IRAK MÜZESİ'NDE BULUNAN İLHANLI ÇAGINA AİT İS.LAMİ SİKKELER*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IRAK MÜZESİ'NDE BULUNAN İLHANLI ÇAGINA AİT İS.LAMİ SİKKELER*"

Transkript

1 IRAK MÜZESİ'NDE BULUNAN İLHANLI ÇAGINA AİT İS.LAMİ SİKKELER* Prof. Dr. Eşref BUHARAU** 3- Sultan Ahmet Tektidar(l) (H ) Sultan Abaga Han 'ın ölümünden sonra Irak ve İran 'a hükmeden İIhanlı hükümdarlanndan Sultan Ahmet Teküdar 2 ), İsliimiyeti kabul ettiginden dolayı Ahmet(3)ismini almıştır. Müslüman olduğu için bazı Moğol emirleri ona karşı gelip, tahttan feragat etmesini ve yerine Argun Han'ın geçmesini istemişler ve H. 683 yılının Cemaziyelevvel ayında onu, tahttan indirmişlerdir. Paraların İncelenmesi ait paralar bakır ve gü- Irak Müzesi 'ndeki Sultan Ahmet Teküdar'a müşten ibarettir. A- Gümüş Dirhemler MS-7042 numaralı gümüş dirhem üzerinde şu metin bulunmaktadır: Bak. Levha I... Bu yazı Mehap Derviş el-bakri tarafından Irak 'ta Kültür ve Yayın Bakanlığı tarafından çıkarıimaina olan "Sumer" mecmuasında (C. 25, sayı: 1-2, 1969) yayınlanmış.... makalenin tercümesidir. A.Ü. DTCF Öğretim Üyesi. Bu derginin önceki sayılarında Ilhanlı Sullanlarından Hülagu ve Abaga hakkında araştırmalar neşredildi. Bu araştırma ise sonraki IJhanIı Sullanları hakkındadır. Bak. "Sumer" yirmi ikinci cilt (1966) S. 95, Birinci Kısım. "Sumer" 23. Cilt (1967), S. 215 Ikinci Kısım. (2) Mankıryas el-sudfi, Tarih-i Düveli'ı-Isliim, C. 2, S (3) lslamiyete ihtimamından dolayı hazıları Kufc'deki Müslim.bin Ukayl (Bin Ebi Talib) Meşhedini ona nispct cclerlcr. Muhammed Salih el-kazzaz-tez, Kahire Üniversitesi'nde bir doktora öğrcncisi tarafındmı hazırlanmıştır. Cambc ap. cit Tom ın P. II IV 4818.

2 268 EŞREF BUHARALı Yazı bir dörtgen içinde olup, t.-l!~kelimesinin ortasında altıgen bir yıldız vardır. 'LI i L-.J J 'L ~i J.r..J ", Yazı noktalı bir daire,ile dörtgen arasındadır. i..."'--i jo.r-" A.::- Lo..:.:.- -' i... ~;:' Yazı noktalı bir daire içindedir. Yazının üstünde üç altıgen yıldız yer almaktadır. Arapça Telaffuzu Büyük Han."..:.Li s Naib veya Vekil Li..J..J'..ı Ahmet.1..0.> i Darbolundu v- dj,.,.s ~o..ı İngilizce Tercümesi Uygurca Metni.:J-r ' f..~ j-\9-' Y ht.aj~ ~. ~t Manası The great Khan' s Viceroy's rl}/ i üg...ji Khan'sName Striking of Coinage Ağırlığı, gr., Çapı, 21 mm. B- Bakır Füluslar üs...j!,-' MS-89 numaralı bakır para nadir sikkelerdendir. Metni şöyledir: Bak. Levha- i. (4) Tebriz: Yakut'un aniattı~ma göre" Azerbaycan şehirlerinin en ünlüsüdür. Mamur ve güzel bir şehir olup surlarla çevrilidir. Yakut el-hamavi,.c. 2, S. 13.

3 IRAK MÜZESİ'NDE BULUNAN İLHANU ÇAGINA AİT İSLAMİ SİKKELER 269 ~i t..j i 'l! ~~ t...!...ji t-lj i Jr.) YazılarUygur yazısı ile yazılmıştır. Bu: öncekine benzemektedir: ı.~~.:. 6.;.- i ~.)i ~..rd (S) 6.:,-o":':'-J, ~ Lo':'J Ağırlığı, gr., Çapı, 26 mm. Birbirine benzeyen bu iki sikkenin üzerinde.yer alan İlhanlı metinlerin izahı: '.".:.Lii ~ The great khan' s uj.) i.) Viceroy's Khan name i ~J.ri- 4- Argun Han (H ) Striking of Coinage Argun Han babasımn ölümünden sonra hükümdar oldu. Ecdadımn dinini benimsedi(6) ve böylece İlhanlı emirlerinin arzularım yerine getirdi. Argun hurafelere inanır bir kimse idi ve bu sebeple sarayında sihirbazlan topluyordu. Kendisi batıl inançlaniıın- kurbam oldu. İçmesi tavsiye edilen bir ilaçtan dolayı H. 690 yılında öldü. Sultan Arguo'a ait Irak Müzesi'ndeki paralann 17'si bakır, 28 1 i ise gümüştür. Gümüş olai!'ann hepsinde de Uygurca ve Arapça yazılmış yazılar bulunmaktadır. Uzerlerindeki süsleme ve metinlere göre bunlan iki gruba ayınyoruz. Birinci grup: Irak Müzesi'nde bu çeşit örnekler pek çoktur. Buolann metinleri birbirinebenzemekte, fakat basıldığı şehirler değişiktir. Bunlar sırası ile şu şekildedir: ".. (5) Unımiye: Azerbaycan'ın eski ve büyük bir şehridir. Iddiaya göre MecOsi Peygamberi Zerdüşt'ün şehridir., Mucamü'l-buldan, C. 1, S. 1~9. (6) Mankıryos el-sudfı, önceki kaynak, S. 285.

4 \ 270 EŞREF BUHARALı I-MS-7126, Tebriz. Metinler bir dörtgen içindedir. ~i..ji~...u i J,.,-.)...ı i kelimesinin ortasında al- Bir dörtgen ile harici daire arasındadır. tıgen bir yıldız vardır. i~ ~,.r-:;,-:,.;i> 6..". L.":':'- '" Lo":'",,..,...,.> 6,.;.- Yazının üst kısmında üç altıgen yıldız var olup, diğer bir yıldız da üçüncü satırda yer almaktadır. Yazı kabartınalı bir daire içerisinde yer almaktadır. 3"! j; i \os Bak. Levha- 1. j--\9,.ı:1 ".= S..., n', v~'. J~ ~,_. 'bl Sikkenin arka yüzündeki ılhanlı metinlerinin tercümesi: The great Khan' s Viceroy's Khansname Striking orcoinage ıj- ~.:ts ~o.ı Ağırlığı, gr., Çapı, 22 mm. 2-S-7053 S-7126'ya benzemektedir.

5 IRAK MÜZESt'NDE BULUNAN İLHANLI ÇAGINA AIT ıslami SİKKELER 271 ~ L...:.:-J i~ L..;. J J ~ ~ i J-,...,) i Ağırlığı, 5.25 gr., Çapı, 22 mm. (7) 3-MS-46l8 MS-7126'ya benzemektedir. ~L.":':--, j ~L."':::'-, '~..,)ı~ l.ıı.ı..a...,. ('-:-..r') Ağırlığı, gr., Çapı, 21 mm. 4-MS MS-7l26'ya benzemektedir. ~ L...:.:- -' i~ L."':::'Ji~.,.;...- l.ı i.ı..a...,. '-:-.;D Ağırlığı, gr., Çapı, 21 mm. 5-MS-5327 i... i....ı J.ı..i-,. '-:-~ 6-MS,13l4, 4018, ErbiL. MS-7l26'ya benzemektedir. MS-7l26'ya benzemektedir..'~ L...:.:- -' i ~ L..;. -' 1.::.-.~ ij-,...,) i '-:- ~ Ağırlığı, gr., Çapı 21 mm. Irak Müzesi'nde aynca Tebriz şehrinde basılnuş dört adet gümüş para bulunmaktadır. Bunlann metinleri daha öncekilere benzernekte, fakat basım tarihleri belli değildir. Numaralan şöyledir: (7) Erbil: Eski Asur dilinde Erbil isminin aslı (Erba-bu)'dur. Dört ilah manasına gelmektedir. Belki de Erba-bu lştar bahının adlanndandır. Çünkü bu şehir bu ilaha tapınılan bir yerdir. Erbil Kuzey Irak'ta Küçük Zap ile Büyük zap arasında yer almaktadır. Bugün burası büyük bir şehirdir. Bak. Buldan el-hilafetü'l-şarkiyye, Guy Le Strange, Gorgis Avvad ve Beşir Fransis tarafından Arapçaya tercüme edilmiştir.

6 / 272 EŞREF BUHARALI MS-1319, ağırlığı, gr., Çapı, 21 mm. MS-7125, Ağırlığı, gr., Çapı, 22 mm.. MS-9968, Ağırlığı, gr., Çapı, 22 mm, MS-7052, Ağırlığı, gr., Çapı, 22 mm. i 7-MS,7124. Bak. Levha-L. dır. MS-7 ı.ı 6'ya benzemektedir. 6-J, kelimesinin ortasında üç nokta var- 6.,,0Lo,.;.;.-J ı ~ Lo'::'J i ll..-o>' ~ i J..<ı (""..ri> ) Ağırlığı, gr., Çapı, 21 mm. / 8-MS-1316 MS-7126'ya benzemektedir. 6-J J kelimesinin ortasında nokta vardır. 6.,,0 Lo~ J t ~ L..":'Ji wlo'::' ~ L J..e.,-o-' L..,.. '-:-..ri> Ağırlığı, gr., Çapı, 20 mıri.. 9-MS-7127 MS-7 126'ya benzemektedir. 6.:- Lo~ OJ 1 ~ Lo'::'Ji,,--:.. ~,J..<ı Ağırlığı, gr., Çapı, 20 mm.... -' L..,.. '-:-.,ri>. ıo-ms-7128 MS-7 126'ya benzemektedir. ~ Lo.::.-J i. ı:r--:. Lo'::'J.I...r-"> ~,J..<ı.,-0-' L..,..,-:-..ri> Ağırlığı, gr., Çapı, 20 mm.

7 IRAK MÜZESI'NDE BULUNAN tr..uanuçagina AIT ISLAMI StKKELER 273 ll-ms-8429 MS-7126'ya benzemektedir. '-:'.;D l""" ı...~ J.;p-:.. ı...:. J Ağ~lığı, gr., Çapı, 24 mm. Tarihleri belli olmayan (kullanım sonucu silinmiş) Musul baskılı iki sikke mevcuttur. Numaraları: MS-7166, Ağırlığı, gr., Çapı, 20 mm. MS-7129, Ağırlığı, gr., Çapı, 19 mm. Sultan Aegun'a ait bir kaç adet gümüş dirhem vardır. Ancak basıldığı şehir ve tarihler belli değildir. Numaraları: MS-ı2047, Ağırlığı, gr., Çapı, 21 mm. MS-1317, Ağırlığı, gr., Çapı, 22 mm. MS- 6375, Ağırlığı, gr., Çapı, 22 mm. MS-1420, Ağırlığı, gr., Çapı, 20 inın. MS-1318, Ağırlığı, gr., Çapı, 20 mm. MS-9204, Ağırlığı, gr., Çapı, 21 mm. MS,-7131, Ağırlığı, gr., Çapı, 20 mm. MS-12733, Ağırlığı, gr., Çapı, 21 mm. İkinci grup Irak Müzesi'nde bu gruptan üç gümüş dirhem vardır. Birincinin numarası MS-7123'tür. Metni şöyledir (Bir dörtgen içindedir): '

8 274 EŞREF BUHARALı ~i ')/1 6-JI ')/ '6-J ~..r ')/O~J ~i Jr..;.ı...o..... ~.u-ı i -..-J.. ~ ~..} 6-JI ~J Bir dörtgen ile dış daire arasındadır. i ra..;.w1 1.J..ct.1 6.::' L..~ J,:p.-:.. L..~ t J"::- ~l... Arka yüzü: (}-A-' i~ :t-19-'. y!,"-"'" ~, h "'1. X ~ t J~V sı bj-1r Yazımn üst ve alt kısmında nebat! süsleme vardır. Uygurca metninin açıklaması daha önce zikredilen birinci tarzdaki izaha benzemektedir. Ağırlığı, gr., Çapı, 2 i mm. MS-1315 MS-7123'e benzemektedir. 6.::'L..~J i (I) Bak. Levha-L. i...i... ra..;.ı..ji Ağırlığı, gr., Çapı, 21 mm. Üçüncü ise MS-9309 MS-7123'e benzemektedir. i Süsleme ve metne göre, bakır paraları iki kısma ayırmak mümkündür. 1- Tasvirli paralar. Bunlar da iki kısma aynıır: (8) Yazıda silik yerler nokta nokta gösterilmiştir.

9 IRAK MÜZESı'NDE BULUNAN tt..hanu ÇAGINA AİT ıslamı SİKKELER 275 a-insan tasvirti paralar b- Hayvan tasvirti paralar 2- Tasvirsiz paralar. sonra her kısmın ayn ayn izahını yapmak. mümkündür. Bu taksimden 1- TasvirliParalar a- İnsan tasvirli olanlar: \ Oturan bir şahsın resmi(9), başında taç olup, göğsüne kaldırmış olduğu ellerinde hilal tutmaktadır.,.',1 U... ~.)i rh-:..ji Silinmiş Ağırlığı, gr., Çapı, 22 mm. MS-9l86, Bak. Levha-2. Yüzü daire ile çevrilmiş, etrafında badem şekilde tanecikler vardır. Onun da etrafında bir daire olup, etrafı silinmiş ve vazılı olmayan yazılı bir şerit kitabe ile çevrilmiştir. Uygurca yazısı MS-7l26'ya benzemektedir. Ağırlığı, 4 gr., Çapı, 24 mm. (9) Sultan Abaga Han buna benzer bakır sikke basunnıştır. Daha önce bunu geniş bir şekilde anlatmışuk. "Surner" dergisi, C. 23 (1967), S. 22.

10 276 EŞREF BUHARALı MS Bak. Levha-2. i / Dörtgen içinde oturan şahıs.,-j:ı-ı: -~ i,j;..c-..ı J 6.,,- Lo':':":" -' I~'::'.Ji... Ağlflığı, gr., Çapı, 23 mm. b- Hayvan tasvirli paralar MS-I0700. Bak. Levha-2.' Ön yüzü: Hareket halinde ve geriye dönük bir tavşan. 0.".&..) ı 0 U:-.I.-J i U--L<> A-LJ ı Jr..) Uygurca yazı MS-7 126'ya benzemektedir. Ağırlığı, gr., Çapı, 23 mm. MS-8757 MS- ıo700'e benzemektedir.

11 \ ILAK MÜZESİ'NDE BULUNAN İLHANLI ÇAGINA AIT İSLAMı SİKKELER. 277.U...J i ~i A.J i ~ ~,.u...ji ~ Ağırlığı, gr., Çapı, 22 mm. MS-494. Bak. Levha-2. Metinler noktalı bir daire içindedir. U A.JI ~..u...ji Jr.; Ç evresı: Arka yüzü: ı ı ~.. ~ i.;~ Metinler noktalı bir daire içine alınmıştır.,....ü l..:).-l". i ~.; i r-6---l1 t Hareket halinde bir tavşan, önünde ve arkasında birer albgen yıldız bulunmaktadır. Ağırlığı, gr., Çapı, 21 mm. 2- Tasvirsiz paralar. MS-83. Bak. Levha-2. A.J i kelimesinin ortasında bir yıldız ~i o..ji ~

12 278 EŞREF BUHARALı Kitabe bir dörtgen ile dış daire arasındadır.... ı ~Lo~-, I... Uygurca yazı MS-7126'ya benzemektedir. - Ağırlığı, gr., Çapı, 23 mm. MS MS-83'e benzemektedir. Ağırlığı, gr., Çapı, 20 mm. MS Yazı rubai bir şeklin içindedir ve bir dış daire ile çevrilmiştir. 'il...ıı. 'i Uygurca yazı MS-7126'ya benzemektedir. Ağırlığı, gr., Çapı, 27 mm. Argun Han'dan bize kalan bütün bakır sikkelerin basım tarihleri kullanılmaktan veya kötü basımdan d~layı açık değildir. 5- Keyhatu Han / Argun Han'ın ölümü üzerine kardeşi Keyhatu Han hükümdarlığa seçildi(io).anadolu hakimi olan bu hükümdarın saltanatı uzun sürmedi. Kötülük ve haksızlıklar yaptığından dolayı Moğollar tarafından azledilerek H. 693 yılın~ katlediidi. Irak ve Dünya müzelerindeki paraları gümüş ve bakırdan ibarettir. irak Müzesi'nde 9971 numaralı bir dirhemi vardır. MS-9971 'in metni. Bak. Levha-3. (10) Maııkıryos el-sudfi, Tarih Düveli'l-tsıam. C. 2, S. 286.

13 IRAK MÜZESt'NDE BULUNAN İLHANLI ÇAGINA AIT ıslamı SİKKELER 279 &J J Kelimesinin ortasında altıgen bir yıldız vardır. ~i &Jr ')/ Metinler bir harici daire ile bir dörtgen arasında yer almaktadır. i~j' ,.ı'.ı.a..- ~~.A.::-~J Uygurca yazısı - p. '",.n, ~: ~).y.' ~~;v;<". İngilizce tercümesi The great Khan's Viceroy's Khan'sName Striking of Coinage Arapça telaffuzu rl')/l üg-ji..h-s.,.ji,.,1 ~ ~ı Manası or-.wg. L.SJ..J i.ı Ağırlığı, gr., Çapı, 21 mm. Bakır fülustan irak Müzesi'nde dört adet mevcuttur. Metni: MS Bak. Levha-3. ÖDyüzü:.

14 280 EŞREF BUHARALı Yazı rubai bir şekil içinde olup, harici bir daire ile çevrilmiştir. Oı...U i. Uygurca yazı &-Lll paha önceki sikkeye benzemektedir. Ağırlığı, 4 gr., Çapı, 23 ~. Taşıdık- Diğer üçü ise vazın olmayıp, önceki sikkeye benzemektedir. ları numaralar: MS,.1530, Ağırlığı, 4 gr., Çapı, 23 mm. MS-1529, Ağırlığı, gr., Çapı, 20.5 mm. MS-12605, Ağırlığı, gr., Çapı, 22 mm. 6- Gazan Mahmut (H ) Gazan Mahmut ılhanlı hükümdarlarının en şöh.retlisidir. Pararun üzerinden Tatar hakarunın l ismini kaldıran odur. Gazan islamiyeti kabul edip(ll) (sünni mezhebinde idi) kendisi (kaynakların rivayetine göre) asker sayısı ıoo.ooo'i bulan ordusu ile müslüman oldu. Birçok ıslahatları ile ün kazanarak iktisadi durumu geliştirdi. Şeb-Gazan ş<:hrinitebriz yakınında inşa etti.. Irak Müzesi'nde bu sultana ait bir dinar, yediı gümüş dirhem ve ondokuz bakır fülus bulunmaktadır. Bu incelemernde altın dinarı ele alacağım: MS-8799 &-Lll ~i J...) i ~..;i> ~ i J..,.-..) İ1hanlı metinlerin tercümesi (Il) Geçen kaynak, C. 2, S.287.

15 lrak MÜZESI'NDE BULUNAN b...hanliçagina AIT ıslamı SıKKELER 281 Arka yüzü: ~ ~ ~ a ) ~4t -, -' <ii ~ u~\..-i '~~ ~ô Ağırlığı, gr., Çapı, 20 mm. A..LJi::.;ı \ft-s..,.s.:; 6...ı.ı-U/ = :J ~ ~.....ıj.~ OJ..:ro~ 01.) W."..:./.) L& Tann Kudret Gazan Darbolundu Irak Müzesi'ndeki gümüş sikkelerin sayısı yedi adettir. Bunları ' metin ve süslemelerine göre iki gruba ayırabiliriz: Birinci grup. Bak. Levha-3. MS-1588 Metinler beşgen bir şekil içindedir. 6-LJ i ~i to-lı 't Metinler bir daire içinde olup, diğer başka kabartınalı daire ile çevrilmiştir. Yazının üstünde nebatl.bir süsleme yer almaktadır.

16 282 EŞREF BUHARALı ~~ "3t,) ~ ~ U'I;l...j;. 'l2., # tj:8~, ~~ 4- Ağırlığı, gr., Çapı, 20 mm. MS-2241 MS-1588'e benzemektedir. u4-=-.,).,)i... 1 '-:' ~O Ağırlığı, gr., Çapı, 20 mm. MS-477/B MS-1588'e benzemektedir. Çevresi ~L.~JJ~J Ağırlığı, gr., Çapı, 21 mm. MA-l3043 MS-1588'e benzemektedir yj.j (12) '-:'"r' ~L.o~ i... J... Ağırlığı, gr., Çapı, 23 mm. i ~~t (12) Lulu Türkiye'nin güney doğusunda yer almaktadır. Bizanslar bu şehre La Laulon, Araplar ise Lulu adım vermişlerdir. Yakut'un anlattığına göre, Lulu Tarsus yakınında bir kaledir. Halife Me'rnun tarafından buraya bir akın yapılrmştır. Yakut el-hamavi, Mucamü'I-Buldan, C. 7, S. 343.

17 IRAK MÜZESt'NDE BULUNAN b..hanli ÇAGINA ALT İsLAMı SİKKELER 283 İkinci Grup iki sikke mevcuttur. İkisi de aynı numa- Bu gruptan Irak Müzesi'nde rayı taşımaktadır. MS-4714 Metinler bir dörtgen içindedir. ~i.ur 'i.l..o.:>-o...u i 6-L..J i.j.r.; ~.:,...,.....(13) r~-i o ı...:..ı( t;;) rj:..: i o ı...:. (..;,..cı, ı...:.) (14) C...LO.ı..b. Ağırlığı, gr., Çapı, 22 mm. Bakır Paralar Süsleme ve metinlerine göre iki gruba ayırabiliriz. 1- Tasvirti 2- Tasvirsiz, sadece kitabe ihtiva eden bu grup iki kısma aynlmaktadır. a- Yalnız Arap yazısı ile yazılanlar, b- Uygur ve Arap yazısı ile yazılanlar: (13) Padişah: Farsça bir terimdir. İki kelimeden meydana gelmektedir. Plid'ın anlamı tahttır. Şah, sahip anlamındadır. Yani Seyyidü'l-arş veya Melik anlamındadır. Dok-, tor Hasan el-paşa, el-elkabü'l-isllimiye, S (14) Şahinşah: Farsça bir lakaptır. Farsilerde hükümdarlar hükümdarına verilir. Şah ise Küçük Melik anlamındadır. Bu lakap Abbasi Devleti'nde fahri olarak kul1anılnuşur. el-makrizi, es-sülqk fi Ma'rifet Düveli'l-MülQk, S. 307 (dipnot), Hasan el-paşa, el- Elkabü'l-tsllimiye,S.353..

18 284 EŞREF BUHARALı 1- Tasvirli MS-1466 Hareket halinde bir arslan, üstünde güneş, yüzünün önünde ve arkasında birer altıgen yıldız vardır. L::- ~." i I..)~ ~.rd Ağırlığı, gr., Çapı, 22 mm. MS-308 MS-1466'ya benzemektedir. Yazı şerit halinde olup, arslanı ihata etmekte ve etrafında noktalı dairev} bir şerit bulunmaktadır. ~J ı:-::- ~ J..<>."... 4S...l.cı,.ı-.b \ ~.,,~..).."ol." Ağırlığı, gr., Çapı, 21 mm. MS-l ıo

19 IRAK MüZESİ'NDE BULUNAN ahanli ÇAGINA AİT İSLAMı SİKKELER 285 MS-1466'ya benzemektedir. A-lJI ~i 6-l1 ~ Ağırlığı, 2 gr., Çapı, 19 mm. MS-5878 MS-1466'ya 'benzemektedir. Vazılı değil Önceki gibi ~J i. ~ i J~ '-:'~... Ağırlığı, ı.600 gr., Çapı, 22.5 mm. i MS-493 MS-I466'ya benzemektedir. Arka yüzü: Öncekine benzemektedir. ~L.~J L~..d... i Ağırlığı, ı.800 gr., Çapı, 22 mm. MS-6389 MS-I466'ya benzemektedir. Arka yüzü:.

20 286 EŞREF BUHARALı Önceki ne benzer i e-- ~ 1-'4-'-- "'.r'... L~.J Ağırlığı, gr., Çapı"23 mm. MS-ıo7l5 MS-1466'ya benzemektedir...)~...u ı ~ı Ağırlığı, gr., Çapı, 25 mm. i Bir kaç gümüş sikke daha vardır. Ancak bunların basım şehri ve tarihleri vazılı değildir. Yazı silinmiş vaziyettedir. Numaraları şöyledir: MS-1467, Ağırlığı, gr., Çapı, 22.5 mm. MS-5853, Ağırlığı, gr., Çapı, 21 mm. MS-5938, Ağırlığı, 2.l50gl'., Çapı, 19 mm. MS-67l, Ağırlığı, Çapı, MS-11624, Ağırlığı, 2.100!,'f., Çapı, 18 mm. MS-11656, Ağırlığı, gr., Çapı, 23 mm. 2- TasvirSiz a- Yalmz Arapça yazılı olanlar. MS Bak. Levha-3. ÖnyUzü:'

21 IRAK MÜZESİ'NDE BULUNAN İLHANU ÇAGINA AIT İSLAMı SİKKELER 287 Metinler dörtgen içindedir. ~i &-ll ~ Yazı bir dörtgen ile bir noktalı daire içinde yer almaktadır ~~ ı... 1.J~ ou:w.- Fi o'.;;w Ağırlığı, gr., Çapı, 20 mm. MS-5820 MS-12632'ye benzemektedir.... i... lı..; ~ ~J'> Ağırlığı, gr., Çapı, 23 mm. b) Uygurca ve Arapça yazılı,olanlar MS-I465 Yazılar beşgen bir şekil içindedir....ui }ii..ji }/ i ~...uı 1:...ui Joor..; i Metinler beşgen bir şekil ile bir daire arasında 'olup, etrafında noktalı bir daire veardır.. i

22 288 EŞREF BUHARALı Yazıların üstünde nebatı süsleme bulunmaktadır. ~~ ~ ~ ) ~~.~~~ 3L..o'! ~ J1~~ ~ Ağırlığı, gr., Çapı, 21.5 mm. MS MS,1465'e benzemektedir. Ağırlığı, gr., Çapı, 19 mm. MS MS-I465'e benzemektedir.. Ağırlığı, gr., Çapı, 20 mm. MS-89/1 Yazılar beşgen bir şekil içindedir. t.-lj i ~i 6-11 ~...u i J".-.,) Uygurca yazı MS-1465'e benzemektedir.

23 IRAK MÜZESİ'NDE BULUNAN İLHANLI ÇAGINA AİT İSLAMİ SİKKELER 289 İLHANLILAR ZAMANıNA AİT İSLAMİ SİKKELER Ahmet Teküdar, Argun, Keyhatu ve Mahmud Gazan'mn Basıldığı Şehirler: Paralanmn Basıldığı Şehir Yılı Cinsi Sultan irak Müzesi'ndeki Numaralan Erbil 686 Gümüş Argun Han MS Gümüş Argun Han MS-7053 Urumiye 683 Bakır Ahmet Teküdar MS-8OO i Erzincan? Gümüş Mahmud Gazan MS-1588 Bağdad 684 Gümüş ArgunHan MS Gümüş Argun Han MS-12048? Gümüş Argun Han MS ? Gümüş Keyhatu MS-997 i 7?? Gümüş Mahmud Gazan, MS-1588 Tebriz 6?? Gümüş Ahmet Teküdar MS Gümüş ArgunHan MS Gümüş ArgunHan MS-4018? Gümüş Argun Han MS-1319? Gümüş Argun Han MS-7125? Gümüş Argun Han MS-9968? Gümüş ArgunHan MS-7052 Sincar 99? Bakır Mahmud Gazan MS ?1 Bakır Mahmud Gazan MS.6389? Bakır Mahmud Gazan MS-I0715? Bakır Mahmud Gazan MS-5820 Lulu 9?? Gümüş Mahmud Gazan MS Musul 685 Gümüş ArgunHan MS Gümüş Argun Han MS Gümüş ArgunHan MS-7127? Gümüş Argun Han MS-7166? Gümüş Argun Han MS " Gümüş ArgunHan MS-7128 i 689 Gümüş Mahmud Gazan MS-477/B, Hemedan 68? Gümüş ArgunHan MS-8429

24 290 EŞREF BUHARALı /~./ ' ~.,. '., LevhaNo ı

25 ;tr ';:irfl,cü,iri -.--' 'I '~ı 4: c,li, -.-ro i ', '\ ~. ~I 'C'_. "'_,_,.,... '.\, " :,~',,', ı, '. i "" ',,~,,',' i.j i i

26 292 EŞREF BUHARALı --_._ " - '\'\V\ e-. (.~.:...~. 'Sh.. ~., LevhaNo3

27 IRAK MüZESİ'NDE BULUNAN h...hanli ÇAGINA AİT İSLAMİ SİKKELER 293 ).- ı.-, \ ı- r- ~ ~ 1 ' \! L- i

Kültür. 44 www.irs-az.com

Kültür. 44 www.irs-az.com Kültür 44 www.irs-az.com Mirza Rasul İsmaİlzade İlahiyatçı KUR AN-İ KERİM İN TÜRK DİLLERİNE TERCÜMESİ www.irs-az.com 45 Kültür Müslümanların kutsal kitabı olan Kur an-i Kerİmİn Şark medeniyetinin gelişimini

Detaylı

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜGÜ NEŞRİYATI V AKIFLAR DERGISI. Sayı: Resimli Posta M3.ıtıbaası. Ltd. Şirketi ANKARA-1962 ------

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜGÜ NEŞRİYATI V AKIFLAR DERGISI. Sayı: Resimli Posta M3.ıtıbaası. Ltd. Şirketi ANKARA-1962 ------ ı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜGÜ NEŞRİYATI V AKIFLAR DERGISI Sayı: V L Resimli Posta M3.ıtıbaası Ltd. Şirketi ANKARA-1962 ------ _j . -ANADOLtJ'D~ SAN'AT DEGERi OLAN AHŞAP. fv1inber LER, KİTA BEL~ Rİ YE Ti\RİHÇELERİ.

Detaylı

İslâm Hukukunda Para Birimleri

İslâm Hukukunda Para Birimleri ARAŞTIRMA VE İNCELEME İslâm Hukukunda Para Birimleri Rifat USLU a a Fıkıh AD, Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Düzce Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 05.05.2015 Ka bul Ta ri hi/ac cep ted: 18.06.2015

Detaylı

EBÛ SAÎD ABDULHAY DAHHÂK B. MAHMÛD GERDÎZÎ NİN ZEYNÜ L-AHBÂR ADLI ESERİNİN TÂHİRÎLER, SAFFÂRÎLER, SÂMÂNÎLER VE GAZNELİLER İLE İLGİLİ BÖLÜMLERİNİN

EBÛ SAÎD ABDULHAY DAHHÂK B. MAHMÛD GERDÎZÎ NİN ZEYNÜ L-AHBÂR ADLI ESERİNİN TÂHİRÎLER, SAFFÂRÎLER, SÂMÂNÎLER VE GAZNELİLER İLE İLGİLİ BÖLÜMLERİNİN EBÛ SAÎD ABDULHAY DAHHÂK B. MAHMÛD GERDÎZÎ NİN ZEYNÜ L-AHBÂR ADLI ESERİNİN TÂHİRÎLER, SAFFÂRÎLER, SÂMÂNÎLER VE GAZNELİLER İLE İLGİLİ BÖLÜMLERİNİN TÜRKÇE TERCÜMESİ VE DEĞERLENDİRMESİ FİLİZ AKÇAY YÜKSEK

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

XI-XIII. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ

XI-XIII. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2369 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1366 XI-XIII. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ Yazarlar Prof.Dr. Zuhal ÖLMEZ (Ünite 1-5) Prof.Dr. Mustafa KAÇALİN (Ünite 6-10) Editörler Prof.Dr.

Detaylı

Çeviriler. Cizre Tarihi. İbn Şeddâd * Çev. Hüseyin GÜNEŞ **

Çeviriler. Cizre Tarihi. İbn Şeddâd * Çev. Hüseyin GÜNEŞ ** Çeviriler İbn Şeddâd * Çev. Hüseyin GÜNEŞ ** Ceziretu İbn Ömer 1 Cizre, etrafı surlarla çevrili bir şehirdir. Dicle nehri, hilal misali onun etrafını kuşatır. Burası İslamî dönemde ortaya çıkmış bir şehirdir.

Detaylı

Halil İNALCIK - İsmail E. ER ÜNSAL Heath W. LOWRY- Feridun EMECEN Klaus KREISER- BilginAYDIN

Halil İNALCIK - İsmail E. ER ÜNSAL Heath W. LOWRY- Feridun EMECEN Klaus KREISER- BilginAYDIN OSMANLI ARAŞTIRMALARI XXXIII Neşir Heyeti - Editorial Board Halil İNALCIK - İsmail E. ER ÜNSAL Heath W. LOWRY- Feridun EMECEN Klaus KREISER- BilginAYDIN Misafir Editörler - Guest Editors Mustafa S. Küçükaşcı-

Detaylı

Türk Dil Kurumu nun sözlüğünde

Türk Dil Kurumu nun sözlüğünde 21 Yusuf Has Hacip in, ünlü eseri Kutadgu Bilig neredeyse bin yıldır insanlara yol göstermeyi sürdürüyor Kutadgu Bilig, Avusturya Ulusal Kütüphanesi"nde Türk Dil Kurumu nun sözlüğünde atasözünün tanımı

Detaylı

Yazma Kitaplar. Kaynak: http://www.yazmalar.org/elyazmaciligimiz.php#okutuphaneleri (17 Şubat 2005)

Yazma Kitaplar. Kaynak: http://www.yazmalar.org/elyazmaciligimiz.php#okutuphaneleri (17 Şubat 2005) Yazma Kitaplar Kaynak: http://www.yazmalar.org/elyazmaciligimiz.php#okutuphaneleri (17 Şubat 2005) İÇİNDEKİLER HAZIRLAYANLARIN SUNUŞU I. BÖLÜM İSLAMİ YAZMALARIN TARİHÇESİ YAZMALARIN DOĞUŞU VE GELİŞMESİ

Detaylı

ELMALI SİKKELERİNİN ÖNEMİ. Mehmet YALÇINKAYA

ELMALI SİKKELERİNİN ÖNEMİ. Mehmet YALÇINKAYA ELMALI SİKKELERİNİN ÖNEMİ Mehmet YALÇINKAYA Öz 1984 yılı, Antalya ili Elmalı ilçesine bağlı Bayındır Köyü nde kaçak kazılar sonucu bulunan Elmalı Sikkeleri, Attika-Delos Birliği için bir araya getirilmiş

Detaylı

Sultan Mahmut Kaşgarlı - Uygur Türkleri Kültürü Ve Türk Dünyası www.cepsitesi.net

Sultan Mahmut Kaşgarlı - Uygur Türkleri Kültürü Ve Türk Dünyası www.cepsitesi.net Sultan Mahmut Kaşgarlı - Uygur Türkleri Kültürü Ve Türk Dünyası www.cepsitesi.net Merhum Babam Davut Mahmut KAŞGARLInın aziz hatırasına. Prof. Dr. Sultan Mahmut KAŞGARLI Trakya Üniversitesi Fen Edebiyat

Detaylı

.. ca. ca.. =-iiiiiii. "ca :.. ..IILI. iiiiiii. Bahar200S. HACETTEPE ÜNIvERSITESI TÜRKIYAT ARAŞTIRMALARI ENSTITÜSÜ ISSN 1305-5992.

.. ca. ca.. =-iiiiiii. ca :.. ..IILI. iiiiiii. Bahar200S. HACETTEPE ÜNIvERSITESI TÜRKIYAT ARAŞTIRMALARI ENSTITÜSÜ ISSN 1305-5992. ISSN 1305-5992.. ca HACETTEPE ÜNIvERSITESI TÜRKIYAT ARAŞTIRMALARI ENSTITÜSÜ i iiiiiii ca.. =-iiiiiii..iili. "ca :.. i- Sayı 2 Bahar200S ORTA ASYA'DA x-xın. YÜZYıLLARDA"TÜRK" ADI ÜZERİNE BAZI KAYıTLAR Ömer

Detaylı

TÜRKLERDE CERRAHİNİN GELİŞİMİ

TÜRKLERDE CERRAHİNİN GELİŞİMİ Ermenek doğumlu. Orta öğrenimini Konya Lisesinde, lise öğrenimini Antalya Lisesinde yapmış, 1950 yılında İstanbul Tıp Fakültesine girerek 1956 yılında mezun olmuştur. Askerlik ve kısa dönem hizmet sonrası

Detaylı

Şibanîler ve Astrahanîler Devri Yerli Vakayinameleri Native Chronicles of the Shibanid and Astrahanid Periods

Şibanîler ve Astrahanîler Devri Yerli Vakayinameleri Native Chronicles of the Shibanid and Astrahanid Periods History Studies: International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309-4688 (Print), p. 95-119, July 2012 Şibanîler ve Astrahanîler Devri Yerli Vakayinameleri Native Chronicles of the Shibanid

Detaylı

BAHRÎ MEMLÛK DEVLETİ NİN EĞİTİM SİSTEMİ VE MEDRESELER (1250-1382)

BAHRÎ MEMLÛK DEVLETİ NİN EĞİTİM SİSTEMİ VE MEDRESELER (1250-1382) T.C GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BAHRÎ MEMLÛK DEVLETİ NİN EĞİTİM SİSTEMİ VE MEDRESELER (1250-1382) Hazırlayan Yasemin Kaçar Tarih Ana Bilim Dalı Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı Yüksek

Detaylı

/ SEYFEDDİN TURUMTAY'IN HAYATI VE TARİHİ KİŞİLİĞİ

/ SEYFEDDİN TURUMTAY'IN HAYATI VE TARİHİ KİŞİLİĞİ 91 / SEYFEDDİN TURUMTAY'IN HAYATI VE TARİHİ KİŞİLİĞİ ii^nadolu Selçukluları devrinde çeşitli milletlerden esir alınarak yetişen saray adamları daha sonra en yüksek mevkilere kadar çıkmışlardır'. Seyfeddin

Detaylı

ilahiyat FAKÜLTESi DERGiSi

ilahiyat FAKÜLTESi DERGiSi ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ilahiyat FAKÜLTESi DERGiSi Çukurova University Journal offaculty ofdivinity Cilt 7 Sayı 1 Ocak - Haziran 2007 ÇUKUROVA ÜNIVERSiTESi ilahiyat FAKÜLTESi DERGiSi ISSN: 1303-3670 Sahibi

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖZET... i ABSTRACT...iii ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi KISALTMALAR CETVELİ...viii KAYNAKLAR VE TETKİKLER A.Kaynaklar... 1 a.

İÇİNDEKİLER ÖZET... i ABSTRACT...iii ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi KISALTMALAR CETVELİ...viii KAYNAKLAR VE TETKİKLER A.Kaynaklar... 1 a. v ÖNSÖZ Yöneticilerin halka karşı nasıl hareket edeceği, halka karşı vazifeleri, halkın devlete karşı görevleri kısacası yöneten-yönetilen ilişkisi her dönemde olduğu gibi bugünde üzerinde durulan önemli

Detaylı

DOĞU ANADOLU DA YER ALAN ALEVİ/TÜRKMEN KÖKENLİ (LOULAN)-LOLAN OYMAĞI NIN

DOĞU ANADOLU DA YER ALAN ALEVİ/TÜRKMEN KÖKENLİ (LOULAN)-LOLAN OYMAĞI NIN DOĞU ANADOLU DA YER ALAN ALEVİ/TÜRKMEN KÖKENLİ (LOULAN)-LOLAN OYMAĞI NIN ETİMOLOJİK ARAŞTIRMA RAPORU Burhan KOCADAĞ Eğitimci/Araştırmacı/Yazar ÖZET Bu yazıda, Doğu Anadolu bölgesinde yaşayan Alevi/Türkmen

Detaylı

(İ155-1227) 1969-70. T ogan. O r d.îr o f.d r. A.Zeki Velidi. Kış Söaestresi

(İ155-1227) 1969-70. T ogan. O r d.îr o f.d r. A.Zeki Velidi. Kış Söaestresi Ç E N G İ Z (İ155-1227) H A N O r d.îr o f.d r. A.Zeki Velidi T ogan 1969-70 Kış Söaestresi GİRÎŞ 13.11.1969 Fakülteye intisabımdan beri (1927) Çengi2 Han'ın tarihini bir defa, 1962 ve Temürünkini de yine

Detaylı

HAYATI, KİŞİLİGİ VE DÜŞÜNCELERİ İLE

HAYATI, KİŞİLİGİ VE DÜŞÜNCELERİ İLE BURSA il MÜFTÜLÜGÜ UÜ ilahiyat FAKÜLTESi HAYATI, KİŞİLİGİ VE DÜŞÜNCELERİ İLE MUHAMMED HAMIDULLAH SEMPOZYUMU (18-19 Kasım 2005) Bursa Müftülüğü Hayatı, Kişiliği ve Dılşıtnceleri ile Mulıammed Hamfdıtllalı

Detaylı

TARİH-İ BOSNA. Hatice ORUÇ

TARİH-İ BOSNA. Hatice ORUÇ Hadzihuseinovi6, Salih Sıdkı Muvekkit, PovUest Bosne, prevodioci Lamija Hadziosmanovi6, Fehim Nametak, Salih Trako, Sarajevo: El-Kalem 1999. (L.cilt Lll + 695 ve II. ciit 707. sayfadan başlamak üzere 1373

Detaylı

DĐYARBAKIR SURLARI HAKKINDA KISA BĐLGĐLER:

DĐYARBAKIR SURLARI HAKKINDA KISA BĐLGĐLER: DĐYARBAKIR SURLARI HAKKINDA KISA BĐLGĐLER: Diyarbakır'ın tarihi surları, dünyanın en uzun surlarıdır. Unutulmamalıdır ki Çin de olan settir yani kapalı alana sahip değildir. Diyarbakır'ın tarihi surlarını

Detaylı

EĞĠL (GÊL; EGLÊ) ANTĠK BĠR KENT. (Açık Hava Müzesi) Hazırlayanlar: Av. Neymetullah GÜNDÜZ. G. Seyyit CENGĠZ

EĞĠL (GÊL; EGLÊ) ANTĠK BĠR KENT. (Açık Hava Müzesi) Hazırlayanlar: Av. Neymetullah GÜNDÜZ. G. Seyyit CENGĠZ EĞĠL (GÊL; EGLÊ) ANTĠK BĠR KENT (Açık Hava Müzesi) Hazırlayanlar: Av. Neymetullah GÜNDÜZ G. Seyyit CENGĠZ 1 1. COĞRAFĠ KONUM Eğil, Diyarbakır iline bağlı bir ilçedir. Diyarbakır il merkezinin 52 Km kuzeyinde

Detaylı

İslâm Tarihi Kaynaklarında Ermeniler

İslâm Tarihi Kaynaklarında Ermeniler IX İslâm Tarihi Kaynaklarında Ermeniler Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslâm Tarihi Öğretim Üyesi, Rize Giriş İslâm tarihi, Müslümanların farklı milletler ve değişik inanç guruplarıyla

Detaylı

Ortaöğretim TARİH. Ders Kitabı. Ortaöğretim TARİH 9 Ders Kitabı

Ortaöğretim TARİH. Ders Kitabı. Ortaöğretim TARİH 9 Ders Kitabı Ortaöğretim TARİH Ders Kitabı 9 Ortaöğretim TARİH 9 Ders Kitabı ORTAÖĞRETİM TARİH 9 DERS KİTABI Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 09.12.2013 tarih ve 228 sayılı kurul kararı

Detaylı

Dünden Bugüne ARAKAN DR. MUHAMMED YUNUS

Dünden Bugüne ARAKAN DR. MUHAMMED YUNUS Dünden Bugüne ARAKAN DR. MUHAMMED YUNUS Özgün Adı A History of Arakan Past & Present Kitabın Adı Dünden Bugüne Arakan Yazar Dr. Muhammed Yunus Çeviren Hatice Uğur Yayına Hazırlık Aslıhan Akman ISBN: 975-00610-1-2

Detaylı

İLHANLILAR DÖNEMİNDE MUSUL DA SİYASİ VE EKONOMİK DURUM. The Political and Economic Situation in Mosul During the Ilkhanids Period.

İLHANLILAR DÖNEMİNDE MUSUL DA SİYASİ VE EKONOMİK DURUM. The Political and Economic Situation in Mosul During the Ilkhanids Period. A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 50, ERZURUM 2013, 224-233 İLHANLILAR DÖNEMİNDE MUSUL DA SİYASİ VE EKONOMİK DURUM The Political and Economic Situation in Mosul During the Ilkhanids

Detaylı

MUSUL KERKÜK İLE İLGİLİ ARŞİV BELGELERİ

MUSUL KERKÜK İLE İLGİLİ ARŞİV BELGELERİ T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 11 MUSUL KERKÜK İLE İLGİLİ ARŞİV BELGELERİ (1525 1919) ANKARA 1993 Proje Yöneticisi İsmet BİNARK Devlet Arşivleri

Detaylı