Summary

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.turkailehekderg.org Summary"

Transkript

1 Türk Aile Hek Derg 2010; 14(4): Review doi: /tahd Kronik idiyopatik bel a r s na yaklafl m Approach to chronic idiopathic back pain pek Tany ld z 1, Vildan Mevsim 2 Özet Summary Kronik idiyopatik bel a r s (K BA); en s k yafllar aras nda görülür, insanlar n %85 ini hayatlar n n bir döneminde etkiler, nedenleri aras nda fiziksel, psikolojik ve toplumsal etkenler yer al r, en s k karfl lafl lan fiziksel yetersizlik nedenidir. Bel a r s na yaklafl - m n en önemli bölümü öykü ve sistemik fizik muayenedir. Ay r c tan da k rm z bayraklara mutlaka dikkat edilmelidir. K BA n n oluflumunda yafl, kad n olmak, e itim düzeyi düflüklü ü, depresyon, stres, ifl memnuniyetsizli i, egzersiz eksikli i önemli etkenlerdir. Tedavide bu noktalar da göz önünde bulundurmal, ilaçlar n yan s ra biyopsikososyal ve multidisipliner yaklafl mdan yararlanmal d r. Biyopsikososyal modelde biliflsel davran flç ve problem çözücü tedavi stratejileri kullan lmaktad r. Duygusal stresi azaltarak a r alg s n n ve a r ya olan cevab n azalt lmas n sa layarak kal c sonuç alabilen biliflsel davran flç tedavi birinci basamak sa l k kurulufllar nda desteklenmelidir: Böylece kronik a r ve k s tl l n gelifliminin önlenmesi sa lanabilir. Anahtar sözcükler: Kronik idiyopatik bel a r s, biyopsikososyal yaklafl m, birinci basamak hizmetleri. Chronic idiopathic back pain (CIBP) is most important cause of physical insufficiency that can be seen mostly age group. It effects 85% of people any time of their lives and physiological, psychological and social factors are the causes of CIBP. When approaching back pain, the most important factors are the history and physical examination of the patient. It is important to watch out the red flags. Age, being female, low education status, depression, stress, dissatisfaction with job, lack of exercise are the important factors of CIBP. When planning the treatment, these factors must be evaluated and biopsychosocial and multidisciplinary approach must be used. In this approach; instead of biological factors, social, psychological and cultural factors are also studied. Cognitive behavioral and problem solving therapy methods are used in biopsychosocial approach. In summary, by lowering the emotional stress on pain perception and lowering the replay to pain and to get continuity of the treatment, cognitive behavioral treatment can be used in the first step of the health care system. This will help prevent chronic pain and restriction. Key words: Chronic idiopathic back pain, biopsychosocial approach, primary care. B el a r s, kürek kemi inden kalçaya uzanan bölgede yer alan, bacaklara yay labilen a r d r: 1,2 12 haftadan uzun sürdü ünde kronik bel a r s (KBA) olarak adland r l r. 2,3 Spesifik patolojiler d fl nda görüntüleme yöntemleriyle nedeni tam olarak belirlenemeyen bel a r s, idiyopatik bel a r s olarak tan mlan r; 2,3 lumbago, bel incinmesi, mekanik a r gibi adlarla da an l r. 2,4,5 Bel A r s n n S kl ve Görülme Yafl Bel a r s n n yaflam boyu prevalans %72.9 dur. 6 Kronik idyopatik bel a r s (K BA) n n prevalans ise %6.8- %33.0 aras nda de iflir. 7 Bel a r s kad n ve erkeklerde eflit oranda, en s k yafllar aras nda görülür. 45 yafl alt ndaki kiflilerde ifl gücü kayb n n en önemli nedenidir yafl ve üstü hastalarda bel a r s nedenleri aras nda 1) Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Aile Hekimli i Anabilim Dal, Aile Hekimli i Uzman, zmir 2) Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Aile Hekimli i Anabilim Dal, Aile Hekimli i Uzman, Doç. Dr., zmir Yay n haklar Türkiye Aile Hekimli i Uzmanl k Derne i (TAHUD)'a aittir. Her hakk sakl d r. Deomed Medikal Yay nc l k taraf ndan yay mlanmaktad r. Copyright 2010 Turkish Society of Family Practice. All rights reserved. Published by Deomed Medical Publishing, Istanbul.

2 kanser, bas ya ba l k r k, spinal stenoz ve aort anevrizmas daha s k görülür. 4 Kronik diyopatik Bel A r s n n Nedenleri K BA, bel a r s n n en s k görülen fleklidir; 4,9 bel a r - s yak nmas ile baflvuranlar n sadece %15 de patolojik neden bulunur, %85 inde ise herhangi bir patolojiye rastlanmaz. 2 Bel a r s nedenleri; mekanik bel a r s (%97), iç organlara ba l nedenler (%2), spinal hastal klard r (%1). Mekanik bel a r s nedenleri aras nda idiyopatik bel a r s %70 ile en büyük yeri kaplar. diyopatik bel a r s n n spinal yap lardan kaynaklanabilece i gösterilmifltir. 4 Yine de nedenler tamamen anlafl lamam flt r, a r n n oluflumuna fiziksel, psikolojik, meslekî, toplumsal pek çok etken katk da bulunur. 3,10 Her türlü anatomik, demografik veya psikososyal faktöre ra men aç klanamayan olgular da bulunmaktad r. 11 Kronik diyopatik Bel A r s n n Sonuçlar K BA, üst solunum yolu enfeksiyonundan sonra hekime baflvurunun ikinci en önemli nedenidir. 4,8 K BA olan eriflkinlerin 6 ayl k izleminde, %44.3 ünün bel a r s nedeniyle sa l k kurulufluna baflvurduklar saptanm flt r: Bu, sa l k kurulufllar na yap lan toplam baflvurular n %28.6 s d r. 12 ABD de 45 yafl ve alt ndakilerde aktivite k s tl l n n en s k nedeni K BA d r. 13 Spesifik olmayan bel a r s n n h zla düzeldi ini gösteren çal flmalar olmakla beraber, 14 büyük hasta gruplar n kapsayan baz çal flmalarda prognozun daha kötü oldu u gösterilmifltir. 15 Türkiye de yap lan maliyet de erlendirme çal flmas na rastlanmamakla beraber yurt d fl nda yap lan çal flmalarda, K BA endüstrileflmifl ülkelerdeki en pahal selim hastal k ve fiziksel yetersizli in en s k nedenidir. 16,17 K - BA n n sa l k sistemine maliyeti çok büyüktür. 8,11 Kronik diyopatik Bel A r s na Yaklafl m Kronik diyopatik Bel A r s n n Tan ve Ay r c Tan s Bel a r s na yaklafl mda en önemli olan tan arac iyi bir öykü ve sistemik fizik muayenedir. Görüntüleme yöntemleriyle baz yap sal de ifliklikler saptansa da bunlar n bel a r s n n nedenini oluflturdu unu net olarak söylemek mümkün olmad gibi bu de ifliklikler bel a r s olmayanlarda da yayg n olarak görülmektedir. 11,18 Tan ve ay r c tan için altta yatan sistemik hastal k, nörolojik hasar, a r y art rabilecek sosyal, psikolojik stres kayna olup olmad araflt r lmal d r. Nörolojik defisitle ilgili sorgulamada ay r c tan da k rm z bayraklara dikkat edilmelidir. K rm z bayraklar afla daki gibidir; a) Spinal osteomiyelit; damariçi ilaç kullan m, idrar yolu ya da deri enfeksiyonu, son üç ayd r steroid kullan m öyküsü oldu unda düflünülmelidir, b) Spinal k r k ya da travma; steroid kullan m, yafll hastada düflünülmelidir, c) Disk f t klaflmas ; diz alt na yay lan bacak a r s, bacakta güçsüzlük, uyuflukluk, kesintili topallaman n varl nda düflünülmelidir, d) Ankilozan spondilit; 40 yafl alt nda, sabah bel tutuklu- u varsa düflünülmelidir, e) Kauda ekina sendromu; idrar kaç rma, e er tarz anestezi, d flk kaç rma oldu unda düflünülmelidir, f) Kanser; deri kanseri d fl nda kanser varl, 5 kg dan fazla kilo kayb, 50 yafl n üstünde yatak istirahat ile a r da de ifliklik olmamas durumunda düflünülmelidir. dyopatik bel a r s olanlarda fizik muayenede; belde ve çevre yumuflak dokuda hassasiyet, a r n n bacaklara yay lmamas önemli bulgulard r. Bu hastalarda nörolojik defisite rastlanmaz. K rm z bayrak ciddi durumlar belirtmek için kullan l rken, durumu karmafl k hale getirebilecek psikososyal etkenler sar bayrak, iflten kaynaklanabilecek ve yetersizli e neden olabilecek durumlar mavi bayrakla gösterilir. Siyah bayrak ; kifli eski iflinde çal flamayaca halde, ifle baflka bir pozisyonda dönebilmesi mümkünken çal flma sisteminin bu durumu sa lamamas n niteler. 2 Bel a r s tan s nda görüntüleme yöntemleri nörolojik defisit saptand nda tercih edilir. Kronik diyopatik Bel A r s n Etkileyen Faktörler K BA n n risk faktörleri aras nda a r yük kald rmak veya itmek, obezite, kötü yaflam koflullar, düflük sosyoekonomik düzey, artan yafl, kad n olmak, e itim seviyesinin düflüklü ü, depresyon, ifl memnuniyetsizli i, stresli 184 Tany ld z, Mevsim V Kronik idiyopatik bel a r s na yaklafl m

3 olaylar karfl s nda çaresizlik, egzersiz eksikli i yer almaktad r. 3,10,11,16,19,20 A r n n fliddetlenmesine yol açan önemli nedenler ise yak n n kaybetme, iflini kaybetme ve boflanmad r. 21 A r ile iliflkili korku ve depresyon da k s tl l kta art fla neden olmaktad r. 10,22,23 Depresyon ve hareketsiz kalma a r efli ini ve tolerans düzeyini düflürmekte. 16,24 hastalar n tedaviye cevab n olumsuz etkilemektedir. 25 Kronik diyopatik Bel A r s n n Tedavisi Birinci basamak sa l k hizmetlerinde hastalara ço- unlukla ilaç verildi i (analjezik, steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar, kas gevfleticiler, steroidler, antidepresanlar), 26 egzersizin ise, tedavinin bir parças 3,27,28,29 olarak dahi önerilmedi i gözlenmifltir. 26 K BA tedavisinde biyopsikososyal ve multidisipliner yaklafl m da kullan lmaktad r. 16,25,30-32 Biyopsikososyal Yaklafl m Biyomedikal model; a r n n biyolojik ya da medikal bilgilerle aç klanabilece ini, her zaman biyolojik bir nedenden kaynakland n, ruhsal, duygusal problemlerin ise kronik a r n n bir sonucu oldu unu, a r n n gerçek tedavisinin ancak medikal yaklafl mla mümkün olaca - n. 33 savunur. Fakat a r n n yap s araflt r ld nda, sadece biyolojik süreçlerin a r y aç klamaya yetmedi i görülür; psikolojik ve toplumsal etkenler de a r n n ortaya ç kmas nda rol oynar. Psikolojik terimi; a r n n ruhsal, duygusal ve davran flsal yönüne, sosyal terimi ise di er insanlarla olan etkileflime iflaret eder. 34 A r ve yaralanmaya karfl duyulan korku a r n n kendisinden daha fazla fonksiyonel k s tl l k yarat r. 16,23,35 A r ya ba l korkunun azalt lmas na ve a r dan kaç nmaya yönelik teknikler idyopatik kronik a r tedavisinin önemli bir parças d r. 23,36 Hastalar, a r y bölgesel olarak tedavi etmek yerine, a r y daha do al alg lamay, daha az kaç nmay, anksiyete ve korkuyu azaltan tedavilerden yararlan rlar. 37 Böylece biyomedikal yaklafl m n avantajlar n kaybetmeden psikososyal nedenler de de erlendirilebilir. 34 Biyopsikososyal model; insan iflleyiflini, hastal k ve rahats zl k ba lam nda anlamada biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörlerin belirgin rol oynad gösteren genel bir yaklafl md r. Ayr ca bilinç ve vücudun beraber de erlendirildi i modern bir kavramd r. 38 Kiflinin biyolojik faktörleri yan nda, sosyal, psikolojik ve kültürel yönlerinin de araflt r lmas n öngörür. 33 Biyopsikososyal model alt temel elemandan oluflur: Duyusal (fiziksel duyu), duygusal (a r n n hayata etkisi), biliflsel (a r fark ndal ), davran flsal (a r ya karfl tutum), fiziksel çevre (a r dan kaç nmaya neden olabilecek d fl etkenler), toplumsal çevre (bu a r dan etkilenen herkes). Bu faktörler birbirleriyle etkileflim içindedir. 34 Biyopsikososyal modelde biliflsel davran flç tedavi ve problem çözücü tedavi stratejileri kullan l r. Biliflsel davran flç tedavi, 1980 bafllar nda hastalar n söyledi i ve yapt her fley davran flt r düflüncesi ile ortaya ç km flt r. A r n n alg lanmas nda geçmifl a r deneyimleri önem kazan r. Kronik a r n n baflar l tedavisi için hastan n a r s n tan mlamas, günlük yaflam içinde do ru aktiviteyi yapabilmesi ve medikal kaynaklar do ru kullanmas gerekir. 25 Biliflsel davran flç tedavide hedef; kiflilere kendi kendini de erlendirme ve kendini ifade etme ve iletiflim becerisi kazand rmak, gevfleme egzersizleri ö retmek, davran fl yönetimi, problem çözme becerisi, a r ya karfl olan duyusal tepkilerin de erlendirilmesini ö retmek, böylece hastal ks z dönemi korumak amaçlan r. 25 Biliflsel davran flç tedavi modelinde korkuya ba l kaç nma fiekil 1 deki gibi özetlenebilir. 16 Kullanmama depresyonu k s tl l k Yaralanmadan sak nma Tekrar yaralanma korkusu Hasarlanma A r Olay felaketlefltirme yileflme Rahatlama Korku yok A r ile ilgili inan fllar ve a r ile bafla ç kma stratejileri üzerine yap lan çal flmalar; çaresizli in azalt lmas n n a r kontrolünü sa lad n göstermektedir. A r n n hastal k olarak alg lanmas n n azalmas yla, fiziksel k s tl l k, depresyon, umutsuzluk ve hekim baflvurular azalmaktafiekil 1. A r ya ba l korkunun biliflsel davran flç tedavi modeli. 16 Türkiye Aile Hekimli i Dergisi Turkish Journal of Family Practice Cilt 14 Say

4 d r. 25 Ancak tüm hastalar, bu tedaviden ayn yarar görmemektedirler. A r lar n olumsuz olarak alg layan, az kontrol edilebilir olarak gören, huzursuz, olumsuz hayat olaylar ile çok karfl laflm fl olanlar, tedaviden di er hastalar kadar yararlanamazlar. A r n n kontrol edilebilir oldu unu düflünen, a r ya ba l daha az depresyon ve anksiyete gelifltiren kiflilerde tedavi daha etkilidir. 25 Biyopsikososyal modeldeki di er bir yöntem de problem çözme tedavisidir. Problem çözümü; probleme yönelim, problemin tan mlanmas ve formülasyonu, alternatiflerin belirlenmesi, karar verilmesi ve karar n uygulanmas basamaklar ndan oluflur. 29 Sonuç olarak; biyopsikososyal model alttaki psikososyal faktörleri de erlendirir, bu faktörleri biyolojik yönünün yan s ra biliflsel davran flç tedavi yaklafl m na göre tedavi eder, hastay kendi hastal n yönetmesi için destekler; 2 duygusal stresin, a r alg s n n ve a r ya olan cevab n azalt lmas n sa lar. Biliflsel davran flç tedavinin birinci basamak sa l k kurulufllar nda desteklenmesi, kronik a r ve k s tl l n geliflimini önlemede etkili olabilmektedir. 37 Biliflsel davran flç tedavi yan nda egzersizin de standart tedaviye eklenmesi k s tl l azaltmaktad r. 30,38 Multidisipliner Yaklafl m Psikososyal faktörler, tek bafl na uygulanan medikal tedavinin baflar s n azaltabilir; multidisipliner yaklafl m bu nedenle gelifltirilmifltir. 9 Bu program n amac ; bel a r s ile ilgili bilgilendirme, kiflisel bak m ö retme, korku ve endifleyi azaltma, kiflilere kendi bel a r s ile bafla ç kabilmeyi ö retme ve ifllevselli i art rmakt r. Bunu yaparken hastalar n fiziksel ve iflle ilgili durumlar n yeniden düzenlenmesi sa lan r. Multidisipliner a r yönetimi; fizyoterapi, geri dönüflüm terapisi, masaj, ilaç tedavisi, meslek terapisi, egzersiz fizyolojisini içerir. Hareket terapileri de kullan labilir. 39 Multidisipliner yaklafl m; biliflsel davran flç stres e itimi, gevflemenin ö retilmesi, bel okullar 40 ve fiziksel egzersiz programlar ndan oluflur. 41 Biliflsel davran flç stres e itimi ve gevfleme tekniklerinde herhangi bir araç kullan lmamakta, 39 gerekirse medikal tedavi düzenlenmekte, ifl ergonomisi de anlat lmaktad r. Sonuç olarak; multidisipliner tedavinin uzun dönemde k s tl l ve ifl kayb n önledi i 25,29 a r da, medikal tedavi ihtiyac nda, depresyonda azalma sa lad, ifllevselli- i artt rd ve maliyeti azaltt gösterilmifltir. 25,31 Multidisipliner yaklafl m n en fazla yarar kronik bel a r s tedavisinde ortaya konmufltur. 9 Kaynaklar 1. Van Tulder M, Malmivaara A, Esmail R, Koes B. Exercise therapy for low back pain. Spine 2000; 25: Weiner SS, Nordin M. Prevention and management of chronic back pain. Best Prac Res Clin Rheumatol 2010; 24: Van Tulder M, Koes B. Low back pain. Am Fam Physician 2002; 65: Deyo R, Weinstein J. Primary care, low back pain. N Engl J Med 2001; 344: Abraham I, Killackey B. Lack of evidence based research for low back pain. Arch Intern Med 2002; 162: Dündar P, Özyurt B, Özmen D. Manisa da k rsal bir bölgede kad nlarda bel a r s s kl ; ev iflleri ve di er faktörlerle iliflkisi. A r 2006; 18: Loney P, Stratford P. The prevalence of low back pain in adults: a methodological review of the literature. Phys Ther 1999; 79: Andersson G. Epidemiological features of chronic low back pain. Lancet 1999; 354: Kool J, Oesch P, Bachmann S, Knuesel O ve ark. Increasing days at work using function-centered rehabilitation in nonacute nonspecific low back pain: a randomized controlled trial. Arch Phys Med Rehabil 2005; 86: Descarreaux M, Normand M, Laurencelle L, Dugas C. Evaluation of a specific home exercise program for low back pain. J Manipulative Physiol Ther 2002; 25: Giesecke T, Gracely R, Grant M ve ark. Evidence of augmented central pain processing in idiopathic chronic low back pain. Arthritis Rheumatol 2004; 50: Walker B, Muller R, Grant WD. Low back pain in Australian adults. Health provider utilization and care seeking. J Manipulative Physiol Ther 2004; 27: Kent P, Keating J. The epidemiology of low back pain in primary care. Chiropr Osteopat 2005; 13: Coste J, Delecoeuillerie G, Cohen de Lara A ve ark. Clinical course and prognostic factors in acute low back pain: an inception cohort study in primary care practice. BMJ 1994; 308: Croft P, Macfarlane G, Papageorgiou A ve ark. Outcome of low back pain in general practice: a prospective study. BMJ 1998; 316: Pincus T, Vlaeyen J, Kendall N ve ark. Cognitive-behavioral therapy and psychosocial factors in low back pain. Spine 2002; 27: Hoy D, March L, Brooks P ve ark. Measuring the global burden of low back pain. Best Pract Res Clin Rheumatol 2010; 24: Kovacs F, Fernández C, Cordero A, Muriel A. Non specific low back pain in primary care in the Spanish national health service: a prospective study on clinical outcomes and determinants of management. BMC Health Service Res 2006; 6: Tany ld z, Mevsim V Kronik idiyopatik bel a r s na yaklafl m

5 19. Frymoyer J, Rosen J, Clements J, Pope M. Psychologic factors in low back pain disability. Clin Orthop 1985; 195: Atlas S, Chang Y, Kammann E ve ark. Long-term disability and return to work among patients who have a herniated lumbar disc: the effect of disability compensation. J Bone Joint Surg Am 2000; 82: Lampe A, Söllner W, Krismer M ve ark. The impact of stressful life events on exacerbation of chronic low back pain. J Psychosom Res 1998; 44: Geisser E, Haig A, Theisen M. Activity avoidance and function in persons with chronic back pain. J Occup Rehabil 2000; 10: Main CJ, Foster N, Buchbinder R. How important are back pain beliefs and expectations for satisfactory recovery from back pain? Best Pract Res Clin Rheumatol 2010; 24: Hayden J, Van Tulder M, Malmivaara A, Koes B. Meta-analysis: exercise therapy for nonspecific low back pain. Annals of Int Med 2005; 142: Mccracen L, Turk D. Behavioral and cognitive-behavioral treatment for chronic pain. Spine 2002; 27: Somerville S, Hay E, Lewis M, ve ark. Content and outcome of usual primary care for back pain: a systematic review. Br J Gen Pract 2008; 58: 790-7, i-vi. 27. Van Middelkoop M, Rubinstein SM, Verhagen AP, Ostelo RW, Koes BW, van Tulder MW. Exercise therapy for chronic nonspecific low-back pain. Best Pract Res Clin Rheumatol 2010; 24: Koes B,Van Tulder M, Ostelo R, Burton K. Clinical guidelines for the management of low back pain in primary care: an international comparison. Spine 2001; 26: van den Hount J, Vlaeyen J, Heuts P, Zijlema JH, Wijnen JA. Secondary prevention of work-related disability in nonspecific low back pain: does problem solving therapy help? A randomized clinical trial. Clin J Pain 2003; 19: Linton SJ, Boersma K, Jansson M, Svärd L, Botvalde M. The effects of cognitive-behavioral and physical therapy preventive interventions on pain-related sick leave. Clin J Pain 2005; 21: Guzmán J, Esmail R, Karjalainen K, Malmivaara A, Irvin E, Bombardier C. Multidisciplinary bio-psycho-social rehabilitation for chronic lowback pain. Cochrane Database Syst Rev 2007; 18; CD Van der Windt D, Hay E, Jellema P, Main C. Psychosocial interventions for low back pain in primary care: lessons learned from recent trials. Spine (Phila Pa 1976) 2008; 33: Engel GL. The need for a new medical model: a challenge for biomedicine. Scince 1977; 196: Hanson R. Coping with chronic pain: a guide to patient self management. Biopsychosocial model of pain; Our_Services/Patient_Care/cpmpbook/cpmp-3.html adresinden 28/8/2010 tarihinde eriflilmifltir. 35. Daltroy L, Iiversen M, Llarson M, ve ark. A controlled trial of an educational program to prevent low back injuries. N Engl J Med 1997; 337: Asmundson G, Norton G, Allerdings M. Fear and avoidance in dysfunctional chronic back pain patients. Pain 1997; 69: Von Korff M, Moore J, Lorig K, ve ark. A randomized trial of a lay person-led self-management group intervention for back pain patients in primary care. Spine (Phila Pa 1976) 1998; 23: Ostelo R, Van Tulder M, Vlaeyen J, Linton S ve ark. Behavioral treatment for chronic low back pain. Cochrane data base Syst Review 2007; 4: Guzman J, Esmail R, Karjalainen K, ve ark. Multidisciplinary rehabilitation for chronic low back pain: systematic review. BMJ 2001; 322: Shaughnessy M, Caulfield B. A pilot study to investigate the effect of lumbar stabilization exercise training on functional ability and quality of life in patients with chronic low back pain. Int J Rehabil Res 2004; 27: Kaapa E, Frantsi K, Sarna S, Malmivaara A. Multidisciplinary group rehabilitation versus individual physiotherapy for chronic nonspecific low back pain. Spine (Phila Pa 1976) 2006; 31: Gelifl tarihi: Kabul tarihi: Çıkar çakıflması: Çıkar çakıflması bildirilmemifltir. letiflim adresi: Doç. Dr. Vildan Mevsim Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Aile Hekimli i Anabilim Dal Balçova zmir Tel: e-posta: Türkiye Aile Hekimli i Dergisi Turkish Journal of Family Practice Cilt 14 Say

Kronik bel ağrısı olan hastalara aile hekimliği yaklaşımı: Ne kadar etkili?

Kronik bel ağrısı olan hastalara aile hekimliği yaklaşımı: Ne kadar etkili? Türk Aile Hek Derg 2015;19 (2): 54-62 TAHUD 2015 Research Article doi: 10.15511/tahd.15.02054 Kronik bel ağrısı olan hastalara aile hekimliği yaklaşımı: Ne kadar etkili? Family medicine approach to the

Detaylı

www.turkailehekderg.org Summary

www.turkailehekderg.org Summary Türk Aile Hek Derg 2011;15(2):69-76 www.turkailehekderg.org Review doi:10.2399/tahd.11.69 Birinci basamak sa l k hizmetinde cinsel ifllev bozukluklar na yaklafl m Approach to sexual dysfuntion in primary

Detaylı

Bedensel belirtilerin klinik de erlendiriminde önemli bir ayr nt : Psikobiyolojik ve psikososyal faktörler

Bedensel belirtilerin klinik de erlendiriminde önemli bir ayr nt : Psikobiyolojik ve psikososyal faktörler Türk Aile Hek Derg 2008; 12(1): 31-38 www.turkailehekderg.org Review doi:10.2399/tahd.08.031 Bedensel belirtilerin klinik de erlendiriminde önemli bir ayr nt : Psikobiyolojik ve psikososyal faktörler An

Detaylı

Meme hastal klar na yaklafl m: Meme kanseri için risk de erlendirmesi ve tarama stratejileri

Meme hastal klar na yaklafl m: Meme kanseri için risk de erlendirmesi ve tarama stratejileri Türk Aile Hek Derg 2008; 12(1): 9-17 www.turkailehekderg.org STE CME doi:10.2399/tahd.08.009 Meme hastal klar na yaklafl m: Meme kanseri için risk de erlendirmesi ve tarama stratejileri Approach to common

Detaylı

Spina Bifida Hastal nda Görülen Ortopedik Sorunlara Genel Yaklafl m ve Tedavi Prensipleri

Spina Bifida Hastal nda Görülen Ortopedik Sorunlara Genel Yaklafl m ve Tedavi Prensipleri Türk Aile Hek Derg 2004; 8(3): 125-131 Derleme Spina Bifida Hastal nda Görülen Ortopedik Sorunlara Genel Yaklafl m ve Tedavi Prensipleri GENERAL APPROACH AND TREATMENT TO ORTHOPEDIC PROBLEMS IN PATIENTS

Detaylı

BEL EGZERSİZLERİNİN LOMBER STABİLİZASYONDA ÖNEMİ VE SEÇİLECEK EGZERSİZ PROGRAMI Dr. Önder ÇEREZC - Dr. Nazan CANBULAT - Ftr.

BEL EGZERSİZLERİNİN LOMBER STABİLİZASYONDA ÖNEMİ VE SEÇİLECEK EGZERSİZ PROGRAMI Dr. Önder ÇEREZC - Dr. Nazan CANBULAT - Ftr. bolum14 4/9/11 3:47 PM Page 144 144 Lomber Dejeneratif Disk Hastal ve Dinamik Stabilizasyon 14- BEL EGZERS ZLER N N LOMBER STAB L ZASYONDA ÖNEM VE SEÇ LECEK EGZERS Z PROGRAMI 14 BEL EGZERSİZLERİNİN LOMBER

Detaylı

Geriatride Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Geriatride Fizyoterapi ve Rehabilitasyon DERLEME/REVIEW Akad Geriatri 2009; 1: 82-89 Gelifl Tarihi/Received: 06/01/2009 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 14/01/2009 Physiotherapy and Rehabilitation in Geriatrics Hülya Kay han Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Ankilozan Spondilit Hastalar nda Psikiyatrik Belirtilerin Yetiyitimi ve Yaflam Kalitesi ile liflkileri

Ankilozan Spondilit Hastalar nda Psikiyatrik Belirtilerin Yetiyitimi ve Yaflam Kalitesi ile liflkileri Orijinal Araflt rma / Original Article 1 Ankilozan Spondilit Hastalar nda Psikiyatrik Belirtilerin Yetiyitimi ve Yaflam Kalitesi ile liflkileri Interactions Between Psychiatric Symptoms and Disability

Detaylı

Spastisitede Nonfarmakolojik Tedavideki Son Durum

Spastisitede Nonfarmakolojik Tedavideki Son Durum Nöropsikiyatrik Bozukluklar ve Tedavileri Baflak Yücel stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal, stanbul, Türkiye Nörolojik klinik tablolar n psikiyatrik yans malar çok s k karfl

Detaylı

Akut Stres Bozuklu unda Bir Müdahale Tekni inin Uygulanabilirli i: Göz Hareketleri ile Duyars zlaflt rma ve Yeniden flleme (EMDR)

Akut Stres Bozuklu unda Bir Müdahale Tekni inin Uygulanabilirli i: Göz Hareketleri ile Duyars zlaflt rma ve Yeniden flleme (EMDR) Akut Stres Bozuklu unda Bir Müdahale Tekni inin Uygulanabilirli i: Göz Hareketleri ile Duyars zlaflt rma ve Yeniden flleme (EMDR) Psk. Ebru S N C *, Doç Dr. H.Gülsen ERDEN**, Yrd. Doç. Dr. Yüksel YURTTAfi*

Detaylı

De erli Okuyucular m z,

De erli Okuyucular m z, E d i t ö r d e n De erli Okuyucular m z, Diyabet Obezite ve Hipertansiyon da Hemflirelik dergimizin beflinci y l n n ilk say s yla sizlere yeniden merhaba diyoruz. Bu say m zda da meslektafllar m z n

Detaylı

Rehabilitasyonda Yaflam Kalitesi

Rehabilitasyonda Yaflam Kalitesi Derleme / Review 23 Rehabilitasyonda Yaflam Kalitesi Quality of Life in Rehabilitation Ayfle A. KÜÇÜKDEVEC Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal, Ankara Özet Summary

Detaylı

Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu

Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu içindekiler Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu Nöropatik A r Platformu Editör: Prof. Dr. Ersin Tan 1. Bask, stanbul 2009 ISBN:.. Yay mlayan: Cortex letiflim Hizmetleri

Detaylı

Sa lam Çocuk zlemi FOLLOW UP CARE IN CHILDHOOD. Ayça Vitrinel, 1 Gülay Çiler Erda 2. Key words: Healthy child care, early childhood development

Sa lam Çocuk zlemi FOLLOW UP CARE IN CHILDHOOD. Ayça Vitrinel, 1 Gülay Çiler Erda 2. Key words: Healthy child care, early childhood development Türk Aile Hek Derg 2007; 11(3): 101-106 STE CME Sa lam Çocuk zlemi FOLLOW UP CARE IN CHILDHOOD Ayça Vitrinel, 1 Gülay Çiler Erda 2 Özet Sa lam çocuk izlemi, birinci basamak çocuk sa l ve hastal klar hizmetlerinin

Detaylı

Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I

Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I 16 Yo un Bak m Hemflireli i Dergisi Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I The Nursing Approach to the Use of Physical Restraints for Patients Safety -

Detaylı

www.turkailehekderg.org Tip 2 diabetes mellitusta oral antidiyabetik tedavi yaklafl mlar Summary

www.turkailehekderg.org Tip 2 diabetes mellitusta oral antidiyabetik tedavi yaklafl mlar Summary Türk Aile Hek Derg 2010; 14(1): 1-7 www.turkailehekderg.org STE CME doi:10.2399/tahd.10.001 Tip 2 diabetes mellitusta oral antidiyabetik tedavi yaklafl mlar Oral antidiabetic treatment approaches in type

Detaylı

www.turkailehekderg.org Birinci basamakta k rm z göze genel yaklafl m Summary

www.turkailehekderg.org Birinci basamakta k rm z göze genel yaklafl m Summary Türk Aile Hek Derg 2010; 14(2): 77-85 www.turkailehekderg.org Review doi:10.2399/tahd.10.077 Birinci basamakta k rm z göze genel yaklafl m General approach to red eye in primary care Ümit Aydo an 1, Y.

Detaylı

Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete

Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete Obezite Tedavisinde Biliflsel Davran flç Grup Terapisinin Kilo Verme, Yaflam Kalitesi ve Psikopatolojiye Etkileri: Sekiz Haftal k zlem Çal flmas Özen Önen

Detaylı

Acil Serviste Hasta Yak nlar ile letiflim

Acil Serviste Hasta Yak nlar ile letiflim Derleme Acil Serviste Hasta Yak nlar ile letiflim 1 Yardan T., 2 Eden A.O., 1 Bayd n A., 2 Genç S., 2 Gönüllü H. 1 Yard mc Doçent Doktor, Ondokuz May s Üniversitesi T p Fakültesi Acil T p AD. Samsun 2

Detaylı

TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K ARTER VE VEN HASTALIKLARI TEDAV KILAVUZU-2008

TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K ARTER VE VEN HASTALIKLARI TEDAV KILAVUZU-2008 Türk Kalp Damar Cerrahisi Derne i 1988 TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K ARTER VE VEN HASTALIKLARI TEDAV KILAVUZU-2008 Türk Kalp Damar Cerrahisi Derne i TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K

Detaylı

www.turkailehekderg.org Van ilinde çocukluk ça afl lar na devams zl k nedenleri: Tan mlay c bir çal flma Summary

www.turkailehekderg.org Van ilinde çocukluk ça afl lar na devams zl k nedenleri: Tan mlay c bir çal flma Summary Türk Aile Hek Derg 2009; 13(4): 181-186 www.turkailehekderg.org Araflt rma Research Article doi:10.2399/tahd.09.181 Van ilinde çocukluk ça afl lar na devams zl k nedenleri: Tan mlay c bir çal flma Reasons

Detaylı

Çukurova Üniversitesi Ö rencilerinde Psikiyatrik Belirti Taramas PSYCHIATRIC SYMPTOMS OF STUDENTS IN ÇUKUROVA UNIVERSITY. Esra Saatçi, Ersin Akp nar

Çukurova Üniversitesi Ö rencilerinde Psikiyatrik Belirti Taramas PSYCHIATRIC SYMPTOMS OF STUDENTS IN ÇUKUROVA UNIVERSITY. Esra Saatçi, Ersin Akp nar Araflt rma Research Article Türk Aile Hek Derg 2006; 10(1): 7-13 Çukurova Üniversitesi Ö rencilerinde Psikiyatrik Belirti Taramas PSYCHIATRIC SYMPTOMS OF STUDENTS IN ÇUKUROVA UNIVERSITY Esra Saatçi, Ersin

Detaylı

Diyabet Aç s ndan Baz Risk Faktörleri: Marmara Adas Sa l k Taramas Sonuçlar

Diyabet Aç s ndan Baz Risk Faktörleri: Marmara Adas Sa l k Taramas Sonuçlar Türk Aile Hek Derg 2007; 11(2): 75-79 Araflt rma Research Article Diyabet Aç s ndan Baz Risk Faktörleri: Marmara Adas Sa l k Taramas Sonuçlar RISK FACTORS FOR DIABETES MELLITUS: THE RESULTS OF HEALTH SCREENING

Detaylı

Alzheimerl Hasta Yak n Olmak*

Alzheimerl Hasta Yak n Olmak* DERLEME/REVIEW Akad Geriatri 2013; 5: 57-63 Gelifl Tarihi/Received: 29/07/2012 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 30/10/2012 Alzheimerl Hasta Yak n Olmak* Being Alzheimer Patient s Relative** Ercüment Erbay

Detaylı

Obezite ve Fiziksel T p Yöntemleri

Obezite ve Fiziksel T p Yöntemleri Trakya Univ Tip Fak Derg 2006;23(1):47-54 DERLEME Obezite ve Fiziksel T p Yöntemleri Obesity and Physical Modalities Siranufl KOK NO, Ferda ÖZDEM R, Coflkun ZATER Baflvuru tarihi / Submitted: 23.07.2005

Detaylı

nmede Üst Ekstremite Komplikasyonlar

nmede Üst Ekstremite Komplikasyonlar E itim / Education B23 Komplikasyonlar Upper Extremity Complications After Stroke Kaan UZUNCA Trakya Üniversitesi T p Fakültesi, Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal, Edirne, Türkiye Özet Summary

Detaylı

MART 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R

MART 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R OBEZ TE MART 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYANLAR Gamze ÇITAK AKBULUT (Uzm. Dyt.) Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Doç Dr M Mahir ÖZMEN Ankara Numune EAH Genel Cerrahi Klinik

Detaylı

KANSER HASTASI ÇOCUKLARDA TEDAV VE REHAB TASYON SÜREC NDE SPORUN YARARLARI

KANSER HASTASI ÇOCUKLARDA TEDAV VE REHAB TASYON SÜREC NDE SPORUN YARARLARI Uluslararas Multidisipliner Akademik Ara rmalar Dergisi / Ocak- ubat-mart-nisan Cilt: 2 Say :1 Journal of International Multidisciplinary Academic Researches / January-February-March-April Volume: 2 Issue:

Detaylı

KANSER HASTASI ÇOCUKLARDA TEDAV VE REHAB SPORUN YARARLARI THE BENEFITS OF SPORTS TO TREATMENT AND REHABILITATION PROCESS IN CANCER PATIENT CHILDREN

KANSER HASTASI ÇOCUKLARDA TEDAV VE REHAB SPORUN YARARLARI THE BENEFITS OF SPORTS TO TREATMENT AND REHABILITATION PROCESS IN CANCER PATIENT CHILDREN Uluslararas Multidisipliner Akademik Ara rmalar Dergisi / Ocak- ubat-mart-nisan Cilt: 2 Say :1 Journal of International Multidisciplinary Academic Researches / January-February-March-April Volume: 2 Issue:

Detaylı

Amaç: Gereç ve Yöntem: Bulgular: Ç kar mlar: Anahtar kelimeler: Aim: Material and Method: Results: Conclusions: Key words: Girifl

Amaç: Gereç ve Yöntem: Bulgular: Ç kar mlar: Anahtar kelimeler: Aim: Material and Method: Results: Conclusions: Key words: Girifl Orijinal Araflt rma Original Article 127 Çocukluk ça nda yaralanma kontrolü: Ailenin davran fl ve güvenlik dan flmanl Injury control in childhood: Family s attitude and safety counseling Dicle Çelik nanç,

Detaylı