Planlamada Yeni Bir Paradigma Baskısı: Stratejik Mekânsal Planlama (SMP) 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Planlamada Yeni Bir Paradigma Baskısı: Stratejik Mekânsal Planlama (SMP) 1"

Transkript

1 Planlamada Yeni Bir Paradigma Baskısı: Stratejik Mekânsal Planlama (SMP) 1 Erkan Polat * Özet: Mekânsal planlama arenasında, özellikle 1980 lerden sonra gelişen ve 2000 lerden günümüze de oldukça yoğunlaşan bir mekânsal imgelem ve bilinç oluşmuştur. Bu oluşumun yeni planlama paradigmaları, yaklaşımları ve yöntemleri aramaya başlaması aslında dünyadaki sosyo-ekonomik düzenin hızla dönüşmeye başlamasıyla da eşzamanlıdır. Bu değişim-dönüşüm sürecinin ülkesel, bölgesel, kentsel ve kırsal alanlarda yeni olguların ve sorunların ortaya çıkmasına neden olması, geleneksel planlama yöntemleriyle bunlara meydan okunamayacağını göstermiştir. İşte, daha esnek ve yeni bir yaklaşım olarak betimlenen Stratejik Mekânsal Planlama nın (SMP) planlama gündemine getirilmesi bu nedenledir. Bu çalışmada, SMP nin kuramsal yapısı araştırılarak, bilgiden eyleme dönüşüm sürecinde yeni bir paradigmanın gereklilik koşulları çizilerek, ülkemiz planlama süreçleri açısından bazı çıkarsamalar yapılmaktadır. Anahtar Sözcükler: Mekânsal planlama, stratejik planlama, SMP, akılcılık, planlama kuramları. A New Paradigm Pressure in Planning: Strategic Spatial Planning (SSP) Abstract: Quite dense a spatial imagination and consciousness in the spatial planning arena had formed especially improving from 1980 s later and 2000 s to today. This formation to search new planning paradigms, approaches and methods essentially is synchronous with socio-economic order on the world to begin transforming rapidly. Change and transformation process to cause appearing new facts and problems in national, regional and local areas have shown to challenge to these with traditional planning methods. Therefore, Strategic Spatial Planning (SSP) as a new approach is put on the planning agenda. In this study, the conditions investigating of SSP s theoretical structure are determined to be a new paradigm in the process from information to action and some inference is made, in terms of planning process. Key Words: Spatial planning, strategic planning, SSP, rationalism, planning theories. GİRİŞ Çağdaş planlama pratiği, yan yana, iç içe ya da üst üste gelişen bir dizi eşzamanlı karşıtlık ve çelişkilerle, bunların aralarında var olan etkileşimlerden doğan yeni bir tür gerilim ile başa çıkmak zorunluluğu ile karşı karşıyadır. İster düzen ve çeşitliliği birlikte içeren karşıtlık olsun, isterse kentsel ve kırsal o- 1 Bu çalışma, yazarın yürütücüsü olduğu TÜBİTAK-1001 araştırma projelerinden 107K441 no lu projeden yararlanmaktadır. Yazar, bu vesileyle, TÜBİTAK a verdiği desteklerden dolayı teşekkür eder. * Yrd. Doç. Dr,. Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü. Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt 19 Sayı 4 Ekim, 2010, s

2 2 Çağdaş Yerel Yönetimler, 19 (4) Ekim 2010 lanın yan yana birlikteliği olsun, 2 çağdaş kentte yapılı çevre ve mekânsal örgünün eşzamanlı biçimsel farklılaşmasından kaynaklanan bu çelişki ve gerilimlerin gerisinde, dinamik başkalaşım sürecindeki sosyo-mekânsal farklılaşma, değişim ve dönüşümler bulunmaktadır (Polat - Bilsel, 2007). Bu süreçlerin bir sonucu olarak, bölgenin, kentin ve kırın sosyo-ekonomik gelişimini ve mekansal büyümesini kurumsal, ekonomik, sosyal veri ve araçların bölgenin geleceğini şekillendirmede rol oynayan ve bu amaçlara ulaşmak için eylemler ortaya koyan SMP-Stratejik Mekânsal Planlama (Strategic Spatial Planning) yaklaşımı oldukça önemlidir. Bu yeni paradigmada, ulusal ve küresel ekonomiye eklemlenerek rekabet edebilir ve sürdürülebilir bir gelişme öngörülmektedir; ancak mekânın kullanımı ve yerleşme olgusu da farklı boyutlar kazanmaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinde geleneksel politika ve kurumların dönüşümü ile bu yapılara eklemlenen kurumlar açısından planlama ve kalkınma politikaları irdelendiğinde, farklı oluşumların ortaya çıktığı görülür. Bu durum, geleneksel üniter devletlerden (Belçika, Almanya gibi) bölgeselleşmiş üniter devletlere (İtalya, İspanya gibi) değin bir değişim gösterir. Bahsi geçen politika ve kurumsal dönüşümler, planlama süreci açısından da farklı yansımalara yol açmış, geleneksel kapsamlı akılcı planlama yaklaşımını evrilterek, katılım/iletişim/müzakere/ekileşim eksenli SMP ye dönüşüm ile tanımlanmıştır. Yeni dünya ekonomisi, değişen kalkınma ve bölge anlayışları ile bir taraftan da AB ye uyum ve bütünleşme sürecine paralel olarak, stratejik planlama yaklaşımının benimsenmesi ve uygulanmasına ilişkin Türkiye de de artan bir ilgi bulunmaktadır. Bu ilgi kendini özellikle uygulama ve yönetim alanında daha baskın ve yaygın göstermektedir. Son dönemlerde hazırlanmaya başlayan İl (ve ilçe) Gelişim Planları, Çevre Düzeni Planları ve Stratejik Planlama çalışmalarının sayısı giderek artmaktadır. Ne var ki, bu planlarda gelişimin mekânsal boyutları eksik kalmakta ya da ele alınmamaktadır. Mevcut planlama kademelenmesine ve uygulamalara bakıldığında ise, planlar ile eşgüdüm ve bütünlüğün nasıl sağlanacağı, fiziksel ilişkilerin, mekansal stratejilerin nerede ve nasıl kurulacağı konusunda ve yine son dönemlerde farklı bir anlayışla ortaya çıkan amaç, kapsam ve sınırları açısından çevresel odaklı olan 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planları ile Gelişim Planları arasında nasıl bir ilişki kurulacağına dair belirsizlikler olduğu görülmektedir. Diğer yandan, stratejik planlama yaklaşımını benimsemiş olan ve birbirlerinden ayrı olarak işleyen bu süreçler de bilimsel bir tabana dayanmaksızın, çerçevesi çizilmiş ortak bir 2 Kentsel ve kırsal olanın yan yana birlikteliği kavramsal olarak kentsel-kırsal bütünlük kavramıyla açıklanmaya çalışılmaktadır. Yabancı yazında bu bütünlük rurban olarak kullanılmaktadır (Polat, vd. 2010).

3 Planlamada Yeni Bir Paradigma Baskısı: Stratejik Mekânsal Planlama (SMP) 3 metodoloji, süreç tasarımı ve yöntemi olmaksızın, uygulama araçları ve modelleri tarif edilmeksizin yürü(tül)mektedir lere kadar planlamada hep kuramsal yaklaşımların tartışıldığı, bu dönemden sonra ise uygulamanın ve mekansal planlamanın daha fazla ön plana çıktığı ve tartışıldığı görülmektedir. Bu anlamda, planlamaya yön veren güncel ve en önemli yaklaşımlardan biri SMP olmuştur. Stratejik Mekansal Planlamayı bu bağlamda ele almadan önce strateji ve stratejik planlama nedir diye bakmak daha doğru olacaktır. STRATEJİ VE STRATEJİK PLANLAMA Strateji kelimesi Latince yol ya da çizgi anlamına gelen stratum kavramından ve eski Mısır da Ptolemaisos lar devrinde ve Roma da askeri ve sivil yönetim başkanı anlamına gelen strategos tan türer, aynı zamanda stratos ya da askeri ile ego ya da lider kavramlarının bir karışımı olarak değerlendirilebilir (Büyük Larousse, 1981: 566). Daha çok askeri anlamda ya da savaş sanatı alanında değerlendirilen strateji (Bryson - Roering, 1987; Whittington, 1993; Needham, 2000), daha sonraları işletme alanında da kullanılmaya başlanmıştır. 3 Çoğu araştırmacıya göre, strateji kavramı kökenlerini savaş biliminden alır 4 (Salet - Faludi, 2000). Bu özgün köken asla mekânsal planlama kuramlarında doğrudan ele alınmamış olsa da, bu anlam oldukça önemlidir; çünkü bu planlama kuramı ve pratiğinde alternatif olarak ortaya çıkan iki farklı ruh u özetler. İlk ruh potansiyel bir geleceğin arzu edilen ve olası uzun-erimli bir vizyonun izlenmesiyle ilgilenirken, ikincisi bir ya da daha fazla aktörün izlediği ruhla ilişkilidir. Eylemde çeşitli, karmaşık ve uyuşmayan hedefler farklı mantıkları ve dizgeleri takip eder. Eylem için belirsizlik, değişmez bir arka-plan olarak ek bir ö- zelliktir ve iki ruhla da birlikte vardır. Planlama alanında ise strateji, en basit tanımlamayla, seçilen ve belirlenen amaçlara ulaşmak için yapılan eylem/taktik planı olarak bilinir. Strateji, aracı (kent, kurum) istenilen hedefe götürecek yaklaşımların ve eylemlerin, plancı ve kurum (belediye gibi) tarafından nasıl yürütüleceğini belirtir (Eren, 1990: 3). Başka bir kısa betimlemeyle strateji, kaynakları akılcı biçimde düzenleme yöntemidir. Yaygın yaklaşımlara göre, stratejik planlamanın temel özellikleri; 3 Bu alanda iki ekonomist olan von Neumann ve Morgenstren in (1944) oyun kuramından hareketle stratejiyi kullandıkları görülür. Yine Roering (1987) özel sektörde stratejik planlamayı altı okulla ele alır: Harvard politika modeli, stratejik planlama sistemleri, paydaş yönetimi, içerik yaklaşımları, stratejik konu yönetimi ve süreç stratejileri. 4 Planlamacılar genelde çok bilinen Sun Tzu nun savaş sanatını anlatan Çince kitabını referans alır. Burada stratejinin dört temel elementi üzerine odaklanılmıştır: Gerçek durumun doğru anlaşılması, gerçekçi amaçlar, yönelimde mevcut dayanıklılığın odaklanmış yönelimi ve başarılmış olanın kesin sonuçlarına kadar eylemin sürekliliği. Hem kavramın mevcuttaki algılanışı hem de askeri anlamdaki kullanımı iki tekrarlı olguya dikkat çekmektedir: Uzun-erimli amaçlara odaklanma ve eylemdeki muhalif bazı çeşitlerin varlığı.

4 4 Çağdaş Yerel Yönetimler, 19 (4) Ekim 2010 şu andaki kararların geleceği belirlemesi, devamlılık arz eden bir işlem olması, bir yönetim tarzı olması ve birbiri ile ilişkili planlar setini oluşturan bir yapıya sahip olmasıdır. Stratejik planlama, stratejilerin kesin kimlik kazandırılarak yazılı ve çizili hale getirilmesidir; aynı zamanda bir yöneti(şi)m biçimidir. Strateji genel ya da özel bir amacın başarılmasının bir yöntemi olarak, daima planlamada vardır. Dışsal bir uyarıcıya bir yanıt ve karmaşık bir sürecin bir parçası olarak, planlama bilgi küresine daima sonradan girer. Bu bakış açısından, strateji ve stratejik kavramlarının planlamada kullanılış biçimlerinden ilki (sistematik) yapısal planlama konularındaki tartışmalarla ortaya çıkar, 1960 ların başından beri özellikle İngiltere, Hollanda, Fransa ve Almanya da bu konuyla ilgilenen plancılar ve planlamacılar 5 (farklı orijinlerle, uygulamalarla ve sonuçlarla olsa da) bulunmaktadır. 6 Bu noktada, strateji, sadece uzun-erimli vizyonların geliştirilmesi (Bryson - Roering, 1996) anlamında değil, aynı zamanda, bir süreçle ve kurumlar arası etkileşim anlamında da kullanılmaktadır. Bilindiği gibi, yıllardır geliştirilen kuramların çoğu mekânsal dönüşüm için talep edilen bazı çerçeveleri çizmekte, hızlı biçimde gelişen sosyo-ekonomik ve demografik yapıyla birlikte de kuramlar da değişmektedir. Özellikle yapısal/mekânsal planlama (ve de stratejik planlama) konusundaki tartışmalar planlamanın zaten büyük olan bilgi küresinin daha da büyümesine yol açmıştır. 70 lerin ortalarında, hatta 80 lerde bir norm olarak kabul edilmiş olan gelişme koşullarının birdenbire kesilmesinden ve disiplinin genel krizinden sonra, planlama, eylem için yeni kuramlara ve yöntemlere gereksinim duymuştur (McLoughlin, 1969; Friend - Jessop, 1977). Planlama disiplini, pratikte hızlı kentleşme sorunları ile yüz yüze kalmış, sadece içsel kuramlarla değil, aynı zamanda, diğer disiplinler içerisindeki bazı önemli kuramların geliştirilmesiyle oluşan kuramsal bazı sorulara da yanıt aramakla yüz yüze kalmıştır (örn., Lindblom, March - Olsen, Simon gibi). Ekonomik kriz yılları planlamada da özellikle akılcılık ve onun jargonlarıyla ilgili olarak pazara giriş (kentin ekonomik bir metaya dönüşmesi) anlamında etkili olmuştur. Bir yandan, özel teşebbüsler tarafından kullanılan araçlar kentsel çöküşü durdurmak ve yanıt bulmak için sahneye giren yeni tip bir stratejik planlama için yeterli olmuş, 7 diğer yandan da ve buna paralel olarak, yarışma kentler 5 Plancı sadece plan üreten kişi planolojist olarak ele alındığında (ister Öklidyen isterse non-öklidyen olsun), sadece plan üretme eylemi ile uğraşan bir uzmanlık alanı tartışılır; oysa mekânsal anlamda bölge-kentkır gibi farklı bağlamlar ve ölçeklerde planlama yapma eylemi (planning) tartışıldığında, uzmanı olarak planlamacı (planner) kavramını kullanmak daha doğru olacaktır. 6 İngiltere de 1968 de Town and Country Planning Act ; 1965 te Hollanda da Physical Planning Act ; 1967 de Fransa da Loi d orientation foncière. Bunlar, genelde, daha kapsamlı ve anlamsal akılcılık eksenli çalışmalardır. 7 Bu türden bir stratejik planlama anlayışının uygulanması, özel kurumlarda ve ekonomik bilimlerde geliştirilmiş olup, mekânsal planlama alanına bazı basitleştirmeleri olmuştur. Bu tanımlama, gerçekte, sadece ku-

5 Planlamada Yeni Bir Paradigma Baskısı: Stratejik Mekânsal Planlama (SMP) 5 arasında (kentlerin satışı) başlamıştır. Bu yıllarda, kentlerde daha çok kurumsal anlamda çalışmalar yapılmış olup, strateji ve stratejik planlama, planlama alanı ya da bilgi küresinde yeni boyutların ortaya çıkmasına yol açmıştır lara gelindiğinde, bağlam tekrar değişmiştir. Bu dönemde, etkili aktörler/paydaşlar ve temsil yapılarında ve modern toplum üzerine temellenen, önemini ve etkisini yavaş yavaş kaybetmeye başlayan genel bir kriz oluşmuştur. Planlama tarafından gelen yanıtlar önceki dönemlerde geliştirilen aletleri kullanmışlar (özellikle kapsamlı akılcılık eksenli); ancak bu aynı zamanda, yeni bir ufkun da ortaya çıkmasını sağlamıştır. Kuramlar içerisinde politik analiz plancılar için önemli bir alan olmuş, çoğu aktörle etkileşimli ve gayri resmi biçimlerde ilişki kurulmuştur. Pratikte, toplumun gerçek talebi planlama eylemini gerektirirken, stratejik planlamanın bu son tipi, planlama arenasında zaten söylemde hep var olan sivil toplumun/kamunun da planlamaya katılmasının başlangıcı olmuştur. Bu anlamdaki stratejik planlamayı özgün kılan özellikleri Bryson - Roering (1996: 9) şu şekilde sıralıyorlar: Eylem-yönelimi, Planlama sürecine çok daha geniş ve çeşitli katılım, Dışsal fırsatlar ve tehditler ile içsel güçlülük ve zayıflılıklara dikkat etmek, Mevcut ve olası rakiplere dikkat etmek. Stratejik planlamanın tüm bu farklı tipleri bugün kısmen ve farklı boyutlarda da olsa, bir arada varlığını sürdürmektedir. Kavramın anlaşılması ve kullanılması daha çok kişisel deneyimlerle sağlanmakta, disiplin içerisinde genelde sistemik bir tutum olmaktan çok, tek bir profesyonel ya da araştırmacının (ya da bir grubun) yaklaşımı olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu nedenden ötürü, stratejik planlama bugün hala pratiği sürekli değişim gösteren bir olgudur. Genelde özel sektörün ve kurumsal ya da örgütsel yapının bir aracı gibi kullanılan stratejik planlama yaklaşımı, planlama küresine SMP olarak yansımış ve birçok anlama ve içeriğe göre tanımlanmıştır. SMP ya da daha genel anlamda mekânsal planlamada stratejinin kullanımı da, büyük oranda belirsizdir ya da çok anlamlı (polisemik) olarak görünmektedir. Gerçekten de bugün hâlâ, planlamada strateji, geçmişte de olduğu gibi, birçok farklı anlam içerir. Bazısı onu diğer disiplinlerin kullandığı anlamda kullanırken, bazısı da planlama içerisinde bu kavramı geliştirmiştir. Strateji ve stratejik kavramlarının hem semantik hem rum dışındaki rakipleri göz önünde tutmamakta, belli bir misyona sahip kurumdaki içsel uyumu da sorgulamaktadır, bunu amaçlarıyla ve araçlarıyla yapmaktadır. Bu durum, kurumlar için geçerli olsa bile, yüksek oranda değişen, karmaşıklaşan ve çelişen kentin doğası nedeniyle, kentler için doğru olmayabilir. 8 Bu konuda oldukça fazla araştırma olduğu (özellikle ekonomik) gözlenmektedir (Mintzberg, 1994; Mintzberg, vd., 1996; Mintzberg, lstrand - Lampel, 1999).

6 6 Çağdaş Yerel Yönetimler, 19 (4) Ekim 2010 de onto-epistemolojik olarak tarihselleştirilmesi ve bağlamsallaştırılması planlama kuramı içerisinde olmuş, çağdaş toplumsal, ekonomik, politik ve kültürel değişimler için planlama kuramı ve pratiğinin gelişiminde etkin rolü olmuştur. Özelikle, stratejik planlama sosyal yapının dönüşümü için stratejik bir araç olarak ve SMP de toplum için bir mekansal strateji olarak tarif edilmiştir (Mazza, 2000: 26). PLANLAMA KURAMINDAKİ BOŞLUKLAR VE PARADİGMA ARAYIŞLARI Kentsel kavramı sabit, basit bir kavram değil, zaman ve mekân boyutunda hareketli ve oldukça karmaşık bir kavramdır; bir sistemdir. Yukarıda da betimlendiği gibi aynı zamanda, çok-etmenli, çok-boyutlu ve çok-disiplinli bir kavramdır. Bu kadar çokluğun bir arada olması hem belirsizlik düzeyini artırmakta hem de bilgi konusunda geniş bir küreye gereksinim ortaya çıkarmaktadır. Bunlara bir de çok-aktörlülük, farklı vizyonlar, farklı dünya-görüşleri, farklı ideolojiler gibi katmanlar eklemlendiğinde, bilimsel ve kuramsal açıdan farklı paradigmalar, farklı yasal oluşumlar, normlar, farklı güçler eklemlendiğinde bu karmaşıklık düzeyinin arttığı görülecektir: Karmaşıklık ve farklılıkların oluşturduğu bir bilgi küresi Kamusal karar-vermeler ve müdahaleler anlamında uzmanlık alanlarına bakıldığında, planlama belki de oldukça net olarak görülebilir; planlama gelecek yönelimli, özgün amaçlara ulaşmaya yönelik bir kamusal karar verme (Fainstein - Fainstein, 1996: 265) ise, bu anlamda kullanılması doğal karşılanabilir. Planlama, kuramsal ve felsefi temel açısından oldukça geniş bir küreye sahip olmasına rağmen, oldukça da gevşek bir tabana sahiptir. Dolayısıyla da, modern, olgucu, teknokratik, yasaya dayalı, hiyerarşik, sinoptik, araçsal akılcı geleneksel kapsamlı planlama dan, iletişimsel ya da bilinçli planlama kuramındaki en son post-modernden esinlenmiş iletişimsel dönüş e (hatta müzakereci, etkileşimli, katılımcı vb) kadar geniş bir yelpazeye dağılım vardır. Hatta planlama kuramı tanımlanması zor; konusu kaygan ve yorumları genelde boş yere totolojik/lüzumsuz yere tekrarlanan ya da düş kırıklığı yaratan biçimdedir (Campbell - Fainstein, 1996: 2). Sadece planlama kuramı geniş, belirsiz, çok anlamlı ve hatta yetersiz değildir. Uygulama temelli bir uzmanlık alanı olarak, kuram-uygulama boşluğu nu deneyimlediğinden (Allmendinger, 2002; Watson, 2002) bu bilgi-eylem küresi oldukça genişlemiştir. Gerçekten de, kuram-uygulama boşluğundan şikayet etmek planlama kuramının araştırılması için bir de rigour/zorunluluktur (Allmendinger, 2002: 20). Dönemine göre, yeni ufuklar açan çalışmasında Hudson (1979), planlamanın çeşitli kuramsal geleneklerini ve yaklaşımlarını bir sınıflamaya oturtmaya çalışmış ve bunları SITAR (Synoptic/Benzer bakış açılı, Incremental/Artırıcı, Transactive/Geçişli, Advocacy/Savunucu ve Radical/Radikal) kısaltmasıyla betimlemiştir.

7 Planlamada Yeni Bir Paradigma Baskısı: Stratejik Mekânsal Planlama (SMP) 7 Sinoptik ya da akılcı kapsamlı planlama yaklaşımı geleneksel olarak planlama kuramında baskın yaklaşımdır. Artırıcı planlama C. Lindblom tarafından geliştirilmiş olup, sinoptik yaklaşımın eleştirisi üzerine kuruludur. Ona göre sinoptik yaklaşım gerçekçi olmayıp, onun yerine karşılıklı ayarlama, yaparak öğrenme ya da eklemlenmiş artırıcılık tarafından geliştirilen bir planlama kavramı koymak gerekir. Geçişli planlama artırıcı planlamanın zıttı olarak sürece önem verir, sadece amaçların gerçekleştirilmesi değil kişisel ve örgütsel süreçlere de dikkat çeker (Hudson, 1979: 389). Savunucu planlama 1960 larda geleneksel planlama süreçlerinde güç eşitsizliklerine bir yanıt olarak ortaya çıkmıştır. Azınlıklar, fakirler, çeşitli ilgi grupları ve çevre gibi kişi ve olguları savunmuşlardır. Radikal planlama ise, bir parça belirsiz bir öteberi torbası /çıkın (catch-all) dır, birçok kuramcıyı etkilemiştir. Daha sonraları politik kuram, teknokratik, demokratik, sosyalist ve liberal yüzeylerle bağlantılı dört planlama geleneği tanımlanmıştır: Geleneksel, demokratik, eşitlikçi ve artırıcı (Fainstein - Fainstein, 1996). Geleneksel planlama Hudson un sinoptik yaklaşımına ve Friedmann ın politik analiz geleneklerine oldukça benzer olup, planlamacı bir teknokrat olarak sadece amaçları ve araçları tanımlıyordu. Demokratik planlama, planlamaya kamunun katılımını amaçlayan çok daha katılımcı bir türdü (sosyokrat olarak planlamacı). Eşitlikçi planlama ise, Hudson un savunucu planlama ve Friedmann ın toplumsal mobilizasyon planlama geleneği ayağına paralel olup, planlama sürecinde eşitliği artırmayı hedefliyordu (egalitaryan olarak planlamacı). Son olarak da artırıcı planlama geleneği planlamayı ardışık yaklaştırmalar dizisi olarak biçimliyordu. Planlama kuramında oldukça önemli ve ilgi gören sınıflamalardan biri de Friedmann ın (1987) dörtlü sınıflamasıdır: Politik analiz, toplumsal öğrenme, toplumsal reform ve toplumsal mobilizasyon. Ona göre toplumsal reform, toplumsal bir rehber olarak devletin rolüne odaklı olup, planlama bilimsel bir çaba dır ve bir süreç olarak bunu kurumsallaştırmaya çalışır. Politik analiz Hudson un sinoptik geleneği ile doğrudan bağlantılı olup, onun yöntemini kullanır. Toplumsal öğrenme aşamalarla ve yaparak öğrenme ile betimlenmiştir ve artırıcı planlamayla bağlantılanabilir. Toplumsal mobilizasyon planlama geleneği ise aşağıdan gelen doğrudan kollektif eylemin önceliği tarafından tüm diğerlerinden ayrılır (Friedmann, 1987: 83). Ona göre her dört gelenek de tek bir şey üzerinde odaklanır: hangi bilgi eylemle tam anlamıyla bağlantılıdır? (Friedmann, 1987: 74). Geçmişe bakışta, bir boşluğu dolduran kuramlardaki her bir gelişme çabucak pratiği geliştirir ve farklı kuramlar hayır, bu kuram planlamanın raison d etresini/oluş nedenini ve nasıl yapılacağını en iyi açıklar! diyen şampiyonlar la ortaya çıkar (Allmendinger, 2002: 20).

8 8 Çağdaş Yerel Yönetimler, 19 (4) Ekim 2010 Onu izleyen süreçte pratik hareketi (practice movement) olarak planlamada ilişkili ve koşutzamanlı eğilimler ortaya çıkmıştır (Watson, 2002). 2. Dünya Savaşı sonrasında oluşan stratejik planlama düzlemi, aynı zamanda yüzyüze ilişkilerin ve etkileşimlerin geliştirildiği bir planlamanın gündeme hakim olmasını da getirmiştir. Forester in (1989) öncülüğünü yürüttüğü iletişimsel planlama yanı sıra, planla kuramında ve yönteminde de arabuluculuk ve görüşme eksenli bir yapının varlığı etkili olmuştur (Fisher - Ury, 1983; Susskind - Cruikshank, 1987; Mazza, 2002). İletişimsel (communciative) ve katılımcı (participative) planlama yaklaşımları Habermasian iletişimsel kuram üzerine temellenmiştir (Yiftachel - Huxley, 2000; McGuirk, 2001). Bunun sonucu birçok kavramın ortaya çıkması doğal karşılanacaktır: Müzakereci planlama (argumentative planning), işbirlikçi planlama (collaborative planning), katılımcı planlama (participation in planning), planlamada sosyokrat yaklaşım (sociocratic approach in planning), planlamada iletişimsel dönüş (communicative turn in planning), bilinçli planlama (deliberative planning), etkileşimsel planlama (interactive planning), uzlaşı inşası (consensus building) gibi. Ayrıca, bilgiyle eylem ya da müdahale arasındaki bağlantı sistemler düşüncesinin çoğunun tanımlı bir karakteristiği olup, bundan sonrakilerinin de odağında yer alacaktır. Açıktır ki, planlama kuramının gelişmesi ve çeşitliliği sistemler düşüncesinin paralelindedir. Allmendinger e (2002) göre de 1950 lerden bu yana sistemler düşüncesi ve akılcı planlamaya bir eğilim vardır; ancak çoğu plancı da sistemler düşüncesine karşı şüpheyle yaklaşmaktadır. Gerçekten de sistem kuramının oldukça gelişmiş ve felsefi olarak çeşitlenmesine rağmen, karmaşık sistemler düşüncesinin elementleri, özellikle de autopoietic/kendinden yaratım kuramı ve kritik sistemler düşüncesi bilgi ve eylem arasındaki bağlantıya süreç-yönelimli bir bakış sunar ve plancılar ve kuramcılar için doğrudan bir ilgi sağlayabilir. Görüldüğü gibi, birçok diğer uzmanlık alanlarında ya da disiplinlerinde olduğu gibi planlama için de tek bir yöntem ya da felsefeden bahsetmek olası değildir. Bu durumda, planlamanın sürecinin ve pratiğinin karakteristiklerini nasıl tanımlamak gerekir? Klosterman a (1997) göre, ekonomik, çoğulcu, geleneksel ve Marxist argümanların analizine ışık tutacak dört ana planlama işlevi vardır: Toplumun ortak ya da ortaklaşa ilgilerine katkıda bulunmak, bireysel ya da grup eylemlerinin dışsal etkilerini göz önünde bulundurmak, kamusal ve özel kararverme için temel olan bilginin geliştirilmesi ve kamusal ve özel eylemin dağılımsal etkilerini göz önünde bulundurmak.

9 Planlamada Yeni Bir Paradigma Baskısı: Stratejik Mekânsal Planlama (SMP) 9 SMP PARADİGMASI VE UYGULANABİLİRLİK KOŞULLARI Planlama uzmanlık alanında, görüldüğü üzere, aksiyomdan dünya görüşüne (world view) 9 kadar bilimsel soyutlama hiyerarşisinde bir genel uzlaşı sağlanamamış, kuramsal açıdan baskın bir taban da oluşamamıştır. Ancak kuramsal a- çıdan ele alınan yaklaşımların bir kısmı da paradigma baskısına yol açmıştır. Bunlardan en güncel olanlarından biri de SMP dir. Bu çağdaş yaklaşımın o kadar da yeni olmadığı da kesindir. Mastop a göre (1998) SMP nin ilk izleri 1920 lerin Kuzeybatı Avrupa sına kadar uzanır. Burada modern ulus-devlet geleneğine bağlantı kurularak ve savaş sonrası refah-devleti politikalarına kadar bir süreç tanımlanarak (Batley - Stoker, 1991; Healey, 1997), SMP nin daha çok stratejik planlama düzeyinde ele alındığı söylenebilir ve 1970 lerde farklı yönetsel düzeylerde, kapsamlı planlama sistemine doğru bir gelişme varken, 1980 lere kadar Avrupa da, genelde stratejik planlamanın zindanda olduğu söylenirdi (Healey, vd., 1997; Salet - Faludi, 2000). Bu dönemlerde, kentsel ve bölgesel pratiklerin daha çok projelere ve arazi kullanım düzenlemelerine odaklanmaları olmakla birlikte, kentsel, alt-bölgesel ve bölgesel stratejiler üretmek için Avrupa nın büyük kesiminde önemli çabalar da ortaya çıkmıştır (Salet - Faludi, 2000). Daha çok stratejik planlama temelli o- lan, sadece neo-konservatif küçümsemeler yanında, postmodern şüphecilik in de etkileriyle planlama tartışılmaya başlanmıştır (Healey, 1997). Özellikle, arazi kullanım düzenlemeleri, kaynak koruması ve yatırımların mekânsal olarak çok daha uyumlu bir mantıkla ele alındığı bu çabalar, yönetim anlayışlarında da önemli değişimler ortaya çıkararak, kentsel ve bölgesel düzeyde yönetim-temelli stratejik müdahaleleri gerekli kılmıştır. Artık proje o- daklı yaklaşımlar yerine (Motte, 1994), kentsel ve bölgesel pratiklere ve arazi kullanım düzenlemelerine odaklanmalar gözlemlenmektedir. Bu çabalar Avrupa nın strong state olmasını daha da güçlendirmiş, AB nin ekonomik ve politik peyzajının genişlemesinde kentlerin ve bölgelerin konumunun değişmesine yol açmıştır. Sürdürülebilir gelişme, bölgesel (kıtasal bölge) gelişme dinamikleri ölçekleri de değiştirmiş, ülkelerin ekonomileri, toplumsal yapıları, kültürleri açısından da birçok değişim ortaya çıkarmıştır. Bu dönem Avrupa sında SMP arkasındaki itici güçler Çizelge 1 de gösterilmektedir (Albrechts, vd., 2003). Mekânsal gelişmenin koşullarını üreten SMP nin potansiyeli, özellikle ESDP nin (European Spatial Development Perspective) üretilmesiyle kanıtlanmıştır. Ekonomik rekabetçilik, çevresel sürdürülebilirlik ve toplumsal uyum anlamında kıtanın mekânsal bütünleşmesinin sağlanması (Committee for Spatial 9 Özel bir bilimsel çevrenin felsefi tercihler ve inançlarını içeren büyük paradigma.

10 10 Çağdaş Yerel Yönetimler, 19 (4) Ekim 2010 Develoment [CSD], 1999; Faludi - Waterhout, 2002; Faludi, 2004; Murray, 2004), dengeli gelişme, çok-merkezli gelişme bağlamında kentsel-kırsal ilişkiler tanımlanmıştır (Richardson, 2000; Atkinson, 2001; Kra tke, 2001; Albrechts, vd., 2003; Hadjimichalis, 2003; Healey, 2004; Lambregts - Zonneveld, 2004; Turok - Bailey, 2004). Ancak, burada tüm bu düzenlemelerin tüm kıtayı nasıl kapsayacağı ve bir kozmetik makyaj mı olacağı (Kunzmann, 2001a; 2001b) soruları oldukça önemlidir. Çizelge 1. Avrupa da SMP Arkasındaki İtici Güçler Bir Avrupalı/küresel ekonomik mekânda kent-bölgelerinin konumlandığı rekabetçilik gündemi. Kamusal ve özel aktörler arasında ekonomik açıdan eklemlenmeyi araştıran, ulusal ve yerel bütçelerin azaltılmasıyla yerel yönetimlerin finansmanlarındaki değişimler. Çevresel sürdürülebilir kaynak yönetimi ve yaşam/çevre kalitesine önem veren seçmen ve lobi gruplarına odaklı sosyokültürel hareketler ve yaşam biçimindeki değişimler. Küreselleşme ve Avrupa yla bütünleşme karşısında bölgesel ve yerel kimliğin ve imaj biçimlenmesinin yeniden ispatlanması. Birmerkezleşememe ve anlaşmaların biçimlenmesini kapsayan yeni çok düzeyli yönetişim biçimleri ve yönetimin yeniden organize olma gündemi. İşlevsel/sektörel organizasyonlu refah devletini yenileyen/büyüten bölgesel politika bütünleşmesinin yeni türlerini araştırma. Tüm Avrupa da mekânsal gelişmenin koşullarını dağıtan bir Avrupa-üstü mekânsal planlama politik topluluğu tartışmaları ve pratikleri. Yerel politik süreçler tarafından eklemlenmiş, baskı yapan yerel ve bölgesel problemlere yerel bir tepki. Artan karmaşıklık düzeyleri, hızlı ve rastgele bir gelişim e ve çevresel konulara olan ilginin dramatik artışı (Breheny, 1991), parçalanma problemleri, u- zun-erimli planlamaya doğru oluşan yeniden vurgular (Newman - Thornley, 1996; Friedmann, 2004), artık daha etkili ve gerçekçi bir yönteme olan gereksinimi tariflemektedir. Kentlere, kent-bölgelerine ve bölgelere yönelik özgün stratejik yaklaşımların tarif edilmesi, yöntemin kurgulanması, çerçevelerin ortaya konulması ve perspektiflerin çizilmesi (CEC, 1997; Healey vd., 1997; Albrechts, 1999; Salet - Faludi, 2000; Albrechts et al, 2003) bu kozmetik makyaj ın daha iyi anlaşılmasına yardımcıdır. Ancak, bir stratejik planlama yaparak en iyi ya da tek bir yol üretmek de mümkün görünmemektedir (Albrechts, 2004). Zaten bu olsaydı, geleneksel a-

11 Planlamada Yeni Bir Paradigma Baskısı: Stratejik Mekânsal Planlama (SMP) 11 raçsal akılcı planlama yaklaşımıyla hareket edilirdi ki, bu ise SMP nin stratejik ve iletişimsel akılcılık eksenine hiç uymayan ve çelişen bir durum yaratırdı. Albrechts e (2006b: 1491) göre, SMP nin ne ve nasıl ına dair değerleri, kuralcı bakış açısını doğrulamaktadır. O na göre, bu nasıl ile ilişkili karakteristiklerin bir birleşimi aslında ne olduğunun da açıklanmasına yardımcı olmaktadır. Bu bağlamda, SMP yi ne yeni dünya düzenini yaratan yeni bir ideoloji olarak, ne de paylaşılan değerlerin olduğu bir yerde en iyi gelecek(ler)in yaratılması ve yönlendirilmesi için bir yöntem olarak tariflememek gereklidir (Ogilvy, 2002). Bu anlamda, SMP nin özellikleri ve yapısını aşağıdaki gibi çizmek olasıdır (Albrechts, 2006b: 1491): Sınırlı sayıda anahtar kavram alanlarına odaklanmakta, fırsatlar ve tehditler bağlamında güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi 10 gibi bir bakış açısı sunmaktadır. Stratejik planlamadan gelen bu yaklaşımla dışsal e- ğilimler, güçler, talepler ve kaynaklar değerlendirilmektedir. Kamusal ve özel ana aktör ve paydaşları tanımlar ve bir araya getirir. Çok-düzeyli ve geniş bir yönetişim yapısı kurar, planlama sürecinde kamusal ve sosyo-ekonomik çeşitlilik içerir. Bütün ve işler bir uzun-erimsel vizyonlar ve perspektifler - bilinmeyenin bir coğrafyası- ile politik, ekonomik, cinsiyete dayalı, kültürel güç düzeylerini, belirsizlikler ve yarışan değerleri göz önünde tutarak farklı düzeylerde stratejiler yaratır. Plan üretme yapıları tasarımlar ve mekânsal değişimi etkileyerek ve yöneterek içerik, imgeler ve karar çerçeveleri geliştirir. Farklı arenalarda güç elde etme amacını düzenleme ve hareketlendirmenin, uzlaşı inşa etmenin ve anlayış geliştirme yollarını yaratarak, bu yapıları, içerikleri ileri taşıyan yeni fikirleri ve süreçleri inşa eder. Hem kısa-erimli hem de uzun-erimlidir; kararları, eylemleri, projeleri, çıktıları ve uygulamaları çerçevelemeye odaklıdır ve bu amaçların gerçekleştirilmesindeki çabalarda izleme, geri-beslem, ayarlama ve revizyon sağlar li yıllardan günümüze değin çok kısa sürede de, özellikle Avrupa kökenli SMP örnekleri ve uygulamaları literatürde oldukça fazla yer almaya başlamıştır. 11 Gerçi, SMP ye ya da bölgesel olarak odaklanılmış ortak eylem e 10 Klasik SWOT yaklaşımı. 11 Örn., Hamnett - Freestone, 2000; Shaw vd., 2000; Vigar, vd., 2000; Albrechts, 2001; Albrechts et al., 2001; Faludi, 2001; McEldowney & Sterrett, 2001; Albrechts vd., 2003; Albrechts - Van den Broeck 2004; Murray, 2004; Faludi, 2004; Friedmann, 2004; Van der Broeck, 2004; Beck - Lau, 2005; Dabinett - Richardson, 2005; Martinelli, 2005; Sartorio, 2005; Albrechts, 2006a, 2006b; Alden, 2006; Healey, 2006a, 2006b; Scott, 2006; Healey, 2007; Nilsson, 2007; Ouf, 2007; Adams, 2008; Gallent, 2008; Meijers vd., 2008; Newman, 2008; Van der Broeck, 2008; Hermelin, 2009.

12 12 Çağdaş Yerel Yönetimler, 19 (4) Ekim 2010 (Healey, 2006a: 305) ve stratejik yönelime bir dönüş (Healey, 2006b: 527) o- larak tanımlanan bu çalışmalar Avrupa ülkelerini eksen alsa da, genelde planlama uzmanlık küresine hem kuramsal hem de uygulama açısından önemli ve yararlı referanslar sunmaktadır. Bu kadar çalışma göstermektedir ki, SMP sadece bir kavram, işlem ya da a- raç değil, gerçekte, olası gelecek için ortaya konulan senaryo ve amaçlar çerçevesindeki bir kavramlar, işlemler ve araçlar seti dir. Çağdaş kentsel planlama bağlamında SMP, yeniden ölçeklendirme (re-scaling) (Healey, 2004: 45) ve post-fordist bir bağlamda yönetişim kapasitesi (Healey, 2006b: 528) açısından değişen yönetişim süreçleriyle de yani çok-düzeyli yönetişim ile de ilişki kuran, seçilen stratejilerin uygulanmasına yardımcı bir süreçtir. Planlamayla uyumlu bir SMP nin varlığı zayıf olarak değerlendirilse ve çıktıları hala stratejik planlar olarak adlandırılsa da (Albrechts, 2006a), geleneksel, akılcı, teknokratik, yasaya dayalı, hiyerarşik kapsamlı planlamadan çok farklı bir şey olduğu ortadadır; arazi kullanım planlarından ve düzenlemelerinden farklı, daha katılımlı ve seçici de olsa aktör temelli bir yaklaşımdır. Mekân ve planlamayla ilişkili geleneksel mekânsal bilinç le (Healey, 2006b: 533) ilgili yapının altı kazılmış olsa da, mekânın yuva ve konumlama türünde değerlendirilmeleri ilişkisel karmaşıklık idealarının çoklu zaman-mekân ilişkileri, akışkanlık ve açıklık (Healey, 2006b: 535) açısından da bir karşıtlık sunar. A- şağıdaki Çizelge 2 de geleneksel planlama yaklaşımı ve SMP arasındaki değişen kavramlar tanımlanmaktadır (Albrechts, 2006b: 1492). Çizelge 2. Geleneksel Planlama ve SMP de Değişen Kavramlar Plan Yönetişim Geleneksel Planlama Master planlar, arazikullanım planları Yönetimin yol göstericiliğinde SMP Stratejik planlar Yönetimin yol göstericiliğinde; ancak yönetişimde müzakereci biçimde Amaç Bir son olarak planlar Değişim için bir araç olarak planlar Yakın geçmişte, SMP ile ilgili olarak ortaya çıkan bu karşıt durum, aslında bu ize bağlı olarak ortaya çıkmış kısıtlar ve biçimler de (Pierson, 2004) yaratmıştır. Geleneksel, araçsal akılcı, teknokratik, yasaya dayalı, hiyerarşik bir kapsamlı planlama anlayışının radikal bir hızlı dönüş yapması zordur. Farklı ulu-

13 Planlamada Yeni Bir Paradigma Baskısı: Stratejik Mekânsal Planlama (SMP) 13 sal, bölgesel ve yerel dinamikler ve bağlamlar açısından da SMP nin birçok farklı başlangıcı olması doğaldır (Newman, 2008). SONUÇ Her ne kadar, planlamanın bu yeni tipinin oldukça gelişen bir yapı sergilemesine rağmen, göreli olarak zayıf değerlendirilmesi (Newman, 2008) bir paradoks olsa da, stratejik planlama idealiyle düşünüldüğünde varlığı anlam kazanmaya başlar (Albrechts, 2006a). Albrechts e (2006a) göre, yeni SMP nin seçiciliğe dayalı ve ilişkisel-kapsamlı bir karakteri olup, bu geleneksel sınırların çok ötesindedir, bir vizyon a sahiptir ve eylem yönelimlidir. Dönüşebilir ve eklemlenebilir olması, daha çok kamusal sektör eksenliliği (Kunzmann, 2000), sosyo-mekânsallığı (Healey, 1997) ve uygulamalar için uyumlanabilir olması da çok önemlidir. Bu anlamda, son dönemli yeni bir yaklaşım olarak, kentsel ve bölgesel güçlere olası bir yanıt sunan, değişim için aktif bir güç olarak da yorumlanabilir (Newman, 2008). SMP nin olgunlaşması ve daha sağlam bir kuramsal tabandan hareket eden bir yapılanmasının olması için, eski bağımlılıklar ve hiyerarşilerden kurtulmak ve yeni süreçler oluşturmak ilk adımlar olarak atılmaktadır. İdeal bir SMP için gerçek ilerletici etkiler in (Healey, 2004: 65) ulusal, bölgesel ve kentsel ölçeklerde kurgulanması ve daha proaktif, yer odaklı ve etkileşimli politika sistemi nin (Vigar vd., 2000: 289) yaratılması gerekli görünmektedir. Özellikle, katılımcı ve kuralsal SMP amacı çerçevesinde, planlama bölümleri (episodes) ndeki hiyerarşi içerisinde inovatif pratiklerin ve yeni yönetişim anlayışlarının yapılandırılması ile yeni mekansal görüngülerin (SMP nin coğrafi imgelemi) ortaya konulması bu yolun kısalmasını sağlayacaktır (Healey, 2004: 64). Bu yeni yaklaşımın ve paradigmatik dönüşüm baskısının gerisindeki hikayenin doğru okunması, ülkemiz planlama süreçleri açısından da oldukça önemlidir. Hala, geleneksel araçsal akılcılık eksenli kapsamlı planlama anlayışının devam ettiği imar planlama süreçlerinin ve çıktılarının bu yeni eksene nasıl o- turtulması gerektiği önemlidir. Böylece ulusal, bölgesel/alt-bölgesel ve kentsel/kırsal planlama ölçeklerinde ve süreçlerinde kurgulanacak yeni yapının değişim için aktif bir güç olarak yorumlanması, geleneksel sınırların ötesinde bir vizyon ve eylem-yönelimi gerektirir. Planlamada stratejik yönelimli sistemik bir SMP nin ülkemiz koşullarında mutlaka değerlendirilmesi, hem ülkemiz planlama sisteminin yenileşmesi ve hem de AB ye entegrasyon ve kentleşme süreçleri açısından da bir zorunluluktur. Önemli olan, bunun dış-eksenli süreçlerle, tekniklerle, yöntemlerle, kuramlarla, araçlarla, vizyonlarla vb. tanımlanması değil, bize özgü olan, özgün bir SMP nin kurgulanmasıyla sağlanabilecektir.

14 14 Çağdaş Yerel Yönetimler, 19 (4) Ekim 2010 KAYNAKÇA Adams, N. (2008), Convergence and Policy Transfer: an Examination of the Extent to which Approaches to Spatial Planning have Converged within the Context of an Enlarged EU, International Planning Studies, Vol. 13, No.1, p Albrechts, L. (1999), Planners as Catalysts and Initiators of Change: The New Structure Plan for Flanders, European Planning Studies, Vol. 7, p Albrechts, L. (2001), In Pursuit of New Approaches to Strategic Spatial Planning. A European Perspective, International Planning Studies, Vol. 6, No. 3, p Albrechts, L. (2004), Strategic (Spatial) Planning Reexamined, Environment and Planning B: Planning and Design, Vol. 31, p Albrechts, L. (2006a), Shifts in Strategic Spatial Planning? Some Evidence from Europe and Australia, Environment and Planning A, Vol. 38, No. 6, p Albrechts, L. (2006b), Bridge the Gap: From Spatial Planning to Strategic Projects, European Planning Studies, Vol. 14, No. 10, p Albrechts, L. - Alden, J. - Da Rosa Pires, A. (Eds) (2001), The Changing Institutional Landscape of Planning, Aldershot, Ashgate. Albrechts, L. - Healey, P. - Kunzmann, K. R. (2003), Strategic Spatial Planning and Regional Governence in Europe Journal of the American Planning Association, Vol. 69, No. 2, p Albrechts, L. - Van den Broeck, J. (2004), From Discourse to Facts, The Case of the ROM Project in Ghent, Belgium, Town Planning Review, Vol. 75, No. 2, p Alden, J. (2006), Regional Planning, an Idea Whose Time has Come?, International Planning Studies, Vol. 11, No. 3/4, p Allmendinger, P. (2002), Planning Theory, Palgrave, NY. Atkinson, R. (2001), The emerging Urban Agenda and the European Spatial Development Perspective: Towards an EU Urban Policy?, European Planning Studies, Vol. 9, p Batley, R. - Stoker, G. (Eds) (1991), Local Government in Europe, Macmillan, London. Beck, U. - Lau, C. (2005), Second Modernity as a Research Agenda: Theoretical and Empirical Explorations in the Meta-Change of Modern Society, The British Journal of Sociology, Vol. 56, No. 4, p Borja, J. - Castells, M. (1997), Local and Global: The Management of Cities in the Information Age, Earthscan Publications Ltd, London. Breheny, M. (1991), The Renaissance of Strategic Planning?, Environment and Planning B: Planning and Design, Vol. 18, p Bryson, J. M. - Roering, W. D. (1987), Applying Private-Sector Strategic Planning in the Public Sector Journal of the American Planning Association, Vol. 53 No. 1, p 9-22.

15 Planlamada Yeni Bir Paradigma Baskısı: Stratejik Mekânsal Planlama (SMP) 15 Bryson, J. M. - Roering, W. D. (1996), Strategic Planning Options for the Public Sector, in Handbook of Public Administration, J. L. Perry (Ed.), 2nd edition, San Francisco, Jossey-Bass, CA. Büyük Larousse (1981), Strateji, Milliyet Yayınları, İstanbul. Campbell, S.- Fainstein, S. (1996), Introduction: The Structure and Debates of Planning Theory, S. Campbell - S. Fainstein (Eds.), Blackwell Publishers, Malden, Massachusets. CEC (1997), The EU Compendium of Spatial Planning Systems and Policies, Commission of the European Communities, Office for the Official Publications of the European Communities, Luxembourg. Committee for Spatial Develoment [CSD] (1999), The European Spatial Development Perspective, European Commission, Luxemburg. Dabinett, G.- Richardson, T. (2005), The Europeanization of Spatial Strategy: Shaping Regions and Spatial Justice through Governmental Ideas, International Planning Studies, Vol. 10, No. 3, p Eren, E. (1990), İşletmelerde Stratejik Planlama ve Yönetim, İÜ İşletme Fakültesi yayınları, İstanbul. Fainstein, S. S. - Fainstein, N. (1996), City Planning and Values: An Updated View, in Readings in Planning Theory, S. Campbell - S. Fainstein (Eds.), Blackwell Publishers, Malden, Massachusets. Faludi, A. - Waterhout, B. (Eds.) (2002), The Making of the European Spatial Development Perspective, Routledge, London. Faludi, A. (2001), The Performance of Spatial Planning Planning Practice - Research, Vol. 15, No. 4, p Faludi, A. (2004), Spatial Planning Traditions in Europe: Their Role in the ESDP Process, International Planning Studies, Vol. 9, No. 2, p Fisher, R. - Ury, W. (1983), Getting to Yes, Penguin, Harmondsworth. Forester, J. (1989), Planning in the Face of Power, University of California Press, Berkeley. Friedmann, J. (1987), Planning in the Public Domain, Princeton University Press, Princeton, NJ. Friedmann, J. (2004), Strategic Spatial Planning and the Longer Range, Planning Theory - Practice, Vol. 5, No. 1, p Friend, J. K. - Jessop, W.N. (1977), Local Government and Strategic Choice: an Operational Approach to the Processes of Public Planning, Pergamon Press, Oxford. Gallent, N. (2008), Strategic-Local Tensions and the Spatial Planning Approach in England, Planning Theory - Practice, Vol. 9, No. 3, p Hadjimichalis, C. (2003), Imagining Rurality in the new Europe and Dilemmas for Spatial Policy, European Planning Studies, Vol. 11, p Hamnett, S. - Freestone, R. (Eds) (2000), The Australian Metropolis, Allen - Unwin, St Leonards.

16 16 Çağdaş Yerel Yönetimler, 19 (4) Ekim 2010 Healey, P. (1997), An Institutionalist Approach to Spatial Planning, in: P. Healey, A. Khakee, A. Motte - B. Needham (Eds) Making Strategic Spatial Plans. Innovation in Europe, p , UCL Press, London. Healey, P. (2004), The Treatment of Space and Place in the New Strategic Spatial Planning in Europe, International Journal of Urban and Regional Research, Vol. 28, No. 1, p Healey, P. (2006a), Transforming Governance: Challenges of Institutional Adaptation and a New Politics of Space, European Planning Studies, Vol. 14, No. 3, p Healey, P. (2006b), Relational Complexity and the Imaginative Power of Strategic Spatial Planning, European Planning Studies, Vol. 14, No. 4, p Healey, P. (2007), Urban Complexity and Spatial Strategies, Routledge, London. Healey, P., Hakee, K., Motte, A. - Needham, B. (1997), Making Spatial Plans; Innovation in Europe, UCL Press, London. Hermelin, B. (2009), Spatial Strategic Planning in the Stockholm Region-Discourses on the Space-economy and Growth Factors, European Planning Studies, Vol. 17, No. 1, p Hudson, B. (1979), Comparative and Current Planning Theories: Counterparts and Contradictions, Journal of the American Planning Association, Vol. 45, No. 4, p Klosterman, R. E. (1997), Planning Support Systems: A New Perspective on Computer-Aided Planning, Journal of Planning Education and Research, Vol. 17, p Kra tke, S. (2001), Strengthening the Polycentric Urban System in Europe: Conclusions from the ESDP, European Planning Studies, Vol. 9, p Kunzmann, K. (2000), Strategic Spatial Development through Information and Communication, in The Revival of Strategic Spatial Planning, W. Salet, A Faludi (Eds.), p , Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, Amsterdam. Kunzmann, K. (2001a), State Planning: A German Success Story?, International Planning Studies, Vol. 6, No. 2, p Kunzmann, K. (2001b), The Ruhr in Germany: a Laboratory for Regional Governance'', in: The Changing Institutional Landscape of Planning, Eds. L. Albrechts, J. Alden, A. da Rosa Pires, p , Ashgate, Aldershot, Hants. Lambregts, B. - Zonneveld, W. (2004), From Randstad to Deltametropolis: Changing Attitudes towards the Scattered Metropolis, European Planning Studies, Vol. 12, p Martinelli, F. (Ed.) (2005), La Pianificazione Strategica in Italia e in Europa: Methodologie ed Esiti a Confronto, Franco Angeli, Milan. Mastop, H. (1998), National Planning: New Institutions for Integration, paper for the XII AESOP Congress, Nijmegen School of Management, University of Nijmegen, Aveiro.

17 Planlamada Yeni Bir Paradigma Baskısı: Stratejik Mekânsal Planlama (SMP) 17 Mazza, L. (2000), Strategie e Strategie Spaziali Territorio, 13, p Mazza, L. (2002), Flessibilita e Rigidita Degli Argomentazioni Urbanistica, Vol. 118, p McEldowney, M. - Sterrett, K. (2001), Shaping a Regional Vision: The Case of Northern Ireland, Local Economy, Vol. 16, p McGuirk, P. M. (2001), Situating Communicative Planning Theory: Context, Power and Knowledge, Environment and Planning A, Vol. 33, p McLoughlin, J.B. (1969), Urban and Regional Planning: A System Approach, Faber - Faber, London. Meijers, E., Hoekstra, J. - Aguado, R. (2008), Strategic Planning for City Networks: The Emergence of a Basque Global City?, International Planning Studies, Vol. 13, No. 3, p Mintzberg, H. (1994), The Rise and Fall of Strategic Planning, The Free Press, New York. Mintzberg, H. vd. (1996), The Strategy Process. Contexts, Concepts, Cases, Pearson Education Limited, Harlow. Mintzberg, H., lstrand, A. B. - Lampel, J. (1999), Strategy Safari. Eine Reise durch die Wildnis des strategischen Managements, Wirtschaftsverlag Carl Ueberreuter, Wien, Frankfurt. Motte, A. (1994), Innovation in Development Plan-Making in France '', in: Trends in Development Plan-making in European Planning Systems, Ed. P. Healey, WP 42, p , Department of Town and Country Planning, University of Newcastle upon Tyne, Newcastle upon Tyne. Murray, M. (2004), Strategic Spatial Planning on the Island of Ireland: Towards a New Territorial Logic?, Innovation: The European Journal of Social Science Research, Vol. 17, No. 3, p Needham, B. (2000), Making Strategic Plans: a Situational Methodology!. In: The revival of Strategic Spatial Planning. Salet, W., Faludi, A., (Eds.) Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, Amsterdam. Newman, P. (2008), Strategic Spatial Planning: Collective Action and Moments of Opportunity, European Planning Studies, Vol. 16, No. 10, p Newman, P. - Thornley, A. (1996), Urban Planning in Europe, Routledge, London. Nilsson, K. L. (2007), Managing Complex Spatial Planning Processes, Planning Theory - Practice, Vol. 8, No. 4, p Ogilvy, J. (2002), Creating Better Futures, Oxford University Press, Oxford. Ouf, A. M. S. (2007), Non-comprehensive Planning Approaches for Rapidly Urbanizing Communities, Planning Theory - Practice, Vol. 8, No. 1, p Pierson, P. (2004), Politics in Time, Princeton University Press, Woodstock, NJ. Polat, E.- Bilsel, S. G. (2007), Mimarinin ve Kentin Birlikte Planlanması nda Farklılaşan Kavramlar Üzerine, Planlama Dergisi, 2006, Sayı 4, s

18 18 Çağdaş Yerel Yönetimler, 19 (4) Ekim 2010 Polat, E.- Sallan Gül, S.- Dulupçu, M. A.- Gül, H. - Peker, Z. (2010), Kentsel ve Kırsal Bütünlüklü Bir Stratejik Mekansal Planlama Modeli; Eğirdir Örneği, TÜBİTAK- 107K441 nolu Araştırma Projesi, Yayınlanmamış Ara Rapor-3, Isparta. Richardson, T. (2000), Discourses of Rurality in EU Spatial Policy: The European Spatial Development Perspective, Sociologia Ruralis, Vol. 40, p Salet, W. - Faludi, A. (2000), The Revival of Strategic Spatial Planning, Koninklijke Nedelandse Akademie van Wetenschappen [Royal Netherlands Academy of Sciences], Amsterdam. Sartorio, F. S. (2005), Strategic Spatial Planning: A Historical Review of Approaches, its Recent Revival, and an Overview of the State of the Art in Italy, disp, Vol. 162, No. 3, p Scott, M. (2006), Strategic Spatial Planning and Contested Ruralities: Insights from the Republic of Ireland, European Planning Studies, Vol. 14, No. 6, p Shaw, D, Roberts, P. - Walsh, J. (Eds) (2000), Regional Planning and Development in Europe, Ashgate, Aldershot. Susskind, L. - Cruikshank, J. (1987), Breaking the Impasse: Consensual Approaches to Resolving Public Disputes, Basic Books, NY. Turok, I. - Bailey, N. (2004), The Theory of Polynuclear Urban Regions and its Application in Central Scotland, European Planning Studies, Vol. 12, p Van den Broeck, J. (2004), Strategic Structure Planning, in A. Loeckx et al. (Eds) Urban Trialogues, Localising Agenda 21, Visions, Projects, Co-Productions, p , UN-Habitat, Nairobi. Van den Broeck, P. (2008), The Changing Position of Strategic Spatial Planning in Flanders, A Socio-Political and Instrument-Based Perspective, International Planning Studies, Vol. 13, No. 3, p Vigar, G., Healey, P., Hull, A. - Davoudi, S. (2000), Planning, Governance and Spatial Strategy in Britain, Macmillan, London. von Neumann, J. - Morgenstren, O. (1944), Theory of Games and Economic Behaviour, Princeton University Press, Princeton, NJ. Watson, V. (2002), Do We Learn from Planning Practice? The Contribution of the Practice Movement to Planning Theory, Journal of Planning Education and Research, Vol. 22, p Whittington, R. (1993), What is Strategy and Does it Matter? Routledge, London. Yiftachel, O. - Huxley, M. (2000), Debating Dominance and Relevance: Notes on the Communicative Turn in Planning Theory, International Journal of Urban and Regional Research, Vol. 24, No.4, p

5216 sayılı yeni Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun stratejik mekânsal planlama yaklaşımı açısından değerlendirilmesi

5216 sayılı yeni Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun stratejik mekânsal planlama yaklaşımı açısından değerlendirilmesi itüdergisi/a mimarlık, planlama, tasarım Cilt:5, Sayı:2, Kısım:2, 199-208 Eylül 2006 5216 sayılı yeni Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun stratejik mekânsal planlama yaklaşımı açısından değerlendirilmesi

Detaylı

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS RI-701 Dış Politika ve Karar Alma Süreçleri

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS RI-701 Dış Politika ve Karar Alma Süreçleri İçerik Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS RI-701 Dış Politika ve Karar Alma Süreçleri 1 3 0 0 3 8 Ön Koşul Derse Kabul Koşulları Dersin Dili Türü Dersin Düzeyi Dersin Amacı İçerik

Detaylı

Dünyada Bölge Planlama Egitimi Ela Babalık-Sutcliffe Tuna Taşan-Kok

Dünyada Bölge Planlama Egitimi Ela Babalık-Sutcliffe Tuna Taşan-Kok Dünyada Bölge Planlama Egitimi Ela Babalık-Sutcliffe Tuna Taşan-Kok ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü İÇERİK Şehir ve Bölge Planlama Lisans Eğitiminde Bölge Planlamanın yeri Bölge Planlamaya yönelik

Detaylı

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS RI-801 Uluslararası Güvenlik ve Strateji

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS RI-801 Uluslararası Güvenlik ve Strateji İçerik Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS RI-801 Uluslararası Güvenlik ve Strateji 2 3 0 0 3 8 Ön Koşul Derse Kabul Koşulları Dersin Dili Türü Dersin Düzeyi Dersin Amacı İçerik

Detaylı

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Oğuz Gündoğdu ACİL DURUMLAR PANELİ KalDer Bursa Şubesi Çevre ve İş Güvenliği Kalite Uzmanlık Grubu 27 Mayıs 2015 Ülkemizde çağdaş anlamda Afet Yönetimi

Detaylı

Courses Offered in the MSc Program

Courses Offered in the MSc Program Courses Offered in the MSc Program Compulsory Courses Course Code Course Title Dersin Adı PUBF 501 Public Expenditure in Theory and Practice Teori ve Uygulamada Kamu Harcamaları PUBF 502 Public Revenue

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN BÖLGE PLANI Hazırlayan : Murat DOĞAN İÇERİK 1. Bölge Planlama Nedir? 2. Neden Bölge Planlama? 3. Nasıl bir planlama yaklaşımı? 4. Bölge Planı Örnekleri Bölge planlama, BÖLGE PLANLAMA Bölge Planlama Nedir?

Detaylı

Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık

Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık Kutluhan TAŞKIN Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanı Kamuda Katılım: İngiltere Örneği Paneli 4 Nisan 2012 1 Stratejik Yönetim Araştırması

Detaylı

D- NASIL YAZMALI? ÖRNEKLER

D- NASIL YAZMALI? ÖRNEKLER D- NASIL YAZMALI? ÖRNEKLER Örnek 1 EEB Raporu Bu araştırma konusunun güncelliği, önemi ve yapacağı katkı 1. 1.1. Bölgesel Gelişme Yaklaşımı Bölge olgusunun tanımı ve rolü, Dünyada özellikle 1970 lerin

Detaylı

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları Ekonomi Bakanligi Ev Sahipliginde Özet 5 Ekim 2015 Hilton Istanbul Bosphorus Hotel İstanbul,

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat HAFTA 1: Giriş ve Temel Kavramlar 1/29 NİÇİN STRATEJİK YÖNETİM? İşletmeler olarak hangi koşullarda strateji geliştirmeye ihtiyaç duymayız?

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPORDA STRATEJİK YÖNETİM Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK YÖNETİMLE İLGİLİ KAVRAMLAR Stratejik Yönetimi Öne Çıkartan Gelişmeler İşletmenin Temel Yetenekleri Stratejik Yönetimin Gelişimi Stratejik Düşünme

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 ENDÜSTRİYEL YAPININ YENİLİKÇİ VE BİLGİ ODAKLI DÖNÜŞÜMÜNÜN BURSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ PROJE RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cihan ERDÖNMEZ Doğum Tarihi: 20 Mart 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Orman Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1990

Detaylı

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu?

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Yrd. Doç. Dr. Elif UÇKAN DAĞDEMĠR Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi 1. GĠRĠġ Avrupa Birliği (AB)

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL D. KODU DERSİN ADI T+U+L KREDİ ÖNŞART AKTS 3503151 Planlama Stüdyosu 1

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Kentsel Dönüşüm ARCH 541 Bahar

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Kentsel Dönüşüm ARCH 541 Bahar DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Kentsel Dönüşüm ARCH 541 Bahar 3 + 0 3 7 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Yüksek Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

BEK. BEK Analizi. Kentlerin Geleceği. Birikim Bereket Beceri Bakış Büyüme Beklenti. Kimlik Koruma Kapasite Kalkınma Katılım Kurgu

BEK. BEK Analizi. Kentlerin Geleceği. Birikim Bereket Beceri Bakış Büyüme Beklenti. Kimlik Koruma Kapasite Kalkınma Katılım Kurgu BEK Analizi Kentlerin Geleceği BEK Birikim Bereket Beceri Bakış Büyüme Beklenti Ekoloji Ekonomi Eşitlik Etkin Olma Elde Etme Entegrasyon Kimlik Koruma Kapasite Kalkınma Katılım Kurgu Kentlerin Geleceği

Detaylı

SEiSMiC TÜRKİYE ULUSAL AĞI

SEiSMiC TÜRKİYE ULUSAL AĞI SEiSMiC TÜRKİYE ULUSAL AĞI Muş Odak Grup Toplantısı Prof. Dr. Tüzin Baycan İstanbul Teknik Üniversitesi Odak Grup Toplantısı Muş, Türkiye 24.06.2014 Bilimde > Toplumsal Sorumluluk Kentlerde > Karşılıklı

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

AB de Yerel ve Bölgesel Yönetimler. Ders 2

AB de Yerel ve Bölgesel Yönetimler. Ders 2 AB de Yerel ve Bölgesel Yönetimler Ders 2 White Paper on European Governence Avrupa Yönetişimi Brüksel 25.07.2001 Yönetişim kavramının tanılanması. Gündem 21 Belgesi (1992 Rio Konferansı) Küresel Ortaklık

Detaylı

AB 7. Çerçeve Programı. Đşbirliği Programı Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler (SSH)

AB 7. Çerçeve Programı. Đşbirliği Programı Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler (SSH) AB 7. Çerçeve Programı Đşbirliği Programı Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler (SSH) Đşbirliği Özel Programı Hedefi : Sanayi ve araştırma kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirerek kilit alanlarda Avrupa

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimi. Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM

İnsan Kaynakları Yönetimi. Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM İnsan Kaynakları Yönetimi Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM Giriş Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş, İletişim ve bilgi işleme teknolojisindeki

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

GİRİŞ BÖLÜM I DEĞİŞİM İLE İLGİLİ KAVRAMLARIN TANIMLARI VE DEĞİŞİM TÜRLERİ Değişim Türleri... 22

GİRİŞ BÖLÜM I DEĞİŞİM İLE İLGİLİ KAVRAMLARIN TANIMLARI VE DEĞİŞİM TÜRLERİ Değişim Türleri... 22 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 BÖLÜM I DEĞİŞİM İLE İLGİLİ KAVRAMLARIN TANIMLARI VE DEĞİŞİM TÜRLERİ... 11 Değişim Türleri... 22 BÖLÜM II ÖRGÜTSEL DEĞİŞİMİN TEMELLERİ... 23 Örgütsel Değişim Süreci ve Doğası... 23

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, İstanbul ) SONUÇ DEKLARASYONU ( GEÇİCİ ) 1-4. Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

Kamuda Denetim Komiteleri Menteş Albayrak / Anadolu Grubu Denetim Koordinatörü, TİDE Başkan Yrd.

Kamuda Denetim Komiteleri Menteş Albayrak / Anadolu Grubu Denetim Koordinatörü, TİDE Başkan Yrd. Kamuda Denetim Komiteleri Menteş Albayrak / Anadolu Grubu Denetim Koordinatörü, TİDE Başkan Yrd. Kamu İdarelerinde Daha Etkili bir Yönetim İçin Nasıl Bir İç Denetim? 29 Eylül 2014 / T.B.M.M. Frekans SÜREKLİ

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları 7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları Seda GÖKSU AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Sunum Planı 7.ÇP SSH Araştırma Alanı 7.ÇP SSH alanı projelerine nasıl ortak olabilirim?

Detaylı

Prof. Dr. Recep ŞAHİNGÖZ Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Yozgat/2013. viii

Prof. Dr. Recep ŞAHİNGÖZ Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Yozgat/2013. viii SUNU Zaman, sınır ve mesafe kavramlarının ortadan kalktığı, bir hızlı değişim ve akışın olduğu, metaforların sürekli değiştiği, farklılık ve rekabetin önemli olduğu yeni bir bin yılın içerisindeyiz. Eğitim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ Ders No : 0010130005 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi vturker@marmara.edu.tr 2.DERS İnsan Kaynakları Yönetiminin günümüz organizasyonları için önemi 21. YÜZYILDA REKABETİN DİNAMİKLERİ KÜRESELLEŞME

Detaylı

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM Şirket Tanıtımı Progino PROGİNO 2005 yılından itibaren Eskişehir de mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Faaliyetlerine 2008 yılından beri Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde sürdürmektedir.

Detaylı

21. YÜZYIL LİDERLİĞİ

21. YÜZYIL LİDERLİĞİ 21. YÜZYIL LİDERLİĞİ Yeni ekonomi, sanayi ekonomisi gibi bir ölçek ekonomisi değil, aracısız, moleküler, dijital, yenilikçi bir hız ekonomisidir. Dolayısıyla yeni ekonomi, geleneksel yönetici kavramının

Detaylı

AB 7. Çerçeve Programı İşbirliği Programı Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler (SSH)

AB 7. Çerçeve Programı İşbirliği Programı Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler (SSH) AB 7. Çerçeve Programı İşbirliği Programı Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler (SSH) Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler AMAÇ Avrupa nın karşı karşıya olduğu sosyoekonomik problemlere yönelik ortak çözüm yolları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doktora, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Doktorası, Ankara, Türkiye 2003 2010

ÖZGEÇMİŞ. Doktora, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Doktorası, Ankara, Türkiye 2003 2010 ÖZGEÇMİŞ Suna S. (YAŞAR) ÖZDEMİR Çankaya Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Tel: 0 312 2844500/387 E-posta:sozdemir@cankaya.edu.tr sunayasar@gmail.com Eğitim Doktora, Orta

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 Sosyal Bir Sistem Olarak Okul, 1 Teori, 2 Teori ve Bilim, 2 Teori ve Gerçek, 4 Teori ve Araştırma, 4 Teori ve Uygulama, 6

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 Sosyal Bir Sistem Olarak Okul, 1 Teori, 2 Teori ve Bilim, 2 Teori ve Gerçek, 4 Teori ve Araştırma, 4 Teori ve Uygulama, 6 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Sosyal Bir Sistem Olarak Okul, 1 Teori, 2 Teori ve Bilim, 2 Teori ve Gerçek, 4 Teori ve Araştırma, 4 Teori ve Uygulama, 6 Bir Sistem Perspektifi, 8 Rasyonel Sistemler: Bir Makine Modeli,

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. Avrupa İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü

DERS ÖĞRETİM PLANI. Avrupa İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü DERS ÖĞRETİM PLANI Avrupa İktisat Tarihi Seçmeli Dersin Seviyesi Doktora ( iktisat ) Dersin AKTS Kredisi 8 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar

Detaylı

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları 2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 Strateji Nedir? bir kağıt bir belge bir çalışma planı bir yol bir süreç bir ortak yorumlama ufku? 2 Stratejik Düşünme Nedir?

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Gelişim Kuramları 22 Eylem Kuramı ve Toplumsal Yapılandırmacılık 28

İÇİNDEKİLER. Gelişim Kuramları 22 Eylem Kuramı ve Toplumsal Yapılandırmacılık 28 İÇİNDEKİLER Önsöz/ Ahmet Yıldız 5 Giriş 11 Psikoloji kökenli modeller 15 Davranışçılık 15 Bilişselcilik 17 Bilişsel Yapılandırmacılık 20 Gelişim Kuramları 22 Eylem Kuramı ve Toplumsal Yapılandırmacılık

Detaylı

5018 SAYILI KANUN İLE TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE PERFORMANS YÖNETİMİ UYGULAMALARI

5018 SAYILI KANUN İLE TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE PERFORMANS YÖNETİMİ UYGULAMALARI 5018 SAYILI KANUN İLE TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE PERFORMANS YÖNETİMİ UYGULAMALARI Ayşe Şentürk 1 Özet Ülkemizde son dönemde yaşanan değişim ve dönüşüm sürecinin kamu yönetimindeki somut yansımalarından birisi

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mikail YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 1985 3. Unvanı: Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim Matematik Öğretmenliği Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

Kocaeli Kent Vizyonu Çalışması Deneyimi

Kocaeli Kent Vizyonu Çalışması Deneyimi tepav türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı Kocaeli Kent Vizyonu Çalışması Deneyimi Emre Koyuncu 28.11.2008 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Slide 2 Büyürken küçülen sanayi kenti Elverişli

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD Metin TUNÇ Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Örgütü, 1948 yılında aralarında kurucu üye olarak Türkiye nin de bulunduğu Avrupa ülkeleri tarafından Organization

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS 581021400001204 3 1 0 4 7

Öğretim planındaki AKTS 581021400001204 3 1 0 4 7 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Kentsel Tasarım ve Planlama Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS 581021400001204 3 1 0 4 7 Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Önerilen Dersler

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ.Sınıf/.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** YDİ Temel Yabancı Dil (İngilizce) (Basic Foreign Language (English))

Detaylı

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM SEVGİ ÖÇVER Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen 1 Stratejik yönetim, uzun vadeli planlamalar ve kararlar ile konaklama isletmelerinin en üst düzeyde etkin ve verimli

Detaylı

1. Hafta: Giriş ve İletişim, Teknoloji ve Toplum İlişkisine Dair Temel Yaklaşımlar

1. Hafta: Giriş ve İletişim, Teknoloji ve Toplum İlişkisine Dair Temel Yaklaşımlar İletişim Teknolojileri ve Toplum Dersin Adı İletişim Teknolojileri ve Toplum Düzeyi Lisans Öğretim Elemanı Doçent Dr. Funda Başaran Özdemir Dersin Amaçları Teknolojik gelişmenin getirdiği, başta internet

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI MALİYE Tezli Yüksek Lisans Programı Maliye tezli yüksek lisans programının eğitim

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm

KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm MSGSÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ PLN 703 KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm 2014-2015 GÜZ YARIYILI Prof.Dr. Fatma ÜNSAL unsal.fatma@gmail.com TÜRKİYE NİN KENTLEŞME DİNAMİKLERİ Cumhuriyet öncesi Cumhuriyet

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

SAĞLIĞI GELİŞTİRME KAVRAMI

SAĞLIĞI GELİŞTİRME KAVRAMI İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE İŞYERİ HEMŞİRELİĞİNİN ÖNEMİ ROLÜ KURSU 4 MAYIS 2014 İSTANBUL VII. ULUSLARARASI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONFERANSI SAĞLIĞI GELİŞTİRME KAVRAMI Uzm.

Detaylı

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM RECAİ COŞKUN

STRATEJİK YÖNETİM RECAİ COŞKUN STRATEJİK YÖNETİM RECAİ COŞKUN I- Stratejik Yönetime Genel Bakış Tanım, Kapsam, Süreç Stratejik ve Stratejik Yönetim Tanımları Strateji, bir örgütün uzun vadeli hedeflerini tayin etmesi, bunlara ulaşmak

Detaylı

Proje Hazırlama. Prof. Dr. Hasan Efeoğlu. Mühendislik Fakültesi E&E Müh. Bölümü

Proje Hazırlama. Prof. Dr. Hasan Efeoğlu. Mühendislik Fakültesi E&E Müh. Bölümü Proje Hazırlama Prof. Dr. Hasan Efeoğlu Mühendislik Fakültesi E&E Müh. Bölümü Hayat Sürecinde Kısa Orta ve Uzun Vadede planlanan bir yatırım-araştırma-geliştirme organizasyonları veya endüstriyel veya

Detaylı

Belediyeler İçin Performans Ölçüt ve Kriterlerinin Belirlenmesi

Belediyeler İçin Performans Ölçüt ve Kriterlerinin Belirlenmesi Belediyeler İçin Performans Ölçüt ve Kriterlerinin Belirlenmesi Doç. Dr. Yüksel Demirkaya, ydemirkaya@marmara.edu.tr Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Bu çalışma TÜBİTAK 113K427 nolu proje

Detaylı

KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u

KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u KISA ÖZET www.kolayaof.com DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 İÇİNDEKİLER Ünite 1: Küresel Pazarlama: Temel Kavramlar

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

Strateji Analizi 1/20

Strateji Analizi 1/20 Strateji Analizi Deniz GümüşelG REC TürkiyeT 1/20 Strateji Nedir? Strateji Analizi Önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yol. Strateji Analizi Nedir? Paydaşların, sorun ve hedeflerin aratırıldığı

Detaylı

Ulaştırma Sektöründe Riskten Korunma Stratejileri Küresel Gelişmeler ve Yeni Trendler. 2015 SMM Bilişim. Tüm Hakları Saklıdır.

Ulaştırma Sektöründe Riskten Korunma Stratejileri Küresel Gelişmeler ve Yeni Trendler. 2015 SMM Bilişim. Tüm Hakları Saklıdır. Ulaştırma Sektöründe Riskten Korunma Stratejileri Küresel Gelişmeler ve Yeni Trendler 1 İçerik Ulaşım Sektörünün Yapısı Ulaşım Sektöründe Yeni Risk Algısı Ulaşım Sektörüne Özgü Kurumsal Risk Yönetimi Türkiye

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SOSYAL MEDYADA MARKA TOPLULUKLARININ ÖNEMİ VE BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Yaman ÖZTEK

Detaylı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 1. İZKA 2. İzmir Bölge Planı 3. Yaşanabilir Şehir Hedefleri İçerik 1.

Detaylı

3. Gün : Stratejik yönetim ve performans yönetimi arasındaki ilişki

3. Gün : Stratejik yönetim ve performans yönetimi arasındaki ilişki 3. Gün : Stratejik yönetim ve performans yönetimi arasındaki ilişki Virpi Einola-Pekkinen 12.1.2011 Performans prizması Finlandiya devlet yönetiminde strateji uygulamasının resmi yapısıdır (=performans

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE DEĞİŞİM CBS KULLANIMI

YEREL YÖNETİMLERDE DEĞİŞİM CBS KULLANIMI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara YEREL YÖNETİMLERDE DEĞİŞİM CBS KULLANIMI Ahmet Yıldızhan 1, Emrah Türkyılmaz 2 1 İKÜ,

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Rekabetçi Pazarlama Stratejileri. MAN524T Bahar 2 3 3 7. Dersin Dili.

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Rekabetçi Pazarlama Stratejileri. MAN524T Bahar 2 3 3 7. Dersin Dili. DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Rekabetçi Pazarlama Stratejileri MAN524T Bahar 2 3 3 7 Ön Koşul - Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

Uluslararası Siyasi İktisat (IR211) Ders Detayları

Uluslararası Siyasi İktisat (IR211) Ders Detayları Uluslararası Siyasi İktisat (IR211) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Uluslararası Siyasi İktisat IR211 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Yok

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Giresun Üniversitesi/Uluslararası İlişkiler Bölümü Adres : İkt.ve İd. Bil. Fak. Uluslararası İlişkiler Bölümü Güre Yerleşkesi Merkez/GİRESUN E-Posta: kemalciftci@hotmail.com

Detaylı

İşletmelerde Stratejik Yönetim

İşletmelerde Stratejik Yönetim İşletmelerde Stratejik Yönetim İşletmenin genelde günlük ve olağan işlerinin yönetimi ile değil, İşletmenin uzun dönemde yaşamını sürdürebilmesini mümkün kılacak ve ona rekabet üstünlüğü ve ortalama kar

Detaylı

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Slide 2 Yeniden Yapılanma Kamu yönetiminde sorunlar Kötü ekonomik performans Yönetimin hantallaşması, verimsizlik ve etkinsizlik

Detaylı

TÜRKİYE DE İLERİ TEKNOLOJİYİ KİMLER GELİŞTİRİYOR?

TÜRKİYE DE İLERİ TEKNOLOJİYİ KİMLER GELİŞTİRİYOR? DEĞERLENDİRME NOTU Ocak2017 N201701 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ayşegül Taşöz Düşündere 1 Politika Analisti İnovasyon Çalışmaları Programı Bölge Çalışmaları Programı TÜRKİYE DE İLERİ

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

URBAN AND REGIONAL PLANNING ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ARCHITECHTURE MİMARLIK ACADEMIC AKADEMİK GRAPHIC DESIGN GRAFİK TASARIM SKETCHES ÇİZİMLER

URBAN AND REGIONAL PLANNING ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ARCHITECHTURE MİMARLIK ACADEMIC AKADEMİK GRAPHIC DESIGN GRAFİK TASARIM SKETCHES ÇİZİMLER URBAN AND REGIONAL PLANNING ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ARCHITECHTURE MİMARLIK ACADEMIC AKADEMİK GRAPHIC DESIGN GRAFİK TASARIM SKETCHES ÇİZİMLER MODEL OF THE CITY OF TAVILDARA TAVİLDARA ŞEHRİN MODELİ (Tavildara

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

DERS PROFİLİ. Stratejik Pazarlama MAN382 Güz

DERS PROFİLİ. Stratejik Pazarlama MAN382 Güz DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Stratejik Pazarlama MAN382 Güz 1 3 3 6 Ön Koşul - Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları Dersin

Detaylı

KORKMADAN ÖĞRENMEK OKUL ve OKUL ÇEVRESİ GÜVENLİĞİ

KORKMADAN ÖĞRENMEK OKUL ve OKUL ÇEVRESİ GÜVENLİĞİ 06 KORKMADAN ÖĞRENMEK OKUL ve OKUL ÇEVRESİ GÜVENLİĞİ ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU Sosyal Araştırmalar Merkezi USAK RAPOR NO: 11-06 Dilek Karal Eylül 2011 Korkmadan Öğrenmek: Okul ve Okul

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

ORTAK DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ (CAF), AVRUPA KALİTE YÖNETİMİ VAKFI (EFQM) ve DENGELİ KURUMSAL KARNENİN (BSC) KARŞILAŞTIRMASI

ORTAK DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ (CAF), AVRUPA KALİTE YÖNETİMİ VAKFI (EFQM) ve DENGELİ KURUMSAL KARNENİN (BSC) KARŞILAŞTIRMASI ORTAK DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ (CAF), AVRUPA KALİTE YÖNETİMİ VAKFI (EFQM) ve DENGELİ KURUMSAL KARNENİN (BSC) KARŞILAŞTIRMASI Bay Samu Seitsalo, Direktör Yardımcısı CIMO, Finlandiya Uluslararası Hareketlilik

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

PROF.DR. TÜZİN BAYCAN RSAI VE BÖLGE BİLİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALARI

PROF.DR. TÜZİN BAYCAN RSAI VE BÖLGE BİLİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALARI PROF.DR. TÜZİN BAYCAN RSAI VE BÖLGE BİLİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALARI RSAI VE BÖLGE BİLİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ KAPSAMINDAKİ ÜYELİKLERİ 2015- Regional Science Association International

Detaylı

İktisat Tarihi I. 6-7 Ekim

İktisat Tarihi I. 6-7 Ekim İktisat Tarihi I 6-7 Ekim Giriş İnsanoğlu dünyada var olduğundan bugüne değin hayatını devam ettirebilmek için üretim ve tüketim faaliyeti içinde olmuştur. İktisat tarihi üzerindeki önemli bir problemli

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1.Sınıf/1.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** 1 YDİ101 YDF101 YDA101 2 ATA101 Temel Yabancı Dil (İngilizce)

Detaylı

RICHES Yenilenme ve Değişim: Miras ve Avrupa Topluluğu

RICHES Yenilenme ve Değişim: Miras ve Avrupa Topluluğu This project has received funding from the European Union s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 612789 RICHES Yenilenme ve Değişim:

Detaylı