IRAK MÜZESİ'NDE BULUNAN İLHANLI ÇAGINA AİT İS.LAMİ SİKKELER*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IRAK MÜZESİ'NDE BULUNAN İLHANLI ÇAGINA AİT İS.LAMİ SİKKELER*"

Transkript

1 IRAK MÜZESİ'NDE BULUNAN İLHANLI ÇAGINA AİT İS.LAMİ SİKKELER* Prof. Dr. Eşref BUHARAU** 3- Sultan Ahmet Tektidar(l) (H ) Sultan Abaga Han 'ın ölümünden sonra Irak ve İran 'a hükmeden İIhanlı hükümdarlanndan Sultan Ahmet Teküdar 2 ), İsliimiyeti kabul ettiginden dolayı Ahmet(3)ismini almıştır. Müslüman olduğu için bazı Moğol emirleri ona karşı gelip, tahttan feragat etmesini ve yerine Argun Han'ın geçmesini istemişler ve H. 683 yılının Cemaziyelevvel ayında onu, tahttan indirmişlerdir. Paraların İncelenmesi ait paralar bakır ve gü- Irak Müzesi 'ndeki Sultan Ahmet Teküdar'a müşten ibarettir. A- Gümüş Dirhemler MS-7042 numaralı gümüş dirhem üzerinde şu metin bulunmaktadır: Bak. Levha I... Bu yazı Mehap Derviş el-bakri tarafından Irak 'ta Kültür ve Yayın Bakanlığı tarafından çıkarıimaina olan "Sumer" mecmuasında (C. 25, sayı: 1-2, 1969) yayınlanmış.... makalenin tercümesidir. A.Ü. DTCF Öğretim Üyesi. Bu derginin önceki sayılarında Ilhanlı Sullanlarından Hülagu ve Abaga hakkında araştırmalar neşredildi. Bu araştırma ise sonraki IJhanIı Sullanları hakkındadır. Bak. "Sumer" yirmi ikinci cilt (1966) S. 95, Birinci Kısım. "Sumer" 23. Cilt (1967), S. 215 Ikinci Kısım. (2) Mankıryas el-sudfi, Tarih-i Düveli'ı-Isliim, C. 2, S (3) lslamiyete ihtimamından dolayı hazıları Kufc'deki Müslim.bin Ukayl (Bin Ebi Talib) Meşhedini ona nispct cclerlcr. Muhammed Salih el-kazzaz-tez, Kahire Üniversitesi'nde bir doktora öğrcncisi tarafındmı hazırlanmıştır. Cambc ap. cit Tom ın P. II IV 4818.

2 268 EŞREF BUHARALı Yazı bir dörtgen içinde olup, t.-l!~kelimesinin ortasında altıgen bir yıldız vardır. 'LI i L-.J J 'L ~i J.r..J ", Yazı noktalı bir daire,ile dörtgen arasındadır. i..."'--i jo.r-" A.::- Lo..:.:.- -' i... ~;:' Yazı noktalı bir daire içindedir. Yazının üstünde üç altıgen yıldız yer almaktadır. Arapça Telaffuzu Büyük Han."..:.Li s Naib veya Vekil Li..J..J'..ı Ahmet.1..0.> i Darbolundu v- dj,.,.s ~o..ı İngilizce Tercümesi Uygurca Metni.:J-r ' f..~ j-\9-' Y ht.aj~ ~. ~t Manası The great Khan' s Viceroy's rl}/ i üg...ji Khan'sName Striking of Coinage Ağırlığı, gr., Çapı, 21 mm. B- Bakır Füluslar üs...j!,-' MS-89 numaralı bakır para nadir sikkelerdendir. Metni şöyledir: Bak. Levha- i. (4) Tebriz: Yakut'un aniattı~ma göre" Azerbaycan şehirlerinin en ünlüsüdür. Mamur ve güzel bir şehir olup surlarla çevrilidir. Yakut el-hamavi,.c. 2, S. 13.

3 IRAK MÜZESİ'NDE BULUNAN İLHANU ÇAGINA AİT İSLAMİ SİKKELER 269 ~i t..j i 'l! ~~ t...!...ji t-lj i Jr.) YazılarUygur yazısı ile yazılmıştır. Bu: öncekine benzemektedir: ı.~~.:. 6.;.- i ~.)i ~..rd (S) 6.:,-o":':'-J, ~ Lo':'J Ağırlığı, gr., Çapı, 26 mm. Birbirine benzeyen bu iki sikkenin üzerinde.yer alan İlhanlı metinlerin izahı: '.".:.Lii ~ The great khan' s uj.) i.) Viceroy's Khan name i ~J.ri- 4- Argun Han (H ) Striking of Coinage Argun Han babasımn ölümünden sonra hükümdar oldu. Ecdadımn dinini benimsedi(6) ve böylece İlhanlı emirlerinin arzularım yerine getirdi. Argun hurafelere inanır bir kimse idi ve bu sebeple sarayında sihirbazlan topluyordu. Kendisi batıl inançlaniıın- kurbam oldu. İçmesi tavsiye edilen bir ilaçtan dolayı H. 690 yılında öldü. Sultan Arguo'a ait Irak Müzesi'ndeki paralann 17'si bakır, 28 1 i ise gümüştür. Gümüş olai!'ann hepsinde de Uygurca ve Arapça yazılmış yazılar bulunmaktadır. Uzerlerindeki süsleme ve metinlere göre bunlan iki gruba ayınyoruz. Birinci grup: Irak Müzesi'nde bu çeşit örnekler pek çoktur. Buolann metinleri birbirinebenzemekte, fakat basıldığı şehirler değişiktir. Bunlar sırası ile şu şekildedir: ".. (5) Unımiye: Azerbaycan'ın eski ve büyük bir şehridir. Iddiaya göre MecOsi Peygamberi Zerdüşt'ün şehridir., Mucamü'l-buldan, C. 1, S. 1~9. (6) Mankıryos el-sudfı, önceki kaynak, S. 285.

4 \ 270 EŞREF BUHARALı I-MS-7126, Tebriz. Metinler bir dörtgen içindedir. ~i..ji~...u i J,.,-.)...ı i kelimesinin ortasında al- Bir dörtgen ile harici daire arasındadır. tıgen bir yıldız vardır. i~ ~,.r-:;,-:,.;i> 6..". L.":':'- '" Lo":'",,..,...,.> 6,.;.- Yazının üst kısmında üç altıgen yıldız var olup, diğer bir yıldız da üçüncü satırda yer almaktadır. Yazı kabartınalı bir daire içerisinde yer almaktadır. 3"! j; i \os Bak. Levha- 1. j--\9,.ı:1 ".= S..., n', v~'. J~ ~,_. 'bl Sikkenin arka yüzündeki ılhanlı metinlerinin tercümesi: The great Khan' s Viceroy's Khansname Striking orcoinage ıj- ~.:ts ~o.ı Ağırlığı, gr., Çapı, 22 mm. 2-S-7053 S-7126'ya benzemektedir.

5 IRAK MÜZESt'NDE BULUNAN İLHANLI ÇAGINA AIT ıslami SİKKELER 271 ~ L...:.:-J i~ L..;. J J ~ ~ i J-,...,) i Ağırlığı, 5.25 gr., Çapı, 22 mm. (7) 3-MS-46l8 MS-7126'ya benzemektedir. ~L.":':--, j ~L."':::'-, '~..,)ı~ l.ıı.ı..a...,. ('-:-..r') Ağırlığı, gr., Çapı, 21 mm. 4-MS MS-7l26'ya benzemektedir. ~ L...:.:- -' i~ L."':::'Ji~.,.;...- l.ı i.ı..a...,. '-:-.;D Ağırlığı, gr., Çapı, 21 mm. 5-MS-5327 i... i....ı J.ı..i-,. '-:-~ 6-MS,13l4, 4018, ErbiL. MS-7l26'ya benzemektedir. MS-7l26'ya benzemektedir..'~ L...:.:- -' i ~ L..;. -' 1.::.-.~ ij-,...,) i '-:- ~ Ağırlığı, gr., Çapı 21 mm. Irak Müzesi'nde aynca Tebriz şehrinde basılnuş dört adet gümüş para bulunmaktadır. Bunlann metinleri daha öncekilere benzernekte, fakat basım tarihleri belli değildir. Numaralan şöyledir: (7) Erbil: Eski Asur dilinde Erbil isminin aslı (Erba-bu)'dur. Dört ilah manasına gelmektedir. Belki de Erba-bu lştar bahının adlanndandır. Çünkü bu şehir bu ilaha tapınılan bir yerdir. Erbil Kuzey Irak'ta Küçük Zap ile Büyük zap arasında yer almaktadır. Bugün burası büyük bir şehirdir. Bak. Buldan el-hilafetü'l-şarkiyye, Guy Le Strange, Gorgis Avvad ve Beşir Fransis tarafından Arapçaya tercüme edilmiştir.

6 / 272 EŞREF BUHARALI MS-1319, ağırlığı, gr., Çapı, 21 mm. MS-7125, Ağırlığı, gr., Çapı, 22 mm.. MS-9968, Ağırlığı, gr., Çapı, 22 mm, MS-7052, Ağırlığı, gr., Çapı, 22 mm. i 7-MS,7124. Bak. Levha-L. dır. MS-7 ı.ı 6'ya benzemektedir. 6-J, kelimesinin ortasında üç nokta var- 6.,,0Lo,.;.;.-J ı ~ Lo'::'J i ll..-o>' ~ i J..<ı (""..ri> ) Ağırlığı, gr., Çapı, 21 mm. / 8-MS-1316 MS-7126'ya benzemektedir. 6-J J kelimesinin ortasında nokta vardır. 6.,,0 Lo~ J t ~ L..":'Ji wlo'::' ~ L J..e.,-o-' L..,.. '-:-..ri> Ağırlığı, gr., Çapı, 20 mıri.. 9-MS-7127 MS-7 126'ya benzemektedir. 6.:- Lo~ OJ 1 ~ Lo'::'Ji,,--:.. ~,J..<ı Ağırlığı, gr., Çapı, 20 mm.... -' L..,.. '-:-.,ri>. ıo-ms-7128 MS-7 126'ya benzemektedir. ~ Lo.::.-J i. ı:r--:. Lo'::'J.I...r-"> ~,J..<ı.,-0-' L..,..,-:-..ri> Ağırlığı, gr., Çapı, 20 mm.

7 IRAK MÜZESI'NDE BULUNAN tr..uanuçagina AIT ISLAMI StKKELER 273 ll-ms-8429 MS-7126'ya benzemektedir. '-:'.;D l""" ı...~ J.;p-:.. ı...:. J Ağ~lığı, gr., Çapı, 24 mm. Tarihleri belli olmayan (kullanım sonucu silinmiş) Musul baskılı iki sikke mevcuttur. Numaraları: MS-7166, Ağırlığı, gr., Çapı, 20 mm. MS-7129, Ağırlığı, gr., Çapı, 19 mm. Sultan Aegun'a ait bir kaç adet gümüş dirhem vardır. Ancak basıldığı şehir ve tarihler belli değildir. Numaraları: MS-ı2047, Ağırlığı, gr., Çapı, 21 mm. MS-1317, Ağırlığı, gr., Çapı, 22 mm. MS- 6375, Ağırlığı, gr., Çapı, 22 mm. MS-1420, Ağırlığı, gr., Çapı, 20 inın. MS-1318, Ağırlığı, gr., Çapı, 20 mm. MS-9204, Ağırlığı, gr., Çapı, 21 mm. MS,-7131, Ağırlığı, gr., Çapı, 20 mm. MS-12733, Ağırlığı, gr., Çapı, 21 mm. İkinci grup Irak Müzesi'nde bu gruptan üç gümüş dirhem vardır. Birincinin numarası MS-7123'tür. Metni şöyledir (Bir dörtgen içindedir): '

8 274 EŞREF BUHARALı ~i ')/1 6-JI ')/ '6-J ~..r ')/O~J ~i Jr..;.ı...o..... ~.u-ı i -..-J.. ~ ~..} 6-JI ~J Bir dörtgen ile dış daire arasındadır. i ra..;.w1 1.J..ct.1 6.::' L..~ J,:p.-:.. L..~ t J"::- ~l... Arka yüzü: (}-A-' i~ :t-19-'. y!,"-"'" ~, h "'1. X ~ t J~V sı bj-1r Yazımn üst ve alt kısmında nebat! süsleme vardır. Uygurca metninin açıklaması daha önce zikredilen birinci tarzdaki izaha benzemektedir. Ağırlığı, gr., Çapı, 2 i mm. MS-1315 MS-7123'e benzemektedir. 6.::'L..~J i (I) Bak. Levha-L. i...i... ra..;.ı..ji Ağırlığı, gr., Çapı, 21 mm. Üçüncü ise MS-9309 MS-7123'e benzemektedir. i Süsleme ve metne göre, bakır paraları iki kısma ayırmak mümkündür. 1- Tasvirli paralar. Bunlar da iki kısma aynıır: (8) Yazıda silik yerler nokta nokta gösterilmiştir.

9 IRAK MÜZESı'NDE BULUNAN tt..hanu ÇAGINA AİT ıslamı SİKKELER 275 a-insan tasvirti paralar b- Hayvan tasvirti paralar 2- Tasvirsiz paralar. sonra her kısmın ayn ayn izahını yapmak. mümkündür. Bu taksimden 1- TasvirliParalar a- İnsan tasvirli olanlar: \ Oturan bir şahsın resmi(9), başında taç olup, göğsüne kaldırmış olduğu ellerinde hilal tutmaktadır.,.',1 U... ~.)i rh-:..ji Silinmiş Ağırlığı, gr., Çapı, 22 mm. MS-9l86, Bak. Levha-2. Yüzü daire ile çevrilmiş, etrafında badem şekilde tanecikler vardır. Onun da etrafında bir daire olup, etrafı silinmiş ve vazılı olmayan yazılı bir şerit kitabe ile çevrilmiştir. Uygurca yazısı MS-7l26'ya benzemektedir. Ağırlığı, 4 gr., Çapı, 24 mm. (9) Sultan Abaga Han buna benzer bakır sikke basunnıştır. Daha önce bunu geniş bir şekilde anlatmışuk. "Surner" dergisi, C. 23 (1967), S. 22.

10 276 EŞREF BUHARALı MS Bak. Levha-2. i / Dörtgen içinde oturan şahıs.,-j:ı-ı: -~ i,j;..c-..ı J 6.,,- Lo':':":" -' I~'::'.Ji... Ağlflığı, gr., Çapı, 23 mm. b- Hayvan tasvirli paralar MS-I0700. Bak. Levha-2.' Ön yüzü: Hareket halinde ve geriye dönük bir tavşan. 0.".&..) ı 0 U:-.I.-J i U--L<> A-LJ ı Jr..) Uygurca yazı MS-7 126'ya benzemektedir. Ağırlığı, gr., Çapı, 23 mm. MS-8757 MS- ıo700'e benzemektedir.

11 \ ILAK MÜZESİ'NDE BULUNAN İLHANLI ÇAGINA AIT İSLAMı SİKKELER. 277.U...J i ~i A.J i ~ ~,.u...ji ~ Ağırlığı, gr., Çapı, 22 mm. MS-494. Bak. Levha-2. Metinler noktalı bir daire içindedir. U A.JI ~..u...ji Jr.; Ç evresı: Arka yüzü: ı ı ~.. ~ i.;~ Metinler noktalı bir daire içine alınmıştır.,....ü l..:).-l". i ~.; i r-6---l1 t Hareket halinde bir tavşan, önünde ve arkasında birer albgen yıldız bulunmaktadır. Ağırlığı, gr., Çapı, 21 mm. 2- Tasvirsiz paralar. MS-83. Bak. Levha-2. A.J i kelimesinin ortasında bir yıldız ~i o..ji ~

12 278 EŞREF BUHARALı Kitabe bir dörtgen ile dış daire arasındadır.... ı ~Lo~-, I... Uygurca yazı MS-7126'ya benzemektedir. - Ağırlığı, gr., Çapı, 23 mm. MS MS-83'e benzemektedir. Ağırlığı, gr., Çapı, 20 mm. MS Yazı rubai bir şeklin içindedir ve bir dış daire ile çevrilmiştir. 'il...ıı. 'i Uygurca yazı MS-7126'ya benzemektedir. Ağırlığı, gr., Çapı, 27 mm. Argun Han'dan bize kalan bütün bakır sikkelerin basım tarihleri kullanılmaktan veya kötü basımdan d~layı açık değildir. 5- Keyhatu Han / Argun Han'ın ölümü üzerine kardeşi Keyhatu Han hükümdarlığa seçildi(io).anadolu hakimi olan bu hükümdarın saltanatı uzun sürmedi. Kötülük ve haksızlıklar yaptığından dolayı Moğollar tarafından azledilerek H. 693 yılın~ katlediidi. Irak ve Dünya müzelerindeki paraları gümüş ve bakırdan ibarettir. irak Müzesi'nde 9971 numaralı bir dirhemi vardır. MS-9971 'in metni. Bak. Levha-3. (10) Maııkıryos el-sudfi, Tarih Düveli'l-tsıam. C. 2, S. 286.

13 IRAK MÜZESt'NDE BULUNAN İLHANLI ÇAGINA AIT ıslamı SİKKELER 279 &J J Kelimesinin ortasında altıgen bir yıldız vardır. ~i &Jr ')/ Metinler bir harici daire ile bir dörtgen arasında yer almaktadır. i~j' ,.ı'.ı.a..- ~~.A.::-~J Uygurca yazısı - p. '",.n, ~: ~).y.' ~~;v;<". İngilizce tercümesi The great Khan's Viceroy's Khan'sName Striking of Coinage Arapça telaffuzu rl')/l üg-ji..h-s.,.ji,.,1 ~ ~ı Manası or-.wg. L.SJ..J i.ı Ağırlığı, gr., Çapı, 21 mm. Bakır fülustan irak Müzesi'nde dört adet mevcuttur. Metni: MS Bak. Levha-3. ÖDyüzü:.

14 280 EŞREF BUHARALı Yazı rubai bir şekil içinde olup, harici bir daire ile çevrilmiştir. Oı...U i. Uygurca yazı &-Lll paha önceki sikkeye benzemektedir. Ağırlığı, 4 gr., Çapı, 23 ~. Taşıdık- Diğer üçü ise vazın olmayıp, önceki sikkeye benzemektedir. ları numaralar: MS,.1530, Ağırlığı, 4 gr., Çapı, 23 mm. MS-1529, Ağırlığı, gr., Çapı, 20.5 mm. MS-12605, Ağırlığı, gr., Çapı, 22 mm. 6- Gazan Mahmut (H ) Gazan Mahmut ılhanlı hükümdarlarının en şöh.retlisidir. Pararun üzerinden Tatar hakarunın l ismini kaldıran odur. Gazan islamiyeti kabul edip(ll) (sünni mezhebinde idi) kendisi (kaynakların rivayetine göre) asker sayısı ıoo.ooo'i bulan ordusu ile müslüman oldu. Birçok ıslahatları ile ün kazanarak iktisadi durumu geliştirdi. Şeb-Gazan ş<:hrinitebriz yakınında inşa etti.. Irak Müzesi'nde bu sultana ait bir dinar, yediı gümüş dirhem ve ondokuz bakır fülus bulunmaktadır. Bu incelemernde altın dinarı ele alacağım: MS-8799 &-Lll ~i J...) i ~..;i> ~ i J..,.-..) İ1hanlı metinlerin tercümesi (Il) Geçen kaynak, C. 2, S.287.

15 lrak MÜZESI'NDE BULUNAN b...hanliçagina AIT ıslamı SıKKELER 281 Arka yüzü: ~ ~ ~ a ) ~4t -, -' <ii ~ u~\..-i '~~ ~ô Ağırlığı, gr., Çapı, 20 mm. A..LJi::.;ı \ft-s..,.s.:; 6...ı.ı-U/ = :J ~ ~.....ıj.~ OJ..:ro~ 01.) W."..:./.) L& Tann Kudret Gazan Darbolundu Irak Müzesi'ndeki gümüş sikkelerin sayısı yedi adettir. Bunları ' metin ve süslemelerine göre iki gruba ayırabiliriz: Birinci grup. Bak. Levha-3. MS-1588 Metinler beşgen bir şekil içindedir. 6-LJ i ~i to-lı 't Metinler bir daire içinde olup, diğer başka kabartınalı daire ile çevrilmiştir. Yazının üstünde nebatl.bir süsleme yer almaktadır.

16 282 EŞREF BUHARALı ~~ "3t,) ~ ~ U'I;l...j;. 'l2., # tj:8~, ~~ 4- Ağırlığı, gr., Çapı, 20 mm. MS-2241 MS-1588'e benzemektedir. u4-=-.,).,)i... 1 '-:' ~O Ağırlığı, gr., Çapı, 20 mm. MS-477/B MS-1588'e benzemektedir. Çevresi ~L.~JJ~J Ağırlığı, gr., Çapı, 21 mm. MA-l3043 MS-1588'e benzemektedir yj.j (12) '-:'"r' ~L.o~ i... J... Ağırlığı, gr., Çapı, 23 mm. i ~~t (12) Lulu Türkiye'nin güney doğusunda yer almaktadır. Bizanslar bu şehre La Laulon, Araplar ise Lulu adım vermişlerdir. Yakut'un anlattığına göre, Lulu Tarsus yakınında bir kaledir. Halife Me'rnun tarafından buraya bir akın yapılrmştır. Yakut el-hamavi, Mucamü'I-Buldan, C. 7, S. 343.

17 IRAK MÜZESt'NDE BULUNAN b..hanli ÇAGINA ALT İsLAMı SİKKELER 283 İkinci Grup iki sikke mevcuttur. İkisi de aynı numa- Bu gruptan Irak Müzesi'nde rayı taşımaktadır. MS-4714 Metinler bir dörtgen içindedir. ~i.ur 'i.l..o.:>-o...u i 6-L..J i.j.r.; ~.:,...,.....(13) r~-i o ı...:..ı( t;;) rj:..: i o ı...:. (..;,..cı, ı...:.) (14) C...LO.ı..b. Ağırlığı, gr., Çapı, 22 mm. Bakır Paralar Süsleme ve metinlerine göre iki gruba ayırabiliriz. 1- Tasvirti 2- Tasvirsiz, sadece kitabe ihtiva eden bu grup iki kısma aynlmaktadır. a- Yalnız Arap yazısı ile yazılanlar, b- Uygur ve Arap yazısı ile yazılanlar: (13) Padişah: Farsça bir terimdir. İki kelimeden meydana gelmektedir. Plid'ın anlamı tahttır. Şah, sahip anlamındadır. Yani Seyyidü'l-arş veya Melik anlamındadır. Dok-, tor Hasan el-paşa, el-elkabü'l-isllimiye, S (14) Şahinşah: Farsça bir lakaptır. Farsilerde hükümdarlar hükümdarına verilir. Şah ise Küçük Melik anlamındadır. Bu lakap Abbasi Devleti'nde fahri olarak kul1anılnuşur. el-makrizi, es-sülqk fi Ma'rifet Düveli'l-MülQk, S. 307 (dipnot), Hasan el-paşa, el- Elkabü'l-tsllimiye,S.353..

18 284 EŞREF BUHARALı 1- Tasvirli MS-1466 Hareket halinde bir arslan, üstünde güneş, yüzünün önünde ve arkasında birer altıgen yıldız vardır. L::- ~." i I..)~ ~.rd Ağırlığı, gr., Çapı, 22 mm. MS-308 MS-1466'ya benzemektedir. Yazı şerit halinde olup, arslanı ihata etmekte ve etrafında noktalı dairev} bir şerit bulunmaktadır. ~J ı:-::- ~ J..<>."... 4S...l.cı,.ı-.b \ ~.,,~..).."ol." Ağırlığı, gr., Çapı, 21 mm. MS-l ıo

19 IRAK MüZESİ'NDE BULUNAN ahanli ÇAGINA AİT İSLAMı SİKKELER 285 MS-1466'ya benzemektedir. A-lJI ~i 6-l1 ~ Ağırlığı, 2 gr., Çapı, 19 mm. MS-5878 MS-1466'ya 'benzemektedir. Vazılı değil Önceki gibi ~J i. ~ i J~ '-:'~... Ağırlığı, ı.600 gr., Çapı, 22.5 mm. i MS-493 MS-I466'ya benzemektedir. Arka yüzü: Öncekine benzemektedir. ~L.~J L~..d... i Ağırlığı, ı.800 gr., Çapı, 22 mm. MS-6389 MS-I466'ya benzemektedir. Arka yüzü:.

20 286 EŞREF BUHARALı Önceki ne benzer i e-- ~ 1-'4-'-- "'.r'... L~.J Ağırlığı, gr., Çapı"23 mm. MS-ıo7l5 MS-1466'ya benzemektedir...)~...u ı ~ı Ağırlığı, gr., Çapı, 25 mm. i Bir kaç gümüş sikke daha vardır. Ancak bunların basım şehri ve tarihleri vazılı değildir. Yazı silinmiş vaziyettedir. Numaraları şöyledir: MS-1467, Ağırlığı, gr., Çapı, 22.5 mm. MS-5853, Ağırlığı, gr., Çapı, 21 mm. MS-5938, Ağırlığı, 2.l50gl'., Çapı, 19 mm. MS-67l, Ağırlığı, Çapı, MS-11624, Ağırlığı, 2.100!,'f., Çapı, 18 mm. MS-11656, Ağırlığı, gr., Çapı, 23 mm. 2- TasvirSiz a- Yalmz Arapça yazılı olanlar. MS Bak. Levha-3. ÖnyUzü:'

21 IRAK MÜZESİ'NDE BULUNAN İLHANU ÇAGINA AIT İSLAMı SİKKELER 287 Metinler dörtgen içindedir. ~i &-ll ~ Yazı bir dörtgen ile bir noktalı daire içinde yer almaktadır ~~ ı... 1.J~ ou:w.- Fi o'.;;w Ağırlığı, gr., Çapı, 20 mm. MS-5820 MS-12632'ye benzemektedir.... i... lı..; ~ ~J'> Ağırlığı, gr., Çapı, 23 mm. b) Uygurca ve Arapça yazılı,olanlar MS-I465 Yazılar beşgen bir şekil içindedir....ui }ii..ji }/ i ~...uı 1:...ui Joor..; i Metinler beşgen bir şekil ile bir daire arasında 'olup, etrafında noktalı bir daire veardır.. i

22 288 EŞREF BUHARALı Yazıların üstünde nebatı süsleme bulunmaktadır. ~~ ~ ~ ) ~~.~~~ 3L..o'! ~ J1~~ ~ Ağırlığı, gr., Çapı, 21.5 mm. MS MS,1465'e benzemektedir. Ağırlığı, gr., Çapı, 19 mm. MS MS-I465'e benzemektedir.. Ağırlığı, gr., Çapı, 20 mm. MS-89/1 Yazılar beşgen bir şekil içindedir. t.-lj i ~i 6-11 ~...u i J".-.,) Uygurca yazı MS-1465'e benzemektedir.

23 IRAK MÜZESİ'NDE BULUNAN İLHANLI ÇAGINA AİT İSLAMİ SİKKELER 289 İLHANLILAR ZAMANıNA AİT İSLAMİ SİKKELER Ahmet Teküdar, Argun, Keyhatu ve Mahmud Gazan'mn Basıldığı Şehirler: Paralanmn Basıldığı Şehir Yılı Cinsi Sultan irak Müzesi'ndeki Numaralan Erbil 686 Gümüş Argun Han MS Gümüş Argun Han MS-7053 Urumiye 683 Bakır Ahmet Teküdar MS-8OO i Erzincan? Gümüş Mahmud Gazan MS-1588 Bağdad 684 Gümüş ArgunHan MS Gümüş Argun Han MS-12048? Gümüş Argun Han MS ? Gümüş Keyhatu MS-997 i 7?? Gümüş Mahmud Gazan, MS-1588 Tebriz 6?? Gümüş Ahmet Teküdar MS Gümüş ArgunHan MS Gümüş ArgunHan MS-4018? Gümüş Argun Han MS-1319? Gümüş Argun Han MS-7125? Gümüş Argun Han MS-9968? Gümüş ArgunHan MS-7052 Sincar 99? Bakır Mahmud Gazan MS ?1 Bakır Mahmud Gazan MS.6389? Bakır Mahmud Gazan MS-I0715? Bakır Mahmud Gazan MS-5820 Lulu 9?? Gümüş Mahmud Gazan MS Musul 685 Gümüş ArgunHan MS Gümüş Argun Han MS Gümüş ArgunHan MS-7127? Gümüş Argun Han MS-7166? Gümüş Argun Han MS " Gümüş ArgunHan MS-7128 i 689 Gümüş Mahmud Gazan MS-477/B, Hemedan 68? Gümüş ArgunHan MS-8429

24 290 EŞREF BUHARALı /~./ ' ~.,. '., LevhaNo ı

25 ;tr ';:irfl,cü,iri -.--' 'I '~ı 4: c,li, -.-ro i ', '\ ~. ~I 'C'_. "'_,_,.,... '.\, " :,~',,', ı, '. i "" ',,~,,',' i.j i i

26 292 EŞREF BUHARALı --_._ " - '\'\V\ e-. (.~.:...~. 'Sh.. ~., LevhaNo3

27 IRAK MüZESİ'NDE BULUNAN h...hanli ÇAGINA AİT İSLAMİ SİKKELER 293 ).- ı.-, \ ı- r- ~ ~ 1 ' \! L- i

İLHANLILAR ZAMANıNA AİT İSLAMİ SİKKELERİN TAHLİLİ İNCELEMESİ (ABAGA HAN DEVRİ)*

İLHANLILAR ZAMANıNA AİT İSLAMİ SİKKELERİN TAHLİLİ İNCELEMESİ (ABAGA HAN DEVRİ)* İLHANLILAR ZAMANıNA AİT İSLAMİ SİKKELERİN TAHLİLİ İNCELEMESİ (ABAGA HAN DEVRİ)* Çeviren: Prof. Dr. Eşref B UHARAU* * 1-1JaIlangJf Bu araştırma(l) H. 25 Rebiyülahir 663 yılında, babasının ölümü üzerine,

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN*

Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN* Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN* * Gnkur.ATASE D.Bşk.lığı Türk kültüründe bayrak, tarih boyunca hükümdarlığın ve hâkimiyetin sembolü olarak kabul edilmiştir. Bayrak dikmek bir yeri mülkiyet sahasına

Detaylı

İRAN GEZİ PROGRAMI 10 GECE 11 GÜNLÜK BİR TARİH VE KÜLTÜR GEZİSİ

İRAN GEZİ PROGRAMI 10 GECE 11 GÜNLÜK BİR TARİH VE KÜLTÜR GEZİSİ GEZİ PROGRAMI 10 GECE 11 GÜNLÜK BİR TARİH VE KÜLTÜR GEZİSİ 1.GÜN 24 Mayıs 2015 Pazar Ankara Tahran 2. GÜN 25 Mayıs 2015 Pazartesi Tahran Tebriz Saat 18.00 de Ankara Esenboğa Havalimanı Dış hatlar servisinde

Detaylı

ö ç İ ç ç İ ö Ö ö ç İ İ Ö İ ç ç ç ç ç İ İ İİ İ ç İ ç ç ç ç ö ö ç ç İ İ ö İ Ş İ İ İ Ğ ö Ç İ Ö ç Ş ö İ İ Ş Ş ö İİ Şİİ İ İ ç Üİ ç ö İ ö ö ç ö ç İ

ö ç İ ç ç İ ö Ö ö ç İ İ Ö İ ç ç ç ç ç İ İ İİ İ ç İ ç ç ç ç ö ö ç ç İ İ ö İ Ş İ İ İ Ğ ö Ç İ Ö ç Ş ö İ İ Ş Ş ö İİ Şİİ İ İ ç Üİ ç ö İ ö ö ç ö ç İ İ İ İ İ Ö İ ç İ ö İ ö ö ç İ ö ç ç ö ö İç ö ç ö ö ö ö ç ç ö ö ç İ İ ç ö ç İ ç İ İ ö ö ö ö ç ç ö ö ç ö ç ö ç İ ç ç İ ö Ö ö ç İ İ Ö İ ç ç ç ç ç İ İ İİ İ ç İ ç ç ç ç ö ö ç ç İ İ ö İ Ş İ İ İ Ğ ö Ç İ Ö ç Ş ö

Detaylı

SELÇUKLU SİKKELERİ (www.girlandsanat.com - www.girlandkultursanat.com) Envanter No 33. Devri Artuklu H. 597-637. Nasıl El-Din Artuk Arslan

SELÇUKLU SİKKELERİ (www.girlandsanat.com - www.girlandkultursanat.com) Envanter No 33. Devri Artuklu H. 597-637. Nasıl El-Din Artuk Arslan SELÇUKLU SİKKELERİ (www.girlandsanat.com - www.girlandkultursanat.com) Envanter No 33 Artuklu H. 597-637 Ön yüz;ortada taht üzerinde oturmuş sol eliyle göğsünde bir küre tutmuş ve sağ elini dizine koymuş,

Detaylı

ü İ ı ü İ ı İ üı İ ı ı ığı ı ı ı İ ü ü ü ı Ç İş İ ı ı ş ş ç ı ı Ü ı ı Ü ş ğı ç İ İ ö ü ü ı ı Ü ığı ı Ü ğı ı ş ü ü ü ğ ı ü ü ü ç ı ı ı ı Ü Ü ı ü ü ü ı çı ü öğ ç ü ü öğ ğ ıı ü ş ı ı ğ öğ ı ı ı öğ ş ığı ı

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ BİRİNCİ YIL

TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ BİRİNCİ YIL TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl TAR 101 OSMANLI TÜRKÇESİ I 4 0 4 6 TAR 102 OSMANLI TÜRKÇESİ II 4 0 4 6 TAR 103 İLKÇAĞ TARİHİ I 2 0 2 4 TAR 104 İLKÇAĞ TARİHİ II 2 0 2 4 TAR

Detaylı

Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI

Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI Tıbb-ı Nebevi İslam coğrafyasında gelişen tıp tarihi üzerine çalışan bilim adamlarının bir kısmı İslam Tıbbı adını verdikleri., ayetler ve hadisler ışığında oluşan bir yapı olarak

Detaylı

İSLAMİ SİKKELER () Envanter No 201 H 1203-1222 (M 1789-1807) Ön yüz; Tuğra, Duribe İstambol fi 1203 30,66 gr / 43 mm III.Selim Arka yüz ; Sultanül berreyni ve Hakanül bahreyni essultan ibnül (10) sultan

Detaylı

Kültür. 44 www.irs-az.com

Kültür. 44 www.irs-az.com Kültür 44 www.irs-az.com Mirza Rasul İsmaİlzade İlahiyatçı KUR AN-İ KERİM İN TÜRK DİLLERİNE TERCÜMESİ www.irs-az.com 45 Kültür Müslümanların kutsal kitabı olan Kur an-i Kerİmİn Şark medeniyetinin gelişimini

Detaylı

III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE SERGİSİ. 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ.

III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE SERGİSİ. 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ. III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE V A K IF M Ü H Ü R L E R İ SERGİSİ 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ H azırlayanlar : Dr. GÜNAY KUT NİM ET BAYRAKTAR Süleyman şâh

Detaylı

İ İ ö ç Ö ç ç ç ç İ ç ç ç İç ö ç ç İ ö ö ö ö ç ç ç ç ö ç ç ç ç ö ö İ ö ç ç İ İ ö ö ö ö ö İ ö ö ö ç İ çi ö ç İ Ş ö ö ö ö ö İ ç ç ö ö ö ö ç ç İ ö ö ö ç ç ç çi ö ç ç ç ö ö İ İ ö İ ö ö Ş ö çö ö İ ç ç ç ç ö

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER Fatımiler Hz. Muhammed in kızı Fatma nın soyundan geldiklerine inanılan dini bir hanedanlıktır.tarihsel olarak Fatımiler İspanya Emevileri ile Bağdat taki

Detaylı

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder?

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder? KPSS TARİH DENEME SINAVI 1: I- Orhun Anıtları II- Yenisey Yazıtları III- Manas Destanı Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kırgız Türklerine aittir? A- Yalnız ll B-l ve ll C-ll ve lll D-l ve lll E-Yalnız

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI SASANİLER (226-651) Sasaniler daha sonra Emevi ve Abbasi Devletlerinin hüküm sürdüğü bölgenin doğudaki (çoğunlukla Irak) bölümüne hükmetmiştir.

Detaylı

ARAPÇA YAZMA ESERLERİN DİZGİSİNDE TAKİP EDİLECEK YAZIM KURALLARI

ARAPÇA YAZMA ESERLERİN DİZGİSİNDE TAKİP EDİLECEK YAZIM KURALLARI ARAPÇA YAZMA ESERLERİN DİZGİSİNDE TAKİP EDİLECEK YAZIM KURALLARI 1. Âyetlerin yazımında Resm-i Osmânî esas alınacaktır. Diğer metinlerde ise güncel Arapça imlâ kurallarına riâyet edilecek, ancak özel imlâsını

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

Yazar Administrator Perşembe, 26 Nisan 2012 17:25 - Son Güncelleme Cumartesi, 19 Mayıs 2012 14:22

Yazar Administrator Perşembe, 26 Nisan 2012 17:25 - Son Güncelleme Cumartesi, 19 Mayıs 2012 14:22 Batman'ın tarihi hakkında en eski bilgiler halk hikayeleri, mitler ve Heredot tarihinde verilmektedir. Ortak verilere göre MED kralı Abtyagestin'in torunu Kyros karsıtı Erpagazso M.Ö. 550 yilinda yenilince

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI Z/S K/ Z/S K/ EK-1 T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI Hazırlık 1. Yarıyıl İİH001 Arapça Dilbilgisi

Detaylı

DÜNYA ŞEHRİ İSTANBUL DA GENÇ BİR ÜNİVERSİTE

DÜNYA ŞEHRİ İSTANBUL DA GENÇ BİR ÜNİVERSİTE DÜNYA ŞEHRİ İSTANBUL DA GENÇ BİR ÜNİVERSİTE FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ TOPLANTI GÜNDEMİ 2 TARİHİN DERİNLİKLERİNDEN, BİLİMİN VE SANATIN UFUKLARINA KURULUŞ TOPLANTI GÜNDEMİ 3 Fatih Sultan Mehmet

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ

KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ 2 www.mirasimiz.org.tr KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ Kudüs, Müslümanlarca kutsal sayılan bir şehirdir. Yeryüzündeki ikinci mescid, Müslümanların ilk

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

HÜKÜMDAR TÜRK İSLAM DEVLETLERİNDE DEVLET TEŞKİLATI. KONU ANLATIMI tarihyolu.com TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE HATUN TÜRK-İSLAM KÜLTÜRÜNÜN ORTAYA ÇIKIŞI

HÜKÜMDAR TÜRK İSLAM DEVLETLERİNDE DEVLET TEŞKİLATI. KONU ANLATIMI tarihyolu.com TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE HATUN TÜRK-İSLAM KÜLTÜRÜNÜN ORTAYA ÇIKIŞI TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE HATUN TÜRK-İSLAM KÜLTÜRÜNÜN ORTAYA ÇIKIŞI Talaş Savaşı'ndan sonra İslamiyet, Türkler arasında hızla yayılmaya başladı. X. yüzyıldan itibaren Türklerin İslam medeniyetinin etkisi

Detaylı

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 3: 16 Ekim 2006 Konular: İslam Devleti Okuma: Ortaylı, 2000: 47-88

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 3: 16 Ekim 2006 Konular: İslam Devleti Okuma: Ortaylı, 2000: 47-88 KAY 361 Türk İdare Tarihi Ders 3: 16 Ekim 2006 Konular: İslam Devleti Okuma: Ortaylı, 2000: 47-88 İslam Devleti nin Tarihi Tarihsel gelişmeler 622 de Medine ye hicretle başlar Hz. Muhammed ve ilk halife

Detaylı

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Ankara da SELÇUKLU MİRASI Arslanhane Camii (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Çizim: Yük. Mim. Mehmet Emin Yılmaz 11. yüzyıldan başlayarak Anadolu ya yerleşmeye başlayan Türkler, doğuda Ermeni ve Gürcü yapıları,

Detaylı

SİKKELER IŞIĞINDA II. SÜLEYMANŞAH IN GERÇEK TAHTA ÇIKIŞ TARİHİ

SİKKELER IŞIĞINDA II. SÜLEYMANŞAH IN GERÇEK TAHTA ÇIKIŞ TARİHİ SİKKELER IŞIĞINDA II. SÜLEYMANŞAH IN GERÇEK TAHTA ÇIKIŞ TARİHİ Kamil ERON Tarihi kaynaklarda II.Süleyman Şah ın tahta çıkış tarihi H. 7 Zilkade 592 olarak yazmaktadır. Fakat bu tarihin doğru olması nümismatik

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

KDZ. EREĞLİ ARKEOLOJİ MÜZESİNDEKİ OSMANLI SİKKELERİ (1300 1730)

KDZ. EREĞLİ ARKEOLOJİ MÜZESİNDEKİ OSMANLI SİKKELERİ (1300 1730) KDZ. EREĞLİ ARKEOLOJİ MÜZESİNDEKİ OSMANLI Bartın SİKKELERİ ve Yöresi Bartın (1300 Üniversitesi 1730) - Cahit KARAKÖK Tarih Kültür Araştırmaları Çeşm-i Cihan: Uygulama ve Araştırma Tarih Kültür ve Sanat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer Duygu 2. Doğum Tarihi : 11.08.1976 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y.

Detaylı

Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri

Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri On5yirmi5.com Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri Anadolu da kurulan ilk Türk Beylikleri ve önemi nelerdir? Yayın Tarihi : 2 Kasım 2012 Cuma (oluşturma : 11/18/2015) Anadolu da Kurulan İlk Türk Beylikleri

Detaylı

A)22 B)24 C)zo D)za E)so

A)22 B)24 C)zo D)za E)so üçrırın çıorty 1 1. bir üçgen _...-\ _,.-..\ m() : m() Io1 = 2.. Ia1 = 4.. I + ; = 9.1n 4. 6 üçgeninde [] dı açıortay n1 = 4., IR1 = 6.. l = 12 m 2 x Yukarıdakiverilere göre, = x kaç m dir? )ı )4 )5 )6

Detaylı

MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine)

MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine) MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine) Hipokratik-Galenik Tıp ekolunun devamı Cerrahi teknikler bilinmesine rağmen, yüksek enfeksiyon riski nedeniyle zorunlu haller dışında pek uygulanmıyor Tam olarak hangi

Detaylı

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar)

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar) (20 Aralık 2015, Pazar) GRADE ORTA HAZIRLIK 2015-2016 ORTAK SINAVI-1 Açıklamalar 1. Bu sınav 50 adet çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. 2. Üç yanlış cevap bir doğru cevabı götürür. 3. Sınavın Süresi

Detaylı

İNGİLİZCE KURSLARI İÇİN KAYIT KABUL FORMU

İNGİLİZCE KURSLARI İÇİN KAYIT KABUL FORMU İNGİLİZCE KURSLARI İÇİN KAYIT KABUL FORMU ARAPÇA KURSLARI İÇİN KAYIT KABUL FORMU ÇİNCE KURSLARI İÇİN KAYIT KABUL FORMU Genel Çince Genel Çince RUSÇA KURSLARI İÇİN KAYIT KABUL FORMU ALMANCA KURSLARI İÇİN

Detaylı

Ş Ş Ğ ç ğ ğ ş ş ö ç ö ş ç ş ğ ş ş ş ğ ş ş ö ö ş ö ş ş ş ö ş ç ö ğ ş ğ ş ö İ ç ş ö ö ö ş ğ Ö Ü Ç ç ğ İ İŞ İ Ğ Ö İ İ ç Ç ö İ ğ İ İ ş ğ ç ş ö ş ğ ğ ş İ ş Ş ğ ç ğ ş İ ş ğ İ ç İŞ ç ö ş ç ğ ö ş ç ş ğ ç ş ş ş

Detaylı

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN 1) XI. Yüzyıl dil ürünlerinden olan bu eserin değeri, yalnızca Türk dilinin sözcüklerini toplamak, kurallarını ve

Detaylı

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Tarihi Öğretim Yılı Dönemi Sırası 2014-2015 2 1 B GRUBU SORULARI 12.Sınıflar Öğrencinin Ad Soyad No Sınıf Soru 1: Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara

Detaylı

KARAMAN ERMENEK BALKUSAN KÖYÜ

KARAMAN ERMENEK BALKUSAN KÖYÜ KARAMAN ERMENEK BALKUSAN KÖYÜ MEHMET BİLDİRİCİ Balkusan köyü Ermenek- Karaman yolu üzerinde Ermenek ten yaklaşık 25 km uzaklıkta ormanlar içinde bir köy. 25 Ağustos 2011 günü benim ricam üzerine Ali Aktürk

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tez Hazırlama Kılavuzudur

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tez Hazırlama Kılavuzudur T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tez Hazırlama Kılavuzudur Öğrencinin İsmi Öğrenci Numarası Tez Danışmanı Prof./Doç./Yrd. Doç.

Detaylı

İktisat Tarihi I Ekim II. Hafta

İktisat Tarihi I Ekim II. Hafta İktisat Tarihi I 13-14 Ekim II. Hafta Osmanlı Kurumlarının Kökenleri İstanbul un fethinden sonra Osm. İmp nun çeşitli kurumları üzerinde Bizans ın etkileri olduğu kabul edilmektedir. Rambaud, Osm. Dev.

Detaylı

ğ ğ ğ ö ü ğ Ğ ö ü çğ ö ü ü ö ç ö Ş Ş ç ğ ğ ü ğ ü ğ ü ü ü «ö ç ç ö ç ğ ğ ü ğ ü ğ ö Ş Ç Ş ğ ö ç ğ ü ü ç ç ü ğ Ç» ğ ç ç ç ü ğ ğ ü ğ Ş ğ ç ç ç ü ğ ü ü ü ç ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ç ğ ü üğü ğ ğ ü ğ ü ğ üğü ç ü

Detaylı

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN Konular *Abbasiler *Me mun döneminden Mu temid dönemine kadar Mu temid Döneminden İtibaren Kaynaklar: *Hakkı Dursun Yıldız, Şerare Yetkin, Abbasiler, DİA, I, 1-56. * Philip

Detaylı

Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler

Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler Oğuzhan KAYA TKHK Kaynak Geliştirme Daire Başkanlığı khk.kaynakgelistirme@saglik.gov.tr www.tkhk.gov.tr Slayt1/28 Bakanlığımızın 2013-2017

Detaylı

1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi.

1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi. القواعد كتب A-GRAMER KİTAPLAR 1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi. 2- Mebâdiul-arabiyye (I-IV Cüz ) Arapça, Muallim REŞİT, eş-şartuni. 3- Câmiud-durûsil-arabiyye

Detaylı

HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ EKİM

HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ EKİM SURİYE ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ EKİM 2011 SURİYE ÜLKE VE İHRACAT RAPORU RESMİ ADI BAŞKENTİ DİL : Suriye Arap Cumhuriyeti : Şam (Damascus) : Arapça (resmi), Kürtçe,

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ YAZIM KILAVUZU. Sayfa No

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ YAZIM KILAVUZU. Sayfa No T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ YAZIM KILAVUZU 1. GİRİŞ Galatasaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü nde dönem projeleri, bu kılavuzda belirtilen biçimsel özellikler

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ KURBAN: AYET ve HADİSLER Biz, her ümmet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız,

Detaylı

Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır.

Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır. Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır. Bilindiği gibi bugün Müslümanların çoğu Hazret-i İsa nın (A.S.) hâla yaşamakta olduğuna ve gökte bulunduğuna

Detaylı

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ Ulu Cami Medresesi, kuzey-batı köşesine sokulmuş olan Küçük Mescit ve onun bitişiğindeki muhdes bir yapı sebebiyle düzgün bir plân şeması ve âbidevi bir görünüş arz etmez. Bununla beraber

Detaylı

Geleneksel Sanatlar. 24 www.irs-az.com

Geleneksel Sanatlar. 24 www.irs-az.com Geleneksel Sanatlar 24 www.irs-az.com Dr. Sebuhi Ahmedov, Tarih Bilimci İstanbul Askerİ Müzesİnde Şİrvanşahlara Aİt Sİlahlar Şirvan ustalarının el işi kalkan (XV. yy). Milli Azerbaycan Tarih Müzesi www.irs-az.com

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2 B T - 111 A n a l o g T r a n s m i t t e r T e k n i k K ı l a v u z u R e v 1. 2 1. Ö N G Ö R Ü N Ü M, Ü S T Ü N L Ü K L E R İ VE Ö Z E L L İ K L E R İ M i k r o k o n t r o l ö r t a b a n l ı BT- 111

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

Birinci İtiraz: Cevap:

Birinci İtiraz: Cevap: Bazı din bilginleri tutulmalarla ilgili bazı itirazlarda bulunarak bu konuda şüpheler uyandırmaya çalışmışlardır. Ulemaların itirazlarından bazıları cevaplarıyla birlikte aşağıya sıralanmıştır. Birinci

Detaylı

TÜRMOB. Etik Eğitim. Oda t,lem Rehberi

TÜRMOB. Etik Eğitim. Oda t,lem Rehberi ii ıi ınioh Oda t,lem Rehberi Muhasebe Meslek Mensuplarımızda, etik öğrenme yönünde isteklilik yaratarak "i" ve Etik Davranış Gelişimini sağlamak üzere Birliğimiz tarafından "ETİK EGİTİM" uygulaması başlatılmıştır.

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI 1. GİRİŞ Bu kılavuzun amacı; Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü nde hazırlanan yüksek

Detaylı

Başlangıç Meridyeni ve Greenwıch - İstanbul

Başlangıç Meridyeni ve Greenwıch - İstanbul Mustafa ŞAHİN 29 Eylül 2015 Başlangıç Meridyeni ve Greenwıch - İstanbul Geçtiğimiz hafta İngiltere de Londra nın güneydoğusunda şirin bir kasaba ve üniversite şehri olan Greenwich teydik. Kasabadan adını

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı) T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı Sayı : 34394187-399- 24/04/2015 Konu : Lisans Öğretim Programı Değişiklik Önerisi REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

Detaylı

MATEMATİK ve DOĞA. Ayşe AYRAN Prof. Dr. Neşet AYDIN Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü

MATEMATİK ve DOĞA. Ayşe AYRAN Prof. Dr. Neşet AYDIN Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü MATEMATİK ve DOĞA Ayşe AYRAN Prof. Dr. Neşet AYDIN Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü ÖZET Leonardo Fibonacci 13. yy yaşamış İtalyan bir matematikçidir. Fibonacci

Detaylı

T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ T.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi nde, aşağıda belirtilen şartlara uyan eserler yayınlanır. 1. Makalelerin, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER SOSYAL BİLGİLER KONU:ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ (Büyük)Asya Hun Devleti (Köktürk) Göktürk Devleti 2.Göktürk (Kutluk) Devleti Uygur Devleti Hunlar önceleri

Detaylı

AHIRIN İÇİNDEKİ SARAY 300 Ispartalı filmini hatırladınız mı?

AHIRIN İÇİNDEKİ SARAY 300 Ispartalı filmini hatırladınız mı? AHIRIN İÇİNDEKİ SARAY 300 Ispartalı filmini hatırladınız mı? Ve orada kötü kalpli olarak gösterilen Pers İmparatoru Darius u Diğer ismiyle Dara yı Tarih 300 lü yılları gösteriyor. Ama İsa henüz doğmamış.

Detaylı

Türklerin İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte hukuk sisteminde değişiklikler yaşanmıştır. Töre devam etmekle birlikte Şeri Hukuk ta uygulanmaya

Türklerin İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte hukuk sisteminde değişiklikler yaşanmıştır. Töre devam etmekle birlikte Şeri Hukuk ta uygulanmaya Türklerin İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte hukuk sisteminde değişiklikler yaşanmıştır. Töre devam etmekle birlikte Şeri Hukuk ta uygulanmaya başlamıştır. Böylelikle Türk-İslam devletlerinde Hukuk

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI

İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI 1.YIL / 1. YARIYIL 1.YIL / 2. YARIYIL ILA101 Kur'an Okuma ve Tecvid-I 2 0 2 2 ILA102 Kur'an Okuma ve Tecvid-II 2 0 2 2 ILA103 Arap Dili

Detaylı

İktisat Tarihi I Ekim

İktisat Tarihi I Ekim İktisat Tarihi I 20-21 Ekim Osmanlı nın Kökenleri Olarak Selçuklular And. Selçuklu devleti II. Süleyman Şah tan itibaren (1192-1205) merkezi ve üniter bir devlet haline gelmiştir. 1262 1277 arasındaki

Detaylı

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu.

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu. Türk İslam Bilginleri: İslam dini insanların sadece inanç dünyalarını etkilemekle kalmamış, siyaset, ekonomi, sanat, bilim ve düşünce gibi hayatın tüm alanlarını da etkilemiş ve geliştirmiştir Tabiatı

Detaylı

1. KATALOG A- Fatih Sultan Mehmet Sikkeleri 1-)

1. KATALOG A- Fatih Sultan Mehmet Sikkeleri 1-) Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 22 Volume: 5 Issue: 22 Yaz 2012 Summer 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KONYA ETNOGRAFYA

Detaylı

TÜRKİYE ve IRAK. I I. TARİHSEL ARKA PLAN: ABD İŞGALİNE KADAR TÜRKİYE-IRAK İLİŞKİLERİ İngiliz Ordusu, 30 Ekim 1918'de imzaladığı Mondros Mütarekesi'ne rağmen, kuzeye doğru yaptığı son bir hamle ile Musul

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI 22 2013/856 KONUNUN ÖZÜ: Yol Aksı Uzatılması Hk. 2013/856 sayı ile komisyonumuza intikal eden İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Harita Müdürlüğü nün 11.04.2013 tarih ve 1275 sayılı yazısında; İlgi :

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları...

TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları... TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları... Hatta Tarsuslular. Dünyanın öbür ucundan gelen Japonlar,Koreliler,Almanlar

Detaylı

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI:

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: DOĞUBAYAZIT M. M. FAHRETTİN PAŞA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR SEÇMELİ TARİH DERSİ 1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV SORULARI A GRUBU ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: SORULAR

Detaylı

İznik in çok eski bir tarihi var. İlçenin resmi internet sitelerinden aldığım bilgiye göre ilçenin tarihi Osmanlılara, Selçuklulara,

İznik in çok eski bir tarihi var. İlçenin resmi internet sitelerinden aldığım bilgiye göre ilçenin tarihi Osmanlılara, Selçuklulara, Bursa dan kalkan İznik minibüsündeyim Bir tarafta Allah ın kevnî ayetlerinden İznik Gölü, diğer tarafta yol boyunca hiç bitmeyen zeytin ağaçları Ön koltukta oturmak bu güzellikleri daha geniş bir açıyla

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI KASIM EKİM 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı TARİH VE TARİH YAZICILIĞI

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: ÖMER FARUK HABERGETİREN DOĞUM YERİ VE TARİHİ: ŞANLIURFA/03.04.1968 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE ANABİLİM DALI/BİLİM DALI 1 LİSANS SELÇUK İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2 YÜKSEK LİSANS 3 DOKTORA

Detaylı

Tezde yer alacak bölümlerin sunuş sırası aşağıdaki düzende olmalıdır;

Tezde yer alacak bölümlerin sunuş sırası aşağıdaki düzende olmalıdır; TEZ BÖLÜMLERİNİN SUNUŞ SIRASI Tezde yer alacak bölümlerin sunuş sırası aşağıdaki düzende olmalıdır; 1. Dış kapak 2. İçindekiler 3. Kısaltmalar 4. Çizelge listesi 5. Şekil listesi 6. Özet 7. Giriş 8. Diğer

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

HARRAN Ü. İLAHİYAT FAK AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 1. SINIFLAR (ÖRGÜN VE İKİNCİ ÖĞRETİM)

HARRAN Ü. İLAHİYAT FAK AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 1. SINIFLAR (ÖRGÜN VE İKİNCİ ÖĞRETİM) S. N. HARRAN Ü. İLAHİYAT FAK. 2016 2016 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ 1. HADİS TARİHİ 2. TÜRK DİLİ DERSİN ADI İLAHİYAT FAKÜLTESİ 1. SINIFLAR (ÖRGÜN VE İKİNCİ ÖĞRETİM) FİNAL

Detaylı

önce biz sorduk 50 Soruda 34 KPSS 2017 soru ÖABT TARİH TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR Eğitimde

önce biz sorduk 50 Soruda 34 KPSS 2017 soru ÖABT TARİH TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 50 Soruda 34 soru ÖABT TARİH TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR 2013-2014-2015-2016 Eğitimde 30. yıl Komisyon ÖABT TARİH TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR ISBN 978-605-318-777-6 Kitapta

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Genel Toplam Ders Adedi : 8 T : 16 U : 4 Kredi : 16 ECTS : 24 T+U : 16 1. YARIYIL No Ders Kodu Ders Adı

Detaylı

İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ. Karahanlılar -840 Tolunoğulları -868 Akşitler -935 Gazneliler -963 Büyük Selçuklu Devleti-1040

İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ. Karahanlılar -840 Tolunoğulları -868 Akşitler -935 Gazneliler -963 Büyük Selçuklu Devleti-1040 İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ Karahanlılar -840 Tolunoğulları -868 Akşitler -935 Gazneliler -963 Büyük Selçuklu Devleti-1040 TOLUNOĞULLARI Tolunoğlu Ahmet tarafından Mısır da kurulmuştur. Abbasiler bu devlete

Detaylı

TEMEL GÖSTERGELER. Ülkedeki işgücünün 1/3 ünden fazlası tarım ve tarıma dayalı sektörlerde istihdam edilmektedir.

TEMEL GÖSTERGELER. Ülkedeki işgücünün 1/3 ünden fazlası tarım ve tarıma dayalı sektörlerde istihdam edilmektedir. ARALIK 2016 1 TEMEL GÖSTERGELER RESMİ ADI : Sudan Cumhuriyeti YÖNETİM ŞEKLİ : Cumhuriyet COĞRAFİ KONUMU : Sudan bir Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkesi olup kuzeyinde Mısır, doğusunda Eritre ve Etiyopya, kuzeydoğusunda

Detaylı

6. ABCD dikdörtgeninde

6. ABCD dikdörtgeninde Çokgenler ve örtgenler Test uharrem Şahin. enar sayısı ile köşegen sayısı toplamı olan düzgün çokgenin bir dış açısı kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 ). Şekilde dikdörtgeninin içindeki P noktasının üç köşeye

Detaylı

ATATÜRK ün Balmumu Heykelleri

ATATÜRK ün Balmumu Heykelleri ATATÜRK ün Balmumu Heykelleri Balmumu heykellerinin en önemli özelliği; Atamızın ölümünde yüzünden alınan masktan bire bir çalışılmış olup 2008 yılından itibaren müzemizde sergilenmeye başlanmıştır. Sağ

Detaylı

GÖRSEL SANATLAR. Mehmet KURTBOĞAN

GÖRSEL SANATLAR. Mehmet KURTBOĞAN GÖRSEL SANATLAR Mehmet KURTBOĞAN TÜRK SÜSLEME SANATLARI??? NELERDİR? Türk süsleme sanatları a) Tezhip b) Hat c) Ebru ç) Çini d) Minyatür e) Cam bezeme (Vitray) f) Bakırcılık g) Cilt sanatı h)halı sanatı

Detaylı

SELANİK ESKİ CUMA CAMİSİ

SELANİK ESKİ CUMA CAMİSİ SELANİK ESKİ CUMA CAMİSİ BAKİ SARISAKAL SELANİK ESKİ CUMA CAMİSİ (AHEİROPİİTOS KİLİSESİ) Ahiropiitos Kilisesi, Egnatia Caddesinin kuzeyinde Ayasofya Sokağında bulunuyor. M.S. 451 yılında Halkidona da Selanik

Detaylı

İNANÇOĞLU MURAD ARSLAN BEY İN SİKKELERİ

İNANÇOĞLU MURAD ARSLAN BEY İN SİKKELERİ İNANÇOĞLU MURAD ARSLAN BEY İN SİKKELERİ Kamil Eron 1 Gültekin Teoman 2 Anadolu beylikleri sikkeleri içinde en az bilgiye sahip olduğumuz, hakkında en az yazılı kaynak olan sikkelerden biri de İnanç oğulları

Detaylı

YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI. Yayım İlkeleri

YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI. Yayım İlkeleri YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI Yayım İlkeleri 1. Türkiyat Mecmuası, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından Bahar ve Güz olmak üzere yılda iki sayı çıkarılan hakemli

Detaylı

Hoca Abdülkadir e Atfedilen Terkipler Erol BAŞARA *

Hoca Abdülkadir e Atfedilen Terkipler Erol BAŞARA * C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XII/2-2008, 253-260 Hoca Abdülkadir e Atfedilen Terkipler Erol BAŞARA * Özet Bu çalışmada, Türk Müziğinin elyazması kaynaklarından, müstensihi ve yazarı belli olmayan, Yapı-Kredi

Detaylı

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti HALFETİ İLÇEMİZ Halfeti Şanlıurfa merkez ilçesine 112 km mesafede olan ilçenin yüzölçümü 646 km² dir. İlçe; 3 belediye, 1 bucak, 36 köy ve 23 mezradan oluşmaktadır. Batısında Gaziantep iline bağlı Araban,

Detaylı