IRAK MÜZESİ'NDE BULUNAN İLHANLI ÇAGINA AİT İS.LAMİ SİKKELER*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IRAK MÜZESİ'NDE BULUNAN İLHANLI ÇAGINA AİT İS.LAMİ SİKKELER*"

Transkript

1 IRAK MÜZESİ'NDE BULUNAN İLHANLI ÇAGINA AİT İS.LAMİ SİKKELER* Prof. Dr. Eşref BUHARAU** 3- Sultan Ahmet Tektidar(l) (H ) Sultan Abaga Han 'ın ölümünden sonra Irak ve İran 'a hükmeden İIhanlı hükümdarlanndan Sultan Ahmet Teküdar 2 ), İsliimiyeti kabul ettiginden dolayı Ahmet(3)ismini almıştır. Müslüman olduğu için bazı Moğol emirleri ona karşı gelip, tahttan feragat etmesini ve yerine Argun Han'ın geçmesini istemişler ve H. 683 yılının Cemaziyelevvel ayında onu, tahttan indirmişlerdir. Paraların İncelenmesi ait paralar bakır ve gü- Irak Müzesi 'ndeki Sultan Ahmet Teküdar'a müşten ibarettir. A- Gümüş Dirhemler MS-7042 numaralı gümüş dirhem üzerinde şu metin bulunmaktadır: Bak. Levha I... Bu yazı Mehap Derviş el-bakri tarafından Irak 'ta Kültür ve Yayın Bakanlığı tarafından çıkarıimaina olan "Sumer" mecmuasında (C. 25, sayı: 1-2, 1969) yayınlanmış.... makalenin tercümesidir. A.Ü. DTCF Öğretim Üyesi. Bu derginin önceki sayılarında Ilhanlı Sullanlarından Hülagu ve Abaga hakkında araştırmalar neşredildi. Bu araştırma ise sonraki IJhanIı Sullanları hakkındadır. Bak. "Sumer" yirmi ikinci cilt (1966) S. 95, Birinci Kısım. "Sumer" 23. Cilt (1967), S. 215 Ikinci Kısım. (2) Mankıryas el-sudfi, Tarih-i Düveli'ı-Isliim, C. 2, S (3) lslamiyete ihtimamından dolayı hazıları Kufc'deki Müslim.bin Ukayl (Bin Ebi Talib) Meşhedini ona nispct cclerlcr. Muhammed Salih el-kazzaz-tez, Kahire Üniversitesi'nde bir doktora öğrcncisi tarafındmı hazırlanmıştır. Cambc ap. cit Tom ın P. II IV 4818.

2 268 EŞREF BUHARALı Yazı bir dörtgen içinde olup, t.-l!~kelimesinin ortasında altıgen bir yıldız vardır. 'LI i L-.J J 'L ~i J.r..J ", Yazı noktalı bir daire,ile dörtgen arasındadır. i..."'--i jo.r-" A.::- Lo..:.:.- -' i... ~;:' Yazı noktalı bir daire içindedir. Yazının üstünde üç altıgen yıldız yer almaktadır. Arapça Telaffuzu Büyük Han."..:.Li s Naib veya Vekil Li..J..J'..ı Ahmet.1..0.> i Darbolundu v- dj,.,.s ~o..ı İngilizce Tercümesi Uygurca Metni.:J-r ' f..~ j-\9-' Y ht.aj~ ~. ~t Manası The great Khan' s Viceroy's rl}/ i üg...ji Khan'sName Striking of Coinage Ağırlığı, gr., Çapı, 21 mm. B- Bakır Füluslar üs...j!,-' MS-89 numaralı bakır para nadir sikkelerdendir. Metni şöyledir: Bak. Levha- i. (4) Tebriz: Yakut'un aniattı~ma göre" Azerbaycan şehirlerinin en ünlüsüdür. Mamur ve güzel bir şehir olup surlarla çevrilidir. Yakut el-hamavi,.c. 2, S. 13.

3 IRAK MÜZESİ'NDE BULUNAN İLHANU ÇAGINA AİT İSLAMİ SİKKELER 269 ~i t..j i 'l! ~~ t...!...ji t-lj i Jr.) YazılarUygur yazısı ile yazılmıştır. Bu: öncekine benzemektedir: ı.~~.:. 6.;.- i ~.)i ~..rd (S) 6.:,-o":':'-J, ~ Lo':'J Ağırlığı, gr., Çapı, 26 mm. Birbirine benzeyen bu iki sikkenin üzerinde.yer alan İlhanlı metinlerin izahı: '.".:.Lii ~ The great khan' s uj.) i.) Viceroy's Khan name i ~J.ri- 4- Argun Han (H ) Striking of Coinage Argun Han babasımn ölümünden sonra hükümdar oldu. Ecdadımn dinini benimsedi(6) ve böylece İlhanlı emirlerinin arzularım yerine getirdi. Argun hurafelere inanır bir kimse idi ve bu sebeple sarayında sihirbazlan topluyordu. Kendisi batıl inançlaniıın- kurbam oldu. İçmesi tavsiye edilen bir ilaçtan dolayı H. 690 yılında öldü. Sultan Arguo'a ait Irak Müzesi'ndeki paralann 17'si bakır, 28 1 i ise gümüştür. Gümüş olai!'ann hepsinde de Uygurca ve Arapça yazılmış yazılar bulunmaktadır. Uzerlerindeki süsleme ve metinlere göre bunlan iki gruba ayınyoruz. Birinci grup: Irak Müzesi'nde bu çeşit örnekler pek çoktur. Buolann metinleri birbirinebenzemekte, fakat basıldığı şehirler değişiktir. Bunlar sırası ile şu şekildedir: ".. (5) Unımiye: Azerbaycan'ın eski ve büyük bir şehridir. Iddiaya göre MecOsi Peygamberi Zerdüşt'ün şehridir., Mucamü'l-buldan, C. 1, S. 1~9. (6) Mankıryos el-sudfı, önceki kaynak, S. 285.

4 \ 270 EŞREF BUHARALı I-MS-7126, Tebriz. Metinler bir dörtgen içindedir. ~i..ji~...u i J,.,-.)...ı i kelimesinin ortasında al- Bir dörtgen ile harici daire arasındadır. tıgen bir yıldız vardır. i~ ~,.r-:;,-:,.;i> 6..". L.":':'- '" Lo":'",,..,...,.> 6,.;.- Yazının üst kısmında üç altıgen yıldız var olup, diğer bir yıldız da üçüncü satırda yer almaktadır. Yazı kabartınalı bir daire içerisinde yer almaktadır. 3"! j; i \os Bak. Levha- 1. j--\9,.ı:1 ".= S..., n', v~'. J~ ~,_. 'bl Sikkenin arka yüzündeki ılhanlı metinlerinin tercümesi: The great Khan' s Viceroy's Khansname Striking orcoinage ıj- ~.:ts ~o.ı Ağırlığı, gr., Çapı, 22 mm. 2-S-7053 S-7126'ya benzemektedir.

5 IRAK MÜZESt'NDE BULUNAN İLHANLI ÇAGINA AIT ıslami SİKKELER 271 ~ L...:.:-J i~ L..;. J J ~ ~ i J-,...,) i Ağırlığı, 5.25 gr., Çapı, 22 mm. (7) 3-MS-46l8 MS-7126'ya benzemektedir. ~L.":':--, j ~L."':::'-, '~..,)ı~ l.ıı.ı..a...,. ('-:-..r') Ağırlığı, gr., Çapı, 21 mm. 4-MS MS-7l26'ya benzemektedir. ~ L...:.:- -' i~ L."':::'Ji~.,.;...- l.ı i.ı..a...,. '-:-.;D Ağırlığı, gr., Çapı, 21 mm. 5-MS-5327 i... i....ı J.ı..i-,. '-:-~ 6-MS,13l4, 4018, ErbiL. MS-7l26'ya benzemektedir. MS-7l26'ya benzemektedir..'~ L...:.:- -' i ~ L..;. -' 1.::.-.~ ij-,...,) i '-:- ~ Ağırlığı, gr., Çapı 21 mm. Irak Müzesi'nde aynca Tebriz şehrinde basılnuş dört adet gümüş para bulunmaktadır. Bunlann metinleri daha öncekilere benzernekte, fakat basım tarihleri belli değildir. Numaralan şöyledir: (7) Erbil: Eski Asur dilinde Erbil isminin aslı (Erba-bu)'dur. Dört ilah manasına gelmektedir. Belki de Erba-bu lştar bahının adlanndandır. Çünkü bu şehir bu ilaha tapınılan bir yerdir. Erbil Kuzey Irak'ta Küçük Zap ile Büyük zap arasında yer almaktadır. Bugün burası büyük bir şehirdir. Bak. Buldan el-hilafetü'l-şarkiyye, Guy Le Strange, Gorgis Avvad ve Beşir Fransis tarafından Arapçaya tercüme edilmiştir.

6 / 272 EŞREF BUHARALI MS-1319, ağırlığı, gr., Çapı, 21 mm. MS-7125, Ağırlığı, gr., Çapı, 22 mm.. MS-9968, Ağırlığı, gr., Çapı, 22 mm, MS-7052, Ağırlığı, gr., Çapı, 22 mm. i 7-MS,7124. Bak. Levha-L. dır. MS-7 ı.ı 6'ya benzemektedir. 6-J, kelimesinin ortasında üç nokta var- 6.,,0Lo,.;.;.-J ı ~ Lo'::'J i ll..-o>' ~ i J..<ı (""..ri> ) Ağırlığı, gr., Çapı, 21 mm. / 8-MS-1316 MS-7126'ya benzemektedir. 6-J J kelimesinin ortasında nokta vardır. 6.,,0 Lo~ J t ~ L..":'Ji wlo'::' ~ L J..e.,-o-' L..,.. '-:-..ri> Ağırlığı, gr., Çapı, 20 mıri.. 9-MS-7127 MS-7 126'ya benzemektedir. 6.:- Lo~ OJ 1 ~ Lo'::'Ji,,--:.. ~,J..<ı Ağırlığı, gr., Çapı, 20 mm.... -' L..,.. '-:-.,ri>. ıo-ms-7128 MS-7 126'ya benzemektedir. ~ Lo.::.-J i. ı:r--:. Lo'::'J.I...r-"> ~,J..<ı.,-0-' L..,..,-:-..ri> Ağırlığı, gr., Çapı, 20 mm.

7 IRAK MÜZESI'NDE BULUNAN tr..uanuçagina AIT ISLAMI StKKELER 273 ll-ms-8429 MS-7126'ya benzemektedir. '-:'.;D l""" ı...~ J.;p-:.. ı...:. J Ağ~lığı, gr., Çapı, 24 mm. Tarihleri belli olmayan (kullanım sonucu silinmiş) Musul baskılı iki sikke mevcuttur. Numaraları: MS-7166, Ağırlığı, gr., Çapı, 20 mm. MS-7129, Ağırlığı, gr., Çapı, 19 mm. Sultan Aegun'a ait bir kaç adet gümüş dirhem vardır. Ancak basıldığı şehir ve tarihler belli değildir. Numaraları: MS-ı2047, Ağırlığı, gr., Çapı, 21 mm. MS-1317, Ağırlığı, gr., Çapı, 22 mm. MS- 6375, Ağırlığı, gr., Çapı, 22 mm. MS-1420, Ağırlığı, gr., Çapı, 20 inın. MS-1318, Ağırlığı, gr., Çapı, 20 mm. MS-9204, Ağırlığı, gr., Çapı, 21 mm. MS,-7131, Ağırlığı, gr., Çapı, 20 mm. MS-12733, Ağırlığı, gr., Çapı, 21 mm. İkinci grup Irak Müzesi'nde bu gruptan üç gümüş dirhem vardır. Birincinin numarası MS-7123'tür. Metni şöyledir (Bir dörtgen içindedir): '

8 274 EŞREF BUHARALı ~i ')/1 6-JI ')/ '6-J ~..r ')/O~J ~i Jr..;.ı...o..... ~.u-ı i -..-J.. ~ ~..} 6-JI ~J Bir dörtgen ile dış daire arasındadır. i ra..;.w1 1.J..ct.1 6.::' L..~ J,:p.-:.. L..~ t J"::- ~l... Arka yüzü: (}-A-' i~ :t-19-'. y!,"-"'" ~, h "'1. X ~ t J~V sı bj-1r Yazımn üst ve alt kısmında nebat! süsleme vardır. Uygurca metninin açıklaması daha önce zikredilen birinci tarzdaki izaha benzemektedir. Ağırlığı, gr., Çapı, 2 i mm. MS-1315 MS-7123'e benzemektedir. 6.::'L..~J i (I) Bak. Levha-L. i...i... ra..;.ı..ji Ağırlığı, gr., Çapı, 21 mm. Üçüncü ise MS-9309 MS-7123'e benzemektedir. i Süsleme ve metne göre, bakır paraları iki kısma ayırmak mümkündür. 1- Tasvirli paralar. Bunlar da iki kısma aynıır: (8) Yazıda silik yerler nokta nokta gösterilmiştir.

9 IRAK MÜZESı'NDE BULUNAN tt..hanu ÇAGINA AİT ıslamı SİKKELER 275 a-insan tasvirti paralar b- Hayvan tasvirti paralar 2- Tasvirsiz paralar. sonra her kısmın ayn ayn izahını yapmak. mümkündür. Bu taksimden 1- TasvirliParalar a- İnsan tasvirli olanlar: \ Oturan bir şahsın resmi(9), başında taç olup, göğsüne kaldırmış olduğu ellerinde hilal tutmaktadır.,.',1 U... ~.)i rh-:..ji Silinmiş Ağırlığı, gr., Çapı, 22 mm. MS-9l86, Bak. Levha-2. Yüzü daire ile çevrilmiş, etrafında badem şekilde tanecikler vardır. Onun da etrafında bir daire olup, etrafı silinmiş ve vazılı olmayan yazılı bir şerit kitabe ile çevrilmiştir. Uygurca yazısı MS-7l26'ya benzemektedir. Ağırlığı, 4 gr., Çapı, 24 mm. (9) Sultan Abaga Han buna benzer bakır sikke basunnıştır. Daha önce bunu geniş bir şekilde anlatmışuk. "Surner" dergisi, C. 23 (1967), S. 22.

10 276 EŞREF BUHARALı MS Bak. Levha-2. i / Dörtgen içinde oturan şahıs.,-j:ı-ı: -~ i,j;..c-..ı J 6.,,- Lo':':":" -' I~'::'.Ji... Ağlflığı, gr., Çapı, 23 mm. b- Hayvan tasvirli paralar MS-I0700. Bak. Levha-2.' Ön yüzü: Hareket halinde ve geriye dönük bir tavşan. 0.".&..) ı 0 U:-.I.-J i U--L<> A-LJ ı Jr..) Uygurca yazı MS-7 126'ya benzemektedir. Ağırlığı, gr., Çapı, 23 mm. MS-8757 MS- ıo700'e benzemektedir.

11 \ ILAK MÜZESİ'NDE BULUNAN İLHANLI ÇAGINA AIT İSLAMı SİKKELER. 277.U...J i ~i A.J i ~ ~,.u...ji ~ Ağırlığı, gr., Çapı, 22 mm. MS-494. Bak. Levha-2. Metinler noktalı bir daire içindedir. U A.JI ~..u...ji Jr.; Ç evresı: Arka yüzü: ı ı ~.. ~ i.;~ Metinler noktalı bir daire içine alınmıştır.,....ü l..:).-l". i ~.; i r-6---l1 t Hareket halinde bir tavşan, önünde ve arkasında birer albgen yıldız bulunmaktadır. Ağırlığı, gr., Çapı, 21 mm. 2- Tasvirsiz paralar. MS-83. Bak. Levha-2. A.J i kelimesinin ortasında bir yıldız ~i o..ji ~

12 278 EŞREF BUHARALı Kitabe bir dörtgen ile dış daire arasındadır.... ı ~Lo~-, I... Uygurca yazı MS-7126'ya benzemektedir. - Ağırlığı, gr., Çapı, 23 mm. MS MS-83'e benzemektedir. Ağırlığı, gr., Çapı, 20 mm. MS Yazı rubai bir şeklin içindedir ve bir dış daire ile çevrilmiştir. 'il...ıı. 'i Uygurca yazı MS-7126'ya benzemektedir. Ağırlığı, gr., Çapı, 27 mm. Argun Han'dan bize kalan bütün bakır sikkelerin basım tarihleri kullanılmaktan veya kötü basımdan d~layı açık değildir. 5- Keyhatu Han / Argun Han'ın ölümü üzerine kardeşi Keyhatu Han hükümdarlığa seçildi(io).anadolu hakimi olan bu hükümdarın saltanatı uzun sürmedi. Kötülük ve haksızlıklar yaptığından dolayı Moğollar tarafından azledilerek H. 693 yılın~ katlediidi. Irak ve Dünya müzelerindeki paraları gümüş ve bakırdan ibarettir. irak Müzesi'nde 9971 numaralı bir dirhemi vardır. MS-9971 'in metni. Bak. Levha-3. (10) Maııkıryos el-sudfi, Tarih Düveli'l-tsıam. C. 2, S. 286.

13 IRAK MÜZESt'NDE BULUNAN İLHANLI ÇAGINA AIT ıslamı SİKKELER 279 &J J Kelimesinin ortasında altıgen bir yıldız vardır. ~i &Jr ')/ Metinler bir harici daire ile bir dörtgen arasında yer almaktadır. i~j' ,.ı'.ı.a..- ~~.A.::-~J Uygurca yazısı - p. '",.n, ~: ~).y.' ~~;v;<". İngilizce tercümesi The great Khan's Viceroy's Khan'sName Striking of Coinage Arapça telaffuzu rl')/l üg-ji..h-s.,.ji,.,1 ~ ~ı Manası or-.wg. L.SJ..J i.ı Ağırlığı, gr., Çapı, 21 mm. Bakır fülustan irak Müzesi'nde dört adet mevcuttur. Metni: MS Bak. Levha-3. ÖDyüzü:.

14 280 EŞREF BUHARALı Yazı rubai bir şekil içinde olup, harici bir daire ile çevrilmiştir. Oı...U i. Uygurca yazı &-Lll paha önceki sikkeye benzemektedir. Ağırlığı, 4 gr., Çapı, 23 ~. Taşıdık- Diğer üçü ise vazın olmayıp, önceki sikkeye benzemektedir. ları numaralar: MS,.1530, Ağırlığı, 4 gr., Çapı, 23 mm. MS-1529, Ağırlığı, gr., Çapı, 20.5 mm. MS-12605, Ağırlığı, gr., Çapı, 22 mm. 6- Gazan Mahmut (H ) Gazan Mahmut ılhanlı hükümdarlarının en şöh.retlisidir. Pararun üzerinden Tatar hakarunın l ismini kaldıran odur. Gazan islamiyeti kabul edip(ll) (sünni mezhebinde idi) kendisi (kaynakların rivayetine göre) asker sayısı ıoo.ooo'i bulan ordusu ile müslüman oldu. Birçok ıslahatları ile ün kazanarak iktisadi durumu geliştirdi. Şeb-Gazan ş<:hrinitebriz yakınında inşa etti.. Irak Müzesi'nde bu sultana ait bir dinar, yediı gümüş dirhem ve ondokuz bakır fülus bulunmaktadır. Bu incelemernde altın dinarı ele alacağım: MS-8799 &-Lll ~i J...) i ~..;i> ~ i J..,.-..) İ1hanlı metinlerin tercümesi (Il) Geçen kaynak, C. 2, S.287.

15 lrak MÜZESI'NDE BULUNAN b...hanliçagina AIT ıslamı SıKKELER 281 Arka yüzü: ~ ~ ~ a ) ~4t -, -' <ii ~ u~\..-i '~~ ~ô Ağırlığı, gr., Çapı, 20 mm. A..LJi::.;ı \ft-s..,.s.:; 6...ı.ı-U/ = :J ~ ~.....ıj.~ OJ..:ro~ 01.) W."..:./.) L& Tann Kudret Gazan Darbolundu Irak Müzesi'ndeki gümüş sikkelerin sayısı yedi adettir. Bunları ' metin ve süslemelerine göre iki gruba ayırabiliriz: Birinci grup. Bak. Levha-3. MS-1588 Metinler beşgen bir şekil içindedir. 6-LJ i ~i to-lı 't Metinler bir daire içinde olup, diğer başka kabartınalı daire ile çevrilmiştir. Yazının üstünde nebatl.bir süsleme yer almaktadır.

16 282 EŞREF BUHARALı ~~ "3t,) ~ ~ U'I;l...j;. 'l2., # tj:8~, ~~ 4- Ağırlığı, gr., Çapı, 20 mm. MS-2241 MS-1588'e benzemektedir. u4-=-.,).,)i... 1 '-:' ~O Ağırlığı, gr., Çapı, 20 mm. MS-477/B MS-1588'e benzemektedir. Çevresi ~L.~JJ~J Ağırlığı, gr., Çapı, 21 mm. MA-l3043 MS-1588'e benzemektedir yj.j (12) '-:'"r' ~L.o~ i... J... Ağırlığı, gr., Çapı, 23 mm. i ~~t (12) Lulu Türkiye'nin güney doğusunda yer almaktadır. Bizanslar bu şehre La Laulon, Araplar ise Lulu adım vermişlerdir. Yakut'un anlattığına göre, Lulu Tarsus yakınında bir kaledir. Halife Me'rnun tarafından buraya bir akın yapılrmştır. Yakut el-hamavi, Mucamü'I-Buldan, C. 7, S. 343.

17 IRAK MÜZESt'NDE BULUNAN b..hanli ÇAGINA ALT İsLAMı SİKKELER 283 İkinci Grup iki sikke mevcuttur. İkisi de aynı numa- Bu gruptan Irak Müzesi'nde rayı taşımaktadır. MS-4714 Metinler bir dörtgen içindedir. ~i.ur 'i.l..o.:>-o...u i 6-L..J i.j.r.; ~.:,...,.....(13) r~-i o ı...:..ı( t;;) rj:..: i o ı...:. (..;,..cı, ı...:.) (14) C...LO.ı..b. Ağırlığı, gr., Çapı, 22 mm. Bakır Paralar Süsleme ve metinlerine göre iki gruba ayırabiliriz. 1- Tasvirti 2- Tasvirsiz, sadece kitabe ihtiva eden bu grup iki kısma aynlmaktadır. a- Yalnız Arap yazısı ile yazılanlar, b- Uygur ve Arap yazısı ile yazılanlar: (13) Padişah: Farsça bir terimdir. İki kelimeden meydana gelmektedir. Plid'ın anlamı tahttır. Şah, sahip anlamındadır. Yani Seyyidü'l-arş veya Melik anlamındadır. Dok-, tor Hasan el-paşa, el-elkabü'l-isllimiye, S (14) Şahinşah: Farsça bir lakaptır. Farsilerde hükümdarlar hükümdarına verilir. Şah ise Küçük Melik anlamındadır. Bu lakap Abbasi Devleti'nde fahri olarak kul1anılnuşur. el-makrizi, es-sülqk fi Ma'rifet Düveli'l-MülQk, S. 307 (dipnot), Hasan el-paşa, el- Elkabü'l-tsllimiye,S.353..

18 284 EŞREF BUHARALı 1- Tasvirli MS-1466 Hareket halinde bir arslan, üstünde güneş, yüzünün önünde ve arkasında birer altıgen yıldız vardır. L::- ~." i I..)~ ~.rd Ağırlığı, gr., Çapı, 22 mm. MS-308 MS-1466'ya benzemektedir. Yazı şerit halinde olup, arslanı ihata etmekte ve etrafında noktalı dairev} bir şerit bulunmaktadır. ~J ı:-::- ~ J..<>."... 4S...l.cı,.ı-.b \ ~.,,~..).."ol." Ağırlığı, gr., Çapı, 21 mm. MS-l ıo

19 IRAK MüZESİ'NDE BULUNAN ahanli ÇAGINA AİT İSLAMı SİKKELER 285 MS-1466'ya benzemektedir. A-lJI ~i 6-l1 ~ Ağırlığı, 2 gr., Çapı, 19 mm. MS-5878 MS-1466'ya 'benzemektedir. Vazılı değil Önceki gibi ~J i. ~ i J~ '-:'~... Ağırlığı, ı.600 gr., Çapı, 22.5 mm. i MS-493 MS-I466'ya benzemektedir. Arka yüzü: Öncekine benzemektedir. ~L.~J L~..d... i Ağırlığı, ı.800 gr., Çapı, 22 mm. MS-6389 MS-I466'ya benzemektedir. Arka yüzü:.

20 286 EŞREF BUHARALı Önceki ne benzer i e-- ~ 1-'4-'-- "'.r'... L~.J Ağırlığı, gr., Çapı"23 mm. MS-ıo7l5 MS-1466'ya benzemektedir...)~...u ı ~ı Ağırlığı, gr., Çapı, 25 mm. i Bir kaç gümüş sikke daha vardır. Ancak bunların basım şehri ve tarihleri vazılı değildir. Yazı silinmiş vaziyettedir. Numaraları şöyledir: MS-1467, Ağırlığı, gr., Çapı, 22.5 mm. MS-5853, Ağırlığı, gr., Çapı, 21 mm. MS-5938, Ağırlığı, 2.l50gl'., Çapı, 19 mm. MS-67l, Ağırlığı, Çapı, MS-11624, Ağırlığı, 2.100!,'f., Çapı, 18 mm. MS-11656, Ağırlığı, gr., Çapı, 23 mm. 2- TasvirSiz a- Yalmz Arapça yazılı olanlar. MS Bak. Levha-3. ÖnyUzü:'

21 IRAK MÜZESİ'NDE BULUNAN İLHANU ÇAGINA AIT İSLAMı SİKKELER 287 Metinler dörtgen içindedir. ~i &-ll ~ Yazı bir dörtgen ile bir noktalı daire içinde yer almaktadır ~~ ı... 1.J~ ou:w.- Fi o'.;;w Ağırlığı, gr., Çapı, 20 mm. MS-5820 MS-12632'ye benzemektedir.... i... lı..; ~ ~J'> Ağırlığı, gr., Çapı, 23 mm. b) Uygurca ve Arapça yazılı,olanlar MS-I465 Yazılar beşgen bir şekil içindedir....ui }ii..ji }/ i ~...uı 1:...ui Joor..; i Metinler beşgen bir şekil ile bir daire arasında 'olup, etrafında noktalı bir daire veardır.. i

22 288 EŞREF BUHARALı Yazıların üstünde nebatı süsleme bulunmaktadır. ~~ ~ ~ ) ~~.~~~ 3L..o'! ~ J1~~ ~ Ağırlığı, gr., Çapı, 21.5 mm. MS MS,1465'e benzemektedir. Ağırlığı, gr., Çapı, 19 mm. MS MS-I465'e benzemektedir.. Ağırlığı, gr., Çapı, 20 mm. MS-89/1 Yazılar beşgen bir şekil içindedir. t.-lj i ~i 6-11 ~...u i J".-.,) Uygurca yazı MS-1465'e benzemektedir.

23 IRAK MÜZESİ'NDE BULUNAN İLHANLI ÇAGINA AİT İSLAMİ SİKKELER 289 İLHANLILAR ZAMANıNA AİT İSLAMİ SİKKELER Ahmet Teküdar, Argun, Keyhatu ve Mahmud Gazan'mn Basıldığı Şehirler: Paralanmn Basıldığı Şehir Yılı Cinsi Sultan irak Müzesi'ndeki Numaralan Erbil 686 Gümüş Argun Han MS Gümüş Argun Han MS-7053 Urumiye 683 Bakır Ahmet Teküdar MS-8OO i Erzincan? Gümüş Mahmud Gazan MS-1588 Bağdad 684 Gümüş ArgunHan MS Gümüş Argun Han MS-12048? Gümüş Argun Han MS ? Gümüş Keyhatu MS-997 i 7?? Gümüş Mahmud Gazan, MS-1588 Tebriz 6?? Gümüş Ahmet Teküdar MS Gümüş ArgunHan MS Gümüş ArgunHan MS-4018? Gümüş Argun Han MS-1319? Gümüş Argun Han MS-7125? Gümüş Argun Han MS-9968? Gümüş ArgunHan MS-7052 Sincar 99? Bakır Mahmud Gazan MS ?1 Bakır Mahmud Gazan MS.6389? Bakır Mahmud Gazan MS-I0715? Bakır Mahmud Gazan MS-5820 Lulu 9?? Gümüş Mahmud Gazan MS Musul 685 Gümüş ArgunHan MS Gümüş Argun Han MS Gümüş ArgunHan MS-7127? Gümüş Argun Han MS-7166? Gümüş Argun Han MS " Gümüş ArgunHan MS-7128 i 689 Gümüş Mahmud Gazan MS-477/B, Hemedan 68? Gümüş ArgunHan MS-8429

24 290 EŞREF BUHARALı /~./ ' ~.,. '., LevhaNo ı

25 ;tr ';:irfl,cü,iri -.--' 'I '~ı 4: c,li, -.-ro i ', '\ ~. ~I 'C'_. "'_,_,.,... '.\, " :,~',,', ı, '. i "" ',,~,,',' i.j i i

26 292 EŞREF BUHARALı --_._ " - '\'\V\ e-. (.~.:...~. 'Sh.. ~., LevhaNo3

27 IRAK MüZESİ'NDE BULUNAN h...hanli ÇAGINA AİT İSLAMİ SİKKELER 293 ).- ı.-, \ ı- r- ~ ~ 1 ' \! L- i

İLHANLILAR ZAMANıNA AİT İSLAMİ SİKKELERİN TAHLİLİ İNCELEMESİ (ABAGA HAN DEVRİ)*

İLHANLILAR ZAMANıNA AİT İSLAMİ SİKKELERİN TAHLİLİ İNCELEMESİ (ABAGA HAN DEVRİ)* İLHANLILAR ZAMANıNA AİT İSLAMİ SİKKELERİN TAHLİLİ İNCELEMESİ (ABAGA HAN DEVRİ)* Çeviren: Prof. Dr. Eşref B UHARAU* * 1-1JaIlangJf Bu araştırma(l) H. 25 Rebiyülahir 663 yılında, babasının ölümü üzerine,

Detaylı

Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN*

Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN* Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN* * Gnkur.ATASE D.Bşk.lığı Türk kültüründe bayrak, tarih boyunca hükümdarlığın ve hâkimiyetin sembolü olarak kabul edilmiştir. Bayrak dikmek bir yeri mülkiyet sahasına

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

İRAN GEZİ PROGRAMI 10 GECE 11 GÜNLÜK BİR TARİH VE KÜLTÜR GEZİSİ

İRAN GEZİ PROGRAMI 10 GECE 11 GÜNLÜK BİR TARİH VE KÜLTÜR GEZİSİ GEZİ PROGRAMI 10 GECE 11 GÜNLÜK BİR TARİH VE KÜLTÜR GEZİSİ 1.GÜN 24 Mayıs 2015 Pazar Ankara Tahran 2. GÜN 25 Mayıs 2015 Pazartesi Tahran Tebriz Saat 18.00 de Ankara Esenboğa Havalimanı Dış hatlar servisinde

Detaylı

SELÇUKLU SİKKELERİ (www.girlandsanat.com - www.girlandkultursanat.com) Envanter No 33. Devri Artuklu H. 597-637. Nasıl El-Din Artuk Arslan

SELÇUKLU SİKKELERİ (www.girlandsanat.com - www.girlandkultursanat.com) Envanter No 33. Devri Artuklu H. 597-637. Nasıl El-Din Artuk Arslan SELÇUKLU SİKKELERİ (www.girlandsanat.com - www.girlandkultursanat.com) Envanter No 33 Artuklu H. 597-637 Ön yüz;ortada taht üzerinde oturmuş sol eliyle göğsünde bir küre tutmuş ve sağ elini dizine koymuş,

Detaylı

ü İ ı ü İ ı İ üı İ ı ı ığı ı ı ı İ ü ü ü ı Ç İş İ ı ı ş ş ç ı ı Ü ı ı Ü ş ğı ç İ İ ö ü ü ı ı Ü ığı ı Ü ğı ı ş ü ü ü ğ ı ü ü ü ç ı ı ı ı Ü Ü ı ü ü ü ı çı ü öğ ç ü ü öğ ğ ıı ü ş ı ı ğ öğ ı ı ı öğ ş ığı ı

Detaylı

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder?

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder? KPSS TARİH DENEME SINAVI 1: I- Orhun Anıtları II- Yenisey Yazıtları III- Manas Destanı Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kırgız Türklerine aittir? A- Yalnız ll B-l ve ll C-ll ve lll D-l ve lll E-Yalnız

Detaylı

İSLAMİ SİKKELER () Envanter No 201 H 1203-1222 (M 1789-1807) Ön yüz; Tuğra, Duribe İstambol fi 1203 30,66 gr / 43 mm III.Selim Arka yüz ; Sultanül berreyni ve Hakanül bahreyni essultan ibnül (10) sultan

Detaylı

Kültür. 44 www.irs-az.com

Kültür. 44 www.irs-az.com Kültür 44 www.irs-az.com Mirza Rasul İsmaİlzade İlahiyatçı KUR AN-İ KERİM İN TÜRK DİLLERİNE TERCÜMESİ www.irs-az.com 45 Kültür Müslümanların kutsal kitabı olan Kur an-i Kerİmİn Şark medeniyetinin gelişimini

Detaylı

İ İ ö ç Ö ç ç ç ç İ ç ç ç İç ö ç ç İ ö ö ö ö ç ç ç ç ö ç ç ç ç ö ö İ ö ç ç İ İ ö ö ö ö ö İ ö ö ö ç İ çi ö ç İ Ş ö ö ö ö ö İ ç ç ö ö ö ö ç ç İ ö ö ö ç ç ç çi ö ç ç ç ö ö İ İ ö İ ö ö Ş ö çö ö İ ç ç ç ç ö

Detaylı

III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE SERGİSİ. 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ.

III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE SERGİSİ. 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ. III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE V A K IF M Ü H Ü R L E R İ SERGİSİ 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ H azırlayanlar : Dr. GÜNAY KUT NİM ET BAYRAKTAR Süleyman şâh

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER Fatımiler Hz. Muhammed in kızı Fatma nın soyundan geldiklerine inanılan dini bir hanedanlıktır.tarihsel olarak Fatımiler İspanya Emevileri ile Bağdat taki

Detaylı

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Ankara da SELÇUKLU MİRASI Arslanhane Camii (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Çizim: Yük. Mim. Mehmet Emin Yılmaz 11. yüzyıldan başlayarak Anadolu ya yerleşmeye başlayan Türkler, doğuda Ermeni ve Gürcü yapıları,

Detaylı

ARAPÇA YAZMA ESERLERİN DİZGİSİNDE TAKİP EDİLECEK YAZIM KURALLARI

ARAPÇA YAZMA ESERLERİN DİZGİSİNDE TAKİP EDİLECEK YAZIM KURALLARI ARAPÇA YAZMA ESERLERİN DİZGİSİNDE TAKİP EDİLECEK YAZIM KURALLARI 1. Âyetlerin yazımında Resm-i Osmânî esas alınacaktır. Diğer metinlerde ise güncel Arapça imlâ kurallarına riâyet edilecek, ancak özel imlâsını

Detaylı

Yazar Administrator Perşembe, 26 Nisan 2012 17:25 - Son Güncelleme Cumartesi, 19 Mayıs 2012 14:22

Yazar Administrator Perşembe, 26 Nisan 2012 17:25 - Son Güncelleme Cumartesi, 19 Mayıs 2012 14:22 Batman'ın tarihi hakkında en eski bilgiler halk hikayeleri, mitler ve Heredot tarihinde verilmektedir. Ortak verilere göre MED kralı Abtyagestin'in torunu Kyros karsıtı Erpagazso M.Ö. 550 yilinda yenilince

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 3: 16 Ekim 2006 Konular: İslam Devleti Okuma: Ortaylı, 2000: 47-88

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 3: 16 Ekim 2006 Konular: İslam Devleti Okuma: Ortaylı, 2000: 47-88 KAY 361 Türk İdare Tarihi Ders 3: 16 Ekim 2006 Konular: İslam Devleti Okuma: Ortaylı, 2000: 47-88 İslam Devleti nin Tarihi Tarihsel gelişmeler 622 de Medine ye hicretle başlar Hz. Muhammed ve ilk halife

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

SİKKELER IŞIĞINDA II. SÜLEYMANŞAH IN GERÇEK TAHTA ÇIKIŞ TARİHİ

SİKKELER IŞIĞINDA II. SÜLEYMANŞAH IN GERÇEK TAHTA ÇIKIŞ TARİHİ SİKKELER IŞIĞINDA II. SÜLEYMANŞAH IN GERÇEK TAHTA ÇIKIŞ TARİHİ Kamil ERON Tarihi kaynaklarda II.Süleyman Şah ın tahta çıkış tarihi H. 7 Zilkade 592 olarak yazmaktadır. Fakat bu tarihin doğru olması nümismatik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer Duygu 2. Doğum Tarihi : 11.08.1976 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y.

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri

Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri On5yirmi5.com Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri Anadolu da kurulan ilk Türk Beylikleri ve önemi nelerdir? Yayın Tarihi : 2 Kasım 2012 Cuma (oluşturma : 11/18/2015) Anadolu da Kurulan İlk Türk Beylikleri

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

İNGİLİZCE KURSLARI İÇİN KAYIT KABUL FORMU

İNGİLİZCE KURSLARI İÇİN KAYIT KABUL FORMU İNGİLİZCE KURSLARI İÇİN KAYIT KABUL FORMU ARAPÇA KURSLARI İÇİN KAYIT KABUL FORMU ÇİNCE KURSLARI İÇİN KAYIT KABUL FORMU Genel Çince Genel Çince RUSÇA KURSLARI İÇİN KAYIT KABUL FORMU ALMANCA KURSLARI İÇİN

Detaylı

Ş Ş Ğ ç ğ ğ ş ş ö ç ö ş ç ş ğ ş ş ş ğ ş ş ö ö ş ö ş ş ş ö ş ç ö ğ ş ğ ş ö İ ç ş ö ö ö ş ğ Ö Ü Ç ç ğ İ İŞ İ Ğ Ö İ İ ç Ç ö İ ğ İ İ ş ğ ç ş ö ş ğ ğ ş İ ş Ş ğ ç ğ ş İ ş ğ İ ç İŞ ç ö ş ç ğ ö ş ç ş ğ ç ş ş ş

Detaylı

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar)

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar) (20 Aralık 2015, Pazar) GRADE ORTA HAZIRLIK 2015-2016 ORTAK SINAVI-1 Açıklamalar 1. Bu sınav 50 adet çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. 2. Üç yanlış cevap bir doğru cevabı götürür. 3. Sınavın Süresi

Detaylı

KDZ. EREĞLİ ARKEOLOJİ MÜZESİNDEKİ OSMANLI SİKKELERİ (1300 1730)

KDZ. EREĞLİ ARKEOLOJİ MÜZESİNDEKİ OSMANLI SİKKELERİ (1300 1730) KDZ. EREĞLİ ARKEOLOJİ MÜZESİNDEKİ OSMANLI Bartın SİKKELERİ ve Yöresi Bartın (1300 Üniversitesi 1730) - Cahit KARAKÖK Tarih Kültür Araştırmaları Çeşm-i Cihan: Uygulama ve Araştırma Tarih Kültür ve Sanat

Detaylı

Geleneksel Sanatlar. 24 www.irs-az.com

Geleneksel Sanatlar. 24 www.irs-az.com Geleneksel Sanatlar 24 www.irs-az.com Dr. Sebuhi Ahmedov, Tarih Bilimci İstanbul Askerİ Müzesİnde Şİrvanşahlara Aİt Sİlahlar Şirvan ustalarının el işi kalkan (XV. yy). Milli Azerbaycan Tarih Müzesi www.irs-az.com

Detaylı

DÜNYA ŞEHRİ İSTANBUL DA GENÇ BİR ÜNİVERSİTE

DÜNYA ŞEHRİ İSTANBUL DA GENÇ BİR ÜNİVERSİTE DÜNYA ŞEHRİ İSTANBUL DA GENÇ BİR ÜNİVERSİTE FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ TOPLANTI GÜNDEMİ 2 TARİHİN DERİNLİKLERİNDEN, BİLİMİN VE SANATIN UFUKLARINA KURULUŞ TOPLANTI GÜNDEMİ 3 Fatih Sultan Mehmet

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine)

MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine) MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine) Hipokratik-Galenik Tıp ekolunun devamı Cerrahi teknikler bilinmesine rağmen, yüksek enfeksiyon riski nedeniyle zorunlu haller dışında pek uygulanmıyor Tam olarak hangi

Detaylı

ğ ğ ğ ö ü ğ Ğ ö ü çğ ö ü ü ö ç ö Ş Ş ç ğ ğ ü ğ ü ğ ü ü ü «ö ç ç ö ç ğ ğ ü ğ ü ğ ö Ş Ç Ş ğ ö ç ğ ü ü ç ç ü ğ Ç» ğ ç ç ç ü ğ ğ ü ğ Ş ğ ç ç ç ü ğ ü ü ü ç ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ç ğ ü üğü ğ ğ ü ğ ü ğ üğü ç ü

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Tarihi Öğretim Yılı Dönemi Sırası 2014-2015 2 1 B GRUBU SORULARI 12.Sınıflar Öğrencinin Ad Soyad No Sınıf Soru 1: Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

TÜRMOB. Etik Eğitim. Oda t,lem Rehberi

TÜRMOB. Etik Eğitim. Oda t,lem Rehberi ii ıi ınioh Oda t,lem Rehberi Muhasebe Meslek Mensuplarımızda, etik öğrenme yönünde isteklilik yaratarak "i" ve Etik Davranış Gelişimini sağlamak üzere Birliğimiz tarafından "ETİK EGİTİM" uygulaması başlatılmıştır.

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN 1) XI. Yüzyıl dil ürünlerinden olan bu eserin değeri, yalnızca Türk dilinin sözcüklerini toplamak, kurallarını ve

Detaylı

Türklerin İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte hukuk sisteminde değişiklikler yaşanmıştır. Töre devam etmekle birlikte Şeri Hukuk ta uygulanmaya

Türklerin İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte hukuk sisteminde değişiklikler yaşanmıştır. Töre devam etmekle birlikte Şeri Hukuk ta uygulanmaya Türklerin İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte hukuk sisteminde değişiklikler yaşanmıştır. Töre devam etmekle birlikte Şeri Hukuk ta uygulanmaya başlamıştır. Böylelikle Türk-İslam devletlerinde Hukuk

Detaylı

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER SOSYAL BİLGİLER KONU:ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ (Büyük)Asya Hun Devleti (Köktürk) Göktürk Devleti 2.Göktürk (Kutluk) Devleti Uygur Devleti Hunlar önceleri

Detaylı

NÜMİSMATİK MATERYALLERE GÖRE İSLAMLAŞMA SÜRECİNDE ALTIN ORDA HANLARININ KULLANDIĞI İSİM VE UNVANLAR (1227 1357) Ekrem Kalan *

NÜMİSMATİK MATERYALLERE GÖRE İSLAMLAŞMA SÜRECİNDE ALTIN ORDA HANLARININ KULLANDIĞI İSİM VE UNVANLAR (1227 1357) Ekrem Kalan * NÜMİSMATİK MATERYALLERE GÖRE İSLAMLAŞMA SÜRECİNDE ALTIN ORDA HANLARININ KULLANDIĞI İSİM VE UNVANLAR (1227 1357) Ekrem Kalan * Özet Altın Orda Hanlığı, Avrasya nın en önemli geçiş koridorunda yer aldığı

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu.

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu. Türk İslam Bilginleri: İslam dini insanların sadece inanç dünyalarını etkilemekle kalmamış, siyaset, ekonomi, sanat, bilim ve düşünce gibi hayatın tüm alanlarını da etkilemiş ve geliştirmiştir Tabiatı

Detaylı

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2 B T - 111 A n a l o g T r a n s m i t t e r T e k n i k K ı l a v u z u R e v 1. 2 1. Ö N G Ö R Ü N Ü M, Ü S T Ü N L Ü K L E R İ VE Ö Z E L L İ K L E R İ M i k r o k o n t r o l ö r t a b a n l ı BT- 111

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tez Hazırlama Kılavuzudur

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tez Hazırlama Kılavuzudur T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tez Hazırlama Kılavuzudur Öğrencinin İsmi Öğrenci Numarası Tez Danışmanı Prof./Doç./Yrd. Doç.

Detaylı

Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır.

Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır. Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır. Bilindiği gibi bugün Müslümanların çoğu Hazret-i İsa nın (A.S.) hâla yaşamakta olduğuna ve gökte bulunduğuna

Detaylı

Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler

Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler Oğuzhan KAYA TKHK Kaynak Geliştirme Daire Başkanlığı khk.kaynakgelistirme@saglik.gov.tr www.tkhk.gov.tr Slayt1/28 Bakanlığımızın 2013-2017

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: ÖMER FARUK HABERGETİREN DOĞUM YERİ VE TARİHİ: ŞANLIURFA/03.04.1968 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE ANABİLİM DALI/BİLİM DALI 1 LİSANS SELÇUK İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2 YÜKSEK LİSANS 3 DOKTORA

Detaylı

İNANÇOĞLU MURAD ARSLAN BEY İN SİKKELERİ

İNANÇOĞLU MURAD ARSLAN BEY İN SİKKELERİ İNANÇOĞLU MURAD ARSLAN BEY İN SİKKELERİ Kamil Eron 1 Gültekin Teoman 2 Anadolu beylikleri sikkeleri içinde en az bilgiye sahip olduğumuz, hakkında en az yazılı kaynak olan sikkelerden biri de İnanç oğulları

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Genel Toplam Ders Adedi : 8 T : 16 U : 4 Kredi : 16 ECTS : 24 T+U : 16 1. YARIYIL No Ders Kodu Ders Adı

Detaylı

GÖRSEL SANATLAR. Mehmet KURTBOĞAN

GÖRSEL SANATLAR. Mehmet KURTBOĞAN GÖRSEL SANATLAR Mehmet KURTBOĞAN TÜRK SÜSLEME SANATLARI??? NELERDİR? Türk süsleme sanatları a) Tezhip b) Hat c) Ebru ç) Çini d) Minyatür e) Cam bezeme (Vitray) f) Bakırcılık g) Cilt sanatı h)halı sanatı

Detaylı

SELANİK ESKİ CUMA CAMİSİ

SELANİK ESKİ CUMA CAMİSİ SELANİK ESKİ CUMA CAMİSİ BAKİ SARISAKAL SELANİK ESKİ CUMA CAMİSİ (AHEİROPİİTOS KİLİSESİ) Ahiropiitos Kilisesi, Egnatia Caddesinin kuzeyinde Ayasofya Sokağında bulunuyor. M.S. 451 yılında Halkidona da Selanik

Detaylı

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti HALFETİ İLÇEMİZ Halfeti Şanlıurfa merkez ilçesine 112 km mesafede olan ilçenin yüzölçümü 646 km² dir. İlçe; 3 belediye, 1 bucak, 36 köy ve 23 mezradan oluşmaktadır. Batısında Gaziantep iline bağlı Araban,

Detaylı

1. KATALOG A- Fatih Sultan Mehmet Sikkeleri 1-)

1. KATALOG A- Fatih Sultan Mehmet Sikkeleri 1-) Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 22 Volume: 5 Issue: 22 Yaz 2012 Summer 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KONYA ETNOGRAFYA

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST 1 1) Türklerin Anadolu ya gelmeden önce

Detaylı

Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Videosu. Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Ders Notu

Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Videosu. Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Ders Notu Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Videosu > Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Ders Notu Aşağıda tarihteki 23 Türk devleti hakkında bilgiler verilmiştir. Türkler'in bugüne değin kurmuş oldukları devletlerin

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

KARDEŞ ÜLKE PAKİSTAN PAKİSTAN TEFRİŞAT PROJELERİ İPEKYOLU ASYA LAHOR KUR AN KURSU YENİ BİNAMIZ

KARDEŞ ÜLKE PAKİSTAN PAKİSTAN TEFRİŞAT PROJELERİ İPEKYOLU ASYA LAHOR KUR AN KURSU YENİ BİNAMIZ KARDEŞ ÜLKE PAKİSTAN PAKİSTAN TEFRİŞAT PROJELERİ İPEKYOLU ASYA LAHOR KUR AN KURSU YENİ BİNAMIZ 11.12.2015 PAKİSTAN DAKİ KUR AN KURSLARIMIZ Derneğimiz Pakistan'ın eğitim alanında tanınmış Süleymaniye ICC

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 1 632-1258 HALİFELER DÖNEMİ (632-661) Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali, her biri İslam ın yayılması için çalışmıştır. Hz. Muhammed in 632 deki vefatından sonra Arap

Detaylı

Ü ş ş ö ş ş ş ş ş ö ş ö ö ş ş ö ş ö ö ö ö ş ö ş ş ö ş ş ş ö ş ş ş ş Ç ş Ç ş ş Ö ö ö ş ş ş ö ş ş ö ö ö ö ö ş ö ş ş ş ş ş ş ş ş ş ö ş

Ü ş ş ö ş ş ş ş ş ö ş ö ö ş ş ö ş ö ö ö ö ş ö ş ş ö ş ş ş ö ş ş ş ş Ç ş Ç ş ş Ö ö ö ş ş ş ö ş ş ö ö ö ö ö ş ö ş ş ş ş ş ş ş ş ş ö ş ş ö ö ö ö ş ş ş Ü ş ş ş Ü ş ş ö ş ş ş ş ş ö ş ö ö ş ş ö ş ö ö ö ö ş ö ş ş ö ş ş ş ö ş ş ş ş Ç ş Ç ş ş Ö ö ö ş ş ş ö ş ş ö ö ö ö ö ş ö ş ş ş ş ş ş ş ş ş ö ş Ç ş Ö ö ş ş ş ş ş ö Ç Ç ş ö ş ö ö ö ö ö ö ş ş

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

Başlangıç Meridyeni ve Greenwıch - İstanbul

Başlangıç Meridyeni ve Greenwıch - İstanbul Mustafa ŞAHİN 29 Eylül 2015 Başlangıç Meridyeni ve Greenwıch - İstanbul Geçtiğimiz hafta İngiltere de Londra nın güneydoğusunda şirin bir kasaba ve üniversite şehri olan Greenwich teydik. Kasabadan adını

Detaylı

Osmanlı danbugüne Zengin İftar Lezzetleri

Osmanlı danbugüne Zengin İftar Lezzetleri Osmanlı danbugüne Zengin İftar Lezzetleri Ramazan Ayında Holiday Inn Ankara Osmanlıdan bu güne seçtikleri Enfes Lezzetlerden Oluşan Zengin İftar Sofralarını sizler için hazırlıyor... ANKARA - KAVAKLIDERE

Detaylı

AYDIN MÜZESİ NDE BULUNAN ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİNE AİT SİKKELER* Mustafa Kemal Şahin* *

AYDIN MÜZESİ NDE BULUNAN ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİNE AİT SİKKELER* Mustafa Kemal Şahin* * Sanat Tarihi Dergisi Sayı/Number XV/1 Nisan/April 2006, 125-165 AYDIN MÜZESİ NDE BULUNAN ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİNE AİT SİKKELER* Mustafa Kemal Şahin* * Aydın Müzesi nde bulunan sikkeleri incelemeden önce

Detaylı

Ö Ö Ü İ ö Ü Ş ö Ğ Ğ Ğ Ö Ö Ü Ö İ Ö Ç Ğ Ğ ö Ö Ğ Ö Ü Ç Ö ÜĞÜ Ö ÜĞÜ Ü Ğ ö İ ö Ğ Ğ Ğ ö Ü Ü Ğ Ğ ö Ü Ğ ö Ü ö ö Ü Ö ö Ü ö ĞÜ ö ÜĞÜ Ü Ü Ö ö ö ö Ğ öi Ğ Ç ö Ö Ü

Ö Ö Ü İ ö Ü Ş ö Ğ Ğ Ğ Ö Ö Ü Ö İ Ö Ç Ğ Ğ ö Ö Ğ Ö Ü Ç Ö ÜĞÜ Ö ÜĞÜ Ü Ğ ö İ ö Ğ Ğ Ğ ö Ü Ü Ğ Ğ ö Ü Ğ ö Ü ö ö Ü Ö ö Ü ö ĞÜ ö ÜĞÜ Ü Ü Ö ö ö ö Ğ öi Ğ Ç ö Ö Ü Ğ Ğ Ğ Ğ İ Ğ Ş Ğ Ş Ö Ü İ ğ İ Ö ö Ğ Ş İ Ş Ö Ü Ş Ş Ü Ö Ş Ş ğ Ş İ ğ Ö Ö Ü İ ö Ü Ş ö Ğ Ğ Ğ Ö Ö Ü Ö İ Ö Ç Ğ Ğ ö Ö Ğ Ö Ü Ç Ö ÜĞÜ Ö ÜĞÜ Ü Ğ ö İ ö Ğ Ğ Ğ ö Ü Ü Ğ Ğ ö Ü Ğ ö Ü ö ö Ü Ö ö Ü ö ĞÜ ö ÜĞÜ Ü Ü Ö ö ö ö Ğ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Fakültesi Selçuk Üniversitesi 1995 Y. Lisans

Detaylı

MİM 282 - MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI II 2013-14 GÜZ

MİM 282 - MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI II 2013-14 GÜZ MİM 282 - MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI II 2013-14 GÜZ 13 ŞUBAT - 1- Erken Dönem İslam Mimarlığı İslam Mimarlığı 20 ŞUBAT - 2- Anadolu Selçuklu Mimarlığı Camiler 27 ŞUBAT - 3- Anadolu Selçuklu Mimarlığı Medreseler,

Detaylı

T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ T.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi nde, aşağıda belirtilen şartlara uyan eserler yayınlanır. 1. Makalelerin, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray 1-MERKEZ TEŞKİLATI A- Hükümdar B- Saray MERKEZ TEŞKİLATI Önceki Türk ve Türk-İslam devletlerinden farklı olarak Osmanlı Devleti nde daha merkezi bir yönetim oluşturulmuştu.hükümet, ordu ve eyaletler doğrudan

Detaylı

İZMİR BALÇOVA ANADOLU LİSESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTE TANITIM VE KÜLTÜR GEZİSİ

İZMİR BALÇOVA ANADOLU LİSESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTE TANITIM VE KÜLTÜR GEZİSİ İZMİR BALÇOVA ANADOLU LİSESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTE TANITIM VE KÜLTÜR GEZİSİ 3 GÜN 2 GECE 23-27 NİSAN 2014 İSTANBUL "Orada, Tanrı ve insan, doğa ve sanat hep birlikte, yeryüzünde öylesine mükemmel bir yer

Detaylı

Gücü yeten kimsenin, sahibinden kaçan bir köleyi yakalaması, evlâ ve efdâldır. Siraciyye'de de böyledir.

Gücü yeten kimsenin, sahibinden kaçan bir köleyi yakalaması, evlâ ve efdâldır. Siraciyye'de de böyledir. KİTÂBÜ'L-İBÂK (SAHİBİNDEN KAÇAN KÖLELER) Sahibinden Kaçan Köle. Kölenin Sahibi Ortaya Çıkarsa. KİTÂBÜ'L-İBÂK (SAHİBİNDEN KAÇAN KÖLELER) Sahibinden Kaçan Köle Gücü yeten kimsenin, sahibinden kaçan bir köleyi

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

- 61 - Muhteşem Pullu

- 61 - Muhteşem Pullu Asaf Bey Çıkmazı Kabaltısı Sancak Mahallesindedir. Örtüsü sivri tonozludur. Sivri kemerle güneye ve ahşap-beton sundurmalı sivri kemerle kuzeye açılır. Üzerinde kesme ve moloz taşlardan yapılmış bir ev

Detaylı

1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi.

1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi. القواعد كتب A-GRAMER KİTAPLAR 1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi. 2- Mebâdiul-arabiyye (I-IV Cüz ) Arapça, Muallim REŞİT, eş-şartuni. 3- Câmiud-durûsil-arabiyye

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI 22 2013/856 KONUNUN ÖZÜ: Yol Aksı Uzatılması Hk. 2013/856 sayı ile komisyonumuza intikal eden İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Harita Müdürlüğü nün 11.04.2013 tarih ve 1275 sayılı yazısında; İlgi :

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

TÜRKİYE ve IRAK. I I. TARİHSEL ARKA PLAN: ABD İŞGALİNE KADAR TÜRKİYE-IRAK İLİŞKİLERİ İngiliz Ordusu, 30 Ekim 1918'de imzaladığı Mondros Mütarekesi'ne rağmen, kuzeye doğru yaptığı son bir hamle ile Musul

Detaylı

ÖZEL MATRAH ŞEKLİNDE KDV YE TABİ OLAN KUYUMCU EMTİASININ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN

ÖZEL MATRAH ŞEKLİNDE KDV YE TABİ OLAN KUYUMCU EMTİASININ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN ÖZEL MATRAH ŞEKLİNDE KDV YE TABİ OLAN KUYUMCU EMTİASININ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN HESAPLANMASI 13 ÖZEL MATRAH ŞEKLİNDE KDV YE TABİ OLAN KUYUMCU EMTİASININ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN HESAPLANMASI Konumuzu ilgilendiren

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI HAZIRLIK SINIFLARI

İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI HAZIRLIK SINIFLARI HAZIRLIK SINIFLARI HA-HB-HC-HD-HE- HF-HG-HH-Hİ-HK-HL ARAPÇA YAZIM TEKNİKLERİ ÖĞR.GÖR. ALİ AYDIN 02.01.2017 12.00 Y A2-A3-D3-D4-D7-D8-D11-D12- D15 HA-HB-HC-HD-HE- ARAPÇA BİLGİSİ BEYNE YEDEYNK HF-HG-HH-Hİ-HK-HL

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-2 TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-2 TESTİ ALES İlkbahar 007 SAY DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL- TESTİ Sınavın bu testinden alacağınız standart puan, Sayısal Ağırlıklı

Detaylı

Türk Halı Sanatında Bir Teknik Özellik

Türk Halı Sanatında Bir Teknik Özellik Türk Halı Sanatında Bir Teknik Özellik Prof. Dr. Şerare Yetkin 18. yüzyıl sonu -19. yüzyıl başına tarihlenen bir Yörük halisidir... Düğümler her sırada bir atlamalı olarak değişen argaçlara bağlanmıştır.

Detaylı

İ İ İ ç çi İ İ İ ç İ İ ç Ş İ Ç Ş İ ç Ş ç İ İ İ ç İ Ç ç İ İ İ İ İ İĞİ İ İ İ İ Ş Ş Ş Ş ç Ş Ş Ş İ İ İ Ğ İ İ İ İ Ş Ç Ş Ç Ş İ İ İ ç Ç Ş Ç Ş ç İ Ç Ş İ ç ç Ö Ç ç Ü İ ç Ç İ İ ç ç İ İ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç

Detaylı

İİİ Ş Ş ç ç ç ç ç ç ç İ Ö İ İ Ğ ç ç ç Ö ç ç Ş ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç İ ç Ş İ İ Ü İ Ş İ ç ç ç İ ç İ İ İç ç İ ç ç ç ç İ İ İ İ İ İ İİ İ Ç ç Ş İ Ş İ İ ç ç ç İ Ç ç Ö İ Ü İ İŞ ç ç İ Ğ Ş Ü İ ç ç Ş Ş ç İ İ Ö

Detaylı

İ İ İ İ İ Ö Ü İ İ İ İ Ğ Ö Ö Ö İ Ö Ç İ İ Ş Ü Ü İ Ş Ş İ İ İ İ İ İ İ «Ü İ İ Ü İ İ İÇİ İ İ Ü İ İ İ İ İ Ö Ü İ Ö İ Ü İ İ İ İ İ Ü Ö İ İ İ İ İ Ö İ İ İ Ş Ü Ü İ Ş Ş İ İ İ İ İ İ İ İ Ç»«İ Ü İ İ Ü Ç İ İ İİ İ İ Ü

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 014-015 Eğitim Öğretim yılı Bahar Yarıyılı için Anabilim Dallarınca öğrenci alınacak olan programlar, kontenjanlar, adaylarda

Detaylı

Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu

Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu 1. HZ. EBU BEKİR DÖNEMİ (632-634) a.yalancı peygamberlerle mücadele edildi.

Detaylı

Hoca Abdülkadir e Atfedilen Terkipler Erol BAŞARA *

Hoca Abdülkadir e Atfedilen Terkipler Erol BAŞARA * C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XII/2-2008, 253-260 Hoca Abdülkadir e Atfedilen Terkipler Erol BAŞARA * Özet Bu çalışmada, Türk Müziğinin elyazması kaynaklarından, müstensihi ve yazarı belli olmayan, Yapı-Kredi

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

ŞANLIURFA ARKEOLOJİ MÜZESİ

ŞANLIURFA ARKEOLOJİ MÜZESİ MERKEZDEKİ MÜZELER ŞANLIURFA ARKEOLOJİ MÜZESİ Şanlıurfa'da müze kurma girişimleri 1948 yılında, müzelik eserlerin toplanması ve Atatürk İlkokulu'nda depolanmasıyla başlar ve daha sonra bu eserler Şehit

Detaylı

YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI. Yayım İlkeleri

YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI. Yayım İlkeleri YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI Yayım İlkeleri 1. Türkiyat Mecmuası, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından Bahar ve Güz olmak üzere yılda iki sayı çıkarılan hakemli

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

UŞAK'DA BIR KÖPRÜ KITABESI ÇANLı KÖPRÜ (H. 653. M. 1255)

UŞAK'DA BIR KÖPRÜ KITABESI ÇANLı KÖPRÜ (H. 653. M. 1255) »^o^y^^ (S)>-^ı>^-^ ûi^^ts^ Okunuşu : Essultanî UŞAK'DA BIR KÖPRÜ KITABESI ÇANLı KÖPRÜ (H. 653. M. 1255) )ena hazihi imara Emir Sipah Salar *Şücaeddin Kızıl bin Nuhbe (?) edamallahu sümuvvehu cemaziyelûlâ

Detaylı

SANAT TARİHİ SANAT TARİHİ NEDİR? Sanat Tarihi, geçmişte varlık göstermiş uygarlıkların ortaya koyduğu her tür taşınır ve taşınmaz maddi kültür varlıklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Güzel Sanatlar ve

Detaylı