Planlamada Yeni Bir Paradigma Baskısı: Stratejik Mekânsal Planlama (SMP) 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Planlamada Yeni Bir Paradigma Baskısı: Stratejik Mekânsal Planlama (SMP) 1"

Transkript

1 Planlamada Yeni Bir Paradigma Baskısı: Stratejik Mekânsal Planlama (SMP) 1 Erkan Polat * Özet: Mekânsal planlama arenasında, özellikle 1980 lerden sonra gelişen ve 2000 lerden günümüze de oldukça yoğunlaşan bir mekânsal imgelem ve bilinç oluşmuştur. Bu oluşumun yeni planlama paradigmaları, yaklaşımları ve yöntemleri aramaya başlaması aslında dünyadaki sosyo-ekonomik düzenin hızla dönüşmeye başlamasıyla da eşzamanlıdır. Bu değişim-dönüşüm sürecinin ülkesel, bölgesel, kentsel ve kırsal alanlarda yeni olguların ve sorunların ortaya çıkmasına neden olması, geleneksel planlama yöntemleriyle bunlara meydan okunamayacağını göstermiştir. İşte, daha esnek ve yeni bir yaklaşım olarak betimlenen Stratejik Mekânsal Planlama nın (SMP) planlama gündemine getirilmesi bu nedenledir. Bu çalışmada, SMP nin kuramsal yapısı araştırılarak, bilgiden eyleme dönüşüm sürecinde yeni bir paradigmanın gereklilik koşulları çizilerek, ülkemiz planlama süreçleri açısından bazı çıkarsamalar yapılmaktadır. Anahtar Sözcükler: Mekânsal planlama, stratejik planlama, SMP, akılcılık, planlama kuramları. A New Paradigm Pressure in Planning: Strategic Spatial Planning (SSP) Abstract: Quite dense a spatial imagination and consciousness in the spatial planning arena had formed especially improving from 1980 s later and 2000 s to today. This formation to search new planning paradigms, approaches and methods essentially is synchronous with socio-economic order on the world to begin transforming rapidly. Change and transformation process to cause appearing new facts and problems in national, regional and local areas have shown to challenge to these with traditional planning methods. Therefore, Strategic Spatial Planning (SSP) as a new approach is put on the planning agenda. In this study, the conditions investigating of SSP s theoretical structure are determined to be a new paradigm in the process from information to action and some inference is made, in terms of planning process. Key Words: Spatial planning, strategic planning, SSP, rationalism, planning theories. GİRİŞ Çağdaş planlama pratiği, yan yana, iç içe ya da üst üste gelişen bir dizi eşzamanlı karşıtlık ve çelişkilerle, bunların aralarında var olan etkileşimlerden doğan yeni bir tür gerilim ile başa çıkmak zorunluluğu ile karşı karşıyadır. İster düzen ve çeşitliliği birlikte içeren karşıtlık olsun, isterse kentsel ve kırsal o- 1 Bu çalışma, yazarın yürütücüsü olduğu TÜBİTAK-1001 araştırma projelerinden 107K441 no lu projeden yararlanmaktadır. Yazar, bu vesileyle, TÜBİTAK a verdiği desteklerden dolayı teşekkür eder. * Yrd. Doç. Dr,. Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü. Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt 19 Sayı 4 Ekim, 2010, s

2 2 Çağdaş Yerel Yönetimler, 19 (4) Ekim 2010 lanın yan yana birlikteliği olsun, 2 çağdaş kentte yapılı çevre ve mekânsal örgünün eşzamanlı biçimsel farklılaşmasından kaynaklanan bu çelişki ve gerilimlerin gerisinde, dinamik başkalaşım sürecindeki sosyo-mekânsal farklılaşma, değişim ve dönüşümler bulunmaktadır (Polat - Bilsel, 2007). Bu süreçlerin bir sonucu olarak, bölgenin, kentin ve kırın sosyo-ekonomik gelişimini ve mekansal büyümesini kurumsal, ekonomik, sosyal veri ve araçların bölgenin geleceğini şekillendirmede rol oynayan ve bu amaçlara ulaşmak için eylemler ortaya koyan SMP-Stratejik Mekânsal Planlama (Strategic Spatial Planning) yaklaşımı oldukça önemlidir. Bu yeni paradigmada, ulusal ve küresel ekonomiye eklemlenerek rekabet edebilir ve sürdürülebilir bir gelişme öngörülmektedir; ancak mekânın kullanımı ve yerleşme olgusu da farklı boyutlar kazanmaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinde geleneksel politika ve kurumların dönüşümü ile bu yapılara eklemlenen kurumlar açısından planlama ve kalkınma politikaları irdelendiğinde, farklı oluşumların ortaya çıktığı görülür. Bu durum, geleneksel üniter devletlerden (Belçika, Almanya gibi) bölgeselleşmiş üniter devletlere (İtalya, İspanya gibi) değin bir değişim gösterir. Bahsi geçen politika ve kurumsal dönüşümler, planlama süreci açısından da farklı yansımalara yol açmış, geleneksel kapsamlı akılcı planlama yaklaşımını evrilterek, katılım/iletişim/müzakere/ekileşim eksenli SMP ye dönüşüm ile tanımlanmıştır. Yeni dünya ekonomisi, değişen kalkınma ve bölge anlayışları ile bir taraftan da AB ye uyum ve bütünleşme sürecine paralel olarak, stratejik planlama yaklaşımının benimsenmesi ve uygulanmasına ilişkin Türkiye de de artan bir ilgi bulunmaktadır. Bu ilgi kendini özellikle uygulama ve yönetim alanında daha baskın ve yaygın göstermektedir. Son dönemlerde hazırlanmaya başlayan İl (ve ilçe) Gelişim Planları, Çevre Düzeni Planları ve Stratejik Planlama çalışmalarının sayısı giderek artmaktadır. Ne var ki, bu planlarda gelişimin mekânsal boyutları eksik kalmakta ya da ele alınmamaktadır. Mevcut planlama kademelenmesine ve uygulamalara bakıldığında ise, planlar ile eşgüdüm ve bütünlüğün nasıl sağlanacağı, fiziksel ilişkilerin, mekansal stratejilerin nerede ve nasıl kurulacağı konusunda ve yine son dönemlerde farklı bir anlayışla ortaya çıkan amaç, kapsam ve sınırları açısından çevresel odaklı olan 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planları ile Gelişim Planları arasında nasıl bir ilişki kurulacağına dair belirsizlikler olduğu görülmektedir. Diğer yandan, stratejik planlama yaklaşımını benimsemiş olan ve birbirlerinden ayrı olarak işleyen bu süreçler de bilimsel bir tabana dayanmaksızın, çerçevesi çizilmiş ortak bir 2 Kentsel ve kırsal olanın yan yana birlikteliği kavramsal olarak kentsel-kırsal bütünlük kavramıyla açıklanmaya çalışılmaktadır. Yabancı yazında bu bütünlük rurban olarak kullanılmaktadır (Polat, vd. 2010).

3 Planlamada Yeni Bir Paradigma Baskısı: Stratejik Mekânsal Planlama (SMP) 3 metodoloji, süreç tasarımı ve yöntemi olmaksızın, uygulama araçları ve modelleri tarif edilmeksizin yürü(tül)mektedir lere kadar planlamada hep kuramsal yaklaşımların tartışıldığı, bu dönemden sonra ise uygulamanın ve mekansal planlamanın daha fazla ön plana çıktığı ve tartışıldığı görülmektedir. Bu anlamda, planlamaya yön veren güncel ve en önemli yaklaşımlardan biri SMP olmuştur. Stratejik Mekansal Planlamayı bu bağlamda ele almadan önce strateji ve stratejik planlama nedir diye bakmak daha doğru olacaktır. STRATEJİ VE STRATEJİK PLANLAMA Strateji kelimesi Latince yol ya da çizgi anlamına gelen stratum kavramından ve eski Mısır da Ptolemaisos lar devrinde ve Roma da askeri ve sivil yönetim başkanı anlamına gelen strategos tan türer, aynı zamanda stratos ya da askeri ile ego ya da lider kavramlarının bir karışımı olarak değerlendirilebilir (Büyük Larousse, 1981: 566). Daha çok askeri anlamda ya da savaş sanatı alanında değerlendirilen strateji (Bryson - Roering, 1987; Whittington, 1993; Needham, 2000), daha sonraları işletme alanında da kullanılmaya başlanmıştır. 3 Çoğu araştırmacıya göre, strateji kavramı kökenlerini savaş biliminden alır 4 (Salet - Faludi, 2000). Bu özgün köken asla mekânsal planlama kuramlarında doğrudan ele alınmamış olsa da, bu anlam oldukça önemlidir; çünkü bu planlama kuramı ve pratiğinde alternatif olarak ortaya çıkan iki farklı ruh u özetler. İlk ruh potansiyel bir geleceğin arzu edilen ve olası uzun-erimli bir vizyonun izlenmesiyle ilgilenirken, ikincisi bir ya da daha fazla aktörün izlediği ruhla ilişkilidir. Eylemde çeşitli, karmaşık ve uyuşmayan hedefler farklı mantıkları ve dizgeleri takip eder. Eylem için belirsizlik, değişmez bir arka-plan olarak ek bir ö- zelliktir ve iki ruhla da birlikte vardır. Planlama alanında ise strateji, en basit tanımlamayla, seçilen ve belirlenen amaçlara ulaşmak için yapılan eylem/taktik planı olarak bilinir. Strateji, aracı (kent, kurum) istenilen hedefe götürecek yaklaşımların ve eylemlerin, plancı ve kurum (belediye gibi) tarafından nasıl yürütüleceğini belirtir (Eren, 1990: 3). Başka bir kısa betimlemeyle strateji, kaynakları akılcı biçimde düzenleme yöntemidir. Yaygın yaklaşımlara göre, stratejik planlamanın temel özellikleri; 3 Bu alanda iki ekonomist olan von Neumann ve Morgenstren in (1944) oyun kuramından hareketle stratejiyi kullandıkları görülür. Yine Roering (1987) özel sektörde stratejik planlamayı altı okulla ele alır: Harvard politika modeli, stratejik planlama sistemleri, paydaş yönetimi, içerik yaklaşımları, stratejik konu yönetimi ve süreç stratejileri. 4 Planlamacılar genelde çok bilinen Sun Tzu nun savaş sanatını anlatan Çince kitabını referans alır. Burada stratejinin dört temel elementi üzerine odaklanılmıştır: Gerçek durumun doğru anlaşılması, gerçekçi amaçlar, yönelimde mevcut dayanıklılığın odaklanmış yönelimi ve başarılmış olanın kesin sonuçlarına kadar eylemin sürekliliği. Hem kavramın mevcuttaki algılanışı hem de askeri anlamdaki kullanımı iki tekrarlı olguya dikkat çekmektedir: Uzun-erimli amaçlara odaklanma ve eylemdeki muhalif bazı çeşitlerin varlığı.

4 4 Çağdaş Yerel Yönetimler, 19 (4) Ekim 2010 şu andaki kararların geleceği belirlemesi, devamlılık arz eden bir işlem olması, bir yönetim tarzı olması ve birbiri ile ilişkili planlar setini oluşturan bir yapıya sahip olmasıdır. Stratejik planlama, stratejilerin kesin kimlik kazandırılarak yazılı ve çizili hale getirilmesidir; aynı zamanda bir yöneti(şi)m biçimidir. Strateji genel ya da özel bir amacın başarılmasının bir yöntemi olarak, daima planlamada vardır. Dışsal bir uyarıcıya bir yanıt ve karmaşık bir sürecin bir parçası olarak, planlama bilgi küresine daima sonradan girer. Bu bakış açısından, strateji ve stratejik kavramlarının planlamada kullanılış biçimlerinden ilki (sistematik) yapısal planlama konularındaki tartışmalarla ortaya çıkar, 1960 ların başından beri özellikle İngiltere, Hollanda, Fransa ve Almanya da bu konuyla ilgilenen plancılar ve planlamacılar 5 (farklı orijinlerle, uygulamalarla ve sonuçlarla olsa da) bulunmaktadır. 6 Bu noktada, strateji, sadece uzun-erimli vizyonların geliştirilmesi (Bryson - Roering, 1996) anlamında değil, aynı zamanda, bir süreçle ve kurumlar arası etkileşim anlamında da kullanılmaktadır. Bilindiği gibi, yıllardır geliştirilen kuramların çoğu mekânsal dönüşüm için talep edilen bazı çerçeveleri çizmekte, hızlı biçimde gelişen sosyo-ekonomik ve demografik yapıyla birlikte de kuramlar da değişmektedir. Özellikle yapısal/mekânsal planlama (ve de stratejik planlama) konusundaki tartışmalar planlamanın zaten büyük olan bilgi küresinin daha da büyümesine yol açmıştır. 70 lerin ortalarında, hatta 80 lerde bir norm olarak kabul edilmiş olan gelişme koşullarının birdenbire kesilmesinden ve disiplinin genel krizinden sonra, planlama, eylem için yeni kuramlara ve yöntemlere gereksinim duymuştur (McLoughlin, 1969; Friend - Jessop, 1977). Planlama disiplini, pratikte hızlı kentleşme sorunları ile yüz yüze kalmış, sadece içsel kuramlarla değil, aynı zamanda, diğer disiplinler içerisindeki bazı önemli kuramların geliştirilmesiyle oluşan kuramsal bazı sorulara da yanıt aramakla yüz yüze kalmıştır (örn., Lindblom, March - Olsen, Simon gibi). Ekonomik kriz yılları planlamada da özellikle akılcılık ve onun jargonlarıyla ilgili olarak pazara giriş (kentin ekonomik bir metaya dönüşmesi) anlamında etkili olmuştur. Bir yandan, özel teşebbüsler tarafından kullanılan araçlar kentsel çöküşü durdurmak ve yanıt bulmak için sahneye giren yeni tip bir stratejik planlama için yeterli olmuş, 7 diğer yandan da ve buna paralel olarak, yarışma kentler 5 Plancı sadece plan üreten kişi planolojist olarak ele alındığında (ister Öklidyen isterse non-öklidyen olsun), sadece plan üretme eylemi ile uğraşan bir uzmanlık alanı tartışılır; oysa mekânsal anlamda bölge-kentkır gibi farklı bağlamlar ve ölçeklerde planlama yapma eylemi (planning) tartışıldığında, uzmanı olarak planlamacı (planner) kavramını kullanmak daha doğru olacaktır. 6 İngiltere de 1968 de Town and Country Planning Act ; 1965 te Hollanda da Physical Planning Act ; 1967 de Fransa da Loi d orientation foncière. Bunlar, genelde, daha kapsamlı ve anlamsal akılcılık eksenli çalışmalardır. 7 Bu türden bir stratejik planlama anlayışının uygulanması, özel kurumlarda ve ekonomik bilimlerde geliştirilmiş olup, mekânsal planlama alanına bazı basitleştirmeleri olmuştur. Bu tanımlama, gerçekte, sadece ku-

5 Planlamada Yeni Bir Paradigma Baskısı: Stratejik Mekânsal Planlama (SMP) 5 arasında (kentlerin satışı) başlamıştır. Bu yıllarda, kentlerde daha çok kurumsal anlamda çalışmalar yapılmış olup, strateji ve stratejik planlama, planlama alanı ya da bilgi küresinde yeni boyutların ortaya çıkmasına yol açmıştır lara gelindiğinde, bağlam tekrar değişmiştir. Bu dönemde, etkili aktörler/paydaşlar ve temsil yapılarında ve modern toplum üzerine temellenen, önemini ve etkisini yavaş yavaş kaybetmeye başlayan genel bir kriz oluşmuştur. Planlama tarafından gelen yanıtlar önceki dönemlerde geliştirilen aletleri kullanmışlar (özellikle kapsamlı akılcılık eksenli); ancak bu aynı zamanda, yeni bir ufkun da ortaya çıkmasını sağlamıştır. Kuramlar içerisinde politik analiz plancılar için önemli bir alan olmuş, çoğu aktörle etkileşimli ve gayri resmi biçimlerde ilişki kurulmuştur. Pratikte, toplumun gerçek talebi planlama eylemini gerektirirken, stratejik planlamanın bu son tipi, planlama arenasında zaten söylemde hep var olan sivil toplumun/kamunun da planlamaya katılmasının başlangıcı olmuştur. Bu anlamdaki stratejik planlamayı özgün kılan özellikleri Bryson - Roering (1996: 9) şu şekilde sıralıyorlar: Eylem-yönelimi, Planlama sürecine çok daha geniş ve çeşitli katılım, Dışsal fırsatlar ve tehditler ile içsel güçlülük ve zayıflılıklara dikkat etmek, Mevcut ve olası rakiplere dikkat etmek. Stratejik planlamanın tüm bu farklı tipleri bugün kısmen ve farklı boyutlarda da olsa, bir arada varlığını sürdürmektedir. Kavramın anlaşılması ve kullanılması daha çok kişisel deneyimlerle sağlanmakta, disiplin içerisinde genelde sistemik bir tutum olmaktan çok, tek bir profesyonel ya da araştırmacının (ya da bir grubun) yaklaşımı olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu nedenden ötürü, stratejik planlama bugün hala pratiği sürekli değişim gösteren bir olgudur. Genelde özel sektörün ve kurumsal ya da örgütsel yapının bir aracı gibi kullanılan stratejik planlama yaklaşımı, planlama küresine SMP olarak yansımış ve birçok anlama ve içeriğe göre tanımlanmıştır. SMP ya da daha genel anlamda mekânsal planlamada stratejinin kullanımı da, büyük oranda belirsizdir ya da çok anlamlı (polisemik) olarak görünmektedir. Gerçekten de bugün hâlâ, planlamada strateji, geçmişte de olduğu gibi, birçok farklı anlam içerir. Bazısı onu diğer disiplinlerin kullandığı anlamda kullanırken, bazısı da planlama içerisinde bu kavramı geliştirmiştir. Strateji ve stratejik kavramlarının hem semantik hem rum dışındaki rakipleri göz önünde tutmamakta, belli bir misyona sahip kurumdaki içsel uyumu da sorgulamaktadır, bunu amaçlarıyla ve araçlarıyla yapmaktadır. Bu durum, kurumlar için geçerli olsa bile, yüksek oranda değişen, karmaşıklaşan ve çelişen kentin doğası nedeniyle, kentler için doğru olmayabilir. 8 Bu konuda oldukça fazla araştırma olduğu (özellikle ekonomik) gözlenmektedir (Mintzberg, 1994; Mintzberg, vd., 1996; Mintzberg, lstrand - Lampel, 1999).

6 6 Çağdaş Yerel Yönetimler, 19 (4) Ekim 2010 de onto-epistemolojik olarak tarihselleştirilmesi ve bağlamsallaştırılması planlama kuramı içerisinde olmuş, çağdaş toplumsal, ekonomik, politik ve kültürel değişimler için planlama kuramı ve pratiğinin gelişiminde etkin rolü olmuştur. Özelikle, stratejik planlama sosyal yapının dönüşümü için stratejik bir araç olarak ve SMP de toplum için bir mekansal strateji olarak tarif edilmiştir (Mazza, 2000: 26). PLANLAMA KURAMINDAKİ BOŞLUKLAR VE PARADİGMA ARAYIŞLARI Kentsel kavramı sabit, basit bir kavram değil, zaman ve mekân boyutunda hareketli ve oldukça karmaşık bir kavramdır; bir sistemdir. Yukarıda da betimlendiği gibi aynı zamanda, çok-etmenli, çok-boyutlu ve çok-disiplinli bir kavramdır. Bu kadar çokluğun bir arada olması hem belirsizlik düzeyini artırmakta hem de bilgi konusunda geniş bir küreye gereksinim ortaya çıkarmaktadır. Bunlara bir de çok-aktörlülük, farklı vizyonlar, farklı dünya-görüşleri, farklı ideolojiler gibi katmanlar eklemlendiğinde, bilimsel ve kuramsal açıdan farklı paradigmalar, farklı yasal oluşumlar, normlar, farklı güçler eklemlendiğinde bu karmaşıklık düzeyinin arttığı görülecektir: Karmaşıklık ve farklılıkların oluşturduğu bir bilgi küresi Kamusal karar-vermeler ve müdahaleler anlamında uzmanlık alanlarına bakıldığında, planlama belki de oldukça net olarak görülebilir; planlama gelecek yönelimli, özgün amaçlara ulaşmaya yönelik bir kamusal karar verme (Fainstein - Fainstein, 1996: 265) ise, bu anlamda kullanılması doğal karşılanabilir. Planlama, kuramsal ve felsefi temel açısından oldukça geniş bir küreye sahip olmasına rağmen, oldukça da gevşek bir tabana sahiptir. Dolayısıyla da, modern, olgucu, teknokratik, yasaya dayalı, hiyerarşik, sinoptik, araçsal akılcı geleneksel kapsamlı planlama dan, iletişimsel ya da bilinçli planlama kuramındaki en son post-modernden esinlenmiş iletişimsel dönüş e (hatta müzakereci, etkileşimli, katılımcı vb) kadar geniş bir yelpazeye dağılım vardır. Hatta planlama kuramı tanımlanması zor; konusu kaygan ve yorumları genelde boş yere totolojik/lüzumsuz yere tekrarlanan ya da düş kırıklığı yaratan biçimdedir (Campbell - Fainstein, 1996: 2). Sadece planlama kuramı geniş, belirsiz, çok anlamlı ve hatta yetersiz değildir. Uygulama temelli bir uzmanlık alanı olarak, kuram-uygulama boşluğu nu deneyimlediğinden (Allmendinger, 2002; Watson, 2002) bu bilgi-eylem küresi oldukça genişlemiştir. Gerçekten de, kuram-uygulama boşluğundan şikayet etmek planlama kuramının araştırılması için bir de rigour/zorunluluktur (Allmendinger, 2002: 20). Dönemine göre, yeni ufuklar açan çalışmasında Hudson (1979), planlamanın çeşitli kuramsal geleneklerini ve yaklaşımlarını bir sınıflamaya oturtmaya çalışmış ve bunları SITAR (Synoptic/Benzer bakış açılı, Incremental/Artırıcı, Transactive/Geçişli, Advocacy/Savunucu ve Radical/Radikal) kısaltmasıyla betimlemiştir.

7 Planlamada Yeni Bir Paradigma Baskısı: Stratejik Mekânsal Planlama (SMP) 7 Sinoptik ya da akılcı kapsamlı planlama yaklaşımı geleneksel olarak planlama kuramında baskın yaklaşımdır. Artırıcı planlama C. Lindblom tarafından geliştirilmiş olup, sinoptik yaklaşımın eleştirisi üzerine kuruludur. Ona göre sinoptik yaklaşım gerçekçi olmayıp, onun yerine karşılıklı ayarlama, yaparak öğrenme ya da eklemlenmiş artırıcılık tarafından geliştirilen bir planlama kavramı koymak gerekir. Geçişli planlama artırıcı planlamanın zıttı olarak sürece önem verir, sadece amaçların gerçekleştirilmesi değil kişisel ve örgütsel süreçlere de dikkat çeker (Hudson, 1979: 389). Savunucu planlama 1960 larda geleneksel planlama süreçlerinde güç eşitsizliklerine bir yanıt olarak ortaya çıkmıştır. Azınlıklar, fakirler, çeşitli ilgi grupları ve çevre gibi kişi ve olguları savunmuşlardır. Radikal planlama ise, bir parça belirsiz bir öteberi torbası /çıkın (catch-all) dır, birçok kuramcıyı etkilemiştir. Daha sonraları politik kuram, teknokratik, demokratik, sosyalist ve liberal yüzeylerle bağlantılı dört planlama geleneği tanımlanmıştır: Geleneksel, demokratik, eşitlikçi ve artırıcı (Fainstein - Fainstein, 1996). Geleneksel planlama Hudson un sinoptik yaklaşımına ve Friedmann ın politik analiz geleneklerine oldukça benzer olup, planlamacı bir teknokrat olarak sadece amaçları ve araçları tanımlıyordu. Demokratik planlama, planlamaya kamunun katılımını amaçlayan çok daha katılımcı bir türdü (sosyokrat olarak planlamacı). Eşitlikçi planlama ise, Hudson un savunucu planlama ve Friedmann ın toplumsal mobilizasyon planlama geleneği ayağına paralel olup, planlama sürecinde eşitliği artırmayı hedefliyordu (egalitaryan olarak planlamacı). Son olarak da artırıcı planlama geleneği planlamayı ardışık yaklaştırmalar dizisi olarak biçimliyordu. Planlama kuramında oldukça önemli ve ilgi gören sınıflamalardan biri de Friedmann ın (1987) dörtlü sınıflamasıdır: Politik analiz, toplumsal öğrenme, toplumsal reform ve toplumsal mobilizasyon. Ona göre toplumsal reform, toplumsal bir rehber olarak devletin rolüne odaklı olup, planlama bilimsel bir çaba dır ve bir süreç olarak bunu kurumsallaştırmaya çalışır. Politik analiz Hudson un sinoptik geleneği ile doğrudan bağlantılı olup, onun yöntemini kullanır. Toplumsal öğrenme aşamalarla ve yaparak öğrenme ile betimlenmiştir ve artırıcı planlamayla bağlantılanabilir. Toplumsal mobilizasyon planlama geleneği ise aşağıdan gelen doğrudan kollektif eylemin önceliği tarafından tüm diğerlerinden ayrılır (Friedmann, 1987: 83). Ona göre her dört gelenek de tek bir şey üzerinde odaklanır: hangi bilgi eylemle tam anlamıyla bağlantılıdır? (Friedmann, 1987: 74). Geçmişe bakışta, bir boşluğu dolduran kuramlardaki her bir gelişme çabucak pratiği geliştirir ve farklı kuramlar hayır, bu kuram planlamanın raison d etresini/oluş nedenini ve nasıl yapılacağını en iyi açıklar! diyen şampiyonlar la ortaya çıkar (Allmendinger, 2002: 20).

8 8 Çağdaş Yerel Yönetimler, 19 (4) Ekim 2010 Onu izleyen süreçte pratik hareketi (practice movement) olarak planlamada ilişkili ve koşutzamanlı eğilimler ortaya çıkmıştır (Watson, 2002). 2. Dünya Savaşı sonrasında oluşan stratejik planlama düzlemi, aynı zamanda yüzyüze ilişkilerin ve etkileşimlerin geliştirildiği bir planlamanın gündeme hakim olmasını da getirmiştir. Forester in (1989) öncülüğünü yürüttüğü iletişimsel planlama yanı sıra, planla kuramında ve yönteminde de arabuluculuk ve görüşme eksenli bir yapının varlığı etkili olmuştur (Fisher - Ury, 1983; Susskind - Cruikshank, 1987; Mazza, 2002). İletişimsel (communciative) ve katılımcı (participative) planlama yaklaşımları Habermasian iletişimsel kuram üzerine temellenmiştir (Yiftachel - Huxley, 2000; McGuirk, 2001). Bunun sonucu birçok kavramın ortaya çıkması doğal karşılanacaktır: Müzakereci planlama (argumentative planning), işbirlikçi planlama (collaborative planning), katılımcı planlama (participation in planning), planlamada sosyokrat yaklaşım (sociocratic approach in planning), planlamada iletişimsel dönüş (communicative turn in planning), bilinçli planlama (deliberative planning), etkileşimsel planlama (interactive planning), uzlaşı inşası (consensus building) gibi. Ayrıca, bilgiyle eylem ya da müdahale arasındaki bağlantı sistemler düşüncesinin çoğunun tanımlı bir karakteristiği olup, bundan sonrakilerinin de odağında yer alacaktır. Açıktır ki, planlama kuramının gelişmesi ve çeşitliliği sistemler düşüncesinin paralelindedir. Allmendinger e (2002) göre de 1950 lerden bu yana sistemler düşüncesi ve akılcı planlamaya bir eğilim vardır; ancak çoğu plancı da sistemler düşüncesine karşı şüpheyle yaklaşmaktadır. Gerçekten de sistem kuramının oldukça gelişmiş ve felsefi olarak çeşitlenmesine rağmen, karmaşık sistemler düşüncesinin elementleri, özellikle de autopoietic/kendinden yaratım kuramı ve kritik sistemler düşüncesi bilgi ve eylem arasındaki bağlantıya süreç-yönelimli bir bakış sunar ve plancılar ve kuramcılar için doğrudan bir ilgi sağlayabilir. Görüldüğü gibi, birçok diğer uzmanlık alanlarında ya da disiplinlerinde olduğu gibi planlama için de tek bir yöntem ya da felsefeden bahsetmek olası değildir. Bu durumda, planlamanın sürecinin ve pratiğinin karakteristiklerini nasıl tanımlamak gerekir? Klosterman a (1997) göre, ekonomik, çoğulcu, geleneksel ve Marxist argümanların analizine ışık tutacak dört ana planlama işlevi vardır: Toplumun ortak ya da ortaklaşa ilgilerine katkıda bulunmak, bireysel ya da grup eylemlerinin dışsal etkilerini göz önünde bulundurmak, kamusal ve özel kararverme için temel olan bilginin geliştirilmesi ve kamusal ve özel eylemin dağılımsal etkilerini göz önünde bulundurmak.

9 Planlamada Yeni Bir Paradigma Baskısı: Stratejik Mekânsal Planlama (SMP) 9 SMP PARADİGMASI VE UYGULANABİLİRLİK KOŞULLARI Planlama uzmanlık alanında, görüldüğü üzere, aksiyomdan dünya görüşüne (world view) 9 kadar bilimsel soyutlama hiyerarşisinde bir genel uzlaşı sağlanamamış, kuramsal açıdan baskın bir taban da oluşamamıştır. Ancak kuramsal a- çıdan ele alınan yaklaşımların bir kısmı da paradigma baskısına yol açmıştır. Bunlardan en güncel olanlarından biri de SMP dir. Bu çağdaş yaklaşımın o kadar da yeni olmadığı da kesindir. Mastop a göre (1998) SMP nin ilk izleri 1920 lerin Kuzeybatı Avrupa sına kadar uzanır. Burada modern ulus-devlet geleneğine bağlantı kurularak ve savaş sonrası refah-devleti politikalarına kadar bir süreç tanımlanarak (Batley - Stoker, 1991; Healey, 1997), SMP nin daha çok stratejik planlama düzeyinde ele alındığı söylenebilir ve 1970 lerde farklı yönetsel düzeylerde, kapsamlı planlama sistemine doğru bir gelişme varken, 1980 lere kadar Avrupa da, genelde stratejik planlamanın zindanda olduğu söylenirdi (Healey, vd., 1997; Salet - Faludi, 2000). Bu dönemlerde, kentsel ve bölgesel pratiklerin daha çok projelere ve arazi kullanım düzenlemelerine odaklanmaları olmakla birlikte, kentsel, alt-bölgesel ve bölgesel stratejiler üretmek için Avrupa nın büyük kesiminde önemli çabalar da ortaya çıkmıştır (Salet - Faludi, 2000). Daha çok stratejik planlama temelli o- lan, sadece neo-konservatif küçümsemeler yanında, postmodern şüphecilik in de etkileriyle planlama tartışılmaya başlanmıştır (Healey, 1997). Özellikle, arazi kullanım düzenlemeleri, kaynak koruması ve yatırımların mekânsal olarak çok daha uyumlu bir mantıkla ele alındığı bu çabalar, yönetim anlayışlarında da önemli değişimler ortaya çıkararak, kentsel ve bölgesel düzeyde yönetim-temelli stratejik müdahaleleri gerekli kılmıştır. Artık proje o- daklı yaklaşımlar yerine (Motte, 1994), kentsel ve bölgesel pratiklere ve arazi kullanım düzenlemelerine odaklanmalar gözlemlenmektedir. Bu çabalar Avrupa nın strong state olmasını daha da güçlendirmiş, AB nin ekonomik ve politik peyzajının genişlemesinde kentlerin ve bölgelerin konumunun değişmesine yol açmıştır. Sürdürülebilir gelişme, bölgesel (kıtasal bölge) gelişme dinamikleri ölçekleri de değiştirmiş, ülkelerin ekonomileri, toplumsal yapıları, kültürleri açısından da birçok değişim ortaya çıkarmıştır. Bu dönem Avrupa sında SMP arkasındaki itici güçler Çizelge 1 de gösterilmektedir (Albrechts, vd., 2003). Mekânsal gelişmenin koşullarını üreten SMP nin potansiyeli, özellikle ESDP nin (European Spatial Development Perspective) üretilmesiyle kanıtlanmıştır. Ekonomik rekabetçilik, çevresel sürdürülebilirlik ve toplumsal uyum anlamında kıtanın mekânsal bütünleşmesinin sağlanması (Committee for Spatial 9 Özel bir bilimsel çevrenin felsefi tercihler ve inançlarını içeren büyük paradigma.

10 10 Çağdaş Yerel Yönetimler, 19 (4) Ekim 2010 Develoment [CSD], 1999; Faludi - Waterhout, 2002; Faludi, 2004; Murray, 2004), dengeli gelişme, çok-merkezli gelişme bağlamında kentsel-kırsal ilişkiler tanımlanmıştır (Richardson, 2000; Atkinson, 2001; Kra tke, 2001; Albrechts, vd., 2003; Hadjimichalis, 2003; Healey, 2004; Lambregts - Zonneveld, 2004; Turok - Bailey, 2004). Ancak, burada tüm bu düzenlemelerin tüm kıtayı nasıl kapsayacağı ve bir kozmetik makyaj mı olacağı (Kunzmann, 2001a; 2001b) soruları oldukça önemlidir. Çizelge 1. Avrupa da SMP Arkasındaki İtici Güçler Bir Avrupalı/küresel ekonomik mekânda kent-bölgelerinin konumlandığı rekabetçilik gündemi. Kamusal ve özel aktörler arasında ekonomik açıdan eklemlenmeyi araştıran, ulusal ve yerel bütçelerin azaltılmasıyla yerel yönetimlerin finansmanlarındaki değişimler. Çevresel sürdürülebilir kaynak yönetimi ve yaşam/çevre kalitesine önem veren seçmen ve lobi gruplarına odaklı sosyokültürel hareketler ve yaşam biçimindeki değişimler. Küreselleşme ve Avrupa yla bütünleşme karşısında bölgesel ve yerel kimliğin ve imaj biçimlenmesinin yeniden ispatlanması. Birmerkezleşememe ve anlaşmaların biçimlenmesini kapsayan yeni çok düzeyli yönetişim biçimleri ve yönetimin yeniden organize olma gündemi. İşlevsel/sektörel organizasyonlu refah devletini yenileyen/büyüten bölgesel politika bütünleşmesinin yeni türlerini araştırma. Tüm Avrupa da mekânsal gelişmenin koşullarını dağıtan bir Avrupa-üstü mekânsal planlama politik topluluğu tartışmaları ve pratikleri. Yerel politik süreçler tarafından eklemlenmiş, baskı yapan yerel ve bölgesel problemlere yerel bir tepki. Artan karmaşıklık düzeyleri, hızlı ve rastgele bir gelişim e ve çevresel konulara olan ilginin dramatik artışı (Breheny, 1991), parçalanma problemleri, u- zun-erimli planlamaya doğru oluşan yeniden vurgular (Newman - Thornley, 1996; Friedmann, 2004), artık daha etkili ve gerçekçi bir yönteme olan gereksinimi tariflemektedir. Kentlere, kent-bölgelerine ve bölgelere yönelik özgün stratejik yaklaşımların tarif edilmesi, yöntemin kurgulanması, çerçevelerin ortaya konulması ve perspektiflerin çizilmesi (CEC, 1997; Healey vd., 1997; Albrechts, 1999; Salet - Faludi, 2000; Albrechts et al, 2003) bu kozmetik makyaj ın daha iyi anlaşılmasına yardımcıdır. Ancak, bir stratejik planlama yaparak en iyi ya da tek bir yol üretmek de mümkün görünmemektedir (Albrechts, 2004). Zaten bu olsaydı, geleneksel a-

11 Planlamada Yeni Bir Paradigma Baskısı: Stratejik Mekânsal Planlama (SMP) 11 raçsal akılcı planlama yaklaşımıyla hareket edilirdi ki, bu ise SMP nin stratejik ve iletişimsel akılcılık eksenine hiç uymayan ve çelişen bir durum yaratırdı. Albrechts e (2006b: 1491) göre, SMP nin ne ve nasıl ına dair değerleri, kuralcı bakış açısını doğrulamaktadır. O na göre, bu nasıl ile ilişkili karakteristiklerin bir birleşimi aslında ne olduğunun da açıklanmasına yardımcı olmaktadır. Bu bağlamda, SMP yi ne yeni dünya düzenini yaratan yeni bir ideoloji olarak, ne de paylaşılan değerlerin olduğu bir yerde en iyi gelecek(ler)in yaratılması ve yönlendirilmesi için bir yöntem olarak tariflememek gereklidir (Ogilvy, 2002). Bu anlamda, SMP nin özellikleri ve yapısını aşağıdaki gibi çizmek olasıdır (Albrechts, 2006b: 1491): Sınırlı sayıda anahtar kavram alanlarına odaklanmakta, fırsatlar ve tehditler bağlamında güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi 10 gibi bir bakış açısı sunmaktadır. Stratejik planlamadan gelen bu yaklaşımla dışsal e- ğilimler, güçler, talepler ve kaynaklar değerlendirilmektedir. Kamusal ve özel ana aktör ve paydaşları tanımlar ve bir araya getirir. Çok-düzeyli ve geniş bir yönetişim yapısı kurar, planlama sürecinde kamusal ve sosyo-ekonomik çeşitlilik içerir. Bütün ve işler bir uzun-erimsel vizyonlar ve perspektifler - bilinmeyenin bir coğrafyası- ile politik, ekonomik, cinsiyete dayalı, kültürel güç düzeylerini, belirsizlikler ve yarışan değerleri göz önünde tutarak farklı düzeylerde stratejiler yaratır. Plan üretme yapıları tasarımlar ve mekânsal değişimi etkileyerek ve yöneterek içerik, imgeler ve karar çerçeveleri geliştirir. Farklı arenalarda güç elde etme amacını düzenleme ve hareketlendirmenin, uzlaşı inşa etmenin ve anlayış geliştirme yollarını yaratarak, bu yapıları, içerikleri ileri taşıyan yeni fikirleri ve süreçleri inşa eder. Hem kısa-erimli hem de uzun-erimlidir; kararları, eylemleri, projeleri, çıktıları ve uygulamaları çerçevelemeye odaklıdır ve bu amaçların gerçekleştirilmesindeki çabalarda izleme, geri-beslem, ayarlama ve revizyon sağlar li yıllardan günümüze değin çok kısa sürede de, özellikle Avrupa kökenli SMP örnekleri ve uygulamaları literatürde oldukça fazla yer almaya başlamıştır. 11 Gerçi, SMP ye ya da bölgesel olarak odaklanılmış ortak eylem e 10 Klasik SWOT yaklaşımı. 11 Örn., Hamnett - Freestone, 2000; Shaw vd., 2000; Vigar, vd., 2000; Albrechts, 2001; Albrechts et al., 2001; Faludi, 2001; McEldowney & Sterrett, 2001; Albrechts vd., 2003; Albrechts - Van den Broeck 2004; Murray, 2004; Faludi, 2004; Friedmann, 2004; Van der Broeck, 2004; Beck - Lau, 2005; Dabinett - Richardson, 2005; Martinelli, 2005; Sartorio, 2005; Albrechts, 2006a, 2006b; Alden, 2006; Healey, 2006a, 2006b; Scott, 2006; Healey, 2007; Nilsson, 2007; Ouf, 2007; Adams, 2008; Gallent, 2008; Meijers vd., 2008; Newman, 2008; Van der Broeck, 2008; Hermelin, 2009.

Transformation in Regional Policy: Changes in Regional Policies in Development Plans in Turkey

Transformation in Regional Policy: Changes in Regional Policies in Development Plans in Turkey MPRA Munich Personal RePEc Archive Transformation in Regional Policy: Changes in Regional Policies in Development Plans in Turkey Hidayet Keskin and Onur Sungur Süleyman Demirel Üniversitesi, Süleyman

Detaylı

Kümelenme Teorisi: Kavramsal Bir Çerçeve 1

Kümelenme Teorisi: Kavramsal Bir Çerçeve 1 Kümelenme Teorisi: Kavramsal Bir Çerçeve 1 Sema Yiğit Yrd. Doç. Dr., Ordu Üniversitesi İşletme Bölümü semayigit@yahoo.com Kümelenme Teorisi: Kavramsal Bir Çerçeve Özet Kümelenme kavramı araştırmacıların

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÜZLEMSEL HOMOTETİK HAREKETLER ALTINDAT.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÜZLEMSEL HOMOTETİK HAREKETLER ALTINDAT.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÜZLEMSEL HOMOTETİK HAREKETLER ALTINDAT.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PLANLAMADA ADİL KENT YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE KENTSEL

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİNDE KURUMSAL DÖNÜŞÜM VE STRATEJİK LİDERLİK. Hazırlayan.

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİNDE KURUMSAL DÖNÜŞÜM VE STRATEJİK LİDERLİK. Hazırlayan. T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİNDE KURUMSAL DÖNÜŞÜM VE STRATEJİK LİDERLİK Hazırlayan Ramazan ELMA Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Kamu Yönetimi Bilim Dalı Yüksek

Detaylı

DOSYA. Değişen Dünyayı Anlamak İçin Önemli Bir Kavram: Yönetişim. Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü

DOSYA. Değişen Dünyayı Anlamak İçin Önemli Bir Kavram: Yönetişim. Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Değişen Dünyayı Anlamak İçin Önemli Bir Kavram: Yönetişim Doç. Dr. Murat Okçu Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü GİRİŞ 1999 Marmara depremi hayatımızda çok ciddi acılar bıraktı. Ama bir

Detaylı

İstanbul da deprem odaklı dönüşüm projesinin ana bileşenlerinin analizi: İETT Blokları örneği

İstanbul da deprem odaklı dönüşüm projesinin ana bileşenlerinin analizi: İETT Blokları örneği itüdergisi/a mimarlık, planlama, tasarım Cilt:6, Sayı:1, 81-94 Mart 2007 İstanbul da deprem odaklı dönüşüm projesinin ana bileşenlerinin analizi: İETT Blokları örneği Özlem ÖZÇEVİK *, Şence TÜRK, Cem BEYGO,

Detaylı

BÖLGESEL KALKINMA YAKLAŞIMLARINDAKİ GELİŞMELER VE AB PERSPEKTİFİ ALTINDA TÜRKİYE NİN BÖLGESEL POLİTİKA ANALİZİ

BÖLGESEL KALKINMA YAKLAŞIMLARINDAKİ GELİŞMELER VE AB PERSPEKTİFİ ALTINDA TÜRKİYE NİN BÖLGESEL POLİTİKA ANALİZİ BÖLGESEL KALKINMA YAKLAŞIMLARINDAKİ GELİŞMELER VE AB PERSPEKTİFİ ALTINDA TÜRKİYE NİN BÖLGESEL POLİTİKA ANALİZİ ÖZET Nihal KARGI 1 Küreselleşme süreci içinde bölge kavramının tanımı ve bölgesel kalkınma

Detaylı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı DÜNYA BANKASI VE AVRUPA BİRLİĞİ PROJE YAKLAŞIMLARININ PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE TÜRKİYE DEKİ PROJE YAKLAŞIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Ferhan DİNÇER

Detaylı

REKABET VE MEKÂNSAL KURAMLARA İLİŞKİN GENEL BİR DEĞERLENDİRME*

REKABET VE MEKÂNSAL KURAMLARA İLİŞKİN GENEL BİR DEĞERLENDİRME* REKABET VE MEKÂNSAL KURAMLARA İLİŞKİN GENEL BİR DEĞERLENDİRME* Osman EROĞLU Öğr. Gör. Dr., Dicle Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü osmaneroglu2181@hotmail.com Azmi YALÇIN

Detaylı

Günümüzde küreselleşme ile birbirine zıt,

Günümüzde küreselleşme ile birbirine zıt, Yeni Bir Planlama Anlayışı/Arayışı Günümüzde küreselleşme ile birbirine zıt, ancak ilişkili iki gelişme yaşanmaktadır. Öncelikle, neo-liberal politikalar yaygınlık kazanmakta ve iktisadi aklın egemenlik

Detaylı

Yeni Bir Rekabet Formu Olan Kent Rekabetçiliğine Yönelik Literatür Taraması *

Yeni Bir Rekabet Formu Olan Kent Rekabetçiliğine Yönelik Literatür Taraması * Çankırı Karatekin Üniversitesi Y.2014, Cilt 4, Sayı 1, ss.19-42 Y.2014, Volume 4, Issue 1, pp.19-42 Yeni Bir Rekabet Formu Olan Kent Rekabetçiliğine Yönelik Literatür Taraması * Osman EROĞLU Sorumlu Yazar,

Detaylı

Ekonomik Coğrafyaya Kurumsal Yaklaşım: İstanbul Kuyumculuk Kümelenmesinin Kurumsal Yapı Analizi

Ekonomik Coğrafyaya Kurumsal Yaklaşım: İstanbul Kuyumculuk Kümelenmesinin Kurumsal Yapı Analizi Ekonomik Coğrafyaya Kurumsal Yaklaşım: İstanbul Kuyumculuk Kümelenmesinin Kurumsal Yapı Analizi Institutional approach to economic geography: Institutional structure analysis of İstanbul jewellery cluster

Detaylı

BELEDİYE HİZMETLERİ VE HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜMÜ (KONYA İL MERKEZİ ÖRNEĞİ)

BELEDİYE HİZMETLERİ VE HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜMÜ (KONYA İL MERKEZİ ÖRNEĞİ) T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BELEDİYE HİZMETLERİ VE HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜMÜ (KONYA İL MERKEZİ ÖRNEĞİ) Hazırlayan Kübra ŞAHİN Kamu Yönetimi

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BÖLGELERDE SOSYAL SERMAYE VE GÜVEN: ÜÇÜNCÜ İTALYA ÖRNEĞİ

ENDÜSTRİYEL BÖLGELERDE SOSYAL SERMAYE VE GÜVEN: ÜÇÜNCÜ İTALYA ÖRNEĞİ ENDÜSTRİYEL BÖLGELERDE SOSYAL SERMAYE VE GÜVEN: ÜÇÜNCÜ İTALYA ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Murat ÇETİN Erciyes Üniversitesi, Yozgat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü mceren2000@hotmail.com ÖZET

Detaylı

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK POLİTİKASI VE KANADA DA ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK Sevgi ERZURUMLU No: 0230220195

Detaylı

BOLGESEL!YEREL EKONOMIK KALKlNMA KURAMLARlNlN TARIHSEL SUREÇ IÇERISINDEKI GELIŞIMLERI

BOLGESEL!YEREL EKONOMIK KALKlNMA KURAMLARlNlN TARIHSEL SUREÇ IÇERISINDEKI GELIŞIMLERI BOLGESEL!YEREL EKONOMIK KALKlNMA KURAMLARlNlN TARIHSEL SUREÇ IÇERISINDEKI GELIŞIMLERI Tanyel Özeiçi Ecarat' ABSTRACT Regional economics which have been dominant in the second half of the twentieth century

Detaylı

İstanbul un Eylem Planlamasına Yönelik Mekânsal Gelişme Stratejileri Araştırma ve Model Geliştirme İşi

İstanbul un Eylem Planlamasına Yönelik Mekânsal Gelişme Stratejileri Araştırma ve Model Geliştirme İşi Z. Görgülü, İ. Dinçer, Z. Enlil, E. Örnek Özden, E. Kurtarır, E. Altınok YTÜ, ŞBPB, 2006 1 Z. Görgülü, İ. Dinçer, Z. Enlil, E. Örnek Özden, E. Kurtarır, E. Altınok YTÜ, ŞBPB, 2006 2 İÇİNDEKİLER KISALTMA

Detaylı

ON STRATEJİK YÖNETİM OKULU: BİÇİMLEŞME OKULUNUN BÜTÜNLEŞTİRİCİ ÇERÇEVESİ

ON STRATEJİK YÖNETİM OKULU: BİÇİMLEŞME OKULUNUN BÜTÜNLEŞTİRİCİ ÇERÇEVESİ Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (6) 2003, 73-122 ON STRATEJİK YÖNETİM OKULU: BİÇİMLEŞME OKULUNUN BÜTÜNLEŞTİRİCİ ÇERÇEVESİ TEN SCHOOLS OF STRATEGIC MANAGEMENT: THE INTEGRATIVE FRAMEWORK OF CONFIGURATION SCHOOL

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Bu Kapsamda Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri Programı (ÜSAMP)

Dünyada ve Türkiye de Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Bu Kapsamda Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri Programı (ÜSAMP) Dünyada ve Türkiye de Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Bu Kapsamda Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri Programı (ÜSAMP) Mahmut Kiper 1 Dünyada ve Türkiye de Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Bu Kapsamda

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE STRATEJİK PLANLAMA: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE STRATEJİK PLANLAMA: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 8, Sayı 16, 2012 Int. Journal of Management Economics and Business, Vol. 8, No. 16, 2012 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE STRATEJİK PLANLAMA: KARŞILAŞTIRMALI

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NDE SOSYAL DIŞLANMA SORUNU VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ NDE SOSYAL DIŞLANMA SORUNU VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ AVRUPA BİRLİĞİ NDE SOSYAL DIŞLANMA SORUNU VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Faruk SAPANCALI * ABSTRACT The notion of social exclusion originated during the 1970 s in France. But, exclusion discourse became

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE DEĞİŞİM VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ ODAKLI PAZARLAMA YAKLAŞIMI

YEREL YÖNETİMLERDE DEĞİŞİM VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ ODAKLI PAZARLAMA YAKLAŞIMI Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 2 Sayı: 1 2013 Manas Journal of Social Studies Vol.: 2 No: 1 2013 YEREL YÖNETİMLERDE DEĞİŞİM VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ ODAKLI PAZARLAMA YAKLAŞIMI Doç.

Detaylı

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Vol/Cilt:2, No/Sayı:3, 2015 20. YÜZYIL KENT KURAMLARI

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Vol/Cilt:2, No/Sayı:3, 2015 20. YÜZYIL KENT KURAMLARI 20. YÜZYIL KENT KURAMLARI Seçil Mine TÜRK Gazi Üniversitesi, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı. e-posta: secilozden@gmail.com Özet Yirminci yüzyılın en öne çıkan özelliklerinden biri, kentleşme sürecinin hızlanmasıdır.

Detaylı

Yerel Ekonomik Kalkınma Yaklaşımı ve Uluslararası Organizasyonlar

Yerel Ekonomik Kalkınma Yaklaşımı ve Uluslararası Organizasyonlar YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2007 Cilt:14 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Yerel Ekonomik Kalkınma Yaklaşımı ve Uluslararası Organizasyonlar Yrd. Doç. Dr. Murat ÇETİN Bozok Üniversitesi, İ.İ.B.F.,

Detaylı

Cemalettin ÇOĞURCU * Özet. Abstract

Cemalettin ÇOĞURCU * Özet. Abstract Stratejik Planlama, Stratejik Yönetim ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünde Sosyal Yardım Politikalarına Yönelik Gerçekleştirilen Projeler Özet Kamu hizmetlerinin daha etkin hale gelebilmesi

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI ÜZERİNE: BURSA DA KÜKÜRTLÜ VE MUDANYA ÖRNEKLERİ

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI ÜZERİNE: BURSA DA KÜKÜRTLÜ VE MUDANYA ÖRNEKLERİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 1, 2007 KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI ÜZERİNE: BURSA DA KÜKÜRTLÜ VE MUDANYA ÖRNEKLERİ Sibel POLAT Neslihan DOSTOĞLU Özet: Son yıllarda

Detaylı

PLANLAMA- KORUMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE YENİ BİR SİSTEM ÖNERİSİ

PLANLAMA- KORUMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE YENİ BİR SİSTEM ÖNERİSİ YTU Arch. Fac. e-journal Volume 1, Issue 4, 2006 PLANLAMA- KORUMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE YENİ BİR SİSTEM ÖNERİSİ Dr. Elif ÖRNEK ÖZDEN *, Prof. Dr. Zekai GÖRGÜLÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Mimarlık Fakültesi,

Detaylı

Türk Coğrafyacılarının İç Hesaplaşması: Neden Başaramadık? Nasıl Başarabiliriz?

Türk Coğrafyacılarının İç Hesaplaşması: Neden Başaramadık? Nasıl Başarabiliriz? BEŞERİ COĞRAFYA DERGİSİ, 1 (1), 14-38, 2013 Türk Coğrafyacılarının İç Hesaplaşması: Neden Başaramadık? Nasıl Başarabiliriz? An Essay on Self-Criticism of Turkish Geography: Why Have We Failed? How Can

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI KAMU YÖNETİMİNİN GELECEĞİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Bünyamin DAĞ HAZİRAN 2012 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Türkiye de 1980 sonrası uygulanmaya bașlanan

Türkiye de 1980 sonrası uygulanmaya bașlanan Neoliberal Küreselleșmenin Kentlerde İnșası: AKP nin Küresel Kent Söylemi ve İstanbul un Kentsel Dönüșüm Projeleri (*) Binnur ÖKTEM Türkiye de 1980 sonrası uygulanmaya bașlanan neoliberal program ve bu

Detaylı