Türkiye nin Avrupa Birliği (15) Pazarındaki Endüstri-Đçi Ticaret Performansının Rakip Ülke Performanslarıyla Karşılaştırmalı Analizi:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye nin Avrupa Birliği (15) Pazarındaki Endüstri-Đçi Ticaret Performansının Rakip Ülke Performanslarıyla Karşılaştırmalı Analizi: 1995-2007"

Transkript

1 Rakp Ülke Performanslarıyla Karşılaştırmalı Analz: Türkye nn Avrupa Brlğ (15) Pazarındak Endüstr-Đç Tcaret Performansının Rakp Ülke Performanslarıyla Karşılaştırmalı Analz: Hüseyn ALTAY 1, Al ŞEN 2 Özet: Uluslararası tcarettek gelşmeler ncelendğnde, dış tcaretn temelde, endüstrler-arası, özellkle son yıllarda da artan br düzeyde endüstr-ç tcaret şeklnde gerçekleştğ görülmektedr. Bu açıdan çalışmanın amacı, Türkye nn Avrupa Brlğ (15) ülkeleryle olan endüstr-ç tcaret performansını, rakp ülke performanslarıyla karşılaştırmalı olarak analz etmeye yönelktr. Bu kapsamda çalışmada, Đhracat Benzerlk Endeks, Grubel-Lloyd Endeks ve Brülhart (A Endeks) Endeks kullanılmıştır. Elde edlen bulgulara göre Türkye yılları arasında Avrupa Brlğ (15) ülkeleryle gerçekleştrdğ endüstr-ç tcaret performansı açısından genel olarak rakplerne oranla daha yüksek br artış trendne sahptr. Anahtar Kelmeler: Avrupa Brlğ, Endüstr-ç Tcaret, Rekabet, Uluslararası Tcaret The Comparatne Analyss of Turkey s Intra-Industry Trade Performance wth Thers of Rval Counres n European Unon (15) Market : Abstract: When the developments n the nternatonal trade are analyzed, t can be seen that foregn trade has been manly dependng on the nter-ndustry trade, especally n recent years ths dependence has also been accompaned by ntra-ndustry trade at an ncreasng rate. The am of paper s to compare Turkey s ntra-ndustry trade performance wth thers of rval counres n European Unon (15) Market. It s used Export Smlarty Index, Grubel- Lloyd Index and Brülhart (A Index) Index n ths paper. Accordng to the results, the performance of Turkey s ntrandustry trade s hgher than thers of rval countres n European Unon (15) Market between Keywords: European Unon, Intra-Industry Trade, Competton, Internatonal Trade GĐRĐŞ Ortaya atılan br teornn varsayımları le gerçek hayatta meydana gelen olaylar arasında ne kadar güçlü benzerlkler kurulablmş se, teorde fade edlen ekonomk lşkler arasındak bağın o kadar kuvvetl olduğu söyleneblr. Dolayısıyla, dış tcaret açıklayan teorlern gerçek verlerle test edlmes, ler sürülen varsayımların gerçeğ ne ölçüde yansıttığını ortaya koyacaktır (Karluk, 2002, s.109). Bu anlamda lk çalışma Klask Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorsn ABD ve Đngltere nn 1937 yılı verleryle test eden MacDougall a attr. MacDougall, ABD ve Đngltere nn emek vermllkleryle hracat kapastelern karşılaştırmalı olarak analz etmş ve emek vermllğ le hracat performansı arasında anlamlı br lşk tespt etmştr. Benzer çalışmayı 1950 yılı verleryle yapan Balassa da Klask Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorsn destekler ntelktek benzer sonuçlara ulaşmıştır (Wells,1973, ss.47-49) Ancak, beklenmedk sonuçlarla karşılaşılan ve cdd tartışmalara yol açan çalışma se Leontef n (1951/1969, s.1956) Heckscher-Ohln Teors n test ettğ çalışması olmuştur. Leontef, br ürünün üretmnde kullanılan ara ürünlern de faktör bleşmlern hesaplamayı mümkün kılan nput-output yöntemn gelştrerek Heckscher-Ohln Teors n ABD nn 1947 yılı verleryle test etmş ve aşağıdak sonuca ulaşmıştır. 1 Yrd. Doç. Dr. Bleck Ünverstes Đ.Đ.B.F. Đktsat Bölümü, 2 Yrd. Doç. Dr. Dumlupınar Ünverstes Đ.Đ.B.F. Đktsat Bölümü, 127

2 Rakp Ülke Performanslarıyla Karşılaştırmalı Analz: Tablo 1: Leontef n Heckscher-Ohln Teors Test Sonuçları Đhracat (Ml. $) Đthal Đkameler (Ml. $) Sermaye (1947 Fyatlarıyla $) 2,550,780 3,091,339 Emek (kş/yıl) 182, ,004 Kaynak: LEONTĐEF Wassly, Domestc Producton and Foregn Trade: Amercan Captal Poston Reexamned BHAGWATĐ Jadsh, Internatonal Trade, Pengun Books Inc., Harmondsworth, 1969, s.125 Heckscher-Ohln Teors ne göre ABD nn sermaye yoğun ürünler hraç etmes, buna karşılık emek yoğun ürünler se thal etmes beklenrken, test sonuçları bunun tam tersn göstermektedr. Teor le test sonuçları arasındak bu çelşk Leontef Paradoksu olarak adlandırılmış ve Leontef n ortaya koyduğu bu çelşkl çalışma brçok yönden eleştrye uğramıştır. Leontef se, bu durumu ABD dek emek vermllğ kapastes le açıklamaya çalışmıştır. Sonuçta sermaye faktörünün en yoğun olarak bulunduğu ABD nn sermaye yoğun ürünler thal etmesnn Heckscher-Ohln Teors le açıklanamayacağı kesnleşmştr. Bu gelşmeler çerçevesnde, 1960 lı yıllardan sonra uluslararası tcaretn farklı nedenlern araştırmak üzere yapılan yen amprk çalışmalar ve gelştrlen yen teorlerle brlkte endüstr-ç tcaret kavramı ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu kapsamda, Türk endüstrlerne yönelk olarak AB pazarında endüstr-ç tcaret açısından yapılan çalışmalar ncelendğnde 3, Türkye nn dkey farklılaştırılmış sanay ürünlernde endüstr-ç tcaret gerçekleştrdğ; Gümrük Brlğ sürecnn başlamasından sonra da endüstr-ç tcaret oranlarının artma eğlmnde olduğu fade edlmştr. Bu çalışma, dğer çalışmalardan farklı olarak, Türkye nn Gümrük Brlğ kapsamında yer alan AB (15) ülkeleryle gerçekleştrmekte olduğu endüstr-ç tcaret performansını, marjnal endüstr-ç tcaret kapsamında ve benzer yapıya sahp olduğunu belrledğmz rakp ülkelerle karşılaştırmalı olarak analz etmektedr. Çalışmada, öncelkle endüstr-ç tcaret açıklayan teorler ve endüstr-ç tcaret açısından rekabet kavramı açıklanacaktır. Çalışmanın knc aşamasında se uygulamada kullanılacak modeller tanıtılacaktır. Son aşamada se başta Türkye ve rakpler açısından SITC-2 (Standart Internatonal Trade Clasfcaton-2 Dgt 4 ) sınıflamasında yer alan lgl verler, belrlenen modellerde uygulanacaktır. ENDÜSTRĐ-ĐÇĐ TĐCARET Endüstr-ç tcaret 5, benzer ürünlern tcaret (Greenaway, 1985, s.29); benzer ürün gruplarının kend arasındak tcaret (Balassa, 1963, s.178); veya benzer endüstrlerde üretlmş ürünlern tcaret (Hummels ve Levnsohn, 1993, s.445); hatta bazı durumlarda aynı ürünlern tcaret (Adler, 1970, s.177); farklı br bakış açısıyla, çokuluslu şrketler ve onların yabancı ortakları arasındak tcaret (Root, 1990, s.110); ve en genş anlamıyla se, benzer faktör yoğunluğuna sahp ülkelern aynı ya da benzer ürünler eşanlı olarak hraç ve thal etmeler 6 (Pugel, 2004, s.92) şeklnde tanımlanablr. 3 Tekgül (2000), Yenlmez (2004), Narn (2002) 4 Đlgl verler AB nn resm Internet stes olan (www.eurostat.com) adresnden alınmıştır 5 Endüstr-ç tcaret kavramı çeştl kaynaklarda, Đk Yönlü Tcaret, Tcaret Genşlemes, Çapraz (Çekme) Taşıma, Benzer Ürünlerde Đk Yönlü Tcaret olarak da fade edlmektedr 6 Grubel-Lloyd (1975), Balassa (1979), Falvey (1981) ve Krugman (1981) gb ktsatçılar, ölçeğe göre sabt getr varsayımının, ölçeğe göre artan getrler varsayımıyla genşletlmes durumunda, Ether (1982) se, uluslararası faktör hareketllğnn gerçekleştğ varsayımı altında endüstr-ç tcaretn H-O teors temelnde de açıklanableceğn ler sürmektedrler. Ancak, Hummels ve Levnsohn (1995) OECD ülkeler kapsamında yaptıkları amprk çalışmada, faktör farklılıkları le endüstr-ç tcaret arasında negatf br lşk tespt etmşlerdr. 128

3 Rakp Ülke Performanslarıyla Karşılaştırmalı Analz: Endüstr-ç tcaret kavramının ortaya çıkmasına zemn hazırlayan öncü çalışmalar Bela Balassa tarafından yapılmıştır. Balassa lk olarak 1963 yılında Avrupa Ekonomk Topluluğu üzerne yaptığı çalışmasında, Topluluk çndek mamul madde tcaretnn daha çok ürün gruplarının kend çndek tcaret şeklnde gerçekleştğn fade etmştr. Sonrasında Balassa (1966) bu durumu endüstr-ç tcaret ölçen br endeks gelştrerek statstk olarak da spatlamıştır. Aslında, AET nn 1957 yılında kurulmasından önce, benzer faktör yoğunluğuna sahp Avrupa ülkelernn ekonomk entegrasyona grmesnn bazı sakıncalar doğuracağı; hatta üçüncü ülkelere uygulanacak tarfelerden dolayı Avrupa ülkelerne yönelk hracatı olan sanay ülkelernn bundan cdd zarar görecekler ler sürülmekteyd. Ancak Balassa nın 1966 yılında yaptığı ve dönem verlern kapsayan çalışmasına göre, Topluluğu oluşturan ülkelern tarfe ndrmne gtmeler kend aralarındak endüstr-ç tcaret gelştrmş; üye ülkelerle tcar lşkler bulunan ve başta ABD gb büyük hracatçı ülkelern hracatlarında beklenldğ kadar br azalma tespt edlmemştr. Temellern Balassa nın ortaya koyduğu endüstr-ç tcaret kavramına yönelk çalışmalar, Grubel-Lloyd un (1975) Balassa nın endüstr-ç tcaret ölçmek çn gelştrdğ bast endeks daha kapsamlı br yapıya kavuşturmasıyla hız kazanmaya başlamıştır. Öyle k, Grubel-Lloyd un gelştrdğ endeks yöntem özellkle, sanayleşmş ülkeler arasında sanay ürünler tcaretnn endüstr-ç tcaret şeklnde gerçekleştğn spatlamış; dış tcaret konusundak çalışmaların endüstrler-arası tcaretten endüstr-ç tcarete kaymasına neden olmuştur. Endüstr-ç tcaret açıklamaya yönelk çalışmaların özellkle ölçek ekonomler 7 ve ürün farklılaştırması yla eksk rekabet pyasaları 8 üzernde yoğunlaştıkları görülmektedr. Ayrıca, çok uluslu şrketler teors ve ekonomk entegrasyon teors 9 açısından da endüstr-ç tcaret açıklamayı amaçlayan çalışmalar yapılmaktadır. Ülkeler arasında gerçekleşen endüstr-ç tcaret, aynı kalte düzeyndek çeştl ürünlern tcaret şeklndeyse, ölçek ekonomler nedenyle uzmanlaşma yatay; buna karşılık ülkeler arasındak tcaret, farklı kalte düzeylerndek çeştl ürünlern tcaret şeklndeyse, ölçek ekonomlernn ülkeler arasında dkey uzmanlaşma meydana getrdğ fade edlmektedr (Greenaway, Hne ve Mlner, 1995, s.1505). Yatay uzmanlaşma ve dolayısıyla yatay endüstr-ç tcaret gelşmş ülkeler arasında; dkey endüstr-ç tcaret se gelşmş ve gelşmekte olan ülkeler arasında görülmektedr. Kalte düzeyndek farklılıklara dayanan dkey endüstr-ç tcaretn gelşmş ve gelşmekte olan ülkeler arasında gerçekleşmes endüstr-ç tcaretn nspeten az da olsa farklı gelr düzey ya da talep yapısı olan ülkeler arasında da gerçekleşebleceğn fade eder. Falvey (1981) e göre bu durum, ülkeler arasındak üretm fonksyonları farklılıklarından kaynaklanmaktadır. Vogatzoglou (2005) e göre bu durumu açıklayıcı ntelktek yaklaşım Falvey ve Kerzkowsk (1985) tarafından gelştrlmştr. Bu yaklaşıma göre, yüksek düzeydek kaltel ürünler ancak yüksek düzeyde sermaye/emek oranı gerektrdğnden sermaye yoğun gelşmş ülkeler yüksek kaltel ürünlern üretmnde, 7 Endüstr-ç tcaret, ölçek ekonomler, monopolcü rekabet ve ürün farklılaştırılmasıyla açıklayan teork yaklaşımın temeller Dxt ve Stgltz (1977), Dxt ve Norman (1980), Krugman ( ), Helpman (1981), Ether ( ), Helpman ve Krugman (1985) gb ktsatçıların çalışmalarıyla atılmaya başlamıştır. Bu teork çalışmaların test edldğ amprk çalışmalarda se endüstr-ç tcaret ve ölçek ekonomler arasındak lşk anlamında farklı sonuçlara ulaşılmıştır. Örneğn Harrgan (1994) endüstr-ç tcaret ve ölçek ekonomler arasında poztf br lşk tespt ederken, Loertscher ve Wolter (1980) se endüstr-ç tcaret le ölçek ekonomler arasında br lşk olmadığı sonucuna varmışlardır. 8 Bu konudak lk çalışmalar Dxt, Stgltz (1977) ve Krugman (1979) tarafından yapılmıştır. Ayrıca, monopolcü rekabet ve endüstr-ç tcaret üzerne Hummels, Levnsohn (1995) ve Harrgan (1994) ın yaptıkları amprk çalışmalarda olumlu sonuçlara ulaşılmıştır. 9 Balassa 1966 yılındak çalışmasında Verdoorn (1960) un çalışmasına da atıfta bulunarak Benelux Brlğ çn Verdoorn un benzer sonuçlara ulaştığını fade etmştr. Yne aynı şeklde, Balassa (1986), Balassa ve Bauwens (1987) ekonomk entegrasyon ve endüstr,ç tcaret arasında poztf lşk olduğunu belrtmşlerdr. Ayrıca, Sapr (1992) genşleme sürecndek AB de (20 ülke) esk üye ülkelerle yen üye ülkeler arasındak endüstr-ç tcaretn artma eğlmnde olduğunu ler sürmektedr. Ayrıca, Balassa ve Bauwens (1987) yaptıkları amprk çalışmada, endüstr-ç tcaret le; ortalama gelr düzey, ortalama ülke büyüklükler, ülkeler arasındak tcar uyum, ülkeler arasında ortak sınırların varlığı ve ortak dl kullanımı arasında poztf lşk tespt etmşlerdr. 129

4 Rakp Ülke Performanslarıyla Karşılaştırmalı Analz: buna karşın emek yoğunluklu gelşmekte olan ülkeler se daha düşük kalte düzeyndek ürünlern üretmnde uzmanlaşacaklardır. Bu bağlamda yatay endüstr-ç tcaret daha çok yen teorlerle, dkey endüstr-ç tcaret se Karşılaştırmalı Üstünlükler, dğer br fade le neo H-O prensbyle açıklanmaktadır. Üretmde kalte düzeyn belrleyen üretm fonksyonları arasındak bu fark, Stokey (1991) ve Fukao, Ishdo, Ito (2003) ya göre, ntelkl şgücü sevyesyle lgldr. Flam ve Helpman (1987) se bu durumu tamamlayıcı br yaklaşımla, ülkeler arasındak teknoloj düzeylerndek farklılıklarla açıklamaktadır. Flam ve Helpman a göre R. Vernon un ürün devreler (product cycle) modelnde belrttğ gb, gelşmş ülkeler ar-ge ve yüksek teknolojlerne bağlı olarak gelştrdkler yen ve yüksek kaltel ürünlern üretmnde uzmanlaşırken, düşük düzeyde kalan teknolojlern ve buna bağlı olan üretmlern gelşmekte olan ülkelere devrederler. Sutton (1986) a göre de bu durum gelşmş ve gelşmekte olan ülkeler açısından yüksek sabt malyetler karşılayablme gücüyle lgldr. Ancak, benzer gelr düzey ya da talep yapısındak ülkeler arasında, (özellkle de endüstrleşmş ülkelerde) üst gelr grubunun taleplerne yönelk endüstr-ç tcaret daha yoğun olarak gerçekleşecektr. Zra, Helpman ve Krugman (1985, s.2) a göre dünya tcaretnn yaklaşık yarısı endüstrleşmş ülkeler arasında gerçekleşmektedr. Çünkü, gelr düzeyndek artış le farklılaştırılmış ürünlere olan talep arasında br doğrusallık söz konusudur. Bu durum, Markusen ve Wgle (1990, ss ) e göre, gelşmş ülkeler arasında uygulanan koruma programlarıyla, gelşmş ve gelşmekte olan ülkeler arasında uygulanan koruma programlarının farklılığından kaynaklanmaktadır. Öyle k, gelşmş ülkeler arasındak tcarette uygulanan tarfe oranları gelşmş ve gelşmekte olan ülkeler arasında gerçekleşen tcarette uygulanan tarfe oranlarından daha düşüktür. Bergstrand (1990, s.1217) da, bu durumu (Helpman ve Krugman gb) gelr düzey le açıklamaktadır. Kş başına gelr düzey ülkelern gelşmşlk düzeylernn br göstergesdr. Talep yapısı da gelr düzey le doğrudan lşkl olduğundan yüksek gelr grubundak tüketcler, yüksek kaltel ürünler; düşük gelr grubundak tüketcler se daha düşük kaltel ürünler talep edeceklerdr. Özetle, gelşmş ülkeler yüksek kaltel, dolayısıyla yüksek malyetl ürünlern üretmnde; gelşmekte olan ülkeler se düşük kaltedek düşük malyetl ürünlern üretmnde uzmanlaşmaktadırlar. Dış tcaret açısından yüksek kalte düzeyndek ürünler yüksek gelr grubundak tüketcler tarafından talep edleceğnden yüksek kaltedek farklılaştırılmış ürünler gelşmş ülkeler ve gelşmekte olan ülkelern üst gelr grubundak tüketcler tarafından; gelşmekte olan ülkeler tarafından üretlen düşük kaltel ürünler se gelşmş ülkelern alt gelr grubundak tüketcler tarafından talep edlecektr (Şekl 1). Gelşmş ülkelerdek üst gelr grubunun daha yoğunlukta olması ve yüksek gelr düzeynn farklılaştırılmış ürünlere olan taleb artırması endüstr-ç tcaretn gelşmş ülkeler arasında ve aynı kalte düzeyndek farlılaştırılmış ürünler bazında gerçekleşmesne neden olacaktır. Şekl 1 : Yatay ve Dkey Endüstr-ç Tcaret 130

5 Rakp Ülke Performanslarıyla Karşılaştırmalı Analz: ENDÜSTRĐ-ĐÇĐ TĐCARET AÇISINDAN REKABET Hedef pazar olarak belrlenen gelşmş br ülke ya da gelşmş ülkelerden oluşan br ekonomk entegrasyon olsun (Örneğn AB). Gelşmş ülkelern en öneml özellklernden br de kş başı gelrler tbaryle orta ve üst düzey gelr grubundak kşlern alt gelr grubuna oranla nüfusun çoğunluğunu oluşturmalarıdır. Gelşmekte olan ülkelerde se bunun tam ters br durum söz konusudur. Şekl 2: Endüstr-ç Tcaret Acısından Rekabet Teork çerçevede de açıklandığı gb, gelr düzey ve dolayısıyla talep yapıları benzer olan gelşmş ülkeler arasında, ölçek ekonomlernn avantajı nedenyle, benzer faktör yoğunluklarına rağmen aynı talebe ve kalte düzeyne yönelk farklılaştırılmış ürünlern tcaret görülür (yatay endüstr-ç tcaret). Ayrıca, gelşmş ülkeler, lgl ürünler açısından gelşmekte olan ülkelere göre karşılaştırmalı üstünlüğe sahptr ve bu ürünler gelşmekte olan ülkelern nspeten düşük düzeydek üst gelr grubu tarafından da talep edlr. Dolayısıyla, gelşmş ülkeler bu konumda dkey endüstr-ç tcaret açısından gelşmekte olan ülke pazarlarında; yatay endüstr-ç tcaret açısından da gelşmş ülke pazarlarında brbrlernn rakb olular. Ayrıca, aynı hedef pazara yönelen gelşmekte olan ülkeler gelşmş ülkelern düşük gelr grubundak tüketclern ancak daha düşük kaltelerdek taleplern karşılayablecekler çn dkey endüstr-ç tcaret açısından aynı kalte düzeynde üretm yapan dğer gelşmekte olan ülkelerle rekabet etmek zorunda kalacaklardır. Farklı br yaklaşımla, gelşmş ülkeler nha ürün tcaretnde; gelşmekte olan ülkeler se ara ürün tcaretnde endüstr-ç tcaret açısından brbrlerne rakp olurlar. 131

6 Rakp Ülke Performanslarıyla Karşılaştırmalı Analz: Gelşmş ülkeler, aynı kalte düzeyndek nha ürünlern endüstr-ç tcaretnde esneklk, hız, yenlk (farklılaştırma), yüksek reklam harcamaları ve destekleyc hzmetlerle rekabetç üstünlükler sağlarken, gelşmekte olan ülkeler se, farklı kalte düzeylerndek ürünlerde ya da ara ürünlerde endüstr-ç tcaret açısından endüstrler-arası tcarette olduğu gb çoğunlukla düşük şçlk malyetler ve düşük dövz kuru poltkalarıyla rekabetç üstünlük sağlamaya çalışırlar. Ayrıca ülkelern benzer gelr yapılarına sahp olması, aralarında ortak br sınırın varlığı, ortak dllern konuşulması, aynı ekonomk entegrasyon çersnde yer almaları, doğrudan yabancı yatırımları cezp edecek ekonomk ve hukuk şartları taşımaları da endüstr-ç tcarette avantaj sağlayan faktörlerdendr. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMĐ Araştırma, SITC-2 (Standart Internatonal Trade Clasfcaton-2 Dgt 10 ) kapsamında sınıflandırılan endüstr ya da ürün grubu bazında gerçekleştrlecektr. Elde edlen verler, Türkye ve rakp olarak belrlenen ülkelern AB (15) pazarında gerçekleştrmş oldukları Euro bazlı hracat ve thalatlarına at olup yılarını kapsamaktadır. Araştırmada öncelkle Đhracat Benzerlk Endeks kullanılarak AB (15) pazarında, Türkye ye yapısal anlamda benzerlğ olan rakp ülkeler belrlenecektr. Uygulamanın knc aşamasında, Grubel-Lloyd Endeks kullanılarak Türkye nn AB (15) pazarında endüstr-ç tcaret açısından avantajlı olduğu; dğer br fadeyle Türkye nn AB (15) ülkeleryle yüksek düzeyde endüstr-ç tcaret gerçekleştrdğ endüstrler belrlenecektr. Uygulamanın son aşamasında se, Brülhart Endeks nden (A Endeks) yararlanılarak, yılları arasında endüstr-ç tcaret açısından avantajlı bulunan endüstrler Marjnal Endüstr-Đç Tcaret ya da endüstr-ç tcaret artış oranları kapsamında, AB (15) pazarında Türkye ye rakp olduğu belrlenen ülkeler le karşılaştırmalı olarak analz edlecektr. Đhracat Benzerlk (Export Smlarty) Endeks Đhracat Benzerlk Endeks, br ülkenn ya da ülke grubunun hedeflenen pazardak ürün kompozsyonu açısından en yakın rakplernn hang ülke ya da ülke grupları olduğunun belrlenmesnde kullanılmaktadır. Ayrıca, hracat benzerlk endeks kullanılarak k ülke ya da ülke grubunun hedeflenen pazarda kend aralarındak hracat benzerlğnn zaman çndek değşm nceleneblmektedr. Bu endeksn dğer endekslerden en öneml farkı, standartlaştırılmış uluslararası tcaret verlernn kullanılmasını zorunlu kılmasıdır (Ferman ve dğ.,2004, s.8). Aşağıdak formülle fade edlen hracat benzerlk endeks, Fnger ve Krenn (1979) tarafından gelştrlmştr. { Mnmum [ X ac X bc ]} S( ab, c) = ( ), ( ) *100 Ürün bazında, ülkeler arasındak hracat benzerlğnn azalması halnde endeks 0 a; benzerlğn artmaya başladığında se endeks 100 e yaklaşacaktır. Dolayısıyla, hedeflenen pazara hraç edlen lgl ürünlern, gerçekleştrlen toplam hracat çersndek oranları açısından, rakp ülkeler farklı oranlarda hracat gerçekleştryorlarsa endeks değer 0 a doğru azalırken, hraç edlen ürün oranlarının benzerlğnde se endeks değer 100 e doğru yükselecektr. Bu bağlamda, rakp ülkelern hedef pazara hraç ettkler benzer ürünlern toplam hracatları çndek oranları eşt olduğunda endeks 100 ; tamamıyla farklı ürünler hraç ettklernde se, endeks 0 değern alacaktır (Krenn ve Plummer, 2004, 7). Endeks değernn 0 olarak hesaplanması Schott (2004) a göre de rakp ülkelern lgl yıllar çn tamamıyla farklı ürünler hraç ettkler şeklnde yorumlanmaktadır. Endeksn hesaplanmasında yararlanılan bleşenler şu şeklde açıklanmaktadır: X Đ ( ) ac = a ülkesnn ya da ülke grubunun, c ülkesne ya da ülke grubuna, ürün grubundan hraç ettğ ürün değernn, c ülkesne ya da ülke grubuna gerçekleştrdğ toplam hracat çndek oranı, 10 Đlgl verler AB nn resm nternet stes olan (www.eurostat.com) adresnden alınmıştır 132

7 Rakp Ülke Performanslarıyla Karşılaştırmalı Analz: X Đ ( ) bc = b ülkesnn ya da ülke grubunun, c ülkesne ya da ülke grubuna, ürün grubundan hraç ettğ ürün değernn, c ülkesne ya da ülke grubuna gerçekleştrdğ toplam hracat çndek oranıdır. Grubel Lloyd Endeks Endüstr-ç tcaretn ölçülmesne yönelk olarak gelştrlen modeller se br ülkenn lgl ürün, ürün grubu ya da endüstrs çn gerçekleştrlen hracat ve thalat arasındak uyumu üzerne odaklanmaktadır. Gerçekleştrlen hracat ve thalat değerlernn brbrne yakın olması lgl ülke açısından gerçekleştrlen hracat ve thalat değerlernn uyumunu, br dğer fadeyle çakışma düzeyn göstermektedr. Đhracat ve thalat değerlernn uyumu ya da çakışma düzeynn artması se endüstr-ç tcaret düzeynn artması olarak yorumlanmaktadır. Endüstr-ç tcaretn ölçülmesyle lgl lk çalışma Balassa (1966, s.471) tarafından gerçekleştrlmştr. Balassa o zamank adıyla AET ye üye olan ve özellkle brbrlerne benzer yapıdak ülkeler arasındak tcaretn gelşmn nceleyeblmek çn br endeks gelştrmştr. Balassa gelştrdğ endeks, IIT B 1 X M = n X + M dır. Burada IIT B = Balassa Endeks nn değern, X = endüstrsnn ya da ürününün hracatını, M = endüstrsnn ya da ürününün thalatını, n = hracat ve thalat çn gözlemlenen yıl sayısını vermektedr. Balassa Endeks nde, lgl ülkenn referans alınan ülke ya da ülke grubu karşısındak endüstrs ya da ürününe at hracat ve thalat rakamlarının mutlak farkı toplam hracat ve thalata oranlanmakta, bu oran da tcaret verlernn elde edldğ yıl sayısına bölünerek, ortalama endüstr-ç tcaret sevyes hesaplanmaya çalışılmaktadır. Balassa Endeks 0 la 1 arasında değerler almaktadır. Endeks değerlernn 0 a yaklaşması endüstrs ya da ürünü çn lgl ülkenn referans alınan ülke ya da ülke grubuyla karşılıklı olarak gerçekleştrdğ tcaret açısından hracat ve thalat oranlarının brbrne yaklaştığı anlamını fade eder. Dolayısıyla böyle br gelşme, lgl ülke ve referans alınan ülke açısından endüstr-ç tcaretn artmaya başladığı şeklnde yorumlanır. Grubel ve Lloyd (1975, s.26) a göre se Balassa Endeks nde elde edlen sonuçların güvenlrlğ açısından k öneml sorun bulunmaktadır. Öncelkle endeks, ülkenn gerçekleştrdğ toplam dış tcaret çndek paylarını dkkate almadan tüm endüstrlere aynı ağırlığı vermektedr. Endeksn knc öneml sorunu se lgl ülkenn mevcut dış tcaret açıklarını göz önünde bulundurmamasıdır. Dolayısıyla dış tcaret açık veren ülkeler açısından sonuçların güvenlrlk sorunu ortaya çıkmaktadır. Grubel ve Lloyd (1975) Balassa nın gelştrmş olduğu endeksn sorunlarından hareketle, endüstr-ç tcaretn ölçülmesnde yaygın olarak kullanılan yen br endeks gelştrmştr. Grubel ve Lloyd un endüstr-ç tcaret açıklama yaklaşımı, ülkenn gerçekleştrdğ toplam tcaretten endüstrler-arası tcaret değerlernn çıkartılarak bulunan değern toplam tcarete oranlanması şeklndedr. 133

8 Rakp Ülke Performanslarıyla Karşılaştırmalı Analz: Grubel ve Lloyd a göre, br ülkenn toplam tcaret, ( X M ) + ; ve endüstrler-arası tcaret se, X M olarak belrtlmektedr. Dolayısıyla ülkesnn j endüstrs ya da ürünü çn, toplam j tcaret çndek endüstrç tcaret payı: IIT j GL ( ) ( X j + M j ) X + M X M = j j j j şeklnde formüle edlmektedr. Burada,,yada, IIT j GL = 1 X j M j ( X j + M j ), IIT j GL = ülkesnn j endüstrs ya da ürününde gerçekleşen endüstr-ç tcaretn, j endüstrs ya da ürünü çn gerçekleşen toplam tcaret çndek yüzdesel payını, X j = j ürünü, ürün grubu ya da endüstrsnde gerçekleşen hracatı, M j = j ürünü, ürün grubu ya da endüstrsnde gerçekleşen thalatı göstermektedr. Grubel ve Lloyd (1975) tarafından gelştrlen endeks 0 la 1 arasında değerler alır. Br ülkesnde lgl j ürünü, ürün grubu ya da endüstrs ç hç tcaret gerçekleştrmemş olması durumunda, ve aynı zamanda sadece hracat ya da sadece thalat gerçekleştrmes durumunda endüstr-ç tcaretten bahsedlemeyecek ve endeks değer 0 olarak gerçekleşecektr. Bunun aksne, gerçekleşen hracat ve thalat rakamlarının brbrne eşt olması durumunda se endeks değer 1 olarak gerçekleşecektr. Dolayısıyla, endeks değernn 1 e yakın olarak hesaplanması endüstr-ç tcaret sevyesnn toplam tcaret çndek payının arttığı; 0 yakın olarak hesaplanması se toplam tcaret çnde endüstr-ç tcaret sevyesnn azaldığı şeklnde yorumlanmaktadır. Bu kapsamda, Türkye nn AB (15) pazarında hang endüstr ya da ürün gruplarında yoğun olarak endüstr-ç tcaret gerçekleştrdğ Standart Grubel-Lloyd endeks kullanılarak belrlenmeye çalışılacaktır. Brülhart Endeks: Dnamk karakterl marjnal endüstr-ç tcaret endekslernden kullanımı en yaygın olanı Brülhart (1994) tarafından gelştrlmştr. Brülhart gelştrdğ marjnal endüstr-ç tcaret endeksn şu şeklde formüle etmştr: ( X X ) ( M M ) t t 1 t t 1 IITB = A = 1 X t X t 1 + M t M t 1 ya da, A 1 X M = X + M, A endeks GL endeksnde olduğu gb 0 ve 1 arasında değerler almaktadır. Endeksn 0 değern alması ülkeler ya da lgl endüstrler arasında gerçekleşen en son tcaretn, dğer br deyşle marjnal tcaretn endüstrler-arası tcaret bçmnde gerçekleştğn; 1 değern alması se, marjnal tcaretn tamamının endüstr-ç tcaret şeklnde gerçekleştğn fade etmektedr (Brülhart, 1994, s.605). 134

9 Rakp Ülke Performanslarıyla Karşılaştırmalı Analz: Brülhart (1994) ın gelştrdğ A endeks GL endeksnde olduğu gb benzer düzeydek endüstrler çn ağırlıklandırılmış ortalamaların alındığı (tarım, sanay ya da tüm endüstrler çn) endeks olarak da kullanılablr: n A = W A, burada W = tot n = 1 ( X + M ) = 1 X + M, dr. A tot, n fades, br ülkenn tüm endüstrlern veya lgl endüstry oluşturan tüm alt gruplar çn, marjnal endüstr-ç tcaretn ağırlıklandırılmış ortalama değern gösterr. A endeks, GL endeksnde olduğu gb, brden fazla ülkenn konu edldğ çalışmalarda uygun sonuçlar sağlayablmektedr. Ancak A endeks, tcaret nedenyle elde edlen kazançların ve uğranılan kayıpların ülkeler ya da sektörler arasındak dağılımı hakkında blg vermedğnden br tek ülke çn yapılacak çalışmalarda A endeksnden sağlanacak faydalar oldukça sınırlandırılmış olacaktır. Bu nedenle Brülhart (1994, 607) B endeks olarak fade ettğ yen br endeks gelştrmştr: X M B =, burada, B = 1 A dır. X + M Bu endeks, -1 ve +1 arasında değerler alablr. Endeks, hem marjnal endüstr-ç tcaret oranı, hem de ülke özelndek sektörel performanslar hakkında k öneml blg çerr. Öncelkle, B değernn 0 a yaklaşması endüstr-ç tcaretn yükseldğn;, B değernn 0 olması se, lgl endüstrde gerçekleşen marjnal tcaretn bütünüyle endüstr-ç tcaret şeklnde gerçekleştğn gösterr. Buna karşılık endeks değernn hem -1, hem de +1 olması durumunda se, marjnal tcaretn bütünüyle endüstrler-arası tcaret şeklnde gerçekleşmş olduğu kabul edlr. Đknc olarak lgl sektörde, hracatın yerel ürünlern yüksek, thalatın se düşük performansını göstermesnden hareketle, sektörel performans, hracat ve thalatın brbrlerne göre değşm şeklnde tanımlanır. Dolayısıyla B değer drekt olarak sektörel performansı gösterr. Ele alınan peryotta 1 B = olduğu durumda, X 0ve M 0 dır. Aks durumda B = 1değern alır (Brülhart, 1994, s.607) A endeksnden farklı olarak B endeks, k ya da daha fazla endüstr toplandığında anlamlı sonuçlar vermemektedr. B nn -1 ve +1 değerler alması yüksek derecede marjnal endüstrler-arası tcaret şeklnde yorumlanmasına rağmen k alt endüstrnn ağırlıklandırılmış ortalamasının alınması hatalı olarak değern 0 a yakın br değer olarak hesaplanmasına, dğer br fade le, marjnal endüstr-ç tcaretn yüksek çıkmasına neden olmaktadır (Brülhart, 1994, s.607). Bu açıdan çalışmada A Endeks kullanılacaktır. UYGULAMA SITC-2 kapsamında AB (15) 11 pazarına en fazla hracat gerçekleştren lk 50 ülkenn yılları arasındak hracat verlerne dayanarak hesaplanan hracat benzerlk endeks sonuçları aşağıdak tabloda yer almaktadır. 11 Almanya, Belçka, Fransa, Hollanda, Đtalya, Lüksemburg, Đngltere, Danmarka, Đrlanda, Yunanstan, Đspanya, Portekz, Fnlandya, Đsveç, Avusturya 135

10 Rakp Ülke Performanslarıyla Karşılaştırmalı Analz: En az %70 benzerlk oranının baz alındığı hesaplamalar netcesnde Türkye ye AB (15) pazarında rakp olan benzer yapıdak ülkeler sırasıyla; Polonya, Romanya, Portekz, Çn, Hndstan, Endonezya, Đtalya, Tayland, Slovenya, Fas ve Đsral olarak belrlenmştr. Rakp olarak belrlenen bu ülkeler se Polonya, Romanya, Portekz, Đtalya ve Slovenya gb AB üyes ülkeler 12 le Çn, Hndstan, Endonezya, Tayland, Fas ve Đsral olmak üzere k gruba ayrılmaktadır. Endüstr-ç tcaret esas tbaryle, sanayleşmş ülkeler arasında ve yoğun olarak sanay ürünler bazında gerçekleşmektedr. Bu açıdan çalışmanın bu kısmında endüstr-ç tcaret açısından sadece Sına Ürünler (SITC Kodlu Ürün Grubu) çalışma kapsamında değerlendrlmeye alınacaktır. Bu bağlamda, sanayleşmş ya da sanayleşme yolunda büyük gelşmeler göstermş olan AB (15) ülkeler baz alınarak, rakp ülkeler karşısında Türk endüstrlernn sanayleşme, dolaysıyla endüstr-ç tcaret açısından hang endüstrlerde uzmanlaşma eğlm gerçekleştrdğ belrlenmektedr. Türkye ve AB (15) ülkeler arasında yılları çn SITC kodlu endüstr ya da ürün grupları tbaryle elde edlen hracat ve thalat değerler lgl G-L endeks formülüne uygulanmış ve 0,70 değer baz alınarak aşağıdak sonuçlara ulaşılmıştır: 12 Đtalya Kuruluş Aşaması olan 1959 da, Portekz 1985 te, Polonya ve Slovenya 2004 te, Avrupa Brlğne Katılmışlardır. 136

11 Rakp Ülke Performanslarıyla Karşılaştırmalı Analz: SITC kodlu endüstr ya da ürün grupları, teknolojk alt yapı gereksnmeler açısından beş farklı sınıfta tanımlanmaktadır (Ferman ve dğ., 2004, s.12; Yılmaz, 2003, s.7). Bu sınıflandırmaya göre genel olarak; 1) SITC-0 (Canlı Hayvanlar ve Gıda Maddeler), 2-(26) (Akaryakıt Harç, Yenlmeyen Hammaddeler), 3- (35) (Mneral Yakıtlar, Yağlar vb. Đlgl Maddeler), 4 (Hayvansal ve Btksel Sıvı, Katı Yağlar ve Mumlar)ve 56 (Gübreler (272. Grubun Dışındakler)) kodlu ürünler Hammaddeye Dayalı Ürünler, 2) SITC-26 (Dokuma Elyafı (Yün Topları Harç) vb. Artıkları), 6-(62, 67, 68) (Başlıca Sınıflara Ayrılarak Đşlenmş Ürünler) ve 8-(87, 88) (Çeştl Mamül Eşya) kodlu ürünler Emek Yoğun Ürünler, 3) SITC-1 (Đçk ve Tütün), 35 (Elektrk Enerjs), 53 (Debagat ve Boyacılıkta Kullanılan Ürünler), 55 (Uçucu Yağ, Reznot, Parfümer, Kozmetk, Tuvalet Müstahzarları), 62 (Başka Yerde Belrtlmeyen Kauçuk Eşya), 67 (Demr ve Çelk), 68 (Demr Đhtva Etmeyen Madenler), 78 (Kara Taşıtları) kodlu ürünler Sermaye Yoğun Ürünler, 4) SITC-51(Organk Kmyasal Ürünler), 52 (Đnorgank Kmyasal Ürünler), 54 (Tıp ve Eczacılık Ürünler), 58 (Đlk Şeklde Olmayan Plastkler), 59 (Başka Yerde Belrtlmeyen Kmyasal Madde ve Ürünler), 75 (Büro Makneler, Otomatk Ver Đşleme makneler), 76 (Haberleşme, Ses Kaydetme ve Kaydedlen Ses Tekrar Vermeye yarayan Aletler) kodlu ürünler Kolay Taklt Edleblen Araştırma Yönlü Ürünler, ve 5) SITC-57 (Đlk Şekldek Plastkler), 7-(75, 76, 78) (Makne ve Ulaştırma Araçları) 87 (Başka Yerde Belrtlmeyen Meslek, Đlm, Kontrol Aletler ve Chazları), 88 (Fotoğraf Malzemeler, Optk Eşyalar, Kol ve Duvar saatler) kodlu ürünler de Zor Taklt Edleblen Araştırma Yönlü Ürünler olarak tanımlanmaktadır. Elde edlen G-L Endeks sonuçlarına göre, en az %70 oranı baz alındığında, Türkye nn AB (15) ülkeleryle 1995 ve 2007 yılları arasında tüm yıllar tbaryle sadece, SITC-69 (Başka Yerde Belrtlmeyen Madenden Mamul Eşyalar), 81 (Prefabrk Yapı, Sıhh Su Tessat, Isıtma ve Sabt Aydınlatma Chazları), 83 (Seyahat Eşyaları, El Çantaları vb. Taşıyıcı Eşya) ve 85 (Ayakkabılar) kodlu EMEK YOĞUN ÜRÜNLER DE, SITC-67 (Demr ve Çelk), 68 (Demr Đhtva Etmeyen Madenler), 78 (Kara Taşıtları) kodlu SERMAYE YOĞUN ÜRÜNLER de, SITC-52 (Đnorgank Kmyasal Ürünler), 76 (Haberleşme, Ses Kaydetme ve Kaydedlen Ses Tekrar Vermeye yarayan Aletler) kodlu KOLAY TAKLĐT EDĐLEBĐLĐR ARAŞTIRMA YÖNLÜ ÜRÜNLER de, 137

İhracat ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 12 Geçiş Ekonomisi Örneğinde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellik Analizleri

İhracat ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 12 Geçiş Ekonomisi Örneğinde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellik Analizleri EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: Sayı: 2 Nsan 20 ss. 24-254 İhracat ve Ekonomk Büyüme İlşks: 2 Geçş Ekonoms Örneğnde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellk Analzler Relatonshp between Export

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI Ekonometr ve İstatstk Sayı:7 2008 51-87 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU:

Detaylı

DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN

DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN TEŞHİSİ Robust Regresson Method and Dagnose Of Outlers on Several Socal Data Dayanıklı Yöntem 76 ÖZ Özlem YORULMAZ * Araştırmanın

Detaylı

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME İLE AVRUPA BİRLİĞİ VE ADAY ÜLKELERİN YAŞAM KALİTESİNİN ANALİZİ

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME İLE AVRUPA BİRLİĞİ VE ADAY ÜLKELERİN YAŞAM KALİTESİNİN ANALİZİ Ekonometr ve İstatstk Sayı:13 (12. Uluslararası Ekonometr, Yöneylem Araştırması, İstatstk Sempozyumu Özel Sayısı) 2011 80 94 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ ÇOK

Detaylı

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE HİZMET SAĞLAYICI SEÇİMİ Öz Aşır ÖZBEK a Tamer EREN b Hzmet sağlayıcılar ya da üçüncü part lojstk (3PL) frmalar, şletmenn ana faalyetler dışında kalan, geleneksel

Detaylı

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi Çankırı Karatekn Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2014, Clt 4, Sayı 1, ss.267-282 Çankırı Karatekn Unversty Journal of The Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.2014, Volume 4,

Detaylı

CHINA S INTEGRATION INTO THE WORLD ECONOMY: AN EVALUATION FOR TURKEY

CHINA S INTEGRATION INTO THE WORLD ECONOMY: AN EVALUATION FOR TURKEY Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.253-268. ÇİN İN DÜNYA EKONOMİSİ İLE BÜTÜNLEŞME SÜRECİ VE TÜRK SANAYİSİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME CHINA S INTEGRATION

Detaylı

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 2004 YÜKSEK MÜHENDİSLİK TEZİ HÜSEYİN TOPAN YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK

Detaylı

THE EFFECTS OF FOREIGN TRADE ON EMPLOYMENT: THE CASE OF TURKISH MANUFACTURING INDUSTRY

THE EFFECTS OF FOREIGN TRADE ON EMPLOYMENT: THE CASE OF TURKISH MANUFACTURING INDUSTRY Süleyman Demirel Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.2 s.259-281. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 007 : 13 : 1 : 911

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHRACATINDA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLERDE TEMEL PAZAR ÜLKELER, RAKİPLER VE REKABET GÜCÜ

TÜRKİYE NİN İHRACATINDA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLERDE TEMEL PAZAR ÜLKELER, RAKİPLER VE REKABET GÜCÜ TÜRKİYE NİN İHRACATINDA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLERDE TEMEL PAZAR ÜLKELER, RAKİPLER VE REKABET GÜCÜ TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Şubat 2010 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE NİN İHRACATINDA ÖNE ÇIKAN

Detaylı

GÜMRÜK BİRLİĞİ SONRASI TÜRKİYE NİN BATI AVRUPA YA OLAN İHRACATININ SEKTÖREL ANALİZİ

GÜMRÜK BİRLİĞİ SONRASI TÜRKİYE NİN BATI AVRUPA YA OLAN İHRACATININ SEKTÖREL ANALİZİ Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 7(1) 2007: 239 250 GÜMRÜK BİRLİĞİ SONRASI TÜRKİYE NİN BATI AVRUPA YA OLAN İHRACATININ SEKTÖREL ANALİZİ SECTORAL ANALYSES OF TURKISH EXPORT TO THE WEST EUROPE AFTER

Detaylı

Türkiye İmalat Sanayiin İthalat Yapısı

Türkiye İmalat Sanayiin İthalat Yapısı TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ÇALIŞMA TEBLİĞİ NO: 10/02 Türkiye İmalat Sanayiin İthalat Yapısı Mart 2010 Şeref SAYGILI Cengiz CİHAN Cihan YALÇIN Türknur HAMSİCİ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2010

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİMDE DIŞ ÇEVRE ANALİZİ: KOBİ LER VE BÜYÜK İŞLETMELER ARASINDA BİR KARŞILAŞTIRMA

STRATEJİK YÖNETİMDE DIŞ ÇEVRE ANALİZİ: KOBİ LER VE BÜYÜK İŞLETMELER ARASINDA BİR KARŞILAŞTIRMA STRATEJİK YÖNETİMDE DIŞ ÇEVRE ANALİZİ: KOBİ LER VE BÜYÜK İŞLETMELER ARASINDA BİR KARŞILAŞTIRMA Sema YİĞİT Alperen M. YİĞİT ÖZ Bu çalışmada dış çevre unsurlarının farklı büyüklükteki firmalar üzerindeki

Detaylı

KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI

KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI Uludağ Ünverstes Mühendslk-Mmarlık Fakültes Dergs, Clt 17, Sayı 1, 2012 ARAŞTIRMA KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI Emrah YÜRÜKLÜ * Osman

Detaylı

OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE DE DIŞ TİCARETİN GELİŞİMİ

OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE DE DIŞ TİCARETİN GELİŞİMİ Osmanlı nın Son Döneminden Günümüze Türkiye de Dış Ticaretin Gelişimi 55 OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE DE DIŞ TİCARETİN GELİŞİMİ Burcu KILINÇ SAVRUL Araş. Gör. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart

Detaylı

Farklı Tüy Rengine Sahip Japon Bıldırcınlarda Bazı Vücut Ağırlığı Verilerinin Friedman ve Quade Testleriyle Belirlenmesi

Farklı Tüy Rengine Sahip Japon Bıldırcınlarda Bazı Vücut Ağırlığı Verilerinin Friedman ve Quade Testleriyle Belirlenmesi Türk Tarım ve Doğa Blmler Dergs (): 7 77, 05 TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkans.com Farklı Tüy Rengne Sahp Japon Bıldırcınlarda Bazı Vücut

Detaylı

TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK

TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 59, 2010/2, s. 89 132. 90 ŞADAN ÇALIŞKAN ABSTRACT TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK Yrd. Doç. Dr. Şadan ÇALIŞKAN* ÖZET Gelir eşitsizliği ve yoksulluk, tüm dünyada

Detaylı

Avrupa Birliği nde Tek Çiftlik Ödeme Yöntemi ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi

Avrupa Birliği nde Tek Çiftlik Ödeme Yöntemi ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi Avrupa Birliği nde Tek Çiftlik Ödeme Yöntemi ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi Dr. Afşin Şahin Đktisatçı, AB Uzman Yrd. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Ali Berk Ziraat Yüksek Mühendisi T.C. Tarım

Detaylı

BEŞİNCİ GENİŞLEMENİN AVRUPA BİRLİĞİ NDE YOL AÇTIĞI EKONOMİK DÖNÜŞÜMLER VE TÜRKİYE

BEŞİNCİ GENİŞLEMENİN AVRUPA BİRLİĞİ NDE YOL AÇTIĞI EKONOMİK DÖNÜŞÜMLER VE TÜRKİYE BEŞİNCİ GENİŞLEMENİN AVRUPA BİRLİĞİ NDE YOL AÇTIĞI EKONOMİK DÖNÜŞÜMLER VE TÜRKİYE Prof.Dr. Hayriye ATİK Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 38039 Kayseri, atik@erciyes.edu.tr Özet

Detaylı

Tahmin Sorunu. Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

Tahmin Sorunu. Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011) İk Değşkenl Bağlanım Model Tahmn Sorunu Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometr 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekm 2011) Açık Lsans Blgs İşbu belge, Creatve Commons Attrbuton-Non-Commercal ShareAlke 3.0 Unported

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 22.06.2011 Cilt: 13, Sayı: 3, Yıl: 2011, Sayfa: 39-63 Online Yayın Tarihi: 26.10.2011 ISSN:

Detaylı

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi YIL 2013, CİLT XXXV, SAYI II, S. 329-360 Doi No: 10.14780/iibdergi.201324469 ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik Büyüme Dinamikleri: Bir Panel Veri Analizi

Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik Büyüme Dinamikleri: Bir Panel Veri Analizi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:1, s.127-136 Year:2012, Vol:4, No:1, s. 127-136 Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik

Detaylı

Arındırılmış Ekonomik Katma Değer (REVA) Yöntemiyle Performans Ölçümü: Turizm Sektörü Uygulaması

Arındırılmış Ekonomik Katma Değer (REVA) Yöntemiyle Performans Ölçümü: Turizm Sektörü Uygulaması Muhasebe ve Finansman Dergisi Temmuz/2014 Arındırılmış Ekonomik Katma Değer (REVA) Yöntemiyle Performans Ölçümü: Turizm Sektörü Uygulaması Ulaş ÜNLÜ Oğuz SAYGIN ÖZET Muhasebe temelli geleneksel performans

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU YÜKSEK LİSANS TEZİ ENES ÖZKAN Tez Danışmanı: Doç.

Detaylı

Enerji Sistemlerinde Yapay Arı Kolonisi (YAK) Algoritması Kullanarak Yük Akışı Optimizasyonu

Enerji Sistemlerinde Yapay Arı Kolonisi (YAK) Algoritması Kullanarak Yük Akışı Optimizasyonu Enerj Sstemlernde Yapay Arı Kolons (YAK) Algortması Kullanarak Yük Akışı Optmzasyonu Nhat Pamuk Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket (TEİAŞ), 5. İletm Tess ve İşletme Grup Müdürlüğü, Sakarya nhatpamuk@gmal.com.tr

Detaylı

BELEDİYE HİZMETLERİNİN MALİYET ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİNDE BİR UYGULAMA

BELEDİYE HİZMETLERİNİN MALİYET ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİNDE BİR UYGULAMA Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 22 Sayý: 4 Sayfa: (35-47) ÜAS 2009 Özel BELEDİYE HİZMETLERİNİN MALİYET ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİNDE BİR UYGULAMA Zeliha KAYGISIZ*,

Detaylı

Bilgi Yönetimi Projelerinde izlenmesi Gereken Yol Haritası için Öneriler. Fahrettin ÖZDEMiRCi* ve Sabri ALYAKUT** Abstract

Bilgi Yönetimi Projelerinde izlenmesi Gereken Yol Haritası için Öneriler. Fahrettin ÖZDEMiRCi* ve Sabri ALYAKUT** Abstract BILGI DÜNYASI, 2012, 13 (2) 557-564 Blg Yönetm Projelernde zlenmes Gereken Yol Hartası çn Önerler Recommendatons for Roadmap of Informaton Management Projects Fahrettn ÖZDEMRC* ve Sabr ALYAKUT** Öz Son

Detaylı

GLOBALLEŞME SÜRECİNDE ÇOKULUSLU ŞİRKETLER. Coşkun Can Aktan & İstiklal Y. Vural

GLOBALLEŞME SÜRECİNDE ÇOKULUSLU ŞİRKETLER. Coşkun Can Aktan & İstiklal Y. Vural GLOBALLEŞME SÜRECİNDE ÇOKULUSLU ŞİRKETLER Coşkun Can Aktan & İstiklal Y. Vural I. GİRİŞ Teknolojik gelişmeler ve uluslararası düzeydeki serbestleştirme faaliyetleri sonucunda, son yıllarda, üretim, tüketim

Detaylı