Elazýð Ýlindeki Bazý Alabalýk Ýþletmelerinde Ýzole Edilen Flavobacterium psychrophilum'un Antibakteriyel Duyarlýlýklarýnýn Ýncelenmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Elazýð Ýlindeki Bazý Alabalýk Ýþletmelerinde Ýzole Edilen Flavobacterium psychrophilum'un Antibakteriyel Duyarlýlýklarýnýn Ýncelenmesi"

Transkript

1 Yunus Araþtýrma Bülteni 2013 (2): ISSN Research Article Araþtýrma Makalesi Elazýð Ýlindeki Bazý Alabalýk Ýþletmelerinde Ýzole Edilen Flavobacterium psychrophilum'un Antibakteriyel Duyarlýlýklarýnýn Ýncelenmesi 1* 2 Mikail ÖZCAN, Mustafa SARIEYYÜPOÐLU 1 Kahramanmaraþ Sütçü Ýmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Su Ürünleri Bölümü, Kahramanmaraþ, Türkiye 2 Fýrat Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Elazýð, Türkiye * Sorumlu yazar: Tel: Faks: e mail: Geliþ Tarihi: Kabul Tarihi: Abstract Investigation of the Antibacterial Susceptibilities of Flavobacterium psychrophýlum Isolated in Some Trout Farms of Elazýg City In this study, it was aimed to investigate antibacterial susceptibilities of Flavobacterium psychrophilum isolated trout fry in four rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) farms in Keban district of Elazýð province. For bacterial isolations, total of 4024 samples were collected from rainbow trout farms between December 2008 and July In these examples 160 F. psychrophilum was isolated by using culture methods and biochemical tests. Polymerase Chain Reaction (PCR) technique was performed with the molecular confirmation of this F. psychrophilum strains. Kirby-bauer Disc diffusion method was used to evaluate antibacterial susceptibility. Flavobacterium psychrophilum strains were found sensitive to various antibacterial agent, such as, Oxytetracycline, Florfenikol, Enrofloxacin and Ciprofloxacin. Keywords: Flavobacterium psychrophilum, Rainbow trout, Oncorhynchus mykiss, Polymerase Chain Reaction (PCR), Antibacterial susceptibility Özet Bu çalýþma ile Elazýð ili Keban ilçesinde bulunan dört ayrý Gökkuþaðý alabalýðý (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) iþletmesindeki yavrularda izole edilen Flavobacterium psychrophilum izolatlarýnýn antibakteriyel duyarlýlýklarýnýn belirlenmesi amacýyla yapýldý. Bu çalýþma, Aralýk 2008 ve Temmuz 2009 tarihleri arasýnda alabalýk iþletmelerinden toplam 4024 örnek toplandý. Bu örneklerde 160 adet F. psychrophilum izole edildi. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) tekniði ile bu F. psychrophilum suþlarýnýn moleküler teþhisi yapýldý. Elde edilen izolatlarýn antibakteriyel ilaçlara karþý duyarlýlýklarý disk difüzyon yöntemi ile belirlendi. F. psychrophilum suþlarý; Oksitetrasiklin, Florfenikol, Enrofloksasin ve Siprofloksasin antibakteriyellerine ise duyarlý olduðu belirlendi. Anahtar Kelimeler: Flavobacterium psychrophilum, Gökkuþaðý alabalýðý, Oncorhynchus mykiss, Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) Antibakteriyel duyarlýlýðý Giriþ Psikrofiloz (Bakteriyel soðuk su hastalýðý, Pedinkül hastalýðý, Rainbow Trout Fry Syndrome -RTFS); F. psychrophilum'un neden olduðu, özellikle kuluçkahanelerde su sýcako lýðýnýn 10 C'nin altýna düþtüðü durumlarda meydana gelen, septisemik karakterli, akut seyir- * Bu araþtýrma, birinci yazarýn Doktora tez çalýþmasýnýn bir bölümünden özetlenmiþtir. Su Ürünleri Merkez Arastýrma Enstitüsü Müdürlügü, Trabzon

2 12 Özcan ve Sarýeyyüpoðlu / Yunus Arþ. Bül (2): seyirli, epidemik ve öldürücü bir enfeksi- olmaktadýr (Cipriano ve Holt, 2005). yondur. Psikrofilozis, Türkiye'de ilk olarak Psikrofiloz'un kontrolünde etkin bir aþý 1993 yýlýnda yavru gökkuþaðý alabalýklarýnda uygulamasýnýn olmamasý ve bakteriyel bir saptanmýþ ve daha sonraki yýllarda farklý hastalýk olmasý nedeniyle antibiyotik ile coðrafik bölgelere yayýlarak balýk üretim saðaltýmý ön plana çýkmaktadýr. Ancak kültür tesislerinde ciddi ekonomik kayýplara neden balýkçýlýðýnda yaygýn olarak görülen bakteriyel olmuþtur. Þimdiye kadar ülkemizde bu hastalýk hastalýklarýn taný ve saðaltýmýnda etken þubat-haziran aylarýnda yaygýn halde görül- izolasyonu ve identifikasyonu yapýlmadan, müþ, yavru alabalýklarýn önemli bir bakteriyel bilinçsiz ve yaygýn bir þekilde antibiyotik hastalýðý haline gelmiþtir (Bernardet ve kullanýmý, dirençli suþlarýn geliþmesine neden Keroualt, 1989; Austin, 1992; Lumsden vd., olmakta ve sonuçta hastalýklarýn saðaltýmýnda 1996; Diler vd., 2003; Ýspir vd., 2004; Arda vd., güçlüklerle karþýlaþýlmaktadýr (Faruk, 2000; 2005). Midtlyyng, 2002; Cipriano ve Holt, 2005). F. psychrophilum kültürü yapýlan Bu çalýþma ile Elazýð ili Keban ilçesinde salmonid türlerden Oncorhynchus mykiss, bulunan dört ayrý Gökkuþaðý alabalýðý Salmo trutta, Salvelinus fortinalis, Salmo (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) iþletnamaycush (Shotts ve Starliper, 1999; Ekman, mesindeki yavrularda izole edilen Flavobac- 2003; Nematollahi vd., 2003; Cipriano ve Holt, terium psychrophilum bakterisinin antibak- 2005) ile Anguilla anguilla, Cyprinus carpio, teriyel duyarlýlýklarýnýn belirlenmesi amacýyla Tinca tinca gibi salmonid olmayan türlerden de yapýldý. izole edilmiþtir (Bernardet ve Keroualt, 1989; Lorenzen vd., 1991; Austin, 1992; Holliman, Materyal ve Metot 1993; Lorenzen vd., 1997; Plumb, 1999; Ekman, 2003; Cipriano ve Holt, 2005). Örneklerin Toplanmasý F. psychrophilum, hastalýða yol açtýðý Çalýþmada Aralýk 2008 ve Temmuz 2009 gibi alabalýklarýn deri, mukoza, yüzgeç, tarihleri arasýnda Elazýð'ýn Keban ilçesinde solungaç, operkulum, ovaryum sývýsý ve ticari olarak gökkuþaðý alabalýðý yetiþtiriciliði sindirim sisteminin doðal florasýnda da yapýlan ve kuluçkahane bölümüne sahip 4 bulunmaktadýr (Diler, 2000; Nematollahi vd., iþletmeden örnekler toplandý.toplam 4024 adet 2003; Arda vd., 2005; Kubilay vd., 2009a; örnek yumurta, ovaryum sývýsý, sperm, Kubilay vd., 2009b). Ayrýca etkenin hasta anaç povidin/iodin solüsyonuyla yýkanmýþ yumurta, balýklarýn yumurtalarýna, buradan da yavru döllenmiþ yumurta, gözlenmiþ yumurta, keseli balýklara bulaþabildiði bildirilmiþtir (Balta, yavru, 5 gramdan küçük yavru, 5 gramdan 1997; Diler vd., 2003). Çevresel faktörlerin büyük saðlýklý yavru alabalýk dalaðý, 5 gramdan (özellikle su sýcaklýðýnýn düþmesi, kalitesi büyük saðlýklý yavru alabalýk karaciðeri, 5 düþük sular, balýk populasyonundaki artýþ, kötü gramdan büyük saðlýklý yavru alabalýk böbreði, bakým-besleme gibi) deðiþmesiyle etkenin 5 gramdan büyük saðlýklý yavru alabalýk virulensi artmakta ve enfeksiyona neden baðýrsaðý, hastalýktan þüpheli ve yeni ölmüþ olmaktadýr. Etken temas ve su yoluyla balýklar yavru alabalýk dalaðý, hastalýktan þüpheli ve arasýnda hýzlý bir þekilde yayýlarak bulaþtýðýn- yeni ölmüþ yavru alabalýk karaciðeri, hastalýkdan gökkuþaðý alabalýðý yetiþtiriciliði yapýlan tan þüpheli ve yeni ölmüþ yavru alabalýk iþletmelerde aþýrý ölümlere ve sonuçta iþletme- böbreði, hastalýktan þüpheli ve yeni ölmüþ lerde önemli ekonomik kayýplara neden yavru alabalýk baðýrsaðý, yem ve su'dan alýndý.

3 Özcan ve Sarýeyyüpoðlu / Yunus Arþ. Bül (2): F. pyschrophilum'un Konvansiyonel ve mm MgCl2, deoksinükleotitlerin her birinden Genetik Ýzolasyonu 250 ìm, 1.25 U Taq DNA Polymerase enzimi F. pyschrophilum'un izolasyonu için (MBI, Fermentas) ve F. psychrophilum türüne Cytophaga Agar (CA), Cytophaga Broth (CB), ait spesifik iki tane primer çifti kullanýldý. F. Modified (Modifiye) Anacker ve Ordal Agar psychrophilum türü için; PSY (5'- (MAOA), Modified Anacker ve Ordal Broth GTT GGC ATC AAC ACA CT-3') ve PSY2 (MAOB), Tryptone (Tripton) Yeast Extract Salt (5'-CGA TCC TAC TTG CGT AG- Agar (TYES-A), Tryptone Yeast Extract Salt 3') primer çiftinin (Suzuki vd., 2008) her Broth (TYES-B), Enriched Anacker ve birinden 50 pmol ve 5 ìl template DNA ilave Ordal+Fetal Bovine Serum+Agar (EAO edildi. PZR reaksiyonlarý Techne TC 512 +FBS+A), Enriched Anacker ve Ordal + Fetal gradient thermalcycler (Techne, Ýngiltere) Bovine Serum + Broth (EAO+FBS+B), cihazýnda gerçekleþtirildi. PZR amplifikas- Tryptone Yeast Extract Salt Agar + Tobramycin yonunda 94 ºC'de 5 dakika ön denaturasyon (TYES-A+T) Tryptone Yeast Extract Fetal aþamasýný takiben, toplam 35 PZR siklusu 94 Bovine Serum Agar (TYFBS-A) spesifik ºC'de 30 saniye denaturasyon, 51 ºC'de 90 besiyerleri kullanýldý. Bütün ekim yapýlan saniye hibridizasyon, 72 ºC'de 2 dakika DNA besiyerleri 15 ºC'de 5-7 gün süreyle soðutmalý sentezi ve 72 ºC'de 5 dakika son uzatma iþlemi etüvde inkübasyona býrakýldý. CA, TYES-A, yapýldý. PZR'de amplifiye edilen DNA MAOA, EAO+FBS+A, TYES+ TOBRAM- ürünlerinden, 7 ìl alýnýp, 3 ìl blue orange YCÝN + A besiyerlerinde üreyen sarý renkteki yükleme solüsyonu ile karýþtýrýlarak daha önce kolonilerden subkültür elde etmek için TYES-A hazýrlanan % 1,5'luk agaroz jel üzerindeki ve EAO +FBS+A besiyerlerine ekimler yapýldý. kuyucuklara yerleþtirildi. Son kuyucuða da Bu kolonilerden Gram boyama yapýlarak DNA markeri býrakýldý. Jel, Tris-borik asitetkenin boyama özelliði ve kültürün saflýðý EDTA (TBE) buffer'ý kullanýlarak % 1,5 'luk kontrol edildi. Gram negatif ve çomak þekilli agaroz jelde 80 V 'da 1,5 saat elektroforez bakterilerden öncelikle katalaz ve fleksirubin iþlemine tabi tutulduktan sonra ethidium pigment testleri yapýldý. Bu testlerden katalaz bromide (10 mg/ml) ile 30 dakika süreyle yarý pozitif ve fleksirubin pigment oranj boyandý. Karanlýk odada ultraviyole transil- (portakal renginde) renk gösteren bakterilere; lüminatörde F. psychrophilum'a özgü DNA bant sitokrom oksidaz, metil red (MR), voges uzunluklarýna (bp-base pair) bakýlarak polaroid proskauer (VP), oksidasyon-fermentasyon kamera sistemi ile fotografý çekildi. Metodun (O/F), nitrat, kongo kýrmýzýsý, sitrat, indol, herhangi bir aþamasýnda meydana gelebilecek ortho-nitrophenyl-beta-d-galactosidase muhtemel bir kontaminasyonu tespit etmek (ONPG), dekarboksilase (OD), üreaz, hidrojen amacýyla; gerek DNA ekstraksiyonu aþama- 2 sülfür (H S) testleri ile karbonhidratlarýn sýnda gerekse PZR'de pozitif F. psychrophilum fermentasyonu, jelatin, hemoliz, niþasta, ve negatif kontrol olarak da Esherichia coli eskülün, kazein, tween 20 ve tween 80 hidrolizi bakterileri kullanýldý. gibi biyokimyasal testleri uygulandý ve hareket muayenesi yapýldý. Antibiyotik Duyarlýlýk Testi F. pyschrophilum PZR ile identifikas- Ýzolatlarýn Antibakteriyel duyarlýlýkyonunda DNA izolasyonu yapýldý. Toplam 50 larýnýn belirlenmesinde Kirby-Bauer disk ìl'lik hacimde hazýrlanan PZR karýþýmýnda; 5 ìl difüzyon testi kullanýldý (Bauer vd., 1966; 10x PZR buffer?750 mm Tris-HCI, ph 8.8, 200 Plumb, ve Browser, 1983; Koneman vd., 1997; mm (NH4)2SO4, 0.1 % Tween - 20?, 5 ìl 25 Arda, 2000; Furones 2001).

4 14 Özcan ve Sarýeyyüpoðlu / Yunus Arþ. Bül (2): Test için Gentamisin (CN) (10 ìg), Bulgular Amoksisilin (AX) (25 ìg), Amoksisilin/ Klavulanik asit (AMC) (30 ìg), Amikasin F. pyschrophilum'un Konvansiyonel ve (AK) (30 ìg), Ampisilin (AMP) (10 ìg), Genetik Ýdentifikasyonu Kloramfenikol (C) (30 ìg), Seftriakson (CAZ) Ýzole edilen gram negatif çomak þekilli (30 ìg), Sefazolin (CZ)(30 ìg), Sefoperazon 160 adet suþun saf kültürlerinden fenotipik ve biyokimyasal özellikleri belirlendi. Bu suþlar- (CEP) (75 ìg), Ýmipenem (ÝPM) (10 units), dan katalaz yarý pozitif; fleksirubin pigment, Eritromisin (E) (15 ìg), Enoksasin (EN) (10 hemoliz, jelatin, kazein, tween 20 ve tween 80 ìg), Klaritromisin (CLR) (15 ìg), Siproflokhidrolizi pozitif ve sitokrom oksidaz, kongo sasin (CIP) (5 ìg), Nitrofurantin (F/M) (300 kýrmýzýsý, hareket, nitrat, sitrat, indol, metil red ìg), Sulfametoksazol (SMZ) (100 ìg), (MR), voges proskauer (VP), üreaz, hidrojen Penisilin (P) (10 Ünite), Oksitetrasiklin (OT) 2 sülfür (H S), niþasta, eskülün, ortho- (30 ìg), Piperasillin (PIL) (100 ìg), Furazoli- nitrophenyl-beta-dgalactosidase (ONPG) ve done (FP) (100 ìg), Basitrasin (B) (30 ìg), dekarboksilase (OD) negatif olarak tespit Optokin (OP) (30 ìg), Batrim- Trimetop- edildi. rim+sulfametoksazol (BC) (1,25ìg+23,7 ìg), Ýþletmelerinden alýnan 4024 adet örnek- Enrofloksasin (ENR) (5 ìg), Florfenikol (FFC) ten 160 F. psychrophilum izole edildi. Bu (30 ìg), Streptomisin (S) (10 ìg), Neomisin izolatlar ile birlikte F. psychrophilum NCIMB T (N) (30 ìg), Klindamisin (CC) (2 ìg), 1947 referans suþu ve E. coli 'nin DNA izolas- Ofloksasin (OFX) (5 ìg), Vankomisin (VA) (30 yonu gerçekleþtirildi. Bu DNA'larýn PZR ile ìg), Tobramisin (NN) (10 ìg), Sefoksitin amplifikasyonu yapýldý. Daha sonra bu ürünler (FOX) (30ìg), Nalidiksik Asit (NA) (3 0ìg), % 1,5'luk agaroz jelde elekroforezden geçirildi. Jel ethidium bromide ile boyanýp, sonuçlar Netilmisin (NET) (30 ìg), Aztreonam (ATM) ultraviyole transilluminatörde deðerlendirildi. (30 ìg), Linkomisin (LC) (10 ìg) ve Yüz atmýþ adet suþun hepsinde F. Trimetoprim (TMP) (5ìg) isimli diskler psychrop-hilum türüne ait PSY , kullanýldý. PSY primerlerle 1089 bp uzunlu- Ýdentifiye edilen F. psychrophilum 4 ml ðunda bantlar görüldü (Þekil1). Dolayýsýyla o TYES broth bulunan tüplere ekilerek 15 C'de 160 adet izolatýn tamamýnýn F. psychrophilum 5-7 gün süreyle etüvde inkübe edildi. olduðu kanýtlandý. Tüplerdeki bakteri yoðunluðu 0,5 McFarland standart yoðunluðuna eþit oluncaya kadar inkübasyona devam edildi. Mueller-Hinton agar ve TYES-A besiyerlerine, TYES broth besiyerlerinde üreyen kültürden 0,1 mlalýnarak yayma tarzýnda ekim yapýldý ve o 15 C'de 5-7 gün inkübasyona býrakýldý. Ýnkübas-yon sonrasýnda antibiyotik inhibisyon zon çaplarý ölçüldü ve sonuçlar standart zon çaplarý ile karþýlaþtýrýldý (Anonim, 2000; Anonim, 2001). Þekil 1. PZR'de analizi sonucu oluþan F. psychrophilum türüne ait 1089 bp'lik bantlarý görüntüsü.

5 Özcan ve Sarýeyyüpoðlu / Yunus Arþ. Bül (2): Flavobacterium psychrophilum'un identifikasyonu gerçekleþtirildi. Polimeraz Antibakteriyel Duyarlýlýk Test Sonuçlarý Zincir Reaksiyonu (PZR) tekniði ile moleküler F. psychrophilum suþlarýnýn kullanýlan teþhisi yapýldý. Antibakteriyel duyarlýlýk testi antibakteriyellere karþý duyarlýlýk yüzde baþarýlý bir þekilde gerçekleþtirildi. oranlarý da tespit edilip Tablo 1'de verildi. Kültür balýkçýlýðýnda bakteriyel hastalýk- Antibakteriyel disk sonuçlarýna göre, F. larýn saðaltýmý veya kontrolünün temelinde psychrophilum suþlarý; Amoksisilin, Amoksi- hijyenin önemi vurgulanmakla birlikte silin/klavulanik asit, Amikasin, Ampisilin, (Roberts ve Shepherd 2001; Woo ve Bruno Kloramfenikol, Sefazolin, Enoksasin, Optokin, 2003), aþýlama ve immun sistemi uyarýcý ilaç Neomisin, Vankomisin, Sefoksitin, Nalidiksik uygulamalarýnýn da kullanýlabileceði (Cabello Asit, Aztreonam, Linkomisin ve Trimetoprim 2006; Ortega vd., 1996), ancak; hastalýklarla (% 100); Penisilin ve Klindamisin (% 78,12); etkin bir þekilde mücadelede sýnýrlý da olsa Ofloksasin ve Gentamisin (% 78,75); Eritro- antibakteriyel ilaç uygulamalarýnýn göz ardý misin ve Sulfametoksazol (% 55,62) ile edilemeyeceði belirtilmektedir (Burka vd., Furazolidone (% 15,62) gibi antibakteriyellere 1997; Kum vd., 2004; Woo ve Bruno 2003). karþý direnç gösterdiði görüldü. F. psychrop- Bulaþýcý ve öldürücü bir bakteri olan hilum; Eritromisin ve Sulfametoksazol (% Cytophaga/Flexibacter benzeri bakterilerin 28,12); Ýmipenem (% 21,87); Nitrofurantoin, neden olduðu enfeksiyonlarýn saðýtýmýnda Tobramisin ve Netilmisin (% 21,25); çeþitli antimikrobiyal bileþiklerin etkili olarak Seftriakson, Sefoperazon, Klaritromisin, kullanýldýðý bildirilmektedir (Soltani vd., Piperasillin, Basitrasin ve Trimetoprim ). Bununla birlikte Flavobacterium Sulfametoksazol (% 16,25); Penisilin ve psychrophilum'un antibiyotiklere karþý geniþ Klindamisin (% 12,50) gibi antibakteriyellere duyarlýlýk gösterdiðide bilinmektedir (Arda de orta derecede duyarlý olduðu tespit edildi. vd., 2005). Özellikle yavru balýklarda % Yine F. psychrophilum; Oksitetrasiklin, oranýnda mortaliteye neden olan bu bakterinin Florfenikol, Enrofloksasin ve Siprofloksasin (Evensen ve Lorenzen, 1997) izolasyonunu (% 100) ile Furazolidone (% 84,37); takiben suþun mutlaka antibakteriyel duyarlýlýk Trimetoprim + Sulfametoksazol, Seftriakson, testinin yapýlmasý gerekmektedir. Zira Flavo- Sefoperazon, Klaritromisin ve Piperasilin (% bacterium psychrophilum'da fonksiyonu tam 83,75); Tobramisin, Nitrofurantoin ve Netilolarak açýklanmasa da plazmidlerin varlýðýnýn misin (% 78,75); Ýmipenem (% 78,12); Streptoolmasý, bakterinin bazý antibakterilere karþý misin (% 77,5); Ofloksasin (% 21,25); Eritrohassasiyetinin zamanla azalabileceðini ortaya misin ve Sulfametoksazol (% 16,25); Penisilin koymaktadýr. ve Klindamisin (% 9,37) antibakteriyellerine ise duyarlý olduðu belirlendi. Korun ve Timur (2001), Diler vd., (2003), Ýspir vd., (2004), Timur vd., (2004) Sonuçlar ve Tartýþma araþtýrýcýlar izole ettikleri etkenlerin Amoksi- Bu araþtýrmada; öncelikli olarak Elazýð sillin/klavulanik asit, Ampisilin, Eritromisin ve ili Keban ilçesinde bulunan dört farklý gökkumiþlerdir. Gentamisine ise duyarlý olduklarýný bildir- þaðý alabalýðý (Oncorhynchus mykiss) iþletmesuþlarýnýn Bu çalýþmada ise F. psychrophilum sindeki saðlýklý ve hastalýktan þüpheli yavru Amoksisilin/Klavulanik asit, Ampisindeki alabalýklardan F. psychrophilum'un bilinen silin, Eritromisin ve Gentamisine karþý direnç klasik kültür yöntemiyle izolasyonu ve gösterdiði görüldü.

6 16 Özcan ve Sarýeyyüpoðlu / Yunus Arþ. Bül (2): Tablo 1. F. psychrophilum suþlarýnýn antibakteriyellere olan duyarlýlýk yüzde daðýlýmý (n:160)

7 Özcan ve Sarýeyyüpoðlu / Yunus Arþ. Bül (2): Bu durum ülkemizde coðrafik bölgelere Klaritromisin ve Piperasilin (% 83,75); göre izole edilen F. psychrophilum suþlarýnýn Tobramisin, Nitrofurantoin ve Netilmisin (% antibakteriyellere karþý duyarlýlýklarýnýn fark- 78,75); Ýmipenem (% 78,12); Streptomisin (% lýlýk gösterebileceðini ya da izole edilen suþ- 77,5); Ofloksasin (% 21,25); Eritromisin ve larýn antibakteriyellere direnç kazanmýþ ola- Sulfametoksazol (% 16,25); Penisilin ve bileceðini göstermektedir. Klindamisin (% 9,37) antibakteriyellerine ise Boyacýoðlu (2007) Muðla bölgesinde duyarlý olduðu belirlendi. Bu durum farklý yaptýðý çalýþmada F. psychrophilum'un Oksit- bölgelerde izole edilen F. psychrophilum etrasiklin (% 20), Eritromisin(% 45), Ampisilin suþlarýnýn antibakteriyellere karþý yüzde olarak (% 95), Sulfametoksazol (% 95); Durmaz farklýlýðýný göstermektedir. (2012) Orta ve Doðu Karadeniz bölgesinde Flavobacterium psychrophilum'un antiizole ettikleri etkenlerin Eritromisin (% 61,5), bakteriyel duyarlýlýk test sonuçuna göre Ampisilin (% 46,2), Sefoperazon (%46,2) Oksitetrasiklin, Florfenikol, Enrofloksasin ve Enrofloksasin (% 23) duyarlýlýk göstermiþtir. Siprofloksasin gibi antibakteriyellerin Psikro- Bu çalýþmada ise Oksitetrasiklin, Florfenikol, filoz enfeksiyonunda etkili olduðu ve enfeksi- Enrofloksasin ve Siprofloksasin (% 100) ile yonun saðaltýmýnda öncelikli olarak bu anti- Furazolidone (% 84,37); Trimetoprim+ bakteriyellerin tercih edilmesi gerektiði sonu- Sulfametoksazol, Seftriakson, Sefoperazon, cuna varýlmýþtýr. Kaynaklar Anonim, Performance Standards for Antimicrobial Bernardet, J.F. ve Keroualt, B Phenotypic and Disk Susceptibility Tests, 5th Informational Genomic Studies of ''Cytophaga psychrophila'', Supplement, M100-S5, Volume 14, No:16, Isolated from Diseased Rainbow Trout National Committee for Clinical Laboratory (Oncorhynhus mykiss) in France. Appl. Environ. Standarts, Villanova, PA. Microbial. Vol. 55, No: 7, Anonim, Performance Standards for Antimicrobial Boyacýoðlu, M Gökkuþaðý alabalýklarýnda Disk Susceptibility Tests, 5th Edition, Approved (Oncorhynchus mykiss) RTFS'ye (Rainbow Trout Standard, M2-A5, Volume 13, No:24, National Fry Syndrome) neden olan Flavobacterýum Committee for Clinical Laboratory Standarts, psychrophilum etkeninin izolasyonu ve Villanova, PA. antibakteriyel saðaltým seçeneðinin belirlenmesi. Arda, M Temel Mikrobiyoloji; "Geniþletilmiþ T.C. Adnan Menderes Üniversitesi, Saðlýk Ýkinci Baský.. Medisan Yayýn Serisi no 46. Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji ve Toksikoloji Ankara". Anabilim Dalý, AYDIN. Doktora Tezi. 81s. Arda, M., Seçer, S., ve Sarýeyyüpoðlu, M Balýk Burka, J.F., Hammell, K.L., Horsberg, T.E., Johnson, Hastalýklarý Medisan Yayýn serisi: 61, II. Baský G.R., Rainnie, D.J. ve Speare, D.J Drugs in Ankara 230s. salmonid culture - a review. J. Vet. Pharmacol. Austin, B The recovery of Cytophaga psychrophila Ther., 20: from Two Cases of Rainbow Trout (Oncorhynchus Cabello, FC Heavy use of prophylactic antibiotics mykiss, Walbaum) Fry Syndrome in the U.K. Bull. in aquaculture: a growing problem for human and Eur. Assoc. Fish Pathol. 12: animal health and for the environment. Environ. Balta, F Kültürü yapýlan alabalýklarda Microbiol., 8: (Oncorhynhus mykiss) görülen Flexibacter Cipriano, R.C. ve Holt, R.A Flavobacterium psychrophila enfeksiyonu. IX. Ulusal Su Ürünleri psychrophilum, Cause of Bacterial Cold- Water Sempozyumu Eðirdir/Ýsparta, Disease and Rainbow Trout Fry Syndrome. Fish Bauer, AU., Kirby, W.M., Sherris, J.C. ve Track M Disease Leaflet No:86. United States Dept. of the Antibiotic susceptibility testing by standardized Interior. U.S. Geological Service, National Fish single disc method, Journal Clinical Pathology, 45: Health Research Laboratory, Kearneysville, WV s.

8 18 Özcan ve Sarýeyyüpoðlu / Yunus Arþ. Bül (2): Diler, Ö., Altun, S., Çalýkuþu, F. ve Diler, A Su Ürünleri Dergisi, 12: Gökkuþaðý alabalýðý (Oncorhynchus mykiss)'nin Kubilay, A., Altun, S., Didinen, B.I., Ekici, S. ve Diler, Ö. yaþadýðý ortam ile iliþkili kalitatif ve kantitatif 2009a. Gökkuþaðý Alabalýðý (Oncorhyncus bakteriyel florasý üzerine bir araþtýrma. Turk J. mykiss) Ýþletmelerinde Flavobacterium Vet. Anim. Sci., 24: psychrophilum Ýzalosyonu Kafkas Univ. Vet. Fak. Diler, Ö., Altun, S. ve Iþýklý, B.I Kültürü yapýlan Derg., 15 (5): gökkuþaðý alabalýðý (Onchorhynchus my- Kubilay, A., Altun, S. ve Savaþ, S. 2009b. A study on kiss)'ndan izole edilen Flavobacteriun psychrop- aerobic bacterial flora during incubation of hilum'un fenotipik karakterleri. Süleyman rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1792) eggs in hatchery. Journal of Fisheries Dergisi, 7: (1) 1 8. Sciences. 3(1) : 5 9. Durmaz, Y., Onuk, E.E. ve Çiftçi, A Investigation Kum, C., Gökbulut, C., Akar, F., Kýrkan, Þ. ve Sekin, S. of the presence and antibiotic susceptibilities of Gökkuþaðý alabalýklarýnda (Oncorhynchus Flavobacterium psychrophilum in rainbow trout mykiss) Enterococcus seriolicida izolasyonu ve farms (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) in etkili antibakteriyel saðaltým seçeneðinin The Middle and Eastern Black Sea Regions of belirlenmesi. Vet. Hek. Dern. Derg., 75: Turkey. Vet J Ankara Univ. 59(2): Lorenzen, E., Dalsgaard, I., From, J., Hansen, F. M., Ekman, E Natural and experimental Infections Horlyck, V., Korsholm, H., Mellergaard, S. ve with Flavobacterium psychrophilum in salmonid Olesen, N.J Preliminary investigations of fish. Swedish University of agricultural sciences, fry mortality syndrome in rainbow trout. Bull. Doctoral thesis, 47s. Eur. Assoc. Fish Pathol., 11: Evensen, O. ve Lorenzen, E Simultaneous Lorenzen, E., Dalsgaard, I. ve Bernardet, J.F demonstration of infectious pancreatic necrosis Characterization of isolates of Flavobacterium v i r u s ( I P N V ) a n d F l a v o b a c t e r i u m psychrophilum associated with coldwater disease psychorophilum in paraffin embedded specimens or rainbow trout fry syndrome I: phenotypic and of rainbow trout Oncorhynchus mykiss fry by use genomic studies, Diseases of Aquatic Organisms, of paired immnohistochemistry. Dis. Aquat. Org., 31: : Lumsden, J.S., Ostland, V.E. ve Ferguson, H.W Faruk, R.A Characterisation of Flavobacterium Necrotic Myositis in Cage Cultured Rainbow psychrophilum, the causative agent of rainbow Trout, Oncorhynhus mykiss (Walbaum), Caused trout fry syndrome. PhD Thesis, University of by Flexibacter psychrophilus. Journal of fish Stirling, Stirling. diseases, 19: Furones, M.D Sampling for antimicrobial Arda, M., Seçer, S. ve Sarýeyyüpoðlu, M Balýk sensivity testing: a practical consideration, Hastalýklarý. Medisan, Ankara, s. Aquaculture, 196: Midtlyyng, J.P Aquaculture disease and health Holliman, A The veterinary approach to trout in management, Journal of Animal Science, 69: aquaculture for veterinarias. Fish Husbandary and Medicine, ed. Lydia Brown Pergamon Press, Nematollahi, A., Decostere, A., Pasmans, F. ve 447p. Haesebrouck, F Flavobacterium Ýspir, Ü., Þeker, E., Saðlam, N. ve Dörücü, M psychrophilum infections in salmonid fish. Doðu Anadolu bölgesinde bazý gökkuþaðý Journal of Fish Diseases, 26: alabalýðý (Oncorhynchus mykiss) iþletmelerinde Ortega, C., Ruiz, I., De Blas, I., Musquiz, J.L., görülen Flavobacterium psychrophilum Fernandez, A. ve Alonso, J.L Furunculosis enfeksiyonunun araþtýrýlmasý, Fýrat Üniversitesi control using using a paraimmunization stimulant Fen ve Mühendislik Bilimler dergisi, 16 (4), 718- (Baypamun) in rainbow trout. Vet. Rec., 27: Koneman, E.W., Allen, S.D., Janda, W.M., Plumb, J.A. ve Browser, P.R Microbial Fish Schreckenberger, P.C. ve Winn, W.C Color Disease Laboratory Manual, Brown Printing Atlas and Textbook of Diacnostic Microbiology, Company Montgomery, First printing, Alabama.: 5th Edition, Lippincott, Philadelphia. 689 p. 95 p. Korun, J. ve Timur, G Gökkuþaðý Alabalýklarýnda Plumb, J.A Health maintenance and pirincipal (Onchorhynchus mykiss) fry mortalite sendromu microbial disease of cultured Fishcs, Lowa State (FMS) üzerinde bir çalýþma Ýstanbul Üniversitesi University/Amcs, 328p.

9 Özcan ve Sarýeyyüpoðlu / Yunus Arþ. Bül (2): Roberts, R.J, ve Shepherd, J.C Handbook of trout bacteria (CFLB) infections in fish: studies and salmon disease. 3rd Edition, Blackwell validating clinical efficacies of selected Science, London, UK. antimicrobials. J. Fish Dis., 18: Shotts, E.B. ve Starliper, C.E Flavobacterial Suzuki, K., Arai, H., Kuge, T., Katagiri, T. ve Ýzumi, S. Disease: Columnaris Disease, Cold-water Reliability of PCR Methods fort he Disease and Bacterial Gill Disease, In Fish Detection Flavobacterium psychrophilum. Fish Diseases and Disorders, Vol. 3, Eds. Woo, P.T.K., Patology, 43 (3): Bruno, D.W., Woo, P.T.K. ve Bruno, D.W Fish disease and Soltani, M., Shanker, S. ve Munday, B.L disorders, Volume 3: Viral, bacterial and fungal Chemotherapy of Cytophaga / Flexibacter like infections. CABI Publishing, Oxfordshire, UK.

Kültür Gökkuşağı Alabalıklar (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) ından İzole Edilen Gram-Negatif Bakterilerin Antibiyotik Duyarlılığı

Kültür Gökkuşağı Alabalıklar (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) ından İzole Edilen Gram-Negatif Bakterilerin Antibiyotik Duyarlılığı Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (2): 11-15, 2013 ISSN: 1308-3961, E-ISSN: 1308-0261, www.nobel.gen.tr Kültür Gökkuşağı Alabalıklar (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) ından İzole Edilen Gram-Negatif

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. Almanca KPDS 81 ÇOK İYİ 1992 Bahar

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. Almanca KPDS 81 ÇOK İYİ 1992 Bahar ÖZGEÇMİŞ TC KİMLİK NO: PERSONEL AD: SOYAD: DOĞUM TARİHİ: SELMİN ÖZER 8/1/61 SİCİL NO: UYRUK: EHLİYET: TÜRKİYE B DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM Almanca KPDS 81 ÇOK İYİ 1992 Bahar PROGRAM ADI ÜLKE

Detaylı

Minimum Bakterisidal. Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu Mart 2010, Aydın

Minimum Bakterisidal. Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu Mart 2010, Aydın Minimum Bakterisidal Konsantrasyon (MBC) Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu Mart 2010, Aydın Antimikrobik Tedavinin Başarısı Esas olarak konak defans mekanizmasına bağlıdır Konak antibiyotikle etkisi azalmış mikroorganizmayı

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ ANABİLİM DALI VFT-DR-2007-0001

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ ANABİLİM DALI VFT-DR-2007-0001 T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ ANABİLİM DALI VFT-DR-2007-0001 GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARINDA (ONCORHYNCHUS MYKISS) RTFS YE (RAINBOW TROUT FRY SYNDROME)

Detaylı

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları 95 Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 12: 95-100 / Mayıs 2011 Afyon Kocatepe Üniversitesi İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları Bacteria Isolated

Detaylı

KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ

KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ YAYIN TARİHİ 01/07/2011 REVİZYON TAR.-NO 00 BÖLÜM NO 04 STANDART NO 11 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTÜ 00 Kısıtlı Bildirim : Duyarlılık test sonuçları klinikteki geniş spektrumlu antimikrobik

Detaylı

STANDARDİZASYON KURUMLARI VE TÜRKİYE

STANDARDİZASYON KURUMLARI VE TÜRKİYE STANDARDİZASYON KURUMLARI VE TÜRKİYE (yalnızca CLSI mı?) Dr.ELViN DiNÇ OKMEYDANI E.A.H ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KLİNİĞİ Antibiyotik tedavisi gerektiren bir enfeksiyonda rolü olan

Detaylı

Direnç Yorumlamada Uzmanlaşma - OLGULAR - Prof. Dr. Ufuk HASDEMİR Yrd. Doç. Dr. Onur KARATUNA

Direnç Yorumlamada Uzmanlaşma - OLGULAR - Prof. Dr. Ufuk HASDEMİR Yrd. Doç. Dr. Onur KARATUNA Direnç Yorumlamada Uzmanlaşma - OLGULAR - Prof. Dr. Ufuk HASDEMİR Yrd. Doç. Dr. Onur KARATUNA Olgu 1 Olgu 1. İki hafta önce iştahsızlık, ishal ve yüksek ateş şikayetleri olan 28 yaşındaki hastanın dışkı

Detaylı

Kedi ve köpeklerin ürogenital sistem. sistem infeksiyonlarından izole edilen Escherichia

Kedi ve köpeklerin ürogenital sistem. sistem infeksiyonlarından izole edilen Escherichia Kedi ve köpeklerin ürogenital sistem infeksiyonlarından izole edilen Escherichia coli suşlarının antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi* Orkun BABACAN**, Mehmet AKAN***, Müjgan İZGÜR**** Öz: Bu çalışmada

Detaylı

Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri. Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D

Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri. Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D 1 Enfeksiyonun Özgül Laboratuvar Tanısı Mikroorganizmanın üretilmesi Mikroorganizmaya

Detaylı

Gram-Negatif Bakterilerde Direncin Laboratuvar Tanısı ve Yorumlanması

Gram-Negatif Bakterilerde Direncin Laboratuvar Tanısı ve Yorumlanması Gram-Negatif Bakterilerde Direncin Laboratuvar Tanısı ve Yorumlanması Dr. Özlem Kurt-Azap Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Sunum planı Antimikrobiyal

Detaylı

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Dr. Tolga BAŞKESEN GİRİŞ Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Erken ve doğru tedavi ile mortaliteyi azaltmak mümkün GİRİŞ Kan

Detaylı

YARA YERİ ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ*

YARA YERİ ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ* ANKEM Derg ;(): YARA YERİ ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ* Süreyya GÜL YURTSEVER, Nükhet KURULTAY, Nihan ÇEKEN, Şenel YURTSEVER, İlhan AFŞAR,

Detaylı

MERSİN İLİ ÇAĞLARCA KÖYÜNDEKİ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) KULUÇKAHANELERİNDE Flavobacterium spp.

MERSİN İLİ ÇAĞLARCA KÖYÜNDEKİ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) KULUÇKAHANELERİNDE Flavobacterium spp. 4(1): 112-122 (2010) DOI: 10.3153/jfscom.2010010 Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN 1307-234X 2010 www.fisheriessciences.com RESEARCH ARTICLE ARAŞTIRMA MAKALESİ MERSİN İLİ ÇAĞLARCA KÖYÜNDEKİ GÖKKUŞAĞI

Detaylı

ORIGINAL ARTICLE / ÖZGÜN ARAŞTIRMA

ORIGINAL ARTICLE / ÖZGÜN ARAŞTIRMA 182 Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi Ö. Deveci / ve ark. İdrar kültürlerinde beta-laktamaz sıklığı Cilt/Vol 1, No 3, 182-186 Journal of Clinical and Experimental Investigations ORIGINAL ARTICLE

Detaylı

Alabalık İşletmelerinden Motil Aeromonasların İzolasyonu [1] [2] ve Antibiyotiklere Duyarlılıklarının Saptanması

Alabalık İşletmelerinden Motil Aeromonasların İzolasyonu [1] [2] ve Antibiyotiklere Duyarlılıklarının Saptanması Kafkas Univ Vet Fak Derg 15 (3): 357-361, 2009 RESEARCH ARTICLE Alabalık İşletmelerinden Motil Aeromonasların İzolasyonu [1] [2] ve Antibiyotiklere larının Saptanması Yüksel DURMAZ * Necla TÜRK ** [1]

Detaylı

Anaerop Haber Haziran 2015 sayısının konu başlığı : Yurt içi / yurt dışı anaerop yayınlar

Anaerop Haber Haziran 2015 sayısının konu başlığı : Yurt içi / yurt dışı anaerop yayınlar Haziran 2015 İletişim adresleri : "Güven Külekçi" gkulekci@istanbul.edu.tr, "Turk Mikrobiyoloji Cemiyeti" tmc@tmc-online.org Anaerop Haber Haziran 2015 sayısının konu başlığı : Yurt içi / yurt dışı anaerop

Detaylı

Mikail Özcan Accepted: July 2011. ISSN : 1308-7258 mikailozcan@yahoo.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey BALIKLARDA CYTOPHAGACEAE ENFEKSĠYONLARI

Mikail Özcan Accepted: July 2011. ISSN : 1308-7258 mikailozcan@yahoo.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey BALIKLARDA CYTOPHAGACEAE ENFEKSĠYONLARI ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 3, Article Number: 5A0065 ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Received: October 2010 Mikail Özcan Accepted: July 2011 Mustafa Sarıeyyüpoğlu

Detaylı

AURAM NE RHODAM NE FLORESAN BOYAMA

AURAM NE RHODAM NE FLORESAN BOYAMA AURAM NE RHODAM NE FLORESAN BOYAMA Dr. Vildan AVKAN O UZ DEÜ T p Fakültesi nfeksiyon Hastal klar ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Direkt mikroskopi teknikleri konusunun giriflinde verilen genel bilgiler ve

Detaylı

Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları. Dilara Öğünç Gülçin Bayramoğlu Onur Karatuna

Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları. Dilara Öğünç Gülçin Bayramoğlu Onur Karatuna Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları Dilara Öğünç Gülçin Bayramoğlu Onur Karatuna Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları Dr Dilara

Detaylı

. 1. Geliş tarihi/received:13.9.2011, Kabul Tarihi/Acepted: 25.10.2012

. 1. Geliş tarihi/received:13.9.2011, Kabul Tarihi/Acepted: 25.10.2012 . 1. AVKAE Derg. 2012, 2 (2):1-5 Araştırma Makalesi/Research Article Hatay Bölgesinde Klinik ve Subklinik Mastitisli İneklerden Streptococcus spp. Etkenlerinin İzolasyonu ve Antibiyotik Duyarlılıklarının

Detaylı

Serolojik Test Sonuçları, Bakteri İdantifikasyonu,Antibakteriyel Duyarlılık Testleri Olgu Sunuları. Mik.Uzm.Dr.Uğur Çiftçi Düzen Laboratuvarlar Grubu

Serolojik Test Sonuçları, Bakteri İdantifikasyonu,Antibakteriyel Duyarlılık Testleri Olgu Sunuları. Mik.Uzm.Dr.Uğur Çiftçi Düzen Laboratuvarlar Grubu Serolojik Test Sonuçları, Bakteri İdantifikasyonu,Antibakteriyel Duyarlılık Testleri Olgu Sunuları Mik.Uzm.Dr.Uğur Çiftçi Düzen Laboratuvarlar Grubu Klinik Mikrobiyoloji Nereye Gidiyor? Mikroskobik inceleme

Detaylı

TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİLER (TDM)

TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİLER (TDM) TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİLER (TDM) Ne zaman etkendir? Duyarlılık testleri ne zaman ve nasıl yapılmalıdır? Nasıl tedavi edilmelidir? TDM NE ZAMAN ETKENDİR? Şebeke suyundan, topraktan, doğal sulardan,

Detaylı

(2011) 26: (2011) 26: Oncorhynchus mykiss -

(2011) 26: (2011) 26: Oncorhynchus mykiss - İstanbul Üniversitesi Istanbul University Su Ürünleri Dergisi Journal of Fisheries & Aquatic Sciences (2011) 26: 47-61 (2011) 26: 47-61 * - - Oncorhynchus mykiss - * 48 Oncorhynchus mykiss,- - - - 49 -

Detaylı

Uygulamalı. Moleküler Biyoloji Teknikleri, Temel Mikrobiyoloji, Temel Biyokimya ve Laboratuvar Yönetimi Kursları. Yaz Dönemi Başlıyor!

Uygulamalı. Moleküler Biyoloji Teknikleri, Temel Mikrobiyoloji, Temel Biyokimya ve Laboratuvar Yönetimi Kursları. Yaz Dönemi Başlıyor! Uygulamalı Moleküler Biyoloji Teknikleri, Temel Mikrobiyoloji, Temel Biyokimya ve Laboratuvar Yönetimi Kursları Yaz Dönemi Başlıyor! : DNA izolasyonu, Primer tasarımı, PCR Teknikleri, Agaroz Jel Elektroforezi,

Detaylı

Tunceli Bölgesi Alabalık Yetiştiriciliği İşletmelerinde Merkezi Kayıt Sistemi

Tunceli Bölgesi Alabalık Yetiştiriciliği İşletmelerinde Merkezi Kayıt Sistemi ISSN: 2148 0273 Cilt 3, Sayı 1, 2015 Vol. 3, Issue 1, 2015 Tunceli Bölgesi Alabalık Yetiştiriciliği İşletmelerinde Merkezi Kayıt Sistemi Veysiye ERKİL 1, Azime KÜÇÜKGÜL 2* Özet Bu çalışmada Tunceli'de

Detaylı

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Toplum kökenli, E. coli, idrar, antibiyotik direnci

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Toplum kökenli, E. coli, idrar, antibiyotik direnci ARAŞTIRMA F.Ü.Sağ.Bil.Tıp Derg. 2015; 29 (2): 51-55 http://www.fusabil.org Affan DENK 1 Ayşe SAĞMAK TARTAR 2 1 Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim

Detaylı

YAYINLAR. A- SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

YAYINLAR. A- SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler YAYINLAR A- SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler 1- Pekmezci GZ, Bolukbas CS, Gurler AT, Onuk EE. Occurrence and molecular characterization of Hysterothylacium aduncum (Nematoda:

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları 13 ƘŰƬƑƊ Özgün Araştırma / Original Article Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları Microorganisms

Detaylı

Antibiyogram nasıl değerlendirilir?

Antibiyogram nasıl değerlendirilir? Antibiyogram nasıl değerlendirilir? Dr.Funda Timurkaynak Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İstanbul Hastanesi Antibiyotik duyarlılığını nasıl belirleriz?

Detaylı

56 JCEI / Gündem ve ark. İdrar kaynaklı E.coli ve Klebsiella suşlarının antibiyotik direnci 2013; 4 (1): 56-62 RESEARCH ARTICLE

56 JCEI / Gündem ve ark. İdrar kaynaklı E.coli ve Klebsiella suşlarının antibiyotik direnci 2013; 4 (1): 56-62 RESEARCH ARTICLE 56 JCEI / Gündem ve ark. İdrar kaynaklı E.coli ve Klebsiella suşlarının antibiyotik direnci 2013; 4 (1): 56-62 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2013.01.0234 RESEARCH

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİNDE 2008 YILINDA YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI*

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİNDE 2008 YILINDA YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI* ANKEM Derg 009;(4):77-8 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİNDE 008 YILINDA YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI* Ahmet MANSUR*, Çiğdem KUZUCU*, Yasemin

Detaylı

KISA BİLDİRİ: PSEUDOMONAS AERUGINOSA VE ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARINDA SERUM DİRENCİNİN ARAŞTIRILMASI*

KISA BİLDİRİ: PSEUDOMONAS AERUGINOSA VE ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARINDA SERUM DİRENCİNİN ARAŞTIRILMASI* MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜLT 2006; 40: BÜLTENİ 251-255 251 KISA BİLDİRİ: PSEUDOMONAS AERUGINOSA VE ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARINDA SERUM DİRENCİNİN ARAŞTIRILMASI* SHORT COMMUNICATION: INVESTIGATION

Detaylı

Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları Serap GENÇER*, Nur BENZONANA*, Serdar ÖZER*, İsmihan KUZU*, Yaman ÖZYURT** * Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Sağlık Hizmetleri ile İlişkili İnfeksiyonlardan Soyutlanan Bakterilerin Antibiyotik Duyalılık Sonuçları

Sağlık Hizmetleri ile İlişkili İnfeksiyonlardan Soyutlanan Bakterilerin Antibiyotik Duyalılık Sonuçları Sağlık Hizmetleri ile İlişkili İnfeksiyonlardan Soyutlanan Bakterilerin Antibiyotik Duyalılık Sonuçları Doç. Dr. Serhan SAKARYA ADÜ Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hast. Ve Kl. Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 1 Amaç

Detaylı

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhyncus mykiss) İşletmelerinde Flavobacterium psychrophilum İzalosyonu [1]

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhyncus mykiss) İşletmelerinde Flavobacterium psychrophilum İzalosyonu [1] Kafkas Univ Vet Fak Derg 15 (5): 709715, 2009 DOI:10.9775/kvfd.2009.093A RESEARCH ARTICLE Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhyncus mykiss) İşletmelerinde Flavobacterium psychrophilum İzalosyonu [1] Ayşegül KUBİLAY

Detaylı

OLGULARLA ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTLERİ (GRAM NEGATİF BAKTERİLER) DR. ÇİĞDEM ARABACI OKMEYDANI E.A.H.

OLGULARLA ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTLERİ (GRAM NEGATİF BAKTERİLER) DR. ÇİĞDEM ARABACI OKMEYDANI E.A.H. OLGULARLA ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTLERİ (GRAM NEGATİF BAKTERİLER) DR. ÇİĞDEM ARABACI OKMEYDANI E.A.H. OLGU 1 65 yaşında, erkek hasta Üroloji polikliniği Başvuru şikayetleri: Üç gün önce başlayan sık

Detaylı

Menenjit Ön Tanılı Hastaların BOS Örneklerinin Bir Yıllık Bakteriyolojik İnceleme Sonuçlarının

Menenjit Ön Tanılı Hastaların BOS Örneklerinin Bir Yıllık Bakteriyolojik İnceleme Sonuçlarının Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Menenjit Ön Tanılı Hastaların BOS Örneklerinin Bir Yıllık Bakteriyolojik İnceleme Sonuçlarının Değerlendirilmesi Evaluation of the Results of CCF Samples Investigated

Detaylı

Propolisin Mikobakterilere Karşı in-vitro Etkinliğinin Araştırılması

Propolisin Mikobakterilere Karşı in-vitro Etkinliğinin Araştırılması Propolisin Mikobakterilere Karşı in-vitro Etkinliğinin Araştırılması Melek İnci 1, Ayşe Nedret Koç 2, Mustafa Altay Atalay 2, Sibel Silici 3, Hafize Sav 2, Fatma Mutlu Sarıgüzel 4, Aslıhan Gültekin Çökük

Detaylı

ANTİBAKTERİYEL DİRENÇ SÜRVEYANSI CEASAR VE UAMDS PROJELERİ

ANTİBAKTERİYEL DİRENÇ SÜRVEYANSI CEASAR VE UAMDS PROJELERİ ANTİBAKTERİYEL DİRENÇ SÜRVEYANSI CEASAR VE UAMDS PROJELERİ Dr.Hüsniye Şimşek Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Kasım- 2013 Ülkemizde AMD sürveyansı konusunda

Detaylı

KISA BİLDİRİ: ANKARA İLİNDEKİ SEKS ÇALIŞANLARINDAN İZOLE EDİLEN NEISSERIA GONORRHOEAE SUŞLARININ ANTİMİKROBİYALLERE KARŞI DİRENÇ DURUMU*

KISA BİLDİRİ: ANKARA İLİNDEKİ SEKS ÇALIŞANLARINDAN İZOLE EDİLEN NEISSERIA GONORRHOEAE SUŞLARININ ANTİMİKROBİYALLERE KARŞI DİRENÇ DURUMU* MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜLT 2006, 40: BÜLTENİ 69-73 69 KISA BİLDİRİ: ANKARA İLİNDEKİ SEKS ÇALIŞANLARINDAN İZOLE EDİLEN NEISSERIA GONORRHOEAE SUŞLARININ ANTİMİKROBİYALLERE KARŞI DİRENÇ DURUMU* SHORT COMMUNICATION:

Detaylı

ÜRİNER ENFEKSİYONLARDA TOPLUM KÖKENLİ ESCHERİCHİA COLİ NİN YERİ VE GELİŞEN ANTİBİYOTİK DİRENCİ

ÜRİNER ENFEKSİYONLARDA TOPLUM KÖKENLİ ESCHERİCHİA COLİ NİN YERİ VE GELİŞEN ANTİBİYOTİK DİRENCİ ÜRİNER ENFEKSİYONLARDA TOPLUM KÖKENLİ ESCHERİCHİA COLİ NİN YERİ VE GELİŞEN ANTİBİYOTİK DİRENCİ Dr. Hasan S. Sa lam, 1 Dr. Aziz Ö ütlü, 2 Dr. Vildan Demiray, 3 Dr. O uz Karabay 4 1 Sakarya Üniversitesi

Detaylı

ALABALIKLARDA GÖRÜLEN STREPTOKKOSİS VAKALARI İLE İLİŞKİLİ BAKTERİYEL PATOJENLERİN MULTİPLEKS POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (mpcr) İLE TANIMLANMASI

ALABALIKLARDA GÖRÜLEN STREPTOKKOSİS VAKALARI İLE İLİŞKİLİ BAKTERİYEL PATOJENLERİN MULTİPLEKS POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (mpcr) İLE TANIMLANMASI T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİK-D-2013-0001 ALABALIKLARDA GÖRÜLEN STREPTOKKOSİS VAKALARI İLE İLİŞKİLİ BAKTERİYEL PATOJENLERİN MULTİPLEKS POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (mpcr)

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS İngilizce GÖREV YERLERİ (Tarih/ Unvan/ Kurum)

YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS İngilizce GÖREV YERLERİ (Tarih/ Unvan/ Kurum) Adı Soyadı Unvan KİŞİSEL BİLGİLER Ali Atilla USLU Su Ürünleri Mühendisi Telefon 0 505 708 92 24-0 (424) 241 10 86-125 E-mail Doğum Tarihi Yeri aatillauslu@mynet.com, aatillauslu@gmail.com 09.11.1967 /

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ BIYIKLI BALIKTAN YAPILAN BALIK KROKETLERİNİN SOĞUKTA RAF ÖMRÜNÜN BELİRLENMESİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ DERGİSİ 1, 137-146. 8. Şen, D.; Duman, E.; Duman, M.; (1996): Keban Baraj Gölü'nde Yaşayan

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Kurallar Laboratuvar saatinde geç kalan öğrenciler, eğitim başladıktan sonra laboratuvara alınmayacaktır. Laboratuvarlar devamlılık arzettiği için

Detaylı

Yatan Hastalardan İzole Edilen E. coli ve K. pneumoniae Suşlarının Çeşitli Antibiyotiklere Direnç Durumu: Beş Yıllık Veriler

Yatan Hastalardan İzole Edilen E. coli ve K. pneumoniae Suşlarının Çeşitli Antibiyotiklere Direnç Durumu: Beş Yıllık Veriler Orijinal Makale / Original Article 189 DO I: 10.4274/tftr.92300 Yatan Hastalardan İzole Edilen E. coli ve K. pneumoniae Suşlarının Çeşitli Antibiyotiklere Direnç Durumu: Beş Yıllık Veriler Antimicrobial

Detaylı

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Escherichia coli Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu BetaLaktamaz Üretimi ve Antibiyotiklere Direnç Oranları

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Escherichia coli Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu BetaLaktamaz Üretimi ve Antibiyotiklere Direnç Oranları ODÜ Tıp Dergisi/ODU Journal of Medicine (2014):e36-e40 ODÜ Tıp Dergisi / ODU Journal of Medicine http://otd.odu.edu.tr Araştırma yazısı Research Article Odu Tıp Derg (2014) 2: 36-40 Odu J Med (2014) 2:

Detaylı

5 mg/kg/gün İV (lipid amphoterisin)

5 mg/kg/gün İV (lipid amphoterisin) ANTİBİYOTİK DOZLARI Abelcet: Asiklovir: Amikasin: Amphoterisin B: Ampisilin: Dalfopristin: Eritromisin: Flukanazol: Gansiklovir: Gentamisin: İmipenem-silastin: İzoniazid: Kanamisin: Klindamisin: Kloksasilin:

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Tıbbi Laboratuar Adresi :Atatürk Bulvarı No:237 Kavaklıdere 06680 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 468 70 10 Faks : 0 312 426 99 56 E-Posta : kalite@duzen.com.tr Website

Detaylı

KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 11(1), 2008 1 KSU Journal of Science and Engineering, 11(1), 2008

KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 11(1), 2008 1 KSU Journal of Science and Engineering, 11(1), 2008 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 11(1), 2008 1 KSU Journal of Science and Engineering, 11(1), 2008 Boğaz Kültürlerinden Đzole Edilen Staphylococcus aureus Suşlarının Bazı Fizyolojik, Biyokimyasal Özellikleri

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Emel AZAK, Esra Ulukaya, Ayşe WILLKE Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Kullanılan Standartlar ve Farkları (CLSI, EUCAST)

Kullanılan Standartlar ve Farkları (CLSI, EUCAST) ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) Kullanılan Standartlar ve Farkları (CLSI, EUCAST) Hazırlayan Birim Klinik Bakteriyoloji Tanı Standartları Çalışma Grubu 11 Onaylayan Birim Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Detaylı

SALGIN ARAŞTIRMASINDA KULLANILAN TİPLENDİRME YÖNTEMLERİ

SALGIN ARAŞTIRMASINDA KULLANILAN TİPLENDİRME YÖNTEMLERİ SALGIN ARAŞTIRMASINDA KULLANILAN TİPLENDİRME YÖNTEMLERİ Prof.Dr. Meltem Yalınay Çırak Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. fenotipik yöntemler genotipik yöntemler

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Bir eğitim ve araştırma hastanesinde yoğun bakımlardan izole edilen nonfermentatif gram-negatif mikroorganizmaların direnç profilleri

Bir eğitim ve araştırma hastanesinde yoğun bakımlardan izole edilen nonfermentatif gram-negatif mikroorganizmaların direnç profilleri JCEI / 2014; 5 (3): 391-396 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2014.03.0426 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Bir eğitim ve araştırma hastanesinde yoğun bakımlardan

Detaylı

MERSİN İLİ ÇAĞLARCA KÖYÜNDEKİ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss, Walbaum) KULUÇKAHANELERİNİN MİKROBİYAL FLORASI

MERSİN İLİ ÇAĞLARCA KÖYÜNDEKİ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss, Walbaum) KULUÇKAHANELERİNİN MİKROBİYAL FLORASI 2(3): 261-271 (2008) DOI: 10.3153/jfscom.mug.200713 Journal of FisheriesSciences.com ISSN 1307-234X 2008 www.fisheriessciences.com RESEARCH ARTICLE ARAŞTIRMA MAKALESİ MERSİN İLİ ÇAĞLARCA KÖYÜNDEKİ GÖKKUŞAĞI

Detaylı

De erlendirme. Antimikrobik duyarl k testine yönelik EUCAST disk difüzyon yöntemi. Sürüm 4.0 Haziran 2014

De erlendirme. Antimikrobik duyarl k testine yönelik EUCAST disk difüzyon yöntemi. Sürüm 4.0 Haziran 2014 De erlendirme lavuzu Antimikrobik duyarl k testine yönelik EUCAST disk difüzyon yöntemi Sürüm 4.0 Haziran 2014 Sürüm Sürüm 4.0 Haziran 2014 Sürüm 3.0 Nisan 2013 Sürüm 2.0 May s 2012 Sürüm 1.1 Aral k 2010

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü 34342 Bebek İstanbul-Türkiye

Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü 34342 Bebek İstanbul-Türkiye Gökhan Türker Cirriculum Vitae TC Kimlik No 14492401948 Doğum Tarihi ve Yeri: YazıĢma Adresi : 30.03.1979 - İstanbul Telefon : 212-3594602 Cep Telefonu: 532-6044810 Faks : 212-2575033 Yabancı Dili: e-posta

Detaylı

HAYVAN KAYNAKLI BAKTERİLERDE ANTİBİYOTİK DİRENCİ

HAYVAN KAYNAKLI BAKTERİLERDE ANTİBİYOTİK DİRENCİ HAYVAN KAYNAKLI BAKTERİLERDE ANTİBİYOTİK DİRENCİ Yrd. Doç. Dr. Nilgün ÜNAL Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Giriş Antibiyotikler hayvanlarda bakteriyel hastalıkları

Detaylı

AKDENİZ BÖLGESİNDEKİ BAZI GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss) İŞLETMELERİNDE BAKTERİYEL BALIK PATOJENLERİNİN TESPİTİ VE KONTROLÜ

AKDENİZ BÖLGESİNDEKİ BAZI GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss) İŞLETMELERİNDE BAKTERİYEL BALIK PATOJENLERİNİN TESPİTİ VE KONTROLÜ AKDENİZ BÖLGESİNDEKİ BAZI GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss) İŞLETMELERİNDE BAKTERİYEL BALIK PATOJENLERİNİN TESPİTİ VE KONTROLÜ Ahmet MEFUT 1, Yılmaz EMRE 1, Öznür DİLER 2, Soner ALTUN 2, İbrahim

Detaylı

Antibiyotik Direnç Mekanizmaları

Antibiyotik Direnç Mekanizmaları Antibiyotik Direnç Mekanizmaları Dr. Habip Gedik S. B. Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Sir Samuel Luke Fieldes' THE DOCTOR, 1891.

Detaylı

* 1. Uluslararası Orta Asya İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (ICCAID, 30 Ekim - 2 Kasım 2006, Bişkek, Kırgızistan) nde poster olarak sunulmuştur.

* 1. Uluslararası Orta Asya İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (ICCAID, 30 Ekim - 2 Kasım 2006, Bişkek, Kırgızistan) nde poster olarak sunulmuştur. MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜL 2008; BÜLTENİ 42: 1-7 1 HASTANE KÖKENLİ BAKTERİYEMİ ETKENİ OLAN KLEBSIELLA PNEUMONIAE SUŞLARININ DİRENÇ PATERNLERİ VE GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA LAKTAMAZ ÜRETİMİ: 2001-2005

Detaylı

MİKROBİYOLOJİDE BİYOTEKNOLOJİ. Doç. Dr. Funda BAĞCIGİL

MİKROBİYOLOJİDE BİYOTEKNOLOJİ. Doç. Dr. Funda BAĞCIGİL MİKROBİYOLOJİDE BİYOTEKNOLOJİ Doç. Dr. Funda BAĞCIGİL Biyoteknoloji; Genetik materyallerde moleküler düzeyde yapılan manipulasyonlarla yeni ve istenilen fenotipte organizmalar ve faydalı ürünler elde etmektir

Detaylı

MUKOİD SALMONELLA ENTERİTİDİS SUŞUNUN PCR YÖNTEMİ İLE TANIMLANMASI

MUKOİD SALMONELLA ENTERİTİDİS SUŞUNUN PCR YÖNTEMİ İLE TANIMLANMASI MUKOİD SALMONELLA ENTERİTİDİS SUŞUNUN PCR YÖNTEMİ İLE TANIMLANMASI Uz Dr Fulya BAYINDIR BİLMAN 1, Uz Dr Elçin GÜNAYDIN 2, Uz Dr Mine TURHANOĞLU 1 1 Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2 Veteriner

Detaylı

Antibiyogram Yorumu. Mik. Uz. Dr. fiüküfe Diren

Antibiyogram Yorumu. Mik. Uz. Dr. fiüküfe Diren .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Çocuklarda Ak lc Antibiyotik Kullan m Sempozyum Dizisi No: 33 Aral k 2002; s. 19-24 Antibiyogram Yorumu Mik. Uz. Dr. fiüküfe Diren Antibiyotik

Detaylı

Bölgemizden Soyutlanan Salmonella ve Shigella Bakterileri ve Antibiyotik. Duyarlılıkları

Bölgemizden Soyutlanan Salmonella ve Shigella Bakterileri ve Antibiyotik. Duyarlılıkları Bölgemizden Soyutlanan Salmonella ve Shigella Bakterileri ve Antibiyotik Duyarlılıkları Antibıotic Susceptibilities of Salmonella and Shigella Bacteria Isolated From Our Region M, Zahir BAKICI *, Sema

Detaylı

Erzincan İli Tulum Peynirlerinden Listeria spp. İzolasyonu ve İdentifikasyonu*

Erzincan İli Tulum Peynirlerinden Listeria spp. İzolasyonu ve İdentifikasyonu* Erciyes Üniv Vet Fak Derg 9(3) 149-156, 2012 J Fac Vet Med Univ Erciyes 9(3) 149-156, 2012 M.G. AZAK, H. KILIÇ, H. Araştırma HIZLISOY, Makalesi S. ABAY Research Article Erzincan İli Tulum Peynirlerinden

Detaylı

BBL Haemophilus Test Medium Agar L007380 Rev. 06 Şubat 2007 KALİTE KONTROL PROSEDÜRLERİ

BBL Haemophilus Test Medium Agar L007380 Rev. 06 Şubat 2007 KALİTE KONTROL PROSEDÜRLERİ I GİRİŞ BBL Haemophilus Test Medium Agar Rev. 06 Şubat 2007 KALİTE KONTROL PROSEDÜRLERİ Haemophilus Test Medium Agar, Haemophilus türleri için antimikrobiyal disk difüzyon duyarlılık prosedüründe kullanım

Detaylı

Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research

Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research 1(2): 80-89 (2015) E-ISSN 2149-0236 doi: 10.3153/JAEFR15008 ORIGINAL ARTICLE/ORİJİNAL ÇALIŞMA FULL PAPER TAM MAKALE KÜLTÜR GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI

Detaylı

Antimikrobiyal Duyarlılık Testleri (AMD) Hangi Durumlarda Yapılmalı? Genel kavramlar

Antimikrobiyal Duyarlılık Testleri (AMD) Hangi Durumlarda Yapılmalı? Genel kavramlar ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) Antimikrobiyal Duyarlılık Testleri Hangi Durumlarda Yapılmalı? Genel kavramlar Hazırlayan Birim Klinik Bakteriyoloji Tanı Standartları Çalışma Grubu- 11 Onaylayan

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ SAĞLIĞI BÖLÜM BAŞKANLIĞI

SU ÜRÜNLERİ SAĞLIĞI BÖLÜM BAŞKANLIĞI SU ÜRÜNLERİ SAĞLIĞI BÖLÜM BAŞKANLIĞI Hacı SAVAŞ-SÜMAE, Su Ürünleri Sağlığı Bölüm Başkanı Su Ürünleri Sağlığı Bölüm Başkanlığı enstitümüz bünyesinde faaliyet gösteren bölümlerden birisidir. 2000 yılı başından

Detaylı

Hastalıklar Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34130 Laleli / İstanbul GSM: +90

Hastalıklar Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34130 Laleli / İstanbul GSM: +90 ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Remziye Eda YARDIMCI (TEPECİK) Doğum Tarihi/Yeri: 03.12.1981 / İstanbul Yazışma Adresi: İstanbul Ürünleri Fakültesi Hastalıklar Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34130 Laleli

Detaylı

YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI

YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI ANKEM Derg 2009;23(3):005 YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI Mete EYİGÖR, Murat TELLİ, Yasin TİRYAKİ, Yavuz OKULU, Neriman AYDIN Adnan Menderes

Detaylı

Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır, Bilgecan Özdemir, Kübra Köken, İdil Bahar Abdüllazizoğlu

Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır, Bilgecan Özdemir, Kübra Köken, İdil Bahar Abdüllazizoğlu 1 Ocak 30 Mart 2012 Tarihleri Arasında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde İzole Edilen Bakteriler Ve Antibiyotik Duyarlılıkları Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır,

Detaylı

ÖZEL MİKROORGANİZMALARDA DUYARLILIK TESTLERİ VE TÜRKİYE VERİLERİ. Brusella

ÖZEL MİKROORGANİZMALARDA DUYARLILIK TESTLERİ VE TÜRKİYE VERİLERİ. Brusella ÖZEL MİKROORGANİZMALARDA DUYARLILIK TESTLERİ VE TÜRKİYE VERİLERİ Brusella Prof.Dr.A.Sesin Kocagöz Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Brusellozis

Detaylı

REAKSİYON PRENSİPLERİ

REAKSİYON PRENSİPLERİ REAKSİYON PRENSİPLERİ Reaksiyon Bileşenleri: qpcr Master Mix (PMM) Hedef probe Mix (HPM) Zenginleştirilmiş gıda ürünleri kültüründen izole edilen DNA örneği Polimerase Chain Reaction (PCR): Son yıllarda

Detaylı

Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði

Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði Yunus Araþtýrma Bülteni 2013 (1): 20-26 www.sumae.gov.tr/yunus ISSN 1303-4456 Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði * Gülþen

Detaylı

GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ ÜRETEN SUŞLARIN TANISINDA İKİ FARKLI KROMOJENİK AGARIN PERFORMANSI

GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ ÜRETEN SUŞLARIN TANISINDA İKİ FARKLI KROMOJENİK AGARIN PERFORMANSI Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2010; 44: 105-110 GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ ÜRETEN SUŞLARIN TANISINDA İKİ FARKLI KROMOJENİK AGARIN PERFORMANSI THE PERFORMANCE OF TWO DIFFERENT

Detaylı

Kromozom, DNA ve Gen. Allel Segregasyonu. DNA çift sarmalı. Hastalık yapan mutasyonlar protein fonksiyonunu bozar. Hastalık yapan mutasyonlar

Kromozom, DNA ve Gen. Allel Segregasyonu. DNA çift sarmalı. Hastalık yapan mutasyonlar protein fonksiyonunu bozar. Hastalık yapan mutasyonlar Temel Genetik Kavramlar DNA izolasyon yöntemleri Kromozom, DNA ve Gen Hücre Nukleus Kromozomlar Gen Prof.Dr.Uğur ÖZBEK Protein DNA çift sarmalı Allel Segregasyonu Şeker Fosfat omurga Bazlar Baz çifti A

Detaylı

Metisilin dirençli Staphylococcus aureus suşlarının antibiyotiklere in-vitro duyarlılıkları

Metisilin dirençli Staphylococcus aureus suşlarının antibiyotiklere in-vitro duyarlılıkları 466 Dicle Tıp Dergisi / İ. Güler ve ark. Metisilin dirençli S.aureus 2011; 38 (4): 466-470 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.04.0067 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Metisilin dirençli

Detaylı

BALIKLARDA PSEUDOMONAS İNFEKSİYONLARI. Yüksel DURMAZ Uzman Veteriner Hekim

BALIKLARDA PSEUDOMONAS İNFEKSİYONLARI. Yüksel DURMAZ Uzman Veteriner Hekim BALIKLARDA PSEUDOMONAS İNFEKSİYONLARI Yüksel DURMAZ Uzman Veteriner Hekim Pseudomonas ailesi içinde sınıflandırılma yapılmış ve 25 tür kapsadığı görülmüştür. Patojen olan ve olmayan Pseudomonas türleri

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3(7): 550-555, 2015 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi III. Nesil (F3) Karadeniz Alabalığı (Salmo

Detaylı

REAKSİYON PRENSİPLERİ

REAKSİYON PRENSİPLERİ REAKSİYON PRENSİPLERİ Reaksiyon Bileşenleri: qpcr Master Mix (PMM) Hedef probe Mix (HPM) Zenginleştirilmiş gıda ürünleri kültüründen izole edilen DNA örneği Polimerase Chain Reaction (PCR): Son yıllarda

Detaylı

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Muhammet

Detaylı

İnfeksiyöz Bovine Keratokonjuktivitisli Sığırlarda Moraxella bovis'in İzolasyonu ve Antibiyotiklere Duyarlılığının Araştırılması *

İnfeksiyöz Bovine Keratokonjuktivitisli Sığırlarda Moraxella bovis'in İzolasyonu ve Antibiyotiklere Duyarlılığının Araştırılması * Işık N. İnfeksiyöz Bovine Keratokonjuktivitisli Sığırlarda Moraxella bovis'in İzolasyonu.Dicle Üniv Vet Fak Derg 2008: 1 (1):17-22 ARAŞTIRMA ISSN: 1308-0679 http://www.dicle.edu.tr/fakulte/veteriner/dergi.htm

Detaylı

100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir?

100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir? 100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir? A) Karbamazepin B) Lamotrijin C) Lityum karbonat D) Valproik asit E) Duloksetin Referans:

Detaylı

Bölgemizden İzole Edilen Brucella Cinsi Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Bölgemizden İzole Edilen Brucella Cinsi Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları Antibiotic Susceptibilities of Brucella Genus Bacteria Isolated From Region M.Zahir BAKICI *, Özlem KIVANÇ **, Mızrap IŞIK *** ÖZET Çalışmamızda Ocak 1998 - Şubat 2001 tarihleri arasında Bactec Hemokültür

Detaylı

RTA Bakteriden Genomik DNA İzolasyon Kiti

RTA Bakteriden Genomik DNA İzolasyon Kiti RTA Bakteriden Genomik DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-12 IVD Bakteri örneklerinden genomik nükleik asit izolasyonu ve saflaştırılması için In vitro tanı amaçlı kullanım için Yalnızca

Detaylı

Protokolü PD S001 01. 50 Reaksiyon

Protokolü PD S001 01. 50 Reaksiyon Salmonella sp. Real time PCR Tespit Kiti Protokolü PD S001 01 50 Reaksiyon REAKSİYON PRENSİPLERİ Reaksiyon Bileşenleri: qpcr Master Mix (PMM) Hedef probe Mix (HPM) Zenginleştirilmiş gıda ürünleri kültüründen

Detaylı

Klinik Örneklerde Hücre Kültürü Yöntemi ile Herpes Simpleks Virüs Araþtýrýlmasý

Klinik Örneklerde Hücre Kültürü Yöntemi ile Herpes Simpleks Virüs Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Klinik Örneklerde Hücre Kültürü Yöntemi ile Herpes Simpleks Virüs Araþtýrýlmasý Detection of Herpes Simplex Virus in Clinical Samples by Cell Culture Method Gülhan Yaðmur

Detaylı

drar Kültürlerinden zole Edilen Escherichia Coli Sufllar n n S k Kullan lan Antibakteriyellere Karfl Duyarl l klar

drar Kültürlerinden zole Edilen Escherichia Coli Sufllar n n S k Kullan lan Antibakteriyellere Karfl Duyarl l klar Trakya Univ Tip Fak Derg 2007;24(1):6-11 Klinik Çal flma - Araflt rma / Original Article drar Kültürlerinden zole Edilen Escherichia Coli Sufllar n n S k Kullan lan Antibakteriyellere Karfl Duyarl l klar

Detaylı

Tuğba Kula Atık, Bayhan Bektöre, Mehmet Burak Selek, Ümit Karakaş, Orhan Baylan, Mustafa Özyurt 1

Tuğba Kula Atık, Bayhan Bektöre, Mehmet Burak Selek, Ümit Karakaş, Orhan Baylan, Mustafa Özyurt 1 BİR EĞİTİM HASTANESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE GÖRÜLEN SPHİNGOMONAS PAUCİMOBİLİS SALGINI VE ELDE EDİLEN İZOLATLARIN ARBITRARILY PRIMED POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU İLE KLONAL İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Tuğba

Detaylı

ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ ORANLARININ ARAŞTIRILMASI

ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ ORANLARININ ARAŞTIRILMASI ANKEM Derg 00;4(4):5- ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ ORANLARININ ARAŞTIRILMASI Murat ARAL, Serpil DOĞAN, Nuriye İsmihan Ece PAKÖZ Kahramanmaraş

Detaylı

KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN KLEBSIELLA PNEUMONIAE SUŞLARINDA GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI VE TİPLENDİRİLMESİ*

KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN KLEBSIELLA PNEUMONIAE SUŞLARINDA GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI VE TİPLENDİRİLMESİ* MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜL 2008; BÜLTENİ 42: 9-15 9 KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN KLEBSIELLA PNEUMONIAE SUŞLARINDA GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI VE TİPLENDİRİLMESİ* EXTENDED

Detaylı

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year CV Name: Orkide MİNARECİ Date of Birth: 15.01.1972 Academic Title: Assist. Prof. Dr. Education Programme/Department University Bachelor Master Department of Biology (Fundamental and industrial microbiology)

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ YABANCI DİL BİLGİSİ. Yabancı Dil/Derecesi KPDS ÜDS TOFL IELTS. GÖREV YERLERİ (Tarih/Unvan/Kurum) YAYINLARI MAKALELER/BİLDİRİLER

EĞİTİM BİLGİLERİ YABANCI DİL BİLGİSİ. Yabancı Dil/Derecesi KPDS ÜDS TOFL IELTS. GÖREV YERLERİ (Tarih/Unvan/Kurum) YAYINLARI MAKALELER/BİLDİRİLER KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Nilgün AKSUNGUR Ünvan Mühendis Telefon 0312 3157623/1351 E-mail Doğum Yeri- Tarihi naksungur@tagem.gov.tr Afşin Yüksek Lisans Üniversite Adı EĞİTİM BİLGİLERİ Akademik Birim/

Detaylı

Doğu Akdeniz den İzole Edilen Enterococcus faecalis Bakterilerinin Antibiyotik ve Ağır Metal Dirençliliği

Doğu Akdeniz den İzole Edilen Enterococcus faecalis Bakterilerinin Antibiyotik ve Ağır Metal Dirençliliği Doğu Akdeniz den İzole Edilen Enterococcus faecalis Bakterilerinin Antibiyotik ve Ağır Metal Dirençliliği Fatih Matyar 1, *, Sadık Dinçer 2 1 Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen ve Teknoloji Öğretmenliği,

Detaylı

KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN SALMONELLA İZOLATLARINDA TİGESİKLİNİN İN-VİTRO ETKİNLİĞİ VE GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ ÜRETİMİ ARAŞTIRILMASI*

KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN SALMONELLA İZOLATLARINDA TİGESİKLİNİN İN-VİTRO ETKİNLİĞİ VE GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ ÜRETİMİ ARAŞTIRILMASI* ANKEM Derg 28;22(4):198-22 KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN SALMONELLA İZOLATLARINDA TİGESİKLİNİN İN-VİTRO ETKİNLİĞİ VE GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ ÜRETİMİ ARAŞTIRILMASI* Yasemin ZER*, İlkay KARAOĞLAN**,

Detaylı

Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi

Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Streptococcus pneumoniae H. influenzae M.catarrhalis

Detaylı