"Çorumla ticareti geliþtirmeyi hedefliyoruz"

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Çorumla ticareti geliþtirmeyi hedefliyoruz""

Transkript

1 Üniversite gençliðine Gripin iyi geldi KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hitit Üniversitesi 7. Geleneksel Bahar Þenlikleri önceki gün baþladý. Fen Edebiyat Fakültesi bahçesinde gündüz yapýlan þenlikler akþam ise Grup Gripin konseriyle devam etti. SAYFA 3 TE 40 KURUÞ Adres : Kültür sitesi yaný no: 52 Tel : 0(364) Fax : Dev ihaleye 8 firma davet edilecek "Çorumla ticareti geliþtirmeyi hedefliyoruz" Tayvan'ýn Ankara Büyükelçisi ve Tayvan Ekonomik ve Kültürel Misyonu Temsilcisi James C.H. Chen, eþi Maria Peng AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'nun davetlisi olarak Çorum'a geldiler. James C.H. Chen, eþi Maria Peng dün ilk olarak Çorum Ticaret ve Sanayi Odasýný ziyaret ettiler. 650 yataklý Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin yapým ihale þartnamesi yayýnlandý. Ýhale þartnamesine göre ön yeterlik deðerlendirilmesi sonucu yeterliði tespit edilen firmalar arasýndan ön yeterlik þartnamesinde belirtilen kriterlere göre sýralanarak listeye alýnan 8 aday teklif vermeye davet edilecek. Ýhale 10 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'da Özel Ýdaresi konferans salonunda yapýlacak. SAYFA 10 DA Belediye, yollarý artýk kendi çizecek Ziyarette Milletvekili Salim Uslu, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ile TSO yönetim kurulu üyeleri hazýr bulundu. TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal yaptýðý konuþmada Tayvan ile Çorum'un sanayi kültürlerinin birbirine benzediðini dile getirerek, "Tayvan Asya'nýn kaplaný Çorum ise Anadolu'nun kaplanýdýr" dedi.çorum'un Tayvan'a ihracatý artýrmasý gerektiðinin altýný çizen Baþaranhýncal, "Bu ziyaret inþallah ihracatýn artmasý için bir vesile olur. Bizde akabinde Tayvan'a bir ziyaret yaparýz" ifadelerini kullandý. Fatih AKBAÞ SAYFA 5 TE Sýrrý Er'in, þiir dinletisi bugün Çorum Belediyesi Kitap ve Kültür Günleri kapsamýnda þiir dinletisi düzenliyor. 25 Mayýs Cumartesi günü Hürriyet Parký'nda gerçekleþtirilecek olan program saat 20.30'da baþlayacak. SAYFA 2 DE Çorum Belediyesi tarafýndan yeni teknolojiye göre dökülen asfalt yollarýn, gece ve gündüz kullanýmýnda trafik emniyetinin saðlanmasý ve asfalt yola güzel bir görüntü kazandýrmasý amacýyla yol çizgi çizme aracý aldý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir'in yaptýðý açýklamada, önceden Çorum Belediyesi yol þeritlerinin çizgilerini belirlerken Karayollarýnýn aracýný kullanýyordu. Yeni alýnan araç ile yol çizgileri boyamasý artýk belediye kendi aracý ile yapacak. SAYFA 2 DE Çocuklardan Müftü Aþýk'a teþekkür Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Gençlik Merkezi çocuk korosu ile Sevgi Evleri öðrencileri Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk'ý ziyaret ettiler.ziyarete Gençlik Merkezi Müdürü Numan Yakut, Öðretmen Cemil Ýnceyýlmaz'da katýldý. Gençlik Merkezinde çalýþmalarýna devam eden 42 çocuktan oluþan Çocuk Ýlahi Korosu Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri çerçevesinde Kültür Parkta Konser vermiþ çocuklara çeþitli hediyeler ve kýyafetler Ýl Müftülüðü tarafýndan alýnmýþtý. SAYFA 5 TE Ýþ Saðlýðý ve Güvenliðinde yeni bir dönem baþlýyor Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nýn 81 ilde düzenlediði "81 ilde Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu Tanýtým Semineri"nin Çorum ayaðý yapýldý. Anitta Otelde dün gerçekleþtirilen seminere Vali Yardýmcýsý Hamdi Bolat, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, ÝÞ- KUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, SGK Ýl Müdürü Duran Cesur ve çok sayýda davetli katýldý. Büyükelçi Chen'den Samanyolu'na tam not SAYFA 5 TE SAYFA 3 TE Genç Ýletiþimciler Kulübünden ziyaretler Hitit Üniversitesi Genç Ýletiþimciler Kulübü Danýþmaný Öðretim Üyesi Dr. Rýdvan Keskin, Kulüp Baþkaný Oðuzhan Koçaklý ile yönetim kurulu üyeleri Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyarete ettiler.ziyarette Kulüp Danýþmaný Öðretim Üyesi Dr. Rýdvan Keskin ve Kulüp Baþkaný Oðuzhan Koçaklý, yapýlan çalýþmalar ile devam eden faaliyet hakkýnda Vali Baþköy'e bilgi verdiler. SAYFA 6 DA Akþemseddin'i Ýstanbul'a uðurladýlar OSB Yönetim Kurulu ve Müteþebbis heyeti toplandý Çorum Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ve Müteþebbis heyeti aylýk olaðan toplantýlarý Çorum OSB Toplantý Salonu'nda, Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Toplantýya, Çorum OSB Yönetim Kurulu Üyeleri'nden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, OSB Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Onur ile ÇOSÝAD Baþkaný Bülent Karadayý ve diðer üyeler katýldý. Annesi ile birlikte çocuklarýnýn mezarý Ýskilip ilçesi Evlik köyünde bulunan Fatih Sultan Mehmet'in hocasý Akþemseddin Hazretleri için... SAYFA 7 DE Turizm'de Çorum Amasya ve Tokat birlikte hareket etmeliler SAYFA 3 TE SAYFA 6 DA

2 Sýrrý Er'in, þiir dinletisi bugün Çorum Belediyesi Kitap ve Kültür Günleri kapsamýnda þiir dinletisi düzenliyor. 25 Mayýs Cumartesi günü Hürriyet Parký'nda ELEMAN ARANIYOR Büro iþlerinde çalýþtýrýlmak üzere ehliyeti olan emekli bay elaman Ayrýca Demir doðrama ve paslanmaz korkuluk imalatýnda çalýþtýrýlmak üzere kalfa ve ustalar alýnacaktýr. Müracaat Tel: HABER gerçekleþtirilecek olan program saat 20.30'da baþlayacak. TRT Ýstanbul Radyosu spiker ve sunucularýndan Sýrrý Er, en güzel þiirleri eþsiz yorumuyla Çorumlularla paylaþacak. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Þiir dinletisine tüm Çorumlularý davet etti. Kitaplarýný imzalayacak Ünlü spiker Sýrrý Er, 25 Mayýs Cumartesi günü þiir dinletisi programý öncesi 3. Çorum Kitap ve Kültür Günleri kapsamýnda kitaplarýný imzalayacak. Etkili ve güzel konuþma alanýnda yazdýðý kitaplarla da tanýnan Sýrýr Er, Sözün Büyüsü adlý kitabýný sevenleri için imzalayacak. SATILIK DAÝRE Mimar Sinan Mahallesi 5. Cad. Akevler Apt B/Blok 2. katta bulunan kombili ve bakýmlý 3+1 daire satýlýktýr. Belediye, yollarý artýk kendi çizecek Çorum Belediyesi tarafýndan yeni teknolojiye göre dökülen asfalt yollarýn, gece ve gündüz kullanýmýnda trafik emniyetinin saðlanmasý ve asfalt yola güzel bir görüntü kazandýrmasý amacýyla yol çizgi çizme aracý aldý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir'in yaptýðý açýklamada, önceden Çorum Belediyesi yol þeritlerinin çizgilerini belirlerken Karayollarýnýn aracýný kullanýyordu. Yeni alýnan araç ile yol çizgileri boyamasý artýk belediye kendi aracý ile yapacak. Zahir, sürücülerin özellikle gece ve gündüz görüþlerini üst seviyeye çýkarmak ve bu sayede þerit disiplini ve trafik güvenliðini saðlamak amacýyla yol çizgi uygulamalarýnýn büyük önemi Olduðunu söyledi. "Alýnan yeni araçla solvent bazlý ve su bazlý tek kompenantlý yol çizgi ve çift kompenantlý likit ve likit yol çizgi boyalarýnýn uygulamalarý yapýlýrken, boya içerisine cam küreciði eklenerek gece yolculuðu daha konforlu ve güvenilir hala gelmektedir" diyen Zahir, yol þerit çizme aracýnýn þehir içerisindeki tüm cadde ve sokaklarda trafik çizgilerini daha düzgün ve kaliteli bir þekilde çizmeye baþladýðýný ifade etti. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, aracýn yaklaþýk 220 bin TL'ye alýndýðýný açýkladý. Alaybey Hayýr Kermesi açýldý Ýmsâk :2:59 Güneþ :5:08 Ýþrak :6:01 Öðle :12:48 Ýkindi :16:46 Akþam :20:07 Yatsý :22:00 Mahir Odabaþý 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 21. Hafta HATIRLATMA: AY TUTULMASI Bugün Yarý Gölgeli Ay tutulmasý meydana gelecek ve Türkiye'den görülemeyecektir. Baþlangýcý: Ortasý: Sonu: Günün Þiiri HUZUR EVÝNDEN MEKTUP Huzurum kalmadý oðul huzur evinde, Gel beni götür kendi evine...(annen) Anne benim evde de huzurlu olamazsýn, Yerini kaybedersen, bir daha bulamazsýn (oðlun) O halde oðlum, ablana söyle alsýn beni buradan, Kýzým deðil mi, son demde baksýn bana býkmadan Ekmek elden, su gölden, yiyip içip yat iþte Biliyorsun ki, istemiyor seni bizim eniþte...! Allah devlete, millete zeval vermesin, Evinizi alýn baþýnýza çalýn, anneniz GELMESÝN...! Demek en rahat yer huzur eviymiþ meðer, O da olmazsa, yaþlýlar ecelinden evvel gider..! HAVA DURUMU Müracaat Tel: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Çorum Kurs ve Okul Talebelerine Yardým Derneði üyeleri ve hayýrseverlerin katkýlarý ile oluþturulan geleneksel hayýr kermesi dün açýldý. Alaybey öðrenci yurdunda açýlan kermeste hayýrseverlerin katkýlarýyla oluþturulan yiyecek, içecek, giyim, çeyiz, mefruþat, halý, mobilya ve daha pek çok ürün yer alýyor. Kermesin gelirinin, masraflarý dernek tarafýndan karþýlanan ortaöðretim ve yükseköðretim öðrencileri yararýna kullanýlacaðýný belirtildi. Kermes 31 Mayýs Cuma gününe kadar açýk olacak. Yasin YÜCEL Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,842 1,852 EUR 2,381 2,398 STERLiN 2,77 2,81 JPY YENi 0,018 0,0183 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER MACÝTOÐLU ECZANESÝ TEL: KONAK ECZANESÝ TEL: GÜMÜÞAÐA ECZANESÝ TEL: ERMAN ECZANESÝ TEL: Müracaat Tel: Önemli Telefonlar- Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: Yýl: 9 Sayý: 2486 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Ýmtiyaz Sahibi TEK Tek Yýldýz Basýn Yayýn BASIN YAYIN Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ DAÐITIM A.Þ. Yazý Ýþleri Müdürü Haber Yönetmeni Nadir YÜCEL Fatih AKBAÞ Muhabirler Spor Yönetmeni Kubilay Kaan YÜCEL Adnan YALÇIN Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Ýþ Saðlýðý ve Güvenliðinde yeni bir dönem baþlýyor Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nýn 81 ilde düzenlediði "81 ilde Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu Tanýtým Semineri"nin Çorum ayaðý yapýldý. Anitta Otelde dün gerçekleþtirilen seminere Vali Yardýmcýsý Hamdi Bolat, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, SGK Ýl Müdürü Duran Cesur ve çok sayýda davetli katýldý. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Daire Baþkaný Mustafa Birbenli programda yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda iþ saðlýðý ve güvenliðine yapýlan yatýrýmlarýn insanlýða yapýlmýþ bir yatýrým olduðunu ifade ederek, "Herþey telafi edilir ancak insan saðlýðýna gelecek bir zarar telafi edilemez. Sanayi devrimi ile ikinci plana atýlan insan artýk yeniden birinci plana geldi. AB'ye uyum sürecinde bizden istenen bir þeyde iþ saðlýðý ve güvenliði ile ilgili yasal düzenlemelerin yapýlmasýydý. Uzun yýllar boþluðu hissedilen bu düzenleme artýk hayata geçirildi. Bundan sonra güvenlik kültürü daha önemli hale gelecek. Hem kurumlarýn hemde bireylerin bu konuda üzerlerine düþen sorumluluklarý var" dedi. Açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan ilk sunumu Coþkun Demirci yaptý. Daha sonra ise "Ýþ Saðlýðý Güvenliði Kültürü" hakkýnda Fatma Nur Baþayar, "Ýþ Saðlýðý Güvenliði Katip ve Yetkilendirme Hizmetleri" konu baþlýðýnda ise Serkan Hacýosmanoðlu katýlýmcýlara bilgi verdiler. Seminer soru cevap bölümünün ardýndan sona erdi. Fatih AKBAÞ Guatrý anlattýlar Üniversite gençliðine Gripin iyi geldi Hitit Üniversitesi 7. Geleneksel Bahar Þenlikleri önceki gün baþladý. Fen Edebiyat Fakültesi bahçesinde gündüz yapýlan þenlikler akþam ise Grup Gripin konseriyle devam etti. Akþam saat 21.00'da sahne alan Grup Gripin, Hitit Üniversiteli gençlere güzel bir akþam yaþatýrken öðrenciler de bir eðitim öðretim döneminin stresini eðlenerek attýlar. Grup Gripin'in söylediði parçalara binlerce öðrencide büyük bir coþkuyla eþlik etti. Yasin YÜCEL Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi, Saðlýklý Yaþam Toplantýlarý kapsamýnda "Enine Boyuna Guatr" konulu konferans düzenledi. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleþen programa konuþmacý olarak Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Endokrinoloji Bölümü Öðretim Üyeleri Prof. Dr. Serdar Güler ve Yrd. Doç. Dr. F. Kerim Küçükler katýldý. Ýlk olarak Prof. Dr. Serdar Güler guatr hastalýðý ve tedavisi hakkýnda bilgiler verdi. Guatr'ýn tiroid bezinin normal dýþý büyümesi olduðunu ifade eden Güler, "Ýnsan vücudunda normal iyot oraný olan yüzde 48'lik bir orandan az ya da yüzde 58'den fazla olmasý, tiroid bezlerinden salgýlanan ve insanýn DNA þifresini büyük ölçüde etkileyen tiroksin hormonunun çok fazla çalýþmasý nedeniyle tiroid bezlerinin kontrolsüz þekilde çalýþmasý sonucunda büyümesi ile oluþan viral ve tehlikeli bir tiroid enfeksiyonudur" dedi. Güler, iyot eksikliðine dikkat çekerek, "Kronik iyot eksikliði saðlýnýzý etkileyebilir. Ýyot eksikliði tiroid hormonu üretimini azaltýr ve metabolizmanýzýn yavaþlamasýna sebep olur. Ýyot eksikliði tiroidin yavaþ çalýþmasýnýn (hipotiroidinin) en sýk görülen nedenidir" þeklinde kaydetti. Doç. Dr. Kerim Küçükler ise trioid bezleri hakkýnda bilgiler verdi. Ýyot eksikliðinin gözle görünen sonucunun guatr olduðunu dile getiren Küçükler, "Bu ciddi saðlýk sorunlarýnýn önüne geçebilmek için iyot eksikliði belirtilerinin erken farkýna varmak önemlidir. Normal sofralarýmýzda kullandýðýmýz tuzlarda iyot vardýr" þeklinde konuþtu. Kubilay Kaan YÜCEL Kerim Küçükler Serdar Güler Turizm'de Çorum Amasya ve Tokat birlikte hareket etmeliler Rektör Alkan "Eðitimde Etik" konferansýnda konuþacak Bilge Kaðan Ticaret Meslek Lisesi tarafýndan düzenlenen "Eðitimde Etik" konulu konferansa Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan konuþmacý olarak katýlacak.kurum ve kuruluþlarda etik kültürünü yerleþtirmek ve geliþtirmek amacýyla Mayýs tarihleri arasýnda kutlanan Etik Haftasý çerçevesinde gerçekleþtirilen konferans 27 Mayýs Pazartesi günü saat 10.30' da Devlet Tiyatro Salonunda yapýlacak. THY Acentesi Çavuþoðlu Turizm Çorum Þube Müdürü Halit Ýnaltekin, Çorum- Amasya- Tokat'ýn turizmde birlikte çalýþýrsa baþarýya ulaþacaklarýný belirtti. Türkiye'de öncü gelen tur operatörleri "Galatya" turu adý altýnda Çorum-Amasya-Tokat üçlüsüne sayý olarak az olsa da paket turlar düzenlediðini belirten Ýnaltekin, "Çünkü sadece Çorum olarak ilimize turist çekmek giriþimlerimiz geçmiþ dönemlere ve turizm verilerine bakýldýðýnda baþarý oranýmýzýn ne kadar düþük olduðu aþikârdýr. Turizm sektörü çok aktörlü bir yapýya sahip. Çok farklý deðiþkenleri barýndýrýyor. Dünyadaki ekonomik, siyasal, sosyal geliþmelerden anýnda etkilenebiliyor. Hep birlikte ''Arap Baharýnýn'' yansýmalarýný gördük. Turistlerde terör, çatýþma ve güvensizliðin olduðu ülkelerden, güvenin huzurun olduðu ülkelere turist sayýlarýnda büyük oranda kayma oldu. Turizmde baþarýya ulaþmýþ kentlerde, her þey hayalle baþlamýþ, hayaller deðerlendirilip projeye dönüþtürülmüþ ve birlikte hareket edilerek projeler hayata geçirilmiþtir. Bizler býrakýn hayal etmeyi var olan potansiyelleri deðerlendiremiyoruz. Bakanlýðýn fuarlarda ortaya koyduðu ''alternatif turizm destinasyonlarý'' aðýrlýklý tanýtým konseptinin bu tespiti desteklediði kanaatindeyim. Örneðin ITB Berlin'de belirgin olarak alternatif turizm ve yeni turizm destinasyonlarý üzerinde yoðunlaþýrdý. Ýstanbul tarihi, camileri, kaleleri, surlarý, höyükleri, Ayasofya Cami, Nevþehir Peribacalarý, Gaziantep Zeugma, Ýshakpaþa sarayý, Nemrut daðý, Kýz kulesi vb. tek tek iþlendi. Deniz-kum-güneþ turizmi yapan ülkeler verdikleri hizmet kalitesine göre belli kapasitede turist almaya devam edecektir. Ancak turizm girdisini arttýrmak isteyen ülkeler ise farklý turizm destinasyonlarýný hayata geçirmede ivedi davranacaktýr" dedi. Türkiye'nin 2012 yýlýnda 32 milyon turisti konuk ettiðini ve 2023 hedefinin ise 100 milyon turist, 100 milyar dolar turizm geliri ile dünya turizminde ilk 5 ülke arasýna girmek olduðunu belirten Ýnaltekin, "Böylesi büyük bir hedefi gerçekleþtirebilmek için turizm konusunda bölgede yeni destinasyon merkezlerine ihtiyaç var. Bu Çorum- Amasya- Tokat için büyük bir fýrsat. Bu kentlerdeki dinamikler bölge olarak birlikte çalýþýrsa baþarýya ulaþýrýz, bölgede yürütülen turizm projelerinde sonuca ulaþmak için kent dinamiklerinin daha etkin rol oynamasý þart. Bölgeyi tek bir metropol olarak düþünmek zorundayýz. Çorum- Amasya- Tokat'da ki sivil toplum kuruluþlarý iþ dünyasýný temsil eden kurumlarýn atladýðý bir nokta var Çorum- Amasya- Tokat ne yazýk ki bölge dinamikleri olarak böylesi bir fýrsatý deðerlendirmekte geç kalýyoruz. Nitekim Çorum- Amasya- Tokat kentlerimiz zengin tarihi eserlere sahipken, bu deðerli eserlerimizi sergileyecek ve hatta koruyacak vasýfta Arkeoloji Müzemizin olmamasý son derece üzücü. Her üç ilimizde gün yüzüne çýkarýlan bu deðerleri koruyamadýðýmýz ve sergileyemediðimiz için yakýn illerdeki daha geniþ kapsamlý Arkeoloji Müzelerine taþýnmasý riski ile karþý karþýya olduðumuzu ve hatta birçok tarihi eserlerin bu nedenle toprak altýnda bekletildiðini belirtmek istiyorum. Diðer yandan Merzifon Havalimaný, bölge için önem taþýmaktadýr. Ören yerlerinin çok acil restorasyonu, inanç merkezlerinin ziyaretçilere açýlmasý gibi konularda kentteki sivil toplum kurumlarýnýn birlikte hareketle yapýlacak projelerin hayata geçirilmesinde etkin rol oynamasý gerekir" ifadelerini kullandý. Çorum- Amasya- Tokat'ýn turizm konusunda yaptýðý çalýþmalarýn önemli olduðunun altýný çizen Ýnaltekin, üç kentin ayrý ayrý çalýþmasýnýn bölgelerimizin en önemli Turizm Destinasyon merkezi olmasý þansýný yok ettiðini söyledi. Ýnaltekin, "Çorum-Amasya-Tokat'ý bir düþündüðünüzde, bu derinliðe Samsunda kattýðýnýzda turizmde büyük bir potansiyel taþýyan bölgeyi görürsünüz. Bu illerin bir arada projelendirilmesi, tarih, doða, kýþ ve yayla turizminde Çorum- Amasya-Tokat birlikteliðinin saðlanmasý ile Uluslararasý tanýtýmlarda ne kadar baþarýlý olabiliriz bir düþünün" diyerek açýklamasýný tamamladý.

4 HABER 4 Mahir ODABAÞI GÖNÜL ELÇÝLERÝ-1 Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Türkçe 'de 'gönül' kelimesi derin anlam ifade etmektedir. "Gönül kelimesi kalp kelimesi ile asla karþýlanamayan, tarif edilemeyen sadece yaþanabilen, hissedilebilen bir kelimedir. Gönül ayný anda hem ruhtur hem bedendir. Gönül ayný anda hem zihin ve mantýktýr hem de aþk ve sevdadýr" Hani bazen canýmýz sýkýldýðýnda içimizi dökecek bir dost ararýz. Tek çayýný, kahvesini ben ýsmarlasam da azýcýk sohbet etsek deriz ama aradýðýmýzý bulamayýnca, birazda isyan varý olarak 'Mübarek sanki yarý açýk cezaevinde yaþýyorum' benzetmesini yaparýz. Bundan kastýmýz, hem serbestliðimiz vardýr hem de yoktur. Çünkü çarþýda, pazarda, apartmanlarda insanlarla olan iliþkilerimizde gözle görünmeyen kalýn sýnýrlar çizilmiþtir. Aile büyüklerimiz elden ayaktan düþüp, temel ihtiyaçlarýný kendi baþlarýna ikame ettiremeyecek konuma geldiklerinde, mecburiyetten ahir ömürlerini çocuklarýnýn yanýnda tamamlamak zorunda kalýrlar. Doðduklarý, büyüdükleri acýsýyla tatlýsýyla yýllarýný verdikleri evlerini, komþularýný terk ederler. Bu terk ediþ % 90 zorunluluktandýr. Hele birde can yoldaþý bu yolculukta yoksa seyahatin meþakkati bir kat daha artar ve sevincini, üzüntüsünü içine atmak zorunda kalýrlar. Çünkü günümüzde ekseriyetle; torunlarý internete, anneleri dizilere, babalarý spora esir bir nesil ortaya çýkýnca, aile içi iletiþim azaldý ve yaþlýlarýmýzda ister istemez apartmanlarýn balkonlarýna esir oldular. ''Dünya da her þeyi bir gün acýyla kaybetmek için kazanýyoruz'' (friedrich schiller) TRT'de yaþlýlarý konu alan ''ömür dediðin'' türü programlarý görünce, hepsi doðru deyip mazinin aþk ateþiyle yandýlar. Bir yetkili; ''Aile ortamýna ve þefkatine sahip olmayan her çocuk potansiyel bir sorundur, aile sýcaklýðýna sahip her çocuk ülkemiz, geleceðimiz için bir umuttur. Ailesi olmayan her çocuk bizim, hepimizin mesuliyeti içindedir. Mesuliyeti sadece devletten beklerse sorun katlanarak artacaktýr. Bir çocuðun baþýný okþayabilecek gücü varken, bir çocuðun üþüyen ellerini tutabilecek imkâný varken bunu yapmayan kiþi kendisine de deðerlerine de ihanet içindedir" demiþti. Gönül elçisi olmadan önce, nedir, ne deðildir diye interneti þöyle bir karýþtýrdýðýmda, adý önceden konmamýþ olsa da millet olarak BÝZÝM ÖZÜMÜZDE GÖNÜL ELÇÝLÝÐÝNÝN OLDUÐUNU gördüm. Þöyle ki; " Doktor Ayþe: Ayda bir gün çeþitli bakým evlerinde ücretsiz göz muayenesi yapýyor. " Hemþire Mine: Haftada bir gün ziyaretçisi olmayan yaþlý iki hastayla sohbet ediyor. " Öðretmen Büþra: Haftada iki gün dershaneye gidemeyen öðrencilerine ek ders veriyor. " Okul müdürü Hayri: Okulunda fakir üç öðrencinin okul masraflarýný karþýlýyor. " Üniversite öðrencisi Rahmi: Bir okuldaki üç fakir öðrenciye saz çalmayý öðretiyor. " Yazar - þair Þule: Yaþlýlarla - kimsesiz çocuklarla ilgili sosyal makaleler-þiirler yazarak toplumun dikkatini çekmeye çalýþýyor. " Ýlçe müftüsü Nurullah: Üç ayda bir 25 öðrencisiyle kahvaltýda buluþup, sohbet ediyor. " Cami imamý Kerim: Haftada bir gün akþam namazýndan sonra cami odasýnda çay yaparak, üniversiteye devam eden öðrencilerle sohbet ediyor. " Apartman yöneticisi Halil: Ayda bir gün apartmanda kalan öðrencilere sýcak yemek veriyor. " Terzi Hüseyin: Ayda bir gün mahalledeki yaþlýlarýn ve engellilerin elbiselerini tamir ediyor. " Kuaför Betül: Ayda bir gün sevgi evlerinde kalan çocuklarýn saç bakýmýný yapýyor. " Emlakçý Hasan: Ev sahibi olmak isteyen özürlü vatandaþlara hesaplý ev bulmada ve resmi iþlemlerde yardýmcý oluyor. " Su tesisatçýsý Ali: Üç ayda bir gün mahallesindeki yaþlýlarýn su tesisatýnýn tamirini yapýyor. " Marangoz Emrah: Üç ayda bir gün ilçesindeki kimsesiz yaþlýlarýn tamir iþlerini yapýyor. " Boyacý Ayhan: Yýlda üç fakirin evinin boya-badana iþçiliðini yapýyor. " Ýtfaiyeci Veli: Her yýl kýþ baþlarken mahallesindeki beþ yaþlýnýn evini yangýn güvenliði açýsýndan kontrol ediyor. " Sivil savunmacý Salih: Olasý depremlere karþý mahallesindeki iki okulda eðitim veriyor. " Lokantacý Kadir: Haftada bir gün beþ üniversite öðrencisine ücretsiz çorba veriyor. " Marketçi Cengiz: Evde kalan beþ üniversite öðrencisinin mutfak masrafýný karþýlýyor. " Servisçi Hüsnü: Mahallesindeki fakir iki öðrenciyi ücretsiz fen lisesine taþýyor. " Çaycý Arslan: Haftada bir gün 10 üniversite öðrencisinden çay parasý almýyor. "Mesele para pul deðil. Mesele insan mutluluðunu saðlayabilmektir" sýrrýnca, bugün Kocatepe Okulu bahçesinde düzenlenen ''Koca Çýnarlarla Yemek'' etkinliðine katýldým. Yaþlýlarýmýz arabadan inerken onlarý çiçekle karþýlayan, ellerini öpen çocuklar harikaydý. Keþke, tüm okullarýmýzda çocuklarýmýzla yaþlýlarýmýzý zaman zaman buluþturabilsek. Onlarýn henüz kirlenmemiþ gönüllerine bu sevgiyi yerleþtirebilsek te, bir ömür boyu devam edebilse. Bu arada, huzur evinden gelen yaþlý amcalara, teyzelere baktýkça, þimdilik eli ayaðý tutan annemi ''Mihriban'' türküsü eþliðinde ömrümüz olursa sene sonrasýndaki halimizi düþünürken, önümde duran dosyadaki kâðýtta yazýlý olan; Annesinin kiraz dudaklý, kalem kaþlýsý, Þimdi o huzur evinin en yaþlýsý, Gençler ondan kaçýyor neden? Ruh ayný ruh, beden ayný beden'' Soruyor gözleri nemli, Görüntü bu kadar mý önemli? Oysa þimdi anlatacak ne öyküleri var, Bir yýkýlsa aradaki þu duvar'' dörtlükleri gözüme iliþiyor. Bu noktalarda duygusal biri olarak boþalmamak için kendimi zor tutuyorum. Kaleme alacaðým yazýlarda farkýndalýk noktasýnda katký saðlamak adýna düþünceye dalýyorum Doktor Reyhan, Hemþire Nalan, Yufkacý Aysel Hanýmlar, Öðretmen Rýfký, Öðrenci Kürþat, Avukat Hakan, Marangoz Ýsmail Beyler. Gönül elçisi olmuþlar. Neler yapabiliriz diye düþünüyormuþlar. Ne mutlu gönüllü GÖNÜL ELÇÝSÝ olabilenlere Bazen bir selama, bazen bir merhabaya, bazen bir sohbete muhtaç olanlara moral motivasyon verebilenlere Ýyi niyetle yapýlacak her güzellikte, bardaðýn dolu tarafýný görebilenlere. Dünya hali bu, üretene, kimi ÖZVERÝ kimi REKLAM diyor, Kâinatýn Efendisine göre de, 'Ameller niyetlere göre iþliyor' Serenad Sanat Akademili miniklere tam not Kemallý Sulama Tesisinin ilk ünitesi hizmette Ýl Özel Ýdaresi kýrsalda tarým arazilerini suyla buluþturmaya devam ediyor. Ýl Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü Sungurlu'nun Kemallý Köyü Sulama Tesisi'nin birinci kýsým inþaatý tamamlayarak hizmete açtý.ýl Özel Ýdaresi'nin 2012 Yýlý Yatýrým Programý'nda yer alan ve inþaatýna 2013 yýlýnda baþlanan Kemallý Köyü Sulama Tesisi'nin birinci kýsým inþaatý tamamlanarak hizmet vermeye baþladý. Proje kapsamýnda 3 adet yol geçidi, 10 Serenad Sanat Akademinin 3. Yýlsonu Performansý önceki akþam gerçekleþtirildi. Devlet Tiyatro Salonunda yapýlan programý Çorum eski Valisi ve Anayasa Mahkemesi eski üyesi Mustafa Yýldýrým, Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu, Garnizon Komutaný Jn Albay Hakan Saraç, Çorum eski Milletvekili Adnan Türkoðlu, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ, Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin ile çok sayýda davetli izledi. Ýki bölüm halinde yapýlan programda Serenad Sanat Akademi öðrencileri gerek solo gerekse koro halinde birbirinden güzel eserleri seslendirdiler. Minikler performanslarýyla davetlilere ve ailelerine güzel bir akþam yaþattýlar. Yasin YÜCEL adet tarla prizi, 750 metre beton trapez sulama kanalý inþa edildi. Bu kapsamda toplam 500 dekar alan sulamaya açýlarak Kemallý köyü çiftçilerinin tesisten faydalanmasý saðlandý. Tarýmsal hizmetlere yönelik çalýþmalar kapsamýnda, mevcut tarým arazilerinin bitki desenlerindeki çeþitliliðin artmasý ve çiftçi ailelerinin ekonomik yönden kalkýnarak, ülke ekonomisine katký saðlamasý hedefleniyor. Yýlmaz MERT

5 HABER 5 Tayvan'ýn Ankara Büyükelçisi ve Tayvan Ekonomik ve Kültürel Misyonu Temsilcisi James C.H. Chen, eþi Maria Peng AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'nun davetlisi olarak Çorum'a geldiler. James C.H. Chen, eþi Maria Peng dün ilk olarak Çorum Ticaret ve Sanayi Odasýný ziyaret ettiler. "Çorumla ticareti geliþtirmeyi hedefliyoruz" Ziyarette Milletvekili Salim Uslu, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ile TSO yönetim kurulu üyeleri hazýr bulundu. TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal yaptýðý konuþmada Tayvan ile Çorum'un sanayi kültürlerinin birbirine benzediðini dile getirerek, "Tayvan Asya'nýn kaplaný Çorum ise Anadolu'nun kaplanýdýr" dedi. Çorum'un Tayvan'a ihracatý artýrmasý gerektiðinin altýný çizen Baþaranhýncal, "Bu ziyaret inþallah ihracatýn artmasý için bir vesile olur. Bizde akabinde Tayvan'a bir ziyaret yaparýz" ifadelerini kullandý. -"ÇORUM'UN GÝRÝÞÝMCÝ RUHUNU DÜNYA PAZARIYLA BULUÞTURMALIYIZ"- AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ise Çorum sanayicisinin dünya pazarlarý ile buluþturmak gerektiðini dile getirerek, "Çorum sanayi þimdiye kadar yatýrýmcýsýnýn giriþimcilik ruhuyla büyüme imkaný bulmuþtur. Böyle bir kentin çalýþkan insanlarýna katkýda bulunmak ve bu heyecanýný dinamiðini dünya pazarlarý ile buluþturmak gerekiyor" dedi. Tayvan ile Çorum arasýnda önemli benzerlikler olduðunu dile getiren Uslu, "Tayvan'da göz kamaþtýrýcý bir geliþme var. Tarým sektöründe de öðreneceklerimiz var. Bizimde önemli bir tarým potansiyelimiz bulunuyor. Buradan tarým ürünlerini ihraç edip oradan tarýmsal üretimi geliþtirecek unsularý alabiliriz. Ayrýca Tayvan'dan Türkiye'ye gelecek turistleri Çorum'da aðýrlamaktan mutluluk duyarýz. Çorum'u keþfetmeye hoþ geldiniz" diyerek sözlerini tamamladý. -"ÇORUMLA TÝCARETÝ GELÝÞTÝRMEYÝ HEDEFLÝYORUZ"- Tayvan'ýn Ankara Büyükelçisi James C.H. Chen ise Çorum ile Tayvan kültürlerinin birbirine benzediðini dile getirerek, "Çorum'da Tayvan gibi ticaret ve sanayi bölgesidir. Çorum Organize Sanayi Bölgesini gezeceðiz. Çorum tarihi ve eski bir þehir. Bizde kendi ülkemizde Çorum'u tanýtacaðýz. Ticareti geliþtirmeyi hedefliyoruz. Eylül yada ekim ayýnda yapýlacak olarak Ticaret Fuarýna Çorum'dan iþadamlarýný götürebiliriz" ifadelerini kullandý. Tayvan'dan Avrupa'ya her yýl 1 milyon turist gittiðini belirten Chen, "Bu turistler Türkiye'yi de gezmek isterler. Geçen yýl turistlerimiz yoðun bir þekilde Safranbolu'yu gezdiler. Gelecekte de turistlerimiz için Çorum, çekim merkezi olacaktýr" diyerek sözlerini tamamladý. Konuþmalarýndan ardýndan Chen ile Baþaranhýncal karþýlýklý hediyeler sundular. Fatih AKBAÞ Dedesli Ovasý Þenliði yarýn Büyükelçi Chen'den Samanyolu'na tam not AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'nun davetlisi olarak Çorum'a gelen Tayvan Büyükelçisi James C.H. Chen, ziyaret ettiði Çorum Samanyolu Koleji'ne hayran kaldý. Ýlk olarak Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'ý makamýnda ziyaret eden Büyükelçi James C.H. Chen ve eþi Maria Peng, daha sonra Samanyolu Koleji'ne geçti. Burada öðrenciler tarafýndan Türk bayraklarý ve Tayvan bayraðý ile karþýlanan Büyükelçi Chen ve beraberindekiler daha sonra öðrenciler tarafýndan verilen müzik dinletisine katýldý. Büyükelçi ve eþi kolejin çalýþmalarýna hayran kalýrken, AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu kolej hakkýnda bilgi verdi. Dünyanýn her tarafýndan kolejin gönüllülerinin okullar açtýðýný söyleyen Uslu, 140 ülkede eðitim kurumlarý olduðunu ifade etti. Okullarýn tamamen Anadolu insaný tarafýndan sosyal sorumluluk anlamýnda destekleri ile açýldýðýný ifade belirten Uslu, Tayvan ile de iþ birliði yapýlabileceðini kaydetti. Büyükelçi Chen ise okulun çalýþmalarýndan duyduðu hayranlýðý dile getirerek Tayvan'ýn Çorum ile iþ birliði yapmasý teklifinde bulundu. Yapýlan çalýþmalarýn çok güzel olduðunu kaydeden Chen, Tayvan'a burslu öðrenciler alýnabileceðini dile getirdi. Kolej Müdürü Ahmet Uyanýk da okulun faaliyetleri hakkýnda bilgi vererek uluslararasý alanda gösterilen baþarýlardan bahsetti. Uyanýk, 140 ülkede eðitim verildiðini belirterek, "Biz burada eðitimin yanýnda gençlerimizin vatana millete hayýrlý bireyler olmasý ve bunun yanýnda öðretmen-öðrenci-veliler ile bir aile gibi çalýþýyoruz. Bu yýl uluslararasý olimpiyatlar da 20 madalya kazandýk. Bunun yanýnda sosyal alanda da öðrencilerimizi yönlendiriyor ve yardýmcý oluyoruz. Bu da Samanyolu Koleji'nin baþarýsýný birlikte getiriyor" dedi. Ziyarete Büyükelçi ve eþinin yaný sýra Salim Uslu, ÇTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ve yönetim kurulu üyeleriyle iþadamlarý katýldý. Çorum'un en geniþ kapsamlý þenliði olma özelliðini taþýyan Dedesli Ovasý Türkmen Festivali yarýn gerekleþtiriyor. Þenlikte Türk Halk Müziði'nin en büyük seslerinden Güler Duman sahne alacak. Çorum Dernek Baþkaný Mehmet Ali Yýldýrým ve Ankara Dernek Baþkaný Yüksel Altunkeser, yarýn yapacaklarý þenliklerine tüm vatandaþlarý beklediklerini açýkladýlar. Çorum Dedesli Ovasý Türkmen Köyleri Derneði ile Ankara Dedesli Ovasý Bizim Köyler Derneði tarafýndan bu yýl 13.sü düzenlenecek olan Dedesli Türkmen Þenlikleri için her þey hazýr. Çorum'da Dedesli Türkmen Aþiretine baðlý 12 Türkmen köyünün bir araya gelerek oluþturduðu ve yine bu aþirete baðlý 14 çevre köyünde destek verdiði Dedesli Ovasý Türkmen Festivalinde tüm hazýrlýklar tamamlandý. Festivalin her yýl olduðu gibi bu yýlda saðlýklý bir þekilde geçmesi için çaba gösteren dernek yöneticileri etkinliðin yapýlacaðý alanda her türlü tedbiri almayý ihmal etmiyor. Doðal çimle kaplý alanda çevre düzenlemesi ve ot biçme iþlemlerinin tamamlanmasýnýn peþinden dünde tüm alanda ilaçlama iþlemleri yapýldý. Her yýl olduðu gibi vatandaþlarýn oturma alanlarýný yaný sýra araç oto park alanlarýnýn bile ilaçlandýðýný kaydeden Çorum Dernek Baþkaný Mehmet Ali Yýldýrým ve Ankara Dernek Baþkaný Yüksel Altunkeser, dünde tüm þenlik alanýnda son kez ilaçlama çalýþmasý yapýldýðýný bildirdiler. Öte yandan þenliðe araçlarýyla gitmek istemeyen vatandaþlara da ulaþým kolaylýðý saðlanacak. Edinilen bilgiye göre yarýn saat arasý þenliðe gitmek isteyenler için Bahabey Caddesi Yeþil Fýrýn önünden araçlar kalkacak. Serkoop Taþýmacýlýk firmasýna ait otobüs ve minibüsler vatandaþlarý sabah þenlik alanýna götürecek, akþam ise tekrar getirecek. Çocuklardan Müftü Aþýk'a teþekkür Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Gençlik Merkezi çocuk korosu ile Sevgi Evleri öðrencileri Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk'ý ziyaret ettiler.ziyarete Gençlik Merkezi Müdürü Numan Yakut, Öðretmen Cemil Ýnceyýlmaz'da katýldý. Gençlik Merkezinde çalýþmalarýna devam eden 42 çocuktan oluþan Çocuk Ýlahi Korosu Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri çerçevesinde Kültür Parkta Konser vermiþ çocuklara çeþitli hediyeler ve kýyafetler Ýl Müftülüðü tarafýndan alýnmýþtý. Öðrenciler de bundan dolayý Gençlik Merkezi Müdürü Numan Yakut, Öðretmen Cemil Ýnceyýlmaz ve çocuklar Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk programa çocuklarýn katýlmasýna katký saðlayan Huzurevi Mescidi Ýmam-Hatibi Ali Yýldýz'a teþekkür ettiler. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Gençlik Merkezinin çok güzel faaliyetler yaparak çocuklarý geleceðe hazýrladýðýný belirtti. Bu tür hizmetlerin toplumun her kesimince yapýlmasý gerektiðini kaydeden Müftü Aþýk, bunun bir sosyal sorumluluk ve gönül elçileri çalýþmasý olduðunu ifade ederek çocuklarýn topluma kazandýrýlmasý için her zaman destek vereceklerini söyledi. Ziyarette çocuklara yakýn ilgi gösteren Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, öðrencilere okumalarýný tavsiye ederek, "Ýyi insan olun, topluma yararlý insan olun, arkadaþlarýnýzla iyi geçinin. Öðretmenlerinizin kýymetini bilin. Ýleride belki öðretmen olacaksýnýz, hâkim-savcý olacaksýnýz. Yarýn biz hepinizi bir yerlerde göreceðiz, bizler sizlerin her zaman yanýnýzdayýz" diyerek öðrencilere baþarýlar diledi.

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ HYGD'den provakasyon uyarýsý! Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, provokasyonlara karþý uyarýda bulundu. Açýklamada, "Demokratik tepkileri amacýndan saptýracak provokasyonlara dikkat" denildi.

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

Vali Baþköy Almanya'da

Vali Baþköy Almanya'da TOKÝ konutlarýnda kura heyecaný Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý aracýlýðý ile TOKÝ tarafýndan Akkent Mahallesinde özürlü ve yoksul vatandaþlar için yaptýrýlan konutlardan çeþitli sebeplerle boþ kalan

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Asansörlerde korkutan tablo

Asansörlerde korkutan tablo Ýmam Hatip Kampüsü projeleri hazýrlanýyor Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlacak olan Ýmam Hatip Kampüsünün proje çalýþmalarýnýn devam ettiði belirtildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Fen Lisesi bölgesine

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. SAYFA 3 TE Ýnaltekin, THY'nin Merzifon'dan uçuþlarýný

Detaylı

SMMMO sandýk baþýna gidecek

SMMMO sandýk baþýna gidecek SMMMO sandýk baþýna gidecek KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Muzaffer Yýldýrým Murat Metin Ali Can Doðan Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý'nýn 21. Olaðan Genel Kurulu bugün ve yarýn yapýlacak.

Detaylı

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE Defterdar Özbay görevine baþladý Ensar Vakfý'ndan bir günde iki seminer Eskiþehir Defterdarlýðý görevini yürütürken Çorum Defterdarlýðýna atanan Ýhsan Özbay görevine baþladý. SAYFA 2 DE Münir Arýkan Halil

Detaylı

Otomobil çetesi çökertildi

Otomobil çetesi çökertildi AK Partili yöneticinin dükkaný kundaklandý Ýskilip'te meydana gelen olayda AK Parti Ýlçe Yönetim Kurulu üyesinin dükkaný kundaklandý. Olay önceki gece Hamamönü Caddesinde bulunan bir iþyerinde meydana

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. "Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük"

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük Kundaklamaya 3 tutuklama Ýskilip'te meydana gelen kundaklama olayýný gerçekleþtirdiði iddiasýyla göz altýna alýnan 5 kiþiden 3'ü çýkarýldýklarý adli makamlar tarafýndan landý. tutuk- 7 DE Yusuf Baþer Ataþ

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým

Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým Ölüm kavþaðýna neþter vuruluyor 3 TE SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým Ýl Koordinasyon Kurulu 3. Toplantýsý dün yapýldý. Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

Milliyetçi Hareket Partisi, 7 Haziran Genel Seçimleri öncesi son yerel seçimde köye. Mobilyacý esnafý Antep yolcusu. Fuarý'na katýlmaya hazýrlanýyor.

Milliyetçi Hareket Partisi, 7 Haziran Genel Seçimleri öncesi son yerel seçimde köye. Mobilyacý esnafý Antep yolcusu. Fuarý'na katýlmaya hazýrlanýyor. Kimse Yok Mu'dan çocuklara oyuncak ve kýrtasiye hediyesi Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þubesi tarafýndan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle çocuklara kýrtasiye malzemesi ve oyuncak hediye

Detaylı

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak Suriye için yardým seferberliði çaðrýsý ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, açlýk ve sefaletin ölümcül boyutlara ulaþtýðý Suriye'deki mülteciler için yeni bir yardým seferberliði baþlatýlmasý için Türkiye

Detaylı

Yaþlý kadýn yanarak can verdi

Yaþlý kadýn yanarak can verdi KSS arazi ihalesine katýlým olmadý Küçük Sanayi Sitesinde belediye tarafýndan oluþturulan arazilerin satýþý için dün ihale zamanýydý. Ancak Belediye Meclis salonunda yapýlmasý gereken ihaleye katýlým olmadý.

Detaylı

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE "Çorum, yemeðini satarak turizmden gelir kazanabilir" Metro Kültür Yayýn Yönetmeni ve Editörü Mutfak Araþtýrmacýsý Ayþe Nilhan Araþ, Çorum'a 6-7 yýl önce geldiðini belirterek, burada umduðundan ve duyduðunun

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor

Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor 326 adet kaçak telefon ele geçirildi Çorum'da polisin yaptýðý çalýþmalar sonucu Aðrý'dan Ýstanbul'a yolcu taþýmacýlýðý yapan bir firmaya ait otobüste yapýlan aramada; 326 adet gümrük kaçaðý GSM telefon

Detaylı

AK Parti Çorum da Masa Krizi'

AK Parti Çorum da Masa Krizi' SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Hitit'i tercih edenlerin yüzde 36'sý Çorumlu SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ AK Parti Çorum da Masa Krizi' Geçtiðimiz Pazar akþamý Anvatar otelde gerçekleþen AKParti

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı