkadaþýnýn kaldýðýný ve bunlarýn da Malula'yý savunmak için "Ulusal Savunma Güçleri"ne girdiðini söyleyen Fisk, bu isimlerin kendisine, Ýslamiyet'i kabul etmeyen Hýristiyanlardan bazýlarýnýn vurularak öldürüldüðünü, bazýlarýnýn boðazýnýn kesildiðini söylediklerini aktarýyor. Fisk bunun korkunç bir ironi olduðunu söylüyor: 2000 yýl önce, Hýristiyan olduðu için infaz edilen Romalý asker Sergius anýsýna yapýlan Mar Sarkis Manastýrý Malula'da yer alýyor. "BÝZ BÖYLE DEÐÝLDÝK" Savaþ Malula'ya ulaþmadan önce, köyün Hýristiyanlarý ve Müslümanlarý olarak yaþadýklarý yerin "barýþ mekaný" olarak kalmasý konusunda anlaþtýklarýný söyleyen Hanna þöyle konuþuyor: "Ýliþkilerimiz mükemmeldi. Tek söylediðimiz, 'Lütfen bu köyün barýþ içinde yaþamasýna izin verin. Birbirimizi öldürmemize gerek yok' idi. Fakat þimdi düþmanlýk var. Onlar Hýristiyanlarý köyden atmak için Nusra'yý buraya getirdiler." Fisk, þimdi Hýristiyanlarýn ordu birlikleriyle birlikte savaþtýðýný belirtiyor. Fisk, savaþýn baþlangýcýndan bu yana Suriye Hýristiyanlarýnýn yüzde 60'ýnýn ülkeyi terk etmek zorunda kaldýðýnýn tahmin edildiðini yazýyor. (sol) "Yeþil" ÖSO bölgesinde yapmasýndan sonra Yeþil'in bölgeden ayrýldýðý ve Türkiye'ye giriþ yapmýþ olabileceðinin tahmin edildiði belirtiliyor. *1975'ten itibaren MÝT, ardýndan Jitem için çalýþan "Yeþil" kod adlý Mahmut Yýldýrým'ýn pek çok cinayetin tetikçisi olduðu, Susurluk kazasýndan sonra ortaya dökülen iliþkilerde ortaya çýkmýþtý. Dönemin Baþbakaný Mesut Yýlmaz, Yeþil'in öldürüldüðünü söyledi. Ancak kýsa bir süre sonra Yeþil, ÝHD Baþkaný Akýn Birdal'ý vuranlarýn arkasýndaki isim olarak ortaya çýktý. Susurluk Raporu'nda da Yeþil'e 12 sayfalýk özel bir yer ayrýldý. (Yurt) Türk arazisi skandalýna AKEL'in de adý karýþtý Kýbrýslý bir Türk'ün Larnaka'nýn "Dromolaksia" (Mormenekþe) bölgesinde bulunan arazisinin "yasadýþý" yollarla önce bir þirkete sonra da Rum Telekomünikasyon Dairesi (CYTA) Emeklilik Fonu'na satýþý iþleminin gerçekleþmesine, o dönemde iktidarda olan AKEL partisinin bölge sorumlularýnýn da karýþtýðý iddia edildi. Politis: "AKEL'i De Kara Deliðe Attý" baþlýðý altýnda manþetten verdiði haberinde, söz konusu Kýbrýs Türk arazisini satýn alan ve ardýndan çok daha yüksek miktar karþýlýðýnda CYTA satarak büyük kar elde eden iþadamý Nikos Lillis'in Rum polisine verdiði ifadede, AKEL'in Larnaka Bölge Komitesi üyelerini ve partinin ileri gelenlerini de kendisinden rüþvet almakla suçladýðýný yazdý. Habere göre Lillis polisteki ifadesinde, söz konusu Kýbrýslý Türk arazisinin tapu devrinin gerçekleþebilmesi için AKEL Bölge Komitesi'ne, baðýþ adý altýnda 234 bin Euro verdiðini belirtti. Gazete, AKEL'li bir milletvekiline ise bir milyon Euro'luk rüþvet verdiðini öne süren Lillis'in iddialarýný doðrulayan bazý görgü þahitlerinin olduðunu, Rum polisinin adlarý geçen kiþilere ait ofis ve evlerde aramalarýný sürdürdüðünü yazdý. Lillis, Larnaka Kaza Mahkemesi'nde dün gerçekleþtirilen duruþmada, CYTA Yönetim Kurulu Baþkaný Statis Kittis ve üç kiþiye daha, Kýbrýs Türk arazisinin CYTA tarafýndan satýn alýnmasý, bazý AKEL ileri gelenlerine ise arazinin devir iþleminin yapýlmasý amacýyla rüþvet verdiðini itiraf etti. Polislerin görev baþýnda hintkeneviri kullandýklarý ortaya çýktý Alýnan bir ihbar üzerine yapýlan aramada tasarruflarýnda uyuþturucu bulunarak tutuklanan iki polisin, bu uyuþturucularý görev baþýndayken kullandýklarý ortaya çýktý. Politis gazetesi, Yeþilýrmak Geçiþ Kapýsý'nda görev yapan Konstandinos Beniamin ve Marios Hristodulu adlý iki polisin dün mahkemeye çýkarýldýklarýný ve mahkemede, görev baþýnda Borçlulara baský amacýyla haciz mektuplarý gönderilmeye baþlandý Güney Kýbrýs'ta bankalar ve kooperatiflerin, borçlulara baský amacýyla haciz mektuplarý göndermeye baþladýðý haber verildi. Simerini gazetesi "Mal Haciz Mektuplarý Gönderiyorlar... Finans Kuruluþlarý Kredi Alanlara Baský Yapýyor" baþlýklarýyla manþetten ve "Kelepir Fiyata Satma Baskýsý Yapýyorlar Ama Bunu Ýstemiyorlar... Bankalar Mal Haciz Mektuplarý Göndermeye Baþladý" baþlýklarýyla iç sayfalardan verdiði haberinde, finans Gazete, Kittis ve diðer iki kiþinin önceki gün tutuklandýklarýný, hakkýnda tutukluluk kararý olan ve yurt dýþýnda olan bir kiþinin ise Güney Kýbrýs'a dönememesi durumunda hakkýnda AB tutuklama kararýnýn çýkarýlmasýnýn söz konusu olduðunu belirtti. Daha önce de, arazisinin devir iþleminin gerçekleþebilmesi için, arazi sahibi Kýbrýslý Türk'ün Güney Kýbrýs'ta daimi olarak ikamet ettiði ve çalýþtýðýna dair sahte rapor hazýrlayan Rum Ýstihbarat Teþkilatý üyelerinin de Lillis'ten rüþvet aldýklarý tespit edilmiþ ve bu kiþiler tutuklanmýþtý. Gazete ayrýca, Larnaka mahkemesinde gerçekleþen dünkü duruþma sonunda CYTA Baþkaný Kittis ve diðer iki þahsýn tutukluluklarýnýn 8 gün daha devamýna karar verildiðini vurguladý. Öte yandan AKEL Genel Sekreteri Andros Kipiranu konuya iliþkin açýklamasýnda, partinin adýnýn bu tür bir skandalla anýlmasýnýn üzüntü verici olduðunu belirterek denetleme komitesi oluþturarak iddialarý araþtýracaklarýný açýkladý. Kiprianu, Lillis'in Larnaka bölge komitesine 234 bin Euro verdiðinin tespit edildiðini ancak Lillis'in bu parayý, AKEL'le baðlantýlý olan "ALKÝS" futbol kulübünün baþýna geçmesi durumunda kulübün borçlarýný ödeme taahhüdü sonrasýnda yerine getirdiðini belirtti. Gazete, AKEL Larnaka bölge komitesinin ise Rum polisine her türlü belgeyi vermeye ve soruþturmaya yardýmcý olmaya hazýr olduðunu duyurduðunu da vurguladý. uyuþturucu kullandýklarýný kabul ettiklerini yazdý. Gazete, iki polis aleyhinde 2'þer günlük tutuklama emri verildiðini ve polislerin açýða alýndýklarýný kaydetti. Haberde, polislerden birinin tasarrufunda 6 gram hintkeneviri, diðerinin evinde de hassas terazi ile 10 hintkeneviri fidesi bulunduðu ifade edildi. Anastasiadis kapalý bölge Maraþ konusuna odaklanacak Politis gazetesi, Kasulidis'in basýn mensuplarýna yaptýðý açýklamada, hem kendisinin hem de Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'in ABD'deki temaslarýndan büyük memnuniyet duyduðunu söylediðini yazdý. "Burada bir haftada yapýlan iþ Kýbrýs'tan ancak altý ayda yapýlabilirdi" þeklinde konuþan Kasulidis, ABD'li yetkililerle yaptýðý temaslarýnda sadece Kýbrýs sorununun ele alýnmadýðýný, ikili iliþkiler, Güney Kýbrýs'ýn bölgedeki rolü ve bölgeye kazandýrmak istediði kimlik konularýnýn da görüþüldüðünü" ifade etti. kuruluþlarýnýn, borçlulara, mallarýna el konacaðýna dair mektuplar göndermeye baþladýðýný yazdý. Finans kuruluþlarý temsilcilerinin, tahsili gecikmiþ alacaklarýn yeniden düzenlenmesi çabasý çerçevesinde mektuplarýn gönderildiðini söylediklerini kaydeden gazete, bunun, borçlulara bankalar ve kooperatiflerle temasa geçmesi için baský unsuru olduðu izahatýnda bulunduklarýný da aktardý. Kasulidis: "ABD, Kýbrýs'ýn bu politika deðiþikliðine büyük ilgi gösterdi" þeklinde konuþtu. Anastasiadis'in ABD Baþkan Yardýmcýsý Joe Biden'la yapacaðý görüþmeye de deðinen Kasulidis, "Türkiye'ye baský uygulanmasý þeklindeki bilindik isteðimizin ötesinde, belirli þeyler istemeliyiz" þeklinde konuþtu. Kasulidis, bu çerçevede Anastasiadis'in Biden'la görüþmesinde "Maraþ paketinin Kýbrýs sorununun çözümünde özlü rol oynamasý yönündeki yoðun isteðe odaklanacaðýný" sözlerine ekledi. 13 yaþýndaki kýza tecavüz ettiler Güney Kýbrýs'ta 13 yaþýndaki bir kýza yaklaþýk üç ay boyunca birçok kez tecavüz edildiði; olayla ilgili yaþ aralýðýndaki reþit olmayan 4 kiþinin tutuklandýðý haber verildi. Alithia gazetesi "Reþit Olmayan 4 Kiþi Hücrede Yaþýndaki Kýz Öðrenciye Tecavüz, Cinsel Ýstismar, Yolsuzluktan Þüpheli" baþlýklarýyla verdiði haberinde, olayýn, kýzýn yaþadýklarýný öðretmenine anlatmasýyla ortaya çýktýðýný yazdý. Söz konusu kýza 3 ay önce þüphelilerden biriyle cinsel iliþkiye girdiðini yazan gazete, þüphelinin cinsel iliþkiyi kameraya çekip kýzý, videoyu internette yayýmlayacaðý þantajýyla diðer arkadaþlarýyla da cinsel iliþkiye girmeye zorladýðýný aktardý. Polisin Salý günü olayla ilgili þüpheli kabul edilen yaþ aralýðýndaki 5 çocuðu gözaltýna aldýðýný, ancak 13 yaþýndaki çocuðu küçük olduðu için serbest býraktýðýný yazan gazete, Limasol Kaza Mahkemesi'nin dün, yaþ aralýðýndaki 4 çocuk hakkýnda 2'þer günlük tutukluluk kararý aldýðýný aktardý.

12 12 Günün Manisi Emine Hür Þeher mi Lefkoþa mý Sevda sardý baþýmý Gandil gibi yanarým Sorma sakýn yaþýmý KÜLTÜR - SANAT Kitap Dünyasý Steve Jobs Walter Isaacson DOMÝNGO YAYINEVÝ 27 Eylül 2013 Cuma TADIMLIK ÖZDEYÝÞLER "Baþkalarýna ait bir þeye göz koyup hased ediyorsanýz unutmayýnýz ki elinizdekini de yitiriyorsunuz demektir." Epiktetos Sizlere selâm olsun Hürriyeti yazan eller, dizen eller! Sizlere selâm olsun makineler! Entertipler, rotatifler, bobinler! Bu gülünç, aþaðýlýk Namussuz þeyler dýþýnda. Sana selâm olsun Zincirin, zulmün kâr etmediði Büyük tahammül! Enver Gökçe "Dost" adlý þiirinden "KOLAY EKMEK" OYUNUNUN GALASI CUMARTESÝ BÜYÜK HAN'DA YAPILIYOR Sanata Ýlk Adým ve Yaratýcý Fikirler Maðusa Gençlik Merkezi'nin (MAGEM) "Sanata Ýlk Adým" ve "Yaratýcý Fikirler" çocuk atölyeleri sergisinin açýlýþ töreni bugün yapýlacak. Serginin açýlýþý, Maðusa Kültür ve Kongre Merkezi'nde (KÜKOM) saat 18.00'de gerçekleþtirilecek. MAGEM'den yapýlan açýklamaya göre, seramik, cam, gravür, resim ve batik disiplinlerinde çalýþmalarýn yer alacaðý sergi 7 Ekim tarihine kadar saatleri arasýnda gezilebilecek. Sanatçý Ayhatun Ateþin eðitmenliðinde çalýþmalarýný sürdüren MAGEM Sanat Atölyesi, cuma günleri 5 ve12 yaþ arasýndaki çocuklarla "Sanata Ýlk Adým" ve "Yaratýcý Fikirler Çocuk Atölyesi"nde farklý disiplinlerde çalýþmalar üretiyor. Sanatçý Ayhatun Ateþin, sanat eðitiminin algýlama, görmeyi öðrenme, beðeni ve estetik deðerlerin oluþmasý gibi temel konularla baþlayan, ardýndan yaratma ve yaratýmýndan zevk alma olarak geliþmesini sürdüren uzun bir süreç olduðunu belirterek, amaçlarýnýn sorgulayan sanat ve kültür farkýndalýðýyla sosyal risklerden uzak kendi beceri ve deneyimi geliþmiþ yaþama mana ve anlam yükleme yetisini kazanan bireyler yetiþtirmek olduðunu bildirdi. Sihirli Sahne Kukla Tiyatrosu'nun "Kolay Ekmek" isimli oyununun galasý, 28 Eylül Cumartesi günü Büyük Han'da gerçekleþtiriliyor. Tüm kukla severler ve çocuklarýn davetli olduðu gösteri, saat 17.00'de baþlayacak ve ücretsiz olarak sahnelenecek. Sihirli Sahne Kukla Tiyatrosu, Slovenyalý kukla tasarýmcýsý ve artisti Mateja Arhar, heykeltraþ ve grafik tasarýmcý Naz Atun ile besteci Mehmet Atun'dan oluþuyor. Kolay yoldan karnýný doyurmanýn yollarýný arayan kurdun maceralarýný, komik ve eðlenceli bir dille anlatan oyun, okullarýn açýldýðý bu günlerde çocuklara, çalýþmadan baþarýlý olamayacaklarý mesajýný veriyor. Geçtiðimiz günlerde SOS Çocukköyü'nde ilk kez çocuklarla buluþan ve büyük alkýþ toplayan Sihirli Sahne Kukla Tiyatrosu'nun tek perdelik Kolay Ekmek oyunu, izlemek isteyen tüm basýn mensuplarý, okul müdürleri, öðretmenler, aileler ve çocuklara açýk. Sihirli Sahne Kukla Tiyatrosu, tanýtým gösterisinin ardýndan Kolay Ekmek oyununu arzu eden okullarda ve farklý þehirlerde sahneye koyacak. Fotoðraf: Panikos Neokleus (Ortak yurdumuzun cennet köþeleri) Yeþim Beyaz Ýlkan'ýn CD'si tanýtýldý Sanatçý, besteci ve müzik öðretmeni Yeþim Beyaz Ýlkan'ýn "Kýbrýs Melodileri ve Yeþim Beyaz Ýlkan Besteleri" isimli CD'sinin tanýtýmý önceki akþam yapýldý. Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS) Lokali'nde yer alan tanýtým saat 20:00'de baþladý. Tanýtýmda konuþan Yeþim Beyaz Ýlkan gecenin kendisi için çok anlamlý olduðunu söyleyerek sendikasý KTOEÖS, ailesi ve kendisine emeði geçen, destek veren baþta öðretmenleri olmak üzere herkese teþekkür etti. CAHÝT Gazeteci-yazar Neriman Cahit de bir konuþma yaparak, Ýlkan'ýn müziðe nasýl baþladýðýný anlattý. Cahit, tanýtýma Ýlkan'ýn okulundan daha fazla kiþinin katýlmýþ olmasý ve onda destek olunmasý gerektiðini kaydetti. Cahit herkesin sevgi yüreðini açmasý temennisinde bulundu ve herkesin insanlarý sevmesini istedi. Cahit üretenlere sevgi-saygý gösterilmesinin önemini de vurguladý. Konuþmalarýn ardýndan Ýlkan'ýn CD'si dinlendi ve kokteyl verildi.

13 27 Eylül 2013 Cuma 13

14 14 27 Eylül 2013 Cuma Nöbetçi Eczaneler DÜN Lefkoþa Sezer Eczanesi: Gazeteci Hasan Tahsin Cad. No:79/B Lemar Karþýsý Kermiya Tel: Ýsmet Eczanesi: Bedrettin Demirel Cad. No:92 (Ticaret Odasý Yaný) Tel: Maðusa Çaðkan Aksoy Eczanesi: Larnaka Yolu 15 Aðustos Bulvarý No:28 Anýt Çemberi 200 m ilerisi Tel: YDÜ ORYANTASYON GÜNLERÝ- Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) Oryantasyon günleri çerçevesinde Lefkoþa,Girne, Gazimaðusa ve Karpaz gezileri gerçekleþtirildi. YDÜ Basýn ve Halkla Ýliþkiler Dairesi Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre, üniversitenin Genel Sekreteri Dr. Yeter Tabur, yeni kayýt olan öðrencilere ve diðer öðrencilere KKTC'yi tanýtmak amacýyla düzenlenen gezilerde, ülkenin tarihini, kültürel deðerlerini tanýtmaya çalýþtýklarýný belirtti. Girne Ýlgen Eczanesi: Iþýl Sok. No:2/C Kemal Kamiloðlu Doðum Kliniði Karþýsý Tel: Güzelyurt Ýnci Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No:1 Otobüs Terminali Karþýsý Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1Teklifsiz konuþmada 1 2 "Deðer ve önemi olmayan, boþ" 1 anlamýnda kullanýlýr. Nikel'in kýsaltmasý. 2 2-Güven duymak, güvenmek (iki kelime). 3 3-Birden fazla kiþi 4 arasýnda bölüþülmüþ bir bütünden bu 5 kiþilerin her birine düþen bölüm, hisse. 6 Durmaksýzýn söylenerek 7 hoþnutsuzluðunu açýða vurma. 4-Bir 8 erkek adý. Gerçek. 5-Delikanlý, yiðit kimse 9 veya Türkiye'nin doðu 10 illerinde seslenme sözü olarak kullanýlýr. 11 Yýldýz. 6-Ýyi bir nitelikte bilinip tanýnmýþ olma durumu, þan, þöhret. Bir nota. Bir yapýda iki döþeme arasýnda yer alan daire ve odalarýn bütünü. 7-Hollywood'un en büyük sinema ödülü. Bir emir. Demir'in kýsaltmasý. 8-Fiillerin olumsuzluk çatýlarýný kuran vurgusuz ek. Çaygillerden, büyük beyaz, pembe veya kýrmýzý renkte çiçekler açan, dayanýklý yapraklý bir bitki. 9-Harf okunuþu. Kalsiyum'un kýsaltmasý. Geri verme. 10-Yanlýþ davranýþta bulunmak (iki kelime). 11-Ters okunuþu "Beþparmak daðlarý üzerinde bulunan tarihi bir kale". Ansýzýn, birdenbire. Dünün çözümü Finale kalanlar ödüllendiriliyor ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampüsü'nün düzenlediði Yýlýn Yeþil Beyinleri" konulu uluslararasý proje yarýþmasýnda finale kalan proje sahiplerine ödülleri bugün veriliyor. Yarýþmanýn, üniversitenin "Sürdürülebilir Çevre ve Enerji Sistemleri" yüksek lisans programý tarafýndan, çevre, enerji ve su kaynaklarýnýn sürdürülebilirliði konularýnda farkýndalýðý artýrmak ve geliþtirmek üzere lise ve üniversite öðrencilerine yönelik düzenlendiði belirtildi. Yukarýdan Aþaðýya: 1-At yarýþlarý yapýlan alan. Bir nota. 2-Birini bir göreve getirme, tayin etme. Sýk sýk küçük, önemsiz kazalar yapan kimse. 3-Bir vadi, bir ýrmak üstünden bir demir yolunun veya kara yolunun geçiþini saðlayan, ayaklar üzerine oturtulmuþ yüksek ve uzun köprü. Gözde sarýya çalan kestane rengi. 4-Amerikyum'un kýsaltmasý. Toprak veya metalden yapýlmýþ yayvan ve çukurca kap. Alfabenin 22 ve 24. harfleri. 5-Baþlangýçta Kuzey Amerika zencilerinin müziði iken sonralarý bütün dünyada benimsenen bir müzik türü. Argoda "Gösteriþ, fiyaka". 6-Güzel koku. Bir tür halk türküsü. 7-Karþýlýðý sonradan ödenmek üzere. Beyaz. 8-Atletizmle uðraþan kimse. Ters okunuþu "Ara bölgede kalan ve Türklerle Rumlarýn birlikte yaþadýðý BM Barýþ Gücü kontrolünde bir köy". 9-Manda yavrusu. Delik, yýrtýk veya eski bir yeri uygun bir parça ile onarma, kapatma. 10-Hafif ýslaklýk. Kaynar suda kabuðuyla az piþmiþ yumurta. 11-Uyarý. Borudan kol almakta kullanýlan baðlantý parçasý. Sona "N" konursa "Tahýlýn tarlaya atýldýðý andan harman oluncaya dek aldýðý duruma verilen ad" olur. 21 ÜLKEDEN 243 PROJE ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusu Kurumsal Ýletiþim Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, 21 ülkeden 243 projenin katýldýðý yarýþmada final sunumlarýnýn ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusu Kültür ve Kongre Merkezi'nde jüri önünde yapýldýðý belirtilerek, ödüllerin yarýn gerçekleþtirilecek yeni akademik yýlý açýlýþ töreninde verileceði bildirildi. UKÜ'de yardýmcý fizyoterapistler yetiþecek Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi'nin (UKÜ) Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda, Akademik Yýlý'nda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ön lisans programýna öðrenci kabul edecek. UKÜ Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Günay Sarýyar, konuyla ilgili yaptýðý açýklamada yeni açýlan iki yýllýk programda, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarýnda gerekli teorik ve pratik bilgilerin verileceðini söyledi. Sarýyar, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ön lisans programýný tamamlayan öðrencilerin, fizyoterapist yardýmcýsý olarak tüm saðlýk kuruluþlarýnda çalýþabileceklerini belirtti. Günay Sarýyar ayrýca, programý baþarýyla tamamlayan öðrencilerin istedikleri takdirde ÖSYM'nin Dikey Geçiþ Sýnavý ile lisans tamamlama hakký elde edebileceðini, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'ne geçiþ yapabileceðini kaydetti. Burs müracaat süreleri uzatýldý öðrenim gören ve/veya bu yýl yeni kayýt yaptýran öðrencilerin 1 Eylül Eylül 2013 tarihleri arasýnda kabul edilen burs müracaatlarýnýn süresi uzatýlarak 11 Ekim 2013 Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecektir. Ýlgili öðrencilerin baþvuru iþlemleri ile ilgili olarak Müdürlüðümüze müracaatlarý önemle rica olunur." Milli Eðitim Bakanlýðý Yüksek Öðrenim ve Dýþiliþkiler Dairesi, burs müracaat süresinin uzatýldýðýný duyurdu. Yüksek Öðrenim ve Dýþiliþkiler Dairesi Müdürü Hüseyin Kavaz tarafýndan yapýlan açýklamada þöyle denildi: " Öðretim yýlýnda Üniversitelerde DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR Alýþ EURO Satýþ Alýþ Satýþ S.T.G. Alýþ Satýþ Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

15 27 Eylül 2013 Cuma 15 NAMÝ, YEMEN DIÞÝÞLERÝ BAKANI AL QÝRBÝ ÝLE GÖRÜÞTÜ Dýþiþleri Bakaný Özdil Nami, Yemen Dýþiþleri Bakaný Dr. Abu Bakr Abdullah Al Qirbi ile görüþtü. Yemen temsilciliðinde gerçekleþen görüþmede karþýlýklý fikir alýþveriþinde bulunuldu. Nami, New York'ta bulunduðu süre içerisinde üst düzey temaslarda bulunmaya devam edecek. Kültür Merkezi Deðirmenlik'te açýldý Doðadaki Bitkilerin Sanata Dönüþtürüldüðü Kültür Merkezi" önceki akþam düzenlenen törenle, Deðirmenlik Spor Kulübü binasýnda açýldý. Deðirmenlik Sanat Derneði organizasyonunda, Öðretmen Amber Unuz ile 25 kadýn bir araya gelerek, bölgedeki -yaþamý sonlanmak üzere olanlardan seçtikleri- 40 çeþit endemik bitkiyi çeþitli iðne teknikleri kullanarak günlük eþyalarla birlikte kullanýlabilecek hale getirirken, tanýtýlmasýna da katký koydular. Avrupa Birliði (AB) tarafýndan finanse edilen, Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Fonu Gelecek Ýçin Ortaklýk Programý (UNDP PFF) tarafýndan desteklenen ve Mart ayýnda baþlatýlan proje tamamlandý. Dün akþam düzenlenen törende, proje kapsamýnda üretilen ürünlerin sergileneceði ve satýþýnýn yapýlabileceði Doðadaki Bitkilerin Sanata Dönüþtürülmesi Merkezi'nin açýlýþý ve projenin tanýtýmý yapýldý. Törene, Deðirmenlik Belediye Baþkaný Osman Iþýsal, UNDP PFF Program Müdürü Tiziana Zennaro, AB Komisyonu'ndan Stephano Chilli ile Deðirmenlik Sanat Derneði Baþkaný Daniþ Aþýcý da katýldý. Törende, projede yer alan kadýnlara teþekkür belgesi verilirken, projeye katký koyanlara da plaket takdim edildi. Proje Öðretmeni Amber Unuz, projede uyguladýklarý iðne tekniklerini slayt gösterisi eþliðinde anlattý. Unuz, proje sayesinde doðadaki bitkileri evde eþyalarla birlikte kullanýlabilecek hale getirdiklerini, ayný zamanda bu bitkilerin tanýtýmýna da katký koyduklarýný belirtti. Deðirmenlik Belediye Baþkaný Osman Iþýsal da, projenin hayata geçmesi için belediye olarak gerekli katkýyý verdiklerini belirterek, bölgede gerçekleþtirilmekte olan UNDP PFF projeleri hakkýnda bilgi verdi. Stephano Chilli ile Tiziana Zennaro da projeye katký koymaktan duyduklarý mutluluðu dile getirerek, projenin küçük yardýmlarla neler yapýlabileceðinin güzel bir örneðini oluþturduðunu vurguladýlar. BARAKA KÜLTÜR MERKEZÝ: Arabahmet Kültür Evi halkýndýr Baraka Kültür Merkezi, geçtiðimiz günlerde gazetelere yansýyan bir haberdeki "Lefkoþa Belediyesi, Arabahmet Bölgesi Geliþtirme Þirketi adýndaki þirketle temaslar yapmakta ve þirketin yeniden canlandýrýlarak Arabahmet bölgesinin rehabilite edilmesinin yollarý aranmakta" þeklindeki haberlere tepki gösterdi. Baraka açýklamasýnda söz konusu þirketin, göreve geldiði gün belediyeyi bir iþletme gibi yöneteceðini açýkça söyleyen ve belediyede özelleþtirmeler devrini baþlatan Kutlay Erk'in döneminde kurulduðunu bildirdi. Baraka adýna yazýlý açýklamayý yapan Nazen Þansal, belediyede "sýrtýmýza yük olan her þeyi özelleþtirelim" mantýðýnýn yeniden devreye girdiðini ve þirketin tekrar gündeme geldiðini savundu. Belediyenin de ortaðý olduðu bir iþletme de olsa, belde halkýna ait olan mallar ve tüm insanlýða mal olmuþ tarihi/kültürel deðerlerin üzerinde ancak halkýn seçtiði Belediye Meclisinin karar verebileceðini kaydeden Þansal, "Beldemize ait yerler, þehrimizdeki tarihi ve kültürel deðerler hakkýnda özel bir þirket istediðini yapabilecekse Belediye Meclisi ne yapmaktadýr ve niye seçilmiþlerdir?" diye sordu. Ayrýca belediyenin içinde bulunduðu ekonomik sýkýntýlar ve personel fazlalýðý ortada dururken, belediyeye ait gelir getirici mülkler ve kaynaklarýn özel bir þirkete devretmenin kýl dýþý olduðunu savunan Þansal, Belediyenin "özelleþtirelim kurtulalým" demek yerine doðru bir bakýþ açýsýyla bu mülk ve deðerleri, hem kamu yararýný hem de belediyenin çýkarýný gözeterek yönetebileceðini kaydetti. Þansal, açýklamasýnda "Belediye'nin özelleþtirme adýna atacaðý adýmlara karþý çýkacaðýmýzý ve Arabahmet Kültür Evi'nin halkýn kullanýmýnda kalmasýnýn yakýn takipçisi olacaðýmýzý vurgular, sahnemize sahip çýkmak için her türlü eylemde bulunacaðýmýzý kamu oyuyla paylaþýrýz." ifadelerine yer verdi. MAÐUSA MARKA YARATMA ÇALIÞTAYI SONUÇ BÝLDÝRGESÝ BASIN TOPLANTISI ÝLE AÇIKLANACAK Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi ve Antik Maðusa Vakfý iþbirliðinde, 4 Haziran'da ilki gerçekleþtirilen "Gazimaðusa Marka Yaratma Çalýþtayý" sonuç bildirgesi ile ilgili basýn toplantýsý yapýlacak. DAÜ'den yapýlan açýklamaya göre, DAÜ Turizm Fakültesi Tower Bar'da bugün saat 14.00'de yapýlacak basýn toplantýsýna DAÜ Turizm Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mehmet Altýnay, DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Prof. Dr. Hasan Kýlýç ve Antik Maðusa Vakfý Baþkaný Resmiye Canaltay katýlacak. GÜNEYDEN... "ÖFKELÝLERDEN ÖZGÜR VATANDAÞLARA" Rum Milli Muhafýz Ordusu'nun (RMMO) "Mari"deki (Tatlýsu) deniz üssünde 11 Temmuz'da meydana gelen ve 13 kiþinin ölümüyle sonuçlanan patlamanýn ardýndan Rum Baþkanlýk Köþkü önündeki protestolarýyla ün yapan "gönüllü uyanýk öfkeli vatandaþlar" grubundan "Baðýmsýz Özgür Vatandaþlar Hareketi"nin kurulduðu haber verildi. Simerini gazetesi Baðýmsýz Özgür Vatandaþlar Hareketi'nin, baþkaný Ayi Panaretu ile 1 Ekim tarihinde aktif olarak Güney Kýbrýs'ýn siyasi hayatýna giriþ yapacaðýný yazdý. "38. ULUSLARARASI KIBRIS FUARI" ÝNDÝRÝMLÝ FÝYATLARLA AÇILIYOR Güney Kýbrýs'ta bu yýl 38'incisi gerçekleþtirilecek "Uluslararasý Kýbrýs Fuarý"nýn, 4-9 Ekim tarihleri arasýnda, indirimli fiyatlarla açýlacaðý bildirildi. Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'in açýlýþýný yapacaðý fuarýn, piyasaya hareketlilik getirmesinin beklendiðini yazdý. "ÝÞLETMELER TRAJÝK DURUMDA" Avrupa Komisyonu'nun Güney Kýbrýs sanayisinin rekabet edilebilirliði ve müteþebbis geleceðiyle ilgili bir rapor hazýrladýðý ve bu raporu dün kamuoyuna açýkladýðý bildirildi. Simerini gazetesinin haberine göre raporda, "Afrodit" parselindeki doðal gazýn 2018 yýlýndan önce kullanýlmasýnýn mümkün olmadýðý öne çýkarýlýrken, Güney Kýbrýs'taki iþletmelerin içerisinde bulunduðu trajik durumdan bahsedildi.

16 16 27 Eylül 2013 Cuma

17 27 Eylül 2013 Cuma 17

18 18 27 Eylül 2013 Cuma

19 27 Eylül 2013 Cuma SERGÝ AÇILIÞ DAVETÝ KAYAD tarafýndan hayata geçirilen, Avrupa Birliði'nin finanse ettiði ve UNDP-PFF'in desteklediði " Once Upon A Time // Bir Zamanlar " Projesinde, eski Kýbrýs yaþantýsýnýn unutulmaz anlarýný ve eski Kýbrýs'lýlarýn birlikte sürdürdükleri yaþamlarýný paylaþmak adýna, düzenlenen resim sergisine davetlisiniz. Tarih : 28 Eylül 2013 Cumartesi Yer : Bedesten-Lefkoþa Saat : 10:30-18:00 KÝRALIK Yeniþehir de Limasol Bankasý arkasý 40 m2 lik sendeli dükkan. Tel: ARANIYOR Yaþlý bir hastaya yatýlý bakýcý aranýyor DEVREN KREÞ Lefkoþa'da acilen saðlýk nedeniyle faal durumda devren satýlýk kreþ Tel: Bu aktivite Avrupa Birliði tarafýndan finanse edilip, Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programý - Gelecek için Ortaklýk tarafýndan desteklenmektedir. KÝRALIK Lefkoþa'da kiralýk dükkan ve büyük bodrum Emine otobüs turu 29 Eylül Pazar Baf limaný/ Arsos köyünde paluze panayýrý/ Gavur Taþý/ Alektora Türk köyü/ Mutallo Türk mahallesi. Ücret: 35 TL Tel: ARANIYOR Ev iþlerinde part time çalýþabilecek sürüþ ehliyetli bayan aranýyor. Marmara bölgesi. Tel: EMÝNE OTOBÜS TURU 6 Ekim Pazar muhteþem bir güne hazýr mýsýnýz? Gilan köyünde üzüm ve þarap festivali, Gagopetria'da kahve molasý ve köy gezisi, kuþ cennetinin keþfi. Ücret 30 TL. Hareket sabah 08.30, dönüþ Müracaat: Kimyasal silahlarý muhalifler kullandý RUSYA DIÞÝÞLERÝ BAKANI LAVROV: "SURÝYE'DE 21 AÐUSTOS'TA MUHALÝF GÜÇLERÝN KÝMYASAL SÝLAH KULLANDIÐINA DAÝR ÇOK ÝYÝ KANITLAR VAR. BU KANITLARI KERRY'YE SUNDUM. ZATEN BU KANITLARA ÝNTERNET ÜZERÝNDEN DE ERÝÞÝLEBÝLÝYOR" BM Genel Kurulu'nun 68. Dönem toplantýlarý için New York'ta bulunan Rusya Dýþiþleri Bakaný Sergey Lavrov, ABD Baþkaný Barack Obama'nýn yaptýðý konuþmasýyla "Ortadoðu'daki sorunlarýn çözümünde ortak yaklaþýmlarýn bulunmasý için yardýmcý olacaðýný gösterdiðini" söyledi. Washington Post gazetesine mülakat veren Lavrov, "Obama, Ortadoðu'daki sorunlarýn çözümünde ortak yaklaþýmlarý bulmamýzda yardýmcý olacaðýný gösterdi. Hiçbir ülke sýnýrlarý ve milletleri aþan ve ortak tehditler oluþturmaya baþlayan problemleri tek baþýna çözemez" dedi. Suriye'de herhangi bir Kimyasal Silah kullanýmý konusunda çok ciddi olduklarýný ifade eden Lavrov, konunun BM Þartýnýnýn 7. Bölümü çerçevesinde ele alýnmasý gerektiðini kaydetti. Lavrov, bu konuda herhangi bir ihlal sözkonusu olduðunda kesinlikle baþka bir çözüm bulmak için konuyu BMGK'ya yeniden getireceklerini belirtti. Suriye hükümetine kesinlikle kimyasal silahlar sorununun CWC çerçevesinde çözülmesi gerektiði konusundaki kanaatlerini ilettiklerini söyleyen Lavrov, "Suriye Devlet Baþkaný'nýn talebimizi acil ve olumlu bir þekilde cevaplamasý bizi tatmin etti. Suriye'de 21 Aðustos'ta muhalif güçlerin kimyasal silah kullandýðýna dair çok iyi kanýtlar var. Bu kanýtlarý Kerry'ye sundum. Zaten bu kanýtlara internet üzerinden de eriþilebiliyor. Bu kanýtlar bölgeyi ziyaret eden gazetecilerin haberlerinden oluþuyor" diye konuþtu. Esad, Venezuela televizyonuna konuþtu ESAD, MUHALÝFLERÝN KÝMYASAL SÝLAH SAKLADIÐI VE LABORATUVARLARININ BULUNDUÐUNU SÖYLEDÝ Suriye Devlet Baþkaný Beþþar Esad, muhaliflerin ülkeye kimyasal silah soktuklarýný itiraf ettiklerini, yetkililerin, bu kimyasal silahlarýn saklandýðý yerleri ve laboratuvarlarý ortaya çýkardýðýný söyledi. Venezuela'nýn resmi Telesur televizyon kanalýna konuþan Esad, ele geçirilen kanýtlarýn 21 Aðustos'ta baþkent Þam yakýnlarýnda düzenlenen ve çoðu çocuk 1500'den fazla kiþinin yaþamýný yitirmesine neden olan saldýrýdan muhaliflerin sorumlu olduðuna iþaret ettiðini vurguladý. Esad, yaklaþýk 40 dakika süren röportaj sýrasýnda muhaliflerin elindeki kimyasal silahlarla ilgili kanýtlarýn Rusya'ya gönderildiðini belirtti. Tapu ve Kadastro (Özel Kurallar) Yasasýnýn 5(2) Maddesi Gereðince Ýlân Aþaðýda tarif edilen malýn/mallarýn, aktarma kütüklerinde mal sahibi olarak görünen Mustafa Ahmet Mehmet Ali bu mala/mallara Yeniden kaydýný yaptýrmak için Lefkoþa Kaza Tapu Dairesine dilekçe vermiþtir. Dilekçe No:DÖK318/09 mal/mallar üzerinde hak iddia eden veya bu malýn/ mallarýn ipotek veya herhangi bir hacizle veya herhangi bir kiþinin, bu lânýn gazetede yayýnlandýðý tarihten/ bu günden itibaren 30 gün içinde, yapýlmasý tasarlanan muamelenin yapýlmamasý için bu daireye yazýlý sebep göstermesi gerektiði duyurulur. Lefkoþa Tapu Dairesi Tarih:26/9/13 MALIN TARÝFÝ Kasaba/Köy Kayýt No: Pafta/Plân Mevki/Sokak Malýn Cinsi Hisse D-E-Ay2 Ve tarih Parsel Ýsmi Erdemli /39 - Tarla Hepsi m2 30/9/68 P:201.2 Erdemli /32 Tarla Hepsi 1784 m2 P:73/1 ACÝLEN SATILIK Hamile ve yeni doðurmuþ koyunlar, ayrýca UKÜ karþýsý Taþkent yolu, tam teþekküllü çiftlik sahibinden satýlýktýr. Tel:0542/ SATILIK ARSALAR Lefke Avrupa Üniversitesi'ne bitiþik Türk koçanlý, altyapýsý hazýr, deniz manzaralý, yurt, site veya villa yapýmý için müsait. Müracaat: Cemal Kuvvetlioðlu Tel: KOLAN BRITISH HOSPITAL LEFKOÞA 1 adet KKTC vatandaþý TET CT kullanýmý konusunda tecrübeli nükleer týp uzmaný aranmaktadýr. Tel: HEMÞÝRELÝK HÝZMETLERÝ Evde bakým, refakatçi kalýnmasý, serum ve sonda takýlmasý, pansuman yapýlmasý, enjeksiyon iþlemleri, TA þeker ölçülmesi, hemþirelik hizmetleri deneyimli hemþireler tarafýndan yapýlýr. Tel: ÞOK KAMPANYA Sahibinden Gönyeli giriþinde Türk malý 145 metrekare daireler. Her dairenin 40 metrekare oto parký bulunmaktadýr. Dairelerin KDV'leri ödenmiþtir fiyatlar Stg.'dir ve sterlin kuru da 2800 TL'de sabit tutulmaktadýr. Tel: MELÝ EMLAK SATILIK * Karaaðaç ta müstakil bahçeli ev stg. * Hamitköy'de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa, Stg. * Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. * Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. * Haspolat'ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer, Stg AYZER EMLAK Kiralýk K. Kaymaklý'da 3+1 eþyalý daire * Yeniþehir'de 3+1 eþyalý daire * Reis market bölgesinde full yeni eþyalý daire * Yenikent'te 3+1 full eþyalý daire * Gönyeli'de 3+1 eþyalý daire * Dumlupýnar'da 3+2 villa Satýlýk Hamitköy'de kat yeni daire * Ortaköy'de 2+1 zemin kat daire * Çaðlayan'da metrekare son kat daire * Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 zemin kat daire * Çatalköy'de 1 dönüm 1 evlek arsa içerisinde müstakil yeni ev eþdeðer

20 Gözler Arena'da Galatasaray maçýnda Türkiye Spor Toto Süper Liginde 5. hafta maçlarý devam ediyor. Bugün saat 19.00'da Galatasaray-Rize ve Gaziantep-Karabük karþýlaþmalarý oynanacak. Fatih Terim ile yollarý ayýran Galatasaray'da taraftarýn bugün stadyumda yönetime büyük tepki göstermesi bekleniyor. Fatih Terim maçý tribünde izleyeceðini açýkladý. Baþbakan Yardýmcýsý, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakaný Serdar Denktaþ yeni sezon öncesi açýkladý... Sahalar hazýr durumda Futbol Sezonunun tüm futbol camiasýna hayýrlý ve uðurlu olmasýný temenni eden Baþbakan Yardýmcýsý, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakaný Serdar Denktaþ Spor Dairesi, yoðun çalýþmalarý sonucunda sahalarýmýzý yeni sezonda hazýr duruma getirdiklerini açýkladý Baþbakan Yardýmcýsý, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakaný Serdar Denktaþ, yarýn baþlayacak olan Futbol Sezonu öncesinde bir mesaj yayýnladý. Serdar Denktaþ'ýn yeni sezonla ilgili olarak Denktaþ "Sahalar hazýr" dedi, ama burasý baþkent Göçmenköy Sahasý Futbolda yarýn baþlayacak olan sezonu öncesinde sahalarýn bakýmlarý ve tadilatlar devam ediyor. Göçmenköy Stadý'nda tahrip olan bölgelere uzun süre müdahale edilmezken son gün çalýþma baþlatýldý e hazýr çim serme iþlemi yapýlýyor. Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoðlu, Spor Dairesi Plan ve Proje Sorumlusu Barýþ Uyaroðlu ile birlikte dün sahada incelemelerde bulunarak, çalýþmalarýn son durumunu yerinde gözlemlediler. Yetkililerden sahanýn son durumu ile ilgili bilgi alan Cahitoðlu, Göçmenköy Stadý'nýn, ligin ikinci haftasýnda hazýr duruma getirileceðini açýkladý. yayýnladýðý mesaj þöyle: "Deðerli spor camiasý ve futbol ailesi; yarýn baþlayacak olan Futbol Sezonunun tüm futbol camiasýna hayýrlý ve uðurlu olmasýný temenni ederim. Ülkemizin en yaygýn spor branþý olan futbolun artýk daha iyi koþullarda oynanabilmesi için bakanlýðýmýza baðlý bulunan Spor Dairesi, yoðun çalýþmalarý sonucunda sahalarýmýzý yeni sezonda hazýr duruma getirmiþ bulunmaktadýr. Bakýmý devam eden diðer sahalarýmýzýn da en kýsa sürede hazýr duruma getirilebilmesi için yetkililerimiz sýký bir biçimde çalýþmalarýný sürdürmektedirler. Yeni futbol sezonunun fair-play ruhu içerisinde geçebilmesi için hepimiz üzerimize düþen görevleri layýkýyla yerine getirmeliyiz. Bu konuda tüm kesimlerin saðduyulu olmasý en büyük beklentimizdir. Karþýlaþmalar öncesinde ve sonrasýnda yapýlacak olan konuþmalarýn, verilecek olan beyanatlarýn titizlikle seçilmesi ve camialarý kýþkýrtýcý içerikten uzak olmasý en büyük dileðimizdir. Saha olaylarýnýn önüne geçilebilmesi için baþta Futbol Federasyonu baþkaný ve yönetim kurulu üyeleri olmak üzere, bakanlýk olarak bizlerin, kulüp baþkanlarý ve camialarýnýn, futbol hakemlerinin, futbol antrenörlerinin, futbolcularýn ve spor yazarlarýnýn görevleri büyüktür. Yukarýda bahsettiðimiz kesimlerin sorumluluklarýný yerine getirmeleri durumunda sahalarýmýzda fair-play ruhuna aykýrý olaylarýn önleneceðine inancým tamdýr. Tüm bu bahsedilenlerin ýþýðýnda yarýn baþlayacak olan yeni sezonun tüm futbol kulüplerine baþarý getirmesini dilerim." Milli Piyangolar ve Hazine Muhasebe galip Devlet Daireleri arasý halý saha futbol turnuvasýnda ilk hafta maçlarý bugün tamamlanýyor. Bu yýl üçüncüsü düzenlenen turnuva merhum M.Kemal Deniz anýsýna gerçekleþiyor. Kermiya'daki BTMK Ortaokulu Hasan Kolcu Halý Sahasý'nda Salý günü baþlayan turnuva KKTCELL'in katkýlarýyla gerçekleþmekte. Sonuçlar ve maç programý þöyle: Spor Dairesi Milli Piyangolar- Orman Dairesi: 7-5 Hazine ve Muhasebe Dairesi- Posta Dairesi: 12-4 BUGÜN Saat 18.00: KTHY çalýþanlarý- Devlet Hastanesi (B Grubu) Saat 19.00: Merkezi Cezaevi- Gümrük Dairesi (B Grubu) Saat 20.00: Su ve Jeoloji Dairesi- Girne Çalýþma D. (A Grubu) Saat 21.00: Posta Dairesi- Ekonomi Bakanlýðý (A Grubu) Futbolda ilk hafta maçlarý ve hakemler 28 Eylül Cumartesi K-Pet Süper Lig'de D. T.B. - M. T. Gücü (Mehmet Sezener) K. Kaymaklý-Cihangir (Savaþ Tilki) Yalova-Serdarlý (Osman Özpaþa) Mormenekþe-Hamitköy (Serkan Þimþek) K-Pet 1'inci Lig'de Esentepe-Binatlý (Ali Özer) Baf Ü.Y.-Deðirmenlik (Hakan Muhtaroðlu) Göçmenköy-Akýncýlar (Ýhsan Payas) K-Pet 2'nci Lig'de Tatlýsu-Çanakkale (Mustafa Öztugay) Gaziköy-Mehmetçik (Necmi Bulut) Ortaköy-Zümrütköy (Hüseyin Özkan) Çayönü-Görneç (Evren Karademir) Denizli-Geçitkale (Osman Küçük) 29 Eylül Pazar K-Pet Süper Lig'de Çetinkaya-Gençlik Gücü (Serkan Þimþek) B. Baðcýl-Yeni Boðaziçi (Kerem Eran) Lefke-Yenicami (Mehmet Malek) K-Pet 1'inci Lig'de Gönyeli-Lapta (Fehim Dayý) Düzkaya-Türkmenköy (Emre Öztaþlý) Ozanköy-Türk Ocaðý (Irmak Emin) Dumlupýnar-G. Birliði (Timur Ercan Bodi) K-Pet 2'nci Lig'de Vadili-Karþýyaka (Ömer Doðru) Dipkarpaz-Girne H.E. (Tufan Çerçioðlu) Protokol imzalandý Kýbrýs Türk Futbolcular Derneði ile British Kolan Hastanesi imzaladýklarý protokol ile K-PET 1 ve 2'inci Liglerden ayýn futbolcusunu seçecek. Kýbrýs Türk Futbolcular Derneðinin giriþimi ve British Kolan Hastanesinin de sponsorluðu ile gerçekleþecek olan bu uygulamada hedef alt liglerde futbol oynayan sporcularý hem motive etmek hem de onurlandýrmak olacak. Geçtiðimiz günlerde British Kolan Hastanesinde imzalanan protokolle bu uygulama resmen hayata geçmiþ oldu. Bilindiði gibi 1 ve 2'inci Liglerde seçilecek ayýn futbolcularýný belirlemek için 5 kiþilik bir seçici kurul oluþturulduç Kurulda þu isimler bulunmaktadýr; Salih Iþýk Kýbrýs Türk Futbolcular Derneði Baþkaný Mehmet Özbilgehan Kýbrýs Türk Futbol Hakem ve Gözlemciler Derneði Baþkaný Kemal Yakutoðlu British Kolan Hastanesi Temsilcisi Soydan Sakallý Spor Yazarý Ahmet Özyaþar Spor Yazarý ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Haziran 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4191 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÖRÜÞMELER KAMUFLAJDIR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Haziran 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4191 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÖRÜÞMELER KAMUFLAJDIR UBP'li bakanlar küsmüþ ve koltuklarýný devretmeye gitmemiþ! Hiç þýk olmadý doðrusu... Bu küslük size hiç yakýþmadý... Koltuða kurulmak tatlý da, veda etmek bu kadar mý zor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR BALIKESİR - 30.09.2014 HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Gündoğdu, Ankara ve Hatay Tabip odaları üyelerinin Gezi Parkı olayları sürecinde hukuka aykırı

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL... 21 Aralýk'ta dünyanýn gerçekten batacaðýna ciddi ciddi inananlar var. Herkes bir tek Þirince'nin batmayacaðýný sanýyor, ama yanýlýyor... Batmayacak bir yer varsa, o da KKTC! Güney için garanti veremeyiz!

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Temmuz 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4208 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BAKANA YARDIM KAPMPANYASI.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Temmuz 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4208 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BAKANA YARDIM KAPMPANYASI. Hükümette kim var? Üç parti. CTP-BG, DP-UG ve TDP... Yani bugüne kadar UBP'ye muhalefet edenler... UBP'nin yaptýklarýný yapacaklarýna göre kazansalar ne, kazanmasalar ne? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Endi eli yimserlik Kamuoyu Beklentilerinde Pozitif Trend Devam Ediyor Genel Seçim Sürecine AKP Önde Giriyor, CHP Takipte de Bahar Havasý Türkiye nin LoveMarklarý Arçelik-Adidas-Nokia-LCWaikiki-Beko Türkiye

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı