Elazýð Ýlindeki Bazý Alabalýk Ýþletmelerinde Ýzole Edilen Flavobacterium psychrophilum'un Antibakteriyel Duyarlýlýklarýnýn Ýncelenmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Elazýð Ýlindeki Bazý Alabalýk Ýþletmelerinde Ýzole Edilen Flavobacterium psychrophilum'un Antibakteriyel Duyarlýlýklarýnýn Ýncelenmesi"

Transkript

1 Yunus Araþtýrma Bülteni 2013 (2): ISSN Research Article Araþtýrma Makalesi Elazýð Ýlindeki Bazý Alabalýk Ýþletmelerinde Ýzole Edilen Flavobacterium psychrophilum'un Antibakteriyel Duyarlýlýklarýnýn Ýncelenmesi 1* 2 Mikail ÖZCAN, Mustafa SARIEYYÜPOÐLU 1 Kahramanmaraþ Sütçü Ýmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Su Ürünleri Bölümü, Kahramanmaraþ, Türkiye 2 Fýrat Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Elazýð, Türkiye * Sorumlu yazar: Tel: Faks: e mail: Geliþ Tarihi: Kabul Tarihi: Abstract Investigation of the Antibacterial Susceptibilities of Flavobacterium psychrophýlum Isolated in Some Trout Farms of Elazýg City In this study, it was aimed to investigate antibacterial susceptibilities of Flavobacterium psychrophilum isolated trout fry in four rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) farms in Keban district of Elazýð province. For bacterial isolations, total of 4024 samples were collected from rainbow trout farms between December 2008 and July In these examples 160 F. psychrophilum was isolated by using culture methods and biochemical tests. Polymerase Chain Reaction (PCR) technique was performed with the molecular confirmation of this F. psychrophilum strains. Kirby-bauer Disc diffusion method was used to evaluate antibacterial susceptibility. Flavobacterium psychrophilum strains were found sensitive to various antibacterial agent, such as, Oxytetracycline, Florfenikol, Enrofloxacin and Ciprofloxacin. Keywords: Flavobacterium psychrophilum, Rainbow trout, Oncorhynchus mykiss, Polymerase Chain Reaction (PCR), Antibacterial susceptibility Özet Bu çalýþma ile Elazýð ili Keban ilçesinde bulunan dört ayrý Gökkuþaðý alabalýðý (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) iþletmesindeki yavrularda izole edilen Flavobacterium psychrophilum izolatlarýnýn antibakteriyel duyarlýlýklarýnýn belirlenmesi amacýyla yapýldý. Bu çalýþma, Aralýk 2008 ve Temmuz 2009 tarihleri arasýnda alabalýk iþletmelerinden toplam 4024 örnek toplandý. Bu örneklerde 160 adet F. psychrophilum izole edildi. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) tekniði ile bu F. psychrophilum suþlarýnýn moleküler teþhisi yapýldý. Elde edilen izolatlarýn antibakteriyel ilaçlara karþý duyarlýlýklarý disk difüzyon yöntemi ile belirlendi. F. psychrophilum suþlarý; Oksitetrasiklin, Florfenikol, Enrofloksasin ve Siprofloksasin antibakteriyellerine ise duyarlý olduðu belirlendi. Anahtar Kelimeler: Flavobacterium psychrophilum, Gökkuþaðý alabalýðý, Oncorhynchus mykiss, Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) Antibakteriyel duyarlýlýðý Giriþ Psikrofiloz (Bakteriyel soðuk su hastalýðý, Pedinkül hastalýðý, Rainbow Trout Fry Syndrome -RTFS); F. psychrophilum'un neden olduðu, özellikle kuluçkahanelerde su sýcako lýðýnýn 10 C'nin altýna düþtüðü durumlarda meydana gelen, septisemik karakterli, akut seyir- * Bu araþtýrma, birinci yazarýn Doktora tez çalýþmasýnýn bir bölümünden özetlenmiþtir. Su Ürünleri Merkez Arastýrma Enstitüsü Müdürlügü, Trabzon

2 12 Özcan ve Sarýeyyüpoðlu / Yunus Arþ. Bül (2): seyirli, epidemik ve öldürücü bir enfeksi- olmaktadýr (Cipriano ve Holt, 2005). yondur. Psikrofilozis, Türkiye'de ilk olarak Psikrofiloz'un kontrolünde etkin bir aþý 1993 yýlýnda yavru gökkuþaðý alabalýklarýnda uygulamasýnýn olmamasý ve bakteriyel bir saptanmýþ ve daha sonraki yýllarda farklý hastalýk olmasý nedeniyle antibiyotik ile coðrafik bölgelere yayýlarak balýk üretim saðaltýmý ön plana çýkmaktadýr. Ancak kültür tesislerinde ciddi ekonomik kayýplara neden balýkçýlýðýnda yaygýn olarak görülen bakteriyel olmuþtur. Þimdiye kadar ülkemizde bu hastalýk hastalýklarýn taný ve saðaltýmýnda etken þubat-haziran aylarýnda yaygýn halde görül- izolasyonu ve identifikasyonu yapýlmadan, müþ, yavru alabalýklarýn önemli bir bakteriyel bilinçsiz ve yaygýn bir þekilde antibiyotik hastalýðý haline gelmiþtir (Bernardet ve kullanýmý, dirençli suþlarýn geliþmesine neden Keroualt, 1989; Austin, 1992; Lumsden vd., olmakta ve sonuçta hastalýklarýn saðaltýmýnda 1996; Diler vd., 2003; Ýspir vd., 2004; Arda vd., güçlüklerle karþýlaþýlmaktadýr (Faruk, 2000; 2005). Midtlyyng, 2002; Cipriano ve Holt, 2005). F. psychrophilum kültürü yapýlan Bu çalýþma ile Elazýð ili Keban ilçesinde salmonid türlerden Oncorhynchus mykiss, bulunan dört ayrý Gökkuþaðý alabalýðý Salmo trutta, Salvelinus fortinalis, Salmo (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) iþletnamaycush (Shotts ve Starliper, 1999; Ekman, mesindeki yavrularda izole edilen Flavobac- 2003; Nematollahi vd., 2003; Cipriano ve Holt, terium psychrophilum bakterisinin antibak- 2005) ile Anguilla anguilla, Cyprinus carpio, teriyel duyarlýlýklarýnýn belirlenmesi amacýyla Tinca tinca gibi salmonid olmayan türlerden de yapýldý. izole edilmiþtir (Bernardet ve Keroualt, 1989; Lorenzen vd., 1991; Austin, 1992; Holliman, Materyal ve Metot 1993; Lorenzen vd., 1997; Plumb, 1999; Ekman, 2003; Cipriano ve Holt, 2005). Örneklerin Toplanmasý F. psychrophilum, hastalýða yol açtýðý Çalýþmada Aralýk 2008 ve Temmuz 2009 gibi alabalýklarýn deri, mukoza, yüzgeç, tarihleri arasýnda Elazýð'ýn Keban ilçesinde solungaç, operkulum, ovaryum sývýsý ve ticari olarak gökkuþaðý alabalýðý yetiþtiriciliði sindirim sisteminin doðal florasýnda da yapýlan ve kuluçkahane bölümüne sahip 4 bulunmaktadýr (Diler, 2000; Nematollahi vd., iþletmeden örnekler toplandý.toplam 4024 adet 2003; Arda vd., 2005; Kubilay vd., 2009a; örnek yumurta, ovaryum sývýsý, sperm, Kubilay vd., 2009b). Ayrýca etkenin hasta anaç povidin/iodin solüsyonuyla yýkanmýþ yumurta, balýklarýn yumurtalarýna, buradan da yavru döllenmiþ yumurta, gözlenmiþ yumurta, keseli balýklara bulaþabildiði bildirilmiþtir (Balta, yavru, 5 gramdan küçük yavru, 5 gramdan 1997; Diler vd., 2003). Çevresel faktörlerin büyük saðlýklý yavru alabalýk dalaðý, 5 gramdan (özellikle su sýcaklýðýnýn düþmesi, kalitesi büyük saðlýklý yavru alabalýk karaciðeri, 5 düþük sular, balýk populasyonundaki artýþ, kötü gramdan büyük saðlýklý yavru alabalýk böbreði, bakým-besleme gibi) deðiþmesiyle etkenin 5 gramdan büyük saðlýklý yavru alabalýk virulensi artmakta ve enfeksiyona neden baðýrsaðý, hastalýktan þüpheli ve yeni ölmüþ olmaktadýr. Etken temas ve su yoluyla balýklar yavru alabalýk dalaðý, hastalýktan þüpheli ve arasýnda hýzlý bir þekilde yayýlarak bulaþtýðýn- yeni ölmüþ yavru alabalýk karaciðeri, hastalýkdan gökkuþaðý alabalýðý yetiþtiriciliði yapýlan tan þüpheli ve yeni ölmüþ yavru alabalýk iþletmelerde aþýrý ölümlere ve sonuçta iþletme- böbreði, hastalýktan þüpheli ve yeni ölmüþ lerde önemli ekonomik kayýplara neden yavru alabalýk baðýrsaðý, yem ve su'dan alýndý.

3 Özcan ve Sarýeyyüpoðlu / Yunus Arþ. Bül (2): F. pyschrophilum'un Konvansiyonel ve mm MgCl2, deoksinükleotitlerin her birinden Genetik Ýzolasyonu 250 ìm, 1.25 U Taq DNA Polymerase enzimi F. pyschrophilum'un izolasyonu için (MBI, Fermentas) ve F. psychrophilum türüne Cytophaga Agar (CA), Cytophaga Broth (CB), ait spesifik iki tane primer çifti kullanýldý. F. Modified (Modifiye) Anacker ve Ordal Agar psychrophilum türü için; PSY (5'- (MAOA), Modified Anacker ve Ordal Broth GTT GGC ATC AAC ACA CT-3') ve PSY2 (MAOB), Tryptone (Tripton) Yeast Extract Salt (5'-CGA TCC TAC TTG CGT AG- Agar (TYES-A), Tryptone Yeast Extract Salt 3') primer çiftinin (Suzuki vd., 2008) her Broth (TYES-B), Enriched Anacker ve birinden 50 pmol ve 5 ìl template DNA ilave Ordal+Fetal Bovine Serum+Agar (EAO edildi. PZR reaksiyonlarý Techne TC 512 +FBS+A), Enriched Anacker ve Ordal + Fetal gradient thermalcycler (Techne, Ýngiltere) Bovine Serum + Broth (EAO+FBS+B), cihazýnda gerçekleþtirildi. PZR amplifikas- Tryptone Yeast Extract Salt Agar + Tobramycin yonunda 94 ºC'de 5 dakika ön denaturasyon (TYES-A+T) Tryptone Yeast Extract Fetal aþamasýný takiben, toplam 35 PZR siklusu 94 Bovine Serum Agar (TYFBS-A) spesifik ºC'de 30 saniye denaturasyon, 51 ºC'de 90 besiyerleri kullanýldý. Bütün ekim yapýlan saniye hibridizasyon, 72 ºC'de 2 dakika DNA besiyerleri 15 ºC'de 5-7 gün süreyle soðutmalý sentezi ve 72 ºC'de 5 dakika son uzatma iþlemi etüvde inkübasyona býrakýldý. CA, TYES-A, yapýldý. PZR'de amplifiye edilen DNA MAOA, EAO+FBS+A, TYES+ TOBRAM- ürünlerinden, 7 ìl alýnýp, 3 ìl blue orange YCÝN + A besiyerlerinde üreyen sarý renkteki yükleme solüsyonu ile karýþtýrýlarak daha önce kolonilerden subkültür elde etmek için TYES-A hazýrlanan % 1,5'luk agaroz jel üzerindeki ve EAO +FBS+A besiyerlerine ekimler yapýldý. kuyucuklara yerleþtirildi. Son kuyucuða da Bu kolonilerden Gram boyama yapýlarak DNA markeri býrakýldý. Jel, Tris-borik asitetkenin boyama özelliði ve kültürün saflýðý EDTA (TBE) buffer'ý kullanýlarak % 1,5 'luk kontrol edildi. Gram negatif ve çomak þekilli agaroz jelde 80 V 'da 1,5 saat elektroforez bakterilerden öncelikle katalaz ve fleksirubin iþlemine tabi tutulduktan sonra ethidium pigment testleri yapýldý. Bu testlerden katalaz bromide (10 mg/ml) ile 30 dakika süreyle yarý pozitif ve fleksirubin pigment oranj boyandý. Karanlýk odada ultraviyole transil- (portakal renginde) renk gösteren bakterilere; lüminatörde F. psychrophilum'a özgü DNA bant sitokrom oksidaz, metil red (MR), voges uzunluklarýna (bp-base pair) bakýlarak polaroid proskauer (VP), oksidasyon-fermentasyon kamera sistemi ile fotografý çekildi. Metodun (O/F), nitrat, kongo kýrmýzýsý, sitrat, indol, herhangi bir aþamasýnda meydana gelebilecek ortho-nitrophenyl-beta-d-galactosidase muhtemel bir kontaminasyonu tespit etmek (ONPG), dekarboksilase (OD), üreaz, hidrojen amacýyla; gerek DNA ekstraksiyonu aþama- 2 sülfür (H S) testleri ile karbonhidratlarýn sýnda gerekse PZR'de pozitif F. psychrophilum fermentasyonu, jelatin, hemoliz, niþasta, ve negatif kontrol olarak da Esherichia coli eskülün, kazein, tween 20 ve tween 80 hidrolizi bakterileri kullanýldý. gibi biyokimyasal testleri uygulandý ve hareket muayenesi yapýldý. Antibiyotik Duyarlýlýk Testi F. pyschrophilum PZR ile identifikas- Ýzolatlarýn Antibakteriyel duyarlýlýkyonunda DNA izolasyonu yapýldý. Toplam 50 larýnýn belirlenmesinde Kirby-Bauer disk ìl'lik hacimde hazýrlanan PZR karýþýmýnda; 5 ìl difüzyon testi kullanýldý (Bauer vd., 1966; 10x PZR buffer?750 mm Tris-HCI, ph 8.8, 200 Plumb, ve Browser, 1983; Koneman vd., 1997; mm (NH4)2SO4, 0.1 % Tween - 20?, 5 ìl 25 Arda, 2000; Furones 2001).

4 14 Özcan ve Sarýeyyüpoðlu / Yunus Arþ. Bül (2): Test için Gentamisin (CN) (10 ìg), Bulgular Amoksisilin (AX) (25 ìg), Amoksisilin/ Klavulanik asit (AMC) (30 ìg), Amikasin F. pyschrophilum'un Konvansiyonel ve (AK) (30 ìg), Ampisilin (AMP) (10 ìg), Genetik Ýdentifikasyonu Kloramfenikol (C) (30 ìg), Seftriakson (CAZ) Ýzole edilen gram negatif çomak þekilli (30 ìg), Sefazolin (CZ)(30 ìg), Sefoperazon 160 adet suþun saf kültürlerinden fenotipik ve biyokimyasal özellikleri belirlendi. Bu suþlar- (CEP) (75 ìg), Ýmipenem (ÝPM) (10 units), dan katalaz yarý pozitif; fleksirubin pigment, Eritromisin (E) (15 ìg), Enoksasin (EN) (10 hemoliz, jelatin, kazein, tween 20 ve tween 80 ìg), Klaritromisin (CLR) (15 ìg), Siproflokhidrolizi pozitif ve sitokrom oksidaz, kongo sasin (CIP) (5 ìg), Nitrofurantin (F/M) (300 kýrmýzýsý, hareket, nitrat, sitrat, indol, metil red ìg), Sulfametoksazol (SMZ) (100 ìg), (MR), voges proskauer (VP), üreaz, hidrojen Penisilin (P) (10 Ünite), Oksitetrasiklin (OT) 2 sülfür (H S), niþasta, eskülün, ortho- (30 ìg), Piperasillin (PIL) (100 ìg), Furazoli- nitrophenyl-beta-dgalactosidase (ONPG) ve done (FP) (100 ìg), Basitrasin (B) (30 ìg), dekarboksilase (OD) negatif olarak tespit Optokin (OP) (30 ìg), Batrim- Trimetop- edildi. rim+sulfametoksazol (BC) (1,25ìg+23,7 ìg), Ýþletmelerinden alýnan 4024 adet örnek- Enrofloksasin (ENR) (5 ìg), Florfenikol (FFC) ten 160 F. psychrophilum izole edildi. Bu (30 ìg), Streptomisin (S) (10 ìg), Neomisin izolatlar ile birlikte F. psychrophilum NCIMB T (N) (30 ìg), Klindamisin (CC) (2 ìg), 1947 referans suþu ve E. coli 'nin DNA izolas- Ofloksasin (OFX) (5 ìg), Vankomisin (VA) (30 yonu gerçekleþtirildi. Bu DNA'larýn PZR ile ìg), Tobramisin (NN) (10 ìg), Sefoksitin amplifikasyonu yapýldý. Daha sonra bu ürünler (FOX) (30ìg), Nalidiksik Asit (NA) (3 0ìg), % 1,5'luk agaroz jelde elekroforezden geçirildi. Jel ethidium bromide ile boyanýp, sonuçlar Netilmisin (NET) (30 ìg), Aztreonam (ATM) ultraviyole transilluminatörde deðerlendirildi. (30 ìg), Linkomisin (LC) (10 ìg) ve Yüz atmýþ adet suþun hepsinde F. Trimetoprim (TMP) (5ìg) isimli diskler psychrop-hilum türüne ait PSY , kullanýldý. PSY primerlerle 1089 bp uzunlu- Ýdentifiye edilen F. psychrophilum 4 ml ðunda bantlar görüldü (Þekil1). Dolayýsýyla o TYES broth bulunan tüplere ekilerek 15 C'de 160 adet izolatýn tamamýnýn F. psychrophilum 5-7 gün süreyle etüvde inkübe edildi. olduðu kanýtlandý. Tüplerdeki bakteri yoðunluðu 0,5 McFarland standart yoðunluðuna eþit oluncaya kadar inkübasyona devam edildi. Mueller-Hinton agar ve TYES-A besiyerlerine, TYES broth besiyerlerinde üreyen kültürden 0,1 mlalýnarak yayma tarzýnda ekim yapýldý ve o 15 C'de 5-7 gün inkübasyona býrakýldý. Ýnkübas-yon sonrasýnda antibiyotik inhibisyon zon çaplarý ölçüldü ve sonuçlar standart zon çaplarý ile karþýlaþtýrýldý (Anonim, 2000; Anonim, 2001). Þekil 1. PZR'de analizi sonucu oluþan F. psychrophilum türüne ait 1089 bp'lik bantlarý görüntüsü.

5 Özcan ve Sarýeyyüpoðlu / Yunus Arþ. Bül (2): Flavobacterium psychrophilum'un identifikasyonu gerçekleþtirildi. Polimeraz Antibakteriyel Duyarlýlýk Test Sonuçlarý Zincir Reaksiyonu (PZR) tekniði ile moleküler F. psychrophilum suþlarýnýn kullanýlan teþhisi yapýldý. Antibakteriyel duyarlýlýk testi antibakteriyellere karþý duyarlýlýk yüzde baþarýlý bir þekilde gerçekleþtirildi. oranlarý da tespit edilip Tablo 1'de verildi. Kültür balýkçýlýðýnda bakteriyel hastalýk- Antibakteriyel disk sonuçlarýna göre, F. larýn saðaltýmý veya kontrolünün temelinde psychrophilum suþlarý; Amoksisilin, Amoksi- hijyenin önemi vurgulanmakla birlikte silin/klavulanik asit, Amikasin, Ampisilin, (Roberts ve Shepherd 2001; Woo ve Bruno Kloramfenikol, Sefazolin, Enoksasin, Optokin, 2003), aþýlama ve immun sistemi uyarýcý ilaç Neomisin, Vankomisin, Sefoksitin, Nalidiksik uygulamalarýnýn da kullanýlabileceði (Cabello Asit, Aztreonam, Linkomisin ve Trimetoprim 2006; Ortega vd., 1996), ancak; hastalýklarla (% 100); Penisilin ve Klindamisin (% 78,12); etkin bir þekilde mücadelede sýnýrlý da olsa Ofloksasin ve Gentamisin (% 78,75); Eritro- antibakteriyel ilaç uygulamalarýnýn göz ardý misin ve Sulfametoksazol (% 55,62) ile edilemeyeceði belirtilmektedir (Burka vd., Furazolidone (% 15,62) gibi antibakteriyellere 1997; Kum vd., 2004; Woo ve Bruno 2003). karþý direnç gösterdiði görüldü. F. psychrop- Bulaþýcý ve öldürücü bir bakteri olan hilum; Eritromisin ve Sulfametoksazol (% Cytophaga/Flexibacter benzeri bakterilerin 28,12); Ýmipenem (% 21,87); Nitrofurantoin, neden olduðu enfeksiyonlarýn saðýtýmýnda Tobramisin ve Netilmisin (% 21,25); çeþitli antimikrobiyal bileþiklerin etkili olarak Seftriakson, Sefoperazon, Klaritromisin, kullanýldýðý bildirilmektedir (Soltani vd., Piperasillin, Basitrasin ve Trimetoprim ). Bununla birlikte Flavobacterium Sulfametoksazol (% 16,25); Penisilin ve psychrophilum'un antibiyotiklere karþý geniþ Klindamisin (% 12,50) gibi antibakteriyellere duyarlýlýk gösterdiðide bilinmektedir (Arda de orta derecede duyarlý olduðu tespit edildi. vd., 2005). Özellikle yavru balýklarda % Yine F. psychrophilum; Oksitetrasiklin, oranýnda mortaliteye neden olan bu bakterinin Florfenikol, Enrofloksasin ve Siprofloksasin (Evensen ve Lorenzen, 1997) izolasyonunu (% 100) ile Furazolidone (% 84,37); takiben suþun mutlaka antibakteriyel duyarlýlýk Trimetoprim + Sulfametoksazol, Seftriakson, testinin yapýlmasý gerekmektedir. Zira Flavo- Sefoperazon, Klaritromisin ve Piperasilin (% bacterium psychrophilum'da fonksiyonu tam 83,75); Tobramisin, Nitrofurantoin ve Netilolarak açýklanmasa da plazmidlerin varlýðýnýn misin (% 78,75); Ýmipenem (% 78,12); Streptoolmasý, bakterinin bazý antibakterilere karþý misin (% 77,5); Ofloksasin (% 21,25); Eritrohassasiyetinin zamanla azalabileceðini ortaya misin ve Sulfametoksazol (% 16,25); Penisilin koymaktadýr. ve Klindamisin (% 9,37) antibakteriyellerine ise duyarlý olduðu belirlendi. Korun ve Timur (2001), Diler vd., (2003), Ýspir vd., (2004), Timur vd., (2004) Sonuçlar ve Tartýþma araþtýrýcýlar izole ettikleri etkenlerin Amoksi- Bu araþtýrmada; öncelikli olarak Elazýð sillin/klavulanik asit, Ampisilin, Eritromisin ve ili Keban ilçesinde bulunan dört farklý gökkumiþlerdir. Gentamisine ise duyarlý olduklarýný bildir- þaðý alabalýðý (Oncorhynchus mykiss) iþletmesuþlarýnýn Bu çalýþmada ise F. psychrophilum sindeki saðlýklý ve hastalýktan þüpheli yavru Amoksisilin/Klavulanik asit, Ampisindeki alabalýklardan F. psychrophilum'un bilinen silin, Eritromisin ve Gentamisine karþý direnç klasik kültür yöntemiyle izolasyonu ve gösterdiði görüldü.

6 16 Özcan ve Sarýeyyüpoðlu / Yunus Arþ. Bül (2): Tablo 1. F. psychrophilum suþlarýnýn antibakteriyellere olan duyarlýlýk yüzde daðýlýmý (n:160)

7 Özcan ve Sarýeyyüpoðlu / Yunus Arþ. Bül (2): Bu durum ülkemizde coðrafik bölgelere Klaritromisin ve Piperasilin (% 83,75); göre izole edilen F. psychrophilum suþlarýnýn Tobramisin, Nitrofurantoin ve Netilmisin (% antibakteriyellere karþý duyarlýlýklarýnýn fark- 78,75); Ýmipenem (% 78,12); Streptomisin (% lýlýk gösterebileceðini ya da izole edilen suþ- 77,5); Ofloksasin (% 21,25); Eritromisin ve larýn antibakteriyellere direnç kazanmýþ ola- Sulfametoksazol (% 16,25); Penisilin ve bileceðini göstermektedir. Klindamisin (% 9,37) antibakteriyellerine ise Boyacýoðlu (2007) Muðla bölgesinde duyarlý olduðu belirlendi. Bu durum farklý yaptýðý çalýþmada F. psychrophilum'un Oksit- bölgelerde izole edilen F. psychrophilum etrasiklin (% 20), Eritromisin(% 45), Ampisilin suþlarýnýn antibakteriyellere karþý yüzde olarak (% 95), Sulfametoksazol (% 95); Durmaz farklýlýðýný göstermektedir. (2012) Orta ve Doðu Karadeniz bölgesinde Flavobacterium psychrophilum'un antiizole ettikleri etkenlerin Eritromisin (% 61,5), bakteriyel duyarlýlýk test sonuçuna göre Ampisilin (% 46,2), Sefoperazon (%46,2) Oksitetrasiklin, Florfenikol, Enrofloksasin ve Enrofloksasin (% 23) duyarlýlýk göstermiþtir. Siprofloksasin gibi antibakteriyellerin Psikro- Bu çalýþmada ise Oksitetrasiklin, Florfenikol, filoz enfeksiyonunda etkili olduðu ve enfeksi- Enrofloksasin ve Siprofloksasin (% 100) ile yonun saðaltýmýnda öncelikli olarak bu anti- Furazolidone (% 84,37); Trimetoprim+ bakteriyellerin tercih edilmesi gerektiði sonu- Sulfametoksazol, Seftriakson, Sefoperazon, cuna varýlmýþtýr. Kaynaklar Anonim, Performance Standards for Antimicrobial Bernardet, J.F. ve Keroualt, B Phenotypic and Disk Susceptibility Tests, 5th Informational Genomic Studies of ''Cytophaga psychrophila'', Supplement, M100-S5, Volume 14, No:16, Isolated from Diseased Rainbow Trout National Committee for Clinical Laboratory (Oncorhynhus mykiss) in France. Appl. Environ. Standarts, Villanova, PA. Microbial. Vol. 55, No: 7, Anonim, Performance Standards for Antimicrobial Boyacýoðlu, M Gökkuþaðý alabalýklarýnda Disk Susceptibility Tests, 5th Edition, Approved (Oncorhynchus mykiss) RTFS'ye (Rainbow Trout Standard, M2-A5, Volume 13, No:24, National Fry Syndrome) neden olan Flavobacterýum Committee for Clinical Laboratory Standarts, psychrophilum etkeninin izolasyonu ve Villanova, PA. antibakteriyel saðaltým seçeneðinin belirlenmesi. Arda, M Temel Mikrobiyoloji; "Geniþletilmiþ T.C. Adnan Menderes Üniversitesi, Saðlýk Ýkinci Baský.. Medisan Yayýn Serisi no 46. Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji ve Toksikoloji Ankara". Anabilim Dalý, AYDIN. Doktora Tezi. 81s. Arda, M., Seçer, S., ve Sarýeyyüpoðlu, M Balýk Burka, J.F., Hammell, K.L., Horsberg, T.E., Johnson, Hastalýklarý Medisan Yayýn serisi: 61, II. Baský G.R., Rainnie, D.J. ve Speare, D.J Drugs in Ankara 230s. salmonid culture - a review. J. Vet. Pharmacol. Austin, B The recovery of Cytophaga psychrophila Ther., 20: from Two Cases of Rainbow Trout (Oncorhynchus Cabello, FC Heavy use of prophylactic antibiotics mykiss, Walbaum) Fry Syndrome in the U.K. Bull. in aquaculture: a growing problem for human and Eur. Assoc. Fish Pathol. 12: animal health and for the environment. Environ. Balta, F Kültürü yapýlan alabalýklarda Microbiol., 8: (Oncorhynhus mykiss) görülen Flexibacter Cipriano, R.C. ve Holt, R.A Flavobacterium psychrophila enfeksiyonu. IX. Ulusal Su Ürünleri psychrophilum, Cause of Bacterial Cold- Water Sempozyumu Eðirdir/Ýsparta, Disease and Rainbow Trout Fry Syndrome. Fish Bauer, AU., Kirby, W.M., Sherris, J.C. ve Track M Disease Leaflet No:86. United States Dept. of the Antibiotic susceptibility testing by standardized Interior. U.S. Geological Service, National Fish single disc method, Journal Clinical Pathology, 45: Health Research Laboratory, Kearneysville, WV s.

8 18 Özcan ve Sarýeyyüpoðlu / Yunus Arþ. Bül (2): Diler, Ö., Altun, S., Çalýkuþu, F. ve Diler, A Su Ürünleri Dergisi, 12: Gökkuþaðý alabalýðý (Oncorhynchus mykiss)'nin Kubilay, A., Altun, S., Didinen, B.I., Ekici, S. ve Diler, Ö. yaþadýðý ortam ile iliþkili kalitatif ve kantitatif 2009a. Gökkuþaðý Alabalýðý (Oncorhyncus bakteriyel florasý üzerine bir araþtýrma. Turk J. mykiss) Ýþletmelerinde Flavobacterium Vet. Anim. Sci., 24: psychrophilum Ýzalosyonu Kafkas Univ. Vet. Fak. Diler, Ö., Altun, S. ve Iþýklý, B.I Kültürü yapýlan Derg., 15 (5): gökkuþaðý alabalýðý (Onchorhynchus my- Kubilay, A., Altun, S. ve Savaþ, S. 2009b. A study on kiss)'ndan izole edilen Flavobacteriun psychrop- aerobic bacterial flora during incubation of hilum'un fenotipik karakterleri. Süleyman rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1792) eggs in hatchery. Journal of Fisheries Dergisi, 7: (1) 1 8. Sciences. 3(1) : 5 9. Durmaz, Y., Onuk, E.E. ve Çiftçi, A Investigation Kum, C., Gökbulut, C., Akar, F., Kýrkan, Þ. ve Sekin, S. of the presence and antibiotic susceptibilities of Gökkuþaðý alabalýklarýnda (Oncorhynchus Flavobacterium psychrophilum in rainbow trout mykiss) Enterococcus seriolicida izolasyonu ve farms (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) in etkili antibakteriyel saðaltým seçeneðinin The Middle and Eastern Black Sea Regions of belirlenmesi. Vet. Hek. Dern. Derg., 75: Turkey. Vet J Ankara Univ. 59(2): Lorenzen, E., Dalsgaard, I., From, J., Hansen, F. M., Ekman, E Natural and experimental Infections Horlyck, V., Korsholm, H., Mellergaard, S. ve with Flavobacterium psychrophilum in salmonid Olesen, N.J Preliminary investigations of fish. Swedish University of agricultural sciences, fry mortality syndrome in rainbow trout. Bull. Doctoral thesis, 47s. Eur. Assoc. Fish Pathol., 11: Evensen, O. ve Lorenzen, E Simultaneous Lorenzen, E., Dalsgaard, I. ve Bernardet, J.F demonstration of infectious pancreatic necrosis Characterization of isolates of Flavobacterium v i r u s ( I P N V ) a n d F l a v o b a c t e r i u m psychrophilum associated with coldwater disease psychorophilum in paraffin embedded specimens or rainbow trout fry syndrome I: phenotypic and of rainbow trout Oncorhynchus mykiss fry by use genomic studies, Diseases of Aquatic Organisms, of paired immnohistochemistry. Dis. Aquat. Org., 31: : Lumsden, J.S., Ostland, V.E. ve Ferguson, H.W Faruk, R.A Characterisation of Flavobacterium Necrotic Myositis in Cage Cultured Rainbow psychrophilum, the causative agent of rainbow Trout, Oncorhynhus mykiss (Walbaum), Caused trout fry syndrome. PhD Thesis, University of by Flexibacter psychrophilus. Journal of fish Stirling, Stirling. diseases, 19: Furones, M.D Sampling for antimicrobial Arda, M., Seçer, S. ve Sarýeyyüpoðlu, M Balýk sensivity testing: a practical consideration, Hastalýklarý. Medisan, Ankara, s. Aquaculture, 196: Midtlyyng, J.P Aquaculture disease and health Holliman, A The veterinary approach to trout in management, Journal of Animal Science, 69: aquaculture for veterinarias. Fish Husbandary and Medicine, ed. Lydia Brown Pergamon Press, Nematollahi, A., Decostere, A., Pasmans, F. ve 447p. Haesebrouck, F Flavobacterium Ýspir, Ü., Þeker, E., Saðlam, N. ve Dörücü, M psychrophilum infections in salmonid fish. Doðu Anadolu bölgesinde bazý gökkuþaðý Journal of Fish Diseases, 26: alabalýðý (Oncorhynchus mykiss) iþletmelerinde Ortega, C., Ruiz, I., De Blas, I., Musquiz, J.L., görülen Flavobacterium psychrophilum Fernandez, A. ve Alonso, J.L Furunculosis enfeksiyonunun araþtýrýlmasý, Fýrat Üniversitesi control using using a paraimmunization stimulant Fen ve Mühendislik Bilimler dergisi, 16 (4), 718- (Baypamun) in rainbow trout. Vet. Rec., 27: Koneman, E.W., Allen, S.D., Janda, W.M., Plumb, J.A. ve Browser, P.R Microbial Fish Schreckenberger, P.C. ve Winn, W.C Color Disease Laboratory Manual, Brown Printing Atlas and Textbook of Diacnostic Microbiology, Company Montgomery, First printing, Alabama.: 5th Edition, Lippincott, Philadelphia. 689 p. 95 p. Korun, J. ve Timur, G Gökkuþaðý Alabalýklarýnda Plumb, J.A Health maintenance and pirincipal (Onchorhynchus mykiss) fry mortalite sendromu microbial disease of cultured Fishcs, Lowa State (FMS) üzerinde bir çalýþma Ýstanbul Üniversitesi University/Amcs, 328p.

9 Özcan ve Sarýeyyüpoðlu / Yunus Arþ. Bül (2): Roberts, R.J, ve Shepherd, J.C Handbook of trout bacteria (CFLB) infections in fish: studies and salmon disease. 3rd Edition, Blackwell validating clinical efficacies of selected Science, London, UK. antimicrobials. J. Fish Dis., 18: Shotts, E.B. ve Starliper, C.E Flavobacterial Suzuki, K., Arai, H., Kuge, T., Katagiri, T. ve Ýzumi, S. Disease: Columnaris Disease, Cold-water Reliability of PCR Methods fort he Disease and Bacterial Gill Disease, In Fish Detection Flavobacterium psychrophilum. Fish Diseases and Disorders, Vol. 3, Eds. Woo, P.T.K., Patology, 43 (3): Bruno, D.W., Woo, P.T.K. ve Bruno, D.W Fish disease and Soltani, M., Shanker, S. ve Munday, B.L disorders, Volume 3: Viral, bacterial and fungal Chemotherapy of Cytophaga / Flexibacter like infections. CABI Publishing, Oxfordshire, UK.

Kültür Gökkuşağı Alabalıklar (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) ından İzole Edilen Gram-Negatif Bakterilerin Antibiyotik Duyarlılığı

Kültür Gökkuşağı Alabalıklar (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) ından İzole Edilen Gram-Negatif Bakterilerin Antibiyotik Duyarlılığı Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (2): 11-15, 2013 ISSN: 1308-3961, E-ISSN: 1308-0261, www.nobel.gen.tr Kültür Gökkuşağı Alabalıklar (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) ından İzole Edilen Gram-Negatif

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. Almanca KPDS 81 ÇOK İYİ 1992 Bahar

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. Almanca KPDS 81 ÇOK İYİ 1992 Bahar ÖZGEÇMİŞ TC KİMLİK NO: PERSONEL AD: SOYAD: DOĞUM TARİHİ: SELMİN ÖZER 8/1/61 SİCİL NO: UYRUK: EHLİYET: TÜRKİYE B DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM Almanca KPDS 81 ÇOK İYİ 1992 Bahar PROGRAM ADI ÜLKE

Detaylı

Klinik Örneklerden İzole Edilen E.coli Suşlarının Kümülatif Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi

Klinik Örneklerden İzole Edilen E.coli Suşlarının Kümülatif Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi Klinik Örneklerden İzole Edilen E.coli Suşlarının Kümülatif Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi Mine Aydın Kurç,Özge Tombak,Dumrul Gülen,Hayati Güneş,Aynur Eren Topkaya Antibiyotik duyarlılık raporlarının

Detaylı

29(1), 21-25, (1), 21-25, 2017

29(1), 21-25, (1), 21-25, 2017 Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Science 2(1), 21-25, 17 2(1), 21-25, 17 Keban Baraj Gölü Pertek Bölgesinde (5.Bölge) Yetiştiriciliği Yapılan Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus

Detaylı

Minimum Bakterisidal. Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu Mart 2010, Aydın

Minimum Bakterisidal. Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu Mart 2010, Aydın Minimum Bakterisidal Konsantrasyon (MBC) Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu Mart 2010, Aydın Antimikrobik Tedavinin Başarısı Esas olarak konak defans mekanizmasına bağlıdır Konak antibiyotikle etkisi azalmış mikroorganizmayı

Detaylı

F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(4), , 2004

F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(4), , 2004 F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(4), 718-724, 2004 Doğu Anadolu Bölgesinde Bazı Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) İşletmelerinde Görülen Flavobacterium psychrophilum Enfeksiyonunun

Detaylı

GRAM POZİTİF BAKTERİ ANTİBİYOGRAMLARI

GRAM POZİTİF BAKTERİ ANTİBİYOGRAMLARI GRAM POZİTİF BAKTERİ ANTİBİYOGRAMLARI Dr. Özlem KURT AZAP 26 Kasım 2008 Genel Kurallar Tek koloniden yapılan pasaj seçici olmayan besiyerinde (kanlı agar...) bir gece inkübe edilir Benzer morfolojideki

Detaylı

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları 95 Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 12: 95-100 / Mayıs 2011 Afyon Kocatepe Üniversitesi İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları Bacteria Isolated

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ ANABİLİM DALI VFT-DR-2007-0001

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ ANABİLİM DALI VFT-DR-2007-0001 T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ ANABİLİM DALI VFT-DR-2007-0001 GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARINDA (ONCORHYNCHUS MYKISS) RTFS YE (RAINBOW TROUT FRY SYNDROME)

Detaylı

Caucasian Journal of Science

Caucasian Journal of Science Caucasian Journal of Science Journal home page: www.cjoscience.com Vol.1 Issue:2 Year: 2014 Received: Jaunary 2014 Accepted: March 2014 Avaible:December 2014 SIĞIR PNÖMONİK AKCİĞERLERİNDEN İZOLE EDİLEN

Detaylı

Gereç ve yöntem. Şişli Hamidiye Etfal EAH- 700-yataklı. Yenidoğan yoğun bakım ünitesi -29 yataklı Bir izolasyon odası Üç farklı bölüm

Gereç ve yöntem. Şişli Hamidiye Etfal EAH- 700-yataklı. Yenidoğan yoğun bakım ünitesi -29 yataklı Bir izolasyon odası Üç farklı bölüm Amaç Şişli Hamidiye Etfal EAH yenidoğan yoğun bakım ünitesinde üç haftalık süreçte üç hastanın idrar örneğinden karbapenem dirençli Klebsiella oxytoca üremesi üzerine yapılan salgın incelemesi Gereç ve

Detaylı

İzolasyon ve İdentifikasyon

İzolasyon ve İdentifikasyon İzolasyon ve İdentifikasyon (9. Hafta) 1 İzolasyon : Ayırmak İzolasyon Mikrobiyolojide izolasyon? Hangi amaçlarla izolasyon yapılır? Endüstriyel mikroorganizmalar Bozulma ve/veya hastalık etmeni mikroorganizmalar

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 1 DIġKI ÖRNEKLERĠNDE SHIGA TOKSĠN OLUġTURAN E. COLI LERĠN SEROTĠP, VĠRÜLANS GENLERĠ VE ANTĠBĠYOTĠKLERE DĠRENÇLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Dr. Revasiye GÜLEŞEN Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire

Detaylı

Enfeksiyon odaklarından izole edilen Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerde antimikrobiyal duyarlılık sonuçları

Enfeksiyon odaklarından izole edilen Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerde antimikrobiyal duyarlılık sonuçları Enfeksiyon odaklarından izole edilen Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerde antimikrobiyal duyarlılık sonuçları Doç. Dr. Gönül Şengöz 13 Haziran 2015 KAYIP DİLLERİN FISILDADIKLARI SERGİSİ-İSTANBUL Antimikrobiyal

Detaylı

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Gram Negatif Bakterilerin Değişik Antibiyotiklere Duyarlılığı

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Gram Negatif Bakterilerin Değişik Antibiyotiklere Duyarlılığı İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 9(3) 185-189 (2002) İdrar Örneklerinden İzole Edilen Gram Negatif Bakterilerin Değişik Antibiyotiklere Duyarlılığı Lale Türkmen* *Ankara Üniversitesi, Çankırı Sağlık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL 2. EĞİTİM. Adı Soyadı: Emre TURGAY. Doğum Tarihi/Yeri: İstanbul. Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL 2. EĞİTİM. Adı Soyadı: Emre TURGAY. Doğum Tarihi/Yeri: İstanbul. Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Emre TURGAY Doğum Tarihi/Yeri: Yazışma Adresi: Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü Hastalıklar Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / Telefon: +90 212 455 57

Detaylı

Abant Medical Journal

Abant Medical Journal doi: 10.5505/abantmedj.2014.74946 Abant Medical Journal Orijinal Makale / Original Article Volume Cilt 3 Issue Sayı 3 Year Yıl 2014 On Yıllık Dönemde S.aureus Suşlarının Antibiyotik Direnç Durumundaki

Detaylı

Hazırlayanlar: Doç. Dr. Yasemin ZER Mikrobiyoloji AD Öğrt. Üyesi

Hazırlayanlar: Doç. Dr. Yasemin ZER Mikrobiyoloji AD Öğrt. Üyesi ANTIBIYOTIK DUYARLILIK Yürürlük i: 10.02.2014 TEST SONUÇLARININ Revizyon i: - KISITLI BILDIRIMINE YÖNELIK KURALLAR Sayfa: 1/5 Revizyon Açıklaması Madde No Yeni yayınlandı KAPSAM: Teşhis ve Tedavi Birimleri

Detaylı

KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ

KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ YAYIN TARİHİ 01/07/2011 REVİZYON TAR.-NO 00 BÖLÜM NO 04 STANDART NO 11 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTÜ 00 Kısıtlı Bildirim : Duyarlılık test sonuçları klinikteki geniş spektrumlu antimikrobik

Detaylı

Araştırma. Harun AĞCA 2011 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 25, SAYI 3, (EYLÜL) 2011,

Araştırma. Harun AĞCA 2011 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 25, SAYI 3, (EYLÜL) 2011, 169 Araştırma Escherichia Coli Ve Klebsiella Pneumoniae Suşlarının Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Üretimleri Ve Antibiyotik Duyarlılık Oranları EXTENDED SPECTRUM BETA LACTAMASE PRODUCTION AND ANTIBIOTIC

Detaylı

STANDARDİZASYON KURUMLARI VE TÜRKİYE

STANDARDİZASYON KURUMLARI VE TÜRKİYE STANDARDİZASYON KURUMLARI VE TÜRKİYE (yalnızca CLSI mı?) Dr.ELViN DiNÇ OKMEYDANI E.A.H ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KLİNİĞİ Antibiyotik tedavisi gerektiren bir enfeksiyonda rolü olan

Detaylı

Çeşitli Balık Türlerinden İzole Edilen Patojen Bakteriler ve Antibiyotik Direnç Profilleri*

Çeşitli Balık Türlerinden İzole Edilen Patojen Bakteriler ve Antibiyotik Direnç Profilleri* Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg. 2015; 10(3): 156-164 Araştırma Makalesi/Research Article DOI:10.17094/avbd.08517 Çeşitli Balık Türlerinden İzole Edilen Patojen Bakteriler ve Antibiyotik Direnç Profilleri*

Detaylı

Enterobacteriaceae Ġzolatlarında Karbapenemazların Saptanmasında Modifiye Hodge Testi ve Carba NP Testlerinin Karşılaştırılması

Enterobacteriaceae Ġzolatlarında Karbapenemazların Saptanmasında Modifiye Hodge Testi ve Carba NP Testlerinin Karşılaştırılması Enterobacteriaceae Ġzolatlarında Karbapenemazların Saptanmasında Modifiye Hodge Testi ve Carba NP Testlerinin Karşılaştırılması Gülçin BAYRAMOĞLU 1, Gülşen ULUÇAM 1, Çiğdem GENÇOĞLU ÖZGÜR 2, Ali Osman

Detaylı

Direnç Yorumlamada Uzmanlaşma - OLGULAR - Prof. Dr. Ufuk HASDEMİR Yrd. Doç. Dr. Onur KARATUNA

Direnç Yorumlamada Uzmanlaşma - OLGULAR - Prof. Dr. Ufuk HASDEMİR Yrd. Doç. Dr. Onur KARATUNA Direnç Yorumlamada Uzmanlaşma - OLGULAR - Prof. Dr. Ufuk HASDEMİR Yrd. Doç. Dr. Onur KARATUNA Olgu 1 Olgu 1. İki hafta önce iştahsızlık, ishal ve yüksek ateş şikayetleri olan 28 yaşındaki hastanın dışkı

Detaylı

Kısıtlı Bildirim, Otomatize Sistemler, EUCAST. Güner Söyletir, Nilay Çöplü

Kısıtlı Bildirim, Otomatize Sistemler, EUCAST. Güner Söyletir, Nilay Çöplü Kısıtlı Bildirim, Otomatize istemler, EUCAT Güner öyletir, Nilay Çöplü Kısıtlı bildirim Antibiyotik duyarlılık test (ADT) sonuçlarını rapor ederken çalışılan tüm antimikrobiyalleri rapor etmemek, belli

Detaylı

Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri. Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D

Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri. Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D 1 Enfeksiyonun Özgül Laboratuvar Tanısı Mikroorganizmanın üretilmesi Mikroorganizmaya

Detaylı

MICROORGANISMS ISOLATED FROM URINE SPECIMENS IN THE BACTERIOLOGY LABORATORY, ULUDAĞ UNIVERSITY HOSPITAL, BETWEEN 1999 AND 2002

MICROORGANISMS ISOLATED FROM URINE SPECIMENS IN THE BACTERIOLOGY LABORATORY, ULUDAĞ UNIVERSITY HOSPITAL, BETWEEN 1999 AND 2002 İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2005; 19 (1): 91-96 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BAKTERİYOLOJİ LABORATUVARI NDA 1999-2002 YILLARI ARASINDA İDRAR ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKRO-ORGANİZMALAR

Detaylı

YARA YERİ ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ*

YARA YERİ ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ* ANKEM Derg ;(): YARA YERİ ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ* Süreyya GÜL YURTSEVER, Nükhet KURULTAY, Nihan ÇEKEN, Şenel YURTSEVER, İlhan AFŞAR,

Detaylı

Gram-Negatif Bakterilerde Direncin Laboratuvar Tanısı ve Yorumlanması

Gram-Negatif Bakterilerde Direncin Laboratuvar Tanısı ve Yorumlanması Gram-Negatif Bakterilerde Direncin Laboratuvar Tanısı ve Yorumlanması Dr. Özlem Kurt-Azap Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Sunum planı Antimikrobiyal

Detaylı

Kedi ve köpeklerin ürogenital sistem. sistem infeksiyonlarından izole edilen Escherichia

Kedi ve köpeklerin ürogenital sistem. sistem infeksiyonlarından izole edilen Escherichia Kedi ve köpeklerin ürogenital sistem infeksiyonlarından izole edilen Escherichia coli suşlarının antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi* Orkun BABACAN**, Mehmet AKAN***, Müjgan İZGÜR**** Öz: Bu çalışmada

Detaylı

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Dr. Tolga BAŞKESEN GİRİŞ Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Erken ve doğru tedavi ile mortaliteyi azaltmak mümkün GİRİŞ Kan

Detaylı

flora Escherichia coli İzolatlarına Üriner Sistem İnfeksiyonlarından İzole Edilen Fosfomisinin İn Vitro Etkinliği

flora Escherichia coli İzolatlarına Üriner Sistem İnfeksiyonlarından İzole Edilen Fosfomisinin İn Vitro Etkinliği flora K L İ N İ K Ç A L I Ş M A/ R E S E A R C H A R T I C L E Üriner Sistem İnfeksiyonlarından İzole Edilen Escherichia coli İzolatlarına Fosfomisinin İn Vitro Etkinliği In Vitro Activity of Fosfomycin

Detaylı

Ne değişti? Dr. Özlem Kurt-Azap

Ne değişti? Dr. Özlem Kurt-Azap CLSI dan EUCAST e: Ne değişti? Dr. Özlem Kurt-Azap CLSI EUCAST- Avrupa Antibiyotik Duyarlılık Komitesi TMC Türkçe EUCAST Dökümanları CLSI vs EUCAST Farklar EUCAST Ulusal Sınırdeğer komitelerinin temsilcileri

Detaylı

ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilimdalı, Tokat 2

ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilimdalı, Tokat 2 Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 16: 25-30/Ocak 2015 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Bir Devlet Hastanesinde Poliklinik Hastalarına Ait İdrar Örneklerinden İzole EdilenGenişlemiş Spektrumlu

Detaylı

Kan Kültürlerinden İzole Edilen Gram Negatif Çomaklar ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Kan Kültürlerinden İzole Edilen Gram Negatif Çomaklar ve Antibiyotik Duyarlılıkları ISSN: Eur J Health Sci 2015;1(2):58-62 Kan Kültürlerinden İzole Edilen Gram Negatif Çomaklar ve Antibiyotik lıkları Antibiotic susceptibilities of Gram negative rods isolated from blood cultures Deniz

Detaylı

Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) nda Vagokokkozise Karşı Etkili Antibakteriyel Tedavinin Belirlenmesi

Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) nda Vagokokkozise Karşı Etkili Antibakteriyel Tedavinin Belirlenmesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 12(1):41-48 (2016) http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/esufd/ Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) nda Vagokokkozise Karşı Etkili Antibakteriyel

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 10.05.2013 Madde 5.10 eklendi. 01 28.06.2013 Madde 5.10 da onay yetkisi Dahiliye, Pediatrik ve 02 Göğüs Hastalıkları Uzman Hekimi için de tanımlandı.

Detaylı

BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood (150 mm) BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep blood, Square

BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood (150 mm) BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep blood, Square KULLANIM TALİMATLARI KULLANIMA HAZIR PLAK BESİYERİ PA-254030.07 Rev.: April 2013 BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood (150 mm) BD Mueller Hinton Agar with

Detaylı

Anaerop Haber Haziran 2015 sayısının konu başlığı : Yurt içi / yurt dışı anaerop yayınlar

Anaerop Haber Haziran 2015 sayısının konu başlığı : Yurt içi / yurt dışı anaerop yayınlar Haziran 2015 İletişim adresleri : "Güven Külekçi" gkulekci@istanbul.edu.tr, "Turk Mikrobiyoloji Cemiyeti" tmc@tmc-online.org Anaerop Haber Haziran 2015 sayısının konu başlığı : Yurt içi / yurt dışı anaerop

Detaylı

İdrar kültürlerinden soyutlanan Enterobacteriaceae türlerinin GSBL üretimi ile ertapenem ve diğer antibiyotiklere direncinin belirlenmesi

İdrar kültürlerinden soyutlanan Enterobacteriaceae türlerinin GSBL üretimi ile ertapenem ve diğer antibiyotiklere direncinin belirlenmesi Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (3): 474-478 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.03.0457 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE İdrar kültürlerinden soyutlanan Enterobacteriaceae türlerinin

Detaylı

Mikail Özcan Accepted: July 2011. ISSN : 1308-7258 mikailozcan@yahoo.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey BALIKLARDA CYTOPHAGACEAE ENFEKSĠYONLARI

Mikail Özcan Accepted: July 2011. ISSN : 1308-7258 mikailozcan@yahoo.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey BALIKLARDA CYTOPHAGACEAE ENFEKSĠYONLARI ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 3, Article Number: 5A0065 ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Received: October 2010 Mikail Özcan Accepted: July 2011 Mustafa Sarıeyyüpoğlu

Detaylı

Nurhan ALBAYRAK*, Şafak KAYA**

Nurhan ALBAYRAK*, Şafak KAYA** Türk Mikrobiyol Cem Derg (2009) 39 (1-2): 16-21 1993 Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti / Turkish Microbiological Society ISSN: 0258-2171 Nurhan ALBAYRAK, Şafak KAYA ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA

Detaylı

MERSİN İLİ ÇAĞLARCA KÖYÜNDEKİ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) KULUÇKAHANELERİNDE Flavobacterium spp.

MERSİN İLİ ÇAĞLARCA KÖYÜNDEKİ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) KULUÇKAHANELERİNDE Flavobacterium spp. 4(1): 112-122 (2010) DOI: 10.3153/jfscom.2010010 Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN 1307-234X 2010 www.fisheriessciences.com RESEARCH ARTICLE ARAŞTIRMA MAKALESİ MERSİN İLİ ÇAĞLARCA KÖYÜNDEKİ GÖKKUŞAĞI

Detaylı

KISITLI ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTİ BİLDİRİMİ TALİMATI

KISITLI ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTİ BİLDİRİMİ TALİMATI SAYFA NO 1/5 1. AMAÇ VE KAPSAM: Antibiyotiklerin doğru kullanımını sağlamak, antibiyotiklere karşı direnç gelişimini azaltmak ve gereksiz antibiyotik kullanımını önlemektir. Kısıtlı antibiyotik duyarlılık

Detaylı

ORIGINAL ARTICLE / ÖZGÜN ARAŞTIRMA

ORIGINAL ARTICLE / ÖZGÜN ARAŞTIRMA 182 Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi Ö. Deveci / ve ark. İdrar kültürlerinde beta-laktamaz sıklığı Cilt/Vol 1, No 3, 182-186 Journal of Clinical and Experimental Investigations ORIGINAL ARTICLE

Detaylı

N. Tiryakioğlu, B. Aksu, M. U. Hasdemir. Marmara Üni. Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

N. Tiryakioğlu, B. Aksu, M. U. Hasdemir. Marmara Üni. Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul Eritromisine dirençli klinik Streptococcus pneumoniae izolatlarında makrolid direncinin genetik profili ile serotip ilişkisi N. Tiryakioğlu, B. Aksu, M. U. Hasdemir Marmara Üni. Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji

Detaylı

SU ÜRÜNLERİİŞLEME TESİSİNDEKİ MİKROBİYAL FLORANIN DEĞİŞİMİNDE TİCARİ DEZENFEKTANLARIN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. Aysu BESLER

SU ÜRÜNLERİİŞLEME TESİSİNDEKİ MİKROBİYAL FLORANIN DEĞİŞİMİNDE TİCARİ DEZENFEKTANLARIN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. Aysu BESLER SU ÜRÜNLERİİŞLEME TESİSİNDEKİ MİKROBİYAL FLORANIN DEĞİŞİMİNDE TİCARİ DEZENFEKTANLARIN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Aysu BESLER SUNUM PLANI Konu ve kapsam Amaç Yöntem Bulgular Sonuç ve Öneriler http://kaymurgida.com.tr/murat_fab/isleme.html

Detaylı

Elazığ Bölgesi Alabalık İşletmelerinde Merkezi Kayıt Sistemi

Elazığ Bölgesi Alabalık İşletmelerinde Merkezi Kayıt Sistemi ISSN: 2148-0273 Cilt 2, Sayı 2, 2014 / Vol. 2, Issue 2, 2014 Elazığ Bölgesi Alabalık İşletmelerinde Merkezi Kayıt Sistemi *Uğur AYDIN ve **Azime KÜÇÜKGÜL Özet Bu çalışmanın amacı, Elazığ da bulunan en

Detaylı

Alabalık İşletmelerinden Motil Aeromonasların İzolasyonu [1] [2] ve Antibiyotiklere Duyarlılıklarının Saptanması

Alabalık İşletmelerinden Motil Aeromonasların İzolasyonu [1] [2] ve Antibiyotiklere Duyarlılıklarının Saptanması Kafkas Univ Vet Fak Derg 15 (3): 357-361, 2009 RESEARCH ARTICLE Alabalık İşletmelerinden Motil Aeromonasların İzolasyonu [1] [2] ve Antibiyotiklere larının Saptanması Yüksel DURMAZ * Necla TÜRK ** [1]

Detaylı

CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONLARINDA MİKROORGANİZMA PROFİLİ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIK DURUMU* ÖZET SUMMARY

CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONLARINDA MİKROORGANİZMA PROFİLİ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIK DURUMU* ÖZET SUMMARY ANKEM Derg 2006;20(2):89-93. CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONLARINDA MİKROORGANİZMA PROFİLİ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIK DURUMU* Emel SESLİ ÇETİN, Selçuk KAYA, Tekin TAŞ, Buket CİCİOĞLU ARIDOĞAN, Mustafa DEMİRCİ Süleyman

Detaylı

Serolojik Test Sonuçları, Bakteri İdantifikasyonu,Antibakteriyel Duyarlılık Testleri Olgu Sunuları. Mik.Uzm.Dr.Uğur Çiftçi Düzen Laboratuvarlar Grubu

Serolojik Test Sonuçları, Bakteri İdantifikasyonu,Antibakteriyel Duyarlılık Testleri Olgu Sunuları. Mik.Uzm.Dr.Uğur Çiftçi Düzen Laboratuvarlar Grubu Serolojik Test Sonuçları, Bakteri İdantifikasyonu,Antibakteriyel Duyarlılık Testleri Olgu Sunuları Mik.Uzm.Dr.Uğur Çiftçi Düzen Laboratuvarlar Grubu Klinik Mikrobiyoloji Nereye Gidiyor? Mikroskobik inceleme

Detaylı

Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları. Dilara Öğünç Gülçin Bayramoğlu Onur Karatuna

Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları. Dilara Öğünç Gülçin Bayramoğlu Onur Karatuna Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları Dilara Öğünç Gülçin Bayramoğlu Onur Karatuna Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları Dr Dilara

Detaylı

. 1. Geliş tarihi/received:13.9.2011, Kabul Tarihi/Acepted: 25.10.2012

. 1. Geliş tarihi/received:13.9.2011, Kabul Tarihi/Acepted: 25.10.2012 . 1. AVKAE Derg. 2012, 2 (2):1-5 Araştırma Makalesi/Research Article Hatay Bölgesinde Klinik ve Subklinik Mastitisli İneklerden Streptococcus spp. Etkenlerinin İzolasyonu ve Antibiyotik Duyarlılıklarının

Detaylı

AURAM NE RHODAM NE FLORESAN BOYAMA

AURAM NE RHODAM NE FLORESAN BOYAMA AURAM NE RHODAM NE FLORESAN BOYAMA Dr. Vildan AVKAN O UZ DEÜ T p Fakültesi nfeksiyon Hastal klar ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Direkt mikroskopi teknikleri konusunun giriflinde verilen genel bilgiler ve

Detaylı

Balık ve yetiştirme suyu kökenli Aeromonas izolatlarının antimikrobiyal duyarlılıklarının saptanması

Balık ve yetiştirme suyu kökenli Aeromonas izolatlarının antimikrobiyal duyarlılıklarının saptanması Ankara Üniv Vet Fak Derg, 64, 69-73, 2017 Kısa Bilimsel Çalışma / Short Communication Balık ve yetiştirme suyu kökenli Aeromonas izolatlarının antimikrobiyal duyarlılıklarının saptanması Ertan Emek ONUK

Detaylı

TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİLER (TDM)

TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİLER (TDM) TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİLER (TDM) Ne zaman etkendir? Duyarlılık testleri ne zaman ve nasıl yapılmalıdır? Nasıl tedavi edilmelidir? TDM NE ZAMAN ETKENDİR? Şebeke suyundan, topraktan, doğal sulardan,

Detaylı

Sağlık Çalışanlarında Staphylococcus aureus Burun Taşıyıcılığı ve Antibiyotik Duyarlılığının Araştırılması

Sağlık Çalışanlarında Staphylococcus aureus Burun Taşıyıcılığı ve Antibiyotik Duyarlılığının Araştırılması Araştırma Makalesi Sağlık Çalışanlarında Staphylococcus aureus Burun Taşıyıcılığı ve Antibiyotik Duyarlılığının Araştırılması Investigation of Nasal Carriage and Antibiotic Susceptibility of Staphylococcus

Detaylı

(2011) 26: (2011) 26: Oncorhynchus mykiss -

(2011) 26: (2011) 26: Oncorhynchus mykiss - İstanbul Üniversitesi Istanbul University Su Ürünleri Dergisi Journal of Fisheries & Aquatic Sciences (2011) 26: 47-61 (2011) 26: 47-61 * - - Oncorhynchus mykiss - * 48 Oncorhynchus mykiss,- - - - 49 -

Detaylı

YAYINLAR. A- SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

YAYINLAR. A- SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler YAYINLAR A- SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler 1- Pekmezci GZ, Bolukbas CS, Gurler AT, Onuk EE. Occurrence and molecular characterization of Hysterothylacium aduncum (Nematoda:

Detaylı

6 yaşındaki erkek hasta İstanbul da yaşıyor Son üç gündür.geçmeyen bulantı.kas ağrısı.karın krampları.ishal şikayetleriyle hastaneye götürülüyor

6 yaşındaki erkek hasta İstanbul da yaşıyor Son üç gündür.geçmeyen bulantı.kas ağrısı.karın krampları.ishal şikayetleriyle hastaneye götürülüyor UZMANIYLA TARTIŞMA Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Sindirim Sistemi Prof. Dr. Betigül ÖNGEN İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Olgu Sunumu Olgu 6 yaşındaki erkek hasta İstanbul

Detaylı

ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN STAFİLOKOK SUŞLARINDA SLİME OLUŞUMU VE ANTİBİYOTİK DİRENCİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN STAFİLOKOK SUŞLARINDA SLİME OLUŞUMU VE ANTİBİYOTİK DİRENCİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Ankara Ecz. Fak. Derg. J. Fac. Pharm, Ankara 39 (3) 187-194, 2010 39 (3) 187-194, 2010 Original article ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN STAFİLOKOK SUŞLARINDA SLİME OLUŞUMU VE ANTİBİYOTİK DİRENCİ

Detaylı

Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Vankomisin Dirençli Enterokokların Antibiyotik Duyarlılıkları

Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Vankomisin Dirençli Enterokokların Antibiyotik Duyarlılıkları doi:10.5222/tmcd.2014.056 Araştırma Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Vankomisin Dirençli Enterokokların Antibiyotik Duyarlılıkları Neval AĞUŞ, Mümtaz Cem ŞİRİN, Nisel YILMAZ, Pınar ŞAMLIOĞLU, Yeşer

Detaylı

Campylobacter ve Aeromonas Türleri Prof. Dr. Betigül ÖNGEN

Campylobacter ve Aeromonas Türleri Prof. Dr. Betigül ÖNGEN Duyarlılık Testlerinin Uygulanmasında ve Yorumlanmasında Sorun Yaşanan Bakteriler Campylobacter ve Aeromonas Türleri Prof. Dr. Betigül ÖNGEN AKIŞ Campylobacter ve Aeromonas Direnç (Dünya/Türkiye) ne durumda?

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları 13 ƘŰƬƑƊ Özgün Araştırma / Original Article Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları Microorganisms

Detaylı

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Toplum kökenli, E. coli, idrar, antibiyotik direnci

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Toplum kökenli, E. coli, idrar, antibiyotik direnci ARAŞTIRMA F.Ü.Sağ.Bil.Tıp Derg. 2015; 29 (2): 51-55 http://www.fusabil.org Affan DENK 1 Ayşe SAĞMAK TARTAR 2 1 Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim

Detaylı

MERSİN ÇAĞLARCA KÖYÜNDEKİ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) KULUÇKAHANELERİNDE FLAVOBACTERIUM SPP.

MERSİN ÇAĞLARCA KÖYÜNDEKİ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) KULUÇKAHANELERİNDE FLAVOBACTERIUM SPP. MERSİN ÇAĞLARCA KÖYÜNDEKİ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) KULUÇKAHANELERİNDE FLAVOBACTERIUM SPP. NİN ARAŞTIRILMASI SEVGİ YILDIRIM MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SU

Detaylı

SİSTEMİK ANTİMİKROBİK VE DİĞER İLAÇLARIN REÇETELEME KURALLARI LİSTESİ

SİSTEMİK ANTİMİKROBİK VE DİĞER İLAÇLARIN REÇETELEME KURALLARI LİSTESİ Sayfa No 1 / 6 Tedavi için gerekli görülen antibiyotikler, aşağıda belirtilen esaslara göre reçete edilecektir. Aşağıdaki Listedeki kısaltma ve ibareler için liste sonunda AÇIKLAMALAR bulunmaktadır. 1.BETALAKTAM

Detaylı

KLEBSIELLA PNEUMONIAE KLİNİK İZOLATLARINDA CTX-M TİPİ BETA-LAKTAMAZLARIN FENOTİPİK VE MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI

KLEBSIELLA PNEUMONIAE KLİNİK İZOLATLARINDA CTX-M TİPİ BETA-LAKTAMAZLARIN FENOTİPİK VE MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2009; 43: 553-562 KLEBSIELLA PNEUMONIAE KLİNİK İZOLATLARINDA CTX-M TİPİ BETA-LAKTAMAZLARIN FENOTİPİK VE MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI INVESTIGATION OF

Detaylı

ARAŞTIRMA. F.Ü.Sağ.Bil.Tıp Derg. 2014; 28 (1): Betül DEMİR 1 Affan DENK 2 Gülden ESER KARLIDAĞ 3 Haydar UÇAK 4

ARAŞTIRMA. F.Ü.Sağ.Bil.Tıp Derg. 2014; 28 (1): Betül DEMİR 1 Affan DENK 2 Gülden ESER KARLIDAĞ 3 Haydar UÇAK 4 ARAŞTIRMA F.Ü.Sağ.Bil.Tıp Derg. 014; 8 (1): 05-10 http://www.fusabil.org Betül DEMİR 1 Affan DENK Gülden ESER KARLIDAĞ 3 Haydar UÇAK 4 1 Fırat Üniversitesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE Fırat

Detaylı

56 JCEI / Gündem ve ark. İdrar kaynaklı E.coli ve Klebsiella suşlarının antibiyotik direnci 2013; 4 (1): 56-62 RESEARCH ARTICLE

56 JCEI / Gündem ve ark. İdrar kaynaklı E.coli ve Klebsiella suşlarının antibiyotik direnci 2013; 4 (1): 56-62 RESEARCH ARTICLE 56 JCEI / Gündem ve ark. İdrar kaynaklı E.coli ve Klebsiella suşlarının antibiyotik direnci 2013; 4 (1): 56-62 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2013.01.0234 RESEARCH

Detaylı

Menenjit Ön Tanılı Hastaların BOS Örneklerinin Bir Yıllık Bakteriyolojik İnceleme Sonuçlarının

Menenjit Ön Tanılı Hastaların BOS Örneklerinin Bir Yıllık Bakteriyolojik İnceleme Sonuçlarının Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Menenjit Ön Tanılı Hastaların BOS Örneklerinin Bir Yıllık Bakteriyolojik İnceleme Sonuçlarının Değerlendirilmesi Evaluation of the Results of CCF Samples Investigated

Detaylı

Su Mikrobiyolojisi 02

Su Mikrobiyolojisi 02 İNSANİ TÜKETİM M AMAÇLI SULARDA MEMBRAN FİLTRASYON F YÖNTEMY NTEMİ İLE MİKROBM KROBİYOLOJİK K ANALİZLER Prof. Dr. Kadir HALKMAN Ankara Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü Su Mikrobiyolojisi 02 Su Mikrobiyolojisi

Detaylı

Fahriye EKŞİ İclal BALCI Efgan D. GAYYURHAN Goncanur ÇEKEM

Fahriye EKŞİ İclal BALCI Efgan D. GAYYURHAN Goncanur ÇEKEM İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2007; 21 (1): 27-31 KLİNİK ÖRNEKLERDEN SOYUTLANAN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARININ METİSİLİN DİRENCİNİN BELİRLENMESİ VE ANTİMİKROBİYAL İLAÇLARA DUYARLILIKLARININ

Detaylı

ŞARBON BASİLLERİNDE ANTİBİYOTİK DİRENCİ*

ŞARBON BASİLLERİNDE ANTİBİYOTİK DİRENCİ* ANKEM Derg 2011;25(Ek 2):97-99 ŞARBON BASİLLERİNDE ANTİBİYOTİK DİRENCİ* Duygu PERÇİN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ duygu.percin@hotmail.com ÖZET Bacillus

Detaylı

OLGULARLA ANAEROP BAKTERİYOLOJİ. Dr. F. Ferda Tunçkanat Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

OLGULARLA ANAEROP BAKTERİYOLOJİ. Dr. F. Ferda Tunçkanat Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı OLGULARLA ANAEROP BAKTERİYOLOJİ Dr. F. Ferda Tunçkanat Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Olgu 2 24 yaşında 20 haftalık gebeliği olan kadın hasta. Altı saat önce başlayan

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİNDE 2008 YILINDA YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI*

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİNDE 2008 YILINDA YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI* ANKEM Derg 009;(4):77-8 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİNDE 008 YILINDA YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI* Ahmet MANSUR*, Çiğdem KUZUCU*, Yasemin

Detaylı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Ortaya Çıkan GSBL Pozitif Klebsiella pneumoniae Nedenli Nozokomiyal Bir Salgının AP-PCR ile Araştırılması

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Ortaya Çıkan GSBL Pozitif Klebsiella pneumoniae Nedenli Nozokomiyal Bir Salgının AP-PCR ile Araştırılması Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2012; 46(1): 101-105 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Ortaya Çıkan GSBL Pozitif Klebsiella pneumoniae Nedenli Nozokomiyal Bir Salgının AP-PCR ile Araştırılması

Detaylı

Araştırma. Ayşegül Çopur Çİçek *, Zeynep Şentürk Köksal **, Ayşe Ertürk ***, Seher Aziret Getİr **, Osman Birol Özgümüş *

Araştırma. Ayşegül Çopur Çİçek *, Zeynep Şentürk Köksal **, Ayşe Ertürk ***, Seher Aziret Getİr **, Osman Birol Özgümüş * Türk Mikrobiyol Cem Derg ():9-, doi:./tmcd..9 Araştırma Rize 8. Yıl Devlet Hastanesi nde Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Escherichia coli ve Klebsiella Suşlarının Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz

Detaylı

ORDU İLİNDE ÇOCUKLARIN İDRAR ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN BAKTERİLER VE ANTİBİYOTİK DİRENÇ ORANLARI

ORDU İLİNDE ÇOCUKLARIN İDRAR ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN BAKTERİLER VE ANTİBİYOTİK DİRENÇ ORANLARI ORDU İLİNDE ÇOCUKLARIN İDRAR ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN BAKTERİLER VE ANTİBİYOTİK DİRENÇ ORANLARI Antibiotic Resistance Rates and Bacteria Isolated From Urine Samples Of Pediatric Patients In Ordu Mustafa

Detaylı

Çeşitli Antibiyotiklerin Antimikrobiyal Aktivitesi Üzerine İdrarın Etkisinin Farklı Escherichia coli Fenotiplerinde Araştırılması

Çeşitli Antibiyotiklerin Antimikrobiyal Aktivitesi Üzerine İdrarın Etkisinin Farklı Escherichia coli Fenotiplerinde Araştırılması Türk Mikrobiyol Cem Derg (00) :-8 Çeşitli Antibiyotiklerin Antimikrobiyal Aktivitesi Üzerine ın Etkisinin Farklı Escherichia coli Fenotiplerinde Araştırılması Özden BÜYÜKBABA-BORAL(*), Nevriye GÖNÜLLÜ

Detaylı

SALMONELLA ARANMASI. a. GENEL ÖZELLİKLERİ

SALMONELLA ARANMASI. a. GENEL ÖZELLİKLERİ SALMONELLA ARANMASI a. GENEL ÖZELLİKLERİ Enterobacteriaceae familyasına ait, Gram negatif, spor oluşturmayan, fakültatif anaerob, çubuk formunda olup, çoğu (S.pullorum, S.gallinarum ve S.arizonea türleri

Detaylı

KISA BİLDİRİ: PSEUDOMONAS AERUGINOSA VE ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARINDA SERUM DİRENCİNİN ARAŞTIRILMASI*

KISA BİLDİRİ: PSEUDOMONAS AERUGINOSA VE ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARINDA SERUM DİRENCİNİN ARAŞTIRILMASI* MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜLT 2006; 40: BÜLTENİ 251-255 251 KISA BİLDİRİ: PSEUDOMONAS AERUGINOSA VE ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARINDA SERUM DİRENCİNİN ARAŞTIRILMASI* SHORT COMMUNICATION: INVESTIGATION

Detaylı

Propolisin Mikobakterilere Karşı in-vitro Etkinliğinin Araştırılması

Propolisin Mikobakterilere Karşı in-vitro Etkinliğinin Araştırılması Propolisin Mikobakterilere Karşı in-vitro Etkinliğinin Araştırılması Melek İnci 1, Ayşe Nedret Koç 2, Mustafa Altay Atalay 2, Sibel Silici 3, Hafize Sav 2, Fatma Mutlu Sarıgüzel 4, Aslıhan Gültekin Çökük

Detaylı

KBB HASTALIKLARINDA ANT B YOT K KULLANIMI

KBB HASTALIKLARINDA ANT B YOT K KULLANIMI .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Pratikte Antibiyotik Kullan m Simpozyumu 2-3 May s 1997, stanbul, s. 145-151 KBB HASTALIKLARINDA ANT B YOT K KULLANIMI Doç. Dr. Ferhan Öz

Detaylı

Antimikrobiyal Yönetiminde Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanının Rolü

Antimikrobiyal Yönetiminde Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanının Rolü Antimikrobiyal Yönetiminde Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanının Rolü Prof. Dr. Aynur EREN TOPKAYA Namık Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 1 Antimikrobiyal Yönetim ile ilgili

Detaylı

Sağlık Hizmetleri ile İlişkili İnfeksiyonlardan Soyutlanan Bakterilerin Antibiyotik Duyalılık Sonuçları

Sağlık Hizmetleri ile İlişkili İnfeksiyonlardan Soyutlanan Bakterilerin Antibiyotik Duyalılık Sonuçları Sağlık Hizmetleri ile İlişkili İnfeksiyonlardan Soyutlanan Bakterilerin Antibiyotik Duyalılık Sonuçları Doç. Dr. Serhan SAKARYA ADÜ Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hast. Ve Kl. Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 1 Amaç

Detaylı

Uygulamalı. Moleküler Biyoloji Teknikleri, Temel Mikrobiyoloji, Temel Biyokimya ve Laboratuvar Yönetimi Kursları. Yaz Dönemi Başlıyor!

Uygulamalı. Moleküler Biyoloji Teknikleri, Temel Mikrobiyoloji, Temel Biyokimya ve Laboratuvar Yönetimi Kursları. Yaz Dönemi Başlıyor! Uygulamalı Moleküler Biyoloji Teknikleri, Temel Mikrobiyoloji, Temel Biyokimya ve Laboratuvar Yönetimi Kursları Yaz Dönemi Başlıyor! : DNA izolasyonu, Primer tasarımı, PCR Teknikleri, Agaroz Jel Elektroforezi,

Detaylı

6T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

6T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 6T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARINDAN İZOLE EDİLEN ESHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA PNEUMONIAE SUŞLARININ TANIMLANMASI, ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTLERİ VE GENİŞ

Detaylı

CLSI dan EUCAST e Geçişte Üriner Sistem Enfeksiyonu Etkeni Escherichia coli İzolatlarının Antibiyotik Duyarlılıklarının Karşılaştırılması

CLSI dan EUCAST e Geçişte Üriner Sistem Enfeksiyonu Etkeni Escherichia coli İzolatlarının Antibiyotik Duyarlılıklarının Karşılaştırılması Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2015; 49(4): 494-501 CLSI dan EUCAST e Geçişte Üriner Sistem Enfeksiyonu Etkeni Escherichia coli İzolatlarının Antibiyotik Duyarlılıklarının Karşılaştırılması

Detaylı

Tunceli Bölgesi Alabalık Yetiştiriciliği İşletmelerinde Merkezi Kayıt Sistemi

Tunceli Bölgesi Alabalık Yetiştiriciliği İşletmelerinde Merkezi Kayıt Sistemi ISSN: 2148 0273 Cilt 3, Sayı 1, 2015 Vol. 3, Issue 1, 2015 Tunceli Bölgesi Alabalık Yetiştiriciliği İşletmelerinde Merkezi Kayıt Sistemi Veysiye ERKİL 1, Azime KÜÇÜKGÜL 2* Özet Bu çalışmada Tunceli'de

Detaylı

KISITLI ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTİ PROSEDÜRÜ

KISITLI ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTİ PROSEDÜRÜ Dok No:ENF.PR.04 Yayın Tarihi:NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 5 1.0 AMAÇ:Bu prosedürün amacı, uygunsuz antibiyotik kullanımını önlemek, antibiyotiklere karşı direnç gelişimini yavaşlatmak ve gereksiz

Detaylı

ANTİBAKTERİYEL DİRENÇ SÜRVEYANSI CEASAR VE UAMDS PROJELERİ

ANTİBAKTERİYEL DİRENÇ SÜRVEYANSI CEASAR VE UAMDS PROJELERİ ANTİBAKTERİYEL DİRENÇ SÜRVEYANSI CEASAR VE UAMDS PROJELERİ Dr.Hüsniye Şimşek Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Kasım- 2013 Ülkemizde AMD sürveyansı konusunda

Detaylı

ULUSAL ENTERİK PATOJENLER LABORATUVAR SÜRVEYANS AĞI (UEPLA) XXXVII. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ KASIM 2016 ANTALYA

ULUSAL ENTERİK PATOJENLER LABORATUVAR SÜRVEYANS AĞI (UEPLA) XXXVII. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ KASIM 2016 ANTALYA ULUSAL ENTERİK PATOJENLER LABORATUVAR SÜRVEYANS AĞI (UEPLA) XXXVII. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ 16-20 KASIM 2016 ANTALYA 1 Ulusal Enterik Patojenler Laboratuvar Sürveyans Ağı (UEPLA) Türkiye de Bulaşıcı

Detaylı

Hastane ve Toplum Kaynaklı Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus Suşlarının Çeşitli Antibiyotiklere Duyarlılığı *

Hastane ve Toplum Kaynaklı Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus Suşlarının Çeşitli Antibiyotiklere Duyarlılığı * Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane ve Toplum Kaynaklı Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus Suşlarının Çeşitli Antibiyotiklere Duyarlılığı * Antibiotic Susceptibility of Methicillin resistant

Detaylı

KISA BİLDİRİ: ANKARA İLİNDEKİ SEKS ÇALIŞANLARINDAN İZOLE EDİLEN NEISSERIA GONORRHOEAE SUŞLARININ ANTİMİKROBİYALLERE KARŞI DİRENÇ DURUMU*

KISA BİLDİRİ: ANKARA İLİNDEKİ SEKS ÇALIŞANLARINDAN İZOLE EDİLEN NEISSERIA GONORRHOEAE SUŞLARININ ANTİMİKROBİYALLERE KARŞI DİRENÇ DURUMU* MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜLT 2006, 40: BÜLTENİ 69-73 69 KISA BİLDİRİ: ANKARA İLİNDEKİ SEKS ÇALIŞANLARINDAN İZOLE EDİLEN NEISSERIA GONORRHOEAE SUŞLARININ ANTİMİKROBİYALLERE KARŞI DİRENÇ DURUMU* SHORT COMMUNICATION:

Detaylı

Antibiyogram nasıl değerlendirilir?

Antibiyogram nasıl değerlendirilir? Antibiyogram nasıl değerlendirilir? Dr.Funda Timurkaynak Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İstanbul Hastanesi Antibiyotik duyarlılığını nasıl belirleriz?

Detaylı

Yılları Arasında Kan Kültürlerinde Üreyen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Yılları Arasında Kan Kültürlerinde Üreyen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları Özgün Araştırma / Original Article 61 2010-2015 Yılları Arasında Kan Kültürlerinde Üreyen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları Microorganisms Isolated From Blood Cultures During 2010-2015 and

Detaylı

YARA KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI*

YARA KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI* Araştırma ANKEM Derg ;(): doi:./ankem.. YARA KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI* Nadire Seval GÜNDEM, Aytekin ÇIKMAN Erzincan Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji ve

Detaylı

EUCAST a Geçiş. Dr. Deniz Gür Ph.D. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

EUCAST a Geçiş. Dr. Deniz Gür Ph.D. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı EUCAST a Geçiş Dr. Deniz Gür Ph.D. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ß-hemolitik streptokoklarda penisiline direnç (!) Sayı Direnç Yöntem Kaynak 100 60 Disk diffüzyon

Detaylı

Hastalıklar Anabilim Dalı Ordu Cad. No: Laleli / İstanbul

Hastalıklar Anabilim Dalı Ordu Cad. No: Laleli / İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Süheyla KARATAŞ STEINUM Doğum Tarihi/Yeri: 02.06.1970 / İzmir Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul Telefon:

Detaylı