Elazýð Ýlindeki Bazý Alabalýk Ýþletmelerinde Ýzole Edilen Flavobacterium psychrophilum'un Antibakteriyel Duyarlýlýklarýnýn Ýncelenmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Elazýð Ýlindeki Bazý Alabalýk Ýþletmelerinde Ýzole Edilen Flavobacterium psychrophilum'un Antibakteriyel Duyarlýlýklarýnýn Ýncelenmesi"

Transkript

1 Yunus Araþtýrma Bülteni 2013 (2): ISSN Research Article Araþtýrma Makalesi Elazýð Ýlindeki Bazý Alabalýk Ýþletmelerinde Ýzole Edilen Flavobacterium psychrophilum'un Antibakteriyel Duyarlýlýklarýnýn Ýncelenmesi 1* 2 Mikail ÖZCAN, Mustafa SARIEYYÜPOÐLU 1 Kahramanmaraþ Sütçü Ýmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Su Ürünleri Bölümü, Kahramanmaraþ, Türkiye 2 Fýrat Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Elazýð, Türkiye * Sorumlu yazar: Tel: Faks: e mail: Geliþ Tarihi: Kabul Tarihi: Abstract Investigation of the Antibacterial Susceptibilities of Flavobacterium psychrophýlum Isolated in Some Trout Farms of Elazýg City In this study, it was aimed to investigate antibacterial susceptibilities of Flavobacterium psychrophilum isolated trout fry in four rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) farms in Keban district of Elazýð province. For bacterial isolations, total of 4024 samples were collected from rainbow trout farms between December 2008 and July In these examples 160 F. psychrophilum was isolated by using culture methods and biochemical tests. Polymerase Chain Reaction (PCR) technique was performed with the molecular confirmation of this F. psychrophilum strains. Kirby-bauer Disc diffusion method was used to evaluate antibacterial susceptibility. Flavobacterium psychrophilum strains were found sensitive to various antibacterial agent, such as, Oxytetracycline, Florfenikol, Enrofloxacin and Ciprofloxacin. Keywords: Flavobacterium psychrophilum, Rainbow trout, Oncorhynchus mykiss, Polymerase Chain Reaction (PCR), Antibacterial susceptibility Özet Bu çalýþma ile Elazýð ili Keban ilçesinde bulunan dört ayrý Gökkuþaðý alabalýðý (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) iþletmesindeki yavrularda izole edilen Flavobacterium psychrophilum izolatlarýnýn antibakteriyel duyarlýlýklarýnýn belirlenmesi amacýyla yapýldý. Bu çalýþma, Aralýk 2008 ve Temmuz 2009 tarihleri arasýnda alabalýk iþletmelerinden toplam 4024 örnek toplandý. Bu örneklerde 160 adet F. psychrophilum izole edildi. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) tekniði ile bu F. psychrophilum suþlarýnýn moleküler teþhisi yapýldý. Elde edilen izolatlarýn antibakteriyel ilaçlara karþý duyarlýlýklarý disk difüzyon yöntemi ile belirlendi. F. psychrophilum suþlarý; Oksitetrasiklin, Florfenikol, Enrofloksasin ve Siprofloksasin antibakteriyellerine ise duyarlý olduðu belirlendi. Anahtar Kelimeler: Flavobacterium psychrophilum, Gökkuþaðý alabalýðý, Oncorhynchus mykiss, Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) Antibakteriyel duyarlýlýðý Giriþ Psikrofiloz (Bakteriyel soðuk su hastalýðý, Pedinkül hastalýðý, Rainbow Trout Fry Syndrome -RTFS); F. psychrophilum'un neden olduðu, özellikle kuluçkahanelerde su sýcako lýðýnýn 10 C'nin altýna düþtüðü durumlarda meydana gelen, septisemik karakterli, akut seyir- * Bu araþtýrma, birinci yazarýn Doktora tez çalýþmasýnýn bir bölümünden özetlenmiþtir. Su Ürünleri Merkez Arastýrma Enstitüsü Müdürlügü, Trabzon

2 12 Özcan ve Sarýeyyüpoðlu / Yunus Arþ. Bül (2): seyirli, epidemik ve öldürücü bir enfeksi- olmaktadýr (Cipriano ve Holt, 2005). yondur. Psikrofilozis, Türkiye'de ilk olarak Psikrofiloz'un kontrolünde etkin bir aþý 1993 yýlýnda yavru gökkuþaðý alabalýklarýnda uygulamasýnýn olmamasý ve bakteriyel bir saptanmýþ ve daha sonraki yýllarda farklý hastalýk olmasý nedeniyle antibiyotik ile coðrafik bölgelere yayýlarak balýk üretim saðaltýmý ön plana çýkmaktadýr. Ancak kültür tesislerinde ciddi ekonomik kayýplara neden balýkçýlýðýnda yaygýn olarak görülen bakteriyel olmuþtur. Þimdiye kadar ülkemizde bu hastalýk hastalýklarýn taný ve saðaltýmýnda etken þubat-haziran aylarýnda yaygýn halde görül- izolasyonu ve identifikasyonu yapýlmadan, müþ, yavru alabalýklarýn önemli bir bakteriyel bilinçsiz ve yaygýn bir þekilde antibiyotik hastalýðý haline gelmiþtir (Bernardet ve kullanýmý, dirençli suþlarýn geliþmesine neden Keroualt, 1989; Austin, 1992; Lumsden vd., olmakta ve sonuçta hastalýklarýn saðaltýmýnda 1996; Diler vd., 2003; Ýspir vd., 2004; Arda vd., güçlüklerle karþýlaþýlmaktadýr (Faruk, 2000; 2005). Midtlyyng, 2002; Cipriano ve Holt, 2005). F. psychrophilum kültürü yapýlan Bu çalýþma ile Elazýð ili Keban ilçesinde salmonid türlerden Oncorhynchus mykiss, bulunan dört ayrý Gökkuþaðý alabalýðý Salmo trutta, Salvelinus fortinalis, Salmo (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) iþletnamaycush (Shotts ve Starliper, 1999; Ekman, mesindeki yavrularda izole edilen Flavobac- 2003; Nematollahi vd., 2003; Cipriano ve Holt, terium psychrophilum bakterisinin antibak- 2005) ile Anguilla anguilla, Cyprinus carpio, teriyel duyarlýlýklarýnýn belirlenmesi amacýyla Tinca tinca gibi salmonid olmayan türlerden de yapýldý. izole edilmiþtir (Bernardet ve Keroualt, 1989; Lorenzen vd., 1991; Austin, 1992; Holliman, Materyal ve Metot 1993; Lorenzen vd., 1997; Plumb, 1999; Ekman, 2003; Cipriano ve Holt, 2005). Örneklerin Toplanmasý F. psychrophilum, hastalýða yol açtýðý Çalýþmada Aralýk 2008 ve Temmuz 2009 gibi alabalýklarýn deri, mukoza, yüzgeç, tarihleri arasýnda Elazýð'ýn Keban ilçesinde solungaç, operkulum, ovaryum sývýsý ve ticari olarak gökkuþaðý alabalýðý yetiþtiriciliði sindirim sisteminin doðal florasýnda da yapýlan ve kuluçkahane bölümüne sahip 4 bulunmaktadýr (Diler, 2000; Nematollahi vd., iþletmeden örnekler toplandý.toplam 4024 adet 2003; Arda vd., 2005; Kubilay vd., 2009a; örnek yumurta, ovaryum sývýsý, sperm, Kubilay vd., 2009b). Ayrýca etkenin hasta anaç povidin/iodin solüsyonuyla yýkanmýþ yumurta, balýklarýn yumurtalarýna, buradan da yavru döllenmiþ yumurta, gözlenmiþ yumurta, keseli balýklara bulaþabildiði bildirilmiþtir (Balta, yavru, 5 gramdan küçük yavru, 5 gramdan 1997; Diler vd., 2003). Çevresel faktörlerin büyük saðlýklý yavru alabalýk dalaðý, 5 gramdan (özellikle su sýcaklýðýnýn düþmesi, kalitesi büyük saðlýklý yavru alabalýk karaciðeri, 5 düþük sular, balýk populasyonundaki artýþ, kötü gramdan büyük saðlýklý yavru alabalýk böbreði, bakým-besleme gibi) deðiþmesiyle etkenin 5 gramdan büyük saðlýklý yavru alabalýk virulensi artmakta ve enfeksiyona neden baðýrsaðý, hastalýktan þüpheli ve yeni ölmüþ olmaktadýr. Etken temas ve su yoluyla balýklar yavru alabalýk dalaðý, hastalýktan þüpheli ve arasýnda hýzlý bir þekilde yayýlarak bulaþtýðýn- yeni ölmüþ yavru alabalýk karaciðeri, hastalýkdan gökkuþaðý alabalýðý yetiþtiriciliði yapýlan tan þüpheli ve yeni ölmüþ yavru alabalýk iþletmelerde aþýrý ölümlere ve sonuçta iþletme- böbreði, hastalýktan þüpheli ve yeni ölmüþ lerde önemli ekonomik kayýplara neden yavru alabalýk baðýrsaðý, yem ve su'dan alýndý.

3 Özcan ve Sarýeyyüpoðlu / Yunus Arþ. Bül (2): F. pyschrophilum'un Konvansiyonel ve mm MgCl2, deoksinükleotitlerin her birinden Genetik Ýzolasyonu 250 ìm, 1.25 U Taq DNA Polymerase enzimi F. pyschrophilum'un izolasyonu için (MBI, Fermentas) ve F. psychrophilum türüne Cytophaga Agar (CA), Cytophaga Broth (CB), ait spesifik iki tane primer çifti kullanýldý. F. Modified (Modifiye) Anacker ve Ordal Agar psychrophilum türü için; PSY (5'- (MAOA), Modified Anacker ve Ordal Broth GTT GGC ATC AAC ACA CT-3') ve PSY2 (MAOB), Tryptone (Tripton) Yeast Extract Salt (5'-CGA TCC TAC TTG CGT AG- Agar (TYES-A), Tryptone Yeast Extract Salt 3') primer çiftinin (Suzuki vd., 2008) her Broth (TYES-B), Enriched Anacker ve birinden 50 pmol ve 5 ìl template DNA ilave Ordal+Fetal Bovine Serum+Agar (EAO edildi. PZR reaksiyonlarý Techne TC 512 +FBS+A), Enriched Anacker ve Ordal + Fetal gradient thermalcycler (Techne, Ýngiltere) Bovine Serum + Broth (EAO+FBS+B), cihazýnda gerçekleþtirildi. PZR amplifikas- Tryptone Yeast Extract Salt Agar + Tobramycin yonunda 94 ºC'de 5 dakika ön denaturasyon (TYES-A+T) Tryptone Yeast Extract Fetal aþamasýný takiben, toplam 35 PZR siklusu 94 Bovine Serum Agar (TYFBS-A) spesifik ºC'de 30 saniye denaturasyon, 51 ºC'de 90 besiyerleri kullanýldý. Bütün ekim yapýlan saniye hibridizasyon, 72 ºC'de 2 dakika DNA besiyerleri 15 ºC'de 5-7 gün süreyle soðutmalý sentezi ve 72 ºC'de 5 dakika son uzatma iþlemi etüvde inkübasyona býrakýldý. CA, TYES-A, yapýldý. PZR'de amplifiye edilen DNA MAOA, EAO+FBS+A, TYES+ TOBRAM- ürünlerinden, 7 ìl alýnýp, 3 ìl blue orange YCÝN + A besiyerlerinde üreyen sarý renkteki yükleme solüsyonu ile karýþtýrýlarak daha önce kolonilerden subkültür elde etmek için TYES-A hazýrlanan % 1,5'luk agaroz jel üzerindeki ve EAO +FBS+A besiyerlerine ekimler yapýldý. kuyucuklara yerleþtirildi. Son kuyucuða da Bu kolonilerden Gram boyama yapýlarak DNA markeri býrakýldý. Jel, Tris-borik asitetkenin boyama özelliði ve kültürün saflýðý EDTA (TBE) buffer'ý kullanýlarak % 1,5 'luk kontrol edildi. Gram negatif ve çomak þekilli agaroz jelde 80 V 'da 1,5 saat elektroforez bakterilerden öncelikle katalaz ve fleksirubin iþlemine tabi tutulduktan sonra ethidium pigment testleri yapýldý. Bu testlerden katalaz bromide (10 mg/ml) ile 30 dakika süreyle yarý pozitif ve fleksirubin pigment oranj boyandý. Karanlýk odada ultraviyole transil- (portakal renginde) renk gösteren bakterilere; lüminatörde F. psychrophilum'a özgü DNA bant sitokrom oksidaz, metil red (MR), voges uzunluklarýna (bp-base pair) bakýlarak polaroid proskauer (VP), oksidasyon-fermentasyon kamera sistemi ile fotografý çekildi. Metodun (O/F), nitrat, kongo kýrmýzýsý, sitrat, indol, herhangi bir aþamasýnda meydana gelebilecek ortho-nitrophenyl-beta-d-galactosidase muhtemel bir kontaminasyonu tespit etmek (ONPG), dekarboksilase (OD), üreaz, hidrojen amacýyla; gerek DNA ekstraksiyonu aþama- 2 sülfür (H S) testleri ile karbonhidratlarýn sýnda gerekse PZR'de pozitif F. psychrophilum fermentasyonu, jelatin, hemoliz, niþasta, ve negatif kontrol olarak da Esherichia coli eskülün, kazein, tween 20 ve tween 80 hidrolizi bakterileri kullanýldý. gibi biyokimyasal testleri uygulandý ve hareket muayenesi yapýldý. Antibiyotik Duyarlýlýk Testi F. pyschrophilum PZR ile identifikas- Ýzolatlarýn Antibakteriyel duyarlýlýkyonunda DNA izolasyonu yapýldý. Toplam 50 larýnýn belirlenmesinde Kirby-Bauer disk ìl'lik hacimde hazýrlanan PZR karýþýmýnda; 5 ìl difüzyon testi kullanýldý (Bauer vd., 1966; 10x PZR buffer?750 mm Tris-HCI, ph 8.8, 200 Plumb, ve Browser, 1983; Koneman vd., 1997; mm (NH4)2SO4, 0.1 % Tween - 20?, 5 ìl 25 Arda, 2000; Furones 2001).

4 14 Özcan ve Sarýeyyüpoðlu / Yunus Arþ. Bül (2): Test için Gentamisin (CN) (10 ìg), Bulgular Amoksisilin (AX) (25 ìg), Amoksisilin/ Klavulanik asit (AMC) (30 ìg), Amikasin F. pyschrophilum'un Konvansiyonel ve (AK) (30 ìg), Ampisilin (AMP) (10 ìg), Genetik Ýdentifikasyonu Kloramfenikol (C) (30 ìg), Seftriakson (CAZ) Ýzole edilen gram negatif çomak þekilli (30 ìg), Sefazolin (CZ)(30 ìg), Sefoperazon 160 adet suþun saf kültürlerinden fenotipik ve biyokimyasal özellikleri belirlendi. Bu suþlar- (CEP) (75 ìg), Ýmipenem (ÝPM) (10 units), dan katalaz yarý pozitif; fleksirubin pigment, Eritromisin (E) (15 ìg), Enoksasin (EN) (10 hemoliz, jelatin, kazein, tween 20 ve tween 80 ìg), Klaritromisin (CLR) (15 ìg), Siproflokhidrolizi pozitif ve sitokrom oksidaz, kongo sasin (CIP) (5 ìg), Nitrofurantin (F/M) (300 kýrmýzýsý, hareket, nitrat, sitrat, indol, metil red ìg), Sulfametoksazol (SMZ) (100 ìg), (MR), voges proskauer (VP), üreaz, hidrojen Penisilin (P) (10 Ünite), Oksitetrasiklin (OT) 2 sülfür (H S), niþasta, eskülün, ortho- (30 ìg), Piperasillin (PIL) (100 ìg), Furazoli- nitrophenyl-beta-dgalactosidase (ONPG) ve done (FP) (100 ìg), Basitrasin (B) (30 ìg), dekarboksilase (OD) negatif olarak tespit Optokin (OP) (30 ìg), Batrim- Trimetop- edildi. rim+sulfametoksazol (BC) (1,25ìg+23,7 ìg), Ýþletmelerinden alýnan 4024 adet örnek- Enrofloksasin (ENR) (5 ìg), Florfenikol (FFC) ten 160 F. psychrophilum izole edildi. Bu (30 ìg), Streptomisin (S) (10 ìg), Neomisin izolatlar ile birlikte F. psychrophilum NCIMB T (N) (30 ìg), Klindamisin (CC) (2 ìg), 1947 referans suþu ve E. coli 'nin DNA izolas- Ofloksasin (OFX) (5 ìg), Vankomisin (VA) (30 yonu gerçekleþtirildi. Bu DNA'larýn PZR ile ìg), Tobramisin (NN) (10 ìg), Sefoksitin amplifikasyonu yapýldý. Daha sonra bu ürünler (FOX) (30ìg), Nalidiksik Asit (NA) (3 0ìg), % 1,5'luk agaroz jelde elekroforezden geçirildi. Jel ethidium bromide ile boyanýp, sonuçlar Netilmisin (NET) (30 ìg), Aztreonam (ATM) ultraviyole transilluminatörde deðerlendirildi. (30 ìg), Linkomisin (LC) (10 ìg) ve Yüz atmýþ adet suþun hepsinde F. Trimetoprim (TMP) (5ìg) isimli diskler psychrop-hilum türüne ait PSY , kullanýldý. PSY primerlerle 1089 bp uzunlu- Ýdentifiye edilen F. psychrophilum 4 ml ðunda bantlar görüldü (Þekil1). Dolayýsýyla o TYES broth bulunan tüplere ekilerek 15 C'de 160 adet izolatýn tamamýnýn F. psychrophilum 5-7 gün süreyle etüvde inkübe edildi. olduðu kanýtlandý. Tüplerdeki bakteri yoðunluðu 0,5 McFarland standart yoðunluðuna eþit oluncaya kadar inkübasyona devam edildi. Mueller-Hinton agar ve TYES-A besiyerlerine, TYES broth besiyerlerinde üreyen kültürden 0,1 mlalýnarak yayma tarzýnda ekim yapýldý ve o 15 C'de 5-7 gün inkübasyona býrakýldý. Ýnkübas-yon sonrasýnda antibiyotik inhibisyon zon çaplarý ölçüldü ve sonuçlar standart zon çaplarý ile karþýlaþtýrýldý (Anonim, 2000; Anonim, 2001). Þekil 1. PZR'de analizi sonucu oluþan F. psychrophilum türüne ait 1089 bp'lik bantlarý görüntüsü.

5 Özcan ve Sarýeyyüpoðlu / Yunus Arþ. Bül (2): Flavobacterium psychrophilum'un identifikasyonu gerçekleþtirildi. Polimeraz Antibakteriyel Duyarlýlýk Test Sonuçlarý Zincir Reaksiyonu (PZR) tekniði ile moleküler F. psychrophilum suþlarýnýn kullanýlan teþhisi yapýldý. Antibakteriyel duyarlýlýk testi antibakteriyellere karþý duyarlýlýk yüzde baþarýlý bir þekilde gerçekleþtirildi. oranlarý da tespit edilip Tablo 1'de verildi. Kültür balýkçýlýðýnda bakteriyel hastalýk- Antibakteriyel disk sonuçlarýna göre, F. larýn saðaltýmý veya kontrolünün temelinde psychrophilum suþlarý; Amoksisilin, Amoksi- hijyenin önemi vurgulanmakla birlikte silin/klavulanik asit, Amikasin, Ampisilin, (Roberts ve Shepherd 2001; Woo ve Bruno Kloramfenikol, Sefazolin, Enoksasin, Optokin, 2003), aþýlama ve immun sistemi uyarýcý ilaç Neomisin, Vankomisin, Sefoksitin, Nalidiksik uygulamalarýnýn da kullanýlabileceði (Cabello Asit, Aztreonam, Linkomisin ve Trimetoprim 2006; Ortega vd., 1996), ancak; hastalýklarla (% 100); Penisilin ve Klindamisin (% 78,12); etkin bir þekilde mücadelede sýnýrlý da olsa Ofloksasin ve Gentamisin (% 78,75); Eritro- antibakteriyel ilaç uygulamalarýnýn göz ardý misin ve Sulfametoksazol (% 55,62) ile edilemeyeceði belirtilmektedir (Burka vd., Furazolidone (% 15,62) gibi antibakteriyellere 1997; Kum vd., 2004; Woo ve Bruno 2003). karþý direnç gösterdiði görüldü. F. psychrop- Bulaþýcý ve öldürücü bir bakteri olan hilum; Eritromisin ve Sulfametoksazol (% Cytophaga/Flexibacter benzeri bakterilerin 28,12); Ýmipenem (% 21,87); Nitrofurantoin, neden olduðu enfeksiyonlarýn saðýtýmýnda Tobramisin ve Netilmisin (% 21,25); çeþitli antimikrobiyal bileþiklerin etkili olarak Seftriakson, Sefoperazon, Klaritromisin, kullanýldýðý bildirilmektedir (Soltani vd., Piperasillin, Basitrasin ve Trimetoprim ). Bununla birlikte Flavobacterium Sulfametoksazol (% 16,25); Penisilin ve psychrophilum'un antibiyotiklere karþý geniþ Klindamisin (% 12,50) gibi antibakteriyellere duyarlýlýk gösterdiðide bilinmektedir (Arda de orta derecede duyarlý olduðu tespit edildi. vd., 2005). Özellikle yavru balýklarda % Yine F. psychrophilum; Oksitetrasiklin, oranýnda mortaliteye neden olan bu bakterinin Florfenikol, Enrofloksasin ve Siprofloksasin (Evensen ve Lorenzen, 1997) izolasyonunu (% 100) ile Furazolidone (% 84,37); takiben suþun mutlaka antibakteriyel duyarlýlýk Trimetoprim + Sulfametoksazol, Seftriakson, testinin yapýlmasý gerekmektedir. Zira Flavo- Sefoperazon, Klaritromisin ve Piperasilin (% bacterium psychrophilum'da fonksiyonu tam 83,75); Tobramisin, Nitrofurantoin ve Netilolarak açýklanmasa da plazmidlerin varlýðýnýn misin (% 78,75); Ýmipenem (% 78,12); Streptoolmasý, bakterinin bazý antibakterilere karþý misin (% 77,5); Ofloksasin (% 21,25); Eritrohassasiyetinin zamanla azalabileceðini ortaya misin ve Sulfametoksazol (% 16,25); Penisilin koymaktadýr. ve Klindamisin (% 9,37) antibakteriyellerine ise duyarlý olduðu belirlendi. Korun ve Timur (2001), Diler vd., (2003), Ýspir vd., (2004), Timur vd., (2004) Sonuçlar ve Tartýþma araþtýrýcýlar izole ettikleri etkenlerin Amoksi- Bu araþtýrmada; öncelikli olarak Elazýð sillin/klavulanik asit, Ampisilin, Eritromisin ve ili Keban ilçesinde bulunan dört farklý gökkumiþlerdir. Gentamisine ise duyarlý olduklarýný bildir- þaðý alabalýðý (Oncorhynchus mykiss) iþletmesuþlarýnýn Bu çalýþmada ise F. psychrophilum sindeki saðlýklý ve hastalýktan þüpheli yavru Amoksisilin/Klavulanik asit, Ampisindeki alabalýklardan F. psychrophilum'un bilinen silin, Eritromisin ve Gentamisine karþý direnç klasik kültür yöntemiyle izolasyonu ve gösterdiði görüldü.

6 16 Özcan ve Sarýeyyüpoðlu / Yunus Arþ. Bül (2): Tablo 1. F. psychrophilum suþlarýnýn antibakteriyellere olan duyarlýlýk yüzde daðýlýmý (n:160)

7 Özcan ve Sarýeyyüpoðlu / Yunus Arþ. Bül (2): Bu durum ülkemizde coðrafik bölgelere Klaritromisin ve Piperasilin (% 83,75); göre izole edilen F. psychrophilum suþlarýnýn Tobramisin, Nitrofurantoin ve Netilmisin (% antibakteriyellere karþý duyarlýlýklarýnýn fark- 78,75); Ýmipenem (% 78,12); Streptomisin (% lýlýk gösterebileceðini ya da izole edilen suþ- 77,5); Ofloksasin (% 21,25); Eritromisin ve larýn antibakteriyellere direnç kazanmýþ ola- Sulfametoksazol (% 16,25); Penisilin ve bileceðini göstermektedir. Klindamisin (% 9,37) antibakteriyellerine ise Boyacýoðlu (2007) Muðla bölgesinde duyarlý olduðu belirlendi. Bu durum farklý yaptýðý çalýþmada F. psychrophilum'un Oksit- bölgelerde izole edilen F. psychrophilum etrasiklin (% 20), Eritromisin(% 45), Ampisilin suþlarýnýn antibakteriyellere karþý yüzde olarak (% 95), Sulfametoksazol (% 95); Durmaz farklýlýðýný göstermektedir. (2012) Orta ve Doðu Karadeniz bölgesinde Flavobacterium psychrophilum'un antiizole ettikleri etkenlerin Eritromisin (% 61,5), bakteriyel duyarlýlýk test sonuçuna göre Ampisilin (% 46,2), Sefoperazon (%46,2) Oksitetrasiklin, Florfenikol, Enrofloksasin ve Enrofloksasin (% 23) duyarlýlýk göstermiþtir. Siprofloksasin gibi antibakteriyellerin Psikro- Bu çalýþmada ise Oksitetrasiklin, Florfenikol, filoz enfeksiyonunda etkili olduðu ve enfeksi- Enrofloksasin ve Siprofloksasin (% 100) ile yonun saðaltýmýnda öncelikli olarak bu anti- Furazolidone (% 84,37); Trimetoprim+ bakteriyellerin tercih edilmesi gerektiði sonu- Sulfametoksazol, Seftriakson, Sefoperazon, cuna varýlmýþtýr. Kaynaklar Anonim, Performance Standards for Antimicrobial Bernardet, J.F. ve Keroualt, B Phenotypic and Disk Susceptibility Tests, 5th Informational Genomic Studies of ''Cytophaga psychrophila'', Supplement, M100-S5, Volume 14, No:16, Isolated from Diseased Rainbow Trout National Committee for Clinical Laboratory (Oncorhynhus mykiss) in France. Appl. Environ. Standarts, Villanova, PA. Microbial. Vol. 55, No: 7, Anonim, Performance Standards for Antimicrobial Boyacýoðlu, M Gökkuþaðý alabalýklarýnda Disk Susceptibility Tests, 5th Edition, Approved (Oncorhynchus mykiss) RTFS'ye (Rainbow Trout Standard, M2-A5, Volume 13, No:24, National Fry Syndrome) neden olan Flavobacterýum Committee for Clinical Laboratory Standarts, psychrophilum etkeninin izolasyonu ve Villanova, PA. antibakteriyel saðaltým seçeneðinin belirlenmesi. Arda, M Temel Mikrobiyoloji; "Geniþletilmiþ T.C. Adnan Menderes Üniversitesi, Saðlýk Ýkinci Baský.. Medisan Yayýn Serisi no 46. Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji ve Toksikoloji Ankara". Anabilim Dalý, AYDIN. Doktora Tezi. 81s. Arda, M., Seçer, S., ve Sarýeyyüpoðlu, M Balýk Burka, J.F., Hammell, K.L., Horsberg, T.E., Johnson, Hastalýklarý Medisan Yayýn serisi: 61, II. Baský G.R., Rainnie, D.J. ve Speare, D.J Drugs in Ankara 230s. salmonid culture - a review. J. Vet. Pharmacol. Austin, B The recovery of Cytophaga psychrophila Ther., 20: from Two Cases of Rainbow Trout (Oncorhynchus Cabello, FC Heavy use of prophylactic antibiotics mykiss, Walbaum) Fry Syndrome in the U.K. Bull. in aquaculture: a growing problem for human and Eur. Assoc. Fish Pathol. 12: animal health and for the environment. Environ. Balta, F Kültürü yapýlan alabalýklarda Microbiol., 8: (Oncorhynhus mykiss) görülen Flexibacter Cipriano, R.C. ve Holt, R.A Flavobacterium psychrophila enfeksiyonu. IX. Ulusal Su Ürünleri psychrophilum, Cause of Bacterial Cold- Water Sempozyumu Eðirdir/Ýsparta, Disease and Rainbow Trout Fry Syndrome. Fish Bauer, AU., Kirby, W.M., Sherris, J.C. ve Track M Disease Leaflet No:86. United States Dept. of the Antibiotic susceptibility testing by standardized Interior. U.S. Geological Service, National Fish single disc method, Journal Clinical Pathology, 45: Health Research Laboratory, Kearneysville, WV s.

8 18 Özcan ve Sarýeyyüpoðlu / Yunus Arþ. Bül (2): Diler, Ö., Altun, S., Çalýkuþu, F. ve Diler, A Su Ürünleri Dergisi, 12: Gökkuþaðý alabalýðý (Oncorhynchus mykiss)'nin Kubilay, A., Altun, S., Didinen, B.I., Ekici, S. ve Diler, Ö. yaþadýðý ortam ile iliþkili kalitatif ve kantitatif 2009a. Gökkuþaðý Alabalýðý (Oncorhyncus bakteriyel florasý üzerine bir araþtýrma. Turk J. mykiss) Ýþletmelerinde Flavobacterium Vet. Anim. Sci., 24: psychrophilum Ýzalosyonu Kafkas Univ. Vet. Fak. Diler, Ö., Altun, S. ve Iþýklý, B.I Kültürü yapýlan Derg., 15 (5): gökkuþaðý alabalýðý (Onchorhynchus my- Kubilay, A., Altun, S. ve Savaþ, S. 2009b. A study on kiss)'ndan izole edilen Flavobacteriun psychrop- aerobic bacterial flora during incubation of hilum'un fenotipik karakterleri. Süleyman rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1792) eggs in hatchery. Journal of Fisheries Dergisi, 7: (1) 1 8. Sciences. 3(1) : 5 9. Durmaz, Y., Onuk, E.E. ve Çiftçi, A Investigation Kum, C., Gökbulut, C., Akar, F., Kýrkan, Þ. ve Sekin, S. of the presence and antibiotic susceptibilities of Gökkuþaðý alabalýklarýnda (Oncorhynchus Flavobacterium psychrophilum in rainbow trout mykiss) Enterococcus seriolicida izolasyonu ve farms (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) in etkili antibakteriyel saðaltým seçeneðinin The Middle and Eastern Black Sea Regions of belirlenmesi. Vet. Hek. Dern. Derg., 75: Turkey. Vet J Ankara Univ. 59(2): Lorenzen, E., Dalsgaard, I., From, J., Hansen, F. M., Ekman, E Natural and experimental Infections Horlyck, V., Korsholm, H., Mellergaard, S. ve with Flavobacterium psychrophilum in salmonid Olesen, N.J Preliminary investigations of fish. Swedish University of agricultural sciences, fry mortality syndrome in rainbow trout. Bull. Doctoral thesis, 47s. Eur. Assoc. Fish Pathol., 11: Evensen, O. ve Lorenzen, E Simultaneous Lorenzen, E., Dalsgaard, I. ve Bernardet, J.F demonstration of infectious pancreatic necrosis Characterization of isolates of Flavobacterium v i r u s ( I P N V ) a n d F l a v o b a c t e r i u m psychrophilum associated with coldwater disease psychorophilum in paraffin embedded specimens or rainbow trout fry syndrome I: phenotypic and of rainbow trout Oncorhynchus mykiss fry by use genomic studies, Diseases of Aquatic Organisms, of paired immnohistochemistry. Dis. Aquat. Org., 31: : Lumsden, J.S., Ostland, V.E. ve Ferguson, H.W Faruk, R.A Characterisation of Flavobacterium Necrotic Myositis in Cage Cultured Rainbow psychrophilum, the causative agent of rainbow Trout, Oncorhynhus mykiss (Walbaum), Caused trout fry syndrome. PhD Thesis, University of by Flexibacter psychrophilus. Journal of fish Stirling, Stirling. diseases, 19: Furones, M.D Sampling for antimicrobial Arda, M., Seçer, S. ve Sarýeyyüpoðlu, M Balýk sensivity testing: a practical consideration, Hastalýklarý. Medisan, Ankara, s. Aquaculture, 196: Midtlyyng, J.P Aquaculture disease and health Holliman, A The veterinary approach to trout in management, Journal of Animal Science, 69: aquaculture for veterinarias. Fish Husbandary and Medicine, ed. Lydia Brown Pergamon Press, Nematollahi, A., Decostere, A., Pasmans, F. ve 447p. Haesebrouck, F Flavobacterium Ýspir, Ü., Þeker, E., Saðlam, N. ve Dörücü, M psychrophilum infections in salmonid fish. Doðu Anadolu bölgesinde bazý gökkuþaðý Journal of Fish Diseases, 26: alabalýðý (Oncorhynchus mykiss) iþletmelerinde Ortega, C., Ruiz, I., De Blas, I., Musquiz, J.L., görülen Flavobacterium psychrophilum Fernandez, A. ve Alonso, J.L Furunculosis enfeksiyonunun araþtýrýlmasý, Fýrat Üniversitesi control using using a paraimmunization stimulant Fen ve Mühendislik Bilimler dergisi, 16 (4), 718- (Baypamun) in rainbow trout. Vet. Rec., 27: Koneman, E.W., Allen, S.D., Janda, W.M., Plumb, J.A. ve Browser, P.R Microbial Fish Schreckenberger, P.C. ve Winn, W.C Color Disease Laboratory Manual, Brown Printing Atlas and Textbook of Diacnostic Microbiology, Company Montgomery, First printing, Alabama.: 5th Edition, Lippincott, Philadelphia. 689 p. 95 p. Korun, J. ve Timur, G Gökkuþaðý Alabalýklarýnda Plumb, J.A Health maintenance and pirincipal (Onchorhynchus mykiss) fry mortalite sendromu microbial disease of cultured Fishcs, Lowa State (FMS) üzerinde bir çalýþma Ýstanbul Üniversitesi University/Amcs, 328p.

9 Özcan ve Sarýeyyüpoðlu / Yunus Arþ. Bül (2): Roberts, R.J, ve Shepherd, J.C Handbook of trout bacteria (CFLB) infections in fish: studies and salmon disease. 3rd Edition, Blackwell validating clinical efficacies of selected Science, London, UK. antimicrobials. J. Fish Dis., 18: Shotts, E.B. ve Starliper, C.E Flavobacterial Suzuki, K., Arai, H., Kuge, T., Katagiri, T. ve Ýzumi, S. Disease: Columnaris Disease, Cold-water Reliability of PCR Methods fort he Disease and Bacterial Gill Disease, In Fish Detection Flavobacterium psychrophilum. Fish Diseases and Disorders, Vol. 3, Eds. Woo, P.T.K., Patology, 43 (3): Bruno, D.W., Woo, P.T.K. ve Bruno, D.W Fish disease and Soltani, M., Shanker, S. ve Munday, B.L disorders, Volume 3: Viral, bacterial and fungal Chemotherapy of Cytophaga / Flexibacter like infections. CABI Publishing, Oxfordshire, UK.

Kültür Gökkuşağı Alabalıklar (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) ından İzole Edilen Gram-Negatif Bakterilerin Antibiyotik Duyarlılığı

Kültür Gökkuşağı Alabalıklar (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) ından İzole Edilen Gram-Negatif Bakterilerin Antibiyotik Duyarlılığı Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (2): 11-15, 2013 ISSN: 1308-3961, E-ISSN: 1308-0261, www.nobel.gen.tr Kültür Gökkuşağı Alabalıklar (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) ından İzole Edilen Gram-Negatif

Detaylı

Kedi ve köpeklerin ürogenital sistem. sistem infeksiyonlarından izole edilen Escherichia

Kedi ve köpeklerin ürogenital sistem. sistem infeksiyonlarından izole edilen Escherichia Kedi ve köpeklerin ürogenital sistem infeksiyonlarından izole edilen Escherichia coli suşlarının antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi* Orkun BABACAN**, Mehmet AKAN***, Müjgan İZGÜR**** Öz: Bu çalışmada

Detaylı

BORNOVA VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

BORNOVA VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi, Enstitünün bilimsel yayın organı olup, yılda bir kez yayınlanır. Derginin kısaltılmış adı Bornova Vet. Kont. Araşt. Enst. Derg. dir. The Journal

Detaylı

ETLİK VETERİNER MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ

ETLİK VETERİNER MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ ISSN 1016-3573 ETLİK MERKEZ VETERİNER KONTROL ve ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ETLİK VETERİNER MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ THE JOURNAL OF ETLİK VETERINARY MICROBIOLOGY ANKARA TURKEY Cilt/Volume 19 Sayı/Number

Detaylı

PFGE METODU KULLANILARAK Lactococcus garvieae nin GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİNİN ve YAYILIMININ BELİRLENMESİ

PFGE METODU KULLANILARAK Lactococcus garvieae nin GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİNİN ve YAYILIMININ BELİRLENMESİ T.C. GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü PROJE SONUÇ RAPORU PFGE METODU KULLANILARAK Lactococcus nin GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİNİN ve YAYILIMININ BELİRLENMESİ

Detaylı

The Turkish Branch of The World Veterinary Poultry Association www.veterinertavukculuk.org info@veterinertavukculuk.org 3 ayda bir yayýmlanýr. Yýl 2008 Cilt 6 Sayý 1 Tavuklarda Mikoplazma Ýnfeksiyonlarýnda

Detaylı

Türkiye de Su Kaynaklı Aeromonas spp. İzolatlarında Saptanan İlk QnrS Gen Pozitifliği

Türkiye de Su Kaynaklı Aeromonas spp. İzolatlarında Saptanan İlk QnrS Gen Pozitifliği Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2015; 49(1): 114-123 Türkiye de Su Kaynaklı Aeromonas spp. İzolatlarında Saptanan İlk QnrS Gen Pozitifliği Detection of the First QnrS Gene Positivity in Aquatic

Detaylı

BORNOVA VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

BORNOVA VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi, Enstitünün bilimsel yayın organı olup, yılda bir kez yayınlanır. Derginin kısaltılmış adı Bornova Vet. Kont. Araşt. Enst. Derg. dir. The Journal

Detaylı

KÜTAHYA YÖRESİNDE BURUN MUKOZASINDAKİ Staphylococcus aureus TAŞIYICILIĞININ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI.

KÜTAHYA YÖRESİNDE BURUN MUKOZASINDAKİ Staphylococcus aureus TAŞIYICILIĞININ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI. KÜTAHYA YÖRESİNDE BURUN MUKOZASINDAKİ Staphylococcus aureus TAŞIYICILIĞININ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI Aysel GÜLBANDILAR Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Laboratuarı, 43010, Kütahya, agulbandilar@yahoo.com

Detaylı

Caddebostan (Ýstanbul) Rekreasyon Alanlarýndaki Fekal Kirlilik Ýndikatörü Enterococcus spp. Bakterilerinin Klasik ve Moleküler Yöntem ile Belirlenmesi

Caddebostan (Ýstanbul) Rekreasyon Alanlarýndaki Fekal Kirlilik Ýndikatörü Enterococcus spp. Bakterilerinin Klasik ve Moleküler Yöntem ile Belirlenmesi 20, 80, 74-80 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.8010 ARAÞTIRMA NOTU Caddebostan (Ýstanbul) Rekreasyon Alanlarýndaki Fekal Kirlilik Ýndikatörü Enterococcus spp. Bakterilerinin Klasik ve Moleküler Yöntem

Detaylı

Araştırma. Gonca KÜME 1, Mustafa DEMİRCİ 2 2012 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 26, SAYI 1, (NİSAN) 2012, 37-44

Araştırma. Gonca KÜME 1, Mustafa DEMİRCİ 2 2012 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 26, SAYI 1, (NİSAN) 2012, 37-44 37 Araştırma Yoğun Bakım Ünitelerindeki Hastaların Alt Solunum Yolu Örneklerinden İzole Edilen Non-Fermantatif Gram-Negatif Bakterilerin Antimikrobiyal Duyarlılıkları Ve Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu İle

Detaylı

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Escherichia coli Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu BetaLaktamaz Üretimi ve Antibiyotiklere Direnç Oranları

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Escherichia coli Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu BetaLaktamaz Üretimi ve Antibiyotiklere Direnç Oranları ODÜ Tıp Dergisi/ODU Journal of Medicine (2014):e36-e40 ODÜ Tıp Dergisi / ODU Journal of Medicine http://otd.odu.edu.tr Araştırma yazısı Research Article Odu Tıp Derg (2014) 2: 36-40 Odu J Med (2014) 2:

Detaylı

ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ HASTANESÝNDE ORTOPEDÝK CERRAHÝ GÝRÝÞÝMLERDEN SONRA GELÝÞEN CERRAHÝ ALAN ÝNFEKSÝYONLARININ PREVALANSI

ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ HASTANESÝNDE ORTOPEDÝK CERRAHÝ GÝRÝÞÝMLERDEN SONRA GELÝÞEN CERRAHÝ ALAN ÝNFEKSÝYONLARININ PREVALANSI ARAÞTIRMALAR (Research Reports) ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ HASTANESÝNDE ORTOPEDÝK CERRAHÝ GÝRÝÞÝMLERDEN SONRA GELÝÞEN CERRAHÝ ALAN ÝNFEKSÝYONLARININ PREVALANSI Prevalence of surgical wound infections following

Detaylı

Klinik Laboratuvar TURKISH JOURNAL of CLINICAL LABORATORY Dergisi

Klinik Laboratuvar TURKISH JOURNAL of CLINICAL LABORATORY Dergisi Türk Klinik Laboratuvar TURKISH JOURNAL of CLINICAL LABORATORY Dergisi 6 Ayda Bir Yayınlanan Bilimsel Tıp Dergisi ISSN: 1309-7237 Temmuz 2013 Cilt:4 Sayı:1 TÜRK KLİNİK LABORATUVAR DERGİSİ TURKISH JOURNAL

Detaylı

Evcil hayvanlarda MRSA taþýyýcýlýðý

Evcil hayvanlarda MRSA taþýyýcýlýðý DERLEME 45 Evcil hayvanlarda MRSA taþýyýcýlýðý Ekrem Kireçci Kahramanmaraþ Sütçüimam Üniversitesi Saðlýk Yüksekokulu, K.Maraþ Özet Metisiline dirençli stafilokoklar (MRSA), insanlarda ve hayvanlarda son

Detaylı

Koçan Þelalesi (Erzincan)'nin Bazý Fiziksel ve Kimyasal Su Kalitesi Özellikleri

Koçan Þelalesi (Erzincan)'nin Bazý Fiziksel ve Kimyasal Su Kalitesi Özellikleri Yunus Araþtýrma Bülteni 2014 (3): 37-42 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Koçan Þelalesi (Erzincan)'nin Bazý Fiziksel ve Kimyasal Su Kalitesi Özellikleri Araþtýrma Makalesi Research Article Metin ÇAÐLAR,

Detaylı

HAYVAN SAĞLIĞI ARAŞTIRMALARI PROGRAM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

HAYVAN SAĞLIĞI ARAŞTIRMALARI PROGRAM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü HAYVAN SAĞLIĞI ARAŞTIRMALARI PROGRAM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 07 11 MART 2011 ANTALYA YENİ TEKLİF ARAŞTIRMA PROJELERİ AFA: Büyükbaş

Detaylı

Gerçek Zamanlı (Real-Time) Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Tavuk Trakealarında Mycoplasma gallisepticum un Tespiti ve Sayımsal Analizi*

Gerçek Zamanlı (Real-Time) Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Tavuk Trakealarında Mycoplasma gallisepticum un Tespiti ve Sayımsal Analizi* AVKAE Derg. 2013, 3 (1),1-6 Araştırma Makalesi/Research Article Gerçek Zamanlı (Real-Time) Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Tavuk Trakealarında Mycoplasma gallisepticum un Tespiti ve Sayımsal Analizi* Murat

Detaylı

İNFEKSİYÖZ BURSAL HASTALIĞI SAHA VE AŞI VİRUSLARININ ANTİJENİK VE PATOJENİK ÖZELLİKLERİ YÖNÜNDEN MOLEKÜLER ANALİZİ

İNFEKSİYÖZ BURSAL HASTALIĞI SAHA VE AŞI VİRUSLARININ ANTİJENİK VE PATOJENİK ÖZELLİKLERİ YÖNÜNDEN MOLEKÜLER ANALİZİ Bornova Vet. Bil. Derg., 33 (47): 9-28, 2011 İNFEKSİYÖZ BURSAL HASTALIĞI SAHA VE AŞI VİRUSLARININ ANTİJENİK VE PATOJENİK ÖZELLİKLERİ YÖNÜNDEN MOLEKÜLER ANALİZİ MOLECULAR ANALYSIS OF INFECTIOUS BURSAL DISEASE

Detaylı

Uzunçayýr Baraj Gölü'ndeki (Tunceli) Capoeta trutta (Heckel, 1843)'nýn Bazý Populasyon Parametreleri

Uzunçayýr Baraj Gölü'ndeki (Tunceli) Capoeta trutta (Heckel, 1843)'nýn Bazý Populasyon Parametreleri Yunus Araþtýrma Bülteni 2014 (2): 3-14 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Araþtýrma Makalesi Research Article Uzunçayýr Baraj Gölü'ndeki (Tunceli) Capoeta trutta (Heckel, 1843)'nýn Bazý Populasyon Parametreleri

Detaylı

BORNOVA VETERİNER BİLİMLERİ DERGİSİ

BORNOVA VETERİNER BİLİMLERİ DERGİSİ ISSN 2146-7447 9 772146 744001 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İZMİR / BORNOVA VETERİNER KONTROL ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ BORNOVA VETERİNER BİLİMLERİ DERGİSİ THE JOURNAL OF BORNOVA VETERINARY SCIENCE

Detaylı

Enfeksiyöz Hayvan Hastalıklarının Teşhisinde Gerçek Zamanlı (Real-Time) PCR ın Geleneksel PCR a göre Avantajları

Enfeksiyöz Hayvan Hastalıklarının Teşhisinde Gerçek Zamanlı (Real-Time) PCR ın Geleneksel PCR a göre Avantajları 39 Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med. 32 (2013), 2: 39-44 Enfeksiyöz Hayvan Hastalıklarının Teşhisinde Gerçek Zamanlı (Real-Time) PCR ın Geleneksel PCR a göre Avantajları Serpil KAHYA 1 Özge YILMAZ 2 K. Tayfun

Detaylı

Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri

Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri Ekoloji 19, 73, 29-38 (2009) Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri Süleyman ALEMDAR 1*, Tahir KAHRAMAN 2, Sema AÐAOÐLU 1, Mustafa ALÝÞARLI 1 1Yüzüncü Yýl Üniversitesi

Detaylı

İzmir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilimdalı, İZMİR 2

İzmir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilimdalı, İZMİR 2 Araştırma Makalesi/Original Article Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Savaş yaralanması sonrasında İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Medicalpark Hastanesi ne başvuran Libyalı hastaların yara örneklerinden

Detaylı

Huzurevi Sakinlerinde Nazal MRSA Taşıyıcılığı

Huzurevi Sakinlerinde Nazal MRSA Taşıyıcılığı Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 14: 77-82/Mayıs 2013 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Huzurevi Sakinlerinde Nazal MRSA Taşıyıcılığı Nasal MRSA Carriages in Nursing Home Residents Ekrem KİREÇCİ

Detaylı

Mersin Balýklarýnýn Beslenmesinde Yað Asitlerinin Önemi

Mersin Balýklarýnýn Beslenmesinde Yað Asitlerinin Önemi Yunus Araþtýrma Bülteni 2012 (2):17-23 www.sumae.gov.tr/yunus ISSN 1303-4456 Mersin Balýklarýnýn Beslenmesinde Yað Asitlerinin Önemi 1* 2 1 Bilal AKBULUT, Biro JANKA, Ahmet Faruk YEÞÝLSU 1 Su Ürünleri

Detaylı

1. Giriş. Fatma Yaman 2, Selçuk Seçer 3, A. Kadir Halkman 4

1. Giriş. Fatma Yaman 2, Selçuk Seçer 3, A. Kadir Halkman 4 Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi Yıl: 2003 Cilt: 01 Sayı: 02 Sayfa: 1-36 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702030201.pdf Ağ Kafeslerde Yetiştiriciliği Yapılan Çipura (Sparus aurata L.) ve Levrek (Dicentrarchus

Detaylı

Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. Muş Alparslan University Journal of Science ULUSAL HAKEMLİ DERGİ ISSN:2147-7930

Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. Muş Alparslan University Journal of Science ULUSAL HAKEMLİ DERGİ ISSN:2147-7930 Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Muş Alparslan University Journal of Science ULUSAL HAKEMLİ DERGİ ISSN:2147-7930 CİLT/VOL: 1 SAYI/NO:1 YIL/YEAR: HAZİRAN/JUNE 2013 Muş Alparslan Üniversitesi

Detaylı

Altýndað ilçesindeki bir ilköðretim okulunda suyun ve tuvalet, musluk ve kapý kollarýnýn sürüntü örneklerinin deðerlendirilmesi

Altýndað ilçesindeki bir ilköðretim okulunda suyun ve tuvalet, musluk ve kapý kollarýnýn sürüntü örneklerinin deðerlendirilmesi Gülhane Týp Dergisi 2006; 48: 70-74 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2006 ARAÞTIRMA Altýndað ilçesindeki bir ilköðretim okulunda suyun ve tuvalet, musluk ve kapý kollarýnýn sürüntü örneklerinin deðerlendirilmesi

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Murat ÖZMEN TAVUK TRAKELERİNDE MYCOPLASMA GALLISEPTICUM UN REAL-TİME PCR TEKNİĞİ İLE SAPTANMASI VE İSTATİSTİK ANALİZİ BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM

Detaylı