"Çorumla ticareti geliþtirmeyi hedefliyoruz"

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Çorumla ticareti geliþtirmeyi hedefliyoruz""

Transkript

1 Üniversite gençliðine Gripin iyi geldi KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hitit Üniversitesi 7. Geleneksel Bahar Þenlikleri önceki gün baþladý. Fen Edebiyat Fakültesi bahçesinde gündüz yapýlan þenlikler akþam ise Grup Gripin konseriyle devam etti. SAYFA 3 TE 40 KURUÞ Adres : Kültür sitesi yaný no: 52 Tel : 0(364) Fax : Dev ihaleye 8 firma davet edilecek "Çorumla ticareti geliþtirmeyi hedefliyoruz" Tayvan'ýn Ankara Büyükelçisi ve Tayvan Ekonomik ve Kültürel Misyonu Temsilcisi James C.H. Chen, eþi Maria Peng AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'nun davetlisi olarak Çorum'a geldiler. James C.H. Chen, eþi Maria Peng dün ilk olarak Çorum Ticaret ve Sanayi Odasýný ziyaret ettiler. 650 yataklý Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin yapým ihale þartnamesi yayýnlandý. Ýhale þartnamesine göre ön yeterlik deðerlendirilmesi sonucu yeterliði tespit edilen firmalar arasýndan ön yeterlik þartnamesinde belirtilen kriterlere göre sýralanarak listeye alýnan 8 aday teklif vermeye davet edilecek. Ýhale 10 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'da Özel Ýdaresi konferans salonunda yapýlacak. SAYFA 10 DA Belediye, yollarý artýk kendi çizecek Ziyarette Milletvekili Salim Uslu, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ile TSO yönetim kurulu üyeleri hazýr bulundu. TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal yaptýðý konuþmada Tayvan ile Çorum'un sanayi kültürlerinin birbirine benzediðini dile getirerek, "Tayvan Asya'nýn kaplaný Çorum ise Anadolu'nun kaplanýdýr" dedi.çorum'un Tayvan'a ihracatý artýrmasý gerektiðinin altýný çizen Baþaranhýncal, "Bu ziyaret inþallah ihracatýn artmasý için bir vesile olur. Bizde akabinde Tayvan'a bir ziyaret yaparýz" ifadelerini kullandý. Fatih AKBAÞ SAYFA 5 TE Sýrrý Er'in, þiir dinletisi bugün Çorum Belediyesi Kitap ve Kültür Günleri kapsamýnda þiir dinletisi düzenliyor. 25 Mayýs Cumartesi günü Hürriyet Parký'nda gerçekleþtirilecek olan program saat 20.30'da baþlayacak. SAYFA 2 DE Çorum Belediyesi tarafýndan yeni teknolojiye göre dökülen asfalt yollarýn, gece ve gündüz kullanýmýnda trafik emniyetinin saðlanmasý ve asfalt yola güzel bir görüntü kazandýrmasý amacýyla yol çizgi çizme aracý aldý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir'in yaptýðý açýklamada, önceden Çorum Belediyesi yol þeritlerinin çizgilerini belirlerken Karayollarýnýn aracýný kullanýyordu. Yeni alýnan araç ile yol çizgileri boyamasý artýk belediye kendi aracý ile yapacak. SAYFA 2 DE Çocuklardan Müftü Aþýk'a teþekkür Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Gençlik Merkezi çocuk korosu ile Sevgi Evleri öðrencileri Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk'ý ziyaret ettiler.ziyarete Gençlik Merkezi Müdürü Numan Yakut, Öðretmen Cemil Ýnceyýlmaz'da katýldý. Gençlik Merkezinde çalýþmalarýna devam eden 42 çocuktan oluþan Çocuk Ýlahi Korosu Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri çerçevesinde Kültür Parkta Konser vermiþ çocuklara çeþitli hediyeler ve kýyafetler Ýl Müftülüðü tarafýndan alýnmýþtý. SAYFA 5 TE Ýþ Saðlýðý ve Güvenliðinde yeni bir dönem baþlýyor Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nýn 81 ilde düzenlediði "81 ilde Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu Tanýtým Semineri"nin Çorum ayaðý yapýldý. Anitta Otelde dün gerçekleþtirilen seminere Vali Yardýmcýsý Hamdi Bolat, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, ÝÞ- KUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, SGK Ýl Müdürü Duran Cesur ve çok sayýda davetli katýldý. Büyükelçi Chen'den Samanyolu'na tam not SAYFA 5 TE SAYFA 3 TE Genç Ýletiþimciler Kulübünden ziyaretler Hitit Üniversitesi Genç Ýletiþimciler Kulübü Danýþmaný Öðretim Üyesi Dr. Rýdvan Keskin, Kulüp Baþkaný Oðuzhan Koçaklý ile yönetim kurulu üyeleri Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyarete ettiler.ziyarette Kulüp Danýþmaný Öðretim Üyesi Dr. Rýdvan Keskin ve Kulüp Baþkaný Oðuzhan Koçaklý, yapýlan çalýþmalar ile devam eden faaliyet hakkýnda Vali Baþköy'e bilgi verdiler. SAYFA 6 DA Akþemseddin'i Ýstanbul'a uðurladýlar OSB Yönetim Kurulu ve Müteþebbis heyeti toplandý Çorum Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ve Müteþebbis heyeti aylýk olaðan toplantýlarý Çorum OSB Toplantý Salonu'nda, Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Toplantýya, Çorum OSB Yönetim Kurulu Üyeleri'nden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, OSB Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Onur ile ÇOSÝAD Baþkaný Bülent Karadayý ve diðer üyeler katýldý. Annesi ile birlikte çocuklarýnýn mezarý Ýskilip ilçesi Evlik köyünde bulunan Fatih Sultan Mehmet'in hocasý Akþemseddin Hazretleri için... SAYFA 7 DE Turizm'de Çorum Amasya ve Tokat birlikte hareket etmeliler SAYFA 3 TE SAYFA 6 DA

2 Sýrrý Er'in, þiir dinletisi bugün Çorum Belediyesi Kitap ve Kültür Günleri kapsamýnda þiir dinletisi düzenliyor. 25 Mayýs Cumartesi günü Hürriyet Parký'nda ELEMAN ARANIYOR Büro iþlerinde çalýþtýrýlmak üzere ehliyeti olan emekli bay elaman Ayrýca Demir doðrama ve paslanmaz korkuluk imalatýnda çalýþtýrýlmak üzere kalfa ve ustalar alýnacaktýr. Müracaat Tel: HABER gerçekleþtirilecek olan program saat 20.30'da baþlayacak. TRT Ýstanbul Radyosu spiker ve sunucularýndan Sýrrý Er, en güzel þiirleri eþsiz yorumuyla Çorumlularla paylaþacak. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Þiir dinletisine tüm Çorumlularý davet etti. Kitaplarýný imzalayacak Ünlü spiker Sýrrý Er, 25 Mayýs Cumartesi günü þiir dinletisi programý öncesi 3. Çorum Kitap ve Kültür Günleri kapsamýnda kitaplarýný imzalayacak. Etkili ve güzel konuþma alanýnda yazdýðý kitaplarla da tanýnan Sýrýr Er, Sözün Büyüsü adlý kitabýný sevenleri için imzalayacak. SATILIK DAÝRE Mimar Sinan Mahallesi 5. Cad. Akevler Apt B/Blok 2. katta bulunan kombili ve bakýmlý 3+1 daire satýlýktýr. Belediye, yollarý artýk kendi çizecek Çorum Belediyesi tarafýndan yeni teknolojiye göre dökülen asfalt yollarýn, gece ve gündüz kullanýmýnda trafik emniyetinin saðlanmasý ve asfalt yola güzel bir görüntü kazandýrmasý amacýyla yol çizgi çizme aracý aldý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir'in yaptýðý açýklamada, önceden Çorum Belediyesi yol þeritlerinin çizgilerini belirlerken Karayollarýnýn aracýný kullanýyordu. Yeni alýnan araç ile yol çizgileri boyamasý artýk belediye kendi aracý ile yapacak. Zahir, sürücülerin özellikle gece ve gündüz görüþlerini üst seviyeye çýkarmak ve bu sayede þerit disiplini ve trafik güvenliðini saðlamak amacýyla yol çizgi uygulamalarýnýn büyük önemi Olduðunu söyledi. "Alýnan yeni araçla solvent bazlý ve su bazlý tek kompenantlý yol çizgi ve çift kompenantlý likit ve likit yol çizgi boyalarýnýn uygulamalarý yapýlýrken, boya içerisine cam küreciði eklenerek gece yolculuðu daha konforlu ve güvenilir hala gelmektedir" diyen Zahir, yol þerit çizme aracýnýn þehir içerisindeki tüm cadde ve sokaklarda trafik çizgilerini daha düzgün ve kaliteli bir þekilde çizmeye baþladýðýný ifade etti. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, aracýn yaklaþýk 220 bin TL'ye alýndýðýný açýkladý. Alaybey Hayýr Kermesi açýldý Ýmsâk :2:59 Güneþ :5:08 Ýþrak :6:01 Öðle :12:48 Ýkindi :16:46 Akþam :20:07 Yatsý :22:00 Mahir Odabaþý 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 21. Hafta HATIRLATMA: AY TUTULMASI Bugün Yarý Gölgeli Ay tutulmasý meydana gelecek ve Türkiye'den görülemeyecektir. Baþlangýcý: Ortasý: Sonu: Günün Þiiri HUZUR EVÝNDEN MEKTUP Huzurum kalmadý oðul huzur evinde, Gel beni götür kendi evine...(annen) Anne benim evde de huzurlu olamazsýn, Yerini kaybedersen, bir daha bulamazsýn (oðlun) O halde oðlum, ablana söyle alsýn beni buradan, Kýzým deðil mi, son demde baksýn bana býkmadan Ekmek elden, su gölden, yiyip içip yat iþte Biliyorsun ki, istemiyor seni bizim eniþte...! Allah devlete, millete zeval vermesin, Evinizi alýn baþýnýza çalýn, anneniz GELMESÝN...! Demek en rahat yer huzur eviymiþ meðer, O da olmazsa, yaþlýlar ecelinden evvel gider..! HAVA DURUMU Müracaat Tel: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Çorum Kurs ve Okul Talebelerine Yardým Derneði üyeleri ve hayýrseverlerin katkýlarý ile oluþturulan geleneksel hayýr kermesi dün açýldý. Alaybey öðrenci yurdunda açýlan kermeste hayýrseverlerin katkýlarýyla oluþturulan yiyecek, içecek, giyim, çeyiz, mefruþat, halý, mobilya ve daha pek çok ürün yer alýyor. Kermesin gelirinin, masraflarý dernek tarafýndan karþýlanan ortaöðretim ve yükseköðretim öðrencileri yararýna kullanýlacaðýný belirtildi. Kermes 31 Mayýs Cuma gününe kadar açýk olacak. Yasin YÜCEL Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,842 1,852 EUR 2,381 2,398 STERLiN 2,77 2,81 JPY YENi 0,018 0,0183 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER MACÝTOÐLU ECZANESÝ TEL: KONAK ECZANESÝ TEL: GÜMÜÞAÐA ECZANESÝ TEL: ERMAN ECZANESÝ TEL: Müracaat Tel: Önemli Telefonlar- Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: Yýl: 9 Sayý: 2486 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Ýmtiyaz Sahibi TEK Tek Yýldýz Basýn Yayýn BASIN YAYIN Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ DAÐITIM A.Þ. Yazý Ýþleri Müdürü Haber Yönetmeni Nadir YÜCEL Fatih AKBAÞ Muhabirler Spor Yönetmeni Kubilay Kaan YÜCEL Adnan YALÇIN Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Ýþ Saðlýðý ve Güvenliðinde yeni bir dönem baþlýyor Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nýn 81 ilde düzenlediði "81 ilde Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu Tanýtým Semineri"nin Çorum ayaðý yapýldý. Anitta Otelde dün gerçekleþtirilen seminere Vali Yardýmcýsý Hamdi Bolat, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, SGK Ýl Müdürü Duran Cesur ve çok sayýda davetli katýldý. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Daire Baþkaný Mustafa Birbenli programda yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda iþ saðlýðý ve güvenliðine yapýlan yatýrýmlarýn insanlýða yapýlmýþ bir yatýrým olduðunu ifade ederek, "Herþey telafi edilir ancak insan saðlýðýna gelecek bir zarar telafi edilemez. Sanayi devrimi ile ikinci plana atýlan insan artýk yeniden birinci plana geldi. AB'ye uyum sürecinde bizden istenen bir þeyde iþ saðlýðý ve güvenliði ile ilgili yasal düzenlemelerin yapýlmasýydý. Uzun yýllar boþluðu hissedilen bu düzenleme artýk hayata geçirildi. Bundan sonra güvenlik kültürü daha önemli hale gelecek. Hem kurumlarýn hemde bireylerin bu konuda üzerlerine düþen sorumluluklarý var" dedi. Açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan ilk sunumu Coþkun Demirci yaptý. Daha sonra ise "Ýþ Saðlýðý Güvenliði Kültürü" hakkýnda Fatma Nur Baþayar, "Ýþ Saðlýðý Güvenliði Katip ve Yetkilendirme Hizmetleri" konu baþlýðýnda ise Serkan Hacýosmanoðlu katýlýmcýlara bilgi verdiler. Seminer soru cevap bölümünün ardýndan sona erdi. Fatih AKBAÞ Guatrý anlattýlar Üniversite gençliðine Gripin iyi geldi Hitit Üniversitesi 7. Geleneksel Bahar Þenlikleri önceki gün baþladý. Fen Edebiyat Fakültesi bahçesinde gündüz yapýlan þenlikler akþam ise Grup Gripin konseriyle devam etti. Akþam saat 21.00'da sahne alan Grup Gripin, Hitit Üniversiteli gençlere güzel bir akþam yaþatýrken öðrenciler de bir eðitim öðretim döneminin stresini eðlenerek attýlar. Grup Gripin'in söylediði parçalara binlerce öðrencide büyük bir coþkuyla eþlik etti. Yasin YÜCEL Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi, Saðlýklý Yaþam Toplantýlarý kapsamýnda "Enine Boyuna Guatr" konulu konferans düzenledi. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleþen programa konuþmacý olarak Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Endokrinoloji Bölümü Öðretim Üyeleri Prof. Dr. Serdar Güler ve Yrd. Doç. Dr. F. Kerim Küçükler katýldý. Ýlk olarak Prof. Dr. Serdar Güler guatr hastalýðý ve tedavisi hakkýnda bilgiler verdi. Guatr'ýn tiroid bezinin normal dýþý büyümesi olduðunu ifade eden Güler, "Ýnsan vücudunda normal iyot oraný olan yüzde 48'lik bir orandan az ya da yüzde 58'den fazla olmasý, tiroid bezlerinden salgýlanan ve insanýn DNA þifresini büyük ölçüde etkileyen tiroksin hormonunun çok fazla çalýþmasý nedeniyle tiroid bezlerinin kontrolsüz þekilde çalýþmasý sonucunda büyümesi ile oluþan viral ve tehlikeli bir tiroid enfeksiyonudur" dedi. Güler, iyot eksikliðine dikkat çekerek, "Kronik iyot eksikliði saðlýnýzý etkileyebilir. Ýyot eksikliði tiroid hormonu üretimini azaltýr ve metabolizmanýzýn yavaþlamasýna sebep olur. Ýyot eksikliði tiroidin yavaþ çalýþmasýnýn (hipotiroidinin) en sýk görülen nedenidir" þeklinde kaydetti. Doç. Dr. Kerim Küçükler ise trioid bezleri hakkýnda bilgiler verdi. Ýyot eksikliðinin gözle görünen sonucunun guatr olduðunu dile getiren Küçükler, "Bu ciddi saðlýk sorunlarýnýn önüne geçebilmek için iyot eksikliði belirtilerinin erken farkýna varmak önemlidir. Normal sofralarýmýzda kullandýðýmýz tuzlarda iyot vardýr" þeklinde konuþtu. Kubilay Kaan YÜCEL Kerim Küçükler Serdar Güler Turizm'de Çorum Amasya ve Tokat birlikte hareket etmeliler Rektör Alkan "Eðitimde Etik" konferansýnda konuþacak Bilge Kaðan Ticaret Meslek Lisesi tarafýndan düzenlenen "Eðitimde Etik" konulu konferansa Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan konuþmacý olarak katýlacak.kurum ve kuruluþlarda etik kültürünü yerleþtirmek ve geliþtirmek amacýyla Mayýs tarihleri arasýnda kutlanan Etik Haftasý çerçevesinde gerçekleþtirilen konferans 27 Mayýs Pazartesi günü saat 10.30' da Devlet Tiyatro Salonunda yapýlacak. THY Acentesi Çavuþoðlu Turizm Çorum Þube Müdürü Halit Ýnaltekin, Çorum- Amasya- Tokat'ýn turizmde birlikte çalýþýrsa baþarýya ulaþacaklarýný belirtti. Türkiye'de öncü gelen tur operatörleri "Galatya" turu adý altýnda Çorum-Amasya-Tokat üçlüsüne sayý olarak az olsa da paket turlar düzenlediðini belirten Ýnaltekin, "Çünkü sadece Çorum olarak ilimize turist çekmek giriþimlerimiz geçmiþ dönemlere ve turizm verilerine bakýldýðýnda baþarý oranýmýzýn ne kadar düþük olduðu aþikârdýr. Turizm sektörü çok aktörlü bir yapýya sahip. Çok farklý deðiþkenleri barýndýrýyor. Dünyadaki ekonomik, siyasal, sosyal geliþmelerden anýnda etkilenebiliyor. Hep birlikte ''Arap Baharýnýn'' yansýmalarýný gördük. Turistlerde terör, çatýþma ve güvensizliðin olduðu ülkelerden, güvenin huzurun olduðu ülkelere turist sayýlarýnda büyük oranda kayma oldu. Turizmde baþarýya ulaþmýþ kentlerde, her þey hayalle baþlamýþ, hayaller deðerlendirilip projeye dönüþtürülmüþ ve birlikte hareket edilerek projeler hayata geçirilmiþtir. Bizler býrakýn hayal etmeyi var olan potansiyelleri deðerlendiremiyoruz. Bakanlýðýn fuarlarda ortaya koyduðu ''alternatif turizm destinasyonlarý'' aðýrlýklý tanýtým konseptinin bu tespiti desteklediði kanaatindeyim. Örneðin ITB Berlin'de belirgin olarak alternatif turizm ve yeni turizm destinasyonlarý üzerinde yoðunlaþýrdý. Ýstanbul tarihi, camileri, kaleleri, surlarý, höyükleri, Ayasofya Cami, Nevþehir Peribacalarý, Gaziantep Zeugma, Ýshakpaþa sarayý, Nemrut daðý, Kýz kulesi vb. tek tek iþlendi. Deniz-kum-güneþ turizmi yapan ülkeler verdikleri hizmet kalitesine göre belli kapasitede turist almaya devam edecektir. Ancak turizm girdisini arttýrmak isteyen ülkeler ise farklý turizm destinasyonlarýný hayata geçirmede ivedi davranacaktýr" dedi. Türkiye'nin 2012 yýlýnda 32 milyon turisti konuk ettiðini ve 2023 hedefinin ise 100 milyon turist, 100 milyar dolar turizm geliri ile dünya turizminde ilk 5 ülke arasýna girmek olduðunu belirten Ýnaltekin, "Böylesi büyük bir hedefi gerçekleþtirebilmek için turizm konusunda bölgede yeni destinasyon merkezlerine ihtiyaç var. Bu Çorum- Amasya- Tokat için büyük bir fýrsat. Bu kentlerdeki dinamikler bölge olarak birlikte çalýþýrsa baþarýya ulaþýrýz, bölgede yürütülen turizm projelerinde sonuca ulaþmak için kent dinamiklerinin daha etkin rol oynamasý þart. Bölgeyi tek bir metropol olarak düþünmek zorundayýz. Çorum- Amasya- Tokat'da ki sivil toplum kuruluþlarý iþ dünyasýný temsil eden kurumlarýn atladýðý bir nokta var Çorum- Amasya- Tokat ne yazýk ki bölge dinamikleri olarak böylesi bir fýrsatý deðerlendirmekte geç kalýyoruz. Nitekim Çorum- Amasya- Tokat kentlerimiz zengin tarihi eserlere sahipken, bu deðerli eserlerimizi sergileyecek ve hatta koruyacak vasýfta Arkeoloji Müzemizin olmamasý son derece üzücü. Her üç ilimizde gün yüzüne çýkarýlan bu deðerleri koruyamadýðýmýz ve sergileyemediðimiz için yakýn illerdeki daha geniþ kapsamlý Arkeoloji Müzelerine taþýnmasý riski ile karþý karþýya olduðumuzu ve hatta birçok tarihi eserlerin bu nedenle toprak altýnda bekletildiðini belirtmek istiyorum. Diðer yandan Merzifon Havalimaný, bölge için önem taþýmaktadýr. Ören yerlerinin çok acil restorasyonu, inanç merkezlerinin ziyaretçilere açýlmasý gibi konularda kentteki sivil toplum kurumlarýnýn birlikte hareketle yapýlacak projelerin hayata geçirilmesinde etkin rol oynamasý gerekir" ifadelerini kullandý. Çorum- Amasya- Tokat'ýn turizm konusunda yaptýðý çalýþmalarýn önemli olduðunun altýný çizen Ýnaltekin, üç kentin ayrý ayrý çalýþmasýnýn bölgelerimizin en önemli Turizm Destinasyon merkezi olmasý þansýný yok ettiðini söyledi. Ýnaltekin, "Çorum-Amasya-Tokat'ý bir düþündüðünüzde, bu derinliðe Samsunda kattýðýnýzda turizmde büyük bir potansiyel taþýyan bölgeyi görürsünüz. Bu illerin bir arada projelendirilmesi, tarih, doða, kýþ ve yayla turizminde Çorum- Amasya-Tokat birlikteliðinin saðlanmasý ile Uluslararasý tanýtýmlarda ne kadar baþarýlý olabiliriz bir düþünün" diyerek açýklamasýný tamamladý.

4 HABER 4 Mahir ODABAÞI GÖNÜL ELÇÝLERÝ-1 Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Türkçe 'de 'gönül' kelimesi derin anlam ifade etmektedir. "Gönül kelimesi kalp kelimesi ile asla karþýlanamayan, tarif edilemeyen sadece yaþanabilen, hissedilebilen bir kelimedir. Gönül ayný anda hem ruhtur hem bedendir. Gönül ayný anda hem zihin ve mantýktýr hem de aþk ve sevdadýr" Hani bazen canýmýz sýkýldýðýnda içimizi dökecek bir dost ararýz. Tek çayýný, kahvesini ben ýsmarlasam da azýcýk sohbet etsek deriz ama aradýðýmýzý bulamayýnca, birazda isyan varý olarak 'Mübarek sanki yarý açýk cezaevinde yaþýyorum' benzetmesini yaparýz. Bundan kastýmýz, hem serbestliðimiz vardýr hem de yoktur. Çünkü çarþýda, pazarda, apartmanlarda insanlarla olan iliþkilerimizde gözle görünmeyen kalýn sýnýrlar çizilmiþtir. Aile büyüklerimiz elden ayaktan düþüp, temel ihtiyaçlarýný kendi baþlarýna ikame ettiremeyecek konuma geldiklerinde, mecburiyetten ahir ömürlerini çocuklarýnýn yanýnda tamamlamak zorunda kalýrlar. Doðduklarý, büyüdükleri acýsýyla tatlýsýyla yýllarýný verdikleri evlerini, komþularýný terk ederler. Bu terk ediþ % 90 zorunluluktandýr. Hele birde can yoldaþý bu yolculukta yoksa seyahatin meþakkati bir kat daha artar ve sevincini, üzüntüsünü içine atmak zorunda kalýrlar. Çünkü günümüzde ekseriyetle; torunlarý internete, anneleri dizilere, babalarý spora esir bir nesil ortaya çýkýnca, aile içi iletiþim azaldý ve yaþlýlarýmýzda ister istemez apartmanlarýn balkonlarýna esir oldular. ''Dünya da her þeyi bir gün acýyla kaybetmek için kazanýyoruz'' (friedrich schiller) TRT'de yaþlýlarý konu alan ''ömür dediðin'' türü programlarý görünce, hepsi doðru deyip mazinin aþk ateþiyle yandýlar. Bir yetkili; ''Aile ortamýna ve þefkatine sahip olmayan her çocuk potansiyel bir sorundur, aile sýcaklýðýna sahip her çocuk ülkemiz, geleceðimiz için bir umuttur. Ailesi olmayan her çocuk bizim, hepimizin mesuliyeti içindedir. Mesuliyeti sadece devletten beklerse sorun katlanarak artacaktýr. Bir çocuðun baþýný okþayabilecek gücü varken, bir çocuðun üþüyen ellerini tutabilecek imkâný varken bunu yapmayan kiþi kendisine de deðerlerine de ihanet içindedir" demiþti. Gönül elçisi olmadan önce, nedir, ne deðildir diye interneti þöyle bir karýþtýrdýðýmda, adý önceden konmamýþ olsa da millet olarak BÝZÝM ÖZÜMÜZDE GÖNÜL ELÇÝLÝÐÝNÝN OLDUÐUNU gördüm. Þöyle ki; " Doktor Ayþe: Ayda bir gün çeþitli bakým evlerinde ücretsiz göz muayenesi yapýyor. " Hemþire Mine: Haftada bir gün ziyaretçisi olmayan yaþlý iki hastayla sohbet ediyor. " Öðretmen Büþra: Haftada iki gün dershaneye gidemeyen öðrencilerine ek ders veriyor. " Okul müdürü Hayri: Okulunda fakir üç öðrencinin okul masraflarýný karþýlýyor. " Üniversite öðrencisi Rahmi: Bir okuldaki üç fakir öðrenciye saz çalmayý öðretiyor. " Yazar - þair Þule: Yaþlýlarla - kimsesiz çocuklarla ilgili sosyal makaleler-þiirler yazarak toplumun dikkatini çekmeye çalýþýyor. " Ýlçe müftüsü Nurullah: Üç ayda bir 25 öðrencisiyle kahvaltýda buluþup, sohbet ediyor. " Cami imamý Kerim: Haftada bir gün akþam namazýndan sonra cami odasýnda çay yaparak, üniversiteye devam eden öðrencilerle sohbet ediyor. " Apartman yöneticisi Halil: Ayda bir gün apartmanda kalan öðrencilere sýcak yemek veriyor. " Terzi Hüseyin: Ayda bir gün mahalledeki yaþlýlarýn ve engellilerin elbiselerini tamir ediyor. " Kuaför Betül: Ayda bir gün sevgi evlerinde kalan çocuklarýn saç bakýmýný yapýyor. " Emlakçý Hasan: Ev sahibi olmak isteyen özürlü vatandaþlara hesaplý ev bulmada ve resmi iþlemlerde yardýmcý oluyor. " Su tesisatçýsý Ali: Üç ayda bir gün mahallesindeki yaþlýlarýn su tesisatýnýn tamirini yapýyor. " Marangoz Emrah: Üç ayda bir gün ilçesindeki kimsesiz yaþlýlarýn tamir iþlerini yapýyor. " Boyacý Ayhan: Yýlda üç fakirin evinin boya-badana iþçiliðini yapýyor. " Ýtfaiyeci Veli: Her yýl kýþ baþlarken mahallesindeki beþ yaþlýnýn evini yangýn güvenliði açýsýndan kontrol ediyor. " Sivil savunmacý Salih: Olasý depremlere karþý mahallesindeki iki okulda eðitim veriyor. " Lokantacý Kadir: Haftada bir gün beþ üniversite öðrencisine ücretsiz çorba veriyor. " Marketçi Cengiz: Evde kalan beþ üniversite öðrencisinin mutfak masrafýný karþýlýyor. " Servisçi Hüsnü: Mahallesindeki fakir iki öðrenciyi ücretsiz fen lisesine taþýyor. " Çaycý Arslan: Haftada bir gün 10 üniversite öðrencisinden çay parasý almýyor. "Mesele para pul deðil. Mesele insan mutluluðunu saðlayabilmektir" sýrrýnca, bugün Kocatepe Okulu bahçesinde düzenlenen ''Koca Çýnarlarla Yemek'' etkinliðine katýldým. Yaþlýlarýmýz arabadan inerken onlarý çiçekle karþýlayan, ellerini öpen çocuklar harikaydý. Keþke, tüm okullarýmýzda çocuklarýmýzla yaþlýlarýmýzý zaman zaman buluþturabilsek. Onlarýn henüz kirlenmemiþ gönüllerine bu sevgiyi yerleþtirebilsek te, bir ömür boyu devam edebilse. Bu arada, huzur evinden gelen yaþlý amcalara, teyzelere baktýkça, þimdilik eli ayaðý tutan annemi ''Mihriban'' türküsü eþliðinde ömrümüz olursa sene sonrasýndaki halimizi düþünürken, önümde duran dosyadaki kâðýtta yazýlý olan; Annesinin kiraz dudaklý, kalem kaþlýsý, Þimdi o huzur evinin en yaþlýsý, Gençler ondan kaçýyor neden? Ruh ayný ruh, beden ayný beden'' Soruyor gözleri nemli, Görüntü bu kadar mý önemli? Oysa þimdi anlatacak ne öyküleri var, Bir yýkýlsa aradaki þu duvar'' dörtlükleri gözüme iliþiyor. Bu noktalarda duygusal biri olarak boþalmamak için kendimi zor tutuyorum. Kaleme alacaðým yazýlarda farkýndalýk noktasýnda katký saðlamak adýna düþünceye dalýyorum Doktor Reyhan, Hemþire Nalan, Yufkacý Aysel Hanýmlar, Öðretmen Rýfký, Öðrenci Kürþat, Avukat Hakan, Marangoz Ýsmail Beyler. Gönül elçisi olmuþlar. Neler yapabiliriz diye düþünüyormuþlar. Ne mutlu gönüllü GÖNÜL ELÇÝSÝ olabilenlere Bazen bir selama, bazen bir merhabaya, bazen bir sohbete muhtaç olanlara moral motivasyon verebilenlere Ýyi niyetle yapýlacak her güzellikte, bardaðýn dolu tarafýný görebilenlere. Dünya hali bu, üretene, kimi ÖZVERÝ kimi REKLAM diyor, Kâinatýn Efendisine göre de, 'Ameller niyetlere göre iþliyor' Serenad Sanat Akademili miniklere tam not Kemallý Sulama Tesisinin ilk ünitesi hizmette Ýl Özel Ýdaresi kýrsalda tarým arazilerini suyla buluþturmaya devam ediyor. Ýl Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü Sungurlu'nun Kemallý Köyü Sulama Tesisi'nin birinci kýsým inþaatý tamamlayarak hizmete açtý.ýl Özel Ýdaresi'nin 2012 Yýlý Yatýrým Programý'nda yer alan ve inþaatýna 2013 yýlýnda baþlanan Kemallý Köyü Sulama Tesisi'nin birinci kýsým inþaatý tamamlanarak hizmet vermeye baþladý. Proje kapsamýnda 3 adet yol geçidi, 10 Serenad Sanat Akademinin 3. Yýlsonu Performansý önceki akþam gerçekleþtirildi. Devlet Tiyatro Salonunda yapýlan programý Çorum eski Valisi ve Anayasa Mahkemesi eski üyesi Mustafa Yýldýrým, Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu, Garnizon Komutaný Jn Albay Hakan Saraç, Çorum eski Milletvekili Adnan Türkoðlu, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ, Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin ile çok sayýda davetli izledi. Ýki bölüm halinde yapýlan programda Serenad Sanat Akademi öðrencileri gerek solo gerekse koro halinde birbirinden güzel eserleri seslendirdiler. Minikler performanslarýyla davetlilere ve ailelerine güzel bir akþam yaþattýlar. Yasin YÜCEL adet tarla prizi, 750 metre beton trapez sulama kanalý inþa edildi. Bu kapsamda toplam 500 dekar alan sulamaya açýlarak Kemallý köyü çiftçilerinin tesisten faydalanmasý saðlandý. Tarýmsal hizmetlere yönelik çalýþmalar kapsamýnda, mevcut tarým arazilerinin bitki desenlerindeki çeþitliliðin artmasý ve çiftçi ailelerinin ekonomik yönden kalkýnarak, ülke ekonomisine katký saðlamasý hedefleniyor. Yýlmaz MERT

5 HABER 5 Tayvan'ýn Ankara Büyükelçisi ve Tayvan Ekonomik ve Kültürel Misyonu Temsilcisi James C.H. Chen, eþi Maria Peng AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'nun davetlisi olarak Çorum'a geldiler. James C.H. Chen, eþi Maria Peng dün ilk olarak Çorum Ticaret ve Sanayi Odasýný ziyaret ettiler. "Çorumla ticareti geliþtirmeyi hedefliyoruz" Ziyarette Milletvekili Salim Uslu, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ile TSO yönetim kurulu üyeleri hazýr bulundu. TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal yaptýðý konuþmada Tayvan ile Çorum'un sanayi kültürlerinin birbirine benzediðini dile getirerek, "Tayvan Asya'nýn kaplaný Çorum ise Anadolu'nun kaplanýdýr" dedi. Çorum'un Tayvan'a ihracatý artýrmasý gerektiðinin altýný çizen Baþaranhýncal, "Bu ziyaret inþallah ihracatýn artmasý için bir vesile olur. Bizde akabinde Tayvan'a bir ziyaret yaparýz" ifadelerini kullandý. -"ÇORUM'UN GÝRÝÞÝMCÝ RUHUNU DÜNYA PAZARIYLA BULUÞTURMALIYIZ"- AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ise Çorum sanayicisinin dünya pazarlarý ile buluþturmak gerektiðini dile getirerek, "Çorum sanayi þimdiye kadar yatýrýmcýsýnýn giriþimcilik ruhuyla büyüme imkaný bulmuþtur. Böyle bir kentin çalýþkan insanlarýna katkýda bulunmak ve bu heyecanýný dinamiðini dünya pazarlarý ile buluþturmak gerekiyor" dedi. Tayvan ile Çorum arasýnda önemli benzerlikler olduðunu dile getiren Uslu, "Tayvan'da göz kamaþtýrýcý bir geliþme var. Tarým sektöründe de öðreneceklerimiz var. Bizimde önemli bir tarým potansiyelimiz bulunuyor. Buradan tarým ürünlerini ihraç edip oradan tarýmsal üretimi geliþtirecek unsularý alabiliriz. Ayrýca Tayvan'dan Türkiye'ye gelecek turistleri Çorum'da aðýrlamaktan mutluluk duyarýz. Çorum'u keþfetmeye hoþ geldiniz" diyerek sözlerini tamamladý. -"ÇORUMLA TÝCARETÝ GELÝÞTÝRMEYÝ HEDEFLÝYORUZ"- Tayvan'ýn Ankara Büyükelçisi James C.H. Chen ise Çorum ile Tayvan kültürlerinin birbirine benzediðini dile getirerek, "Çorum'da Tayvan gibi ticaret ve sanayi bölgesidir. Çorum Organize Sanayi Bölgesini gezeceðiz. Çorum tarihi ve eski bir þehir. Bizde kendi ülkemizde Çorum'u tanýtacaðýz. Ticareti geliþtirmeyi hedefliyoruz. Eylül yada ekim ayýnda yapýlacak olarak Ticaret Fuarýna Çorum'dan iþadamlarýný götürebiliriz" ifadelerini kullandý. Tayvan'dan Avrupa'ya her yýl 1 milyon turist gittiðini belirten Chen, "Bu turistler Türkiye'yi de gezmek isterler. Geçen yýl turistlerimiz yoðun bir þekilde Safranbolu'yu gezdiler. Gelecekte de turistlerimiz için Çorum, çekim merkezi olacaktýr" diyerek sözlerini tamamladý. Konuþmalarýndan ardýndan Chen ile Baþaranhýncal karþýlýklý hediyeler sundular. Fatih AKBAÞ Dedesli Ovasý Þenliði yarýn Büyükelçi Chen'den Samanyolu'na tam not AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'nun davetlisi olarak Çorum'a gelen Tayvan Büyükelçisi James C.H. Chen, ziyaret ettiði Çorum Samanyolu Koleji'ne hayran kaldý. Ýlk olarak Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'ý makamýnda ziyaret eden Büyükelçi James C.H. Chen ve eþi Maria Peng, daha sonra Samanyolu Koleji'ne geçti. Burada öðrenciler tarafýndan Türk bayraklarý ve Tayvan bayraðý ile karþýlanan Büyükelçi Chen ve beraberindekiler daha sonra öðrenciler tarafýndan verilen müzik dinletisine katýldý. Büyükelçi ve eþi kolejin çalýþmalarýna hayran kalýrken, AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu kolej hakkýnda bilgi verdi. Dünyanýn her tarafýndan kolejin gönüllülerinin okullar açtýðýný söyleyen Uslu, 140 ülkede eðitim kurumlarý olduðunu ifade etti. Okullarýn tamamen Anadolu insaný tarafýndan sosyal sorumluluk anlamýnda destekleri ile açýldýðýný ifade belirten Uslu, Tayvan ile de iþ birliði yapýlabileceðini kaydetti. Büyükelçi Chen ise okulun çalýþmalarýndan duyduðu hayranlýðý dile getirerek Tayvan'ýn Çorum ile iþ birliði yapmasý teklifinde bulundu. Yapýlan çalýþmalarýn çok güzel olduðunu kaydeden Chen, Tayvan'a burslu öðrenciler alýnabileceðini dile getirdi. Kolej Müdürü Ahmet Uyanýk da okulun faaliyetleri hakkýnda bilgi vererek uluslararasý alanda gösterilen baþarýlardan bahsetti. Uyanýk, 140 ülkede eðitim verildiðini belirterek, "Biz burada eðitimin yanýnda gençlerimizin vatana millete hayýrlý bireyler olmasý ve bunun yanýnda öðretmen-öðrenci-veliler ile bir aile gibi çalýþýyoruz. Bu yýl uluslararasý olimpiyatlar da 20 madalya kazandýk. Bunun yanýnda sosyal alanda da öðrencilerimizi yönlendiriyor ve yardýmcý oluyoruz. Bu da Samanyolu Koleji'nin baþarýsýný birlikte getiriyor" dedi. Ziyarete Büyükelçi ve eþinin yaný sýra Salim Uslu, ÇTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ve yönetim kurulu üyeleriyle iþadamlarý katýldý. Çorum'un en geniþ kapsamlý þenliði olma özelliðini taþýyan Dedesli Ovasý Türkmen Festivali yarýn gerekleþtiriyor. Þenlikte Türk Halk Müziði'nin en büyük seslerinden Güler Duman sahne alacak. Çorum Dernek Baþkaný Mehmet Ali Yýldýrým ve Ankara Dernek Baþkaný Yüksel Altunkeser, yarýn yapacaklarý þenliklerine tüm vatandaþlarý beklediklerini açýkladýlar. Çorum Dedesli Ovasý Türkmen Köyleri Derneði ile Ankara Dedesli Ovasý Bizim Köyler Derneði tarafýndan bu yýl 13.sü düzenlenecek olan Dedesli Türkmen Þenlikleri için her þey hazýr. Çorum'da Dedesli Türkmen Aþiretine baðlý 12 Türkmen köyünün bir araya gelerek oluþturduðu ve yine bu aþirete baðlý 14 çevre köyünde destek verdiði Dedesli Ovasý Türkmen Festivalinde tüm hazýrlýklar tamamlandý. Festivalin her yýl olduðu gibi bu yýlda saðlýklý bir þekilde geçmesi için çaba gösteren dernek yöneticileri etkinliðin yapýlacaðý alanda her türlü tedbiri almayý ihmal etmiyor. Doðal çimle kaplý alanda çevre düzenlemesi ve ot biçme iþlemlerinin tamamlanmasýnýn peþinden dünde tüm alanda ilaçlama iþlemleri yapýldý. Her yýl olduðu gibi vatandaþlarýn oturma alanlarýný yaný sýra araç oto park alanlarýnýn bile ilaçlandýðýný kaydeden Çorum Dernek Baþkaný Mehmet Ali Yýldýrým ve Ankara Dernek Baþkaný Yüksel Altunkeser, dünde tüm þenlik alanýnda son kez ilaçlama çalýþmasý yapýldýðýný bildirdiler. Öte yandan þenliðe araçlarýyla gitmek istemeyen vatandaþlara da ulaþým kolaylýðý saðlanacak. Edinilen bilgiye göre yarýn saat arasý þenliðe gitmek isteyenler için Bahabey Caddesi Yeþil Fýrýn önünden araçlar kalkacak. Serkoop Taþýmacýlýk firmasýna ait otobüs ve minibüsler vatandaþlarý sabah þenlik alanýna götürecek, akþam ise tekrar getirecek. Çocuklardan Müftü Aþýk'a teþekkür Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Gençlik Merkezi çocuk korosu ile Sevgi Evleri öðrencileri Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk'ý ziyaret ettiler.ziyarete Gençlik Merkezi Müdürü Numan Yakut, Öðretmen Cemil Ýnceyýlmaz'da katýldý. Gençlik Merkezinde çalýþmalarýna devam eden 42 çocuktan oluþan Çocuk Ýlahi Korosu Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri çerçevesinde Kültür Parkta Konser vermiþ çocuklara çeþitli hediyeler ve kýyafetler Ýl Müftülüðü tarafýndan alýnmýþtý. Öðrenciler de bundan dolayý Gençlik Merkezi Müdürü Numan Yakut, Öðretmen Cemil Ýnceyýlmaz ve çocuklar Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk programa çocuklarýn katýlmasýna katký saðlayan Huzurevi Mescidi Ýmam-Hatibi Ali Yýldýz'a teþekkür ettiler. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Gençlik Merkezinin çok güzel faaliyetler yaparak çocuklarý geleceðe hazýrladýðýný belirtti. Bu tür hizmetlerin toplumun her kesimince yapýlmasý gerektiðini kaydeden Müftü Aþýk, bunun bir sosyal sorumluluk ve gönül elçileri çalýþmasý olduðunu ifade ederek çocuklarýn topluma kazandýrýlmasý için her zaman destek vereceklerini söyledi. Ziyarette çocuklara yakýn ilgi gösteren Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, öðrencilere okumalarýný tavsiye ederek, "Ýyi insan olun, topluma yararlý insan olun, arkadaþlarýnýzla iyi geçinin. Öðretmenlerinizin kýymetini bilin. Ýleride belki öðretmen olacaksýnýz, hâkim-savcý olacaksýnýz. Yarýn biz hepinizi bir yerlerde göreceðiz, bizler sizlerin her zaman yanýnýzdayýz" diyerek öðrencilere baþarýlar diledi.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN. 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan YILDIZ

14 Kasım 2014 Cuma. 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN. 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan YILDIZ 14 Kasım 2014 Cuma 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN 9:00-10:00 Kayıt 10:00-11:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları 14:00 14:20 Osmanlı Dönemi Ahıska Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ayna ASKEROĞLU ARSLAN,

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Onur Kurulu Prof. Dr. Reha Metin ALKAN Ziyatdin İsmihanoğlu KASSANOV Prof. Dr. İlyas DOĞAN Salim USLU Rektörü Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Dünya Ahıska Türkleri Birliği

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Rize de Kutlu Doğum Haftası Kutlama etkinlikleri başladı. Bugün Rize Lunaparkı tüm çocuklara ücretsiz hizmet verecek...

Rize de Kutlu Doğum Haftası Kutlama etkinlikleri başladı. Bugün Rize Lunaparkı tüm çocuklara ücretsiz hizmet verecek... 14 Nisan 2013 Pazar 11:57 Haydi Çocuklar Lunaparka... Bugün Lunapark Ücretsiz Rize de Kutlu Doğum Haftası Kutlama etkinlikleri başladı. Bugün Rize Lunaparkı tüm çocuklara ücretsiz hizmet verecek... 14-20

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Müftülüðümüzden Haberler

Müftülüðümüzden Haberler Müftülüðümüzden Haberler Onaylayan Media Station Web Center Thursday, 19 April 2012 Son Güncelleme Tuesday, 24 May 2016...MÜFTÜLÜÐÜMÜZDEN HABERLER...* Alo 190 Personeli Eðitildi * Dünya Kadýnlar Günü Kutlandý

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS

ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS 2 ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU 17-19 Nisan 2015 Fidan Yazýcýoðlu Kültür Merkezi

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 21-22 Aralýk 2006 tarihleri arasýnda Ankara Swiss Otel de yapýlacaktýr. Tüm Pediatri konularýný kapsamasýna

Detaylı

40 KURUÞ. 650 yataklý hastanemiz

40 KURUÞ. 650 yataklý hastanemiz Türkçe Olimpiyatlarý coþkusu baþlýyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Bu yýl 11.si düzenlenecek olan Türkçe Olimpiyatlarýnýn Çorum ayaðý 8 Haziran Cumartesi günü Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadyumunda

Detaylı

ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS 9-10 Mayýs 2009 Sarýkamýþ Toprak Otel ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS ÖNSÖZ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Üroloji Derneði, Türkiye ESRU, Türk Androloji Derneði

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

10 yýlda 62 milyon liralýk proje yaptýk Ýstanbul'da "Çorum'dan Esintiler" konseri

10 yýlda 62 milyon liralýk proje yaptýk Ýstanbul'da Çorum'dan Esintiler konseri Býçak taþýmak yasaklandý Çorum Valilik aldýðý bir kararla býçak taþýnmasýný yasakladý. Karara göre kelebek tabir edilen veya özel amaçlarla imal edilen her türlü kesici ve delici aletlerin taþýnmasý yasaklanýrken

Detaylı

BETONSA GÜVENCESÝYLE KENDÝLÝÐÝNDEN YERLEÞEN HAZIR BETON! VÝSKOBETON VÝSKOTEMEL VÝSKOKAT VÝSKOPERDE VÝSKOBETON Viskobeton, BETONSA nýn geleneksel betona göre birçok üstünlüðe sahip olan kendiliðinden yerleþen

Detaylı

"Baþkanlýk Sistemi ülkenin bölünmesidir" Filistinli 25 engelliye, akülü araba yardýmý

Baþkanlýk Sistemi ülkenin bölünmesidir Filistinli 25 engelliye, akülü araba yardýmý Genç mucitler projelerini Bilim ve Teknoloji Günleri'nde tanýttý Hitit Üniversitesinin ev sahipliðinde Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (ÇTSO) Fuar Merkezi'nde Orta Karadeniz Üniversiteleri Platformu'na (OKÜP)

Detaylı