"Çorumla ticareti geliþtirmeyi hedefliyoruz"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Çorumla ticareti geliþtirmeyi hedefliyoruz""

Transkript

1 Üniversite gençliðine Gripin iyi geldi KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hitit Üniversitesi 7. Geleneksel Bahar Þenlikleri önceki gün baþladý. Fen Edebiyat Fakültesi bahçesinde gündüz yapýlan þenlikler akþam ise Grup Gripin konseriyle devam etti. SAYFA 3 TE 40 KURUÞ Adres : Kültür sitesi yaný no: 52 Tel : 0(364) Fax : Dev ihaleye 8 firma davet edilecek "Çorumla ticareti geliþtirmeyi hedefliyoruz" Tayvan'ýn Ankara Büyükelçisi ve Tayvan Ekonomik ve Kültürel Misyonu Temsilcisi James C.H. Chen, eþi Maria Peng AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'nun davetlisi olarak Çorum'a geldiler. James C.H. Chen, eþi Maria Peng dün ilk olarak Çorum Ticaret ve Sanayi Odasýný ziyaret ettiler. 650 yataklý Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin yapým ihale þartnamesi yayýnlandý. Ýhale þartnamesine göre ön yeterlik deðerlendirilmesi sonucu yeterliði tespit edilen firmalar arasýndan ön yeterlik þartnamesinde belirtilen kriterlere göre sýralanarak listeye alýnan 8 aday teklif vermeye davet edilecek. Ýhale 10 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'da Özel Ýdaresi konferans salonunda yapýlacak. SAYFA 10 DA Belediye, yollarý artýk kendi çizecek Ziyarette Milletvekili Salim Uslu, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ile TSO yönetim kurulu üyeleri hazýr bulundu. TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal yaptýðý konuþmada Tayvan ile Çorum'un sanayi kültürlerinin birbirine benzediðini dile getirerek, "Tayvan Asya'nýn kaplaný Çorum ise Anadolu'nun kaplanýdýr" dedi.çorum'un Tayvan'a ihracatý artýrmasý gerektiðinin altýný çizen Baþaranhýncal, "Bu ziyaret inþallah ihracatýn artmasý için bir vesile olur. Bizde akabinde Tayvan'a bir ziyaret yaparýz" ifadelerini kullandý. Fatih AKBAÞ SAYFA 5 TE Sýrrý Er'in, þiir dinletisi bugün Çorum Belediyesi Kitap ve Kültür Günleri kapsamýnda þiir dinletisi düzenliyor. 25 Mayýs Cumartesi günü Hürriyet Parký'nda gerçekleþtirilecek olan program saat 20.30'da baþlayacak. SAYFA 2 DE Çorum Belediyesi tarafýndan yeni teknolojiye göre dökülen asfalt yollarýn, gece ve gündüz kullanýmýnda trafik emniyetinin saðlanmasý ve asfalt yola güzel bir görüntü kazandýrmasý amacýyla yol çizgi çizme aracý aldý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir'in yaptýðý açýklamada, önceden Çorum Belediyesi yol þeritlerinin çizgilerini belirlerken Karayollarýnýn aracýný kullanýyordu. Yeni alýnan araç ile yol çizgileri boyamasý artýk belediye kendi aracý ile yapacak. SAYFA 2 DE Çocuklardan Müftü Aþýk'a teþekkür Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Gençlik Merkezi çocuk korosu ile Sevgi Evleri öðrencileri Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk'ý ziyaret ettiler.ziyarete Gençlik Merkezi Müdürü Numan Yakut, Öðretmen Cemil Ýnceyýlmaz'da katýldý. Gençlik Merkezinde çalýþmalarýna devam eden 42 çocuktan oluþan Çocuk Ýlahi Korosu Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri çerçevesinde Kültür Parkta Konser vermiþ çocuklara çeþitli hediyeler ve kýyafetler Ýl Müftülüðü tarafýndan alýnmýþtý. SAYFA 5 TE Ýþ Saðlýðý ve Güvenliðinde yeni bir dönem baþlýyor Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nýn 81 ilde düzenlediði "81 ilde Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu Tanýtým Semineri"nin Çorum ayaðý yapýldý. Anitta Otelde dün gerçekleþtirilen seminere Vali Yardýmcýsý Hamdi Bolat, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, ÝÞ- KUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, SGK Ýl Müdürü Duran Cesur ve çok sayýda davetli katýldý. Büyükelçi Chen'den Samanyolu'na tam not SAYFA 5 TE SAYFA 3 TE Genç Ýletiþimciler Kulübünden ziyaretler Hitit Üniversitesi Genç Ýletiþimciler Kulübü Danýþmaný Öðretim Üyesi Dr. Rýdvan Keskin, Kulüp Baþkaný Oðuzhan Koçaklý ile yönetim kurulu üyeleri Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyarete ettiler.ziyarette Kulüp Danýþmaný Öðretim Üyesi Dr. Rýdvan Keskin ve Kulüp Baþkaný Oðuzhan Koçaklý, yapýlan çalýþmalar ile devam eden faaliyet hakkýnda Vali Baþköy'e bilgi verdiler. SAYFA 6 DA Akþemseddin'i Ýstanbul'a uðurladýlar OSB Yönetim Kurulu ve Müteþebbis heyeti toplandý Çorum Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ve Müteþebbis heyeti aylýk olaðan toplantýlarý Çorum OSB Toplantý Salonu'nda, Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Toplantýya, Çorum OSB Yönetim Kurulu Üyeleri'nden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, OSB Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Onur ile ÇOSÝAD Baþkaný Bülent Karadayý ve diðer üyeler katýldý. Annesi ile birlikte çocuklarýnýn mezarý Ýskilip ilçesi Evlik köyünde bulunan Fatih Sultan Mehmet'in hocasý Akþemseddin Hazretleri için... SAYFA 7 DE Turizm'de Çorum Amasya ve Tokat birlikte hareket etmeliler SAYFA 3 TE SAYFA 6 DA

2 Sýrrý Er'in, þiir dinletisi bugün Çorum Belediyesi Kitap ve Kültür Günleri kapsamýnda þiir dinletisi düzenliyor. 25 Mayýs Cumartesi günü Hürriyet Parký'nda ELEMAN ARANIYOR Büro iþlerinde çalýþtýrýlmak üzere ehliyeti olan emekli bay elaman Ayrýca Demir doðrama ve paslanmaz korkuluk imalatýnda çalýþtýrýlmak üzere kalfa ve ustalar alýnacaktýr. Müracaat Tel: HABER gerçekleþtirilecek olan program saat 20.30'da baþlayacak. TRT Ýstanbul Radyosu spiker ve sunucularýndan Sýrrý Er, en güzel þiirleri eþsiz yorumuyla Çorumlularla paylaþacak. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Þiir dinletisine tüm Çorumlularý davet etti. Kitaplarýný imzalayacak Ünlü spiker Sýrrý Er, 25 Mayýs Cumartesi günü þiir dinletisi programý öncesi 3. Çorum Kitap ve Kültür Günleri kapsamýnda kitaplarýný imzalayacak. Etkili ve güzel konuþma alanýnda yazdýðý kitaplarla da tanýnan Sýrýr Er, Sözün Büyüsü adlý kitabýný sevenleri için imzalayacak. SATILIK DAÝRE Mimar Sinan Mahallesi 5. Cad. Akevler Apt B/Blok 2. katta bulunan kombili ve bakýmlý 3+1 daire satýlýktýr. Belediye, yollarý artýk kendi çizecek Çorum Belediyesi tarafýndan yeni teknolojiye göre dökülen asfalt yollarýn, gece ve gündüz kullanýmýnda trafik emniyetinin saðlanmasý ve asfalt yola güzel bir görüntü kazandýrmasý amacýyla yol çizgi çizme aracý aldý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir'in yaptýðý açýklamada, önceden Çorum Belediyesi yol þeritlerinin çizgilerini belirlerken Karayollarýnýn aracýný kullanýyordu. Yeni alýnan araç ile yol çizgileri boyamasý artýk belediye kendi aracý ile yapacak. Zahir, sürücülerin özellikle gece ve gündüz görüþlerini üst seviyeye çýkarmak ve bu sayede þerit disiplini ve trafik güvenliðini saðlamak amacýyla yol çizgi uygulamalarýnýn büyük önemi Olduðunu söyledi. "Alýnan yeni araçla solvent bazlý ve su bazlý tek kompenantlý yol çizgi ve çift kompenantlý likit ve likit yol çizgi boyalarýnýn uygulamalarý yapýlýrken, boya içerisine cam küreciði eklenerek gece yolculuðu daha konforlu ve güvenilir hala gelmektedir" diyen Zahir, yol þerit çizme aracýnýn þehir içerisindeki tüm cadde ve sokaklarda trafik çizgilerini daha düzgün ve kaliteli bir þekilde çizmeye baþladýðýný ifade etti. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, aracýn yaklaþýk 220 bin TL'ye alýndýðýný açýkladý. Alaybey Hayýr Kermesi açýldý Ýmsâk :2:59 Güneþ :5:08 Ýþrak :6:01 Öðle :12:48 Ýkindi :16:46 Akþam :20:07 Yatsý :22:00 Mahir Odabaþý 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 21. Hafta HATIRLATMA: AY TUTULMASI Bugün Yarý Gölgeli Ay tutulmasý meydana gelecek ve Türkiye'den görülemeyecektir. Baþlangýcý: Ortasý: Sonu: Günün Þiiri HUZUR EVÝNDEN MEKTUP Huzurum kalmadý oðul huzur evinde, Gel beni götür kendi evine...(annen) Anne benim evde de huzurlu olamazsýn, Yerini kaybedersen, bir daha bulamazsýn (oðlun) O halde oðlum, ablana söyle alsýn beni buradan, Kýzým deðil mi, son demde baksýn bana býkmadan Ekmek elden, su gölden, yiyip içip yat iþte Biliyorsun ki, istemiyor seni bizim eniþte...! Allah devlete, millete zeval vermesin, Evinizi alýn baþýnýza çalýn, anneniz GELMESÝN...! Demek en rahat yer huzur eviymiþ meðer, O da olmazsa, yaþlýlar ecelinden evvel gider..! HAVA DURUMU Müracaat Tel: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Çorum Kurs ve Okul Talebelerine Yardým Derneði üyeleri ve hayýrseverlerin katkýlarý ile oluþturulan geleneksel hayýr kermesi dün açýldý. Alaybey öðrenci yurdunda açýlan kermeste hayýrseverlerin katkýlarýyla oluþturulan yiyecek, içecek, giyim, çeyiz, mefruþat, halý, mobilya ve daha pek çok ürün yer alýyor. Kermesin gelirinin, masraflarý dernek tarafýndan karþýlanan ortaöðretim ve yükseköðretim öðrencileri yararýna kullanýlacaðýný belirtildi. Kermes 31 Mayýs Cuma gününe kadar açýk olacak. Yasin YÜCEL Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,842 1,852 EUR 2,381 2,398 STERLiN 2,77 2,81 JPY YENi 0,018 0,0183 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER MACÝTOÐLU ECZANESÝ TEL: KONAK ECZANESÝ TEL: GÜMÜÞAÐA ECZANESÝ TEL: ERMAN ECZANESÝ TEL: Müracaat Tel: Önemli Telefonlar- Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: Yýl: 9 Sayý: 2486 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Ýmtiyaz Sahibi TEK Tek Yýldýz Basýn Yayýn BASIN YAYIN Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ DAÐITIM A.Þ. Yazý Ýþleri Müdürü Haber Yönetmeni Nadir YÜCEL Fatih AKBAÞ Muhabirler Spor Yönetmeni Kubilay Kaan YÜCEL Adnan YALÇIN Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Ýþ Saðlýðý ve Güvenliðinde yeni bir dönem baþlýyor Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nýn 81 ilde düzenlediði "81 ilde Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu Tanýtým Semineri"nin Çorum ayaðý yapýldý. Anitta Otelde dün gerçekleþtirilen seminere Vali Yardýmcýsý Hamdi Bolat, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, SGK Ýl Müdürü Duran Cesur ve çok sayýda davetli katýldý. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Daire Baþkaný Mustafa Birbenli programda yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda iþ saðlýðý ve güvenliðine yapýlan yatýrýmlarýn insanlýða yapýlmýþ bir yatýrým olduðunu ifade ederek, "Herþey telafi edilir ancak insan saðlýðýna gelecek bir zarar telafi edilemez. Sanayi devrimi ile ikinci plana atýlan insan artýk yeniden birinci plana geldi. AB'ye uyum sürecinde bizden istenen bir þeyde iþ saðlýðý ve güvenliði ile ilgili yasal düzenlemelerin yapýlmasýydý. Uzun yýllar boþluðu hissedilen bu düzenleme artýk hayata geçirildi. Bundan sonra güvenlik kültürü daha önemli hale gelecek. Hem kurumlarýn hemde bireylerin bu konuda üzerlerine düþen sorumluluklarý var" dedi. Açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan ilk sunumu Coþkun Demirci yaptý. Daha sonra ise "Ýþ Saðlýðý Güvenliði Kültürü" hakkýnda Fatma Nur Baþayar, "Ýþ Saðlýðý Güvenliði Katip ve Yetkilendirme Hizmetleri" konu baþlýðýnda ise Serkan Hacýosmanoðlu katýlýmcýlara bilgi verdiler. Seminer soru cevap bölümünün ardýndan sona erdi. Fatih AKBAÞ Guatrý anlattýlar Üniversite gençliðine Gripin iyi geldi Hitit Üniversitesi 7. Geleneksel Bahar Þenlikleri önceki gün baþladý. Fen Edebiyat Fakültesi bahçesinde gündüz yapýlan þenlikler akþam ise Grup Gripin konseriyle devam etti. Akþam saat 21.00'da sahne alan Grup Gripin, Hitit Üniversiteli gençlere güzel bir akþam yaþatýrken öðrenciler de bir eðitim öðretim döneminin stresini eðlenerek attýlar. Grup Gripin'in söylediði parçalara binlerce öðrencide büyük bir coþkuyla eþlik etti. Yasin YÜCEL Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi, Saðlýklý Yaþam Toplantýlarý kapsamýnda "Enine Boyuna Guatr" konulu konferans düzenledi. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleþen programa konuþmacý olarak Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Endokrinoloji Bölümü Öðretim Üyeleri Prof. Dr. Serdar Güler ve Yrd. Doç. Dr. F. Kerim Küçükler katýldý. Ýlk olarak Prof. Dr. Serdar Güler guatr hastalýðý ve tedavisi hakkýnda bilgiler verdi. Guatr'ýn tiroid bezinin normal dýþý büyümesi olduðunu ifade eden Güler, "Ýnsan vücudunda normal iyot oraný olan yüzde 48'lik bir orandan az ya da yüzde 58'den fazla olmasý, tiroid bezlerinden salgýlanan ve insanýn DNA þifresini büyük ölçüde etkileyen tiroksin hormonunun çok fazla çalýþmasý nedeniyle tiroid bezlerinin kontrolsüz þekilde çalýþmasý sonucunda büyümesi ile oluþan viral ve tehlikeli bir tiroid enfeksiyonudur" dedi. Güler, iyot eksikliðine dikkat çekerek, "Kronik iyot eksikliði saðlýnýzý etkileyebilir. Ýyot eksikliði tiroid hormonu üretimini azaltýr ve metabolizmanýzýn yavaþlamasýna sebep olur. Ýyot eksikliði tiroidin yavaþ çalýþmasýnýn (hipotiroidinin) en sýk görülen nedenidir" þeklinde kaydetti. Doç. Dr. Kerim Küçükler ise trioid bezleri hakkýnda bilgiler verdi. Ýyot eksikliðinin gözle görünen sonucunun guatr olduðunu dile getiren Küçükler, "Bu ciddi saðlýk sorunlarýnýn önüne geçebilmek için iyot eksikliði belirtilerinin erken farkýna varmak önemlidir. Normal sofralarýmýzda kullandýðýmýz tuzlarda iyot vardýr" þeklinde konuþtu. Kubilay Kaan YÜCEL Kerim Küçükler Serdar Güler Turizm'de Çorum Amasya ve Tokat birlikte hareket etmeliler Rektör Alkan "Eðitimde Etik" konferansýnda konuþacak Bilge Kaðan Ticaret Meslek Lisesi tarafýndan düzenlenen "Eðitimde Etik" konulu konferansa Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan konuþmacý olarak katýlacak.kurum ve kuruluþlarda etik kültürünü yerleþtirmek ve geliþtirmek amacýyla Mayýs tarihleri arasýnda kutlanan Etik Haftasý çerçevesinde gerçekleþtirilen konferans 27 Mayýs Pazartesi günü saat 10.30' da Devlet Tiyatro Salonunda yapýlacak. THY Acentesi Çavuþoðlu Turizm Çorum Þube Müdürü Halit Ýnaltekin, Çorum- Amasya- Tokat'ýn turizmde birlikte çalýþýrsa baþarýya ulaþacaklarýný belirtti. Türkiye'de öncü gelen tur operatörleri "Galatya" turu adý altýnda Çorum-Amasya-Tokat üçlüsüne sayý olarak az olsa da paket turlar düzenlediðini belirten Ýnaltekin, "Çünkü sadece Çorum olarak ilimize turist çekmek giriþimlerimiz geçmiþ dönemlere ve turizm verilerine bakýldýðýnda baþarý oranýmýzýn ne kadar düþük olduðu aþikârdýr. Turizm sektörü çok aktörlü bir yapýya sahip. Çok farklý deðiþkenleri barýndýrýyor. Dünyadaki ekonomik, siyasal, sosyal geliþmelerden anýnda etkilenebiliyor. Hep birlikte ''Arap Baharýnýn'' yansýmalarýný gördük. Turistlerde terör, çatýþma ve güvensizliðin olduðu ülkelerden, güvenin huzurun olduðu ülkelere turist sayýlarýnda büyük oranda kayma oldu. Turizmde baþarýya ulaþmýþ kentlerde, her þey hayalle baþlamýþ, hayaller deðerlendirilip projeye dönüþtürülmüþ ve birlikte hareket edilerek projeler hayata geçirilmiþtir. Bizler býrakýn hayal etmeyi var olan potansiyelleri deðerlendiremiyoruz. Bakanlýðýn fuarlarda ortaya koyduðu ''alternatif turizm destinasyonlarý'' aðýrlýklý tanýtým konseptinin bu tespiti desteklediði kanaatindeyim. Örneðin ITB Berlin'de belirgin olarak alternatif turizm ve yeni turizm destinasyonlarý üzerinde yoðunlaþýrdý. Ýstanbul tarihi, camileri, kaleleri, surlarý, höyükleri, Ayasofya Cami, Nevþehir Peribacalarý, Gaziantep Zeugma, Ýshakpaþa sarayý, Nemrut daðý, Kýz kulesi vb. tek tek iþlendi. Deniz-kum-güneþ turizmi yapan ülkeler verdikleri hizmet kalitesine göre belli kapasitede turist almaya devam edecektir. Ancak turizm girdisini arttýrmak isteyen ülkeler ise farklý turizm destinasyonlarýný hayata geçirmede ivedi davranacaktýr" dedi. Türkiye'nin 2012 yýlýnda 32 milyon turisti konuk ettiðini ve 2023 hedefinin ise 100 milyon turist, 100 milyar dolar turizm geliri ile dünya turizminde ilk 5 ülke arasýna girmek olduðunu belirten Ýnaltekin, "Böylesi büyük bir hedefi gerçekleþtirebilmek için turizm konusunda bölgede yeni destinasyon merkezlerine ihtiyaç var. Bu Çorum- Amasya- Tokat için büyük bir fýrsat. Bu kentlerdeki dinamikler bölge olarak birlikte çalýþýrsa baþarýya ulaþýrýz, bölgede yürütülen turizm projelerinde sonuca ulaþmak için kent dinamiklerinin daha etkin rol oynamasý þart. Bölgeyi tek bir metropol olarak düþünmek zorundayýz. Çorum- Amasya- Tokat'da ki sivil toplum kuruluþlarý iþ dünyasýný temsil eden kurumlarýn atladýðý bir nokta var Çorum- Amasya- Tokat ne yazýk ki bölge dinamikleri olarak böylesi bir fýrsatý deðerlendirmekte geç kalýyoruz. Nitekim Çorum- Amasya- Tokat kentlerimiz zengin tarihi eserlere sahipken, bu deðerli eserlerimizi sergileyecek ve hatta koruyacak vasýfta Arkeoloji Müzemizin olmamasý son derece üzücü. Her üç ilimizde gün yüzüne çýkarýlan bu deðerleri koruyamadýðýmýz ve sergileyemediðimiz için yakýn illerdeki daha geniþ kapsamlý Arkeoloji Müzelerine taþýnmasý riski ile karþý karþýya olduðumuzu ve hatta birçok tarihi eserlerin bu nedenle toprak altýnda bekletildiðini belirtmek istiyorum. Diðer yandan Merzifon Havalimaný, bölge için önem taþýmaktadýr. Ören yerlerinin çok acil restorasyonu, inanç merkezlerinin ziyaretçilere açýlmasý gibi konularda kentteki sivil toplum kurumlarýnýn birlikte hareketle yapýlacak projelerin hayata geçirilmesinde etkin rol oynamasý gerekir" ifadelerini kullandý. Çorum- Amasya- Tokat'ýn turizm konusunda yaptýðý çalýþmalarýn önemli olduðunun altýný çizen Ýnaltekin, üç kentin ayrý ayrý çalýþmasýnýn bölgelerimizin en önemli Turizm Destinasyon merkezi olmasý þansýný yok ettiðini söyledi. Ýnaltekin, "Çorum-Amasya-Tokat'ý bir düþündüðünüzde, bu derinliðe Samsunda kattýðýnýzda turizmde büyük bir potansiyel taþýyan bölgeyi görürsünüz. Bu illerin bir arada projelendirilmesi, tarih, doða, kýþ ve yayla turizminde Çorum- Amasya-Tokat birlikteliðinin saðlanmasý ile Uluslararasý tanýtýmlarda ne kadar baþarýlý olabiliriz bir düþünün" diyerek açýklamasýný tamamladý.

4 HABER 4 Mahir ODABAÞI GÖNÜL ELÇÝLERÝ-1 Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Türkçe 'de 'gönül' kelimesi derin anlam ifade etmektedir. "Gönül kelimesi kalp kelimesi ile asla karþýlanamayan, tarif edilemeyen sadece yaþanabilen, hissedilebilen bir kelimedir. Gönül ayný anda hem ruhtur hem bedendir. Gönül ayný anda hem zihin ve mantýktýr hem de aþk ve sevdadýr" Hani bazen canýmýz sýkýldýðýnda içimizi dökecek bir dost ararýz. Tek çayýný, kahvesini ben ýsmarlasam da azýcýk sohbet etsek deriz ama aradýðýmýzý bulamayýnca, birazda isyan varý olarak 'Mübarek sanki yarý açýk cezaevinde yaþýyorum' benzetmesini yaparýz. Bundan kastýmýz, hem serbestliðimiz vardýr hem de yoktur. Çünkü çarþýda, pazarda, apartmanlarda insanlarla olan iliþkilerimizde gözle görünmeyen kalýn sýnýrlar çizilmiþtir. Aile büyüklerimiz elden ayaktan düþüp, temel ihtiyaçlarýný kendi baþlarýna ikame ettiremeyecek konuma geldiklerinde, mecburiyetten ahir ömürlerini çocuklarýnýn yanýnda tamamlamak zorunda kalýrlar. Doðduklarý, büyüdükleri acýsýyla tatlýsýyla yýllarýný verdikleri evlerini, komþularýný terk ederler. Bu terk ediþ % 90 zorunluluktandýr. Hele birde can yoldaþý bu yolculukta yoksa seyahatin meþakkati bir kat daha artar ve sevincini, üzüntüsünü içine atmak zorunda kalýrlar. Çünkü günümüzde ekseriyetle; torunlarý internete, anneleri dizilere, babalarý spora esir bir nesil ortaya çýkýnca, aile içi iletiþim azaldý ve yaþlýlarýmýzda ister istemez apartmanlarýn balkonlarýna esir oldular. ''Dünya da her þeyi bir gün acýyla kaybetmek için kazanýyoruz'' (friedrich schiller) TRT'de yaþlýlarý konu alan ''ömür dediðin'' türü programlarý görünce, hepsi doðru deyip mazinin aþk ateþiyle yandýlar. Bir yetkili; ''Aile ortamýna ve þefkatine sahip olmayan her çocuk potansiyel bir sorundur, aile sýcaklýðýna sahip her çocuk ülkemiz, geleceðimiz için bir umuttur. Ailesi olmayan her çocuk bizim, hepimizin mesuliyeti içindedir. Mesuliyeti sadece devletten beklerse sorun katlanarak artacaktýr. Bir çocuðun baþýný okþayabilecek gücü varken, bir çocuðun üþüyen ellerini tutabilecek imkâný varken bunu yapmayan kiþi kendisine de deðerlerine de ihanet içindedir" demiþti. Gönül elçisi olmadan önce, nedir, ne deðildir diye interneti þöyle bir karýþtýrdýðýmda, adý önceden konmamýþ olsa da millet olarak BÝZÝM ÖZÜMÜZDE GÖNÜL ELÇÝLÝÐÝNÝN OLDUÐUNU gördüm. Þöyle ki; " Doktor Ayþe: Ayda bir gün çeþitli bakým evlerinde ücretsiz göz muayenesi yapýyor. " Hemþire Mine: Haftada bir gün ziyaretçisi olmayan yaþlý iki hastayla sohbet ediyor. " Öðretmen Büþra: Haftada iki gün dershaneye gidemeyen öðrencilerine ek ders veriyor. " Okul müdürü Hayri: Okulunda fakir üç öðrencinin okul masraflarýný karþýlýyor. " Üniversite öðrencisi Rahmi: Bir okuldaki üç fakir öðrenciye saz çalmayý öðretiyor. " Yazar - þair Þule: Yaþlýlarla - kimsesiz çocuklarla ilgili sosyal makaleler-þiirler yazarak toplumun dikkatini çekmeye çalýþýyor. " Ýlçe müftüsü Nurullah: Üç ayda bir 25 öðrencisiyle kahvaltýda buluþup, sohbet ediyor. " Cami imamý Kerim: Haftada bir gün akþam namazýndan sonra cami odasýnda çay yaparak, üniversiteye devam eden öðrencilerle sohbet ediyor. " Apartman yöneticisi Halil: Ayda bir gün apartmanda kalan öðrencilere sýcak yemek veriyor. " Terzi Hüseyin: Ayda bir gün mahalledeki yaþlýlarýn ve engellilerin elbiselerini tamir ediyor. " Kuaför Betül: Ayda bir gün sevgi evlerinde kalan çocuklarýn saç bakýmýný yapýyor. " Emlakçý Hasan: Ev sahibi olmak isteyen özürlü vatandaþlara hesaplý ev bulmada ve resmi iþlemlerde yardýmcý oluyor. " Su tesisatçýsý Ali: Üç ayda bir gün mahallesindeki yaþlýlarýn su tesisatýnýn tamirini yapýyor. " Marangoz Emrah: Üç ayda bir gün ilçesindeki kimsesiz yaþlýlarýn tamir iþlerini yapýyor. " Boyacý Ayhan: Yýlda üç fakirin evinin boya-badana iþçiliðini yapýyor. " Ýtfaiyeci Veli: Her yýl kýþ baþlarken mahallesindeki beþ yaþlýnýn evini yangýn güvenliði açýsýndan kontrol ediyor. " Sivil savunmacý Salih: Olasý depremlere karþý mahallesindeki iki okulda eðitim veriyor. " Lokantacý Kadir: Haftada bir gün beþ üniversite öðrencisine ücretsiz çorba veriyor. " Marketçi Cengiz: Evde kalan beþ üniversite öðrencisinin mutfak masrafýný karþýlýyor. " Servisçi Hüsnü: Mahallesindeki fakir iki öðrenciyi ücretsiz fen lisesine taþýyor. " Çaycý Arslan: Haftada bir gün 10 üniversite öðrencisinden çay parasý almýyor. "Mesele para pul deðil. Mesele insan mutluluðunu saðlayabilmektir" sýrrýnca, bugün Kocatepe Okulu bahçesinde düzenlenen ''Koca Çýnarlarla Yemek'' etkinliðine katýldým. Yaþlýlarýmýz arabadan inerken onlarý çiçekle karþýlayan, ellerini öpen çocuklar harikaydý. Keþke, tüm okullarýmýzda çocuklarýmýzla yaþlýlarýmýzý zaman zaman buluþturabilsek. Onlarýn henüz kirlenmemiþ gönüllerine bu sevgiyi yerleþtirebilsek te, bir ömür boyu devam edebilse. Bu arada, huzur evinden gelen yaþlý amcalara, teyzelere baktýkça, þimdilik eli ayaðý tutan annemi ''Mihriban'' türküsü eþliðinde ömrümüz olursa sene sonrasýndaki halimizi düþünürken, önümde duran dosyadaki kâðýtta yazýlý olan; Annesinin kiraz dudaklý, kalem kaþlýsý, Þimdi o huzur evinin en yaþlýsý, Gençler ondan kaçýyor neden? Ruh ayný ruh, beden ayný beden'' Soruyor gözleri nemli, Görüntü bu kadar mý önemli? Oysa þimdi anlatacak ne öyküleri var, Bir yýkýlsa aradaki þu duvar'' dörtlükleri gözüme iliþiyor. Bu noktalarda duygusal biri olarak boþalmamak için kendimi zor tutuyorum. Kaleme alacaðým yazýlarda farkýndalýk noktasýnda katký saðlamak adýna düþünceye dalýyorum Doktor Reyhan, Hemþire Nalan, Yufkacý Aysel Hanýmlar, Öðretmen Rýfký, Öðrenci Kürþat, Avukat Hakan, Marangoz Ýsmail Beyler. Gönül elçisi olmuþlar. Neler yapabiliriz diye düþünüyormuþlar. Ne mutlu gönüllü GÖNÜL ELÇÝSÝ olabilenlere Bazen bir selama, bazen bir merhabaya, bazen bir sohbete muhtaç olanlara moral motivasyon verebilenlere Ýyi niyetle yapýlacak her güzellikte, bardaðýn dolu tarafýný görebilenlere. Dünya hali bu, üretene, kimi ÖZVERÝ kimi REKLAM diyor, Kâinatýn Efendisine göre de, 'Ameller niyetlere göre iþliyor' Serenad Sanat Akademili miniklere tam not Kemallý Sulama Tesisinin ilk ünitesi hizmette Ýl Özel Ýdaresi kýrsalda tarým arazilerini suyla buluþturmaya devam ediyor. Ýl Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü Sungurlu'nun Kemallý Köyü Sulama Tesisi'nin birinci kýsým inþaatý tamamlayarak hizmete açtý.ýl Özel Ýdaresi'nin 2012 Yýlý Yatýrým Programý'nda yer alan ve inþaatýna 2013 yýlýnda baþlanan Kemallý Köyü Sulama Tesisi'nin birinci kýsým inþaatý tamamlanarak hizmet vermeye baþladý. Proje kapsamýnda 3 adet yol geçidi, 10 Serenad Sanat Akademinin 3. Yýlsonu Performansý önceki akþam gerçekleþtirildi. Devlet Tiyatro Salonunda yapýlan programý Çorum eski Valisi ve Anayasa Mahkemesi eski üyesi Mustafa Yýldýrým, Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu, Garnizon Komutaný Jn Albay Hakan Saraç, Çorum eski Milletvekili Adnan Türkoðlu, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ, Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin ile çok sayýda davetli izledi. Ýki bölüm halinde yapýlan programda Serenad Sanat Akademi öðrencileri gerek solo gerekse koro halinde birbirinden güzel eserleri seslendirdiler. Minikler performanslarýyla davetlilere ve ailelerine güzel bir akþam yaþattýlar. Yasin YÜCEL adet tarla prizi, 750 metre beton trapez sulama kanalý inþa edildi. Bu kapsamda toplam 500 dekar alan sulamaya açýlarak Kemallý köyü çiftçilerinin tesisten faydalanmasý saðlandý. Tarýmsal hizmetlere yönelik çalýþmalar kapsamýnda, mevcut tarým arazilerinin bitki desenlerindeki çeþitliliðin artmasý ve çiftçi ailelerinin ekonomik yönden kalkýnarak, ülke ekonomisine katký saðlamasý hedefleniyor. Yýlmaz MERT

5 HABER 5 Tayvan'ýn Ankara Büyükelçisi ve Tayvan Ekonomik ve Kültürel Misyonu Temsilcisi James C.H. Chen, eþi Maria Peng AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'nun davetlisi olarak Çorum'a geldiler. James C.H. Chen, eþi Maria Peng dün ilk olarak Çorum Ticaret ve Sanayi Odasýný ziyaret ettiler. "Çorumla ticareti geliþtirmeyi hedefliyoruz" Ziyarette Milletvekili Salim Uslu, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ile TSO yönetim kurulu üyeleri hazýr bulundu. TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal yaptýðý konuþmada Tayvan ile Çorum'un sanayi kültürlerinin birbirine benzediðini dile getirerek, "Tayvan Asya'nýn kaplaný Çorum ise Anadolu'nun kaplanýdýr" dedi. Çorum'un Tayvan'a ihracatý artýrmasý gerektiðinin altýný çizen Baþaranhýncal, "Bu ziyaret inþallah ihracatýn artmasý için bir vesile olur. Bizde akabinde Tayvan'a bir ziyaret yaparýz" ifadelerini kullandý. -"ÇORUM'UN GÝRÝÞÝMCÝ RUHUNU DÜNYA PAZARIYLA BULUÞTURMALIYIZ"- AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ise Çorum sanayicisinin dünya pazarlarý ile buluþturmak gerektiðini dile getirerek, "Çorum sanayi þimdiye kadar yatýrýmcýsýnýn giriþimcilik ruhuyla büyüme imkaný bulmuþtur. Böyle bir kentin çalýþkan insanlarýna katkýda bulunmak ve bu heyecanýný dinamiðini dünya pazarlarý ile buluþturmak gerekiyor" dedi. Tayvan ile Çorum arasýnda önemli benzerlikler olduðunu dile getiren Uslu, "Tayvan'da göz kamaþtýrýcý bir geliþme var. Tarým sektöründe de öðreneceklerimiz var. Bizimde önemli bir tarým potansiyelimiz bulunuyor. Buradan tarým ürünlerini ihraç edip oradan tarýmsal üretimi geliþtirecek unsularý alabiliriz. Ayrýca Tayvan'dan Türkiye'ye gelecek turistleri Çorum'da aðýrlamaktan mutluluk duyarýz. Çorum'u keþfetmeye hoþ geldiniz" diyerek sözlerini tamamladý. -"ÇORUMLA TÝCARETÝ GELÝÞTÝRMEYÝ HEDEFLÝYORUZ"- Tayvan'ýn Ankara Büyükelçisi James C.H. Chen ise Çorum ile Tayvan kültürlerinin birbirine benzediðini dile getirerek, "Çorum'da Tayvan gibi ticaret ve sanayi bölgesidir. Çorum Organize Sanayi Bölgesini gezeceðiz. Çorum tarihi ve eski bir þehir. Bizde kendi ülkemizde Çorum'u tanýtacaðýz. Ticareti geliþtirmeyi hedefliyoruz. Eylül yada ekim ayýnda yapýlacak olarak Ticaret Fuarýna Çorum'dan iþadamlarýný götürebiliriz" ifadelerini kullandý. Tayvan'dan Avrupa'ya her yýl 1 milyon turist gittiðini belirten Chen, "Bu turistler Türkiye'yi de gezmek isterler. Geçen yýl turistlerimiz yoðun bir þekilde Safranbolu'yu gezdiler. Gelecekte de turistlerimiz için Çorum, çekim merkezi olacaktýr" diyerek sözlerini tamamladý. Konuþmalarýndan ardýndan Chen ile Baþaranhýncal karþýlýklý hediyeler sundular. Fatih AKBAÞ Dedesli Ovasý Þenliði yarýn Büyükelçi Chen'den Samanyolu'na tam not AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'nun davetlisi olarak Çorum'a gelen Tayvan Büyükelçisi James C.H. Chen, ziyaret ettiði Çorum Samanyolu Koleji'ne hayran kaldý. Ýlk olarak Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'ý makamýnda ziyaret eden Büyükelçi James C.H. Chen ve eþi Maria Peng, daha sonra Samanyolu Koleji'ne geçti. Burada öðrenciler tarafýndan Türk bayraklarý ve Tayvan bayraðý ile karþýlanan Büyükelçi Chen ve beraberindekiler daha sonra öðrenciler tarafýndan verilen müzik dinletisine katýldý. Büyükelçi ve eþi kolejin çalýþmalarýna hayran kalýrken, AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu kolej hakkýnda bilgi verdi. Dünyanýn her tarafýndan kolejin gönüllülerinin okullar açtýðýný söyleyen Uslu, 140 ülkede eðitim kurumlarý olduðunu ifade etti. Okullarýn tamamen Anadolu insaný tarafýndan sosyal sorumluluk anlamýnda destekleri ile açýldýðýný ifade belirten Uslu, Tayvan ile de iþ birliði yapýlabileceðini kaydetti. Büyükelçi Chen ise okulun çalýþmalarýndan duyduðu hayranlýðý dile getirerek Tayvan'ýn Çorum ile iþ birliði yapmasý teklifinde bulundu. Yapýlan çalýþmalarýn çok güzel olduðunu kaydeden Chen, Tayvan'a burslu öðrenciler alýnabileceðini dile getirdi. Kolej Müdürü Ahmet Uyanýk da okulun faaliyetleri hakkýnda bilgi vererek uluslararasý alanda gösterilen baþarýlardan bahsetti. Uyanýk, 140 ülkede eðitim verildiðini belirterek, "Biz burada eðitimin yanýnda gençlerimizin vatana millete hayýrlý bireyler olmasý ve bunun yanýnda öðretmen-öðrenci-veliler ile bir aile gibi çalýþýyoruz. Bu yýl uluslararasý olimpiyatlar da 20 madalya kazandýk. Bunun yanýnda sosyal alanda da öðrencilerimizi yönlendiriyor ve yardýmcý oluyoruz. Bu da Samanyolu Koleji'nin baþarýsýný birlikte getiriyor" dedi. Ziyarete Büyükelçi ve eþinin yaný sýra Salim Uslu, ÇTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ve yönetim kurulu üyeleriyle iþadamlarý katýldý. Çorum'un en geniþ kapsamlý þenliði olma özelliðini taþýyan Dedesli Ovasý Türkmen Festivali yarýn gerekleþtiriyor. Þenlikte Türk Halk Müziði'nin en büyük seslerinden Güler Duman sahne alacak. Çorum Dernek Baþkaný Mehmet Ali Yýldýrým ve Ankara Dernek Baþkaný Yüksel Altunkeser, yarýn yapacaklarý þenliklerine tüm vatandaþlarý beklediklerini açýkladýlar. Çorum Dedesli Ovasý Türkmen Köyleri Derneði ile Ankara Dedesli Ovasý Bizim Köyler Derneði tarafýndan bu yýl 13.sü düzenlenecek olan Dedesli Türkmen Þenlikleri için her þey hazýr. Çorum'da Dedesli Türkmen Aþiretine baðlý 12 Türkmen köyünün bir araya gelerek oluþturduðu ve yine bu aþirete baðlý 14 çevre köyünde destek verdiði Dedesli Ovasý Türkmen Festivalinde tüm hazýrlýklar tamamlandý. Festivalin her yýl olduðu gibi bu yýlda saðlýklý bir þekilde geçmesi için çaba gösteren dernek yöneticileri etkinliðin yapýlacaðý alanda her türlü tedbiri almayý ihmal etmiyor. Doðal çimle kaplý alanda çevre düzenlemesi ve ot biçme iþlemlerinin tamamlanmasýnýn peþinden dünde tüm alanda ilaçlama iþlemleri yapýldý. Her yýl olduðu gibi vatandaþlarýn oturma alanlarýný yaný sýra araç oto park alanlarýnýn bile ilaçlandýðýný kaydeden Çorum Dernek Baþkaný Mehmet Ali Yýldýrým ve Ankara Dernek Baþkaný Yüksel Altunkeser, dünde tüm þenlik alanýnda son kez ilaçlama çalýþmasý yapýldýðýný bildirdiler. Öte yandan þenliðe araçlarýyla gitmek istemeyen vatandaþlara da ulaþým kolaylýðý saðlanacak. Edinilen bilgiye göre yarýn saat arasý þenliðe gitmek isteyenler için Bahabey Caddesi Yeþil Fýrýn önünden araçlar kalkacak. Serkoop Taþýmacýlýk firmasýna ait otobüs ve minibüsler vatandaþlarý sabah þenlik alanýna götürecek, akþam ise tekrar getirecek. Çocuklardan Müftü Aþýk'a teþekkür Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Gençlik Merkezi çocuk korosu ile Sevgi Evleri öðrencileri Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk'ý ziyaret ettiler.ziyarete Gençlik Merkezi Müdürü Numan Yakut, Öðretmen Cemil Ýnceyýlmaz'da katýldý. Gençlik Merkezinde çalýþmalarýna devam eden 42 çocuktan oluþan Çocuk Ýlahi Korosu Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri çerçevesinde Kültür Parkta Konser vermiþ çocuklara çeþitli hediyeler ve kýyafetler Ýl Müftülüðü tarafýndan alýnmýþtý. Öðrenciler de bundan dolayý Gençlik Merkezi Müdürü Numan Yakut, Öðretmen Cemil Ýnceyýlmaz ve çocuklar Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk programa çocuklarýn katýlmasýna katký saðlayan Huzurevi Mescidi Ýmam-Hatibi Ali Yýldýz'a teþekkür ettiler. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Gençlik Merkezinin çok güzel faaliyetler yaparak çocuklarý geleceðe hazýrladýðýný belirtti. Bu tür hizmetlerin toplumun her kesimince yapýlmasý gerektiðini kaydeden Müftü Aþýk, bunun bir sosyal sorumluluk ve gönül elçileri çalýþmasý olduðunu ifade ederek çocuklarýn topluma kazandýrýlmasý için her zaman destek vereceklerini söyledi. Ziyarette çocuklara yakýn ilgi gösteren Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, öðrencilere okumalarýný tavsiye ederek, "Ýyi insan olun, topluma yararlý insan olun, arkadaþlarýnýzla iyi geçinin. Öðretmenlerinizin kýymetini bilin. Ýleride belki öðretmen olacaksýnýz, hâkim-savcý olacaksýnýz. Yarýn biz hepinizi bir yerlerde göreceðiz, bizler sizlerin her zaman yanýnýzdayýz" diyerek öðrencilere baþarýlar diledi.

6 HABER TEK 6 OSB Yönetim Kurulu ve Müteþebbis heyeti toplandý Çorum Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ve Müteþebbis heyeti aylýk olaðan toplantýlarý Çorum OSB Toplantý Salonu'nda, Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Toplantýya, Çorum OSB Yönetim Kurulu Üyeleri'nden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, OSB Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Onur ile ÇOSÝAD Baþkaný Bülent Karadayý ve diðer üyeler katýldý. OSB Müteþebbis Heyeti toplantýsýnda, OSB'nin kurucu ortaklarýndan olan Çorum Belediyesi, Çorum Ýl Özel Ýdaresi, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý ile ÇOSÝAD'dan yetkili organlarca seçilerek Çorum OSB Müteþebbis Heyetinde görev alacak üyelerden, Müteþebbis Heyet Baþkaný ve Baþkan Vekilinin seçilmesi, Çorum OSB Yönetim Kuruluna beþ Abdulkadir Ozulu'dan geleceðin Edebiyatçýlarýna tavsiyeler Hitit Üniversitesi tarafýndan "II. Kültür, Sanat, Kariyer ve Geliþim Günleri" etkinlikleri kapsamýnda Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü ile Ýþ ve Ýnsan Kaynaklarý Merkezi tarafýndan Eðitimci- Yazar Abdulkadir Ozulu'nun katýldýðý bir söyleþi programý düzenlendi. Öðretim elemanlarý ve öðrencileri, Türkiye Eðitim Gönülleri Vakfý himayesinde sýnýf öðrencilerinden bir grup ile vatandaþlarýn ilgi gösterdiði söyleþi, Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleþtirildi. Abdulkadir Ozulu "Olmayan Yerde Edebiyat Öðretmenliði Yaptým" baþlýðýný taþýyan konuþmasýnda çocukluk yýllarýndan ve öðretmenlik mesleðine asýl beþ yedek üyesinin seçilmesi, Çorum OSB Denetim Kuruluna iki asýl iki yedek üyesinin seçilmesi ile Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluþu'nda(OS- BÜK), Çorum Organize Sanayi Bölgesini temsil edecek iki asýl ve iki yedek üyenin belirlenmesi hususlarý dair anýlarýndan bahsetti. Derslerine her zaman hazýrlýklý girdiðini, bunu yapmadýðýnda sorun yaþadýðýný kaydeden Ozulu, dolayýsýyla genç öðretmen adayý öðrencilere de mutlaka donanýmlý bir biçimde yetiþmelerini ve meslek hayatýna atýldýklarýnda da çok çalýþmalarýný tavsiye etti. Kitap sahibi olmanýn önemi üzerinde duran Ozulu, öðretmenin güzel konuþmasý, güzel giyinmesi, davranýþlarýyla örnek olmasý gerektiðini vurgulayarak yerelleþme tehlikesine karþý da her zaman tedbirli olunmasý gerektiðini ifade etti. Konuþmasýnýn son kýsmýnda Türkiye'nin ekonomik þartlarýnýn, kendisinin çocukluk yýllarýna göre, çok iyi olduðunu belirten Ozulu, bu geliþmiþ þartlar içinde gençlerin yapmasý gerekenin haysiyet sahibi bireyler olarak yetiþip her zaman ailelerine, ülkelerine ve kendilerine gereken deðeri vererek onurlu bir hayat sürdürmek ve bunun için sürekli çalýþmak olduðunu belirtti. Söyleþinin sonunda Abdulkadir Ozulu'ya Fen Edebiyat Fakültesi Dekaný ve Tarih Bölümü Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Demiryürek tarafýndan plaket takdim edildi. görüþülerek karara baðlandý. OSB Yönetim Kurulu toplantýsýnda ise Yönetim Kurulu Baþkaný ve Baþkan Vekilinin seçilmesi ile diðer gündem maddeleri görüþülerek karara baðlandý. Genç Ýletiþimciler Kulübünden ziyaretler Hitit Üniversitesi Genç Ýletiþimciler Kulübü Danýþmaný Öðretim Üyesi Dr. Rýdvan Keskin, Kulüp Baþkaný Oðuzhan Koçaklý ile yönetim kurulu üyeleri Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyarete ettiler. Ziyarette Kulüp Danýþmaný Öðretim Üyesi Dr. Rýdvan Keskin ve Kulüp Baþkaný Oðuzhan Koçaklý, yapýlan çalýþmalar ile devam eden faaliyet hakkýnda Vali Baþköy'e bilgi verdiler. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden Vali Baþköy, gençlerin bu tür kulüpler içerisinde yer almasýnýn kendilerini geliþtirmeleri açýsýndan son derece önemli olduðunu belirterek, kulüp üyelerine çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Hitit Üniversitesi Genç Ýletiþimciler Kulübü heyeti daha sonra Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'ý ziyarete etti ve çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek baþarýlar diledi. DÝN SOSYOLOJÝSÝ MÝ DÝNÝ SOSYOLOJÝ MÝ? Ercan SUCU Sosyolog Günümüz Türkiye'sinde Din Sosyolojisi yeni bir Sosyoloji özel dalý olmakla birlikte beraberinde din kavramýyla iliþkili özsel yani içerik ve muhtevayla ilgili ve iþlevsel olarak karþýmýza birçok tanýmlamalarla çýkmaktadýr. Din kavramý, Din Sosyolojisinin baþlangýçtan beri en çok tartýþýlan kavramlarýndan bir tanesidir. Sosyolojik kavramlarýn içinde dinin tanýmý, karmaþýk bir alan olarak karþýmýza çýkmakta, din kavramýndan ne anlatýlmak istendiðine baðlý olarak tanýmlamalarýn da farklýlýk gösterdiði görülmektedir. Bu süreç hâlâ tartýþýlmaya devam edilmekte ve bu kavram kargaþasýný ortadan kaldýrmak için kapsayýcý bir takým tanýmlamalarla çok yönlü sosyolojik bir alan ortaya konarak spesifik bir alandan seküler bir alana yayýlma yoluna gidilmektedir. Toplumsal deðiþmeler, teknolojinin yaþamýn merkezi haline gelmesi, kültürle birlikte din kavramýný da akan bir nehirin taþlarýný taþýdýðý gibi bu kavramlarýnda içiçe geçerek günümüze taþýnmasýna etki etmektedir. Her yeni oluþum yeni bir akým yeni bir ekol ve beraberinde yeni bir problem ortaya çýkarmaya baþlamýþtýr. Dolayýsýyla farklý sorunlar birtakým deðerler ve sosyolojik kuramlar meydana getirmiþtir. Bir bilim olarak Sosyoloji; dinden ekonomiye, ekonomiden politikaya, kadýn konusundan suç konusuna toplumsal tabakalaþmadan göçe kadar çeþitli sorunlarýn anlaþýlmasýnda topluma önemli katký saðlamaktadýr. Din Sosyolojisi de ayný þekilde bir Sosyoloji alanýdýr. Dolayýsýyla bu disiplin içinde varlýðýný sürdürmesi mümkündür. Bu konuya sadece özsel olarak teolojik açýdan yaklaþmak. Din'in iþlevsel yönünü bir kenara býrakmak anlamýna gelir ki bu da bizi, sosyolojik perspektiften uzaklaþtýrarak olaylarý analiz etmek noktasýnda birtakým eksikliklere götürebilir. Bu durum dini çalýþmalarda, dini bakýþýn, dominant unsur olarak ele alýnmasý þeklinde anlaþýlabilir. Baþka bir deyiþle, Teolojik bakýþ, Sosyolojik bakýþýn önüne geçer. Sosyolojinin de dinin hakikat örüntüleri karþýsýnda, onu savunan yada karþýsýnda duran bir tavýr sergilemesi de mümkün deðildir. Bu kurumsallaþma gerçeðini sekteye uðratan bir fenomendir. O halde sosyoloji, toplumsal bir takým gerçekleri açýklarken din olgusunun toplum üzerinde yarattýðý deðiþmeleri ortaya atmak görevini de üstlenmelidir. Bu da açýkça þunu gösteriyor ki: Sosyologlarýn din konusunda çalýþýrken bu objektif çerçevede olaylarý analiz etmeleri söz konusu olmalýdýr. Din Sosyologlarý, Din kavramýnýn sosyal hayata etkilerini ve yansýmalarýný ortaya koymalýdýrlar. Sonuçta her ikiside en azýndan bir yönüyle eleþtirilebilir görünmektedir. Dolayýsýyla Din Sosyolojisine, sadece teolojik tamamen içerden bakarak onu kutsal ya da ilahi kaynaðý açýsýndan deðerlendiren Din Sosyologlarýnýn yaklaþýmlarýnýn eksikleri; dinin ilahi kaynaðýný dikkate almakla birlikte dinin iþlevsel görünümlerini de deðerlendirmeye tabi tutmamalarýndan kaynaklý olabilir. Sekülerizmin içine aldýðý bu kavramlar daha ne kadar kafa karýþtýrýr bunu bilmek güç. Fakat bir disiplin olarak Sosyolojiyi anlamak, sosyolojinin topluma katkýlarýný iyi bilmek ve gereken önemi de ayný oranda göstermek bilim adamlarýnýn baþlýca görevi olmalýdýr. Din Sosyologlarýnýn da toplumsal olaylarda dinin iþlevini, muhtevasýný ve fonksiyonel açýdan insanlarý bir arada uyum içinde yaþamaya nasýl sevk ettiðini, sosyolojik perspektifle açýklayabilmeleri gerekmektedir. "Maðduriyetleri azaltmak için ter döküyoruz" Osmancýk'ta gerçekleþtirilen büyük alt yapý projesi kapsamýnda kanalizasyon þebeke hatlarýnýn döþenmesi sýrasýnda kazýlan yollarda sýcak asfaltlý onarým çalýþmalarý sürüyor. Çalýþmalar hakkýnda bilgi veren Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, "Vatandaþlarýmýzýn bizlere gösterdiði destek ve sabýrlarýný suiistimal etmiyor, maðduriyetleri en aza indirmek için çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz" dedi. Osmancýk Belediyesi tarafýndan büyük alt yapý projesi kapsamýnda kanalizasyon þebeke hatlarýnýn döþenmesi için kazýlan yollarda sýcak asfaltlý onarým çalýþmalarý devam ediyor. Ýlçenin merkez bölgelerinde kazýlan alanlarda önce iþ makineleri ile zemin iyileþtirme çalýþmalarý yaptýklarýný ifade eden Baþkan Yazýcý, daha sonra sýcak asfaltla kazýnan yollarýn onarýlmaya devam edildiðini bildirdi. Bu çalýþmalarla gerek toz ve gerekse çamur gibi sýkýntýlara son vermeyi amaçladýklarýný ifade eden Baþkan Yazýcý, "Alt yapý projemize 'Güzellikler Sabýr Ýster' sloganý ile baþladýk. Çalýþmalarýmýz süresince gerek merkez bölgelerimizdeki kazý çalýþmalarýmýzda ve gerekse çeltik tarlalarýnýn bulunduðu alandaki çalýþmalarýmýzda vatandaþlarýmýzdan büyük destek gördük. Ayrýca vatandaþlarýmýz toz ve çamur gibi durumlarda sabýr gösterdi. Çalýþmalarýmýz süresince hiçbir zaman vatandaþlarýmýzýn sabýrlarýný suiistimal etmedik ve yollarýmýzda onarýmlarýmýzý sürdürdük. Þimdi de bu çalýþmalarýmýz kapsamýnda kalýcý olmasa da maðduriyetleri en aza indirecek olan sýcak asfaltlý onarýmlarýmýza devam ediyoruz" dedi. Kanalizasyon þebeke hatlarýnýn döþendiðini ve parsel baðlantý çalýþmalarýnýn sürdüðünü ifade eden Baþkan Yazýcý, su hatlarýnýn döþenmesinin ardýndan çalýþmalarýn tamamlandýðý alanlarda kalýcý olarak tüm yollarýn sýcak asfaltla kaplanacaðý ve kaldýrýmlarýn yeniden düzenleneceðini sözlerine ekledi. Bayat Devlet Hastanesinde yeni baþhekim göreve baþladý Bayat Devlet Hastanesiyle iki yýllýk sözleþme imzalayan Baþhekim Dr. Ali Adnan Çakan göreve baþladý. Bursa Uludað Týp Fakültesinden 1990 yýlýnda mezun olan Dr. Ali Adnan Çakan, Gaziantep'in Oðuzeli ilçesinde 23 yýl görevde bulundu. Ýki ay önce Mecitözü ilçesine atandý. Sonrasýnda ise Bayat Devlet Hastanesi ile baþhekim olarak sözleþme imzalayarak görevine baþladý. Yeni görevine Baþlayan Baþhekim Dr. Ali Adnan Çakan'ý makamýnda ziyaret eden Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, Adalet Kalkýnma Partisi Ýlçe Baþkaný Sadýk Memiþ, Belediye Meclis Üyesi Necati Aðlamaz ile Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Bahadýr Ünlü, Baþhekim Dr. Ali Adnan Çakan'a yeni görevinde baþarý dileklerini ilettiler.

7 Akþemseddin'i Ýstanbul'a uðurladýlar Avrupa Birliði Vatandaþlýðý eðitimi deðerlendirmesi AÇARAY Eðitim Kültür ve Gençlik Merkezi Baþkan Eþref Burçin Özsaçmacý katýlýmcý olduklarý Avrupa Birliði Bakanlýðý - Avrupa Birliði Eðitim ve Gençlik Programlarý Merkezi Baþkanlýðý tarafýndan Mayýs tarihleri arasýnda Diyarbakýr'da üçüncüsü düzenlenen Avrupa Birliði Vatandaþlýðý eðitiminin içeriði hakkýnda deðerlendirme yaptý. Eðitimin ilk bölümünde AB'nin kendi birlik içerisindeki vatandaþlýk anlayýþýnýn ne olduðu nasýl bakýlmasý gerektiði üzerinde durulduðunu dile getiren Özsaçmacý, "Ýkinci aþamasýnda AB vatandaþlýðý ve Avrupa vatandaþlýðý bilinirliði üzerinde bölge halký ile yapýlan saha çalýþmalarý yapýlmýþtýr. Bu saha çalýþmalarý sokak anketleri, STK'lar, devlet kurumlarý ve Dicle Üniversitesi AB Konseyi bölüm yetkilileri ile geniþ bir çerçevede araþtýrmalarý kapsayan geniþ katýlýmlý birebir görüþme esasýna dayalý olarak yapýlmýþtýr. Neticesinde bu aradaki farklarýn tam olarak bilinmediðini ama Avrupa Birliði sürecini desteklediklerini Avrupa'nýn Türkiye'ye ihtiyacý olduðu ve bunun gibi bir çok sonuçlarýn alýndýðý bir sonuç raporu hazýrlanmýþtýr. Katýlýmcýlar ve bölge halký için faydalý geçen eðitim sürecinin üçüncü bölümünde ise STK'lar ve sonuçlar ýþýðýnda geri bildirim aþamasý gerçekleþtirilmiþtir. Bu bölüde Açaray Eðitim Kültür ve Gençlik Merkezi olarak toplumun eðitim düzeyi farklýlýklarý, ekonomik farklýlýklar, sosyal statüler, kültürel farklýlýklar gibi toplumsal yapý içerisindeki bireylerin görüþlerini aktarmak üzere Eskiþehir temsilcimiz Onur Çivicioðlu iletmiþtir. Buna ilaveten bu eðitimlerin fazlalaþmasýný ve sadece STK'lar üzerinden yapýlmamasý yerelde de anlatýlmasý halkada bilgilendirme toplantýlarý verilmesi gerektiðini belirtmiþtir" dedi. HABER 7 Annesi ile birlikte çocuklarýnýn mezarý Ýskilip ilçesi Evlik köyünde bulunan Fatih Sultan Mehmet'in hocasý Akþemseddin Hazretleri için Ýstanbul'un fethi öncesinde Ýskilip'te temsili olarak uðurlama töreni düzenlendi. Ýstanbul'un fethinin 560. yýldönümü nedeniyle Ýskilip Kaymakamlýðý ve Ýskilip Anadolu Lisesi tarafýndan organize edilen törenlerde, temsili Fatih Sultan Mehmet ile Akþemseddin Hazretleri mehteran eþliðinde ilçenin caddelerinde yürüdü. Törende, Fatih Sultan Mehmet'i Bilkent Üniversitesi Ýktisat bölümü dördüncü sýnýf öðrencisi Emre Bostancý, Akþemseddin'i ise Basýn Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürü Murat Karakaya'nýn dedesi Kazým Akgözlü canlandýrdý. Fatih Sultan Mehmet'i canlandýran Emre Bostancý ve Akþemseddin'i canlandýran Kazým Akgözlü Peygamber Efendimizin (sav) Hadis-i Þerifi'ne nail olan bu iki kutlu insaný canlandýrdýklarý için çok heyecanlandýklarýný ve gurur duyduklarýný ifade etti. Ýskilip Kaymakamý Mehmet Yýlmaz yapýlan uðurlama töreni ile ilgili yaptýðý konuþmada, "Akþemseddin Hazretleri'nin Ýskilip'te ve Osmancýk'ta uzun yýllar kaldýðý tarihi kaynaklarda yer alýyor. Akþemseddin Hazretleri'nin Ýskilip'in Evlik köyüne yaptýrdýðý 550 yýllýk çivisiz ahþap camii mevcut. Bu köyde yine oðlu, kýzý, torunlarý ve annesinin mezarlarý var. Bu etkinliði geçen sene baþlattýk bu sene ikincisini düzenledik. Amacýmýz Ýstanbul'un fetih coþkusunu ilçemize yaymak ve Akþemseddin Hazretleri'ni anarak görevimizi bir nebze olsun yerine getirmektir" dedi. Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer'de, Osmanlý ve Ýslam tarihine mal olmuþ Akþemseddin Hazretleri'nin Ýskilip'in ile olan baðlantýsýnýn derinlemesine incelenmesi için çalýþacaklarýný bunun tarihi bir sorumluluk olduðuna dikkati çekti. Sezer, "Akþemseddin Hazretleri, Ýskilip'in bir deðeridir. Yakýnlarýnýn mezarý Ýskilip'tedir. Hemþehrimizdir. Bunu ilmi olarak ortaya çýkaracaðýz" diye konuþtu. Ülkü Ocaklarý Kur'an-ý Kerim kursu açtý Ülkü Ocaklarý Eðitim Kültür Vakfý Çorum Temsilciliði tarafýndan Kur'an-ý Kerim kursu açýldý. Yaz tatili boyunca da devam edecek olan kurs hakkýnda açýklama yapan Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkaný Mesut Çelik "Gençlerimizin yüce kitabýmýz Kur'an-ý Kerim'in buyruklarý üzerine yaþamalarý için bu kurslarý baþlattýk. Geleceðimiz ancak okuyan, okuduðunu anlayan, anladýðýný yaþayan nesiller sayesinde refaha ulaþacaktýr. Bu yüzden Ülkücü gençlik fen fakültelerinin laboratuvarlarýyla ilahiyat fakültelerinin koridorlarýný birleþtirmeye kararlýdýr" dedi. Yýlmaz MERT BÝR ÝNSAN DÜÞÜNÜN Dinde, hükümde, siyasette, diyanette, fýkýhta, edebiyatta, tarihte, tefsirde herkes Hz. Ali'nin üstünlüðünü dile getirmektedir. Kýsacasý Hz. Ali dinin temel beþiðidir. Kendisinden sorulan bütün dini hükümleri açýklamýþtýr ve birçok Ýslami akli ve nakli ilmin temelini ya direk olarak bizzat kendisi atmýþtýr yada onun ilim pýnarlarýndan direk ve dolaylý olarak beslenenler atmýþlardýr. Ýslami fýkýh mezheplerine bakarsak bütün mezhepler ona döner: Alevilik ve Caferilik Ali'den aldýðý ilham ile ve onun ve masum evlatlarýnýn eþsiz ilim kaynaðýndan beslenerek fýkhý yaþayýþýný sürdürmektedir. Özgür ARAPOÐLU Çorum Ehlibeyt Camii Ýmamý Hanefi Mezhebinin kurucusu Ýmam Ebu Hanife, Ýmam Cafer Sadýk'ýn öðrencisidir. Ýmam Cafer Sadýk ilmini babasý Ýmam Muhammed Bakýr'dan almýþtýr, O ilmini Ýmam Zeynel Abidinden, O ilmini Ýmam Hüseyin'den ve O'da imini babasý Ýmam Ali'den almýþtýr. Maliki mezhebinin kurucusu Ýmam Malik ilmini Rebiet'ur-reyden, o ilmini Ýkrime'den ve Ýkrime Abdullah b. Abbas'tan ve O'da ilmini Ýmam Ali b. Ebu Talip'ten almýþtýr. Þafii Mezhebinin kurucusu Ýmam Þafii ilmini Ebu Hanife'nin öðrencisi Muhammed b. Hasan ve Ýmam Malikten almýþtýr ki her ikisinin fýkhýnýn dönüþü Ali b. Ebu Talip'dir. Ýmam Ahmed b. Hanbel ilmini Ýmam Malikten almýþtýr. Onundan fýkhýnýn dönüþü yine imam Ali b. Ebu Taliptir. Arapçadaki Nahiv ilminin kurucusu Ýmam Ali b. Ebu Talip'dir. Hz. Ali öðrencisi Ebu'l Esved-i Dueli'ye þöyle buyurmuþtur: "Cümlenin tamamý üç þeyden oluþur; Ýsim, fiil ve harf. Öyleyse (birbirlerinden farklarý anlaþýlmasý için) bunlarýn iraplarýný belirle." Tefsir ilminin kurucusu yine Ýmam Ali b. Ebu Taliptir. Hiç þüphesiz bütün Müslümanlarýn tefsirde kabul ettikleri en öncü þahýs Abdullah b. Abbas'týr. O'da Hz. Ali'nin öðrencisidir. Abdullah b. Abbas konuyla ilgili þöyle diyor; "Emirel Müminin Ali bana besmelenin basýný gecenin baþýndan sabaha kadar anlattý." Kelam ilminin kurucusu da Ýmam Alidir. Ýmam Ali kelam ilminin temel kurallarýný belirlemiþtir ve delillerini açýklamýþtýr. Ýslam tarihinde gelmiþ geçmiþ bütün inanç mezheplerinin dönüþü Ýmam Ali'yedir. Alevilik ve Þia Hz. Ali ve onun masum evlatlarýný dinin her alanýnda rehber edindiklerinden dolayý onlarýn bilgilerinin o hazrete dayanmasý çok doðaldýr. Mutezile mezhebi Vasýl b. Ata'ya mensuptur. Vasýl, Ebu Haþim'in öðrencisidir ve o da Ali b. Ebu Talib'in öðrencisidir. Eþari mezhebi Ebu'l Hasan Eþari'ye mensuptur, o Mutezile mezhebinin önderlerinden Ebu Ali Cibai'nin öðrencisidir ve doðal olarak dönüþü Ýmam Ali'yedir. Hariciye mezhebinin önderleri de Hz. Ali'nin öðrencileriydiler. Tarikat ve Tasavvufta da hemen hemen tasavvuf önderleri kendisini Hz. Ali'ye baðlamak ve onun yolundan gidenlerden olduðunu göstermek amacýyla adeta yarýþ halinde olduklarý herkese malumdur. "La feta illa Ali vela Seyfe illa zilfikar" sözünden ilham ile "Fütüvvet" ehli o yüce kahraman ve yiðitten ilham almýþtýr. Fesahat ve Belagat ilmi de Hz. Ali'den ser çeþme bulmuþtur. Ýmam Ali fesahat ve belaðatýn kaynaðý ve aslýdýr. Sözlerinin yüceliði ve kelimelere verdiði anlamlarýn derinliði o kadar engindir ki sözleri hakkýnda "Yaratýcýnýn sözünden aþaðý ve yaratýlmýþlarýn sözlerinden yüce sözler." Denmiþtir. Konuþmalarý ve mektuplarý ve özlü sözlerinden oluþan eþsiz kitap "Nehcul Belaða" hakkýnda bütün Ýslam dünyasýnýn önde gelen âlim ve edebiyatçýlarý ona Kuran'ýn kardeþi demiþlerdir. Bütün sahabeler hükümlerde ona müracaat ederlerdi ve ondan fetva alýrlardý ve karþýlaþtýklarý sorunlarda ona sýðýnýrlardý. Öyle ki günümüzde ders kitaplarýna da konu olduðu üzere ikinci halife yetmiþ defa "Ali olmasaydý Ömer mahvolurdu" ve "Allah'ým Ali b. Ebu Talib'in olmadýðý bir yerde beni bir sorunla karþýlaþtýrma" demiþtir. Savaþ meydanlarýnýn kahramaný, gece yarýlarýnda fakirlere yiyecek daðýtan yetim babasý, seher vakitlerinin ibadet sembolü ve adalet timsali olan Hz. Ali'yi günümüz Müslümanlarý olarak ne kadar tanýyoruz? 24 Mayýs 2013 Cuma Hz. Ali'nin kutlu doðum günü. Bu mübarek doðum günü bütün Müslümanlara ve Ehlibeyt dostlarýna kutlu olsun. BÝTTÝ Türkiye Finans Altýn Günleri hafta içi Çorum'da yapýlacak Türkiye Finans, tüketicilerin ziynet eþyalarýný deðerlendiriyor, altýnlar yatýrýma dönüþüyor Mayýs'ta Çorum Þubesi'nde altýn toplayacak olan Türkiye Finans, altýna yatýrým yapmak isteyenlere tasarruf imkâný saðlamanýn yaný sýra Türkiye'de bir ilk olan, "Kiþiye Özel Gram Altýn" ayrýcalýðýný da müþterilerinin hizmetine sunuyor. Katýlým bankacýlýðýnýn öncülerinden Türkiye Finans, altýn ve ziynet eþyalarýný deðerlendirmek isteyen müþterileri için altýn ürünleri geliþtirmeye devam ediyor Mayýs'ta Çorum Þubesi'nde altýn toplayacak olan Türkiye Finans, müþterilerinin tasarruf yapmasýna olanak saðlýyor. Türkiye Finans Altýn Toplama Günleri'nde; bilezik, bileklik, künye, kolye, küpe, çeyrek, yarým gibi seçeneklerde tüm taký ve altýnlarý deðerlendiriyor. Türkiye Finans Altýn Þubeler'de altýnlarýný deðerlendirenler, hesabýna 24 saat ulaþýp, ihtiyaç duyduklarý takdirde altýnlarýný nakde çevirebilirken ayný zamanda çalýnma, kaybolma, iþçilik ücreti, eski-yeni tarih gibi endiþelerden de kurtuluyor.altýn hesabýna da kâr payý alma imkâný saðlayan Türkiye Finans Altýn Katýlma Hesabý sayesinde, altýna yatýrým yapmak isteyen tasarruf sahipleri, hem altýnýn hem de altýn katýlma hesabýnýn getirisinden minimum bir ay vadeyle yararlanma imkânýna kavuþuyor.türkiye Finans, Türkiye'de ilk kez kiþiye özel ambalaj tasarýmlý hediyelik altýnlarý da satýþa çýkarýyor. Kiþinin ambalajý üzerine istediði fotoðrafý bastýrabileceði ve mesajýný yazabileceði altýn ile herkes, sevdiklerine çok özel bir hediye verebiliyor. Üstelik kiþiye özel fotoðraflý altýn ambalajý açýlmadýðý takdirde deðer kaybý da yaþamýyor. Kuveyt Türk altýn toplama günleri Mayýsta Çorum'da Kuveyt Türk, Çorum Þubesi'nde Mayýs tarihlerinde fiziki altýn toplama günleri gerçekleþtiriyor. Kuveyt Türk Katýlým Bankasý, altýn konusundaki öncülüðünü devam ettirerek ve birçok müþterisinden gelen talebi de göz önünde bulundurarak, altýn hesaplarý için fiziki altýn toplama kampanyasýna devam ediyor. Kuveyt Türk, yaklaþýk bir senedir Ýstanbul Altýn Rafinesi (ÝAR) ile ortaklaþa yaptýðý altýn toplama günlerine Çorum Þubesi'nde Mayýs tarihlerinde devam ediyor. Altýn ürünlerini tüketiciyle buluþturmada ilk olmayý hedefleyen Kuveyt Türk, geçtiðimiz yýlýn Mart ayýnda baþlattýðý "Fiziki Altýn Toplama kampanyasýyla " sektörde yenilikçi bir hizmete daha imza attý. Ýstanbul Altýn Rafinerisi ile yaptýðý ortaklaþa çalýþma ile müþterilerin bilezik, küpe, kolye gibi deðerli zinet eþyalarýný banka hesaplarýna yatýrmalarýný saðlayan Kuveyt Türk, bu kampanya sonucunda bugüne kadar yastýk altýndaki 4.1 ton altýný ekonominin kullanýmýna kazandýrdý. Geçmiþten bugüne altýný saðlam bir yatýrým aracý olarak görülmekte, Kuveyt Türk, "Fiziki Altýn Toplama kampanyasýyla" müþterilerine çalýnma kaygýsý taþýmadan hesaplarýnda gram olarak altýnlarýný saklama ve istedikleri miktarda alým-satým imkâný sunuyor, yastýk altýndan ekonomiye kazandýrýlan bu altýnlarý hesap iþletim ücreti gibi hiçbir masraf almadan "Altýna Altýn Katýlma Hesabý" ile müþterilerinin kar etmelerini saðlýyor. Geçtiðimiz yýl 14 altýn ürünü ile 27 Ton altýn miktarýna ulaþan banka, gelecek yýllarda da yenilikçi ürün ve hizmetleri ile müþteri beklentilerini maksimum seviyede karþýlamayý hedeflemektedir.

8 YAÞAM 8 Bir gün bir týmarhanede doktorlar delilerin akýllarýnýn yerine gelip gelmediðini öðrenmek için bir test yapacaklar önce delileri boþ bir alana götürürler sonrada ortaya büyük bir kaya parçasý indirip maç yapýn derler bütün deliler kayanýn baþýna toplanýr ve baþlarlar tekmelemeye tüm delilerin ayaðý kan içindedir doktorlardan biri ya bunlarýn hepsi Çözümü birbirinden deli ve vazgeçmiþler tam giderken bir delinin futbol yerine köþede oturduðunu görmüþler içlerinden bi akýllý çýktý. Sonunda ve yanýna yanaþmýþlar sen niçin oynamýyorsun sorusunu iletmiþler DELÝ SÝNÝRLÝ BÝR ÞEKÝLDE GÝDÝN BE BAÞIMDAN BÖYLE FUTBOL MU OYNANIR HÝÇ KAFA ATMIYORLAR KÝ DEMÝÞ. Günün Sudoku Bulmacasý Pankreas kanseri hastalarý nasýl beslenmeli? -Bütün dünyada kanser oraný hýzla artýyor. Pankreas kanseri, ABD deki kanser ölümleri arasýnda 4. sýrada yer almasýyla dikkat çekiyor. Yeni vaka bildirimlerine göre bu oran ABD de 60 binlere yaklaþýyor ve bir buçuk sene zarfýnda, bu hastalarýn yaklaþýk 45 ila 50 bini kaybediliyor. Avrupa daki ölüm sayýsýnýn ise, 50 bin civarýnda olduðu tahmin ediliyor. En kötü tümörlerin baþýnda gelen pankreas kanseriyle ilgili bilgileri, Emsey Hospital Onkoloji Direktörü Prof. Dr. Erkan Topuz dan aldýk. Kanserin sebepleri nelerdir? Çevresel faktörlerin toksitesi, DNA kýrýlmalarýna sebep olarak kanserin ön plana çýkmasýný saðlýyor. Kanser sebeplerinin baþlýcalarý: - Ýnorganik beslenme özellikle çeþitli içecekler, - Pankreas iltihabý, - Þeker hastalýðý, - Bazý mide hastalýklarý, - Mide ameliyatlarý, - Nitrik ihtiva eden sucuk, sosis, özellikle salam, - Konserveler, - Raf ömrü çok uzun bütün maddeler, - Fitelat (Pek çok plastiðin yumuþamasýnda kullanýlýr. Kadýn kremlerinde, yapýþtýrýcýlarda, çocuklarýn kullandýðý oyuncak vb. birçok maddenin içinde bulunur.), - Dengesiz beslenmek, - Aþýrý kýrmýzý et tüketmek, - Aþýrý sigara tüketmek, - Yeþil, koyu yeþil ve kýrmýzý gýdalardan uzak durmak, - Dengesiz ve bilinçsiz olarak radyasyona tabi olmak, - Toksik olan su tüketmek, - Mýsýr þurubu ihtiva eden pek cook sývý içecek ve konserveler vasýtasýyla, vücuttaki yað oranýný arttýrarak ve obez hale gelerek karsinoma zemin hazýrlamak, - Spor yapmamak olarak özetlenebilir. Pankreas kanseri neden geç evrede ortaya çýkar? Vakalarýn % 90 ý duktal karsinomdur. Pankreas kanserinin geç evrede meydana çýkmasýnýn nedenin, hastanýn bazý müphem þikayetleri saklamasý ve doktorun gereken tetkikleri zamanýnda yapmamasý olduðunu belirten Onkoloji Uzmaný Prof. Dr. Erkan Topuz, görüþlerini þu sözleriyle sürdürüyor: Pankreas kanser hastalarýnda en sýk görülen semptomlar arasýnda karýn aðrýsý, sarýlýk, iþtah ve bel aðrýsý yer alýr. Hastalar genellikle geç baþvururlar. 1/3 ü karýnda kitle ya da karaciðer metastazýyla karþýmýza gelir. Bazen de paraneoplastik dediðimiz, örneðin cilt lezyonlarý, derin vertrombozleri, damarda týkanmalar görülür. Ani bir diyabetin ortaya çýkmasý düþündürücü olabilir. Pankreas kanserinin teþhisi nasýl olmaktadýr? Hastalýðýn teþhisinde bilgisayarlý tomografi, ultrasonografi, gerekirse Pet çekilmelidir. En önemlisi, ince iðne aspirasyon biyopsisidir. Trucat biyopsisi de tercih edilebilir. Ultrasonografi 2 santime kadar olan tümörleri gösteren en ucuz yöntemdir ve karaciðer metastazýnda safra yolu geniþliðini ortaya çýkarýr. Kontraslý Bilgisayarlý Tomografi, bütün batýný ve þüpheli lenf nodlarýný göstermede ultrasonografiden daha iyidir. 1 cm ve daha küçük lezyonlarý gösterebilir. Endoskopik Retrograt Kolonjiyo Pankrearografi (ERCP) ile karsinomlar daha net tespit edilebilir. Endoskopik Ultrasonografi kullanýlabilir. Bunlarla gösterilemezse, Laparoskopi ile tetkik þarttýr. Pankreas kanserinin tedavisi nasýl yapýlmaktadýr?klinik olarak pankreas tedavisi 3 ayrý gruba ayrýlýr. Lokalize evrede tümör etrafa daðýlmamýþsa sað kalým 19 aya, opere olmayan lokal ileri olgularda 10 aya, metastatik evrede 3 aya inmektedir. Tümörün durumunu cook doðru deðerlendirmek gerekir. Eðer tümör küçükse, sað kalým tam olarak tümör çýkartýlýrsa %15 e kadar çýkabilir. Yine neoadjuvan dediðimiz ileri vakalarda, kemoterapi yapýlarak tümör küçültülüp, cerrahi nadir de olsa yapýlabilir. Uzun yaþayan hastalar üzerinde pek çok çalýþma yapýlmýþtýr. Evre 2 ya da 3 dahi olsa, zaman zaman kemoterapi ve radyoterapinin beraber kullanýlmasý veya ayrý ayrý kullanýlmasýyla hastalýðýn süresi uzatýlabilir. Örneðin, karaciðer metastatik lezyonlarda evre 1-2 veya 3 ise lezyon cerrahi olarak çýkartýldýðý gibi, cyberknife adlý ileri teknoloji radyoterapiyle de bu lezyonlar yok edilebilir. Sarýlýkla gelen hastalarda stent konularak safra yollarý týkalýysa, safra kanallarý açýlýp hastaya kemoterapi þansý verilebilir. Gencitabin, cisplatin, eloxatin, xelode bazý tip tümörlerde erlotinip ve son bir çalýþmada abraxone tgemcitabin 859 olduðunda, yaþam süresini 1 yýl içerisinde %57 uzattýðý göstermektedir. Hastalara takipte ultrasonografi, bilgisayarlý tomografi, CA 19-9, CEA tümör Marker larý sýký takip edilmeli ve karaciðer testleri ile bilirubin çok sýký kontrol altýnda tutulmalýdýr. Bu hastalarda en önemli olay kilo kaybýdýr. Pankreas enzimi de çok iyi düþünülmeli ve takviye edilmelidir. Bu hastalarýn sýk ve küçük öðünlerle beslenmesi, diyabeti yoksa bile sýký takibi þarttýr. Pankreaskanseri hastalarý nasýl beslenmelidir? Pankreas kanseri hastalarýnýn, proteinden zengin beslenmeleri gerektiðini vurgulayan Prof. Dr. Erkan Topuz, beslenme konusunda hastalara ve hasta yakýnlarýna bazý önerilerde bulunuyor: Pankreas kanseri hastalarý protein açýsýndan balýk, yaðsýz kýrmýzý et, kümes hayvanlarý, köy yumurtasý, yoðurt, baklagillerden (özellikle bu devrede bol miktarda barbunya, mercimek vb.) tüketmelidirler. Sinema Eðlence 22:45 Sparta kralýnýn ordusu ile Pers ordusu arasýnda baþlayan savaþ tüm Yunanistan'ýn Perslere karþý birlik olmasýný saðlar. Sparta Kralý Leonidas ve emrindeki 300 Spartalýnýn Pers Kralý Xerxes'in büyük ordusuna karþý duruþu baþta ölümüne bir savaþtýr. Ancak bu durum dünyada ilk demokrasinin kuruluþuna da yardýmcý olacaktýr. Oyuncular : Gerard Butler, Lena Headey, David Wenham, Dominic West, Vincent Regan Dört çiftin kýyasýya yarýþtýðý programda, çiftlerin birbirlerini ne kadar tanýdýklarý eðlenceli bir þekilde ekrana geliyor. Yarýþma üç farklý etaptan oluþuyor: Ýlk etapta bayanlar iddia masasýnda oturuyor ve eþlerine verilen görevleri yapýp yapamayacaklarýyla ilgili tahminler yürütüyor. Ýkinci etapta ise baylar iddia masasýna otuyor ve bu kez onlar eþleri hakkýnda çýkan görevler için tahminler yapýp, kararlar veriyor. Dört çift içinden en fazla puaný alan iki çift, programýn üçüncü etabýna geçiyor ve karþýlýklý olarak final oyununu oynuyorlar. Dizi 300 Spartalý 20:00 Ben Bilmem Eþim Bilir 03:25 Þöhret Gülþen, ailesiyle yaþayan bir genç kýzdýr. Babasý yýllar önce evi terk etmiþtir. Genç kýz, liseyi bitirdikten sonra ailesinin tüm sorumluluðunu üstlenerek, bir butikte çalýþmaya baþlar. Müþterilerinden birinin düzenlediði partiye giden Gülþen, ünlü bir sanatçýnýn oðlu olan Mert ile tanýþýr. Ýkili arasýnda kýsa sürede bir aþk doðar. Daha sonra baþka bir müþterisi Gülþen e oyunculuk teklifinde bulunur. Gülþen, teklifi kabul eder ve þöhret basamaklarýný týrmanmaya baþlar. David Bowie Asýl adý David Robert Jones "Glam rock'ýn kralý" olarak tanýnan Ýngiliz sanatçý,aktör,dansçý ve prodüktör.8 Ocak 1947' de Brixton'da dünyaya gelmiþtir yýlýnda Space Oddity albümü ile Ýngiltere listelerine 5 numaradan sürpriz bir giriþ yapmýþtýr. 1970'li yýllarýn baþýnda 'The Man Who Sold the World', 'The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars' gibi efsane albümler yapmýþtýr. 'The Hunger', 'The Man Who Fell to the World' ve 'Merry Christmas, 'Mr. Lawrence', 'The Prestige' gibi filmlerde rol almýþtýr.model Iman ile evli olan David Bowie sayýsýz albüm yapmýþ ve birçok sanatçýya ilham kaynaðý olmuþtur. Gözlerinin birbirinden farklý iki renkte olmasý bazý kitleler tarafýndan hayranlýk kazanmýþtýr yýlýnda bir arkadaþý ile girdiði kavgada gözünden yaralanmýþ, geçirdiði bir dizi operasyon sonucu üst göz kapaðý ve irisi diðerinden farklý bir görünüme sahip olmuþtur.tarihte en önemli sanatçýlardan biri gibi gösterilir ve bu güne kadar Lady Gaga, George Michael, Madonna gibi sayýsýz yýldýza örnek olmuþtur. Birçok önemli albüm ve þarkýya imza atmýþtýr.q Dergisi Bowie'yi 20.ci yüzyýlýn en önemli ve en ünlü 6.cý sanatçýsý seçmiþtir. Bowie, 1997 senesinde Ýngiltere'nin en zengin þarkýcýsý olmuþtur. VH1, Playgirl ve Blender'in tarihteki en seksi erkekler listesinde de yer almýþtýr. Ayrýca David Bowie, 1981 yýlýnda Queen'in hiti olan Under Pressure adlý þarkýda Annie Lennox ile beraber düet yapmýþtýr. Þarký Ýngiltere 'de ve Arjantin 'de 1 numaraya yükselmiþtir.bowie, bir oyuncu olarak da eleþtirmenlerden yüksek puanlar toplamayý baþarmýþtýr. The Man Who Fell to Earth filmindeki performansý ona Saturn Ödülü kazandýrmýþtýr. Zoolander (2001) filmi ile MTV Film Ödülüne aday gösterilmiþtir. MTV, ayný þekilde kendisini video kliplerdeki baþarýsýndan dolayý Video Vanguard ödülü ile onurlandýrmýþtýr.bowie'yi onurlandýrmak adýna türüne yeni rastlanan bir örümceðe David Bowie'den esinlenerek Heteropoda davidbowie ismi konulmuþtur.[1] Bowie'ye Hollywood bulvarýnda 1997 yýlýnda bir yýldýz verilmiþtir. Bowie, 2003 senesinde kendisine teklif olunan þövalyelik ünvanýný geri çevirmiþtir. Ayrýca Lady Gaga'nýn 'Born This Way' isimli 3. stüdyo albümünde ünlü sanatçýyla 'Vinyl' isimli bir düetleri olduðuda söylenmektedir. BÜZGÜLÜ BÖRECÝK Hamur Ýçin Alabildiðince Un 1/2 Fincan Süt veya Su 1 Fincan Yoðurt 1/2 Fincan Sývý Yað 1 Adet Yumurta 2 Çay Kaþýðý Karbonat 1 Fincan Erimiþ Margarin Tuz Ýçine 200 gr Yaðsýz Kýyma 1 Adet Soðan 2 Adet Patates 1/4 Çay Bardaðý Sývý Yað Tuz, KarabiberYemeðin Tarifi Unu, karbonatý ve tuzu karýþtýrarak harmanlayalým. Unun ortasýný havuz gibi açalým. Ýçine 2 adet yumurtayý, erimiþ margarini ilave edelim. Sütü veya suyu azar azar ilave ederek kulak memesi yumuþaklýðýnda ele yapýþmayan bir hamur yoðuralým. Hamuru 15 dakika dinlendirelim. Bu Akýllý insan düþündüðü her þeyi söylemez. Ama her söylediðini düþünür. Aristoteles arada böreðin içini hazýrlayalým. Soðaný küçük yemeklik doðrayýp, sývý yaðda hafifçe pembeleþtirelim. Patatesleri soyup, tavla zarý iriliðinde doðrayalým. Soðanlarý ateþten alalým. Ýçine patatesleri ve kýymayý çið olarak katalým. Tuz ve karabiberi de katýp hepsini yoðuralým. Bekletelim. Hamurdan 2 ceviz iriliðinde parçalar koparalým, beze yapalým. Unlu bir zeminde bezeleri mantý yufkasý inceliðinde düzgün yuvarlak þekillerde açalým. Her yuvarlak parçanýn ortasýna 1 kaþýk patatesli kýymalý harçtan koyalým. Hamurun kenarlarýna küçük pililer yaparak harcýn üzerinde büzdürerek üstten toplayalým. Ve iyice büzdürüp yapýþtýralým. Fýrýn tepsisini iyice yaðlayalým. Börekleri fýrýn tepsisine dizelim. Üzerlerine yumurta sarýsý sürerek önceden ýsýttýðýmýz orta hararetli fýrýnda altý ve üstü pembeleþene dek piþirelim. Fýrýndan çýkarýp ýlýndýðýnda servis yapalým Selena Yahþi Cazibe Adanalý Çocuklar Duymasýn Yaðmurdan Kaçarken Ana Haber Benim Ýçin Üzülme Kim Milyoner Olmak Ýster Blitz Elveda Rumeli Þöhret Kanal 7 de Sabah Ýkbal le Diyar Diyar Þaka Da Þuka Hasip Ýle Nasip Fadik Ýntikam Peþinde Belgeser Dolap Beygiri Hafta Sonu Haberleri Yasemince Sosyete Þaban Kalemci Kýz 09:45 Cumartesi Sürprizi 12:40 Vahe'nin Sofrasý 14:00 Üniversite Medya 16:00 Bence Benim Annem 17:00 Pis Yedili 19:00 Show Ana Haber 19:45 Spor Sayfasý 20:00 Her Þey Yolunda Merkez 23:15 Benzemez Kimse Sana 01:30 Cumartesi Sürprizi Kayýp Þehir Evim Þahane Gönderilmemiþ Mektuplar Kanal D Çocuk Kulübü Akasya Duraðý Cinemania Magazin D Ana Haber Spor Ben Bilmem Eþim Bilir Bir Yastýkta 10:25 Kapýlar 10:40 Anma Klipleri 10:45 Aklý Selim 11:40 Anma Klipleri 13:55 Ýyi Þeyler 14:10 Anma Klipleri 16:00 Anma Klipleri 18:10 Anma Klipleri 18:15 Gezelim Görelim 19:00 Ana Haber Bülteni 19:50 Osmanlý Tokadý 22: Spartalý Ayna Belgeser Merhaba Haftasonu Maceracý Ayna Belgeser Þefkat Tepe Belgeser Ana Haber Bülteni Þefkat Tepe Þefkat Tepe Küçük Kýyamet Ayna

9 HABER 9 "Öðrencilere staj ücretleri neden ödenmiyor?" "El Ele Daha Güvenli Yarýnlara" projesi Oðuzlar'da hayata geçti "El Ele Daha Güvenli Yarýnlara" projesi kapsamýnda Oðuzlar Ýlçe Emniyet Amirliði öncülüðünde Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü ve Oðuzlar Belediye Baþkanlýðýnýn katkýlarýyla ilçe merkezi ve baðlý köylerde bulunan toplam 1050 öðrenciye eðitim verildi. Çocuklarýn ve gençlerinizi daha saðlýklý ve bilinçli olarak yetiþtirmesinin hedeflendiði proje kapsamýnda Ýlçe Emniyet Amirliði eðitim salonunda Ýlçe Emniyet Amir Vekili Mehmet Atýlgan, Ýlçe Emniyet Amirliði Personelleri Polis Memuru Davut Sevindik, Polis Memuru Nejat Yücel ve Oðuzlar Lisesi Biliþim Teknolojileri Öðretmeni Samet Bal tarafýndan eðitimler düzenlendi. Eðitimin ardýndan öðrencilere anlatýlan konularla ilgili hazýrlanan broþürler ve çeþitli hediyeler verildi. Yýlmaz MERT Eðitim Sen Hukuk ve TÝS Sekreteri Sezgin Kundukan, çýrak, kalfa ve ustalarýn eðitimi ile okullarda ve iþletmelerde yapýlacak mesleki eðitime iliþkin esaslarý düzenleyen 3308 sayýlý Meslek Eðitimi Kanununa göre "Yirmi ve daha fazla personel çalýþtýran iþletmelerin, çalýþtýrdýklarý personel sayýsýnýn yüzde beþinden az, yüzde onundan fazla olmamak üzere, mesleki ve teknik eðitim okul ve kurumu öðrencilerine beceri eðitimi yani staj yaptýrmak zorunlu olduðunu belirterek, "Halen geçerli olan 3308 sayýlý Çýraklýk ve Mesleki Eðitim Kanunu'nun 25 inci maddesi, Madde 25 - Aday çýrak, çýrak ve iþletmelerde meslek eðitimi gören öðrencilere ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artýþlar; aday çýrak veya çýraðýn velisi veya vasisi veya kiþi reþit ise kendisi; öðrenciler için okul müdürlüðü ile iþyeri sahibi arasýnda Bakanlýkça belirlenen esaslara göre düzenlenecek sözleþme ile tespit edilir. Ancak, iþletmelerde meslek eðitimi gören öðrenci, aday çýrak ve çýraða yaþýna uygun asgari ücretin %30'undan aþaðý ücret ödenemez. Aday çýrak, çýrak ve öðrencinin eðitimi sýrasýnda iþyerinin kusuru halinde meydana gelecek iþ kazalarý ve meslek hastalýklarýndan iþveren sorumludur. Aday çýrak, çýrak ve öðrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesnadýr. Aday çýrak, çýrak ve iþletmelerde meslek eðitimi gören öðrencilere sözleþmenin akdedilmesi ile 5510 sayýlý Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanununun iþ kazalarý ve meslek hastalýklarý ile hastalýk sigortalarý hükümleri uygulanýr. Sigorta primleri 4857 sayýlý Ýþ Kanununun 33 üncü maddesi gereðince bunlarýn yaþýna uygun asgari ücretin %50'si üzerinden Bakanlýk bütçesine konulan ödenekle karþýlanýr."þeklinde ifade edilmiþtir. Bu kapsamda staj yaptýran iþletmelerin staja gelen öðrencilere yaþlarýna göre en az asgari ücretin yüzde 30'u oranýnda harçlýk vermeleri zorunluluk olmakla birlikte bu orandan daha fazla ücret vermeleri de mümkündür. Bu ücretler ilgili iþletme sahibince sadece stajyere ödenir, ücretlerden SSK pirimi, Vergi ve Damga Vergisi ödeme zorunluluðu yoktur. Liseli stajyerlerinde sosyal güvenliði ise okul müdürlükleri tarafýndan SGK'ya verilecek iþe giriþ bildirgesi ve aylýk prim hizmet belgeleri ile saðlanmaktadýr. Okullarýn, stajyer öðrencileri, staj yaptýklarý süre boyunca 5510 sayýlý Kanun'un beþinci maddesinde yer alan "5/6/1986 tarihli ve 3308 sayýlý Mesleki Eðitim Kanununda belirtilen aday çýrak, çýrak ve iþletmelerde mesleki eðitim gören öðrenciler hakkýnda iþ kazasý ve meslek hastalýðý ile hastalýk sigortasý; meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öðrenimleri sýrasýnda zorunlu staja tabi tutulan öðrenciler ile 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 46 ncý maddesine tabi olarak kýsmi zamanlý çalýþtýrýlan öðrencilerden aylýk prime esas kazanç tutarý, 82 nci maddeye göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sýnýrýnýn otuz katýndan fazla olmayanlar hakkýnda ise iþ kazasý ve meslek hastalýðý sigortasý uygulanýr ve bu bentte sayýlanlar, 4 üncü maddenin birinci fýkrasýnýn (a) bendi kapsamýnda sigortalý sayýlýrlar." hükümlerine göre sigortalý yapmalarý esastýr. Ancak sendikamýza gelen birtakým baþvurularda öðrencilere ödenmesi gereken ücretlerin bazý iþletmelerce ödemesinin yapýlmadýðý ve öðrencilerin emeklerinin sömürüldüðü, alýn terlerlerine göz koyulduðu anlaþýlmaktadýr. Eðitim Sen Çorum Þubesi olarak yetkililerin kendilerine emanet edilen öðrencilerimizin emeklerine, alýn terlerine sahip çýkmalarýný bekliyor ve gerekli hassasiyeti göstereceklerine inanýyoruz" dedi. AK Parti Ýskilip Danýþma Meclisi toplandý Muhtarlara MERNÝS eðitimi Adalet ve Kalkýnma Partisi Ýskilip Ýlçe Danýþma Meclisi mayýs ayý toplantýsý gerçekleþtirildi. Her ay gerçekleþtirilen danýþma meclisine Belediye Baþkaný Numan Sezer, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Melih Alpsar, Ýl Baþkan Yardýmcýsý ve Ýl Seçim Ýþleri Baþkaný Yaþar Anaç, Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, Ýl Genel Meclisi Üyeleri Yaþar Aðzýkara ve Ahmet Yapýcak ile çok sayýda partili katýldý. Toplantýda konuþan Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, AK Parti iktidarýnda yapýlan yatýrýmlarý anlatarak çözüm süreci konusunda partililerin duyarlý olmasý gerektiðini söyledi. AK Parti'nin analar aðlamasýn diye yeni bir süreç baþlattýðýný kaydeden Koçkaya, "Artýk þehit haberi gelmiyor. Barýþ süreci kaný durduracaktýr. Biz de AK Partililer olarak buna sonuna kadar destek olmalýyýz" dedi. Koçkaya'nýn ardýndan konuþan Belediye Baþkaný Sezer ise belediyenin yatýrýmlarý ve yeni ihalelerden söz etti. Toplantý daha sonra basýna kapalý olarak devam etti. Kargý Atatürk Ýlköðretim Okulu anasýnýfý öðrencileri için düzenlenen mezuniyet töreninde minikler kep atarak mezuniyeti kutladýlar. Atatürk Ýlkokulu anasýnýfý öðrencileri için düzenlenen yýl sonu gecesinde minik öðrenciler hünerlerini sergiledi. Minikler tarafýndan hazýrlanan tiyatrolarý izleyen veliler yetenekleri karþýsýnda minikleri ayakta karþýladýlar. Anasýnýfý öðretmeni Canan Asýl okul öncesi eðitimin önemine deðinerek, "Öðrencilerimiz bir çok konuya yetiþkinlerden daha duyarlý davranýyorlar, onlarýn söylediklerini çocuk diye geçiþtiriyoruz, aslýnda onlar bir çok konuya biz yetiþkinlerden daha duyarlýlar" dedi.öðrencilerin hazýrladýklarý skeçler büyüklere adeta ders verir nitelikteydi. Köpeklere sokakta kötü davranan baba ve çocuðunu konu alan skecini canlandýran miniklerin oyunun sonunda söyledikleri "Ben bir çocuðum ne gösterirseniz onu yaparým, onu öðrenirim, ben bir çocuðum iyi yada kötü olmam sizin elinizde, ben bir çocuðum Alaca Belediyesi'nden haþereyle mücadele Alaca Belediyesi, vatandaþlarýna daha saðlýklý bir ortam oluþturmak adýna haþereyle mücadelesini aralýksýz olarak sürdürüyor. Belediye Baþkanlýðý, yaz aylarýnýn önemli þikayetlerinden olan sivri sinek ve kara sinek gibi haþerelerle mücadelesini yaz aylarýna girdiðimiz þu günlerde en etkili ve modern yöntemlerle devam ettiriyor. Minikler mezuniyeti kep atarak kutladý merhameti ve vicdanlý olmayý sizden öðreneceðim. Ben bir çocuðum sevgili ve saygýlý olmayý sizden öðreneceðim. Ben bir çocuðum koþturan köpekleri, oyun oynayan kedileri, camýmýn önünde cývýldayan kuþlarla birlikte yaþamak istiyorum. Ben bir çocuðum ve çocuk kalmak istiyorum, lütfen çocukluðumu elimden almayýn" sözlerini veliler ayakta alkýþladý. Gecenin sonunda anasýnýfý öðrencileri cübbe giyerek çýktýklarý sahnede hep birlikte kep fýrlattýlar. Ýskilip'in 64 köy muhtarý, mahalle muhtarlarý ile evlendirme memurlarýna Ýl Nüfus ve Vatandaþlýk Müdürlüðü tarafýndan evlendirme memurluðu ve kimlik paylaþýmý ve ulusal adres kayýt sistemi ve Merkezi Nüfus Ýdare Sistemi (MERNÝS) projesi konularýnda eðitim verildi. Öðretmenevi Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen eðitimlere Ýl Nüfus ve Vatandaþlýk Müdürü Emrullah Akdemir, Ýlçe Nüfus ve Vatandaþlýk Müdürü Sedat Býdýk, Ýl Müdürlüðü'nden VHKÝ Þebnem Aras, Þef Özlem Akyüz ve birlikte bütün köy ve mahalle muhtarlarý ile Belediye Evlendirme Memurluðu görevlileri katýldý. Saygý Duruþu ve Ýstiklal Marþý ile baþlayan eðitimlerde Nüfus ve Vatandaþlýk Ýl Müdürlüðü VHKÝ Þebnem Aras Evlendirme Memurluðu ve Kimlik Paylaþým Sistemi konusunda Þef Özlem Akyüz ise Ulusal Adres Kayýt Sistemi konularýnda sunum yaptý. Ýl Müdürü Emrullah Akdemir ise muhtarlarýn görevleri ve MERNÝS ile ilgili çeþitli bilgileri paylaþtý. -"ÝKAMETGAH BELGESÝNÝ BÝLGÝSAYARDAN ALMAYAN MUHTARA HAPÝS"- Muhtarlara yönelik eðitimde konuþan Ýl Nüfus ve Vatandaþlýk Ýl Müdürü Emrullah Akdemir, MERNÝS projesiyle birlikte artýk teknoloji çaðýný etkin bir þekilde yaþayan ülkemizde nüfus sisteminin de bilgisayar ortamýnda iþlediðini söyledi. E-devlet sistemiyle bütün resmi iþlemlerin artýk kaðýt üzerinde deðil bilgisayar ortamýndan gerçekleþtiðini kaydeden Akdemir, muhtarlarýn da bu konulara dikkat etmesi gerektiðinin altýný çizdi. Akdemir, "Muhtarlar da artýk bilgisayar ortamýnda çalýþacak. Bilgi ve belgeleri oradan alacak. Özellikle ikametgah konusunda muhtarlarýmýz dikkatli olmalý. Ýkametgah belgesini bilgisayar çýktýsýyla deðil de elle yazýp veren muhtarlara 6 aydan 4 yýla kadar hapis cezasý veriliyor" diye konuþtu.

10 HABER TEK 10 Dev ihaleye 8 firma davet edilecek 650 yataklý Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin yapým ihale þartnamesi yayýnlandý. Ýhale þartnamesine göre ön yeterlik deðerlendirilmesi sonucu yeterliði tespit edilen firmalar arasýndan ön yeterlik þartnamesinde belirtilen kriterlere göre sýralanarak listeye alýnan 8 aday teklif vermeye davet edilecek. Ýhale 10 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'da Özel Ýdaresi konferans salonunda yapýlacak. Ýhaleyi kazanan firmaya sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 7 gün içinde yer teslimi yapýlacak ve iþin bitme süresi ise bu tarihten itibaren 800 takvim günü olarak belirlendi. Ýhaleye yerli firmalarýn yanýnda yabancý firmalara da katýlabilecek. Vali Baþköy'den Panku'ya ziyaret Vali Sabri Baþköy, Panku Kitle Ýletiþim ve Reklamcýlýk firmasýnýn ziyaret ederek çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Vali Baþköy, açýlýþýna katýlamadýðý Panku Kitle Ýletiþim ve Reklamcýlýk firmasýný ziyaretinde, þirket ortaklarý Mehmet Yolyapar ve Erçin Delibalta'dan çalýþmalar hakkýnda bilgi alarak baþarý dileklerini iletti. Belediyenin engelli öðrencilere özel yemeði bugün Saðlýk Bakaný: Alkolle ilgili yasak yok düzenleme var Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, alkol yasaðý diye bir þeyin söz konusu olmadýðýný söyledi. Çeþitli programlara katýlmak üzere Edirne'ye gelen Müezzinoðlu, partisinin il baþkanlýðýný ziyaret etti. Burada gazetecilerin sorularýný cevaplandýran Saðlýk Bakaný, alkol tüketimi konusundaki düzenlemeyle ilgili açýklamada bulundu. Alkol yasaðý diye bir þeyin söz konusu olmadýðýný belirten Müezzinoðlu, "Burada esas olan alkol kullanýmýndan ziyade alkol tüketimindeki düzenlemeyi yapmak. Amerika ve Avrupa'nýn birçok ülkesinde alkol satýþý, reklamý, pazarlamasý ve gençlerle buluþmasý ile ilgili düzenlemeler var." dedi. Türkiye'de alkole baþlama yaþýnýn 14'e indiðini vurgulayan Müezzinoðlu, Anayasa'nýn 58. maddesinin ise Türkiye Cumhuriyeti yöneticilerini gençliði kötü alýþkanlýklardan, alkolden, uyuþturucudan koruma sorumluluðu yüklediðini anýmsattý. Kanser sebepleri arasýnda tütünden sonra alkolün geldiðini dile getiren Bakan, "Toplumsal yaþamýmýzda kanser, hipertansiyon, kronik hastalýklarýn nedenlerin baþýnda tütün, alkol ve tuz gelmektedir. Dolayýsýyla toplumu bilinçlendirmek, bununla buluþmasýný bir bilinç zeminine taþýmak durumundayýz." diye konuþtu. Türkiye'nin her yýl trafik kazalarýnda 5 bin 500 vatandaþýný kaybettiðini vurgulayan Mehmet Müezzinoðlu, trafik kazalarýnýn sebepleri arasýnda alkolün üçüncü sýrada bulunduðunu kaydetti. 14 yaþýndaki çocuklarýn yasal olmayan 16 yaþýndaki çocuklarýn da yasal bir þekilde alkol tüketim merkezlerinde, pazarlama merkezlerinde çalýþtýrýldýklarýný tespit ettiklerini açýklayan Müezzinoðlu, sözlerini þöyle sürdürdü: "Þimdi bunlarla ilgili düzenlemeler, alkol yasaklama ya da özel hayata müdahale þeklinde deðerlendirilirse bu ön yargýdýr. Amerika Birleþik Devletleri'nde 21 yaþýný doldurmamýþ hiç kimseye alkol satýþý yapýlmaz. Biz bunu 18 olarak belirledik." Akþam ile sabah saatlerinde arasýnda alkol satýþýnýn büfelerde, satýþ merkezlerinde olmayacaðýný ifade eden Müezzinoðlu, "Otobanlardaki benzin istasyonlarýnda alkol satýþý olmayacak. Otobanda meydana gelen kazalarda direksiyon baþýndaki sürücünün yanýnda alkol þiþeleri veya kutularý görülüyor. Þimdi biz toplumumuzda saðlýk, güven ve huzur açýsýndan da bir düzen getirmemiz lazým. Her hadisenin bir düzeni bir kurallar zinciri olduðuna göre tabii ki, alkol tüketiminin de bir kurallar silsilesinin olmasý lazým. Bu anlamda torba yasasý içerisinde yaptýðýmýz çalýþmayý bu sabah tamamladýk." açýklamasýný yaptý. Çorum Belediyesi, Engelliler Haftasý nedeniyle Çorum'da bulunan engelli öðrenci ve velilerine yönelik yemekli program düzenleyecek. 25 Mayýs Cumartesi günü saat 13.00'da Ýnci Restaurant'ta düzenlenecek olan yemeðe kentte eðitim gören engelli öðrenciler ve onlarýn velileri katýlacak. Engellilere yönelik çalýþmalar yapan derneklerin de yer alacaðý yemekli programýn sonunda engelli öðrenciler hazýrladýklarý gösteriyi davetlilere sunacaklar. Çorum Belediyesi tarafýndan ihtiyacý olan engelli vatandaþlara da tekerlekli ve akülü araç hediye edilecek. Çocuða günlük hayattan örnekler vermek öðrenmeyi kolaylaþtýrýyor Anadolu Üniversitesi Eðitim Fakültesi Özel Eðitim Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Ýbrahim H. Diken, çocuða nesneleri tanýtýrken günlük hayattan örnekler vermenin öðrenmeyi kolalaþtýrdýðýný söyledi. Sakarya Üniversitesi Eðitim Fakültesi tarafýndan, 'Geliþimsel Gerilik Gösteren Çocuklar Ýçin Okul Öncesinde Dil Becerilerini Destekleme' konulu seminerde konuþan Anadolu Üniversitesi Eðitim Fakültesi Özel Eðitim Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Ýbrahim H. Diken, çocuklarda öðrenmenin anne karnýnda baþladýðýnýn kanýtlandýðýný söyledi. Diken, öðrenmenin 0-6 yaþ arasýnda çok hýzlý bir þekilde devam ettiðini belirterek, çocuklarýn konuþmayý olduðu gibi kültürü de görme, duyma ve hissetmeyle öðrendiðini kaydetti. Ailelerin çocuða herhangi bir nesneyi tanýtýrken kýsa basit ve anlaþýlýr cümlelerle birlikte günlük hayattan da örnekler vermesi gerektiðini vurgulayan diken Diken, "Çocuða suyu öðretmek istediðiniz zaman, uygun yerlerde su kelimesini belirterek tekrar edin. Mesela çocuk susadýðýnda 'gel oðlum su vereyim', elleri kirlendiðinde 'ellerini suyla yýkamalýsýn' deniz gördüðünde, yaðmur yaðdýðýnda çocuða sürekli olarak somut örneklerle öðretmek istediðiniz eþyayý ya da maddeyi çok daha kolay ve hýzlý bir þekilde anlatabilirsiniz. Fakat mutlaka doðal olmalý. Yapay bir tanýtma, çocuðun bilgiyi kabul etmemesine neden olabilir." diye konuþtu. Sungurlu MYO Tiyatro Grubundan tek perdelik oyun Sungurlu Meslek Yüksekokulu Tiyatro Grubu tarafýndan, Müdür Yardýmcýsý Öðr. Gör. Mehmet Kanak'ýn yazýp, yönettiði "Bir Taþla (?)" adlý oyun Sungurlu Ýlçe Özel Ýdare Salonunda sahnelendi. Oyunu, Sungurlu MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif, Müdür Yardýmcýsý Öðr. Gör. Hakan Kör, Yüksekokul öðretim elemanlarý ve çok sayýda öðrenci izledi. Ýstanbul'da bir grup üniversite öðrencisinin ev arama telaþýný konu edinen oyunda gençlerin kendilerini bir anda farkýnda olmadan bulduklarý macera, esprili bir dille seyircilere sunuldu. Yüksekokul öðrencilerinin yoðun ilgi gösterdiði oyun büyük beðeni toplarken, tiyatro grubu öðrencilerinin yoðun tempoyla, büyük bir özveriyle hazýrlandýðý oyunun beklenen ilgiyi görmesi, oyunda görev alan öðrencilere moral ve motivasyon kaynaðý oldu. Tek perde halinde sahnelenen oyun sonunda, izleyenler beklediklerinin üzerinde bir performansla karþýlaþtýklarýný dile getirirken, Yüksekokul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif oyunda emeði geçen herkesi tek tek tebrik etti.

11 Orta Kuþak heyecaný baþlýyor SPOR 11 HAFTA SONUNDA OYNANACAK FUTBOL MAÇLARI PROGRAMI Çorum Amatör Küme'dehafta sonunda yapýlacak karþýlaþmalarýn programý ve hakem listeleri þu þekilde: Spor servisi Foto Ralli heyecaný yarýn Geleneksel olarak her yýl düzenlenen Anadolu Spor Gazetecileri Derneði Orta Kuþak Futbol Turnuvasý baþlýyor. Bugün oynanacak karþýlaþmalarla start alacak turnuvada ilk günün maçlarý A grubunda oynanacak. Orta Kuþak Futbol Turnuvasý'nda 22 takýmýn mücadele edecek. Turnuva bugün oynanacak maçlarla star alacak ve 29 Haziran Cumartesi günü oynanacak final karþýlaþmasý ile son bulacak. Hatýrlanacaðý üzere geçtiðimiz günlerde yapýlan teknik toplantý ve çekilen kura sonucu gruplar þu þekilde belirlenmiþti. A Grubu: Göktuð Mobilya, Dekorum Mobilya, Saraç Sigorta-Niþantaþý, Güleryüz Restorant, Ayka Enerji, Boy Yem B Grubu: Kalehisar Köyü, Çorum Sürücü Kursu, Çorum Barosu, Cezaevi, Balaban Makine, Türk Telekom C Grubu: Çatalhavuz, Abdalata Köyü, ÝÞ- KUR, Iþýk Otomotiv, Anitta Otel D Grubu: Pizza Pizzaspor, Ayanoðlu Emlak, Özgür Çelik Kapý, Örnek tur, Ulusoy Dað Tesisleri Turnuva maçlarýnýn ilk etabýnda grup mücadeleleri tek devreli lig usulünde Karþýlaþmalar 30X2 devre halinde oynanacak. Gruplarýnda ilk 2 sýrayý alan takýmlar çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalden itibaren karþýlaþmalar eleme sistemine göre oynatýlacak. Maçlarýn normal süreleri berabere sonuçlanmasý halinde 10'ar dakikalýk iki devre uzatma bölümleri oynanacak. Uzatmalarda da eþitlik bozulmaz ise penaltý atýþlarý ile galip takým belirlenecek. Çeyrek finalde A ve B grubunun ilk iki sýrayý alan takýmlarý, C ile D grubunun ilk iki sýrayý alan takýmlarý çapraz eþleþme usulü ile karþýlaþacak. Karþýlaþmayý kazanan takýmlar yarý finalde final için mücadele edecekler. Takýmlarýn geçtiðimiz yýllarda üçüncülük maçlarýna ilgi göstermemeleri göz önünde bulundurularak bu yýl da 3.'lük maçý oynanamayacak. Þampiyon takýmýn yarý finalde yendiði takým üçüncülük kupasýný alacak. Turnuvada disiplin suçu iþleyen takýmlar ve sporcular ihraç edilecek olup bir sonraki turnuvaya alýnmayacaklar. A grubu maçlarý ile start alacak turnuvanýn ilk gün ve Pazar günü programý þu þekilde: 25 Mayýs Cumartesi : 2 Nolu Saha: Saat Saraç Sigorta - Güleryüz Restaurant. Saat Boyyem - Göktuð Mobilya. Saat Ayka Enerji - Dekorum Mobilya. 26 Mayýs Pazar : 2 Nolu Saha: Saat Balaban Makina-Çorum Sürücü Kursu. Saat Türk Telekom - Kalehisar Köyü. Saat Çorum Barosu - Cezaevi. 1 Nolu Saha: Saat Pizza Pizzaspor- Örnek Tur. Saat Özgür Çelik Kapý - Ayanoðlu Emlak. FÝKSTÜRDE DEÐÝÞÝKLÝK 18. ASGD Orta Kuþak Futbol Turnuvasý B grubunda 29 Mayýs Çarþamba günü oynanacak maçlarýn fikstüründe deðiþiklik oldu. 2. Küme U 19 liginde hafta içi oynanacak maçlar nedeniyle 29 Mayýs Çarþamba günü 1 nolu sahada oynanacak maçlar 28 Mayýs Salý günü 2 nolu sahaya alýndý. Buna göre B grubunda Dekorum Mobilya - Saraç Sigorta Niþantaþý maçý Salý günü saat 18.00'de 2 nolu sahada, Kalesihar Köyü - Balaban Makina maçý ise saat 19.30'da yine ayný sahada oynanacak. Adnan Yalçýn Hitit Otomobil ve Motor sporlarý Kulübü'nün (HÝTOK) düzenlediði Foto Ralli Yarýþlarý yarýn yapýlacak. HÝTOK Baþkaný Mehmet Özenç, bu organizeye tüm Çorumlularý davet etti. Yarýn yapýlacak olan yafoto Ralli Yarýþmalarý, Fuar Alaný'ndan start alacak. Yarýþma için kayýtlar saat 10.00'da baþlayacak ve saat 12'de kapanacak. Yarýþmacýlara brifing saat 12.30'a kadar verilecek ve saat 13.00'de ise ilk start verilecek. Yarýþ trafiðe açýk alanda olacak ve takýmlar pilot ve co pilottan oluþacak. Yarýþmada start her araç arasýnda bir dakika olacak ve toplam yarýþma süresi 180 dakika olacak. Yarýþmaya sürücü belgesi sahibi olmasý gerekiyor ve katýlým ücreti olarak 100 lira ödenecek. Hitit Otomobil ve Motor Sporlarý Kulübü Baþkaný Mehmet Özenç yarýn gerçekleþtirilecek olan Foto Ralli hakkýnda açýklama yaptý. Yarýn gerçekleþtirilecek olan Foto Ralli'de Çorum'un bilinmeyen ve unutulmaya yüz tutmuþ yerlerini tekrar gün yüzüne çýkarmayý hedeflediklerini belirten Mehmet Özenç bunun yaný sýra Çorum'un meþhur yerlerini de Çorum dýþýndan katýlacak olan yarýþmacýlarla tanýþtýrmak istediklerini belirtti. Katýlýmcýlarýn hem yarýþacaklarýný hem de yerler hakkýnda bilgi sahibi olacaklarýný dile getiren Mehmet Özenç 6 Mayýs Pazar günü HÝ- TOK olarak düzenleyeceðimiz Foto Ralli, motor sporlarýnýn diðer branþlarýndan farklý olan Foto Ralli yarýþý bir motor sporu olmasýnýn yaný sýra; eðlence ve sosyalleþmeyi, þehrin bilinmeyen veya unutulmaya yüz tutmuþ kültürel ve sosyal zenginlikleri ile birleþtiren, motor sporlarýn eðlenceli ve bir o kadar da çekiþmeli branþýdýr. Foto Ralli yi örnekleyerek anlatacak olursak; Start çizgisinden çýkan bir kapý numaralý araç daha önceden yarýþmacýya verilmiþ olan ilk istasyon zarfýnda bulunan istasyona giderek zaman karnesine görevli tarafýndan iþlem yapýldýktan sonra istasyon görevlisi tarafýndan verilen ikinci istasyon zarfýnýn içinde bulunan istasyona doðru yol alýr, istasyonu bulan yarýþmacý yine ayný þekilde istasyonda bulunan görevli tarafýndan zaman karnesine iþlem yapýldýktan sonra üçüncü istasyon zarfý verilir ve bu iþlem 7 istasyon tamamlanana kadar devam eder. Tamamlanan her istasyon yarýþmacýya belirli bir puan kazandýrýr. Ýstasyonlarýný tamamlayan yarýþmacý ister istasyonlar arasýnda isterse istasyonlar bitirdikten sonra kendisinden istenilen belirli fotoðraf enstantanelerini fotoðraflayarak ekstra puanlar kazanýr ve yarýþý en fazla puanla tamamlamaya çalýþýr. Sonuç olarak istasyonlarý en kýsa sürede tamamlayan ve kendisinden istenilen fotoðraf enstantanelerini de baþarýyla çektikten sonra finiþ çizgisine gelen yarýþmacý yarýþmayý baþarýyla tamamlamýþ olur. Foto Ralli yarýþmasý hýz, teknik donaným gerektirmeyen sadece fotoðraf makinasý ile katýlmasý gereken eðlenceli bir yarýþmadýr. Yarýþmacýlardan istediðimiz fotoðraf görevleri oldukça zor ve eðlenceli anlara sahne olacaktýr. Yarýþmanýn sonuçlarý ve dereceye girenler 1 hafta sonra yapýlacak kokteyl ile açýklanacak. Güzel bir hafta sonu geçirmek isteyen herkesi yarýþmamýza davet ediyoruz" ifadelerini kullandý. Spor servisi Erzurum Belediyespor'un yeni hocasý... Ankara Keçiören Belediyesi'nin düzenlediði Doðu Günleri etkinliði için Baþkent'te bulunan bir grup gazeteci, bugün AK Parti Erzurum Milletvekili Adnan Yýlmaz'ýn davetlisi olarak gittikleri TBMM'de Büyükþehir Belediye Baþkaný Ahmet Küçükler ile Belediyespor üzerine sohbet etti. Sohbette Baþkan Küçükler, Taþkýn Güngör'ün ardýndan göreve getirilecek yeni teknik adamla ilgili düþüncesini açýkladý: Sadi Tekelioðlu'nu çok istiyorum! TBMM'de halen daha devam eden sohbette Büyükþehir Belediyespor'un bu sezon büyük þanssýzlýklar yaþadýðýný ve Taþkýn Güngör'ün risk almasý gerektiði dönemde riske girmeyerek baþarýlý olamadýðýný savunan Baþkan Küçükler, gazetecilerin "Hoca kim olacak?" sorusuna þu yanýtý verdi: Yönetim kurulunun görüþtüðü birkaç teknik adam var. Açýkçasý bunlarýn içerisinde Sadi Tekelioðlu ismi beni çok heyecanlandýrýyor. Sadi Hoca'nýn Erzurum'da apayrý bir yeri var. Herkesin sevdiði bir hoca. Onunla çalýþmayý, kendisini takýmýn baþýnda görmeyi çok isterim. Ancak fiyatta biraz sorun var. Bir de özel bir durumu var bizi tereddüte düþüren. Eðer Sadi Hoca olmazsa bu sezon Gümüþhanespor'u þampiyon yapan Yavuz Ýncedal üzerinde duruyoruz. Açýkçasý iki isimden biri Belediyespor'un yeni hocasý olacak. Buna birkaç gün içerisinde karar vereceðiz. Öte yandan yönetim kurulundaki deðiþiklikler ve Erzurumspor'un eski baþkanlarýndan Hamza Cimilli'nin baþkan adaylýðý iddialarýyla ilgili de konuþan Baþkan Küçükler, "Bir kere mevcut baþkanýmýz Saim Özakalýn kesinlikle baþkanýmýz olarak devam edecek. Biz, Sayýn Hamza Cimilli'ye birkaç kez teklifte bulunmuþtuk. Ancak kendileri saðlýk sorunlarý nedeniyle bu tekliflerimizi kabul etmemiþti. Þimdi bizim de böyle bir düþüncemiz yok. Yönetim kurulu içerisinde bazý arkadaþlarýmýz deðiþecek, yeni isimleri kadroya dahil edeceðiz. Hedefimiz yine þampiyonluk olacak" Spor servisi Gümüþ harekete geçecek Yeni sezonla ilgili çalýþmalara önümüzdeki günlerde start verilecek. Önümüzdeki sezon 2. Lig'de mücadele edecek olan Gümüþhanespor'da yeni sezonla ilgili çalýþmalara önümüzdeki günlerde start verilecek. Yorucu bir sezonun ardýndan tatile çýkan Kýrmýzý-Beyazlýlar, öncelikle olarak teknik direktör sorununu çözüme kavuþturacak. Gümüþhanespor'da yeni sezonda da yola takýmý þampiyonluða taþýyan Ýncedal ile devam edileceði belirtildi. HEDEF GÜÇLÜ KADRO Teknik direktör sorununun çözüme kavuþturulmasýndan sonra ise iç ve dýþ transfer çalýþmalarýna baþlanacaðý belirtildi. Teknik heyetin vereceði raporlar doðrultusunda dýþ transferde çalýþmalara baþlanacak. Baþkan Ýdris Çimen, hedeflerinin 2. Lig'e güçlü bir kadro ile girmek olduðunu söyledi. Bunun için takýma gerekli olan transferleri gerçekleþtireceklerini ifade eden Ýncedal, "Taraftarýmýzýn yüzünü güldüreceðiz" dedi. Spor servisi Pazarspor fýrtýnasý dinmez Tonyalý, "Önümüzdeki yýllarda adýmýzdan söz ettirmeye devam edeceðiz" dedi Pazarspor Teknik Direktörü Þevki Tonyalý, 2. Lig'e yükselmenin sevincini yaþadýklarýný söyledi. Sezon boyunca zorlu maçlar oynadýklarýný belirten Tonyalý, "Güçlü rakipleri geride býrakýp baþarýlý sonuçlar aldýk. Sonunda mutlu sona ulaþmayý baþardýk. Bu büyük baþarý camiamýza hayýrlý olsun. Yönetim, teknik ekip ve futbolcularýmýzla birlikte el ele vererek bu camiayý layýk olduðu noktaya getirdik. Ýnanýyorum ki önümüzdeki yýllarda adýmýzdan söz ettirmeye devam edeceðiz. Baþarýlarýmýza bir yenisi daha ekleyeceðiz" diye konuþtu. Spor servisi

12 Futbolcular ifadeye çaðrýldý Çorumspor-Siirtspor maçý sonrasý gazetemizde çýkan haberler üzerine savcýlýk tarafýnda baþlatýlan soruþturmada dün tüm futbolcularýn Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þubesi'ne çaðrýldýklarý ve ifadelerinin alýndýðý öðrenildi. Tüm futbolcularýn ifadelerinin alýnmasýnýn ardýndan kulüp yöneticilerinin de ifadelerinin alýnacaðý kaydedildi. Adnan Yalçýn Bari bu takýma sahip çýkalým Çorum Belediyespor yönetimi yeni sezon öncesi þehrin ileri gelen sanayici, iþ adamlarýný tüm sporseverleri manevi destek adýna lig öncesinde yanýnda görmek istiyor. Geçtiðimiz sezon küme düþen Çorumspor'dan sonra Çorum'un tek profesyonel takýmý olarak kalan Çorum Belediyespor'un yönetimi,haziran ayý içerisinde yapýlacak olan olaðan üstü kongrede oluþturmak istediði yönetimin saðlayacaðý taze güçle yeni sezonda iddialý bir takým kurmak ve Çorum futboluna yeni bir ivme kazandýrmak eski baþarýlý günlerine döndürmek amacýnda. Bu doðrultuda çalýþmalarýný soluksuz devam ettiren Belediyespor yönetimi bunu tek baþýna baþaramayacaðýnýn ve bu baþarýnýn þehrin tüm dinamiklerinin birlikteliðiyle yapýlabileceðinin farkýnda. Ýþte bu noktada mavi beyazlý yönetim Çorum'da ve il dýþýnda bulunan Çorumlu sanayici ve iþ adamlarýndan maddi ve manevi desteði kurumsal yapýsý ve borçsuz dertsiz bir kulüp olarak hakkediyor. Bitme noktasýna gelen Çorum futbolunun da kurtulmasý aþamasýnda Çorum Belediyespor'a baþarýlý olmasý adýna destek verilmesi çok büyük önem arz etmektedir. GÜÇLÜ BÝR TAKIM KURULMALI ÇÜNKÜ Güçlü bir takým kurulmalý ve baþarý kýsa vadede elde edilmeli yoksa gelecek yýl Çorum futbolunun bittiði yýl olabilir.yönetim, teknik adamla yaptýðý görüþmelerde gelecek sezon elde edilecek sportif baþarý ile il futbolunun yeniden canlanacaðýnýn idrakinde olmasýna raðmen, ilin milletvekillerinin, mülki idari amirlerinin önde gelen iþ adamlarýnýn halatek profesyonel takýmýnakarþý duyarsýzlýðý ise gelecek yýllar adýna ürkütücü boyuta ulaþtý. Þehirdeki bu olumsuz havanýn olumluya dönmesi için bu sezon 2. Lig'in mutlak hedef yapýlmasý gerekiyor. 2. Lig hedefine ulaþabilmek adýna güçlü bir takým kurma gayretinde bazý futbolcular ile yakýn temas da olan teknik patron Halit Kýlýç ve ekibine kolaylýk saðlamak içinhedefe giden yolda þehrin tüm potansiyelinin harekete geçirilmesinin zaruri bir gereksinim olduðu artýk anlaþýlmalý. Yapýlacak olan transferlerin Haziran ayý içerisinde bitirilmesi gerekirken, olaðan üstü genel kurul sonrasýnda ön görüþme yapýlan futbolculara geç kalýnmadan Çorum Belediyespor formasý giydirilmeli. YÖNETÝME MADDÝ GÜÇ SAÐLAYACAK ÝSÝMLER OLMALI Haziran ayý içerisinde yapýlacak olan Olaðanüstü genel kurulda ise, Çorum Belediyespor yönetiminde köklü deðiþiklik yapacaðý da yakýn kaynaklardan öðrenildi. Ýþadamlarýnýn yönetime katýlýmý ile þehrin tek profesyonel takýmýna sadece sportif baþarý deðil, ilin gelecek yýllardaki mevcut cazibesini koruma adýna destek vermeli. Tabi bu arada þehrin milletvekilleri de artýk üzerine düþen görevden kaçmamalýdýr. MÝLLETVEKÝLLERÝMÝZÝN DESTEÐÝ ÞART Önümüzdeki yýl Çorumspor'dan sonra Belediyespor'unda kaybedilmesi ile ilin bir ölü þehir halini almasýna davetiye çýkarmak olacaktýr. Kendilerini Çorumspor'dançeþitli nedenlerden dolayý soyutlayan öncelikle milletvekillerimiz, Ticaret ve Sanayi Odasý, sivil toplum kurum ve kuruluþlarý ayný soyutlamayý Çorum Belediyespor'a da yapmamalý. Þehrin geleceði adýna milletvekillerimiz ve bu kuruluþlarýn artýk harekete geçerek taþýn altýna ellerini sokmalarý ilin geleceðiadýna önem arz etmektedir. Spor servisi Pazarspor'un hocasý, en iyi teknik direktör seçildi Pazarspor'u 2. Lig'e taþýyan Þevki Tonyalý Futbol Plus Dergisi Yýlýn Futbol Oscarlarýnda 3. Lig'in en iyi hocasý seçildi. Tonyalý, ödülünü yarýn Ýstanbul'daki Polat Otel Champions Bar'da düzenlenecek törende alacak. Þevki Tonyalý ile birlikte Turhan Özyazanlar (Diyarbakýr B.B) Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta, Spor Toto 3. Lig 2. Grupta ise Selahattin Dinçel (Aydýnspor), Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta ise Hüseyin Eroðlu (Altýnordu) en iyi teknik direktör olarak aday gösterildiler. RÝZE VE PAZARSPOR ÝÇÝN GURUR VERÝCÝ Konuyla ilgili açýklama yapan Tonyalý, elde edilen baþarý ve ödüle layýk görülmesinin altýndaki en önemli unsurun, verilen mücadeledeki yöntem ve malzeme olduðunu ifade ederek, "4 yýl geçtikten sonrasýna herkesin özlemle beklediði güzel bir þampiyonluk yaþadýk. Þampiyonluklarda önemli olan bundan sonrasýdýr. Önemli olan baþarýlarýn kalýcý olmasýdýr. Ýlk defa bir teknik direktör olarak ben þampiyon olmadým. Bu þampiyonluðu önemli kýlan çok önemli faktörler var. Kendi adýma söylüyorum. Birincisi bu þampiyonluða katký payý olarak baktýðýmýzda ben yerli oyunculardan bahsetmek istiyorum. Ýlk 11'de 8-9 alt yapý oyuncumuzun bulunmasý bu þampiyonluðu daha anlamlý kýlmýþtýr. 3. Lig'de yýlýn en iyi teknik direktörü olarak gösterilmemizde bunun önemli bir payý var. Pazarspor'un her kademesinde görev yapýp, alt yapýya verdiðimiz önem bu baþarýda en önemli unsurlarýn baþýnda geliyor. Ýstanbul'da; Fatih Terim, Mustafa Denizli, Abdullah Avcý'nýn da olduðu bir ortamda Pazarlý bir teknik adamýn da en iyi antrenör sýfatýyla bulunmasý beni olduðu kadar tüm camiayý da mutlu edeceði inancýndayým." dedi. Spor servisi Belediyespor'da isim ve renk deðiþikliði yapýlamayacak! Yeni sezon öncesinde Çorum Belediyespor'da isim ve renk deðiþikliði yapýlamayacaðý öðrenildi. Gelecek sezona tüm Çorum'u kucaklayacak ve her kesimin destek vereceði isim ve renk deðiþikliði yapýlmasýna sýcak bakan Çorum Belediyespor yönetiminin yasalar elini kolunu baðladý. Futbol Federasyonu nezdinde yapýlan araþtýrmada kulübün isim ve renk deðiþtirmesi durumunda bu deðiþikliðin kulüp bünyesindeki tüm branþlarda ve kategorilerde yapýlmasý gerektiði yasasý ile karþý karþýya kaldý. Yapýlan araþtýrmada Türkiye Futbol Federasyonu'nun kulüp isim ve renk deðiþikliði hakkýndaki hükümlerinde isim ve renk deðiþikliðinin kulüp U19'da maçlar bu kez gollü geçti Ýlimizde devam eden U 19 Türkiye Futbol Þampiyonasý grup birinciliði dün ikinci gün karþýlaþmalarý ile devam etti. Ýlk gün mücadelelerinde 2 karþýlaþmada 0-0 beraberlikle sonuçlanýrken, dün oynanan karþýlaþmada futbolseverler gole doydu. 1 nolu sahada oynanacak günün ilk maçýnda Samsun Büyükþehir Belediyespor rakibi Kastamonu Yolspor'u 3-1 maðlup ederek grup birinciliðindeavantaj yakaladý. Karþýlaþmada Samsun ekibinin golleri 6. dakikada Nazým, 16 ve71. Dakikalarda ise Necmi kaydederken, Kastamonu Yolspor'un tek golünü ise 37. Dakikada Talha kaydetti. Günün ikinci maçýnda ise Ankara Baþkent Edaþspor ile Samsun Kadýköyspor karþý karþýya geldi. Son derece çekiþmeli mücadeleye sahne olan maçta iki takýmda 2-2'lik skorla sahadan 1'er puanla ayrýldýlar. Karþýlaþmanýn gollerini Samsun Kadýköyspor adýna 46. Dakikada Canberk ve 80. Dakikada Serkan attý. Ankara Edaþspor 'un gollerini ise 65. Dakika Mikail ve 86. Dakikada Erkin kaydetti. Bu sonucun ardýndan Samsun ekibi gruptan çýkma þansýný zora soktu. Bugün oynanacak iki karþýlaþma ile grup birinciliði devam bünyesinde yarýþmalara katýlan tüm kategorilerinde olmasý þartýný ileri sürdüðü görüldü. Bu yasal zorunlulukla karþý karþýya kalan Belediyespor yönetimi bünyesindeki amatör branþlara destek veremeyeceði hususunu göz önünde bulundurduðu ve bu nedenle þimdilik isim ve renk deðiþikliði konusunu rafa kaldýrdýðý gelen bilgiler arasýnda yer aldý. Edinilen bilgilere göre, Çorum Belediyespor isminin deðiþtirilmesi halinde alt yapýsýndaki tüm kategorilerde isim deðiþikliðine gitmesi gerektiði görüldü. Renk deðiþikliðinde de kulüp bünyesinde tüm alt kategori ve diðer branþlarda da renk deðiþikliðine gidilmesi zorunlu olduðu bilgisi elde edildi. Adnan Yalçýn ederken bugün oynanacak karþýlaþmalar finalistleri tayin edecek. A ve B grubunu ilk sýrada bitiren takýmlar ise yarýn Çorum grup merkezi'nin birincisi olmak için karþý karþýya gelecek. Bugün oynanacak ilk maç saat 14.00'de, ikinci maç ise 16.00'da oynanacak. Yarýn oynanacak final maçý ise saat 11.00'de oynanacak. Adnan Yalçýn Zeki Baþkanýn izlemeye geldi, izleyemedi! Kocaelisporlu Doðan Altýnordulu oldu Spor Toto 3. Lig'in en golcü oyuncusu olan Doðan Karakuþ Altýnordu ile üç yýllýk anlaþma imzaladý. Altýnordu, Kocaelispor formasýyla bu sezon Spor Toto 3. Lig'de gol kralý olan 20 yaþýndaki Doðan Karakuþ'u renklerine baðladý. Biri kupa olmak üzere 23 kez fileleri havalandýran, Kocaelisporla 2016 yýlýna kadar sözleþmesi bulunan genç yetenekle üç yýllýk ön protokol imzalandý. DOÐAN KARAKUÞ KÝMDÝR? Futbola 2006 yýlýnda Kocaeli MAP Kavaklýspor altyapýsýnda baþlayan Karakuþ, 2007 yýlýnda amatör olarak Kocaeli BÞB Kaðýtspor'a geçti yýlýnda Kocaelispor'a geldi ve 2011 yýlýnda profesyonel sözleþme imzaladý sezonunda Spor Toto 2. Lig'de 30 maçta 16 gol attý sezonunda Spor Toto 3. Lig'de 30 maçta forma giydi 22 golle üç grubun da en çok gol atan oyuncusu olarak kral olma onurunu yaþadý. Altýnordu ile Kocaelispor arasýnda Ýzmir'de oynanan ve Altýnordu'nun 6-2 kazandýðý maçta Kocaelispor'un iki golünü de atan isim oydu. Spor servisi Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül dün Ankara Baþkent Edaþspor-Samsun Kadýköyspor U19 maçýný izledi. Baþkan Gül'ün maçý izlemeye gelmesi tüm dikkatleri üzerine çekerken, kýsa bir araþtýrma ile Gül'ün yakýn bir arkadaþýnýn tavsiyesi üzerine teknik patronu ile birlikte Ankara ekibinde yer alan Kürþat Karabýçak isimli futbolcuyu izlemeye geldiði öðrenildi. Ýzlemeye geldiði futbolcuyu bir süre sahada gözleri ile ararken isim listesinde futbolcunun yedek kulübesinde oturduðunu görünce þaþkýnlýðýný gizleyemedi. Adnan Yalçýn

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN. 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan YILDIZ

14 Kasım 2014 Cuma. 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN. 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan YILDIZ 14 Kasım 2014 Cuma 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN 9:00-10:00 Kayıt 10:00-11:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları 14:00 14:20 Osmanlı Dönemi Ahıska Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ayna ASKEROĞLU ARSLAN,

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Onur Kurulu Prof. Dr. Reha Metin ALKAN Ziyatdin İsmihanoğlu KASSANOV Prof. Dr. İlyas DOĞAN Salim USLU Rektörü Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Dünya Ahıska Türkleri Birliği

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

SAYFA 15 21 ARALIK 2017 Spor Lisesi kýz takýmý 374 puanla birinci oldu Puanlý atletizm yarýþlarýnda Spor Lisesi hem kýzlarda hemde erkeklerde þampiyon olmayý baþardý. Spor Lisesi erkek takýmý 638 puanla

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Müftülüðümüzden Haberler

Müftülüðümüzden Haberler Müftülüðümüzden Haberler Onaylayan Media Station Web Center Thursday, 19 April 2012 Son Güncelleme Tuesday, 24 May 2016...MÜFTÜLÜÐÜMÜZDEN HABERLER...* Alo 190 Personeli Eðitildi * Dünya Kadýnlar Günü Kutlandý

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

14 Kasım AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM İdare Amiri AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve Türk Parlamenterler Bir. Bşk.

14 Kasım AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM İdare Amiri AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve Türk Parlamenterler Bir. Bşk. 14 Kasım 2014 Cuma 9:00-10:00 Kayıt 10:00-11:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları Kısa Film Gösterisi Sürgünün 70. Yılında Ahıska Türkleri Açılış ve Protokol Konuşmaları Ziyatdin İsmihanoğlu KASSANOV Dünya

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA Onur Kurulu Prof. Dr. Reha Metin ALKAN Ziyatdin İsmihanoğlu KASSANOV Prof. Dr. İlyas DOĞAN Salim USLU Muzaffer KÜLCÜ Ahmet KARA Hitit Üniversitesi Rektörü Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı YÖK Denetleme

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı