TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY"

Transkript

1 ISSN TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/8 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI

2 CİLT: 72 SAYI: 2005/8 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama Şube Müdürlüğü'nce hazırlanmaktadır. Danışma, eleştiri ve öneriler için haberleşme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Başkanlığı, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) /7256, 7406 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yatırılması gereken hesap numarası: Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye Ankara İşletme Müdürlüğü Ziraat Bankası Mithatpaşa Şubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRKİYE Yıllık abone bedeli: YTL. Tek bir sayının fiatı: 5.00 YTL. VOLUME: 72 NUMBER: 2005/8 Turkish National Bibliography has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TÜRKİYE Telephone : (90) (312) /7256, 7406 Fax : (90) (312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankası Mithatpaşa Şubesi (ANKARA/TÜRKİYE) Ministry of Culture and Tourism DÖSİM Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD MİLLÎ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI ANKARA-2008

3 SUNUŞ Bilimsel ve teknolojik gelişmenin bir sonucu olarak ortaya çıkan bilgi patlaması, baş döndürücü bir hızla insanı çepeçevre sarmaktadır. İnsanın bu bilgi patlamasından en iyi ve en verimli bir şekilde faydalanabilmesi; bu bilgiyi denetleyebilmesine, kontrol edebilmesine ve en yüksek düzeyde kullanabilmesine bağlıdır. Çağımızda büyük bir hızla artan internet kullanımı bilgi erişim teknolojisinin hangi düzeye ulaştığının bir göstergesidir. Gerek elektronik ortamda, gerekse klâsik basılı materyaller aracılığı ile bilgiye ulaşmak yaşadığımız çağda bilgi toplumu olmanın vazgeçilmez unsurlarından biridir. Bu nedenle; geriye dönük bilginin denetlenebilmesi ve ileriye yönelik plân ve programın yapılabilmesinde bibliyografik çalışmaların önemli bir yeri vardır. Ulusal bir bibliyografya niteliği taşıyan Türkiye Bibliyografyası 1928 yılından beri yayınlanmakta olup 2527 sayılı Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu na göre derlenerek, Milli Kütüphane ye gönderilen yayınlara ait bibliyografik kayıtlardan oluşur. Türkiye Bibliyografyası daha önce basılı ortamda hazırlanmakta iken, gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak 2003 yılına ait sayılardan itibaren CD ortamına, taşınarak yayınlanmaya başlanmıştır. Arama tarama özelliği ve PDF formatıyla hizmete sunulan bu çalışmanın araştırmacılara kolaylıklar sağlamasını diliyoruz. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle değerli bilim adamı ve araştırmacılarımıza daha iyi hizmetler sunmak dileğiyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Başkanı III

4 P R E S E N T A T I O N The information explosion, which is occured as a result of scientific and technological developments, surrounds the man all around with an amazing speed. Man's making the best and most efficient use of this information explosion depends on his ability to control and manipulate it in the highest level. The Internet utilization, which increases rapidly in our age, is an indicator of the level at which the information technology has reached. Accessing to the information either in electronic environment or through the conventional formats of printed materials is one of the indispensable factors of becoming an information society in the age we live. Consequently, the bibliographic works are very important to be able to control the retrospective information and make a plan for the future. The Turkish National Bibliography, has been publishing since 1928 and is compiled according to the Legal Deposit Act number 2527 and is consisted of bibliographic records sent to the National Library. The Turkish National Bibliograply has formerly been issued in printed form only. But due to the developments in ICT (Information and Communication Technology) starting from 2003 on, it has also been issued in electronic formats. We hope that this work, which is offered to the users with the searchscan feature and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realization of new projects we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR Director of National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI (TB), 1934 tarihli 2527 sayılı Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu'na göre derlenerek, Millî Kütüphane'ye gönderilen yayınlara ait niteleyici kataloglama bilgilerini içeren bibliyografik kayıtlardan oluşur. TB ilkin 1928 yılında, o zamanki Maarif Vekâleti tarafından yayınlanmaya başlamış, 1935 yılında bibliyografyanın yayın sorumluluğunu Derleme Müdürlüğü devralmış ve 1955 yılından itibaren de Millî Kütüphane tarafından hazırlanmaya başlanmıştır. Materyaller, AACR (Anglo-American Cataloguing Rules = Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları) 2.bs revizyonuna göre kataloglanmakta ve Dewey Onlu Sınıflama 20. edisyonuna göre sınıflanmaktadır. Kataloglama ve Sınıflama Şube Müdürlüğü, Süreli Yayınlar Şube Müdürlüğü ile Kitap Dışı Materyaller Şube Müdürlüğü'nce hazırlanan bibliyografik kayıtlar Bibliyografya Hazırlama Şube Müdürlüğü'ne gönderilir, bibliyografya düzenine uygun hale getirildikten sonra aylık olarak yayınlanır Ocak fasikülünden itibaren bilgisayara dayalı olarak çıkarılan TB, 1993 Ocak fasikülünden sonra yeni bir bilgisayar programı kullanılarak hazırlanmaya başlanmıştır. Yeni bilgisayar programıyla birlikte, bibliyografyada düzen ve içerik açısından bir takım yenilikler yapılmıştır. Bibliyografik kayıtlar, ilgili oldukları konular altında türlerine göre bölümlenerek listelenmiştir. Bunlar sırasıyla şöyledir: 1. Kitaplar, 2. Süreli Yayınlar, 3. Görsel-İşitsel Materyaller. Bibliyografik kayıtlar listelenirken, öncelikle esas alınan konu numaralarıdır. Aynı konu numarasında yer alan bibliyografik kayıtlar ise alfabetik olarak listelenmiştir. Konu numaraları, her bibliyografik kaydın sonunda ayrıca belirtilmiştir. İki veya daha fazla konu numarasına sahip bibliyografik kayıtlar erişilebilirliği kolaylaştırmak amacıyla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. İlk konu numarası bibliyografik kayıtların sol üst köşesinde bulunur ve dizinlerden ulaşımı sağlar. Fakat gönderme yapılan bibliyografik kayıtların başında konu numaraları yer almaz. Eserin Millî Kütüphane'deki yer numarası, bibliyografik kayıtların sağ üst köşesinde verilmektedir. Her fasikülün sonunda yazar adları, eser adları, süreli yayın adları, görsel işitsel materyal, ISBN ve ISSN olmak üzere altı ayrı dizin bulunur. Yıllık dizinlerde, fasikül numaraları Romen rakamlarıyla verilir. Ulusal bibliyografik denetimin tek ve en önemli aracı olan TB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren, yukarıda açıklanan biçim ve içerikte yayınlanmaktadır yılına ait fasiküllerden itibaren Türkiye Bibliyografyası, CD ortamında aylık olarak üretilmeye başlanmıştır. Ayrıca yıllık dizinle birlikte yıllık olarak da hazırlanması planlanmaktadır. V

6 P R E F A C E The Turkish National Bibliography includes indigenous publications with their descriptive cataloging information, received by the National Library according to the Legal Deposit Act dated 1934, numbered The National Bibliography was started by the Ministry of Education in In 1935, the responsibility of publishing the National Bibliography was undertaken by the Directorate of Legal Deposit. Since 1955 it has been published by the National Library. Materials are being catalogued according to the 2 nd edition of 1988 revision of the AACR (Anglo American Cataloguing Rules) and classified according to the 20 th edition of Dewey Decimal Classification System. All the bibliographical records prepared by the Cataloging and Classification Section, the Periodicals Section, and the Audio-Visual Materials Section are forwarded to the Bibliography Preparation Section. After necessary corrections and revisions the bibliography is published monthly. With the introduction of the automated procedures, Turkish National Bibliography's January 1989 issue was published. Since 1993 a new computer program is being utilized for the preparation of the bibliography. The new software has new innovative features in terms of form and content. Bibliographic records are listed according to types of materials under subjects which are shown below: 1. Books 2. Periodicals 3. Audio-Visual Materials During the organization of bibliographic records priority is given to subject numbers. Bibliographic entries which have same subject number are listed alphabetically. Subject numbers are shown at the end of each bibliographic entry. If a bibliographic entry includes two or three subjects numbers, they are also shown in each relevant subject category. The first subject number which appears at the upper left hand corner of the record is also the number which provides access to the bibliographic record through indexes. However, subject numbers are not shown in the referred bibliographic records. A work's stock number at the National Library appears at the upper right hand corner. At the end of each issue, there are six separate indexes which are: authors, corporate bodies, book titles, periodical titles, audio-visual materials, ISBN and ISSN. In the annual indexes issue numbers are given with Roman numerals. It is important to note that the Turkish National Bibliography is the most important and the only publication for the national bibliographic control in the country. This has been achieved with careful preparations and new automated procedures. The Turkish National Bibliography has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. PDF files of bibliographies have been included within the CDs in order to maintain the present system which the researchers familiar with. The whole data VI

7 P R E F A C E of an issue are included in the PDF file which are exactly the same as in printed bibliographies. It has been made easy to have access to bibliographic descriptions in CDs with a browse and search program prepared both in Turkish and English. The program has an indexing mechanism which provides five access points: -Title of the work -Name of the author -Name of the publisher -Series -Subject number. Entries in the index are listed in the alphabetical order and full record can be retrieved. Moreover, there are two different browse and search points: "search record", "search word". Through these points researchers can have quick access to the right record they need. Access to the bibliographic records from the annual author and article title indexes is possible via the fascicle number and the subject order number denoted next to the subject number in parentheses. VII

8 KISALTMALAR ABBREVIATIONS anlatan, -lar anl. arranged arr. arranger arr. Auflage Aufl. augmented augm. ausgabe ausg. ayrõca bakõnõz ayr. bkz. bakõnõz bkz. Band (Almanca) Bd. basõ bs. basõlõş bsl. basõm bs. baskõ bsk. başlangõç bşl. bearbeited bearb. boyut, -u byt. bölüm, -ü blm. bulletin bull. Bülten, -i Bült. century cent. cilt c. Company Co. copyright c Corporation Corp. çõkaran, -lar çõk. çizen, -ler çiz. dergi, -si derg. derleyen, -ler derl. derme-ci derm. dõşkapak d.k. diagram, -s diagr., diagrs. diyagram, -lar diyagr. doğum, -u d. doküman dok. düzenlenmiş dznlm. düzenleyen dznl. edition ed. édition éd. englarged enl. engraved engr. Eser adõ (başka) E.a. (b) Eser adõ (paralel) E.a. (p) Eser adõ E.a. et alii et al. et cetera etc. facsimile, -s facsim.,facsims. faksimile faksim. fascicle fasc. fasikül fsk. folded fold. folio fol. foot, feet ft. fotoğraf fotog. geliştirilmiş genişleten genişletilmiş government gözden geçiren gözden geçirilmiş grafik harita, -lar hazõrlayan, -lar herausgegeben hour, -s Incorporated içkapak id est iğreti ad ilave eden ilave, -ler illustrated illustration, -s imtiyaz sahibi including İntroduction İsadan Önce İsadan Sonra işbirliği eden-ler işleyen, -ler katlanmõş, katlõ kesim kõsaltan kõsaltõlmõş kişisel yayõn levha Limited metni hazõrlayan, -lar milimetre muharrir mukaddeme müdür, -lüğü müessis, -i müstensih mütercim nakleden naşir neşreden neşriyat müdürü new series notlar ekleyen, -ler notlar ilave eden. -ler nouveau, nouvelle number, -s numbered numer numero (Fransõzca) gelişt. gnşl. gnşlm. govt. gözd. geç. gözd. gçrlm. grf. hrt. haz. hrsg. hr. Inc. i.k. i.e. iğr. ad ilv. ed. ilv. illus. illus. imt. sah. incl. İntrod. İ.Ö. İ.S. işb. ed. işl. katl. ksm. ksl. kslm. kiş. yay. lvh. Ltd. met. haz. mm. mhr. mkd. md., mdl. mües. müst. mtrc. nakled. nşr. neşred. neşr. md. new. ser. notl. ekl. not. ilv. ed. nouv. no. numb. nr. no. VIII

9 KISALTMALAR numero (İspanyolca) no. numero (İsveççe) no. numero (İtalyanca) n. nummer nr. ortak yazar ort. yaz. Ortaklõk, -õ Ort. önsöz öns. önsöz yazan, -lar öns. yaz. pafta, -lar pft. part, -s pt., pts. parte pt. parti pt. partie, -s ptie, pties plan pl. planş numarasõ pln. nu. planş pln. portre, -ler prtr. preface pref. preliminary prelim. printing print. privately printed priv. print. pseudonym pseud. publishing pub. rapor rpr. renkli rnk. report rept. resimli res. revised rev. sadeleştirilmiş sadlm. sahip, -bi sah. saniye san. santimetre cm. sayfa, -lar s., ss. second, -s. sec. seçen, -ler seç. seçilmiş seçil. selected sel. selection sel. series ser. sesli sl. ABBREVIATIONS sessiz sz. signature sig. siyah-beyaz s.b. supplement suppl. sütun st. şekil şkl. şerheden şerhed. Şirket, -i Şt., Şti. Şube, -si Şb. tablo tbl. tahminen thm. takõm tk. takma ad t. ad tarih yok t. y. Teil, Theil T., Th. tercüman terc. Territory Ter. tõpkõ basõm tpk. bs. tõpkõ baskõ tpk. bsk. title page t.p. tome t. tomo t. toplayan, -lar topl. translated tr. Türkiye Bibliyografyasõ TB typographical typog. typographie, typographique typ. ulantõ, -lar ul. umgearbeitet umgearb. unaccompained unacc. ve başkalarõ v.b. versus vs. volume, -s v. yaklaşõk yak. yaprak y. yayõn yay. yayõnlayan yayl. yazan, -lar yaz. yer yok Y.y. yüzyõl yy. IX

10 000 GENEL KONULAR Bilgi Sistemler Veri işleme Bilgisayar bilimi Bilgisayar programlama, programlar Özel bilgisayar yöntemleri BİBLİYOGRAFYA Belirli yerlerden gelen eserlerin KÜTÜPHANE VE BİLGİLENDİRME Kütüphanelerin işleyişi Diğer bilgilendirme kaynakları GENEL ANSİKLOPEDİK ESERLER Diğer dillerde GENEL SÜRELİ YAYINLAR VE DİZİNLERİ Diğer dillerde GENEL KURULUŞLAR VE MÜZECİLİK Diğer coğrafi bölgelerde HABER ORTAMLARI, GAZETECİLİK Diğer coğrafi bölgelerde Diğer dillerde FELSEFE VE PSİKOLOJİ Felsefe eğitimi, araştırması EPİSTEMOLOJİ, NEDENSELLİK, İNSANLIK Epistemoloji (Bilgi kuramı) Determinizm ve indeterminizm İnsanlık Tekil ruhların kökeni ve kaderi NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR Parapsikoloji ve okkültizm (gizcilik) Rüyalar ve esrarlar Fizyonomi BELİRLİ FELSEFİ OKULLAR Diğer felsefi sistemler PSİKOLOJİ Algılama, duygular, fizyolojik itkiler Bilinçli zihinsel süreçler ve zeka Bilinçaltı ve başkalaşmış ruh durumları Ayrımsal ve gelişme psikolojisi Uygulamalı psikoloji ETİK (AHLAK FELSEFESİ) Ekonomik ve meslek etiği ANTİK, ORTAÇAĞ, DOĞU FELSEFESİ Doğu felsefesi Platoncu felsefe MODERN BATI FELSEFESİ Almanya ve Avusturya Fransa DİN...18

11 220 KUTSAL KİTAP Eski Ahit Tarihi kitapları Yeni Ahit İnciller ve Olaylar HIRİSTİYAN DİNBİLİMİ Tanrı İsa Mesih ve ailesi Eskatoloji (Ölümden sonraki yaşam) HIRİSTİYAN AHLAKI VE İBADET DİNBİLİMİ İbadet edebiyatı Hıristiyan deneyimi, pratiği, hayatı HIRİSTİYAN SOSYAL DİNBİLİMİ Sosyal dinbilim Dini ibadet zamanları, yerleri HIRİSTİYANLIK DIŞINDAKİ DİNLER Karşılaştırmalı din İslam TOPLUM BİLİMLERİ Sosyoloji ve antropoloji Toplumsal etkileşim Toplumsal süreçler Toplumsal davranışı etkileyen etmenler Sosyal gruplar Kültür ve kurumlar Topluluklar SİYASAL BİLİMLER Devletin örgütlü gruplarla ilişkisi Yurttaşlık hakları ve siyasal haklar Siyasal süreç Uluslararası göç ve sömürgecilik Uluslararası ilişkiler EKONOMİ Emek ekonomisi Toprak ekonomisi Kooperatifler Sosyalizm ve ilgili sistemler Kamu maliyesi Uluslararası ekonomi Üretim Makroekonomi ve ilgili konular HUKUK Uluslararası hukuk (Devletler hukuku) Anayasa ve idare hukuku Askerlik, vergi, ticaret, sanayi hukuku Sosyal, iş, refah hukuku ve ilgili hukuk Özel hukuk Mahkemeler...82

12 351 Merkezi idarelerin Yerel yönetimlerin (Belediyeler) Türkiye'de Deniz kuvvetleri ve savaşı TOPLUMSAL HİZMETLER VE DERNEKLER Toplumsal refah sorunları ve hizmetleri Diğer toplumsal sorunlar ve hizmetler Kriminoloji Ceza kurumları ve ilgili kurumlar Dernekler Sigorta Çeşitli dernek türleri EĞİTİM Okul yönetimi İlköğretim Ortaöğretim Yetişkin eğitimi Yükseköğretim Devlet düzenlemeleri, denetimi, desteği TİCARET, İLETİŞİM, TAŞIMACILIK Uluslararası ticaret (Dış ticaret) Demiryolu taşımacılığı Su, hava, uzay taşımacılığı Taşımacılık Yüzey taşımacılığı GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKBİLİM Giyim ve kişisel görünüm Genel adetler Görgü kuralları Halkbilim (folklor) DİL VE DİLBİLİM Standart kullanım TÜRK DİLİ Türkçe'nin yazı sistemi ve fonolojisi Türkçe ile ilgili sözlükler Türkçe'nin yapısal sistemi (grameri) Türkçe'nin kullanımı İNGİLİZCE VE ESKİ İNGİLİZCE İngilizce ile ilgili sözlükler İngilizce'nin kullanımı CERMEN DİLLERİ ALMANCA Almanca'nın kullanımı İTALYAN, RUMEN, RETO-RUMEN DİLLERİ İtalyanca'nın kullanımı DİĞER DİLLER Afro-Asyatik diller Sami dilleri DOĞA BİLİMLERİ VE MATEMATİK Felsefe ve kuram Eğitim, araştırma, ilgili konular...158

13 510 MATEMATİK Cebir ve sayı kuramı Çözümleme Geometri Olasılıklar ve uygulamalı matematik ASTRONOMİ VE İLGİLİ BİLİMLER FİZİK Akışkanlar mekaniği Sıvı mekaniği Elektrik ve elektronik Modern fizik KİMYA VE İLGİLİ BİLİMLER Fiziksel ve kuramsal kimya Teknikler, gereçler, malzemeler Analitik kimya Organik kimya YER BİLİMLERİ Jeoloji, hidroloji, meteoroloji YAŞAM BİLİMLERİ Fiziksel antropoloji Biyoloji Evrim ve genetik (kalıtımbilim) BİTKİ BİLİMLERİ (BOTANİK BİLİMLER) Bitkibilim Spermatophyta (Tohumlu bitkiler) Thallobionta ve Prokaryotae ZOOLOJİ BİLİMLERİ (HAYVANBİLİMLERİ) Zooloji (Hayvanbilim) Diğer omurgasızlar Soğukkanlı omurgalılar Balıklar Aves (Kuşlar) TEKNOLOJİ (UYGULAMALI BİLİMLER) TIP BİLİMLERİ TIP İnsan anatomisi İnsan fizyolojisi Sağlığın geliştirilmesi Hastalık oranları, korunma Farmakoloji ve tedavi Hastalıklar Cerrahi ve ilgili konular Kadın hastalıkları ve doğum Deneysel tıp MÜHENDİSLİK VE İLGİLİ İŞLER Uygulamalı fizik Askeri ve denizcilik mühendisliği Çevre koruma mühendisliği TARIM VE İLGİLİ TEKNOLOJİLER Bitki hasarları, hastalıkları, zararlıları Tarla ve plantasyon ürünleri...193

14 634 Meyve bahçeleri, meyveler, ormancılık Bahçe bitkileri (Bahçecilik, hortikültür) Hayvancılık EV EKONOMİSİ VE AİLE YAŞAMI Yiyecek ve içecek Dikiş, giyim, kişisel yaşam Kamuya ait evlerin yönetimi Çocuk yetiştirme ve evde bakım Muhasebe Reklamcılık ve halkla ilişkiler KİMYA MÜHENDİSLİĞİ İçki teknolojisi Gıda teknolojisi Metalurji İMALAT Maden işleme ve maden ürünleri Dokumalar BELİRLİ ÜRÜNLERİN İMALATI Madeni eşya ve ev aletleri Matbaacılık ve ilgili etkinlikler Giysi ve aksesuvarlar BİNALAR İnşaat malzemeleri SANATLAR GÜZEL SANATLAR Eğitim, araştırma ilgili konular Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış KENT VE PEYZAJ SANATLARI Peyzaj mimarlığı (Peyzaj tasarımı) MİMARLIK Dini ve benzeri amaçlı binalar Konutlar ve ilgili binalar Tasarım ve bezeme PLASTİK SANATLAR HEYKELTRAŞLIK Madenden yapılmış sanat ürünleri ÇİZGİ SANATLARI VE DEKORATİF SANATLAR Çizim ve çizimler Dekoratif sanatlar Dokuma sanatları RESİM SANATI VE RESİMLER Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alış FOTOĞRAFÇILIK VE FOTOĞRAFLAR Fotoğrafçılık alanları ve türleri Fotoğraflar MÜZİK Genel ilkeler ve müzikal biçimler Klavyeli çalgılar ve diğer çalgılar Telli çalgılar (Kordofonlar) DİNLENCE, EGLENCE VE GÖSTERİ SANATLARI...226

15 791 Topluluk önündeki gösteriler Sahne gösterileri Salon oyunları ve eğlenceleri Salon beceri oyunları Atletik ve açıkhava sporları ve oyunları Balıkçılık, avcılık, atıcılık EDEBİYAT VE RETORİK Felsefe ve kuram Retorik ve edebi eser koleksiyonları Edebi tarih ve eleştirel değerlendirme TÜRKÇE EDEBİYAT Türkçe şiir Türkçe tiyatro Türkçe roman ve hikaye Türkçe denemeler Türkçe söylevler Türkçe mektuplar Türkçe hiciv ve mizah Türkçe çeşitli eserler Osmanlıca edebiyat İNGİLİZCE VE ESKİ İNGİLİZCE EDEBİYAT İngiliz tiyatrosu İngiliz romanı ve hikayesi İngiliz edebiyatında çeşitli eserler CERMEN (TEUTONİK) DİLLER EDEBİYATI Almanca tiyatro Almanca roman ve hikaye Almanca çeşitli eserler Diğer Cermen (Teutonik) edebiyatı LATİN KÖKENLİ DİLLER EDEBİYATI Fransızca roman ve hikaye Fransızca denemeler Fransızca çeşitli eserler İTALYANCA, RUMENCE EDEBİYAT İtalyanca roman ve hikaye Rumence ve Reto-Rumen edebiyatı İSPANYOL VE PORTEKİZ DİLLERİ EDEBİYATI İspanyolca roman ve hikaye İspanyolca çeşitli eserler Portekizce LATİNCE EDEBİYAT Latince şiir KLASİK YUNAN EDEBİYATI Epik şiir, roman ve hikayesi Modern Yunan edebiyatı Doğu Hint-Avrupa ve Kelt edebiyatı Afro-Asyatik edebiyat Sami edebiyatı Ural, Paleosibirya, Dravid edebiyatı...307

16 895 Doğu ve Güneydoğu Asya edebiyatı COĞRAFYA VE TARİH Tarihin felsefe ve kuramı Tarihin çeşitli konuları Tarih eğitimi, araştırması, ilgili konular Dünya tarihi COĞRAFYA VE SEYAHAT Tarihi coğrafya Yeryüzeyinin grafik sunumu Asya'da coğrafya ve seyahat Güney Amerika'da coğrafya ve seyahat BİYOGRAFİ, ŞECERE, NİŞANLAR (İNSİGNİA) Toplumsal bilimlerdeki kişiler Şecere, isimler, nişanlar (insignia) 'A KADAR ESKİÇAĞ TARİHİ 'e kadar Yunanistan 'a kadar diğer bölgeler GENEL AVRUPA TARİHİ BATI AVRUPA Orta Avrupa Almanya Doğu Avrupa Sovyetler Birliği Avrupa'nın diğer ülkeleri GENEL ASYA TARİHİ UZAKDOĞU Ortadoğu (Yakındoğu) Orta Asya GENEL AFRİKA TARİHİ Mısır ve Sudan...323

17 000 GENEL KONULAR 001 Bilgi 2005 AD 9718 Huth, Edward J. Tıpta bilimsel yayın hazırlama teknikleri / Edward J. Huth ; Türkçeye çeviren: Hasan Doğruyol. İstanbul : Nobel Tıp Kitabevleri, , BD 4077 Sarıkan, Burçin Veri modelciliği ve istatistik / Burçin Sarıkan , , BD TÜBİTAK. Bilim Adamı Yetiştirme Grubu Burs, destek ve yarışma programları istatistikleri / TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu. Ankara : TÜBİTAK, [2003?] 75 s. : tbl. ; 30 cm. S.N.: ; D.M AD Churchward, James Kayıp kıta Mu / James Churchward ; çeviren: Rengin Ekiz. 4. bsk. İzmir : Ege Meta Yayınları, , Sistemler 2005 BD 4602 e-devlet proje ve uygulamaları / [hazırlayan] Devlet Planlama Teşkilatı. Ankara : DPT, , 350, Veri işleme Bilgisayar bilimi 2005 AD Büyükkeçeci, Serhan, Z ı p ı r bilgisayar / Serhan Büyükkeçeci. 3. bsk. İstanbul : Timaş Yayınları, s. : şkl. ; 20 cm. (Timaş Yayınları ; 828. Eğlenceli bilgi dizisi ; 15) S.N.: ; D.M ISBN II. Seri AD Ünver, Hünkar, Donanım / Hünkar Ünver. İstanbul : Ya-Pa, s. : şkl. ; 22 cm. (Mesleki eğitim kitapları. Bilgisayar ; 1) Eser, üniversitelerin ve meslek liselerinin ilgili alan öğrenci ve öğretmenleri için hazırlanmıştır. Arka kapakta yazarın resmi ve kısa biyografisi vardır. Kaynakça: 304. s. S.N.: ; D.M ISBN II. Seri AD Çölkesen, Rifat, Bilgisayar haberleşmesi ve ağ teknolojileri / Rifat Çölkesen, Bülent Örencik. 4. bs. İstanbul : Papatya Yayıncılık, xxii, 448 s. : şkl., tbl. ; 24 cm. Dizin vardır. Kaynakça: 439.s. S.N.: ; D.M ISBN I. Örencik, Bülent. I AD Online Google cep rehberi / yayına hazırlayan: Ebru Tutu. İstanbul : Boyut, s. : res., şkl. ; 17 cm. (Online bilgisayar kitaplığı) S.N.: ; D.M ISBN I. Tutu, Ebru. II. Seri

18 2005 BD Öztürk, Esra Microsoft internet Explorer : Microsoft Office Outlook 2003 / yazarlar: Esra Öztürk, Kutsal Şenker ; yayın yönetmeni: Muhammet Ali Hançer. İstanbul : Bilge Adam, s. : res. ; 27 cm. (Bilge Adam Microsoft Office 2003 serisi) Bilgiler dış kapaktan alınmıştır. S.N.: ; D.M I. Şenker, Kutsal. II. Hançer, Muhammet Ali. II IV. Seri , Bilgisayar programlama, programlar 2005 BD Microsoft yazılım mühendisi. net / [hazırlayan]: Bilge Adam Bilgi Teknolojileri Akademisi. İstanbul : Bilge Adam, vi, 98 s. : şkl. ; 28 cm. S.N.: ; D.M I. Bilge Adam Bilgi Teknolojileri Akademisi AD Demirkol, Zafer, C# ile ASP.net / Zafer Demirkol. 1. bsk. İstanbul : Pusula, xi, 546 s. : şkl. ; 24 cm. (Pusula ; 130) Eserde, yazarın kısa biyografisi vardır. S.N.: ; D.M ISBN II. Seri BD 4507 Öztürk, Esra Microsoft internet Explorer : Microsoft Office Outlook 2003 / yazarlar: Esra Öztürk, Kutsal Şenker ; yayın yönetmeni: Muhammet Ali Hançer. İstanbul : Bilge Adam, , AD Çavdar, Şükran Open office.org : yeni, kapsamlı, uyumlu, gelişmiş ofis yazılımı / [Şükran Çavdar]. Güncellenmiş 2.bsk. İstanbul : Gelecek A.Ş., s. : şkl. ; 21 cm. (Gelecek Linux yayınları) S.N.: ; D.M II. Seri AD Sarpkaya, Çetin [Microsoft Windows XP / yazar: Çetin Sarpkaya]. İstanbul : Bilge Adam, s. : şkl. ; 25 cm. (Bilge Adam Microsoft Office 2003 serisi) S.N.: ; D.M II. Seri AD Windows XP / hazırlayan: Dilara Özyavuz. İstanbul : Morpa Kültür Yayınları, s. : rnk. res., şkl., tbl. ; 24 cm. (Bilgisayar öğreniyorum ; 1) S.N.: ; D.M I. Özyavuz, Dilara. II. Seri BD Sarıkan, Burçin Veri modelciliği ve istatistik / Burçin Sarıkan xii, 132 y. : şkl. ; 29 cm. İngilizce eseradı: Data mining and statistics. Tez (Yüksek lisans) - Hacettepe Üniversitesi. Kaynakça: yy. Metin Türkçe; İngilizce özet vardır. S.N.: ; B.N. 2004/ , , BD Microsoft Access ile veritabanı / [hazırlayan]: Bilge Adam Bilgi Teknolojileri Akademisi. İstanbul : Bilge Adam, ix, 92 s. : şkl. ; 30 cm. S.N.: ; D.M I. Bilge Adam Bilgi Teknolojileri Akademisi

19 006 Özel bilgisayar yöntemleri Süreli Yayınlar 2005 SB Dijital teknik : Digital platform in the graphic arts. 2.yıl, 21.sayı (Temmuz 2005)-. İstanbul : M.Akif Tatlısu, c. : res. ; 30 cm. Aylık, S.N.: ISSN SB Photoshop magazin. 1. sayı (Eylül 2005)-. İstanbul : Murat Akçiçek, c. : res. ; 30 cm. Aylık, S.N.: ISSN BİBLİYOGRAFYA 015 Belirli yerlerden gelen eserlerin 2005 AD Yazberdiyev, Almaz, Doğu'da matbu yayınların tarihi : Arap alfabeli Türkmen kitapları kataloğu / Almaz Yazberdiyev ; Türkçesi: Ahmet R. Annaberdiyev. 1. bs. İstanbul : Kaknüs Yayınları, s. ; 22 cm. (Kaknüs Yayınları ; 239. İnceleme-araştırma serisi ; 34) Özgün eseradı: Köne Türkmen basma kitapları. Dizin vardır. Bibliyografik bilgi içerir. Metin Türkçe, Türkmence'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN I. Annaberdiyev, Ahmet R. I III. Seri , , KÜTÜPHANE VE BİLGİLENDİRME 025 Kütüphanelerin işleyişi 2005 BD e-devlet proje ve uygulamaları / [hazırlayan] Devlet Planlama Teşkilatı. Ankara : DPT, viii, 141 s. : tbl. ; 30 cm. S.N.: ; D.M I. Devlet Planlama Teşkilatı , 350, Diğer bilgilendirme kaynakları 2005 AD Metinli çocuk ve gençlik kitapları kılavuzu. IV / [hazırlayan]: Vasfi Bingöl. 1. bs. İstanbul : Cem Yayınevi, s. ; 20 cm. Arka kapakta hazırlayanın resmi ve kısa biyografisi vardır. S.N.: ; D.M ISBN I. Bingöl, Vasfi Süreli Yayınlar 2005 SB Kitap hayattır. 2. sayı (Ocak-Şubat 2005)-. İstanbul : Hayat Yayıncılık, c. : res. ; 28 cm. 2 aylık, Kitap ve kültür dergisi. S.N.: ISSN SB Güncel kitap rehberi. 1. sayı (Kasım 2004)-. İstanbul : Mustafa Kabadayı, c. : rnk. res. ; 30 cm. Aylık, S.N.: ISSN

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/7 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/7 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/3 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/3 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/4 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/4 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/5 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/5 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/8 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/8 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 76 SAYI: 2009/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/2 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI C LT: 71 SAYI: 2004/2 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2003/11 T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 70 SAYI: 2003/11 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/09 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/02 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/12 Türkiye

Detaylı